Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Inštitút fyzioterapie, balneológie
a liečebnej rehabilitácie, Piešťany
Vás pozýva na vedecko-odbornú konferenciu
Fyzioterapia a jej súčasti
ktorá sa uskutoční
vo Veľkej posluchárni IFBLR Piešťany
dňa 13. novembra 2013
o 14:00 hod.
Program konferencie
14.00 – 14.10
14.10 – 15.20
15.20 – 15.45
15.45 – 17.00
17.00 – 17.10
Zahájenie konferencie, príhovory hostí
Odborný program – 1. blok
Prestávka
Odborný program – 2. blok
Záverečná diskusia, ukončenie konferencie
Organizačný výbor konferencie:
Predseda:
MUDr. Jozef Beňačka, PhD.
Členovia:
prof. MUDr. Mária Kovářová, CSc.
doc. MUDr. Leon Langšádl, CSc.
doc. MUDr. Milan Luliak, PhD.
MUDr. Jozef Haring, PhD.
MUDr. Ján Mašán, PhD.
PaedDr. Silvia Horváthová
Zahájenie konferencie, príhovory organizátorov a hostí
(14.00 – 14.10)
Odborný program - 1. blok prednášok
(14.10 – 15.20)
1. Ergoterapia u reumatoidnej artritídy a osteoartrózy
MUDr. O. Boldišová, MUDr. E. Kmetyová, MUDr. R. Blahunka.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, IFBLR Piešťany
15 min.
2. Úvod do mechanickej diagnostiky a terapie podľa Robina McKenzieho 15 min.
Mgr. E. Ďurinová, Mgr. I. Zambojová, Mgr. L. Ďurina, Mgr. M. Šimonová
MUDr. J. Haring, PhD.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, IFBLR Piešťany
3. Súčasné možnosti respiračnej fyzioterapie
MUDr. J. Mašan, PhD., Bc. S. Golská
Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave, IFBLR Piešťany
15 min.
4. Využití prvků bazální stimulace ve fyzioterapii
M. Struhařová – Žofčáková
Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, Česká Republika
10 min.
5. Možnosti a hranice neurorehabilitácie
MUDr. R. Blahunka, MUDr. O. Boldišová, Mgr D. Chudá
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, IFBLR Piešťany
15 min.
Odborný program - 2. blok prednášok
(15.45 – 17.00)
6. Alkaptonúria a ochronóza
20 min.
Prof. MUDr. J. Rovenský, DrSc., doc. MUDr. T. Urbánek, CSc.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, IFBLR Piešťany, NURCH Piešťany
7. Muskuloskeletálna USG a jej miesto v športovej medicíne
MUDr. J. Beňačka, PhD.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, IFBLR Piešťany
20 min.
8. Skúsenosti so vzdelávaním zdravotníckych pracovníkov
v problematike hygieny rúk
doc. MUDr. L. Langšádl, CSc.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, IFBLR Piešťany
15 min.
9. Cieľ, úlohy, aktivity a metódy výskumného projektu „Canlive“
Mgr. I. Somorovský, Mgr. A. Zelko
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, IFBLR Piešťany
Univerzita Komenského v Bratislave, FTVŠ
10 min.
10. Syndróm vyhorenia v práci fyzioterapeuta
PhDr. M. Marková, PhD., Mgr. A. Mustagrudič
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, IFBLR Piešťany
PASA bl. Laury, Trnava
10 min.
Záverečná diskusia, ukončenie konferencie
(17.00 – 17.10)
Download

Program konferencie IFBLR 2013.pdf