Informačná databáza okresu Dunajská Streda
I.
CHARAKTERISTIKA OKRESU
Mapa 1: Poloha okresu Dunajská Streda v Trnavskom kraji
Mapa 2: Mapa okresu Dunajská Streda s významnejšími sídlami a cestnými komunikáciami
Lokalizácia
Opíšte, v akom regióne (kraji, gravitačnej oblasti) sa okres nachádza, dopravnú dostupnosť okresu
(cesty, železnice), obyvateľstvo, hlavné hospodárske činnosti v okrese, konkurenčné výhody
a nevýhody, zdrojový potenciál napr. energetický – obnoviteľné zdroje a iné zdroje na podporu
hospodárskeho rozvoja, ľudský potenciál a pod.
Okres sa nachádza v Trnavskom kraji, v Podunajskom regióne, v gravitačnej oblasti mesta Bratislava
a s vysokým rozvojovým potenciálom. Okres má rozlohu 1 074,59 km², žije tu 117 884 obyvateľov a
1
priemerná hustota zaľudnenia je 110 obyvateľov na km² (údaje k 31. 12. 2013). Okres Dunajská
Streda zahrňuje 67 obcí – z toho 3 mestá.
Prirodzenú hranicu okresu tvorí rieka Dunaj a na severe Malý Dunaj. Dlhá južná hranica okresu je zároveň aj štátnou
hranicou s Maďarskou republikou.
Okres má bohaté prírodné a kultúrne dedičstvo (lužné lesy, geotermálna voda, úrodná pôda,
multikulturálne obyvateľstvo – 75% obyvateľstva má maďarskú národnosť). Okres má veľký turistický
potenciál, kvalitné podmienky ponúka na nasledovné nosné formy cestovného ruchu: a) Letná
rekreácia, pri vodných plochách založená na kúpaní a vodných športoch, hobby turizmus,
cykloturizmus, rôzne alternatívne tzv. soft formy cestovného ruchu, poľovnícky cestovný
ruch, rôzne športy. b) Mestský a kultúrny cestovný ruch. c) Vidiecky cestovný ruch a
agroturistika.
Dopravná infraštruktúra okresu je nevyhovujúca, väčšina cestných komunikácií potrebuje rozsiahlu
rekonštrukciu. Najvýznamnejší cestný ťah okresu je cesta I/63, ktorá je veľmi preťažená v dôsledku
intenzívnej dopravy na úseku Dunajská Streda – Bratislava (kde cez pracovné dni sú veľké zápchy,
zároveň často sú aj dopravné nehody). Dopravnú dostupnosť okresu by mala zlepšiť rýchlostná
komunikácia R7 (jej výstavba však stále sa posúva). Vo väčšine obcí nie je vybudovaná verejná
kanalizácia, hoci pod okresom sa nachádzajú najväčšie vodné zdroje Strednej- Európy (z toho dôvodu
bola prevažná časť okresu vyhlásená za chránenú oblasť prirodzenej akumulácie vôd Žitného ostrova).
Pre západnú polovicu okresu typická je zvyšovanie obyvateľstva v dôsledku suburbanizačných
procesov Bratislavy.
Od r. 2008 v dôsledku globálnej ekonomickej krízy a krízy ekonomiky Slovenska úroveň miery
nezamestnanosti v okrese Dunajská Streda výrazne vzrástla. V rámci Trnavského kraja okres
Dunajská Streda má najvyššiu mieru nezamestnanosti. Okres Dunajská Streda na základe
výšky priemerných miezd patrí medzi podpriemerné regióny Slovenska, príjmy tunajších
obyvateľov sú výrazne pod krajským a celoslovenským priemerom.
Okres Dunajská Streda by mohlo byť príťažlivým miestom pre potenciálnych investorov
v budúcnosti v dôsledku dobrej dopravnej polohy územia (v blízkosti miest Bratislava a Győr
[Maďarsko]), kvalitnej pracovnej sily a infraštruktúrnej vybavenosti (síce v dopravnej
vybavenosti územia chýba plánovaná rýchlostná komunikácia R7).
Súčasná výkonnosť ekonomiky okresu je mierne nižšia ako priemer Slovenska (čo naznačuje aj
ukazovateľ, ako priemerná mesačná nominálna mzda), avšak potenciál pre rozvoj hospodárstva
regiónu je veľmi veľký – do roku 2020 sa okres môže stať jedným z najrozvinutejších hospodárskych
centier Slovenska. Nevyhnutným činiteľom pre rozvoj regiónu je prílev zahraničných investícií (v roku
2013 najväčšiu zahraničnú investíciu realizovala švajčiarska firma Schindler rozšírením výroby a
výstavbou objektu v Dunajskej Strede a Kostolných Kračanoch, v ktorom bude vyrábať výťahy
a pohyblivé schody [v dôsledku investícií firma bude zamestnať približne 250 ľudí, čo bude znamenať
pre región výrazné zníženie počtu nezamestnaných]), rozvoj progresívnych technológií, informačného
a poradenského systému pre potreby podnikateľskej sféry (napr. v roku 2013 boli dokončené
podnikateľské inkubátori v meste Dunajská Streda a v obci Štvrtok na Ostrove, predtým v meste
2
Veľký Meder). Najmladším priemyselným parkom okresu je Žitnoostrovský priemyselný park v obci
Kostolné Kračany v susedstve mesta Dunajská Streda. Predpokladom úspešnosti je skvalitňovanie
spolupráce podnikateľov a samospráv a ich integrácia do všetkých rozvojových oblastí a rozvoj
cezhraničnej spolupráce.
Súkromný podnikatelia – fyzické osoby nezapísané v OR1 zohrávajú dôležitú úlohu v hospodárskom
živote a vo vývoji konkurencieschopnosti každého regiónu. Vzhľadom na počet súkromných
podnikateľov - fyzických osôb nezapísaných v OR postavenie regiónu je v celoštátnom pomere
silnejšie, než v oblasti podnikov (právnických osôb). Z pohľadu štatistickej klasifikácie ekonomických
činností SK NACE najviac fyzických osôb - živnostníkov pôsobilo v stavebníctve, väčšie zastúpenie bolo
aj vo veľkoobchode a maloobchode, oprave motorových vozidiel a motocyklov a v priemyselnej
výrobe.
Priame zahraničné investície (PZI) sú úspešným nástrojom regionálneho rozvoja, sú rozhodujúcim
faktorom stimulovania štrukturálnych zmien v priemysle, prieniku domácich firiem na zahraničné
trhy, rozvoja regiónov, tvorby nových pracovných miest a celkového skvalitňovania domáceho
podnikateľského prostredia. V okrese Dunajská Streda priame zahraničné investície nehrajú
významnú úlohu, hlavne v dôsledku dopravnej vybavenosti územia (nízka atraktivita okresu Dunajská
Streda pre zahraničných investorov vyplýva z nedostatočne rozvinutej dopravnej infraštruktúry).
Výška stavu priamych zahraničných investícií však v okrese Dunajská Streda má rastúcu tendenciu,
avšak objem PZI v okrese nie je v porovnaní s inými okresmi v kraji vysoký. Vzhľadom k výbornej
dopravnej polohe, terénu ako aj blízkosti hlavného mesta by sa dalo predpokladať, že okres priláka
vyšší počet zahraničných investícií, preto možno skonštatovať, že okres Dunajská Streda je vzhľadom
k jeho potenciálu vo výške PZI poddimenzovaný.
Najvyšší počet zamestnancov v okrese Dunajská Streda pracuje v rámci obsluhy strojov a zariadení,
ktorí predstavujú viac než pätinu výberovej vzorky zamestnancov. Pomerne vysoký podiel majú aj
technickí, zdravotnícki a pedagogickí zamestnanci, prevádzkoví zamestnanci v službách a obchode a
remeselní a kvalifikovaní robotníci v príbuzných odboroch.
Vzhľadom na odvetvovú skladbu zamestnancov je dominantou okresu priemysel, ktorý zamestnáva
viac ako tretinu z výberovej vzorky zamestnancov. Na druhom mieste sa nachádzajú zamestnanci
v sekcii veľkoobchod a maloobchod; oprava motor. vozidiel, za nimi nasledujú zamestnanci verejnej
správy a obrany; povinného sociálneho zabezpečenia a zamestnanci dopravy a skladovania.
Okrem Dunajskej Stredy ďalšie významné hospodárske centrá okresu sú mesto Veľký Meder a mesto
Šamorín. Veľký Meder je jedným z najvýznamnejších turistických centier na juhu Slovenska - o to sa
stará termálny a 100-hektárový lesopark na okraji mesta, ktorý predstavuje posledný pozostatok
bývalého veľkého dubové ho lesa na Podunajskej nížine, ktorý je na Žitnom ostrove jedinečný.
V meste Veľký Meder sú aj veľké priemyselné podniky: Webasto-Edscha Cabrio Slovakia s.r.o. (výroba
strešných systémov pre kabriolety), Mliekareň Euromilk a.s. (firma sa zaoberá spracovávaním
surového kravského mlieka, výrobou a distribúciou mliečnych produktov; výrobná štruktúra je úzko
špecializovaná na trvanlivé mlieko UHT, trvanlivú šľahačku, smotanu, maslo a sušené mliečne
Fyzické osoby - podnikatelia, nezapísaní v obchodnom registri, sú osoby, podnikajúce na vlastnú zodpovednosť,
podľa osobitných predpisov. Sú to živnostníci (podnikajúci na základe živnostenského zákona), osoby so
slobodným povolaním (osoby podnikajúce na základe iného ako živnostenského zákona napr. advokáti, lekári,
audítori a i.) a samostatne hospodáriaci roľníci.
1
3
pudingy). V meste Šamorín sa nachádza priemyselný park v súčasnosti zložený z ôsmych aktívnych
spoločností, ktoré zamestnávajú spoločne zhruba 300 zamestnancov. V oblasti cestovného ruchu
mesta Šamorín významný bude Elements Resort športovo-kongresový areál (v súčasnosti ešte vo
výstavbe) s rozlohou takmer 100 hektárov určený pre profesionálnych aj rekreačných športovcov
(budú tvoriť aqua aréna s vodnými atrakciami, wellnessom a geotermálnym prameňom,
profesionálne športoviská, hipo aréna). Atraktivitou okresu je Vodné dielo Gabčíkovo a tiež
medzinárodná cyklotrasa Passau – Viedeň – Bratislava – Budapešť, ktorá prechádza územím okresu v
dĺžke 84 km.
Rozvojové smery:
Stručne popíšte, ako by sa mali v budúcnosti v okrese rozvíjať jednotlivé oblasti a procesy
v spoločnosti (napr.: priemysel, poľnohospodárstvo, doprava, školstvo, zdravotníctvo, rozvoj vidieka,
vzťahy medzi mestami v regióne a medzi urbánnym a rurálnym priestorom (napr. (sub)urbanizácia),
ochrana životného prostredia, atď.)
Rozvoj okresu veľmi výrazne ovplyvňuje stav dopravného systému v okrese – zlepšenie dostupnosti
Bratislavy vybudovaním rýchlostnej komunikácie R7 a skvalitnením služieb v železničnej doprave.
V rozvoji územia dôležitú úlohu budú hrať aj cezhraničné väzby medzi – obce, mestá, ale aj inštitúcie
zo Žitného ostrova veľmi intenzívne spolupracujú s obcami, mestami a inštitúciami zo župy Győr –
Moson – Sopron.
V okrese od roku 2011 existuje aj 1 Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) –
prostredníctvom dvoch miest nachádzajúcich sa na území Maďarska (Győr, Mosonmagyaróvár) a
dvoch miest nachádzajúcich sa na území Slovenska (Dunajská Streda, Šamorín) bolo založené
spoločnou silou EZÚS Arrabona.
V poľnohospodárstve okresu sú veľmi kvalitné prírodné podmienky, napriek tomu potravinársky
priemysel v okrese je veľmi slabý (existuje už len pár väčších závodov na spracovanie okresnej
poľnohospodárskej produkcie – napr. mliekáreň v meste Veľký Meder, mäsospracujúci závod na
spracovania hovädzieho dobytka a ošípaných v Dunajskej Strede. V okrese je veľký priestor na rozvoj
agroturistiky, ako aj rozvoj výroby biopotravín (napríklad spoločnosť BÚŠLAK OIL s.r.o. už pár rokov
ponúka bio slnečnicové oleje z vysokokvalitných slnečnicových semien vypestovaných na Žitnom
ostrove – ktorým produktom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR viackrát udeľovalo
Značku kvality SK)
Významným priemyselným odvetvím okresu je energetika - v Gabčíkove sa nachádza najväčšia vodná
elektráreň na Slovensku, v okrese sa nachádza viac solárnych elektrární (Orechová Potôň, Kútniky,
Medveďov)
Po roku 2000 výrazne sa posilnil strojársky priemysel v okrese – veľké priemyselné podniky sa usídlili
v mestách Dunajská Streda, Veľký Meder a Šamorín – ktoré produkujú aj na trh celej EÚ
Po roku 2005 boli realizované viaceré úspešné projekty na využitie turistického potenciálu oblasti –
napr. bol vybudovaný jediný päťhviezdičkový hotel Žitného ostrova, termálne kúpaliská v mestách
Dunajská Streda a Veľký Meder prešli rozsiahlou rekonštrukciou
4
Diverzifikácia hospodárstva okresu zatiaľ nie úspešná – miera nezamestnanosti je vysoká (najvyššia
v Trnavskom kraji – k 30.11.2014 kým krajský priemer miery nezamestnanosti bol 8,00%, v okrese
Dunajská Streda miera nezamestnanosti bola 10,39%)
V okrese veľmi intenzívna je spolupráca obcí – v okrese sa nachádza vyše 10 mikroregionálnach
združení, z ktorých viaceré implementujú stratégiu LEADER (Občianske združenie Agroprameň, MAS
Vodný raj - Aquaparadiso – Víziparadicsom).
II.
ANALYTICKÁ ČASŤ
Základná charakteristika okresu k 31. 12. 2013
Rozloha okresu (v km²)
............ 1 074,6
Počet obyvateľov okresu (v tis. osôb)
............ 117, 402
Hustota obyvateľstva v okrese na km²
........... 109
Počet obcí
............67
- z toho miest
Názvy miest
Miera evidovanej nezamestnanosti v %
Zdroj: ŠÚ SR
............3
............Dunajská Streda, Šamorín, Veľký
Meder
.............10,39% (k 30.11.2014)
1. Prírodné podmienky
Stručne popíšte (max. 1 str.) vlastnosti prírodného prostredia daného územia. Ako vplývajú jednotlivé
zložky (reliéf, klíma, vodstvo, prípadne aj pôdy a geologické podložie) na hospodárstvo a možnosti
rozvoja. Uveďte aké veľkoplošné chránené územia (NP a CHKO) sa nachádzajú v okrese.
(Zdrojom údajov môže byť Atlas krajiny SR na stránke http://globus.sazp.sk/atlassr/)
Pre okres Dunajskej Stredy je špecifické jeho rovinaté územie, tvorí ho Podunajská rovina. Geologická
stavba územia je jednotná. V podloží ju tvoria vrstvy neogénnych uloženín, na ktorých sú mocné
nánosy Dunaja, štrky, piesky, íly. Svojou geografickou polohou patrí k oblastiam s priaznivými
prírodnými podmienkami (nížinná oblasť, teplá klíma, vodné zdroje, kvalitná pôda). Z hľadiska
prírodných pomerov zohráva mimoriadne významnú úlohu prítomnosť rieky Dunaj.
Z celkovej rozlohy územia okresu 76% tvorí poľnohospodárska pôda. Okrem toho, že okres patrí k
najproduktívnejším poľnohospodárskym oblastiam, nachádzajú sa tu rozsiahle zásoby podzemných
pitných vôd nadregionálneho významu. Z toho dôvodu bola prevažná časť okresu vyhlásená za
chránenú oblasť prirodzenej akumulácie vôd Žitného ostrova.
Rastlinstvo a živočíšstvo v tomto regióne je veľmi rozmanité a bohaté. K vzácnym rastlinným druhom
patria slanomilné rastliny: palina prímorská, skorocel prímorský a vodné rastliny salvínia plávajúca a
lekno biele. Typickým pre okres je živočíšstvo kultúrnych stepí: bažant obyčajný, jarabica poľná, syseľ
obyčajný. Z chránených živočíšnych druhov sa tu vyskytujú najmä vodné vtáky: kormorán veľký,
myšiarka močiarna, rybárik riečny, blatniak tmavý, chocholačka sivá a volavka purpurová. Znovu
naplnené, dlhé roky vysychajúce, vodné ramená a vodné dielo Gabčíkovo priťahujú množstvo
vodného vtáctva, vyskytuje sa tam vyše 90 druhov.
5
V okrese Dunajská Streda sa nenachádza žiadny národný park, avšak nachádza sa tu Chránená
krajinná oblasť Dunajské luhy. Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy je najmladšia zo 14
chránených krajinných oblastí na Slovensku. Oblasť pozostáva z piatich samostatných častí
Podunajskej nížiny, ktoré sa tiahnu od Bratislavy juhovýchodne v smere toku rieky Dunaj k hraniciam
s Maďarskom k Veľkolélskemu ostrovu v okrese Komárno. Oblasť sa rozkladá na území troch krajov,
Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho. Celkovo má rozlohu 122,84 km² záplavových území,
mokradí a rôznych vodných telies, napríklad jazier, rybníkov a tokov. Chránená krajinná oblasť
Dunajské luhy obsahuje rôznu flóru a faunu, vrátane endemických druhov. Chránená krajinná oblasť
Dunajské luhy zvyšuje turistickú atraktivitu okresu (cykloturistika, pešia turistika, vodná turistika).
2. Obyvateľstvo
Stručne (max 10 riadkov) charakterizujte obyvateľstvo okresu – veľkosť, štruktúru (podľa veku,
národnosti a vzdelania), pohyby (prirodzený a migračný) a priestorové rozloženie medzi mestami
a obcami.
Obyvateľstvo predstavuje najväčšie bohatstvo každého regiónu, najmä kvalita a kvantita ľudských
zdrojov. Počet obyvateľov okresu sa za posledných desať rokov neustále zvyšuje v dôsledku
migračných pohybov – západná polovica okresu v susedstve Bratislavy je veľmi populárna cieľová
stanica pre tých ktorí chcú bývať na vidieku avšak prácu majú v Bratislave.
Tab. č. 1: Štruktúra obyvateľov podľa vekových kategórii EÚ v okrese (k 31.12.)
Veková kategória
2012
Predproduktívny vek – (0 - 14)
16479
Produktívny vek – (15 - 64)
86276
Poproduktívny vek – (65 - 100+)
Zdroj: ŠÚ SR, 2014
14647
3. Nezamestnanosť
Stručne (max 10 riadkov) charakterizujte aktuálny stav a dlhodobý vývoj nezamestnanosti.
Miera nezamestnanosti v okrese má od roku 2012 značne klesajúcu tendenciu, avšak naďalej v rámci
Trnavského kraja okres Dunajská Streda má najvyššiu mieru nezamestnanosti. K 30.11.2014 bolo na
Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej Strede zaregistrovaných spolu 7462
nezamestnaných, disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie bol 6603. Medzi rizikové skupiny
občanov najviac ohrozených nezamestnanosťou patria osoby nad 50 rokov, absolventi (nedostatočné
odborné skúsenosti) a občania so zdravotným postihnutím.
Tab. č. 3: Vybrané charakteristiky trhu práce v okrese Dunajská Streda (k 30.11.2014)
Ekonomicky
aktívne
obyvateľstvo
63 571
Disponibilný počet
uchádzačov o
zamestnanie
6 603
Miera nezamestnanosti
vypočítaná z celkového
počtu UoZ (v %)
11,74
Miera evidovanej
nezamestnanosti (v %)
10,39
Zdroj: UPSVAR, 2014
6
Tab. č. 4: Vývoj miery nezamestnanosti v okrese v období 2001 – 2013
%
2001
17,57
2002
14,20
2003
12,10
2004
9,23
2005
7,37
2006
6,39
2007
5,41
2008
5,01
2009
9,29
2010
11,01
2011
11,62
2012
12,96
2013
11,78
Zdroj: ŠÚ SR, UPSVAR
4. Charakteristika špecifických stránok a identifikovanie ekonomického potenciálu sledovaného
okresu
Stručne (max. 10 riadkov/oblasť) charakterizujte okres podľa uvedených oblastí.
Hospodársko – ekonomický potenciál
V hospodárskej štruktúre okresu Dunajská Streda má rozhodujúce postavenie sekundárny sektor,
avšak hospodárske zameranie regiónu je možné charakterizovať ako priemyselno-poľnohospodárske
s dynamickým rozvojom služieb (kde cestovný ruch má osobitné postavenie - príroda regiónu ponúka
využitie nielen na poľnohospodárske účely, ale aj na rekreáciu, turizmus a šport). Z hľadiska
ekonomickej úrovne spadá tento región medzi oblasti s priemernými hodnotami ukazovateľov.
V minulosti dominantné poľnohospodárstvo zamestnáva menej ako 5% ekonomicky aktívneho
obyvateľstva. Hospodársko-ekonomický potenciál okresu patrí medzi najlepšie na Slovensku avšak
skutočný hospodársko-ekonomický rozvoj územia brzdia faktory ako absencia rýchlostnej
komunikácie R7, absencia tradície strojárskeho priemyslu (okres je známy hlavne v dôsledku
poľnohospodárstva a termálneho kúpeľníctva) a podnikania v cestovnom ruchu.
Priemysel
Väčšina priemyselných aktivít je sústredená v mestách. V priemysle okresu tradične významné
postavenie má potravinársky priemysel (mliekareň v meste Veľký Meder, mäsovýroba a pekárenský
priemysel v meste Dunajská Streda), avšak už takmer 10 rokov prítomné sú aj nové odvetvia ako
výroba kabrioletových strešných systémov, výroba pohyblivých schodov a chodníkov, výroba
trezorov, bankových zariadení (trezorové miestnosti, depozitné schránky) a oceľového nábytku
(skrine, kartotéky), výroba antén a káblových zväzkov pre autá.
Stavebníctvo
V okrese stavebný priemysel má silné zázemie, veľký počet stavebných firiem však vykonáva svoju
činnosť v tomto odvetví mimo okresu, hlavne v susedných rozvojových póloch (Bratislava, Trnava).
V roku 2013 v okrese bolo dokončených 564 bytov, čo je nové maximum od roku 1990.
Doprava
Dopravný systém okresu nie je konkurencieschopný, v strednodobom horizonte je potrebné
realizovať výstavbu rýchlostnej komunikácie R7 (v súčasnosti sa analyzuje možnosť realizácie úsekov
Bratislava Prievoz – Bratislava Ketelec, Bratislava Ketelec – Dunajská Lužná a Dunajská Lužná – Holice
formou verejno-súkromného partnerstva, stavebné práce by mali začať v roku 2016), rekonštruovať
železničnú trať Komárno - Dunajská Streda – Bratislava, ako aj zlepšiť prepojenosť územia so
susedným regiónom z Maďarska (výstavbou mostov cez Dunaj). Rozhodujúcu časť dopravných
spojení v okrese zabezpečuje cestná infraštruktúra. Najväčší dopravný, hospodársky i spoločenský
význam má cesta I. triedy I/63 (Štúrovo-Komárno-Dunajská Streda-Bratislava). Územím okresu
prechádza medzinárodná dunajská vodná cesta, ktorá je kanálom Dunaj - Mohan - Rýn prepojená od
7
Čierneho mora so Severným morom. Prístavy sú obciach Gabčíkovo a Šamorín (avšak zatiaľ
absentuje pravidelná verejná osobná lodná preprava).
Poľnohospodárstvo
V okrese je veľký počet poľnohospodárskych podnikov a súkromne hospodáriacich roľníkov.
Poľnohospodárske pôdy sú z aspektu jej produkčných vlastností (produkčného potenciálu) veľmi
vysoko produkčné. V štruktúre poľnohospodárskeho pôdneho fondu prevažujúci podiel má orná
pôda. Rastlinná výroba je tradične zameraná na pestovanie obilnín, krmovín a zeleniny, kým živočíšna
výroba je orientovaná na chov hovädzieho dobytka a ošípaných. Poľnohospodárstvo charakterizuje
veľkovýroba, menší producenti majú len malé zastúpenie. V poľnohospodárstve okresu významné
zastúpenie má aj zahraničný kapitál (napr. Dan-Slovakia Agrar a.s. so sídlom vo Veľkom Mederi sa
zaoberá chovom hovädzieho dobytka, ošípaných a rastlinnou výrobou a má až 200 zamestnancov).
Trhové služby, maloobchod
Trhové služby a maloobchod sú na vysokej úrovni v okrese, mestské centrá okresu ponúkajú bohatú
škálu pestrých trhových služieb. Sieť maloobchodov tiež zabezpečuje obyvateľom i návštevníkom
okresu realizovať pestré a bohaté nákupy. V okrese prítomní sú najvýznamnejšie obchodné reťazce,
napríklad Tesco až 4x (Dunajská Streda, Veľký Meder, Šamorín, Gabčíkovo). V maloobchode
riešeného územia veľký význam má COOP Jednota Dunajská Streda (kde tržby a výnosy v roku 2013
predstavovali 56 732 197 € - čo je však takmer 20%-ný pokles v porovnaní s rokom 2012).
Cestovný ruch - Charakterizujte potenciál okresu v oblasti cestovného ruchu. Stručne popíšte
turisticky najhodnotnejšie lokality
Okres Dunajská Streda má potenciál predovšetkým na rozvoj termálneho cestovného ruchu, na
rozvoj vidieckej a agroturistiky, ako aj na rozvoj vodnej turistiky (Malý Dunaj, Dunaj).
Najnavštevovanejšie lokality sú termálne kúpaliská v Dunajskej Strede a vo Veľkom Mederi, ďalej
turisticky hodnotné sú nasledovné lokality: Malý Dunaj, Dunaj, Klátovské rameno, termálne kúpalisko
v obci Topoľníky. Mesto Dunajská Streda ponúka aj bohatý kultúrny program pre návštevníkov mesta
i regiónu (v meste sú galérie, múzeum).
Okres Dunajská Streda využíva sa najmä ako rekreačné zázemie Bratislavy pre víkendové pobyty vo
vlastných objektoch a výlety najmä v letnom období za kúpaním. V súčasnosti je región Horného
Žitného ostrova vyhľadávaný najmä menej solventnou klientelou ako miesto lacnej dovolenky. Pre
turizmus je mimoriadne dôležitý celkový stav územia a jeho podmienky, vrátane umelo vytvorených.
V strednodobom horizonte cestovný ruch v regióne bude významnou ekonomickou aktivitou – čo
potvrdzuje stúpajúci trend výstavby turistických atraktivít, hotelov a ďalších ubytovacích zariadení za
ostatné roky (Elements Resort športovo-kongresový areál v Šamoríne, Slovakia ring v obci Orechová
Potôň, veľké investície do prestavby a rozšírenia služieb Thermalparku v Dunajskej Strede atď.).
Okres má predpoklady zlepšenia svojej pozície na trhu, reálne je posunúť región vyššie na priečke
medzi najnavštevovanejšie turistické destinácie Slovenska. K tomu je potrebné využiť os Dunaja (a
8
jeho bezprostredné okolie), na ktorej sa rozvíja v posledných rokoch medzinárodný turizmus. Druhou
šancou sú zdroje termálnej vody (čo sa už využíva v 3 obciach okresu na kúpanie). Rozvoj turizmu
v okrese sa môže popri cykloturistike a termálnych areáloch zakladať na vidieckom turizme, ponuke
tichých lokalít, miestnych tradíciách, zachovanom kolorite a gastronómii.
Podnikateľská aktivita – uveďte max. 5 – 10 najväčších podnikov, resp. najväčších zamestnávateľov
v okrese, použite formulár v súbore „Modul 2.1_Tabuľka č. 5“, údaje môžete čerpať z portálu
www.finstat.sk .
Schindler Dunajská Streda a. s.
Kostolné Kračany 447
930 03 Kostolné Kračany
SK NACE
podľa účt. závierky
68200 Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností
podľa ŠÚSR
28220 Výroba dvíhacích a manipulačných zariadení
Tržby a výnosy
610 780 €
Zisk
- 2 430 794 €
Aktíva
25 603 616 €
Vlastný kapitál
3 237 724 €
Počet zamestnancov
2013: 25-49 zamestnancov
SCHINDLER ESKALÁTORY, s.r.o.
Viedenská cesta 1
929 01 Dunajská Streda
SK NACE
28220 Výroba dvíhacích a manipulačných zariadení
podľa ŠÚSR
Tržby a výnosy
9 664 140 €
Zisk
465 295 €
Aktíva
15 353 247 €
Vlastný kapitál
6 162 548 €
Počet zamestnancov
2013: 150-199 zamestnancov
9
WERTHEIM Kovo, s.r.o.
Kračanská cesta 49
929 01 Dunajská Streda
SK NACE
podľa účt. závierky
25110 Výroba kovových konštrukcií a ich častí
podľa ŠÚSR
24330 Tvarovanie alebo skladanie za studena
Tržby a výnosy
9 124 172 €
Zisk
216 692 €
Aktíva
3 352 445 €
Vlastný kapitál
2 565 192 €
Počet zamestnancov
2013: 50-99 zamestnancov
ISTERMEAT a.s.
Povodská 14
929 01 Dunajská Streda
SK NACE
10110 Spracovanie a konzervovanie mäsa
podľa účt. závierky a ŠÚSR
Tržby a výnosy
10 197 138 €
Zisk
1 852 357 €
Aktíva
10 507 154 €
Vlastný kapitál
2 035 536 €
Počet zamestnancov
2013: 50-99 zamestnancov
EUROMILK, a.s.
Bratislavská 41
932 15 Veľký Meder
SK NACE
10510 Prevádzka mliekarní a výroba syrov
podľa účt. závierky a ŠÚSR
Tržby a výnosy
10
24 231 375 €
Zisk
- 1 251 593 €
Aktíva
20 858 130 €
Vlastný kapitál
2 064 215 €
Počet zamestnancov
2013: 50-99 zamestnancov
FORNETTI SLOVAKIA, spol. s r.o.
Muzejná 208/1
929 01 Dunajská Streda
SK NACE
10710 Výroba chleba; výroba čerstvého pečiva a koláčov
podľa účt. závierky a ŠÚSR
Tržby a výnosy
20 062 142 €
Zisk
1 467 668 €
Aktíva
11 720 254 €
Vlastný kapitál
6 217 126 €
Počet zamestnancov
2013: 250-499 zamestnancov
Webasto - Edscha Cabrio Slovakia s.r.o.
Táborská 66
932 01 Veľký Meder
SK NACE
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
podľa účt. závierky a ŠÚSR
Tržby a výnosy
55 575 354 €
Zisk
- 2 484 999 €
Aktíva
29 737 490 €
Vlastný kapitál
887 074 €
Počet zamestnancov
2013: 250-499 zamestnancov
11
Biometrix, s. r. o.
Vicenzy 16/2054
931 01 Šamorín
SK NACE
podľa účt. závierky
82990 Ostatné pomocné obchodné činnosti i. n.
podľa ŠÚSR
32500 Výroba lekárskych a dentálnych nástrojov a potrieb
Tržby a výnosy
7 899 497 €
Zisk
243 038 €
Aktíva
6 237 543 €
Vlastný kapitál
1 215 185 €
Počet zamestnancov
2013: 50-99 zamestnancov
CALEARO SLOVAKIA, spol. s r.o.
Vicenzy 42/2067
931 01 Šamorín
SK NACE
26309 Výroba ostatných komunikačných zariadení
podľa ŠÚSR
Zisk
97 147 €
Aktíva
6 690 041 €
Vlastný kapitál
3 863 160 €
Počet zamestnancov
2013: 100-149 zamestnancov
Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda,a.s.
Bratislavskácesta 918/2
929 13 Dunajská Streda
SK NACE
49390 Ostatná osobná pozemná doprava i. n.
podľa účt. závierky a ŠÚSR
Tržby a výnosy
16 767 984 €
Zisk
95 275 €
Aktíva
12
14 875 531 €
Vlastný kapitál
4 317 657 €
Počet zamestnancov
2013: 250-499 zamestnancov
Tab. č. 6: Štruktúra podnikateľského prostredia v roku 2013 (počet podnikov)
Poľnohospodárst
1
vo
Počet
Priemysel spolu
183
2
419
Stavebníctvo
433
Obchod
3
a doprava
1534
Ostatné služby
4
1753
Zdroj: ŠÚ SR, rok 2014
Vyplňte tabuľku (podľa Regdatu - Podniky podľa ekonomických činností podľa SK NACE Rev.2):
1/
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
2/
Priemysel spolu (zahŕňa ťažbu a dobývanie, priemyselnú výrobu a dodávku elektriny, plynu, pary a
studeného vzduchu, dodávku vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania
odpadov)
3/
Obchod a doprava (zahŕňa veľkoobchod a maloobchod; opravu motorových vozidiel a motocyklov,
dopravu a skladovanie)
4/
Ostatné služby (všetky ostatné činnosti podľa SK NACE Rev. 2)
5. Školstvo
Charakterizujte (max. 10 riadkov) sieť predškolských zariadení, základných, stredných a vysokých škôl
v okrese. Spolupracujú školy so zamestnávateľmi, aké výsledky dosahujú v celoslovenských
testovaniach, aká je úspešnosť absolventov? Zároveň použite formulár v súbore „Modul 2.1_Tabuľky
č. 7 – 10“.
Sieť predškolských zariadení a základných škôl je vyhovujúci, avšak technický stav viacerých budov
materských a základných škôl je nevyhovujúci, obce potrebujú ich zrekonštruovať v strednodobom
horizonte. V okrese Dunajská Streda je 7 gymnázií a 11 stredných odborných škôl. Časť gymnázií a
stredných odborných škôl má vyučovací jazyk maďarský. Jednoznačne najviac žiakov študuje
v odboroch súvisiacich s ekonomikou, organizáciou, obchodom a službami, keď títo predstavujú vyše
65 % zo všetkých žiakov SOŠ študujúcich v dennej i externej forme. Dominujú najmä žiaci obchodných
a hotelových akadémií a študijných odborov kaderník, kuchár, spoločné stravovanie a podnikanie
v remeslách a službách. Pomerne výrazný podiel v stredoškolských odboroch tvoria zdravotnícke
odbory. Značný je aj počet žiakov v študijných odboroch spojených so stavebníctvom, strojárstvom
a spracovaním kovov, ako aj v špeciálnych technických odboroch. Základné i stredné školy z okresu
dosahujú v celoslovenských testovaniach veľmi dobré výsledky (napríklad gymnázium Á. Vámberyho
v Dunajskej Strede už dlhé roky patrí medzi najlepšie stredné školy na Slovensku).
6. Zdravotná a sociálna starostlivosť
Charakterizujte (max. 10 riadkov) sieť zdravotníckych a sociálnych zariadení v okrese. Zároveň použite
formulár v súbore „Modul 2.1_Tabuľky č. 7 – 10“.
Sieť zdravotníckych a sociálnych zariadení v okrese je vyhovujúca, avšak vo väčšine obcí budovy
zabezpečujúce priestorové podmienky na ordináciu lekárov sú v zlom technickom stave, obecné
13
samosprávy plánujú rekonštrukciu týchto obvodných zdravotných stredísk.
Najdôležitejšou
inštitúciou v oblasti zdravotníctva okresu je Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s., ktorá
inštitúcia viackrát bola hodnotená tak, že patrila medzi najlepšie nemocnice na Slovensku (vždy sa
umiestnila v prvej polovici rebríčka). Vo sfére zdravotníctva pôsobí v okrese 1 významná
stredoškolská inštitúcia: Stredná zdravotnícka škola v Dunajskej Strede.
Medzi poskytovateľmi sociálnych služieb sú aj také, ktoré prijímajú ľudí aj mimo okresu (napríklad
v obci Lehnice sa nachádza VITALITA n.o., ktoré zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje
starostlivosť občanom, ktorí sa vzhľadom na nepriaznivý zdravotný stav, vek alebo sociálnu
odkázanosť nedokážu o seba postarať). Vo sfére sociálnych služieb pôsobí v rámci okresu aj
vysokoškolská inštitúcia Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, ktorá má
detašované pracovisko v Dunajskej Strede.
7. Kultúra a šport
Charakterizujte (max. 10 riadkov) možnosti v oblasti kultúry a športu. Stručne popíšte najväčšie
kultúrne a športové podujatia (max. 5 – 10).
Okres Dunajská Streda má veľmi bohatý kultúrny život, kultúru reprezentuje široká škála kultúrnych
inštitúcií, združení a mimovládnych organizácií. Okres sa vďaka svojej polohe stal inšpiráciou
mnohých výtvarných umelcov (len v samotnom okresnom centre sú tri galérie, z ktorých Galéria
súčasných maďarských umelcov má jedinečnú a veľmi vzácnu zbierku - 214 malieb, 274 grafických
diel, 177 sôch). Okres možno označiť za „okres festivalov“ každoročne sa tu organizuje množstvo
kultúrnych festivalov (jazzové, divadelné, detské, gastronomické). Okres sa vyznačuje diverzitou
vidieckej krajiny, zachovalým jedinečným ľudovým umením, zvykmi a folklórom.
Okres je významným centrom maďarskej kultúry, v mestách a obciach okresu sídlia významné
inštitúcie reprezentujúce multikultúrny charakter územia. V okrese sa nachádza množstvo
architektonických kultúrnych pamiatok (Rímskokatolícky kostol sv. Juraja, Žltý kaštieľ, Vila Vermes
v Dunajskej Strede, Reformovaný kostol v Šamoríne, Rímskokatolícky kostol sv. Jakuba vo Štvrtku na
Ostrove atď.), z ktorých viaceré potrebujú rekonštrukciu.
Šport má pre rozvoj spoločnosti kľúčový význam, športovanie prispieva k rozvoju osobnosti,
rozvíja fyzické a duševné zdravie, vôľové vlastnosti a charakter človeka. V okrese sú
najpopulárnejšími futbal, hádzaná, zápasenie, cyklistika, stolný tenis, šach, jazdectvo a vodné športy.
Bohatý športový život okresu odzrkadľujú aktívne a úspešne fungujúce športové kluby (napr. Šachový
klub Dunajská Streda) – športovci a športové tímy z okresu získali viackrát dobré umiestnenie aj na
európskych a svetových šampionátoch.
8. Hospodárenie obcí
Tab. č. 11: Zadlženie obcí
Názov obce
PSČ obce
2013
Dunajská Streda
92901
30,4
Báč
93030
0,0
Baka
93004
45,9
14
Baloň
93008
0,0
Blahová
93052
0,0
Blatná na Ostrove
93032
88,6
Boheľov
92901
48,6
Čakany
93040
4,2
Veľký Meder
93201
27,9
Čiližská Radvaň
93008
0,0
Dobrohošť
93031
3,5
Dolný Bar
93014
93,6
Gabčíkovo
93005
27,8
Holice
93034
24,6
Horná Potôň
93036
40,2
Horný Bar
93033
2,6
Dolný Štál
93010
0,0
Hubice
93039
0,0
Hviezdoslavov
93041
0,0
Jahodná
93021
34,9
Janíky
93039
0,0
Jurová
93004
0,0
Kľúčovec
93007
1,2
Kostolné Kračany
93003
46,5
Kráľovičove Kračany
93003
1,9
Kútniky
92901
17,7
Kvetoslavov
93041
35,1
Lehnice
93037
27,4
Lúč na Ostrove
93003
21,1
Medveďov
93007
0,0
Mierovo
93041
1,5
Michal na Ostrove
93035
14,5
Nový Život
93038
0,0
Ohrady
93012
22,7
Okoč
93028
12,3
Oľdza
93039
0,0
Orechová Potôň
93002
6,3
Padáň
92901
41,3
Sap
93006
0,0
Pataš
92901
11,5
Rohovce
93030
0,0
Šamorín
93101
0,1
15
Štvrtok na Ostrove
93040
18,6
Topoľníky
93011
12,3
Ňárad
93006
0,0
Trnávka
93032
7,6
Trstená na Ostrove
93004
16,3
Veľká Paka
93051
0,0
Veľké Blahovo
93001
9,5
Vojka nad Dunajom
93031
0,0
Vrakúň
93025
12,7
Vydrany
93016
18,5
Zlaté Klasy
93039
0,0
Bodíky
93031
39,8
Bellova Ves
93052
0,0
Dunajský Klátov
93021
29,9
Horné Mýto
93013
36,9
Trhová Hradská
93013
0,0
Macov
93032
0,0
Mad
93014
0,0
Malé Dvorníky
92901
0,0
Veľké Dvorníky
92901
6,2
Povoda
92901
37,6
Vieska
93002
16,3
Čenkovce
93039
0,0
Kyselica
93030
0,0
93052
0,0
Potônske Lúky
Zdroj: obecné úrady, údaje môžete čerpať aj z portálu www.obce.ineko.sk
Stručná charakteristika zadlženia miest v okrese
Zadlženosť obcí a miest brzdí ich ďalší rozvoj. V okrese len 2 obce majú zdlženosť nad 50%: Blatná na
Ostrove a Dolný Bar. V rámci miest najväčšiu zadlženosť má mesto Dunajská Streda, po ktorom je
mesto Veľký Meder. Mesto Šamorín má veľmi nízku zadlženosť, takmer minimálny dlh (0,1% v roku
2013, 5% v roku 2014).
9. Investičné možnosti v okrese
a) Uveďte voľné budovy, priestory a areály, ktoré sú vhodné pre prípadných investorov.
Budovy a pozemky na investície v okrese Dunajská Streda sú dostupné hlavne v priemyselných
parkoch. V okrese Dunajská Streda sa funkčné priemyselné parky nachádzajú len v mestách Dunajská
Streda (park má logistický charakter, najväčším podnikom parku je nemecká spoločnosť Metrans,
ktorá sa zaoberá kombinovanou prepravou kontajnerov cestnou a železničnou dopravou) a Šamorín
(projekt bol od samého začiatku zastrešený Zväzom priemyselníkov mesta Vicenza [Confindustria
16
Vicenza], v súčasnosti je tento park zložený z ôsmych aktívnych spoločností, ktoré zamestnávajú
spoločne zhruba 300 zamestnancov - http://samorin.sk/priemyselny-park/ ). Najmladším
priemyselným parkom okresu je Žitnoostrovský priemyselný park v obci Kostolné Kračany
(http://www.industrialparkkracany.sk ), na polceste medzi Bratislavou a Komárnom, popri
medzinárodnej ceste Viedeň - Bratislava - Budapešť. V strednodobom horizonte je plánované
vybudovanie
priemyselného
parku
v meste
Veľký
Meder
(http://www.velkymeder.sk/images/pdf/priemyselny_park.pdf ). Okrem toho funguje v obci Malé
Dvorníky hospodárska zóna, v ktorej viac rokov úspešne vykonávajú svoju podnikateľskú činnosti 3
firmy: Wolfcraft Slovakia spol s.r.o, Dunstav D.S. spol.s.r.o a Pneumat International a.s.
V strednodobom horizonte atraktivita okresu pre investorov by mala zvyšovať aj v dôsledku toho, že
okres je súčasťou územia, v ktorom sa bude realizovať aj akčný plán Dunajskej stratégie.
Tab. č. 12: Základné charakteristiky vybraných investičných možností (budov a pozemkov)
Obec
Voľná plocha a jej
umiestnenie
Macov
Budova VUPU
Ňárad
Bývalá MŠ
Mad
Blahová
Vydrany
Majiteľ
Stav v akom sa
nachádza
Záujem / nezáujem
majiteľa využiť
budovu a na aký účel
123 000
chátra
Na predaj
35 711,-
Prázdna
Na podnikanie
Poľnohospodárske
Agrikolt s.r.o.
družstvo
1 000 000.-
Nevyužité
Na predaj
bývalý kultúrny
dom
50 000,-
chátra
Na predaj
46 137,15
prázdny
pozemok
Výstavba zberného
v okrajovej časti dvora
obce
21 000,-
viacpodlažná
prázdna budova Zdravotné stredisko,
, nutná
denný stacionár
rekonštr.,
Priemyselný park
SR
Súčasná hodnota
(odhad v EUR)
Obec Ňárad
Zuzana
Werdenichová
Obec Vydrany
Vydrany
„Realita „–
obch.dom
Vydrany
Nadstavba kult.
domu
Obec Vydrany
247 445,56
novostavba
Ubytovacie služby,
kanc. priestory,
zdravotné stredisko
Vydrany
Rodinný
dom,+areál,
centrum obce
Obec Vydrany
50 000,-
nutná rekonštr
Senior klub, knižnica
Lúč na Ostrove
MŠ Malá Lúč
obec
17492
prázdna
Spoločenské
Obec Vydrany
17
centrum
Lúč na Ostrove
ZŠ Veľká Lúč
obec
161856
využité
Rozšírenie na soc.
účely
Lúč na Ostrove
KD Veľká Lúč
obec
189586
využité
Kultúrny centrum
Lúč na Ostrove
Časť budovy
COOP Jednota
Časť obec
44048
prázdne
Obecný podnik
Kyselica
Poľ. družstvo
Donaufarm, s.r.o.
nevyužité
Mesto Šamorín
Bývalý kláštor
Paulánov
/Koruna/
Mesto Šamorín
163 000.-
Rekonštruovať
Prázdny, min 25
z eurofondov na
rokov nevyužitý
viacúčelovú budovu
Veľká Paka
Bývalá ZŠ
Obec
7500
chátrajúca
fitnes
Povoda
poľn. dvor
Dan-Slovakia s.r.o.
chárta
na predaj
98.000
Zdroj : obecné úrady
b) Uveďte aj vlastné návrhy potenciálnych PPP projektov a „best practices“ – príkladov z praxe,
ktoré by sa mohli aplikovať v záujmovom území.
V okrese Dunajská Streda exituje potenciál pre rozvoj PPP projektov, avšak v súčasnosti zatiaľ
neexistujú významné funkčné príklade spolupráce verejného a súkromného sektora. Podľa plánov
Vlády SR avšak v roku 2016 rozbehne projekt výstavby rýchlostnej komunikácie R7 v okrese, ktorý
projekt bude realizovaný v rámci spolupráce verejného a súkromného sektora. Na úrovni obcí
v súčasnosti diskutujú niektoré obce o spolupráce verejného a súkromného sektora v oblasti
verejného osvetlenia (napr. obec Trhová Hradská).
10. Zoznam obcí, ktoré majú v sledovanom okrese vypracovaný program hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHSR“)
Tab. č. 13: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí
Názov obce
PSČ
Stav
Dátum
Dátum
obce
vypracovania
schválenia PHSR
schválenia
PHSR
aktualizácie
(áno/nie/spraco
PHSR (v zmysle
-váva sa)
zákona č.
539/2008 Z. z.)
áno
2007
spracováva sa
Dunajská Streda
PHSR sa
nachádza na
webovej
stránke
áno
Báč
Baka
áno
2007
Baloň
áno
2007
18
Blahová
áno
2007
Blatná na
Ostrove
Áno
2008
Boheľov
áno
2007
Áno
2008
Áno
30.11.2007
áno
2007
Áno
2007
Áno
06.08.2007
Áno
2007
Áno
2007
áno
2007
Lehnice
áno
2008
Lúč na Ostrove
áno
28.08.2007
Medveďov
Áno
2007
áno
2007
áno
2007
Okoč
áno
2013
Oľdza
Áno
2006
Orechová Potôň
áno
13.03.2008
Padáň
áno
2007
nie
http://www.bl
atnanaostrove
.sk
spracováva sa
Čakany
Veľký Meder
Čiližská Radvaň
http://www.v
elkymeder.sk/
http://www.cs
ilizradvany.sk
Dobrohošť
Dolný Bar
Gabčíkovo
Holice
spracováva sa
nie
-
http://www.al
istal.sk
Nie
Horná Potôň
Horný Bar
Dolný Štál
Hubice
Hviezdoslavov
Jahodná
Janíky
http://www.ja
niky.sk
Jurová
Kľúčovec
Kostolné Kračany
Kráľovičove
Kračany
Kútniky
-
Kvetoslavov
Mierovo
Michal na
Ostrove
spracováva sa
nie
spracováva sa
Nový Život
Ohrady
www.obecohr
ady.sk
www.okoc.sk
nie
spracováva sa
19
Nemá PHSR
Sap
Spracováva sa
Pataš
Rohovce
aktualizuje sa
11/2010
Štvrtok na
Ostrove
áno
2005
Topoľníky
áno
2007
spracováva sa
Ňárad
áno
2007
spracováva sa
áno
2008
áno
2007
Áno
2007
Aktuálne platný
13.08.2008
Šamorín
Plán - 2/2015
www.samorin.
sk
http://www.st
vrtoknaostrov
e.sk
nie
Trnávka
Trstená na
Ostrove
Veľká Paka
Veľké Blahovo
Vojka nad
Dunajom
Vrakúň
áno
Vydrany
nie
spracováva sa
12.01.2015
www.vydrany.
sk
Zlaté Klasy
Bodíky
Bellova Ves
Dunajský Klátov
Áno
2007
Horné Mýto
áno
2007
spracováva sa
Trhová Hradská
áno
2007
Január 2015
Áno
27.8.2014
---
Nie
Malé Dvorníky
Áno
2007
Veľké Dvorníky
Áno
2007
19.01.2014
nie
Macov
Mad
93014
Povoda
Spracováva sa
Vieska
áno
07.08.2007
Čenkovce
Kyselica
Nie
Potônske Lúky
Zdroj: vlastné spracovanie
20
11. Zoznam obcí, ktoré majú v sledovanom okrese vypracovaný územný plán obce
Názov obce
Dunajská Streda
Báč
PSČ obce
Tab. č. 14: Územný plán obcí
Stav vypracovania Územný plán má od
(áno/nie/spracováv
roku
a sa)
(dátum schválenia)
Áno
21.5.2013
Áno
31.07.2013
Územný plán
sa nachádza na
webovej stránke
http://www.dunstr
eda.sk/
http://obecbac.sk/
Baka
Baloň
Blahová
Nie
Blatná na Ostrove
Boheľov
Čakany
Veľký Meder
Čiližská Radvaň
http://www.velkym
eder.sk
www.csilizradvany.
sk
Áno
február 2008
áno
2007
Áno
2005
Áno
19.12.2012
Áno
2012
Áno
06.11.2008
Nie
Áno
2008
http://www.janiky.s
k
Dobrohošť
Dolný Bar
Gabčíkovo
http://www.dolnyb
ar.ocu.sk
http://www.gabcik
ovo.sk
Holice
Horná Potôň
Horný Bar
Dolný Štál
Hubice
Hviezdoslavov
Jahodná
Janíky
Jurová
Nie
Kľúčovec
Kostolné Kračany
Kráľovičove
Kračany
Kútniky
Kvetoslavov
Lehnice
Lúč na Ostrove
Áno
2004
áno
06.02.2013
www.lucnaostrove.
sk
21
Medveďov
Mierovo
Michal na Ostrove
Nový Život
Ohrady
Áno
2011
Okoč
Áno
2003
www.okoc.sk
Áno
24.08.2010
Nie
Sap
Áno
1990
Nie
Pataš
Nie
Áno
4.11.2010
www.samorin.sk
Áno
16.03.2004
http://www.topolni
ky.sk
áno
2003
nie
Spracováva sa
Aktuálne platný
22.08.2011
www.vydrany.sk
Áno
Február 2014
http://www.zlatekl
asy.sk
Oľdza
Orechová Potôň
Padáň
Rohovce
Šamorín
Štvrtok na Ostrove
Topoľníky
Ňárad
Trnávka
Trstená na Ostrove
Veľká Paka
Veľké Blahovo
Vojka nad
Dunajom
Vrakúň
Vydrany
Zlaté Klasy
Bodíky
Bellova Ves
Dunajský Klátov
Horné Mýto
Trhová Hradská
Nie
Macov
Mad
Malé Dvorníky
93014
Nie
Nie
--
Áno
Október 2014
Nie
http://www.maledv
orniky.sk
Veľké Dvorníky
Povoda
Nie
Vieska
Nie
Čenkovce
Áno
Apríl 2003
http://www.cenkov
ce.sk/
22
Kyselica
Nie
Potônske Lúky
Zdroj: vlastné spracovanie
12. Zoznam obcí, ktoré majú vytvorené medzinárodné partnerské vzťahy
Tab. č. 15: Medzinárodné partnerské vzťahy obcí okresu
Partnerské obce / mestá / združenia v zahraničí
Obce / mestá / združenia v okrese
(vymenujte názov aj krajinu)
Gödöllő (Maďarsko), Győr (Maďarsko), Zenta
(Srbsko), Subotica (Srbsko), Odorheiu Secuiesc
Mesto Dunajská Streda
(Rumunsko), Jimbolia (Rumunsko), Berehove
(Ukrajina), Dalaman (Turecko)
Mesto Šamorín
Mosonmagyaróvár (Maďarsko), Hainburg (Rakúsko),
Gheorgheni (Rumunsko)
Mesto Veľký Meder
Kapuvár (Maďarsko), Bácsalmás (Maďarsko), Čačak
(Srbsko), Debica (Poľsko)
Obec Ňárad
Tápióbicske /MR
Obec Mad
Ikrény Község, ( Maďarsko), Fehértó Község
(Maďarsko), Suseni (Rumunsko), Malé Pijace
(Serbsko), Geča (Ukrajina)
Slovinsko – obec Hodoš,
Rumunsko – obec Hodos (Jákóhodos) obec Hodosa
(Székelyhodos)
Obec Vydrany
Maďarsko – obec Domony, obec Somlószőlős
Chorvátsko – Pula ( Horvátorszádi Magyarok
Demokratikus Közössége)
Obec Malé Dvorníky
Vámosszabadi, Tényő, Győrszemere, Lipót a iné (HU),
Primošten (HR)
Obec Hubice
Vámosszabadi (HU)
Lúč na Ostrove
Obec Markotabödöge, Maďarsko
Kyselica
Dunasziget – Maďarsko
Veľká Paka
Péteri (HU) , Vaskút (HU)
Ohrady
Tiszakürt, Erdőkürt, Hejőkürt (Maďarsko)
23
Topoľníky
Kóny (Maďarsko), Milówka (Poľsko).
Trhová Hradská
Bőny (Maďarsko)
Horné Mýto
Bogyoszló (Maďarsko)
Okoč
Nyúl, Levél (Maďarsko)
Gabčíkovo
Kondoros, Nagymaros (Maďarsko) Mihăileni
(Rumunsko),
Vrakúň
Mátraderecske, Enese, Pázmándfalu,
Mosonszentmiklós (Maďarsko), Dolga Vas (Slovinsko)
Potônske Lúky
Rábaszentmiklós (Maďarsko)
Lehnice
Lengyeltóti (HU), Répcelak (HU)
Kisbajcs – Maďarsko
Réty – Reci - Rumunsko
Andocs – Maďarsko
Čiližská Radvaň
Jurová
Obec Vísky CZ
Gyenesdiás – Maďarsko, Diósd - Maďarsko, Diósjenő
– Maďarsko, Dióskál – Maďarsko, Diósviszló –
Maďarsko, Bihardiószeg - Rumunsko
Vieska
Orechová Potôň
Zdroj: PHSR obcí, vlastný prieskum
13. Zoznam obcí v sledovanom okrese, na území ktorých sa nachádzajú inkubátory, klastre,
inovačné centrá, kompetenčné centrá aplikovaného výskumu a vývoja, technologické
platformy, vedecko-technologické parky atď.
Podnikateľské inkubátory sa nachádzajú v obciach: Dunajská Streda, Veľký Meder, Štvrtok na
Ostrove.
14. Vybavenosť obcí technickou infraštruktúrou
Názov obce
Tab. č. 16: Podiel domácností napojených na technickú infraštruktúru
Verejný
Káblový rozvod
Kanalizácia
ČOV
Rozvod plynu
vodovod
internetu
Dunajská Streda
Báč
Baka
Baloň
Blahová
3%
0
0
0
0
Blatná na Ostrove
Boheľov
24
Čakany
Veľký Meder
Čiližská Radvaň
80 %
0
0
75 %
30%
25%
90%
90%
99%
30%
100%
-
-
98%
Dobrohošť
Dolný Bar
Gabčíkovo
Holice
Horná Potôň
Horný Bar
Dolný Štál
Hubice
Hviezdoslavov
Jahodná
Janíky
Jurová
Jurová
-
Kľúčovec
Kostolné Kračany
Kráľovičove
Kračany
Kútniky
Kvetoslavov
Lehnice
80%
50%
10%
90%
Lúč na Ostrove
nie
nie
nie
90%
nie
0%
47%
47%
100%
0%
99 %
nie
nie
93 %
52 %
1,00%
65,00%
Medveďov
Mierovo
Michal na Ostrove
Nový Život
Ohrady
Okoč
Oľdza
Orechová Potôň
Padáň
Sap
Pataš
Pataš
100,00%
Rohovce
Šamorín
98%
97%
97%
97%
30 %
98 %
-
-
90%
40%
Štvrtok na Ostrove
Topoľníky
Ňárad
Trnávka
25
Trstená na Ostrove
85%
75%
0%
88%
0%
100 %
-
-
100%
60 %
83 %
100 %
--
100 %
---
Povoda
95
60
60
95
10
Vieska
-
-
-
95%
-
70%
70%
80%
10%
Veľká Paka
Veľké Blahovo
Vojka nad Dunajom
Vrakúň
Vydrany
Zlaté Klasy
Bodíky
Bellova Ves
Dunajský Klátov
Horné Mýto
Trhová Hradská
Macov
Mad
Malé Dvorníky
Veľké Dvorníky
Čenkovce
Kyselica
Potônske Lúky
Zdroj: vlastné spracovanie
26
Download

Informačná databáza okresu Dunajská Streda