Predmet: Telesná výchova
Ročník: 3.
Základná škola, Školská 389, Sačurov
Tematický výchovno – vzdelávací plán
z telesnej výchovy pre 3. ročník
variant B
Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008
s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k 1.9.2009, 2010, 2011 na základe Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1.
Predmet: Telesná výchova
Ročník: 3.
Hodi Tematický celok
na
1.-6.
7.
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Prierezové
témy
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
Poradová príprava, rad, zástup,
základné povely poradovej prípravy,
bezpečnosť
Osobnostný
a sociálny rozvoj
6 hodín
Poradové cvičenia, prípravné hry s
atletickými prvkami.
Žiak pozná zásady bezpečného pohybu
v telocvični. Žiak vie správne zadávať povely
(nástup na začiatku vyučovacej hodiny. Žiak vie
správne nastúpiť podľa povelov vyučujúceho.
Psychomotorické
cvičenia a hry
1hodina
8.
9.-10.
Základná škola, Školská 389, Sačurov
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
1 hodina
Manipulačné,
pohybové a prípravné
športové hry
2 hodiny
Žiak sa vie orientovať v telocvični.
Bežecká abeceda, základy atletiky,
polovysoký, nízky štart, skok z miesta.
Beh na 50 m, nízky štart, povely, hod
kriketovou loptičkou, hry.
Poznať správnu techniku rýchleho behu. Žiak vie
precvičovať už osvojené elementárne pohybové
zručnosti atletického charakteru.
Skok do
diaľky z rozbehu, hod kriketovou loptičkou, štafetové
hry.
Bežecká abeceda, základy atletiky,
polovysoký, nízky štart, skok z miesta.
Beh na 50 m, nízky štart, povely, hod
kriketovou loptičkou, hry.
Žiak vie ukázať správne technické predvedenie
základných lokomócií, základných akrobatických
cvičení. Žiak vie napodobňovať pohyby zvierat.
Bežecká abeceda, základy atletiky
Poznať správnu techniku rýchleho behu. Žiak vie
precvičovať už osvojené elementárne pohybové
zručnosti atletického charakteru
Manipulačná činnosť s loptou, držanie
lopty, prípravné cvičenia pre basketbal.
Základné herné čiinosti, dribling,
vedenie lopty,
Byť aktívny pri úlohách vyplývajúcich z pravidiel hry,
prejavovať schopnosť spolupracovať, dodržiavať
dohodnuté pravidlá, technicky správne manipulovať
s náčiním a pohybovať sa s ním, odhadovať pohyb
náčinia a prispôsobiť mu vlastný pohyb v rôznych
situáciách a obmenách, prejavovať pozitívny postoj k
Ochrana života a
zdravia
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Predmet: Telesná výchova
Ročník: 3.
Základná škola, Školská 389, Sačurov
herným činnostiam, uplatňovať zásady kultúrneho
správania sa na športových podujatiach
11.-12.
13.
14.-15.
16.-17.
18.-19.
Kreatívne a estetické
pohybové
2 hodina
Psychomotorické
cvičenia a hry
1 hodina
Cvičenie s krátkym švihadlom, cvičenie
s lavičkami, Cvičenia na rozlišovanie
zmeny tempa a rytmu
Cvičenia napätia a uvoľnenia svalov
Pilates v stoji
Žiak dáva dôraz na správne a estetické držanie tela
a kultúrnosť pohybového prejavu
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Žiak dokáže pomocou uvoľnenia a napätia príslušných
svalových partií strečovať a posilňovať svaly
Ochrana života a
zdravia
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
2 hodiny
Kreatívne a estetické
pohybové činnosti
2 hodiny
Prípravné cvičenia na obratnosť,
ohybnosť, váľanie bokom,
Žiak vie ukázať správne technické predvedenie
základných lokomócií, základných akrobatických
cvičení.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Žiak vie zladiť pohyby chôdzu, skoky a beh s rytmom
navodeným potleskom a zvukovým signálom, hudbou.
Žiak vie pohybovo improvizovať na hudobné motívy
alebo zadané témy.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Manipulačné,
pohybové a prípravné
športové hry
2 hodiny
20.-21.
22.-23.
24.-25.
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
2 hodiny
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
2 hodiny
Manipulačné,
stoj na lopatkách
Jednoduché rytmické cvičenia spojené
s vytlieskavaním a vydupávaním
a hraním na jednoduché nástroje.
Rytmizované pohyby s využitím hudby.
Manipulačná činnosť s loptou, držanie
lopty, prípravné cvičenia pre basketbal.
Základné herné činosti, dribling, vedenie
lopty
Prihrávky trčením jednoruč a obojruč,
loptové hry.
Kotúľ vpred, stoj na lopatkách
preval vzad do ľahu vznesmo a späť,
cvičenie s využitím náradia,
šplh na tyči
Kotúľ vzad, kotúľ vpred,
cvičenie s plnými loptami,
Gymnastická zostava,
cvičenie na rebrinách,
šplh na tyči
Vie technicky správne manipulovať s náčiním a
pohybovať sa s ním, odhadovať pohyb náčinia a
prispôsobiť mu vlastný pohyb v rôznych situáciách a
obmenách
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Vie primerane veku a schopnostiam správne technicky
vykonávať cvičenia s dôrazom na presnú lokalizáciu
pohybov v čase a priestore.
Vie primerane veku a svojím schopnostiam správne
technicky vykonávať základné lokomócie a
elementárne zručnosti z akrobacie.
Vie primerane veku a svojím schopnostiam správne
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Predmet: Telesná výchova
Ročník: 3.
pohybové a prípravné
športové hry
2 hodiny
26.-27.
Aktivity v prírode a
sezónne pohybové
činnosti
2 hodiny
Základné herné činosti, dribling, vedenie
lopty
Prihrávky trčením jednoruč a obojruč,
loptové hry.
Základná škola, Školská 389, Sačurov
technicky manipulovať s herným náčiním. Poznať a
aplikovať v hre dohodnuté pravidlá. Byť v hre aktívny
a prejavovať k nej pozitívny postoj.
Žiak pozná význam hier– pre zábavu i zdraviu. Žiak
aplikuje v hre dohodnuté pravidlá..
Korčuľovanie
Ovláda základy korčuľovania, zásady bezpečnosti na
klzisku,
Význam pobytu a pohybu ne čerstvom vzduchu
Ochrana života a
zdravia
28.
Kreatívne a estetické
pohybové č.
1 hodina
Pohybová tvorivosť - improvizácia.
Žiak vie pohybovo improvizovať na hudobné motívy
alebo zadané témy
Ochrana života a
zdravia
29.
Psychomotorické
cvičenia a hry
1 hodina
Pohybové aktivity zameraných na
relaxáciu, dýchanie a uvoľnenie tela.
FIT - lopty
Vie, že naťahovacie strečingové cvičenia pomáhajú
správnemu držaniu tela
Dodržiava zásady bezpečného cvičenia na lopte
Ochrana života a
zdravia
30.-31.
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
2 hodiny
Kotúľ na zvýšenej podložke,
posilňovacie cvičenia s plnými loptami.
Kotúľ na šikmej ploche, cvičenie s
lavičkami, štafetové hry, šplh na tyči.
Rozbeh, odraz, doskok na
gymnastickom mostíku,
32.-33
34.-36.
Manipulačné,
pohybové a prípravné
športové hry
Vie primerane veku a svojím schopnostiam správne
technicky vykonávať základné lokomócie a
elementárne zručnosti z akrobacie.
2 hodiny
Základné herné činosti, dribling, vedenie
lopty
Prihrávky trčením jednoruč a obojruč,
loptové hry.
Vybíjaná dribling, slalom s loptou,
štafety,
streľba s loptou, loptové hry
Vie technicky správne manipulovať s náčiním a
pohybovať sa s ním, odhadovať pohyb náčinia a
prispôsobiť mu vlastný pohyb v rôznych situáciách
a obmenách
Ovláda a dodržiava pravidlá hry a far-play
Aktivity v prírode a
sezónne pohybové
Korčuľovanie
Sánkovanie
Ovláda základy korčuľovania, zásady bezpečnosti na
klzisku,
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Ochrana života
a zdravia
Predmet: Telesná výchova
Ročník: 3.
Základná škola, Školská 389, Sačurov
Význam pobytu a pohybu ne čerstvom vzduchu
činnosti
3 hodiny
Enviromentálna
výchova
37.-38.
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
2 hodiny
Skoky na trampolíne
Akrobatické kombinácie z kotúľov a
obratov,
cvičenie so švihadlami.
Žiak vie precvičovať už osvojené elementárne
pohybové zručnosti. Vlastný pohyb v rôznych
situáciách a obmenách,
39.
Psychomotorické
cvičenia a hry
1 hodina
Vie ovládať svalové partie a cvičiť správne
Ochrana života
a zdravia
40.-43.
Manipulačné,
pohybové a prípravné
športové hry
Pohybové cvičenia zamerané na správne
držanie tela a posilňovanie hlbokého
stabilizačného systému
Pilates, FIT-lopty
Pohybové hry zamerané na rozvoj
pohybových schopností - kondičných,
koordinačných
Prípravné činnosti na rozvoj rýchlosti,
spracovanie lopty, streľba
Vybíjaná
Pohybové cvičenia zamerané na
koncentráciu a pozornosť.
Pilates, FIT-lopty
Vedieť primerane veku a svojím schopnostiam správne
technicky manipulovať s herným náčiním. Poznať a
aplikovať v hre dohodnuté pravidlá. Byť v hre aktívny
a prejavovať k nej pozitívny postoj.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Vie ovládať telo a cvičiť správne
Ochrana života
a zdravia
Prípravné hry s atletickými prvkami,
skok z miesta,
Bežecká abeceda, polovysoký, nízky
štart, štafety,
hry na rozvoj rýchlosti,
Hod loptičkou,
Spracovanie lopty, streľba, podávanie
lopty,
Loptové hry
Žiak vie správne pomenovať a vykonaťzákladné
lokomócie, základné nelokomočné pohyby, základné
atletické disciplíny realizované vo výučbe.
Zvláda základné atletické disciplíny
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Vedieť primerane veku a svojím schopnostiam správne
technicky manipulovať s herným náčiním. Poznať a
aplikovať v hre dohodnuté pravidlá. Byť v hre aktívny
a prejavovať k nej pozitívny postoj.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
4hodiny
44.
Psychomotorické
cvičenia a hry
1 hodina
45.-47.
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
3 hodiny
48.-50.
Manipulačné,
pohybové a prípravné
športové hry
3 hodiny
Vybíjaná
Predmet: Telesná výchova
Ročník: 3.
51.-52.
Kreatívne a estetické
pohybové č.
2 hodina
Základné tanečné kroky
Pohybová kreácia
53.-54.
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
2 hodiny
Manipulačné,
pohybové a prípravné
športové hry
2 hodiny
Beh na 50 m, hod kriketovou loptičkou,
prekážkový beh,
Príprava na ľahkoatletické preteky,
disciplíny, povely, organizácia, výber.
Štafetový preteky s prenášaním
drobných predmetov
Loptové hry
Futbal
Pohybové hry: skákanie cez švihadlo,
preťahovanie lanom. Hod cieľ.
Strečingové cvičenia, posilňovanie
hlbokého stabilizačného systému,
správne držanie tela
Turistická vychádzka, zdolávanie
terénnych nerovností
55.-56.
57.-58.
59.-62.
63.
64.
65.-66.
Psychomotorické
cvičenia a hry
2 hodina
Aktivity v prírode a
sezónne pohybové
činnosti
4 hodiny
Psychomotorické
cvičenia a hry
1 hodina
Základné lokomócie
a nelokomočné
pohybové zručnosti
1 hodina
Manipulačné,
pohybové a prípravné
športové hry
2 hodiny
Základná škola, Školská 389, Sačurov
Žiak vie pohybovo reagovať na hudobné motívy alebo
zadané témy
Zvládne krátku tanečnú choreografiu
Zvláda základné atletické disciplíny
Ochrana života
a zdravia
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Vedieť primerane veku a svojím schopnostiam správne
technicky manipulovať s herným náčiním. Poznať a
aplikovať v hre dohodnuté pravidlá. Byť v hre aktívny
a prejavovať k nej pozitívny postoj.
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Žiak chápe význam strečingu pre organizmus
A správne držanie tela
Ochrana života
a zdravia
Žiak sa vie správať v prírode
Vie zdolávať terénne nerovnosti,
Chápe význam pobytu a pohybu v prírode na svoj
organizmus
Ochrana života
a zdravia
Cviky na správne držanie tela
Ovláda správne držanie tela a základné cviky
Enviromentálna
výchova
Ochrana života
a zdravia
Atletické preteky
Ovláda základné atletické disciplíny a snaží sa o svoj
najlepší výkon
Osobnostný
a sociálny rozvoj
Loptové hry
Futbal
Pohybové hry: skákanie cez švihadlo,
preťahovanie lanom. Hod na cieľ.
Ovláda pravidlá a základné zručnosti
Predmet: Telesná výchova
Ročník: 3.
Základná škola, Školská 389, Sačurov
Download

Tematický výchovno – vzdelávací plán z telesnej výchovy pre 3