Zmluva o ubytovaní č. (VII/por.č./2012/UBYT/VS) (variabilný symbol)
uzatvorená v zmysle ust. § 754 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len
„zmluva“) medzi:
Ubytovateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej len UK)
Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra – Mlyny
Sídlo: Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
IČO: 00 397 865 58
IČ DPH: SK 2020845332
DIČ: 2020845332
Číslo účtu: 7000365896/8180
Zastúpená: Mgr. Róbert Gula, riaditeľ
(ďalej len "ubytovateľ")
a
Ubytovaný:
Meno a Priezvisko:
Narodený:
Bytom:
Telefón:
E-mail:
(ďalej len "ubytovaný")
Článok I
Preambula
1. Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do
úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúc ich obojstranne dohodnuté podmienky, že
uzatvárajú túto zmluvu o ubytovaní v súlade s ustanovením § 754 a nasl. zákona číslo
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“).
2. Zmluvné strany zároveň prehlasujú, že sa dohodli v zmysle zásad zmluvnej slobody a
voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán a v súlade s dobrými obchodnými
zvyklosťami a spravodlivým obchodným stykom, na tejto zmluve a jej obsahu.
3. Obidve zmluvné strany týmto prehlasujú, že im nie sú známe žiadne prekážky, ktoré by
bránili uzavretiu tejto zmluvy.
Článok II
Predmet zmluvy
Na základe tejto zmluvy sa ubytovateľ zaväzuje poskytnúť ubytovanému prechodné
ubytovanie a služby s ním spojené v priestoroch Vysokoškolského mesta Ľudovíta Štúra –
Mlyny v zariadenej izbe č. a ubytovaný sa zaväzuje zaplatiť ubytovateľovi cenu za
ubytovanie.
Článok III
Ubytovacia doba, účel ubytovania
1. Ubytovateľ poskytne ubytovanému prechodné ubytovanie a služby s ním spojené na dobu
určitú, a to od do (ďalej len „ubytovanie“). Najneskôr v tento deň (30.6.2012) do 16:00 hod.
je ubytovaný povinný sa odubytovať z akademického roka.
2. Účelom poskytnutia ubytovania je prechodné ubytovanie študenta počas štúdia na
Univerzite Komenského (ďalej len „UK") v príslušnom akademickom roku.
Článok IV
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Ubytovaný je povinný oboznámiť sa s Internátnym poriadkom ubytovateľa a akceptovať
jeho ustanovenia. Internátny poriadok upravuje podmienky ubytovania, za ktorých ubytovateľ
poskytuje ubytovanie a služby s ním spojené. Internátny poriadok je pre ubytovaného
záväzný. Ubytovaný podpisom tejto zmluvy súhlasí s podmienkami Internátneho poriadku.
Internátny poriadok je vyvesený na viditeľnom mieste určenom pre oznamy a na internetovej
stránke VM Ľ. Štúra - Mlyny.
2. Ubytovaný má právo užívať priestory, ktoré mu boli na prechodné ubytovanie vyhradené,
ako aj právo užívať spoločné priestory ubytovacieho zariadenia a používať služby, ktorých
poskytovanie je s ubytovaním spojené, a to v súlade s touto zmluvou a Internátnym
poriadkom.
3. Ubytovateľ je povinný odovzdať ubytovanému priestory vyhradené mu na ubytovanie v
stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť mu nerušený výkon jeho práv spojených s
ubytovaním.
4. Ubytovaný je povinný užívať priestory vyhradené mu na ubytovanie a plnenia spojené s
ubytovaním riadne, v týchto priestoroch nesmie ubytovaný bez súhlasu ubytovateľa
vykonávať žiadne podstatné zmeny.
5. Ubytovaný je povinný absolvovať školenie ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci podľa obsahu školenia vypracovaného technikom požiarnej ochrany a
bezpečnostným technikom, ktoré absolvuje pri podpise, resp. elektronickom potvrdení
zmluvy. Nedostatočné oboznámenie sa s predpismi a podmienkami ochrany pred požiarmi a
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, s ktorými sa mal možnosť oboznámiť pri ubytovaní
podľa obsahu školenia, ho nezbavujú právnej zodpovednosti vyplývajúcej zo všeobecne
záväzných právnych a interných predpisov na úseku ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci.
6. V prípade zodpovednosti ubytovateľa za veci vnesené do ubytovacích priestorov
ubytovaným alebo pre neho, platia ustanovenia § 433-436 Občianskeho zákonníka.
7. Ubytovateľ je oprávnený kedykoľvek na vstup do izby ubytovaného za účelom kontroly
užívania pridelenej izby v súlade s touto zmluvou a Internátnym poriadkom.
Článok V
Cena ubytovania
1. Ubytovaný sa zaväzuje zaplatiť cenu za ubytovanie vo výške € v nasledovných splátkach,
a to výlučne bezhotovostným bankovým prevodom (NIE POŠTOVOU POUKÁŽKOU,
alebo ŠEKOM!!!) na účet VM Ľ. Štúra - Mlyny UK:
- za mesiac september 2011 cena za ubytovanie vo výške € uhradená najneskôr do
25.08.2011 bankovým prevodom
- za mesiac október 2011 cena za ubytovanie vo výške € do 20.09.2011
- za mesiac november 2011 cena za ubytovanie vo výške € do 20.10.2011
- za mesiac december 2011 cena za ubytovanie vo výške € do 20.11.2011
- za mesiac január 2012 cena za ubytovanie vo výške € do 20.12.2011
- za mesiac február 2012 cena za ubytovanie vo výške € do 20.01.2012
- za mesiac marec 2012 cena za ubytovanie vo výške € do 20.02.2012
- za mesiac apríl 2012 cena za ubytovanie vo výške € do 20.03.2012
- za mesiac máj 2012 cena za ubytovanie vo výške € do 20.04.2012
-
za mesiac jún 2012 cena za ubytovanie vo výške € do 20.05.2012
Všetky platby je ubytovaný povinný uhradiť bankovým prevodom na účet ubytovateľa ( v
záhlaví zmluvy), pričom každému ubytovanému je osobitne pridelený variabilný symbol
uvedený v záhlaví zmluvy, podľa ktorého bude uhrádzať jednotlivé platby.
2. Ak sa ubytovaný dostane do omeškania s úhradou ceny za ubytovanie podľa ods. 1 tohto
článku, je povinný zaplatiť ubytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,66 € za každý deň
omeškania až do zaplatenia (dátum pripísania platby na účet VM Ľ. Štúra – Mlyny).
Ustanovenie tohto odseku sa nevzťahuje na prípady špecifikované v ods. 9 tohto článku.
3. Ubytovateľ má právo v prípade nárastu prevádzkových nákladov na ubytovanie (zvýšenie
ceny služieb, zníženie dotácie zo štátneho rozpočtu) jednostranne zvýšiť cenu za ubytovanie,
a to maximálne o sumu zodpovedajúcu zvýšeným nákladom. O zvýšení ceny za ubytovanie
rozhodne ubytovateľ so súhlasom rektora UK a po schválení v akademickom senáte UK.
4. Ubytovateľ oznámi zvýšenie ceny za ubytovanie ubytovanému najmenej 1 mesiac vopred.
Zvýšenie ceny za ubytovanie ubytovateľ zverejní na mieste obvyklom v sídle ubytovateľa a
na internetovej stránke.
5. V prípade, ak cena za ubytovanie bude podstatne zvýšená, ubytovaný má právo v súlade s
ustanovením § 48 ods. 1 Občianskeho zákonníka od zmluvy odstúpiť. V prípade, ak
ubytovaný neodstúpi od zmluvy do 1 mesiaca odo dňa zverejnenia zvýšenej ceny za
ubytovanie v zmysle ods. 4 tohto článku, bude ubytovaný platiť zvýšenú cenu za ubytovanie
podľa ods. 3 a 4 tohto článku. Za podstatné zvýšenie ceny za ubytovanie sa rozumie jej
zvýšenie aspoň o 33%. V uvedenom prípade odstúpenia neplatí ustanovenie čl. VI ods. 6
zmluvy.
6. Ubytovaný sa zaväzuje, že zvýšenú cenu za ubytovanie bude platiť od mesiaca
nasledujúceho po oznámení zvýšenia ceny ubytovania zo strany ubytovateľa podľa ods. 4
tohto článku.
7. Ubytovaný berie na vedomie, že ak neodovzdá izbu po skončení ubytovania v súlade s
touto zmluvou a Internátnym poriadkom najneskôr v deň skončenia ubytovania – do 16:00
hod., je povinný zaplatiť ubytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3,30 € za každý deň
neodubytovania až do riadneho odovzdania izby po skončení ubytovania a zároveň hradiť
bytné za letné ubytovanie podľa cenníka letného ubytovania na rok 2012.
8. Ubytovaný bez ohľadu na zavinenie zaplatí za každé porušenie povinnosti zmluvnú pokutu
vo výške:
- 16,60 € ak stratí, alebo mu bol odcudzený ubytovací preukaz na vstup do objektov VM
Mlyny.
- 16,60 € ak stratí, alebo mu bol odcudzený kľúč od izby (v prípade výmeny celého zámku –
až do výšky 50,- €). Po zaplatení zmluvnej pokuty bude ubytovanému vydaný náhradný kľúč,
alebo ubytovací preukaz.
16,60 € ak ubytovaný bude pristihnutý, že fajčí v spoločných priestoroch ŠD, izbe, balkóne a
porušuje tým Zákon o ochrane nefajčiarov.
V prípade opakovaného porušovania povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a Internátneho
poriadku, je ubytovateľ oprávnený zvýšiť cenu za ubytovanie o sumu, ktorá predstavuje
maximálne 100 % z aktuálnej ceny za ubytovanie po dobu maximálne 5 mesiacov. Ďalšie
výšky poplatkov určuje cenník na webovej stránke a zároveň Internátny poriadok stanovuje
ďalšie postihy podrobnejšie.
9. Vo výnimočných prípadoch platobnej neschopnosti z dôvodu zhoršenia ekonomických
alebo sociálnych pomerov ubytovaného, môže ubytovateľ na základe písomnej žiadosti
ubytovaného, umožniť ubytovanému vykonávať platby za ubytovanie v zmysle ods. 1 tohto
článku formou osobitne dohodnutých splátok.
Článok VI
Odstúpenie od zmluvy
1. Ubytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy pred uplynutím dohodnutej doby ubytovania
v prípade, ak ubytovaný aj napriek výstrahe hrubo porušuje dobré mravy alebo inak hrubo,
alebo opakovane porušuje svoje povinnosti zo zmluvy a Internátneho poriadku.
2. Ubytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak ubytovaný nezaplatí
ubytovateľovi cenu za ubytovanie v termíne v zmysle čl. V ods. 1 a 2 tejto zmluvy.
3. Ubytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak ubytovaný skončí denné
štúdium na UK, bude vylúčený zo štúdia na UK, prestúpi na inú vysokú školu mimo
Bratislavy, preruší štúdium na UK.
4. Skutočnosti uvedené v ods. 3 toho článku je ubytovaný povinný ohlásiť ubytovateľovi bez
zbytočného odkladu a po prípadnom odstúpení od zmluvy riadne a bez odkladu odovzdať
pridelenú izbu ubytovateľovi.
5. Ubytovaný je oprávnený odstúpiť od zmluvy pred uplynutím dohodnutej doby ubytovania,
je však povinný nahradiť ubytovateľovi ujmu vzniknutú predčasným zrušením ubytovania,
iba ak nemohol ubytovateľ ujme zabrániť.
6. Odstúpenie od zmluvy sa riadi ustanovením § 48 a § 759 Občianskeho zákonníka.
Odstúpením od zmluvy sa zmluva ruší ex tunc., t.j. od začiatku.
Článok VII
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží
po jednom vyhotovení. Zmluvu je možné meniť, dopĺňať alebo predĺžiť po dohode oboch
zmluvných strán, a to vo forme písomných a riadne očíslovaných dodatkov k nej. Zmluva je
platná dňom jej podpisu, resp. potvrdenia oboma zmluvnými stranami.
2. Podpisom Zmluvy o ubytovaní ubytovaný potvrdzuje, že údaje v zmluve sú pravdivé
a v prípade zmeny je ubytovaný povinný nahlásiť túto skutočnosť na fakultu UK aj na
ubytovacie oddelenie. Ubytované osoby študujúce mimo UK sú povinné nahlásiť všetky
zmeny len na ubytovacie oddelenie.
3. Ubytovaný podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov súhlasí s poskytnutím jeho osobných údajov do informačného systému ubytovateľa a
ich spracúvaním ubytovateľom.
4. Podpisom Zmluvy o ubytovaní ubytovaný preberá inventár na izbe. Nezrovnalosti s
inventárnym zoznamom či závady v ubytovacích priestoroch má ubytovaný povinnosť
nahlásiť do troch dní od ubytovania na údržbe ([email protected])
5. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že práva, povinnosti ako aj právne pomery vyplývajúce z
tejto zmluvy sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory
vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešené príslušným súdom v mieste sídla ubytovateľa v
Slovenskej republike.
6. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy, resp. niektoré z jej vedľajších ustanovení
je, alebo sa v budúcnosti stane z akéhokoľvek dôvodu neplatným alebo neúčinným, platnosť
ostatných ustanovení tejto zmluvy nie je dotknutá. Namiesto neplatného, alebo neúčinného
ustanovenia bude platiť primeraná úprava, ktorá sa v rámci prípustnosti platného právneho
poriadku čo najviac približuje tomu, čo si strany pri uzatváraní tejto zmluvy želali.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že bola uzavretá
po vzájomnom súhlase, nie však v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak
súhlasu s ňou ju bez výhrad podpisujú.
8. Ubytovaný podpisom zmluvy o ubytovaní potvrdzuje, že absolvoval školenie ochrany pred
požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a danej problematike porozumel.
V Bratislave, dňa:
Mgr. Róbert Gula,
riaditeľ VM Ľ. Štúra - MLYNY
Ubytovateľ
Meno
Dominika
Nina
Lea
Anna
Veronika
Viktória
Veronika
Adriána
Filip
Anna
Kamila
Tomáš
Juraj
Martina
Katarína
Klára
Veronika
Priezvisko
Rusnáková
Halajová
Gallyová
Herudová
Korcová
Čabanová
Žákovičová
Hellebrandtová
Hlavatík
Ridzoňová
Bezeková
Kačmár
Marko
Cabajova
Lajdová
Horváthová
Michalcová
Hana
Barbora
Mária
Anna
Jana
Lenka
Marika
Dávid
Lukáš
Mária
Michal
Kopkášová
Urblíková
Forgáčová
Procházková
Uhliariková
Burianová
Chovancová
Stojaspal
Dvorčák
Kabátová
Mičuch
Ulica
Stará 3
Boľkovce 184
Tomášikova 2490/33
Koválov 196
Bojnická cesta 32/12
Školská 12
64
Štúrova 30
Martina Hattalu 2160/48
Kopaničná 521/11
Karpatská 743/2
J.Grešáka
Slovenského raja 112
Hliníky 722/35
Rudník 20
č.d. 97
SNP 3/12
Sama Chalupku 304/63,
Kremnica
Nábrežná 15
Harakovce
č.d. 96
Letná 13
Rozkvet 2045/92-38
Petrová 10
212
8. Mája 638/36
Nový Gýmeš 209
Rozkvet 2045/93-58
PSČ
7622
98401
5801
90603
97217
98554
2601
96801
2601
97652
8901
Mesto
Hriadky
Lučenec 1
Poprad 1
Smrdáky
Kanianka
Lovinobaňa
Dolný Kubín 1
Nová Baňa
Dolný Kubín 1
Čierny Balog
Svidník
Bardejov
5313 Letanovce
1701 Považská Bystrica 1
90623 Rudník pri Myjave
90865 Mokrý Háj
91601 Stará Turá
UbytovaniOd
15.9.2010
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
UbytovaniDo
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
Cena
150
47,25
63
47,25
63
57,75
47,25
52,5
47,25
47,25
47,25
47,25
47,25
63
63
63
78,75
96701
96801
5305
96225
1003
1701
2705
94634
8901
95173
1701
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
47,25
47,25
52,5
52,5
47,25
47,25
47,25
63
47,25
73,5
Horná Ves
Nová Baňa
Beharovce
Slatinské Lazy
Žilina 3
Považská Bystrica
Zázrivá
Bátorové Kosihy
Svidník
Jelenec
Považská Bystrica
Dorota
Ivana
Richard
Ľudovít
Fridrich
Andrej
Karin
Lucia
Kristína
Alžbeta
Jana
Ivana
Sabína
Zuzana
Katarína
Slavomír
Alžbeta
Daniel
Lenka
Martin
Margarita
Patrik
Lenka
Zuzana
Veronika
Alžbeta
Patrik
Lucia
Andrea
Viktor
Bujňáková
Lištiaková
Saxa
Nápoký
Valach
Graus
Horváthová
Koprivňanská
Matláková
Brčiaková
Košťálová
Barková
Veselková
Lorenčíková
Kupcová
Romža
Červeňanská
Rolin
Djubašáková
Ďuriš
Quirós Mancebo
Gömöri
Belková
Zaymusová
Sabová
Gabríková
Gula
Murínová
Draganová
Šelesták
Pod Kopaninou 7
Spojová 10
Kasárenská 16
8
Gazdovská 35/16
Veľké Kozmálovce 103
Halalovka 29
395
170
Karola Kuzmányho 13
Nová cesta 9
1. mája 870/2
Hrnčiarska 1/A
Štúrova 129/23
Páleničné - Dobroč 802/6
Komenského 2652/2
Pribinova 329
L.Svobodu 7
Brezovica 357
Dlhá 57/5
c/Coslada 6/2
Edelényska 2
Obrancov mieru 16
Javorová 7
Strážska cesta 31
SNP 2
Tyršova 48
Mrzáčka 901
Pelhřimovská 1194/42
Belehradská 1
8271
97404
4801
91942
94505
93521
91108
91333
3802
6001
2942
2001
98511
5801
97652
6901
91622
97901
2801
93521
Lipany nad Torysou
Banská Bystrica
Rožňava
Voderady pri Trnave
Komárno 5
Tlmače 1
Trenčín 1
Horná Súča
Dražkovce pri Martine
Kežmarok
Bobrov
Púchov 1
Halič
Poprad 1
Čierny Balog
Snina
Podolie
Rimavská Sobota
Trstená
Tlmače
Vicálvaro
4801 Rožňava 1
96263 Pliešovce 1
1007 Žilina 7
96001 Zvolen 1
6601 Humenné 1
7301 Sobrance
2957 Oravská Lesná
2601 Dolný Kubín
4013 Košice
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
57,75
68,25
57,75
47,25
63
63
63
78,75
68,25
68,25
73,5
47,25
52,5
52,5
57,75
47,25
47,25
63
63
63
68,25
47,25
57,75
57,75
63
47,25
47,25
47,25
52,5
47,25
Antónia
Anton
Jana
Róbert
Tomáš
Monika
Ivana
Viktor
Mária
Mária
Alena
Katarína
Jana
Miroslav
Zdenka
Maria
Tomáš
Veronika
Peter
Ivan
Karolína
Slaďana
Noémi
Ildikó
Klaudia
Veronika
Ján
Vojtech
Daniel
Michaela
Tomašáková
Kovaľ
Ondrušová
Maurer
Olej
Gombošová
Varhaníková
Parvu
Fábryová
Šabľová
Škovierová
Kristofčáková
Virčíková
Pecho
Ambrozová
De La Cabeza Anguix Sotos
Ballon
Pisková
Brindza
Doroš
Čaklošová
Sladeček
Forró
Baginová
Kosmeľová
Müllerová
Stehlík
Koleják
Gašperko
Košútová
č.d. 460
Kpt. Nálepku 2
Námestie slobody 55
Na lúkach 8
Horská 1311/4
č.d. 250
Gorazdova 1314/8-35
I.Krasku 7
Štúrova 66/9
č. 53
Sadová 115
Kukučínová 424/1
Okružná 94
5. apríla 62
Bernolákova 13/534
C/ La Fuente No. 15 Casas-Ibaň
Krátka 5
č.d. 110
č.d. 14
Štefanikova 263/8
Jiráskova 401/29
Staré Grunty 36 č.i. ADA/73
Vajanského 16
Bodzianské Lúky 37
Klin 512
Nábrežie 4.apríla L/2
Mederčská 24/16
I.Olbrachta 1180/88
Hlavná 119/7
Kollárova 14
2963
8501
6601
93401
95806
98021
95704
98403
5941
5914
5986
2801
7101
3482
6503
93401
5563
2054
2901
96501
84107
93601
94616
2941
3101
94501
2801
8614
95301
Mútne
Bardejov 1
Humenné
Levice
Partizánske 6
Bátka
Bánovce nad Bebravou
Lučenec 3
Tatranská Štrba
Vydrník
Nová Lesná
Trstená
Michalovce 1
Lúčky pri Ružomberku
Podolínec
Albacete
Levice
Helcmanovce
Lysá pod Makytou
Námestovo 1
Žiar nad Hronom 1
Bratislava 49
Šahy
Zemianska Olča
Klin
Liptovský Mikuláš 1
Komárno 1
Trstená
Hažlín
Zlaté Moravce 1
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
78,75
63
47,25
57,75
47,25
68,25
78,75
63
47,25
78,75
78,75
47,25
47,25
63
57,75
68,25
57,75
47,25
68,25
47,25
47,25
63
57,75
47,25
47,25
57,75
47,25
47,25
57,75
57,75
Lenka
Richard
Andrea
Martin
Jana
Peter
Nikola
Veronika
Lucia
Marek
Adriana
Ivana
Magdaléna
Jaroslava
Gábor
Rastislav
Miroslava
Lenka
Filip
Zuzana
Leonid
Jana
Lucia
Matej
Zuzana
Katarína
Jana
Peter
Michaela
Miroslava
Sekerešová
Michalec
Gejdošová
Hraško
Čederlová
Troška
Moravcová
Pavelková
Andruchová
Patkóš
Mihalovičová
Feketeová
Barčinová
Mandzaková
Domsitz
Balciar
Osadská
Jedináková
Dikant
Lanczová
Tuzov
Tuchyňová
Dominiková
Pisák
Šmehýlová
Zaťková
Kostovčáková
Konečný
Šuhajdová
Vašková
Nám. mieru 1393/6
Rozkvet 2049/98
Ľudovíta Štúra 2047/23-47
Pribišská 827
č.d. 38
Pod hájom 52
č.d. 454
Volgogradská 40
Budovateľská 1430/1
č.d. 211
Č.d. 176
ul. Slobody 317/48
Kováčova 378/4
Pichne 141
Rényska 38
Hviezdoslavova 1
Do Baničného 515/5
Gery 356
Školská 13
Gáňska 1023
Botanická 25
Eötvösa 26/8
Záhradnícka 30
Majer 393
Biely Potok 603
Hviezdoslavova 4
Čukalovce 39
Orgovánová 1501/6
Kvetná 9172/22
Volgogradská 82
96212
1701
2601
2957
90605
1841
2331
8001
6901
93567
94105
96237
97242
6901
92901
96231
3401
2303
1313
92532
84214
94501
5801
96265
1306
95301
6735
7801
5331
8001
Detva-Sídlisko
Považská Bystrica 1
Dolný Kubín 1
Oravská Lesná
Sobotište
Dubnica nad Váhom
Rudina
Prešov
Snina
Nýrovce
Černík
Kováčová
Lehota pod Vtáčnikom
Snina 1
Dunajská Streda 1
Sliač
Ružomberok 1
Zborov nad Bystricou
Rajecké Teplice
Veľká Mača
BRATISLAVA
Komárno
Poprad
Hontianske Nemce
Terchová
Zlaté Moravce 1
Pčoliné
Sečovce
Novoveská Huta
Prešov 1
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
57,75
47,25
73,5
47,25
47,25
57,75
68,25
52,5
73,5
47,25
78,75
47,25
47,25
68,25
47,25
63
47,25
78,75
78,75
47,25
68,25
68,25
47,25
47,25
63
68,25
78,75
68,25
57,75
63
Zuzana
Mária
Martina
Jana
Viktória
Zuzana
Tomáš
Veronika
Kristína
Miroslav
Eva
Michal
Rufiz
Štefan
Lukáš
Dominika
Paula
Ján
Dušan
Alexandra
Lucia
Veronika
Rastislav
Lukáš
Matúš
Ladislav
Jakub
Bianka
Lukáš
Nika
Škutová
Uhláriková
Ďurajková
Valáriková
Bindasová
Franková
Laco
Jakubjaková
Szmicseková
Potenga
Bakancová
Baniar
Zeynalov
Bohoš
Tyleš
Ondrišíková
Budzáková
Karašinský
Plavák
Račeková
Záňová
Horváthová
Lutka
Dobiaš
Bíreš
Müller
Urblík
Uhrínová
Král
Brabcová
Kpt. Nálepku 44
Ďurčiná 122
Okružná 2060/6
42
Sídlisko 1 986
č.d. 384
Školská 497
č.d. 1158
774
Langov Dvor 20
Chlebnice 247
Zdenka Nejedlého 71
Chagani 23
Sládkovičova 22/39
Opatovce nad Nitrou 570
Hôrka 519
Slnečná 65
Senická 626/4
Stodolisko 253
Štúrova 128/15
P. O. Hviezdoslava 888
Hlavná 80
Severná 6
Šípová 2198
J. Horvátha 904/38
1. mája 4
Československej armády 252/34
Internátna 15
Starohutská 1303/63
P.O. Hviezdoslava 2165/7
93401
1501
2601
2302
9301
2051
91611
2956
92585
3861
2755
93401
84104
96501
97202
5912
5907
3104
2741
5801
1301
93008
91501
95501
96701
95301
96701
97404
96801
96001
Levice
Rajec nad Rajčankou
Dolný Kubín 1
Krásno nad Kysucou
Vranov nad Topľou 3
Dohňany
Bzince pod Javorinou
Zákamenné
Neded
Vrútky
Dlhá nad Oravou
Levice 1
Baku
Žiar nad Hronom 1
Opatovce nad Nitrou
Hôrka pri Poprade
Lendak
Liptovský Mikuláš 4
Oravský Podzámok
Poprad
Teplička nad Váhom
Baloň
Nové Mesto nad Váhom
Topoľčany
Kremnica
Zlaté Moravce 1
Kremnica 1
Banská Bystrica 4
Nová Baňa
Zvolen 1
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
57,75
57,75
57,75
68,25
47,25
47,25
63
47,25
68,25
57,75
78,75
57,75
47,25
78,75
47,25
68,25
63
63
73,5
52,5
63
57,75
73,5
47,25
57,75
47,25
68,25
57,75
57,75
Soňa
Anita
Katarína
Andrea
Mária
Michal
Silvia
Štefan
Natália
Peter
Juraj
Michal
Monika
Simona
Veronika
Maxim
Lenka
Michal
Miroslav
Magulová
Lüleyová
Štecová
Ridošková
Gloneková
Pružinský
Bebjaková
Fazekas
Bagačková
Matkulčík
Lobotka
Borčin
Žilová
Ševcová
Šimuneková
Melnyk
Kutašovičová
Golha
Bundzák
Mária
Adam
Daniela
Davi
Klára
Marianna
Zuzana
Martin
Kristína
Mária
Nováková
Kuchta
Tarabová
Mendonca Fagundes
Čarná
Čierna
Timčíková
Ďuriš
Koreňová
Marettová
Gagarinova 296/48
Hlavná 293
č.d. 362
J. Hollého 882/20
Urbárska 5/2
Bottova 16
Odbojárov 1955/11
Palárikova 2127/2
1. mája 625
Vavrečka 240
Veľká Hradná 98
Zvolenská 19
Oslobodenia 7
Laca Novomeského 5
M.R.Štefánika 1898/41A
Pohorelova 4a
L.Svobodu 8
Kremnička 33
Ľ.Štúra 5150/56
Hviezdoslavovo námestie
1660/2
A.Hlinku 59/85
1. mája 260
Facultad de Ciencias
Dadanova 15
Urbancova 30
Komenského 29
Seredská 85
ČSĽA 563/5
Pucov 26
1851
95153
9409
91105
97101
95301
2601
7501
98101
2901
91324
3601
97613
8501
Nová Dubnica
Klasov
Sedliská
Trenčín 5
Prievidza 1
Zlaté Moravce 1
Dolný Kubín
Trebišov 1
Hnúšťa
Námestovo
Svinná
Martin 1
Slovenská Ľupča
Bardejov
Nová Baňa
Užhorod
8501 Bardejov
97405 Banská Bystrica
96001 Zvolen 1
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
78,75
47,25
68,25
47,25
47,25
47,25
47,25
57,75
63
57,75
57,75
78,75
73,5
63
47,25
47,25
63
47,25
2601
92101
1324
2071
1015
94901
8301
91705
97217
2601
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
73,5
47,25
47,25
68,25
57,75
52,5
52,5
47,25
52,5
57,75
Dolný Kubín 1
Piešťany
Strečno
Albacete
Žilina 1
Nitra
Sabinov
Trnava 5
Kanianka
Dolný Kubín
Michal
Patrícia
Michal
Ondrej
Filip
Andrea
Martina
Miroslava
Diana
Tatiana
Ľubica
Lukáš
Andrej
Mária
Lukáš
Mária
Simona
Lucia
Jana
Bystrík
Nikola
Marianna
Alica
Katarína
Juraj
Samuel
Ivana
Radoslava
Barbora
Andrej
Paluga
Fajnerová
Kovaľ
Kameniar
Rusin
Krátka
Paurová
Velanová
Kánová
Gábelová
Sobčáková
Výboch
Parditka
Peržeľová
Polesňák
Kolčáková
Klimeková
Kupčová
Sviteková
Kubala
Kudlíková
Kériová
Oroszová
Skúpa
Beňo
Koruniak
Jurištová
Pochová
Gancarčíková
Vanko
Dukelských Hrdinov 2040/13
Púchovská 24/31
Kpt. Nálepku 2
217
Okružná 60/10
Tajovského 856/13
Višňové č.d. 525
Kopaničná 41
29.augusta 22
Pribinova 1639/20
Stred 303
P. O. Hviezdoslava 37
Rúbanisko II/62
Sibírska 16
Sotinská 1345/27
Grúňanská 981
Drahošanka 2190
Partizánska 697/71
Hraničiarov 1224/38
Lietavská Svinná 260
SNP 11/37
Čierne Kľačany 285
756
Radvanská 3
Velčice 217
Lipova 3
Chalúpková 156
č. d. 100
Školská 612/13
J.Kráľa 730/23-46
2601
2001
8501
3491
7661
95633
1323
97652
97401
2001
2354
99001
98403
8001
90501
2944
2201
5801
2801
1311
1851
95305
91338
97405
95171
2204
3815
5921
1851
Dolný Kubín
Púchov 1
Bardejov 1
Ľubochňa
Bačkov
Chynorany
Višňové pri Žiline
Čierny Balog
Banská Bystrica 1
Púchov
Turzovka
Veľký Krtíš
Lučenec 3
Prešov 1
Senica 1
Rabča
Čadca 1
Poprad
Trstená
Lietavská Lúčka
Nová Dubnica
Zlaté Moravce 5
Soblahov
Banská Bystrica 5
Sľažany
Báčsky Petrovec
Čadca 4
Blatnica pri Martine
Svit
Nová Dubnica
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
47,25
68,25
47,25
47,25
63
63
52,5
47,25
47,25
47,25
78,75
47,25
57,75
57,75
57,75
68,25
57,75
73,5
47,25
47,25
47,25
57,75
68,25
63
78,75
52,5
63
47,25
57,75
Barbara
Abdulhaq
Hana
Natália
Júlia
Denisa
Eliška
Hana
Michaela
Katarína
Ivan
Lenka
Tajna
Mária
Lenka
Juraj
Peter
Kristína
Viktória
Martin
Jana
Lenka
Vladimíra
Zuzana
Peter
Lucia
Erika
Alexander
Ľuboš
Anna
Marková
Sultan
Lobotková
Kočišová
Počatková
Bojková
Banašová
Jurčová
Jurčíková
Komová
Bednár
Vengríniová
Peršić
Janušová
Samuhelová
Žitňan
Cieker
Khahilová
Predanociová
Ganzarčík
Kršková
Dovičicová
Chlepková
Némethyová
Obžera
Ondrušeková
Gočalová
Szabó
Molitoris
Kováčová
Trieda Hradca Králove 25
Haris/Salfit
Veľká Hhradná 142
Okulka 16/16
Ing. Rojkoviča 6
Bednára 2/6
Oravská Polhora 286
301
č.d. 86
Levická 1149/68
Slovenská 5
Belanská 552/38
Kružna 83
Sadová 539
Jasná 373/4
A.Dubčeka 1251/4
Rajecká 3
č.d. 156
Šafárikova14
Pod Šibeňou Horou 25
Sedliacka Dubová 167
Sadová 633/21
Liptovská Lúžna 345
č.d. 158
M.Rázusa 50/4
Pod Brezinou 30
Štefánikova 265/14
Revolučná 16
Lipová 411
Margarétová 1
97401 Banská Bystrica 1
Za
91324 Svinná
9301 Vranov nad Topľou 1
5201 Spišská Nová Ves
97101 Prievidza 1
2947 Oravská Polhora
91305 Melčice-Lieskové
95636 Rybany
95201 Vráble
94111 Palárikovo
3301 Liptovský Hrádok 1
10000 Záhreb
6782 Dlhé nad Cirochou
91501 Nové Mesto nad Váhom
95704 Bánovce nad Bebravou
1001 Žilina 1
8215 Chmeľov
98201 Tornaľa
8501 Bardejov
2755 Dlhá nad Oravou
92207 Veľké Kostoľany
3472 Liptovská Lúžna
91632 Hôrka nad Váhom
97101 Prievidza 1
91101 Trenčín 1
2901 Námestovo 1
93541 Tekovské Lužany
7603 Hraň
7101 Michalovce 1
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
52,5
68,25
78,75
47,25
57,75
47,25
47,25
47,25
52,5
47,25
52,5
57,75
52,5
47,25
57,75
68,25
68,25
68,25
47,25
47,25
47,25
68,25
57,75
52,5
47,25
57,75
47,25
63
63
47,25
Otar
Juraj
Eva
Vladimír
Zuzana
Nina
Matej
Lenka
Monika
Jozef
Linda
Samuel
Jaroslava
Tomáš
Magdaléna
Jaroslava
Matúš
Barbora
Jonatan
Sanija
Martina
Katarína
Miloslav
David
Jana
Matúš
Anna
Jakub
Miroslav
Simona
Saralidze
Pogádl
Berzová
Beneš
Mancová
Turisová
Kalúz
Popová
Jesenická
Motyčka
Gálová
Záhradník
Gatialová
Hajkovský
Kováčiková
Šaková
Paločko
Lofajová
Lukač
Azizi
Holicová
Žiarová
Kráľ
Němec
Kevická
Demiger
Chmelárová
Zeman
Bagljaš
Hostačná
Ioane Petritsi 1
Československej armády 241/30
Vodná 3/4
Hlavná 127
Československej armády 1853/8
Meňhartka 618/17
Budín 972
č.d. 62
Sibírska 694/8
Okružná 369
Bottova 1149/6
Jaselská 24
Francisciho 21/1
Pavčina Lehota 78
Poľná 15
Mierová 74
Prachatická 2255/41
50
Benešova 12
Kysucký Lieskovec 387
Žiarska 97
Makovického 9/61
Ihráč 112
Okružná 153/52
D. Michaelliho 13
Kalinčiankova 3
Ilieš, Krivá 210
Hurbanova 18
Maršala Tita 81
Murgaša 34/6
97251
94501
7622
2601
90901
95135
9402
91101
2354
1401
95501
97101
3101
97405
6601
96001
2334
97251
3601
96701
2204
3601
95301
2755
90701
Tbilisi
Handlová
Komárno
Vojčice
Dolný Kubín 1
Skalica
Veľké Zálužie
Slovenská Kajňa
Trenčín 1
Turzovka
Bytča 1
Topoľčany 1
Prievidza 1
Liptovský Mikuláš 1
Banská Bystrica 1
Humenné 1
Zvolen 1
Krivná
Selenča
Kysucký Lieskovec
Handlová
Martin
Kremnica
Čadca 4
Martin 1
Zlaté Moravce 1
Dlhá nad Oravou
Myjava
97101 Prievidza
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
78,75
63
63
68,25
47,25
57,75
47,25
78,75
57,75
63
63
63
68,25
47,25
63
68,25
47,25
47,25
63
47,25
57,75
68,25
47,25
57,75
68,25
47,25
57,75
47,25
63
52,5
Tomáš
Marek
Michal
Alena
Zuzana
Maxim
Dana
Dominika
Eliška
Peter
Petronela
Michal
Michaela
František
Marianna
Martin
Jakub
Sláva
Lucia
Lívia
Martina
Mariana
Michaela
Iveta
Mária
Monika
Mária
Dominika
Andrej
Stanislav
Lörincz
Laburda
Mudroň
Vengrínová
Zíková
Dolinský
Lisiková
Gazdíková
Müllerová
Cvacho
Hurtuková
Kiaba
Sosňáková
Eliáš
Španírová
Záhorčák
Jenčo
Gajdošíková
Beniačová
Bunčiaková
Zámorová
Kvasnicová
Krochtová
Voštiarová
Martináková
Michalková
Kučerová
Konušíková
Račko
Bobáľ
Lipová 526/13
Tatranská Lomnica 14609
Prekážka 726/23
Lehotská 817
Pod lesom 21
Rybárpoľská 4/8
Volgogradská 68
Jalná 69
Starohutská 15
Štúrova 448
č. 234
č. 328
Laborecká 1
Pod papierňou 67
Hlavná 63
Jana Hollého 699/61
Č.d. 11
Vážska 400
Platanová 3228/17
Podzámok 360
Vansovej 1/26
P.O.Hviezdoslava 2169
J. Grešáka 8
SNP 5
Vážska 412
ČSA 388
Hronská 434/8
Rozkvet 2032/66-45
Hradná 495
č.d. 317
99128
5960
3301
2957
6001
3401
8001
96611
96801
2743
8271
97221
6601
8501
94111
7101
7252
1863
1007
90605
96501
95501
8501
96901
1863
3301
97646
1701
3301
98553
Vinica
Starý Smokovec
Liptovský Hrádok
Oravská Lesná
Kežmarok
Ružomberok 1
Prešov
Trnavá Hora
Nová Baňa
Nižná nad Oravou
Lipany nad Torysou
Nitrianske Sučany
Humenné 1
Bardejov 1
Palárikovo
Michalovce
Jenkovce
Ladce
Žilina 7
Sobotište
Žiar nad Hronom 1
Topoľčany 1
Bardejov
Banská Štiavnica 1
Ladce
Liptovský Hrádok 1
Valaská
Považská Bystrica 1
Liptovský Hrádok
Mýtna
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
47,25
57,75
68,25
63
63
52,5
63
52,5
47,25
63
57,75
47,25
57,75
47,25
47,25
47,25
47,25
47,25
57,75
47,25
63
47,25
63
63
47,25
57,75
47,25
78,75
68,25
Katarína
Monika
Barbora
Poklembová
Roncova
Skalošová
Čergovská 27/7
Trenčianska 725/52-1
Tulská 85
Miroslav
Filip
Lukáš
Lucia
Mária
Filip
Beáta
Katarína
Lucia
František
Alexandra
Svetozár
Shafia
Anna
Matúš
Monika
Barbora
Eva
Štefan
Veronika
Diana
Adam
Dávid
Eva
Katarína
Martin
Čermak
Lehocký
Dilik
Poliaková
Smatanová
Držík
Benczeová
Želinská
Budinská
Oboňa
Čierna
Mišúth
Azam
Tichá
David
Vážanová
Chovancová
Blažeková
Furdek
Remková
Tomková
Dragon
Kocan
Filková
Chlebničanová
Mečiar
Kralja Tomislava 76
1. Mája 1433
Laborecká 72
Platanová 29
Opatovská 48
Mochovská 38
Mierová 55
Komenského 30
Ladislava Exnára 22
Stará Cesta 102/5
28.októbra 1175/10
Švermova 12
Mlynská dolina
Rudinská 116
101
Gavloviča 131/7
Mikuláša Galandu 6
Mateja Bela 40
Zápotočná 576/7
Jasenová 43
Hažín nad Cirochou 113
Seressa 12/34
Volgogradská 46
Štefánikova 345
Krpeľná 1275/23
1. mája 880/20
8267 Terňa
1851 Nová Dubnica
97404 Banská Bystrica 4
Kralja Tomislava 76, 32236 Ilok,
Chorvátsko
2302 Krásno nad Kysucou
6601 Humenné
1007 Žilina 1
91101 Trenčín 1
93401 Levice 1
93701 Želiezovce
8301 Sabinov
96901 Banská Štiavnica 1
97211 Lazany pri Prievidzi
91101 Trenčín 1
97701 Brezno 1
84214 BRATISLAVA
2331 Rudina
96234 Tŕnie
97101 Prievidza 1
3901 Turčianske Teplice
92101 Piešťany
2801 Trstená
2601 Dolný Kubín 1
6783 Kamenica nad Cirochou
94501 Komárno 1
8001 Prešov 1
90606 Vrbovce
96212 Detva
97201 Bojnice
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
63
47,25
57,75
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
63
63
68,25
63
68,25
63
68,25
47,25
68,25
57,75
47,25
78,75
68,25
78,75
68,25
47,25
63
47,25
47,25
47,25
47,25
78,75
57,75
63
63
63
Matej
Dita
Zuzana
Milan
Matúš
Ina
Zuzana
Simona
Simona
Alica
Anna
Patrik
Lucia
Peter
Simona
Lenka
Magdaléna
Zuzana
Veronika
Tomáš
Vladimír
Marianna
Monika
Radka
Katarína
Katarína
Katarína
Soňa
Vladimír
Daniel
Kurek
Šromová
Kostolanská
Švec
Kirchner
Sečíková
Podolinská
Lázárová
Nadhajská
Paveleková
Chovancová
Krumpolec
Búšiková
Štefánek
Halmová
Kollárová
Onuščáková
Kosejová
Burdová
Samsely
Jáger
Holosová
Švaralová
Kresanová
Javorská
Belušková
Kováliková
Prieložná
Varga
Žabár
Bučina 230
Opavská 20
Jaseňová 44
Lipová 7
Šrobárova 2668/17
Pliešovce 541
Sadová 474/46
Biskupická 212/223
Praznov 138
Vitanová 231
Sv. Martina 1125/61
M.Dulu 4925/42
Rozkvet 2061/130-42
Jánošíkova 62
P. Dobšinského 742/4
Fibichova 1608
ská Zábava 211
Kpt. Nálepku 549
Podzávoz 2271
Dlhé Klčovo, Dlhá 132/170
Dubová 3271/3
Krivánska 7
Hlboká 28
Stará Hora 1476
Letná 3373/27
Šulekova 20/14
MPČĽ 41
Mudrochova 929/7
Lúky 1132/56
Na Vinohrady 1828/4A
2957
97409
93521
5801
96263
5314
98601
1701
2712
1306
3608
1701
3601
97101
8622
96601
2201
9413
1007
97411
93401
96301
5801
97101
97703
1501
95201
91105
Oravská Lesná
Kravaře
Banská Bystrica 9
Tlmače 1
Poprad 1
Pliešovce 1
Spišský Štvrtok
Fiľakovo
Považská Bystrica 1
Liesek
Terchová
Martin 8
Považská Bystrica 1
Martin 1
Prievidza 1
Karviná
Kľušov
Hliník nad Hronom
Čadca 1
Sačurov
Žilina 7
Banská Bystrica 11
Levice 1
Krupina
Poprad
Prievidza
Brezno 3
Rajec nad Rajčankou
Vráble
Trenčín 5
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
73,5
68,25
47,25
63
47,25
47,25
68,25
47,25
57,75
47,25
68,25
78,75
57,75
57,75
78,75
47,25
47,25
57,75
47,25
68,25
63
68,25
47,25
57,75
57,75
78,75
47,25
57,75
47,25
Štefan
Ingrida
Lucia
Monika
Simona
Malgorzata
Radovan
Eduard
Marianna
Vjera
Mária
Michaela
Jiří
Juraj
Dominika
Lucia
Petra
Anton
Katarína
Matej
Oľga
Jana
Barbora
Lukáš
Juraj
Monika
Tomáš
Radka
Peter
Lenka
Bugan
Barusová
Michálková
Púdelková
Surmajová
Szymanska
Antalík
Jáné
Hrubová
Kiš
Žabárová
Štefková
Meca
Šimek
Valkovičová
Špaková
Urminská
Kuric
Bartošová
Melo
Mačáková
Fiebigová
Greschová
Brutovský
Králik
Hegedüšová
Stáňa
Poláková
Heretík
Kučerová
Vyšný koniec 374
S.H. Vajanského 75
Plevník 15
SNP 266/1
Třebičska 23
Markowola Kolonia 12 26-920
L. Svobodu 6/113
Černáka 5
Komenského 1098/8
Patrisa Lumumbe 19
Na Vinohrady 1828/4A
Myjavská 479/19
Komenského 854/16
Jána Milca 15
Harmančekova 51
Levočská 1769/12
Partizánska 768/47
Nám. slobody 272/25
Husitská 1324/24
Stodolova 3434/12
Lúčka 30
Viničky 3
č.d. 266
Rastislavova 16
Potočná 8
č.d. 160
Demänovská cesta 459/43
M.R.Štefanika 467/63
č. d. 834
Moyzesova 459/9
2952
94074
1826
91601
6601
Hruštín
Nové Zámky
Plevník-Drienové
Stará Turá
Humenné
Gniewoszów
97901 Rimavská Sobota
93401 Levice
1861 Beluša
91105
90613
74601
1001
95187
6001
95622
92203
95704
1015
5303
94911
3244
5801
95301
7223
3101
93401
2947
7501
Trenčín 5
Brezová pod Bradlom
Opava
Žilina 1
Volkovce
Kežmarok
Prašice
Vrbové
Bánovce nad Bebravou 4
Žilina 15
Jablonov pri Levoči
Nitra 11
Liptovská Kokava
Gánovce
Zlaté Moravce 1
Staré
Liptovský Mikuláš 1
Levice 1
Oravská Polhora
Trebišov 1
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
63
78,75
57,75
63
78,75
63
57,75
68,25
47,25
73,5
57,75
68,25
47,25
47,25
57,75
57,75
47,25
57,75
68,25
47,25
78,75
57,75
47,25
68,25
47,25
47,25
52,5
63
47,25
47,25
Martina
Matúš
Katarína
Peter
Sándor
Zuzana
Matej
Jana
Kristína
Barbara
Dušan
Kamil
Miroslav
Zuzana
Martin
Martina
Katarína
Tatiana
Lenka
Roman
Lucia
Alena
Jana
Zuzana
Alžbeta
Paulína
Ivana
Barbora
Martin
Gurgen
Macková
Meždej
Vrbovská
Tonhauzer
Domsitz
Zlatovská
Ďuríček
Škodáčková
Spodniaková
Trstenská
Kulich
Kochan
Maňoušek
Danišová
Biroš
Šebová
Štyráková
Plachá
Tomková
Kubaľák
Kováčová
Nemcová
Adámiková
Kučerová
Škvarková
Pršová
Poperníková
Spodniaková
Oravec
Apresyan
Nad Vŕškom 7
SNP 10
Braväcovo 121
Lúčna 647/13
Rényská 38
Halalovka 7
1. mája 1945/47
Istebnícka 20
Ploštín 214
Višňové 111
Gerlachovská 3105/9
A. Svianteka 1627/6
V Domkách198
Častkov 88
Tulipánová 16
Tulipánová 1799/13
Bajzova 2415/22
Športová 171/4
č.d. 56
Školská 324
Eötvösa 57/3
D. Jurkoviča 422
Rudnianska Lehota 200
Lipová 6
Železničný Rad 21
Družstevná 17
Dlhá 468/5
Môťovská 15
Varšavská 27
18 Rue Cesar Franck
3403
6601
97664
97242
92901
91108
3101
91105
3101
1323
1000
8501
90604
4420
2001
1001
97244
7213
95173
94501
90613
97226
97409
96801
97101
8901
96001
4013
Ružomberok 3
Humenné 1
Beňuš
Lehota pod Vtáčnikom
Dunajská Streda 1
Trenčín 8
Liptovský Mikuláš 1
Trenčín 5
Liptovský Mikuláš 1
Višňové pri Žiline
Žilina
Bardejov 1
Svitávka
Rohov
Malá Ida
Púchov 1
Žilina 1
Kamenec pod Vtáčnikom
Palín
Jelenec
Komárno
Brezová pod Bradlom
Nitrianske Rudno
Banská Bystrica 9
Nová Baňa
Prievidza
Svidník
Zvolen 1
Košice 13
Palaiseau
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
52,5
47,25
47,25
68,25
47,25
47,25
52,5
47,25
47,25
47,25
47,25
47,25
47,25
47,25
57,75
63
52,5
73,5
57,75
68,25
47,25
47,25
63
57,75
47,25
63
52,5
63
57,75
52,5
Marcela
Giorgi
Alexander
Simona
Michaela
Mária
Jaroslava
Barbora
Tomáš
Zdenko
Adriána
Patrícia
Veronika
Ľubica
Tomáš
Lukáš
Šimon
Lenka
Natália
Veronika
Ondrej
Gabriel
Lenka
Petra
Mária
Jana
Lenka
Matúš
Merita
Mária
Vorčáková
Bobghiashvili
Kička
Pauliaková
Tokárová
Čerňanská
Gáletová
Belianska
Gaňa
Šuška
Geršiová
Mokrá
Rauschová
Ragulová
Staňo
Brida
Halčín
Bartošíková
Firmentová
Timuľaková
Štefík
Petříček
Halamová
Kučerová
Tulinská
Martonová
Laclavová
Fedák
Mazreku
Gavenčiaková
Grúňanská 953
Staré Grunty 36
Telka 551
Ružová 1359/45
9. mája 2147/51
č.d. 69
Školská 43/16
Robotnícka 9
Kolárovská cesta 1032/12
Starohutská1311/112
Októbrová 682/57
Urbánkova 5/6
40/1
Hliny 1300/123
Hviezdoslavova 27/9
Námestie Slobody 1656/19
L. Svobodu 2608/37
M.R. Štefánika 4/11
Mierová 22
č.d. 6
č. 98
Clementisa 2/147
Turová 18
Návojovce 126
113
Stožok 268
Fraňa Kráľa 2544/14
Námestie sv. Mikuláša 10
Pri skladoch 4
1. mája 1435
2944
84104
98401
96001
97703
6735
93521
97251
1401
96801
95801
97101
5566
1701
1851
2001
5801
96501
6401
6701
90623
97901
96234
95804
3496
96212
5201
6401
94001
2302
Rabča
Bratislava 4
Lučenec
Zvolen 1
Brezno 3
Pčoliné
Tlmače
Handlová
Bytča 1
NOVA BANA
Partizánske 1
Prievidza 1
Smolník
Považská Bystrica 1
Nová Dubnica
Púchov
Poprad
Žiar nad Hronom
Stará Ľubovňa
Radvaň nad Laborcom
Rudník pri Myjave
Rimavská Sobota
Tŕnie
Partizánske
Valaská Dubová
Detva-Sídlisko
Spišská Nová Ves
Stará Ľubovňa
Nové Zámky 1
Krásno nad Kysucou
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
68,25
57,75
47,25
47,25
52,5
52,5
63
57,75
57,75
47,25
47,25
52,5
47,25
63
47,25
47,25
47,25
47,25
47,25
57,75
57,75
68,25
47,25
52,5
57,75
78,75
52,5
63
47,25
57,75
Dominika
Martin
Barbora
Milan
Michal
Andrea
Marek
Andrej
Zuzana
Dušan
Katarína
Silvia
Jakub
Nikola
Rui Miguel
Ivana
Gabriela
Lukáš
Ľubica
Alena
Petra
Sylvia
Peter
Andrej
Lýdia
Martina
Martin
Miroslav
Simona
Miloš
Světlíková
Višňovec
Krnáčová
Plžík
Čalkovský
Miklošová
Danielis
Oravec
Mečiarová
Čunderlík
Maňkošová
Dzurjová
Ľorko
Javorská
Coelho Ribeiro
Gažová
Potkányová
Škulec
Polačková
Pisarčíková
Kasanická
Krajčová
Gecse
Šiška
Vážanová
Smitková
Schmidbauer
Djurovka
Jurášková
Hlista
Lieskovská 8
Svätoplukova 31
Kyslinky 610/6
Jedľová 17
Rakytovská cesta 86A
Stred 66/61-2
Švedlár 537
Malé Hoste 145
Rudohorská 11
Sládkovičova 50
Dr. Jánského 1/3
Kaluža 113
Chudovská 390
Arnutovce 81
Rua Nossa St Da Seca 7
Sládkovičova 58
MPČĽ 21
Clementisova 1350/47
Budkovce č.d. 340
Pod Šibeňou horou 40
Za dráhou 10
Svätoplukova 2019/22
L.Novomeského 21/182
Roháčska 500
Uherecká 75/26
Vrbická 278/33
Pod Hájom 1086/45-62
Štefanikova 70
218
S.H.Vajanského 3
91501
3601
97637
96001
97401
1701
5334
95637
97401
97405
96501
7236
2721
5313
97401
97703
2401
7215
8501
3401
92601
97901
2732
95803
3101
1841
2947
94001
Nové Mesto nad Váhom
Martin 1
Hrochoť
Zvolen 1
Banská Bystrica 5
Považská Bystrica 1
Švedlár
Zlatníky pri Bánovciach
Banská Bystrica 1
Banská Bystrica 5
Žiar nad Hronom 1
Kaluža
Žaškov
Letanovce
Guimaraes
Banská Bystrica 1
Brezno 3
Kysucké Nové Mesto
Budkovce
Bardejov 1
Ružomberok 1
Sereď 1
Rimavská Sobota 1
Zuberec
Partizánske 3
Liptovský Mikuláš 1
Dubnica nad Váhom 1
Kysač - Nový Sad Srbsko
Oravská Polhora
Nové Zámky
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
57,75
47,25
63
57,75
68,25
47,25
57,75
63
78,75
68,25
68,25
47,25
52,5
68,25
47,25
47,25
47,25
57,75
63
47,25
47,25
57,75
47,25
63
63
68,25
63
47,25
63
Zuzana
Katarína
Miroslav
Matej
Adriána
Barbora
Martin
Slavomíra
Andrej
Andrea
Lucia
Rastislav
Paula
Alžbeta
Mária
Lenka
Ľubomír
Zuzana
Branislav
Juraj
Katarína
Kristína
Fadi M. A.
Alžbeta
Helena
Martina
Silvia
Dávid
Maroš
Ivana
Vozárová
Košuthová
Urban
Šmitala
Lokajová
Mlynarčíková
Pitoňák
Bónová
Turčin
Strišková
Hrnková
Hodák
Podracká
Zvolenská
Vrábľová
Mušková
Melišek
Gabčová
Dudić
Fuska
Dudová
Domáňová
Sabateen
Belejová
Danišková
Majerová
Puchelová
Štofa
Pajer
Ondriašová
Horovce 10
Lomnická 18
E.Kardelja 51
Senická 626/6
Prešovská 16
Záhradná 300/28
Smreková 5
Lúčky 1245/32
J.Kráľa 14
č.d. 231
Dukelská 279/18
Ul. 1. mája 232/10
Čínska 4
204
Jasenovská 884
Hečkova 33
Nábrežná 14
Námestie slobody 1408/56
Šafarikova 18
č.d. 326
č.d. 173
Bohunice 240
Staré Grunty 36
Kukorelliho 24
N.Teslu 4434/8
Strelníky 110
Lesná 2034/6
Čaklov 115
skej brigády 745/22
Tajovského 872/3
2062
8005
3104
8301
5952
96001
97201
97666
3812
1401
5801
4013
8271
2957
1001
94001
2001
92064
6546
1852
84104
6601
92101
97655
3401
9435
5801
95801
Horovce pri Púchove
Prešov 5
Jánošík-Alibunar
Liptovský Mikuláš 1
Sabinov
Stará Lesná
Zvolen 1
Bojnice
Polomka
Necpaly
Bytča
Poprad
Košice 13
Lipany nad Torysou
Oravská Lesná
Žilina 1
Nové Zámky 1
Púchov
Bački Petrovac
Kľačany pri Trnave
Malý Lipník
Pruské
Bratislava 4
Humenné
Piešťany 1
Ľubietová
Ružomberok 1
Soľ
Poprad
Partizánske 1
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
68,25
57,75
57,75
63
63
63
47,25
47,25
68,25
63
78,75
52,5
52,5
68,25
63
78,75
68,25
68,25
68,25
47,25
63
68,25
47,25
63
57,75
47,25
63
68,25
63
Gregor
Alexandra
Terézia
Marta
Márius
Lesia
Šimon
Andrea
Lukáš
Mária
Marek
Ivana
Milena
Lucia
Dávid
Erik
Dávid
Jakub
Gabriela
Filip
Janka
Lívia
Anna
Jana
Xuyi
Jakub
Ivana
Mária
Enikö
Miriam
Regeš
Poláková
Čujová
Paludová
Kádek
Huťková
Bugár
Lenártová
Cimprich
Kandalová
Vidiš
Krivulčíková
Šupalová
Kvapilová
Reľovský
Čeman
Almáši
Kúkol
Húdeková
Briška
Eliášová
Leššová
Gavláková
Gazdagová
Wu
Vrábeľ
Višňovská
Čačíková
Csepyová
Ryšavá
Cintorínska 239
Kpt. Nálepku 1223/6A
Vajanského 5
Rázusova 6/36
Gábora Bethlena 53
Sitnianska 20
Jesenná 3239/11
Bukurešťská 28
Rozkvet 2076/161
Hermanovce nad Topľou 6
Podjavorinskej 3375/20
č.d. 124
Štúrova 728/19
Sládkovičova 566
Bernolákova 15
Kisač, ul.Dr. Janka Gombara 03
Kolinovce 98
Švermova 1031/16
176
Horeblatie 389/13
Idanská 15
Kakava 713/32
Garbiarska 24
Trnková 45
Spiežová 341/46
Mlynská 638/43
Považská Teplá 204
SNP 140
Dolnomajerská 1414/15
Dlhé nad Cirochou 567
5992
92001
5201
3601
94079
97411
5801
4013
1701
9434
5801
2951
3301
95151
6401
5342
97701
1816
91101
4011
95131
3101
4014
2744
2901
1705
6101
94632
6782
Huncovce
Hlohovec 1
Spišská Nová Ves 1
Martin 1
Nové Zámky
Banská Bystrica 11
Poprad
Košice
Považská Bystrica 1
Bystré
Poprad 1
Ťapešovo
Liptovský Hrádok
Nová Ves nad Žitavou
Stará Ľubovňa
Kisač
Krompachy
Brezno 1
Domaniža
Trenčín 1
Košice 11
Močenok
Liptovský Mikuláš 1
Košice 14
Tvrdošín
Námestova
Považská Bystrica 5
Spišská Stará Ves
Marcelová
Snina
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
47,25
52,5
47,25
63
68,25
78,75
47,25
57,75
57,75
63
63
47,25
47,25
68,25
47,25
57,75
63
68,25
63
52,5
68,25
57,75
63
63
68,25
47,25
78,75
47,25
47,25
Simona
Jakub
Alžbeta
Stanislava
Barbora
Petra
Martin
Martina
Zuzana
Ivana
Alojz
Katarína
Ján
Veronika
Lukáš
Anna
Alexandra
Beáta
Slavomír
Katarína
Jozef
Peter
Hana
Kristína
Katarína
Martina
Jana
Lukáš
Zuzana
Miroslava
Fedorová
Žaludko
Vašková
Stasinková
Obálová
Petráňová
Petrovič
Cabuková
Koláriková
Duffeková
Kaššák
Strnálová
Giba
Fabianová
Krokker
Dráľová
Pilková
Hergelová
Mrug
Hargašová
Kováč
Hanák
Dzúriková
Krčová
Voľanská
Fořtová
Káčeriková
Kováč
Bogárová
Hrebičíková
č. d. 217
Humenská 9
Myjavská 113
Záturčianska 69A
Nálepkova 11
A. Stodolu 5320/58
Potravinárska 23
Kunešovská 22
Viestova 386/4
Dlhá Lúka 746/45
Domaniža 388
č.d. 143
Komenského 2222/87
Dobrianskeho 37
Zápotockého 5
Komenského 2222/81
A.stodolu 5320/52
Parková 9
Mierová 1093/36
Soblahov 627
č.d. 277
132
Ždiarska 8
Hlinícka 1182/36
Štúrova 19
Rázusova 1
Clementisova 1048
Kpt. Nálepku 195/25
Dlhá 54
č.d. 931
8622
7101
95172
3601
3601
3601
94901
97251
90701
96801
1816
2947
7501
6601
8001
7501
3601
98401
6401
91338
2053
91930
94901
90701
8271
5801
2401
97231
93532
1813
Kľušov
Michalovce 1
Neverice
Martin
Martin
Martin 1
Nitra 1
Handlová
Myjava
Nová Baňa
Domaniža
Oravská Polhora
Trebišov
Humenné
Prešov
Trebišov 1
Martin
Lučenec
Stará Ľubovňa
Soblahov
Lúky pod Makytou
Jaslovské Bohunice
Nitra 1
Myjava
Lipany nad Torysou
Poprad
Kysucké Nové Mesto 1
Ráztočno
Kalná nad Hronom
Papradno
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
47,25
47,25
47,25
52,5
57,75
52,5
63
78,75
63
63
47,25
52,5
47,25
63
57,75
47,25
78,75
68,25
47,25
52,5
52,5
63
47,25
47,25
78,75
68,25
68,25
63
78,75
52,5
Diana
Jakub
Stanislav
Dominika
Alžbeta
Zuzana
Miroslava
Daniela
Jana
Kristína
Kristína
Henrieta
Miriama
Matej
Juraj
Ivana
Dušana
Marcel
Eva
Natália
Barbora
Radoslav
Zuzana
Viktor
Jana
Dominika
Martina
Nora
Martina
Barbora
Tašková
Kováč
Griguš
Hanečáková
Kubalová
Vanková
Kameníková
Krásna
Púpavová
Buzayová
Ťapajová
Dudeková
Šimonová
Vitanovec
Jánošík
Brajerová
Zajacová
Macik
Klobušníková
Juráková
Johanssonová
Pavlis
Trtolová
Huszár
Švolíková
Králiková
Šušková
Novysedláková
Dodoková
Rajchlová
č.d. 158
Žarnovická Huta 87
Bardejovská 1717/4
Mierová 9
Pod Hájom 1361/149
Opatovská 149
Prostějovská 11
Hurbanova 430/14
Školská 1572/37
Jána Donovala 1424
Kútová 81
417
Hraničná 656/1
Habovka 255
Bottova 1336/96
Nálepkova 1318/1
Slovanská 311/16
Čordaková 46
Kúpeľná 309
A.Hlinku 57/71
Pánska dolina 39
Stará cesta 25
Nová 545/11
Ružínska 15
1. mája 70
Belanská štvrť 550/D
Štúrova 15
Červenej armády 926/5
Banky 447
Staromyjavská 12
2052
96681
6001
6401
1841
91101
8001
2001
96205
90841
2712
94361
5801
2732
1841
5311
95801
4023
4924
92101
94901
2336
98501
4011
95301
3301
96801
3853
97225
90701
Mestečko
Žarnovica
Kežmarok
Stará Ľubovňa
Dubnica nad Váhom 1
Trenčín 1
Prešov
Púchov 1
Hriňová
Šaštín-Stráže
Vitanová
Salka
Poprad
Zuberec
Dubnica nad Váhom 1
Smižany
Partizánske
Košice 23
Vlachovo
Piešťany 1
Nitra 1
Radoľa
Kalinovo
Košice 11
Zlaté Moravce 1
Liptovský Hrádok 1
Nová Baňa
Turany nad Váhom
Diviaky nad Nitricou
Myjava 1
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
47,25
57,75
52,5
63
63
78,75
63
47,25
68,25
52,5
47,25
63
57,75
57,75
57,75
63
47,25
57,75
47,25
47,25
47,25
47,25
73,5
47,25
63
47,25
52,5
63
68,25
Jakub
Alena
Ondrej
Lucia
Alžbeta
Michaela
Jaroslava
Kristína
Hana
Jana
Jana
Radka
Aneta
Petra
Jan
Alexandra
Zuzana
Martin
Radka
Lukáš
Martin
Katarína
Anna
Eliška
Tomáš
Martina
Martin
Jana
Veronika
Tomáš
Biroš
Sabuchová
Bogár
Dreveniaková
Rebičová
Štrbová
Meričková
Szántóová
Váczyová
Segečová
Ženková
Bartová
Stachová
Ištokovičová
Papoušek
Obušková
Pristašová
Ročák
Križanová
Pitek
Macko
Červeňová
Gyüttmentová
Ducárová
Miškovič
Dvorská
Janáč
Petrášová
Okoličanyová
Fulajtár
Nižná Jedľová 8
Pivovarská 24
Halalovka 2402/50
Radovky 367
Budovateľská 626/20
Kopanice 666/1
Záhradná 660
Podhájska 69
Nová Ulica 936/27
Štefánikova 74
Moravská 2103
Rúbanisko II / 5
Tatranská 4
M.R.Štefánika 467/6
Bořetická 13
Partizánska 69
Zvončeková 4
Hviezdoslavova 116
č.d. 46
Železničiarská947/1
Krajinská cesta 10
Plešivá 6
Radová 1418/11
Haškova 32
Konopná 1
Kpt.Nálepku 198/31
5.apríla 1115/4
Školská 45 / 14
č.d. 36
Zvončeková 1553/20
8901
3401
91108
2742
6781
1007
6783
94603
Svidník
Ružomberok 1
Trenčín
Podbiel
Belá nad Cirochou
Žilina 7
Kamenica nad Cirochou
Kolárovo
94901
56002
98401
97411
95131
Nitra
Česká Třebová
Lučenec 1
Banská Bystrica 11
Močenok
BRNO
Trenčín 1
Michalovce 1
Smrdáky
Diviacka Nová Ves
Banská Štiavnica
Piešťany
Zázrivá
Bánovce nad Bebravou
Banská Bystrica 1
Levice
Ráztočno
Bánovce nad Bebravou
Nová Baňa
Oravská Jasenica
Sečovce
91101
7101
90603
97224
92101
2705
95701
97401
93405
97231
95701
96801
2964
7801
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
52,5
47,25
63
47,25
73,5
52,5
63
73,5
73,5
47,25
47,25
68,25
68,25
68,25
47,25
47,25
47,25
68,25
63
47,25
68,25
57,75
73,5
47,25
68,25
73,5
57,75
52,5
47,25
47,25
Ľuboš
Ivana
Barbora
Mária
Miroslava
Mária
Patrik
Filip
Júlia
Tomáš
Jozef
Peter
Peter
Katarína
Jakub
Romana
Árpád
Tibor
Ján
Jana
Miriama
Martin
Andrea
Mikuláš
Lucia
Aliaksei
Zuzana
Natália
Ivona
Miroslava
Ľahký
Kunochová
Maťašová
Saganová
Netriová
Lúčanská
Baláž
Weindling
Sabolová
Kottra
Šandor
Novák
Zajac
Bugeľová
Pavolko
Dvoranová
Bartalos
Hauksz
Demčák
Petiašová
Chvostíková
Borecký
Boleková
Polhorský
Černáková
Kazharski
Kočišová
Pažítková
Kováčová
Mudroňová
Inovecká 1131/1
Lokca 495
č.d. 255
Železničná 358
Vodárenská 4605/84
Sokolská 83
Jarmočná 1414/1
Nigrob 443
č.d. 92
Vozová 4
Nemocničná 2341/2
Golianova 54
Mateja Bela 25
Výhonová 544
Rázusova 9
Moyzesova 10
Komárňanská 21/53
Havanská 16
Jastrabie nad Topľou 109
Veľká čausa 155
Nitrianska 1933/20
Dolnokamenčianska 683/21
Mieru 287/28
Folkušova 34
Dolinská 525/10
Lascov 119
Školská 186
316
Prekážka 726/23
91101
2951
8237
2743
92101
96001
96205
1305
8201
94501
7501
94911
91108
2943
7101
1001
93201
4013
9435
97101
92705
97244
2901
3842
94145
Trenčín 1
Lokca
Široké
Nižná nad Oravou
Piešťany 1
Zvolen 1
Hriňová
Belá
Kendice
Komárno 1
Trebišov
Nitra 11
Trenčín 8
Zubrohlava
Michalovce
Žilina 1
Veľký Meder
Košice 13
Soľ
Prievidza 1
Šaľa 5
Kamenec pod Vtáčnikom
Námestovo 1
Príbovce
Maňa
Minsk
8645 Marhaň
2753 Istebné
91321 Trenčianska Turná
3301 Liptovský Hrádok
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
78,75
47,25
63
63
47,25
52,5
78,75
47,25
63
47,25
68,25
57,75
63
68,25
63
47,25
47,25
47,25
63
63
57,75
47,25
47,25
68,25
63
68,25
63
63
47,25
47,25
Andrej
Aneta
Matej
Zdenka
Renáta
Katarína
Rudolf
Martin
Peter
Gabriela
Lucia
Cécile Marie - Jeanne
Veronika
Jozef
Simona
Mária
Anna
Jana
Lucia
Monika
Vladimír
Pavla
Erika
Anna
Ivan
Katarína
Michal
Miroslav
Martin
Ivana
Žiak
Baranová
Ruttmar
Zacková
Šusteková
Martinčeková
Cvacho
Kollárik
Gergeľ
Gažová
Horečná
Poirier
Bejdová
Krnáč
Bédiová
Petrufková
Čarná
Batrnová
Hromeková
Leššová
Ľalík
Šefrnová
Villárová
Ulahelová
Svetlík
Šišková
Macko
Smataník
Lobotka
Sedlářová
Šuleková 3/3
L. Svobodu 13
34
Dobšinského 10
Kalinov 1498
Platanová 3226/8
Štúrová 448
A. Štefanku 8/4
Karpatská 754/7
Južná 15
Uhrovecká 306/22-9
Beau - Soleil 72270
SNP 1670/191
Sládkovičova 727/48
Konopniská 588
Sotinská 1373/7
Petra Jilemnického 2
Dolný Moštenec 268
Clementisa 216
1
Piešť 1. 52
Nádražní 157/10
Tajovského 84
Úvalno 92
Cintorínska 3
Poľanovce 70
Družstevná 536
č.d. 353
Svinná 286
Metodova 21
97101
8501
91625
1008
2302
1007
2743
96501
8901
93401
2061
7801
96212
95135
90501
7101
1701
98101
8001
96212
94131
97613
5305
95622
1826
91324
94901
Prievidza
Bardejov
Potvorice
Žilina 8
Krásno nad Kysucou
Žilina 7
Nižná nad Oravou
Žiar nad Hronom 1
Svidník
Levice
Lednické Rovne
Mézeray
Sečovce
Detva-Sídlisko
Veľké Zálužie
Senica
Michalovce 1
Považská Bystrica 1
Hnúšťa
Prešov 1
Detva-Sídlisko
Svitavy
Dvory nad Žitavou
Bruntál
Slovenská Ľupča
Beharovce
Prašice
Plevník-Drienové
Svinná
Nitra
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
78,75
73,5
68,25
47,25
63
47,25
63
52,5
63
47,25
57,75
68,25
68,25
47,25
57,75
57,75
52,5
47,25
68,25
63
57,75
47,25
57,75
63
63
47,25
73,5
63
52,5
47,25
Ivana
Matúš
Eva
Lívia
Daniela
Lucia
Veronika
Veronika
Ivana
Lucia
Adriana
Monika
Zuzana
Miroslav
Soňa
Martin
Martin
Mária
Lucia
Miroslav
Peter
Eva
Jana
Dáša
Veronika
Veronika
Tomáš
Hugo_Javier
Ľudovít
Irene
Tkáčová
Michalovič
Turyová
Chudá
Bencúrová
Strelková
Justhová
Gandžalová
Švajnerová
Račková
Pitáková
Vojtašáková
Holá
Neumann
Matiová
Benco
Babocký
Buléová
Kubandová
Tavel
Longauer
Belicová
Bocková
Hudáková
Horváthová
Rusiňaková
Krogman
Mora Mera
Halmo
González de la Fuente
č.d. 572
Železničiarska 9
Malé 166
Lúčna 16/15
Jasenová 21
kpt. Žalmana 1715/1
Jesenná 3055/19
Jilemnického 52
Sídl. Západ 1141/10
Myslina 118
M. R. Štefánika 3
Vladina 650
Holanovo 28
Skalka nad Váhom 2/8
Krásna Lúka 48
Partizánska 892
Žitava 1400/3
Hlavná 368/171
Belín 31
Hviezdoslavová 116/15
Prievidzská 223/33
Ivana Krasku9
Bruselská 8
Komenského 2653/3
Duklianska 59
Ťačevská 12
Hodžu 4/13
Bario Eugenio E.
Hadovce 102
Av/ Principes De Espaňa 37 5 A
8237
94066
7234
97101
2601
95501
5801
5952
2801
6601
2744
2744
94701
91331
8273
98055
95201
7652
98001
3851
97251
Široké
Nové Zámky 1
Zalužice
Prievidza
Dolný Kubín
Topoľčany
Poprad
Veľká Lomnica
Trstená
Humenné 1
Tvrdošín 1
Tvrdošín
Hurbanovo
Skalka nad Váhom
Šarišské Dravce
Klenovec
Vráble
Veľký Horeš
Rimavské Janovce
Turčianska Štiavnička
Handlová
Revúca
4013 Košice 13
6901 Snina
90901 Skalica 1
8501 Bardejov 1
97101 Prievidza 1
Calle-C Quito,Chillo
94501 Komárno
Madrid
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
63
57,75
52,5
63
63
73,5
47,25
78,75
57,75
47,25
47,25
68,25
68,25
47,25
47,25
47,25
47,25
68,25
63
47,25
47,25
47,25
63
78,75
47,25
47,25
57,75
68,25
68,25
63
Martin
Michal
Jaroslava
Hana
Martin
Peter
Metod
Jozef
Juraj
Martin
Simona
Juraj
Katarína
Marek
Ivana
Agnesa
Martin
Andrej
Marcela
Martin
Zuzana
Martin
Zsolt
Tomáš
Zuzana
Radoslava
Gabriela
Natália
Jakub
Petra
Bachratý
Stanko
Markovičová
Jakubíková
Nosko
Bogdaň
Čiernik
Antoniazi
Sigeti
Bušo
Šmelková
Manduch
Petrovičová
Letavay
Spišiaková
Kajtárová
Hromada
Mihálik
Halásová
Ďurov
Molčanová
Oberuč
Domonkos
Baláži
Partinková
Pavlikovská
Cigániková
Porvazníková
Kuchar
Butkovičová
Jaseňová 15
Mateja Bela 53
Katúň 1
Svätoplukova 24
Rázusova 63
Štúrova 13
Brezová 6
Hliny 1410/2
Tajovského 32/31
č. 711
Za Kaštieľom 6/29
č.d. 309
Obrancov mieru 117/23
Hviezdoslavova 29
Požiarnická 12
Podzáhradná 1608/6
kpt. Nálepku 1109/43
Odbojárov 9
Staromyjavská 685/11
Ovocinárska 115
č. 284
Kukučínova 1955/1
č.d. 416
Veľká Urbanková 741
Žilinská 30
č. 114
Č.d. 129
Myslina 64
Kuzmányho nábrežie 8541/14
Hlavná 91
1007
91108
5304
92101
97701
96801
3401
1701
96501
91642
5311
94104
5314
97201
93401
94632
97201
97251
90701
94911
8271
3101
94637
95135
94901
5955
1302
6601
96001
4945
Žilina 7
Trenčín
Spišské Podhradie
Piešťany
Brezno 1
Nová Baňa
Ružomberok 1
Považská Bystrica
Žiar nad Hronom 1
Moravské Lieskové
Smižany
Mojzesovo
Spišský Štvrtok
Bojnice
Levice
Marcelová
Bojnice
Handlová
Myjava
Nitra 1
Lipany nad Torysou
Liptovský Mikuláš 1
Moča
Veľké Zálužie
Nitra
Ždiar
Gbeľany pri Žiline
Humenné 1
Zvolen 1
Jovice
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
63
68,25
68,25
63
63
52,5
52,5
78,75
47,25
63
63
47,25
68,25
68,25
68,25
68,25
47,25
68,25
47,25
57,75
63
63
47,25
47,25
47,25
47,25
47,25
47,25
73,5
57,75
Eva
Magdaléna
Petra
Pavol
Erika
Ľubomír
Veronika
Marcel
Michaela
Lívia
Alexandra
Lenka
Lenka
Tatiana
Boris
Ján
Lucia
Lea
Juraj
Mária
Katarína
Eva
Branislav
Juraj
Ivana
Erika
Maroš
Petra
Martin
Marina
Hozáková
Hajdúchová
Verníčková
Demjanič
Jankejechová
Ontkóc
Kažimirová
Pitoniak
Debnárová
Holinková
Žibritová
Majerníková
Ligasová
Hudáková
Polčík
Staško
Micháleková
Mikulcová
Litavski
Kieferová
Močarníková
Mészárosová
Bereň
Potočňák
Goffová
Varcholová
Uličný
Biliková
Cibulka
Piksijades
Pod Kaštielom 320
Chlebnice 461
206
Hrnčiarska 1627/25
Rozkvet 2002/7-7
Osloboditeľov 13
Nižná Voľa 57
č.d. 32
Malý Závoz 1097/1
Bavlnárska 14
Nový dvor 500
Nemocničná 1945/25
č. d. 457
Jarková 342
Mateja Bela 48
Matúša Dulu 44/4
Vyšné Fabriky 16
Perecká 35
Janka Čmelíka 98
Jaseňová 10
Žiarska 601/1
Dlhá nad Váhom 380
Pod Čerenou 371/9
Hanojská 1
Letná 53
Ľ. Štúra 489/9
Klimkovičova 29
Snežienková 2520/5
Komenského sady 54/21
Štefánikova 117
95135
2755
2954
9101
1701
6601
8621
5931
3401
91105
94613
2601
1815
4925
92101
3608
3301
93405
Veľké Zálužie
Dlhá nad Oravou
Krušetnica
Stropkov
Považská Bystrica
Humenné
Lukavica pri Bardejove
Lučivná
Ružomberok 1
Trenčín 5
Okoličná na Ostrove
Dolný Kubín 1
Prečín
Dobšiná
Piešťany 1
Martin 8
Liptovský Hrádok 1
Levice 5
Aradáč
1007 Žilina 7
3104 Liptovský Mikuláš 4
92705 Šaľa 5
2601 Dolný Kubín 1
4013 Košice 13
9101 Stropkov
8901 Svidník
4023 Košice 23
95501 Topoľčany
1851 Nová Dubnica
Kysáč
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
63
68,25
68,25
68,25
57,75
47,25
47,25
63
47,25
63
47,25
63
63
47,25
57,75
52,5
47,25
47,25
57,75
68,25
47,25
47,25
63
57,75
47,25
47,25
57,75
63
47,25
57,75
Karina
Daniela
Alexandra
Denisa
Juraj
Lenka
Dominika
Renáta
Ivana
Jakub
Jana
Silvia
Martin
Gábor
Jana
Markus
Veronika
Michal
Stanislava
Jozef
Martin
Ľubomíra
Alja
Dávid
Tatiana
Iveta
Ján
Veronika
Marek
Andrea
Miartanová
Voroňáková
Hazlingerová
Schürgerová
Rodina
Haladejová
Alexajová
Cimprichová
Sunitrová
Konečný
Hulová
Chlebovská
Čechvala
Szénási
Čurillová
Helej
Kossuthová
Medrický
Žabková
Radvanszki
Krajčo
Semanová
Ladinek
Sallai
Gutteková
Lovas
Weis
Bugárová
Rada
Derevjaníková
A. Sládkoviča 2/7
Partizánska 21
Školská 1573/33
Kollarová 1302/12-15
Rozkvet 2033/71-64
Svrčinovec 940
Hviezdoslavova 7/27
Rozkvet 2038/76-10
5151
J. Kráľa 730/33-111
Parková 445
A.Svianteka 21
Poľná 11
Hlavná 32
č.d. 35
Orgovánová 3289/4
Poštová 8
Komenského 27
Baničova 19
Mlynská 628
Mlynská 31
Nová 814/10
3861
6601
96205
1841
1701
2312
5935
1707
7231
1851
95615
8501
97405
94504
6731
96001
93538
8501
1015
94634
95193
5921
Vrútky
Humenné 1
Hriňová
Dubnica nad Váhom 1
Považská Bystrica
Svrčinovec
Batizovce
Považská Bystrica 7
Vinné
Nová Dubnica
Kovarce
Bardejov
Banská Bystrica 5
Komárno 4
Udavské
Zvolen 1
Lok
Bardejov 1
Žilina 15
Bátorove Kosihy
Topoľčianky
Svit
Petrovce 74
Mukačevská 47
Republická 15
Kochanovce 183
Prochot 133
Horná 49
Švábska 33
98035 Gemerský Jablonec
8001 Prešov 1
Hložany
6601 Kochanovce
96604 Horná Ždaňa
94106 Komjatice
8005 Prešov 5
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
57,75
68,25
47,25
68,25
47,25
68,25
47,25
47,25
63
57,75
63
57,75
68,25
57,75
57,75
68,25
47,25
47,25
63
47,25
63
63
52,5
47,25
47,25
47,25
68,25
57,75
52,5
Veronika
Ivana
Martina
Dalibor
Petra
Martin
Mária
Adriána
Monika
Mária
Katarína
Viktor
Lívia
Veronika
Lenka
Ádám
Michal
Veronika
Katarína
Róbert
Daniel
Michal
Jaroslav
Vladimír
Katarína
Petra
Veronika
Vieroslava
Jakub
Veronika
Habalová
Janíková
Hollá
Výberči
Korponaiová
Hložan
Hraščová
Skalková
Šottníková
Sudolská
Bučková
Buday
Loučková
Šubjaková
Dobošová
Kalina
Čatloš
Endrészová
Hudáčková
Staniek
Skalický
Mikolaj
Oboňa
Zemko
Ščigulinská
Sabová
Bednárová
Tencerová
Končok
Plavecká
Sládkovičova 36
Trnavská 2
Saratovská 29
Kmeťovo 180
U Pošty 2
Banátska 44
Kukorelliho 29
Ľ.Štúra 8
Lúčky 264/14
Tatranská 6330/32
Hurbanova ul. 139/34
Tokajská 145/3
Tatranská 62
Pod Stráňou 877
Vojtovská 1736/11
Blažov 87
Magnezitárov 1210/10
P. O. Hviezdoslava 615/21
Janovce 71
Š. Králika 449/9
Nám.M.R.Štefánika 588/72
Chalupkova 18 A
Partizánska 3/3
Pod Hájom 957/11
zimná 441/45
Rozkvet 2042/80
M. A. Beňovského 353/15
Starohutská 94
Mocsáryho 14
Pod Hájom 1095/81
4001
1008
93405
94162
74601
8501
8221
1313
97411
91601
94911
97411
2801
9101
92901
5001
93401
8641
97101
90701
8005
97251
1841
5901
1701
92203
96801
98601
1841
Košice 1
Žilina 8
Levice 1
Kmeťovo
Opava
Bačka Palanka
Bardejov
Veľký Šariš
Rajecké Teplice
Banská Bystrica 11
Stará Turá
Nitra 11
Banská Bystrica
Trstená
Stropkov
Kútniky
Revúca 1
Levice 1
Raslavice
Prievidza
Myjava
Prešov 5
Handlová
Dubnica nad Váhom
Spišská Belá
Považská Bystrica 1
Vrbové
Nová Baňa
Fiľakovo
Dubnica nad Váhom 1
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
68,25
47,25
52,5
57,75
57,75
47,25
63
68,25
47,25
63
63
47,25
68,25
68,25
47,25
47,25
47,25
63
63
57,75
47,25
63
47,25
47,25
52,5
47,25
47,25
47,25
68,25
47,25
Katarína
Barbora
František
Petra
Milan
Jonáš
Gabriela
Jozef
Veronika
Jana
Daniela
Eva
Mária
Monika
Marek
Anita
Natália
Lucia
Petra
Mojmír
Tomáš
Veronika
Samuel
Adriana
František
Stanislava
Katarína
Ján
Stanislava
Andrej
Andrejčíková
Hoffmannová
Ďuriš
Šaržíková
Surový
Kmeco
Pekárová
Rybár
Valachová
Fontányová
Poláková
Smolková
Teličáková
Kepičová
Zajko
Antalová
Šimorová
Marová
Habrdová
Majdiš
Smolárik
Babková
Rendoš
Dedinská
Trungel
Šufliarska
Kiktová
Chládok
Stojkovičová
Krafčík
Študentská 2046/39
Budovateľská 30
Bratislavská 13
Hollého 885/14
1. mája 40
Štefánikova 18
Marka Čulena 38
SNP 372/9
Francúzska 98
č. 265
Ležiachov 1
č.d. 497
Bysterecká 2064/25
Kukučínova 590/76
Školská 10
Ludvika Svobodu 24
Lipník 102
Poštová 1033/1
Lastovičia 1
Hurbanova 1183/62
Fučíkova 13
Čerešňová 10
Železničná 20
Západ 1145/36
S. Chalupku 35/1
Rúbanisko 3/34
Štúrova 477
Dúbravská 17/11
Gorlická 17
Mierová 18
6901
5971
1001
91101
98559
1001
8001
97245
93521
3822
3842
2956
2601
6781
93521
97901
97232
98201
94072
2601
94106
91951
5501
2801
97101
98403
5916
97101
8501
6401
Snina 1
Ľubica
Žilina 1
Trenčín 1
Vidina
Žilina 1
Prešov
Bystričany
Tlmače
Slovenské Pravno
Príbovce
Zákamenné
Dolný Kubín
Belá nad Cirochou
Tlmače 1
Rimavská Sobota
Chrenovec
Tornaľa
Nové Zámky 1
Dolný Kubín 1
Komjatice
Špačince
Margecany
Trstená
Prievidza
Lučenec 3
Hranovnica
Prievidza
Bardejov 1
Stará Ľubovňa
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
47,25
68,25
73,5
47,25
63
47,25
68,25
52,5
68,25
68,25
78,75
47,25
47,25
63
47,25
47,25
68,25
57,75
47,25
68,25
68,25
47,25
68,25
57,75
47,25
73,5
47,25
63
57,75
63
Silvia
Daniela
Martin
Daniela
Mária
Katarína
Romana
Barbora
Yu
Lenka
Andrea
Hajnalka
Benjamín
Miroslav
Milan
Andrea
Matej
Zuzana
Nina
Filip
Katarína
Kamil
Andrea
Miroslav
Zuzana
Barbora
Maroš
Jana
Katarína
Barbora
Riszdorferová
Hostačná
Majzlík
Vizi
Mikulová
Kukurová
Oravcová
Masariková
Wei
Staníková
Cehelská
Csütörtöki
Polomský
Nepšinský
Janošík
Radošinská
Korpáš
Slezáková
Michalcová
Slivka
Gajdošová
Marták
Jaseňová
Medveď
Demková
Tarabová
Kramár
Žáková
Štofirová
Komarová
Bubnová 4/15
Svätoplukova 1267/2
Lipová 70/9
JNA 28 2/470
č.d. 560
Tomášovská 1083/18
Oslobodenia 864
Východná 2337/17
Shang Sha He Pu 206
Predmier 290
Krompašská 4
Roľnícka 2163/21
Kollárová 34
9. mája 21
Jána Kollára 2458/6
A. Sládkoviča 4
Prostejovská 105
Uhrova 31/708
č.d. 45
Nemčianska cesta 21
Revúcka Lehota 52
Brezová 38/6
Limbová 24
Bernolákova 1044/69
L. Sáru 2361/3
Adama Trajana 12
Gen. A. Kordu 3
Selyeho 19/12
Šafarikova 2851/44
Sibírska 25
94505 Komárno 1
95704 Bánovce nad Bebravou 1
93521 Tlmače 1
Báčsky Petrovec
6782 Dlhé nad Cirochou
5311 Smižany
91321 Trenčianska Turná
91108 Trenčín 8
Cheng Du
2354 Turzovka
8001 Prešov 1
94603 Kolárovo
5201 Spišská Nová Ves 1
97703 Brezno 3
2201 Čadca 1
91501 Nové Mesto nad Váhom
8001 Prešov 1
91601 Stará Turá
2054 Lysá pod Makytou
97401 Banská Bystrica 11
4918 Lubeník
5201 Spišská Nová Ves
1007 Žilina 7
9301 Vranov nad Topľou 1
7501 Trebišov 1
92101 Piešťany
3861 Vrútky
94501 Komárno 1
6901 Snina
8001 Prešov
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
78,75
47,25
78,75
57,75
47,25
47,25
63
47,25
47,25
47,25
78,75
57,75
47,25
52,5
47,25
47,25
57,75
47,25
47,25
73,5
68,25
47,25
57,75
68,25
68,25
47,25
47,25
73,5
63
Alžbeta
Matúš
Denisa
Patrícia
Michal
Karol
Viktor
Jana
Michal
Natália
Dana
Marek
Lenka
Eva
Andrej
Aneta
Daniela
Romana
Michaela
Katarína
Monika
Zuzana
Matúš
Miroslava
Júlia
Pavol
Miroslava
Zuzana
Petra
Zuzana
Rosariová
Sládeček
Baligová
Žižkovičová
Ďuriš
Vanko
Kvapil
Zachovalová
Lacko
Šebeňová
Pokrivčáková
Špano
Liptáková
Hocková
Štafura
Samáková
Hajčáková
Kopecká
Jobbová
Kostúriková
Babničová
Šulajová
Rehák
Germanová
Jurištová
Palo
Labunová
Žoldáková
Kőrmőczyová
Tarbajová
Pohorelá Maša 47
Krušovská 1645/18
Gorkého 7
Vinohradská 836/6
Duklianskych hrdinov 880/26
Moyzesova 1744/5
č. 566
Mladých 178
J.Matušku 985/2
Klčové 13
Ludvika Svobodu 2671/17
Kohútova 6
Okružná 25
M. Nešpora 11
Litovelská 624/3
Svätoplukova 2
Za kaštieľom 4/12
Hviezdoslavova 280/12
A. Bielka 52
Malinovského 14
Pod hájom 1097/92
Fučíková 17/6
Štefánikova 387/49
Agátová 24
Klubina č.d 54
Opatovská 147
Třebíčska 1841/15
Šrobárova 2678/29
J. Kráľa 19/28
L. Svobodu 14
97669
95501
97901
7901
91105
2001
95151
96001
91501
5801
82108
5311
8001
5001
91105
5311
96501
1009
97701
1841
98554
90845
7501
2304
91101
6601
5801
96501
8501
Pohorelá
Topoľčany 1
Rimavská Sobota 1
Veľké Kapušany
Trenčín 5
Púchov 1
Nová Ves nad Žitavou
Pardubice
Zvolen 1
Nové Mesto nad Váhom
Poprad
Bratislava 2
Smižany
Prešov
Revúca
Trenčín
Smižany
Žiar nad Hronom 1
Žilina 9
Brezno 1
Dubnica nad Váhom 1
Lovinobaňa
Gbely
Trebišov
Stará Bystrica
Trenčín 1
Humenné
Poprad 1
Žiar nad Hronom 1
Bardejov
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
47,25
73,5
57,75
57,75
78,75
57,75
47,25
57,75
47,25
78,75
63
63
63
78,75
47,25
78,75
57,75
47,25
47,25
52,5
52,5
57,75
52,5
47,25
47,25
68,25
47,25
63
47,25
Anna
Zuzana
Eva
Zuzana
Martin
Martina
Katarína
Terézia
Peter
Andrea
Paulína
Michal
Gabriela
Tomáš
Gábor
Veronika
Silvia
Petra
Eva
Matej
Johana
Romana
Zuzana
Maroš
Michaela
Lucia
Aneta
Jozef
Ľudmila
Monika
Vojtková
Lešková
Kubasáková
Baradlaiová
Džúr
Liďáková
Halušková
Poklembová
Apiar
Hricová
Halasová
Koleják
Fabianová
Omasta
Beke
Košťanová
Bohušova
Medveďová
Maliková
Duník
Šovčíková
Bajlová
Čajková
Vernarský
Machanová
Borchová
Zlochová
Klimo
Fečková
Lošťáková
M.Rázusa 3
Štúrova 253
Medvedzie 161/43-13
J.Čajaka 14
A.mamateja5147/8
Na Kopaničky 406/19
Azovská 4
Čergovská 27/7
Komenského 256/5
Banská 67
Komenského 9
Ul.I. Olbrachta 1180/88
Majerovce 136
Na letisko 89/1145
Hradná ulica 162/9
Záturčianska 1803/15
JNA 37A
Vyškovce 13
Sekčovská 27
Rozkvet 2036/74-19
Horné Rakovce 1378/16
č.d. 431
Hlavná 125
Nálepkova 15
Rozkvet 2020/42-32
Komenského 307
Jána Jonáša 107
A.Hlinku 63
Poša 229
Zelená 43/7
7101
6101
2744
5201
3601
97244
4001
8267
7301
97632
5205
9409
5801
94501
3601
9021
8001
1701
3901
94143
5942
5311
1701
95853
96001
9421
98556
Michalovce
Spišská Stará Ves
Tvrdošín 1
Spišská Nová Ves 1
Martin-Záturčie
Kamenec pod Vtáčnikom
Košice 1
Terňa
Sobrance
Badín
Spišská Nová Ves
Trstená
Sedliská
Poprad
Komárno 1
Martin 1
Bački Petrovac
Chotča
Prešov 1
Považská Bystrica
Turčianske Teplice
Dolný Ohaj
Gerlachov
Smižany
Považská Bystrica
Skačany
Novi Sad
Zvolen 1
Nižný Hrabovec
Tomášovce
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
68,25
63
57,75
63
47,25
47,25
68,25
57,75
63
47,25
47,25
47,25
47,25
63
47,25
47,25
68,25
73,5
57,75
68,25
52,5
47,25
47,25
52,5
57,75
47,25
47,25
47,25
68,25
47,25
Agáta
Andreas Miguel Vera
Daniel Joel
Elena
Martina
Vanda
Peter
Lucia
Ivana
Romana
Mária
Daniela
Ján
Mária
Peter
Anna
Lenka
Eva
Lenka
Katarína
Miloš
Silvia
Barbora
Miroslav
Zuzana
Júlia
Éva
Lucia
Ľubomír
Jana
Dubovecká
Stanchev
Maurin
Hrabajová
Bátorová
Vargová
Obert
Legéňová
Zatrochová
Rýdza
Otrubová
Grznárová
Tomčala
Švecová
Kuťák
Masliková
Valigurová
Halušková
Valkovičová
Kováčová
Blaščák
Chasníková
Dupáková
Kmínek
Šikulová
Kadlečíková
Szűcs
Lauková
Vasek
Korcová
Hervartov 36
Av.rio Churubusco No.289 Int.6
Schulstrabe 18/1
Pod Hájom 963/25
Stretava 29
Budovateľská 21/20
Kuzmányho 2
č.d. 799
Edelényska 1
Karpatská 20
Dolina 16
Nemečkovská cesta 273/8
Kysucký Lieskovec 297
Prievozská 57/1
Hliny 1309/132
Hliník n/Váhom 336
Ľaliová 3236/15
Liptovská Kokava 368
č.d. 175
Dopravná 6
Ul.gen.Klapku 12/18
Thurzova 2
Dolinský potok 1145/8
Struhy 1275
Osvety 196/15
Čadečka, U Hľuzy 2231
Lesnícka 29
Tajovského 941/7
Medvedzie 163/45-27
Tajovského 862/7
8622
1841
7213
94501
97101
95601
4801
91441
2705
95622
2334
93526
1707
1401
5201
3244
93522
93401
94501
3601
2401
2302
1004
2201
4011
95803
2744
95633
Kľušov
Churubusco
Kirchentellinsfurt
Dubnica nad Váhom
Palín
Komárno
Prievidza 1
Bojná
Rožňava 1
Nemšová
Zázrivá
Prašice
Kysucký Lieskovec
Starý Tekov
Považská Bystrica 7
Bytča
Spišská Nová Ves
Liptovská Kokava
Kozárovce
Levice 1
Komárno
Martin
Kysucké Nové Mesto
Krásno nad Kysucou
Žilina 4
Čadca 1
Košice
Partizánske 3
Tvrdošín
Chynorany
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
57,75
68,25
68,25
73,5
73,5
52,5
47,25
47,25
63
52,5
52,5
73,5
47,25
47,25
63
63
73,5
57,75
57,75
78,75
68,25
47,25
47,25
47,25
47,25
47,25
47,25
47,25
68,25
47,25
Igor
Ján
Zuzana
Katarína
Mohammad
Jaroslav
Zuzana
Alexandra
Zuzana
Michal
Gabriela
Vaňo
Kršiak
Rajčáková
Páralová
Dababseh
Nosko
Cyprianova
Markovičová
Opálková
Hubeňák
Hrušovská
Jozef
Miroslava
Karolína
Michal
Katarína
Ján
Stanislava
Karol
Anna
Jarmila
Andrej
Aneta
Natália
Lucia
Denisa
Dalibor
Veronika
Monika
Jurčišin- Kukľa
Bednárová
Dobiašová
Gábor
Smutná
Kušnirík
Hrošková
Daniel
Vicenová
Majerová
Varhoľ
Botliková
Danišová
Obžerová
Štepaňáková
Bobok
Gavlasová
Podolanová
Bernolákova 4
Východná 3892/6
Konečná ulica 92
Miškovecká 12
Nuba-Al-Khalil 3
Dolina 201/53
Pod Hájom 1098/105
Ľ.Ondrejova 36/3
Podhájska 2
202
A. Sládkoviča 1
Nám. Arm. Gen. Ľ. Svobodu
2652
Sekčovská 23/7
Vodná 1130/4
Častkovce 320
Dúbravy 359
M..R.Štefánika 149/23
Lánska 927/5
Gejzu Dusíka 35
Mudroňovská 15
L. Svobodu 33
Železničná 382
Žitava 1400/8
Zbehy 353
J.Jesenského 708/21
Hlavná 224
Lipník 208
Blažkov 610
č.d. 782
8001
3601
90863
4011
84214
90613
1841
97101
3601
6511
91501
Prešov
Martin
Radošovce
Košice 11
Palestína
Brezová pod Bradlom
Dubnica nad Váhom 1
Prievidza 1
Martin
Nová Ľubovňa
Nové Mesto nad Váhom
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
47,25
47,25
52,5
68,25
63
63
47,25
52,5
68,25
57,75
8501
8641
94901
91627
96212
8222
1701
91708
94657
97632
2743
95201
95142
97101
2944
97232
2302
91612
Bardejov
Raslavice
Nitra
Častkovce
Detva-Sídlisko
Šarišské Michaľany
Považská Bystrica
Trnava
Svätý Peter
Badín
Nižná nad Oravou
Vráble
Zbehy
Prievidza
Rabča
Chrenovec
Krásno nad Kysucou
Lubina
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
57,75
63
57,75
63
63
68,25
63
47,25
52,5
57,75
52,5
47,25
52,5
63
47,25
63
52,5
Jana
Miroslava
Marcela
Zuzana
Katarína
Ruth
Ingrid
Michaela
Mária
Zuzana
Iveta
Zuzana
Veronika
Michal
Miroslav
Petra
Ján
Samuel
Ján
Eva
Jozef
Veronika
Natália
Andrea
Petra
Jozef
Milota
Martina
Danica
Klára
Pukačová
Grešová
Silvašiová
Slimáková
Polakovičová
Báneszová
Bažíková
Madzinová
Figurová
Michalicová
Kaczarová
Joštiaková
Ščasná
Bubnár
Beka
Sciranková
Raniak
Tomáš
Mráz
Gavliaková
Dudžák
Sivová
Dvončová
Ignatáková
Vnuková
Štupák
Šúrová
Partelová
Gažúrová
Pobudová
Ligetská 34
Komenského 224/10
Hertník č.d. 118
P. Jilemnického 4-1/47
Hôrky 242/8
Štúrova 4
Na Vŕšku 394
Na Ortášoch 26
Čimhová 160
Viničky 23
Parková 1548/21
Pribišská 122
Gaštanová 6
Letná 1905
č. 576
č.d. 13
Záhorského 46
Košická 2505/22
Gen. Svobodu 130/17
Kozmonautov 5/9
Hniezdne 15
Ivana Krasku 1114/1
Podjavorinskej 480
Gyulu Szabóa 5284/105C
Lány II.
Plavnica 372
Vyšovec 8
č.d. 639
Tolstého 3237/13
č.d. č.d. 52
97251
5921
8642
1851
3491
94901
91951
4413
2712
94911
98601
2957
92001
9302
97202
4412
96231
6601
6801
3601
6501
5001
95852
92901
2336
6545
97611
3221
5801
90865
Handlová
Svit
Hertník
Nová Dubnica
Hubová
Nitra 1
Špačince
Valaliky
Liesek
Nitra 11
Fiľakovo
Oravská Lesná
Hlohovec
Hencovce
Opatovce nad Nitrou
Vyšný Klátov
Sliač
Humenné
Medzilaborce
Martin 1
Hniezdne
Revúca
Žabokreky nad Nitrou
Dunajská Streda 1
Radoľa
Plavnica
Selce pri Banskej Bystrici
Bobrovec
Poprad
Mokrý Háj
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
68,25
47,25
47,25
68,25
63
47,25
63
68,25
52,5
57,75
68,25
47,25
47,25
68,25
63
78,75
68,25
73,5
47,25
57,75
47,25
68,25
63
47,25
68,25
47,25
57,75
63
68,25
52,5
Kristína
Zuzana
Ľuboš
Miroslava
Michaela
Lucia
Simona
Tatiana
Jozef
Ľubomíra
Martin
Michaela
Mária
Kristína
Soňa
Barbara
Katarína
Maroš
Patrícia
Alžbeta
Zuzana
Júlia
Martina
Veronika
Jana
Agáta
Boris
Mária
Zuzana
Monika
Heššová
Kuťková
Bičian
Čanecká
Boboková
Pátereková
Polacká
Regulyová
Kaščák
Valeková
Kollár
Lovásová
Jenčáková
Čulenová
Michalková
Kopšová
Formánková
Eľko
Fajčíková
Dufalová
Hrivňáková
Liptáková
Čurlejová
Žišková
Strišovská
Lacková
Džula
Káčerová
Ďuricová
Mederiová
Nemocničná 989/5-2
Orechová 865/5
Horné Košariská 295
Mierová 2123
D. Kubíka 338/11
Vavrečka 188
470
Medvedzie 165/48-30
Jurkovičova 10
Revišné 324
Horská 1312/20
Tulská 7
SNP 264/20
Za kostolom 767
82
Moyzesova 19
Pelíškova 16
Dúbravka 20
Zelená 136/ 15
Vansovej 2
Gladková 2374/2
Jarabá 14
Hudcovce 69
Tatranská 74
Rovňanova 10
Podhorská 53
Pavlovičovo nám. 20
Hoštáky 769/22
Plánková 39
Arnutovce 76
1701
90615
2201
97101
2901
2055
2744
8001
2754
95806
97404
5301
91442
8701
3601
90901
7215
98511
6401
6901
97701
6745
97411
95301
92101
8001
90613
96261
5313
Považská Bystrica 1
Nitra - Zobor
Košariská
Čadca
Prievidza 1
Námestovo 1
Lazy pod Makytou
Tvrdošín
Prešov 1
Veličná
Partizánske
Banská Bystrica 4
Harichovce
Horné Srnie
Giraltovce
Martin 1
Skalica
Budkovce
Halič
Stará Ľubovňa
Snina 1
Brezno
Topoľovka
Banská Bystrica 11
Zlaté Moravce 1
Piešťany 1
Prešov
Brezová pod Bradlom
Dobrá Niva
Letanovce
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
78,75
78,75
47,25
47,25
57,75
52,5
47,25
47,25
47,25
47,25
47,25
57,75
47,25
47,25
47,25
47,25
57,75
78,75
47,25
68,25
47,25
68,25
78,75
57,75
78,75
47,25
57,75
47,25
47,25
52,5
Michaela
Juraj
Renáta
Peter
Natálie
Richard
Radovan
Henrieta
Tomáš
Anna
Elena
Stanislava
Richard
Katarína
Zuzana
Lenka
Eva
Jozef
Lukáš
Monika
Gabriel
Kristína
Simona
Adam
Kristina
Lucia
Ihor
Anna
Mária
Benjamín
Briatková
Holiš
Bónová
Dragúň
Kepičová
Zvolenský
Tkáč
Kunová
Rizman
Droppová
Sukeníková
Drimáková
Hubinák
Babálová
Kalivodová
Berstlingová
Herdová
Kaštely
Kotry
Ďurechová
Groman
Kallová
Csalová
Kurilec
Gugová
Pémová
Buchyna
Kovaliková
Haluzová
Borš
816/33
Platanová 3225/4
Lúčky 1245/32
Dolná 57
Mírová 314
Školská 298
č.d. 178
M. R. Štefánika 46/19
Borová 37
Svätý Kríž 178
Komenského 27
2
Adama Trajana 17
I.Olbrachta 3199/23D
Holubyho 7
1.máj 450
Sáradska 304/4
Margarétová 3
Viničky 5
Lánska 949/54
Družstevná 159/44
Cintorinska 495
L.exnára 26
Nižná Jedľová 10
č.d. 219
Turá Lúka 320
Rosvihovska 1/118
Generála Svobodu 700/26
Lanškrounská 22
Clementisa 2
95804
1007
97201
94106
95185
8242
96501
1007
3211
5321
8901
92101
91501
96601
95197
7101
94911
1701
6001
5934
8901
92211
90703
8901
6001
97901
Partizánske 4
Žilina 7
Bojnice
Komjatice
Háj ve Slezsku
Skýcov
Bzenov
Žiar nad Hronom 1
Žilina 7
Svätý Kríž
Markušovce
Svidník
Piešťany 1
Trenčín
Nové Mesto nad Váhom
Hliník nad Hronom
Žitavany
Michalovce
Nitra 1
Považská Bystrica 1
Malý Slavkov
Spišská Teplica
Levice
Svidník
Prašník
Myjava 3
Mukačevo
Svidník
Kežmarok 1
Rimavská Sobota
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
57,75
47,25
68,25
47,25
63
68,25
47,25
47,25
68,25
47,25
57,75
52,5
47,25
47,25
63
68,25
63
73,5
68,25
52,5
68,25
57,75
78,75
52,5
47,25
47,25
47,25
47,25
73,5
47,25
Ján
Jana
Zuzana
Eva
Daniel
Petra
Zlatica
Nina
Diana
Simona
Eva
Iveta
Peter
Zuzana
Marianna
Róbert
Denisa
Dáša
Katarína
Peter
Martin
Jana
Denisa
Beáta
Dominika
Martina
Monika
Veronika
Miriam
Milada
Páleš
Ďuranová
Cocuľová
Brnušáková
Billík
Čtvrtníčková
Fafuliaková
Drobná
Vondrová
Domanická
Struhárňanská
Lauko
Havran
Raučinová
Kušová
Úporský
Galáčová
Kašparová
Buhajová
Šaliga
Zajko
Roziaková
Pasečiaková
Harmadyová
Vojtášová
Babičová
Krupčíková
Vráblová
Leczová
Ulíková
Urbánkova 915/9
Rudé 259
Berlínska 15
Medzihradská 1358/24
Tatranská 3
Volgogradská 4
Nám. Š.M.Daxnera 13/46
Dolná 53/42
Royova 770/2
Rozkvet 2076/158-7
Lipová 1218/5
Kralja Petra I 58
Hronská 4
Sládkovičová 1172/34
Popoliška 836/16
Svätoplukova 2720/8
D.Jurkoviča 2399/20
Sokolovská 24
1. mája 2051/3
L.Novomeského 3
Cintorínska 382
Rakovec 361
Sibírska 36
Okružná 14
Kalinčiaka 742/5
Poštová 29
Ondreja Plachého 30
Jefremovská 613/3
Trhovisko 34/69
Gaštanová 26
97101 Prievidza
1864 Košeca
4013 Košice 13
Dolný Kubín
6401 Stará Ľubovňa
8001 Prešov 1
97901 Rimavská Sobota 1
92205 Chtelnica
2001 Púchov
1701 Považská Bystrica 1
1306 Terchová
Erdevik
93523 Rybník nad Hronom
95701 Bánovce nad Bebravou 1
1401 Bytča
5801 Poprad
95503 Topoľčany 3
4011 Košice 11
6901 Snina 1
97901 Rimavská Sobota
95135 Veľké Zálužie
96265 Hontianske Nemce
8001 Prešov
93401 Levice 1
5201 Spišská Nová Ves 1
91623 Pobedim
3601 Martin 1
3104 Liptovský Mikuláš 4
7701 Kráľovský Chlmec
92001 Hlohovec 1
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
78,75
52,5
63
47,25
78,75
57,75
47,25
57,75
47,25
47,25
63
57,75
47,25
63
47,25
78,75
63
52,5
47,25
47,25
47,25
47,25
57,75
47,25
63
52,5
52,5
63
47,25
73,5
Miloš
Katarína
Juraj
Hana
Viliam
Jana
Michaela
Soňa
Lenka
Lucia
Marina
Eva
Paulína
Diana
Jarmila
Daniel
Franciska
Lívia
Veronika
Martin
Ivana
Mária
Peter
Marta
Lucia
Romana
Barbora
Gabriel
Nikola
Michaela
Dvorský
Dučová
Smieško
Šimčáková
Greguš
Držková
Nagyová
Fajtová
Moravčíková
Gdovinová
Ruman
Csütörtökyová
Valušková
Baloghová
Schlosserová
Dubovski
Bíróová
Barienčíková
Horváthová
Dovičák
Fujaková
Hakárová
Mészáros
Hrabovská
Langová
Chovanová
Durcová
Uňatinský
Krausová
Švajlenková
Gen.M.R. Štefánika 365/56
Ternavská 2238/1
Jánošíkova 506
Vedlejší 7
Gazdovská 46/28
Komenského 306/26
Nám. L. Novomeského 1
Vavrečka 293
č.d. 299
Slovenská 395/28
I.L. Rybara 12
Pardubická 503
Tr.SNP 37
Mierová 654
Horné Rakovce 1376/5
Masarikova 22
Rybárska ulica 641/17
Mierová 1937/77
Nálepkova 820/40
Sv.Cyrila a Metoda 12/151
č.d. 389
Slnečná 1291
č.d. 12
Lodná 4/21
Obrancov mieru 344
669
Hlinícka 1188/48
Vodná 27/5
S.H.Vajanského 17
Dlhá 303/40
91601
7501
1501
71200
94501
90701
4001
2901
1325
8212
94601
97401
94601
3901
93013
6601
97666
3861
2331
91621
95102
94501
5934
1323
90701
94501
94001
97245
Stará Turá
Trebišov 1
Rajec nad Rajčankou
Ostrava-Muglinov
Komárno
Myjava
Košice 1
Námestovo
Stráňavy
Kapušany pri Prešove
Pivnica
Kameničná pri Komárne
Banská Bystrica 1
Kameničná pri Komárne
Turčianske Teplice
Ilok
Trhová Hradská
Humenné 1
Brezno
Vrútky
Rudina
Čachtice
Pohranice
Komárno 1
Spišská Teplica
Višňové pri Žiline
Myjava
Komárno
Nové Zámky 1
Bystričany
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
73,5
47,25
47,25
63
63
57,75
68,25
52,5
47,25
63
47,25
73,5
47,25
47,25
57,75
78,75
47,25
47,25
57,75
63
63
68,25
57,75
47,25
63
47,25
47,25
47,25
52,5
Zuzana
Silvia
Ján
Peter
Lucia
Anton
Patrik
Marek
Andrej
Eduard
Kristína
Róbert
Tomáš
Katarína
Jana
Yuqiang
Peter
Johana
Tímea
Lukáš
Gergely
Adrián
Barbora
Martin
Katarína
Róbert
Ľubica
Pavol
Mojmír
Lenka
Kostrábová
Mattová
Vojtáš
Sivák
Koscelanská
Kaplán
Pavlovský
Šlenker
Sisák
Mihálik
Javornická
Chabada
Košinár
Fischerová
Tutková
Guo
Dombrovský
Perhácsová
Becková
Pelč
Labanc
Gomboš
Kukurová
Karvaš
Roštárová
Minarovič
Lisková
Papač
Choma
Prieložná
Fraňa Kráľa 34
Dlhá 137
Hutnícka 10/41
Tyršova 304/47
Mlynská, Parchovany 296
Veľká Okružná 1088/57
Nábrežná 678/7
Banícka 16/2
Orgovánová 17, Veľké Kapušany
Humenská 3553/5
Kpt. Nálepku 134/66
Hečkova 2534/18
SNP 7/17/73
Hlavná 316
Raketová 2
8301
9413
5201
7301
7501
95801
96223
97101
7901
7101
5921
1001
1851
96615
4012
Čínska 27
Banková 403
Rákócziho 37/33
Tehelná 19
14336
Trstice427
Mládeže 2352/24
Ťačevská 31
Cintorínska 6
Vajanského 821
Vyšný Kelčov 1242
Moskovská 3
Tulská 21
Hurbanova 776/15
4013
7641
94501
98401
93004
92400
5801
8501
97701
95633
2355
7101
97401
95201
Sabinov
Dlhé Klčovo
Spišská Nová Ves
Sobrance
Trebišov 1
Partizánske
Očová
Prievidza
Michalovce
Michalovce 1
Svit
Žilina 1
Nová Dubnica
Banská Belá
Košice 12
Xin Jiang
Košice
Biel
Komárno 1
Lučenec
Baka
Galanta
Poprad 1
Bardejov
Brezno 1
Chynorany
Vysoká nad Kysucou
Michalovce 1
Banská Bystrica 1
Vráble
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
57,75
63
47,25
47,25
57,75
63
47,25
63
47,25
47,25
47,25
73,5
47,25
63
68,25
78,75
47,25
68,25
47,25
47,25
78,75
47,25
52,5
63
57,75
47,25
47,25
63
63
47,25
Veronika
Lukáš
Anna
Katarína
Adriana
Nikola
Martin
Natalia
Rastislav
Lenka
Jana
Martina
Jana
Michaela
Soňa
Mária
Hana
Julianna
Mykhaylo
Ivan
Anna
Peter
Tibor
Mária
Andrea
Matej
Zuzana
Qian
Michaela
Ján
Václavíková
Bartošovič
Nahálková
Holmová
Lešková
Chovanová
Chudjak
Bascuňan Frutos
Bobocký
Pištová
Vetešková
Štefánková
Gregová
Urbanová
Stuchlíková
Petreková
Paracková
Tóthová
Buhaychuk
Kubove
Piterková
Dižo
Meliš
Blachová
Jenčíková
Ševčík
Hašková
Jia
Bocmanová
Brtáň
Čeláre-Kírť 177
Kremnická 4
č.d. 480
č.d. 225
Námestie slobody 1403/24
Žilinská cesta 28
Rúbanisko 19
Calle Periodista Riacardo Orte
Očkovská 283
SNP 11/21
Strelenka 816
Zábiedovo 44
Havlíčkova 32
Kutnohorská 2113/5
Hlinené 309
Gorkého 32
M.R.Štefánika 600/80
Budovateľská 898/4
99122
96001
3232
3471
2001
3401
98403
Bušince
Zvolen 1
Východná
Ludrová
Púchov 1
Ružomberok 1
Lučenec 3
Cuenca
91622 Podolie nad Dudváhom
6101 Spišská Stará Ves
2054 Lysá pod Makytou
2801 Trstená
4001 Košice 1
7501 Trebišov 1
2354 Turzovka
5201 Spišská Nová Ves 1
90701 Myjava
93028 Okoč
Stará Kremnička 328
Pod hlinami 264/12
Dukelská 1
Pod Hájom 1359/142
č.d. 241
Clementisa 1164/17
Tulská 70
Zdravotnícka 14
Jian Shenan Da Jie 150 4-1-130
Hviezdoslavova 312/9
Tomášikova 2481/47
96501
95501
95801
1841
7223
5001
97404
95501
Žiar nad Hronom
Nemčice
Partizánske 1
Dubnica nad Váhom
Staré
Revúca
Banská Bystrica 4
Topoľčany
SHI JIAZHUANG
90501 Senica 1
5801 Poprad
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
57,75
63
47,25
52,5
78,75
68,25
63
68,25
63
68,25
57,75
57,75
63
52,5
52,5
47,25
47,25
52,5
63
63
52,5
63
47,25
47,25
47,25
78,75
73,5
78,75
47,25
47,25
Lenka
Mária
Jerko
Katarína
Jana
Rastislav
Radomír
Ľuboš
Ingrida
Dominika
Zuzana
Jana
Ana
Erika
Kamil
Dávid
Patrícia
Milan
Martina
Anna
Monika
Jaroslav
Hana
Marianna
Marianna
Michal
Ivana
Juraj
Lenka
Daša
Horňáčková
Minarčíková
Kandera
Alexiová
Andrašovová
Valent
Oravec
Gondár
Frická
Vitková
Kotvanová
Fiľová
Kordić
Véghová
Maráz
Molnár
Marcineková
Halabuk
Bilíková
Luptáková
Belovičová
Brožina
Ciglanová
Vavreková
Čičalová
Vozný
Loduhová
Fuzia
Bajnoková
Gondová
Mlynská 53
č.d. 454
Jelisavac, Sportska 11
Puškinova 22
Vrbovská 40
Gaštanová 6
Sládkovičova 1207/11
Nová Ves nad Váhom 251
Svitavská 20/54
Partizánska 90/93
č.d. 294
Buzulucká 14
Ive Lole Ribara 115
215
Námestie Slobody 10
Hlavná 357/56
Horná Trnávka 91/1
Podlužany 113
Komenského 2658/8
Požiarnická 1614/3
Viničná 579
Nižný Orlík 22
Prenčov č. 135
Hlavná 65
Neslušská cesta 2687
Školská 1149/9
Dolná Breznica 1
Mila Urbana 119/22
Tatranská 207/90
Štúrova 9/B
92201 Ostrov pri Piešťanoch
1815 Prečín
Našice
8301 Sabinov
7101 Michalovce
97409 Banská Bystrica 9
2404 Kysucké Nové Mesto 4
91631 Kočovce
96501 Žiar nad Hronom 1
5918 Spišské Bystré
91303 Drietoma
4022 Košice 22
Kovačica
98033 Hajnáčka
94651 Nesvady
7214 Pavlovce nad Uhom
96601 Hliník nad Hronom
93527 Hronské Kosihy
6901 Snina 1
96212 Detva-Sídlisko
94133 Kolta
9011 Vyšný Orlík
96973 Banská Štiavnica
8641 Raslavice
2401 Kysucké Nové Mesto 1
3101 Liptovský Mikuláš 1
2061 Lednické Rovne
2901 Námestovo 1
5952 Veľká Lomnica
98401 Lučenec
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
68,25
78,75
57,75
73,5
73,5
63
57,75
47,25
47,25
68,25
47,25
57,75
63
63
63
57,75
73,5
57,75
47,25
57,75
68,25
57,75
47,25
57,75
47,25
47,25
68,25
47,25
47,25
52,5
Yousef J H
Barbora
Jana
Kristína
Jana
Tatiana
Tatiana
Klaudia
Barbora
Zuzana
Natália
Jozef
Eva
Anna
Jozef
Michaela
Ján
Miroslava
Andrea
Natália
Joshua Mario Esteban
Marek
Daša
Darina
Jose Miguel
Denisa
David
Juraj
Petra
Ivona
Musallam
Pešková
Beňuchová
Mackovčáková
Gažová
Šagátová
Bačkayová
Slivovičová
Vráblová
Lukáčová
Uhnáková
Vlársky
Mokošáková
Zúbeková
Opet
Ihnatišinová
Balaj
Dvončová
Babinská
Jarošová
Sanchez Salas
Melicherčík
Rybárová
Joštiaková
Méndez Alcaide
Dedíková
Šrom
Šebo
Magdolenová
Fajnorová
El Shorta
Stráňavy 127
Merovská 214
Mierová 2120
Cerovo 219
Hronská 47
Dukelská 62/69
Karpatská 743/4
Topolecká 2266
Štúrova 23
Viktora Naďa 99/5
Dobšinského 12
Nová Bobrovská 103
Dolná Ždaňa 1
Partizánska 445/32
Stodolova 5
Č.d 137
Nová 757
Za Borom 333
Obecná 254
Námestie mieru 1707/12
Gemerská 5
č.d. 544
Bulevar Louis Pasteur 35
č.d. 234
Opavská 20
Podlužany 69
Horská 1314/50
č.d. 78
1325
96271
2201
96252
97613
8701
8901
91601
96801
93502
95301
2943
96601
91451
1001
91305
95804
2712
6702
96212
1008
2962
91306
83232
93527
95806
90622
Rafah
Stráňavy
Dudince
Čadca
Cerovo pri Krupine
Slovenská Ľupča
Giraltovce
Svidník
Stará Turá
Nová Baňa
Žemberovce
Zlaté Moravce 1
Zubrohlava
Hliník nad Hronom
Trenčianske Teplice
Žilina
IVANOVCE
Partizánske 4
Liesek
Čabiny
Wachaq
Detva-Sídlisko
Žilina
Oravské Veselé
Malaga
Trenčianske Bohuslavice
Kravaře
Hronské Kosihy
Partizánske 6
Poriadie
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
47,25
47,25
47,25
68,25
47,25
68,25
47,25
47,25
47,25
68,25
57,75
63
47,25
57,75
57,75
47,25
47,25
57,75
47,25
63
57,75
68,25
47,25
68,25
68,25
73,5
73,5
47,25
47,25
Ján
Natália
Tatiana
Bohumila
Dominika
Štefan
Ladislav
Erik
Nikoleta
Dominika
Markéta
Tibor
Barbora
Michal
Roderik
Róbert
Matej
Veronika
Martin
Zuzana
Matúš
Eva
Ivana
Klaudia
Daniel
Barbora
Brigita
Martin
Lukáš
Júlia
Herák
Horváthová
Madleňáková
Palugová
Kozáková
Čík
Jaroščák
Birčák
Celengová
Kavaschová
Králová
Koller
Mlynková
Jánsky
Pažický
Repka
Paško
Orlovská
Tanuška
Bodnárová
Vojčik
Grešáková
Balážová
Kočišová
Džupir
Draganová
Fabianova
Polačko
Bulko
Batmendijnová
Štúrova 34/6
Viničky 7
Štefániková 209/11
Nemocničná 1947/39
Zimná 10
Stredné Plachtenice 205
Beňadikovce 22
Kupecká 5
Sečianky 150
Hanojská 4
Staré grunty VM Ľ. Štúra 36
Železničná 843
Cementárenská 22
Gen. M.R.Štefánika 400/38
Zbrojníky 100
Jesenského 222/17
Šalgotarjánska 1
Železničiarska 39
Okružná 1422/14
41
Gorazdova 8
č.d. 143
Duchnovičova 18
Lipová 7
L.Svobodu 11
Drieňová 832/24
Komenského 1035/37
Plzenská 69
Opatovská 35
Mierová 1094/44
1701
94911
2901
2601
8001
99124
9042
94901
99110
4013
84104
92521
97401
91101
93555
3101
97401
97901
2001
6745
94901
2341
6601
6401
8501
6781
93401
4011
91101
6401
Považská Bystrica
Nitra 11
Námestovo
Dolný Kubín
Prešov 1
Dolné Plachtince
Okruhlé
Nitra 1
Veľká Ves nad Ipľom
Košice
Bratislava 4
Sládkovičovo
Banská Bystrica 1
Trenčín
Hontianska Vrbica
Liptovský Mikuláš 1
Banská Bystrica 1
Rimavská Sobota
Púchov
Topoľovka
Nitra 1
Nesluša
Humenné
Stará Ľubovňa
Bardejov
Belá nad Cirochou
Levice 1
Košice 11
Trenčín 1
Stará Ľubovňa
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
57,75
68,25
68,25
52,5
78,75
63
57,75
63
47,25
63
52,5
47,25
47,25
47,25
47,25
47,25
63
78,75
47,25
57,75
63
47,25
52,5
63
47,25
73,5
68,25
57,75
47,25
Martina
Anna
Marcela
Michal
Katarína
Martin
Jozef
Petronela
Monika
Andrea
Barbora
Diana
Petra
Gocha
Jaroslav
Peter
Peter
Alžbeta
Jana
Marián
Terézia
Martin
Alexandra
Roman
Tatiana
Viktor
Marta
Matúš
Mikuláš
Martina
Chytilová
Mrázová
Kopecká
Bielak
Košťálová
Madara
Bátovský
Števková
Ušiaková
Blanárová
Vícenová
Odrobináková
Slančíková
Shishinashvili
Ďurajka
Salát
Maduda
Cisáriková
Uličná
Stančík
Kubová
Borončo
Kuliková
Anguš
Lacková
Marhitych
Ševčíková
Labanc
Štofaňák
Siemerová
Školská 14
J.Kronera 16/21
Pochabany
Lúčna 2
Vavrečka 229
Nová Ves nad Váhom 42
č. 67
č.d. 109
Vlčkovia 203
Jalovská cesta 519
č.d. 405
Zámočnícka 22
J.Kalinčiaka 1681/4
Micro Region 17, Apt. 17, Bld.
Rozkvet 2045/92
Dolný Vadičov 153
č. 43
Fojstvo 1352
Slovinská 5
Černákova 8
Nádražná 1017/8
Stred 158
č.d. 273
Ličartovce 244
J.I.Barča 64
Brestovec 85
Jasenové 75
Budovateľská 23
Sabinovská 31
Mostná 11/7
94657
3601
95638
94901
2901
91631
93401
93555
90622
97231
90875
94504
98601
1701
2345
96701
2351
5342
97701
90901
2705
7203
8203
7201
90701
1319
6601
8001
97251
Svätý Peter
Martin
Šišov
Nitra
Námestovo
Kočovce
Levice 1
Hontianska Vrbica
Poriadie
Ráztočno
Studienka na Záhorí
Komárno
Fiľakovo
Micro Region
Považská Bystrica 1
Horný Vadičov
Kremnica 1
Raková
Krompachy
Brezno 1
Skalica
Zázrivá
Rakovec nad Ondavou
Lemešany
Pozdišovce
Myjava
Kľače
Humenné 1
Prešov 1
Handlová
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
78,75
47,25
47,25
47,25
47,25
63
63
57,75
47,25
57,75
63
68,25
63
78,75
57,75
73,5
68,25
57,75
68,25
47,25
57,75
47,25
47,25
47,25
47,25
68,25
63
57,75
57,75
63
Mária
Jozef
Alexander
Vladimír
Denisa
Linda
Silvia
Peter
Igor
Miroslav
Viktória
Kristína
Pablo
Jana
Marek
Milan
Katarína
Michal
Martin
Tomáš
Oliver
František
Zuzana
Igor
Zuzana
Lucia
Ján
Monika
Jakub
Tibor
Činčárová
Grajcár
Róža
Koščák
Benková
Mlatecová
Banduričová
Deďo
Vereščák
Beták
Kubalová
Kozáková
Galvez Martin
Brezániová
Zaujec
Murín
Matysová
Magdolen
Kalmancai
Mišek
Golenya
Herman
Melníková
Mako
Vaneková
Matúšková
Hodulík
Škerková
Giertl
Teplický
Užhorodská 72
434
Školská 12
Liesková 5
Partizánska 5
Malá Škovránková 967/16
SNP 10
Gutgeselova 1
Hrnčiarska 1619/50
SNP 2507/6
Dolné Hámre 247
Limbová 2
Fray Junipero Serra
Obrancov mieru 351/2
č.d. 84
Slobody 556/21
Okružná 5
Vajanského 830
Moyzesova 15
č.d. 361
Cottbuská 24
Serafínov 1116
Osloboditeľov 92
Hronská 5
I. Houdeka 46
Jaseňová 36
Dolný Moštenec 8
Horevsie 472
L. Novomeského 1229/1
Školská 544
7101
7234
93701
6601
6601
94354
6601
8501
9101
6601
96661
1001
1501
7244
2901
8221
95633
93401
8274
4023
2314
6601
93526
3401
1007
1701
1362
97701
5918
Michalovce 1
Zalužice
Želiezovce
Humenné
Humenné 1
Svodín
Humenné 1
Bardejov 1
Stropkov
Humenné
Hodruša-Hámre 1
Žilina 1
Valencia
Rajec nad Rajčankou
Blatné Remety
Námestovo
Veľký Šariš
Chynorany
Levice 1
Brezovica nad Torysou
Košice 23
Skalité
Humenné
Starý Tekov
Ružomberok 1
Žilina
Považská Bystrica 1
Veľké Rovné
Brezno 1
Spišské Bystré
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
47,25
68,25
47,25
68,25
63
47,25
47,25
68,25
47,25
63
57,75
63
47,25
63
63
68,25
47,25
68,25
57,75
47,25
57,75
63
63
47,25
73,5
47,25
68,25
47,25
47,25
Ján
Tomáš
Miloslava
Ivana
Martina
Andrea
Mária
Viktor
Dušan
Magdaléna
Miroslav
Tatiana
Barbara
Jana
Veronika
Zuzana
Lucia
Igor
Katarína
Teona
Anna
Nina
Eliška
Zuzana
Maroš
Ivana
Zuzana
Patrícia
Veronika
Slávka
Mikuláš
Melník
Jonáš
Butková
Padušňáková
Bohušová
Stasinková
Koshchak
Mészáros
Králiková
Garai
Kasanová
Vozáryová
Hepnerová
Schönmotlová
Lešková
Sálusová
Dechtár
Chovancová
Kvesadze
Šovčíková
Dvoranová
Jenčovská - Stará
Huravik
Vojáček
Brezovská
Bernáthová
Dvončová
Martišiaková
Václavíková
Clementisova 11
Osloboditeľov 1620/92
Jána Čajáka 54
Na Záplotí 120/6
č.d. 1298
Opatovce 26
Okružná 689/5
Kapušanska 27/29
Bitúnkova 9
Odbojárska 259
Ludanska 15
Vavrečka 212
Jegorovova 1661/6
Nová 18/10
Hradná 365
Laca Novomeského 8
Štefana Moyzesa 20/2
Stredná 368
Na Sihoti 1173/20-5
Vajha Phavela N 32
Školská 443/53
Moyzesova 10
Jungmannova 62
Jna 40
Rozkvet 2055/120
č.d. 149
Kniežaťa Pribinu 22
Gumárenská 331/10
č.d. 71
Holubárov 1937/2
98559 Vidina
6601 Humenné 1
Kovačica
1302 Gbeľany pri Žiline
2956 Zákamenné
91311 Trenčianske Stankovce
2204 Čadca 4
Uzhorod
94076 Nové Zámky 3
1851 Nová Dubnica
93405 Levice 5
2901 Námestovo 1
97401 Banská Bystrica 1
97217 Kanianka
4911 Plešivec
8501 Bardejov
3401 Ružomberok 1
3474 Liptovské Revúce
2601 Dolný Kubín
31 vazha Pshavela str.
97211 Lazany pri Prievidzi
1001 Žilina 1
50601 Jičín
Kovačica
1701 Považská Bystrica
92052 Siladice
91101 Trenčín 1
97223 Dolné Vestenice
90846 Unín pri Skalici
94501 Komárno 1
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
63
52,5
78,75
47,25
68,25
47,25
47,25
68,25
57,75
47,25
57,75
52,5
63
63
63
78,75
52,5
47,25
78,75
68,25
63
47,25
47,25
57,75
78,75
47,25
47,25
47,25
63
47,25
Júlia
Simona
Jana
Mário
Dominika
Katarína
Annamária
Erik
Straková
Chutňáková
Makásová
Raček
Sukeľová
Serdahelyová
Milotová
Rapčík
Peter
Michal
Lenka
Bíró
Toporcer
Cimprichová
Libor
Dominika
Matej
Nikoleta
Magdaléna
Simona
Magdaléna
Mária
Dávid
Jakub
Ján
Anita
Filip
Lívia
Anna
Karol
Barbora
Burian
Klimová
Horniak
Bujačková
Kapičáková
Kšenzuláková
Chrustičová
Petrusová
Izsák
Medvecký
Rábara
Szabóová
Krajči
Šuľová
Dikošová
Balco
Szakálová
Kalinovská 6
Soľná 400
č.d. 444
Paprad 1647
Košarovce 111
Dolná štvrť 364/2
Vidovany 179
Zlatá 610/31
Československej armády
2068/20
Slovenského raja 124
Rozkvet 2038/76-10
Slovenského Národného
Povstani
Ludrová 411
Durcanskeho 14
Krížna 31
Mútne č.d. 300
č.d. 339
Konečná 12 G/B
Brezová 38
Malodunajská ulica 12
Zochova 1019/20
Bottova 1149/24
Dunajský rad 134/9
Tekovská 8
A. Kmeťa 3
č.d. č.d. 449
Mlynská 347
Nitrianska 5
4022
2944
1864
91601
9406
90701
90862
96701
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
47,25
68,25
57,75
47,25
47,25
57,75
47,25
92001 Hlohovec 1
5313 Letanovce
1701 Považská Bystrica
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
57,75
47,25
47,25
2601
3471
94901
94111
2963
2962
7101
8501
94603
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
57,75
47,25
47,25
47,25
63
68,25
47,25
78,75
63
47,25
63
57,75
47,25
57,75
47,25
47,25
47,25
1401
94504
93401
93405
3835
97645
94501
Košice 22
Rabča
Košeca
Stará Turá
Košarovce
Myjava 1
Dubovce pri Skalici
Kremnica
Dolný Kubín 1
Ludrová
Nitra 1
Palárikovo
Mútne
Oravské Veselé
Michalovce
Bardejov
Kolárovo
Dolný Kubín
Bytča
Nová Stráž
Levice
Levice 5
Valča
Hronec
Komárno
Alena
Michal
Mária
Silvia
Eva
Jozef
Mária
Martin
Alena
Michaela
Valentín
Jaroslav
Kristián
Katarína
Michaela
Katarína
Kristína
Pavol
Mária
Martin
Matej
Barbora
Dominika
Demberelnyam
Jakub
Tomáš
Pavol
Lukáš
Ján
Katarína
Húdeková
Hajduk
Patáková
Jurdíková
Fačková
Čechovský
Košútová
Piteľ
Beňačková
Bronická
Humeňanský
Ferenc
Varga
Jakabová
Grossová
Jančaříková
Hájková
Grnáč
Jurčišinová - Kukľová
Fabian
Valo
Mlejová
Ďuránová
Batjargal
Zajáček
Valkovský
Kmeč
Onderčanin
Špaček
Brišková
1344
Klimkovičova 6
Brodzany 263
Poľná 98
Fučíkova 967/20
Dolná Súča 727
1. mája 70
Partizánska 42
Janova Ves 29
č.d. 4
č.d. 307
Záhumenská 415
Hlavná 174
Kpt. Nálepku 404/33
Masaryka 1080/17
Zadný Dielec 926/11
265
Ľ.Štúra 381/22
Kobyly 42
485
Notárska 464/8
Námestie Slobody115
č.d. 55
Bayanzurkh 18 Khoroo 13-113
Beckovská 1
Hroncova 15
č. 733
Bystrá č.d 146
Piaristická 7
Horeblatie 13
1701
4023
95842
97405
2601
91332
95301
6601
95844
90865
8701
92563
95134
95641
97213
1007
1826
1901
8622
8001
92202
9300
4916
91101
4001
6511
97701
91101
91101
Papradno
Košice 23
Brodzany
Banská Bystrica 1
Dolný Kubín 1
Dolná Súča
Zlaté Moravce 1
Humenné 1
Klátova Nová Ves
Mokrý Háj
Kračúnovce
Dolná Streda
Báb
Uhrovec
Nitrianske Pravno
Žilina 7
Plevník-Drienové
Ilava
Kľušov
Prešov
Krakovany na Slovensku
Vranov nad Topľou
Magnezitovce
Ulaanbaatar
Trenčín 1
Košice 1
Nová Ľubovňa
Brezno 1
Trenčín
Trenčín 1
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
68,25
63
47,25
47,25
47,25
47,25
47,25
47,25
68,25
57,75
63
63
47,25
47,25
63
73,5
63
57,75
52,5
68,25
47,25
47,25
68,25
68,25
47,25
78,75
57,75
63
57,75
63
Michal
Júlia
Dominika
Šarlota
Andrea
Ruth Veronica
Ivan
Martina
Michal
Matej
Erik
Michal
Csilla
Yasmine
Alexandra
Lýdia
Lenka
Juraj
Monika
Lucia
Eva
Ronald
Beáta
Lucia
Zuzana
Natália
Ján
Miluška
František
Radovan
Pidík
Čižmáriková
Koprdová
Longauerová
Bacmaňáková
Loor Vergara
Straňák
Gelčinská
Fiala
Kminiak
Mingyár
Slavkovský
Forró
Al-Seroriová
Kovalčíková
Uhnáková
Sivčová
Szász
Šulíková
Plevková
Sekerešová
Kriek
Oravecová
Lapínová
Margočová
Linderová
Antl
Fabry
Bronček
Országh
č.d. 157
Sabinovská 890/35
Nám. Republiky 2
Paseky 421
Stred 56/45-17
2955
8221
98401
4901
1701
Poničana 5
115
kpt. Nálepku 27
Za humnami 227/4
Banícke námestie 65
Magnezitárov 1210/10
Vajanského 16
Mierová 3
Kamenný obrázok 291/8
č.d. 328
Mierová 635
Kapitána Nálepku 2
Kmeťovo č.d. 328
Budatínska Lehota 247
Stará Kremnička 151
Špitálska 2819/6
Vörösmartyho 6
Štúrova 834/62
Na Vinohrady 29A
Francúzska 78
Jozefa Petroviča 353
Radoš 411
Jaseňová 3220/8
M.Hattalu 2050/18
3601
2741
94111
99102
5601
5001
93601
4801
5201
93524
6783
91501
94162
2336
96501
94501
94301
96212
91105
93521
95135
1007
2601
Novoť
Veľký Šariš
Lučenec 1
Muráň 1
Považská Bystrica 1
Ekvador
Martin
Oravský Podzámok
Palárikovo
Dolná Strehová
Gelnica
Revúca 1
Šahy
Rožňava
Spišská Nová Ves 1
Čajkov
Kamenica nad Cirochou
Nové Mesto nad Váhom
Kmeťovo
Radola
Stará Kremnička
Komárno
Štúrovo 1
Detva-Sídlisko
Trenčín 5
Tlmače
Veľké Zálužie
Ilok
Žilina 7
Dolný Kubín
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
57,75
78,75
47,25
52,5
52,5
78,75
63
68,25
52,5
47,25
57,75
63
57,75
47,25
57,75
47,25
63
57,75
57,75
47,25
47,25
63
47,25
57,75
63
73,5
78,75
57,75
47,25
68,25
Filip
Veronika
Martin
Tomáš
Daniela
Mária
Tomáš
Hajnalka
Mária
Ladislava
Tatsiana
Vladimíra
Jana
Ivana
Zuzana
Lenka
Sonia
Katarína
Peter
Michaela
Miroslava
Bronislava
Andrea
Mariana
Lenka
Terézia
Jakub
Viera
Vladimíra
Dominik
Gallo
Hanová
Mašurik
Grega
Miláčková
Michalovová
Bombík
Tarnok
Froncová
Troppová
Kulikova
Goňová
Paučová
Vargová
Godálová
Kochmanová
Krajčová
Čertíková
Čanády
Sarkócyová
Čavojcová
Živická
Píková
Maršaleková
Rusnáková
Lednická
Križan
Verešová
Štefancová
Blanár
Vyšná Slaná 4
Družstevná 69
č. 137
Farská 13
Obrancov mieru 334
č.d. 54
Federátov 6
Žitava 266
Fándlyho 12
Piešť 2/203
Odoevskogo 109
Hlavná 124
111
Suchoňova 3382/17
Jarná 321/8
Zámutov 525
Kamenica 288
Záhrady 331
Brodzany 894/4
Lubina162
Horná Ždaňa 108
Lúka 680
Halalovka 32
188
č.d. 325
Malé Lednice 181
Kollárova 1306/25-47
Malohontská 24
Dulov 118
Mlynská 1252/20
4926
97632
93584
7101
5934
5305
8001
94901
96212
3202
96241
5801
92221
9415
8271
97205
3853
91612
96604
97662
91101
5323
3842
1816
1841
1852
7801
Rejdová
Badín
Horné Semerovce
Michalovce
Spišská Teplica
Beharovce
Prešov
Radvaň nad Dunajom
Nitra
Detva-Sídlisko
Minsk
Závažná Poruba
Bzovík
Poprad 1
Moravany nad Váhom
Zámutov
Lipany nad Torysou
Sebedražie
Turany nad Váhom
Lubina
Horná Ždaňa
Brusno
Trenčín 1
Rudňany
Príbovce
Domaniža
Dubnica nad Váhom
Rimavská Sobota
Pruské
Sečovce
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
47,25
68,25
63
47,25
63
47,25
47,25
63
47,25
47,25
63
47,25
47,25
47,25
78,75
47,25
78,75
47,25
47,25
47,25
47,25
47,25
47,25
68,25
47,25
47,25
47,25
78,75
47,25
63
Ján
Ingrida
Jana
Zdenka
Barbora
Martina
Maroš
Viera
Matúš
Lenka
František
Jozef
Martina
Andrea
Dominika
Dušana
Matej
Andrea
Juraj
Marieta
Jana
Ján
Šárka
Mária
Filip
Józef
Daniela
Romana
Filip
Zuzana
Šutý
Sujová
Vargová
Podstrelená
Kapšová
Mikulčíková
Adamica
Štefinová
Pribula
Cisárová
Paulovič
Čonka
Dobrotková
Válková
Cabadová
Slobodová
Poliak
Kusalová
Mičian
Bálintová
Orieščiková
Pánik
Štefániková
Lukyová
Sládek
Klukoszowski
Maceková
Štangová
Meňhert
Ondrová
Sedliacka Dubová 156
Mostná 27/12
Školská 455/8
Kočišské 3
Dolná 54/31/D
SNP 383/180
Hrnčiarska 1618/38
Rozkvet 2055/120
Hlavná 242/17
Narcisová 7
J. Petrikovicha 2/16
Rúbanisko II. 37
Sitnianska 9
Železničná 394/45
Zvolenská 2/19
Družstevná č.335
Národná 8
Roľníckej školy 49/42
Trenčianska 726/66
Okružná 142/2
č.d. 138
Nádražná 79/8
Hutnícka 14/37
č.d. 44
Štefánikova 267/16
Nadmłynówka 5, Krempachy
Sama CHalúpku 1087/32
č.d. 236
Brezová 14
Gorazdova 33
2755
97251
8256
91934
96701
96223
9101
1701
8212
7101
3601
98403
97411
98556
3601
90863
97401
94501
1851
99111
2333
90701
5201
96651
2901
Dlhá nad Oravou
Handlová
Pečovská Nová Ves
Biely Kostol
Kremnica
Očová
Stropkov
Považská Bystrica 1
Kapušany pri Prešove
Michalovce 1
Martin
Lučenec 1
Banská Bystrica 11
Tomášovce
Martin 1
Radošovce
Banská Bystrica 1
Komárno
Nová Dubnica
Balog nad Ipľom
Povina
Myjava
Spišská Nová Ves
Rudno nad Hronom
Námestovo 1
Nowa Biała
1501 Rajec nad Rajčankou
97232 Chrenovec
95301 Zlaté Moravce 1
94901 Nitra 1
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
57,75
57,75
47,25
68,25
68,25
47,25
47,25
57,75
47,25
47,25
57,75
63
57,75
57,75
47,25
52,5
68,25
52,5
78,75
47,25
68,25
47,25
47,25
63
68,25
57,75
63
68,25
68,25
57,75
Veronika
Matúš
Daniel
Miroslava
Daniela
Andrea
Alena
Kateřina
Lasha
Jakub
Rastislava
Koloman
Lukáš
Lenka
Veronika
Tomáš
Dominika
Andrej
Ľubica
Iveta
Júlia
Zuzana
Mária
Matúš
Monika
Lucia
Dominika
Lenka
Peter
Ľudmila
Lekeňová
Gavorník
Herich
Franeková
Mužíková
Husáková
Kubolková
Lubojacká
Gorgodze
Kasan
Rosinská
Dienes
Šabík
Dujčíková
Krajčíková
Kuzma
Hoferková
Fábik
Vargová
Matušková
Šebová
Langová
Králiková
Borovka
Vanyová
Riapošová
Zemková
Gladišová
Barlík
Škulecová
Sadová 3
Teriakovce 136
Nábrežie Dr. Stodolu 1686/13
Jána Martáka 17
Hanojská 3
Veterná 4
Lipová 1099/1
Bílovec-Lubojaty 90
Nikea Street 54a/77
Vavrečka 290
Mládeže 53
Cintorínska 100
Športová 8
č.d. 248
Horná 1416/6
Toryská 6
č.d. 103
Internátna 28
Tupá 8
Lúčna 1766/26
Štefánikova 18
Obrancov mieru 344
Slavnica 5
Oravská Polhora 167
Bercsényiho 18
Hviezdoslavova 45
č.d. 77
Za vodou 12
70
Martina Hattalu 2049/10
98401
8005
3100
3601
4013
91101
96231
74301
2901
94501
94616
95193
1332
95803
4011
90603
97404
93584
96205
93526
5934
1854
2947
94110
97667
91953
6401
6511
2601
Lučenec 1
Prešov
Liptovský Mikuláš
Martin 1
Košice
Trenčín 1
Sliač
Bílovec
Kutaisi
Námestovo
Komárno
Bodza
Topoľčianky
Dlhé Pole
Partizánske 1
Košice 11
Smrdáky
Banská Bystrica
Horné Semerovce
Hriňová
Starý Tekov
Spišská Teplica
Slavnica
Oravská Polhora
Tvrdošovce
Závadka n/Hronom
Dechtice
Stará Ľubovňa
Nová Ľubovňa
Dolný Kubín 1
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
47,25
68,25
52,5
47,25
47,25
52,5
47,25
68,25
63
73,5
68,25
47,25
63
47,25
68,25
47,25
47,25
47,25
47,25
57,75
47,25
78,75
47,25
63
52,5
57,75
63
47,25
47,25
Karin
Michaela
Katarína
Pavol
Daniela
Soňa
Ingrida
Alexandra
Egid
Radka
Lucia
Lucia
Mariana
Martin
Michal
Michal
Martin
Veronika
Michal
Michaela
María Sherezade
Elizabeta
Martin
Soňa
Zuzana
Monika
Daša
Lucia
Barková
Ringerová
Kriváková
Šedivý
Kneblová
Uriková
Tetingerová
Pastorková
Fertáľ
Černická
Otiepková
Rakúsová
Pašiaková
Kováč
Kňažek
Zemančík
Jesenský
Gruľová
Hamara
Domčeková
Rodriguez Iglesias
Dobšovičová
Engler
Haffnerová
Marčeková
Bednáriková
Račková
Gašperíková
Rozkvet 2077/163
Švábska 26
Hlinné148
Inovecká 1141/26
Hlavná 226
Rozkvet 2074/156
Vodárenská 1949/77
Ľudovíta Štúra 1041/3
Gorkého 1
A.Hlinku 1095/13
Na Karlove 52
Halalovka 56
Stránska 114
K.Kuzmányho 6
Mníchova Lehota č. 233
Námestie slobody 1657/7
Kuzmányho 25
Kobyly 42
Teriakovce 91
Veľká Okružná 1022/16
C/Nicaragua No16 5oC C.P.:362
Štúrova 7
Dragovských Hrdinov99/65
Mužla 410
Mládeže 354
Lúky 314
S.H.Vajanského 32
ČSA 56
1701
8005
9303
91101
2944
1701
5801
96901
8501
9101
97401
91108
98251
95301
91321
2001
4001
8622
8005
95801
91904
7801
94352
3821
2053
94001
97701
Tomáš
Gregor
Malé Hoste 121
95637
Považská Bystrica 1
Prešov
Vranov Nad Toplou
Trenčín 1
Rabča
Povazská Bystrica
Poprad 1
Banská Štiavnica 1
Bardejov
Stropkov
Banská Bystrica 1
Trenčín 8
Figa
Zlaté Moravce 1
Trenčianska Turná
Púchov 1
Košice 1
Kľušov
Prešov 5
Partizánske 1
Pontevedra
Smolenice
Sečovce
Mužla
Mošovce
Lúky
Nové Zámky
Brezno 1
Zlatníky pri Bánovciach nad
Bebravou
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
47,25
68,25
68,25
63
47,25
52,5
47,25
47,25
68,25
52,5
63
78,75
47,25
57,75
47,25
47,25
47,25
47,25
73,5
68,25
47,25
47,25
63
47,25
47,25
47,25
63
31.8.2011
30.6.2012
63
Matej
Michaela
Lucia
Jana
Martin
Marek
Zuzana
Natália
Réka
Tomáš
Barbora
Miriama
Mária
Ivana
Marek
Simona
Milan
Zuzana
Daniela
Peter
Ivana
Mária
Zuzana
Eva
Terézia
Patrik
Lenka
Ivan
Martin
Vladimír
Kováč
Holbová
Šušková
Hrivňáková
Babič
Šibal
Nichtová
Šepitková
Jeneiová
Sihelský
Šeligová
Pružincová
Jánošová
Huňačková
Parimucha
Ácsová
Sedlák
Podskočová
Šebestová
Neckar
Štefúnová
Schlosserová
Žofčáková
Holovičová
Bernátová
Janov
Jančušková
Horváth
Tóth
Martinka
Trenčianska 725/52-3
Podlavická cesta 29
A. Bernoláka 2611
M. Jankolu 5393/4
Duchnovičova 10
Mur.Dlhá lúka 143
Mikovíniho 398/2
Björnsonova 9/14
Ulica biskupa Királya 35/7
Fučíková 123
Na Papánke 924/3
Pod Hájom 1359/143-186
Gen.L.Svobodu 1358/4
Trenčianska 392/108
Kuzmányho 14
Zajačia dolina 10
252
Hodvábna 1291/7
Hlavná 273
č.d. 45
Kotrčiná Lúčka 139
Horné Rakovce 1376/5
č.d. 46
Babkov 2
Temeš 142
A. Hlinku 9081/69
Podtatranského 1866/63
Hutnícka 14/29
Dlhá 27
Dodekova 16
1851
97409
2201
3601
6601
5001
94901
3601
94501
98101
1301
1841
90501
1861
8271
93401
3301
7501
5919
7605
1302
3901
5322
1311
97229
96001
3101
5201
94651
96801
Nová Dubnica
Banská Bystrica 9
Čadca 1
Martin 1
Humenné
Revúca
Nitra
Martin
Komárno 1
Hnúšťa
Teplička nad Váhom
Dubnica nad Váhom
Senica 1
Beluša
Lipany nad Torysou
Levice 1
Liptovský Hrádok 1
Trebišov
Vikartovce
Cejkov
Gbeľany pri Žiline
Turčianske Teplice
Jamník
Lietavská Lúčka
Čavoj
Zvolen 1
Liptovský Mikuláš 1
Spišská Nová Ves
Nesvady
Nová Baňa
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
63
63
52,5
47,25
68,25
57,75
68,25
47,25
68,25
73,5
47,25
63
47,25
63
68,25
63
68,25
52,5
63
63
52,5
47,25
47,25
47,25
47,25
47,25
47,25
47,25
68,25
52,5
Lukáš
Adrián
Michal
Michal
Stanislav
Michal
Maja
Alica
Alžbeta
Karol
Mária
Petra
Martina
Michaela
Zuzana
Kristína
Dušan
Lukáš
Diana
Jana
Natália
Pavol
Eva
Katarína
Dominika
Jaroslava
Stanislava
Martin
Zuzana
Denisa
Jusko
Erba
Petráš
László
Kubinec
Chovan
Bokor
Polomská
Verníčková
Kucherka
Lančinová
Sekáčová
Zimnikovalová
Jašurková
Ondrušová
Vozáriková
Laščiak
Obermajer
Šnircová
Žitňanová
Šabíková
Tkáč
Pogranová
Katolinová
Sabová
Švejdová
Apfelová
Gonda
Svitálková
Gibaštíková
Exnárova 2
17. novembara 76
Stolárska 2678/1
Centrum II 98/66
Ústredie 100/3
Puškinova 19
Janošikova 21
Svätoplukova 2
č.d. 202
Pravenec 351
Centrum II. 94/57-84
č.d. 254
Tatranská 6
U Jurgy 666
Ľ. Štúra 17/30
Hrabové 308
Dubová 3273/25
Oreské 120
Št. Králika 11/4
A.Dubčeka 1251/4
Č.d. 225
Dr. V.Clementisa 28
Na Hôrke 29
18
6.apríla 362/28
Čadečka 1945
Gaštanová 6464/2
Vadaš 712
Tematínska 11
Družstevná 22/46
4022
8301
1841
2356
8301
5201
2956
97216
1841
90607
97411
2313
1861
1401
1001
90701
97101
95704
95182
7101
94901
94365
92203
2201
97409
91501
2801
Košice 22
Sabinov
Spišská Nová Ves
Dubnica nad Váhom
Makov na Slovensku
Sabinov
Padina, Kovačica
Spišská Nová Ves 1
Zákamenné
Pravenec
Dubnica nad Váhom 1
Šajdíkove Humence
Banská Bystrica 1
Čierne pri Čadci
Beluša
Bytča 1
Žilina 1
Skalica
Prievidza 1
Bánovce nad Bebravou
Malé Vozokany
Michalovce
Nitra 11
Kamenica nad Hronom
Vrbové
Čadca 1
Banská Bystrica 9
Komárno
Nové Mesto nad Váhom
Trstená
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
63
57,75
63
47,25
68,25
73,5
78,75
68,25
63
47,25
47,25
63
57,75
63
68,25
47,25
47,25
47,25
47,25
52,5
47,25
47,25
57,75
47,25
47,25
57,75
47,25
78,75
68,25
68,25
Solongo
Ján
Miroslav
Ľubomíra
Marek
Martina
Filip
Jakub
Zhana
Zuzana
Františka
Barbora
Ivan
Matej
Martina
Veronika
Jana
Terézia
Gabriela
Mária
Michal
Magdaléna
Dávid
Barbora
Ján
Michal
Barbora
Tamara
Barbora
Vladimíra
Dorj
Kováč
Murár
Líšková
Kružliak
Maňáková
Schwarz
Kaizer
Ninikashvili
Mráziková
Šmajdová
Lukáčová
Luptovčiak
Fábry
Némethová
Kulová
Kováčová
Štrbová
Nikodemová
Nicolaouová
Mereš
Šariská
Urban
Pálešová
Ruhalovský
Kamas
Kuchárová
Pucovsky
Šuhajdová
Labudová
Sukhbátar 58-42
Žarnovická Huta 87
Na karasíny 13/3
Školská 28/24
Novomeského 3
Jedľová 246/6
5.apríla 790/35
Hlboká 13
Tsereteli Str. 173
Pod Brezinou 2258/61
Puškinova 1168/30
Pod hajom 1088/51-2
J. Cikkera 13
Malé Tatry 12
č.d. 467
Halalovka 64
Rázusova 2677/14
Viničná 63
Kopernica č.d. 169
Tajovského 15/5
Tatranská 80
Dlhé Stráže 105
Kutnohorská 2113/5
Urbánkova 9/6
Komárov 8
Veterná 19
Na Trubalovec 263/22
Matije Gupca 150
Cyrila a Metoda 1305/2
Krátka 122/6
96681
97101
96263
94901
91105
95701
91701
9101
1841
96231
3401
94104
91108
5801
96801
96701
3601
97411
5401
7501
97101
8611
91701
8256
95704
5992
976 Ulánbátar, Mongolsko
Žarnovica
Prievidza 1
Pliešovce
Nitra 1
Trenčín 5
Bánovce nad Bebravou
Trnava 1
Kutaisi
Trenčín
Stropkov
Dubnica nad Váhom 1
Sliač
Ružomberok 1
Mojzesovo
Trenčín 1
Poprad 1
Nová Baňa
Kremnica 1
Martin
Banská Bystrica 1
Levoča
Trebišov
Prievidza
Hrabovec
Trnava 1
Pečovská Nová Ves
Ilok
Bánovce nad Bebravou 4
Huncovce
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
78,75
57,75
47,25
63
57,75
68,25
47,25
68,25
68,25
47,25
52,5
47,25
68,25
68,25
68,25
47,25
57,75
47,25
47,25
68,25
73,5
57,75
68,25
52,5
47,25
57,75
47,25
63
47,25
47,25
René
Matej
Juraj
Kristína
Štefan
Gábor
Ivana
Abdulfatah Sheikh
Ivana
Emília
Veronika
Júlia
Radoslav
Lucia
Marianna
Peter
Karin
Ivana
Nina
Maroš
Ivan
Martin
Monika
Ivana
Helena
Martina
Matúš
Miroslava
Viktória
Peter
Tkáč
Jadroň
Kallo
Jánošová
Bako
Szűcs
Chlpáňová
Driye
Čupková
Šumichrastová
Šprláková
Holá
Pribula
Budiská
Godišová
Kostolanský
Ďurišová
Janurová
Priščáková
Turňa
Vajzer
Mesíček
Petrášová
Nemčeková
Kromková
Gajdošová
Rusnák
Káčeriková
Krnáčová
Lipták
Jilemnického 387/31
Dúbravská 11/13
Sverepec 4
Hronská 45
Odborárska 175/4
Petöfiho ul. 784/16
Bebravská 778/7
95803
97101
1701
97613
98601
94501
96301
Partizánske 3
Prievidza 1
Považská Bystrica
Slovenská Ľupča
Fiľakovo
Komárno 1
Krupina
Veľké Dvorany 119
č.d. 44
č. 90
Dobrá 1187
Helsinská 12
Náhalku 18
Obrancov mieru 169/20
86
Medňanská 516
Petzvalova 77
Bystrický rad 234/1
Hronská 10
Janka Alexyho 4607/13
č.d. 695
Partizánska 19
Chalupkova 237/27
Športová 187
Petzvalova 16
Gróner 23
Clementisova 1048/14
Vajanského 9
Majerská 177/2
95601
93585
2713
91401
4013
3601
95501
96611
1901
1015
96001
97697
3601
91908
99001
1009
5911
1001
8501
2401
93401
2061
Bojná
Demandice
Suchá Hora
Trenčianska Teplá
Košice 13
Martin 1
Topoľčany 1
Trnavá Hora
Ilava
Žilina 15
Zvolen 1
Nemecká nad Hronom
Martin 1
Boleráz
Veľký Krtíš
Žilina 9
Hozelec
Žilina 1
Bardejov 1
Kysucké Nové Mesto 1
Levice 1
Lednické Rovne
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
68,25
57,75
63
52,5
73,5
68,25
63
47,25
52,5
68,25
47,25
57,75
57,75
63
68,25
63
47,25
47,25
47,25
57,75
47,25
47,25
57,75
63
57,75
63
63
47,25
47,25
Tomáš
Peter
Milko
Martin
Simona
Tibor
Lenka
Peter
Andrea
Magdaléna
Lenka
Andrea
Natália
Michaela
Peter
Andrea
Ivana
Jaroslava
Matúš
Jaroslav
Peter
Jakub
Attila
Dávid
Filip
Ivana
Eva
Kristína
Daniela
Martin
Deneš
Čechvala
Kostovič
Bukviar
Droppová
Belica
Dučová
Hrábek
Poláková
Wágnerová
Mačejná
Lašáková
Lantajová
Gavendová
Jariabka
Michajlová
Ranková
Gondová
Beníček
Hanulák
Stehlík
Lunter
Asbóth
Molnár
Gunda
Biznárová
Lešková
Kotrčová
Chlebovská
Madaj
Hubina 159
Hlavná 634
Škultétyho 1985/10
Novomeského 7
Galovany 38
161
Ternavská 2238/1
Košická 6
Kalinčiakova 16
č.d. 249
Dobrianskeho 1555/80
Mlynská 11
Pavla Mudroňa 38
Mateja Bela 2441/37
č.d. 469
Hlivištia 46
872
A Hlinku 2317/32
Žilinská 631/35
č.d. 336
Vimperská 685/11
Cesta na Kráľovej 3163/46
Moča 494
Ústecko-Orlická 2345/8
Bojnická cesta 46/12
Malinovského 1151/2
K. Šmidkeho 1445/10
Nad Plážou 8
A.Svianteka 21
Brusno 539
92221
91622
97901
97901
3211
2753
7501
6001
97405
96624
6901
90851
3601
91108
3846
7301
91332
9600
91401
1362
96212
96001
94637
5801
97217
95806
96001
97401
8501
97232
Moravany nad Váhom
Podolie nad Dudváhom
Rimavská Sobota 1
Rimavská Sobota
Svätý Kríž
Istebné
Trebišov
Kežmarok 1
Banská Bystrica 5
Janova Lehota
Snina 1
Holíč
Martin
Trenčín 1
Horná Štubňa
Sobrance
Dolná Súča
Zvolen
Trenčianska Teplá
Veľké Rovné
Detva-Sídlisko
Zvolen
Moča
Poprad
Kanianka
Partizánske 6
Zvolen
Banská Bystrica 1
Bardejov
Chrenovec
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
63
63
63
57,75
68,25
47,25
68,25
57,75
47,25
78,75
57,75
57,75
47,25
63
47,25
47,25
63
68,25
47,25
73,5
78,75
47,25
78,75
63
78,75
57,75
68,25
63
47,25
68,25
Nina
Martin
Michal
Natália
Ivan
František
Peter
Zuzana
Vladimír
Juraj
Dana
Matúš
Ľudovít
Alžbeta
Viktória
Petra
Iveta
Beáta
Jana
Ján
Mohammed A. M.
Lucia
Boris
Ivana
Martin
Michal
Tomáš
Lucia
Dominik
Terézia
Gašpercová
Foltin
Gluštík
Szökeová
Šuhajda
Strapek
Kostelný
Hirt
Zaťko
Švanda
Šuhajdová
Balogh
Balko
Smolková
Štefániková
Papanová
Chyliková
Melišíková
Gáfriková
Hreha
Attawna
Ančicová
Letko
Horváthová
Kadlic
Medňanský
Lukačovský
Podhradská
Turčan
Marková
SNP 1445/37
č.d. 75
Osadská 198
Malá Okružná 959/62
Cédrová 496/11
Clementisova 2005/17
Hurbanova 130/13
Ovocná 42
Holubyho 6
č.d. 75
M. R. Štefánika 305/63
Kpt. Jaroša 19
Pod hájom 1097/93
497
Hutnícka 14/37
Záhradná 16
Generála Klapku 36/13
Gortva 140
Rúbanisko 1/14
Žiarska 602/2
Beit Kanel
Borovského 15
Hviezdoslavova 98
Hviezdoslavova 14/98
Teodora Tekela 12
Šafárikova 16
Ždiar 154
Moravské Lieskové 274
Halalovka 17
Novozámocká 59
1707
6533
2944
95801
3104
95501
91601
97401
91501
3472
97223
92701
1841
2956
5201
5901
94501
98002
98403
3104
91441
1863
96501
91701
91108
5955
91642
91108
96001
Považská Bystrica 7
Veľký Lipník
Rabča
Partizánske 1
Liptovský Mikuláš 1
Topoľčany 1
Stará Turá
Banská Bystrica 1
Nové Mesto nad Váhom
Liptovská Lúžna
Dolné Vestenice
Šaľa 1
Dubnica nad Váhom
Zákamenné
Spišská Nová Ves 1
Spišská Belá
Komárno 1
Jesenské
Lučenec 3
Liptovský Mikuláš 4
Hebron
Nemšová
Ladce
Žiar nad Hronom
Trnava 1
Trenčín 8
Ždiar
Moravské Lieskové
Trenčín
Zvolen 1
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
78,75
57,75
63
68,25
68,25
47,25
47,25
57,75
47,25
47,25
47,25
68,25
63
47,25
47,25
47,25
68,25
63
63
68,25
63
57,75
68,25
47,25
47,25
47,25
47,25
47,25
63
Mária
Martina
Marek
Andrea
Ivana
Katarína
Patrik
Adriana
Jozef
Anna
Eva_Mária
Martin
Miroslav
Alara
Veronika
Veronika
Zuzana
Lucia
Zuzana
Kristián
Maroš
Inga
Stanislava
Anna
Anežka
Anikó
Jakub
Jaroslav
Zuzana
Maroš
Šimonovičová
Gupčová
Ďanovský
Strmeňová
Benčová
Macková
Piskay
Lucáková
Zerzan
Capuliaková
Maďarová
Urban
Sluka
Altan
Lackovičová
Žilčayová
Dáliková
Klimoszková
Cabalová
Stollár
Michalov
Seifertová
Karasová
Ružičková
Jagelková
Hajduová
Kršák
Hodovanec
Kasenčáková
Sopko-Zima
Cintorínska51
94
313
Vránskeho 17
Štúrova 26
Kemi 629/6
SNP 819/17
U Hluška Okružná 151/34
9. mája 37
Dlhá nad Oravou 241
Saratovská 5
Nám.Sv.Egídia 3004/108
Školská 93/4
5918
9401
3822
97701
96801
3104
7801
2204
97703
2755
93405
5801
98554
Spišské Bystré
Tovarné
Slovenské Pravno
Brezno 1
Nová Baňa
Liptovský Mikuláš 4
Sečovce
Čadca 4
Brezno 3
Dlhá nad Oravou
Levice
Poprad
Lovinobaňa
č. d. 616
Hviezdoslavova 25
29. augusta 13
Hliny 1419/14
Pod Zábrehom 212/34
Gaštanova 5
č.d. 47
Prievidzská 13/15
č.d. 343
Veľká nad Ipľom 229
Kostolná 891
č.d. 341
Vavrečka 141
Námestie Slobody 22
Lanškrounská 5
T. Vansovej 1167/1
91928
94001
97401
1707
91442
94901
8646
97251
98011
98532
2944
94141
2901
6601
6001
5001
Bučany
Nové Zámky
Banská Bystrica 1
Považská Bystrica 1
Horné Srnie
Nitra 1
Hankovce pri Giraltovciach
Handlová
Ožďany
Veľká nad Ipľom
Rabča
Bešeňov
Námestovo 1
Humenné
Kežmarok
Revúca 1
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
63
47,25
63
47,25
68,25
63
52,5
47,25
47,25
73,5
63
47,25
63
63
73,5
78,75
63
47,25
57,75
47,25
57,75
78,75
47,25
47,25
63
47,25
47,25
57,75
57,75
Silvia
Petronela
Štefan
Mária
Tatiana
Mária
Gabriela
Jozef
Mohammed Ahmed
Ján
Jakub
Antónia
Patrik
Matúš
Martina
Veronika
Lenka
Katarína
Soňa
Tomáš
Barbora
Kristína
Veronika
Radka
Nikola
Lucia
Peter
Lenka
Soňa
Lucia
Strečanská
Mančušková
Zolcer
Berecová
Mitašová
Štorcelová
Vincúrová
Marciník
Alhuseen
Babulík
Ondrek
Šutová
Nebesník
Pillár
Sabová
Rarogová
Bučová
Štefaničáková
Pangrácová
Žinčák
Kašová
Batmendijnová
Silliková
Mlejová
Gancarčíková
Šmýkalová
Maták
Kuchárková
Csandová
Lukaščíková
Košecké Rovné 32
1832
Mýtna 39
91702
č. d. 7
99109
Stredné Plachtince 94
99124
Námestie SNP 42/27
97242
Bojnická cesta 594/34
97217
Bielická 755/88
95804
č.d. 345
1802
Arkawait-Mamora House 70, Bloc
Petzwalova 36
94901
Horná Lehota 195
2741
č.d. 132
6734
Koromľa61
7262
A.Svianteka 11
8501
Hlavná 17/61
7616
Jasenovská 2047/28
6601
Jablonové 76
1352
Za soľnou 1088/6
91441
č.d. 23
8631
Košická 28
6601
Medvedzie 154/34-30
2744
Mierová 44
6401
989
92584
Škultétyho 2079/5
7501
Hronského 1176/21
9301
č.d. 167
97229
A.Rudnaya 22/7
97101
Kollárova 1303/13
1841
Tichá 419
95105
Hattalova 478/6
2743
Zliechov
Trnava 2
Veľká Čalomija
Dolné Plachtince
Lehota pod Vtáčnikom
Kanianka
Partizánske 4
Dolná Mariková
Nitra
Oravský Podzámok
Osadné
Koromľa
Bardejov
Stanča
Humenné 1
Súľov
Nemšová
Bardejovské kúpele
Humenné
Tvrdošín
Stará Ľubovňa
Vlčany
Trebišov
Vranov nad Topľou 1
Čavoj
Prievidza
Dubnica nad Váhom 1
Veľký Cetín
Nižná nad Oravou
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
57,75
63
57,75
52,5
52,5
47,25
57,75
47,25
68,25
47,25
68,25
68,25
78,75
63
47,25
57,75
47,25
47,25
78,75
63
57,75
63
47,25
73,5
63
78,75
63
47,25
78,75
47,25
Róbert
Dominika
Peter
Adriána
Zuzana
Pavol
Milan
Patrícia
Michaela
Petra
Patrik
Dušana
Stanislava
Libuša
Monika
Dana
Alžbeta
Jozef
Marcela
Lívia
Peter
Jana
Pavol
Lívia
Zuzana
Tomáš
Dana
Barbora
Alexandra
Martyna Maria
Ďurkovič
Jánošíková
Hudák
Nogová
Švecová
Blahušiak
Vozár
Semancová
Dragulová
Daubnerová
Igaz
Mazániková
Mazánová
Tesárová
Čechová
Reháková
Kossuthová
Klempai
Holková
Adamická
Mlatec
Gallová
Hudec
Dermová
Maťová
Piter-Bučko
Vrablíková
Bálintová
Pechová
Zawadzka
J. Cikerra 231/14
Poľovnícka 41
Príbetská 71
Na Letisko 2106/78
č.d. 202
Belá 399
Trenčianska 726/60-7
Petejovská 976/13
Mostová 827
Morovnianska cesta 40/5
Letná 340
Švermova 29
Jozefa Hanku 1104/4
Nogradyho 25
Brezová 2055/22
223
Poštová 8
Orlová 7
Pod Lipovou 610/2
Kováčova 305/19
Hviezdoslavova 281/80
Nedbalova 9
Považská 43
SNP 40/79
Golianovo 355
Gerlachov 107
Radoma 74
Kalininova 2978/21
Brusno 393
Ul. Śniadeckich 25/27 M. 7 25-
96231
91101
94703
5801
95305
3811
1851
9101
95804
97251
4911
91101
91441
96001
5201
96651
93538
2901
97646
97242
96501
94901
94001
6101
95108
8604
9042
6601
97232
Sliač
Trenčín 1
Hurbanovo 3
Poprad 1
Čierne Kľačany
Belá pri Martine
Nová Dubnica
Stropkov
Partizánske 4
Handlová
Plešivec
Trenčín 1
Nemšová
Zvolen 1
Spišská Nová Ves
Rudno nad Hronom
Lok
Námestovo
Valaská
Lehota pod Vtáčnikom
Žiar nad Hronom 1
Nitra
Nové Zámky
Spišská Stará Ves
Golianovo
Kružlov
Okruhlé
Humenné
Chrenovec
Kielce
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
78,75
63
47,25
47,25
47,25
63
47,25
68,25
63
47,25
68,25
57,75
52,5
63
63
68,25
47,25
68,25
63
47,25
47,25
57,75
47,25
63
68,25
63
47,25
57,75
63
63
Juraj
Peter
Radka
Marcel
Jana
Mária
Alžbeta
Alžbeta
Viktória
Marián
Monika
Jakub
Martina
Matúš
Kristína
Mária
Andrea
Lenka
Katarína
Veronika
Patrícia
Katarína
Martina
Michaela
Milan
Vladimíra
Lenka
Lukáš
Mária
Júlia
Blahunka
Bobik
Klčová
Klinko
Cibuľová
Gibalová
Juhásová
Škultétyová
Motyková
Gábor
Vrábelová
Kadlic
Kováčová
Veľas
Jancová
Šándorová
Rúfusová
Ševečková
Kozelková
Polťáková
Balasková
Barlíková
Masnicová
Kravcová
Fraňo
Vítková
Vidličková
Karlík
Žideková
Sečníková
Golianova 50
Nemocničná 2334/4
Jilemnického 14
Ružová 22
Majerský rad 61
Kollárova 473/32
Osloboditeľov 4
Hliny 1419/17-9
Ovručská 10
Hviezdoslavova 16
Pri tehelni 5
Centrum I 28/64-96
Mierová 56
Ľ. Štúra 556
č.d. 184
Nemocničná 2341/2
Partizánska 70
Rakovice 93
Jilemnického 5
Hamuljakova 144/27
Na letisko 2087/9
č.d. 455
Hlavná 62/75
Fándlyho 5
J.G. Tajovského 954/4
Dolná Breznica 204
Dolné Zelenice 183
Hoštáky 779/2
SNP 582
Stred 57/51-8
94911
7501
91501
4801
96301
95201
98401
1701
4022
98559
93401
1841
6601
7222
2341
7501
97668
92101
5205
2901
5801
6511
7214
7101
96212
2061
92052
90613
1305
1701
Nitra 11
Trebišov 1
Nové Mesto nad Váhom
Rožňava 1
Krupina
Vráble
Lučenec
Považská Bystrica
Košice 22
Vidina
Levice 1
Dubnica nad Váhom 1
Humenné 1
Strážske
Nesluša
Trebišov
Heľpa
Piešťany
Spišská N.Ves
Námestovo
Poprad 1
Nová Ľubovňa
Pavlovce nad Uhom
Michalovce 1
Detva-Sídlisko
Lednické Rovne
Siladice
Brezová pod Bradlom
Belá pri Varíne
Považská Bystrica 1
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
47,25
57,75
47,25
63
57,75
63
57,75
63
57,75
57,75
47,25
63
47,25
52,5
68,25
63
63
47,25
47,25
47,25
63
52,5
63
47,25
47,25
47,25
47,25
47,25
47,25
Ružena
Adriana
Lucia
Jana
Zdenko
Ľubica
Adrián
Lukáš
Monika
Miroslava
Martin
Zuzana
Simona
Mikuláš
Magdaléna
Martina
Lenka
Július
Dominika
Lenka
Michaela
Aneta
Jana
Alena
Pavol
Ľuboš
Maroš
Erik
Michal
Jana
Ovčiariková
Barteková
Mazureková
Kalická
Iskra
Naďová
Ibáňez Rubio
Smieško
Baloghová
Denisová
Navrátil
Furjelová
Komárová
Hanes
Kvasnicová
Mičuchová
Makranská
Pačuta
Adamišinová
Liptáková
Kultanová
Balošáková
Barnašová
Lučanová
Čobirka
Grznár
Kašnik
Feriančik
Urban
Pavliková
Športová 19
Exnárova 16
Garbiarska 1442/15
Novomeského 1320/6
Pod Stráňou 863/32
D.Makovického 11
c/Bernat descoli 24 18
V. Spanyola 34
Dolná 737/9
Khunngasse 12/22 2/1
Železničná 319/51
Na Karasiny 65/10
Partizánska 21
B.S.Timravy 112/10
Lichardova 13
Vŕbie 36/3
Nováčany 135
164
Duchnovičova 431/1
Jabloňová 2703/4
Okružná 111/8
č.d. 301
Slovenská Ves 188
Okružná 102
Stropkovská 294/46
Mostová 15
Hlavná 29/50
Jána Šimka 10/16
Hviezdoslavova 1324/26
Nižné Repaše 41
97201
8001
6001
95704
2801
3601
1001
94110
94148
97101
6601
98552
1001
1314
4421
6752
8901
8501
2204
2304
5902
2204
8901
92701
7501
3601
3101
5371
Bojnice
Prešov 1
Kežmarok
Bánovce nad Bebravou 1
Trstená
Martin
Valencia
Žilina 1
Tvrdošovce
Wien
Podhájska
Prievidza 1
Humenné
Divín
Žilina 1
Kamenná Poruba
Šemša
Habura
Svidník
Bardejov 1
Čadca 4
Stará Bystrica
Slovenská Ves
Čadca 4
Svidník
Šaľa
Plechotice
Martin 1
Liptovský Mikuláš 1
Vyšné Repaše
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
57,75
47,25
47,25
47,25
57,75
63
73,5
47,25
57,75
52,5
68,25
47,25
47,25
47,25
68,25
73,5
63
63
52,5
57,75
68,25
47,25
73,5
57,75
78,75
57,75
47,25
47,25
63
Jana
Hana
Anna
Michala
Mária
Lucia
Lukáš
Dominika
Soňa
Boris
Dominika
Zdenka
Katarína
Daniel
Vladimíra
Zuzana
Juraj
Andrea
Lukáš
Emília
Vladimír
Dana
Jana
Martin
Lenka
Marian
Lucia
Beáta
Filip
Kamil
Michalinová
Barátová
Müllerová
Gáfriková
Stanková
Jurčíková
Kunert
Petríková
Mokošáková
Gomolčák
Fedáková
Kalaninová
Čížková
Dzoba
Labancová
Balážová
Tylka
Kostrová
Zdechovan
Garajová
Hanudeľ
Sulovcová
Hanudeľová
Adamec
Jusková
Máté
Nezvalová
Lacková
Žofčin
Krško
Chalúpkova 159/10
Kamenná 1161/80
Nábr. 4. apríla 1868/15
Hlboká 57
Zámostie 232
Horná Sihoť 404
U Hluška - Nám. SNP 739/14
M. R. Štefánika 563/10
Nová Bobrovská 103
Gudernova 24
Nám.Sv.Mikuláša 10
Kukorelliho 32
Podbeľová 8292/8
Hrnčiarska 17
Starinská 4
J.Grešáka 9
Hrušková 513/4
Ivana Krasku 6/14
Limbová 19
Štefánikova 533/6
Šidlovská 21
Podhorie 71
Kanašská 1477/5
Partizánska 708/9
Kútovská 926/1/24
Mierová 33
306
Malodunajské nábrežie 22
Kostolná Ves 128
Komenského 1627/5
2204
94901
3101
94901
90632
1351
2204
90701
2943
4011
6401
6601
96001
6601
6601
8501
3104
97101
97409
5938
8001
1318
8221
91401
97101
93701
3848
94501
97226
2001
Čadca 4
Nitra
Liptovský Mikuláš 1
Nitra 12
Jablonica
Predmier
Čadca
Myjava
Zubrohlava
Košice
Stará Ľubovňa
Humenné
Zvolen 1
Humenné
Humenné 1
Bardejov 1
Liptovský Mikuláš 4
Prievidza
Banská Bystrica 9
Štrba
Prešov 1
Lietava
Veľký Šariš
Trenčianska Teplá
Prievidza 1
Želiezovce
Turček
Komárno 1
Nitrianske Rudno
Púchov
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
63
78,75
47,25
63
63
57,75
63
63
68,25
47,25
57,75
78,75
63
47,25
47,25
78,75
47,25
68,25
57,75
47,25
47,25
52,5
57,75
47,25
47,25
57,75
78,75
47,25
68,25
57,75
Tomáš
Marek
Darina
Jakub
Júlia
Stanislava
Lýdia
Zdenko
Andrea
Jakub
Jakub
Alena
Patrícia
Tomáš
Tatiana
Tomáš
Alena
Slavomíra
Filip
Alexander
Boris
Patrícia
Iveta
Róbert
Tibor
Monika
Jozef
Jozef
Tereza
Petra
Bareán
Golúch
Martinčeková
Mudrák
Holaňová
Pašerbová
Kotríková
Kobezda
Tinajová
Kollár
Santer
Spišáková
Mitašová
Jakabovič
Loneková
Chudej
Michálková
Mošková
Buchel
Šimko
Špetnyj
Javorková Čaklošová
Kováčová
Buček
Javorek
Píšová
Bakus
Jackuliak
Kopsová
Tonkovičová
Zakarpatská 1
Hradišská 627/11
29. augusta 767
Bernolákova 25
č.d. 193
Mila Urbana 13
Francisciho 15/5
Orná 5
Hrdninov SNP 15A
Inovecká 1148/58
č. 311
Okružná 2058/22
Visolaje 230
Komárňanská 47
Štefániková 209/9
Tulská 4
Rozkvet 2081/174-2
č.d. 312
Vajanského 10
Šoltésovej 5
Sady C.a M. 18/7
Farská 491
Tulipánová 18
Kalinčiaka 749/17
Farská 491
Športovcov 531/25
Východná 989/4
Kpt.Nálepku 843/26
Liptovská 1
Inovecká Cesta 4970/20
4801
3104
2601
97405
3214
2601
97101
4018
3601
91101
2713
2601
1861
94075
2901
1008
1701
9422
93401
8001
1851
1851
97901
5201
1851
93502
97247
98501
91101
92101
Rožňava 1
Liptovský Mikuláš 4
Dolný Kubín 1
Banská Bystrica
Ľubeľa
Dolný Kubín 1
Prievidza 1
Košice 18-Krásna
Martin
Trenčín 1
Suchá Hora
Dolný Kubín
Beluša
Nové Zámky 1
Námestovo
Žilina 8
Považská Bystrica
Nižný Hrušov
Levice 1
Prešov 1
Nová Dubnica
Nová Dubnica
Rimavská Sobota
Spišská Nová Ves 1
Nová Dubnica
Žemberovce
Oslany
Kalinovo
Trenčín 8
BANKA
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
57,75
47,25
47,25
47,25
47,25
73,5
47,25
63
68,25
47,25
63
47,25
52,5
47,25
52,5
47,25
63
63
47,25
68,25
68,25
78,75
52,5
47,25
78,75
63
47,25
47,25
47,25
78,75
Jana
Milan
Bibiána
Jana
Romana
Ivana
Jana
Alica
Katarína
Jakub
Jana
Alojz
Sonja
Filip
Natália
Izabela
Mária
Lukáš
Lucia
Katarína
Radka
Eva
Ján
Maroš
Michal
Erika
Patrícia
Andrea
Sláva
Katarína
Oravcová
Tučka
Majerská
Uríková
Kováčová
Váleková
Barančíková
Lovičová
Bombarová
Buraš
Matyašovská
Frühauf
Murtinova
Hanes
Korytková
Tokošová
Krátka
Hulák
Ondrejkovičová
Fúčelová
Širillová
Hečková
Kováč
Rác
Jantošík
Kĺbiková
Pavlačková
Domoráková
Púčaliková
Mazánová
Hlboká 85
Hviezdoslavova 652/2
Greschika 5
Podmanín 42
Svätojánska 462
Palárikova 1
č.d. 757
Sitnianska 19
1. mája 2056
J.Hollého 111
č. 307
Veľkodunajské nábrežie 14
Maršala Tita 113
Magurská 29
Sofijská 6
č.d. 400
Ihrište 22
č.d. 431
Okružná 16
Černík 1045/2
Poráč 191
Západ 1142/27-26
58
Zapálenica 332
Mesačná 31
Hviezdoslavova 74
č.d. 120
Ľ. Ondrejova 851/34
Čsl. armády 1301/31
Vinohradnícka 50
91601
5401
1701
95145
3601
1802
97411
6901
7101
97216
94501
97411
4013
90863
2001
2304
91701
3853
5323
2801
96623
5323
94501
95301
1854
97101
2404
99001
Nitra 1
Stará Turá
Levoča
Považská Bystrica 1
Horné Lefantovce
Bystrička
Dolná Mariková
Banská Bystrica 11
Snina 1
Michalovce
Pravenec
Komárno 1
Hložany 214/2
Banská Bystrica 11
Košice 13
Radošovce
Púchov
Stará Bystrica
Trnava 1
Turany nad Váhom
Rudňany
Trstená
Lovčica-Trubín
Rudňany
Komárno
Zlaté Moravce 1
Slávnica
Prievidza 1
Kysucké Nové Mesto 4
Veľký Krtíš
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
57,75
73,5
47,25
57,75
68,25
47,25
47,25
68,25
52,5
68,25
57,75
63
63
52,5
63
73,5
52,5
47,25
63
47,25
68,25
47,25
47,25
47,25
73,5
57,75
47,25
63
68,25
Mahes
Petra
Iveta
Paula
Mária
Daniel
Miroslava
Lenka
Martina
Ivana
Martina
Zuzana
Ivan Paul Thomas
Michal
Mária
Jakub
Filip
Eva
Vlasta
Adam
Petra
Jakub
Peter
Richard
Lucia
Matúš
Anna
Maroš
Vladimír
Marek
Madyagol urf Morade
Kamencová
Hornáčková
Vargová
Ostrožlíková
Mikula
Salajová
Bobulová
Loužecká
Nosáľová
Zboroňová
Točíková
Potier
Pillár
Barátová
Pichler
Kyrc
Libantová
Pap
Brutovský
Polková
Čehák
Šedivý
Cimerman
Brunáriová
Kortman
Kováčová
Mikláš
Ozogar
Mrázik
Halatti
120
69
Gorlická 585/11
Hlavná 28
Hviezdoslavova 34
Komenského 500/30
Hlboká 18
Námestie Slobody 1404/50
Ďumierska 6871/14
č.d. 184
SNP 161/8
La Valadézie 24480
Južné nábrežie 11
Považská 8
A. Hlinku 2571/47
Rastislavova 3467/32
Gazdovská 44/11
Štefanikova 35
Rázusova 3286/7
M. Dulu 24
Č.d. 103
Sibírska 6
Tatranská 109
Podlipníky 188
Baničova 3394/12
č.d. 405
Hlboká 284/10
Vápeník 6
Smreková 10
91323
92201
8501
94103
97251
2901
93401
2001
8001
93527
95801
4001
94901
96001
5801
94501
5801
3601
91631
91101
97411
9431
1015
3835
94501
9002
1007
Chikodi
Dubodiel
Ostrov pri Piešťanoch
Bardejov
Úľany nad Žitavou
Handlová
Námestovo 1
Levice
Púchov
Prešov 1
Hronské Kosihy
Partizánske
Le Buisson De Cadouin
Košice 1
Nitra 1
Zvolen 1
Poprad 1
Komárno 1
Pivnica
Poprad
Martin 1
Kočovce
Trenčín 1
Banská Bystrica 11
Hanušovce nad Topľou
Žilina 15
Valča
Komárno 1
Kružlová
Žilina 7
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
73,5
78,75
57,75
47,25
47,25
47,25
47,25
47,25
78,75
63
47,25
47,25
63
68,25
63
47,25
68,25
68,25
78,75
47,25
47,25
73,5
68,25
63
47,25
47,25
68,25
47,25
57,75
57,75
Anna
Gabriela
Matej
Alena
Michaela
Michal
Veronika
Simona
Veronika
Monika
Juliana
Zuzana
Jana
Jana
Gabriela
Zuzana
Alexander
Mária
Barbora
Zuzana
Tomáš
Daniela
Daniela
Peter
Kristína
Lukáš
Ladislava
Miroslava
Barbora
Ivana
Gregorovičová
Nalevanková
Smalik
Plachá
Zaťková
Staško
Dekanová
Forgáčová
Badžgoňová
Golianová
Monoková
Lukáčová
Juríková
Jakimová
Krchová
Harazinová
Maťašovský
Petríková
Bieliková
Lukyová
Ďurdík
Marešová
Androvičová
Kraus
Hájková
Marhefka
Dikantová
Bažíková
Candráková
Pospíšilová
č.d. 214
Obchodná 480/9
Janka Kráľa 1006/5
Nešporova 14
č.d. 214
Matúša Dulu 44/4
Lúčna 152/45
Kúpeľná 228/9
Č.d. č.d. 760
Fučíkova 17/6
Komárany č.d 87
Obrancov mieru 704/8
Hollého 507/4
Ternavská 2247/18
Alexyho 5
D. Ertla 1450/1
Mládežnícka č 2184/38
č. 236
č. 273
44
Tatranská 302/20-14
č.d. 389
Dubie 7
Bernoláková 403/50
Pplk.Pľjušťa 36
Štúrová 446/54
Lesná 341/13
Sitnianska 12
Koniarovce 153
Matúša Jankolu 8
5331
5501
9101
3101
97242
3608
97101
5304
2352
98554
9301
96263
92203
7501
3601
96001
94603
91323
3804
96651
1701
91909
2401
2901
90901
6101
5921
97411
95613
3601
Novoveská Huta
Margecany
Stropkov
Liptovský Mikuláš 1
Lehota pod Vtáčnikom
Martin 8
Prievidza 1
Spišské Podhradie
Staškov - Polgrúň
Lovinobaňa
Vranov nad Topľou 1
Pliešovce 1
Vrbové
Trebišov
Martin 1
Zvolen 1
Kolárovo
Dubodiel
Bystrička
Rudno nad Hronom
Považská Bystrica
Bohdanovce nad Trnavou
Kysucké Nové Mesto
Námestovo
Skalica
Spišská Stará Ves
Svit
Banská Bystrica 11
Koniarovce
Martin 1
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
73,5
52,5
47,25
47,25
47,25
57,75
47,25
47,25
63
73,5
63
52,5
47,25
73,5
47,25
47,25
68,25
63
78,75
68,25
68,25
63
78,75
63
57,75
47,25
47,25
63
68,25
63
Slavomíra
Petra
Ján
Barbora
Roman
Ivana
Alena
Klaudia
Peter
Michaela
Martin
Oleksiy
Andrej
Ivana
Pavlína
Katarína
Miroslava
Silvia
Romana
Daniel
Michal
Petra
Kamila
Dominika
Zuzana
Nikola
Tomáš
Renáta
Lenka
Alexandra
Vargová
Rudzanová
Marciš
Antalicová
Vychopeň
Heglasová
Ďuračíková
Vraňuchová
Šipka
Raková
Piter
Temnov
Jakubovič
Bukovanová
Valentová
Chvašťulová
Krejčiová
Stražovcová
Nemogová
Poštek
Knapp
Szücsová
Balková
Svetlíková
Bielaková
Bajánová
Kocák
Pospíšilová
Uhrínová
Boocová
Kručov č.d. 71
Fraňa Kráľa 36/48
Družstevná 171
Riečka 232
Tajovského 248/36
U matuška 924
Ľ. Ondrejova 7
Generála Klapku 62/40
Janka Palu 23
Partizánska 2503/5
Gerlachov 136
Ostrovná 18/16
Radlinského 138
M.R.Štefánika 2560/40
Lermontova 9
Sídl. Dušana Jurkoviča 425/3
Hollého 1
Juraja Fándlyho 2193/23
č.d. 304
SNP 130
Krakovská 5
Novomeského 3391/3
Tekovská 10/B
Nad Tehelňou 2931/24
č.d. 428
Jégého 878/6
Petzvalova 15
Moyzesova 3285/6
F.Kráľa 493/7
Družstevná 1145/5
9032
96681
4415
97401
1841
2351
3601
94501
91441
6601
8604
88000
2743
2201
3601
90613
95301
1001
4901
2204
4011
5801
95301
91101
2946
97101
4011
5801
3301
1401
Miňovce
Žarnovica
Nižná Myšľa
Banská Bystrica 1
Dubnica nad Váhom
Raková
Martin 1
Komárno
Nemšová
Humenné 1
Kružlov
Užhorod
Nižná nad Oravou
Čadca 1
Martin
Brezová pod Bradlom
Zlaté Moravce 1
Žilina 1
Muráň
Čadca 4
Košice 11
Poprad
Zlaté Moravce 1
Trenčín 1
Sihelné
Prievidza
Košice 11
Poprad 1
Liptovský Hrádok
Bytča 1
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
52,5
63
52,5
52,5
78,75
47,25
47,25
47,25
47,25
47,25
47,25
47,25
68,25
52,5
63
47,25
52,5
63
68,25
47,25
63
47,25
68,25
52,5
68,25
52,5
63
57,75
52,5
47,25
Jakub
Eva
Michal
Petrana
Anna
Kamila
Barbora
Eva
Ruslan
Ágnes
Vladimír
Peter
Jozef
Milan
Jaroslav
Terézia
Žofia
Natália
Viktória
Branislav
Dominika
Jana
Veronika
Iveta
Ina
Matej
Monika
Tomáš
Zuzana
Alena
Jamrich
Antlová
Nemec
Blašková
Harčariková
Hudecová
Vrbičanová
Záhorská
Izhovskyy
Bartal
Chrček
Liker
Farkaš
Klanica
Chmurovič
Hároníková
Čopová
Kantorová
Melikantová
Bednár
Valkovičová
Gažová
Gergelová
Bošeľová
Nováková
Thomka
Paulíková
Kajan
Markušková
Kondelová
Na doline 177
Križovatka 10
Lúka 327
J.Grešaka 9, Bardejov
č.d. 230
Športová 526
Gerlach č.d. 42
Murániho 26
Nova 9
Nám. Priateľstva 2164/2
Maršala Tita 136
Nábrežná 35
Železničná 83
Hrdinov 265/21
Lesná 398/5
Brvnište 44
Ševčenkova 2223
Strážske nám. 32
Tkáčska 2721/8
Komenského 1625/1
Lipová 248
Dubová 27
Ružová 443/16
Potočná 375/26
Dúbravská 11/14
Starý rad 332
Obežná 2385/23
F. Kafendu 222
Suvorovova 16
Bysterecká 2063/27
91621
96901
90842
8501
8645
99201
5984
94911
92901
94001
94110
95803
8633
1812
6901
5801
5201
2001
95176
1007
6783
97668
97101
3821
92601
3821
7101
2601
Čachtice
Banská Štiavnica 1
Smolinské
Bardejov 1
Marhaň
Modrý Kameň
Vyšné Hágy
Nitra 11
Storožnica
Dunajská Streda 1
Pivnica
Nové Zámky
Tvrdošovce
Partizánske 3
Zborov
Brvnište
Snina 1
Poprad
Spišská Nová Ves 1
Púchov 1
Tesárske Mlyňany
Žilina 7
Kamenica nad Cirochou
Heľpa
Prievidza 1
Mošovce
Sereď 1
Mošovce
Michalovce 1
Dolný Kubín
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
78,75
47,25
47,25
52,5
47,25
52,5
78,75
63
63
78,75
68,25
68,25
47,25
47,25
47,25
47,25
68,25
47,25
47,25
47,25
57,75
47,25
47,25
57,75
63
47,25
47,25
63
73,5
Simona
Elodie
Katarína
Brigita
Marianna
Jakub
Denisa
Marianna
Lenka
Veronika
Simona
Denisa
Klaudia
Martin
Denisa
Erik
Jana
Jakub
Dominika
Monika
Denisa
Iveta
Tadeáš
Martin
Zuzana
Lucia
Juraj
Michal
Jaroslav
Jana
Palkovičová
Kenneybrew
Krišovská
Javorská
Hakunová
Bielik
Virágová
Forgáčová
Bučková
Boleková
Slatinová
Patkaňová
Fekete
Hubka
Beňová
Bošnák
Tomaščíková
Calík
Hýllová
Speváková
Pufflerová
Halanová
Kurka
Reiberger
Pazúriková
Hadariová
Cisár
Katrenčík
Kňažko
Tomalová
Okružná 8
Rue du Truel Square Sainte Ber
Nezabudova 819/9
SNP 1216/3
gen.Svobodu 683/9
Orlové 108
Gen. Klapku 56/41
Nižné Záhumnie 423
Martina Benku 9
č.d. 103
Javorová 14
Puškinová 5
Radnicne namestie 378/15
Žiar 4
č.d. 188
Ďumbierska 14
Oremburská 10
Osloboditeľov 31
A. Bernoláka 24
Vlčkovany 155
9.mája 593/18
Pádivého 680/4
Jazvinská 475
Belanská 576/22
č.d. 464
J. Selyeho 13/13
Narcisová 7
Nová Doba 505/10
č.d. 229
Priekopa 6
93401 Levice 1
Montpellier
8301 Sabinov
5801 Poprad
8901 Svidník
1701 Považská Bystrica
94501 Komárno 1
3481 Lisková
8501 Bardejov 1
91324 Horňany
94701 Hurbanovo
8501 Bardejov 1
92901 Dunajská Streda 1
3205 Smrečany
96603 Sklené Teplice
8001 Prešov
97404 Banská Bystrica 4
Šútovo
3401 Ružomberok 1
90862 Dubovce pri Skalici
95701 Bánovce nad Bebravou 1
91101 Trenčín 1
95195 Obyce
3301 Liptovský Hrádok 1
2742 Podbiel
94501 Komárno
7101 Michalovce
2743 Nižná nad Oravou
1817 Jasenica
6001 Kežmarok
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
52,5
63
68,25
73,5
47,25
47,25
47,25
68,25
47,25
57,75
63
47,25
57,75
68,25
47,25
47,25
47,25
57,75
63
47,25
47,25
57,75
47,25
57,75
47,25
57,75
47,25
47,25
68,25
63
Daniel
Lenka
Simona
Filip
Lýdia
Katarína
Ján
Štefan
Veronika
Martin
Beáta
Peter
Jana
Martina
Adela
Jana
Brigit
Simona
Veronika
Radka
Katarína
Romana
Aleksander
Lukáš
Michaela
Marián
Tomáš
Marek
Františka
Zuzana
Ranuša
Tošálová
Opatová
Staňo
Petrušová
Moravčíková
Kubinec
Mizerák
Kalusová
Harazin
Cséfalvayová
Milošovič
Bagačková
Lahová
Kováčiková
Kaplánová
Ivancová
Faťolová
Varošová
Iskrová
Václaviková
Môciková
Ribar
Tandara
Hermanová
Grman
Pauliček
Osrman
Marcinová
Šóľová
č.d. 555
Tekovská Nová Ves 504
Kostolná 43
Generála Svobodu 852/19
Nad Laborcom 6
Mlynská 157
Ústredie 65
Urxova 4
Hviezdoslavova 76
Daniela Ertla 1450/1
Partizánska 647/11
Tr. SNP 52
Na Tále 3
Hlboká 19
Červeného kríža 65/22
Malá Čausa 210
Komenského 37
Okružná 1309/110
Rozkvet 2081/174-8
Okružná 31/13
Magnezitárov 1204/4
Rajecká 1
Vojvode Bojovića 10/16
Turie 558
Mierová 952/99
Jána Kollára 320
Murániho 13
Družstevná 969/22
Okružná 76
Magnezitárov 1210/10
97228
93525
91638
95801
7101
3483
2356
8005
1863
96001
92901
4011
97411
91701
2901
97101
93401
7101
1701
97251
5001
1001
Valaská Belá
Nová Dedina pri Levi
Beckov
Partizánske
Michalovce
Liptovská Teplá
Makov na Slovensku
Prešov 5
Ladce
Zvolen 1
Dunajská Streda 1
Košice 11
Banská Bystrica 11
Trnava 1
Námestovo
Prievidza
Levice 1
Michalovce
Považská Bystrica
Handlová
Revúca
Žilina 1
21000 Novi Sad, Srbsko
1312 Žilina
6801 Medzilaborce
1863 Ladce
94911 Nitra 11
91441 Nemšová
6401 Stará Ľubovňa
5001 Revúca
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
73,5
78,75
68,25
47,25
47,25
52,5
47,25
47,25
63
47,25
63
63
63
47,25
47,25
47,25
57,75
68,25
47,25
63
52,5
78,75
47,25
78,75
57,75
68,25
47,25
57,75
63
Mária
Pavel
Veronika
Michal
Jakub
Štefan
Róbert
Mária
Radovan
Zuzana
Roderik
Zuzana
Veronika
Tímea
Barbora
Lukáš
Branislav
Petra
Ivana
Emília
Lucia
Andrea
Eva
Eva
Michaela
Renáta
Zuzana
Attila
Viera
Lenka
Danková
Miksad
Skladaná
Diačik
Vaňo
Pfliegel
Kysel
Staviarska
Žážo
Hlušková
Škriba
Rusnáková
Jacková
Baranyaiová
Nováková
Durkač
Pánik
Ďumbalová
Bulková
Slovíková
Urbanová
Menyhártová
Remková
Augustínová
Danielisová
Gettvertová
Kuižová
Šafrány
Prievozníková
Opátová
Janka Kráľa 39
I.G.Kovačiča 86/A
Nálepkova 1310/21
Popradská 683/3
Hlavná 541
Komenského 21/44
Rudohorská 30
Lomnická 6754/2
Klentnice č.d. 61
Martinská dolina 61
Chalúpkova 8
č. 371
Odbojárska 42
Lipová 369/57
Trieda 1.mája 61
Kvetná 1852/18
Tekovská Nová Ves 84
Šrobárova 2680/45
Opatovce 110
Šrobárova 44
č.d. 171
Petöfiho 96
Jasenová 43
MDŽ 48
č.d. 537
Petőfiho 108
17.novembra 76
L.N. Tolstoja 12
Pod Dúbravkou 384
Nová Doba 485/8
97201 Bojnice
Ilok
5311 Smižany
5934 Spišská Teplica
8216 Fintice
93701 Želiezovce
97411 Banská Bystrica 11
8005 Prešov
Mikulov
94901 Nitra 1
4801 Rožňava 1
3840 Žabokreky
8271 Lipany nad Torysou
94614 Zemianska Olča
5205 Spišská Nová Ves 5
9101 Stropkov
93525 Nová Dedina pri Leviciach
5801 Poprad 1
91311 Trenčianske Stankovce
5801 Poprad 1
4962 Kameňany
94301 Štúrovo 1
2601 Dolný Kubín 1
94201 Šurany
5334 Švedlár
94301 Štúrovo 1
8301 Sabinov
98601 Fiľakovo
2336 Radoľa
2743 Nižná nad Oravou
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
63
57,75
73,5
78,75
63
47,25
63
47,25
63
52,5
47,25
57,75
47,25
63
68,25
47,25
47,25
78,75
57,75
47,25
47,25
52,5
47,25
52,5
47,25
63
68,25
47,25
57,75
47,25
Silvia
Beáta
Paulína
Lenka
Jozef
Slavena
Terézia
Stanislava
Dana
Vladimíra
Ivana
Marko
Monika
Adam
Rodrigue Setondji
Jakub
Marek
Karina
Zuzana
Simona
Lenka
Soňa
Michal
František
Mária
Zuzana
Veronika
Veronika
Zuzana
Martin
Bystrická
Babiaková
Prašilová
Hudečeková
Repka
Guľvášová
Grešnerová
Bobíková
Starinská
Pachlová
Nitraiová
Júda
Suchá
Olas
Keouda
Filipko
Krištof
Čaklošová
Škultétyová
Hutyrová
Zabavíková
Kolenčíková
Berezňak
Tóth
Kadučáková
Páleníková
Dikošová
Feketeová
Jankovičová
Frič
9. mája 244/13
Sportova c 394/5
723
Gen. Svobodu 853/25
č.d. 20
č.d. 12
Moyzesova 1076/4
Písecká 745/9
Pod lesom 5
Hrnčířská 670
č.d. 1296
Starohorská 24
Komenského 2250/2
Hodžova 69
BP 1233
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1749/3
Záhradky 354/11
Mateja Bela 9
Malé Kršteňany 203
č.d. 1167
Vyšná 681
Jasenovská 440
Kollárova 1259
Škultétyho 34
Nad plážou 8
Cintorínska 49
Kamenná 174
Petrikovce 68
K.F.Palmu 1756/30
Sládkovičova 14/25
5921
6101
2314
95801
6511
7201
97201
99001
6001
92585
97411
5205
91101
3101
3843
91108
95803
2322
2321
2957
6901
94901
97401
96801
1324
7206
3401
96501
Svit
Spišská Stará Ves
Skalité
Partizánske 1
Nová Ľubovňa
Pozdišovce
Bojnice
Veľký Krtíš
Kežmarok
Hluk
Neded
Banská Bystrica 1
Spišská Nová Ves 5
Trenčín 1
Benin
Liptovský Mikuláš
Kláštor pod Znievom
Trenčín 1
Partizánske 3
Klokočov pri Čadci
Korňa
Oravská Lesná
Snina
Nitra 1
Banská Bystrica 1
Nová Baňa
Strečno
Malčice
Ružomberok 1
Žiar nad Hronom 1
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
68,25
63
52,5
57,75
63
52,5
63
63
63
73,5
63
47,25
57,75
47,25
63
63
47,25
47,25
63
68,25
73,5
47,25
57,75
78,75
57,75
47,25
63
68,25
47,25
47,25
Karol
Petra
Kristína
Michaela
Michal
Dominik
Alexandra
Mária
Peter
Jana
Alojz
Radoslav
Lenka
Iveta
Ladislava
Pavol
Viera
Ivana
Katarína
Mohammed
Veronika
Jakub
Igor
Kristína
Jana
Simona
Slavomír
Michaela
Simona
Michal
Hrubják
Zorvanová
Cselková
Marcineková
Masár
Ondirko
Fedáková
Iglarčíková
Pitliak
Kardošová
Vyčislík
Gunár
Valková
Ondrejmišková
Dzuricová
Jendraššák
Illéšová
Cingelová
Vaňková
Darraj
Bobáľová
Kratka
Grežďo
Kubáňová
Ignaťáková
Kopecká
Čepa
Krempaská
Sovičová
Kalafut
č. 526
č.d. 415
127
Lúčna 1766/30
Slnečná 731
187
č.d. 94
Beňadovo 5
Zelené 62
č.d. 239
Rožňavská 5/25
Ľudvika Svobodu 614/22
Pod Kláštorom 10/41
Rovňanova 6
Odorín č.d. 264
Záhradná 277
Okulka 9/5
Horný Moštenec 68
Karpatská 754/7
Ramallah
Obrancov Mieru 704/10
č.d. 22
Dvorec 57
Exnárová 6
Ústredie 907
Hviezdoslavova 280/12
Konštantínova 642/26
Okružná 766/55
Údol 165
Petržalská 6
2951
93503
93582
96205
91622
5303
9003
2963
98701
1816
97901
1851
96653
95301
5322
Lokca
Bátovce
Plášťovce
Hriňová
Podolie
Jablonov pri Levoči
Ladomirová
Mútne
Poltár
Domaniža
Rimavská Sobota
Nová Dubnica
Hronský Beňadik
Zlaté Moravce 1
Odorín
Zuberec
9301 Vranov nad Topľou 1
1701 Považská Bystrica 1
8901 Svidník
Ramallah
96263 Pliešovce
5906 Červený Kláštor
95655 Veľké Chlievany
4022 Košice
2957 Oravská Lesná
96501 Žiar nad Hronom
9101 Stropkov
5801 Poprad 1
6545 Plavnica
6001 Kežmarok
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
68,25
47,25
68,25
57,75
63
47,25
57,75
68,25
63
47,25
68,25
47,25
78,75
52,5
63
78,75
63
47,25
68,25
68,25
63
68,25
68,25
47,25
47,25
57,75
47,25
47,25
52,5
68,25
Jana
Zuzana
Mária
Marek
Michal
Marta
Anton
Simona
Ľubomíra
Katarína
Alena
Michal
Maroš
Zdenka
Zuzana
Magdaléna
Veronika
Frederika
Matej
Andrej
Katarína
Renáta
Janka
Radka
Kristína
Michaela
Ildikó
Veronika
Tomáš
Lucia
Zaťková
Kohútová
Mariničová
Matúška
Lacko
Udvardyová
Čaja
Gulisová
Lettrichová
Kubičková
Hlávková
Pavlík
Šlenker
Časnochová
Gonšorová
Janečková
Imrichová
Jančová
Klobušník
Horský
Beňová
Kvašňovská
Pohančaníková
Kútiková
Gabrišová
Lipiaková
Brezovská
Očkayová
Kolínek
Prieberová
Javorová 2884/33
J.A.Komenského 677/21
Jána Bottu 168/28
Partizánska 905/89
Boženy Němcovej 63
č 336
Šrobárova 2682/40
č.d. 751
č.d. 18
Juhoslovanská 3
Bytovky 341
Mierová 285/21
Banícka 16/2
Marguši 420
Žarnovická 1055/38
Kvetná 1130/11
Jilemnického 9
Československej armády 66
Lesná 270
Lomnická 38
A.Nográdyho 1373/13
č.d. 1611
Hviezdoslavova 2
Š.Višňovského 2515/7
Školská 26
č.d. 247
Žabia ulica 1229/39
Zd.Nejedlého 36
Záhradná 2002/12
Tekovská Nová Ves 45
92101
3852
6901
98501
99001
94361
5801
94132
3823
4013
1362
4801
97101
2301
3901
2801
5205
6601
5934
94901
96001
2301
97701
96001
97201
2941
93005
93405
90701
93525
Piešťany
Sučany
Snina
Kalinovo
Veľký Krtíš
Salka
Poprad 1
Semerovo
Dubové pri Turč.Tepliciah
Košice 13
Veľké Rovné
Rožňava
Prievidza 1
Oščadnica
Turčianske Teplice
Trstená
Spišská Nová Ves
Humenné 1
Spišská Teplica
Nitra
Zvolen 1
Oščadnica
Brezno 1
Zvolen 1
Bojnice
Klin
Gabčíkovo
Levice 5
Skalica
Nová Dedina pri Leviciach
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
57,75
57,75
52,5
47,25
63
68,25
68,25
47,25
57,75
47,25
47,25
78,75
47,25
57,75
47,25
68,25
47,25
47,25
78,75
57,75
52,5
47,25
57,75
57,75
63
47,25
63
63
68,25
47,25
Matej
Hana
Lenka
Mikuláš
Veronika
Klára
Natália
Lukáš
Jozef
Matúš
Matej
Radka
Mária
Gabriela
Veronika
Kristína
Viera
Monika
Zuzana
Andrea
Júlia
Kristián
Peter
Nikoleta
Miroslava
Jan
Lenka
Hana
Gréta
Zuzana
Kesan
Holičková
Vojteková
Havrila
Kollarčíková
Ábelová
Tekeľová
Dvonč
Genzor
Koppa
Novotný
Pagáčová
Šrojtová
Cveková
Pustaiová
Krupčíková
Jakubcová
Gödölleyová
Šoltysová
Janíčková
Čunderlíková
Čekovský
Polonec
Tomanová
Slahúčková
Gašpar
Kaníková
Baková
Čandová
Kolenčíková
E.P.Voljanského 1368/6
Melčice 90
Chmeľovec 104
Moyzeova 85
Lipovce 129
Kukučínova 21
A.Pavču 274
Horská 1314/46
Piešťanská 4
Za Ďaňacou 7
Školská 620
Štúrova 273
č.d. 187
Vyšný koniec 54
Gudernova 28
Hlavná 207/86
Záhradná 15
Starý Hrádok 74
Šoltésovej 6534/4
Strelenka 512
Osloboditeľov 2623/81
Vodárenská 293
č.d. 374
M. Kukučína 12
Mateja Bela 2496/6
Malé námestie 2872/12
P.V.Rovnianka 5/36
Žitavská 290
Baltická 4
Podolie 885
96001
91305
8212
8301
8236
97666
2732
95806
1008
97613
97662
1853
9435
2354
4011
5938
7501
93556
8001
2054
96221
5986
3840
94145
91108
90101
3601
94146
4012
91622
Zvolen 1
Melčice-Lieskové
Kapušany pri Prešove
Sabinov
Lipovce pri Prešove
Polomka
Zuberec
Partizánske 6
Žilina 8
Slovenská Ľupča
Brusno
Bolešov
Rudlov
Turzovka
Košice 11
Štrba
Trebišov
Mýtne Ludany
Prešov 1
Lysá pod Makytou
Lieskovec pri Zvolen
Nová Lesná
Žabokreky
Maňa
Trenčín 1
Malacky
Martin
Trávnica
Košice 12
Podolie nad Dudváhom
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
47,25
47,25
52,5
63
57,75
47,25
68,25
57,75
57,75
47,25
47,25
47,25
68,25
47,25
57,75
57,75
47,25
57,75
68,25
68,25
63
63
78,75
63
63
57,75
47,25
47,25
52,5
Róbert
Dana
Ján
Jana
Tímea
Erika
Michal
Miriam
Štefan
Marek
Andrea
Marcella
Viera
Juraj
Lucia
Zuzana
Veronika
Peter
Martina
Michaela
Andrej
Dušan
Jozef
Petra
Tamás
Simona
Veronika
Anna
Attila
Barbora
Urban
Pavelová
Spodniak
Jánošová
Mészárosová
Ilčíková
Kukura
Halčinová
Bendík
Homola
Kováčová
Čanji
Sýkorová
Marják
Hoľanová
Kaššáková
Ambrová
Tóth
Dlugošová
Drábeková
Golier
Amrich
Pavol
Balážiová
Jády
Miháliková
Šandorová
Juhásová
Moravcsík
Tužáková
č.d. 82
Limbová 3054/3
Partizánska 1601/23
Poštová 918/8
Gúgska 64
Sihla 60
Štefánikova 876/25
Štúrova 388/56
Spišské Tomášovce
č.d. 637
58
Svätoplukova 3
Jedľová 863/23
Francisciho 1906/1
Kutnohorská 2113/5
Adam Trajan 14
ILJIKČANA 29
Tatranská 13
Okružná 2061/1
Šimonovianska 1115/40
Stred 2202/40
Teplý Vrch 33
Letná 47/41
Dunajská ulica 369/4
M. Urbana 3
A.Žarnova 18/13
Osloboditeľov 12
Chmelník 20
Kamenica nad Hronom 406
Osturňa 173
7243
1007
96205
5342
97653
5801
6101
5201
97232
7254
96001
2201
7501
92101
6601
93401
2601
95803
1701
98023
5201
92901
94501
97101
97632
8501
94365
5979
Veľké Revištia
Žilina 7
Hriňová
Krompachy
Nové Zámky 1
Lom nad Rimavicou
Poprad 1
Spišská Stará Ves
Spišská Nová Ves 1
Chrenovec
Lekárovce
Bački Petrovac
Zvolen 1
Čadca
Trebišov 1
Piešťany 1
Humenné 1
Levice
Dolný Kubín 1
Partizánske 3
Považská Bystrica
Teplý Vrch
Spišská Nová Ves
Dunajská Streda
Komárno 1
Prievidza
Badín
Bardejov 1
Kamenica nad Hronom
Osturňa
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
47,25
73,5
47,25
57,75
78,75
68,25
57,75
63
47,25
68,25
57,75
63
47,25
47,25
47,25
47,25
63
73,5
47,25
63
63
47,25
47,25
47,25
47,25
68,25
78,75
47,25
63
63
Samuel
Katarína
Zuzana
Matej
Daniel
Jakub
Mariana
Katarína
Iveta
Juraj
Šimon
Zuzana
Martina
Gabriela
Dominika
Dominika
Lucia
Milan
Lucia
Ján
Petra
Viliam
Javier
Jela
Ľuboš
Michaela
Zuzana
Barbora
Barbora
Alžbeta
Andrus
Betíková
Sokolíková
Kravec
Lešanič
Branický
Lechmanová
Priputenová
Mišková
Čuboň
Valko
Lichvanová
Šedovičová
Sedláková
Tunegová
Minárechová
Hroncová
Olšiak
Kafková
Urban
Antalíková
Mikula
Lanzas Delgado
Turská
Baran
Chabadová
Rošťáková
Paraňová
Števaňáková
Sykorjaková
Varhaňovce 3
Duklianska 2710/52
Halalovka 2342/31
Rimava 43
Dlhá 567/82
Rumunskej armády 5
Kapušianska 44
Lacková 31
č.d. 205
Petzwalova 546/6
Kemi 629/7
Zimná 3234/6
Vaďovce 4
Hrabové 104
Slatinská 1333/4
Drietoma 59
Kyjevská 1909/38
Detvianska Huta 385
Štúrova 389/50
Zakarpatská 1901/4
Jánošíkova 14/76
Železničiarska 3
Calle Pensamiento 11
Plavisko 75/35
Mirka Nešpora 20
Hečkova 18
Jalovec 26
Šoltésovej 3379/14
Vyševcová 350
Lovčica 16
5201
91108
97901
6761
3601
7101
6501
96678
94901
3104
5801
91613
1401
95704
91303
4801
96206
6101
4801
97901
8001
3401
8001
1001
3221
5801
2801
96623
Prešov
Spišská Nová Ves
Trenčín 8
Rimavská Sobota 1
Stakčín
Martin
Michalovce
Hniezdne
Hrabičov
Nitra
Liptovský Mikuláš 4
Poprad
Kostolné
Bytča 1
Bánovce nad Bebravou 1
Drietoma
Rožňava 1
Detvianska Huta
Spišská Stará Ves
Rožňava
Rimavská Sobota 1
Prešov
Malaga
Ružomberok 1
Prešov
Žilina 1
Bobrovec
Poprad 1
Trstená
Lovčica-Trubín
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
78,75
47,25
57,75
68,25
47,25
47,25
63
63
47,25
47,25
57,75
57,75
73,5
47,25
63
47,25
52,5
47,25
47,25
47,25
57,75
47,25
68,25
63
63
52,5
68,25
78,75
57,75
63
Magdaléna
Lucia
Martina
Magdaléna
Alex
Dominik
Adriana
Jana
Zuzana
Martina
Ján
Lucia
Timon
Zuzana
Pavol
Peter
Monika
Júlia
Lenka
Martin
Katarína
Tomáš
Gilda
Sláva
Katarína
Katarína
Ján
Katarína
Jaroslava
Martin
Duchoňová
Šefčíková
Bujdáková
Vrabčeková
Mendel
Meňhart
Grešová
Letková
Giblová
Rumanová
Moják
Vaseková
Jurkáček
Navrátilová
Maňka
Kotulič
Hokšová
Bundová
Kováčová
Šuca
Foltánová
Rusin
Liskayová
Kopencová
Draxlerová
Kopásková
Horváth
Kočanová
Holigová
Gonda
Šoltésovej 20
Cintorínska 320
Nitrianska Cesta 1663/53
Slanická 454/2
č. 270
Pradiarska 1
J. Rumana 30/8
Fraňa Kráľa 1861/2
Bohunice 271
Nad Mestom 1152
699
Za vŕškom 691
Inovecká 2361/11
Štúrova 14
Mlynská 652
Sadová 6
Halalovka 25
Biskupa Királya 41/12
Dopravná 6
č.d. 271
Nový rad 331
Mirkovce 5
Podjavorinskej 3377/24
Moravská 1635/23
Klimkovičova 14
1.Mája 1085
Ipeľské Predmostie 229
Komenského 2
Nálepkova 105
Čordákova 8
92001
92242
94001
2901
91307
93405
3101
92705
1852
96301
94142
2743
95501
7301
97247
97404
91108
94501
93401
5351
96271
8206
5801
2001
4023
2302
99110
94103
5921
Hlohovec 1
Madunice
Nové Zámky
Námestovo 1
Bošáca
Levice 1
Liptovský Mikuláš 1
Šaľa 5
Pruské
Krupina
Veľké Lovce
Nižná nad Oravou
Topoľčany 1
Sobrance
Oslany
Banská Bystrica 4
Trenčín 8
Komárno 1
Levice
Kluknava
Dudince
Žehňa
Poprad
Púchov
Košice 23
Krásno nad Kysucou
Veľká Ves nad Ipľom
Úľany nad Žitavou
Svit
Košice
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
47,25
68,25
52,5
63
63
57,75
47,25
63
47,25
47,25
78,75
47,25
68,25
47,25
73,5
47,25
63
52,5
63
68,25
57,75
63
52,5
47,25
63
57,75
68,25
63
78,75
47,25
Ľubomír
Iveta
Jana
Monika
Katarína
Patrik
Zuzana
Anna
Zuzana
Mária
Danica
Veronika
Radoslav
Michal
Michaela
Tomáš
Andrea
Juraj
Lenka
Ján
Mário
Nikoleta
Jana
Eva
Daniel
Michal
Viktor
Dominik
Juraj
Mária
Foriška
Aschenbrierová
Čurajová
Barboráková
Kondelová
Špak
Kulašníková
Zrínyová
Elgyüttová
Figurová
Brunclíková
Dzivjáková
Mlynček
Mikuláš
Leová
Tuleja
Zajačeková
Šťastný
Veterná
Lunter
Mačutek
Bratinková
Blichová
Pavúková
Doruľa
Prusák
Vajs
Hríň
Kyseľ
Hetešová
229
Potočná 4
č.d. 549
Palmovská 805
Novoť 909
Hrnčiarska 1597/22
Š.Furdeka 192/16
Vrbovce 493
č.d. 278
Mateja Bela 12
Chalupkova 1089/35
Jána Švermu 1345/9
Jesenná 9
Hlavná 91
Uhorská Ves 143
č.d. 103
Nad Baňou 28
Pod hájom 1358/138-97
Dolná Ždaňa 196
Popradská 103/2
Petržalská 15
Janka Kráľa 9
Jasenov č.d. 77
Brusno 259
Rovné 145
Kanašská 79/24
Lieskovec 143
č.d. 133
Hurbanova 1
Bernolákova 398/60
90847
97657
1331
91338
2955
9101
2801
90606
95174
92101
95201
7101
5801
3202
3203
8261
94901
1841
96601
5801
6001
93601
7242
97662
9016
8216
6745
94150
96001
6544
Radimov
Michalová
Divina
Soblahov
Novoť
Stropkov
Trstená
Vrbovce
Žirany
Piešťany
Vráble
Michalovce
Poprad
Závažná Poruba
Liptovský Ján
Ražňany
Nitra
Dubnica nad Váhom
Hliník nad Hronom
Poprad
Kežmarok
Šahy
Jasenov
Brusno
Cernina
Fintice
Topoľovka
Dedinka
Zvolen 1
Plaveč nad Popradom
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
78,75
73,5
63
47,25
47,25
47,25
63
63
63
63
47,25
68,25
57,75
57,75
68,25
47,25
47,25
47,25
57,75
78,75
47,25
63
63
47,25
68,25
47,25
47,25
47,25
73,5
Beatrix
Katarína
Petra
Michal
Radana
Veronika
Aneta
Kristína
Lucia
Lenka
Csaba
Nikolas
Kristína
Robert
Martina
Viktor
Elena
Dominika
Kristína
Klára
Michael
Katarína
Barbora
Alžbeta
Samuel
Andrej
Tomáš
Tatiana
Paula
Tímea
Borčinová
Kondákorová
Ličková
Jeleň
Siklienková
Jurinová
Reznáková
Füzeková
Gečeová
Buchtová
Bolyós
Sabján
Čarnecká
Grexa
Chamcová
Kompiš
Bukvayová
Badáňová
Kačinetzová
Šimová
Zbiňovský
Dušenková
Onderová
Hennelová
Adamec
Pekárik
Furda
Tóthová
Chovancová
Benkóczka
Zvolenská 19
Česká 1437/20
č.d. 124
Mierová 20
Športová 44
Hrady 303
P.O. Hviezdoslava 66
P. V. Rovnianka 13/66
Krásna 31
SNP 935
Maloveská 64
Meštianska 2725/5
Podzávoz 290
MPČĽ 49
Lúčna 819/13
Uherova 2909/25
Rozkvet 2029/52
Medvedzie - Družstevná 255
Agátová 3341/38
Horný Turček 180
Chalupkova 335/22
Pribinova700/20
Centrum 1 39/94
Třebíčska 15
Za humnami 53
Sládkovičova 135/8
Masarykova 43
Cintorínska 303
A.Svianteka 3
Hlavná 63/3
3601
92401
7221
6401
95193
2732
3601
3601
98051
2302
98401
94501
2201
97703
9301
5801
1701
2744
7501
3848
8001
7801
1841
6601
94901
97217
7101
7612
8501
94665
Martin 1
Galanta 1
Nacina Ves
Stará Ľubovňa
Topoľčianky
Zuberec
Martin 1
Martin
Veľké Teriakovce
Krásno nad Kysucou
Lučenec
Komárno 1
Čadca 1
Brezno 3
Vranov nad Topľou 1
Poprad 1
Považská Bystrica
Tvrdošín 1
Trebišov 1
Turček
Prešov
Sečovce
Dubnica nad Váhom 1
Humenné 1
Nitra 1
Kanianka
Michalovce 1
Kuzmice
Bardejov 1
Vrbová nad Váhom
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
63
63
52,5
47,25
68,25
68,25
47,25
68,25
68,25
47,25
63
78,75
52,5
47,25
63
57,75
47,25
68,25
73,5
47,25
47,25
47,25
68,25
47,25
78,75
47,25
68,25
47,25
47,25
47,25
Martin
Ľudmila
Alexandra
Beatrix
Jana
Nina
Žofia
Jakub
Róbert
Tomáš
Marianna
Gabriela
Gabriela
Matej
Veronika
Peter
Lucie
Jana
Zuzana
Michal
Matúš
Lukáš
Barbora
Andrea
Ľubomír
Monika
Ondrej
Maria
Jakub
Beáta
Králik
Veselá
Kodadová
Lendelová
Hankociová
Sihelská
Koščová
Vachalík
Šariščan
Vince
Červená
Fraňová
Sabolova
Kucek
Kleinová
Floch
Štefková
Janošková
Repková
Petrucha
Lukáč
Varga
Hermanová
Bendíková
Maňura
Weigertová
Palaj
Ober
Piteľ
Urbanová
M. Nešporu 1186/1
Švermova 1064/3
P.Blahu 5
Nimnica 119
Novomeského 3
Dukelských hrdinov 2040/13
Fraňa Kráľa 66
Velka Lúka,Veľkolúcka 12
Ružová 50
Pieninská 23
Kollárova 56
Gen. Viesta 1667/20
Obrancov mieru 4
Turčianske Kľačany 329
Kamenárska 4/23
Kmeťka 13
Hlavni Třída 1020/59
Brezov 5
24
Kollárova 1928/10
F. Hečku 86
Hrobce 3
Brigádnická 4
135
Hlavná 13
Diviaky nad Nitricou 187
Železničná 12
Maršala Tita 182
Francisciho 29
č.d. 847
2401
1501
94054
2071
91108
2601
7101
96231
4011
97401
95201
91101
4001
3861
5201
3608
8701
7254
3101
93401
94146
92101
99142
92555
97225
99122
5401
2341
Kysucké Nové Mesto 1
RAJEC
Nové Zámky
Nimnica
Trenčín 8
Dolný Kubín 1
Michalovce
Sliač
Košice
Banská Bystrica 1
Vráble
Trenčín 1
Košice 1
Vrútky
Spišská Nová Ves
Martin 8
Ostrava
Giraltovce
Lekárovce
Liptovský Mikuláš 1
Levice 1
Trávnica
Piešťany
Hrušov
Vinohrady nad Váhom
Diviaky nad Nitricou
Bušince
Selenča
Levoča
Nesluša
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
63
47,25
68,25
52,5
57,75
68,25
47,25
57,75
47,25
57,75
68,25
63
47,25
63
57,75
57,75
63
52,5
52,5
63
68,25
63
78,75
47,25
78,75
47,25
57,75
78,75
47,25
47,25
Martina
Mária
Lukáš
Veronika
Zuzana
Gábor
Matúš
Ivana
Nikola
Andrej
Anežka
Adam
Tomáš
Michal
Andrea
Zuzana
Barbora
Zuzana
Matej
Jana
Soňa
Viera
Sándor
Ivana
Zuzana
Erik
Ana
Lukáš
Katarína
Lenka
Valčáková
Lacináková
Chripko
Micháleková
Opielová
Sípos
Stehlík
Szabová
Janovcová
Popov
Radková
Fronc
Klembara
Beniak
Feldmannová
Garaiová
Marcineková
Ardanová
Sárený
Matejovská
Gračková
Račevová
Kelemen
Bieliková
Kováčová
Toman
Miniňo Garcia
Dojčák
Vendrinská
Kompišová
Mierová 70
Žarnov
Šoltésovej 6
Medzibrodie nad Oravou 36
J. Hanulu 29
Masníkovo 62
č. 313
SNP 89
Palárikova 2259/34
Jedlíkova 3429/16
za bránou 3
č.d. 44
Za Kaštieľom 5/51
Horná 1405/21
Popelákova /Líšeň/ 17
č.d. 254
Šulekova 37/10
Brezová 446/5
I.Krasku 692/43
Hertník č.d. 285
Horná Súča - Trnávka 910
Liptovská 2112/7
Dunajská ulica 29
Víťazstva 180/22
Kozáčeka 2068/33
Č.d. 210
C/Panama 13/5D
č 257
Nový domov 31
Uherova 2909/25
6401
1362
3601
2601
5201
93037
4443
91451
5201
1015
91904
5936
5311
95803
94133
97101
95621
97101
8642
91333
3401
93101
97241
96001
1852
7201
1001
5801
Stará Ľubovňa
Veľké Rovné
Martin
Dolný Kubín
Spišská Nová Ves
Lehnice
Budimír
Trenčianske Teplice
Spišská Nová Ves 1
Žilina 1
Smolenice
Mengusovce
Smižany
Partizánske 3
Brno-město
Kolta
Prievidza 1
Jacovce
Prievidza 1
Hertník
Trenčín 1
Ružomberok 1
Šamorín
Koš
Zvolen
Pruské
Vigo
Pozdišovce
Žilina 1
Poprad
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
73,5
63
47,25
47,25
57,75
47,25
63
47,25
47,25
57,75
63
47,25
47,25
63
63
73,5
68,25
63
63
47,25
78,75
47,25
78,75
47,25
47,25
68,25
68,25
57,75
52,5
78,75
Ivana
Katarína
Žofia
Simona
Jana
Zsolt
Marián
Petra
Jana
Katarína
Peter
Zuzana
Tomáš
Katarína
Ľuboš
Zuzana
Simona
Matúš
Alexandra
Ivana
Erika
Miroslava
Pavol
Martin
Veronika
Ivona
Tomáš
Lucia
Peter
Michaela
Žigová
Valigová
Blahútová
Struhárová
Sásková
Ruszinyák
Kútny
Vlčáková
Sušienková
Slížová
Urbánek
Biskupičová
Drha
Kotrlová
Dudík
Kozoňová
Vargová
Turzák
Kovalíková
Poláčková
Wagnerová
Hrušková
Lukča
Dulovič
Kasalová
Vaníková
Kysel
Kubalová
Hanuliak
Marková
Dubovská 21
Laborecká 1848/4
ČSA 695
Gumárenská 331/8
Halalovka 64
Wurmova 11
Pribinova 1171/15
Hattalova 769/35
Kpt. Nálepku 1213/3
Moyzesova 1078/10
Podjavorinskej 11
Mudroňová2349/10
M.Gorkého 497/52
Aurela Stodolu 1/73
Blažeja Bullu 2
Za záhradami 674
Rudnianska 1069/61
Zámočnícka 1/32
ČSA 32
Malý Šariš 356
Hlboká 3068/18
Rúbanisko III. 1
Holčíkovce 65
Hôrka č.d. 347 347
Borbisova 1969/28
Železničná 111/10
Humenská 3553/3
Lietavská Svinná 260
Cerovo 42
Horská 1314/40
96261
6601
3495
97223
91108
4023
2001
2901
90851
97201
91105
92101
1851
3601
3608
1324
1864
5201
7501
8001
93401
98403
9405
5912
3101
97662
7101
1311
96252
95806
Dobrá Niva
Humenné
Likavka
Dolné Vestenice
Trenčín 8
Košice 23
Púchov
Námestovo
Holíč 1
Bojnice
Trenčín 5
Pieštany
Nová Dubnica
Martin
Martin 8
Strečno
Dubnica nad Váhom
Spišská Nová Ves 1
Trebišov
Prešov
Levice
Lučenec 3
Holčíkovce
Hôrka pri Poprade
Liptovský Mikuláš 1
Brusno
Michalovce 1
Lietavská Lúčka
Cerovo
Partizánske 6
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
68,25
78,75
47,25
47,25
52,5
57,75
63
52,5
63
63
57,75
78,75
68,25
68,25
47,25
63
47,25
47,25
57,75
68,25
68,25
57,75
63
63
57,75
52,5
47,25
63
78,75
73,5
Viktória
Martin
Erika
Rebeka
Ján
Dana
Marek
Daniel
Andrej
Kamila
Roman
Pavol
Juraj
Veronika
Vladimír
Zuzana
Jana
Mária
Veronika
Denisa
Petra
Michaela
Beáta
Natália
Veronika
Natália
Marek
Pavol
Helena
Tibor
Petrášková
Lauko
Koštialová
Sebőková
Rajníček
Deáková
Palkovič
Valkovič
Siekel
Petrusová
Stupka
Komiňák
Sekerák
Gašperáková
Haffner
Ferencová
Bodnárová
Klučovská
Medlenová
Kissáryová
Labodová
Jozefíková
Matláková
Maleková
Chlpáňová
Kupčoková
Kapišovský
Nechaj
Bašistová
Danicsek
E.M.Šoltésovej 1709/2
I.Textorisovej 13/44
J. Kráľa 162
Mad 104
Sedmerovec 14
Smetanova 6
Medňanská 518
Hámorská 2868/38
Pod Hájom 1360/145
J.Borodáča 7
Českoslov.armády 226/87
Sabinovská 34
Ulica Špitálska 2965/3b
1. mája 1433
410
Humenská 10
Jesenského 1692/56
E.F.Scherera 16
č.d. 53
Mládežnícka 8
Pribinova 174
Kpt. Pagáča 61
Ústredie 312
Royova 2
Bebravská 778/7
Kolesárska 408
Mestisko 162
Hôrky 242/8
Hrabiny 255
Mostná 451
5201
3601
96271
93014
1854
95301
1901
6901
1841
8001
96701
8221
98401
2302
94352
4011
92101
90865
94111
96001
2302
2356
8005
96301
97664
9041
3491
3861
93021
Spišská Nová Ves
Martin
Dudince
Dolný Bar
Slávnica
Zlaté Moravce 1
Ilava
Snina 1
Dubnica nad Váhom
Prešov
Kremnica
Veľký Šariš
Lučenec
Krásno nad Kysucou
Mužla
Košice-Západ
Snina
Piešťany 1
Mokrý Háj
Palárikovo
Zvolen 1
Krásno nad Kysucou
Makov na Slovensku
Prešov 5
Krupina
Beňuš
Mestisko
Hubová
Vrútky
Jahodná pri D.Strede
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
78,75
63
47,25
47,25
47,25
57,75
47,25
68,25
63
68,25
47,25
57,75
47,25
47,25
63
73,5
63
47,25
57,75
63
68,25
47,25
73,5
68,25
68,25
47,25
47,25
47,25
47,25
68,25
Alžbeta
Jozef
Peter
Tomáš
Radivojka
Marek
Jana
Hyungju
Anna
Sandra
Aneta
Kristína
Merab
Patrik
Henrich
Zuzana
Hana
Eva
Zuzana
Ján
Lucia
Lucia
Lukáš
Jakub
Michaela
Ivana
Ľubomír
Jana
Michal
Lukáš
Lencsésová
Sapák
Laca
Laurinec
Vulić
Manduch
Mrázová
Kim
Mihoková
Kiszelyová
Michalcová
Bátorová
Gogonadze
Krnáč
Krč
Štepáneková
Čerešníková
Kis Lengyelová
Vavrová
Pašuth
Daubnerová
Hrčková
Pavlikovský
Demjan
Dlhá
Švecová
Pavuk
Sovová
Foltin
Kresáň
Topoľová 71
Lánska 934/25
Margarétová 1
Štúrova 264/3
Šafárikova 90 II/17
č.d. 309
F.Hečku 9
95132
1701
7101
97245
ČSL Armády 13
Janka Kráľa 17
Gen. M. R. Štefánika 366
Martina Rázusa 44/4
D. Agmashenebeli 40/3
Tuhárske námestie 2943/1
Terézie Vansovej 2937/62
Dr.J.Straku 6/37
111
Dr. J. Gašperíka 600/6
V.Javorku 7
Severná 32
Aténska 5
Bystrická cesta 18/24
Hodvábna 1381/2
Komenského 2653/3
Hrachovište 260
163
74
č.d. 34
Lánska 928/7-38
Hliny 1386/209
4001
93601
91601
97101
94104
7101
98401
91701
96901
95701
3301
1001
7101
4013
3401
7501
6901
91616
6783
8212
8611
1701
1707
Horná Kráľová
Považská Bystrica 1
Michalovce
Bystričany
Báčska Palanka
Mojzesovo
Michalovce
Korejska republika
Košice
Šahy
Stará Turá
Prievidza 1
4600 Kutaisi, Gruzínsko
Lučenec 1
Trnava 1
Banská Štiavnica 1
Bánovce nad Bebravou 1
Liptovský Hrádok
Žilina 1
Michalovce 1
Košice 13
Ružomberok 1
Trebišov
Snina 1
Krajné
Kamenica nad Cirochou
Kapušany pri Prešove
Hrabovec
Považská Bystrica 1
Považská Bystrica 7
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
47,25
47,25
47,25
63
63
78,75
68,25
47,25
57,75
63
63
68,25
47,25
63
47,25
68,25
57,75
57,75
63
57,75
47,25
47,25
68,25
78,75
68,25
47,25
47,25
57,75
78,75
Lenka
Viera
Ingrid
Vladimír
Boris
Natália
Peter
Martina
Eva
Dávid
Tanja
Michal
Michal
Jarmila
Helena
Miroslav
Gabriel
Miroslava
Alena
Peter
Monika
Zuzana
Veronika
Františka
Vladyslav Viktorovič
Ivan
Bronislava
Tomáš
Veronika
Petra
Štrbová
Vatrtová
Kuhajdová
Boža
Rédli
Oršulová
Jankech
Kozáková
Šimbochová
Kondé
Markovič
Janáčik
Kuzár
Rabčanová
Romaňaková
Urban
Kráľ
Toušková
Maňková-Vachtárová
Sukeľ
Kašubová
Michalcová
Kolenová
Petrová
Svystak
Kolesár
Kubindová
Vida
Petríková
Turčanová
Severná 7
Hečkova 32
Matúšková 1649/8
Kpt. Nálepku 669/105
J.Kráľa 39
Chemikov 66/18
Šumavská 6
Viliama Žingora 19
Pázmaňa 60/12
Hviezdoslavova 56
Nábrežná 951/1
Jarná 6
Gaštanova 535/4
Janka Kráľa 27
Pod slivkou 519/5
č.d. 252
Horné Rakovce 1395/25
Letná 1080/30
Laborecká 35
Školská 617
Okružná 181
Nitrianska 5
Dr.Daniela Fischera 957/4
Dendeši 68
Komenského 2829/107
č.d. 310
Záhradná 452/5
č.d. 101
Zámocké námestie 577/19
3601
1001
5921
93601
97271
94901
3601
92701
95301
2401
5801
5315
6401
3104
7253
6401
6601
97226
95501
92001
6001
6901
2601
97242
91323
96701
Martin 1
Žilina 1
Dolný Kubín
Svit
Šahy
Nováky
Nitra
Martin 1
Šaľa 1
Zlaté Moravce 1
Čačak
Kysucké Nové Mesto 1
Poprad 1
Hrabušice
Stará Ľubovňa
Liptovský Mikuláš 4
Bežovce
Turčianske Teplice
Stará Ľubovňa
Humenné
Nitrianske Rudno
Topoľčany
Hlohovec 1
Kežmarok 1
Užhorod
Snina
Dolný Kubín 1
Lehota pod Vtáčnikom
Dubodiel
Kremnica 1
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
52,5
47,25
63
57,75
63
47,25
47,25
47,25
47,25
73,5
63
47,25
47,25
63
57,75
63
52,5
52,5
57,75
63
73,5
47,25
47,25
63
68,25
47,25
68,25
68,25
63
Martin
Monika
Peter
Nina
Veronika
Szilvia
Renáta
Zuzana
Peter
Richard
Katarína
Martin
Martina
Marek
Hana
Ivana
Klaudia
Anna
Veronika
Ondrej
Milan
Ľubomír
Libuša
Robert
Pavol
Michal
Jozef
Dávid
Emil
Dominika
Fajta
Dlugošová
Gereg
Mačugová
Borová
Morvai
Péterová
Kolibábová
Fulla
Niederland
Adamová
Čecho
Nemčeková
Kodák
Vrbovská
Popluhárová
Kovácsová
Šmidriaková
Blanárová
Krško
Pažický
Vyšný
Luczová
Sobota
Čižmár
Cisárik
Mlynarčík
Gula
Puha
Bozsóová
Vavrečka 293
Mierova 58
Partizánska 1284/23
Petzvalova 14
92
Janka Kráľa 39
Krajná 55
9.mája 20
Nepomuckého 10
Gaštanová 3207/7
Záhradnícka 25
Janka Kráľa 15/6
M. Chrásteka 12
Úzka 106/9
Tehelná 1494/57
Čachtická 2609/21
Okružná 4
Nográdyho 576/18
Do Brezníka 1333/3A
Lesnícka 1119
244
Žiarska 602/2
Železničná 5
Internátna 57
Eugena Geromettu 978/1
Dražkovce 210
Záhradná 28
Hatháza 386
Dunajská 1405/54
J.Vargu 4/83
2901
6401
1841
1015
2941
93601
94131
8301
5321
96001
3861
97101
91501
93532
90501
91501
4801
96001
1001
2302
93555
3104
4801
97404
1401
3802
5952
94637
93005
98401
Námestovo
Stará Ľubovňa
Dubnica nad Váhom
Žilina 15
Klin
Šahy
Dvory nad Žitavou
Sabinov
Markušovce
Zvolen 1
Vrútky
Prievidza
Nové Mesto nad Váhom
Kálna nad Hronom
Senica nad Myjavou
Nové Mesto nad Váhom
Rožňava 1
Zvolen 1
Žilina 1
Krásno nad Kysucou
Hontianska Vrbica
Liptovský Mikuláš 4
Rožňava 1
Banská Bystrica 4
Bytča
Dražkovce pri Martine
Veľká Lomnica
Moča
Gabčíkovo 1
Lučenec
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
63
47,25
68,25
73,5
57,75
57,75
47,25
47,25
68,25
63
47,25
63
57,75
47,25
63
68,25
47,25
47,25
63
57,75
78,75
57,75
68,25
57,75
68,25
57,75
47,25
78,75
57,75
68,25
Tomáš
Veronika
Ivana
Igor
Michaela
Zuzana
Tünde
Tomáš
Ján
Monika
Barbora
Lóránt
Zuzana
Andrea
Martina
Michaela
Katarína
Patrik
František
Kristína
Jana
Štefan
Lenka
Jana
Jozef
Eva
Filip
Lukáš
Veronika
Tatiana
Varga
Laurincová
Kancirová
Orgován
Beňadiková
Jendreasová
Šikurová
Madleňák
Regás
Vernusová
Gallová
Boráros
Bobulová
Grebáčová
Pavlíková
Müllerová
Gilányová
Gulač
Halás
Poliaková
Miková
Kurilla
Lukáčová
Líšková
Labis
Selveková
Michlík
Jakubík
Polačková
Nohavičková
Severná 1977/2
Bernoláková 21
Kvášovecká 4186/30
Húskova 47
Tkáčska 1/9
Hlavná 610
Kružná 9
č.d. 80
č.d. 549
Východná 314/3
Mlynská 289/2
Maloblahovská 5195/46
Hlboká 18
č.d. 415
Gavlovičova 7
Tuhárske nám 1
Povstalecká 18
Jarková 347
Vodárenská 94
Za jarkom 193/8
Morušová 524/2
Partizánska 2538/29
Ondavská 17
Krásna Ves 241
Družstevná 12
Sv.Rodiny 791/54
Družstevná 11
Slopná 140
č.d. 340
Železničná 238/70
7501
2801
1841
4023
5201
2944
4951
2964
94142
7617
91101
92901
93401
2964
91701
98401
97409
4925
92101
1301
3104
6901
4011
95653
6503
5907
5901
1821
7215
5001
Trebišov
Trstená
Dubnica nad Váhom
Košice
Spišská Nová Ves 1
Rabča
Brzotín
Oravská Jasenica
Veľké Lovce
Nižný Žipov
Trenčín 1
Dunajská Streda 1
Levice
Oravská Jasenica
Trnava 1
Lučenec
Banská Bystrica 9
Dobšiná
Piešťany 1
Teplička nad Váhom
Liptovský Mikuláš 4
Snina
Košice 11
Slatina nad Bebravou
Podolínec
Lendak
Spišská Belá
Lieskov
Budkovce
Revúca
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
63
52,5
68,25
47,25
68,25
63
47,25
78,75
68,25
78,75
63
68,25
47,25
73,5
63
78,75
73,5
73,5
47,25
57,75
68,25
68,25
52,5
68,25
47,25
68,25
63
57,75
78,75
57,75
Lucia
Martin
Ladislav
Matej
Zuzana
Zuzana
Michaela
Michaela
Mária
Michaela
Martina
Jana
Juraj
Martin
Gabriela
Monika
Dávid
Michal
Miloš
Alexandra
Mária
Mária
Ľudmila
Ondrej
Anna
Nina
Róberta
Zuzana
Petra
Radu
Kováčová
Kristeľ
Moravský
Švandtner
Pršová
Kurnotová
Kompaníková
Sochorová
Cziráková
Pitoňáková
Zibrínová
Nehézová
Pukaj
Hangai
Ujpálová
Vranová
Pečeňuk
Červený
Dorušinec
Balíková
Cibičková
Priečková
Ulbriková
Slovák
Tvrdá
Šinská
Humenová
Konôpková
Ostrožlíková
Ciubotaru
č.d. 374
Neresnická 267/10
484
C2 89/42-26
Príbovce 359
Mierová 1969/20
Hliny 1419/17-2
Kamence 1177
Dózsova 36
Ždiarska ulica 138/1
Rázusova 34
Vieska nad Žitavou 14
Veterná 10
Textilná 7
Clementisa 6/176
Moyzesova 776
Jána Švermu 6
Hlavná 51
Partizánska 1284/28
Dlhoveská 1401/53
Trenčianska 238/14
Gemerská 6/44
Jána Ámosa Komenského 26
163
SNP 1321
Sládkovičova 183/47-3
Mlynská 1484/95
Partizánska 2509/38
M.R.Štefánika 13
1822
96261
92502
1841
3842
2601
1701
91621
92705
5305
97701
95152
3401
93405
97901
1901
8501
95193
1841
92701
1861
1008
4801
92001
2302
95701
9301
6601
94103
Pružina
Dobrá Niva
Dolné Saliby
Dubnica nad Váhom
Príbovce
Dolný Kubín
Považská Bystrica 1
Čachtice
Šaľa 1
Beharovce
Brezno 1
Slepčany
Ružomberok 1
Levice 1
Rimavská Sobota
Ilava
Bardejov 1
Topoľčianky
Dubnica nad Váhom
Šaľa 1
Beluša
Žilina 8
Rožňava 1
Hlohovec 1
Krásno nad Kysucou
Bánovce nad Bebravou 1
Vranov nad Topľou 1
Humenné
Úľany nad Žitavou
Chisinau 2044
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
52,5
47,25
47,25
47,25
73,5
47,25
68,25
47,25
47,25
47,25
47,25
52,5
47,25
47,25
63
63
63
68,25
57,75
57,75
47,25
47,25
57,75
47,25
47,25
57,75
68,25
63
47,25
Zuzana
Martina
Lucia
Milada
Ivan
Zuzana
Palgutová
Furdová
Sokolová
Koudelková
Posokhin
Bakošová
Zuzana
Jana
Yana
Jana
Radka
Martin
Lenka
Zuzana
Šimon
Jana
Lýdia
Natália
Kristína
Marcela
Petra
Katarína
Paulína
Adriána
Miroslava
Slavomíra
Zuzana
Dominika
Dávid
Staroňová
Balejová
Malchytska
Svačinová
Slyšková
Uhelák
Madleňáková
Topolovská
Krajčovič
Šimová
Sotáková
Hreusová
Vavreková
Baranová
Straková
Javorská
Drobná
Gnipová
Fedoríková
Dedinská
Dióšiová
Adamčáková
Marcin
Hviezdoslavova 2130/9
Fraňa Kráľa 591
Bardejovská Zábava 6
Hankovce 129
Staré grunty 36
č.d. 260
Za ohradami 457, Závažná
Porub
č.d. 171
Streľničná 72
Pertoltice Pod Ralskem 154 471
Gabajova 24
Staré nábrežie 3283/3
Janka Kráľa 708/14
Družstevná 76/2
Švábska 71
Hliny 1377/200
Hlinné 283
Petzvalova 73
Trebejov 82
Štefánikova 19
Makarenkova 149/13
Kukučínova 8
Trenčianska 707
Partizánska 337/19
Hrnčiarska 59
Západ 1145/36-17
F.hečku 5283/126
Abranovce 20
Hlavná 216
5201
95197
8501
6712
Spišská Nová Ves 1
Žitavany
Bardejov 1
Koškovce
Bratislava 4
99105 Sklabiná
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
63
57,75
47,25
78,75
52,5
3202
3491
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
68,25
63
68,25
47,25
78,75
52,5
63
47,25
78,75
68,25
47,25
47,25
47,25
73,5
47,25
68,25
47,25
47,25
57,75
47,25
47,25
47,25
1001
7101
2901
7662
8005
1701
9435
1015
4481
8501
95801
92101
91321
6781
9101
2801
93401
8252
8614
Liptovský Mikuláš
Ľubochňa
Zakarpatsko Užhorod
Mimoň
Žilina 1
Michalovce 1
Námestovo 1
Parchovany
Prešov 1
Považská Bystrica
Soľ
Žilina 15
Trebejov
Bardejov 1
Partizánske 1
Piešťany 1
Trenčianska Turná
Belá nad Cirochou
Stropkov
Trstená
Levice
Kokošovce
Hažlín
Ľudmila
Anna
Lukáš
Nikola
Barbora
Marek
Marianna
Martin
Mária
Pavol
Pavel
Alena
Katarína
Jana
Lucia
Jozef
Ronald
Nikola
Matej
Ivana
Zuzana
Veronika
Zuzana
Ivana
Radka
Zuzana
Natália
Martin
Dušan
Andrea
Mitrová
Forkovičová
Šeliga
Ďurišová
Janáková
Samec
Sohová
Pupiš
Gaššová
Paulenda
Gladysz
Tušimová
Onuferová
Kunová
Dodeková
Melicher
Ďurovský
Kučerová
Brath
Červeňová
Šipoldová
Gábrišová
Gálová
Prílepková
Trnková
Pojezdalová
Bosnyaková
Stillhammer
Ďurica
Majerčáková
Buzulucká 25
Šoltésovej 7
Sídlisko Okulka 20/10
Jazernica 52
Hlboká Ulica 3072/9
Kováčska 102
Nábrežie A. Stodolu 15753
Mayerova 1435/36
Zemianska Dedina 7
Soblahovská 21
č.d. 580
č.d. 16
518
č.d. 691
Hlinická 1148/15
č. 132
Kotlárska 63/6
Topoľová 2057/2
č. 1544
A. Mamateja 2/15
M. Nešpora 1150
Palárikova 2786/20
Perecká 20
Žarnovická 1072/74
Majerský rad 74
č.d. 239
Orviský kút 82
311
č.d. č.d. 106
160
4022
5801
9303
3844
1324
3101
91401
2743
91101
98553
9434
95144
1401
91625
93521
5201
95117
3601
90841
95501
93401
3901
96301
97214
92101
92209
98512
5912
Košice 22
Poprad 1
Vranov nad Topľou 1
Jazernica
Levice
Strečno
Liptovský Mikuláš 1
Trenčianska Teplá
Nižná nad Oravou
Trenčín
Petrovice u Karviné
Dobroč
Bystré nad Topľou
Výčapy-Opatovce
Bytča 1
Potvorice
Tlmače 1
Spišská Nová Ves 1
Cabaj- Čápor
Martin
Šaštín-Stráže 1
Topoľčany
Levice 1
Turčianske Teplice
Krupina
Tužina
Piešťany
Borovce
Tuhár
Hôrka pri Poprade
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
63
78,75
63
57,75
47,25
47,25
63
47,25
57,75
68,25
68,25
47,25
52,5
47,25
78,75
57,75
47,25
47,25
78,75
78,75
68,25
47,25
47,25
47,25
78,75
63
78,75
47,25
63
47,25
Martina
Lenka
Ľudmila
Jana
Anna
Marko
Ján
Kristína
Adam
Lenka
Zuzana
Tatiana
Jana
Igor
Annamária
Lucia
Róbert
Pavol
Michal
Radka
Maroš
Alena
Stanislava
Kristína
Daniela
Daniela
Viera
Patrik
Jakub
Samuel
Karkošiaková
Blahušiaková
Rečičárová
Horváthová
Dendisová
Čižmárik
Benko
Klembarová
Gyeszat
Dvorská
Čakajdová
Gnidová
Ocetníková
Bardy
Molnárová
Paľáková
Žilka
Neilinger
Hladký
Hlavandová
Kobak
Džoganíková
Chupáčová
Lysáková
Rumanovská
Kirdová
Valašteková
Surovka
Bobrovský
Uhliar
Jánošíkova 1
Malinovského 6/22
Jabloňová 65
Pivovarská 732/72
Pribišská 157
Lomnická 6757/16
Mierova 20
Podjavorinskej 3384/5
552
SNP 289
Rozkvet 2062/133-11
Jankuľáka 599
Košická 2503/3
Javorová 1001/6
Hlavná 352
Záhradná 502
Moyzesova 853/52
Veľkoblahovská 69/27
Pod hájom 1361/149
359
Karná 12
74
č.d. 169
Ružínska 6
Halalovka 2340/23
J. Kráľa 730/33-119
Šafárikova 105
Olešná 756
Kozmonautov 33/21
Jesenského 826/2
3852
3601
1004
1901
2957
8001
6401
5801
92584
5562
1701
2712
6601
1401
94633
95852
1701
92901
1841
97248
6745
9016
91311
4011
91101
1851
4801
2352
3601
97242
Sučany
Martin
Žilina 4
Ilava
Oravská Lesná
Prešov
Stará Ľubovňa
Poprad
Vlčany
Prakovce
Považská Bystrica 1
Liesek
Humenné
Bytča
Modrany pri Hurbanove
Žabokreky nad Nitrou
Považská Bystrica 1
Dunajská Streda
Dubnica nad Váhom 1
Horná Ves
Topoľovka
Cernina
Trenčianske Stankovc
Košice 11
Trenčín 1
Nová Dubnica
Rožňava
Olešná pri Čadci
Martin 1
Lehota pod Vtáčnikom
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
68,25
47,25
63
73,5
47,25
78,75
47,25
63
47,25
68,25
52,5
57,75
47,25
47,25
63
47,25
63
73,5
47,25
47,25
47,25
63
78,75
52,5
63
68,25
78,75
47,25
63
68,25
Ivana
Katarína
Marián
Ivana
Juliána
Emília
Slavomíra
Denisa
Csilla
Dávid
Boris
Alexandra
Dominika
Veronika
Barbora
Dagmara
Martin
Peter
Natália
Anna
Adam
Daniela
Lukáš
Juraj
Mária
Gabriel
Alena
Patrícia
Lukáš
Peter
Adámeková
Tanušková
Púdelka
Siráňová
Oľhová
Ňaňková
Gregušová
Stašková
Krommerová
Anovčin
Gundzík
Adamovová
Balabánová
Kovalíková
Šišková
Vojtechová
Suja
Kopúň
Kucirková
Holečková
Letkovský
Graciková
Bača
Pacík
Rexová
Scholtz
Zelenáková
Knieznerová
Gomola
Augustín
Pod Poľanou 377/5
M. R. Štefánika 30
SNP 266/1
P.V.Rovnianka 5296/14
Kuzmányho 37
Za horou 280
č. 8
Nižný Hrabovec 298
Richterova 1123
Staničná 210
Ondavská 951
č.d. 112
Dolná Štvrť 364/2
Jolany Cirbusovej 48
Hlavná 165
Rohatecká 2
Šafárikova 15
Halalovka 2367/9
Ďumbierska 28
Slavíčkova 67/4
Kováčska 4/32
Slnečná 162/13
Razusova 47
Veľké Rovné 340
Michalská 445/11
Južná 1227/1
Sládkovičova 67/9
Tr.1. mája 16/6
č.d. 1208
M.R.Štefánika 585
97656
96301
91601
3601
3601
6531
95141
9421
92521
94602
9301
99108
90701
8301
92201
90901
4011
91108
8001
5201
2901
97201
1362
8222
98201
97226
5201
2301
91622
Pohronská Polhora
Krupina
Stará Turá
Martin 1
Martin
Jarabina
Lužianky
Nižný Hrabovec
Sládkovičovo
Čalovec
Vranov nad Topľou 1
Lesenice
Myjava 1
Sabinov
Veľké Orvište
Skalica 1
Košice 11
Trenčín
Prešov
Liberec 3 - Jeřáb
Spišská Nová Ves 1
Námestovo 1
Bojnice
Veľké Rovné
Šarišské Michaľany
Tornaľa
Nitrianske Rudno
Spišská Nová Ves 1
Oščadnica
Podolie nad Dudváhom
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
47,25
47,25
47,25
47,25
47,25
57,75
57,75
47,25
73,5
47,25
68,25
68,25
63
47,25
47,25
68,25
63
68,25
57,75
57,75
63
47,25
47,25
47,25
57,75
52,5
47,25
47,25
63
63
Matej
Helena
Karina
Peter
Lívia
Maroš
Matúš
Romana
Mátyás
Kristína
Marina
Helena
Jakub
Michaela
Beáta
Petra
Matúš
Terézia
Katarína
Binh
Jaroslav
Martin
Martin
Eva
Zuzana
Kristína
Lucia
Katarína
Ján
Veronika
Kukučka
Kadučáková
Čížová
Nádaždy
Vozáryová
Jurčák
Krasničan
Beňová
Varga
Vičíková
Varga
Hubová
Kičinko
Endreslová
Šarlinová
Liptajová
Rohaľ
Taryová
Biľová
Pham
Baričák
Kajan
Pardel
Schillerová
Prítyiová
Snopková
Juhászová
Kráľová
Peržeľ
Šteflíková
Dedovec 1041/67
Chlebnice 240
Skalská Nová Ves 2/125
Vajka nad Žitavou 418
Jegorovova 1661/6
Vansovej 6
č.d. 297
Vansovej 1/27
Ružová 1183
Podolie 890
Maršala Tita 3
Liptovský Peter 250
Opatovská 522/200A
Dlžiny 1457/51
T. Vansovej 1176/17
Tatranská polianka 22
Českej Lípy 36
Bzovík 180
9. Mája 1015/20
Vrbovská cesta 107
186
P.Blahu5198/5
Žiarska 601/1
Pivovarská 444/40
Roľnícka 9
Malé Chlievany 61
Lúčna 11
Osloboditeľov 208/73
Hlavná 14
Záhumenice 1393
1701
2755
91331
95188
97401
8001
2951
96501
92582
91622
3301
91101
3901
5001
6201
8501
96241
5361
92101
2301
3104
1901
95701
4413
1313
98012
90845
Považská Bystrica 1
Dlhá nad Oravou
Skalka nad Váhom
Lúčnica nad Žitavou
Banská Bystrica 1
Prešov 1
Lokca
Žiar nad Hronom 1
92582 Tešedíkovo
Podolie
Kovačica /Srbsko/
Liptovský Hrádok
Trenčín 1
Turčianske Teplice
Revúca 1
Starý Smokovec
Bardejov
Bzovík
Spišské Vlachy
Piešťany
Oščadnica
Nové Zámky
Liptovský Mikuláš 4
Ilava
Nové Zámky 1
Bánovce nad Bebravou
Valaliky
Rajecké Teplice
Hrnčiarske Zalužany
Gbely
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
47,25
63
47,25
47,25
57,75
78,75
47,25
63
63
68,25
63
68,25
57,75
68,25
47,25
63
47,25
52,5
47,25
63
57,75
63
68,25
57,75
68,25
78,75
47,25
68,25
47,25
Tomáš
Martina
Ján
Andrej
Veronika
Viktória
Martin
Mária
Lukáš
Erik
Alexandra
Andrej
Matej
Stanislav
Lucia
Stanislav
Alexandra
Katarína
Michal
Anna
Zuzana
Mária
Matej
Andrea
Zuzana
Jakub
Carmen
Táňa
Zsófia
Kristína
Vrbiniak
Reptová
Cisár
Berkeš
Petrovská
Verešpejová
Šesták
Krajňáková
Zúbek
Skácal
Chomová
Babič
Golian
Černega
Rišiaňová
Benka
Sýkorová
Záturecká
Šafár
Rumančíková
Tomková
Hladeková
Burian
Mikulášková
Slašťanová
Svrček
Gyepesová
Záhoráková
Kelemen
Mihová
Borovianska 899/5
Podhorie 262
Nitrianska 222/65
Hlboká 32
Kunešovská ulica 30
č.d. 38
Šebešťanová 177
Okružná 40
Generála Petrova35
Dlhá 61
č.d. 127
Komenského 26
Kosihovce 89
č. d.38
Makovického 32
Michala Tomana 20
J. Bellu 63
Paseka 628/18
Nábrežie mládeže 11
Štúrovo nábr. 4/62
Horská 1278/1
Pod Záruby 38
Rozkvet 2045/92-38
Kasárenská 534/38
Jastrabá 51
17. Novembra 25
č.d. 19
Mochovská 32
Mliečno 408
č.d. 1171
96001
90611
95501
7701
97251
8233
1704
5401
7101
2755
3244
92101
99125
6761
3601
3495
97667
94901
5201
95806
2953
1701
90065
96701
6401
95153
93405
93101
1306
Zvolen 1
Prietrž
Topoľčany 1
Kráľovský Chlmec
Handlová
Chminianska Nová Ves
Považská Bystrica 4
Levoča
Michalovce
Dlhá nad Oravou
Liptovská Kokava
Piešťany
Čebovce
Stakčínska Roztoka
Martin
Kovačica
Likavka
Závadka n/Hronom
Nitra
Spišská Nová Ves
Partizánske 6
Breza
Považská Bystrica 1
Záhorská Ves
Kremnica 1
Stará Ľubovňa
Klasov
Levice 5
Šamorín
Terchová
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
47,25
47,25
78,75
57,75
47,25
57,75
63
47,25
57,75
68,25
63
78,75
63
52,5
63
57,75
52,5
47,25
68,25
68,25
47,25
47,25
47,25
63
47,25
63
57,75
78,75
47,25
Kristína
Michal
Lucia
Boris
Jakub
Jaroslava
Michaela
Zuzana
Radka
Veronika
Dušan
Michal
Ivan
Nikola
Simona
Zuzana
Bianka
Lenka
Veronika
Kamil
Anna
Eva
Kristína
Michaela
Michal
Veronika
Lucia
Ladislav
Silvia
Ivana
Lomen
Kočík
Džupinová
Baranec
Lorencovič
Mackaničová
Holaňová
Kocsisová
Kubová
Smutná
Senderák
Sušanin
Kucharik
Rybanská
Páleníková
Ondrejková
Bublošová
Antalová
Škubová
Ivanko
Rybarska
Bednáriková
Vojtášová
Katonová
Rohleder
Weissová
Vaterková
Markovič
Hrebíková
Šturcová
Branislava Nušica 79
č.d. 175
Vansovej 7
Bernolákova 23
Šoltésovej 5
Komenského 19
Ľubeľa 193
Školská 7
Dubová 15
Mudrochova 929/7, Rajec
Tehelná 100
Kuzmányho 996/9
Jilemnického 3999/41
Partizánska 361
Murániho 4
Mostná 35/5
Veľké Ludince 28
Notárska 1115
Ševčenkova 1661/2
Zlatá 461
Kulpínska 24
Adama Trajana 23
B. S. Timravy 10/20
Rudohorská 24
Jesenského 1114/55
Letná 3374/29
č.d. 212
Podjavorinskej 3388/4
Roľnícka 13
Okružná 152/A
22300
1864
8001
97405
8001
8501
3214
93401
1007
1501
8501
2001
3601
95618
94901
97251
93565
92585
6601
4921
Stará Pazova
Košeca
Prešov
Banská Bystrica 5
Prešov
Bardejov
Ľubeľa
Levice
Žilina 7
Žilina
Bardejov
Púchov 1
Martin
Bošany
Nitra
Handlová
Veľké Ludince
Neded
Humenné 1
Betliar
Báčsky Petrovec
92101 Piešťany
1008 Žilina 8
97411 Banská Bystrica 11
92601 Sereď 1
5801 Poprad
2963 Mútne
5801 Poprad 1
3105 Liptovský Mikuláš
2204 Čadca 4
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
73,5
63
47,25
47,25
78,75
57,75
63
63
68,25
47,25
52,5
63
78,75
47,25
52,5
52,5
47,25
47,25
47,25
68,25
47,25
47,25
52,5
57,75
68,25
63
57,75
47,25
68,25
Vladimíra
Dávid
Dominika
Mário
Ľudmila
Miroslav
Martina
Veronika
Jana
Mária
Miroslava
Dominik
Daniela
Alexandra
Matej
Katarína
Andrea
Monika
Matúš
Nikola
Ján
Sebastián
Nora
Michal
Júlia
Martin
Kristína
Klára
Martin
Michaela
Pirhalová
Budinský
Dongová
Kernaševič
Adamčíková
Mihálek
Klebanová
Urbanová
Jergelová
Gáborová
Bendíková
Gajdoš
Štecová
Trégerová
Gonda
Pilková
Garajová
Ganobčíková
Holub
Oceláková
Fiľo
Kováč
Olexová
Bartas
Csontóová
Dian
Gašparíková
Tužáková
Štědroň
Makarová
Karola Kuzmányho 25
1. mája 9
SNP 9/23-49
Nová štvrť 205/19
Rozkvet 2073/155
Hospodárska 80
J.Grešáka 4
Hviezdoslavova 26
MPČĽ 40
Parcelná 345
č.d. 174
Štúrová 944/13
Sedliská 362
Rázusova 1546/28A
Andreja Bažíka 428
A.Stodolu 52
J. Kollára 362/3
č.d. 304
Nešporova 20
Dojč 14
Partizánska 68/20
Veľký Lél 821
Turecká 619
Peliškova 675/30
Kpt. Nálepku 31
Soblahovská 57/48
R. Jašíka 349/8
Ústecko-Orlická 2344/2
Boženy Němcovej 9
J. Jesenského 71
6001
96901
1851
8212
1701
91700
8501
3101
97703
1302
5322
95633
9409
3301
2732
3601
96501
2962
4011
90602
98556
94612
4922
90901
93405
91101
97223
5801
97401
8301
Kežmarok
Banská Štiavnica 1
Nová Dubnica
Kapušany pri Prešove
Považská Bystrica 1
Trnava
Bardejov
Liptovský Mikuláš 1
Brezno 1
Gbeľany pri Žiline
Jamník
Chynorany
Sedliská
Liptovský Hrádok 1
Zuberec
Martin
Žiar nad Hronom
Oravské Veselé
Košice
Dojč
Tomášovce
Zlatná na Ostrove
Gemerská Poloma
Skalica
Levice 5
Trenčín
Dolné Vestenice
Poprad
Banská Bystrica 1
Sabinov
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2013
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
68,25
47,25
78,75
63
47,25
47,25
63
47,25
68,25
47,25
68,25
63
68,25
57,75
63
78,75
68,25
68,25
47,25
57,75
68,25
57,75
47,25
63
47,25
68,25
47,25
63
63
47,25
Eva
Marek
Miroslav
Boris
Andrea
Patrícia
Aleš
Lívia
Natália
Veronika
Peter
Erika
Peter
Katarína
Jana
Ondrej
Marek
Martina
Enkhtur
Petra
Lenka
Veronika
Michal
Martina
Ľubica
Klára
Miloš
Mária
Hana
Martin
Kalíková
Tomasch
Liščinský
Vida
Bobiková
Bajcsiová
Hrebík
Puškárová
Špesová
Durná
Chudý
Strišovská
Vojtek
Karasová
Gibasová
Podolák
Both
Oršulová
Baasankhuu
Chmelíková
Lazorová
Mozolová
Hojčka
Ondrášiková
Špaňová
Steiningerová
Leng
Papčová
Matušková
Kravec
č.d. 48
Javornícka 5
Havanská 3
Š. Závodníka 478/8
Nemocničná 2334/4
Okružná 106/53
Roľnícka 13
Štúrova 4
Okružná 42
Kemi 627/1
Súkenícka 15
Mlynky 216
Hviezdoslavova 33
Vitanová 181
Tajovského 10/126
č.d. 166
Rovnianka 14/29
Sitnianska 1
91333
97411
4013
97101
7501
2204
3105
5304
6401
3104
93401
5376
6401
2712
96501
91332
3601
97411
Horné Motešice 87
Sv.Jakuba 29
Nová 196
Janka Kráľa 1192/2
1.mája 59
Hviezdoslavova 35
Piaristická 6687/2A
č.d. 142
Nová 8215/44
Trieda SNP 49
Fándlyho 5
91326
8501
95854
95806
98559
93701
91101
4931
3406
97401
7101
Horná Súča
Banská Bystrica 11
Košice 13
Prievidza 1
Trebišov
Čadca 4
Liptovský Mikuláš 5
Spišské Podhradie
Stará Ľubovňa
Liptovský Mikuláš 4
Levice 1
Mlynky
Stará Ľubovňa
Liesek
Žiar nad Hronom 1
Dolná Súča
Martin
Banská Bystrica 11
Ulaanbaatar
Motešice
Bardejov
Hradište pri Partizánskom
Partizánske 6
Vidina
Želiezovce
Trenčín 1
Rožňavské Bystré
Ružomberok 6
Banská Bystrica 1
Michalovce
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
73,5
63
68,25
68,25
57,75
57,75
63
63
52,5
47,25
63
47,25
47,25
47,25
47,25
68,25
57,75
47,25
68,25
47,25
73,5
52,5
63
68,25
68,25
47,25
47,25
52,5
47,25
68,25
Miroslava
Petra
Katarína
Lenka
Marek
Veronika
Dávid
Róbert
Katarína
Paula
Tatiana
Lukáš
Matej
Jakub
Tomáš
Veronika
Zuzana
Monika
Ema
Kristína
Erik
Simona
Martina
Ines
Andrej
Marianna
Matej
Marek
Terézia
Matej
Olejníková
Bartošová
Gašparová
Ťažká
Fico
Valášková
Uzsák
Molnár
Tureková
Mazúrová
Krištofová
Cehľár
Pirháč
Sciranka
Kopecký
Medvecká
Hábeková
Frajkorová
Poláčiková
Juríková
Koháry
Sčensná
Lučanská
Machado Pureza Guerra
Kútnik
Koštialová
Ondruška
Kádek
Furjelová
Gazdarica
č.d. 448
Partizánska 3266/4
Zadná 6/6
9. mája 14
Pod Katrušou 15
Moyzesova 816 100-2
Vörösmartyho 4
I.krasku 736/30
Fraňa Kráľa 11
Rozkvet 2076/160
Suchý potok 565/22
Poľovská 130/78
Štúrova 15
Užhorodská 21
Kollárovo námestie 310
Medvedzie 111
Tulská 2021/13
Fialková 1530/1
Ústianska 1079/11
281
Veľké Krškany 248
47
Železničná 239
Rua António Reis No.6 2780-015
Pri Váhu 125/125
Ľuborčianska 1056/50
Sitnianska 25
G.Betlena 53
Na Karasiny 65/10
Moskovská 16
8253
5801
8216
97703
94905
1701
94301
97406
1701
97242
96801
4011
3821
2744
2601
7801
2801
90631
93401
6502
3261
3491
91441
97411
94001
97101
97404
Petrovany
Poprad 1
Záhradné
Brezno 3
Nitra 5
Považská Bystrica 1
Štúrovo
Prievidza
Banská Bystrica 6
Považská Bystrica 1
Lehota pod Vtáčnikom
Košice-Poľov
Nová Baňa
Košice 1
Mošovce
Tvrdošín
Dolný Kubín 1
Sečovce
Trstená
Hlboké
Levice 1
Vyšné Ružbachy
Važec
Porto Salvo
Ľubochňa
Nemšová
Banská Bystrica 11
Nové Zámky 1
Prievidza
Banská Bystrica 4
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
47,25
47,25
47,25
47,25
47,25
52,5
47,25
63
63
63
47,25
73,5
47,25
63
68,25
57,75
47,25
63
47,25
47,25
63
47,25
63
47,25
57,75
57,75
63
47,25
47,25
Radoslava
Peter
Jarmila
Zuzana
Simona
Jana
Matúš
Michaela
Nikoleta
Viktória
Eliška
Dominika
Filip
Paulína
Lucia
Hana
Gabriela
Daniel
Zuzana
Juraj
Diana
Romana
Martin
Marcela
Martina
Michaela
Jana
Kristína
Veronika
Nina
Balážová
Ivanecký
Hlaváčová
Greškovičová
Pavelčáková
Slováková
Roman
Maďarová
Ficová
Kakalejčíková
Kopecká
Gerčáková
Kubina
Cséplöová
Dičérová
Jasaňová
Lačná
Žulčák
Leštinová
Kucharík
Leová
Ondáková
Marcinov
Krajňáková
Bruziková
Kubištelová
Havlíková
Gašparovičová
Ilovská
Nosáľová
č.d. 394
Starozagorská 1391/35
Francisciho 3/3
Bardejovskaá 359/17
Ľ. Štúra 489/9
P.Benického 13
Mikulovská 18
Česká 407/28
č.d. 52
Varšavská 9
Novomeského 1320/6
Pod stráňou 850
Lopušná 6
Komenského 9
Vinohradská 1599
Starozagorská 11
Za Kaštieľom 1325/3
Hudcovce 119, Topoľovka
Lúčna 1014/11
Západná 11/27
Staré grunty VM Ľ. Štúra 36
č.d. 732
12
J.Francisciho 34
Kpt. Nálepku 33
Závodie 263
č.d. 271
č.d. 425
gen.Miloša Vesela 18
Sady Cyrila a Metoda 20/10-5
90863
4001
5401
8901
8901
94901
8501
97901
7236
4013
95701
2801
2601
8301
95131
4011
5311
6745
1401
91108
84104
1323
6601
5401
5921
2355
94132
3244
3401
1851
Radošovce
Košice
Levoča
Svidník
Svidník
Nitra
Bardejov
Rimavská Sobota 1
Kaluža
Košice 13
Bánovce nad Bebravou 1
Trstená
Dolný Kubín
Sabinov
Močenok
Košice 11
Smižany
Humenné
Bytča
Trenčín 1
Bratislava 4
Višňové pri Žiline
Humenné 1
Levoča
Svit
Vysoká nad Kysucou
Semerovo
Liptovská Kokava
Ružomberok 1
Nová Dubnica
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
52,5
47,25
47,25
63
47,25
63
63
63
52,5
57,75
57,75
63
63
47,25
47,25
47,25
47,25
47,25
63
57,75
68,25
52,5
63
47,25
47,25
47,25
68,25
47,25
68,25
47,25
Júlia
Lukáš
Hedviga
Mónica
Monika
Eduard
Renata
Petronela
Marek
Monika
Simona
Katarína
Terézia
Peter
Martin
Katarína
Ivan
Matúš
Lukáš
Peter
Katarína
Natália
Ján
Ivan
Mária
Paula
Levente
Juraj
Veronika
Samuel
Kaluderovičová
Kozák
Gejdošová
Carrión Jiménez
Šimčáková
Eiben
Krajcrová
Korbová
Jelen
Berzáková
Gombárová
Badžgoňová
Kontová
Silanič
Filek
Gáliková
Komorný
Sámel
Veliký
Antal
Matúšková
Bélaiová
Bilohuščin
Oškerský
Kotusová
Valaská
Molnár
Bilec
Matušková
Zmeko
Tatranská 7
Americká trieda 1
Stredný 772
Calle de la Amistad 6
Jesenského 806/4
Berlínska 17
Rovňanova 4
Filická 73/27
Tekovská Nová Ves 83
Športovcov 280
Pod hájom 1091/69
Beckov 456
Lesná 591/46
1. mája 2054/6
Roháčska 85
Staničná 22
Záhumenice 664
Na Graniari 41
Rozkvet 2078/166-4
Slávikova 2694/2
Komenského 23
Potravinárska 23
Sama Chalupku 18
P. O. Hviezdoslava 5/85
Štiavnička 124
Ulica mieru 12/1379
Námestie priateľstva 2172/33
Vihorlatská 1725/7
Lúčna 1766/26
č. 91
97411 Banská Bystrica 1
4013 Košice 13
3484 Sliače pri Ružomberk
Albacete
5311 Smižany
4013 Košice 13
95301 Zlaté Moravce 1
5801 Poprad
93525 Nová Dedina pri Leviciach
1325 Stráňavy
1841 Dubnica nad Váhom 1
91638 Beckov
1004 Žilina
6901 Snina
2732 Zuberec
95173 Jelenec
90845 Gbely
97401 Banská Bystrica 1
1701 Považská Bystrica 1
94603 Kolárovo
98401 Lučenec
94901 Nitra 1
7301 Sobrance
96501 Žiar nad Hronom
3401 Ružomberok 1
95501 Topoľčany
92901 Dunajská Streda 1
6601 Humenné
96205 Hriňová
95124 Nové Sady pri Nitre
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
78,75
73,5
68,25
73,5
68,25
47,25
68,25
63
47,25
57,75
52,5
68,25
68,25
47,25
73,5
63
68,25
57,75
73,5
57,75
47,25
47,25
47,25
63
63
63
63
57,75
47,25
Veronika
Patrícia
Soňa
Simona
Roman
Katarína
Marek
Samuel
Marek
Veronika
Martina
Mária
Juraj
Iván
Veronika
Lucia
Diana
Veronika
Stanislav
Veronika
Zuzana
Denisa
Lenka
Michal
Peter Dan
Radana
Diana
Matej
Iliyana
Igor
Jancová
Maškulíková
Krupejová
Elšíková
Macko
Krajčovičová
Kamenický
Titka
Ondruš
Hrušková
Mikušová
Štelbacká
Stacho
Yeste Martínez
Veselá
Žalmanová
Čepcová
Bukovičová
Šimko
Klusová
Jakúbková
Szücsová
Leštinská
Babinec
Ferenčík
Výbohová
Šimovičová
Knapčok
Iliyanova Vladova
Lúčanský
Pod kaštieľom 644/44
Komenského 2654/4
Gutgeselova 15
č. d. 1164
Jasenovská 157
Kaplna 113
Špitálska 350/40
Jurkovičova 21
Terchová 570
Lesna 625/9
Nábr.Sv.Cyrila 42/2
Rozvoj 15
Halalovka 60
Calle San Rogelio 1 2 P 02 J
Sad Kpt. Nálepku 50-20/25
č.d. 272
Kňažická 11
č.d. 53
Pri mlyne 797
Moravská 1634/21
Štúrova č.d. 272
Ladislava Majerského 569/2
Krivá 30
Janka Kráľa 3/56
Jánošíkova 40
Nad Kotlom 35
8. Apríla 216/4
Clementisova 12
Trakiya Str. N. 20 5300
Sokolská 83
1841
6901
8501
94354
6601
90084
5401
94911
1306
92221
5401
91108
1851
3812
95197
3244
95115
2001
1853
96601
2755
96501
8001
96301
91601
4022
96001
Dubnica nad Váhom 1
Snina
Bardejov 1
Svodín
Humenné
Báhoň
Levoča
Nitra 11
Terchová
Moravany nad Váhom
Prievidza
Levoča
Trenčín 8
Baza
Nová Dubnica
Necpaly
Žitavany
Liptovská Kokava
Mojmírovce
Púchov 1
Bolešov
Hliník nad Hronom
Dlhá nad Oravou
Žiar nad Hronom 1
Prešov
Krupina
Stará Turá
Košice 22
Gabrovo
Zvolen 1
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
47,25
47,25
78,75
47,25
47,25
68,25
63
47,25
78,75
47,25
47,25
63
63
47,25
57,75
68,25
47,25
57,75
47,25
63
68,25
57,75
47,25
68,25
68,25
57,75
63
68,25
47,25
Richard
Alžbeta
Monika
Lenka
Marian
Soňa
Adam
Michal
Marianna
Kamila
Jana
Bojan
Lucia
Zuzana
Katarína
Radoslav
Lucia
Adela
Jana
Róbert
Michal
Veronika
Ivana
Evelin
Tomáš
Lucia
Kristián
Simona
Dominik
Františka
Krumpolec
Szárazová
Roháčová
Baránková
Trgala
Stanislavová
Domanický
Uhrin
Jackovičová
Marhefková
Čuláková
Petrič
Gelačáková
Ďurmeková
Gieciová
Paučo
Stopková
Gašparíková
Ondrejmišková
Kallo
Šebeňa
Belušková
Polláková
Bíró
Molnár
Okienková
Paller
Rezáková
Benčko
Tomoriová
M.Dulu 4925/42
Hlavná 4/2
Slatinská 78/60
Kuzmániho 19
MATEJA BELA 52
Tatranská 25
Rozkvet 2053/108-3
29. augusta 58/5
Royova 6
Sabinovská 19
Kukorelliho 70
Aerodromsko Naselje BB
Podzávoz 2216
Kollárova 1303/13
Vystrkov 1147/1
Novohradská 8
SNP 998/23
Rudolfa Jašíka 349/8
Rovňanova 6
Rozkvet 2056/123-51
Čaradice č.d. 235
K Surdoku 59
Pod hájom 1090/64
Rad Pókatelek 4410/2
Námestie slobody 30/10
Staničná 324
Hrádza 32
296
Tomášikova 1179/12
Třebíčska 15
3608
94107
1861
8501
92101
8001
1701
97251
8005
8001
8501
2201
1841
95701
99001
92401
97223
95301
1701
95301
8001
1841
92901
92601
91623
96801
1705
5001
6601
Martin 8
Veľký Kýr
Beluša
Bardejov
Piestany
Prešov 1
Považská Bystrica 1
Handlová
Prešov 5
Prešov 1
Bardejov
Priedor
Čadca 1
Dubnica nad Váhom
Bánovce nad Bebravou
Veľký Krtíš
Galanta 1
Dolné Vestenice
Zlaté Moravce 1
Považská Bystrica
Zlaté Moravce 1
Prešov
Dubnica nad Váhom 1
Dunajská Streda 1
Sereď 1
Pobedim
Nová Baňa
Považská Bystrica 5
Revúca 1
Humenné
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
68,25
47,25
57,75
57,75
73,5
47,25
57,75
52,5
57,75
47,25
63
52,5
47,25
47,25
68,25
63
63
78,75
57,75
57,75
73,5
63
47,25
47,25
63
57,75
57,75
47,25
57,75
47,25
Patrícia
Martina
Barbora
Lívia
Hana
Jana
Eva
Katarína
Veronika
Veronika
Zuzana
Ivan
Veronika
Anna
Alexandra
Zuzana
Stanislav
Andrea
Ľubomír
Ivana
Martin
Katarína
Miroslava
Silvia
Michaela
Lucia
Iveta
Marián
Martin
Viktor
Fereková
Červenková
Huszárová
Dvorská
Sýkorová
Zelmanová
Jánošíková
Čurová
Košovská
Vanková
Kanisová
Justus
Povodová
Hriňaková
Kudzejová
Hricová
Šenšel
Čunderlíková
Babic
Lucká
Škrečko
Bajusová
Letrichová
Oda Montoya
Nemcová
Kovalčíková
Lukáčová
Senko
Inger
Vereš
Ústie nad priehradou 57
Stromová 1
Vikárska 5
Východná 7267/9C
Svinná 471
Komenského 2653/3
Dlhé Hony 19
Duchnovičova č. d. 1677/2
č.d. 86
J.Selyeho 11/15
Cesta k vodojemu 209/9
Budovateľská 4222/2A
Rozkvet 2051/105-20
č.d. 306
Pugačevova 20
Bernolákova 1093
Partizánska 286/7
Tatranská 58
Iviny 264
Škarvana 33/10
č.d. 74
Jána Bottu 203/63
Červenej armády 1201/12
c/Gran Capitan 24
Sibírska 33
Za Valy 1103/15
Svätoplukova 1816
Jarmočná 240/78
Veľký Báb 371
Palárikova 17
2801
92101
94901
91108
91324
6901
91101
6601
97248
94501
1003
95501
1701
6531
6601
9301
90701
3401
96212
2744
98532
6901
3901
Trstená
Piešťany 1
Nitra
Trenčín 8
Svinná
Snina 1
Trenčín 1
Humenné 1
Radobica
Komárno
Žilina 3
Topoľčany
Považská Bystrica
Jarabina
Humenné
Vranov nad Topľou 1
Myjava 1
Ružomberok 1
Detva-Sídlisko
Tvrdošín
Veľká nad Ipľom
Snina 1
Turčianske Teplice
Granada
8001 Prešov
95701 Bánovce nad Bebravou
97101 Prievidza
6401 Stará Ľubovňa
95134 Báb
5201 Spišská Nová Ves
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
57,75
47,25
78,75
47,25
47,25
68,25
52,5
68,25
63
52,5
63
68,25
68,25
47,25
57,75
63
63
57,75
47,25
63
47,25
47,25
47,25
68,25
47,25
57,75
47,25
68,25
47,25
63
Dagmara
Zuzana
Petru
Matej
Viktória
Zuzana
Barbora
Miroslava
Tomáš
Ervin
Michal
Dominika
Nikoleta
Anita
Jana
Éda
Kristína
Lenka
Samantha Leonor
Veronika
Vladimír
Miloš
Olga
Filip
Martina
Patrícia
Peter
Timea
Jakub
Žaneta
Bodová
Lipovská
Labunet
Ječmen
Štefeková
Čanádyová
Točíková
Staroňová
Baka
Nagy
Sýkora
Holubjaková
Pappová
Ribar
Juríková ml.
Kiššová
Vargová
Michalovová
Alvarez de Santis
Lengvarská
Hudec
Toporcer
Kocurková
Svrček
Macová
Bujková
Hrabčák
Kovácsová
Lukašík
Nazarejová
Cintorínska 181
Školská 242
Cuza-Voda 39/2 Ap. 72
Karpatská 9A
Záhradná 182/4
Brodzany 894/4
Vozokany 109
Roľnícka 449/4
Proletárska 16
Mierová 105
Soblahov 35
Mútňanská Píla 618
Súkennícka 13
Vojvode Bojovica 10/16
Pribylina č.d. 321
č.d. 222
Mužla 548
Janka Kráľa 25/57
Ciudadela "Bellavista Man
Nálepkova 1
Odtrnovie 913
Jesenná 9
Hutnícka 7/14
9.mája 1185/8
Bašovce 152
452
Železiarenská 491/19
č.d. 29
Nábrežná 7/35
Jazdecká 8
2001 Púchov 1
92553 Pata
1008
94901
3853
95604
3101
93541
94655
91338
2963
93401
3242
99109
94352
96501
5311
1322
5801
5201
2404
92201
9421
4015
4913
3861
8001
Žilina 1
Nitra 1
Turany nad Váhom
Nitrianska Blatnica
Liptovský Mikuláš
Tekovské Lužany
Pribeta
Soblahov
Mútne
Levice 1
Novi Sad
Pribylina
Veľká Čalomija
Mužla
Žiar nad Hronom 1
Guayaquil
Smižany
Rosina
Poprad
Spišská Nová Ves
Kysucké Nové Mesto
Ostrov pri Piešťanoch
Nižný Hrabovec
Košice 15
Hucín
Vrútky
Prešov 1
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
57,75
47,25
63
63
47,25
63
68,25
63
52,5
73,5
57,75
47,25
63
57,75
47,25
68,25
47,25
47,25
78,75
57,75
68,25
68,25
63
47,25
52,5
47,25
47,25
78,75
68,25
63
Danuša
Ivana
Branislav
Ján
Alena
Ján
Henrieta
Peter
Ivona
Prokop
Hajnalka
Ivana
Marek
Klaudia
Nikola
Marianna
Vladyslav Edhardovyč
Janka
Jakub
Dominika
Patrícia
Sabína
Ting
Jozef
Miroslava
Andrej
Radoslav
Barbora
Lucia
Zuzana
Jović
Pobudová
Ballon
Dzurec
Radzová
Jožiov
Gubáňová
Šišovský
Vilémová
Harazim
Tóthová
Frenová
Kužel
Kukurová
Švárna
Prišťáková
Havshynskyy
Charvátová
Roháč
Rybárová
Parížková
Kusyová
He
Hladký
Novysedláková
Chromeček
Ivan
Drotárová
Kubalová
Krivá
Janka Jesenského 20/a
Malá Strana 161
Krátka 5
č.d. 982
A. Štefánku 5/14
Vybúchanec37
Hruboňovo 262
Tatranská 53
P.Jilemnického 306/2
Nová 283
Školská ulica 120
Lesné 49
P. V. Rovnianka 6
Lesná 337/9
Pri Jamníčku 136
221
81101
90846
93401
1355
96501
7101
95125
8001
5921
74731
95178
7101
3601
5921
3301
93557
Bratislava 1
Unín pri Skalici
Levice 1
Štiavnik
Žiar nad Hronom
Michalovce
Hruboňovo pri Nitre
Prešov 1
Svit
Velké Hoštice
Kolíňany
Michalovce
Martin 1
Svit
Liptovský Hrádok
Jur nad Hronom
Malinovského 1112/16
463
Lipová 1214/13
Veterná 416
222
97701
91953
1306
2942
5302
Brezno 1
Dechtice
Terchová
Bobrov
Spišský Hrhov
č.p. 313
Zimná 3234/6
Veľkomoravská 2167/48
Novohradská 20
Mihaľov 52
Sasinkova 977/27
Východná 7
95616
5801
91105
98401
8501
92203
91108
Nitrianska Streda
Poprad
Trenčín
Lučenec 1
Bardejov 1
Vrbové
Trenčín 8
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
78,75
52,5
57,75
47,25
78,75
47,25
68,25
68,25
63
47,25
47,25
47,25
57,75
47,25
63
63
63
78,75
57,75
68,25
63
63
63
68,25
78,75
73,5
47,25
47,25
63
63
Eva
Tímea
Martina
Martin
Matej
Zuzana
Petra
Lucia
Katarína
Barbora
Eva
Peter
Mária
Dominika
Ivona
Miroslav
Artur
Diana
Zuzana
Katarína
Jozef
Mária
Jana
Denisa
Stanislava
Lucia
Miroslava
Katarína
Miroslav
Šimon
Radimáková
Kerekešová
Glosová
Štefánik
Zverbík
Kubová
Pániková
Hrčková
Kučová
Kleinová
Podobová
Kmeť
Štefaničáková
Spodniaková
Janíčková
Kompaník
Prots
Schlosserová
Kolenčíková
Šikulová
Fuzia
Klimová
Mikitková
Macúchová
Kvandová
Mačugová
Zajáčková
Almásiová
Hlavna
Senaj
Pribinova 1042/1
Okružná 2147/20
Sibírska 25
Svätoplukova 1240/47
Tatranská 30
Polárna 10
Hlboká 24
Vyšné Matejkovo 7854
Hradiská 15, Sučany
Rázusova 292/14
Gagarinova 1266/57-4
Pri Váhu 55
Za Soľnou 6
Môťovská 370/15
Kollárova 1306/23
249
Zaliznyčna 4/22
Medená 4
Pribišská 893
Osvety 196/15
Hamuljakova 140/19
č.d. 395
Jilemnického sady 28
J. Kráľa 15
Dolný Bukovec 70
Kuzmányho 37
Beckovská 1
Blatná Ulica 36/32
Novomeského 5
Jarková 1973/42
92601
4801
8001
95701
97401
4012
93401
3403
3852
5201
1841
3406
91441
96001
1841
1813
5331
2957
1004
2901
98551
6601
93601
99102
6001
91101
92003
9101
Sereď
Rožňava 1
Prešov
Bánovce nad Bebravou
Banská Bystrica
Košice 12
Levice 1
Ružomberok 3
Podhradie
Spišská Nová Ves
Dubnica nad Váhom
Ružomberok 6
Nemšová
Zvolen 1
Dubnica nad Váhom 1
Papradno
Užhorod
Novoveská Huta
Oravská Lesná
Žilina 4
Námestovo
Podkriváň
Humenné
Šahy
Dolná Strehová
Kežmarok 1
Trenčín 1
Horné Mýto
Hlohovec 3
Stropkov
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
47,25
68,25
52,5
63
47,25
47,25
78,75
63
47,25
68,25
68,25
68,25
57,75
47,25
63
47,25
63
52,5
52,5
47,25
68,25
63
52,5
68,25
68,25
47,25
57,75
47,25
68,25
68,25
Eva
Natália
Monika
Kamila
Aneta
Katarína
Richard
Stanislava
Monika
Katarína
Ivana
Petra
Yao
Simona
Barbora
Michaela
Andrea
Katarína
Karolína
Petra
Alexander
Anna
Milan
Simona
Petra
Vladimír
Juliana
Mária
Katarína
Mária
Velšicová
Schlesingerová
Kundrátová
Trévaiová
Ševcová
Kocáková
Bólya
Steranková
Lacová
Kršková
Hrdinová
Magdová
Li
Múdra
Gondová
Dobríková
Trenková
Priesterová
Kamenská
Kubalová
Jakubčo
Koperdáková
Berstling
Vojtová
Řehůřková
Krajčovič
Krivušová
Znancová
Ochotnícka
Kornhauserová
Veľké Kršteňany 18
Pod Juhom 31
Kobyly 62
Posledná 436
SLobody 41
Kukorelliho 1495/2
Ludvíka Svobodu 17
Komenského 20
Petzvalova 11
Dukelských hrdinov 2038/3
Alexandra Moyzesa 80/131
Malý Šariš 457
Xining Shi Jiefanglu 16
Francisciho 14
Cédrová 490/1
Hviezdoslavova 197/11
Šalgovská 1047
Solivarská 3
Námestie SNP 220
Šoltésovej 654
Čerlínska 1690/36
Mlynská 5
1. mája 450
Tkáčska 2697/2
sv.Cyrila a Metoda 10 10
č.d. 62
D. Makovického 8/6
č.d. 43
Siladice 229
č.d. 468
95803
91101
8622
94135
3482
6601
96901
8501
94901
2601
3843
8001
5401
3104
96681
95115
8005
96261
2743
9101
5342
96601
5201
92101
95655
3601
5906
92052
2946
Partizánske 3
Trenčín 1
Kľušov
Dubník pri Nových Zámkoch
Lúčky pri Ružomberku
Humenné
Banská Štiavnica 1
Bardejov
Nitra
Dolný Kubín 1
Kláštor pod Znievom
Prešov
Xining
Levoča
Liptovský Mikuláš 4
Žarnovica
Mojmírovce
Prešov 5
Dobrá Niva
Nižná nad Oravou
Stropkov
Krompachy
Hliník nad Hronom
Spišská Nová Ves 1
Piešťany 1
Veľké Chlievany
Martin 1
Červený Kláštor
Siladice
Sihelné
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
57,75
47,25
63
47,25
63
47,25
47,25
78,75
52,5
47,25
47,25
63
57,75
63
63
68,25
63
63
47,25
47,25
63
68,25
73,5
63
57,75
52,5
57,75
52,5
47,25
47,25
Ana
Jakub
Lenka
Katarína
Mária
Ivana
Michaela
Robert
Vladimír
Alexandra
Andrea
Lenka
Andrea
Rudolf
Zuzana
Žofia
Alžbeta
Vlasta
Martin
Jozef
Andrea
Barbora
Martin
Vladimír
Barbora
Filip
Silvia
Martina
Matej
Ingrida
Villaseca Carmena
Lánczos
Polačková
Opatovská
Mydlárová
Heššová
Kobrtková
Kužidlo
Novosad
Šinská
Vašková
Kozoňová
Tomanová
Labuda
Hlubinová
Filagová
Stančeková
Copláková
Maňuch
Svetkovský
Šimová
Barteková
Marko
Treščák
Labošová
Fejdi
Fajtová
Holičová
Brišš
Kormanová
Ronda De Buena Vista 6 P-2 45
Veľkoblahovská cesta 1068/34
Dedovec 1833/351
Drietoma 356
Domašská 11
Rozkvet 2010/26-39
Jesenského 1180/8
Mäsiarska54
Pri Rajčanke 912/3
M. Bela 46/4752
1.Mája 704/5
Chočská 1537/20-15
Chmelárska 17
Gaštanová 46/3088
Kuzmányho 9
Partizánska 3263/14
Novozámocká 24
Nábrežná 15
Urbánkova 29/16
Eb 513964
Necpaly 224
Jilemnického 36
Kpt. Nálepku 1619/11
č. 175
757
Engelsova 16
Bystrická cesta 58/4
Záhrady 117
Pod Vodojemom 473/41
Divina 614
92901
1701
91303
8006
1701
2404
4001
1501
92101
7631
2601
95603
1007
95301
5801
96001
96801
97101
5311
3812
5921
96205
7216
95117
3401
90703
95641
1331
Toledo
Dunajská Streda 1
Považská Bystrica
Drietoma
Prešov 6
Považská Bystrica
Kysucké Nové Mesto 4
Košice
Rajec nad Rajčankou
Piešťany 1
Streda nad Bodrogom
Dolný Kubín 1
Hajná Nová Ves
Žilina 7
Zlaté Moravce 1
Poprad
Zvolen 1
Nová Baňa
Prievidza 1
Smižany
Necpaly
Svit
Hriňová
Hatalov
Cabaj - Čápor
Báčsky Petrovec
Ružomberok 1
Turá Lúka
Uhrovec
Divina
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
68,25
47,25
52,5
47,25
47,25
57,75
47,25
47,25
68,25
47,25
73,5
52,5
47,25
57,75
63
63
47,25
47,25
47,25
68,25
78,75
68,25
57,75
68,25
68,25
47,25
47,25
63
57,75
47,25
Barbora
Lucia
Zuzana
Miroslava
Michal
Lenka
Barbora
Matej
Martina
Radoslav
Zuzana
Peter
Lucia
Juraj
Lukáš
Katarína
Júlia
Matej
Hana
Michal
Miloš
Juraj
Júlia
Monika
Róbert
Zuzana
Nikola
Soňa
Dagmara
Mária
Benková
Murínová
Hanusová
Ondrichová
Miškov
Mrízová
Marková
Kozák
Válková
Borovka
Pavlíková
Ceniga
Tureková
Bugala
Hubčík
Prusáková
Urdová
Sárinec
Kapolková
Pudiš
Fabian
Karpiel
Miščíková
Šulovská
Krajňak
Marušinová
Janovická
Ližičárová
Lenhartová
Krkošová
128
Hviezdoslavova 94/35
Jabloňová 628/5
Pod hájom 1360/148
Dolné Mladonice 71
Partizánska 42
Kpt. Nálepku 217
Dolná 39/1
SNP 364/68 - 18
Červeného kríža 66/20
9. mája 253/20
Wurmova 4
Čkalovova 26
Farská 15
Blažeja Bullu 2
Kurtáň 170
Komenského 35
Stred 2204/33
kpt.Nálepku 79
Poľná 884
Považská 1977/1
Osloboditeľov 18
Námestie slobody 623/91
Podkylava 191
Nábrežná 28
Exnárova 27
Trojičné námestie 689/4
Skalská Nová Ves 144
SNP 38/26
Rovne 1283
92221
98501
97246
1841
96241
6601
97231
96701
1851
2901
5921
4023
92101
7101
3601
98601
8301
1701
93401
3481
91501
6601
8301
91616
8501
8001
93522
91331
97231
2301
Moravany nad Váhom
Kalinovo
Čereňany
Dubnica nad Váhom 1
Bzovík
Humenné
Ráztočno
Kremnica
Nová Dubnica
Námestovo
Svit
Košice 23
Piešťany 1
Michalovce
Martin
Fiľakovo
Sabinov
Považská Bystrica
Levice 1
Lisková
Nové Mesto nad Váhom
Humenné 1
Sabinov
Krajné
Bardejov 1
Prešov
Kozárovce
Skalka nad Váhom
Ráztočno
Oščadnica
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
47,25
47,25
57,75
57,75
63
52,5
68,25
57,75
52,5
63
73,5
63
47,25
73,5
68,25
57,75
47,25
78,75
57,75
63
47,25
63
63
47,25
47,25
52,5
47,25
47,25
47,25
Martina
Jakub
Elena
František
Dagmara
Peter
Martin
Miroslav
Miriama
Martin
Ján
Zuzana
Róbert
Eva
Marek
Simona
Barbora
Barbora
Dominika
Miloš
Robert
Tomáš
Ivona
Michaela
Tomáš
Mutuku_John
Júlia
Jana
Alexandra
Veronika
Krahulcová
Hrnčár
Sabanošová
Kardoheľ
Bezáková
Slašťan
Válek
Danček
Kováčová
Durkáč
Mackovjak
Hladká
Astaloš
Sabolčíková
Cirbus
Mohylová
Kandríková
Lendová
Poláčková
Čierny
Mihálik
Gerši
Zelovičová
Novotová
Tóth
Muli
Slaminková
Mašlániová
Pyšná
Iskrová
Krivec 1/1962
Trenčianske Bohuslavice 238
Bukovské 103
Višňová 10
Š. Králika 7/22
Strážska cesta 1139/39
Š. B. Romana 2
č.d. 369
118
Sibírska 6958/20
E. M. Šoltésovej 1/8
Vinné 524
Malohontská 53
č.d. 29
J. Bodona 1721/1
Plavárenská 2468/19
E.M.Šoltésovej 2760/11
Hríbiky 231
Generála Svobodu 2752/9
Š. Moysesa 64/22
Jazmínová 28
Podjavorinskej 2004
Stromová 104/4
Pádivého 690/13
Gaštanový rad 785/9
17837 Nairobi
Hertník 49
Björnsona 14/3
Pribinova 333
Banícka 21
96205
91307
9431
8001
97101
96001
3601
3474
93527
8001
5201
7231
97901
8201
97901
96301
5201
2744
91108
96501
97404
95501
94901
91101
99128
Hriňová
Bošáca
Hanušovce nad Topľou
Prešov 1
Prievidza 1
Zvolen 1
Martin
Liptovské Revúce
Hronské Kosihy
Prešov
Spišská Nová Ves 1
Vinné
Rimavská Sobota
Kendice
Rimavská Sobota
Krupina
Spišská Nová Ves
Tvrdošín 1
Trenčín 8
Žiar nad Hronom 1
Banská Bystrica 4
Topoľčany 1
Nitra
Trenčín 1
Vinica
Nairobi
8642 Hertník
97101 Prievidza
91622 Podolie nad Dudváhom
97405 Banská Bystrica 5
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
63
47,25
52,5
73,5
47,25
47,25
57,75
47,25
47,25
47,25
47,25
47,25
63
52,5
57,75
52,5
63
63
63
57,75
47,25
47,25
47,25
47,25
73,5
68,25
47,25
52,5
63
47,25
Martina
Zuzana
Michaela
Mária
Dominika
Martin
Zuzana
Tomáš
Veronika
Jakub
Alexandra
Dáša
Patrícia
Monika
Eva
Ivan
Monika
Matúš
Martin
Monika
Viktória
Tomáš
Nina
Tomáš
Katarína
Réka
Igor
Martin
Zuzana
Petra
Juhásová
Šinská
Plesnivá
Dopaterová
Krajňáková
Minda
Jungerová
Repka
Trnková
Janičkovič
Kollárová
Dušáková
Kerecmanová
Siváková
Šmeringaiová
Lábaj
Ondicová
Uhliarik
Franko
Wenyová
Mašlonková
Jakubik
Závadská
Smreček
Kašáková
Petríková
Asztalos
Žemlička
Motlová
Sirotová
č.d. 15
č.d. 114
Hviezdoslavova 20
Zavoda 216/1
56
Sídlisko Žitava 1401/14
Zdenka Nejedlého 2232/1
Kyjevská 1879/10
Novomeského 1322/16
ŠLN 18/1234
Kordíky 142
Košická 2
Kalinčiakova 301
Hlavná 71
Slanická Osada 744
Sama Chalupku 200/2
Švermova 1222
Skubinska Cesta 2920/26
č.d. 26
č.d. 91
Mierová 75
Jilemnickeho 9/37
Stred 55/41-9
308
Thurzova 8
Tulipánová 13
Jazmínová1032/6
Nábrežná 11
Považská Teplá 617
č. 592
94143
95635
95301
2952
8214
95201
5205
4801
95704
97701
97634
6601
90501
3202
2901
5001
6901
97409
6741
90605
6601
96501
1701
91322
3601
97901
94651
8501
1705
2313
Dolný Ohaj
Nedašovce pri Topoľčanoch
Zlaté Moravce 1
Hruštín
Pušovce
Vráble
Spišská Nová Ves 5
Rožňava
Bánovce nad Bebravou 4
Brezno 1
Tajov
Humenné 1
Senica 1
Závažná Poruba
Námestovo
Revúca
Snina 1
Banská Bystrica
Chlmec
Sobotište
Humenné
Žiar nad Hronom 1
Považská Bystrica 1
Trenčianske Jastrabie
Martin
Rimavská Sobota
Nesvady
Bardejov 1
Považská Bystrica 5
Čierne pri Čadci
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
63
68,25
52,5
68,25
57,75
63
57,75
47,25
57,75
68,25
47,25
57,75
47,25
63
78,75
57,75
47,25
47,25
47,25
73,5
57,75
47,25
63
68,25
78,75
68,25
57,75
63
52,5
Zuzana
Martin
Ľuboš
Lenka
Daša
Lukáš
Terézia
Katarína
Andrej
Miriama
Lenka
Marek
Martina
Katarína
Barbora
Lenka
Veronika
Ivana
Melinda
Nikoleta
Evelina
Simona
Gabriela
Sopio
Terézia
Klaudia
Monika
Zuzana
Martin
Martina
Paulovicsová
Dendis
Bobák
Pľutová
Janšíková
Andrijko
Lajchová
Slimáková
Klič
Rizmanová
Pavlišinová
Valovčin
Rusnáková
Schönmotlová
Kašperová
Skaláková
Dolná
Danišková
Vámosiová
Némethová
Beláková
Máčajová
Marcinková
Melikishvili
Tóthová
Kopálová
Neuvirthová
Gáborová
Štefko
Bošanská
Gúgska 17
Májová 1305
L. Svobodu 14
Nad Gichtou 167/5
Nábrežná 25
Hrnčiarska 1566/8
M. Kukučína 723/12
Lipova 14
č.d. 175
Paračka 1027
č.d. 88
Sv.proroka Eliáša 117/1
Martin-Košuty,Hodžova 3829/8
Hradná 365
č.d. 124
M.Dulu 46
č.d. 232
Jána Bottu 489/21
Vodná 9/6
Žitava 1400/6
Komenského 584/9
Konopná 15
Pustá Dolina 13497/14
O.Dgebuadze 1
Južná 08
Tulipánová 1794/10
Lúčna 372/5
Kempelenova 3410/3
Nábrežná 18
Mateja Bela 4752/46
94001
1306
8501
6777
93701
9101
91401
97401
6722
3495
9042
9414
3601
4911
8602
3601
4443
97226
94501
95201
5801
93405
8001
Nové Zámky
Terchová
Bardejov 1
Zemplínske Hámre
Želiezovce
Stropkov
Trenčianska Teplá
Banská Bystrica 9
Ohradzany
Likavka
Okruhlé
Sečovská Polianka
Martin
Plešivec
Gaboltov
Martin
Budimír
Nitrianske Rudno
Komárno
Vráble
Poprad 1
Levice 1
Prešov
Tbilisi
91108 Trenčín 8
2001 Púchov 1
5314 Spišský Štvrtok
1015 Žilina 15
96801 Žarnovica
92101 Piešťany 1
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
78,75
47,25
47,25
47,25
47,25
47,25
47,25
47,25
68,25
57,75
68,25
47,25
47,25
63
73,5
57,75
57,75
47,25
68,25
57,75
68,25
63
52,5
68,25
68,25
78,75
47,25
47,25
68,25
47,25
Róbert
Richard
Lucia
Andrea
Aktan
Petra
Matúš
Petra
Zoltán
Lenka
Katarína
Tibor
Petra
Veronika
Andrej
Michal
Petra
Zuzana
Michaela
Maroš
Miroslava
Petra
Jakub
Daniela
Soňa
Simona
Anna
Jarmila
Denisa
Adam
Mišík
Dubný
Ružovičová
Havetová
Kalygulov
Tanušková
Záhradník
Malešová
Nagy
Repková
Korcová
Pénzeš
Martonová
Králová
Hubinský
Ulman
Víťazková
Varhoľová
Promčáková
Mihalco
Gabrišová
Domanická
Kosák
Puškárová
Zahovayová
Dudičová
Matfiaková
Maruščáková
Pirhalová
Válek
Štúrova 23
Dukelská 382/8
Zlatomoravecká 216
Obrancov mieru 14
Akmuz 35
V.Beniaka 1441
Stará 181/61
Čordákova 23
Školská 777/6
96801
95617
95175
95301
Nová Baňa
Solčany
Beladice
Zlaté Moravce 1
Biškek
95501 Topoľčany
3401 Liptovská Štiavnica
4023 Košice 23
98601 Fiľakovo
Fándlyho 506/23
Mederská 16
Čapajevova 20
Čadečka 1459
Pod kaštieľom 344/61
Baníkov 74/26
J. Kráľa 17/39
Kišovce 254
Volgogradská 4784/4
Gutgeselova 2
Hlinkova 727/67
Veľká čierna 68
Legionárska 660/47
Štúrova 4
Družstevný rad 9
Budovateľská 940/26
Petzvalova 9
Kalinčiakova 1051/22
Budapeštianska 10
Š.B.Romana 2
95618
94051
8001
2201
95501
97271
96501
5912
Bošany
Nové Zámky
Prešov
Čadca 1
Tovarníky
Nováky
Žiar nad Hronom 1
Hôrka pri Poprade
Prešov
8501 Bardejov
1401 Bytča 1
1501 Rajec nad Rajčankou
91101 Trenčín 1
5304 Spišské Podhradie
94301 Štúrovo
6781 Belá nad Cirochou
94901 Nitra 1
9101 Stropkov
4013 Košice 13
3601 Martin 1
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
47,25
52,5
57,75
78,75
63
68,25
68,25
73,5
78,75
57,75
68,25
68,25
47,25
47,25
47,25
73,5
47,25
78,75
78,75
47,25
63
57,75
63
78,75
47,25
57,75
63
57,75
47,25
Dušan
Veronika
Pavla
Iveta
Magdaléna
Zuzana
Barbora
Lenka
Dana
Dominika
Barbora
Silvia
Veronika
Dušana
Manuel
Katarína
Miloš
Erik
Dominika
Miroslav
Katarína
Denisa
Ivan
Jana
Miroslav
Frédéric Joaquim
Klaudia
Milan
Katarína
Monika
Štefánik
Germušková
Poláková
Sedliaková
Miklúšková
Hujová
Majdišová
Brezinová
Kataniková
Koščová
Jurovcová
Bizubová
Harazinová
Lukáčová
Ruiz Fernandez
Pračková
Olleríny
Csunyo
Slotíková
Čepan
Haššová
Petrášová
Dlugoš
Šimegová
Baláž
Calem Arendt
Magdová
Lajtoš
Guštafíková
Beľová
Botanická 25
Bernolákova 1
Ulica Hollého 1834
Rozkvet 2011/28-15
Západ 1058/20
č.d. 23
Dr. V. Clementisa 3132/40
Kukučínova 1247/2
č.d. 15
Štefanikova 20
Bottova 1149/8
Družstevná 4870/38
D. Ertla 1450/1
Hlavná 14/A
C/ Amargura 46 Izq
Železničná 332/4
Hlboká 8
Povstalecká 12
Smreková 3091/4
Vyšná Jedľová 50
Hollého 626/110
Kukučínová 22
L. Novomeského 2670/10
Hradská 250
Osloboditeľov 13
Staré Grunty 36
Krivá 7
Družstevná 283
Ďumbierska 30
Párovská 18
91708
8001
2201
1701
2801
7231
7101
3101
8601
8501
1401
5801
96001
8221
97231
93401
97401
1001
8901
1501
94111
91108
96654
6601
84225
94501
98556
97411
94901
Trnava 8
Prešov 1
Čadca 1
Považská Bystrica 1
Trstená
Vinné
Michalovce 1
Liptovský Mikuláš 1
Rokytov
Bardejov 1
Bytča 1
Poprad 1
Zvolen 1
Veľký Šariš
Málaga
Ráztočno
Levice 1
Banská Bystrica 1
Žilina 1
Svidník
Rajec nad Rajčankou
Palárikovo
Trenčín 8
Tekovské Nemce
Humenné
Karlova Ves
Komárno
Tomášovce
Banská Bystrica 1
Nitra
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
68,25
47,25
78,75
63
63
68,25
52,5
63
47,25
47,25
47,25
47,25
57,75
47,25
68,25
78,75
57,75
47,25
63
68,25
47,25
47,25
63
68,25
63
68,25
47,25
63
47,25
63
Karol
Michal
Lenka
Ervín
Veronika
Lucia
Jana
Peter
Žofia
Stanislava
Jozef
Rastislav
Lucia
Juliána
Lucia
Zuzana
Martina
Nikola
Elena
Jakub
Mária
Anjička
Milada
Eliška
Lucia
Radoslav
Nazi
Peter
Lucia
Helena
Ďuriš
Kliman
Cinková
Jančovič
Kvasňovská
Pitáková
Sokolová
Čibík
Hajková
Bírová
Mihalovič
Amešný
Štipčáková
Klindová
Klinčoková
Balážfyová
Kiselovičová
Balogáčová
Bombová
Vlk
Ratkovská
Farkaš
Kazdová
Havlová
Kuráková
Pavuk
Dogonadze
Števaňák
Pňačková
Kalianková
Bizetova 459/39
Slavianska 1/B
Pod Šípkom 1153/1
Palárikova 2785/22
Okružná ulica 316
Slanická 470/21
Hlboká 9
Hlavná 130
Z. Nejedlého 33
Okružná 106/61
Štvrť L. Novomeského 27
Šuja 25
Sládkovičová2420/45
č.d. 48
Hlboká 12
Križovatka 913/8
č.d. 49
Vyšný Koniec 186
L.Novemeského 1216/76
Slnečná 339/2
Janka Bulíka 2
Chabrovice 3
448
Sušany 189
131
Hlavná 119
č.d. 794
Pavlov Dvor 31
94911
95301
95806
95501
95145
2901
91701
91338
93405
2204
97701
1501
95174
93401
96901
7221
6745
2942
90501
96237
90605
98012
8214
2744
2962
94654
Nitra 11
Zlaté Moravce 1
Partizánske 6
Topoľčany
Horné Lefantovce
Námestovo
Trnava 1
Soblahov
Levice 5
Čadca 4
Brezno 1
Rajec nad Rajčankou
Hlohovec
Žirany
Levice 1
Banská Štiavnica
Nacina Ves
Topoľovka
Bobrov
Senica nad Myjavou
Kováčová pri Zvolene
Kovačica
Soběslav II
Sobotište
Hrnčiarske Zalužany
Pušovce
4600 Kutaisi,
Tvrdošín
Oravské Veselé
Bajč
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
78,75
47,25
68,25
73,5
47,25
47,25
47,25
47,25
47,25
47,25
52,5
47,25
47,25
68,25
57,75
78,75
68,25
63
63
63
63
57,75
63
78,75
73,5
47,25
68,25
68,25
63
78,75
Karina
Tomáš
Viktória
Jana
Denisa
Mária
Ivana
Peter
Dominika
Barbora
Zuzana
Zuzana
Kamila
Gabriela
Štefan
Ján
Michaela
Dominika
Ivan
Marek
Andrea
Michaela
Zuzana
Miriama
Eva
Emília
Tomáš
Marika
Ján
Róbert
Czellerová
Ďurica
Kisková
Ochraňová
Víghová
Čujdíková
Potocká
Majda
Klimčíková
Ballová
Andrejčáková
Hoštáková
Kravcová
Fabian
Bednár
Durkaj
Petlušová
Otavková
Konečník
Adamčík
Kapráliková
Suchá
Lešková
Juhosová
Jágerská
Kubicová
Zamba
Hliníková
Straka
Hariš
Burgundská 4
Kríž nad Váhom 156
Kúpeľná 662/28
Užhorodská 23 B 3/A
1. Nový svet 70
Štiavnik 1265
Na Záhumní 305/45
Pod Lesom 669/1
Zákamenné 1312
49
26
Kyjevská 2509/4
Ďačov 162
Lenjinova 106
Kostolné námestie 23
1. mája 8
486
100
Jablonská 1050/95
Ľ. Svobodu 11/547
Slnečná 162/13
Allendeho 2789/46
Obrancov mieru 517/16
Dolná 439
č.d. 19
Čadečka 1942
Zimná 3235/8
26. apríla 639
č.d. 405
Rozkvet 2011/28-20
94901
91626
5901
7101
94131
1355
8216
8901
2956
95655
9431
91101
8271
6001
6901
96642
6601
90701
1851
2901
5951
6401
92542
96671
2201
5801
1324
6501
1701
Nitra 1
Považany
Spišská Belá
Michalovce
Dvory nad Žitavou
Štiavnik
Fintice
Svidník
Zákamenné
Veľké Chlievany
Hanušovce nad Topľou
Trenčín 1
Lipany nad Torysou
Bački Petrovac /Srb
Kežmarok
Snina
Malá Lehota pri Novej Bani
Humenné 1
Myjava
Nová Dubnica
Námestovo
Matejovce
Stará Ľubovňa
Trstice
Horné Hámre
Čadca 1
Poprad
Strečno
Hniezdne
Považská Bystrica 1
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
47,25
47,25
63
63
63
47,25
73,5
63
47,25
52,5
57,75
57,75
63
47,25
57,75
57,75
47,25
63
47,25
52,5
47,25
68,25
78,75
47,25
47,25
47,25
47,25
73,5
57,75
Paulína
Martin
Daniel
Natália
Jana
Alžbeta
Veronika
Viera
Katarína
Eva
Marek
Pavol
Marína
Martin
Gabriela
Veronika
Jana
Lívia
Ján
Annamária
Stanislava
Radka
Ivana
Pavol
Paulína
Miriama
Petra
Helena
Lucia
Júlia
Búgelová
Šťastný
Lagiň
Klimentová
Görögová
Kovaľová
Matušková
Trnková
Ďuráčiová
Kušnierová
Ďuraško
Svoreň
Rudašová
Ďatko
Pušicová
Slaminková
Kakalejčíková
Pemčáková
Minárčiný
Marčeková
Hlavčová
Maczvaldová
Miklánková
Gažo
Severíniová
Dendisová
Rezničáková
Getlerová
Pakosová
Haramiová
Sládkovičova 32/49
Pod Hájom 1358/138
č. 144
Trieda SNP 21
Dolné Orešany 437
Kpt. Nálepku 370/2
Hlboká 31
Scherfelova 1357/42
Lipová 35
D. Makovického 22
253
146
Nad Laborcom 1770/6
F.Hečku 512/47
J. Alexyho 2700/7
Šarišské Dravce 266
Slobody 27
Horská 306
Staromyjavská 5
Nivy 1479/26
Borová 23
Kalvárska 16/217
Partizánska 317/2
Opatovecká 279
Tr.Hradca Králové 31
Lokca 53
Mierová 7
Saratovská 55
Osloboditeľov 115
Jazdecká 14
96501
1841
1815
4011
91902
8501
92101
5801
91105
3601
7201
98554
7101
93401
95503
8273
5801
5986
90701
92705
1007
96801
91501
95144
97404
2951
5901
93405
2801
94001
Žiar nad Hronom
Dubnica nad Váhom
Prečín
Košice 11
Dolné Orešany
Bardejov 1
Piešťany 1
Poprad 1
Trenčín 5
Martin 1
Pozdišovce
Podrečany
Michalovce 1
Levice
Topoľčany 3
Šarišské Dravce
Poprad 1
Nová Lesná
Myjava 1
Šaľa 5
Žilina 7
Nová Baňa
Nové Mesto nad Váhom
Výčapy-Opatovce
Banská Bystrica 4
Lokca
Spišská Belá
Levice 1
Trstená-Brezovica
Nové Zámky
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
63
47,25
57,75
47,25
47,25
57,75
78,75
52,5
47,25
57,75
57,75
47,25
63
57,75
47,25
47,25
52,5
63
63
78,75
47,25
47,25
57,75
47,25
47,25
47,25
47,25
47,25
63
68,25
Barbora
Petra
Vanda
Mária
Michaela
Monika
Matej
Lukáš
Terézia
Peter
Martin
Ján
Zuzana
Michal
Marek
Zlatica
Katarína
Júlia
Marcela
Branislav
Younis S.I.
Marian
Ivan
Matej
Mária
Marek
Veronika
Lucia
Veronika
Matej
Gavláková
Feríková
Janštová
Matiščáková
Reichelová
Kramoríšová
Slávik
Hnilica
Šprochová
Pokoraczki
Melník
Bogár
Buzmová
Drgáň
Vician
Kendrová
Pilková
Krištofóryová
Hološová
Suchý
Natsha
Štefanec
Nemec
Mikula
Medvecká
Hudec
Možuchová
Pinkovská
Tomková
Remenár
1119
č.d. 267
Rúbanisko III 2914/37
Pusté Čemerné 110
P.O.Hviezdoslava 2262/30
Mudrochova 909/5
Pieninská 21
Š.B.Romana 7
Májová 705/9
Ľanová 9
Humenská 3553/3
Halalovka 50
Škultétyho 34
Kukučínova 8
Budovateľská 333/80
Komenského 27
241
Okružná 13
Lounská 629/2
Budovateľská 3026/92
Alsalam Streat 36
Sedmerovec 10
Námestie Slobody 15
I.Krasku 708/12
Bysterecká 2064/23
Pod lipami 28
č.d. 736
Porostov č.d. 25
Jastrabie nad Topľou č.d. 110
Novozámocká 2527/8
2301
7215
98403
7222
95501
1501
97411
3601
1851
93405
7101
91108
94911
2743
97212
8501
93585
5311
3101
5801
Oščadnica
Budkovce
Lučenec 1
Strážske
Topoľčany 1
Rajec nad Rajčankou
Banská Bystrica 11
Martin 1
Nová Dubnica
Levice 5
Michalovce
Trenčín 8
Nitra 11
Nižná nad Oravou
Nedožery
Bardejov 1
Demandice
Smižany
Liptovský Mikuláš 1
Poprad
Hibron
1854 Slavnica
7301 Sobrance
97101 Prievidza
2601 Dolný Kubín 1
94063 Nové Zámky
1355 Štiavnik
7255 Porostov
9435 Soľ
96001 Zvolen 1
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
47,25
47,25
47,25
63
47,25
57,75
78,75
63
47,25
47,25
68,25
47,25
47,25
47,25
47,25
68,25
73,5
47,25
63
68,25
47,25
47,25
47,25
47,25
57,75
47,25
57,75
73,5
63
Lenka
Zuzana
Jakub
Tamara
Matej
Peter
Pavol
Leóna
Ondrej
Monika
Klára
Peter
Michal
Anna
Andrea
Michal
Barbora
Ahmed
Mária
Veronika
Michal
Juraj
Stanislava
Miloš
Lucia
Michal
Simona
Anežka
Ivana
Silvia
Svoradová
Štefančíková
Ovesný
Hölgyeová
Lúchava
Zolnai
Gmuca
Lovásová
Štieber
Košútová
Klimčíková
Ilavský
Furda
Tlustošová
Sihelská
Kajan
Brandoburová
Nazzal
Parčišová
Kozlíková
Kramarík
Šipold
Svrčková
Janišík
Hubusová
Kekely
Sendecká
Brodňanská
Trochanová
Cveková
A.Wágnera 22
Sklárska 576/52
Partizánska 66
Hlavná 186
Cyrila a Metoda 330/4
Európska trieda 1
Vojkovce 126, Spišské Vlachy
Šupková 46/8
Krásna Lúka 152
Horný Lieskov 172
č. 109
Jedľová 863/27
Štiavnická 20
Stallichova 936
SNP 1198/32
Záhradná 62
9. mája 630/13
Shará alsabá
č. 1330
Nová 331/40
Stupné 140
M.Nešpora 1150
Budatínska Lehota 254
Kollárova 835/18
Sasinkovo 101
Tatranská 93/3
Tomášikova 2502/22
Pusté 64
Na Rúrkach 40
Vyšný koniec 54
98401
98701
91101
93006
2901
4013
5361
97681
8273
1821
2955
96001
94901
14000
2601
94656
91441
Lučenec 1
Poltár
Trenčín 1
Sap
Námestovo
Košice 13
Spišská Nová Ves
Podbrezová
Šarišské Dravce
Dolný Lieskov
Novoť
Zvolen 1
Nitra
Praha
Dolný Kubín 1
Dulovce
Nemšová
Qalgilia
1355 Štiavnik
1003 Žilina 3
1812 Brvnište
90841 Šaštín-Stráže
2336 Radola
2401 Kysucké Nové Mesto
92065 Sasinkovo
96681 Žarnovica
5801 Poprad
2721 Žaškov
8001 Prešov 1
2354 Turzovka
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
63
63
57,75
47,25
63
47,25
47,25
63
47,25
57,75
57,75
47,25
47,25
47,25
52,5
63
47,25
68,25
63
47,25
68,25
63
47,25
68,25
47,25
47,25
68,25
63
47,25
47,25
Eva
Jana
Andrea
Andrej
Filip
František
Jozef
Veronika
Ivana
Igor
Kristína
Miroslava
Erika
Tibor
Lenka
Zuzana
Milan
Ivana
Milan
Veronika
Miroslav
Márius
Barbora
Daniela
Magdaléna
Radka
Martina
Mariana
Martina
Veronika
Fabianová
Kapraľová
Porvazníková
Kurbel
Tallo
Gerčak
Jašš
Bisahová
Slafkovská
Gatci
Ďurišová
Matúšková
Sedláková
Stolárik
Kostičová
Zboňáková
Trník
Poľáková
Soukup
Paučová
Janáč
Gurník
Solařová
Repková
Moravčíková
Brosová
Obešterová
Krupová
Sláviková
Humajová
5.apríla 1115/6
Sninská 425/16
Matušovičovský rad 50
Na stanište 319/14
Hurbanova 682/6
Komenského 559/20
Bartošovce 36
č.d. 213
Palúčanská 612/77
Jelenecká 228
Dlhomíra Poľského 1054/20
Krivec 814
Antona Mikitu 204/8
Študentská 3581/28
Karpatská 754/8
Vyhňová 229
Nosice 3
Štefánikova 45
Dlhá 229/1
M.R.Štefánika 34
Krátka Stred 487/46
Farská 59
Dubové 198
Kyjevská 1879/10
Jurkovičova 8
101
Štúrova 132/6
Vajanského 26
Rozkvet 2048/97-20
Podhradská cesta 1236/5
95701
6777
3861
97101
90701
8501
8642
2051
3101
95101
2401
96205
8267
91701
8901
2944
2001
7101
90501
96212
2354
5992
3823
4801
94911
1501
9301
98401
1701
3852
Bánovce nad Bebravou 1
Zemplínske Hámre
Vrútky
Prievidza
Myjava
Bardejov 1
Hertník
Dohňany
Liptovský Mikuláš 1
Nitrianske Hrnčiarovce
Kysucké Nové Mesto 1
Hriňová
Terňa 082 67
Trnava 1
Svidník
Rabča
Púchov
Michalovce 1
Senica 1
Detva-Sídlisko
Turzovka
Huncovce
Dubové pri Turčianskych Tepliciach
Rožňava
Nitra 11
Rajec nad Rajčankou
Vranov nad Topľou 1
Lučenec
Považská Bystrica
Sučany
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
73,5
68,25
47,25
63
68,25
47,25
78,75
47,25
52,5
47,25
68,25
52,5
68,25
47,25
52,5
47,25
57,75
57,75
68,25
47,25
47,25
63
57,75
68,25
47,25
63
68,25
57,75
47,25
Katarína
Veronika
Richard
Jana
Lenka
Radka
Andrej
Zdenka
Veronika
Lucia
Miroslava
Jozef
Lukáš
Klaudia
Ivana
Marcel
Stela
Martin
Barbora
Dominika
Martina
Jozef
Peter
Lenka
Júlia
Katarína
Monika
Adriána
Michal
Dominika
Kobzová
Belešová
Jurík
Dejová
Lovásová
Smataniková
Zubaľ
Janová
Kittová
Ďuranová
Rajčáková
Poljak
Žubrietovský
Kurucová
Sujová
Lofaj
Tomko-Králová
Marko
Chrančoková
Baková
Števaňáková
Bondor
Marko
Kováčová
Kučerová
Caletková
Urbaníková
Palugová
Greguš
Kováčiková
Štúrova 705/31
Chalupkova 156/D
Liptovský Peter 252
Závršie 578
Športová 308
Rozkvet 2055/117-6
Pod Urbanom 33
Stročín 106
Naháč 79
ČSA 1301/1
č.d. 90
č.d. 224
Šmidkeho 1445/2
Záhradnícka 53
Pieninská 21
Gaštanová 32
Lipová 395/55
Vodárenská 4550/85
Selá 437
Diviaky nad Nitricou 548
Vyševcová 350
Rosná 30
Vansovej 3/40
171
Štoliansko 1212
Popudinské Močidľany 14
Levická 72
Námestie Slobody 1269/3
Hrabové 39
č.d. 68
5001
2204
3301
2312
7213
1701
93401
8901
91906
2404
90863
1854
96001
94703
97405
6601
7603
92101
96265
97225
2801
90301
97901
2054
96205
90861
94901
2601
1401
97633
Revúca
Čadca 4
Liptovský Hrádok 1
Svrčinovec
Palín
Považská Bystrica 1
Levice 1
Svidník
Naháč
Kysucké Nové Mesto 4
Radošovce
Slavnica
Zvolen 1
Hurbanovo 3
Banská Bystrica
Humenné
Hraň
Piešťany 1
Hontianske Nemce
Prievidza 1
Trstená-Brezovica
Senec
Rimavská Sobota 1
Lysá pod Makytou
Hriňová
Popudinské Močidlany
Nitra 1
Dolný Kubín 1
Bytča 1
Poniky
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
63
57,75
47,25
68,25
63
63
47,25
47,25
47,25
68,25
57,75
47,25
68,25
47,25
68,25
52,5
63
63
63
63
68,25
47,25
68,25
68,25
68,25
47,25
47,25
63
68,25
Eva
Ivan
Karolína
Romana
Michal
Zuzana
Sabína
Štefan
Aneta
Michal
Katarína
Eva
Peter
Soňa
Anna
Denisa
Miroslav
Michal
Jaroslava
Jana
Lenka
Simona
Alexandra
Dominika
Zosia
Katarína
Mária
Andrej
Bolot
Denisa
Rybárska
Sukuba
Rybanská
Priehodová
Anderle
Kurincová
Martiníková
Zelenák
Lisá
Skokan
Fedorková
Brunová
Palušek
Gažíková
Tuhárska
Vrábľová
Blahušiak
Felcan
Voľanská
Hrúzová
Töröková
Rambalová
Geletková
Gyurászová
Oravcová
Biathová
Malinová
Palaj
Kyrbashov
Žúborová
Pod Hájom 1087/50
Nábrežná 14
č.d. 160
56
L. Svobodu 2
Exnárova 6
413
Sládkovičova 67/9
Bernolákova 2036/25
Janigova 1324/11
Bratislavská cesta 2770/72
Sitnianska 5
Heydukova 427/9
J.J.Boora 1465/3
Vígľašská Huta Kalinka 156
č.d. 917
J. Š. Šikuru 4850/1
Mazúrova 8
Berlínska 14
Bernolákova 56
P.V.Rovnianka 1/78
Hlavná 632/120
Lipová 1/16
Kosihovce 300
Šmidkeho 11
Puškinová 12
Pod lesom 15
Štefánikova 1521/21
Achunbaeva 92a
Lazy 2108/24
1841
4413
5955
97214
98401
8001
93522
97101
95501
4023
92101
97411
4001
90851
96225
2957
3608
3601
4013
97405
3601
97226
5201
99125
96001
8501
6001
3101
2601
Dubnica nad Váhom 1
Valaliky
Ždiar
Tužina
Lučenec 1
Prešov 1
Kozárovce
Prievidza
Topoľčany
Košice 23
Piešťany 1
Banská Bystrica 11
Košice
Holíč
Slatinské Lazy
Oravská Lesná
Martin
Martin 1
Košice
Banská Bystrica 5
Martin-Záturčie
Nitrianske Rudno
Spišská Nová Ves 1
Čebovce
Zvolen 1
Bardejov
Kežmarok
Liptovský Mikuláš 1
Kirgizsko
Dolný Kubín 1
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
63
63
47,25
63
47,25
57,75
63
63
57,75
63
52,5
78,75
63
68,25
78,75
47,25
47,25
68,25
47,25
47,25
63
63
52,5
63
68,25
63
63
73,5
63
Alfonso
Michaela
Karolína
Soňa
Patrik
Peter
Patrik
Jozef
Andrej
Agnesa
Ondrej
Peter
Hana
Marcel
Radovan
Lukáš
Juraj
Henrieta
Patrícia
Osim
Zuzana
Kristína
Anna
Eva
Soňa
Eva
Marián
Jana
Igor
Ladislav
Cuevas Gómez
Rišková
Ferancová
Barbíriková
Galajda
Balko
Katrinec
Ceľuch
Stoev
Gibláková
Kováč
Krupinský
Čihánková
Belovič
Kikuš
Novák
Ondrčka
Kováčová
Kováčová
Mamatkulov
Hettešová
Jabrocká
Kudjaková
Baranová
Dobrocká
Puchríková
Rojko
Hlinková
Krška
Ružička
Avenida La Puebla 42 4
Hermanovce n/Topľou 84
Sládkovičova 225
Horný Rad 560/33
L. Novomeského 24
č. 371
č.d. 709
Pod Papierňou 48
Rovňanova 2019/6
Mäsiarska 21
Žarnovická Huta 87
Hrabiny 299
Těžní 19
Energetikov 2/12
č.d. 7
Hlinská 17
Sedličná 28
Hlavná 7
Kňažická 254
Tadžická republika
č.d. 130
Havka 34
Hlavná 694
nám.gen.L.Svobodu 3202/13
Rúbanisko 3 37
Besné 279
Laca Novomeského 13
Sibírska 14
Stred 193
Komársky rad 727
24400
9434
98055
90613
8001
95124
91303
8501
95301
5401
96681
3861
71600
97101
95636
1001
91311
4913
95197
84104
91905
6101
2944
8501
98403
1802
8501
8001
2705
93025
Ponferrada
Bystré nad Topľou
Klenovec
Brezová pod Bradlom
Prešov 1
Nové Sady pri Nitre
Drietoma
Bardejov
Zlaté Moravce 1
Levoča
Žarnovica
Vrútky
Ostrava
Prievidza - Kopanice
Rybany
Žilina 1
Trenčianske Stankovc
Hucín
Žitavany
Bratislava
Trstín
Spišská Stará Ves
Rabča
Bardejov
Lučenec 1
Dolná Mariková
Bardejov 1
Prešov
Zázrivá
Vrakúň
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
68,25
47,25
68,25
63
63
57,75
47,25
68,25
47,25
47,25
63
68,25
57,75
47,25
63
47,25
73,5
63
47,25
68,25
68,25
73,5
47,25
78,75
47,25
52,5
57,75
47,25
47,25
68,25
Filip
Katarína
Lucia
Mária
Katarína
Lea
Ivana
Michaela
Michal
Ivana
Peter
Gabriela
Timea
Lucia
Ivana
Emília
Soňa
Lucia
Terézia
Eva
Blanka
Adela
Marek
Silvia
Tomáš
Patrik
Adam
Veronika
Veronika
Tomáš
Krajč
Hollá
Felcanová
Lichvárová
Šmitalová
Krišková
Rozkošová
Dénešová
Molec
Kyšková
Jančár
Bojková
Štefanová
Tatayová
Kvetková
Borzová
Verešová
Kočišová
Škrabáková
Krabáčová
Šulíková
Krajčová
Tatarko
Bohušová
Kušnier
Kucer
Chalupecký
Pastorková
Ilčíková
Krystoň
Urbánkova 3/2
Centrum 1 28/69
J.B.Magina 12
Školská 294
Palkovičova 587/8
Hrašovík 103
Duklianska 644/13
J. G. Tajovského 8
T.Vansovej 1897/6
J. Jesenského 201/11
J. A. Komenského 16
Korcháň 575
Trebišovská 51
Martina Rázusa 885/48
Kúpeľná 78
Hviezdoslavova 414/2
Školska 149
Tatranská 58
Dolinky 14
Štúrova 42/15
Kmeťovo 328
Kamenica 288
Kukučínova 10
Vrchteplá 76
J.Roháča 906/5
Komenskeho 2653/3
Ružová 29
Hurbanova 2289/35
60
Pieninská 5
97101
1841
91101
1852
95701
4442
8901
96001
3101
5921
94111
2351
7601
97101
5001
5201
1313
97411
96212
1701
94162
8271
5361
1705
97101
Prievidza
Dubnica nad Váhom 1
Trenčín 1
Pruské
Bánovce nad Bebravou
Rozhanovce
Svidník
Zvolen 1
Liptovský Mikuláš 1
Svit
Palárikovo
Raková
Zemplínske Hradište
Prievidza 1
Revúca
Spišská Nová Ves
Rajecké Teplice
Banská Bystrica 11
Detva-Sídlisko
Považská Bystrica 1
Kmeťovo
Kamenica
Spišské Vlachy
Považská Bystrica 5
Prievidza 1
Snina
5401 Levoča
2201 Čadca 1
97653 Lom nad Rimavicou
97411 Banská Bystrica 11
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.5.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
78,75
47,25
63
57,75
47,25
47,25
63
47,25
57,75
47,25
57,75
78,75
47,25
47,25
63
57,75
68,25
57,75
47,25
47,25
57,75
47,25
68,25
57,75
68,25
47,25
47,25
47,25
57,75
47,25
Martin
Mária
Martin
Hana
Veronika
Marcel
Martina
Zuzana
Tomáš
Juliana
Aneta
Adrián
Monika
Barbora
Anna
Roman
Paula
Tomáš
Dominika
Michal
Lenka
Romana
Mária
Jana
Kinga
Peter
Ivan
Daniela
Veronika
Lucia
Jambor
Oberfrancová
Kokoška
Bóriková
Melicherová
Ďuriš
Babinská
Dudová
Šimáně
Rásóová
Lichvariková
Barborík
Pudišová
Doskočilová
Miškovicová
Koči
Banasová
Hornák
Šubertová
Hrnčiar
Adamčíková
Petrovičová
Rentková
Drugajová
Pálová
Masica
Čerevka
Nazadová
Belešová
Gašparcová
Kríž nad Váhom 143
Mochovska 2996/2
Rybárska
Horná 84
Mateja Bela 17/4667
Žbince 172
Za borom 333
č.d. 68
Za Nožiarňou 582 / 2
Povoda 178
Krátka 1070/7
Stará Kremnička 73
Ludrová č.d. 366
Kpt. Nálepku 1681/2
Vlatka Vitéza 018
Okružná 1101
-- 50
Sasinkova 904/4
Vihorlatská 5
Ľubochňa 56
Poloma 105
Mirka Nešpora 36
č. d. 247
176
Štúrova 744/18
Lúčna 824/22
Starinská 2291/13
Halalovka 27
Hviezdoslavova 1950/5
1. mája 595/3
91626 Považany
Levice
96231 Sliač
94106 Komjatice
92101 Piešťany
7216 Hatalov
2712 Liesek
9431 Hanušovce nad Topľo
97613 Slovenská Ľupča
92901 Dunajská Streda 1
5801 Poprad 1
96501 Žiar nad Hronom 1
3471 Ludrová
91101 Trenčín 1
Gložan
1401 Bytča
8622 Kľušov
92202 Vrbové
8001 Prešov 1
3491 Ľubochňa
8273 Šarišské Dravce
90851 Holíč
2901 Námestovo 1
3301 Liptovský Hrádok 1
98601 Fiľakovo
9301 Vranov nad Topľou 1
6901 Snina
91101 Trenčín 1
2201 Čadca 1
5938 Štrba
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
68,25
57,75
47,25
57,75
63
68,25
78,75
47,25
47,25
47,25
78,75
63
47,25
57,75
68,25
57,75
78,75
47,25
63
47,25
68,25
63
47,25
57,75
63
57,75
52,5
47,25
68,25
Zuzana
Katarína
Ján
Anton
Anna
Michal
Marianna
Jan
György
Jakub
Petra
Monika
Elena
Veronika
Kristián
Michal
Katarína
Petra
Katarína
Lukáš
Viktor
Lucia
Paulína
Daniel
Joana
Dominika
Silvia
Aranka
Tomáš
Jozef
Paráková
Gálová
Teťák
Blahunka
Bartošová
Šišmič
Baranská
Dressler
Tomcsányi
Slaninka
Heribanová
Vicianová
Kotešovská
Pavelková
Strhan
Bohuš
Oravcová
Vodáčková
Vrončová
Kopnický
Gregor
Oravcová
Weissová
Cabrnoch
Lourenco
Rošková
Štrbová
Bereková
Csütörtöky
Limánek
Želovany 1142
Stavebná 4
Slnečná 142/26
Prekážka 725/15
Družstevná 219/4
Švermova 5/16
č.d. 94
B.Smetany 1258
Damjanichova 21
Černík 415/27
Štefánikovo námestie 27/28
Štefánikova 32
Jókaiho 10
Horný rad 567/39
Rázusova 3
M.Hattalu 2048/2
Podzáhradná 21
Halalovka 36
Nábrežná 370/10
Gorkého 58
Rozkvet 2011/28-16
č.d. 499
Južná trieda 19
Javorová 9
Novohorská 26
Nad Cirochou 2972/90
Kamenná 43
37
Pardubická 503
č.d. 19
91621
91701
2952
3301
8612
3861
9303
94501
3853
96701
7101
98401
90613
94062
2601
94504
91108
5313
3601
1701
3212
4001
1007
83106
6901
94901
93575
94601
6501
Čachtice
Trnava
Hruštín
Liptovský Hrádok 1
Kurima
Vrútky
Vranov nad Topľou 3
Uherský Brod
Komárno
Turany
Kremnica 1
Michalovce
Lučenec 1
Brezová pod Bradlom
Nové Zámky 1
Dolný Kubín
Komárno 4
Trenčín
Letanovce
Martin 1
Považská Bystrica 1
Dúbrava pri L.Mikulá
Košice 1
Žilina 7
Bratislava 35
Snina 1
Nitra 1
Ipeľský Sokolec
Kameničná pri Komárne
Hniezdne
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
57,75
47,25
78,75
57,75
63
47,25
63
63
57,75
47,25
73,5
47,25
47,25
63
57,75
68,25
47,25
63
57,75
68,25
57,75
47,25
47,25
68,25
68,25
63
68,25
57,75
47,25
47,25
Matej
Maroš
Zuzana
Jana
Jana
Ladislav
Mária
Ivana
Bianka
Zuzana
Simona
Zuzana
Dávid
Silvia
Júlia
Peter
Natália
Khaled
Michal
Paulína
Ľubica
Matej
Mária
Simona
Mathilde
Henrieta
Hana
Michaela
Marek
Katarína
Klochan
Štrajanek
Orságová
Jenčíková
Brillová
Šipula
Čederlová
Štefanková
Gergeľová
Muchová
Ostrochovská
Vaňková
Vavák
Kropelová
Žilincová
Kepič
Uhrinová
Smody
Struhár
Kotláriková
Tkáčová
Kunzo
Môstková
Škultétyová
Cotelle
Mihóková
Kaníková
Borovská
Wesserle
Poláčková
Novohradská 22
Skalica 585
Kukučínova 33/Q
Koškovce 160
55
Veľké Pole 129
č.d. 38
SNP 1428/8-1
Bodrog 1
Jaseňova 2
Dolný Moštenec 55
Mudroňova 1667/3
Saratovská 23
Nitrianska 41
Dielnice 755/35
Pálenčiarska 2734/72
Školská 3090/11
Jamoon 36
Komenského 345/11
Partizánska 286/36
Gen. Svobodu 683/9
Mateja Bela 26
Severná 155/4
Sady Cyrila a Metoda 19/2-4
Rue Maurice Bourdon 27
T.Vansovej 2/28
Akademická 4
Centrum II 84/29-42
Rozkvet 2056/123-41
Chalupkova 158/20
98401
97681
2201
6712
6731
96674
90605
1701
7635
1007
1701
2001
93401
92001
2952
6901
93401
97223
97271
8901
98501
2901
1851
2600
97901
1841
1701
2201
Lučenec
Podbrezová
Čadca 1
Koškovce
Udavské
Veľké Pole
Sobotište
Považská Bystrica
Svätá Mária
Žilina 7
Považská Bystrica 1
Púchov 1
Levice 1
Hlohovec 1
Hruštín
Snina 1
Levice 1
Jenín
Dolné Vestenice
Nováky
Svidník
Kalinovo
Námestovo 1
Nová Dubnica
Villers-Cotterets
Rimavská Sobota
Banská Štiavnica
Dubnica nad Váhom 1
Považská Bystrica
Čadca 1
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
68,25
57,75
73,5
47,25
47,25
63
47,25
57,75
63
73,5
57,75
47,25
57,75
47,25
47,25
68,25
63
47,25
47,25
57,75
63
47,25
47,25
47,25
63
57,75
78,75
47,25
52,5
52,5
Jana
Mária
Lucia
Nikola
Viktória
Mujahed A.N.
Jakub
Katarína
Christian Xavier
Ján
Danko
Andrea
Petra
Lucia
Tomáš
Gabriel
Katarína
Lenka
Vladimíra
Helena
Andrea
Dagmar
Róbert
Katarína
Andrea
Alexandra
Ján
Milan
Lucia
Marek
Nováková
Vozárová
Hamráková
Kizič
Škultétyová
Ayasi
Šiška
Erdélyiová
Espinoza
Chudý
Ďurčok
Pločeková
Jančeková
Cádrová
Krošlák
Engel
Lamošová
Hudačková
Matejová
Zmijová
Svorčíková
Hůlková
Moskvič
Majerová
Kiss
Koroncziová
Dubčák
Vrškový
Štrbová
Kabát
299
Moyzesova 5
Teplička 278
Alekse Šatiča 14
kpt. Nálepku 1065/2
Roháčska 135
Hlavná 2
Okružná 7/8
30
Kukučinova 12
Jarná 13
Sv. Cyrila a Metoda 76/28
Vychylovka 1027
Adamiho 1289
J. Selyeho 13/12
Nábrežná 1/27
Revolučná 286/16
J.A. Komenského 161/6
9.mája 37
Námestie slobody 1621/25
MDŽ 825/9
Kúpeľná 1
ovocná 2
VII. KK. 119
Biskupická 1256/90
Sládkovičova 737/68
Mudroňova 1666/11
Cintorínska 125/49
Vodná 1/10
1305 Belá pri Varíne
96801 Nová Baňa
5201 Spišská Nová Ves
7101
Michalovce
2732
94632
97251
96212
Zuberec
Marcelová
Handlová
Detva-Sídlisko
Aradac
Piešťany 1
Vrútky
Nová Bystrica pri Čadci
Topoľčany
Komárno 1
Vrútky
Lendak
Zemianske Kostoľany
Brezno 3
Púchov
Sliač
Prešov
Banská Bystrica 1
Őrménykút
Fiľakovo
Ilava
Púchov
Nová Baňa
Komárno
92101
3861
2305
95501
94501
3861
5907
97243
97703
2001
96231
8001
97401
98601
1901
2001
96801
94501
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
47,25
52,5
47,25
47,25
73,5
47,25
63
47,25
57,75
57,75
63
63
68,25
68,25
47,25
47,25
47,25
47,25
73,5
78,75
63
47,25
47,25
47,25
47,25
63
78,75
63
68,25
Alexandra
Amália
Ivan
Ľuboslava
Andrea
Mária
Michal
Barbora
Martina
Jana
Peter
Kristína
Dominika
Vanda
Zuzana
Blažena
Tomáš
Štefan
Ivan
Milada
Mónica
Veronika
Ivana
Peter
Pavel
Jana
Marián
Zuzana
Michaela
Zuzana
Barányiová
Uhliarová
Kovalík
Karnajová
Nichtová
Jančeková
Ďurian
Albertová
Gažiová
Tomčániová
Martinka
Šuhajdová
Adamová
Lauková
Makúchová
Urbanová
Verníček
Husák
Labath
Paulovová
Cerqueira Marques
Thurzóová
Vetešková
Otčenáš
Labath
Sokolová
Psár
Muríňová
Ščerbová
Seibertová
Tulipánová 1
Jesenského 826/2
V. Greschika 1
č.d. 83
Mikovíniho 2
Revišné 235
Skalná 22
Vladimíra Clementisa 1165/19
Švermova 8
ul. sov. Armády 342/8
Zábrehy 10
Sadovnícka cesta 326
Slanská 171
Energetikov 38/1
Potok 46
č.d. 103
Štefánikova 269/26
K. Marxa 12
Nikolu Teslu 30
Východná 2426/7
Calle Auia n.5 portal C Piso 5
Česká 407/30
č.d. 275
Družstevná 285/32
Malé námestie 2872/12
D. Millyho 576/43
Raketová 5
Hriadky 12
SNP 819/19
Masarykova 624/5
7101
97242
5401
6722
94911
2754
92101
5001
96801
96601
1007
96801
9412
97101
3483
91323
2901
93401
91108
97901
2072
5938
90101
8901
4012
3401
7801
36301
Michalovce
Lehota pod Vtáčnikom
Levoča
Ohradzany
Nitra 11
Veličná
Piešťany 1
Revúca 1
Nová Baňa
Hliník nad Hronom
Žilina
Nová Baňa
Vechec
Prievidza 1
Liptovská Teplá
Dubodiel
Námestovo 1
Levice 1
Báčsky Petrovec
Trenčín 8
Vigo
Rimavská Sobota 1
Mojtín
Štrba
Malacky
Svidník
Košice 12
Ružomberok 1
Sečovce
Karlovy Vary
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
63
63
52,5
52,5
63
52,5
57,75
47,25
57,75
47,25
47,25
78,75
47,25
57,75
47,25
47,25
47,25
47,25
73,5
52,5
63
47,25
63
73,5
73,5
47,25
47,25
57,75
63
47,25
Karol
Oľga
Ján
Martina
Monika
Marián
Tomáš
Rastislav
Lucia
Veronika
Zuzana
Róberta
Dominik
Nóra
Zlata
Barbora
Juraj
Michal
Martin
Ivona
Dávid
Natália
Eva
Jakub
Matej
Jana
Dávid
Marián
Peter
Martina
Máté
Janíčková
Rakitka
Uličná
Martinčičová
Toman
Turek
Demko
Dutková
Kultanová
Revayová
Uškovitšová
Hlatký
Lévayová
Tučeková
Drozdová
Piešťanský
Navrkal
Mojzeš
Demčáková
Lomen
Vraždová
Girmanová
Dočkal
Navrátil
Nechajová
Repka
Miškóci
Šmál
Cagáňová
č.d. 260
Strelenka 619
Za Humnami 236
Nová 219
Peliškova 33
Malinovského 1150/15
Nová Ľubovňa 731
Sídlisko Okulka V 16/12
Levočská 88
Lutiše 281
Ústredie č.d. 594
Školská 166/9
Čerešňová 20/3
T.Vansovej 1750/5
Novomeského 1752/1
Halalovka 2388/4
5.apríla 790/39
Sládkovičova 212
Berehovská 2169/3
Ľ.Štúra 13
Branislava Nušiča 79
č.d. 771
Lipová 10
M.R.Štefánika 295/2
Dénešova 1152/7
č.d. 240
Bajany 24
ČSA 191/17
Dolinky 16
Šulekova 7/11
5001
2054
99102
3244
90901
95806
6511
9301
5301
1305
2314
1313
97271
97901
97901
91101
95701
95852
7501
93701
91338
7601
96001
4023
3493
7254
96701
96212
97101
Muránska Dlhá Lúka
Lysá pod Makytou
Dolná Strehová
Liptovská Kokava
Skalica 1
Partizánske 6
Nová Ľubovňa
Vranov nad Topľou 1
Harichovce
Belá pri Varíne
Skalité
Rajecké Teplice
Nováky
Rimavská Sobota
Rimavská Sobota 1
Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Žabokreky nad Nitrou
Trebišov
Želiezovce
22300 Stara Pazova
Soblahov
Zemplínske Hradište
Zvolen 1
Košice
Hubová
Lekárovce
Kremnica 1
Detva-Sídlisko
Prievidza
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
68,25
47,25
78,75
47,25
63
73,5
47,25
57,75
57,75
63
63
63
47,25
63
63
47,25
68,25
63
47,25
68,25
57,75
68,25
63
47,25
73,5
52,5
47,25
63
73,5
63
Veronika
Lukáš
Viktória
Zuzana
Ondrej
Zuzana
Martin
Tomáš
Júlia
Veronika
Lenka
Anna
Terézia
Dušan
Martina
Petra
Terezia
Ľudmila
Jana
Simona
Mária
Stanislava
Veronika
Kristián
Juraj
Daniela
Barbora
Martin
Amália
Vladimír
Lachová
Krempaský
Grešová
Dyntárová
Šterdas
Dubovická
Kasáč
Marcinek
Mištinová
Lontošová
Trúnková
Olšiaková
Paľková
Dubovec
Drábová
Majerová
Povolni
Saloňová
Lišková
Schweierová
Šumichrastová
Marjovičová
Mitašová
Valentín
Jurči
Sarvašová
Čačíková
Tokár
Rajčáková
Šuraba
Kúpeľná 35
Jesenského 361
19
MPČĽ 2174/40
Jasenica 151
618
Športová 6
Športová ulica 25
Rastislavova 1300/8
Úzka ulica 60/31
Poštová 609
M.R.Štefánika 891/39
Trieda SNP 59
Štadlerovo nábrežie 1
Dubová 9
Imatra 2445/7
Sladkovičova 21
č.d. 135
Potočná 139
Krátka 7
Závadská 2
Konečná 3557/11
Stred 316
Tulipánová 10
Nová 168
Osloboditeľov 13
č.d. 254
Vinné 36
č.d. 397
Trenčianska 724/50
4801
6101
6711
97703
1817
2303
97901
96237
95704
95106
91332
96212
97401
97401
8001
96001
6531
91101
93401
91441
7101
2354
91702
2712
98401
91642
7231
90863
1851
Rožňava
Spišská Stará Ves
Ľubiša
Brezno 3
Jasenica
Zborov nad Bystricou
Rimavská Sobota
Kováčová pri Zvolen
Bánovce nad Bebravou
Vinodol
Dolná Súča
Detva
Banská Bystrica 1
Banská Bystrica
Prešov 1
Zvolen 1
Kovačica R.Srbsko
Jarabina
Trenčín 1
Levice
Nemšová
Michalovce
Turzovka
Trnava 2
Liesek
Lučenec
Moravské Lieskové
Vinné
Radošovce
Nová Dubnica
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
47,25
47,25
47,25
73,5
47,25
57,75
47,25
73,5
47,25
57,75
47,25
47,25
47,25
47,25
57,75
78,75
68,25
47,25
68,25
63
57,75
63
68,25
47,25
57,75
52,5
47,25
47,25
63
Kristína
Katarína
Vladimír
Ľubomír
Alžbeta
Zuzana
Petra
Daniel
Zuzana
Sabína
Jana
Šimon
Andrea
Alžbeta
Michaela
Karol
Andrea
Valéria
Veronika
Monika
Marianna
Lukáš
Mária
Zuzana
Andrea
Simona
Petra
Matej
Praveen
Michal
Pribišová
Zamborská
Žilka
Čurilla
Kasanová
Kmecová
Kuliková
Fábry
Dóczyová
Pavučková
Vojtikevičová
Sádovský
Čellárová
Knapková
Franková
Selecký
Čížková
Ftoreková
Danková
Kočišková
Barillová
Baluch
Kodčíková
Budayová
Wagnerová
Židuliaková
Mitrengová
Rehorčík
Balam
Deneš
Hurbanova 682/10
Tarnov 85
Palackého 27
Maurerova 37
Vavrečka 359
Klimkovičova 1
Moravany 273
Dúbravska 19/10
Hlohovecká 363/19
Merník 177
Jána Kalinčiaka 95/12
107
Belanská 574/6
Střelná 136
Laborecká 53
SNP 1864/139
Podbeľová 8292/8
Školská bytovka 364
Vladina 657
Lúčna 818/31
nám.L.Svobodu 2652/11
Sládkovičova 1172/34
Cintorínska 14
Na záhrade 5
Hlboká 18
č.d. 320
č.d. 612
Jazdecká 15
A-3324LorongKubangBuaya 68
Hubina 159
90701
8601
3608
5342
2901
4023
7203
97101
92231
9301
1001
94162
3301
6601
7501
96001
96205
2744
9301
8501
95701
1001
91105
93401
1304
2312
94080
92221
Myjava
Rokytov
Martin 8
Krompachy
Námestovo 1
Košice 23
Rakovec nad Ondavou
Prievidza
Sokolovce
Merník
Žilina 1
Kmeťovo
Liptovský Hrádok
756 12 Horní Lideč
Humenné
Trebišov
Zvolen 1
Detvianska Huta
Tvrdošín 1
Vranov nad Topľou
Bardejov
Bánovce nad Bebravou 1
Žilina - Trnové
Trenčín 5
Levice 1
Dolná Tižina
Svrčinovec
Nové Zámky 1
Kuantan, Pahang
Moravany nad Váhom
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
57,75
63
47,25
57,75
47,25
73,5
52,5
47,25
63
47,25
68,25
63
57,75
63
52,5
47,25
63
78,75
57,75
63
78,75
47,25
68,25
68,25
47,25
57,75
78,75
47,25
68,25
68,25
Michaela
Anna
Jakub
Martina
Jakub
Dávid
Adam
Natália
Naďa
Ján
Richard
Natália
Lucia
Viktória
Radka
Miroslav
Zoltán
Lucia
Patrik
Michal
Lenka
Katarína
Michal
Katarína
Martin
Veronika
Peter
Nina
Adriana
Nikola
Matúšová
Revajová
Ďurčovič
Süssová
Harvan
Had
Horváth
Hlavičková
Kozáková
Borták
Bogár
Luptáková
Horváthová
Martinková
Adamovská
Podhorec
Gál
Kaššová
Žatko
Huťťa
Krišková
Novotová
Jurčo
Böhmová
Mogiš
Kravcová
Jánošík
Fuksiová
Samáková
Hrnčiarová
Nová 23
č.d. 223
Mostná 43/7
Javorová 36
Brestovská 57
Š. Moyzesa 22/39
Štúrova 627
Slnečná 2
č.d. 245
Podjavorinskej 3386/14
Nám. Kráľa Gejzu I 10/12
Mincova 574/56
Š.Králika 11/25
Lovčica 258
Námestie Matice Slovenskej 9/6
T.Vansovej 19
Gaštanova 673
Námestie mieru 1394/11
Havanská 4
127
Stará cesta 412/6
Hlinná 34
Stodolisko 135
SNP 73/6
Humenská cesta 7
Lyžiarska 12
Hviezdoslavova 353/4
Hrabinská 1135/9
Hollého 1176/2
Kemi 629/8
5921
9401
97251
93401
6601
3401
91921
2061
5801
93556
3105
97101
96623
96501
94001
95173
96212
4013
90863
8216
5501
2732
1851
7101
5601
8271
92203
95701
3104
Svit
Tovarné
Handlová
Levice
Humenné
Ružomberok 1
Zeleneč pri Trnave
Nové Zámky 1
Lednické Rovne
Poprad
Mýtne Ludany
Liptovský Mikuláš 5
Prievidza
Lovčica-Trubín
Žiar nad Hronom 1
Nové Zámky 1
Jelenec
Detva-Sídlisko
Košice 13
Radošovce
Fintice
Margecany
Zuberec
Nová Dubnica
Michalovce 1
Gelnica
Lipany nad Torysou
Vrbové
Bánovce nad Bebravou 1
Podbreziny, Liptovský Mikuláš 4
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
78,75
57,75
68,25
47,25
52,5
57,75
63
68,25
63
47,25
47,25
47,25
73,5
47,25
47,25
57,75
47,25
63
47,25
47,25
57,75
57,75
68,25
68,25
57,75
47,25
63
78,75
47,25
Patrícia
Juraj
Martin
Jana
Zdenka
Jana
Petra
Ingrida
Pavlína
Tomáš
Dávid
Jozef
Simona
Jakub
Katarína
Diana
Pavol
Juraj
Július
Tomáš
Simona
Dalma
Mário
Tomáš
Petra
Miroslava
Attila
Dominika
Branislava
Jana
Dutková
Benkovič
Macák
Uhliarová
Sabová
Sobkuliaková
Libová
Papáčová
Bulková
Slosiarik
Gonda
Dohnanský
Hermanová
Páterek
Sroková
Bezáková
Hronský
Kováčik
Kováč
Loula
Macková
Mészárosová
Godor
Kijovský
Hollá
Klaudíniová
Jakab
Kolenčíková
Luptáková
Lukáčová
Na Sihoti 1157/11
Kvítková 4123
Ľ. Podjavorinskej 3000/6A
M. R. Štefánika 2554/21
K. Marxa 32
Blatnica 408
Rozkvet 2053/110
Berlínska 23/9
Opatovce 110
Hlboká 24
Obrancov Mieru 5
Pod kaštielom 642/42
Kpt. Jaroša 12
Nový rad 329
Partizánska ulica 55
Národná Trieda 52
Revolučná 1
č.d. 186
Na dolnom konci 109/9
jaseňová 3224/46
Poštová 385/2
Krajná 1592/1
Školská 6
Červenica p.Sabinove 182
Veterná 1703/14
Zd.Nejedlého 37
Mierová 83
Komenského 345/9
Nižovec 3
Hrnčiarska 46
2601
94201
96001
93401
3815
1701
4013
91311
93401
5201
1841
91104
96271
97611
4001
1001
95655
93556
1007
8901
93005
95301
8256
90851
93405
94655
97223
96001
7101
Dolný Kubín 1
Zlín, Česká republika
Šurany 1
Zvolen
Levice 1
Blatnica pri Martine
Považská Bystrica
Košice 13
Trenčianske Stankovce
Levice 1
Spišská Nová Ves
Dubnica nad Váhom 1
Trenčín 4
Dudince
Selce pri Banskej Bystrici
Košice
Žilina 1
Veľké Chlievany
Mýtne Ludany
ZILINA
Svidník
Gabčíkovo 1
Zlaté Moravce 1
Pečovská Nová Ves
Holíč
Levice 5
Pribeta
Dolné Vestenice
Zvolen 1
Michalovce
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
57,75
68,25
73,5
63
57,75
63
78,75
47,25
47,25
57,75
52,5
47,25
47,25
63
47,25
68,25
57,75
63
63
68,25
63
78,75
57,75
52,5
68,25
63
57,75
47,25
73,5
Juraj
Štefan
Jana
Helena
Hana
Eva
Radoslav
Miroslav
Pavla
Anna
Jozef
Matúš
Veronika
Marek
Daniela
Michal
Veronika
Dominika
Martin
Katarína
Alexandra
Jana
Mária
Radka
Helena
Sanela
Samuel
Martin
Tiago Filipe
Peter
Franek
Kasanický
Kubíková
Čičková
Kaňuková
Šlezáková
Cibík
Šulek
Rachelová
Javorská
Iskra
Ďaďo
Tomková
Mészáros
Martinková
Vaľko
Školíková
Ružičková
Smatana
Zelinová
Šmajdová
Fibichová
Nigrovičová
Čopianová
Janošíková
Kurtek
Švolík
Bušík
Reis Ferreira
Lukáč
č.d. 384
Roveň 103
Hviezdoslavova 40/68
Rázusova 756/12
Košická 4
Hviezdoslavova 54
Halalovka 51
Hviezdoslavova 44/2
Podhrádok 459
L. Svobodu 2589/66
Vladina 687
Jilemnického 914/7
Hostianska 2
S.H.Vajanského 34
Lúčna 101/12
Humenská 11
Mostová 5
Ružová 1098
Baničová 18
Zvolenská 19
generála Svobodu 132/21
G.Bethlena 24
Pri Kadúbku 1169
Magurská 11
Trenčianske Jastrabie 387
Bistrička 67
Internátna 69
Bytčiančínova 19
R. Barao De Sabrosa 172 3ESQ 1
Kpt. Nálepku 192/12
2051
2741
96501
1401
6601
94360
91108
96501
5934
5801
2744
2601
95193
94001
5914
7101
91501
90845
1015
3601
6801
94076
90841
8001
91322
Dohňany
Oravský Podzámok
Žiar nad Hronom
Bytča
Humenné 1
Nána
Trenčín 1
Žiar nad Hronom 1
Spišská Teplica
Poprad
Tvrdošín
Dolný Kubín 1
Topoľčianky
Nové Zámky 1
Spišský Štiavnik
Michalovce
Nové Mesto nad Váhom
Gbely
Žilina
Martin 1
Medzilaborce
Nové Zámky 1
Šaštín-Stráže 1
Prešov 1
Žilina
Jelisavac
97404 Banská Bystrica 1
1311 Lietavská Lúčka
Lisabon
97245 Bystričany
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
47,25
57,75
78,75
57,75
47,25
73,5
63
47,25
63
68,25
47,25
78,75
63
47,25
47,25
47,25
63
47,25
68,25
47,25
57,75
63
73,5
52,5
78,75
68,25
63
68,25
52,5
Matej
Marek
Michala
Filip
Patrik
Róbert
Miroslava
Natália
Zuzana
Barbora
Jakub
Blaho
Kratka
Mojšová
Horňák
Malek
Kvak
Gajecká
Schwarzová
Maruniaková
Cárachová
Köry
Filip
Kristína
Saňa
Juraj
Kristína
Tatiana
Daniela
Lucia
Lucia
Petr
Marta
Katarína
Aida
Andrej
Andrea
Vladislav
Dušan
Katarína
Tarič
Janúfková
Nosáľová
Czako
Plučinská
Kuffová
Ferenčíková
Horváthová
Stanová
Gašpar
Lajtová
Beláková
Beshirová
Jancík
Majthényiová
Banas
Mladý
Karšková
Viliama Žingora 33
Švošov, Staničná 156
Do Pažíť 1032/198
Vrbovce 376
Hrašné 8
Š. Moysesa 427/77
Vyšné Ružbachy 5
Krahule 47
č.d. 89
č.d. 195
Šarišská 60
Slovenského národného
povstani
Vrádište 196
Karla Marksa 34
Jeseňová 2111/34
25
Podzávoz 1718
č.d. 55
Pasienková 60
Drozdia 15
Lentvora15
Borinová 899/8
Hlboká 6
Edelényská 2
č.d. 175
Štefánikova 17
č.d. 366
Jelenec 331
Košická 8
3601
3491
3484
90606
91614
96501
6502
96701
2313
3472
8221
Martin 1
Ľubochňa
Liptovské Sliače
Vrbovce
Hrašné
Žiar nad Hronom 1
Ružbachy - kúpele
Kremnica 1
Čierne pri Čadci
Liptovská Lúžna
Veľký Šariš
96233 Budča
90849 Vrádište
PADINA (KOVAČICA)
94901 Nitra
5937 Štôla
2201 Čadca 1
2956 Zákamenné
92504 Tomašíkovo
Nové Zámky 1
98401 Lučenec
2901 Námestovo 1
93401 Levice 1
4801 Rožňava
2053 Lúky
94301 Štúrovo
1355 Štiavnik
95173 Jelenec
6601 Humenné 1
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
47,25
63
57,75
78,75
47,25
52,5
73,5
47,25
68,25
57,75
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
63
68,25
63
47,25
47,25
47,25
63
57,75
78,75
47,25
47,25
68,25
68,25
47,25
47,25
57,75
63
47,25
Veronika
Kristína
Štefan
Marek
Natália
Barbora
Martin
Soryana
Katarína
Jana
Klaudia
Judita
Denisa
Dana
Daniela
Matej
Soňa
Jana
Marika
Alžbeta
Lenka
Mário
Branislav
Jakub
Miroslava
Ondrej
Simona
Lenka
Katarína
Jozef
Barošová
Lidayová
Krakovský
Mikušiak
Žáková
Nosková
Kondelčík
Hádenová
Stenchláková
Kislíková
Kiacová
Feketeová
Tišliarová
Babiarová
Struhárová
Mrázik
Jesenská
Slosiariková
Sebechlebská
Svrčková
Pačutová
Valo
Kortiš
Fekiač
Stašová
Kobela
Benčaťová
Kuzmová
Neuwirthová
Bielesch
č.d. 163
Pieninská 13
Hlavná 167
S.B.Hroboňa 428/14
Dolný Chríb 499
Ulica Z. Nejedlého 1834/7
Nábrežná 16
Prievidzská 4/20
Drahošanka 1381
Jozefa Rholla 377/40
č.d. 166
Holubyho 36
Tomčany 91
Dušana Jurkoviča 420/23
Nábrežie Rimavy 455
A. Kmeťa 7/17
Zvolenská 18
Jesenského 20
Hronské Kľačany 604
č.d. 256
Severná 18
Ostrov 428
Dolné Plachtince 64
Pod Vinicou 54
Záholičie 253
Urbárska 18/11
Hlboká 11
Ivana Krasku 305/26
Smreková 26
Dopravná 7/2435
1821
97411
7677
3105
91965
98401
94073
97251
2201
6777
93551
94052
3601
90613
98101
3601
3601
1001
93529
1816
7101
92201
99001
5401
2755
97101
93401
96301
97101
93401
Horný Lieskov
Banská Bystrica
Ruská
Liptovský Mikuláš 5
Dolná Krupá
Lučenec 1
Nové Zámky 1
Handlová
Čadca 1
Zemplínske Hámre
Ondrejovce
Nové Zámky 1
Martin 1
Brezová pod Bradlom
Hnúšťa 1
Martin 1
Martin 1
Žilina 1
Hronské Kľačany
Domaniža
Michalovce
Ostrov pri Piešťanoch
Veľký Krtíš
Levoča
Dlhá nad Oravou
Prievidza 1
Levice
Krupina
Prievidza 1
Levice
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
63
68,25
68,25
68,25
68,25
47,25
47,25
57,75
52,5
47,25
68,25
63
68,25
63
68,25
63
63
68,25
47,25
68,25
63
47,25
47,25
63
63
47,25
47,25
57,75
57,75
63
Monika
Veronika
Dominik
Matej
Zuzana
Petra
Denisa
Ivana
Veronika
Ivan
Veronika
Martina
Emília
Barbara
Soňa
Nazli
Vladimír
Róbert
Dana
Martina
Matej
Marcel
Zuzana
Jana
Ivana
Matej
Lukáš
Viktória
Martina
Andrea
Tornjoš
Tučeková
Csiba
Marušin
Balková
Kuzárová
Najnerová
Pukalíková
Tomašíková
Bagljaš
Piššová
Šimurdiaková
Ondrušová
Baloghová
Horníčeková
Tuncay
Vojtek
Mišicák
Šuníková
Krivošová
Sedláček
Ševčík
Repovská
Geletová
Vitališová
Baránek
Fialka
Kozáková
Mäsiarová
Sučková
Jana Jonaša 47
Mlynská 8
Na hrádzi 411/3
Exnárova 27
Lesná 901/12
Jarná 3040/6
Hlboká 10
Hurbanova 160/46
Dolná 424/4
Modene, Novi Sad 1/39
Pod Hájom 956/5
Oravská Polhora 33
Kratinova 22
Štefánikova 22
č.d. 260
č.d. 219
Štefánikova 40
Dubová 3273/25
Uherova 2910/13
Zimná 406/39
Kuzmányho 894/93
A. V. Suvorova 333/44
J.G.Tajovského 1198/6
Pri Hati 29
Komenského 1630/11
č.d. 262
Bernolákova 1025
Smreková 3095/20
4
1841
2947
3608
7101
93584
Kovačica
Lučenec 1
Jahodná pri Dunajskej Strede
Prešov
Humenné 1
Poprad
Levice
Čadca 4
Nenince
Novi Sad Srbsko
Dubnica nad Váhom
Oravská Polhora
Martin 8
Michalovce 1
Horné Semerovce
8604
94301
1007
5801
94501
1701
7101
95701
8005
2001
94162
9301
1007
8212
Kružlov
Štúrovo 1
Žilina 7
Poprad
Komárno
Považská Bystrica
Michalovce
Bánovce nad Bebravou
Prešov 5
Púchov 1
Kmeťovo
Vranov nad Topľou 1
Žilina 7
Kapušany pri Prešove
98401
93021
8001
6601
5801
93401
2204
99126
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
63
47,25
63
47,25
47,25
57,75
63
63
78,75
68,25
47,25
47,25
78,75
47,25
47,25
63
52,5
68,25
63
68,25
47,25
68,25
47,25
68,25
68,25
47,25
47,25
73,5
47,25
47,25
Marek
Soňa
Lenka
Igor
Michal
Ciesar
Mezeiová
Pavlíková
Kerepesi
Šúrek
ČSA 37
S.H.Vajanského 38
Kopaničky 10
388
Petrová 1
Viktor
Karol
Veronika
Miroslava
Cyril
Mária
Deniz
Jana
Marek
Viktor
Tomáš
Veronika
Jana
Ivana
Michaela
Martina
Simona
Tomáš
Natália
Juraj
Lenka
Veronika
Ján
Marta
Varga
Vorčák
Šuhajdová
Buraľová
Janoško
Živčáková
Can Yildiz
Hoľanová
Komorovský
Šiller
Molovčák
Bednárová
Šmelková
Krasulová
Madleňáková
Vaňková
Skokanová
Moravec
Žitná
Timko
Devečková
Steinerová
Hullman
Marázová
Bartók Béla út 53/A 3.em.4.
č.d. 146
Kvetná 9172/22
Mierová 2071/48
Šarišské Dravce 37
č.d. 394
Buyuksehir Site Cumhuriyet Roa
19.januára 15
Sever 341
Lécka 20
č.d. 529
Čierne Kľačany 112
Gápľová 4
Pod Žiarcom 879
č.d. 281
č.d. 48
Porúbka 33
Tatranská 68
Schurmannova 7
T. Vansovej 2757/1
č.d. 262
Nálepkova 1313/15
Janka Kráľa 1166/28
Námestie Slobody 10
97701
94082
95193
4912
2705
H9024
2947
5331
6901
8273
6501
4442
90086
94060
2352
95305
8005
2744
2964
90847
8612
97411
94901
91101
5960
5311
95806
94651
Brezno 1
Nové Zámky 1
Topoľčianky
Gemerská Hôrka
Zázrivá
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
57,75
47,25
52,5
47,25
Gőyr
Oravská Polhora
Novoveská Huta
Snina 1
Šarišské Dravce
Hniezdne
Istanbul
Rozhanovce
Budmerice
Nové Zámky
Olešná
Zlaté Moravce 5
Prešov 5
Tvrdošín 1
Oravská Jasenica
Radimov
Kurima
Banská Bystrica 1
Nitra 1
Trenčín 1
Tatranská Lomnica
Smižany
Partizánske 6
Nesvady
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
57,75
78,75
47,25
47,25
63
68,25
52,5
57,75
52,5
47,25
78,75
47,25
68,25
47,25
68,25
47,25
47,25
52,5
47,25
63
52,5
63
47,25
Jakub
Katarína
Dominik
Dagmara
Lucia
Petra
Matej
Martin
Peri
Michaela
Martin
Katarína
Marek
Martin
Miriam
Magdaléna
Katarína
Veronika
Denisa
Miroslava
Jozef
Peter
Zdenka
Lucia
Andrea
Simona
Zuzana
Eva
Natália
Beáta
Buška
Vajdíková
Zelina
Dlhošová
Kajanová
Janská
Haring
Bielik
Haj Ali
Vargová
Križovenský
Huťová
Kir
Praščák
Janečková
Škapcová
Kandráčová
Hančuľáková
Vajdová
Petriková
Mertinko
Bebjak
Huťová
Jurčová
Gálisová
Slobodová
Kovalčíková
Pijáková
Gejdošová
Herkeľová
Hraničiarov 1225/39
Dubová 3273/33
Tulská 24
Októbrová 675/49
MDŽ 40
G. Dusíka 16
Dominova cesta 14
Víťazstva 180/22
Kharabet Sharran 11
Sídlisko Žitava 1401/11
č.d. 264
Komenského 1643/17
Volgogradská 177/1
Čínska 4
Dulova Ves 159
Dielnice 15
Hutnícka 1/27
Brezová 1103/8
Sv. Gorazda 149/5
Jarčeková 590
Mlynská954/34
Nálepkova 260
č.d. 1083
Streďanská 1796/24
Vysoká 3
Za Valy 1103/15
č.d. 439
Ľ.Štúra 2047/23-47
Bardejovská 1720/1
2801
1007
97404
95801
94201
91708
92101
97241
95201
8201
2001
7101
4013
8252
2952
5201
96231
1301
5561
8271
95654
97669
2351
95501
91501
95701
2336
2601
6001
Trstená
Žilina 7
Banská Bystrica 4
Partizánske
Šurany
Trnava 8
Piešťany 1
Koš
Aleepo
Vráble
Kendice
Púchov
Michalovce 1
Košice 13
Kokošovce
Hruštín
Spišská Nová Ves
Sliač
Teplička nad Váhom
Jaklovce
Lipany
Veľké Držkovce
Pohorelá
Raková
Topoľčany 1
Nové Mesto nad Váhom
Bánovce nad Bebravou 1
Radoľa
Dolný Kubín
Kežmarok 1
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
52,5
47,25
78,75
78,75
63
47,25
47,25
78,75
73,5
47,25
52,5
47,25
57,75
47,25
63
47,25
63
78,75
57,75
47,25
47,25
47,25
78,75
47,25
68,25
63
73,5
47,25
63
Ľudovít
Martina
Jana
Miroslava
Eva
Barbora
Lukáš
Ľubica
Ivona
Klára
Anna
Eva
Lenka
Viktor-Daniel
Kristián
Lukáš
Ingrida
Ondrej
Dominika
Jakub
Erik
Mário
Stanislav
Pavol
Matej
Tomáš
Lucia
Richard
Júlia
Samuel
Lipták
Cabanová
Trajová
Adamčíková
Iglarčíková
Herková
Štrba
Bellayová
Ďuranová
Kubicová
Ladecká
Brindziarová
Burdejová
Slyvka
Vévoda
Ďuriga
Jozefková
Druga
Duľová
Mitrík
Jámbor
Kičák
Vrábel
Kassay
Leskovjanský
Sopúch
Dzúriková
Duchaj
Podolinská
Medvecký
Okružná 1193/25
Nálepková 11
č.d. 228
Rozkvet 2061/130-39
Jefremovská 614
ČSA 32/3
Janka Kráľa 15/52
SNP 1473/123
Limbová 3055/8
Vinohradnícka 17
č.d. 382
Hurbanova 1
Pod hájom 1097/93-48
Veselá 38
Jula Horvátha 903/36
SNP 3/14
129
Banícka 18
Rožkovany 109
Magurská 3
Haranská 23
Družstevná 611
č.d. 275
Budovateľská ul. 356/27
Kozmonautov 1
Okružná 2057/12
Ždiarska 8
Dušana Makovického 3
Sadová 474/46
Bernolákova 221
5311
97701
2956
1701
3104
97251
96501
1701
1007
94901
2054
3601
1841
96701
91601
90701
97405
8271
5201
4013
5938
94144
90613
4801
2601
94901
3601
5314
2801
Smižany
Brezno 1
Zákamenné
Považská Bystrica 1
Liptovský Mikuláš 1
Handlová
Žiar nad Hronom 1
Považská Bystrica
Žilina 1
Nitra 1
Lysá pod Makytou
Martin
Dubnica nad Váhom
Storoznica, okr. Uzhorod
Kremnica 1
Stará Turá
Myjava 1
Banská Bystrica 5
Lipany nad Torysou
Spišská Nová Ves
Košice
Štrba
Hul
Brezová pod Bradlom
Rožňava 1
Dolný Kubín 1
Nitra 1
Martin 1
Spišský Štvrtok
Trstená
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
68,25
47,25
68,25
52,5
63
57,75
47,25
78,75
47,25
47,25
73,5
47,25
63
63
47,25
63
47,25
47,25
57,75
47,25
47,25
68,25
47,25
68,25
47,25
63
78,75
47,25
47,25
68,25
Lucia
Martina
Richard
Romana
Kristína
Matej
Izabela Sylwia
Nikola
Tomáš
Katarína
Boris
Miriama
Marián
Tomáš
Lukáš
Lidija
Martin
Gabriela
Aikan
Martina
Simona
Kinga
Patrik
Lenka
Zuzana
Marianna
Ivica
Zuzana
Juraj
Lukáš
Kleinová
Halapiová
Nagy
Beláňová
Chlebničanová
Barč
Golisz
Bajzová
Rohaľ
Semjanová
Novotný
Košútová
Krnáč
Krčmár
Bačík
Marček
Topor
Feňáková
Abdyrakhmanova
Užíková
Cengelová
Terneiová
Vörös
Juríčková
Serdelová
Fusková
Šulganová
Radošániová
Hovorka
Baco
Kpt. Nálepku 44
Lipová 1203
Hviezdoslavova 24
Moyzesova 390/1
Krpeľná 23
č. d. 226
Alaunstrasse 71A 01099
Podjavorinskej 117
Pod Švabľovkou 45
č.d. 96
Pod čerešňami 458/32
Záhrady 854/21
Gorkého 22
Gorkého 16/10
Predmier 15
Branka Radičeviča 44
Pružina 530
M.Rázusa 11
Akshookum 98, Bishkek
Mostná 9/11
Pribinova 26
č.d. 96
Moča 367
Horná Breznica 10
Senická 626/10
Dulov 153
U Vojtuša 141
č.d. 130
Helsinská 12
Otrhánky 65
93401
1306
94110
1841
96212
5332
95301
8301
7204
91101
1303
98601
97101
1351
1822
7101
97251
1001
4423
94637
2061
3104
1852
2301
97221
92101
95655
Levice 1
Terchová
Tvrdošovce
Dubnica nad Váhom 1
Detva-Sídlisko
Hnilčík
Dresden
Zlaté Moravce 1
Sabinov
Trhovište
Trenčín 1
Varín
Fiľakovo
Prievidza 1
Predmier
Padina
Pružina
Michalovce 1
Bishkek
Handlová
Žilina 1
Jasov
Moča
Lednické Rovne
Liptovský Mikuláš 4
Pruské
Oščadnica
Nitrianske Sučany
Piešťany
Veľké Chlievany
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
47,25
68,25
47,25
63
52,5
68,25
47,25
78,75
47,25
47,25
63
47,25
47,25
47,25
78,75
47,25
63
78,75
78,75
73,5
57,75
68,25
52,5
63
52,5
47,25
52,5
68,25
47,25
Hana
Gabriel
Martin
Erika
Veronika
Soňa
Ivan
Maroš
Andrej
Matej
Peter
Róbert
Barbara
Katarína
Michaela
Žaneta
Zuzana
Katarína
Gabriela
Michal
Barbora
Martin
Monika
Veronika
Alexandra
Guzeľ
Matej
Alexandra
Martina
Matúš
Hrancová
Mészáros
Bartek
Eleková
Kopálková
Gibaštíková
Míček
Čakurda
Stieranka
Moško
Cyprich
Gašparík
Badová
Šušková
Kupčíková
Zelezníková
Borová
Palková
Kučerová
Takáč
Beluská
Krejsa
Tkačinová
Jamborová
Kunertová
Tursunova
Bašták
Čaprnková
Majtaniková
Metes
Hlinené 314
Ulica 28 Októbra 34
Obchodná 242
Parková 6
Jesenského 34
Družstevná 22/46
Záturčianska 16
Tisinec 96
Továrenská 11
Drienovská Nová Ves 190
Kračúnovce 304
Dopravná 2436/9
Krtíšska 192
Bezručova 1201/10
Hurbanova 3
Kúpeľná 36/41
Nová 349
Myslina 63
Hviezdoslavova 470/50
Spodná 212
M. A. Beňovského 353/15
Tatranská 7
Javorová 7
M.R.Štefánika 64/A
Tulská 19
Botanická 25 č.i.924 A
Roštár 111
Račice 145
Bajzova 15
Plátennická 878/9
2354
91101
99102
98401
90851
2801
3601
9101
98401
8201
8701
93401
99106
91101
3601
97662
9421
6601
90501
7631
92203
6001
1007
3601
3601
84214
4935
97222
1001
2901
Turzovka
Trenčín 1
Dolná Strehová
Lučenec
Holíč 1
Trstená
Martin 1
Stropkov
Lučenec
Prešov
Giraltovce
Levice
Želovce
Trenčín 1
Martin
Brusno
Nižný Hrabovec
Humenné
Senica nad Myjavou
Streda nad Bodrogom
Vrbové
Kežmarok
Žilina
Martin
Martin 1
BRATISLAVA
Ochtiná
Nitrica
Žilina 1
Námestovo 1
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
57,75
68,25
63
63
78,75
47,25
68,25
68,25
47,25
63
68,25
63
47,25
47,25
57,75
68,25
73,5
78,75
68,25
47,25
47,25
47,25
63
47,25
78,75
68,25
63
73,5
57,75
Gabriela
Miroslav
Lucia
Jana
Ivana
Kristína
Eva
Natália
Katarína
Alexandra
Martin
Lukáš
Jana
Henrich
Beáta
Denisa
Róbert
Miroslav
Veronika
Juraj
Tomáš
Veronika
Miroslav
Pavol
Mária
Simona
Attila
Daša
Michal
Lucia
Plavnická
Kramár
Ferenčíková
Pšenáková
Dikantová
Zvijáková
Stolárová
Briľaková
Poništová
Hraňová
Nichta
Krajčík
Zemková
Bulla
Svetlíková
Golianová
Mészároš
Královič
Kubalová
Čokyna
Povalač
Kiššová
Ráchela
Mozolík
Karaščáková
Dodrvová
Duborszky
Vraždová
Vysoký
Barkocziová
Vajanského 239
č.d. 164
Černovských martýrov 13
Školská 115/28
Roľnícka 470/34
4
Javornícka 21
Starinská 153
č. d. 198
M. Rázusa 5/11
č.d. 253
Stavbárov 10
Komenského ul. 264 / 6
Vintiška 801
Ilija 52
B.Nemcovej 45
č.d. 42
Clementisová 1997
406
Lúky 1231/89
Starohorská cesta 1710/12
Rozkvet 2064/139-7
č.d. 768
Severná 779/21
Mierová 1878/39
Dr. Štefana Osuského 522/6
Čiližská Radvaň 73
Sibírska 20
Vodárenská 283/4
Blatná 26
6544
91333
3406
2001
3105
8256
97411
6601
95601
97101
93524
97101
91601
2743
96901
98403
94149
95501
2341
95201
96301
1701
96652
2601
6901
90613
93008
91101
7633
94651
Plaveč nad Popradom
Horná Súča
Ružomberok 6
Púchov 1
Liptovský Mikuláš 5
Pečovská Nová Ves
Banská Bystrica 11
Humenné 1
Bojná
Prievidza 1
Čajkov
Prievidza 1
Stará Turá
Nižná nad Oravou
Banská Štiavnica 1
Lučenec 3
Bardoňovo
Topoľčany 1
Nesluša
Vráble
Krupina
Považská Bystrica 1
Tekovská Breznica
Dolný Kubín 1
Snina
Brezová pod Bradlom
Čiližská Radvaň
Trenčín 1
Slovenské Nové Mesto
Nesvady
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
68,25
68,25
63
63
47,25
63
57,75
57,75
47,25
47,25
57,75
68,25
47,25
63
78,75
57,75
63
47,25
63
68,25
47,25
57,75
78,75
47,25
52,5
47,25
57,75
47,25
47,25
Milan
Júlia
Jasna
Martina
Zuzana
Adela
Michaela
Angelika
Slavomila
Denisa
Katarína
Juraj
Štefan
Monika
Daniel
Jana
Natália
Marcela
Michal
Ján
Maroš
Petra
Barbora
Erika
Vladimíra
Katarína
Dominika
Mária
Patrik
Martina
Darjanin
Bujňáková
Kraljik
Golianová
Slovíková
Čuhárová
Háčiková
Tamásová
Onderišinová
Končárová
Zitová
Knapec
Vrabec
Durániová
Borsík
Cibulková
Farraová
Bartošová
Spaček
Zelinka
Molek
Švitlová
Nováková
Valigurská
Bublavá
Cukrovaná
Vargová
Srogončíková
Klimko
Horváthová
Ruská Kajňa 12
Železničiarska 42
Vuka Karadžiča 004
Ružová 47
Veterná 151/17
Laborecká 21
Novohradská 30
č.d. 241
20
93
Slnečná 16
Čistonek 1434
Janka Kráľa 4
Sládkovičova 471/2
Liptovský Michal 26
Petzvalova 12
Engelsová 36
Husitská 1324/24
Halalovka 2390/14
ROZKVET 2045/92-42
Laborecká 24
Štúrová 273
Urbárska 6/10
Clementisa 2
č.d. 329
Jasenovská 101
Chemikov 18/32
1042
Karpatská 15/6813
Orechová 875/20
9407
8001
96001
2901
6601
99001
93584
8215
8212
92101
90841
94001
5935
3483
1015
93401
95704
91108
1701
5201
1853
97101
97901
91627
6601
97271
2955
8001
94901
Nižná Sitnica
Prešov 1
Silbaš
Zvolen
Námestovo 1
Humenné 1
Veľký Krtíš
Horné Semerovce
Chmeľov
Kapušany pri Prešove
Piešťany
Šaštín-Stráže 1
Nové Zámky
Batizovce
Liptovská Teplá
Žilina 15
Levice
Bánovce nad Bebravou
Trenčín 8
Považská Bystrica 1
Spišská Nová Ves 1
Bolešov
Prievidza 1
Rimavská Sobota 1
Častkovce
Humenné
Nováky
Novoť
Prešov
Nitra
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
63
47,25
78,75
47,25
63
47,25
68,25
47,25
47,25
57,75
68,25
57,75
68,25
47,25
68,25
47,25
68,25
47,25
78,75
57,75
47,25
47,25
47,25
57,75
63
47,25
57,75
68,25
47,25
78,75
Ján
Simona
Alexandra
Adam
Andrej
Marek
Martin
Veronika
Dária
Jakub
Katarína
Maroš
Zuzana
Katarína
Dominika
Ján
Ivana
Matúš
Patrícia
Patrik
Eva
Mária
Miroslav
Michal
Magdaléna
Michaela
Dominik
Cyril
Matej
Martina
Pňaček
Drobná
Federičová
Mihál
Krekáč
Kajan
Šrámek
Fabianová
Plavcová
Malay
Pialová
Melničák
Mrekajová
Porvazníková
Vartovníková
Homolka
Semanová
Puskajler
Jandová
Sabo
Kurilová
Tokarčíková
Kober
Burda
Červeňová
Chovancová
Lužbeťák
Gramblička
Stručka
Kellová
č.d. 229
Bzince pod Javorinou 52
Bottova 37
Nová 344
1. mája 972/1
MDŽ 1881/40
Hodkovce 86
Hlboká 10
Mierové námestie 1/6
Halalovka 52
Poluvsie 127
Košická 2
Nižný koniec 67
Osloboditeľov 34
Štefánikova 4
Majerská 10/11
č.d. 344
Učiteľská 8
č.d. 375
B. Němcovej 10
Holešovská 14
Mierová 40
Mierová 40
Petzwalova 549/20
Pod hájom 1360/145-5
Pri hrádzi 5
Čimhová 75
Kvetná 15
Krušovská 1626/36
Roľnícka 474/26
2945
91611
94201
90846
1701
94201
4421
93401
97251
91108
1313
6601
2956
6601
5921
97101
8261
96901
1826
98403
95193
6401
6401
Rabčice
Bzince pod Javorinou
Šurany
Unín pri Skalici
Považská Bystrica
Šurany 1
Šemša
Levice
Handlová
Trenčín 8
Rajecké Teplice
Humenné 1
Zákamenné
Humenné 1
Svit
Prievidza
Ražňany
Banská Štiavnica 1
Plevník-Drienové
Lučenec 3
Topoľčianky
Stará Ľubovňa
Stará Ľubovňa
Nitra
1841 Dubnica nad Váhom 1
94077 Nové Zámky 1
2712 Liesek
94901 Nitra 1
95501 Topoľčany 1
3105 Liptovský Mikuláš 5
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
57,75
63
47,25
47,25
68,25
68,25
68,25
47,25
68,25
57,75
47,25
57,75
52,5
68,25
68,25
47,25
68,25
47,25
52,5
47,25
78,75
68,25
47,25
78,75
47,25
73,5
63
57,75
47,25
63
Pavlína
Denis
Miroslav
Denisa
Lucia
Michaela
Veronika
Bilgesu
Štefan
Ján
Mária
Tomáš
Martina
Zuzana
Zuzana
Simona
Mirko
Martina
Antónia
Iveta
Jana
Jozef
Petra
Peter
Dávid
Magdaléna
Miroslava
Kamila
Mária
Renáta
Vontorčíková
Cáder
Zaťko
Kadelová
Jašíková
Veselovská
Chovancová
Satir
Nagy
Kováč
Bisahová
Bziňák
Mihalusová
Findurová
Bogárová
Vincová
Miličevič
Omelková
Lisá
Cádrová
Godálová
Jakubík
Pipíšková
Kováč
Vyletel
Vreštiaková
Dziak-Košická
Štyráková
Kaliaková
Miháliková
Cabaj 319
Osvety 245/43
Hrnčiarka 527
Pľačiska 812
Murániho 19
č.d. 64
Klinec 2 205
Atakoy 7-8 Kisim Marti
Saratovská 9
č.297
Dominova 10
Madridská 1
Šulekova 33/10
Zimná 2545/103
Halalovka 50
Lúčna 829/36
Vjenceslava Novaka BB
Gen.M.R.Štefánika 366/66
č.d. 537
Lány 767
Broskyňová 212/26
č.d. 350
Takátsa 28
č.d. 58
Voljanského 8
Mládežnícka 163/4
Orechová 4
Dukelských hrdinov 2041/15-47
Kľakovská 879/11/25
Devičie 118
95117
1004
2952
2313
94911
3472
2943
84214
93401
5960
92101
4013
97101
5201
91108
9301
91601
3221
2304
95844
94501
96623
96001
93521
4431
2601
96681
96265
Cabaj- Čápor
Žilina 1
Hruštín
Čierne pri Čadci
Nitra 13
Liptovská Lúžna
Zubrohlava
Bakirköy-Istambul,Tu
Levice
Tatranská Lomnica
Piešťany 1
Košice 13
Prievidza
Spišská Nová Ves
Trenčín 1
Vranov nad Topľou 1
Baňa Luka
Stará Turá
Bobrovec
Stará Bystrica
Topoľčany
Klátova Nová Ves
Komárno
Lovčica-Trubín
Zvolen 1
Tlmače 1
Družstevná pri Hornáde
Dolný Kubín 1
Žarnovica
Hontianske Nemce
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
47,25
57,75
47,25
47,25
73,5
73,5
68,25
78,75
47,25
57,75
52,5
47,25
47,25
63
63
47,25
52,5
47,25
68,25
63
68,25
68,25
52,5
47,25
47,25
57,75
47,25
63
63
78,75
Tijana
Katarína
Peter
Ondrej
Dana
Zuzana
Vladimír
Martin
Simona
Matúš
Kamil
Ľubomír
Renáta
Patrícia
Daniel
Gabriela
Katarína
Michaela
Lukáš
Maryia
Roman
Peter
Jana
Nikoleta
Frederico
Natália
Lucia
Dimitri
Romana
Laura
Bolf
Rajnohová
Pinka
Holička
Bobuľská
Geňová
Bilohuščin
Hadry
Chattová
Benko
Bulko
Chano
Mitrová
Kozejová
Vera Maroto
Gabrišová
Baliaková
Bednárová
Matúška
Karpuk
Drška
Štefko
Jutková
Burajová
Teixeira De Sousa
Buterinová
Ziková
Iobadze
Lehocká
Muňoz Jiménez
Selenča-Svetozara Miletiča 21
č. 124
Gorkého 8
Nitrianska 49
Letná 10
Nová 352/52
Sama Chalupku 18
Kaľava 130
č.d. 13
Hlavná 126
Mateja Bela 37
Kukučínova 399
Krásnovce188
Kozmonautov 13/9
C/ Magnolias Mo. 8 Bajo 7 283
Visolaje 19
Braväcovo 90
Kostolné námestie 23
Partizánska 905/89
Staré Grunty 36
Nám. Sv. Imricha 176
A.Hlinku 58/81
Bartošovce 112
L.Novomeského 1216/76
Rua Da Circunvalacao No. 112 6
I.Bukovčana 17/12
Hollubyho 10
No. 6 Guramishvili Street
Jozefa Bodona 24
Hermanos Pinzón 15/B
91907
3601
92001
6401
7612
7301
5342
6533
8001
91108
2001
7201
3601
1861
97664
6001
98501
92201
92101
8642
97101
3601
97901
Bíňovce
Martin 1
Hlohovec
Stará Ľubovňa
Kuzmice
Sobrance
Krompachy
Veľký Lipník
Prešov
Trenčín 8
Púchov
Krásnovce
Martin 1
Madrid
Beluša
Beňuš
Kežmarok 1
Kalinovo
Bratislava 4
Ostrov pri Piešťanoch
Piešťany
Hertník
Senica-Sotina
Salgueiro Do Campo
Prievidza 1
Martin 1
Guramishvili Street
Rimavská Sobota 1
Vélez - Malaga
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
63
63
63
73,5
68,25
68,25
47,25
47,25
57,75
57,75
63
47,25
47,25
47,25
68,25
57,75
52,5
47,25
47,25
78,75
68,25
57,75
52,5
68,25
68,25
47,25
68,25
78,75
63
68,25
Lívia
Radka
Ingrida
Kristína
Ľuboš
Natália
Richard
Šimon
Daniela
Martin
Peter
Zuzana
Katarína
Dušan
Júlia
Veronika
Lucia
Ivana
Dáša
Daniela
Mário
Tomáš
Lucia
Simona
Erika
Jana
Matúš
Martina
Monika
Radka
Buranská
Kubicová
Dičérová
Gyurková
Ďurajka
Poláková
Bittner
Spišiak
Ošustová
Pap
Csalava
Klimaszová
Franková
Poliščák
Šarkanová
Brózová
Žmijáková
Čellárová
Krištofovičová
Slaná
Kyseľ
Pavlovčík
Mikolajová
Svádová
Hubčíková
Staníková
Stanzel
Szabóová
Janíčková
Idunková
Lesná 23
Kolačno 272
Topoľová 1483/5
T. Vansovej 2
Rozkvet 2045/92
ČSA 36/8
Komenskeho 4721/20
Riečka 161
Lipová 21
Jánošíková 17
Robotnícka 14
Mýtna 33
M.R.Štefánika 1240/6
Rožňavská 9
Športová 30
č.d. 508
č.d. 274
Lipová 2
M. Bazovského 1907/19
Dedovec 1852/370
Vrbická 1869 6
Horné Ozorovce 128
Za Kaštieľom 1325/3
Záhradná 1545
Vyšnokubínska 53/80
Predmier 290
Strážske námestie 533/23
Janka Kráľa 231/1
45
Zlatníky č. 286
3861
95841
95131
94058
1701
97251
92101
97401
97409
94656
94077
7801
4001
97201
1323
2713
97409
1701
3101
95703
5311
1861
2601
2354
5801
98401
2341
95637
Vrútky
Veľké Uherce
Močenok
Nové Zámky
Povazská Bystrica
Handlová
Piešťany
Banská Bystrica 1
Banská Bystrica 9
Stará Pazova
Dulovce
Nové Zámky
Sečovce
Košice
Bojnice
Višňové pri Žiline
Suchá Hora
Banská Bystrica 9
Zvolen - Môťová
Považská Bystrica 1
Liptovský Mikuláš 1
Bánovce nad Bebravou 3
Smižany
Beluša
Dolný Kubín 1
Turzovka
Poprad 1
Lučenec 1
Nesluša
Zlatníky pri Bánovciach nad
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
52,5
47,25
47,25
68,25
63
68,25
57,75
52,5
63
47,25
68,25
47,25
47,25
63
63
63
52,5
47,25
63
57,75
52,5
68,25
73,5
52,5
68,25
52,5
52,5
47,25
68,25
Bebravou
Bognárka
Zuzana
Renáta
Katarína
Gabriela
Natália
Anton
Zuzana
Maroš
Miroslava
Alexander
Lucia
Matej
Marta
Monika
Miroslav
Jozefína
Mária
Lucia
Kitti
Dominika
Agnesa
Marek
Monika
Eva
Eva
Barbora
Tetyana
Volodymyrivna
Welte
Šplhová
Baginová
Liptáková
Ravingerová
Turcovská
Kráľovič
Korcová
Januvka
Hubová
Torma
Jurinová
Burik
Halušková
Anderková
Šinger
Takáčová
Dvoranová
Faktorová
Jakócsová
Dovalovská
Chraščová
Lüley
Lovecká
Hudecová
Mošpanová
Jankovičová
Okoličná Na Ostrove
Rajecká 5
Okružná 9
Trenčianska Turná 467
J. Murgaša 8/12
Šestnástka 1126/23
16
Gorazdova 1316/4
Nešporová 8
Dvorany nad Nitrou 243
Jazdecká 14
SNP 73-10/15
Staničná 792/32
Starojánska 68
136
Tatranská 87
Pribinova 1648/33
MDŽ 46
1. mája 870/2
č.d. 757
Školská 210/66
Nižné Repaše 56
Krátka 10
Č.d. 246
Hrady 248
Okružná 42
Námestie mieru 31
Chavarha
Akademika Koroľova 1/1
1001
5311
91321
97101
5201
96972
95704
4011
95611
94080
1851
6781
3203
7236
97411
7801
94201
2001
92581
92521
5371
3861
93522
2732
7101
96212
Komárno
Žilina 1
Smižany
Trenčianska Turná
Prievidza
Spišská Nová Ves
Svätý Anton
Bánovce nad Bebravou
Košice 11
Ludanice
Nové Zámky
Nová Dubnica
Belá nad Cirochou
Liptovský Ján
Kaluža
Banská Bystrica 11
Sečovce
Šurany
Púchov 1
Diakovce
Sládkovičovo
Levoča
Vrútky
Kozárovce
Zuberec
Michalovce 1
Detva-Sídlisko
892 00 Perechin, Zakarpatsko Ukrajina
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
63
57,75
47,25
47,25
63
68,25
47,25
68,25
63
68,25
47,25
47,25
47,25
63
57,75
63
47,25
68,25
47,25
52,5
47,25
63
57,75
47,25
63
63
47,25
31.8.2011
30.6.2012
68,25
Adam
Jana
Ján
Lívia
Lukáš
Ivana
Jana
Tomáš
Marek
Marián
Juraj
Ján
Radovan
Maroš
Zuzana
Lucia
Tatiana
Miroslava
Mária
Martina
Klaudia
Ľudmila
Jindřich
Marek
Veronika
Ema
Eszter
Mária
Lenka
Lenka
Hotra
Leššová
Goruška
Prešinská
Jamroškovič
Miklošová
Skyčáková
Senko
Zelený
Mojzeš
Remiš
Jaňák
Drdák
Iskra
Grigarová
Griecsová
Mesárošová
Urbašíková
Šidlovská
Hirjaková
Šimunová
Pöštenyiová
Tovaryš
Kolodzej
Ďuricová
Herčková
Dobai
Richtáriková
Plicová
Rusňáková
Jedľová 1
17.novembra 73
Horné Vestenice 28
Nová ulica 661
Vyšná Olšava 109
Stred 66/61-2
ul.1.mája 444/22
Letná 18
Sama Chalúpku 1
J.Kráľa 1662/1A
M.R.Štefánika 12/20
Liptovské Matiašovce 29
Hutnícka 1/11
Pod Stráňou 863
Chocholná 612
443
Narcisová 1942/26
č.d. 210
Forbasy 62
ul.Jána Hollého 73
Na Jamách 229/7
č.d. 113
Vodná 21/49
Jezersko 15
č.d. 262
M.R.Štefánika 31/18
Kostolná 51
Ruskovce 173
Blažeja Bullu 4833/4
Palárikova 2783/28
96001
8301
97222
95105
9032
1701
2901
6401
5201
98601
3861
3223
5201
2801
91304
94121
92705
92063
6501
7101
97246
91307
94501
5904
96204
96501
94637
95654
3601
95501
Zvolen 1
Sabinov
Nitrica
Veľký Cetín
Miňovce
Považská Bystrica
Námestovo
Stará Ľubovňa
Spišská Nová Ves 1
Fiľakovo
Vrútky
Liptovská Sielnica
Spišská Nová Ves
Trstená
Chocholná-Velčice
Komoča
Šaľa 5
Pastuchov
Hniezdne
Michalovce 1
Čereňany
Bošáca
Komárno
Jezersko
Kriváň
Žiar nad Hronom
Moča
Veľké Držkovce
Martin 1
Topoľčany 1
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
68,25
68,25
47,25
73,5
47,25
68,25
63
47,25
47,25
68,25
47,25
47,25
47,25
47,25
68,25
78,75
47,25
47,25
63
52,5
47,25
63
47,25
47,25
78,75
52,5
57,75
47,25
47,25
63
Veronika
Jitka
Gabriela
Dagmara
Peter
Estera
Erik
Martina
Henrieta
Radka
Lucia
Simona
Jozef
Tomáš
Daniela
Simona
Ľubomír
Martina
Pavol
Judita
Katarína
Mária
Dávid
Dominik
Lujza
Zuzana
Lukáš
Martina
Marián
Klaudia
Marčeková
Baštová
Horňáková
Langová
Benka
Jakubcová
Bachorec
Petričková
Dragulová
Michalcová
Haviarová
Ochodnická
Gyorgy
Bobák
Lojanová
Vasičáková
Krajger
Slobodníková
Chomanič
Pintešová
Krajčová
Sčensná
Keszegh
Čúp
Púchyová
Fridrichová
Trnkus
Bruníková
Král
Szabóová
Podlavická cesta 27
Mírová 3285
187
Soblahovská 39
Mokroluh 149
J. Kollára 2458/6
Komenského 7
Dargovská 1216/2
Horská 1306/27
Kpt.D.Pavlíka 608/11
Rudohorská 28
Č.d. 506
Boženy Němcovej 45
Mierová 814/20
Drieňová 825/12
Mučeníkov 259/1
Tatranská 1
Benedikta 32/11
Kolonica 110
Hlavná 295
Okružná 93/7
č.d. 47
Baloň 97
Botanická 25
Jakubská cesta 40
Exnárova 466/57
Nová 5
Kozinská 92
č.d. 262
Hornosecká 114
97409
58001
95614
91101
8601
2201
94701
4001
95806
8901
97401
91308
99001
8901
6781
6001
6401
97101
6761
94141
3101
6502
93008
97401
98559
97404
2705
1816
94304
Banská Bystrica 9
Havličkuv Brod
Oponice
Trenčín 1
Rokytov
Čadca 1
Hurbanovo 1
Košice 1
Partizánske 6
Svidník
Banská Bystrica 1
Nová Bošáca
Veľký Krtíš
Svidník
Belá nad Cirochou
Kežmarok 1
Stará Ľubovňa
Prievidza 1
Stakčín
Bešeňov
Liptovský Mikuláš 1
Vyšné Ružbachy
Čiližská Radvaň
Bratislava 4
Banská Bystrica 1
Vidina
Banská Bystrica 4
Zázrivá
Domaniža
Štúrovo 4
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
47,25
47,25
78,75
63
47,25
47,25
52,5
47,25
57,75
63
68,25
57,75
68,25
47,25
47,25
47,25
63
73,5
68,25
52,5
68,25
47,25
63
47,25
57,75
57,75
57,75
47,25
52,5
Nikola
Eva
Mária
Zuzana
Jana
Michal
Katarína
Jozef
Magdaléna
Zuzana
Lívia
Martin
Ivana
Viera
Daniel
Mária
Veronika
Nikola
Ondrej
Silvia
Patrícia
Ľubomíra
Martina
Miriama
Michaela
Azhar Ali
Katarína
Martin
Matúš
Jana
Tokárová
Švikruhová
Hrková
Chudá
Fedorová
Kostúr
Konštiaková
Bogľarský
Brlejová
Mrázová
Jamrichová
Dzurňák
Lauková
Volčková
Chriašteľ
Onuferová
Sameková
Čičová
Beleš
Beličková
Romaníková
Záhradníková
Houdová
Kadlečíková
Sibertová
Haidry
Štafurová
Hodoň
Pilarčík
Liščáková
Lesná 5
Janka Kráľa 175/8
1. mája 26
Soblahovská 57
Oravská Poruba 280
Rudohorská 21
Na Lány 23/A
č.d. 161
Rybáre 187/5
Za mlynom 14
Pod borinou 566
Klaštorská 5
Izabely Textorisovej 13
Nálepkova 1270/52
K. Šmidkeho 1380/3
č.d. 426
Pod slivkou 519/8
Cintorínska ulica 690
Gen.M.R.Štefánika 57
Mostná 43/2
Komenského 26
Dolný Moštenec 217
Lhotka 196
Novomestská 154/9
Nad Terasami 10/4
ŠD Družba č.i. 926/B
Muránska Zdychava 59
Muránska 569
Stodolisko 133
M.R.Štefánika 2507/5
8501
97613
91101
2754
97411
1003
8642
91106
96654
95178
5401
3601
5311
96001
9434
3104
91332
95801
97251
7101
1701
56002
90701
97101
84214
5001
98061
2732
2201
Bardejov
Prievidza
Slovenská Ľupča
Trenčín 1
Veličná
Banská Bystrica 11
Žilina 3
Hertník
Trenčín 1
Tekovské Nemce
Kolíňany
Levoča
Martin 1
Smižany
Zvolen 1
Bystré nad Topľou
Liptovský Mikuláš 4
Dolná Súča
Partizánske 1
Handlová
Michalovce 1
Považská Bystrica 1
Česká Třebová
Myjava
Prievidza 1
BRATISLAVA
Revúca
Tisovec
Zuberec
Čadca 1
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
63
68,25
63
78,75
68,25
63
47,25
47,25
68,25
63
57,75
47,25
63
52,5
47,25
47,25
57,75
57,75
47,25
47,25
47,25
47,25
47,25
47,25
63
78,75
78,75
52,5
47,25
68,25
Jooda
Matej
Filip
Radoslav
Lucia
Daniela
Júlia
Tímea
Katarína
Martin
Tatiana
Adriána
Ondrej
Lucia
Michal
Jaroslav
Adela
Vladimír
Agnesa
Michal
Ivana
Simona
Veronika
Ágnes
Ján
Gabriela
Jana
Lenka
Michaela
Miroslava
Faraj
Mičuda
Bandurčin
Toman
Vasiľková
Bartošová
Hunková
Tóthová
Pašková
Červenka
Duračková
Čičalová
Veselý
Bednárová
Šarkan
Holub
Demjanovičová
Chudoba
Závodszká
Vincze
Ďugelová
Bombarová
Pjenčáková
Horváthová
Kratochvíla
Blahútová
Bujdošová
Jeszeová
Ortutayová
Mikolášová
Beach Kamp
Okružná 387/50
Park Mládeže 2
č.d. 129
Vaniškovce 55
Janka Kráľa 36/26-2
Ľudovíta Okánika 8
Marušová 11
525
Nová 22/12
SNP 290/6
Neslušská cesta 2687
Hviezdoslavova 2076
Zámocká 127/17
Športová 30
Gen. Petrova 2201/12
Jaseňová 355/8
Slnečná 163/6
Gúska 340/45
Gogoľova 4
Hlavná 40
Štúrova 388/58
Slnečná 163/6
Mlynársky rad 198/11
Hviezdoslavova 716/12
Buková 205
Hrnčiarska 1605/13
Hlavná 547/50
Hradišská 627/7
Záhradná ulica 1197
1851
4001
94162
8641
1851
94901
93533
3835
97217
92203
2401
2201
1401
97201
7101
8614
2901
94001
94058
1302
6101
2901
93005
5938
91910
9101
5333
3101
2302
Gaza
Nová Dubnica
Košice
Kmeťovo
Raslavice
Nová Dubnica
Nitra
Nový Tekov
Valča
Kanianka
Vrbové
Kysucké Nové Mesto 1
Čadca
Bytča
Bojnice
Michalovce
Hažlín
Námestovo 1
Nové Zámky
Nové Zámky
Gbeľany pri Žiline
Spišská Stará Ves
Námestovo
Gabčíkovo 1
Štrba
Buková pri Trnave
Stropkov
Nálepkovo
Liptovský Mikuláš 1
Krásno nad Kysucou
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
78,75
47,25
47,25
52,5
63
57,75
78,75
57,75
63
78,75
52,5
47,25
63
47,25
47,25
73,5
57,75
63
68,25
47,25
63
63
47,25
47,25
47,25
47,25
63
47,25
47,25
Patrik
Zuzana
Simona
Ján
Jana
Radka
Martina
Peter
Patrik
Milan
Miriama
Shadi I.M.
Anna
Erik
Katarína
Eliška
Helena
Petra
Silvia
Tímea
Ivana
Štefan
Denisa
Jozef
Jana
Alena
Mária
Barbora
Barbora
Pavla
Ertl
Tupá
Labajová
Karlovský
Veljačiková
Lehotská
Gavalierová
Csiba
Dudrák
Lajčin
Somorovská
Jaradat
Tlachová
Magut
Vasmerová
Dubinová
Markusková
Rýchliková
Sládečková
Martinská
Kubíková
Hrček
Frianová
Cicanič
Královičová
Bachratá
Ujacká
Korfantová
Moravčíková
Balejová
Morovnianska cesta 1810/51
Magurská 6436/27
Ružová 36/84
Michalská 6
Hattalová 347/12
č. 545
Novomeského 3393/11
Na Hrádzi 411
Hodžova 17
Royova 1905/7 A
Komenského 2663
Saeer
Centrum I. 39/92
SNP 9-23/62
Hlavná 56
Štefánikova 20
Jazdecká 10
Adam Trajan 4830/13
Štefana Moyzesa 1571/47
Krosnianska 77
ul. J. Bytčiančina 306/1
M.Tita 136
Pod Dielom 405/31
SNP 22
Novomestská 14
Jaseňová 15
Varichovská 1959/33
Pod halmou 746/7
Halalovka 31
Rozkvet 2032/66-36
97251
97400
1001
92001
2901
3231
5801
93021
3852
2001
6901
1841
1851
92901
96622
94080
92101
3401
4022
1311
3105
6601
1007
7501
5333
91108
1701
Handlová
Banská Bystrica
Žilina 1
Hlohovec 1
Námestovo 1
Hybe
Poprad 1
Jahodná pri D.Strede
Sučany
Púchov 1
Snina
Hebron
Dubnica nad Váhom 1
Nová Dubnica
Dunajská Streda 1
Lutila
Nové Zámky
Piešťany 1
Ružomberok 1
Košice 22
Lietavská Lúčka
Pivnica Srbsko
Liptovský Mikuláš 5
Humenné
Nové Zámky 1
Žilina
Trebišov 1
Nálepkovo
Trenčín 8
Považská Bystrica
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
63
63
63
57,75
63
68,25
47,25
68,25
78,75
47,25
57,75
68,25
57,75
47,25
47,25
47,25
63
47,25
47,25
47,25
57,75
57,75
57,75
68,25
47,25
68,25
68,25
47,25
47,25
63
Lukáš
Dušan
Július
Tatiana
Mária
Miriam
Monika
Lucia
Dominika
Erika
Ondrej
Kristína
Lucia
Júlia
Barbora
Tomáš
Zuzana
Radomír
Katarína
Viktória
Marián
Martina
Maroš
Gabriela
Adriana
Michaela
Jana
Peter
Lucia
Lucia
Pastorek
Varmeďa
Kiš
Pokrývková
Seková
Janíková
Kvaková
Kišová
Kardošová
Igondová
Struhár
Čevorová
Kvitkovičová
Horilová
Bôtošová
Padyšák
Ščúryová
Profant
Kotercová
Marová
Kmeco
Kořínková
Mierka
Guľová
Nemčická
Kadašiová
Ivanová
Melicher
Zborovjanová
Debnárová
č.d. 161
Humenská 11
Česká 375/12
Horská 1311/2
Radvanská 11
Ľ.Fullu 2566/37
Š. Moyzesa 77/12
Kunešovská 16
Dežerice 177
Rudolfa Súľovského 175/15
Š.Moysesa 50/16
Francisciho 21/8
Švábska 74
Betlehemská 385/48
Helenská 2056/121
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 17
Nová 815/6
754
č.d. 303
Májová 731/6
Pod Hájom 1089/59-48
Jána Holleho 568
L.Svobodu 2569/40
Tulipánová 3
Šulekova 37/11
Za záhradami 677
Hollého 97
Komenského 411/19
č.d. 367
Plavisko 1933/77
1356
97901
95806
97405
95501
96501
97251
95701
1313
96501
97101
8005
95631
1701
3101
95804
3232
7241
6801
1841
Hvozdnica
Michalovce
Rimavská Sobota 1
Partizánske 6
Banská Bystrica 5
Topoľčany 1
Žiar nad Hronom 1
Handlová
Bánovce nad Bebravou 3
Rajecké Teplice
Žiar nad Hronom
Prievidza 1
Prešov 5
Krušovce
Považská Bystrica 1
Liptovský Mikuláš 1
Partizánske 4
Východná
Remetské Hámre
Medzilaborce
Dubnica nad Váhom 1
5801
7101
97101
1324
7101
98554
8261
3401
Poprad 1
Michalovce
Prievidza
Strečno
Michalovce
Lovinobaňa
Ražňany
Ružomberok 1
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
47,25
47,25
47,25
47,25
57,75
47,25
47,25
63
63
47,25
63
68,25
68,25
68,25
63
47,25
57,75
57,75
73,5
47,25
47,25
47,25
68,25
47,25
63
73,5
47,25
52,5
47,25
Alena
Anastázia
Zuzana
Katarína
Lucia
Simona
Zuzana
Lenka
Mária
Lucia
Gabriela
Mária
Vendula
Michal
Lýdia
Miroslava
Tatiana
Natália
Jana
Peter
Martina
Jasna
Marianna
Miroslava
Tomáš
Silvia
Mária
Martina
Eva
Lukáš
Rovňanská
Hamadejová
Zaťková
Sedláčková
Galčáková
Hlinková
Kabáthová
Maníková
Burzalová
Tomaštíková
Ondrišáková
Šimurková
Ulrichová
Zábražný
Nováková
Zimová
Paľušová
Blahová
Rendvanská
Mosný
Antolová
Šranková
Chlpáňová
Diasníková
Štefančík
Belušáková
Tulejová
Králová
Odzganová
Vlado
Ľ.Štúra 373/6
E. Urxa 5
Orgovánová 18
č.d. 453
Kukučínova 340
Gorkého 215/9
Školská 4
Štúrova 728/19
Centrum II 81/25-133
Zem. Dedina 77
28. októbra 13
Priehon 130/42
Havlíčkova 7 794 01
Skalská Nová Ves 127
Suchoňova 3470/9
č.d. 89
35
Pod Holým brehom 1599/1
MDŽ 48
Zory Lackovej 962/13
Lichardova 18
Mihala Pagáča 24
Bebravská 778/7
č.d. 156
Švermova 14
KPT Nálepku 93
Ražňany 324
Saratovská 11
Hollého 21
Ľ. Podjavorinskej 1227
1901
7101
94001
91905
1863
97101
93401
3301
1841
2743
94701
97205
91331
5801
6532
9402
96001
94201
90701
1001
84225
96301
1817
97404
6901
8261
93401
96212
91621
Ilava
Michalovce
Nové Zámky 1
Trstín
Ladce
Prievidza 1
Levice
Liptovský Hrádok
Dubnica nad Váhom 1
Nižná nad Oravou
Hurbanovo 1
Sebedražie
Krnov
Skalka nad Váhom
Poprad 1
Kamienka
Slovenská Kajňa
Zvolen 1
Šurany 1
Myjava
Žilina 1
Hložany
Krupina
Jasenica
Banská Bystrica 4
Snina 1
Ražňany
Levice
Detva-Sídlisko
Čachtice
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
68,25
52,5
47,25
47,25
63
57,75
68,25
63
57,75
68,25
47,25
47,25
63
68,25
57,75
78,75
68,25
47,25
47,25
47,25
52,5
78,75
68,25
47,25
57,75
47,25
47,25
47,25
68,25
52,5
Veronika
Michal
Jana
Eva
Michaela
Vladimír
Lucia
Blažena
Michal
Helena
Martin
Petra
Martina
Dominika
Viera
Lucia
Gardoňová
Tomasy
Lesná
Majerčiaková
Matušková
Donič
Jakubisová
Bugáňová
Vida
Janeková
Prachár
Galasová
Štefancová
Novosádová
Čižmárová
Krkošková
Rozkvet 2083/176-16
Grajchmana 290, Liptovský Hrád
Terasová 644/10
Prosiek 104
Štúrova 259/5
č.d. 128
Lúčky 17/5
č.d. 247
Strážska cesta 31
Sadová 603/11
č. 148
B.Nemcové 3
J. Dudu 1992/3
č.d. 65
Horovce 99
Západ 1141/43
1701
3301
5921
3223
97245
7221
97201
1304
96001
2001
2753
78985
3101
1852
7202
2801
Daniela
Samuel
Veronika
Róbert
Radoslav
Ľubomíra
Ivana
Mário
Michal
Tunde
Peter
Eva
Veronika
Kováčová
Iľko
Segečová
Maršík
Varga
Chudobová
Babincová
Seman
Zaťko
Puhová
Mjuller
Fašánková
Hlavová
Podlužany 158
Dlhá 139
Sielnica 133
Kozmonautov 55
273
Slnečná 163/6
Horská 1312/28
Podjavorinskej 661
Hradná 495
Veľká Ulica 29/29
ul. 1.mája 1007/22
Vodárenská 360/11
Bohunice 70
95652
7681
96231
94301
99105
2901
95806
2743
3301
93002
95201
2601
1852
Považská Bystrica 1
Liptovský Mikuláš
Svit
Liptovská Sielnica
Bystričany
Nacina Ves
Bojnice
Stráža
Zvolen 1
Púchov
Istebné nad Oravou
Mohelnice
Liptovský Mikuláš 1
Pruské
Tušická Nová Ves
Trstená
Podlužany pri Bánovciach nad
Bebravou
Čerhov
Sliač
Štúrovo
Sklabiná
Námestovo
Partizánske 6
Nižná nad Oravou
Liptovský Hrádok 1
Vieska
Vráble
Dolný Kubín
Pruské
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
47,25
57,75
47,25
68,25
47,25
47,25
47,25
68,25
47,25
68,25
47,25
52,5
47,25
73,5
47,25
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
78,75
57,75
47,25
63
63
63
47,25
57,75
57,75
47,25
63
57,75
Zuzana
Adriána
Ľubica
Silvia
Jana
Majd
Marcel
Roman
Miroslava
Martina
Filip
Margaréta
Monika
Miroslav
Katarína
Monika
Miroslav
Gabriel
Veronika
Miroslava
Jana
Petra
Ivana
Michal
Dana
Ivana
Tomáš
Zuzana
Boris
Tomáš
Marková
Mudrončíková
Gondová
Andelová
Lišková
Nofal
Kollár
Moravčík
Lukáčová
Nemčková
Kušev
Kurnotová
Brišová
Rosenberg
Jursová
Játiová
Januška
Žifčák
Jánošíková
Mišová
Bukovinová
Zábradyová
Švecová
Radik
Dvorská
Markuseková
Kováč
Tomičková
Andel
Trungel
Viestova 14
Pucov 99
Na Stráňach 1226/8
D.Jurkoviča 2489/28
Športová 1591/3
97401
2601
97101
95503
90851
č.d. 440
Hradišská 626/2
Jasenov, Hlavná 154
Turecká ulica 618
Jána Hollého 63
Mierová 1969/20-10
Stred 472
Družstevná 1
Paderovce 89
J. L. Bellu 131/24
Pochabany 105
Tatranské Matliare 2, Vysoké T
Tichá 1
Mikovíniho 44
Hviezdoslavova 210
Jula Horvátha 903/36
Malé Ripňany 122
Třebíčska 1833/2
Spojová cesta 1486/6
E. P. Bardoša 199/33
Brezová 2004/14
Hattalova 473/2
Švermova 29
Kpt. Nálepku 49
91922
3104
6601
4922
7101
2601
2354
96001
91930
1901
95638
5953
4801
4011
96621
96701
95607
6601
2001
2732
95301
2743
91101
93401
Banská Bystrica 1
Dolný Kubín 1
Prievidza
Topoľčany 3
Holíč 1
Ramallah
Majcichov
Liptovský Mikuláš 4
Humenné 1
Gemerská Poloma
Michalovce 1
Dolný Kubín 1
Turzovka
Zvolen 1
Jaslovské Bohunice
Ilava
Šišov
Poprad
Rožňava
Košice 11
Lovča
Kremnica 1
Veľké Ripňany
Humenné 1
Púchov
Zuberec
Zlaté Moravce 1
Nižná
Trenčín 1
Levice 1
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
52,5
47,25
52,5
57,75
47,25
78,75
57,75
68,25
57,75
47,25
47,25
63
47,25
47,25
78,75
63
78,75
47,25
47,25
47,25
57,75
63
47,25
52,5
63
68,25
57,75
47,25
57,75
63
Karolína
Jana
Barbora
Ladislav
Matej
Mária
Ivan
Michaela
Štefánia
Gabriela
Kristína
Michal
Petra
Tomáš
Katarína
Olympia
Denisa
Marika
Miroslava
Peter
Michaela
Jana
Miroslav
Patrícia
Patrícia
Jana
Martin
Petra
Ivan
Eva
Chudjaková
Dzurňáková
Ivánová
Bačo
Albert
Galliková
Halahovets
Gogová
Mrízová
Gáborová
Kandriková
Broz
Laskovová
Štrba
Škulcová
Bokšová
Novotná
Mitrengová
Gočová
Budiský
Janidžárová
Jakubčinová
Senko
Jakubová
Jakubíková
Uhrová
Ondik
Vodalová
Kriško
Baláková
č.d. 212
J.Matušku 4/1
Konopná 2
Markušova 11
Hviezdoslavova 274/3
Košická 6
Berčeni 63
Brusno 451
Ľubiša 61
Drienka 320
Kukučínova 947/77
Smreková 4
Sitnianska 22
J. Kráľa 15/52
Platanová 24
Veterná 781/6
Školská 620/18
Svrčinovec 612
Žnatinská 207/34
č.d. 182
Slnečná 164/16
Pažiť 196
Pruské 90
Blatné Revištia 69
Závada 52
Hlavná 515
Kladzany 181
č.d. 53
Vyšný Orlík 55
Húskova 67
2946
5205
4431
4011
96501
6001
97232
6711
91627
2401
1007
97411
96501
1007
6783
97662
2312
97246
3822
2901
95135
1852
7243
95501
95132
9421
6735
9011
4023
Sihelné
Spišská Nová Ves
Družstevná pri Hornáde
Košice 11
Žiar nad Hronom 1
Kežmarok
Užhorod
Chrenovec-Brusno
Ľubiša
Častkovce
Kysucké Nové Mesto
Žilina
Banská Bystrica 11
Žiar nad Hronom 1
Žilina 1
Kamenica nad Cirochou
Brusno
Svrčinovec
Čereňany
Slovenské Pravno
Námestovo
Veľké Zálužie
Pruské
Veľké Revištia
Topoľčany
Horná Kráľová
Nižný Hrabovec
Pčoliné
Vyšný Orlík
Košice 23
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
57,75
47,25
63
68,25
63
63
63
78,75
47,25
47,25
47,25
68,25
47,25
47,25
63
57,75
47,25
78,75
47,25
47,25
47,25
47,25
63
47,25
68,25
78,75
68,25
52,5
47,25
63
Soňa
Ivana
Linda
Vladimír
Dorota
Paulus Kanjemba
Shekuza
Mária
Simona
Lívia
Dominika
Milan
Roland
Daniela
Dominika
Jana
Monika
Pavla
Marek
Petra
Samuel
Miroslav
Jarmila
Zuzana
Martina
Pavol
Hajnalka
Cristobal
Jana
Renáta
Košturiaková
Kamhalová
Ulrichová
Novák
Sykorjaková
Alweendo
Havašová
Remeňová
Galasová
Golianová
Sobota
Púček
Koscelníková
Hamadejová
Vargovčíková
Jurčová
Minarovičová
Smoleňák
Vitázková
Hapák
Kurečko
Kollárová
Kováčová
Špringel
Skalka
Berkyová
Del Barco Martinez
Drhová
Zelná
Fatranská 950/53
Zarevúca 4935/28
Nová Hrboltová 39
Važecká 6
Lovčica 16, Trubín
Školská 555
č.d. 116
A.Bernoláka 30
B. Němcovej 963/30
Urbánkova 10/1
Scota Viatora 1463
Antona Mikitu 212/26
Štefánikova 72
Uralská 11
Hornádska 331/1
ČSA 537
Mládeže 2351/14
Murániho 8
č.d. 128
Karpatská 743/4
Blatnica č.d. 247
Bodnárova 877/10
Nikole Tesla 83
Okružná 780
Rúbanisko III/40
nabr. arm. gen. L. Svobodu 9
Škultétyho 12
Jána Vojtaššáka 3148/8
1303
3401
3401
4012
96623
Varín
Ružomberok 1
Ružomberok 1
Košice 12
Žiar nad Hronom
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
68,25
47,25
63
47,25
Spišské Bystré
Nitrianska Streda
Ružomberok 1
Veľký Krtíš
Prievidza 1
Ružomberok 1
Terňa
Michalovce 1
Košice 12
Spišské Bystré
Bošany
Poprad
Nitra 11
Čaka
Svidník
Blatnica pri Martine
Myjava 1
Kovačica
2204 Čadca 4
98403 Lučenec 3
81000 Bratislava 1
91501 Nové Mesto nad Váhom
1008 Žilina 8
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
63
78,75
73,5
47,25
68,25
57,75
68,25
52,5
68,25
68,25
47,25
47,25
63
47,25
68,25
63
78,75
63
63
47,25
57,75
63
57,75
47,25
5918
95616
3401
99001
97101
3401
8267
7101
4012
5918
95618
5801
94911
93568
8901
3815
90701
Eva
Jaroslava
Nina
Bashir
Gabriel
Jana
Veronika
Petra
Anna
Linda
Viktor
Simona
Soňa
Tomáš
Dávid
Marcela
Hana
Izabela
Magda
Ivana
Miroslava
Alexandra
Andrej
Michal
Sarbinaz
Zuzana
Anna
Ľudmila
Katarína
Eva
Borgulová
Kapitanová
Pavlovová
Omer Bashir
Dóka
Žemberyová
Karľová
Chudíková
Brnová
Terkaničová
Kuruc
Ambrosová
Šumerajová
Hudák
Štuň
Čepáková
Slavková
Šimonová
Krchňáková
Boboková
Kubáňová
Bonková
Rusnák
Kajsík
Aimbetova
Matúšková
Chomová
Sochuliaková
Surmová
Adamčáková
Č.d. 163
Tulipánová 1
Levočská 17
Nak Nimir
Konopná 10
Jiráskova 27/7
SNP 393/32
Mierova 33
Vodárenská 90
Žilinská cesta 28/19
Konopná 4
M. Benku 2341/1
Kováčova 24
Kuzmányho 55
Ternavská 2239/11
č.d. 91
Lava Tolstoja 43
Nábrežná 702
Rázusova 5
Dúbravská 857/18
Rozkvet 2039/77-24
Partizánska 705/43
Hlavná 123
Borová 2/90
Amanbajev 96
74
Jána Hollého 568/3
Slnečná 163/4
Borová 36
Bysterecká 2064/25
96982 Podhorie
7101 Michalovce
8001 Prešov
Khartioum
93405 Levice
96501 Žiar nad Hronom 1
6781 Belá nad Cirochou
97667 Závadka nad Hronom
92101 Piešťany
3401 Ružomberok 1
93405 Levice 5
95503 Topoľčany 3
93526 Starý Tekov
4001 Košice
7501 Trebišov 1
2072 Mojtín
Bačsky Petrovec
92552 Šoporňa
94201 Šurany 1
97242 Lehota pod Vtáčnikom
1701 Považská Bystrica
5801 Poprad 1
97668 Heľpa
1007 Žilina
Nukus
90606 Chvojnica
2743 Nižná nad Oravou
2901 Námestovo
1007 Žilina 1
2601 Dolný Kubín 1
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
63
57,75
63
73,5
47,25
63
63
52,5
68,25
57,75
47,25
57,75
52,5
68,25
47,25
63
78,75
47,25
52,5
68,25
68,25
52,5
47,25
73,5
78,75
57,75
63
52,5
52,5
68,25
Tamara
Jakub
Pavol
Gabriela
Peter
Peter
Romana
Anna
Peter
Miriama
Veronika
Patrícia
Barbora
Erika
Timea
Martina
Dana
Cristina
Dávid
Jana
Zuzana
Jaroslava
Lukáš
Daniel
Beáta
Maroš
Martin
Ján
Silvia
Lukáš
Dendisová
Štutika
Staško
Szencziová
Panek
Kováčik
Štrbáková
Óváryová
Javorka
Kovácsová
Šalková
Nadhajská
Krénová
Maringová
Sedláčková
Valašteková
Baluchová
Botan
Kováč
Šamajová
Hlinková
Baranová
Slovák
Bednárik
Kozmová
Muráň
Truchlý
Žiak
Begáňová
Durila
Okružná 939/22
Pri Tehelni 10
Dlhá 46
Rákocziho 229/11
Čsľ. armády 74/16
Pod hájom 1097/95
Kollárova 6
L.N.Tolstého 81/5
Kostolíky 361/11
Kpt. Nálepku 626/2
Puškinova 802/19
Praznov 138
J. A. Komenského 303
Kováčova 338/84
Stakčínska Roztoka 61
Sitnianska 14
Kpt. Jaroša 1942/51
Crengá 23/61
Šávoľská 64
U Sojkov 84
Rudohorská 20
L.Svobodu 13
Uhrovské Podhradie 64
Adama Trajana 23
Hlavná 71
Vyšné Kamence 925
Krčméryho 17
Prostějovská 15
Jozefa Hanku 1105/6
2901 Námestovo
93401 Levice
9413 Sačurov
Komárno
2801 Trstená
1841 Dubnica nad Váhom 1
5201 Spišská Nová Ves
7901 Veľké Kapušany
3491 Hubová
97242 Lehota pod Vtáčnikom
1851 Nová Dubnica
1701 Považská Bystrica 1
96233 Budča
97242 Lehota pod Vtáčnikom
6761 Stakčín
97411 Banská Bystrica 11
2001 Púchov 1
Ungheni
98601 Fiľakovo
2355 Vysoká n/Kysucou
97411 Banská Bystrica 11
8501 Bardejov
95641 Uhrovec
92101 Piešťany 1
93008 Baloň
1306 Terchová
3401 Ružomberok 1
8001 Prešov 1
91441 Nemšová
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
47,25
63
78,75
68,25
47,25
73,5
63
52,5
63
68,25
78,75
47,25
63
52,5
47,25
47,25
78,75
63
68,25
57,75
68,25
57,75
57,75
63
47,25
68,25
57,75
68,25
68,25
Szabolcs
Veronika
Mária
Lucia
Jakub
Zuzana
Martin
Darina
Anna
Miroslav
Kristína
Matúš
Simona
Lenka
Peter
Mariana
Ivana
Jana
Dominika
Denisa
Petra
Karolína
Norbert
Mária
Edina
Kristína
Miloš
Zuzana
Alžbeta
Bibiána
Szabó
Chudá
Ďurinová
Liptáková
Guliš
Renčíková
Vanko
Križáková
Rúčková
Caboň
Dudejová
Zimovčák
Lipánová
Fukasová
Jozefík
Plevová
Balačinová
Brndiarová
Repková
Pálková
Rosenbergerová
Janíková
Gavalec
Pacigová
Šerešová
Miková
Špirec
Šprláková
Balogová
Valentová
Kubáňovo 121
Hlavná 196
Adama Trajana 4834/37
Súkennícka 8
Južná 15
J. Roháča 1/8
Partizánska 161/16A
1.mája 397
Kpt. Nálepku 39
č.d. 232
Vodárenská 72
Študentská 1445/8
Bodrog81
Poddielová 369/12
Kalinov 1468
Podháj 121
č.d. 819
Obrancov mieru 187
567
Novozámocká 45
Záhradná 21
Rosina
Červenej armády 774
Vavra Šrobára 1524/4
219
Družstevná 514/7
Medvedzie 144/26-30
Okružná 4489/19
Farská lúka 54
Cintorínska 2
93575
95193
92101
93405
93401
97101
3852
91621
5921
90603
92101
6901
7635
2801
2302
1313
2305
98055
6511
96001
96501
1322
92552
3401
93585
95622
2744
98403
98601
91935
Ipeľský Sokolec
Topoľčianky
Piešťany
Levice 5
Levice
Prievidza 1
Podhradie
Čachtice
Svit
Koválov
Piešťany
Snina 1
Svätá Mária
Trstená
Krásno nad Kysucou
Rajecké Teplice
Nová Bystrica pri Čadci
Klenovec
Nová Ľubovňa
Zvolen 1
Žiar nad Hronom
Rosina
Šoporňa
Ružomberok 1
Demandice
Prašice
Tvrdošín
Lučenec 3
Fiľakovo
Hrnčiarovce nad Parnou
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
52,5
47,25
47,25
57,75
57,75
47,25
47,25
47,25
68,25
57,75
63
63
47,25
63
73,5
63
63
63
47,25
47,25
63
78,75
47,25
57,75
68,25
47,25
47,25
68,25
47,25
Michaela
Michaela
Roman
Miriama
Jaroslav
Andrej
Simona
Natália
Lukáš
Juraj
Vladimíra
Gabriel
Zuzana
Lenka
Veronika
Juraj
Lucia
Zuzana
Barbara
Alžbeta
Martin
Tomáš
Marek
Michaela
Lenka
Patrik
Marianna
Bartolomej
Zuzana
Michala
Bašnáková
Kašubová
Poláčik
Kadlicová
Kysel
Farkaš
Žemlová
Kováčová
Žilinčík
Vitkovský
Šimková
Ščerbák
Lukačovičová
Marková
Marciusová
Salus
Hlbočanová
Šmatláková
Sedlačková
Štefancová
Brozman
Šípka
Kutnár
Podkrivacká
Jánošíková
Vereščák
Patócsová
Botoš
Chovancová
Brudovská
Štúrova 18
č.d. 110
Hlavná 117, Štefanov nad Oravo
Nádražná 144
Miklošicu 903/9
Slnečná 580
Námestie slobody 1622/27
Bottova 93/37
Letná 303
Šafárikova 2817/3
Sadová 170/8
Magurská 10
Švermova 23
Rastislavova 1164/6
Ul. 6. apríla 365/8
Raková č.d. 1398
Mateja Bela 4752/48
č.d. 276
Vidrmoch 137
Lúčna 815/8B
Potočná 176/24
SNP 1197/30
Mons. Bartosiewicza 6
Rajecká cesta 3
Morušova 523/64
Berehovská 2169/3
Veľký Harčáš 23
č.d. 400
Angylova 408/9
Svat.Čecha 1092
92205
3841
2744
95605
2901
95173
2001
97101
5801
95501
8216
8001
97404
2001
92203
2351
92101
95614
3821
92221
97657
2601
95101
1001
3104
7501
94501
98558
96701
Chtelnica
Košťany nad Turcom
Tvrdošín
Radošina
Námestovo
Jelenec
Púchov
Prievidza
Poprad 1
Topoľčany 1
Fintice
Prešov
Banská Bystrica 4
Púchov 1
Vrbové
Raková
Piešťany 1
Oponice
Mošovce
Moravany nad Váhom
Michalová
Dolný Kubín 1
Nitrianske Hrnčiarovce
Žilina 1
Liptovský Mikuláš 4
Trebišov 1
Komárno 1
Radzovce
Kremnica 1
Nový Bohumín
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
52,5
52,5
47,25
47,25
63
47,25
63
63
47,25
63
68,25
57,75
57,75
68,25
63
57,75
68,25
47,25
47,25
57,75
63
68,25
52,5
68,25
57,75
47,25
68,25
68,25
68,25
Lucia
Matúš
Dominik
Mária
Patrik
Katarína
Nino
Veronika
Vladimír
Beáta
Lívia
Michal
Patrícia
Adrián
Mário
Martin
Lenka
Mária
Petra
Michaela
Šimon
Andrej
Peter
Martina
Dušana
Mária
Veronika
Klára
Simona
Lenka
Chybová
Džubák
Križ
Ridošová
Kotras
Nováková
Kutateladze
Kováčiková
Majerčík
Kertésová
Lešková
Nosko
Bartschová
Liday
Papík
Šalka
Celengová
Mesárová
Paučová
Miklóšová
Abík
Terek
Molnár
Novotová
Zmeková
Lasotová
Kundlová
Černobilová
Dudiaková
Uhliarová
SNP 132/31
Drienica 185
Laborecká 4
č.d. 101
Bratislavská 94
Lipová 372
Brose str. 5
Kopaničná 63
Naft8rska 906
Čižatice, č.d. 134
Kožuchov 33
Kšinná 34
Boženy Němcovej 980/8
Pieninská 13
Okružná 150/24
č. 416
Seľany 103
125
E. P. Voljanského 1368/14
Malé Kozmálovce 169
Šoltésovej 660
Písecká 744/7
Kemi 629/7
Pádivého 13
Malé Zálužie 91
Severná 3986/19
č. 231
Ďetská 4609
Ptičie 99
Považská 2672/19
91451
8301
6601
6761
91106
91601
97652
90845
4447
7601
95641
5801
97411
2204
96801
99127
93569
96001
93521
2743
99001
3104
91101
95124
97401
5955
6741
5201
Trenčianske Teplice
Sabinov
Humenné 1
Stakčín
Trenčín 6
Stará Turá
4600 Kutaisi, Gruzínsko
Čierny Balog
Gbely
Kecerovce
Zemplínske Hradište
Uhrovec
Poprad 1
Banská Bystrica 11
Čadca 4
Nová Baňa
Kamenné Kosihy
Plavé Vozokany
Zvolen 1
Tlmače 1
Nižná nad Oravou
Veľký Krtíš
Liptovský Mikuláš 1
Trenčín 1
Malé Zálužie
Banská Bystrica 1
Ždiar
Zlín
Chlmec
Spišská Nová Ves
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
57,75
63
52,5
47,25
47,25
68,25
68,25
47,25
52,5
57,75
47,25
68,25
57,75
47,25
57,75
47,25
47,25
52,5
47,25
47,25
63
57,75
47,25
47,25
47,25
63
68,25
47,25
52,5
Michaela
Lucia
Matej
Sláva
Mária
Mária
Martin
Richard
Tomáš
Éva
Marianna
Eva
Petra
Lucia
Mária
Róbert
Aneta
Lenka
Dominika
László
Martin
Katarína
Martina
Martina
Dana
Miroslava
Dominika
Barbora
Valéria
Alexandra
Pirščová
Kováčiková
Škovran
Soroková
Gočalová
Koklesová
Sarvaš
Blumenfeld
Meliš
Obertol
Kuziaková
Kurdyová
Ághová
Ďurinová
Teplická
Vámosi
Tankinová
Mečárová
Kuižová
Pastorek
Malinič
Dederová
Regecová
Štérová
Ilavská
Stoláriková
Krekáčová
Krausová
Zalkaová
Platková
Bystrá 31
Ku Bratke 8
Drienica 220
A. Svianteka 24
Oravské Veselé 495
č.d. 1127
Súľovská 3
Geriachovská 876/1
Školská 333/21
Hlavná 78
č.d. 162
Mužla 10
274
Adama Trajana 4834/37
Rastislavova 3486/18
MPČĽ 37/2174
Konrádovce 120
Baničova 3388/1
17.novembra 76
Komárňanská 249/130
Pod Vinicou 207/61
Sobotište 47
Lanškrounská 24
Kóssu-Schoppera 15
Farbiarska 3580/6
Okružná 2057/14
Rozkvet 2009/23
Hlavná 2
Kľúčovec 153
Třebičská 12
9023
93405
8301
8501
2962
2956
94901
4018
1313
94635
8645
94352
95162
92101
5801
97703
98032
1015
8301
94701
5401
90605
6001
4801
5801
2601
1701
95305
93007
6601
Havaj
Levice 5
Sabinov
Bardejov 1
Oravské Veselé
Zákamenné
Nitra 1
Košice
Rajecké Teplice
Búč
Marhaň
Mužla
Nevidzany
Piešťany
Poprad
Brezno 3
Blhovce
Žilina 15
Sabinov
Hurbanovo
Levoča
Sobotište
Kežmarok
Rožňava
Poprad
Dolný Kubín 1
Považská Bystrica 1
Zlaté Moravce 5
Medveďov
Humenné 1
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
73,5
47,25
78,75
47,25
47,25
68,25
47,25
47,25
47,25
57,75
78,75
47,25
78,75
47,25
63
52,5
63
68,25
57,75
63
63
47,25
63
47,25
63
47,25
68,25
47,25
52,5
47,25
Juraj
Jana
Milan
Denisa
Dominika
Andrea
Michaela
Bibiana
Matúš
Ján
Jakub
Božidara
Dominika
Jana
Elena
Jaroslava
Viera
Jarmila
Soňa
Marta
Ivana
Barbora
Paula
Ľubomír
Daniel
Vojtech
Petra
Lucia
Martin
Roman
Šebo
Hajčiová
Babič
Žembová
Faixová
Hanudeľová
Palková
Kosturová
Pišný
Husár
Jursa
Hrindová
Udvorková
Funková
Záborská
Mináriková
Sabová
Gulačová
Ondriašová
Sörösová
Vráblová
Bakytová
Schichmanová
Chriašteľ
Poľaško
Istók
Gajdošová
Pivarčiová
Kuric
Staník
Československej armády 47
Letná 16
Djure Djakoviča 93
Tkáčska 8/14
Pekinská 4
Kanašská 1477/5
Rozkvet 2082/175-13
Hlavná 312
Ján Kráľa 38
Sitnianska 14
Jenisejská 35
Obchodná 12/23
Hrádok 243
č.d. 293
Novákova 12
Sv. Martina 98
Suvorovova 30
Pod Hájom 962/24
Kopanická 283
Vtáčej záhrady 564/19
č.d. 704
Ul.9.mája 592/22
Bajkalská 27
Školská 1568/21
Titogradská 2
Višňová 210/24
Nám.priateľstva 2168/14
Hviezdoslavova 17/16
Struhy 1378
č.d. 751
93521 Tlmače 1
4923 Nižná Slaná
Priedor
5201 Spišská Nová Ves
4013 Košice 13
8221 Veľký Šariš
1701 Považská Bystrica
7615 Veľaty
3601 Martin
97411 Banská Bystrica
4012 Košice 12
7801 Sečovce
Nové Mesto nad Váhom
90633 Cerová
3601 Martin 1
91935 Hrnčiarovce nad Parnou
7101 Michalovce
1841 Dubnica nad Váhom
95193 Machulince
94504 Komárno-Nová Stráž
1822 Pružina
95701 Bánovce nad Bebravou
8001 Prešov
96205 Hriňová
4023 Košice 23
98201 Tornaľa
92901 Dunajská Streda
97271 Nováky
2302 Krásno nad Kysucou
1322 Rosina
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
63
73,5
52,5
47,25
78,75
47,25
78,75
68,25
68,25
47,25
63
47,25
47,25
78,75
63
47,25
63
47,25
63
47,25
63
47,25
63
57,75
68,25
52,5
47,25
63
47,25
73,5
Klára
Lucia
Róbert
Veronika
Nikola
Lucia
Karolína
Adriána
Filip
Gabriela
Róbert
Ivana
Natália
Marek
Stanislava
Natália
Tamara
Katarína
Dávid
Veronika
Mária
Monika
Zuzana
Zuzana
Svetlana
Eva
Terézia
Ján
David
Ján
Sobeková
Anďalová
Galát
Vráblová
Švigarová
Spišiaková
Semančiková
Fedorišinová
Marek
Pavlíková
Tóth
Kanderková
Kellöová
Daubner
Hašková
Štefunková
Čipková
Miláčková
Veľas
Dzuriaková
Kerecmanová
Stroková
Berciková
Karlíková
Stripajová
Branická
Števuliaková
Hruboš
Dalalishvili
Baláž
Komárov 99
Horská 4520/6
Szabadság ul. 71
Soblahovská 1113/51
Justičná 6503/6
Blažeja Bullu 5
nábr.A.Stodolu 1786/44
Andreja Hlinku 1090/26
Kukučínova 20
Petržalská 1
Zupkova 2
Krátka 422
Gorkého 10
Štiavnické Bane186
Potočná 153/18
L.Svobodu 19
Rúbanisko III 2900/16
Obrancov Mieru 334
Dargovských hrdinov 5
Lounská 629/2
č.d. 273
Školská 552
Michala Bónu 6
Podvažie 223
č.d. 47
Juraja Fándlyho 24
Hlavná 147
Blatná 304
Luxemburg 30
Energetikov 11
8611
5801
91101
8001
3608
3101
9101
92041
6001
4022
2942
7301
98511
97901
98403
5934
6601
3104
90612
2712
7101
2741
1001
2712
2732
96901
Hrabovec
Poprad 1
Szarvas
Trenčín 1
Prešov 1
Martin 8
Liptovský Mikuláš 1
Stropkov
Leopoldov
Kežmarok 1
Košice 22
Bobrov
Sobrance
Banská Štiavnica
Halič
Rimavská Sobota
Lučenec 3
Spišská Teplica
Humenné
Liptovský Mikuláš 4
Hradište pod Vrátnom
Liesek
Michalovce 1
Považská Bystrica
Oravský Podzámok
Žilina 1
Čimhová
Zuberec
Khashuri
Banská Štiavnica 1
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
63
47,25
57,75
57,75
47,25
78,75
68,25
57,75
57,75
57,75
63
68,25
63
78,75
47,25
68,25
78,75
57,75
47,25
57,75
63
63
47,25
52,5
63
57,75
47,25
47,25
78,75
47,25
Petra
Oto
Krisztina Eszter
Dávid
Alena
Vojteška
Anna
Vladimir
Zuzana
Daniela
Barbora
Michal
Lucia
Dominika
Martina
Martin
Stanislava
Marek
Štefánia
Dominika
Barbora
Anna
Tamás
Štefan
Ivana
Lukáš
Dominika
Mária
Lucia
Petra
Kňazeová
Kohulák
Szuda
Bubenko
Kalavská
Štolcová
Poláková
Labunet
Javorková
Ovadová
Pániková
Kováč
Potfajová
Kočišová
Školiaková
Sochuliak
Valková
Pavlinský
Bodiková
Juhászová
Bučková
Kotorová
Bögi
Porubský
Grivalská
Píš
Semaňáková
Perignáthová
Kružicová
Kováčová
Malinovského 1157/19
Ploštín 221
Tompa u. 3
60
Podhorská 4953/74
Okružná 150
Fojstvo 1279
Decebal 19, b.č.116
č.d. 398
Tatranská 204
Pelhřimovská 1193/3
Dobročná 399
Hrnčiarove 736
E. Urxa 290/8
Malá Okružná 959/70
Slnečná 163/4
Moyzesova 359/149
Sibírska 21
Kpt. Nálepku 1449/26
č. 46
Námestie slobody 1656/19
č.d. 114
Selyeho 2961/19
Čelno 394/30
Tatranská 1063/4
Nová 11/5
100
Priekopa 35
Malinovského 9
Blatná 30
95806 Partizánske 6
3101 Liptovský Mikuláš 1
Tótkomlós
7215 Budkovce
92101 Piešťany 1
99102 Dolná Strehová
2351 Raková
Kišiňov
97221 Nitrianske Sučany
3481 Lisková
2601 Dolný Kubín 1
97227 Liešťany
91612 Lubina
9301 Vranov nad Topľou
95801 Partizánske 1
2901 Námestovo 1
3843 Kláštor pod Znievom
8001 Prešov
7501 Trebišov
95108 Golianovo
2001 Púchov 1
7205 Bracovce
94501 Komárno 1
97681 Podbrezová
6401 Stará Ľubovňa
97217 Kanianka
5971 Ľubica
6001 Kežmarok
96301 Krupina
94651 Nesvady
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
63
57,75
47,25
47,25
63
47,25
78,75
68,25
47,25
63
68,25
47,25
47,25
63
47,25
47,25
57,75
68,25
63
52,5
68,25
68,25
68,25
47,25
63
63
68,25
57,75
63
Monika
Paulína
Ivana
Mária
Zuzana
Barbora
Lenka
Martina
Matej
Zuzana
Michaela
Jana
Lenka
Zuzana
Eva
Veronika
Diana
Tomáš
Michaela
Martin
Katarína
Neslihan
Stanislava
Dominika
Natália
Zuzana
Vladimír
Vladimíra
Martin
Marek
Šenkárová
Murínová
Ochodničanová
Chudá
Púčeková
Kolářová
Kullová
Jašíková
Urda
Miková
Verčimaková
Rusnáková
Rusinová
Mlynárová
Krajčiová
Šlachtová
Dzurillova
Havko
Ottingerová
Bíly
Miklošová
Demir
Durajová
Kňazovičová
Sopóciová
Suletyová
Gallo
Zajacová
Huray
Kaľamár
Šenkárovská 43
Hájnická 62
ČSA 1301/33 17
Bratislavská 436/11
Moskovská 46
č.d. 311
Dubová 3271/5
Ondrašovská 44
č.d. 109
Stierova 25
Dukelská 69
1. Mája 6
Partizánska 680/1
Záhradná 199/14
SNP 240
Senická 622/1
J.Wolkera 22/15
Kyjevská 13
Podzámska 2325/9
Hviezdoslavova 920/90
Gojdičová477
Cymhuriyet Mah. Bayrak Cad. 35
č.d. 238
Hollého 743/23
Turá Lúka 278
Východná 2425/3
Partizánska275/11
A. Žarnova 1/6
Strojárska 3994/91B
Hviezdoslavova 1373/42
1001
96231
2404
1841
97404
1007
3105
94161
4023
8701
97613
5801
5801
1305
3104
5201
4801
92001
95617
2352
90501
90701
91108
1851
97101
Trnové
Sliač
Kysucké Nové Mesto 4
Dubnica nad Váhom
Banská Bystrica 4
Staříč
Žilina 7
Liptovský Mikuláš 5
Michal nad Žitavou
Košice 23
Giraltovce
Slovenská Ľupča
Poprad 1
Gánovce
Belá pri Varíne
Liptovský Mikuláš 4
Spišská Nová Ves 1
Rožňava
Hlohovec
Solčany
Leopoldov
Aydin
Olešná pri Čadci
Senica 1
Myjava 1
Trenčín 8
Nová Dubnica
Prievidza 1
Snina
Detva
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
31.8.2011
9.9.2011
9.9.2011
12.9.2011
15.9.2011
15.9.2011
15.9.2011
15.9.2011
15.9.2011
15.9.2011
16.9.2011
16.9.2011
16.9.2011
16.9.2011
21.9.2011
21.9.2011
21.9.2011
23.9.2011
23.9.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
47,25
57,75
68,25
47,25
78,75
52,5
52,5
63
68,25
68,25
78,75
78,75
78,75
52,5
68,25
63
47,25
78,75
47,25
78,75
63
47,25
47,25
52,5
63
47,25
52,5
78,75
78,75
Michal
Eva
Sabína
Daniel
Silvia
Martin
Martina
Emília
Marián
Patrícia
Monika
Martina
Martina
Erik
Michal
Peter
Matej
Anna
Gabriela
Kristína
Andrej
Miroslava
Michal
Andrea
Branislav
Zuzana
Pavol
Patrícia
Tomáš
Žaneta
Málek
Kunáková
Sameková
Šiško
Senešiová
Kokavec
Stanislavová
Lacková
Švagerko
Želizňáková
Vozárová
Michalová
Nemcová
Škarba
Drobný
Václavík
Lacena
Tužáková
Kissová
Kovácsová
Gregorčok
Hlaváčová
Skýpala
Šagátová
Choma
Pustaiová
Rýdl
Demová
Straka
Krajcrová
Mateja Bela 18
2933
Jirásková1659/8
Limbová 6466/9
Hlboká 7 - Vinohrady
Orlia 4
j.Wolkera 17/11
Košická 36
Sadová 470/25
Jána Husa 1802/8
Štefana Moyzesa 1571/43
Sídlisko Okulka 15/20
Tatranskká1066/20
Adyho 759/5
Krajinská Cesta 4392/6
Obrancov mieru 16
Farská 312
Jesenského 350/20
Komárňanská 82
232 Vlčany
Kalinčiakova 6028/18
Generála Svobodu 852/21
Ludvíka Svobodu 23
Škarniclovská 4
Záhradná 1330/9
Palárikova 3073/8
E.F.Scherera 4803/8
Brutovce 54
Fričovce 231
Rovňanova 4
91108 Trenčín 8
2201 Čadca 1
Trenčín
96231 Banská Bystrica
93401 Levice
94901 Nitra
5201 Spišská Nová Ves 1
6601 Humenné
5314 Spišský Štvrtok
7501 Trebišov 1
3401 Ružomberok 1
Vranov nad Topľou
6401 Stará Ľubovňa
93701 Želiezovce
Piešťany
96212 Detva-Sídlisko
95621 Jacovce
6101 Spišská Stará Ves
94639 Iža
92700 Šaľa
96231 Banská Bystrica
95801 Partizánske 1
97901 Rimavská Sobota
90901 Skalica
6001 Kežmarok
93401 Levice
92101 Piešťany
5373 Brutovce
8237 Široké
95301 Zlaté Moravce 1
23.9.2011
26.9.2011
26.9.2011
26.9.2011
27.9.2011
27.9.2011
27.9.2011
28.9.2011
29.9.2011
29.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
78,75
47,25
63
47,25
47,25
47,25
63
57,75
47,25
47,25
47,25
57,75
47,25
57,75
68,25
63
47,25
63
47,25
68,25
47,25
78,75
47,25
68,25
68,25
47,25
47,25
57,75
68,25
78,75
Tomáš
Kristína
Patrícia
Tatiana
Katarína
Matej
Jana
Martina
Viera
Michaela
Michal
Michal
Boris
Daniela
Tatiana
Dominika
Eszter
Katarína
Martin
Martin
Pavlína
Martin
Lucia
Dušan
Monika
Silvia
Jana
Ján
Lukáš
Filip
Fischer
Pinďarová
Kramárová
Urbanová
Peterková
Kováč
Kubicová
Pisarčíková
Trudičová
Urbánková
Guzma
Molnár
Belušík
Fukerová
Lehocká
Grošaftová
Czibula
Holišová
Petro
Krošlák
Koniarová
Štilla
Kvasniaková
Majer
Vymyslická
Habovštiaková
Kačuriková
Pivarník
Rybár
Hrabec
Želiarsky svah 8
Gen.svobodu 700/27
Sidl. Žitava1400/1
Štefánikova 20
Bojná 360
Braväcovo 63
Oravská Jasenica 68
Jezersko 13
Veterná 13
Palárikova 10
Janka Kráľa 831/6
Okružná 1024/6
169 Bodiná
Záborského 1745/15
Horné Orechové 11
P. Jilemnického 5/3-40
Hlboká 954/27
Nová 166
Lužná 2257/21
Prvá 777/11
Mierová 2147/8
Jána Štefana Šikuru 9
Hlavná 692
Pieninská 19
Políšková 29
Podjavorinskej 663
Pod lipkou 22
Petra Jilemnického 705/38
Bukovina 214
Hostinského 24/1
94301
8901
95201
1001
95501
97664
2964
5904
8501
92101
97666
92701
1815
5201
91105
1851
93013
1851
92701
95617
Štúrovo 1
Svidník
Vráble
Žilina 1
Topoľčany
Beňuš
Oravská Jasenica
Spišské Hanušovce
Bardejov 1
Piešťany 1
Polomka
Šaľa 1
Prečín
Spišská N.Ves
Trenčín 5
Nová Dubnica
Trhová Hradská
Nová Dubnica
Šaľa
Solčany
Čadca - U Hlušku
3608 Martin
2944 Rabča
97411 Banská Bystrica 11
90901 Skalica
2743 Nižná nad Oravou
8501 Bardejov 1
Michalovce
Bzenica
97901 Rimavská Sobota
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
68,25
52,5
47,25
63
68,25
57,75
63
47,25
47,25
68,25
63
47,25
47,25
63
57,75
63
57,75
78,75
47,25
78,75
47,25
47,25
63
47,25
68,25
47,25
47,25
57,75
57,75
Dominika
Romana
Ivana
Katarína
Peter
Timotej
Veronika
Stanislava
Roman
Natália
Mária
Martin
Patrik
Ján
Tatiana
Lucia
Martin
Kinga
Dávid
Veronika
Michaela
Simona
Patrik
Gabriela
Igor
Terézia
Diana
Veronika
Jaroslav
Diana
Lehotská
Kasalová
Garanová Petrisková
Pastorková
Bialeš
Topoľovský
Karlovská
Mihalková
Turček
Drbúlová
Suchoňová
Baláž
Olejar
Stibila
Mičudová
Gaňová
Goliaš
Csíziová
Dendys
Zubriczká
Bizubová
Jevjáková
Polcík
Timoránszká
Jankovič
Hodálová
Kvasničáková
Lengyelová
Chovan
Drličková
Strážovská 6442/2
Petzvalova 12
94901
Okružná 14
4801
Halalovka 2881/66
91108
Mlynská 374/12
Kalinčiakova 2
97405
A. Hlinku 2337/6
96001
Kunov 184
90501
Schurmannova 7
94901
Rozkvet 2081/174-24
1701
Botanická 29
91708
Nálepkova 15
94901
Mierová 286/22
8901
Púpavová 5789/4
7101
Kamenická 852/8
2901
Hrabové 201
1401
Nám.Arm.Gen.L.Svobodu 2677/18
E. Putru 1320/2
97901
Lesná 238/4
1004
Pavla Dobšinského 807/72
Družstevná 38
5801
Slnečná 165/22
Duklianskych hrdinov 26
91101
Sládkovičova 242/12
94131
Rudohorská 30
97411
Trenčianské Jastrabie 51
91322
Vážska 3561/3
92101
Krátka2195/14
92901
Strečanského 601/23
92041
Jána Kupeckého 9
92101
Banská Bystrica
Nitra 12
Rožňava
Trenčín 1
Nemšová
Banská Bystrica 5
Zvolen 1
Senica nad Myjavou
Nitra 1
Považská Bystrica
Trnava 8
Nitra 1
Svidník
Michalovce
Námestovo 1
Bytča 1
Bardejov
Rimavská Sobota
Žilina 4
Rožňava
Poprad
Námestovo
Trenčín 5
Dvory nad Žitavou
Banská Bystrica
Trenčianske Jastrabie
Piešťany
Dunajská Streda
Leopoldov
Piešťany
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
63
63
57,75
63
47,25
57,75
47,25
78,75
47,25
57,75
47,25
78,75
63
57,75
68,25
47,25
78,75
68,25
47,25
47,25
47,25
63
63
63
47,25
57,75
68,25
63
68,25
63
Katarína
Diana
Norbert
Milan
Ivana
Eliška
Ján
Lýdia
Martin
Helena
Martin
Katarína
Dominika
Jakub
Samuel
Katarína
Veronika
Martin
Michal
Veronika
Lucia
Monika
Jana
Ondrej
Mária
Kristína
Kristína
Daniela
Ervín
Libuša
Jánošíková
Kanišáková
Szénási
Pekar
Nezvalová
Hlinková
Magušin
Szárazová
Béreš
Šimková
Zsigo
Klieštiková
Mackaničová
Oštrom
Treščák
Prekopová
Ivaničová
Macháček
Kaszás
Gálová
Šipošová
Kamancová
Nováková
Sobota
Vozárová
Melicherčíková
Skalická
Weberová
Surovec
Chládeková
gen.Svobodu 5/11
Brekov 235
Hlavná 32
Bernolákova 675/32
Horný Turček 306
Okružná 768/61
Liptovská osada 524
Nový Tekov 289
SNP 2342/80
Gen. Svobodu 362/78
Sládkovičová 2582/16
č.d. 1117
1.mája 2049/1
Tulipánová1874/52
Mierová 5
A.Sládkoviča 615/63
Svätý Anton 481
Dolnopotočná 6931/2
Ružová 3464/25
Perecká 20
Športová 2283/88
Štefánikova 21
Zd.Nejedlého 51
Čulenová1119/40
Č.d 229
Gorazdovo nábr 1/1
Bojničky 2
Jasuschová1186/22
9 Mája 1905/25
Francisciho 4
91108
6601
94504
91921
3848
5801
3473
93533
7501
94701
2314
6782
97901
6601
1861
96972
93401
93405
94301
93405
90701
97101
92055
97401
5801
Trenčín 8
Humenné
Komárno
Zeleneč pri Trnave
Turček
Poprad
Liptovská Osada
Nový Tekov
Trebišov
Vranov nad Topľou
Hurbanovo
Skalité
Snina
Rimavská Sobota
Humenné
Beluša
Svätý Anton
Trnava
Levice
Levice 5
Sereď
Štúrovo
Levice 5
Skalica
Dulov
Prievidza
Bojničky
Košice-sídlisko KVP
Banska Bystrica
Poprad 1
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
78,75
63
47,25
63
57,75
63
68,25
47,25
47,25
63
63
63
68,25
57,75
63
47,25
63
68,25
63
52,5
78,75
63
63
63
52,5
68,25
68,25
63
78,75
47,25
Peter
Lenka
Lucia
Monika
Pavol
Róberta
Martina
Martina
Linda
Petra
Gabriela
Mária
Mária
Ivana
Vladimír
Andrea
Zuzana
Dominika
Peter
Alexandra
Dávid
Jana
Martin
Miroslav
Martin
Viera
Daniela
Martina
Michal
Barbora
Zelinka
Šarišská
Chrastinová
Kršková
Kirnág
Petrášová
Knihárová
Kovaľová
Szabóová
Bučeková
Škrovanová
Gajarová
Šranková
Školeková
Vell
Mojžišová
Majorová
Litvová
Čorňák
Kudriová
Molčan
Ficová
Mičuda
Dzurech
Pitoniak
Polónyová
Štefanigová
Solčanská
Biroš
Límová
Morušová 524/2
Sibírska 21
Krivosúd-Bodovka119
Bysterecká 2066/11
88
Č.d.395
Budovateľská 40/23
Mukačevská 53
Por. Ušiaka 1734/11
Bajzova 2415/18
Hlavná ulica 1627
Hlavná 214/90
Koperníkova 31
Janka Kráľa 639/4
Košická 2504/10
K Ihrisku 255/5
č.d. 316
Karola Harmoša 11
Tatranská 14
V. Ábela 29
č.d. 275
Lúčna 28/36
A.Stodolu 5264/29
Čs.A. 1
Letná 24
Moskovská 36
63
Hollého 32
Záhradná 622/15
Halalovka 64
3101
8001
2601
5323
91953
94501
8001
97901
1001
92584
92241
92001
95618
6601
95621
90844
94504
8001
92101
8622
97101
5901
97404
2964
92001
8701
91108
Liptovský Mikuláš 1
Prešov
Trenčín
Dolný Kubín
Rudňany
Dechtice
Komárno
Prešov
Rimavská Sobota 1
Žilina 1
Vlčany
Drahovce
Hlohovec 1
Bošany
Humenné
Jacovce
Petrova Ves
Komárno 4
Prešov
Piešťany
Kľušov
Prievidza 1
Martin
Hlohovec
Spišská Belá
Banská Bystrica 4
Oravská Jasenica
Hlohovec
Giraltovce
Trenčín 8
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
63
47,25
47,25
63
78,75
47,25
47,25
63
63
47,25
63
63
63
47,25
73,5
63
63
68,25
63
68,25
78,75
47,25
68,25
63
68,25
47,25
47,25
47,25
47,25
68,25
Petra
Marek
Ivana
Daša
Lívia
Marek
Lucia
Tomáš
Tomáš
Michal
Nina
Ivana
Romana
Lucia
Richard
Petra
Emília
Lenka
Ľuboš
Dominika
Paula
Marcela
Viktória
Marek
Vladimír
František
Tereza
Miroslav
Zuzana
Zuzana
Mončeková
Marušiak
Pavlovičová
Tisoňová
Kravcová
Remeň
Kamenská
Nagy
Sölský
Rozič
Strenková
Bledá
Mjartanová
Bordášová
Horňák
Blažeková
Biborová
Bombarová
Draškovec
Svetkovská
Sakmárová
Mihalovičová
Urgasová
Krajčík
Staš
Zuščak
Nováková
Hutka
Kojšová
Andrášiková
Suvorovova 523/4
B. Němcovej 964/21
Konopná 3059/3
Viničná 3
č.d. 38
1. mája 908
Lúčna 1766/35
Nová Osada 4426
282
Gen Svobodu 1360/18
Rozkvet 2042/80
Čajkovského 40
Kukučínová 807/12
Józsefa Bodona 18
Športová 29
Trenčianske Stankovce 906
Turzovka Stred 302
Štúrova 388/58
Ružová 51/5
Zámočnícka 2
Hviezdoslavova 933/34
Nová 662/13
Janka Kráľa 899/17
Pokroku 716
Uherova 2915/21
Perečínska 2425/19
111
Vodárenská 189/62
Železničná 1120/14
Jozefa Cígera Hronského 178/13
97271
5801
93101
98601
8622
98101
94501
90501
1701
94911
97242
97901
91501
91311
2354
6101
91105
5201
3601
91965
96501
98101
5801
6782
95614
92101
92601
96901
Nováky
Poprad 1
Levice 1
Fiľakovo
Kľušov
Hnúšťa 1
Hriňová
Komárno
Stredné Plachtince
Senica
Považská Bystrica
Nitra 1
Lehota pod Vtáčnikom
Rimavská Sobota 3
Nové Mesto nad Váhom
Trenčianske Stankovce
Turzovka
Spišská Stará Ves
Trenčín 5
Spišská Nová Ves 1
Martin
Dolná Krupá
Žiar nad Hronom 1
Hnúšťa
Poprad
Snina
Oponice
Piešťany 1
Sereď
Banská Štiavnica 1
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
57,75
47,25
47,25
47,25
78,75
78,75
63
68,25
63
78,75
47,25
47,25
63
47,25
47,25
57,75
47,25
68,25
68,25
47,25
57,75
68,25
47,25
73,5
47,25
57,75
63
68,25
63
47,25
Lucia
Soňa
Ján
Sabína
Svetlana
Kamila
Lucia
Dominik
Tamara
Eva
Jana
Andrej
Marián
Dominik
Magdaléna
Aisulu
Anežka
Zuzana
Jaroslav
Tomáš
Henrieta
Mária
Dominika
Juraj
Lenka
Denisa
Michaela
Tereza
Jana
Bibiána
Piterková
Dinková
Konopka
Stúpalová
Švecová
Petríková
Nosálová
Maďar
Knotková
Stuľáková
Minichová
Semjan
Štilec
Kotvan
Krásna
Amanzholova
Šebová
Hudáčková
Pavlisko
Klučiar
Trubianska
Liptáková
Dunčková
Kochjar
Bakalíková
Janšová
Barkóciová
Rosová
Ostrihoňová
Nogová
Vnútorná okružná 67/5
SNP 1670/3
Strakonická 2313/10
SNP 1675/10
Petzvalova 3383/10
Lesná 353/23
Trstín 354
Postajok 7
Záhumenice 1393
Jána Hollého 54
Velvarská 2
Školská 697/13
M.dulu 4929/18
294
Vodárenská 88
Kazachstan
Štefánikova 18
Kutnohorská 2219/4
Kamienka 93
Halalovka 12
Kalvárska 233/31
Jabloňová 2703/4
M. Rázusa 863/3
A Stodolu 5015/9
Belejov 120
Š.Šikuru 13
Vrbická 4250/42
Za vodou 9/1247
Skliarovo 259
Na letisko 2106/78
94501
90851
96001
90851
1015
91905
8501
90845
7101
97201
95201
91303
92101
93526
7501
6783
91108
96801
97101
3601
1803
3608
3101
6401
96212
5801
Komárno
Holíč
Zvolen 1
Holíč
Žilina 15
Svit
Trstín
Bardejov 1
Gbely
Michalovce 1
Bojnice
Vráble
Martin- Priekopa
Drietoma
Piešťany 1
Kazachstan
Starý Tekov
Trebišov 1
Kamenica nad Cirochou
Trenčín 8
Nová Baňa
Bardejov - Bardejovská Nová Ves
Prievidza 1
Martin
Horná Mariková
Martin 8
Liptovský Mikuláš
Stará Ľubovňa
Detva-Sídlisko
Poprad 1
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
30.9.2011
3.10.2011
3.10.2011
3.10.2011
3.10.2011
3.10.2011
3.10.2011
3.10.2011
3.10.2011
3.10.2011
3.10.2011
3.10.2011
3.10.2011
3.10.2011
3.10.2011
3.10.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
78,75
63
68,25
47,25
57,75
47,25
47,25
63
63
63
63
57,75
47,25
47,25
57,75
78,75
57,75
73,5
47,25
63
63
63
47,25
47,25
57,75
63
57,75
47,25
57,75
63
Ľudmila
Margaréta
Monika
Odongua
Ivana
Bernadeta
Adam
Zuzana
Dávid
Aneta
Lenka
Radka
Lucia
Attila
Martin
Zuzana
Ján
Stanislav
Mária
Martina
Jana
Petra
Milan
Marián
Ivana
Jana
Mária
Lucia
Ján
Zuzana
Horváthová
Šovčíková
Vaľková
Chuluunsaikhan
Filová
Jámborová
Pánik
Vidová
Dunčko
Čerešňáková
Murínová
Kordiaková
Krištofová
Zsebi
Dušička
Kuzárová
Kalaba
Bilka
Sciranková
Melišová
Danielčáková
Karkošiaková
Kotus
Michalides
Hucíková
Maťufková
Slobodníková
Vozafová
Černej
Šubjaková
Železiarská 2069/36
V.B.Nedožerského 152/146
Svetlá 19
Staré Grunty 36
17. novembra 78
Novohradská 30
Okružná 14
Šulekova 866/9
Kamenárska 2694/3
č.d. 350
D.Makovického 5099/12
Č.d. 159
Stavbárov 4/8
č.d. 468
Hodvábna 1381/2
Nám. mieru 12
Veľké Hoste 199
Čáčév 310
Hencovská 1877/58
Rozkvet 2078/168-47
460
Jánošíkova 1
Štiavnička 124
Stredná 16
Na lánoch 2990/4
Filipínska 189/20
Dlhá 373/44
Magurská 5603/44
Poľovnícka 33/8
Nábr.Ľudovíta Štúra 591
93201 Veľký Meder
97212 Nedožery
4001 Košice 1
Bratislava 4
8301 Sabinov
99001 Veľký Krtíš
93401 Levice
97101 Prievidza 1
5201 Spišská Nová Ves 1
95844 Klátova Nová Ves
3601 Martin-Záturčie
2755 Dlhá nad Oravou
94501 Komárno
95174 Žirany
7501 Trebišov
96212 Detva-Sídlisko
95638 Šišov
90501 Senica
9302 Vranov nad Topľou 2
1701 Považská Bystrica
92591 Kráľová nad Váhom
3852 Sučany
3401 Ružomberok 1
97405 Banská Bystrica 5
2601 Dolný Kubín
8216 Fintice
97101 Prievidza 1
3861 Vrútky
7613 Kazimír
2801 Trstená
3.10.2011
3.10.2011
3.10.2011
3.10.2011
3.10.2011
3.10.2011
3.10.2011
3.10.2011
3.10.2011
3.10.2011
3.10.2011
3.10.2011
3.10.2011
3.10.2011
3.10.2011
3.10.2011
4.10.2011
4.10.2011
4.10.2011
4.10.2011
4.10.2011
4.10.2011
4.10.2011
4.10.2011
4.10.2011
4.10.2011
4.10.2011
4.10.2011
4.10.2011
4.10.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
57,75
68,25
63
47,25
52,5
57,75
57,75
63
47,25
73,5
63
47,25
63
47,25
78,75
68,25
63
52,5
68,25
73,5
68,25
78,75
47,25
73,5
47,25
78,75
47,25
47,25
47,25
73,5
Stanislava
Martin
Simona
Ľubica
Daniel
Lenka
Darina
Martina
Denisa
Magdaléna
Michaela
Katarína
Erika
Judita
Veronika
Barbora
Benedictus Theo-Ben
Pandeni
Donát
Marek
Michal
Kristína
Zuzana
Mária
Barbora
Kristína
Michaela
Magda
Ján
Stela
Gibaštíková
Slavkovský
Škodáčková
Krovinová
Daniš
Ledecká
Gajdošová
Bábinová
Pecháčková
Jašová
Gerešová
Hlinková
Paulinská
Mezovská
Mészárosová
Kandrová
Družstevná 22/46
Ulica magnezitárov 1210/10
Obrancov mieru 35
42
nám.Ľudovíta Štúra 7
Gaštanová 1911/7
Palkovičová 587/10
Drozdia 11
Podvažie 25
J.J.Boora 2
Jasseňová 3218/2
Oravce 51
Petzvalova 47
Moyzesova 2809/19
Dolnohorská 86
Rybárska 17
Teodor
Bödök
Meňhart
Trgo
Krupiková
Straková
Semričová
Fischerová
Hanzeliková
Hefková
Rákócziová
Žákovic
Gogolová
C H P Erf 6
Trávnik 211
Pradiarska 1
Tematínska 3
Okružná 154/60
Víťaz487
J.Švermu 5
Kukorelliho 4
č.d. 387
Pitelová 235
Ružová 16
A.Bernoláka 2614/13
Cintorínska 25
2801
5001
91904
91333
97405
5201
1852
90851
1007
97633
4011
5801
94901
96231
94619
93405
91501
8238
8501
6601
94636
96611
91105
2201
94652
Trstená
Revúca 1
Smolenice
Horná Súča
Banská Bystrica 5
Spišská Nová Ves
Bánovce Nad Bebravou
Nové Zámky 1
Pruské
Holíč
Žilina
Poniky
Košice
Poprad
Nitra 1
Sliač
4.10.2011
4.10.2011
4.10.2011
4.10.2011
4.10.2011
4.10.2011
4.10.2011
4.10.2011
4.10.2011
4.10.2011
4.10.2011
4.10.2011
4.10.2011
4.10.2011
4.10.2011
4.10.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
63
52,5
68,25
68,25
63
47,25
57,75
57,75
68,25
47,25
47,25
47,25
47,25
47,25
47,25
Otjiwarongo
Číčov
Levice 5
Nové Mesto nad Váhom
Čadca
Víťaz
Bardejov
Humenné 1
Kravany nad Dunajom
Trnavá Hora
Trenčín 1
Čadca 1
Imeľ
4.10.2011
4.10.2011
4.10.2011
4.10.2011
4.10.2011
4.10.2011
4.10.2011
4.10.2011
5.10.2011
5.10.2011
5.10.2011
5.10.2011
5.10.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
68,25
73,5
57,75
68,25
63
47,25
68,25
68,25
57,75
52,5
57,75
68,25
63
Petra
Nina
Lucia
Mária
Barbora
Lýdia
Milan
Peter
Lucia
Nadežda
Monika
Lucia
Anna
Marie
Réka
Roman
Mariana
Matúš
Pavol
Dominika
Filip
Simona
Lýdia
Tamás
Peter
Jana
František
Ľubomír
Miroslav
Anna
Kollárová
Janíková
Šatalová
Jamrišková
Jakobyová
Mandáková
Smoleňák
Polóny
Petríková
Bombjaková
Kuseinová
Patková
Domsová
Stružková
Zsákovicsová
Cíbik
Úškrtová
Trajteľ
Ďurček
Janáčková
Makáň
Macková
Mathiová
Héger
Vozár
Libantová
Taraba
Kovaľ
Pipíška
Mkhitaryan
184
č.d. 10
Kruhová 95
Pod Šípkom 1155/10
Jasenová 142
Južná1222/1
Mládeže 14
Smetanova 9936/11A
č.d. 98
Veterná 152/15
Za Kaštieľom 5
14
Braneckého 14
Drnovice 51
Sv. Štefana 12
Chmelinec 1418/22
Kvačany245
č.d. 306
Kútovská cesta 130
Jilemnického 2
Gejzu Dusíka 37
Školská 1461/4
Malý Šariš 474
Boriny 1360/5
Halalovka 2876/36
Zábranie 153/9
SNP 72/16-28
Č.d. 569
Nová 13/9
Jrashen 1, b. 76
91614
1855
5971
95806
2601
95801
3608
95841
2901
5311
90849
91401
76325
94301
2001
3223
97644
96801
96901
91708
6601
8001
92901
91108
92001
1851
8237
97217
Hrašné
Tuchyňa
Ľubica
Partizánske 6
Dolný Kubín 1
Partizánske
Poprad
Martin 8 - Priekopa
Kolačno
Námestovo
Smižany
Vrádište
Trenčianska Teplá
Drnovice
Štúrovo 1
Púchov 1
Liptovská Sielnica
Mýto pod Ďumbierom
Nová Baňa
Banská Štiavnica 1
Trnava 8
Humenné
Malý Šariš
Dunajská Streda
Trenčín
Hlohovec
Nová Dubnica
Široké
Kanianka
0009 Jerevan, Armensko
5.10.2011
5.10.2011
5.10.2011
5.10.2011
5.10.2011
5.10.2011
5.10.2011
5.10.2011
5.10.2011
5.10.2011
5.10.2011
5.10.2011
6.10.2011
6.10.2011
6.10.2011
6.10.2011
6.10.2011
6.10.2011
6.10.2011
6.10.2011
6.10.2011
6.10.2011
6.10.2011
6.10.2011
7.10.2011
7.10.2011
7.10.2011
10.10.2011
10.10.2011
10.10.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
57,75
47,25
63
73,5
57,75
57,75
63
68,25
73,5
57,75
47,25
47,25
57,75
47,25
47,25
47,25
63
63
68,25
68,25
78,75
47,25
47,25
47,25
47,25
57,75
57,75
47,25
47,25
78,75
Tomáš
Cyntia
Diana
Mária
Eliška
Lucia
Vladimír
Diana
Dominika
Michal
Michal
Zuzana
Lenka
Zuzana
Branislav
Simona
Lenka
Karolína
Zuzana
Alena
Lívia
Andrea
Stanislava
Lukáš
Veronika
Mária
Radka
Zuzana
Zuzana
Jana
Slávik
Paulinyiová
Kadlečíková
Ružičková
Masárová
Sucháňová
Jaceník
Puškárová
Miklušová
Brezák
Tomášik
Haramiová
Jurášková
Záhorszká
Fulier
Andraščiková
Hanusková
Čičmancová
Palušková
Chlebovcová
Lešková
Lukácsová
Nichtová
Augustín
Ferčíková
Müllerová
Lošáková
Filipčíková
Britvíková
Herčútová
Rozkvet 2050/102
Gr. 1. Széchenyiho 879/1
Pradiarska 11/5
Záhradná 1330/9
Opatovská 265
G. Bethlena 32/32
Lipová 17
Liptovská Porúbka 505
Mierová 86
Dolná 800
Prusy 200
č.d. 289
Lanškrounská 13
Slnečná 104
č.d. 339
Budovateľská 3
Sadová 20
Chrenovská 1019
Chyzerovecká 128/208
Vagonárska 2367/11
169
Hliník nad Váhom 64
Kosihská 253
Pionierska 416
Stredná 157/9
č.d. 31
SNP 261
Bottova 8
Klieština 83
Turčiansky Ďur 27
1701
93101
93405
6001
91101
6401
3301
6401
92205
95703
2712
6001
94637
94108
8001
3601
94901
95300
5801
1401
93524
91621
94501
96801
91601
95301
1802
3843
Považská Bystrica 1
Šahy
Levice 5
Kežmarok
Trenčín 1
Nové Zámky
Stará Ľubovňa
Liptovský Hrádok 1
Stará Ľubovňa
Chtelnica
Bánovce nad Bebravou 3
Liesek
Kežmarok
Moča
Rastislavice
Prešov 1
Martin 1
Nitra
Zlaté Moravce
Poprad
Údol
Bytča 1
Čajkov
Čachtice
Komárno
Nová Baňa
Stará Turá
Zlaté Moravce 1
Dolná Mariková
Kláštor pod Znievom
10.10.2011
10.10.2011
10.10.2011
10.10.2011
10.10.2011
10.10.2011
10.10.2011
10.10.2011
10.10.2011
10.10.2011
10.10.2011
10.10.2011
10.10.2011
10.10.2011
10.10.2011
10.10.2011
11.10.2011
11.10.2011
11.10.2011
11.10.2011
11.10.2011
11.10.2011
11.10.2011
11.10.2011
11.10.2011
11.10.2011
11.10.2011
11.10.2011
11.10.2011
11.10.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
47,25
52,5
47,25
63
68,25
47,25
57,75
52,5
68,25
68,25
68,25
63
57,75
68,25
73,5
63
63
63
68,25
57,75
57,75
63
47,25
57,75
47,25
47,25
63
68,25
63
Mária
Lucia
Veronika
Andrea
Marta
Jana
Libor
Zuzana
Lenka
Viera
Filip
Mária
Nina
Matúš
Stanislav
Matej
Klára
Monika
Zuzana
Lucia
Martina
Richard
Katarína
Ivana
Aneta
Vladimír
Gabriela
Pavol
Michaela
Lukáš
Saloňová
Fiamčiková
Zavadská
Bajnoková
Vraniaková
Jackovičová
Komosný
Matoniaková
Makarová
Majchráková
Urmín
Ščigulinská
Mojžitová
Lazorík
Liday
Brozman
Považanová
Kollárová
Šatková
Viglašová
Kozubová
Bešťák
Kraváriková
Omámiková
Trabalková
Rakovský
Sieklová
Hrdý
Imlejová
Vančo
č.d. 135
Podjavorinskej 3375/20
Družstevná 528/20
Na Sihoti 1164/2
Pucov 35
Novomeského 3392/7
Dovrní776/25
SNP 158
Bašťovanského 11
Pelhřimovská 1192/4
č.d. 13
Zimná 45
Karola Supa 5
Ďačov-Budzín 206
Priehrada 446/3
Jelšova 21
Bratislavská 52
Slnečná 376/2
150
Školská3090/11
Lipová 157/5
Moskovská 2337/28
Horný rad 559/31
Za cintorínom 1336/29
Rastislavova 3481/2
Sládkovičova 36
553
Jégého 11/16
Jána Hollého 700/67
Mierová 1431/51
6531
5801
6503
2601
2601
5801
6101
4022
2601
3835
5901
98403
8271
95633
97401
90851
92210
1854
1501
97404
90613
2001
5801
95301
97228
97101
7101
92401
Jarabina
Poprad
Podolinec
Dolný Kubín 1
Dolný Kubín
Poprad
Lužice
Spišská Stará Ves
Košice 22
Dolný Kubín
Valča
Spišská Belá
Lučenec 3
Lipany nad Torysou
Chynorany
Banská Bystrica 1
Holíč 1
Trebatice
Slávnica
Levice
Rajec nad Rajčankou
Banska Bystrica
Brezová pod Bradlom
Púchov
Poprad 1
Zlaté Moravce 1
Valaská Belá
Prievidza 1
Michalovce
Galanta
11.10.2011
11.10.2011
11.10.2011
11.10.2011
11.10.2011
11.10.2011
11.10.2011
11.10.2011
11.10.2011
11.10.2011
11.10.2011
11.10.2011
11.10.2011
12.10.2011
12.10.2011
12.10.2011
12.10.2011
12.10.2011
12.10.2011
12.10.2011
12.10.2011
12.10.2011
12.10.2011
12.10.2011
12.10.2011
12.10.2011
12.10.2011
12.10.2011
12.10.2011
12.10.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
63
47,25
63
68,25
63
63
68,25
47,25
57,75
63
47,25
63
63
63
73,5
73,5
68,25
47,25
63
78,75
78,75
47,25
68,25
73,5
47,25
47,25
63
52,5
68,25
47,25
Martina
Natália
Alexandra
Jana
Petra
Michal
Daniel
Juraj
Michal
Jonatán
Anna
Jana
Mária
Ivana
Juraj
Miroslava
Tatiana
Libor
Božena
Gabriela
Peter
Barbora
Ľubica
Tatiana
Zuzana
Zuzana
Diana
Simona
Martina
Jana
Drugdová
Hermanová
Živicová
Smatanová
Šoltisová
Aláč
Goga
Hajnala
Lapšanský
Acsay
Jacková
Šmýkalová
Novýsedláková
Molčanová
Trečer
Froľová
Petríková
Kmeť
Jurisová
Udermanová
Chromý
Šuhajdová
Surovčíková
Chujacová
Bieliková
Móroczová
Horváthová
Kramarčíková
Kupčuláková
Buráková
A. Hlinku 2571/41
Námestie sv. Mikuláša 57/33
Adam Trajan 33
Záhradná 585
Allendeho 1564/37
Moskovská 30
Vyšný Žipov 199
MDŽ 30
č.d. 126
Šrobárovská 1534/5A
Gaštanová 18
Adama Trajana 4834/25
1.mája 232/10
8. Mája 5/A
Kalameny 62
25
Hlavná 207
Zd. Nejedlého 28
Vieska-Bezdedov 3
Vyšná 8/535
Hlboká 3067/6
Rudohorská 6445/20
Ivana Olbrachta 992/23
M.A.Bazovského 2696/19
Pod Hájom 1099/101
Madridská 1
L. Svobodu 1680/18
Štefániková 263/8
Dedina 33/42
Plzenská 35
92202
92101
2001
5951
97401
9433
94201
4465
94632
1001
92101
5801
96901
3482
3835
7601
93401
2001
8641
93401
96231
2801
95501
1841
4013
97301
2901
2952
4011
Zvolen
Krakovany na Slovensku
Piešťany
Púchov
Matejovce
Banská Bystrica 1
Vyšný Žipov
Šurany 1
Košická Belá
Marcelová
Žilina 1
Piešťany
Poprad 1
Banská Štiavnica 1
Lúčky pri Ružomberku
Valča
Zemplínske Hradište
Levice 1
Púchov
Raslavice
Levice
Banská Bystrica
Trstená
Topoľčany
Dubnica Nad Vahom
Košice 13
Rim. Sobota
Námestovo
Hruštín
Košice
12.10.2011
12.10.2011
12.10.2011
12.10.2011
12.10.2011
12.10.2011
12.10.2011
13.10.2011
13.10.2011
13.10.2011
13.10.2011
13.10.2011
13.10.2011
13.10.2011
13.10.2011
13.10.2011
14.10.2011
15.10.2011
15.10.2011
15.10.2011
17.10.2011
17.10.2011
17.10.2011
17.10.2011
17.10.2011
17.10.2011
17.10.2011
17.10.2011
17.10.2011
17.10.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
78,75
63
78,75
63
47,25
68,25
47,25
68,25
47,25
47,25
47,25
52,5
63
47,25
57,75
68,25
57,75
68,25
57,75
57,75
47,25
47,25
52,5
68,25
57,75
47,25
63
68,25
52,5
68,25
Viktória
Denisa
Lívia
Stanislav
Miroslava
Zuzana
Pavel
Martin
Bianka
Katarína
Zuzana
Michaela
Matúš
Simona
Jana
Michaela
Veronika
Veronika
Ivana
Zuzana
Ivana
Jozef
Mária
Daniela
Petra
Anton
Ján
Matej
Alexandra
Lucia
Verébová
Bugalová
Chalupková
Mazúch
Fekiačová
Luptáková
Zapotocký
Šulek
Pocsaiová
Mišíková
Mudráková
Joanidisová
Kešiar
Domanická
Ratulovská
Bafiová
Očková
Ivančíková
Mokrášová
Lormanová
Navrátilová
Serafín
Ondrejková
Vošková
Szabová
Fabian
Dubovský
Čutka
Kopáčová
Slobodníková
Agátová 21
Sad.kpt.Nalepku 47/1
Orgovánová 8
Tatranská 8
Novosady 3
Lesná 2035/8
Krušinec 76
Bystrá 40
č.d. 104
Horný Koniec 133
Bernolákova 25
Dlhá 84
Stavbárov 2
Hollého 266/101
Sídlisko 343
Za kaštielom 4/26
Kollárova 7
Murániho 15
Podjavorinskej 18
Nám. Pajdušáka 21
Bernolákova 23
Kláštorská 11
J. Kollára 2665
Kamenná 13
Lúčna 1877/5
Okružná 807/63
Borovce 78
Kozia 14
Dobrianskeho 1503/28
Benedikta 32/11
4414
1851
91105
96681
96212
3401
9101
97701
98043
90606
97405
94901
94501
1501
1362
5311
3852
94911
94901
5311
94101
94901
2201
8001
94201
97241
92209
90101
6901
97101
Čaňa
Nová Dubnica
Trenčín 5
Žarnovica
Detva-Sídlisko
Ružomberok 1
Stropkov
Brezno 1
Číž
Vrbovce
Banská Bystrica 5
Nitra 1
Komárno 1
Rajec nad Rajčankou
Veľké Rovné
Smižany
Sučany
Nitra 11
Nitra
Smižany
Bánov pri Nových Zámkoch
Nitra 1
Čadca
Prešov 1
Šurany
Koš
Borovce
Malacky
Snina 1
Prievidza 1
17.10.2011
18.10.2011
18.10.2011
18.10.2011
18.10.2011
18.10.2011
18.10.2011
18.10.2011
18.10.2011
18.10.2011
19.10.2011
19.10.2011
19.10.2011
19.10.2011
19.10.2011
19.10.2011
19.10.2011
19.10.2011
19.10.2011
20.10.2011
20.10.2011
20.10.2011
20.10.2011
20.10.2011
20.10.2011
21.10.2011
24.10.2011
24.10.2011
24.10.2011
24.10.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
63
63
68,25
47,25
78,75
63
47,25
47,25
47,25
47,25
57,75
63
47,25
57,75
78,75
52,5
68,25
52,5
68,25
63
63
47,25
47,25
57,75
47,25
68,25
47,25
47,25
63
63
Lívia
Lenka
Lucia
Alena
Michaela
Jaroslav
Silvia
Katarína
Lesia
Mária
Diana
Iveta
Miroslav
Alfonz
Monika
Martina
Terézia
Eva
Miroslava
Lucia
Dominik
Soňa
Estera
Veronika
Ildikó
Pavol
Ingrida
Ivana
Patrik
Ingrida
Bilasová
Páleníková
Cabanová
Dulovcová
Blahová
Gunár
Jančová
Koprdová
Zastková
Jurčišinová-Kukľová
Dorušincová
Zajacová
Kisty
Kobielsky
Dolinajová
Rýdza
Ažaltovičová
Blahútová
Gašperová
Mižáková
Lejtrich
Černáková
Kisantalová
Polačiková
Petrušová
Rafael
Jakubechová
Pastvová
Lambert
Ivančová
Štúrovo nábrežie 10/58
Perecká 2965/8
Sládkovičova 226
Brišovka 338
č.d. 320
L. Svobodu 614/22
Nábrežná 11
Jaseňová 3220/20
Podlužany 46
L.Svobodu 12
Omšenie 900
Na Stebníčku 540/35
Moravany 145
Staničná 1264
359
Karpatská 626/20
Bártfayho 1045/6
Hviezdoslavova 26/39
308
Osloboditeľov 47
Vyšný Koniec 320
Beethovenová 450/2
Nová 643/16
Dunajská 20
Družstevná Ulica 834/3
Vihorlatská 1411
Stred29
Lednická 266
463
L. Novomeského 11
5201
98055
2957
2055
1851
1001
93527
8501
91443
8633
7203
9301
1835
94901
2901
3492
8204
2354
94901
98002
94911
94501
6782
1701
1841
96981
8501
Spišská Nová Ves
Levice
Klenovec
Oravská Lesná
Lazy pod Makytou
Nová Dubnica
Vrútky
Zilina
Hronské Kosihy
Bardejov 1
Omšenie
Zborov
Rakovec nad Ondavou
Vranov nad Topľou
Horná Poruba
Nemšová
Nitra 12
Námestovo
Stankovany
Drienov
Turzovka
Nitra 1
Jesenské
Nitra 11
Komárno
Snina
Považská Bystrica
Ilava
Štiavnické Bane
Bardejov 1
24.10.2011
24.10.2011
24.10.2011
24.10.2011
24.10.2011
24.10.2011
25.10.2011
25.10.2011
25.10.2011
25.10.2011
25.10.2011
25.10.2011
25.10.2011
25.10.2011
25.10.2011
25.10.2011
25.10.2011
25.10.2011
25.10.2011
25.10.2011
26.10.2011
26.10.2011
26.10.2011
26.10.2011
26.10.2011
26.10.2011
26.10.2011
26.10.2011
26.10.2011
26.10.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
47,25
68,25
47,25
63
47,25
63
57,75
68,25
47,25
68,25
63
47,25
47,25
68,25
47,25
63
47,25
68,25
47,25
47,25
68,25
47,25
47,25
73,5
47,25
47,25
47,25
47,25
47,25
Barbora
Patrícia
Ondrej
Ivana
Anna
Zdravko
Magdalena
Lucia
Simona
Zuzana
Vladimír
Adriana
Monika
Tomáš
Dalibor
Terézia
Barbara
Dominika
Yulia
Marián
Michaela
Michaela
Nikola
Róbert
Michaela
Katarína
Lukáš
Barbara
Pavol
Matej
Valečíková
Šándorová
Mančuška
Dupejová
Vargová
Boškovič
Bachanová
Gabrišová
Šidová
Víťazová
Vladovič
Brezanová
Víghová
Čerňák
Novotný
Omastová
Sailerová
Sailerová
Sidorchuk
Máčaj
Mižová
Danková
Siváková
Diky
Režná
Hrubiznová
Marinica
Bugárová
Majerčík
Hudák
Martina Hattalu 2159/38
Dukelských hrdinov 2039/7
Mýtna 39
Duklianska 642/6
Kostolná 14
Strečnianska 2976/5
97
J. M. Hurbana328/12
138
Erenburgova 19
Laborecká 30
Potočná 119/36
ul. 1.Nový Svet 70
Mudrochova 1355/29
Ľ. Štúra 16//24
Odbojárov 34
Rybárska 1277/27
Rybárska 27
Súkennícka 4
Trnava pri Laborci 143
J. Horvátha 904/38
Adam Trajana 4830/7
P.V.Rovnianka 5296/16
Zemianske Lieskové 347
Levočská 20
105
Hortobáďska ul. 437/66
Dolný Ohaj 125
Pichné 201
2601
2601
91701
8901
94701
3401
90613
3401
98401
6601
91101
94131
90501
1861
97666
94901
94901
93405
7231
96701
91305
5201
8262
93012
94143
6901
Dolný Kubín 1
Dolný Kubín 1
Trnava 2
Svidník
Hurbanovo 1
Nové Zámky
Štiavnička
Brezová pod Bradlom
Štiavnička
Lučenec
Humenné
Trenčín 1
Dvory nad Žitavou
Senica nad Myjavou
Beluša
Polomka
Nitra
Nitra
Moskva
Levice 5
Vinné
Kremnica
Piešťany
Martin
Melčice - Lieskové
Spišská Nová Ves 1
Uzovské Pekľany
Ohrady
Dolný Ohaj
Snina
26.10.2011
26.10.2011
26.10.2011
26.10.2011
26.10.2011
27.10.2011
27.10.2011
27.10.2011
27.10.2011
27.10.2011
27.10.2011
27.10.2011
27.10.2011
27.10.2011
28.10.2011
28.10.2011
28.10.2011
28.10.2011
28.10.2011
31.10.2011
31.10.2011
31.10.2011
31.10.2011
31.10.2011
31.10.2011
31.10.2011
31.10.2011
31.10.2011
31.10.2011
31.10.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
68,25
57,75
57,75
47,25
47,25
63
78,75
57,75
78,75
68,25
63
78,75
57,75
57,75
47,25
47,25
47,25
57,75
68,25
47,25
47,25
47,25
47,25
47,25
52,5
63
47,25
78,75
57,75
68,25
Martin
Lenka
Miriama
Veronika
Zuzana
Lucia
Tatiana
Zuzana
Kristína
Erika
Simona
Magdaléna
Francini
Michal
Veronika
Alžbeta
Matúš
Monika
Monika
Erika
Radka
Dominika
Jakub
Ľubica
Dávid
Lukáš
Denisa
Michal
Lýdia
Mária
Gálik
Muráriková
Jurovatá
Vasilová
Škopíková
Krauspeová
Straková
Dovalová
Zajíčková
Beniačová
Bernátová
Marečková
Umanzor
Kažimír
Titurusová
Káliková
Budovič
Roštárová
Lukáčová
Hrušovská
Strašková
Žáková
Jančo
Šugrová
Macala
Kuník
Sokolová
Vajči
Janíčková
Herzogová
Horný Rad 560/33
280
Č.d. 129
Štefánikova 1397/28
č.d. 122
Lúčna 819/13
Obrancov mieru 29
J. Kráľa 1243/2
Družstevná 16
Horelica 310
Javorová 3072/8
č. 326
Caballo Blanco, Tatiscú, Casa
Slanská 86
Podlužany 256
M. R. Štefánika 815/14
Jalovská 123
Javorinská 11
Tulská 11
Pribinova 90
Mládeže 556/77
Ústianska 225/24
Žiar 120
Javorová 2887/24
Štúrovo nábrežie 6/19
Hanzlíkovská 83
Energetikov 38/11
Štúrova 1281
89
Železničná 1123/4
90613
1305
90633
7101
98545
9301
8001
92521
94106
2201
90612
8006
93527
91501
97231
92101
96001
92001
90845
3205
92101
5205
91105
97101
90841
96801
92601
Brezová pod Bradlom
Belá
Cerová
Michalovce
Látky
Vranov n/Topľou
Prešov
Sládkovičovo
Komjatice
Čadca 1
Žilina
Hradište pod Vrátnom
Surinam
Prešov 6
Hronské Kosihy
Nove Mesto Nad Vahom
Ráztočno
Piešťany
Zvolen 1
Hlohovec
Gbely
Tvrdošín
Smrečany
Piešťany
Spišská Nová Ves
Trenčín 5
Prievidza
Šaštín - Stráže
Nová Baňa
Sereď 1
2.11.2011
2.11.2011
2.11.2011
2.11.2011
2.11.2011
2.11.2011
4.11.2011
4.11.2011
5.11.2011
7.11.2011
7.11.2011
7.11.2011
7.11.2011
7.11.2011
8.11.2011
8.11.2011
9.11.2011
9.11.2011
9.11.2011
9.11.2011
9.11.2011
10.11.2011
10.11.2011
10.11.2011
14.11.2011
14.11.2011
14.11.2011
14.11.2011
14.11.2011
15.11.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
78,75
47,25
47,25
57,75
78,75
68,25
47,25
47,25
68,25
47,25
47,25
47,25
63
47,25
57,75
47,25
47,25
57,75
47,25
63
47,25
57,75
47,25
63
47,25
68,25
68,25
47,25
47,25
52,5
Eva
Mária
Daniel
Martin
Adam
Radek
Magdaléna
Dominik
Mária
Hana
Samuel
Anita
Nazarij
Milota
Lukáš
Jakub
Ondrej
Ján
František
Mária
Katarína
Žofia
Nikola
Ivan
Adam
Peter
Kathleen
Jakub
Ondrej
Jozef
Trebišovská
Kšenzuliaková
Hrčka
Gbúr
Kečkéš
Dajčar
Stýblová
Teraz
Gibalová
Korytárová
Stehlík
Lévaiová
Kľujev
Kralčáková
Brndiar
Mikula
Hudák
Penták
Kubiš
Metesová
Kupková
Ondrejčinová
Štrbová
Miškuf
Róža
Holečka
Bernard
Balaj
Lešňovský
Štefanisko
č.d. 171
Mútne 135
Školská319/21
Bajkalská2338/8
Drozdia 6
Bernolákova 2082
Kalvárska 13
Hrnčiarska 1566/8
18
Gúgska 115
Jána Halašu 2702
Ružová 177/8
Nový rad 343
Stred 341
Sládkovičova 227
Starohorská 44
19. Januára 4491/7
Michalská 24/308
Dolinky11
Okružná938/20
Jana Derku 5
Nitrianska 1538/89
Kuneradská 299/32
Prostejovská 115
Kríková 17
č.d. 335
25 Rue De L´enfer 081 40
Bavlnárska 12
č.d. 231
Laborecká 1862/21
6712
2963
91925
5801
94001
95501
94901
9101
5401
94001
91108
93201
96271
2705
98055
97411
8001
5321
96212
91101
92705
1313
8001
95101
93529
91105
5322
6601
Koškovce
Mútne
Šúrovce
Poprad
Nové Zámky
Topoľčany 1
Nitra 1
Stropkov
Levoca
Nové Zámky 1
Trenčín 1
Veľký Meder
Dudince
Zázrivá
Klenovec
Banská Bystrica 1
Prešov
Markušovce
Detva
Námestovo
Trenčín 1
Šala- Veča
Rajecké Teplice
Prešov
Nitrianske Hrnčiarovce
Hronské Kľačany
Francheval
Trenčín 5
Odorín
Humenné
15.11.2011
16.11.2011
18.11.2011
21.11.2011
21.11.2011
21.11.2011
22.11.2011
22.11.2011
22.11.2011
22.11.2011
22.11.2011
24.11.2011
24.11.2011
24.11.2011
25.11.2011
25.11.2011
25.11.2011
29.11.2011
29.11.2011
29.11.2011
29.11.2011
30.11.2011
30.11.2011
30.11.2011
30.11.2011
30.11.2011
30.11.2011
30.11.2011
30.11.2011
30.11.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
63
47,25
68,25
57,75
47,25
68,25
47,25
78,75
47,25
47,25
47,25
47,25
52,5
47,25
63
78,75
47,25
47,25
47,25
47,25
63
47,25
47,25
57,75
63
63
57,75
47,25
47,25
Silvia
Lukáš
Martina
Róbert
Adam
Maria
Lenka
Katarzyna
Žaneta
Ľubomír
Alžbeta
Johan
Veronika
Malgorzata Anna
Soňa
Barbora
Simona
Eva
Mária
Michaela
Jana
Karina
Lukáš
Barbora
Iva
Martin
Peter
Eliška
Lenka
Zuzana
Kanderková
Kalužák
Bočkayová
Packa
Robota
Gruszka
Palaščáková
Wiśniewska
Sítková
Franta
Puváková
Filo
Nagyová
Staniszewska
Kružliaková
Poljaková
Ďurišová
Priečková
Milanová
Majerová
Juhásová
Franková
Klobušický
Horkavá
Korenkova
Mihálik
Pavlov
Cílková
Svítková
Adlerová
Hamuljakova 139/17
Piesková 1030
Hronské Kľačany 97
Humenné 1907/50
Rozkvet 2010/24
Botanická 25
Antona Prídavka 4849/22
Ul. Malinowskiego 4a/95 87-100
SNP, U Hluška 735/6
Devátova 921
Západ 36
Orechová 23
34
Kolobrzeska Street 2 86-031
1 Mája 66
Lán 678-42
Pri Tehelni 150/10
Tolstého 19/8
Gaštanová 10/4
J.j. Kmeťa494/73
Nezábudková 5
Daniela Michaelliho 19/64
Jankolu 8
Bukurureštská 2551/18
Komenského 1316/14
Obrancov mieru 363
Medvedzie 167/37-21
Trojmezní 147/63
Lúčna 173/33
Nižovec 213/9
95135
93529
6601
1701
8001
2204
92521
92701
98034
98559
2952
1864
97101
1007
97655
94905
3601
3601
4013
90845
2744
19000
97205
96001
Námestovo
Veľké Zálužie
Hronské Kľačany
Humenné 1
Považská Bystrica
Bratislava 4
Prešov
Toruń
Čadca 4
Sládkovičovo
Trstená
Šaľa 1
Nová Bašta
Wilcze
Vidiná
Hruštín
Košeca
Prievidza
Žilina 7
Ľubietová
Nitra 5
Martin 1
Martin
Košice
Liptovský Mikuláš
Gbely
Tvrdošín 1
Praha 9
Sebedražie
Zvolen 1
30.11.2011
30.11.2011
30.11.2011
30.11.2011
30.11.2011
30.11.2011
30.11.2011
30.11.2011
30.11.2011
30.11.2011
30.11.2011
30.11.2011
30.11.2011
30.11.2011
30.11.2011
30.11.2011
30.11.2011
30.11.2011
1.12.2011
1.12.2011
1.12.2011
1.12.2011
1.12.2011
2.12.2011
5.12.2011
5.12.2011
5.12.2011
5.12.2011
5.12.2011
5.12.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
57,75
63
47,25
47,25
63
52,5
68,25
47,25
68,25
63
68,25
47,25
68,25
47,25
47,25
63
63
57,75
57,75
47,25
68,25
63
68,25
68,25
47,25
47,25
47,25
47,25
63
Martina
Petra
Ida
Barbora
Veronika
Marta
Petra
Jana
Izabela
Munkhjargal
Vladimír
Lenka
Monika
Katarína
Katarína
Marianna
Stanislava
Zuzana
Zuzana
Patrik
Roman
Michaela
János
Stanislav
Csilla
Janka
Dana
Jana
Peter
Anna
Macková
Dunčičová
Riszdorferová
Buszeková
Vargová
Vjatráková
Kmeťová
Brillová
Orgoníková
Tumurtogoo
Kozoň
Fiľakovská
Zsidová
Kandová
Mönnichová
Blahová
Mesárošová
Želinská
Hincová
Kristel
Beitl
Petríková
Farkas
Kallo
Földesová
Belobradová
Bušíková
Francisciová
Vlk
Horváthová
Príbelce 188
195
Bubnová 2784/4
Ľubľanská 1678/1
Za Kaštieľom 1/19
266
Bratská 14
9. mája 25
Janka Kráľa 363/17-5
14-32
Rozkvet 2031/60-1
č.d. 13
SNP 998/27
Lesná 1033/1
č.d. 427
Tolsteho 3416/198
J. Thurzu 1720/2
Vlada Clementisa 15
Rastislavova 1300/7
Vavrišovo 242
Teplická 29
Námestie sv. Martina 8
Hlavná 355
Sverepec 4
Jána Selyeho 13/8
Slatinská 28/9
Lánska 928/7-48
Štefánikova 1513/23
M. Rázusa 30
Jána Francisciho 1779/48
99125
95182
94501
1008
5311
92555
96901
5361
1851
1701
8701
92401
4414
1852
95301
96212
8001
92101
8271
93008
1701
94501
1861
1701
3101
96001
Čebovce
Červený Hrádok
Komarno
Žilina 8
Smižany
Vinohrady nad Váhom
Banská Štiavnica 1
Spišské Vlachy
Nová Dubnica
Ulaanbaatar
Považská Bystrica 1
Giraltovce
Galanta 1
Čaňa
Pruské
Zlate Moravce
Detva-Sídlisko
Prešov 1
Bánovce Nad Bebravou
Vavrišovo
Piešťany
Lipany nad Torysou
Čiližská Radvaň
Povazská Bystrica
Komárno
Beluša
Považská Bystrica
Liptovský Mikuláš
Zvolen 1
Levoča
5.12.2011
5.12.2011
6.12.2011
7.12.2011
7.12.2011
7.12.2011
8.12.2011
8.12.2011
8.12.2011
9.12.2011
12.12.2011
12.12.2011
13.12.2011
13.12.2011
13.12.2011
13.12.2011
13.12.2011
13.12.2011
14.12.2011
14.12.2011
14.12.2011
15.12.2011
15.12.2011
15.12.2011
15.12.2011
15.12.2011
15.12.2011
16.12.2011
16.12.2011
16.12.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
63
57,75
47,25
63
63
63
63
52,5
47,25
68,25
57,75
57,75
63
78,75
47,25
47,25
68,25
63
47,25
57,75
68,25
63
73,5
47,25
57,75
47,25
68,25
47,25
57,75
78,75
Michal
Monika
Dominika
Tomáš
Veronika
Alena
Enerelt
Michal
Alica
Dávid
Zuzana
Hajnalka
Veronika
Ondrej
Soňa
Viktor
Matej
Michaela
Jana
Martin
Lucia
Zuzana
Ľuboš
Radka
Jozef
Zuzana
Michala
Jana
Monika
Martin
Zachar
Kocoňová
Sitková
Molokáč
Krištofóryová
Tomišová
Enkhtuya
Vávra
Lendvorská
Pavlenko
Lysičanová
Horváthová
Červeňová
Urban
Cígrová
Magic
Gurín
Marčišáková
Coganová
Švancár
Hološová
Sušienková
Lehotský
Selečéniová
Kalman
Harenčárová
Tuková
Kopálová
Priecelová
Findura
Horná Kružná 27
Za Vŕškom 688
Palárikova 12
Jasenovská 155
Francisciho 154/31
Pažického 411/10
SBD
Dukelska 412/3
Majerský Rad 647/52
Č.d. 21
Majerníka 7
126
Radová 405/3
Mukačevská 45
M. Jankolu 6
Zvolenská 50/A
Jozefa Hanku 1106/8
Petra Jilemnického 652/11
Kolonica 43
Okružná 102/29
239
Makovického 6/36
Pod garážou 235
Majerský rad 66
č. 322
Slovenská 52
Šoltésovej 657
č. d. 207
Adama Trajana 31
Nový Smokovec50
3861
2743
93401
6601
5401
90701
90885
9031
3601
99107
2732
8001
3601
98559
91441
5801
2201
3205
3601
3232
96301
98266
5201
2743
95803
92101
5954
Vrútky
Nižná nad Oravou
Levice 1
Humenné 1
Levoča
Myjava 1
Ulanbatar
Brodské
Krupina
Kolbovce
Martin
Slovenské Ďarmoty
Zuberec
Prešov
Martin 1
Vidina
Nemšová
Poprad 1
Kolonica
Čadca 1
Smrečany
Martin
Východná
Krupina
Ratkovské Bystré
Spišská Nová Ves
Nižná nad Oravou
Partizánske 3
Piešťany
Vysoké Tatry
16.12.2011
16.12.2011
16.12.2011
16.12.2011
16.12.2011
16.12.2011
16.12.2011
16.12.2011
16.12.2011
16.12.2011
16.12.2011
19.12.2011
19.12.2011
19.12.2011
19.12.2011
20.12.2011
20.12.2011
20.12.2011
20.12.2011
20.12.2011
20.12.2011
21.12.2011
21.12.2011
21.12.2011
21.12.2011
31.12.2011
31.12.2011
31.12.2011
31.12.2011
31.12.2011
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
57,75
63
47,25
68,25
57,75
47,25
47,25
68,25
47,25
63
68,25
47,25
47,25
63
47,25
47,25
47,25
57,75
52,5
47,25
63
68,25
57,75
63
68,25
57,75
68,25
68,25
52,5
52,5
Katarína
Veronika
Jozef
Nikola
Monika
Xin Hui
Peter
Martina
Zuzana
Terézia
Filip
Mária
Soňa
Andrea
Marek
Veronika
Diana
Michaela
Ivana
Marianna
Michal
Martina
Filip
Boris
Dávid
Patrik
Lucia
Lenka
Lukáš
Lucia
Nedelská
Fedorková
Szeif
Koreňová
Košová
Wang
Čižnár
Oravcová
Žiaková
Kotvasová
Švelan
Vicencová
Donová
Straňanková
Patarák
Jakušová
Bugyiová
Koreňová
Macková
Haincová
Vince
Mikulíková
Vrlák
Karailiev
Cigánik
Slušný
Stankovianska
Kováčiková
Copuš
Luptáková
Jána A. Komenského
Andreja Svianteka 1641/13
Továrenská 1612/50
Šamudovce 88
Námestie republiky 10
7101
8501
93005
7201
98401
Pádivého 6
Blatnica 263
Riečna72/61
Mateja Bela 9
Clementisova 33
Dopravná 36
Komenského 17/13
Konská 366
Kazaňská 44
č.d. 333
Svermova 1443/45
88
Strážska cesta 31
Laca Novomeského 1320/2
Rubanisko 3 32
Klieština 148
č.d. 104
Lermontova 12
Jégého 878/2
Hviezdoslavova 2
Kráľohoľská 15
9. mája 8
Podjavorinskej 3377/24
Repište110
91101
3815
2001
92101
94901
93401
5205
1313
82106
1861
92400
7201
96001
95704
98403
1802
92208
3601
97101
93401
97411
97703
5801
Michalovce
Bardejov
Gabčíkovo
Pozdišovce
Lučenec 1
Zhejiang
Trenčín
Blatnica pri Martine
Púchov
Piešťany
Nitra
Levice 1
Spišská Nová Ves 5
Rajecké Teplice
Bratislava 214
Beluša
Galanta
Pozdišovce
Kráľová
Bánovce nad Bebravou
Lučenec 3
Dolná Mariková
Veselé pri Piešťanoch
Martin
Prievidza
Levice
Banská Bystrica 11
Brezno 3
Poprad
Žiar nad Hronom
31.12.2011
31.12.2011
31.12.2011
31.12.2011
31.12.2011
31.12.2011
31.12.2011
31.12.2011
31.12.2011
31.12.2011
31.12.2011
31.12.2011
31.12.2011
31.12.2011
31.12.2011
31.12.2011
31.12.2011
31.12.2011
31.12.2011
31.12.2011
31.12.2011
3.1.2012
3.1.2012
3.1.2012
4.1.2012
4.1.2012
4.1.2012
4.1.2012
9.1.2012
9.1.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
47,25
68,25
57,75
78,75
63
68,25
47,25
47,25
63
57,75
47,25
73,5
73,5
47,25
68,25
78,75
47,25
68,25
73,5
68,25
78,75
47,25
63
63
63
47,25
47,25
68,25
63
Dominika
Maroš
Petra
Lukáš
Beáta
Matúš
Monika
Alexandra
Zuzana
Dávid
Martina
Ľudmila
Alexandra
Martina
Klára
Veronika
Simona
Mária
Petra
Pavol
Ľuboš
Adriana
Eva
Jakub
Lenka
Juliána
Andrea
Katarína
Marián
Nina
Kĺbiková
Krajčík
Papiežová
Šulej
Šubjaková
Sojka
Zgaburová
Sucháneková
Oravcová
Jakubovič
Chraščová
Kalafová
Neštinová
Šušuková
Kureková
Vavrinčíková
Baková
Olejárová
Pätnická
Zlacký
Vróbeľ
Gaľová
Janečková
Novotný
Florišová
Gregorová
Bednáriková
Michalová
Novobilský
Suchomelová
Hviezdoslavova 74
Stavbárov 32/10
Budovateľská 506/7
40
Jesenského 5
Moskovská 2334/12
SNP 40
Vodárenská
Malý Rím 376/34
Staničná 7
Jefremovská 613/1
Mlynská 1489/109
A. Grznára 4709/28
Rázusova 1492/39
L.Novomeského 1211/66
Kočovce 285
Čordáková 39
91
Veľká Urbankova 763
Kobyly 211
Na Sihoti 1170/14
1. mája 2052/4
47
Gazdovská 19/6
Hôrka Nad Váhom 193
M.Dulu 4928/28
č.d. 396
Mlynská 2455/32A
Komenského 2656/6
A.hlinku 39/19
95301
97101
97646
91638
1001
6601
3101
95301
3104
9301
95501
92041
90501
91631
4023
8261
8622
2601
6901
96251
91961
9303
6901
92101
Zlaté Moravce 1
Prievidza 1 - Necpaly
Valaská
Beckov
Žilina 1
Banská Bystrica
Humenné 1
Hlohovec
Liptovský Mikuláš
Zlaté Moravce
Liptovský Mikuláš 4
Vranov n/Topľou
Topoľčany
Leopoldov
Senica 1
Kočovce
Košice 23
Ražňany
Veľké Zálužie
Kľušov
Dolný Kubín
Snina 1
Čabradský Vrbovok
Komárno
Nové Mesto nad Váhom
Martin- Priekopa
Ružindol
Vranov Nad Toplou
Snina
Piešťany
9.1.2012
9.1.2012
9.1.2012
9.1.2012
9.1.2012
10.1.2012
10.1.2012
10.1.2012
10.1.2012
11.1.2012
11.1.2012
11.1.2012
11.1.2012
11.1.2012
12.1.2012
12.1.2012
12.1.2012
12.1.2012
12.1.2012
12.1.2012
13.1.2012
15.1.2012
15.1.2012
16.1.2012
16.1.2012
16.1.2012
16.1.2012
16.1.2012
16.1.2012
17.1.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
4.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
57,75
57,75
52,5
57,75
47,25
63
57,75
47,25
47,25
73,5
63
47,25
47,25
57,75
47,25
47,25
47,25
47,25
57,75
57,75
47,25
47,25
47,25
63
47,25
57,75
47,25
47,25
63
47,25
Lenka
Katarína
Simona
Michal
Lucia
Ivan
Simona
Michaela
Kristína
Jana
Miroslava
Daniel
Hana
Alexandra
Filip
Attila
Petra
Ivan
Ján
Katarína
Michaela
Michal
Katarína
Tibor
Martina
Martina
Tomáš
Lenka
Miloš
Marek
Vašková
Vernarská
Moravčíková
Galba
Povalová
Harmady
Perejdová
Floreková
Gogová
Krajcarová
Kučeráková
Kráľovič
Kolníková
Pašková
Krejza
Ádám
Dubeňová
Šujan
Brtka
Tylková
Kasičová
Vróbeľ
Nemcová
Keil
Antalová
Lešťanová
Barczi
Bobáková
Kreth
Bielik
Perecká 2969/19
Danišovce 13
Č.d. 88
Dolná 61/50
Vyšnokubínska 236/115
Okružná 14
Okulka 12/17
Veterná 156/3
Lužany 74
Slavkov pod Hostýnem 32
Tisovská cesta 31
Sv. Martina 119
Vinohradská 6
Kijevska 1048/5
Národná 13
Gemerské Dechtáre 122
57
Janka Kráľa 1164/16
Jesenského 25
Č.d. 131
Košická 12
Na Sihoti 1170/14
353
Kostolná 188/36
Fraňa Kráľa 628
Školská 3089/5
Mierová 1449/67
1. mája 2055/7
Šimona Jurovského 40264
Baníkov 69/50
5322
91928
92205
2601
93401
9301
95607
97701
91935
92001
3608
97401
98004
95806
2941
2601
90635
4922
92401
6901
97401
97271
Levice
Odorín
Bučany
Chtelnica
Dolný Kubín 1
Levice
Vranov nad Topľou
Námestovo
Veľké Ripňany
Bystřice pod Hostýnem
Brezno 1
Hrnčiarovce nad Parnou
Hlohovec 1
Martin 8 - Priekopa
Banská Bystrica 1
Hostice
Kunerad
Partizánske 6
Stara Pazova
Klin
Humenné
Dolny Kubín
Plavecký Mikuláš
Pohronský Ruskov
Gemerská Poloma
Levice
Galanta 1
Snina 1
Banska Bystrica
Nováky
17.1.2012
17.1.2012
17.1.2012
17.1.2012
17.1.2012
17.1.2012
17.1.2012
18.1.2012
18.1.2012
19.1.2012
19.1.2012
19.1.2012
19.1.2012
20.1.2012
20.1.2012
20.1.2012
20.1.2012
20.1.2012
22.1.2012
23.1.2012
23.1.2012
24.1.2012
24.1.2012
24.1.2012
25.1.2012
25.1.2012
25.1.2012
25.1.2012
25.1.2012
25.1.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
57,75
78,75
68,25
57,75
63
47,25
47,25
63
47,25
47,25
47,25
47,25
57,75
63
47,25
63
47,25
47,25
57,75
68,25
47,25
47,25
78,75
68,25
47,25
47,25
47,25
47,25
47,25
52,5
Lenka
Marcela
Roman
Renáta
Kristína
Jarmila
Ivana
Dominika
Mária
Bibiána
Alžbeta
Michal
Mária
Pavla
Barbora
Peter
Karol
Tatiana
Marián
Alexandra
Katarína
Beáta
Lívia
Matej
Monika
Dominika
Marek
Ľubica
Arturo
Eva
Drobná
Drozdová
Zámečník
Holenová
Uličná
Rajmanová
Šebíková
Hrašková
Neuschlová
Adamcová
Kozubová
Bálint
Kostyálová
Zemková
Horná
Pramuka
Tóth
Jurašková
Marko
Hollá
Tánczosová
Slivková
Dubovská
Džubák
Nechajová
Ferancová
Bunda
Šmatláková
Barabés Castillo
Smiešna
Južná 2597/7
Dolnočepenská 3522/83
Brestové1271
Vyšný koniec
Dr. J. Gašperíka 604
294
Partizánska ulica 1284/24-9
Jaseňová 3224/38
Hrádzová 108/9
Bytovky 477/4
Turzovka Stred 398
Slovenského odboja 180/11
Okružná 14
Čsl. Armády 566/6
Újazd 38
Za Hornádom 6
Stará Baštová 6
Duklianska 648/19
č.d. 163
SNP 1452/64
Októbrová 12
Exnárová 6622/10
Teodora Tekela 6478/3
Mierová1360/11
Veterná 27
č.d. 17
Komenského 22
Oponice276
St. Mare De Déu Del Port 259 5
Dolný Ohaj 253
91501
92601
91642
2354
3301
98552
1841
1007
1864
2354
5801
92701
90701
91331
5201
4001
8901
96603
1701
92901
2964
92101
95614
94143
Nové Mesto nad Váhom
Sereď
Moravské Lieskové
Turzovka
Liptovský Hrádok 1
Ružiná
Dubnica nad Váhom
Žilina
Trenčín -Orechové
Košeca
Turzovka
Poprad
Šaľa 1
Myjava
Skalka nad Váhom
Spišská Nová Ves 1
Košice
Svidník
Sklené Teplice
Považská Bystrica 1
Dunajská Streda 1
Prešov
Trnava
Stará Ľubovňa
Ružomberok
Oravská Jasenica
Piešťany 1
Oponice
Barcelona
Dolný Ohaj
26.1.2012
26.1.2012
26.1.2012
26.1.2012
26.1.2012
26.1.2012
26.1.2012
26.1.2012
26.1.2012
26.1.2012
27.1.2012
27.1.2012
27.1.2012
27.1.2012
27.1.2012
27.1.2012
27.1.2012
27.1.2012
27.1.2012
29.1.2012
29.1.2012
30.1.2012
30.1.2012
30.1.2012
30.1.2012
30.1.2012
30.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
31.5.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
57,75
47,25
63
63
68,25
47,25
47,25
47,25
63
47,25
68,25
63
78,75
52,5
63
57,75
47,25
63
63
78,75
78,75
78,75
68,25
63
78,75
68,25
57,75
68,25
63
68,25
Gonzalo
Zuzana
Martina
Marek
Veronika
Tomasz
Eva
Martin
Alica
Björn
Raquel
Matej
Alexander
Egle
Nikolina
Peter
Michal
Ecem
Beatriz Maisterra
Jadwiga
Paula
Alexis Jean-Pierre
Katarína
Viktória
Vey
Jana
Simona
Tomáš
Dušan
Emanuela
Ibarrondo Lantero
Boorová
Zaťková
Hraško
Kelemenová
Wierzbicki
Saganová
Hýrošš
Juhászová
Verse
Viéitez Veiga
Dudáš
Armbäck
Paulauskaite
Komorčec
Gonda
Rojtáš
Hazal Oksüzömer
Martínez
Sadowska
Adámeková
Pernin
Plešová
Kullová
Clement
Malovíková
Balažovičová
Tretiník
Ćelić
Leone
C/Angela Bravo Ortega 43/19
Mliekarenská 42
Slobody 440/72
Námestie Mieru 1395/25
Malodunajská cesta 5
Rodomska 8/22 02-323
Sosnová 377
Gen.Svobodu 6
Murániho 13
Herzog - Wilhelm - Str. 24 803
Avd. Martín 15 6 A
Horný Oháj 215
ABC-gatan 17
Purienu Str. 35
Botanická 25
Potočná 1817/22
Bitúnková 970/10
Zuhuratbaba District. Vankulu
Calle Pedro María Ric 33 1 Int
Os. 2. Pulku Lotniczego 13/155
Podpoľana 5
15 rue Du Meix Grenot
Kpt. M. Uhra 53
Za parkom 29
2 Rue De La Borniere
Hlboké č.d. 375
Botanická 7
Rozkvet 2042/80
Botanická 25
Via Achille Grandi 91
92101
96261
96212
94501
3852
94911
95201
37154
96205
7801
31868
97656
90701
99001
42570
90631
91708
1701
81108
Zaragoza
Piešťany
Dobrá Niva
Detva-Sídlisko
Komárno
Warsaw
Frýdek - Místek
Sučany
Nitra 11
Munich
Echegaray
Vráble
Halmstad
Panevezys
Bratislava 4
Hriňová
Sečovce
Istanbul
Zaragoza
Kraków
Pohronská Polhora
magny les villers
Myjava
Veľký Krtíš
Saint Heand
Hlboké pri Senici
Trnava 8
Považská Bystrica
Bratislava 4
Manduria (TA)
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
68,25
63
78,75
57,75
63
68,25
68,25
68,25
47,25
68,25
68,25
68,25
63
63
63
57,75
47,25
63
68,25
63
73,5
63
57,75
52,5
63
47,25
47,25
68,25
68,25
68,25
Adam
Iva
Pilar
Alena
Corentin
Barbora
Hana
Barbora
Kristína
Karlo
Katarína
Jana
Martina
Lisa
Lina
Karolis
Ikumi
Peter
Emine
Tomáš
Jorge
Anna
Hana
František
Javier
Mária
Nikoleta
Hanna
Fanny
Petra
Sedlický
Těthalová
Fernández Herrero
Kudzko
Canet
Mináriková
Jakubičková
Pacherová
Poliačková
Reinholz
Bednáriková
Eldesová
Koptáková
Schilling
Lukosiunaite
Griskevicius
Taki
Gyüre
Yesim Yetim
Šári
Jiménez Fernández
Kudlová
Klištincová
Kovalčík
Valiente Varga
Csánová
Micsová
Taliaronak
Orieulx de la Porte
Bagová
Baničova 3392/29
Lhotská540
Calle Las Mercedes 10, Piso 10
Staré Grunty 36
Du 11 Novembree 43
Gaštanová 29
Komenského 860/20
Štúrova 21
Divina 235
nabr. arm. gen. L. Svobodu 9
č.d. 314
Rozkvet 2075/157-38
ČSA 1306/21-10
Immermann Str. 8bn
Staré Grunty 36
Staré Grunty 36
37 Fujishiro Fujiwaramachi Jyo
Vojany 50
Beldesi Sögütlü Mahallesi Kugu
Kežmarská 12
Street Los Monegros 51, 1a 289
Sedliacka Dubová 142
č.d. 482
Soľanková 7
Ronda de nelle 105/3
Čulenova 40
Pod Kaplnkou 132/8
50let Pobedy Str. 5/1 Ap. 39
Rue des Basnage 8
Streďanská 2731/30
84104
1007
91904
96801
1001
81000
2053
1701
2404
45894
84104
84104
7672
61300
4011
2755
91961
8005
94901
99128
95501
Žilina
Uherské Hradište
Letra A Valladolid
Bratislava 4
Villeurbanne
Žilina 7
Smolenice
Nová Baňa
Žilina
Bratislava 1
Lúky pod Makytou
Považská Bystrica
Kysucké Nové Mesto 4
Gelsenkirchen
Bratislava 4
Bratislava 4
Fukushima - Ken
Vojany
Akçaabat
Košice 11
Madrid
Dlhá nad Oravou
Ružindol
Prešov 5
La Coruna
Nitra 1
Vinica
Minsk
Rouen
Topoľčany
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
57,75
68,25
68,25
68,25
68,25
47,25
78,75
52,5
63
63
47,25
63
63
68,25
68,25
68,25
63
63
63
47,25
63
68,25
63
47,25
63
73,5
47,25
68,25
63
47,25
Lenka
Silvia
Jessica Elisabet
Jaime
Juan Miguel
Miroslav
Richard
Lenka
Agnieszka
Federico
Ladislav
Izaskun
Dajana
Aurélien
Philippe
Agnieszka
Alexandros
Tomáš
Erika
Diego
Jana
Egle
Petr
Simona
Darina
Kristína
Taru
Alexia
Matúš
Nicolas
Černá
Vrábelová
Carranza Nyberg
Morales Rodriguez
De Leon Vera
Zliechovec
Rojtáš
Krištofová
Kraszy
Calabrese
Kamocsai
Menéndez Sánchez
Pjatáková
Chalmandrier
Cochard
Molinska
Lampropoulos
Bzdušek
Karčová
Morán Guardado
Bučková
Sabalyte
Brůna
Tomšíková
Mičudová
Danišová
Mäkinen
Godin
Suchý
Douezi
Záhradní 1959
Pri Tehelni 5
nabr. arm. gen. L. Svobodu 9
C/ Santa María No.4 45.710 Mad
Medico Guillermo Bennet 3
Fraňa Kráľa 835/13
Bitúnková 970/10
Staré grunty VM Ľ. Štúra 36
Botanická 25
Botanická 25
Ul.gen.klapku62
58001 Havlíčkův Brod
93401 Levice
81000 Bratislava 1
Toledo
Las Palmas De Gran Canaria
96681 Žarnovica
7801 Sečovce
84104 Bratislava 4
Bratislava 4
Bratislava 4
Komárno
Zochova 1702/45
9 Alle Du Parc
Rue Marcel Risser 35
Botanická 25
nabr. arm. gen. L. Svobodu 9
Fraňa Kráľa 29
Bysterecká 2066/11
Magnus Blikstad 40 2D
Sabinovská 6
Kalno Str. 5
Staré Grunty VM Ľ. Štúra 36
Hutnícka 14/57
Sadová 300
353
Väinämöisentie 6
Staré Grunty 36
Jána Francisciho 782/40
Rue des Geraniums 10
6001 Kežmarok
69740 Genas
Villeneuve Le Roi
Bratislava 4
81000 Bratislava 1
92203 Vrbové
2601 Dolný Kubín 1
Gijón
8271 Lipany nad Torysou
97124 Kretinga
84104 Bratislava 4
5201 Spišská Nová Ves
2061 Lednické Rovne-Medné
95142 Zbehy
Hollola
Bratislava 4
Levoča
Cabestany
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
68,25
68,25
68,25
68,25
68,25
78,75
47,25
63
63
63
47,25
68,25
63
63
68,25
63
63
63
47,25
63
68,25
63
63
57,75
63
63
63
63
57,75
63
Denisa
Veronika
Igor
Lucrecia
Martina
Xin
Alica
Ľubomír
Róbert
Lukáš
Marija
Miguel Gabriel
Kazimir
Mária
Iria
Dominika
Marie
Viktória
Monika
Agné
Desislava
Agata Katarína
Gregor
Marko
Julia
Nikola
Matúš
Francesco
Eva
Katarína
Nešťáková
Prekopová
Kokavec
Arranz Guilarte
Klvanová
Fan
Bukovčanová
Varga
Zymberi
Fekety
Gostiljac
Medina
Jaroszewicz
Grešková
Vaamonde Sanzol
Čumová
Novelli
Deverová
Glinská
Matažinskaité
Slavova
Rogozinska
Zaťko
Ereiz
Thierfelder
Nyékiová
Ďurica
Biondo
Kučerová
Liptáková
Manckovičova 7
Štefánikova 14A
Terézie Vansovej 38
C/ Cánovas Del Castillo N°27 3
Kúpeľná 11
Shandong Province
Obrancov mieru 704/10
Tehelná 1322/6
Makovického 5188/32
Medzany 20
Botanická 25
C/ Alonso Mudarra 1 28905 Geta
Okružná 39
Zvončeková 3594/6
C/ Garcia Barbón 63 2 A C.P. 3
Jégého 2/10
1 allée des roses 21190
Abovská 44
Hrnčiarska 1601/32
Véliavininku G. 17
Lui Aier 1, Bl. 115, Ap. 70
Wschodnia 5 M. 18
Palárikova 6
Karloveská 25
Driggerweg 41A
Sibírska 694/8
Važecká 2
Viale pio la torre 107
Obrancov mieru 1150/2
Šoltésovej3381/4
92001 Hlohovec
91701 Trnava 1
96201 Zvolenská Slatina
Valladolid
96237 Kováčová
Taian
96263 Pliešovce
5601 Gelnica
3601 Martin
8221 Veľký Šariš
Bratislava 4
Madrid
2901 Námestovo
Michalovce
Pontevedra
97101 Prievidza
Meursault
4017 Košice 17-Barca
9101 Stropkov
Kaunas
Sofia
Ruda Šlaska
93401 Levice 1
Bratislava 4
18439 Straslund
91101 Trenčín 1
8005 Prešov 5
Palermo
2001 Púchov
5801 Poprad
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
52,5
47,25
78,75
68,25
63
63
47,25
57,75
63
68,25
68,25
68,25
47,25
47,25
68,25
63
63
47,25
63
63
63
47,25
57,75
63
68,25
63
68,25
63
78,75
47,25
Maryia
Javier
Martin
Aleksandra
Erika
Maksim
Jaakko
Francesco
Andrea
Monika
Valéria
Milan
Zuzana
Lucie
Kamil
Olga Krystyna
Katarína
Marianna
Mariam
Ali
Veronika
Michal
Michal
Elena
Aissatou
Zuzana
Lucia
Vladimíra
Konstantinos
Katarína
Hushcha
Antón Baranda
Leblon
Czernek
Eliášová
Karliuk
Raunamaa
Biondo
Fernández Paredes
Maďarová
Haneková
Jurči
Tokárová
Kadeřábková
Kunco
Rojek
Lászlóová
Krišková
Tirkia
Talal
Mišíková
Oravec
Prievalský
Boneva
Guinéenne Bah
Gašparová
Sobeková
Laššáková
Kostakis
Vargová
Staré Grunty 36
C/ Felix Aramburu No. 41 P5 E
1010 route de la combette 3841
Ul. Wapienna 38/21
Hviezdoslavova 1041
Staré Grunty 36
Botanická 25
Via paratore 26
Casa do Lagar, Campus de Elviň
Pátrovská 7
Čínska 31
Okružná 2060/5-6
Vodná 7/3
Botanická 25
Ladislava Mécsa 357/5
Ul. Konopnickiej 17A/13
Hankovce 55
Senická 623/2
Kazbegi Avenue 29 A
Quirbes
Dražkovce 211
Hlboká 85
Janka Kráľa 420/12
Botanická 25
Hafia Miniere C/ Dixinn
Karpatská 26
L. Svobodu 19
Wolkrova 31
Patission str. 76
Škultétyho 536/48
84104 Bratislava 4
Oviedo
St Martin D´Uriage
Bielsko-Biala
92532 Veľká Mača
84104 Bratislava 4
Bratislava 4
Palermo
A Coruňa
96901 Banská Štiavnica 1
4013 Košice 13
2601 Dolný Kubín
94501 Komárno 1
Bratislava 4
7701 Kráľovský Chlmec 1
42506 Bedzin
6601 Humenné
3104 Liptovský Mikuláš 1
Tbilisi
3802 Dražkovce pri Martin
94901 Nitra
97201 Bojnice
Bratislava 4
Conakry
91501 Nové Mesto nad Váhom
8501 Bardejov
85101 Bratislava 5
Athens
94912 Nitra - Klokočina
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
63
63
68,25
63
47,25
63
68,25
63
63
47,25
52,5
78,75
63
68,25
57,75
63
47,25
47,25
68,25
63
63
47,25
57,75
63
68,25
47,25
68,25
63
68,25
78,75
Jana
Alžbeta
Peter
Simona
Marina
Miloš
Tatiana
Stanislava
Leonardo José
Laura
Denis
Lucia
Constantine
Aleksandra Atanasova
Pedro
Monika
Rudolf
Bibiána
Johannes
Miriama
Jüraté
Róbert
Lorena
Guillaume
Annuka
Inga
Ivana
David
Oľga
Marek
Šrámeková
Vlčková
Schuchmann
Sakalauskaite
Rodero Prada
Lanč
Košičárová
Šimková
Morales Chirinos
Suarez Carcedo
Pudja
Stupjanská
Tkachyov
Videva
Arruda
Kolenčíková
Vido
Pufflerová
Kidane
Perpitsová
Gaidukaité
Kotrík
Jimenez Martin
Rama
Mononen
Baranauskaité
Horváthová
Nguyen
Tichá
Karweta
č.d. 670
3231
ČSA 1306
2401
Kapitánova 17/5
94501
Lazdynu Str. 42
nabr. arm. gen. L. Svobodu 9
81000
Botanická 25
Šaľská 630
92552
Dr.Janského 15/1
Calle Colombia 13/2B
C/campo Sagrado N°51 3°D. 3320
nabr. arm. gen. L. Svobodu 9
81000
B.Smetanu 4
91708
26 Sadovaya St.
Ovoshtarska7 Str.
Staré Grunty 36
Jasenovská 1015
2957
Javorinská 11
91501
9. mája 593/18
95701
Vordere Sterngasse 10/WG3
Dúbravy 230
96212
Šaltinio 4-40 , Vaidotni
Opatovce nad Nitrou 171
97202
La Caňada de San Urbano
Clos Bellevue 26
Cygnaeuksenkatu 5 B 39
Mergalaukis, Alztus region
Viktorínová314/10
91926
Passage Boulay 8
Osiková 16
1007
Karloveská 25
Hybe
Kysucké Nové Mesto 1
Komárno
Siauliai
Bratislava 1
Bratislava 4
Šoporňa
Žiar nad Hronom
Vigo
Gijón
Bratislava 1
Trnava 8
Minsk
Plovdiv
Bratislava 4
Oravská Lesná
Nové Mesto nad Váhom
Bánovce nad Bebravou
Nürnberg
Detva-Sídlisko
Vilniaus
Opatovce nad Nitrou
Almería
Meythet
Jyväskylä
Litva
Zavar
France
Žilina 7
Bratislava 4
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
63
47,25
57,75
63
68,25
63
57,75
78,75
63
68,25
63
78,75
63
63
68,25
47,25
47,25
47,25
63
68,25
63
57,75
68,25
63
68,25
68,25
57,75
63
63
63
Christina
Zuzana
Tomáš
Ondrej
Marián
Ivana
Matúš
Bartelo
Mária
Jorge
Fabricio
Marcel
Mária
Viera
Melánia
Mária
Dominika
Martin
Lucia
Eduard
Jozef
Katarína
Anna
Izabela
Lucia
Filip
Juraj
Stanislava
Lucia
Dominika
Koudouna
Mišová
Kasarda
Mikuláš
Černý
Hučková
Kľap
Van Den Berg
Holecyová
Villaescusa Mateo
Mota
Prachár
Ftáčniková
Cimbáková
Rolincová
Majorošová
Sumbalová
Daško
Lejková
Pribula
Vitko
Šujanská
Dresslerová
Javorská
Harviliková
Farkaš
Dučák
Brnkaľáková
Huliaková
Hrušková
Alkionis 44-46
Kukučínová 303/56
Komenského 2222/83
Vladimíra Clementisa 468/11
200
Tatranská 5
Švábska 6807/40
Woeringenlaan 47, 5144CH
Braneckého 9
C/Dinamarca, Portal 11, 2°D,
Staré Grunty 36
4
Mateja Bela - Juh 2 39
Hámorská 2558/32
Komenského 1208/17
161
Cédrová 4361/1
Pod hájom 1098/107-7
Žltá 58/11, Fintice
Strijárska 1831/92
ul.SNP 296
Pod sadom 702/5
Komenského 13
D.Jurkoviča 2489
Humenská 228
Mierová 672/6
Rázusova 2677/6
54
Osloboditeľov 112
Clementisova 1350/97
11146
91501
7501
98559
94365
97411
8005
94901
84104
2753
91108
6901
1841
1841
8216
5918
1004
90001
95503
6783
5801
2952
96221
2401
Galatsi
Nové Mesto nad Váhom
Trebišov 1
Vidiná
Kamenica nad Hronom
Banská Bystrica 11
Prešov
Waalwijk
Nitra 1
Toledo
Bratislava 4
Istebné
Trenčín 8
Snina 1
Revúca
Geča
Dubnica Nad Vahom
Dubnica nad Váhom 1
Prešov
Snina
Spišské Bystré
Žilina 4
Modra 1
Topoľčany 3
Kamenica nad Cirocho
Banská Štiavnica
Poprad 1
Hruštín
Lieskovec pri Zvolene
Kysucké Nové Mesto
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
31.1.2012
1.2.2012
1.2.2012
1.2.2012
2.2.2012
2.2.2012
3.2.2012
3.2.2012
4.2.2012
6.2.2012
6.2.2012
6.2.2012
6.2.2012
7.2.2012
7.2.2012
9.2.2012
9.2.2012
9.2.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
68,25
78,75
47,25
63
68,25
47,25
47,25
68,25
63
63
63
57,75
78,75
63
68,25
63
57,75
47,25
47,25
47,25
68,25
52,5
63
63
47,25
47,25
47,25
47,25
68,25
78,75
Viktor
Katarína
Katarína
Ľudmila
Veronika
Tomáš
Matúš
Andrea
Katarína
Michal
Lýdia
Michal
Lubica
Ľubomír
Veronika
Miroslava
Žofia
Peter
Miroslav
Katarína
Veronika
Stanislav
Gabriela
Denisa
Katarína
Jaroslav
Aneta
Lenka
Ján
Veronika
Szűcs
Romanová
Vargová
Švecová
Pačutová
Čeklovský
Krčmár
Remišová
Achbergerová
Urban
Maláčová
Králik
Mervová
Gajdoš
Urminská
Šárová
Vaneková
Seman
Rošťák
Marasová
Krajčiová
Horváth
Machová
Galbavá
Nagyová
Drobný
Drobná
Hrkľová
Špilák
Šragová
Mudroňova 23
Laca Novomeského 2657/3
Pod táborom 23
č.d. 275
Veterná21
Poľná 401/5
Hlavná 142
Halalovka 2345/41
Orechová 6
Palkovičová 74
Popradská 11
Sotinská 1342/25
Sládkovičova 3
Kollárova 1304/14
Karvaša a Bláhovca 117
Svätoplukova 11
Hviezdoslavova 31
Sv. Anny 8
Za Vrškom 683
Na Ostrvke 711
Janova Lehota226
Štúrova 24
Ševčenkova 3
Sliváš 1 324
Váhovce č.d. 430
č.d. 179
Čierne Kľačany357
Západ 1145/37
Bežecká 3
Lipová 193/2
93405
8501
8001
94162
9414
5314
94103
91108
90042
2001
94901
90501
93701
1841
3861
4001
94101
6503
2743
2743
91700
3601
95132
92562
9434
95305
2801
4001
8901
Levice 5
Bardejov
Prešov
Kmeťovo
Sečovská Polianka
Spišský Štvrtok
Úľany nad Žitavou
Trenčín 8
Dunajská Lužná
Púchov
Nitra 1
Senica 1
Želiezovce
Dubnica nad Váhom 1
Vrútky
Košice 1
Bánov pri Nových Zámkoch
Podolínec
Nižná nad Oravou
Nižná nad Oravou
Žiar nad Hronom
Trnava
Martin
Horná Kráľová
Váhovce
Bystré nad Topľou
Zlaté Moravce
Trstená
Košice 1
Svidník
9.2.2012
9.2.2012
10.2.2012
10.2.2012
10.2.2012
12.2.2012
13.2.2012
13.2.2012
13.2.2012
13.2.2012
13.2.2012
13.2.2012
13.2.2012
13.2.2012
13.2.2012
13.2.2012
14.2.2012
14.2.2012
14.2.2012
14.2.2012
14.2.2012
14.2.2012
14.2.2012
14.2.2012
14.2.2012
14.2.2012
15.2.2012
15.2.2012
15.2.2012
15.2.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
78,75
47,25
63
63
63
47,25
57,75
47,25
47,25
57,75
57,75
78,75
78,75
47,25
63
68,25
57,75
63
63
63
57,75
47,25
57,75
47,25
73,5
73,5
47,25
63
47,25
Sabína
Katarína
Ľuboš
Lenka
Róbert
Jozef
Eva
Marina
Renáta
Veronika
Igor
Petra
Peter
Martin
Jakub
Michal
Petra
Lukáš
Katarína
Jana
Zuzana
Peter
Viola
Gabriela
Mária
Patrícia
Katarína
Erika
Martin
Drahomír
Botozová
Trebatická
Jaroš
Bukovanová
Šafár
Pavlačka
Hrubinová
Galamboš
Durajová
Slezáková
Sloboda
Pajáková
Pivoda
Jurček
Čajko
Rozboril
Siažiková
Lietavec
Otčenášová
Šuleková
Golianová
Golian
Poradovská
Španková
Farkašová
Staňová
Pázmányová
Mészárosová
Chrastina
Sabanoš
Pri prameni 2
Osloboditeľov 830
Kočovce 3
778
Č.d. 91
Železničná 215/8
SNP 125/118
Masarykova 6
Brezová 203
D. Makovického 5188/32
Beethovenova 19
Zimna 3585/5
ul.Mieru 986
Pod Hájom 1097/93
Justičná 6504/12
č.d. 20
Janka Kráľa 730/23-38
602
29.augusta 1609/14
Nám. mieru 15
Orgovánová 3281/11
Ulica B.Nemcovej 1783/45
Bezručova 2402/4
Ploštín 161
Vavra Šrobára 570/2
Športová 2071/39
Dolinky 1338/15
Levická cesta 445/123
Hlavná 223
Štúrová 340/7
5401
91621
91631
92056
92501
91441
97247
3601
91708
5801
1401
1841
8001
90864
1851
96231
96212
96001
98403
1001
3101
92701
91501
96212
93561
91338
9431
Levoča
Čachtice
Kočovce
Dvorníky
Matúškovo
Nemšová
Oslany
Hložany
Bacúch
Martin
Trnava 8
Poprad 1
Bytča
Dubnica nad Váhom
Prešov
Chropov
Nová Dubnica
Liptovská Lúžna
Banská Bystrica
Detva-Sídlisko
Zvolen 1
Lučenec
Žilina 1
Liptovský Mikuláš 1
Šaľa
Nové Mesto nad Váhom
Detva-Sídlisko
Hronovce
Soblahov
Hanušovce nad Topľou
15.2.2012
15.2.2012
15.2.2012
15.2.2012
15.2.2012
15.2.2012
15.2.2012
16.2.2012
16.2.2012
16.2.2012
17.2.2012
17.2.2012
17.2.2012
17.2.2012
20.2.2012
20.2.2012
20.2.2012
20.2.2012
20.2.2012
20.2.2012
20.2.2012
20.2.2012
21.2.2012
21.2.2012
21.2.2012
21.2.2012
21.2.2012
21.2.2012
22.2.2012
22.2.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
63
68,25
47,25
47,25
47,25
63
63
52,5
78,75
57,75
63
68,25
52,5
78,75
47,25
68,25
63
57,75
68,25
47,25
47,25
63
63
47,25
63
47,25
78,75
47,25
47,25
Peter
Juraj
Patrik
Martina
Ján
Veronika
Lukáš
Katarína
Peter
Nikoleta
Armando Marcio
Vlastimil
Tomáš
Matej
Ján
Veronika
Tomáš
Dominika
Katarína
Michaela
Momir
Michaela
Veronika
Marek
Barbora
Anna
Zülfikar
Karolína
Miroslava
Andrej
Marek
Tóth
Šimon
Kuľková
Fuzák
Víghová
Pifka
Paukejová
Urban
Mátéová
Ochoa Ventura
Havrila
Krajňak
Chromek
Karško
Blazniková
Hluch
Mačejovská
Kružlíková
Mikulová
Vereš
Szilvásová
Buncsáková
Tuška
Adamcová
Lewandowska
Anil Bilo
Moravčíková
Balážová
Kiss
Ovocinárska 9
97652
26
95102
171
7205
Murgašova 12
8301
Západ 1140/19
2801
Ul. gen. Klapku 22/11
94501
č.d. 205
95104
Dobšinského 2091/40
95301
Železničiarska 1779/29
97901
Ul. Biskupa Királya 2814/21
Jirón Moquegua No 862
Nemcovce 101
8001
Nábrežná 28
8501
Hlavná 116
2001
Dobrianského 7
č.d. 139
6741
Royova 8
92101
Bezručova 25
8501
Pod hrádzou 2257/52
92601
č.d. 1027
2314
Janka Čmelíka 104
81806
Pekárska 40 A
91701
č.d. 264
94366
Jesenského 3000/59
92601
Sov.armády 357/7
96601
Staré grunty VM Ľ. Štúra 36
84104
Aksaray Neighbour.Yokuscesme S
Halalovka31
Obchodná 321
90638
Pod záhradami 66
94131
Čierny Balog
Pohranice
Bracovce
Sabinov
Trstená
Komárno
Veľký Lapáš
Zlate Moravce
Rimavská Sobota
Komárno
Huancayo
Prešov
Bardejov
Púchov 1
Humenné
Chlmec
Piešťany 1
Bardejov 1
Sereď 1
Skalité
Stará Pazova
Trnava 1
Chľaba
Sereď
Hliník nad Hronom
Bratislava 4
Istanbul
Trenčín
Rohožník na Záhorí
Dvory nad Žitavou
22.2.2012
22.2.2012
22.2.2012
23.2.2012
23.2.2012
23.2.2012
23.2.2012
23.2.2012
23.2.2012
23.2.2012
24.2.2012
24.2.2012
24.2.2012
24.2.2012
24.2.2012
27.2.2012
27.2.2012
27.2.2012
27.2.2012
28.2.2012
28.2.2012
29.2.2012
29.2.2012
29.2.2012
29.2.2012
29.2.2012
29.2.2012
29.2.2012
29.2.2012
29.2.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
47,25
57,75
47,25
57,75
52,5
57,75
63
47,25
68,25
47,25
78,75
47,25
73,5
73,5
57,75
68,25
47,25
78,75
63
63
52,5
47,25
47,25
78,75
47,25
63
63
57,75
78,75
63
Jakub
Mária
Eva
Andrej
Katarína
Cayetana
Stanislava
Šimon
Miroslav
Albertine
Zuzana
Kristína
Romana
Georgios
Mária
Ana
Gabriela
Jana
Lukáš
Tomáš
Margaréta
Dávid
Adam
Tatiana
Krisína
Júlia
Dominik
Rudolf
Miriam
Lucie
Mikita
Francová
Sarvašová
Rychel
Gromová
Martin Rubio
Paľová
Kožička
Pucovski
Kakeu Ndefo
Kováčová
Antalová
Siracká
Tzournamas
Maťová
Poljak
Sersenová
Škvarková
Dóza
Matúšek
Činčurová
Marcel
Šebeň
Piačeková
Fančovičová
Ďurinová
Prok
Hric
Saez Garcia
Kordačová
E.F.Scherrera 2/4803
Buglovce 35
Za štadiónom 8
Hrnčiarska 12
Sama Chalupku 338/15
92101
5304
97697
90001
97101
Piešťany
Buglovce
Nemecká nad Hronom
Modra 1
Prievidza
Podjavorinskej 677
THK 23
Lava Tolstoja 15
Douala
Geologická 17
Hurbanova 156/70
Kpt.j.nálepku 1664/44
St. Prigkiponnison 4, Poligono
Kvetná 50
Botanická 25
Boleráz415
9 Mája 2145/36
Strahradská 3220/2
Kaplna 105
Panické Dravce 131
Jesenského 690/17
Pod Donátom 8/96
I.Olbrachta 1174/82
615
Nové Kalište 14
Mlynská 1490/11
č.d. 181
C/ Ramón Serrano No. 27 1 CP:
Pezinská 850
2743 Nižná nad Oravou
97404 Banska Bystrica
Bački Petrovac
Douala
82106 Bratislava 214
Stará Turá
93401 Levice
Atény
94701 Hurbanovo
Bratislava 4
Trnava
97703 Brezno
85101 Bratislava - Petržalka
90084 Báhoň
98532 Veľká nad Ipľom
92701 Šaľa
96501 Žiar nad Hronom
2801 Trstená
92551 Šintava
97401 Banská Bystrica 1
9303 Vranov Nad Toplou
3483 Ivachnová
Madrid
Mladá Boleslav
29.2.2012
29.2.2012
29.2.2012
29.2.2012
29.2.2012
29.2.2012
29.2.2012
29.2.2012
29.2.2012
29.2.2012
29.2.2012
29.2.2012
29.2.2012
29.2.2012
29.2.2012
29.2.2012
29.2.2012
29.2.2012
29.2.2012
29.2.2012
29.2.2012
29.2.2012
29.2.2012
29.2.2012
29.2.2012
29.2.2012
29.2.2012
29.2.2012
29.2.2012
29.2.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
63
63
47,25
47,25
68,25
68,25
57,75
47,25
78,75
78,75
78,75
47,25
63
63
57,75
63
52,5
63
47,25
47,25
78,75
78,75
47,25
47,25
47,25
47,25
47,25
57,75
68,25
57,75
Róbert
Aleksandar
Peter
Peter
Miroslava
Ana
Zuzana
Daniel
Gabriela
Anna
Martina
Zuzana
Kristína
Rudolf
Ján
Jana
Ján
Andrej
Romana
Monika
Ladislav
Veronica
Jana
Daniel
Margita
Veronika
Roman
Michaela
Jana
Branislav
Fuzák
Vidakovič
Gorilák
Chytil
Blašková
Rodríguez Cordero
Šelianová
Brnčík
Sičáková
Smetanová
Černáková
Valková
Popadičová
Šátek
Stančík
Labajová
Ilavský
Grácik
Metelková
Geršiová
Jesko
Giuffrida
Majtásová
Pompa
Lengyelová
Šoltinská
Rakowski
Flašíková
Repková
Mosný
Západ 1140/23-19
Kozarska
Gútska cesta 20
Družstevná 1
Bavlnárska 14
Catra/Torrijos - Abenojar KM 9
Slnečná 163/10
Cajlanská 251
Križná 332/3
Saratovská 2980/57
gen. Svobodu 29
Na Hlinách 1229/52
Mierová 1359/7
Jarmočná 1227/88
Trieda SNP 25
Hlavná 110
Kalvárska 26
Mila Urbana1427/3
Janka Kráľa 53
Tekovská 64
Neratovické nám. 2146/10
Staré Grunty 36
Na Hôrke 15
Vodárenská 1965/117
Zimná 189/12
č.d. 413
Čáslavská 1825/9
Š.b Romana 5033/4
č.d. 221
Salezianska 6732/34
2801
94651
96901
91105
2901
90201
1701
93405
96001
6401
94655
97401
5801
3401
2601
97697
93541
92901
94901
5801
7643
7237
3601
7203
Trstená
Banja Luka
Nesvady
Banská Štiavnica 1
Trenčín 5
Toledo
Námestovo 1
Pezinok
POVAZSKA BYSTRICA
Levice
Zvolen 1
Považská Bystrica
Stará Ľubovňa
Pribeta
Banská Bystrica 1
Poprad
Ružomberok 1
Dolný Kubín
Nemecká nad Hronom
Tekovské Lužany
Dunajská Streda
Bratislava 4
Nitra 1
Poprad
Čierna nad Tisou
Lastomír
Karviná
Martin
Rakovec nad Ondavou
Trnava
29.2.2012
29.2.2012
29.2.2012
29.2.2012
29.2.2012
29.2.2012
1.3.2012
1.3.2012
1.3.2012
2.3.2012
5.3.2012
5.3.2012
5.3.2012
5.3.2012
5.3.2012
5.3.2012
5.3.2012
5.3.2012
7.3.2012
8.3.2012
8.3.2012
8.3.2012
8.3.2012
12.3.2012
12.3.2012
12.3.2012
13.3.2012
13.3.2012
13.3.2012
14.3.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.4.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.8.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.3.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
47,25
63
68,25
47,25
63
63
47,25
68,25
57,75
78,75
57,75
68,25
63
68,25
57,75
57,75
57,75
63
52,5
68,25
47,25
68,25
68,25
63
47,25
63
57,75
73,5
68,25
47,25
Lenka
Maja
Romana
Darina
Tomáš
Filip
Samuel
Lenka
Barbora
Marián
Marek
Mária
Michaela
Simona
Eva
Martina
Miroslava
Veronika
Klára
Zuzana
Radka
Viera
Vladimír
Peter
Hana
Simona
Köszegyová
Božović
Kováľová
Šípošová
Celery
Valábik
Sitáš
Karolyiová
Kmeťová
Hološko
Emmel
Cíbiková
Guzejová
Malatinská
Balcová
Matheidesová
Kovalinková
Starcová
Míčová
Kotrusová
Vilhanová
Holíková
Makovický
Orvoš
Rýdza
Rácová
Morovnianská Cesta 1795/10
Paroški put gr.4, Pivnice
Habovka, Blatná 46
Sládkovičova 32/5
Štúrova 145
Novomeského 17
Župné nám. 5
Jilemnického 252/7
Thurzova 7/33
Púchovská cesta 9
Košická 2
č.d. 126
Partizánska 5
Partizánska381/27
Jasenová 30
Česká 375/12
Valová 31A
Tyršova 38
Dolní Lhota 92
Veľké Krškany 260
Dobšinského 31
Budovateľská 475/8
Lipová 29
Hlavná 64
Perecká 19
Slnečná 1939/2
97251
21469
2732
96501
90101
94901
1841
3601
2061
6601
1852
6601
2601
97901
92101
7301
93401
98403
96223
90031
3202
93405
Handlová
Pivnice, Srbsko
Zuberec
Žiar nad Hronom
Malacky
Nitra 1
Nitra
Dubnica nad Váhom
Martin 1
Lednické Rovne
Humenné
Pruské
Humenné
Myjava
Dolný Kubín 1
Rimavská Sobota 1
Piešťany
Sobrance
Zlín
Veľké Krškany
Lučenec 3
Očová
Stupava
Závažná Poruba
Levice 5
Šaľa
14.3.2012
15.3.2012
15.3.2012
15.3.2012
16.3.2012
20.3.2012
20.3.2012
21.3.2012
21.3.2012
26.3.2012
26.3.2012
26.3.2012
26.3.2012
27.3.2012
27.3.2012
30.3.2012
30.3.2012
30.3.2012
31.3.2012
31.3.2012
31.3.2012
31.3.2012
31.3.2012
31.3.2012
31.3.2012
31.3.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
31.5.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
30.6.2012
68,25
78,75
57,75
57,75
47,25
57,75
68,25
63
52,5
63
63
63
63
57,75
63
47,25
78,75
47,25
47,25
63
47,25
47,25
78,75
73,5
63
47,25
Download

Zmluva o ubytovaní č. (VII/por.č./2012/UBYT/VS) (variabilný symbol)