www.technologies.sk
Detekcia a príslu¹enstvo
g
GE imagination at work
1
www.technologies.sk
2
www.technologies.sk
Bezdrôtové detektory
Strana : 1
RF352I4
Bezdrôtový diaµkový ovládaè, 2 tlaèidlá 433 MHz
2­tlaèidlový prívesok ­ RF433 MHz
Tento bezdrôtový ovládaè je rie¹ením pre u¾ívateµov,
ktorí si nechcú pamäta» kódy ani stíha» príchodové a
odchodové èasy.
Technické údaje
Typ batérie
1 x 12 V Alkalická
®ivotnos» batérie (typická)
5 rokov
Pracovná frekvencia
433 MHz
Dosah na otv. priestranstve
150 m
Rozmery v mm
57 x 36 x 12
Objednávanie
RF352I4
ATS1230
RX8I4CS­PCB
RX16I4CS­PCB
RXI4N8
Bezdrôtový diaµkový ovládaè, 2 tlaèidlá 433 MHz
Bezdrôtový DGP 433 MHz, 32 zón
Roz¹irovací modul pre 8 bezdrôtových zariadení, bez
krytu
Roz¹irovací modul pre 16 bezdrôtových zariadení, bez
krytu
Univerzálny bezdrôtový prijímaè QuikBridge 433 MHz
ETechnológia Learn­Mode
EZapínanie, vypínanie oblasti
RF320I4
Povrchový magnet pre okná, dvere ­ RF433 MHz
Povrchový magnet pre okná, dvere RF433 MHz
Detektor obsahuje bezdrôtový vysielaè, ktorý komunikuje s
prijímaèmi, podporujúcimi technológiu Learn Mode. Táto
patentovaná technológia umo¾òuje rýchle prihlásenie
snímaèov bez ich programovania. Ka¾dý snímaè toti¾ pri
v¹etkých vysielaniach posiela jedineèný identifikaèný kód.
Detektor ka¾dých 64 minút vysiela informáciu o stave batérie
(dohµadový signal).
Technické údaje
Typ batérie
1 x 3,6 V Lithium
Typická ¾ivotnos» batérie
5 rokov
Pracovná frekvencia
433 MHz
Dosah na otvorenom
priestranstve
150 m
Rozmery
82 x 39 x 25 mm
ETechnológia Learn­ModeTM
EDohµadový signál
EIndikácia poruchy a slabej batérie
Objednávanie
RF320I4
ATS1230
RX8I4CS­PCB
RX16I4CS­PCB
RXI4N8
Povrchový magnet pre okná, dvere ­ RF433 MHz
Bezdrôtový DGP 433 MHz, 32 zón
Roz¹irovací modul pre 8 bezdrôtových zariadení, bez
krytu
Roz¹irovací modul pre 16 bezdrôtových zariadení, bez
krytu
Univerzálny bezdrôtový prijímaè QuikBridge 433 MHz
3
www.technologies.sk
Bezdrôtové detektory
Strana : 2
RF310I4
Zápustný magnet pre okná, dvere RF433 MHz
Prehµad
Detektor je napájaný vysoko kapacitnou, 3 V lithiovou batériou.
®ivotnos» batérie v detektore je vo väè¹ine aplikácii 15 rokov.
V aplikáciách s vysokou frekvenciou aktivácií snímaèa sa
¾ivotnos» batérie zni¾uje.
Detektor obsahuje bezdrôtový vysielaè, ktorý komunikuje s
prijímaèmi, podporujúcimi technológiu Learn Mode. Táto
patentovaná technológia umo¾òuje rýchle prihlásenie
snímaèov bez ich programovania. Ka¾dý snímaè toti¾ pri
v¹etkých vysielaniach posiela jedineèný identifikaèný kód.
Detektor ka¾dých 64 minút vysiela informáciu o stave batérie
(dohµadový signal).
Technické údaje
Typická ¾ivotnos» batérie
10 rokov
Pracovná teplota
433 MHz
EPriemerná ¾ivornos» batérie 10 rokov
EMalé rozmery zaruèujú rýchlu a jednoduchú montá¾
EVysoká spoµahlivos» vïaka pokroèilej technológii s
Rozmery
Detektor s prstencom
51 mm x 16 mm (D x priemer)
Magnet
38 mm x 12 mm (D x priemer)
Pracovná teplota
minimálnym mno¾stvom súèiastok
­10° a¾ 50°
ETechnológia Learn­ModeTM
EDohµadový signál
ETrouble & Low battery indication
Objednávanie
RF310I4
ATS1230
RX8I4CS­PCB
RX16I4CS­PCB
RXI4N8
Zápustný magnet pre okná, dvere RF433 MHz
Bezdrôtový DGP 433 MHz, 32 zón
Roz¹irovací modul pre 8 bezdrôtových zariadení, bez
krytu
Roz¹irovací modul pre 16 bezdrôtových zariadení, bez
krytu
Univerzálny bezdrôtový prijímaè QuikBridge 433 MHz
4
www.technologies.sk
Akustické detektory rozbitia skla
Strana : 3
R5815NT­ART
Akustický detektor rozbitia skla, okrúhly kryt
Keï nain¹talujete nový akustický detektor ShatterProTM 3 od
Aritechu, mô¾ete by» pokojní. ShatterProTM 3 toti¾ eliminuje
s»a¾nosti a opätovné servisné výjazdy spojené s falo¹nými
poplachmi. Len ho namontujte, zabudnite naò a pokraèujte vo
va¹ej ïal¹ej práci. Nezávislé testy preukázali, ¾e
výkonnos» ShatterPro 3 prevy¹uje konkurenciu tak odolnos»ou
voèi falo¹ným poplachom ako aj detekciou. Vysoká rýchlos»
spracovania signálu a jednoznaèná detekcia znamenajú lep¹í
výkon.
Technické údaje
Vstupné napätie
9 a¾ 16 Vjs
Prúd
Typicky
15 mA
Maximum
25 mA
Elektrická konfigurácia
Typ C
Kábel
18 AWG
Parametre relé
16 V; 50 mA max.
Detekèný rozsah
0.9 ­ 7.6 m x 360°
Poplachová odozva
4 sek.
Minimálna veµkos» skla
30 x 60 cm
Pracovná teplota
0 °C a¾ +50 °C
Relatívna vlhkos»
10­90% nekondenzujúca
EVynikajúca, preverená odolnos» voèi falo¹ným
poplachom
EDetekèný rozsah nastaviteµný do 7,6 m
EÚplne nový dizajn s jednoduchým prístupom
ENavrhnutý do tichých obytných oblastí na 24 h sluèku
EKonzistentná detekcia v celom frekvenènom rozsahu
trie¹tenia skla
Odporúèaná hrúbka skla
Plátované
2.4 ­ 6.4 mm
Temperované
3.2 ­ 6.4 mm
Drôtové
6.4 mm
Laminované
3.2 ­ 6.4 mm
ESníma cez ¾alúzie a µahké závesy
EMo¾nos» u¾ívateµského testu
EPamä» poplachu
EVýber z viacerých estetických dizajnov
Rozmery
Okrúhly kryt (? x V)
20 x 100 mm
Obdå¾nikový kryt
­
Farba
Biela
Objednávanie
R5815NT­ART
5815NT­ART
Akustický detektor rozbitia skla, okrúhly kryt
Akustický detektor rozbitia skla
5
www.technologies.sk
Adresovateµné detektory (IADS)
Strana : 4
AD011
Externé adresovateµné rozhranie k ATS1290 pre 1 detektor
AD011 je univerzálne externé adresovateµné rozhranie. Slú¾i
na pripojenie akéhokoµvek detektora s reléovými výstupmi k
modulu ATS1290. AD011 má by» namontované vedµa detektora,
ktorý je potrebné pripoji» na adresovateµnú zbernicu. Rozhranie
obsahuje jeden dvojito vyvá¾ený vstup na pripojenie kontaktov
poplach/tamper a jeden voµne programovateµný výstup typu
otvorený kolektor napr. na povolenie LED detektora.
Technické údaje
Protokol zbernice
Vlastný GE
Napätie zbernice
12 alebo 24 Vjs
Externý zdroj
9 a¾ 13.8 Vjs
Odber prúdu zo zbernice
520 uA +/­ 10%
Jednotkové za»a¾enie DGP
2
Rozsah adries
0 to 255
Za»a¾enie výstupu otv. kol.
100 uA max
Ukonèovací rezistor
2 x 4k7
E2/4 vodièové externé rozhranie
EJeden dvojito vyvá¾ený vstup na monitorovanie stavu
Objednávanie
AD011
poplach/tamper
EJeden výstup na ovládanie LED
EAk je to potrebné, napájanie z doplnkového zdroja
EPou¾iteµné pre akýkoµvek detektor
Externé adresovateµné rozhranie k ATS1290 pre 1
detektor
6
www.technologies.sk
Adresovateµné detektory (IADS)
Strana : 5
AD044
Externé adresovateµné rozhranie k ATS1290 pre 4 detektory
Univerzálne externé adresovateµné rozhranie AD044
umo¾òuje pripoji» a¾ 4 neadresoveteµné detektory k
adresovateµnej zbernici ATS1290. Zariadenie obsahuje 4 vstupy a 4
nestrá¾ené výstupy.
Technické údaje
Protokol zbernice
Vlastný GE
Napätie zbernice
12 alebo 24 Vjs
Externý zdroj
9 a¾ 13.8 Vjs
Odber prúdu zo zbernice
290 uA
Jednotkové za»a¾enie DGP
1
Rozsah adries
0 a¾ 255
Za»a¾enie výstupu otv. kol.
100 uA max
Výstupný prúd
500 mA max ka¾dý
Rozmery (©xHxV)
173 x 51 x 122 mm
Pracovné podmienky
0° a¾ +55°C; Max 90% relatívna vlhkos»
E2/4 vodièové externé rozhranie
E©tyri vstupy na monitorovanie stavu 4 detektorov
E©tyri výstupy
EAk je to potrebné, napájanie z doplnkového zdroja
EPou¾iteµné pre akékoµvek detektory
Objednávanie
AD044
Externé adresovateµné rozhranie k ATS1290 pre 4
detektory
7
www.technologies.sk
Adresovateµné detektory (IADS)
Strana : 6
AD111
Interné adresovateµné rozhranie k ATS1290 pre 1 detektor
AD111 je univerzálne externé adresovateµné rozhranie. Slú¾i
na pripojenie akéhokoµvek detektora s reléovými výstupmi k
modulu ATS1290. AD111 sa montuje do detektora (pod dosku
plo¹ných spojov), ktorý je potrebné pripoji» na adresovateµnú
zbernicu. Rozhranie obsahuje dva vstupy na pripojenie kontaktov
poplach/tamper a jeden voµne programovateµný výstup typu
otvorený kolektor napr. na povolenie LED detektora.
Technické údaje
Protokol zbernice
Vlastný GE
Napätie zbernice
12 alebo 24 Vjs
Externý zdroj
9 a¾ 13.8 Vjs
Odber prúdu zo zbernice
330 uA +/­ 10%
Jednotkové za»a¾enie DGP
1
Rozsah adries
0 a¾ 255
Za»a¾enie výstupu otv. kol.
100 uA max
E2/4 vodièové interné rozhranie
EDva vstupy na monitorovanie stavu poplach/tamper
EJeden výstup na ovládanie LED
EAk je to potrebné, napájanie z doplnkového zdroja
EUrèené pre detektory série EV125/425/500
Objednávanie
AD111
Interné adresovateµné rozhranie k ATS1290 pre 1
detektor
8
www.technologies.sk
Akustické detektory rozbitia skla
Strana : 7
5815NT­ART
Akustický detektor rozbitia skla
Keï nain¹talujete nový akustický detektor ShatterProTM 3 od
Aritechu, mô¾ete by» pokojní. ShatterProTM 3 toti¾ eliminuje
s»a¾nosti a opätovné servisné výjazdy spojené s falo¹nými
poplachmi. Len ho namontujte, zabudnite naò a pokraèujte vo
va¹ej ïal¹ej práci. Nezávislé testy preukázali, ¾e
výkonnos» ShatterPro 3 prevy¹uje konkurenciu tak odolnos»ou
voèi falo¹ným poplachom ako aj detekciou. Vysoká rýchlos»
spracovania signálu a jednoznaèná detekcia znamenajú lep¹í
výkon.
Technické údaje
Vstupné napätie
9 a¾ 16 Vjs
Prúd
Typicky
15 mA
Maximum
25 mA
Elektrická konfigurácia
Typ C
Kábel
18 AWG
Parametre relé
16 V; 50 mA max.
Detekèný rozsah
0.9 ­ 7.6 m x 360°
Poplachová odozva
4 sek.
Minimálna veµkos» skla
30 x 60 cm
Pracovná teplota
0 °C a¾ +50 °C
Relatívna vlhkos»
10­90% nekondenzujúca
EVynikajúca, preverená odolnos» voèi falo¹ným
poplachom
EDetekèný rozsah nastaviteµný do 7,6 m
EÚplne nový dizajn s jednoduchým prístupom
ENavrhnutý do tichých obytných oblastí na 24 h sluèku
EKonzistentná detekcia v celom frekvenènom rozsahu
trie¹tenia skla
Odporúèaná hrúbka skla
Plátované
2.4 ­ 6.4 mm
Temperované
3.2 ­ 6.4 mm
Drôtové
6.4 mm
Laminované
3.2 ­ 6.4 mm
ESníma cez ¾alúzie a µahké závesy
EMo¾nos» u¾ívateµského testu
EPamä» poplachu
EVýber z viacerých estetických dizajnov
Rozmery
Okrúhly kryt
­
Obdå¾nikový kryt (© x V x H)
70 x 115 x 20 mm
Farba
Biela
Objednávanie
5815NT­ART
R5815NT­ART
Akustický detektor rozbitia skla
Akustický detektor rozbitia skla, okrúhly kryt
9
www.technologies.sk
Adresovateµné detektory (IADS)
Strana : 8
DD205­AD
Adresovateµný detektor PIR+MW, 12m, 7 záclon
DD205AD je adresovateµný duálny detektor s dosahom a¾ 12 m.
Jedineènou vlastnos»ou radarovej technológie tohto detektora je
precízne obmedzenie dosahu na 7 alebo 12 m. Objekty, ktoré sú
mimo dosahu sú ignorované. Detektor urèuje objekt na základe
vypoèítania jeho vzdialenosti od seba.
Technické údaje
Dosah
12 m
Detekcia podlezenia
Áno
Voµba dosahu
12 m alebo 7 m
Charakteristika
86° so 7 záclonami
Voµba charakterisky
Zaslepenie detekcie podlezenia
Montá¾na vý¹ka
1,8 a¾ 3,0 m
Napätie na zbernici
12 alebo 24 Vjs
Prúdová spotreba
990 uA
Zá»a¾ jednotky pre DGP
3
Rozsah adries
0 a¾ 255
Mikrovlnná frekvencia (nom.)
5800 MHz
Rozmery (© x V x H)
70 x 120 x 50 mm
Prostredie
­10 a¾ +50°C; max. 95% relatívna vlhkos»
EN50131­2­2
Stupeò 2
E12m adresovateµný duálny detektor pohybu
EMaximálne vyu¾itie IR signálu z objektov veµkosti èloveka
E©iroké rozpätie montá¾nej vý¹ky
EVy¹¹ia imunita voèi neprofesionálnym rádiovým
zariadeniam pou¾itím frekvencie v C­pásme
EOveµa ni¾¹ia náchylnos» na falo¹né poplachy
Objednávanie
DD205­AD
SB01
ATS1290
pou¾itím precíznej priestorovej charakteristiky
EIba 2­vodièové pripojenie
EV¹etky nastavenia sa vykonávajú cez zbernicu
EPrepínanie denného a noèného re¾imu cez zbernicu
Adresovateµný detektor PIR+MW, 12m, 7 záclon
Flexibilná montá¾na konzola pre detektory
DGP pre adresovateµné detektory
10
www.technologies.sk
Adresovateµné detektory (IADS)
Strana : 9
EV435­AD
16 m adresovateµný priestorový PIR pohybový detektor
EV435­AD je plne integrovaný pohybový detektor, pripojiteµný
priamo na adresovateµnú zbernicu ATS1290. Dosah ako aj re¾im
spracovania signálu sa programujú cez zbernicu.
Prostredníctvom adresovateµnej zbernice je mo¾né ovláda» aj
LED pri krokovom teste.
Adresa detektora sa nastavuje DIP prepínaèmi v rozsahu 0 a¾
255.
Technické údaje
Montá¾na vý¹ka
1,8 a¾ 3,0 m
Rýchlos» pohybu cieµa
0,1 a¾ 4 m/s
Pokrytie
9 záclon po 16 m
Uhol záberu
86°
Protokol zbernice
GE Security
Napätie zbernice
12 alebo 24 Vjs
Odber prúdu zo zbernice
2,5 mA
Jednotkové za»a¾enie DGP
8.3
Rozsah adries
0 a¾ 255
Pracovné podmienky
­18° a¾ +55°C; Max 90% relatívna vlhkos»
Rozmery
103 x 71 x 51 mm
EAdresovateµný PIR detektor
E16 m priestorovo
EPrecízna zrkadlová optika s premenlivým ohniskom
EPou¾itie novej generácie "4D" spracovania signálu z PIR
EIba 2­vodièové pripojenie
E©tandardne pamä» poplachu
EV¹etky nastavenia PIR cez zbernicu
Objednávanie
EV435­AD
SB01
ATS1290
16 m adresovateµný priestorový PIR pohybový detektor
Flexibilná montá¾na konzola pre detektory
DGP pre adresovateµné detektory
11
www.technologies.sk
Adresovateµné detektory (IADS)
Strana : 10
EV435AM­AD
16 m adresovateµný PIR pohybový detektor, Anti­Masking
EV435AM­AD je plne integrovaný pohybový detektor s ochranou
proti zamaskovaniu, pripojiteµný priamo na adresovateµnú
zbernicu ATS1290. Dosah, re¾im spracovania signálu ako aj
nastavenie anti­maskingu sa programujú cez zbernicu.
Prostredníctvom adresovateµnej zbernice je mo¾né ovláda» aj
LED pri krokovom teste.
Adresa detektora sa nastavuje DIP prepínaèmi v rozsahu 0 a¾
255.
Technické údaje
Montá¾na vý¹ka
1,8 a¾ 3,0 m
Rýchlos» pohybu cieµa
0,1 a¾ 4 m/s
Pokrytie
9 záclon po 16 m
Uhol záberu
86°
Protokol zbernice
GE Security
Napätie zbernice
12 alebo 24 Vjs
Odber prúdu zo zbernice
4,8 mA
Jednotkové za»a¾enie DGP
16
Rozsah adries
0 a¾ 255
Pracovné podmienky
­18° a¾ +55°C; Max 90% relatívna vlhkos»
Rozmery
103 x 71 x 51 mm
EAdresovateµný Anti­masking PIR
E16 m priestorovo
EPrecízna zrkadlová optika s premenlivým ohniskom
EPou¾itie novej generácie "4D" spracovania signálu z PIR
EIba 2­vodièové pripojenie
E©tandardne pamä» poplachu
EAutomatické hlásenie pokusov o zamaskovanie (AM)
Objednávanie
EV435AM­AD
SB01
ATS1290
prostredníctvom patentovanej aktívnej infraèervenej
bariéry
16 m adresovateµný PIR pohybový detektor, Anti­Masking
Flexibilná montá¾na konzola pre detektory
DGP pre adresovateµné detektory
EVoliteµný prenos a reset Anti­maskingu
EV¹etky nastavenia PIR a AM cez zbernicu
12
www.technologies.sk
Perimetria
Strana : 11
OD117
Náhradný vyhodnocovací modul
Optická detekcia
Vyhodnocovací modul je srdcom optickej detekcie. Modul
porovnáva svetlo na konci snímacieho kábla so svetlom na jeho
vstupe. Urèité zmeny v zlo¾ení svetla spôsobia zopnutie
poplachového relé.
Objednávanie
OD117
Náhradný vyhodnocovací modul
13
www.technologies.sk
Infrazávory
Strana : 12
SB11
Súprava na roz¹írenie ståpu na 360° pohµad, 1 m
Pomocou tejto súpravy je mo¾né jednoducho zdvojnásobi»
poèet nain¹talovaných lúèov v ståpoch série SB. V¹etko bez
dodatoèného kopania a in¹talovania novej základne.
Technické údaje
Vý¹ka
1 m
Hmotnos»
1,1 kg
NC Tamper
30 Vjs ­ 50 mA
Objednávanie
SB11
SB16
SB21
SB26
SB31
Súprava na roz¹írenie ståpu na 360° pohµad, 1 m
Súprava na roz¹írenie ståpu na 360° pohµad, 1,5 m
Súprava na roz¹írenie ståpu na 360° pohµad, 2 m
Súprava na roz¹írenie ståpu na 360° pohµad, 2,5 m
Súprava na roz¹írenie ståpu na 360° pohµad, 3 m
EVý¹ka 1 m
ETamper spínaè
EVrátane spodného a boèných krytov
EVýstu¾ krytu s dr¾iakmi a vodiaca obruè
14
www.technologies.sk
PIR
Strana : 13
EV100
PIR detektor, 10 m, 5 záclon, NC relé
Séria EV100 nadväzuje na známe a veµmi úspe¹né PIR
detektory Aritech. Ïal¹í stupeò vývoja umo¾nil bez
obmedzenia výkonu zmen¹i» rozmery, èím vznikol ideálny
detektor do obytných priestorov a men¹ích priemyselných
objektov.
Zásuvná elektronika umo¾òuje rýchlu a bezproblémovú
montá¾. Nový dizajn, pou¾itý u¾ pri duálnych detektoroch
série DD100, umo¾ní súèasnú in¹taláciu klasickej aj
duálnej technológie do jedného objektu bez estetických
kompromisov.
Technické údaje
Napájacie napätie
8 ­ 15 Vjs
Max. zvlnenie 2 V ¹pièka­¹pièka pri 12 Vjs
Prúdová spotreba
Kµudový stav
5 mA
V poplachu, LED zapnutá
10 mA
EDosah 10 m ­ 5 záclon
EOdnímateµná elektronika zjednodu¹uje in¹taláciu
EPrecízna zrkadlová optika s premenlivým ohniskom
EOddelená uzavretá optika
EPou¾íva poslednú generáciu "4D" spracovania signálu
E©tandardné spracovanie 4D / re¾im dvojitá záclona
ENízka prúdová spotreba
Výstupy
Poplach
NC kontakt, 100 mA pri 28 Vjs
Tamper
NC kontakt, 100 mA pri 28 Vjs
Montá¾na vý¹ka
1.8 a¾ 3.0 m
Pokrytie
5 záclon po 10 m
Uhol záberu
86°
Prostredie
­10 °C a¾ +55 °C; Max. 90% vlhkos»
Krytie
IP301
Rozmery (© x V x H)
52 x 99 x 47 mm
Objednávanie
EV100
EV100PI
SB01
PIR detektor, 10 m, 5 záclon, NC relé
10m priestorový PIR pohybový detektor, nereaguje na
zvieratá do 20kg
Flexibilná montá¾na konzola pre detektory
15
www.technologies.sk
Perimetria
Strana : 14
DDI78
Vonkaj¹í detektor s duálnou technológiou PIR/uW
Detektory DDI78 poskytujú spoµahlivú vonkaj¹iu ochranu aj v
najta¾¹ích poveternostných podmienkach. Duálna systém
DDI78 kombinuje stereo doppler mikrovlnnú technológiu s
dvojprvkovým infraèerveným detektorom. Na vyhlásenie
poplachu je potrebná aktivácia oboch èastí súèasne.
Detektory DDI78 majú ¹iroký rozsah vyu¾itia. Kµúè k ich
úspechu je v unikátnom, dvojkanálovom stereo doppler
mikrovlnnom detektore a jeho schopnosti ignorova» náhodne sa
pohybujúce objekty. Mo¾nos» nastavi» vzdialenos», ktorú
musí naru¹iteµ prekona» na vyhlásenie poplachu, zvy¹uje
mo¾nos» pou¾itia vo väè¹ine prostredí. Detektory DDI78 sú
vo v¹eobecnosti pou¾ívané na ochranu strategických
priestorov alebo ¹pecifických objektov. Sú tie¾ èasto
pou¾ívané v spojitosti s vonkaj¹ou perimetriou na vyplnenie tzv.
hluchých miest.
Technické údaje
Napájacie napätie
8.5 ­ 20 Vjs
Prúdová spotreba
130 mA @ 12 V js (LED vypnuté)
Vy¾arovací výkon
120 uW/cm2 max. pri detektore
Pracovná teplota
­34 °C a¾ +54 °C
Za»a¾enie výstupov
0,1 A, 50 V
Rozmery (d x ¹ x v)
235 x 152 x 108 mm
Mikrovlnná frekvencia
3 verzie F1, F2, F3
F1 ­ 10,587 GHz
F2 ­ 9,90 GHz
10 F3 ­ 9,47 GHz
EStereo doppler mikrovlnný detektor
EDvojprvkový infraèervený detektor
EDetekcia vnútornej poruchy
EDigitálne nastavenie vzdialenosti
EDigitálne ovládanie citlivosti
EIndikaèné LED
EMo¾nos» pripoji» sirénu na krokový test
EKovový kryt
EOdolnos» voèi poveternostným vplyvom
Holandsko, Belgicko, Francúzsko, Anglicko, Dánsko,
Nórsko, ©védsko, Írsko, Maïarsko,
Rumunsko,Grécko, Island, Luxembursko
Taliansko, Portugasko, Fínsko, Èeská republika
Nemecko, Rakúsko, Chorvátsko, Slovensko
Objednávanie
DDI78
Vonkaj¹í detektor s duálnou technológiou PIR/uW
16
www.technologies.sk
Perimetria
Strana : 15
DF912
Prívodný koax s F­konektorom ­ 7,5 m
Objednávanie
DF912
Prívodný koax s F­konektorom ­ 7,5 m
ENa prepojenie úseku medzi procesorom a snímacím káblom
EJednoduchá in¹talácia
ENecitlivý na vibrácie
EUkonèený F­konektorom
DF913
Modul na vyradenie strá¾enia brány, lokálna aktivácia
Objednávanie
DF913
Modul na vyradenie strá¾enia brány, lokálna aktivácia
EAutorizované pou¾itie brány nespustí poplach
ELokálna aktivácia kµúèovým spínaèom
17
www.technologies.sk
Perimetria
Strana : 16
DF914
Modul na diaµkové premos»ovanie brán
Modul na diaµkové premos»ovanie brán slú¾i na doèasné
odpojenie chránenej brány zo strá¾enia pomocou diaµkového
kontaktu.
Objednávanie
DF914
Modul na diaµkové premos»ovanie brán
EAutorizované pou¾itie brány nespôsobí poplach
EDiaµková aktivácia
18
www.technologies.sk
Infrazávory
Strana : 17
SB15
Ståp pre infrazávory série SB, 1,5 m
Robustný ståp pre infrazávory série SB s pohµadom 180°
(roz¹íriteµný na 360°) vrátane tamper spínaèa. Je
dodávaný s dr¾iakmi krytu a so strie¹kou.
Technické údaje
Vý¹ka
1,5 m
Hmotnos»
6 kg
NC Tamper
30 Vjs, 50 mA
Pracovná teplota
­ 25°C a¾ +55°C
Krytie
IP44
Objednávanie
SB15
SB16
SB18
Ståp pre infrazávory série SB, 1,5 m
Súprava na roz¹írenie ståpu na 360° pohµad, 1,5 m
Detektor preliezania ståpu infrazávor
EVý¹ka 1,5 m
EHliníková kon¹trukcia
ETamper spínaè
EVrátane spodného a boèných krytov
EVýstu¾ krytu s dr¾iakmi a vodiaca obruè
EMo¾nos» doplnenia o detektor preliezania
EMo¾nos» roz¹íri» na 360° rozsah
19
www.technologies.sk
Perimetria
Strana : 18
OD131
Detekcia na strechy ­ súprava 25 m2
Optické zabezpeèenie striech
Výskumy preukázali, ¾e strechy budov sú slabým èlánkom
zabezpeèovacích systémov. Dokonca strechy, vybavené
klasickým zabezpeèovacím zariadením, sú zranitelnej¹ie
vïaka jeho zlo¾itosti a malej odolnosti voèi ru¹eniu. Optická
detekcia je vhodná aj na strechy s nízkou nosnos»ou. Keï¾e je
systém zostavený iba z pasívnych prvkov, toto rie¹enie nie je
citlivé na úèinky vonkaj¹ích elektromagnetických polí ani na
búrkovú èinnos». Na streche sa naru¹iteµ prakticky v¾dy
pohybuje po podlahe. Z pohµadu bezpeènosti, je preto podlaha
ideálnym miestom na osadenie zabezpeèovacieho systému.
Detekcia pohybu OPTICKÝM VLÁKNOM v podlahe je úèinným a
neviditeµným bezpeènostným prvkom skorej detekcie.
Naru¹iteµ je ohlásený s dostatoèným èasovým predstihom
pred vstupom do objektu. Podlahovú detekciu je mo¾né pou¾i»
aj pod piesok, kamennú dr» alebo dla¾bu. Navy¹e, systém je
tie¾ mo¾né pou¾i» na rozµahlé povrchy striech.
Technické údaje
ESpoµahlivá funkcia a µahká údr¾ba
EJednoduchá in¹talácia
EVeµmi nízka pravdepodobnos» falo¹ných poplachov
ENecitlivé na elektromagnetické ru¹enie
EJednoduchá integrácia do existujúcich systémov PSN
EVhodné aj pre µahké strechy s nízkou nosnos»ou
EMo¾nos» pou¾i» selektívne na men¹ie plochy, napr. pri
Detekèný modul
Napájanie
12 30 Vjs / 10 24 Vstr
Poplachové relé
NO
Výstup tamper
NO / NC
Max. zá»a¾ kontaktu
42 Vstr/js, 0.5 A
Max. prúdový odber
110 mA
Krytie
IP56
Rozsah teplôt
­25 °C a¾ +70 °C
previsoch únikových východoch alebo pri otoèných
kamerách.
ENenáchylné na vplyv poèasia ako napr. hmla alebo blesky
EStrá¾enú plochu je mo¾né dodatoène roz¹íri»
Snímací kábel
Priemer
2,2 mm
Farba
èierna
Hmotnos»
3,5 g/m
Min. polomer ohybu
30 mm
jedineèným patentovaným klik­systémom
Ná¹µapný senzor a ro¹t
Rozmer ná¹µapného
senzora
120 x 40 mm (priemer x V)
Rozmer ro¹tu
333 x 333 x 50 mm (D x © x V)
Hmotnos» ro¹tu
11 kg/m2
Rozsah teplôt
­25 °C a¾ +70 °C
Objednávanie
OD131
OD130
Detekcia na strechy ­ súprava 25 m2
Detekcia na strechy ­ súprava 10 m2
20
www.technologies.sk
Infrazávory
Strana : 19
SB16
Súprava na roz¹írenie ståpu na 360° pohµad, 1,5 m
Pomocou tejto súpravy je mo¾né jednoducho zdvojnásobi»
poèet nain¹talovaných lúèov v ståpoch série SB. V¹etko bez
dodatoèného kopania a in¹talovania novej základne.
Technické údaje
Vý¹ka
1,5 m
Hmotnos»
1,5 kg
NC Tamper
30 Vjs ­ 50 mA
Objednávanie
SB16
Súprava na roz¹írenie ståpu na 360° pohµad, 1,5 m
EVý¹ka 1,5 m
ETamper spínaè
EVrátane spodného a boèných krytov
EVýstu¾ krytu s dr¾iakmi a vodiaca obruè
SB18
Detektor preliezania ståpu infrazávor
Tento detektor slú¾i na dodatoènú ochranu priestoru
chráneného infrazávorami. Zabezpeèuje detekciu prelezenia
ståpov s infrazávorami.
Technické údaje
NC Tamper
30 Vjs ­ 100 mA
Då¾ka prívodu
3,25 m
Hmotnos»
2,6 kg
Rozmery (vý¹ka x priemer)
160 x 640 mm
Objednávanie
SB18
Detektor preliezania ståpu infrazávor
EJednoduchá montá¾ na v¹etky ståpy série SB
EZopne pri zá»a¾i väè¹ej ako 5 kg
21
www.technologies.sk
Perimetria
Strana : 20
OD115
Kryt na 12 vyhodnocovacích modulov
Podzemný kryt, v ktorm je miesto na 12 vyhodnocovacích moduov.
Kryt je mo¾né otvára» znovu. To znamená, ¾e vyhodnocovacie
moduly sú v prípade servisu kedykoµvek prístupné.
Objednávanie
OD115
Kryt na 12 vyhodnocovacích modulov
OD105
Modulárny kábel 12­cestný s 25 konektormi
OD105 je sada prvkov, ktoré sa pou¾ívajú na ochranu
snímacieho kábla vedúceho od detekèného povrchu k
vyhodnocovacím modulom. Súprava obsahuje 20 m
modulárneho kábla ( trubica v trubici ) a 25 vzduchotesných
konektorov.
Objednávanie
OD105
Modulárny kábel 12­cestný s 25 konektormi
22
www.technologies.sk
Perimetria
Strana : 21
OD146
Detekcia v pôde ­ súprava 5 m2
Podpovrchová optická detekcia
Neoprávnené vniknutie do objektu sa spravidla v¾dy deje pe¹o
alebo pomocou vozidla. Z pohµadu bezpeènosti, je preto povrch
zeme ideálnym miestom na osadenie zabezpeèovacieho
systému. Detekcia pohybu OPTICKÝM VLÁKNOM v pôde je
úèinným a neviditeµným bezpeènostným prvkom skorej
detekcie. Naru¹iteµ je ohlásený s dostatoèným èasovým
predstihom pred vstupom do objektu. Podpovrchovú detekciu je
mo¾né pou¾i» aj pod piesok, kamennú dr» alebo dla¾bu.
Navy¹e, systém je tie¾ mo¾né pou¾i» na rozµahlé povrchy
striech.
Technické údaje
Detekèný modul
Napájanie
12 30 Vjs / 10 24 Vstr
Poplachové relé
NO
Výstup tamper
NO / NC
Max. zá»a¾ kontaktu
42 Vstr/js, 0.5 A
Max. prúdový odber
110 mA
Krytie
IP56
Rozsah teplôt
­25 °C a¾ +70 °C
ESpoµahlivá funkcia a µahká údr¾ba
EJednoduchá in¹talácia
EVeµmi nízka pravdepodobnos» falo¹ných poplachov
ENecitlivé na elektromagnetické ru¹enie
EJednoduchá integrácia do existujúcich systémov PSN
EImúnne voèi vonkaj¹ím ru¹ivým vplyvom (napr.
Snímací kábel
Priemer
2,2 mm
Farba
èierna
Hmotnos»
3,5 g/m
Min. polomer ohybu
30 mm
ESystém je mo¾né nain¹talova» "neviditeµne", nedá sa
Hrúbka
4 ­ 8 mm
Hmotnos»
2,35 ­ 4,65 kg/m2
Rozsah teplôt
­25 °C a¾ +70 °C
ENenáchylné na vplyv poèasia ako napr. hmla alebo blesky
EMo¾nos» prispôsobenia plochy, µahká roz¹íriteµnos»
EDetekuje µahké (chodci) ako aj »a¾ké (vozidlá) typy
vibráciám)
odhali»
Vrchná ­ spodná podlo¾ka
zá»a¾e
Objednávanie
OD146
OD140
OD143
OD105
OD115
OD117
Detekcia v pôde ­ súprava 5 m2
Detekcia v pôde ­ súprava 63 m2
Detekcia v pôde ­ súprava 31 m2
Modulárny kábel 12­cestný s 25 konektormi
Kryt na 12 vyhodnocovacích modulov
Náhradný vyhodnocovací modul
23
www.technologies.sk
Perimetria
Strana : 22
OD143
Detekcia v pôde ­ súprava 31 m2
Podpovrchová optická detekcia
Neoprávnené vniknutie do objektu sa spravidla v¾dy deje pe¹o
alebo pomocou vozidla. Z pohµadu bezpeènosti, je preto povrch
zeme ideálnym miestom na osadenie zabezpeèovacieho
systému. Detekcia pohybu OPTICKÝM VLÁKNOM v pôde je
úèinným a neviditeµným bezpeènostným prvkom skorej
detekcie. Naru¹iteµ je ohlásený s dostatoèným èasovým
predstihom pred vstupom do objektu. Podpovrchovú detekciu je
mo¾né pou¾i» aj pod piesok, kamennú dr» alebo dla¾bu.
Navy¹e, systém je tie¾ mo¾né pou¾i» na rozµahlé povrchy
striech.
Technické údaje
Detekèný modul
Napájanie
12 30 Vjs / 10 24 Vstr
Poplachové relé
NO
Výstup tamper
NO / NC
Max. zá»a¾ kontaktu
42 Vstr/js, 0.5 A
Max. prúdový odber
110 mA
Krytie
IP56
Rozsah teplôt
­25 °C a¾ +70 °C
ESpoµahlivá funkcia a µahká údr¾ba
EJednoduchá in¹talácia
EVeµmi nízka pravdepodobnos» falo¹ných poplachov
ENecitlivé na elektromagnetické ru¹enie
EJednoduchá integrácia do existujúcich systémov PSN
EImúnne voèi vonkaj¹ím ru¹ivým vplyvom (napr.
Snímací kábel
Priemer
2,2 mm
Farba
èierna
Hmotnos»
3,5 g/m
Min. polomer ohybu
30 mm
ESystém je mo¾né nain¹talova» "neviditeµne", nedá sa
Hrúbka
4 ­ 8 mm
Hmotnos»
2,35 ­ 4,65 kg/m2
Rozsah teplôt
­25 °C a¾ +70 °C
ENenáchylné na vplyv poèasia ako napr. hmla alebo blesky
EMo¾nos» prispôsobenia plochy, µahká roz¹íriteµnos»
EDetekuje µahké (chodci) ako aj »a¾ké (vozidlá) typy
vibráciám)
odhali»
Vrchná ­ spodná podlo¾ka
zá»a¾e
Objednávanie
OD143
OD140
OD146
OD105
OD115
OD117
Detekcia v pôde ­ súprava 31 m2
Detekcia v pôde ­ súprava 63 m2
Detekcia v pôde ­ súprava 5 m2
Modulárny kábel 12­cestný s 25 konektormi
Kryt na 12 vyhodnocovacích modulov
Náhradný vyhodnocovací modul
24
www.technologies.sk
Perimetria
Strana : 23
OD140
Detekcia v pôde ­ súprava 63 m2
Podpovrchová optická detekcia
Neoprávnené vniknutie do objektu sa spravidla v¾dy deje pe¹o
alebo pomocou vozidla. Z pohµadu bezpeènosti, je preto povrch
zeme ideálnym miestom na osadenie zabezpeèovacieho
systému. Detekcia pohybu OPTICKÝM VLÁKNOM v pôde je
úèinným a neviditeµným bezpeènostným prvkom skorej
detekcie. Naru¹iteµ je ohlásený s dostatoèným èasovým
predstihom pred vstupom do objektu. Podpovrchovú detekciu je
mo¾né pou¾i» aj pod piesok, kamennú dr» alebo dla¾bu.
Navy¹e, systém je tie¾ mo¾né pou¾i» na rozµahlé povrchy
striech.
Technické údaje
Detekèný modul
Napájanie
12 30 Vjs / 10 24 Vstr
Poplachové relé
NO
Výstup tamper
NO / NC
Max. zá»a¾ kontaktu
42 Vstr/js, 0.5 A
Max. prúdový odber
110 mA
Krytie
IP56
Rozsah teplôt
­25 °C a¾ +70 °C
ESpoµahlivá funkcia a µahká údr¾ba
EJednoduchá in¹talácia
EVeµmi nízka pravdepodobnos» falo¹ných poplachov
ENecitlivé na elektromagnetické ru¹enie
EJednoduchá integrácia do existujúcich systémov PSN
EImúnne voèi vonkaj¹ím ru¹ivým vplyvom (napr.
Snímací kábel
Priemer
2,2 mm
Farba
èierna
Hmotnos»
3,5 g/m
Min. polomer ohybu
30 mm
ESystém je mo¾né nain¹talova» "neviditeµne", nedá sa
Hrúbka
4 ­ 8 mm
Hmotnos»
2,35 ­ 4,65 kg/m2
Rozsah teplôt
­25 °C a¾ +70 °C
ENenáchylné na vplyv poèasia ako napr. hmla alebo blesky
EMo¾nos» prispôsobenia plochy, µahká roz¹íriteµnos»
EDetekuje µahké (chodci) ako aj »a¾ké (vozidlá) typy
vibráciám)
odhali»
Vrchná ­ spodná podlo¾ka
zá»a¾e
Objednávanie
OD140
OD143
OD146
OD105
OD115
OD117
Detekcia v pôde ­ súprava 63 m2
Detekcia v pôde ­ súprava 31 m2
Detekcia v pôde ­ súprava 5 m2
Modulárny kábel 12­cestný s 25 konektormi
Kryt na 12 vyhodnocovacích modulov
Náhradný vyhodnocovací modul
25
www.technologies.sk
Perimetria
Strana : 24
DF823
Spojka/ukonèenie pre snímací kábel
Objednávanie
DF823
Spojka/ukonèenie pre snímací kábel
EDo ka¾dého poèasia
EJednoduché pou¾itie aj opätovne
EAj spojka aj ukonèenie
DF827
Rýchle odpojenie zásuvnej brány
Objednávanie
DF827
Rýchle odpojenie zásuvnej brány
EUrèené na málo pou¾ívané brány
EPri rozpojení je celá zóna neaktívna
EPri rozpojení je generovaný signál tamper
26
www.technologies.sk
Perimetria
Strana : 25
DF902
Zásuvný audio­modul
Objednávanie
DF902
Zásuvný audio­modul
EUmo¾òuje poèúva» zvuky plotu
EDodatoèná informácia o povahe poplachu
EMonitorovanie jednej alebo dvoch zón
EMo¾nos» spájania viacerých modulov po zbernici na
simultánne odpoèúvanie
27
www.technologies.sk
PIR
Strana : 26
10m priestorový PIR pohybový detektor, nereaguje na zvieratá do 20kg
Séria EV100 nadväzuje na známe a veµmi úspe¹né PIR
detektory Aritech. Ïal¹í stupeò vývoja umo¾nil bez
obmedzenia výkonu zmen¹i» rozmery, èím vznikol ideálny
detektor do obytných priestorov a men¹ích priemyselných
objektov.
Zásuvná elektronika umo¾òuje rýchlu a bezproblémovú
montá¾. Nový dizajn, pou¾itý u¾ pri duálnych detektoroch
série DD100, umo¾ní súèasnú in¹taláciu klasickej aj
duálnej technológie do jedného objektu bez estetických
kompromisov.
Technické údaje
Napájacie napätie
8 ­ 15 Vjs
Max. zvlnenie 2 V ¹pièka­¹pièka pri 12 Vjs
Prúdová spotreba
Kµudový stav
5 mA
V poplachu, LED zapnutá
10 mA
EDosah 10 m ­ 5 záclon
EOdnímateµná elektronika zjednodu¹uje in¹taláciu
EPrecízna zrkadlová optika s premenlivým ohniskom
EOddelená uzavretá optika
EPou¾íva poslednú generáciu "4D" spracovania signálu
E©tandardné spracovanie 4D / re¾im dvojitá záclona
ENízka prúdová spotreba
Výstupy
Poplach
NC kontakt, 100 mA pri 28 Vjs
Tamper
NC kontakt, 100 mA pri 28 Vjs
Montá¾na vý¹ka
1.8 a¾ 3.0 m
Pokrytie
5 záclon po 10 m
Uhol záberu
86°
Prostredie
­10 °C a¾ +55 °C; Max. 90% vlhkos»
Krytie
IP301
Rozmery (© x V x H)
52 x 99 x 47 mm
Objednávanie
EV100PI
SB01
10m priestorový PIR pohybový detektor, nereaguje na
zvieratá do 20kg
Flexibilná montá¾na konzola pre detektory
28
EV100PI
www.technologies.sk
Infrazávory
Strana : 27
SB450
Aktívna infrazávora, 4 lúèe 50 m, vykurovanie
Aktívne infrazávory série SB odhalia naru¹iteµa hneï pri
vstupe do chráneného objektu e¹te predtým ako by mohol
dosiahnu» prístup k µuïom alebo k majetku vo vnútri.
Poskytujú vysokú úroveò zabezpeèenia pre v¹etky aplikácie.
Hlavnými preká¾kami v ich masovom nasadzovaní sú
nároènos» in¹talácie a cena. Cieµom GE Security je zní¾i»
náklady na in¹taláciu zjednodu¹ením procesu nastavovania.
Technické údaje
Max. dosah vnútri
125 m
Max. dosah vonku
50 m
Poèet lúèov
4
Synchronizácia
V¹etky lúèe
Nastaviteµný èas reakcie
50 a¾ 600 ms
Napájacie napätie pre detektor
10 a¾ 15 Vjs
Prúdová spotreba detektora
(Rx)
40 mA
Prúdová spotreba detektora
(Tx)
25 mA
Napájacie napätie pre
vykurovanie
10 a¾ 15 Vstr/Vjs
Prúdová spotreba vykurovania
(Rx)
170 mA
Prúdová spotreba vykurovania
(Tx)
170 mA
Výstupy
Poplach, tamper, hmla
Pracovná teplota (s
vykurovaním)
­ 25°C a¾ +55°C
E4­lúèová aktívna infratzávora (AIR)
EDosah vo vonkaj¹om prostredí 50 m
E4 voliteµné vysielacie kanály
EIntegrovaný regulovaný vykurovací element
EV prípade hmly mo¾nos» zopnú» poruchový výstup
namiesto poplachového
Krytie
IP44
Hmotnos»
1,2 kg
Zameriavanie
Integrovaný priezor alebo externý modul
Rozmery
390 x 84 x 113 mm
EMasívne a modulárne ståpy pre 180° a 360° aplikácie s
vý¹kou a¾ 3m
EJednoduché nastavovanie
Objednávanie
SB450
SB4100
SB4200
SB10
SB15
SB20
SB25
SB30
SB51
SB52
SB53
Aktívna infrazávora, 4 lúèe 50 m, vykurovanie
Aktívna infrazávora, 4 lúèe 100 m, vykurovanie
Aktívna infrazávora, 4 lúèe 200 m, vykurovanie
Ståp pre infrazávory série SB, 1 m
Ståp pre infrazávory série SB, 1,5 m
Ståp pre infrazávory série SB, 2 m
Ståp pre infrazávory série SB, 2,5 m
Ståp pre infrazávory série SB, 3 m
Nástroj na nastavovanie infrazávor série SB
Napájací zdroj 230Vstr na 12Vstr a 12Vjs k sérii SB
Základòa pre ståpy infrazávor série SB
29
www.technologies.sk
Magnetické kontakty
Strana : 28
DC101
Magnetický kontakt, povrchová montá¾, medzera 15mm max.
Magnetické kontakty série DC sú navrhnuté tak, aby sa
jednoducho in¹talovali a mali dlhú ¾ivotnos» (a¾ 10 miliónov
cyklov).
Technické údaje
Pracovná medzera
Max. 15 mm
Prívod
4 ¾ily; 2 m
Typ kontaktu
NC
Rozmery (D x V x H)
50,8 x 9,5 x 9,5 mm
Farba
Bé¾ová (DC101B hnedá)
Objednávanie
DC101
Magnetický kontakt, povrchová montá¾, medzera
15mm max.
EJednoduchá a úhµadná povrchová montá¾
EPrívodný kábel 2 m s tamper sluèkou
EVerzie aj s integrovanými vyva¾ovacími odpormi
30
www.technologies.sk
Magnetické kontakty
Strana : 29
Magnetický kontakt, povrchová montá¾, svorkovnica, medzera 18mm max.
Magnetické kontakty série DC sú navrhnuté tak, aby sa
jednoducho in¹talovali a mali dlhú ¾ivotnos» (a¾ 10 miliónov
cyklov).
Technické údaje
Pracovná medzera
Max. 18 mm
Pripojenie
Svorkovnica
Typ kontaktu
NC
Rozmery (D x V x H)
63,5 x 12,7 x 19,1 mm
Farba
Bé¾ová (DC102B hnedá)
Objednávanie
DC102
Magnetický kontakt, povrchová montá¾, svorkovnica,
medzera 18mm max.
EVysoká kvalita kontaktu
EPohodlná montá¾ vïaka svorkovnici
EVerzie aj s integrovanými vyva¾ovacími odpormi
31
DC102
www.technologies.sk
Magnetické kontakty
Strana : 30
DC103
Magnetický kontakt, povrchová montá¾, vyvá¾ený
Magnetické kontakty série DC sú navrhnuté tak, aby sa
jednoducho in¹talovali a mali dlhú ¾ivotnos» (a¾ 10 miliónov
cyklov).
Technické údaje
Pracovná medzera
15 mm (min); 31 mm (max)
Prívod
4 ¾ily; 2,5 m
Contact type
NC
Rozmery (D x V x H)
50,8 x 9,5 x 9,5 mm
Farba
Bé¾ová (DC103B hnedá)
Objednávanie
DC103
Magnetický kontakt, povrchová montá¾, vyvá¾ený
EVyvá¾ený kontakt s definovanou medzerou pre vy¹¹ie
riziká
EOchrana voèi vyblokovaniu externým magnetom
EPrívodný kábel 2 m s tamper sluèkou
EVerzie aj s integrovanými vyva¾ovacími odpormi
EPohodlná a úhµadná montá¾
32
www.technologies.sk
Infrazávory
Strana : 31
SB250
Aktívna infrazávora, 2 lúèe 50 m, vykurovanie
Aktívne infrazávory série SB odhalia naru¹iteµa hneï pri
vstupe do chráneného objektu e¹te predtým ako by mohol
dosiahnu» prístup k µuïom alebo k majetku vo vnútri.
Poskytujú vysokú úroveò zabezpeèenia pre v¹etky aplikácie.
Hlavnými preká¾kami v ich masovom nasadzovaní sú
nároènos» in¹talácie a cena. Cieµom GE Security je zní¾i»
náklady na in¹taláciu zjednodu¹ením procesu nastavovania.
Technické údaje
Max. dosah vnútri
125 m
Max. dosah vonku
50 m
Poèet lúèov
2
Synchronizácia
V¹etky lúèe
Nastaviteµný èas reakcie
50 a¾ 600 ms
Napájacie napätie pre detektor
10 a¾ 15 Vjs
Prúdová spotreba detektora
(Rx)
35 mA
Prúdová spotreba detektora
(Tx)
20 mA
Napájacie napätie pre
vykurovanie
10 a¾ 15 Vstr/Vjs
Prúdová spotreba vykurovania
(Rx)
85 mA
Prúdová spotreba vykurovania
(Tx)
85 mA
Výstupy
Poplach, tamper, hmla
Pracovná teplota (s
vykurovaním)
­ 25°C a¾ +55°C
E2­lúèová aktívna infratzávora (AIR)
EDosah vo vonkaj¹om prostredí 50 m
E4 voliteµné vysielacie kanály
EIntegrovaný regulovaný vykurovací element
EV prípade hmly mo¾nos» zopnú» poruchový výstup
namiesto poplachového
Krytie
IP44
Hmotnos»
0,9 kg
Zameriavanie
Integrovaný priezor alebo externý modul
Rozmery
280 x 84 x 113 mm
EMasívne a modulárne ståpy pre 180° a 360° aplikácie s
vý¹kou a¾ 3m
EJednoduché nastavovanie
Objednávanie
SB250
SB2100
SB10
SB15
SB20
SB25
SB30
SB51
SB52
SB53
Aktívna infrazávora, 2 lúèe 50 m, vykurovanie
Aktívna infrazávora, 2 lúèe 100 m, vykurovanie
Ståp pre infrazávory série SB, 1 m
Ståp pre infrazávory série SB, 1,5 m
Ståp pre infrazávory série SB, 2 m
Ståp pre infrazávory série SB, 2,5 m
Ståp pre infrazávory série SB, 3 m
Nástroj na nastavovanie infrazávor série SB
Napájací zdroj 230Vstr na 12Vstr a 12Vjs k sérii SB
Základòa pre ståpy infrazávor série SB
33
www.technologies.sk
Infrazávory
Strana : 32
SB2100
Aktívna infrazávora, 2 lúèe 100 m, vykurovanie
Aktívne infrazávory série SB odhalia naru¹iteµa hneï pri
vstupe do chráneného objektu e¹te predtým ako by mohol
dosiahnu» prístup k µuïom alebo k majetku vo vnútri.
Poskytujú vysokú úroveò zabezpeèenia pre v¹etky aplikácie.
Hlavnými preká¾kami v ich masovom nasadzovaní sú
nároènos» in¹talácie a cena. Cieµom GE Security je zní¾i»
náklady na in¹taláciu zjednodu¹ením procesu nastavovania.
Technické údaje
Max. dosah vnútri
250 m
Max. dosah vonku
100 m
Poèet lúèov
2
Synchronizácia
V¹etky lúèe
Nastaviteµný èas reakcie
50 a¾ 600 ms
Napájacie napätie pre detektor
10 a¾ 15 Vjs
Prúdová spotreba detektora
(Rx)
35 mA
Prúdová spotreba detektora
(Tx)
20 mA
Napájacie napätie pre
vykurovanie
10 a¾ 15 Vstr/Vjs
Prúdová spotreba vykurovania
(Rx)
85 mA
Prúdová spotreba vykurovania
(Tx)
85 mA
Výstupy
Poplach, tamper, hmla
Pracovná teplota (s
vykurovaním)
­ 25°C a¾ +55°C
E2­lúèová aktívna infratzávora (AIR)
EDosah vo vonkaj¹om prostredí 100 m
E4 voliteµné vysielacie kanály
EIntegrovaný regulovaný vykurovací element
EV prípade hmly mo¾nos» zopnú» poruchový výstup
namiesto poplachového
Krytie
IP44
Hmotnos»
0,9 kg
Zameriavanie
Integrovaný priezor alebo externý modul
Rozmery
280 x 84 x 113 mm
EMasívne a modulárne ståpy pre 180° a 360° aplikácie s
vý¹kou a¾ 3m
EJednoduché nastavovanie
Objednávanie
SB2100
SB250
SB10
SB15
SB20
SB25
SB30
SB51
SB52
SB53
Aktívna infrazávora, 2 lúèe 100 m, vykurovanie
Aktívna infrazávora, 2 lúèe 50 m, vykurovanie
Ståp pre infrazávory série SB, 1 m
Ståp pre infrazávory série SB, 1,5 m
Ståp pre infrazávory série SB, 2 m
Ståp pre infrazávory série SB, 2,5 m
Ståp pre infrazávory série SB, 3 m
Nástroj na nastavovanie infrazávor série SB
Napájací zdroj 230Vstr na 12Vstr a 12Vjs k sérii SB
Základòa pre ståpy infrazávor série SB
34
www.technologies.sk
Infrazávory
Strana : 33
SB53
Základòa pre ståpy infrazávor série SB
Základòa pre ståpy zaruèuje spoµahlivú funkciu in¹talácie
infrazávor za ka¾dého poèasia.
Technické údaje
Rozmery základne
250 x 250 mm
Vý¹ka zásuvu
355 mm
Hmotnos»
4,2 kg
Materiál
Hliník
Objednávanie
SB53
Základòa pre ståpy infrazávor série SB
EZákladòa pre ståpy série SB
EOdolnos» voèi vetru rýchlosti 150 km/h
E4 anchor legs included
35
www.technologies.sk
Duál ultrazvuk­PIR
Strana : 34
DD325­P
Duálny detektor PIR+ultrazvuk, 12 m, 7 záclon, NC relé
Séria duálnych detektorov DD300 je zalo¾ená na veµmi
kvalitnom PIR systéme a je doplnená o inovovanú ultrazvukovú
(US) technológiu "Distance of Motion" (DoM). Precízna optika je zalo¾ená na patentovanej technológii zrkadiel
s premenlivým ohniskom. To umo¾òuje dokonalé pokrytie
priestoru vrátane priestoru pod snímaèom.
V detektoroch série DD300 je dosah obidvoch systémov (PIR + US)
riadený súèasne, prièom sa robí optimalizácia odolnosti
detektorov proti falo¹ným poplachom v miestnostiach s rôznou
veµkos»ou. Technické údaje
Napájacie napätie
10 ­ 15 Vjs
Max. zvlnenie 2 V ¹pièka­¹pièka pri 12 Vjs
Prúdová spotreba
Kµudový stav
14 mA
V poplachu, LED zapnutá
18 mA
EDosah 12 m ­ 7 záclon
E7 presných zrkadlových detekèných záclon
E"3D" spracovanie signálu
ESkutoèné riadenie dosahu
EVoµba detekènej charakteristiky pri in¹talácii
EKrokový test ka¾dej detekènej metódy samostatne aj
Výstupy
Poplach
NC kontakt, 100 mA pri 28 Vjs
Tamper
NC kontakt, 100 mA pri 28 Vjs
Pokrytie
12 m; nastaviteµné 5, 8 a 12 m
Montá¾na vý¹ka
1.8 a¾ 2.4 m
Prostredie
­10 °C a¾ +55 °C; Relatívna vlhkos» max. 90%
Rozmery (© x V x H)
72 x 124 x 56 mm
výsledne
EDiaµkovo ovládaná LED na krokový test
Objednávanie
DD325­P
ST400
CM115
Duálny detektor PIR+ultrazvuk, 12 m, 7 záclon, NC relé
Kontakt proti odtrhnutiu detektora zo steny
36
www.technologies.sk
Duál MW­PIR
Strana : 35
DD495
Duálny detektor PIR+mikrovlna, 20 m, 7 záclon, NC relé
Duálne detektory série DD400 spájajú výhody klasických
detektorov ARITECH série EV100P a EV400P so zrkadlovou optikou a
inteligentným digitálnym spracovaním s úplne novým
patentovaným systémom MW na báze dvoch protiµahlých
antén. Tento kvalitný mikrovlnný modul zabezpeèuje lep¹í
odstup signál/¹um a tým rýchlej¹iu detekciu pohybu. Technické údaje
Napájacie napätie
9 ­ 15 Vjs
Max. zvlnenie 2 V ¹pièka­¹pièka pri 12 Vjs
Prúdová spotreba
Kµudový stav
14.5 mA
V poplachu, LED zapnutá
22 mA
Výstupy
Poplach
NC kontakt, 80 mA pri 28 Vjs
Tamper
NC kontakt, 100 mA pri 28 Vjs
Poplachový èas
Min. 2.5 sek.
Montá¾na vý¹ka
1.8 a¾ 3.0 m
Rýchlos» objektu
Min. 0.2 m/s ­ Max. 3.0 m/s
Mikrovlnná frekvencia
2450 MHz
Mikrovlnný výkon
0.005 uW/cm2 na 1.0 m
Pokrytie
7 záclon po 20 m
Prostredie
Dosah mô¾e by» zní¾ený na 12 alebo 7 m
Charakteristiku je mo¾né prispôsobi»
vymaskovaním zrkadiel
­10 °C a¾ +50 °C; Max. 95% vlhkos»
Uhol záberu
60°
Krytie (s utesneným prívodom)
IP30, IK02
Rozmery (© x V x H)
74 x 126 x 54 mm
EExtrémne nízky mikrovlnný výkon s mo¾nos»ou vypnú»
cez deò
EVynikajúca odolnos» voèi rádiofrekvenènému poµu EDosah 20 m ­ 7 záclon
EPrecízna zrkadlová optika s premenlivým ohniskom
EJedineèné dve protiµahlé antény
EZákazkový èip na duálnu detekciu
EPIR: pou¾íva najnov¹iu generáciu "4D" spracovania signálu
EMikrovlna: DoM spracovanie ­ kon¹tantná citlivos» v celom
rozsahu
Objednávanie
DD495
Duálny detektor PIR+mikrovlna, 20 m, 7 záclon, NC relé
37
www.technologies.sk
Duál MW­PIR
Strana : 36
DD475
Duálny detektor PIR+mikrovlna, 16 m, 9 záclon, NC relé
Duálne detektory série DD400 spájajú výhody klasických
detektorov ARITECH série EV100P a EV400P so zrkadlovou optikou a
inteligentným digitálnym spracovaním s úplne novým
patentovaným systémom MW na báze dvoch protiµahlých
antén. Tento kvalitný mikrovlnný modul zabezpeèuje lep¹í
odstup signál/¹um a tým rýchlej¹iu detekciu pohybu. Technické údaje
Napájacie napätie
9 ­ 15 Vjs
Max. zvlnenie 2 V ¹pièka­¹pièka pri 12 Vjs
Prúdová spotreba
Kµudový stav
14.5 mA
V poplachu, LED zapnutá
22 mA
Výstupy
Poplach
NC kontakt, 80 mA pri 28 Vjs
Tamper
NC kontakt, 100 mA pri 28 Vjs
Poplachový èas
Min. 2.5 sek.
Montá¾na vý¹ka
1.8 a¾ 3.0 m
Rýchlos» objektu
Min. 0.2 m/s ­ max. 3.0 m/s
Mikrovlnná frekvencia
2450 MHz
Mikrovlnný výkon
0.005 uW/cm2 na 1.0 m
Pokrytie
9 záclon po 16 m
Prostredie
Dosah mô¾e by» zní¾ený na 10 alebo 7 m
Charakteristiku je mo¾né prispôsobi»
vymaskovaním zrkadiel
­10 °C a¾ +50 °C; Max. 95% vlhkos»
Uhol záberu
86°
Krytie (s utesneným prívodom)
IP30, IK02
Rozmery (© x V x H)
74 x 126 x 54 mm
EExtrémne nízky mikrovlnný výkon s mo¾nos»ou vypnú»
cez deò
EVynikajúca odolnos» voèi rádiofrekvenènému poµu EDosah 16 m ­ 9 záclon
EPrecízna zrkadlová optika s premenlivým ohniskom
EJedineèné dve protiµahlé antény
EZákazkový èip na duálnu detekciu
EPIR: pou¾íva najnov¹iu generáciu "4D" spracovania signálu
EMikrovlna: DoM spracovanie ­ kon¹tantná citlivos» v celom
rozsahu
Objednávanie
DD475
SB01
ST400
Duálny detektor PIR+mikrovlna, 16 m, 9 záclon, NC relé
Flexibilná montá¾na konzola pre detektory
Kontakt proti odtrhnutiu detektora zo steny
38
www.technologies.sk
Bezdrôtové detektory
Strana : 37
RXI4N8
Univerzálny bezdrôtový prijímaè QuikBridge 433 MHz
Univerzálny prijímaè RXI4N8
Univerzálny prijímaè RXI4N8 je kompatibilný s ka¾dou
¹tandardnou sluèkovou ústredòou bez ohµadu na výrobcu.
Zariadenie vyu¾íva bezdrôtovú technológiu Learn­ModeTM.
Táto patentovaná technológia umo¾òuje rýchle prihlásenie
snímaèov bez ich programovania. Ka¾dý snímaè toti¾ pri
v¹etkých vysielaniach posiela jedineèný identifikaèný kód.
Technické údaje
Prúdová spotreba
60 mA maximum
Pracovná teplota
­10° a¾ +40° C
Rozmery (© x V x H)
104 x 131 x 25 mm; bez antény
Frekvencia
433,92 MHz
Dosah
Typicky 180 m na voµnom priestranstve
Montá¾
Na stenu
Napájanie
12 Vjs
Farba
Biela
ETechnológia Learn­ModeTM
EPodpora a¾ 16 bezdrôtových detektorov a 45 kµúèeniek
Objednávanie
RXI4N8
RF310I4
RF320I4
RF352I4
RF354I4
RF360I4
RF425I4
RF425I4PI
RF572NSTI4
RF620I4
RF903I4
60­841­43­EUR
alebo tiesòových tlaèidiel
EMonitorovanie stavu batérie, tzv. dohµadových signálov
Univerzálny bezdrôtový prijímaè QuikBridge 433 MHz
Zápustný magnet pre okná, dvere RF433 MHz
Povrchový magnet pre okná, dvere ­ RF433 MHz
Bezdrôtový diaµkový ovládaè, 2 tlaèidlá 433 MHz
Bezdrôtový diaµkový ovládaè, 2 tlaèidlá 433 MHz
Vodotesné tiesòové tlaèidlo RF433 MHz
Bezdrôtový PIR 16m ­ RF 433 MHz
Bezdrôtový PIR 12m, imúnny voèi pohybu zvierat ­ RF
433 MHz
Dymový detektor RF 433 MHz
Otrasový detektor RF433 MHz
Akustický detektor rozbitia skla ­ RF433 MHz
Opakovaè na predå¾enie dosahu detektorov 433 MHz
vysielaèov
EPriestorovo diverzitný prijímaè na vynikajúci príjem
E8 výstupov na pripojenie sluèiek
EDetekcia snáh o zaru¹enie
ELED indikácia aktívnych zón
EKompatibilita s ka¾dou ¹tandardnou sluèkovou ústredòou
bez ohµadu na výrobcu
EVeµké mno¾stvo rôznych druhov detektorov
39
www.technologies.sk
Bezdrôtové detektory
Strana : 38
60­841­43­EUR
Opakovaè na predå¾enie dosahu detektorov 433 MHz
Opakovaè 60­841­43­EUR je zariadenie, ktoré sníma na frekvencii
433 MHz a v prípade, ¾e prijme platný signál z bezdrôtového
detektora GE­Security, vy¹le rovnaký signál s vy¹¹ou
intenzitou. V jednom objekte je mo¾né pou¾i» aj viac
opakovaèov na vykrytie väè¹ieho priestoru.
Objednávanie
60­841­43­EUR
Opakovaè na predå¾enie dosahu detektorov 433 MHz
ENa zväè¹enie pokrytia v problematických priestoroch
40
www.technologies.sk
Duál MW­PIR
Strana : 39
DD477AM
Duálny Anti­Masking detektor PIR+MW, 16 m, 9 záclon, NC relé
Séria DD400AM predstavuje výkonné profesionálne detektory.
Nadväzuje na úspe¹nú sériu DD400 s dosahom 16m a 20m,
doplnenú o antimaskingovú ochranu.
S vlastnos»ami obvyklými pre detektory Aritech, ako sú zrkadlá s
premenlivou ohniskovou vzdialenos»ou, 4D digitálne spracovanie
signálu a optický princíp detekcie pokusu o zamaskovanie, je
mo¾né tieto detektory zaradi» do kategórie prvkov pre aplikácie
s najvy¹¹ími rizikami..
Technické údaje
Napájacie napätie
9­15 Vjs
Max. zvlnenie 2 V ¹pièka­¹pièka pri 12 Vjs
Prúdová spotreba
Kµudový stav
13 mA
Poplach
20 mA max.
Výstupy
Poplach
NC kontakt, 80 mA/30 Vjs
AM poplach
NC kontakt, 80 mA/30 Vjs
Tamper
NC kontakt, 100 mA/30 Vjs
Poplachový èas
Min. 3.0 sek.
Montá¾na vý¹ka
1.8 a¾ 3.0 m
Rýchlos» objektu
Min. 0.1 m/s ­ max 4.0 m/s
Mikrovlnná frekvencia
2450 MHz
Mikrovlnný výkon
0.005 uW/cm2 na 1.0 m
Pokrytie
Cez deò vypnuté 0uW/cm2
9 záclon po 16 m
Prostredie
mô¾e by» zní¾ený na 10 alebo 7 m
­10 °C a¾ +55 °C; max 95% vlhkos»
Uhol záberu
86° (DD470AM)
Krytie (s utesneným prívodom)
IP30, IK02
Rozmery (© x V x H)
76 x 140 x 68 mm
EVysoko výkonný PIR overovaný kvalitným mikrovlnným
modulom
EDosah 16 m ­ 9 záclon
EAutomatické hlásenie pokusov o zamaskovanie (AM)
prostredníctvom patentovanej aktívnej infraèervenej
bariéry
EOddelené výstupy pre AM a poplach
EVýstup aut. testu AM a PIR (odlí¹ený od výstupu
zamaskovania)
EPrecízna zrkadlová optika s premenlivým ohniskom
EJedineèné dve protiµahlé antény
EPIR: pou¾íva najnov¹iu generáciu "4D" spracovania signálu
EMikrovlna: DoM spracovanie ­ kon¹tantná citlivos» v celom
rozsahu
EExtrémne nízky mikrovlnný výkon s vypínaním cez deò
EPamä» poplachu (voliteµná polarita riadenia)
EVynikajúca odolnos» voèi rádiofrekvenènému poµu Objednávanie
DD477AM
SB01
ST400
Duálny Anti­Masking detektor PIR+MW, 16 m, 9 záclon, NC
relé
Flexibilná montá¾na konzola pre detektory
Kontakt proti odtrhnutiu detektora zo steny
41
www.technologies.sk
Duál MW­PIR
Strana : 40
DD497AM
Duálny Anti­Masking detektor PIR+MW, 20 m, 7 záclon, NO relé
Séria DD400AM predstavuje výkonné profesionálne detektory.
Nadväzuje na úspe¹nú sériu DD400 s dosahom 16m a 20m,
doplnenú o antimaskingovú ochranu.
S vlastnos»ami obvyklými pre detektory Aritech, ako sú zrkadlá s
premenlivou ohniskovou vzdialenos»ou, 4D digitálne spracovanie
signálu a optický princíp detekcie pokusu o zamaskovanie, je
mo¾né tieto detektory zaradi» do kategórie prvkov pre aplikácie
s najvy¹¹ími rizikami..
Technické údaje
Napájacie napätie
9­15 Vjs
Max. zvlnenie 2 V ¹pièka­¹pièka pri 12 Vjs
Prúdová spotreba
Kµudový stav
15 mA
Poplach
22 mA max.
Výstupy
Poplach
NO/NC, 80 mA/30 Vjs
AM poplach
NC kontakty 80 mA/30 Vjs
Tamper
NC kontakty 100 mA/30 Vjs
Poplachový èas
Min. 3,0 sek.
Montá¾na vý¹ka
1.8 a¾ 3.0 m
Rýchlos» objektu
Min. 0.1 m/s ­ max 4.0 m/s
Mikrovlnná frekvencia
2450 MHz
Mikrovlnný výkon
0.005 uW/cm2 na 1.0 m
Pokrytie
Cez deò vypnuté 0uW/cm2
7 záclon po 20 m
Prostredie
mô¾e by» zní¾ený na 12 alebo 7 m
­10 °C a¾ +55 °C; max 95% vlhkos»
Uhol záberu
60° (490 AM)
Krytie (s utesneným prívodom)
IP30, IK02
Rozmery (© x V x H)
76 x 140 x 68 mm
EVysoko výkonný PIR overovaný kvalitným mikrovlnným
modulom
EDosah 20 m ­ 7 záclon
EAutomatické hlásenie pokusov o zamaskovanie (AM)
prostredníctvom patentovanej aktívnej infraèervenej
bariéry
EOddelené výstupy pre AM a poplach
EVýstup aut. testu AM a PIR (odlí¹ený od výstupu
zamaskovania)
EPrecízna zrkadlová optika s premenlivým ohniskom
EJedineèné dve protiµahlé antény
EPIR: pou¾íva najnov¹iu generáciu "4D" spracovania signálu
EMikrovlna: DoM spracovanie ­ kon¹tantná citlivos» v celom
rozsahu
EExtrémne nízky mikrovlnný výkon s vypínaním cez deò
EPamä» poplachu (voliteµná polarita riadenia)
EVynikajúca odolnos» voèi rádiofrekvenènému poµu Objednávanie
DD497AM
SB01
ST400
Duálny Anti­Masking detektor PIR+MW, 20 m, 7 záclon,
NO relé
Flexibilná montá¾na konzola pre detektory
Kontakt proti odtrhnutiu detektora zo steny
42
www.technologies.sk
Duál MW­PIR
Strana : 41
DD455
Duálny detektor PIR+mikrovlna, 12 m, 7 záclon, NC relé
Duálne detektory série DD400 spájajú výhody klasických
detektorov ARITECH série EV100P a EV400P so zrkadlovou optikou a
inteligentným digitálnym spracovaním s úplne novým
patentovaným systémom MW na báze dvoch protiµahlých
antén. Tento kvalitný mikrovlnný modul zabezpeèuje lep¹í
odstup signál/¹um a tým rýchlej¹iu detekciu pohybu. Technické údaje
Napájacie napätie
9 ­ 15 Vjs
Max. zvlnenie 2 V ¹pièka­¹pièka pri 12 Vjs
Prúdová spotreba
Kµudový stav
14.5 mA
V poplachu, LED zapnutá
22 mA
Výstupy
Poplach
NC kontakt, 80 mA pri 28 Vjs
Tamper
NC kontakt, 100 mA pri 28 Vjs
Poplachový èas
Min. 2.5 sek.
Montá¾na vý¹ka
1.8 a¾ 3.0 m
Rýchlos» objektu
Min. 0.2 m/s ­ Max. 3.0 m/s
Mikrovlnná frekvencia
2450 MHz
Mikrovlnný výkon
0.005 uW/cm2 na 1.0 m
Pokrytie
7 záclon po 12 m
Prostredie
Dosah mô¾e by» zní¾ený na 7 alebo 5 m
Charakteristiku je mo¾né prispôsobi»
vymaskovaním zrkadiel
­10 °C a¾ +50 °C; Max. 95% vlhkos»
Uhol záberu
86°
Krytie (s utesneným prívodom)
IP30, IK02
Rozmery (© x V x H)
74 x 126 x 54 mm
EExtrémne nízky mikrovlnný výkon s mo¾nos»ou vypnú»
cez deò
EVynikajúca odolnos» voèi rádiofrekvenènému poµu EDosah 12 m ­ 7 záclon
EPrecízna zrkadlová optika s premenlivým ohniskom
EJedineèné dve protiµahlé antény
EZákazkový èip na duálnu detekciu
EPIR: pou¾íva najnov¹iu generáciu "4D" spracovania signálu
EMikrovlna: DoM spracovanie ­ kon¹tantná citlivos» v celom
rozsahu
Objednávanie
DD455
SB01
ST400
Duálny detektor PIR+mikrovlna, 12 m, 7 záclon, NC relé
Flexibilná montá¾na konzola pre detektory
Kontakt proti odtrhnutiu detektora zo steny
43
www.technologies.sk
Duál MW­PIR
Strana : 42
DD100
Duálny detektor PIR+uW, 10 m, 5 záclon, NC relé
Séria DD100
Séria DD100 je zalo¾ená na úspechu technológie pou¾itej v
sérii DD400. Ïal¹í stupeò vývoja umo¾nil bez obmedzenia
výkonu zmen¹i» rozmery, èím vznikol ideálny duálny
detektor do obytných priestorov a men¹ích priemyselných
objektov. Detektor nebol navrhovaný iba s ohµadom na vzhµad,
ale tie¾ s ohµadom na vysokú výkonnos» a jednoduchos»
in¹talácie. V sérii DD100 je preto elektronika odnímateµná,
èo zaruèuje rýchlu a bezproblémovú in¹taláciu.
Technické údaje
Napájacie napätie
9 ­ 15 Vjs
Max. zvlnenie 2 V ¹pièka­¹pièka pri 12 Vjs
Prúdová spotreba
Kµudový stav
11.5 mA
V poplachu, LED zapnutá
15.0 mA max
Výstupy
Poplach
NC kontakty, 80 mA pri 30 Vjs
Tamper
NC kontakty, 100 mA pri 30 Vjs
Poplachový èas
3.0 sek.
Montá¾na vý¹ka
1.8 a¾ 3.0 m
Rýchlos» objektu
Min. 0.2 m/s ­ Max. 3.0 m/s
Mikrovlnná frekvencia
2450 MHz
Mikrovlnný výkon
0.005 uW/cm2 na 1.0 m
Pokrytie
5 záclon po 10 m
Prostredie
Dosah mô¾e by» zní¾ený na 6 m
­10 °C a¾ +55 °C; Max. 95% vlhkos»
Uhol záberu
86°
Krytie (s utesneným prívodom)
IP30, IK02
Rozmery (© x V x H)
61 x 123 x 58 mm
EMikrovlna: DoM spracovanie ­ kon¹tantná citlivos» v celom
rozsahu
EExtrémne nízky prúdový odber
EExtrémne nízky mikrovlnný výkon
EDosah 10 m ­ 5 záclon
EDD100PI : odolný voèi zvieratám do 20 kg
EOdnímateµná elektronika zjednodu¹uje in¹taláciu
EZákazkový èip na duálnu detekciu
EPIR: pou¾íva najnov¹iu generáciu "4D" spracovania signálu
Objednávanie
DD100
DD100PI
SB01
ST400
Duálny detektor PIR+uW, 10 m, 5 záclon, NC relé
Flexibilná montá¾na konzola pre detektory
Kontakt proti odtrhnutiu detektora zo steny
44
www.technologies.sk
Duál MW­PIR
Strana : 43
DD105
Duálny detektor PIR+uW, 12 m, 7 záclon, NC relé
Séria DD100
Séria DD100 je zalo¾ená na úspechu technológie pou¾itej v
sérii DD400. Ïal¹í stupeò vývoja umo¾nil bez obmedzenia
výkonu zmen¹i» rozmery, èím vznikol ideálny duálny
detektor do obytných priestorov a men¹ích priemyselných
objektov. Detektor nebol navrhovaný iba s ohµadom na vzhµad,
ale tie¾ s ohµadom na vysokú výkonnos» a jednoduchos»
in¹talácie. V sérii DD100 je preto elektronika odnímateµná,
èo zaruèuje rýchlu a bezproblémovú in¹taláciu.
Technické údaje
Napájacie napätie
9 ­ 15 Vjs
Max. zvlnenie 2 V ¹pièka­¹pièka pri 12 Vjs
Prúdová spotreba
Kµudový stav
11.5 mA
V poplachu, LED zapnutá
15.0 mA max.
Výstupy
Poplach
NC kontakty, 80 mA pri 30 Vjs
Tamper
NC kontakty, 100 mA pri 30 Vjs
Poplachový èas
3.0 sek.
Montá¾na vý¹ka
1.8 a¾ 3.0 m
Rýchlos» objektu
Min. 0.2 m/s ­ Max. 3.0 m/s
Mikrovlnná frekvencia
2450 MHz
Mikrovlnný výkon
0.005 uW/cm2 na 1.0 m
Pokrytie
7 záclon po 12 m
Prostredie
Dosah mô¾e by» zní¾ený na 7 m
­10 °C a¾ +55 °C; Max. 95% vlhkos»
Uhol záberu
86°
Krytie (s utesneným prívodom)
IP30, IK02
Rozmery (© x V x H)
61 x 123 x 58 mm
EMikrovlna: DoM spracovanie ­ kon¹tantná citlivos» v celom
rozsahu
EExtrémne nízky prúdový odber
EExtrémne nízky mikrovlnný výkon
EMo¾nos» jednoduchého zapojenia do duálnej sluèky
EDosah 12 m ­ 7 záclon
EOdnímateµná elektronika zjednodu¹uje in¹taláciu
EZákazkový èip na duálnu detekciu
EPIR: pou¾íva najnov¹iu generáciu "4D" spracovania signálu
Objednávanie
DD105
SB01
ST400
Duálny detektor PIR+uW, 12 m, 7 záclon, NC relé
Flexibilná montá¾na konzola pre detektory
Kontakt proti odtrhnutiu detektora zo steny
45
www.technologies.sk
Infrazávory
Strana : 44
SB4200
Aktívna infrazávora, 4 lúèe 200 m, vykurovanie
Aktívne infrazávory série SB odhalia naru¹iteµa hneï pri
vstupe do chráneného objektu e¹te predtým ako by mohol
dosiahnu» prístup k µuïom alebo k majetku vo vnútri.
Poskytujú vysokú úroveò zabezpeèenia pre v¹etky aplikácie.
Hlavnými preká¾kami v ich masovom nasadzovaní sú
nároènos» in¹talácie a cena. Cieµom GE Security je zní¾i»
náklady na in¹taláciu zjednodu¹ením procesu nastavovania.
Technické údaje
Max. dosah vnútri
500 m
Max. dosah vonku
200 m
Poèet lúèov
4
Synchronizácia
V¹etky lúèe
Nastaviteµný èas reakcie
50 a¾ 600 ms
Napájacie napätie pre detektor
10 a¾ 15 Vjs
Prúdová spotreba detektora
(Rx)
40 mA
Prúdová spotreba detektora
(Tx)
25 mA
Napájacie napätie pre
vykurovanie
10 a¾ 15 Vstr/Vjs
Prúdová spotreba vykurovania
(Rx)
170 mA
Prúdová spotreba vykurovania
(Tx)
170 mA
Výstupy
Poplach, tamper, hmla
Pracovná teplota (s
vykurovaním)
­ 25°C a¾ +55°C
E4­lúèová aktívna infratzávora (AIR)
EDosah vo vonkaj¹om prostredí 200 m
E4 voliteµné vysielacie kanály
EIntegrovaný regulovaný vykurovací element
EV prípade hmly mo¾nos» zopnú» poruchový výstup
namiesto poplachového
Krytie
IP44
Hmotnos»
1,2 kg
Zameriavanie
Integrovaný priezor alebo externý modul
Rozmery
390 x 84 x 113 mm
EMasívne a modulárne ståpy pre 180° a 360° aplikácie s
vý¹kou a¾ 3m
EJednoduché nastavovanie
Objednávanie
SB4200
SB4100
SB450
SB10
SB15
SB20
SB25
SB30
SB51
SB52
SB53
Aktívna infrazávora, 4 lúèe 200 m, vykurovanie
Aktívna infrazávora, 4 lúèe 100 m, vykurovanie
Aktívna infrazávora, 4 lúèe 50 m, vykurovanie
Ståp pre infrazávory série SB, 1 m
Ståp pre infrazávory série SB, 1,5 m
Ståp pre infrazávory série SB, 2 m
Ståp pre infrazávory série SB, 2,5 m
Ståp pre infrazávory série SB, 3 m
Nástroj na nastavovanie infrazávor série SB
Napájací zdroj 230Vstr na 12Vstr a 12Vjs k sérii SB
Základòa pre ståpy infrazávor série SB
46
www.technologies.sk
Infrazávory
Strana : 45
SB4100
Aktívna infrazávora, 4 lúèe 100 m, vykurovanie
Aktívne infrazávory série SB odhalia naru¹iteµa hneï pri
vstupe do chráneného objektu e¹te predtým ako by mohol
dosiahnu» prístup k µuïom alebo k majetku vo vnútri.
Poskytujú vysokú úroveò zabezpeèenia pre v¹etky aplikácie.
Hlavnými preká¾kami v ich masovom nasadzovaní sú
nároènos» in¹talácie a cena. Cieµom GE Security je zní¾i»
náklady na in¹taláciu zjednodu¹ením procesu nastavovania.
Technické údaje
Max. dosah vnútri
250 m
Max. dosah vonku
100 m
Poèet lúèov
4
Synchronizácia
V¹etky lúèe
Nastaviteµný èas reakcie
50 a¾ 600 ms
Napájacie napätie pre detektor
10 a¾ 15 Vjs
Prúdová spotreba detektora
(Rx)
40 mA
Prúdová spotreba detektora
(Tx)
25 mA
Napájacie napätie pre
vykurovanie
10 a¾ 15 Vstr/Vjs
Prúdová spotreba vykurovania
(Rx)
170 mA
Prúdová spotreba vykurovania
(Tx)
170 mA
Výstupy
Poplach, tamper, hmla
Pracovná teplota (s
vykurovaním)
­ 25°C a¾ +55°C
E4­lúèová aktívna infratzávora (AIR)
EDosah vo vonkaj¹om prostredí 100 m
E4 voliteµné vysielacie kanály
EIntegrovaný regulovaný vykurovací element
EV prípade hmly mo¾nos» zopnú» poruchový výstup
namiesto poplachového
Krytie
IP44
Hmotnos»
1,2 kg
Zameriavanie
Integrovaný priezor alebo externý modul
Rozmery
390 x 84 x 113 mm
EMasívne a modulárne ståpy pre 180° a 360° aplikácie s
vý¹kou a¾ 3m
EJednoduché nastavovanie
Objednávanie
SB4100
SB450
SB4200
SB10
SB15
SB20
SB25
SB30
SB51
SB52
SB53
Aktívna infrazávora, 4 lúèe 100 m, vykurovanie
Aktívna infrazávora, 4 lúèe 50 m, vykurovanie
Aktívna infrazávora, 4 lúèe 200 m, vykurovanie
Ståp pre infrazávory série SB, 1 m
Ståp pre infrazávory série SB, 1,5 m
Ståp pre infrazávory série SB, 2 m
Ståp pre infrazávory série SB, 2,5 m
Ståp pre infrazávory série SB, 3 m
Nástroj na nastavovanie infrazávor série SB
Napájací zdroj 230Vstr na 12Vstr a 12Vjs k sérii SB
Základòa pre ståpy infrazávor série SB
47
www.technologies.sk
Infrazávory
Strana : 46
SB52
Napájací zdroj 230Vstr na 12Vstr a 12Vjs k sérii SB
Zálo¾ný zdroj na in¹taláciu do ståpov, aby sa zaistilo správne
napájanie elektroniky infrazávor a vykurovania.
Technické údaje
Vstupné napätie
230 Vstr
Zálo¾ná batéria
1,2 Ah
Jednosmerný výstup
12 Vjs , 500 mA
Striedavý výstup
12 Vstr , 1 A
Rozmery zdroja
155 x 84 x 58 mm
Rozmery dr¾iaka batérie
50 x 84 x 50 mm
Pracovná teplota
­ 25°C a¾ +55°C
Objednávanie
SB52
Napájací zdroj 230Vstr na 12Vstr a 12Vjs k sérii SB
EZálo¾ný napájací zdroj
EJednoduchá montá¾ do ståpov infrazávor
ENapájanie vykurovania aj elektroniky
SB31
Súprava na roz¹írenie ståpu na 360° pohµad, 3 m
Pomocou tejto súpravy je mo¾né jednoducho zdvojnásobi»
poèet nain¹talovaných lúèov v ståpoch série SB. V¹etko bez
dodatoèného kopania a in¹talovania novej základne. Technické údaje
Vý¹ka
3 m
Hmotnos»
2,7 kg
NC Tamper
30 Vjs ­ 50 mA
Objednávanie
SB31
SB26
SB21
SB16
SB11
Súprava na roz¹írenie ståpu na 360° pohµad, 3 m
Súprava na roz¹írenie ståpu na 360° pohµad, 2,5 m
Súprava na roz¹írenie ståpu na 360° pohµad, 2 m
Súprava na roz¹írenie ståpu na 360° pohµad, 1,5 m
Súprava na roz¹írenie ståpu na 360° pohµad, 1 m
EVý¹ka 3 m
ETamper spínaè
EVrátane spodného a boèných krytov
EVýstu¾ krytu s dr¾iakmi a vodiaca obruè
48
www.technologies.sk
Infrazávory
Strana : 47
SB51
Nástroj na nastavovanie infrazávor série SB
Nástroj, ktorý uµahèí in¹taláciu a krokový test infrazávor
zvukovými a optickými signálmi.
Technické údaje
Napájanie
10,5 a¾ 26Vjs / 7 a¾ 30 Vstr
Prúdová spotreba
50 mA (str) / 48 mA (js)
Indikácia
8 LED
Frekvencia blikania LED
1 a¾ 28 Hz
Akustický indikátor
Bzuèiak
Zvukový výstup
75 dB
Spôsob merania
Voltmeter
Då¾ka kábla
2 m
Pracovná teplota
­10°C a¾ +55°C
Krytie
IP30
Hmotnos»
350 g
Objednávanie
SB51
EOptická a akustická signalizácia
EUse to align and walk test the SB series
Nástroj na nastavovanie infrazávor série SB
49
www.technologies.sk
Infrazávory
Strana : 48
SB30
Ståp pre infrazávory série SB, 3 m
Robustný ståp pre infrazávory série SB s pohµadom 180°
(roz¹íriteµný na 360°) vrátane tamper spínaèa. Je
dodávaný s dr¾iakmi krytu a so strie¹kou.
Technické údaje
Vý¹ka
3 m
Hmotnos»
11,7 kg
NC Tamper
30 Vjs, 50 mA
Pracovná teplota
­ 25°C a¾ +55°C
Krytie
IP44
Objednávanie
SB30
SB25
SB20
SB15
SB10
SB31
SB18
Ståp pre infrazávory série SB, 3 m
Ståp pre infrazávory série SB, 2,5 m
Ståp pre infrazávory série SB, 2 m
Ståp pre infrazávory série SB, 1,5 m
Ståp pre infrazávory série SB, 1 m
Súprava na roz¹írenie ståpu na 360° pohµad, 3 m
Detektor preliezania ståpu infrazávor
EVý¹ka 3 m
EHliníková kon¹trukcia
ETamper spínaè
EVrátane spodného a boèných krytov
EVýstu¾ krytu s dr¾iakmi a vodiaca obruè
EMo¾nos» doplnenia o detektor preliezania
EMo¾nos» roz¹íri» na 360° rozsah
50
www.technologies.sk
Infrazávory
Strana : 49
SB26
Súprava na roz¹írenie ståpu na 360° pohµad, 2,5 m
Pomocou tejto súpravy je mo¾né jednoducho zdvojnásobi»
poèet nain¹talovaných lúèov v ståpoch série SB. V¹etko bez
dodatoèného kopania a in¹talovania novej základne.
Technické údaje
Vý¹ka
2,5 m
Hmotnos»
2,3 kg
NC Tamper
30 Vjs ­ 50 mA
Objednávanie
SB26
Súprava na roz¹írenie ståpu na 360° pohµad, 2,5 m
EVý¹ka 2,5 m
ETamper spínaè
EVrátane spodného a boèných krytov
EVýstu¾ krytu s dr¾iakmi a vodiaca obruè
51
www.technologies.sk
Infrazávory
Strana : 50
SB25
Ståp pre infrazávory série SB, 2,5 m
Robustný ståp pre infrazávory série SB s pohµadom 180°
(roz¹íriteµný na 360°) vrátane tamper spínaèa. Je
dodávaný s dr¾iakmi krytu a so strie¹kou.
Technické údaje
Vý¹ka
2,5 m
Hmotnos»
9,8 kg
NC Tamper
30 Vjs, 50 mA
Pracovná teplota
­ 25°C a¾ +55°C
Krytie
IP44
Objednávanie
SB25
SB26
SB18
Ståp pre infrazávory série SB, 2,5 m
Súprava na roz¹írenie ståpu na 360° pohµad, 2,5 m
Detektor preliezania ståpu infrazávor
EVý¹ka 2,5 m
EHliníková kon¹trukcia
ETamper spínaè
EVrátane spodného a boèných krytov
EVýstu¾ krytu s dr¾iakmi a vodiaca obruè
EMo¾nos» doplnenia o detektor preliezania
EMo¾nos» roz¹íri» na 360° rozsah
52
www.technologies.sk
Infrazávory
Strana : 51
SB21
Súprava na roz¹írenie ståpu na 360° pohµad, 2 m
Pomocou tejto súpravy je mo¾né jednoducho zdvojnásobi»
poèet nain¹talovaných lúèov v ståpoch série SB. V¹etko bez
dodatoèného kopania a in¹talovania novej základne. Technické údaje
Vý¹ka
2 m
Hmotnos»
1,9 kg
NC Tamper
30 Vjs ­ 50 mA
Objednávanie
SB21
Súprava na roz¹írenie ståpu na 360° pohµad, 2 m
EVý¹ka 2 m
ETamper spínaè
EVrátane spodného a boèných krytov
EVýstu¾ krytu s dr¾iakmi a vodiaca obruè
53
www.technologies.sk
Infrazávory
Strana : 52
SB20
Ståp pre infrazávory série SB, 2 m
Robustný ståp pre infrazávory série SB s pohµadom 180°
(roz¹íriteµný na 360°) vrátane tamper spínaèa. Je
dodávaný s dr¾iakmi krytu a so strie¹kou.
Technické údaje
Vý¹ka
2 m
Hmotnos»
8 kg
NC Tamper
30 Vjs, 50 mA
Pracovná teplota
­ 25°C a¾ +55°C
Krytie
IP44
Objednávanie
SB20
SB21
SB18
Ståp pre infrazávory série SB, 2 m
Súprava na roz¹írenie ståpu na 360° pohµad, 2 m
Detektor preliezania ståpu infrazávor
EVý¹ka 2 m
EHliníková kon¹trukcia
ETamper spínaè
EVrátane spodného a boèných krytov
EVýstu¾ krytu s dr¾iakmi a vodiaca obruè
EMo¾nos» doplnenia o detektor preliezania
EMo¾nos» roz¹íri» na 360° rozsah
54
www.technologies.sk
Perimetria
Strana : 53
DF925
Ukonèenie snímacieho kábla s testovacím generátorom
DF925 sa od ¹tandardného ukonèenia DF823 lí¹i tým, ¾e po
privedení signálu +5 a¾ +12 V zaène generova» rovnaký
signál ako pri preliezaní alebo strihaní plotu. Pou¾íva sa ako
tzv. diaµkový krokový test.
Objednávanie
DF925
Ukonèenie snímacieho kábla s testovacím
generátorom
EAutomatický test ka¾dej zóny
EZní¾enie nákladov na krokové testy
EKompletné odskú¹anie systému
EJednoduché pou¾itie
MRW01
Nastavovací nástroj pre bariéry série MRW
Objednávanie
MRW01
Nastavovací nástroj pre bariéry série MRW
55
www.technologies.sk
Perimetria
Strana : 54
Napájací zdroj 230 Vstr/19 Vstr s krytom IP66 pre bariéry série MRW
MRW02
Objednávanie
MRW02
Napájací zdroj 230 Vstr/19 Vstr s krytom IP66 pre
bariéry série MRW
Pár 120 cm tyèí z nehrdzavejúcej ocele pre bariéry série MRW
Objednávanie
MRW03
Pár 120 cm tyèí z nehrdzavejúcej ocele pre bariéry
série MRW
56
MRW03
www.technologies.sk
Perimetria
Strana : 55
CB
Aktívne mini infrazávory
Séria CB sú miniatúrne infrazávory, vyrábané z kvalitných
veµmi pevných a odolných materiálov, vhodné do prostredia s
rôznymi teplotami. Malé rozmery (22.5x23mm) umo¾òujú
in¹taláciu aj do medziokenných rámov. Mini infrazávory je
mo¾né pou¾i» do vnútorného aj do vonkaj¹ieho prostredia.
Samonastavovací Plug&Play systém s poplachovou LED
uµahèuje a veµmi urýchµujú in¹taláciu. Nie je nutné
¾iadne precízne nastavovanie, preto¾e ka¾dý lúè je
rozpoznaný vïaka samostatnému optickému kódu. Výsledkom
je optická synchronizácia s jedineèným identifikaèným
kódom pre ka¾dý lúè.
Poplach sa vyhodnocuje pomocou mikroprocesora. Èas reakcie
infrazávory je závislý od poètu a kombinácie preru¹ených
lúèov (jeden, dva susedné, dva iné ako susedné alebo v¹etky
naraz).
Technické údaje
Dosah vo vnútri
Max. 12 m
Dosah vonku
Max. 6 m
Napájacie napätie
13,8 Vjs
Prúdová spotreba
50 mA
Tamper
Proti otvoreniu a odmontovaniu
Poplachový výstup
Relé
Synchronizácia
Automatická, optická
EPohodlná in¹talácia
EDosah vo vnútri 12 m; pod prístre¹kom vonku 6 m
E®iadne nastavovanie
ETamper ochrana
EVý¹ka od 0,5 do 2 m
Vý¹ka
CB05A / CB05B
0,5 m vý¹ka ­ 2 lúèe
CB10A / CB10B
1,0 m vý¹ka ­ 4 lúèe
CB15A / CB15B
1,5 m vý¹ka ­ 6 lúèov
CB20A / CB20B
2,0 m vý¹ka ­ 8 lúèov
Rozmery (h x ¹)
22,5 x 23 mm; hliníkový profil
Okolité podmienky
­25 a¾ +55°C; 95% relatívna vlhkos»
Prostredie
Vonkaj¹ie ­ zastre¹ené
Krytie
IP44
Objednávanie
CB05A
CB05B
CB10A
CB10B
CB15A
CB15B
CB20A
CB20B
57
www.technologies.sk
Perimetria
Strana : 56
OD130
Detekcia na strechy ­ súprava 10 m2
Optické zabezpeèenie striech
Výskumy preukázali, ¾e strechy budov sú slabým èlánkom
zabezpeèovacích systémov. Dokonca strechy, vybavené
klasickým zabezpeèovacím zariadením, sú zranitelnej¹ie
vïaka jeho zlo¾itosti a malej odolnosti voèi ru¹eniu. Optická
detekcia je vhodná aj na strechy s nízkou nosnos»ou. Keï¾e je
systém zostavený iba z pasívnych prvkov, toto rie¹enie nie je
citlivé na úèinky vonkaj¹ích elektromagnetických polí ani na
búrkovú èinnos». Na streche sa naru¹iteµ prakticky v¾dy
pohybuje po podlahe. Z pohµadu bezpeènosti, je preto podlaha
ideálnym miestom na osadenie zabezpeèovacieho systému.
Detekcia pohybu OPTICKÝM VLÁKNOM v podlahe je úèinným a
neviditeµným bezpeènostným prvkom skorej detekcie.
Naru¹iteµ je ohlásený s dostatoèným èasovým predstihom
pred vstupom do objektu. Podlahovú detekciu je mo¾né pou¾i»
aj pod piesok, kamennú dr» alebo dla¾bu. Navy¹e, systém je
tie¾ mo¾né pou¾i» na rozµahlé povrchy striech.
Technické údaje
ESpoµahlivá funkcia a µahká údr¾ba
EJednoduchá in¹talácia
EVeµmi nízka pravdepodobnos» falo¹ných poplachov
ENecitlivé na elektromagnetické ru¹enie
EJednoduchá integrácia do existujúcich systémov PSN
EVhodné aj pre µahké strechy s nízkou nosnos»ou
EMo¾nos» pou¾i» selektívne na men¹ie plochy, napr. pri
Detekèný modul
Napájanie
12 30 Vjs / 10 24 Vstr
Poplachové relé
NO
Výstup tamper
NO / NC
Max. zá»a¾ kontaktu
42 Vstr/js, 0.5 A
Max. prúdový odber
110 mA
Krytie
IP56
Rozsah teplôt
­25 °C a¾ +70 °C
previsoch únikových východoch alebo pri otoèných
kamerách.
ENenáchylné na vplyv poèasia ako napr. hmla alebo blesky
EStrá¾enú plochu je mo¾né dodatoène roz¹íri»
Snímací kábel
Priemer
2,2 mm
Farba
èierna
Hmotnos»
3,5 g/m
Min. polomer ohybu
30 mm
jedineèným patentovaným klik­systémom
Ná¹µapný senzor a ro¹t
Rozmer ná¹µapného
senzora
120 x 40 mm (priemer x V)
Rozmer ro¹tu
333 x 333 x 50 mm (D x © x V)
Hmotnos» ro¹tu
11 kg/m2
Rozsah teplôt
­25 °C a¾ +70 °C
Objednávanie
OD130
OD131
OD105
OD115
OD117
Detekcia na strechy ­ súprava 10 m2
Detekcia na strechy ­ súprava 25 m2
Modulárny kábel 12­cestný s 25 konektormi
Kryt na 12 vyhodnocovacích modulov
Náhradný vyhodnocovací modul
58
www.technologies.sk
Perimetria
Strana : 57
DF811S150
Snímací kábel systému Intelli­Flex 150 m
Símací kábel systému Intelli­Flex reaguje na mechanické
deformácie. Preto¾e sa prichytáva priamo na ploty, je schopný
zachyti» akékoµvek vibrácie materiálu, napr. strihanie pletiva,
lezenie atï. Takéto deformácie generujú elektrické signály,
ktoré sa potom vyhodnocujú v procesore riadiacej jednotky.
Objednávanie
DF811S150
DF811
Snímací kábel systému Intelli­Flex 150 m
Snímací kábel systému Intelli­Flex 300 m
EMikrofonická technológia
EHomogénna citlivos»
EJednoduchá oprava po prestrihnutí
ECan be used in conjunction with non­sensing coax
EDå¾ky 150 alebo 300 m
EIn¹talácia priamo na plot alebo v trubici
DF820
Príchytky snímacieho kábla na plot ­ 1000 ks
Objednávanie
DF820
Príchytky snímacieho kábla na plot ­ 1000 ks
ERýchla a jednoduchá in¹talácia
ENylon odolný voèi UV ¾iareniu
EBalenie postaèuje na prichytenie 300 m snímacieho kábla
59
www.technologies.sk
Perimetria
Strana : 58
DF821
Samolepiace príchytky snímacieho kábla ­ 500 ks
Objednávanie
DF821
Samolepiace príchytky snímacieho kábla ­ 500 ks
60
www.technologies.sk
Magnetické kontakty
Strana : 59
DC106
Magnetický kontakt, zápustná montá¾, medzera 12mm max.
®ivotnos» a spoµahlivos»
Magnetické kontakty série DC sú navrhnuté tak, aby sa
jednoducho in¹talovali a mali dlhú ¾ivotnos» (a¾ 10 miliónov
cyklov).
Technické údaje
Pracovná medzera
Max. 12 mm
Prívod
4 ¾ily; 2 m
Typ kontaktu
NC
Rozmery (priemer x då¾ka)
19,1 x 33,1 mm
Farba
Bé¾ová (DC106B hnedá)
Objednávanie
DC106
Magnetický kontakt, zápustná montá¾, medzera
12mm max.
EZápustná montá¾ kontaktu aj magnetu
EPo montá¾i takmer neviditeµné, a preto aj bezpeènejèie
EJednoduchá in¹talácia
EPrívodný kábel 2 m s tamper sluèkou
EVerzie aj s integrovanými vyva¾ovacími odpormi
61
www.technologies.sk
Magnetické kontakty
Strana : 60
DC107
Magnetický kontakt, zápustná montá¾ do oceµových dverí
Magnetické kontakty série DC sú navrhnuté tak, aby sa
jednoducho in¹talovali a mali dlhú ¾ivotnos» (a¾ 10 miliónov
cyklov).
Technické údaje
Pracovná medzera
Max. 9 mm
Prívod
4 ¾ily; 2 m
Typ kontaktu
NC
Rozmery
Kryt (priemer x D)
Farba
30,5 x 39,7 mm
Bé¾ová (DC107B hnedá)
Objednávanie
DC107
Magnetický kontakt, zápustná montá¾ do
oceµových dverí
E©peciálne navrhnuté na montá¾ do ocele
EJednoduchá in¹talácia zacvaknutím
EPrívodný kábel 2,5 m s tamper sluèkou
EVerzie aj s integrovanými vyva¾ovacími odpormi
62
www.technologies.sk
Magnetické kontakty
Strana : 61
DC108
Magnetický kontakt, hliníkový, montá¾ na podlahu
Magnetické kontakty série DC sú navrhnuté tak, aby sa
jednoducho in¹talovali a mali dlhú ¾ivotnos» (a¾ 10 miliónov
cyklov).
Technické údaje
Pracovná medzera
Max. 75 mm
Prívod (opancierovaný)
4 ¾ily; 2 m
Typ kontaktu
NC
Rozmery (D x © x V)
Magnet
88,9 x 38,1 x 38,1 mm
Kontakt
88,9 x 38,1 x 11 mm
Materiál
Hliník
Objednávanie
DC108
Magnetický kontakt, hliníkový, montá¾ na podlahu
ENízky dizajn, menej pravdepodobné po¹kodenie
vysokozdvi¾nými vozíkmi
EOpancierovaný prívod na zvý¹enú spoµahlivos» a
bezpeènos»
E©ir¹ia pracovná medzera ­ pou¾itie aj na hor¹ie doliehajúce
brány
EPrívodný kábel 2 m s tamper sluèkou
EVerzie aj s integrovanými vyva¾ovacími odpormi a dlh¹ími
prívodmi
63
www.technologies.sk
Magnetické kontakty
Strana : 62
DC110
Magnetický kontakt, montá¾ na podlahu, vyvá¾ený
Magnetické kontakty série DC sú navrhnuté tak, aby sa
jednoducho in¹talovali a mali dlhú ¾ivotnos» (a¾ 10 miliónov
cyklov).
Technické údaje
Pracovná medzera
19 mm (min.); 63 mm (max.)
Prívod (opancierovaný)
5 ¾íl; 2 m
Typ kontaktu
CO
Rozmery (D x © x V)
Magnet
88,9 x 38,1 x 38,1 mm
Kontakt
88,9 x 38,1 x 11 mm
Materiál
Hliník
Objednávanie
DC110
Magnetický kontakt, montá¾ na podlahu, vyvá¾ený
ENízky dizajn, menej pravdepodobné po¹kodenie
vysokozdvi¾nými vozíkmi
EOpancierovaný prívod na zvý¹enú spoµahlivos» a
bezpeènos»
EPrívodný kábel 2 m s tamper sluèkou
EVyvá¾ený kontakt s definovanou medzerou pre vy¹¹ie
riziká
64
www.technologies.sk
Magnetické kontakty
Strana : 63
DC111
Magnetický kontact, montá¾ na vrch dverí, trojito vyvá¾ený
DC111 je ultra bezpeèný kontakt s trojnásobne vyvá¾eným
kontaktom, a preto vysoko odolný voèi vyblokovanie externým
magnetom. Navy¹e je osadený snímaèom magnetického
poµa a snímaèom odtrhnutia od podlo¾ky.
Technické údaje
Pracovná medzera
5 mm (min.); 15 mm (max.)
Kontakty (v pancierovej trubke)
6 ¾íl; 2 m
Typ kontaktu
prepínací (CO)
Rozmery (D x © x V)
Magnet
107,9 x 38,1 x 19 mm
Kontakt
107,9 x 38,1 x 19 mm
Materál krytu
Anodizovaný hliník
Objednávanie
DC111
Magnetický kontact, montá¾ na vrch dverí, trojito
vyvá¾ený
E3­násobne vyvá¾ený pre zvý¹enú bezpeènos»
ESnímaè magnetického poµa a snímaè odtrhnutia od
podlo¾ky
E®iadne nastavovanie poµa
E©tandardne s 2 m káblovým vývodom
ETamper sluèka
65
www.technologies.sk
Magnetické kontakty
Strana : 64
MM100
Magnetický kontakt, zápustný, montáz zatlaèením
Technické údaje
Pracovná medzera
Max. 15 mm
Pripojenie
4 vývody, 20 cm
Rozmery kontaktu
15 x 28 x 8 mm
Rozmery magnetu
15 x 28 x 8 mm
Rozsah napätí
<100 Vjs, <125 Vstr
Spínaný prúd
500 mA max.
Typ kontaktu
NC
Materiál kontaktu
Rhodium
Magnet
Alnico V
Farba
Biela
Materiál
Vysoko odolný polystyrén
Rozsah teplôt
­40 °C a¾ +50 °C
Balenie
25 x 1
Objednávanie
MM100
Magnetický kontakt, zápustný, montáz zatlaèením
EVývody bez svorkovnice
ERýchla montá¾ zatlaèením
EVysoko odolný polystyrén
66
www.technologies.sk
Magnetické kontakty
Strana : 65
MM101
Magnetický kontakt, zápustný, svorkovnica
Technické údaje
Pracovná medzera
Max. 14 mm
Pripojenie
5 svoriek
Rozmery kontaktu
36 x 22 x 13,5 mm
Rozmery magnetu
36 x 22 x 13,5 mm
Rozsah napätí
<100 Vjs, <125 Vstr
Spínaný prúd
500 mAjs max., 500 mAstr max.
Typ kontaktu
NC
Materiál kontaktu
Rhodium
Magnet
Alnico V
Farba
Biela
Materiál
Vysoko odolný polystyrén
Rozsah teplôt
­40 °C a¾ +50 °C
Balenie
25 x 1
Objednávanie
MM101
Magnetický kontakt, zápustný, svorkovnica
ERýchla montá¾
E5 svoriek
EVysoko odolný polystyrén
67
www.technologies.sk
Magnetické kontakty
Strana : 66
MM105
Magnetický kontakt, povrchový
Technické údaje
Pracovná medzera
14 a¾ 16 mm
Pripojenie
4 vývody
Rozmery kontaktu
38 x 15,5 x 8,7 mm
Rozmery magnetu
38 x 15,5 x 8,7 mm
Rozsah napätí
<100 Vjs, <125 Vstr
Spínaný prúd
500 mA max.
Typ kontaktu
NC
Materiál kontaktu
Rhodium
Magnet
Alnico V
Farba
Biela
Materiál
Vysoko odolný polystyrén
Rozsah teplôt
­40 °C a¾ +50 °C
Balenie
25 x 1
Objednávanie
MM105
Magnetický kontakt, povrchový
EMini povrchový kontakt
EVysoko odolný polystyrén
68
www.technologies.sk
Magnetické kontakty
Strana : 67
MM106
Magnetický kontakt, povrchový, hliníkový
Technické údaje
Pracovná medzera
Max. 50 mm
Pripojenie
4 vývody, 45 cm
Rozmery kontaktu
150 x 40 x 15 mm
Rozmery magnetu
75 x 60 x 32 mm
Rozsah napätí
<100 Vjs, <125 Vstr
Spínaný prúd
500 mA max.
Typ kontaktu
NC
Materiál kontaktu
Rhodium
Magnet
Ferit
Farba
Hliníková
Materiál
Hliník, nehrdzavejúca oceµ, 8 mm ohybná
Rozsah teplôt
­40 °C a¾ +50 °C
Balenie
1 x 1
Objednávanie
MM106
Magnetický kontakt, povrchový, hliníkový
EHliníkový kryt
EPrívod v pancierovej rúrke
ENehrdzavejúca oceµ
69
www.technologies.sk
Perimetria
Strana : 68
DF901­N
Systém na zabezpeèenie plotov, 2 zóny, oceµový kryt
Intelli ­ FLEX je jedineèný detekèný systém na vonkaj¹ie
aplikácie zabezpeèenia plotov. Je zalo¾ený na princípe
snímania deformácií plotu. Signál generovaný snímacím
koaxiálnym káblom je v prípade deformácií plotu spracovaný
a analyzovaný signálovým procesorom na báze výkonného
mikropoèítaèa. Intelli ­ FLEX in¹talovaný na drôtenom plote
rozpozná akýkoµvek pokus o prestrihnutie, prelezenie alebo
nadvihnutie pletiva plotu. In¹talácia je jednoduchá a rýchla.
Technické údaje
Napájanie
18 ­ 24 Vstr alebo 11 ­ 16 Vjs
Prúdový odber
70 mA
Ochrana proti prepätiu
Varistory a bleskoistky na v¹etkých vstupoch,
výstupoch
Gélový akumukátor 12 V
Dobíjanie batérie
Nabíjací prúd max. 280 mA
Výstupy
Poplach
Bezpotenciálový kontakt, prepínací (1 A, 30 Vjs)
Tamper
Bezpotenciálový kontakt, prepínací (1 A, 30 Vjs)
Detekcia otvorenia jednotky
Hallova sonda
Programovateµné vlastnosti
Detekcia prestrihnutia ­ poèet, trvanie, prahová
úroveò ­ nastaviteµné pre ka¾dú zónu
Detekcia prelezenia ­ citlivos», trvanie, prahová
úroveò ­ nastaviteµné nezávisle pre ka¾dú
zónu
Automatické prispôsobenie sa typu plotu tzv.
"Learn" mód
­40 °C a¾ +70 °C; Relatívna vlhkos» a¾ 95%,
nekondenzujúca
Poèas programovania pripojený k riadiacej
jednotke
Dvojznakový LED alfanumerický displej s
membránovými tlaèidlami.
Celková då¾ka na 1 zónu 300 m s rovnakou
citlivos»ou po celej då¾ke.
Pracovné podmienky
Programátor
Triboelectrický kábel
EProgram riadiaceho mikroprocesoru ulo¾ený v pamäti EPROM
EAdaptívny algoritmus eliminuje falo¹né poplachy
spôsobené prostredím
E"Common Mode" na potlaèenie falo¹ných poplachov
susedných zón
EZvukový modul na urèenie príèiny poplachu
EOddelené nastavovanie poplachových úrovní pri strihaní a
preliezaní plotu
EKa¾dý procesor mô¾e by» vybavený jednotkou na
kompenzáciu vplyvu poèasia
EMo¾nos» zapojenia viacerých jednotiek do zbernice
Objednávanie
DF901­N
DF906­N
DF924
DF811
DF811S150
DF820
DF821
DF925
DF914
DF823
DF902
DF913
DF912
DF827
Systém na zabezpeèenie plotov, 2 zóny, oceµový kryt
Systém na zabezpeèenie plotov, 2 zóny, nerezový kryt
Programátor vyhodnocovacej jednotky s displejom
Snímací kábel systému Intelli­Flex 300 m
Snímací kábel systému Intelli­Flex 150 m
Príchytky snímacieho kábla na plot ­ 1000 ks
Samolepiace príchytky snímacieho kábla ­ 500 ks
Ukonèenie snímacieho kábla s testovacím
generátorom
Modul na diaµkové premos»ovanie brán
Spojka/ukonèenie pre snímací kábel
Zásuvný audio­modul
Modul na vyradenie strá¾enia brány, lokálna aktivácia
Prívodný koax s F­konektorom ­ 7,5 m
Rýchle odpojenie zásuvnej brány
70
www.technologies.sk
Perimetria
Strana : 69
DF906­N
Systém na zabezpeèenie plotov, 2 zóny, nerezový kryt
Intelli ­ FLEX je jedineèný detekèný systém na vonkaj¹ie
aplikácie zabezpeèenia plotov. Je zalo¾ený na princípe
snímania deformácií plotu. Signál generovaný snímacím
koaxiálnym káblom je v prípade deformácií plotu spracovaný
a analyzovaný signálovým procesorom na báze výkonného
mikropoèítaèa. Intelli ­ FLEX in¹talovaný na drôtenom plote
rozpozná akýkoµvek pokus o prestrihnutie, prelezenie alebo
nadvihnutie pletiva plotu. In¹talácia je jednoduchá a rýchla.
Technické údaje
Napájanie
18 ­ 24 Vstr alebo 11 ­ 16 Vjs
Prúdový odber
70 mA
Ochrana proti prepätiu
Varistory a bleskoistky na v¹etkých vstupoch,
výstupoch
Gélový akumukátor 12 V
Dobíjanie batérie
Nabíjací prúd max. 280 mA
Výstupy
Poplach
Bezpotenciálový kontakt, prepínací (1 A, 30 Vjs)
Tamper
Bezpotenciálový kontakt, prepínací (1 A, 30 Vjs)
Detekcia otvorenia jednotky
Hallova sonda
Programovateµné vlastnosti
Detekcia prestrihnutia ­ poèet, trvanie, prahová
úroveò ­ nastaviteµné pre ka¾dú zónu
Detekcia prelezenia ­ citlivos», trvanie, prahová
úroveò ­ nastaviteµné nezávisle pre ka¾dú
zónu
Automatické prispôsobenie sa typu plotu tzv.
"Learn" mód
­40 °C a¾ +70 °C; Relatívna vlhkos» a¾ 95%,
nekondenzujúca
Poèas programovania pripojený k riadiacej
jednotke
Dvojznakový LED alfanumerický displej s
membránovými tlaèidlami.
Celková då¾ka na 1 zónu 300 m s rovnakou
citlivos»ou po celej då¾ke.
Pracovné podmienky
Programátor
Triboelectrický kábel
EProgram riadiaceho mikroprocesoru ulo¾ený v pamäti EPROM
EAdaptívny algoritmus eliminuje falo¹né poplachy
spôsobené prostredím
E"Common Mode" na potlaèenie falo¹ných poplachov
susedných zón
EZvukový modul na urèenie príèiny poplachu
EOddelené nastavovanie poplachových úrovní pri strihaní a
preliezaní plotu
EKa¾dý procesor mô¾e by» vybavený jednotkou na
kompenzáciu vplyvu poèasia
EMo¾nos» zapojenia viacerých jednotiek do zbernice
Objednávanie
DF906­N
DF901­N
DF924
DF811
DF811S150
DF820
DF821
DF925
DF914
DF823
DF902
DF913
DF912
DF827
Systém na zabezpeèenie plotov, 2 zóny, nerezový kryt
Systém na zabezpeèenie plotov, 2 zóny, oceµový kryt
Programátor vyhodnocovacej jednotky s displejom
Snímací kábel systému Intelli­Flex 300 m
Snímací kábel systému Intelli­Flex 150 m
Príchytky snímacieho kábla na plot ­ 1000 ks
Samolepiace príchytky snímacieho kábla ­ 500 ks
Ukonèenie snímacieho kábla s testovacím
generátorom
Modul na diaµkové premos»ovanie brán
Spojka/ukonèenie pre snímací kábel
Zásuvný audio­modul
Modul na vyradenie strá¾enia brány, lokálna aktivácia
Prívodný koax s F­konektorom ­ 7,5 m
Rýchle odpojenie zásuvnej brány
71
www.technologies.sk
Perimetria
Strana : 70
DF924
Programátor vyhodnocovacej jednotky s displejom
Nastavovanie Intelli­Flex
Keï¾e je vyhodnocovanie signálu riadené mikropoèítaèom,
pomocou programovacieho modulu je mo¾né veµmi µahko
nastavi» parametre systému Intelli­Flex.
Technické údaje
Materiál
ABS plast
Konektor
8­pin RJ­45
Tlaèidlá
Membránové
Indikácie
Dvojznakový alfanumerický LED displej a
samostatné LED
­30 °C a¾ +40 °C
Pracovná teplota
U¾ívateµom
programovateµné parametre
Detekcia prestrihnutia
Úroveò, poèet a èasové okno
Detekcia prelezenia
Úroveò, trvanie a èasové okno
Kódom chránené
programovateµné parametre
Potlaèenie falo¹ných
poplachov susedných zón
EJednoduchý programátor do ruky
EPo naprogramovaní je mo¾né modul odpoji» a pou¾i» inde
Úroveò poveternostnej
kompenzácie
Hodnoty ¹pièiek
Hodnoty profilu strihania
Då¾ka aktivácie
poplachového výstupu
Objednávanie
DF924
Programátor vyhodnocovacej jednotky s displejom
72
www.technologies.sk
Perimetria
Strana : 71
DF811
Snímací kábel systému Intelli­Flex 300 m
Símací kábel systému Intelli­Flex reaguje na mechanické
deformácie. Preto¾e sa prichytáva priamo na ploty, je schopný
zachyti» akékoµvek vibrácie materiálu, napr. strihanie pletiva,
lezenie atï. Takéto deformácie generujú elektrické signály,
ktoré sa potom vyhodnocujú v procesore riadiacej jednotky.
Objednávanie
DF811
DF811S150
Snímací kábel systému Intelli­Flex 300 m
Snímací kábel systému Intelli­Flex 150 m
EMikrofonická technológia
EHomogénna citlivos»
EJednoduchá oprava po prestrihnutí
ECan be used in conjunction with non­sensing coax
EDå¾ky 150 alebo 300 m
EIn¹talácia priamo na plot alebo v trubici
73
www.technologies.sk
Duál ultrazvuk­PIR
Strana : 72
Duálny detektor PIR+ultrazvuk, 12 m, 7 záclon, NO relé, pamä» poplachu
Séria duálnych detektorov DD300 je zalo¾ená na veµmi
kvalitnom PIR systéme a je doplnená o inovovanú ultrazvukovú
(US) technológiu "Distance of Motion" (DoM). Precízna optika je zalo¾ená na patentovanej technológii zrkadiel
s premenlivým ohniskom. To umo¾òuje dokonalé pokrytie
priestoru vrátane priestoru pod snímaèom.
V detektoroch série DD300 je dosah obidvoch systémov (PIR + US)
riadený súèasne, prièom sa robí optimalizácia odolnosti
detektorov proti falo¹ným poplachom v miestnostiach s rôznou
veµkos»ou. Technické údaje
Napájacie napätie
10 ­ 15 Vjs
Max. zvlnenie 2 V ¹pièka­¹pièka pri 12 Vjs
Prúdová spotreba
Kµudový stav
14 mA
V poplachu, LED zapnutá
18 mA
EDosah 12 m ­ 7 záclon
E7 presných zrkadlových detekèných záclon
E"3D" spracovanie signálu
ESkutoèné riadenie dosahu
EVoµba detekènej charakteristiky pri in¹talácii
EKrokový test ka¾dej detekènej metódy samostatne aj
Výstupy
Poplach
NO/NC kontakty 100 mA pri 28 Vjs
Tamper
NC kontakt, 100 mA pri 28 Vjs
Pokrytie
12 m; nastaviteµné 5, 8 a 12 m
Montá¾na vý¹ka
1.8 a¾ 2.4 m
Prostredie
­10 °C a¾ +55 °C; Relatívna vlhkos» max. 90%
Rozmery (© x V x H)
72 x 124 x 56 mm
výsledne
EDiaµkovo ovládaná LED na krokový test
EVerzia s pamä»ou poplachu
Objednávanie
DD336­P
ST400
CM115
Duálny detektor PIR+ultrazvuk, 12 m, 7 záclon, NO relé,
pamä» poplachu
Kontakt proti odtrhnutiu detektora zo steny
74
DD336­P
www.technologies.sk
Infrazávory
Strana : 73
SB10
Ståp pre infrazávory série SB, 1 m
Robustný ståp pre infrazávory série SB s pohµadom 180°
(pomocou dodatoèného príslu¹enstva roz¹íriteµný na
360°) vrátane tamper spínaèa. Je dodávaný s dr¾iakmi krytu
a so strie¹kou.
Technické údaje
Vý¹ka
1 m
Hmotnos»
4,1 kg
NC Tamper
30 Vjs, 50 mA
Pracovná teplota
­ 25°C a¾ +55°C
Krytie
IP44
Objednávanie
SB10
SB11
SB15
SB20
SB25
SB18
Ståp pre infrazávory série SB, 1 m
Súprava na roz¹írenie ståpu na 360° pohµad, 1 m
Ståp pre infrazávory série SB, 1,5 m
Ståp pre infrazávory série SB, 2 m
Ståp pre infrazávory série SB, 2,5 m
Detektor preliezania ståpu infrazávor
EVý¹ka 1 m
EHliníková kon¹trukcia
ETamper spínaè
EVrátane spodného a boèných krytov
EVýstu¾ krytu s dr¾iakmi a vodiaca obruè
EMo¾nos» doplnenia o detektor preliezania
EMo¾nos» roz¹íri» na 360° rozsah
75
www.technologies.sk
Bezdrôtové detektory
Strana : 74
RF354I4
Bezdrôtový diaµkový ovládaè, 2 tlaèidlá 433 MHz
4­tlaèidlový prívesok ­ RF433 MHz
Tento bezdrôtový ovládaè je rie¹ením pre u¾ívateµov,
ktorí si nechcú pamäta» kódy ani stíha» príchodové a
odchodové èasy. Taktie¾ ponúka dve ïal¹ie
programovateµné tlaèidlá, ktoré sa dajú vyu¾i» napr. na
ovládanie osvetlenia, gará¾ovej brány atï.
Technické údaje
Typ batérie
1 x 12 V Alkalická
®ivotnos» batérie (typická)
5 rokov
Pracovná frekvencia
433 MHz
Dosah na otv. priestranstve
150 m
Rozmery v mm
57 x 36 x 12
Objednávanie
RF354I4
ATS1230
RX8I4CS­PCB
RX16I4CS­PCB
RXI4N8
Bezdrôtový diaµkový ovládaè, 2 tlaèidlá 433 MHz
Bezdrôtový DGP 433 MHz, 32 zón
Roz¹irovací modul pre 8 bezdrôtových zariadení, bez
krytu
Roz¹irovací modul pre 16 bezdrôtových zariadení, bez
krytu
Univerzálny bezdrôtový prijímaè QuikBridge 433 MHz
ETechnológia Learn­ModeTM
EZapínanie, vypínanie oblasti plus dve ïal¹ie
programovateµné tlaèidlá
RF356I4
Tiesòové tlaèidlo v kryte hodiniek
Prehµad
Toto tiesòové tlaèidlo je vodotesné bezdrôtové zariadenie
urèené na aktiváciu prenosu na políciu alebo na iné
prijímacie miesto. Stlaèenie tlaèidla je indikované LED diódou.
Pri ka¾dom prenose je vysielaný aj stav batérie Batéria je
jednoducho vymeniteµná.
Technické údaje
Typ batérie
1 x 3 V Lithium CR2032 alebo DL2032
Typická ¾ivotnos» batérie
5 rokov
Pracovná frekvencia
433 MHz
Dosah na otvorenom
priestranstve
114 m
Rozmery
38 mm x 33 mm x 13 mm (D x © x H)
Teplota
Pracovná
0° a¾ 49°
Skladovacia
­34° a¾ 60°
EDodávané s adaptérmi na nosenie na opasku alebo ruke, na
montá¾ na stenu alebo strop
EVodotesné
EJednoduchá obsluha ­ pre starých alebo postihnutých µudí
Objednávanie
RF356I4
ATS1230
RX8I4CS­PCB
RX16I4CS­PCB
RXI4N8
Tiesòové tlaèidlo v kryte hodiniek
Bezdrôtový DGP 433 MHz, 32 zón
Roz¹irovací modul pre 8 bezdrôtových zariadení, bez
krytu
Roz¹irovací modul pre 16 bezdrôtových zariadení, bez
krytu
Univerzálny bezdrôtový prijímaè QuikBridge 433 MHz
76
www.technologies.sk
Bezdrôtové detektory
Strana : 75
RF360I4
Vodotesné tiesòové tlaèidlo RF433 MHz
Vodotesné tiesòové tlaèidlo
Toto tiesòové tlaèidlo je vodotesné bezdrôtové zariadenie
urèené na aktiváciu prenosu na políciu alebo na iné
prijímacie miesto.
Technické údaje
Typ batérie
1 x 3,6 V Líthiová
®ivotnos» batérie (typická)
5 rokov
Pracovná frekvencia
433 MHz
Dosah na otv. priestranstve
150 m
Rozmery v mm
56 x 43 x 18
Objednávanie
RF360I4
ATS1230
RX8I4CS­PCB
RX16I4CS­PCB
RXI4N8
Vodotesné tiesòové tlaèidlo RF433 MHz
Bezdrôtový DGP 433 MHz, 32 zón
Roz¹irovací modul pre 8 bezdrôtových zariadení, bez
krytu
Roz¹irovací modul pre 16 bezdrôtových zariadení, bez
krytu
Univerzálny bezdrôtový prijímaè QuikBridge 433 MHz
EOdolné voèi vode a nárazu
ETlaèidlo z krytu nevyènieva
ESlú¾i na aktiváciu tiesòového poplachu
EMô¾e sa nosi» na krku alebo na opasku
RF425I4
Bezdrôtový PIR 16m ­ RF 433 MHz
EV425 PIR RF 433 MHz
RF425I4 je bezdrôtovou verziou osvedèeného typu detektorov
EV400Plus so zrkadlovou optikou a 4D spracovaním signálu.
Technické údaje
Typ batérie
1 x 3 V Líthiová
®ivotnos» batérie (typická)
5 rokov
Pracovná frekvencia
433 MHz
Dosah na otv. priestranstve
400 m
Rozmery v mm
120 x 70 x 50
Objednávanie
RF425I4
ATS1230
RX8I4CS­PCB
RX16I4CS­PCB
RXI4N8
Bezdrôtový PIR 16m ­ RF 433 MHz
Bezdrôtový DGP 433 MHz, 32 zón
Roz¹irovací modul pre 8 bezdrôtových zariadení, bez
krytu
Roz¹irovací modul pre 16 bezdrôtových zariadení, bez
krytu
Univerzálny bezdrôtový prijímaè QuikBridge 433 MHz
EPriestorové pokrytie 16 m
E4D spracovanie signálu
EPrecízna zrkadlová optika
EAutomatické riadenie dosahu na optimálny výkon v rôznych
miestnostiach
77
www.technologies.sk
Bezdrôtové detektory
Strana : 76
RF425I4PI
Bezdrôtový PIR 12m, imúnny voèi pohybu zvierat ­ RF 433 MHz
PIR RF 433 MHz odolný voèi zvieratám
RF425I4 je bezdrôtová verzia osvedèeného typu detektorov
EV100Plus so zrkadlovou optikou a 4D spracovaním signálu,
odolná voèi domácim zvieratám.
Technické údaje
Typ batérie
1 x 3 V Líthiová
®ivotnos» batérie (typická)
5 rokov
Pracovná frekvencia
433 MHz
Dosah na otv. priestranstve
400 m
Rozmery v mm
120 x 70 x 50
Objednávanie
RF425I4PI
ATS1230
RX8I4CS­PCB
RX16I4CS­PCB
RXI4N8
Bezdrôtový PIR 12m, imúnny voèi pohybu zvierat ­ RF
433 MHz
Bezdrôtový DGP 433 MHz, 32 zón
Roz¹irovací modul pre 8 bezdrôtových zariadení, bez
krytu
Roz¹irovací modul pre 16 bezdrôtových zariadení, bez
krytu
Univerzálny bezdrôtový prijímaè QuikBridge 433 MHz
EPriestorové pokrytie 12 m
E4D spracovanie signálu
EPrecízna zrkadlová optika
EAutomatické riadenie dosahu na optimálny výkon v rôznych
miestnostiach
78
www.technologies.sk
Bezdrôtové detektory
Strana : 77
RF572NSTI4
Dymový detektor RF 433 MHz
Dymový detektor RF 433 MHz
Dymové detektory RF572 obsahujú bezdrôtový vysielaè, ktorý
komunikuje s prijímaèmi, podporujúcimi technológiu Learn Mode.
V detektoroch je vstavaná siréna a optická indikácia poplachu.
Detektor ka¾dých 64 minút vysiela informáciu o stave batérie
(dohµadový signal).
Technické údaje
Typ batérie
2 x 3 V Líthiová
®ivotnos» batérie (typická)
5 rokov
Pracovná frekvencia
433 MHz
Dosah na otv. priestranstve
150 m
Rozmery v mm
140 x 65
Objednávanie
RF572NSTI4
ATS1230
RX8I4CS­PCB
RX16I4CS­PCB
RXI4N8
Dymový detektor RF 433 MHz
Bezdrôtový DGP 433 MHz, 32 zón
Roz¹irovací modul pre 8 bezdrôtových zariadení, bez
krytu
Roz¹irovací modul pre 16 bezdrôtových zariadení, bez
krytu
Univerzálny bezdrôtový prijímaè QuikBridge 433 MHz
ETechnológia Learn­ModeTM
EVysielanie dohµadového signálu
EVstavaná siréna
EAutomatické upozornenie na nutnos» údr¾by
ESignalizácia slabej batérie
E®ivotnos» batérie viac ako 3 roky
EVymeniteµná optická komora
ETamper kontakt
EComplies with prEN50131­5­3
RF620I4
Otrasový detektor RF433 MHz
Otrasový detektor RF433 MHz
Otrasový detektor sníma vibrácie, ktoré mô¾u pochádza» z
rozbitia okna alebo dverí. Ak sa pou¾ije spoju s dodávaným
magnetickým kontaktom, mô¾e slú¾i» aj na snímanie
otvorenia dverí.
Technické údaje
Typ batérie
1 x 3 V Líthiová
®ivotnos» batérie (typická)
5 rokov
Pracovná frekvencia
433 MHz
Dosah na otv. priestranstve
150 m
Rozmery v mm
35 x 152 x 32
Objednávanie
RF620I4
RX8I4CS­PCB
RX16I4CS­PCB
RXI4N8
Otrasový detektor RF433 MHz
Roz¹irovací modul pre 8 bezdrôtových zariadení, bez
krytu
Roz¹irovací modul pre 16 bezdrôtových zariadení, bez
krytu
Univerzálny bezdrôtový prijímaè QuikBridge 433 MHz
ETechnológia Learn­ModeTM
EDohµadový signál
EIndikácia poruchy a slabej batérie
ETamper kontakt
79
www.technologies.sk
Bezdrôtové detektory
Strana : 78
RF903I4
Akustický detektor rozbitia skla ­ RF433 MHz
Akustický detektor rozbitia skla RF433 MHz
Detektor rozbitia skla RF903I4 má pokrytie 360°. Mô¾e by»
namontovaný na strope, priµahlých, ale aj na protiµahlej stene.
Technické údaje
Typ batérie
2 x 3 V Lithium
®ivotnos» batérie (typicky)
5 rokov
Pracovná frekvencia
433 MHz
Dosah na otvorenom
priestranstve
150 m
Rozmery v mm
108 x 80 x 43
Objednávanie
RF903I4
ATS1230
RX8I4CS­PCB
RX16I4CS­PCB
RXI4N8
Akustický detektor rozbitia skla ­ RF433 MHz
Bezdrôtový DGP 433 MHz, 32 zón
Roz¹irovací modul pre 8 bezdrôtových zariadení, bez
krytu
Roz¹irovací modul pre 16 bezdrôtových zariadení, bez
krytu
Univerzálny bezdrôtový prijímaè QuikBridge 433 MHz
EPokrytie 360­stupòov
EMontá¾ na strop, priµahlé aj protiµahlú stenu
ERange of up to 6 meters
80
www.technologies.sk
PIR
Strana : 79
EV105
PIR detektor, 12 m, 7 záclon, NC relé
EV105 nadväzuje na známe a veµmi úspe¹né PIR detektory
Aritech. Ïal¹í stupeò vývoja umo¾nil bez obmedzenia výkonu
zmen¹i» rozmery, èím vznikol ideálny detektor do obytných
priestorov a men¹ích priemyselných objektov.
Zásuvná elektronika umo¾òuje rýchlu a bezproblémovú
montá¾. Nový dizajn, pou¾itý u¾ pri duálnych detektoroch
série DD100, umo¾ní súèasnú in¹taláciu klasickej aj
duálnej technológie do jedného objektu bez estetických
kompromisov.
Technické údaje
Napájacie napätie
8 ­ 15 Vjs
Max. zvlnenie 2 V ¹pièka­¹pièka pri 12 Vjs
Prúdová spotreba
Kµudový stav
5 mA
V poplachu, LED zapnutá
10 mA
Výstupy
Poplach
NC kontakt, 100 mA pri 28 Vjs
Tamper
NC kontakt, 100 mA pri 28 Vjs
Montá¾na vý¹ka
1.8 a¾ 3.0 m
Pokrytie
7 záclon po 12 m
Uhol záberu
86°
Prostredie
­10 °C a¾ +55 °C; Max. 90% vlhkos»
Krytie
IP301
Rozmery (© x V x H)
52 x 99 x 47 mm
EDosah 12 m ­ 7 záclon
EOdnímateµná elektronika zjednodu¹uje in¹taláciu
EPrecízna zrkadlová optika s premenlivým ohniskom
EOddelená uzavretá optika
EPou¾íva poslednú generáciu "4D" spracovania signálu
E©tandardné spracovanie 4D / re¾im dvojitá záclona
ENízka prúdová spotreba
Objednávanie
EV105
SB01
PIR detektor, 12 m, 7 záclon, NC relé
Flexibilná montá¾na konzola pre detektory
81
PIR
www.technologies.sk
Strana : 80
EV125­P
PIR detektor, 12 m, 7 záclon, NC relé
Séria EV125/135 Plus je ideálna na montá¾ do men¹ích
miestností. Ponúka charakteristiku v tvare záclon, riadenie
dosahu, re¾im "dvojitá záclona" a "4D" spracovanie signálu,
ktoré inteligentne analyzuje signál pozadia, aby detektor dokázal
rozlí¹i» pohyb èloveka od falo¹ných poplachov.
Technické údaje
Napájacie napätie
9 ­ 15 Vjs
Max. zvlnenie 2 V ¹pièka­¹pièka pri 12 Vjs
Prúdová spotreba
Kµudový stav
9 mA
V poplachu, LED zapnutá
14 mA max.
Výstupy
Poplach
NC kontakt, 100 mA pri 28 Vjs
Tamper
NC kontakt, 100 mA pri 28 Vjs
Montá¾na vý¹ka
1.8 a¾ 3.0 m
Pokrytie
Uhol záberu
7 záclon po 12 m. Dosah mô¾e by» zní¾ený na
7 m
86°
Prostredie
­18 °C a¾ +55 °C; Max. 90% vlhkos»
Krytie
IP301
Rozmery (© x V x H)
71 x 103 x 51 mm
E7 detekèných záclon
EDosah 12 m
E"4D" ASIC spracovanie signálu s lep¹ou detekciou a
zvý¹enou odolnos»ou voèi falo¹ným poplachom
ERe¾im "dvojitá záclona" do problémových prostredí
EPrecízna zrkadlová optika s premenlivým ohniskom
ESkutoèné riadenie dosahu (Autofocus) ­ stabilný dosah vo
Objednávanie
EV125­P
SB01
ST400
veµkostiach miestností a¾ 12 m
PIR detektor, 12 m, 7 záclon, NC relé
Flexibilná montá¾na konzola pre detektory
Kontakt proti odtrhnutiu detektora zo steny
EIndividuálne maskovanie záclon
EDiaµkovo ovládaná LED na krokový test
EVoliteµná riadiaca polarita
82
PIR
www.technologies.sk
Strana : 81
EV136­P
PIR detektor, 12 m, 7 záclon, CO relé, pamä» poplachu
Séria EV125/135 Plus je ideálna na montá¾ do men¹ích
miestností. Ponúka charakteristiku v tvare záclon, riadenie
dosahu, re¾im "dvojitá záclona" a "4D" spracovanie signálu,
ktoré inteligentne analyzuje signál pozadia, aby detektor dokázal
rozlí¹i» pohyb èloveka od falo¹ných poplachov.
Technické údaje
Napájacie napätie
9 ­ 15 Vjs
Max. zvlnenie 2 V ¹pièka­¹pièka pri 12 Vjs
Prúdová spotreba
Kµudový stav
12 mA
V poplachu, LED zapnutá
15 mA max.
Výstupy
Poplach
Prepínací kontakt, 100 mA pri 28 Vjs
Tamper
NC kontakt, 100 mA pri 28 Vjs
Montá¾na vý¹ka
1.8 a¾ 3.0 m
Pokrytie
Uhol záberu
7 záclon po 12 m. Dosah mô¾e by» zní¾ený na
7 m
86°
Prostredie
­18 °C a¾ +55 °C; Max. 90% vlhkos»
Krytie
IP301
Rozmery (© x V x H)
71 x 103 x 51 mm
E7 detekèných záclon
EDosah 12 m
E"4D" ASIC spracovanie signálu s lep¹ou detekciou a
zvý¹enou odolnos»ou voèi falo¹ným poplachom
ERe¾im "dvojitá záclona" do problémových prostredí
EPrecízna zrkadlová optika s premenlivým ohniskom
ESkutoèné riadenie dosahu (Autofocus) ­ stabilný dosah vo
Objednávanie
EV136­P
SB01
ST400
veµkostiach miestností a¾ 12 m
PIR detektor, 12 m, 7 záclon, CO relé, pamä» poplachu
Flexibilná montá¾na konzola pre detektory
Kontakt proti odtrhnutiu detektora zo steny
EIndividuálne maskovanie záclon
EDiaµkovo ovládaná LED na krokový test
EVoliteµná riadiaca polarita
83
www.technologies.sk
PIR
Strana : 82
360° stropný PIR detektor, 18 záclon, 10 m polomer, NC Relé, pamä» poplachu
18 záclon EV 669/666 zabezpeèuje maximálnu schopnos»
detekcie v chránenej oblasti vrátane úplnej detekcie podlezenia.
Znaèná flexibilita sa dosahuje jednoduchým elektronickým
programovaním 180° alebo 360° charakteristiky. Jemnej¹ie
prispôsobenie mô¾e by» dosiahnuté prostredníctvom
individuálneho maskovania jednotlivých zrkadiel.
Technické údaje
Napájacie napätie
8 ­ 15 Vjs
Max. zvlnenie 2 V ¹pièka­¹pièka pri 12 Vjs
Prúdová spotreba
Kµudový stav
6 mA (EV 669)
V poplachu, LED zapnutá
11 mA max.
Výstupy
Poplach
NC 100 mA pri 28 Vjs bezpotenciálový kontakt
Tamper
100 mA pri 28 Vjs
Montá¾na vý¹ka
2.5 a¾ 5.0 m
Pokrytie
10 m polomer
Prostredie
­18 °C a¾ +55 °C; Max 93% relatívna vlhkos»
Krytie
IP301
Rozmery (? x V)
138 x 66 mm
E360? pokrytie
EDetekcia priamo pod detektorom
EDosah 20 m (priemer)
E2x 180? detektor
E18 zrkadiel
EPrecízna zrkadlová optika
EPou¾itie novej generácie "4D" spracovania signálu z PIR
EElektronický výber detekènej charakteristiky
E©tandardne pamä» poplachu
EVoliteµná riadiaca logika na pamä» poplachu a LED na
Objednávanie
EV669
ST400
360° stropný PIR detektor, 18 záclon, 10 m polomer, NC
Relé, pamä» poplachu
Kontakt proti odtrhnutiu detektora zo steny
krokový test
84
EV669
PIR
www.technologies.sk
Strana : 83
EV525­P
PIR detektor, 16 m priestorovo, 25 m dlhý dosah, NC relé
EV500 Plus je viacúèelový PIR detektor urèený pre komerèné
priestory. V sérii EV500 Plus bola skombinovaná priestorová
charakteristika s dlhým dosahom. Impozantné vlastnosti a
univerzálnos» pou¾itia radu EV 500 dávajú in¹talaèným
firmám mo¾nos» pou¾i» jediný detektor v µubovoµných
aplikáciách.
Technické údaje
Napájacie napätie
8 ­ 15 Vjs
Max. zvlnenie 2 V ¹pièka­¹pièka pri 12 Vjs
Prúdová spotreba
Kµudový stav
4 mA
V poplachu, LED zapnutá
8 mA max.
Výstupy
Poplach
NC kontakt, 100 mA pri 28 Vjs
Tamper
NC kontakt, 100 mA pri 28 Vjs
Poplachový èas
2.5 sek.
Montá¾na vý¹ka
1.8 a¾ 3.0 m
Rýchlos» objektu
Min. 0.2 m/s ­ max. 4.0 m/s
ENavrhnuté na profesionálnu in¹taláciu
EKombinovaná zrkadlová optika s priestorovou charakteristikou
a dlhým dosahom
Pokrytie
Priestorovo
9 záclon po 16 m
Dlhý dosah
Charakteristiku je mo¾né prispôsobi»
vymaskovaním zrkadiel
Dosah mô¾e by» zní¾ený na 10 m
1 záclona 25 m
Uhol záberu
89° (priestorovo) ­ 3° (dlhý dosah)
Prostredie
­18 °C a¾ +55 °C; Max. 93% vlhkos»
Krytie
IP30, IK02
Rozmery (© x V x H)
72 x 124 x 50 mm
EPou¾itie novej generácie "4D" spracovania signálu z PIR
ERe¾im "dvojitá záclona" do problémových prostredí
EPrecízna zrkadlová optika s premenlivým ohniskom
ESkutoèné riadenie dosahu (Autofocus) ­ stabilný dosah vo
v¹etkých veµkostiach miestností
EMo¾nos» vymaskovania èastí charakteristiky pri
in¹talácii
EVerzie s pamä»ou poplachu (voliteµná polarita riadenia)
EJednoduché zaradenie ukonèovacieho rezistora Objednávanie
EV525­P
SB01
ST400
PIR detektor, 16 m priestorovo, 25 m dlhý dosah, NC relé
Flexibilná montá¾na konzola pre detektory
Kontakt proti odtrhnutiu detektora zo steny
85
PIR
www.technologies.sk
Strana : 84
PIR detektor, 16 m priestorovo, 25 m dlhý dosah, CO relé, pamä» poplachu
EV536­P
EV500 Plus je viacúèelový PIR detektor urèený pre komerèné
priestory. V sérii EV500 Plus bola skombinovaná priestorová
charakteristika s dlhým dosahom. Impozantné vlastnosti a
univerzálnos» pou¾itia radu EV 500 dávajú in¹talaèným
firmám mo¾nos» pou¾i» jediný detektor v µubovoµných
aplikáciách.
Technické údaje
Napájacie napätie
8 ­ 15 Vjs
Max. zvlnenie 2 V ¹pièka­¹pièka pri 12 Vjs
Prúdová spotreba
Kµudový stav
7 mA
V poplachu, LED zapnutá
10 mA max.
Výstupy
Poplach
Prepínací kontakt, 100 mA pri 28 Vjs
Tamper
NC kontakt, 100 mA pri 28 Vjs
Poplachový èas
2.5 sek.
Montá¾na vý¹ka
1.8 a¾ 3.0 m
Rýchlos» objektu
Min. 0.2 m/s ­ max. 4.0 m/s
ENavrhnuté na profesionálnu in¹taláciu
EKombinovaná zrkadlová optika s priestorovou charakteristikou
a dlhým dosahom
Pokrytie
Priestorovo
9 záclon po 16 m
Dlhý dosah
Charakteristiku je mo¾né prispôsobi»
vymaskovaním zrkadiel
Dosah mô¾e by» zní¾ený na 10 m
1 záclona 25 m
Uhol záberu
89° (priestorovo) ­ 3° (dlhý dosah)
Prostredie
­18 °C a¾ +55 °C; Max. 93 % vlhkos»
Krytie
IP30, IK02
Rozmery (© x V x H)
72 x 124 x 50 mm
EPou¾itie novej generácie "4D" spracovania signálu z PIR
ERe¾im "dvojitá záclona" do problémových prostredí
EPrecízna zrkadlová optika s premenlivým ohniskom
ESkutoèné riadenie dosahu (Autofocus) ­ stabilný dosah vo
v¹etkých veµkostiach miestností
EMo¾nos» vymaskovania èastí charakteristiky pri
in¹talácii
EVerzie s pamä»ou poplachu (voliteµná polarita riadenia)
EJednoduché zaradenie ukonèovacieho rezistora Objednávanie
EV536­P
SB01
ST400
PIR detektor, 16 m priestorovo, 25 m dlhý dosah, CO relé,
pamä» poplachu
Flexibilná montá¾na konzola pre detektory
Kontakt proti odtrhnutiu detektora zo steny
86
PIR
www.technologies.sk
Strana : 85
EV565­P
PIR detektor, 20 m priestorovo, 40 m dlhý dosah, NC relé
EV500 Plus je viacúèelový PIR detektor urèený pre komerèné
priestory. V sérii EV500 Plus bola skombinovaná priestorová
charakteristika s dlhým dosahom. Impozantné vlastnosti a
univerzálnos» pou¾itia radu EV 500 dávajú in¹talaèným
firmám mo¾nos» pou¾i» jediný detektor v µubovoµných
aplikáciách.
Technické údaje
Napájacie napätie
8 ­ 15 Vjs
Max. zvlnenie 2 V ¹pièka­¹pièka pri 12 Vjs
Prúdová spotreba
Kµudový stav
4 mA
V poplachu, LED zapnutá
8 mA max.
Výstupy
Poplach
NC kontakt, 100 mA pri 28 Vjs
Tamper
NC kontakt, 100 mA pri 28 Vjs
Poplachový èas
2.5 sek.
Montá¾na vý¹ka
1.8 a¾ 3.0 m
Rýchlos» objektu
min. 0.2 ­ max. 4.0 m/s
ENavrhnuté na profesionálnu in¹taláciu
EKombinovaná zrkadlová optika s priestorovou charakteristikou
a dlhým dosahom
Pokrytie
Priestorovo
7 záclon po 20 m
Dlhý dosah
Charakteristiku je mo¾né prispôsobi»
vymaskovaním zrkadiel
Dosah mô¾e by» zní¾ený na 10 m
1 záclona 40 m
Uhol záberu
60° (priestorovo) ­ 3° (dlhý dosah)
Prostredie
­18 °C a¾ +55 °C; Max. 93% vlhkos»
Krytie
IP30, IK02 (s utesneným prívodom)
Rozmery (© x V x H)
72 x 124 x 50 mm
EPou¾itie novej generácie "4D" spracovania signálu z PIR
ERe¾im "dvojitá záclona" do problémových prostredí
EPrecízna zrkadlová optika s premenlivým ohniskom
ESkutoèné riadenie dosahu (Autofocus) ­ stabilný dosah vo
v¹etkých veµkostiach miestností
EMo¾nos» vymaskovania èastí charakteristiky pri
in¹talácii
EVerzie s pamä»ou poplachu (voliteµná polarita riadenia)
EJednoduché zaradenie ukonèovacieho rezistora Objednávanie
EV565­P
SB01
ST400
PIR detektor, 20 m priestorovo, 40 m dlhý dosah, NC relé
Flexibilná montá¾na konzola pre detektory
Kontakt proti odtrhnutiu detektora zo steny
87
PIR
www.technologies.sk
Strana : 86
PIR detektor, 20 m priestorovo, 40 m dlhý dosah, CO relé, pamä» poplachu
EV576­P
EV500 Plus je viacúèelový PIR detektor urèený pre komerèné
priestory. V sérii EV500 Plus bola skombinovaná priestorová
charakteristika s dlhým dosahom. Impozantné vlastnosti a
univerzálnos» pou¾itia radu EV 500 dávajú in¹talaèným
firmám mo¾nos» pou¾i» jediný detektor v µubovoµných
aplikáciách.
Technické údaje
Napájacie napätie
8 ­ 15 Vjs
Max. zvlnenie 2 V ¹pièka­¹pièka pri 12 Vjs
Prúdová spotreba
Kµudový stav
7 mA
V poplachu, LED zapnutá
10 mA max.
Výstupy
Poplach
Prepínací kontakt, 100 mA pri 28 Vjs
Tamper
NC kontakt, 100 mA pri 28 Vjs
Poplachový èas
2.5 sek.
Montá¾na vý¹ka
1.8 a¾ 3.0 m
Rýchlos» objektu
Min. 0.2 m/s ­ max. 4.0 m/s
ENavrhnuté na profesionálnu in¹taláciu
EKombinovaná zrkadlová optika s priestorovou charakteristikou
a dlhým dosahom
Pokrytie
Priestorovo
Dlhý dosah
7 záclon po 20 m; charakteristiku je mo¾né
prispôsobi» vymaskovaním zrkadiel
Dosah mô¾e by» zní¾ený na 10 m
1 záclona 40 m
Uhol záberu
60° (priestorovo) ­ 3° (dlhý dosah)
Prostredie
­18 °C a¾ +55 °C; Max. 93 % vlhkos»
Krytie
IP30, IK02
Rozmery (© x V x H)
72 x 124 x 50 mm
EPou¾itie novej generácie "4D" spracovania signálu z PIR
ERe¾im "dvojitá záclona" do problémových prostredí
EPrecízna zrkadlová optika s premenlivým ohniskom
ESkutoèné riadenie dosahu (Autofocus) ­ stabilný dosah vo
v¹etkých veµkostiach miestností
EMo¾nos» vymaskovania èastí charakteristiky pri
in¹talácii
EVerzie s pamä»ou poplachu (voliteµná polarita riadenia)
EJednoduché zaradenie ukonèovacieho rezistora Objednávanie
EV576­P
SB01
ST400
PIR detektor, 20 m priestorovo, 40 m dlhý dosah, CO relé,
pamä» poplachu
Flexibilná montá¾na konzola pre detektory
Kontakt proti odtrhnutiu detektora zo steny
88
PIR
www.technologies.sk
Strana : 87
EV425­P
PIR detektor, 16 m, 9 záclon, NC relé
Séria EV400 Plus je ideálna na montá¾ do men¹ích
miestností. Ponúka charakteristiku v tvare záclon, riadenie
dosahu, re¾im "dvojitá záclona" a "4D" spracovanie signálu,
ktoré inteligentne analyzuje signál pozadia, aby detektor dokázal
rozlí¹i» pohyb èloveka od falo¹ných poplachov.
Technické údaje
Napájacie napätie
9 ­ 15 Vjs
Max. zvlnenie 2 V ¹pièka­¹pièka pri 12 Vjs
Prúdová spotreba
Kµudový stav
9 mA
V poplachu, LED zapnutá
14 mA
Výstupy
Poplach
NC kontakt, 100 mA pri 28 Vjs
Tamper
NC kontakt, 100 mA pri 28 Vjs
Montá¾na vý¹ka
1.8 a¾ 3.0 m
Pokrytie
Priestorovo
Prostredie
9 záclon po 16 m. Dosah mô¾e by» zní¾ený na
9 m.
Charakteristiku je mo¾né prispôsobi»
vymaskovaním zrkadiel
­18 °C a¾ +55 °C; Max. 90% vlhkos»
Uhol záberu
86° (priestorovo) ­ 4° (dlhý dosah)
Krytie
IP301
Rozmery (© x V x H)
71 x 103 x 51 mm
EStupòovité detekèné záclony
EPriestorové pokrytie ­ 9 x 16 metrov
EPokrytie v dlhom dosahu ­ 1 x 25 metrov
EPou¾itie novej generácie "4D" spracovania signálu z PIR
ERe¾im "dvojitá záclona" do problémových prostredí
EPrecízna zrkadlová optika s premenlivým ohniskom
ESkutoèné riadenie dosahu (Autofocus) ­ stabilný dosah vo
v¹etkých veµkostiach miestností
Objednávanie
EMo¾nos» vymaskovania èastí charakteristiky pri
in¹talácii
EV425­P
SB01
ST400
PIR detektor, 16 m, 9 záclon, NC relé
Flexibilná montá¾na konzola pre detektory
Kontakt proti odtrhnutiu detektora zo steny
EIndividuálne maskovanie záclon
EDiaµkovo ovládaná LED na krokový test
EVerzie s pamä»ou poplachu (voliteµná polarita riadenia)
89
PIR
www.technologies.sk
Strana : 88
EV436­P
PIR detektor, 16 m, 9 záclon, CO relé, pamä» poplachu
Séria EV400 Plus je ideálna na montá¾ do men¹ích
miestností. Ponúka charakteristiku v tvare záclon, riadenie
dosahu, re¾im "dvojitá záclona" a "4D" spracovanie signálu,
ktoré inteligentne analyzuje signál pozadia, aby detektor dokázal
rozlí¹i» pohyb èloveka od falo¹ných poplachov.
Technické údaje
Napájacie napätie
9 ­ 15 Vjs
Max. zvlnenie 2 V ¹pièka­¹pièka pri 12 Vjs
Prúdová spotreba
Kµudový stav
12 mA
V poplachu, LED zapnutá
15 mA
Výstupy
Poplach
Prepínací kontakt, 100 mA pri 28 Vjs
Tamper
NC kontakt, 100 mA pri 28 Vjs
Montá¾na vý¹ka
1.8 a¾ 3.0 m
Pokrytie
Priestorovo
Prostredie
9 záclon po 16 m. Dosah mô¾e by» zní¾ený na
9 m Charakteristiku je mo¾né prispôsobi»
vymaskovaním zrkadiel.
Charakteristiku je mo¾né prispôsobi»
vymaskovaním zrkadiel
1 záclona 25 m. Dosah mô¾e by» zní¾ený na
15 m.
­18 °C a¾ +55 °C; Max. 90% vlhkos»
Uhol záberu
86° (priestorovo) ­ 4° (dlhý dosah)
Krytie
IP301
Rozmery (© x V x H)
71 x 103 x 51 mm
Dlhý dosah
EStupòovité detekèné záclony
EPriestorové pokrytie ­ 9 x 16 metrov
EPokrytie v dlhom dosahu ­ 1 x 25 metrov
EPou¾itie novej generácie "4D" spracovania signálu z PIR
ERe¾im "dvojitá záclona" do problémových prostredí
EPrecízna zrkadlová optika s premenlivým ohniskom
ESkutoèné riadenie dosahu (Autofocus) ­ stabilný dosah vo
v¹etkých veµkostiach miestností
EMo¾nos» vymaskovania èastí charakteristiky pri
in¹talácii
EIndividuálne maskovanie záclon
EDiaµkovo ovládaná LED na krokový test
EVerzie s pamä»ou poplachu (voliteµná polarita riadenia)
Objednávanie
EV436­P
SB01
ST400
PIR detektor, 16 m, 9 záclon, CO relé, pamä» poplachu
Flexibilná montá¾na konzola pre detektory
Kontakt proti odtrhnutiu detektora zo steny
90
PIR
www.technologies.sk
Strana : 89
EV455­P
PIR detektor, 25 m, 1 záclona, NC relé, pamä» poplachu
EV400 Plus
EV450 Plus je verzia EV400 Plus s dlhým dosahom. Jedna záclona
dlhá 25 m s montá¾nou vý¹kou od 1.8 do 5 m, umo¾òuje
tomuto detektoru strá¾i» a¾ 125 m2 priestoru.
Technické údaje
Napájacie napätie
9 ­ 15 Vjs
Max. zvlnenie 2 V ¹pièka­¹pièka pri 12 Vjs
Prúdová spotreba
Kµudový stav
9 mA
V poplachu, LED zapnutá
14 mA
Výstupy
Poplach
NC kontakt, 100 mA pri 28 Vjs
Tamper
NC kontakt, 100 mA pri 28 Vjs
Montá¾na vý¹ka
1.8 a¾ 5.0 m
Pokrytie
Priestorovo
1 záclona 25 m. Dosah mô¾e by» zní¾ený na
15 m
Prostredie
­18 °C a¾ +55 °C; Max. 90% vlhkos»
Uhol záberu
86° (priestorovo) ­ 4° (dlhý dosah)
Krytie
IP301
Rozmery (© x V x H)
71 x 103 x 51 mm
EStupòovité detekèné záclony
EPriestorové pokrytie ­ 9 x 16 metrov
EPokrytie v dlhom dosahu ­ 1 x 25 metrov
EPou¾itie novej generácie "4D" spracovania signálu z PIR
ERe¾im "dvojitá záclona" do problémových prostredí
EPrecízna zrkadlová optika s premenlivým ohniskom
ESkutoèné riadenie dosahu (Autofocus) ­ stabilný dosah vo
Objednávanie
v¹etkých veµkostiach miestností
EV455­P
SB01
ST400
PIR detektor, 25 m, 1 záclona, NC relé, pamä» poplachu
Flexibilná montá¾na konzola pre detektory
Kontakt proti odtrhnutiu detektora zo steny
EMo¾nos» vymaskovania èastí charakteristiky pri
in¹talácii
EIndividuálne maskovanie záclon
EDiaµkovo ovládaná LED na krokový test
EVerzie s pamä»ou poplachu (voliteµná polarita riadenia)
91
www.technologies.sk
PIR
Strana : 90
EV635
PIR detektor, 24 m priestorovo, 60 m dlhý dosah, NC relé
Detektory radu EV 600 pou¾ívajú veµmi kvalitnú optiku, ktorá
zais»uje vysoký pomer signál/¹um, èo je veµmi dôle¾ité,
preto¾e optika je prvý èlánok v re»azci spracovania signálu.
Zrkadlová technológia umo¾òuje vyu¾i» odstupòované
ohniskové vzdialenosti a tým zaisti» kon¹tantnú citlivos» v
celom dosahu snímaèa.
Pou¾itím jednoduchých plastických tienidiel je mo¾né zvoli»
jednu z dvanástich mo¾ných tvarov snímacej charakteristiky od
¹irokého detekèného uhla a¾ po úzke chodbové pou¾itie.
Technické údaje
Napájacie napätie
8­15 Vjs
Max. zvlnenie 2 V ¹pièka­¹pièka pri 12 Vjs
Prúdová spotreba
Kµudový stav
12 mA
V poplachu, LED zapnutá
25 mA max.
Výstupy
Poplach
100 mA pri 28 Vjs
Tamper
100 mA pri 28 Vjs
Pokrytie
12 rôznych charakteristík vymaskovaním zrkadiel
Montá¾na vý¹ka
1.8 a¾ 3.0 m
Detektor natoèenia
2°
Prostredie
­18 °C a¾ +55 °C; Vlhkos» max. 90%
Rozmery (© x V x H)
105 x 160 x 75 mm
EIntegrované pokrytie a¾ 60 metrov
EJedineèné "4D" spracovanie signálu na potlaèenie
falo¹ných poplachov
EPrecízna zrkadlová optika s viacerými premenlivými
ohniskami
ETeplotná kompenzácia
EKalibrovaná citlivos»
EDiaµkovo ovládaná LED na krokový test
EFunkcia testu
Objednávanie
EV635
TT600
ST580
PIR detektor, 24 m priestorovo, 60 m dlhý dosah, NC relé
Nastavovací nástroj
Kontakt proti odtrhnutiu detektora zo steny
92
www.technologies.sk
PIR
Strana : 91
PIR, antimasking, 60m, 11 záclon, NC relé, pamä» poplachu, VE technológia
Vïaka algoritmu digitálneho spracovania signálov, filtruje
akýkoµvek falo¹ný poplach zo statického tepelného zdroja a
reaguje iba na signály z pohybujúceho sa objektu. VE700AM vie
rozlí¹i» aj smer pohybu objektu, èo je mo¾né vyu¾i» v
"jednosmerných" aplikáciach. To je tajomstvo najlep¹ieho
rie¹enia falo¹ných poplachov oproti iným PIR detektorom, ktoré
by v rovnakých priestoroch zlyhali. Tento detektor navy¹e
disponuje unikátnou viackanálovou technológiou antimasking,
VE735AM je schopný detekova» akýkoµvek pokus o
zamaskovanie zorného poµa. Preto¾e procesor porovnáva AM
signály s rôznych kanálov, spoµahlivo rozpozná v¹etky druhy
pokusov o zamaskovánie detektora.
Technické údaje
Detekèný dosah
60 m
Detekcia podlezenia
Áno
Voµba detekèného dosahu
60 m alebo 20 m
Charakteristika
86°, 11 záclon & 5°, 1 záclona
Voµba charakteristiky
Záslepkami
Montá¾na vý¹ka
1,8 a¾ 3,0 m
Napájanie
9 a¾ 15 Vjs
Prúdová spotreba (nom.)
20 mA
Poplachové relé
NC v kµude
Tamper relé
NC keï zatvorený kryt
AM relé
NC ak nie je AM
Konfigurácia relé
Galv. oddel. alebo 4k7 EOL
Ovládacie vstupy
Krokový test & deò­noc
Pamä» poplachu
Áno
Re¾im PIR spracovania
nízky / ¹tandard / vysoký
Rozmery (© x V x H)
93 x 175 x 66 mm
Prostredie
­10 a¾ +55°C; 95% relatívna vlhkos»
Tamper od steny
Áno
EN50131­2­2
Stupeò 3
E20 m priestorovo + 60 m dlhá záclona
EViackanálový antimasking, spoµahlivá detekcia
EZrkadlová optika s vysokým rozlí¹ením
EVoliteµný re¾im antimaskingu
E3 poplachové citlivosti
EDetekèný mód sprava doµava a/alebo zµava doprava
EPamä» poplachu
EOdnímateµná elektronika
EV súlade s EN50131­2­2
EJednoduchá in¹talácia s laserovým zameriavacím
zariadením
Objednávanie
VE735AM
VE710
SB01
PIR, antimasking, 60m, 11 záclon, NC relé, pamä»
poplachu, VE technológia
Laserový nastavovací prvok pre VE700
Flexibilná montá¾na konzola pre detektory
93
VE735AM
PIR
www.technologies.sk
Strana : 92
EV135AM
12 m priestorový PIR pohybový detektor, Anti­Masking
EV100AM ponúka maximálnu schopnos» detekcie v celej
chránenej oblasti vrátane detekcie priamo pod detektorom.
Jednoduchým spôsobom je na detektore mo¾né vyradi»
konkrétne záclony, èo umo¾òuje výber zo 4 priestorových
charakteristík. Systém optického antimaskingu spoµahlivo
vyhodnocuje pokus o zastriekanie, prelepenie alebo zakrytie
detektora. Svetlovody umo¾òujú ochranu pomocou
infraèerveného svetla, ktoré sleduje obrysy detektora, èím
zais»uje maximálnu istotu, ¾e detektor nie je maskovaný.
Technické údaje
Napájacie napätie
8 ­ 15 Vjs
Max. zvlnenie 2 V ¹pièka­¹pièka pri 12 Vjs
Prúdová spotreba
Kµudový stav
5 mA
V poplachu, LED zapnutá
18 mA
Výstupy
Poplach
NC 100 mA pri 28 Vjs
Tamper
NC; 100 mA pri 28 Vjs
Porucha elektroniky
Výstup otv. kolektor
EAutomatické hlásenie pokusov o zamaskovanie (AM)
prostredníctvom patentovanej aktívnej infraèervenej
bariéry
Tento spája s mínusom (max. 8 mA)
1.8 a¾ 3.0 m
EVýstup aut. testu AM a PIR (odlí¹ený od výstupu
Montá¾na vý¹ka
Pokrytie
7 záclon po 12 m
Uhol záberu
86°
Prostredie
­18 °C a¾ +55 °C; Max 90% relatívna vlhkos»
Rozmery (© x V x H)
71 x 103 x 51 mm
EDiaµkovo ovládaná LED na krokový test
E12 m priestorovo
EPrecízna zrkadlová optika s premenlivým ohniskom
EPou¾itie novej generácie "4D" spracovania signálu z PIR
E©tandardne pamä» poplachu
EVoliteµná riadiaca logika na pamä» poplachu a LED na
zamaskovania)
Objednávanie
EV135AM
SB01
ST400
krokový test
12 m priestorový PIR pohybový detektor, Anti­Masking
Flexibilná montá¾na konzola pre detektory
Kontakt proti odtrhnutiu detektora zo steny
94
PIR
www.technologies.sk
Strana : 93
EV435AM
PIR detektor, 16 m, 9 záclon, NC relé, pamä» poplachu
EV400AM ponúka maximálnu schopnos» detekcie v celej
chránenej oblasti vrátane detekcie priamo pod detektorom.
Jednoduchým spôsobom je na detektore mo¾né vyradi»
konkrétne záclony, èo umo¾òuje výber zo 4 priestorových
charakteristík.
Systém optického antimaskingu spoµahlivo vyhodnocuje pokus o
zastriekanie, prelepenie alebo zakrytie detektora.
Svetlovody umo¾òujú ochranu pomocou infraèerveného svetla,
ktoré sleduje obrysy detektora, èím zais»uje maximálnu istotu,
¾e detektor nie je maskovaný.
Technické údaje
Napájacie napätie
8 ­ 15 Vjs
Max. zvlnenie 2 V ¹pièka­¹pièka pri 12 Vjs
Prúdová spotreba
Kµudový stav
5 mA
V poplachu, LED zapnutá
18 mA
EAutomatické hlásenie pokusov o zamaskovanie (AM)
Výstupy
Poplach
NC 100 mA pri 28 Vjs
Tamper
NC; 100 mA pri 28 Vjs
Porucha elektroniky
Výstup otv. kolektor
Montá¾na vý¹ka
Tento spája s mínusom (max. 8 mA)
1.8 a¾ 3.0 m
Pokrytie
9 záclon po 16 m
Uhol záberu
86°
Prostredie
­18 °C a¾ +55 °C; Max 90% relatívna vlhkos»
Rozmery (© x V x H)
71 x 103 x 51 mm
prostredníctvom patentovanej aktívnej infraèervenej
bariéry
EVýstup aut. testu AM a PIR (odlí¹ený od výstupu
zamaskovania)
EDiaµkovo ovládaná LED na krokový test
E16 m priestorovo
EPrecízna zrkadlová optika s premenlivým ohniskom
EPou¾itie novej generácie "4D" spracovania signálu z PIR
E©tandardne pamä» poplachu
EVoliteµná riadiaca logika na pamä» poplachu a LED na
krokový test
Objednávanie
EV435AM
SB01
ST400
PIR detektor, 16 m, 9 záclon, NC relé, pamä» poplachu
Flexibilná montá¾na konzola pre detektory
Kontakt proti odtrhnutiu detektora zo steny
95
PIR
www.technologies.sk
Strana : 94
Anti Masking PIR detektor, 25 m, 1 záclona, NC relé, pamä» poplachu
EV455AM
EV400AM ponúka maximálnu schopnos» detekcie v celej
chránenej oblasti vrátane detekcie priamo pod detektorom.
Jednoduchým spôsobom je na detektore mo¾né vyradi»
konkrétne záclony, èo umo¾òuje výber zo 4 priestorových
charakteristík.
Systém optického antimaskingu spoµahlivo vyhodnocuje pokus o
zastriekanie, prelepenie alebo zakrytie detektora.
Svetlovody umo¾òujú ochranu pomocou infraèerveného svetla,
ktoré sleduje obrysy detektora, èím zais»uje maximálnu istotu,
¾e detektor nie je maskovaný.
Technické údaje
Napájacie napätie
8 ­ 15 Vjs
Max. zvlnenie 2 V ¹pièka­¹pièka pri 12 Vjs
Prúdová spotreba
Kµudový stav
6 mA
V poplachu, LED zapnutá
18 mA
EAutomatické hlásenie pokusov o zamaskovanie (AM)
Výstupy
Poplach
NC 100 mA pri 28 Vjs
Tamper
NC; 100 mA pri 28 Vjs
Porucha elektroniky
Výstup otv. kolektor
Montá¾na vý¹ka
Tento spája s mínusom (max. 8 mA)
1.8 a¾ 5.0 m
Pokrytie
1 záclona 25 m
Uhol záberu
4°
Prostredie
­18 °C a¾ +55 °C; Max 90% relatívna vlhkos»
Rozmery (© x V x H)
71 x 103 x 51 mm
prostredníctvom patentovanej aktívnej infraèervenej
bariéry
EVýstup aut. testu AM a PIR (odlí¹ený od výstupu
zamaskovania)
EDiaµkovo ovládaná LED na krokový test
EVerzia 25 m jedna záclona
EPrecízna zrkadlová optika s premenlivým ohniskom
EPou¾itie novej generácie "4D" spracovania signálu z PIR
E©tandardne pamä» poplachu
EVoliteµná riadiaca logika na pamä» poplachu a LED na
krokový test
Objednávanie
EV455AM
SB01
ST400
Anti Masking PIR detektor, 25 m, 1 záclona, NC relé,
pamä» poplachu
Flexibilná montá¾na konzola pre detektory
Kontakt proti odtrhnutiu detektora zo steny
96
PIR
www.technologies.sk
Strana : 95
EV475AM
PIR detektor, 20 m, 7 záclon, NC relé, pamä» poplachu
EV400AM ponúka maximálnu schopnos» detekcie v celej
chránenej oblasti vrátane detekcie priamo pod detektorom.
Jednoduchým spôsobom je na detektore mo¾né vyradi»
konkrétne záclony, èo umo¾òuje výber zo 4 priestorových
charakteristík.
Systém optického antimaskingu spoµahlivo vyhodnocuje pokus o
zastriekanie, prelepenie alebo zakrytie detektora.
Svetlovody umo¾òujú ochranu pomocou infraèerveného svetla,
ktoré sleduje obrysy detektora, èím zais»uje maximálnu istotu,
¾e detektor nie je maskovaný.
Technické údaje
Napájacie napätie
8 ­ 15 Vjs
Max. zvlnenie 2 V ¹pièka­¹pièka pri 12 Vjs
Prúdová spotreba
Kµudový stav
5 mA
V poplachu, LED zapnutá
18 mA
EAutomatické hlásenie pokusov o zamaskovanie (AM)
Výstupy
Poplach
NC 100 mA pri 28 Vjs
Tamper
NC; 100 mA pri 28 Vjs
Porucha elektroniky
Výstup otv. kolektor
Montá¾na vý¹ka
Tento spája s mínusom (max. 8 mA)
1.8 a¾ 3.0 m
Pokrytie
7 záclon po 20 m
Uhol záberu
60°
Prostredie
­18 °C a¾ +55 °C; Max 90% relatívna vlhkos»
Rozmery (© x V x H)
71 x 103 x 51 mm
prostredníctvom patentovanej aktívnej infraèervenej
bariéry
EVýstup aut. testu AM a PIR (odlí¹ený od výstupu
zamaskovania)
EDiaµkovo ovládaná LED na krokový test
EVerzia 20 m priestorovo
EPrecízna zrkadlová optika s premenlivým ohniskom
EPou¾itie novej generácie "4D" spracovania signálu z PIR
E©tandardne pamä» poplachu
EVoliteµná riadiaca logika na pamä» poplachu a LED na
krokový test
Objednávanie
EV475AM
SB01
ST400
PIR detektor, 20 m, 7 záclon, NC relé, pamä» poplachu
Flexibilná montá¾na konzola pre detektory
Kontakt proti odtrhnutiu detektora zo steny
97
www.technologies.sk
PIR
Strana : 96
VE735
60m, priestorový PIR s technológiou VE
VE700 je séria najinteligentnej¹ích pohybových PIR detektorov
so spoµahlivos»ou, ktorú doteraz nemal ¾iadny PIR detektor. Vïaka algoritmu digitálneho spracovania signálov, filtruje
akýkoµvek falo¹ný poplach zo statického tepelného zdroja a
reaguje iba na signály z pohybujúceho sa objektu.
To je tajomstvo najlep¹ieho rie¹enia falo¹ných poplachov oproti
iným PIR detektorom, ktoré by zlyhali.
Technické údaje
Napájanie
9 a¾ 15 Vjs (12 V nom.)
Max. zvlnenie
2 V¹¹ (pri 12 VDC)
Prúdová spotreba ­ kµud
11 mA
Prúdová spotrena ­ poplach
9 mA
Max. prúdová spotreba
15 mA
Montá¾na vý¹ka
Min. 1,8m, max 3,0 m
Rýchlos» cieµa
20 cm/sek a¾ 3 m/sek
Poplachový výstup
80 mA pri 30 Vjs max.
Výstup tamper
100 mA pri 30 Vjs max.
Výstup porucha
80 mA pri 30 Vjs max.
Trvanie poplachu
3 s
Èas nábehu detektora
50 s
Pracovná teplota
­10 °C a¾ +55 °C
Reletívna vlhkos»
Max. 95%
Rozmery (V x © x H)
175 x 93 x 66 mm
Hmotnos»
275 g
Poèet záclon
11 na 20 m + 1 na 60 m
Detekèný uhol
86° pri 20 m + 3° pri 60 m
IP/IK hodnoty
IP30 / IK02
E20 m priestorovo + 60 m dlhá záclona
EPatentovaný PYROelektrický senzor
EAlgoritmus digitálneho spracovania signálu
EZrkadlová optika s vysokým rozlí¹ením
EDetekèný mód sprava doµava a/alebo zµava doprava
ESelf test with trouble output relay and LED
EPamä» poplachu
EOdnímateµná elektronika
EJednoduchá in¹talácia s laserovým zameriavacím
zariadením
Objednávanie
VE735
VE710
SB01
60m, priestorový PIR s technológiou VE
Laserový nastavovací prvok pre VE700
Flexibilná montá¾na konzola pre detektory
98
www.technologies.sk
PIR
Strana : 97
VE710
Laserový nastavovací prvok pre VE700
Objednávanie
VE710
VE735
Laserový nastavovací prvok pre VE700
60m, priestorový PIR s technológiou VE
99
www.technologies.sk
PIR
Strana : 98
EV80
PIR detektor, 10 m, 5 záclon, NC relé
EV80 bol navrhnutý na pou¾itie v kanceláriách a rodinných
domoch. In¹talácia je jednoduchá a rýchla. Zrkadlo s
premenlivou ohniskovou vzdialenos»ou, patentovaná optika a
spracovanie signálu pomocou zákazníckeho integrovaného
obvodu zaruèujú najvy¹¹iu kvalitu popri malých rozmeroch
detektora.
Technické údaje
Napájacie napätie
8 ­ 15 Vjs
Max. zvlnenie 2 V ¹pièka­¹pièka pri 12 Vjs
Prúdová spotreba
Kµudový stav
5 mA
V poplachu, LED zapnutá
7 mA
Výstupy
Poplach
NC kontakt, 100 mA pri 28 Vjs
Tamper
NC kontakt, 100 mA pri 28 Vjs
Montá¾na vý¹ka
1.8 a¾ 3.0 m
Pokrytie
5 záclon po 10 m
Uhol záberu
86°
Prostredie
­10 °C a¾ +55 °C; Max. 90% vlhkos»
Krytie
IP301
Rozmery (© x V x H)
50 x 92 x 33 mm
Objednávanie
EV80
PI80
SB01
EDosah 10 m
EZrkadlová optika s 5 záclonami
EOddelená uzavretá optika
E"4D" ASIC spracovanie signálu
EPovolenie/vyradenie integrovanej LED
EHorizontálne nastavenie
EMalé a pekné
PIR detektor, 10 m, 5 záclon, NC relé
Flexibilná montá¾na konzola pre detektory
100
www.technologies.sk
PIR + kamera
Strana : 99
EV100­CS
10m priestorový PIR detektor s farebnou kamerou
EV100­CS je pasívny infraèervený pohybový detektor (PIR)
kombinovaný s farebnou kamerou so stredným rozlí¹ením.
V detektore s kamerou je integrovaný prevodník na prenos
videosignálu po netienenom krútenom páre (UTP) do vzdialenosti
a¾ 300m pri pou¾ití kábla CAT5 a aktívneho UTP prijímaèa. V
aplikáciách do 100m je na prenos videosignálu mo¾né
pou¾i» aj be¾ný slaboprúdový kábel s krúteným párom. Na
prijímacej strane (monitor, digitálny záznamník...) je nutné
previes» signál z UTP na koaxiálny signál pomocou
¹tandardných pasívnych alebo aktívnych prevodníkov série
GE­TTP od GE Security.
Technické údaje
Dosah
10 m
Detekcia pod detektorom
Áno
Voµba dosahu
10 m alebo 6 m
Pokrytie
86°, 7 záclon
Montá¾na vý¹ka
2,1 m a¾ 2,4 m
Napájanie
9 Vjs a¾ 15 Vjs
Prúdová spotreba
30 mA
Bezpotenciálový poplachový
kontakt
NC (ak pod napätím)
Bezpotenciálový tamper
kontakt
NC (ak zatvorený kryt)
Rozmery (© x V x H)
61 x 123 x 58 mm
Pracovné podmienky
­10°C a¾ +55°C a 95% vlhkos»
EN50131­2­2
Stupeò 2
Min. osvetlenie
3 Lux pri F 1.2
Obrazové pole
628 X 582 (PAL)
Video výstup
UTP
EPasívny infraèervený snímaè pohybu s farebnou kamerou
EPrecízna zrkadlová optika s premenlivým ohniskom
EOdnímateµná elektronika zjednodu¹uje in¹taláciu
EOddelená uzavretá optika
EPosledná generácia "4D" spracovania signálu
EVyhovuje norme EN50131­2­2
Objednávanie
EV100­CS
EV100­MS
GE­TTP111VL
GE­TTA111VR
SB01
10m priestorový PIR detektor s farebnou kamerou
10m priestorový PIR detektor s ÈB kamerou
1­kanálový pasívny video prevodník koax/UTP s 25 cm
káblom
1­kanálový aktívny video prijímaè UTP­>koax
(vrátane zdroja)
Flexibilná montá¾na konzola pre detektory
101
www.technologies.sk
PIR + kamera
Strana : 100
EV100­MS
10m priestorový PIR detektor s ÈB kamerou
EV100­MS je pasívny infraèervený pohybový detektor (PIR)
kombinovaný s èiernobielou kamerou so stredným rozlí¹ením.
V detektore s kamerou je integrovaný prevodník na prenos
videosignálu po netienenom krútenom páre (UTP) do vzdialenosti
a¾ 300m pri pou¾ití kábla CAT5 a aktívneho UTP prijímaèa. V
aplikáciách do 100m je na prenos videosignálu mo¾né
pou¾i» aj be¾ný slaboprúdový kábel s krúteným párom. Na
prijímacej strane (monitor, digitálny záznamník...) je nutné
previes» signál z UTP na koaxiálny signál pomocou
¹tandardných pasívnych alebo aktívnych prevodníkov série
GE­T od GE Security.
Technické údaje
Dosah
10 m
Detekcia pod detektorom
Áno
Voµba dosahu
10 m alebo 6 m
Pokrytie
86°, 7 záclon
Montá¾na vý¹ka
2,1 m a¾ 2,4 m
Napájanie
9 Vjs a¾ 15 Vjs
Prúdová spotreba
35 mA
Bezpotenciálový poplachový
kontakt
NC (ak pod napätím)
Bezpotenciálový tamper
kontakt
NC (ak zatvorený kryt)
Rozmery (© x V x H)
61 x 123 x 58 mm
Pracovné podmienky
­10°C a¾ +55°C a 95% vlhkos»
EN50131­2­2
Stupeò 2
Min. osvetlenie
0,2 Lux pri F 1.2
Obrazové pole
628 X 582 (PAL)
Video výstup
UTP
EPasívny infraèervený snímaè pohybu s èiernobielou
kamerou
EPrecízna zrkadlová optika s premenlivým ohniskom
EOdnímateµná elektronika zjednodu¹uje in¹taláciu
EOddelená uzavretá optika
EPosledná generácia "4D" spracovania signálu
EVyhovuje norme EN50131­2­2
Objednávanie
EV100­MS
EV100­CS
GE­TTP111VL
GE­TTA111VR
SB01
10m priestorový PIR detektor s ÈB kamerou
10m priestorový PIR detektor s farebnou kamerou
1­kanálový pasívny video prevodník koax/UTP s 25 cm
káblom
1­kanálový aktívny video prijímaè UTP­>koax
(vrátane zdroja)
Flexibilná montá¾na konzola pre detektory
102
www.technologies.sk
PIR + kamera
Strana : 101
EV100­MSIR
10m priestorový PIR detektor s ÈB kamerou a IR podsvietením
EV100­MSIR je pasívny infraèervený pohybový detektor (PIR)
kombinovaný s èiernobielou kamerou so stredným rozlí¹ením.
V detektore s kamerou je integrované infraèervené podsvietenie,
ktoré sa aktivuje pri nízkom osvetlení a aktivácii PIR èidla na
30 sekúnd. Prevodník na prenos videosignálu po netienenom
krútenom páre (UTP) umo¾òuje prenos signálu do vzdialenosti
a¾ 300m pri pou¾ití kábla CAT5 a aktívneho UTP prijímaèa. V
aplikáciách do 100m je na prenos videosignálu mo¾né
pou¾i» aj be¾ný slaboprúdový kábel s krúteným párom. Na
prijímacej strane (monitor, digitálny záznamník...) je nutné
previes» signál z UTP na koaxiálny signál pomocou
¹tandardných pasívnych alebo aktívnych prevodníkov série
GE­T od GE Security.
Technické údaje
Dosah
10 m
Detekcia pod detektorom
Áno
Voµba dosahu
10 m alebo 6 m
Pokrytie
86°, 7 záclon
Montá¾na vý¹ka
2,1 m a¾ 2,4 m
Napájanie
9 Vjs a¾ 15 Vjs
Prúdová spotreba
Kµud
38 mA
Poplach PIR
43 mA
IR zapnuté
200 mA
Bezpotenciálový poplachový
kontakt
NC (ak pod napätím)
Bezpotenciálový tamper
kontakt
NC (ak zatvorený kryt)
Rozmery (© x V x H)
61 x 123 x 58 mm
Pracovné podmienky
­10°C a¾ +55°C a 95% vlhkos»
EN50131­2­2
Stupeò 2
Min. osvetlenie
0 Lux s IR
Obrazové pole
628 X 582 (PAL)
Video výstup
UTP
EPasívny infraèervený snímaè pohybu s èiernobielou
kamerou
EInfraèervené podsvietenie pre aplikácie s 0 lux osvetlením
EPrecízna zrkadlová optika s premenlivým ohniskom
EOdnímateµná elektronika zjednodu¹uje in¹taláciu
EOddelená uzavretá optika
EPosledná generácia "4D" spracovania signálu
EVyhovuje norme EN50131­2­2
Objednávanie
EV100­MSIR
EV100­MS
EV100­CS
10m priestorový PIR detektor s ÈB kamerou a IR
podsvietením
10m priestorový PIR detektor s ÈB kamerou
10m priestorový PIR detektor s farebnou kamerou
103
www.technologies.sk
Príslu¹enstvo
Strana : 102
SB01
Flexibilná montá¾na konzola pre detektory
Flexibilná montá¾na konzola pre detektory pohybu.
Objednávanie
SB01
Flexibilná montá¾na konzola pre detektory
ST400
Kontakt samoochrany proti odtrhnutiu detektora zo steny
Objednávanie
ST400
Kontakt proti odtrhnutiu detektora zo steny
104
www.technologies.sk
Sirény / majáky
Strana : 103
AS210N
Vnútorná siréna, 1 tón ­ biela
Siréna AS210N je ideálna na vnútorné pou¾itie do bytových,
ale aj komerèných aplikácií. Má príjemný vzhµad a nízku
hmotnos». In¹taláciou AS210 získate za svoje peniaze
skutoènú hodnotu.
Technické údaje
Napájacie napätie
10 ­ 14.2 Vjs
Frekvencia
Siréna
2500 ­ 3000 Hz
Bzuèiak
­
Zvukový výstup na 1 m
Siréna
101 dB (typicky)
Bzuèiak
­
Prúdová spotreba
120 mA pri 12 Vjs (typicky)
Rozmery
155 x 114 x 44 mm
Pracovná teplota
­25 °C a¾ +55 °C
Materiál
ABS
Farba
Biela
Krytie
IP315
©pecifikácia batérie
Kapacita
280 mAh, 10.8 V NiCd
©pecifikácia majáka
Napájací prúd
­
Prúdová spotreba
­
Svetelný výstup
­
Frekvencia blikania
­
Obvod potlaèenia ¹pièiek
­
EEstetický dizajn
ENízka prúdová spotreba
EDetekcia otvorenia aj odtrhnutia krytu
EJednoduchá in¹talácia
EVertikálna alebo horizontálna montá¾
Objednávanie
AS210N
Vnútorná siréna, 1 tón ­ biela
105
www.technologies.sk
Sirény / majáky
Strana : 104
AS270
Vnútorná siréna, 1 tón ­ biela
Sirény série AS270 sú ideálne na vnútorné pou¾itie do
bytových, ale aj komerèných aplikácií. Majú príjemný
vzhµad a nízku hmotnos». In¹taláciou AS270 získate za svoje
peniaze skutoènú hodnotu.
Technické údaje
Napájacie napätie
10 ­ 14.2 Vjs
Frekvencia
Siréna
2500 ­ 3000 Hz
Bzuèiak
­
Zvukový výstup na 1 m
Siréna
101 dB (typicky)
Bzuèiak
­
Prúdová spotreba
120 mA pri 12 Vjs (typicky)
Rozmery
155 x 114 x 44 mm
Pracovná teplota
­25 °C a¾ +55 °C
Materiál
ABS
Farba
Biela
Krytie
IP315
©pecifikácia batérie
Kapacita
280 mAh, 10.8 V NiCd
©pecifikácia majáka
Napájací prúd
­
Prúdová spotreba
­
Svetelný výstup
­
Frekvencia blikania
­
Obvod potlaèenia ¹pièiek
­
EEstetický dizajn
ENízka prúdová spotreba
EDetekcia otvorenia aj odtrhnutia krytu
EJednoduchá in¹talácia
EVertikálna alebo horizontálna montá¾
EV ponuke aj verzia s automatickou aktiváciou
EK dispozícii aj verzia ANPI, NFA2P a VdS
Objednávanie
AS270
Vnútorná siréna, 1 tón ­ biela
106
www.technologies.sk
Sirény / majáky
Strana : 105
AS271
Vnútorná siréna, 1 tón, maják ­ biela
Sirény série AS270 sú ideálne na vnútorné pou¾itie do
bytových, ale aj komerèných aplikácií. Majú príjemný
vzhµad a nízku hmotnos». In¹taláciou AS270 získate za svoje
peniaze skutoènú hodnotu.
Technické údaje
Napájacie napätie
10 ­ 14.2 Vjs
Frekvencia
Siréna
2500 ­ 3000 Hz
Bzuèiak
­
Zvukový výstup na 1 m
Siréna
101 dB (typicky)
Bzuèiak
­
Prúdová spotreba
120 mA pri 12 Vjs (typicky)
Rozmery
155 x 114 x 44 mm
Pracovná teplota
­25 °C a¾ +55 °C
Materiál
ABS
Farba
Biela
Krytie
IP315
©pecifikácia batérie
Kapacita
­
©pecifikácia majáka
Napájací prúd
13.0 a¾ 14.2 Vjs
Prúdová spotreba
110 mA
Svetelný výstup
100,000 lumenov v ¹pièke
Frekvencia blikania
60 za minútu
Obvod potlaèenia ¹pièiek
©tandardne osadený
EEstetický dizajn
ENízka prúdová spotreba
EDetekcia otvorenia aj odtrhnutia krytu
EJednoduchá in¹talácia
EVertikálna alebo horizontálna montá¾
EV ponuke aj verzia s automatickou aktiváciou
EK dispozícii aj verzia ANPI, NFA2P a VdS
Objednávanie
AS271
Vnútorná siréna, 1 tón, maják ­ biela
107
www.technologies.sk
Sirény / majáky
Strana : 106
AS504
Zálohovaná vonkaj¹ia siréna s NiCd batériou ­ modrý maják
Sirény série AS500 spåòajú súèasné po¾iadavky spojené
s ochranou a estetickým dizajnom objektov. S atraktívne
tvarovaným krytom, voµbou farby majáka a mo¾nos»ou
horizontálnej a vertikálnej in¹talácie, si nájdu svoje miesto aj
pri rozdielnom vkuse zákazníka. Vonkaj¹í 3 mm
polykarbonátový kryt odolný voèi UV­¾iareniu a silným
nárazom spolu s dodatoèným vnútorným oceµovým krytom
zaruèujú maximálnu ochranu sirény.
Technické údaje
Kryt
Polykarbonát (3 mm)
Siréna
Dvojité piezo
Ochrana DPS
Plne zaliata
Tamper a odtrhnutie
Áno
Napájanie
10 ­ 14.5 Vjs
Kµudový prúd (typicky)
40 mA (s NiCd batériou)
Napájací prúd (typicky)
20 mA (bez batérie)
350 mA
Zvukový výstup
114 dB
Frekvencia
0.5 a¾ 3 kHz
Pracovná teplota
­25 °C a¾ +55 °C
Frekvencia blikania
50 a¾ 60 zábleskov za minútu
Èasovaè
3 min, 5 min, 10 min, 20 min
Komfort LED
Áno
Rozmery (© x V x H)
210 x 300 x 55 mm
Detekcia nízkeho napätia
Áno
Oceµový vnútorný kryt
Voliteµné
Batéria na doske
10.8 V / 280 mAh
Objednávanie
AS504
AB55X
AB570
BS121N
BS170
Zálohovaná vonkaj¹ia siréna s NiCd batériou ­ modrý
maják
Vnútorný oceµový kryt pre sirény série AS500 a
AS520
Zapúzdrený olovený akumulátor ­ 12V 1,2Ah
EAtraktívny vysoko kvalitný kryt
EDvojitá piezo siréna so zvukovým výstupom 114 dB @ 1m
EVertikálna alebo horizontálna montá¾
EElektronika úplne zaliata ¾ivicou
EInterné monitorovanie tamper kontaktu
EVstavaný NiCd akumulátor
EStroboskopický maják
EVoliteµná LED indikácia
EDetekcia otvorenia aj odtrhnutia krytu
EPlne vyhovuje po¾iadavkám CE, BS a IS
EAutomatická detekcia poru¹enia vedenia alebo krytu
EJednoduchá in¹talácia
EVoliteµná polarita kµudového napätia
ENezávislé ovládanie aj sirény aj majáka
EVoliteµný èas spú¹»ania
EVoliteµná tamper konfigurácia
108
www.technologies.sk
Sirény / majáky
Strana : 107
AS510
Zálohovateµná vonkaj¹ia siréna ­ èervený maják
Sirény série AS500 spåòajú súèasné po¾iadavky spojené
s ochranou a estetickým dizajnom objektov. S atraktívne
tvarovaným krytom, voµbou farby majáka a mo¾nos»ou
horizontálnej a vertikálnej in¹talácie, si nájdu svoje miesto aj
pri rozdielnom vkuse zákazníka. Vonkaj¹í 3 mm
polykarbonátový kryt odolný voèi UV­¾iareniu a silným
nárazom spolu s dodatoèným vnútorným oceµovým krytom
zaruèujú maximálnu ochranu sirény.
Technické údaje
Kryt
Polykarbonát (3 mm)
Siréna
Dvojité piezo
Ochrana DPS
Plne zaliata
Tamper a odtrhnutie
Áno
Napájanie
10 ­ 14,5 Vjs
Kµudový prúd (typicky)
40 mA (s akumulátorom)
Napájací prúd
350 mA (typicky vrátane majáka)
Zvukový výstup
114 dB
Frekvencia
0.5 a¾ 3 kHz
Pracovná teplota
­25 °C a¾ +55 °C
Frekvencia majáka
50 a¾ 60 zábleskov za minútu
Èasovaè
3 min, 5 min, 10 min, 20 min
Komfort LED
Áno
Rozmery (© x V x H)
210 x 300 x 70 mm
Detekcia nízkeho napätia
Áno
Oceµový vnútorný kryt
AB570 (dodávané zvlá¹»)
Akumulátor
12 V / 1,2 Ah (dodávaný zvlá¹»)
Objednávanie
AS510
AB570
BS121N
Zálohovateµná vonkaj¹ia siréna ­ èervený maják
Vnútorný oceµový kryt pre sirény série AS500 a
AS520
Zapúzdrený olovený akumulátor ­ 12V 1,2Ah
EAtraktívny vysoko kvalitný kryt
EDvojitá piezo siréna so zvukovým výstupom 114 dB @ 1m
EVertikálna alebo horizontálna montá¾
EElektronika úplne zaliata ¾ivicou
EMiesto na akumulátor 12 V / 1,2 Ah
EStroboskopický maják
EVoliteµná LED indikácia
EDetekcia otvorenia aj odtrhnutia krytu
EPlne vyhovuje po¾iadavkám CE, BS a IS
EAutomatická detekcia poru¹enia vedenia alebo krytu
EJednoduchá in¹talácia
EVoliteµná polarita kµudového napätia
ENezávislé ovládanie aj sirény aj majáka
EVoliteµný èas spú¹»ania
109
www.technologies.sk
Sirény / majáky
Strana : 108
AS525
Zálohovaná vonkaj¹ia siréna s NiCd batériou ­ 2 modré majáky
Sirény série AS520 spåòajú súèasné po¾iadavky spojené
s ochranou a estetickým dizajnom objektov. S atraktívne
tvarovaným krytom, voµbou farby majáka a mo¾nos»ou
horizontálnej a vertikálnej in¹talácie, si nájdu svoje miesto aj
pri rozdielnom vkuse zákazníka. Vonkaj¹í 3 mm
polykarbonátový kryt odolný voèi UV­¾iareniu a silným
nárazom spolu s dodatoèným vnútorným oceµovým krytom
zaruèujú maximálnu ochranu sirény.
Technické údaje
Kryt
Polykarbonát (3 mm)
Siréna
Dvojité piezo
Ochrana DPS
Plne zaliata
Tamper a odtrhnutie
Áno
Napájanie
10 ­ 14.5 Vjs
Kµudový prúd (typicky)
40 mA (s NiCd batériou)
Napájací prúd (typicky)
20 mA (bez batérie)
350 mA
Zvukový výstup
114 dB
Frekvencia
0.5 a¾ 3 kHz
Pracovná teplota
­25 °C a¾ +55 °C
Frekvencia blikania
50 a¾ 60 zábleskov za minútu
Èasovaè
3 min, 5 min, 10 min, 20 min
Batéria
10.8 V / 280 mAh
Komfort LED
Áno
Rozmery (© x V x H)
210 x 300 x 55 mm
Detekcia nízkeho napätia
Áno
Oceµový vnútorný kryt
Voliteµné
Olovený akumulátor
Voliteµné
Objednávanie
AS525
AB56X
AB570
BS121N
BS170
EAtraktívny vysoko kvalitný kryt
EDvojitá piezo siréna so zvukovým výstupom 114 dB @ 1m
EVertikálna alebo horizontálna montá¾
EElektronika úplne zaliata ¾ivicou
EVstavaný NiCd akumulátor
EDvojitý stroboskopický maják
EVoliteµná LED indikácia
EDetekcia otvorenia aj odtrhnutia krytu
EPlne vyhovuje po¾iadavkám CE, BS a IS
EAutomatická detekcia poru¹enia vedenia alebo krytu
EVoliteµná polarita kµudového napätia
ENezávislé ovládanie aj sirény aj majáka
EVoliteµný èas spú¹»ania
Zálohovaná vonkaj¹ia siréna s NiCd batériou ­ 2
modré majáky
Vnútorný oceµový kryt pre sirény série AS500 a
AS520
Zapúzdrený olovený akumulátor ­ 12V 1,2Ah
110
www.technologies.sk
Sirény / majáky
Strana : 109
AS610
Polykarbonátová, zálohovaná vonkaj¹ia siréna oran¾ový maják
AS600 je séria vysokokvalitných sirén so zvukovým výstupom
120 dB na 1 meter, ktoré spåòajú súèasné po¾iadavky
spojené s ochranou a estetickým dizajnom objektov. Sirény sú
umiestnené v atraktívnych, UV­¾iareniu a silným nárazom
odolných 3,5 mm polykarbonátový krytoch. Vïaka dvojitému
tamperu a pevnému vnútornému oceµovému krytu majú oba
modely výnimoènú ochranu proti sabotá¾i a vandalizmu. Tieto
sirény majú na vnútornom a vonkaj¹om kryte mrie¾ky v
protismere, èo zabraòuje zapeneniu sirény.
Technické údaje
Napájacie napätie
13.0 V ­ 14.2 Vjs
Kµudový prúd
25 mA
Napájací prúd
600 mA
Násobiè napätia
N/A
Relé na monitorovanie Tampera
N/A
Zvukový výstup na 1 m
120 dB
Frekvencia
1.8 ­ 2.8 kHz
Èasovaè
Prednastavené na 3 min
Pracovná teplota
Nastaviteµné 5 min, 10 min, 20 min
­25 °C a¾ +55 °C
Aut.aktivácia ak odpojená
(in¹talovaná batéria)
Áno
Odporúèaná batéria
1.2/7.2 Ah
Kryt
Polykarbonát
Hmotnos»
3 kg
Rozmery (© x V x H)
210 x 300 x 87 mm
Maják
Napájacie napätie
13.0 ­ 14.2 Vjs
Napájací prúd
110 mA
Svetelný výstup
100,000 lumenov v ¹pièke
Frekvencia blikania
60 za minútu
Obvod potlaèenia ¹pièiek
©tandardne osadený
EAtraktívny kryt
EDva vysokokvalitné druhy krytov
EZvukový výstup 120 dB @ 1 m
EZálohovanie bezúdr¾bovým akumulátorom a¾ do 7,2 Ah
EVnútorný oceµový kryt s mrie¾kou proti zapeneniu
EElektronika úplne zaliata ¾ivicou
EDetekcia otvorenia aj odtrhnutia krytu
EStroboskopický maják
EAutomatická detekcia poru¹enia vedenia alebo krytu
EAutomatický výber polarity
ENezávislé ovládanie aj sirény aj majáka
ENastaviteµná doba trvania aktivácie
Objednávanie
AS610
AS610DUM
AB61X
BS121N
BS127N
AS600FLASH
Polykarbonátová, zálohovaná vonkaj¹ia siréna
oran¾ový maják
Zapúzdrený olovený akumulátor ­ 12V 1,2Ah
Zapúzdrený olovený akumulátor ­ 12V 7,2Ah
111
www.technologies.sk
Sirény / majáky
Strana : 110
AS630
Nerezová, zálohovaná vonkaj¹ia siréna oran¾ový maják
AS600 je séria vysokokvalitných sirén so zvukovým výstupom
120 dB na 1 meter, ktoré spåòajú súèasné po¾iadavky
spojené s ochranou a estetickým dizajnom objektov. Sirény sú
umiestnené v atraktívnych, UV­¾iareniu a silným nárazom
odolných 1,25 mm krytoch z le¹tenej nehrdzavejúcej ocele.
Vïaka dvojitému tamperu a pevnému vnútornému
oceµovému krytu majú oba modely výnimoènú ochranu proti
sabotá¾i a vandalizmu. Tieto sirény majú na vnútornom a
vonkaj¹om kryte mrie¾ky v protismere, èo zabraòuje zapeneniu
sirény.
Technické údaje
Napájacie napätie
13.0 V ­ 14.2 Vjs
Kµudový prúd
25 mA
Napájací prúd
600 mA
Násobiè napätia
N/A
Relé na monitorovanie Tampera
N/A
Zvukový výstup na 1 m
120 dB
Frekvencia
1.8 ­ 2.8 kHz
Èasovaè
Prednastavené na 3 min. Nastaviteµné na 5, 10,
20 min
­25 °C a¾ +55 °C
Pracovná teplota
Aut.aktivácia ak odpojená
(in¹talovaná batéria)
Áno
Odporúèaná batéria
1.2/7.2 Ah
Kryt
Nerez
Hmotnos»
3 kg
Rozmery (© x V x H)
210 x 300 x 87 mm
Maják pre v¹etky typy
Napájacie napätie
13.0 ­ 14.2 Vjs
Napájací prúd
110 mA
Svetelný výstup
100,000 lumenov v ¹pièke
Frekvencia blikania
60 za minútu
Obvod potlaèenia ¹pièiek
©tandardne osadený
EAtraktívny kryt
EDva vysokokvalitné druhy krytov
EZvukový výstup 120 dB @ 1 m
EZálohovanie bezúdr¾bovým akumulátorom a¾ do 7,2 Ah
EVnútorný oceµový kryt s mrie¾kou proti zapeneniu
EElektronika úplne zaliata ¾ivicou
EDetekcia otvorenia aj odtrhnutia krytu
EStroboskopický maják
EAutomatická detekcia poru¹enia vedenia alebo krytu
EAutomatický výber polarity
ENezávislé ovládanie aj sirény aj majáka
ENastaviteµná doba trvania aktivácie
Objednávanie
AS630
BS121N
BS127N
AS600FLASH
Nerezová, zálohovaná vonkaj¹ia siréna oran¾ový
maják
Zapúzdrený olovený akumulátor ­ 12V 1,2Ah
Zapúzdrený olovený akumulátor ­ 12V 7,2Ah
112
www.technologies.sk
Sirény / majáky
Strana : 111
AS580XXL
Zálohovaná vonkaj¹ia siréna s NiCd batériou ­ séria Level
Dva akustické menièe novej sirény Level ohlásia
ka¾dého naru¹itela! Je umo¾nená konfigurácia èasovaèa a
indikaènej LED. Odolnos» voèi poveternostným vplyvom a
jednoduchá in¹talácia predurèujú túto sirénu na pou¾itie na
va¹ej in¹talácii.
Technické údaje
Materiál
Polykarbonát
Ochrana DPS
Plne zaliata
Napájanie
10,0V ­ 14,5V
Tamper a odtrhnutie
Áno
Odber v kµude, typ.
LED vyp.:
38 mA
LED zap. stried.:
57 mA
LED zap. trvalo:
74 mA
Odber v poplachu
Sounder:
350 mA
Flash light:
110 mA
Sounder + Flash:
420 mA
Siréna
Dvojité piezo
Zvukový výstup
112 dBA
Èasovaè
5' alebo 15'
Frekvencia
1.8 a¾ 3 kHz
Pracovná teplota
­25 a¾ +55°C
Rozmery
371 x 225 x 56 mm
Prilo¾ená batéria
NiCd 10,8V ­ 280mA (BS170)
ENízkoprofilový polykarbonátový kryt s integrovaným
stroboskopickým majákom
EDve piezo sirény so zvukovým výstupom 112 dB @ 1m
EVysoká odolnos» voèi poveternostným vplyvom, IP55
EJednoduché zapájanie
ERýchla diagnostika pomocou LED
EKontakt otvorenia krytu ako aj odtrhnutia sirény od steny
Objednávanie
AS580XXL
Zálohovaná vonkaj¹ia siréna s NiCd batériou ­ séria
Level
113
www.technologies.sk
Sirény / majáky
Strana : 112
AB570
Vnútorný oceµový kryt pre sirény série AS500 a AS520
Vnútorný oceµový kryt pre sirény série AS500 a AS520
Objednávanie
AB570
AS510
AS525
Vnútorný oceµový kryt pre sirény série AS500 a
AS520
Zálohovateµná vonkaj¹ia siréna ­ èervený maják
Zálohovaná vonkaj¹ia siréna s NiCd batériou ­ 2
modré majáky
114
www.technologies.sk
Tiesòové tlaèidlá
Strana : 113
3045­W
Tiesòové tlaèidlo, povrchová montá¾, bez LED
Výklopné tiesòové tlaèidlo urèené na povrchovú montá¾,
so svorkovnicou s NC kontaktom.
Technické údaje
Napájanie
­
Prúdový odber
­
Výstup
NC
LED
Nie
Pamä» poplachu
Nie
Rozmery (D x © x V)
74 x 45 x 19 mm
Pracovná teplota
­40°C a¾ +66°C
Pripojenie
Svorkovnica
Farba
Biela
Objednávanie
3045­W
Tiesòové tlaèidlo, povrchová montá¾, bez LED
EMontá¾ na spodnú stranu dosky stola, pultu
EHladké vyhotovenie krytu, aby sa predi¹lo náhodnému
po¹kodeniu odevu
EAktivácia jedným prstom
ENávrat jazýèkového relé do kµudového stavu ihneï po
deaktivácii hlásièa
EVerzia bez LED indikácie
115
www.technologies.sk
Tiesòové tlaèidlá
Strana : 114
HB304
Tiesòové tlaèidlo s pamä»ou a indikáciou LED
Tiesòové tlaèidlo HB304 je svojou kon¹trukciou vhodné na
pou¾itie hlavne v kancelárskych priestoroch, skladoch, pri
priehradkách a v podobných pracoviskách. Vïaka nízkemu
profilu je mo¾né tlaèidlo umiestni» kdekoµvek, bez toho, aby sa
zmen¹il voµný priestor, a preto ani nie je riziko náhodného
po¹kodenia tlaèidla. Nenápadný vzhµad zbytoène
neupútava pozornos» prípadného útoèníka.
Tvar pohyblivej èasti je navrhnutý tak, aby nemohlo dôjs» k
náhodnej aktivácii tiesòového tlaèidla a spusti» poplach je
mo¾né iba prstom.
LED indikuje aktiváciu tlaèidla, tak¾e je mo¾né spätne urèi»,
ktorým tlaèodlom bol vyvolaný poplach. LED indikuje aj po
vrátení tlaèidla do kµudovej polohy.
Technické údaje
Napájanie
7­15 Vjs
Prúdový odber
kµud 5 mA, poplach 8 mA
Výstup
NC
LED
Áno
Pamä» poplachu
Áno
Rozmery (D x © x V)
74 x 45 x 20 mm
Pracovná teplota
­40°C a¾ +66°C
Pripojenie
Svorkovnica
Farba
Biela
EMontá¾ na spodnú stranu dosky stola alebo pultu
EHladké vyhotovenie krytu, aby sa predi¹lo náhodnému
po¹kodeniu odevu
ENízky profil, elegantný vzhµad, aktivácia jedným prstom
ENávrat jazýèkového relé do kµudového stavu ihneï po
deaktivácii hlásièa
EVerzia s LED indikáciou a pamä»ou poplachu
Objednávanie
HB304
3045­W
Tiesòové tlaèidlo s pamä»ou a indikáciou LED
Tiesòové tlaèidlo, povrchová montá¾, bez LED
116
www.technologies.sk
Tiesòové tlaèidlá
Strana : 115
HB191
Mechanické tiesòové tlaèidlo
Mechanické tiesòové tlaèidlo HB191
HB191 je spínaè s jedným mechanickým tlaèidlom, ktoré po
stlaèení ostane aktivované. Návrat do kµudovej polohy
nastane a¾ po otoèení prilo¾eného kµúèa.
Technické údaje
Funkcia
Jedno mechanické tlaèidlo
Materiál
Hliník / vysoko odolný polystyrén
Spínaè
Jazýèkový kontakt
Farba
Hliníková
Rozmery
83 x 65 x 29 mm
Poplachový kontakt
NC
Reset
Pomocou prilo¾eného kµúèa
Indikácia
Zelená kµud, èervená poplach
Pripojenie
2­kontaktové svorky
Objednávanie
HB191
Mechanické tiesòové tlaèidlo
ESpínaè s jedným mechanickým tlaèidlom
EHliník / vysoko odolný polystyrén
EJazýèkový kontakt
117
www.technologies.sk
Trezorové detektory
Strana : 116
VV600­PLUS
Otrasový detektor pre sejfy a trezory
Trezorové detektory série VV 600 Plus sú navrhnuté na
hlásenie pokusov o vlámanie do trezorov, sejfov, noèných
úlo¾ných schránok, bankomatov a do iných opevnených
priestorov. Tieto otrasové detektory reagujú na charakteristické
vzorky vibrácii vznikajúce pri vlámaní pou¾itím v¹etkých
mo¾ných nástrojov ako sú pneumatické kladivá, vàtaèky,
diamantové píly, hydraulické nástroje a zvarovacie prístroje.
Na dosiahnutie èo najvy¹¹ej úrovne bezpeènosti existuje k
v¹etkým druhom aplikácii aj kompletná séria príslu¹enstva.
Technické údaje
Napájacie napätie
9­15 V js, max. zvlnenie 2 V ¹­¹
Prúdová spotreba
8,6 mA nominálna
Poplachový výstup
Indikácia poplachu
V kµude spojený kontakt relé, max. odpor
kontaktu 35 Ohm
LED ­ svorka è. 3
Nastavenie citlivosti
5 úrovní po pribli¾ne 6 dB
Testovací výstup
Svorka è. 4 na meranie intenzity ruchu z okolia
Dosah
Poplach nízke napätie
Okruh s polomerom 3 a¾ 14 m (detaily v
in¹talaènej príruèke)
Teplota 84°C, navàtanie, kontakt otvorenia, kontakt
odtrhnutia od podlo¾ky
pri 7,5 V
Krytie
IP30
Pracovná teplota
­20 a¾ +55°C
Relatívna vlhkos»
90% pri 30°C
Rozmery (© x V x H)
81 x 101 x 28 mm
Farba
©edá, RAL 7035
Hmotnos»
380 g
Tamper ochrana
EDetekujú v¹etky známe metódy pokusov o vlámanie
EZdokonalené spracovanie signálu rozli¹uje medzi okolitým
ruchom a skutoèným útokom
EExtrémne nízka prúdová spotreba
EDve mo¾nosti testovania
ENastaviteµná citlivos»
EÚplná ochrana detektora aj proti navàtaniu
EKompletná séria príslu¹enstva
EJednoduchá in¹talácia
Objednávanie
VV600­PLUS
VV602­PLUS
VT705P
VT610P
VM600P
VM602P
VM603P
VM604P
VM606P
VM607P
VM611P
VM651P
VM652P
VM653P
VM654P
VM655P
Otrasový detektor pre sejfy a trezory
Otrasový detektor pre bankomaty a noèné úlo¾né
schránky
Testovací vysielaè
Tester do ruky pre trezorové detektory
Montá¾na platòa
Montá¾na skrinka na zapustenie do steny
Kryt pre montá¾ do vonkaj¹ieho prostredia
Montá¾na platòa na montá¾ zváraním
Prechodka pre okrúhlu in¹talaènú trubicu
Prechodka pre dve in¹talaèné trubice
Montá¾na skrinka na zapustenie do podlahy
Pohyblivá montá¾na súprava
Súprava na ochranu kµúèovej dierky
Podlo¾ka k VM652P, 5mm
Súprava kábla s pancierovou trubicou
Prepojovacia krabica odolná voèi sabotá¾i
118
www.technologies.sk
Trezorové detektory
Strana : 117
VV602­PLUS
Otrasový detektor pre bankomaty a noèné úlo¾né schránky
Trezorové detektory série VV 600 Plus sú navrhnuté na
hlásenie pokusov o vlámanie do trezorov, sejfov, noèných
úlo¾ných schránok, bankomatov a do iných opevnených
priestorov. Tieto otrasové detektory reagujú na charakteristické
vzorky vibrácii vznikajúce pri vlámaní pou¾itím v¹etkých
mo¾ných nástrojov ako sú pneumatické kladivá, vàtaèky,
diamantové píly, hydraulické nástroje a zvarovacie prístroje.
Na dosiahnutie èo najvy¹¹ej úrovne bezpeènosti existuje k
v¹etkým druhom aplikácii aj kompletná séria príslu¹enstva.
Technické údaje
Napájacie napätie
9­15 V js, max. zvlnenie 2 V ¹­¹
Prúdová spotreba
8,6 mA nominálna
Poplachový výstup
Indikácia poplachu
V kµude spojený kontakt relé, max. odpor
kontaktu 35 Ohm
LED ­ svorka è. 3
Nastavenie citlivosti
5 úrovní po pribli¾ne 6 dB
Testovací výstup
Svorka è. 4 na meranie intenzity ruchu z okolia
Dosah
Poplach nízke napätie
Okruh s polomerom 3 a¾ 14 m (detaily v
in¹talaènej príruèke)
Teplota 84°C, navàtanie, kontakt otvorenia, kontakt
odtrhnutia od podlo¾ky
pri 7,5 V
Krytie
IP30
Pracovná teplota
­20 a¾ +55°C
Relatívna vlhkos»
90% pri 30°C
Rozmery (© x V x H)
81 x 101 x 28 mm
Farba
©edá, RAL 7035
Hmotnos»
380 g
Tamper ochrana
EDetekujú v¹etky známe metódy pokusov o vlámanie
EZdokonalené spracovanie signálu rozli¹uje medzi okolitým
ruchom a skutoèným útokom
EExtrémne nízka prúdová spotreba
EDve mo¾nosti testovania
ENastaviteµná citlivos»
EÚplná ochrana detektora aj proti navàtaniu
EKompletná séria príslu¹enstva
EJednoduchá in¹talácia
Objednávanie
VV602­PLUS
VV600­PLUS
VT705P
VT610P
VM600P
VM602P
VM603P
VM604P
VM606P
VM607P
VM611P
VM651P
VM652P
VM653P
VM654P
VM655P
Otrasový detektor pre bankomaty a noèné úlo¾né
schránky
Otrasový detektor pre sejfy a trezory
Testovací vysielaè
Tester do ruky pre trezorové detektory
Montá¾na platòa
Montá¾na skrinka na zapustenie do steny
Kryt pre montá¾ do vonkaj¹ieho prostredia
Montá¾na platòa na montá¾ zváraním
Prechodka pre okrúhlu in¹talaènú trubicu
Prechodka pre dve in¹talaèné trubice
Montá¾na skrinka na zapustenie do podlahy
Pohyblivá montá¾na súprava
Súprava na ochranu kµúèovej dierky
Podlo¾ka k VM652P, 5mm
Súprava kábla s pancierovou trubicou
Prepojovacia krabica odolná voèi sabotá¾i
119
www.technologies.sk
Trezorové detektory
Strana : 118
VV700RA
Univerzálny programovateµný trezorový detektor
VV700 je prvý plne nastaviteµný digitálny otrasový detektor,
ktorý umo¾òuje 100% analýzu signálov prostredníctvom PC.
To znamená, ¾e VV700 je mo¾né kompletne prispôsobi» ku
v¹etkým typom aplikácii, bez akýchkoµvek kompromisov
pokiaµ ide o schopnos» detekcie. Detektor ochráni akúkoµvek
pevnú ¹truktúru ako napr. Trezory, sejfy, dvere do trezorov,
bankomaty a noèné úlo¾né schránky.
Prostredníctvom konfiguraèného programu je mo¾né detektor
jednak programova», ale aj sledova», èi dlhodobo
zaznamenáva» signály z otrasovej èasti, èo veµmi pomô¾e v
nastavovaní parametrov detektora v prostrediach bohatých na
falo¹né podnety.
Technické údaje
Napájacie napätie
9 a¾ 15 Vjs
Prúdová spotreba
V kµude
14 mA
Aktívny
64 mA
Vstupy
Noc, test, citlivos»
Výstupy otv. kol.
Poplach, porucha, varovanie
Nastavenie citlivosti
5 úrovní po 6 dB
Dosah
Okruh s polomerom 3 a¾ 14 m v závislosti od
materiálu (viï in¹talaèný manuál)
Prevàtanie, otvorenie, odtrhnutie
Ochrana proti sabotá¾i
Programovateµná
Nízke/vysoké napätie/teplota
Nízke/vysoké napätie
Nastaviteµné (prednast. 7,5 V)
Pracovná teplota
­20 a¾ +55°C
Nízka/vysoká teplota
Nastaviteµná (prednast. ­15°C / +83°C)
Krytie
IP30
Rozmery (© x V x H)
80 x 100 x 33 mm
Farba
©edá, RAL 7035
Hmotnos»
395 g
EUniverzálny trezorový detektor
EDigitálne spracovanie signálu
E©peciálny konfiguraèný program
ENastavovanie priamo v aplikácii znamená 100% flexibilitu
E¥ahká konfigurácia z laptopu
EMeranie a analýza skutoèných detekovaných signálov
EKompatibilita s existujúcim montá¾nym príslu¹enstvom k
sérii VV600 Plus
Objednávanie
VV700RA
VVK700
VT705P
VT610P
VM600P
VM602P
VM603P
VM604P
VM606P
VM607P
VM611P
VM651P
VM652P
VM653P
VM654P
VM655P
Univerzálny programovateµný trezorový detektor
Súprava na konfiguráciu detektorov VV700
(kábel+softvér)
Testovací vysielaè
Tester do ruky pre trezorové detektory
Montá¾na platòa
Montá¾na skrinka na zapustenie do steny
Kryt pre montá¾ do vonkaj¹ieho prostredia
Montá¾na platòa na montá¾ zváraním
Prechodka pre okrúhlu in¹talaènú trubicu
Prechodka pre dve in¹talaèné trubice
Montá¾na skrinka na zapustenie do podlahy
Pohyblivá montá¾na súprava
Súprava na ochranu kµúèovej dierky
Podlo¾ka k VM652P, 5mm
Súprava kábla s pancierovou trubicou
Prepojovacia krabica odolná voèi sabotá¾i
120
www.technologies.sk
Trezorové detektory
Strana : 119
VM600P
Montá¾na platòa
Príslu¹enstvo pre trezorové detektory
Pri montá¾i trezorových detektorov na betón je potrebné v¾dy
pou¾i» montá¾nu platòu VM600P.
Objednávanie
VM600P
Montá¾na platòa
VM602P
Montá¾na skrinka na zapustenie do steny
Príslu¹enstvo pre trezorové detektory
VM602P je skrinka na zápustnú montá¾ trezorového detektora
do betónových stein.
Objednávanie
VM602P
Montá¾na skrinka na zapustenie do steny
121
www.technologies.sk
Trezorové detektory
Strana : 120
VM603P
Kryt pre montá¾ do vonkaj¹ieho prostredia
Príslu¹enstvo pre trezorové detektory
Na ochranu trezorového detektora pred vysokou vlhkos»ou alebo
vandalizmom pou¾ite ochranný kryt VM603P. V priestoroch s
vysokou vlhkos»ou a veµkými teplotnými zmenami sa
odporúèa da» do krytu vykurovací rezistor a vyvàta» tenkú
dieru v najni¾¹om bode krytu kvôli odtekaniu vyzrá¾anej
vlhkosti.
Objednávanie
VM603P
Kryt pre montá¾ do vonkaj¹ieho prostredia
VM604P
Montá¾na platòa na montá¾ zváraním
Príslu¹enstvo pre trezorové detektory
Platòu na montá¾ zváraním VM604P pou¾ite vtedy keï
vàtanie do chráneného oceµového povrchu je nemo¾né
alebo nepraktické.
Objednávanie
VM604P
Montá¾na platòa na montá¾ zváraním
122
www.technologies.sk
Trezorové detektory
Strana : 121
VM606P
Prechodka pre okrúhlu in¹talaènú trubicu
Príslu¹enstvo pre trezorové detektory
Plastová prechodka VM606P zais»uje pevnú a bezpeènú
montá¾ kábla do trezorového detektora s povrchovou
montá¾ou. Dvojitá káblová prechodka má oznaèenie
VM607P.
Objednávanie
VM606P
Prechodka pre okrúhlu in¹talaènú trubicu
VM607P
Prechodka pre dve in¹talaèné trubice
Príslu¹enstvo pre trezorové detektory
Plastová prechodka VM606P zais»uje pevnú a bezpeènú
montá¾ kábla do trezorového detektora s povrchovou
montá¾ou. Dvojitá káblová prechodka má oznaèenie
VM607P.
Objednávanie
VM607P
Prechodka pre dve in¹talaèné trubice
123
www.technologies.sk
Trezorové detektory
Strana : 122
VM611P
Montá¾na skrinka na zapustenie do podlahy
Príslu¹enstvo pre trezorové detektory
VM611P je skrinka na zápustnú montá¾ trezorového detektora
do betónových podláh.
Objednávanie
VM611P
Montá¾na skrinka na zapustenie do podlahy
VM651P
Pohyblivá montá¾na súprava
Príslu¹enstvo pre trezorové detektory
Pohyblivá montá¾na súprava VM651P umo¾òuje dodatoèné
zabezpeèenie dverí. Keï je namontovaná, znemo¾òuje
otvorenie dverí ak je trezorový detektor na noènej podlo¾ke. Navy¹e, mô¾e by» zapojená tak, ¾e sa zamedzí
zapnutiu zabezpeèovacieho systému ak je detektor na
dennej podlo¾ke t.j. obsluha nezabudne zavrie» dvere.
Objednávanie
VM651P
Pohyblivá montá¾na súprava
124
www.technologies.sk
Trezorové detektory
Strana : 123
VM652P
Súprava na ochranu kµúèovej dierky
Príslu¹enstvo pre trezorové detektory
Súprava na ochranu kµúèovej dierky VM652P je silná
oceµová páku na ochranu kµúèovej dierky trezora. Mô¾e
by» zapojená tak, ¾e sa zamedzí zapnutiu zabezpeèovacieho
systému ak je kµúèová dierka odkrytá t.j. obsluha
nezabudne vybra» kµúèe a zakry» kµúèovú dierku. Keï je
kµúèová dierka zakrytá, zamedzí prípadnému
páchateµovi pou¾i» ukradnuté kµúèe alebo vlo¾i» do
kµúèovej dierky výbu¹ninu.
VM653P je 5 mm podlo¾ka k súprave na ochranu kµúèovej
dierky na prispôsobenie k vyvý¹enej kµúèovej dierke.
Objednávanie
VM652P
Súprava na ochranu kµúèovej dierky
VM653P
Podlo¾ka k VM652P, 5mm
Príslu¹enstvo pre trezorové detektory
VM653P je 5 mm podlo¾ka k súprave na ochranu kµúèovej
dierky na prispôsobenie k vyvý¹enej kµúèovej dierke.
Objednávanie
VM653P
Podlo¾ka k VM652P, 5mm
125
www.technologies.sk
Trezorové detektory
Strana : 124
VM654P
Súprava kábla s pancierovou trubicou
Príslu¹enstvo pre trezorové detektory
Súprava kábla s pancierovou trubicou VM654P by mala by»
pou¾itá spolu s prepojovacou krabicou odolnou voèi sabotá¾i
VM655P ako chránený prepoj od dverí trezora k telesu alebo k
stene.
Objednávanie
VM654P
Súprava kábla s pancierovou trubicou
VM655P
Prepojovacia krabica odolná voèi sabotá¾i
Príslu¹enstvo pre trezorové detektory
VM655P je dobre chránená prepojovacia krabica. V kryte má
oceµovú vlo¾ku na ochranu pred prevàtaním a tamper kontakt.
Obsahuje dve svorkovnice spolu s 26 bodmi.
Objednávanie
VM655P
Prepojovacia krabica odolná voèi sabotá¾i
126
www.technologies.sk
Trezorové detektory
Strana : 125
VT610P
Tester do ruky pre trezorové detektory
Príslu¹enstvo pre trezorové detektory
VT610P je malý, pohodlný ruèný tester, ktorý sa pou¾íva na
overenie funkènosti trezorových detektorov u¾ nain¹talovaných
na trezore alebo na inom kovovom povrchu. Detekèný dosah
detektora je mo¾né urèi» prilo¾ením testera na chránený
povrch. Simuluje sa pokus o naru¹enie trezora rezaním
plameòom. Tento nástroj pomáha aj naplánova» poèet
trezorových detektorov na strá¹enie objektu.
Objednávanie
VT610P
Tester do ruky pre trezorové detektory
ESlú¾i na overenie dosahu namontovaného detektora
ENapájanie 9 V batériou
VT705P
Testovací vysielaè
Príslu¹enstvo pre trezorové detektory
Testovací vysielaè VT705P sa pou¾íva na otestovanie
funkcionality trezorového detektora ako aj jeho kontaktu s
chráneným povrchom. VT705P sa montuje priamo na chránený
povrch, ale vo vnútri krytu detektora.
Objednávanie
VT705P
Testovací vysielaè
EFunkèný test trezorového detektora vrátane jeho kontaktu s
podlo¾kou a chráneným povrchom
EK detektoru pripojený konektorom
127
www.technologies.sk
Trezorové detektory
Strana : 126
VVK700
Súprava na konfiguráciu detektorov VV700 (kábel+softvér)
Prostredníctvom konfiguraèného programu pre MS Windows je
mo¾né detektor jednak programova», ale aj sledova», èi
dlhodobo zaznamenáva» signály z otrasovej èasti, èo veµmi
pomô¾e v nastavovaní parametrov detektora v prostrediach
bohatých na falo¹né podnety. V súprave je dodávaný aj
programovací kábel RS232.
Objednávanie
VVK700
Súprava na konfiguráciu detektorov VV700
(kábel+softvér)
128
www.technologies.sk
Obsah
Bezdrôtové detektory
RF352I4
RF320I4
RF310I4
Bezdrôtový diaµkový ovládaè, 2 tlaèidlá 433 MHz
Strana : 1
Povrchový magnet pre okná, dvere ­ RF433 MHz
Strana : 1
Zápustný magnet pre okná, dvere RF433 MHz
Strana : 2
Akustický detektor rozbitia skla, okrúhly kryt
Strana : 3
Externé adresovateµné rozhranie k ATS1290 pre 1 detektor
Strana : 4
Externé adresovateµné rozhranie k ATS1290 pre 4 detektory
Strana : 5
Interné adresovateµné rozhranie k ATS1290 pre 1 detektor
Strana : 6
Akustický detektor rozbitia skla
Strana : 7
Adresovateµný detektor PIR+MW, 12m, 7 záclon
Strana : 8
16 m adresovateµný priestorový PIR pohybový detektor
Strana : 9
16 m adresovateµný PIR pohybový detektor, Anti­Masking
Strana : 10
Náhradný vyhodnocovací modul
Strana : 11
Súprava na roz¹írenie ståpu na 360° pohµad, 1 m
Strana : 12
PIR detektor, 10 m, 5 záclon, NC relé
Strana : 13
Vonkaj¹í detektor s duálnou technológiou PIR/uW
Strana : 14
Prívodný koax s F­konektorom ­ 7,5 m
Strana : 15
Modul na vyradenie strá¾enia brány, lokálna aktivácia
Strana : 15
Modul na diaµkové premos»ovanie brán
Strana : 16
Ståp pre infrazávory série SB, 1,5 m
Strana : 17
Detekcia na strechy ­ súprava 25 m2
Strana : 18
Súprava na roz¹írenie ståpu na 360° pohµad, 1,5 m
Strana : 19
Detektor preliezania ståpu infrazávor
Strana : 19
Kryt na 12 vyhodnocovacích modulov
Strana : 20
Modulárny kábel 12­cestný s 25 konektormi
Strana : 20
Detekcia v pôde ­ súprava 5 m2
Strana : 21
Detekcia v pôde ­ súprava 31 m2
Strana : 22
Detekcia v pôde ­ súprava 63 m2
Strana : 23
Akustické detektory rozbitia skla
R5815NT­ART
Adresovateµné detektory (IADS)
AD011
AD044
AD111
Akustické detektory rozbitia skla
5815NT­ART
Adresovateµné detektory (IADS)
DD205­AD
EV435­AD
EV435AM­AD
Perimetria
OD117
Infrazávory
SB11
PIR
EV100
Perimetria
DDI78
DF912
DF913
DF914
Infrazávory
SB15
Perimetria
OD131
Infrazávory
SB16
SB18
Perimetria
OD115
OD105
OD146
OD143
OD140
129
www.technologies.sk
DF823
DF827
DF902
Spojka/ukonèenie pre snímací kábel
Strana : 24
Rýchle odpojenie zásuvnej brány
Strana : 24
Zásuvný audio­modul
Strana : 25
10m priestorový PIR pohybový detektor, nereaguje na zvieratá do 20kg
Strana : 26
Aktívna infrazávora, 4 lúèe 50 m, vykurovanie
Strana : 27
Magnetický kontakt, povrchová montá¾, medzera 15mm max.
Strana : 28
Magnetický kontakt, povrchová montá¾, svorkovnica, medzera 18mm max.
Strana : 29
Magnetický kontakt, povrchová montá¾, vyvá¾ený
Strana : 30
Aktívna infrazávora, 2 lúèe 50 m, vykurovanie
Strana : 31
Aktívna infrazávora, 2 lúèe 100 m, vykurovanie
Strana : 32
Základòa pre ståpy infrazávor série SB
Strana : 33
Duálny detektor PIR+ultrazvuk, 12 m, 7 záclon, NC relé
Strana : 34
Duálny detektor PIR+mikrovlna, 20 m, 7 záclon, NC relé
Strana : 35
Duálny detektor PIR+mikrovlna, 16 m, 9 záclon, NC relé
Strana : 36
Univerzálny bezdrôtový prijímaè QuikBridge 433 MHz
Strana : 37
Opakovaè na predå¾enie dosahu detektorov 433 MHz
Strana : 38
Duálny Anti­Masking detektor PIR+MW, 16 m, 9 záclon, NC relé
Strana : 39
Duálny Anti­Masking detektor PIR+MW, 20 m, 7 záclon, NO relé
Strana : 40
Duálny detektor PIR+mikrovlna, 12 m, 7 záclon, NC relé
Strana : 41
Duálny detektor PIR+uW, 10 m, 5 záclon, NC relé
Strana : 42
Duálny detektor PIR+uW, 12 m, 7 záclon, NC relé
Strana : 43
Aktívna infrazávora, 4 lúèe 200 m, vykurovanie
Strana : 44
Aktívna infrazávora, 4 lúèe 100 m, vykurovanie
Strana : 45
Napájací zdroj 230Vstr na 12Vstr a 12Vjs k sérii SB
Strana : 46
Súprava na roz¹írenie ståpu na 360° pohµad, 3 m
Strana : 46
Nástroj na nastavovanie infrazávor série SB
Strana : 47
Ståp pre infrazávory série SB, 3 m
Strana : 48
Súprava na roz¹írenie ståpu na 360° pohµad, 2,5 m
Strana : 49
Ståp pre infrazávory série SB, 2,5 m
Strana : 50
Súprava na roz¹írenie ståpu na 360° pohµad, 2 m
Strana : 51
Ståp pre infrazávory série SB, 2 m
Strana : 52
Ukonèenie snímacieho kábla s testovacím generátorom
Strana : 53
PIR
EV100PI
Infrazávory
SB450
Magnetické kontakty
DC101
DC102
DC103
Infrazávory
SB250
SB2100
SB53
Duál ultrazvuk­PIR
DD325­P
Duál MW­PIR
DD495
DD475
Bezdrôtové detektory
RXI4N8
60­841­43­EUR
Duál MW­PIR
DD477AM
DD497AM
DD455
DD100
DD105
Infrazávory
SB4200
SB4100
SB52
SB31
SB51
SB30
SB26
SB25
SB21
SB20
Perimetria
DF925
130
www.technologies.sk
MRW01
MRW02
MRW03
CB
OD130
DF811S150
DF820
DF821
Nastavovací nástroj pre bariéry série MRW
Strana : 53
Napájací zdroj 230 Vstr/19 Vstr s krytom IP66 pre bariéry série MRW
Strana : 54
Pár 120 cm tyèí z nehrdzavejúcej ocele pre bariéry série MRW
Strana : 54
Aktívne mini infrazávory
Strana : 55
Detekcia na strechy ­ súprava 10 m2
Strana : 56
Snímací kábel systému Intelli­Flex 150 m
Strana : 57
Príchytky snímacieho kábla na plot ­ 1000 ks
Strana : 57
Samolepiace príchytky snímacieho kábla ­ 500 ks
Strana : 58
Magnetický kontakt, zápustná montá¾, medzera 12mm max.
Strana : 59
Magnetický kontakt, zápustná montá¾ do oceµových dverí
Strana : 60
Magnetický kontakt, hliníkový, montá¾ na podlahu
Strana : 61
Magnetický kontakt, montá¾ na podlahu, vyvá¾ený
Strana : 62
Magnetický kontact, montá¾ na vrch dverí, trojito vyvá¾ený
Strana : 63
Magnetický kontakt, zápustný, montáz zatlaèením
Strana : 64
Magnetický kontakt, zápustný, svorkovnica
Strana : 65
Magnetický kontakt, povrchový
Strana : 66
Magnetický kontakt, povrchový, hliníkový
Strana : 67
Systém na zabezpeèenie plotov, 2 zóny, oceµový kryt
Strana : 68
Systém na zabezpeèenie plotov, 2 zóny, nerezový kryt
Strana : 69
Programátor vyhodnocovacej jednotky s displejom
Strana : 70
Snímací kábel systému Intelli­Flex 300 m
Strana : 71
Duálny detektor PIR+ultrazvuk, 12 m, 7 záclon, NO relé, pamä» poplachu
Strana : 72
Ståp pre infrazávory série SB, 1 m
Strana : 73
Bezdrôtový diaµkový ovládaè, 2 tlaèidlá 433 MHz
Strana : 74
Tiesòové tlaèidlo v kryte hodiniek
Strana : 74
Vodotesné tiesòové tlaèidlo RF433 MHz
Strana : 75
Bezdrôtový PIR 16m ­ RF 433 MHz
Strana : 75
Bezdrôtový PIR 12m, imúnny voèi pohybu zvierat ­ RF 433 MHz
Strana : 76
Dymový detektor RF 433 MHz
Strana : 77
Otrasový detektor RF433 MHz
Strana : 77
Akustický detektor rozbitia skla ­ RF433 MHz
Strana : 78
PIR detektor, 12 m, 7 záclon, NC relé
Strana : 79
PIR detektor, 12 m, 7 záclon, NC relé
Strana : 80
PIR detektor, 12 m, 7 záclon, CO relé, pamä» poplachu
Strana : 81
360° stropný PIR detektor, 18 záclon, 10 m polomer, NC Relé, pamä» poplachu
Strana : 82
PIR detektor, 16 m priestorovo, 25 m dlhý dosah, NC relé
Strana : 83
Magnetické kontakty
DC106
DC107
DC108
DC110
DC111
MM100
MM101
MM105
MM106
Perimetria
DF901­N
DF906­N
DF924
DF811
Duál ultrazvuk­PIR
DD336­P
Infrazávory
SB10
Bezdrôtové detektory
RF354I4
RF356I4
RF360I4
RF425I4
RF425I4PI
RF572NSTI4
RF620I4
RF903I4
PIR
EV105
EV125­P
EV136­P
EV669
EV525­P
131
www.technologies.sk
EV536­P
EV565­P
EV576­P
EV425­P
EV436­P
EV455­P
EV635
VE735AM
EV135AM
EV435AM
EV455AM
EV475AM
VE735
VE710
EV80
PIR detektor, 16 m priestorovo, 25 m dlhý dosah, CO relé, pamä» poplachu
Strana : 84
PIR detektor, 20 m priestorovo, 40 m dlhý dosah, NC relé
Strana : 85
PIR detektor, 20 m priestorovo, 40 m dlhý dosah, CO relé, pamä» poplachu
Strana : 86
PIR detektor, 16 m, 9 záclon, NC relé
Strana : 87
PIR detektor, 16 m, 9 záclon, CO relé, pamä» poplachu
Strana : 88
PIR detektor, 25 m, 1 záclona, NC relé, pamä» poplachu
Strana : 89
PIR detektor, 24 m priestorovo, 60 m dlhý dosah, NC relé
Strana : 90
PIR, antimasking, 60m, 11 záclon, NC relé, pamä» poplachu, VE technológia
Strana : 91
12 m priestorový PIR pohybový detektor, Anti­Masking
Strana : 92
PIR detektor, 16 m, 9 záclon, NC relé, pamä» poplachu
Strana : 93
Anti Masking PIR detektor, 25 m, 1 záclona, NC relé, pamä» poplachu
Strana : 94
PIR detektor, 20 m, 7 záclon, NC relé, pamä» poplachu
Strana : 95
60m, priestorový PIR s technológiou VE
Strana : 96
Laserový nastavovací prvok pre VE700
Strana : 97
PIR detektor, 10 m, 5 záclon, NC relé
Strana : 98
10m priestorový PIR detektor s farebnou kamerou
Strana : 99
10m priestorový PIR detektor s ÈB kamerou
Strana : 100
10m priestorový PIR detektor s ÈB kamerou a IR podsvietením
Strana : 101
Flexibilná montá¾na konzola pre detektory
Strana : 102
Kontakt proti odtrhnutiu detektora zo steny
Strana : 102
Vnútorná siréna, 1 tón ­ biela
Strana : 103
Vnútorná siréna, 1 tón ­ biela
Strana : 104
Vnútorná siréna, 1 tón, maják ­ biela
Strana : 105
Zálohovaná vonkaj¹ia siréna s NiCd batériou ­ modrý maják
Strana : 106
Zálohovateµná vonkaj¹ia siréna ­ èervený maják
Strana : 107
Zálohovaná vonkaj¹ia siréna s NiCd batériou ­ 2 modré majáky
Strana : 108
Polykarbonátová, zálohovaná vonkaj¹ia siréna oran¾ový maják
Strana : 109
Nerezová, zálohovaná vonkaj¹ia siréna oran¾ový maják
Strana : 110
Zálohovaná vonkaj¹ia siréna s NiCd batériou ­ séria Level
Strana : 111
Vnútorný oceµový kryt pre sirény série AS500 a AS520
Strana : 112
Tiesòové tlaèidlo, povrchová montá¾, bez LED
Strana : 113
Tiesòové tlaèidlo s pamä»ou a indikáciou LED
Strana : 114
Mechanické tiesòové tlaèidlo
Strana : 115
Otrasový detektor pre sejfy a trezory
Strana : 116
Otrasový detektor pre bankomaty a noèné úlo¾né schránky
Strana : 117
Univerzálny programovateµný trezorový detektor
Strana : 118
Montá¾na platòa
Strana : 119
PIR + kamera
EV100­CS
EV100­MS
EV100­MSIR
Príslu¹enstvo
SB01
ST400
Sirény / majáky
AS210N
AS270
AS271
AS504
AS510
AS525
AS610
AS630
AS580XXL
AB570
Tiesòové tlaèidlá
3045­W
HB304
HB191
Trezorové detektory
VV600­PLUS
VV602­PLUS
VV700RA
VM600P
132
www.technologies.sk
VM602P
VM603P
VM604P
VM606P
VM607P
VM611P
VM651P
VM652P
VM653P
VM654P
VM655P
VT610P
VT705P
VVK700
Montá¾na skrinka na zapustenie do steny
Strana : 119
Kryt pre montá¾ do vonkaj¹ieho prostredia
Strana : 120
Montá¾na platòa na montá¾ zváraním
Strana : 120
Prechodka pre okrúhlu in¹talaènú trubicu
Strana : 121
Prechodka pre dve in¹talaèné trubice
Strana : 121
Montá¾na skrinka na zapustenie do podlahy
Strana : 122
Pohyblivá montá¾na súprava
Strana : 122
Súprava na ochranu kµúèovej dierky
Strana : 123
Podlo¾ka k VM652P, 5mm
Strana : 123
Súprava kábla s pancierovou trubicou
Strana : 124
Prepojovacia krabica odolná voèi sabotá¾i
Strana : 124
Tester do ruky pre trezorové detektory
Strana : 125
Testovací vysielaè
Strana : 125
Súprava na konfiguráciu detektorov VV700 (kábel+softvér)
Strana : 126
133
Download

detekcia a prislusenstvo