CHOV OVIEC a KÔZ
Vydáva Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo pre priaznivcov chovu
www.zchok.sk
číslo 3 / 2011
Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo
Pozvánka
na slávnostné ukončenie ovčiarskej sezóny
DEMETER 2011
dňa 26. októbra 2011 – streda o 9.30 hod.
v priestoroch Mestského kultúrneho strediska
Liptovský Hrádok
Program:
Otvorenie
Činnosť ZCHOK za rok 2011
Ocenenie víťazov TOP 2010
Rôzne
Diskusia
Obed
Záver
Ing. Igor Nemčok
Predseda Predstavenstva ZCHOK
Obsah
4
Chov oviec vo Francúzsku – poznatky z odbornej stáže
8
Prečo bryndza?
9
Vyhodnotenie nákupných trhov plemenných baranov
za r. 2011
11
Baranie hrče v Jasení
14
Dezinfekcia v chove oviec a kôz
14
Hričovské pastorále 2011
15
Jedenástykrát na Bačovských dňoch
17
AGROKOMPLEX 2011
23
Výsledky bonitácií
Vážení chovatelia a priaznivci
chovu oviec a kôz,
„Prečo my takéto nejeme?“ Toto boli slová, ktoré
s údivom vyslovila pani premiérka Radičová pri návšteve našej koliby na tohtoročnom Agrokomplexe. Vyhŕkli
z nej ako slová chvály, ihneď po ochutnaní ovčieho syra. Reakcie okolostojacich chovateľov boli pohotové ponúkli jej dodávky takýchto výrobkov priamo domov.
Je treba poznamenať, že mnohí sa stretávame s podobnými reakciami od konzumentov výrobkov z ovčieho a kozieho mlieka a mäsa. Z toho by sa dalo usudzovať, že záujem o kvalitné domáce produkty medzi
spotrebiteľmi je. Spotrebiteľa však musíme naučiť aby
si našiel svojho dodávateľa - aby si našiel SVOJHO BAČU! Asi prvoradým problémom je pohodlnosť dnešnej
konzumnej spoločnosti. Zájdem do veľkého hypermarketu, kúpim si anonymné výrobky pochybnej kvality,
o výbere rozhodne cena. Zaparkujem priamo pri dverách, výrobok kúpim zabalený, nakorenený, pripravený už priamo na kuchynskú úpravu. Takýto spotrebiteľ
je presvedčený, že kvalitné výrobky kúpené priamo od
producenta sú preňho nedosiahnuteľný luxus. Je úlohou nás všetkých presvedčiť spotrebiteľov, že slovenský
chovateľ a pestovateľ dokáže vyprodukovať kvalitnejšie potraviny. Tiež je dôležité šíriť myšlienku, že tieto
potraviny nie sú luxusom ale sú dostupné aj bežnému
zákazníkovi. Všetky tieto fakty sa Zväz snaží prezentovať na podujatiach organizovaných pre členov ale aj
širokú verejnosť. Takýmto podujatím bol aj Agrokomplex 2011. Pri našej kolibe si mohli návštevníci zakúpiť
kvalitné mliekarenské výrobky a aj kvalitný guláš z baranieho mäsa. Podobne sa budeme snažiť propagovať
kvalitné výrobky na slávnostnom ukončení sezóny DEMETER 2011 v Liptovskom Hrádku. Pozvánku na podujatie nájdete v úvode časopisu. Dúfam, že účasť členov
Zväzu na Demetera bude bohatá a nájdeme spoločné
odpovede a riešenia na otázku zo začiatku príhovoru„Prečo my takéto nejeme?“.
Teším sa na stretnutie
Slavomír Reľovský
Chov oviec a kôz - aktuálne informácie a údaje z PK pre chovateľov a priaznivcov chovu • ročník XXXI, č. 3/2011 • Vydáva: Zväz chovateľov oviec a kôz
na Slovensku-družstvo Banská Bystrica • Šéfredaktor: Ing. Slavomír Reľovský • Redakčná rada: Ing. Igor Nemčok, Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.,
Doc. RNDr. Milan Margetín, PhD. • Adresa redakcie: Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku- družstvo, Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica,
tel. 0905406283, e-mail [email protected], Pre-press a tlač: KURIÉR plus REKLAMA, tel./fax: 053/4414 058, Odborárov 49, 052 01
Spišská Nová Ves • Redakcia nezodpovedá za obsahovú a jazykovú správnosť príspevkov • ISSN 1336-4715
Chov oviec a kôz 3/2011
3
NAVŠTÍVILI SME
Chov oviec vo Francúzsku – poznatky
z odbornej stáže
Francúzsko patrí v oblasti chovu malých prežúvavcov nepochybne k najvyspelejším európskym a svetovým krajinám a preto sme uvítali možnosť absolvovať v tejto krajine spolu so študentmi SPU Nitra odbornú stáž (v dňoch 18.3 – 4.4. 2011), ktorú organizovalo Poľnohospodárske lýceum vo Vendome. Stáž realizovaná v rámci programu ERASMUS bola zameraná na
problematiku „Chov oviec v Európe“. Počas stáže získali študenti zo Slovenska, Francúzska
a Rumunska veľa zaujímavých informácií , praktických poznatkov a počuli veľa podnetných
myšlienok, využiteľných aj v podmienkach slovenského ovčiarstva. S niektorými by sme sa
chceli podeliť aj s čitateľmi časopisu Chov oviec a kôz.
Doc. RNDr. Milan Margetín, PhD.,
Mgr. Peter Juhás, PhD.
1
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
2
Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
1,2
1
Na úvod niekoľko základných informácií
o chove oviec v hostiteľskej krajine, t.j. vo
Francúzsku. Francúzsko je tretím najväčším
producentom ovčieho mäsa z krajín EU. Chová sa tu celkom 7 528 tis. ks oviec (r. 2010),
z toho je cca 1,6 mil. bahníc a jariek dojných
plemien a 4,2 mil. nedojných plemien. Z uvedeného počtu je v kontrole úžitkovosti 350 tis.
bahníc nedojných plemien a až 880 tis. bahníc
4
dojných plemien (najmä plemena lacaune).
Vo Francúzku sa chová až 30 významnejších
plemien oviec rozdelených do 6 skupín podľa
úžitkového zamerania, z ktorých najdôležitejšiu skupinu predstavujú plemená dojné a špecializované mäsové.
Vo Francúzsku sa vyprodukuje ročne 238
mil. litrov ovčieho mlieka (r. 2009). Priemerná
cena 1 litra mlieka je v roquefordeskej oblasti
(producentsky najsilnejšia oblasť) 1,5 €. Čo sa
týka jatočných jahniat vo Francúzsku sa produkujú 4 kategórie jahniat . V chovoch dojných
plemien pyrenejskej produkčnej oblasti sa produkujú jatočné jahňatá s jatočnou hmotnosťou
6-9 kg, v roquefortskej oblasti sa produkujú
jahňatá s jatočnou hmotnosťou 16-17 kg (po
odstave jahniat sa robí dokrm). Treťou skupinou sú jahňatá z tzv. „pastevného systému“
(16-17 kg/ks) a najpočetnejšou a najvýznamnejšou skupinou sú jahňatá prevažne špecializovaných mäsových plemien s jatočnou hmotnosťou 18 – 22 kg/ks. Farmár predáva jatočné
jahňatá najmä v mäse, pritom nákupná cena
veľmi závisí od kvality a kategórie a pohybuje
sa v rozpätí 4,90 – 7,95 € za 1 kg pri ťažkých
jahňatách. Ovčie mäso je vo Francúzsku radené medzi drahšie druhy mäsa. Priemerná cena
jahňacieho mäsa je pre spotrebiteľa na úrovni
12,29 € za kg, kozľacieho 13,10 € a bravčového 6,40 €. Čo sa týka Francúzska je všeobecne
známe, že technická vybavenosť fariem z chovom oviec, ale aj kôz je na vysokej úrovni. To
isté platí aj o vynikajúcej genetickej úrovni
plemien oviec a kôz chovaných vo Francúzsku,
čo je odrazom racionálnej šľachtiteľskej a plemenárskej práce (Francúzi vyvážajú biologický
materiál oviec a kôz do celého sveta).
Chov
Cho
h v ovie
o
oviec
vie
i e c a kô
kôz
ô z pre
3/2011
3/
3/2
/2
2ovce
011
11
1
Študenti pri práci s manipulačnými
ohradami
Špičková farma kôz poľnohospodárskeho lýcea v Montmorillon
Napriek vyššie uvedeným faktom došlo v posledných 10 rokoch vo Francúzsku k výraznému
poklesu stavov oviec, a to až o 20% (r. 2000
- 9324 tis. ks, r. 2010 - 7528 tis. ks). Produkcia
jahňacieho mäsa sa znižuje vo Francúzsku od
r. 1992. Je pritom pozoruhodné, že k poklesu
stavov oviec za posledných 10 rokov došlo len
v chove nedojných oviec (o cca 27 %), naopak
u dojných oviec došlo k miernemu nárastu stavov (o cca 1,3 %), čo odráža lepšiu ekonomickú
rentabilitu tohto sektora. Súčasne s poklesom
produkcie ovčieho a jahňacieho mäsa došlo
v posledných 10-tich rokoch vo Francúzsku aj
k poklesu spotreby ovčieho mäsa. Napriek tejto skutočnosti je v súčasnosti spotreba ovčieho
mäsa vo Francúzsku neporovnateľne vyššia ako
u nás (3,8 kg na obyvateľa; priemer krajín EU je
2,4 kg). Francúzsko je sebestačné čo sa týka produkcie ovčieho mäsa len na 47 %. Podiel spotreby ovčieho mäsa na celkovej spotrebe predstavuje 4,76 % (výrazne viac ako na Slovensku).
Hlavné príčiny poklesu produkcie ovčieho
mäsa vidia francúzski špecialisti v relatívne
nízkych tržbách za jatočné jahňatá (v porovnaní napr. s mäsovým a mliekovým dobytkom,
rastlinnou výrobou a podobne.) a stúpajúcim
vstupným nákladom. Francúzski chovatelia
oviec neboli v posledných 10-tich rokoch spokojní ani s dotačnou politikou (obdobná ako
u nás). V dôsledku toho mnohí farmári skončili s chovom oviec a prešli na iné, ekonomicky
Chov oviec a kôz 3/2011
atraktívnejšie odvetvie (napr. mäsový dobytok). Podobne ako na Slovensku aj vo Francúzsku je problém v tom, že sektor chovu oviec je
pre mladých farmárov málo atraktívny a aj preto má v súčasnosti väčšina farmárov s chovom
oviec viac ako 50 rokov.
Vyššie uvedené nelichotivé fakty pre sektor chovu oviec vo Francúzsku z posledných
10-tich rokov viedli k výraznému prehodnoteniu podporných systémov, čo sa týka odvetvia
chovu oviec. Viacerí odborníci, ktorí nám prednášali počas odbornej stáže sa zhodli v tom,
Moderná technológia pre odchov jahniat
5
Technológia pre odchov jahniat
že je tu hodina „H“ pre masívnejšiu podporu
tohto odvetvia vo Francúzsku, a to na všetkých
frontoch. Do tohto systému sú zainteresované
viaceré inštitúcie na celoštátnej i regionálnej
úrovni, chovateľské organizácie nevynímajúc.
Veľmi významnú úlohu v tomto smere zohráva francúzsky „Institut de l'Élevage“ (Inštitút
chovu hospodárskych zvierat), ktorí prostred-
níctvom svojich pracovníkov
zabezpečuje pre farmárov komplexné poradenstvo, realizuje
mnohé odborné kurzy, školenia,
pomôže pri nákupe modernej
techniky a technológií a podobne. Aj vďaka adresne mierenému
poradenstvu mnohí chovatelia
6
Moderný
ovčín pre chov oviec (1 ustajňovacie miesto stálo 150 až 200 Euro)
dosahujú špičkovú úroveň v produkcii
mlieka a mäsa. Niektorí farmári sú
schopní napríklad už teraz vyprodukovať až 2,2 jatočného
jahňaťa na bahnicu a rok.
V záujme zvýšiť
spotrebu jahňacieho
mäsa a jeho zatraktívnenia pre konzumentov veľmi veľa sa
v poslednom období
robí vo Francúzsku
v oblasti propagácie
jahňacieho mäsa
(kv alitné propagačné materiály,
Chov
C
Cho
ho v o
hov
oviec
viecc a kô
vie
kkôz
ô z 3/2011
3/2
/ 2 011
/2
11
Veľkokapacitný ovčín pre ovce plemena IF
brožúry, letáky, ap. sú bežnou záležitosťou).
Zaujímavé je, že vo Francúzku je niekoľko značiek kvality, čo sa týka jahňacieho mäsa (napr. obchodná značka „Agneau Presto“, „Label
Rouge“ „L'agneau“ a ďalšie). Jahňatá označené takouto značkou kvality sú pritom predávané za výrazne vyššiu cenu ako bežné jahňatá.
Samozrejme farmár aby mohol produkovať
jahňatá zaradené pod uvedenú značku kvality, musí spĺňať celý rad požiadaviek (týka sa
to chovateľských podmienok i kvality jahniat).
Napríklad z farmy oviec poľnohospodárskeho
lýcea v Chessnoy, ktorú sme navštívili, predávajú pred Vianocami jahňatá s jatočnou
hmotnosťou 16-22 kg (cca 3,5 mesačné) triedy
mäsitosti E,U a R až za cenu 5,80 €/kg (cena
v mäse), kdežto štandardné jahňatá, bez značky kvality sa predávajú v tom čase len za cenu
4,50 až 4,70 €/kg. V predajniach mäsa a na
trhoch sa dá kúpiť jahňacie mäso z rôznych
výsekových častí, rôznym spôsobom adjustované, mäso špičkovej kvality i menej kvalitné,
čerstvé i vákuovo balené, rozširuje sa tiež predaj polotovarov vyrobených z ovčieho mäsa.
Pre zatraktívnenie konzumácie jahňacieho
mäsa sa organizujú rôzne školenia a súťaže,
a to pre mäsiarov i konzumentov. V záujme
spoločne prospešnej veci, pri propagácii ovčieho mäsa a špecialít z neho pripravených sa
pri organizovaní rôznych propagačných akcií
a lokálnych súťaží finančne podieľajú farmári,
mäsiari a aj bitúnky. To, že sa veľmi výrazne po-
Jatočné jahňatá z bitúnku SODEM
Chov oviec a kôz 3/2011
Jednoduchá pomôcka proti výklopom bahníc
Ponuka ovčích syrov
dieľajú na propagácii ovčieho mäsa aj bitúnky
nám potvrdili predstavitelia jedného z najväčších bitúnkov špecializujúcich sa na malé prežúvavce vo Francúzsku, a to bitúnku SODEM.
Ročne odporazia cca 200 tis. jahniat a 118 tis
kozliat. V priemere denne to znamená1200
až 1500 jahniat, v špičke (pred Veľkou nocou
a Vianocami) až 5 tis. jahniat. Na tomto bitúnku sme sa mohli tiež na vlastné oči presvedčiť,
že požiadavku EU robiť identifikáciu a registráciu oviec a kôz tak, aby sa dal presne zistiť
pôvod mäsa (traceability), počnúc farmárom
až po jeho konečný predaj konzumentovi, je
možné reálne zabezpečiť.
Na záver ešte jedna poznámka k technickému vybaveniu fariem oviec a kôz , ktoré sme
navštívili (viď priložené foto). Je pravdou, že
prakticky všetky navštívené farmy patrili poľnohospodárskym lýceám a jednej výskumnej
inštitúcii (INRA pracovisko v Tours), u ktorých
možno predpokladať, že technologické vybavenie je na vyššej úrovni ako v priemere u francúzskych farmárov. Napriek tomuto faktu bol
rozdiel pri porovnaní s obdobnými farmami na
Slovensku markantný, nad čím by bolo potrebné zainteresovaným sa zamyslieť.
Ponúkané jahňacie mäsobolo vynikajúco adjustované
7
BRYNDZA
„Prečo“ bryndza?
Otázku „prečo“ si ľudstvo kladie často. A to pri rôznych príležitostiach a v rozličných súvislostiach. Vzniká teda nekonečná niť úvah o bytí i nebytí javov, či dejov, ktoré nejakým spôsobom sú spojené s existenciou človeka.
V podmienkach Slovenska bol a je významným javom, niekedy nedoceneným a zase inokedy romantizovaným práve tradičný chov
oviec. Už od obdobia neolitu a takzvanej neolitickej revolúcie, ktoré sa v literatúre tiež interpretuje ako „poľnohospodárska revolúcia“
(DEMO A KOL., 2001), sa môžeme stretnúť s postupnou domestikáciou zvierat, medzi ktorými
majú osobitné miesto ovce a kozy. Podľa doložených archeologických výskumov, ktoré sa sústredili práve na obdobie akéhosi počiatku formovania súčasnej civilizácie (viď práce DIAMOND,
1997, resp. DIAMOND, CASE, 1986), boli práve tieto prežúvavce prvými domestikovanými zvieratami v dejinách ľudstva. Môžeme preto povedať, že chov oviec a kôz je taký starý, aká stará
je ľudská civilizácia vôbec. A ak by sme chceli
mierne nadniesť, mohli by sme uvažovať, že
práve ovce a kozy umožnili rozvoj pastierstva,
následne poľnohospodárstva a celých kultúrnych systémov ako ich dnes poznáme.
Je len logické, že aj na území dnešného Slovenska mal chov oviec takéto výsostné postavenie. Ako uvádza PODOLÁK (2008) nálezy osteologického (kosteného) materiálu potvrdzujú,
že chov oviec bol známy už pravekým obyvateľom dnešného slovenského územia a v období
trvalého osídlenia Slovanmi a hlavne Veľkej
Moravy a po jej rozpade predstavoval chov
oviec organickú súčasť poľnohospodárstva,
v rámci ktorého sa rozvíjal v nížinných oblastiach po celé obdobie feudalizmu. Spôsobom
chovu sa nijako neodlišoval od vyspelej chovateľskej kultúry v ostatných krajinách západnej
a strednej Európy. A keďže črtou tohto chovu
oviec bola previazanosť s pestovaním poľnohospodárskych plodín, PODOLÁK (2008) označuje
tento starší typ chovu ako chov roľnícky alebo
nížinný. Už vtedy sa používalo tzv. košarovanie
na zabezpečenie hnojenia pôdy organickými
hospodárskymi zvyškami, ale do istej miery aj
na čiastočné kyprenie pôdy.
No vráťme sa k téme, hoci až tak ďaleko
sme od nej neodbočili. A tou je bryndza. Tá tak
isto súvisí s chovom oviec na Slovensku, ba je
s chovom oviec existenčne prepojená, bytostne zviazaná. O bryndzi sa veľa diskutuje a tohto ročná jar túto diskusiu ešte umocnila. A to
o takú absurditu, akou je otázka aký má byť
pomer medzi ovčím hrudkovým syrom a kravským syrom pri výrobe bryndze? Odpoveď súvisí práve s otázkou, ktorú som nadniesol. Prečo
bryndza?
Nechcem pojednávať o tom, prečo treba
bryndzu vyrábať, ponúkať spotrebiteľom, či
aký má význam v racionálnej výžive. Na tieto
témy sa pokúsili viac menej písať fundovanejší
autori, z ktorých by som obzvlášť vyzdvihol príspevky EBRINGERA (2002, 2004). Ale aj zaujímavé
8
články publikované v tomto časopise KERESTÉŠOM
(2011). Rád by som sa však vyjadril k problému
v historickom a kultúrnom kontexte, priblížiac
niektoré zaujímavosti valaskej kultúry.
Aj to, čo voláme valaskou kultúrou je nutné
vnímať ako súčasť pastierskej kultúry Karpát.
Z etnologického a historiografického pohľadu
sa tejto téme u nás venovali tak už spomínaný
PODOLÁK (1962, 1982, , ako aj ZUZKINOVÁ (1999),
CHALOUPECKÝ (1947) či NOVÁKOVÁ (2008). Vo všeobecnosti sa preto možno domnievať, že od
konca 14. storočia sa na Slovensku postupne
objavuje nový systém chovu oviec, ktorý sa
v dôsledku kolonizácie na tzv. valaskom práve
v 15.-17. storočí postupne rozšíril na väčšine
územia horských oblastí východného, severného a stredného Slovenska (viď PODOLÁk, 2008).
Čo je však podstatnejšie, je popri skutočnosti, že ovce sa chovali v odľahlejších horských oblastiach, často celoročne alebo inde
sezónne izolovaných od ľudských sídel, hlavne
spôsob a forma využívania ovčích produktov.
V tomto tzv. horskom chove popri využívaní
ovčieho mäsa, vlny a kože dominuje využívanie
mlieka. Teda z hľadiska hospodárskej úžitkovosti bolo pre horský (karpatský alebo valaský)
chov oviec charakteristické zameranie na produkciu a spracovanie ovčieho mlieka.
Izolovanosť v horskom teréne a nezanedbateľná odlúčenosť od ľudských obydlí dozaista
podmienili, že ovčie mlieko bolo nutné denne
spracovávať „na mieste“, čím sa vytvoril pre
nás už tradičný systém karpatského salašníctva s presne a až prísne dodržiavaným režimom
dojenia oviec (pôvodne na mnohých miestach
až tri krát denne) a následného spracovania
formou výroby hrudkového ovčieho syra. Zvyšok mlieka (srvátka, niekde zvaná tiež podsýrník, žinčičník a .p.) sa po vyzrážaní kazeínov
ešte ohrieval (pozor nikdy nevaril) a vyrábala
sa žinčica, bohatá na ďalšie bielkoviny a esenciálne aminokyseliny. Inými slovami, tradičný
salaš, ako ho dnes vnímame bolo akési ovčiarsko-mliečne hospodárstvo. Vo vnímaní
starých valachov bolo priam nemysliteľné
tieto dve súčasti oddeľovať. Podobne nebolo
možné oddeľovať následné spracovanie syra.
Zmyslom toho bolo predĺženie jeho životnosti
alebo ak chceme ďalšia konzervácia pri zachovaní nutričnej hodnoty a pokiaľ možno zvýšení
chutnosti a využiteľnosti produktov. Súčasťou
tohto procesu bola starostlivosť o hrudkový
syr, ktorý sa po odtečení ukladal na drevený
podstavec (podišiar), kde mierne dozrieval. Pri
dokladaní ďalšieho hrudkového syra sa predchádzajúce hrudky posúvali, obracali a utierali
slanou vodou. Časť syra sa samozrejme najmä
v teplých letných dňoch hneď spracovávala
a bačovia pripravovali nám známe oštiepky
alebo parenice, zo zvyškov robievali ďalšie syrové výrobky. Tie boli konzervované v slanom
vodnom náleve a často ešte následne aj dymom
(teda údené).
Potreba teplej, či vriacej vody dôležitej pre
zachovanie tak nevyhnutnej a samozrejmej
hygieny (viď ČAPLOVIČ, 1837) spojená s jej ohrevom a popri tom uskutočňované ohrievanie
(odváranie) žinčice a údenie výrobkov zo syra
boli a na tradičných salašoch sú prezentované
„trvalým ohňom“ v kolibe. Popri tom, že syr
na podišiari vyzrieval, často jemne prenikal aj
dymom, ktorý mu dával ďalšiu špecifickú príchuť. Takto v kolibe mierne vyzretý syr sa ďalej konzervoval a síce pripravovala sa z neho
bryndza.
O technológii výroby bryndze sa nemienim v tomto príspevku zmieňovať. Chcem však
poukázať na to, že aj keď societa pastierov,
ktorá prišla na územie Slovenska v jednotlivých vlnách tzv. valaskej kolonizácie už bola
konglomerátom rôznych etník, cez územie
ktorých prechádzala táto vlna (MALINIAK, 2008
z historických dokladov totiž uvádza, že societa pastierov, ktorá v tomto období prenikala na
stredné Slovensko nebola tvorené jedným etnikom, ale prešla rozsiahlou asimiláciou a často
ich v historických prameňoch nájdeme pod
označením „Ruténi“), názvy technologických
postupov, či náradia ako aj produktov mali
spojitosť s jazykom používaným v oblasti pôvodného Valaského kniežactva (t.j. v dnešnom
Rumunska). A preto aj mletím a solením konzervovaný ovčí syr si zachoval názov odvodený
od pôvodného označenia ovčieho syra, teda
u nás bryndza.
Prečo bryndza? Nuž preto, že to má svoje
historické, kultúrne a technologické pozadie
a súvislosti. Iste, mnohí moji priatelia- valaskí
chlapi – mi po prečítaní tohto príspevku povedia onú vetu: „to čo vy vzdelanci dnes píšete,
my už dávno vieme“. Netrúfam si poučovať
pokračovateľov tohto hrdého valaského stavu.
Tých mám vo veľkej úcte. Ale tak pre nich, ako
aj pre mňa sa javí absurdná už vyššie zmienená
diskusia o bryndzi z apríla tohto roku.
Ľudia v decíznej sfére ako napr. taký pán
minister (minister pôdohospodárstva) iste
pochopia, prečo je tokajské víno, tokajským vínom. A asi by s technológmi a výrobcami týchto vín neviedli polemiku, či sa kvalitné tokajské
víno má vyrábať z hrozien dopestovaných odrôd v oblasti Tokaja (ako napr. Furmint, Lipovina, Zlatá putňa a podobne) alebo je možné
pridávať kvalitné hrozná odrôd dopestovaných
v Nemecku (napr. Müller turgau), či Francúzska
(napr. Chardonnay) a to aj za podmienok, že
sa celá ostatná technológia výroby bude prísne dodržiavať. Takisto treba prijať skutočnosť,
týkajúcu sa základného východiskového materiálu (teda hrudkového ovčieho syra) a samotnej technológie jeho spracovania a výroby
bryndze, ktorá sa stáva nielen zaujímavou proChov oviec a kôz 3/2011
biotickou potravinou, ale aj cenným obchodným artiklom našich ovčiarov a spracovateľov
ovčieho mlieka. Dokonca sa priam núka úvaha,
že aj samotná výroba bryndze z odkúpeného
ovčieho mlieka a nie z „na podišiari v podmienkach salaša“ vyzretého hrudkového ovčieho syra je istou odchýlkou od tradičnej technológie,
ktorá dáva bryndzi jej jedinečnosť.
Nikto nezapochybuje, že bryndza je náš tradičný produkt a to nie hocijaký. Jej chuť a nutričná hodnota, ako aj pozitívny vplyv na ľudské
zdravie, bola a je známa a akceptovaná aj zahraničnými kulinármi už minimálne dve storočia. Veď už spomínaný ČAPLOVIČ, ktorý v roku
1837 vo Viedni vydal svoju publikáciu „Etnographia Slavorum in Ungariam“ (Etnografia Slovákov v Uhorsku), píše, že bryndza je delikatesa
známa aj v zahraničí, dodávaná na stoly do
Budapešti, Viedne, Paríža a iných európskych
veľkomiest. Samozrejme, uvádza to v kontexte s ovčiarstvom a spracovaním ovčieho mlieka a syra. Takže preto bryndza - a to zásadne
vyrábaná tradičnou technológiou z ovčieho
hrudkového syra! Alebo sa tejto tradície chceme vzdať, lebo nevieme prečo? Vyspelé národy
Európy by to iste neurobili.
Autor: Doc. Ing. Karol Kočík, PhD., predseda
Klubu chovateľov pôvodnej valašky pri ZCHOK
Zoznam použitej literatúry:
DIAMOND, J.M.; T. J. CASE, T.J. /eds./, (1986): Community Ecology. Harper and Row, New York, 1986
DIAMOND, J.M. (1997): The Fates of Human Societies. W.W. Norton & Co. New York, 1997 ISBN
0-393-06131-0
DEMO A KOL. (2001): Dejiny poľnohospodárstva na
Slovensku. Vydavateľstvo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Nitra, 2001
ČAPLOVIČ, J. (1837): Etnographia Slavorum in Ungariam. Etnografia Slovákov v Uhorsku. Revidované vydanie, Matica Slovenská, Martin, 1996
Ďalšie literárne zdroje sú k dispozícii u autora!
Z NAŠEJ ČINNOSTI
Vyhodnotenie nákupných trhov plemenných
baranov za r. 2011
Ing. Július Šutý1
Ing. Anna Machynová2
1
ZCHOK na Slovensku-družstvo
2
PS SR š.p., ÚPZ Žilina
Vážení chovatelia,
v roku 2011 sa na Slovensku uskutočnilo 7
nákupných trhov (NT) plemenných baranov
a jedno samostatné hodnotenie na chove (KEĽO A SYNOVIA s.r.o.). Na žiadosť chovateľov sa
väčšinou z veterinárnych dôvodov uskutočnilo viac hodnotení baranov na chove, ale tieto
boli prihlásené na NT, takže výsledky sú zahrnuté do hodnotení podľa termínov riadnych
NT. Priebeh NT, kvalitu predvedených baranov
môžeme hodnotiť pozitívne. Menej potešiteľný
Dátum
NT
Kraj Identifikácia
NT
stáda
fakt je, že napriek miernemu nárastu počtu zaradených baranov v porovnaní s r. 2010 (o 96
ks) je to v porovnaní s r. 2008 výrazne menej
(v r. 2008 bola produkcia 1579 ks). Pritom počet chovaných oviec medziročne mierne stúpa. Ako dôvod tohto stavu vidíme v zníženom
záujme producentov o produkciu baranov ako
dôsledok zhoršenej situácie na trhu s baranmi
na Slovensku za posledné tri roky. Producenti
sa viac zamerali na kvalitu z hľadiska veterinárneho (prednostné zaraďovanie baranov I.
a II. rizikovej skupiny genotypizácie na scrapie, barany III. rizikovej skupiny sa vyskytli len
v malom počte). Aj to malo mierne negatívny
vplyv na % zaradenia baranov v triede ER z celkového počtu baranov zaradených do pleme-
Názov stáda
7.5.2011
6
403 371 039
VPP SPU,s.r.o.,Kolíňany-Žirany
7.5.2011
6
606 708 201
Ing. Šándor J. Agrofarma Pleš
7.5.2011
6
606 708 202 Ing. Šándor J. Agrofarma Šándor
7.5.2011
6
607 823 905
Vetagro - Antalík
7.5.2011
6
609 023 041
Štefan Csank SHR
7.5.2011
6
609 701 042
KEĽO A SYNOVIA s.r.o.
7.5.2011
6
609 701 043
KEĽO A SYNOVIA s.r.o.
7.5.2011
6
609 701 044
KEĽO A SYNOVIA s.r.o.
7.5.2011
6
609 702 101
Borbás Peter SHR
7.5.2011
6
806 098 005
AGRODRUŽSTVO TURŇA
7.5.2011
6
806 098 306
AGRODRUŽSTVO TURŇA
Spolu za NT 7.5.2011 SS GROUPE s.r.o, Rapovce-Pleš
Dátum
NT
Kraj Identifikácia
NT
stáda
Názov stáda
18.5.2011 3
309 381 060 CVŽV ÚCHO Trenčianská Teplá
18.5.2011 3
309 381 061 CVŽV ÚCHO Trenčianská Teplá
18.5.2011 3
309 381 064 CVŽV ÚCHO Trenčianská Teplá
18.5.2011 3
309 381 201 CVŽV ÚCHO Trenčianská Teplá
Spolu za NT 18.5.2011 CVŽV ÚH Trenčianska Teplá
Chov oviec a kôz 3/2011
Plemeno
M x IF
IF
SF
AM
CH
LC
BE
IF
SF
M
SF
Plemeno
C x LC
ZV x LC
C
LC
nitby (v porovnaní s r. 2010 pokles o 0,25 %)
Negatívny vplyv na trh s plemennými baranmi
má aj rastúci import baranov zo zahraničia,
hlavne z Českej republiky. Problémom sú aj
niektorí naši „tiežchovatelia“, ktorí neuvažujú
do budúcnosti a nevyužívajú zlepšujúci sa genofond našich plemien na reprodukciu svojich
stád. Musíme len dúfať v zlepšenie povedomia
a chovateľskej úrovne niektorých chovateľov,
aby nepočítali s rýchlym zbohatnutím, ale skôr
sa snažili o dlhodobé zabezpečenie práce a obživy pre seba a svojich rodinných príslušníkov.
Prehľad o počtoch a zatriedení baranov si
môžete pozrieť v tabuľkách. V tabuľkách 1 až 8
sú vyhodnotenia podľa jednotlivých NT a chovateľov, v tabuľke 9 je vyhodnotenie celkové.
Počet baranov
Počet
Počet
Počet
Počet
prihlás. predved. zaradených do triedy vyrad.
zarad. do
baranov baranov ER EA EB I
II baranov plemenitby
13
13
0
8
4
1
0
0
13
39
39
15 19 5
0
0
0
39
20
20
11 6
3
0
0
0
20
3
3
0
0
3
0
0
0
3
12
12
3
5
2
2
0
0
12
8
8
1
5
2
0
0
0
8
21
21
3
6
6
5
1
0
21
21
21
0 11 7
1
0
2
19
15
15
4
9
1
1
0
0
15
27
26
5 11 8
1
0
1
25
6
6
1
3
1
1
0
0
6
185
184
43 83 42 12 1
3
181
Počet baranov
Počet
Počet
Počet
Počet
prihlás. predved. zaradených do triedy vyrad.
zarad. do
baranov baranov ER EA EB I
II baranov plemenitby
14
13
2
8
3
0
0
0
13
24
22
6 11 5
0
0
0
22
15
15
0
9
6
0
0
0
15
14
14
4
8
2
0
0
0
14
67
64
12 36 16 0
0
0
64
9
Počet baranov
Počet
Počet
Počet
Počet
prihlás. predved. zaradených do triedy vyrad.
zarad. do
baranov baranov ER EA EB I
II baranov plemenitby
8.6.2011
5
302 504 086 Agrofarma s.r.o. Červený Kameň
C
20
20
8 10 2
0
0
0
20
8.6.2011
5
302 504 087 Agrofarma s.r.o. Červený Kameň C x LC x VF
28
27
15 11 1
0
0
0
27
LC
21
19
10 7
1
1
0
0
19
8.6.2011
5
302 504 088 Agrofarma sro,Č.Kameň-H.Hôrka
8.6.2011
5
402 587 135
PD Žemberovce
C
28
28
25 3
0
0
0
0
28
8.6.2011
5
506 041 034
PETER KARCOL
C
28
28
26 2
0
0
0
0
28
8.6.2011
5
506 525 040
PD Sklabiňa - Záborie
C x LC
14
14
4
8
2
0
0
0
14
8.6.2011
5
506 525 044
PD Sklabiňa-Záborie
C
4
4
3
1
0
0
0
0
4
8.6.2011
5
506 839 905
SZCH Valča, Bernát Peter Ing.
LC
8
8
0
4
3
0
0
1
7
8.6.2011
5
506 839 906
SZCH Valča, Martin Šimek
LC
2
2
1
0
1
0
0
0
2
8.6.2011
5
506 839 908
SZCH Valča, Saliniová Lenka
LC
1
1
0
1
0
0
0
0
1
8.6.2011
5
509 519 039
PD Mošovce - Socovce
C
12
12
9
3
0
0
0
0
12
8.6.2011
5
601 534 001
PD Sebedín - Bečov
C
18
18
2 11 5
0
0
0
18
8.6.2011
5
601 022 971
Ing.Igor Nemčok
LC
3
3
0
1
0
2
0
0
3
8.6.2011
5
604 516 099
PD Detv. Huta
C
12
10
0
5
5
0
0
0
10
8.6.2011
5
604 704 101
AGROSEV, s.r.o. Detva
C
20
20
2 12 4
0
0
2
18
8.6.2011
5
604 704 102
AGROSEV, s.r.o. Detva
LC
13
12
2
7
1
1
0
1
11
8.6.2011
5
604 509 548
RD Látky
C
9
9
0
5
3
0
0
1
8
8.6.2011
5
605 529 065
PD Senohrad
C
22
22
5
6 11 0
0
0
22
8.6.2011
5
607 501 032 ZPD Poltár - Kokava n/Rimavic.
C
19
19
1
9
9
0
0
0
19
8.6.2011
5
609 601 111
OVINI
C
12
10
3
7
0
0
0
0
10
8.6.2011
5
610 510 089 Prvá družstevná a.s. Dačov Lom
C
22
22
0 19 2
1
0
0
22
8.6.2011
5
611 515 064
PD Očová
C
12
12
0
2
9
1
0
0
12
8.6.2011
5
612 201 001
Jozef Kováč, Žarnovica - Huta
VF
2
2
0
2
0
0
0
0
2
Spolu za NT 8.6.2011 PD Liptovské Hole Kvačany
330
322
116 136 59 6
0
5
317
Dátum
NT
Kraj Identifikácia
NT
stáda
Názov stáda
Dátum
NT
Kraj Identifikácia
NT
stáda
Názov stáda
15.6.2011 7
701 932 011
Ing.Brudňák
15.6.2011 7
701 548 015
PD Malcov - Lenartov
15.6.2011 7
701 563 016
Raslavice
15.6.2011 7
707 304 050
AGRO-LENT s.r.o., Malý Šariš
15.6.2011 7
707 562 057
Ovčia farma Proč s.r.o.
15.6.2011 7
707 531 059
PD Kapušany
15.6.2011 7
707 580 305
PD Tulčík - Demjata
15.6.2011 7
707 883 918
R. Štastná Farma Palomíno
15.6.2011 7
708 723 007
Fiam Agro Services s.r.o.
15.6.2011 7
708 517 053
PD Jarovnice - Hermanovce
15.6.2011 7
708 517 309
PD Jarovnice - Uz.Pekľany
15.6.2011 7
711 711 125
AGRIFARM BS spol.s r.o.
15.6.2011 7
711 711 126
AGRIFARM BS spol. s r.o.
15.6.2011 7
711 708 381
Agroekoslužby s.r.o.,Bukovce
15.6.2011 7
712 101 001
Ján Homulka
15.6.2011 7
713 505 096
Agrodružstvo Bystré
15.6.2011 7
713 505 361
Agrodružstvo Bystré
15.6.2011 7
810 522 080
PD Odorin - Porač
Celkom za NT 15.6.2011 M.Angelovičová-SHR,Lipany
Dátum
NT
Kraj Identifikácia
NT
stáda
Názov stáda
24.8.2011 6
307 724 012
POLVITO s.r.o.,Lehota p/Vtáčn.
24.8.2011 6
506 839 903
SZCH Valča, Bernát Peter Ing.
24.8.2011 6
506 839 905
SZCH Valča, Bernát Peter Ing.
24.8.2011 6
506 839 906
SZCH Valča, Martin Šimek
24.8.2011 6
506 839 908
SZCH Valča, Saliniová Lenka
24.8.2011 6
506 839 909
SZCH Valča, Hulej Jozef Ing.
24.8.2011 6
603 805 946
SHR Vlastimil Majer, Bystrá 4
24.8.2011 6
603 821 964
SHR Ing.Ján Bruonč,P. Polhora
24.8.2011 6
603 713 968
Pavol Demeter-Jasenie
24.8.2011 6
603 019 969
Kučera Peter - Valaská
24.8.2011 6
611 707 002
Roziak Jaroslav Zvolen
24.8.2011 6
612 201 001
Jozef Kováč, Žarnovica - Huta
Celkom za NT 24.8.2011 Roziak Jaroslav, Zvolen
10
Plemeno
Počet baranov
Počet
Počet
Počet
Počet
prihlás. predved. zaradených do triedy vyrad.
zarad. do
baranov baranov ER EA EB I
II baranov plemenitby
VF
2
2
0
1
1
0
0
0
2
C
16
16
9
6
1
0
0
0
16
C
17
16
4 11 1
0
0
0
16
C
27
27
16 10 0
0
0
1
26
C
13
4
0
2
2
0
0
0
4
LC
11
11
0
5
6
0
0
0
11
C
34
31
16 14 1
0
0
0
31
C
5
2
0
1
1
0
0
0
2
C x LC
7
5
0
3
1
0
0
1
4
C
26
25
13 12 0
0
0
0
25
C
10
7
7
0
0
0
0
0
7
SF
9
9
0
5
2
2
0
0
9
NC
2
2
0
2
0
0
0
0
2
C
19
11
0
4
7
0
0
0
11
VF
3
2
0
0
2
0
0
0
2
C
9
9
4
5
0
0
0
0
9
C x LC
10
10
1
8
1
0
0
0
10
M x LI x VF
14
11
1
3
6
1
0
0
11
234
200
71 92 32 3
0
2
198
Plemeno
Plemeno
LC
VF
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VF
LC
VF
Počet baranov
Počet
Počet
Počet
Počet
prihlás. predved. zaradených do triedy vyrad.
zarad. do
baranov baranov ER EA EB I
II baranov plemenitby
13
11
0
4
4
0
1
2
9
1
1
0
1
0
0
0
0
1
8
7
4
3
0
0
0
0
7
11
11
2
7
2
0
0
0
11
1
1
0
0
1
0
0
0
1
3
3
0
1
2
0
0
0
3
13
12
3
7
1
0
1
0
12
2
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
2
7
0
0
0
0
9
2
2
0
1
1
0
0
0
2
25
25
10 13 2
0
0
0
25
2
2
0
1
1
0
0
0
2
90
84
21 45 14 0
2
2
82
Chov oviec a kôz 3/2011
Počet baranov
Počet
Počet
Počet
Počet
prihlás. predved. zaradených do triedy vyrad.
zarad. do
baranov baranov ER EA EB I
II baranov plemenitby
22.6.2011 5
501 508 074
PD Predmier - Súľov
ZV x LC x VF
13
13
2
8
3
0
0
0
13
22.6.2011 5
501 508 075
PD Predmier-Súľov
ZV
7
6
5
0
1
0
0
0
6
22.6.2011 5
503 519 009
PPD Pucov
ZV
11
11
1
4
5
1
0
0
11
22.6.2011 5
503 511 092
PD Malatiná
ZV
36
36
2 24 10 0
0
0
36
22.6.2011 5
505 700 001
Agro-Racio s.r.o.
ZV x LC
18
17
12 3
0
0
0
2
15
22.6.2011 5
505 530 018
AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
ZV
9
9
2
7
0
0
0
0
9
22.6.2011 5
505 553 019
PD Východná
ZV
18
17
7 10 0
0
0
0
17
22.6.2011 5
505 519 020
PD Liptovské Hole Kvačany
ZV
18
17
4 12 1
0
0
0
17
22.6.2011 5
505 700 031
Agro - Racio s.r.o.
CH
1
0
0
0
0
0
0
0
0
22.6.2011 5
505 803 356
J.Šuchtár,Chov oviec a salašn.
ZV
6
6
4
1
1
0
0
0
6
22.6.2011 5
505 549 530
PD Važec
ZV
20
17
12 5
0
0
0
0
17
22.6.2011 5
508 512 023
PD Liptovské Revúce
ZV
29
29
17 11 0
0
0
1
28
22.6.2011 5
509 708 041 AGROTRADE GROUP s.r.o. Turček
ZV
13
12
5
5
2
0
0
0
12
22.6.2011 5
510 512 011
PD Trsteník - Trstená
ZV
10
9
0
2
5
2
0
0
9
22.6.2011 5
510 512 012
PD Trsteník - Trstená
ZV x VF
16
15
0
6
8
1
0
0
15
22.6.2011 5
511 350 071
ASIK s.r.o.
ZV
3
3
0
3
0
0
0
0
3
15
15
3 11 1
0
0
0
15
22.6.2011 5
511 350 072
ASIK s.r.o. ŽILINA-ZÁSTRANIE ZV x LC x VF
22.6.2011 5
601 130 972
Vladimír Magna
V
7
6
5
1
0
0
0
0
6
22.6.2011 5
609 701 042
KEĽO A SYNOVIA s.r.o.
LC
2
2
0
1
1
0
0
0
2
22.6.2011 5
609 546 056
RD Klenovec
ZV
10
9
8
1
0
0
0
0
9
22.6.2011 5
609 546 593
RD Klenovec
ZV
35
32
3 23 6
0
0
0
32
Celkom za NT 22.6.2011 PD Liptovské Hole Kvačany
297
281
92 138 44 4
0
3
278
Dátum
NT
Kraj Identifikácia
NT
stáda
Názov stáda
Plemeno
Počet baranov
Počet
Počet
Počet
Počet
prihlás. predved. zaradených do triedy vyrad.
zarad. do
baranov baranov ER EA EB I
II baranov plemenitby
29.6.2011 7
703 529 043
PD Spišské Hanušovce
ZV
10
10
0
8
2
0
0
0
10
29.6.2011 7
703 008 369
NOFA-Ing.N.Fassinger VRBOV
ZV
8
7
1
5
1
0
0
0
7
29.6.2011 7
703 008 373
NOFA-Ing. Norbert Fassinger
SF
7
3
1
1
1
0
0
0
3
12
7
0
0
6
1
0
0
7
29.6.2011 7
703 008 377
NOFA-Ing.Norbert Fassinger ZV x LC x VF
29.6.2011 7
704 512 072 AGRODRUŽSTVO Granč - Petrovce
ZV
11
11
1
7
3
0
0
0
11
29.6.2011 7
704 521 081
PD Olšavica - Brutovce
ZV
13
12
1 11 0
0
0
0
12
29.6.2011 7
710 532 090
TOMAK s.r.o. PODOLÍNEC
ZV
13
8
4
4
0
0
0
0
8
29.6.2011 7
710 532 091
TOMAK s.r.o. PODOLÍNEC
ZV
14
8
1
7
0
0
0
0
8
29.6.2011 7
710 520 092
RD Litmanová
ZV
8
7
0
3
3
1
0
0
7
29.6.2011 7
710 705 704 SHR Dziak T.,Podolínec Toporec
ZV
13
13
2 11 0
0
0
0
13
29.6.2011 7
801 010 103
Agrofarma, s.r.o., Nálepkovo
ZV
14
12
2
9
0
0
0
1
11
29.6.2011 7
801 506 226
PD Kluknava - Hrišovce
ZV
18
16
3
9
3
1
0
0
16
29.6.2011 7
810 702 071
SHR Ing.Ján Janečko
ZV
6
5
0
3
2
0
0
0
5
29.6.2011 7
810 102 098
Ján Novysedlák
V
2
2
2
0
0
0
0
0
2
29.6.2011 7
810 706 368
Agrourbár s.r.o., Hrabušice
ZV
6
0
0
0
0
0
0
0
0
29.6.2011 7
810 719 905
SHR Vincent Mikolaj
ZV
2
1
0
1
0
0
0
0
1
Celkom za NT 29.6.2011 AT-Tatry Spiš.Belá - Podhorany
157
122
18 79 21 3
0
1
121
Dátum
NT
Kraj Identifikácia
NT
stáda
Názov stáda
Plemeno
Dátum
NT
Kraj Identifikácia
NT
stáda
Názov stáda
Plemeno
9.8.2011
6
609 701 042
KEĽO A SYNOVIA s.r.o.
Celkom za NT 9.8.2011 KEĽO A SYNOVIA s.r.o.
LC
Počet baranov
Počet
Počet
Počet
Počet
prihlás. predved. zaradených do triedy vyrad.
zarad. do
baranov baranov ER EA EB I
II baranov plemenitby
33
26
5 18 3
0
0
0
26
33
26
5 18 3
0
0
0
26
Vyhodnotenie nákupných trhov plemenných baranov baranov za rok 2011- sumár
Dátum
NT
Kraj
NT
Miesto NT
7.5.2011
18.5.2011
8.6.2011
15.6.2011
22.6.2011
29.6.2011
24.8.2011
8.9.2011
Spolu
6
3
5
7
5
7
6
6
SS GROUPE s.r.o, Rapovce-Pleš
CVŽV ÚH Trenčianska Teplá
PD Liptovské Hole Kvačany
M.Angelovičová-SHR,Lipany
PD Liptovské Hole Kvačany
AT-Tatry Spiš.Belá - Podhorany
Roziak Jaroslav, Zvolen
KEĽO A SYNOVIA s.r.o.
Chov oviec a kôz 3/2011
Počet prihlásených
baranov
Počet
predvedených
baranov
185
67
330
234
297
157
90
33
1393
184
64
322
200
281
122
84
26
1283
Počet baranov
zaradených do triedy
ER EA EB I
II
43 83 42 12 1
12 36 16 0
0
116 136 59 6
0
71 92 32 3
0
92 138 44 4
0
18 79 21 3
0
21 45 14 0
2
5 18 3
0
0
378 627 231 28 3
Počet
vyradených
baranov
Počet
zaradených do
plemenitby
3
0
5
2
3
1
2
0
16
181
64
317
198
278
121
82
26
1267
11
PODUJATIA
Baranie hrče v Jasení
Dňa 13. augusta 2011 sa v nízkotatranskej
obci Jasenie uskutočnila súťaž vo varení baraních hŕč. Oficiálne otvorenie sa uskutočnilo
o pol deviatej ráno starostkou obce Elenou Kordíkovou. V tomto roku sa uskutočnil už štvrtý
ročník a zúčastnilo sa ho 18 dvojčlenných družstiev z Jasenia, ale aj okolia. Počas varenia súťa-
12
žiacich sa uskutočnilo množstvo súťaží pre deti
(najlepšia muška v hode loptičkou, o najrýchlejšieho skokana v skákaní vo vreci) a dospelých
(o najsilnejšieho Jasenčana v hádzaní kľuchtou
na diaľku, o najobratnejšieho vo váľaní fliaš fľašou). Počas varenia hrala súťažným družstvám
skupina Motadres z Brezna. Počas popoludnia
skúšali dažďové prehánky všetkých súťažiacich,
zúčastnených a vystupujúcich na pódiu. Ďalej
kultúrne podujatie pokračovalo vystúpením
speváka ľudových piesní Jána Ambróza, po ňom
účinkovala skupina Hogo Fogo a na záver skupina Ploštín Punk. Po ukončení súťaže sa až do
ranných hodín mladí, ale aj starí zabávali s hudobnou skupinou ZBM. Víťazom vo varení baraních hŕč sa stalo družstvo Demeterovcov (Miroslav a Ján), na druhom mieste skončilo družstvo
Chov oviec a kôz 3/2011
Kaličov (HTS Vlkanová) a na treťom mieste
Búdovci (Juraj a Marika). Aj napriek dažďovým
prehánkam možno hovoriť o vydarenom podujatí, ktoré propaguje ovčiarstvo na Slovensku.
No a čo vlastne sú tie baranie hrče ? Budeme
prezentovať dva typy receptov, a to ten starý
bačovský recept na základe ktorého sa varilo na
jasenských salašoch v minulosti a recept súčasných majstrov kuchárov. Starý recept jasenských
bačov: na varenie použijeme starú zmäsilú ovcu
(nikdy nie jahňa), z ovci použijeme chrbát, rebrá a krk, ktoré rovnomerne posekáme na 10 cm
kusy. V kotlíku necháme zovrieť mierne osolenú
vodu. Do vriacej vody pridáme nasekané mäso.
Mäso varíme tak dlho, aby zostalo šťavnaté,
ale nesmie sa rozvariť (musí ostať pri kosti). Na
dochutenie použijeme len soľ, čierne korenie
a cesnak. Po uvarení podávame s čerstvým čiernym chlebom.
Nový recept je rozdielny v tom, že sa dva dni
pred varením urobí pác z jedlého oleja, čierneho
korenia, sladkej papriky, cesnaku a soli, do ktorého sa mäso uloží a pravidelne sa ním oblieva.
Mäso varíme vo vode, kde dáme koreňovú zeleninu (kaleráb, zeler, mrkva). Podávame s čiernym
chlebom, kyslou uhorkou, zaváranými feferónmi,
zaváranou jabĺčkovou paprikou resp. zaváranými
baraními rohmi. Za recepty patrí srdečné poďakovanie pánovi Miroslavovi Barčákovi z Jasenia.
Autor:Ján Turčan
TEKRO ODPORÚČA
Dezinfekcia v chove oviec a kôz
Na Slovensku v chove oviec a kôz používanie dezinfekcie prostredia, ustajňovacích zariadení a pri hygiene vemena nie je až tak rozšírené ako v krajinách západnej Európy a ostatnej časti
sveta, hoci používanie správnych postupov a prostriedkov výrazne zvyšuje rentabilitu chovu,
komfort zvierat a znížuje výskyt ochorení.
Dezinfekciu pri chove oviec kôz môžeme rozdeliť zhruba do troch oblastí:
a.) dezinfekcia prostredia a ustajňovacích zariadení
b.) dezinfekcia paznechtov
c.) dezinfekcia pri dojení
Pri používaní správnych prostriedkov na
dezinfekciu prostredia a ustajňovacích priestorov sa znižuje infekčný tlak na zvieratá, tým
pádom sa znižuje výskyt ochorení a znižujú sa
náklady na liečbu zvierat. Prípravky určené na
takúto dezinfekciu by mali spĺňať niekoľko kritérií:
– účinnosť aj po zaschnutí
– účinnosť pri silnom organickom znečistení,
v tvrdej vode, pri nízkych i vysokých teplotách
– biologicky odbúrateľné
– možnosť kontroly vo všetkých fázach dezinfekcie.
Jednu z najdôležitejších fáz pri ochrane
prostredia a ustajňovacích zariadení predstavuje umývanie. Použitie správneho umývacieho
prostriedku (SHIFT) pomáha vyčistiť silne organicky znečistené plochy, znižuje tvrdosť vody
a následne zvyšuje účinnosť použitých dezinfekčných prípravkov.
Na samotnú dezinfekciu sa použijú príprav-
ky( BIOCID 30, GPC 8 ), ktoré sú baktericídne,
fungicídne, sporocídne a virocidné. V ustajňovacích priestoroch sú účinné až 8 týždňov
a účinné aj v prítomnosti organickej hmoty,
a tvrdej vode, pri nízkych aj vysokých tepotách.
Po aplikácii znižujú počet patogénov na také
množstvo, ktoré nevyvoláva infekcie. Dezinfecia sa musí prevádzať na vyschnutých povrchoch, aby sa neznížila koncentrácia nariedeného prípravku.
Správne vykonaná dezinfekcia prostredia
a ustajňovacích priestorov zvyšuje rentabilitu chovu znížením nákladov na liečbu,vyšším
komfortom zvierat a následnou zvyšenou produkciou.
Neodmysliteľnou súčasťou je aj dezinfekcia
paznechtov( BIOCID 30 ), ktorá napomáha udržiavať paznechty v dobrej kondícii.
Veľmi málo zaužívanou a používanou je dezinfekcia pri dojení a ochrana vemena. V krajinách s dlhodobou tradíciu chovu oviec a kôz je
neodmysliteľnou súčasťou, hlavne v chovoch so
strojovým dojením, ale aj používa sa aj v chovoch s ručným dojením.
Použitie správnych dezinfekčných prostriedkov pred dojením( PRE-DIP ) a po dojení ( MASOFILM, MASODINE 1:3 ) zabezpečuje ochranu
proti mikroorganizmom až na 12 hodín, účin-
kujú aj v silne znečistenom prostredí, v tvrdej
vode, pri nízkych aj vysokých teplotách a zlepšujú kondíciu pokožky vemena. Ich používaním
sa výrazne znižuje riziko výskytu mastitíd a tým
sa zvyšuje kvalita produkovaného mlieka. Môžu
sa aplikovať formou namáčania alebo sprejom.
Taktiež nesmieme zabudnúť na dezinfekciu nástrojov používaných pri dojení, pretože
aj tieto nástroje sa často stávajú prenášačmi
mikroorganizmov a ich nesprávne ošetrovanie
a hygiena môže zvýšiť výskyt mastitíd.
Pri strojovom dojení na dezinfekciu strukových násadcov aj pri ručnom dojení na odstránenie vodného ale i mliečneho kameňa a na
dezinfekciu mliečnych tankov a nádob môžeme
použiť prípravky (BIOCID 30 ), ktoré sú účinné
aj podmienkach vyššieho organického znečistenia, v tvrdej vode, pri nízkych aj vysokých
teplotách a sú biologicky odbúrateľné.
Správny postup a použitie adekvátnych
dezinfekčných prostriedkov nepredstavujú pre
chovateľa náklady, ale investíciu, ktorá zvýši
rentabilitu chovu znížením nákladov na liečbu
a vyššou produkciu zvierat.
Autor: MVDr. Peter Adamčík,
Tekro spol. s r.o. TEKRO Nitra, s.r.o..
Višňová 2/484 Párovské Háje
PODUJATIA
Hričovské pastorále 2011
Dňa 13.8.2011 Obecný úrad v Dolnom Hričove, Žilinský samosprávny kraj a Krajské kultúrne
stredisko v Žiline zorganizovali VII. ročník slávnosti HRIČOVSKÉ PASTORÁLE , ktoré sa konali
v športovom areáli v obci Dolný Hričov. Program začal o 10.00 hod. slávnostnou svätou omšou,
o 11,30 hod. sa slávnostne prestrihli pásky na ZŠ a novej bytovke za prítomnosti poslancov zo
Žilinského samosprávneho kraja (foto č.1).
Počas súťaže prebiehal aj kultúrny program
pre návštevníkov – Roman Bienik a Martin Gábor
– fujarové duo, dedinská folklórna skupina Štiavničan zo Štiavnika, folklórny súbor z družobnej
obce Strumien z Poľskej republiky a mnohé ďalšie
14
ľudové súbory.
Sprievodnými podujatiami boli aj rôzne súťaže , ukážky a predaj syrov a bačovských výrobkov,
detské atrakcie, hričovský poníkexpres, paintball, streľba z historických stredovekých zbraní,
streľba zo vzduchovky.
Hlavný bodom programu bola súťaž v strihaní
oviec s medzinárodnou účasťou strihačov oviec
(foto č.4, ktorá sa začala o 12,30 hod. Počet súťažiacich bol 19 (Tab.č. 1). Z domácich strihačov
súťažili Ing. Marian Chamaj (organizátor súťaže),
Juraj Decký, Igor Kratochvíl, Adam Šimák. Každý
súťažiaci strihal 5 kusov oviec, vo finálovom kole
sa strihalo 7 oviec. Odborná komisia hodnotila
čas strihania, kvalitu strihania a poranenia. Obdivuhodná a chválihodné na tejto súťaži bolo, že
jednotliví súťažiaci sa navzájom povzbudzovali
a prevládala medzi nimi zdravá rivalita. Konečné
poradie strihačov udáva Tab.č. 2. (foto č. 5)
Chov oviec a kôz 3/2011
1
Na organizácií tohto podujatia (podotýkam,
že ešte boli prázdniny) sa zúčastnili aj študenti
a absolventi SOŠ poľnohospodárstva a služieb na
vidieku, Predmestská 82 v Žiline (foto č. 2). Bolo
ich spolu 30.
Študenti už od rána pripravovali pre návštevníkov stánok pre ochutnávku a súťaž ovčích
výrobkov. Naše študentky oblečené v krásnych
ľudových krojoch vniesli do tejto akcie spomienky na slovenské vidiecke a ľudové tradície (foto
č. 2,3). Pod vedením pedagogického dozoru Ing.
Dušana Matúška a Ing. Eleonóry Boocovej vyzdobili stánok typickými ozdobami, ktoré charakterizovalo dané podujatie – zvonce, valašky, krčahy, črpáky, ovčie kožušiny.
O najchutnejší ovčí výrobok súperili – čerstvý
ovčí hrudkový syr, údený hrudkový ovčí syr, bryndza, žinčica, ovčí oštiepok.
Svoje výrobky do súťaže poskytli: AGROFIN
PD Dolný Hričov – Koliba Paštiná Závada, Poľnohospodárske družstvo (PD) Predmier – hospodársky dvor Súľov, SHR Zúbek Bertin, SHR Róbert
Balušík.. Návštevníci mali možnosť anonymne
vyskúšať tieto výrobky, vypísať anketové lístky,
ktoré boli vo večernom programe zlosovateľné.
Prvé miesto za údený ovčí hrudkový syr získalo
PD Predmier, na druhom mieste skončil p. Zúbek Bertin za ovčí oštiepok, tretie miesto získala
bryndza od p. Zúbeka Bertina.
Absolventi našej školy zasa pomáhali organizátorom súťaže – pripravovali pre strihačov
objekt na strihanie oviec, pomáhali strihačom
pri podávaní oviec a zbieraní nastrihanej vlny do
žochov.
Je dôležité podotknúť, že organizátori návštevníkom poskytli aj ukážky výroby syrových
nití, ovčieho hrudkového syra ako aj výrobu žinčice, ktoré predvádzali šikovné dievčatá – Ľubka
Decká, Katka Capandová, Zuzka Hrabovská, s čím
bola spojená aj ochutnávka 100% ovčej bryndze.
Poľovníci z poľovnícke spoločnosti Veliká
navarili guláš z diviny (foto č.6) a samozrejme
domáce kuchárky pripravili pre návštevníkov
takmer 1500 vynikajúcich porcií bryndzových halušiek (foto č. 7).
Organizátorom súťaže, účinkujúcim, súťažiacim, študentom a absolventom školy patrí
poďakovanie za pomoc a spoluprácu na danom
podujatí, pretože spojili príjemné s užitočným,
pripravili pre návštevníkov skutočne príjemný
deň, ktorí sa ukončil veselicou.
Tešíme sa na VIII. ročník!
Autor: Ing. Eleonóra Boocová,
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku,
Predmestská 82, Žilina
Chov oviec a kôz 3/2011
2
3
4
5
6
7
Tabuľka č. 1:
P. č.
Meno
vek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Kratochvíl Igor
Hankovský Vlado
Bialy Juzek
Decký Juraj
Smoleňák Ondrej
Kučera Peter
Fongus Igor ml.
Hankovský Ján
Smoleňák Pavol
Holod Laďa
Hankovský Jozef
Jarosz Jano
Hankovský Andrej
Fongus Juraj
Smoleňák Milan
Smoleňák Šimon
Šimák Adam
Antonowicz Stano
Chamaj Marian
34
51
57
30
44
39
29
49
46
23
51
47
58
48
39
43
31
51
36
Počet ostrih.
oviec v tisíc.
kusoch
D. Hričov
1
Zlaté 175
510
Wegrzyn (PL)
1 mil.
Pašt. Závada
150
Čabalovce
300
Valaská
300
L. Revúce
200
Zlaté
580
Kolbasov
500
Ruská Poruba
1
Sveržov
501
Lentove(PL)
600
Rokytov
800
Lipt. Lužná
350
Staškovce
600
Humenné
100
Peklina
30
Jeleňa Gora (PL)
370
D. Hričov
50
Bydlisko
Najviac ostrih.
oviec/deň
Výrobca
strojčeka
100
305
515
260
300
330
280
310
380
76
270
510
250
210
405
250
190
339
270
Sunbeam
Sunbeam
Sunbeam
Sunbeam
Sunbeam
Heineger
Sunbeam
Sunbeam
Heineger
Sunbeam
Sunbeam
Heineger
Sunbeam
Sunbeam
Heineger
Sunbeam
Sunbeam
Lyster
Heineger
Tabuľka č. 2: Konečné poradie:
Poradie
1.
2.
3.
4.
Meno
Fongus Igor ml.
Smoleňák Šimon
Kučera Peter
Hankovský Ján
A
7
8
8
8
B
2
25
7
18
C
0
3
4
6
D
12
8
13
10
E
422
505
487
498
F
458
538
538
546
Vysvetlivky:
A – počet minút, B - počet sekúnd, C – trestné body za poranenia – ( 1 bod – 3 sekundy), D – trestné
body za kvalitu – ( 1 bod – 3 sekundy ), E – čas prepočítaný na sekundy, F – celkový počet sekúnd
s trestnými bodmi
15
Na medzinárodnom festivale valaskej kultúry v Malatinej remeslá, súťaže, syry i folklór
Jedenástykrát na Bačovských dňoch
Šikovnosť pätnástich odvážlivcov splnila
svoju úlohu - počasie prialo divákom na jedenástom ročníku festivalu valaskej kultúry,
Bačovských dňoch, ktoré sa konali v dňoch 16.
a 17. júla v Malatinej. Vôňa syra, chuť žinčice, zvuk zvoncov, hudby a spevu do amfiteátra
pod Skalkou na programy folklórnych súborov
a skupín prilákalo takmer dvetisíc divákov.
Usporiadatelia - Oravské kultúrne stredisko
v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti
Žilinského samosprávneho kraja a Obec Malatiná v spolupráci so Zväzom chovateľov oviec
a kôz na Slovensku ponúkli okrem dvojdňového
pestrého folklórneho programu i výstavy, niekoľko súťaží a turistický výlet, ktorým sa začali
Bačovské dni. Viac ako 50-ka turistov vystúpala
na Liptovský hrad. Popoludní boli v Základnej
škole v Malatinej sprístupnené výstavy, na ktorých si návštevníci mali možnosť pozrieť výstavu
Oravská drevená plastika zo zbierok Oravského
kultúrneho strediska, na ktorej sa prezentovalo osem ľudových rezbárov i predajnú výstavu
od súťaží o najkrajšie jahňa a bačovia predvádzali jednu z nevyhnutných prác na salaši
– strihanie oviec klasickou technikou ručnými
nožnicami, ktoré bolo atrakciou najmä pre detských návštevníkov slávností. V Základnej škole
v Malatinej si mohli diváci pochutnať na výrobkoch z ovčieho mlieka. Hlasovaním vo verejnej
ochutnávke rozhodli o najlepšom hrudkovom
syre, údenom syre, oštiepku i žinčici. Hlasovala však i odborná porota, ktorá výsledky svojho
rozhodnutia oznámila všetkým v amfiteátri spolu s odovzdaním diplomov a cien. V amfiteátri
sa pred folklórnym programom mohli predviesť
aj bičiari z celého Slovenska. Svoje schopnosti
si na presnosť úderu zmeralo pätnásť súťažiacich. Prvé miesto získal František Lupták z Liptovských Sliačov, na druhom sa umiestil Ján
Škvarka z Malatinej a na treťom Milan Maslan
z Lokce. Cenu za umelecký dojem získal Martin
Brxa z Turian. Nedeľné popoludnie Bačovských
dní patrilo oravskej súťaži dedinských folklórnych skupín pod názvom Ku koreňom ..., do
Ing. Lupták – Pokryváč, Ján Červeň – Veličná
– Revišné, Agrodružstvo Krivá, PD Malatiná,
Agrovex Novoť
tradičných tkaných kobercov z Malatinej od
Magdalény Palugovej . Okrem nich organizátori v základnej škole pripravili aj keramikársku
tvorivú dielňu s lektorkou Vierou Šinálovou.
Tvorivá dielňa zaujala hlavne deti, ktoré si mali
možnosť vyskúšať točenie na hrnčiarskom kruhu
i modelovanie z hliny. Podvečer sa dianie presunulo do amfiteátra, kde sa ako prví predstavili
hostia festivalu z Čiech a Poľska - folklórny súbor Sedmikvítek z Frenštátu p/Radhoštěm a súbor Koniakowz Koniakowa. Sobotný program
vyvrcholil dvojhodinovým profilom folklórnych
súvrHUborov Magura z Kežmarku a Partizán
z Banskej Bystrice pod priliehavým názvom Zo
Spiša a Podpoľania, ktorý sa stretol a veľkou
odozvou nadšených divákov. Slnkom zaliate nedeľné ráno dávalo tušiť úspešný deň. A tak sa aj
stalo. Už od včasného rána prichádzali jarmočníci, remeselníci, rozkladali si popri ceste do
amfiteátra svoje stánky - ako korálky, lemujúce
cestu s pútavým, lákavým tovarom. Priestor pri
amfiteátri Skalka sa naplnil ľudovými tvorcami,
ktorí výsledky svojej tvorivej práce a zručnosti
rúk prezentovali na tradičnom jarmoku ľudových remesiel. Tohto roku organizátori upustili
ktorej sa prihlásilo a súťažilo s pestrým a pútavým programom jedenásť oravských folklórnych
skupín - FS Pod Ostrým vrchom z Dlhej nad Oravou, Senková z Podbiela, Porubanka z Oravskej
Poruby, Goral zo Suchej Hory, Kýčera zo Zázrivej, Studnička z Veličnej, Rabčičanka z Rabčíc,
Nižná Ves z Nižnej, Charita z Hornej Lehoty, Trnkári zo Žaškova, Rosička, rosa z Dolného Kubína
. Odborná porota s predsedom Igorom Kovačovičom súťaž vyhodnotila a pre postup na krajskú
prehliadku určila skupiny z Dlhej, Rabčíc, Žaškova, Suchej Hory a Zázrivej. Záverečný program
Bačovských dní patril opäť hosťujúcim súborom
Hriňovčan z Hriňovej, Sedmikvítek z Frenštátu
p/Radhoštěm a folklórnemu súboru Koniakow
z Koniakowa. Festival bol spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republiky 2007-2013.
Kategória ovčí syr údený
1. miesto – PD Pucov
2. miesto – Agrovex Novoť
3. miesto – PD Malatiná
Oštiepok
1. miesto – Agrodružstvo Krivá
2. miesto – bača Ján Červeň - Veličná
3. miesto – PD Liptovské Revúce
Kategória žinčica
1. miesto – PD Žaškov – bača Milan Kytas
2. miesto – Ing. Miroslav Lupták - Pokryváč
3. miesto – bača Ján červeň - Veličná
Vyhodnotenie súťaže o najchutnejšie výrobky z ovčieho mlieka
Súťaže sa zúčastnili nasledovné družstvá:
PD Liptovské Revúce, PD Žaškov, PPD Pucov,
Súťažné vzorky boli zastúpené vo všetkých
kategóriách. Súťaž sa realizovala 17. 7. 2011
v ZŠ Malatiná
Súťaž hodnotila odborná porota v zložení:
MVDr. Ján Kráľ – vedúci odboru hygieny potravín, Regionálna veterinárny a potravin. Správy
v Liptovskom Mikuláši
Ing. Michal Šulič – znalec odboru poľkohospodárstvo, odvetvia živočíšna výroba, predseda
poroty
Ing. Július Habovštiak – riaditeľ AD Krivá,
prevádzky výroba a spracovanie kravského, ovčieho a kozieho mlieka
Kategória ovčí syr hrudkový
1. miesto – bača Ján Červeň – Veličná
2. miesto – PD Malatiná
3. miesto – Agrodružstvo Krivá
Vyhodnotenie laickej súťaže realizovanej
formou verejnej ochutnávky:
Kategória ovčí syr hrudkový
1. miesto – Agrovex Novoť
Kategória ovčí syr údený
1. miesto – bača J. Červeň
Oštiepok
1. miesto – Agrodružstvo Krivá
Kategória žinčica
1. miesto – Agrodružstvo Krivá
Autor: PhDr. Miroslav Žabenský,
[email protected]
Predám stádo oviec (jahnata, jarky, bahnice). Kontakt: 0905 535 377
16
Chov oviec a kôz 3/2011
AGROKOMPLEX 2011
Už 38. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex
2011 sa konal v termíne 18. – 21. augusta pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na výstavisku Agrokomplex v Nitre.
Tento ročník sa niesol v znamení čoraz silnejúcich hlasov o tom, že je to už posledný ročník výstavy, resp. bude mať výstava dvojročnú
periodicitu. Bohužiaľ nikto z kompetentných
nám to nevedel spresniť. Takže aj na tomto
ročníku výstavy sme pracovali tak, ako by bol
posledný...
Štatistické údaje výstaviska Agrokomplex Nitra nám poskytli nasledovný pohľad na
tohtoročnú výstavu:
Výstavy Agrokomplex a Národná výstava
hospodárskych zvierat poskytli priestor pre
433 vystavujúcich firiem zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarska, Poľska,
Talianska, Nemecka, Francúzska a ďalších krajín, aby úspešne prezentovali svoje produkty.
Na podujatí sa zúčastnili výrobné i obchodné
firmy v oblasti poľnohospodárskeho a potravinárskeho zamerania, dodávatelia poľnohospodárskych strojov a mechanizácie, záhradná
technika, technológie pre živočíšnu výrobu,
krmovinárstvo, špecializované chovateľské
zväzy, Agentúra pre rozvoj vidieka, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
ako aj odborné a vedecké inštitúcie. Od 18. do
21. 8. 2011 prišlo na výstavu 70 124 návštevníkov zo SR, ČR, Dánska, Maďarska, Číny, Holandska a Poľska. 84% návštevníkov sa na podujatí zúčastnilo opakovane a z toho 16% boli
odborníci. 94% návštevníkov bolo spokojných
s organizačným zabezpečením výstavy. Výskum
preukázal, že 96% z oslovených návštevníkov
plánuje prísť na výstavu Agrokomplex aj v budúcom roku. 32% z dopytovaných vystavovateľov realizovalo na výstave objednávky alebo
priame obchody a 81% z nich zhodnotilo veľtrh
za úspešný. Hlavné dôvody ich účasti boli tradícia, možnosť získania nových obchodných
kontaktov a prezentovať novinky, či šanca posilniť na výstavách vlastný imidž a prestíž.
zentácií slovenských múzeí, výskumných ústavov a inštitúcií i Nitrianskeho samosprávneho
kraja.
Aktuálnymi témami rezonovali aj odborná
konferencia „Využívanie poľnohospodárskej
biomasy na energetické účely – možnosti,
technológie, ekonomika“, s prednáškami zameranými na energetické plodiny v podmienkach Slovenska, konverziu poľnohospodárskej
biomasy na energiu, ekonomické zhodnotenie
využívania biomasy na energiu, využitie poľnohospodárskej biomasy pri výrobe, vlastnosti
palív z biomasy i normy pre tuhé palivá.
Ďalším odborným sprievodným podujatím
bola konferencia „Vnútorná klíma poľnohospodárskych objektov“ so zameraním oblasti
mikroklímy objektov pre chov zvierat, požiadavky zvierat na mikroklímu, súčasné tenden-
cie v stavebno-technickom riešení, vetranie,
vykurovanie, zvlhčovanie vzduchu a reguláciu
systémov v priebehu roka, ako aj analýzu prašnosti, kvalitu produkcie z aspektu nanotechnológií a aplikácie solárnych systémov pre zabezpečenie mikroklímy.
Pre malých a stredných podnikateľov v oblasti poľnohospodárstva bol určený seminár
„Ako byť úspešný? Podnikajte zodpovedne!“,
ktorý odpovedal na otázky ako sa presadiť na
trhu, ako mať spokojných zamestnancov, byť
obľúbenou firmou, ušetriť, či chrániť životné
prostredie.
V pavilóne M3 v spoločnom stánku Družstevnej únie SR sa predstavili Coop Produkt
Slovensko (CPS) a Zväz poľnohospodárskych
družstiev a obchodných spoločností.
Počas veľtrhu bola príležitosťou pre každého návštevníka výstavy i návšteva Slovenského
poľnohospodárskeho múzea (SPM) s viac ako
26 000 exponátmi. Múzeum je súčasťou výstavného areálu Agrokomplexu. Pravidelne tu
Základné štatistické údaje
Počet vystavovateľov: 433
Celková výstavná plocha vonkajšia aj krytá:
17 941,5 m2
Počet návštevníkov: 70 124
Podiel v % odborných návštevníkov: 16%
V pavilóne M1 sa prezentovalo s vlastným
stánkom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR i Značka kvality. Atraktívny
program pripravila Agentúra pre rozvoj vidieka
s vystúpeniami folklórnych súborov, speváckych a hudobných skupín. Odprezentovaná
bola Národná sieť rozvoja vidieka SR, miestne
akčné skupiny, regióny, mikroregióny i občianske združenia. Zo zahraničných hostí sa
predstavili národné siete rozvoja vidieka z ČR,
Maďarska a Poľska. Pavilón bol aj miestom preChov oviec a kôz 3/2011
17
premával historický vláčik Nitrianskej poľnej
Návštevníci
žželeznice.
l i Ná
št í i sii mohli
hli prezrieť
i ť expozície múzea. SPM pripravilo počas výstavy aj
množstvo podujatí. Boli to Tr adičné senobranie, Súťaž v kosení lúk ručnými kosami, Jarmok ľudových remesiel, Traktorparáda, výstava
Modely poľnohospodárskych strojov, ukážky
lisovania oleja v kladovej lisovni z 18. storočia,
ukážky orby záprahom a traktorom, ukážky kosenia a mlátenia obilia a práce gepľa.
Vo výstavnej sekcii, ktorú ma pod patronátom Zväz chovateľov oviec a kôz bolo tento
rok v rámci Národnej výstavy hospodárskych
zvierat vystavených 111 zvierat od 19 vystavovateľov. Zastúpenie plemien bolo bohaté.
Vystavovatelia predviedli ako domáce plemená oviec a kôz tak aj plemená zahraničného
pôvodu. Veľká vďaka patrí všetkým chovateľom- vystavovateľom, ktorí boli ochotní predviesť svoje úspechy na tohtoročnej výstave.
Je smutnou pravdou, že v dnešnej neľahkej
ekonomickej situácii, je veľmi ťažké nájsť chovateľa špičkových zvierat s chuťou pripraviť
ich na výstavu. Veľmi nás teší, že takí chovatelia ešte medzi ovčiarmi a koziarmi existujú. Najmä vďaka nim sa kolekcia oviec a kôz
mohla aj tento rok tešiť obrovskému záujmu
zo strany návštevníkov. Tradičný chovateľský
deň chovateľov oviec a kôz sa konal v sobotu.
Plakety a krásne zvonce z dielne Ing. Martiny
Nemkyovej z Hronca odovzdávali-Ing.Andrea
Hrdá- riaditeľka odboru živočíšnej výroby, Ing.
Péter Görözdi- riaditeľ PS SR š.p. a samozrejme
predseda predstavenstva ZCHOK na Slovensku-družstvo Ing. Igor Nemčok. Riaditeľ PS SR š.p.
odovzdal pohár od Plemenárskych služieb pre
šampióna Agrokomplexu- plemenného barana.
Počas neho prebehlo oceňovanie najúspešnejších kolekcií a zvierat.Tieto boli posúdené komisiou pod vedením Doc. RNDr. Milana Margetína. Ďalšími členmi boli- Ing. Dušan Apolen,
Ing. Július Šutý, Tomáš Dziak, Ing. Slavomír
Reľovský. Rozhodovanie bolo veľmi náročné,
kolekcie boli vyrovnané. Konečné výsledky boli
nasledovné:
18
PLEMENNÝ BARA
BARAN
PLEMENNÉ KOZY
Šampión
p
výstavy
ý
y
Ing. Šándor Július
Jú
Agrofarma - Šándor
Šánd
za barana SK
1724373 plemena
plem
suffolk
PLEMENNÝ CAP
I. miesto PoľnoPoľ
hospodárske dr
družstvo so sídlom
v Jarovniciach
za barana SK
1564215 plemena
plem
cigája
II. miesto Roľnícke
Roľní
družstvo Klenovec
za barana SK 1656100 plemena zošľachtená
zošľacht
valaška
III. miesto Centrum výskumu živočíšnej výroby
Nitra
b Nit
Účelové Hospodárstvo Trenčianska Teplá
za barana SK 1636448 plemena lacaune
Šampión výstavy KOZÍ FARMA KOZINKA
za capa CZ 4642067 plemena anglonúbijská
PLEMENNÉ KOZIČKY
I. miesto Abel Plus spol. s.r.o. za kolekciu plemenných kozičiek plemena biela koza krátkosrstá
I. miesto KEĽO A SYNOVIA, s.r.o.
za kolekciu plemenných jariek plemena lacaune
O obrovskom záujme o nami vystavované zvieratá svedčí aj ocenenie od redakcie
časopisu Slovenský chov. Tento rok ocenila
vystavovaného plemenného capa, šampióna
Agrokomplexu, ako najfotogenickejšie zviera
AGROKOMPLEXU.
Všetkým chovateľom srdečne blahoželáme.
Už tradične sme sa snažili propagovať kvalitné baranie mäso vynikajúcim gulášom. Ten
varil pri kolibe pán Bertin Zúbek.
Veľa návštevníkov neodolalo jeho vôni
a následne chválilo nielen kuchára ale aj jedinečnosť ovčieho mäsa. V priestoroch pri kolibe
prebiehal aj predaj výrobkov z ovčieho mlieka.
Silným ťahákom pre hostí bola ukážka strojového dojenia a sonografie mliečnej žľazy.
Denne prebiehala ukážka dojenie oviec
spojená s ukážkou sonografického vyšetrovania ľavej a pravej cisterny vemena dojných
bahníc s odborným komentárom. Ukážky
sonografie zabezpečili pracovníci CVŽV Nitra- Ing. Polák, Doc. Margetín, Ing. Apolen.
Dojáreň vlastnej výroby predvádzal chovateľ z Českej republiky pán Josef Ondruch.
Sme veľmi radi, že priestor vo svojom programe si na návštevu našla aj pani premiérka
Iveta Radičová a pán minister Zsolt Simon.
Obidvaja u nás ochutnali žinčicu a syr. Pani
premiérka sa o výrobkoch vyslovila mimoriadne pochvalne.
Tento rok sa nám podarilo odbúrať zložité
niekoľkonásobné cestovanie pre ocenených
chovateľov. Všetky odovzdávania ocenení prebiehali v jeden deň - v chovateľský deň chovateľov oviec a kôz. Bohužiaľ sa nám napriek
intervenciám nepodarilo zjednodušiť systém
poskytnutia finančného ocenenia pre víťazov
v jednotlivých kategóriách. Do budúcnosti je
to pre nás dôležitá úloha.
Poďakovanie patrí všetkým chovateľom,
ktorí materiálne pomohli pri zabezpečení
činnosti koliby a tiež členom Predstavenstva
ZCHOK, ktorí sa aktívne zúčastňovali na priebehu Agrokomplexu podľa prijatého rozpisu
služby a boli nápomocní pri jeho materiálnom
zabezpečení. Vďaka tejto materiálnej pomoci mohol každý člen Zväzu pri návšteve koliby
ochutnať rôzne ovčie ale aj kozie výrobky.
II. miesto Rodinná farma – Salaš, Ing. Jozef
Kováč
za kolekciu plemenných jahničiek plemena východofrízska ovca
Autori: Ing. Slavomír Reľovský,
Ing. Július Šutý, Ing. Stanislava Romaňáková
Zväz chovateľov oviec a kôz
na Slovensku-družstvo
BAHNICE, JARKY
Plemeno cigája
I. miesto AGRO RASLAVICE, s.r.o.
za kolekciu plemenných jariek
II. miesto Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku
za kolekciu plemenných jariek
Plemeno zošľachtená valaška
I. miesto Roľnícke družstvo Klenovec
za kolekciu plemenných jariek
II. miesto Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce
za kolekciu plemenných jariek
BAHNICE, JARKY A JAHNIČKY MÄSOVÝCH
PLEMIEN
I. miesto Ing. Šándor Július Agrofarma Šándor
za kolekciu plemenných jariek plemena suffolk
II. miesto KEĽO A SYNOVIA, s.r.o.
za kolekciu plemenných jariek plemena berichone du cher
III. miesto GOLČITER Ľubomír
za kolekciu plemenných jariek plemena romney marsh
BAHNICE, JARKY A JAHNIČKY MLIEKOVÝCH
PLEMIEN
Chov oviec a kôz 3/2011
AGROKOMPLEX 2011
Chutil syr aj žinčica
Ing. Nemčok blahoželá majiteľke šampióna - capa
Je výborná, takú chcem piť!
Pani premiérku v našej expozícii sprevádzal predseda predstavenstva
Ing. Nemčok
AGROKOMPLEX 2011
Štátny tajomník Gabriel Csicsai odovzdáva ocenenie
Ing. Šándorovi za šampióna plemenného barana plemena suffolk
AGROKOMPLEX 2011
Tvrdohlavý ako...baran!
Zvonce pre najlepších...
AGROKOMPLEX 2011
Cho
Chov
h v o
oviec
vie
i c a kôzz 3/2011
3 /2 011
3/2
3/
0
504
086
ŠCH
504
087
ŠCH
504
088
ŠCH
710
684
RCH
718
684
RCH
724
012
ŠCH
004
002
514
115
PD Mesteþko - Dubková
308
Bednár Marcel + Laco
308
RCH
RCH
POLVITO s.r.o.,Lehota p/Vtáþn.
307
OVISFARMA s.r.o.,Pov.Bystrica
306
Agrostrážov spol. s r.o.
302
Agrofarma sro,ý.KameĖ-H.Hôrka
302
Agrofarma s.r.o. ýervený KameĖ
302
Agrofarma s.r.o. ýervený KameĖ
302
Ing.Taraba - Križovany
RCH
002
207
825
s t á d a
N á z o v
KrOkr Podnik Stádo
C
LC
LC
C
BG
LC
C
xLC
xVF
C
T
P
l
e
m.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Predþ.
vyrad.
bahníc
jariek
spolu
1072
50
195
366
59
571
654
358
6
Poþet
zvier.
v dobe
bonit.
545
160
705
25
10
35
92
19
111
235
69
304
31
11
42
296
133
429
313
91
404
265
79
344
5
0
5
Poþet
predv.
matiek
jariek
spolu
VÝSLEDKY BONITÁCIE OVIEC ZA ROK 2010 /11
PS SR š.p. - ÚPZ ŽILINA
31
25
56
7
1
8
12
3
15
37
0
37
0
1
1
40
39
79
58
50
108
64
40
104
1
0
1
ER
151
59
210
8
3
11
11
6
17
77
28
105
2
0
2
94
58
152
118
28
146
63
22
85
1
0
1
EA
118
46
164
4
3
7
15
2
17
45
20
65
12
0
12
82
20
102
47
1
48
47
0
47
0
0
0
EB
36
3
39
0
0
0
26
2
28
8
3
11
3
0
3
36
4
40
11
0
11
14
0
14
0
0
0
I
3
1
4
0
0
0
2
0
2
9
0
9
3
0
3
4
0
4
1
0
1
2
0
2
0
0
0
II
Zaradenie do výslednej
triedy
206
0
206
6
0
6
26
0
26
54
0
54
11
0
11
40
0
40
78
0
78
75
0
75
3
0
3
X
1
339
134
473
19
7
26
66
13
79
181
51
232
20
1
21
256
121
377
235
79
314
190
62
252
2
0
2
39.5
36.8
19.7
28.2
5.0
47.3
33.6
32.6
0.0
3
1
19
0
0
7
4
3
1
21
1
12
12
0
5
5
11
0
22.5
26.0
6.6
19.3
-
75.4
62.8
22.9
-
Stav
Zarad. Poþet Bar. Poþet
oviec jariek vyr. ponech oviec
ponech.
do
bar.
v KÚ
na 1
v KÚ
matiek
barana
[%]
Strana :
343
10
35
50
17
100
137
0
0
0
3
18
0
0
30
104
0
0
jahn. bar.
JahĖatá
ponechané
k chovu
Výsledky bonitácií za rok 2010/2011
23
23
24
Chov oviec a kôz 3/2011
381
061
ŠCH
381
064
ŠCH
381
065
ŠCH
381
201
ŠCH
728
009
587
371
039
135
ŠCH
ŠCH
ŠCH
371
200
ŠCH
VPP SPU,s.r.o.,KolíĖany-Žirany
403
VPP SPU,s.r.o.,KolíĖany-Žirany
403
PD Žemberovce
402
Belány Tibor, Balvany
401
CVŽV ÚCHO Trenþianská Teplá
309
CVŽV ÚCHO Trenþianská Teplá
309
CVŽV ÚCHO Trenþianská Teplá
309
CVŽV ÚCHO Trenþianská Teplá
309
CVŽV ÚCHO Trenþianská Teplá
ŠCH
060
309
381
s t á d a
N á z o v
KrOkr Podnik Stádo
SF
M
xIF
C
M
xIF
xLC
LC
ZV
C
ZV
xLC
C
xLC
P
l
e
m.
0
0
0
15
0
15
136
0
136
13
0
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Predþ.
vyrad.
bahníc
jariek
spolu
1
328
1211
234
179
31
66
286
261
Poþet
zvier.
v dobe
bonit.
1
0
1
225
40
265
735
190
925
222
0
222
94
28
122
28
2
30
47
13
60
152
48
200
141
37
178
Poþet
predv.
matiek
jariek
spolu
VÝSLEDKY BONITÁCIE OVIEC ZA ROK 2010 /11
PS SR š.p. - ÚPZ ŽILINA
0
0
0
69
9
78
457
156
613
123
0
123
36
11
47
4
1
5
15
3
18
58
22
80
46
16
62
ER
0
0
0
85
23
108
184
10
194
86
0
86
19
13
32
11
0
11
20
3
23
52
20
72
52
15
67
EA
1
0
1
49
5
54
30
0
30
12
0
12
7
1
8
2
1
3
3
6
9
15
1
16
6
4
10
EB
0
0
0
4
0
4
3
0
3
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
1
1
1
0
1
1
0
1
I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
4
II
Zaradenie do výslednej
triedy
0
0
0
18
0
18
60
0
60
1
0
1
32
0
32
9
0
9
9
0
9
26
0
26
32
0
32
X
2
1
0
1
207
37
244
675
166
841
221
0
221
62
25
87
19
2
21
38
13
51
126
43
169
109
35
144
0.0
17.9
24.6
0.0
40.3
10.5
34.2
34.1
32.1
0
2
2
1
1
1
3
4
2
0
6
16
11
5
0
3
2
1
-
40.7
52.6
20.1
17.4
-
17.0
84.5
144.0
Stav
Zarad. Poþet Bar. Poþet
oviec jariek vyr. ponech oviec
ponech.
do
bar.
v KÚ
na 1
v KÚ
matiek
barana
[%]
Strana :
0
40
230
0
32
0
0
50
50
0
15
38
0
19
0
0
30
30
jahn. bar.
JahĖatá
ponechané
k chovu
Chov oviec a kôz 3/2011
25
508
074
508
075
512
511
516
010
092
090
519
519
020
009
ŠCH
ŠCH
ŠCH
ŠCH
ŠCH
ŠCH
ŠCH
519
054
RCH
PD Liptovské Hole Kvaþany
505
PD Liptovské Hole Kvaþany
505
PPD Pucov
503
PD v Párnici, Zázrivá
503
PD Malatiná
503
RD Ošþadnica
502
PD Predmier-SúĐov
501
PD Predmier - SúĐov
501
AGRO s.r.o. HosĢovce
ŠCH
029
407
703
s t á d a
N á z o v
KrOkr Podnik Stádo
V
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
xLC
xVF
OD
P
l
e
m.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61
0
61
Predþ.
vyrad.
bahníc
jariek
spolu
25
613
912
1246
1654
344
307
557
297
Poþet
zvier.
v dobe
bonit.
14
5
19
316
104
420
501
155
656
800
227
1027
821
274
1095
204
69
273
241
50
291
348
70
418
207
37
244
Poþet
predv.
matiek
jariek
spolu
VÝSLEDKY BONITÁCIE OVIEC ZA ROK 2010 /11
PS SR š.p. - ÚPZ ŽILINA
3
0
3
83
26
109
34
12
46
140
49
189
64
4
68
24
13
37
55
30
85
124
35
159
49
13
62
ER
8
1
9
165
50
215
108
31
139
375
110
485
368
88
456
66
31
97
75
16
91
96
30
126
76
11
87
EA
3
2
5
61
10
71
49
31
80
129
39
168
186
92
278
42
16
58
35
2
37
29
4
33
40
7
47
EB
0
0
0
6
0
6
8
3
11
10
5
15
23
17
40
6
1
7
5
0
5
5
0
5
8
0
8
I
0
0
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
2
0
2
1
0
1
2
0
2
1
0
1
1
0
1
II
Zaradenie do výslednej
triedy
0
0
0
0
0
0
301
0
301
145
0
145
178
0
178
65
0
65
69
0
69
93
0
93
33
0
33
X
3
14
3
17
316
86
402
200
77
277
655
203
858
643
201
844
139
61
200
172
48
220
255
69
324
174
31
205
21.4
27.2
38.5
31.0
31.3
43.9
27.9
27.1
17.8
0
20
5
3
12
6
8
8
2
1
33
31
21
47
18
8
6
22
17.0
12.2
8.9
40.9
18.0
11.1
27.5
54.0
9.3
Stav
Zarad. Poþet Bar. Poþet
oviec jariek vyr. ponech oviec
ponech.
do
bar.
v KÚ
na 1
v KÚ
matiek
barana
[%]
Strana :
5
120
220
195
450
36
0
100
17
0
20
0
0
50
11
0
25
12
jahn. bar.
JahĖatá
ponechané
k chovu
26
Chov oviec a kôz 3/2011
542
553
549
700
001
019
530
531
700
007
700
031
700
032
719
053
RCH
RCH
ŠCH
RCH
ŠCH
ŠCH
ŠCH
RCH
AGROCHOV LIPTOV s.r.o.
505
Agro - Racio s.r.o.
505
Agro - Racio s.r.o.
505
Agro - Racio s.r.o.
505
Agro-Racio s.r.o.
505
PD Východná
505
PD Važec
505
RD v Pribyline
505
AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
ŠCH
018
505
530
s t á d a
N á z o v
KrOkr Podnik Stádo
SF
CH
CH
ZV
xLC
ZV
xLC
ZV
ZV
ZV
ZV
P
l
e
m.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Predþ.
vyrad.
bahníc
jariek
spolu
77
71
61
194
1237
633
850
494
559
Poþet
zvier.
v dobe
bonit.
35
26
61
66
0
66
31
4
35
194
0
194
699
250
949
334
117
451
474
151
625
275
100
375
352
75
427
Poþet
predv.
matiek
jariek
spolu
VÝSLEDKY BONITÁCIE OVIEC ZA ROK 2010 /11
PS SR š.p. - ÚPZ ŽILINA
14
1
15
0
0
0
3
1
4
41
0
41
151
81
232
104
34
138
105
36
141
46
0
46
103
18
121
ER
6
8
14
2
0
2
13
3
16
64
0
64
287
97
384
182
57
239
269
64
333
127
6
133
144
37
181
EA
5
11
16
2
0
2
7
0
7
20
0
20
84
19
103
44
12
56
85
26
111
64
47
111
35
16
51
EB
0
2
2
36
0
36
2
0
2
0
0
0
11
0
11
0
0
0
13
4
17
33
32
65
11
0
11
I
1
0
1
2
0
2
0
0
0
1
0
1
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
4
II
Zaradenie do výslednej
triedy
9
0
9
24
0
24
6
0
6
68
0
68
164
0
164
4
0
4
2
0
2
5
0
5
55
0
55
X
4
26
22
48
42
0
42
25
4
29
126
0
126
535
197
732
330
103
433
472
130
602
270
85
355
297
71
368
84.6
0.0
16.0
0.0
36.8
31.2
27.5
31.5
23.9
1
0
3
0
11
25
20
4
23
0
0
0
0
42
24
15
15
8
-
-
-
-
17.4
18.0
40.1
23.7
46.0
Stav
Zarad. Poþet Bar. Poþet
oviec jariek vyr. ponech oviec
ponech.
do
bar.
v KÚ
na 1
v KÚ
matiek
barana
[%]
Strana :
15
5
15
0
200
113
160
100
85
0
0
8
0
35
20
30
0
16
jahn. bar.
JahĖatá
ponechané
k chovu
Chov oviec a kôz 3/2011
27
041
502
354
034
RCH
ŠCH
525
040
525
044
710
036
ŠCH
ŠCH
ŠCH
512
023
519
039
708
041
ŠCH
ŠCH
ŠCH
AGROTRADE GROUP s.r.o. Turþek
509
PD Mošovce - Socovce
509
PD Liptovské Revúce
508
Turiec-Agro, s.r.o. Turþ.Ćur
506
PD SklabiĖa-Záborie
506
PD SklabiĖa - Záborie
506
PD Belá-Dulice, stádo Dulice
506
PETER KARCOL
506
J.Šuchtár,Chov oviec a salašn.
ŠCH
356
505
803
s t á d a
N á z o v
KrOkr Podnik Stádo
ZV
C
ZV
C
C
C
xLC
ZV
xLC
C
ZV
P
l
e
m.
0
0
0
0
0
0
122
27
149
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Predþ.
vyrad.
bahníc
jariek
spolu
622
340
692
571
92
340
1243
110
291
Poþet
zvier.
v dobe
bonit.
406
81
487
207
41
248
381
74
455
488
0
488
58
28
86
172
42
214
764
75
839
43
22
65
171
42
213
Poþet
predv.
matiek
jariek
spolu
VÝSLEDKY BONITÁCIE OVIEC ZA ROK 2010 /11
PS SR š.p. - ÚPZ ŽILINA
160
54
214
39
23
62
139
39
178
83
0
83
22
11
33
82
24
106
87
0
87
17
19
36
64
14
78
ER
91
20
111
72
12
84
185
31
216
159
0
159
12
2
14
41
9
50
305
41
346
15
1
16
72
14
86
EA
26
1
27
45
2
47
45
2
47
65
0
65
6
0
6
10
1
11
170
26
196
5
0
5
25
1
26
EB
2
0
2
9
0
9
3
0
3
11
0
11
0
0
0
2
0
2
34
6
40
0
0
0
6
0
6
I
0
0
0
0
0
0
2
0
2
3
0
3
0
0
0
0
0
0
3
1
4
0
0
0
0
0
0
II
Zaradenie do výslednej
triedy
127
0
127
42
0
42
7
0
7
167
0
167
18
0
18
37
0
37
153
0
153
6
0
6
4
0
4
X
5
279
75
354
165
37
202
374
72
446
321
0
321
40
13
53
135
34
169
611
74
685
37
20
57
167
29
196
26.9
22.4
19.3
0.0
32.5
25.2
12.1
54.1
17.4
1
5
1
17
2
5
4
11
4
10
8
66
10
4
15
15
0
7
35.4
25.3
6.8
32.1
13.3
11.3
45.7
-
28.0
Stav
Zarad. Poþet Bar. Poþet
oviec jariek vyr. ponech oviec
ponech.
do
bar.
v KÚ
na 1
v KÚ
matiek
barana
[%]
Strana :
87
48
150
51
0
81
385
11
42
37
31
20
5
0
25
0
23
25
jahn. bar.
JahĖatá
ponechané
k chovu
28
Chov oviec a kôz 3/2011
512
012
350
350
072
071
ŠCH
ŠCH
ŠCH
535
001
966
622
RCH
RCH
002
968
022
965
022
971
Ing.Igor Nemþok
601
Ing. Igor Nemþok
601
Peter Hano-Badín
601
ŠCH
ŠCH
RCH
RD HRON Slovenská ďupþa
601
Agro PD BABKOV
511
ASIK s.r.o. ŽILINA-ZÁSTRANIE
511
ASIK s.r.o.
511
PD Trsteník - Trstená
510
PD Trsteník - Trstená
ŠCH
011
510
512
s t á d a
N á z o v
KrOkr Podnik Stádo
LC
VF
SF
VF
LC
ZV
xLC
xVF
ZV
ZV
xVF
ZV
P
l
e
m.
0
0
0
6
0
6
0
0
0
6
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Predþ.
vyrad.
bahníc
jariek
spolu
47
20
32
21
32
433
76
504
1204
Poþet
zvier.
v dobe
bonit.
25
17
42
10
5
15
12
8
20
14
7
21
8
0
8
273
64
337
62
11
73
257
111
368
660
198
858
Poþet
predv.
matiek
jariek
spolu
VÝSLEDKY BONITÁCIE OVIEC ZA ROK 2010 /11
PS SR š.p. - ÚPZ ŽILINA
1
2
3
5
2
7
7
1
8
5
0
5
2
0
2
111
44
155
20
4
24
27
10
37
45
3
48
ER
1
5
6
1
2
3
3
3
6
5
4
9
3
0
3
79
13
92
17
6
23
80
57
137
202
78
280
EA
3
3
6
3
1
4
1
0
1
2
0
2
0
0
0
21
1
22
6
0
6
63
22
85
190
78
268
EB
18
3
21
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2
0
2
3
0
3
15
0
15
25
8
33
I
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
2
0
2
II
Zaradenie do výslednej
triedy
1
0
1
1
0
1
1
0
1
2
0
2
3
0
3
60
0
60
15
0
15
72
0
72
196
0
196
X
6
24
13
37
9
5
14
11
4
15
12
5
17
5
0
5
213
58
271
47
10
57
185
89
274
464
167
631
54.2
55.6
36.4
41.7
0.0
27.2
21.3
48.1
36.0
0
0
2
0
0
1
1
0
1
3
1
0
0
4
5
2
6
15
12.3
14.0
-
-
1.3
54.2
28.5
45.7
42.1
Stav
Zarad. Poþet Bar. Poþet
oviec jariek vyr. ponech oviec
ponech.
do
bar.
v KÚ
na 1
v KÚ
matiek
barana
[%]
Strana :
0
2
7
0
20
65
0
121
280
2
2
3
0
0
25
0
9
50
jahn. bar.
JahĖatá
ponechané
k chovu
Chov oviec a kôz 3/2011
29
534
001
019
969
RCH
ŠCH
713
968
805
946
ŠCH
RCH
821
964
ŠCH
821
966
RCH
516
509
PD Detv. Huta
604
RD Látky
604
099
548
ŠCH
ŠCH
SHR Ing.Ján Bruonþ, P.Polhora
603
SHR Ing.Ján Bruonþ,P. Polhora
603
SHR Vlastimil Majer, Bystrá 4
603
Pavol Demeter-Jasenie
603
Kuþera Peter - Valaská
603
PD Sebedín - Beþov
601
Vladimír Magna
RCH
972
601
130
s t á d a
N á z o v
KrOkr Podnik Stádo
C
C
VF
LC
LC
LC
VF
C
V
P
l
e
m.
64
0
64
109
0
109
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
0
50
1
0
1
Predþ.
vyrad.
bahníc
jariek
spolu
524
561
24
35
52
40
22
480
57
Poþet
zvier.
v dobe
bonit.
283
101
384
341
96
437
10
11
21
19
4
23
24
0
24
16
4
20
11
7
18
300
72
372
15
8
23
Poþet
predv.
matiek
jariek
spolu
VÝSLEDKY BONITÁCIE OVIEC ZA ROK 2010 /11
PS SR š.p. - ÚPZ ŽILINA
25
14
39
8
13
21
0
0
0
2
0
2
7
0
7
2
2
4
1
1
2
51
28
79
0
1
1
ER
136
36
172
120
45
165
0
0
0
5
0
5
7
0
7
12
2
14
3
1
4
156
32
188
0
6
6
EA
83
31
114
153
26
179
5
0
5
1
2
3
5
0
5
2
0
2
2
1
3
59
5
64
0
0
0
EB
27
6
33
32
1
33
2
2
4
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
6
0
6
11
0
11
I
3
0
3
3
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
4
II
Zaradenie do výslednej
triedy
9
0
9
25
0
25
3
0
3
10
0
10
4
0
4
0
0
0
5
0
5
28
0
28
0
0
0
X
7
274
87
361
316
85
401
7
2
9
9
2
11
20
0
20
16
4
20
6
4
10
272
65
337
15
7
22
31.8
26.9
28.6
22.2
0.0
25.0
66.7
23.9
46.7
0
1
0
0
0
2
0
0
0
10
11
0
1
0
3
0
7
3
36.1
36.5
-
11.0
-
6.7
-
48.1
7.3
Stav
Zarad. Poþet Bar. Poþet
oviec jariek vyr. ponech oviec
ponech.
do
bar.
v KÚ
na 1
v KÚ
matiek
barana
[%]
Strana :
105
87
3
8
17
6
2
72
21
25
25
0
3
11
9
2
29
10
jahn. bar.
JahĖatá
ponechané
k chovu
30
Chov oviec a kôz 3/2011
704
102
704
103
502
529
041
003
065
059
ŠCH
ŠCH
RCH
RCH
ŠCH
041
004
ŠCH
708
201
ŠCH
708
202
ŠCH
Ing.Šándor J.-Agrofarma Šándor
606
Ing.Šándor J. Agrofarma Pleš
606
ISOKMAN-trading s.r.o.
606
ISOKMAN-trading s.r.o.
606
PD Senohrad
605
RD Bzovík
605
AGROSEV, s.r.o. Detva
604
AGROSEV, s.r.o. Detva
604
AGROSEV, s.r.o. Detva
ŠCH
101
604
704
s t á d a
N á z o v
KrOkr Podnik Stádo
SF
IF
ZV
xLC
xVF
ZV
C
C
NC
LC
C
P
l
e
m.
20
0
20
31
0
31
31
0
31
38
0
38
62
0
62
65
0
65
0
0
0
36
0
36
78
0
78
Predþ.
vyrad.
bahníc
jariek
spolu
114
291
99
143
595
744
16
100
273
Poþet
zvier.
v dobe
bonit.
44
18
62
165
50
215
40
35
75
68
40
108
416
79
495
402
130
532
10
0
10
53
21
74
139
79
218
Poþet
predv.
matiek
jariek
spolu
VÝSLEDKY BONITÁCIE OVIEC ZA ROK 2010 /11
PS SR š.p. - ÚPZ ŽILINA
11
15
26
60
45
105
12
18
30
8
11
19
37
25
62
31
0
31
0
0
0
7
4
11
34
16
50
ER
23
0
23
68
3
71
15
13
28
30
20
50
195
32
227
161
57
218
7
0
7
17
7
24
55
40
95
EA
5
0
5
26
0
26
11
2
13
24
5
29
118
14
132
153
49
202
3
0
3
20
6
26
24
13
37
EB
4
0
4
2
0
2
1
0
1
6
0
6
23
3
26
38
8
46
0
0
0
8
2
10
13
3
16
I
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
3
0
0
0
1
1
2
1
0
1
II
Zaradenie do výslednej
triedy
0
0
0
9
0
9
1
0
1
0
0
0
43
0
43
17
0
17
0
0
0
0
0
0
12
0
12
X
8
44
15
59
156
48
204
39
33
72
68
36
104
373
74
447
385
115
500
10
0
10
53
20
73
127
72
199
34.1
30.8
84.6
52.9
19.8
29.9
0.0
37.7
56.7
0
0
0
0
7
1
0
0
0
1
1
0
7
6
11
3
2
6
59.0
204.0
-
14.9
74.5
45.5
3.3
36.5
33.2
Stav
Zarad. Poþet Bar. Poþet
oviec jariek vyr. ponech oviec
ponech.
do
bar.
v KÚ
na 1
v KÚ
matiek
barana
[%]
Strana :
26
40
20
25
62
200
3
11
28
25
35
4
3
25
0
0
13
21
jahn. bar.
JahĖatá
ponechané
k chovu
Chov oviec a kôz 3/2011
31
823
905
201
066
ŠCH
ŠCH
023
041
546
546
701
601
042
111
593
056
701
043
KEďO A SYNOVIA s.r.o.
609
KEďO A SYNOVIA s.r.o.
609
OVINI
609
RD Klenovec
609
RD Klenovec
609
Štefan Csank SHR
609
ŠCH
ŠCH
ŠCH
ŠCH
ŠCH
ŠCH
Agrodružstvo-S Revúca M.D.Lúka
608
Vetagro - Antalík
607
ZPD Poltár - Kokava n/Rimavic.
ŠCH
032
607
501
s t á d a
N á z o v
KrOkr Podnik Stádo
BE
LC
C
ZV
ZV
CH
ZV
AM
C
P
l
e
m.
57
0
57
18
0
18
37
0
37
65
0
65
55
0
55
14
0
14
58
0
58
0
0
0
17
0
17
Predþ.
vyrad.
bahníc
jariek
spolu
270
198
518
707
660
146
399
37
353
Poþet
zvier.
v dobe
bonit.
99
80
179
71
31
102
350
66
416
469
102
571
413
111
524
112
32
144
276
60
336
17
9
26
285
60
345
Poþet
predv.
matiek
jariek
spolu
VÝSLEDKY BONITÁCIE OVIEC ZA ROK 2010 /11
PS SR š.p. - ÚPZ ŽILINA
27
28
55
36
4
40
25
23
48
195
53
248
163
72
235
54
7
61
119
28
147
5
4
9
37
15
52
ER
44
27
71
20
12
32
148
26
174
210
35
245
166
25
191
45
9
54
107
17
124
7
4
11
139
34
173
EA
23
10
33
5
14
19
107
10
117
41
5
46
50
3
53
13
6
19
28
8
36
3
1
4
57
7
64
EB
4
0
4
0
0
0
11
1
12
9
0
9
7
0
7
0
1
1
5
0
5
0
0
0
6
0
6
I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
II
Zaradenie do výslednej
triedy
1
0
1
10
0
10
59
0
59
14
0
14
27
0
27
0
0
0
17
0
17
2
0
2
46
0
46
X
9
98
65
163
61
30
91
291
60
351
455
93
548
386
100
486
112
23
135
259
53
312
15
9
24
239
56
295
66.3
49.2
20.6
20.4
25.9
20.5
20.5
60.0
23.4
3
2
0
0
0
1
0
0
0
2
1
7
14
14
1
9
1
8
81.5
91.0
50.1
39.1
34.7
135.0
34.7
24.0
36.9
Stav
Zarad. Poþet Bar. Poþet
oviec jariek vyr. ponech oviec
ponech.
do
bar.
v KÚ
na 1
v KÚ
matiek
barana
[%]
Strana :
50
53
70
90
90
0
54
6
0
36
40
25
32
32
0
0
4
0
jahn. bar.
JahĖatá
ponechané
k chovu
32
Chov oviec a kôz 3/2011
702
101
733
057
ŠCH
ŠCH
733
058
ŠCH
778
008
ŠCH
510
089
ŠCH
706
515
111
064
707
002
ŠCH
RCH
ŠCH
Roziak Jaroslav Zvolen
611
Mazúch Juraj, Sliaþ
611
PD Oþová
611
Prvá družstevná a.s. Daþov Lom
610
MALýEK, s.r.o., Rim. Janovce
609
AGROSPOL HRADOVA s.r.o.Tisovec
609
Agrospol Hradova s.r.o.Tisovec
609
Borbás Peter SHR
609
KEďO A SYNOVIA s.r.o.
ŠCH
044
609
701
s t á d a
N á z o v
KrOkr Podnik Stádo
LC
ZV
C
C
M
xIF
ZV
xLC
ZV
SF
IF
P
l
e
m.
20
0
20
0
0
0
111
0
111
52
0
52
6
0
6
15
0
15
36
0
36
10
0
10
40
0
40
Predþ.
vyrad.
bahníc
jariek
spolu
130
190
448
459
78
74
204
125
250
Poþet
zvier.
v dobe
bonit.
49
42
91
155
11
166
216
91
307
290
74
364
76
0
76
28
13
41
150
25
175
38
22
60
116
38
154
Poþet
predv.
matiek
jariek
spolu
VÝSLEDKY BONITÁCIE OVIEC ZA ROK 2010 /11
PS SR š.p. - ÚPZ ŽILINA
15
6
21
38
0
38
18
8
26
89
26
115
29
0
29
11
2
13
56
7
63
9
11
20
32
20
52
ER
27
2
29
51
8
59
103
58
161
146
36
182
37
0
37
10
7
17
58
14
72
20
3
23
51
16
67
EA
4
0
4
30
3
33
72
21
93
34
5
39
9
0
9
2
0
2
26
0
26
7
0
7
17
1
18
EB
0
0
0
1
0
1
13
0
13
6
0
6
1
0
1
4
0
4
7
0
7
2
0
2
5
0
5
I
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
II
Zaradenie do výslednej
triedy
2
0
2
35
0
35
10
0
10
15
0
15
0
0
0
1
0
1
3
0
3
0
0
0
11
0
11
X
10
47
8
55
120
11
131
206
87
293
275
67
342
76
0
76
27
9
36
147
21
168
38
14
52
105
37
142
17.0
9.2
42.2
24.4
0.0
33.3
14.3
36.8
35.2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
2
8
5
2
3
4
2
4
55.0
65.5
36.6
68.4
38.0
12.0
42.0
26.0
35.5
Stav
Zarad. Poþet Bar. Poþet
oviec jariek vyr. ponech oviec
ponech.
do
bar.
v KÚ
na 1
v KÚ
matiek
barana
[%]
Strana :
13
22
101
65
0
25
20
30
55
25
0
32
25
0
5
5
33
35
jahn. bar.
JahĖatá
ponechané
k chovu
Chov oviec a kôz 3/2011
33
707
005
201
001
ŠCH
RCH
548
508
015
264
563
932
932
008
369
011
010
016
ŠCH
ŠCH
RCH
ŠCH
ŠCH
RCH
NOFA-Ing.N.Fassinger VRBOV
703
Ing.BrudĖák
701
Ing.BrudĖák
701
Raslavice
701
PD Malcov - Lenartov
701
Brezov
701
Jozef Kováþ, Žarnovica - Huta
612
Roziak Jaroslav
611
Roziak Jaroslav
RCH
004
611
707
s t á d a
N á z o v
KrOkr Podnik Stádo
ZV
VF
C
C
C
C
VF
SF
V
P
l
e
m.
231
22
253
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
11
0
0
0
0
0
0
Predþ.
vyrad.
bahníc
jariek
spolu
996
14
14
580
890
497
46
19
18
Poþet
zvier.
v dobe
bonit.
683
112
795
5
1
6
9
0
9
329
95
424
532
165
697
293
99
392
19
16
35
10
0
10
4
0
4
Poþet
predv.
matiek
jariek
spolu
VÝSLEDKY BONITÁCIE OVIEC ZA ROK 2010 /11
PS SR š.p. - ÚPZ ŽILINA
115
33
148
2
0
2
8
0
8
68
43
111
97
33
130
35
0
35
4
1
5
8
0
8
2
0
2
ER
266
75
341
2
1
3
1
0
1
103
38
141
195
85
280
111
28
139
10
8
18
1
0
1
1
0
1
EA
133
4
137
1
0
1
0
0
0
55
6
61
109
23
132
79
45
124
4
7
11
1
0
1
1
0
1
EB
50
0
50
0
0
0
0
0
0
14
0
14
13
2
15
5
10
15
1
0
1
0
0
0
0
0
0
I
5
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
II
Zaradenie do výslednej
triedy
114
0
114
0
0
0
0
0
0
89
0
89
117
0
117
63
0
63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
11
569
112
681
5
1
6
9
0
9
240
87
327
415
143
558
230
83
313
19
16
35
10
0
10
4
0
4
19.7
20.0
0.0
36.3
34.5
36.1
84.2
0.0
0.0
3
0
0
4
8
1
0
0
0
47
0
1
32
10
4
2
1
0
14.5
-
9.0
10.2
55.8
78.3
17.5
10.0
-
Stav
Zarad. Poþet Bar. Poþet
oviec jariek vyr. ponech oviec
ponech.
do
bar.
v KÚ
na 1
v KÚ
matiek
barana
[%]
Strana :
126
4
4
90
150
100
7
8
13
25
4
0
30
25
0
2
0
1
jahn. bar.
JahĖatá
ponechané
k chovu
34
Chov oviec a kôz 3/2011
027
367
ŠCH
529
043
830
521
081
371
ŠCH
ŠCH
ŠCH
304
050
ŠCH
531
055
RCH
531
562
057
059
ŠCH
ŠCH
Ovþia farma Proþ s.r.o.
707
PD Kapušany
707
PD Kapušany - Nemcovce
707
AGRO-LENT s.r.o., Malý Šariš
707
PD Olšavica - Brutovce
704
Michal Halþin
703
PD Spišské Hanušovce
703
AT TATRY s.r.o. Spišská Belá
703
NOFA-Ing.Norbert Fassinger
ŠCH
377
703
008
s t á d a
N á z o v
KrOkr Podnik Stádo
C
LC
M
xLC
C
ZV
LC
ZV
ZV
ZV
xLC
xVF
P
l
e
m.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
23
76
0
1
1
51
9
60
32
24
56
0
13
13
Predþ.
vyrad.
bahníc
jariek
spolu
533
156
958
613
877
103
608
410
132
Poþet
zvier.
v dobe
bonit.
310
99
409
68
24
92
570
183
753
361
99
460
462
175
637
55
11
66
399
81
480
321
76
397
0
53
53
Poþet
predv.
matiek
jariek
spolu
VÝSLEDKY BONITÁCIE OVIEC ZA ROK 2010 /11
PS SR š.p. - ÚPZ ŽILINA
41
27
68
16
0
16
40
18
58
103
46
149
23
21
44
1
0
1
76
18
94
47
26
73
0
0
0
ER
93
22
115
33
6
39
172
76
248
130
41
171
212
117
329
10
8
18
161
44
205
170
42
212
0
22
22
EA
21
1
22
9
11
20
160
57
217
41
6
47
146
35
181
17
2
19
116
17
133
80
8
88
0
30
30
EB
6
0
6
1
3
4
54
6
60
6
0
6
24
0
24
0
0
0
22
0
22
20
0
20
0
0
0
I
0
0
0
0
0
0
15
0
15
0
0
0
3
0
3
26
0
26
6
0
6
3
0
3
0
0
0
II
Zaradenie do výslednej
triedy
149
0
149
9
0
9
129
0
129
81
0
81
54
0
54
0
0
0
18
0
18
1
0
1
0
0
0
X
12
161
50
211
59
20
79
441
157
598
280
93
373
408
173
581
55
10
65
381
79
460
320
76
396
0
52
52
31.1
33.9
35.6
33.2
42.4
18.2
20.7
23.8
_
3
0
0
8
1
0
3
0
0
11
1
5
5
9
7
20
13
5
19.2
79.0
119.6
74.6
64.6
9.3
23.0
30.5
10.4
Stav
Zarad. Poþet Bar. Poþet
oviec jariek vyr. ponech oviec
ponech.
do
bar.
v KÚ
na 1
v KÚ
matiek
barana
[%]
Strana :
80
50
200
108
200
20
90
0
57
30
13
0
32
30
10
15
0
17
jahn. bar.
JahĖatá
ponechané
k chovu
Chov oviec a kôz 3/2011
35
580
305
883
918
ŠCH
ŠCH
517
053
ŠCH
517
309
ŠCH
723
007
ŠCH
520
520
474
092
532
090
ŠCH
RCH
ŠCH
TOMAK s.r.o. PODOLÍNEC
710
RD MAJDAN, Litmanová
710
RD Litmanová
710
Fiam Agro Services s.r.o.
708
PD Jarovnice - Uz.PekĐany
708
PD Jarovnice - Hermanovce
708
R. Štastná Farma Palomíno
707
PD Tulþík - Demjata
707
VíĢaz
RCH
358
707
574
s t á d a
N á z o v
KrOkr Podnik Stádo
ZV
V
ZV
C
xLC
C
C
C
C
C
P
l
e
m.
103
0
103
0
0
0
0
51
51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
7
Predþ.
vyrad.
bahníc
jariek
spolu
494
15
781
304
723
705
170
977
562
Poþet
zvier.
v dobe
bonit.
254
80
334
10
0
10
378
99
477
101
132
233
401
133
534
423
121
544
122
0
122
653
167
820
373
90
463
Poþet
predv.
matiek
jariek
spolu
VÝSLEDKY BONITÁCIE OVIEC ZA ROK 2010 /11
PS SR š.p. - ÚPZ ŽILINA
61
16
77
0
0
0
31
10
41
17
10
27
103
63
166
119
48
167
47
0
47
170
60
230
27
0
27
ER
98
43
141
4
0
4
171
59
230
17
14
31
132
41
173
165
57
222
42
0
42
271
70
341
129
8
137
EA
67
20
87
2
0
2
143
25
168
19
0
19
35
9
44
45
0
45
9
0
9
93
13
106
131
20
151
EB
17
1
18
4
0
4
32
4
36
4
1
5
3
0
3
7
0
7
2
0
2
5
0
5
45
19
64
I
1
0
1
0
0
0
1
1
2
0
0
0
2
0
2
2
0
2
0
0
0
1
0
1
3
0
3
II
Zaradenie do výslednej
triedy
10
0
10
0
0
0
0
0
0
44
0
44
126
0
126
85
0
85
22
0
22
113
0
113
38
0
38
X
13
244
80
324
10
0
10
378
99
477
57
25
82
275
113
388
338
105
443
100
0
100
540
143
683
335
47
382
32.8
0.0
26.2
43.9
41.1
31.1
0.0
26.5
14.0
0
0
0
9
1
4
6
9
0
40
0
40
8
17
10
3
11
9
8.1
-
11.9
10.2
22.8
44.3
33.3
62.1
42.4
Stav
Zarad. Poþet Bar. Poþet
oviec jariek vyr. ponech oviec
ponech.
do
bar.
v KÚ
na 1
v KÚ
matiek
barana
[%]
Strana :
100
5
250
37
150
117
28
100
90
20
0
14
17
21
30
11
37
0
jahn. bar.
JahĖatá
ponechané
k chovu
36
Chov oviec a kôz 3/2011
705
704
ŠCH
708
705
381
128
ŠCH
RCH
711
125
ŠCH
711
126
ŠCH
101
102
002
001
505
096
Agrodružstvo Bystré
713
MVDr.Martin HirĖák
712
Ján Homulka
712
ŠCH
ŠCH
ŠCH
AGRIFARM BS spol. s r.o.
711
AGRIFARM BS spol.s r.o.
711
Agroekoslužby s.r.o.,Bukovce
711
Brusnica
711
SHR Dziak T.,Podolínec Toporec
710
TOMAK s.r.o. PODOLÍNEC
ŠCH
091
710
532
s t á d a
N á z o v
KrOkr Podnik Stádo
C
VF
VF
NC
SF
C
C
ZV
ZV
P
l
e
m.
17
0
17
2
0
2
1
0
1
0
0
0
0
1
1
66
40
106
145
47
192
50
0
50
79
0
79
Predþ.
vyrad.
bahníc
jariek
spolu
440
13
17
35
112
661
397
301
511
Poþet
zvier.
v dobe
bonit.
311
67
378
2
0
2
4
5
9
19
1
20
64
11
75
314
93
407
268
45
313
174
47
221
305
80
385
Poþet
predv.
matiek
jariek
spolu
VÝSLEDKY BONITÁCIE OVIEC ZA ROK 2010 /11
PS SR š.p. - ÚPZ ŽILINA
66
17
83
1
0
1
1
4
5
5
0
5
22
3
25
50
30
80
25
0
25
47
21
68
34
28
62
ER
168
23
191
0
0
0
2
1
3
9
0
9
21
7
28
115
50
165
93
7
100
71
26
97
145
32
177
EA
34
3
37
0
0
0
0
0
0
4
1
5
18
0
18
69
12
81
97
25
122
47
0
47
89
19
108
EB
3
0
3
1
0
1
0
0
0
1
0
1
3
0
3
12
0
12
28
10
38
7
0
7
24
1
25
I
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
2
6
0
0
0
0
0
0
II
Zaradenie do výslednej
triedy
39
0
39
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
68
0
68
21
0
21
2
0
2
13
0
13
X
14
272
43
315
2
0
2
3
5
8
19
1
20
64
10
74
246
92
338
247
44
291
172
47
219
292
80
372
15.8
0.0
166.7
5.3
15.6
37.4
17.8
27.3
27.4
2
0
0
0
0
3
0
0
0
4
0
1
2
7
10
10
5
6
78.8
-
8.0
10.0
10.6
33.8
29.1
43.8
62.0
Stav
Zarad. Poþet Bar. Poþet
oviec jariek vyr. ponech oviec
ponech.
do
bar.
v KÚ
na 1
v KÚ
matiek
barana
[%]
Strana :
44
3
3
10
25
208
74
60
100
12
8
4
3
5
33
0
15
20
jahn. bar.
JahĖatá
ponechané
k chovu
Chov oviec a kôz 3/2011
37
010
101
ŠCH
506
226
ŠCH
095
013
RCH
098
005
098
306
118
009
ŠCH
ŠCH
ŠCH
118
010
RCH
118
011
ŠCH
AGROMIL, a.s., ýižatice
806
AGROMIL, a.s., ýižatice
806
AGROMIL, a.s., ýižatice
806
AGRODRUŽSTVO TURĕA
806
AGRODRUŽSTVO TURĕA
806
ROGUS, s.r.o. - TrsĢany
806
PD Kluknava - Hrišovce
801
Agrofarma, s.r.o., Nálepkovo
801
Agrodružstvo Bystré
ŠCH
361
713
505
s t á d a
N á z o v
KrOkr Podnik Stádo
CH
SF
R
SF
M
T
ZV
ZV
C
xLC
P
l
e
m.
5
0
5
3
0
3
3
0
3
0
0
0
0
0
0
4
0
4
98
0
98
93
0
93
3
0
3
Predþ.
vyrad.
bahníc
jariek
spolu
62
11
9
69
407
41
767
616
170
Poþet
zvier.
v dobe
bonit.
48
14
62
9
0
9
7
0
7
31
14
45
212
87
299
19
10
29
460
146
606
369
114
483
88
36
124
Poþet
predv.
matiek
jariek
spolu
VÝSLEDKY BONITÁCIE OVIEC ZA ROK 2010 /11
PS SR š.p. - ÚPZ ŽILINA
10
2
12
3
0
3
0
0
0
15
4
19
44
21
65
3
2
5
42
31
73
70
38
108
27
16
43
ER
14
3
17
6
0
6
5
0
5
12
4
16
106
31
137
9
0
9
224
64
288
182
51
233
39
12
51
EA
18
6
24
0
0
0
1
0
1
4
4
8
60
27
87
6
1
7
113
18
131
81
9
90
13
0
13
EB
6
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
5
7
1
1
2
29
0
29
19
1
20
0
0
0
I
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
1
0
1
II
Zaradenie do výslednej
triedy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
0
50
17
0
17
8
0
8
X
15
48
11
59
9
0
9
7
0
7
31
12
43
212
84
296
19
4
23
410
113
523
352
99
451
80
28
108
22.9
0.0
0.0
38.7
39.6
21.1
27.6
28.1
35.0
0
0
2
0
1
1
0
5
0
0
2
0
7
8
0
14
8
2
-
4.5
-
6.1
37.0
-
37.4
56.4
54.0
Stav
Zarad. Poþet Bar. Poþet
oviec jariek vyr. ponech oviec
ponech.
do
bar.
v KÚ
na 1
v KÚ
matiek
barana
[%]
Strana :
0
0
0
12
74
8
118
120
30
0
0
0
5
25
3
29
0
14
jahn. bar.
JahĖatá
ponechané
k chovu
38
Chov oviec a kôz 3/2011
547
102
522
080
098
062
702
071
706
368
ŠCH
ŠCH
ŠCH
ŠCH
ŠCH
719
905
SHR Vincent Mikolaj
810
ŠCH
Agrourbár s.r.o., Hrabušice
810
SHR Ing.Ján Janeþko
810
PD Odorin - Poraþ
810
Ján Novysedlák
810
PD v Rejdovej
808
AGRO-MOLD, a.s., Poproþ
RCH
016
806
701
s t á d a
N á z o v
KrOkr Podnik Stádo
ZV
ZV
ZV
M
xLI
xVF
V
ZV
C
P
l
e
m.
9
0
9
36
0
36
13
0
13
18
0
18
7
0
7
3
0
3
7
0
7
Predþ.
vyrad.
bahníc
jariek
spolu
38
607
215
808
34
90
476
Poþet
zvier.
v dobe
bonit.
23
5
28
358
84
442
85
57
142
492
120
612
26
4
30
44
15
59
179
212
391
Poþet
predv.
matiek
jariek
spolu
VÝSLEDKY BONITÁCIE OVIEC ZA ROK 2010 /11
PS SR š.p. - ÚPZ ŽILINA
3
5
8
44
2
46
2
0
2
99
52
151
9
0
9
27
6
33
70
87
157
ER
10
0
10
169
34
203
30
16
46
160
52
212
9
1
10
9
8
17
92
98
190
EA
6
0
6
111
23
134
35
14
49
111
10
121
6
2
8
5
0
5
11
2
13
EB
2
0
2
30
3
33
17
11
28
26
0
26
1
1
2
0
0
0
2
0
2
I
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
II
Zaradenie do výslednej
triedy
2
0
2
3
0
3
0
0
0
96
0
96
1
0
1
3
0
3
4
0
4
X
16
21
5
26
355
62
417
85
41
126
396
114
510
25
4
29
41
14
55
175
187
362
23.8
17.5
48.2
28.8
16.0
34.1
106.9
0
0
0
1
0
0
0
1
7
3
13
1
7
8
26.0
59.6
42.0
39.2
29.0
7.9
45.3
Stav
Zarad. Poþet Bar. Poþet
oviec jariek vyr. ponech oviec
ponech.
do
bar.
v KÚ
na 1
v KÚ
matiek
barana
[%]
Strana :
5
128
57
170
2
24
77
4
30
13
12
1
0
0
jahn. bar.
JahĖatá
ponechané
k chovu
BONITÁCIE 2011
AGRO-LENT s.r.o.
AGRO RASLAVICE, s.r.o.
AGROSPOL Hradová, spol. s r.o.
FIAM agro services, s.r.o.
I.DRUŽSTEVNÁ a.s.
Ovini s.r.o.
Download

Číslo 03/2011 - Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku