4. vydanie
november 2011
http://sk.vwr.com/hits
60 AKCIÍ S PONUKOU VIAC NEŽ 433 PRODUKTOV PRE VAŠE LABORATÓRIUM – Platí do 31. január 2012
V TOMTO VYDANÍ
Vitajte v zimnom vydaní Hits. Užite
si tieto skvelé ponuky na naše nové
ako i staré, obľúbené produkty. Ak
chcete vedieť o všetkých aktuálnych
ponukách, zaregistrujte sa k odberu
najaktuálnejších noviniek.
Vybavenie
Chladiče ...........................................1
Cirkulárory ........................................1
Mrazničky .........................................1
Inkubátory ........................................1
Sušiarne............................................1
Blokové termostaty ...........................2
Mikrocentrifúgy.................................2
Reduktor vzoriek ...............................2
Termostaty........................................2
Vodné kúpele ....................................2
Systémy na purifikáciu vody ...............3
Laboratórny homogenizátor...............3
Exsikátorové skrinky .........................3
Mufľové pece ....................................3
Homogenizátory................................3
Trepačky ...........................................3
Inkubátor s trepaním .........................3
Systémy na purifikáciu vody ...............4
Zdroj studeného svetla ......................4
Miešadlo...........................................4
Vývevy ..............................................4
Rotačné odparky ...............................4
Záznamníky ......................................5
Teplomer-vlhkomer ............................5
Teplomer ..........................................5
Vákuový aspirátor ............................5
Ultrazvuková vaňa .............................5
Váhy .................................................6
pH elektródy .....................................6
Závažie .............................................6
Navažovacie lodičky ..........................6
DO meter..........................................7
Spotrebný materiál
Špongie ..............................................
Sáčky ................................................7
Fľaše.................................................7
Parafilm ............................................7
Kryogénne vialky ...............................8
Odmerné valce ..................................8
Odmerné banky ................................8
Banky ...............................................9
Kanistre ............................................9
Lieviky ..............................................9
Sklenené pipety.................................9
Misky..............................................10
pipetovacie pomôcky .......................10
Sérologické pipety ...........................10
Kyvety.............................................11
Dávkovače ......................................11
Súpravy pipiet .................................11
Stojany na skúmavky .......................11
Dávkovače na titráciu ......................11
Nábytok
Stoličky ...........................................12
Stôl.................................................12
Bezpečnosť
Respirátory........................................6
Utierky..............................................9
Bezpečnostné štítky ........................12
Objednajte ešte dnes!
Sušiarne: DRY-Line
Cirkulátory
Pre všetky štandardné sušiace a
temperovacie úlohy v laboratóriu
COLLECTION
Zariadeniamajúovládaciuhlavuotočnúo180°,presnevylisovanývrchnýfenolový
krytsosystémomuchyteniavekaaskrytývýpustnýkohútvprednejčasti.Tieto
cirkulátorymajúrozsahprevádzkovýchteplôtodteplotyokolia+10°Cdo200
°Csteplotnoustabilitou0,01°Cadodávajúsastlakovým/sacímčerpadloms
regulovateľnýmiotáčkamiamožnosťoupripojeniadiaľkovejteplotnejsondy.
COLLECTION
• Riadenémikroprocesorom,sveľkým
digitálnymdisplejomzobrazujúcimteplotu
• Nastavenieteplotysostupňompresnosti
• Zabudovanýčasovačalebo
nepretržitý chod
20 % ZĽAVA
• Ochranaprotinadmernejteplotes
na sušiarne
vizuálnymalarmom(bezpečnostný
termostattriedy3.1)
• Vnútroznehrdzavejúcejocele,vybavené2pochrómovanýmipolicami
Model
Teplotný rozsah (°C)
Teplotná fluktuácia (°C)
Nastavenie teploty (°C)
Teplotná stabilita pri 150 °C (°C)
Objem (l)
Vyhrievanie
Počet políc (max.)
Max. zaťaženie police (kg)
Vn. rozmery Š x H x V (mm)
Vonk. rozmery Š x H x V (mm)
Príkon (W)
Hmotnosť (kg)
DL 53
DL 115
Teplota okolia +5 až 220
± 0,4
±3.3
53
±3.0
115
Prirodzená cirkulácia
2 (4)
10
401 x 330 x 401
620 x 600 x 680
800
41
15
600 x 400 x 480
820 x 710 x 760
1000
62
Kat. Č.
466-3510P
466-3513P
Cena, €
930,00
1.260,00
Pre
DL 53/VL 53/IL 53
DL 115/VL 115/IL 115
Kat. Č.
466-3522P
466-3523P
NOVINKA
Akmátezáujemoďalšieinformácie
aprehľadceléhosortimentuproduktov,obráťtesanamiestnuobchodnúkanceláriuspoločnostiVWR.
± 0,3
digitálne
Opis
DRY-Line 53
DRY-Line 115
Opis
Pochrómovaná polica
Pochrómovaná polica
Modernýprogramovateľný
regulátorjevybavenýSmartTouch
displejom,šiestimijazykmi,jeplne
programovateľnýsozlepšenou
konektivitouaaž6-bodovou
kalibráciou.
Akciová, €
744,00
1.008,00
Cena, €
73,20
75,00
Diaľková teplotná
sonda ZDARMA
Kapacita
Digitálny
7l
15 l
Programovateľný
7l
15 l
Opis
Kat. Č.
Cena, €
Digitálny
Digitálny
462-0215P
462-0217P
1.740,00
1.930,00
Programovateľný
Programovateľný
462-0216P
462-0218P
2.440,00
2.550,00
Mraznička UF V s
ultranízkou teplotou
od firmy BINDER
Julabo® F250 EcoChiller
Ideálny na chladenie kondenzátorov, rotačných odpariek, atď.
Šetritedrahocennouvodou!F250EcoChillerjenákladovoúspornouaekologickou
alternatívoukonvenčnéhochladeniavodouzvodovodu.
• NeprítomnosťbočnýchvetracíchotvorovumožňujeumiestniťzariadenieF250
hneďvedľainýchzariadení
• Kompaktnýdizajnamalázaberanáplocha
• VeľkýjasnýLEDdisplej
• Ľahképlneniesvýpustnýmkohútom
Chladiacivýkonpri+20,+10,+5,-10a-20°C
Teplot. rozsah
5...40 °C
Teplot. stabilita
±0,5 °C
12 % ZĽAVA
Chladiaci výkon
0,25; 0,24; 0,22; 0,21 kW
Kapacita
1,7 - 2,6 l
Š×H×V
240×400×520 mm
Kat. Č.
461-3400P
Cena, €
1.825,00
Akciová, €
1.606,00
NOVINKA
Digitálny inkubátor INCU-Line IL 23
COLLECTION
Súprava BINDER na
odstraňovanie ľadu
ZDARMA
Tentoinkubátorponúkaekonomickéapriestoršetriaceriešeniepremikrobiologické
ahematologickéaplikácie.Teplotujemožnévoľnenastaviťvprírastkochpo0,1 °C
aždomax.teploty+70°C.Ohrevnételesásúzabudovanédodnaastienkomory,
abysazabezpečilastabilitaarovnomernosťteploty.
Bezpečnédlhodobéskladovanie
vzoriekpriteplotáchaždo-86°C.
Nabázeviacstupňovejkoncepcie
bezpečnosti,ktoráponúkavšetko,
čolaboratórnipracovnícipotrebujú
odspoľahlivého,ľahkopoužiteľného
systémusintegrovanouslužbou
núdzovejvýmeny.
Dodávasaspriehľadnýmidvierkamizplexisklaadvomipolicamiznehrdzavejúcej
ocele.Doplnkovútretiupolicujemožnéobjednaťsamostatne
•
•
•
•
Kompaktnýdizajn
DigitálnaPIDreguláciasosnímačomPT100aLEDdisplejom
Vysokáteplotnástabilita
Jednoduchopoužiteľný,bezpečnýaspoľahlivý
Uvádzacia cena
Typ
Vnútorný objem Vonk. Š × H × V
Inkubátor IL 23, priehľadné okienko 23 l
340×360×400 mm
Opis
Príslušenstvo
Dodatočná polica pre IL 23, nehrdzavejúca oceľ, 286 x 285 mm
Vn. Š × H × V
Police, dodané/max.
290×290×270 mm 2/3
Kat. Č.
390-0482P
Cena, €
525,00
Kat. Č.
Cena, €
390-0483P
36,00
• GUARD.CONTROL™–otvára
mrazničkustlačenímtlačidla
• GUARD.CONTROL™–technológia
RFIDpersonalizujeprístup
azaznamenávapoužívanie
konkrétnymiužívateľmi
• DATA.SECURE™–zjednodušuje
správuúdajov
Typ
UF V 500 so súpravou
na odstraňovanie ľadu
4. vydanie – november 2011 – Platí do 31. január 2012 – http://sk.vwr.com/hits
Tel: +421 2 321 010 33 – fax: +421 2 326 038 34 – email: [email protected]
Z dôvodu vysokého záujmu o produkty z tejto promočnej kampane niektoré položky môžu byť dočasne vypredané. Vaša objednávka však bude spracovaná na základe cien tejto kampane. – Ceny neobsahujú DPH.
Kat. Č.
Cena, €
471-0812P 12.188,00
VWR International / 4. vydanie / november 2011 / Platí do 31. január 2012
Digitálna mikrocentrifúga 2416
Termostaty LAUDA Alpha
Pre nákladovo efektívnu reguláciu teploty v laboratóriu
COLLECTION
•
•
•
•
•
Prevádzkovéteplotyod-25do+85°C,teplotnástabilita±0,05°C,ohrevnývýkon1,5 kW
Vhodnénapoužívaniesnehorľavýmikvapalinami(voda,voda/glykol)
1-bodovúkalibráciutermostatovmôževykonávaťpoužívateľ
Tlakovéčerpadlosmaximálnymtlakom0,2baramaximálnymprietokom15,0l/min
Ovládanietromitlačidlamisveľkým,ľahkočitateľnýmLEDdisplejom,ktorýzobrazujevšetky
alarmy,varovaniaachyby
• Odoberateľnýprednýpanelaprípojkavýpustuuľahčujúčistenieavyprázdňovanie
Poskytujeoptimálnyvýkonvkompaktnomzariadení;všetkyprevádzkovéparametre,
vrátaneotáčok,preťaženiaačasu,sanastavujúazobrazujúdigitálne.Rotorrýchlo
akcelerujenanastavenéotáčkyapomocoudynamickyovládanéhobrzdeniajemne
zastavíbeztoho,abydošlokporušeniu
vzoriek.
15% ZĽAVA
Typ
Alpha (A)
Alpha A 6
Alpha A 12
Alpha A 24
Alpha RA 8
Teplot. rozsah Chladiaci výkon
25...85 °C
25...85 °C
25...85 °C
25...85 °C
-25…85 °C
0,225; 0,19; 0,16;
0,13; 0,08; 0,03 kW
Alpha RA 12 -25…85 °C
0,325; 0,30; 0,26;
0,21; 0,08; 0,03 kW
Alpha RA 24 -25…85 °C
0,425; 0,37; 0,33;
0,225; 0,08; 0,02 kW
Kapacita
Kúpeľ, Š x H x V
145×161×150 mm
235×161×200 mm
295×374×200 mm
165×190×160 mm
Š×H×V
125x150x300 mm
181×332×370 mm
270×332×420 mm
332×535×420 mm
235×500×605 mm
Kat. Č.
461-0052P
461-0055P
461-0056P
461-0057P
461-0058P
Cena, €
679,00
998,00
1.050,00
1.220,00
2.490,00
Akciová, €
577,15
848,30
892,50
1.037,00
2.116,50
2,5 - 5,5 l
8 - 12 l
18 - 25 l
5 - 7,5 l
9,5 - 14,5 l 300×190×160 mm
365×500×605 mm
461-0059P
2.930,00
2.490,50
14 - 22 l
415×605×605 mm
461-0088P
3.670,00
3.119,50
350×290×160 mm
Vodné trepacie kúpele radu GLS Aqua Plus s lineárnym pohybom od
firmy Grant
Spájamodernývzhľadsrozšírenýmifunkciaminaposkytnutieideálneholineárnehotrepaciehovodnéhokúpeľaprekaždodenné
použitiev laboratóriách
NOVINKA
•
•
•
•
DigitálnareguláciateplotytypuPIDnarýchlyohrevapresnéovládanie
Robustný,magnetickyspojenýtrepacímechanizmus
Dveteplotnéatrepaciepredvoľby
Obsahujevýpustnýkohútapolykarbonátovévekozabraňujúcekvapkaniu,výberz
trochpodnosov
• 10 %ZĽAVAajnapodnosyastojanypretietomodely!
Model
Objem (l)
Lineárna rýchlosť (chod / min)
Lyneárny chod (mm)
Teplotný rozsah (°C)
Teplotná stabilita (%)
Rovnomernosť (° C)
Rozmery vane Š x H (mm)
Hĺbka ponoru (mm)
Ohrev výkon/príkon (W)
Š x H x V (mm)
0.8/0.8
335 × 390 × 270
Cena, €
Akciová, €
521-2839P
1.240,00
868,00
521-2817P
521-2818P
521-2819P
42,50
41,50
41,20
20 % ZĽAVA
15 % ZĽAVA na vodné kúpele
Kat. Č.
462-0156P
462-0157P
Univerzálny podnos pre banky pre GLS Aqua Plus 18
Hladký podnos z nehrdzavejúcej ocele pre
GLS Aqua 12 Plus
Hladký podnos z nehrdzavejúcej ocele pre
GLS Aqua 18 Plus
Podnos z nehrdzavejúcej ocele pre GLS Aqua Plus 12
Podnos z nehrdzavejúcej ocele pre GLS Aqua Plus 18
Stojan z nehrdzavejúcej ocele pre skúmavky pre rad OLS200 a GLS Aqua Plus
Stojan z nehrdzavejúcej ocele pre skúmavky pre rad OLS200 a GLS Aqua Plus
Stojan z nehrdzavejúcej ocele pre skúmavky pre rad OLS200 a GLS Aqua Plus
Stojan z nehrdzavejúcej ocele pre skúmavky pre rad OLS200 a GLS Aqua Plus
Stojan z nehrdzavejúcej ocele pre skúmavky pre rad OLS200 a GLS Aqua Plus
Stojan z nehrdzavejúcej ocele pre skúmavky pre rad OLS200 a GLS Aqua Plus
Stojan z nehrdzavejúcej ocele pre skúmavky pre rad OLS200 a GLS Aqua Plus
Cena, €
2.350,00
1.670.00
Akciová, €
1.997,50
1.419.50
Pre
25 × 25 ml, 16 × 50 ml, 9 × 100 ml, 5 × 250 ml, 4 × 500
ml alebo 2 × 1000 ml
45 × 25 ml, 28 × 50 ml, 18 × 100 ml, 11 × 250 ml, 6 ×
500 ml alebo 3 × 1000 ml
na nádoby, vrecká a iné nádoby
Kat. Č.
462-0161P
Cena, €
230,00
462-0162P
245,00
462-0163P
130,00
na nádoby, vrecká a iné nádoby
462-0164P
145,00
pre 3 stojany na skúmavky
pre 5 stojany na skúmavky
48 skúmaviek Ø 10 mm
44 skúmaviek Ø 13 mm
24 skúmaviek Ø 16 mm
21 skúmaviek Ø 19 mm
12 skúmaviek Ø 25 mm
10 skúmaviek Ø 30 mm
48 mikrocentrifugačných skúmaviek 1,5 mm
462-0159P
462-0160P
462-8113P
462-8114P
462-8115P
462-8116P
462-8117P
462-8118P
462-8324P
230,00
245,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
HAVER – rotačný reduktor vzoriek
RotačnýreduktorvzoriekHAVERvytváramaléalereprezentatívnemnožstvávzoriek
tuhýchlátokasuspenzií.Spájatrimetódydeleniavjednomzariadeníadosahuje
presnosť99,9 %.
•
•
•
•
Reprezentatívnedelenievzorkyvpomere1:8,1:10alebo1:30
Max.Max.vstupnémnožstvovzorky4 000ml(delenie1:8)
Max.prípustnáveľkosťčastíc10mm
Akceptuje500 mlfľaše(model1:8)alebo250 mlfľaše(model1:8a1:10)alebo
30,20alebo15 mlfľaše(model1:30)
• Vhodnýnasuchéajmokrédelenia
• Vyrobenýzmateriálovbezpečnýchprestykspotravinami–ľahkosačistia
• Opatrenýnízkoúdržbovýmpohonnýmmotoromsbezpečnostnouspojkou
Zakúpte teraz a získajte súpravu
fliaš na vzorky ZDARMA
Objednajte ešte dnes!
Kat. Č.
335 × 570 × 270
Opis
Univerzálny podnos pre banky pre GLS Aqua Plus 12
2
2416
24 x 1,5/2,0 ml
13300
16000
99
61
267 × 236 × 178
5.9
Škála prvotriednych produktov za prijateľnú cenu
Opis
Vodný kúpeľ s lineárnou trepačkou GLS Aqua 12 Plus, EU zástrčka
Vodný kúpeľ s lineárnou trepačkou GLS Aqua 18 Plus, UK zástrčka
Opis
Rotačný reduktor vzoriek s 8 lievikmi a výstupmi
Rotačný reduktor vzoriek s 10 lievikmi a výstupmi
Rotačný reduktor vzoriek s 30 lievikmi a 3 výstupmi*
Model
Max. kapacita
Max. rýchlosť (min - ¹)
Max. RCF (x g)
Časovač
Hlučnosť (dB (A))
Š x H x V (mm)
Hmotnosť (kg)
Digitálne ohrevné bloky QBA a QBD
420 × 235
0/60 min/max
30 % ZĽAVA na centrifúgu
Opis
Mikrocentrifúgy
2416 pre 24 x 1,5/2,0 ml skúmaviek, EU zástrčka
Príslušenstvo
Adaptéry pre 0,5 ml skúmavky (súprava 6 ks)
Adaptéry pre 0,4 ml skúmavky (súprava 6 ks)
Adaptéry pre 0,2 ml skúmavky (súprava 6 ks)
GLS Aqua 12 Plus
GLS Aqua 18 Plus
12
18
40 - 400*
18
Teplota okolia +5...99
± 0,1 (37 °C)
235 × 240
• Veľmimalázaberanáplocha
• Tichýahladkýchod
• Obsahujesterilizovateľnýrotor
mikrocentrifugačnýchskúmaviek
pre24x1,5/2,0mlskúmaviek
• Bezúdržbovýbezkontaktnýmotor
• Jednoducháobsluhaajednoduché
čistenie
Max. plniace množstvo
4000 ml
2500 ml
300 ml
Max. veľkosť náplne
10 mm
10 mm
10 mm
Veľkosť zbernej fľaše
8×500 ml
10×250 ml
30×15 ml
Kat. č.
510-1314P
510-1315P
510-1316P
Cena, €
6.365,00
6.400,00
7.435,00
• Ponúkajúpresný,reprodukovateľný,rýchlyabezpečnýohrev
• Ponuka3digitálnycha2analógovýchmodelov
• Ponuka12zameniteľnýchblokovsrôznoupresnosťou
Typ
Blokové termostaty
QBA1, EU zástrčka
QBA2, EU zástrčka
QBD1, EU zástrčka
QBD2, EU zástrčka
QBD4, EU zástrčka
Opis
Pre
Bloky pre blokové termostaty
Blok bez otvorov Jeden blok
Skúmavky Ø 10 mm
Jeden blok
Skúmavky Ø 12 mm
Jeden blok
Skúmavky Ø 13 mm
Jeden blok
Skúmavky Ø 16 mm
Jeden blok
Skúmavky Ø 18 mm
Jeden blok
Skúmavky Ø 24 mm a
univerzálne fľaše
Jeden blok
50 ml skúmavky
Jeden blok
0,2 ml skúmavky
Jeden blok
0,5 ml skúmavky
Jeden blok
1,5 ml skúmavky
Jeden blok
2,0 ml skúmavky
Dvojitý blok
Mikrotitračné platne*
Dvojitý blok
0,2 ml PCR skúmavky, stripy
alebo platne*
Kat. Č.
460-0070P
460-0072P
460-0074P
460-0076P
460-0078P
Cena, €
Akciová, €
449,00
545,00
755,00
825,00
999,00
359,20
436,00
604,00
660,00
799,20
Cena, €
Akciová, €
Hĺbka
Kat. Č.
- mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
460-8510P
460-8511P
460-8512P
460-8211P
460-8513P
460-8514P
460-8515P
90,00
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
72,00
79,20
79,20
79,20
79,20
79,20
79,20
50 mm
14 mm
30 mm
36 mm
36 mm
- mm
14 mm
460-8212P
460-8124P
460-8516P
460-8517P
460-8123P
460-0084P
460-0085P
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
359,00
249,00
79,20
79,20
79,20
79,20
79,20
287,20
199,20
4. vydanie – november 2011 – Platí do 31. január 2012 – http://sk.vwr.com/hits
Tel: +421 2 321 010 33 – fax: +421 2 326 038 34 – email: [email protected]
Z dôvodu vysokého záujmu o produkty z tejto promočnej kampane niektoré položky môžu byť dočasne vypredané. Vaša objednávka však bude spracovaná na základe cien tejto kampane. – Ceny neobsahujú DPH.
VWR International / 4. vydanie / november 2011 / Platí do 31. január 2012
Edmund Bühler – balík trepacieho
inkubátora
Trepačka IKA® MS 3 basic
Malá trepačka pre akékoľvek
pretrepávacie úlohy
Trepačka + stojanový systém + inkubátorový kryt
IKA®MS3basicjemaláamimoriadne
univerzálnatrepačka,vhodnánapretrepávanie
takmervšetkýchdruhovmalýchnádoba
mikrotitračnýchplatní.Kompaktnýarobustný
dizajnaľahkéovládanieznejrobiadokonalý
nástrojpreakékoľveklaboratórium.Druh,
priemerarýchlosťpretrepávaciehopohybu
zakaždýmzabezpečujevynikajúcevýsledky
• KompaktnátrepačkaKS15Acontrol(kruhovýpohyb)pojmemaximálnu
záťaž15kgsfrekvencioutrepania30–420ot./minazdvihom17mm.
ProgramovateľnéovládaniesbezpečnostnýmifunkciamiarozhranímUSB2.0
• StojanovýsystémCombifixKSstromipríchytnýmipásmiagumovou
podložkoujeideálnypreupevňovaniezvislýchnádob.Kdispozíciisúpásyaj
preinénádoby
• TeplotnýrozsahinkubačnejkomoryTH15:5°Cnadteplotuokoliaaž50
°Csbezpečnostnýmvypínaním,ktoréfungujespolustrepačkouBuhlera
s dodatočnouvnútornouzástrčkou
Zakúpte kompletný balík za špeciálnu akciovú cenu a
získajte rozhranie USB ZDARMA
Opis
Balík pozostávajúci z kompaktnej trepačky KS 15A control, stojanového systému Combifix KS, inkubátorového krytu TH 15 a rozhrania USB
2,0, EU zástrčka
Kat. Č.
444-0704P
Cena, €
4.975,00
NOVINKA
Systémy arium® Pro na purifikáciu vody
Systémy na purifikáciu vody laboratórnej kvality sú teraz k dispozícii s TOC analyzátorom
•
•
•
•
•
Ľahkoovládateľnásklenenádotykováobrazovka.
Zjednodušenávoľbakaziet
Priestorovonenáročnýdizajn.
Zariadenianapracovnýstôl,naupevnenienastenuaumiestneniepodstôl
Variabilnenamontovanýdisplej
Vrátane dodatočnej
• Stabilná,skaždýmuchytenímostávajúcimvo
vložky pre 6 x 12 mm
vodorovnejpoloheaždofrekvencie3000/min
skúmaviek
• Zapínateľný„bezpečnýrežim“automaticky
detekujepripojenieazaisťujebezpečnú
prevádzkuobmedzenímrozsahurýchlostí
• Jemožnéjuspúšťaťvnepretržitomalebovkrátkodobomrežime(soštandardným
upevnením)Vprípadezáujmuododatočnéupevneniasa,prosím,obráťtena
miestnuobchodnúkanceláriuspoločnostiVWR.
Model
Max. Kapacita (kg)
Orbit (mm)
Nastavenie rýchlosti (min - ¹)
Pohyb
Výkon motora vstup / výstup (W)
Š x H x V (mm)
Hmotnosť (kg)
MS 3 basic
0,5 vrátane násady
4.5
0 až 3000
Krúživý
10/8
148 x 205 x 63
2.9
Opis
Trepačka
Vortex MS 3 basic
Príslušenstvo
Štandardná násada pre skúmavky/nádoby do Ø 50 mm
Univerzálna násada pre rôzne penové vložky
Jednoručná vložka na použitie s 442-2235
Vložka pre skúmavky, pojme 6 skúmaviek s Ø 12 mm, na použitie s 442-2235
Zaplaťte len dodatočné 1 € za
verziu s analyzátorom TOC
Opis
Systém na výrobu ultračistej vody pre montáž na stenu s UV lampou, vrátane online analyzátora TOC
Stolový systém na výrobu ultračistej vody s UV lampou, vrátane online analyzátora TOC
Systém na výrobu ultračistej vody pre montáž na stenu s ultrafiltrom a UV lampou, vrátane online analyzátora TOC
Stolový systém na výrobu ultračistej vody s ultrafiltrom a UV lampou, vrátane online analyzátora TOC
Kat. Č.
171-0558P
171-0557P
171-0561P
171-0560P
Cena, €
6.867,00
6.867,00
7.715,00
7.715,00
Kat. Č.
Cena, €
444-2544P
392,00
442-2233P
442-2235P
444-0013P
444-0016P
15,30
15,30
21,00
47,00
Laboratórny homogenizátor LB 400
Pre vzorky objemov 50 – 400 ml
Účinnepremiešavatuhéakvapalnévzorkyv
akýchkoľveksterilnýchvreckách(jednoduchých
vreckách,filtračnýchvreckách)bezkontaktu
medzivzorkouahomogenizátorom.
Kompaktné mufľové pece Nabertherm LE 1/11 a L14/11
Malé mufľové pece LE 1/11 a L1/12
• Kompaktnýdizajn
• Krytsdvojitoustenouznehrdzavejúcejoceleprenízkepovrchovéteplotya
vysokústabilitu
• Dvierkavyklápanénahor
• Vývodprevypúšťanývzduchvzadnejstenepece
• Nízkaspotrebaenergie
• RegulátorR6
• DigitálnareguláciateplotytypuPID
• Jednavoľneuložiteľnáteplota
•
•
•
•
•
Optimálnaextrakciamikroorganizmov
Plnéotváraniedvierokpreľahkéčistenie
Kompaktnýaľahkopoužiteľný
Odolnétlmičesneobmedzenouživotnosťou
Bezpečnýaúčinný
20 % ZĽAVA na laboratórny
homogenizátor a
zrieďovaciu pipetu
Opis
LB 400
15 % ZĽAVA
Kat. Č.
710-0632P
Cena, €
1.860,00
Akciová, €
1.488,00
Homogenizátor VDI 12
Typ
Modely s regulátorom R6
LE 2/11
LE 1/11
LE 4/11
Modely s egulátorom B150
LE 6/11
LE 14/11
Vn. Š × H × V
Vonk. Š × H × V
Kat. Č.
Cena, €
Akciová, €
110×180×110 mm
90×115×110 mm
170×200×170 mm
275×380×350 mm
250×265×340 mm
335×400×410 mm
455-0082P
455-0196P
455-6289P
1.280,00
1.090,00
1.400,00
1.088,00
926,50
1.190,00
170×200×170 mm
220×300×220 mm
510×400×320 mm
555×500×370 mm
455-6290P
455-6253P
1.550,00
1.920,00
1.317,50
1.632,00
Exsikátorové skrinky Star
• Skrinkymajúzosilnenýhliníkovýrámspriehľadnýmipanelmizakrylovéhosklaas
dvierkamistesnenímzpenovejgumyasmagnetickýmpásikom.
• Ľahkoodčítateľnýelektronickývlhkomer
• Odolnosťvočiteplotámod-20do+70°C
• Elektronickývlhkomernamontovanýnadvierkachindikujeminimálnuamaximálnu
teplotuavlhkosť.SkrinkymajúprotišmykovégumovénožičkyamodelyStarsú
stohovateľné
• Dodávajúsasoštyrmivyberateľnýmiteleskopickýmipolicamizakrylovéhoskla,
podnosomprevysušovadloasilikagélom–súschopnépojaťmax.26políc
• SkrinkySuper-Starmajúvlhkomerys2-riadkovýmdisplejom,cylindrickýzámoka
zahŕňajúhadičkusovstupompreplyn,spätnýventilapotrubnékonektory
15 % ZĽAVA na
homogenizátor VDI 12
a 10 % ZĽAVA na
disperzné nástroje
Ďalšiedisperznénástrojeapríslušenstvosúk
dispozíciinapožiadanie.
Š x H x V (mm)
Hmotnosť (kg)
20 % ZĽAVA
Vonk. Š × H × V
Vn. Š × H × V
Kat. Č.
304×375×520 mm
304×375×520 mm
260×330×480 mm
260×330×480 mm
467-4126P
467-0053P
Objednajte ešte dnes!
COLLECTION
Tentoľahkýaergonomickýnástrojpre
objemy0,5až100mljeideálnynamanuálne
používanie.Vysoké,nostabilnéobvodové
rýchlostiposkytujúnajlepšiemožnévýsledkyv
rôznychmédiách,napr.priextrakciáchvody,
rozkladanítkanívavsuspenziách.
• Mimoriadnemobilnývďakapriamemu
napájaniuzosiete(niejepotrebnýžiadny
transformátor)
• Dispergujúceprvkyznehrdzavejúcejocele(s
priemerom6,8a12mm)jemožnéľahkoa
rýchloodmontovaťavyčistiť
• Rýchlospojkazjednodušujevýmenu
dispergujúcichprvkov
Ideálnepreskladovaniereferenčnýchmateriálov,uchovávanýchvzoriek,metalografických
vzoriekainýchproduktov,ktoréjepotrebnéchrániťpredvlhkosťouakontamináciou.
Opis
Exsikátorové skrinky
Star (42 l)
Super-Star (42 l)
Ideálny homogenizátor pre malé
množstvá
Cena, €
Akciová, €
661,97
853,09
529,58
682,47
46×57×201
0,4
Opis
Homogenizátor VDI 12
Homogenizátor VDI 12, EU zástrčka
Nerzový rotor/stator
Dispergujúci element S12N-5S
Dispergujúci element S12N-7S
Dispergujúci element S12N-12S
4. vydanie – november 2011 – Platí do 31. január 2012 – http://sk.vwr.com/hits
Tel: +421 2 321 010 33 – fax: +421 2 326 038 34 – email: [email protected]
Z dôvodu vysokého záujmu o produkty z tejto promočnej kampane niektoré položky môžu byť dočasne vypredané. Vaša objednávka však bude spracovaná na základe cien tejto kampane. – Ceny neobsahujú DPH.
Kat. Č.
Cena, €
431-0109P
746,00
431-0110P
431-0111P
431-0112P
435,00
471,00
455,00
3
VWR International / 4. vydanie / november 2011 / Platí do 31. január 2012
Balík digitálnej rotačnej odparky VWR-IKA RV 10
Membránové vývevy
Membránová výveva VP 86 FISH
Cenovovýhodnámembránová
vývevaFISHprefiltráciua
odsávaniejezariadeniesjednou
hlavou,fungujúcenasucho,ktoré
sapoužívavširokomrozsahu
laboratórnychaplikácií
COLLECTION
Táto novovyvinutá a ocenená rotačná odparka určuje nové štandardy
pre bezpečnosť, účinnosť a ľahkosť použitia.
• Ohrevnýkúpeľsnastaviteľnýmbezpečnostnýmobvodom,možnáprevádzka„bezdozoru“
• Vprípadevýpadkuelektrickéhonapájaniasapiestodparkyautomatickyzodvihnenad
ohrevnýkúpeľ
• Digitálnydisplej
• Časovačafunkciaspätnéhootáčania
• Vytláčacímechanizmuspreuvoľňovanietesnýchpiestov
• RozhranieRS232prediaľkovéovládaniepomocoupočítača
• VhodnápreDINEN12697-3(asfaltovýtestprehorúciasfalt)
•
•
•
•
Maláúdržba
100 %bezprenosuoleja
Tichá
Šetrnávočiživotnému
prostrediu
• Šetrípriestor
• Odsávajte,stláčajtea
prečerpávajtebezkontaminácie
Chemicky odolná membránová
výveva SD 820 Dolphin
Balík zahŕňa dodatočnú trubicu
na výpary a tesnenie ZDARMA
Temperature range (°C)
Rozsah otáčok
Zobrazenie rýchlosti
Príkon motora
Chladiaci povrch (cm²)
Objem kúpeľa (l)
Š x H x V (mm)
Trieda ochrany DIN EN 60529
Typ
RV 10 digital, EU zástrčka
RV 10 digital, EU zástrčka
Teplota okolia až 180
20 - 270
digitálne
1300
1200
4
500×410×430 (bez skla)
IP 21
Verzia
Vertikálny kondenzátor
Vertikálny kondenzátor
Sklo
s poťahom *
štandardné
Nízkoúdržbovýsamovysušovací
systémpodporujúcicelýradrôznychlaboratórnychaplikácií.HlavacelázPTFEa
homogénnyPTFEpoťahmembrányzaručujúspoľahlivúdodávkurôznychagresívnych
plynovavýparov.Chemickáodolnosťvďakadvojhlavovejkonštrukciiasuchému
chodu.
Kat. Č.
531-0287P
531-0293P
Cena, €
2.863,00
2.643,00
Model
Prietok (l / min)
Pracovný pretlak (bar)
Trieda ochrany
VP 86
6
2.4
IP 20
SD 820
20
1
IP 44
Model
VP 86 s EU zástrčkou
Studené svetlo SCHOTT KL 1500 LED
Zdrojstudenéhosvetlaprevláknovéoptickésvetelnévedenia.Združenésvetlozo
špeciálnejoptiky,vytváranécelkovo7vysokojasnýmiLEDdiódami(každásvýkonom
3W)dozväzkusklenýchvlákiensmaximálnympriemerom9mm.Žiadnavýmena
žiaroviekanízkaspotrebaenergie.
• Jasekvivalentnýhalogénovémusvetlu150W
• VhodnýprevšetkysvetelnévedeniaapríslušenstvosérieKL1500(optické
vedeniesohybnýmramenom,kruhovésvetlo...)
• Cenovovýhodnéadaptéry
• Posuvníkprefarebnéfiltre
• Napájacízdrojsoširokýmrozsahomsmedzinárodnýmsystémompripájania
• Veľmitichýchladiaciventilátor
• Plynuléelektronickéstmievanieod0do100 %
• Samostatnývypínač
• Žiadnyposunteplotnejfarbypristmievaní
Kat. Č.
181-0067P
Cena, €
252,00
Akciová, €
201,60
Opis
Príslušenstvo
Tlmič
Filter
Jemný ovládací ventil s vákuomerom, sacia strana
Hadicová prípojka, PVDF, pre hadičku vn. Ø 4 mm
Súprava náhradných dielov
Kat. Č.
181-3941P
181-3911P
181-0280P
181-0281P
181-0283P
7,90
6,90
70,40
14,90
32,70
Model
SD 820
Kat. Č.
181-0094P
Cena, €
1.700,00
Opis
Príslušenstvo
Hadica, neoprén
Súprava náhradných dielov
Kat. Č.
Cena, €
181-0282P
181-0284P
Cena, €
57,95
199,00
Magnetické miešadlo MIX 4 MS s
pohonom 2mag
20 % ZĽAVA
Opis
Zdroj studeného svetla, KL 1500 LED
Ohybné rameno, dve ramená
20 % ZĽAVA
Ø×D
4,5×600 mm
Kat. Č.
631-0914P
631-0022P
Cena, €
599,00
230,00
Akciová, €
479,20
ZDARMA 4x
bezkonkurenčné SmCo
silné miešacie tyčinky
ASTEROID 40
Systémy na purifikáciu vody Millipore Milli-Q®
Čistá a ultračistá voda priamo z kohútika
• Nákladovoúsporný,kompaktnýsystém
• Ľahkopoužiteľnáapohodlnádodávkavodyumožňujemanuálnealeboodmerné
dávkovanievodysnízkymalebovysokýmprietokom
• UžívateliatiežmôžupridaťpríslušenstvodávkovačaQ-POD®prediaľkovúdodávku
ultračistejvody
• JemožnépridaťintegrovanýdoplnkovýinformačnýsoftvérMillitrack™prelaboratórnu
voduzaúčelomľahkéhosťahovaniaaarchivovaniaúdajov
Jeden kryt – 4 nezávislé magnetické miešadlá
10 % ZĽAVA
Ultraplochémagnetickémiešadlosoštyrminezávislýmiriadenýmimiešacími
pozíciami(otáčkyazapnutie/vypnutie),aždo3000ml,vhodnépreErlenmeyerove
banky4x2000ml.
Opis
Milli-Q Direct ® Systém
Milli-Q® Direct 8 na výrobu čistej vody typu 3 (8 l/h) a ultračistej vody (typu 1) – EU zástrčka, manuál v angličtine a
francúzštine
Spotrebný materiál
Progard® T3 Pack pre ochranu reverznej osmózy
Filtračná jednotka Millipak® Express 40, 0,22 µm membrána, nesterilná, na odstraňovanie tuhých častíc a baktérií
LC-Pak na výrobu 500 l ultračistej vody pre organickú stopovú analýzu, odporúčaná v aplikáciách citlivých na stopy, ako je
UPLC alebo LC-MS
Leštiaca kazeta Q-PAK® TEX
Koncový filter EDS-Pak® na odstraňovanie endokrinných rozvracačov (EDS)
Ultrafiltračná kazeta BioPak® na odstraňovanie pyrogénov a nukleázy
Príslušenstvo
Súprava EDS-Pak na inštaláciu a prípravu kaziet
30 l PE skladovacia nádoba na čistú vodu
60-litrový polyetylénový zásobník na čistú vodu
100-litrový polyetylénový zásobník na čistú vodu
Konzola Q-POD® na montáž na stenu
Konzola na montáž vodných systémov na stenu
Vzdialené miesto dodávky ultračistej vody Q-POD
4
Objednajte ešte dnes!
Kat. Č.
Cena, €
Akciová, €
171-0578P
6.695,00
6.025,50
171-0555P
172-0009P
171-0333P
309,00
144,00
461,00
278,10
171-0556P
172-0008P
172-5157P
330,00
273,00
214,00
297,00
171-0244P
171-0053P
171-0713P
171-0714P
171-0231P
171-0133P
171-0245P
113,00
675,00
976,44
1298,00
293,00
117,00
1249,00
• Bezúdržbovýpohon2mag
• Širokýrozsahotáčok,100-2000ot./min,režimsynchrónnychotáčokprevšetky
pozície
• Plneuzavretýkrytznehrdzavejúcejocele,robustnákonštrukcia
• Jednoduchéčistenie
• Integrovanýregulátor,digitálnydisplej,SoftStart
• 3-ročnázáruka
Model
Počet pozícii
max. Miešateľný objem/poz. H2O (ml)
Rýchlosť miešania (min - ¹)
Príkon (W)
Materiál dosky
Rozmery dosky (mm)
Š x H x V (mm)
Hmotnosť (kg)
MIX 4 MS
4; vzájomná vzdialenosť 140 mm
5 - 3000
100 - 2000
28
Stainless steel
245 × 425
245 × 425 × 38
8.9
Opis
Magnetické miešadlá série MIX
MIX 4 MS, EU zástrčka
Príslušenstvo
Miešadielko Asteroid 40, trojuholníkové, konkávne, PTFE, Ø 28 × 40 mm
4. vydanie – november 2011 – Platí do 31. január 2012 – http://sk.vwr.com/hits
Tel: +421 2 321 010 33 – fax: +421 2 326 038 34 – email: [email protected]
Z dôvodu vysokého záujmu o produkty z tejto promočnej kampane niektoré položky môžu byť dočasne vypredané. Vaša objednávka však bude spracovaná na základe cien tejto kampane. – Ceny neobsahujú DPH.
Kat. Č.
Cena, €
442-0806P
1.320,00
442-0815P
29,90
VWR International / 4. vydanie / november 2011 / Platí do 31. január 2012
Elmasonic P-Line
Vysokopresný teplomer Traceable®
Hi-Accuracy do chladničky
Prepínanie medzi dvoma frekvenciami v jednom zariadení:
Ultrazvukováfrekvencia37 kHz–navýraznéznečistenie,rozpúšťanie,zmiešavanie,disperziua odplyňovanie
COLLECTION
80kHzultrazvuk–tiché,dokonalépretichépracovnépriestory,srozšírenoudoboučistenia-ideálneprečisteniedutých
predmetov,napr.kapilár
Vysokopresnýduálnyteplomer,odčítavas
presnosťou0,01stupňa,pričommonitorujeteploty
nadvochmiestachchladničky
7 špeciálnychultrazvukovýchfunkcií,jednoduchéa intuitívneprevádzkovénastavovanie,jasnýdisplej
• Rozlíšenie:0,01°C
• ZobrazujedátumačasMIN/MAXteploty
• Nastaviteľnéalarmyvysokejanízkejteploty–2
kanálovéalarmyzabezpečujúunikátnevizuálne
(LED)azvukovéupozornenia,keďteplota
prekročíaleboklesnepodnastavenúmedznú
hornú,resp.dolnúteplotu
• Tlmiacefľaštičky,vktorýchsúteplotnésondy,izolujúaeliminujúrýchlezmeny
teploty
• Prvýteplomerjenavrhnutýtak,žeumožňujepoužívateľskúkalibráciujedným
tlačidlom
• CertifikátTraceable®sindividuálnymvýrobnýmčíslom
• FunkciaStandard–preaplikácie,akosúnapríkladzmiešavanie,
rozpúšťaniea disperzia
• Impulznýaktivovateľnýdodatočný„výkon“približne20 %
prostredníctvomzvýšenéhošpičkovéhovýkonu
• FunkciaSweep–narovnomernéšírenieultrazvukuv rámcičistiaceho
kúpeľa
• FunkciaDegas–narýchleodplyňovanievzoriekaleboroztokovv HPLC
• FunkciaPowerregulation–reguláciavýkonu,postupnáredukcia
ultrazvukovéhovýkonunačisteniecitlivýchpovrchov
• FunkciaPause/Interrupt/Restart–zastavenie,prerušeniea opätovné
spustenieaktuálnejaplikácie
• FunkciaTemperaturecontrol–reguláciateploty,automatickéspustenie
ultrazvukupodosiahnutínastavenejhodnotyteploty
30 % ZĽAVA
Technické údaje:
Rozsahteplôtexternejsondy:–50,0až+70,0°C
Rozlíšenie:0,01°C
Presnosť:±0,3°C
Rozmery(DxŠxV):70x108x19 mm
15 % ZĽAVA na kúpele
Model
Objem (l)
Frekvencia (KHz)
Vykurovací výkon (W)
Príkon (W)
Š x H x V (mm)
Rozmery vane Š x H x
V (mm)
P 300 H
28.0
P 60 H
5.75
P 180 H
18.0
1200
1580
568 x 321 x 340
505 x 200 x 300
400
580/550
365 x 271 x 186
300 x 150 x 151
800
1130
390 x 321 x 340
327 x 200 x 300
Sonda
2 fľaštičkové sondy
1 fľaštičková sonda
2 vodotesné snímače
P 70 H
6.9
P 30 H
2.75
P 120 H
12.75
600
820
568 x 221 x 179
505 x 100 x 137
200
320/300
300 x 221 x 179
240 x 100 x 137
800
1130
365 x 321 x 278
300 x 200 x 240
NOVINKA
Kat. Č.
620-1822P
620-1823P
620-1827P
Cena, €
80,00
71,00
65,00
Akciová, €
56,00
49,70
45,50
37/80
Opis
Ultrazvukové kúpeľe
Ultrazvukový kúpeľ P 300 H
Ultrazvukový kúpeľ P 60 H
Ultrazvukový kúpeľ P 180 H
Ultrazvukový kúpeľ P 70 H
Ultrazvukový kúpeľ P 30 H
Ultrazvukový kúpeľ P 120 H
Kat. Č.
Cena, €
Akciová, €
142-0050P
142-0047P
142-0049P
142-0046P
142-0051P
142-0048P
2.295,00
1.191,00
1.979,00
1.254,00
860,00
1.799,00
1.950,75
1.012,35
1.682,15
1.065,90
731,00
1.529,15
Pre
Košíky
S 30, S 30/H, P 30H
S 60, S 60/H, P 60 H
S 70, S 70/H, P70 H
S 300, S 300/H, P 300 H
S 180/H, P 180 H
S 120, S 120 H, P 120 H
Kat. Č.
Pre
Kryty
S 30/H, S 40/H, P 30 H
S 60/H, P 60 H
S 70/H, S 80/H, P 70 H
S 100/H, S 120/H, P 120 H
S 180/H, P 180 H
S 300/H, P 300 H
Kat. Č.
142-0026P
142-0028P
142-0013P
142-0030P
142-0006P
142-0031P
142-0022P
142-0023P
142-0010P
142-0024P
142-0004P
142-0025P
Cena, €
41,00
59,00
137,00
163,00
142,00
125,00
Cena, €
19,00
24,00
30,00
30,00
32,00
38,00
NOVINKA
Vákuový aspirátor VACUSIP
Dátové záznamníky testo 175
20 % ZĽAVA
COLLECTION
Sériatesto175pozostávazkompaktných
dátovýchzáznamníkovpremeranieteplotya
vlhkosti.MajúrozhranieUSBarozhraniepreSD
kartu,čourýchľujeauľahčujenačítavanieúdajov.
Vysokákapacitapamäteanapájaniepomocou
konvenčnýchbatérií.Osvedčenáštruktúramenu
ovládanéhopomocoujednéhotlačidlaponúka
absolútnepohodlieobsluhyabolazachovanáv
tejtonovejgeneráciidátovýchzáznamníkov.
• Bezpečnosťúdajovvďakastálejpamäti–
dokoncaajkeďsabatérievybijú
• Ochranaheslom
• Zámokprotiukradnutiu–spomocoudržiaka
nastenu
• Dveštandardnérozhrania(miniUSBaSD
karta)umožňujúľahképrogramovaniea
načítavanieúdajovzdátovýchzáznamníkov
prostredníctvompriamehopripojeniakpočítaču
• Veľkýdisplejpreneproblematickéodčítavaniedokoncaajvzleosvetlených
priestorochvďakapodsvieteniupostlačenítlačidla
Opis
Jeden vn. snímač, 175-T1
Jedna vn. a jedna vonk. NTC prípojka, 175-T2
Dva vn. snímače, 175-H1
Kat. Č.
620-1840P
620-1841P
620-1843P
Cena, €
125,00
155,00
250,00
Akciová, €
100,00
124,00
200,00
Teplomer-vlhkomer odvodený od štandardu
Kvapalný odpad odstránený jedným nasatím
VACUSIPjeriešeniepreširokýrozsahúlohprizneškodňovaníkvapalných
odpadov.Jevybavenýspoľahlivounízkohlukovoupumpou,ktoráumožňuje
jehoprevádzkunezávisleodvonkajšiehozdrojavákua.Batériováverzia
eliminujeproblémyskáblamivlaminárnejkomoreazvyšujemobilitu.Unikátny
ručnýovládačumožňujejemnúreguláciunasávanéhotokuaakceptujerôzne
adaptéry.0,5lfľašasarýchlovymieňaakomponenty,ktorésadostávajúdo
kontaktuskvapalinami,jemožnésterilizovaťvautokláve.Aksadezaktivácia
kvapalnéhoodpaduvykonávaexterne,jemožnépoužiťjednorazovúfľašu.
• Automatickévypínaniepumpyšetríživotnosťpumpy,znižujeúroveňhluku
aoptimalizujedobuchodubatérie
• Rýchlavýmenafľašenaodpadvďakatesneniuskrutkovaciehouzáveru
• Hydrofóbnyfilterzabraňujeaerosólomakvapalinámpreniknúťdosystému
• Niejepotrebnéžiadnedodatočnévybavenie,aniúdržba
• RozmeryVxŠxH:len345x120x162mm(vrátanefľašeastojana
ručnéhooperátora)
Model
Finálny tlak pumpy (mbar)
Max. sacia kapacita (DIN 28432) 50/60 Hz (m³/h)
Trieda ochrany
Špecifikácia
Hmotnosť (kg)
Opis
VACUSIP s nabíjateľnou batériou
VACUSIP bez batérie
Objednajte ešte dnes!
COLLECTION
•
•
•
•
•
•
•
•
Uvádzacia ponuka,
10 % ZĽAVA
S batériou
30 % ZĽAVA
Bez batérie
–250 (± 20 %)
0.00828 (2.3 ml/s)
IP 31
Batéria: Li-Ion (na 5 dní autonómneho fungovania pri
odsávaní po dobu 1 h/deň)
500 g (970 g s fľašou)
Š×H×V
120×162×125 mm
120×162×125 mm
Teplotnýrozsah:-50až+70 °C
Rozsahvlhkosti:20-99 %
Rozlíšenie:0,1 °C
Presnosť:1 °Cuteplotya3 %
uvlhkosti
Návodvoviacerýchjazykoch
30mmvodotesnýsnímačs
3 mkáblom
Kalibráciaodvodenáod
štandardovNISTaDKD
ZnačkaCEazhodasnormou
ROHS
Kat. Č.
181-0276P
181-0275P
-
Cena, €
605,00
550,00
Akciová, €
544,50
495,00
Rozlíšenie
0,1 °C
Š×H×V
63,5×95,3 mm
Hmotnosť
136 g
Kat. Č.
620-0915P
Cena, €
40,30
4. vydanie – november 2011 – Platí do 31. január 2012 – http://sk.vwr.com/hits
Tel: +421 2 321 010 33 – fax: +421 2 326 038 34 – email: [email protected]
Z dôvodu vysokého záujmu o produkty z tejto promočnej kampane niektoré položky môžu byť dočasne vypredané. Vaša objednávka však bude spracovaná na základe cien tejto kampane. – Ceny neobsahujú DPH.
Akciová, €
28,21
5
VWR International / 4. vydanie / november 2011 / Platí do 31. január 2012
Váhy Sartorius CP – bezkonkurenčný výkon
Sortiment váh Sartorius CPA stanovuje tie najvyššie štandardy pre bežné laboratórne váhy s
rýchlymi, presnými a ľahko odčítateľnými výsledkami. Existuje 26 modelov, od polo-mikrováh až
po vysokokapacitné modely.
• Motorizovanávnútornákalibrácia
• Kalibračnénastavenieautomatickyaktivovanév
prípadevýznamnýchteplotnýchzmien–isoCAL
• Robustnýmonolitickývážiacisystém
• Špeciálnemodelysrozlíšením0,01 gs
krytmiprotiprievanuvanalytickomštýle,
optimalizovanéprepoužívanievlaminárnych
komorách–verzieDS
• Ľahkočitateľnévysokokontrastnépodsvietené
displeje
Model
Semi-Mikro a analytické váhy
CPA225D*
CPA324S
CPA224S
CPA124S
CPA64
Presné váhy
CPA223S
CPA323S
CPA423S
CPA623S
CPA1003S**
CPA1003P**
CPA2202S
CPA2202S-DS**
CPA3202S
CPA4202S
CPA5202S-DS**
CPA6202S
CPA6202P
CPA5201
CPA8201
CPA10001
CPA12001S
CPA16001S
CPA34001S
CPA34001P
CPA34000
•
•
•
•
•
•
Váživosť
Kat. Č.
Cena, €
Akciová, €
0,01 / 0,1 mg
0,1 mg
0,1 mg
0,1 mg
0,1 mg
100 / 220 g
320 g
220 g
120 g
64 g
611-1676P
611-1677P
611-1678P
611-1679P
611-1680P
5.286,00
4.237,00
3.852,00
3.392,00
2.996,00
4.757,40
3.813,30
3.466,80
3.052,80
2.696,40
0,001 g
0,001 g
0,001 g
0,001 g
0,001 g
0,001 / 0,01 g
0,01 g
0,01 g
0,01 g
0,01 g
0,01 g
0,01 g
0,01 / 0,02 / 0,05 g
0,1 g
0,1 g
0,1 g
0,1 g
0,1 g
0,1 g
0,1 / 0,2 / 0,5 g
1g
220 g
320 g
420 g
620 g
1000 g
500 / 1000 g
2200 g
2200 g
3200 g
4200 g
5200 g
6200 g
1500 / 3000 / 6200 g
5200 g
8200 g
10000 g
12000 g
16000 g
34000 g
8000 / 16000 / 34000 g
34000 g
611-1685P
611-1684P
611-1683P
611-1682P
611-1681P
611-1686P
611-1691P
611-1692P
611-1690P
611-1689P
611-1688P
611-1687P
611-1693P
611-1696P
611-1695P
611-1694P
611-1699P
611-1698P
611-1697P
611-1700P
611-1701P
2.394,00
2.615,00
2.741,00
3.329,00
3.980,00
3.665,00
2.489,00
2.793,00
2.646,00
2.846,00
3.350,00
3.476,00
3.035,00
1.880,00
2.069,00
2.331,00
3.266,00
3.822,00
4.442,00
3.696,00
2.919,00
2.154,60
2.353,50
2.466,90
2.996,10
3.582,00
3.298,50
2.240,10
2.513,70
2.381,40
2.561,40
3.015,00
3.128,40
2.731,50
1.692,00
1.862,10
2.097,90
2.939,40
3.439,80
3.997,80
3.326,40
2.627,10
Modernýhliníkovýkufrík
Výrobnéčíslosúpravy
3závažiatriedyF1znehrdzavejúcejocelesidentifikačnýmčíslom(od1g)
Kalibračnýcertifikát
Pinzety
Príslušenstvopremanipuláciu
Súprava závaží
200 mg; 5 g; 50 g
200 mg; 10 g; 100 g
200 mg; 20 g; 200 g
2 g; 20 g; 200 g
200 mg; 50 g; 500 g
2 g; 50 g; 500 g
2 g; 100 g; 1 kg
20 g; 100 g; 1 kg
20 g; 200 g; 2 kg
20 g; 500 g; 5 kg
Kat. Č.
611-2428P
611-2429P
611-2430P
611-2431P
611-2432P
611-2433P
611-2434P
611-2435P
611-2436P
611-2437P
Zakúpte 2 identické balenia
a získajte 30 % ZĽAVU
Š×H×V
Kat. Č.
Cena, €
Akciová, €
46×46×8 mm
85×85×24 mm
140×140×22 mm
611-0093P
611-0094P
611-0095P
24,00
43,70
106,00
16,80
30,59
74,20
46×46×8 mm
85×85×24 mm
140×140×22 mm
611-9178P
611-9179P
611-9180P
36,20
51,60
125,00
25,34
36,12
87,50
Akciová, €
194,65
204,85
219,30
231,20
257,55
271,15
323,00
331,50
408,00
565,25
RobustnákombinovanápHelektródaSenTix®
21sadodávasgélovýmelektrolytompre
univerzálnepoužitie.Súčasťoujeajdodatočný
NTC30kΩsnímačteplotyTFK325sdržiakom
elektródynapoužitiesprenosnýmiastolovými
meracímipHmetramiznačkyWTW.
•
•
•
•
•
RobustnéplastovételosvodotesnouzástrčkouDIN
Snímačteplotyznehrdzavejúcejocelesbanánikovouzástrčkou2x4mm
pHelektródaSenTix®21:0až14pH
SnímačteplotyTFK325:0až80°C
Presnosť:<lt/>±0,25°Cpri25°C
25 % ZĽAVA
Opis
pH elektróda SenTix® 21, so snímačom TFK 325
Kat. Č.
662-1322P
Cena, €
160,00
Akciová, €
120,00
NOVINKA
SANI-ŠPONGIA
COLLECTION
•
•
•
•
•
•
Plytkébielelodičkysoširokýmdnomnazabránenieprevráteniu
Môžusapoužívaťsmikrovlnnýmianalyzátormivlhkosti
Kdispozíciivštandardnomaleboantistatickomprevedení
Dodávajúsavbaleniachpo500ks
Cena, €
229,00
241,00
258,00
272,00
303,00
319,00
380,00
390,00
480,00
665,00
pH elektróda SenTix® 21 s dodatočným
snímačom teploty
Určenánazbervzoriekzaúčelomdetekcieprítomnosti
mikrobiologickýchkontaminácií,akojeListeria,
Salmonella,E.coliainépotravinovépatogénynatakmer
akomkoľvekpovrchu.Vyrobenávsúladespožiadavkami
HACCP,USDA,ACIAaCFIA.
Pružné polystyrénové lodičky s hladkým povrchom a zaoblenými
rohmi pre presné navažovanie
Štandardné
7 ml
100 ml
250 ml
Antistatické
7 ml
100 ml
250 ml
Uvádzacia ponuka
Každásúpravaobsahuje:
10 % ZĽAVA
Odčítateľnosť
Kapacita
Ideálne pre bežné testovanie váh len s tým,
čo potrebujete.
COLLECTION
Jednorazové štvorcové navažovacie lodičky
•
•
•
•
Certifikované súpravy závaží Cal-Box
odvodených od štandardu
Ideálnapreodbervzoriekzpovrchov
Umožňujevámprístupnaťažkodosiahnuteľnéplochy
Ľahkámanipulácia
Najednopoužitie
Sterilizovanégamažiarením
Dodávasav10vreckáchpo10ks
20 % ZĽAVA
Súpravysadodávajúvšpongiovomsterilnomvreckunaodbermokrýchvzoriek
TWIRL’EMsuzatváracímsystémomodolnýmvočiúnikom,snavlhčenoucelulózovoušpongiouutesnenouvofóliiobsahujúcou10mlpufrapodľavášhovýberu
(neutralizačnéhopufra–sterilného,neutralizačnéhopufraDEDey/Engley–sterilného)
Opis
Špongia s rúčkou na odber vzoriek z povrchov, s
Dey/Engleyovým neutralizačným pufrom
Špongia s rúčkou na odber vzoriek z povrchov, s
neutralizačným pufrom
Sterilné Kat. Č.
+
300-0101P
+
300-0102P
Cena, €
220,00
Akciová, €
176,00
240,00
192,00
Respirátory
USB záznamník EBI 310
ZáznamníkysvýhodnýmUSBpripojením.Niejepotrebnéžiadnerozhranienaprogramovanie
alebonačítavanieajekdispozíciiautomatickégenerovaniesprávvPDFformáte.
Ochrana proti tuhým časticiam, prachu a aerosólom s nízkou až
priemernou toxicitou
COLLECTION
Ideálnena:
• Prepravuliekov,očkovacíchlátok,krviaprimárnychproduktov
• Prepravuvšetkýchproduktovcitlivýchnateplotu
• Skladovaniereferenčnýchvzoriekvchladničkáchamrazničkáchsnízkouteplotou
• SpĺňajúbezpečnostnépožiadavkySmernice
Európskychspoločenstiev89/686(článku11.B)
• SúvzhodesnormouEN 149:2001ako
respirátorytriedyFFP2napoužitieproti
netoxickýmamálotoxickýmtuhýmlátkama
kvapalnýmaerosólom
• Výfukovýventiljevybavenýexkluzívnym
„motýlikovitým“systémomotváraniaazatvárania
• Extraľahké:pribl.±20gbezventilu,pribl.±25gsventilom
• BezlatexuaPVC
20 % ZĽAVA
20 % ZĽAVA
Opis
USB dátový
záznamník EBI 310,
so sondou Pt 1000
6
Rozsah
Presnosť Rozlíšenie Pamäť
–30...60 °C ± 0,2 °C 0,1 °C
40000 záznamov
Objednajte ešte dnes!
Kat. č.
620-1814P
Cena, € Akciová, €
130,00
104,00
Trieda
FFP2
FFP2
S ventilom
No
Yes
Pk
20
10
Kat. Č.
113-0645P
113-0646P
4. vydanie – november 2011 – Platí do 31. január 2012 – http://sk.vwr.com/hits
Tel: +421 2 321 010 33 – fax: +421 2 326 038 34 – email: [email protected]
Z dôvodu vysokého záujmu o produkty z tejto promočnej kampane niektoré položky môžu byť dočasne vypredané. Vaša objednávka však bude spracovaná na základe cien tejto kampane. – Ceny neobsahujú DPH.
Cena, €
16,30
14,00
Akciová, €
13,04
11,20
VWR International / 4. vydanie / november 2011 / Platí do 31. január 2012
Súprava na optické meranie rozpusteného
kyslíka od firmy WTW®
Ideálna na monitorovanie životného prostredia.
Multi3410jeuniverzálnyjednokanálovýmultiparametrovýmeracíprístroj,ktorý
fungujesovšetkýmiinteligentnýmidigitálnymiIDSsnímačmiodfirmyWTW®.Má
robustnýavodotesnýkrytúrovneIP67sjasnýmfarebnýmgrafickýmdisplejom.Dva
USBvstupy(USB-ApreUSBkľúčealeboMini-Bpreprenosdátdopočítača)zneho
robiadokonalýmodernýprenosný
meracíprístroj.
NOVINKA
FľašaDURAN®GLS80zhnedéhosklajevybavenápasujúcimrýchlouzáverom,ktorýzaručí
bezpečnéarýchleotváranieazatváraniefľaše.
•
•
•
•
•
HnedéskloDuran®,ideálnepreroztokycitlivénasvetlo
Graduáciaapopisnépole
Ideálnepreprášky,granulyalebopasty
Sterilizovateľnépriteplotáchaždo140 °C
Kódumožňujúcispätnévystopovanienaidentifikáciušarže
Zakúpte 2 tej istej veľkosti a
získajte 15 % ZĽAVU
FDO 925jenajuniverzálnejší
optickýsnímačrozpusteného
kyslíkanatrhu.Jevybavený
3 mkáblomafungujenielen
vnáročnýchpodmienkach,ale
jetiežvhodnýprelaboratórne
meranie.Jerýchly,presnýamá
nastaviteľnéT90,ktoréjeideálne
snímačekontrolnýchprocesov:
®
Kapacita
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
10000 ml
20000 ml
• Rýchlyapresný:T99len60s
• Unikátnydizajnpreterénaj
laboratórium
• Továrenskykalibrovanýkryt
membránysintegrovaným
čipom
Výška
152 mm
222 mm
252 mm
314 mm
389 mm
484 mm
Vonkajší Ø.
101 mm
101 mm
136 mm
182 mm
227 mm
288 mm
Balenie (ks)
1
1
1
1
1
1
Kat. Č.
215-2065P
215-2066P
215-2067P
215-2068P
215-2069P
215-2070P
Cena, €
34,39
41,55
59,93
184,26
251,55
411,80
Vysokokvalitné fľaše so širokým hrdlom
COLLECTION
Ochranný kryt 925/K
POM ZDARMA
TietoHDPEfľašejemožnépoužiťkdekoľvekvlaboratóriu,akoajnaodbervzoriek.Široký
otvorumožňujerýchleplnenieadávkovaniepráškov,pástakvapalín.
Koncentrácia (mg/l)
Presnosť
Nasýtenie (%)
Barometrický tlak
Teplotný rozsah
• Dobráchemickáodolnosť
• HDPE,priesvitné,odolnévočiteplotámdo+80°C
• Vodotesné
0.00 - 20.00
± 0,5 % z hodnoty ± 1 číslica
0.0 - 200
0,0 – 400 hPa
0...50 (± 0,2 K)
Opis
Súprava na optické meranie rozpusteného kyslíka, Multi 3410 so
sondou FDO® 925-3
Kat. Č.
664-0079P
Cena, €
1.322,00
Parafilm® M
Kapacita
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Výška
62,5 mm
85,0 mm
98,0 mm
131,0 mm
169,0 mm
199,0 mm
25 % ZĽAVA
Vonkajší Ø.
35,0 mm
38,5 mm
50,5 mm
61,5 mm
72,5 mm
91,5 mm
Balenie (ks)
12
12
12
12
12
6
Kat. Č.
215-3437P
215-3438P
215-3439P
215-3440P
215-3441P
215-3442P
Cena, €
8,50
10,10
13,90
17,90
29,20
19,30
Akciová, €
6,38
7,58
10,43
13,43
21,90
14,48
Kat. Č.
215-0139P
215-0140P
215-0141P
215-0142P
215-0143P
215-0144P
Cena, €
1,60
1,70
2,50
2,50
4,80
6,10
Akciová, €
1,36
1,45
2,13
2,13
4,08
5,19
Balenie (ks)
Kat. Č.
Cena, €
Akciová, €
500
500
500
500
500
500
500
350
100
129-0578P
129-0579P
129-0580P
129-0581P
129-0582P
129-0583P
129-0584P
129-0585P
129-0586P
43,00
71,80
118,00
196,00
140,00
228,00
224,00
283,00
28.80
30,10
50,26
82,60
137,20
98,00
159,60
156,80
198,10
24.48
200
200
129-0587P
129-0588P
61,40
68,20
42,98
47,74
Fľaše so širokým hrdlom so skrutkovacími
uzávermi
Utesňovacia fólia, ktorá vždy presne sedí!
• Máťažnosťaž200 %avytváradobré
tesnenieokolonepravidelnýchtvarova
povrchov
• 48-hodinováodolnosťvočimnohým
látkam,akosúslanéroztoky,anorganické
kyselinyaalkalickéroztoky
• Pomáhachrániťvočirozliatiukvapalín
• Dodávasapojednotlivýchkotúčoch
Viacúčelovéfľašepreširokýrozsahpoužití.Ľahképlnenieadávkovaniepráškov,pásta
kvapalín
•
•
•
•
LDPE,priesvitné,sLDPEskrutkovacímuzáverom
Dobráchemickáodolnosť–odolnévočiteplotámdo+75°C
Sgraduáciouaochranouprotiúnikom
DIN13316aDIN168
Špeciálne ceny
25 % ZĽAVA
Dĺžka
15 m
38 m
75 m
75 m
Laboratórne fľaše z hnedého skla, GLS 80
Šírka
500 mm
100 mm
100 mm
50 mm
Kat. Č.
291-1211P
291-1213P
291-1212P
291-1214P
Cena, €
68,55
27,60
55,55
28,50
Akciová, €
51,41
20,70
41,66
21,38
Vrecká so zipsom
Kapacita
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Výška
88 mm
105 mm
140 mm
170 mm
206 mm
252 mm
Vonkajší Ø.
38 mm
48 mm
60 mm
75 mm
95 mm
120 mm
Vn. Ø hrdla
24 mm
24 mm
38 mm
38 mm
55 mm
55 mm
Balenie (ks)
1
1
1
1
1
1
Jednorazové sterilizovateľné vrecká
PP,hrúbka40µm,transparentné,soznačením„Biohazard“alebobezneho.Nabezpečné
zneškodnenielaboratórnehoodpadu,akosúpipetovaciešpičky,jednorazovéPetrihomisky,
skúmavkysovzorkami,atď.Odolnévočiteplotámdo145°C.
COLLECTION
LDPEvreckánaodbervzoriekaprepravutuhýchvzoriek,
skúmaviek,náhradnýchdielovadokumentov…
30 % ZĽAVA
• Rýchleutesnenievďakavodiacimdrážkamnatlakovom
utesňovacomšve
• Transparentnépreľahkúidentifikáciu
• Opakovateľneutesniteľné,pružnéaodolnévočipretrhnutiu
• Dodávajúsavbaleniachpo1000ks
Nové vrecká
väčších veľkostí
25 % ZĽAVA
D׊
Bez popisného poľa
60×40 mm
80×60 mm
120×80 mm
150×100 mm
170×120 mm
220×160 mm
250×180 mm
300×200 mm
350×250 mm
400×300 mm
100×70 mm
Objednajte ešte dnes!
Kat. Č.
129-0293P
129-0294P
129-0295P
129-0296P
129-0297P
129-0298P
129-0299P
129-0306P
129-0307P
129-0308P
129-0309P
Cena, €
Akciová, €
33,60
51,70
80,90
86,40
107,00
114,00
121,00
128,00
200,00
205,00
61,50
25,20
38,78
60,68
64,80
80,25
85,50
90,75
96,00
150,00
153,75
46,13
Kapacita
D׊
Sterilizovateľné vrecia, čisté, bez označenia „Biohazard“
2
200×300 mm
3
250×400 mm
12
305×660 mm
16
400×780 mm
14
420×610 mm
25
550×770 mm
32
600×780 mm
40
700×1100 mm
60
900×1100 mm
Sterilizovateľné vrecia s označením „Biohazard“
14
420×610 mm
32
600×780 mm
4. vydanie – november 2011 – Platí do 31. január 2012 – http://sk.vwr.com/hits
Tel: +421 2 321 010 33 – fax: +421 2 326 038 34 – email: [email protected]
Z dôvodu vysokého záujmu o produkty z tejto promočnej kampane niektoré položky môžu byť dočasne vypredané. Vaša objednávka však bude spracovaná na základe cien tejto kampane. – Ceny neobsahujú DPH.
7
VWR International / 4. vydanie / november 2011 / Platí do 31. január 2012
Sterilné kryogénne vialky
Odmerný valec, nízky tvar, trieda B
Vynikajúce na skladovanie buniek, sér alebo antigénov pri teplote
-196 °C
COLLECTION
•
•
•
•
COLLECTION
• Uzáveravialkysúzpolypropylénu,čozaisťujebezpečnéutesneniepriizbovejteplote
ajnízkychkryogénnychteplotách
• Zvisláoznačovaciaplochapreľahkúidentifikáciu,presnégraduácie
• Vialkysguľatýmdnomjemožnéodstreďovaťspreťaženímaždo14000xg
• Vrátanepriehľadnejvložkydouzáveru
• CertifikovanénaneprítomnosťRNázy,DNázy,pyrogénovaDNA
Vyrobenézborosilikátovéhoskla3.3
Výlevkaašesťuholníkovýsklenenýpodstavec
Kruhovéznačkynahlavnýchdielikochgraduácie
Graduáciavysokokontrastnouhnedoufarbou
NOVINKA
Zakúpte 4 balenia a získajte 25 %
ZĽAVU... zakúpte viac než 4 balenia a
získajte 1 držiak pracovnej stanice
ZDARMA
*Kdispozíciijetiežjednotlivébaleniepo500vložiekdouzáverov
Spodná časť
Kapacita
Kryogénne vialky s tesnením - vonkajší závit
Samostojace
1,2 ml
S guľatým dnom
2,0 ml
Samostojace
2,0 ml
Samostojace
3,0 ml
Samostojace
4,0 ml
Samostojace
5,0 ml
Kryogénne vialky s tesnením - vnútorný závit
Samostojace
1,2 ml
Samostojace
2,0 ml
S guľatým dnom
2,0 ml
S guľatým dnom
4,0 ml
Samostojace
4,0 ml
S guľatým dnom
5,0 ml
Samostojace
5,0 ml
Inzerty
Vonk. Ø × V
Balenie (ks)
Kat. Č.
Cena, €
Akciová, €
12,5×43 mm
12,5×48 mm
12,5×49 mm
12,5×72 mm
12,5×76 mm
12,5×93 mm
250
250
250
250
250
250
479-0280P
479-0281P
479-0282P
479-0283P
479-0284P
479-0285P
94,20
96,00
92,90
97,60
109,00
120,00
70,65
72,00
69,68
73,20
81,75
90,00
12,5×41 mm
12,5×49 mm
12,5×48 mm
12,5×70 mm
12,5×72 mm
12,5×90 mm
12,5×92 mm
250
250
250
250
250
250
250
479-0286P
479-0287P
479-0288P
479-0289P
479-0290P
479-0291P
479-0292P
87,10
95,90
87,10
98,70
113,00
123,00
115,00
65,33
71,93
65,33
74,03
84,75
92,25
86,25
500
479-0810P
17,60
1
211-0139P
27,20
Z transparentného PMP, vysoký tvar, trieda A+, certifikovaná zhoda.
Tietovalcesgraduáciousúšpecifikovanéstoleranciamio 20 %užšíminežjepožadovanénormouDIN12681.
Zakúpte 3 rovnaké odmerné
valce a zaplaťte len za 2
Tolerancia
0,08 ± ml
0,2 ± ml
0,4 ± ml
0,4 ± ml
0,8 ± ml
2 ± ml
4 ± ml
8 ± ml
Výška
145 mm
170 mm
200 mm
250 mm
315 mm
360 mm
440 mm
535 mm
Balenie (ks)
1
1
1
1
1
1
1
1
Kat. Č.
612-4317P
612-4318P
612-4319P
612-4320P
612-4321P
612-4322P
612-4323P
612-4324P
Cena, €
5,85
6,25
6,65
9,05
14,25
21,65
31,00
51,20
Kat. Č.
612-3841P
612-3842P
612-3843P
612-3844P
612-3845P
612-3846P
612-3847P
Cena, €
9,50
9,50
8,80
11,80
21,50
33,00
28,20
Odmerné valce, vysoký tvar, trieda A
Kapacita
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Delenie
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tolerancia
0,05 ± ml
0,1 ± ml
0,25 ± ml
0,5 ± ml
0,5 ± ml
1 ± ml
2,5 ± ml
5 ± ml
10 ± ml
Balenie (ks)
2
2
2
2
2
2
2
1
1
Kat. Č.
612-3832P
612-3833P
612-3834P
612-3835P
612-3836P
612-3837P
612-3838P
612-3839P
612-3840P
Cena, €
12,30
12,30
12,70
13,20
14,00
26,50
45,00
35,00
61,50
Odmerné banky triedy A s PP zátkou
COLLECTION
• Vyrobenézborokremičitéhoskla3.3
• VyrobenápodľanormyDINENISO1042
• Kruhováznačkaapopisy
vysokokontrastnýmbielymlakom
• Certifikátšaržeobsiahnutývkaždom
balení
Erlenmeyerove banky, DURAN® Group
DURAN®zavádzakódprespätnúvystopovateľnosť.Tentoosemmiestnykódšarže,uvedenýna
skle,umožňujespätnúvystopovateľnosťproduktuažpomiestovýrobyatriedeniepodľašarží.
•
•
•
•
•
Balenie (ks)
2
2
2
2
2
2
1
NOVINKA
Kalibrovanýobjem(TC,In)
Vytlačenámodrámierka(vysokokvalitnátlačiarenskáfarba)
Vystavenieteplotámdo+121°Cnespôsobítrvaléprekročenietolerančnýchlimitov
Odporúčajúsačistiaceteplotynižšienež+60°C,abysazachovaliznačkyapopisy
DIN12681/ISO6706
Delenie
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tolerancia
0,30 ± ml
0,50 ± ml
1,00 ± ml
1,00 ± ml
2,00 ± ml
5,00 ± ml
10,00 ± ml
• Vyrobenézborosilikátovéhoskla3.3vsúlades
normouDINENISO4788
• Výlevkaašesťuholníkovýsklenenýpodstavec
• Kruhovéznačkynahlavnýchdielikochgraduácie
• Graduáciavovysokokontrastnommodromlaku
• Certifikátšaržeobsiahnutývkaždombalení
Odmerné valce PLASTIBRAND®
Kapacita
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Delenie
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
COLLECTION
Stojan na kryogénne vialky (PC, autoklávovateľný)
•
•
•
•
•
Kapacita
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
VyrobenézosklaDuran®,sterilizovateľnévautoklávepriteplotáchaždo121°C
VyrobenépodľanormyISO1773
Úzkehrdlosvyhnutýmokrajom
Kódprespätnúvystopovateľnosťnaidentifikáciušarže(ažpomiestovýroby)
Graduáciaapopisnépole
NOVINKA
Zakúpte 2 tej istej veľkosti a
získajte 15 % ZĽAVU
Kapacita
25 ml
50 ml
100 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
8
Výška
75 mm
90 mm
105 mm
112 mm
145 mm
180 mm
220 mm
280 mm
310 mm
365 mm
Objednajte ešte dnes!
Vonkajší Ø.
42 mm
51 mm
64 mm
67 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
187 mm
220 mm
Vonk. Ø hrdla
22 mm
22 mm
22 mm
28 mm
34 mm
34 mm
42 mm
50 mm
52 mm
52 mm
Balenie (ks)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Kat. Č.
214-1102P
214-1104P
214-1106P
214-1107P
214-1110P
214-1114P
214-1116P
214-1118P
214-1120P
214-1122P
Cena, €
6,75
6,80
6,50
4,08
6,95
8,90
15,05
28,50
53,60
49,96
Akciová, €
5,74
5,78
5,53
3,47
5,91
7,57
12,79
24,23
45,56
42,47
Kapacita
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
NS
10/19
10/19
10/19
10/19
12/21
14/23
14/23
14/23
19/26
24/29
29/32
Tolerancia
0,025 ± ml
0,025 ± ml
0,040 ± ml
0,040 ± ml
0,060 ± ml
0,100 ± ml
0,150 ± ml
0,150 ± ml
0,250 ± ml
0,400 ± ml
0,600 ± ml
Balenie (ks)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
4. vydanie – november 2011 – Platí do 31. január 2012 – http://sk.vwr.com/hits
Tel: +421 2 321 010 33 – fax: +421 2 326 038 34 – email: [email protected]
Z dôvodu vysokého záujmu o produkty z tejto promočnej kampane niektoré položky môžu byť dočasne vypredané. Vaša objednávka však bude spracovaná na základe cien tejto kampane. – Ceny neobsahujú DPH.
Kat. Č.
612-3738P
612-3740P
612-3741P
612-3742P
612-3743P
612-3744P
612-3745P
612-3746P
612-3818P
612-3819P
612-3820P
Cena, €
16,50
16,50
17,00
17,00
18,80
20,50
23,50
24,20
28,80
25,20
34,20
VWR International / 4. vydanie / november 2011 / Platí do 31. január 2012
NOVINKA
Lieviky na prášky
COLLECTION
COLLECTION
• Vyrobenézborosilikátovéhoskla3.3
• Skrátkouširokoustopkou,ideálnena
prenášaniepráškov
• Vysokáodolnosťvočichemikáliám
• Vysokáodolnosťvočirýchlym
teplotnýmzmenám
• Dodávajúsavbaleniachpo2ks.
Lievik O-Ø
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
160 mm
Dĺžka stopky
18 mm
18 mm
22 mm
25 mm
30 mm
35 mm
•
•
•
•
•
•
Balenie (ks)
2
2
2
2
2
2
Kat. Č.
221-0183P
221-0184P
221-0185P
221-0186P
221-0187P
221-0188P
Cena, €
10,50
10,90
12,50
15,00
17,50
21,50
Lieviky s dlhou stopkou
Vyrobenézborosilikátovéhoskla3.3
VyrobenépodľanormyISO 4798
Hladkévnútornésteny
Vysokáodolnosťvočichemikáliám
Vysokáodolnosťvočirýchlymteplotnýmzmenám
Dodávajúsavbaleniachpo2ks.
Ø stopky
35 mm
45 mm
55 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Dĺžka stopky
35 mm
45 mm
55 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Pre filter Ø
45 - 55 mm
55 - 70 mm
70 - 90 mm
110 - 125 mm
125 - 150 mm
150 - 185 mm
185 - 240 mm
240 - 270 mm
Balenie (ks)
2
2
2
2
2
2
2
2
• Dobráchemickáodolnosť
• Odolnévočiteplotámod-40do+110°C
• Kanistrebezuzáverujemožnéopatriťširokýmsortimentomskrutkovacíchuzáverov
(voliteľné)
• VyrobenézHDPE,bielealebomodré
Zakúpte 3 rovnaké kanistre
a zaplaťte len za 2
NOVINKA
Dĺžka stopky
150 mm
150 mm
180 mm
Balenie (ks)
2
2
2
Kat. Č.
221-0172P
221-0173P
221-0174P
Cena, €
17,00
18,50
22,00
Odmerné pipety, trieda AS, Hirschmann®
Sklo AR-Glas®, 1 značka, trieda AS
•
•
•
•
AR-Glas®vyrábanépodľanormyDIN12691
Certifikovanázhoda,sidentifikácioušaržeadátumom
Kalibrovanýdávkovanýobjem
Kruhováznačkaapopisyvysokokontrastnýmmodrým
lakom
• Certifikátšaržejekdispozíciinawww.hirschmannlab.de
25 % ZĽAVA
Kapacita
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Tolerancia
0,007 ±ml
0,01 ±ml
0,015 ±ml
0,02 ±ml
0,03 ±ml
0,03 ±ml
0,05 ±ml
0,08 ±ml
Dĺžka
300 mm
330 mm
400 mm
440 mm
510 mm
520 mm
540 mm
585 mm
Balenie (ks)
1
1
1
1
1
1
1
1
Kat. Č.
612-1310P
612-1311P
612-1314P
612-1315P
612-1317P
612-1318P
612-1384P
612-1320P
Cena, €
4,90
4,90
5,50
6,30
7,70
7,90
10,40
14,20
Akciová, €
3,68
3,68
4,13
4,73
5,78
5,93
7,80
10,65
VyrobenézosklaAR-Glas®,vsúladesnormouDINENISO835
ZhodacertifikovanáznačkouH,scertifikátomšarže
Kalibrovanýdávkovanýobjem
Kruhováznačkaapopisyvmodrejfarbe
Okremmodelu612-1104savšetkypipetydodávajúsvatovou
zátkouvhornejčasti
• Značkanulyjenavrchu
• Skrátenádobačakania5 s
Balenie (ks)
1
1
1
1
1
1
1
Objednajte ešte dnes!
Farba
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Modrá
Modrá
Modrá
Vn. Ø hrdla
34,5 mm
34,5 mm
34,5 mm
40,5 mm
34,5 mm
34,5 mm
40,5 mm
48,5 mm
48,5 mm
48,5 mm
Závit
45 mm
45 mm
45 mm
50 mm
45 mm
45 mm
50 mm
60 mm
60 mm
60 mm
Typ
UN 3H1/Y1.6/150
UN 3H1/Y1.6/150
UN 3H1X1.9/250
UN 3H1/X1.9/250
UN 3H1/X1.9/250
UN 3H1/X1.9/250
UN 3H1X1.9/250
Balenie (ks)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Kat. Č.
216-5545P
216-5352P
216-5302P
216-0415P
216-5548P
216-5549P
216-5306P
216-4315P
216-5551P
216-4310P
Cena, €
3,12
3,64
3,77
4,61
6,10
6,91
8,47
18,72
23,29
27,92
Opis
červený skrutkovací uzáver, HDPE, s odtrhávacím krúžkom
čierny skrutkovací uzáver, HDPE, s odtrhávacím krúžkom
červený skrutkovací uzáver, HDPE, s odtrhávacím krúžkom
červený skrutkovací uzáver, HDPE, s odtrhávacím krúžkom
Závit
50 mm
50 mm
60 mm
45 mm
Pre
5 a 10 l kanistre
5 a 10 l kanistre
20, 25 a 30 l kanistre
2, 2,5, 3, 6 a 8 l kanistre
Balenie (ks)
1
1
1
1
Kat. Č.
216-5560P
215-3370P
216-4312P
216-0418P
Cena, €
0,34
0,34
0,56
0,80
Pre
Výpustné kohútiky so skrutkovacími uzávermi pre kanistre
5 a 10 l kanistre
20, 25 a 30 l kanistre
2, 2,5, 3, 6 a 8 l kanistre
Závit
Pre
Balenie (ks)
Kat. Č.
Cena, €
50 mm
60 mm
45 mm
5 a 10 l kanistre
20, 25 a 30 l kanistre
2, 2,5, 3, 6 a 8 l kanistre
1
1
1
216-5323P
216-4313P
216-5562P
6,77
8,43
5,73
Nádoby so širokým hrdlom a skrutkovacími
uzávermi
Vhodnénaskladovanieaprepravupráškov,pástatuhýchvzoriek.
• ZpriesvitnéhoHDPEsdobrouchemickouodolnosťou
• Odolnévočiteplotámod-50do+80°C
• Kompletné,sčiernymskrutkovacímuzáveromatesniacimprvkom
Kat. Č.
612-1106P
612-1110P
612-1104P
612-1112P
612-1114P
612-1116P
612-1117P
Cena, €
5,80
5,80
6,20
5,80
5,80
11,80
19,20
Výška
60 mm
71 mm
94 mm
107 mm
128 mm
235 mm
Vonkajší Ø.
50 mm
56 mm
69 mm
86 mm
111 mm
111 mm
Vn. Ø hrdla
36 mm
36 mm
50 mm
70 mm
85 mm
87 mm
Balenie (ks)
100
100
50
50
20
10
Kat. Č.
216-2403P
216-2404P
216-2405P
216-2406P
216-2407P
216-2408P
Cena, €
105,00
103,00
55,90
82,40
40,40
35,20
Akciová, €
78,75
77,25
41,93
61,80
30,30
26,40
Kat. Č.
115-8133P
Cena, €
6,90
Akciová, €
5,52
Dezinfekčné utierky
25 % ZĽAVA
Tolerancia
0,007 ±ml
0,01 ±ml
0,006 ±ml
0,03 ±ml
0,05 ±ml
0,1 ±ml
0,2 ±ml
Š×H×V
109×145×196 mm
115×153×208 mm
115×153×240 mm
145×190×251 mm
145×192×294 mm
190×230×270 mm
190×230×310 mm
246×290×385 mm
246×290×450 mm
284×320×435 mm
Kapacita
70 ml
120 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
•
•
•
•
•
Delenie
0,01 ml
0,02 ml
0,01 ml
0,05 ml
0,1 ml
0,1 ml
0,5 ml
Kapacita
2l
2.5 l
3l
5l
6l
8l
10 l
20 l
25 l
30 l
25 % ZĽAVA
Odmerné pipety, trieda AS,
BLAUBRAND®, typ 3
Kapacita
1 ml
2 ml
0,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Cena, €
12,00
12,50
14,00
15,50
17,00
18,50
22,00
25,00
Univerzálnykanisterprepriemysel,obchodalaboratóriá.Ideálnynaskladovaniea
prenášaniekvapalín.SchválenieOSNprevšetkyveľkostiokrem2,6a8l.
Vyrobenézborosilikátovéhoskla3.3
VyrobenépodľanormyISO 4798
Hladkévnútornésteny
Vysokáodolnosťvočichemikáliám
Vysokáodolnosťvočirýchlymteplotnýmzmenám
Dodávajúsavbaleniachpo2ks.
Lievik O-Ø
65 mm
80 mm
110 mm
Kat. Č.
221-0175P
221-0176P
221-0177P
221-0178P
221-0179P
221-0180P
221-0181P
221-0182P
Kanistre od firmy Kautex so skrutkovacími
uzávermi alebo bez nich
COLLECTION
•
•
•
•
•
•
NOVINKA
Lieviky s krátkou stopkou
Akciová, €
4,35
4,35
4,65
4,35
4,35
8,85
14,40
•
•
•
•
•
Nadekontamináciualebodezinfekciu*povrchov
Užitočnéprerýchludezinfekciurúkalebočistenierúkpoodstránenírukavíc
Špecifikáciaimpregnovanýchutierok(použité100 %čisté)
BaktericídnepodľaeurópskejnormyEN1040
FungicídnepodľaeurópskejnormyEN1275
*niejemožnéichpoužívaťakonáhraduzanamáčanie,resp.sterilizáciumateriálupovyčistení
20% ZĽAVA
Opis
Dezinfekčné utierky
D׊
150×220 mm
Balené
120 na dávkovač
4. vydanie – november 2011 – Platí do 31. január 2012 – http://sk.vwr.com/hits
Tel: +421 2 321 010 33 – fax: +421 2 326 038 34 – email: [email protected]
Z dôvodu vysokého záujmu o produkty z tejto promočnej kampane niektoré položky môžu byť dočasne vypredané. Vaša objednávka však bude spracovaná na základe cien tejto kampane. – Ceny neobsahujú DPH.
9
VWR International / 4. vydanie / november 2011 / Platí do 31. január 2012
Sérologické pipety, Standard Line
Pipetovacia pomôcka BIOHIT Midi Plus
Kvalitné pipety za konkurenčné ceny
Ľahkábezšnúrovápipetovaciapomôckaurčená
nazníženieúnavyruky.Vyhovujevšetkýmbežne
používanýmsklenenýmaleboplastovýmpipetám.
Rýchlosťjemožnéupraviťvyvinutímrôznychúrovní
tlakuprstanaovládacietlačidlá.
COLLECTION
•
•
•
•
•
Vyrobenézoptickyčírehopolystyrénu
Farebnápotlačapásikysfarebnýmkódomprerýchleurčenieobjemu
Kalibrovanégradácieprepresnédávkovanie±2%
Ožiarenégamažiarením,scertifikovanouneprítomnosťoupyrogénov
Jednotlivobalenévodlepovacomobalezplastuapapieraneuvoľňujúcehovlákna
• Čiarovýovládačrýchlostisindikátoromvybitia
batérie
• Hydrofóbnysterilizovateľnýfilterzabraňuje
nadmernémunasatiu
• 2-ročnázáruka,soznačenímCE/IVD
Zakúpte 3 rovnaké
balenia a získajte
ďalšie ZDARMA
Kapacita
1 ml
1 ml
2 ml
2 ml
5 ml
5 ml
10 ml
10 ml
25 ml
25 ml
50 ml
50 ml
Delenie
0,01 ml
0,01 ml
0,01 ml
0,01 ml
0,1 ml
0,1 ml
0,1 ml
0,1 ml
0,2 ml
0,2 ml
1 ml
1 ml
Kódová farba
Žltá
Žltá
Zelená
Zelená
Modrá
Modrá
Červená
Červená
Fiaľová
Fiaľová
Čierná
Čierná
Balené
Jednotlivé
25/vrecko
Jednotlivé
25/vrecko
Jednotlivé
25/vrecko
Jednotlivé
25/vrecko
Jednotlivé
25/vrecko
Jednotlivé
25/vrecko
Vysokokvalitné misky na
kultiváciu tkanivových kultúr
Balenie (ks)
1.000
1.000
800
700
300
500
200
350
200
350
100
250
Kat. Č.
612-3707P
612-3705P
612-3704P
612-3703P
612-3702P
612-3701P
612-3700P
612-3699P
612-3698P
612-3697P
612-3696P
612-3695P
Cena, €
124,00
92,70
99,50
69,80
60,60
89,20
44,60
70,90
93,80
148,00
135,00
251,00
Miskynatkanivovékultúrysvetracímiotvormi,povrchommprezvýšené
zachytávaniebuniek,vhodnénakultiváciuširokéhospektraadherentnýchbuniek.
Dnomiskyjedokonaleplochéaredukujetvorbuodpadu.Dostupnévklasickom
aleboinovatívnomdizajnesdrážkaminadnealebovovekách.Drážkyumožňujú
redukciusuroviny,ktoránejdenaúkorpevnostiakvality.
• Vyrábajúsazoptickyčistéhopolystyrénumedicínskejkvality(certifikovanépreUSPtrieduVI)včistýchpriestorochtriedy5
• Sterilizovanégamažiarením
• Certifikovanéakovýrobokbezpyrogénov,netoxické,bezDNázyaRNázy
Ø
Výška
Balenie (ks)
Kat. Č.
90 mm
55 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
100 mm
35 mm
90 mm
90 mm
25 mm
15 mm
15 mm
20 mm
25 mm
15 mm
20 mm
25 mm
15 mm
10 mm
15 mm
20 mm
165
350
48
36
28
48
36
28
270
735
300
195
734-2329P
734-2330P
734-2332P
734-2333P
734-2334P
734-2335P
734-2336P
734-2337P
734-2341P
734-2342P
734-2343P
734-2344P
Cena, €
138,00
92,40
55,20
58,00
43,50
58,00
61,00
46,00
118,00
187,00
126,00
83,00
Produkty radu Standard Line pre
tkanivové kultúry
Banky a viackomôrkové platne pre maximalizáciu
vášho rozpočtu.
COLLECTION
• Vyrobenévprostredíčistýchpriestorovstupňa100000zo100 %kryštalického
čistéhopolystyrénukvalityUSPVI
• Sterilizovanégamažiarením,scertifikovanouneprítomnosťoupyrogénov
• Úpravavákuom-plynovouplazmouzabezpečujestáleprichytávanie,šíreniearast
buniek
10
Objednajte ešte dnes!
Presná kontrola vášho pipetovania
PIPETBOYacusapoužívaspolusosérologickýmipipetamivrozsahuobjemov
1–100 ml.Palcomovládanékolieskosapoužívananastavenierýchlostičerpania
zaúčelomprispôsobeniapipetámveľkého,resp.maléhoobjemu.Jemnákontrola
pipetovaniatlakomprstaumožňujepresnédávkovanie,dokoncaajpokvapkách.
Opis
PIPETBOY acu fialový
PIPETBOY acu červený
PIPETBOY acu klasický
PIPETBOY acu zelený
PIPETBOY acu modrý
PIPETBOY acu transparentný
Kat. Č.
612-2964P
612-0927P
612-0926P
613-4437P
612-0928P
613-4438P
Cena, €
355,00
355,00
355,00
355,00
355,00
355,00
Akciová, €
284,00
284,00
284,00
284,00
284,00
284,00
BIOHIT Proline® Plus
Vďakaunikátnejkombináciinovýchapatentovanýchvlastnostívrobustnomdizajne
jepipetaProline®Plusvhodnáprevšetkylaboratórneaplikácie.Jerýchlaaľahkosa
udržiava,lenstromidielmi,ktoréjepotrebnéčistiť.
• Ergonomickýdizajn
• Malásilapotrebnánapipetovanie
• Bezpečnostnéfiltrevkuželinazabránenie
kontaminácii
• VysokáUVachemickáodolnosť
• Štíhlaobjímkaejektorašpičieksatiežzmestí
doúzkychskúmaviek
• Zvýšenápresnosťstepelnouizoláciou
Stojan pre pipetu
ZDARMA s každou
pipetou
Zakúpte 3 rovnaké balenia
a získajte 1 ZDARMA
PlatneskomôrkamiznačkyVWRCollectionmajúzvýšenéokrajenakomôrkachsrovnomernýmikrúžkaminavekuzaúčelom
zníženiavyparovania,pričomrovnakýobjemkomôrokzabezpečujerovnakúrastovúplochu.Každájealfanumerickykódovanápre
ľahkúidentifikáciuaposkytujevynikajúcuoptickúkvalitu.
Objem komôrky Počet komôrok
Balenie (ks)
Kat. Č.
0,39 ml
17,0 ml
1,55 ml
3,50 ml
100
100
100
100
734-2327P
734-2323P
734-2326P
734-2325P
129,00
136,00
161,00
145,00
100
200
200
100
734-2314P
734-2311P
734-2312P
734-2313P
92,00
114,00
115,00
91,00
96 F
6
48
24
Kontrolér pipiet PIPETBOY acu
30 % ZĽAVA
BankyznačkyVWRCollectionsúvynikajúceprerastbuniekavysokévýnosy.Ichdizajnponúkavynikajúcuprístupnosť,novysokú
stabilitusvýstupkaminahrdleadne.Bankysúgraduovanéamajúšpeciálnupopisnúplochu.
Kultivačná plocha Odporúčaný pracovný objem
Viackomôrkové platne, Standard Line
0,33 cm²
0,075 - 0,20 ml
9,6 cm²
1,90 - 2,90 ml
0,84 cm²
0,19 - 0,29 ml
1,93 cm²
0,38 - 0,57 ml
Kultivačné fľaše, Standard Line
75 cm²
25 cm²
25 cm²
75 cm²
30 % ZĽAVA
Akciová, €
218,40
10 % ZĽAVA
ObráťtesanavašumiestnuobchodnúkanceláriuspoločnostiVWR,odktorejzískateletáksdetailnýmiinformáciamiokompletnomsortimente.
Opis
Upravený povrch
Miska pre kultúry, TC, rebrovaný dizajn
Miska pre kultúry, TC, klasický dizajn
Miska pre kultúry, TC, klasický dizajn
Miska pre kultúry, TC, klasický dizajn
Miska pre kultúry, TC, klasický dizajn
Miska na kultúry, TC, rebrovaný dizajn, s mriežkou
Miska na kultúry, TC, rebrovaný dizajn, s mriežkou
Miska na kultúry, TC, rebrovaný dizajn, s mriežkou
Miska pre kultúry, TC, rebrovaný dizajn
Miska pre kultúry, TC, klasický dizajn
Miska pre kultúry, TC, rebrovaný dizajn
Miska pre kultúry, TC, klasický dizajn
Cena, €
312,00
• Tichéavýkonnéčerpadlo
zabezpečujúcevysokúrýchlosť
pipetovania
• Dlháprevádzkováživotnosťbatérie
umožňujedlhodobépipetovanie
• Odstrániteľnýasterilizovateľný
moduldržiakapipety
• Hydrofóbnysterilnýfilterchráni
zariadenieprístrojprednadmerným
nasatím
Zakúpte 3 rovnaké
balenia a zaplaťte
len za 2
COLLECTION
Kat. Č.
612-2715P
Cena, €
Kapacita
Jednokanálové pipety
0,1 - 3 µl
0,5 - 10 µl
2 - 20 µl
10 - 100 µl
20 - 200 µl
100 - 1000 µl
500 - 5000 µl
1000 - 10000 µl
Viackanálové pipety
0,5 - 10 µl
10 - 100 µl
30 - 300 µl
0,5 - 10 µl
10 - 100 µl
30 - 300 µl
Kat. Č.
Cena, €
Akciová, €
613-5160P
613-5161P
613-5162P
613-5163P
613-5164P
613-5165P
613-5166P
613-5167P
207,00
207,00
207,00
207,00
207,00
207,00
207,00
207,00
144,90
144,90
144,90
144,90
144,90
144,90
144,90
144,90
613-5180P
613-5181P
613-5182P
613-5183P
613-5184P
613-5185P
520,00
520,00
520,00
605,00
605,00
605,00
364,00
364,00
364,00
423,50
423,50
423,50
4. vydanie – november 2011 – Platí do 31. január 2012 – http://sk.vwr.com/hits
Tel: +421 2 321 010 33 – fax: +421 2 326 038 34 – email: [email protected]
Z dôvodu vysokého záujmu o produkty z tejto promočnej kampane niektoré položky môžu byť dočasne vypredané. Vaša objednávka však bude spracovaná na základe cien tejto kampane. – Ceny neobsahujú DPH.
VWR International / 4. vydanie / november 2011 / Platí do 31. január 2012
Stojany na mikrocentrifugačné skúmavky a
skúmavky
Súpravy Thermo Scientific Finnpipette®
F1 a F2 GLP k 40. výročiu
Zdokonalenýmechanizmusnastaveniaobjemuprezvýšenúpresnosť.Ľahko
rozoberateľnépričisteníaúdržbe.ŠpičkyFinnTip®Flexsaideálnehodianaobe
pipety.ObesúpravyobsahujúperoF1anávodnapipetovanie.
COLLECTION
•
•
•
•
•
Vylisovanéakojedenkus-niejepotrebnážiadnamontáž
Kvalitnýpolymérzabezpečujevýnimočnúchemickúatepelnúodolnosť
Plochapreoznačenie
Neplávajúnavode
Kdispozíciivpolovičnejveľkostipremenšiepriestory,akosúinkubátory,
chladničkyalaminárnekomory
• Predávajúsasamostatne
Počet otvorov
72 (6×12)
72 (6×12)
40 (4×10)
40 (4×10)
24 (8×3)
72 (6×12)
72 (6×12)
40 (4×10)
40 (4×10)
24 (8×3)
72 (6×12)
72 (6×12)
40 (4×10)
40 (4×10)
24 (8×3)
72 (6×12)
72 (6×12)
40 (4×10)
40 (4×10)
24 (8×3)
Pre skúmavky Ø
13 mm
16 mm
20 mm
25 mm
30 mm
13 mm
16 mm
20 mm
25 mm
30 mm
13 mm
16 mm
20 mm
25 mm
30 mm
13 mm
16 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Farba
Bielá
Bielá
Bielá
Bielá
Bielá
Modrá
Modrá
Modrá
Modrá
Modrá
Zelená
Zelená
Zelená
Zelená
Zelená
Červená
Červená
Červená
Červená
Červená
Pre Finnpipette® na 40. výročie získajte kvalitnú
bezdrôtovú mini myš v každej súprave!
Optická mini myš, USB prijímač a batérie
Zakúpte 3 rovnaké stojany
a zaplaťte len za 2
Š×H×V
202×104×59 mm
250×127×70 mm
252×100×83 mm
300×120×92 mm
282×110×85 mm
202×104×59 mm
250×127×70 mm
252×100×83 mm
300×120×92 mm
282×110×85 mm
202×104×59 mm
250×127×70 mm
252×100×83 mm
300×120×92 mm
282×110×85 mm
202×104×59 mm
250×127×70 mm
252×100×83 mm
300×120×92 mm
282×110×85 mm
Kat. Č.
211-0140P
211-0141P
211-0142P
211-0143P
211-0144P
211-0155P
211-0156P
211-0157P
211-0158P
211-0159P
211-0160P
211-0161P
211-0162P
211-0163P
211-0164P
211-0165P
211-0166P
211-0167P
211-0168P
211-0169P
Cena, €
15,40
15,40
15,60
16,50
16,50
15,40
15,40
15,40
16,50
16,50
15,40
15,40
15,60
16,50
16,50
15,40
15,40
15,60
16,50
16,50
Špeciálne vyvinuté pre fotometrické merania bielkovín,
DNA a RNA v UV rozsahu
COLLECTION
•
•
•
•
Vysokáodolnosťvočichemikáliám
nameraniestačí70µl
Ideálnepremeranianavlnovýchdĺžkach260nm,280nmavoviditeľnomrozsahu
Svetelnácestakaždejkyvetyje10mm.Dverôznestredovévýškyumožňujúpoužívanie
voväčšinekomerčnýchfotometrov
• Okrúhlefarebnéuzáveryprekyvetyzabezpečujúľahkúidentifikáciuvzoriekaposkytujú
dobréutesnenieajpri-20°C
• IndividuálnezabalenémikroUVkyvetyneobsahujúDNázu,DNAaRNázu
Farba
Vrchnáky pre mikro UV kyvety, PE
Modrá
Žltá
Zelená
Oranžová
20 % ZĽAVA
Objem
Balenie (ks)
Kat. Č.
70 - 550 µl
70 - 550 µl
70 - 550 µl
70 - 850 µl
70 - 850 µl
70 - 850 µl
2,5 - 4,5 ml
1,5 - 3,0 ml
100
100
500
100
100
500
100
100
612-2506P
612-5688P
612-5689P
612-5686P
612-2505P
612-5687P
612-5685P
612-5684P
Cena, €
Akciová, €
41,75
20,00
90,50
20,00
41,75
90,50
24,25
26,75
31,31
15,00
67,88
15,00
31,31
67,88
18,19
20,06
Materiál okienka
Kat. Č.
PE
PE
PE
PE
612-5690P
612-5691P
612-5692P
612-5693P
Fľašový dávkovač Dispensette® TA –
pre stopovú analýzu
NOVINKA
Cena, €
9,70
9,70
9,70
9,70
Finnpipette® F2 GLP
• Diely,ktorésadostávajúdokontaktusmédiami,súvyrobenézrôznychfluoropolymérov(napr.
ETFE,FEP,PFA,PTFE),najčistejšiehoAl2O3–zafíruaplatiny-irídiaalebotantaluvzávislostiod
modelu
• Rýchlenastaveniepožadovanéhoobjemu
• Keďsatesneniepiestaopotrebuje,používateľmôžeľahkovymeniťkompletnúdávkovaciukazetu
• Náhradnádávkovaciakazetascertifikátomfunkčnosti,plnenastavenávtovárni–povýmenenie
jepotrebnážiadnakalibrácia
• Blokventilovjemožnéotáčaťo360°tak,abyštítoknafľašivždysmerovalkpoužívateľovizaúčelombezpečnosti
• Teleskopickáplniacarúrkasaprispôsobujefľašiamrôznychveľkostí
Objem
Delenie
Presnosť
Nepresnosť
Kat. Č.
1 - 10 ml
1 - 10 ml
0,2 ml
0,2 ml
≤ ±0,5 %
≤ ±0,5 %
≤ 0,1 %
≤ 0,1 %
1 - 10 ml
1 - 10 ml
0,2 ml
0,2 ml
≤ ±0,5 %
≤ ±0,5 %
≤ 0,1 %
≤ 0,1 %
Opis
Súprava Finnpipette® F1 GLP obsahujúca 3 pipety: 1 –10 µl, 10 –100 µl, 100
–1000 µl, 3 stojany FinnTip® Flex na 96 špičiek (10, 200 a 1000 µl), 15 nádobiek na
reagencie (3 veľkosti)
Súprava Finnpipette® F1 GLP obsahujúca 4 pipety: 0,2 –2 µl, 2 –20 µl (univerzálna),
20 –200 µl, 100 –1000 µl, 4 stojany Finntip® Flex na 96 špičiek (10, 200 x 2 a 1000
µl), 15 nádobiek na reagencie (3 veľkosti)
Súprava Finnpipette® F1 GLP obsahujúca 3 pipety: 10 – 100 μl, 100 –1000 μl, 1 –10
ml; 3 stojany FinnTip® Flex na 96 špičiek (200,
1000 μl a 10 ml); 15 nádobiek na reagencie (3 veľkosti)
Súprava Finnpipette® F1 GLP obsahujúca 3 pipety: 2 – 20 µl, 20 – 200 µl, 100 –
1000 µl, 3 stojany FinnTip® Flex na 96 špičiek (10, 200 a 1000 µl), 15 nádobiek na
reagencie (3 veľkosti)
Súprava Finnpipette® F2 GLP obsahujúca 3 pipety: 1 –10 µl, 10 –100 µl, 100
–1000 µl, 3 stojany FinnTip® Flex na 96 špičiek (10, 200 a 1000 µl), 15 nádobiek na
reagencie (3 veľkosti)
Súprava Finnpipette® F2 GLP obsahujúca 4 pipety: 0,2 –2 µl, 2 –20 µl (univerzálna),
20 –200 µl, 100 –1000 µl, 4 stojany Finntip® Flex na 96 špičiek (10, 200 x 2 a 1000
µl), 15 nádobiek na reagencie (3 veľkosti)
Súprava Finnpipette® F2 GLP obsahujúca 3 pipety: 10 – 100 μl, 100 –1000 μl, 1 –10
ml; 3 stojany FinnTip® Flex na 96 špičiek (200,
1000 μl a 10 ml); 15 nádobiek na reagencie (3 veľkosti)
Súprava Finnpipette® F2 GLP obsahujúca 3 pipety: 2 – 20 µl, 20 – 200 µl, 100 –
1000 µl, 3 stojany FinnTip® Flex na 96 špičiek (10, 200 a 1000 µl), 15 nádobiek na
reagencie (3 veľkosti)
Kat. Č.
613-1527P
Cena, €
495,00
613-1528P
595,00
613-1529P
504,00
613-1530P
495,00
613-1531P
448,00
613-1532P
549,00
613-1533P
458,00
613-1534P
448,00
Titrácia opus® a dávkovače opus®
Ideálne pre environmentálne monitorovanie.
Inteligentnýprístroj,ktorýznačnezlepšujevašedávkovacieatitračnépostupy.
• Konfigurujtenastavenianadisplejipo
jednomstlačenítlačidla
• Objemjeregulovanýelektronickyvďaka
motorickejpodpore
20 % ZĽAVA plus silikónová platforma
na zaistenie vašich fliaš ZDARMA a CD
„Relaxačné momenty“ ZDARMA
Dispensette®TAjeideálnynástrojnadávkovanievysokočistýchmédiípoužívanýchvstopovejanalýze
(napr.koncentrovanejkyselinydusičnej,zásad,hydroxidusodnéhoaperoxiduvodíka).Okremtoho
jevhodnýnadávkovaniekyselinyfluorovodíkovej(HF).
Objednajte ešte dnes!
• AntimikrobiálnyAg+povrchrúčkypipety
• Unikátnanastaviteľnáopierkaprstovprevašepohodlie
• Nastavenieobjemu„nastavazabudni“preúplnúbezpečnosť
20 % ZĽAVA
Na dávkovanie vysokočistých chemikálií.
Typ
Dispensette ® HF, bez SafetyPrime ™
Platino-irídiová pružina ventilu
Tantalová pružina ventilu
Dispensette ® HF, s SafetyPrime ™
Platino-irídiová pružina ventilu
Tantalová pružina ventilu
Finnpipette® F1 GLP
• Plnesterilizovateľnávautokláve
• Veľmijednoduchéaplynulépipetovanie
• Citlivévyhadzovaniešpičiekpreminimalizáciuochoreníspôsobených
opakovanýmnapätímvkončatine
Jednorazové UV/VIS kyvety
Typ
UV/VIS Kyvety, jednorázové
Mikro UV kyveta, CH=15 mm, okienko 2 x 3,5 mm, individuálne balená
Mikro UV kyveta, CH=15 mm, okienko 2 x 3,5 mm
Mikro UV kyveta, CH=15 mm, okienko 2 x 3,5 mm
Mikro UV kyveta, CH=8,5 mm, okienko 2 x 3,5 mm
Mikro UV kyveta, CH=8,5 mm, okienko 2 x 3,5 mm, individuálne balená
Mikro UV kyveta, CH=8,5 mm, okienko 2 x 3,5 mm
Makro UV kyveta, okienko 10 x 35 mm
Semi-mikro UV kyveta, okienko 4,5 x 23 mm
Viac než 30 % úspora* +
stojan ZDARMA + mini myš
ZDARMA *z individuálnych
katalógových cien pipiet
Cena, €
Akciová, €
613-1563P
613-1565P
529,00
529,00
423,20
423,20
613-1564P
613-1566P
563,00
563,00
450,40
450,40
Opis
Dávkovač
Dávkovač opus® 10 ml, 230 V, EU zástrčka
Dávkovač opus® 20 ml, 230 V, EU zástrčka
Dávkovač opus® 50 ml, 230 V, EU zástrčka
Titrátor
Titrátor opus® 10 ml, 230 V, EU zástrčka
Titrátor opus® 20 ml, 230 V, EU zástrčka
Titrátor opus® 50 ml, 230 V, EU zástrčka
Kat. Č.
Cena, €
Akciová, €
613-1245P
613-0837P
613-0838P
1.389,00
1.389,00
1.389,00
1.110,20
1.110,20
1.110,20
613-1247P
613-1249P
613-1251P
1.131,00
1.131,00
1.131,00
904,80
904,80
904,80
4. vydanie – november 2011 – Platí do 31. január 2012 – http://sk.vwr.com/hits
Tel: +421 2 321 010 33 – fax: +421 2 326 038 34 – email: [email protected]
Z dôvodu vysokého záujmu o produkty z tejto promočnej kampane niektoré položky môžu byť dočasne vypredané. Vaša objednávka však bude spracovaná na základe cien tejto kampane. – Ceny neobsahujú DPH.
11
VWR International / 4. vydanie / november 2011 / Platí do 31. január 2012
Bezpečnostné štítky podľa GHS
Laboratórne a kancelárske stoličky
Štítky vyrobené z PE fólie s GHS symbolmi spĺňajú nové GHS
predpisy pre chemické látky a zmesi.
15 % ZĽAVA
20 % ZĽAVA
COLLECTION
Tietoštítkyvtvarekosoštvorcaobsahujú
novésymbolyafrázyzaloženénafyzikálnych,
zdravotnýchaenvironmentálnychrizikách.
Povinnýmdátumomprepoužívanienových
GHSštítkovbol1.december2010pre„čisté“
chemickélátkyaod1.júna2015budúplatiťaj
prezmesichemickýchlátok.
• Veľkosťštítku:26x26mm
• Čiernatlačnabielompodkladevčervenomrámčeku
• Kotúčs500štítkamivzásobnomboxe
Opis
GHS štítok „oxidujúci“
GHS štítok „výbušný“
GHS štítok „stlačený plyn“
GHS štítok „jedovatý pre životné prostredie“
GHS štítok „senzibilizujúci dýchacie cesty/karcinogénny“
GHS štítok „akútna toxicita“
GHS štítok „horľavina“
GHS štítok „žieravina“
GHS štítok „dráždivý“
Kat. Č.
116-0279P
116-0280P
116-0281P
116-0282P
116-0283P
116-0284P
116-0285P
116-0286P
116-0287P
Cena, €
12,40
12,40
12,40
12,40
12,40
12,40
12,40
12,40
12,40
Akciová, €
10,54
10,54
10,54
10,54
10,54
10,54
10,54
10,54
10,54
Pracovný stôl na sedenie aj státie
MotorizovanýpracovnýstôlSovellanasedenieajstátiejenavrhnutýtak,aby
spĺňalergonomicképožiadavkydnešnýchlaboratórií.Májednoduchéovládanie
elektrickéhonastavovaniavýškypomocoutlačidla.Pracovnúpolohujemožnémeniť
vrozsahuod725do1125mm.
Pracovnýstôlnasedenieajstátiejemožnépoužívaťakovodorovnúpracovnú
plochuvkombináciisťažkýmizariadeniami,akosúlaminárnekomory.Zaťažiteľnosť
je300kgaovládacípanelobsahujetlačidlohore,dolea3pamäťovétlačidlápre
uloženiezvolenýchvýšok.Kdispozíciivrôznychveľkostiachsoširokýmsortimentom
ergonomickéhopríslušenstva,akosúnastaviteľnépolice,ramenánaLCDmonitorya
držiakyklávesnice.
Špeciálna cena
KancelárskestoličkyVWRCollectionSMART
Tietoergonomickynavrhnutéstoličkymajúaktívnedynamickénastavovaniesedadlapodľaváhysosynchronizovaným
mechanizmom.Sklon,hĺbkaavýškasúindividuálnenastaviteľné,čozaručujedobrúoporuchrbtaavynikajúcepohodlie.Priedyšný
látkovýpoťahjevtriedachpožiarnejochranypodľanormyEN1021,častí1a2,nastoličkusaposkytujepäťročnázáruka.
Laboratórnestoličkyekonomickéhoradusúkdispozíciivprevedeníslaminovanýmbukomaleboumeloukožou.Tietoumývateľné,
robustnéaodolnéstoličkyumožňujúnastavenievýškypomocouplynovéhostĺpika,majúanatomickytvarovanésedadloa
nastaviteľnúchrbtovúopierku.
Mr.Labmáanatomickytvarovanéčalúneniesoporoupanvyaintegrovanouoporoudolnejčastichrbtice.Výškuasklonchrbtovej
opierky,rovnakoakovýškusedadla,jemožnénastaviťpomocouplynovéhostĺpika.Poťahzumelejkožejeumývateľnýaodolný
vočidezinfekčnýmprostriedkom,pretojeideálnypremikrobiologickélaboratóriá,atď.
Safetyregulationsdictatethatchairsover650mminheightmustnotbemovablewhensomeoneissittinginthem.Theinnovative
‘Stop&Go’castersoftheVWRCollectionchairslockthechairstillandareactivatedonstandingsothechairbecomesmobile.
Opis
Výška
Typ nožičiek
Kruhová
opierka
chodidiel
Stoličky
Laboratórna stolička s otočnými kolieskami Stop&Go a PU-penou
620 - 890 mm Otočné kolieska Stop&Go +
SoftTouch.
Laboratórna stolička s otočnými kolieskami Stop&Go a nastaviteľnou
610 - 890 mm Otočné kolieska Stop&Go +
kruhovou opierkou chodidiel, vyrobená z laminovaného buka, s
nastaviteľnou výškou a sklonom chrbtovej opierky.
Laboratórna stolička s otočnými kolieskami Stop&Go a nastaviteľnou
610 - 890 mm Otočné kolieska Stop&Go +
kruhovou opierkou chodidiel, vyrobená z umelej kože, čierna, s
nastaviteľnou výškou a sklonom chrbtovej opierky.
640 - 910 mm Otočné kolieska Stop&Go +
Laboratórna stolička, vyrobená z modrého skai®
ESD-stolička, vyrobená z čierneho skai®, s otočnými kolieskami Stop&Go 640 - 910 mm Otočné kolieska Stop&Go +
640 - 910 mm Otočné kolieska Stop&Go +
Stolička pre čisté priestory, vyrobená z čierneho skai®, s otočnými
kolieskami Stop&Go
Kancelárska otočná stolička Smart, čierny poťah a lakovaný hliníkový
450 - 600 mm Otočné kolieska
podstavec
Kancelárska otočná stolička Smart, modrý poťah a lakovaný hliníkový
450 - 600 mm Otočné kolieska
podstavec
Príslušenstvo
4-D multifunkčná lakťová opierka: s nastaviteľnou výškou, hĺbkou a šírkou, tiež otočná, aby sa hodila pre modely Smart a Comfort
Stoličky Kango
Kat. Č.
Cena, €
Akciová, €
132-0498P
269,00
215,20
132-0499P
224,00
179,20
132-0500P
254,00
203,20
132-0501P
132-0502P
132-0503P
339,00
438,00
558,00
271,20
350,40
446,40
132-0686P
239,00
191,20
132-0687P
239,00
191,20
132-0702P
69,00
15 % ZĽAVA
VinylovévysokéanízkestoličkyM1
• Výškovonastaviteľnáhliníkovákruhováopierkachodidiel.
• Sedadloachrbtováopierkazosivého(vysoká)amodrého(nízka)vinylusvysokohustoumäkkou
penou
• Samostatnenastaviteľnýsklonsedadlaa chrbtovejopierkyjednoupáčkouovládateľnoukoncami
prstovvďakaasynchrónnemumechanizmu
• Nastaviteľnávýškachrbtovejopierky
• 5-ročnázáruka
VysokávinylovástoličkaM1(sivá)anízkavinylovástoličkaM1majúpochrómovaný5-ramenný
podstavecodolnývočioderuskĺbovýmiklzákmi.Pochrómovanýplynovýstĺpikumožňujenastaviťvýšku
podľamodeluajevybavenýtlmičom.
Š×H×V
1200×750×725 / 1200×750×725 mm
Kat. Č.
132-0737P
Cena, €
1.442,00
Akciová, €
1.225,70
Opis
Výška
Otočná stolička, nízka, vinyl 450 - 580 mm
Otočná stolička, vysoká, vinyl 550 - 790 mm
V prípade ďalšich informácií o produktoch a cenách nás
neváhajte kontaktovať!
Ceny neobsahujú DPH.
Z dôvodu vysokého záujmu o produkty z tejto promočnej kampane niektoré položky môžu byť dočasne vypredané.
Vaša objednávka však bude spracovaná na základe cien tejto kampane.
12
Objednajte ešte dnes!
Typ nožičiek
Otočné kolieska
otočné kolieska
VWR International GmbH
Graumanngasse 7
1150 Vienna
AUSTRIA
FN 189903 w
Farba
Modrá
Sivá
Kat. Č.
139-0211P
139-0210P
Cena, €
476,00
554,00
Objednajte ešte dnes!
Tel: +421 2 321 010 33
fax: +421 2 326 038 34
email: [email protected]
http://sk.vwr.com
4. vydanie – november 2011 – Platí do 31. január 2012 – http://sk.vwr.com/hits
Tel: +421 2 321 010 33 – fax: +421 2 326 038 34 – email: [email protected]
Z dôvodu vysokého záujmu o produkty z tejto promočnej kampane niektoré položky môžu byť dočasne vypredané. Vaša objednávka však bude spracovaná na základe cien tejto kampane. – Ceny neobsahujú DPH.
Akciová, €
404,60
470,90
Download

60 AKCIÍ S PONUKOU VIAC NEŽ 433 PRODUKTOV PRE VAŠE