PERITONEÁLNA
DIALÝZA
PhDr. Krkošková A.
História PD
 Prvé začiatky siahajú do starého Egypta,
kedy zamestnanci pohrebného ústavu
spozorovali peritoneum a peritoneálnu
dutinu pri balzamovaní vplyvných ľudí kvôli
večnosti.
 Peritoneálna dutina bola popísaná 3000
rokov pred naším letopočtom na ebenový
papyrus ako dutina, v ktorej sú vnútorné
orgány nejakým spôsobom zavesené.
 Grécky lekár Galen a iní učenci starého
Grécka skúmali otvorené brucho u
poranených gladiátorov. Čoskoro opísali
anatómiu peritonea.
 Prvé vedecké opisy bunkového zloženia
peritonea popísali v roku 1862 Frederik
Daniel von Rechlighause.
Prvé liečebné začiatky PD na
človeku
 Medzi prvé zmienky oznámil anglický
chirurg Christopher Warrich v roku 1740.
Liečil 50-ročnú ženu s ascitom. Do brucha
ženy vpravil roztok cez zavedenú koženú
hadičku. Roztok pozostával z 50% vody
Bistrol a 50% červeného vína. Voda Bistrol
a červené víno sa kedysi používali ako
vyplachovadlo, ktoré malo antibakteriálny
účinok. Pacientka reagovala na liečbu
agresívne a z toho dôvodu sa liečba po 3
výkonoch ukončila.
 Prvá liečba PD u uremického pacienta
bola vykonaná oveľa neskôr. Vykonal ju
nemecký lekár Georg Ganter v roku 1923.
Hľadal dialyzačnú liečbu, pri ktorej sa
nemusí používať antikoagulačná látka a
hľadal aj látku, ktorá odstraňuje toxíny z
tela človeka. Pripravil sterilný fyziologický
roztok, ktorý obsahoval normálne zloženie
elektrolytov a do roztoku pridal aj cukor,
ktorý mal zabezpečiť odstraňovanie
tekutín.
 Prvá liečba takýmto spôsobom sa
uskutočnila u ženy, ktorá trpela akútnym
zlyhaním obličiek po pôrode.
 Tekutina bola žene napustená cez dutú
ihlu v objemoch 1 až 3 litre. Tekutina
pôsobila v brušnej dutine od 30 minút až
po 3 hodiny.
 V období 1924 – 1938 členovia
medicínskeho tímu v Anglicku a v
Nemecku robili pravidelne sa opakujúce
alebo prerušované liečby PD a dokázali,
že liečba môže nahradiť prirodzenú
funkciu obličiek.
 Liečba napriek všetkým opatreniam sa
stále používala obmedzene, lebo nebola
doriešená bezpečná metóda prístupu do
brušnej dutiny.
PD
 Princípom PD je výmena látok medzi
krvou a peritoneálnym dialyzačným
roztokom,
 výmena látok sa uskutočňuje transportom
cez peritoneum - „vnútrotelová“ dialýza
 Nepoužíva umelú membránu
 Vlastná pobrušnica – peritoneum
 Filter - peritoneum
PD
 Peritoneum sa skladá z troch vrstiev 


Na povrchu do brušnej dutiny je plochá
výstelka tvorená mezoteliálnymi bunkami
Pod ňou je vmedzerené tkanivo, interstícium,
ktoré oddeľuje mezoteliárnu vrstvu od steny
kapilár
Endotel a bazálna membrána predstavuje tretiu
vrstvu peritonea
PD vyžaduje:
 zavedenie peritoneálneho katétra do
brušnej dutiny
 napustenie dialyzačného roztoku
 pôsobenie dialyzačného roztoku 4 – 6
hodín
 vypustenie roztoku nasýteného toxickými
látkami
Katéter
 Stephen Rosenak a P. Sewon v roku 1920
objavili kovový katéter pre kontinuálne
výplachy brušnej dutiny, ktoré pomohli
prekonať problémy s prístupom. (časté
peritonitídy)
 Pokrok nastal v roku 1952, kedy Arthur
Grollman vyvinul nový typ katétra. Bol
plastický, flexibilný a na konci katétra boli
malé dierky, ktoré umožnili napúšťanie a
vypúšťanie roztoku.
 Katéter pre dlhodobé použitie sa začal
vyvíjať až v roku 1959, počas vojny v
Kórei, kedy skupina vedená Američanom
Paul Doolanom v nemocnici Naval v San
Francisku vyrobila katéter z polyetylénu.
 1962 Russel Palmer začal vyvíjať katéter
pre dlhodobé použitie, ktorý mohol byť
zavedený v brušnej dutine permanentne.
Palmerov katéter bol vyrobený zo silikónu
a nazval ho „Quinton“.
 1968 Američan Henry Teckhoff hľadal
spôsob upravenia Palmerovho katétra.
Pridal dakronové manžety.
Peritoneálny katéter
Zaisťuje prístup do peritoneálnej dutiny
Používa sa permanentný peritoneálny
katéter vyrobený najčastejšie so
silikonového kaučuku
Peritoneálne dialyzačné katétre
Typ katétra
Výhody
Nevýhody
Priamy Tenkhoff-ov katéter
Najjednoduchší katéter
na zavedenie.
Zaviesť sa dá rozličnými
technikami.
Relatívne vysoké riziko migrácie
katétra.
Ľahko znížené riziko
migrácie katétra.
Zaviesť sa dá rozličnými
spôsobmi.
Migrácia stočeného konca
môže spôsobiť bolesti brucha.
Zavedenie (inzercia) je
komplikovanejšie.
Incidencia infekcií miesta
výstupu katétra („exit
site“) môže byť
redukovaná.
Dá sa zaviesť len chirurgicky
alebo laparoskopicky. Nie je tak
bežne k dispozícii a môže ho
zavádzať len špecializovaný
personál.
Katéter prišitý na panvu
tak, že nemôže migrovať.
Hrot katétra sa dá
umiestniť do „ideálnej“
pozície.
Vyžaduje sa laparotómia.
Dlhšie kožné rezy ako pri iných
technikách, preto dlhší čas, kým
je ho možné použiť.
Laparotómia nutná aj na
odstránenie katétra.
100 mm časť obsahujúca 1 mm dierky po stranách
Priama podkožná časť medzi vstupom do peritonea a
výstupom na koži
Stočený Tenkhoff-ov katéter
Stočená 200 mm časť obsahujúca 1 mm dierky po
stranách
Priama podkožná časť medzi vstupom do peritonea a
výstupom na koži
Katéter typu labutieho krku („swan-necked“)
150° ohnutie v podkožnej časti medzi vstupom do
peritonea a výstupom na koži
„Oreopoulos-ov“ katéter alebo katéter typu
Toronto-Western
Rovnaký ako Tenkhoff-ov, ale so zvislými silikónovými
diskami na fixáciu v panve
KRKOŠKOVÁ, A., PhDr. - POLAŠČÍN, Ľ., MUDr.: Dislokácie peritoneálnych katétrov.
13.
„Self-locating catheter“ Di Paolo
 Katéter má na konci malé závažie, ktoré
bráni vycestovaniu katétra z malej panvy.
 Zatiaľ nie je u nás registrovaný.
KRKOŠKOVÁ, A., PhDr. - POLAŠČÍN, Ľ., MUDr.: Dislokácie peritoneálnych katétrov.
14.
Presternálny PDK
KRKOŠKOVÁ, A., PhDr. - POLAŠČÍN, Ľ., MUDr.: Dislokácie peritoneálnych katétrov.
15.
„Krátky“ katéter Vicenza
KRKOŠKOVÁ, A., PhDr. - POLAŠČÍN, Ľ., MUDr.: Dislokácie peritoneálnych katétrov.
16.
INDIKÁCIE A KONTRAINDIKÁCIE
PD
 A. INDIKÁCIE
 1. Ťažkosti s cievnym prístupom
 2. Znížená funkcia ľavej komory
 3. Zle tolerovaná hemodialýza
 4. Prítomnosť náhrady srdcovej chlopne
 5. Vek
 6. Veľká vzdialenosť do HD centra
 7. Silná potreba autonómie pacienta
INDIKÁCIE A KONTRAINDIKÁCIE
PD
 8. Kardiovaskulárne ochorenia
 9. Mnohopočetný myelóm
 10. Labilný diabetes mellitus
 11. Chronické infekcie – hepatitída
 12. Výsledky transplantácie
 13. Hyperkaliémia
 14. Komplikácie pri HD (hypotenzia,
poruchy rytmu..)
 B. RELATÍVNE KONTRAINDIKÁCIE
 1. Malnutrícia
INDIKÁCIE A KONTRAINDIKÁCIE
PD
 2. Početné abdominálne adhézie
 3. Stómie
 4. Výrazná proteinúria
 5. Chronická obštrukčná choroba pľúc
 6. Ascites
 7. Amputácia hornej končatiny
 8. Pacient s veľkým telesným povrchom
bez súčasnej reziduálnej diurézy (obezita)
 9. Imunosupresívna a kortikoidná terapia
INDIKÁCIE A KONTRAINDIKÁCIE
PD
 C. KONTRAINDIKÁCIE
 1. sklerotizujúca peritonitída
 2. závažné zápalové ochorenia čreva
 3. prítomnosť abdominálneho abscesu
 4. tretí semester gravidity
 5. závažné psychiatrické ochorenia
 6.
ťažká demencia
 7. anatomické abnormality bez možnosti
chirurgickej korekcie
 8. zavážná mentálna retardácia
Druhy liečby




C ontinuálna
A mbulantná
P eritoneálna
D ialýza

A utomatizovaná
P eritoneálna
D ialýza

K ombinovaná


CAPD
 Je dialyzačná liečba v DOMÁCOM
PROSTREDÍ
 Pacient je zodpovedný za KAŽDODENNÉ
vykonávanie výmien
 S liečbou CAPD začíname v nemocnici
 Edukácia pacienta – krok za krokom sa
učí správnej technike výmeny, ošetrovania
katétra
CAPD
 Odstraňuje z tela škodlivé látky a
prebytočnú vodu
 Časť tela, ktorá sa využíva je pobrušnica –
peritoneum
 Pobrušnica – tenká poddajná membrána,
ktorá obklopuje orgány vo vnútri brucha
 Dialyzát sa napúšťa a vypúšťa pomocou
katétra
CAPD
 Dialyzát – špeciálny roztok, dokáže cez
peritoneum nasať škodlivé látky a
prebytočnú vodu počas obdobia, keď je
napustený v dutine brušnej
 Dialyzačný roztok – výmena 4x denne
 Výmena – cez katéter sa vypustí
dialyzačný roztok a napustí sa čerstvý
APD
 Vykonáva sa v DOMÁCOM PROSTREDÍ
 Cycler – cyklovač, ktorým sa vypúšťa a
napúšťa dialyzačný roztok
 Prístroj zabezpečuje výmeny podľa vopred
určeného programu
 Dialýza sa vykonáva v noci
 Trvanie 8 – 10 hodín denne, podľa stavu
pacienta aj dlhšie
Prednosti APD pred CAPD
 Vyššie odstraňovanie odpadových látok –
väčšie množstvo dialyzačných roztokov
 Vyššia ultrafiltrácia – kratšia doba
pôsobenia roztoku
 Nižší výskyt peritonitíd – zníženie počtu
napojenia a odpojenia
 Menšia časová záťaž – v noci
Nevýhody APD pred CAPD
 Vyššie náklady – vyššia spotreba roztokov
 Nutnosť používania prístroja
POROVNANIE HD A PD
PD
LOKALIZÁCIA
MEMBRÁNA
PRÍSTUP
HD
intrakorporálna extrakorporálna
biologická
Katéter
zavedený do
brušnej dutiny
syntetická
A – V fistula,
CVK
POROVNANIE HD A PD
PD
ODSTRAŇOVA Vo vnútri tela,
NIE
cez vlastnú
ODPADOVÝCH membránu,
LÁTOK
nepretržite
HEPARINIZÁCI
A
NÁVŠTEVA
Raz za 4 – 5
DIALYZAČNÉH týždňov
O STREDISKA
HD
Mimo tela,
pomocou
prístroja a
umelej
membrány, 23x týždenne
nutná
2 – 3 x do
týždňa
POROVNANIE HD A PD
UDRŽANIE
FYZICKÝCH
AKTIVÍT
DOVOLENKY
DIÉTA
PD
HD
možné
možné
Možné, bez
väzby na
dialyzačné
stredisko
voľná
Viazané na
dialyzačné
stredisko
Čiastočne
limitovaná
POROVNANIE HD A PD
PD
HD
PITNÝ REŽIM
voľnejší
Čiastočne
limitovaný
KRVNÉ
STRATY
žiadne
Nízke pri každej
HD
ZAMESTNANIE Voľnejší režim
, ŠTÚDIUM
Čiastočne
limitovaný, pre
nutnosť HD na
stredisku
POROVNANIE HD A PD
PD
PROSTREDIE
SCHOPNOSŤ
VYKONÁVAŤ
DIALÝZ U
doma
pacient
doma
HD
nemocnica
Úzko špecializovaní zaškolení
personál
VÝHODY PD





Nevyžaduje cievny prístup – „našitie fistuly“
Pacient nie je závislý na dialyzačnom prístroji v
HD stredisku
Liečbu možno uskutočňovať doma, alebo v
zamestnaní
Umožňuje voľnejší diétny a pitný režim
Nedochádza k stratám krvi v priebehu liečby
VÝHODY PD
 V prípade liečby cyclerom, tento
očisťovací proces sa uskutočňuje počas
spánku doma – väčšia voľnosť pacienta
počas dňa
 Umožňuje udržať bežné aktivity, vrátane
dovolenkových pobytov
 Pacient je obehovo stabilnejší
 Veľký počet pacientov znáša PD lepšie
než HD
VÝHODY PD
 Zachováva zvyškovú funkciu vlastných
obličiek dlhšie a tým možnosť voľnejšieho
pitného režimu
 Kontinuálna metóda (ultrafiltrácia,
odstraňovanie solutov)
 Lepšie ovplyvniteľný TK
 Menej akútnych komplikácií (prevodnenie,
hyperkaliémia, hypotenzia, hypertenzia)
VÝHODY PD
 Lepšie liečiteľná anémia, menšia spotreba
erytropoetínu
 Nepodáva sa heparín
Nevýhody PD




Efekt tejto liečebnej metódy ovplyvňujú faktory:
1. sociálne – vhodné domáce podmienky na jej
vykonávanie, vrátane podpory rodiny
2. fyzické – schopnosti pacienta, buď
samostatné zvládnutie liečby, alebo závislosť od
druhej osoby
3. mentálne – pacient musí pochopiť princíp
liečby a prípadné následky nedodržania
postupu liečby
Nevýhody PD





PD vyžaduje prístup do brušnej dutiny,
chirurgickým zavedením katétra
Riziko zavedenia infekcie do brušnej dutiny –
peritonitída, pri nedodržaní hygienických zásad
Riziko ďalších komplikácií napr. kýla, únik
dialyzátu
Možnosť postupnej straty funkcie peritoneálnej
membrány, hlavne po peritonitíde
Väčšia strata bielkovín do dialyzačného roztoku
– kompenzácia diétou
NEVÝHODY PD







Poškodenie peritonea
Záťaž pacienta (vyhorenie)
Záťaž glukózou
Trvalá mierna hyperhydratácia
Katéter zavedený do peritoneálnej dutiny
(estetické hľadisko, obmedzenie v športových
aktivitách, napr. plávanie)
Bolesti v krížoch
Trvalá mierná hyperhydratácia, väčšie riziko pri
kardiovaskulárnych ochoreniach po strate diurézy
PRINCÍP PD
 DIFÚZIA – prechod látky z miesta, kde je
jej koncentrácia vysoká na miesto, kde je
jej koncentrácia nízka cez
semipermeabilnú membránu do veľkosti
jej pórov
 OSMÓZA – prechod látky z miesta, kde je
jej koncentrácia nízka na miesto kde je jej
koncentrácia vysoká cez semipermeabilnú
membránu
PRINCÍP PD
 KONVEKCIA – je vyvolaná osmotickými
alebo hydrostatickými silami. Týmto
mechanizmom sa odstraňuje hlavne voda
(ultrafiltrácia)
 Individuálnu priepustnosť peritonea
stanovujeme podľa tzv. Peritoneálneho
dialyzačného testu (PET)
ZÁSADY - MIESTNOSŤ URČENÁ
K VÝMENÁM
 Čistá, suchá, dobre osvetlená, bez prachu
a prievanu – počas výmeny okná a dvere
zatvorené, ventilátor vypnutý
 Základné vybavenie miestnosti:
- stolička, pracovný stôl z ľahko
umyvateľného materiálu, hodiny, stojan,
kôš na odpadky, miesto na odloženie
pomôcok potrebných na výmenu, odmerný
valec alebo váhu, horské slnko
ZÁSADY - MIESTNOSŤ URČENÁ
K VÝMENÁM
 Členovia rodiny musia byť poučení, aby
nevstupovali do miestnosti počas výmeny
 Domáce zvieratá do tejto miestnosti
vstupovať nesmú
ZÁSADY – UMÝVANIE RÚK
 Zatvoríme všetky okná a dvere
 Vyzlečieme si vlnené oblečenie, kravatu,
ktoré by nám mohli pri umývaní zavadzať
 Dáme z rúk dole prstene, retiazky, hodinky
 Nasadíme si tvárovú masku
 Ruky umyjeme dezinfekčným mydlom a
tečúcou vodou v trvaní najmenej 1 minúty
 Ruky osušíme čistým, suchým uterákom
ZÁSADY – USKLADNENIE,
OHRIEVNIE A KONTROLA
VAKOV
 USKLADNENIE – suchá miestnosť,
izbová teplota
 OHRIEVANIE –
Ohriaty na teplotu ľudského tela, na ohrev
používať suché teplo napr. elektickú
podušku, termofor, radiátor, vak sa
ohrieva vždy v ochrannom obale
ZÁSADY – USKLADNENIE,
OHRIEVNIE A KONTROLA
VAKOV
 KONTROLA VAKOV –
teplota roztoku vo
vaku, čírosť roztoku, expirácia, celistvosť
celého systému
KOMPLIKÁCIE PD - neinfekčné
 I. Komplikácie súvisiace s peritoneálnym
katétrom
 A. presakovanie dialyzačného roztoku,
včasný a neskorý leak
 B. uzáver peritoneálneho katétra
(jednostranná a obojstranná porucha
vypúšťania, dislokácia katétra, zalomenie
katétra)
 C. uvoľnenie vonkajšej manžety katétra
 D. intraperitoneálna dekubitálna nekróza
KOMPLIKÁCIE PD - neinfekčné
 II. Komplikácie súvisiace so zvýšeným
intraperitoneálnym tlakom
 A. hernie
 B. bolesti chrbtice
 C. hydrotorax
 D. prolaps pánvových orgánov
KOMPLIKÁCIE PD - neinfekčné
 III. Poruchy vodného a minerálneho
hospodárstva
 A. Hyperhydratácia
 B. Dehydratácia
 C. Hypernatrémia
 D. Hyponatrémia
 E. Hypokaliémia
 F. Hyperkaliémia
 G. Acidóza
KOMPLIKÁCIE PD - neinfekčné
 IV. Metabolické komplikácie
 A. malnutrícia
 B. poruchy metabolizmu tukov
 C. hyperglykemia
 V. Hemoperitoneum
 VI. Bolesti brucha pri peritoneálnej dialýze
 VII. Orgánové komplikácie
 A. gastrointerstinálne komplikácie
 B. respiračné komplikácie
KOMPLIKÁCIE PD - neinfekčné
 VIII. Pneumoperitoneum
 IX. Porucha ultrafiltrácie
 X. Technické komplikácie
KOMPLIKÁCIE - infekčné



A. Peritonitída
B. Katétrové infekcie
Rozlišujú sa dve samostatné jednotky:
Tunelová infekcia
Infekcia vývodu
C. Iné infekčné komplikácie (bronchitída,
pneumónia)
PERITONITÍDA









Je nazávažnejšou komplikáciou PD
Opakované peritonitídy sú najčastejším
dôvodom preradenia pacienta na HD
RIZIKOVÉ FAKTORY:
Diabetes mellitus
Nosičstvo Staphylococcus aureus
Vek (deti, starí pacienti)
Imunosupresia
Kortikoidy
HIV
PERITONITÍDA
PATOGENÉZA:
 Intraluminálna – cez lúmen katétra
 Periluminálna – pozdĺž katétra
 Transmurálna – migráciou cez črevnú stenu
 Hematogénna – krvným prúdom z miesta
vzdialenej infekcie
 Transvaginálna – ascendentná cesta z vagíny
cez vajíčkovody /kandidová/
PERITONITÍDA
 Klinický obraz:
 Zakalený dialyzát
 Zvýšený počet leukocytov v dialyzáte
 Bolesti brucha
 Nauzea
 Vracanie
 Zvýšená až vysoká TT
 Hnačky
 Leukocytóza
PERITONITÍDA
 DIAGNÓZA:
 Pre diagnózu peritonitída a zahájenie
liečby ATB je potrebná prítomnosť troch
zo štyroch uvedených príznakov:
- zakalený dialyzát
- počet leukocytov v dialyzáte nad
100/ul
- pozitívny kultivačný nález
- celkové príznaky zápalu pobrušnice
PERITONITÍDA
 LIEČBA:
 Je individuálna, závisí od agens, ktorý
spôsobuje peritonitídu.
 Sú však rôzne schémy, podľa ktorých sa
zahajuje liečba po zistení peritonitídy. ATB
sa môžu podávať i.v., i.m., i.p.
 Najčastejšie ATB – Vankomycín,
Cefalotin, Gentamycin, Fortum, Ciprinol
atď.
PERITONITÍDA







Výmena peritoneálneho katétra v jednej dobe :
- relabujúce infekcie, pri preliečenej
peritonitíde
- tunelová infekcia
- infekcia kožného výstupu katétra (exit site)
Výmena katétra s 3týždenným odstupom:
- relabujúce infekcie s peritonitídou
- stafylokoková, pseudomonádová,
mykotická peritonitída
PERITONITÍDA









Indikácia k odstráneniu peritoneálneho katétra:
- perzistujúce peritonitídy (E. coli,
Pseudomonas aer.)
- relabujúce peritonitídy
- mykotická peritonitída
- únik dialyzátu popri katétri (chronická
tunelová infekcia)
- tunelová infekcia
- infekcie v okolí peritoneálneho katétra
- peritonitída špecifická
- polymikrobiálny nález v dialyzáte
PERITONITÍDA
 Príčiny relabujúcich peritonitíd:
- tunelová infekcia
 - nedostatočne liečená predchádzajúca
peritonitída
 - nedostatočná dávka ATB
 - biofilm na vnútornom povrchu
peritoneálneho katétra
 - vnútrobrušný absces

PERITONITÍDA
 KOMPLIKÁCIE:
- morfologické a funkčné zmeny
peritonea
 - metabolické zmeny (zvýšená
priepustnosť peritonea)
 - porucha funkcie katétra (uzáver)
 - septický stav, intraabdominálny absces
 - opakované peritonitídy
 - fibrózna premena peritonea

Infekcie v okolí peritoneálneho
katétra
 B. Katétrové infekcie
 Rozlišujú sa dve samostatné jednotky:
 Tunelová infekcia
 Infekcia vývodu
Infekcie v okolí peritoneálneho
katétra
 Klasifikácia infekcie podľa Twardovského:
Stav
Trvanie
Akút. Do 4
infekc týždňoch
ia
Sekréci
a
Hnisavá
krvacaj
úca
Granulá Farba
Opuch
cia
áno
Červená áno
> 13
mm
Chrusta
Bolesť
áno
áno
áno
áno
Chron Nad 4
ická
týždne
infekc
ia
Hnisavá áno
krvacaj
úca
Červená áno
> 13
mm
Infekc
ia
manž
ety
Áno
intermit
entne
V sine
áno
normáln Okolo
nie
a
manžety
nie
Celko týždne
m
dobrý
Áno
mierná
Áno
menšia
Fialová
červená
< 13
nie
nie
Odlup.
Infekcie v okolí peritoneálneho
katétra
Stav
Trvani
e
Sekrécia Granulá
cia
Farba
dobrý
nie
drobná
perfekt
ný
nie
nie
trauma dni
krvácani nie
e
Opuch
Chrusta
Bolesť
Fialová
Nie
purpurov
á
tmavšia
< 13 mm
Nie na
obväze
nie
Normáln
a fialová
Nie, malá nie
na
obväze
nie
normálna nie
áno
áno
Infekcie v podkožnom tuneli
 Ide o oblasť pozdĺž katétra, ktorá je
ohraničená dvoma manžetami.
 Infekcia sa prejavuje začervenaním,
opuchom, bolestivosťou, zápalovou
sekréciou, event. aj celkovými príznakmi
(horúčka, leukocytóza, zvýšené CRP)
 Liečba – celkové podávanie ATB.
Why start
on PD ?
Preservation
of vascular
access
Why start on PD: CVC Stenosis
Left Brachiocephalic v.
Left superior v. Cava
Quality of Life:
PD-catheter placement
Inserted by open surgery.
Local anaesthesia.
Coiled, Double-cuffed Tenckhoff.
No prophylactic antibiotics.
APD
Edukácia
PERITONEÁLNE DIALYZAČNÉ
ROZTOKY





Májú obdobné zloženie ako roztok pre HD
Obsahuje sodík, horčík, vápnik a chloridy.
K zaisteniu UF sa do roztoku pridávajú látky,
ktoré zvyšujú osmotickú účinnosť roztoku a tým
zaisťujú odstránenie vody z organizmu.
Roztoky s glukózou, ako osmoticky účinnou
látkou, sa používajú najdlhšie a najčastejšie.
Dodávajú sa v 1500ml, 2000ml, 2500ml a 3000
ml a pre APD 5000 ml, 3000 ml
Dialyzačný roztok s glukózou, s
laktátom a nízkym pH
 Roztok obsahuje:
 Glukózu, laktát a tieto ionty: Na (132-136
mmol/l), Mg (0,25 až 0,75 mmol/l), Ca
(1,75 mmol/l, event. 1,25 mmol/l), Cl (96
až 104 mmol/l)
Dialyzačný roztok s glukózou, s
laktátom a nízkym pH










Každý výrobca pridáva do roztoku iné množstvo
glukózy.
BAXTER:
Dianeal 1,36%
Dianeal 2,27%
Dianeal 3,86%
Extaneal – Icodextrín – je polymér glukózy
GAMBRO:
Gambrosol - Glukóza 1,5%
Gambrosol - Glukóza 2,5%
Gambrosol - Glukóza 4%
Dialyzačný roztok s glukózou, s
laktátom a nízkym pH




FRESENIUS MEDICAL CARE:
Stay –safe CAPD 2 – glukóza 1,5%
Stay –safe CAPD 4 – glukóza 2,3%
Stay –safe CAPD 3 – glukóza 4,25%

Sleep – safe APD 2 – glukóza 1,5%
Sleep – safe APD 4 – glukóza 2,3%

Sleep – safe APD 3 – glukóza 4,25%

Dialyzačný roztok s glukózou, s
neutrálnym pH

Obsahuje laktát

Stay–safe balance 2 – glukóza 1,5%

Stay–safe balance 4 – glukóza 2,3%

Stay–safe balance 3 – glukóza 4,25%

Obsahuje bikarbonát

Stay-safe bicavera 2 – glukóza 1,5%

Stay-safe bicavera 4 – glukóza 2,3%

Stay-safe bicavera 3 – glukóza 4,25%

Obsahuje kombináciu laktát a bikarbonát

Physioneal (Baxter)
EURÓPSKE DOPURUČENIA K
POUŽÍVANIU DIALYZAČNÝCH
ROZTOKOV (EBPG 2005)
 Pacienti majú byť liečení peritoneálnymi
roztokmi s nízkym obsahom látok
vzniknutých rozpadom glukózy
pufrovanými laktátom, bikarbonátom alebo
laktátom v kombinácií s bikarbonátom
 7,5% roztok icodextrínu je určený pre
pacientov s nedostatočnou UF, s
hyperhydratáciou alebo s vysokou
priepustnosťou peritonea
 Roztok s aminokyselinami sa používa pre
malnutričných pacientov
EURÓPSKE DOPURUČENIA K
POUŽÍVANIU DIALYZAČNÝCH
ROZTOKOV (EBPG 2005)
 Roztoky so zníženou koncentráciou Ca sú
určené pre pacientov s hyperkalcémiou
 Roztoky s nízkou koncentráciou horčíka
sú určené pre pacientov, ktorí majú nízke
hodnoty parathormónu v sére
ZÁVER
 + CAPD / prečo áno ?/
 Nie je potreba cievneho prístupu
 Stabilizovaný biochemický stav pacienta
 Zníženie diétnych a tekutinových
obmedzení
 Skoro normálne aktivity
 Zvýšená osobná sloboda
ZÁVER
 Lepšia kontrola hypertenzie
 Zvýšená hladina hematokritu
 Lepšie hojenie renálnej osteodystrofie
 Vhodná metóda pre rodinu a okolie
ZÁVER

- CAPD / prečo nie?/
 Peritonitídy
 Infekcie tunelu a vonkajšieho vývodu
 Dislokácia katétra
 Upchatie katétra
 Perforácia orgánov katétrom
ZÁVER
 Zníženie až strata ultrafiltrácie
 Strata bielkovín
 Hernie
 Hydrotorax
 Bolesti brucha a spodnej časti chrbta
 Hypogamaglobulinémia
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
Download

Peritoneálna dialýza 2010 (súbor: pd2010.pdf)