03 .07/177
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarih ve no: 28.05.2014 - 124
Karar Tarih ve no : 28.05.2014 - 2465
Toplantı Yeri
ESKİŞEHİR
Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Ekinhisar Köyü’nde tespit edilen bir adet Kaya Mezarı ile ilgili
Müze uzmanlarınca hazırlanan rapor ve eklerinin iletildiği Afyonkarahisar Valiliğinin (İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü) 28.02.2014 gün, 16586271-168/727 sayılı yazısı, Sandıklı İlçesi Ekinhisar Köyü, 1 nolu paftada,
tapulama harici sınırlar içerisinde kaldığı anlaşılan kaya mezarının 2863 sayılı Kanun’un 6. maddesinde
belirtilen yerlerden olduğunun anlaşıldığı, ekteki öneri sit sınırlarının işaretlendiği kadastral pafta ve tescil
fişinde belirtildiği üzere I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesi konusunun Eskişehir Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nda değerlendirilmesi ve Kurul kararı doğrultusunda uygulama yapılması
gerektiği, kaya mezarının giriş açıklığının batı (sol) yanında bir tahribat gözlendiği, anakayadan bir parçanın
koparılarak mezar girişi önüne yuvarlandığının görüldüğünün belirtildiği ekli 24.02.2014 tarihli Müze
Müdürlüğü uzman raporu, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, 14.05.2014 gün, 3406 sayılı dosya
inceleme raporu okundu, fotoğrafları, koordinatlı sit sınır paftası, kadastral paftası, tescil fişi ve dosyası
incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Ekinhisar Köyü’nde, 1 nolu paftada, tapulama harici sınırlar
içerisinde tespit edilen Kaya Mezarı’nın (Ekinhisar Kaya Mezarı) 1. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak
tesciline, hazırlanan tescil fişi, koordinatlı Sit sınırı paftası ve kadastral paftasının uygun olduğuna, söz konusu
alanın tapuya tescili yapılması durumunda ilgili şerhlerin konulmasına, alanda Kültür Varlıklarını Koruma
Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşullan’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı
İlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai
müdahalede bulunulmamasına, her türlü madencilik faaliyetinin yasaklanmasına, 24.02.2014 tarihli Müze
Müdürlüğü uzman raporunda belirtilen tahribatı gerçekleştirenler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına,
alanın çevresinde ilgili idarelerce güvenlik tedbirlerinin alınmasına karar verildi.
AVRUPA K O N SEY İ
DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORLMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.
ENVANTER No.
t jr k iy g
K Ü LTÜ R V A R L IK L A R I V E M Ü ZELER GENE,. M Ü D ÜRLÜĞÜ
IIA I hİTA NO:
II I:
İL Ç E :
M A H A L L E ,K O Y :
AR'YONKARAHİSAR
SANDIKLI
EKİNHİSAR KÖYÜ
PA FTA : I nolu pafta ADA
P A R S E L : Tapulama Harici
ADI: EK İN HİSA R KAYA MEZARI
G E N E L T A N IM : Afyonkarahisar İli, Sandıklı ilçesi, Ekinhisar Köyü’rıün 3,5km kadar kuzeydoğusunda, tren yolunun lOOm. kadar
gi neybatısında, hemen yanından toprak yol geçen anakaya kütlesine oyulmuş bir kaya mezarıdır. Güneydoğuya bakan kapı açıklığı ile
gailen mezar odası kareye yakın formludur. Odanın Uç yanında kİ ine bulunmakta olup, beşik tavanlıdır. Kay i mezarının giriş
açıklığının ö ilinde anakayanın ve kirş tabakasının güneydoğu yönünde bir kolidor şeklinde açılmış olduğu görülmektedir. Mezar yapısı,
gme özehikleri itibariyle Roma Dönemine ait olmalıdır.___________________________________________________________
Ş M 01 K i T E H L İ K E L E R : Kaçak kazılar.
Ş M D İR İ D U R U M U : Kaya mezarının giriş açıklığının batı (sol) yanında bir tahribat gözlenmekte olup, anakay^dan bir parçanın
kı pa~ılaraı< mezar girişi önüne yuvarlandığı görülmektedir.________________________________
S T P O T A N S İY E L İ : Arkeolojik Sit (Roma)
K O R U M A DERECE5
1:
I,(B ir) Derece Arkeoloj k S it
H A Z IR L A Y A N L A R
Ş M 01 K¡ K O R U M A : Korumasız
Cemil D U M A N L IO Ğ L
E R İL E N K O R U M A : Yerel yönetimlerce korunması.
Y VY IN -DİZİ.\l:—
Özkan A S L A N
K O N T R O L EDEN:
Mevlüt Ü Y Ü M E Z Mü:
« / i *,
K URUL ONAYI:
G Ö ZLEM LER:
u-
REVİZYON:
l- K R İT A V E F O T O Ğ R A F L A R :
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU’NUIN
28.05.2014 TARİH VE 2465 SAYILI KARARI
EKİDİR.
24.02.2014
AFYONKARAHİSAR İLİ SANDIKLI İLÇESİ
EKİNHİSAR KÖYÜ EKjİİVHİSAR KAYA MEZARI
•%.
¡1
/f
\
........................I. (BİR) DERECE ARKEOLOJİK SIT SINIRI
sacüO,
SANDIKLI
;ınhisar
KOORDİNATLAR
KÜLTÜR VJ
KÜLTÜR VARLIKLAR?^
J " ESKİŞEHİR KÜLTÜR VAftLIÜ
X-----Î#rû5.201
AFYONKARAHISAR-SANDIKLI ^
E k 'in h isa r K öyü - $ a y a Mczaflr
0 /
70
140
sa^İOMeters
»JbSAKANLIĞI
^IH^NELİMtjDÜRLÜĞO
¡5
BOLCE KURULU’NUN
KARARI
J
26014Ş
260164
260181
260195
260201
260198
260188
260158
4271294
4271279
4271274
4271281
4271300
İ271315ss
4271330
4271309
lİttLl. «-.«.JJIIUHI
i___ l.(Bir) Derece¡Arkeolojik Sit_
II: Afyonkaran
atılsa
¡sap/
ry
\
İlçe: Sandıklı,, "'7
Kasaba/Köy: Ekinhisa_r
Pafta: 1
Parsel: Tapulama Harici
i
AFYONKARAHİSAR İLİ SANDIKLI İLÇESt
EKİNHİSAR KÖYÜ EKİNHİSAR KAYA MEZARI
i .......................... I?(BİR) DERECE ARKEOLOJİK SİT SINIRI
EkinNsnH Kovu l'&ftci
«Nûkto No
; 20 8
r
X
— * S31563.Ü44
C
* T" "7 7vîV*wi
4869438.0 8 3
4869423.585İ ;
c ; /L4---
w L J - J i O .v J C .
:3{ :1 .
! 21 8
j 3i 3
; "r
1* *
:
533 395.6 ?0
533 609.430
D i . 51 -1.6C-6
b;*:1 ’Sİ •.31 0
Z :C ; S o O c 3 o
5 £ 1 5 .r; 347
4869426.595:
4869445775'
4 269460.664 ‘
•'i >:'G94 /w.386î
4269453.364:
V
\
T.C.
f
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
/
\
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER G f N E t MÜDÜRLÜĞÜr
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURUlHJ’NUN
28.05.2014 TARİH VE 2465 SAYILI KARARI
Download

Afyonkarahisar Sandıklı Ekinhisar Köyü Ekinhisar Köyü Kaya Mezarı