UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
VÝROČNÁ SPRÁVA
O ČINNOSTI
Fakulta sociálnych vied
za rok 2013
TRNAVA
2014
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Obsah
1.
Úvod .............................................................................................................................................. 3
2.
Základné informácie o fakulte ...................................................................................................... 4
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
Vedenie fakulty ............................................................................................................................. 5
Akademický senát fakulty ............................................................................................................. 6
Vedecká rada fakulty .................................................................................................................. 10
Disciplinárna komisia fakulty pre študentov .............................................................................. 12
Prehľad najdôležitejších udalostí fakulty za rok 2013 ................................................................ 13
4.
Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní .......................................................... 25
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
5.
Študijné programy ...................................................................................................................... 26
Údaje o študentoch a ich štruktúre ............................................................................................ 27
Akademická mobilita študentov ................................................................................................. 30
Záujem o štúdium a výsledky prijímacieho konania ................................................................... 32
Absolventi ................................................................................................................................... 34
Úspechy študentov fakulty ......................................................................................................... 35
Ocenenia študentov v rámci fakulty ........................................................................................... 36
Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania ......................................................................... 37
6.
Informácie o vedeckej, výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti ..................................................... 38
6.1
6.2.
6.3.
Vedecký potenciál vysokoškolského pracoviska a východiská hodnotenia výsledkov ............... 38
Výskumné, vzdelávacie, inštitucionálne projekty riešené na fakulte v roku 2013 ..................... 39
Podpora vedeckej a pedagogickej profilácie PhD. študentov FSV UCM prostredníctvom fondu
UCM na podporu mladých vedeckých pracovníkov ................................................................... 40
6.4. Grantová agentúra FSV UCM ...................................................................................................... 40
6.6. Publikačná činnosť na FSV UCM v roku 2013 (v porovnaní s rokom 2012) ................................ 41
6.7. Orgány riadenia vedy, redakčné rady a vedecké spoločnosti..................................................... 43
6.8. Návrh opatrení v oblasti vedecko-výskumnej činnosti na rok 2014 ........................................... 43
6.9. Prílohy k správe o vedecko-výskumnej a edičnej činnosti FSV UCM za rok 2013 s odporúčaniami
na rok 2014 ................................................................................................................................. 45
6.10. Posudková aktivita ...................................................................................................................... 73
6.11. Zoznam publikačnej činnosti FSV UCM za rok 2013 ............................................................... 74
7.
Zamestnanci fakulty .................................................................................................................. 100
8.
Podpora študentov ................................................................................................................... 102
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
9.
Štipendiá ................................................................................................................................... 102
Študentské pôžičky ................................................................................................................... 105
Ubytovanie ................................................................................................................................ 105
Stravovanie ............................................................................................................................... 106
Prax v rámci vysokoškolského štúdia ........................................................................................ 106
Podporné činnosti fakulty ......................................................................................................... 107
9.1.
10.
Knižnica fakulty ......................................................................................................................... 107
Rozvoj fakulty ............................................................................................................................ 108
11.
Medzinárodné aktivity fakulty .................................................................................................. 110
12.
Kontaktné údaje ........................................................................................................................ 113
13.
Summar (executive summary) .................................................................................................. 114
2
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
1. Úvod
Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave
(ďalej len „FSV UCM“) v treťom roku svojej
činnosti preukázala svoju životaschopnosť
a opodstatnenosť svojej existencie. Predkladaná
výročná správa mapuje jednotlivé jej oblasti
činnosti, najmä však pedagogickú, vedeckú
a odbornú. V roku 2013 sme sa stali už druhou
najväčšou súčasťou našej univerzity, nielen
počtom uchádzačov, reálne
zapísaných
študentov, ale aj výsledkami svojej práce. Teší
nás, že sa nám podarili zakreditovať všetky tri
stupne vysokoškolského štúdia, úspešne
napredujeme
v riešení
domácich
i medzinárodných grantov, podali sme viacero
nových žiadostí o nové výskumné projekty,
a takto sme vytvorili pomerne silnú základňu aj
pre úspešné pôsobenie v nasledujúcich rokoch.
Pokračujeme v tradícii Dňa FSV UCM, ktorý sa stal miestom pre zhodnotenie činnosti a hľadanie
námetov do budúcnosti. Pevne verím, že podobne úspešný rok ako tento, zažijeme i v ďalších
obdobiach.
PhDr. Peter Horváth, PhD.
dekan FSV UCM
3
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
2. Základné informácie o fakulte
Názov fakulty:
Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Vznik fakulty:
FSV UCM vznikla 1.decembra 2011 na základe rozhodnutia rektora o jej zriadení po
predchádzajúcom súhlase Akademického senátu UCM a po kladnom vyjadrení Akreditačnej
komisie vlády SR. Týmto krokom vedenie univerzity jednoznačne deklarovalo snahu o
vytvorenie nového akademického pracoviska, ktoré sa orientuje ako výučbové a vedecké
centrum v oblasti sociálnych vied. Takýto typ fakulty je doteraz jediným v trnavskom
akademickom priestore. Nová fakulta začala svoju činnosť prostredníctvom štyroch
akreditovaných študijných programov prevzatých z predchádzajúceho inštitútu, kde popri už
spomínanej politológie boli postupne pridané nové študijné programy verejná správa, európske
štúdiá a sociálne služby a poradenstvo vo verejnej správe. Fakulta zabezpečuje výučbu
študijného programu „sociálne služby a poradenstvo“ na svojom akreditovanom detašovanom
pracovisku v Malackách. V auguste 2013 bol akreditovaný študijný program „verejná správa“ na
detašovanom pracovisku v Prievidzi.
V súčasnosti na FSV UCM je akreditovaných 5 študijných programov vo všetkých troch
stupňoch štúdia a dve detašované pracoviská v Malackách a v Prievidzi.
Poslanie fakulty:
Poslaním FSV UCM je chrániť a šíriť poznanie a rozvíjať vzdelávanie na základe vedeckých
poznatkov, tvorivej vedeckej a umeleckej činnosti v duchu národných, humanistických
a demokratických tradícií. Svojou činnosťou prispieva k rozvoju vzdelanosti ako súčasti kultúry
celej spoločnosti a súčasne k zvyšovaniu vedeckej, technickej a hospodárskej úrovne regiónu,
v ktorom pôsobí.
FSV UCM sa zameriava na prípravu a výchovu kvalifikovaných odborníkov s najvyšším
vzdelaním v poskytovaných študijných programoch, vychováva študentov k chápaniu, šíreniu
a zachovávaniu národného kultúrneho dedičstva, vedie študentov k tvorivému, nezávislému
mysleniu, zdravému sebavedomiu a národnej hrdosti. Rozvíja, šíri a uchováva poznanie
prostredníctvom výskumu, vývoja a ďalšej tvorivej činnosti. Okrem vysokoškolského
vzdelávania poskytuje vzdelávanie v rámci systému celoživotného vzdelávania. Z podnetu
dekana FSV UCM zorganizovala Univerzita sv. Cyrila a Metoda prvý ročník projektu Detská
univerzita - DUCM, aby najmenším priblížila život na akademickej pôde.
FSV UCM v roku 2013 iniciovala vznik Centier – mediáce a probácie, európskych štúdií,
pre sociálne služby a poradenstvo, jazykovej prípravy. Aktívnu činnosť zahájili tri Centrá:
Centrum európskych štúdií FSV UCM je interdisciplinárne pracovisko, ktoré sa venuje
aktuálnym otázkam z oblastí výskumu FSV UCM. Úlohou Centra je vytvárať priestor pre
spoluprácu FSV UCM s domácimi a zahraničnými akademickými, výskumnými a odbornými
inštitúciami a osobnosťami najmä z oblasti politiky, práva, ekonomiky, dejín, kultúry, filozofie,
medzinárodných vzťahov, medzinárodného práva, sociálnych služieb a verejnej správy.
4
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Centrum pre sociálne služby a poradenstvo FSV UCM je pracovisko, ktoré sa zameriava
na činnosti vychádzajúce zo zákonov:
• Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/199 Zb.o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
• Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmenea
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Úlohou Centra je vytvárať priestor pre spoluprácu s poskytovateľmi sociálnych služieb,
občianskymi združeniami, nadáciami, charitatívnymi organizáciami tak, aby bola prepojená
teória s praxou.
Centrum jazykovej prípravy FSV UCM je pracovisko, ktoré sa primárne zameriava na
vyučovanie cudzieho jazyka pre špecifické účely. Vyučovacie metódy sú také, aby boli
zohľadnené lingvistické, lexikologické, sémantické, lingvodidaktické a didaktické aspekty
vyučovania cudzieho jazyka. Zvládnutie jazykových zručností sa orientuje na oblasť, ktorá je
dominantná pre jednotlivé študijné programy.
Činnosť Centra jazykovej prípravy FSV UCM sa orientuje na:
- vyučovanie cudzieho jazyka pre špecifické účely,
- vyučovanie cudzieho jazyka v kurzoch pre študentov, doktorandov, zamestnancov
fakulty, pre verejnosť,
- korektúry jazykových prekladov, preklady odborných a vedeckých článkov,
- korektúry odborných článkov a publikácií napísaných v slovenskom jazyku,
- tlmočenie a preklady pre potreby dekanátu.
2.1. Vedenie fakulty
Dekan:
PhDr. Peter Horváth, PhD.
od 1. 5. 2012 (prvé funkčné obdobie)
Prodekani:
prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc.
prodekan pre vedecko – výskumnú a edičnú činnosť
Od 1.05.2012 - trvá
PhDr. Pavol Juhás
prodekan pre zahraničné vzťahy, vzťahy s verejnosťou a externé prostredie
štatutárny zástupca dekana FSV UCM
od 1.5.2012 – trvá
PhDr. Michal Greguška
prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
od 1.5.2012 – trvá
Ing. Eva Čapošová
prodekanka pre stratégiu a rozvoj
od 1.5.2012 – trvá
5
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
JUDr. Marcel Vysocký, PhD.
prodekan pre legislatívu a akreditácie
od 1.7.2013 – trvá
Tajomník:
Ing. Ľudovíta Dobáková
od 1.1.2012 – trvá
Vedúca kancelárie dekana:
Ing. Jana Osuská
od 1.1.2012 – trvá
2.2. Akademický senát fakulty
Predseda Akademického senátu fakulty
doc. PhDr. Milan Čáky, CSc.
funkčné obdobie: 01.01.2012 - 31.12.2015
začiatok členstva: 14.12.2011
Členovia Akademického senátu fakulty (zamestnanecká časť)
prof. PaedDr. Marián Merica, PhD.
funkčné obdobie: 01.01.2012 - 31.12.2015
začiatok členstva: 02.10.2013
doc. PhDr. Dušan Leška, PhD.
funkčné obdobie: 01.01.2012 - 31.12.2015
začiatok členstva: 02.10.2013
doc. RNDr. Jiří Ježek, PhD.
funkčné obdobie: 01.01.2012 - 31.12.2015
začiatok členstva: 14.11.2012
PhDr. Patrik Gabura
funkčné obdobie: 01.01.2012 - 31.12.2015
začiatok členstva: 17.04.2013
PhDr. Jakub Feranec
funkčné obdobie: 01.01.2012 - 31.12.2015
začiatok členstva: 23.5.2012
PhDr. Jaroslav Mihálik – tajomník
funkčné obdobie: 01.01.2012 - 31.12.2015
začiatok členstva: 14.12.2011
6
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Ing. Jana Osuská
funkčné obdobie: 01.01.2012 - 31.12.2015
začiatok členstva: 14.12.2011
doc. PhDr. Ivan Dubnička, PhD. – podpredseda (zamestnanecká časť)
funkčné obdobie: 01.01.2012 - 31.12.2015
začiatok členstva: 14.12.2011
koniec členstva: 15.03. 2013
JUDr. Marcel Vysocký, PhD.
funkčné obdobie: 01.01.2012 - 31.12.2015
začiatok členstva: 14.11.2012
koniec členstva: 15.03.2013
Mgr. Eva Godovičová
funkčné obdobie: 01.01.2012 - 31.12.2015
začiatok členstva: 17.04.2013
koniec členstva: 15.05.2013
Ing. Jana Koprlová, PhD.
funkčné obdobie: 01.01.2012 - 31.12.2015
začiatok členstva: 14.12.2011
koniec členstva: 30.06.2013
Členovia Akademického senátu fakulty (študentská časť)
Bc. Ondrej Tureček – podpredseda (študentská časť)
funkčné obdobie: 01.01.2012 - 31.12.2015
začiatok členstva: 15.2.2012
Bc. Róbert Frimmel
funkčné obdobie: 01.01.2012 - 31.12.2015
začiatok členstva: 15.2.2012
Bc. Michal Kapusta
funkčné obdobie: 01.01.2012 - 31.12.2015
začiatok členstva: 15.2.2012
Bc. Boris Moncman
funkčné obdobie: 01.01.2012 - 31.12.2015
začiatok členstva: 15.2.2012
Zástupcovia fakulty v Akademickom senáte univerzity
doc. PhDr. Milan Čáky, CSc. (zamestnanecká časť)
funkčné obdobie: 01.01.2013 - 31.12.2016
začiatok členstva: 12.12.2012
7
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
PhDr. Jaroslav Mihálik (zamestnanecká časť)
funkčné obdobie: 01.01.2013 - 31.12.2016
začiatok členstva: 09.05.2013
Ing. Jana Osuská (zamestnanecká časť)
funkčné obdobie: 01.01.2013 - 31.12.2016
začiatok členstva: 12.12.2012
Bc. Boris Moncman (študentská časť)
funkčné obdobie: 01.01.2013 - 31.12.2016
začiatok členstva: 12.12.2012
Bc. Ondrej Tureček (študentská časť)
funkčné obdobie: 01.01.2013 - 31.12.2016
začiatok členstva: 12.12.2012
JUDr. Marcel Vysocký, PhD. (zamestnanecká časť)
funkčné obdobie: 01.01.2013 - 31.12.2016
začiatok členstva: 12.12.2012
koniec členstva: 03.04.2013
V akademickom roku 2012/2013 sa Akademický senát Fakulty sociálnych vied (ďalej len
„AS FSV UCM“), zišiel na riadnom zasadnutí päťkrát. Predmetom rokovaní boli otázky
vyplývajúce z aktuálnych potrieb fakulty a úloh Akademickej obce FSV UCM.
Prvé zasadnutie AS FSV UCM v akademickom roku 2012/2013 sa konalo dňa 14.11.2012.
Senát zobral na vedomie výsledky volieb zo dňa 14.11.2012 do zamestnaneckej časti senátu.
Boli zvolení nasledovní kanditáti: doc. RNDr. Jiří Ježek, PhD. náhradník senátu, JUDr. Marcel
Vysocký, PhD. , riadny člen AS FSV UCM. Senát schválil doc. Mgr. Petra Juzu, CSc., PhD. za člena
VR FSV UCM.
Druhé zasadnutie AS FSV UCM sa uskutočnilo dňa 12.12.2012. Predseda senátu podal
návrh na odvolanie Ing. Jany Koprlovej, PhD. z pozície tajomníčky senátu, z dôvodu neplnenia
pracovných povinností vyplývajúcich z uvedenej pozície. Ing. Jana Koprlová, PhD. bola odvolaná
z pozície tajomníčky senátu a bol zvolený JUDr. Marcel Vysocký, PhD. Tajnou voľbou prebehla
voľba zástupcov AS FSV UCM do Akademického senátu UCM na volebné obdobie od 01. 1.2013
– 31.12.2016. Zvolení boli: doc. PhDr. Milan Čáky, CSc.-predseda AS FSV UCM, JUDr. Marcel
Vysocký, PhD., Ing. Jana Osuská, Bc. Ondrej Tureček, Bc. Boris Moncman. Senát schválil návrh
prodekana pre výchovno-vzdelávaciu činnosť na úpravu Smernice o rigoróznom konaní na FSV
UCM.
Tretie zasadnutie AS FSV UCM sa konalo dňa 19.3.2013. Schválilo Organizačný poriadok
FSV UCM a Organizačnú schému FSV UCM. Schválilo návrh na úpravu Štatútu FSV UCM. Vzalo
na vedomie, že vzhľadom na novelu vysokoškolského zákona zaniklo členstvo v AS FSV UCM
doc. PhDr. Ivanovi Dubničkovi, PhD., a JUDr. Marcelovi Vysockému, PhD. Schválilo do funkcie
tajomníka AS FSV UCM PhDr. Jaroslava Mihálika.
8
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Štvrté zasadnutie AS FSV UCM sa uskutočnilo dňa 09.05.2013. Zobralo na vedomie
výsledky doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FSV UCM zo dňa 17.4.2013; výsledky
doplňujúcich volieb zástupcu AS FSV UCM do AS UCM; do AS UCM za zamestnaneckú časť
schválilo PhDr. Jaroslava Mihálika.
Senát schválil:
 Štatút FSV UCM,
 Správu o hospodárení FSV UCM za rok 2012,
 Výročnú správu o činnosti FSV UCM za rok 2012,
 Druhé kolo prijímacích pohovorov na akademický rok 2013/2014,
 Návrh na schválenie interného člena VR FSV UCM: prof. Dr. Ryszarda Czarného, PhD.
 Vzal na vedomie: Stanovy Občianskeho združenia FSV UCM,
 Fond na podporu študentských aktivít.







Piate zasadnutie AS FSV UCM sa uskutočnilo dňa 25.06. 2013.
Senát schválil:
Organizačný poriadok FSV UCM a Organizačnú schému FSV UCM, podporilo vznik Centier –
mediácie a probácie, európskych štúdií, pre sociálne služby a poradenstvo, jazykovej
prípravy,
Návrh na vymenovanie JUDr. Marcela Vysockého, PhD. za prodekana pre legislatívu
a akreditácie FSV UCM s účinnosťou od 01.07.2013,
Návrh na odvolanie interných členov VR FSV UCM: doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD. a Ing.
Jana Koprlová, PhD.,
Návrh na odvolanie interných členov VR FSV UCM a schválenie za externých členov VR FSV
UCM: prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc; prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.; prof. PaedDr.
Milan Schavel, PhD. a doc. PhDr. Ivan Dubnička, PhD.,
Návrh na schválenie interných členov VR FSV UCM: JUDr. Marcel Vysocký, PhD. a Mgr. Ing.
Ladislav Mura, PhD. s účinnosťou od 01.09.2013,
Návrh na schválenie interných členov VR FSV UCM: prof. PeadDr. Marián Merica, PhD.
a doc. PhDr. Dušan Leška, PhD. s účinnosťou od 25.09.2013,
Návrh na odvolanie externej členky VR FSV UCM a schválenie za internú členku VR FSV
UCM: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. s účinnosťou od 25. 09.2013.
V akademickom roku 2013/2014 AS FSV UCM zasadal na svojom prvom zasadnutí dňa
03.12.2013. Senát zobral na vedomie výsledky volieb zo dňa 02.10.2013 do zamestnaneckej
časti senátu. Boli zvolení nasledovní kanditáti: prof. PaedDr. Marián Merica, PhD., doc. PhDr.
Dušan Leška, PhD., riadni členovia AS FSV UCM.
Senát schválil:
 Smernicu o rigoróznom konaní na FSV UCM,
 Návrh na schválenie interných členov VR FSV UCM: doc. PhDr. Mária Dávideková, PhD.,
doc. PhDr. Jozef Klavec, PhD., doc. Uroš Pinterič, PhD., doc. PhDr. Jaroslav Stančiak, PhD.,
MPH. s účinnosťou od 01.01.2014,
 Návrh na doplnenie členov Disciplinárnej komisie FSV UCM: prof. PaedDr. Marián Merica,
PhD., JUDr. Marcel Vysocký, PhD., PhDr. Ján Machyniak.
9
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Účasť členov Akademického senátu fakulty na zasadnutiach bola uspokojivá. Z každého
zasadnutia senátu bola vyhotovená zápisnica, podpísaná zapisovateľom a overená predsedom
senátu. Dekan a vedenie fakulty vytvorili pre činnosť AS FSV UCM vhodné podmienky.
2.3. Vedecká rada fakulty
Členovia Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied UCM (ďalej len „VR FSV UCM“):
Predseda: PhDr. Peter Horváth, PhD. (dekan FSV UCM)
Podpredseda: prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc. (prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť FSV
UCM)
Interní členovia VR FSV UCM:
prof. Dr. hab. Ryszard Czarny, PhD. (od 09. 05.2013)
prof. Ing. Július Horváth, PhD.
prof. PaedDr. Marián Merica, PhD. (od 25.09.2013)
prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (od 25.09.2013)
prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.
doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD. (do 25.06.2013)
doc. PhDr. Milan Čáky, CSc.
doc. RNDr. Jiří Ježek, PhD.
doc. Mgr. Peter Juza, PhD. CSc.
doc. PhDr. Martin Klus, PhD. MBA
doc. PhDr. Dušan Leška, PhD. (od 25.09.2013)
doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc.
doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.
doc. Mgr. Pavel Šaradin, PhD.
JUDr. Marcel Vysocký, PhD. (od 01.09.2013)
Ing. Mgr. Ladislav Mura, PhD. (od 01.09.2013)
Ing. Jana Koprlová, PhD. (do 25.06.2013)
Externí členovia VR FSV UCM:
prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice (od 25.06.2013)
prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. – Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra (od 25.06.2013)
prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD. - Univerzita Komenského, Bratislava
prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD. – VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
(od 25.06.2013)
doc. PhDr. Ivan Dubnička, PhD. – Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra (od 25.06.2013)
doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc. - Masarykova univerzita, Brno, ČR
doc. Ing. Alena Kusá, PhD. - Fakulta masmediálnej komunikácie, UCM v Trnave
doc. PhDr. Tomáš Lebeda, PhD. - Univerzita Palackého, Olomouc, ČR
doc. PhDr. Jozef Lysý, CSc. - Univerzita Komenského, Bratislava
10
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
doc. PhDr. Ján Stena, CSc. - Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV
PhDr. Ľudmila Benkovičová, CSc. – predsedníčka Štatistického úradu SR
Dňa 27. 09. 2013 sa uskutočnilo druhé zasadnutie VR FSV UCM. Predseda VR FSV UCM,
PhDr. Peter Horváth, PhD. (ďalej len „predseda“), privítal členov v nových priestoroch Centra
európskych štúdií FSV UCM a uskutočnil kontrolu zápisnice zo zasadnutia VR FSV UCM zo dňa
28. 09. 2012. Na základe dohody s vedením FSV UCM sa odporúča štandardný cyklus zasadania
vedeckej rady, jedenkrát za akademický semester.
Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť, prof. Mgr. Ladislav Macháček,CSc. informoval
o výsledkoch v tejto oblasti za uplynulý akademický rok, resp. kalendárny rok 2012, pričom sa
zameral na hodnotenie troch oblastí: výskumné granty, publikačná aktivita a oblasť
organizačných a iných podporných vedných činností.
Predstavil doktorandské štúdium verejnej politiky a verejnej správy na FSV UCM.
Informoval o potrebe predkladať projekty a podrobne analyzovať neúspešné projekty VEGA,
KEGA a APVV z minulých rokov. Uviedol, že s rozhodnutím dekana vznikol Fond na podporu
publikačnej činnosti. Prof. Macháček prítomných informoval o možnosti vzniku novej vedeckej
spoločnosti pre otázky verejnej správy a politiky pri SAV, ktorá by mohla zlepšiť kooperáciu
existujúcich pracovísk v tejto oblasti.
O výsledkoch v študijnej oblasti za uplynulý akademický rok informoval prítomných
prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, PhDr. Michal Greguška. Predstavil ponuku
študijných programov FSV UCM, ktoré boli ponúkané v akademickom roku 2012/2013, ako aj
nové študijné programy. Zhodnotil prijímacie konanie na akademický rok 2012/2013, poskytol
údaje o počte prihlásených a prijatých uchádzačov a zároveň informoval o výsledkoch štátnych
skúšok za uplynulé obdobie. Oboznámil členov VR FSV UCM o pripravovanej spolupráci s firmou
SCIO pri prijímacom konaní na akademický rok 2014/2015.
S informáciami o komplexnej akreditácii vystúpil prodekan pre legislatívu a akreditácie
JUDr. Marcel Vysocký, PhD.
Predseda VR FSV UCM informoval o príprave prvých dizertačných skúšok doktorandov
v študijnom programe Verejná politika a verejná správa, ktoré sa budú konať dňa 7. 02. 2014.
Predseda VR FSV UCM predložil na schválenie „Rokovací poriadok Vedeckej rady FSV UCM
2013“, ktorý bol hlasovaním členmi VR FSV UCM schválený.
V diskusii sa členovia vedeckej rady zaoberali problematikou blížiacej sa komplexnej
akreditácie, jednotlivými kritériami a oblasťami, v ktorých je potrebné prijať určité opatrenia.
Ďalšie zasadnutie VR FSV UCM sa uskutoční 11. 04. 2014.
11
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
2.4. Disciplinárna komisia fakulty pre študentov
Zloženie disciplinárnej komisie
Predseda komisie:
PhDr. Michal Greguška (prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť)
Členovia komisie:
prof. PaedDr. Marián Merica, PhD. (zamestnanec)
JUDr. Marcel Vysocký, PhD. (zamestnanec)
PhDr. Jakub Feranec (zamestnanec)
PhDr. Ján Machyniak (doktorand)
Bc. Michal Kapusta (študent)
Bc. Boris Moncman (študent)
Disciplinárna komisia zasadala v roku 2013 dňa 9.12.2013 a prerokovala v súlade s § 92 a
§ 113a zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a v súlade s Organizačnou smernicou rektora univerzity o školnom
a poplatkoch spojených so štúdiom neuhradenie školného v stanovenom termíne. Disciplinárna
komisia udelila pre nezaplatenie školného 41 študentom podmienečné vylúčenie a 21
študentov bolo vylúčených zo štúdia.
Z počtu 41 študentov bolo: 21 vylúčených zo štúdia, 7 zanechalo štúdium, 13 školné zaplatili.
Z počtu 21 vylúčených študentov: 2 študenti sa v stanovenom termíne odvolali, školné zaplatili
a vylúčenie im bolo zrušené.
Vo veci porušenia Ubytovacieho poriadku Študentského domova UCM a porušenia
Študijného poriadku UCM komisia zasadala dňa 05.03.2013, 16.04.2013, 14.05.2013 a
21.06.2013.
12
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
3. Prehľad najdôležitejších udalostí fakulty za rok 2013
Fakulta sociálnych vied UCM
JANUÁR
 24. január – Celoslovenská konferencia „Mládež 2030: prúty a architekti“, ktorá sa
uskutočnila v Bratislave pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, na
pozvanie Slovenského inštitútu mládeže v Bratislave predniesol prof. Mgr. Ladislav
Macháček, CSc. hlavný referát s názvom Cieľové skupiny, osobitosti a princípy práce
s mládežou.
FEBRUÁR
 1. - 3. február – Quo vadis vo verejnej
správe Hotel Máj Piešťany,
Medzinárodný seminár doktorandov
Quo vadis vo verejnej správe.
 19. február – Deň otvorených dverí
FSV UCM - v priestoroch fakulty na
Bučianskej ulici poskytli zamestnanci
a pedagógovia záujemcom študijné
informácie, informácie o prijímacom
konaní, informácie o voľnočasových
aktivitách, o možnostiach ERASMU
počas štúdia, o študijných exkurziách.
 27. február – "Poznáš svoje práva a
povinnosti na trhu práce?" – odborný
workshop na FSV UCM v Trnave sa
konal v rámci medzinárodneho projektu
Nadácie Friedricha Eberta s názvom
"Kultúra sveta práce" pod záštitou
Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny SR. Vedúcim autorského
kolektívu a odborným garantom
projektu je JUDr. Marek Švec, PhD.
Prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc. na
vyžiadanie pripravil prednášku na tému
Sociologická typológia nezamestnanej
mládeže.
MAREC
 13. marec – Národná rada Slovenskej republiky - študenti FSV UCM sa zúčastnili na
slávnostnom odovzdávaní ceny Hanno R. Ellenbogen Citizenship Award pre českého
disidenta a politika Jiřího Dienstbiera, amerického armádneho generála Wesley Clarka a
bývalého kolumbijského prezidenta Andresa Pastranu v historickej budove Národnej rady.
Počas dopoludňajšieho programu sa zúčastnili v priestoroch Národnej rady na Župnom
námestí odbornej diskusie aj za účasti predsedu parlamentu Pavla Pašku. V rámci programu
13
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
študenti návštivili aj budovu Národnej rady, stretli sa a diskutovali s poslancami Petrom
Náhlikom a Ladislavom Kamenickým. Počas prehliadky priestorov Národnej rady boli
prítomní aj na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
 20. – 21. marec – Futbalový turnaj o
Pohár dekana FSV UCM - v Mestskej
športovej hale v Trnave sa konal už
tradičný futbalový turnaj o Pohár
dekana FSV UCM. Do turnaja sa
prihlásilo 12 tímov zložených výlučne zo
žiakov a pedagógov FSV UCM. Prvé
miesto v turnaji obsadil celok La Masia,
porazení vo finále boli FC Brazzers
a skončili napokon na 2. mieste, pohár
pre víťaza „malého finále" teda zápasu
o 3. miesto putoval do rúk hráčov
Prednej hory a 4. miesto obsadil tím
Baníček. Ceny pre víťazov, ale aj
individuálne ocenenia odovzdal dekan
FSV UCM.
 22. marec – ŠVOČ - na pôde Univerzity
sv.
Cyrila
a Metoda
v Trnave
uskutočnila
študentská
vedecká
konferencia na základe študentskej
vedeckej a odbornej činnosti pod
záštitou dekana FSV UCM PhDr. Petra
Horvátha,
PhD.
Konferencie
sa
zúčastnilo celkovo 14 študentov, ktorí
výrazným spôsobom prispeli svojimi
konštruktívnymi pohľadmi na viaceré
otázky ekonomického, sociálneho
a politického
života
modernej
spoločnosti. Študenti reprezentovali
vzdelávacie a vedecké inštitúcie. Svoje
zastúpenie tak mali Trnavská univerzita
v Trnave,
Trenčianska
univerzita
Alexandra
Dubčeka
v Trenčíne,
Univerzita Konštantína Filozofa V Nitre,
Univerzita Komenského v Bratislave,
a napokon Univerzita sv. Cyrila
a Metoda
v Trnave.
Komisia
pozostávajúca zo zástupcov z každej zo
zúčastnených univerzít vyhodnotila
prezentácie jednotlivých účastníkov
a najlepšie práce ocenila vecnými
cenami.
Výsledky:
1. miesto: Božík Matej - UKF Nitra
2. miesto: Škoda Jakub – FSV UCM v Trnave
3. miesto: Sivičeková Jana - FSV UCM v
Trnave
14
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
APRÍL
 apríl – Arctic Science Summit Week - prof. Ryszard M. Czarny sa zúčastnil na
najvýznamnejšej svetovej konferencii týkajúcej sa arktického priestoru konanej v Krakowe.
Bol moderátorom jedného z panelov, ktorého sa zúčastnili viacerí významní hostia, mezdi
nimi Jeho Excelencia Alexandra Bugailiskis (Veľvyslankyňa Kanady v Poľsku), Jeho
Eminencia Karsten Klepsvik (Veľvyslanec Nórska v Poľsku),Andreas von Uexkull (Švédsky
minister zahraničných vecí).
 9. apríl – Medziuniverzitný futbalový turnaj - Tím FSV UCM zložený z pedagógov a
študentov FSV UCM sa zúčastnil na celoslovenskom medziuniverzitnom futbalovom turnaji
"O pohár rektora UCM". Za účasti 16 tímov skončila FSV UCM na treťom mieste. FSV UCM
reprezentovali na turnaji: Jakub Feranec, Filip Bátora, Andrej Krátky, Patrik Krištofík,
Richard Sekera, Miroslav Hrebík, Patrik Štefunda, Lukáš Bambura, Michal Jantoška, Karol
Šebík , Michal Greguška, Dušan Krcho. FSV UCM mala svoje zastúpenie aj medzi
individuálnymi oceneniami, keď za najlepšieho strelca turnaja bol vyhlásený Dušan Krcho,
strelec 9 gólov.
 17. - 18. apríl – Medzinárodná vedecká konferencia v Prahe „Ekonomika a řízení ve
zdravotních a sociálních službách“ - účasť študentov doktorandského štúdia.
 22. - 25. apríl – Študijná exkurzia Mníchov - študenti politológie a verejnej správy FSV
UCM sa zúčastnili študijnej exkurzie, počas ktorej mali viacero zaujímavých zastávok.
Navštívili rakúsky parlament vo Viedni, sídlo politickej strany CSU v Mníchove, jeden z
prvých koncentračných táborov v Dachau a pri spiatočnej ceste navštívili mesto Salzburg.
MÁJ
 6. máj – Europoslankyňa Monika Flašíková – Beňová - navštívila FSV UCM, ktorú prijal
vedúci Katedry politických vied FSV UCM a predseda AS FSV UCM doc. PhDr. Milan Čáky,
CSc. Po oficiálnom prijatí nasledovala diskusia so študentmi FSV UCM.
 9. máj – Úspech študentov na celoslovenskej súťaži - Študenti politológie FSV UCM Filip
Sekan, Marián Petrík, Zuzana Révayová a Dagmara Bartovičová sa dňa 9. 5. 2013 zúčastnili
celoslovenskej súťaže v európskom informačnom centre v Bratislave. Nosnou témou kvízu
boli voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014. Komisiu tvorili slovenskí europoslanci
Boris Zala, Eduard Kukan, prof. Svetozár Krno a riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho
parlamentu Róbert Hajšel. V konkurencii viacerých tímov zo slovenských univerzít sa
zastúpenie FSV UCM umiestnilo na prvom mieste.
 16. máj – Športovo-branný deň UCM 2013 - sa uskutočnil na Planinke pri Dechticiach, ktorého
sa aktívne zúčastnili aj zástupcovia FSV UCM.
 22. – 23. máj – Seminár projektu Aktivizácia mládeže v rozvoji vidieka, Podkylava ktorý
realizuje Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v rámci Programu rozvoja vidieka
SR 2007-2013 (Opatrenie 3.3. Vzdelávanie a informovanie). Prof. Mgr. Ladislav Macháček,
CSc. predniesol na vyžiadanie hlavný referát.
 23. - 25. máj – Oslavy 20. výročia založenia partnerskej fakulty UJK Kielce v Poľsku predstavitelia FSV UCM - dekan FSV UCM PhDr. Peter Horváth, PhD., prodekan pre
zahraničné vzťahy PhDr. Pavol Juhás a predseda AS FSV UCM doc. PhDr. Milan Čáky, CSc.,
15
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
sa zúčastnili na oslavách 20. výročia založenia partnerskej Fakulty manažmentu a správy na
Univerzite Jana Kochanowskeho v poľskom meste Kielce. Súčasťou návštevy boli aj
rokovania s prorektorom pre medzinárodné vzťahy prof. Marekom Przenioslom a dekanom
fakulty manažmentu a správy prof. Wojciechom Saletrom. Zástupcovia oboch fakúlt sa
dohodli na prehlbovaní ďalšej spolupráce v oblasti spoločného výskumu, výmeny študentov
a pedagogických pracovníkov
JÚN
 6. jún – Inštitút ASA Bratislava - prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc. predniesol hlavný
referát na tému Vzťah slovenských občanov k pravicovému extrémizmu.
JÚL
 8. - 12. júl – Detská univerzita – DUCM - v dňoch 8. - 12. 7. 2013 z podnetu dekana FSV
UCM PhDr. Petra Horvátha, PhD. zorganizovala UCM Prvý ročník projektu DUCM, ktorý v
pondelok 8. 7. 2013 zahájili slávnostnou imatrikuláciou akademickí funkcionári: v zastúpení
rektora PhDr. Dagmar Valentovičová, CSc.; PhDr. Dana Petranová, PhD.; doc. Mgr. Katarína
Nováková, PhD.; Ing. Eva Čapošová; Mgr. Juraj Miština, PhD. Pani prorektorka PhDr.
Dagmar Valentovičová, CSc., privítala na akademickej pôde UCM v Trnave 46 malých
vysokoškolákov vo veku od 9 do 14 rokov. Každý z nich si prevzal index, do ktorého počas
celého týždňa budú zapisované všetky absolvované aktivity.
 9. júl - druhý deň štúdia - program pre študentov DUCM zabezpečila FSV UCM pod
vedením dekana PhDr. Petra Horvátha, PhD. V dopoludňajších hodinách v priestoroch NR
SR v Bratislave privítala podpredsedníčka - JUDr. Renáta Zmajkovičová, ktorá ochotne
odpovedala na zvedavé otázky detí. Absolvovali prehliadku priestorov NR SR, posedeli si na
16
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
stoličkách poslancov v rokovacej sále. Po prechádzke nádvorím Bratislavského hradu a
pútavej prednáške doc. PhDr. Milana Čákyho, CSc. o histórii hradu, sa popoludní presunuli
na jednu z najnavštevovanejších pamiatok v Bratislave - zrúcaninu hradu Devín. Zápisom
aktivít do indexov bol úspešne ukončený druhý deň DUCM.
deťom príjemne prežité leto a vyjadril
presvedčenie, že si deti Univerzitu sv.
Cyrila a Metoda v Trnave uchovajú vo
svojej pamäti a budú sa do nej radi
vracať, či už na detskej univerzite ako
jej kamaráti, alebo neskôr ako riadni
študenti.
 12. júl - 1. ročník Detskej univerzity bol
ukončený slávnostnou promóciou, na
ktorej
sa
zúčastnili
akademickí
funkcionári: rektor univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave, Dr.h.c. Doc. Ing.
Jozef Matúš, CSc., mim. prof., dekan FF
UCM prof. PaedDr. Ján Danek, CSc.,
dekanka FMK UCM PhDr. Dana
Petranová, PhD., prodekan FVP UCM
RNDr. Martin Pipíška, PhD. a
promotórka prodekanka FSV UCM Ing.
Eva Čapošová. Po štátnej hymne a
zložení sľubu si študenti detskej
univerzity prevzali z rúk promotórky
Ing. Evy Čapošovej diplomy Kamarátov
UCM. Rektor UCM vo svojom príhovore
ocenil záujem detí o detskú univerzitu a
podporil ich v ďalšom rozvíjaní ich
vedomostí a záľub. Na záver zaželal
AUGUST
 26. - 31. august – Konferencia ESA, Turín - V meste Torino v Taliansku sa uskutočnila
Konferencia ESA (Európska sociologická asociácia) „Crisis, Critique and Change“. V sekcii
Determinanty politického správania (30.8.2013), ktorú pripravila RN 30 Mládež a generácia
s referátom vystúpil prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc. na tému "Politické vedomosti a
politická participácia mládeže". Prezentoval aj najnovšie výsledky empirického
sociologického výskumu projektu 7 RP MyPlace z dvoch slovenských a maďarských miest.
Prof. Macháček sa v Turíne zároveň zúčastnil aj mítingu výkonného výboru projektu EK pre
7. RP „MyPlace“.
SEPTEMBER
 2. - 7. september – Návšteva zástupcov NIGDE University Turecko na UCM - v rámci
programu LLP/ERASMUS navštívili Univerzitu sv. Cyrila a Metoda zástupcovia NIGDE
University Turecka.
Návštevy sa zúčastnili Prof. Dr. Adnan Gorur, rektor NIGDE University a Prof. Dr. Murat Alp,
prorektor NIGDE University. Delegáciu tvorili – Merve Ucar, Tuna Ozturk, Mediha Mancu,
Neslihan Gozukucuk, Ilhan Kicik, Bahadir Okay, Omer Iskederoglu – koordinátor
zahraničných stykov.
17
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
 september - privítal rektor UCM v Trnave Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof.
delegáciu v priestoroch univerzity v Trnave spolu s prorektorom doc. PhDr. Martinom
Klusom, PhD., MBA a prorektorkou PhDr. Dagmar Valentovičovou, CSc.
Vysocký, PhD. Prebehli rozhovory o
spolupráci medzi fakultami a výmene
študentov
v
rámci
programu
ERASMUS.
Turecká
delegácia
pokračovala samostatným programom
v Bratislave.
Úvodné stretnutie prebiehalo vo veľmi
priateľskej atmosfére, kde rektori
predniesli príhovory a vymenili si
upomienkové predmety. Rektori sa
dohodli, že spolupráca by mohla začať
vedeckým sympóziom, na ktorom by sa
podieľali obe univerzity v zmysle
bilaterálnej zmluvy, ktorá je už niekoľko
rokov podpísaná. V priebehu dňa si
prezreli tiež priestory jazykových
učební, priestory Univerzitnej knižnice a
videokonferenčnú
miestnosť.
Zástupcovia
univerzity
navštívili
priestory
Inštitútu
fyzioterapie,
balneológie a liečebnej rehabilitácie v
Piešťanoch.
Delegácii
bolo
prezentované HD štúdio FMK UCM v
Trnave a laboratória FPV UCM v
Špačinciach. Delegáciu prijali v
priestoroch FSV UCM prodekani FSV
UCM PhDr. Pavol Juhás a JUDr. Marcel
 Dotácia MY PLACE - Dňa 28.6.2013 bola medzi Agentúrou na podporu výskumu a vývoja
(APVaV) a UCM v Trnave uzatvorená Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. DO7RP-0017-12.
Dňa 3. 9. 2013 (Agentúra APVaV) prijala a následne schválila žiadosť UCM v Trnave
o poskytnutie prvého finančného príspevku, ktorý bude poskytnutý na dofinancovanie
projektu MYPLACE.
 12. september – konferencia Aktuálne vo výskume mládeže usporiadaná Slovenským
inštitútom mládeže v spolupráci so SAV (IUVENTA, 12.09.2013 v Bratislave) prítomní
účastníci prezentovali najnovšie výsledky výskumu a súčasne definovali nové oblasti
súvisiace s prioritnými témami mládežníckej politiky. Prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc.
predniesol referát na tému Aktuálne o výskume a štátnej politike mládeže.
 17. - 19. september – Medzinárodný vedecký seminár „Verejná politika a verejná správa
v praxi“ Trenčianske Jastrabie - Katedra verejnej politiky a verejnej správy FSV UCM.
 23. september – Otvorenie akademického roka 2013/2014 na FSV UCM a zasadnutie
Akademickej obce FSV UCM - doc. PhDr. Milan Čáky, CSc., predseda AS FSV UCM
predniesol Správu o činnosti AS FSV UCM, nasledoval príhovor dekana FSV UCM PhDr.
Petra Horvátha, PhD. a diskusia so študentmi.
Pri príležitosti slávnostného otvorenia akademického roka 2013/2014 v Dome kultúry v
Trnave 23. 9. 2013 obdržal prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc. Cenu rektora UCM aj s
prihliadnutím na jeho participáciu na medzinárodnom projekte EK MyPlace.
18
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
 25. september – Pracovné stretnutie s Fakultou masmediálnej komunikácie UCM - sa
uskutočnilo na úrovni členov vedenia fakúlt a predsedov akademických senátov fakúlt.
Predmetom rokovaní boli prípravy ďalšieho ročníka Detskej univerzity UCM, Univerzity
tretieho veku a spolupráca v oblasti vedy, výskumu a pedagogickej činnosti.
 27. september – 2. zasadnutie Vedeckej rady FSV UCM - hlavnými bodmi programu boli
otázky týkajúce sa koncepcie a výsledkov vedecko-výskumnej činnosti FSV UCM, študijné
výsledky za akademický rok 2012/2013 a úlohy súvisiace s komplexnou akreditáciou.
OKTÓBER
 1. október – Beseda s JUDr. Janou Dubovcovou - prodekan pre legislatívu a akreditácie
FSV UCM a riaditeľ Centra európskych štúdií FSV UCM JUDr. Marcel Vysocký, PhD. prijal
JUDr. Janu Dubovcovú - verejnú ochrankyňu práv. Z iniciatívy Centra európskych štúdií FSV
UCM sa zúčastnila besedy so študentami FSV UCM.
 2. október – Doplňujúce voľby do AS FSV UCM - do zamestnaneckej časti AS FSV UCM boli
zvolení dvaja riadni členovia: prof. PaedDr. Marián Merica, PhD. a doc. PhDr. Dušan Leška,
PhD.
 8. - 10. október – Medzinárodný veľtrh vzdelávania 2013 - zástupcovia FSV UCM sa
zúčastnili Medzinárodného veľtrhu vzdelávania v Bratislave.
 9. - 11. október – Výjazdové zasadnutie Vedenia FSV UCM - sa uskutočnilo vo Zvolene za
účelom naplnenia kritérií ku komplexnej akreditácii v júni 2014.
 17. - 19. október – Dvě společnosti - dvě sociologie? - tradičná česko-slovenská
sociologická konferencia usporiadaná Masarykovou českou sociologickou společností,
Slovenskou sociologickou spoločností pri SAV a Katedrou sociologie, andragogiky a kulturní
antropologie FF UP v Olomouci. Referát predniesol prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc. a
moderoval jednu sekciu konferencie.
 21. október – Prednáška s JUDr. Štefanom Nebeským, Ph.D., M.E.S., na tému „Európsky
systém finančného dohľadu a jeho regulačné nástroje“ - z iniciatívy Centra európskych
štúdií FSV UCM sa konala prednáška s JUDr. Štefanom Nebeským, Ph.D., M.E.S.,
zamestnancom European Banking Authority (EBA) London.
 30. október – Workshop „12 rokov regionálnej samosprávy na Slovensku“ - Centrum
európskych štúdií FSV UCM v spolupráci s Alianciou nezávislých (MVO) usporiadali
Workshop na tému „12 rokov regionálnej samosprávy na Slovensku: skúsenosti, reflexie,
vízie“. Workshopu sa zúčastnili Viktor Nižňanský, Milan Galanda, Peter Rusnák, Vladimír
Buzalka (riaditeľ úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, Ľubomír Parízek, poslanci NR
SR : Radoslav Procházka (nezaradený), Igor Matovič (OĽaNO), Jozef Viskupič (OĽaNO),
Andrej Hrnčiar (Most-Híd). S prípadovou štúdiou „Hospodárska efektívnosť a volebná súťaž
na regionálnej úrovni“ vystúpil študent PhD. štúdia FSV UCM PhDr. Karol Šebík.
NOVEMBER
 4. november – Prijatie na univerzitách v Astane a v Karagande - zástupcami Euroázijskej
štátnej univerzity Leva Gumilyova v Astane bola prijatá delegácia FSV UCM, v zložení
dekan fakulty PhDr. Peter Horváth, PhD., riaditeľ Centra európskych štúdií a prodekan FSV
UCM JUDr. Marcel Vysocký, PhD. a riaditeľka Centra jazykovej prípravy FSV UCM PhDr.
Mária Igazová, PhD. Výsledkom rokovaní je dohoda o konkrétnych bodoch spolupráce
19
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
medzi FSV UCM a vybranými fakultami Univerzity L. Gumilyova. Zároveň kazašská strana
predložila návrh Memoranda o spolupráci na univerzitnej úrovni.
 5. november – Prijatie na Štátnej univerzite E.A. Buketova v Karagande (Kazachstan)delegácia FSV UCM, v zložení dekan fakulty PhDr. Peter Horváth, PhD., prodekan a riaditeľ
Centra európskych štúdií FSV UCM JUDr. Marcel Vysocký, PhD. a riaditeľka Centra jazykovej
prípravy FSV UCM PhDr. Mária Igazová, PhD. bola prijatá na Štátnej univerzite E.A.
Buketova v Karagande (Kazachstan). Výsledkom spoločných rokovaní bola dohoda o
konkrétnych postupoch spolupráce medzi FSV UCM a vybranými pracoviskami Univerzity v
Karagande.
 5. november – Univerzita tretieho veku v relácii TV JOJ - študenti Univerzity tretieho veku
v rámci harmonogramu výučby sa zúčastnili nakrúcania relácie Súdna sieň v TV JOJ.
 11. november – Prednáška s JUDr. Eduardom Kukanom na tému "European Union and EU
enlargement: State of Play in the Western Balkans and Future Prospects" - Centrum
európskych štúdií FSV UCM usporiadalo prednášku s poslancom Európskeho parlamentu
20
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
JUDr. Eduardom Kukanom. Po prednáške prijal pána poslanca dekan fakulty PhDr. Peter
Horváth, PhD. a prodekan pre zahraničné vzťahy a vzťahy s verejnosťou PhDr. Pavol Juhás.
Na spoločnom stretnutí boli okrem prezentácie fakulty načrtnuté aj ďalšie možnosti
spolupráce a rozvoja FSV UCM.
 12. november – UCM začala s realizáciou prístavby vzdelávacích priestorov poklopaním základného kameňa začala na Univerzite sv. Cyrila a Metoda realizácia
prístavby budovy na Bučianskej ul., ktorá je realizovaná z prostriedkov EÚ v rámci
operačného programu Výskum a vývoj. Financovanie projektu s názvom: Prístavba
vzdelávacích priestorov na UCM v Trnave ako investícia do hmotnej infraštruktúry za
účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu vo výške 2,5 mil € UCM je
zabezpečované formou nenávratného finančného príspevku z Agentúry Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - ASFEU. Cieľom projektu je
skvalitnenie infraštruktúry UCM v Trnave a zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu
výstavbou veľkokapacitných priestorov - malej a veľkej auly. Súčasťou projektu je aj
vybudovanie technologického zázemia, spočívajúceho hlavne v realizácii tlmočníckeho a
kamerového systému, systému videoprojekcie a riadenia, ako aj kamerového systému pre
konferenčné účely. Ukončenie realizácie je naplánované na koniec roka 2014.
 13. november – Návšteva J.E. Pavla Kuznecova – mimoriadneho a splnomocneného
veľvyslanca Ruskej federácie v SR - Centrum európskych štúdií FSV UCM usporiadalo
prednášku s J.E. pánom Pavelom Kuznecovom na tému „Vzťahy medzi Ruskou federáciou
a EÚ“. Rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof.
slávnostne privítal pána veľvyslanca na pôde univerzity.
Po oficiálnom privítaní, na ktorom sa zúčastnil dekan FSV UCM PhDr. Peter Horváth, PhD.,
prodekan pre zahraničné vzťahy a vzťahy s verejnosťou PhDr. Pavol Juhás a riaditeľ Centra
európskych štúdií FSV UCM JUDr. Marcel Vysocký, PhD. sa otvorila debata o možnostiach
budúcej spolupráce, ktorej zavŕšením by bol podpis bilaterálnej zmluvy.
Pán veľvyslanec vyslovil poďakovanie za
možnosť vystúpenia pred študentmi,
ktorí ho milo prekvapili výbornou
ruštinou a fundovanými otázkami.
Taktiež ho potešil rastúci záujem
o štúdium ruského jazyka.
 16. november – Turistický pochod FSV UCM - FSV UCM v spolupráci s Občianskym
združením Karpaty, obcou Dechtice, Komisiou pre expedičnú turistiku Klubu slovenských
turistov a Regionálnou radou Klubu slovenských turistov zorganizovala pri príležitosti Dňa
boja za slobodu a demokraciu Turistický pochod FSV UCM na trase rázcestie Dechtice –
Naháč – Katarínka – Dechtice. Pre účastníkov pochodu boli pripravené prednášky a filmy
cestovateľov nevšedných krajín s premietaním v Kultúrnom dome v Dechticiach.
21
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
 18. november – Cvičíme pre zdravie - z iniciatívy PaedDr. Moniky Orlíkovej, PhD. sa konalo
v telocvični v Jame Cvičenie pre zdravie. Študentky FSV UCM privítala prodekanka pre
stratégiu a rozvoj Ing. Eva Čapošová. V dvojhodinovom cvičení si študentky overili svoju
kondíciu a vytrvalosť v aeróbnom a posilňovacom cvičení.
 18. november – Futbalový turnaj o Pohár dekana FSV UCM - ďalší ročník tradičného
futbalového turnaja o Pohár dekana FSV. Víťazom turnaja o putovný Pohár dekana FSV sa
stala LA MASIA, ktorá obhájila prvenstvo z minulého turnaja. Vo finále porazila nováčika
Čiernu ruku, z tretieho miesta sa tešila Predná hora. Všetky tieto tri spomínané mužstvá si
zabezpečili miestenku v Univerzitnom turnaji UCM, ktorý sa uskutočnil v dňoch 2.-3. 12.
2013. Dekan následne prijal najlepšie futbalové mužstvo turnaja, kapitánovi víťazného
mužstva odovzdal Pohár dekana, trofej najlepšiemu brankárovi (Jakub Babirát), strelcovi
(Peter Blanárik) a hráčovi (Patrik Krištofík). S členmi tímu rozobrali ďalšie možnosti ich
pôsobenia v oblasti športu na FSV UCM.
 18. november –
Návšteva J.E.
Theodora Sedgwicka, veľvyslanca USA
na Slovensku - Centrum európskych
štúdií FSV UCM usporiadalo prednášku
s J.E. pánom Theodorom Sedgwickom
na tému „USA-EU relations". Rektor
Univerzity sv. Cyrila a Metoda Dr.h.c.
doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof.
slávnostne privítal pána veľvyslanca na
pôde univerzity. Po oficiálnom privítaní,
na ktorom sa zúčastnil dekan FSV UCM
PhDr. Peter Horváth, PhD., prodekan
pre zahraničné vzťahy a vzťahy s
verejnosťou PhDr. Pavol Juhás a riaditeľ
Centra európskych štúdií JUDr. Marcel
Vysocký, PhD. sa otvorila debata o
možnostiach
budúcej
spolupráce,
najmä
ohľadom
kontaktov
s
americkými univerzitami, možnosťou
využívania štipendijných programov pre
študentov FSV UCM v USA, ako aj o
ďalšej spolupráci fakulty a amerického
veľvyslanectva. Pán veľvyslanec vyslovil
poďakovanie za možnosť vystúpenia
pred študentmi a vyjadril presvedčenie
o ďalšom raste fakulty, ktorému bude z
pozície veľvyslanca USA na Slovensku v
maximálnej miere nápomocný.
 18. november – Workshop – Národný konvent o EÚ - Centrum Európskych štúdií FSV UCM
v spolupráci s EAC zorganizovalo workshop Národný konvent o EÚ na tému "Prečo Slováci
nechodia voliť do Europarlamentu?". Zúčastnili sa ho hostia: Oľga Gyarfášová z Inštitútu
pre verejné otázky, Róbert Dzemjan z Euro-atlantického centra a Miloš Moravčík,
podpredseda KDH.
22
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
DECEMBER
 2. december – Deň otvorených dverí a DEŇ FSV UCM - Vedenie FSV UCM zorganizovalo
z iniciatívy dekana fakulty PhDr. Petra Horvátha, PhD. pre potencionálnych uchádzačov študentov stredných škôl Deň otvorených dverí. 75 študentov malo možnosť oboznámiť sa
s ponukou študijných programov fakulty v akademickom roku 2014/2015, s priestormi
fakulty ako i dosiahnutými úspechmi počas jej 2-ročného pôsobenia. Pre účastníkov boli
pripravené propagačné materiály o fakulte, informácie o možnostiach štúdia v rámci
programu LPP Erasmus, súťaže.
vystúpením folklórneho súboru Lúčnica
a speváka Paľa Hammela.
Pri príležitosti 2. výročia vzniku FSV
UCM sa uskutočnil v priestoroch Domu
kultúry Výročný galavečer, počas
ktorého sa uskutočnil krst kníh doc.
PhDr. Milana Čákyho, CSc. a prof.
Ryszarda
Czarneho.
Galavečeru
predchádzala slávnostná recepcia,
ktorej sa zúčastnili: rektor UCM Dr.h.c.
doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., rektor
Trnavskej univerzity prof. doc .JUDr.
Marek Šmid, PhD., veľvyslanec Poľskej
republiky v SR Tomasz Chloń, predseda
TT SK a predseda Správnej rady UCM
Dr.h.c. Ing. Tibor Mikuš, PhD., maršálek
z vojvodstva Svetokřížskeho Adam
Jarubas, prorektor Univerzity J.
Kochanovského (Kielce) prof. Marek
Przenioslo,
dekan
Fakulty
managementu a správy Univerzity J.
Kochanovského (Kielce) prof. Wojciech
Saletra, dekan FF UPJŠ prof. Ján Gbúr
ako i členovia Kolégia rektora UCM,
prorektori UCM a dekani fakúlt UCM.
Slávnostný večer bol ukončený
 2. – 3. december – 5. ročník Univerzitného futbalového turnaja UCM, Mestská športová
hala v Trnave. 16 zúčastnených družstiev reprezentovalo všetky fakulty univerzity. FSV
UCM úspešne reprezentovalo na turnaji 6 mužstiev. Boli to hráči La Masie, Brazzers,
Prednej hory, Čiernej ruky, Baníčka, a Inexpugnable. Finalista fakultného turnaja o pohár
dekana FSV, mužstvo Čierna ruka obsadilo štvrté miesto. Na treťom mieste sa umiestnila
Predná hora. Vo finále potvrdilo svoju dominanciu z fakultného turnaja aj na úrovni celej
univerzity mužstvo La Masia, kde dokázali poraziť hráčov Brazzers. Najlepším hráčom
turnaja sa stal Patrik Krištofík z mužstva La Masia. Rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v
Trnave Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof. podporil 5.ročník Univerzitného
turnaja a odovzdal víťazné poháre.
 4. december – Prednáška „Mládež v rozhodovacích procesoch“ - Centrum európskych
štúdií FSV UCM zorganizovalo prednášku generálneho sekretára Európskej demokratickej
23
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
strany a predsedu o.z. Európsky dialóg Miroslava Hajnoša na tému "Mládež v
rozhodovacích procesoch".
 11. december – Prednáška „Vývoj v Európskej únii“ - Centrum európskych štúdií FSV UCM
usporiadalo prednášku s vedúcim zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušanom
Chrenekom a EU Career ambasádorkou za Slovensko Gabrielou Urbanovou na tému „Vývoj
v Európskej únii a jeho dopad na Slovensko“.
 15. december – Dotazník kvality na FSV UCM - z iniciatívy Ing. Evy Čapošovej, prodekanky
pre stratégiu a rozvoj, pripravilo Vedenie FSV UCM za účelom hodnotenia kvality študijného
procesu pre študentov FSV UCM Dotazník kvality. Získané poznatky poslúžia k zhodnoteniu
a zlepšeniu podmienok štúdia na fakulte. Otázky sa týkali organizácie a kvality štúdia,
vyučovacieho procesu a sociálnej oblasti. Dotazník bol sprístupnený na stránke FSV UCM od
15.12.2013 do 31.1.2014 vrátane. Dotazník bude vyhodnotený koncom januára 2014.
24
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
4. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní
FSV UCM bola zriadená rozhodnutím rektora UCM k 1. decembru 2011. Ideovo
a organizačne nadviazala na Inštitút sociálnych vied, ktorý zanikol k tomuto dátumu. Jej cieľom
je prispievať svojou činnosťou k rozvoju vzdelanosti a kultúry, k zvyšovaniu vedeckej,
pedagogickej a publikačnej úrovne trnavského samosprávneho kraja a celej spoločnosti.
Primárnym zameraním fakulty je oblasť sociálnych vied (sociológia, politológia, politická
sociológia, verejná politika, verejná správa, politická komunikácia, sociálne poradenstvo,
sociálna práca, sociálna pedagogika a pod.). V novembri 2012 bola zahájená výučba Univerzity
tretieho veku so zameraním na zvyšovanie kvality života seniorov a počas letných mesiacov
roku 2013 FSV UCM participovala na pilotnom projekte "Detskej Univerzity sv. Cyrila a Metoda
v Trnave" (DUCM).
Na pôde FSV UCM realizuje svoju činnosť aj viacero centier. Centrum európskych štúdií
vytvára priestor pre spoluprácu s domácimi a zahraničnými inštitúciami a osobnosťami a rieši
aktuálne otázky a problémy v európskom priestore. Centrum pre sociálne služby a poradenstvo
vytvára priestor pre spoluprácu s poskytovateľmi sociálnych služieb, občianskymi združeniami,
nadáciami a charitatívnymi organizáciami spôsobom, aby bolo zabezpečené prepojenie teórie
s praxou. Centrum jazykovej prípravy zastrešuje vyučovanie a odbornú prípravu v cudzích
jazykoch (anglický, nemecký, francúzsky, ruský a ďalšie) vrátane prekladateľskej a tlmočníckej
činnosti. Fakulta tiež ponúka záujemcom kurzy ďalšieho vzdelávania registrované na
Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.
V oblasti výchovy a vzdelávania sa FSV UCM zameriava na odbornú prípravu
kvalifikovaných absolventov s vysokoškolským vzdelaním v poskytovaných študijných odboroch
Politológia, Verejná politika a verejná správa a Sociálne služby a poradenstvo. Základným
cieľom je vychovávať študentov v duchu hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie,
s dôrazom na princíp tvorivosti, kritického a nezávislého myslenia, zdravého životného štýlu,
sebavedomia a sebauvedomenia, k národnej hrdosti a demokratickému občianstvu. FSV UCM
však v rámci svojich vedeckých a pedagogických aktivít reflektuje aj aktuálne výzvy spoločnosti:
potrebu dobrovoľníckych aktivít, celoživotného vzdelávania, skvalitňovania vedeckých
a pedagogických činností a výskumu i publikačnej činnosti.
V oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti si fakulta kladie za prioritný cieľ udržanie
nastúpeného trendu etablovania študijných programov v rámci celouniverzitnej sústavy a s ním
spojené zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu vo všetkých jeho dimenziách. Najmä
harmonizácia a profesionalizácia vzťahov medzi pedagogickými zamestnancami a študentmi
musí byť základným pilierom ďalšieho rozvoja napriek zvyšujúcemu sa počtu poslucháčov
v jednotlivých odboroch aj formách štúdia. Práve výchovno-vzdelávací proces je jedným
z najdôležitejších ukazovateľov kvality vysokoškolského štúdia a pozitívne stotožnenie sa
študentov a absolventov so svojou fakultou by malo byť prioritným cieľom.
Medzi dôležité dlhodobé ciele výchovno-vzdelávacieho procesu na FSV UCM patrí:
 stabilizovať aktuálne realizované akreditované študijné programy; v prípadoch
akreditovania nových študijných programov prihliadať na rovnicu, podľa ktorej súčet Mgr.
a PhD. programov má byť väčší ako súčet Bc. programov,
25
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
 zabezpečiť pre každého študenta (v závislosti od formy štúdia) identické podmienky pre
štúdium a rovnocennú možnosť nadobudnutia akademického titulu,
 zvyšovať kvalitu vzdelávacieho procesu implementovaním moderných foriem a metód
vzdelávania, avšak s nevyhnutnosťou zachovania interaktívneho spôsobu vedenia
prednášok a seminárov,
 podporovať a uprednostňovať realizáciu akademických činností prostredníctvom
Akademického informačného systému (AIS),
 realizovať komplexné hodnotenie vzdelávacieho procesu a podrobiť jednotlivých
pedagogických zamestnancov pravidelnej konfrontácii s výsledkami študentského
prieskumu,
 podporovať realizáciu vzdelávacieho procesu aj na detašovaných pracoviskách, v rámci
ktorých je potrebné sa usilovať o zvýšenie kredibility fakulty, resp. univerzity v danom
regióne a to nielen formou ponúkanej výučby, ale aj ďalšími sprievodnými aktivitami,
 zvyšovať kvalitu a efektivitu štúdia s dôrazom na využiteľnosť poznatkov a skúseností
v praxi; v rámci nadobudnutia praktických zručností v danom odbore vytvoriť pre študentov
v magisterských stupňoch štúdia možnosti stáží,
 zapájať študentov do diania v rámci študentskej vedeckej odbornej činnosti,
 umožniť ďalší profesijný rast vedeckým a pedagogickým pracovníkom pozitívnym
motivovaním k sebavzdelávaniu a sebarealizácii.
Vo svojom výchovno-vzdelávacom procese FSV UCM integruje profesionálny pedagogický
prístup s odborným a vedeckým, veľkú pozornosť venuje študentskej a pedagogickej mobilite,
rozvoju a upevňovaniu medziodborových a medzinárodných vzťahov. Jedným z významných
cieľov je reflektovanie požiadaviek trhu, potrieb celoživotného vzdelávania a efektívneho
využitia teoretických poznatkov študentov v praxi. FSV UCM svojimi pedagogickými aktivitami
chce participovať na zvyšovaní odbornej kompetencie a orientácie fakulty v nadväznosti na
požiadavky spoločenskej praxe.
4.1. Študijné programy
FSV UCM poskytuje od akademického roka 2013/2014 vysokoškolské vzdelanie pre budúcich
odborných pracovníkov v nasledovných študijných programoch:
 politológia, pre I. a II. stupeň štúdia v dennej a externej forme,
 európske štúdiá, ktorý vychádza zo študijného odboru 3.1.6 Politológia, pre I. stupeň štúdia
v dennej forme,
 verejná politika a verejná správa, pre III. stupeň štúdia v dennej a externej forme,
 verejná správa, ktorý vychádza zo študijného odboru 3.1.7 Verejná politika a verejná
správa, pre I. a II. stupeň štúdia v dennej a externej forme,
 verejná správa, ktorý vychádza zo študijného odboru 3.1.7 Verejná politika a verejná
správa, pre I. stupeň štúdia v externej forme realizovaný na detašovanom pracovisku v
Prievidzi
 sociálne služby a poradenstvo vo verejnej správe, ktorý vychádza zo študijného odboru
3.1.16 Sociálne služby a poradenstvo, pre I. stupeň štúdia v dennej a externej forme,
 sociálne služby a poradenstvo, pre I. stupeň štúdia v externej forme realizovaný na
detašovanom pracovisku v Malackách.
26
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
V porovnaní s predchádzajúcim akademickým rokom tak prišlo k rozšíreniu ponuky
študijných programov o detašované pracovisko v Prievidzi, v rámci ktorého majú študenti z
okolia hornonitrianskeho regiónu možnosť navštevovať študijný program verejná správa
a získavať poznatky v danom odvetví.
FSV UCM sa chce ako nová, rozvíjajúca sa inštitúcia ďalej orientovať na vybudovanie
dostatočnej personálnej bázy pre výchovno-vzdelávaciu a vedecko-výskumnú činnosť, účasť na
riešení vedeckovýskumných úloh, posilnenie a zintenzívnenie prác v prebiehajúcich grantových
úlohách a zapojenie sa do riešenia nových národných a medzinárodných projektov, ktoré sú
hlavným zdrojom publikácií a prezentácie FSV UCM na vedeckých konferenciách. FSV UCM má v
pláne pokračovať v budovaní medzinárodných kontaktov, vďaka ktorým je možné získavanie i
odovzdávanie pedagogických i vedeckých skúsenosti.
4.2. Údaje o študentoch a ich štruktúre
Od akademického roka 2013/2014 FSV UCM zabezpečovala vzdelávaciu činnosť v šiestich
bakalárskych, dvoch magisterských a jednom doktorandskom študijnom programe. Výučba
vychádzala striktne z obsahu akreditovaných študijných programov. Výchovno-vzdelávací
proces bol koordinovaný vedením FSV UCM a garantmi študijných programov v spolupráci
s prorektorkou pre výchovno-vzdelávaciu činnosť na úrovni univerzity.
Výučba mala najmä teoretickú časť, pričom sa postupovalo podľa semestrálnych rozvrhov
hodín. Realizovala sa formou prednášok, seminárov, konzultácií a riadeného samostatného
štúdia. Za náplň jednotlivých predmetov zodpovedali garanti predmetov, vyučujúci a garanti
študijných programov. Vyučujúci si splnili povinnosť ohľadne dokumentácie predmetu,
informačné listy s konkrétnymi povinnosťami študentov, podmienkami a spôsobom hodnotenia
študentovej práce boli zverejnené v Akademickom informačnom systéme (AIS) výhradne pre
potreby študentov. Vyučovanie zabezpečovali pedagógovia FSV UCM v spolupráci s odborníkmi
z externého akademického i neakademického prostredia.
V roku 2013 bol na FSV UCM zaznamenaný nárast celkového počtu študentov.
Z pôvodných 1497 študentov evidovaných k 31. októbru 2012 vzrástol tento počet k 31.
októbru 2013 na 1909 študentov, čo predstavuje 27,5% vzostup. Dosiahnutá percentuálna
hodnota súvisí najmä s otvorením študijného programu verejná správa na detašovanom
pracovisku v Prievidzi, ale aj prvými študentmi v tretích ročníkoch bakalárskych študijných
programov európske štúdia a sociálne služby a poradenstvo vo verejnej správe.
V komparatívnej perspektíve jednotlivých študijných programov je viditeľný najmä úbytok
študentov v programe politológia, naopak na neustálom vzostupe je záujem o študijný program
verejná správa a to vo všetkých stupňoch štúdia. Študijné programy európske štúdia a sociálne
služby a poradenstvo (vo verejnej správe) vykazujú ustálený počet študentov.
27
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Počty študentov v jednotlivých stupňoch štúdia k 31. októbru 2013
Forma štúdia
Stupeň Študijný
štúdia program
Denná
Externá
1r.
1r.
spolu
spolu
Spolu 1.r.
Spolu 1.r.
stup.
stup.
EUST
113
53
0
0
SOSL
204
60
69
22
SOSL M
0
0
30
14
Bc.
387
154
POLI
146
25
24
10
VES
461
249
183
68
VES P
0
0
67
40
POLI
87
27
32
22
Mgr.
137
156
VES
208
110
256 134
PhD.
VPVS
9
3
3
20
5
5
1228
527
527
681 315
315
28
D
Spolu
E Spolu
924
373
295
288
9
1228
20
681
113
273
30
170
644
67
119
464
29
1909
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Úbytok študentov
Hodnotenie úbytku študentov je jedným z ďalších ukazovateľov úrovne a náročnosti
štúdia v jednotlivých študijných programoch. Z hľadiska štúdia na FSV UCM sa táto
problematika dotýka prioritne študentov prvých ročníkov bakalárskeho stupňa štúdia a súvisí
s ich nedostatočnou schopnosťou adaptovať sa na vysokoškolský spôsob štúdia, prípadne
nedostatočná znalosť oblasti, ktorú si vybrali pre svoju budúcu profesijnú orientáciu.
Bc.
Absolvov Preruše Zanecha Vylúče
Forma
anie
nie
nie
nie
BcD
BcE
Spolu
116
19
135
9
5
14
42
8
50
99
23
122
Ne
Vyl.- dost.
disc. sa
na
zápis
1
2
2
3
2
Nesk.
Zme
v
Smrť
na
Spo
riad. štude
št.
lu
termí nta
prog
ne
13
1
1 284
9
66
22
1
1 350
%
abs./
úbyt
ok
41%
29%
39%
Mgr.
Vyl.Absolvov Preruše Zanecha Vylúče
Forma
disc.
anie
nie
nie
nie
MgD
MgE
Spolu
74
51
125
1
1
7
2
9
5
5
10
Ne
dost.
sa
na
zápis
1
5
6
Nesk.
Zme
v
Smrť
na
riad. štude
št.
termí nta
prog
ne
9
6
15
%
Spo abs./
lu
úbyt
ok
96 77%
70 73%
166 75%
PhD.
Vyl.Absolvov Preruše Zanecha Vylúče
Forma
disc.
anie
nie
nie
nie
DoD
DoE
Spolu
FSV
UCM
1
1
260
16
Ne
dost.
sa
na
zápis
Nesk.
Zme
v
Smrť
na
riad. štude
št.
termí nta
prog
ne
2
2
59
134
29
%
Spo abs./
lu
úbyt
ok
3
3
9
2
37
1
0%
0%
0%
1 519 50%
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
4.3. Akademická mobilita študentov
FSV UCM bola aj v akademickom roku 2012/2013 zapojená do medzinárodných sietí
prostredníctvom 28 bilaterálnych zmlúv s univerzitnými pracoviskami v celej Európe. Fakulta
sa neustále snaží túto oblasť posilňovať uzatváraním nových partnerských zmlúv, pričom
priority sú kladené na krajiny, v ktorých fakulta ešte nemá žiadnu spoluprácu. Bilaterálne
dohody využívajú predovšetkým študenti fakulty na realizáciu výmenných študijných pobytov
v rámci programu LLP/Erasmus. Aj v tomto akademickom roku bol zaznamenaný zvýšený
záujem uchádzať sa o zahraničný pobyt na niektorej z partnerských univerzít. Okrem toho sa
študenti môžu zapájať do iných štipendijných programov, pri ktorých realizácii fakulta
študentov podporuje a vychádza im v ústrety. Takto sa aj 5 študentov zapojilo do programu
DemoCrazy v Dánsku.
Na FSV UCM sa v tomto akademickom roku stabilizoval a postupne rozvíjal tzv. buddy
systém, kedy sa naši študenti starajú o prichádzajúcich študentov na našu univerzitu. O túto
aktivitu začali aj naši študenti prejavovať väčší záujem. Svoju zásluhu má na tom ESN UCM
Trnava, ktorá si robila samostatne nábor. S touto organizáciou fakulta nadviazala aktívnu
spoluprácu pri organizovaní a fungovaní celého programu Erasmus, rovnako tak pri nadväzovaní
nových kontaktov cez partnerské organizácie ESN na zahraničných univerzitách.
Informácie o možnostiach štúdia v zahraničí získavajú študenti nielen z webovej stránky
fakulty, či profilu fakulty na facebooku, ale veľmi intenzívne sa s nimi pracuje aj osobne.
Študenti mali možnosť aj počas tohto akademického roku informovať sa o možnostiach štúdia
na partnerských univerzitách v rámci dňa mobilít, kde im boli zodpovedané všetky nejasnosti,
na ktoré fakulta nadviazala. Rovnako tak sú študentom tieto informácie poskytované na
stretnutiach so študentmi, ktorí už takýto pobyt absolvovali.
V akademickom roku 2012/2013 možnosť spolupráce a mobilitu využilo 17 našich
študentov, čo je nárast o 40 % oproti predchádzajúcemu roku. 12 študentov využilo mobilitu
v rámci programu Erasmus, 1 využil možnosť celoročného pobytu, 5 cez iné možnosti
spolupráce. Taktiež túto možnosť využili 4 pracovníci našej fakulty a uskutočnili výmenný pobyt
na niektorej z našich partnerských univerzít. Na našu fakultu prišlo cez program Erasmus 7
zahraničných študentov, 2 na celý akademický rok. V rámci pedagogickej mobility u nás
prednášali 3 pedagógovia.
30
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Zoznam odchádzajúcich študentov FSV UCM v rámci programu LLP/ERASMUS v akademickom
roku 2012/2013
Začiatok Koniec
Meno
Fakulta Študijný program
Krajina
pobytu pobytu
Kristína
FSV
Politológia
Portugalsko/Lisabon IX.12
II.13
Fartelová
Peter Kocian
FSV
Politológia
Nemecko/Eichstätt
IX.12
VI.13
Natália
FSV
Verejná správa
Turecko/Istanbul
IX.12
II.13
Šabelová
Csilla Bugárová FSV
Verejná správa
Lotyšsko/Riga
IX.12
II.13
Monika
FSV
Politológia
Lotyšsko/Riga
IX.12
II.13
Sirotňáková
Dávid Bocko
FSV
Politológia
Litva/Vilnius
IX.12
II.13
Kristína
FSV
Verejná správa
Turecko/Istanbul
IX.12
II.13
Mesárošová
Matej Luky
FSV
Politológia
Litva/Kaunas
IX.12
II.13
Jozef Vančo
FSV
Európske štúdiá
Lotyšsko/Riga
II.13
VI.13
Soňa Koreňová FSV
Politológia
Španielsko/Sevilla
II.13
VI.13
Martin Buran
FSV
Európske štúdiá
Litva/Kaunas
II.13
VI.13
Andrej Šimar
FSV
Politológia
Nemecko/Eichstätt
II.13
VI.13
Zoznam prichádzajúcich študentov FSV UCM v rámci programu LLP/ERASMUS v akademickom
roku 2012/2013
Začiatok
Koniec
Meno
Fakulta Študijný program
Krajina
pobytu
pobytu
Alba Delgado
FSV
Politológia
Španielsko/Sevilla IX.12
II.13
Ramirez
Dario Emanuel
FSV
Politológia
Španielsko/Madrid IX.12
II.13
Lopez Gutierrez
David Cardenas
FSV
Politológia
Španielsko/Sevilla IX.12
VI.13
Dolbear
Jordan Plamenov
Bulharsko/Veliko
FSV
Politológia
IX.12
VI.13
Rusev
Turnovo
Laura
FSV
Politológia
Litva/Kaunas
IX.12
II.13
Sajetauskaite
Adrian Lagos
FSV
Politológia
Španielsko/Madrid II.13
VI.13
Cobelas
Ecem Kabuloglu
FSV
Politológia
Turecko/Yalova
II.13
VI.13
31
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Zoznam ERASMUS mobilít pedagógov FSV UCM 2012/2013
Meno
Fakulta
Katedra
Krajina
Jakub Feranec
FSV
Politických vied
František Vojtech
FSV
Verejnej správy
Michal Greguška
FSV
Politických vied
Martin Klus
FSV
Politických vied
Martin Klus
FSV
Politických vied
Začiatok mobility
Vyučova
cí jazyk
06/2013
anglický
05/2013
český
05/2013
anglický
06/2013
český
09/2013
anglický
Bulharsko/
Veliko
Turnovo
Česká
republika/
Ústí nad
Labem
Španielsko
/Sevilla
Česká
republika/
Olomouc
Fínsko/Joe
nsuu
Zoznam ERASMUS mobilít prichádzajúcich pedagógov na FSV UCM 2012/2013
Meno
Krajina
Začiatok mobility
Vyučovací jazyk
Kubra Dilek
Turecko/Istanbul
04/2013
anglický
Azman
Ozdemir Elvan
Turecko/Istanbul
04/2013
anglický
Tulin Tuna
Turecko/Istanbul
04/2013
anglický
4.4. Záujem o štúdium a výsledky prijímacieho konania
FSV UCM zverejnila v stanovenom termíne a v súlade so zákonom o vysokých školách
podmienky prijímacieho konania na akademický rok 2013/2014 a to na webovom sídle fakulty
i univerzity. Uchádzači mali možnosť podávania prihlášok na štúdium v šiestich bakalárskych,
dvoch magisterských a jednom doktorandskom študijnom programe. Prihlášku mali uchádzači
možnosť podávať v tlačenej i elektronickej forme, pričom dôležitými súčasťami bolo potvrdenie
o zaplatení poplatku za prijímacie konanie a overené kópie úradných dokumentov
pojednávajúcich o doposiaľ nadobudnutom vzdelaní.
Kritériá prijatia reflektovali výsledky maturitných skúšok a vybraných profilových
predmetov stredoškolského štúdia. V magisterskom stupni štúdia boli relevantnými kritériami
dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie a príbuznosť študijného programu. Jedine uchádzači
o doktorandské štúdium absolvovali prijímací pohovor pozostávajúci z obhajoby predloženého
projektu dizertačnej práce, ktorých posudzovaním a vyhodnotením sa zaoberala prijímacia
komisia.
Pre potencionálnych záujemcov o štúdium organizovala FSV UCM vo svojich priestoroch
Deň otvorených dverí, v rámci ktorého mali uchádzači možnosť oboznámiť sa so základnými
náležitosťami vysokoškolského štúdia, ponúkanými študijnými programami ako aj možnosťami
32
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
mobilít, exkurzií a stáží. K dispozícii boli nielen predstavitelia pedagogickej a zamestnaneckej
časti FSV UCM, ale aj zástupcovia z radov študentov.
Počet podaných prihlášok na štúdium naplnil predpokladané očakávania a to vo všetkých
stupňoch aj formách štúdia. FSV UCM tak dokázala zužitkovať nadobudnuté relevantné
postavenie v prostredí humanitne zameraných fakúlt a adekvátnym spôsobom propagovať
ponúkané etablované študijné programy. Percentuálny podiel prihlásených, prijatých
a zapísaných študentov mal smerom od doktorandského k bakalárskemu stupňu štúdia
klesajúcu tendenciu, podarilo sa však udržať na hodnotách z predchádzajúceho kalendárneho
roka. V jednotlivých študijných programoch boli splnené kapacitné podmienky pre ich otvorenie
a realizáciu akademických činností. Výnimku tvoril iba bakalársky študijný program politológia
v externej forme, v ktorom sa počet študentov ustálil na hodnote vyvolávajúcej otázniky nad jej
ďalšou udržateľnosťou.
Počty prihlásených, prijatých a zapísaných študentov podľa stupňov a foriem štúdia
v roku 2013
Bakalárske
Prihlásení Prijatí
Zapísaní
%
podiel % podiel
štúdium
zap./prihl.
zap. /prijatí
Denné štúdium
680
614
392
57,65
63,84
Externé štúdium
214
206
150
70,09
72,82
Spolu
894
820
542
60,63
66,10
Magisterské
štúdium
Denné štúdium
Externé štúdium
Spolu
Doktorandské
štúdium
Denné štúdium
Externé štúdium
Spolu
Prihlásení
223
239
462
Prijatí
165
189
354
Prihlásení Prijatí
16
7
23
3
4
7
Zapísaní
141
156
297
Zapísaní
3
4
7
33
%
podiel % podiel
zap./prihl.
zap. / prijatí
63,23
85,45
65,27
82,54
64,29
83,90
%
podiel % podiel
zap./prihl.
zap. / prijatí
18,75
100,00
57,14
100,00
30,43
100,00
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
4.5. Absolventi
V roku 2013 boli slávnostne promovaní prví absolventi FSV UCM v magisterských
stupňoch štúdia. Jednalo sa o študentov v študijných programoch politológia a verejná správa,
ktorí sa zúčastnili a úspešne absolvovali štátne skúšky v májovom termíne.
Celkovo bolo v roku 2013 odovzdaných 260 diplomov, pričom 36 študentov prospelo na
štátnych skúškach s vyznamenaním a 10 študentov bolo ocenených a vyznamenaných za ich
výsledky počas celej dĺžky trvania štúdia. Spomedzi absolventov bakalárskeho stupňa štúdia
pokračovala výrazná väčšina v štúdiu na FSV UCM v magisterskom stupni štúdia, či už
kontinuálne v rovnakom študijnom programe alebo v príbuznom študijnom programe.
Absolventský proces sa organizoval v súlade s platnou legislatívou a vnútornými predpismi
univerzity a fakulty. Študenti boli povinní plniť si podmienky súvisiace s pripustením na štátne
skúšky, teda okrem dosiahnutia dostatočného počtu kreditov tiež náležitosti spojené
s prihlasovaním cez akademický informačný systém či odovzdávaním záverečných prác a ich
nahrávaním do centrálneho registra záverečných prác. V neposlednom rade bolo podmienkou
pripustenia k štátnej skúške vysporiadanie si podlžností voči fakultnej i univerzitnej knižnici.
Štátne skúšky sa uskutočnili v súlade s harmonogramom akademického roka v mesiacoch
január, máj a august. Okruhy otázok z predmetov štátnej skúšky boli zverejnené v dostatočnom
časovom predstihu na webovej stránke fakulty a reflektovali prierez vedomostí, ktoré mali
študenti možnosť nadobudnúť počas dovtedajšieho štúdia v danom študijnom programe.
Komisie pre štátne skúšky pracovali v súlade so zákonom, študijným poriadkom a študijným
programom. Súčasťou štátnej skúšky, ktorá prebiehala výhradne ústnou formou bola obhajoba
záverečnej práce a zodpovedanie ďalších troch otázok z jednotlivých štátnicových predmetov.
Všetky obhájené záverečné práce boli študentom povinne uložené v centrálnom registri
záverečných prác v elektronickej podobe a jeden originálny výtlačok bol poskytnutý pre účely
univerzitnej knižnice k prezenčnému štúdiu.
Vyhodnotenie štátnych skúšok v akademickom roku 2012/2013
Bc.(hodnotenie termínu)
Počet
zúčastnených
študentov
182
Prospech
Počet
Neúspešnosť
absolventov
v%
Prospel s
vyznamenaním
Prospel
Neprospel
16
119
47
34
135
25,82
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Mgr.(hodnotenie termínu)
Počet
Prospech
Počet
zúčastnených
absolventov
Prospel s
Prospel Neprospel
študentov
vyznamenaním
149
20
105
24
Neúspešnosť
v%
125
16,11
Absolventi štúdia s vyznamenaním (hodnotenie štúdia)
počet
10
Fakulta sociálnych vied UCM
Počet absolventov v roku 2013
Stupeň
Študijný
Absolventi k 31.12.2013
štúdia
program
riadne
rigo
spolu
D
E
POLI
45
0
45
VES
71
19
90
Bc.
VES P
0
0
0
POLI
74
26
7
107
Mgr.
VES
0
25
8
33
SPOLU
190
70
15
275
%
0,67%
Spolu
stupne
135
140
275
4.6. Úspechy študentov fakulty
Aktivity študentov FSV UCM nezahŕňajú len školské povinnosti, ale aj mnoho ďalších
mimoškolských aktivít. Medzi študentmi sa nachádzajú viacerí športovci, niektorí z nich
reprezentujú fakultu aj na najvyššej medzinárodnej úrovni. Študenti sa tiež venujú rôznym
umeleckým činnostiam. Významné úspechy vo svojej oblasti bojových športov zaznamenáva
študent študijného programu Verejná správa Dominik Sawicki, majster Slovenska a víťaz
viacerých významných medzinárodných turnajov. Rovnaký študijný program študuje Boris
Kucharovič, reprezentant SR v športovej streľbe a účastník majstrovstiev sveta. Na najvyššej
úrovni slovenskej reprezentácie pôsobia aj študent programu sociálnych služieb, Patrik
Krištofík, reprezentant SR do 21 rokov vo futsale. Najvyššiu celoslovenskú súťaž v ľadovom
hokeji hrá za MHC Martin študent politológie Matej Šugár. Veľmi významné úspechy na poli
umeleckej činnosti zaznamenáva študentka programu sociálne služby, speváčka Dominika
Mirgová. Za významný úspech považujeme víťazstvo našich študentov v celoslovenskom kvíze
o Európskej únii. Za víťazstvo získali možnosť navštíviť Európsky parlament a stretnúť sa
s našimi zástupcami.
35
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Študenti sa taktiež zapájajú do študentských vedecko-odborných súťaží, sú členmi
a redaktormi v študentských časopisoch, kde vzorne reprezentujú FSV UCM. Vedenie fakulty sa
snaží všetkým, ktorí reprezentujú fakultu smerom navonok vytvárať adekvátne podmienky pri
ich štúdiu.
4.7. Ocenenia študentov v rámci fakulty
Fakulta sociálnych vied
Cena rektora za vynikajúce výsledky v štúdiu počas celého štúdia získal Mgr. Filip Sekan.
Cena dekana za vynikajúce výsledky v štúdiu počas celého štúdia :
Bc. Alžbeta Laučeková, Bc. Mária Mesarkinová, Bc. Natália Šabelová, Bc. Ondrej Tureček
Mgr. Michaela Brníková, Mgr. Lukáš Klvač, Mgr. Nikoleta Nováková, Mgr. Nadežda Rumanová,
Mgr. Vladimír Eštok.
Pochvalné uznanie dekana za mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu študenta :
Bc. Jana Bodická, Bc. Zuzana Horváthová, Bc. Dana Michelová, Bc. Denisa Oravcová, Bc. Andrea
Pristachová.
Mgr. Vladimír Eštok, Mgr. Fedor Kuzmiak, Mgr. Nikoleta Nováková, Mgr. Nadežda Rumanová,
Mgr. Filip Sekan, Mgr. Jana Sivičeková.
36
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
5. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania
FSV UCM poskytovala v roku 2013 v rámci celoživotného vzdelávania dva kurzy. Ich
absolventom možno udeľovať osvedčenie o absolvovaní podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o
celoživotnom vzdelávaní. Názvy vzdelávacích programov:
1. Postavenie, úlohy a funkcie verejného a neziskového sektora v Slovenskej republike
2. Poslanie, štruktúra a funkcie politík Európskej únie
FSV UCM pokračovala v roku 2013 v záujmovom vzdelávaní dospelých a seniorov v rámci
Univerzity tretieho veku. Vzdelávanie je určené populácii, ktorá má záujem rozšíriť si a doplniť
si poznanie alebo osvojiť si praktické zručnosti, a ktorá dosiahla vek 45 rokov. Štúdium je
trojročné – šesťsemestrálne. Realizuje sa formou sústredení dvakrát do mesiaca. Vzdelávanie
končí obhajobou záverečnej práce alebo záverečnou skúškou. V roku 2013 na Univerzite
tretieho veku v programe Zvyšovanie kvality života seniorov študovalo 22 študentov.
FSV UCM sa v roku 2013 ako prvej súčasti UCM podarilo otvoriť 1. ročník vzdelávania detí
pod názvom Detská univerzita UCM, ktorej sa počas letných prázdnin zúčastnilo 45 detí vo veku
od 9 do 15 rokov. FSV UCM zabezpečila pre deti zaujímavý program. Fakulta získala sponzora –
firmu ISMONT s.r.o., ktorá zabezpečila tričká pre účastníkov DUCM, Prvá stavebná sporiteľňa
poskytla príspevok v čiastke 500 €. Spoločnosť RELAX poskytla zľavu na stravovanie, Inštitút
fyzioterapie a balneológie UCM zabezpečil sponzorské príspevky od firmy dr. Oetker, Laguna
centrum s r.o., Vertebra, s.r.o. a Kupeľné oblátky, s.r.o.
37
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
6. Informácie o vedeckej, výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti
6.1 Vedecký potenciál vysokoškolského pracoviska a východiská hodnotenia
výsledkov
Vedecko-výskumná činnosť je organickou súčasťou pracovných povinností vedeckopedagogických pracovníkov vysokých škôl. Učiteľ na vysokej škole ako vedecko-výskumný
pracovník obohacuje poznatky príslušného vedného odboru, ale tieto poznatky ako
pedagogický pracovník má možnosť aj systematizovať do učebnice alebo študijných textov pre
študentov v konkrétnych študijných programoch. Svojou edukačnou aktivitou sprostredkúva
poznatky a metódy vedeckej práce priamo študentom prednáškami, na seminároch a
konzultáciách pri vedení ich kvalifikačných prác.
Na FSV UCM sú rozhodujúce študijné odbory: Politológia, Verejná politika a verejná
správa a Sociálne služby a poradenstvo.
Pri hodnotení výsledkov jednotlivých pracovníkov sa preto majú brať do úvahy iba tie
výsledky vedecko-výskumnej činnosti, ktoré sú v súlade s vedeckým profilom a hlavnými
potrebami edukačnej činnosti pracoviska.
Každý vedecko-pedagogický pracovník má vedľa priamej a nepriamej vyučovacej činnosti
k dispozícii minimálne 500-hodinový priestor pre vedecko-výskumnú činnosť. Iné nároky sa z
tohto hľadiska kladú na pracovníkov zaradených ako vedecko-výskumných pracovníkov, kde je k
dispozícii 2 000 hodín na vedecké a vedecko-organizačné činnosti. Vedeckých pracovníkov
v roku 2013 sme mali 1,33 (prof. Ing. Július Horváth, PhD. celý rok a PhDr. Marek Hrušovský od
1. 11. 2013).
Pre hodnotenie celkovej, ale v našom prípade najmä publikačnej aktivity máme k
dispozícii novú Metodiku výpočtu výkonu pedagogických pracovníkov na UCM v Trnave. Podľa
tohoto dokumentu každý pracovník má dosiahnuť istý počet kreditov za vedeckovýskumnú
a publikačnú činnosť podľa jeho zaradenia:
Vysokoškolskí učitelia
vo funkcii
profesor
mimoriadny profesor
docent
odborný asistent s vedeckou
hodnosťou
odborný
asistent
bez
vedeckej hodnosti
asistent
lektor
Týždenný úväzok
6
8
8 - 10
10 - 12
Priemerný minimálny ročný
počet kreditov
250
200
200
150
12 – 14
100
10
16 - 18
60
0
38
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
FSV UCM má možnosť participovať na riešení vedecko-výskumných úloh s podporou
grantových agentúr na podporu vedeckej činnosti (KEGA, VEGA, APVV, EK), ale môže na
vedecko-výskumné úlohy získavať finančné prostriedky aj z iných zdrojov, napr. od nadácií
(napr. SLSP), verejnoprávnych (napr.mesto Trnava a VUC) a súkromných organizácií.
Efektívnosť pracoviska vo vedecko-výskumnej činnosti sa nehodnotí iba podľa úspešnosti
získať takéto granty, ale predovšetkým podľa získanej výšky finančných prostriedkov. Výška
takto získanej finančnej dotácie v súťaži vplýva na pridelenie finančných prostriedkov zo
štátneho rozpočtu prostredníctvom MŠ VVaŠ SR.
Pri získavaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu sú dôležité teda najmä
publikačné aktivity.
Naše hodnotenie aj v tomto roku sme rozdelili v zásade na tri oblasti:
1. hodnotenie pracoviska z hľadiska úspešnosti pri získavaní výskumných grantov,
2. hodnotenie publikačnej aktivity pedagogicko-výskumných pracovníkov fakulty na plný
úväzok,
3. hodnotenie pracovníkov v oblasti organizačných a iných podporných vedných činností.
6.2. Výskumné, vzdelávacie, inštitucionálne projekty riešené na fakulte v roku
2013
Medzinárodné výskumy s podporou EK
Názov projektu: MY PLACE. Democracy and the shadows of totalitarianism and populism: the
European experience
Projekt skúma, ako vplývajú tiene totalitarizmu a populizmu v Európe na utváranie
sociálnej participácie mladých ľudí. Je to mnohodimenzionálny integratívny projekt FP7
financovaný v rámci výzvy Spoločenské a humanitné vedy za rok 2010, „Demokracia a tiene
totalitarizmu a populizmu: európske skúsenosti“. Spája konzorcium 16 výskumných inštitúcií zo
14 európskych krajín ako aj 14 zainteresovaných verejných inštitúcií (múzeá, mimovládne
organizácie, archívne a dokumentačné strediská). Koordinačnou inštitúciou je Univerzita vo
Warwicku. Koordinátorkou je prof. Hilary Pilkingtonová (Katedra sociológie).
V roku 2013 sa uskutočnil sociologický výskum pre WP 4 s celkovým počtom
respondentov 1200, ako aj výskumné práce pre WP 5 hĺbkovými interview s 30 respondentmi v
Trnave. Odovzdali sme Národné správy za oba WP, ktoré boli úspešne akceptované.
Koordinátor projektu EK: Department of Sociology University of Warwick UK
Zodpovedný spoluriešiteľ za UCM: prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc.
Riešitelia WP: PhDr. Peter Horváth, PhD., PhDr. Jaroslav Mihálik
Trvanie projektu: 2011 – 2015
Finančná dotácia: 400 000 EUR (dotácia pre FSV UCM na rok 2013 – 13 000 EUR).
39
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
6.3. Podpora vedeckej a pedagogickej profilácie PhD. študentov FSV UCM
prostredníctvom fondu UCM na podporu mladých vedeckých pracovníkov
Rok 2012
Názov projektu: Nové formy komunikácie samospráv miest a obcí Slovenskej republiky
Výsledky boli prezentované na spoločnom seminári riešiteľov UCM v Trnave.
Hlavný riešiteľ: Mgr. Miroslav Koprla
Finančná dotácia: 500 EUR
Názov projektu: Rodový manuál pre dobrovoľníkov, dobrovoľnícke a neziskové organizácie
Hlavný riešiteľ: PhDr. Silvia Dončevová, PhD.
Finančná dotácia: 500 EUR
Rok 2013
Názov projektu: Vybrané problémy územného a správneho členenia Slovenskej republikyprípadová štúdia Trnavský samosprávny kraj
Vedúci projektu: PhDr. Marek Vrbinčík
Finančná dotácia: 1.000 EUR
6.4. Grantová agentúra FSV UCM
Rozhodnutím Kolégia dekana FSV UCM z 13.12.2012 sa schválili Pravidlá fakultnej
grantovej agentúry Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave na podávanie a prijímanie žiadostí
o dotáciu/finančný príspevok a kritériá hodnotenia projektov. Pre rok 2013 sa predpokladá
dotácia do Fondu vedeckého výskumu v čiastke 10 000 EUR.
Z uvedenej čiastky sa hradilo vydanie nasledovných publikácií:
1. Karol Čukan, Ľudovít Šrámek: „Verejná mienka (história, teória, výskum)“
2. Ryszard M. Czarny: „The imperative high north: opportunities and challenges“
3. Milan Čáky: „Konštantín a Metod v politických vzťahoch Veľkej Moravy“
6.5. Elektronická knižnica FSV UCM
Na základe odporúčania Edičnej rady UCM v Trnave a rozhodnutia Kolégia dekana FSV
UCM fakulta v roku 2013 otvorila Elektronickú knižnicu FSV UCM v Trnave na webstránke
fakulty (knižnica). Jej autorom je PhDr. Jaroslav Mihálik.
Elektronická knižnica uvádza tri druhy publikácií: študijné materiály, výskumné práce,
monografie. Väčšina z nich je verejne dostupná najmä pre študentov fakulty a univerzity.
Najnovšie publikácie sa prezentujú s výzvou na možnosť zakúpenia v knižnici UCM a uvádza sa
ich cena.
Elektronická knižnica uvádza aj vedecké štúdie publikované v ostatných rokoch na
stránkach vedeckého časopisu Slovenská politologická revue v slovenskom jazyku pre potreby
študentov pracujúcich na bakalárskych a diplomových prácach.
40
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
6.6. Publikačná činnosť na FSV UCM v roku 2013 (v porovnaní s rokom 2012)
V súčasnosti celková dotácia na činnosť univerzity prihliada na vedecko-výskumnú a
publikačnú činnosť jej pracovníkov. Predpokladá sa, že kvalita vyučovania je bezprostredne
spojená s vedecko-výskumnou a publikačnou činnosťou, lebo vedie k inovácii prístupu, novým
poznatkom a dynamizuje aktivity študentov. Vedecko-výskumná a publikačná činnosť je
zároveň hrádzou voči stereotypom a strnulosti vo výchovno-vzdelávacej činnosti vysokej školy.
Publikačná aktivita v roku 2013
Úspešné výsledky sa dosiahli vo veľmi dôležitej kategórii
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAA Dve školy demokracie: Občianske vzdelávanie a školská samospráva/Ladislav
Macháček, Stanislav Krošlák; vedeckí oponenti: Pavel Šaradín, Radoslav Štefančík. - 1. vyd.
- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. - 83 s. – ISBN 978-80-244-3429-2.
Ohlasy:
[6] MIHÁLIKOVÁ, Barbora: MACHÁČEK, L., KROŠLÁK, S.: Dve školy demokracie; Občianske vzdelávanie a
školská samospráva Brno 2012. In Mládež a spoločnosť, 2013, roč. 19, č. 1, s. 59-62.
[4] MRAVCOVÁ, Anna: MACHÁČEK, Ladislav - KROŠLÁK, Stanislav: Dve školy demokracie. Olomouc:
Občianske vzdelávanie a školská samospráva UPOL, 2012. 81 s. In Slovenská politologická revue:
Slovak Journal of Political Sciences, 2013, roč. 13, č. 2, s. 152-155.
[4] POLAČKOVÁ, Anna: MACHÁČEK, Ladislav - KROŠLÁK, Stanislav: Dve školy demokracie. Olomouc:
Občianske vzdelávanie a školská samospráva UPOL, 2012. 81 s. In Pedagogika.sk: Slovak Journal for
Educational Sciences, 2013, roč. 4, č. 2, s. 177-181.
AAA Komparatívna analýza organizačno-právnych foriem malého a stredného podnikania/
Anna Klimentová, Ladislav Mura; recenzenti: Tomáš Dudáš, Peter Hoffman. - 1 vyd. - Brno :
Tribun EU, 2013. - 91 s. - ISBN 978-80-263-0522-4.
AAA Konštantín a Metod v politických vzťahoch Veľkej Moravy = Constantin and Methodius
in Political Relations of Great Moravia = Konstantin in Metod v političnih odnosih v Veliki
Moravski / Milan Čáky; vedecké recenzie: Jaroslav Straka, Woj ciech Saletra. - 1. vyd. - Brje
: Conscientia, 2013. - 239 s. - ISBN 978-961-92898-4-6.
AAA
Volilna kampanja za predčasne volitve v Slovenij i leta 2011 in nj e vpliv na volilni
rezultat / Uroš Pinterič, Lea Prijon; Recenzenta: Viera Žúborová, Matej a Rek. - 1. vyd. - Brje
: CK-ZKS center za raziskave, 2012. - 155 s. – ISBN 978-96192898-3-9.
Neúspech
Ani jedna vedecká štúdia nebola uverejnená v kategórii vedecké časopisy (CC)
41
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Citácie a ohlasy na publikačnú činnosť
V správe o vedecko-výskumnej činnosti pre UCM v minulom roku (2012) sa konštatovalo,
že počet citácií a ohlasov na naše publikácie nie je adekvátny. V tomto období sme konštatovali,
že pracovníci majú relatívne málo citácií, nakoľko sa nevenujú ich vyhľadávaniu. Pravda je, že
citácie nie sú aj preto, že pracovníci vôbec nepublikujú (a teda nie je z čoho citovať), alebo
ostávajú ich výstupy nepovšimnuté. Problémom zostávajú aj ohlasy formou recenzií.
Naštartovali sme systém učenia sa písať recenzie v doktorandskom štúdiu, ktorý sme včlenili
ako podmienku úspešného ukončenia predmetu Metodológia vedeckej práce.
Štatistika ohlasov 2013:
[3] Citácie v zahr. publikáciách, neregistrované v cit. indexoch: 4
[4] Citácie v domácich publ., neregistrované v cit. indexoch: 6
[6] Recenzie v domácich publikáciách: 2
Publikačná aktivita v roku 2013
Porovnanie publikačných výstupov v rokoch 2011 a 2012, 2013:
r. 2011 – počet zamestnancov: 35, počet výstupov: 124, koeficient – 3,57
r. 2012 – počet zamestnancov: 52, počet výstupov: 137, koeficient – 2,63
r. 2013 – počet zamestnancov: 55, počet výstupov: 226, koeficient – 4,11
HODNOTENIE:
Porovnanie ukazuje, že celková publikačná aktivita-výstupy v roku 2012 oproti roku 2011
stúpli z 124 na 137. Koeficient mal však klesajúcu tendenciu v dôsledku príchodu nových
pracovníkov, ktorí nevykázali publikačnú aktivitu. Situácia sa výrazne zlepšila v roku 2013.
Pochopiteľne nič to nehovorí o kvalite výstupov. Ale je to cesta správnym SMEROM.
Účasť na vedeckých konferenciách pracoviska a iných inštitúcií
Evidujeme rozličnú mieru aktivity jednotlivých pracovníkov na vedeckých podujatiach. Je
zrejmé, že prioritu by mala mať účasť na konferenciách organizovaných vlastným pracoviskom.
Tu sa nezískavajú iba body-kredity pre jednotlivca, ale sa buduje „kredit“ pracoviska. Účasť na
iných konferenciách na Slovensku súvisí s fungovaním akejsi reciprocity medzi pracoviskami
a s účasťou našich PhD študentov na konferenciách, ktoré tématicky súvisia s ich prácami.
Účasť na zahraničných vedeckých konferenciách je prekvapujúca. V mnohých prípadoch
to súvisí s grantami od rozličných subjektov.
42
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
6.7. Orgány riadenia vedy, redakčné rady a vedecké spoločnosti
Vedecké rady
FSV UCM podporuje účasť svojich pracovníkov v rozličných inštitúciách, v ktorých sa
rozhoduje o tvorbe koncepcií vedecko-výskumnej činnosti a jej finančnej podpore.
Predovšetkým ide o Vedeckú radu UCM a rozličné pomocné orgány prorektora pre vedu UCM,
napr. Edičná komisia, Fond na podporu mladých výskumníkov. Takúto funkciu má aj nová
Vedecká rada FSV UCM v Trnave.
Redakčné rady
FSV UCM obnovou koncepcie tvorby vedeckého časopisu Slovenská politologická revue
zapojila do dôležitých redakčných činností viacerých pracovníkov, ako členov redakčnej rady a
redakcie. Poskytla príležitosť aj kolegom z iných pracovísk. Kolégium dekana FSV UCM poverilo
PhDr. Petra Horvátha,PhD. vedením nového časopisu Verejná politika a verejná správa s tým, že
jeho prvé číslo sa má objaviť v roku 2014 (február).
Vedecké spoločnosti
Významnou súčasťou formovania vedeckých pracovníkov sú vedecké spoločnosti. Ich
prostredníctvom sa zjednocuje úsilie rozličných vedeckých pracovísk v konkrétnej vedeckej
oblasti, hľadajú sa interdisciplinárne prepojenia a budujú sa siete vedeckých inštitúcií a
decizných orgánov. Naše pracovisko je zakladateľom novej Slovenskej spoločnosti pre verejnú
správu pri SAV (doc. RNDr. Jiří Ježek, PhD.), má významné zastúpenie v Slovenskej politologickej
spoločnosti pri SAV a Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV. Tútorom spoločností je
Ústav politických vied pri SAV, s ktorým má FSV UCM uzatvorenú dohodu o spolupráci.
6.8. Návrh opatrení v oblasti vedecko-výskumnej činnosti na rok 2014
1. Edičný plán FSV UCM sa každý rok skvalitňuje a kontroluje. Umožňuje pracovníkom zaradiť
do plánu monografickú publikáciu. Jej výber a zaradenie do tohto plánu sa spája so
špecifickým záujmom pracoviska o tento produkt (napr. učebný text pre študentov alebo
kvalifikačná práca u docentov) a s čiastkovým alebo celkovým finančným príspevkom z
prostriedkov UCM alebo FSV UCM.
2. FSV UCM schválila dokument o ŠVOČ v roku 2012 a v roku 2013 sa uskutočnil jej prvý
ročník. Na rok 2014 (marec) sa vyhlásil 2. ročník medzifakultnej konferencie. Táto forma
vyhľadávania talentov spomedzi našich študentov sa iste prejaví aj v publikačnej aktivite
magistrov a doktorandov.
3. Z hľadiska kritérií komplexnej akreditácie sa budú v edičnom pláne 2014 osobitne
zohľadňovať publikácie, ktoré sa uverejnia v zahraničí a osobitne v anglickom jazyku. Na
FSV UCM existuje od roku 2012 FOND na podporu publikačnej činnosti pracovníkov v
osobitných kategóriách AAA-AFC.
4. Slovak Journal of Political Sciences vstupuje do ročníka 2014 ako časopis v oboch verziách
(on-line a papier) a iba v anglickom jazyku. Prebieha proces prihlasovania časopisu na
získanie registrácie v etablovaných databázach vedeckých časopisoch. Koncom roku 2012
sa urobili opatrenia na zlepšenie dostupnosti anglických štúdií v citačných databázach
prostredníctvom firmy VERSITA.
5. V marci 2014 začne vychádzať nový časopis „Slovak Journal of Public Policy and Public
Administration/Slovenská revue pre verejnú politiku a verejnú správu“ ako kvartálnik
43
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
6.
7.
8.
9.
obdobne v oboch verziách (on-line a papier). Jazyková verzia príspevkov bude v slovenskom
i cudzích jazykoch.
Pracovisko vytvorilo personálno-organizačné podmienky pre pravidelnú mesačnú evidenciu
výstupov vedecko-výskumnej činnosti (Mgr. Ing. Ladislav Mura,PhD. a referent pre
vedecko-výskumnú činnosť) a zapojilo do tejto činnosti aj vedúcich katedier. Skúsenosti
ukazujú, že problém je malá publikačná aktivita garantov študijných odborov. Vedenie FSV
UCM bude tomuto venovať osobitnú pozornosť.
Pracovisko uskutočňuje teoreticko-metodologický seminár pracovníkov zaradených do
PhD. štúdia najmä v nadväznosti na PhD. štúdium v odbore Verejná správa a verejná
politika. Vedenie sa oboznámilo s individuálnymi projektmi a prvými výsledkami
doktorandského štúdia na rozličných pracoviskách. Takýto seminár sa uskutočnil aj v roku
2012.
Pracovisko bude podporovať vedecké a študijné pobyty svojich pracovníkov na
zahraničných univerzitách a vedecko-výskumných pracoviskách, ale osobitne v Ústave
politických vied SAV v súlade s Rámcovou dohodou o spolupráci (2011-2014), ktorá sa
predĺži na ďalšie obdobie do roku 2017.
Pracovisko utvorilo predpoklady (interné oponentúry), aby sa priebežne každý rok spájali
pracovníci do výskumných tímov pod vedením docentov a PhD. a spracovali výskumné
projekty pre Grantové agentúry APVV, VEGA a KEGA s väčším časovým predstihom pred ich
registráciou.
44
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
6.9. Prílohy k správe o vedecko-výskumnej a edičnej činnosti FSV UCM za rok
2013 s odporúčaniami na rok 2014
Príloha č. 1 - I. Bakalárske, diplomové, dizertačné, habilitačné a inauguračné práce
Bakalárske práce (titul Bc.)
Plné meno
Téma záverečnej práce
Vedúci
Deana
Horváthová
Európska a národná koncepcia integrácie
rómskej menšiny
Transformačné teórie v kontexte s udalosťami
v rámci obdobia Pražskej jari
Nástroje marketingovej komunikácie a ich
uplatnenie v politickom priestore
Referendum ako forma priamej demokracie
na Slovensku
Emocionalizácia politiky. Emócie ako tradičný
komunikačný nástroj
Prezident v ústavnom systéme Českej republiky
Analýza zastúpenia žien v politickom systéme SR
PhDr. Jaroslav Mihálik
Patrik Varga
Jana Bodická
Barbora
Božiková
Denisa
Oravcová
Alena Cíbiková
Veronika
Hankovská
Denisa
Karabová
Mária Klimová
Peter Kocian
Andrea
Koleničová
Martina
Martinková
Monika
Sirotňáková
Veronika
Somorovská
Iveta Strýčková
Terézia Tóthová
Juraj Bučko
Obrana autochtónnosti Slovákov ako súčasť
politického myslenia v predosvietenskom období
(Samuel Timon, Ján Baltazár Magin, Juraj
Papánek)
Faktory politickej participácie občanov
Volebné správanie občanov v USA v kontexte
prezidentských volieb
Václav Havel v slovenskej politike
Politické myslenie Jána Feješa
Identifikácia tretích strán a ich úloha
v straníckom systéme USA
Príčiny medzinárodného terorizmu - prípadová
štúdia Hizballáh
Postavenie, štruktúra a kompetencie Senátu
v americkom Kongrese
Slovensko ako religiózny priestor
Peter Holec
Vplyv volebných systémov na fungovanie
politického systému
Ján Kollár a panslavizmus
Martin Hrčko
Moderná priama demokracia
45
PhDr. Viera Žúborová
Mgr. Miroslav Koprla
PhDr. Pavol Juhás
PhDr. Viera Žúborová
PhDr. Pavol Juhás
PhDr. Peter Horváth,
PhD.
doc. PhDr. Milan Čáky,
CSc.
Mgr. Miroslav Koprla
PhDr. Jaroslav Mihálik
doc. PhDr. Milan Čáky,
CSc.
doc. PhDr. Milan Čáky,
CSc.
PhDr. Jaroslav Mihálik
Mgr. Eva Godovičová
PhDr. Jaroslav Mihálik
doc. PhDr. Ivan
Dubnička, PhD.
PhDr. Pavol Juhás
doc. PhDr. Ivan
Dubnička, PhD.
Mgr. Adrián Gabura
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Denisa Hušlová
Jakub Knoll
Terézia
Kurbelová
Mária
Páterková
Lukáš Veľas
Pavol Grežďo
Jana Košútová
Michaela
Makohusová
Jozef Šlachta
Veronika
Bakošová
Boris Jurenka
Katarína
Kollárová
Denisa
Matulová
Róbert Frimmel
Zuzana
Horváthová
Barbora
Kozolková
Alžbeta
Laučeková
Deviantné správanie mládeže ako spoločenský
problém
Formovanie britského straníckeho systému
Politicko-právne aspekty postavenia maďarskej
menšiny na Slovensku
Špecifiká formovania verejnej mienky
vo vidieckom prostredí
Úloha OSN v prevencii a riešení konfliktov
Volebné systémy krajín V4
Lech Walesa - prezident siedmich premiérov
(politický profil)
Politické preferencie a ich vplyv na komunikáciu
straníckych subjektov v podmienkach SR 2010 2012
Formovanie straníckeho systému v Českej
republike
Postavenie a vplyv volebného systému
na komunikačné stratégie politických strán
v európskych krajinách (prípadová štúdia
vybranej krajiny)
Zákon o právach (Bill of Rights) 1791 - prvých
desať dodatkov k Ústave USA
Hlasizmus ako ideové východisko politického
čechoslovakizmu
Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti
v SR
Marketing miest a obcí - prípadová štúdia
Prievidze
Financovanie zdravotníctva v krajinách západnej
Európy
Správne (administratívno-právne) súdnictvo
PhDr. Karol Čukan,
CSc.
PhDr. Viera Žúborová
PhDr. Jaroslav Mihálik
Etická dimenzia verejnej správy
PhDr. Mgr. Jozef
Ružarovský
PhDr. Pavol Juhás
Komparácia parlamentných volieb v rokoch 2010
a 2012
Trest smrti a jeho miesto v demokratickom
a právnom štáte
Informatizácia verejnej správy v Slovenskej
Dana Míchelová republike
Adela
Občianstvo Európskej únie
Péteryová
Právny štát a aplikácia jeho zásad v podmienkach
Natália Pivková SR
Andrea
Mechanizmus fungovania verejnej správy
Pristachová
vo vybranom regióne
David Matula
Mária
Mesarkinová
46
PhDr. Karol Čukan,
CSc.
Mgr. Eva Godovičová
PhDr. Pavol Juhás
PhDr. Pavol Juhás
PhDr. Viera Žúborová
PhDr. Pavol Juhás
PhDr. Viera Žúborová
Mgr. Adrián Gabura
doc. PhDr. Milan Čáky,
CSc.
doc. PhDr. Ivan
Dubnička, PhD.
Ing. Jana Koprlová,
PhD.
PhDr. Katarína
Nyulassyová,PhD.
Mgr. Adrián Gabura
Mgr. Adrián Gabura
PhDr. Radovan
Slobodník
PhDr. Veronika
Sklenková, PhD.
Mgr. Adrián Gabura
doc. PhDr. Oľga
Bočáková, PhD.
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Natália
Šabelová
Vladimír
Škarpíšek
Ondrej Tureček
Ján Dupkala
Viktória
Hocková
Martina
Jamborová
Janka Kaizerová
Michal Kapusta
Ivan Kolárik
Adam
Kucharovič
Katarína
Latáková
Adela Magulová
Matej Martovič
Dominika
Mazáková
Lenka
Micháleková
Martina
Mruškovičová
Veronika
Olejkárová
Simona
Ovčariková
Richard Paľov
Edita
Podhradská
Romana
Slažanská
Janka
Štefunková
Miriama
Talčíková
Kristína
Tučeková
Vizuálna komunikácia politických strán
vo voľbách v podmienkach Slovenskej republiky
Kontrola vo verejnej správe
PhDr. Jakub Feranec
Vymožiteľnosť práva vo verejnej správe
Mgr. Adrián Gabura
Analýza populačnej politiky vo vybranom regióne
Analýza parlamentných volieb v roku 2010
Systém a organizácia verejnej správy v Španielsku
Komparácia zložiek verejnej správy v Českej
republike a na Slovensku
Práca s mládežou ako cieľové zameranie
absolventa študijného odboru verejná správa
Orgány obce a výkon samosprávy obce
Marketingová stratégia politickej strany
(prípadová štúdia)
Politický marketing nových strán
Mgr. Miroslav Koprla
PhDr. Pavol Juhás
PhDr. Michal Greguška
PhDr. Pavol Juhás
Samospráva a štátna správa v SR: kompetencie
a pole pôsobnosti
Osobnosť hovorcu v prostredí verejnej správy
doc. PhDr. Oľga
Bočáková, PhD.
PhDr. Radovan
Slobodník
PhDr. Michal Greguška
PhDr.Mgr. Jozef
Ružarovský
Hodnotenie a evalvácia Národného strategického PhDr. Peter Horváth,
referenčného rámca v programovom období
PhD.
2007-2013
Komunikačná stratégia vybranej inštitúcie
PhDr. Radovan
vo verejnej správe
Slobodník
Sloboda prejavu verzus ochrana súkromia
Mgr. Adrián Gabura
Vývoj verejnej správy v dejinách Nemecka
Súčasný stav využívania nástrojov mládežníckej
politiky vo vybranej obci
Orgány verejnej správy na úseku zdravotníctva
Úloha mikroregiónu v rozvoji obce. Analýza
vybraného mikroregiónu zvnútra a zvonku
Marketing politických strán a hnutí
PhDr. Silvia
Dončevová, PhD.
PhDr. Ján Machyniak
PhDr. Jakub Feranec
PhDr. Jakub Feranec
PhDr. Silvia
Dončevová, PhD.
PhDr. Katarína
Nyulassyová, PhD.
doc. PhDr. Zuzana
Beňušková, CSc.
PhDr. Jakub Feranec
Mgr. Miroslav Koprla
Analýza populačnej politiky vo vybranom regióne
Integrácia imigrantov v kontexte verejnej správy
(kultúrne potreby, fungovanie sociálnych sietí).
Prípadová štúdia
Analýza volieb primátora mesta Londýn v roku
2012
47
doc. PhDr. Zuzana
Beňušková, CSc.
PhDr. Michal Greguška
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Libor Uhlár
Júlia Vecková
Jozef Vrabec
Silvia Záturecká
Filip Bátora
Antónia Bilá
Kristína
Bohunická
Magdaléna
Bokorová
Lenka Božíková
Csilla Bugárová
Stanislav
Cigánik
Zuzana
Čamajová
Silvia Dubovská
Miroslava
Dujičová
Peter Ferko
Milan Grman
Zuzana
Haladová
Jakub Holboj
Jana
Horehájová
Adriána
Hrašnová
Miloslava
Hrázská
Martin Hyža
Stanislav Jediný
Volený funkcionár obecnej samosprávy ako
verejný činiteľ
Vplyv organizácií tretieho sektora na rozvoj
mládežníckych aktivít v trnavskom regióne
Informatizácia verejnej správy v oblasti
zdravotníctva - aktuálny stav elektronického
zdravotníctva v EÚ a SR
Decentralizácia verejnej správy v SR a jej dopady
Systém verejnej správy v SR
Štátne občianstvo SR v kontexte problému
dvojitého občianstva
Kanály a metódy internej a externej komunikácie
inštitúcií verejnej správy
Územná samospráva - kompetencie a úlohy obce
Využívanie komunikačného mixu v politickom
marketingu
Prezident v ústavnom systéme Slovenskej
republiky
Analýza volebného zákona pre komunálne voľby
Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone
verejnej správy
Zastupiteľská demokracia v politickom systéme
EÚ
Rodinná politika na Slovensku
EÚ - náležitosti a podmienky vstupu
kandidátskych krajín
Uplatnenie prirodzeno-právnych teórií v Ústave
SR
Právo na život verzus trest smrti v kontexte
ústavného vývoja SR po roku 1918
Krízový manažment, jeho postavenie a význam
vo verejnej správe
Možnosti realizácie inštitúcií verejnej správy
v oblasti podpory mládežníckej politiky
Vývoj verejnej správy v Slovenskej republike
Analýza činnosti vybranej samosprávy
Volebná mikroanalýza v rámci Slovenskej
republiky: obce, mestá, regióny
Vývoj vybraného sociálno-ekonomického
ukazovateľa vo verejnej správe a jeho
celospoločenské efekty a dopady
48
PhDr. Karol Šebík
PhDr. Silvia
Dončevová, PhD.
PhDr. Katarína
Nyulassyová, PhD.
PhDr. Marek Vrbinčík
PhDr. Martin Švikruha
Mgr. Adrián Gabura
PhDr. Radovan
Slobodník
PhDr. Mgr. Jozef
Ružarovský
PhDr. Jakub Feranec
PhDr. Pavol Juhás
PhDr. Peter Horváth,
PhD.
Mgr. Adrián Gabura
PhDr. Veronika
Sklenková, PhD.
doc. PhDr. Oľga
Bočáková, PhD.
Mgr. Gabriela
Mezeiová, PhD.
Mgr. Adrián Gabura
Mgr. Adrián Gabura
Mgr. Ing. Ladislav
Mura, PhD.
PhDr. Silvia
Dončevová, PhD.
PhDr. Marek Vrbinčík
PhDr. Mgr. Jozef
Ružarovský
PhDr. Viera Žúborová
Ing. Jana Koprlová,
PhD.
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Lukáš Kabaňa
Nikoleta
Kopernická
Monika
Krivosudská
Romana
Liptáková
Globalizácia a jej účinky na spoločnosť
Verejná správa v stredoeurópskom priestore.
Prípadová štúdia Česká republika
Analýza procesu starnutia obyvateľov
vo vybranom regióne
Postavenie štátnej správy a samosprávy
v systéme verejnej správy
Volebné kampane nezávislých kandidátov
Ludvík Lunák
v rámci komunálnych a regionálnych volieb volebná analýza
Gabriela
Reformy územného členenia Slovenska v rokoch
Mášiková
1945-1989: historické a politické implikácie
Akademická samospráva, jej postavenie
Ivana Mauerová a pôsobnosť
Kristína
Alokácia zdrojov zo štátneho rozpočtu
Mesárošová
vo verejnej správe v Slovenskej republike
Martina
Spojené kráľovstvo ako príklad centralizovanej
Mokránová
verejnej správy v podmienkach unitárneho štátu
Priama verzus nepriama voľba predsedu VÚC
Boris Moncman
Občan, komunita, štát v situácii prírodnej
Jana Mráziková katastrofy. Analýza konkrétnych príkladov
a opatrení
Propedeutika svetových organizácií (WTO, GATT,
Tomáš Olexa
OECD)
Antónia
Školstvo ako odvetvie verejného sektora
Popjaková
na príklade okresu Bardejov
Adriana
Postavenie územnej samosprávy v systéme
Richnáková
verejnej správy
Marketing samosprávneho kraja na príklade
Lucia Ružičková Trnavského samosprávneho kraja
Marianna
Šipöczová
Daniel Škarba
Martin Tanuška
Martin Valent
Silvia
Valovičová
Martin Borko
Mgr. Gabriela
Mezeiová, PhD.
PhDr. Marek Vrbinčík
Mgr. Miroslav Koprla
PhDr. Marek Vrbinčík
PhDr. Viera Žúborová
PhDr. Marek Vrbinčík
PhDr. Mgr. Jozef
Ružarovský
Ing. František Vojtech,
PhD.
PhDr. Michal Greguška
PhDr. Peter Horváth,
PhD.
doc. PhDr. Zuzana
Beňušková, CSc.
Mgr. Gabriela
Mezeiová, PhD.
Mgr. Ing. Ladislav
Mura, PhD.
PhDr. Marek Vrbinčík
Ing. Jana Koprlová,
PhD.
Zmeny v sociálnej štruktúre na slovenskom
vidieku po roku 1989 na príklade konkrétnej
obce
Zmeny v štátoprávnom postavení Slovenska v 20.
storočí
Volebné stratégie v rámci komunálnych
a regionálnych volieb
Analýza procesu starnutia obyvateľov
vo vybranom regióne
PhDr. Karol Čukan,
CSc.
Organizácia ústrednej štátnej správy
PhDr. Richard Brix
Analýza parlamentných volieb v roku 2006
PhDr. Pavol Juhás
49
PhDr. Martin Švikruha
PhDr. Viera Žúborová
Mgr. Miroslav Koprla
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Martina
Čimborová
Martin Dohál
Michaela
Dzíbelová
Veronika
Fúziková
Lukáš Grman
Barbara
Hančinská
Dominika
Kollarovičová
Simona
Koňaková
Michaela
Kontínová
Systém financovania Európskej únie
Analýza parlamentných volieb v roku 2012
Právo na život a zákaz trestu smrti
Územná samospráva ako súčasť verejnej správy
Volebné kampane kandidátov na post primátora
v rámci komunálnych volieb - volebná analýza
Súčasný stav využívania nástrojov mládežníckej
politiky vo vybranom regióne
Analýza zmeny volebného systému v Slovenskej
republike
Kontrola vo verejnej správe
Analýza činnosti vybranej samosprávy
Reformy územného členenia Slovenska po roku
1989
Samosprávny kraj a jeho postavenie
pri prenesenom výkone štátnej správy
Zákonné obmedzenia osobnej slobody
v právnom systéme SR
Analýza metód externej komunikácie vybraných
ministerstiev Slovenskej republiky
Poslanecká imunita ako prežitok parlamentnej
Michal Rezek
demokracie
Verejná politika a mládež. Postoj mládeže
Dominik Sawicki k aktívnej účasti na politickom a verejnom živote
Záujmová samospráva
Jana Sopúchová
Dominika
Európska politika susedstva: prípadová štúdia
Ščípová
Moldavsko
Dezintegračné tendencie obcí po roku 1989
Lucia Šišková
vo vybranom regióne
Zmeny v sociálnej štruktúre na slovenskom
Lenka Švecová
vidieku po roku 1989 na príklade konkrétnej
obce
Analýza parlamentných volieb vo Francúzsku
Daša Baková
v roku 2012
Voľby do Národnej rady SR
Silvia Balogová
Dominika
Orgány miestnej štátnej správy - ich postavenie
Dubcová
a pôsobnosť
Nikoleta
Zásady fungovania súdnej moci v SR
Fagiriová
Eva Kuklová
Barbora
Martinčeková
Tomáš
Mutňanský
Zuzana
Ondrušková
50
PhDr. Veronika
Sklenková, PhD.
PhDr. Pavol Juhás
PhDr. Mgr. Jozef
Ružarovský
PhDr. Ján Machyniak
PhDr. Viera Žúborová
PhDr. Silvia
Dončevová, PhD.
PhDr. Pavol Juhás
PhDr. Mgr. Jozef
Ružarovský
PhDr. Mgr. Jozef
Ružarovský
PhDr. Mgr. Jozef
Ružarovský
PhDr. Karol Šebík
Mgr. Adrián Gabura
PhDr. Radovan
Slobodník
Mgr. Adrián Gabura
PhDr. Karol Čukan,
CSc.
PhDr. Mgr. Jozef
Ružarovský
PhDr. Veronika
Sklenková, PhD.
PhDr. Marek Vrbinčík
PhDr. Karol Čukan,
CSc.
PhDr. Michal Greguška
PhDr. Mgr. Jozef
Ružarovský
PhDr. Ján Sleziak
Mgr. Adrián Gabura
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Jana Fridrichová Verejný ochranca práv a verejná správa
Michaela
Grmanová
Štátna služba v podmienkach Slovenskej
republiky
PhDr. Mgr. Jozef
Ružarovský
PhDr. Mgr. Jozef
Ružarovský
Politický marketing a jeho využitie
v podmienkach SR
Analýza volebného zákona pre regionálne voľby
Marketingová stratégia politickej strany
(prípadová štúdia)
Právna a politická záväznosť výsledkov referenda
Silvia Kocúrková v SR
Ľubomír Kubica Legislatívny proces v NR SR
Rozhodovanie starostu obce
Filip Kucharovič
Monika
Základy normotvorby vo verejnej správe
Mackovčínová
Komunálne voľby v politickej perspektíve
Július Michalec vybraného VÚC
Simona
Trh práce v podmienkach Slovenskej republiky
Michaličková
Postavenie lokálnych lídrov (primátorov) v rámci
Tomáš Mika
krajín stredo-východnej Európy. Vplyv reforiem
lokálneho líderstva na lokálnu politiku
Katarína
Sloboda vierovyznania v právnom systéme SR
Nagyová
Tímea
Konanie o ústavnej sťažnosti fyzických osôb pred
Nováková
Ústavným súdom SR a jeho význam
Andrea
Postavenie Európskej komisie v politickom
Polčíková
systéme Európskej únie
Politický marketing a jeho využitie
Pavel Slovák
v podmienkach strednej Európy
PhDr. Jakub Feranec
Dajana
Slováková
Mgr. Miroslav Koprla
Boris Izakovič
Matúš Jobek
Tatiana
Kobyliaková
Analýza politiky zamestnanosti vo vybranom
regióne
Regionálne voľby v politickej perspektíve
Dušan Štibrányi
Ľubomír Toráč
Postavenie národnostných menšín v západnej
Európe z hľadiska vertikálnej deľby moci
51
PhDr. Ján Sleziak
PhDr. Jakub Feranec
Mgr. Adrián Gabura
PhDr. Pavol Juhás
PhDr. Mgr. Jozef
Ružarovský
JUDr. Marcel Vysocký,
PhD.
PhDr. Mária Igazová,
PhD.
Ing. František Vojtech,
PhD.
PhDr. Viera Žúborová
Mgr. Adrián Gabura
Mgr. Adrián Gabura
PhDr. Veronika
Sklenková, PhD.
PhDr. Jakub Feranec
PhDr. Peter Horváth,
PhD.
PhDr. Michal Greguška
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Diplomové práce (titul Mgr.)
Plné meno
Petra Cafiková
Téma záverečnej práce
Laco Novomeský v politickom a kultúrnom kontexte
Vedúci
doc. PhDr. Ivan
Dubnička, PhD.
Zoltán Németh Európska identita a Turecko - politické aspekty integrácie
doc. PhDr. Milan
Turecka do Európskej únie
Čáky, CSc.
Juraj Richter
Financovanie politických strán a hnutí na Slovensku
doc. Mgr. Pavel
Šaradín, PhD.
Michaela
Liberálne strany v slovenskom straníckom systéme po roku PhDr. Radoslav
Gabrielová
1989
Štefančík, PhD.
Jana Glogovská Špecifiká zahraničnej politiky EÚ
PhDr. Veronika
Sklenková, PhD.
Mária
Sociálna politika na Slovensku na začiatku nového
PhDr. Silvia
Markuliaková desaťročia - ciele, výzvy a realita
Dončevová, PhD.
Peter
Martin Rázus - politik a spisovateľ
doc. PhDr. Ivan
Zamborský
Dubnička, PhD.
Michal Bažík
Vnútorný a zahraničný politický a hospodársky vývoj
Ing. Jana
Japonska po roku 1947
Koprlová, PhD.
Magdaléna
Kritika politického myslenia obdobia takzvaného
doc. PhDr. Milan
Boronová
rozvinutého socializmu na Slovensku
Čáky, CSc.
Jana Ďurišová Poskytovanie a financovanie zdravotnej starostlivosti
PhDr. Katarína
vo vybraných krajinách Európskej únie
Nyulassyová,
PhD.
Vladimír Eštok Analýza faktorov determinujúcich formovanie straníckeho Mgr. Gabriela
systému v Španielsku
Mezeiová, PhD.
Tomáš Funta
Vplyv politických elít a ekonomických záujmových skupín
PhDr. Peter
na fungovanie demokracie na Slovensku
Horváth, PhD.
Lukáš Klvač
Analýza postavenia prezidenta v ústavnom systéme SR
PhDr. Peter
Horváth, PhD.
Klaudia
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ako nástroj PhDr. Katarína
Kršáková
na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti
Nyulassyová,
PhD.
Zdenko Kubáň Analýza výsledkov parlamentných volieb - prípadová štúdia PhDr. Peter
Orava
Horváth, PhD.
Patrícia
Čínsky kultúrny relativizmus vs. západný univerzalizmus
doc. PhDr. Milan
Kuklovská
Čáky, CSc.
Fedor Kuzmiak Národná otázka v politickom myslení Martina Rázusa
doc. PhDr. Milan
Čáky, CSc.
Ľuboš Markovič Politické, náboženské a kultúrne špecifiká islamu v Európe doc. PhDr. Ivan
Dubnička, PhD.
Nikoleta
Politické myslenie Jozefa Miloslava Hurbana v rokoch 1849 doc. PhDr. Milan
Nováková
až 1888
Čáky, CSc.
Zuzana
Politický program "štvrtej republiky" v Poľsku a "národnej
doc. PhDr.
Révayová
revolúcie" v Maďarsku v kontexte vývoja európskeho
Martin Klus,
konzervativizmu
PhD.
52
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Nadežda
Rumanová
Filip Sekan
Národná otázka v politickom myslení Michala Miloslava
Hodžu
Partokracia verzus demokracia v Českej republike po roku
1989
Jana Sivičeková Kritika politického myslenia A. Siráckeho - od davizmu
k dogmatizmu
Karol Zachar
Analýza komunálnych volieb 2010 v trnavskom regióne
doc. PhDr. Milan
Čáky, CSc.
PhDr. Peter
Horváth, PhD.
doc. PhDr. Milan
Čáky, CSc.
PhDr. Peter
Horváth, PhD.
Linda Žuffová
Budúcnosť EÚ v politickej diskusii
Ing. Jana
Koprlová, PhD.
Lukáš Antušák Komparácia zdravotnej politiky v USA a na Slovensku
PhDr. Katarína
Nyulassyová,
PhD.
Ivana Blahová Izraelský nacionalizmus a jeho vplyv na vznik a formovanie doc. PhDr. Milan
politického systému Izraela
Čáky, CSc.
Petra
Národný a občiansky rozmer európskej integrácie
prof. PhDr.
Blanářová
Marcela
Gbúrová, CSc.
Michaela
Americké prezidentské voľby 2012
PhDr. Jaroslav
Brníková
Mihálik
Peter Cabúk
Politická nezávislosť Európskej centrálnej banky
Ing. Jana
Koprlová, PhD.
Daniela
Analýza systému zdravotníctva v Slovenskej republike
PhDr. Katarína
Domiňáková
Nyulassyová,
PhD.
Martin Fáber
Postavenie, úlohy a perspektívy Európskeho parlamentu
doc. PhDr.
v histórii Európskej únie
Martin Klus,
PhD.
Tomáš Habánik Tajná cirkev a jej boj za demokraciu v Československu
doc. PhDr. Ivan
Dubnička, PhD.
Eva Halačová
Politický marketing a verejná mienka
PhDr. Karol
Čukan, CSc.
Liliana Javorová Arabská jar: proces demokratizácie vo vybraných krajinách PhDr. Jaroslav
Mihálik
Barbora
Vplyv ženských hnutí na politické dianie na Slovensku
PhDr. Silvia
Jurkovičová
Dončevová, PhD.
Hana Kiačiková Analýza výsledkov parlamentných volieb 2012
PhDr. Peter
Horváth, PhD.
Veronika
Špecifiká postoja Veľkej Británie k progresu európskej
PhDr. Veronika
Korbová
integrácie
Sklenková, PhD.
Sláva
EÚ ako bezpečnostný aktér v komplexe svetového systému PhDr. Veronika
Kovalčíková
obrany a bezpečnosti
Sklenková, PhD.
Patrícia
Kohézna politika EÚ a jej implikácie pre Slovenskú republiku PhDr. Veronika
Marčeková
Sklenková, PhD.
Marián Petrík Analýza postavenia prezidenta v ústavnom systéme SR
PhDr. Peter
Horváth, PhD.
53
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Monika
Pocisková
Vratko Sirági
Veronika
Trégerová
Katarína
Urbanová
Adam Vašina
Milada Vlnová
Tomáš Volek
Tomáš Zemko
Vratislav
Zimerman
Dagmara
Bartovičová
Petra
Bednárová
Michaela
Bellová
Jozef Betuštin
Lenka
Biháryová
Iveta Bisahová
Tomáš Csicso
Martin Čvirik
Zuzana
Faturíková
Dominika
Havlíková
Ženský fenomén v politike
prof. PhDr.
Marcela
Gbúrová, CSc.
Politická sociológia na Slovensku po roku 1989
prof. Mgr.
Ladislav
Macháček, CSc.
Český a slovenský environmentalizmus
doc. PhDr. Ivan
Dubnička, PhD.
Rodová nerovnosť a rodové stereotypy vo vybranej oblasti PhDr. Silvia
sociálnej politiky: vzdelávacia politika
Dončevová, PhD.
Analýza výsledkov parlamentných volieb 2012
PhDr. Peter
Horváth, PhD.
Ekonomické a sociálne aspekty zdravotnej politiky
PhDr. Katarína
Slovenskej republiky a ich vplyv na subjekty v zdravotníctve Nyulassyová,
PhD.
Liberalizmus v slovenskej politike po roku 1989
prof. PhDr.
Marcela
Gbúrová, CSc.
Politická nezávislosť Federálneho rezervného systému USA: Ing. Jana
realita alebo fikcia?
Koprlová, PhD.
Komparácia politických systémov Holandska a Švajčiarska
prof. PhDr.
Svetozár Krno,
CSc.
Európska menová únia ako najvyššie štádium ekonomickej PhDr. Veronika
integrácie v Európe
Sklenková, PhD.
Dobrovoľníctvo na Slovensku
prof. Mgr.
Ladislav
Macháček, CSc.
Politické myslenie Miroslava Kusého a doba
doc. PhDr. Milan
Čáky, CSc.
Vplyv politických subjektov na formovanie verejnej mienky PhDr. Karol
v kľúčových momentoch spoločenského vývoja v SR
Čukan, CSc.
Vstup a členstvo SR v EÚ v zrkadle verejnej mienky
PhDr. Karol
Čukan, CSc.
Islam v Turecku. Islamská demokracia a náboženské strany doc. Mgr. Peter
a ich vplyv na politický a stranícky systém krajiny
Juza, PhD., CSc.
Nové formy marketingovej komunikácie v kampaniach
Mgr. Miroslav
politických subjektov
Koprla
Zdravotná politika SR po roku 1989
PhDr. Katarína
Nyulassyová,
PhD.
Legitimita jedinosti a nedeliteľnosti politickej moci od
prof. PhDr.
absolutizmu po totalitné systémy 20. a 21. storočia
Svetozár Krno,
CSc.
Vplyv Európskej únie na trh práce na Slovensku
doc. Mgr. Pavel
Šaradín, PhD.
54
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Monika
Hlinková
Daniela
Horváthová
Patrik Hrušík
Postavenie a vplyv katolíckej cirkvi v politike. Katolícke
politické myslenie od Leva XIII. po Benedikta XVI.
Environmentálne hnutie na Slovensku pred a po roku 1989
Slovenská verejnosť a jej vnímanie bezpečnosti
Peter Kaštánek Politika v náboženstve, náboženstvo v politike
Pavol Kubek
Náboženstvo a globalizácia
Matej Luky
Iránska hrozba: realita alebo mýtus? Analýza politického
a straníckeho systému Iránskej islamskej republiky
Politikum islamského fundamentalizmu v kontexte
politickej filozofie S. P. Huntingtona (kritika a kontext)
Genéza vzniku, fungovanie a perspektíva Európskej
menovej únie
Julián Lupták
Jana
Midriaková
Valentína
Michálková
Miriama
Mosná
Miroslava
Plaštiaková
Miroslav
Procháska
Ivana
Slobodová
Gabriela
Struhárová
Lucia Svátková
Alojz Šimurda
Stanislava
Šišková
Ružena
Vargová
Stanislava
Viselková
Organizácia spojených národov v kontexte mierovej
a bezpečnostnej politiky
Budovanie a pestovanie imidžu politickej
osobnosti/politického subjektu v národnom/
medzinárodnom politickom priestore (prípadová štúdia
na príklade vybranej politickej osobnosti)
Zdravotnícka politika v USA - Obamova reforma
zdravotníctva
doc. Mgr. Peter
Juza, PhD., CSc.
doc. PhDr. Ivan
Dubnička, PhD.
PhDr. Karol
Čukan, CSc.
doc. PhDr. Ivan
Dubnička, PhD.
doc. PhDr. Ivan
Dubnička, PhD.
Mgr. Eva
Godovičová
PhDr. Viera
Žúborová
doc. PhDr.
Martin Klus,
PhD.
doc. Mgr. Peter
Juza, PhD., CSc.
Ing. Jana
Koprlová, PhD.
PhDr. Katarína
Nyulassyová,
PhD.
Limity a perspektívy politického marketingu v podmienkach doc. PhDr.
Slovenskej republiky
Martin Klus,
PhD.
Migrácia vysokokvalifikovaných pracovných síl a jej vplyv
Ing. Jana
na rozvojové krajiny
Koprlová, PhD.
Politický vývoj spoločnosti od tlupy k štátu
doc. PhDr. Ivan
Dubnička, PhD.
Metódy a formy formovania verejnej mienky
PhDr. Karol
prostredníctvom internetu (Internet ako významný
Čukan, CSc.
fenomén formovania verejnej mienky)
Partokracia verzus demokracia (slovenská skúsenosť
prof. PhDr.
po roku 1989)
Marcela
Gbúrová, CSc.
Historické procesy zbližovania a rozlišovania Čechov
doc. PhDr.
a Slovákov. Jazykové koncepcie Bernolákovcov, Štúrovcov
Vojtech Wagner,
a Jána Kollára
CSc.
Politika strán maďarskej národnostnej menšiny
doc. PhDr. Milan
na Slovensku v rokoch 1989-2012
Čáky, CSc.
Politické myslenie Vavra Šrobára
doc. PhDr. Milan
Čáky, CSc.
55
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Karin
Biarincová
Dystopia - teória, prax a umelecké zobrazenie totalitného
politického systému a totalitnej spoločnosti (komparácia)
doc. PhDr.
Martin Klus,
PhD.
Lívia Daňková Fenomén špirály mlčania vo verejnej mienke na Slovensku PhDr. Karol
Čukan, CSc.
Stanislav
Extrémistické a nacionalistické hnutia mládeže
prof. Mgr.
Drabant
na Slovensku
Ladislav
Macháček, CSc.
Kristína
Náboženstvo a politika v americkej revolúcii
doc. PhDr. Ivan
Fartelová
Dubnička, PhD.
Denisa
Budúcnosť európskej menovej únie v politickej diskusii
Ing. Jana
Homolová
Koprlová, PhD.
Martin Chlepko Analýza výsledkov komunálnych volieb 2010
PhDr. Peter
Horváth, PhD.
Katarína
Martin Rázus - politický profil
doc. PhDr. Ivan
Jalčová
Dubnička, PhD.
Matej Jeleň
Medzi osobným a verejným (politický portrét niektorého
prof. PhDr.
z vybraných slovenských politikov)
Marcela
Gbúrová, CSc.
Miroslav Kula
Možnosti využitia elektronického zdravotníctva (eHealth)
PhDr. Katarína
na Slovensku
Nyulassyová,
PhD.
Miroslav
Vývoj vzájomných vzťahov medzi krajinami Vyšehradskej
doc. PhDr.
Ležanský
štvorky od jej vzniku do súčasnosti
Vojtech Wagner,
CSc.
Monika
Politický systém Bosny a Hercegoviny
prof. PhDr.
Marková
Svetozár Krno,
CSc.
Simona
Politický vývoj Nemeckej spolkovej republiky - kompetencie prof. PhDr.
Michalcová
kancelára a prezidenta
Svetozár Krno,
CSc.
Kristína
Informovanie občanov o Európskej únii. Vplyv internetu
doc. Mgr. Pavel
Nikodemová
a médií na formovanie verejnej mienky
Šaradín, PhD.
Martina
Politické myslenie J. Tisu v kontraste s hodnotami
doc. PhDr. Ivan
Petríčková
kresťanského učenia
Dubnička, PhD.
Lukáš Puvák
Politické problémy vytvárania jednotnej európskej meny
doc. PhDr. Milan
Čáky, CSc.
Ivan Slaný
Uplatnenie komunikačnej politiky vo volebnej kampani
Mgr. Miroslav
Koprla
Adrian Sloboda Čína a India a ich postavenie vo svetovom hospodárskom
Ing. Jana
a politickom priestore
Koprlová, PhD.
Martina
Vplyv decentralizácie a nacionalizmu na demokratizáciu
doc. PhDr.
Školníková
Španielskeho kráľovstva
Martin Klus,
PhD.
Denisa Vašová Možnosti liberálnej demokracie v podmienkach
Mgr. Gabriela
multietnickej a multireligióznej spoločnosti - prípadová
Mezeiová, PhD.
56
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
štúdia Nigéria
Zuzana Veľká
Prístupy k riešeniu bezdomovstva na úrovni verejnej správy doc. PhDr.
a treťosektorových organizácií
Zuzana
Beňušková, CSc.
Ľubica
Ženy v politike a v občianskom živote
doc. PhDr.
Zubáľová
Zuzana
Beňušková, CSc.
Denis Bagin
Analýza vybranej národnostnej menšiny v kontexte
doc. PhDr.
politickej participácie a fungovanie vnútorných elít
Zuzana
Beňušková, CSc.
Izabela Beňová Expanzia obyvateľov veľkých miest na vidiek a ich
doc. PhDr.
participácia na občianskom a politickom živote
Zuzana
Beňušková, CSc.
Martin Glemba Správanie mladých prvovoličov vo voľbách do NR SR
prof. Mgr.
Ladislav
Macháček, CSc.
Jozef Kerkeš
T. G. Masaryk - „česká otázka“ a česko-slovenské vzťahy
doc. PhDr. Milan
Čáky, CSc.
Antónia
Slovensko-maďarské vzťahy po roku 1989
Mgr. Gabriela
Košútová
Mezeiová, PhD.
Jana Kubišová Zdravotná politika v EÚ
PhDr. Katarína
Nyulassyová,
PhD.
Jana
Politický systém Srbska a Macedónska
prof. PhDr.
Lančaričová
Svetozár Krno,
CSc.
Andrea
Súčasný stranícky systém Bulharska a Rumunska
prof. PhDr.
Némethová
Svetozár Krno,
CSc.
Miriam
Vývoj straníckeho systému Poľska
PhDr. Pavol
Odstrčilová
Juhás
Jana
Environmentálna politika EÚ
doc. PhDr. Ivan
Plaštiaková
Dubnička, PhD.
Martin Strnád Hospodársky rast a životné prostredie Číny
Ing. Jana
Koprlová, PhD.
Katarína
Dobrovoľnícke (treťosektorové) organizácie a ich
doc. PhDr.
Štrbáková
participácia v živote spoločnosti (na vybranom príklade)
Zuzana
Beňušková, CSc.
Elena Vallovics Súčasný politický systém Ruska a Ukrajiny
prof. PhDr.
Lutovská
Svetozár Krno,
CSc.
Katarína
Sociálne služby pre seniorov vo vybranom regióne
doc. PhDr. Oľga
Lichnovská
Bočáková, PhD.
Jozef Mikyška Problémy chudoby a jej prejavy vo vybranom regióne
doc. PhDr. Oľga
Bočáková, PhD.
57
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Stanislav
Nezamestnanosť vo vybranom regióne
Šterbák
Andrea
Zdravotnícka politika vo vybranom regióne
Šterbáková
Fecková
Juraj Vodenský Vzdelávacia politika vo vybranom regióne
Peter Bendík
Marcel Gemza
Vladimír Hanus
Richard
Chrabačka
Marek Klein
Alena Pethöová
Vladislav Suchý
Rastislav
Škvarek
Anna Švagerko
Ľubomír Vývlek
Martin Bendík
Katarína
Bitarovská
Adela
Dovalovská
Lenka
Džurmanová
Daniela
Hudáková
Pavol Ištok
Jaroslava
Müllerová
Barbora
Nemešanyová
Peter Bielený
Ján Neupauer
doc. PhDr. Oľga
Bočáková, PhD.
doc. PhDr. Oľga
Bočáková, PhD.
doc. PhDr. Oľga
Bočáková, PhD.
Združenie miest a obcí Slovenska - poslanie, stratégia,
doc. PhDr. Oľga
výsledky
Bočáková, PhD.
Rozvoj cestovného ruchu vo vybranom regióne
doc. PhDr. Oľga
Bočáková, PhD.
Sociálna práca a jej význam vo vybranom regióne
doc. PhDr. Oľga
Bočáková, PhD.
Analýza sociálneho a ekonomického rozvoja vybranej obce, Ing. Eva
mesta alebo regiónu
Čapošová
Regionálny marketing a jeho využitie pri rozvoji územnej
PhDr. Jakub
samosprávy
Feranec
Negatívne prejavy byrokracie vo verejnej správe
Ing. Eva
Čapošová
Úloha verejnej správy v riešení problémov rómskeho etnika doc. PhDr. Oľga
Bočáková, PhD.
Reforma verejnej správy ako proces decentralizácie
PhDr. Pavol
v modernom demokratickom štáte
Juhás
Sociálne zabezpečenie a jeho dopad na rodinu
doc. PhDr. Oľga
Bočáková, PhD.
Komparácia systémov regionálnej správy vo vybraných
PhDr. Pavol
krajinách Európy
Juhás
Úloha webovej prezentácie pri propagácii v územnej
PhDr. Jakub
samospráve
Feranec
Personálne riadenie v rezorte prokuratúry Slovenskej
JUDr. Marcel
republiky
Vysocký, PhD.
Rozvojové možnosti obcí
Ing. Eva
Čapošová
Marketingová komunikačná stratégia mesta
PhDr. Jakub
Feranec
Zastupiteľstvo - základný orgán miestnej samosprávy
PhDr. Peter
Horváth, PhD.
Parlamentné strany v komunálnej a krajskej politike
PhDr. Pavol
Juhás
Záujmová samospráva: postavenie, organizácia a činnosť
Ing. Eva
Čapošová
Regionálna politika EÚ ako nástroj podpory regionálneho
JUDr. Marcel
rozvoja rozvíjajúceho sa regiónu
Vysocký, PhD.
Kontrola verejnej správy
PhDr. Peter
Horváth, PhD.
Participácia občanov vo verejnom živote obce
PhDr. Pavol
58
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Martina
Špirková
Anna
Kancianová
Peter Pethö
Verejný ochranca práv v systéme kontroly verejnej správy
Norbert Sívoš
Orgány obecnej samosprávy
Ivan Slávik
Verejná správa a politický proces vo vybranej obci
Návrh stratégie rozvoja obce
Spolupráca obcí vo vybranom regióne
Juhás
JUDr. Marcel
Vysocký, PhD.
Ing. Eva
Čapošová
PhDr. Pavol
Juhás
Mgr. Adrián
Gabura
PhDr. Peter
Horváth, PhD.
Rigorózne práce (PhDr. titul)
Meno
Nadpis práce
Brašeňová
Katarína
Dimenzie občianstva v Európskej únii
Madrová Gabriela
Národná rada Slovenskej republiky a kontrola
spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky
Bašnáková
Monika
Miestna samospráva z pohľadu jej obyvateľstva
Dončevová Silvia Rodová politika a dobrovoľníctvo na Slovensku
Gabura Patrik
Totalitarizmus ako extrémna forma autoritarizmu
Kašpar Radim
Politické poradenstvo a public relations v Českej
republike
Slobodník
Radovan
Imidž lídrov parlamentných politických strán ako
súčasť politickej komunikácie na Slovensku
59
Oponent
doc. Mgr. Peter
Juza, PhD., CSc.,
prof. Mgr. Ladislav
Macháček, CSc.
prof. PhDr. Svetozár
Krno, CSc.,
doc. PhDr. Milan
Čáky, CSc.
doc. PhDr. Vojtech
Wagner, CSc.,
PhDr. Peter
Horváth, PhD.
doc. PhDr. Oľga
Bočáková, PhD.,
prof. Mgr. Ladislav
Macháček, CSc.
doc. PhDr. Dušan
Leška, PhD.,
doc. PhDr. Milan
Čáky, CSc.
doc. Mgr. Pavel
Šaradín, PhD.,
doc. RNDr. Jiří
Ježek, PhD.
PhDr. Peter
Horváth, PhD.,
doc. PhDr. Martin
Klus, PhD.
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Brix Richard
Modely miestnej samosprávy v krajinách západnej
Európy
Imrovič Michal
Participácia mládeže v miestnej samospráve na
Slovensku
Machyniak Ján
Územná samospráva v kontexte transformácie
verejnej správy na Slovensku po roku 1989
Šebík Karol
Obecná samospráva v systéme verejnej správy na
Slovensku (Priestor pre kompetenčné konflikty)
Švikruha Martin
Modely miestnej samosprávy v krajinách strednej
Európy
JUDr. Marcel
Vysocký, PhD.,
PhDr. Peter
Horváth, PhD.
PhDr. Silvia
Dončevová, PhD.,
prof. Mgr. Ladislav
Macháček, CSc.
doc. PhDr. Milan
Čáky, CSc.,
Mgr. Ing. Ladislav
Mura, PhD.
doc. Mgr. Pavel
Šaradín, PhD.,
doc. PhDr. Milan
Čáky, CSc.
PhDr. Peter
Horváth, PhD.,
JUDr. Marcel
Vysocký, PhD.
Dizertačné práce (titul PhD.)
Denné štúdium
Doktorandi denného štúdia majú nasledovné témy:
 Spoločenský význam a tradícia ochrany prírody na Slovensku
 Zjavný a ukrývaný lobizmus v rozhodnutiach štátnych orgánov SR
 Regionálna politika európskej únie a transformácia verejnej správy na Slovensku
 Development and continuation of Slovak local government reform: scope, strategy and
challenges
 Európska charta miestnej samosprávy
 Politické aspekty transformácie verejnej správy na Slovensku
 Welfare State – The Nordic Model
 Komunálna politika SR z pohľadu sociálneho kapitálu
 Budúcnosť regionálnej samosprávy na Slovensku
60
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Externé štúdium
Doktorandi externého štúdia majú nasledovné témy:
 Kvalitatívny rozmer prípravy na výkon profesionálnej opatrovateľskej činnosti
 Finančná kontrola vo verejnej správe
 Právo na informácie a jeho realizácia v územnej samospráve Slovenskej republiky
 Politika technologických inovácií Európskej únie a jej význam pre vedeckotechnický rozvoj
SR
 Optimalizácia štruktúry verejnej správy na Slovensku
 Kontrolný systém verejnej správy SR – postavenie Najvyššieho kontrolného úradu v systéme
kontroly verejnej správy na Slovensku
 Volebné správanie vo vybranom VÚC
 Nástroje kvality verejnej správy a ich využitie na územných samosprávnych celkoch
 Meranie spokojnosti zákazníkov a ich využitie v organizáciách verejnej správy
 Politický marketing v špecifických podmienkach volieb do Vyšších územných celkov
v Slovenskej republike
 Právna a politická záväznosť výsledkov referenda v SR
 Daňová politika Európskej únie a jej vplyv na daňový systém Slovenskej republiky
 Riziká a nástrahy prítomné vo federálnych systémoch. Potenciál zániku Belgickej federácie
na príklade rozdelenia ČSFR
 Zefektívnenie inštitúcií verejného sektora
 Aktéri tvorby verejných politík v krajinách strednej Európy
 Podoby mandátov v orgánoch územnej samosprávy na Slovensku
 Kompetencie orgánov územnej samosprávy v podmienkach Slovenskej republiky
 Slovenské a celoštátne médiá v reformnom procese v roku 1968 a ich odraz vo verejnej
správe
 Aktéri a formy kontroly vo verejnom sektore
 Komparácia komunikačných stratégií vybraných inštitúcií verejnej správy a návrhy na ich
zefektívnenie
 Tvorba komunálnej politiky na úrovni krajského mesta
 Politické aspekty transformácie (reformy) verejnej správy na území Slovenska v období
1918 – 1938
I. Spolupráca
A. Spolupráca v rámci Slovenska
Inštitúcia
Nadpis
Zodpovedná
osoba
Trvanie
Rámcová dohoda o spolupráci PhDr. Peter Horváth,
Ústav
politických
5. 4. 2011 –
medzi ISV UCM a Ústavom PhD. a PhDr. Miroslav
vied SAV, Bratislava
1. 5. 2014
politických vied SAV, Bratislava Pekník,CSc.
61
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
B. Medzinárodná spolupráca
Krajina
Belgicko
Názov univerzity
Študijný program a stupeň štúdia
Platnosť
zmluvy
Université Libre de Bruxelles (B
Politické vedy - Bc.
BRUXEL 04)
Cyril and Methodius University of
Politické vedy - Bc., Mgr., PhD.
Veliko Turnovo (BG VELIKO01)
Univerzita Karlova v Prahe (CZ
Politické vedy - Bc., Mgr., PhD.
PRAHA07)
Vysoká škola technická a ekonomická Verejná správa - Bc.
v Českých Budějovicích (CZ CESKE03)
2013-2014
Univerzita Jana Evangelisty Purkyne
v Ústí nad Labem (CZ USTINAD01)
University of Dubrovnik (HR
DUBROVN01)
Tallin University (EE TALLINN05)
Politické vedy - Bc., Mgr., PhD.
2014-2020
Politické vedy - Bc., Mgr.
2014-2015
Politické vedy - Bc., Mgr., PhD.
2015-2016
Estónsko
University of Tartu (EE TARTU02)
2015-2016
Fínsko
University of Eastern Finland, Joensuu
Campus (SF KUOPIO12)
Mykolas Romeris University
(LT VILNIUS06)
Politické vedy, Verejná správa - Bc.,
Mgr.
Politické vedy, Verejná správa - Bc.,
Mgr., PhD.
Politické vedy, Verejná správa
- Bc., Mgr., PhD.
Bulharsko
Česká
republika
Chorvátsko
2015-2016
2015-2016
2013-2014
2015-2016
2015-2016
Litva
Lotyšsko
Maďarsko
Nemecká
spolková
republika
Vytautas Magnus University (LT
Politické vedy, Verejná správa - Bc.,
KAUNAS01)
Mgr., PhD.
Riga Stradina Universitate (LV RIGA03) Politické vedy, Verejná správa - Bc.,
Mgr., PhD.
2015-2016
University of Debrecen (HU
DEBRECE01)
Politické vedy, Verejná správa - Bc.,
Mgr., PhD.
2013-2014
Universität Bremen (D BREMEN01)
Politické vedy - Bc., Mgr.;
Verejná správa - Bc.
2015-2016
Katholische Universität Eichstätt –
Ingolstadt
(D EICHSTA01)
Nicolaus Copernicus University
(PL TORUN01)
Politické vedy, Verejná správa - Bc.
2014-2015
Politické vedy,
Verejná správa - Bc., Mgr., PhD.
2015-2016
62
2015-2016
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Poľsko
Portugalsko
Slovinsko
Stanislaw Staszic College of Public
Administration in Bialystok
(PL BIALYST05)
Jagellonian University in Krakow (PL
KRAKOW01)
Jan Kochanowski University in Kielce
(PL KIELCE02)
Verejná správa - Bc., Mgr., PhD.
2015-2016
Verejná správa - Bc., Mgr., PhD.
2015-2016
Politické vedy, Verejná správa - Bc.,
Mgr., PhD.
2013-2014
Universidade Católica Portuguesa
(P LISBOA 01)
School of Advanced Social Studies in
Nova Gorica (SI NOVA-GO02)
Politické vedy - Bc., Mgr.
2014-2015
Politické vedy - Bc., Mgr., PhD.
2014-2015
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla
(E SEVILLA03)
Politické vedy,
Verejná správa - Bc., Mgr.
2013-2014
Universidad Carlos III de Madrid
(E MADRID14)
Bogazici University Istanbul
(TR ISTANBU01)
Politické vedy, Verejná správa - Bc.
2014-2015
Politické vedy - Bc.
2014-2015
Yalova Universitesi (TR YALOVA01)
Fatih Universitesi, Istanbul
(TR ISTANBU13)
Turgut Ozal University (TR ANKARA14)
Politické vedy - Bc., Mgr.
Politické vedy, Verejná správa - Bc.,
Mgr.
Politické vedy, Verejná správa - Bc.,
Mgr., PhD.
2012-2019
2015-2016
Španielsko
Turecko
63
2013-2014
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
C. Tuzemské vedecké spoločnosti
Meno
Organizácia alebo spoločnosť
Funkcia
Ladislav
Rada slovenských vedeckých spoločností
Podpredseda
Macháček
pri SAV
výkonnej rady
Peter Horváth
Jaroslava
Pavelková
Ladislav Mura
Ladislav Mura
Slovenská spoločnosť pre politické vedy pri
SAV
Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce
Slovenská sociologická spoločnosť
Bratislava
Slovenská štatistická a demografická
spoločnosť Bratislava
Dušan Leška
Slovenské združenie pre politické vedy
Dušan Leška
Slovenská sociologická spoločnosť
Marek Švec
Marián Merica
Marián Merica
Silvia
Dončevová
Labour Law Association/Asociácia
pracovného práva
Slovenská vedecká spoločnosť pre TVaŠ
(Bratislava)
Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV
(Bratislava)
SPS SAV
Odkedy
2010
Člen výboru
od r. 2002
Členka spoločnosti
od r. 2013
Člen spoločnosti
od r. 2011
Člen spoločnosti
od r. 2010
Člen združenia
od r. 1994
Člen spoločnosti
od r. 2004
Generálny tajomník
od r. 2013
Člen spoločnosti
od r. 2001
Vedúci sekcie
od r. 2013
Členka výboru
od r. 2007
Funkcia
Odkedy
Člen sekcie mládeže
2011 – 2014
D. Medzinárodné vedecké spoločnosti
Meno
Ladislav
Macháček
Organizácia alebo spoločnosť
Európska sociologická asociácia (ESA)
Peter Horváth
International Political Science Association
(IPSA)
Jaroslava
Antropologická společnost, Česká
Pavelková
republika
64
Individuálne
členstvo
Členka spoločnosti
od r. 2010
od r. 1998
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Blanka Říchová Česká společnost pro politické vědy (ČSPV)
Blanka Říchová
Blanka Říchová
Blanka Říchová
International Political Science Association
(IPSA)
Political Science Association (PSA) – United
Kingdom
Central European Political Science
Association (CEPSA)
Predsedníčka ČSPV
od r. 2012
Členka spoločnosti
od r. 2005
Členka spoločnosti
od r. 2009
Členka spoločnosti
od r. 2000
Ladislav Mura
Česká společnost ekonomická Praha
Člen spoločnosti
od r. 2011
Ladislav Mura
Česká statistická společnost Praha
Člen spoločnosti
od r. 2011
Ladislav Mura
ERENET Budapest
Člen predsedníctva
od r. 2013
Člen výboru
od r. 2008
Člen spoločnosti
od r. 1995
Výkonný výbor Združenia politických vied
Dušan Leška
pre strednú Európu (Central Europe Politics
Sciences Association CEPSA)
Marián Merica
International of Sports Kinetics (Warszawa)
E. Vedecké časopisy
Meno
časopis
Štát
Peter Horváth Verejná politika a verejná správa
Ladislav
Macháček
Silvia
Dončevová
Silvia
Dončevová
Funkcia
SR
HR
Slovak Journal of Political Sciences
SR
HR
Redakčná rada PEDAGOGIKA.SK
SR
Slovenská politologická revue
SR
Výkonná redaktorka
ČR
Člen redakčnej rady
Poľsko
Člen redakčnej rady
medzinárodného
vedeckého časopisu
Marián
Redakčná rada časopisu „Studia Sportiva“
Merica
(Brno)
Dušan Leška
Member of Redaktion Board „Journal of
Geography, Politics and Society“. University of
Gdansk, University of Oradea-
65
Členka a výkonná
redaktorka
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Dušan Leška
Member of Advisory Board of Scientific Council
of „Europe our House“, non-profit organisation
Gruzínsko
in Georgia, Scientific Journal
Člen poradného
vedeckého výboru
mimovládnej
organizácie v
Gruzínsku „Európa
náš dom“, ktorá tiež
pripravuje vydávanie
vedeckého časopisu
F. Zahraničné pobyty zamestnancov a postgraduálnych študentov na zahraničných
inštitúciách alebo konferenciách
Organizácia alebo inštitúcia, konferencia
Štát
Dátum/dĺžka
pobytu
Oľga Bočáková
Mária Igazová
Kaunas/Erasmus
Litva
11. 2. 2013
Jaroslav Mihálik
Peter Horváth
Konferencia
USA
16. – 23. 4. 2013
Vyžiadaná prednáška na Fakultě
podnikatelské VUT v Brně
Česká
republika
8. – 10. 4. 2013
Erasmus/Sevilla
Španielsko
6. – 10. 5. 2013
Meno
Ladislav Mura
Michal Greguška
Peter Juza
Konferencia
Adrián Gabura
Doktorandský seminár
Michal Greguška
Peter Horváth
Fakulta manažmentu a správy, Univerzita Jana
Milan Čáky
Kochanowskeho, Kielce
Pavol Juhás
Česká
republika
Česká
republika
9. – 10. 5. 2013
17. 5. 2013
Poľsko
23. - 25. 5. 2013
Jakub Feranec
Erasmus/Veliko-Tarnovo
Bulharsko
3. 6. 2013
Peter Horváth
Erasmus/Praha
Česká
republika
13. – 18. 10. 2013
Ukrajina
16. – 19. 10. 2013
Česká
republika
22. 10. 2013
Kazachstan
1. – 6. 11. 2013
Česká
republika
13. – 14. 11. 2013
Angelika
Dudžáková
Ladislav Mura
Peter Horváth
Marcel Vysocký
Mária Igazová
Konferencia „Vysokoškolské vzdelávanie
v ošetrovateľstve: problémy a perspektívy“
s aktívnou účasťou
Faculty of Business and Management Brno
University of Technology, Konferencia
s aktívnou účasťou
Euroázijská štátna univerzita Leva Gumilyova
v Astane
Štátna univerzita E. A. Buketova v Karagande
Pavol Juhás
Konferencia
66
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Dušan Leška
Pavol Juhás
Marcel Vysocký
Zahraničný pobyt v rámci výmenného
programu Erasmus: The Faculty of
Management and Administration, Univerzita
Jana Kochanowskeho, Kielce
Poľsko
18. – 23. 11. 2013
G. Konferencie organizované fakultou
Názov konferencie
Dátum a miesto
konania
Organizačný výbor
Odborný workshop
„Poznáš svoje práva
a povinnosti na trhu
práce?“
27. február 2013
Trnava
JUDr. Marek Švec,
PhD.
Workshop „12 rokov
regionálnej
samosprávy na
Slovensku:
skúsenosti, reflexie,
vízie“
30. október 2013
Trnava
doc. PhDr. Martin
Klus, PhD.
Výstupy
zamestnancov
fakulty
prof. Mgr. Ladislav
Macháček,
Mgr. Miroslav Koprla
„Mladí ľudia a práca
– sociologický
a politologický
pohľad“
JUDr. Marek Švec,
PhD.
„Európsky právny
rozmer
zamestnávania
mladých ľudí“
PhDr. Karol Šebík
„Hospodárska
efektívnosť a volebná
súťaž na regionálnej
úrovni“
H. Konferencie, organizované mimo UCM
Názov konferencie
Aktívne a zdravé
starnutie –
dôstojný život
seniorov v 21.
Storočí
Rodinná politika na
Slovensku a v EÚ
Aktuálne otázky
Dátum
a miesto
konania
23. – 24.
január 2013
Nemšová
Organizátor
28. február
2013 Žilina
VŠZa SP sv.
Alžbety
21. marec
Trenčianska
Spoluorganizátor
Trenčianska
univerzita
v Trenčíne
67
Výstupy
zamestnancov
fakulty UCM
PhDr. Darina
Kubíčková, PhD.
„Seniori ako súčasť
spoločnosti a ich
dôstojný život“
PhDr. Darina
Kubíčková, PhD.
„Problematika
rómskych rodín
a iných
marginalizovaných
skupín v SR
PhDr. Darina
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
politiky II.
2013
Trenčín
univerzita
v Trenčíne
Ekonomika a řízení
ve zdravotních
a sociálních
službách
17. - 18.
apríl 2013
Praha
Vysoká škola
aplikované
psychologie
Praha
FSV UCM Trnava,
VŠ zdravotníctva
a sociálnej práce
sv. Alžbety
Bratislava,
Spoločnosť pre
rozvoj sociálnej
práce
Kubíčková, PhD.
„Sociálna politika
ako súčasť kvality
života seniorov“
PhDr. Michal
Imrovič
„Zmena odvodovej
reformy na
Slovensku a jej
dôsledky“
prof. PaedDr.
Milan Schavel,
PhD.
„Manažment v
sociálnej práci a
sociálny
manažment v praxi
sociálneho
pracovníka –
komparácia
a teoretické
vymedzenie“
doc. RNDr.
Jaroslava
Pavelková, CSc.
„Kompetence
finanční
gramotnosti u
starší populace“
PhDr. Silvia
Dončevová, PhD.
„Dobrovoľnícka
činnosť ako
relevantná súčiast
odbornej prípravy
vysokoškolských
študentov
Fakulty sociálnych
vied UCM
v Trnave“
PhDr. Martin
Švikruha
68
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Konferencia My
PLACE
Konferencji
miedzynarodowej
Autorytet w
edukacji
i wychowaniu –
Spojrzenie
interdyscyplinarne
6. máj 2013
Smolenice
21. máj
2013
Józefów
Poľsko
MyPlace
FF a FSV UCM v
Trnave
Informačné
podujatie
„Aktivizácia
mládeže v rozvoji
vidieka“
22. máj
2013
Podkylava
VŠP Nitra
Konferencia ESA
„Crisis, Critique
and Change“
26. – 31.
ESA – Európska
august 2013 sociologická
Turín
asociácia
Taliansko
Konferencia
„Teória a prax
verejnej správy“
10. – 12.
september
2013 Košice
Právo na štrajk
11.
september
2013
Wyzsza Szkola
Gospodarki
Euroregionalnej
SPdS SAV
Friedrich Ebert
Stiftung
69
Projekt MyPlace
UK
„Je vytvorenie
jednej zdravotnej
poisťovne na
Slovensku
správnym
krokom?“
prof. Mgr. Ladislav
Macháček, CSc.
PhDr. Darina
Kubíčková, PhD.
„Rodina a autority
v nej
funkcionujúce“
prof. Mgr. Ladislav
Macháček, CSc.
Hlavný referát
„Mládež
a participácia
v obci“
prof. Mgr. Ladislav
Macháček, CSc.
„Politické
vedomosti
a politická
participácia
mládeže“
PhDr. Peter
Horváth, PhD.
JUDr. Marcel
Vysocký, PhD.
PhDr. Patrik
Gabura
PhDr. Michal
Imrovič
PhDr. Ján
Machyniak
„Transformácia
verejnej správy na
Slovensku – výzvy
a realita“
PhDr. Peter
Horváth, PhD.
„Politologický
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Bratislava
a politickospoločenský
rozmer štrajku“
Medzinárodný
17. – 19.
Katedra verejnej
politiky
a verejnej
správy FSV UCM
vedecký seminár
september
„Verejná politika
2013
a verejná správa
Trenčianske
v praxi“
Jastrabie
Kontexty filozofie
výchovy
v novoveku
a súčasnej
perspektíve
3. október
2013
Smolenice
Trnavská
univerzita v
Trnave
Ľudské zdroje
a regionálny rozvoj
3. október
2013
Štrbské
Trenčianska
univerzita A.
Dubčeka
UK Praha
Universita
Pontificia
Salesiana – Roma
Central European
Philosophy of
Education Society
Towarzystwo
Pedagogiki
Filozoficznej
70
JUDr. Marek Švec,
PhD.
„Posledné úvahy
de lege ferenda,
Zhrnutie“
PhDr. Peter
Horváth, PhD.
PhDr. Martin
Švikruha
PhDr. Ján
Machyniak
PhDr. Richard Brix
PhDr. Ján Sleziak
PhDr. Michal
Imrovič
PhDr. Karol Šebík
PhDr. Patrik
Gabura
PhDr. Jakub
Feranec
PhDr. Michal
Greguška
PhDr. Pavol Juhás
JUDr. Marcel
Vysocký, PhD.
Mgr. Filip Sekan
Mgr. Karol Zachar
Mgr. Lukáš Cíbik
Mgr. Dalibor
Mikuš
PhDr. Jana
Gašparovičová
„Leonard Stöckel –
Praeceptor
Hungariae“
PhDr. Peter
Horváth, PhD. PhDr. Richard Brix
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Pleso
v Trenčíne
„Regionálne
delenie Slovenska
z pohľadu
efektivity ľudských
zdrojov na
Slovensku“
PhDr. Mária
Igazová, PhD.
„Mobilita – pridaná
hodnota
vzdelávania
študentov“
Česko-slovenská
sociologická
konferencia „Dvě
společnosti – dvě
sociologie?
17. – 19.
október
2013
Olomouc
Masarykova
česká
sociologická
společnost,
Slovenská
sociologická
spoločnosť pri
SAV
Aplikovaná etika
v sociálnej práci II.
16. – 17.
október
2013
Piešťany
Prínos vedeckých
spoločností
k rozvoju vedy na
Slovensku
Európsky rok
občanov 2013
29. október
2013
Bratislava
14. – 15.
november
2013
Banská
VŠ zdravotníctva
a sociálnej práce
sv. Alžbety, n. o.
Inštitút ďalšieho
vzdelávania soc.
pracovníkov
Ústav soc. práce
sv. Pátra Pia
v Piešťanoch
Rada
slovenských
vedeckých
spoločností SAV
Fakulta
politických vied
a medz. vzťahov
UMB v Banskej
71
Katedra
sociológie,
andragogiky
a kulturní
antropologie FF
UP v Olomouci
University of
Scranton
Katedra soc.
práce a soc. vied,
FSVaZ UKF Nitra
Vysoká škola
aplikované
psychologie, s.r.o.
Ing. Eva Čapošová
„Súčasné trendy
riadenia ľudských
zdrojov a ich
význam vo verejnej
správe“
prof. Mgr. Ladislav
Macháček, CSc.
Referát na pléne
konferencie
„Otvorenosť
občanov
pravicovému
extrémizmu: československé
komparácie“
doc. RNDr.
Jaroslava
Pavelková, CSc.
„Etika podnikání
v oblasti služeb
využívaných
seniory“
prof. Mgr. Ladislav
Macháček, CSc.
Mgr. Filip Sekan
PhDr. Patrik
Gabura „Teoretický
koncept európskej
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Bystrica
Dny práva
14. – 15.
november
2013 Brno
The directions in
19. – 20.
the Transformation november
and the Evolution
2013
of Peasant
Movement in
Poland, Europe and
the World
Bystrici
Masarykova
univerzita
Doktorandská
konferencia
„Sociálna zmena:
revolúcia
a transformácia“
20.
november
2013 Nitra
Univerzita
Konštantína
Filozofa, Nitra
Konferencia
„Sociálne služby na
Slovensku. Ako
ďalej?“
21.
november
2013
Bratislava
Seminár
„Informačný deň
HORIZONT 2020“
21.
november
2013
Bratislava
21. – 22.
november
2013 Košice
Asociácia
poskytovateľov
sociálnych
služieb v SR a
Sociofórum
SOVVA, MŠVVŠ,
STU Bratislava,
SAV
„Politika v kultúre,
kultúra v politike.
Kam kráčaš
demokracia“
identity“
PhDr. Pavol Juhás
UJK Kielce
Siedlce
University, FSV
UCM, Muzeum
Historii Poslkiego
Ruchu Ludowego,
Warszawa
Filozofická
fakulta UPJŠ
Košice
PhDr. Karol Čukan,
CSc., PhDr. Pavol
Juhás: The
specifities of
Voting Behaviour
in Village areas in
Slovakia
doc.PhDr.Dušan
Leška,PhD.:Causes
and Consequences
of Disappearance
of Peasant Parties
and Movement in
Slovakia
PhDr. Michal
Imrovič
„Participácia ako
prvok demokracie“
PhDr. Richard Brix
„Vybrané problémy
miestnej
samosprávy na
Slovensku“
PhDr. Ján
Machyniak
„Verejná správa
Slovenska – nástroj
moci“
PhDr. Darina
Kubíčková, PhD.
PhDr. Angelika
Dudžáková, MPH
Ing. Eva Čapošová
Ing. Klaudia
Čirčová
PhDr. Peter
Horváth, PhD.
Mgr. Filip Sekan
PhDr. Karol Šebík
„Lokálna politika
a politická kultúra
72
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Fórum kvality vo
verejnej správe využitie modelov
kvality na zvýšenie
efektivity riadenia
3.
december
2013
Bratislava
na Slovensku“
doc. JUDr. Jana
Reschová, CSc.
Ing. Eva Čapošová,
Ing. Klaudia
Čirčová
Úrad pre
normalizáciu,
metrológiu a
skúšobníctvo SR
6.10. Posudková aktivita
1. Spracované posudky na vedecké štúdie (časopisy) a monografie
Recenzie kníh
Recenzent
Autor(i) knihy
Názov knihy
Vydavateľstvo
Rétorika
MTF STU Trnava
Cagáňová Dagmar
vedúca aut. kol.
doc. PhDr. Milan
Bernát, L.
Čáky, CSc.
Chmelíková, G.
Soták, R.
doc. RNDr.
Jaroslava
Pavelková, CSc.
doc. RNDr.
Jaroslava
Pavelková, CSc.
prof.
Mgr.Ladislav
Macháček, CSc.
MÁTEL, A. a kol.
UKF Nitra,
Fakulta
sociálnych vied a
zdravotníctva
Akademické
Encyklopedie antropologie
nakladatelství
(http://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/e
CERM, Brno
l/encyklopedie/index.html)
Sociálna patológia a prevencia
vybraných sociálno-patologických
javov.
doc. PhDr. Zlatica
Bakošová,CSc., Terminologický a výkladový slovník zo FSV UCM
PhDr.Silvia
sociálnej pedagogiky
v Trnave
Dončevová,PhD.
2. Spracované posudky na tzv. minimové práce a PhD. práce
Meno
posudzovateľa
prof. Mgr. Ladislav
Macháček, CSc.
doc. PhDr. Milan
Čáky, CSc.
Meno doktoranda – názov
práce
Mgr. Ľubica Miškovčíková –
Sociálna podmienenosť
sociálno-patologických javov
na území SR
Ing. Daša Smetanková –
Vládna politika voči
národnostným menšinám na
Slovensku
73
Inštitúcia
Školiteľ/
Oponent
UKF Nitra, Filozofická
fakulta, Katedra sociológie
Oponent
Vysoká škola ekonomická
v Prahe, Fakulta
medzinárodných vzťahov
Oponent
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
doc. PhDr. Milan
Čáky, CSc.
Ing. Matej Buzinkai –
Sociálno-ekonomické
aspekty podoby čínskeho
rozvoja na začiatku 21.
Storočia
Ekonomická univerzita
v Bratislave, Fakulta
medzinárodných vzťahov
Oponent
6.11. Zoznam publikačnej činnosti FSV UCM za rok 2013
Príloha č. 2 – Zoznam publikačnej činnosti
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAA Dve školy demokracie: Občianske vzdelávanie a školská samospráva/Ladislav Macháček,
Stanislav Krošlák; vedeckí oponenti: Pavel Šaradín, Radoslav Štefančík. - 1. vyd. - Olomouc :
Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. - 83 s. – ISBN 978-80-244-3429-2.
Ohlasy:
2013 [6] MIHÁLIKOVÁ, Barbora: MACHÁČEK, L., KROŠLÁK, S.: Dve školy demokracie;
Občianske vzdelávanie a školská samospráva Brno 2012. In Mládež a spoločnosť, 2013, roč. 19,
č. 1, s. 59-62.
[4] MRAVCOVÁ, Anna: MACHÁČEK, Ladislav - KROŠLÁK, Stanislav: Dve školy demokracie.
Olomouc: Občianske vzdelávanie a školská samospráva UPOL, 2012. 81 s. In Slovenská
politologická revue: Slovak Journal of Political Sciences, 2013, roč. 13, č. 2, s. 152-155.
[4] POLAČKOVÁ, Anna: MACHÁČEK, Ladislav - KROŠLÁK, Stanislav: Dve školy demokracie.
Olomouc: Občianske vzdelávanie a školská samospráva UPOL, 2012. 81 s. In Pedagogika.sk:
Slovak Journal for Educational Sciences, 2013, roč. 4, č. 2, s. 177-181.
AAA Komparatívna analýza organizačno-právnych foriem malého a stredného podnikania/
Anna Klimentová, Ladislav Mura; recenzenti: Tomáš Dudáš, Peter Hoffman. - 1 vyd. - Brno :
Tribun EU, 2013. - 91 s. - ISBN 978-80-263-0522-4.
AAA Konštantín a Metod v politických vzťahoch Veľkej Moravy = Constantin and Methodius
in Political Relations of Great Moravia = Konstantin in Metod v političnih odnosih v Veliki
Moravski / Milan Čáky; vedecké recenzie: Jaroslav Straka, Woj ciech Saletra. - 1. vyd. - Brj e :
Conscientia, 2013. - 239 s. - ISBN 978-961-92898-4-6.
AAA
Volilna kampanj a za predčasne volitve v Slovenij i leta 2011 in nj e vpliv na volilni
rezultat / Uroš Pinterič, Lea Prij on; Recenzenta: Viera Žúborová, Matej a Rek. - 1. vyd. - Brj e :
CK-ZKS center za raziskave, 2012. - 155 s. – ISBN 978-96192898-3-9.
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB
Verejná mienka (história, teória, výskum)/Karol Čukan, Ľudovíť Šrámek; Recenzenti:
Peter Juza, Oľga Plávková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. 178 s. - ISBN 978-80-8105-495-2.
74
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
AAB The imperative high north: opportunities and challenges / Ryszard M. Czarny; reviewers:
Michał Chorośnicki, Peter Juza. - 1. vyd. - Bratislava : Michal Vaško - Vydavateľstvo, 2013. 243 s. - ISBN 978-80-7165-925-9.
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC
Formovanie politického systému na Slovensku / Dušan Leška. In: Demokracie? /
Marcela Gbúrová ... [et al.]. - Brno : Masarykova univerzita, 2013. - ISBN 978-80-210-64874. - S. 169-224.
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD
Právo na štraj k - teoretické východiská / Marek Švec. In: Kultúra sveta práce : právo
na štraj k / Marek Švec ... [et al.]. - Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2013. – ISBN
978-80-89149-29-2. - S. 7-33.
ABD
Slovakia and the Common Foreign and Security Policy of the European Union following
the Lisbon Treaty / Dušan Leška. In: Foreign Policy of the Slovak Republic - the Impact of
Sociocultural and Institutional Factors / Juraj Marušiak ... [et al.]. - Bratislava : VEDA, 2013. ISBN 978-80-224-1305-3. - S. 72-92.
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ACB
Globalizačné procesy / František Voj tech; recenzenti: René Pawera, Ladislav Mura. - 1
vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - 204 s. - ISBN 978-80-8105470-9.
ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách
ACD
Medzinárodná politika Číny v období svetového globalizačného procesu / Milan Čáky.
In: Medzinárodné vzťahy / Jaroslav Straka, Jozef Klavec, Milan Čáky. - Šamorín : Heuréka,
2013. – ISBN 978-80-89122-88-2. - S. 160-204.
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
ADE
Zmier (narovnání) ako procesnoprávny prvok restoratívnej j ustície a problémy spoj
ené s j eho aplikáciou / Bystrík Šramel. In: Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a
obory souvisej íci. - ISSN 1211-2860. - Roč. 17, č. 11-12 (2013), s. 30-40.
ADE
Tax havens - effects on the stability of financial markets / Rastislav Funta. In: Acta
Moraviae : scientific j ournal for economics, management and informatics. - ISSN 1803-7607.
- Roč. 5, č. 9 (2013), s. 91-95.
ADE
Sociálne súvislosti globalizácie: globalizácia ako postmoderná ambivalencia = The
social context of globalization: globalization as a postmodern ambivalence / František Voj
tech. In: Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe. - ISSN 1804-9095. - Roč. 7, č. 2
(2013), s. 129-143.
75
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
ADE
Typy individualizácie mládeže v podmienkach ohrozenia nezamestnanosťou/ Ladislav
Macháček. In: Sociální pedagogika : časopis pro vědu a praxi. - ISSN 1805-8825. - Roč. 1, č. 1
(2013), s. 37-47.
ADE
Problém rodu a násilie páchané na deťoch a mladistvých / Silvia Dončevová. In:
Sociální pedagogika : časopis pro vědu a praxi. - ISSN 1805-8825. - Roč. 1, č. 1 (2013), s.77101.
ADE
Harmonický koncept komunikačnej dynamiky múzeí / Michal Lukáč. In: GRANT j
ournal [elektronický zdroj ] . - ISSN 1805-0638. - Roč. 2, č. 2 (2013), s. 43-46.
ADE The impact of employment in agriculture on overall employment and development: a
case study of the district of Topoľčany, Slovakia / Pavol Schwarcz ... [et al.]. In: SEER : j ournal
for labour and social affairs in eastern Europe. - ISSN 1435-2869. - Roč. 15, č. 4 (2012), s.
483-492. [Spoluautori: Ladislav Mura - Mário Pätoprstý - Loreta Schwarczová]
ADE
Sociální a vzdělanostní souvislosti finanční gramotnosti / Jaroslava Pavelková.
In: Socioekonomické a humanitní studie : vědecký časopis. - Praha : Bankovní institut vysoká
škola, 2013. – ISSN 1804-6797. - Roč. 3, č. 1 (2013), s. 62-64.
ADE
The 14-year old pupils´ attitudes to immigrants and ethnic groups in Slovakia /
Ladislav Macháček. In: Visnik Charkivskogo nacionaľnogo universitetu imeni V. N. Karazina :
sociologični doslidžennia sučasnogo suspiľstva: metodologia, teoria, metodi. - ISSN 22276521. - č. 1045 (2013), s. 114-120.
ADE
20 let konstitucii slovackoj respubliki - političeskie i graždanskie prava i svobody /
Peter Juza. In: Demokratizacij a i prava čeloveka : naučno-prosvetiteľskij žurnal. - č. 4 (2012),
s. 138-141.
ADE
Vzťah slovenských občanov k pravicovému extrémizmu = Relationship of Slovak
Cititzens towards Right-Wing Extremism / Ladislav Macháček. In: Rexter [elektronický zdroj ]
: časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu. - ISSN 1214-7737. - Roč. 11, č. 1
(2013), s. 1-34 [online]. - Popis urobený: 21. 5. 2013. - Spôsob prístupu:
<http://www.rexter.cz/>.
ADE
Education Of The School Youth to democratic Citizenshipin Slovakia / Ladislav
Macháček. In: Pedagogika [elektronický zdroj ] : pedagogy studies. - ISSN 1392-0340. - č.
107 (2012), - CD-ROM, s. 110-117.
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
ADF
Sociálny rozmer starnutia populácie / Monika Stojáková, Jaroslava Pavelková.
In: , 2012. - Spôsob prístupu: <http://www.prohuman.sk/socialna-praca/socialny-rozmerstarnutia-populacie>. In: PROHUMAN [elektronický zdroj ] : vedecko-odborný internetový
časopis - sociálna práca, psychológia, pedagogika, sociálna politika, zdravotníctvo,
ošetrovateľstvo. - ISSN 1338-1415. - 20. 11. 2013, [7 s.]. - Popis urobený: 17. 12. 2013. -
76
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Spôsob prístupu:
populacie>.
<http://www.prohuman.sk/socialna-praca/socialny-rozmer-starnutia-
ADF
Súčasné trendy riadenia ľudských zdroj ov a ich význam vo verej nej správe / Eva
Čapošová. In: Sociálno-ekonomická revue = Social and economic revue : vedecký časopis
Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v
Trenčíne. - ISSN 1336-3727. - Roč. 11, č. 3 (2013), [6 s.].
ADF
Prokuratúra SR vo svetle medzinárodnoprávnych dokumentov / Bystrík Šramel.
In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - č. 2/2012.
Ohlasy:
2012 [3] KOUDELKA, Zdeněk. Neslučitelnost funkcí a soudců, státních zástupců a členů vlády.
In Trestní právo: odborný časopis pro trestní právo a obory souvisej íci, 2012, č. 12, s. 12.
ADF
Otvorenosť občanov pravicovému extrémizmu: česko-slovenské komparácie /
Ladislav Macháček. In: Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, naj novšie politické
dej iny a medzinárodné vzťahy. – ISSN 1337-8163. - Roč. 6, č. 2 (2013), s. 24-39.
ADF
Ako ďalej , prokuratúra SR? / Bystrík Šramel. In: Justičná revue : časopis pre právnu
prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 65, č. 10 (2013), s. 1328-1346.
ADF
Kongres ESA v Turíne: kríza, kritika a zmena / Ladislav Macháček. In: SLOVAK
JOURNAL OF POLITICAL SCIENCES. - ISSN 1338-3140. - Roč. 13, č. 4 (2013), s. 330-335.
ADF
Innovative Issues and Approaches in Social Sciences / Viera Žúborová. In: SLOVAK
JOURNAL OF POLITICAL SCIENCES. - ISSN 1338-3140. - Roč. 13, č. 4 (2013), s. 335-336.
ADF
Metodický pohľad na funkciu a činnosť webových stránok politických strán v
podmienkach Slovenskej republiky / Viera Žúborová. In: SLOVAK JOURNAL OF POLITICAL
SCIENCES. - ISSN 1338-3140. - Roč. 13, č. 4 (2013), 305-329.
ADF
Politické vedomosti a participácia mládeže v regiónoch Slovenska a v Maďarsku /
Ladislav Macháček. In: Mládež a spoločnosť = Youth and Society : slovenský časopis pre štátnu
politiku a výskum mládeže. - ISSN 1335-1109. - Roč. 19, č. 4 (2013), s. 3-19.
ADF
Geopolitický fenomén nedostatku vody v Strednej Ázii / Peter Juza. In: Almanach :
aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - ISSN 1339-3502. - Roč. 8, č. 2 (2013), s. 2438.
ADF
Vybrané aspekty regionálnej samosprávy na Slovensku = Selected aspects of Slovak
regional government / Richard Brix. In: Acta Oeconomica Universitatis Selye : vedecký
recenzovaný časopis. - Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2013. – ISSN 1338-6581. - Roč. 2, č.
2 (2013), s. 39-46.
ADF
Analýza vývoj a regionálnej samosprávy = An analysis of regional government
development / Ján Machyniak. In: Acta Oeconomica Universitatis Selye : vedecký recenzovaný
časopis. - ISSN 1338-6581. - Roč. 2, č. 2 (2013), s. 139-144.
77
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
ADF
Prerokovanie skončenia pracovného pomeru a j eho pracovnoprávne následky /
Simona Schuszteková, Marek Švec. In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 13382071. - Roč. 4, č. 11 (2013), s. 16-20.
ADF
Vývoj samosprávy na miestnej úrovni po roku 1989 = The development of selfgovernment at the local level since 1989 / Karol Zachar. In: Acta Oeconomica Universitatis
Selye : vedecký recenzovaný časopis. - Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2013. – ISSN 13386581. - Roč. 2, č. 2 (2013), s. 253-261.
ADF
Spoločenská diskusia o forme verej nej správy na lokálnej úrovni = Social debate on
forms of public administration at the local level / Peter Horváth. In: Acta Oeconomica
Universitatis Selye : vedecký recenzovaný časopis. - ISSN 1338-6581. - Roč. 2, č. 2 (2013), s.
89-98.
ADF
International Terrorism and International Security / Eva Godovičová. In: Societas et
res publica [elektronický zdroj ] . - ISSN 1338-6530. - Roč. 2, č. 1 (2013), - online, s. 190196. – Popis urobený: 24. 6. 2013. - Spôsob prístupu: <http://serp.fsv.ucm.sk/>.
ADF
Analýza prístupnosti webových stránok vybraných webových sídiel verej nej správy z
pohľadu administratívno-správneho členenia Slovenskej republiky = Analysis of the Websites
Accessibility of Selected Public Administration Web Locations from the View of TerritorialAdministrative Division of the Slovak Republic / Miroslav Koprla, Jana Koprlová.
In: Societas et res publica [elektronický zdroj ] . - ISSN 1338-6530. - Roč. 2., č. 1 (2013), online, s. 93-160. – Popis urobený: 7. 5. 2013. - Spôsob prístupu:
<http://serp.fsv.ucm.sk/>.
ADF
Analýza počtu zamestnancov verej nej správy v období rokov 2001 až 2011 z pohľadu
administratívno-správneho členenia Slovenskej republiky: Nitriansky kraj = Analysis of
Development in Number of Public Administration Employees in the Period between Years 2001
and 2011 from the View of Territorial-Administrative Division of the Slovaak Republic: the
Nitra Region / Jana Koprlová, Miroslav Koprla. In: Societas et res publica [elektronický zdroj ] .
- ISSN 1338-6530. - Roč. 2., č. 1 (2013), - online, s. 161-182. - Popis urobený: 9. 5. 2013. Spôsob prístupu: <http://serp.fsv.ucm.sk/>.
ADF
Vznik a formovanie samostatných straníckych systémov v Českej a Slovenskej
republike = Originating and Creating the Individual Party Systems in the Czech Republic and the
Slovak Rebublic / Jozef Ružarovský. In: Societas et res publica [elektronický zdroj ] . - ISSN
1338-6530. - Roč. 2, č. 1 (2013), - online, s. 197-211. – Popis urobený: 10. 5. 2013. Spôsob prístupu: <http://serp.fsv.ucm.sk/>.
ADF
Pracovný čas lekárov v kontexte aktuálnych zmien na európskej a národnej úrovni (II.)
/ Filip Jom, Marek Švec. In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Roč. 4,
č. 1 (2013), s. 19-22.
ADF
Urogenitálne chlamýdiové infekcie u tehotných žien = Urogenital Chlamydial Infections
in Pregnant Women / Ján Valko ... [et al.]. In: Slovak Journal of Health Sciences : časopis v
oblasti výskumu zdravia, zdravotného stavu a liečby chronických ochorení. - ISSN 1338-161X.
78
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
- Roč. 4, č. 1 (2013), s. 95-100. [Spoluautori: Katarína Nyulassyová - Monika Halanová Želmíra Macej ová - Dušan Frič]
ADF
Odmietnutie výkonu práce zo strany zdravotníckeho zamestnanca / Marek Švec,
Adam Madleňák. In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Roč. 4, č. 4
(2013), s. 15-19.
ADF
Obecná samospráva v podmienkach Slovenskej republiky ako (ne)optimálna veľkosť
miestnej samosprávy? = Slovak minicipal governments - (in)appropiate size of local
governments? / Ján Machyniak, Karol Šebík. In: Acta Oeconomica Universitatis Selye : vedecký
recenzovaný časopis. - ISSN 1338-6581. - Roč. 2, č. 1 (2013), s. 177-186.
ADF
Poznanie a porozumenie mladej generácie na Slovensku: 2002-2013 / Ladislav
Macháček. In: Mládež a spoločnosť = Youth and Society : slovenský časopis pre štátnu politiku
a výskum mládeže. - ISSN 1335-1109. - Roč. 19, č. 1 (2013), s. 3-15.
ADF
Dodatková dovolenka zdravotníckych zamestnancov (II.) / Simona Schuszteková,
Marek Švec. In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Roč. 4, č. 6 (2013),
s. 11-14.
ADF
Extenzia kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa / Marek Švec, Simona Schuszteková.
In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 65, č. 5 (2013), s. 613633.
Ohlasy:
2013 [4] Jan Horecký. Rozhodné období a konkurenční doložka. In Tvorba a realizácia
pracovného práva so zreteľom na regionálne aspekty trhu práce. Košice: Univerzia Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, 2013. s. 206. 978-80-8152-067-9.
ADF
Odvodová politika v podmienkach Slovenskej republiky = Contribution policy in
Slovakia / Michal Imrovič, Martin Švikruha. In: Acta Oeconomica Universitatis Selye : vedecký
recenzovaný časopis. - ISSN 1338-6581. - Roč. 2, č. 1 (2013), s. 97-106.
Ohlasy:
2013 [4] MACHYNIAK, Ján. Transformácia verej nej správy na Slovensku po roku 1989 - výzvy
a realita. In Teória a prax verej nej správy: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. s. 58. ISBN 978-808152-057.
ADF
Politický význam pôsobenia Konštantína a Metoda na území Slovenov (od roku 880 do
885) - III. časť / Milan Čáky. In: Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, naj novšie
politické dej iny a medzinárodné vzťahy. – ISSN 1337-8163. - Roč. 6, č. 1 (2013), s. 120-141.
ADF
Prvovoliči - študenti stredných a vysokých škôl a voľby do Európskeho parlamentu
2009 = First voters - high school and university students and the European parliament elections
2009 / Ladislav Macháček. In: Mládež a spoločnosť = Slovenský časopis pre štátnu politiku a
výskum mládeže. - ISSN 1335-1109. - Roč. 19, č. 2 (2013), s. 21-27.
79
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
ADF
Porovnanie podnikov s diferencovaným prístupom k formulovaniu stratégie CSR = The
comparison of companies with different attitudes to CSR strategy formulation / Milan Džupina,
Ladislav Mura. In: Forum Statisticum Slovacum [elektronický zdroj ] : vedecký recenzovaný
časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - ISSN 1336-7420. - Roč. 9, č. 6
(2013), s. 50-55 [CD-ROM].
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science
alebo SCOPUS
ADM
Impact of technological factor on dosing of metal at die-casting / Martin Kotus,
Darina Matisková, Ladislav Mura. In: Advanced Materials Research. - Zürich : Trans Tech
Publications, 2013. - ISSN 1022-6680. - Vol. 801 (2013), s. 143-149.
ADM
Value Crisis of Government Measures in Times of Instability = the case of Slovenia /
Uroš Pinterič. In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464. - Roč. 9,
suppl. 2 (2013), s. 158-166.
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AEC
Soviet Resistance and Jewish Partisans in Lithuania / Šarūnas Liekis. In: POLIN :
Studies in Polish Jewry Volume Twenty-Five : Jews in the Former Grand Duchy of Lithuania
since 1772 / Edited by: Šarūnas Liekis, Antony Polonsky. - Portland : The Littman Library of
Jewish Civilization, 2013. – ISBN 978-1-904113-94-2. - S. 331-356.
AEC
Vybrané aspekty slovensko-rakúskych politicko-hospodárskych vzťahov / František
Vojtech. In: Aspekty udržitelného rozvoj e (v programovacím období 2007-2013 a perspektivy
rozvoj e 2014-2020) / Jiří Dušek ... [et al.]. - České Budej ovice : Vysoká škola evropských a
regionálních studií, 2013. - ISBN 978-80-87472-46-0. - S. 80-91.
AEC
Primordialistinis ilgesys ir 1939-1940 m. Vilniaus mitų griūties šokas / Šarūnas Liekis.
In: Lietuva ir Lenkij a XX Amažiaus Geopolitinėj e vaizduotėj e / Sudarytoj ai: Andžej Pukšto,
Giedrė Milerytė. - Kaunas: Vytauto Didžioj o universitetas, 2012. - ISBN 978-9955-12-865-6.
- S. 141-154.
AEC
Vzťah slovenských občanov a mládeže k pravicovému extrémizmu / Ladislav
Macháček. In: Pravicový extrémizmus a mládež na Slovensku / Radoslav Štefančík ... [et. al.].
- Brno : Tribun EU, 2013. – ISBN 978-80-263-0516-3. - S. 37-91.
AEC
Regional self-governance in Slovakia - recession of its viability / Karol Šebík. In:
Selected issues of administrative reality / Uroš Pinterič, Lea Prij on (eds.). - Novo Mesto :
Fakulteta za organizacijske študije, 2013. - ISBN 978-961-92652-7-7. - S. 5-17.
AEC
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: prevencia ťažkých životných situácií detí? =
Education for marriage and parenthood: prevention of difficult life situations of children? /
Silvia Dončevová. In: Sociální pedagogika v kontextu životních etap člověka / editoři: Miroslav
Bargel, j r. ... [et al.]. - Brno : Institut mezioborových studií, 2013. - ISBN 978-80-87182-437. - S. 172-181.
80
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
AEC
Reducing the state in Slovenia / Uroš Pinterič. In: Selected issues of administrative
reality / Uroš Pinterič, Lea Prij on (eds.). - Novo Mesto : Fakulteta za organizacijske študije,
2013. - ISBN 978-961-92652-7-7. - S. 165-173.
AEC
Self-government regions´ financing / Richard Brix.In: Selected issues of
administrative reality / Uroš Pinterič, Lea Prij on (eds.). - Novo Mesto : Fakulteta za
organizacijske študije, 2013. - ISBN 978-961-92652-7-7. - S. 74-80.
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AED
Model komunálnej reformy: rozsah, stratégia, súčasný stav a výzvy = A model of
communal reform: scope, strategy, current situation and challenges / Richard Brix. In:
Vedecké práce 2013 : Na podporu proj ektov Vega : vedecký zborník / editori: Marián Merica,
Michal Imrovič. – Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105515-7. - S. 23-33.
AED
Teória a prax témy energetickej bezpečnosti Slovenska / Peter Juza. In: Nové trendy,
smerovania a vízie v treťom tisícročí (právno-bezpečnostné atribúty) : súbor vedeckých prác /
editor: Oľga Bočáková. - Trenčín : TUAD, 2013. - ISBN 978-80-8075-589-8. - S. 71-87.
AED
Dysfunctional family in the context of abuse of women and children / Oľga Bočáková,
Darina Kubíčková. In: Stratégie sociálnej politiky v kontexte zvyšovania sociálneho statusu
seniorov / editor: Darina Kubíčková. - Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-511-9. - S. 7-18.
AED
Ortopedické oslabenia u žiakov základnej školy / Marián Merica. In: Vedecké práce
2013 : Na podporu proj ektov Vega : vedecký zborník / editori: Marián Merica, Michal Imrovič.
– Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-515-7. - S.
142-166.
AED
Michal Bosák a j eho odkaz pre súčasníkov = Michal Bosák and his message for
contemporaries / František Vojtech. In: Nové trendy, smerovania a vízie v treťom tisícročí
(historicko-kultúrne atribúty) : súbor vedeckých prác / editor: Oľga Bočáková. - Trenčín :
TUAD, 2013. - ISBN 978-80-8075-595-9. - S. 141-147.
AED
Ján Pavol II. Prvý Pápež slovanského pôvodu v dej inách cirkvi = Pope John Paul II. The
first pope of slavic of origin in the history of the church / Darina Kubíčková. In: Nové trendy,
smerovania a vízie v treťom tisícročí (historicko-kultúrne atribúty) : súbor vedeckých prác /
editor: Oľga Bočáková. - Trenčín : TUAD, 2013. - ISBN 978-80-8075-595-9. - S. 63-71.
AED
Sociálna politika ako súčasť kvality života rodiny = The social politicy as the guarantee
of the quality of the life of a family / Darina Kubíčková. In: Nové trendy, smerovania, a vízie v
treťom tisícročí (politicko-ekonomické atribúty) : súbor vedeckých prác / editor: Oľga
Bočáková. - Trenčín : TUAD, 2013. - ISBN 978-80-8075-594-2. - S. 47-58.
AED
Konflikty w rodzinie oraz ich negatywne przej awiania / Oľga Bočáková, Darina
Kubíčková, Michaela D. In: Nové trendy, smerovania a vízie v treťom tisícročí (historicko-
81
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
kultúrne atribúty) : súbor vedeckých prác / editor: Oľga Bočáková. - Trenčín : TUAD, 2013. ISBN 978-80-8075-595-9. - S. 32-44.
AED
Rómska komunita a j ej perspektívy v 21. storočí = Roma community and its prospects
in the 21st century / Oľga Bočáková. In: Výzvy spoločnosti 21. storočia : zborník vedeckých
prác / editor: Oľga Bočáková. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne,
2013. - ISBN 978-80-8075-574-4. - S. 4-26.
AED
Možnosti aplikácie princípu rodovej citlivosti do vzdelávania dobrovoľníkov na
Slovensku / Silvia Dončevová. In: Vedecké práce 2013 : Na podporu proj ektov Vega : vedecký
zborník / editori: Marián Merica, Michal Imrovič. – ISBN 978-80-8105-515-7. - S. 61-75.
AED
Prokuratúra SR a j ej význam v oblasti verej nej správy / Bystrík Šramel. In: Vedecké
práce 2013 : Na podporu proj ektov Vega : vedecký zborník / editori: Marián Merica, Michal
Imrovič. – Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-515-7.
- S. 228-236.
AED
Prezident ako aktér volieb 2012 / Peter Horváth, Martin Švikruha. In: Voľby 2012 :
Kam Kráčas Demokracia : Politologický zborník 2 / zostavovatelia: Daniel Dobiaš, Gabriel
Eštok, Renáta Bzdilová. - Košice : UPJŠ, 2013. - ISBN 978-80-8152-030-3. - S. 197-206.
AED
Pracovná cesta v kontexte nepretržitého odpočinku po práci a miesta výkonu práce /
Marek Švec, Simona Schuszteková. In: Kultúra sveta práce : aplikačné nedostatky právnej
úpravy pracovnej cesty / Marek Švec (ed.). - Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2013. - ISBN
978-80-89149-31-5. - S. 26-40.
AED
Systém politických strán na Slovensku a perspektívy prehlbovania demokracie po
voľbách 2012 / Dušan Leška. In: Voľby 2012 : Kam Kráčas Demokracia : Politologický zborník 2
/ zostavovatelia: Daniel Dobiaš, Gabriel Eštok, Renáta Bzdilová. - Košice : UPJŠ, 2013. - ISBN
978-80-8152-030-3. - S. 169-183.
Ohlasy:
2013 [3] GOŇCOVÁ, Marta. Demokracie a společnost. In DEMOKRACIE? Brno: Masarykova
univerzita, 2013. s. 59. ISBN 978-80-210-6487-4.
AED
Globalizačné tendencie a sociálna politika = Globalization trends and social policy /
František Vojtech. In: Sociálna politika a seniori : súbor vedeckých prác / editor: Oľga
Bočáková. - Trenčín : TUAD, 2013. – ISBN 978-80-8075-612-3. - S. 98-132.
AED
Úprava inštitútu uznania za povstalcov v (tradičnom) medzinárodnom práve / Marcel
Vysocký. In: Medzinárodné, európske a vnútroštátne aspekty uznania a neuznania štátov :
zborník vydaný v rámci grantového proj etku: "Medzinárodné a vnútroštátne právne aspekty
praktickej aplikácie inštitútu uznania štátu a ich interakcia s postavením fyzických a právnických
osôb", ktorý bol schválený riešiteľskému kolektívu Katedry medzinárodného práva a
európskeho práva Právnickej fakutlty Trnavskej univerzity v Trnave pod vedením prof. doc.
JUDr. Mareka Šmida, PhD. Komisiou pre ekonomické a právne vedy VEGA Ministerstva školstva
82
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
SR pod č. 1/0505/11. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2013. - ISBN
978-80-8082-747-2. - S. 125-136.
AED
Sociálno-etické dimenzie podmienené statusom človeka v spoločnosti / Darina
Kubíčková. In: Nové trendy, smerovania a vízie v treťom tisícročí (filozoficko - sociálne
atribúty) : súbor vedeckých prác / editor: Oľga Bočáková. - Trenčín : TUAD, 2013. - ISBN 97880-8075-577-5. - S. 55-65.
AED
Ochrana ľudských práv v rámci Európskej únie = The Protection of Human Rights
Within the European Union / Darina Kubíčková. In: Nové trendy, smerovania a vízie v treťom
tisícročí (filozoficko - sociálne atribúty) : súbor vedeckých prác / editor: Oľga Bočáková. Trenčín : TUAD, 2013. - ISBN 978-80-8075-577-5. - S. 66-75.
AED
Pracovnoprávna ochrana osobitných kategórií zamestnancov / Simona Schuszteková,
Marek Švec. In: Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica : ročenka Právnickej fakulty Trnavskej
univerzity v Trnave IX., 2012 / editori: Peter Blaho, Adriana Švecová. - Trnava : Typi
Universitatis Tyrnaviensis, 2012. - ISBN 978-80-8082-552-4. - S. 61-80.
AED
Politická komunikácia pod vplyvom informačných a komunikačných technológií / Uroš
Pinterič. In: 20 rokov transformácie: postavenie politickej komunikácie v Českej republike a
na Slovensku / Viera Žúborová a kol.. - Trnava : Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-330-6. - S. 29-47.
AED
Kariérové poradenstvo ako súčasť efektívnej kooperácie univerzít a podnikov = Career
Counseling as Part of Effective Cooperation between Universities and Enterprises / Jana
Porubcová. In: Spolupráca univerzít a podnikov [elektronický zdroj ] : zborník vedeckých prác
z výskumného grantu VEGA reg. č. 1/1059/11 Bariéry distribučných ciest znalostí z univerzít
do podnikateľského prostredia / Ľudmila Čábyová, Jana Černá (Eds.). - Trnava : Fakulta
masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. – ISBN 978-808105-436-5. - CD-ROM, S. 91-98.
AED
Demografický vývoj spoločnosti v 21. storočí / Darina Kubíčková. In: Výzvy
spoločnosti 21. storočia : zborník vedeckých prác / editor: Oľga Bočáková. - Trenčín :
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2013. - ISBN 978-80-8075-574-4. - S.
117-136.
AED
História a súčasnosť migrácie pracovných síl vo svetovom hospodárstve / František
Vojtech. In: Výzvy spoločnosti 21. storočia : zborník vedeckých prác / editor: Oľga Bočáková. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2013. - ISBN 978-80-8075574-4. - S. 261-291.
AED
Spravodlivosť, dobro, férovosť a polyarchia - výzvy pre 21. storočie = Justice,
Common Wealth, Fairness and Polyarchy - Challenges for 21st Century / Peter Juza. In: Výzvy
spoločnosti 21. storočia : zborník vedeckých prác / editor: Oľga Bočáková. - Trenčín :
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2013. - ISBN 978-80-8075-574-4. - S.
69-95.
Ohlasy:
83
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
2013
[3] LINCÉNYI, Marcel. Slovenské média v kampani do parlamentných volieb. In Nové
trendy, smerovania a vízie v treťom tisícročí (právno-bezpečnostné atribúty) : súbor
vedeckých prác. Trenčín : TUAD, 2013. s. 147. ISBN 978-80-8075-589-8. [4] LINCÉNYI,
Marcel. Zvyšovanie mediálnej gramotnosti ako nástroj eliminovania manipulácie v médiách. In
Kroky slov. Žilina: Eurokódex, 2013. s. 250. ISBN 9788081550249.
AED
Dodatková dovolenka zdravotníckych zamestnancov / Simona Schuszteková, Marek
Švec. In: Právo a manažment v zdravotníctve. - ISSN 1338-2071. - Roč. 4, č. 5 (2013), s. 610.
AED
Štruktúrne zmeny sektorov vo svetovom hospodárstve (priemysel) = Structural
changes in the sectors of global economy (industry) / František Vojtech. In: Nové trendy,
smerovania, a vízie v treťom tisícročí (politicko-ekonomické atribúty) : súbor vedeckých prác /
editor: Oľga Bočáková. - Trenčín : TUAD, 2013. - ISBN 978-80-8075-594-2. - S. 151-175.
AED
Dej inný vývoj právno-bezpečnostných aspektov štátu = Die historische entwicklung
der rechts-und sicherheitsaspekte des staates / Darina Kubíčková. In: Nové trendy,
smerovania a vízie v treťom tisícročí (právno-bezpečnostné atribúty) : súbor vedeckých prác /
editor: Oľga Bočáková. - Trenčín : TUAD, 2013. - ISBN 978-80-8075-589-8. - S. 94-104.
AED
Týranie detí ako dôsledok zlyhania ľudskosti = Child abuse as a result of failure of
humanity / Darina Kubíčková. In: Nové trendy, smerovania a vízie v treťom tisícročí (právnobezpečnostné atribúty) : súbor vedeckých prác / editor: Oľga Bočáková. - Trenčín : TUAD,
2013. - ISBN 978-80-8075-589-8. - S. 105-121.
AED
Sociálna politika ako súčasť kvality života seniorov = Social Policy as a Part of Quality of
Life of Seniors / Darina Kubíčková. In: Aktuálne otázky politiky II. : súbor vedeckých prác /
editor: Oľga Bočáková. - Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2013. - ISBN
978-80-8075-582-9. - S. 82-87.
AED
Medzinárodná deľba práce a zahraničný obchod = International division of labor and
foreign trade / František Vojtech. In: Nové trendy, smerovania a vízie v treťom tisícročí
(filozoficko - sociálne atribúty) : súbor vedeckých prác / editor: Oľga Bočáková. - Trenčín :
TUAD, 2013. - ISBN 978-80-8075-577-5. - S. 117-144.
AED
Svetové hospodárstvo v kontexte globalizačných procesov formovania novej
ekonomiky = The world economy in the context of globalization processes shaping the new
economy / František Vojtech. In: Nové trendy, smerovania a vízie v treťom tisícročí (právnobezpečnostné atribúty) : súbor vedeckých prác / editor: Oľga Bočáková. - Trenčín : TUAD,
2013. - ISBN 978-80-8075-589-8. - S. 172-198.
AED
Mladí dospelý v podmienkach permanentného ohrozenia nezamestnanosťou /
Ladislav Macháček. In: Kultúra sveta práce : formy výkonu závislej práce / Marek Švec (ed.). Bratislava: Friedrich Ebert Stiftung, 2013. ISBN 978-80-89149-27-8. - S. 5-15.
84
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFC
Position of Public Administration in Democratic and Legally Consistent State (Case
Study of Slovak Republic) / Ján Machyniak. In: Právní rozpravy 2013 [elektronický zdroj ] :
proměny práva : mezinárodní vědecká konference oblasti práva a právních věd. - Hradec
Králové, Česká republika : Magnanimitas, 2013. - ISBN 978-80-905243-5-4. - S. 637-643.
Ohlasy:
2013
[4] IMROVIČ, Michal. Participácia mládeže v miestnej samospráve na Slovensku. In
Teória a prax verej nej správy. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. s.
154. ISBN 978-80-8152-057-0.
AFC
Implementace finanční gramotnosti do vzdělávaní v primárním a sekundárním školství
= Implementation of Financial Literacy in Education of Primary and Secondary Schools /
Jaroslava Pavelková. In: Sociální a vzdělanostní souvislosti finanční gramotnosti [elektronický
zdroj ] : sborník příspěvků z vědecké konference pořádané Bankovním institutem vysokou
školou v Praze a Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě dne 20.
dubna 2012 v Praze : sborník z 1. ročníku mezinárodní vědecké konference / editoři: Jaroslava
Pavelková, Karel Preuss. - Praha : Bankovní institut vysoká škola, a. s., 2012. - ISBN 978-807265-224-2. - S. 71-79.
AFC
Public Sector Management in Crisis: Disorientation Case of Slovenia / Lea Prij on,
Uroš Pinterič. In: SymOrg 2012 [elektronický zdroj ] : innovative management and business
performance : XIII. international symposium/editors: Maj a Levi Jakšić, Slađana Barj aktarović.
- Belegrade, Serbia : Faculty of Organizational Science, University of Belgrade, 2012. - ISBN
978-86-7680-255-5. - S. 1600-1605.
AFC
Act on Elections to the Bodies of Self-Government Regions / Richard Brix. In: Právní
rozpravy 2013 [elektronický zdroj ] : proměny práva : mezinárodní vědecká konference oblasti
práva a právních věd. - Hradec Králové, Česká republika : Magnanimitas, 2013. - ISBN 978-80905243-5-4. - S. 644-649 [CD-ROM].
AFC
Functioning of Regional Governments in Slovak Republic and their Perception by the
Public - Analysis / Martin Švikruha. In: Právní rozpravy 2013 [elektronický zdroj ]: proměny
práva : mezinárodní vědecká konference oblasti práva a právních věd. - ISBN 978-80-9052435-4. - CD-ROM, S. 629-636.
AFC
Výkon kontrolnej činnosti ako predpoklad odstránenia deformácií trhu práce =
Performance of Inspection Activities as a Prerequisite for the Elimination of Deformations on
the Labour Market / Simona Schuszteková, Marek Švec. In: PRACOVNÍ PRÁVO 2012
[elektronický zdroj ] : závislá práca a j ej í podoby : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké
konference / editor: Dana Hrabcová. - Brno : Masarykova univerzita, 2012. - ISBN 978-80210-6084-5. - S. 192-201.
AFC
Direct Election of Mayors - Critical Analysis (Case Study of Slovak Republic) = Priama
voľba starostov a primátorov - kritická analýza (prípad Slovenskej republiky) / Ján Machyniak,
Ján Sleziak. In: QUAERE 2013 [elektronický zdroj ] : recenzovaný sborník příspěvků vědecké
interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : 20. 24. května 2013 Hradec Králové, Česká republika. Vol. III / recenzenti: Jiří Králík, Milan Muška.
85
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
- Hradec Králové : Magnanimitas, 2013. - ISBN 978-80-905243-7-8. - S. 1140-1146 [CDROM].
AFC
Globalization and Intercultural Dialoque from the EU perspective : Globalization,
integration and the EU culture policy / Martin Klus, Veronika Sklenková. In: Médias et sociétés
interculturelles : Société et médias dans le dialogue interculturel / Sous la direction de Martin
Klus, Gilles Rouet. - Paris : L’Harmattan, 2013. - ISBN 978-2-343-01216-2. - S. 81-88.
AFC
Media similarities and media market trends in Central Eastern Europe / Martin Klus,
Gabriela Mezeiová. In: Médias et sociétés interculturelles : Société et médias dans le dialogue
interculturel / Sous la direction de Martin Klus, Gilles Rouet. - Paris : L’Harmattan, 2013. ISBN 978-2-343-01216-2. - S. 139-150.
AFC
Dobrovolnícka činnosť ako relevantná súčasť odbornej prípravy vysokoškolských
študentov fakulty sociálnych vied UCM v Trnave / Silvia Dončevová. In: Ekonomika a řízení ve
zdravotních a sociálních službách [elektronický zdroj ] : sborník mezinárodní vědecké
konference / editoři: Karel Preuss, Jaroslava Pavelková. - Praha : Vysoká škola aplikované
psychologie, 2013. – ISBN 978-80-87871-00-3. - S. 153-161 [CD-ROM].
AFC
Zmena odvodovej reformy na Slovensku a j ej dôsledky = Adj ustments in contribution
reform in Slovakia and its consequences / Michal Imrovič. In: Ekonomika a řízení ve
zdravotních a sociálních službách [elektronický zdroj ] : sborník mezinárodní vědecké
konference / editoři: Karel Preuss, Jaroslava Pavelková. - Praha : Vysoká škola aplikované
psychologie, 2013. – ISBN 978-80-87871-00-3. - S. 51-60 [CD-ROM].
AFC
Les médias dans la Russie postcommuniste / Martin Horemuž, Martin Klus. In: Usages
politiques dex nouveaux médias : Colloque international : Média, Internet, Démocratie (les 23,
25, 27 avril et 5 j uin 2012) / Soul la direction de Gilles Rouet. - Paris : L`Harmattan, 2012. ISBN 978-2-336-00397-9. - S. 93-115.
AFC
Je vytvorenie j ednej zdravotnej poisťovne na Slovensku správnym krokom? = Is the
creation of only one health insurer in Slovakia right decision? / Martin Švikruha. In: Ekonomika
a řízení ve zdravotních a sociálních službách [elektronický zdroj ]: sborník mezinárodní vědecké
konference / editoři: Karel Preuss, Jaroslava Pavelková. - Praha : Vysoká škola aplikované
psychologie, 2013. – ISBN 978-80-87871-00-3. - S. 189-198.
AFC
Globalization and the security risks for nations and states in Europe (Case of visegrad
countries) / Karol Šebík, Ján Machyniak. In: Security Forum Cracow 2012 / Pod redakcj ą: Voj
techa Jurčaka ... [et al.]. - Kraków : Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i
Indywidualnego ˵Aperion˝ w Krakowie, 2013. - ISBN 978-83-935353-4-7. - S. 227-235.
AFC
Výkon prezidentských právomocí v Čechách a na Slovensku / Peter Horváth. In: Dny
práva 2012 - Days of Law 2012 [elektronický zdroj ] / ediční rada: J. Kotásek ... [et al.]. - Brno
: Masarykova univerzita, 2013. - ISBN 978-80-210-6319-8. - S. 368-376 [CD-ROM].
86
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
AFC
Československý federalizmus v európskom kontexte / Michal Greguška. In: Dny práva
2012 - Days of Law 2012 [elektronický zdroj ] / ediční rada: J. Kotásek ... [et al.]. - Brno :
Masarykova univerzita, 2013. - ISBN 978-80-210-6319-8. - S. 341-346 [CD-ROM].
AFC
Voľby zástupcov miestnej a regionálnej samosprávy v Čechách a na Slovensku /
Richard Brix, Martin Švikruha. In: Dny práva 2012 - Days of Law 2012 [elektronický zdroj ] /
ediční rada: J. Kotásek ... [et al.]. - Brno : Masarykova univerzita, 2013. - ISBN 978-80-2106319-8. - S. 297-309 [CD-ROM].
AFC
Modely reforiem verej nej správy v Českej republike a Slovenskej republike / Marek
Vrbinčík. In: Dny práva 2012 - Days of Law 2012 [elektronický zdroj ] / ediční rada: J. Kotásek
... [et al.]. - Brno : Masarykova univerzita, 2013. - ISBN 978-80-210-6319-8. - S. 498-508
[CD-ROM].
AFC
Voľby prezidentov v Čechách a na Slovensku / Pavol Juhás. In: Dny práva 2012 - Days
of Law 2012 [elektronický zdroj ] / ediční rada: J. Kotásek ... [et al.]. - Brno : Masarykova
univerzita, 2013. - ISBN 978-80-210-6319-8. - S. 377-388 [CD-ROM].
AFC
Kompetence finanční gramotnosti u starší populace = Competence of financial literacy
of older population / Jaroslava Pavelková. In: Ekonomika a řízení ve zdravotních a sociálních
službách [elektronický zdroj ] : sborník mezinárodní vědecké konference / editoři: Karel
Preuss, Jaroslava Pavelková. - Praha : Vysoká škola aplikované psychologie, 2013. – ISBN 97880-87871-00-3. - S. 133-145 [CD-ROM].
AFC
Etika v podnikání v oblasti služeb využívaných seniory : Business Ethics in the Field of
Services Used by Seniors / Jaroslava Pavelková. In: Aplikovaná etika v sociálnej práci 2.
[elektronický zdroj ] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / Andrej Mátel, Eva Grey,
Lucia Janechová (eds.). - Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v
Bratislave, 2013. - ISBN 978-80-8132-087-3. - S. 96-108 [CD-ROM].
AFC
Contemporary issues in cooperation between the EU and Russia in their common
neighborhood / Ján Sleziak. In: Security Forum Cracow 2012 / Pod redakcj ą: Voj techa Jurčaka
... [et al.]. - Kraków : Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego ˵Aperion˝
w Krakowie, 2013. - ISBN 978-83-935353-4-7. - S. 237-247.
AFC
The impact of Networking on the Innovation Performance of SMEs / Ladislav Mura,
Zoltán Rózsa. In: The 7th International Days of Statistics and Economics [elektronický zdroj ]
:conference proceedings : September 19-21, 2013, Prague, Czech Republic / edited by: Tomáš
Löster, Tomáš Pavelka. - Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2013. - ISBN 978-8086175-87-4. - S. 1036-1042 [online].
AFC
European public prosecutor´s office - yes or no? / Bystrík Šramel. In: Problemy i
innovacii covremennogo obščestva: materialy 5-oj vserossij skoj naučno-praktičeskoj
konferencii s meždunarodnym učastiem. - Astrachaň : Moskovskij Finansovo-Promyšlennyj
Universited "Sinergij a" Astrachanskij Filial, 2013. - ISBN 978-5-9904598-1-6. - S. 179-187.
AFC
Ľudské zdroj e a ich úloha v malých a stredných podnikoch / Ladislav Mura. In: RELIK
2013 : reprodukce lidského kapitálu - vzáj emné vazby a souvislosti / Příprava a sestavení CD
87
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
sborníku s příspěvky: Tomáš Löster, Jitka Langhamrová. - Slaný : Melandrium, 2013. - ISBN
978-80-86175-89-8. - [8 s.] [CD-ROM].
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFD
Sociálna politika štátu v oblasti príspevkov pre ťažko zdravotne postihnutých členov
rodiny = Social Policy of the Country with Regards to Donations for Heavily Handicapped
Members of the Family / František Voj tech. In: Perspektívy súčasnej rodiny : Zborník
príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 12. Septembra 2012 v
Sládkovičove / Oľga Bočáková, Petronela Šebestová, Ján Gabura (eds.). - Sládkovičovo :
Vysoká škola v Sládkovičove, Fakulta sociálnych štúdií, 2012. - ISBN 978-80-89267-85-9. - S.
139-147.
AFD
Finační gramotnost a senioři = Financial literacy and senior / Jaroslava Pavelková.
In: Aplikovaná sociálna politika [elektronický zdroj ] : zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie / editori: Andrej Mátel, Tibor Roman, Lucia Janechová. - Bratislava : Vysoká škola
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2012. - ISBN 978-808132-061-3. - S.
257-271 [CD-ROM].
AFD
Pracovný čas v kontexte ostatnej j udikatúry Súdneho dvora Európskej únie / Marek
Švec. In: Miľníky práva v stredoeurópskom priestore 2012 [elektronický zdroj ] : zborník
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých
pracovníkov organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou v dňoch
29.-31. 3. 2012 v priestoroch ÚZ NR SR Častá-Papiernička pod záštitou dekana Univerzity
Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Prof. JUDr. Pavla Kubíčka, CSc. / zostavovatelia:
Katarína Lenhartová, Lenka Dufalová, Dagmar Okániková. - Bratislava : Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2012. – ISBN 978-80-7160-317-7. - S. 226-231
[CD-ROM].
AFD
Environmentálna psychológia v kontexte súčasného chápania ekologických teórií na
základe využívania apelov = Environmental Psychology in the Context of Current Understanding
of Ecological Theories Based on the Use of Appeals / Jana Porubcová. In: Fórum inovatívnych
myšlienok : zborník príspevkov z medzinárodnej odbornej konferencie uskutočnenej v rámci
proj ektu ITMS 22410420018 Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych
technológií v cezhraničnom regióne, ktorý j e realizovaný s finančnou podporou Operačného
programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 /
[zostavovatelia] Jozef Matúš, Daniela Kollárová. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v
Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2012. - ISBN 978-80-8105-431-0. - S. 144-154.
AFD
Sociálny štát = The Social State / Peter Horváth. In: Aktívne a zdravé starnutie - dôstoj
ný život seniorov v 21. storočí : vedecké práce v domácom recenzovanom zborníku /
zostavovatelia: Oľga Bočáková, Adriana Špačková. - Trnava : Fakulta sociálnych vied,
Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2013. - ISBN 978-80-8105-455-6. - S. 17-30.
AFD
Globálne zmeny v politike - demografia a zdravie = Global Changes in Politics Demography and Health / Peter Juza. In: Aktívne a zdravé starnutie - dôstoj ný život seniorov v
21. storočí : vedecké práce v domácom recenzovanom zborníku /zostavovatelia: Oľga
88
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Bočáková, Adriana Špačková. - Trnava : Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda,
2013. - ISBN 978-80-8105-455-6. - S. 77-85.
AFD
Sociálna poisťovňa a j ej úloha v prerozdeľovaní dôchodkov = Social Insurance Agency
in Slovakia and its Role in the Redistribution of Income / František Vojtech. In: Aktívne a zdravé
starnutie - dôstoj ný život seniorov v 21. storočí : vedecké práce v domácom recenzovanom
zborníku /zostavovatelia: Oľga Bočáková, Adriana Špačková. - Trnava : Fakulta sociálnych
vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda,2013. - ISBN 978-80-8105-455-6. - S. 222-229.
AFD
Seniori ako súčasť spoločnosti a ich dôstoj ný život = Seniors as a Part of Society and
their Dignity / Darina Kubíčková. In: Aktívne a zdravé starnutie - dôstoj ný život seniorov v 21.
storočí: vedecké práce v domácom recenzovanom zborníku /zostavovatelia: Oľga Bočáková,
Adriana Špačková. - Trnava : Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda,2013. ISBN 978-80-8105-455-6. - S. 119-128.
AFD
Potřeba vzdelávaní detí a mládeže v oblasti finanční gramotnosti / Jaroslava
Pavelková. In: Aspekty kvality života [elektronický zdroj ] : venované 15. výročiu založenia
UCM v Trnave / editori: Mária Kovářová, Jozef Rovenský, Andrej Trnka. - Trnava : Univerzita
sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-435-8. - S. 112-117 [CD-ROM].
AFD
Stratégie sociálnej politiky v kontexte zvyšovania sociálneho statusu seniorov =
Strategies for social policy in the context of social improvement of the status of the seniors /
Darina Kubíčková. In: Stratégie sociálnej politiky v kontexte zvyšovania sociálneho statusu
seniorov / editor: Darina Kubíčková. - Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-511-9. - S. 55-67.
AFD
Alternatívne formy riešenia sporov, ako predpoklad zodpovedného a efektívneho
podnikania = Alternative forms of dispute resolution as a prerequisite for effective and
responsible business / Jana Porubcová. In: Zodpovednosť v podnikaní/partnerstvá
podnikateľského, verej ného a neziskového sektora [elektronický zdroj ]: zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v marketingu - Zodpovednosť v podnikaní
organizovanej v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku v dňoch 6. - 7. novembra
2012 / Dana Petranová, Ľudmila Čábyová, Alena Kusá. - Trnava : Fakulta masmediálnej
komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. – ISBN 978-80-8105-451-8. - S.
137-146.
AFD
Vplyv sociálnych sietí na formovanie postoj ov adolescentov / Jana Porubcová.
In: Súmrak médií [elektronický zdroj ]: problematika narácie v médiách : zborník príspevkov z
vedeckej konferencie konanej dňa 28. novembra 2012 na Žilinskej univerzite v Žiline / editor
Pavel Urban. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2013. - ISBN 978-80-554-0759-3. - S. 96107 [CD-ROM].
AFD
Význam komunikácie a masmediálnej komunikácie v psychológií = The role of
communication and mass media communication in Psychology / Jana Porubcová. In:
(Ko)médiá : vedecké a odborné štúdie zamerané na mediálnu a marketingovú komunikáciu /
editori: Katarína Fichnová ... [et al.]. - Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre, 2012. - ISBN 978-80-558-0191-9. - S. 207-212.
89
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
AFD
Odpovede na globalizáciu = Responses to globalization / František Voj tech.
In: Stratégie sociálnej politiky v kontexte zvyšovania sociálneho statusu seniorov / editor:
Darina Kubíčková. - Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - ISBN 978-808105-511-9. - S. 111-125.
AFD
Transformácia verej nej správy na Slovensku po roku 1989 - výzvy a realita / Ján
Machyniak. In: Teória a prax verej nej správy: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie organizovanej pri príležitosti 15. výročia založenia Fakulty verej nej správy
konanej v dňoch 11.-12. 9. 2013. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
Fakulta verej nej správy, 2013. - ISBN 978-80-8152-057-0. - S. 51-60.
AFD
Participácia mládeže v miestnej samospráve na Slovensku / Michal Imrovič.
In: Teória a prax verej nej správy: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie
organizovanej pri príležitosti 15. výročia založenia Fakulty verej nej správy konanej v dňoch
11.-12. 9. 2013. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verej nej
správy, 2013. - ISBN 978-80-8152-057-0. - S. 146-154.
AFD
Sociálna politika a aktívny prístup seniorov k ich životu = Social politicy and a proactive
approach of seniors to their life / Darina Kubíčková. In: Sociálna politika a seniori : súbor
vedeckých prác / editor: Oľga Bočáková. - Trenčín : TUAD, 2013. – ISBN 978-80-8075-612-3.
- S. 59-69.
AFD
Extenzia kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa ako prostriedok vyrovnávania
regionálnych rozdielov v Slovenskej republike / Marek Švec. In: Tvorba a realizácia pracovného
práva so zreteľom na regionálne aspekty trhu práce / editor: Milena Barinková. - Košice:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. - ISBN 978-80-8152-067-9. - S. 100-109.
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
AFG
Civil and Political Participation of Youth in two Regions Slovakia / Ladislav Macháček.
In: ESA 2013 : Crisis, Critique and Change : 11th European Sociological Association
Conference 28th-31st August 2013 Turin Italy. - Turin : Department of Culture, Politics and
Society, University of Turin, 2013. - ISBN 978-88-97523-49-9. - S. 1278.
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
AFH
Kauzaistické spracovanie prípadov týraných žien v rodinnom prostredí / Jana
Porubcová. In: Kondášove dni 2012 : zborník abstraktov / zostavila: Gabriela Ručková. Trnava : Katedra psychológie, FF UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-363-4. - [1 s.].
BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách
BAA
Európske právo - otázky a odpovede / Rastislav Funta. - 1. vyd. - Brno : Librix.eu,
2013. - 221 s. – ISBN 978-80-263-0371-8.
90
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Ohlasy:
2013 [6] PAULÍČKOVÁ, Alena. Funta, R. Európske právo - otázky a odpovede. Tribun EU, Brno,
2013. strán 221. ISBN 978-80-263-0371-8. In Justičná Revue, 2013, roč. 65, č. 8-9, s. 11981199.
ABD
Slovakia and the Common Foreign and Security Policy of the European Union following
the Lisbon Treaty / Dušan Leška. In: Foreign Policy of the Slovak Republic - the Impact of
Sociocultural and Institutional Factors / Juraj Marušiak ... [et al.]. - Bratislava : VEDA, 2013. ISBN 978-80-224-1305-3. - S. 72-92.
BCI Skriptá a učebné texty
BCI
Rodová politika : možnosti implementácie vo verej nej správe / Silvia Dončevová;
recenzenti: Oľga Bočáková, Peter Juza. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v
Trnave, 2013. - 136 s. - ISBN 978-80-8105-487-7.
BCI
Kapitoly z politického systému Slovenskej republiky / Peter Horváth ... [et al.]. - 1
vyd. - Brno : Tribun EU, 2013. - 193 s. - ISBN 978-80-263-0373-2. [Spoluautori: Pavol Juhás Marcel Vysocký - Richard Brix - Martin Švikruha]
Ohlasy:
2013 [3] ŠEBÍK, Karol. Regional self-governance in Slovakia - recession of its viability. In
Selected issues of administrative reality. Novo Mesto: Fakulteta za organizacij ske študij e,
2013. s. 12. ISBN 978-961-92652-7-7.
BCI
Rodový manuál pre dobrovoľníkov, dobrovoľnícke organizácie a neziskové organizácie
/ Silvia Dončevová; recenzenti: Olga Bočáková, Alžbeta Brozmanová Gregorová. - 1. vyd. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - 83 s. - ISBN 978-80-8105-526-3.
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
BDF
Slovenský dôchodkový systém vývoj a súčasnosť / František Vojtech. In: Siločiary :
odborný mesačník o ekonomike a politike. - ISSN 1336-4634. - Roč. 10, č. 10 (2012), s. 4-8.
BDF
Gorily v hmle / František Vojtech. In: Siločiary : odborný mesačník o ekonomike a
politike. - ISSN 1336-4634. - Roč. 10, č. 2 (2012), s. 2.
BDF
Voľby 2012 do Národnej rady Slovenskej republiky / František Vojtech. In: Siločiary:
odborný mesačník o ekonomike a politike. - ISSN 1336-4634. - Roč. 10, č. 4 (2012), s. 6-7.
BDF
Zasnúbená zem a iné .... / František Vojtech. In: Siločiary : odborný mesačník o
ekonomike a politike. - ISSN 1336-4634. - Roč. 10, č. 7-8 (2012), s. 2.
BDF
Politika trhu práce v kraj inách Európskej únie. (1 časť) : Aktívna a pasívna politika trhu
práce / František Vojtech. In: Siločiary : odborný mesačník o ekonomike a politike. - ISSN
1336-4634. - Roč. 10, č. 3 (2012), s. 7-8.
91
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
BDF
Migrácia a j ej ekonomické dôsledky. (1 časť) / František Vojtech. In: Horizonty :
odborný časopis občianskeho združenia Radosť v srdci v spolupráci s Fakultou sociálnych vied
UCM v Trnave Katedry sociálnych služieb a poradenstva vo verej nej správe. - ISSN 1338-7081.
- Roč. 2, č. 1 (2013), s. 8.
BDF
Iba život, ktorý žij eme pre druhých, stoj í za to / František Vojtech. In: Horizonty :
odborný časopis občianskeho združenia Radosť v srdci v spolupráci s Fakultou sociálnych vied
UCM v Trnave Katedry sociálnych služieb a poradenstva vo verej nej správe. - ISSN 1338-7081.
- Roč. 1, č. 1 (2012), s. 2.
BDF
Starostlivosť o zdravie - história a súčasnosť / František Vojtech. In: Horizonty :
odborný časopis občianskeho združenia Radosť v srdci v spolupráci s Fakultou sociálnych vied
UCM v Trnave Katedry sociálnych služieb a poradenstva vo verej nej správe. - ISSN 1338-7081.
- Roč. 1, č. 2 (2012), s. 7-8.
BDF
Slovensko - 20 rokov samostatnosti / František Vojtech. In: Siločiary : odborný
mesačník o ekonomike a politike. - ISSN 1336-4634. - Roč. 10, č. 12 (2012), s. 2.
BDF
Efektívna komunikácia medzi lekárom a pacientom ako súčasť procesu uzdravovania /
Jana Porubcová. In: Revue medicíny v praxi : odborný medicínsky časopis. - ISSN 1336-202X.
- Roč. 10, č. 3 (2012), s. 37-38.
BDF
Information on Monothematic Issue on the Scientific Journal Sociológia - Slovak
Sociological Review Dedicated to Max Weber / Miroslav Koprla. In: Societas et res publica
[elektronický zdroj ] . - ISSN 1338-6530. - Roč. 2, č. 1 (2013), - online, s. 230-232. - Popis
urobený: 9. 5. 2013. - Spôsob prístupu: <http://serp.fsv.ucm.sk/>.
BDF
Správa o medzinárodnej vedeckej konferencii Regionálna a komunálna samospráva rok pred voľbami = Information on International Scientific Conference Regional and Municipal
Self-Government - One Year before the Elections / Ján Machyniak. In: Societas et res publica
[elektronický zdroj ] . - ISSN 1338-6530. - Roč. 2, č. 1 (2013), - online, s. 221-225. – Popis
urobený: 10. 5. 2013. - Spôsob prístupu: <http://serp.fsv.ucm.sk/>.
BDF
Politická tradícia v Rusku - špecifika morálky a násilia v sociálnej dimenzii (2. časť) /
Peter Juza. In: Horizonty : odborný časopis občianskeho združenia Radosť v srdci v spolupráci s
Fakultou sociálnych vied UCM v Trnave Katedry sociálnych služieb a poradenstva vo verej nej
správe. - ISSN 1338-7081. - Roč. 2, č. 1 (2013), s. 5-8.
BDF
Stredná Európa, Rusko a j eho energetická stratégia [2020] / Peter Juza, Pavlína
Komanová. In: SLOVGAS : odborný plynárenský časopis. - ISSN 1335-3853. - Roč. 22, č. 1
(2013), s. 4-6.
BDF
Energetická stratégia Ruska (2020) a stredná Európa (2.čast) / Peter Juza. In: Siločiary
: odborný mesačník o ekonomike a politike. - ISSN 1336-4634. - Roč. 11, č. 1 (2013), s. 6-7.
92
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
BDF
Študentská vedecká odborná činnosť na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave /
František Vojtech. In: SLOVAK JOURNAL OF POLITICAL SCIENCES. - ISSN 1338-3140. - Roč. 13,
č. 2 (2013), s. 145-147.
BDF
Energetická stratégia Ruska (2020) a stredná Európa (1.časť) / Peter Juza. In: Siločiary
: odborný mesačník o ekonomike a politike. - ISSN 1336-4634. - Roč. 10, č. 12 (2012), s. 6-7.
BDF
Svetové ekonomické fórum 2013 / František Vojtech. In: Siločiary : odborný mesačník
o ekonomike a politike. - ISSN 1336-4634. - Roč. 11, č. 2 (2013), s. 2.
BDF
Dobrovoľná voj enčina: áno či nie? / Karol Čukan. In: Obrana. - ISSN 1336-1910. Roč. 21, č. 6 (2013), s. 37.
BDF
Atribúty palestínsko-izraelského konfliktu (1. časť) / František Vojtech. In: Siločiary:
odborný mesačník o ekonomike a politike. - ISSN 1336-4634. - Roč. 11, č. 3 (2013), s. 5-6.
BDF
Sociálna pedagogika a j ej možnosti rodovej senzibilizácie / Silvia Dončevová.
In: Naša škola: odborný metodický časopis pre učiteľov materských škôl a 1. stupňa základných
škôl. - Bratislava: Pamiko spol. s r.o., 2013. - ISSN 1335-2733. - č. 8 (2013), s. 6-18.
BDF
Stredoázijská voda - problém do budúcnosti? / Peter Juza. In: Slovo [elektronický
zdroj ] . - ISSN 1336-2984. - 9. 8. 2013, [7 s.] [online]. - Popis urobený: 2. 10. 2013. –
Spôsob prístupu:
http://www.noveslovo.sk/c/Stredoazijska_voda_problem_do_buducnosti/.
BDF
Vzdelávanie v seniorskom veku / Oľga Bočáková. In: Siločiary : odborný mesačník o
ekonomike a politike. - ISSN 1336-4634. - Roč. 10, č. 11 (2012), s. 6-8.
BDF
Výchová k rodovo citlivému správaniu sa / Silvia Dončevová. In: Horizonty: odborný
časopis občianskeho združenia Radosť v srdci v spolupráci s Fakultou sociálnych vied UCM v
Trnave Katedry sociálnych služieb a poradenstva vo verej nej správe. - ISSN 1338-7081. - Roč.
2, č. 2 (2013), s. 3-5.
BDF
Týrané deti, ako vážny problém súčasnej spoločnosti / Darina Kubíčková. In:
Horizonty : odborný časopis občianskeho združenia Radosť v srdci v spolupráci s Fakultou
sociálnych vied UCM v Trnave Katedry verej nej politiky a verej nej spravy. - ISSN 1338-7081. Roč. 2, č. 2 (2013), s. 8.
BDF
Migrácia a j ej ekonomické dôsledky (2. časť) / František Vojtech. In: Horizonty :
odborný časopis občianskeho združenia Radosť v srdci v spolupráci s Fakultou sociálnych vied
UCM v Trnave Katedry verej nej politiky a verej nej spravy. - ISSN 1338-7081. - Roč. 2, č. 2
(2013), s. 5-6.
BDF
Politický vplyv islamu v strednej Ázii - áno, či nie...? / Peter Juza. In: Slovo
[elektronický zdroj ] . - ISSN 1336-2984. - 3. 9. 2013, [3 s.] [online]. - Popis urobený: 15. 10.
2013. – Spôsob prístupu: http://www.noveslovo.sk/.
93
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
BDF
Atribúty palestínsko-izraelského konfliktu (2. časť) / František Vojtech. In: Siločiary :
odborný mesačník o ekonomike a politike. - ISSN 1336-4634. - Roč. 11, č. 4 (2013), s. 4-5.
BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch(konferenčných aj nekonferenčných)
BEE
Lithuanians and Jews in 1914-1918 : Motives for Political Cooperation / Šarūnas
Liekis. In: Jahrbuch für Antisemitismusforschung 21. - Berlin : Metropol Verlag, 2012. - ISBN
978-3-86331-091-2. - S. 115-132.
BEE
Two Decades of Decentralization Failures in Slovenia / Uroš Pinterič, Lea Prij on.
In: Local Reforms in Transition Democracies / Diana - Camelia Iancu (editor). - Iaşi : Editura
Institutul European, 2013. - ISBN 978-973-611-935-4. - S. 109-126.
BEE
Serbie et minorité serbe dans les médias croates. De la guerre civile à nos j ours /
Martin Klus, Gabriela Mezeiová. In: L’expression médiatique de la diversité culturelle en
Europe centrale et orientale : Colloque international de Čierna Voda-Bratislava (20 au 22 j uin
2011) / Sous la direction de Danuša Serafínová et Michel Mathien. - Bruxelles : Groupe de
Boeck, 2013. - ISBN 978-2-8027-3801-5. - S. 271-282.
BEE
Conflicting Memories : The Reception of the Holocaust in Lithuania / Šarūnas Liekis.
In: Bringing the Dark Past to Light : The Reception of the Holocaust / John-Paul Himka, Joanna
Beata Michlic (eds.). - Nebraska : University of Nebraska Press, 2013. - ISBN 978-0-80322544-2. - S. 319-351.
BEE
Conflicting Narratives: War, Holocaust and Politics in Lithuania / Saulius Sužiedėlis,
Šarūnas Liekis. In: That Terrible Summer ... : seventy years since the annihilation of lithuanian
j ewish communities : history-thought-reality / Editors: Michal Ben Ya´akov, Gershon
Greenberg, Sigalit Rosmarin. - Jerusalem : Efrata College Publications, 2013. - ISBN 978-9657234-12-9. - 27 s.
BEE
Ban on forced labour as one of the cardinal principles of labour law / Bystrík Šramel.
In: Regionaľnaj a specifika i rossij skij opyt razvitij a biznesa i ekonomiki : materialy IV
meždunarodnoj naučnoj konferencii: G. Astrachaň, Apreľ 2013 G.. - Astrachaň : Minobranauki
rosii FGBOU VPO "Astrachanskij gosudarstvennyj universitet", 2013. - ISBN 978-5-91910203-8. - S. 3-7.
BEE
Máme takú Európu, akú sme si j u vymodelovali / Peter Juza. In: Den Evropy :
zahraniční a bezpečnostní politika Evropské unie : vědecká konference / Kamil Mařík (ed.). Praha: Vysoká škola mezinárodních a veřej ných vztahů Praha, 2013. - ISBN 978-80-7431128-4. - S. 4-29.
DAI Dizertačné a habilitačné práce
DAI
Zmeny v organizácii verej nej správy na území Slovenska po roku 1989 / Marek
Vrbinčík. - Trnava : Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - 85
s. - Rigorózna práca.
94
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
DAI
Modely miestnej samosprávy v kraj inách strednej Európy / Martin Švikruha. - Trnava
: Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - 97 s. - Rigorózna
práca.
DAI
Rodová politika a dobrovoľníctvo na Slovensku / Silvia Dončevová. - Trnava : Fakulta
sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - 105 s. - Rigorózna práca.
DAI
Komparácia postavenia hláv štátov v kraj inách stredomoria / Michal Greguška. Trnava : Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - 83 s. Rigorózna práca.
DAI
Faktory komunálnej politiky / Jakubec Feranec. - Trnava : Fakulta sociálnych vied,
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - 85 s. - Rigorózna práca.
DAI
Participácia mládeže v miestnej samospráve na Slovensku / Michal Imrovič. - Trnava :
Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - 92 s. - Rigorózna
práca.
DAI
Modely miestnych samospráv v kraj inách západnej európy / Richard Brix. - Trnava :
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied, 2013. - 80 s. - Rigorózna
práca.
DAI
Obecná samospráva v systéme verej nej správy na Slovensku (priestor pre
kompetenčné konflikty) / Karol Šebík. - Trnava : Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a
Metoda v Trnave, 2013. - 98 s. - Rigorózna práca.
DAI
Komparácia modelov územnej samosprávy severských kraj ín / Ján Sleziak. - Trnava:
Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - 101 s. - Rigorózna
práca.
DAI
Územná samospráva v kontexte transformácie verej nej správy na Slovensku po roku
1989 / Ján Machyniak. - Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave:
Trnava, 2013. - 80 s. - Rigorózna práca.
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI
JUZA, Peter (ed.): Vlastenec a Európan Vladimír Clementis = JUZA, Peter (ed.): Patriot
and European Vladimír Clementis / Ján Machyniak. In: SLOVAK JOURNAL OF POLITICAL
SCIENCES. - Trnava : The Institute of Social nad Political Sciences UCM Trnava, 2013. - ISSN
1338-3140. - Roč. 13, č. 2 (2013), s. 156-160.
Rec. na: Vlastenec a európan Vladimír Clementis : zborník príspevkov zo spomienkovej
konferencie 20. 9. 2012 v Bratislave / Peter Juza. - Bratislava : Inštitút ASA, 2012. - ISBN 97880-971139-0-2. - 108 s.
EDI
GAVORA, P.: Tvorba výskumného nástroj a pre pedagogické bádania SPN Bratislava
2012, 120 s. ISBN 978-80-10-02353-0 / Ladislav Macháček. In: Mládež a spoločnosť = Youth
95
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
and Society : slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže. - ISSN 1335-1109. Roč. 19, č. 1 (2013), s. 55-57.
Rec. na: Tvorba výskumného nástroj a pre pedagogické bádanie / Peter Gavora. - Bratislava:
SPN, 2012. – ISBN 978-80-10-02353-0. - 120 s.
EDI
Kudrna, Jan. a kol.: Ústavní postavení prezidenta republiky a způsob j eho volby Praha
: Acta universitatis carolinae Iuridica, 2012, 173 s. / Richard Brix. In: SLOVAK JOURNAL OF
POLITICAL SCIENCES. - ISSN 1338-3140. - Roč. 12, č. 4 (2012), s. 377-380.
Rec. na: Ústavní postavení prezidenta republiky a způsob j eho volby / editor: Ivan Jakubec. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2012.
EDI
MACHÁČEK, Ladislav: Ako sa máte Maďari na Slovensku? (Are Hungarians getting well
in Slovakia?) Trnava : University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2011, 80 p. ISBN 97880-8105-264-4 / Karol Šebík. In: SLOVAK JOURNAL OF POLITICAL SCIENCES. - Trnava : The
Institute of Social nad Political Sciences UCM Trnava, 2013. - ISSN 1338-3140. - Roč. 13, č. 1
(2013), s. 65-70. Rec. na: Ako sa máte Maďari na Slovensku? / Ladislav Macháček. - Trnava :
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Inštitút sociálnych vied, 2011. - ISBN 978-80-8105264-4. - 79 s.
EDI
DONČEVOVÁ, Silvia: Rodová politka: možnosti implementácie vo verej nej správe
Trnava: Fakulta sociálnych vied, FSV UCM, 2013, 136 s. ISBN 978-80-8105-487-7 / Peter Juza.
In: SLOVAK JOURNAL OF POLITICAL SCIENCES. - ISSN 1338-3140. - Roč. 13, č. 4 (2013), s.
338-340. Rec. na: Rodová politika: možnosti implementácie vo verej nej správe [elektronický
zdroj ] / Silvia Dončevová. - Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - ISBN
978-80-8105-487-7. - CD-ROM (136 s.).
EDI
HANÁČEK, J.-JAVORKA, K. a kolektív: Vedecká príprava. Martin: Vydavateľstvo
Osveta 2010. 220 s. ISBN 978-80-8063-328-8 / Ladislav Macháček. In: Mládež a spoločnosť =
Youth and Society : slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže. - Bratislava:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, odbor detí a mládeže,
2013. - ISSN 1335-1109. - Roč. 19, č. 3 (2013), s. 90-91. Rec. na: Vedecká príprava :
učebnica pre študentov medicíny / Ján Hanáček, Kamil Javorka a kolektív. - Bratislava : Osveta,
2010. - ISBN 978-80-8063-328-8. - 220 s.
EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch,
zborníkoch
EDJ
Mierové vzdelávanie, voj enské konfikty a terorizmus / Eva Godovičová. In: Rozvoj
ové vzdelávanie : témy a metódy / Ondrej Gažovič ... [et al.]. - ISBN 978-80-968229-9-7. - s.
55-70.
FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky,
zborníky, atlasy...)
FAI
Vedecké spoločnosti na Slovensku v roku 2013 / editor: Ladislav Macháček. - 1. vyd. Bratislava : Slovenská fyzikálna spoločnosť, 2013. - 119 s. - ISBN 978-80-970625-9-0.
96
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
FAI
POLIN : Studies in Polish Jewry Volume Twenty-Five : Jews in the Former Grand Duchy
of Lithuania since 1772 / Edited by: Šarūnas Liekis, Antony Polonsky. - Portland : The Littman
Library of Jewish Civilization, 2013. - 528 s. – ISBN 978-1-904113-94-2.
FAI
Médias et sociétés interculturelles : Société et médias dans le dialogue interculturel /
Sous la direction de Martin Klus, Gilles Rouet; la revision de textes: Anne-Coralie Bonnaire,
Christophe Lips. - Paris : L’Harmattan, 2013. - 196 s. – ISBN 978-2-343-01216-2.
FAI
Kultúra sveta práce : formy výkonu závislej práce / Marek Švec (ed.); recenzenti:
Andrea Olšovská, Andrej Poruban. - Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2013. - 75 s. - ISBN
978-80-89149-27-8.
FAI
Ekonomika a řízení ve zdravotních a sociálních službách [elektronický zdroj ]: sborník
mezinárodní vědecké konference / editoři: Karel Preuss, Jaroslava Pavelková; recenzenti:
Václav Furmánek, Jaroslava Fišerová. - Praha : Vysoká škola aplikované psychologie, 2013. CD-ROM (199 s.). - Elektronický zborník. - ISBN 978-80-87871-00-3.
FAI
Nové trendy, smerovania a vízie v treťom tisícročí (historicko-kultúrne atribúty):
súbor vedeckých prác / editor: Oľga Bočáková; recenzenti vedeckých prác: Samuel Čelovský,
Peter Horváth. - Trenčín : TUAD, 2013. - 148 s. – ISBN 978-80-8075-595-9.
FAI
Vedecké práce 2013 : Na podporu proj ektov Vega: vedecký zborník / editori: Marián
Merica, Michal Imrovič; recenzenti: Anatoly D. Skripko, Ladislav Maháček. - Trnava :
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - 273 s. – ISBN 978-80-8105-515-7.
FAI
Kapitoly z politického systému Slovenskej republiky / zostavovatelia: Peter Horváth,
Michal Imrovič; recenzenti: Vojtech Wagner, Zoltán Rozsa. - 1. vyd. - Brno : Tribun EU, 2013.
- 192 s. - ISBN 978-80-263-0373-2.
FAI
Stratégie sociálnej politiky v kontexte zvyšovania sociálneho statusu seniorov / editor:
Darina Kubíčková; recenzenti: Oľga Bočáková, Peter Horváth. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a
Metoda v Trnave, 2013. - 126 s. - ISBN 978-80-8105-511-9.
FAI
Selected issues of administrative reality / Uroš Pinterič, Lea Prij on (eds.); recenzenti:
Katarzyna Radzik Maruszak, Jaroslav Mihálik. - Novo Mesto : Fakulteta za organizacij ske študij
e, 2013. - 240 s. - ISBN 978-961-92652-7-7.
FAI
Kultúra sveta práce : aplikačné nedostatky právnej úpravy pracovnej cesty / Marek
Švec (ed.); recenzent: Martin Bulla, Ivica Hodálová. - Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung,
2013. - 88 s. - ISBN 978-80-89149-31-5.
GAI Správy
GAI
Proj ektové stretnutie partnerov výskumu MyPlace na Slovensku / Jaroslav Mihálik.
In: SLOVAK JOURNAL OF POLITICAL SCIENCES. - ISSN 1338-3140. - Roč. 13, č. 3 (2013), s.
229-231.
97
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup
GHG
Slovak Republic - Labour Relations and Social Dialoque [elektronický zdroj ]: Annual
Review 2012 / Marek Švec., 2013. - Online dokument. - 15. 05. 2013. - Spôsob prístupu:
<http://library.fes.de/pdf-files/bueros/warschau/09677.pdf>.
GHG
Švec.
Slovak Republic - Labour Relations and Social Dialogue [elektronický zdroj ] / Marek
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich
kategórií
GII
Mládež v súčasnej ekonomickej kríze: téma medzinárodnej konferencie ESA v Turíne /
Ladislav Macháček. In: Mládež a spoločnosť = Youth and Society : slovenský časopis pre štátnu
politiku a výskum mládeže. - ISSN 1335-1109. - Roč. 19, č. 3 (2013), 71-74.
GII
Alzheimer dementia - casuistry / J. Stančiak, Angelika Dudžáková., 2013. In: Višča
osvita v medsestrinstvi: problemi i perspektivi : naukovo-praktična konferencia z mižnarodnoj
u učastj u : 17-18 žovtnj a 2013 roku, Žitomir. - Žitomir : Ministerstvo ochoroni zdorovia
Ukraini, Departament ochoroni zdorovia žitomirskoj , Obloderžadministracii, 2013. - S. 268271.
GII
The new general block exemption regulation (GBER) on state aid in the EU / Rastislav
Funta., 2013. In: Obespečenie prav čeloveka v meždunarodnom i nacionaľnom
zakonodateľstve : sbornik tezisov meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. - Kiev :
Nacionaľnij universitet bioresursiv i prirodokoristuvaňj a Ukraini, Naučaľno-naukovij institut
zemeľnich resursiv i Pravoznavstva j uridičňij fakuľtet, 2013. - S. 250-252.
GII
Some remarks on the causes of the financial crisis in the USA / Rastislav Funta., 2013.
In: Savremennye tendencii razvitj a nacionaľnovo zakonodateľstva : sbornik tezisov II
meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. - Kiev : Kabinet ministrov Ukraini,
Nacionaľnij universitet bioresursiv i prirodokoristuvaňj a Ukraini, Navčaľno-naukovij institut
zemeľnich recurcib i Pravoznavstva j uridičnij fakuľtet, 2013. - S. 173-175.
Štatistika publikácií:
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách: 4
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách: 2
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách: 1
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách: 2
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách: 1
ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách: 1
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch: 12
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch: 30
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science
alebo SCOPUS: 2
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 8
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 32
98
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách: 25
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách: 18
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií: 1
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií: 1
BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách: 1
BCI Skriptá a učebné texty: 3
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch: 28
BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch(konferenčných aj nekonferenčných): 7
DAI Dizertačné a habilitačné práce: 10
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch: 6
EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch,
zborníkoch: 1
FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky,
zborníky, atlasy...): 11
GAI Správy: 1
GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup: 2
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich
kategórií: 4
Štatistika ohlasov:
[3] Citácie v zahr. publikáciách, neregistrované v cit. indexoch: 4
[4] Citácie v domácich publ. neregistrované v cit. indexoch: 6
[6] Recenzie v domácich publikáciách: 2
99
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
7. Zamestnanci fakulty
K 31.12.2013 vo fyzických stavoch zamestnávala FSV UCM spolu 69 zamestnancov, z
toho bolo 58 pedagogických a 11 nepedagogických zamestnancov.
Fyzické stavy zamestnancov k 31.12.2013
profesori
docenti
odborní asistenti
Pedagogickí zamestnanci
administratívni zamestnanci
VVČ
Nepedagogickí zamestnanci
SPOLU
14
10
34
58
8
3
11
69
Prepočítané stavy zamestnancov za rok 2013
V prepočítaných stavoch za rok 2013 dosiahla FSV UCM nárast 10 zamestnancov.
profesori
10,679
docenti
6,677
odborní asistenti
28,104
Pedagogickí zamestnanci
45,46
administratívni zam.
8,197
VVČ
1,33
Nepedagogickí zamestnanci
9,53
SPOLU
54,99
Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov k 31.10.2013
Profesori, Docenti s DrSc.
Docenti bez DrSc.
Ostatní pedagógovia s vedeckou hodnosťou
Ostatní pedagógovia bez vedeckej hodnosti
SPOLU
9,1
11,89
16,5
17,0
54,49
100
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Evidenčný počet učiteľov podľa funkcií – fyzické stavy k 31.12.2013
/UPČ- na ustanovený pracovný čas, KPČ- na kratší pracovný čas/
UPČ/KPČ
14 / 0
10 / 0
0 / 0
14 / 0
8/ 2
0 / 0
0 / 0
8 / 2
33 / 1
16 / 1
55 / 3
Profesori
- akad.titul profesor
- ved.hodnosť DrSc.
- ved.hodnosť CSc..PhD.
Docenti
- akad.titul profesor
- ved.hodnosť DrSc.
- ved.hodnosť CSc.,PhD.
Odborní asistenti
- ved.hodnosť CSc.,PhD.
SPOLU
Ako mimoriadnych profesorov má fakulta 4 docentov.
Veková štruktúra pedagogických zamestnancov k 31.12.2013
Kategória
profesori
docenti
odb.asist.
SPOLU
menej ako 25 r.
0
0
1
1
13
25 - 29
r.
0
0
13
6
30 - 34
r.
1
1
4
3
35 - 39
r.
0
0
3
5
40 - 44
r.
1
2
2
4
45 - 49
r.
0
0
4
3
50 - 54
r.
1
2
0
13
55 - 59
r.
6
2
5
7
60 - 64
r.
3
2
2
3
65 a viac
r.
2
1
0
SPOLU
14
10
34
58
Najsilnejšou vekovou kategóriou je veková kategória 25 - 29 rokov, a to v zaradení odborní
asistenti.
Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov
Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31.10.2013
Fakulta
Spolu
Profesori
Docenti
DrSc.
Rok 2013
Podiel v %
V roku 2012
54,49
100 %
44,4
9,1
17 %
5,4
Docenti
bez DrSc.
Ostatní
učitelia
s DrSc.
Ostatní s
vedeckou
hodnosťou
11,89
22%
11
0
0
0
16,5
30%
15,5
101
Ostatní
bez
vedeckej
hodnosti
17
31%
12,5
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
8. Podpora študentov
Sociálne podmienky štúdia pomáha univerzita študentom vytvárať v rámci zákona
o vysokých školách:
 poskytovaním sociálneho štipendia,
 sprostredkovaním pôžičiek zo študentského pôžičkového fondu,
 poskytovaním motivačných štipendií,
 poskytovaním ubytovania,
 poskytovaním stravovania,
 finančnou a organizačnou podporou športových činností a kultúrnych činností.
8.1.
Štipendiá
Sociálne štipendiá
Podmienky priznávania sociálneho štipendia z prostriedkov štátneho rozpočtu ustanovuje
§ 96 zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a vyhláška MŠ SR č. 102/2006 Z.z., vyhláška MŠ SR č. 396/2008 Z.z., vyhláška MŠ SR č. 227/2012
Z.z., vyhláška MŠ SR č. 235/2013 Z.z, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR 102/2006 z.z.
o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl. Sociálne štipendium sa priznáva od
prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť o sociálne štipendium doručená na
vysokú školu do konca mesiaca jún. Zákon o VŠ podmieňuje priznanie sociálneho štipendia na
prvé štúdium v každom zo stupňov, a to najviac na obdobie nepresahujúce štandardnú dĺžku
štúdia.
V akademickom roku 2012/2013 boli sociálne štipendiá vyplatené 774 štipendistom FSV
UCM (osoba/mesiac) v objeme 184 935 €. Sociálne štipendium poberalo v priemere 77
študentov dennej formy štúdia na FSV UCM.
Organizačná súčasť
univerzity
Fakulta sociálnych vied
SPOLU:
Počet
poberateľov –
štipendistov
(osoba/mesiac)
774
774
Objem vyplatených štipendií
01.09.2012 -31. 08. 2013
(údaje v eurách)
184 935
184 935
V kalendárnom roku 2013 boli z prostriedkov poskytnutých na tento účel zo štátneho
rozpočtu vyplatené sociálne štipendiá 837 štipendistom (osoba/mesiac) na FSV UCM vo výške
210 520 €, pričom sociálne štipendiá poberalo v priemere 84 študentov dennej formy štúdia.
Organizačná súčasť
univerzity
Fakulta sociálnych vied
SPOLU:
Počet
poberateľov –
štipendistov
(osoba/mesiac)
837
837
102
Objem vyplatených štipendií
01.01.2013 -31. 12. 2013
(údaje v eurách)
210 520
210 520
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Doktorandské štipendiá
Podmienky priznávania doktorandského štipendia z prostriedkov štátneho rozpočtu
upravuje § 54 ods. 18 zákona o VŠ, čl. 6 Štipendijného poriadku Univerzity sv. Cyrila a Metoda
v Trnave a zákon NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
V akademickom roku 2012/2013 boli na FSV UCM vyplatené z neúčelovej dotácie MŠ SR
doktorandské štipendiá 61 štipendistom ( osoba/mesiac) FSV UCM v objeme 30 390 €.
Doktorandské štipendium poberalo v priemere 5 študentov dennej formy doktorandského
štúdia na FSV UCM.
V kalendárnom roku 2013 boli z neúčelovej dotácie MŠ SR vyplatené doktorandské
štipendiá 78 štipendistom ( osoba/mesiac) FSV UCM v objeme 39 795 €. Doktorandské
štipendium poberalo v priemere 7 študentov dennej formy doktorandského štúdia na FSV
UCM.
Organizačná súčasť
univerzity
Fakulta sociálnych vied
SPOLU:
Počet
poberateľov –
štipendistov
(osoba/mesiac)
78
78
Objem vyplatených štipendií
01.01.2013 -31. 12. 2013
(údaje v eurách)
39 795
39 795
Motivačné štipendiá boli študentom univerzity priznané za vynikajúce plnenie študijných
povinností, dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v oblasti štúdia, výskumu a športovej činnosti.
Tie boli priznané prostredníctvom prospechových a mimoriadnych štipendií.
Motivačné štipendiá - prospechové v kalendárnom roku 2013
Prospechové štipendiá boli priznané študentom denného a externého štúdia na základe
schválených interných pravidiel stanovujúcich kritériá jednotlivých fakúlt a inštitútu, podľa
ktorých sa posudzuje plnenie študijných povinností. Výška prospechového štipendia bola
stanovená v zhode s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 453.
Organizačná súčasť
univerzity
Fakulta sociálnych vied
SPOLU:
Počet
poberateľov –
štipendistov
(osoba/mesiac)
103
103
103
Objem vyplatených štipendií
01.01.2013 - 31.12.2013
(údaje v eurách)
19 460
19 460
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Motivačné štipendiá - mimoriadne v kalendárnom roku 2013
Mimoriadne štipendiá boli priznané študentom v dennej a externej forme v prvom
a druhom stupni štúdia za vynikajúce výsledky vo vedeckej alebo športovej činnosti, za
vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia a za mimoriadne kvalitnú
záverečnú prácu.
Organizačná súčasť
univerzity
Fakulta sociálnych vied
SPOLU:
Počet
poberateľov –
štipendistov
(osoba/mesiac)
17
17
Objem vyplatených štipendií
01.01.2013 - 31.12.2013
(údaje v eurách)
4 300
4 300
Motivačné štipendiá – prospechové v akademickom roku 2012/2013:
Prospechové štipendiá boli priznané študentom denného a externého štúdia na základe
schválených interných pravidiel stanovujúcich kritériá jednotlivých fakúlt a inštitútu, podľa
ktorých sa posudzuje plnenie študijných povinností. Výška prospechového štipendia bola
stanovená v zhode s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 453.
Organizačná súčasť
univerzity
Fakulta sociálnych vied
SPOLU:
Počet
poberateľov –
štipendistov
(osoba/mesiac)
84
84
Objem vyplatených štipendií
01.09.2012 - 31.08.2013
(údaje v eurách)
18 650
18 650
Motivačné štipendiá – mimoriadne v akademickom roku 2012/2013:
Mimoriadne štipendiá boli priznané študentom v dennej a externej forme v prvom
a druhom stupni štúdia za vynikajúce výsledky vo vedeckej alebo športovej činnosti, za
vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia a za mimoriadne kvalitnú
záverečnú prácu.
Organizačná súčasť
univerzity
Fakulta sociálnych vied
SPOLU:
Počet
poberateľov –
štipendistov
(osoba/mesiac)
17
17
Objem vyplatených štipendií
01.09.2011 - 31. 08. 2012
(údaje v eurách)
4 300
4 300
Motivačné štipendiá z vlastných zdrojov fakulty – v kalendárnom roku 2013
Mimoriadne štipendiá z vlastných zdrojov fakulty boli priznané študentom za vynikajúce
výsledky vo vedeckej alebo športovej činnosti a za vynikajúce plnenie študijných povinností
počas štúdia Bc. Karol Zachar, PhDr. Richard Brix, PhDr. Ján Machyniak, PhDr. Ján Sleziak, PhDr.
Martin Švikruha, PhDr. Karol Šebík, PhDr. Michal Imrovič, Filip Kucharovič, Dagmara
Bartovičová, Viktória Botošová, Marián Petrík, Zuzana Révayová, Filip Sekan, Peter Kocian, Bc.
Kristína Horáčková.
104
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Počet
poberateľov –
štipendistov
(osoba/mesiac)
15
15
Organizačná súčasť
univerzity
Fakulta sociálnych vied
SPOLU:
Objem vyplatených štipendií
01.01.2013 - 31.12.2013
(údaje v eurách)
5 670
5 670
Motivačné štipendiá priznané v akademickom roku 2012/2013 a zároveň aj v kalendárnom
roku 2013 na FSV UCM v Trnave
Organizačná súčasť
univerzity
Cena rektora
Pochvalné uznanie rektora
Cena dekana
Pochvalné uznanie dekana
Motivačné štipendium za dosiahnutie
vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia,
vedy, výskumu, vývoja, umenia alebo
športu
8.2.
FSV UCM
1
0
9
11
0
Študentské pôžičky
Podľa usmernenia „Fondu na podporu vzdelávania“ žiadosti o študentskú pôžičku
doručuje každý študent individuálne.
8.3.
Ubytovanie
Pre študentov FSV UCM je k dispozícií ubytovanie v jednom vlastnom a štyroch zmluvných
zariadeniach.
Ubytovanie je prideľované na základe schváleného postupu, študenti pokračujúcich
ročníkov dennej formy štúdia získavajú ubytovanie na základe elektronicky podanej žiadosti
prostredníctvom akademického informačného systému a splnení stanovených kritérií.
Novoprijatí študenti podávajú žiadosti písomnou formou najneskôr do dňa zápisu na
štúdium, v žiadosti preukazujú vzdialenosť od miesta bydliska, časovú dostupnosť, zdravotný
stav a sociálne pomery. O pridelení ubytovania rozhoduje ubytovacia komisia v súlade
s aktuálnou ubytovacou kapacitou v ŠD UCM a v zmluvne dohodnutých zariadeniach.
V kalendárnom roku 2013 predložilo žiadosti o ubytovanie spolu 282 študentov denného
štúdia FSV UCM. Ubytovacia komisia FSV UCM na základe prideleného počtu ubytovacích miest
pridelila ubytovanie 103 študentom.
Organizačná súčasť
univerzity
Fakulta sociálnych vied
SPOLU:
Počet podaných
žiadostí
282
282
105
Počet kladne
vybavených
žiadostí
103
103
Počet
nevybavených
žiadostí
179
179
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Vlastné ubytovacie zariadenie
Študentský domov UCM na Námestí Jozefa Herdu poskytuje ubytovanie študentom
univerzity denného štúdia, študentom externého štúdia, zahraničným študentom, pedagógom,
lektorom a v prípade voľných kapacít ďalším návštevníkom. V študentskom domove je 224
miest. V jednej bunke sú dve trojposteľové izby, ich súčasťou je sociálne zariadenie a pripojenie
k internetu prostredníctvom optickej siete. Na každom poschodí je vybavená kuchynka,
študenti majú k dispozícii samoobslužnú práčku, na vrátnici si môžu požičať žehličku a vysávač.
Zmluvné ubytovacie zariadenia
Študentský domov Miloša Uhra (STU Bratislava) Bottova ul., Trnava:
Študentom UCM je k dispozícii 60 zmluvných miest, študovňa, kuchynka, pračka; na izbách
pripojenie na internet.
Ubytovacie zariadenie VÚJE Sibírska 1, Trnava:
Izby sú 2 a 3 – posteľové, dve na bunke; súčasťou bunky je sociálne zariadenie. Na chodbe je
kuchynka a spoločenská miestnosť. Študentom UCM je k dispozícii 45 zmluvných miest.
Študentský domov Strednej poľnohospodárskej školy, Zavarská č. 9, Trnava:
Izby sú dvojposteľové a trojposteľové; kuchynka a sociálne zariadenia sú na chodbe. Študentom
UCM je k dispozícii 90 zmluvných miest.
Študentský domov Strednej záhradníckej školy, Brezová 2, Piešťany:
Izby sú trojposteľové, sociálne zariadenia, kuchynka, študovňa a klubovňa sú situované na
chodbe. Študentom UCM je k dispozícii 43 zmluvných miest.
8.4.
Stravovanie
Stravovanie sa študentom a zamestnancom univerzity poskytuje v študentskej jedálni na
Nám. J. Herdu v Trnave a vo vlastných výdajniach stravy v budove UCM na Skladovej ulici
v Trnave, v budove UCM na Hlavnej ulici v Špačinciach a v Business centre Aquapolis,
Piešťanská 3, v Trnave. Stravovanie zabezpečuje na zmluvnom základe zmluvy nájomca
stravovacieho zariadenia. Študentom sú k dispozícii dve jedlá denne s charakterom hlavného
jedla. K dispozícii sú minimálne tri druhy teplých jedál a spravidla aspoň päť druhov studených
jedál s charakterom hlavného jedla podľa vlastného výberu, pričom časť ponuky zodpovedá
zdravej a racionálnej výžive.
8.5.
Prax v rámci vysokoškolského štúdia
Prax študentov nie je súčasťou študijných plánov študijných programov FSV UCM. Napriek
tomu FSV UCM umožňuje a aktívne pomáha svojim študentom absolvovať niekoľkotýždňové
stáže na domácich, ale aj zahraničných inštitúciách politického a spoločenského života. Jedná sa
o stáže na krajských úradoch, či ministerstvách. Veľmi dobrá spolupráca je s Národnou radou
Slovenskej republiky, kde sa na stážach každoročne zúčastňuje niekoľko študentov fakulty,
s ktorých prácou prevláda spokojnosť a niektorí tam zostávajú pracovať aj po absolvovaní štúdia
na fakulte.
V súčasnosti fakulta začína spolupracovať s viacerými mestskými a obecnými úradmi
ohľadom umiestnenia svojich študentov na krátkodobú prax počas ich štúdia.
106
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
9. Podporné činnosti fakulty
9.1. Knižnica fakulty
Knižný fond akademického pracoviska v súčasnosti obsahuje 3471 titulov. Knižný fond
vhodný pre študentov akademického pracoviska ďalej tvoria knihy z knižníc pedagógov a časť
kníh, ktoré sú evidované v Univerzitnej knižnici UCM. Knižničné jednotky sú priebežne dopĺňané
predovšetkým z grantových prostriedkov a darov. Členovia akademického pracoviska aktívne
prispievajú k tvorbe učebných textov, skrípt a monografií potrebných pre zvyšovanie kvality
výučby a zlepšenia prístupu študentov k odbornej literatúre. Knižnica FSV UCM nemá
samostatnú študovňu.
Skupina
Politický systém Slovenska a iných krajín
Česká republika
Dejiny Slovenska a iných štátov
Európska únia
Politológia, Politológia - časopis
Dejiny politického myslenia, Filozofia
Medzinárodné vzťahy / Medzinárodné vzťahy časopis
Sociológia, Sociológia - časopis, Menšiny
Ekonómia, manažment
Verejná správa, verejná politika
Médiá a politika
Právo
Konzervatívne pohľady - časopis
Ľudské práva a 3 sektor
Listy - časopis pre politickú kultúru
Medzinárodná politika
Mládež a spoločnosť
Politické vedy - časopis
Religionistika
Stredná Európa - časopis
Európske štúdie
Sociálne služby a poradenstvo
Pedagogická revue, orientácie, spektrum - časopis
Iné
Študijné materiály
Anglická, Nemecká, Inojazyčná literatúra
Dejiny štátov
Regióny sveta
Encyklopédie a slovníky - prezenčne
Celkom
107
Počet titulov k 31.12.2013
351
77
341
189
285
137
120
371
107
139
42
137
7
34
195
21
36
14
12
5
18
34
32
21
34
624
39
10
39
3471
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
V rokoch 2011 – 2014 z grantu 7.RP EÚ MYPLACE bude do rozvoja knižnice len z tohto
zdroja nakúpená odborná literatúra ako aj software pre spracovanie výskumných dát
kvantitatívnej(SPSS) a kvalitatívnej povahy(NVIVO) a do rozvoja infraštruktúry (PC, notebooky,
datoprojektory a pod.).
10.Rozvoj fakulty
Program rozvoja FSV UCM vychádza z priorít rozvoja UCM v Trnave a jeho cieľom je
budovať modernú, efektívnu, konkurencieschopnú fakultu, ktorá bude pre študentov
a pedagógov zaujímavá a pre svojich absolventov bude znamenať jednoznačnú známku kvality.
Rozvojové aktivity sa týkajú všetkých základných oblastí života fakulty – vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti, budovanie jej infraštruktúry a zabezpečovanie investičnej činnosti, oblasti
zahraničných vzťahov, vnútorných vzťahov, sociálneho zabezpečenia zamestnancov
a študentov. FSV UCM sa zameriava na úlohy, ktorých cieľom je skvalitnenie procesov riadenia,
rozširovanie priestorových možností fakulty a to nielen budovaním priestorov pre vzdelávanie,
ale aj prevádzkové a obslužné priestory.
Vzdelávacia činnosť je postavená na zásadách trojstupňového vzdelávacieho procesu
v bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programoch. Pri prvých dvoch
typoch programov je maximálne úsilie venované na výchovu vlastných absolventov, ktorí sa
môžu spolu s ostatnými absolventmi vysokých škôl uchádzať o doktorandské štúdium.
Absolventi doktorandského štúdia predstavujú vrcholný produkt fakulty, preto je
zabezpečovaniu doktorandského štúdia venovaná maximálna pozornosť.
Budovanie infraštruktúry a investičný rozvoj fakulty. FSV UCM v roku 2013 venovala
pozornosť stavebným úpravám objektu v JAME a dobudovaním priestorov 2. NP na Bučianskej
ulici.
Celkovo bolo na fakulte preinvestovaných 90 142, 79 EUR v nasledovnej štruktúre:
Výpočtová
technika
Interiérové
vybavenie
19 588,66
46 232,93
Rekonštrukcia
Dataprojektory
14 634,36
9 686,84
Spolu
90 142,79
V zahraničnej oblasti sú aktivity fakulty zamerané na všestrannú podporu rozvoja
medzinárodných vzťahov s univerzitami v zahraničí, z ktorých profitujú študenti tak, že časť
svojej prípravy absolvujú v zahraničí. Fakulta podporuje európske programy Erasmus i ďalšie
projekty s jednoznačným dôrazom na kvalitu a prínos pre ich účastníkov.
V oblasti vnútorných vzťahov chce byť fakulta spoľahlivým partnerom stredným školám a
ostatným univerzitám. Aktívne komunikuje so širokou verejnosťou, ktorá je rozhodujúcou silou
pre budovanie všeobecného uznania, udržania sa a prehĺbenia postavenia ako silnej
vzdelávacej a vedeckovýskumnej inštitúcie. FSV UCM v roku 2013 pokračovala v projekte
108
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Univerzity tretieho veku sv. Cyrila a Metoda v Trnave so zameraním na Zvyšovanie kvality
života seniorov. Univerzitu aktívne navštevuje 22 obyvateľov mesta Trnava. V rámci projektu
univerzity tretieho veku bola poskytnutá účelová dotácia z Trnavského samosprávneho kraja na
realizáciu projektu „Zvýšenie zdravotného povedomia obyvateľov v rámci celoživotného
vzdelávania seniorov“ . Suma poskytnutej dotácie Trnavského samosprávneho kraja bola 500
EUR a spoluúčasť fakulty bola vo výške 2 538,56 EUR.
109
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
11.Medzinárodné aktivity fakulty
FSV UCM sa aj v ďalšom roku svojho pôsobenia sústredila na spoluprácu v oblasti
zahraničných vzťahov s inými akademickými a výskumnými pracoviskami z celého európskeho
priestoru nielen prostredníctvom uzatvárania bilaterálnych dohôd za účelom realizácie mobilít
učiteľov a študentov, ale aj za účelom spolupráce a účasti na rôznych medzinárodných
výskumných projektoch. V roku 2013 sa fakulta pokúsila o rozšírenie svojich partnerských
pracovísk aj z prostredia mimo Európskej únie.
FSV UCM má v súčasnosti uzavretých 28 medzinárodných zmlúv o spolupráci
prostredníctvom programu Erasmus v európskych krajinách. Podmienky pre uzatváranie nových
bilaterálnych dohôd boli čiastočne obmedzené, nakoľko väčšina univerzít čakala, aké zmeny
v rámci programu Erasmus prinesie nový program Erasmus + na roky 2014-2020. Keďže
niektoré zmluvy sa blížili k svojmu koncu, no najmä z dôvodu nového programu bolo potrebné
prerobiť všetky zmluvy, ktoré mala fakulta uzatvorené so svojimi partnerskými inštitúciami, čo
sa aj úspešne podarilo, v niektorých prípadoch proces úspešne pokračuje. Aj napriek sťaženým
podmienkam uzatvárania nových zmlúv sa fakulte v roku 2013 podarilo uzatvoriť nové zmluvy
s Univerzitou Karlovou v Prahe, Turgut Ozal University, či University of Debrecen. Taktiež sa
však podarilo nadviazať kontakty s univerzitami v Maďarsku, vo Francúzsku, Nórsku, Holandsku,
či na Islande, pri ktorých je predpoklad podpísania a nadviazania spolupráce v priebehu roku
2014. Okrem krajín európskeho priestoru sa podarilo nadviazať kontakty aj s univerzitami
v Rusku, ale aj v Kazachstane, pri ktorých je predpoklad užšej spolupráce v budúcnosti.
Zástupcovia fakulty boli prijatí čelnými predstaviteľmi dvoch univerzít v Kazachstane Euroázijskej štátnej univerzity Leva Gumilyova v Astane a Štátnej univerzity E.A. Buketova
v Karagande. Fakultu navštívila delegácia z Nigde University v Turecku a počas spoločného
stretnutia boli načrtnuté možné plány budúcej spolupráce. V rámci dobrých vzťahov boli
predstavitelia fakulty pozvaní a zúčastnili sa osláv 20. výročia založenia partnerskej fakulty na
Univerzite Jana Kochanowskego v Kielcoch.
Pre študentov, ale aj pre zamestnancov fakulty, tak stále rozširujeme možnosti
uskutočnenia nielen svojej mobility, ale taktiež možnosti publikovania, účasti na vedeckých
konferenciách, či zapájania sa do rôznych grantových úloh. Okrem spomenutých univerzít má
FSV UCM najaktívnejšiu spoluprácu s nasledujúcimi univerzitami:
 Universidada Católlica Portuguessa, Lisabon,
 Universidad Pablo de Olavide, Sevilla,
 Université Libre de Bruxelles, Brusel,
 University of Bremen, Brémy,
 School of Advanced Social Studies in Nova Gorica, Nova Gorica,
 Bogazici University, Istanbul,
 Mykolo Romerio Universitetas, Vilnius,
 University of Eastern Finland, Joensuu Campus,
 Vytautas Magnus University, Kaunas
 Katholische Universität, Eichstätt – Ingolstadt,
 Jan Kochanowski University, Kielce,
 Univerzita Karlova, Praha.
110
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
FSV UCM v rámci svojej medzinárodnej spolupráce úspešne aj počas roku 2013 pôsobila
v 7. rámcovom projekte Európskej únie MYPLACE, ktorý je financovaný v rámci výzvy
Spoločenské a humanitné vedy za rok 2010, „Demokracia a tiene totalitarizmu a populizmu:
európske skúsenosti“. MYPLACE je skratka pre Memory Youth Political Legacy And Civic
Engagement (Pamäť, mládež političské dedičstvo a občianska angažovanosť). Projekt skúma,
ako vplývajú tiene totalitarizmu a populizmu v Európe na utváranie sociálnej participácie
mladých ľudí.
Tento projekt spája konzorcium 16 výskumných inštitúcií zo 14 európskych krajín ako aj
14 zainteresovaných verejných inštitúcií (múzeá, mimovládne organizácie, archívne
a dokumentačné strediská). Koordinačnou inštitúciou je University of Warwick. Partnermi
v projekte sú:















Manchesterská metropolitná univerzita, Spojené kráľovstvo
Tallinnská univerzita, Estónsko
Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava, Slovensko
Brémska univerzita, Nemecko
Jenská univerzita, Nemecko
Východofínska univerzita, Fínsko
Juhodánska univerzita, Dánsko
ISCTE, Inštitút Lisabonskej univerzity, Portugalsko
„Region“, Uľjanovská štátna univerzita, Ruská federácia
Daugavpilská univerzita, Lotyšsko
Kaukazské výskumné strediská zdrojov, Gruzínsko
Inštitút spoločenských vied Iva Pilara, Zagreb, Chorvátsko
Univerzita Pompeu Fabra, Barcelona, Španielsko
Debrecínska univerzita, Maďarsko
Aténska univerzita Panteion, Grécko
O úspešnom pôsobení v tomto projekte svedčí aj pozvanie hlavného koordinátora
zúčastniť sa na novom pripravovanom projekte MYWEB, ktorý bude nadväzovať na project
MYPLACE.
FSV UCM taktiež disponuje členstvom v najväčšej svetovej politologickej asociácii IPSA
(International political science association), ktorej členom je od roku 2010. V roku 2013 sa
fakulta úspešne pokúšala o svoj vlastný panel na Svetovom kongrese politológov, ktorý sa bude
konať v roku 2014 v Montreali, v Kanade.
Pracovníci fakulty sa zúčastňujú viacerých významných medzinárodných konferencií
a zahraničných pobytov, medzi ktoré v minulom roku patrili napríklad:
- Konferencia The Association for the Study of Nationalities, 2013 World Convention
(Columbia University, NY)
- Arctic Science Summit Week, Krakow, Poľsko,
- Konferencia ESA (Európska sociologická asociácia) „Crisis, Critique and Change“, Torino,
Taliansko,
- Konferencia The directions in the Transformation and the Evolution of Peasant Movement
in Poland, Europe and the World, Warszawa, Poľsko,
111
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
-
Konferencia „Vysokoškolské vzdelávanie v ošetrovateľstve: problémy a perspektívy“,
Ukrajina,
Zahraničný pobyt Euroázijská štátna univerzita Leva Gumilyova v Astane, Štátna univerzita
E.A. Buketova v Karagande, Kazachstan,
Zahraničný výmenný pobyt: The Faculty of Management and Administration, Universita
Jana Kochanowskeho, Kielce, Poľsko
Konferencia Brno International Week 2013, Fakulta obchodu a manažmentu - Vysoké učení
technické Brno, Česká republika,
Konferencia Dny práva 2013, Česká republika,
Česko-slovenská sociologická konferencia „Dvě společnosti – dvě sociologie?, Česká
republika.
FSV UCM sa snaží pravidelne pre svojich študentov zabezpečovať aj stretnutia
s osobnosťami spoločenského a politického života prostredníctvom prednášok a diskusií, na
ktorých sa majú študenti možnosť dozvedieť viac o reálnom fungovaní politiky, či vzťahov medzi
verejnými inštitúciami. V roku 2013 mali študenti na fakulte možnosť diskutovať
s veľvyslancom USA J.E. pánom Theodorom Sedgwickom, s veľvyslancom Ruskej federácie J.E.
pánom Pavelom Kuznecovom, či slovenskými europoslancami. Predstavitelia fakulty sa
zúčastnili na Medzinárodnom veľtrhu vzdelávania v Bratislave, v budúcnosti má fakulta záujem
sa zúčastniť na podobných veľtrhoch organizovaných aj v zahraničí.
Predstavitelia FSV UCM majú záujem aj počas nasledujúceho obdobia záujem pracovať na
posilňovaní existujúcich a budovaní nových partnerských sietí, nielen v rámci Európy. Na FSV
UCM je každodennou snahou mať nielen uzatvorené zmluvy o spolupráci, ale taktiež tieto
zmluvy aktívne využívať, a to nielen prostredníctvom mobilít študentov a pedagógov, ale taktiež
prípravou ďalších projektov spolupráce ako sú spoločné medzinárodné projekty, vedecké
konferencie, či publikácie.
112
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
12.Kontaktné údaje
Poštová adresa:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Námestie Jozefa Herdu 2, 917 01 Trnava
pracovisko Bučianska ul. 4/A, 917 01 Trnava
Tel.:
Fax:
00421/33/55 65 521, 55 65 522, 55 65 525
00421/33/55 65 108
e-mail:
[email protected]
[email protected]
Kontakt:
Ing. Jana Osuská
Ing. Ľubica Trnková
113
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
13.Summar (executive summary)
Ruskej federácie J.E. pánom Pavelom
Kuznecovom.
V roku 2013 boli slávnostne promovaní prví
absolventi FSV UCM v magisterských
stupňoch štúdia. Jednalo sa o študentov
v študijných
programoch
politológia
a verejná správa, ktorí sa zúčastnili
a úspešne absolvovali štátne skúšky
v májovom termíne.
O kvalite štúdia a absolventov na fakulte
vypovedá úspech študentov politológie na
celoslovenskej
súťaži
o problematike
Európskej únie. V konkurencii viacerých
tímov zo slovenských univerzít sa
zastúpenie FSV UCM umiestnilo na prvom
mieste.
Okrem
vysokoškolského
vzdelávania
poskytuje fakulta vzdelávanie v rámci
systému celoživotného vzdelávania. Z
podnetu dekana FSV UCM zorganizovala
Univerzita sv. Cyrila a Metoda prvý ročník
projektu Detská univerzita - DUCM, do
ktorej sa zapojili všetky súčasti univerzity,
aby najmenším priblížila život na
akademickej pôde.
Významnou súčasťou formovania vedeckých
pracovníkov sú vedecké spoločnosti. Ich
prostredníctvom sa zjednocuje úsilie
rozličných vedeckých pracovísk v konkrétnej
vedeckej
oblasti,
hľadajú
sa
interdisciplinárne prepojenia a budujú sa
siete vedeckých inštitúcií a decizných
orgánov. Naše pracovisko je zakladateľom
novej Slovenskej spoločnosti pre verejnú
správu pri SAV, ktorá vznikla v roku 2013.
V tom istom roku fakulta na svojej pôde
iniciovala vznik troch centier – európskych
štúdií, pre sociálne služby a poradenstvo,
jazykovej prípravy, ktoré majú pomáhať
k napĺňaniu cieľov fakulty.
FSV UCM sa aj v ďalšom roku svojho
pôsobenia sústredila na spoluprácu v oblasti
zahraničných vzťahov s inými akademickými
a výskumnými
pracoviskami
z celého
FSV UCM sa aj vo svojom druhom roku
pôsobenia snažila napĺňať svoj dlhodobý
zámer, teda budovať modernú, efektívnu
a konkurencieschopnú fakultu zaujímavú
pre uchádzačov.
V súčasnosti je na FSV UCM akreditovaných
5 študijných programov vo všetkých troch
stupňoch
štúdia
a dve
detašované
pracoviská
v Malackách a v Prievidzi.
V porovnaní
s predchádzajúcim
akademickým rokom tak prišlo k rozšíreniu
ponuky študijných programov o detašované
pracovisko v Prievidzi, v rámci ktorého majú
študenti z okolia hornonitrianskeho regiónu
možnosť navštevovať študijný program
verejná správa a získavať poznatky v danom
odvetví.
V roku 2013 bol na FSV UCM zaznamenaný
nárast
celkového
počtu
študentov.
Z pôvodných 1497 študentov evidovaných
k 31. októbru 2012 vzrástol tento počet
k 31. októbru 2013 na 1909 študentov, čo
predstavuje
27,5%
vzostup.
V komparatívnej perspektíve jednotlivých
študijných programov je viditeľný najmä
úbytok študentov v programe politológia,
naopak na neustálom vzostupe je záujem
o študijný program verejná správa a to vo
všetkých
stupňoch
štúdia.
Študijné
programy európske štúdia a sociálne služby
a poradenstvo (vo verejnej správe) vykazujú
ustálený počet študentov.
FSV UCM sa snaží pravidelne pre svojich
študentov zabezpečovať aj stretnutia
s osobnosťami spoločenského a politického
života
prostredníctvom
prednášok
a diskusií, na ktorých sa majú študenti
možnosť
dozvedieť
viac
o reálnom
fungovaní politiky, či vzťahov medzi
verejnými inštitúciami. V roku 2013 mali
študenti na fakulte možnosť diskutovať
napríklad aj s veľvyslancom USA J.E. pánom
Theodorom Sedgwickom, či s veľvyslancom
114
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
európskeho
priestoru
nielen
prostredníctvom uzatvárania bilaterálnych
dohôd za účelom realizácie mobilít učiteľov
a študentov, ale aj za účelom spolupráce
a účasti na rôznych medzinárodných
výskumných projektoch. V roku 2013 sa
fakulta úspešne pokúsila o rozšírenie svojich
partnerských pracovísk aj z prostredia mimo
Európskej únie. O úspešnom pôsobení v
medzinárodnom projekte MYPLACE svedčí
aj pozvanie hlavného koordinátora zúčastniť
sa na novom pripravovanom projekte
MYWEB, ktorý bude nadväzovať na projekt
MYPLACE. V roku 2013 sa fakulta úspešne
pokúšala o svoj vlastný panel na Svetovom
kongrese politológov, ktorý sa bude konať
v roku 2014 v Montreali, v Kanade.
Knižný fond akademického pracoviska v
súčasnosti obsahuje 3471 titulov. Knižničné
jednotky
sú
priebežne
dopĺňané
predovšetkým z grantových prostriedkov a
darov. Členovia akademického pracoviska
aktívne prispievajú k tvorbe učebných
textov, skrípt a monografií potrebných pre
zvyšovanie kvality výučby a zlepšenia
prístupu študentov k odbornej literatúre.
Knižnica FSV UCM zatiaľ nemá samostatnú
študovňu, ale jej vybudovanie patrí k cieľom
vedenia fakulty pre najbližšie obdobie.
FSV UCM sa chce ako nová, rozvíjajúca sa
inštitúcia ďalej orientovať na vybudovanie
dostatočnej personálnej
bázy pre
výchovno-vzdelávaciu a vedecko-výskumnú
činnosť,
účasť
na
riešení
vedeckovýskumných
úloh,
posilnenie
a zintenzívnenie
prác v prebiehajúcich
grantových úlohách a zapojenie sa do
riešenia
nových
národných
a medzinárodných projektov a prezentácie
FSV UCM na vedeckých konferenciách. FSV
UCM má v pláne pokračovať v budovaní
medzinárodných kontaktov, vďaka ktorým
je možné získavanie i odovzdávanie
pedagogických i vedeckých skúsenosti.
V oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti si
fakulta kladie za prioritný cieľ udržanie
nastúpeného trendu etablovania študijných
programov v rámci celouniverzitnej sústavy
a s ním
spojené
zvýšenie
kvality
vzdelávacieho
procesu.
Jedným
z významných cieľov je reflektovanie
požiadaviek trhu, potrieb celoživotného
vzdelávania
a efektívneho
využitia
teoretických poznatkov študentov v praxi.
FSV UCM chce svojimi pedagogickými
aktivitami participovať na zvyšovaní
odbornej kompetencie a orientácie fakulty
v nadväznosti na požiadavky spoločenskej
praxe.
115
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
In the second year of its existence, the
Faculty of Social Sciences at the University
of Ss. Cyril and Methodius (hereinafter only
FSS UCM) tried to fulfil its long-term intent
to create a modern, effective and
competitive faculty that could be
interesting for its future students.
At present, the FSS UCM offers 5 accredited
study programmes at all three levels of
study and two external workplaces at
Malacky and Prievidza. In comparison with
the preceding academic year, the offer of
study programmes has been enlarged by
the external workplace at Prievidza, where
our students from the region of Upper Nitra
have a possibility to study Public
Administration and obtain knowledge in the
mentioned study programme.
In 2013, the FSS UCM registered an increase
of the total number of students. From the
original 1,497 students registered by
October 31, 2012, this number increased to
1,909 students by October 31, 2013, what
means an increase by 27.5 per cent. From
the viewpoint of a comparative perspective
of the individual study programmes,
a decrease of the number of students of
Political Science can be observed. On the
other hand, there is a constant increase of
interest in the study programme of Public
Administration in all its forms of study. In
the study programmes of both European
Studies and Social Services and Counselling
(in public administration) a stabilised
number of students can be observed.
For its students, the FSS UCM is trying to
organise meetings with important persons
of both the social and political life by way of
lectures and discussions, where our
students can learn more about the real
functioning of policies, or relations between
public institutions. In 2013, the students of
our faculty had a chance to discuss with the
USA ambassador, Theodore Sedgwick, or
with the Russian Federation ambassador,
Pavel Kusnetsov.
In 2013, the first students of the master
levels of study were ceremonially graduated
from our faculty. They were the students of
the study programmes of Political Science
and Public Administration who took part in
and successfully passed the state
examinations in May 2013.
The quality of both the study and our
graduates is evidenced by the success of
Political Science students in the nation-wide
competition in the European Union topics.
From among several teams from Slovak
universities, our representation was placed
first.
Besides university education, our faculty
ensures education within the system of lifelong learning. From the incentive of the
dean of the FSS UCM, the University of Ss.
Cyril and Methodius organised the first year
of the project of the Children’s University,
where all constituent parts of the University
took part with the aim to give children an
idea of how academic soil works.
Scientific societies represent an important
part of forming of young scientists. Through
them, an effort of various scientific
workplaces in concrete scientific domains is
united, new interdisciplinary connections
are sought, and nets of scientific institutions
and decision-making bodies are built. Under
the auspices of the Slovak Academy of
Sciences, our faculty established a new
Slovak Society for Public Administration in
2013. In the same year, our faculty initiated
the creation of the European Studies
Centre, Social Services and Counselling
Centre, and Language Preparation Centre,
which shall help fulfil the faculty’s aims.
In the following year of its activity, the FSS
UCM focused on co-operation in foreign
relations with other academic and research
workplaces from whole Europe not only by
way of concluding bilateral agreements
with the aim to realise nobilities of both the
teachers and students, but also to cooperate and participate in various
international research projects. In 2013, our
116
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
faculty tried successfully to enlarge its
partner workplaces outside the European
Union as well. Our success in the
international project of MYPLACE is
evidenced also by an invitation of the main
coordinator to take part in a new prepared
project of MYWEB, which will follow the
MYPLACE project. In 2013, our faculty
succeeded in the presentation of its own
panel in the World Congress of Political
Scientists that will take place in Montreal,
Canada, in 2014.
At present, the faculty’s library contains
3,471 titles, and the library is continuously
supplemented from grants and gifts. The
members of the academic workplace
actively create new study texts, textbooks
and monographs needed to increase the
quality of education and to improve the
students´ access to specialised literature.
The FSS UCM library has no study-room so
far, but its creation belongs to the aims of
the faculty management for the period to
come.
As a new, developing institution, the FSS
UCM wants to further focus on the creation
of a sufficient personnel basis for both the
educational and research work, the
participation in solution of scientific and
research tasks, the strengthening and
intensifying of works carried out in grant
tasks, the solution of new national and
international projects, and on the FSS UCM
presentation in scientific conferences. The
FSS UCM plans to continue in building of
international contacts through which it is
possible to receive and submit pedagogical
and scientific experience.
In the domain of the educational work, our
faculty makes its priority aim to maintain
the existing trend of the established study
programmes within the university-wide
system and increasing of the quality of the
educational process that is connected with
it. One of the important aims is to respond
to the market requirements, the needs of
life-long learning, and the effective use of
theoretical knowledge of our graduates in
practise. With its pedagogical activities, the
FSS UCM wants to participate in increasing
its specialised competency and focus in
connection with the requirements of the
social practise.
117
Download

Výročná správa FSV UCM 2013