Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava
●
●
TRIMEL, s.r.o.
J. Smreka 22
841 07 Bratislava
●
Váš list číslo/zo dňa
●
Naše číslo
Vybavuje
Bratislava
01/2014
Šuľanová
8.4.2014
02/64365900
Vec
Objednávka
Objednávame si u Vás rozšírenie ekonomického informačného systému IS SAMO
o moduly napojenia na centrálny Rozpočtový informačný systém – RIS.SAM v sume 168,00 €
vrátane DPH.
Základné údaje o firme:
Obchodná firma:
Platca DPH:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Trimel, s.r.o, J. Smreka 22, 841 07 Bratislava
áno
31319068
2020343116
SK2020343116
Tatra banka, a.s.
2620455419/1100
Naše údaje:
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava 42
Platca DPH:: nie
IČO: 36071048
DIČ: 2021601714
Bankové spojenie: VÚB Bratislava – Dúbravka
Číslo účtu: 1634125053/0200
E-mail: [email protected]
Telefón: 02/64365900
PaedDr. Viera Karovičová
riaditeľka
Telefón/Fax
02/643 65 900
IČO
360 710 48
Bankové spojenie
1634125053/0200
E-mail
[email protected]
Internet
www.zsbenba.edu.sk
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava
●
●
EXZON, s.r.o.
Moyzesova 8
811 05 Bratislava
●
●
2/2014
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
Vybavuje
Bratislava
72/2013
Šuľanová
17.12.2013
02/64365900
Vec
Objednávka
Objednávame si u Vás bezpečnostný projekt o ochrane osobných údajov k zákonu
122/2013 Z. z. v celkovej sume 560,00 € vrátane DPH.
Základné údaje o firme:
Obchodná firma:
Platca DPH:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
E-mail:
Telefón:
EXZON, s.r.o., Moyzesova 8, 811 05 Bratislava
áno
46427082
2023388323
SK2023388323
Tatra banka, a.s.
2929866611/1100
[email protected]
0948722377
Naše údaje:
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava 42
Platca DPH:: nie
IČO: 36071048
DIČ: 2021601714
Bankové spojenie: VÚB Bratislava – Dúbravka
Číslo účtu: 1634125053/0200
E-mail: [email protected]
Telefón: 02/64365900
PaedDr. Viera Karovičová
riaditeľka
Telefón/Fax
02/643 65 900
IČO
360 710 48
Bankové spojenie
1634125053/0200
E-mail
[email protected]
Internet
www.zsbenba.edu.sk
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava
●
●
CHEMIX-D, s.r.o.
Pri vinohradoch 172
831 06 Bratislava
●
Váš list číslo/zo dňa
●
Naše číslo
Vybavuje
Bratislava
03/2014
Šuľanová
10.4.2014
02/64365900
Vec
Objednávka
Objednávame si u Vás deratizáciu objektu školy a ŠJ pri ZŠ Beňovského 1
v celkovej sume 87,60 € vrátane DPH.
Základné údaje o firme:
Obchodná firma:
Platca DPH:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
E-mail:
Telefón:
CHEMIX-D, s.r.o., Pri vinohradoch 172, 831 06 Bratislava
áno
31406840
2020338837
SK2020338837
UniCredit Bank, a.s.
6601957008/1111
[email protected]
02/44649111
Naše údaje:
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava 42
Platca DPH:: nie
IČO: 36071048
DIČ: 2021601714
Bankové spojenie: VÚB Bratislava – Dúbravka
Číslo účtu: 1634125053/0200
E-mail: [email protected]
Telefón: 02/64365900
PaedDr. Viera Karovičová
riaditeľka
Telefón/Fax
02/643 65 900
IČO
360 710 48
Bankové spojenie
1634125053/0200
E-mail
[email protected]
Internet
www.zsbenba.edu.sk
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava
Váš list číslo/zo dňa
●
●
●
Martin Hergott
servis chladničiek-mrazničiek
Púpavova 33
841 04 Bratislava
●
Naše číslo
Vybavuje
Bratislava
04/2014
Šuľanová
7.4.2014
02/64365900
Vec
Objednávka
Objednávame si u Vás posúdenie technického stavu chladničky v
Beňovského 1 v dohodnutej sume 22,00 € vrátane DPH.
ŠJ pri ZŠ
Základné údaje o firme:
Obchodná firma:
IČO:
Telefón:
Martin Hergott, servis chladničiek-mrazničiek, Púpavova 33, 841 04 Bratislava
34884254
0905627297
Naše údaje:
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava 42
Platca DPH:: nie
IČO: 36071048
DIČ: 2021601714
Bankové spojenie: VÚB Bratislava – Dúbravka
Číslo účtu: 1634125053/0200
E-mail: [email protected]
Telefón: 02/64365900
PaedDr. Viera Karovičová
riaditeľka
Telefón/Fax
02/643 65 900
IČO
360 710 48
Bankové spojenie
1634125053/0200
E-mail
[email protected]
Internet
www.zsbenba.edu.sk
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava
●
●
Slovpap Slovakia, s.r.o.
Mlynské Nivy 70
821 05 Bratislava 2
●
Váš list číslo/zo dňa
●
Naše číslo
Vybavuje
Bratislava
05/2014
Šuľanová
6.5.2014
02/64365900
Vec
Objednávka
Objednávame si u Vás hygienické potreby pre
v celkovej sume 628,32 € vrátane DPH.
ZŠ a ŠJ pri Beňovského 1
Základné údaje o firme:
Obchodná firma:
Platca DPH:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
E-mail:
Telefón:
Slovpap Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava
áno
35888318
2021828985
SK2021828985
Tatra banka, a.s.
2628072965/1100
[email protected]
02/53417679
Naše údaje:
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava 42
Platca DPH:: nie
IČO: 36071048
DIČ: 2021601714
Bankové spojenie: VÚB Bratislava – Dúbravka
Číslo účtu: 1634125053/0200
E-mail: [email protected]
Telefón: 02/64365900
PaedDr. Viera Karovičová
riaditeľka
Telefón/Fax
02/643 65 900
IČO
360 710 48
Bankové spojenie
1634125053/0200
E-mail
[email protected]
Internet
www.zsbenba.edu.sk
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava
●
●
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
●
Váš list číslo/zo dňa
●
Naše číslo
Vybavuje
Bratislava
06/2014
Šuľanová
9.5.2014
02/64365900
Vec
Objednávka
Na základe telefonického dohovoru dňa 9.5.2014 objednávame si
telefónny prístroj pre ŠJ pri Beňovského 1, Bratislava v sume 9,90 € vrátane DPH.
u Vás
Základné údaje o firme:
Obchodná firma:
Platca DPH:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
E-mail:
Telefón:
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
áno
35763469
2020273893
SK2020273893
Tatra banka, a.s.
2628740740/1100
www.telekom.sk
0800123500
Naše údaje:
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava 42
Platca DPH:: nie
IČO: 36071048
DIČ: 2021601714
Bankové spojenie: VÚB Bratislava – Dúbravka
Číslo účtu: 1634125053/0200
E-mail: [email protected]
Telefón: 02/64365900
PaedDr. Viera Karovičová
riaditeľka
Telefón/Fax
02/643 65 900
IČO
360 710 48
Bankové spojenie
1634125053/0200
E-mail
[email protected]
Internet
www.zsbenba.edu.sk
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava
Váš list číslo/zo dňa
●
●
●
RAABE
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Trnavská cesta 84
821 02 Bratislava
●
Naše číslo
Vybavuje
Bratislava
07/2014
Šuľanová
26.5.2014
02/64365900
Vec
Objednávka
Na základe Vašej ponuky objednávame si u Vás publikáciu Základná škola
a jej riadenie – ZD s doplnkom február 14 v celkovej sume 72,35 € vrátane DPH.
Základné údaje o firme:
Obchodná firma:
RAABE,
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo,
Člen skupiny Klett, Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
E-mail:
Telefón:
35908718
2021907492
SK2021907492
VÚB, a.s.
SK 5702000000002632965854 SUBASKBX
www.raabe.sk
02/32661850-53
Naše údaje:
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava 42
Platca DPH:: nie
IČO: 36071048
DIČ: 2021601714
Bankové spojenie: VÚB Bratislava – Dúbravka
Číslo účtu: 1634125053/0200
E-mail: [email protected]
Telefón: 02/64365900
PaedDr. Viera Karovičová
riaditeľka
Telefón/Fax
02/643 65 900
IČO
360 710 48
Bankové spojenie
1634125053/0200
E-mail
[email protected]
Internet
www.zsbenba.edu.sk
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava
●
●
PAPERA, s.r.o.
Čerešňová 17
974 05 Banská Bystrica
●
Váš list číslo/zo dňa
●
Naše číslo
Vybavuje
Bratislava
08/2014
Šuľanová
02.06.2014
02/64365900
Vec
Objednávka
Objednávame si u Vás odpadové koše v dohodnutej sume 216,96 € vrátane DPH.
Základné údaje o firme:
Obchodná firma:
Platca DPH:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
E-mail:
Telefón:
PAPERA, s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
áno
46082182
2023219055
SK2023219055
ČSOB, a.s.
4013270016/7500
[email protected]
+421 484716757
Naše údaje:
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava 42
Platca DPH:: nie
IČO: 36071048
DIČ: 2021601714
Bankové spojenie: VÚB Bratislava – Dúbravka
Číslo účtu: 1634125053/0200
E-mail: [email protected]
Telefón: 02/64365900
PaedDr. Viera Karovičová
riaditeľka
Telefón/Fax
02/643 65 900
IČO
360 710 48
Bankové spojenie
1634125053/0200
E-mail
[email protected]
Internet
www.zsbenba.edu.sk
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava
●
●
Elektročas, s.r.o.
Hlavná 48
900 27 Bernolákovo
●
Váš list číslo/zo dňa
●
Naše číslo
Vybavuje
Bratislava
09/2014
Šuľanová
09.05.2014
02/64365900
Vec
Objednávka
Objednávame si u Vás kontrolu a prestavenie školských hodín v sume 67,20 €
vrátane DPH.
Základné údaje o firme:
Obchodná firma:
Platca DPH:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
E-mail:
Telefón:
Elektročas, s.r.o., Hlavná 48, 900 27 Bernolákovo
áno
3584137
2020202734
SK2020202734
www.elektrocas.sk
0903 715 713
Naše údaje:
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava 42
Platca DPH:: nie
IČO: 36071048
DIČ: 2021601714
Bankové spojenie: VÚB Bratislava – Dúbravka
Číslo účtu: 1634125053/0200
E-mail: [email protected]
Telefón: 02/64365900
PaedDr. Viera Karovičová
riaditeľka
Telefón/Fax
02/643 65 900
IČO
360 710 48
Bankové spojenie
1634125053/0200
E-mail
[email protected]
Internet
www.zsbenba.edu.sk
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava
Váš list číslo/zo dňa
●
●
●
RAABE
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Trnavská cesta 84
821 02 Bratislava
●
Naše číslo
Vybavuje
Bratislava
10/2014
Šuľanová
13.06.2014
02/64365900
Vec
Objednávka
Na základe Vašej ponuky objednávame si u Vás publikáciu Výchovný
program v praxi – jún 14 s doplnkom február 14 v celkovej sume 42,40 € vrátane DPH.
Základné údaje o firme:
Obchodná firma:
RAABE,
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo,
Člen skupiny Klett, Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
E-mail:
Telefón:
35908718
2021907492
SK2021907492
VÚB, a.s.
SK 5702000000002632965854 SUBASKBX
www.raabe.sk
02/32661850-53
Naše údaje:
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava 42
Platca DPH:: nie
IČO: 36071048
DIČ: 2021601714
Bankové spojenie: VÚB Bratislava – Dúbravka
Číslo účtu: 1634125053/0200
E-mail: [email protected]
Telefón: 02/64365900
PaedDr. Viera Karovičová
riaditeľka
Telefón/Fax
02/643 65 900
IČO
360 710 48
Bankové spojenie
1634125053/0200
E-mail
[email protected]
Internet
www.zsbenba.edu.sk
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava
●
●
Soft-Tech, s.r.o.
Krátka 1653/3
091 01 Stropkov
●
Váš list číslo/zo dňa
●
Naše číslo
Vybavuje
Bratislava
11/2014
Šuľanová
26.5.2014
02/64365900
Vec
Objednávka
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní v celkovej sume 154,00 € vrátane
DPH.
Základné údaje o firme:
Obchodná firma:
Platca DPH:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
E-mail:
Telefón:
Soft-Tech, s.r.o. ,Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov
áno
45917272
2023153726
SK2023153726
www.naplne-do-tlaciarni.ski
0949 887 000
Naše údaje:
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava 42
Platca DPH:: nie
IČO: 36071048
DIČ: 2021601714
Bankové spojenie: VÚB Bratislava – Dúbravka
Číslo účtu: 1634125053/0200
E-mail: [email protected]
Telefón: 02/64365900
PaedDr. Viera Karovičová
Riaditeľka
Telefón/Fax
02/643 65 900
IČO
360 710 48
Bankové spojenie
1634125053/0200
E-mail
[email protected]
Internet
www.zsbenba.edu.sk
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava
●
●
Soft-Tech, s.r.o.
Krátka 1653/3
091 01 Stropkov
●
Váš list číslo/zo dňa
●
Naše číslo
Vybavuje
Bratislava
12/2014
Šuľanová
16.6.2014
02/64365900
Vec
Objednávka
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní v celkovej sume 99,50 € vrátane DPH.
Základné údaje o firme:
Obchodná firma:
Platca DPH:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
E-mail:
Telefón:
Soft-Tech, s.r.o. ,Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov
áno
45917272
2023153726
SK2023153726
www.naplne-do-tlaciarni.ski
0949 887 000
Naše údaje:
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava 42
Platca DPH:: nie
IČO: 36071048
DIČ: 2021601714
Bankové spojenie: VÚB Bratislava – Dúbravka
Číslo účtu: 1634125053/0200
E-mail: [email protected]
Telefón: 02/64365900
PaedDr. Viera Karovičová
riaditeľka
Telefón/Fax
02/643 65 900
IČO
360 710 48
Bankové spojenie
1634125053/0200
E-mail
[email protected]
Internet
www.zsbenba.edu.sk
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava
●
●
TA Triumph – Adler Slovakia, s.r.o.
Plynárenská 2
821 09 Bratislava
●
●
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
Vybavuje
Bratislava
13/2014
Šuľanová
19.6.2014
02/64365900
Vec
Objednávka
Objednávame si u Vás interaktívnu tabuľu ActivBoard 378 PRO sponzor. program
Aktívna škola 2014 v celkovej sume 655,00 € vrátane DPH.
Základné údaje o firme:
Obchodná firma:
Platca DPH:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
E-mail:
Telefón:
TA Triumph – Adler Slovakia, s.r.o. ,Plynárenská 2, 821 09 Bratislava
áno
31345638
2020298005
SK2020298005
[email protected]
048/4700293
Naše údaje:
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava 42
Platca DPH:: nie
IČO: 36071048
DIČ: 2021601714
Bankové spojenie: VÚB Bratislava – Dúbravka
Číslo účtu: 1634125053/0200
E-mail: [email protected]
Telefón: 02/64365900
PaedDr. Viera Karovičová
riaditeľka
Telefón/Fax
02/643 65 900
IČO
360 710 48
Bankové spojenie
1634125053/0200
E-mail
[email protected]
Internet
www.zsbenba.edu.sk
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava
●
●
KANAL M.P.S., s.r.o.
Šamorínska 39
903 01 Senec
●
Váš list číslo/zo dňa
●
Naše číslo
Vybavuje
Bratislava
14/2014
Šuľanová
04.07.2014
02/64365900
Vec
Objednávka
Objednávame si u Vás kompletné vyčistenie lapača tukov v ŠJ pri ZŠ
Beňovského 1, Bratislava.
Základné údaje o firme:
Obchodná firma:
Platca DPH:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Ćíslo účtu:
Telefón:
KANAL M.P.S., s.r.o., Šamorínska 39, 903 01 Senec
áno
35710357
2020200512
SK2020200512
Slovenská sporiteľňa, a.s., Trnava
284790584/0900
02/45923391
Naše údaje:
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava 42
Platca DPH:: nie
IČO: 36071048
DIČ: 2021601714
Bankové spojenie: VÚB Bratislava – Dúbravka
Číslo účtu: 1634125053/0200
E-mail: [email protected]
Telefón: 02/64365900
PaedDr. Viera Karovičová
Riaditeľka
Telefón/Fax
02/643 65 900
IČO
360 710 48
Bankové spojenie
1634125053/0200
E-mail
[email protected]
Internet
www.zsbenba.edu.sk
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava
Váš list číslo/zo dňa
●
●
Impromat-Slov, s.r.o.
Koceľova 9
821 08 Bratislava
●
●
Naše číslo
Vybavuje
Bratislava
15/2014
Šuľanová
04.06.2014
02/64365900
Vec
Objednávka
Objednávame si u Vás opravu kopírovacieho stroja AFICIO 2022 RRICOH
v sume 99,60 € vrátane DPH.
Základné údaje o firme:
Obchodná firma:
Platca DPH:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Ćíslo účtu:
Telefón:
Impromat-Slov, s.r.o., Koceľova 9, 821 08 Bratislava
áno
31331785
2020325989
SK2020325989
UniCredit Bank
6624427018/1111
+421 2 326 306 28
Naše údaje:
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava 42
Platca DPH:: nie
IČO: 36071048
DIČ: 2021601714
Bankové spojenie: VÚB Bratislava – Dúbravka
Číslo účtu: 1634125053/0200
E-mail: [email protected]
Telefón: 02/64365900
PaedDr. Viera Karovičová
riaditeľka
Telefón/Fax
02/643 65 900
IČO
360 710 48
Bankové spojenie
1634125053/0200
E-mail
[email protected]
Internet
www.zsbenba.edu.sk
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava
●
●
ASC Applied Software Cosultants, s.r.o.
Svoradova 7/1
811 03 Bratislava
●
Váš list číslo/zo dňa
●
Naše číslo
Vybavuje
Bratislava
16/2014
Šuľanová
20.7.2014
02/64365900
Vec
Objednávka
Objednávame si u Vás program aSc Rozvrhy 2015 v sume 63,00 € vrátane
DPH.
Základné údaje o firme:
Obchodná firma:
Platca DPH:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Ćíslo účtu:
IBAN:
Telefón:
ASC Applied Software Cosultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava
áno
31361161
2020301855
SK2020301855
ČSOB, a.s.
602103533/7500
SK03 7500 0000 0006 0210 3533
+421 244252580
Naše údaje:
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava 42
Platca DPH:: nie
IČO: 36071048
DIČ: 2021601714
Bankové spojenie: VÚB Bratislava – Dúbravka
Číslo účtu: 1634125053/0200
E-mail: [email protected]
Telefón: 02/64365900
PaedDr. Viera Karovičová
riaditeľka
Telefón/Fax
02/643 65 900
IČO
360 710 48
Bankové spojenie
1634125053/0200
E-mail
[email protected]
Internet
www.zsbenba.edu.sk
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava
●
●
GASTROMARKET
Linorex, s.r.o.
Št.Králika7
841 08 Bratislava
●
Váš list číslo/zo dňa
●
Naše číslo
Vybavuje
Bratislava
17/2014
Satinová
20.8.2014
02/64362634
Vec
Objednávka
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre ŠJ pri ZŠ Beňovského 1:
2 ks Univerzálny umývací prostriedok OmniClean ADL, objem 5l
1 ks Oplachovací a leštiaci prostriedok OmniClean ATR, objem 5l
spolu v sume 64,32 € vrátane DPH.
34,40 €
19,20 €
Základné údaje o firme:
Obchodná firma:
Platca DPH:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Ćíslo účtu:
IBAN:
BIC:
Telefón:
GASTROMARKET, Linorex, s.r.o., Št.Králika7, 841 08 Bratislava
áno
00604127
2020292714
SK2020292714
VÚB, Bratislava
2039018354/0200
SK36 0200 0000 0020 3901 8354
SUBASKBX
+421 -2-64761457
Naše údaje:
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava 42
Platca DPH:: nie
IČO: 36071048
DIČ: 2021601714
Bankové spojenie: VÚB Bratislava – Dúbravka
Číslo účtu: 1634125053/0200
E-mail: [email protected]
Telefón: 02/64365900
PaedDr. Viera Karovičová
riaditeľka
Telefón/Fax
02/643 65 900
IČO
360 710 48
Bankové spojenie
1634125053/0200
E-mail
[email protected]
Internet
www.zsbenba.edu.sk
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava
●
●
František Majtán – EURONICS TPD
Farského 26
851 01 Bratislava
●
●
Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
Vybavuje
Bratislava
18/2014
Ing. Michalíková
15.8.2014
02/64362634
Vec
Objednávka
Objednávame si u Vás 1 ks Chladnička kombinovaná WH WBE 3411A+W
v sume 278,99 € vrátane DPH pre ŠJ pri ZŠ Beňovského 1.
Základné údaje o firme:
Obchodná firma:
Platca DPH:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Ćíslo účtu:
IBAN:
SWIFT:
František Majtán – EURONICS TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava
áno
11790547
1020207815
SK1020207815
SLSP Bratislava
11552804/0900
SK86 0900 00000000 11552804
GIBASKBX
Naše údaje:
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava 42
Platca DPH:: nie
IČO: 36071048
DIČ: 2021601714
Bankové spojenie: VÚB Bratislava – Dúbravka
Číslo účtu: 1634125053/0200
E-mail: [email protected]
Telefón: 02/64365900
PaedDr. Viera Karovičová
riaditeľka
Telefón/Fax
02/643 65 900
IČO
360 710 48
Bankové spojenie
1634125053/0200
E-mail
[email protected]
Internet
www.zsbenba.edu.sk
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava
●
●
GastroRex, s.r.o.
Mlynské Luhy 80
821 05 Bratislava II
●
Váš list číslo/zo dňa
●
Naše číslo
Vybavuje
Bratislava
19/2014
Satinová
18.8.2014
02/64362634
Vec
Objednávka
Objednávame si u Vás tovar podľa výberu pre ŠJ pri ZŠ Beňovského 1
v celkovej sume 758,60 € vrátane DPH.
Základné údaje o firme:
Obchodná firma:
Platca DPH:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Ćíslo účtu:
IBAN:
SWIFT:
Telefón:
GastroRex, s.r.o., Mlynské Luhy 80, 821 05 Bratislava II
áno
357830
2020256172
SK2020256172
Slovenská sporiteľňa, a.s.
173297017/0900
SK80 0900 0000000 17 329 7017
GIBASKBX
02/53414108
Naše údaje:
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava 42
Platca DPH:: nie
IČO: 36071048
DIČ: 2021601714
Bankové spojenie: VÚB Bratislava – Dúbravka
Číslo účtu: 1634125053/0200
E-mail: [email protected]
Telefón: 02/64365900
PaedDr. Viera Karovičová
riaditeľka
Telefón/Fax
02/643 65 900
IČO
360 710 48
Bankové spojenie
1634125053/0200
E-mail
[email protected]
Internet
www.zsbenba.edu.sk
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava
●
●
Slovpap Slovakia, s.r.o.
Mlynské Nivy 70
821 05 Bratislava 2
●
Váš list číslo/zo dňa
●
Naše číslo
Vybavuje
Bratislava
20/2014
Šuľanová
16.9.2014
02/64365900
Vec
Objednávka
Objednávame si u Vás hygienické potreby pre ZŠ Beňovského 1 v celkovej
sume 816,66 € vrátane DPH.
Základné údaje o firme:
Obchodná firma:
Platca DPH:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
E-mail:
Telefón:
Slovpap Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava
áno
35888318
2021828985
SK2021828985
Tatra banka, a.s.
2628072965/1100
[email protected]
02/53417679
Naše údaje:
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava 42
Platca DPH:: nie
IČO: 36071048
DIČ: 2021601714
Bankové spojenie: VÚB Bratislava – Dúbravka
Číslo účtu: 1634125053/0200
E-mail: [email protected]
Telefón: 02/64365900
PaedDr. Viera Karovičová
riaditeľka
Telefón/Fax
02/643 65 900
IČO
360 710 48
Bankové spojenie
1634125053/0200
E-mail
[email protected]
Internet
www.zsbenba.edu.sk
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava
●
●
Slovpap Slovakia, s.r.o.
Mlynské Nivy 70
821 05 Bratislava 2
●
Váš list číslo/zo dňa
●
Naše číslo
Vybavuje
Bratislava
21/2014
Šuľanová
16.9.2014
02/64365900
Vec
Objednávka
Objednávame si u Vás hygienické potreby pre ŠJ pri Beňovského 1 v celkovej
sume 624,75 € vrátane DPH.
Základné údaje o firme:
Obchodná firma:
Platca DPH:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
E-mail:
Telefón:
Slovpap Slovakia, s.r.o., Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava
áno
35888318
2021828985
SK2021828985
Tatra banka, a.s.
2628072965/1100
[email protected]
02/53417679
Naše údaje:
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava 42
Platca DPH:: nie
IČO: 36071048
DIČ: 2021601714
Bankové spojenie: VÚB Bratislava – Dúbravka
Číslo účtu: 1634125053/0200
E-mail: [email protected]
Telefón: 02/64365900
PaedDr. Viera Karovičová
riaditeľka
Telefón/Fax
02/643 65 900
IČO
360 710 48
Bankové spojenie
1634125053/0200
E-mail
[email protected]
Internet
www.zsbenba.edu.sk
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava
●
●
RiN, s.r.o.
Mierová 222
821 05 Bratislava 2
●
Váš list číslo/zo dňa
●
Naše číslo
Vybavuje
Bratislava
22/2014
Šuľanová
18.9.2014
02/64365900
Vec
Objednávka
Objednávame si u Vás multifunkčné zariadenie Nashuatec Aficio SP4410SF
v sume 360,00 € vrátane DPH.
Základné údaje o firme:
Obchodná firma:
Platca DPH:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
E-mail:
Telefón:
RiN, s.r.o., Mierová 222, 821 05 Bratislava
áno
31363466
2020333535
SK2020333535
VÚB, a.s.
1254445012/0200
[email protected]
02/43413567,0905601457
Naše údaje:
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava 42
Platca DPH:: nie
IČO: 36071048
DIČ: 2021601714
Bankové spojenie: VÚB Bratislava – Dúbravka
Číslo účtu: 1634125053/0200
E-mail: [email protected]
Telefón: 02/64365900
PaedDr. Viera Karovičová
Riaditeľka
Telefón/Fax
02/643 65 900
IČO
360 710 48
Bankové spojenie
1634125053/0200
E-mail
[email protected]
Internet
www.zsbenba.edu.sk
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava
Váš list číslo/zo dňa
●
●
Impromat-Slov, s.r.o.
Koceľova 9
821 08 Bratislava
●
●
Naše číslo
Vybavuje
Bratislava
23/2014
Šuľanová
19.9.2014
02/64365900
Vec
Objednávka
Objednávame si u Vás opravu kopírovacieho stroja
v celkovej sume 81,60 € vrátane DPH.
AFICIO 3025 RICOH
Základné údaje o firme:
Obchodná firma:
Platca DPH:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Ćíslo účtu:
Telefón:
Impromat-Slov, s.r.o., Koceľova 9, 821 08 Bratislava
áno
31331785
2020325989
SK2020325989
UniCredit Bank
6624427018/1111
+421 2 326 306 28
Naše údaje:
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava 42
Platca DPH:: nie
IČO: 36071048
DIČ: 2021601714
Bankové spojenie: VÚB Bratislava – Dúbravka
Číslo účtu: 1634125053/0200
E-mail: [email protected]
Telefón: 02/64365900
PaedDr. Viera Karovičová
riaditeľka
Telefón/Fax
02/643 65 900
IČO
360 710 48
Bankové spojenie
1634125053/0200
E-mail
[email protected]
Internet
www.zsbenba.edu.sk
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava
●
●
BENJAMÍN, s.r.o.
Hradišťská 766
687 08 Buchlovice
●
Váš list číslo/zo dňa
●
Naše číslo
Vybavuje
Bratislava
24/2014
Šuľanová
25.9.2014
02/64365900
Vec
Objednávka
Objednávame si u Vás didaktickú pomôcku Benžižalice set deska modrá
v celkovej sume 140,33 € vrátane DPH.
Základné údaje o firme:
Obchodná firma:
Platca DPH:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Ćíslo účtu:
E-mail:
Telefón:
BENJAMÍN, s.r.o., Hradišťská 766, 687 08 Buchlovice
áno
25523414
4020218059
SK4020218059
Slovenská sporiteľňa
274281487/0900
benjamin©benjamin.cz
+420 572 411 602
Naše údaje:
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava 42
Platca DPH:: nie
IČO: 36071048
DIČ: 2021601714
Bankové spojenie: VÚB Bratislava – Dúbravka
Číslo účtu: 1634125053/0200
E-mail: [email protected]
Telefón: 02/64365900
PaedDr. Viera Karovičová
riaditeľka
Telefón/Fax
02/643 65 900
IČO
360 710 48
Bankové spojenie
1634125053/0200
E-mail
[email protected]
Internet
www.zsbenba.edu.sk
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava
●
●
ŠKOLEX, spol. s r.o.
Horárska 12
821 09 Bratislava
●
Váš list číslo/zo dňa
●
Naše číslo
Vybavuje
Bratislava
25/2014
Šuľanová
3.10.2014
02/64365900
Vec
Objednávka
Objednávame si u Vás „Univerzálny stropný držiak L=850-D v celkovej
sume 79,80 € vrátane DPH.
Základné údaje o firme:
Obchodná firma:
Platca DPH:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Ćíslo účtu:
E-mail:
Telefón:
ŠKOLEX, spol. s r.o., Horárska 12, 821 09 Bratislava
áno
31396763
2020321908
SK2020321908
VÚB Bratislava
15081440242/0200
skolex©skolex.sk
+421 2 5341 8629
Naše údaje:
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava 42
Platca DPH:: nie
IČO: 36071048
DIČ: 2021601714
Bankové spojenie: VÚB Bratislava – Dúbravka
Číslo účtu: 1634125053/0200
E-mail: [email protected]
Telefón: 02/64365900
PaedDr. Viera Karovičová
riaditeľka
Telefón/Fax
02/643 65 900
IČO
360 710 48
Bankové spojenie
1634125053/0200
E-mail
[email protected]
Internet
www.zsbenba.edu.sk
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava
●
●
Pavol Bacigal
Jabloňová 36
949 05 Nitra
●
Váš list číslo/zo dňa
●
Naše číslo
Vybavuje
Bratislava
26/2014
Šuľanová
2.10.2014
02/64365900
Vec
Objednávka
Objednávame si u Vás „Kábel VGA – monitor prepojovací 15M/15M 20m“
v celkovej sume 13,69 € vrátane DPH.
Základné údaje o firme:
Obchodná firma:
Platca DPH:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Iban:
Swift:
Pavol Bacigal, Jabloňová 36, 949 05 Nitra
áno
41119126
1073004119
SK1073004119
Tatra banka
Sk6011000000002628777412
TATRSKBX
Naše údaje:
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava 42
Platca DPH:: nie
IČO: 36071048
DIČ: 2021601714
Bankové spojenie: VÚB Bratislava – Dúbravka
Číslo účtu: 1634125053/0200
E-mail: [email protected]
Telefón: 02/64365900
PaedDr. Viera Karovičová
riaditeľka
Telefón/Fax
02/643 65 900
IČO
360 710 48
Bankové spojenie
1634125053/0200
E-mail
[email protected]
Internet
www.zsbenba.edu.sk
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava
●
●
Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
●
Váš list číslo/zo dňa
●
Naše číslo
Vybavuje
Bratislava
27/2014
Šuľanová
21.10.2014
02/64365900
Vec
Objednávka
Objednávame si u Vás poštové peňažné poukazy trojdielne pre ZŠ a ŠJ pri
ZŠ Beňovského 1.
Základné údaje o firme:
Obchodná firma:
Platca DPH:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
áno
36631124
2021879959
SK2021879959
Poštová banka
02500345345/6500
05568133317
Naše údaje:
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava 42
Platca DPH:: nie
IČO: 36071048
DIČ: 2021601714
Bankové spojenie: VÚB Bratislava – Dúbravka
Číslo účtu: 1634125053/0200
E-mail: [email protected]
Telefón: 02/64365900
PaedDr. Viera Karovičová
riaditeľka
Telefón/Fax
02/643 65 900
IČO
360 710 48
Bankové spojenie
1634125053/0200
E-mail
[email protected]
Internet
www.zsbenba.edu.sk
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava
●
●
CHEMIX-D, s.r.o.
Pri vinohradoch 172
831 06 Bratislava
●
Váš list číslo/zo dňa
●
Naše číslo
Vybavuje
Bratislava
28/2014
Šuľanová
14.10.2014
02/64365900
Vec
Objednávka
Objednávame si u Vás deratizáciu objektu školy a ŠJ pri ZŠ Beňovského 1
v celkovej sume 87,60 € vrátane DPH.
Základné údaje o firme:
Obchodná firma:
Platca DPH:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
E-mail:
Telefón:
CHEMIX-D, s.r.o., Pri vinohradoch 172, 831 06 Bratislava
áno
31406840
2020338837
SK2020338837
UniCredit Bank, a.s.
6601957008/1111
[email protected]
02/44649111
Naše údaje:
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava 42
Platca DPH:: nie
IČO: 36071048
DIČ: 2021601714
Bankové spojenie: VÚB Bratislava – Dúbravka
Číslo účtu: 1634125053/0200
E-mail: [email protected]
Telefón: 02/64365900
PaedDr. Viera Karovičová
riaditeľka
Telefón/Fax
02/643 65 900
IČO
360 710 48
Bankové spojenie
1634125053/0200
E-mail
[email protected]
Internet
www.zsbenba.edu.sk
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava
●
●
AITEC, s.r.o.
Slovinská 12
821 04 Bratislava
●
Váš list číslo/zo dňa
●
Naše číslo
Vybavuje
Bratislava
29/2014
Šuľanová
21.10.2014
02/64365900
Vec
Objednávka
Objednávame si u Vás učebné pomôcky „Veselo je v školskom klube 1- 4“
v celkovej sume 23,76 € vrátane DPH.
Základné údaje o firme:
Obchodná firma:
Platca DPH:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Iban:
Swift:
Telef.č.:
E-mail:
AITEC, s.r.o., Slovinská 12, 821 04 Bratislava
áno
43829171
2022512756
SK2022512756
Tatra banka, a.s.
2928906300/6300
Sk91 1100 0000 0029 2890 6300
TATRSKBX
02/43632755
objednávky©aitec.sk
Naše údaje:
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava 42
Platca DPH:: nie
IČO: 36071048
DIČ: 2021601714
Bankové spojenie: VÚB Bratislava – Dúbravka
Číslo účtu: 1634125053/0200
E-mail: [email protected]
Telefón: 02/64365900
PaedDr. Viera Karovičová
riaditeľka
Telefón/Fax
02/643 65 900
IČO
360 710 48
Bankové spojenie
1634125053/0200
E-mail
[email protected]
Internet
www.zsbenba.edu.sk
Základná škola, Beňovského 1, 841 01 Bratislava
Telefón/Fax
02/643 65 900
IČO
360 710 48
Bankové spojenie
1634125053/0200
E-mail
[email protected]
Internet
www.zsbenba.edu.sk
Download

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava 841 01