K 1.12.2014
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
15
15.07
15.10
15.10.10
15.10.20
15.10.20.10
15.10.20.20
15.10.20.30
15.10.20.40
15.10.20.50
15.10.30
15.10.30.10
15.10.30.20
15.10.30.30
15.10.40
15.20
15.20.10
15.20.20
15.20.30
15.20.40
15.30
15.40
.
SK
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
Štatistika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Životné prostredie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Všeobecné záležitosti a programy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Znečistenie a škodliviny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jadrová bezpečnosť a rádioaktívny odpad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochrana vôd a vodné hospodárstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Monitorovanie znečisťovania ovzdušia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prevencia hlukového znečistenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chemikálie, priemyselné riziká a biotechnológia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Životný priestor, životné prostredie a prírodné zdroje . . . . . . . . . . . . . . . . .
Správa a efektívne využívanie priestoru, životného prostredia a prírodných zdrojov .
Ochrana voľne žijúcich živočíchov a rastlín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odpadové hospodárstvo a čisté technológie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medzinárodná spolupráca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spotrebitelia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Všeobecné záležitosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informovanie, výchova a zastupovanie spotrebiteľov . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochrana zdravia a bezpečnosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochrana hospodárskych záujmov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochrana zdravia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochrana zvierat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
3
4
12
14
17
21
33
34
43
43
44
49
55
Poznámka pre čitateľa
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov EÚ, ktorý je rozdelený do tematických kapitol, obsahuje poslednú
konsolidovanú verziu právneho aktu alebo jeho pôvodné znenie v prípade, že neprešiel žiadnymi zmenami a doplneniami.
Väčšina nariadení, smerníc a rozhodnutí je konsolidovaných. Akty, označené v zozname hviezdičkou (*), nie sú zaradené
do procesu konsolidácie. Viac informácií nájdete v najčastejších otázkach o konsolidácii.
Projekt zoznamu konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie je stále vo svojej skúšobnej fáze. To znamená, že
niektoré odkazy môžu chýbať, a to najmä pokiaľ ide o zmeny a doplnenia, ku ktorým došlo po uverejnení poslednej
konsolidovanej verzie. Aktualizované informácie nájdete v EUR-Lexe, v bibliografickej poznámke ku základnému aktu.
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
1.12.2014
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
SK
15.07 Štatistika
15.07 Štatistika
31988Y0203(01)
Council Resolution of 21 December 1987 on safety, hygiene and
health at work /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 28, 3.2.1988, s. 1 – 2)
31989L0391
Smernica Rady z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu
zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci
(Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1 – 8) (ES -05 V01 , s. 349)
Konsolidované znenie 01989L0391-20081211
31990H0326
90/326/EEC: Commission Recommendation of 22 May 1990 to
the Member States concerning the adoption of a European schedule
of occupational diseases /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 160, 26.6.1990, s. 39 – 48)
Nahradil 32003H0670
31995Y0704(01)
Council Resolution of 27 March 1995 on the transposition and
application of Community social legislation /* Nie je k dispozícii
v slovenčine */
(Ú. v. ES C 168, 4.7.1995, s. 1 – 2)
31998D2179
Decision No 2179/98/EC of the European Parliament and of the
Council of 24 September 1998 on the review of the European
Community programme of policy and action in relation to the
environment and sustainable development 'Towards sustainability"
/* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 275, 10.10.1998, s. 1 – 13)
31999Y0226(01)
Council Resolution of 15 December 1998 on a forestry strategy
for the European Union /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 56, 26.2.1999, s. 1 – 4)
32001L0081
Smernica 2001/81/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2001 o národných emisných stropoch pre určité látky
znečisťujúce ovzdušie
(Ú. v. ES L 309, 27.11.2001, s. 22 – 30) (ES -15 V06 , s. 320)
Konsolidované znenie 02001L0081-20130701
32002G0705(01)
Council Resolution of 3 June 2002 on a new Community strategy
on health and safety at work (2002-2006) /* Nie je k dispozícii v
slovenčine */
(Ú. v. ES C 161, 5.7.2002, s. 1 – 4)
32002R2150
Nariadenie (ES) č. 2150/2002 Európskeho parlamentu a Rady
z 25. novembra 2002 o štatistike o odpadochText s významom
pre EHP.
(Ú. v. ES L 332, 9.12.2002, s. 1 – 36) (ES -15 V07 , s. 257)
Konsolidované znenie 02002R2150-20101018
2
32004R0317
Nariadenie Komisie (ES) č. 317/2004 z 23. februára 2004 o prijatí
derogácií ustanovení nariadenia (ES) č. 2150/2002 Európskeho
parlamentu a Rady o štatistike o odpadoch pre Rakúsko,
Francúzsko a LuxemburskoText s významom pre EHP.
(Ú. v. EÚ L 55, 24.2.2004, s. 43 – 43) (ES -15 V08 , s. 99)
32005R0782
Nariadenie Komisie (ES) č. 782/2005 z 24. mája 2005, ktorým sa
ustanovuje formát pre odosielanie výsledkov štatistík o odpadoch
(Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 131, 25.5.2005, s. 26 – 37)
Konsolidované znenie 02005R0782-20080101
32005R1445
Nariadenie Komisie (ES) č. 1445/2005 z 5. septembra 2005,
ktorým sa určujú vhodné kritériá hodnotenia kvality a obsah správ
o kvalite štatistiky odpadov na účely nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 229, 6.9.2005, s. 6 – 12)
32007R0963
Nariadenie Komisie (ES) č. 963/2007 zo 14. augusta 2007 , ktorým
sa vykonáva nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 58/97 s ohľadom
na výnimky, ktoré sa majú povoliť pre štrukturálnu podnikovú
štatistiku
(Ú. v. EÚ L 213, 15.8.2007, s. 7 – 25)
32009R1185
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 z
25. novembra 2009 o štatistike pesticídov (Text s významom pre
EHP)
(Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2009, s. 1 – 22)
Zmenil 32011R0656
1.12.2014
SK
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
15.10 Životné prostredie
15.10 Životné prostredie
32001H0453
Commission Recommendation of 30 May 2001 on the recognition,
measurement and disclosure of environmental issues in the annual
accounts and annual reports of companies (notified under document number C(2001) 1495) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 156, 13.6.2001, s. 33 – 42)
32003D0256
2003/256/EC: Commission Decision of 26 February 2003 on the
allocation of import quotas for controlled substances for the period
1 January to 31 December 2003 under Regulation (EC) No
2037/2000 of the European Parliament and of the Council (notified
under document number C(2003) 617) /* Nie je k dispozícii v
slovenčine */
(Ú. v. EÚ L 95, 11.4.2003, s. 54 – 60)
32003D0316
2003/316/EC: Commission Decision of 28 March 2003 on the
allocation of quantities of controlled substances allowed for essential uses in the Community in 2003 under Regulation (EC) No
2037/2000 of the European Parliament and of the Council (Text
with EEA relevance) (notified under document number C(2003)
747) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. EÚ L 115, 9.5.2003, s. 75 – 81)
32005D0103
2005/103/ES: Rozhodnutie Komisie z 31. januára 2005, ktorým
sa určuje mechanizmus prideľovania kvót výrobcom a dovozcom
hydrochlorofluorokarbónov v rokoch 2003 – 2009 v zmysle
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000
(oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 134)
(Ú. v. EÚ L 33, 5.2.2005, s. 65 – 70)
Pozri 32007D0195
32005D0171
2005/171/ES: Rozhodnutie Komisie z 23. februára 2005 o
prideľovaní množstiev kontrolovaných látok, ktoré sú v
Spoločenstve v roku 2004 povolené na základné použitie podľa
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000
(oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 293) (Text s významom pre EHP)
32007D0211
2007/211/ES: Rozhodnutie Komisie z 27. marca 2007 o
prideľovaní množstiev kontrolovaných látok, ktoré sú v
Spoločenstve v roku 2007 povolené na základné použitie podľa
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000
[oznámené pod číslom K(2007) 1285] (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 94, 4.4.2007, s. 39 – 51)
32008D0914
2008/914/ES: Rozhodnutie Komisie 11. júna 2008 o potvrdení
opatrení, ktoré navrhlo Holandsko na ochranu morských ekosystémov v oblasti Voordelta [oznámené pod číslom K(2008) 2415]
(Ú. v. EÚ L 332, 10.12.2008, s. 1 – 19)
32009L0033
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/33/ES z 23. apríla
2009 o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel
cestnej dopravy (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 120, 15.5.2009, s. 5 – 12)
Opravil 32009L0033R(01)
Opravil 32009L0033R(02)
32009R0401
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 z 23. apríla 2009 o Európskej environmentálnej agentúre a Európskej
environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti (kodifikované
znenie)
(Ú. v. EÚ L 126, 21.5.2009, s. 13 – 22)
32010Y1231(01)
Dohoda o spolupráci pri vykonávaní rozhodnutia Komisie K(2010)
7499 medzi Európskou komisiou a Európskou investičnou bankou
(Ú. v. EÚ C 358, 31.12.2010, s. 1 – 18)
32011D0013
2011/13/EÚ: Rozhodnutie Komisie z 12. januára 2011 o určitých
druhoch informácií o biopalivách a biokvapalinách, ktoré majú
hospodárske subjekty podávať členským štátom [oznámené pod
číslom K(2011) 36]
(Ú. v. EÚ L 9, 13.1.2011, s. 11 – 12)
(Ú. v. EÚ L 56, 2.3.2005, s. 25 – 34)
32007D0195
2007/195/ES: Rozhodnutie Komisie z 27. marca 2007 , ktorým
sa určuje mechanizmus prideľovania kvót výrobcom a dovozcom
hydrochlorofluorouhľovodíkov v rokoch 2003 až 2009 podľa
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000
[oznámené pod číslom K(2007) 819_2]
(Ú. v. EÚ L 88, 29.3.2007, s. 51 – 55)
3
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
1.12.2014
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
SK
15.10 Životné prostredie
15.10.10 Všeobecné záležitosti a programy
31975H0065
75/65/EEC: Commission Recommendation of 20 December 1974
to Member States concerning the protection of the architectural
and natural heritage /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 21, 28.1.1975, s. 22 – 23)
31975H0436
75/436/Euratom, ECSC, EEC: Council Recommendation of 3 March
1975 regarding cost allocation and action by public authorities
on environmental matters /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 1 – 4)
31975Y0725(02)
Council Resolution of 3 March 1975 on energy and the environment /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 168, 25.7.1975, s. 2 – 3)
31975Y0725(04)
Council Resolution of 15 July 1975 on the adaptation to technical
progress of Directives or other Community rules on the protection
and improvement of the environment /* Nie je k dispozícii v
slovenčine */
(Ú. v. ES C 168, 25.7.1975, s. 5 – 6)
31976D0161
Rozhodnutie Rady z 8. decembra 1975, ktorým sa zavádza
spoločný postup pre vytváranie a stálu aktualizáciu zoznamu
zdrojov informácií o životnom prostredí v spoločenstve
(Ú. v. ES L 31, 5.2.1976, s. 8 – 28) (ES -15 V01 , s. 33)
31984Y0428(02)
Resolution of the ECSC Consultative Committee on the Community's Environmental Protection Policies /* Nie je k dispozícii v
slovenčine */
(Ú. v. ES C 114, 28.4.1984, s. 2 – 3)
31986D0479
Rozhodnutie Komisie z 18. septembra 1986, ktorým sazriaďuje
Poradný výbor pre ochranu životného prostredia v osobitne
ohrozených oblastiach (oblasť Stredozemného mora)
(Ú. v. ES L 282, 3.10.1986, s. 23 – 24) (ES -01 V01 , s. 149)
31991Y0208(02)
Council Resolution of 28 January 1991 on the Green Paper on the
urban environment /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
31994D0010
Rozhodnutie Komisie z 21. decembra 1993 o štandardnom
súhrnnom tlačive na oznámenie rozhodnutia o udelení environmentálnej značky
(Ú. v. ES L 7, 11.1.1994, s. 17 – 19) (ES -15 V02 , s. 352)
31996D0149
96/149/EC: Commission Decision of 2 February 1996 on the
recognition of the Irish standard IS310: First Edition, establishing
specifications for environmental management systems, in accordance with Article 12 of Council Regulation (EEC) No 1836/93
(Text with EEA relevance) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 34, 13.2.1996, s. 42 – 43)
31996D0150
96/150/EC: Commission Decision of 2 February 1996 on the
recognition of the British standard BS7750: 1994, establishing
specifications for environmental management systems, in accordance with Article 12 of Council Regulation (EEC) No 1836/93
(Text with EEA relevance) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 34, 13.2.1996, s. 44 – 45)
31996D0151
96/151/EC: Commission Decision of 2 February 1996 on the
recognition of the Spanish standard UNE 77-801(2)-94, establishing specifications for environmental management systems, in accordance with Article 12 of Council Regulation (EEC) No 1836/93
(Text with EEA relevance) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 34, 13.2.1996, s. 46 – 47)
31996H0733*
96/733/EC: Commission Recommendation of 9 December 1996
concerning Environmental Agreements implementing Community
directives (Text with EEA relevance) /* Nie je k dispozícii v
slovenčine */
(Ú. v. ES L 333, 21.12.1996, s. 59 – 61)
Opravil 31996H0733R(01)
31997Y0918(01)
Európska agentúra pre životné prostredie Rozhodnutie
z 21. marca 1997 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskej
agentúry pre životné prostredie (97/C 282/04)
(Ú. v. ES C 282, 18.9.1997, s. 5 – 7) (ES -01 V01 , s. 354)
31997Y1022(01)
Council Resolution of 7 October 1997 on the drafting, implementation and enforcement of Community environmental law /* Nie
je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 33, 8.2.1991, s. 4 – 5)
(Ú. v. ES C 321, 22.10.1997, s. 1 – 5)
31992Y0306(01)
Council Resolution of 25 February 1992 on the future Community
policy concerning the European coastal zone /* Nie je k dispozícii
v slovenčine */
31997Y1022(02)
Council Resolution of 7 October 1997 on environmental agreements /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 59, 6.3.1992, s. 1 – 1)
4
(Ú. v. ES C 321, 22.10.1997, s. 6 – 6)
1.12.2014
SK
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
15.10 Životné prostredie
31998D2179
Decision No 2179/98/EC of the European Parliament and of the
Council of 24 September 1998 on the review of the European
Community programme of policy and action in relation to the
environment and sustainable development 'Towards sustainability"
/* Nie je k dispozícii v slovenčine */
32001D0523
Rozhodnutie Komisie z 27. júna 2001, ktorým sa ustanovujú
ekologické kritériá na udelenie environmentálnej značky
spoločenstva univerzálnym čistiacim prostriedkom a čistiacim
prostriedkom pre sanitárne zariadenia (oznámené pod číslom
dokumentu C(2001) 1670)Text s významom pre EHP.
(Ú. v. ES L 275, 10.10.1998, s. 1 – 13)
(Ú. v. ES L 189, 11.7.2001, s. 25 – 37) (ES -15 V06 , s. 129)
31999D0698
Rozhodnutie Komisie z 13. októbra 1999 ustanovujúce ekologické
kritériá pre udeľovanie environmentálnej značky pre prenosné
počítače (oznámené pod číslom dokumentu C (1999) 3278)Text
s významom pre EHP.
32001D0792
Rozhodnutie Rady z 23. októbra 2001 o ustanovení mechanizmu
spoločenstva na podporu posilnenia spolupráce pri pomocných
zásahoch civilnej ochrany
(Ú. v. ES L 297, 15.11.2001, s. 7 – 11) (ES -15 V06 , s. 289)
(Ú. v. ES L 276, 26.10.1999, s. 7 – 11) (ES -15 V04 , s. 334)
31999D0847
Rozhodnutie Rady z 9. decembra 1999, ktorým sa ustanovuje
Akčný program spoločenstva v oblasti civilnej ochrany
(Ú. v. ES L 327, 21.12.1999, s. 53 – 57) (ES -15 V04 , s. 372)
32001H0331
Recommendation of the European Parliament and of the Council
of 4 April 2001 providing for minimum criteria for environmental
inspections in the Member States /* Nie je k dispozícii v slovenčine
*/
(Ú. v. ES L 118, 27.4.2001, s. 41 – 46)
31999R2161
Commission Regulation (EC) No 2161/1999 of 12 October 1999
imposing further testing requirements on the importers or manufacturers of a certain priority substance as foreseen under Council
Regulation (EEC) No 793/93 on the evaluation and control of the
risks of existing substances /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 265, 13.10.1999, s. 11 – 12)
32000D0728
Rozhodnutie Komisie z 10. novembra 2000 ustanovujúce poplatky
za prihlášku environmentálnej značky spoločenstva a ročné
poplatky za environmentálnu značku spoločenstva (oznámené
pod číslom dokumentu C (2000) 3279)Text s významom pre EHP.
(Ú. v. ES L 293, 22.11.2000, s. 18 – 19) (ES -15 V05 , s. 243)
Konsolidované znenie 02000D0728-20030603
32000D0729
Rozhodnutie Komisie z 10. novembra 2000 o štandardnej zmluve
obsahujúcej podmienky používania environmentálnej značky
spoločenstva (oznámené pod číslom dokumentu C (2000)
3278)Text s významom pre EHP.
(Ú. v. ES L 293, 22.11.2000, s. 20 – 23) (ES -15 V05 , s. 245)
32000D0731
Rozhodnutie Komisie z 10. novembra 2000, ktorým sa ustanovuje
rokovací poriadok Poradenského fóra revidovaného systému pre
udeľovanie environmentálnej značky spoločenstva (oznámené
pod číslom dokumentu C (2000) 3281)Text s významom pre EHP.
(Ú. v. ES L 293, 22.11.2000, s. 31 – 32) (ES -15 V05 , s. 256)
Pozri 32006D0860
32000Y1208(01)
Special Report No 14/2000 on 'Greening the CAP' together with
the Commission's replies /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
32001H0680
Commission recommendation of 7 September 2001 on guidance
for the implementation of Regulation (EC) No 761/2001 of the
European Parliament and of the Council allowing voluntary participation by organisations in a Community eco-management and
audit scheme (EMAS) (notified under document number C(2001)
2503) (Text with EEA relevance.) /* Nie je k dispozícii v slovenčine
*/
(Ú. v. ES L 247, 17.9.2001, s. 1 – 23)
32001H0838
Commission Recommendation of 7 November 2001 on the results
of the risk evaluation and the risk reduction strategies for the substances: acrylaldehyde; dimethyl sulphate; nonylphenol phenol,
4-nonyl-, branched; tert-butyl methyl ether (Text with EEA relevance.) (notified under document number C(2001) 3380) /* Nie
je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 319, 4.12.2001, s. 30 – 44)
32001L0042
Smernica 2001/42/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie
(Ú. v. ES L 197, 21.7.2001, s. 30 – 37) (ES -15 V06 , s. 157)
Opravil 32001L0042R(01)
32001R2592
Nariadenie Komisie (ES) č. 2592/2001 z 28. decembra 2001,
ktorým sa výrobcom alebo dovozcom určitých prioritných látok
ukladajú ďalšie povinnosti týkajúce sa poskytovania informácií
a testovania v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 793/93 o vyhodnotení a kontrole rizík, ktoré spôsobujú existujúce látky
(Ú. v. ES L 345, 29.12.2001, s. 25 – 28) (ES -15 V06 , s. 374)
(Ú. v. ES C 353, 8.12.2000, s. 1 – 56)
5
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
1.12.2014
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
SK
15.10 Životné prostredie
32002D0272
Rozhodnutie Komisie z 25. marca 2002, ktorým sa ustanovujú
ekologické kritériá na udelenie environmentálnej značky
spoločenstva tuhým podlahovým krytinám (oznámené pod číslom
dokumentu C(2002) 1174)Text s významom pre európsky
hospodársky priestor.
(Ú. v. ES L 94, 11.4.2002, s. 13 – 27) (ES -15 V07 , s. 51)
Konsolidované znenie 02002D0272-20080119
32002G0410(02)
Council Resolution on the follow-up to the Green Paper on corporate social responsibility /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 86, 10.4.2002, s. 3 – 4)
32002H0575
Commission Recommendation of 4 July 2002 on the results of
the risk evaluation and the risk reduction strategies for the substances: o-anisidine, 1,4-dioxane (Text with EEA relevance) (notified
under document number C(2002) 2486) /* Nie je k dispozícii v
slovenčine */
(Ú. v. ES L 181, 11.7.2002, s. 29 – 34)
32002H0576
Commission Recommendation of 4 July 2002 on the results of
the risk evaluation for the substances: ethyl acetoacetate, 4-Chloroo-cresol, Dimethyldioctadecylammonium chloride (Text with EEA
relevance) (notified under document number C(2002) 2490) /*
Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 181, 11.7.2002, s. 35 – 39)
32002H0755
Commission Recommendation of 16 September 2002 on the results of the risk evaluation and risk reduction strategy for the substance diphenyl ether, octabromo derivative (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 3394) /* Nie je
k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 249, 17.9.2002, s. 27 – 30)
32002R1217
Nariadenie Komisie (ES) č. 1217/2000 z 5. júla 2002 vyžadujúce
od dovozcov alebo výrobcov určitých látok zaradených v zozname
EINECS, aby poskytovali určité informácie a vykonávali určité testy
podľa nariadenia Rady (EHS) č. 793/93
(Ú. v. ES L 177, 6.7.2002, s. 6 – 8) (ES -15 V07 , s. 94)
32003G0218(02)
Council Resolution of 6 February 2003 on corporate social responsibility /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. EÚ C 39, 18.2.2003, s. 3 – 4)
32003H0532
Commission Recommendation of 10 July 2003 on guidance for
the implementation of Regulation (EC) No 761/2001 of the European Parliament and of the Council allowing voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit
scheme (EMAS) concerning the selection and use of environmental
performance indicators (Text with EEA relevance) (notified under
document number C(2003) 2253) /* Nie je k dispozícii v slovenčine
*/
(Ú. v. EÚ L 184, 23.7.2003, s. 19 – 32)
32003L0035
Smernica 2003/35/ES Európskeho parlamentu a Rady z 26. mája 2003, ktorou sa ustanovuje účasť verejnosti pri navrhovaní
určitých plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia,
a ktorou sa menia a dopĺňajú s ohľadom na účasť verejnosti
a prístup k spravodlivosti, smernice Rady 85/337/EHS a 96/61/ES
(Ú. v. EÚ L 156, 25.6.2003, s. 17 – 25) (ES -15 V07 , s. 466)
Konsolidované znenie 02003L0035-20120217
32004D0249
Rozhodnutie Komisie z 11. marca 2004, ktoré sa týka dotazníka
k správam členských štátov o vykonávaní smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) [oznámené pod číslom dokumentu
C(2004) 714]Text s významom pre EHP.
(Ú. v. EÚ L 78, 16.3.2004, s. 56 – 59) (ES -15 V08 , s. 214)
32004D0277
Rozhodnutie Komisie z 29. decembra 2003, ktorým sa ustanovujú
pravidlá vykonávania rozhodnutia Rady 2001/792/ES, Euratom
o ustanovení mechanizmu spoločenstva na podporu posilnenia
spolupráce pri pomocných zásahoch civilnej ochrany (Oznámené
pod číslom dokumentu C(2003) 5185)Text s významom pre EHP.
(Ú. v. EÚ L 87, 25.3.2004, s. 20 – 30) (ES -15 V08 , s. 218)
Konsolidované znenie 02004D0277-20100907
32004D0312
Rozhodnutie Rady z 30. marca 2004 ktorým sa povoľujú Českej
republike, Estónsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litve, Slovensku
a Slovinsku určité dočasné derogácie smernice 2002/96/ES
o odpade z elektrických a elektronických zariadení
(Ú. v. EÚ L 100, 6.4.2004, s. 33 – 34) (ES -15 V08 , s. 289)
32004D0486
Rozhodnutie Rady z 26. apríla 2004 ktorým sa udeľujú Cypru,
Malte a Poľsku určité dočasné výnimky zo smernice 2002/96/ES
o odpade elektrických a elektronických zariadení
(Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 114 – 115) (ES -15 V08 , s. 504)
32004H0394
2004/394/EC:Commission Recommendation of 29 April 2004
on the results of the risk evaluation and the risk reduction strategies
for the substances: Acetonitrile; Acrylamide; Acrylonitrile; Acrylic
acid; Butadiene; Hydrogen fluoride; Hydrogen peroxide;
Methacrylic acid; Methyl methacrylate; Toluene; Trichlorobenzene
(Text with EEA relevance) (notified under document number
C(2004) 1446) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. EÚ L 144, 30.4.2004, s. 75 – 125)
Opravil 32004H0394R(01)
6
1.12.2014
SK
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
15.10 Životné prostredie
32005D0338
2005/338/ES: Rozhodnutie Komisie zo 14. apríla 2005, ktorým
sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej
značky Spoločenstva kempingovým službám [oznámené pod
číslom K(2005) 1242] (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 108, 29.4.2005, s. 67 – 86)
Konsolidované znenie 02005D0338-20080329
32005D0369
2005/369/ES: Rozhodnutie Komisie z 3. mája 2005, ktorým sa
ustanovujú pravidlá monitorovania súladu členských štátov a zriaďujú formáty údajov na účely smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických
zariadení [oznámené pod číslom K(2005) 1355]
(Ú. v. EÚ L 119, 11.5.2005, s. 13 – 16)
32005R0642
Nariadenie Komisie (ES) č. 642/2005 z 27. apríla 2005, ktorým
sa ukladajú požiadavky na testovanie a informácie pre dovozcov
a výrobcov niektorých prioritných látok v súlade s nariadením
Rady (EHS) č. 793/93 o vyhodnocovaní a kontrole rizík existujúcich látokText s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 107, 28.4.2005, s. 14 – 16)
32005R2173
Nariadenie Rady (ES) č. 2173/2005 z 20. decembra 2005
o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva
(Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2005, s. 1 – 6)
Opravil 32005R2173R(01)
Zmenil 32014R0657
32006D0402
2006/402/ES: Rozhodnutie Komisie z 9. februára 2006 , ktorým
sa prijíma pracovný plán pre environmentálnu značku Spoločenstva (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 162, 14.6.2006, s. 78 – 90)
32006H0283
Odporúčanie Komisie z 11. apríla 2006 o opatreniach na zníženie
rizík pre tieto látky: dibutyl-ftalát; 3,4-dichlóranilín; bis(izodecyl)ftalát; kyselina ftalová, di-C 9-11 -rozvetvené alkylestery, bohaté
na C 10 frakciu; bis(izononyl)-ftalát; kyselina ftalová, di-C 8-10 rozvetvené alkylestery, bohaté na C 9 frakciu; kyselina etyléndiaminotetraoctová; metyl acetát; kyselina chlóroctová; pentán;
tetranátrium-etyléndiaminotetraacetát (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 104, 13.4.2006, s. 45 – 47)
32006R0565
Nariadenie Komisie (ES) č. 565/2006 zo 6. apríla 2006 , ktorým
sa ukladajú požiadavky na testovanie a informácie pre dovozcov
a výrobcov určitých prioritných látok v súlade s nariadením Rady
(EHS) č. 793/93 o vyhodnocovaní a kontrole rizík existujúcich látok (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 99, 7.4.2006, s. 3 – 5)
32006R1692
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1692/2006 z
24. októbra 2006 , ktorým sa ustanovuje druhý program Marco
Polo na poskytovanie finančnej pomoci Spoločenstva na zlepšenie
environmentálnych vlastností systému nákladnej dopravy ( Marco
Polo II ) a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1382/2003 (Text s
významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 328, 24.11.2006, s. 1 – 13)
Konsolidované znenie 02006R1692-20091010
32007D0506
2007/506/ES: Rozhodnutie Komisie z 21. júna 2007 , ktorým sa
stanovujú ekologické kritériá na udelenie environmentálnej značky
Spoločenstva mydlám, šampónom a vlasovým kondicionérom
[oznámené pod číslom K(2007) 3127] (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 186, 18.7.2007, s. 36 – 45)
Zmenil 32009D0888
Zmenil 32011D0740
Uplatňovanie rozšíril 32011D0740
Zmenil 32013D0135
Uplatňovanie rozšíril 32013D0793
Nahradil 32013D0793
32007D0742
2007/742/ES: Rozhodnutie Komisie z 9. novembra 2007 , ktorým
sa ustanovujú ekologické kritériá udeľovania environmentálnej
značky Spoločenstva pre tepelné čerpadlá poháňané elektrinou
alebo plynom a pre plynové absorpčné tepelné čerpadlá [oznámené
pod číslom K(2007) 5492] (Text s významom pre EHP )
(Ú. v. EÚ L 301, 20.11.2007, s. 14 – 25)
Zmenil 32009D0888
Zmenil 32011D0740
Uplatňovanie rozšíril 32011D0740
Zmenil 32013D0135
Zmenil 32014D0363
Uplatňovanie rozšíril 32014D0363
32007D0747
2007/747/ES: Rozhodnutie Komisie z 19. novembra 2007 o
uznávaní certifikačných postupov v súlade s článkom 9 nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001, ktorým sa
umožňuje dobrovoľná účasť organizácií v systéme Spoločenstva
pre ekologické riadenie a audit (EMAS) a ktorým sa zrušuje
rozhodnutie 97/264/ES [oznámené pod číslom K(2007) 5291]
(Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 303, 21.11.2007, s. 37 – 37)
32007L0060
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík (Text
s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 288, 6.11.2007, s. 27 – 34)
32007R0506
Nariadenie Komisie (ES) č. 506/2007 z 8. mája 2007 , ktorým sa
ukladajú požiadavky na testovanie a informácie pre dovozcov a
výrobcov určitých prioritných látok v súlade s nariadením Rady
(EHS) č. 793/93 o vyhodnocovaní a kontrole rizík existujúcich látok (Text s významom pre EHP )
(Ú. v. EÚ L 119, 9.5.2007, s. 24 – 26)
7
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
1.12.2014
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
SK
15.10 Životné prostredie
32008D0591
2008/591/ES: Rozhodnutie Komisie z 30. júna 2008 o Konzultačnom fóre pre ekodizajn (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 190, 18.7.2008, s. 22 – 26)
32008H0405
Odporúčanie Komisie z 28. mája 2008 o opatreniach na zníženie
rizík pre látky 2-nitrotoluén a 2,4-dinitrotoluén [oznámené pod
číslom K(2008) 2233] (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 141, 31.5.2008, s. 20 – 21)
32008H0454
Odporúčanie Komisie z 30. mája 2008 o opatreniach na zníženie
rizík pre látky chróman sodný, dichróman sodný a 2,2′,6,6′tetrabróm-4,4′-izopropylidéndifenol (tetrabrómbisfenol A)
[oznámené pod číslom K(2008) 2256] (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 158, 18.6.2008, s. 62 – 64)
32008H0455
Odporúčanie Komisie z 30. mája 2008 o opatreniach na zníženie
rizík pre látky oxid chrómový, dichróman amónny a dichróman
didraselný [oznámené pod číslom K(2008) 2326] (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 158, 18.6.2008, s. 65 – 66)
32008H0464
Odporúčanie Komisie z 30. mája 2008 o opatreniach na zníženie
rizík pre tieto látky: zinok, chlorid zinočnatý, stearan zinočnatý
[oznámené pod číslom K(2008) 2329] (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 160, 19.6.2008, s. 36 – 37)
32008H0468
Odporúčanie Komisie z 30. mája 2008 o opatreniach na zníženie
rizík pre tieto látky: oxid zinočnatý, síran zinočnatý, fosforečnan
zinočnatý [oznámené pod číslom K(2008) 2322] (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 161, 20.6.2008, s. 47 – 48)
32008L0056
/* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19 – 40)
Opravil 32008L0056R(01)
32008R0466
Nariadenie Komisie (ES) č. 466/2008 z 28. mája 2008 , ktorým sa
ukladajú požiadavky na testovanie a informácie pre dovozcov a
výrobcov určitých prioritných látok v súlade s nariadením Rady
(EHS) č. 793/93 o vyhodnocovaní a kontrole rizík existujúcich látok (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 139, 29.5.2008, s. 10 – 11)
32009D0543
2009/543/ES: Rozhodnutie Komisie z 13. augusta 2008 , ktorým
sa ustanovujú ekologické kritériá na udelenie environmentálnej
značky Spoločenstva vonkajším náterovým farbám a lakom
[oznámené pod číslom K(2008) 4452] (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 181, 14.7.2009, s. 27 – 38)
Zmenil 32011D0740
Uplatňovanie rozšíril 32011D0740
Zmenil 32013D0295
Pozri 32014D0312
32009D0544
2009/544/ES: Rozhodnutie Komisie z 13. augusta 2008 , ktorým
sa ustanovujú ekologické kritériá na udelenie environmentálnej
značky Spoločenstva náterovým farbám a lakom určeným na
použitie vo vnútorných priestoroch [oznámené pod číslom
K(2008) 4453] (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 181, 14.7.2009, s. 39 – 48)
Zmenil 32011D0740
Uplatňovanie rozšíril 32011D0740
Zmenil 32013D0295
Pozri 32014D0312
32009D0563
2009/563/ES: Rozhodnutie Komisie z 9. júla 2009 , ktorým sa
ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej
značky Spoločenstva obuvi [oznámené pod číslom K(2009) 5612]
(Text s významom pre EHP )
(Ú. v. EÚ L 196, 28.7.2009, s. 27 – 35)
Opravil 32009D0563R(01)
Zmenil 32013D0295
32009D0564
2009/564/ES: Rozhodnutie Komisie z 9. júla 2009 , ktorým sa
ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej
značky Spoločenstva kempingovým službám [oznámené pod
číslom K(2009) 5618] (Text s významom pre EHP )
32008L0099
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES z 19.
novembra 2008 o ochrane životného prostredia prostredníctvom
trestného práva (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 196, 28.7.2009, s. 36 – 58)
Opravil 32009D0564R(01)
Zmenil 32013D0295
(Ú. v. EÚ L 328, 6.12.2008, s. 28 – 37)
Opravil 32008L0099R(01)
32009D0567
2009/567/ES: Rozhodnutie Komisie z 9. júla 2009 , ktorým sa
ustanovujú ekologické kritériá na udelenie európskej environmentálnej značky Spoločenstva textilným výrobkom [oznámené pod
číslom K(2009) 4595] (Text s významom pre EHP)
32008R0465
Nariadenie Komisie (ES) č. 465/2008 z 28. mája 2008 , ktorým sa
v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 793/93 ukladajú dovozcom
a výrobcom niektorých látok, ktoré môžu byť perzistentné,
bioakumulačné a toxické a sú uvedené v Európskom zozname
existujúcich komerčných chemických látok, požiadavky týkajúce
sa skúšok a informácií (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 139, 29.5.2008, s. 8 – 9)
8
(Ú. v. EÚ L 197, 29.7.2009, s. 70 – 86)
Opravil 32009D0567R(01)
Opravil 32009D0567R(02)
Opravil 32009D0567R(03)
Zmenil 32013D0295
Pozri 32014D0350
1.12.2014
SK
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
15.10 Životné prostredie
32009D0568(01)
ES: Rozhodnutie Komisie z 9. júla 2009 , ktorým sa ustanovujú
ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky
Spoločenstva tissue papieru [oznámené pod číslom K(2009) 4596]
(Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 197, 29.7.2009, s. 87 – 95)
Opravil 32009D0568(01)R(01)
Opravil 32009D0568(01)R(02)
32009D0578
2009/578/ES: Rozhodnutie Komisie z 9. júla 2009 , ktorým sa
ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej
značky Spoločenstva turistickej ubytovacej službe [oznámené pod
číslom K(2009) 5619] (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 198, 30.7.2009, s. 57 – 79)
Opravil 32009D0578R(01)
Zmenil 32013D0295
32009D0598
2009/598/ES: Rozhodnutie Komisie z 9. júla 2009 , ktorým sa
ustanovujú ekologické kritériá na udelenie environmentálnej
značky Spoločenstva posteľovým matracom [oznámené pod číslom K(2009) 4597] (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 203, 5.8.2009, s. 65 – 80)
Zmenil 32013D0295
Pozri 32014D0391
32009D0607
2009/607/ES: Rozhodnutie Komisie z 9. júla 2009 , ktorým sa
ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej
značky Spoločenstva tuhým krytinám [oznámené pod číslom
K(2009) 5613] (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 208, 12.8.2009, s. 21 – 38)
Zmenil 32013D0295
32009D0894
2009/894/ES: Rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2009 ,
ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky Spoločenstva drevenému nábytku [oznámené
pod číslom K(2009) 9522] (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 320, 5.12.2009, s. 23 – 32)
Opravil 32009D0894R(01)
Zmenil 32013D0295
Nahradil 32014D0336
32009D0967
2009/967/ES: Rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2009 ,
ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udelenie európskej
environmentálnej značky Spoločenstva textilným podlahovým
krytinám [oznámené pod číslom K(2009) 9523] (Text s významom
pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 332, 17.12.2009, s. 1 – 16)
Zmenil 32013D0295
32009L0031
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla
2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého a o zmene a doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES,
2008/1/ES a nariadenia (ES) č. 1013/2006 (Text s významom pre
EHP)
(Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 114 – 135)
Opravil 32009L0031R(01)
Zmenil 32011L0092
32009L0128
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009 , ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva
na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov (Text s
významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 71 – 86)
Opravil 32009L0128R(01)
Opravil 32009L0128R(02)
Zmenil 32014R0652
32009R1005
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 zo
16. septembra 2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu
(Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 286, 31.10.2009, s. 1 – 30)
Zmenil 32010R0744
Zmenil 32013R1087
Zmenil 32013R1088
32009R1221
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme
Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS),
ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia
Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES
(Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 1 – 45)
32010D0018
Rozhodnutie Komisie z 26. novembra 2009 , ktorým sa ustanovujú
ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky
Spoločenstva dreveným podlahovým krytinám [oznámené pod
číslom K(2009) 9427] (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 8, 13.1.2010, s. 32 – 42)
Opravil 32010D0018R(01)
Opravil 32010D0018R(02)
Zmenil 32013D0295
32010D0372
2010/372/: Rozhodnutie Komisie z 18. júna 2010 o použití
kontrolovaných látok ako procesných činidiel podľa článku
8 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1005/2009 [oznámené pod číslom K(2010) 3847]
(Ú. v. EÚ L 169, 3.7.2010, s. 17 – 18)
Zmenil 32014D0008
9
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
1.12.2014
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
SK
15.10 Životné prostredie
32010D0477(01)
2010/477/EÚ: Rozhodnutie Komisie z 1. septembra 2010
o kritériách a metodických normách určovania dobrého environmentálneho stavu morských vôd [oznámené pod číslom K(2010)
5956] Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 232, 2.9.2010, s. 14 – 24)
32010D0615
2010/615/EÚ: Rozhodnutie Rady zo 17. mája 2010 o podpise
Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou
a Konžskou republikou o presadzovaní práva, správe lesného
hospodárstva a obchode s drevom a výrobkami z dreva, ktoré sa
dovážajú do Európskej únie (FLEGT)
(Ú. v. EÚ L 271, 15.10.2010, s. 1 – 2)
32010D0709
2010/709/EÚ: Rozhodnutie Komisie z 22. novembra 2010 ,
ktorým sa zriaďuje Výbor Európskej únie pre environmentálne
označovanie [oznámené pod číslom K(2010) 7961] Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 308, 24.11.2010, s. 53 – 53)
32010R0066
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 z 25.
novembra 2009 o environmentálnej značke EÚ (Text s významom
pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 27, 30.1.2010, s. 1 – 19)
Opravil 32010R0066R(01)
Opravil 32010R0066R(02)
Zmenil 32013R0782
32010R1015
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1015/2010 z 10. novembra 2010 ,
ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady
2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn práčok pre
domácnosť Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 293, 11.11.2010, s. 21 – 30)
Opravil 32010R1015R(01)
32010R1016
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1016/2010 z 10. novembra 2010 ,
ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady
2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn umývačiek
riadu pre domácnosť Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 293, 11.11.2010, s. 31 – 40)
32011D0092
2011/92/EÚ: Rozhodnutie Komisie z 10. februára 2011 , ktorým
sa zavádza dotazník, ktorý sa má použiť na vypracovanie prvej
správy o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady
2009/31/ES o geologickom ukladaní oxidu uhličitého [oznámené
pod číslom K(2011) 657] Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 37, 11.2.2011, s. 19 – 24)
32011D0201
2011/201/EÚ: Rozhodnutie Rady z 28. februára 2011 o uzavretí
Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a
Kamerunskou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom
hospodárstve a o obchode s produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú
do Európskej únie (FLEGT)
(Ú. v. EÚ L 92, 6.4.2011, s. 3 – 3)
Konsolidovaný 22011A0406(02)
32011D0202
2011/202/EÚ: Rozhodnutie Rady z 28. februára 2011 o uzavretí
Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a
Konžskou republikou o presadzovaní práva, správe lesného
hospodárstva a obchode s drevom a produktmi z dreva, ktoré sa
dovážajú do Európskej únie (FLEGT)
(Ú. v. EÚ L 92, 6.4.2011, s. 126 – 126)
Konsolidovaný 22011A0406(03)
32011D0263
2011/263/EÚ: Rozhodnutie Komisie z 28. apríla 2011 o ustanovení ekologických kritérií na udeľovanie environmentálnej
značky EÚ detergentom určeným do umývačiek riadu [oznámené
pod číslom K(2011) 2806] Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 111, 30.4.2011, s. 22 – 33)
Zmenil 32012D0049
Zmenil 32014D0313
32011D0264
2011/264/EÚ: Rozhodnutie Komisie z 28. apríla 2011 o ustanovení ekologických kritérií na udeľovanie environmentálnej
značky EÚ pracím prostriedkom [oznámené pod číslom K(2011)
2815] Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 111, 30.4.2011, s. 34 – 47)
Zmenil 32012D0049
Zmenil 32014D0313
32011D0330
2011/330/EÚ: Rozhodnutie Komisie zo 6. júna 2011 , ktorým sa
ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej
značky EÚ pre notebooky [oznámené pod číslom K(2011) 3736]
Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 148, 7.6.2011, s. 5 – 12)
Nahradil 32014D0336
32011D0331
2011/331/EÚ: Rozhodnutie Komisie zo 6. júna 2011 , ktorým sa
ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej
značky EÚ pre svetelné zdroje [oznámené pod číslom K(2011)
3749] Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 148, 7.6.2011, s. 13 – 19)
Zmenil 32013D0295
Nahradil 32014D0336
32011D0333
2011/333/EÚ: Rozhodnutie Komisie zo 7. júna 2011 o ustanovení
ekologických kritérií na udeľovanie environmentálnej značky EÚ
na kopírovací a grafický papier [oznámené pod číslom K(2011)
3751] Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 149, 8.6.2011, s. 12 – 24)
Opravil 32011D0333R(01)
10
1.12.2014
SK
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
15.10 Životné prostredie
32011D0337
2011/337/EÚ: Rozhodnutie Komisie z 9. júna 2011 , ktorým sa
ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej
značky EÚ pre osobné počítače [oznámené pod číslom K(2011)
3737] Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 151, 10.6.2011, s. 5 – 14)
Nahradil 32014D0336
32011D0381
2011/381/EÚ: Rozhodnutie Komisie z 24. júna 2011 , ktorým
sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej
značky EÚ pre mazadlá [oznámené pod číslom K(2011) 4447]
Text s významom pre EHP
32011R0691
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo
6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických
účtoch Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 192, 22.7.2011, s. 1 – 16)
Zmenil 32014R0538
32012D0448
2012/448/EÚ: Rozhodnutie Komisie z 12. júla 2012 , ktorým sa
ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej
značky EÚ pre novinový papier [oznámené pod číslom C(2012)
4693] Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 202, 28.7.2012, s. 26 – 37)
(Ú. v. EÚ L 169, 29.6.2011, s. 28 – 39)
32011D0382
2011/382/EÚ: Rozhodnutie Komisie z 24. júna 2011 , ktorým
sa ustanovujú ekologické kritériá na udelenie environmentálnej
značky EÚ detergentom na ručné umývanie riadu [oznámené pod
číslom K(2011) 4448] Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 169, 29.6.2011, s. 40 – 51)
Zmenil 32014D0313
32011D0383
2011/383/EÚ: Rozhodnutie Komisie z 28. júna 2011 , ktorým
sa ustanovujú ekologické kritériá na udelenie environmentálnej
značky EÚ univerzálnym čistiacim prostriedkom a sanitárnym
čistiacom prostriedkom [oznámené pod číslom K(2011) 4442]
Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 169, 29.6.2011, s. 52 – 64)
Opravil 32011D0383R(01)
Zmenil 32014D0313
32011D0832
2011/832/EÚ: Rozhodnutie Komisie zo 7. decembra 2011 týkajúce
sa Usmernenia o združenej registrácii v EÚ, registrácii organizácií
pre tretie krajiny a globálnej registrácii podľa nariadenia (ES)
č. 1221/2009 Európskeho parlamentu a Rady o dobrovoľnej účasti
organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) [oznámené pod číslom K(2011) 8896] Text s
významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 330, 14.12.2011, s. 25 – 38)
32011H1022(01)
Odporúčanie Komisie z 21. októbra 2011 týkajúce sa iniciatívy
pre spoločnú tvorbu programov v oblasti výskumu s názvom
Spájanie vedomostí v oblasti klímy v prospech Európy
(Ú. v. EÚ C 310, 22.10.2011, s. 1 – 3)
32011L0092
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných
a súkromných projektov na životné prostredie Text s významom
pre EHP
(Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1 – 21)
Zmenil 32014L0052
32012D0481
2012/481/EÚ: Rozhodnutie Komisie zo 16. augusta 2012 , ktorým
sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej
značky EÚ pre potlačený papier [oznámené pod číslom C(2012)
5364] Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 223, 21.8.2012, s. 55 – 65)
Opravil 32012D0481R(01)
Opravil 32012D0481R(02)
Nahradil 32014D0345
32012D0691
2012/691/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 6. novembra
2012 o udelení výnimiek z nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 691/2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch, pokiaľ ide o Španielske kráľovstvo, Francúzsku
republiku, Cyperskú republiku, Maltskú republiku, Rakúsku republiku a Poľskú republiku [oznámené pod číslom C(2012) 7645]
(Ú. v. EÚ L 308, 8.11.2012, s. 23 – 24)
32013D0131
2013/131/EÚ: Rozhodnutie Komisie zo 4. marca 2013 , ktorým
sa zavádza príručka pre používateľov s prehľadom podmienok
účasti v EMAS podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme
Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)
[oznámené pod číslom C(2013) 1114] Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 76, 19.3.2013, s. 1 – 39)
Opravil 32013D0131R(01)
Opravil 32013D0131R(02)
32013D0250
2013/250/EÚ: Rozhodnutie Komisie z 21. mája 2013 , ktorým
sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej
značky EÚ pre zdravotnotechnické armatúry [oznámené pod číslom C(2013) 2826] Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 145, 31.5.2013, s. 6 – 30)
Opravil 32013D0250R(01)
Opravil 32013D0250R(02)
32013D0793
2013/793/EÚ: Rozhodnutie Komisie z 19. decembra 2013 ,
ktorým sa mení rozhodnutie 2007/506/ES s cieľom predĺžiť platnosť ekologických kritérií na udelenie environmentálnej značky
EÚ mydlám, šampónom a vlasovým kondicionérom [oznámené
pod číslom C(2013) 9223] Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 349, 21.12.2013, s. 104 – 104)
11
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
1.12.2014
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
SK
15.10 Životné prostredie
32013D1386
Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1386/2013/EÚ
z 20. novembra 2013 o všeobecnom environmentálnom akčnom
programe Únie do roku 2020 „Dobrý život v rámci možností našej
planéty“ Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 171 – 200)
32013R1293
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1293/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení programu pre životné prostredie
a ochranu klímy (LIFE) a o zrušení nariadenia (ES) č. 614/2007
Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 185 – 208)
32014D0203
2014/203/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 19. marca
2014 o prijatí viacročného pracovného programu LIFE na roky
2014 – 2017 Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 116, 17.4.2014, s. 1 – 56)
32014R0377
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 377/2014 z 3.
apríla 2014 , ktorým sa zriaďuje program Copernicus a ktorým
sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 911/2010 Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 122, 24.4.2014, s. 44 – 66)
32014R0788
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 788/2014 z 18. júla 2014 , ktorým sa
stanovujú podrobné pravidlá na ukladanie pokút a pravidelných
sankcií a odnímanie uznania organizáciám vykonávajúcim inšpekcie a prehliadky lodí podľa článkov 6 a 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 391/2009 Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 214, 19.7.2014, s. 12 – 24)
Opravil 32014R0788R(01)
15.10.20 Znečistenie a škodliviny
31975Y0725(03)
Council Resolution of 24 June 1975 concerning a revised list of
second-category pollutants to be studied as part of the programme
of action of the European Communities on the environment /* Nie
je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 168, 25.7.1975, s. 4 – 5)
31976H0051
76/51/EEC: Commission Recommendation to the Member States
invited to attend the intergovernmental meeting in Barcelona
(Only the French and Italian texts are authentic) /* Nie je k dispozícii
v slovenčine */
(Ú. v. ES L 9, 16.1.1976, s. 35 – 35)
31987L0217
Smernica Rady z 19. marca 1987 o prevencii a znižovaní
znečisťovania životného prostredia azbestom
(Ú. v. ES L 85, 28.3.1987, s. 40 – 45) (ES -13 V008 , s. 269)
Konsolidované znenie 01987L0217-20030605
31998Y0618(05)
Special Report No 3/98 concerning the implementation by the
Commission of EU policy and action as regards water pollution
accompanied by the replies of the Commission (Pursuant to the
second indent of paragraph 4 of Article 188c of the EC Treaty) /*
Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 191, 18.6.1998, s. 2 – 44)
31999D0391
Rozhodnutie Komisie z 31. mája 1999 o dotazníku vzťahujúcom
sa na smernicu Rady 96/61/ES o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia (IPPC) (vykonávanie smernice
Rady 91/692/EHS) (oznámené pod číslom dokumentu C(1999)
1395)Text s významom pre EHP.
(Ú. v. ES L 148, 15.6.1999, s. 39 – 43) (ES -15 V04 , s. 149)
31999L0045
Smernica 1999/45/ES Európskeho parlamentu a Rady z 31. mája 1999 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov
a správnych opatrení členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov
(Ú. v. ES L 200, 30.7.1999, s. 1 – 68) (ES -13 V24 , s. 109)
Konsolidované znenie 01999L0045-20130701
32003L0035
Smernica 2003/35/ES Európskeho parlamentu a Rady z 26. mája 2003, ktorou sa ustanovuje účasť verejnosti pri navrhovaní
určitých plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia,
a ktorou sa menia a dopĺňajú s ohľadom na účasť verejnosti
a prístup k spravodlivosti, smernice Rady 85/337/EHS a 96/61/ES
(Ú. v. EÚ L 156, 25.6.2003, s. 17 – 25) (ES -15 V07 , s. 466)
Konsolidované znenie 02003L0035-20120217
12
1.12.2014
SK
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
15.10 Životné prostredie
32004L0035
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES
z 21. apríla 2004 o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii
a odstraňovaní environmentálnych škôd
(Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 56 – 75) (ES -15 V08 , s. 357)
Konsolidované znenie 02004L0035-20130718
32006D0194
2006/194/ES: Rozhodnutie Komisie z 2. marca 2006 , ktorým sa
zavádza dotazník vyplývajúci zo smernice Rady 96/61/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
(integrated pollution prevention and control, IPPC) [oznámené
pod číslom K(2006) 598] (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 70, 9.3.2006, s. 65 – 77)
32006D0207
2006/207/ES: Rozhodnutie Komisie zo 6. marca 2006 , o obchode
s látkami, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, so samostatným
colným územím Taiwan, Penghu, Kinmen a Mazu [oznámené pod
číslom K(2006) 424] (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 75, 14.3.2006, s. 19 – 19)
Opravil 32006D0207R(01)
32006R0166
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 z 18.
januára 2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a
prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 1 – 17)
Konsolidované znenie 02006R0166-20090807
32007D0062
Rozhodnutie Komisie z 8. decembra 2006 o vnútroštátnych
predpisoch, ktoré oznámilo Dánsko o určitých priemyselných
skleníkových plynoch [oznámené pod číslom K(2006) 5934]
32010L0075
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách(integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17 – 119)
Opravil 32010L0075R(01)
Opravil 32010L0075R(02)
Opravil 32010L0075R(03)
Opravil 32010L0075R(04)
Opravil 32010L0075R(05)
Opravil 32010L0075R(06)
32011D0517(01)
Rozhodnutie Komisie zo 16. mája 2011 , ktorým sa zriaďuje fórum
na výmenu informácií podľa článku 13 smernice 2010/75/EÚ
o priemyselných emisiách
(Ú. v. EÚ C 146, 17.5.2011, s. 3 – 4)
32011D0631
2011/631/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 21. septembra
2011 , ktorým sa ustanovuje dotazník, ktorý sa má používať na
podávanie správ o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2008/1/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia [oznámené pod číslom K(2011) 6502]
Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 247, 24.9.2011, s. 47 – 53)
32012D0119
2012/119/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 10. februára
2012 , ktorým sa ustanovujú pravidlá o usmerneniach na zber
údajov, vypracovanie referenčných dokumentov o BAT
a zabezpečenie ich kvality podľa smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách [oznámené pod
číslom C(2012) 613] Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 32, 6.2.2007, s. 12 – 12)
(Ú. v. EÚ L 63, 2.3.2012, s. 1 – 39)
Opravil 32012D0119R(01)
32010D0205
2010/205/: Rozhodnutie Komisie z 31. marca 2010 o dotazníku
súvisiacom s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
166/2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov
znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady
91/689/EHS a 96/61/ES [oznámené pod číslom K(2010) 1955]
(Text s významom pre EHP)
32012D0720
2012/720/: Rozhodnutie Komisie zo 14. novembra 2012 , ktorým
sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej
značky EÚ detergentom do automatických umývačiek riadu
používaným v priemysle a vo verejných zariadeniach [oznámené
pod číslom C(2012) 8054] Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 88, 8.4.2010, s. 18 – 20)
32010D0631
2010/631/EÚ: Rozhodnutie Rady z 13. septembra 2010 o uzavretí
Protokolu o integrovanom riadení pobrežných zón v Stredozemí
k Dohovoru o ochrane morského prostredia a pobrežných oblastí
Stredozemného mora v mene Európskej únie
(Ú. v. EÚ L 279, 23.10.2010, s. 1 – 2)
(Ú. v. EÚ L 326, 24.11.2012, s. 25 – 37)
Zmenil 32014D0313
32012D0721
2012/721/: Rozhodnutie Komisie zo 14. novembra 2012 , ktorým
sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej
značky EÚ pracím prostriedkom na použitie v priemysle a verejných zariadeniach [oznámené pod číslom C(2012) 8055] Text s
významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 326, 24.11.2012, s. 38 – 52)
Zmenil 32014D0313
13
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
1.12.2014
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
SK
15.10 Životné prostredie
32013H0179
2013/179/EÚ: Odporúčanie Komisie z 9. apríla 2013 týkajúce sa
používania metód na meranie a oznamovanie environmentálneho
správania výrobkov a organizácií počas ich životného cyklu Text
s významom pre EHP
31987A0170
87/170/Euratom: Opinion of the Commission of 26 February
1987 concerning the Heysham 2 Nuclear Power Station (United
Kingdom) (Only the English text is authentic) /* Nie je k dispozícii
v slovenčine */
(Ú. v. EÚ L 124, 27.4.2013, s. 1 – 210)
Opravil 32013H0179R(01)
(Ú. v. ES L 68, 12.3.1987, s. 33 – 33)
32014D0687
2014/687/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 26. septembra
2014 , ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady
2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách
(BAT) pri výrobe buničiny, papiera a lepenky [oznámené pod číslom C(2014) 6750] Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 284, 30.9.2014, s. 76 – 126)
32014D0738
2014/738/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 9. októbra
2014 , ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady
2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre rafináciu minerálnych
olejov a plynu [oznámené pod číslom C(2014) 7155] Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 307, 28.10.2014, s. 38 – 82)
15.10.20.10 Jadrová bezpečnosť a rádioaktívny
odpad
31975Y0709(06)
Council Resolution of 26 June 1975 extending the powers of the
Advisory Committee on Programme Management for 'Treatment
and storage of radioactive waste' (direct action) and 'Management
and storage of radioactive waste' (indirect action) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 153, 9.7.1975, s. 10 – 10)
31980D0237
80/237/Euratom: Council Decision of 18 February 1980 on the
setting up of an 'ad hoc' Advisory Committee on the Reprocessing
of Irradiated Nuclear Fuels /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 52, 26.2.1980, s. 9 – 10)
31980Y0229(02)
Council Resolution of 18 February 1980 concerning the Advisory
Committee on Programme Management for the Management and
Storage of Radioactive Waste /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
31987A0350
87/350/Euratom: Opinion of the Commission of 12 June 1987
concerning the Torness Nuclear Power Station (United Kingdom)
(Only the English text is authentic) /* Nie je k dispozícii v slovenčine
*/
(Ú. v. ES L 189, 9.7.1987, s. 42 – 42)
31987A0427
87/427/Euratom: Opinion of the Commission of 20 July 1987
concerning the Belleville Nuclear Power Station (France) (Only the
French text is authentic) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 228, 15.8.1987, s. 47 – 47)
31987A0434
87/434/Euratom: Opinion of the Commission of 28 July 1987
concerning the Nogent-sur-Seine Nuclear Power Station (France)
(Only the French text is authentic) /* Nie je k dispozícii v slovenčine
*/
(Ú. v. ES L 238, 21.8.1987, s. 30 – 30)
31987D0600
Rozhodnutie Rady zo 14. decembra 1987 o opatreniach
spoločenstva pre rýchlu výmenu informácií v prípade rádiologickej
havarijnej situácie
(Ú. v. ES L 371, 30.12.1987, s. 76 – 78) (ES -15 V01 , s. 337)
31988A0104
88/104/EEC: Commission Opinion of 26 January 1988 concerning
the Isar 2 nuclear power-station (Federal Republic of Germany)
(Only the German text is authentic) /* Nie je k dispozícii v
slovenčine */
(Ú. v. ES L 57, 3.3.1988, s. 35 – 35)
31988A0105
88/105/EEC: Commission Opinion of 26 January 1988 concerning
the Emsland nuclear power-station (Federal Republic of Germany)
(Only the German text is authentic) /* Nie je k dispozícii v
slovenčine */
(Ú. v. ES L 57, 3.3.1988, s. 36 – 36)
(Ú. v. ES C 51, 29.2.1980, s. 4 – 4)
31980Y0229(03)
Council Resolution of 18 February 1980 on the reprocessing of
irradiated nuclear fuels /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
31988A0394
88/394/Euratom: Commission Opinion of 14 June 1988 concerning the nuclear power-station Vandellós II (Spain) (Only the
Spanish text is authentic) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 51, 29.2.1980, s. 4 – 5)
(Ú. v. ES L 188, 19.7.1988, s. 44 – 45)
31982H0074
82/74/Euratom: Commission Recommendation of 3 February
1982 on the storage and reprocessing of irradiated nuclear fuels
/* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 37, 10.2.1982, s. 36 – 36)
14
1.12.2014
SK
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
15.10 Životné prostredie
31988A0428
88/428/Euratom: Commission Opinion of 1 July 1988 concerning
the Neckar II (GKN II) nuclear power station (Federal Republic of
Germany) (Only the German text is authentic) /* Nie je k dispozícii
v slovenčine */
31992A0269
92/269/Euratom: Commission Opinion of 30 April 1992 concerning the nuclear fuel reprocessing plant Thorp of the Sellafield establishment (United Kingdom) /* Nie je k dispozícii v slovenčine
*/
(Ú. v. ES L 208, 2.8.1988, s. 33 – 33)
(Ú. v. ES L 138, 21.5.1992, s. 36 – 37)
31988A0431
88/431/Euratom: Commission Opinion of 7 July 1988 concerning
the Niederaichbach nuclear power station (Federal Republic of
Germany) (Only the German text is authentic) /* Nie je k dispozícii
v slovenčine */
31992Y0625(02)
Council Resolution of 15 June 1992 on the renewal of the Community Plan of Action in the field of radioactive waste /* Nie je k
dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 158, 25.6.1992, s. 3 – 5)
(Ú. v. ES L 208, 2.8.1988, s. 38 – 38)
31989A0475
89/475/Euratom: Commission Opinion of 20 July 1989 concerning the nuclear fuel reprocessing plants UP3 and UP2800 of the
La Hague Establishment (France) (Only the French text is authentic)
/* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 233, 10.8.1989, s. 36 – 36)
31989L0618
Smernica Rady z 27. novembra 1989 o informovaní verejnosti
o opatreniach na ochranu zdravia, ktoré sa majú uplatniť,
a o krokoch, ktoré sa majú vykonať v prípade rádiologickej
havarijnej situácie
(Ú. v. ES L 357, 7.12.1989, s. 31 – 34) (ES -15 V01 , s. 366)
Opravil 31989L0618R(01)
Pozri 32013L0059
31990A0202
90/202/Euratom: Commission Opinion of 18 April 1990 concerning the facility for intermediate storage of spent fuel in Ahaus
(Federal Republic of Germany) (Only the German text is authentic)
/* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 105, 25.4.1990, s. 27 – 27)
31990A0389
90/389/EEC: Commission Opinion of 10 July 1990 concerning
the Windscale Vitrification Plant and the Vitrified Product Store
(United Kingdom) (Only the English text is authentic) /* Nie je k
dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 193, 25.7.1990, s. 35 – 35)
31990A0626
90/626/Euratom: Commission Opinion of 23 November 1990
concerning the plan for the disposal of radioactive waste from the
DEMOX-P1 Fuel Fabrication Plant in Dessel (Belgium) (Only the
French and Dutch texts are authentic) /* Nie je k dispozícii v
slovenčine */
(Ú. v. ES L 337, 4.12.1990, s. 23 – 23)
31990H0143
90/143/Euratom: Commission Recommendation of 21 February
1990 on the protection of the public against indoor exposure to
radon /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
31993R1493
Nariadenie Rady (Euratom) č. 1493/93 z 8. júna 1993 o prepravách
rádioaktívnych látok medzi členskými štátmi
(Ú. v. ES L 148, 19.6.1993, s. 1 – 7) (ES -12 V01 , s. 155)
31994Y1231(02)
Council Resolution of 19 December 1994 on radioactive- waste
management /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 379, 31.12.1994, s. 1 – 2)
31996L0029
Smernica rady č. 96/29/EURATOM z 13. mája 1996, ktorá
stanovuje základné bezpečnostné normy ochrany zdravia pracovníkov a obyvateľstva pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia
(Ú. v. ES L 159, 29.6.1996, s. 1 – 114) (ES -05 V02 , s. 291)
Pozri 32013L0059
31999D0175
1999/175/Euratom: Council Decision of 25 January 1999 adopting
a research and training programme (Euratom) in the field of nuclear
energy (1998 to 2002) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 64, 12.3.1999, s. 142 – 153)
31999D0176
1999/176/Euratom: Council Decision of 25 January 1999 adopting
a specific programme for research and training to be carried out
by the Joint Research Centre by means of direct actions for the
European Atomic Energy Community (1998 to 2002) /* Nie je k
dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 64, 12.3.1999, s. 154 – 162)
31999H0829
1999/829/Euratom: Commission Recommendation of 6 December
1999 on the application of Article 37 of the Euratom Treaty (notified under document number C(1999) 3932) /* Nie je k dispozícii
v slovenčine */
(Ú. v. ES L 324, 16.12.1999, s. 23 – 43)
Nahradil 32010H0635
(Ú. v. ES L 80, 27.3.1990, s. 26 – 28)
15
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
1.12.2014
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
SK
15.10 Životné prostredie
31999Y0209(01)
Special Report No 25/98 concerning operations undertaken by
the European Union in the field of nuclear safety in central and
eastern Europe (CEEC) and in the new independent States (NIS)
(1990 to 1997 period) together with the Commission's replies
(submitted pursuant to Article 188c(4)(2) of the EC Treaty) /* Nie
je k dispozícii v slovenčine */
32007A0802(01)
Stanovisko Komisie z 1. augusta 2007 k plánu zneškodňovania
rádioaktívneho odpadu, ktorý vzniká pri prevádzke podniku
Studsvik UK Metallic Recycling Facility v lokalite Workington,
Cumbria, Spojené kráľovstvo
(Ú. v. ES C 35, 9.2.1999, s. 1 – 52)
32007A0802(02)
Stanovisko Komisie z 1. augusta 2007 k plánu ukladania rádioaktívneho odpadu, ktorý vzniká pri zmene systému kvapalného rádioaktívneho odpadu v jadrovej elektrárni Ignalina v Litve
32001A0720(01)
Commission Opinion of 27 June 2001 concerning the plan for
the disposal of radioactive waste from the Rossendorf research site
located in the Land of Saxony in the Federal Republic of Germany,
in accordance with Article 37 of the Euratom Treaty /* Nie je k
dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 204, 20.7.2001, s. 9 – 9)
32001H0928
Commission Recommendation of 20 December 2001 on the
protection of the public against exposure to radon in drinking
water supplies (notified under document number C(2001) 4580)
/* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 85 – 88)
32003L0122
Smernica Rady 2003/122/EURATOM z 22. decembra 2003
o kontrole zapečatených zdrojov vysoko rádioaktívneho žiarenia
a zdrojov zvyškového žiarenia
(Ú. v. EÚ L 346, 31.12.2003, s. 57 – 64) (ES -15 V07 , s. 694)
Pozri 32013L0059
32004H0002*
Commission Recommendation of 18 December 2003 on standardised information on radioactive airborne and liquid discharges into
the environment from nuclear power reactors and reprocessing
plants in normal operation (notified under document number
C(2003) 4832) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. EÚ L 2, 6.1.2004, s. 36 – 46)
Opravil 32004H0002R(01)
32005D0084
2005/84/Euratom:Rozhodnutie Rady z 24. januára 2005, ktorým
sa schvaľuje prístup Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu
k Spoločnému dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoreným
palivom a bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom
(Ú. v. EÚ L 30, 3.2.2005, s. 10 – 11)
32006H0851
Odporúčanie Komisie z 24. októbra 2006 o správe finančných
prostriedkov na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky
a zaobchádzanie s vyhoreným palivom a rádioaktívnym odpadom
(Ú. v. EÚ L 330, 28.11.2006, s. 31 – 35)
32006L0117
Smernica Rady 2006/117/Euratom z 20. novembra 2006 o dozore
a kontrole pri preprave rádioaktívneho odpadu a vyhoretého
jadrového paliva
(Ú. v. EÚ L 337, 5.12.2006, s. 21 – 32)
16
(Ú. v. EÚ C 180, 2.8.2007, s. 1 – 1)
(Ú. v. EÚ C 180, 2.8.2007, s. 2 – 2)
32007D0530
2007/530/Euratom: Rozhodnutie Komisie zo 17. júla 2007 o
zriadení európskej skupiny na vysokej úrovni pre jadrovú
bezpečnosť a nakladanie s odpadom (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 195, 27.7.2007, s. 44 – 46)
32008D0312
2008/312/Euratom: Rozhodnutie Komisie z 5. marca 2008 ,
ktorým sa ustanovuje štandardný dokument o dozore a kontrole
pri preprave rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového
paliva, ako uvádza smernica Rady 2006/117/Euratom [oznámené
pod číslom K(2008) 793]
(Ú. v. EÚ L 107, 17.4.2008, s. 32 – 59)
Opravil 32008D0312R(01)
32008H0956
Odporúčanie Komisie zo 4. decembra 2008 o kritériách pre vývoz
rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva do tretích
krajín [oznámené pod číslom K(2008) 7570]
(Ú. v. EÚ L 338, 17.12.2008, s. 69 – 71)
32009A0610(01)
Stanovisko komisie z 9. júna 2009 , týkajúce sa plánu na likvidáciu
rádioaktívneho odpadu pochádzajúceho z druhej fázy vyraďovania
z prevádzky jadrovej elektrárne Bohunice A-1, ktorá sa nachádza
v Slovenskej republike, v súlade s článkom 37 Zmluvy o Euratome
(Ú. v. EÚ C 131, 10.6.2009, s. 1 – 1)
32009A0903(01)
Stanovisko Komisie z 2. septembra 2009 týkajúce sa plánu
zneškodnenia rádioaktívneho odpadu pochádzajúceho z národného úložiska rádioaktívneho odpadu v Bátaapáti, ktoré sa
nachádza v Maďarsku, v súlade s článkom 37 Zmluvy o Euratome
(Ú. v. EÚ C 208, 3.9.2009, s. 1 – 1)
32009A1021(01)
Stanovisko Komisie z 20. októbra 2009 týkajúce sa upraveného
plánu likvidácie rádioaktívneho odpadu, ktorý vzniká v jadrovej
elektrárni Chooz-B nachádzajúcej sa vo Francúzsku, v súlade
s článkom 37 Zmluvy o Euratome
(Ú. v. EÚ C 251, 21.10.2009, s. 1 – 1)
1.12.2014
SK
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
15.10 Životné prostredie
32009H0527
Odporúčanie Komisie zo 7. júla 2009 pre bezpečný a efektívny
systém odosielania dokumentov a informácií v súvislosti s ustanoveniami smernice Rady 2006/117/Euratom
(Ú. v. EÚ L 177, 8.7.2009, s. 5 – 6)
32012A0403(01)
Stanovisko Komisie z 30. marca 2012 k plánu likvidácie rádioaktívneho odpadu v dôsledku rozšírenia úložiska veľmi málo aktívneho odpadu CSFTA umiestneného vo Francúzsku v súlade s článkom
37 Zmluvy o Euratome
(Ú. v. EÚ C 99, 3.4.2012, s. 1 – 2)
32009L0071*
Smernica Rady 2009/71/Euratom z 25. júna 2009 , ktorou sa
zriaďuje rámec Spoločenstva pre jadrovú bezpečnosť jadrových
zariadení
(Ú. v. EÚ L 172, 2.7.2009, s. 18 – 22)
Opravil 32009L0071R(01)
Pozri 32014L0087
Nahradil 32014L0087
32010H0635
2010/635/Euratom: Odporúčanie Komisie z 11. októbra 2010
o uplatňovaní článku 37 Zmluvy o Euratome
(Ú. v. EÚ L 279, 23.10.2010, s. 36 – 67)
Opravil 32010H0635R(01)
Opravil 32010H0635R(02)
32011A1222(01)
Stanovisko Komisie z 21. decembra 2011 týkajúce sa plánu
zneškodňovania rádioaktívneho odpadu pochádzajúceho z reaktora EPR v Penly (3. blok) vo Francúzsku, v súlade s článkom 37
Zmluvy o Euratome
(Ú. v. EÚ C 374, 22.12.2011, s. 1 – 2)
32011A1222(02)
Stanovisko Komisie z 21. decembra 2011 týkajúce sa plánu
zneškodňovania rádioaktívneho odpadu pochádzajúceho z nových
zariadení na nakladanie s odpadom s nízkou rádioaktivitou, ktoré
sa nachádzajú v blízkosti povolenej jadrovej lokality Dounreay
v Škótsku (Spojené kráľovstvo), v súlade s článkom 37 Zmluvy
o Euratome
(Ú. v. EÚ C 374, 22.12.2011, s. 3 – 4)
32011L0070
Smernica Rady 2011/70/Euratom z 19. júla 2011 , ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre zodpovedné a bezpečné nakladanie
s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom
(Ú. v. EÚ L 199, 2.8.2011, s. 48 – 56)
Opravil 32011L0070R(01)
32012A0121(01)
Stanovisko Komisie z 20. januára 2012 k upravenému plánu
uloženia rádioaktívneho odpadu z jadrovej elektrárne v Blayais,
nachádzajúcej sa vo Francúzsku
(Ú. v. EÚ C 18, 21.1.2012, s. 1 – 1)
32012A0309(01)
Stanovisko Komisie zo 7. marca 2012 týkajúce sa plánu uloženia
rádioaktívneho odpadu pochádzajúceho zo zariadenia SPIRAL-2
vo Francúzsku v súlade s článkom 37 Zmluvy o Euratome
(Ú. v. EÚ C 71, 9.3.2012, s. 1 – 1)
32012A1207(01)
Stanovisko Komisie z 19. novembra 2012 , týkajúce sa upraveného
plánu ukladania rádioaktívneho odpadu, ktorý vzniká v jadrovej
elektrárni Bugey-2 (reaktory 2, 3, 4 a 5) nachádzajúcej sa vo
Francúzsku, v súlade s článkom 37 Zmluvy o Euratome
(Ú. v. EÚ C 377, 7.12.2012, s. 1 – 2)
32013A0316(01)
Stanovisko Komisie z 13. marca 2013 týkajúce sa plánu
zneškodnenia rádioaktívneho odpadu pochádzajúceho z vyradenia
jadrovej elektrárne Latina v talianskom regióne Lazio z prevádzky
(Ú. v. EÚ C 78, 16.3.2013, s. 1 – 2)
32014L0087
Smernica Rady 2014/87/Euratom z 8. júla 2014 , ktorou sa mení
smernica 2009/71/Euratom, ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení
(Ú. v. EÚ L 219, 25.7.2014, s. 42 – 52)
32014R0237
Nariadenie Rady (Euratom) č. 237/2014 z 13. decembra 2013 ,
ktorým sa ustanovuje nástroj spolupráce v oblasti jadrovej
bezpečnosti
(Ú. v. EÚ L 77, 15.3.2014, s. 109 – 116)
15.10.20.20 Ochrana vôd a vodné hospodárstvo
31976L0160
Smernica Rady z 8. decembra 1975 o kvalite vody určenej na kúpanie
(Ú. v. ES L 31, 5.2.1976, s. 1 – 7) (ES -15 V01 , s. 26)
Konsolidované znenie 01976L0160-20081211
31978Y0708(01)
Council Resolution of 26 June 1978 setting up an action programme of the European Communities on the control and reduction of pollution caused by hydrocarbons discharged at sea /* Nie
je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 162, 8.7.1978, s. 1 – 4)
31980D0686
Rozhodnutie Komisie z 25. júna 1980, ktorým sa zriaďuje poradný
výbor pre dohľad a znižovanie znečistenia uhľovodíkmi
vypúšťanými na mori
(Ú. v. ES L 188, 22.7.1980, s. 11 – 12) (ES -15 V01 , s. 140)
Konsolidované znenie 01980D0686-19870213
31983Y0217(02)
Council Resolution of 7 February 1983 concerning the combating
of water pollution /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 46, 17.2.1983, s. 17 – 17)
17
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
1.12.2014
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
SK
15.10 Životné prostredie
31988L0347*
Smernica Rady zo 16. júna 1988, ktorou sa mení a dopĺňa príloha
II k smernici 86/280/EHS o limitných hodnotách a kvalitatívnych
cieľoch pre vypúšťanie niektorých nebezpečných látok uvedených
v zozname I prílohy k smernici 76/464/EHS
(Ú. v. ES L 158, 25.6.1988, s. 35 – 41) (ES -15 V01 , s. 340)
Opravil 31988L0347R(01)
Začlenil 21994A0103(70)
31990Y0818(01)
Council Resolution of 19 June 1990 on the prevention of accidents
causing marine pollution /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 206, 18.8.1990, s. 1 – 2)
31991L0271
Smernica Rady
odpadových vôd
z 21. mája 1991
o čistení
komunálnych
(Ú. v. ES L 135, 30.5.1991, s. 40 – 52) (ES -15 V02 , s. 26)
Konsolidované znenie 01991L0271-20140101
31998L0083
Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody
určenej na ľudskú spotrebu
(Ú. v. ES L 330, 5.12.1998, s. 32 – 54) (ES -15 V04 , s. 90)
Konsolidované znenie 01998L0083-20090807
32000L0060
Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia
spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva
(Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1 – 73) (ES -15 V05 , s. 275)
Konsolidované znenie 02000L0060-20140101
Nahradil 32014L0101
32001D0720
2001/720/EC: Commission Decision of 8 October 2001 granting
Portugal a derogation regarding urban waste water treatment for
the agglomeration of the Estoril coast (notified under document
number C(2001) 2657) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 269, 10.10.2001, s. 14 – 16)
31991L0676
Smernica Rady z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov
(Ú. v. ES L 375, 31.12.1991, s. 1 – 8) (ES -15 V02 , s. 68)
Konsolidované znenie 01991L0676-20081211
31991L0692
Smernica Rady z 23. decembra 1991, ktorá štandardizuje a racionalizuje správy o vykonávaní určitých smerníc, ktoré súvisia so životným prostredím
(Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 48 – 54) (ES -05 V02 , s. 10)
Konsolidované znenie 01991L0692-20031120
31992D0446
Rozhodnutie Komisie z 27. júla 1992 o dotazníkoch týkajúcich
sa smerníc v odvetví vody
(Ú. v. ES L 247, 27.8.1992, s. 10 – 36) (ES -15 V02 , s. 148)
Konsolidované znenie 01992D0446-19950824
31992Y0306(02)
Council Resolution of 25 February 1992 on the future Community
groundwater policy /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 59, 6.3.1992, s. 2 – 2)
31993D0481
Rozhodnutie Komisie z 28.júla 1993 o formátoch prezentácie
národných programov tak, ako predpokladá článok 17 smernice
Rady 91/271/EHS
(Ú. v. ES L 226, 7.9.1993, s. 23 – 55) (ES -15 V02 , s. 297)
Pozri 32014D0431
31995Y0228(01)
Council Resolution of 20 February 1995 on groundwater protection /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 49, 28.2.1995, s. 1 – 1)
32001D2455
Rozhodnutie č. 2455/2001/ES Európskeho parlamentu a Rady
z 20. novembra 2001, ktorým sa ustanovuje zoznam prioritných
látok v oblasti vodnej politiky a ktorým sa mení a dopĺňa smernica
2000/60/ESText s významom pre EHP.
(Ú. v. ES L 331, 15.12.2001, s. 1 – 5) (ES -15 V06 , s. 358)
32002R2099
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 z
5. novembra 2002, ktorým sa ustanovuje Výbor pre bezpečnosť
na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí (COSS) a menia
a dopĺňajú sa nariadenia o námornej bezpečnosti a zabránení
znečisťovania z lodí
(Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 1 – 5) (ES -07 V007 , s. 168)
Konsolidované znenie 02002R2099-20120720
32003R0782
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 782/2003 zo
14. apríla 2003 o zákaze organociničitých zlúčenín na lodiach
(Ú. v. EÚ L 115, 9.5.2003, s. 1 – 11) (ES -07 V007 , s. 266)
Konsolidované znenie 02003R0782-20090420
32005D0646
2005/646/ES: Rozhodnutie Komisie zo 17. augusta 2005 o zavedení registra miest, z ktorých sa vytvorí medzikalibračná sieť v
súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES
[oznámené pod číslom K(2005) 3140]
(Ú. v. EÚ L 243, 19.9.2005, s. 1 – 48)
32005D0884
2005/884/ES: Rozhodnutie Rady z 2. decembra 2005 o účinkoch
pristúpenia Českej republiky a Poľskej republiky k Európskej únii
na účasť Európskeho spoločenstva na Dohovore o Medzinárodnej
komisii na ochranu rieky Odry a na Dohovore o Medzinárodnej
komisii na ochranu rieky Labe
(Ú. v. EÚ L 326, 13.12.2005, s. 35 – 36)
18
1.12.2014
SK
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
15.10 Životné prostredie
32005F0667
Rámcové rozhodnutie Rady 2005/667/SVV z 12. júla 2005 na
posilnenie trestnoprávneho rámca pre vynútiteľnosť práva proti
znečisťovaniu mora z lodí
32008L0056
/* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19 – 40)
Opravil 32008L0056R(01)
(Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 164 – 167)
32005L0035
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/35/ES zo
7. septembra 2005 o znečisťovaní mora z lodí a o zavedení sankcií
za porušenia
(Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 11 – 21)
Konsolidované znenie 02005L0035-20091116
32008R0536
Nariadenie Komisie (ES) č. 536/2008 z 13. júna 2008 , na základe
ktorého nadobúda účinnosť článok 6 ods. 3 a článok 7 nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 782/2003 o zákaze
organociničitých zlúčenín na lodiach a ktorým sa mení a dopĺňa
uvedené nariadenie
(Ú. v. EÚ L 156, 14.6.2008, s. 10 – 11)
32006L0007
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. februára
2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje
smernica 76/160/EHS
32008R0734
Nariadenie Rady (ES) č. 734/2008 z 15. júla 2008 o ochrane
citlivých morských ekosystémov na otvorenom mori pred nepriaznivými vplyvmi rybárskeho výstroja na lov pri dne
(Ú. v. EÚ L 64, 4.3.2006, s. 37 – 51)
Konsolidované znenie 02006L0007-20140101
(Ú. v. EÚ L 201, 30.7.2008, s. 8 – 13)
32006L0011
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/11/ES z 15.
februára 2006 o znečistení spôsobenom určitými nebezpečnými
látkami vypúšťanými do vodného prostredia Spoločenstva (kodifikované znenie) (Text s významom pre EHP)
32009D0064
2009/64/ES: Rozhodnutie Komisie z 21. januára 2009 , ktorým
sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES
špecifikuje norma EN ISO 17994:2004(E) ako norma o rovnocennosti mikrobiologických metód [oznámené pod číslom K(2009)
119]
(Ú. v. EÚ L 64, 4.3.2006, s. 52 – 59)
(Ú. v. EÚ L 23, 27.1.2009, s. 32 – 32)
32006L0113
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/113/ES z 12. decembra 2006 o kvalite vôd mäkkýšov (kodifikované znenie)
32009L0020
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/20/ES z 23. apríla
2009 o poistení vlastníkov lodí, ktoré sa vzťahuje na námorné
pohľadávky (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 14 – 20)
Konsolidované znenie 02006L0113-20081211
32006L0118
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES z 12. decembra 2006 o ochrane podzemných vôd pred znečistením
a zhoršením kvality
(Ú. v. EÚ L 372, 27.12.2006, s. 19 – 31)
Konsolidované znenie 02006L0118-20140711
(Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2009, s. 128 – 131)
Opravil 32009L0020R(01)
32009L0090
Smernica Komisie 2009/90/ES z 31. júla 2009 , ktorou sa v súlade
so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES ustanovujú technické špecifikácie pre chemickú analýzu a sledovanie
stavu vôd (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 201, 1.8.2009, s. 36 – 38)
32007D0863
2007/863/ES: Rozhodnutie Komisie zo 14. decembra 2007 ,
ktorým sa udeľuje výnimka pre Severné Írsko, o ktorú požiadalo
Spojené kráľovstvo na základe smernice Rady 91/676/EHS
o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov [oznámené pod číslom K(2007) 6281]
(Ú. v. EÚ L 337, 21.12.2007, s. 122 – 126)
Zmenil 32011D0128
Uplatňovanie rozšíril 32011D0128
32008D0915
2008/915/ES: Rozhodnutie Komisie z 30. októbra 2008 , ktorým
sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES
stanovujú hodnoty klasifikácie monitorovacieho systému členských
štátov vyplývajúce z medzikalibračného porovnania [oznámené
pod číslom K(2008) 6016] (Text s významom pre EHP)
32010D0477(01)
2010/477/EÚ: Rozhodnutie Komisie z 1. septembra 2010
o kritériách a metodických normách určovania dobrého environmentálneho stavu morských vôd [oznámené pod číslom K(2010)
5956] Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 232, 2.9.2010, s. 14 – 24)
32010D0655
2010/655/EÚ: Rozhodnutie Rady z 19. októbra 2010 o uzavretí
dodatkového protokolu k Dohode o spolupráci na ochranu pobrežia a vôd severovýchodného Atlantiku proti znečisteniu v mene
Európskej únie
(Ú. v. EÚ L 285, 30.10.2010, s. 1 – 3)
(Ú. v. EÚ L 332, 10.12.2008, s. 20 – 44)
Pozri 32013D0480
19
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
1.12.2014
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
SK
15.10 Životné prostredie
32011D0489
2011/489/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 29. júla 2011
, ktorým sa udeľuje výnimka, o ktorú požiadalo Belgicko v súvislosti s regiónom Flámsko na základe smernice Rady 91/676/EHS
o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov [oznámené pod číslom K(2011) 4503]
32013D0641
2013/641/EÚ: Rozhodnutie Komisie zo 7. novembra 2013 ,
ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky EÚ pre splachovacie záchody a pisoáre [oznámené pod číslom C(2013) 7317] Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 299, 9.11.2013, s. 38 – 49)
(Ú. v. EÚ L 200, 3.8.2011, s. 23 – 28)
32011D0646
Rozhodnutie Rady z 23. mája 2011 o uzavretí v mene Európskej
únie Dohody o ochrane a udržateľnom rozvoji oblasti parku
Prespa
(Ú. v. EÚ L 258, 4.10.2011, s. 1 – 1)
Pozri 22011A1004(01)
32013D0781
2013/781/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 18. decembra
2013 o udelení výnimky, o ktorú požiadalo Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie a Severného Írska, pokiaľ ide o Anglicko, Škótsko
a Wales, na základe smernice Rady 91/676/EHS o ochrane vôd
pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov
[oznámené pod číslom C(2013) 9167]
(Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013, s. 65 – 68)
32011D0721
Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 3. novembra 2011 , ktorým
sa udeľuje výnimka, o ktorú požiadalo Taliansko pre regióny
Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte a Veneto na základe
smernice Rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením
dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov [oznámené pod číslom
K(2011) 7770]
32013D0790
2013/790/EÚ: Rozhodnutie Rady z 13. decembra 2013 o prijatí
zmeny článkov 25 a 26 Dohovoru o ochrane a využití
cezhraničných vodných tokov a medzinárodných jazier v mene
Európskej únie
(Ú. v. EÚ L 349, 21.12.2013, s. 98 – 99)
(Ú. v. EÚ L 287, 4.11.2011, s. 36 – 41)
32012D0659
2012/659/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 23. októbra
2012 , ktorým sa udeľuje výnimka, o ktorú požiadalo Dánske
kráľovstvo na základe smernice Rady 91/676/EHS o ochrane vôd
pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov
[oznámené pod číslom C(2012) 7182]
32013L0030
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/30/EÚ z 12. júna
2013 o bezpečnosti vyhľadávania, prieskumu a ťažby ropy
a zemného plynu na mori, a o zmene smernice 2004/35/ES Text
s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 178, 28.6.2013, s. 66 – 106)
Opravil 32013L0030R(01)
(Ú. v. EÚ L 295, 25.10.2012, s. 20 – 23)
32012R0530
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 530/2012 z 13. júna 2012 o urýchlenom zavedení konštrukčných požiadaviek
na dvojitý alebo ekvivalentný trup pre ropné tankery
s jednoduchým trupom
32014D0112
2014/112/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 27. februára
2014 o udelení výnimky, o ktorú požiadalo Írsko na základe
smernice Rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením
dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov [oznámené pod číslom
C(2014) 1194]
(Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2012, s. 3 – 9)
(Ú. v. EÚ L 61, 1.3.2014, s. 7 – 10)
32013D0005
2013/5/EÚ: Rozhodnutie Rady zo 17. decembra 2012 o pristúpení
Európskej únie k Protokolu o ochrane Stredozemného mora pred
znečisťovaním spôsobeným prieskumom a využívaním kontinentálneho šelfu a morského dna a jeho podložia
32014D0291
2014/291/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 16. mája
2014 , ktorým sa udeľuje výnimka, o ktorú požiadalo Holandsko
na základe smernice Rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred
znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov [oznámené pod číslom C(2014) 3103]
(Ú. v. EÚ L 4, 9.1.2013, s. 13 – 14)
Pozri 22013A0109(02)
32013D0480
2013/480/EÚ: Rozhodnutie Komisie z 20. septembra 2013 ,
ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady
2000/60/ES stanovujú hodnoty pre klasifikačné systémy pri
monitorovaní vôd v členských štátoch vyplývajúce z interkalibračného porovnania a ktorým sa ruší rozhodnutie 2008/915/ES
[oznámené pod číslom C(2013) 5915] Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 266, 8.10.2013, s. 1 – 47)
Opravil 32013D0480R(01)
20
(Ú. v. EÚ L 148, 20.5.2014, s. 88 – 94)
32014D0431
2014/431/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 26. júna 2014
týkajúce sa formátov na podávanie správ o národných programoch
na účely vykonávania smernice Rady 91/271/EHS [oznámené pod
číslom C(2014) 4208]
(Ú. v. EÚ L 197, 4.7.2014, s. 77 – 86)
1.12.2014
SK
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
15.10 Životné prostredie
32014L0089
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/89/EÚ z 23. júla
2014 , ktorou sa ustanovuje rámec pre námorné priestorové
plánovanie
(Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 135 – 145)
Opravil 32014L0089R(01)
32014R0911
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 911/2014 z 23. júla 2014 o viacročnom financovaní činnosti Európskej námornej bezpečnostnej agentúry v oblasti boja proti znečisťovaniu
mora plavidlami a zariadeniami na ťažbu ropy a zemného plynu
Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 115 – 120)
32014R1112
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1112/2014 z 13. októbra
2014 , ktorým sa určuje spoločný formát zdieľania informácií
o ukazovateľoch závažných nehôd prevádzkovateľmi a vlastníkmi
zariadení na ťažbu ropy a zemného plynu na mori a spoločný
formát zverejňovania informácií o ukazovateľoch závažných nehôd
členskými štátmi Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 302, 22.10.2014, s. 1 – 25)
15.10.20.30 Monitorovanie znečisťovania
ovzdušia
31977L0537
Smernica Rady z 28. júna 1977 o aproximácii právnych predpisov
členských štátov o opatreniach, ktoré sa majú prijať proti emisiám
znečisťujúcich látok z dieselových motorov používaných
v kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktoroch
(Ú. v. ES L 220, 29.8.1977, s. 38 – 59) (ES -13 V004 , s. 178)
Konsolidované znenie 01977L0537-19971030
Pozri 32013R0167
31980Y0830(01)
Council Resolution of 15 July 1980 on transboundary air pollution
by sulphur dioxide and suspended particulates /* Nie je k dispozícii
v slovenčine */
(Ú. v. ES C 222, 30.8.1980, s. 1 – 1)
31986D0277
Rozhodnutie Rady z 12. júna 1986 o uzatvorení Protokolu k Dohovoru z roku 1979 o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia
prechádzajúcom hranicami štátov a dlhodobom financovaní
spoločných programov pre monitorovanie a meranie rozsiahleho
prenášania znečisťujúcich látok v ovzduší Európy (EMEP)
(Ú. v. ES L 181, 4.7.1986, s. 1 – 1) (ES -11 V15 , s. 281)
31988Y1109(01)
Council Resolution of 14 October 1988 for the limitation of use
of chlorofluorocarbons and halons /* Nie je k dispozícii v
slovenčine */
31989Y0720(01)
Council Resolution of 21 June 1989 on the greenhouse effect and
the Community /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 183, 20.7.1989, s. 4 – 5)
31990H0437
90/437/EEC: Commission Recommendation of 27 June 1990 on
the reduction of chlorofluorocarbons used by the Community's
foam plastics industry /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 227, 21.8.1990, s. 26 – 29)
31990H0438
90/438/EEC: Commission Recommendation of 27 June 1990 on
the reduction of chlorofluorocarbons used by the Community's
refrigeration industry /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 227, 21.8.1990, s. 30 – 32)
31993D0389
93/389/EEC: Council Decision of 24 June 1993 for a monitoring
mechanism of Community CO2 and other greenhouse gas emissions /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 167, 9.7.1993, s. 31 – 33)
Zmenil 32003R1882
31993R0926
Commission Regulation (EEC) No 926/93 of 1 April 1993
amending Regulation (EEC) No 1696/87 laying down certain detailed rules for the implementation of Council Regulation (EEC)
No 3528/86 on the protection of the Community's forests against
atmospheric pollution /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 100, 26.4.1993, s. 1 – 35)
31994L0063
Smernica Európskeho parlamentu A Rady 94/63/ES z 20. decembra 1994 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín
(POZ), ktoré vznikajú pri skladovaní benzínu a jeho distribúcii
z distribučných skladov do čerpacích staníc
(Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 24 – 33) (ES -12 V01 , s. 167)
Konsolidované znenie 01994L0063-20081211
31996D0511
Rozhodnutie Komisie z 29. júla 1996 o dotazníkoch uvedených
v smerniciach Rady 80/779/EHS, 82/884/EHS, 84/360/EHS
a 85/203/EHSText s významom pre EHP.
(Ú. v. ES L 213, 22.8.1996, s. 16 – 24) (ES -15 V03 , s. 66)
31997D0101
Rozhodnutie Rady z 27. januára 1997 ktorým sa zavádza
vzájomná výmena informácií a údajov zo sietí a samostatných
staníc merajúcich znečistenie vo voľnom ovzduší v rámci členských
štátov
(Ú. v. ES L 35, 5.2.1997, s. 14 – 22) (ES -15 V03 , s. 116)
Konsolidované znenie 01997D0101-20080611
(Ú. v. ES C 285, 9.11.1988, s. 1 – 2)
21
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
1.12.2014
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
SK
15.10 Životné prostredie
31997L0020
Smernica Komisie 97/20/ES z 18. apríla 1997, ktorou sa prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady 72/306/EHS
o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa
opatrení, ktoré sa majú prijať proti emisiám znečisťujúcich látok
z dieselových motorov vozidielText s významom pre EHP.
32000D0541
Rozhodnutie Komisie zo 6. septembra 2000 o kritériách pre posudzovanie národných plánov podľa článku 6 smernice Rady
1999/13/ES (oznámené pod číslom dokumentu C(2000) 2473)
(Ú. v. ES L 125, 16.5.1997, s. 21 – 30) (ES -13 V018 , s. 332)
32000H0303
2000/303/EC: Commission Recommendation of 13 April 2000
on the reduction of CO2 emissions from passenger cars (KAMA)
(notified under document number C(2000) 801) (Text with EEA
relevance) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
31997L0068
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/68/ES zo 16. decembra 1997 o aproximácii právnych predpisov členských štátov,
ktoré sa týkajú opatrení voči emisiám plynných a tuhých
znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov inštalovaných
v necestných pojazdných strojoch
(Ú. v. ES L 59, 27.2.1998, s. 1 – 86) (ES -13 V020 , s. 17)
Konsolidované znenie 01997L0068-20130110
31998L0070
Smernica Rady 98/70/ES Európskeho parlamentu a Rady
z 13. októbra 1998 týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív,
a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/ES
(Ú. v. ES L 350, 28.12.1998, s. 58 – 68) (ES -13 V23 , s. 182)
Konsolidované znenie 01998L0070-20140701
31998Y0108(01)
Council Resolution of 18 December 1997 on a Community strategy to promote combined heat and power /* Nie je k dispozícii v
slovenčine */
(Ú. v. ES L 230, 12.9.2000, s. 16 – 19) (ES -15 V05 , s. 173)
(Ú. v. ES L 100, 20.4.2000, s. 55 – 56)
32000H0304
2000/304/EC: Commission Recommendation of 13 April 2000
on the reduction of CO2 emissions from passenger cars (JAMA)
(notified under document number C(2000) 803) (Text with EEA
relevance) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 100, 20.4.2000, s. 57 – 58)
32000L0025
Smernica 2000/25/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. mája 2000 o opatreniach proti emisiám plynných a pevných
znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych
alebo lesných traktorov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady
74/150/EHS
(Ú. v. ES L 173, 12.7.2000, s. 1 – 34) (ES -13 V25 , s. 365)
Konsolidované znenie 02000L0025-20140409
(Ú. v. ES C 4, 8.1.1998, s. 1 – 2)
31998Y1217(01)
Council Resolution of 7 December 1998 on energy efficiency in
the European Community /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 394, 17.12.1998, s. 1 – 3)
32001D0677
Rozhodnutie Komisie z 10. augusta 2001 o formáte správy, ktorú
vyplnia členské štáty v súlade s článkom 9 smernice 1999/94/ES
(Oznámené pod číslom dokumentu C(2001) 1883)Text s významom pre EHP.
(Ú. v. ES L 237, 6.9.2001, s. 5 – 15) (ES -15 V06 , s. 185)
31999H0125
1999/125/EC: Commission Recommendation of 5 February 1999
on the reduction of CO2 emissions from passenger cars (notified
under document number C(1999) 107) (Text with EEA relevance)
/* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 40, 13.2.1999, s. 49 – 50)
31999L0032
Smernica Rady 1999/32/ES z 26. apríla 1999 o znížení obsahu
síry v niektorých kvapalných palivách, ktorou sa mení a dopĺňa
smernica 93/12/EHS
(Ú. v. ES L 121, 11.5.1999, s. 13 – 18) (ES -13 V24 , s. 17)
Konsolidované znenie 01999L0032-20121217
31999L0094
Smernica Európskeho parlamentu A Rady 1999/94/ES z 13. decembra 1999, o dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe
paliva a emisiách CO2 pri predaji nových osobných automobilov
(Ú. v. ES L 12, 18.1.2000, s. 16 – 23) (ES -15 V05 , s. 3)
Konsolidované znenie 01999L0094-20081211
32001L0080
Smernica 2001/80/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2001 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do
ovzdušia z veľkých spaľovacích zariadení
(Ú. v. ES L 309, 27.11.2001, s. 1 – 21) (ES -15 V06 , s. 299)
Konsolidované znenie 02001L0080-20090625
Pozri 32010L0075
32001L0081
Smernica 2001/81/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2001 o národných emisných stropoch pre určité látky
znečisťujúce ovzdušie
(Ú. v. ES L 309, 27.11.2001, s. 22 – 30) (ES -15 V06 , s. 320)
Konsolidované znenie 02001L0081-20130701
32002D0159
Rozhodnutie Komisie z 18. februára 2002 o spoločnom vzore
na predkladanie súhrnov národných údajov o kvalite paliva
(oznámené pod číslom dokumentu C(2002) 508)
(Ú. v. ES L 53, 23.2.2002, s. 30 – 36) (ES -13 V29 , s. 273)
22
1.12.2014
SK
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
15.10 Životné prostredie
32002D0529
Rozhodnutie Komisie z 27. júna 2002, týkajúce sa dotazníka
na hlásenia členských štátov o vykonávaní smernice 1999/13/ES
o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich
pri používaní organických rozpúšťadiel pri niektorých činnostiach
a v niektorých zariadeniach (oznámené dokumentom číslo C(2002)
2234)
32004D0470
Rozhodnutie Komisie z 29. apríla 2004, ktoré sa týka usmernenia
o provizórnej referenčnej metóde na odber vzoriek a meranie
PM2,5 (oznámené pod číslom dokumentu K (2004) 1713) (Text
s platnosťou pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 160, 30.4.2004, s. 53 – 57) (ES -15 V08 , s. 486)
Opravil 32004D0470R(01)
(Ú. v. ES L 172, 2.7.2002, s. 57 – 60) (ES -15 V07 , s. 90)
32002L0088
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/88/ES z 9. decembra 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/68/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú opatrení voči emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok
zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných
strojoch
32004L0042
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES
z 21. apríla 2004 o obmedzení emisií prchavých organických
zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel
v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu
vozidiel a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES
(Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 87 – 96) (ES -15 V08 , s. 376)
Konsolidované znenie 02004L0042-20101210
(Ú. v. EÚ L 35, 11.2.2003, s. 28 – 81) (ES -13 V31 , s. 73)
32003D0003
2003/3/EC: Commission Decision of 17 December 2002 on a request from Greece for authorisation to use heavy fuel oils with a
maximum sulphur content of 3 % by mass in part of its territory
(notified under document number C(2002) 2475) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 4, 9.1.2003, s. 16 – 17)
32003H0047
Commission Recommendation of 15 January 2003 on the guidelines to assist a Member State in the preparation of a national
emission reduction plan further to the provisions of Directive
2001/80/EC on the limitation of emissions of certain pollutants
into the air from large combustion plants (Text with EEA relevance)
(notified under document number C(2003) 9) /* Nie je k dispozícii
v slovenčine */
(Ú. v. ES L 16, 22.1.2003, s. 59 – 67)
32003H0217
Commission Recommendation of 26 March 2003 on the application to other media of the provisions of Directive 1999/94/EC
concerning promotional literature (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2003) 848) /* Nie je k dispozícii
v slovenčine */
(Ú. v. EÚ L 82, 29.3.2003, s. 33 – 34)
32003L0087
Smernica 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 2003, o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, a ktorou sa mení
a dopĺňa smernica Rady 96/61/ESText s významom pre EHP.
(Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32 – 46) (ES -15 V07 , s. 631)
Konsolidované znenie 02003L0087-20140430
32004L0107
Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2004/107/ES z 15. decembra 2004, ktorá sa týka arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov v okolitom ovzduší
(Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2005, s. 3 – 16)
Konsolidované znenie 02004L0107-20090420
32005D0166
2005/166/ES: Rozhodnutie Komisie z 10. februára 2005, ktorým
sa stanovujú pravidlá vykonávajúce rozhodnutie Európskeho
parlamentu a Rady 280/2004/ES týkajúce sa mechanizmu sledovania emisií skleníkových plynov v Spoločenstve a uplatňovania
Kjótskeho protokolu (oznámené pod číslom dokumentu K(2005)
247)
(Ú. v. EÚ L 55, 1.3.2005, s. 57 – 91)
Zmenil 32014R0749
32005D0381
2005/381/ES: Rozhodnutie Komisie zo 4. mája 2005, ktorým sa
zavádza dotazník hlásenia o uplatňovaní smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania
s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve a ktorým
sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES [oznámené pod číslom
K(2005) 1359] (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 126, 19.5.2005, s. 43 – 54)
Konsolidované znenie 02005D0381-20140325
32005H0027
2005/27/ES: Odporúčanie Komisie z 12. januára 2005 týkajúce
sa toho, čo na účely smernice Európskeho parlamentu a Rady
98/70/ES o benzíne a motorovej nafte predstavuje dostupnosť
bezolovnatého benzínu a motorovej nafty s maximálnym obsahom
síry na primerane vyváženom geografickom základeText s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 15, 19.1.2005, s. 26 – 29)
32004D0279
Rozhodnutie Komisie z 19. marca 2004 o pokynoch pre uplatňovanie smernice 2002/3/ES Európskeho parlamentu a Rady, ktorá
sa týka ozónu v ovzduší [oznámené pod číslom dokumentu
C(2004) 764]Text s významom pre EHP.
(Ú. v. EÚ L 87, 25.3.2004, s. 50 – 59) (ES -15 V08 , s. 229)
32005L0021
Smernica Komisie 2005/21/ES zo 7. marca 2005, ktorou sa
smernica Rady 72/306/EHS o aproximácii právnych predpisov
členských štátov vo vzťahu k opatreniam, ktoré sa majú prijať
proti emisiám znečisťujúcich látok z dieselových motorov vozidiel,
prispôsobuje technickému pokrokuText s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 61, 8.3.2005, s. 25 – 27)
23
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
1.12.2014
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
SK
15.10 Životné prostredie
32006D0329
2006/329/ES: Rozhodnutie Komisie z 20. februára 2006 , ktorým
sa ustanovuje dotazník, ktorý sa má používať na podávanie správ
o vykonávaní smernice 2000/76/ES o spaľovaní odpadov [oznámené pod číslom K(2006) 438] (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 121, 6.5.2006, s. 38 – 42)
32006D0372
2006/372/ES: Rozhodnutie Komisie z 3. mája 2006 týkajúce sa
návrhu vnútroštátnych ustanovení, o ktorých informovalo
Holandské kráľovstvo podľa článku 95 ods. 5 Zmluvy o ES,
stanovujúcich limitné hodnoty emisií tuhých častíc z vozidiel so
vznetovými motormi [oznámené pod číslom K(2006) 1791]
(Ú. v. EÚ L 142, 30.5.2006, s. 16 – 25)
32006D0780*
2006/780/ES: Rozhodnutie Komisie z 13. novembra 2006 o
zabránení dvojitému započítaniu znižovania emisií skleníkových
plynov v rámci systému obchodovania s emisiami v Spoločenstve
pri projektových aktivitách Kjótskeho protokolu v zmysle smernice
2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady [oznámené pod číslom
K(2006) 5362] (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 316, 16.11.2006, s. 12 – 17)
Opravil 32006D0780R(01)
32007D0205
2007/205/ES: Rozhodnutie Komisie z 22. marca 2007 , ktorým
sa stanovuje spoločný formát pre prvú správu členských štátov o
implementácii smernice Rady 2004/42/ES o obmedzení emisií
prchavých organických zlúčenín [oznámené pod číslom K(2007)
1236] (Text s významom pre EHP )
(Ú. v. EÚ L 91, 31.3.2007, s. 48 – 51)
Opravil 32007D0205R(01)
32007D0382
2007/382/ES: Rozhodnutie Komisie z 29. mája 2007 o prideľovaní dovozných kvót na kontrolované látky na obdobie od 1.
januára do 31. decembra 2007 podľa nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 [oznámené pod číslom
K(2007) 2107]
(Ú. v. EÚ L 142, 5.6.2007, s. 12 – 20)
32007D0531
2007/531/ES: Rozhodnutie Komisie z 26. júla 2007 , ktoré sa
týka dotazníka k správam členských štátov o vykonávaní smernice
Rady 1999/13/ES o obmedzení emisií prchavých organických
zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri
určitých činnostiach a v určitých zariadeniach v období rokov
2008 – 2010 [oznámené pod číslom K(2007) 3547]
(Ú. v. EÚ L 195, 27.7.2007, s. 47 – 49)
32006D0944
2006/944/ES: Rozhodnutie Komisie zo 14. decembra 2006 ,
ktorým sa stanovujú príslušné úrovne emisií pridelené Spoločenstvu a každému jeho členskému štátu v rámci Kjótskeho protokolu
podľa rozhodnutia Rady 2002/358/ES [oznámené pod číslom
K(2006) 6468]
(Ú. v. EÚ L 358, 16.12.2006, s. 87 – 89)
Konsolidované znenie 02006D0944-20131112
32006L0040
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/40/ES zo 17.
mája 2006 o emisiách z klimatizačných systémov v motorových
vozidlách, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS
(Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 161, 14.6.2006, s. 12 – 18)
32006R0842
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 zo
17. mája 2006 o určitých fluórovaných skleníkových plynoch
(Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 161, 14.6.2006, s. 1 – 11)
Konsolidované znenie 02006R0842-20081211
Pozri 32014R0517
32006R1737
Nariadenie Komisie (ES) č. 1737/2006 zo 7. novembra 2006 ,
ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2152/2003 týkajúce sa
monitorovania lesov a environmentálnych interakcií v Spoločenstve
(Ú. v. EÚ L 334, 30.11.2006, s. 1 – 73)
Opravil 32006R1737R(01)
32007R0706
Nariadenie Komisie (ES) č. 706/2007 z 21. júna 2007 , ktorým sa
podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/40/ES
stanovujú správne ustanovenia pre typové schválenie ES vozidiel
a harmonizovaná skúška merania úniku z určitých klimatizačných
systémov (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 161, 22.6.2007, s. 33 – 52)
Zmenil 32013R0519
32007R1494
Nariadenie Komisie (ES) č. 1494/2007 zo 17. decembra 2007 ,
ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 842/2006 stanovuje forma označenia a dodatočné požiadavky
na označovanie výrobkov a zariadení obsahujúcich určité
fluórované skleníkové plyny (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 332, 18.12.2007, s. 25 – 26)
32007R1497
Nariadenie Komisie (ES) č. 1497/2007 z 18. decembra 2007 ,
ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 842/2006 ustanovujú štandardné požiadavky na kontrolu úniku
pre stacionárne systémy požiarnej ochrany obsahujúce určité
fluórované skleníkové plyny (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 333, 19.12.2007, s. 4 – 5)
32007R1516
Nariadenie Komisie (ES) č. 1516/2007 z 19. decembra 2007 ,
ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 842/2006 ustanovujú štandardné požiadavky na kontrolu úniku
pre stacionárne chladiace a klimatizačné zariadenia a tepelné čerpadlá obsahujúce určité fluórované skleníkové plyny (Text s významom pre EHP )
(Ú. v. EÚ L 335, 20.12.2007, s. 10 – 12)
Opravil 32007R1516R(01)
24
1.12.2014
SK
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
15.10 Životné prostredie
32008D0080
2008/80/ES: Rozhodnutie Komisie z 21. decembra 2007 o
vnútroštátnych predpisoch, ktoré oznámila Rakúska republika o
určitých fluórovaných skleníkových plynoch [oznámené pod číslom K(2007) 6646] (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2008, s. 45 – 50)
32008L0050
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája
2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe
(Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2008, s. 1 – 44)
Opravil 32008D0050R(01)
Opravil 32008L0050R(01)
Opravil 32008L0050R(03)
Opravil 32008L0050R(04)
Opravil 32008L0050R(05)
32008R0307
Nariadenie Komisie (ES) č. 307/2008 z 2. apríla 2008 , ktorým sa
podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006
ustanovujú minimálne požiadavky na programy odbornej prípravy
a podmienky vzájomného uznávania osvedčení o odbornej
príprave zamestnancov v súvislosti s klimatizačnými systémami
v určitých motorových vozidlách obsahujúcich určité fluórované
skleníkové plyny (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 92, 3.4.2008, s. 25 – 27)
32008R0308
Nariadenie Komisie (ES) č. 308/2008 z 2. apríla 2008 , ktorým sa
podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006
ustanovuje formulár oznámenia o programoch členských štátov
týkajúcich sa odbornej prípravy a udeľovania osvedčení (Text s
významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 92, 3.4.2008, s. 28 – 34)
32008R0303
Nariadenie Komisie (ES) č. 303/2008 z 2. apríla 2008 , ktorým sa
podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006
ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného
uznávania osvedčení spoločností a zamestnancov v súvislosti so
stacionárnymi chladiacimi zariadeniami, klimatizačnými zariadeniami a tepelnými čerpadlami obsahujúcimi určité fluórované
skleníkové plyny (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 92, 3.4.2008, s. 3 – 11)
32008R0304
Nariadenie Komisie (ES) č. 304/2008 z 2. apríla 2008 , ktorým sa
podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006
ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného
uznávania udeľovania osvedčení spoločnostiam a zamestnancom
v súvislosti so stacionárnymi systémami požiarnej ochrany a
hasiacimi prístrojmi obsahujúcimi určité fluórované skleníkové
plyny (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 92, 3.4.2008, s. 12 – 16)
32008R0305
Nariadenie Komisie (ES) č. 305/2008 z 2. apríla 2008 , ktorým sa
podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006
ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného
uznávania udeľovania osvedčení zamestnancom vykonávajúcim
zber určitých fluórovaných skleníkových plynov z rozvodní
vysokého napätia (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 92, 3.4.2008, s. 17 – 20)
32008R0306
Nariadenie Komisie (ES) č. 306/2008 z 2. apríla 2008 , ktorým sa
podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006
ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného
uznávania udeľovania osvedčení zamestnancom vykonávajúcim
zber rozpúšťadiel na báze určitých fluórovaných skleníkových
plynov zo zariadení (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 92, 3.4.2008, s. 21 – 24)
Konsolidované znenie 02008R0306-20080423
32009D0406
Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o úsilí členských štátov znížiť emisie skleníkových
plynov s cieľom splniť záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia
emisií skleníkových plynov do roku 2020
(Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 136 – 148)
Opravil 32009D0406R(01)
Zmenil 12012J
32009D0450
2009/450/ES: Rozhodnutie Komisie z 8. júna 2009 o podrobnom
výklade činností leteckej dopravy uvedených v prílohe I k smernici
Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES [oznámené pod číslom
K(2009) 4293] (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 149, 12.6.2009, s. 69 – 72)
32009H1020
Odporúčanie Komisie z 21. decembra 2009 o bezpečnej implementácii používania paliva s nízkym obsahom síry loďami
kotviacimi v prístavoch Spoločenstva (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 348, 29.12.2009, s. 73 – 74)
32009L0031
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla
2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého a o zmene a doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES,
2008/1/ES a nariadenia (ES) č. 1013/2006 (Text s významom pre
EHP)
(Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 114 – 135)
Opravil 32009L0031R(01)
Zmenil 32011L0092
32009L0126
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/126/ES z 21. októbra 2009 o II. stupni rekuperácie benzínových pár pri
čerpaní pohonných látok do motorových vozidiel na čerpacích
staniciach
(Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 36 – 39)
Zmenil 32014L0099
25
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
1.12.2014
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
SK
15.10 Životné prostredie
32009R0443
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 z 23.
apríla 2009 , ktorým sa stanovujú výkonové emisné normy nových
osobných automobilov ako súčasť integrovaného prístupu
Spoločenstva na zníženie emisií CO 2 z ľahkých úžitkových vozidiel (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 1 – 15)
Opravil 32009R0443R(01)
Konsolidovaný 32011R0063
Zmenil 32013R0397
Zmenil 32014R0333
32009R0595*
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z 18.
júna 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov
s ohľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a o
prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel, a ktorým sa
mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 715/2007 a smernica 2007/46/ES
a zrušujú smernice 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Text
s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 1 – 13)
Opravil 32009R0595R(01)
Opravil 32009R0595R(02)
Opravil 32009R0595R(03)
Zmenil 32011R0582
Zmenil 32014R0133
32009R0748
Nariadenie Komisie (ES) č. 748/2009 z 5. augusta 2009 o zozname
prevádzkovateľov lietadiel, ktorí vykonávali činnosť leteckej dopravy uvedenú v prílohe I k smernici 2003/87/ES k 1. januáru
2006 alebo po tomto dátume, v ktorom sa každému prevádzkovateľovi lietadiel určuje riadiaci členský štát (Text s významom pre
EHP )
(Ú. v. EÚ L 219, 22.8.2009, s. 1 – 94)
Zmenil 32010R0082
Zmenil 32011R0115
Zmenil 32011R0394
Zmenil 32012R0100
Zmenil 32013R0109
Nahradil 32013R0815
Zmenil 32014R0100
32010D0002
2010/2/: Rozhodnutie Komisie z 24. decembra 2009 , ktorým sa
podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES
určuje zoznam odvetví a pododvetví, ktoré sa považujú za odvetvia
a pododvetvia, ktoré čelia vysokému riziku úniku uhlíka [oznámené
pod číslom K(2009) 10251] (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 1, 5.1.2010, s. 10 – 18)
Zmenil 32011D0745
Zmenil 32012D0498
Zmenil 32014D0009
Pozri 32014D0746
32010D0264
2010/264/: Rozhodnutie Komisie zo 4. mája 2010 o žiadosti
Bulharska o ochranné opatrenia v súvislosti s odchýlkou od
povinností podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady
2001/80/ES o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do
ovzdušia z veľkých spaľovacích zariadení [oznámené pod číslom
K(2010) 2688]
(Ú. v. EÚ L 113, 6.5.2010, s. 56 – 57)
32010D0384
2010/384/: Rozhodnutie Komisie z 9. júla 2010 o množstve kvót
pre celé Spoločenstvo, ktoré sa majú vydať v rámci systému obchodovania s emisiami v EÚ na rok 2013 [oznámené pod číslom
K(2010) 4658]
(Ú. v. EÚ L 175, 10.7.2010, s. 36 – 37)
Pozri 32010D0634
32010D0681
2010/681/EÚ: Rozhodnutie Komisie z 9. novembra 2010
o dotazníku k správam členských štátov o vykonávaní smernice
Rady 1999/13/ES o obmedzení emisií prchavých organických
zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri
určitých činnostiach a v určitých zariadeniach v období rokov
2011 – 2013 [oznámené pod číslom K(2010) 7591]
(Ú. v. EÚ L 292, 10.11.2010, s. 65 – 67)
32010D0693
2010/693/EÚ: Rozhodnutie Komisie z 22. júla 2010 , ktorým sa
stanovuje spoločný formát pre druhú správu členských štátov
o implementácii smernice Európskeho parlamentu a Rady
2004/42/ES o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín
[oznámené pod číslom K(2010) 4955]
(Ú. v. EÚ L 301, 18.11.2010, s. 4 – 9)
32010D0769
2010/769/EÚ: Rozhodnutie Komisie z 13. decembra 2010
o stanovení kritérií používania technologických metód v cisternových lodiach na prepravu skvapalneného zemného plynu ako
alternatívy k používaniu lodných palív s nízkym obsahom síry,
ktoré spĺňajú kritériá článku 4b smernice Rady 1999/32/ES
o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách, zmenenej
a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/33/ES
o obsahu síry v lodných palivách [ozn mené pod číslom K(2010)
8753] Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 328, 14.12.2010, s. 15 – 17)
32010L0031
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája
2010 o energetickej hospodárnosti budov
(Ú. v. EÚ L 153, 18.6.2010, s. 13 – 35)
Opravil 32010L0031R(01)
Opravil 32010L0031R(02)
Opravil 32010L0031R(03)
32010L0079
Smernica Komisie 2010/79/EÚ z 19. novembra 2010 o prispôsobení prílohy III k smernici Európskeho parlamentu a Rady
2004/42/ES o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín
technickému pokroku
(Ú. v. EÚ L 304, 20.11.2010, s. 18 – 19)
26
1.12.2014
SK
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
15.10 Životné prostredie
32010R0606
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 606/2010 z 9. júla 2010 o schválení
zjednodušeného nástroja na odhadovanie spotreby paliva prevádzkovateľov lietadiel s nízkym množstvom emisií, ktorý
vytvorila Európska organizácia pre bezpečnosť letovej prevádzky
(Eurocontrol) (Text s významom pre EHP )
32011D0278
2011/278/EÚ: Rozhodnutie Komisie z 27. apríla 2011 , ktorým
sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného
prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, platné v celej Únii [oznámené
pod číslom K(2011) 2772]
(Ú. v. EÚ L 175, 10.7.2010, s. 25 – 26)
(Ú. v. EÚ L 130, 17.5.2011, s. 1 – 45)
Opravil 32011D0278R(01)
Opravil 32011D0278R(02)
Zmenil 32011D0745
Zmenil 32012D0498
Pozri 32013D0447
Zmenil 32014D0009
32010R1014
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1014/2010 z 10. novembra 2010
o monitorovaní a oznamovaní údajov o registrácii nových osobných automobilov podľa nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 443/2009 Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 293, 11.11.2010, s. 15 – 20)
Opravil 32010R1014R(01)
Zmenil 32012R0429
Zmenil 32013R0396
32010R1031
Nariadenie Komisie (EÚ) č 1031/2010 z 12. novembra 2010 o
harmonograme, správe a iných aspektoch obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov formou aukcie podľa smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému
obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov
v Spoločenstve Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 302, 18.11.2010, s. 1 – 41)
Zmenil 32011R1210
Nahradil 32011R1210
Zmenil 32012R0784
Zmenil 32012R1042
Nahradil 32012R1042
Zmenil 32013R1143
Zmenil 32014R0176
32011D0092
2011/92/EÚ: Rozhodnutie Komisie z 10. februára 2011 , ktorým
sa zavádza dotazník, ktorý sa má použiť na vypracovanie prvej
správy o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady
2009/31/ES o geologickom ukladaní oxidu uhličitého [oznámené
pod číslom K(2011) 657] Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 37, 11.2.2011, s. 19 – 24)
32011D0149
2011/149/EÚ: Rozhodnutie Komisie zo 7. marca 2011 o historických emisiách z leteckej dopravy podľa článku 3c ods. 4 smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému
obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov
v Spoločenstve [oznámené pod číslom K(2011) 1328] Text s
významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 61, 8.3.2011, s. 42 – 43)
32011D0389
2011/389/EÚ: Rozhodnutie Komisie z 30. júna 2011 o množstve
kvót pre celú Úniu podľa článku 3e ods. 3 písm. a) až d) smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému
obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov
v Spoločenstve Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 173, 1.7.2011, s. 13 – 13)
32011D0435
2011/435/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 19. júla 2011
o uznaní systému Okrúhly stôl o trvalo udržateľných biopalivách
podľa smernice EÚ o obnoviteľnej energii na preukazovanie súladu
s kritériami trvalej udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES a 2009/30/ES
(Ú. v. EÚ L 190, 21.7.2011, s. 73 – 74)
Opravil 32011D0435R(01)
32011D0436
2011/436/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 19. júla 2011
o uznaní systému s názvom Zabezpečenie trvalej udržateľnosti
bioenergie podľa smernice EÚ o obnoviteľnej energii spoločnosťou
Abengoa na preukazovanie súladu s kritériami trvalej
udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady
2009/28/ES a 2009/30/ES
(Ú. v. EÚ L 190, 21.7.2011, s. 75 – 76)
32011D0437
2011/437/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 19. júla 2011
o uznaní Dobrovoľného systému trvalej udržateľnosti biopalív
z biomasy na preukazovanie súladu s kritériami trvalej
udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady
2009/28/ES a 2009/30/ES
(Ú. v. EÚ L 190, 21.7.2011, s. 77 – 78)
32011D0438
2011/438/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 19. júla 2011
o uznaní systému s názvom Medzinárodná certifikácia trvalej
udržateľnosti biomasy na preukazovanie súladu s kritériami trvalej
udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady
2009/28/ES a 2009/30/ES
(Ú. v. EÚ L 190, 21.7.2011, s. 79 – 80)
27
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
1.12.2014
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
SK
15.10 Životné prostredie
32011D0439
2011/439/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 19. júla 2011
o uznaní systému Bonsucro EÚ na preukazovanie súladu
s kritériami trvalej udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES a 2009/30/ES
(Ú. v. EÚ L 190, 21.7.2011, s. 81 – 82)
32011D0440
2011/440/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 19. júla 2011
o znaní systému Okrúhly stôl o odpovednom uplatňovaní smernice
EÚ o bnoviteľnej energii v rípade sóje na preukazovanie súladu
s ritériami trvalej udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES a 009/30/ES
(Ú. v. EÚ L 190, 21.7.2011, s. 83 – 84)
32011D0441
2011/441/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 19. júla 2011
o uznaní systému Program verifikácie brazílskeho bioetanolu
Greenergy na preukazovanie súladu s kritériami trvalej
udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady
2009/28/ES a 2009/30/ES
(Ú. v. EÚ L 190, 21.7.2011, s. 85 – 86)
32011D0638
2011/638/EÚ: Rozhodnutie Komisie z 26. septembra 2011
o referenčných hodnotách na bezplatné pridelenie emisných kvót
skleníkových plynov prevádzkovateľom lietadiel podľa článku 3e
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 252, 28.9.2011, s. 20 – 21)
Opravil 32011D0638R(01)
Opravil 32011D0638R(02)
32011D0850
2011/850/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 12. decembra
2011 , ktorým sa stanovujú pravidlá pre smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2004/107/ES a 2008/50/ES, pokiaľ ide
o vzájomnú výmenu informácií a podávanie správ o kvalite
okolitého ovzdušia [oznámené pod číslom K(2011) 9068]
(Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 86 – 106)
32011D0878
2011/878/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 20. decembra
2011 potvrdzujúce predbežný výpočet priemerných špecifických
emisií CO 2 a cieľových hodnôt špecifických emisií pre výrobcov
osobných automobilov za kalendárny rok 2010 podľa nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 Text s významom
pre EHP
(Ú. v. EÚ L 343, 23.12.2011, s. 97 – 104)
Opravil 32011D0878R(01)
Opravil 32011D0878R(02)
32011R0063
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 63/2011 z 26. januára 2011 , ktorým
sa ustanovujú podrobnosti žiadostí o výnimku z cieľovej hodnoty
špecifických emisií CO 2 podľa článku 11 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 23, 27.1.2011, s. 16 – 28)
28
32011R0291
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 291/2011 z 24. marca 2011 o základnom používaní kontrolovaných látok s výnimkou hydrochlórfluórovaných uhľovodíkov na laboratórne a analytické účely podľa
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009
o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu
(Ú. v. EÚ L 79, 25.3.2011, s. 4 – 6)
Opravil 32011R0291R(01)
32011R0510
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2011 z 11. mája 2011 , ktorým sa stanovujú emisné normy pre nové ľahké
úžitkové vozidlá ako súčasť integrovaného prístupu Únie na
zníženie emisií CO 2 z ľahkých vozidiel Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 145, 31.5.2011, s. 1 – 18)
Zmenil 32012R0205
Zmenil 32014R0253
Zmenil 32014R0404
32011R0537
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 537/2011 z 1. júna 2011 o mechanizme prideľovania množstiev kontrolovaných látok, ktoré sú
v Únii povolené na laboratórne a analytické použitie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkach,
ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu
(Ú. v. EÚ L 147, 2.6.2011, s. 4 – 5)
32011R0550
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 550/2011 zo 7. júna 2011 , ktorým
sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES
stanovujú určité obmedzenia vzťahujúce sa na využívanie medzinárodných kreditov z projektov priemyselných plynov Text s
významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 149, 8.6.2011, s. 1 – 3)
32011R0582
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011 z 25. mája 2011 , ktorým
sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 595/2009 vzhľadom na emisie z ťažkých úžitkových
vozidiel (Euro VI) a ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a III
k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES Text s
významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 167, 25.6.2011, s. 1 – 168)
Opravil 32011R0582R(01)
Zmenil 32012R0064
Zmenil 32013R0519
Zmenil 32014R0133
Zmenil 32014R0136
Zmenil 32014R0627
32011R0725
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 725/2011 z 25. júla 2011
, ktorým sa ustanovuje proces schvaľovania a certifikácie inovačných technológií na znižovanie emisií CO 2 z osobných automobilov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 443/2009 Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 194, 26.7.2011, s. 19 – 24)
1.12.2014
SK
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
15.10 Životné prostredie
32012D0099
2012/99/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 17. februára
2012 o presných pravidlách vyberania poplatkov za nadmerné
emisie CO 2 z nových ľahkých úžitkových vozidiel podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2011 Text s významom pre EHP
32012D0301
2012/301/EÚ: Rozhodnutie Komisie z 11. júna 2012
o vnútroštátnych predpisoch, ktoré Dánsko oznámilo pre určité
priemyselné skleníkové plyny [oznámené pod číslom C(2012)
3717]
(Ú. v. EÚ L 152, 13.6.2012, s. 40 – 41)
(Ú. v. EÚ L 47, 18.2.2012, s. 69 – 70)
32012D0100
2012/100/EÚ: Rozhodnutie Komisie zo 17. februára 2012
o metóde vyberania poplatkov za nadmerné emisie CO 2 z nových
osobných automobilov podľa nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 443/2009 Text s významom pre EHP
32012D0427
2012/427/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 24. júla 2012
o uznaní schémy Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops
Limited na preukázanie súladu s kritériami trvalej udržateľnosti
podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES
a 2009/28/ES
(Ú. v. EÚ L 47, 18.2.2012, s. 71 – 72)
(Ú. v. EÚ L 198, 25.7.2012, s. 17 – 18)
32012D0115
2012/115/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 10. februára
2012 , ktorým sa ustanovujú pravidlá týkajúce sa prechodných
národných programov podľa smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách [oznámené pod
číslom K(2012) 612] Text s významom pre EHP
32012D0432
2012/432/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 24. júla 2012
o uznaní schémy „REDcert“ na preukázanie súladu s kritériami
udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady
98/70/ES a 2009/28/ES
(Ú. v. EÚ L 52, 24.2.2012, s. 12 – 25)
Opravil 32012D0115R(01)
32012D0134
2012/134/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 28. februára
2012 , ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady
2010/75/EÚ o priemyselných emisiách ustanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre výrobu skla [oznámené
pod číslom C(2012) 865] Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 70, 8.3.2012, s. 1 – 62)
32012D0135
2012/135/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 28. februára
2012 , ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady
2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre výrobu železa a ocele
[oznámené pod číslom C(2012) 903] Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 70, 8.3.2012, s. 63 – 98)
Opravil 32012D0135R(01)
32012D0210
2012/210/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 23. apríla
2012 o uznaní schémy Ensus voluntary scheme under RED for
Ensus bioethanol production na preukázanie súladu s kritériami
udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady
2009/28/ES a 98/70/ES
(Ú. v. EÚ L 110, 24.4.2012, s. 42 – 43)
32012D0249
2012/249/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 7. mája 2012
týkajúce sa určenia období nábehu a odstávky na účely smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných
emisiách [oznámené pod číslom C(2012) 2948] Text s významom
pre EHP
(Ú. v. EÚ L 123, 9.5.2012, s. 44 – 47)
Opravil 32012D0249R(01)
Opravil 32012D0249R(02)
(Ú. v. EÚ L 199, 26.7.2012, s. 24 – 25)
32012D0452
2012/452/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 31. júla 2012
o uznaní schémy „NTA 8080“ na preukázanie súladu s kritériami
udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady
98/70/ES a 2009/28/ES
(Ú. v. EÚ L 205, 1.8.2012, s. 17 – 18)
32012D0722
Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 23. novembra 2012 o uznaní
systému rozhovorov o udržateľnej produkcii palmového oleja
v kontexte smernice o energii z obnoviteľných zdrojov na
preukázanie súladu s kritériami udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES
(Ú. v. EÚ L 326, 24.11.2012, s. 53 – 54)
32012D0770
2012/770/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 11. decembra
2012 , ktorým sa potvrdzujú priemerné špecifické emisie CO 2
a cieľové hodnoty špecifických emisií pre výrobcov osobných automobilov za kalendárny rok 2011 podľa nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 338, 12.12.2012, s. 29 – 36)
32012D0784
2012/784/: Rozhodnutie Komisie z 13. decembra 2012
o vnútroštátnych predpisoch, ktoré Rakúsko oznámilo pre určité
priemyselné skleníkové plyny [oznámené pod číslom C(2012)
9256]
(Ú. v. EÚ L 347, 15.12.2012, s. 29 – 30)
32012R0293
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 293/2012 z 3. apríla
2012 o monitorovaní a oznamovaní údajov o registrácii nových
ľahkých úžitkových vozidiel podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2011 Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 98, 4.4.2012, s. 1 – 6)
Zmenil 32014R0410
29
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
1.12.2014
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
SK
15.10 Životné prostredie
32012R0600
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 600/2012 z 21. júna 2012 o overovaní
správ o emisiách, správ o tonokilometroch a akreditácii
overovateľov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady
2003/87/ES Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 181, 12.7.2012, s. 1 – 29)
Opravil 32012R0600R(01)
32013D0341
2013/341/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 27. júna 2013
o schválení alternátora Valeo Efficient Generation ako inovačnej
technológie na znižovanie emisií CO 2 z osobných automobilov
podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009
Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 179, 29.6.2013, s. 98 – 104)
32012R0601
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 601/2012 z 21. júna 2012 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES Text s významom
pre EHP
32013D0377
Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 377/2013/EÚ z 24. apríla 2013 o dočasnej výnimke zo smernice 2003/87/ES
o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami
skleníkových plynov v Spoločenstve Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 181, 12.7.2012, s. 30 – 104)
Opravil 32012R0601R(01)
Opravil 32012R0601R(02)
Zmenil 32014R0206
Zmenil 32014R0743
(Ú. v. EÚ L 113, 25.4.2013, s. 1 – 4)
32012R1042
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1042/2012 zo 7. novembra 2012 ,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1031/2010 s cieľom
zaradiť aukčnú platformu, ktorú má vymenovať Spojené
kráľovstvo, do zoznamu platforiem Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2012, s. 19 – 23)
32013D0128
2013/128/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 13. marca
2013 o schválení používania svetelných emisných diód v niektorých svetelných funkciách vozidiel kategórie M1 ako inovačnej
technológie na znižovanie emisií CO 2 z osobných automobilov
podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009
Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 70, 14.3.2013, s. 7 – 10)
32013D0162
2013/162/EÚ: Rozhodnutie Komisie z 26. marca 2013
o stanovení ročne pridelených emisných kvót členských štátov na
roky 2013 až 2020 podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu
a Rady č. 406/2009/ES [oznámené pod číslom C(2013) 1708]
32013D0448
2013/448/EÚ: Rozhodnutie Komisie z 5. septembra 2013
o vnútroštátnych vykonávacích opatreniach na prechodné bezodplatné pridelenie emisných kvót skleníkových plynov v súlade
s článkom 11 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady
2003/87/ES [oznámené pod číslom C(2013) 5666] Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 240, 7.9.2013, s. 27 – 35)
32013D0451
2013/451/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 10. septembra
2013 o schválení systému zapuzdrenia priestoru motora Daimler
ako inovačnej technológie na znižovanie emisií CO 2 v nových
osobných automobiloch podľa nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 443/2009 Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 242, 11.9.2013, s. 12 – 16)
32013D0529
Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 529/2013/EÚ z 21. mája 2013 o pravidlách započítavania pre emisie a záchyty
skleníkových plynov vyplývajúce z činností súvisiacich s využívaním pôdy, so zmenami vo využívaní pôdy a s lesným
hospodárstvom a o informáciách týkajúcich sa opatrení súvisiacich
s týmito činnosťami
(Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 80 – 97)
(Ú. v. EÚ L 90, 28.3.2013, s. 106 – 110)
32013D0163
2013/163/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 26. marca
2013 , ktorým sa stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady
2010/75/EÚ o priemyselných emisiách na výrobu cementu, vápna
a oxidu horečnatého [oznámené pod číslom C(2013) 1728] Text
s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 100, 9.4.2013, s. 1 – 45)
Opravil 32013D0163R(01)
32013D0256
Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 30. mája 2013 o uznaní
nástroja na výpočet emisií skleníkových plynov Biograce na účely
preukazovania súladu s kritériami udržateľnosti podľa smerníc
Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES
(Ú. v. EÚ L 147, 1.6.2013, s. 46 – 47)
30
32013D0529(01)
2013/529/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 25. októbra
2013 o schválení systému Bosch na stabilizovanie stavu nabitia
batérie v hybridných vozidlách s využitím navigačných služieb
ako inovačnej technológie na znižovanie emisií CO 2 z osobných
automobilov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 443/2009 Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 284, 26.10.2013, s. 36 – 39)
32013D0632
2013/632/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 30. októbra
2013 , ktorým sa potvrdzujú priemerné špecifické emisie CO 2
a cieľové hodnoty špecifických emisií pre výrobcov osobných automobilov za kalendárny rok 2012 podľa nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 289, 31.10.2013, s. 71 – 79)
1.12.2014
SK
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
15.10 Životné prostredie
32013D0634
2013/634/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 31. októbra
2013 o úprave ročne pridelených emisných kvót členských štátov
na roky 2013 až 2020 podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu
a Rady č. 406/2009/ES
32013H0105
2013/105/ES: Odporúčanie Komisie z 9. októbra 2009 o mobilizácii informačných a komunikačných technológií na uľahčenie
prechodu na energeticky účinné nízkouhlíkové hospodárstvo
(Ú. v. EÚ L 51, 23.2.2013, s. 18 – 22)
(Ú. v. EÚ L 292, 1.11.2013, s. 19 – 22)
32013D0687
2013/687/EÚ: Rozhodnutie Komisie z 26. novembra 2013
o oznámení Helénskej republiky, ktoré sa týka prechodného
národného programu uvedeného v článku 32 smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách
[oznámené pod číslom C(2013) 8133]
(Ú. v. EÚ L 317, 28.11.2013, s. 35 – 37)
32013D0731
2013/731/EÚ: Rozhodnutie Komisie z 9. decembra 2013
o oznámení Írska týkajúcom sa prechodného národného programu
uvedeného v článku 32 smernice 2010/75/EÚ o priemyselných
emisiách [oznámené pod číslom C(2013) 8638]
(Ú. v. EÚ L 332, 11.12.2013, s. 31 – 33)
32013R0114
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 114/2013 zo 6. novembra
2012 , ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 510/2011, pokiaľ ide o pravidlá uplatňovania výnimky
z cieľových hodnôt špecifických emisií CO 2 na nové ľahké
úžitkové vozidlá Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 38, 9.2.2013, s. 1 – 10)
Zmenil 32014R0482
32013R0195
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 195/2013 zo 7. marca 2013 , ktorým
sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady
2007/46/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide
o inovatívne technológie na znižovanie emisií CO 2 z ľahkých
osobných a úžitkových vozidiel Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 65, 8.3.2013, s. 1 – 12)
32013D0732
2013/732/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 9. decembra
2013 , ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady
2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) výroby chlóru a zásad
elektrolýzou soľného roztoku [oznámené pod číslom C(2013)
8589] Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 332, 11.12.2013, s. 34 – 48)
32013R0389
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 389/2013 z 2. mája 2013 , ktorým sa
zriaďuje register Únie podľa smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady
č. 280/2004/ES a č. 406/2009/ES a ktorým sa zrušujú nariadenia
Komisie (EÚ) č. 920/2010 a č. 1193/2011 Text s významom pre
EHP
(Ú. v. EÚ L 122, 3.5.2013, s. 1 – 59)
32013D0751
2013/751/EÚ: Rozhodnutie Komisie z 11. decembra 2013
o oznámení Litovskej republiky týkajúcom sa prechodného
národného programu uvedeného v článku 32 smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách
[oznámené pod číslom C(2013) 8636]
(Ú. v. EÚ L 334, 13.12.2013, s. 14 – 16)
32013D0807
2013/807/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 17. decembra
2013 , ktorým sa potvrdzujú alebo menia priemerné špecifické
emisie CO 2 a cieľové hodnoty špecifických emisií pre nové ľahké
úžitkové vozidlá za kalendárny rok 2012 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 510/2011 [oznámené pod
číslom C(2013) 9184]
(Ú. v. EÚ L 353, 28.12.2013, s. 64 – 73)
32013D0808
2013/808/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 18. decembra
2013 , ktorým sa určujú množstvové limity a prideľujú kvóty na
látky kontrolované podľa nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú
vrstvu, na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2014 [oznámené
pod číslom C(2013) 9205]
(Ú. v. EÚ L 353, 28.12.2013, s. 74 – 82)
32013R0525
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 z 21. mája 2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií
skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií na úrovni
členských štátov a Únie relevantných z hľadiska zmeny klímy a o
zrušení rozhodnutia č. 280/2004/ES Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 13 – 40)
Opravil 32013R0525R(01)
Zmenil 32014R0662
32013R0815
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 815/2013 z 27. augusta 2013 , ktorým
sa mení nariadenie (ES) č. 748/2009 o zozname prevádzkovateľov
lietadiel, ktorí vykonávali činnosť leteckej dopravy uvedenú
v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES
k 1. januáru 2006 alebo po tomto dátume, v ktorom sa každému
prevádzkovateľovi lietadiel určuje riadiaci členský štát, s cieľom
zohľadniť pristúpenie Chorvátska k Európskej únii Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 236, 4.9.2013, s. 1 – 188)
32013R1123
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1123/2013 z 8. novembra 2013
o určení práv používať medzinárodné kredity v zmysle smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES Text s významom
pre EHP
(Ú. v. EÚ L 299, 9.11.2013, s. 32 – 33)
Opravil 32013R1123R(01)
31
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
1.12.2014
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
SK
15.10 Životné prostredie
32014D0006
2014/6/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 9. januára 2014
o uznaní „schémy obnoviteľných naftových palív z hydrogenovaného rastlinného oleja (HVO) na overovanie súladu s kritériami
udržateľnosti biopalív podľa smernice o obnoviteľných zdrojoch
energie“ na účely preukazovania súladu s kritériami udržateľnosti
podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES
a 2009/28/ES
32014D0465
2014/465/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 16. júla 2014
o schválení účinného alternátora DENSO ako inovačnej technológie
na znižovanie emisií CO 2 z osobných automobilov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 a o zmene
vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2013/341/EÚ Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 210, 17.7.2014, s. 17 – 19)
(Ú. v. EÚ L 5, 10.1.2014, s. 3 – 4)
32014D0025
2014/25/EÚ: Rozhodnutie Komisie zo 17. januára 2014 , ktoré
sa týka oznámenia Slovenskej republiky o prechodnom národnom
programe podľa článku 32 smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách [oznámené pod
číslom C(2014) 59]
32014D0746
2014/746/EÚ: Rozhodnutie Komisie z 27. októbra 2014 , ktorým
sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES
určuje zoznam odvetví a pododvetví, ktoré sa považujú za odvetvia
a pododvetvia vystavené vysokému riziku úniku uhlíka medzi
rokmi 2015 až 2019 [oznámené pod číslom C(2014) 7809] Text
s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 16, 21.1.2014, s. 34 – 37)
(Ú. v. EÚ L 308, 29.10.2014, s. 114 – 124)
32014D0026
2014/26/EÚ: Rozhodnutie Komisie zo 17. januára 2014 , ktoré
sa týka oznámenia Slovinskej republiky o prechodnom národnom
programe podľa článku 32 smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách [oznámené pod
číslom C(2014) 60]
32014D0768
2014/768/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 30. októbra
2014 , ktorým sa stanovuje typ, formát a frekvencia informácií
o integrovaných technikách riadenia emisií uplatňovaných
v rafinériách minerálnych olejov a plynu, ktoré majú členské štáty
sprístupňovať podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady
2010/75/EÚ [oznámené pod číslom C(2014) 7517] Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 16, 21.1.2014, s. 38 – 40)
32014D0057
2014/57/EÚ: Rozhodnutie Komisie zo 4. februára 2014 o oznámení Maďarska týkajúcom sa prechodného národného programu
uvedeného v článku 32 smernice Európskeho parlamentu a Rady
2010/75/EÚ o priemyselných emisiách [oznámené pod číslom
C(2014) 502]
(Ú. v. EÚ L 36, 6.2.2014, s. 15 – 17)
32014D0128
2014/128/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 10. marca
2014 o schválení modulu stretávacieho svetla „E-Light“ s elektroluminiscenčnými (LED) diódami ako inovačnej technológie na
znižovanie emisií CO 2 z osobných automobilov podľa nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 Text s významom
pre EHP
(Ú. v. EÚ L 70, 11.3.2014, s. 30 – 34)
32014D0224
2014/224/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 16. apríla
2014 o prevode jednotiek prideleného množstva zmluvnej strane
Kjótskeho protokolu, ktorá je držiteľom účtu v registri Fínska
[oznámené pod číslo C(2014)2475]
(Ú. v. EÚ L 119, 23.4.2014, s. 75 – 77)
32014D0389
2014/389/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 23. júna 2014
o dodatočných historických emisiách z leteckej dopravy a dodatočných kvótach pre leteckú dopravu, ktoré je potrebné zohľadniť
vzhľadom na pristúpenie Chorvátska k Európskej únii Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 183, 24.6.2014, s. 135 – 137)
32
(Ú. v. EÚ L 315, 1.11.2014, s. 15 – 18)
32014D0769
2014/769/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 30. októbra
2014 , ktorým sa potvrdzujú alebo menia priemerné špecifické
emisie CO 2 a cieľové hodnoty špecifických emisií pre nové ľahké
úžitkové vozidlá za kalendárny rok 2013 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 510/2011 [oznámené pod
číslom C(2014) 7863]
(Ú. v. EÚ L 315, 1.11.2014, s. 19 – 29)
32014D0774
2014/774/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 31. októbra
2014 , ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch určujú
referenčné hodnoty na obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2017 pre každého výrobcu alebo dovozcu, ktorý nahlásil
uvedenie fluórovaných uhľovodíkov na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 [oznámené pod
číslom C(2014) 7920]
(Ú. v. EÚ L 318, 5.11.2014, s. 28 – 33)
32014D0806
2014/806/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 18. novembra
2014 o schválení solárnej strechy na nabíjanie akumulátora Webasto ako inovačnej technológie na znižovanie emisií CO 2 z osobných automobilov podľa nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 443/2009 Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 332, 19.11.2014, s. 34 – 40)
1.12.2014
SK
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
15.10 Životné prostredie
32014L0094
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá Text
s významom pre EHP
31973L0350
Smernica Komisie zo 7. novembra 1973, ktorá prispôsobuje
technickému pokroku smernicu Rady zo 6. februára 1970 o prípustnej hladine zvuku a výfukového systému motorových vozidiel
(Ú. v. EÚ L 307, 28.10.2014, s. 1 – 20)
(Ú. v. ES L 321, 22.11.1973, s. 33 – 36) (ES -13 V002 , s. 10)
Začlenil 21994A0103(52)
Pozri 32014R0540
32014R0427
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 427/2014 z 25. apríla
2014 , ktorým sa stanovuje postup schvaľovania a certifikácie inovačných technológií na znižovanie emisií CO 2 z ľahkých
úžitkových vozidiel podľa nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 510/2011 Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 125, 26.4.2014, s. 57 – 63)
Opravil 32014R0427R(01)
32014R0517
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 zo
16. apríla 2014 o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorým sa
zrušuje nariadenie (ES) č. 842/2006 Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 195 – 230)
Opravil 32014R0517R(01)
Opravil 32014R0517R(02)
Opravil 32014R0517R(03)
Opravil 32014R0517R(04)
32014R0666
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 666/2014 z 12. marca
2014 , ktorým sa stanovujú základné požiadavky týkajúce sa inventarizačného systému Únie a zohľadňujú zmeny v potenciáloch
globálneho otepľovania a medzinárodne dohodnutých usmerneniach o inventúrach podľa nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 525/2013 Text s významom pre EHP
31976A0252
76/252/EEC: Commission Opinion of 16 February 1976 addressed
to the Government of the Kingdom of the Netherlands on a draft
law to protect the environment against nuisance by noise /* Nie je
k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 50, 26.2.1976, s. 26 – 27)
31984L0372
Smernica Komisie z 3. júla 1984, ktorou sa prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady 70/157/EHS o aproximácii právnych
predpisov členských štátov o prípustnej hladine hluku a o výfukových systémoch motorových vozidiel
(Ú. v. ES L 196, 26.7.1984, s. 47 – 49) (ES -13 V007 , s. 185)
Začlenil 21994A0103(52)
Pozri 32014R0540
31984L0424
Smernica Rady z 3. septembra 1984, ktorou sa mení a dopĺňa
smernica 70/157/EHS o aproximácii právnych predpisov členských
štátov o prípustnej hladine hluku a o výfukových systémoch motorových vozidiel
(Ú. v. ES L 238, 6.9.1984, s. 31 – 33) (ES -13 V007 , s. 191)
Začlenil 21994A0103(52)
Pozri 32014R0540
(Ú. v. EÚ L 179, 19.6.2014, s. 26 – 30)
32014R0749
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 749/2014 z 30. júna
2014 o štruktúre, formáte, postupoch predkladania a preverovaní
informácií nahlásených členskými štátmi podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013
(Ú. v. EÚ L 203, 11.7.2014, s. 23 – 90)
32014R1191
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1191/2014 z 30. októbra
2014 , ktorým sa určuje formát a spôsob nahlasovania informácií
podľa článku 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch
31989L0629
Smernica Rady zo 4. decembra 1989 o obmedzení emisií hluku
civilných podzvukových lietadiel
(Ú. v. ES L 363, 13.12.1989, s. 27 – 29) (ES -07 V001 , s. 284)
Začlenil 21994A0103(52)
31992L0097
Smernica Rady 92/97/EHS z 10. novembra 1992, ktorou sa mení
a dopĺňa smernica 70/157/EHS o aproximácii právnych predpisov
členských štátov o prípustnej hladine hluku a o výfukových systémoch motorových vozidiel
(Ú. v. ES L 371, 19.12.1992, s. 1 – 31) (ES -13 V011 , s. 225)
Pozri 32014R0540
(Ú. v. EÚ L 318, 5.11.2014, s. 5 – 20)
15.10.20.40 Prevencia hlukového znečistenia
31970L0157
Smernica Rady zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych
predpisov členských štátov o prípustnej hladine hluku a o výfukových systémoch motorových vozidiel
(Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 16 – 20) (ES -13 V001 , s. 59)
Konsolidované znenie 01970L0157-20130701
Pozri 32014R0540
31996L0020
Smernica Komisie 96/20/ES z 27. marca 1996, ktorou sa prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady 70/157/EHS
o aproximácii právnych predpisov členských štátov o prípustnej
hladine hluku a o výfukových systémoch motorových vozidielText
s významom pre EHP.
(Ú. v. ES L 92, 13.4.1996, s. 23 – 35) (ES -13 V015 , s. 468)
Pozri 32014R0540
33
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
1.12.2014
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
SK
15.10 Životné prostredie
32000L0014
Smernica 2000/14/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. mája 2000 týkajúca sa aproximácie právnych predpisov členských
štátov vzhľadom na emisiu hluku v prostredí pochádzajúcu
zo zariadení používaných vo voľnom priestranstve
15.10.20.50 Chemikálie, priemyselné riziká a
biotechnológia
(Ú. v. ES L 162, 3.7.2000, s. 1 – 78) (ES -13 V25 , s. 287)
Konsolidované znenie 02000L0014-20090420
31978Y0607(01)
Council Resolution of 30 May 1978 on fluorocarbons in the environment /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
32002L0030
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/30/ES z 26. marca
2002 o pravidlách a postupoch zavedenia prevádzkových
obmedzení podmienených hlukom na letiskách spoločenstvaText
s významom pre EHP.
31979H0003
79/3/EEC: Council Recommendation of 19 December 1978 to
the Member States regarding methods of evaluating the cost of
pollution control to industry /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 85, 28.3.2002, s. 40 – 46) (ES -07 V006 , s. 96)
Konsolidované znenie 02002L0030-20081211
Pozri 32014R0598
32002L0049
Smernica 2002/49/EC európskeho parlamentu a rady z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho
hluku
(Ú. v. ES L 189, 18.7.2002, s. 12 – 25) (ES -15 V07 , s. 101)
Konsolidované znenie 02002L0049-20081211
32003H0613
Commission Recommendation of 6 August 2003 concerning the
guidelines on the revised interim computation methods for industrial noise, aircraft noise, road traffic noise and railway noise, and
related emission data (Text with EEA relevance) (notified under
document number C(2003) 2807) /* Nie je k dispozícii v slovenčine
*/
(Ú. v. EÚ L 212, 22.8.2003, s. 49 – 64)
32006L0093
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/93/ES z 12. decembra 2006 o regulácii prevádzky lietadiel podľa časti II kapitoly
3 zväzku I prílohy 16 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom
letectve, druhé vydanie (1988) (kodifikované znenie) (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 374, 27.12.2006, s. 1 – 4)
32014R0540
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 540/2014 zo
16. apríla 2014 o hladine zvuku motorových vozidiel
a o náhradných systémoch tlmenia hluku a zmene smernice
2007/46/ES a o zrušení smernice 70/157/EHS Text s významom
pre EHP
(Ú. v. ES C 133, 7.6.1978, s. 1 – 2)
(Ú. v. ES L 5, 9.1.1979, s. 28 – 30)
31980D0372
80/372/EEC: Council Decision of 26 March 1980 concerning
chlorofluorocarbons in the environment /* Nie je k dispozícii v
slovenčine */
(Ú. v. ES L 90, 3.4.1980, s. 45 – 45)
31982D0795
82/795/EEC: Council Decision of 15 November 1982 on the
consolidation of precautionary measures concerning chlorofluorocarbons in the environment /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 329, 25.11.1982, s. 29 – 30)
31985D0071
Rozhodnutie Komisie z 21. decembra 1984, ktoré sa týka zoznamu
chemických látok avizovaných v súlade so smernicou Rady
67/548/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov
a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok
(Ú. v. ES L 30, 2.2.1985, s. 33 – 34) (ES -13 V008 , s. 5)
31988Y0204(03)
Council Resolution of 25 January 1988 on a Community action
programme to combat environmental pollution by cadmium /*
Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 30, 4.2.1988, s. 1 – 1)
31988Y0629(01)
Council Resolution of 16 June 1988 concerning export from and
import into the Community of certain dangerous chemicals /* Nie
je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 170, 29.6.1988, s. 1 – 1)
(Ú. v. EÚ L 158, 27.5.2014, s. 131 – 195)
32014R0598
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 598/2014 zo
16. apríla 2014 o pravidlách a postupoch zavádzania prevádzkových obmedzení súvisiacich s hlukom na letiskách Únie
v rámci vyváženého prístupu, ktorým sa zrušuje smernica
2002/30/ES
(Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 65 – 78)
31989D0569
Rozhodnutie Rady z 28. júla 1989, ktorým Európske hospodárske
spoločenstvo uznáva rozhodnutie/odporúčanie OECD o súlade
so zásadami správnej laboratórnej praxe
(Ú. v. ES L 315, 28.10.1989, s. 1 – 32) (ES -11 V17 , s. 8)
31989Y1026(01)
Council Resolution of 16 October 1989 on guidelines to reduce
technological and natural hazards /* Nie je k dispozícii v slovenčine
*/
(Ú. v. ES C 273, 26.10.1989, s. 1 – 2)
34
1.12.2014
SK
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
15.10 Životné prostredie
31991D0274
91/274/EEC: Commission Decision of 21 May 1991 concerning
a list of Community legislation referred to in Article 10 of Council
Directive 90/220/EEC /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 135, 30.5.1991, s. 56 – 56)
31994D0385
Rozhodnutie Komisie z 8. júna 1994 o uvádzaní výrobku pozostávajúceho z geneticky modifikovaného organizmu, semien tabaku
odrody ITB 1000 OX odolných voči herbicídom podľa článku 13
smernice Rady 90/220/EHS na trh
(Ú. v. ES L 176, 9.7.1994, s. 23 – 24) (ES -03 V16 , s. 236)
31991D0448
Rozhodnutie Komisie z 29. júla 1991, ktoré sa týka usmernenia
pre klasifikáciu podľa článku 4 smernice 90/219/EHS 91/448/EHS
(Ú. v. ES L 239, 28.8.1991, s. 23 – 26) (ES -15 V02 , s. 56)
Konsolidované znenie 01991D0448-19960209
31991D0596
91/596/EEC: Council Decision of 4 November 1991 concerning
the Summary Notification Information Format referred to in Article
9 of Directive 90/220/EEC on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms /* Nie je k dispozícii
v slovenčine */
(Ú. v. ES L 322, 23.11.1991, s. 1 – 16)
31991L0692
Smernica Rady z 23. decembra 1991, ktorá štandardizuje a racionalizuje správy o vykonávaní určitých smerníc, ktoré súvisia so životným prostredím
(Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 48 – 54) (ES -05 V02 , s. 10)
Konsolidované znenie 01991L0692-20031120
31992D0146
92/146/EEC: Commission Decision of 11 February 1992 concerning the summary notification information format referred to in
Article 12 of Council Directive 90/220/EEC /* Nie je k dispozícii
v slovenčine */
(Ú. v. ES L 60, 5.3.1992, s. 19 – 30)
31993D0572
Rozhodnutie Komisie z 19. októbra 1993 o uvedení na trh
výrobkov obsahujúcich geneticky modifikované organizmy
v súlade s článkom 13 smernice Rady 90/220/EHS
(Ú. v. ES L 276, 9.11.1993, s. 16 – 17) (ES -15 V02 , s. 348)
31993D0584
Rozhodnutie Komisie z 22. októbra 1993 o stanovení kritérií pre
zjednodušené postupy pri zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných rastlín do životného prostredia podľa článku 6 ods. 5
smernice Rady 90/220/EHS
(Ú. v. ES L 279, 12.11.1993, s. 42 – 43) (ES -15 V02 , s. 350)
31993L0072
Smernica Komisie 93/72/EHS z 1. septembra 1993, ktorou sa po
devätnástykrát prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady
67/548/EHS o aproximácii zákonov, iných predpisov a správnych
opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania
nebezpečných látok
(Ú. v. ES L 258, 16.10.1993, s. 29 – 30) (ES -13 V012 , s. 242)
31994D0505
Rozhodnutie Komisie z 18. júla 1994, ktorým sa na základe článku
13 smernice Rady 90/220/EHS mení a dopĺňa rozhodnutie
z 18. decembra 1992 týkajúce sa uvedenia vakcíny Nobi-Porvac
Aujeszky live (gI—, tk—) obsahujúcej geneticky modifikované
organizmy na trh
(Ú. v. ES L 203, 6.8.1994, s. 22 – 23) (ES -15 V02 , s. 381)
31994D0730
94/730/EC: Commission Decision of 4 November 1994 establishing simplified procedures concerning the deliberate release into
the environment of genetically modified plants pursuant to Article
6.5 of Council Directive 90/220/EEC (Only the Spanish, Danish,
German, English, French, Italian, Dutch, and Portuguese texts are
authentic) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 292, 12.11.1994, s. 31 – 34)
31994D0783
94/783/EC: Commission Decision of 14 September 1994 concerning the prohibition of PCP notified by the Federal Republic of
Germany (Only the German text is authentic) /* Nie je k dispozícii
v slovenčine */
(Ú. v. ES L 316, 9.12.1994, s. 43 – 48)
31994R1179
Nariadenie Komisie (ES) č. 1179/94 z 25. mája 1994 o prvom
zozname prioritných látok v zmysle nariadenia Rady (EHS)
č. 793/93
(Ú. v. ES L 131, 26.5.1994, s. 3 – 4) (ES -15 V02 , s. 358)
31995R2268*
Nariadenie Komisie (ES) č. 2268/95 z 27. septembra 1995
o druhom zozname prioritných látok v zmysle nariadenia Rady
(EHS) č. 793/93
(Ú. v. ES L 231, 28.9.1995, s. 18 – 19) (ES -15 V03 , s. 48)
Opravil 31995R2268R(01)
31996D0158
Rozhodnutie Komisie zo 6. februára 1996 o uvedení na trh produktu pozostávajúceho z geneticky modifikovaného organizmu,
hybridných semien repky olejnej (Brassica napus L. oleifera Metzq.
MS1Bn x RF1Bn) odolných voči herbicídu podľa smernice Rady
90/220/EHSText s významom pre EHP
(Ú. v. ES L 37, 15.2.1996, s. 30 – 31) (ES -03 V18 , s. 447)
31996D0211
96/211/EC: Commission Decision of 26 February 1996 concerning
the prohibition of pentachlorophenol (PCP) notified by Denmark
(Only the Danish text is authentic) (Text with EEA relevance) /*
Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 68, 19.3.1996, s. 32 – 40)
35
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
1.12.2014
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
SK
15.10 Životné prostredie
31996D0424
Rozhodnutie Komisie z 20. mája 1996 o umiestnení geneticky
modifikovanej samčej sterilnej cigórie (Cichorium intybus L.) s čiastočnou odolnosťou voči herbicídu glufosinate ammonium na
trh podľa smernice Rady 90/220/EHSText s významom pre EHP
31998D0291
Rozhodnutie Komisie z 22. apríla 1998 o uvedení na trh geneticky
modifikovanej jarnej repky olejnej (Brassica napus L. spp. oleifera)
podľa smernice Rady 90/220/EHSText s významom pre EHP
(Ú. v. ES L 131, 5.5.1998, s. 26 – 27) (ES -03 V23 , s. 71)
(Ú. v. ES L 175, 13.7.1996, s. 25 – 26) (ES -03 V19 , s. 261)
31996L0082
Smernica Rady 96/82/ES z 9. decembra 1996 o kontrole
nebezpečenstiev veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných
látok
(Ú. v. ES L 10, 14.1.1997, s. 13 – 33) (ES -05 V02 , s. 410)
Konsolidované znenie 01996L0082-20120813
31997D0098
Rozhodnutie Komisie z 23. januára 1997 o uvedení na trh geneticky modifikovanej kukurice (Zea mays L.) s kombinovanou
modifikáciou pre insekticidálne vlastnosti, ktoré jej prepožičiava
gén Bt-endotoxín, a so zvýšenou odolnosťou proti herbicídu glufosinát amónny v súlade so smernicou Rady 90/220/EHSText
s významom pre EHP.
(Ú. v. ES L 31, 1.2.1997, s. 69 – 70) (ES -15 V03 , s. 114)
31997D0392
Rozhodnutie Komisie zo 6. júna 1997 o uvedení na trh geneticky
modifikovanej repky olejnej (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1,
RF1) v súlade so smernicou Rady 90/220/EHSText s významom
pre EHP.
(Ú. v. ES L 164, 21.6.1997, s. 38 – 39) (ES -15 V03 , s. 328)
31997D0393
Rozhodnutie Komisie zo 6. júna 1997 o uvedení na trh geneticky
modifikovanej repky olejnej (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1,
RF2) v súlade so smernicou 90/220/EHSText s významom pre
EHP.
(Ú. v. ES L 164, 21.6.1997, s. 40 – 41) (ES -15 V03 , s. 330)
31997D0549
Rozhodnutie Komisie zo 14. júla 1997 o uvedení na trh testu T102 (Streptococcus thermophilus T102) v súlade so smernicou
Rady 90/220/EHSText s významom pre EHP.
(Ú. v. ES L 225, 15.8.1997, s. 34 – 34) (ES -15 V03 , s. 354)
31997R0142
Nariadenie komisie (ES) č. 142/97 z 27. januára 1997 o poskytovaní informácií o niektorých existujúcich látkach, ako sa predpokladá v nariadení Rady (EHS) č. 793/93Text s významom pre EHP.
(Ú. v. ES L 25, 28.1.1997, s. 11 – 12) (ES -15 V03 , s. 110)
31997R0143
Nariadenie Komisie (ES) č. 143/97 z 27. januára 1997 o treťom
zozname prioritných látok, ako sa predpokladá v nariadení Rady
(EHS) č. 793/93Text s významom pre EHP.
(Ú. v. ES L 25, 28.1.1997, s. 13 – 14) (ES -15 V03 , s. 112)
31998D0292
Rozhodnutie Komisie z 22. apríla 1998 o uvádzaní geneticky
modifikovanej kukurice (Zea mays L. línia Bt-11) na trh podľa
smernice Rady 90/220/EHSText s významom pre EHP
(Ú. v. ES L 131, 5.5.1998, s. 28 – 29) (ES -03 V23 , s. 73)
31998D0293
Rozhodnutie Komisie z 22. apríla 1998 o uvádzaní geneticky
modifikovanej kukurice (Zea mays L. T25) na trh podľa smernice
Rady 90/220/EHSText s významom pre EHP
(Ú. v. ES L 131, 5.5.1998, s. 30 – 31) (ES -03 V23 , s. 75)
31998D0294
Rozhodnutie Komisie z 22. apríla 1998 o uvádzaní geneticky
modifikovanej kukurice (Zea mays L. línia MON 810) na trh podľa
smernice Rady 90/220/EHSText s významom pre EHP
(Ú. v. ES L 131, 5.5.1998, s. 32 – 33) (ES -03 V23 , s. 77)
31998D0433
Rozhodnutie Komisie z 26. júna 1998 o zosúladených kritériách
pre povoľovanie výnimiek podľa článku 9 smernice Rady
96/82/ES o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok (oznámené ako dokument číslo
C(1998) 1758) (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. ES L 192, 8.7.1998, s. 19 – 20) (ES -05 V03 , s. 305)
Pozri 32012L0018
31998H0480
98/480/EC: Commission Recommendation of 22 July 1998 concerning good environmental practice for household laundry detergents (notified under document number C(1998) 2163) /* Nie je
k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 215, 1.8.1998, s. 73 – 75)
31999D0314
Rozhodnutie Komisie z 9. apríla 1999 týkajúce sa dotazníka, ktorý
sa vzťahuje na smernicu Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečenstiev
veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok (oznámené
pod spisovým číslom C (1999) 856) (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. ES L 120, 8.5.1999, s. 43 – 45) (ES -05 V03 , s. 347)
31999D0831
1999/831/EC: Commission Decision of 26 October 1999 concerning the national provisions notified by the Kingdom of the
Netherlands concerning the limitations of the marketing and use
of pentachlorophenol (PCP) (notified under document number
C(1999) 3419) (Text with EEA relevance) (Only the Dutch text is
authentic) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 329, 22.12.1999, s. 15 – 24)
36
1.12.2014
SK
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
15.10 Životné prostredie
31999D0832
1999/832/EC: Commission Decision of 26 October 1999 concerning the national provisions notified by the Kingdom of the
Netherlands concerning the limitations of the marketing and use
of creosote (notified under document number C(1999) 3424) (Text
with EEA relevance) (Only the Dutch text is authentic) /* Nie je k
dispozícii v slovenčine */
32000D0608
Rozhodnutie Komisie z 27. septembra 2000 o pokynoch na hodnotenie rizík uvedených v prílohe III smernice 90/219/EHS
o obmedzenom použití geneticky modifikovaných mikroorganizmov (oznámené pod číslom dokumentu C(2000) 2736)Text
s významom pre EHP.
(Ú. v. ES L 258, 12.10.2000, s. 43 – 48) (ES -15 V05 , s. 218)
(Ú. v. ES L 329, 22.12.1999, s. 25 – 42)
31999D0833
1999/833/EC: Commission Decision of 26 October 1999 on the
national provisions notified by the Federal Republic of Germany
concerning the limitations of the marketing and use of creosote
(notified under document number C(1999) 3425) (Text with EEA
relevance) (Only the German text is authentic /* Nie je k dispozícii
v slovenčine */
(Ú. v. ES L 329, 22.12.1999, s. 43 – 62)
31999D0834
1999/834/EC: Commission Decision of 26 October 1999 on the
national provisions notified by the Kingdom of Sweden concerning
the limitation to the placing on the market and use of creosote
(notified under document number C(1999) 3426) (Text with EEA
relevance) (Only the Swedish text is authentic /* Nie je k dispozícii
v slovenčine */
(Ú. v. ES L 329, 22.12.1999, s. 63 – 81)
31999D0835
1999/835/EC: Commission Decision of 26 October 1999 on the
national provisions notified by the Kingdom of Denmark concerning the limitation to the placing on the market and use of creosote
(notified under document number C(1999) 3427) (Text with EEA
relevance) (Only the Danish text is authentic) /* Nie je k dispozícii
v slovenčine */
(Ú. v. ES L 329, 22.12.1999, s. 82 – 99)
31999H0721
1999/721/EC: Commission recommendation of 12 October 1999
on the results of the risk evaluation and on the risk reduction
strategies for the substances: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol; 2-(2methoxyethoxy)ethanol; Alkanes, C10-13, chloro; Benzene, C1013-alkyl derivs. (notified under document number C(1999) 3232)
(Text with EEA relevance) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 292, 13.11.1999, s. 42 – 51)
31999Y1012(01)
Report on the application in the Member States of Council Directive
82/501/EEC of 24 June 1982 on the major-accident hazards of
certain industrial activities for the period 1994-96 /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 291, 12.10.1999, s. 1 – 48)
32000D0509
2000/509/EC: Commission Decision of 25 July 2000 concerning
the draft national provisions notified by the Kingdom of Belgium
concerning the limitations of the marketing and use of organostannic compounds (notified under document number C(2000) 2016)
(Text with EEA relevance) (Only the French and Dutch texts are
authentic) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
32001D0570
2001/570/EC: Commission Decision of 13 July 2001 on draft
national provisions notified by the Federal Republic of Germany
on limitations on the marketing and use of organostannic compounds (Text with EEA relevance) (notified under document
number C(2001) 1912) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 202, 27.7.2001, s. 37 – 45)
32001D0599
2001/599/EC: Commission Decision of 13 July 2001 concerning
draft national provisions notified by the Kingdom of the Netherlands on limitations on the marketing and use of creosote (Text
with EEA relevance) (notified under document number C(2001)
1911) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 210, 3.8.2001, s. 46 – 50)
32001D2455
Rozhodnutie č. 2455/2001/ES Európskeho parlamentu a Rady
z 20. novembra 2001, ktorým sa ustanovuje zoznam prioritných
látok v oblasti vodnej politiky a ktorým sa mení a dopĺňa smernica
2000/60/ESText s významom pre EHP.
(Ú. v. ES L 331, 15.12.2001, s. 1 – 5) (ES -15 V06 , s. 358)
32001H0194
Commission Recommendation of 5 March 2001 on the results of
the risk evaluation and the risk reduction strategies for the substances: diphenylether/pentabromo derivative and cumene (Text
with EEA relevance) (notified under document number C(2001)
439) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 69, 10.3.2001, s. 30 – 36)
32001L0018
Smernica 2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady
90/220/EHS
(Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1 – 39) (ES -15 V06 , s. 77)
Konsolidované znenie 02001L0018-20080321
32002D0059
2002/59/EC: Commission Decision of 23 January 2002 concerning
draft national provisions notified by the Kingdom of the Netherlands under Article 95(5) of the EC Treaty on limitations on the
marketing and use of creosote-treated wood (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 97) /* Nie je k
dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 23, 25.1.2002, s. 37 – 47)
(Ú. v. ES L 205, 12.8.2000, s. 7 – 12)
37
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
1.12.2014
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
SK
15.10 Životné prostredie
32002D0227
Rozhodnutie Komisie z 13. marca 2002 o potvrdení zriadenia
izraelského systému monitorovania správnej laboratórnej praxe
(DLP) a jeho uspokojivého uvedenia do činnosti
(Ú. v. ES L 75, 16.3.2002, s. 67 – 67) (ES -11 V41 , s. 49)
32002D0228
Rozhodnutie Komisie zo 14. marca 2002 o uznávaní piatich
izraelských skúšobní spĺňajúcich požiadavky správnej laboratórnej
praxe (SLP) v oblastiach ich odbornej spôsobilosti
(Ú. v. ES L 75, 16.3.2002, s. 68 – 69) (ES -11 V41 , s. 50)
32002D0605
Rozhodnutie Komisie zo 17. júla 2002 o dotazníku týkajúcom sa
smernice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečenstiev veľkých
havárií s prítomnosťou nebezpečných látok (oznámené dokumentom číslo C(2002) 2656)
(Ú. v. ES L 195, 24.7.2002, s. 74 – 80) (ES -05 V04 , s. 248)
32002D0812
Rozhodnutie rady z 3. októbra 2002, ktorým sa podľa smernice
2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady zavádza súhrnný
ohlasovací informačný formát na hlásenia týkajúce sa zámerného
uvoľňovania geneticky modifikovaných organizmov na iné účely,
ako je uvádzanie na trh
(Ú. v. ES L 280, 18.10.2002, s. 37 – 61) (ES -15 V07 , s. 198)
32002D0813
Rozhodnutie Rady z 3. októbra 2002, ktorým sa podľa smernice
2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady zavádza súhrnný
ohlasovací informačný formát na hlásenia týkajúce sa zámerného
uvoľňovania geneticky modifikovaných organizmov na iné účely,
ako je uvádzanie na trh
(Ú. v. ES L 280, 18.10.2002, s. 62 – 83) (ES -15 V07 , s. 223)
Konsolidované znenie 02002D0813-20070101
32002D0884
2002/884/EC: Commission Decision of 31 October 2002 concerning national provisions on restrictions on the marketing and use
of creosote-treated wood notified by the Netherlands under Article
95(4) and (5) of the EC Treaty (Text with EEA relevance) (notified
under document number C(2002) 4116) /* Nie je k dispozícii v
slovenčine */
(Ú. v. ES L 308, 9.11.2002, s. 30 – 43)
32003D0508
Rozhodnutie Komisie zo 7. júla 2003, ktorým sa prijímajú
rozhodnutia spoločenstva o dovoze pre niektoré chemikálie podľa
nariadenia (ES) č. 304/2003 Európskeho parlamentu a Rady
a ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2000/657/ES
a 2001/852/ESText s významom pre EHP.
(Ú. v. EÚ L 174, 12.7.2003, s. 10 – 39) (ES -11 V47 , s. 142)
Konsolidované znenie 02003D0508-20130701
32003D0701
Komisia Rozhodnutie Komisie z 29. septembra 2003, ktorým sa
podľa smernice 2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady ustanovuje formát na predkladanie výsledkov zámerného uvoľňovania geneticky modifikovaných vyšších rastlín na iné účely ako je
uvedenie na trh (oznámené pod číslom dokumentu C(2003)
3405)Text s významom pre EHP.
(Ú. v. EÚ L 254, 8.10.2003, s. 21 – 28) (ES -15 V07 , s. 617)
32003D0829
2003/829/EC: Commission Decision of 25 November 2003 concerning national provisions on the use of azodyes notified by
Germany under Article 95(4) of the EC Treaty (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2003) 4356) /* Nie
je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. EÚ L 311, 27.11.2003, s. 46 – 52)
32003R1946
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1946/2003
z 15. júla 2003 o cezhraničnom pohybe geneticky modifikovaných
organizmovText s významom pre EHP.
(Ú. v. EÚ L 287, 5.11.2003, s. 1 – 10) (ES -15 V07 , s. 650)
32004D0204
Rozhodnutie Komisie z 23. februára 2004, ktorým sa ustanovujú
podrobné opatrenia pre prevádzku registrov pre zaznamenávanie
informácií o genetických modifikáciách v GMO ustanovených
v smernici 2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady [oznámené
pod číslom dokumentu C(2004) 540]Text s významom pre EHP.
(Ú. v. EÚ L 65, 3.3.2004, s. 20 – 22) (ES -15 V08 , s. 192)
32004D0382
Rozhodnutie Komisie z 26. apríla 2004, ktorým sa prijímajú
rozhodnutia Spoločenstva o dovoze určitých chemikálií podľa
nariadenia (ES) č. 304/2003 Európskeho parlamentu a RadyText
s významom pre EHP.
(Ú. v. EÚ L 144, 30.4.2004, s. 13 – 34) (ES -11 V51 , s. 211)
Opravil 32004D0382R(01)
Zmenil 32009D0966
Zmenil 32013R0519
32004D0643
2004/643/ES: Rozhodnutie Komisie z 19. júla 2004 o uvedení na
trh, v súlade s nariadením 2001/18/ES Európskeho parlamentu a
Rady, kukuričného výrobku (Zea mays L. NK603) geneticky
modifikovaného pre odolnosť voči glyfosátu (oznámené pod číslom K(2004) 2761)(Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 295, 18.9.2004, s. 35 – 37)
32004L0009
Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/9/ES
z 11. februára 2004, o inšpekcii a overovaní správnej laboratórnej
praxe (SLP) (Kodifikovaná verzia)Text s významom pre EHP.
(Ú. v. EÚ L 50, 20.2.2004, s. 28 – 43) (ES -15 V08 , s. 65)
Konsolidované znenie 02004L0009-20090420
38
1.12.2014
SK
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
15.10 Životné prostredie
32004L0010
Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/10/ES
z 11. februára 2004, o zosúlaďovaní zákonov, predpisov
a správnych opatrení uplatňovaných na zásady správnej laboratórnej praxe a overovanie ich uplatňovania pri testoch
chemických látok (uzákonená verzia)Text s významom pre EHP.
(Ú. v. EÚ L 50, 20.2.2004, s. 44 – 59) (ES -15 V08 , s. 82)
Konsolidované znenie 02004L0010-20090420
32004R0648
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004
z 31. marca 2004 o detergentochText s významom pre EHP.
(Ú. v. EÚ L 104, 8.4.2004, s. 1 – 35) (ES -13 V34 , s. 48)
Konsolidované znenie 02004R0648-20120419
32004R0850
Nariadenie (ES) č. 850/2004 Európskeho parlamentu a Rady
z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich
látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS
(Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 7 – 49) (ES -15 V08 , s. 465)
Konsolidované znenie 02004R0850-20120710
32005D0608
2005/608/ES: Rozhodnutie Komisie z 8. augusta 2005 o uvedení
kukuričného produktu (Zea mays L., línia MON 863), ktorý je v
dôsledku genetickej modifikácie odolný voči kukuričiarovi koreňovému, na trh v súlade so smernicou Európskeho parlamentu
a Rady 2001/18/ES [oznámené pod číslom K(2005) 2950] (Text
s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 207, 10.8.2005, s. 17 – 19)
32005D0772
2005/772/ES: Rozhodnutie Komisie z 3. novembra 2005, ktorým
sa v súlade so smernicou Európskeho Parlamentu a Rady
2001/18/ES uvádza na trh produkt kukurice (Zea mays L., línia
1507) geneticky modifikovanej na odolnosť proti určitým škodcom
z radu Lepidoptera a toleranciu na herbicíd glyfosinát amónny
[oznámené pod číslom K(2005) 4192]
(Ú. v. EÚ L 291, 5.11.2005, s. 42 – 44)
32006D0047
2006/47/ES: Rozhodnutie Komisie zo 16. januára 2006 , ktorým
sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady
2001/18/ES uvádza na trh produkt kukurice ( Zea mays L., hybrid
MON 863 × MON 810) geneticky modifikovanej na odolnosť
proti kukuričiarovi koreňovému a určitým škodcom z radu Lepidoptera [oznámené pod číslom K(2005) 5980]
(Ú. v. EÚ L 26, 31.1.2006, s. 17 – 19)
32006D0730
2006/730/ES: Rozhodnutie Rady z 25. septembra 2006
o schválení v mene Európskeho spoločenstva Rotterdamského
dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom
schválení na niektoré nebezpečné chemické látky a pesticídy
v medzinárodnom obchode
32006R1907
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej
chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES
a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie
(ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES
(Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1 – 851)
Konsolidované znenie 02006R1907-20140822
32007D0232
2007/232/ES: Rozhodnutie Komisie z 26. marca 2007 o uvedení
produktov repky olejnej ( Brassica napus L., línie Ms8, Rf3
a Ms8xRf3) geneticky modifikovaných na účely tolerancie voči
herbicídu na báze glufozinátu amónneho na trh v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES [oznámené
pod číslom K(2007) 1234]
(Ú. v. EÚ L 100, 17.4.2007, s. 20 – 24)
32007D0364
2007/364/ES: Rozhodnutie Komisie z 23. mája 2007 , ktorým sa
v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES
uvádza na trh klinček ( Dianthus caryophyllus L., línia 123.2.38)
s geneticky modifikovanou farbou kvetu [oznámené pod číslom
K(2007) 2120] (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 138, 30.5.2007, s. 50 – 52)
32007D0639
2007/639/ES: Rozhodnutie Komisie z 2. októbra 2007 , ktorým
sa stanovuje spoločný formát predkladania údajov a informácií
v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 850/2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach
[oznámené pod číslom K(2007) 4409]
(Ú. v. EÚ L 258, 4.10.2007, s. 39 – 43)
32007R1238*
Nariadenie Komisie (ES) č. 1238/2007 z 23. októbra 2007 ,
ktorým sa stanovujú pravidlá kvalifikácií členov odvolacej rady
Európskej chemickej agentúry
(Ú. v. EÚ L 280, 24.10.2007, s. 10 – 10)
Opravil 32007R1238R(01)
32008D0062
2008/62/ES: Rozhodnutie Komisie z 12. októbra 2007 týkajúce
sa článkov 111 a 172 poľského návrhu zákona o geneticky modifikovaných organizmoch, oznámených Poľskou republikou podľa
článku 95 ods. 5 Zmluvy o ES, ktoré sú odchýlkami od ustanovení
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES o zámernom
uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného
prostredia [oznámené pod číslom K(2007) 4697] (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 16, 19.1.2008, s. 17 – 25)
(Ú. v. EÚ L 299, 28.10.2006, s. 23 – 25)
Opravil 32006D0730R(01)
39
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
1.12.2014
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
SK
15.10 Životné prostredie
32008D0409
2008/409/ES: Rozhodnutie Komisie zo 17. apríla 2008 o
prideľovaní množstiev kontrolovaných látok, ktoré sú v
Spoločenstve v roku 2008 povolené na základné použitie podľa
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000
[oznámené pod číslom K(2008) 1403] (Text s významom pre EHP)
32008H0472
Odporúčanie Komisie z 30. mája 2008 o opatreniach na zníženie
rizík pre tieto látky: (oxiranylmetyl)(trimetyl)amónium-chlorid
(EPTAC), (3-chlór-2-hydroxypropyl)trimetylamónium-chlorid
(CHPTAC) a hexachlórcyklopentadién [oznámené pod číslom
K(2008) 2316] (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 144, 4.6.2008, s. 55 – 68)
(Ú. v. EÚ L 162, 21.6.2008, s. 37 – 38)
32008D0410
2008/410/ES: Rozhodnutie Komisie z 30. apríla 2008 o prideľovaní dovozných kvót na kontrolované látky na obdobie od
1. januára do 31. decembra 2008 podľa nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 [oznámené pod číslom
K(2008) 1639]
32008R0340
Nariadenie Komisie (ES) č. 340/2008 zo 16. apríla 2008 o
poplatkoch Európskej chemickej agentúre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii,
hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) (Text
s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 144, 4.6.2008, s. 69 – 76)
(Ú. v. EÚ L 107, 17.4.2008, s. 6 – 25)
Zmenil 32013R0254
Opravil 32014R0211
32008D0495
2008/495/ES: Rozhodnutie Komisie zo 7. mája 2008 o dočasnom
zákaze používania a predaja geneticky modifikovanej kukurice (
Zea mays L. línia MON810) v Rakúsku podľa smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2001/18/ES [oznámené pod číslom K(2008)
1718] (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 172, 2.7.2008, s. 25 – 27)
32008H0098
Odporúčanie Komisie zo 6. decembra 2007 o opatreniach na
zníženie rizík pre tieto látky: piperazín; cyklohexán; metyléndifenyldiizokyanát; but-2-ín-1,4-diol; metyloxirán; anilín; 2-etylhexyl-akrylát; 1,4 dichlórbenzén; 1-(4-terc-butyl-2,6-dimetyl-3,5dinitrofenyl)etán-1-ón; bis(2-etylhexyl)ftalát; fenol; 5-terc-butyl2,4,6-trinitro-m-xylén [oznámené pod číslom K(2007) 5901]
(Text s významom pre EHP )
32008R0440
Nariadenie Komisie (ES) Č. 440/2008 z 30. mája 2008 , ktorým
sa ustanovujú testovacie metódy podľa nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení,
autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) (Text s
významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 142, 31.5.2008, s. 1 – 739)
Konsolidované znenie 02008R0440-20140824
32008R0771
Nariadenie Komisie (ES) č. 771/2008 z 1. augusta 2008 , ktorým
sa stanovujú pravidlá organizácie a postupov odvolacej rady Európskej chemickej agentúry (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 206, 2.8.2008, s. 5 – 13)
(Ú. v. EÚ L 33, 7.2.2008, s. 8 – 11)
32008H0446
Odporúčanie Komisie z 29. mája 2008 o opatreniach na zníženie
rizík pre tieto látky: kadmium, oxid kademnatý [oznámené pod
číslom K(2008) 2243] (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 156, 14.6.2008, s. 22 – 23)
32008H0447
Odporúčanie Komisie z 30. mája 2008 o opatreniach na zníženie
rizík pre tieto látky: benzyl-butyl-ftalát (BBP), 2-furaldehyd (furfular), peroxoboritan sodný [oznámené pod číslom K(2008) 2328]
(Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 156, 14.6.2008, s. 24 – 25)
32008H0471
Odporúčanie Komisie z 30. mája 2008 o opatreniach na zníženie
rizík pre tieto látky: trichlóretén, benzén a 2-metoxy-2-metylbután
(TAME) [oznámené pod číslom K(2008) 2271] (Text s významom
pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 162, 21.6.2008, s. 34 – 36)
32008R1102
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1102/2008 z
22. októbra 2008 o zákaze vývozu kovovej ortuti a niektorých
zlúčenín a zmesí ortuti a o bezpečnom uskladnení kovovej ortuti
(Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 304, 14.11.2008, s. 75 – 79)
Opravil 32008R1102R(01)
32009D0010
2009/10/ES: Rozhodnutie Komisie z 2. decembra 2008 , ktorým
sa ustanovuje formulár na ohlasovanie závažných havárií podľa
smernice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečenstiev veľkých
havárií s prítomnosťou nebezpečných látok [oznámené pod číslom
K(2008) 7530] (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2009, s. 64 – 78)
32009D0052
2009/52/ES: Rozhodnutie Komisie z 18. decembra 2008
o prideľovaní množstiev kontrolovaných látok, ktoré sú
v Spoločenstve v roku 2009 povolené na základné použitie podľa
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000
o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu [oznámené pod číslom
K(2008) 8398]
(Ú. v. EÚ L 21, 24.1.2009, s. 53 – 65)
40
1.12.2014
SK
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
15.10 Životné prostredie
32009D0063
2009/63/ES: Rozhodnutie Komisie z 20. novembra 2008 , ktorým
sa ustanovuje formát na predkladanie informácií členskými štátmi
v súlade s článkom 7 ods. 4 písm. b) bodom iii) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 [oznámené pod číslom
K(2008) 6917] (Text s významom pre EHP)
32010D0226
2010/226/: Rozhodnutie Komisie z 20. apríla 2010 o opätovnom
preskúmaní obmedzenia týkajúceho sa chlórovaných parafínov s
krátkym reťazcom uvedených v prílohe XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 [oznámené pod číslom
K(2010) 1942] (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 23, 27.1.2009, s. 30 – 31)
(Ú. v. EÚ L 100, 22.4.2010, s. 15 – 16)
32009D0244
2009/244/ES: Rozhodnutie Komisie zo 16. marca 2009 , ktorým
sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady
2001/18/ES uvádza na trh klinček ( Dianthus caryophyllus L., línie
123.8.12) s geneticky modifikovanou farbou kvetu [oznámené
pod číslom K(2009) 1673] (Text s významom pre EHP)
32011D0162
2011/162/EÚ: Rozhodnutie Rady zo 14. marca 2011 , ktorým sa
ustanovuje pozícia, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie na
piatom zasadnutí konferencie zmluvných strán Rotterdamského
dohovoru, pokiaľ ide o návrhy na zmeny a doplnenia prílohy III
k Rotterdamskému dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu
po predchádzajúcom schválení na niektoré nebezpečné chemické
látky a pesticídy v medzinárodnom obchode
(Ú. v. EÚ L 72, 18.3.2009, s. 18 – 20)
32009D0770
2009/770/ES: Rozhodnutie Komisie z 13. októbra 2009 , ktorým
sa zavádzajú štandardné formuláre na oznamovanie výsledkov
monitorovania zámerného uvoľnenia do životného prostredia
geneticky modifikovaných organizmov ako výrobkov alebo zložiek
výrobkov na účel ich umiestňovania na trhu podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES [oznámené pod číslom
K(2009) 7680] (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 275, 21.10.2009, s. 9 – 27)
32009D0875
2009/875/ES: Rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2009 ,
ktorým sa schvaľujú rozhodnutia Spoločenstva o dovoze určitých
chemikálií podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 689/2008
(Ú. v. EÚ L 315, 2.12.2009, s. 25 – 29)
Zmenil 32013R0519
32009H0039
Odporúčanie Komisie z 22. decembra 2008 o bezpečnom
uskladnení kovovej ortuti, ktorá sa už nepoužíva v priemysle alkalických chloridov [oznámené pod číslom K(2008) 8422]
(Ú. v. EÚ L 14, 20.1.2009, s. 10 – 11)
32009L0041
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/41/ES zo 6. mája
2009 o používaní geneticky modifikovaných mikroorganizmov
v uzavretých priestoroch (prepracované znenie) (Text s významom
pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 125, 21.5.2009, s. 75 – 97)
32010D0135
2010/135/: Rozhodnutie Komisie z 2. marca 2010 o uvedení
zemiaka ( Solanum tuberosum L. línie EH92-527-1) geneticky
modifikovaného na zvýšenie obsahu amylopektínu v škrobe na
trh v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady
2001/18/ES [oznámené pod číslom K(2010) 1193] (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 53, 4.3.2010, s. 11 – 14)
(Ú. v. EÚ L 70, 17.3.2011, s. 39 – 39)
32011L0065
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna
2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok
v elektrických a elektronických zariadeniach Text s významom
pre EHP
(Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 88 – 110)
Opravil 32011L0065R(01)
Opravil 32011L0065R(02)
Zmenil 32014L0001
Zmenil 32014L0002
Zmenil 32014L0003
Zmenil 32014L0004
Zmenil 32014L0005
Zmenil 32014L0006
Zmenil 32014L0007
Zmenil 32014L0008
Zmenil 32014L0009
Zmenil 32014L0010
Zmenil 32014L0011
Zmenil 32014L0012
Zmenil 32014L0013
Zmenil 32014L0014
Zmenil 32014L0015
Zmenil 32014L0016
32012D0620(01)
Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 15. júna 2012 , ktorým sa
prijímajú rozhodnutia Únie o dovoze určitých chemikálií podľa
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008
(Ú. v. EÚ C 177, 20.6.2012, s. 22 – 31)
Zmenil 32013R0519
32012D0795
2012/795/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 12. decembra
2012 , ktorým sa stanovuje typ, formát a frekvencia informácií,
ktoré majú členské štáty sprístupňovať na účely predkladania správ
o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady
2010/75/EÚ o priemyselných emisiách [oznámené pod číslom
C(2012) 9181] Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 349, 19.12.2012, s. 57 – 65)
41
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
1.12.2014
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
SK
15.10 Životné prostredie
32012L0018
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EÚ zo 4. júla
2012 o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok, ktorou sa mení a dopĺňa a následne
zrušuje smernica Rady 96/82/ES Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012, s. 1 – 37)
Opravil 32012L0018R(01)
32012R0649
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 zo
4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií Text s
významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 60 – 106)
Zmenil 32014R1078
32012R1194
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1194/2012 z 12. decembra 2012 ,
ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady
2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn smerových
svetelných zdrojov, svetelných zdrojov LED a súvisiaceho vybavenia Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 342, 14.12.2012, s. 1 – 22)
32013R1257
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013 z 20. novembra 2013 o recyklácii lodí a o zmene nariadenia (ES)
č. 1013/2006 a smernice 2009/16/ES Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 330, 10.12.2013, s. 1 – 20)
32014D0025
2014/25/EÚ: Rozhodnutie Komisie zo 17. januára 2014 , ktoré
sa týka oznámenia Slovenskej republiky o prechodnom národnom
programe podľa článku 32 smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách [oznámené pod
číslom C(2014) 59]
(Ú. v. EÚ L 16, 21.1.2014, s. 34 – 37)
32014D0026
2014/26/EÚ: Rozhodnutie Komisie zo 17. januára 2014 , ktoré
sa týka oznámenia Slovinskej republiky o prechodnom národnom
programe podľa článku 32 smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách [oznámené pod
číslom C(2014) 60]
(Ú. v. EÚ L 16, 21.1.2014, s. 38 – 40)
32014D0057
2014/57/EÚ: Rozhodnutie Komisie zo 4. februára 2014 o oznámení Maďarska týkajúcom sa prechodného národného programu
uvedeného v článku 32 smernice Európskeho parlamentu a Rady
2010/75/EÚ o priemyselných emisiách [oznámené pod číslom
C(2014) 502]
(Ú. v. EÚ L 36, 6.2.2014, s. 15 – 17)
42
32014D0241
2014/241/EÚ: Rozhodnutie Rady zo 14. apríla 2014 o ratifikácii
Hongkonského medzinárodného dohovoru o bezpečnej a environmentálne vhodnej recyklácii lodí z roku 2009 členskými štátmi
alebo o pristúpení členských štátov k nemu v záujme Európskej
únie
(Ú. v. EÚ L 128, 30.4.2014, s. 45 – 46)
Opravil 32014D0241R(01)
32014D0768
2014/768/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 30. októbra
2014 , ktorým sa stanovuje typ, formát a frekvencia informácií
o integrovaných technikách riadenia emisií uplatňovaných
v rafinériách minerálnych olejov a plynu, ktoré majú členské štáty
sprístupňovať podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady
2010/75/EÚ [oznámené pod číslom C(2014) 7517] Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 315, 1.11.2014, s. 15 – 18)
1.12.2014
SK
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
15.10 Životné prostredie
15.10.30 Životný priestor, životné
prostredie a prírodné zdroje
32005R0782
Nariadenie Komisie (ES) č. 782/2005 z 24. mája 2005, ktorým sa
ustanovuje formát pre odosielanie výsledkov štatistík o odpadoch
(Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 131, 25.5.2005, s. 26 – 37)
Konsolidované znenie 02005R0782-20080101
32009D0548
2009/548/ES: Rozhodnutie Komisie z 30. júna 2009 o prijatí
vzoru národných akčných plánov pre energiu z obnoviteľných
zdrojov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady [oznámené
pod číslom K(2009) 5174] (Text s významom pre EHP )
(Ú. v. EÚ L 182, 15.7.2009, s. 33 – 62)
32009L0028
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla
2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc
2001/77/ES a 2003/30/ES (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16 – 62)
Opravil 32009L0028R(01)
Opravil 32009L0028R(02)
Opravil 32009L0028R(03)
Opravil 32009L0028R(04)
Opravil 32009L0028R(05)
Opravil 32009L0028R(06)
Opravil 32009L0028R(07)
Zmenil 32013L0018
32010D0335
2010/335/: Rozhodnutie Komisie z 10. júna 2010 o usmerneniach
na výpočet zásob uhlíka v pôde na účely prílohy V k smernici
2009/28/ES [oznámené pod číslom K(2010) 3751]
(Ú. v. EÚ L 151, 17.6.2010, s. 19 – 41)
15.10.30.10 Správa a efektívne využívanie
priestoru, životného prostredia a prírodných
zdrojov
31972D0436
72/436/EEC: Commission Decision of 6 December 1972 on the
French system of aid for the production of paper pulp, for papermaking and forestry research, and for afforestation (Only the
French text is authentic) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 297, 30.12.1972, s. 32 – 35)
31994Y0518(01)
Council Resolution of 6 May 1994 on a Community strategy, for
integrated coastal-zone management /* Nie je k dispozícii v
slovenčine */
(Ú. v. ES C 135, 18.5.1994, s. 2 – 2)
31996A0015
96/15/EC: Commission Opinion of 18 December 1995 on the
intersection of the Peene Valley (Germany) by the planned A 20
motorway pursuant to Article 6 (4) of Council Directive 92/43/EEC
on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora
/* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 6, 9.1.1996, s. 14 – 18)
31999Y0226(01)
Council Resolution of 15 December 1998 on a forestry strategy
for the European Union /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 56, 26.2.1999, s. 1 – 4)
32002H0413*
Recommendation of the European Parliament and of the Council
of 30 May 2002 concerning the implementation of Integrated
Coastal Zone Management in Europe /* Nie je k dispozícii v
slovenčine */
(Ú. v. ES L 148, 6.6.2002, s. 24 – 27)
Opravil 32002H0413R(01)
32010R0995
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010 , ktorým sa ustanovujú povinnosti
hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky
z dreva Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010, s. 23 – 34)
Opravil 32010R0995R(01)
Opravil 32010R0995R(02)
32011H0921(01)
Odporúčanie Komisie zo 16. septembra 2011 týkajúce sa iniciatívy
spoločnej tvorby programov v oblasti výskumu s názvom Zdravé
a produktívne moria a oceány
(Ú. v. EÚ C 276, 21.9.2011, s. 1 – 3)
32012R0607
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 607/2012 zo 6. júla 2012
o podrobných pravidlách v súvislosti so systémom náležitej
starostlivosti a pravidelnosťou a povahou kontrol monitorovacích
organizácií v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych
subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva Text s
významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 177, 7.7.2012, s. 16 – 18)
32013D0114
2013/114/EÚ: Rozhodnutie Komisie z 1. marca 2013 , ktorým
sa ustanovujú usmernenia pre členské štáty na výpočet obnoviteľnej energie z tepelných čerpadiel z rôznych technológií tepelných čerpadiel podľa článku 5 smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2009/28/ES [oznámené pod číslom C(2013) 1082] Text
s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 62, 6.3.2013, s. 27 – 35)
Opravil 32013D0114R(01)
Opravil 32013D0114R(02)
Opravil 32013D0114R(03)
43
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
1.12.2014
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
SK
15.10 Životné prostredie
15.10.30.20 Ochrana voľne žijúcich živočíchov
a rastlín
31975H0066
75/66/EEC: Commission Recommendation of 20 December 1974
to Member States concerning the protection of birds and their
habitats /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 21, 28.1.1975, s. 24 – 25)
31979Y0425(01)
Council Resolution of 2 April 1979 concerning Directive
79/409/EEC on the conservation of wild birds /* Nie je k dispozícii
v slovenčine */
(Ú. v. ES C 103, 25.4.1979, s. 6 – 6)
31981R0348
Nariadenie Rady (EHS) 348/81 z 20. januára 1981 o spoločných
pravidlách pre dovoz veľrýb alebo výrobkov z veľrýb
(Ú. v. ES L 39, 12.2.1981, s. 1 – 3) (ES -15 V01 , s. 163)
Konsolidované znenie 01981R0348-19950101
31983L0129
Smernica Rady z 28. marca 1983 o dovoze koží mláďat určitých
tuleních mláďat a výrobkov z nich do členských štátov
(Ú. v. ES L 91, 9.4.1983, s. 30 – 31) (ES -15 V01 , s. 208)
Konsolidované znenie 01983L0129-19890615
31992L0043
Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane
prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín
(Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7 – 50) (ES -15 V02 , s. 102)
Konsolidované znenie 01992L0043-20130701
31996A0015
96/15/EC: Commission Opinion of 18 December 1995 on the
intersection of the Peene Valley (Germany) by the planned A 20
motorway pursuant to Article 6 (4) of Council Directive 92/43/EEC
on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora
/* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 6, 9.1.1996, s. 14 – 18)
31997D0266
Rozhodnutie Komisie z 18. decembra 1996 o informačnom formulári pre navrhované lokality v rámci Natura 2000
(Ú. v. ES L 107, 24.4.1997, s. 1 – 156) (ES -15 V03 , s. 162)
Pozri 32011D0484
31997R0338
Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane
druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu
s nimi
(Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1 – 69) (ES -15 V03 , s. 136)
Konsolidované znenie 01997R0338-20130810
31998D0145
Rozhodnutie Rady z 12. februára 1998 o schválení zmien a doplnení dodatkov I a II k Bonnskému dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov, ako bolo rozhodnuté
na piatom zasadaní konferencie zmluvných strán dohovoru,
v mene Európskeho spoločenstva
(Ú. v. ES L 46, 17.2.1998, s. 6 – 7) (ES -11 V28 , s. 91)
31999L0022
Smernica Rady 1999/22/ES z 29. marca 1999 o chove voľne žijúcich živočíchov v zoologických záhradách
(Ú. v. ES L 94, 9.4.1999, s. 24 – 26) (ES -15 V04 , s. 140)
32001R1035
Nariadenie Rady (ES) 1035/2001 z 22. mája 2001 ustanovujúce
systém dokumentácie výlovu na druhy Dissostichus
(Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 1 – 9) (ES -11 V37 , s. 299)
Konsolidované znenie 02001R1035-20061006
32001X0607(01)
Communication from the Council – United Nations Forum on
Forestry (UNFF) — first substantive session in June 2001 —
Council conclusions /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 164, 7.6.2001, s. 1 – 3)
32002D0011
Rozhodnutie Komisie z 28. decembra 2001, ktorým sa podľa
smernice Rady 92/43/EHS prijíma zoznam lokalít makaronézskej
biogeografickej oblasti Európskeho významu (oznámené pod číslom dokumentu C(2001) 3998)
(Ú. v. ES L 5, 9.1.2002, s. 16 – 25) (ES -15 V06 , s. 417)
Pozri 32008D0095
32005D0101
(2005/101/ES): Rozhodnutie Komisie z 13. januára 2005, ktorým
sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma zoznam lokalít európskeho významu v boreálnej biogeografickej oblasti [oznámené
pod číslom K(2004) 5462]
(Ú. v. EÚ L 40, 11.2.2005, s. 1 – 181)
Pozri 32008D0024
32006L0044
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/44/ES zo 6.
septembra 2006 o kvalite sladkých povrchových vôd vyžadujúcich
ochranu alebo zlepšenie kvality na účely podpory života rýb (Text
s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 264, 25.9.2006, s. 20 – 31)
Konsolidované znenie 02006L0044-20081211
32006R0865
Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006 , ktorým sa
ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia
Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov
a rastlín reguláciou obchodu s nimi
(Ú. v. EÚ L 166, 19.6.2006, s. 1 – 69)
Konsolidované znenie 02006R0865-20131212
44
1.12.2014
SK
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
15.10 Životné prostredie
32006R1320
Nariadenie Komisie (ES) č. 1320/2006 z 5. septembra 2006 ,
ktorým sa ustanovujú pravidlá prechodu na podporu rozvoja vidieka stanovené v nariadení Rady (ES) č. 1698/2005
(Ú. v. EÚ L 243, 6.9.2006, s. 6 – 19)
32007H0425
Odporúčanie Komisie z 13. júna 2007 , ktorým sa určuje súbor
opatrení na presadzovanie uplatňovania nariadenia Rady (ES)
č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín
reguláciou obchodu s nimi [oznámené pod číslom K(2007) 2551]
(Ú. v. EÚ L 159, 20.6.2007, s. 45 – 47)
32007R0708
Nariadenie Rady (ES) č. 708/2007 z 11. júna 2007 o využívaní
cudzích a lokálne sa nevyskytujúcich druhov v akvakultúre
(Ú. v. EÚ L 168, 28.6.2007, s. 1 – 17)
Konsolidované znenie 02007R0708-20110424
32008D0023
2008/23/ES: Rozhodnutie Komisie z 12. novembra 2007 , ktorým
sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma zoznam lokalít európskeho významu v Atlantickej biogeografickej oblasti [oznámené
pod číslom K(2007) 5396]
(Ú. v. EÚ L 12, 15.1.2008, s. 1 – 117)
Pozri 32009D0096
32008D0024
2008/24/ES: Rozhodnutie Komisie z 12. novembra 2007 , ktorým
sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma prvý aktualizovaný
zoznam lokalít európskeho významu v boreálnej biogeografickej
oblasti [oznámené pod číslom K(2007) 5402]
(Ú. v. EÚ L 12, 15.1.2008, s. 118 – 382)
Pozri 32009D0094
32008D0025
2008/25/ES: Rozhodnutie Komisie z 13. novembra 2007 , ktorým
sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma zoznam lokalít európskeho významu v kontinentálnej biogeografickej oblasti
[oznámené pod číslom K(2007) 5403]
(Ú. v. EÚ L 12, 15.1.2008, s. 383 – 677)
Pozri 32009D0093
32008D0026
2008/26/ES: Rozhodnutie Komisie z 13. novembra 2007 , ktorým
sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma zoznam lokalít európskeho významu v Panónskej biogeografickej oblasti [oznámené
pod číslom K(2007) 5404]
(Ú. v. EÚ L 12, 15.1.2008, s. 678 – 710)
Pozri 32009D0090
32008D0095
2008/95/ES: Rozhodnutie Komisie z 25. januára 2008 , ktorým
sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma prvý aktualizovaný
zoznam lokalít európskeho významu v makaronézskom biogeografickom regióne [oznámené pod číslom K(2008) 286]
32008D0218
2008/218/ES: Rozhodnutie Komisie z 25. januára 2008 , ktorým
sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma prvý aktualizovaný
zoznam lokalít európskeho významu v alpskom biogeografickom
regióne [oznámené pod číslom K(2008) 271]
(Ú. v. EÚ L 77, 19.3.2008, s. 106 – 160)
Pozri 32009D0091
32008D0335
2008/335/ES: Rozhodnutie Komisie z 28. marca 2008 , ktorým
sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma prvý aktualizovaný
zoznam lokalít európskeho významu v stredomorskom biogeografickom regióne [oznámené pod číslom K(2008) 1148]
(Ú. v. EÚ L 123, 8.5.2008, s. 76 – 153)
Pozri 32009D0095
32008D0966
2008/966/ES: Rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2008 ,
ktorým sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma počiatočný
zoznam lokalít s európskym významom v stepnom biogeografickom regióne [oznámené pod číslom K(2008) 8066]
(Ú. v. EÚ L 344, 20.12.2008, s. 117 – 120)
Pozri 32013D0028
32008R0535
Nariadenie Komisie (ES) č. 535/2008 z 13. júna 2008 , ktorým sa
stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES)
č. 708/2007 o využívaní cudzích a lokálne sa nevyskytujúcich
druhov v akvakultúre
(Ú. v. EÚ L 156, 14.6.2008, s. 6 – 9)
32009D0090
2009/90/ES: Rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2008 , ktorým
sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma prvý aktualizovaný
zoznam lokalít s európskym významom v panónskom biogeografickom regióne [oznámené pod číslom K(2008) 7918]
(Ú. v. EÚ L 43, 13.2.2009, s. 1 – 20)
Pozri 32011D0086
32009D0091
2009/91/ES: Rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2008 , ktorým
sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma druhý aktualizovaný
zoznam lokalít s európskym významom v alpskom biogeografickom regióne [oznámené pod číslom K(2008) 7973]
(Ú. v. EÚ L 43, 13.2.2009, s. 21 – 58)
Pozri 32010D0042
32009D0092
2009/92/ES: Rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2008 , ktorým
sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma počiatočný zoznam
lokalít európskeho významu v čiernomorskom biogeografickom
regióne [oznámené pod číslom K(2008) 7974]
(Ú. v. EÚ L 43, 13.2.2009, s. 59 – 62)
Pozri 32013D0030
(Ú. v. EÚ L 31, 5.2.2008, s. 39 – 48)
Pozri 32009D1001
45
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
1.12.2014
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
SK
15.10 Životné prostredie
32009D0093
2009/93/ES: Rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2008 , ktorým
sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma druhá aktualizácia
zoznamu lokalít európskeho významu v kontinentálnom biogeografickom regióne [oznámené pod číslom K(2008) 8039]
32010D0043
2010/43/: Rozhodnutie Komisie z 22. decembra 2009 , ktorým
sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma tretí aktualizovaný
zoznam lokalít európskeho významu v atlantickom biogeografickom regióne [oznámené pod číslom K(2009) 10405]
(Ú. v. EÚ L 43, 13.2.2009, s. 63 – 244)
Pozri 32010D0044
(Ú. v. EÚ L 30, 2.2.2010, s. 43 – 119)
Pozri 32011D0063
32009D0094
2009/94/ES: Rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2008 , ktorým
sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma druhá aktualizácia
zoznamu lokalít európskeho významu v boreálnom biogeografickom regióne [oznámené pod číslom K(2008) 8046]
32010D0044
2010/44/: Rozhodnutie Komisie z 22. decembra 2009 , ktorým
sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma tretí aktualizovaný
zoznam lokalít európskeho významu v kontinentálnom biogeografickom regióne [oznámené pod číslom K(2009) 10422]
(Ú. v. EÚ L 43, 13.2.2009, s. 245 – 392)
Pozri 32010D0046
(Ú. v. EÚ L 30, 2.2.2010, s. 120 – 321)
Pozri 32011D0064
32009D0095
2009/95/ES: Rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2008 , ktorým
sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma druhý aktualizovaný
zoznam lokalít európskeho významu v stredomorskom biogeografickom regióne [oznámené pod číslom K(2008) 8049]
32010D0045
2010/45/: Rozhodnutie Komisie z 22. decembra 2009 , ktorým
sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma tretí aktualizovaný
zoznam lokalít európskeho významu v stredomorskom biogeografickom regióne [oznámené pod číslom K(2009) 10406]
(Ú. v. EÚ L 43, 13.2.2009, s. 393 – 465)
Pozri 32010D0045
(Ú. v. EÚ L 30, 2.2.2010, s. 322 – 402)
Pozri 32011D0085
32009D0096
2009/96/ES: Rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2008 , ktorým
sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma druhý aktualizovaný
zoznam lokalít európskeho významu v atlantickom biogeografickom regióne [oznámené pod číslom K(2008) 8119]
32010D0046
2010/46/: Rozhodnutie Komisie z 22. decembra 2009 , ktorým
sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma tretí aktualizovaný
zoznam lokalít európskeho významu v boreálnom biogeografickom regióne [oznámené pod číslom K(2009) 10424]
(Ú. v. EÚ L 43, 13.2.2009, s. 466 – 534)
Pozri 32010D0043
(Ú. v. EÚ L 30, 2.2.2010, s. 403 – 566)
Pozri 32011D0084
32009D1001
Rozhodnutie Komisie z 22. decembra 2009 , ktorým sa podľa
smernice Rady 92/43/EHS prijíma druhý aktualizovaný zoznam
lokalít európskeho významu v makaronézskom biogeografickom
regióne [oznámené pod číslom K(2009) 10414]
32011D0062
2011/62/EÚ: Rozhodnutie Komisie z 10. januára 2011 , ktorým
sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma štvrtý aktualizovaný
zoznam lokalít európskeho významu v alpskom biogeografickom
regióne [oznámené pod číslom K(2010) 9663]
(Ú. v. EÚ L 344, 23.12.2009, s. 46 – 55)
Pozri 32013D0025
(Ú. v. EÚ L 33, 8.2.2011, s. 1 – 51)
Pozri 32012D0012
32009H0524
Odporúčanie Komisie z 29. júna 2009 o opatreniach na zlepšenie
fungovania jednotného trhu (Text s významom pre EHP )
32011D0063
2011/63/EÚ: Rozhodnutie Komisie z 10. januára 2011 , ktorým
sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma štvrtý aktualizovaný
zoznam lokalít európskeho významu v atlantickom biogeografickom regióne [oznámené pod číslom K(2010) 9666]
(Ú. v. EÚ L 176, 7.7.2009, s. 17 – 26)
32009L0147
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva
(Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7 – 25)
Opravil 32009L0147R(01)
Zmenil 32013L0017
32010D0042
2010/42/: Rozhodnutie Komisie z 22. decembra 2009 , ktorým
sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma tretí aktualizovaný
zoznam lokalít európskeho významu v alpskom biogeografickom
regióne [oznámené pod číslom K(2009) 10415]
(Ú. v. EÚ L 30, 2.2.2010, s. 1 – 42)
Pozri 32011D0062
46
(Ú. v. EÚ L 33, 8.2.2011, s. 52 – 145)
Pozri 32012D0013
32011D0064
2011/64/EÚ: Rozhodnutie Komisie z 10. januára 2011 , ktorým
sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma štvrtý aktualizovaný
zoznam lokalít európskeho významu v kontinentálnom biogeografickom regióne [oznámené pod číslom K(2010) 9669]
(Ú. v. EÚ L 33, 8.2.2011, s. 146 – 411)
Pozri 32012D0014
1.12.2014
SK
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
15.10 Životné prostredie
32011D0084
2011/84/EÚ: Rozhodnutie Komisie z 10. januára 2011 , ktorým
sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma štvrtý aktualizovaný
zoznam lokalít európskeho významu v boreálnom biogeografickom regióne [oznámené pod číslom K(2010) 9667]
32012D0011
2012/11/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 18. novembra
2011 , ktorým sa prijíma piaty aktualizovaný zoznam lokalít európskeho významu v boreálnom biogeografickom regióne
[oznámené pod číslom K(2011) 8195]
(Ú. v. EÚ L 40, 12.2.2011, s. 1 – 205)
Pozri 32012D0011
(Ú. v. EÚ L 10, 13.1.2012, s. 130 – 338)
Pozri 32013D0027
32011D0085
2011/85/EÚ: Rozhodnutie Komisie z 10. januára 2011 , ktorým
sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma štvrtý aktualizovaný
zoznam lokalít európskeho významu v stredomorskom biogeografickom regióne [oznámené pod číslom K(2010) 9676]
32012D0012
2012/12/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 18. novembra
2011 , ktorým sa prijíma piaty aktualizovaný zoznam lokalít európskeho významu v alpskom biogeografickom regióne [oznámené
pod číslom K(2011) 8202]
(Ú. v. EÚ L 40, 12.2.2011, s. 206 – 299)
Pozri 32012D0009
(Ú. v. EÚ L 10, 13.1.2012, s. 339 – 390)
Pozri 32013D0022
32011D0086
2011/86/EÚ: Rozhodnutie Komisie z 10. januára 2011 , ktorým
sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma druhý aktualizovaný
zoznam lokalít európskeho významu v panónskom biogeografickom regióne [oznámené pod číslom K(2010) 9677]
32012D0362
2012/362/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 4. júla 2012
o finančnom príspevku Únie niektorým členským štátom na
podporu dobrovoľných štúdií zameraných na dohľad nad úbytkom
včelstiev [oznámené pod číslom C(2012) 4396]
(Ú. v. EÚ L 40, 12.2.2011, s. 300 – 324)
Pozri 32012D0010
(Ú. v. EÚ L 176, 6.7.2012, s. 65 – 69)
Opravil 32012D0362R(01)
Zmenil 32013D0225
32011D0484
Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 11. júla 2011 o formáte
poskytovania informácií o lokalitách sústavy Natura 2000 [oznámené pod číslom K(2011) 4892]
(Ú. v. EÚ L 198, 30.7.2011, s. 39 – 70)
32011D0881
2011/881/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 21. decembra
2011 o prijatí rozhodnutia o financovaní na podporu dobrovoľných štúdií dohľadu v súvislosti so stratami na kolóniách
včiel [oznámené pod číslom K(2011) 9597]
(Ú. v. EÚ L 343, 23.12.2011, s. 119 – 120)
32012D0009
2012/9/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 18. novembra
2011 , ktorým sa prijíma piaty aktualizovaný zoznam lokalít európskeho významu v stredozemskom biogeografickom regióne
[oznámené pod číslom K(2011) 8172]
(Ú. v. EÚ L 10, 13.1.2012, s. 1 – 102)
Pozri 32013D0029
32012D0010
2012/10/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 18. novembra
2011 , ktorým sa prijíma tretí aktualizovaný zoznam lokalít európskeho významu v panónskom biogeografickom regióne
[oznámené pod číslom K(2011) 8187]
(Ú. v. EÚ L 10, 13.1.2012, s. 103 – 129)
Pozri 32013D0024
32012D0510
2012/510/EÚ: Rozhodnutie Rady z 10. júla 2012 , ktorým sa
stanovuje pozícia, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať
v súvislosti so zmenami a doplneniami príloh II a III k Protokolu
týkajúcemu sa osobitne chránených oblastí a biologickej diverzity
v Stredozemnom mori k Dohovoru o ochrane morského prostredia
a pobrežných oblastí Stredozemného mora prijatými na sedemnástom zasadnutí zmluvných strán (Paríž, Francúzsko, 8. –
10. februára 2012 )
(Ú. v. EÚ L 256, 22.9.2012, s. 1 – 2)
32012R0792
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 792/2012 z 23. augusta
2012 , ktorým sa stanovujú pravidlá vzoru povolení, potvrdení
a iných dokladov stanovených v nariadení Rady (ES) č. 338/97
o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou
obchodu s nimi a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie
(ES) č. 865/2006
(Ú. v. EÚ L 242, 7.9.2012, s. 13 – 45)
Opravil 32012R0792R(01)
Opravil 32012R0792R(02)
Opravil 32012R0792R(03)
Opravil 32012R0792R(04)
Opravil 32012R0792R(05)
32013D0022
2013/22/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 16. novembra
2012 , ktorým sa prijíma šiesty aktualizovaný zoznam lokalít európskeho významu v alpskom biogeografickom regióne [oznámené
pod číslom C(2012) 8120]
(Ú. v. EÚ L 24, 26.1.2013, s. 1 – 57)
Pozri 32013D0738
47
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
1.12.2014
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
SK
15.10 Životné prostredie
32013D0023
2013/23/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 16. novembra
2012 , ktorým sa prijíma šiesty aktualizovaný zoznam lokalít európskeho významu v kontinentálnom biogeografickom regióne
[oznámené pod číslom C(2012) 8135]
32013D0030
2013/30/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 16. novembra
2012 , ktorým sa prijíma prvý aktualizovaný zoznam lokalít európskeho významu v čiernomorskom biogeografickom regióne
[oznámené pod číslom C(2012) 8234]
(Ú. v. EÚ L 24, 26.1.2013, s. 58 – 343)
Pozri 32013D0741
(Ú. v. EÚ L 24, 26.1.2013, s. 740 – 743)
Pozri 32013D0737
32013D0024
2013/24/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 16. novembra
2012 , ktorým sa prijíma štvrtý aktualizovaný zoznam lokalít európskeho významu v panónskom biogeografickom regióne
[oznámené pod číslom C(2012) 8137]
32013D0512
2013/512/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 17. októbra
2013 o finančnom príspevku Únie na obdobie 2013 – 2014
určenom niektorým členským štátom na podporu dobrovoľných
štúdií zameraných na dohľad nad úbytkom včelstiev [oznámené
pod číslom C(2013) 6742]
(Ú. v. EÚ L 24, 26.1.2013, s. 344 – 369)
Pozri 32013D0735
(Ú. v. EÚ L 279, 19.10.2013, s. 67 – 72)
32013D0025
2013/25/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 16. novembra
2012 , ktorým sa prijíma tretí aktualizovaný zoznam lokalít európskeho významu v makaronézskom biogeografickom regióne
[oznámené pod číslom C(2012) 8167]
32013D0734
2013/734/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 7. novembra
2013 , ktorým sa prijíma štvrtý aktualizovaný zoznam lokalít
s európskym významom v makaronézskom biogeografickom
regióne [oznámené pod číslom C(2013) 7340]
(Ú. v. EÚ L 24, 26.1.2013, s. 370 – 378)
Pozri 32013D0734
(Ú. v. EÚ L 350, 21.12.2013, s. 1 – 9)
32013D0026
2013/26/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 16. novembra
2012 , ktorým sa prijíma šiesty aktualizovaný zoznam lokalít európskeho významu v atlantickom biogeografickom regióne
[oznámené pod číslom C(2012) 8222]
(Ú. v. EÚ L 24, 26.1.2013, s. 379 – 463)
Pozri 32013D0740
32013D0027
2013/27/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 16. novembra
2012 , ktorým sa prijíma šiesty aktualizovaný zoznam lokalít európskeho významu v boreálnom biogeografickom regióne
[oznámené pod číslom C(2012) 8229]
(Ú. v. EÚ L 24, 26.1.2013, s. 464 – 642)
Pozri 32013D0742
32013D0028
2013/28/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 16. novembra
2012 , ktorým sa prijíma prvý aktualizovaný zoznam lokalít európskeho významu v stepnom biogeografickom regióne [oznámené pod číslom C(2012) 8232]
(Ú. v. EÚ L 24, 26.1.2013, s. 643 – 646)
Pozri 32013D0736
32013D0029
2013/29/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 16. novembra
2012 , ktorým sa prijíma šiesty aktualizovaný zoznam lokalít európskeho významu v stredomorskom biogeografickom regióne
[oznámené pod číslom C(2012) 8233]
(Ú. v. EÚ L 24, 26.1.2013, s. 647 – 739)
Pozri 32013D0739
32013D0735
2013/735/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 7. novembra
2013 , ktorým sa prijíma piaty aktualizovaný zoznam lokalít
s európskym významom v panónskom biogeografickom regióne
[oznámené pod číslom C(2013) 7348]
(Ú. v. EÚ L 350, 21.12.2013, s. 10 – 35)
32013D0736
2013/736/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 7. novembra
2013 , ktorým sa prijíma druhý aktualizovaný zoznam lokalít
s európskym významom v stepnom biogeografickom regióne
[oznámené pod číslom C(2013) 7352]
(Ú. v. EÚ L 350, 21.12.2013, s. 36 – 39)
32013D0737
2013/737/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 7. novembra
2013 , ktorým sa prijíma druhý aktualizovaný zoznam lokalít
s európskym významom v čiernomorskom biogeografickom
regióne [oznámené pod číslom C(2013) 7353]
(Ú. v. EÚ L 350, 21.12.2013, s. 40 – 43)
32013D0738
2013/738/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 7. novembra
2013 , ktorým sa prijíma siedmy aktualizovaný zoznam lokalít
s európskym významom v alpskom biogeografickom regióne
[oznámené pod číslom C(2013) 7355]
(Ú. v. EÚ L 350, 21.12.2013, s. 44 – 100)
32013D0739
2013/739/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 7. novembra
2013 , ktorým sa prijíma siedmy aktualizovaný zoznam lokalít
s európskym významom v stredomorskom biogeografickom
regióne [oznámené pod číslom C(2013) 7356]
(Ú. v. EÚ L 350, 21.12.2013, s. 101 – 200)
48
1.12.2014
SK
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
15.10 Životné prostredie
32013D0740
2013/740/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 7. novembra
2013 , ktorým sa prijíma siedmy aktualizovaný zoznam lokalít
s európskym významom v atlantickom biogeografickom regióne
[oznámené pod číslom C(2013) 7357]
(Ú. v. EÚ L 350, 21.12.2013, s. 201 – 286)
32013D0741
2013/741/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 7. novembra
2013 , ktorým sa prijíma siedmy aktualizovaný zoznam lokalít
s európskym významom v kontinentálnom biogeografickom
regióne [oznámené pod číslom C(2013) 7358]
32014R0888
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 888/2014 zo 14. augusta
2014 , ktorým sa zakazuje dovoz exemplárov určitých druhov
voľne žijúcich živočíchov a rastlín do Únie
(Ú. v. EÚ L 243, 15.8.2014, s. 21 – 38)
Opravil 32014R0888R(01)
32014R1143
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia
inváznych nepôvodných druhov
(Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 35 – 55)
(Ú. v. EÚ L 350, 21.12.2013, s. 287 – 554)
32013D0742
2013/742/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 7. novembra
2013 , ktorým sa prijíma siedmy aktualizovaný zoznam lokalít
s európskym významom v boreálnom biogeografickom regióne
[oznámené pod číslom C(2013) 7361]
15.10.30.30 Odpadové hospodárstvo a čisté
technológie
(Ú. v. EÚ L 350, 21.12.2013, s. 555 – 758)
31976D0431
Rozhodnutie Komisie z 21. apríla 1976, ktorým sa zriaďuje Výbor
pre odpadové hospodárstvo
32013D0761
2013/761/EÚ: Rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2013
o oznámení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného
Írska týkajúcom sa prechodného národného programu uvedeného
v článku 32 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ
o priemyselných emisiách [oznámené pod číslom C(2013) 8815]
31981H0972
81/972/EEC: Council Recommendation of 3 December 1981
concerning the re-use of waste paper and the use of recycled paper
/* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 115, 1.5.1976, s. 73 – 74) (ES -15 V01 , s. 54)
Konsolidované znenie 01976D0431-20070101
(Ú. v. EÚ L 335, 14.12.2013, s. 52 – 56)
(Ú. v. ES L 355, 10.12.1981, s. 56 – 57)
32013D0799
2013/799/EÚ: Rozhodnutie Komisie zo 17. decembra 2013
o oznámení Španielskeho kráľovstva týkajúcom sa prechodného
národného programu uvedeného v článku 32 smernice
2010/75/EÚ o priemyselných emisiách [oznámené pod číslom
C(2013) 9089]
31986L0278
Smernica Rady z 12. júna 1986 o ochrane životného prostredia
a najmä pôdy pri použití splaškových kalov v poľnohospodárstve
(Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013, s. 53 – 57)
31989Y0112(01)
Council Resolution of 21 December 1988 concerning transfrontier
movements of hazardous waste to third countries /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
32013R1283
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1283/2013 z 10. decembra 2013 ,
ktorým sa opravuje francúzske znenie nariadenia Komisie (ES)
č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce
sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov
voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi
(Ú. v. EÚ L 332, 11.12.2013, s. 14 – 14)
32014D0013
2014/13/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 11. decembra
2013 , ktorým sa potvrdzujú opatrenia navrhované Spojeným
kráľovstvom na ochranu morských ekosystémov v rámci chránených území Haisborough, Hammond & Winterton, Start Point
to Plymouth Sound & Eddystone a Land's End & Cape Bank
[oznámené pod číslom C(2013) 9003]
(Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2014, s. 1 – 87)
(Ú. v. ES L 181, 4.7.1986, s. 6 – 12) (ES -15 V01 , s. 265)
Konsolidované znenie 01986L0278-20090420
(Ú. v. ES C 9, 12.1.1989, s. 1 – 1)
31990Y0518(01)
Council Resolution of 7 May 1990 on waste policy /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 122, 18.5.1990, s. 2 – 4)
31991L0692
Smernica Rady z 23. decembra 1991, ktorá štandardizuje a racionalizuje správy o vykonávaní určitých smerníc, ktoré súvisia so životným prostredím
(Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 48 – 54) (ES -05 V02 , s. 10)
Konsolidované znenie 01991L0692-20031120
49
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
1.12.2014
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
SK
15.10 Životné prostredie
31993L0086
Smernica Komisie 93/86/EHS z 4. októbra 1993, ktorou sa
prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady 91/157/EHS
o batériách a akumulátoroch, ktoré obsahujú niektoré nebezpečné
látky
(Ú. v. ES L 264, 23.10.1993, s. 51 – 52) (ES -13 V012 , s. 246)
31997D0640
Rozhodnutie Rady z 22. septembra 1997 o schválení zmien a doplnení Dohovoru o riadení pohybu nebezpečných odpadov cez
hranice štátov a ich zneškodňovaní (Bazilejský dohovor) v mene
spoločenstva, ako je ustanovené v rozhodnutí III/1 konferencie
zmluvných strán
(Ú. v. ES L 272, 4.10.1997, s. 45 – 46) (ES -11 V26 , s. 308)
31994D0741
Commission Decision of 24 October 1994 concerning questionnaires for Member States reports on the implementation of certain
Directives in the waste sector (implementation of Council Directive
91/692/EEC) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 296, 17.11.1994, s. 42 – 55)
Konsolidované znenie 01994D0741-20070307
31994L0062
Smernica Európskeho Parlamentu A Rady 94/62/ES z 20. decembra
1994 o obaloch a odpadoch z obalov
(Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 10 – 23) (ES -13 V013 , s. 349)
Konsolidované znenie 01994L0062-20130228
31996D0302
Rozhodnutie Komisie zo 17. apríla 1996, ktorým sa stanovuje
formát pre poskytovanie informácií v zmysle článku 8 ods. 3
smernice Rady 91/689/EHS o nebezpečnom odpadeText s významom pre EHP.
31997Y0311(01)
Council Resolution of 24 February 1997 on a Community strategy
for waste management /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 76, 11.3.1997, s. 1 – 4)
31997Y1122(03)
Resolution of the ECSC Consultative Committee on the classification of scrap (adopted unanimously with two abstentions during
the 337th session of 10 October 1997) /* Nie je k dispozícii v
slovenčine */
(Ú. v. ES C 356, 22.11.1997, s. 8 – 10)
31998D0184
Rozhodnutie Komisie z 25. februára 1998 o dotazníku pre správy
členských štátov o vykonávaní smernice Rady 94/67/ES o spaľovaní nebezpečného odpadu(vykonávanie smernice Rady
91/692/EHS)Text s významom pre EHP.
(Ú. v. ES L 67, 7.3.1998, s. 48 – 50) (ES -15 V04 , s. 29)
(Ú. v. ES L 116, 11.5.1996, s. 26 – 27) (ES -15 V03 , s. 57)
31996L0059
Smernica Rady 96/59/ES zo 16. septembra 1996 o zneškodnení
polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov
(PCB/PCT)
(Ú. v. ES L 243, 24.9.1996, s. 31 – 35) (ES -15 V03 , s. 75)
Konsolidované znenie 01996L0059-20090807
31999D0042
1999/42/EC: Commission Decision of 22 December 1998 confirming the measures notified by Austria pursuant to Article 6(6)
of Directive 94/62/EC of the European Parliament and of the
Council on packaging and packaging waste (notified under document number C(1998) 3940) (Only the German text is authentic)
(Text with EEA relevance) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 14, 19.1.1999, s. 24 – 29)
31997D0129
Rozhodnutie Komisie z 28. januára 1997, ktoré ustanovuje identifikačný systém pre obalový materiál v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov
(Text s platnosťou pre EHP)
(Ú. v. ES L 50, 20.2.1997, s. 28 – 31) (ES -15 V03 , s. 125)
31997D0283
Rozhodnutie Komisie z 21. apríla 1997 o harmonizovaných
metódach merania na určovanie hmotnostnej koncentrácie
dioxínov a furánov v emisiách látok znečisťujúcich ovzdušie
v súlade s článkom 7 ods. 2 smernice 94/67/ES o spaľovaní
nebezpečného odpadu
(Ú. v. ES L 113, 30.4.1997, s. 11 – 11) (ES -15 V03 , s. 318)
31997D0622
Rozhodnutie Komisie z 27. mája 1997 o dotazníkoch pre správy
členských štátov o vykonávaní niektorých smerníc v odvetví
odpadov (vykonávanie smernice Rady 91/692/EHS)
(Ú. v. ES L 256, 19.9.1997, s. 13 – 19) (ES -15 V03 , s. 358)
Konsolidované znenie 01997D0622-20070307
31999D0652
1999/652/EC: Commission Decision of 15 September 1999
confirming the measures notified by Belgium pursuant to Article
6(6) of Directive 94/62/EC of the European Parliament and the
Council on packaging and packaging waste (notified under document number C(1999) 2919) (Text with EEA relevance) (Only the
Dutch text is authentic) /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 257, 2.10.1999, s. 20 – 23)
31999D0823
1999/823/EC: Commission Decision of 22 November 1999 confirming the measures notified by the Netherlands pursuant to Article 6(6) of Directive 94/62/EC of the European Parliament and
of the Council on packaging and packaging waste (notified under
document number C(1999) 3818) (Text with EEA relevance)
(Only the Dutch text is authentic) /* Nie je k dispozícii v slovenčine
*/
(Ú. v. ES L 321, 14.12.1999, s. 19 – 23)
31999L0031
Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov
(Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1 – 19) (ES -15 V04 , s. 228)
Konsolidované znenie 01999L0031-20111213
50
1.12.2014
SK
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
15.10 Životné prostredie
31999R1420
Nariadenie Rady (ES) č. 1420/1999 z 29. apríla 1999 ustanovujúce
spoločné pravidlá a postupy, ktoré sa vzťahujú na zásielky určitých
druhov odpadov do určitých nečlenských krajín OECD
(Ú. v. ES L 166, 1.7.1999, s. 6 – 28) (ES -15 V04 , s. 184)
Konsolidované znenie 01999R1420-20050211
32001D0524
Rozhodnutie Komisie z 28. júna 2001 týkajúce sa uverejnenia
odkazov na normy EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN
13430:2000, EN 13431:2000 a EN 13432:2000 v Úradnom
vestníku Európskych spoločenstiev v súvislosti so smernicou
94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov (oznámené pod číslom
dokumentu C(2001) 1681)Text s významom pre EHP.
32000D0532
Rozhodnutie Komisie z 3. mája 2000 nahradzujúce rozhodnutie
94/3/ES, ktorým sa vydáva zoznam odpadov podľa článku 1 písm.
a) smernice Rady 75/442/EHS o odpadoch a rozhodnutie Rady
94/904/ES, ktorým sa vydáva zoznam nebezpečných odpadov
podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS o nebezpečných
odpadoch (oznámené pod číslom dokumentu C(2000) 1147)Text
s významom pre EHP.
(Ú. v. ES L 190, 12.7.2001, s. 21 – 23) (ES -13 V26 , s. 368)
(Ú. v. ES L 226, 6.9.2000, s. 3 – 24) (ES -15 V05 , s. 151)
Konsolidované znenie 02000D0532-20020101
(Ú. v. ES L 282, 26.10.2001, s. 77 – 80) (ES -15 V06 , s. 285)
32001D0753
Rozhodnutie Komisie zo 17. októbra 2001 o dotazníku potrebnom na vyhotovenie správy členských štátov o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po
dobe životnosti (oznámené dokumentom č. C(2001) 3096)Text
s významom pre EHP.
32000D0738
Rozhodnutie Komisie zo 17. novembra 2000 týkajúce sa
dotazníka pre správy členských štátov o vykonávaní smernice
1999/31/ES o skládkach odpadu (oznámené pod číslom dokumentu C (2000) 3318)
32002D0151
Rozhodnutie Komisie z 19. februára 2002 o minimálnych požiadavkách pre osvedčenie o zničení vydané v súlade s článkom 5
ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES
o vozidlách po dobe životnosti (oznámené dokumentom číslo
C(2002) 518)Text s významom pre EHP.
(Ú. v. ES L 298, 25.11.2000, s. 24 – 26) (ES -15 V05 , s. 258)
(Ú. v. ES L 50, 21.2.2002, s. 94 – 95) (ES -15 V06 , s. 494)
32000L0053
Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/53/ES
z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti
32002D0909
2002/909/EC: Commission Decision of 13 November 2002 on
Italian rules waiving permitting requirements for undertakings
and establishments recovering hazardous waste under Article 3
of Directive 91/689/EEC on hazardous waste (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 4392) /* Nie je
k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES L 269, 21.10.2000, s. 34 – 43) (ES -15 V05 , s. 224)
Konsolidované znenie 02000L0053-20130611
32000L0059
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/59/ES z 27.
novembra 2000 o prístavných zberných zariadeniach na lodný
odpad a zvyšky nákladu
(Ú. v. ES L 332, 28.12.2000, s. 81 – 90) (ES -07 V005 , s. 358)
Konsolidované znenie 02000L0059-20081211
32001D0068
Rozhodnutie Komisie zo 16. januára 2001, ktorým sa ustanovujú
dve referenčné metódy pre meranie PCB podľa článku 10 písm. a)
smernice Rady 96/59/ES o zneškodnení polychlórovaných
bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT) (oznámené
pod číslom dokumentu C(2001)107)
(Ú. v. ES L 23, 25.1.2001, s. 31 – 31) (ES -15 V06 , s. 21)
(Ú. v. ES L 315, 19.11.2002, s. 16 – 20)
32002R2150
Nariadenie (ES) č. 2150/2002 Európskeho parlamentu a Rady
z 25. novembra 2002 o štatistike o odpadochText s významom
pre EHP.
(Ú. v. ES L 332, 9.12.2002, s. 1 – 36) (ES -15 V07 , s. 257)
Konsolidované znenie 02002R2150-20101018
32003D0033
Rozhodnutie Rady z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú
kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa
článku 16 a prílohy II smernice 1999/31/ES
(Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 27 – 49) (ES -15 V07 , s. 314)
32001D0171
Rozhodnutie Komisie z 19. februára 2001, ktorým sa stanovujú
podmienky pre výnimku na sklené obaly vo vzťahu k úrovniam
koncentrácie ťažkých kovov ustanoveným v smernici 94/62/ES
o obaloch a odpadoch z obalov (Oznámené pod číslom dokumentu
C(2001) 398)Text s významom pre EHP.
(Ú. v. ES L 62, 2.3.2001, s. 20 – 21) (ES -13 V26 , s. 199)
Konsolidované znenie 02001D0171-20060512
32003D0082
2003/82/EC: Commission Decision of 29 January 2003 confirming
measures notified by Belgium pursuant to Article 6(6) of Directive
94/62/EC of the European Parliament and the Council on packaging and packaging waste (Text with EEA relevance) (notified under
document number C(2003) 361) /* Nie je k dispozícii v slovenčine
*/
(Ú. v. EÚ L 31, 6.2.2003, s. 32 – 35)
51
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
1.12.2014
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
SK
15.10 Životné prostredie
32003D0138
Rozhodnutie Komisie z 27. februára 2003, ktorým sa ustanovujú
normy kódovania súčiastok a materiálov pre vozidlá podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po
dobe životnosti (oznámené pod číslom C(2003) 620)Text s významom pre EHP.
32005D0369
2005/369/ES: Rozhodnutie Komisie z 3. mája 2005, ktorým sa
ustanovujú pravidlá monitorovania súladu členských štátov a zriaďujú formáty údajov na účely smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických
zariadení [oznámené pod číslom K(2005) 1355]
(Ú. v. EÚ L 53, 28.2.2003, s. 58 – 59) (ES -15 V07 , s. 403)
(Ú. v. EÚ L 119, 11.5.2005, s. 13 – 16)
32004D0249
Rozhodnutie Komisie z 11. marca 2004, ktoré sa týka dotazníka
k správam členských štátov o vykonávaní smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) [oznámené pod číslom dokumentu
C(2004) 714]Text s významom pre EHP.
32005R1445
Nariadenie Komisie (ES) č. 1445/2005 z 5. septembra 2005,
ktorým sa určujú vhodné kritériá hodnotenia kvality a obsah správ
o kvalite štatistiky odpadov na účely nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 229, 6.9.2005, s. 6 – 12)
(Ú. v. EÚ L 78, 16.3.2004, s. 56 – 59) (ES -15 V08 , s. 214)
32004D0312
Rozhodnutie Rady z 30. marca 2004 ktorým sa povoľujú Českej
republike, Estónsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litve, Slovensku
a Slovinsku určité dočasné derogácie smernice 2002/96/ES
o odpade z elektrických a elektronických zariadení
32006D0329
2006/329/ES: Rozhodnutie Komisie z 20. februára 2006 , ktorým
sa ustanovuje dotazník, ktorý sa má používať na podávanie správ
o vykonávaní smernice 2000/76/ES o spaľovaní odpadov [oznámené pod číslom K(2006) 438] (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 121, 6.5.2006, s. 38 – 42)
(Ú. v. EÚ L 100, 6.4.2004, s. 33 – 34) (ES -15 V08 , s. 289)
32004D0486
Rozhodnutie Rady z 26. apríla 2004 ktorým sa udeľujú Cypru,
Malte a Poľsku určité dočasné výnimky zo smernice 2002/96/ES
o odpade elektrických a elektronických zariadení
(Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 114 – 115) (ES -15 V08 , s. 504)
32004R0317
Nariadenie Komisie (ES) č. 317/2004 z 23. februára 2004 o prijatí
derogácií ustanovení nariadenia (ES) č. 2150/2002 Európskeho
parlamentu a Rady o štatistike o odpadoch pre Rakúsko,
Francúzsko a LuxemburskoText s významom pre EHP.
(Ú. v. EÚ L 55, 24.2.2004, s. 43 – 43) (ES -15 V08 , s. 99)
32005D0270
2005/270/ES: Rozhodnutie Komisie z 22. marca 2005 stanovujúce
formáty, ktoré sa vzťahujú na databázový systém podľa smernice
Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch
z obalov [oznámené pod číslom K(2005) 854] (Text s významom
pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 86, 5.4.2005, s. 6 – 12)
Opravil 32005D0270R(01)
32005D0293
2005/293/ES: Rozhodnutie Komisie z 1. apríla 2005 ustanovujúce
podrobné pravidlá monitorovania cieľov opätovného využitia/spätného získavania a opätovného využitia/recyklácie, stanovených v
smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách
po dobe životnosti [oznámené pod číslom K(2004) 2849] (Text
s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 94, 13.4.2005, s. 30 – 33)
52
32006L0021
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca
2006 o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou sa
mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES - Vyhlásenie Európskeho
parlamentu, Rady a Komisie
(Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 15 – 34)
Konsolidované znenie 02006L0021-20090807
32006L0066
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6.
septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých
batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica
91/157/EHS (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 266, 26.9.2006, s. 1 – 14)
Konsolidované znenie 02006L0066-20131230
32006R0166
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 z 18.
januára 2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a
prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 1 – 17)
Konsolidované znenie 02006R0166-20090807
32006R1013
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo
14. júna 2006 o preprave odpadu
(Ú. v. EÚ L 190, 12.7.2006, s. 1 – 98)
Konsolidované znenie 02006R1013-20130410
Zmenil 32013R1257
Zmenil 32014R0660
Zmenil 32014R1234
1.12.2014
SK
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
15.10 Životné prostredie
32007R1418
Nariadenie Komisie (ES) č. 1418/2007 z 29. novembra 2007 o
vývoze na zhodnotenie určitého odpadu uvedeného v prílohe III
alebo IIIA k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1013/2006 do určitých krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie
OECD o riadení pohybov odpadov cez štátne hranice (Text s významom pre EHP )
(Ú. v. EÚ L 316, 4.12.2007, s. 6 – 52)
Konsolidované znenie 02007R1418-20140718
32009D0337
2009/337/ES: Rozhodnutie Komisie z 20. apríla 2009 o stanovení
kritérií na klasifikáciu zariadení na nakladanie s odpadmi v súlade
s prílohou III k smernici Európskeho parlamentu a Rady
2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu
[oznámené pod číslom K(2009) 2856]
(Ú. v. EÚ L 102, 22.4.2009, s. 7 – 11)
32008D0070(01)
Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 70/2008/ES z 15.
januára 2008 o colnom a obchodnom prostredí bez dokladov
v papierovej forme
32009D0358
2009/358/ES: Rozhodnutie Komisie z 29. apríla 2009
o zosúladení, pravidelnom prenose informácií a dotazníku podľa
článku 22 ods. 1 písm. a) a článku 18 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného
priemyslu [oznámené pod číslom K(2009) 3011]
(Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2008, s. 21 – 26)
(Ú. v. EÚ L 110, 1.5.2009, s. 39 – 45)
32008D0350
2008/350/ES: Rozhodnutie komisie z 3. aprila 2008 o pravidlách
Anglicka, Walesu, Severného Írska a Škótska týkajúcich sa udeľovania výnimiek z povolení pre podniky a zariadenia zhodnocujúce
nebezpečný odpad podľa článku 3 smernice Rady 91/689/EHS
[oznámené pod číslom K(2008) 1212] (Text s významom pre EHP)
32009D0359
2009/359/ES: Rozhodnutie Komisie z 30. apríla 2009 , ktorým
sa dopĺňa definícia inertného odpadu v rámci vykonávania článku
22 ods. 1 písm. f) smernice Európskeho parlamentu a Rady
2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu
[oznámené pod číslom K(2009) 3012]
(Ú. v. EÚ L 117, 1.5.2008, s. 30 – 39)
(Ú. v. EÚ L 110, 1.5.2009, s. 46 – 47)
32008D0763
2008/763/ES: Rozhodnutie Komisie z 29. septembra 2008 ,
ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady
2006/66/ES určuje spoločná metodika na výpočet ročného
predaja prenosných batérií a akumulátorov konečným užívateľom
[oznámené pod číslom K(2008) 5339] (Text s významom pre EHP)
32009D0360
2009/360/ES: Rozhodnutie Komisie z 30. apríla 2009 , ktorým
sa dopĺňajú technické požiadavky na opis vlastností odpadu ustanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES
o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu [oznámené pod
číslom K(2009) 3013]
(Ú. v. EÚ L 262, 1.10.2008, s. 39 – 39)
(Ú. v. EÚ L 110, 1.5.2009, s. 48 – 51)
32008L0098
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19.
novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Text s
významom pre EHP)
32009D0603
2009/603/ES: Rozhodnutie Komisie z 5. augusta 2009 týkajúce
sa ustanovenia požiadaviek na registráciu výrobcov batérií a akumulátorov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady
2006/66/ES [oznámené pod číslom K(2009) 6054] (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3 – 30)
Opravil 32008L0098R(01)
Opravil 32008L0098R(02)
Opravil 32008L0098R(03)
(Ú. v. EÚ L 206, 8.8.2009, s. 13 – 15)
Opravil 32009D0603R(01)
Pozri 32013L0056
32009D0292
2009/292/ES: Rozhodnutie Komisie z 24. marca 2009 , ktorým
sa ustanovuje výnimka v prípade plastových prepraviek a plastových paliet v súvislosti s úrovňou koncentrácie ťažkých kovov
ustanovenou v smernici Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES
o obaloch a odpadoch z obalov [oznámené pod číslom K(2009)
1959] (Text s významom pre EHP)
32009D0851
2009/851/ES: Rozhodnutie Komisie z 25. novembra 2009 o zriadení dotazníka na podávanie správ členských štátov o vykonávaní
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES o batériách
a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch [oznámené pod číslom K(2009) 9105] (Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 79, 25.3.2009, s. 44 – 46)
(Ú. v. EÚ L 312, 27.11.2009, s. 56 – 58)
32009D0335
2009/335/ES: Rozhodnutie Komisie z 20. apríla 2009 o technických usmerneniach na zriadenie finančnej zábezpeky v súlade so
smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní
s odpadom z ťažobného priemyslu [oznámené pod číslom K(2009)
2798]
32010D0205
2010/205/: Rozhodnutie Komisie z 31. marca 2010 o dotazníku
súvisiacom s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
166/2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov
znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady
91/689/EHS a 96/61/ES [oznámené pod číslom K(2010) 1955]
(Text s významom pre EHP)
(Ú. v. EÚ L 101, 21.4.2009, s. 25 – 25)
(Ú. v. EÚ L 88, 8.4.2010, s. 18 – 20)
53
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
1.12.2014
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
SK
15.10 Životné prostredie
32010R1103
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1103/2010 z 29. novembra 2010 ,
ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady
2006/66/ES určujú pravidlá týkajúce sa označovania kapacity
prenosných sekundárnych (dobíjateľných) a automobilových
batérií a akumulátorov Text s významom pre EHP
32012R1179
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1179/2012 z 10. decembra 2012 ,
ktorým sa ustanovujú kritériá umožňujúce určiť, kedy drvené sklo
prestáva byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2008/98/ES
(Ú. v. EÚ L 337, 11.12.2012, s. 31 – 36)
(Ú. v. EÚ L 313, 30.11.2010, s. 3 – 7)
32011D0632
2011/632/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 21. septembra
2011 , ktorým sa ustanovuje dotazník, ktorý sa má používať na
podávanie správ o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2000/76/ES o spaľovaní odpadov [oznámené pod číslom
K(2011) 6504] Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 247, 24.9.2011, s. 54 – 58)
32011D0753
2011/753/EÚ: Rozhodnutie Komisie z 18. novembra 2011 ,
ktorým sa ustanovujú pravidlá a metódy výpočtu na overenie
plnenia cieľov stanovených v článku 11 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES [oznámené pod číslom K(2011)
8165]
(Ú. v. EÚ L 310, 25.11.2011, s. 11 – 16)
Opravil 32011D0753R(01)
32011R0333
Nariadenie Rady (EÚ) č. 333/2011 z 31. marca 2011 , ktorým sa
ustanovujú kritériá na určenie toho, kedy určité druhy kovového
šrotu prestávajú byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES
(Ú. v. EÚ L 94, 8.4.2011, s. 2 – 11)
32011R0664
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 664/2011 z 11. júla 2011 , ktorým sa
mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1013/2006 o preprave odpadu s cieľom začleniť niektoré zmesi
odpadov do prílohy IIIA k uvedenému nariadeniu Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 182, 12.7.2011, s. 2 – 4)
32012L0019
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla
2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)
Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012, s. 38 – 71)
Opravil 32012L0019R(01)
Opravil 32012L0019R(02)
32012R0493
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 493/2012 z 11. júna 2012 , ktorým
sa ustanovujú podrobné pravidlá výpočtu recyklačnej efektivity
procesov recyklácie použitých batérií a akumulátorov podľa
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 151, 12.6.2012, s. 9 – 21)
54
32013D0084
2013/84/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 11. februára
2013 , ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady
2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre vyčiňovanie koží
a kožušín [oznámené pod číslom C(2013) 618] Text s významom
pre EHP
(Ú. v. EÚ L 45, 16.2.2013, s. 13 – 29)
Opravil 32013D0084R(01)
Opravil 32013D0084R(02)
32013R0715
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 715/2013 z 25. júla 2013 , ktorým sa
ustanovujú kritériá umožňujúce určiť, kedy medený šrot prestáva
byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady
2008/98/ES
(Ú. v. EÚ L 201, 26.7.2013, s. 14 – 20)
1.12.2014
SK
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
15.10 Životné prostredie
15.10.40 Medzinárodná spolupráca
31975D0438
Rozhodnutie Rady z 3. marca 1975, týkajúce sa účasti spoločenstva
v dočasnej komisii zriadenej na základe rezolúcie č. II Dohovoru
o ochrane pred znečisťovaním mora zo zdrojov umiestnených
na pevnine
(Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 22 – 22) (ES -11 V12 , s. 61)
31975Y0725(01)
Council Resolution of 3 March 1975 on the convention for the
prevention of marine pollution from land-based sources /* Nie je
k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. ES C 168, 25.7.1975, s. 1 – 1)
31985D0336
Rozhodnutie Rady z 27. júna 1985, ktoré sa týka dodatku prílohy
IV k Dohovoru o ochrane Rýna pred chemickým znečisťovaním,
pokiaľ ide o kadmium
32003D0168
Rozhodnutie Rady z 11. marca 2003, ktorým sa zriaďuje Úrad
Európskeho spoločenstva pre Energy Star
(Ú. v. EÚ L 67, 12.3.2003, s. 22 – 24) (ES -15 V07 , s. 407)
32003D0367
2003/367/EC: Commission Decision of 15 May 2003 establishing
the Rules of Procedure of the European Community Energy Star
Board /* Nie je k dispozícii v slovenčine */
(Ú. v. EÚ L 125, 21.5.2003, s. 9 – 11)
32004D0246
Rozhodnutie Rady z 2. marca 2004, ktoré splnomocňuje členské
štáty v záujme Európskeho spoločenstva podpísať alebo ratifikovať
Protokol z roku 2003 k Medzinárodnému dohovoru z roku 1992
o zriadení Medzinárodného fondu na kompenzáciu škôd
vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami, alebo k nemu
pristúpiť, a ktoré splnomocňuje v záujme Európskeho spoločenstva
Rakúsko a Luxembursko, aby pristúpili k zásadným dokumentom
(Ú. v. ES L 175, 5.7.1985, s. 36 – 39) (ES -11 V15 , s. 202)
(Ú. v. EÚ L 78, 16.3.2004, s. 22 – 23) (ES -11 V50 , s. 99)
Konsolidované znenie 02004D0246-20040501
31985D0613
Rozhodnutie Rady z 20. decembra 1985 týkajúce sa prijatia v mene
spoločenstva programov a opatrení vzťahujúcich sa k vypúšťaniu
ortuti a kadmia v rámci Dohovoru o ochrane pred znečisťovaním
mora zo zdrojov umiestnených na pevnine
32004D0890
2004/890/ES: Rozhodnutie Rady z 20. decembra 2004 o odstúpení
od Dohovoru o rybolove a zachovaní živých zdrojov v Baltickom
mori a Belte Európskym spoločenstvom
(Ú. v. ES L 375, 31.12.1985, s. 20 – 44) (ES -11 V15 , s. 219)
31988D0540
Rozhodnutie Rady zo 14. októbra 1988 týkajúce sa uzatvorenia
Viedenského dohovoru o ochrane ozónovej vrstvy a Montrealského
protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu
(Ú. v. ES L 297, 31.10.1988, s. 8 – 9) (ES -11 V16 , s. 206)
31998D0746
Rozhodnutie Rady z 21. decembra 1998, ktoré sa týka schválenia
zmien a doplnkov k dodatkom II a III k Bernskému dohovoru
o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných
stanovíšť, ktoré boli prijaté na 17. zasadnutí Stáleho výboru dohovoru, v mene spoločenstva
(Ú. v. ES L 358, 31.12.1998, s. 114 – 114) (ES -11 V30 , s. 151)
32002D0762
Rozhodnutie Rady z 19. septembra 2002, ktoré splnomocňuje
členské štáty, aby v záujme spoločenstva podpísali, ratifikovali
alebo pristúpili k Medzinárodnému dohovoru o občianskoprávnej
zodpovednosti za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia olejom
zo zásobníkov z roku 2001 (zásobníkový dohovor)
(Ú. v. ES L 256, 25.9.2002, s. 7 – 8) (ES -11 V43 , s. 9)
32002D0971
Rozhodnutie Rady z 18. novembra 2002, ktorým sa členské štáty
v záujme spoločenstva splnomocňujú k ratifikácii alebo pristúpeniu
k Medzinárodnému dohovoru o ručení a náhrade škody pri
preprave nebezpečných a škodlivých látok na mori z roku 1996
(dohovor HNS)
(Ú. v. EÚ L 375, 23.12.2004, s. 27 – 27)
32004R0601
Nariadenie Rady (ES) č. 601/2004 z 22. marca 2004, ktorým sa
ustanovujú určité kontrolné opatrenia pri rybárskych činnostiach
v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o ochrane živých antarktických morských zdrojov, a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS)
č. 3943/90, (ES) č. 66/98 a (ES) č. 1721/1999
(Ú. v. EÚ L 97, 1.4.2004, s. 16 – 29) (ES -11 V51 , s. 52)
Konsolidované znenie 02004R0601-20100101
32005D0166
2005/166/ES: Rozhodnutie Komisie z 10. februára 2005, ktorým
sa stanovujú pravidlá vykonávajúce rozhodnutie Európskeho
parlamentu a Rady 280/2004/ES týkajúce sa mechanizmu sledovania emisií skleníkových plynov v Spoločenstve a uplatňovania
Kjótskeho protokolu (oznámené pod číslom dokumentu K(2005)
247)
(Ú. v. EÚ L 55, 1.3.2005, s. 57 – 91)
Zmenil 32014R0749
32007D0513*
2007/513/Euratom: Rozhodnutie Rady z 10. júla 2007 , ktorým
sa schvaľuje pristúpenie Európskeho spoločenstva pre atómovú
energiu k zmenenému a doplnenému Dohovoru o fyzickej ochrane
jadrových materiálov a jadrových zariadení - Vyhlásenie Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu podľa článku 18 ods. 4 a
článku 17 ods. 3 CPPNM
(Ú. v. EÚ L 190, 21.7.2007, s. 12 – 14)
Opravil 32007D0513R(01)
(Ú. v. ES L 337, 13.12.2002, s. 55 – 56) (ES -11 V44 , s. 141)
55
Zoznam konsolidovaných právnych predpisov Európskej únie
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, OCHRANA SPOTREBITEĽOV A ZDRAVIA
15.10 Životné prostredie
32010D0631
2010/631/EÚ: Rozhodnutie Rady z 13. septembra 2010 o uzavretí
Protokolu o integrovanom riadení pobrežných zón v Stredozemí
k Dohovoru o ochrane morského prostredia a pobrežných oblastí
Stredozemného mora v mene Európskej únie
(Ú. v. EÚ L 279, 23.10.2010, s. 1 – 2)
32010D0655
2010/655/EÚ: Rozhodnutie Rady z 19. októbra 2010 o uzavretí
dodatkového protokolu k Dohode o spolupráci na ochranu pobrežia a vôd severovýchodného Atlantiku proti znečisteniu v mene
Európskej únie
(Ú. v. EÚ L 285, 30.10.2010, s. 1 – 3)
32011D0475
2011/475/EÚ: Rozhodnutie Rady z 22. júla 2011 o podpise Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Libérijskou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom
hospodárstve a obchode s produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú
do Európskej únie, v mene Únie
(Ú. v. EÚ L 196, 28.7.2011, s. 2 – 2)
32011D0646
Rozhodnutie Rady z 23. mája 2011 o uzavretí v mene Európskej
únie Dohody o ochrane a udržateľnom rozvoji oblasti parku
Prespa
(Ú. v. EÚ L 258, 4.10.2011, s. 1 – 1)
Pozri 22011A1004(01)
32011R0510
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2011 z 11. mája 2011 , ktorým sa stanovujú emisné normy pre nové ľahké
úžitkové vozidlá ako súčasť integrovaného prístupu Únie na
zníženie emisií CO 2 z ľahkých vozidiel Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 145, 31.5.2011, s. 1 – 18)
Zmenil 32012R0205
Zmenil 32014R0253
Zmenil 32014R0404
32013D0086
2013/86/EÚ: Rozhodnutie Rady z 12. februára 2013 o uzavretí
doplnkového protokolu z Nagoje a Kuala Lumpuru o zodpovednosti a náhrade škôd ku Kartagenskému protokolu o biologickej
bezpečnosti v mene Európskej únie Text s významom pre EHP
(Ú. v. EÚ L 46, 19.2.2013, s. 1 – 3)
Pozri 22013A0219(01)
56
1.12.2014
SK
Download

životné prostredie, ochrana spotrebiteľov a zdravia - EUR-Lex