Návrh zmluvy o dielo č. 3A-ZoD-0080814
(ďalej len zmluva)
Uzatvorená v zmysle ustanovení §536 a nasi. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších zmien a doplnení
(ďalej len obchodný zákonník)
Článok I.
Zmluvné strany
Objednávateľ: Obec Vígľaš
Sídlo:
Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš
Štatutárny zástupca:
Ing. Róbert Záchenský - starosta obce
IČO:
00 320 382
DIČ:
2021318761
Bankové spojenie:
VÚB a.s.
IBAN:
SK3502000000000002922412
SWIFT kód:
SUBASKBX
Mobil:
+421 905 647 501
Tel.:
+421 45539 43 00
Fax.:
+42145539 49 43
e-mail:
(ďalej objednávateľ)
[email protected]
Zhotovitel':
Adresa:
O.S.V.O. comp, a.s.
Zastúpený:
Ing. Peter Bindas - predseda predstavenstva
Ján Lukáč - člen predstavenstva
IČO:
36460141
DIČ:
2020011950
IČ DPH:
SK2020011950
Bankové spojenie:
TATRABANKA
IBAN:
SK07110000000026728756
SWIFT kód:
TATRSKBX
Tel.:
+421517485 120
Fax.:
+421 517485 123
e-mail:
[email protected]
Zapísaný:
(ďalej iba „zhotovitel"')
v OR okr. súdu Prešov, odd. SA, vložka Č.10129/P
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vígľaš
Strana 1 z 6
•
Článok I.
Predmet zmluvy
3.1 Predmetom plnenia tejto zmluvy je vykonanie diela v rozsahu rozpočtu, ktorý je uvedený
v prílohe tejto zmluvy
3.2 Zhotovitel' potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, s projektovou dokumentáciou a ďalšími podkladmi podľa zmluvy, považuje ich za
správne a úplné. Zhotovitelovi sú známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné
k zhotoveniu diela. Úkony potrebné k zhotoveniu diela sú predmetom činnosti zhotoviteľa.
Zhotovitel' prehlasuje, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú
k vykonaniu diela potrebné.
3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a takto
zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi.
3.4 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo tak, aby dielo vyhovovalo všetkým príslušným
technickým normám a predpisom, ktoré sú platné v čase vykonávania diela.
3.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že po ukončení diela zrealizované a ukončené dielo prevezme
a zaplatí za jeho zhotovenie cenu dohodnutú v Článku V. podľa Článku VI. tejto zmluvy.
Článok II.
Termíny plnenia
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu podľa Článku I. Tejto zmluvy
nasledovne:
4.1.1 Termín začatia realizácie
: od 15.08.2014
4.1.2 Termín ukončenia realizácie
: do 25.08.2014
4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa
objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom ako dohodnutom termíne.
4.3 Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti,
ktorá bráni alebo sťažuje zhotovenie diela.
Článok III.
Cena diela
5.1 Cena za dielo v rozsahu tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona
NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, prílohy č. 2 k výmeru MF SR č.
R-3/1996 zo dňa 17. Júla 1996 a je doložená položkovitým rozpočtom zhotoviteľa, ktorý tvorí
prílohu č. 1 k tejto zmluve.
Cena je uvedená v členení:
Popis činností, ktoré tvoria
predmet zákazky
Stavebné
práce
v obsahu
a rozsahu oceneného výkazu
výmer.
Cena v EUR bez DPH
DPH 20% v EUR
23 430,85,-
Cena v EUR s DPH
4 686,17,-
Slovom: dvadsaťosemtisícstosedemnásť eur dva centy
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vígľaš
Strana 2 z 6 •
28 117,02,-
5.2 Článok IV.
Platobné podmienky
6.1 Cenu za dielo zaplatí objednávateľ zhotovitelovi na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom
a doručenej objednávateľovi.
6.2 Uvedená pevná cena je záväzná a zhotovitel'ju garantuje do ukončenia stavby.
6.3 Zhotoviteľ má právo vyfakturovať zrealizované práce až po odovzdaní a prevzatí diela.
6.4 Jednotlivé faktúry budú obsahovať náležitosti podľa § 15 zákona č. 289/1995 Z.z. o DPH a to:
a) Obchodné meno, sídlo alebo trvalý pobyt, miesto podnikania, daňové identifikačné číslo
platiteľa, ktorý uskutočňuje zdaniteľné plnenie,
b) Obchodné meno, sídlo alebo trvalý pobyt, miesto podnikania, daňové identifikačné číslo
platiteľa, v prospech ktorého sa zdaniteľné plnenie uskutočňuje,
c) Poradové číslo daňového dokladu,
d) Názov, množstvo tovaru alebo rozsah zdaniteľného plnenia,
e) Výška ceny bez dane s rozpisom fakturovaných čiastok podľa rozpisu,
f) Sadzba dane,
g) Výška dane,
h) Výška ceny s DPH,
i) Označenie diela,
j) Číslo zmluvy o dielo,
k) Označenie peňažného ústavu a účtu, na ktorý sa má fakturovaná čiastka uhradiť,
I) Pečiatka zhotoviteľa diela a podpis osoby oprávnenej k podpisu daňového dokladu.
6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, alebo bude
vyhotovená obsahovo nesprávne, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote
splatnosti s písomným zdôvodnením a odvolaním sa na jej doplnenie a prepracovanie.
Vtákom prípade sa preruší planutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne planúť
doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
6.6 Lehota splatnosti faktúry s náležitosťami podľa bodu 6.4 tejto zmluvy o dielo je 30 dní od jej
doručenia na adresu objednávateľa.
Článok V.
Podmienky zhotovenia diela a povinnosti zmluvných strán
7.1 Povinnosti zhotoviteľa:
7.1.1
Stroje, zariadenia, konštrukcie alebo materiál slúžiace k vykonaniu diela dodá zhotoviteľ na
svoje náklady a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady ich dopravu
a skladovanie vrátane presunu zo skladu na stavenisko.
7.1.2
Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela
k dodaným zariadeniam všetky doklady, ktoré dostal od ich výrobcov.
7.1.3
AK zhotoviteľ zistí na stavenisku také prekážky, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne a včas,
je povinný tieto nahlásiť objednávateľovi a pokračovať v práci až podľa jeho pokynov.
7.1.4
Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia na stavbe, aby nedochádzalo porušeniu dobrých
mravov (nepoužívanie alkohol, nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania sa a pod.).
7.1.5
Výkonom zodpovedného stavbyvedúceho poveruje zhotoviteľ Ing. Pavol Pella. Zhotoviteľ
bude vo veciach plnenia tejto zmluvy spolupracovať so stavebným dozorom, autorským
dozorom zhotoviteľa projektu pre stavebné povolenie a povereným zástupcom
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vígľaš
Strana 3 z 6 •
objednávateľa. Prípadnú zmenu v osobe zodpovedného zástupcu zhotoviteľa, riadiaceho
vykonávanie diela oznámi zhotovitel'vopred objednávateľovi.
7.1.6
Zhotoviteľ je povinný objednávateľa upozorniť na každú potrebnú zmenu niektorého
z ustanovení tejto zmluvy a navrhnúť primerané nové riešenie v zhotovovaní diela podľa
potrieb vyplývajúcich z jeho činností, v opačnom prípade zodpovedá za škody, ktoré
v dôsledku neslnenia tejto povinnosti vzniknú.
7.1.7
Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť na svojom pracovisku všetky opatrenia z hľadiska
bezpečnosti a ochrany zdravia vlastných pracovníkov, ako i svojich subdodávateľov
a opatrenia protipožiarne a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku
zhotoviteľa a objednávateľa.
7.1.8
Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci na majetku
objednávateľa.
Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí
dotknutom zhotovením diela, zodpovedá za čistotu a poriadok na vlastných dodávkach na
stavenisku a zodpovedá za odstránenie odpadov, ktoré vzniknú následkom jeho činnosti.
7.1.9
7.1.10 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a následky pracovných úrazov svojich zamestnancov
a zamestnancov subdodávateľov, ktoré spôsobia sebe alebo pracovníkom objednávateľa pri
vykonaní diela z dôvodov nedodržania predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a predpisov požiarnej ochrany.
7.1.11 Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré
vykonáva stavebný dozor a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených závad
a odchýlok od projektu.
7.1.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje uchovávať a ochraňovať účtovnú dokumentáciu a inú dokumentáciu
týkajúcu sa predmetu tejto zmluvy v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov.
7.2 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa:
7.2.1
Objednávateľ má povinnosť uhradiť faktúry v lehote splatnosti.
7.2.2
Objednávateľ bude počas zhotovovania diela vykonávať technický dozor.
7.2.3
Technický dozor objednávateľa bude sledovať, či sa práce vykonávajú v súlade s PD a touto
zmluvou podľa dohovorených podmienok (denník, pracovné porady, ktoré sa týkaj diela).
7.2.4
Výkonom technického dozoru objednávateľ poveruje Ing. Ivana Šveca, bytom J. Kráľa
2511/35, 960 01 Zvolen.
Článok VIII.
Odovzdanie a prevzatie diela
8.1 Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi, čo
bude dokladované „Zápisom o odovzdaní a prevzatí" podpísaným zmluvnými stranami.
Oznámenie o ukončení diela a pripravenosť k odovzdaniu diela odovzdá zhotoviteľ
objednávateľovi písomne najmenej 3 dní vopred. Na základe písomného oznámenia zvolá
objednávateľ preberacie konanie do 3 dní odo dňa doručenia písomné oznámenia
o pripravenosti diela na odovzdanie.
8.2 K termínu preberacieho konania pripraví zhotoviteľa objednávateľovi odovzdá tieto písomnosti,
ktoré podmieňujú prevzatie diela:
a) Platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov,
b) Certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii ( vyhl. Č. 246/95 Z.z.),
c) Protokoly a záznamy o vykonaní predpísaných skúšok, revízne správy rozvodu elektro a pod.,
d) Záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov a zariadení,
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vígľaš
Strana 4 z 6 •
e) Certifikáty o zhode výrobkov v zmysle zákona č. 90/98 Z.z. ( o stavebných výrobkoch),
f) Koncept konečnej faktúry na odsúhlasenie.
8.3 O prevzatí diela objednávateľom spíšu zmluvné strany „Zápis o odovzdaní a prevzatí", ktorého
súčasťou je aj zoznam drobných vád, ktoré nebránia užívaniu s určením termínu ich odstránenia
zhotoviteľom. Nedodržanie dohodnutého termínu odstránenia týchto vád podlieha sankciám
podľa čl. XI. tejto zmluvy.
8.4 Ak pri preberacom konaní objednávateľ zistí, že dielo vykazuje vady a nedorobky, brániace jeho
riadnemu užívaniu, prípadne nie je kompletná dokladová časť, odmietne prevzatie diela, o čom
zmluvné strany vyhotovia písomný záznam. Po odstránení vád a nedorobkov, ktoré bránili
úspešnému prevzatiu diela, oznámi zhotoviteľ túto skutočnosť objednávateľovi a vyzve ho ku
prevzatiu diela postupom podľa bodu 8.1 tejto zmluvy.
8.5 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektom touto
zmluvou alebo všeobecne záväznými predpismi a STN normami. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady,
ktoré existovali pred odovzdaním diela, ale stali sa zjavné až po odovzdaní diela (skryté vady).
Vadou sa rozumie aj nedokončená práca oproti projektu a zmluve.
Článok IX.
Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody
9.1 Dielo sa stáva majetkom objednávateľa postupne na základe uhradených faktúr a protokolu
o odovzdaní a prevzatí diela.
9.2 Montážny materiál a zariadenia na vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto
vecí je súčasťou ceny za dielo.
9.3 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na všetkých veciach a materiáloch potrebných na
zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho odovzdania a prevzatia diela
objednávateľom.
Článok X.
Záruka za kvalitu diela - zodpovednosť za vady
10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je vykonané podľa podmienok tejto zmluvy a že počas
záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve určené projektovou
dokumentáciou a bude zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám, ktoré sú stanovené STN.
10.2 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou
dokumentáciou, touto zmluvou a záväznými technickými normami a všeobecnými predpismi.
Dielo má tiež vady, ak:
a) Vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,
b) Doklady podľa bodu 8.2 zmluvy neboli objednávateľovi odovzdané, boli odovzdané neúplné
alebo spôsobom, ktorý je v rozpore s obsahom zmluvy,
c) Má právne vady, alebo je zaťažené právami tretích osôb.
10.3 Záručná lehota na celé dielo je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela
objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí
diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov.
10.4 V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok nabezplatné odstránenie vady. Za vadu sa
nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, zanedbania
predpísanej údržby alebo úmyselného poškodenia.
10.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení
písomnou formou.
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vígľaš
Strana 5 z 6 •
10.6 Zhotoviteľ je povinný odstrániť bez zbytočného odkladu aj také vady, zodpovednosť za vznik,
ktorých popiera, ktorých odstránenie však neznensie odklad. Náklady takto vzniknuté budú
uhradené na základe vzájomnej dohody zmluvných strán podľa spôsobu tvorby ceny diela, t.j.
jednotkové ceny použitých prvkov podľa výkazu výmer a preukázaného množstva vykonaných
prác.
Článok XI.
Zmluvné podmienky
11.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi po termíne uvedenom v bode 4.1 tejto zmluvy,
zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela za každý aj začatý
deň omeškania.
11.2 Ak zhotoviteľ neodstráni drobné vady zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote,
zaplatí objednávateľovi za každý aj začatý deň omeškania odstránenia jednotlivej vady zmluvnú
pokutu vo výške 50,-€.
11.3 V prípade, že zhotoviteľ do 7 dní od dohodnutého termínu nezačne odstraňovať zistené vady,
objednávateľ má právo odstrániť vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa.
11.4Zhotoviteľ má právo vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania v prípade omeškania
s úhradou faktúry vo výške 0,05% z dlžnej - neuhradenej sumy za každý aj začatý deň
omeškania.
Článok XII.
Záverečné ustanovenia
14.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
14.2Vzťahy medzi zmluvnými stranami
ustanoveniami Obeh. zákonníka.
neupravené touto
zmluvou sa riadia
príslušnými
14.3 V prípade, ak pri riešení sporu nedôjde k dohode medzi zmluvnými partnermi, každá strana má
právo sa obrátiť na súd. Zmluvné strany sa dohodli, že tento spor bude riešený podľa
slovenského práva na miestne príslušnom súde, v obvode ktorého má objednávateľ sídlo.
14.4 Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných číslovaných
dodatkov podpísaných zástupcami zmluvných strán.
14.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.l, ktorá obsahuje položkovitý rozpočet
predmetu zmluvy - diela.
14.6 Zmluva bola vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia
a objednávateľ obdrží dve vyhotovenia.
v
Za objednávateľa
Za zhotoviteľa
Ing. Róbert Záchenský
starosta obce
Ing. Peter Bindas
Predseda predstavnestva
Ján Lukáč
Člen predstavenstva
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vígľaš
Strana 6 z 6
ft
..»m^CIIIMR
O.S.V.O.comp a.s. Prešov
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Názov stavby
Práce naviac Vigľaš
JKSO
Názov objektu
EČO
Názov časti
Miesto
Objednávateľ
IČO
IČ DPH
36460141
SK2020011950
Dňa
Položiek
Obec Vigľaš
Projektant
Zhotoviteľ
O.S.V.O.comp, a.s.
Rozpočet číslo
Spracoval
Ing. Drabik
Merné a účelové jednotky
Počet
Náklady /1 m.j.
Počet
Náklady /1 m.j.
Počet
Náklady /1 m.j.
Rozpočtové náklady v EUR
A
1
Základné rozp. náklady
HSV
2
3
PSV
4
5
"M"
B
C
Doplnkové náklady
Vedľajšie rozpočtové náklady
Dodávky
650,75
9 Práce nadčas
14 GZS
0,00
Montáž
652,42
10 Bez pevnej podl.
15 Mimostaven. doprava
0,00
Dodávky
0,00
11 Kultúrna pamiatka
16 Sťažené podmienky
0,00
Montáž
0,00
12
17 Vplyv prostredia
0,00
Dodávky
0,00
18 Klimatické vplyvy
0,00
19 VR N z rozpočtu
0,00
20 VRN (r. 14-19)
0,00
23 Ostatné náklady
0,00
6
Montáž
7
Nosný m.
8 ZRN (r. 1-7)
21 HZS
6 378,87
14 2 2 3 , 3 6
21 9 0 5 , 4 0
1 525,44
13 DN (r. 9-12)
22 Kompl. činnosť
0,00
Projektant
D
Celkové náklady
24 Súčet 8, 13,20-23
Dátum a podpis
25 DPH 20,00 % z 23 430,85
Pečiatka
Objednávateľ
26
Dátum a podpis
E
Pečiatka
Zhotoviteľ
Dátum a podpis
Pečiatka
Strana 1 z 14
Cena s DPH (r. 24-25)
23 430,85
4 686,17
28 117,02
Prípočty a odpočty
27 Dodávky objednávateľa
0,00
28 Kĺzavá doložka
0,00
29 Zvýhodnenie
0,00
krycí list
rozpočtu
Názov stavby
Práce naviac Vigľaš
JKSO
Názov objektu
Železničná
EČO
Miesto
IČO
IČ DPH
36460141
SK2020011950
Obec Vigľaš
Objednávateľ
Projektant
O.S.V.O.comp, a.s.
Zhotoviteľ
Rozpočet číslo
Spracoval
Dňa
| | l n g Drabik
Merné a účelové jednotky
Náklady / 1 m.j.
Počet
0
Náklady / 1 m.j.
Počet
0,00
0
Náklady / 1 m.j.
Počet
0,00
0
0,00
Rozpočtové náklady \ EUR
A
Základné rozp. náklady
B
C
Doplnkové náklady
Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV
Dodávky
631,75
9 Práce nadčas
0,00 14 GZS
0,00%
0,00
2
Montáž
652,42
10 Bez pevnej podl.
0,00 15 Mimostaven. doprava
0,00%
0,00
3 PSV
Dodávky
0,00
11 Kultúrna pamiatka
0,00 16 Sťažené podmienky
0,00%
0,00
4
Montáž
0,00
12
0,00 17 Vplyv prostredia
0,00%
0,00
5 "M"
Dodávky
0,00
0,00%
0,00
6
Montáž
2 975,83
7
Nosný m.
3 240,05
8 ZRN (r. 1-7)
21 HZS
18 Klimatické vplyvy
7 5 0 0 , 0 6 13 D N ( r . 9-12)
530,00
22 Kompl. činnosť
0,00
Projektant
19 VR N z rozpočtu
0,00
20 VRN (r. 14-19)
0,00
23 Ostatné náklady
0,00
D
Celkové náklady
8 030,06
24 Súčet 8, 13, 20-23
Dátum a podpis
25 DPH 20,00 % z
Pečiatka
Objednávateľ
Dátum a podpis
26
E
Pečiatka
Zhotoviteľ
Dátum a podpis
Pečiatka
Strana 2 z 14
l
8 030,06
Cena s DPH (r. 24-25)
1 606,01
9 636,07
Prípočty a odpočty
27 Dodávky objednávateľa
0,00
28 Kĺzavá doložka
0,00
29 Zvýhodnenie + -
0,00
ROZPOČET
5^3 roa: Práce naviac Vigľaš
OOjekt:
JKSO:
Železničná
EČO:
Cpjednávateľ:
Zhotoviteľ:
P.Č
Spracoval:
Ing. Drabik
Dátum:
Kód položky
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Materiál celkom
Montáž celkom
Cena celkom
2
3
4
5
6
7
8
9
631,750
282,103
1 284,173
1
HSV
Práce a dodávky HSV
1
Zemné práce
1
120901121
2
120901122R
Odstránenie živiž. krytu - búranie asfaltu
Búranie konštrukcií z betónu prostého prekladaného
kameňom - kábl. ryha
2
Zakladanie
275322211
Betón základových pätiek, železový (bez výstuže)
siranovzdorného tr.C 12/15
m3
5,250
50,000
5893230300
3692200001
Betón C 12/15, z cementu portlandského,
spracovateľnosť
10-60mm
Rúra plast, základ
m3
ks
5,250
95,000
7,000
19,000
5
Komunikácie
577153313
Liaty asfalt 2cm
m2
9,000
17,000
t
3,300
11,522
t
3,300
3,000
3
4
5
I
Obec Vigľaš
O.S.V.O.comp, a.s.
6
0,000
189,000
189,000
m2
9,000
5,000
0,000
45,000
45,000
m3
1,800
80,000
0,000
144,000
144,000
631,750
0,000
894,250
0,000
0,000
262,500
498,750
0,000
498,750
133,000
0,000
133,000
0,000
45,180
153,000
0,000
45,180
153,000
0,000
47,923
47,923
0,000
38,023
38,023
frakcia do 22mm
9
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
7
979081111
8
979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku z a každý ďalší
1 km
M
Práce a dodávky M
21-M
Elektromontáže
210010123
Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná
do D 47 mm
m
9
10 2861052300
11 A
Kopoflex 63
UPRM 63
m
m
12 210050721
13 3117021500
Prúdový spoj skrutkovanou svorkou do 50 mm2
ks
Svorka UNI 50, 25
ks
14 210100252
15 2830165500
16 210120131
17 3570329300
18 210204002
19 3160114100
20 210204103
9,900
6 215,887
3 223,129
1 088,529
4 311,582
0,000
244,006
203,000
1,202
0,872
174,460
0,000
174,400
3,000
2,990
8,970
0,000
8,970
2,000
4,394
0,000
8,788
8,788
2,000
2,340
4,680
0,000
4,680
0,000
72,296
ks
14,000
5,164
Zmrštovacia
ks
14,000
3,554
38/11
9,900
2 975,834
200,000
Ukončenie celoplastových káblov zmrašf. záklopkou alebo
páskou do 4 x 25 mm2
káblová koncovka SKR4
0,000
3 240,129
Poistková skriňa liatinová alebo plechová na stožiar, do 3 x
100 A
ks
1,000
Skriňa SPP, vr. istenia a upevnenia
ks
1,000
Osvetľovací stožiar sadový - oceľový
ks
7,000
Stožiar STK 60/60/3 zinkový
ks
7,000
1,835
72,000
15,118
225,000
49,757
0,000
72,000
0,000
1 575,000
0,000
1,835
0,000
105,826
0,000
244,006
72,296
49,756
1,835
72,000
105,826
1 575,000
Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg
ks
7,000
Výložnlk V1T 05 60
ks
7,000
Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh
ks
7,000
14,242
Svorkovnica
ks
7,000
19,680
Uzemňovacie vedenie v zemi včit. svoriek, prepojenia,
izolácie spojov FeZn do 120 mm2
m
182,000
0,797
25 3540406500
HR-Svorka
SR 03
ks
14,000
0,903
12,643
0,000
26 A
27 3544112000
HR-Svorka SR 02
Páska uzemňovacia
ks
20,000
0,827
16,544
0,000
16,540
kg
182,000
1,345
244,845
0,000
244,790
28 210220022
Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia,
izolácie spojov FeZn D 8 - 1 0 mm
m
14,000
29 1561523500
30 3540406800
Drôt tahaný nepatentovaný z neušlachtilých oceli
pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podlá EN
S195TD
10.00mm
HR-Svorka SP 1
kg
ks
8,680
1,223
7,000
0,838
Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený
C Y K Y - C Y K Y m 750 V 3x1.5
m
50,000
0,476
Káble silové s medeným jadrom CYKY-J
m
50.000
0,461
21 3160306900
22 210204201
23 3450662900
24 210220021
31 210810005
32 3410105000
33 210901015
34 3410205600
35 210950201
SR721
30x4 mm
3x1,5
6,000
49,000
1,285
Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený
A Y K Y 750 V 4x16
m
200,000
0,553
Kábel silový s hliníkovým jadrom A YKY-J
m
200,000
1,296
m
200,000
0,222
4x 16
Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg
Strana 3 z 14
0,000
343,000
0,000
137,760
0,000
0,000
42,000
0,000
99,694
0,000
145,054
42,000
343,000
99,694
137,760
145,054
12,642
17,990
17,990
10,616
0,000
10,616
5,866
0,000
5,866
0,000
23,800
23,045
0,000
259,160
0,000
0,000
110,600
0,000
44,400
23,800
23,050
110,600
259,200
44,400
=.č
Kód položky
1
Popts
2
36 3450000861
37 3450000862
38 210260101
39 3410205600
40 210040372
3
Upevňovacia páska COT 37 (B 20€
Spona pásky COT 36 (S 256
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Materiál celkom
Montáž celkom
Cena celkom
4
5
6
7
8
9
m
ks
3,200
1,584
5,069
0,000
5,069
4,000
0,341
1,364
0,000
1,364
0,000
130,240
Závesné káble Kábel A Y K Y vrá:a-e rozvinutia, nahodenia,
napnutia nosného lana a vyregulovania
m
160,000
0,814
Kábel NFA2X
m
160,000
1,120
2x16
179,200
0,000
130,240
179,200
Nosný záves priebežný - montáž
ks
3,000
8,400
25,200
25,200
Kotevný hák SOT 29
ks
3,000
5,220
15,660
0,000
15,660
42 3450000861
Upevňovacia páka COT 37 (B 206)
m
7,500
1,440
10,800
0,000
10,800
43 3450000862
44 3450000940
Spona pásky COT 36 (S 256)
Svorka nosná SO 130
ks
ks
6,000
0,310
1,860
0,000
1,860
3,000
9,490
28,470
0,000
28,470
45 210040372
Polokotevný záves koncový - montáž
ks
2,000
8,400
16,800
16,800
Kotevný hák SOT 29
ks
2,000
5,220
10,440
0,000
10,440
47 3450000861
Upevňovacia páska COT 37 (B 206)
m
5,000
1,440
7,200
0,000
7,200
48 3450000862
Spona pásky COT 36 (S 256)
ks
6,000
0,310
1,860
0,000
1,860
49 3450000950
Kotevná svorka SO 158.1
ks
2,000
3,660
7,320
0,000
7,320
50 3438124000
51 5489505000
Izolačná koncovka PK 99.2595 (99)
Dištančná spona S079.1
ks
ks
2,000
1,490
2,980
0,000
2,980
2,000
6,280
12,560
0,000
12,560
41 3450000860
46
3450000860
46-M
Zemné práce pri extr.mont.prácach
0,000
0,000
17,000
1 887,305
1 904,305
52 460050602
Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, prip. iné
zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4
m3
4,000
31,066
0,000
124,264
124,264
53 460120002
Zásyp jamy so zhutněním a s úpravou povrchu, zemina
triedy 3 - 4
m3
0,500
7,363
0,000
3,682
3,682
54 460200154
Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v
zemine triedy 4
m
170,000
7,400
0,000
1 258,000
1 258,000
m3
42,000
0,197
0,000
8,274
8,274
0,000
61,200
61,200
0,000
17,000
55 460300006
56 460490012
57 2830002000
58 460560154
59 460620014
OST
Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh, vrstva
zeminy 20 cm
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z P V C do ryhy, šírka
33 cm
Fólia červená v m
m
170,000
0,360
m
170,000
0,100
170,000
1,632
85,000
1,817
Ručný zásyp nezap, káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm
m
širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 4
Províz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu
m2
neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny
Ostatné
17,000
0,000
277,440
277,440
0,000
154,445
154,445
0,000
530,004
530,004
50,000
60 HZS000111
Revízia
hod
2,000
25,000
0,000
50,000
61 HZS000112
Montážna plošina MP16
hod
5,000
16,000
0,000
80,000
80,000
210,530
0,950
0,000
200,004
200,004
1,000
200,000
0,000
200,000
200,000
3 871,879
3 787,941
8 030,064
62 HZS000112C Doprava
63 HZS000113A Porealizačné zameranie
km
kpl
Celkom
Strana 4 z 14
KRYCÍ l i s t
rozpočtu
Názov stavby
Práce naviac Vígľaš
JKSO
Názov objektu
Pstruša - ryha
EČO
Miesto
IČO
IČ DPH
36460141
SK2020011950
Obec Vigľaš
Objednávateľ
Projektant
O.S.V.O.comp, a.s.
Zhotoviteľ
Rozpočet číslo
t
Dňa
Spracoval
Ing. Drabik
Merné a účelové jednotky
Počet
0
Náklady / 1 m.j.
Počet
Náklady / 1 m.j.
0,00
0
0,00
0
0,00
Náklady / 1 m.j.
Počet
Rozpočtové náklady \ EUR
A
B
Základné rozp. náklady
C
Doplnkové náklady
Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV
Dodávky
0,00
9 Práce nadčas
0,00
14 GZS
0,00%
0,00
2
Montáž
0,00
10 Bez pevnej podl.
0,00
15 Mimostaven. doprava
0,00%
0,00
Dodávky
0,00
11 Kultúrna pamiatka
0,00
16 Sťažené podmienky
0,00%
0,00
4
Montáž
0,00
12
0,00
17 Vplyv prostredia
0,00%
0,00
5 "M"
Dodávky
0,00
18 Klimatické vplyvy
0,00%
0,00
6
Montáž
7
Nosný m.
3
PSV
8 ZRN (r. 1-7)
21 HZS
1 115,06
19 VR N z rozpočtu
0,00
20 VRN (r. 14-19)
0,00
23 Ostatné náklady
0,00
336,01
1 4 5 1 , 0 7 13 DN (r. 9-12)
0,00
22 Kompl. činnosť
0,00
Projektant
D
Celkové náklady
1 451,07
24 Súčet 8, 13, 20-23
Dátum a podpis
25 DPH 20,00 % z
Pečiatka
26 Cena s DPH (r. 24-25)
Objednávateľ
Dátum a podpis
E
Pečiatka
Zhotoviteľ
Dátum a podpis
1 451,07
Pečiatka
Strana 5 z 14
290,21
1 741,28
Prípočty a odpočty
27 Dodávky objednávateľa
0,00
28 Ktzavá doložka
0,00
29 Zvýhodnenie + -
0,00
ROZPOČET
Stavba: Práce naviac Vigľaš
JKSO:
Objekt: Pstruša - ryha
EČO:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
P.Č
Obec Vigľaš
Spracoval:
O.S.V.O.comp, a s
Kód položky
1
Ing. Drabik
Dátum:
2
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Materiál celkom
3
4
5
6
7
M
Práce a dodávky M
21-M
Elektromontáže
1
210010123
Rúrka ochranná z PE. novoduru ap.. uložená voľne vnútorná
m
do D 47 mm
95,000
1,202
2
2861052300
Kopoflex 63
m
95,000
0,872
3
210220021
Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia,
izolácie spojov FeZn do 120 mm2
4
5
3540406500
3544112000
HR-Svorka SR 03
Páska uzemňovacia
6
210901015
Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený
A Y K Y 750 V 4x16
m
95,000
0,553
7
3410205600
Kábel silový s hliníkovým jadrom A YKY-J
m
95,000
1,296
46-M
Zemné práce pri extr.mont.prácach
460200154
Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v
zemine triedy 4
8
9
460300006
10 460490012
11 2830002000
12 460560154
13 460620014
30x4 mm
4x16
Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh, vrstva
zeminy 20 cm
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z P V C do ryhy, šírka
33 cm
Fólia červená v m
Montáž celkom
8
Cena celkom
9
336,045
1 115,058
1 451,067
327,545
234,470
561,979
0,000
114,190
114,190
0,000
82,840
67,745
82,869
m
85,000
0,797
0,000
67,745
ks
8,000
0,903
7,225
0,000
7,224
kg
85,000
1,345
114,351
0,000
114,325
0,000
123,101
52,535
0,000
52,535
123,120
8,500
880,588
889,088
m
85,000
7,400
0,000
629,000
629,000
m3
21,000
0,197
0,000
4,137
4,137
m
85,000
0,360
0,000
30,600
30,600
m
85,000
0,100
8,500
0,000
8,500
85,000
1,632
0,000
138,720
138,720
43,000
1,817
0,000
78,131
78,131
336,045
1 115,058
1 451,067
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm
m
širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 4
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu
m2
neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny
Celkom
Strana 6 z 14
krycí list
rozpočtu
Názov stavby
Práce naviac Vigľaš
JKSO
Názov objektu
Rozvádzače
EČO
Miesto
IČO
IČ DPH
36460141
SK2020011950
Obec Vigľaš
Objednávateľ
Projektant
O.S.V.O.comp, a.s.
Zhotoviteľ
Rozpočet číslo
Dňa
Spracoval
Ing Drabik
Merné a účelové jednotky
Počet
0
Náklady / 1 m.j.
Počet
Náklady / 1 m.j.
Náklady / 1 m.j.
0,00
0
0,00
Počet
0,00
0
Rozpočtové náklady a EUR
A
B
Základné rozp. náklady
C
Doplnkové náklady
Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV
Dodávky
0,00
9 Práce nadčas
0,00
14 GZS
0,00%
0,00
2
Montáž
0,00
10 Bez pevnej podl.
0,00
15 Mimostaven. doprava
0,00%
0,00
3 PSV
Dodávky
0,00
11 Kultúrna pamiatka
0,00
16 Sťažené podmienky
0,00%
0,00
4
Montáž
0,00
12
0,00
17 Vplyv prostredia
0,00%
0,00
5 "M"
Dodávky
0,00
18 Klimatické vplyvy
0,00%
0,00
6
Montáž
1 207,67
7
Nosný m.
6 024,00
8 ZRN (r. 1-7)
21 HZS
7 2 3 1 , 6 7 13 DN (r. 9-12)
284,19
22 Kompl. činnosť
0,00
Projektant
Dátum a podpis
19 VRN z rozpočtu
0,00
20 VRN (r. 14-19)
0,00
23 Ostatné náklady
0,00
D
Pečiatka
Objednávateľ
24 Súčet 8, 13, 20-23
7 515,86
25 DPH 20,00 % z
1 503,17
26
E
Dátum a podpis
7 515,86
Cena s DPH (r. 24-25)
9 019,03
Prípočty a odpočty
Pečiatka
Zhotoviteľ
Dátum a podpis
Celkové náklady
Pečiatka
Strana 7 z 14
27 Dodávky objednávateľa
0,00
28 Kĺzavá doložka
0,00
29 Zvýhodnenie + -
0,00
ROZPOČET
Stavba: Práce naviac Vigľaš
JKSO:
Objekt: Rozvádzače
EČO:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
P.č
Obec Vigľaš
Spracoval:
O.S.V.O.comp, a.s.
Ing. Drabik
Dátum:
Kód položky
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Materiál celkom
Montáž celkom
Cena celkom
2
3
4
5
6
7
8
9
1
M
Práce a dodávky M
21-M
Elektromontáže
6 024,000
1 207,670
7 231,670
6 024,000
1 207,670
7 231,670
1
210120131
Poistková skriňa liatinová aiebo plechová na stožiar, do 3 x
100 A
ks
2,000
2
3570329300
Skriňa SPP, vr. istenia a upevnenia
ks
2,000
72,000
3
210191541
Montáž R V O + regulácia, S P P 2 vrátane napáj. káblov
ks
2,000
368,000
0,000
3570317200
Rozvádzač
Rozvádzač
ks
2,000
852.000
1 704,000
5
210191541C
Montáž regulácie selektívneho ovládania vrátane
přepojovacích káblov
ks
2,000
124,000
0,000
6
Riadiaca jednotka regulácie - Control unit L-BOX
Výkonová jednotka regulácie 3. fázová - Powerline
ks
ks
2,000
847,000
1 694,000
7
A
B
2,000
1 241,000
2 482,000
8
210220021
ks
2,000
55,000
0,000
9
210220022
Demontáž R V O s napáj. káblom na betón, stĺpe
Oživenie systému regulácie selektívneho ovládania a
uvedenie verej. osvetl. do prevádzky
20,000
5,500
OST
Ostatné
4
10 HZS000111
11 HZS000113
RVO vr. skrine pre reg., náplne, astron. Hod RVO Hasma
Revízia
Zabezpečenie pracoviska
L-BOX
hod
hod
hod
1,835
0,000
144,000
3,670
3,670
0,000
144,000
736,000
736,000
0,000
248,000
1 704,000
248,000
0,000
1 694,000
0,000
2 482,000
110,000
110,000
0,000
110,000
110,000
0,000
284,190
284,190
6,530
23,000
0,000
150,190
150,190
2,000
67,000
0,000
134,000
134,000
6 024,000
1 491.860
7 515,860
Celkom
Strana 8 z 14
KRYCÍ l i s t
rozpočtu
Názov stavby
Práce naviac Vigľaš
JKSO
Názov objektu
Osvetlenie ZŠ
EČO
Miesto
IČO
IČ DPH
Obec Vigľaš
Objednávateľ
Projektant
O.S.V.O.comp, a.s
Zhotoviteľ
Rozpočet číslo
Spracoval
36460141
SK2020011950
Dňa
Položiek
I!Ing. Drabik
Merné a účelové jednotky
Počet
Počet
Náklady / 1 m.j.
0
0,00
Náklady / 1 m.j.
0
Náklady / 1 m.j.
Počet
0,00
0
0,00
Rozpočtové náklady \ EUR
A
Základné rozp. náklady
B
C
Doplnkové náklady
Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV
Dodávky
0,00
9 Práce nadčas
0,00
14 GZS
0,00%
0,00
2
Montáž
0,00
10 Bez pevnej podl.
0,00
15 Mimostaven. doprava
0,00%
0,00
3 PSV
Dodávky
0,00
11 Kultúrna pamiatka
0,00
16 Sťažené podmienky
0,00%
0,00
4
Montáž
0,00
12
0,00
17 Vplyv prostredia
0,00%
0,00
5 "M"
Dodávky
0,00
18 Klimatické vplyvy
0,00%
0,00
6
Montáž
679,65
7
Nosný m.
852,56
8 ZRN (r. 1-7)
21 HZS
1 532,21
537,00
13 DN (r. 9-12)
22 Kompl. činnosť
0,00
Projektant
19 VR N z rozpočtu
0,00
20 VRN (r. 14-19)
0,00
23 Ostatné náklady
0,00
D
Celkové náklady
24 Súčet 8, 13, 20-23
Dátum a podpis
25 DPH 20,00 % z
Pečiatka
Objednávateľ
Dátum a podpis
26
E
Pečiatka
Zhotoviteľ
Dátum a podpis
Pečiatka
Strana 9 z 14
2 069,21
Cena s DPH (r. 24-25)
2 069,21
413,84
2 483,05
Prípočty a odpočty
27 Dodávky objednávateľa
0,00
28 KÍzavá doložka
0,00
29 Zvýhodnenie + -
0,00
ROZPOČET
Stavba: Práce naviac Vigľaš
Objekt: Osvetlenie ZŠ
JKSO:
Objednávateľ:
Spracoval:
EČO:
Zhotoviteľ:
P.Č
Obec Vigľaš
O.S.V.O.comp, a.s
Ing. Drabik
Dátum:
Kód položky
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Materiál celkom
Montáž celkom
Cena celkom
2
3
4
5
6
7
8
9
852,561
679,645
1 532,206
852,561
679,645
1 532,206
0,000
61,516
61,516
0,000
32,760
1
M
Práce a dodávky M
21-M
Elektromontáže
1
210050721
Prúdový spoj skrutkovanou svorkou do 50 mm2
ks
14,000
4,394
2
3117021500
Svorka
ks
14,000
2,340
3
21020201 OD
Demontáž - svietidlo výbojkové
ks
11,000
5,767
0,000
63,437
63,437
4
Svietidlo výbojkové montáž
Poistkový komplet na vzdušné vedenie montáž
ks
ks
7,000
9,612
0,000
67,284
67,284
5
210202010
210202010P
7,000
3,845
0,000
26,915
26,915
6
D
Poistkový komplet na vzdušné vedenie GURO B6770 - 10A
ks
7,000
7,500
0,000
52,500
7
210260001
Objímka kotevna
ks
13,000
4,125
0,000
53,625
8
3118162100
3118162101
Objímky kotevné 220
Objímky kotevné 77
ks
ks
1,000
5,700
5,700
0,000
5,700
12,000
3,300
39,600
0,000
39,600
9
10 210260101
11 3410205600
12 210260171
13 3117021500
14 210810005
15 3410105000
OST
16 HZS000112
17 HZS000113
UN116
32,760
52,500
Závesné káble vrátane rozvinutia, nahodenia, napnutia
nosného lana a vyregulovania
m
350,000
0,746
0,000
Kábel silový s medeným jadrom CYKY
m
350,000
1,900
665,000
n 2x4
Ukončenie nosného lana káblu C Y K Y n lanovou svorkou
ks
26,000
5,222
Svorka lanová
ks
26,000
1,820
4mm
0,000
47,320
261,100
0,000
53,625
261,100
665,000
135,772
135,772
0,000
47,320
Silový kábel medený 750 - 1000 V/mm2/ voľne uložený
C Y K Y - C Y K Y m 750 V 3x1.5
m
21,000
0,476
0,000
9,996
9,996
Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J
m
21,000
0,461
9,681
0,000
9,681
0,000
537,000
537,000
hod
ks
32,000
16,000
0,000
512,000
512,000
1,000
25,000
0,000
25,000
25,000
852,561
1 216,645
2 069,206
3x1,5
Ostatné
Montážna plošina MP16
Úprava rozvádzača
Celkom
Strana 10 z 14
krycí list
rozpočtu
Názov stavby
Práce naviac VigTaš
JKSO
Názov objektu
Doplnenie svietidiel
EČO
Miesto
IČO
Objednávateľ
IČ DPH
Obec Vigľaš
Projektant
Zhotoviteľ
O.S.V.O.comp, a.s.
Rozpočet číslo
36460141
SK2020011950
Dňa
Položiek
Spracoval
Ing. Drabik
Merné a účelové jednotky
Počet
Náklady / 1 m.j.
Počet
Náklady / 1 m.j.
Počet
Náklady / 1 m.j.
0,00
0,00
0
0,00
Rozpočtové náklady \ EUR
A
B
Základné rozp. náklady
Doplnkové náklady
Vedľajšie rozpočtové náklady
C
1 HSV
Dodávky
0,00
9 Práce nadčas
0,00
14 GZS
0,00%
0,00
2
Montáž
0,00
10 Bez pevnej podl.
0,00
15 Mimostaven. doprava
0,00%
0,00
3 PSV
Dodávky
0,00
11 Kultúrna pamiatka
0,00
16 Sťažené podmienky
0,00%
0,00
4
Montáž
0,00
12
0,00
17 Vplyv prostredia
0,00%
0,00
5 "M"
Dodávky
0,00
18 Klimatické vplyvy
0,00%
0,00
6
Montáž
7
Nosný m.
8 ZRN (r. 1-7)
21 HZS
307,75
19 VRN z rozpočtu
0,00
20 VR N (r. 14-19)
0,00
23 Ostatné náklady
0,00
3 427,62
3 7 3 5 , 3 7 13 D N ( r . 9-12)
142,25
22 Kompl. činnosť
0,00
Projektant
D
Celkové náklady
3 877,62
24 Súčet 8, 13, 20-23
Dátum a podpis
25 DPH 20,00 % z
Pečiatka
Objednávateľ
26
Dátum a podpis
E
Pečiatka
Zhotovitel'
Dátum a podpis
Pečiatka
4»
Strana 11 z 14
3 877,62
Cena s DPH (r. 24-25)
775,52
4 653,14
Prípočty a odpočty
27 Dodávky objednávateľa
0,00
28 Ktzavá doložka
0,00
29 Zvýhodnenie + -
0,00
ROZPOČET
Stavba:
Práce naviac Vigľaš
JKSO:
Objekt: Doplnenie svietidiel
EČO:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
P.Č
Obec Vigľaš
Spracoval:
O.S.V.O.comp, a.s
Ing. Drabik
Dátum:
Kód položky
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Materiál celkom
Montáž celkom
Cena celkom
2
3
4
5
6
7
8
9
3 427,619
307,749
3 735,368
3 427,619
307,749
3 735,368
0,000
114,244
114,244
1
M
Práce a dodávky M
21-M
Elektromontáže
1
210050721
Prúdový spoj skrutkovanou svorkou do 50 mm2
ks
26,000
4,394
2
3117021500
Svorka
ks
26,000
2,340
3
210202010
Svietidlo výbojkové - typ 444 19 70 - 70 W, S H C ra menné
ks
13,000
9,612
4
34703506307
0
svietidlo Phil SELENIUM
ks
13,000
117,600
1 528,800
0,000
1 528,800
L-NODE, LUX 70
Výbojka sodík 70W
ks
ks
13,000
124,800
1 622,400
0,000
1 622,400
6
A
B
13,000
7,700
0,000
100,100
7
210202010P
Poistkový komplet na vzdušné vedenie montáž
ks
13,000
3,845
S
D
Poistkový komplet na vzdušné vedenie GURO B6770 - 10A
ks
13,000
7,500
9
210810005
Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený
C Y K Y - C Y K Y m 750 V 3x1.5
m
39,000
0,476
Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J
m
39,000
0,461
5
10 3410105000
OST
11 HZS000111
12 HZS000112
UNI
70 - 100W
3xt5
Ostatné
Plošina MP 16
Doprava
hod
km
60,840
0,000
100,100
0,000
97,500
0,000
17,979
0,000
60,840
124,956
124,956
49,985
49,985
0,000
97,500
18,564
18,564
0,000
17,979
0,000
142,250
142,250
8,000
16,000
0,000
128,000
128,000
15,000
0,950
0,000
14,250
14,250
3 427,619
449.999
3 877.618
Celkom
Strana 12 z 14
KRYCÍ l i s t
rozpočtu
Názov stavby
Práce naviac Vigľaš
JKSO
Názov objektu
Pstruša osvetlenie detského ihriska
EČO
Miesto
IČO
IČ DPH
Obec Vigľaš
Objednávateľ
Projektant
O.S.V.O.comp, a.s
Zhotoviteľ
Rozpočet číslo
Spracoval
36460141
SK2020011950
Dňa
Položiek
I Ing. Drabik
Merné a účelové jednotky
Počet
Počet
Náklady / 1 m.j.
0
0,00
Náklady / 1 m.j.
Náklady / 1 m.j.
Počet
0,00
0
0,00
0
Rozpočtové náklady \ EUR
A
Základné rozp. náklady
B
C
Doplnkové náklady
Vedľajšie rozpočtové náklady
9 Práce nadčas
0,00
14 GZS
0,00%
0,00
0,00
10 Bez pevnej podl.
0,00
15 Mimostaven. doprava
0,00%
0,00
Dodávky
0,00
11 Kultúrna pamiatka
0,00
16 Sťažené podmienky
0,00%
0,00
4
Montáž
0,00
12
0,00
17 Vplyv prostredia
0,00%
0,00
5 "M"
Dodávky
0,00
18 Klimatické vplyvy
0,00%
0,00
6
Montáž
7
Nosný m.
1 HSV
Dodávky
2
Montáž
3 PSV
8 ZRN (r. 1-7)
21 HZS
19,00
92,91
19 VRN z rozpočtu
0,00
20 VRN (r. 14-19)
0,00
23 Ostatné náklady
0,00
343,12
455,03
32,00
13 DN (r. 9-12)
22 Kompl. činnosť
0,00
Projektant
D
Celkové náklady
24 Súčet 8, 13, 20-23
Dátum a podpis
25 DPH 20,00 % z
Pečiatka
Objednávateľ
Dátum a podpis
26
E
Pečiatka
Zhotoviteľ
Dátum a podpis
Pečiatka
Strana 13 z 14
487,03
Cena s DPH (r. 24-25)
487,03
97,41
584,44
Prípočty a odpočty
27 Dodávky objednávateľa
0,00
28 Kĺzavá doložka
0,00
29 Zvýhodnenie + -
0,00
ROZPOČET
Stavba: Práce naviac Vigľaš
JKSO:
Objekt: Pstruša osvetlenie detského ihriska
EČO:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
P.Č
Spracoval:
Ing. Drabik
Dátum:
Kód položky
1
h
Obec Vigľaš
O.S.V.O.comp, a.s.
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Materiál celkom
Montáž celkom
Cena celkom
3
4
5
6
7
8
9
2
HSV
Práce a dodávky HSV
2
Zakladanie
3692200001
Rúra plast, základ
M
Práce a dodávky M
19,000
ks
1,000
19,000
0,000
19,000
19,000
0,000
19,000
19,000
0,000
79,0001
343,115
92,914
436,029
436,029
21-M
Elektromontáže
343,115
92,914
2
210050721
Prúdový spoj skrutkovanou svorkou do 50 mm2
ks
2,000
4,394
0,000
8,788
8,788
3
3117021500
Švorka
ks
2,000
2,340
4,680
0,000
4,680
UN116
4
210204002
Osvetľovači stožiar sadový - oceľový
ks
1,000
5
3160114100
Stožiar STK 60/60/3 "zinkový
ks
1,000
6
210220022
Uzemňovacie vedenie v zemi včit. svoriek, prepojenia,
izolácie spojov FeZn D 8 - 1 0 mm
m
2,000
1561523500
3540406800
kg
ks
1,240
8
Drôt tahaný nepatentovaný z neušlachtilých oceli
pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podia EN S195T D
10.00mm
HR-Svorka SP 1
1,000
9
210260001
Objímka kotevná
ks
2,000
4,125
0,000
8,250
8,250
Objímky kotevné 220
Objímky kotevné 61
ks
ks
1,000
5,700
5,700
0,000
5,700
1,000
3,100
3,100
0,000
3,100
7
10 3118162100
11 3118162101
12 210260101
13 3410205600
14 210260171
15 3117021500
OST
| 1 6 HZS000112
15,118
225,000
1,285
15,118
0,000
2,570
1,223
1,517
0,000
1,517
0,838
0,838
0,000
0,838
m
50,000
0,746
Kábel silový s medeným jadrom CYKY
m
50,000
1,900
0,000
95,000
37,300
20,888
ks
4,000
5,222
0,000
20,888
ks
4,000
1,820
7,280
0,000
0,000
32,000
0,000
32,000
362,115
124.914
Montážna plošina MP16
hod
2,000
Celkom
Strana 14 z 14
16,000
37,300
95,000
Svorka lanová
Ostatné
2,570
0,000
Ukončenie nosného lana káblu C Y K Y n lanovou svorkou
4mm
15,118
225,000
0,000
Závesné káble vrátane rozvinutia, nahodenia, napnutia
nosného lana a vyregulovania
n 2x4
0,000
225,000
7,280
32,000
32,000|
487,029
Download

Návrh zmluvy o dielo č. 3A-ZoD-0080814