Témy Bc. prác doc. MUDr. Ivan Dóci, PhD.
1.
2.
3.
4.
5.
Manažment ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta so schizofréniou a kvalita jeho života
Poruchy spánku u seniorov
Zneužívanie alkoholu vo vekovej skupine do 18 rokov
Hodnotenie ošetrovateľskej starostlivosti z pohľadu pacienta na internej ambulancii oddelenia
urgentného príjmu
Témy Mgr. prác doc. MUDr. Ivan Dóci, PhD.
1.
2.
3.
4.
Agresivita pacienta z ošetrovateľského hľadiska
Úloha ošetrovateľstva v podpore duševného zdravia
Prevencia závislostí na psychotropných látkach z pohľadu ošetrovateľstva
Kvalita života u dlhodobo hospitalizovaných pacientov v psychiatrických zariadeniach
Témy Mgr. prác doc. MUDr. Marián Babčák, PhD.
1. Prvá pomoc ako intervencia v podpore zdravia a záchrane života z pohľadu sestry
2. Systém sledovania bezpečnosti zdravotníckych pracovníkov vo vybraných zdravotníckych
3. zariadeniach a
4. vplyv na prácu sestry
5. Ošetrovateľský prístup u pacienta s diabetickou nohou
6. Management operačných sál z pohľadu sestry
7. Jazykové baríery pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti
8. Hypoglykémia - ošetrovateľský prístup
9. Šport , telesná aktivita a komplikácie cukrovky z pohľadu ošetrovateľstva
10. Predoperačná príprava diabetika z pohľadu ošetrovateľskej starostlivosti
11. Edukácia diabetika školského veku
12. Transplantácia kostnej drene, ošetrovateľský prístup ku pacientovi
13. Telesná aktivita u hemodialyzovaných pacientov
14. Hospicová starostlivosť v Prešovskom kraji
Témy Bc. prác doc. PhDr. Darina Wiczmándyová, PhD.
1. Úroveň vedomostí u zdravotníckych pracovníkov a laickej verejnosti o nových trendoch v
poskytovaní kardiopulmonálnej resuscitácie
Témy Mgr. prác doc. PhDr. Darina Wiczmándyová, PhD.
1. Motivačné faktory v povolaní sestra v súčasnej ošetrovateľskej praxi
Témy Bc. prác doc. PhDr. Irena Antoničová, PhD.
Kvalita života u detí s hyperkinetickou poruchou
Vplyv reklamy na postoje laickej verejnosti k zdraviu
Vzájomná komunikácia sestry a pacienta v ambulatnej starostlivosti
Psychosociálne aspekty u pacientov s novozistenou celiakiou dospelých
Témy Bc. prác doc. PhDr. Mária Zamboriová, PhD.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s atopickým ekzémom
Ošetrovateľská starostlivosť o seniora v domácom prostredí
Motivácia sestier v podmienkach paliatívnej hospicovej starostlivosti
Komunikačné bariéry v interakcii sestra a pacient
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta v terminálnom štádiu prostredníctvom ADOS
Posudzovanie chronickej bolesti u mužov a žien stredného veku
Témy Mgr. prác doc. PhDr. Mária Zamboriová, PhD.
1. Faktory ovplyvňujúce zdravie a životný štýl v povolaní sestry pracujúce na
anestéziologiko-resuscitačnom oddelení
2. Životný štýl darcov krvi
3. Kvalita života rodiny umierajúceho pacienta v kontexte
hospicovej starostlivosti
4. Kvalita života u pacienta so Sclerosis multiplex
5. Kvalita života pacienta ako jeden zo strategických zámerov
ošetrovateľstva pred a po operácii aorto-bifemorálneho by passu
6. Hodnotenie kvality domácej ošetrovateľskej starostlivosti u
pacientov v regióne Trebišov
7. Mobbing v povolaní sestry
8. kvalita starostlivosti v transfúznej službe
9. Postoj sestier k vlastnému zdraviu
Témy Bc. prác doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Štandardizované ošetrovateľské postupy pri liečbe bolesti chrbtice ozónom
Edukácia pacienta so sklerózou multiplex
Edukácia rodičov detí s Downovým syndrómom
Pôsobenie ošetrovateľstva v manažmente trombolytickej liečby u pacientov s cievnou mozgovou
príhodou
Uplatnenie holistického prístupu u pacientov po trasnplantácii periférnych kmeňových buniek
Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti u pacientov s akútnou myeloblastovou leukémiou
Úloha ošetrovateľstva pri sledovaní nežiaducich fenoménov tetovania a piersingu u adolescentov
Témy Mgr. prác PhDr. Alena Longauerová, PhD.
1. Zmena životného štýlu ľudí s nadmernou hmotnosťou
2. Postoje verejnosti k prevencii najčastejších civilizačných ochorení
3. Vedomosti a postoje rodičov vo vzťahu k prevencii najčastejších detí predškolského veku
Témy Bc. prác PhDr. Alena Longauerová, PhD.
1. Prevencia zubného kazu u detí v mladšom školskom veku
2. Faktory stresu v práci sestry na oddelení dlhodobo chorých
3. Chronické ochorenie dieťaťa a jeho vplyv na funkčnosť rodiny
4. Kompetencie sestier v prevencii onkologických ochorení
5. Podpora zdrvia a úloha sestry prevencii chorôb chrbtice
6. Životné prostredie ako dôležitý faktor prevencie úrazov u seniorov.
7. Pohyb v kontexte zdravia seniorov.
8. Kompetencie sestier v prevencii onkologických ochorení.
9. Predchádzanie zvýšenej psychickej pracovnej záťaži sestier.
10. Chronické ochorenie dieťaťa a jeho vplyv na funkčnosť rodiny.
11. Rodina v kontexte zdravia a choroby.
Témy Bc. prác MUDr. Ján Kovaľ, PhD.
1. Dysfunkčné rodiny a ich vplyv na zdravie detí
2. Diabetes mellitus I. typu, edukácia pacienta a jeho rodičov
3. Mobilné sestry na Slovensku a ich využitie v praxi
4. Pohybová aktivita, vplyv na zdravie dieťaťa a adolescenta
5. Stravovanie v kolektívnych zariadeniach, v rodine a jeho vplyv na zdravie detí a mladistvých
6. Vplyv médií ( TV, PC, MT..) na zdravie a vývin dieťaťa
7. Mobbing na pracovisku a jeho vplyv na prácu sestry
8. Edukačný proces pre rodičov a pacientov dieťaťa s astmou bronchiale
9. Elektroimpulzoterapia z pohľadu ošetrovateľstva
10. Duševné zdravie detí a adolescentov, úloha rodiny, ošetrovateľstva
11. Zdravie rómskych detí žijúcich v ohrozenom prostredí - rola sestry
12. Postavenie sestry v spoločnosti „včera a dnes“.
13. Úlohy sestry v prevencii úrazov v detskom veku.
14. Motivačné a demotivačné faktory v práci sestry. /v štátnom zariadení, v súkromnom
sektore/
15. Dysfunkčné rodiny – úloha sestry o zdravie detí.
16. Vplyv médií na zdravie detí.
17. Sestra ako faktor násilia zo strany pacienta.
18. Úlohy sestry v primárnej zdravotnej starostlivosti aj jej vplyv na životný štýl adolescenta.
19. Kvalita života detí a ich rodín s DM I. typu.
20. Psychická záťaž v práci sestry
21. Rodina - kde mama je profesionálnou sestrou.
22. Edukácia rodičov v prevencii intoxikácií v detskom veku.
23. Zdravá výživa od narodenia – správny štart do života.
24. Úlohy ošetrovateľstva v probléme „keď deti rodia deti“.
25. Edukácia rodičov dieťa s diagnózou – vrodená metabolická choroba.
26. Efektívna komunikácia zdravotníckych pracovníkov a jej vplyv na proces liečenia u dieťaťa
a rodičov.
27. Školská sestra minulosť či budúcnosť na Slovensku?
28. Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o dieťa s diagnózou TBC.
29. Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o dieťa s onkologickým ochorením.
30. Postoj mladých ľudí k problematike – eutanázie, interrupcie.
31. Motivácia a jej vplyv na prácu sestry.
32. Úlohy sestry v prevencii obezity v detskom veku.
Témy Bc. prác MUDr. Karol Kyslan, PhD.
1.
2.
3.
4.
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s AKS
Akútne krvácania s pažerákových varixov, ošetrovateľské postupy
Dezinfekcia gastroenterologického inštrumentária na chirurgii
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s MRSA
Témy Mgr. prác MUDr. Karol Kyslan, PhD.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Akútny koronárny syndróm na ambulancii
Nealkoholová steatoróza pečene
AKS – ošetrovateľská starostlivosť
Kolorektálny karcinóm na Slovensku
Akútna respiračná insuff. Na ambulancii všeobecného lekára z pohľadu sestry
Laparoskopická splenektómia – ošetrovateľské štandardy
Súčasné trendy v ošetrovateľskej starostlivosti o diabetika ana inzulíne
ERCP z pohľadu chirurgickej sestry
Témy Mgr. prác PhDr. Jana Ráková, PhD.
1. Súčasné postavenie sestier pracujúcich v zariadeniach pre seniorov na Slovensku a vo Švajčiarsku
2. Význam pozitívneho pracovného prostredia pre výkon profesie sestry
3. Uplatňovanie profesijnej roly sestry výskumníčky v súčasnej ošetrovateľskej praxi
4. Profesionálne ošetrovateľstvo na Slovensku a možnosti jeho ďalšieho vývoja
5. Problematika validizácie ošetrovateľských diagnóz v súčasnej ošetrovateľskej praxi
6. Možnosti pôsobenia sestry v podmienkach komunitného ošetrovateľstva na Slovensku a vo
7. vybraných krajinách EÚ
8. Motivačné činitele v práci sestry na vybraných pracoviskách
9. História a súčasnosť vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku a v Čechách
10. Špecifiká jednodňovej ambulatnej starostlivosti z pohľadu sestry
11. Problematika informovanosti onkologických pacientov o procese chemoterapie z pohľadu
ošetrovateľstva
12. Implementácia systému riadenia kvality vo vybraných zdravotníckych zariadeniach na Slovensku a
jej význam pre ošetrovateľskú prax
13. Význam využívania ošetrovateľských štandardov v prevencii MRSA infekcie
14. Vzdelanostná úroveň sestier na dialyzačných pracoviskách o zásadách prevencie
nozokomiálnych nákaz
Témy Bc. prác PhDr. Drahomíra Vatehová, PhD.
1. Stres v práci sestry na oddelení centrálnych operačných sál
2. Úloha sestry v edukácii pacientov s diabetes mellitus na doliečovacom oddelení
3. Úloha sestry v starostlivosti o pacienta pri operácii - totálna endoprotéza bedrového kĺbu
4. Úloha sestry v primárnej prevencii okulárneho diskomfortu pri práci s počítačom
5. Edukácia pacienta s Crohnovou chorobou
6. Manažment ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s ochorením infarkt myokardu
7. Edukácia pacienta s akútnym infarkktom myokardu
8. Protektívne faktory vo vzťahu k syndrómu vyhorenia
9. Úloha sestry v starostlivosti o dieťa s gastroezofagálnym refluxom
10. Úloha sestry v starostlivosti o pacienta s diabetickou nohou
11. Možnosti ovplyvnenia kvality života u pacienta s onkologickým chorením v rámci
12. paliatívnej starostlivosti
13. Úloha sestry pri edukácii pacienta s Crohnovou chorobou
14. Úloha sestry pri edukácii pacientov po operačnom výkone tonzilektómia
15. Úloha sestry pri edukácií pacienta v oxygenoterapii
16. Úloha sestry v edukačnom proces u pacienta s Diabetes mellitus
17. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s transexualitou
18. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so schizofréniou
19. Manažment ošetrovateľskej starostlivosti u pacienta po cholecystektómii
20. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta v terminálnom štádiu ochorenia
21. Úloha sestry v prevencii vzniku syndrómu diabetickej nohy u pacienta s diabetes mellitus
22. Postavenie sestry v procese edukácie detského pacienta pred transplantáciou obličky
Témy Mgr. prác PhDr. Drahomíra Vatehová, PhD.
1. Kvalita ošetrovateľskej starostlivosti z pohľadu dialyzovaných pacientov
2. Úloha sestry pri podpore zdravia vo všeobecnej ambulancii
3. Motivačné prvky v práci sestry v paliatívnej starostlivosti
4. Faktory ovplyvňujúce kvalitu života dialyzovaných pacientov
5. Autanázia z pohľadu sestier a pacientov
6. Kvalita života pacientov po operácii excimerovým laserom
7. Životný štýl pacienta s chronickou vredovou chorobou žalúdka a dvanástnika
8. Úloha sestry v oblasti prevencii užívania omamných látok u mladistvých
9. Význam mentorstva v ošetrovateľstve
10. Preventívne programy v rámci primárnej zdravotnej starostlivosti ako jeden zo strategických
11. Cieľov v ošetrovateľstve
12. Ohrozuje syndróm vyhorenia naše setry?
13. Využitie konceptu multikultúrneho ošetrovateľskéího modelu podľa Joyce Newman Gigerovej,
14. Ruth Davidhizarovej na pediatrickom oddelení
15. Monitorovanie vedomostí laickej verejnosti o poskytovaní prvej pomoci
16. Úloha sestry pri podpore a upevňovaní zdravia
Témy Bc. prác PhDr. Nadežda Peřinová, PhD.
Etický prístup sestry k rodine zomierajúceho dieťaťa.
Pomoc ošetrovateľstva na zmenu životného štýlu ľudí s nadmernou hmotnosťou.
Práva pacientov v zdravotníckych zariadeniach.
Zmena životného štýlu, pohybových a stravovacích návykov
v prevencii a liečbe
obezity.
5. Zabezpečovanie kvality ošetrovateľskou starostlivosťou v prevencii
onkogynekologických ochorení.
6. Súčinnosť poskytovania starostlivosti sestry a sociálneho pracovníka v psychiatrii.
7. Etické aspekty a názory zdravotníckych pracovníkov na multiorgánový odber.
8. Postavenie a úlohy sestry v primárnej zdravotnej starostlivosti.
9. Úloha ošetrovateľskej starostlivosti v informovanosti žien o prevencii osteoporózy.
10. Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so sclerosis multiplex. 11. Význam a
úloha fyzioterapeutických postupov v ošetrovateľskej
starostlivosti o seniorov.
11. Úloha ošetrovateľstva pri podpore a upevňovaní zdravia.
12. Starí ľudia a rizika hospitalizácie.
13. Význam a úloha komunikácie sestry v ambulanciách prvého kontaktu.
14. Zdravotná dokumentácia nevyhnutná súčasť ošetrovateľskej starostlivosti
15. Edukácia mladých dievčat v prevencii onkogynekologických ochorení
16. Profesionálne zvládanie psychickej záťaže u sestier
17. Ošetrovateľská starostlivosť o hypotrofického novorodenca
18. Kvalita ošetrovateľskej starostlivosti z pohľadu hospitalizovaného pacienta
19. Význam uspokojovania bio-psycho-sociálnych potrieb
20. Rizikové faktory profesionálneho vyhorenia sestier
21. Ošetrovateľská starostlivosť, ako prevencia ochorení z imobility pacientov
22. Sestra - garant bezpečnej zdravotnej starostlivosti v sociálnom zariadení pre seniorov
23. Kvalita života seniorov s demenciou v zariadení pre seniorov
24. Význam komunikačných zručností v práci sestry-operátorky na operačnom stredisku
25. záchrannej zdravotnej služby
26. Edukácia onkohemtologického pacienta o účinkoch chemoterapie
27. Vplyv rozsahu činnosti sestry na jej životný štýl
28. Informovanosť žien a prevencia rakoviny krčka maternice
1.
2.
3.
4.
29. Kvalita ženy s inkontinenciou moču
Témy Mgr. prác PhDr. Nadežda Peřinová, PhD.
Vplyv ošetrovateľstva na kvalitu života u pacienta po infarkte myokardu.
Podpora zdravia a úloha sestry pri prevencii chorôb
Úloha ošetrovateľstva pri využívaní nových trendov v ošetrovaní dekubitov
Etické aspekty v ošetrovateľstve pri zomierajúcom pacientovi
Kontrola kvality poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti formou ošetrovateľských
štandardov.
6. Etický a právny prístup zdravotníckych pracovníkov k pacientovi počas hospitalizácie.
7. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s urolitiázou
8. Rola manažéra ošetrovateľskej starostlivosti v motivácii sestier
9. Uspokojovanie bio-psycho-sociálnych a spirituálnych potrieb seniorov
10. Uspokojovanie bio-psycho-sociálnych a spirituálnych potrieb seniorov v zdravotníckom zariadení
11. Nozokomiálne nákazy ako stále aktuálny problém v ošetrovateľskej starostlivosti na intenzívnych a
12. štandardných oddeleniach
13. Vplyv životného prostredia a jeho dopad na vznik suchého oka
14. Kontrola kvality poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti formou ošetrovateľských štandardov
15. Etické aspekty v ošetrovateľstve pri zomierajúcom pacientovi
16. Riadenie zamestnancov a ich motivácia manažmentom v zdravotníckych zariadeniach
17. Podpora zdrvia a úloha sestry prevencii chorôb
18. Miniivazívna chirurgia a jej využitie pri nízkej resekcii rekta - štandardizované ošetrovateľské
postupy
19. Etický a právny prístup zdravotníckych pracovníkov k pacientovi počas hospitalizácie
20. Úloha ošetrovateľstva pri využívaní nových trendov v ošetrovaní dekubitov
21. Etické aspekty a názory zdravotníckych pracovníkov na multiorgánový odber
1.
2.
3.
4.
5.
Témy Bc. prác prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD.
Nástroje a metódy posudzovania kvality života z pohľadu sestry
Edukácia pacienta s cystickou fibrózou
Manažment ľudských zdrojov na miestnej úrovni riadenia úseku ošetrovateľskej starostlivosti
Umieranie a smrť ako faktor zdravia ošetrujúceho personálu
Špecifiká práce sestry v starostlivosti o dialyzovaného pacienta v dialyzačnom stredisku
Celoživotné vzdelávanie - cesta k trvalo udržateľnému rozvoju osobnosti sestry
Uspokojovanie vybraných potrieb pacientov – analýza stavu spokojnosti
Metódy poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v 21 . storočí
Programy zdravia – rozbor stavu a realizácie u ústavných poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti
10. Monitoring znalostí sestier o legislatívnych normách v ošetrovateľstve na Slovensku
11. Spokojnosť sestier s aktivitami profesných združení – porovnávacia štúdia
12. Vedenie v povolaní sestry manažérky na jednotlivých stupňoch riadenia
13. Manažment zmeny – sebareflexia sestier v implementácii zmeny v klinickej praxi
14. Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore ošetrovateľstvo a stav jej implementácie na
Slovensku
15. Implementácia vybraného koncepčného modelu starostlivosti v ošetrovateľskej praxi
16. Rola sestry ochrankyne zdravia pri práci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Témy Mgr. prác prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD.
1. Etické aspekty ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach pre seniorov
2. Registrácia a členstvo v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek z pohľadu sestier
3. Medzinárodné klasifikačné systémy ošetrovateľskej praxe a možnosti jej implementácie v
4. ošetrovateľstve SR
5. Rola sestry v starostlivosti o zdravie adolescentov
6. Násilie páchané na sestrách, ako problém ošetrovateľskej praxe
7. Manažment kvality ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb
8. Regulácia zdravotníckych povolaní ako nástroj kvality zdravotnej starostlivosti
9. Regulácia zdravotníckych povolaní ako nástroj kvality zdravotnej starostlivosti
10. Legislatívne normy v ošetrovateľstve ako kritérium výkonu autonómneho povolania sestry
11. Rozhodovanie v roly sestry manažérky
12. Sústavné vzdelávanie sestier - stav spokojnosti sestier s realizáciou systému vzdelávania
13. Rozhodovanie v roly sestry manažérky – výskum
14. Sústavné vzdelávanie sestier – stav spokojnosti sestier s realizáciou systému vzdelávania
15. Výskum realizácie vybraných manažérskych funkcií v manažérskej praxi
16. Metodiky minimálnych personálnych normatív a možnosti ich implementácie v praxi
17. Monitoring znalostí sestier o legislatívnych normách v ošetrovateľstve vo vybraných
krajinách EÚ
18. Teória motivačného procesu – výskum implementácie vybranej teórie
19. Rozsah činnosti sestry manažérky – projekt
20. Metódy a metodiky vedeckej práce študentov študijného programu ošetrovateľstvo.
21. Harmonizácia študijných programov ošetrovateľstva v kontexte európskej legislatívy a
spokojnosť študentov
Témy Mgr. prác doc. RNDr. Pavol Matula, PhD.
Prevencia kardiovaskulárnych ochorení na Slovensku
Download

Témy Bc. prác doc. MUDr. Ivan Dóci, PhD. 1. Manažment