Základná škola
Mojmírova ulica Piešťany
SPRÁVA O VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ
ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH
A PODMIENKACH
ZA ŠK. ROK 2012/2013
Prerokované pedagogickou radou školy
dňa 28.08.2013
Rada školy pri ZŠ Mojmírova ul. Piešťany odporúča zriaďovateľovi schváliť
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský
rok 2012/2013
–––––––––-–––––––––
predseda Rady školy
Mgr. Margita Petrášová
Riaditeľ školy:
Mgr. Rudolf Kollár
schvaľuje:
Ing. Remo Cicutto
primátor mesta Piešťany
OBSAH
1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE
......................................................... 3
1.1 Názov školy............................................................................................................................. 3
1.2 Adresa školy............................................................................................................................ 3
1.3 Telefónne a faxové čísla školy............................................................................................... 3
1.4
1.5
1.6
l.7
Internetová a elektronická adresa školy ............................................................................. 3
Údaje o zriaďovateľovi školy ............................................................................................... 3
Mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie ............................................... 3
Rada školy a iné poradné orgány školy ............................................................................... 3
1.7.1
Rada školy ..............................................................................................................3
1.7.2
Rozšírené vedenie školy ......................................................................................3-4
1.7.3
Rada rodičovského združenia ............................................................................... 4
1.7.4
Komisie na škole ..................................................................................................4-5
1.7.5
Žiacky parlament .................................................................................................. 6
1.7.6 Odborový zväz pracovníkov školstva ...........................................................6
2. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY .................................................................................7
3. POČET ZAÍSANÝCH ŹIAKOV DO 1. ROĆNÍKA, POĆET DEVIATAKOV, ICH
ÚSPEJŠNOSŤ NA PRIJÍMACÍCH POHOVOROCH A PRIJATÍ NA ŠTÚDIUM NA
STREDNÉ ŠKOLY ....................................................................................................................... 7
3.1 Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka ........................................................................... 7
3.2 Počet deviatakov, ich úspešnosť na prijímacích pohovoroch a prijatí na štúdium na
stredné školy ...................................................................................................................... 7
3.3. Rozmiestnenie prijatých žiakov z 9. ročníka : ...........................................................7-8
4. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov ................................................................................. 9
4.1. Vedomostná úroveň žiakov primárneho vzdelávania....................................................... 9
4.2 Vedomostná úroveň žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania........... .......................... 10
4.3 Prehľad zapojenia žiakov do súťaží a predmetových olympiád .................................11-14
4.4 Vyhodnocovacie správy MZ a PK a projektov .............................................................15-34
5. Zoznam uplatňovaných učebných plánov
5.1. Výber učebných plánov..................................................................................................35-36
5.2. Platné učebné osnovy ........................................................................................................ 36
6. Počet zamestnancov a kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov ................. 37
7. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy .................................................................... 37
8. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti .............................................................................. 37
8.1 Organizované pre školu : ................................................................................................... 37
8.2 Organizované pre verejnosť: ............................................................................................. 38
9. Projekty ........................................................................................................................................ 40
10. VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI
10.1 Inšpekčná činnosť .............................................................................................................41
10.2 Finančná kontrola ............................................................................................................ 41
10.3 Vnútroškolská kontrola .............................................................................................41-42
11. PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY ŠKOLY .................... 43
12. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti ...................................... 43
13. Koncepčný zámer rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia .. 44
14. Oblasť, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a nedostatky ...........................................44
15. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania .................................
..................45
16. Voľnočasové aktivity ............................................................................................................45-46
17. Spolupráca s inými organizáciami .......................................................................................... 46
2
1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.1 Názov školy
Základná škola
1.2 Adresa školy
Mojmírova 98, 921 01 Piešťany
1.3 Telefónne a faxové čísla školy
Tel. 033/7725435
033/7735211
fax 033/77352126
1.4 Internetová a elektronická adresa školy
[email protected]
1.5 Údaje o zriaďovateľovi školy
Mesto Piešťany, Mestský úrad, Nám. SNP 3, 921 45 Piešťany
1.6 Mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie
Mgr. Rudolf Kollár
Mgr. Darina Škyrtová
Mgr. Kvetoslava Holíková
riaditeľ
zástupkyňa riaditeľa pre nižšie sekundárne vzdelávanie
zástupkyňa riaditeľa pre primárne vzdelávanie
1.7 Rada školy a iné poradné orgány školy
1.7.1 Rada školy
Predseda:
Podpredseda a zapisovateľka:
Členovia:
Mgr. Margita Petrášová
Anna Kubešová
Igor Orviský
Jitka Kuníková
Martina Gregoričková
Jozef Komarňanský
PhDr.Elena Skovajsová
Ing. Ján Baranovič
Mária Kaclíková
Mgr. Martin Cifra
Pavol Tapušík
Rada školy sa v školskom roku 2012/2013 zišla 4-krát. Členovia RŠ prerokovali plán práce
školy na školský rok 2012/2013, rozpočet školy, ŠkVP, Deň otvorených dverí, Školskú
akadémiu, vzdelávacie poukazy a rôzne aktivity žiakov v škole / výlety, exkurzie, výchovné
koncerty, divadelné predstavenia, šport a zbery/.
1.7.2
Rozšírené vedenie školy
Predsedníčka OZ
Školská psychologička
Výchovný poradca
Mgr. Jana Chlepková
PhDr. Dana Obuchová
Mgr. Jana Petríková
3
Vedúca ŠJ
Koordinátor drogovej prevencie
Koordinátor výchovy k manž. a rod.
Koodrinátor environmentálnej vých.
Zdravá škola
Vedúci MZ a PK
Mária Kaclíková
Mgr. Daša Netriová
Mgr. Zita Obstová
Mgr. Lýdia Madlová
Mgr. Lenka Kaffelová
Rozšírené vedenie školy zasadá podľa potreby.
1.7.3
Rada rodičovského združenia
Predseda:
Hospodárka:
Členovia:
Pavol Ščevko
Viera Rusnáková
Ján Matejka
Jitka Kuniková
Zuzana Ondrejková
Gregoričková Martina
Daniela Vatrtová
Jaroslava Borecká
1.7.4 KOMISIE NA ŠKOLE
Stravovacia komisia
Predseda:
Mgr. Božena Vavrová
Členovia:
Mária Kaclíková
Mgr. Marta Zemanová
Martina Gregoričková
Desana Ondrejková
Komisia pre integráciu
Predseda:
Mgr. Rudolf Kollár
Mgr. Darina Škyrtová
Mgr. Jana Chlepková
Mgr. Dana Obuchová
Mgr. Jana Petríková
triedni učitelia
Komisia o sprístupnení informácií
Predseda:
Členovia:
Mgr. Rudolf Kollár
Mgr. Darina Škyrtová
Mgr. Kvetoslava Holíková
Mgr. Jana Chlepková
Mgr. Oľga Kovalíková
4
Inventarizačná komisia
Predseda:
Mgr. Kollár Rudolf
Členovia :
Mgr. Darina Škyrtová
Anna Babulíková
Vyraďovacia komisia
Predseda:
Mgr. Kollár Rudolf
Členovia:
Mgr. Darina Škyrtová
Anna Babulíková
Likvidačná komisia
Predseda:
Anna Babulíková
Členovia:
Mgr. Lýdia Madlová
Marián Paulovič
Mzdová komisia
Predseda :
Členovia:
Anna Babulíková
Mgr. Kvetoslava Holíková
Mgr. Jana Chlepková
Mgr. Darina Škyrtová
Komisia BOZP
Predseda:
Členovia:
Mgr. Jaroslav Uherčík
Mgr. Darina Škyrtová
Anna Babulíková
Marián Paulovič
Mária Kaclíková
5
1.7. 5 Žiacky parlament
Žiacky parlament funguje ako iniciatívny a pomocný orgán, vyjadrujúci záujmy žiakov
v oblasti výchovy a vzdelávania na našej škole. Členmi žiackeho parlamentu sú žiaci
„poslanci“ našej školy, volení priamou voľbou v kmeňových triedach na jeden školský rok,
celkom dvaja za triedu od 3. – 9. ročník. Na zasadnutiach sa zúčastňujú zástupca školy,
prípadne pozvaní pracovníci školy – pedagogickí alebo nepedagogickí, hostia mimo školy,
podľa potreby prejednávanej témy. Žiacky parlament sa schádza pravidelne 1x mesačne,
z každého rokovania sa píše zápisnica. Pracuje podľa vopred vypracovaného plánu práce,
prejednávajú sa mnohé témy súvisiace s činnosťou žiakov počas vyučovania, námety na
mimoškolskú činnosť, prípadne organizovanie rôznych voľnočasových aktivít mimo
vyučovania a v čase prázdnin. Pole pôsobnosti žiackeho parlamentu je veľmi široké a neustále
sa vyskytujú nové nápady ako pomôcť škole, ako upútať žiakov vo voľnom čase, ako urobiť
život žiakov pestrejším a zmysluplnejším.
1.7.6 Odborový zväz pracovníkov školstva
Predseda:
Členovia:
Mgr. Jana Chlepková
Anna Babulíková
Mgr. Marta Zemanová
Nina Klčová
Činnosť odborového zväzu
Na škole pracuje odborový zväz, ktorý má z 54 zamestnancov školy 18 členov.
Výbor sa schádzal podľa potreby s vedením školy na gremiálkach a pri riešení personálnych
zmien. Predsedníčka OZ sa pravidelne zúčastňovala Rady OZ., kde informovali o rokovaní OZ
PŠaV a MŠ SR, o kolektívnom vyjednávaní, prioritách OZ PŠaV, financovaní regionálneho
školstva, novele zákona o financovaní, normatívoch, používaní sociálneho fondu a pod. Dostali
ponuky na rekreácie počas prázdnin, príspevky zo sociálneho fondu podľa potreby, sociálnu
výpomoc. Zo sociálneho fondu dostali zamestnanci 70,- € na zakúpenie kníh, vstupeniek na
kultúrne podujatia. S vedením školy sa spolupracovalo pri tvorbe novej kolektívnej zmluvy a
pracovného poriadku školy. Členovia a zamestnanci školy sa zúčastnili 3 + 1 dní štrajku.
6
2. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Školský rok 2012/2013 sa začal 01. 09. 2012 - vyučovanie začalo 03. 09. 2012 ukončený
bol 31.08.2013. V školskom roku 2012/2013 navštevovalo 459žiakov /241 dievčat/ , z toho na
I. stupni 187 žiakov – 9 tried , na II. stupni 272 žiakov – 12 tried.
Na škole pracovalo 6 oddelení školského klubu, v ktorých bolo 157 detí.
Žiaci 1. až 9. ročníka sa vzdelávali podľa nového ŠkVP.
Školu navštevovalo 21 integrovaných žiakov, ktorí pracovali na základe individuálnych
vzdelávacích plánov.
3. POČET ZAPÍSANÝCH ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA, POČET
DEVIATAKOV, ICH ÚSPEŠNOSŤ NA PRIJÍMACÍCH
POHOVOROCH A PRIJATÍ NA ŠTÚDIUM NA STREDNÉ
ŠKOLY
3. 1 Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka
V školskom roku 2012/2013 bolo do 1. ročníka zapísaných 63 žiakov. Pre 9 žiakov rodičia
žiadali odklad školskej dochádzky a pedagogicko-psychologická poradňa im odporučila odklad
školskej dochádzky o jeden školský rok. Do 1. ročníka nastúpilo 53 žiakov.
3. 2 Počet deviatakov, ich úspešnosť na prijímacích pohovoroch
a prijatí na štúdium na stredné školy
V školskom roku 2012/2013 si podávalo prihlášku na stredné školy 35 žiakov 9. ročníka.
Stredné školy pri prijímaní brali do úvahy výsledky monitoru, priemer známok a výsledky
prijímacích skúšok. Úspešnosť prijatia 100 %.
3. 3 Rozmiestnenie prijatých deviatakov
Konečné rozmiestnenie žiakov 9. ročníkov na stredné školy
v školskom roku 2012 / 2013
Celkový počet končiacich žiakov: 35 /21dievčat
7
Stredná škola
Gymnázium P. de Coubertin v Py
Gymnázium M. Arch. v
Piešťanoch
Evanjelické gymnázium v
Bratislave
Hotelová akadémia Piešťanoch
SPŠE v Piešťanoch
Umelecké školy
Stredná záhradnícka škola v Py
OA - Trnava
ZSŠ obchodu a služieb v Py –
mat. odb.
Gymnázium M.R.Štefánika –
Nové Mesto
SOŠ technická v Py – mat. odb.
SOŠ dopravná Trnava
SZŠ v Trnave
SOŠ stavebná v Žiline
SoŠ M.R.Štefánika Brezová pod
Bradlom
SOŠ Hlohovec
SŠTŘ Nový Bydžov ČR
spolu
dievčatá
chlapci
9
5
4
1
0
1
1
2
6
2
1
1
0
1
4
0
0
0
1
1
2
2
1
1
3
1
1
0
2
1
1
2
1
1
1
0
0
1
0
2
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
0
Na Gymnázium P.de Coubertina v Piešťanoch bol prijatý z piateho ročníka
1 žiak.
Z 8. ročníka boli prijaté 3 žiačky - jedna z 8.A a dve žiačky z 8.B- na Bilingválne gymnázium
vo Vrbovom, 2 žiačky z 8.A na gymnázium v Novom Meste nad Váhom.
8
4. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov
4. 1 Vedomostná úroveň žiakov primárneho vzdelávania
Prospelo s vyznamenaním: 113
Prospelo veľmi dobre: 18
Prospelo: 59( z toho 1. ročník -54 žiakov a 2.-4. ročník 5 žiaci)
Neprospelo: 0
Neklasifikovaní: 0
SJL
Tried
a
1.A
1. B
1.C
2. A
2.B
3. A
3. B
4. A
4.B
ANJ
VLA
PRI
MAT
PRV
VYV
HUV
TEV
INV
ETV
NBV
Celk
pros
pech
1,00
1,00
1,00
1,02
1,00
1,00
1,13
I.
II.
I.
II.
I.
II.
I.
1,00
1,00
1,0
-
1,0
1,00
-
1,0
1,0
1,0
-
Abs.
1,00
1,00
1,0
-
1,0
1,00
-
1,0
1,0
1,0
-
Abs
1,00
1,0
1,0
-
1,0
1,0
-
1,0
1,0
1,0
-
Abs
1,00
1,17
1,0
-
1,0
1,06
-
1,0
1,0
1,0
-
Abs
1,00
1,00
1,0
-
1,0
1,0
-
1,0
1,0
1,0
-
Abs
1,00
1,00
1,0
-
1,0
1,0
-
1,0
1,0
1,0
-
Abs
1,0
1,07
1,03
1,0
1,03
1,11
-
1,0
1,0
1,0
1,0
Abs
II.
I.
II.
I.
II.
I
II.
I.
II.
I.
II.
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,23
1,33
1,22
1,29
1,40
1,72
1,86
1,67
1,84
1,42
1,5
1,11
1,04
1,04
1,24
1,25
1,36
1,77
1,47
1,63
1,26
1,3
1,0
1,00
1,00
1,33
1,15
1,22
1,36
1,33
1,65
1,32
1,4
1,03
1,00
1,00
1,29
1,15
1,28
1,5
1,67
1,63
1,53
1,5
1,19
1,0
1,22
1,0
1,19
1,0
1,24
1,0
1,3
1,0
1,77
1,0
1,77
1,0
1,43 1,0 1,0
1,74 1,16 1,32
1,37 1,0 1,0
1,5 1,0 1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,1
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Abs
9
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Abs.
Abs.
Abs.
Abs.
Abs.
Abs.
Abs.
Abs.
Abs.
Abs.
1,06
1,18
1,05
1,15
1,13
1,26
1,38
1,29
1,39
1,19
1,23
4.2 Vedomostná úroveň žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania
5. – 9. ročník
Prospelo s vyznamenaním: 117
Prospelo veľmi dobre: 76
Prospelo: 75
Neprospelo: 1
Neklasifikovaní: 0
.
PREDMETY
trie Polr.
da
správ
SJL
ANJ
DEJ
GEG
MAT
FYZ
CHE
BIO
T.v.
VYV
HUV
TSV OBN INF
Celkový
prospech
bez správ
1,87
1,78
2,09
-
-
1,52
1,0
1,09
1,52
1,0
1,43
1,0
1,42
I.
1,0
2,3
1,83
NEJ/
FRJ/
RUJ
-
II.
1,0
2,26
2,0
-
1,65
1,83
1,91
-
-
1,57
1,0
1,26
1,26
1,09
1,17
1,3
1,53
I.
1,0
2,04
1,83
-
2,00
1,92
2,25
-
-
1,58
1,17
1,00
1,08
1,08
1,42
1,00
1,53
1,0
2,29
1,88
-
1,58
1,88
1,96
-
-
1,63
1,00
1,09
1,08
1,21
1,42
1,04
1,50
5.A
5.B II.
I.
1,00
2,2
1,72
-
2,00
1,64
2,28-
-
-
1,6
1,00
1,00
1,00
1,08
1,44
1,44
1,53
5.C II.
I.
1,00
2,32
2,2
-
1,92
2,08
2,52
-
-
1,52
1,00
1,16
1,00
1,32
1,52
1,2
1,64
1,0
2,04
1,88
2,04
1,62
1,77
-
-
1,81
-
1,23
1,31
1,0
1,31
1,0
1,56
6.A II.
1,0
1,92
1,65
1,77
1,73
2,00
-
-
1,5
-
1,23
1,15
1,00
1,27
1,27
1,73
I.
1,11
2,70
2,30
2,00
1,33
2,06
1,3
2,15
2,44
2,15
2,59
-
-
2,70
1,18
1,22
1,78
1,27
1,55
1,14
1,91
II.
1,11
2,85
2,48
2,31
2,37
2,26
2,59
-
-
2,04
1,30
1,33
1,59
1,26
1,67
1,59
1,97
I.
1,00
2,08
2,04
2,00
1,48
1,68
1,88
1,64
2,68
1,28
1,16
1,36
1,00
1,2
1,04
1,61
II.
1,00
2,08
2,04
1,64
1,48
1,4
1,72
1,6
2,08
1,0
1,12
1,32
1,00
1,28
1,08
1,56
I.
1,10
2,31
2,45
2,45
2,07
2,24
2,14
2,38
2,48
1,00
1,34
1,38
1,1
1,45
1,45
1,96
II.
1,1
2,31
2,45
2,28
1,79
2,1
2,24
2,31
2,45
1,00
1,48
1,41
1,17
1,83
1,48
1,82
I.
1,04
2,21
2,08
1,71
1,63
2,38
2,04
1,71
2,00
1,08
1,08
-
1,26
1,83
1,00
1,73
II.
1,00
2,33
1,96
1,42
1,38
2,00
1,96
1,42
1,58
1,13
1,13
-
1,11
1,54
1,25
1,6
I.
1,06
2,78
2,83
2,00
2,00
1,79
1,73
2,48
2,63
2,48
2,25
2,08
1,83
1,92
1,92
2,89
2,67
2,39
2,28
2,50
2,74
2,94
1,00
1,17
-
1,22
2,11
1,28
2,20
II.
1,17
2,89
2,67
2,72
2,28
2,22
2,17
2,50
2,72
2,61
1,0
1,17
-
1,06
1,50
1,94
2,10
I.
1,19
2,69
2,69
2,13
2,13
2,69
2,5
2,31
2,69
1,0
1,38
-
1,31
1,75
1,37
2,09
II.
1,13
2,44
2,59
2,13
2,0
2,69
2,31
2,5
2,38
1,06
1,38
-
1,25
1,56
1,25
1,98
I.
1,0
1,76
1,62
2,2
2,5
2,26
2,86
1,67
1,71
1,33
2,05
1,76
1,9
1,29
1,0
-
-
1,16
1,14
1,0
1,49
II.
1,0
1,95
1,81
1,9
2,0
1,43
2,05
1,67
2,0
1,33
1,0
-
-
1,11
1,0
1,05
1,56
I.
1,21
2,86
2,64
3,07
2,64
2,07
2,93
3,0
2,57
2,0
1,14
-
-
1,36
2,07
1,43
2,21
II.
1,21
2,86
2,79
2,78
3,0
2,14
3,0
2,64
2,64
1,86
1,21
-
-
1,29
2,07
1,57
2,29
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
8.C
9.A
9.B
10
4. 3 Prehľad zapojenia žiakov do súťaží a predmetových
Olympiád
PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY a postupové súťaže
Umiestnenie
Krstné meno
a priezvisko žiaka
Názov súťaže
Lenka Ilavská
Tereza Zubáková
Adriana Gabrišová
Nela Palkechová
Daniela Ščepková
Mária Butková
Naďa Ondrejková
Gregor Koprna
Zuzana Rubalová
Čmarada Christián
Fraňo Patrik
Baranovič Ján
Nováčik Matej
Jenčík Juraj
Matejka Samuel
Loan Tran Thi Thanh
Patrik Nikolas
Adam Majerník
Jakub Dudík
Gregor Koprna
Branislav Motyčka
Renáta Balážiková
Radovan Kopál
Gregor Koprna
Juraj Jenčík
Sabína Gangurová
Jakub Lacika
Marko Rapant
Andrej Marek
Martina Mutinová
Lenka Hrušková
Martin Urban
Oliver Bušík
Matej Janšák
Branislav Motyčka
Erik Komarňanský
Monika Kubičková
Gregor Koprna
Gregor Koprna
Dvorská Alexa
Biologická olympiáda
Biologická olympiáda
Biologická olympiáda
Biologická olympiáda
Biologická olympiáda
Biologická olympiáda
Biologická olympiáda
Dejepisná olympiáda
Dejepisná olympiáda
Dejepisná olympiáda
Dejepisná olympiáda
Dejepisná olympiáda
Dejepisná olympiáda
Dejepisná olympiáda
Dejepisná olympiáda
Matematická olympiáda
Matematická olympiáda -9
Matematická olympiáda -5
Matematická olympiáda -5
Matematická olympiáda -6
Matematická olympiáda -7
Matematická olympiáda -8
Matematická olympiáda -8
Olympiáda anglického jazyka
Olympiáda anglického jazyka
Olympiáda nemeckého jazyka
Olympiáda nemeckého jazyka
Olympiáda v slov. jaz.a lit.
Pytagoriáda -3
Pytagoriáda - 4
Pytagoriáda -4
Pytagoriáda -5
Pytagoriáda -5
Pytagoriáda - 6
Pytagoriáda -7
Európa v škole
Európa v škole
Šaliansky Maťko
Hollého pamätník
Hollého pamätník
(nie iba prvé tri miesta)
Okr.
11
3.
6.
6.
8.
2.
3.
5.
3.
4.
8.
9.
4.
6.
7.
8.
3.
4.
6.
7.
7.
4.
10.
10.
2.
2.
1.
1.
2.
6.
4.
10.
3.
8.
10.
4.
1.
1.
2.
1.
2.
Kraj
4.
3.
1.
Celo
slov.
Pripravil (titul, krstné
meno a priezvisko učiteľa)
Mgr. Lýdia Madlová
Mgr. Lýdia Madlová
Mgr. Lýdia Madlová
Mgr. Lýdia Madlová
Mgr. Lýdia Madlová
Mgr. Lýdia Madlová
Mgr. Lýdia Madlová
Mgr. Rudolf Kollár
Mgr. Rudolf Kollár
Mgr. Vladimír Gajdošech
Mgr. Vladimír Gajdošech
Mgr. Rudolf Kollár
Mgr. Vladimír Gajdošech
Mgr. Vladimír Gajdošech
Mgr. Rudolf Kollár
Mgr. Bolješik Anton
Mgr. Bolješik Anton
Mgr. Kazík Anton
Mgr. Kazík Anton
Mgr. Kazík Anton
Mgr. Kazík Anton
Mgr. Alžbeta Berlanská
Mgr. Alžbeta Berlanská
Mgr. Švecová Sylvia
Mgr. Švecová Sylvia
Mgr. Blahunková Beáta
Mgr. Blahunková Beáta
Mgr. Kovaliková Oľga
Mgr. Zita Obstová
Mgr. Jana Chlepková
Mgr. Jana Chlepková
Mgr. Kazík Anton
Mgr. Kazík Anton
Mgr. Kazík Anton
Mgr. Kazík Anton
Mgr. Holíková Kvetoslava
Mgr. Kollárová Mária
Mgr. Zemanová Marta
Mgr. Zemanová Marta
Mgr. Petrášová Margita
Hrebíková Lucia
Branislav Pešek
Natália Kučerová
Petrášová, Ondrášiková
Marta, Ondrášiková
Mária
Drabálková Michaela
Králiková, Folajtárová,
Níznerová
Matečná, Sláviková
Petrášová, Ondrášiková
Mária, Uhrínová,
Chudá, Ondrášiková
Marta
Hollého pamätník
Hollého pamätník
Slávik Slovenska
2.
3.
2.
Mgr. Petrášová Margita
Mgr. Mária Kollárová
Mgr. Andrea Macová
Biblická olympiáda
4.
Mgr. Vladimír Gajdošech
Ovocie,zelenina,ktorú mám rád
Súťaž moderných tancov
3.
2.
Mgr. Šišková Jana
Súťaž moderných tancov
Súťaž moderných tancov
2.
Mária Ondrášiková
Katarína Bolerázska
Samuel Matejka
Loan Tran Thi Thanh
Katarína Šutovská
Literárna súťaž – Zima
Literárna súťaž – Zima
EXPERT 2012 /ANJ/
EXPERT 2012 /ANJ/
EXPERT 2012 /ANJ/
EXPERT 2012 /ANJ/
Literárna súťaž – Piešťany očami detí
Literárna súťaž – Piešťany očami detí
Literárna súťaž – Piešťany očami detí
Literárna súťaž – Piešťany očami detí
Spelovanie a slovné hry
Gregor Koprna
Matúš Ťapušík
Eliška Sobotová
Erika Sláviková
Tomáš Hudcovič
Ondrášiková, Líška,
Dvorská, Matejka
Tomáš Valach, Radovan
Hradil,
Vráblová Dominika
Saskia Brůnová, Andrea
Tabačková
Radovan Hradil, Vrábel,
Valach, Ťapušík Matúš,
Vrábel, Vráblová, Fraňo
3.
Mgr. Petrášová Margita
Mgr. Chlepková Jana
Mgr. Sylvia Švecová
Mgr. Sylvia Švecová
Mgr. Sylvia Švecová
Mgr. Sylvia Švecová
Mgr. Chlepková Jana
Mgr. Chlepková Jana
Mgr. Kovaliková Oľga
Mgr. Kovaliková Oľga
Mgr. Sylvia Švecová
1.
2.
54.
51.
94.
2.
1
3.
1.
2.
Vesmír očami detí - VYV
Mgr. Petríková Jana
Bezpečne na cestách - VYV
Zelený svet-VYV
Mgr. Petríková Jana
Mgr. Petríková Jana
Mgr. Petríková Jana
Výtvarná súťaž - Piešťany očami detí
P. Dobšinský – KOMIX-VYV
Mgr. Petríková Jana
V súťaži „Škola roka“ sa naša škola umiestnila na 2. mieste v kategórii –
„Školský časopis“.
ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE
Poč.detí
Názov súťaže
Hádzaná –
chlapci
Hádzaná –
dievčatá
Meno a priezvisko
žiaka
Herman, Chválny,
Ondrejkovič, Jančovič,
Mydla, Galbavý, Patrik,
Svetlík, Števík,
Hlbočanová Barbora,
Zubáková Kristína,
Pavlovičová Michaela,
Jošticová Denisa,
Meno
a priezvisko
učiteľa
Umiestnenie ( nie iba prvé tri miesta)
Miestne
Okres- Kraj
né
ské
2.
Mgr. Uherčík
Jaroslav
Mgr. Klčová
Ľubica
3.
12
Celoslovenské
Basketbalchlapci
Basketbaldievčatá
Vybíjaná –
dievčatá
Futbal- malý
– chlapci
Balážiková Renáta,
Patriková Soňa,
Krekovičová Emma,
Šišková Michaela,
Zelenayová Nikola
Herman, Ondrejkovič,
Novák, Pavle, Jančovič,
Števík, Chválny, Svetlík,
Mydla, Patrik
Balážiková Renáta,
Jošticová Denisa,
Patriková Soňa, Sigetová
Lujza, Baranovičová
Barbora, Krekovičová
Emma, Šišková
Michaela, Ošková
Viktória, Krutáková
Viktória,Kleimanová Jana
Hrebíková Lucia,
ŠaradinováNina, Ilavská
Nina, valková Michaela,
Rubalová Zuzana,
Baranovičová Barbora,
Djenková Zuzana,
Zubáková Terézia,
Bóriková Andrea, Ilavská
Lenka
Benko, Kusenda,
Podhradský, Hudcovič,
Bušík, Malovec, Studený,
Hagara, Petráš
Futbal –
malý dievčatá
Hlatká, Šišková,
Patriková,
Balážiková.Girethová,
Zubáková,
Paulovičová, Jošticová,
Futbal –
veľký chlapci
Herman Adam, Števík
Daniel, Jančovič Mário,
Svetlík Mário,
Ondrejkovič Adam,
Robert Štefanec, Marek
Mydla, Dovičic Boris,
Pavle Michal, M. Kluc
ZubákováT.a K. ,
Jošticová,
Kučera, Kováč,Štefanec
Antalová nataša, Bendová
Liana, Šnajdárová Lea,
Fanová Nikola, Gavačová
Eliška
Orientačný
beh
Gymnastický
štvorbojA kateg.
dievč.
Gymnastický
štvorbojA kateg.
Chlap.
Gymnastický
Lukáš Filip, Andrej
Končír, Adam
Komarňanský, Tomáš
Joštic, Lukáš Juštic
Mgr. Uherčík
Jaroslav
2.
4.
Mgr. Klčová
Ľubica
Mgr. Klčová
Ľubica
6.
Mgr. Uherčík
Jaroslav
4.
Mgr. Klčová
Ľubica
2.
Mgr. Uherčík
Jaroslav
3.
Mgr. Uherčík
Jaroslav
5.
Mgr. Kaffelová
Lenka
Mgr. Kaffelová
Lenka
Izáková Petra, Hrebíková
13
2.
2.
1.
1.
štvorbojB kateg.
dievč.
Atletika chlapci
Atletikadievčatá
Kinderiáda
O
Moraviansku
Venušu
Stolný tenis dievčatá
Stolný tenis chlapci
Plávanie
Šach –
dievčatá
Šach chlapci
Lucia, Niznerová
Nikoleta, Dudová
Patrícia, Andrea
Tabačková, Ševčíková
Jennifer
Pikus, Ondrejkovič,
Chválny, Herman,
Jančovič, Štefanec, Števík
Marková, Jošticová,
Patriková, Zubáková
Tereza a Kristína,
Oravcová, Cisárová,
Bogárová, Balážiková,
Krekovičová
Zelenayová Romana,
Kuníková Veronika,
Kolářová Tamara,
Valková Michaela,
Jones Riki,
Gregorička Tomáš,
Podolan Rastislav,
Kopál Adrián
Zelenayová Renáta,
Oliver Uličný, lukáš Filip,
Leo Gregorička, Veronika
Kuníková, Rastislav
Podolan, Tamara
Kolárová, Lucia
Hrebíková, Adrián Kopál,
Dominika Hrebíková,
Michaela Valková
Ondrášiková Mária,
Ondrášiková Marta,
Ondrášiková Klára,
Balážiková Renáta,
Oravec Michal, Jančovič
Mário, Daniš Adam,
Števík Daniel
Oravcová Lívia,
Chválny Richard,
Štefanec Róbert, Liška
Michal, Jenčík Juraj
Atletika
Patriková Soňa,
Tomanová Lucia,
Zubáková Kristína,
Bugárová Zora
Patrik Nikolas, Otčenáš
Matej, Sagan Dominik,
Jančovič Mário
Adam Ondrejkovič
Atletika
Renáta Balážiková
Cezpoľný
beh dievčatá
Cezpoľný
beh- chlapci
Mgr. Klčová
Ľubica
1.
Mgr. Uherčík
Jaroslav
6.
1.
8.
2.
Vyuč. TEV – 1. 5. roč.
Vyuč. TEV – 1. 5. roč.
Mgr. Uherčík
Jaroslav
1.
2.
1.
3.
11.06.
finále BA
2.
Mgr. Uherčík
Jaroslav
3.
Mgr. Klčová
Ľubica
7.
13.
19.
22.
24.
Mgr. Uherčík
Jaroslav
Mgr. Uherčík
Jaroslav
Mgr. Uherčík
Jaroslav
Mgr. Uherčík
Jaroslav
Mgr. Klčová
Ľubica
14
1.
1.
1.
4.
18.06.2013
4.4 Vyhodnocovacie správy MZ a PK a projektov
4.4.1 Správa o činnosti MZ 1.stupňa ZŠ v šk. roku 2012/2013
V školskom roku 2012/2013 metodické združenie pracovalo v nezmenenom zložení a podľa
plánu práce MZ. Práca MZ aj v tomto roku bola pestrá a rôznorodá.
Členky MZ pripravovali žiakov na rôzne literárne, športové, výtvarné a matematické súťaže.
Taktiež sa so žiakmi zúčastňovali na rôznych kultúrnych podujatiach. Zapojili sa do
ekologických projektov.
Prehľad akcií a súťaží s výsledkami:
5.9. Na kolesách proti rakovine 2.-4. roč.
21.9. Mladý hasič a záchranár 2.B, 3.A, 3.B
27.9. Piešťanská Kinderiáda /súťaž v atletike/ vybraní žiaci 1.-4. roč. I. miesto
12.10. Nitra /exkurzia/ 4.A,4.B, prehliadka pamätihodností, divadelné predstavenie
„Veveričky“
19.10. Mestská knižnica 3.A
26.10. Hallowen day 2.B
29.10. Mestská knižnica – výstava AHA HELE! 2.B
10.10. Mestská knižnica – Osmijankove tvorivé dielne 3.B
15.11. Piešťany čítajú deťom - Mestská knižnica 2.-4. roč.
5.12. Deň otvorených dverí spojený s Vianočnými trhmi, Vianočné besiedky v triedach 1.-4.
6.12. Mikuláš chodí po škole 1.-4. roč.
6.12. Mikulášska akcia v kníhkupectve 3.B
17.12. Mesto Piešťany /literárna súťaž/ K. Bolerázska 4.A II. miesto
20.12. Mestská knižnica 2.B
22.1. Divadelné predstavenie „Adelkina cesta za šťastím“ Trnava 3.A, 3.B
28.1. Vítame budúcich prváčikov – Návšteva žiakov MŠ u našich prvákov
6.2. Karneval pre žiakov 1.-4. roč.
8.-9.2. Zápis žiakov do 1. ročníka
8.2. Výchovný koncert v Zdravom tele žiť je skvelé, kino Fontána
15.2. Európa v škole, príspevky žiakov 3.a 4. roč.
15.2. Mestská knižnica 3.A
19.2. Súťaž moderných tancov MsKS 4.A II. miesto
12.3. Hollého pamätník- šk. kolo
14.3. Putujeme za ľudovou piesňou – šk. kolo
19.3 Putujeme za ľudovou piesňou – okresné kolo
18.3. Beseda so spisovateľom B. Jobusom ŠKD 60 detí
22.3. Mestská knižnica 2.B,3.B,3.A
25.3. Európa v škole – postup do celoslovenského kola Komarňanský 3.B, Kubíčková 3.A
26.3 Hollého pamätník – obvodné kolo III. miesto B. Pešek 3.A
26.3. Pytagoriáda – obvodné kolo, úspešní riešitelia Marek 3.B, Mutinová, Hrušková 4.A
26.3. Deti v záhradke – výtvarná súťaž III. miesto Drabálková 4.B,
16.4. Kinderiáda – regionálne kolo Trnava II. miesto
16.4. Gymnastický štvorboj – okresné kolo I. miesto chlapci, II. miesto dievčatá
22.4. Les ukrytý v knihe- beseda s lesníkmi MsK 3.-4. roč.
23.4. Pobozkaj ropuchu – Striebornica 1. ročníky
23.4. Kominárik – divadelné predstavenie, opera Bratislava 3.A,3.B
30.4. Piešťany očami detí – literárna súťaž Ťapušík I. miesto próza, Sobotová III. miesto
poézia 4.A
13.5. Gymnastický štvorboj – celoslovenské kolo – 6. miesto
15
28.5. Moravianska Venuša /atletika/ II. miesto
30.5. Odkaz slávnych bratov MsK, literárna a výtvarná súťaž
Február – jún plavecký výcvik 3. a4. ročníky
11.6. Kinderiáda – celoslovenské kolo, Bratislava
12.6. Plavecké preteky – mestská súťaž 3. a 4. roč.
13.6. Dopravná výchova – 3. a 4. roč. Vrbové
1. a 2. roč. areál školy
17.6. – 21.6. Škola v prírode 4.A,B Počúvadlo
Všetky p. učiteľky absolvovali podľa plánu zaujímavé výlety /hrady, zámky, zoo, pamätníky,
turistické vychádzky/, aktívne pracovali v záujmových krúžkoch.
Členky MZ sa aktívne zúčastňovali vzdelávaní podľa plánu kontinuálneho vzdelávania.
Vedúca MZ
Mgr. Jana Šišková
4.4.2 Správa o činnosti ŠKD v šk. roku 2012/2013
Činnosť ŠKD vychádza z Plánu práce na šk. rok 2012/2013 a riadi sa Plánom práce
školy, Výchovným programom ŠKD a Pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR
pre školy a školské zariadenia na školský rok 2012/2013.
V šk. roku 2012/2013 pracuje v ŠKD 6 oddelení, v ktorých bolo zapísaných 164
žiakov 1. - 4. ročníka. S deťmi pracuje 6 kvalifikovaných vychovávateliek.
Odd.
I. odd.
II. odd.
III. odd.
IV. odd.
V. odd.
VI. odd.
Počet žiakov
24
24
30
31
26
29
Vychovávateľka
Anna Kubešová
Mgr. Ľuba Sobotová
Nina Klčová
Mgr. Lucia Grznárová
Mária Veselá
Mgr. Andrea Vaculová
Triedy
I.A+1.C
I.B+1.C
2.A+4.B
2.B+4.B
3.A+4.A+4.B
3.B+4.A
Cieľom činnosti ŠKD bolo poskytnúť žiakom oddych, relaxáciu a rozvoj psychických
a fyzických funkcií, ktoré kompenzovali školskú pracovnú záťaž. Našou úlohou bolo formovať
sebavedomie, sebaovládanie detí, rozvíjať vlastnú fantáziu detí. Vo výchovnej práci sme sa
zamerali na účelné využívanie voľného času a na plnenie základných povinností žiakov.
Výchovná práca mala výrazne činnostný charakter vo všetkých zložkách výchovno vzdelávacej činnosti (spoločensko-vednej, prírodovednej, esteticko-výchovnej, pracovnotechnickej i športovo-rekreačnej). Zvýšenú pozornosť sme venovali environmentálnej výchove,
rozvoju kladného vzťahu k prírode, prirodzenému pohybu na čerstvom vzduchu, rôznym
druhom pohybových aktivít.
Odpočinková činnosť bola zameraná na relaxáciu po vyučovaní počúvaním hudby, rozprávok,
rozhovormi s deťmi atď.
V príprave na vyučovaní sme sa venovali nácviku a postupnom ovládaní samostatnej práce,
systematickej a pravidelnej príprave na vyučovanie.
Počas celého polroka šk. roka 2012/2013 boli plnené všeobecné úlohy pre vychovávateľky
v ŠKD


Účasť na všetkých akciách poriadaných školou
Spolupráca s CVČ Ahoj a Mestskou knižnicou
16





Účasť na akciách poriadaných kultúrnymi inštitúciami mesta
Celoročná starostlivosť o výzdobu priestorov ŠKD
Celoročná starostlivosť o okolie ŠKD
Spolupráca s triednymi učiteľkami, účasť na RZ
Spolupráca so školským psychológom
Všetky vychovávateľky plnili úlohy podľa vypracovaného plánu v jednotlivých
mesiacoch a zúčastňovali sa akcií poriadaných školou:


















Vyzdobili ŠKD ako privítanie nových prvákov.
V jesennom období vyrábali s deťmi práce z prírodného materiálu, zamerali sa na kreatívne
techniky s témou jeseň.
V jednotlivých oddeleniach sa deti zapojili do športových súťaží v rámci akcie „Zober loptu –
nie drogy!“
V jednotlivých oddeleniach pripravili deťom Mikulášske prekvapenia.
Pripravovali výrobky na Vianočné trhy pri príležitosti „Dňa otvorených dverí“.
Aktívne sa zúčastňovali na príprave a organizovaní programu ku „Dňu otvorených dverí“ na
našej škole.
V čase adventu pripravili akciu „Rozprávkový čas Vianoc“, kde zhotovovali vianočné
pozdravy, učili sa piesne, vyzdobili stromčeky i triedu.
V spoločnej herni vyzdobili vianočný stromček a pripravili rozprávkový deň.
Vo fašiangovom čase si deti pripravovali karnevalové masky na blížiaci sa karneval.
Pri príležitosti zápisu nových prvákov vyrobili s deťmi pre nich darčeky.
Počas kurzu plávania v 4. ročníku sa zúčastňovala aj vychovávateľka
Vo februári sa deti všetkých oddelení zúčastnili na fašiangovom karnevale.
2 vychovávateľky sa zúčastnili so žiakmi našej školy atletických pretekov „Pohár
o Moraviansku Venušu“ v Moravanoch n/Váhom.
V júni zorganizovali „Športovú olympiádu“ pre deti ŠKD, kde prebiehali zábavné súťaže medzi
deťmi jednotlivých ročníkov.
Vychovávateľky sa zúčastňovali školských výletov jednotlivých tried spolu s triednymi
učiteľkami.
Mgr. Sobotová sa zúčastnila spolu s tr. učiteľkami a deťmi štvrtých ročníkov Školy v prírode
pri Počúvadlianskom jazere.
Aktívne spolupracovali s triednymi učiteľmi, rodičmi a školskou psychologičkou.
V úsilí o vytvorenie estetického a harmonického prostredia robili počas celého roka aktuálnu
výzdobu tried i priľahlých priestorov.
V šk. roku 2012/2013 sa uskutočnili 4 zasadania MZ v termínoch a programe podľa plánu
práce MZ.
4.4.3 Vyhodnocovacia správa CJ za 2012/2013
-
-
pri vypracovaní ŠkVP vyučujúce vychádzali z týchto dokumentov: POP 2012/2013,
Štátny vzdelávací program, Školský vzdelávací program, učebné osnovy, štandardy,
námetov členov PK. PK pracovala v celom rozsahu podľa schváleného plánu práce,
ktorý vypracovala p. Švecová
do plánu boli implementované prierezové témy: mediálna a environmentálna výchova,
výchova v duchu humanizmu, vzdelávanie v oblasti ľudských práv a práv dieťaťa,
17
-
-
-
-
-
-
-
-
predchádzanie diskriminácii, intolerancii a rasizmu
každý vyučujúci je zodpovedný za plnenie plánov podľa platných osnov a prípadný
sklz z dôvodu slabej úrovne žiakov v skupine, chorobnosti žiakov....
v PK v tomto šk. roku pracovalo 11 pedagógov
rozvíjali sme všetky 4 jazykové zručnosti s dôrazom na počúvanie s porozumením
na krajskom kole olympiády v NEJ sme dosiahli jedno prvé miesto kategória 1B Jakub
Lacika z 9.Aa tretie miesto v kategórii 1A obsadila Sabina Gangurová zo 7.A. Oboch
žiakov pripravovala p. uč. Blahunková a na celoslovenskom kole olympiády v NEJ sa
Jakub Lacika /IX.A/ umiestnil na 7. mieste
na okresnom kole olympiády v anglickom jazyku sme získali dve druhé miesta:
v kategórii 1A Gregor Koprna VI.A a v kategórii 1B Juraj Jenčík IX.A. Oboch žiakov
pripravovala p. uč . Švecová
žiaci 8.A Liška Michal., Onrášiková Marta a Dvorská Alexa sa zúčastnili na gymnáziu
vo Vrbovom súťaže s názvom Spell and Tell a získali prvé miesto zo siedmych skupín
v okrese, pripravovali ich p. uč. Švecová a Ďugová
dopĺňali sme učivo dostupnou doplnkovou literatúrou a časopismi Hurrá /Nj/ a Hello
/AJ/
na škole fungovali krúžky: Anglický jazyk hrou p. Gregoričková a Nemecký jazyk hrou
p. uč. Blahunková
žiaci tvorivo a samostatne pracovali na projektoch, scénkach, rozhovoroch podľa
učebných plánov
spolupracovali sme s vydavateľstvom Sugarbooks, Oxico a Oxford, navštívila nás
i zástupkyňa vydavateľstva Slovak Ventures a navrhla spoluprácu ohľadne PZ
žiaci 6.A, 7.A, 8.A, 8.C sa v marci zúčastnili divadelného predstavenia Jack and Joe
II. Jackpot v anglickom jazyku v DU pod vedením vyučujúcich anglického jazyka,
akciu zorganizovala: p. uč Švecová.
v súťaži Expert bolo zapojených 18 detí, zorganizovala ho p. uč Švecová, výsledky
úspešných žiakov, /umiestnenie do 100 z celého Slovenska je výborné/:
6. ročník: G. Koprna 6.A 2. miesto v ANJ /p. Švecová/, získal aj TOP EXPERTA za
celkové umiestnenie z dvoch tém na 21. mieste
7. ročník: K. Šútovská 7.A 94. miesto v ANJ /p. Švecová/
8. ročník: S. Matejka 8.A 54. miesto v ANJ /p. Švecová/
9. ročník: Loan 9.A 51. miesto v ANJ /p. Švecová/
medzipredmetové vzťahy boli dodržané /Internet vo výučbe + využitie skicára na I.
stupni a projekt cez PC , práca s dotykovou tabuľou, DVD, I-Tools, zahrnutie do
výučby hudobnú výchovu - piesne, výtvarnú výchovu - dizajn, matematiku - numerické
úkony, zemepis - práca s mapou.../
prebehli vzájomné hospitácie podľa potreby /viď zapísané hodiny v triednych knihách/
rozdelenie čiastkových úloh bolo dodržané
p. uč Kaffelová úspešne ukončila Európsky projekt vzdelávania učiteľov – STU BA
deti zhotovovali vlastné pozdravy / veľkonočné, pozdravy z dovolenky.../ pod vedením
všetkých vyučujúcich
aktuálne sa vyzdobovali učebne v učebniach ANJ, NEJ + multimediálnej učebni,
nástenka v A pavilóne
prekladali sme súvislé texty z časopisov podľa náročnosti a vedomostí žiakov,
komunikovali na jednotlivé témy a tak rozširovali slov. zásobu žiakov, zlepšovali
prácu so slovníkom, čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením
využívali sme PC miestnosť na zhotovovanie projektov, vyhľadávanie informácií,
precvičovanie gramatických časov, slovnej zásoby, žiaci sa testovali cez internetové
18
-
-
stránky, využívali sme PC slovníky pri samostatnej a tvorivej práci, využívali sme
webové stránky s cvičeniami /www.helpforenglish..cz ..../
na spestrenie sme využívali multimediálnu učebňu a pracovali so zakúpeným
softwarom, pripravovali si i vlastné cvičenia a aktivity na utvrdenie učiva cez USB
kľúč
deti zhotovovali projekty na témy:
AJ
I.stupeň:
1. ročník: Moja príšerka, Farma, Moja rodina /p. Drahová/ + pieseň Pes Bingo a Hlava,
ramená
2. ročník: Deň Matiek, Cirkus, Chcem byť... - /p. Ďugová/
Náš výlet v Zoo – p. Gregoričková
Môj dom, Moja hračka, Leporelo, Ročné obdobia, Deň Matiek – p. Kaffelová
3. ročník: Môj priateľ, Moje zvieratko, Moja izba, piesneIf you are happy, Old
MacDonald – p. uč. Kollárová
4. ročník: Moja trieda, Školeské predmety, Počasie a Oblešenie /p. Šišková/
V. ročník:
Ja a moje záľuby, Rodokmen, Môj denný program - p. Švecová
Moja škola - p. Švecová, Macová, Gregoričková
Moja izba/Moja dedina/mesto - p. Švecová/Gregoričková
VI. ročník:
Pohľadnica z dovolenky - p. Švecová
Triedime odpad, JL – p. uč. Gregoričková
Moje obľúbené zviera - p. uč. Gregoričková
Recept - p. Švecová/Gregoričková/Ďugová
Môj obľúbený film/seriál/komix - p. Švecová/Macová
Slovensko, Moja obľúbená kniha/film/herec – p. Macová
Moje prázdniny – p. Ďugová
VII. ročník:
Choroby, liečba a časti tela - p. Švecová
Deň Zeme - p. uč. Gregoričková
Deň Matiek, Problémy so životným prostredím – p. Ďugová
Môj obľúbený obraz, Rodokmeň – p. Ďugová
VIII. ročník: Zdravá výživa - p. Švecová
Piešťany - p. Švecová/Gregoričková/Ďugová
Bratislava – p. Gregričková
Môj obľúbený spevák/herc/sportovec – p. Švecová/Ďugová
Londýn- história-súčasnosť /list kamaratovi/: p. Gregoričková
ŽP, Moja budúcnosť, plány, Školské pravidlá – p. Ďugová
IX. ročník:
Moje "budúce" povolanie/ ambície – p. Ďugová
Piešťany – p. uč. Švecová
Moje sny a ambície – p. Ďugová
Môj idol – p. Ďugová
Móda a jako ma ovplyvňuje – p. Gregoričková
FJ – p. Petrášová
19
Sviatky vo Francúzsku, Moja izba, Moje zvieratko
Čo raňajkujem, Režim dňa, Veľká noc
Praktická časť: Príprava francúzskych palaciniek
Práca a interaktívnou tavuľou, dokumenty pre žiakov prostredníctvom portálu
http://www.facebook.com/l/tAQHYmW0eAQEKuA0FQNpVI8CIZy5V6
NJ – p. Blahunková
VI. ročník: Obľúbené zviera
VII. ročník: Vysnívaná dovolenka
VIII. ročník: Recepty
RJ – p. Klčová
VIII. ročník: Piešťany
-
-
-
-
jednotliví vyučujúci viedli so žiakmi konverzácie z reálneho života podľa úrovne a
schopností detí + podľa uč. osnov na témy: /Moje prázdniny, Moje zvieratko,
Rozprávanie o sebe, o rodine, Denný program žiakov, Moje záľuby, Čo mám a nemám
rád, Nakupovanie, zvyky a tradície v angl./nemecky/francúzsky hovoriacich krajinách,
V reštaurácii, V hoteli, V obchode, U lekára..../.
vyučujúce si zhotovovali vlastné pomôcky a testy podľa vlastnej potreby.
na spestrenie hodín sme zaraďovali do výučby súťaže ako Kufor, Milionár, Riskuj,
Bingo, Slimáka atď. Žiaci sú súťaživí a veľmi radi súťažia formou hier.
zároveň sme zaraďovali do vyuč. procesu drámu – reprodukcia príbehov z učebníc
na I. stupni vyučujúce učia deti rôzne aktuálne riekanky a zdôrazňujú fonetickú
stránku jazyka.
vyučujúce sa snažili, čo najviac aktívne zapájať do vyuč. procesu žiakov, preto často
využívali prácu vo dvojiciach a prácu v skupinách. /čítanie dialógov, príbehov z
učebníc/
v nejazykových triedach sme sa snažili o individuálny prístup k slabším žiakom
a v jazykových triedach čo najviac využívať schopnosti talentovaných žiakov
v apríli sa p. Kaffelová zúčastnila semináru v Nitre, organizovaný OUP na tému:
Čítanie s porozumením, Didakt. hry na slov. zásobu pre I. stupeň
v máji p. Kaffelová ukončila kvalifikačné vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti CJ
v súvislosti s Koncepciou vyučovania CJ na ZŠ a SŠ + overovanie vplyvu dramatizácie
na vyučovacie výsledkyžiakov v 2. ročníku ZŠ
v máji sa p. Kaffelová zapojila do Webinára na tému CLIL
v máji zorganizovala p. uč. Blahunková výlet do Family Parku v Rakúsku, ako dozor
bola s ňou p. Ďugová
v máji sa zúčastnila p. uč. Švecová semináru na tému s názvom „ Testovanie žiakov na
výstupe vzdelávacieho stupňa ISCED 2 – pripravované zmeny v Testovaní 9“v BA
p. Macová sa v máji zúčastnila semináru OUP v Trenčíne „Testovanie 9“
Vypracovala: Mgr. Švecová S.
V Piešťanoch dňa: 27.6. 2013
20
4.4.4 Vyhodnocovacia správa PK – SJL za šk. rok 2012 / 2013
Členovia PK SJL vypracovali v mesiaci august ŠkVP pre 9. ročník podľa nových učebníc. Do
všetkých plánov ( 5. – 9. ročník ) zakomponovali aj čiastkové zložky ( finančná gramotnosť,
mediálna a multikultúrna výchova, environmentálna výchova...). Pokračovali sme v začatom
trende – využívanie moderných IKT vo vyučovaní SJL ( multimediálna učebňa, práca
s interaktívnou tabuľou, projektové vyučovanie, elektronické slovníky, tvorba PP
prezentácií...).
Pri vypracovávaní IVP pre integrovaných žiakov sme vychádzali z výsledkov pedagogickopsychologickej poradne a spolupracovali sme so školskou psychologičkou.
Vstupné písomné práce sme zrealizovali do 10.9.2012 a hodnotili sme ich percentami.
Výsledky vstupných testov:
V.A
V.B
V.C
VI.A
VI.B
VII.A
49%
71%
65%
67%
67%
63%
61%
66%
63%
55%
69%
56%
VII.B
VIII.A
VIII.B
VIII.A
IX.A
IX.B
V priebehu mesiaca október sme sa zaregistrovali na učiteľský portál www.datakabinet.sk,
ktorý ponúka množstvo materiálov na výučbu SJL, testy, obrazový materiál, atď. Využívali
sme aj dokumenty z Virtuálnej knižnice. Žiaci sa zaregistrovali na portál www.bezkriedy.sk,
kde sme im posielali výukové materiály, cvičné testy, prezentácie.
Divadelné predstavenia a exkurzie:
 Október 2012: DAB Nitra ( IX.A, VIII.A ) : Statky- zmätky
 Október 2012: Literárno-dejepisná exkurzia ( Košariská, Bradlo, Hlboké ) – VI.A
 November 2012: Divadlo J. Palárika Trnava ( VII.A, VIII.B ) : hra J. Verna
 December 2012: SND Bratislava ( V.C, VI.A ) : Veľká doktorská rozprávka
 Máj 2013: DAB Nitra ( VI.A, VIII. A ) : Rok v Kocúrkove
Súťaže a olympiády:
 November 2012: Olympiáda SJL ( školské kolo) – víťazom sa stal Marco Rapant
IX.A ), ktorý v okresnom kole získal 2. miesto.
(
 November 2012: Šaliansky Maťko – víťazi školského kola:
II. Kategória: Lucia Hrebíková ( V.B )
III. kategória : Gregor Koprna ( VI.A )
V okresnom kole ( 14.12.2012 ) obsadil G. Koprna vo svojej kategórii 2.miesto.
 December 2012 : Vlastná literárna tvorba ( zimná tematika ) – organizovalo mesto
Piešťany – Mária Ondrášiková ( VIII.A ) získala so svojou prácou Vianočný darček
1.miesto.
 V marci sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy – Hollého
pamätník.
Víťazi v jednotlivých kategóriách:
Poézia II. kategória : Gregor Koprna ( VI.A )
Próza II. kategória: Lucia Hrebíková ( 5.B)
Poézia III. kategória : Patrícia Krutáková (9.A)
21
Próza III. kategória : Alexa Dvorská ( 8.A)
V okresnom kole získali naši žiaci vo svojich kategóriách pekné umiestnenia:
Lucia Hrebíková – 2. miesto, Gregor Koprna – 1. miesto a Alexa Dvorská – 2. miesto.
Žiaci našej školy sa zapojili aj tento rok do súťaže Európa v škole.
 V marci prebehlo aj Celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka. Počet
testovaných žiakov zo SJL ( 9.A , 9.B ) bol 35. Percentuálna úspešnosť školy bola
70,29% , pričom celoslovenská percentuálna úspešnosť dosiahla 67,51%. Môžeme teda
skonštatovať, že naši žiaci sa ocitli nad celoslovenským priemerom.
 Ďalšou súťažou boli Štúrove a Hollého rétorické Drahovce. Našu školu reprezentovali
Marco Rapant a Gregor Koprna. M. Rapant skončil na 2.mieste.
 V mesiaci apríl sa uskutočnila súťaž Piešťany očami detí, do ktorej sa svojimi
literárnymi prácami zapojili aj žiaci našej školy. Ocenení boli žiaci:
Erika Sláviková (9.A) – 1.miesto , Tomáš Hudcovič (7.B) – 3.miesto.
 Pri príležitosti 900.výročia Piešťan žiaci 8.A napísali literárne práce na tému Moje
mesto.
 Dňa 4.júna sa v spolupráci s Mestskou knižnicou uskutočnil už v poradí 6.ročník
Celoslovenského čitateľského maratónu, do ktorého sa zapojila j naša škola. Čítali žiaci
2.-8.ročníka ( 210 žiakov).
Redakčná rada školského časopisu spolu so žiakmi z novinárskeho krúžku aktívne pracovala na
príprave 3 čísel časopisu Naša 5-ka. V rámci oceňovania piešťanských škôl Talenty 2013
získal náš časopis 2.miesto.
 V súvislosti s 1150.výročím príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu sme
venovali zvýšenú pozornosť ich prínosu a tvorbe na hodinách literatúry .
Žiaci ročníkov 5.-9. napísali výstupné koncoročné testy zo SJL a výstupné diktáty a taktiež
kontrolné slohové práce podľa rozpisu ŠkVP v jednotlivých ročníkoch.
Z predmetu SJL v II. polroku 2012/2013 neprospeli žiaci: Sebastian Sagan (6.B), Chen Peng
(6.B), Patrik Holub (6.B).
Vyučujúca Mgr. Margita Petrášová ukončila záverečnou skúškou a obhajobou práce inovačné
vzdelávanie v rámci projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ ( 10.-11.5.2013) , na
základe čoho získala 35 kreditov.
V Piešťanoch, 26.6.2013
Zapísala vedúca PK SJL : Mgr. Margita Petrášová
22
4.4.5 PK – spoločenskovedných predmetov za školský rok 2012/2013
1. Všetci vyučujúci pracovali podľa časovo-tematických plánov, ktoré mali vypracované v súlade so
štandardom, učebnými osnovami, ŠVP s implementovanými prierezovými témami.
Známky boli v termíne uzatvorené, všetci žiaci prospeli alebo absolvovali. Opravné skúšky nie sú.
2. Krúžková činnosť bola ukončená 21.VI. 2013.
Vedúci krúžkov odprezentovali výsledky práce so žiakmi v súťažiach, kultúrno-spoločenských
a športových akciách, hlavne na úspešnom DOD Vianočných trhoch V.ZŠ.
3.Vzájomné hospitácie členov PK sa uskutočňovali aktuálne a v súlade s rozvrhom hodín.
4.Priebežne boli využívané všetky odborné učebne.
5.Environmentálna výchova bola sledovanou súčasťou všetkých predmetov v rámci
Technickej výchovy – čistota areálu školy, okolia školy, tried, zber papiera, kvetinová výzdoba
tried, výsadba stromčekov v areáli školy.
Deň Zeme - 22. apríl – výstavka žiackych výrobkov z recyklovaných materiálov na školskej
chodbe
pripravila Mgr. Madlová
- brigáda žiakov 8.a 9.roč. pri čistení bližšieho okolia školy a sídliska A.Hlinku
- exkurzia na SZŠ V.C a VII.A /Mgr.Madlová a Netriová
HUV – okrem speváckych súťaží žiaci absolvovali 3 výchovné koncerty v Dome umenia alebo
v Kine Fontána
OBN – spoločenská výchova na kultúrnych podujatiach, regionálna výchova pri návštevách
pamätných miest
sexuálna výchova – prednáška MUDr.Glesa pre dievčatá 8. A 9. Ročníka
zbierky solidarity :Deň narcisov, Deň SM, Zachráňme deti v Afrike /Mgr Kovaliková/
TSV – LVK – žiaci 7.A,B - Homôlka – január 2013 vedúca kurzu Mgr. Škyrtová
inštruktori:Mgr.Netriová,Mgr.Uherčík,Mgr.Škyrtová
lekár: MUDr.Gleso
O l y m p i á d y : a/Dejepisná –obvodné kolo 5.2. pripravovali :Mgr.Kollár,Mgr.Gajdošech
- umiestnenie: 3.miesto G.Koprna 6.A
Ostatní sa umiestnili od 4.-9.miesto /Rubalová 6.A,Fraňo 6.B,Baranovič 8.A/
- b/ Biblická – obvodné kolo 21.3. pripravil Mgr. Gajdošech
- umiestnenie: 4.miesto : sestry Ondrášikové 8.A
SÚŤAŽE
: Slávik Slovenska – okresné kolo 14.5.2013 účasť G.Koprna /Mgr. Macová/
neumiestnil sa
VYV : Logo našej školy : Vrábel, Valach 8.B
Prečo som na svete rád – protidrogový plagát
Vesmír očami detí : Hvezdáreň Hlohovec Valach,Hradil 8.B
Bezpečne na cestách : Vrábel,Vráblová 8.B
Zelený svet : Tabačková, Brunová 5.A
Piešťany očami detí : Valach, Hradil 8.A
P.Dobšinský – komix : Vrábel,Vráblová 8.B Fraňo 7.B,Ondrášiková 8.A
Žiacke práce boli zaslané do menovaných súťaží,výsledky doposiaľ neboli zverejnené.Žiakov
pripravovali Mgr.Petríková a Mgr. Kazík
T S V : H á d z a n á : 11.4. okresné finále : dievčatá 3.miesto, chlapci 2.miesto
M a l ý f u t b a l : 25.4. okresné kolo : mladší žiaci – 3. miesto
24.4. okresné kolo : ml. žiačky – 2.miesto
23.4. Jednota CUP : st. žiačky 2. miesto
7.5. finále turnaja : st. žiaci 3.miesto
23
V y b í j a n á : 19.2. žiačky 1. miesto v skupine, ďalej bez postupu
O r i e n t a č n ý b e h : 17.5. chlapci aj dievčatá sa umiestnili na 4. mieste
G y m n a s t i c k ý š t v o r b o j: pripravovala Mgr. Klčová
15.5. Majstr.Slovenska 8.miesto , postúpili z 1.okr.kola /Hrebíková,Niznerová,Tabačková,Dudová,Izáková/-žiačky
5.roč.
A t l e t i c k é p r e t e k y : zúčastnilo sa 10 najlepších športovcov školy, celkové
umiestnenie: dievčatá 2.miesto, chlapci 5.miesto
postup jednotlivcov na Kraj.majstr. v TT : Balážiková 8.A a Ondrejkovič 9.A
Krajské majstrovstvá TT : Balážiková 3.miesto
Ondrejkovič 1.miesto – beh na 60m a 2.miesto – skok do diaľky
Majstrovská Slovenska : Adam Ondrejkovič 9.A – 3.miesto – beh na 60.m
Obaja žiaci sú navrhnutí na ocenenie TALENT ROKA piešťanských ZŠ v športe.
M o r a v i a n s k a venuša: žiaci našej školy sa umiestnili celkovo na 2.mieste
P l a v e c k é p r e t e k y EVA : úspešní žiaci 5.ročníka: Berlanský,Podh
radský,Holič,Kopál
P i e š ť a n s k é h r y v atletike
– Memoriál Štefana Estera 26.6.2013 reprezentovalo 20 dievčat a 18 chlapcov II. stupňa.
So ziskom : 14 zlatých, 13 striebornách a 11 bronzových medailí sa umiestnila V.ZŠ na 2.
mieste .
Adam O n d r e j k o v i č z 9.A sa stal športovcom roka všetkých
piešťanských škôl.
Žiakov pripravovali : Mgr. Klčová, Mgr. Uherčík
E x k u r z i e – so zameraním na dejepis,občiansku náuku a výtvarnú výchovu :
1: Nitra _ VI.A /Mgr.Zemanová, Petrášová/,
2. Beckov a Trenčín V.C /Mgr.Madlová, Škyrtová/
3.Bratislava VIII.C /Mgr.Švecová,Ďugová/
V Piešťanoch 26.6.2013
zapísala Mgr. M Zemanová, vedúca PK
4.4.5 Vyhodnotenie práce predmetovej komisie prírodovedných
predmetov v školskom roku 2012/2013
1. Členovia komisie v 1. polroku pracovali podľa časovo-tématických plánov v súlade so ŠVP
2012/2013. Do plánov boli zaradené i prierezové témy jednotlivých predmetov, exkurzie,
krúžková činnosť.
2. Polročná klasifikácia:
Z matematiky neprospeli: Hubináková-6.B
Števík–9.B
Valková -9.B
Z biológie neprospeli: Sagan – 6.B
Chen Peang – 6.B
Z chémie neprospeli: R. Kopp – 8.B
Števík – 9.B
Z geografie neprospeli: Chen Peang – 6.B
3. Podľa potrieb vyučujúcich sa uskutočňovali i vzájomné hospitácie členov PK.
24
4. Za účelom skvalitnenia výučby sa využívajú i počítačové učebne, odborné pomôcky, žiaci
zhotovujú projekty, ktoré reprezentujú na hodinách. Žiačky 6.A, 6.B triedy absolvovali besedu
„Čas premien“ pod vedením lektorky Mgr. Čápovej.
5. Žiaci 7.A triedy uskutočnili exkurziu do prírody kde pracovali s mapou a buzolou.
6. Krúžková činnosť: Počas prvého polroku členovia PK vedú na škole nasledovné krúžky:
Cvičenie v škole a v prírode – Mgr. Netriová
Poznaj a chráň – Mgr. Madlová
Zábavná chémia – Mgr. Berlanská
Školský časopis – Mgr. Žačok, Mgr. Ďugová
7. Žiakov 9.A a 9.B triedy na doučovaní z matematiky Mgr. Bolješik pripravoval na Komparo
2012/2013, ktoré absolvovali 12.11.2012. Zúčastnilo sa 31 žiakov, primerná úspešnosť 54%
8. Súťaže: Počas decembra prebehlo školské kolo chemickej olympiády – Mgr. Berlanská
December – matematika prebehlo školské kolo pytagoriády, ktorého sa zúčastnili žiaci
5.roč – 59 žiakov, 6.roč – 17 žiakov, 7.roč – 18 žiakov, 8.roč – 14 žiakov, z toho bolo
14 úspešných riešiteľov – Mgr. Kazík
December – Školské kolo geografickej olympiády – Mgr. Netriová
Január – Školské kolo biologickej olympiády – Mgr. Madlová
9. Členovia PK pokračujú v ich projekte „Škola podporujúca zdravie“. V rámci tohto projektu
bola zhotovená výstava, žiaci zhotovovali projekty zdravého životného štýlu a v siedmom
ročníku bola uskutočnená k tejto problematike i beseda – október 2012 – Mgr. Madlová
Čelnovia PK sa pravidelne zaoberajú kontrolou plnenia časovo-tematických plánov
a vzdelávacích štandardov.
1. Členovia predmetovej komisie i počas 2. polroku pracovali podľa vypracovaných časovotématických plánov v súlade so ŠVP 2012/2013. Do plánov i počas druhého polroku boli
zaradené prierezové témy jednotlivých predmetov, činnosť krúžkov, exkurzie, práca
s nadanými žiakmi.
2. Koncoročná klasifikácia:
V druhom polroku neprospeli: Pavlovičová (M) 8.C
3. Exkurzie a výlety: 5.A – jún Beckov, Trenčín – návšteva hradov
5.C – návšteva hradu Beckov, turistická vychádzka na Čachtický hrad
6.B - jún Ducové – Kostelec, Košariská – rodný dom Štefánika, Bradlo
8.B – Bratislava – návšteva hradu a parlamentu
9.A 9.B – exkurzia Jaslovské Bohunice
9.B – jún – prirodovedný výlet na Havran
4. Krúžková činnosť: i počas druhého polroku vyučujúci – Mgr. Netriová, Mgr. Madlová, Mgr.
Berlanská, Mgr. Žačok, Mgr. Bolješik pracovali v krúžkoch s nadanými žiakmi a so žiakmi,
ktorí mali záujem pracovať v daných oblastiach.
5. Testovanie žiakov: Monitor – matematika
33 žiakov z 9.A tr. a 9.B tr. – riešili testy z matematiky
úspešnosť – 59,43 %
6. Súťaže a olympiády: Biologická olympiáda – kategória E – okresné kolo
Odbor Zoo – Gabrišová Adriana – 7.B – UR
Palkechová Nela – 7.B – UR
Odbor Bot – Zubáková Tereza – 6.B – UR
Ilavská Lenka – 3. miesto
Biologická olympiáda – kategória D – teoreticko-praktická časť
Ščepková Daniela – 6.A –
25
2. miesto
Budková Mária – 6.A – 3.
miesto
Projektová časť – v tejto oblasti súťažila Naďa Ondrejková – 6.A –
s projektom „Vzácne dreviny Piešťan“, ktorý bol zameraný k 900. výročiu Piešťan.
Súťažiacich pripravovala – Mgr. Lýdia Madlová
Chemická olympiáda – prebehlo školské kolo – Patrik Nikolas –
9.A – UR
Technická olympiáda – žiak Oliver Folajtár – 6.B – absolvoval
okresné kolo pod vedením p.uč Bolješika.
Fyzikálna olympiáda – Líška Michal – 8.A – absolvoval okresné
kolo
Pytagoriáda: 5. roč – Urban Martin – 3. miesto
Bušík Oliver – UR
6. roč – Janšák Matej – UR
7. roč – Motyčka Branislav – UR
Matematická olympiáda – okresné kolo – Loan Tran Thi Thanh - 9.A – 3. miesto
Patrik Nikolas – 9.A – UR
Adam Majerník – UR
Jakub Dudík – UR
Branislav Motyčka – 3. miesto
Radovan Kopál – UR
Renáta Balážiková – UR
krajské kolo – Loan Tran Thi Thanh – UR
Patrik Nikolas – 4. miesto
Súťažiacich na pytagoriádu a matematickú olympiádu pripravovali: Mgr. Kazík, Mgr. Bolješik
a Mgr. Berlanská.
Geografická olympiáda – školského kola sa zúčastnilo 39 žiakov. Do okresného kola postúpilo
9 žiakov. V rámci geografie žiaci 9.A tr. vypracovali i projekty „Naše mesto“, zamerané k 900.
výročiu Piešťan.
7. Počas školského roka si členovia predmetovaj komisie uskutočňovali i vzájomné hospitácie
podľa potrieb. Vzájomne si odovzdávali skúsenosti.
8. Pre skvalitnenie výučby sa využívali odborné učebne, zhotovené pomôcky, výstavy,
nástenky, projekty, odborná literatúra.
9. Počas celého školského roka učitelia individuálne pristupovali k slaboprospievajúcim
žiakom, pri výučbe integrovaných žiakov postupovali podľa osobitných plánov. Veľkú
pozornosť venovali i nadaným žiakom, ktorých pripravovali na rôzne súťaže.
4.4.6 Vyhodnotenie práce výchovného poradcu v šk. roku 2012 /2013
SV tomto školskom roku pracoval na našej škole na čiastočný úväzok aj školský psychológ,
preto sa pracovná náplň výchovného poradcu sústredila hlavne na rozmiestnenie žiakov
deviateho, ôsmeho a piateho ročníka. Celý proces rozmiestnenia žiakov deviateho ročníka sa
uskutočnil spracovaním v programe Proforient. Termíny stanovené harmonogramom na
začiatku šk. roka boli dodržané. Dochádzku v deviatom ročníku ukončilo 35 žiakov z toho 21
dievčat. Záujem žiakov v priebehu šk. roka bol veľmi rôznorodý, žiaci menili odbory
vzhľadom na meniace sa kritériá prijímania žiakov na stredné školy. Každý žiak mal
možnosť okrem dvoch prihlášok, podať si tretiu prihlášku na taký študijný odbor, kde sa
vyžaduje talentová skúška. Túto možnosť využili 4 žiaci deviateho ročníka a 6 žiakov
ôsmeho ročníka. Tieto prihlášky boli odoslané vo februári. Všetci žiaci boli prijatí. V druhej
26
polovici decembra bola prevedená schôdza za účasti rodičov žiakov deviateho ročníka
a výchovných poradcov stredných škôl a stredných odborných učilíšť z Piešťan. Účasť
rodičov bola 92%. Výchovný poradca a zástupcovia stredných škôl informovali
rodičov o študijných a učebných odboroch a aj o kritériách prijatia na stredné školy.
Všetky základné údaje o žiakovi sú zakomponované v programe ŠVS Piešťany – Proforiente,
ktorý je zakódovaný heslom, pod dozorom výchovného poradcu. Z tohto programu boli
vytlačené prihlášky aj zápisné lístky. Prihlášky podpísané zákonným zástupcom, žiakom
a potvrdené lekárom odovzdali žiaci do 30. 4. 2013 výchovnému poradcovi. Prihlášky boli
odoslané alebo doručené osobne pred stanoveným termínom 20. apríl. Celkom boli
odoslané prihlášky na 23
škôl. Prijímanie na stredné školy prebehlo formou
prijímacích pohovorov, ktoré boli opäť povinné na všetkých stredných školách. Prijímací
proces bol neprehľadný hlavne z dôvodu prijatia na obidve školy a nutnosti sa rozhodnúť
a zaniesť zápisný lístok na jednu školu. Z tohto dôvodu potom prijímanie trvalo dlhšie, ale
všetci žiaci boli prijatí v prvom kole prijímacích pohovorov.
Na Gymnázium P. de Coubertina v Piešťanoch bol prijatý z piateho ročníka 1 žiak.
Z ôsmeho ročníka boli prijaté na Gymnázium vo Vrbovom 3 žiačky a na Gymnázium Novom
Meste nad Váhom 2 žiačky. K dnešnému dňu 28. 6. 2013 sú všetci žiaci prijatí na stredné
školy. Žiaci 8.ročníka, ktorých je 53, majú všetci vypracovaný v programe Proforient
zavádzací list, vypísanú prihlášku, pripravenú na odoslanie na OPPP. 16 žiakov má záujem
o gymnaziálne štúdium, 35 žiakov má záujem o štúdium na stredných odborných školách a 2
žiaci o štúdium na učňovských odboroch.
Harmonogram práce výchovného poradcu
Mesiac:
September:
Náplň práce
Termín, zodpovedný
1. Vypracovanie plánu práce a harmonogramu výchovného
poradcu, profesijnej orientácie a voľby povolania.
10.9.2012
2. Dokompletizovať archiváciu dokumentácie žiakov, ktorí
ukončili dochádzku na ZŠ v júni 2010.
14. 9.2012
Október:
3. Príprava nástenky s profesijnými informáciami
25.9.2012
4. Preradenie žiakov z 8. do 9. ročníka v Proforiente
28.9.2012
1. Kolektívne , skupinové a individuálne pohovory so
žiakmi o predbežných počtoch prijímania žiakov
na stredné školy a SOU
priebežne VP
2. Zisťovať a zaevidovať do programu Proforient zmeny
voľby povolania žiakov
priebežne VP
3. V spolupráci s triednymi učiteľmi realizovať návrhy
27
na psychologické vyšetrenia problémových žiakov
a nerozhodnutých žiakov
4. Zabezpečiť propagačný materiál na nástenku
November:
priebežne VP
1. Spresniť údaje o voľbe povolania žiakov a zapracovať
ich do programu Proforient. Zaslať ich mailom na PPP
15.11.2012
2. Pohovory so žiakmi, ktorí sa hlásia na školy s talentovou
skúškou
30. 11. 2012
3. Individuálne pohovory so žiakmi telesne alebo zdravotne
oslabenými
4. V rámci dňa otvorených dverí na jednotlivých SŠ a SOU
zabezpečiť účasť žiakov i s rodičmi
priebežne VP
5. Rozbor problémov žiakov, ktorí absolvovali psychologické
vyšetrenie a konzultácia návrhov a opatrení
priebežne VP
December:
1. Pohovory s rodičmi žiakov končiacich šk. dochádzku
priebežne VP
2. Informácia žiakov ôsmeho ročníka o možnosti štúdia na
bilingválnych stredných školách cudzie jazyky
3. Evidovať možnosť štúdia na druhých školách, získať
podklady pre druhú prihlášku
20. 12. 2012
4. Postupne vypracovávať druhé prihlášky, poprípade
tretie prihlášky žiakom, ktorí sa podrobia talentovej skúške
do 14.12. 2012
Január:
1. Zabezpečiť schôdzu rodičov žiakov končiacich šk. dochádzku,
prizvať výchovných poradcov zo stredných škôl a SOU
do 15. 1. 2013
2. Kontrola prihláškového materiálu a príprava celkovej analýzy
podľa vyplnených prihlášok
priebežne VP
3. Pokračovať v individuálnych pohovoroch s problémovými
žiakmi a nadviazať kontakt s ich rodičmi
28
4. Zhodnotiť polročnú prácu a výsledky na úseku profesijnej
orientácie a poradenstva .Oboznámiť vyučujúcich na
pedagogickej rade.
21. 1.2013
Február:
1. Vyzbierať prihlášky od žiakov, ktorí sa hlásia na školy, kde
sa vykoná talentová skúška
5. 2. 2013
2. Dopísať do prihlášok známky z prvého polroku a zmeny
informácií
do 15. 2. 2013
3. Odoslať prihlášky na školy, kde sa vykoná talentová skúška
do 20. 2.2013
4. Príprava žiakov na Monitor 9
vyučujúci /S,M/
Marec:
1. Odovzdať prihlášky rodičom k podpisu a potvrdeniu prihlášky
detským pediatrom
do 5. 2. 2013
2. Oboznámiť žiakov s výsledkami monitoru, zapísať ich do
programu Proforient
priebežne VP
3. Prekontrolovať či žiaci dostali pozvánky na talentové skúšky
priebežne VP
4. Zákonný zástupcovia /rodičia/ odovzdajú potvrdenú a podpísanú
prihlášku VP a riaditeľovi školy na podpis
do 28. 3. 2013
Apríl:
1. Odoslať prihlášky na stredné školy a SOU
do 15. 4. 2013
2. Sledovať postupné prichádzanie pozvánok na prijímacie
pohovory
priebežne VP
3. Odoslať prihlášky na osemročné gymnáziá
do 10. 4. 2013
4. Sledovanie príchodu pozvánok na prijímacie skúšky
prípadne oznámení prijatia bez prijímacej skúšky
do 30. 4. 2013
Máj:
1. Sledovať priebeh a úspešnosť žiakov pri prijatí na SŠ a SOU
29
2. Previesť individuálne pohovory s rodičmi žiakov, ktorí
neuspeli na SŠ
priebežne VP
3. Spracovať štatistiku výsledkov prijímacích skúšok
do 20. 5. 2013
4. Zabezpečiť presuny prihlášok neprijatých žiakov na iné školy
do 30. 5. 2013
5. Získať podklady od žiakov ôsmeho ročníka k príprave a
vyplneniu vstupného dokladu
priebežne VP
6. Pripraviť prihlášky pre žiakov, ktorí budú absolvovať druhé
kolo prijímacích skúšok do konca mája
do 30. 5. 2013
Jún:
1. Sledovanie druhého kola prijímacích skúšok, spracovanie
podkladov pre správu o činnosti
2. Zistiť výsledky z prijímacích skúšok na osemročné gymnáziá
3. Ukončiť vyplnenie vstupných dokladov žiakov ôsmeho ročníka
a pripraviť ich na odoslanie na PPP
do konca júna
4. Ukončiť rozmiestňovací proces, štatistiky a hlásenia
5. Vypracovať hodnotiacu správu a zaarchivovať písomné materiály
do konca júna
priebežne výchovný poradca
Za plnenie týchto úloh a dodržanie harmonogramu zodpovedá
riaditeľovi školy
výchovný poradca Mgr. J. Petríková
Mgr. J. Petríková
30
Vyhodnotenie projektu Škola podporujúca zdravie za rok 2012/2013
Plán projektu ŠPZ vychádzal z Pedagogicko-organizačných pokynov Ministerstva
školstva SR pre školský rok 2012/2013 a z dokumentov Vlády Slovenskej republiky
o prioritách nášho Národného programu podpory zdravia.
Cieľom nášho projektu je vytvárať a udržiavať zdravé prostredie v škole, zdravé medziľudské
vzťahy, dohliadať na zdravé stravovanie a životný štýl žiakov a najmä predchádzať prejavom
šikanovania, rasizmu a xenofóbie v žiackych kolektívoch.
Zameriavame sa na ochranu zdravia detí aj dospelých, na vytváranie zdravej klímy v škole a na
vytváranie si návykov zdravého životného štýlu. Vytvárame aktivity zamerané proti
škodlivosti fajčenia a vplyvu alkoholu a návykových látok.
Prostredníctvom žiackeho parlamentu - tento rok pod vedením Renáty Balážikovej
a aktivistov Zóny M sme sa zapájali do aktivít a organizácie života školy. Žiaci pomáhali pri
rôznych výstavách, besedách, zberoch a zbierkach, karnevale a Dni otvorených dverí.
V rámci zdravotnej výchovy sme usporiadali výstavu zdravej výživy a výživových doplnkov .
Žiaci absolvovali preventívnu prehliadku u stomatológa. V školskej jedálni je podávaná
vyvážená strava doplnená ovocím a zeleninovými šalátmi ako aj mliečnymi výrobkami.
Žiaci tretích a štvrtých ročníkov chodili na kurzy plávania. Žiaci 4.A a 4.B strávili týždeň
v Škole v prírode pod Sitnom. Žiaci siedmeho ročníka sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku.
Enviromentálnu výchovu sme zahrnuli do učebných osnov všetkých predmetov. Žiaci 1. Aj 2.
Stupňa sa zúčastnili množstva enviromentálnych podujatí ( Prenos žiab na Striebornici, čistenie
okolia Váhu, čistenie lesa nad Moravanmi) Deti vedieme k ochrane prírody – žiaci 1. stupňa
zachránili dvoch netopierov ( 1 bol odovzdaný do Stanice záchrany ohrozených druhov
v Ratnovciach)
V oblasti humanizácie vzťahov sme vytvárali kľudné a tvorivé prostredie. Zbierkou vrchnákov
z plastu sme podporili humánny čin na pomoc ochrnutému dievčatku.
Pracovníci školy sa stretli na spoločenských stretnutiach, výletoch a športových aktivitách.
Širokú verejnosť informujeme o dianí v škole na stránkach školského časopisu
a webových stránkach školy.
Žiacky parlament: členmi sú zástupcovia tried 3. až 9. ročníka ZŠ
Renáta Balážiková – predseda
Bibiána Hanicová – podpredseda
Gregor Koprna – kultúrny a športový referent
Dominika Girethová – zdravotník
Daniela Kusá – zdravotník, kultúrny referent
Zoznam akcií v školskom roku 2012/2013:
Deň úcty k starším
Výstava zdravej výživy
Svetový deň zvierat
Na kolesách proti rakovine
Halloween
Besedy - Polícia, drogy, návykové látky
Mikuláš
Deň otvorených dverí a Vianočné trhy
Posedenie pri kapustnici
Výroba darčekov pre budúcich prváčikov
Návšteva budúcich prvákov v škole
31
Fašiangový karneval
Valentínska pošta
Deň učiteľov – divadelné predstavenie
Beseda s políciou
Deň narcisov – zbierka
Deň belasého motýľa – zbierka
Skleróza multiplex – zbierka
Výstavy a besedy v knižnici
Zbierka plastových vrchnákov za účelom rehabilitácie chorej Lauriky
Škola v prírode
Oslava Dňa detí
Ukončenie žiackeho parlamentu a protidrogového krúžku v šk.r.2012/2013
V Piešťanoch dňa 27. júna 2013
Mgr. Lenka Kaffelová
Koordinátor ŠPZ
Vyhodnotenie protidrogovej prevencie za školský rok 2012/2013
Úlohou plánu i v tomto školskom roku bolo v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa zabezpečiť
aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi.
Postupovali sme podľa školského plánu prevencie na rok 2012-2013
Zamerali sme sa najmä na prevenciu rizikového správania žiakov v období dospievania,
šikanovania.
Prevenciu drogových závislostí sme sa snažili realizovať ako integrálnu súčasť výchovno –
vzdelávacieho procesu.
V rámci prevencie sme propagovali zdravý životný štýl, organizovali voľno –časové aktivity,
športové aktivity a vzdelávanie v oblasti zdravej výživy.
Priebežne sme monitorovali správanie sa detí a ich zmeny.
Uskutočňovali sme aktivity v rámci prevencie závislostí a javov.
Prevencia bola realizovaná aj v rámci výchovných predmetov ako etická výchova, výtvarná
výchova, zemepis, biológia, ale aj na spoločných podujatiach a koncertoch, či verejných
vystúpeniach. Využívali sme videoprogramy, CD, internet atď.
Spoluprácovali sme s CVPP a PPP pre ZŠ.
Informovali
sme rodičov o rizikách závislosti a sociálnej patológie na triednyh
a celoškolských stretnutiach rodičov i pri osobných konzultačných stretnutiach.
Boli použité hlavné metódy a formy práce:
- rozhovory, besedy, ankety, dotazník,
- vhodné využitie protidrogových tém vo všetkých vyučovacích predmetoch,
- práca na triednických hodinách a v záujmových útvaroch mimo vyučovania,
32
- práca s internetom a počítačovými programami, návšteva www stránok s protidrogovou
tematikou,
- organizovanie zábavno-náučných a športových popoludní, súťaže medzi triedami,
- nástenky, plagáty, výstavky,akcie organizované žiackym parlamentom
Všeobecné
úlohy
boli
realizované:
v spolupráci s triednymi učiteľmi a zákonnými zástupcami žiakov sme sa snažiť o včasné
podchytenie, poradenstvo a sprostredkovanie, korigovanie rizikových prejavov v správaní.
Drogové závislosti v istom smere možno považovať za dôsledok stresových situácií
vyvolaných citovou neuspokojenosťou, duševnou prázdnotou, nedostatkom, či stratou zmyslu
života. Ak na túto situáciu existuje liek, tak je to práve citová výchova. Je to úloha pre celý
pedagogický kolektív, kedy sa musíme spoločne snažiť o výchovu k humanizácii a tolerancii v
žiackych kolektívoch aj v budúcnosti.
Úlohou koordinátora bolo, okrem iného, zabezpečiť pre kolegov pedagógov propagačný a
metodický materiál. Napríklad z akreditovaného kontinuálneho vzdelávania s názvom“
Výchovnopreventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násilu – Srdce na
dlani/príručky, filmy, CD, vzdelávací materiál z oblasti prevencie, integrovaných a oslabených
žiakov, patologických javov atď./Zúčastnil sa školení prevencie závislostí a patologických
javov v Centre pedagicko –psychologickej poradne. Poznatky boli využité v spolupráci so
školským psychológom a výchovným poradcom.
V súlade s Dohovorom o právach dieťaťa bolo monitorovanie správanie sa detí a ich zmeny
a zabezpečenie ich ochrany. V zmysle Listiny ľudských práv sme sa sa snažili o eliminovanie
všetkých foriem diskriminácie a segregácie akejkoľvek skupiny žiakov v škole.
V zmysle úloh Národného programu prevencie sme sledovali prejavy rizikového správania sa v
rámci dospievania. K tejto problematike sme sa snažili pozývať odborníkov z radov
psychológov a lekárov.
V rámci vypracovaných opatrení na zamedzenie šikanovania sme sa snažili o zvýšenie pocitu
bezpečnosti u žiakov a rodičov, prípady oprávneného podozrenia sme preventívne riešili.
V tejto problematike bol nápomocný žiacky parlament.
V zmysle Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011 – 2014 sa
zameráli na preventívne aktivity a zvyšovanie informovanosti našich žiakov v tejto oblasti.
/Mest. Polícia-prednášky/
Prevencia kriminality na našej škole vyplýva z Národného programu starostlivosti o deti
a dorast v Slovenskej republike na roky 2008 – 2015. Tu sme tiež spolupracovali s MsP
Piešťany./9. ročníky sa zúčastnili prednášok- 8.ročníky o nelátkových závislostiach, o šikane.
7 ročníky – drogy, závislosti. 6 ročníky- alkoholizmus.
5 ročníky- škodlivosť
fajčenia,tabakizmus/
Na hodinách výchov bolo realizované vzdelávanie k ľudským právam. Deti si osvojili
vedomosti a zručnosti, postoje, ktoré sú dôležité na podporovanie ľudskej dôstojnosti,
informovanej a nezávislej participácie na vývoji demokratickej spoločnosti a to v súlade
s hodnotami, ako sú ľudské práva, rovnosť, pluralita a spravodlivosť.
Koordinátor prevencie na škole: Mgr. D. Netriová
33
Vyhodnotenie plnenia Plánu výchovy k manželstvu a rodičovstvu
v školskom roku 2012/2013
Koordinátor : Mgr.Obstová Zita
Pedagogickí pracovníci plnili vytýčený cieľ zameraný na výchovu sociálne, morálne
a emocionálne zrelých osobností,ktoré budú schopné konať a správať sa v súlade s etickými
normami a hodnotami uznávanými danou
spoločnosťou v sexuálnom, ,manželskom a rodinnom živote.
Žiakom boli poskytované systematické poznatky na odbornej úrovni, boli orientovaní na
ušľachtilé hodnoty manželského a rodinného života , bola im poskytnutá pomoc pri riešení ich
problémov. Žiaci boli vedení k správnej orientácii v javoch dnešnej kultúry tak, aby sa mohli
slobodne rozhodovať o vlastnom životnom štýle
a zároveň prebrali za seba a svoje konanie zodpovednosť.
Na prvom stupni boli témy Výchovy k manželstvu a rodičovstvu realizované v predmetoch
prvouka a prírodoveda, na hodinách čítania, v rámci výchovných predmetov a na triednickych
hodinách. Ťažiskom bola etická a náboženská výchova. Vhodne boli využívané témy
z projektu Cesta k emocionálnej zrelosti a doporučené témy k určenému obsahu. Pedagogickí
pracovníci formovali sociálne zručnosti v interakcii s inými, rozvíjali sebavedomie
a zodpovednosť, poskytli prvotné informácie o vzniku a vývine ľudského jedinca, o zmenách
v puberte.
Na druhom stupni ťažiskom výchovy k manželstvu a rodičovstvu bola etická a náboženská
výchova, prírodopis ,občianska výchova, literárna výchova a triednicke hodiny. Pedagogickí
pracovníci sa zamerali predovšetkým na sebauvedomenie každého žiaka, na rozvíjanie
tolerancie a zodpovednosti, na pochopenie lásky ako základnej zložky sexuality. Dostatočná
pozornosť bola venovaná poukázaniu na negatívny vplyv drogových závislostí na sexuálne
a reprodukčné zdravie. Tiež bol využívaný projekt Cesta k emocionálnej zrelosti a práca
v multimediálnej učebni v oblasti sexuálnej výchovy. Uskutočnila sa beseda žiačok 9.ročníka
s gynekológom MUDr.Glesom. Zapojili sme sa do písania príbehov Detský čin roka 2013.
Úzko sme spolupracovali so školskou psychologičkou a rodinou.
Piešťany, 26.6.2013
Obstová Zita
Správu vypracovala :
34
5. Školský vzdelávací program
ŠtVP +ŠkVP
Vzdelávacia
oblasť
Jazyk
a komunikácia
ročník
Predmet
Slovenský jazyk
a literatúra
ŠkVP
prvý cudzí
jazyk-AJN, NEJ
ŠkVP
druhý cudzí
jazyk-NEJ , FRJ,
RUJ, ANJ
ŠkVP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
8/8/8
6/6
6/6
6/6
4/4/4
5/5
5/5
5/5/5
5/5
2/2/2
2/2
3/3
2/2
1/1/1
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3/3
3/3
48
1/0
1/1
1/0
1/1
1/0/0
1/1/1
1/1
10
9
1/1
1/1
1/1/1
1/1
9
1/1/1
3/3/3
2/2
Človek
a príroda
prírodoveda
ŠkVP
vlastiveda
ŠkVP
fyzika
ŠkVP
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
Človek
a spoločnosť
Človek
a hodnoty
0/1/0
1
1/1
2/2/2
2/2
6
3
6
2
12
1/1
1/1/1
2/2
9
1/1
12
2/2
10
14
5
1/1/1
chémia
ŠkVP
biológia
1/1/1
1/1
1/1
1/1/1
ŠkVP
dejepis
ŠkVP
geografia
ŠkVP
1/1/1
1/1/1
1/1
1/1
1/1/1
1/1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1/1
1/1/1
1/1/1
1/1/1
1/1/1
občianska
náuka
ŠkVP
1/1/1
1/1
1/1
1/1/1
Etická
výchova/náboženská
výchova
1/1/1
1/1
1/1
1/1
1/1/1
1/1
1/1
matematika
ŠkVP
Cvičenia z Ma.t.
Informatika
4/4/4
0
4/4
0
3/3
3/3
3/3/3
3/3
4/4
4/4/4
1/1
2/2
2/2/2
2/2
1/1
1/1/1
0/0/1
0
0
1/1/1
1/1
1/1
1/1/1
ŠkVP
Informatická
výchova
1/1
1/1
1/1
12
10
10
1/1
2
19
1/1
2
5/5
77
1/1/1
ŠkVP
Matematika a
práca
s informáciami
117
23
Cvičenia zo SJL
Príroda
a spoločnosť
Spolu
21
1
5
1/1
7
1/1
6
1/1
2
ŠkVP
Človek a svet
práce
Pracovné
vyučovanie
ŠkVP
svet práce
ŠkVP
1/1
0/1
35
4
1/1
Technika
ŠkVP
Umenie
a kultúra
Zdravie
a pohyb
Tvorba
životného
prostredia
výtvarná
výchova
ŠkVP
hudobná
výchova
ŠkVP
výchova
umením
ŠkVP
Telesná výchova
3
1/1/1
1/1/1
1/1
1/1
1/1/1
1/1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1/1
0/1
1/1/1
1/1
1/1/1
1/1
4
1/1
16
1/1
7
16
3
1/1/1
2/2/2
2/2
2/2
18
2/2
Telesná
a športová
výchova
ŠkVP
2/2/2
2/2
2/2
2/2/2
2/2
SPOLU ŠtVP
SPOLU ŠkVP
17/17/17
5/5/5
18/18
5/5
20/20
5/5
21/21
5/5
20/20/20
6/6/6
22/22
6/6
25/25
7/7
25/25/25
7/7/7
24/24
5/5
SPOLU ŠkVP+ŠtVP
22/22/22
23/23
25/25
26/26
26/26/26
28/28
32/32
32/32/32
29/29
36
24
566
6. Počet zamestnancov a kvalifikačné predpoklady pedagogických
zamestnancov
V školskom roku 2012/2013 pracovalo na škole spolu: 54 zamestnancov, z toho:
- pedagogických zamestnancov:
38
- nepedagogických zamestnancov:
7
- zamestnanci školskej jedálne:
8
- školská psychologička
1
7. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy




kvalifikačné štúdium ANJ - 1 vyučujúca 1. stupňa,
Modernizácia vo vyučovacom procese - 4 učitelia
Aktualizačné vzdelávanie – 15 učiteľov
Adaptačné – 1 učiteľ
8. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
Pora
die
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
NÁZOV AKCIE
14.
Vianočné trhy
LVK
Halloween
Výstava – „Zdravá výživa
Mikuláš deťom, 1.-4.r
Exkurzia – Nitra, , 4.A,4.B
Exkurzia – Bratislava, , 7.B, 9.
B
Exkurzia -Košariská, Bradlo,
Hlboké, 6.A, 5.B
Exkurzia –Havran, 7.A
Exkurzia – Bzince pod
Javorinou, 5.C
Exkurzia – Vianočná Viedeň
Svetový deň jazykov 6.A, 5.C
„Piešťany očami detí“- výtvar.
súťaž
Príbehy z Piešťan –liter. súť.
15.
Športový turnaj vo vybíjanej
16.
Znak mesta Piešťany – mozaika
17.
Naše mesto – projekt z VLA
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Organizátor
Miesto konania
Počet detí
ZŠ Mojmíova
ZŠ Mojmírova
ZŠ Mojmírova
ZŠ Mojmírova
ZŠ Mojmírova,
ZŠ Mojmírova,
ZŠ Mojmírova
ZŠ Mojmírova
Homôlka
ZŠ Mojmírova
ZŠ Mojmírova
ZŠ Mojmírova
Nitra
Bratislava
450
37
26
267
190
45
45
ZŠ Mojmírova,
Košariská, Bradlo,
Hlboké
Havran
Bzince pod Javorinou
50
Viedeň
ZŠ Mojmírova
ZŠ Mojmírova
45
36
130
ZŠ Mojmírova
11
ZŠ Mojmírova
60
ZŠ Mojmírova
23
ZŠ Mojmírova
40
ZŠ Mojmírova,
ZŠ Mojmírova
ZŠ Mojmírova
ZŠ Mojmírova
Mgr. Šišková,
vyučujúci VYV
Mgr. Chlepková ,
vyuč. SJL
Mgr. Kaffelová,
vyuč. TEV
Mgr. Sobotová,
vych. ŠKD
Mgr. Holíková,
37
26
25
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
Prečo mám rád PN – výtv. súť.
Chránené dreviny
v piešťanských parkoch
Piešťanské múzeá
Mgr. Šišková
Mgr. Kazík
Mgr. Madlová
48
50
35
Poviedky z Piešťan
Piešťany očami detí“- výtvar.
súťaž
Odev regiónu Piešťan
Naše mesto -literárna tvorba
Vedomostný kvíz o PN- v ANJ
História rodu Winterovcov a
kúpeľov
Mesto v ktorom sa vzdelávam
mojimi očami
Návšteva múzea
Mgr. Kovaliková
Mgr. Petríková
Múzeá mesta
Piešťany
ZŠ Mojmírova
ZŠ Mojmírova
Mgr. Kovaliková
Mgr. Petrášová
Mgr. Ďugová
Mgr. Kovaliková
ZŠ Mojmírova
ZŠ Mojmírova
ZŠ Mojmírova
ZŠ Mojmírova
21
24
27
21
Mgr. Bolješik
ZŠ Mojmírova
27
Mgr. Gregoričková
24
Geografia Piešťan a okoliaprojekty
Turistické vychádzky po
Piešťanoch a okolí
Mgr. Netriová
Balneologické
múzeum
ZŠ Mojmírova
Turistický krúžok,
vychovávateľky
ŠKD
Mgr. Kollár
Piešťany a, Havran,
Ahoj
40
ZŠ Mojmírova
70
Mgr. Macová
Mgr. Uherčík
Vyučujúce cudzích
jazykov / ANJ,
FRJ, NEJ, RUJ/
Mgr. Chlepková
ZŠ Mojmírova
Vavrová, Čaničová,
Drahová
Kaffelová
Babulíková
Kollárová, Obstová
Madlová, Škyrtová
Bolješik, Petrášová
ZŠ Mojmírova
ZŠ Mojmírova
ZŠ Mojmírova
12
36
250
Počúvadlo
ZŠ Mojmírova
Bojná
37
180
51
27
25
42
25
25
Uherčík, Žačok
Kazík, Kollár
Švecová, Ďugová
Blahunková
Klčová
Bojná
Trenčín
Bradlo, Beckov
Beckov, Čachtice
Kostolec, Nový
Zéland
Výtoky
Trenčín, Bradlo
Bratislava
Rakúsko
Havran
Madlová
ZŠ Mojmírova
30
Ako sa žilo v Piešťanoch beseda
Piesne z regiónu - súťaž
Turnaj v stolnom tenise
„ Sprievodca mestom Piešťany“informátor v cudzích jazykoch
Škola v prírode
Fašiangový karneval
Exkurzie a výlety -
Výstava – Predmety
z odpadového materiálu – Deň
Mgr. Kovaliková
ZŠ Mojmírova
Mestské parky
38
35
45
60
34
24
25
42
13
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
Zeme
Výstavy: Poznaj a chráň – Huby
a ihličnany
Veľkonočné zvyky a tradície –
besedy, výstavy
Energia 3. tisícročia - exkurzia
Zber papiera
Dopravná výchova
Dopravná výchova
Environmentálna výchova –
Triedenie odpadových surovín
Vitajte, predškoláci
Deň otvorených dverí
Vianočné trhy
Vianočné besiedky pre rodičov
Projekt Afrika
Na kolesách proti rakovine
Piešťany čítajú deťom
Divadelné predstavenie- Divadlo
J. Palárika Trnava, 3.A,B
Divadelné predstavenie Divadlo J. Palárika Trnava , 7.A,
8.B
Divadelné predstavenie , SND
Bratislava, 5.C,6.A
Beseda- Čas premien -6.ročník
Vianočný koncert
Deň otvorených dverí
Divadelné predstavenie –DAB
Nitra 8.A, 9.A
Divadelné predstavenie –DAB
Nitra 4.A, 4.B
Mladý hasič a záchranár
Výstava AHA HELE
Osmijankove tvorivé dielne
Mikulášske putovanie za knihou
Deň zdravia a výživy
Výchovný koncert- Vzdravom
tele, žiť je skvelé
Beseda s Braňom Jobusom
Les ukrytý v knihe - beseda
Pobozkaj ropuchu
Divadelné predstavenie - 3.A, B
Madlová
Triedni učitelia
ZŠ Mojmírova
ZŠ Mojmírova
50
459
Bolješik, Škyrtová
ZŠ Mojmírova
ZŠ Mojmírova
ZŠ Mojmírova
ZŠ Mojmírova
Jaslovské Bohunice
ZŠ Mojmírova
Mesto Piešťany
DI- Vrbové –Čerenec
ZŠ Mojmírova
35
460
450
80
460
ZŠ Mojmírova
62
ZŠ Mojmírova
ZŠ Mojmírova
ZŠ Mojmírova
ZŠ Mojmírova
Dom umenia
Mestská knižnica
DJP Trnava
120
450
180
460
130
130
43
ZŠ Mojmírova
DJP Trnava
45
ZŠ Mojmírova
DJB Nitra
43
Bratislava
ZUŠ
Stredné školy
29
300
34
ZŠ Mojmírova
ZŠ Mojmírova
Dom umenia
Stredné školy
v Piešťanoch
DAB Nitra
ZŠ Mojmírova
DAB Nitra
42
ZPO PN
MsK PN
MsK PN
Kníhkupectvo
„ Centrum knihy“
SOŠZ PN
LETart
Mestský park
Mestská knižnica
Mestská knižnica
Kníhkupectvo
66
48
30
30
SOŠZ PN
Fontána
50
130
MsK Piešťany
MsK Piešťany
ŽiWell
ZŠ Mojmírova
ZŠ Mojmírova
ZŠ Mojmírova
Striebornica
SND Bratislava
65
80
50
42
ZŠ Mojmírova, MŠ
Staničná, MŠ
Zavretý kút
ZŠ Mojmírova
ZŠ Mojmíova
Triedy 1. -4. roč
ZŠ Mojmírova
Mesto Piešťany
Mestská knižnica
ZŠ Mojmírova
39
35
Výchovný koncert –
Bezsvedomie
Výstava – Motýle a chrobáky...
Výchovný koncert- Hudba časov
Beseda- Tabakizmus
Beseda - Alkoholizmus
Beseda - Nelegálne drogy
Beseda – Domáce násilie
Divadelné predstavenie – 8. A,
6.A
Čitateľský maratón
OLKS –účasť v sprievode
Deň narcisov - zbierka
Deň zvierat - zbierka
Skleróza multiplex - zbierka
Čistenie sídliska – Deň Zeme
Deň ZemeDivadelné predstavenie -5.C,
6.A
LETart
Fontána
200
MsK Piešťany
MsP Piešťany
MsP Piešťany
MsP Piešťany
MaP Piešťany
ZŠ Mojmírova
MsK Piešťany
Fontána
ZŠ Mojmírova
ZŠ Mojmírova
ZŠ Mojmírova
ZŠ Mojmírova
DAB Nitra
25
240
70
53
54
95
43
MsK Piešťany
MsKS
Liga proti rakovine
Sloboda zvierat
Skleróza multiplex
Mesto Piešťany
SZŠ Piešťany
ZŠ Mojmírova
ZŠ Mojmírova
Mesto Piešťany
ZŠ Mojmírova
ZŠ Mojmírova
ZŠ Mojmírova
Sídlisko A. Hlinku
SZŠ Piešťany
SND Bratislava
210
130
460
460
460
95
50
43
97.
Divadelné predstavenie v ANJ
ZŠ Mojmírova
100
98.
99.
Divadelné predstavenie -9.A, 8.A
ZŠ Mojmírova
ZŠ Mojmírova
Divadel. Centrum Martin
DJB Nitra
SND Bratislava
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
Divadelné predstavenie -8.B,
7.A
43
43
9. Projekty
Porč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
NÁZOV VYPRACOVANÉHO
PROJEKTU
Oblasť vzdelávania
Otvorená škola -Infovek
Škola podporujúca zdravie
Mliečna liga
Detský čin roka
Ovocie do škôl- Poľnohospodárska
agentúra
Výchova
k manželstvu
a
rodičovstvu
Protidrogová prevencia
Cieľ projektu
Skvalitnenie IKT
Zdravý životný štýl
Zdravý životný štýl
Zdravá výživa a pitný režim
Meno pedagógagaranta projektu
Mgr. Žačok
Mgr.Žačok
Mgr. Kaffelová
Mária Kaclíková
Mgr. Obstová
Mgr. Kollár
Mgr. Obstová
PEER PROGRAM
40
Mgr. Netriová
10. VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI
10. 1 Inšpekčná činnosť
V školskom roku 2012/2013 /v dňoch 14.01.2013 a 16.01.2013/ bola v našej škole vykonaná
inšpekcia, ktorej predmetom bol Súlad školského vzdelávacieho programu so štátnym
vzdelávacím programom v základnej škole. Inšpekciu vykonali inšpektorky ŠIC Trnava.
10. 2 Finančná kontrola
V období od 23.1.2013 do 04.02.2013 sa uskutočnila u nás finančná kontrola zameraná na
plnenie Zákona 502/2001 v účtovných dokladoch za obdobie od 01.7.2012 do 31.12.2012.
10. 3 Vnútroškolská kontrola
Cieľom vnútroškolskej kontroly je získanie objektívnych informácií o úrovni a výsledkoch
práce zamestnancov školy a konzultačno-poradenská služba v záujme odstránenia nedostatkov.
Zameranie vnútroškolskej kontroly:
 priama hospitačná činnosť na vyučovacích hodinách,
 kontrola pedagogickej dokumentácie (úroveň jej vedenia, vecnosť a správnosť zápisov),
 rozbor žiackych písomných prác,
 účasť na zasadnutiach MZ a PK,
 účasť na akciách žiakov,
 účasť na zasadnutí Žiackeho parlamentu,
 riaditeľské vedomostné testy,
 kontrola interiéru a areálu školy,
 účasť na RZ podľa potreby,
 riadené rozhovory so žiakmi, rodičmi, vyučujúcimi a ostatnými zamestnancami školy.
Priama hospitačná činnosť vo výchovno-vyučovacom procese je rozdelná podľa aprobácie
(príbuznosti) medzi riaditeľom a zástupkyňami školy nasledovne:
Riaditeľ školy - spoločensko-vedné predmety, jazyky
Zástupkyňa pre primárne vzdelávanie – Primárne vzdelávanie a ŠKD
Zástupkyňa pre nižšie sekundárne vzdelávanie a II. stupeň – prírodovedné predmety
Výchovno-vzdelávací proces kontrolovalo vedenie školy hospitačnou činnosťou. Túto sme
rozdelili na kontrolnú, orientačnú a tematickú. Kontrola obsahovala plnenie základných
povinností pracovníkov vyplývajúcich z pracovného poriadku, úroveň a výsledky výchovnovyučovacieho procesu vrátane výchovy mimo vyučovania. Kontrolovali sme aj dodržiavanie
pedagogického taktu vo vzťahu učiteľ – žiak, aby bol v súlade s „Dohovorom o právach
dieťaťa“. Na škole využívame v tomto smere rozhovory, nepriame a priame pozorovanie,
41
účasť na zasadnutiach MZ a PK, riaditeľské previerky (SJL a MAT), kontrolu povinnej
dokumentácie, úroveň dozorov, správanie žiakov, kontrola dochádzky pedagogických
a nepedagogických pracovníkov, dodržiavanie pracovného poriadku a plnenie svojich
povinností vyplývajúcich z pracovnej náplne. NUCEM vykonal v 9. ročníkoch MONITOR
z matematiky a zo slovenského jazyka, Prípravné testovanie 9. ročníkov KOMPARO
z matematiky a zo slovenského jazyka.
Výsledky MONITORU 9 v šk .r. 2012/2013
MATEMATIKA
Počet žiakov riešiacich
test
Priemerný počet
získaných bodov na žiaka
Úspešnosť celkovo v %
35
11,89
59,43
Počet žiakov riešiacich
test
Priemerný počet
získaných bodov na žiaka
Úspešnosť celkovo v %
35
17,57
66,14
Percentil školy: 48,02
SLOVENSKÝ JAZYK
Percentil školy: 66,14
42
11. PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY
ŠKOLY
Objekt školy tvoria pavilóny „A“, „B“, v ktorých sa nachádza 22 tried, pavilón mimoškolskej
činnosti (školský klub detí) spojený s vývarovňou a jedálňou a telocvičňa. K areálu školy patria
aj 2 samostatné ihriská, bežecký atletický ovál a multifunkčné ihrisko s umelým povrchom.
V nevyhovujúcom stave sú okenné rámy v pavilónoch, podlahy v triedach a vonkajšia omietka
budov. Areál školy nie je oplotený, do objektu vnikajú cudzie osoby a páchajú škody na
majetku školy. Nevyhovujúce sú aj sociálne zariadenia školy elektrorozvody a tabule
v triedach.
12. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti
Mzdy a poistné
Prevádzka
Hmotná núdza
Dopravné
Vzdelávacie poukazy
Vlastné príjmy
Príjmy z predaja služieb /Banka/
2 % dane
Žiaci zo soc. nevýhod. prostredia
Za úspech žiakov
Dotácia
400379,39
139932,46
948
7742,54
12904
55717,82
7020
3537,99
200
V minulom školskom roku boli použité finančné prostriedky v nasledujúcich oblastiach:
- z prostriedkov ZRŠ boli doplnené kabinety, Cj, Tv, ŠKD, Hv, bol zakúpený školský nábytok
do tried I stupňa;
- z rozpočtu školy boli vykonané nasledujúce práce: pravidelné revízie plynových zariadení,

elektrospotrebičov, hasiacich prístrojov a telocvičného zariadenia;
čistenie žľabov a kanalizácie, pravidelné kosenie, maliarske práce v ŠJ a kuchyni, oprava
čerpadiel v pavilóne „B“, oprava konvektomatu a veľkokuchynského zariadenia, zakúpenie
pracovných odevov a ochranných prostriedkov. Bola vykonaná oprava zatekajúcej strechy
a telocvični. Pre potreby školy boli zakúpené 3 ks počítačov, do PC učební 3 ks žiackych
počítačov, 3 CD prehrávače, 2 ks dataprojektorov.
43
13. Koncepčný zámer rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie
jeho plnenia











pokračovali sme systéme vyučovanie cudzích jazykov v triedach s RvCJ
od 3. Ročníka sa vyučuje predmet práca s počítačom ako povinný predmet
pracovalo športové stredisko so zameraním na stolný tenis
žiakom 9. ročníka sme umožnili predprípravu na monitorovanie z MAT a SJL formou
testov Komparo
prijali sme opatrenia na zamedzenie náznakov šikanovania, agresívneho správania žiakov
ako aj možnosti prieniku drog do školy
sledovali a vyhodnocovali sme dochádzku žiakov, v náznakoch záškoláctva sme
postupovali podľa platných predpisov,
talentovaných žiakov sme zapájali do predmetových súťaží a olympiád
s integrovanými žiakmi sa pracovalo podľa individuálnych plánov a hodnotení boli podľa
platných predpisov – 21 začlenených žiakov
formou vzdelávacích poukazov sme zapájali žiakov do činnosti krúžkov – doučovacie,
cudzie jazyky, športové, internetový, turistický, džudo, atď.
žiaci pracovali v školskom parlamente a v projektoch Infovek , Zdravá škola, „projekt
Žiak“ – protidrogová prevencia
školská psychologička pracovala s deťmi vyžadujúcimi jej starostlivosť, spolupracovala
s rodičmi aj pedagógmi školy.
14. Oblasť, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a nedostatky

Škola dosahuje veľmi dobré výsledky v oblasti výučby cudzích jazykov, o čom svedčia
umiestnenia našich žiakov v olympiádach cudzích jazykov, tak isto výučba profilových
predmetov ( 100 %-ná kvalifikovanosť a odbornosť vyučujúcich) je na dobrej úrovni.
Využíva sa multimediálna učebňa, projektory v triedach, tablet + hlas. zariadenie.
 Testovanie 9 – lepšie výsledky zo Sj a M tesne pod celoslovenským priemerom.
 Škola reaguje na požiadavku súčasnosti – rozvíjať úroveň vedomosti v oblasti IKT.
 Starostlivosť o integrovaných žiakov – 21 žiakov.
 Dobrým výsledkom našej školy je úspešné, bezproblémové prijímanie našich žiakov na
stredné školy a ich ďalšie uplatnenie sa.
 Veľkú pozornosť venujeme rozvoju športovej zdatnosti žiakov. Zapájame žiakov do
športových súťaží
a v okresnej „Školskej športovej súťaži“ naša škola získala 2.
miesto.
Nedostatky:
 Veľkým problémom je náš školský areál, resp. jeho údržba – kosenie, likvidácia
opadaného lístia (množstvo stromov a kríkov), sneh v zimnom období a pod.
 Areál je neoplotený – vnikanie cudzích elementov.
 Škola nemá špeciálnu učebňu fyziky a chémie, nevyhovujúca školská knižnica.
 Vyhnité okenné rámy, nebezpečenstvo úrazu žiakov, vysoká energetická náročnosť.
 Nevyhovujúce tabule a podlahy v triedach, soc. zariadenie v pavilóne „B“ a „C“.
 Do dnešného dňa nebola vykonaná výmena nevyhovujúcich okenných rámov, prísľub –
vykonanie do konca kalendárneho roka 2013 z havarijného fondu MŠ SR.
44
15. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania
Dôsledným uplatňovaním psychohygienických zásad vo vyučovacom procese sme odbúravali
u žiakov stres, hlavne v období pred klasifikáciou. Dodržiavali sme plán písomných prác zo
SJL a MAT. Na ostatných predmetoch sme nerobili celohodinové písomné práce. Vzhľadom
na veľkú absenciu žiakov vedenie školy, Rada RZ a pedagogická rada sa riadi podľa
Metodického pokynu – zák. 281/2002 o zanedbaní povinnej školskej dochádzky:
a) neprítomnosť žiaka v škole ospravedlňuje jeho zákonný zástupca najviac 2 po sebe
nasledujúcich dní,
b) neprítomnosť viac ako 2 dni vyžaduje lekárske potvrdenie o chorobe, alebo iný úradný
doklad,
c) pod zanedbávaním povinnej školskej dochádzky na účely zastavenia prídavku na dieťa
rodičovi, sa rozumie stav, keď dieťa má neospravedlnenú neúčasť na vyučovaní
v kalendárnom mesiaci viac ako 15 vyučovacích hodín. Škola oznámi zanedbávanie
školskej dochádzky dieťaťa mestu, úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta
trvalého pobytu rodiča.
Ďalej sme vypracovali opatrenia pre neprospievajúcich a slabo prospievajúcich žiakov:
- doučovanie zabezpečí vyučujúci,
- pohovor s triednym učiteľom, výchovným poradcom, školskou psychologičkou a žiakom,
- pohovor triedneho učiteľa s rodičmi,
- vyšetrenie u školskej psychologičky.
V tomto školskom roku, ak žiak vymešká viac ako 150 hodín za polrok – žiak musí vykonať
komisionálne skúšky z predmetov okrem výchovných predmetov.
16. Voľnočasové aktivity školy
Záujmové krúžky
Por. č.
1.
Názov krúžku
Turistický
Vedúci krúžku
Mgr. Babulíková
2.
3.
4.
Turistický
Škola hrou
Basketbalový
Mgr. Obstová
Mgr. Čaničová
Mgr. Kollárová
5.
Basketbalový
Mgr. Šišková
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Zumba
Malý záchranár
Tvorivé písanie
Biblický -1.stup.
Branno-turistický
Cvič. v škole a v prírode
Výtvarný krúžok
Matem.jednoducho
Jazykové hry
Poznaj a chráň
Mgr. Kaffelová
Mgr. Vavrová
Mgr. Chlepková
Mgr. Gajdošech
Mgr. Drahová
Mgr. Netriová
Mgr. Petríková
Mgr. Bolješik
Mgr. Zemanová
Mgr. Madlová
16.
17.
Mediálna výchova
Turistický
Mgr. Kovalíková
Mgr. Uherčík
45
18.
Angličtina hrou
Mgr.Gregoričková
19.
20.
Rybársky
Gymnastický
p.Heler
Mgr. Klčová
21.
22.
23.
24.
Zábavná chémia
Školský časopis
Školský časopis
Spievanky, spievanky
Mgr. Berlanská
Mgr. Ďugová
Mgr. Žačok
Mgr.Macová
25.
26.
Výtvarný
Šikovníček
p.Kubešová;
Mgr. Sobotová
27.
28.
Pohybové hry
Dramatický
p.Klčová
Mgr. Grznárová
29.
30.
Športové hry
Šikovné ruky
Mgr. Vaculová
p.Veselá
17. Spolupráca s inými organizáciami
Škola aktívne spolupracovala v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a výchove mimo
vyučovania s týmito partnermi:
Mestský úrad Piešťany
Materské školy – Staničná, Zavretý kút
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
CvČ AHOJ –centrum
Základné školy v Piešťanoch
Stredné školy v Piešťanoch
Policajný zbor SR
Mestská polícia
Spolupráca so špecifickými organizáciami a združeniami – SČK, Slovenský zväz ochrancov
prírody, Združenie technických a športových činností, Motoristický klub, Požiarna ochrana,
Rybársky zväz, Zväz záhradkárov,
Športové kluby
Mestské kultúrne inštitúcie – Mestská knižnica, Dom umenia, Kino Fontána, výstavné siene,
Balneologická múzeum,...
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2012/2013 bola prerokovaná a schválená na zasadnutí pedagogickej rady dňa 28.08.2013.
Piešťany 30.10.2013
Mgr. Rudolf Kollár
riaditeľ školy
Rada školy pri Základnej škole, Mojmírova ulica 98, Piešťany prerokovala Správu
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2012/2013 na
svojom zasadnutí dňa 04.09.2013 a odporúča ju na schválenie.
Mgr. Margita Petrášová
Predseda RŠ
46
47
Download

SJL za šk. rok 2012 / 2013 - Základná škola Mojmírova 98