Tematický výchovno – vzdelávací plán z hudobnej výchovy pre 3. ročník
Stupeň vzdelania:
Vzdelávacia oblasť:
Predmet:
Ročník:
Počet hodín:
ISCED 1 – primárne vzdelávanie
Umenie a kultúra
Hudobná výchova
tretí
1 hodina týždenne/33 h ročne
T.
Tematický celok
1.
Vokálno-intonačné
činnosti
2.
Vokálno-intonačné
činnosti
Obsah
(obsahový štandard)
Výstupný štandard
Priere zové
témy
OSR
Opakovanie piesní z 2. Melódia, tempo, rytmus .
ročníka a hudobné
Rozpamätať sa na melódiu a tempo piesní z minulého roku.
hádanky
Uhádnuť pieseň na základe inštrumentálneho sprievodu.
Pojmy: notová osnova, husľový kľúč.
Belo Felix: Mopkovia, Rozvíjať u žiaka hudobnú predstavivosť, tvorivosť.
OSR
budíček, Zebra
Zvládnuť základy speváckeho dýchania, správne nasadenie
tónu, artikuláciu spoluhlások a koncoviek.
Patejdl - Hevier
Rozlišovať rytmus a takt v piesni hrou na telo, synkopický OŽZ
Pieseň pre tvoje uši
rytmus. Hodnoty nôt – e, g, d, f, a
Poznámky
3.
Vokálno-intonačné
činnosti
Slovenská ľudová:
Šijeme vrecka, šijeme
Hra : Železnica
V šírem poli a Keď ja
bula malá
OSR
RV
Poznať piesne z iných regiónov Slovenska
Slovenská ľudová: Pod
horou ovos drobný
Belo Felix:
Trpaslíci v makovici
Vokálno- intonačné Uspávanky: Búvajže
činnosti
len, búvaj
Hajaj, belaj
Rozvíjať u žiaka techniku správneho hrania. Žiaci sa učia
hrať na ľahko ovládateľných nástrojoch.
MEV
Vedieť vystihnúť rytmus v piesni . Poznať melódiu, tempo
a dynamiku pri uspávanke.
Hra na telo.
OSR
6.
Vokálno-intonačné
činnosti
Detské hry:
Skočila mi myška,
A ty, Hana,
Mám ručníček, mám
Vedieť vyjadriť hudbu pohybom, tancom.
Vedieť čisto a so správnym výrazom zaspievať slovenskú
ľudovú pieseň.
OSR,
ENV
7.
Percepčné činnosti
Ľudové hry dievčat
a chlapcov:
Králka ,
Janko
Vedieť vystihnúť rytmus v piesni a pri tanci.
Hra na telo.
OSR,
OŽZ
4.
5.
Inštrumentálne
činnosti
Rozvíjať u žiaka rytmický sprievod a rytmické tvorenie
rozlišovanie rytmických hodnôt, technika hry na detských
hudobných nástrojoch.
8.
Percepčné činnosti
Počúvanie hudby:
Utvárať u žiaka kladný vzťah k hudbe.
Eugen Suchoň: Keď sa
vlci
Vokálno- intonačné Ľudová pieseň:
Vedieť čisto so správnym výrazom zaspievať slovenskú
činnosti
Hlboký jarček
ľudovú pieseň.
OSR,
ENV,
OŽZ
9.
Vokálno-intonačné
činnosti
Žartovná pieseň:
Fúzačikov špás
Vedieť čisto a so správnym výrazom zaspievať pieseň.
Oboznámiť žiakov s hudobnýn motívom.
Naučiť žiaka ukazovať stupnicu- výšku tónov ukazovať
pomocou ruky. Vyvodiť horné do´ .
OSR,
OŽZ
10. Vokálno-intonačné
činnosti
Melodické
doplňovačky:
Ako sa Mopkovia
vynašli
Vytvoriť príbeh podľa hudby. Vyjadriť hudbu pohybom.
Opakovať stupnicu a vyvodiť dolný 5. stupeň so,
OSR
11. Vokálno –
intonančné činnosti
Ľudová
pieseň Spoznať melódiu. Spievanie podľa ruky. Brumendo.
z Komjatíc:
Vandruvala blška
OSR,
OŽZ
12. Percepčné činnosti
Iris Szeghyová: Ťaví
pochod, Namrzený
papagáj
Camille Saint-Saens:
Labuť
OSR,
ENV
Spievať melódiu na solmizačné slabiky .
13.
Percepčné činnosti Zahrajme sa s drakom
Hudobno-pohybové
činnosti
Hudobno- dramatický celok spojený s reálnymi životnými
situáciami.
Rešpektovať názory iných.
Vyjadriť zvuky, aké sú v dračej jaskyni.
OSR,
MUV
14.
Vokálno-intonačné
činnosti
Všade dobre, doma...
Vedieť vyjadriť radosť a šťastie.
OSR,
ENV
15.
Vokálno-intonačné
činnosti
Vokálno-intonačné
činnosti
- výber kolied
- nácvik vybraných piesní
- navodenie Vianočnej nálady
Osvojiť si pieseň o zime.
OSR
16.
Vianočné koledy
Príprava programu na
Vianočnú besiedku
Belo Felix: Teta Zima
17.
Vokálno-intonačné
činnosti
Belo Felix: Vybrané
slová
Pozorovať melódiu pri otázke.
Porovnať rôzne hudobné žánre – valčík, reggae, disko.
OSR
18.
Vokálno-intonačné
činnosti
Rozprávka v hudbe
Šípová Ruženka
Vedieť čisto a so správnym výrazom zaspievať slovenskú
ľudovú pieseň. Upevnenie správnych speváckych návykov.
ENV,
OSR
Hudobno –
pohybové činnosti
19. Hudobno-pohybové Ako Mopkovia
činnosti
putovali
Poľská pieseň:
Martinko
Česká pieseň: Pec nám
spadla
OSR,
ENV
Vyjadriť hudbu pohybom.
Poznať piesne našich susedov na severe a na západe. OSR,
Pohybom správne reagovať na hudbu. Vedieť zatancovať MUV
tanec v ¾ takte
- mazúrku (tanec poľských susedov)
a polku - 2/4 takt.
Správne taktovať v trojdobom takte.
20. Vokálno –
intonačné činnosti
Hudobno-pohybové
činnosti.
21. Vokálno-intonačné
činnosti
22. Hudobno –
pohybové činnosti
Percepčné činnosti
23. Vokálno-intonačné
činnosti
Piesne z východného
Slovenska: Šesc
miešky orešky, Ňe
jeden, ňe dva.
Moravská ľudová: Dú
valasi, dú
Detská pieseň:
Pôjdeme my do lesíka
Šabľový,
Fašanek sa kráti
Hudobné obrázky
zvierat
Belo Felix:–
Malá pomocníčka
24. Hudobno-pohybové Slávik Slovenska –
činnosti
triedne kolo súťaže
v speve ľudových
piesní.
25. Vokálno-intonačné Slovenská ľudová:
činnosti
Prší, prší
26. Hudobno-pohybové Piesne o ovocí:
činnosti
Zasadiu som
Percepčnéčinnosti
Moje milé premilené
jahody
Červené jabĺčko
Ako Mopkovia pátrali
Vedieť čisto a so správnym výrazom zaspievať slovenskú
ľudovú pieseň, správne taktovať v dvojdobom takte.
Utvoriť si poznatky o piesni, melódii, tónoch a zvukoch.
Vedieť zahrať jednoduché sprievody k piesňam, správne
zvoleným detským hudobným nástrojom.
Osvojiť si dvojhlasný kanón s ostinátnym sprievodom a
predohrou. Spievať pieseň dvojhlasne, striedať skupiny.
Pohybom vyjadriť rytmus piesne.
OSR
OSR,
MUV,
ENV
OSR
Poznať melódiu, ktorá znázorňuje zvieratko
Zvládnuť zásady správneho dýchania, artikuláciu slabík na OSR
konci slova.
Zopakovať piesne o mamách.
Vedieť so správnym výrazom a čisto zaspievať ľudovú OSR,
pieseň podľa vlastného výberu.
TPPZ
Hudobná teória –2/4/takt. Vedieť čisto a so správnym OSR
výrazom zaspievať ľudovú pieseň, správne taktovať v 2/4
takte.
Rozlíšiť durovú a molovú tóninu
OSR,
TPPZ
Rozlišovať durové a molové znenie piesne.
OSR
27. Vokálno-intonačné
činnosti
Nácvik piesne –
Fašiangy, fašiangy .
slovenská ľudová
pieseň
Vedieť čisto a so správnym výrazom zaspievať ľudovú
pieseň.
Správne delenie slov.
Hudobný sprievod k
piesňam
Ako sa Mopkovia
divili
Vedieť zahrať jednoduché sprievody k piesni, správne
zvoleným detským hudobným nástrojom.
Utvrdiť durové a molové cítenie
Vnímať a rozlišovať melódiu. Utvárať kladný vzťah
k hudbe. Vytvoriť príbeh podľa hudby. Vyjadriť hudbu
pohybom. Všímať si rytmus, tempo a dynamiku skladby.
Zistiť rozdiely v rôznych podaniach skladby. Čím sa líši
skladba od ľudovej piesne?
29. Hudobnodramatické činnosti
Kytička pre mamičku
Spojiť hudobno-dramatický prejav s reálnymi situáciami.
Pripraviť program.
OSR,
TPPZ,
MEV
30. Vokálno-intonačné
činnosti
Španielska pieseň:
Počítadlová
Hudobná teória - ¾ takt. Dirigovanie v ¾ takte.
Vedieť udržať tempo piesne
OSR
Inštrumentálne
činnosti
31. Vokálno-intonačné
činnosti
Hudobno- pohybové
činnosti
Hudobný sprievod k
piesni
Detské anglické hry: If
Yor´e Happy
Old MacDonald Had
a Farm
Vedieť zahrať jednoduché sprievody k piesni, správne
zvoleným detským hudobným nástrojom.
Vedieť zaspievať po anglicky detské piesne. Pohybom
vedieť vyjadriť, čo sa v piesni spieva.
Belo Felix:
Ženích pre slečnu
Myšku
O. Vysockij:
Náš orchester
Spojiť hudobno-dramatický prejav.
Vedieť zaspievať pieseň s ľahko ovládateľnými nástrojmi.
Vedieť napodobniť hru na nástrojoch, ktoré sa v piesni
spomínajú
Inštrumentálne
činnosti
Percepčné činnosti
28.
32.
Percepčné činnosti
Hudobno- pohybové
činnosti
Vokálno-intonačné
činnosti
Inštrumentálne
činnosti
RV
ENV,
OŽZ
MUV
OSR,
ENV
33.
Vokálno-intonačné Čo všetko sme zvládli- Opakovať naučené piesne v 3. ročníku.
OSR,
činnosti
opakovanie, vystúpenie Vedieť spievať čisto so správnym výrazom a vhodným TPPZ,
Hudobno-pohybové pred spolužiakmi
spôsobom používať pri speve ľahko ovládateľné nástroje.
ENV
činnosti
Percepčné činnosti
OSR ENV MEV MUV DOV OŽZ TPPZ RV -
Osobnostný a sociálny rozvoj
Enviromentálna výchova
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Dopravná výchova
Ochrana života a zdravia
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Regionálna výchova
Download

Časovo tematický plán z predmetu Telesná výchova pre 4