Program vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou pod názvom
TEÓRIA A PRAX KOMUNÁLNEJ NORMOTVORBY
23. október 2014 (štvrtok)
13:00 – 14:00
Registrácia účastníkov
14:00 – 14:30
Otvorenie konferencie
doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc. – vedúca KVPD FVS UPJŠ v Košiciach
Príhovor
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH – primátor mesta Košice
JUDr. Martin Vernarský, PhD. - dekan FVS UPJŠ v Košiciach
14:30 – 16:00
Odborný program a diskusia
doc. JUDr. Pavel KANDRÁČ, CSc., JUDr. Henrieta ANTALOVÁ
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
Poznatky o praktických problémoch komunálnej normotvorby získané pri výkone
funkcie verejného ochrancu práv v období rokov 2002 – 2012
JUDr. Stanislav KADEČKA, Ph.D.
Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta
Kolegiální orgány obce jako právotvůrce
JUDr. Mgr. Michal JESENKO, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
Normotvorba obcí a právo na samosprávu
JUDr. David HEJČ
Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta
Právotvorba obcí a smíšené správní akty
JUDr. Ondrej HVIŠČ, PhD.
Krajská prokuratúra Prešov
Konanie o proteste prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce
JUDr. Agáta MARUŠINOVÁ
Krajská prokuratúra Prešov
Pravidelné právne vady v normotvorbe obcí a miest
Diskusia k príspevkom
16:00 – 16:30
Prestávka
16:30 – 18:00
Odborný program a diskusia
prof. JUDr. Igor PALÚŠ, CSc.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
K dvom problémom normotvorby obce
JUDr. Júlia ONDROVÁ, PhD.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta
Samostatná a prenesená pôsobnosť obce
JUDr. Martin VERNARSKÝ, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
Finančná autonómia územnej samosprávy ako predpoklad samostatnosti v
komunálnej normotvorbe
JUDr. Peter MOLITORIS, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
Princípy dobrej správy vo finančnom hospodárení obcí
PhDr. Peter DEREVJANÍK, PhD., JUDr. Martin PETRUŠKO
Okresný úrad Košice okolie
Okresný úrad Košice
Novela stavebného zákona v aplikačnej praxi orgánov verejnej správy
JUDr. Vladimíra ŽOFČINOVÁ, PhD., JUDr. Tomáš SNINČÁK, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
Otvorené otázky v rámci povinností obcí pri aplikácii zákona o hmotnej núdzi
Diskusia k príspevkom
19:00
Spoločenský večer
24. október 2014 (piatok)
08:00 – 08:30
Registrácia účastníkov
08:30 – 10:00
Odborný program a diskusia
prof. JUDr. Soňa KOŠIČIAROVÁ, PhD.
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Procedurálne princípy v normotvorbe územnej samosprávy
doc. JUDr. Ladislav OROSZ, CSc.
Ústavný súd Slovenskej republiky
Súdny prieskum všeobecne záväzných nariadení obcí a vyšších územných celkov
(poznámky k preskúmavaniu ústavnosti § 250zfa Občianskeho súdneho poriadku)
JUDr. Marián ŠEVČÍK, CSc.
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Komunálna normotvorba v podmienkach prenesenej kompetencie
JUDr. Jozef TEKELI, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Všeobecne záväzné nariadenia obce a sistačné právo starostu obce
Mgr adw. Adam POSZEWIECKI
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
Zaskarżanie aktów prawa miejscowego przez obywatela w Polsce. Wybrane
zagadnienia
PhDr. Lukáš OLEXA
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
Normotvorba obcí v podmienkach Maďarska (vybrané problémy)
Diskusia k príspevkom
10:00 – 10:30
Prestávka
10:30 – 12:00
Odborný program a diskusia
doc. JUDr. Branislav FRIDRICH, PhD.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta
Problémy aplikácie legislatívno-politických princípov tvorby práva na komunálnej
úrovni
Mgr. Marta POSZEWIECKA
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
Wykroczenie przeciwko przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach
publicznych w prawie polskim
Mgr. Zuzana ČIERNIKOVÁ
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Obecná normotvorba vs. základné ľudské práva a slobody
PhDr. Tomáš ALMAN
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
Dozor prokurátora nad normotvornou činnosťou obce
PhDr. Juraj GYIMESI
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
Vady všeobecne záväzných nariadení obcí, ich príčiny a následky
doc. JUDr. Alena KRUNKOVÁ, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
Priama demokracia ako suplementárny prostriedok v normotvorbe obcí
Ing. Zuzana BRINDZOVÁ, PhD.
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta
Hodnotenie a komparácia normotvorných príjmov obcí v podmienkach Slovenskej
republiky
Diskusia k príspevkom
12:00
Záver konferencie
ÚČASŤ bez vystúpenia s príspevkom:
JUDr. Rudolf TKÁČIK
Ústavný súd Slovenskej republiky
JUDr. Lajos MÉSZÁROS
Ústavný súd Slovenskej republiky
JUDr. Jozef KURUC
Krajský súd v Košiciach
JUDr. Pavol NAĎ
Krajský súd v Košiciach
Mgr. Martin KŇAZE
Úrad Košického samosprávneho kraja
Mgr. Miroslav BOČINEC
Úrad Košického samosprávneho kraja
JUDr. Eva RITÓKOVÁ
Magistrát mesta Košice
PhDr. Jana KNEŽOVÁ, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
Download

Program vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou pod