Bakalársky študijný program Ošetrovateľstvo
Študijný odbor : 7.4.1 Ošetrovateľstvo
Stupeň vysokoškolského štúdia: prvý (bakalársky)
Forma štúdia: denná/externá
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Počet kreditov potrebných na ukončenie štúdia: 180
Akademický titul: Bc.
Garant študijného programu:
doc. PhDr. Mária Boledovičová, PhD.
KSP-A1
Úroveň výskumnej a umeleckej činnosti
uskutočňovanie študijného programu
VŠ
a pracovísk
zabezpečujúcich
Charakter výskumu pracoviska garantujúceho študijný program
Garantujúcim pracoviskom študijného programu je Katedra ošetrovateľstva Fakulty
sociálnych vied a zdravotníctva UKF.
V súčasnosti sa orientuje na prioritné oblasti výskumu:
- Použitie meracích a hodnotiacich nástrojov v ošetrovateľskej diagnostike.
- Neonatologická sesterská diagnostika v NANDA doménach.
- Vzdelávanie formou e-learning.
Vedecká orientácia na tomto pracovisku a spolupráca s podobnými pracoviskami v rámci
Univerzity i mimo nej na Slovensku a v zahraničí vytvára primerané vedecké zázemie pre
zabezpečovanie navrhovaného študijného programu. Pracovisko aktívne spolupracuje so
slovenskými VŠ a inštitúciami: Prešovská univerzita v Prešove, Jesseniova lekárska fakulta
Univerzity Komenského v Martine. Má bohaté medzinárodné kontakty na úrovni bilaterálnej
vedeckej spolupráce s univerzitami a výskumnými inštitúciami v: University College, Gjovik,
Nórsko, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, Česká republika, Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně, Ústav zdravotnických studií, Ústí nad Labem, Česká republika, Vysoká škola
zdravotnická, Duškova, Praha 5, Česká republika, Ludwig-Maximilians-Universität Klinikum
Innenstadt-Grosshadern München Deutschland, Burgerländische KrankenanstllenGesellschaft b.H. KRAGESA.ö. Krankenhaus Kittsse, Austria, Fakultní nemocnice v Motole,
Praha 5 Česká republika, Dětské centrum ARPIDA, společnost pro rehabilitaci dětí a mládeže
se zdravotním postižením, České Budějovice, Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální
fakulta, České Budějovice, Česká republika, Nemocnice České Budějovice, a.s., Česká
republika, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Česká republika.
Zapojenosť garantujúceho pracoviska do grantových aktivít
O dobrej úrovni výskumnej činnosti na pracovisku svedčí skutočnosť, že v hodnotenom
období (2002-2007) sa na Katedre ošetrovateľstva riešili 2 výskumné projekty (2
medzinárodné), 2 kultúrno-edukačné projekty (2 KEGA)
Z nich sú za najvýznamnejšie považované:
názov projektu:
SK/06/A/F/PL-6012089: Uplatnenie
akademizácie pregraduálneho
praktického vzdelávania sestier
prostredníctvom stáží študentov
ošetrovateľstva v zdravotníckych
zariadeniach krajín EU a EFTA
SK/05/A/F/PL-50112054: Odborná stáž
pre študentov ošetrovateľstva
v klinických zariadeniach nemocníc
a v zariadeniach komunitnej starostlivosti
v Nórsku, Nemecku, Českej republike
KEGA->3/5283/07: E-learningový modul
vzdelávania vo výchove k zdraviu
KEGA->3/3247/05: Tvorba študijného
programu „Vzdelávanie mentorov pre
vyučovanie a štúdium, založené na
klinickej praxi v odbore ošetrovateľstvo.“
Overenie a zavedenie študijného
programu do praxe
podporuje (inštitúcia,
grantová agentúra):
EU
trvanie
projektu
začiatok:
2006
trvanie
projektu
koniec:
2007
EU
2005
2006
MŠ SR
2007
2008
MŠ SR
2005
2007
Prostredníctvom riešenia grantových úloh sa dosiahli významné celoslovenské
a medzinárodné výsledky najmä:
1. v oblasti vzdelávania sestier mentoriek,
2. v oblasti výchovy k zdraviu bol vytvorený e-learningový modul vzdelávania,
3. medzinárodná spolupráca v praktickej príprave sestier.
Významné publikačné výstupy z výskumnej činnosti
V období rokov 2002-2007 pracovníci Katedry ošetrovateľstva publikovali 4 vedecké
monografie, 11 vedeckých prác v karentovaných časopisoch, 3 učebnice. Za najvýznamnejšie
sú považované:
AAA
Vedecké
monografie
vydané
v
zahraničných
vydavateľstvách
AAA Štěpán, Svačina - Martin, Haluzík : Metabolický syndrom a jaderné receptory PPAR
Praha : Grada, 2006. - 200 s. - ISBN 80-247-0824-8.
AAA Štěpán, Svačina Hypertenze při obezitě a diabetu. Praha : Triton, 2007. - 134 s. ISBN 978-80-7254-906-1.
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB Iveta, Nádaská - Miroslava, Líšková - Erika, Krištofová - Ľuboslava, Pavelová :
Základy multikultúrneho ošetrovateľstva. Martin : Osveta, 2006. - 70 s. - ISBN 80-8063-2162.
AAB Gabriela Vorosová, Melánia Beťková, Mária Boledovičová, Jozefína Mesárošová,
Helena Koňošová, Jana Marečková, Jana Petková: Klasifikačné systémy a štandardizácia
terminológie v ošetrovateľstve. Martin : Osveta, 2007. - 113 s. - ISBN 978-80-8063-242-7.
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
ADC Křemen, Jaromír - Dolinková, Marcela - Krajickova, Jitka - Jančová, Alena Anderlová, Katerina - Lacinová, Zdena - Haluzíkova, Denisa - Bošanská, Lenka - Vokurka,
Martin - Svačina, Štěpán - Haluzik, Martin: Increased subcutaneous and epicardial adipose
tissue production of proinflammatory cytokines in cardiac surgery patients: possible role in
postoperative insulin resistance. In: J Clin Endocrinol Metab. - Endocrine Society, 2006. ISBN 0021-972x (print). - Roč. 91, č. 11 (11.2006), s.4620-7.
ADC Plank, Joseph - Blaha, Jan - Cordingley, John - Wilinska, Maria, Chassin, L - Morgan,
Chris - Squire, S - Haluzik, Martin - Kremen, Jaromir - Svačina, Štěpán - Toller, Wolfgang Plasnik, A - Ellmerer, Martin - Hovorka, Roman - Pieber, Thomas:.Multicentric, randomized,
controlled trial to evaluate blood glucose control by the model predictive control algorithm
versus routine glucose management protocols in intensive care unit patients: Response to
Ligtenberg et al. In: Diabetes Care. - American Diabetes Association, 2006. - ISBN 01495992 (print). - Roč. 29, č. 8 (8.2006), s.1987-8.
ADC Adamikova, Alena - Bakala, Josef - Bernatek, Jan - Rybka, Jaroslav - Svačina, Štěpán:
Transient ischemic dilatation ratio (TID) in patients with diabetes type 2 within proven
myocardial ischemie according to exercise myocardial SPECT / In: Annals Nucl Med. - ISSN
0914-7187. - Tokyo: Japanese Society of Nuclear Medicine, 2006. - Roč. 20, č. 9 (11.2006),
s.615-621.
ADC Svačina, Štěpán - Owen, Klára: Consequences of short anti-obesity treatment
interruptions in obese patients In: Obesity Reviews. - ISSN 1467-7881. - Londýn: Blackwell
Science, 2006. - Roč. 7, č. 9 (9.2006), s.96.
ADC Matoulek, Martin - Fábin, Peter - Vilkus, Zdeněk - Svačina, Štěpán:
Compare of different methods for assessment of heart rate prior to physical training program
in obese / In: Obesity Reviews. - ISSN 1467-7881. - Londýn: Blackewell Science, 2006. Roč. 7 (9.2006).
ADC Owen, Klara - Svačina, Štěpán :The effect of orlistat treatment intrerruption on weight
associated metabolic parameters In: Prague Medical Report. - ISSN 1214-6994. - Praha:
Karolinum Press, 2006. - Roč. 107, č. 4 (12.2006).
ADC Oľga, Švarcová - Jozef, Laurinčík - B., Avery - Miloš, Mlynček - H., Niemann - P.,
Maddox-Hyttel : Nucleolar development and allocation of key nucleolar proteins require de
novo transcription in bovine embryos In: Molecular Reproduction and Development. - ISSN
1040-452X. - Roč. 74, č. 11 (2007), s. 1428-1435.
ADC Peter, Uharček - Miloš, Mlynček - Dušan, Ďurčanský: Appendiceal adenocarcinoma
presenting with bilateral Krukenberg tumors.In: Journal of obstetrics and gynecology
Research. - ISSN 1341-8076. - Roč. 33, č. 2 (2007), s. 211-214.
ADC Peter, Uharček - Miloš, Mlynček :Anaesthesia for caesarean section and acid
aspiration prophylaxis: a survey of Slovak obstetric departments In: European Journal of
Anaesthesiology. - ISSN 0265-0215. - Roč. 24, č. 8 (2007), s. 724-726.
ADC
Vedecké
práce
v
zahraničných
karentovaných
časopisoch
ADC Miloš, Mlynček :The management of a life-threatening pelvic hemorrahage in
obstetrics and gynecology In: Journal of Gynecologic Surgery. - ISSN 1042-4067. - Roč. 21,
č. 2 (2005), s.43-53.
ADC Mlyncek, Miloš - Uharček, Peter - Ďurčanský, Dušan: Vulvar langerhan´s cell
histiocytosis: a case report In: Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. - ISSN 03008835. - Munksgard, 2005. - Roč. 84, č. 12 (2005).
ADC Uharček, Peter - Mlyncek, Miloš - Ravinger, Jozef: Surgical management of
endometrial cancer in Slovak Republic In: European Journal of Surgical Oncology. Accademic Press, 2006. - Roč. 32, č. 1 (2006), s.94-97.
ADC Uharček, Peter - Mlyncek, Miloš - Ravinger, Jozef: Endometrial adenocarcinoma
presenting with an osseous metastasis In: Gynecologic and Obstetric Investigation. - Karger,
2006. - Roč. 61, č. 4 (2006), s.200-202.
ADD
Vedecké
práce
v
domácich
karentovaných
časopisoch
ADD Mlynček, Miloš - Uharček, Peter: Peritoneal cytology in endometrial cancer .
In: Neoplasma. - ISSN 0028-2685. - Bratislava: Academic Press, 2005. - Roč. 52, č. 2 (2005),
s.103-108.
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ACB Gabriela, Vorosová - Erika, Krištofová - Miroslava, Líšková - Jozefína,
Mesárošová - Ľuboslava, Pavelová - Ľubica, Poledníková - Pavol, Poliačik - Alica,
Slamková - Zuzana, Schmidtová - Dana, Zrubcová : Interné ošetrovateľstvo : učebnica pre
fakulty ošetrovateľstva Martin : Osveta, 2005. - 198 s. - ISBN 80-8063-192-1.
ACB Ľubica, Poledníková - Mária, Boledovičová - Frčová Beáta - Martina, Hrozenská Erika, Krištofová - Miroslava, Líšková - Jozefína, Mesárošová - Iveta, Nádaská Ľuboslava, Pavelová - Jana, Peťková - Zuzana, Schmidtová - Alica, Slamková Gabriela, Vorosová: Geriatrické a gerontologické ošetrovateľstvo Martin : Osveta, 2006. 216 s. - ISBN 80-8063-208-1.
ACB Mária, Boledovičová - Erika, Krištofová - Miroslava, Líšková - Iveta, Nádaská Ľuboslava, Pavelová - Miriam, Polhorská - Jozefína, Mesárošová - Zuzana, Schmidtová
- Alica, Slamková - Gabriela, Vorosová - Dana, Zrubcová: Pediatrické ošetrovateľstvo :
vysokoškolská učebnica pre fakulty ošetrovateľstva - Martin : Osveta, 2006. - 209 s. - ISBN
80-8063-211-1.
Aplikácia a začlenenie novozískaných poznatkov do študijného programu
Výsledky výskumnej činnosti katedry garantujúcej študijný program sa prakticky aplikujú
v ošetrovateľskej praxi. Poznatky takto získané slúžia na prehlbovanie obsahového profilu
študijných disciplín, tvorbu záverečných prác. Študenti sa každoročne zapájajú do ŠVOUČ –
z oblasti ošetrovateľstva. Študenti sú vedení k vypracovávaniu záverečných prác zameraných
na oblasti aplikovaných ošetrovateľských disciplín a históriu ošetrovateľstva.
KSP-A2
Materiálne, technické a informačné zabezpečenie študijného programu
Katedra disponuje špecializovanými zariadeniami pre výučbu študijného programu vybavené
modernou laboratórnou a výpočtovou technikou:
- 2 posluchárne s kapacitou po 108 miest
- 5 seminárnych miestností s kapacitou 40, 40, 29, 26, 18 miest
- 6 odborných učební pre ošetrovateľské techniky, prvú pomoc a fyzioterapiu
- šatne pre študentov na klinické cvičenia
Ďalšie zariadenia sa priebežne dopĺňajú z finančných prostriedkov získaných z výskumných
a edukačných projektov.
Okrem uvedeného zariadenia študenti majú k dispozícii počítače 8 ks s pripojením na internet
v priestoroch budov UKF.
Pre študentov a pracovníkov je k dispozícii knižnica na Katedre ošetrovateľstva, študovňa s
možnosťou prezenčného prístupu k základnej študijnej literatúre z ošetrovateľstva, medicíny
a humanitných disciplín. Knižný fond katedry zahŕňa odborné publikácie z ošetrovateľstva
ako aj publikácie z ostatných príbuzných odborov.
Okrem toho môžu pracovníci katedier a študenti využívať knižničné fondy Univerzitnej
knižnice, ktoré tvorí v súčasnej dobe 218 777 knižných jednotiek a 343 titulov predplatených
periodík, z toho 208 slovenských a 135 zahraničných. Ročný prírastok fondu je približne 11
401 knižných jednotiek. V rámci knižničných služieb je možné využívať licenčné
elektronické databázy KNOVEL, SCOPUS, PROQUEST 5000 INTERNATIONAL,
SCIENCE DIRECT, EBSCO, ISI WEB of KNOWLEDGE.
KSP-A3
Personálne zabezpečenie
Informácie o kvalifikačnej štruktúre pracoviska gestorujúceho študijný program
pomer
počet
celkom
(prof+doc počet
celkom celkom
predn.
prof.
predn.
doc.
OA
+PhD)/
prof.
doc.
z odboru
s PhD.
poč.štud. z odboru
2
3
2
4
8/153
1
celkom
OA bez
PhD.
8
Prednášky, najmä v predmetoch jadra študijného odboru vedú profesori a docenti, ich vybrané
časti aj odborní asistenti.
Na zabezpečení študijného programu sa podieľajú:
Profesori:
prof. MUDr . Miloš Mlynček, CSc.
prof. MUDr . Štepán Svačina, DrSc.
prof. MUDr. Jozef Lohnert, CSc.
Docenti:
doc. PhDr. Mária Boledovičová, PhD.
doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD.
doc. MUDr. Emil Bakoš, CSc.
doc. MUDr. Alena Ďurišová, CSc.
Odborní asistenti s PhD., CSc.:
PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD.
PhDr. Erika Krištofová, PhD.
PhDr. Miroslava Líšková, PhD.
PhDr. Melanie Beťková, PhD.
Odborní asistenti bez PhD., CSc.
PhDr. Alica Slamková
PhDr. Iveta Nádaská
PhDr. Zuzana Schmidtová
PhDr. Ľubica Poledníková
PhDr. Ľuboslava Pavelová
PhDr. PhDr. Andrea Solgajová
PhDr. Dana Zrubcová
Mgr. Mária Semanišinová
Asistenti bez PhD., CSc.
PaedDr. Jana Peťková
Externí pracovníci (úväzok 0,5)
Ing. Kornélia Horváthová, MPH.
Mgr. Eva Tulinská
počet študentov alebo predpokladaný počet prijímaných uchádzačov o štúdium s plánom na obdobie najmenej na štandardnú dĺžku štúdia v členení podľa roka štúdia
a stupňa študijného programu
Počet študentov: 1. ročník 40
2. ročník 60
3. ročník 44
KSP-A4
Primeranosť počtu vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov alebo
umeleckých pracovníkov, ktorí vedú záverečné práce vzhľadom na počet študentov
počet záverečných
prác v 1. stupni
v jednom
počet ich
akademickom roku
vedúcich
47
15
celk. poč.
závereč. prác
na všetkých
počet ich
stupňoch na
vedúcich
pracovisku
v jednom
akad. roku
81
15
Počet pedagógov, ktorí vedú záverečné bakalárske práce, je primeraný vzhľadom na počet
študentov programu. Jeden pedagóg má priemerne 6 až 8 záverečných prác. Súčet
diplomových a záverečných bakalárskych prác nepresahuje 10.
Počet:
- profesorov: 0
- docentov: 2
- odborných asistentov s PhD., CSc,: 4
- odborných asistentov bez PhD:, CSc.: 8
- asistentov: 1
- výskumných pracovníkov:0
KSP-A5
Zloženie skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok (pre obhajoby záverečných
prác)
Skúšobné komisie sa tvoria podľa Študijného poriadku UKF. Podmienkou účasti na štátnych
skúškach je úspešné absolvovanie všetkých predpísaných študijných povinností študijného
programu. Skúšať na štátnych skúškach môžu dekanom fakulty poverení profesori a docenti.
Odborní asistenti s PhD., CSc., môžu byť členmi komisie iba po schválení VR fakulty
sociálnych vied a zdravotníctva. Komisia pre štátne skúšky je 6 členná a vymenúva ju dekan
fakulty na návrh vedúceho katedry, príp. garanta študijného programu. Jeden člen komisie je
z inej vzdelávacej inštitúcie alebo významný odborník z praxe a dvaja členovia sú
vysokoškolskí učitelia na funkčných miestach docentov a profesorov.
Zloženie komisie pre štátne záverečné skúšky v študijnom programe ošetrovateľstvo:
predseda: doc. PhDr. Mária Boledovičová, PhD.
členovia:
a) interní : prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc., doc. PhDr. Gabriela Vörösová, PhD.,
PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD., PhDr. Melanie Beťková, PhD., PhDr. Erika
Krištofová, PhD., PhDr. Miroslava Líšková, PhD.
b) externí : PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., Prešovská univerzita v Prešove, PhDr.
Vlastimil Kozoň, PhD., Institut für Pflegewissenschaft Universität Wien
KSP-A6
Garantovanie kvality a rozvoja študijného programu
Garant
meno, priezvisko
dátum narodenia
funkčné miesto v
odbore
habilitácia v odbore
inaugurácia v odbore
prac. úväzok
Mária Boledovičová
25. 11. 1947
docent v odbore ošetrovateľstvo
tituly
doc., PhDr., PhD.
ošetrovateľstvo
rok
rok
2005
1,0
Garant študijného programu ďalej garantuje, resp. spolugarantuje na UKF:
študijný odbor: ošetrovateľstvo
študijný program: magisterský, doktorandský, habilitačné konanie
stupeň: 2, 3
Vedecko-pedagogická charakteristika garanta – príloha č. 1
KSP-B1
Naplnenie obsahu študijného odboru
Kvantitatívne vyjadrenie predmetov a kreditov študijného programu z tém
nosného jadra študijného odboru:
Obsah študijného programu zodpovedá obsahu študijného odboru, pričom je splnená
požadovaná minimálna podmienka (3/5 obsahu študijného programu) kredity študijného
programu tvoria z tém nosného jadra odboru pomer: 150/180.
Nosné a ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru
Nosné témy jadra sú viazané na predmety:
Ošetrovateľstvo – 4
Ošetrovateľské postupy a techniky – 4
Anatómia a fyziológia – 6
Mikrobiológia, epidemiológia a hygiena – 3
Biochémia, biofyzika a rádiológia – 3
Profesijná etika – 4
Teória a prax interpersonálnej komunikácie – 3
Verejné zdravotníctvo, výchova k zdraviu a výživa – 3
Potreby pacientov a ošetrovateľský proces – 4
Patologická anatómia a fyziológia – 3
Klinická propedeutika – 3
Vnútorné choroby a ošetrovateľstvo – 4
Chirurgia a ošetrovateľstvo – 4
Pediatria a ošetrovateľstvo – 4
Psychiatria a ošetrovateľstvo –4
Metodológia – 7
Prvá pomoc – 3
Komunitné ošetrovateľstvo – 3
Farmakológia a toxikológia – 4
Gynekológia a pôrodníctvo a ošetrovateľstvo – 4
Neurológia a ošetrovateľstvo – 4
Gerontológia a ošetrovateľstvo –4
Vybrané medicínske odbory – 3
Ošetrovateľstvo vo vybraných odboroch - 4
Klinické cvičenia – 30
Súvislá odborná prax – 12
Letná prax – 9
Záverečná práca -10
Ďalšie témy jadra sú viazané na predmety:
Základy všeobecnej psychológie - 5
Základy sociológie a filozofie - 3
Pedagogika v ošetrovateľstve - 3
Úvod do práva - 4
Základy manažmentu - 3
Latinčina - 3
Cudzí jazyk1 - 2
Cudzí jazyk2 – 2
Základy informatiky – 3
Teórie a modely v ošetrovateľstve - 3
Informačné a komunikačné technológie - 3
Kinestetika a rehabilitačné ošetrovateľstvo – 3
Edukácia v ošetrovateľstve - 3
Posunková reč1 – 4
Základy ekonomiky -3
Výchova k zdraviu - 3
Všeobecná charakteristika absolventa
Absolvent bakalárskeho štúdia je spôsobilý plniť požiadavky disciplíny, ktorá v sebe integruje
ošetrovateľské teórie s vedeckými poznatkami z iných odborov, potrebné pre poskytovanie
zdravotníckych služieb verejnosti v rámci primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie, ako
aj starostlivosti v chorobe, rehabilitácii a následnej starostlivosti. Absolventi sú schopní
poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť jednotlivcom, rodine, skupine či komunite v zdraví
alebo chorobe a prispievať k zdraviu, uzdraveniu alebo pokojnému a dôstojnému umieraniu
a smrti. Profesionálna príprava je založená na výsledkoch vedy a výskumu. Je schopný
sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach ošetrovateľstva. Má dobré
praktické skúsenosti z terénnych a laboratórnych cvičení, ktoré môže vhodne využiť v praxi.
Teoretické poznatky
- teoreticky ovláda a prakticky využíva odbornú ošetrovateľskú terminológiu,
- získa a pochopí podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie vzťahujúce sa k ošetrovateľstvu,
- teoreticky ovláda a v praxi pracuje metódou ošetrovateľského procesu,
- vie integrovať poznatky z teórií a modelov v ošetrovateľstve a uplatniť ich
v ošetrovateľskej praxi,
- získa vedomosti z oblasti komunikácie, manažmentu, sociálnych a behaviorálnych
disciplín, ktoré uplatní pri styku s pacientom/klientom.
Praktické zručnosti
- vykonávať ošetrovateľské činnosti v rámci primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej
starostlivosti,
- aplikovať ošetrovateľské modely v praxi,
- pracovať s ošetrovateľskou dokumentáciou,
- tvoriť a formulovať štandardy ošetrovateľskej starostlivosti,
- monitorovať ošetrovateľské problémy a zabezpečovať individualizovanú ošetrovateľskú
starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu v spolupráci s klientom,
- komunikovať v rámci zdravotníckeho tímu v spolupráci s klientom (jednotlivec, skupina,
komunita),
- zavádzať nové technológie a postupy do klinickej praxe v rámci ošetrovateľstva,
- analyzovať problémy a robiť rozhodnutia v spolupráci s klientom, s cieľom optimalizovať
klientov zdravotný stav,
- poskytnúť kvalifikovanú prvú pomoc pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život, pri
hromadných postihnutiach a pri zasiahnutí zbraňami hromadného ničenia,
- využívať počítačové a informačné technológie.
Doplňujúce poznatky a zručnosti
- spolupracovať a koordinovať prácu v tíme,
- organizovať si vlastné učenie a pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji,
- udržiavať kontakt s vývojom vo svojom odbore,
- podieľať sa na etickom rozhodovaní a uplatňovať etické princípy v ošetrovateľskej praxi,
- využívať poznatky z psychológie a pedagogiky pri edukácii klientov a pri zaškoľovaní
nových členov ošetrovateľského tímu.
Uplatnenie
Absolventi štúdia sa uplatnia ako sestry bakalárky s príslušnou autonómiou v rozsahu
komplexnosti riešenia ošetrovateľskej situácie v klinických a preventívnych odboroch
zdravotníckej starostlivosti v ambulantnej, sekundárnej a terciárnej oblasti vrátane edukačnej
činnosti v štátnej a neštátnej sfére.
Podiel uplatnenia absolventov v príslušných oblastiach praxe a porovnaním s navrhnutým profilom absolventa
Absolventi v danom študijnom programe sa v praxi uplatnili na 100 %
KSP-B2
Štruktúra študijného programu
Študijný plán – príloha č. 2
Informačné listy predmetov – v prílohe
KSP-B3
Relevantnosť štandardnej dĺžky štúdia
Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: 3 (6 semestrov)
KSP-B4
Zdôvodnenie spojenia 1. a 2. stupňa VŠ (ak je deklarovaná táto možnosť)
Netýka sa tohto študijného programu
KSP-B5
Zahrnutie záverečnej práce v primeranom rozsahu a náročnosti
Stanovenie obsahu, rozsahu a náročnosti záverečnej práce:
Bakalárska práca predstavuje záverečnú prácu 1. stupňa vysokoškolského štúdia. Študent ju
vypracúva na zvolenú tému pod vedením školiteľa, téma sa zameriava na parciálnu oblasť
študijného odboru. Cieľom záverečnej práce je problematika udržania a zlepšenia kvality
ošetrovateľskej starostlivosti v zdraví a v chorobe, v jednotlivých vekových obdobiach
v ambulantnej a ústavnej starostlivosti. Rozsah záverečnej práce je 25-35 strán.
Kreditové vyjadrenie: 10 kreditov
Definovanie podmienok prijatia záverečnej práce:
Práca musí z obsahovej, jazykovej a formálnej stránky zodpovedať požiadavkám kladeným
fakultou na záverečné práce bakalárskeho študijného programu, ktoré sú definované
v Študijnom poriadku UKF v Nitre.
KSP-B6
„Inžinierstvo“: posúdenie – kde prichádza do úvahy
Netýka sa tohto študijného programu
KSP-B7
Umenie, posúdenie, kde prichádza do úvahy
Netýka sa tohto študijného programu
KSP-B8
Vhodnosť požiadaviek na uchádzačov a spôsobu ich výberu na zabezpečenie toho, aby
sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi
Podmienky prijatia uchádzača na štúdium:
- ukončené stredoškolské vzdelanie (maturita, príp. iná, maturitnej skúške zodpovedajúca
skúška),
- bakalársky študijný program externá forma štúdia s dĺžkou trvania tri roky len so súhlasom
ministerstva zdravotníctva pre sestry s ukončeným úplným stredným odborným vzdelaním
v študijnom odbore zdravotná sestra, detská sestra, ženská sestra, zubná setra, všeobecná
sestra a odborná zdravotnícka prax,
- úspešné absolvovanie prijímacích skúšok, ak sa prijímacie skúšky v danom akademickom
roku uskutočnia.
Forma prijímacieho konania:
Prijímacie skúšky sa uskutočňujú podľa Zásad prijímacieho konania a v termíne stanovenom
harmonogramom štúdia na UKF v Nitre. Požiadavky na prijímacích skúškach
zodpovedajú rozsahu a obsahu poznatkov, vedomostí a zručností úplného stredoškolského
vzdelania.
Forma: splnenie podmienok prijímacieho konania v predpísaných oblastiach
Podmienky prijímacieho konania
Ošetrovateľstvo : celkový prospech na SŠ za 2. a 3. ročník ( 30 % ), maturita - interná časť
(30 %) (Cj, Bio), celkový prospech z predmetov profilácie SŠ za 2. a 3. ročník (30 % ) (Sj,
Cj), iné aktivity (10 %) spolu – 100 %.
Iné aktivity: SOČ so zameraním na zdravotníctvo, psychológia, pedagogika a sociológia,
biológia, chémia, účasť (minimálne krajské kolo) 5 bodov.
- účasť v súťažiach so zdravotníckym zameraním (minimálne krajské kolo) 5 bodov.
- aktivity spojené so vzdelávaním verejnosti v prvej pomoci, vo výchove k zdraviu (napr.
vedenie krúžkov PP na nižších typoch škôl) 5 bodov.
Počet študentov alebo predpokladaný počet prijímaných študentov
Predpokladaný počet prijatých študentov každoročne je : 40
KSP-B9
Dostatočnosť požiadaviek na úspešné absolvovanie štúdia z hľadiska kvality
vzdelávacieho procesu, spôsoby zabezpečenia úrovne kvality vzdelávacieho procesu
vrátane spôsobu hodnotenia štátnych skúšok a zvlášť záverečnej práce
Na riadne ukončenie štúdia je potrebné absolvovanie všetkých povinných predmetov
a získanie minimálne 180 kreditov v požadovanej štruktúre učebného programu, obhájenie
záverečnej práce, a úspešné vykonanie záverečnej skúšky z nasledovných predmetov:
Ošetrovateľstvo
Praktická skúška z ošetrovateľstva
Ďalšie podrobnosti súvisiace so štúdiom a jeho ukončením vymedzuje Študijný poriadok
UKF v Nitre.
Informácie o štátnych skúškach a ich konaní sú súčasťou Správ o výchovno-vzdelávacej
činnosti, ktoré sú každoročne prejednávané na zasadnutiach Vedeckej rady fakulty.
Všeobecne je úroveň vzdelávacieho procesu monitorovaná na zasadnutiach kolégií dekanov
a rektora, vo vedeckých radách fakúlt i UKF, akademických senátoch fakúlt a akademickom
senáte univerzity a Správnej rade, kde sa každoročne predkladajú správy – ročné hodnotenia
vzdelávacieho procesu, ako aj komplexné výročné správy UKF.
Vnútorné mechanizmy monitorovania kvality v oblasti vzdelávania sa uskutočňujú
prostredníctvom kontrol realizovaných riadiacimi pracovníkmi (vedúcimi katedier,
prodekanmi a prorektorom pre vzdelávanie). Pedagógovia sú hodnotení podľa výkonov
v oblasti vzdelávania a na základe študentských dotazníkov. Ich prostredníctvom majú
študenti právo dvakrát ročne sa vyjadriť ku kvalite vyučovacieho procesu jednotlivých
pedagógov.
má VŠ vlast. syst. zab.
kvality?
áno
KSP-B10
Úroveň všetkých absolventov (od najlepšieho po najslabšieho) vzhľadom na štandardné
požiadavky kvality vzdelávacieho procesu v príslušnom odbore, súlad úrovne vedomostí,
schopností a zručností absolventov s profilom absolventa a ich predpokladaným
spôsobom uplatnenia, uplatnenie absolventov v súlade s predpokladmi
Charakteristika vedomostnej úrovne študenta
Úroveň je v súlade s cieľmi študijného programu a s korpusom vedomostí študijného odboru.
Jej kvantitatívne zhodnotenie získame porovnaním prijatých uchádzačov a absolventov.
Stupeň náročnosti úloh, ktoré dokáže absolvent samostatne riešiť
Absolvent dokáže riešiť samostatne náročné úlohy potrebné na samostatné poskytovanie
individuálnej ošetrovateľskej starostlivosti – preventívnej, podpornej, liečebnej, rehabilitačnej
či pomocnej – jednotlivcom, rodinám a skupinám metódou ošetrovateľského procesu,
udržiava a podporuje optimálny zdravotný stav jednotlivcov, rodín, skupín a komunít
v rôznych situáciách vyžadujúcich ošetrovateľskú starostlivosť, získava aktívnu účasť
jednotlivcov, rodín, skupín a komunít v procese udržiavania a podpory zdravia, liečby
a starostlivosti, sleduje potrebu ošetrovateľskej starostlivosti, vrátane edukácie u jednotlivcov,
rodín, skupín a vo vzájomnej spolupráci zabezpečuje jej maximálnu kvalitu v súlade
s etickými princípmi, právami pacientov s dôrazom na maximálnu kvalitu a výkonnosť. Je
schopná kriticky myslieť a pracovať s výsledkami hodnoverných výskumov.
Kontakty s absolventmi
Fakulta k získaniu informácií o úspešnosti uplatnenia jej absolventov využíva viaceré formy
kontaktov s nimi, napr. zabezpečovaním ďalších foriem vzdelávania, organizovaním kurzov a
školení, napr. aj v rámci projektov s podporou ESF.
V roku 2008 bol založený Klub absolventov UKF, ktorého cieľom je aj udržiavanie
vzájomných kontaktov absolventov s Univerzitou.
zbiera VŠ
údaje
podiel abs. podiel abs. zam.
podiel abs.
podiel abs.
o uplat.
pokr. v štúdiu v súkr. firmách zamest.v odbore nezamestnaných
abolvento
v?
áno
30
0
70
0
Ak je povinnou súčasťou, najmä študijného programu zdravotníckeho zamerania, odborná
prax na špecializovaných výučbových zariadeniach podľa § 35 zákona, priložia sa zmluvy
alebo zmluvy o budúcich zmluvách s týmito zariadeniami a vzory záznamníkov klinickej
praxe podľa § 67 ods. 7 zákona;
Download

Bakalársky študijný program Ošetrovateľstvo KSP-A1