Cieľom informatickej výchovy na 1. stupni ZŠ je zoznámenie sa s počítačom a možnosťami jeho využitia v každodennom
živote. Prostredníctvom aplikácií primeraných veku žiakov získať základné zručnosti v používaní počítača. V rámci
medzipredmetových vzťahov si žiaci pomocou rôznych aplikácií precvičujú základné učivo z matematiky, slovenského a
cudzieho jazyka, získavajú vedomosti za podpory edukačných programov z prírodovedy a vlastivedy a rozvíjajú svoju
tvorivosť a estetické cítenia v rôznych grafických editoroch. Dôraz sa pri tom kladie nie na zvládnutie ovládania aplikácie,
ale na pochopenie možností, ktoré môžeme využiť pri každodenných činnostiach. Poslaním vyučovania informatickej
výchovy je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a
informáciami v počítačových systémoch.

Práca v grafickom prostredí a spracovávanie grafických informácií
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Základné postupy pri práci s textom v textovom editore
o
o
o
o
o
o
o
o

vie nahrávať a prehrávať zvuky v jednoduchom softvéri
vie spúšťať zvuky z CD, DVD a internetu
Spôsob a mechanizmy vyhľadávania informácií na internete
o
o
o
o

vie využiť zručnosti a vedomosti získané už pri práci v textovom editore
vytvára jednoduchú prezentáciu s danou témou s využitím postupnosti snímok a nastavenia pozadia
Základy práce s multimédiami
o
o

vie samostatne napísať, prepísať jednoduchý text
vie upravovať text – kopírovanie, mazanie, presúvanie
vie formátovať text – upraviť veľkosť písma, typ písma, farbu písma
vie používať nástroje na úpravu textov
vie vkladať obrázky do textu
vie uložiť vytvorený dokument
dodržiava zásady správneho písania klávesnicou – medzera za slovami, veľké písmená, dĺžne, mäkčene
aktívne sa podieľa na tvorbe plagátu, pozvánky príp. článku do školského časopisu
Prvé zručnosti pri tvorbe jednoduchej prezentácie v prezentačnom softvéri
o
o

vie sa orientovať v prostredí detského grafického editora a vie porovnať dva grafické editory
vie samostatne pracovať s jednotlivými nástrojmi v grafickom editore
vie samostatne, ale i podľa návodu nakresliť obrázok s využitím nástrojov
vie samostatne s obrázkom pracovať a používať operácie (kopírovanie, prilepenie, otáčanie, prevrátenie)
vie upravovať a dotvárať digitálnu fotografiu v grafickom editore
vie vytvoriť menovku, príbeh, obrázkové vysvedčenie, rozprávku
vie uložiť a otvoriť obrázok
vie vytvoriť jednoduchú animáciu v grafickom editore
vie obrázok samostatne vytlačiť na tlačiarni
vie napísať v správnom tvare internetovú adresu webovej stránky
vie pracovať s jednoduchými vzdelávacími hrami ovládateľnými myšou a klávesnicou
vie si samostatne spustiť vzdelávaciu hru z internetu
vie vyhľadávať obrázky a daný text na internete
Práca s elektronickou poštou
o
o
s pomocou učiteľa si vie založiť vlastnú e-mailovú schránku
vie písať, posielať a prijímať e-maily
o
o

Bezpečnostné riziká pri práci s internetom
o
o

vie vytvoriť nový priečinok so svojim menom
vie premenovať alebo odstrániť priečinok
vie uložiť súbor (obrázok) do priečinka a na USB kľúč
Využitie IKT v bežnom živote
o
o

vie vymenovať základné časti počítača
vie samostatne zapnúť a vypnúť počítač
vie pracovať s myšou, klávesnicou
s pomocou učiteľa vie používať tlačiareň
vie pracovať so slúchadlami (zapojenie, hlasitosť)
učí sa využívať prídavné zariadenia – CD, DVD, USB
vie samostatne vytvoriť fotografiu a s pomocou učiteľa ju vie preniesť do počítača
Základné zručnosti pri práci so súbormi a priečinkami
o
o
o

získava základy algoritmického myslenia – príkazy v priamom režime
vie riešiť jednoduché algoritmy v detskom programovacom prostredí
vie skladať scény pomocou malých obrázkov (ikon) – prilepenie, odstraňovanie, kopírovanie obrázkov
rieši úlohy na príkazy vpravo, vľavo, hore, dole
vie vytvoriť jednoduchý postup/návod
Možnosti vstupných a výstupných zariadení
o
o
o
o
o
o
o

vie rozpoznať vhodné detské webové stránky – vzdelávacie, zábavné, náučné
je oboznámený s neblahým vplyvom nevhodných stránok
Skladanie podľa návodu v detskom programovacom jazyku - Získavanie základov
algoritmického myslenia
o
o
o
o
o

dodržiava zásady písania e-mailu
je oboznámený s nebezpečenstvom zverejňovania osobných údajov
vie spúšťať výukové programy a hry
vie narábať s multimediálnou informáciou – prehrať video, zvuk, spustiť, zastaviť
Zodpovedné používanie interaktívnych médií
o
o
je oboznámený so zásadami správania sa na internete a základnými pravidlami práce na internete
pozná dôležitosť pojmov autorské právo, porušovanie práva
o
o
o
o
o
Grafické programy: Tux Paint, Drawing for Children, Revelation Natural Art, Skicár, LogoMotion
Microsoft Office 2003 a 2007 – MO Word, MO PowerPoint
Interaktívne pracovné listy vytvorené v GIMPe, v RNA
Programy zamerané na rozvoj algoritmického myslenia - Baltík, Cirkus šaša Tomáša, Mravec, Panák a iné
Edukačné DVD a CD (Ferdova matematika, Matematika hrou, Angličtina hrou, Diktáty, Výučbové pexesá,
Detský kútik – kolekcia 5 CD a iné)
Rôzne ďalšie programy – GCompris, Sebran, Revelation Sight and Sound, Alf, Audacity, Google Earth, Hot
Potatoes, Pivot a iné
Internetové zdroje a rôzne webové aplikácie
o
o
http://www.pastelka.sk/deti_webovky.html - tipy na dobré detské stránky
http://www.pastelka.sk/ucitelia_pomocnicek.html - niečo navyše pre šikovné deti
http://www.informatika.hostujem.sk/ - informatická výchova na 1. stupni
http://avenscorner.com/flashgamepage.aspx?gameurl=comic/comic&title=Free%20Preschool%20Online%20Games%20%20Create%20Your%20Own%20Cartoon%20Strip! - tvorba komiksu
http://www.bosounohou.cz/ - tvorba puzzle, skladanie tangramu, posielanie e-pohľadníc
http://graffiti.playdo.com/ - grafity
http://www.tuxpaint.org/download/windows/ - stiahnutie grafického programu pre maličkých
http://www.kerpoof.com/ - skvelá stránka na tvorbu pre 1. stupeň
http://www.magimaxclub.net/pages/textacik/ - textový editor pre malých
http://www.tibosoftware.com/jigsaw-puzzle.htm - stiahnutie programu na tvorbu puzzle
http://baltik.infovek.sk/zakl_inf3.htm - Baltík, ako na to
http://sk.sheeplive.eu/ - bezpečne na internete
http://www.bezpecnenainternete.sk - bezpečne na internete
http://sumbal.cz/baltik/kurz.htm -kurz práce s Baltíkom
http://static.onemorelevel.com/games3/lightbot.swf - programovanie panáčika - hra
http://mutapic.com/ - online generátor - experimenty s farbou a tvarom
http://prirucky.mrazovci.eu/scratch-prirucka-pre-zaciatocnikov - manuál ako pracovať s detským programovacím jazykom
Scratch
http://www.scribblenauts.com/scribblenauts/unmasked - zaujímavá logická hra
www.clker.com – obrázky na vyhľadávanie do prezentácie
http://www.sumopaint.com/app/
http://deti.shay.sk/flash/drawing.swf
http://kids.albrightknox.org/games/pp.swf
http://www.detskeomalovanky.cz/omalovanky-online/
http://www.mescoloriages.com/dessiner-en-ligne.php
http://www.nga.gov/kids/zone/brushster.htm
http://www.zefrank.com/scribbler/scribblertoo/
http://static.mrdoob.com/projects/harmony/
http://www.picassohead.com/create.html
http://www.abcya.com/abcya_paint.htm
http://www.coloring4all.com/
http://www.freecoloring.org/index.htm
http://www.keacoloringbook.com/
http://mudcu.be/sketchpad/
http://www.timtim.com/coloring/drawing/
http://www.myfreecolouringpages.com/online_coloring.htm
http://www.onlineomalovanky.cz/
http://www2.shidonni.com/v2/
http://www.sheppardsoftware.com/content/animals/kidscorner/paintandmake/indexpaintandmake.htm
http://coloring-book.coloringcrew.com/
Téma: Práca v grafickom prostredí Revelation Natural Art, kompozícia v priestore
Cieľ: Využiť prácu so štetcom – kreslenie voľnou rukou, výplňou, geometrickými útvarmi a gumovanie
pravým tlačidlom myšky
Anička Timková 3. A
Dominika Kuzderová 3. A
Matúš Bocko 3. A
Ester Karnižová 3. B
Jakub Šimko 3. A
Lara Mia Holéczyová 4. C
Dávid Vaško 3. C
Karin Škovierová 3. B
Samko Kovalčík 3. C
Matej Medve 3. A
Nika Čundáková 3. A
Tomáš Krušpán 4. C
Saška Ličková 3. B
Zia Iškiová 3. C
Branko Lacko 4. C
Lea Bujňáková 3. C
Radka Kimlerová 3. B
Patrik András 3. B
Timon Sarka 3. C
Saška Šmajdová 3. A
Tomi Kočiš 3. A
Martina Antalová 3. C
Miška Berounská 3. A
Samko Schmutzer 3. C
Téma: Práca v grafickom prostredí Revelation Natural Art, rozvoj fantázie
Cieľ: Využiť prácu so štetcom – kreslenie voľnou rukou, výplňou, paletou – miešanie farieb
Anna Timková 3. A
Dominika Kuzderová 3. A
Jakub Oravec 3. B
Lacko Andrejko 3. A
Laura Bdžochová 3. B
Matej Šolc 3. B
Miška Mišová 3. B
Nika Čundáková 3. A
Paťka Grubiaková 3. B
Radko Blaško 3. B
Paťko Pecha 3. A
Saška Ličková 3. B
Filip Vavrík 3. A
Patrik András 3. B
Saška Šmajdová 3. A
Sofia Palfiová 3. B
Stanko Barica 3. B
Žofka Birnsteinová 3. B
Téma: Práca v grafickom prostredí Revelation Natural Art a Skicár
Cieľ: Využiť prácu s výplňou, paletou – miešanie farieb, označovanie oblastí a kopírovanie
Paťko Herčko 4. C
Ema Kyseľová 4. C
Miško Jaroš 4. C
Samko Cinkanič 4. B
Tomáš Krušpán 4. C
Lara Mia Holéczyová 4. C
Niko Amrich 4. B
Ema Kimáková 4. C
Danka Gumanová 4. B
Download

• Práca v grafickom prostredí a spracovávanie grafických informácií