Zoznam právnických osôb oprávnených na vykonanie archeologického výskumu
názov spoločnosti
adresa
mesto
psč
telefón
e-mail
Acanta Archeology
Cintorínska
7/5788
Lučenec
9840
1
0905349842
acanta.archeology@gmal.com
Achilles Archeology
1. mája 8
Pezinok
9020
1
0907636800,
0910/968480
info@achil.sk
Archaeoservices
Šulekova 2
Bratislava
8110
6
02/32410032,
0917
507917,0903
665199
comotti@archaeoservices.sk
Archeológia Zemplín
Kostolné
námestie 10
Michalovce
0710
1
00911953288
azemplin@gmail.com
Archeologická agentúra
Cukrová 14
Bratislava
8110
8
02/593 241
32,
0949490751
info@archeologickaagentura.sk
Archeologické múzeum SNM
Žižkova 12,
P.O.BOX 13
Bratislava
8100
6
02/59207277,
02/59207215
archeolog@snm.sk
Strana 1 z 4
zriaďovateľ
kontaktná osoba
archeológ s licenciou
spoločnosť s
ručením
obmedzeným
Ing. Erik Pelle
PhDr. Peter Roth, PhD.
www.achil
spoločnosť s
ručením
obmedzeným
Mgr. Roman Kos, Mgr.
Martin Žúbor
Mgr. Roman Kos
www.archaeoservices.sk
spoločnosť s
ručením
obmedzeným
Mgr. Marcus V.G. Comotti
Mgr. Marcus V.G. Comotti
Mgr. Mário Comiso
spoločnosť s
ručením
obmedzeným
Samuel Kaš
PhDr. Lýdia Gačková
www.archeologickaagentura.sk
spoločnosť s
ručením
obmedzeným
PhDr. František Žák, PhD.
PhDr. František Žák, PhD.
www.snm.sk
Ministerstvo
kultúry SR,
príspevková
oraganizácia
PhDr. Juraj Bartík, PhD.
PhDr. Juraj Bartík, PhD.
Mgr. Igor Bazovský, PhD.
PHDr. Zdeněk Farkaš, PhD.
Mgr. Peter Nagy
phDr. Vladimír Turčan
url
názov spoločnosti
adresa
mesto
psč
telefón
e-mail
url
Archeologický ústav SAV
Akademická 2
Nitra
9492
1
037/6410051
nrausek@savba.sk
www.archeol.sav.sk
Archeovýskum
Majeríkova
1215/1
Liptovský
Mikuláš
0310
1
0907191901
info@archeovyskum.sk
www.archeovyskum.sk
spoločnosť s
ručením
obmedzeným
Mgr. Ľuboslava Záhorec
Mgr. Ľuboslava Záhorec
Balneologické múzeum
Beethovenova
5
Piešťany
9210
1
033/7722875
balneomuzeum@zupa-tt.sk
www.balneomuzeum.sk
Trnavský
samosprávny
kraj
PhDr. Vladimír Krupa
PhDr. Vladimír Krupa
Gemersko-malohontské
múzeum
Nám. M.
Tompu 24
Rimavská
Sobota
9790
1
047/5632741
gmmuzeum@bb.telecom.sk
www.gmmuzeum.sk
Banskobystrický
samosprávny
kraj
Mgr. Alexander Botoš
Mgr. Alexander Botoš
Ithaka BB
Kukučínova
6/3795
Banská
Bystrica
9710
1
0903105776
ithakabb@centrum.sk,
ithaka@ithaka.sk
www.ithaka.sk
spoločnosť s
ručením
obmedzeným
Ing. Jozef Dobročan
Mgr. Erika Hrašková
Malokarpatské múzeum
M. R. Štefánika
4
Pezinok
9020
1
033/6413347
muzeumpezinok@nextra.sk
www.muzeumpezinok.sk
Bratislavský
samosprávny
kraj
PhDr. Danka Kopálová
PhDr. Julius Vavák
Strana 2 z 4
zriaďovateľ
kontaktná osoba
archeológ s licenciou
prof.PhDr. Jozef Bátora PhD.
PhDr. Peter Bednár, CSc.
PhDr. Ján Beljak, PhD.
PhDr. Július Béreš, CSc.
Mgr. Mário Bielich
PhDr. Gertrúda Březinová, CSC.
Mgr. Klaudia Daňová
Mgr. Jozef Ďuriš
PhDr. Kristián Elschek, CSc.
Mgr. Eva Fottová
prof. PhDr. Václav Furmánek, DrSc.
PhDr. Gabriel Fusek, CSc.
PhDr. Milan Hanuliak, DrSc.
Mgr. Eva Horváthová, PhD.
Mgr. Rastislav Hreha
PhDr. Ivan Cheben, CSc.
doc. PhDr. Ľubomíra Kaminská, CSc.
Mgr. Monika Kopčeková
PhDr. Rudolf Kujovský
PhDr. Ivan Kuzma
Mgr. Lucia Luštíková
Mgr. Róbert Malček, PhD.
PhDr. Klára Marková CSc.
PhDr. Elena Miroššayová, CSc.
PhDr. Gabriel Nevizánsky CSc.
PhDr. Ladislav Olexa
PhDr. Ondrej Oždáni, CSc.
PhDr. Karol Pieta, CSc.
PhDr. Ján Rajtár, CSC.
PhDr. Zuzana Rajtárová, CSc.
Mgr. Rastislava Rusnák
prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc.
PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
RNDr. Mgr. Marián Samuel
PhDr. Marián Soják, PhD.
PhDr. Peter Šalkovský , CSc.
PhDr. Ladislav Velaičik, CSc.
PhDr. Ivona Vlkolínska, CSc
PhDr. Vladimír Varsík, CSc.
Doc. PhDr. Jozef Zábojník, CSc.
názov spoločnosti
adresa
mesto
psč
telefón
e-mail
url
zriaďovateľ
kontaktná osoba
archeológ s licenciou
Mestský ústav ochrany
pamiatok
Uršulínska 9
Bratislava
8110
1
02/54433851
muop@centrum..sk;
muop@post.sk
www.muop.bratislava.sk
Mesto Bratislava
PhDr. Ivo Štassel
PhDr. Branislava Lesák
PhDr. Margaréta Musilová
Mg. Branislav Resutík
Mgr. Petra Šimončičová -Koóšová
Múzeum mesta Bratislavy
Radničná 1
Bratislava
8151
8
02/54434742
mmba@bratislava.sk
www.muzeum.bratislava.sk
Mesto Bratislava
PhDr. Peter Hýross
PhDr. Jaroslava Schmidtová
Mgr. Katarína Harmadyová, PhD.
Mgr. Denisa Divileková, PhD.
Múzeum v Kežmarku
Hlavné nám. 42
Kežmarok
0600
1
052/4522619
riaditelkk@mail.t-com.sk
www.kezmarok.com
Prešovský
samosprávny
kraj
Mgr. Erika Cintulová
Mgr. Marta Kučerová
Novohradské múzeum a
galéria
Kubínyiho
nám, 3.
Lučenec
9840
1
047/4332502
nmlc@stonline.sk
www.muzeum.sk
Banskobystrický
samosprávny
kraj
Mgr. Iveta Kaczarová
Mgr. Iveta Kaczarová
Pamarch
Štefánikova
trieda 4/7
Nitra
949
01
0905 981 546
robo@pamarch.sk
www.pamarch.sk
spoločnosť s
ručením
obmedzeným
Mgr. Róbert Daňo, PhD.
Mgr. Róbert Daňo PhD.
Pamiatkový úrad Slovenskej
republiky
Cesta na
Červený most 6
Bratislava
8140
6
02/20464101,
slavomir.katkin@pamiatky.gov.sk
www.pamiatky.sk
Ministerstvo
kultúry SR
PhDr. Katarína Kosová
Mgr. Slavomír Katkin
PhDr. Peter Baxa
Phr. Marcela Ďurišová
Mgr. Peter Harčar
PhDr. Antion Karabinoš
Mgr. Slavomír Katkin
JUDr. Mgr. Gabriel Lukáč
PhDr. Karol Prášek
Mgr. Marián Uličný, PhD.
02/20464105,
02/20464111
Ponitrianske múzeum
Štefánikova tr.
1
Nitra
9490
1
037/6510000,
037/6514253
nimuz@stonline.sk
www.muzeum.sk
Nitriansky
samosprávny
kraj
Mgr. Anton Števko
PhDr. Jaroslava Ruttkayová
Slovenské banské múzeum
Kammerhofská
2
Bansklá
Štiavnica
9690
1
045/6949422,
045/6949447
sbm@muzeums.sk
www.muzeumbs.ak
Ministerstvo
životného
prostredia SR
PhDr. Jozef Labuda
PhDr. Jozef Labuda
Slovenský archeologický a
historický inštitút
Vajnorská 8/A
Bratislava
8310
4
02/55568304
archeologia@sahi.sk
www.sahi.sk
občianske
združenie
Mgr. Peter Valent
Mgr. Drahoslav Hulínek,
PhD.
PhDr. Veronika Plachá
prof. PhDr. Tatiana Štefanovičová, CSc.
Stredoslovenské múzeum
Námestei SNP
4
Banská
Bystrica
9740
1
048/41258956,0948 137
779
kvietok@stredoslovenskemuzeum.
sk; m. kvietok@gmail
www.stredoslovenskemuzeum.
sk
Banskobystrický
samosprávny
kraj
JUDr. Mgr. Martin Kvietok
JUDr. Mgr. Martin Kvietok
Technická Univerzita,
Fakuta umení
Letná 9
Košice
0420
0
055/6022177
dekan.fu@tuke.sk
www.fu.tuke.sk
Mgr. Peter Tajkov
Mgr. Peter Tajkov
Trnavská Univerzita,
Filozofická fakulta, Katedra
klasickej archeológie
Hornopotočná
23
Trnava
9184
3
033/5939371
klasarch@truni.sk
www.truni.sk
prof. PhDr. Klára Kuzmová,
CSc.
prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.
Univerzita Komenského,
Filozofická fakutla, Katedra
archeológie
Gondova 2
Bratislava
8180
1
02/59339285
karch@fphil.uniba.sk
www.fphil.uniba.sk
prof. PhDr. Jozef Bátora,
DrSC.
prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSC.
Mgr. Peter Barta, PhD.
Mgr. Tomáš König, PhD.
Doc. PhDr. Michal Slivka, CSc.
Mgr. Andrej Vrtel, PhD.
Univerzita Konštantína
Filozofa, Filozofická fakulta,
Katedra archeológie
Hodžová 1
Nitra
9497
4
0905/537592
karcheologie@ukf.sk
www.ff.ukf.sk
prof. PhDr. Peter
Romsauer, CSc.
prof. PhDr. Peter Romsauer, CSc.
prof. PhDr. Jozef Bujna, CSc.
PhDr. Noémi Pažinová, PhD.
Mgr. Ondrej Žaár
Strana 3 z 4
názov spoločnosti
adresa
mesto
psč
telefón
e-mail
url
Univerzita Mateja Bela,
Fakulta humanitných vied,
Katedra histórie
Tajovského 40
Banská
Bystrica
9740
1
048/4139824,
khi@fhv.umb.sk
www.fhv.umb.sk
Via Magna
Nábrežná 2
Vrútky
0386
1
0908/692815
hornak.milan@gmail.com
www.viamagna.eu.sk
Vihorlatské múzeum
Humenné
Námestie
Slobody 1
Humenné
0660
1
057/7752240
sekretariat@muzeumhumenne.sk
Vlastivedné múzeum
Hanušovce
Zámocká 160/5
Hanušovce
nad Topľou
0943
1
057/4452441,
057/4452371
Vlastivedné múzeum v
Galante
Hlavná 976/8
Galanta
9240
1
Vlastivedné múzeum v
Trebišove
M. R. Štefánika
65
Trebišov
Východoslovenské múzeum
Hviezdoslavova
3
Záhorské múzeum
Námestie
Slobody 13
zriaďovateľ
kontaktná osoba
archeológ s licenciou
PhDr. Marta Mácelová
PhDr. Marta Mácelová
spoločnosť s
ručením
obmedzeným
Mgr. Milan Horňák, PhD.
Mgr. Milan Horňák, PhD.
Mgr. Ján Zachar
www.muzeumhumenne.sk
Prešovský
samosprávny
kraj
Mgr. Vasiľ Fedič
PhDr. Ivana Strakošová
vmuzemhanus@stonline.sk
www,,muzeum.sk
Prešovský
samosprávny
kraj
PhDr. Mária Kotorová, PhD.
PhDr. Mária Kotorová, PhD.
031/780535
vlast.muzeum.ga@zupa-tt.sk
www.muzeum.sk
Trnavský
samosprávny
kraj
Mgr. Michal Takács
Mgr. Michal Takács
0750
1
056/6722234
trebisov.muzeum@vucke.sk
www.muzeum.sk
Košický
samosprávny
kraj
phDr. Juraj Žadanský
PhDr. Ján Chovanec, PhD.
Košice
0403
6
055/6231150,
055/6220309
info@vsmuzeum.sk
www.vsmuzeum.sk
Košický
samosprávny
kraj
PhDr. Róbert Pollák
PhDr. Dárius Gašaj
Skalica
9090
1
034/6644230,
0905 227
054
zahorskamuzeum@zahorskemuze
um.sk
www.zahorskemuzeum.sk
Trnavský
samosprávny
kraj
PhDr. Viera Drahošová
PhDr. Viera Drahošová
048/41345413
Strana 4 z 4
Download

Zoznam právnických osôb oprávnených na