Hodnotenie ekosystémových služieb
a environmentálne účtovníctvo
Branislav Olah
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Prečo?
a
Ako?
Európska
environmentálna
agentúra
(EEA)
je
špecializovanou agentúrou Európskej únie so sídlom v
Kodani. Jej úlohou je poskytovať dôkladné a nezávislé
informácie o životnom prostredí. Predstavuje hlavný zdroj
informácií pre subjekty zapojené do prípravy, prijímania,
realizácie a hodnotenia environmentálnej politiky ako aj pre
verejnosť. V súčasnosti má EEA 32 členských a 6
spolupracujúcich krajín.
Mandátom EEA je:
Pomáhať Spoločenstvu a členským krajinám prijímať informované rozhodnutia pre
zlepšovanie životného prostredia, začleňovanie environmentálnych kritérií do
hospodárskych politík smerom k trvalej udržateľnosti.
Koordinovať Európsku environmentálnu informačnú a monitorovaciu sieť (EIONET)
Príroda
Význam
Hodnota
Cena
Príroda – ekosystémy – ekosystémové služby
Sú ekosystémové služby zadarmo?
Alebo majú svoju cenu?
Súčasný stav a zmeny ekosystémov
Zmeny ekosystémov 1990-2006
Agroekosystémy
Mokrade
Trávne ekosystémy
Vodné plochy
Vresoviská a kroviny
Pobrežné ekosystémy
Lesy
Umelé povrchy
Zdroj: Corine Land Cover 1990-2000-2006
Priaznivý stav biotopov (Natura 2000)
Zdroj: Natura 2000
Ekosystémové služby v Európskej únii
Ekosystémy
Služby
Agroekosystémy
Lesy
Trávne
ekosystémy
Vresoviská
a kroviny
Mokrade
Vodné
plochy
Poskytujúce
Regulujúce
Stav od 1990 po súčasnosť
degradované
zmiešané
zlepšené
neznáme
Porovnanie trendu 1950-1990 a 1990pozitívna zmena
Kultúrne
negatívna zmena
bez zmeny
Zdroj: projekt RUBICODE 2006-2009
Platby za ekosystémové služby: 3 rôzne typy
HDP, spotreba,
obchod...
2 – Neocenené ES: verejné služby,
obchodovateľné, prenosné práva
Ocenenie
ekonomických
služieb, platby za
služby
1 – ES ako súčasť
obchodných komodít a
zdrojov
tovary, trhové ceny
Platby za
obnovu
ekosystémového
potenciálu
3 – Priaznivý stav ekosystémov: zdravotný stav, schopnosť
zabezpečovať služby, život podporujúce funkcie, Verejné blaho:
nekonkurenčné, nie exkluzívne využívanie, neprenosné práva, zdanenie
a prenájom možné
Ekosystémový kapitál: systémy a služby, úžitky a náklady
Náklady na ochranu
životného prostredia a
manažmnet zdrojov
Nezaplaten
é
Biofyzikálna štruktúra
ekosystémov a
procesy
(krajina, biodiverzita,
primárna produkcia)
Degradácia
Neudržateľné využívanie
ES
Náklady na obnovu a
udžanie stavu platené
z hospodárstva
Ekosystémové
funkcie
[tok živín,
regulácia odtoku,
biotopy,
biomasa...]
Fyzikálne toky
Ekosystémové
služby
[poskytujúce,
regulujúce, sociálno
kultúrne]
Neocenené
osobné a verejné
úžitky
Socioekonomické
úžitky
(osobné a verejné)
Peňažné úžitky
Peňažné náklady
Weber, J.-L., 2010,
adapted from Haines-Young, R. & Potschin, M.
(väčšinou verejné)
Udržateľné
makroekonomické
úžitky (odvetvové
príjmy)
Primárne úžitky,
externality a renty
(väčšinou osobné)
Ako?
Jedine komunikáciou v rovnakom jazyku ako
národné účty získajú environmentálne a
sociálne záujmy rovnakú pozíciu
Zdroje (kapitál) určujúce našu produkciu tovarov a služieb
• Výrobný kapitál
• Finančný kapitál
• Sociálny kapitál
• Ľudský kapitál
• Prírodný kapitál
Source: Forum for the Future
Začlenenie zmien ekosystémového kapitálu do národných účtov
Hrubý národný
produkt
–
–
Hrubý národný
produkt
Spotreba fixného
kapitálu
=
Čistý národný
produkt
Spotreba fixného
kapitálu
–
Spotreba neobnoviteľných
zdrojov
–
Zmena ekosystémového
kapitálu
=
“Skutočný” čistý
národný produkt
Spotreba ekosystémového kapitálu
Spotreba ekologického kapitálu je peňažné ocenenie opotrebovania (amortizácie)
ekosystémov ako dôsledok ich fyzickej degradácie (spotreba fixného kapitálu,
odpisy)
Spotreba ekologického kapitálu meria spolu čerpanie verejných aj súkromných
zdrojov aj degradáciu verejných úžitkov.
Pri výpočte zisku musí byť preto opotrebovanie kapitálu vyčíslené a odčítané.
Malo by to byť najvyšším záujmom nielen vlastníkov ale aj fiškálnych autorít.
Spotreba ekologického kapitálu sú nesplatené náklady.
Nesplatené náklady predstavujú dlh.
Spotreba ekologického kapitálu predstavuje meranie ekologického dlhu
pre budúce generácie, a preto by mala byť primerane započítaná.
Ekosystémové účtovníctvo
Praktická realizácia je navrhnutá v dvoch krokoch:
1. Kvantifikácia fyzických zmien (degradácia alebo zlepšenie) ekosystémov
2. Priradenie peňažnej hodnoty týmto zmenám
Habitats Directive (Smernica o biotopoch) – “priaznivý stav biotopov” a jeho
znovuobnovenie
Environmental Liability Directive (Smernica o environmentálnej zodpovednosti pri
prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd)– posun v princípe “znečisťovateľ
platí” od tlaku na vplyv na ekosystém. Náklady na nápravu škody (merateľná
nepriaznivá zmena prírodného zdroja alebo merateľné zhoršenie funkcií prírodného
zdroja).
Water Framework Directive (Rámcová smernica o vode) - “dobrá ekologická kvalita
povodí” a náklady na jej plnú obnovu.
Manuál OSN pre environmentálne-ekonomické účtovníctvo: SEEA2003
Rozšírenie SNA1993 (teraz 2008)
Revízia  SEEA2012/13
Vplyvy na schopnosťekosystémov
Prírodné
zdroje zabezpečovať služby a úžitky
Ekosystémy
Natural
resources
Ecosystems
Economic
Ekonomické
assets
položky(SNA)
(SNA)
Opening
Počiatočná
zásoba
stocks
SNA
SNA
transactions
transakcie a 
and other
ostatné
toky
flows
Changes in
Zmena
stocks
zásoby
Non-economic
Neekonomické
assets
položky
Zväzok 1
Opening
stocks
Počiatočná
Zväzok 2
Počiatočný
Opening
stav
zásoba
State
SNA
satelitné účty
Ekosystémový
prístup
pre environmentEconomic
Ekonomické k účtovníctvu
aktivity,
Changes
activities,
Changes
Zmena
Zmena
prírodné Ecosystem
expenditure,
taxes,

stocks
and

inzásoby
stocks
natural
instavu
state
hybrid
accounts,
procesy
quality, valuation options…
physical flows,
processes,
sub-soil, energy, water land, etc.
economic assets depletion
Konečná
Closing
stocks
zásoba
Konečná
Closing
zásoba
stocks
Closing
Konečný
stav
state
Opísané v in
SNA
Described
SNA
Negatívna odozva degradácie ekosystémov
RM HASSAN - UN The System of Environmental and Economic Accounting (UN 2003) na produkciu a blaho
RANESA Workshop June 12-16, 2005 Maputo
2 základné otázky fyzických ekosystémových účtov
Zníženie zásoby
napr. odlesnenie
Kompenzuje
nárast
stratu?
Zásoba
v čase 1
Prenesená zásoba
Nárast zásoby
napr. zalesnenie
Zdroj: EEA report 11/2006
Zásoba
v čase 2
Zostala kvalita
zásoby
zachovaná?
Krajinné účty: Krajinnoekologický potenciál
Corine LC krajinná pokrývka
(zo satelitných snímok)
Zelený krajiný index
(odvodený z CLC)

Prírodná hodnota (Naturilis,
odvodená z Natura2000
lokalít)
a
Krajinnoekologický potenciál
(LEP) 2000, v 1km² grid sieti
LEP 2000 v rámci NUTS 2/3
Fragmentácia (Effective
Mesh Size (MEFF) odvodená
z TeleAtlasu a CLC)
Krajinnoekologický potenciál a jeho zmena
degradácia
zlepšenie
2000
1990-2000
Celkový ekosystémový potenciál (terestrických
ekosystémov) vypočítaný na báze indexov
Prístup v “kocke”
Virtual land,
water, and
carbon use
(domestic and
in imports)
Water
functions &
ecosystem
services
Carbon/
biomass
functions &
ecosystem
services
Biodiversity
related
ecosystem
services
Human
morbidity/
environment
& food
security
Dependency
from
regulating
ecosystem
services
Water bodies
resource &
abstraction
Carbon/
biomass
resource and
extraction/
harvesting
Natural and
semi-natural
habitats &
species
distribution
Distribution
of critical
areas for
health
Water, C,
energy, NPK,
subsidies
Water
quantity &
quality
Carbon/
Biomass,
productivity
Biodiversity
factors
Ecosystem
health factors
Net external
balances by
socioecosystems
Krajinný
Index
Vodný Index
Zdravotný
Index
Index
Závislosti
Sectors
LCA: impacts
of chemical,,
on human
and wildlife
health
Sectors
Fishing,
hunting,
harvesting of
wild species
(non
cultivated)
Services
Water
resource,
supply & use
Carbon/
biomass
resource,
supply & use
Land Use
(surfaces
&
commodities)
Land
functions &
ecosystem
services
Spatial Units
Agriculture &
fishery
subsidies
Land cover
stocks &
change
Spatial Units
Health
protection
Landscape
patterns
Spatial Units
Biodiversity
protection
Základné fyzikálne rovnováhy
Carbon/
biomass
Protection &
management
Zdravotné
účty
Water
protection &
management
Land
protection &
management
Indexy
Nákladové
účty
Priority pre rýchlu implementáciu ekosystémových
účtov
Bio-uhlíkový
Index
Index
Biodiverzity
Ekosystémové účty nás informujú o tom, čo sa deje s
ekosystémami z hľadiska kvantity. Môžu nám však poskytnúť
informácie o ich zdravotnom stave, odolnosti a schopnosti
adaptácie na vplyvy klimatických zmien.
Záver: biodiverzita a financie, zopár otázok…
• “Nakoľko Národné účty su založené na finančných transakciách,
nezapočítavajú nič pre Prírodu, ktorej nedlhujeme z hľadiska platieb
nič, ale ktorej dlhujeme z hľadiska zachovania života všetko.”
(Bertrand de Jouvenel, 1968)
• Prírode skutočne nedlhujeme vo finančnom zmysle nič, ale
degradáciou ekosystémov a znižovaním biodiverzity vytvárame dlhy
pre budúce generácie.
• Neprirátavajú sa tieto ekologické dlhy ku bežným dlhom (súkromným
aj verejným)? Dlhom, ktoré raz budú musieť byť splatené?
• Nemal by preto medzinárodný a národný finančný a peňažný systém
zaúčtovávať ekologické dlhy ku bežným dlhom?
• Môžu ekosystémové kapitálové účty pomôcť tejto snahe?
Ďakujem za pozornosť
Branislav Olah
Európska environmentálna agentúra (EEA)
eea.europa.eu
Download

Hodnotenie ekosystémových služieb a environmentálne účtovníctvo