K L U B chova t e Ľ ov
fa r bi a roV
p ri
S l ove n s ko m p o ľov n íc ko m z vä ze
Klubov ý spravodaj 2013
Ročník X X X X VI.
Spravodaj
Klubu chovateľov farbiarov
Zeitschrift des Schweisshundezüchterklubs
XXXXVI
Ročník: Jahrgang: www.klubchovatelovfarbiarov.sk
Rok 2013
Spravodaj vychádza pre vnútornú potrebu klubu. Vydáva ho KCHF pri
ÚR SPZ. Rediguje: Ing. Ladislav DRUSKA. Zadané do tlače vo februári 2013. Náklad: 1250 výtlačkov.
Sadzba: Cassonic s.r.o., Košice, www.cassonic.eu
Tlač: MKV-PRESS, s.r.o., Podnikateľská 1, 040 17 Košice-Barca
Foto obálka: Pohľad na Gerlachovský štít – najvyšší štít Vysokých Tatier
s nadmorskou výškou 2654,4 m
Iva Kardhordová
OBSAH
INHALTSVERZEICHNIS
1.Adresár funkcionárov ....................................................................................4
Vorstand des KCHF-s
2.Slovo na úvod ................................................................................................7
Einführungswort
3.Pozvanie na XXXI. ročník skúšok Farbiarov Slovenska ..................................8
Einladung zu dem XXXI. Jahrestag der Schweisshundeführerlehrgang
4.Zápisnica z Konferencie klubu ......................................................................9
Jahresbericht
5.Uznesenie z konferencie klubu ...................................................................14
Beschlüsse der Klubkonferenz
6.Chovateľský rok 2012 ..................................................................................16
Zuchtjahr 2012
7.Prehľad o párení a plodnosti chovných psov v roku 2012............................28
Paarungs-und Befruchtungsübersicht der Zuchthunde im Jahre 2012
8.Klubová výstava 2012 . ................................................................................32
Klubausstellung der Schweisshunde
9.Oznam pre chovateľov ................................................................................34
Züchterkundgaben
10.Oznam o obmedzení v chove ......................................................................36
Kundgaben betreffs der Zuchtbeschränkung, Zuchtreduktion
11.Pokyny pre majiteľov chovných jedincov ....................................................37
Hinweise für Besitzer der Zuchtrüden
12.Chovné zvody 2012 . ...................................................................................40
Zuchtschauen im Jahre 2012
13.Organizácia chovných zvodov v roku 2013.................................................49
Zuchtschauenveranstaltung im Jahre 2013
14.Zoznam chovných súk pre rok 2013............................................................50
Zuchthündinenliste für das Jahr 2013
15.Zoznam chovných psov pre rok 2013..........................................................67
Zuchtrüdenliste für das Jahr 2013
16.Plemenná kniha 2012...................................................................................76
Zuchtbuch im Jahr 2012
17.Výsledky vyšetrenia DBK v roku 2012..........................................................84
Ergebnisse der Gelenkdysplasieuntersuchung im Jahr 2012
18.Výcvikový rok 2012 . ...................................................................................89
Abrichtungsjahr 2012
19.Prehľad PF za rok 2012 ...............................................................................94
Vorprüfungenübersicht für das Jahr 2012
20.Prehľad IHF za rok 2012 .............................................................................98
Hauptprüfungenübersicht für das Jahr 2011
21.Správa o hospodárení klubu v roku 2012 ..................................................105
Mitteilungen des Schatzmeisters
22.XIV.ročník Memoriálu Fridricha Konráda . ................................................111
XIV. Jahrestag vom FKM
23.Z regionálnych skúšok farbiarov (Slanský pohár, Fatranský pohár) ...........122
Regionale Schweisshundeprüfungen
24.Výcvikové kurzy vodičov farbiarov ...........................................................134
Abrichtungskurse der Schweißhundeführer
25.XIX. Ročník skúšok farbiarov o pohár ČMMJ . ...........................................140
XIX. Jahresgang der CMMJ-Pokal –Schweißhundeprüfung
26.VII. r. Memorialu Benedikta Gierszewskiego . ...........................................143
VII. Jahrestag von Gierzsewski-Memorial
27.Vyhodnotenie dohľadávok farbiarov na Slovensku za rok 2012 ................146
Nachsucheauswertungen in der Slowakei im Jahre 2012
28.Aktivisti klubu ...........................................................................................157
Klubaktivisten
29.Jubilanti .....................................................................................................162
Jubilanten im Jahre 2013
30.Spomíname . ..............................................................................................164
Wir erinnern uns....
31.Vyškrtnutí členovia . ..................................................................................167
Weggestrichene Mitglieder
32.Plán kynologických podujatí na rok 2013 . ................................................170
Klubveranstaltungen im Jahre 2013
33.Oznamy . ...................................................................................................174
Bekanntgaben und Mitteilungen
Ì
Ì
Ì
ADRESÁR VÝBORU
CHOVATEĽSKÉHO KLUBU
Čestný predseda: Ehrenvorsitzender Ing. Branislav Baka
Miškovecká 15
040 11 Košice
Tel.:
055/646 08 33
Mobil: 0948 158 027
E-mail: [email protected]
Predseda: 1. Vorsitzender Ing. Karol Chvála
Pôbišovo 501
976 64 Beňuš
Tel.: 048/619 84 68 byt
Mobil: 0907 819 476
E-mail: [email protected]
Podpredseda: a styk s aktivistami 2. Vorsitzender und Leiter der Aktivisten Ing. Peter Grellneth
038 48 Turček 21
Tel.: 043/495 64 15 byt
Mobil: 0903 572 889
E-mail: [email protected]
Tajomník: Tibor Gešvandtner
Schriftführer 029 63 Mútne 636
Mobil: 0902 991 004
0905 722 957
E-mail: [email protected]
Ekonóm: Ökonom 4
Ing. Ladislav Druska
Tyršovo nábrežie 10
040 01 Košice
Tel.: 055/270 19 03 byt
Mobil: 0903 628 768
E-mail: [email protected]
Poradca chovu pre BF: MVDr. Tibor Želtvay
Zuchtwart für Štefanikova 28
bayerische Gebirgs- 071 01 Michalovce
schweisshunde Mobil: 0905 825 179
0911 334 820
E-mail: [email protected]
Poradca chovu pre HF: Ing. Ľudovít Pitoňák
Zuchtwart für hannoversche 032 33 Kráľová Lehota 252
Schweisshunde Tel.:
044/522 43 14 byt
Mobil: 0918 335 434
E-mail: [email protected]
Matrikár: Viera Močková
Matrikführer Štefánikova 10
811 05 Bratislava
Tel.: 02/5720 3321 prac.
02/5720 3319 prac. kynológia
E-mail: [email protected]
Výcvikár: Ausbildungführer Branislav Porubčanský
Štefanova 532
013 06 Terchová
Tel.: 041 569 55 59 byt
Mobil: 0902 969 951
E-mail: [email protected]
Kronikár a správca web Mgr. Ján Maruščák
stránky klubu: 029 63 Mútne 633
Chronisk und Web- Mobil: 0915 943 459
Seitenverwalter
0903 767 429
E-mail: [email protected]
Predseda KRK: Ing. Ivan Horňáček
Kontrolkomision Mlynská 8
957 01 Bánovce nad Bebravou
Tel.: 038/760 90 16 byt
032/650 19 80 pr.
Mobil: 0908 210 480
E-mail: [email protected]
5
Členovia KRK:
Ing. Stanislav Kubanda
KRK-Mitglieder Hviezdoslavova 104
976 67 Závadka nad Hronom
Tel.:
048/618 35 62 byt
044/618 32 85 prac.
Mobil: 0903 529 483
Bc. Ladislav Kardhordó
Štvrť V. Šupku 44/4
976 81 Podbrezová
Mobil: 0903 625 870
E-mail: [email protected]
Ì
6
Ì
Ì
Slovo na úvod
Prešiel už takmer rok v novom funkčnom období nielen v našom
chovateľskom klube ale aj v ostatných orgánoch slovenskej kynológie.
Je to obdobie formovania nových predpisov a ustanovení. Aj jedným
z bodov uznesenia našej konferencie bola príprava nových stanov klubu
a ich zverejnenie na webovej stránke klubu. Chovateľské kluby v SPZ
riadi Kynologická rada SPZ podľa svojho Štatútu. Jeho novelizácia
bude schválená na zasadnutí KR SPZ vo februári tohto roku. V zmysle
platného Štatútu KR SPZ bude spracovaný návrh nových Stanov nášho
klubu, ktorý bude predložený k pripomienkovaniu, ako aj novelizácia
Zápisného a chovateľského poriadku.
Zákon o poľovníctve a vykonávacia vyhláška v súčasnosti konkrétne
neurčujú počty poľovne upotrebiteľných psov v poľovných revíroch.
S potešením možno konštatovať že početnosť plemien farbiarov neklesla, skôr naopak. Výsledky chovu predovšetkým po exteriérovej stránke
sú výborné o čom svedčí aj záujem zahraničných chovateľov o naše
farbiare. Neuspokojuje ma však stránka pracovná. Nie všetci chovatelia po dosiahnutí podmienok chovnosti, akoby na pracovnú stránku
zabudli. Treba si však uvedomiť, že farbiar je predovšetkým pracovné
plemeno a preto aj výbor klubu v minulom roku prijal opatrenia na
zmenu podmienok pre získanie chovnosti s cieľom zvýšiť pracovnú
výkonnosť farbiarov. Výsledky ktoré dosiahli naše psy na vlaňajšom
ročníku Memoriálu Fridricha Konráda pochopiteľne tešia a zároveň
zaväzujú. Dosiahli ich známi vodiči farbiarov, ktorí môžu byť vzorom
pre ďalších. Jedným z dôvodov poklesu pracovnej výkonnosti našich
farbiarov je, že nie všetci naši rozhodcovia pre posudzovanie výkonu
farbiarov vždy postupujú pri hodnotení výkonu v zmysle skúšobného
poriadku. Pri preskúšaní čakateľov na rozhodcov vedomosti a posudzovanie sú takmer bezchybné a v praxi? Azda tak rýchlo zabúdajú že majú
po ruke skúšobný poriadok alebo zlyhanie morálnych vlastností. I keď
rozhodcov neriadi klub ale SPZ, budeme sa v spolupráci s kynologickým odborom vo zvýšenej miere venovať kontrole skúšok z výkonu.
V nastávajúcom roku všetkým členom klubu želám zdravie a spokojnosť pri práci s farbiarmi a teším sa na stretnutia pri spoločných
podujatiach.
Ing. Karol Chvála
predseda klubu
7
POZVANIE
Vážení priatelia farbiarov
Klub chovateľov farbiarov Vás srdečne pozýva na
XXXI. ročník skúšok farbiarov Slovenska
o Pohár SPZ, Víťaz Slovenska 2013 CACT
Termín: Miesto: Centrum: 17. až 20. októbra 2013
Banka, okres Piešťany
Hotel ODEVÁK & Dependace
Odborárska 15, 921 01 Banka (Piešťany)
Ì
Ì
Ì
Spoluorganizátori: OkO SPZ Piešťany, OPK Piešťany, PS Strie-
bornica Moravany nad Váhom, PS OAP Bratislava, PS Karpatia Trnava, PS Šavelina, PS Laňka PVOD Kočín, PS Hájik-Kriváň Chtelnica,
SLOV-FOREST A. J.
Ubytovanie: si môžete objednať u ekonóma klubu na:
tel.:
055/270 19 03, Mobil: 0903 628 768
e-mail: [email protected]
Vodiči, ktorí majú záujem zúčastniť sa na uvedenom podujatí, musia
zaslať prihlášku a obojstrannú kópiu preukazu pôvodu psa výcvikárovi
klubu:
Branislav Porubčanský
Štefanova 532, 013 06 Terchová
Tel.: 041/569 55 59, Mobil: 0902 969 951
E-mail:[email protected]
Najneskôr do 31. augusta 2013!
Príchod účastníkov:
Slávnostné otvorenie: Ukončenie:
streda 16.10.2013 do 1800 hod.
štvrtok 17.10.2013 o 800 hod.
nedeľa 20.10.2013
Poznámka: Dňa 19.10.2013 o 900 hod.
sa uskutoční výber do chovu – bonitácia
Prezentácia psov od 800 hod. do 900 hod.
ZÁPISNICA
z Konferencie Klubu chovateľov
farbiarov pri SPZ Bratislava konanej
dňa 31. marca 2012 vo Zvolene
1. Otvorenie
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, prítomných 173 delegátov s hlasom rozhodujúcim.
Rokovanie Konferencie Klubu chovateľov farbiarov otvoril predseda
klubu Ing. Karol Chvála, ktorý privítal všetkých prítomných a vyzval
prítomných aby si minútou ticha uctili pamiatku našich členov, ktorí
nás opustili od poslednej konferencie. Predložil návrh pracovného
predsedníctva, ktorý bol schválený. Potom sa vedenia konferencie ujal
Ing. Ivan Horňáček.
Následne prečítal program konferencie:
1. Otvorenie
2. Voľba pracovného predsedníctva
3. Schválenie volebného a rokovacieho poriadku
4. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
5. Voľba volebnej komisie
6. Správa o činnosti KCHF a hospodárení klubu v uplynulom volebnom období 2007 – 2011
7. Správa dozornej rady
8. Návrh úpravy stanov KCHF
9. Návrh kandidátov do výboru a dozornej rady
10. Diskusia
11. Voľby výboru a dozornej rady
12. Uznesenie
13. Záver
Delegáti ho jednohlasne schválili.
2. Voľba pracovného predsedníctva
Pracovné predsedníctvo bolo zvolené v zložení: p. Viera Močková, Ing. Karol Chvála, Tibor Gešvandtner, Ing. Ivan Horňáček. Plénum
toto pracovné predsedníctvo jednohlasne schválilo.
9
3. Za rokovací poriadok
Zo 173 prítomných 154 bolo za rokovací poriadok a 19 sa zdržalo hlasovania. Za volebný poriadok zo 173 prítomných 169 bolo
za a 4 proti.
4. Mandátová komisia a návrhová komisia
MVDr. Andrej Štafura, Pavol Žídek, Ing. Vojtech Kovalčík, Martin Jánošík, Ing. Peter Grellneth st. Za bolo 172, jeden sa zdržal hlasovania.
5. Volebná komisia
V zložení: Karol Smrek, Ján Bonta, Pavol Sirotný, Roman Veselský,
Marián Zábojník. Za bolo 172, jeden sa zdržal hlasovania.
6. Správa o činnosti KCHF a hospodárení klubu v uplynulom volebnom období 2007-2011
Správu o činnosti KCHF za funkčné obdobie 2007 – 2011 predniesol
v skratke predseda KCHF Ing. Karol Chvála. Uviedol, že cela správa
bola uverejnená v Spravodaji KCHF 2012. Podrobnejšie hovoril o vykonaných kurzoch vodiča farbiara ako aj o vykonaných vyšších skúškach farbiarov v uplynulom funkčnom období. Upozornil na správne hodnotenie na IHF skúškach, nakoľko sú hlasy o vykonaní skúšky
za „zeleným stolom“. Podal informácie zo zasadnutia KR SPZ (povinné čipovanie).
Finančnú správu o hospodárení predniesol Ing. Ladislav Druska, tá
je taktiež uverejnená v Spravodaji KCHF 2012 a podotkol, že sa ušetrili veľké náklady na samotný Spravodaj 2012, pričom sa jeho úroveň
zlepšila vo forme farebnej obrazovej prílohe.
7. Správa dozornej rady
Predniesol Ing. Ivan Horňáček – uviedol, že boli splnené uznesenia z predchádzajúcej konferencie a nebol splnený 1 bod a to zasielanie zápisníc z výborov aktivistom KCHF.
8. Návrh úpravy stanov KCHF
Ing. Ivan Horňáček predniesol návrh úpravy stanov KCHF.
V diskusii k predloženému návrhu vystúpilo viacej delegátov. L. Kardhordó, dal návrh na zakomponovanie funkcie čestného predsedu KCHF
do stanov a vymedzenie jeho kompetencii. A zvážiť o odložení zmeny stanov až po spracovaní návrhov a podnetov.
Bol prijatý návrh, aby predložené stanovy boli pracovným materiá­lom
uvedeným na webovej stránke klubu s možnosťou pripomienok, taktiež
10
s prípadnými zmenami v súvislosti s konferenciou KR SPZ a snemu
SPZ. Termín na predkladanie pripomienok:30.11.2012.
9. Návrh kandidátov do výboru a dozornej rady
Ing. Ivan Horňáček prečítal zoznam navrhovaných členov do výboru a dozornej rady KCHF:
Do výboru: Jozef Bullo, Ing. Ladislav Druska, Tibor Gešvandtner,
Ing. Peter Grellneth, Bc. Ferdinand Hlinický, Ing. Karol Chvála, Mgr. Ján
Maruščák, Jozef Mihálik, Viera Močková, Ing. Ľudovít Pitoňák, Branislav
Porubčanský, MVDr. Tibor Želtvay. Do dozornej rady: Ing. Vladimír Hlinka, Ing. Ivan Horňáček, Mgr.Ladislav Kardhordó, Ing. Stanislav Kubanda.
K predloženým návrhom neboli pripomienky ani doplňujúce návrhy.
10. Diskusia
• Pilát st.: upozornil na nový zákon o poľovníctve a apeloval na
to, že zákon nepredpisuje počty poľovne upotrebiteľných psov.
• Močková: upozornila, že vyšla nová vyhláška o zmenách k Vyhl.
344/2009. Týka sa evidencie psov a účasti na skúškach duričov.
• Porubčanský: poukázal na pracovnú úroveň farbiarov v našom
klube a predniesol návrh na umožnenie vykonávať IHF na diviačej zveri, čo jednoznačne aj zdôvodnil.
Na túto tému sa otvorila rozsiahla diskusia, kde vystúpilo 20 delegátov s kladným ale aj záporným stanoviskom. Záverom tohto príspevku bola voľba za schválenie IHF skúškach na diviačej zveri. Za hlasovalo 60 prítomných delegátov, proti 104 a zdržalo sa 8 delegátov.
• Hapčo: otázka DBK, či sa musia vyhodnocovať iba v Košiciach.
Napraviť zasielanie zápisníc z výborových schôdzi aktivistom.
• Alexík: ako ďalej s aktivistami a zasielaním zápisníc. Je za zachovanie spádových schôdzi.
• Demeter: otvoril otázku tetovať alebo čipovať. Nedostatočne pripravené, kto zabezpečí čítačky na skúšky?
• Hudač: je nedostatočný záujem vodičov prihlásiť sa na vrcholne skúšky; zvážiť zjednodušenie fóra na klubovej stránke.
• Tököly: prečo je na vrcholných skúškach na umelej stope farbiar
ako vodič a na PF je hlásič, oznamovač alebo hlasitý oznamovač?
Čierny vývoz pani Novákovej by mal byť rovnako potrestaný vylúčením z klubu ako u Ing. Piláta ml. Prispievať na vyššie druhy skúšok
ako Spišský pohár, Fatranský pohár a pod. buď všetkým rovnako alebo
nikomu.
11
• Ing. Hlinka: zvážiť počet šteniat vo vrhu.
• Ing. Chvála: reagoval na zápisnice výborových schôdzi, že budú
uverejňované na klubovej web-stránke.
• Kardhordó: na chovnom zvode napísať do PPP pri genetickej chybe vylučujúcej farbiara z chovu – nechovný. Poďakoval starému výboru za doterajšiu prácu.
• Rybár: pripustiť farbiare na chovný zvod až po PF a IHF a DBK.
• Želtvay: DBK vykonáva Prof. Ledecký, ktorý je členom medzinárodnej komisie a má to vykonávať jeden človek, aby bola dodržaná
jednotnosť výsledkov. Odchov šteniat – schváliť konferenciou. Chovný
zvod môže byť po PF a DBK, ale pred IHF. Požiadal všetkých majiteľov chovných psov a súk, aby fotografie týchto jedincov zaslali správcovi klubovej web stránky Jánovi Maruščákovi.
• Valentín: urobiť evidenciu úhynu psov po epilepsii.
• Ing. Grellneth st.: navrhol ukončenie diskusie.
11. Voľby výboru a dozornej rady
Volebná komisia odovzdala 171 volebných lístkov s menami kandidátov do výboru (12) a dozornej rady (4). V tejto voľbe bolo 168 platných a 3 neplatné lístky.
Výsledky volieb: Do výboru bolo zvolených 9 kandidátov s najvyšším
počtom hlasov a do dozornej rady 3 kandidáti s najvyšším počtom
hlasov. Po vyhlásení výsledku volieb si výbor a dozorná rada zvolili
predsedov a jednotlivých funkcionárov.
• Výboru:
Predseda: Ing. Karol Chvála – 159 hlasov
Podpredseda a styk s aktivistami: Ing. Peter Grellneth st – 139 hlasov
Tajomník: Tibor Gešvandtner – 157 hlasov
Ekonóm: Ing. Ladislav Druska – 154 hlasov
Hlavný poradca chovu a poradca pre BF: MVDr. Tibor Želtvay –
164 hlasov
Poradca chovu pre HF: Ing. Ľudovít Pitoňák – 87 hlasov
Výcvikár: Branislav Porubčanský – 153 hlasov
Matrikár: Viera Močková – 151 hlasov
Kronikár + web: Mgr. Ján Maruščák – 136 hlasov
• Nezvolení:
Jozef Bullo – 79 hlasov
Bc. Ferdinand Hlinický – 76 hlasov
Jozef Mihálik – 59 hlasov
12
•
•
•
Dozorná rada:
Predseda: Ing. Ivan Horňáček – 155 hlasov
Člen: Mgr. Ladislav Kardhordó – 129 hlasov
Člen: Ing. Stanislav Kubanda – 119 hlasov
Nezvolený:
Ing. Vladimír Hlinka – 111 hlasov
Zástupcovia do KR SPZ:
Ing. Karol Chvála
MVDr. Tibor Želtvay
Ing. Ladislav Druska
12. Uznesenie
Po voľbách prečítal predseda mandátovej a návrhovej komisie MVDr.
Štafura návrh na uznesenie z Konferencie KCHF. Bolo prijaté jednohlasne. Tvorí samostatnú prílohu zápisnice.
13. Záver
Po vyčerpaní programu predseda klubu Ing. Chvála poďakoval prítomným za účasť, disciplinovaný a aktívny prístup k rokovaniu konferencie.
Zaželal všetkým úspechy pri práci s farbiarmi a konferenciu ukončil.
Zapísal: Rajmund Rapaič, Marika Neuschlová
Overil: Ing. Karol Chvála, Tibor Gešvandtner
13
Uznesenie z Konferencie
Klubu chovateľov farbiarov
zo dňa 31. 3. 2012 vo Zvolene
Konferencia berie na vedomie:
• Správu mandátovej komisie o prítomnosti kandidátov.
Schvaľuje:
• Program rokovania konferencie
• Pracovné predsedníctvo v zložení:
Ing. Ivan Horňáček, Ing. Karol Chvála, Viera Močková,
Tibor Gešvandtner
• Zloženie komisií:
Mandátová a návrhová:
MVDr. Andrej Štafura, Pavol Žídek, Ing. Vojtech Kovalčík,
Ing. Martin Jánošík a Ing. Peter Grellneht st.
Volebná:
Karol Smrek, Ing. Ján Bonta, Pavol Sirotný, Ing. Roman Veselský
a Marián Zábojník
• Správu výboru o činnosti KCHF za funkčné obdobie 2007 – 2011
• Správu dozornej rady klubu za funkčné obdobie 2007 – 2011.
Výsledky volieb a zloženie:
Výbor: Predseda – Ing. Karol Chvála
Podpredseda a styk s aktivistami – Ing. Peter Grellneth st.
Tajomník – Tibor Gešvandtner
Ekonóm – Ing. Ladislav Druska
Poradca chovu pre BF – MVDr. Tibor Želtvay
Poradca chovu pre HF – Ing. Ľudovít Pitoňák
Výcvikár – Branislav Porubčanský
Matrikár – Viera Močková
Kronikár + web. – Mgr. Ján Maruščák
Dozorná rada: Predseda – Ing. Ivan Horňáček
Člen – Mgr. Ladislav Kardhordó
Člen – Ing. Stanislav Kubanda
14
Zástupcovia klubu do KR SPZ: Ing. Karol Chvála
MVDr. Tibor Želtvay
Ing. Ladislav Druska.
Ukladá výboru:
• Navrhnúť stanovy a urobiť ich pracovnú verziu, určiť dobu pripomienok. Uverejniť na internetovej stránke klubu.
• Konferencia neodporučila návrh na povolenie vykonávať IHF
skúšky na diviačej zveri.
• Uverejniť zápisnice z výborových schôdzi na internetovej stránke klubu.
• Pripraviť návrh na obmedzenie počtu vrhov u chovných súk a párenie psov bez absolvovania vyšších skúšok (regionálnych skúšok).
• Všetci majitelia a chovatelia chovných jedincov sú povinní poslať fotografiu svojich psov a súk správcovi internetovej stránky
KCHF.
• Prejednať diskusné príspevky a navrhnúť ich riešenie.
15
CHOVATEĽSKÝ ROK 2012
Chov plemien farbiarov na Slovensku má dlhoročnú tradíciu a dobrú úroveň. Farbiarska verejnosť je v súčasnosti priebežne informovaná
o farbiarskych podujatiach, skúškach a výstavách (špeciálnych a klubových) a tiež o chovných jedincoch oboch plemien na internetovej
stránke klubu, avšak výsledky chovu sú pravidelne zhodnocované až
po ukončení roka v klubovom spravodaji. Skutočnosť, že farbiar v rukách odborníka-vodiča dokáže vypracovať veľmi ťažké dohľadávky
na veľmi starých stopách, často bez farby, bola v minulosti dokazovaná
nespočetne veľa krát. Do dnes sa však nenašli kritériá zhodnocovania
a porovnávania kvality v jednotlivých rokoch. Napríklad, či farbiare
pred rokmi boli kvalitnejšie ako teraz. Nikto z nás nemôže tvrdiť, že
farbiare v roku 2012 nemajú úroveň farbiarov spred 30 rokov. Od
r. 1985 až do roku 2000 sa na Slovensku neorganizovali žiadne iné
skúšky, okrem Memoriálu Fridricha Konráda a skúšok farbiarov o pohár
SPZ. Pohár Gadera bol predchodcom Memoriálu. Je preto potešiteľné,
že v roku konania Konferencie KCHF (31. marec 2012) sa na prvých
troch miestach na medzinárodných skúškach MFK umiestnili slovenské
bavorské farbiare – v poradí prvý v I. c. (CACIT), druhý a tretí v III. c.,
na poľskom MBG (Menoriál Benedykta Gierszewskeho) vyhral bavorský
farbiar zo Slovenska v I. c. (CACIT), Fatranský pohár vyhral bavorský
farbiar v I. c. (CACT) na pohári Slánskych vrchov boli dva bavorské psi
v III. c. na Českom pohári na Šumave jeden slovenský bavorský farbiar
v III. c. Nespomínam si, od samostatnosti Klubu chovateľov farbiarov
(1993), aby v roku bolo 8 farbiarov na vyšších skúškach hodnotených
v cenách a tri farbiare dokonca v I.c.. Na základe pracovných výsledkov je za nami veľmi úspešný rok. Žiaľ neplatí to pre hanoverské
farbiare. Chovatelia HF a majitelia psov HF sa vôbec nezúčastňujú
vyšších skúšok, naposledy bol jeden hanoverský farbiar (vodič Tomala
ml.) na Skúškach farbiarov o Spišský pohár v r. 2011.
Kvalitná úroveň v chove sa môže dosahovať dobrou a disciplinovanou spoluprácou chovateľov a majiteľov krycích psov s poradcom
chovu, aktivistami a členmi výboru klubu. Uvedenou súhrou je možné
dodržiavať realizáciu šľachtiteľských programov. Prvotne ide o prísnu
selekciu šteniat u chovateľov. Sekundárne sa jedná o dôsledný výber
jedincov do chovu na bonitáciách a o dodržiavanie pripárovania. Samozrejme dochádza aj k určitým negatívnym javom. Vo vlaňajšom čísle
16
Spravodaja som sa o nich zmienil v „Postrehoch“ v závere svojho článku. A keďže nikto sa k nim nevyjadril opisujem ich aj teraz v úvode.
• Do chovu, a to už bolo spomínané aj na výcvikových kurzoch,
sa dostávajú jedince farbiarov najmä suky, ktoré sú povahovo
nevyrovnané, mäkké, opatrné, nerád použijem výraz, až bojazlivé. Uvedenú vlastnosť na bonitáciách pre krátkosť času, v priebehu hodnotenia niekoľkých minút nedokážu rozhodcovia odhaliť, zhodnotiť a jedince vylúčiť. Táto nežiaduca povahová nevyrovnanosť je mimoriadne dôležitá aj z toho hľadiska, že sa prenáša na štence pri odchove pod sukou. Môže ju veľmi spoľahlivo u psa odhaliť rozhodca pri PF, ale hlavne pri IHF, keď pracovný výkon psa posudzuje aj niekoľko hodín. Farbiar musí byť
na skúšky pripravený a má na povely vodiča preukázať poslušnosť, avšak musí ukázať aj tvrdú vyrovnanú povahu. Ak je rozhodca skúsený a je tiež vodičom, pri vykonávaní jednotlivých
disciplín PF, ale aj pri dohľadávke na IHF, veľmi ľahko zistí povahovú nevyrovnanosť a takého farbiara by mal zo skúšok vylúčiť.
• Pri podrobnej analýze hlavných skúšok, zistíme, že 75 % súčasných chovných psov má IHF v I. c. a o máličko menej 69 % je
chovných súk s absolvovanou IHF v I.c. Máme v skutočnosti tak
mnoho vynikajúcich pracovných jedincov? Informácie o nedohľadaných kusoch zveri, a v minulosti zlé výsledky na vyšších
regionálnych skúškach hovoria jasne proti. Niektoré chovné psi
a suky (s IHF v I. c.) nedohľadajú a mnohí majitelia takýchto psov
ani na vyššie skúšky v obave neprihlásia, aby nevyhoreli. Nie je
to spôsobené prílišnou benevolentnosťou niektorých rozhodcov
pri posudzovaní IHF ? Alebo falošné kamarátstvo ? Do chovu sa
dostávajú nepracovné jedince ? V budúcnosti bude povinnosťou
výboru klubu prehodnotiť činnosť jednotlivých rozhodcov, lebo
radšej mať menej psov s udelenou II., cenou a suky aj s III.
cenou, ale nech sú to farbiare kvalitné a pracovne spoľahlivé.
Okrem týchto neduhov sa čoraz viac vyskytujú omeškané hlásenia
párení, alebo vôbec nenahlásené párenia, rovnako nezaslané tlačivá
o vrhoch od chovateľov. Nedisciplinovaných chovateľov dokáže klub
trestať pozastavením chovu jeho suky, v nasledujúcom roku – nedostane
odporúčania na párenie. Na internetovej stránke KCHF sme po septembrovom výbore KCHF zavesili „Pokyny pre chovateľov a majiteľov
chovných psov“, ktoré zverejňujeme aj v tomto Spravodaji. Rovnako
chovateľský poriadok bol na internetovej stránke v mesiaci február
17
doplnený o čipovanie psov. Každý chovateľ musí ovládať a dodržiavať
nariadenia chovateľského poriadku a tiež nariadenia výborom KCHF
vypracovaných pokynov. Jedno z uznesení konferencie KCHF (dňa
31. 3. 2012 – Zvolen) bola povinnosť všetkých majiteľov chovných psov
a chovateľov poslať fotografie svojich psov a súk správcovi internetovej
stránky KCHF. Porovnajme našu klubovú internetovú stránku so stránkou
ČMKCHB (Českomoravský klub chovatelů barvářů). U susedov som
zistil, že z počtu 129 zverejnených farbiarov nemajú fotky 3 suky BF
(novouchovnené narodené v r. 2010) a jeden pes HF. V našej klubovej
internetovej stránke z počtu zverejnených 220 farbiarov oboch plemien
nemá foto 125 BF (28 psov a 97 súk) a u hanoverských jedincov nemá
foto 12 súk a 4 psi (z počtu 28 HF). Znamená to, že 64.1 % je zverejnených psov a súk bez fotografie a to je skutočnosť, ktorá potvrdzuje
určitú benevolentnosť a nedisciplinovanosť mnohých chovateľov a majiteľov krycích psov. Veď fotka robí predsa reklamu psovi.
Na medzinárodnej porade poradcov chovov vo Wildhaus (12. 10. 2007)
bol hlavnými poradcami ISHV p. W. Wagnerom a p. R. Scheerom vysoko hodnotený chov nielen plemena BF ale aj plemena HF. Početnosťou
psov – 1 400 BF je náš chov na prvom mieste, tvorí asi 40 % celej populácie v Európe a počtom 400 jedincov HF sa dostalo Slovensko na
štvrté miesto v ISHV. Na Konferencii KCHF v marci 2007 sa konkrétne
diskutovalo aj o šľachtení v chove BF a o občerstvení krvi, zabezpečením párenia v zahraničí, prípadne dovozom zahraničných jedincov.
Tieto myšlienky sa vďaka chovateľom podarilo zrealizovať a v súčasnosti máme v chove bavorských farbiarov 1 chovnú suku so 100%-ným
podielom cudzej krvi, 10 chovných súk s 50%-ným podielom cudzej
krvi, 9 chovných psov s 50%-ným podielom cudzej krvi, spolu 20 jedincov nepríbuzných k našim líniám.
Prehľady o párení ako aj zoznam chovných jedincov BF dokazujú,
že početnosť súk a šteniat z roka na rok stúpa, v porovnaní s r. 2011
sa zvýšil počet chovných súk o 10 – spolu 141 a v hodnotiacom roku
sa zapísalo v SPKP 455 šteniat farbiarov (BF + HF), o 64 viac ako v predošlom roku.
18
CHOV PLEMENA BAVORSKÝ FARBIAR
Vyhodnotenie výsledkov v chove
V hodnotenom roku bolo vystavených 110 odporúčaní na párenie, z ktorých bolo využitých 94. V chove bolo v danom roku evidovaných 131 chovných súk, čo znamená, že iba 21 chovateľov nepožiadalo o párenie a 16 chovateľov napriek vystaveným odporúčaniam
svoje suky nepárilo. V chove sa v r. 2012 mierne zvýšila plodnosť súk.
Uvádzam pre porovnanie, výsledky z r. 2011:
• v roku 2011 z počtu 86 krytých súk vrhlo 62 súk (72,1 %)
• v hodnotenom roku 2012: z počtu 94 nakrytých súk vrhlo 69 súk
(73,4% plodnosť).
Počas roka sa sledovala a vyhodnocovala úspešnosť párení v jednotlivých mesiacoch:
v novembri 2011 napárených....... 5
v decembri 2011 napárených....... 6
v januári 2012 napárených..... 13
vo februári 2012 napárených..... 15
v marci 2012
napárených..... 14
v apríli 2012
napárených..... 21
v máji 2012
napárených..... 14
v júni 2012
napárených....... 6
súk.......0 neúspešné
súk.......0 neúspešné
súk.......3 neúspešné (23,1 %)
súk.......2 neúspešné (13,3 %)
.......2 vrhy – mŕtvonar. a úhyn
súk.......4 neúspešné (28,6 %)
súk.......8 neúspešných (38,1 %)
.......1 vrh – úhyn
súk.......7 neúspešných (50,0 %)
súk.......1 neúspešné (16,7 %)
S p o l u: krytých . ....... 94 súk.......69 úspešných a
.......25 neúspešných párení
Za úspešné párenie sa počíta aj vrh, kedy suka vrhla mŕtvo narodené štence, alebo vrhla štence, ktoré uhynuli do 48 hod po vrhu.
Najhoršia kotnosť súk bola po májových krytiach a najviac vrhov
bolo v mesiacoch apríl 11 vrhov, máj 11 vrhov a jún 12 vrhov. Napriek 8-im neúspešným páreniam, z apríla bolo v mesiaci jún 12 vrhov
a zapísalo sa do Slovenskej plemennej knihy psov (ďalej iba SPKP) 84
šteniat – 7 šteniat na 1 vrh. Za hodnotený chovateľský rok vrhlo 69 súk.
Chovateľmi nahlásených sa zaregistrovalo 546 narodených šteniat, 281
psíkov a 265 sučiek, čo v prepočte je v priemere 7,9 šteniat na 1 vrh.
19
Rovnako ako v r. 2011 je to veľmi dobrá početnosť šteniat na vrh. Evidujem iba tri vrhy, z ktorých sa štence nezapísali – vrh 11. 4. 2012 CARA
z Pukanca, mŕtvonarodené štence, vrh 4. 4. 2012 FAGIRA z Liptovských
Revúc – úhyn (1 šteňa) a vrh 21. 6. 2012 ELLA Vrátna dolina – úhyn
(1 šteňa). Do SPKP sa zapísalo 414 šteniat – 223 psíkov a 191 sučiek
v priemere 6,18 zapísaných šteniec na vrh. Pre porovnanie v r. 2011 –
350 šteniat 175 ♂ 175 ♀ v priemere 5,64 šteniat na vrh. Sú to veľmi
dobré výsledky a dokazujú skutočnosť, že suky majú geneticky dobrú
plodnosť a že chovatelia ich dobre chovajú, a zabezpečujú vakcináciu
proti psinke a herpesvírusu. Výraznejšie úhyny v chove neboli nahlásené
a prvotnú selekciu v chove vykonávali chovatelia. V jedenástich vrhoch
bolo viac ako 10 narodených šteniat. Zaregistrovaný bol rekordný vrh
suky CINKA Baškin dvor – 17 narodených šteniat (v SPKP zapísaných
8 šteniat) po BLESKOVI Krigov, 13 šteniec vrhla –ASTA z Gavalcovho
dvora, v 3 vrhoch sa narodilo po 12 šteniat a v 5 vrhoch po 11 šteniat.
Nadpočetných bolo 10 vrhov (s počtom viac ako 7 zapísaných šteniat).
Prehľad vrhov a v SPKP zapísaných šteniat podľa mesiacov:
január 2011.................... 5 vrhov......................... 33 šteniat
február 2011.................. 6 vrhov......................... 37 šteniat
marec 2011.................... 9 vrhov......................... 57 šteniat
apríl 2011.................... 11 vrhov......................... 66 šteniat
máj 2011...................... 11 vrhov......................... 63 šteniat
(1 vrh z párenia vo februári)
jún 2011...................... 12 vrhov......................... 84 šteniat
júl 2011......................... 8 vrhov......................... 44 šteniat
(1 vrh z párenia v apríli)
august............................. 4 vrhy........................... 25 šteniat
september....................... 1 vrh............................... 5 šteniat
S p o l u: . ................. 67 vrhov ................... 350 šteniat
Chovatelia z odporúčaní využili 37 psov (o 3 psov viac ako v r. 2011).
Do krycích odporúčaní bolo zaradených ďalších 13 psov o ktorých
chovatelia neprejavili záujem. Je treba kladne hodnotiť snahu chovateľov, využiť z krycieho odporúčania pracovných psov Najviac využili chovatelia psa BLESK Krigov – 8 párení (88,0 % úspešnosť a 50 šteniat), ktorí okrem regionálnych vyšších skúšok Spišský pohár, Fatranský
20
pohár absolvoval aj skúšky o pohár SPZ, MBG (v Poľsku) a tiež najvyššie medzinárodné skúšky u nás MFK a na všetkých skúškach získal
hodnotenie v cene. V súčasnosti je to najúspešnejší pracovný, ale aj
exteriérový pes (CAC, CACIB). Po 6× párili:
• KARO Jasanový hřeben (100 % úspešnosť a 43 šteniat)
• IROŠ z Ľubochnianskej doliny (50 % úspešnosť a 22 šteniat)
• CERO z Foráša (16,7 % úspešnosť a 7 šteniat),
• BOJAR Matejova dolina (100 % úspešnosť a 28 šteniat) a
• CEZAR Baškin dvor (60 % úspešnosť a 19 šteniat) mali po 5 párení. BEN z Babinej hory, BROK z Husivargovho dvora a CÉZAR spod Hradnej veže nakryli po 4 suky, posledne menovaný
so 100 % úspešnosťou – 26 šteniat. Tri krát kryli BURY Šibeničná, CIRIO z Dudnísk, EZAL spod Oblíka, HUGO z Liptovských
Revúc a LARGO Lesnícka lúka. Osem psov párilo 2× a 11 psov
párilo 1×. Tabuľka „Prehľad o párení a plodnosti psov“ je súčasťou Spravodaja.
Zahraničných párení bolo evidovaných – 4. Z dvoch párení v Čechách
sa zapísali štence iba po CEZAROVI z Novodomských bažin a pomerne
úspešne párili rakúsky FALK vom Stürzerkopf suku ELA Jelenia obora
Orava (chovateľa Mariána Zábojníka) a nemecký XIDI vom Wolfsbach
pracovne preslávenú suku CESSY z Prameňov Turca (CACIT)
V priebehu hodnoteného obdobia získalo chovnosť 9 psov (ARIS
od Velického potoka, ASTOR Pilsko, BROK z Husivargovho dvora,
BRUNO z Ivetkinho dvora, CEZAR od Juraja, CIRIO Baškin dvor, DAROS Vrátna dolina, EROS Vrátna dolina, IZAK Jágrová) a v mesiaci
január 2013 ďalší pes NERO Vlčí potok. V r. 2012 sa uchovnilo 28 súk
o 4 viac ako v r. 2011.
Výber do chovu
Na bonitáciách – chovných zvodoch sa ohodnotilo 72 BF, 27 psov
a 45 súk. Známkou „chovný“ bolo ohodnotených 37 jedincov, 11 psov
a 26 súk. Pre porovnanie uvádzam predchádzajúci rok 2011 kedy sa
ohodnotilo 112 jedincov, 45 psov a 67 súk. Známkou „chovný“ bolo
ohodnotených 66 jedincov (26 psov a 40 súk).
Na I. chovnom zvode na Fačkovskom sedle – 19. 5. 2012 bolo
spolu 31 BF z toho 12 psov a 19 súk ohodnotené známkou „chovný“
boli 4 psi a 13 súk. Najviac bodov z chovných získala suka FAJA
od Stanovského, SPKP 9675 (maj. Ing. Martin Kováčik) – 104 b. a psi
21
CEDRIK Baškin dvor-SPKP 9037 (maj. Christoph Egert, DE) a BRIT spod
Gurovky – SPKP 9711 (maj. Igor Valent) – oba psi 103 b.
Na II. chovnom zvode v Tatranských Zruboch bolo spolu 41 BF
z toho 15 psov a 26 súk. Ohodnotené známkou chovný bolo 7 psov
a 13 súk. Najviac bodov z chovných získala suka FELIS od Stanovského, SPKP 9674 (maj. Eva Janková) – 103 b. a pes IRO z Rožňovskej
lúky tiež 103 b.
Prehľad jedincov na chovných zvodoch je zverejnený v samostatnej časti Spravodaja.
RTG dysplázie bedrových kĺbov
Na dyspláziu bedrových kĺbov bolo vyšetrených 64 jedincov, z počtu
ktorých bolo 8 (12,5 %) zistených nevyhovujúcich – stupňa C, alebo D na
jednom, alebo oboch kĺboch. Najhorší „E“ stupeň nebol diagnostikovaný.
Pre porovnanie v r. 2011 z 90 vyšetrených bavorských farbiarov bolo
19 nevyhovujúcich (21,1 %). Je to výrazné zlepšenie oproti predchádzajúcemu roku. Pre úplnosť uvádzam percentuálny výskyt pozitívnych
(C a D stupňa) na Slovensku v predošlých rokoch. R. 2002 – 26,7 %,
r. 2003 – 10,6 %, r. 2004 – 10,9 %, r. 2005 – 16,2 %, r. 2006 – 22,4 %,
r. 2007 – 13,6 %, r. 2008 – 17,3 %, r. 2009 – 7,14 % a r. 2010 – 10,96.
Analýza výsledkov RTG DBK v roku 2012
(spracoval Ing. L. Druska)
Psi a suky BF – Vykonané RTG DBK 64×, z toho stupeň:
22
A/A
A/B
B/A
B/B
A/C
C/A
B/C
C/B
C/C
C/D
D/C
38×
čo činí 4×
1×
13×
1×
1×
1×
1×
2×
1×
1×
S p o l u:
64 ×
59,38 %
6,26 %
1,56 %
20,32 %
1,56 %
1,56 %
1,56 %
1,56 %
3,12 %
1,56 %
1,56 %
100 %
Bf – suky: Vykonané RTG DBK 42x, z toho stupeň:
A/A
24×
čo činí 57,15 %
A/B
3×
7,14 %
A/C
1×
2,38 %
B/B
10×
23,81 %
B/C
1×
2,38 %
C/B
1×
2,38 %
C/C
1×
2,38 %
D/C
1×
2,38 %
S p o l u:
42
100 %
BF – psi: vykonané RTG DBK 22×, z toho stupeň:
A/A
A/B
B/A
B/B
C/A
C/C
C/D
S p o l u:
14
1
1
3
1
1
1
x
x x x x x x čo činí 22 63,64%
4,54%
4,54%
13,66%
4,54%
4,54%
4,54%
100 %
Vývoz psov
Slovenská plemenná kniha psov od r. 1993 na psov vyvezených do
zahraničia vystavuje preukazy – Export Pedigree. Od tohto termínu
KCHF (poradca chovu) dáva povolenie na vývoz farbiarov. Od r. 1997
Export-pedigree vyvezeného farbiara potvrdzujem pečiatkou ISHV (Internationaler Schweisshundverband) iba so súhlasom poradcu zahraničného klubu. Vývoz psov sa eviduje a vyhodnocuje. V r. 2012 dosiahol
vývoz šteniat, čo sa týka početnosti rekord, vyviezlo sa 116 šteniat.
Najviac vyviezli naši chovatelia do Čiech – 31 šteniat. Za povšimnutie patrí aj vývoz do Talianska – 22 šteniat a do Nemecka 20 šteniat.
23
Prehľad vyvezených šteniat do zahraničia:
Do štátu ČR
Taliansko
Nemecko
Rakúsko
Maďarsko
Poľsko
Švajčiarsko
Rumunsko
Dánsko
Francúzsko
Kanada
Belgicko
Holandsko
Nórsko
Spolu:
spolu šteniat psíkov 31
16
22
8
20
7
9
3
9
2
8
4
5
1
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
116 šteniat
45
sučiek
15
14
13
6
6
4
4
2
2
2
1
1
1
71
Dospelých psov sa vyviezlo 7 jedincov – dva bez skúšok, tri s absolvovanými PF skúškami a 2 BF s IHF skúškou.
Ì
Ì
Ì
CHOV PLEMENA HANOVERSKÝ FARBIAR
Vyhodnotenie výsledkov v chove
V chove hanoverského plemena sa už druhým rokom nedosahujú
najlepšie výsledky. Nepriaznivá situácia v chove z r. 2011 pokračovala
aj v r. 2012. Z 19 chovateľov požiadalo o párenie 13 a z nich dvaja
nevyužili krycie odporúčania. Z 11 napárených súk boli 4 párené
zahraničnými psami a zaregistrovaných bolo 7 vrhov, 4 párenia boli
neúspešné (z nich jedna suka zmetala – po zahraničnom párení).
24
V siedmich vrhoch sa narodilo 53 šteniat (30 psíkov a 23 sučiek),
čo činí 7,6 šteniat na 1 vrh, a to je veľmi dobrý ukazovateľ plodnosti,
pričom suka ENJA spod Brdské hájenky vrhla iba 3 štence a EXA Polominy vrhla 4 psíkov. Suka ENDI spod Ľupčianskej doliny vrhla 11
šteniat a suky ELZA z Brdské hájenky a CORA z Mechova vrhli po 10
šteniat. Je veľkou škodou pre chov hanoverského plemena, že chovná
suka ENDI spod Ľupčianskej doliny sa koncom roka stratila v lese po
vypustení aj s mladou sukou a chovný pes FAGAN zo Starej Hájnice
bol pri zveri nešťastnou náhodou zastrelený.
Do SPKP bol zapísaných 41 šteniat 25 psíkov a 16 sučiek, pre
porovnanie v r. 2011 – rovnako 41 šteniat v SPKP z toho 19 psíkov
a 22 sučiek, avšak v r. 2011 bolo z 13 vrhov zapísaných 74 šteniat
(32 psíkov a 42 sučiek).
Chovatelia na Slovensku z 9 chovných psov využili štyroch psov
k páreniu.
Prehľad o párení:
• ATHOS z Javorinky: páril 3×, úspešne 2× (po ňom 14 v SPKP
zapísaných šteniat)
• FAGAN zo Starej Hájnice: páril 2×, úspešne 2× (16 v SPKP zapísaných šteniat)
• DAN Polominy: 1×, úspešne, 3 zapísané štence
• PARIS Devana: 1×, neúspešné krytie.
V zahraničí párili chovatelia suky:
• úspešne: FRIDA Minas Ithilien psom ARAM Strelitz-Alt CZ (v SPKP
6 šteniat)
• úspešne: suku EXA Polominy psom BASS z Plácku CZ (v SPKP –
2 štence)
Krytie suky FEA spod Ľupčianskej Magury nebolo úspešné, po krytí
psom BRIX ze Šutlova suka zmetala a nová chovná suka CEDRA z Veľkej Rače po párení psom Kelet-Mecseki AJAX ostala prázdna.
Výber do chovu:
Na bonitáciách – chovných zvodoch sa ohodnotilo 12 jedincov
(v r. 2011 – 26 jedincov), 4 psi a 8 súk. Známkou „chovný“ bolo
ohodnotených 5 jedincov, 1 pes a 4 suky.
25
Na I. chovnom zvode na Fačkovskom sedle dňa 19. 5. 2012 bolo
spolu 4 HF – 2 psi a 2 suky. Ohodnotené známkou chovný boli 2 suky,
psi neboli komisiou do chovu doporučený. Z dvoch súk najviac 100 bodov získala Rábaparti-Vadász NANNI (maj. Milan Turský).
Na II. chovnom zvode v Tatranských Zruboch dňa 20. 10. 2012 bolo
spolu 8 HF – 2 psi a 6 súk. Známkou chovný bol ohodnotený jeden
pes IZAR Minas Ithilien (maj. Andrej Kasan), ktorý získal pri hodnotení
101 b. Zo 6 súk boli známkou „chovný“ ohodnotené 2 suky a najviac
bodov získala suka HF ASTA vom Stolzkoph ÖHZB 3637 – 100 b.
Prehľad jedincov na chovných zvodoch je zverejnený v samostatnej časti spravodaja.
Analýza výsledkov RTG DBK v r. 2012:
(spracoval Ing. L. Druska)
Psi a suky HF – vykonané RTG DBK 18×
Z toho stupeň: A/A A/B C/A S p o l u: 16× 1×
1×
čo činí 18×
88,88 %
5,56 %
5,56 %
100 %
Hanoverský farbiar – suky: Vykonané RTG DBK 15×
Z toho stupeň: A/A A/B 14× 1×
S p o l u:
15× čo činí 93,33 %
6,67 %
100 %
Hanoverský farbiar – psy: vykonané RTG DBK 3×
26
Z toho stupeň: A/A C/A 2× čo činí 1×
S p o l u: 3× 66,67 %
33,33 %
100 %
Vývoz psov
V hodnotenom roku sa do zahraničia vyviezlo 6 HF s absolvovanými PF, a to 3 suky do Nemecka a 2 suky a 1 pes do Maďarska.
Prehľad vyvezených šteniat do zahraničia:
Do štátu spolu šteniat z toho Nemecko
Maďarsko ČR
Švajčiarsko
Poľsko
Nórsko
USA
Švédsko
S p o l u: psíkov sučiek
5 4 1
2 2
2
2
1 1
1 1
2 2
1 1
2 1 1
16 12
4
Spolu sa vyviezlo 22 hanoverských farbiarov. Na rozdiel od bavorských farbiarov, takmer všetky vývozy HF si vybavovali chovatelia
sami a na viac vyvezených HF si nežiadali zahraničný nadobúdatelia
pečiatku ISHV (Internationaler Schweisshundverband). To znamená, že
nešli do vlastníctva členov zahraničných klubov
Spracoval: MVDr. Tibor Želtvay
Ì
Ì
Ì
27
28
2
1
4
8
1
5
1
1
4
2
1
2 ARGO Šibeničná
3 ATOS Jakubov dvor
4 BEN z Babinej hory
5 BLESK Krigov
6 BLESK z Pukanca
7 BOJAR Matejova dolina
8 BRIT spod Viechy
9 BRIX Medzihorská
10 BROK z Husivargovho dvora
11 BRUNO z Ivetkinho dvora
12 BUK Liptal
spolu
2
Meno psa
1 AGAR Bránica Belá
P.
č.
2
3
1
5
7
3
1
2
2
úsp.
Párenia
1
1
1
1
1
1
neúsp.
–
4
14
5
–
19
–
38
3
6
7
5
♂
–
2
11
4
–
17
–
28
13
3
10
4
♀
–
6
25
9
–
36
–
66
16
9
17
9
spolu
Poč. nar. šteniat
–
4
9
4
–
15
–
30
3
4
5
5
♂
–
1
6
3
–
13
–
20
11
2
8
4
♀
Poč. odch.
šteniat
–
5
15
7
–
28
–
50
14
6
13
9
spolu
Prehľad o párení a plodnosti chovných psov BF
v roku 2012
úhyn šteniat
Poznámka
29
3
3
6
5
4
1
2
1
2
1
3
2
2
1
3
6
1
13 BURY Šibeničná
14 CIRIO z Dudnísk
15 CERO z Foráša
16 CÉZAR Baškin dvor
17 CÉZAR spod Hradnej veže
18 CÉZAR z Prameňov Turca
19 DAROS Vrátna dolina
20 DONAR z Foráša
21 ERIK z Ľubochnianskej doliny
22 EROS Vrátna dolina
23 EZAL spod Oblíka
24 FARO z Liptovských Revúc
25 GERO Lesnícka lúka
26 GERO z Ľubochnianskej doliny
27 HUGO z Liptovských Revúc
28 IROŠ z Ľubochnianskej doliny
29 IZAK Jágrová
1
3
3
1
2
3
1
1
2
1
4
3
1
1
3
3
2
1
1
2
5
2
3
12
12
1
–
10
17
–
6
2
8
2
14
13
5
6
16
2
16
12
1
–
8
11
–
5
3
4
8
14
12
3
3
16
5
28
24
2
–
18
28
–
11
5
12
10
28
25
8
9
32
1
11
10
1
–
9
10
–
4
2
5
2
12
12
5
5
11
2
11
9
1
–
3
3
–
4
3
3
5
14
7
2
3
10
3
22
19
2
–
12
13
–
8
5
8
7
26
19
7
8
21
úhyn šteniat
úhyn šteniat
30
2
1
32 MALIK de Eisenkappel
33 MARKO Hraples
1
2
6
úsp.
Párenia
1
1
1
neúsp.
–
6
6
25
♂
–
5
10
24
♀
–
11
16
49
spolu
Poč. nar. šteniat
86
1
37 XIDI vom Wolfsbach DE
BF spolu 34 psov
1
36 FALK vom Stürzerkopf A
94
1
35 CEZAR z Novod.bažin CZ
BF spolu 37 psov
1
34 BRIT Jelení cesta CZ
25
281
2
6
4
4
265
5
1
8
2
546
7
7
12
6
62
24
234
255
489
Výsledky v r. 2012
69
1
1
1
1
175
223
1
5
4
0
–
5
6
23
♂
Krytia psami v zahraničí
3
31 LARGO Lesnícka lúka
spolu
6
Meno psa
30 KARO Jasanový hřeben
P.
č.
175
191
4
1
5
0
–
4
9
20
♀
Poč. odch.
šteniat
350
414
5
6
9
0
–
9
15
43
spolu
mŕtvo narod.
Poznámka
31
1
4 PARIS Devana
5
2
1
2
úsp.
Párenia
2
1
1
neúsp.
21
–
11
1
9
♂
21
–
10
2
9
♀
42
–
21
3
18
spolu
Poč. nar. šteniat
1
1
1
1
11
105
8 BRIX ze Šutlova – CZ
9 ARAM Strelitz-Alt – CZ
10 Kelet-Mecseki AJAX – H
HF SPOLU 8 psov
SPOLU BF + HF 45 psov
76
7
1
1
29
4
1
1
401
30
–
5
–
4
288
23
–
2
–
0
599
53
–
7
–
4
25
–
4
–
2
19
–
10
1
8
♂
248
Krytia zahraničn. psami
7 BASS z Plácku – CZ
7
2
3 FAGAN zo Starej Hájnice
Spolu
1
2 DAN Polominy
spolu
3
Meno psa
1 ATHOS z Javorinky
P.
č.
207
16
–
2
–
0
14
–
6
2
6
♀
Poč. odch.
šteniat
455
41
–
6
–
2
33
–
16
3
14
spolu
Prehľad o párení a plodnosti chovných psov HF
v roku 2012
úhyn 2 šteniat
Poznámka
Klubová výstava farbiarov 2012
Sielnica 1. 07. 2012
Rozhodcovia: Bc. Ferdinand Hlinický – suky BF
MVDr. Tibor Želtvay – psi BF, psi a suky HF
Prihlásených: 76 psov a súk oboch plemien
Bavorských farbiarov – 62: 24 psov a 38 súk
Hanoverských farbiarov – 14: 8 psov a 6 súk
Predvedených a hodnotených:
Bavorských farbiarov – 59: 22 psov a 37 súk
Hanoverských farbiarov – 11: 8 psov a 3 suky
Hodnotenia:
Bavorské farbiare psi: nádejný – 1, výborný – 13, veľmi dobrý – 4,
dobrý – 3, vylúčený – 1
Bavorské farbiare suky: veľmi nádejná – 1, výborná – 23,
veľmi dobrá – 13
Hanoverské farbiare psi: výborný – 5, veľmi dobrý – 2, dobrý – 1,
Hanoverské farbiare suky: výborná – 2, nehodnotená (odstúpila) – 1
Bavorský farbiar
Získané tituly:
CAJC: pes – HARAS spod Oravského hradu,
SPKP 10004, maj. Štefan Mikulaj
CAJC: suka – ESTA z Púčikovho dvora, SPKP 9930,
maj. Štefan Marťák
CAC psi: AMON zo Štefanova, SPKP 9746, maj. Pavel Smik
IRO z Rožňovskej lúky, SPKP 9575, maj. Marián Gono
CEZAR Baškin dvor, SPKP 9030, maj. Ján Pankuch
CAC suky: FIONA Posokowce z Niebeskich Zrodel
PKR 14893, maj. Sonta
ELZA zo Štíbľa, SPKP 9318, maj. Ing. Michal Miškeje
ARTEMIS z Kynceľovej, SPKP 9623, maj. Radoslav Prášek
ASSIPATTLE Airgial, PKR 13202, maj. Joana Wiśniewska
32
RES-CAC psi:
HUGO z Liptovských Revúc, SPKP 9384,
maj. Róbert Fraňo
BRIT spod Gurovky, SPKP 9711, maj. Igor Valent
RES-CAC suky:
ELIN z Pukanca, SPKP 8944, maj. Mgr. Emil Vrabec
FAJA od Stanovského, SPKP 9675, maj. Martin Kováčik
Klubový víťaz:
pes: CEZAR Baškin dvor, SPKP 9030, maj. Ján Pankuch
suka: ESTA z Púčikovho dvora, SPKP 9930, maj. Štefan Marťák
BOB: CEZAR Baškin dvor, SPKP 9030, maj. Ján Pankuch
Hanoverský farbiar
CAJC pes: Újbereki Csillag BENTÓ, SPKP 932, maj. Róbert Krahulec
CAJC suka: titul nezadaný
CAC psi: DONAR spod Dubia, SPKP 667, maj. Anton Erney
ZENZERO (Italia), L1066527 maj. Agostino Fani
CAC suky: ENDA spod Dubia, SPKP 864, maj. Ľubomír Červenko
ENNY spod Dubia, SPKP 863, maj. Peter Pavlík
RES-CAC: nezadané
Klubový víťaz
pes: ADOR pod Karikášom, SPKP 799, maj. Dávid Martin
suka: ENNY spod Dubia, SPKP 863, maj. Peter Pavlík
BOB: ADOR pod Karikášom, SPKP 799, maj. Dávid Martin
Cena Dr. Jozefa Duchaja pes:
ADOR pod Karikášom, SPKP 799, maj. Dávid Martin
Spracoval: MVDr. Tibor Želtvay
33
OZNAM
PRE CHOVATEĽOV
Čipovanie (tetovanie) psov zapisovaných v plemennej knihe Slovenského poľovníckeho zväzu (5.3.2012).
V zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (a vyhlášky č. 19) je od 1.11.2011 na Slovensku povinné označovanie všetkých psov zavedením nezameniteľného
transpondéra - mikročipu (teda čipovanie), a to do 8 týždňov veku psa.
(Informácie sú na stránke www.svps.sk, vyhláška – www.zbierka.sk.)
Na základe rozhodnutia kynologickej rady SPZ z 24.2.2012 sa ruší
povinné tetovanie psov plemien zastrešených v SPZ a ustanovuje sa
spôsob zápisu šteniat do SPKP pri čipovaní psov.
Odporúča sa chovateľom preveriť si u svojho veterinára cenu za zavedenie mikročipu a podľa toho sa rozhodnúť, u koho si dajú šteňatá
začipovať. Nie všetci veterinárni lekári majú oprávnenie vydávať medzinárodný veterinárny preukaz (Pet passport), nevyhnutný pri vývoze psa
do zahraničia. Zoznam poverených veterinárnych lekárov, ktorí majú
takéto oprávnenie, je uverejnený na stránke www.crsz.sk.
Tetovanie bolo rýchlejšou a ľahšou formou identifikácie psov pri ich
strate, zabehnutí, ale aj odovzdávaní šteniat novým majiteľom, ponecháva sa teda na chovateľov, či si dajú šteniatka zo svojich odchovov
súčasne začipovať aj otetovať. Otetovať si môže dať dodatočne šteňa,
či staršieho jedinca aj nový majiteľ.
SPZ vydá nové tlačivo prihlášky na zápis vrhu, v ktorom bude pri
menách šteniec dostatočné miesto pre nalepenie čiarového kódu mikročipu. Tlačivo si bude možné stiahnuť z webovej stránky SPZ (www.
polovnictvo.sk), alebo zo stránok príslušných chovateľských klubov.
Kolobeh tlačív
I. variant – len čipovanie
Ak to klub vyžaduje, chovateľ pošle vyplnenú prihlášku na zápis
vrhu poradcovi chovu príslušného chovateľského klubu, ktorý na nej
potvrdí, že súhlasí so zapísaním šteniec do SPKP a vráti ju späť chovateľovi, ktorý si na základe toho pôjde dať šteňatá začipovať.
34
Ak tento postup klub nevyžaduje, chovateľ s vyplnenou prihláškou
na zápis vrhu pôjde k vybranému veterinárnemu lekárovi dať si štence začipovať.
Veterinárny lekár do prihlášky nalepí príslušné kódy mikročipov
k menám šteniec, uvedie v nej dátum čipovania a potvrdí to pečiatkou a svojím podpisom. Chovateľ túto prihlášku na zápis šteniec pošle na kynologický odbor SPZ (odporúča sa, aby si pre vlastnú potrebu a vzájomnú kontrolu urobil kópiu prihlášky). Plemenná kniha pri
zápise vrhu do databázy vloží k menám šteniec aj ich kódy mikročipov, ktoré sa budú tlačiť na preukazy o pôvode. Preukazy o pôvode
pre štence potom pošle priamo chovateľovi formou dobierky.
II. variant – čipovanie a tetovanie
Ak sa chovateľ rozhodne dať si štence začipovať aj otetovať, postupuje takto:
Ak to vyžaduje klub, pošle vyplnenú prihlášku na zápis vrhu najskôr
poradcovi chovu príslušného chovateľského klubu, ktorý na nej potvrdí,
že súhlasí so zapísaním šteniec do SPKP a pošle ju kynologickému
odboru SPZ.
Ak tento postup klub nevyžaduje, chovateľ pošle vyplnenú prihlášku na zápis vrhu priamo na ústredie SPZ. Kynologický odbor zapíše štence do databázy plemennej knihy, na prihlášku uvedie tetovacie čísla, urobí si kópiu z tejto prihlášky a originál pošle chovateľovi. Chovateľ si na základe toho pôjde dať štence začipovať a otetovať.
Veterinárny lekár štence začipuje a otetuje, do prihlášky nalepí príslušné kódy mikročipov k menám šteniec, uvedie v nej dátum čipovania a tetovania a potvrdí to pečiatkou a svojím podpisom. Chovateľ
túto prihlášku na zápis šteniec pošle na kynologický odbor SPZ (odporúča sa, aby si pre vlastnú potrebu a vzájomnú kontrolu urobil kópiu
prihlášky). Plemenná kniha pri zápise vrhu do databázy vloží k menám šteniec aj ich kódy mikročipov, ktoré sa budú, vrátane tetovacieho čísla, tlačiť na preukazy o pôvode. Preukazy o pôvode pre štence
potom pošle priamo chovateľovi formou dobierky.
Komora veterinárnych lekárov v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z.
o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a k nemu
vydanej vyhlášky č. 19 o identifikácii a registrácii spoločenských zvierat z 13.1.2012 vedie centrálny register spoločenských zvierat (CRSZ),
prepojený s medzinárodnou databázou, do ktorého sú všetci poverení
veterinárni lekári povinní do 24 hodín zaevidovať každé začipované
zviera so všetkými údajmi o ňom, vrátane posledného majiteľa, resp. aj
čísla zápisu čistokrvného jedinca. Pri nájdení strateného psa je najlepšie
35
navštíviť najbližšieho veterinárneho lekára, ktorý čítačkou čipov preverí,
či má pes zavedený mikročip a v centrálnom registri SZ zároveň môže
nájsť jeho majiteľa.
V. Močková
kynologický odbor SPZ
Ì
Ì
Ì
O z n am
o obmedzení v chove
Na zasadnutí výboru KCHF 14. 4. 2012 v Turčeku MVDr. Želtvay informoval, že v roku 2012 sa už uchovnilo 20 BF, za rok 2011 –
50 psov z toho 70 % súk. Veľmi vysoké počty šteniat, v r. 2011 zapísaných 390 šteniat BF.
Teraz je už vystavených 109 odporúčaní na párenie a počíta sa,
že to bude okolo 130.
Treba obmedziť vrhy, aby v roku 2013 nebolo 500 šteniat.
Výbor KCHF rozhodol o obmedzení počtu vrhov v roku 2013 takto:
Odporúčanie na párenie nebude vystavené pre suky BF, ktoré mali
vrhy v rokoch 2011 a 2012 a nemajú absolvovanú vyššiu skúšku v I.,
II. alebo III. cene (MFK, Pohár SPZ, Fatranský pohár, Spišský pohár, Pohár Hontu a Hrona, Pohár Slánskych vrchov, Malokarpatský pohár).
Termín:
Od 1. 11. 2012
Ì
36
Ì
Ì
Pokyny pre majiteľov
chovných jedincov
Nakoľko zo strany majiteľov chovných jedincov dochádza k veľmi
častému nedodržaniu hlásení (o párení, o vrhu, o neoplodnení suky)
a termínov platieb (poplatky za párenie, za šteňatá, exportné poplatky,
RTG DBK) predkladáme chovateľom vypracované Pokyny.
Zároveň doporučujeme chovateľom aby si dobre naštudovali a oboznámili sa s Chovateľským a zápisným poriadkom. Ďalšie veľmi dôležité pokyny
ohľadom chovu sú na klubovej stránke: www.klubchovatelovfarbiarov.sk
Neznalosť neospravedlňuje !
I. Pokyny pre majiteľov chovných jedincov:
1. Odporúčanie na párenie chovnej suky si majiteľ vyžiada od poradcu chovu jedine písomne alebo mailom.
2. Poradca chovu do 10 dní od obdržania žiadostí vystaví Odporúčanie na párenie a zašle ho Majiteľovi chovnej suky.
3. Poradca chovu na Odporúčaní na párenie vyplní zarámovanú
časť na origináli a 2 kópiách. Originál (zelené tlačivo) a prvú kópiu
(žlté tlačivo) pošle majiteľovi suky, druhú kópiu (biele tlačivo) si ponechá.
4. O narodení šteniec je chovateľ povinný do 14 dní písomne, alebo mailom informovať poradcu chovu a držiteľa psa s uvedením dátumu narodenia, počet a pohlavie narodených a ponechaných šteniec,
farbu srsti, vážne chyby u šteniec, prípadne ďalšie dôležité informácie.
5. O neoplodnení suky, prípadne požiadavke na náhradné párenie,
informuje majiteľ suky poradcu chovu a držiteľa chovného psa najneskôr do 75 dní od párenia jedine písomne, alebo mailom.
6. Majiteľ suky odovzdá obe tlačivá majiteľovi chovného psa, z ktorých si z navrhnutých psov vybral na párenie. Majiteľ chovného psa
vyplní na oboch tlačivách Potvrdenie o párení suky a originál (zelené tlačivo) pošle najneskôr do 8 dní na adresu Slovenský poľovnícky
zväz, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava. Na kópii (žlté tlačivo) odstrihne Potvrdenie o párení suky a odovzdá ho majiteľovi suky. Zvyšok tla37
čiva na ktorom uvedie meno psa s ktorým sa suka párila, dátum párenia aj svoj podpis, pošle do 8 dní poradcovi chovu.
II. Pokyny k platbám:
1. Poplatok za nakrytie chovnej suky:
Za nakrytie suky je poplatok 7 €, ktoré odvádza majiteľ krycieho
psa do 14 dní od nakrytia suky priloženou Poštovou poukážkou obdržanou od majiteľa chovnej suky na adresu ekonóma klubu. Platbu
môže previesť aj Internet bankingom na účet klubu: 2776722851/0200,
kde do Variabilného symbolu uvediete číslo odporúčania na párenie.
Za odvedenie poplatku za krytie jednoznačne zodpovedá majiteľ
krycieho psa !
2. Poplatky za šteňatá:
Za každé ponechané šteňa do počtu 7 ks je poplatok 3,50 €. Za nadpočetné šteňa je poplatok 7 €, ktoré odvádza majiteľ chovnej suky
do 56 dní od dátumu vrhu priloženou Poštovou poukážkou na adresu
ekonóma klubu, ktorú obdržal od poradcu chovu spolu s Odporúčaním na párenie. Platbu môže previesť aj Internet bankingom na účet
klubu: 2776722851/0200 kde do Variabilného symbolu uvediete číslo
odporúčania na párenie (napr. 22/13).
3. Upomienky:
V prípade neuhradenia platieb sú chovatelia ekonómom klubu vyzvaní k úhrade. Pričom základný poplatok sa navyšuje o 2 eurá za výzvu stanovenú výborom klubu.
4. Vývozné poplatky:
• Šteňa do veku 1 roka...................................... 35 €
• Pes, suka bez skúšok staršie ako 1 rok......... 100 €
• Pes, suka so skúškami PF.............................. 135 €
• Pes, suka so skúškami IHF............................ 170 €
• Chovný jedinec............................................. 200 €
Vývozca je povinný vyplniť žiadosť o exportný preukaz pôvodu psa
(šteňaťa) – je na internetovej stránke klubu, v súbore „tlačivá“ – a zaslať ho poradcovi chovu spolu s prihláškou na zápis šteniec, alebo s tuzemským preukazom pôvodu psa. Poradca chovu najneskôr do 10 dní
vystaví „Súhlas na vývoz“, ktorý spolu so žiadosťou a predmetným do38
kumentom psa – šteňaťa (prihláškou na zápis šteniec, alebo s preukazom pôvodu psa) zašle Plemennej knihe SPZ Bratislava a na vedomie vývozcovi. Tento je povinný uhradiť vývozný poplatok do 14 dní
od dátumu vystavenia „Súhlasu na vývoz“. Platbu môže previesť aj Internet bankingom na účet klubu: 2776722851/0200, kde do Variabilného symbolu uvediete číslo SPKP.
5. Poplatky za RTG DBK:
Výbor na svojom zasadnutí dňa 14.4.2012 v Turčeku schválil zasielanie posudkových listov za RTG DBK Dobierkou !
Posudok za RTG DBK..................10,00 €
Poštovné – dobierka.......................2,30 €
S p o l u......................................12,30 €
Uvedený postup je uverejnený na klubovej stránke internetu:
www.klubchovateľovfarbiarov.sk – Chov
• Organizačné zisťovanie RTG DBK
• RTG DBK Pracoviská
III. Záver:
Termíny k hláseniam a platbám, ktoré sú tu uvedené musia byť dodržané a budú sa striktne kontrolovať Revíznou komisiou. Nedodržanie
pokynov a termínov chovateľmi, resp. členmi klubu budú prerokované
na zasadnutí výboru.
S prijatými opatreniami na zjednanie nápravy, resp. prijatými sankciami, ktoré výbor prijal budú „Hriešnici“ písomne vyrozumení a zverejnení na web stránke klubu ako aj v klubovom Spravodaji.
39
Chovné zvody 2012
CHOVNÝ ZVOD
Fačkovské sedlo, okr. Prievidza 19. 5. 20012
Bavorský farbiar – suky
P. Meno psa
Majiteľ – adresa
č. Dátum narodenia
Zápis v SPKP Výsledné
hodnotenie
Počet bodov
1. ADA z Trebostovskej doliny
12.5.2010
SPKP 9631
Peter Filip
Rakovec 306
962 65 Hontianske Nemce
Nechovná
Nevýrazná suka s výrazným
množst. čierneho pigmentu
2. AIŠA zo Štefanova
17.7.2010
SPKP 9747
Krško Stanislav
Pod Hrádkom 46
971 01 Prievidza
Chovná
98 bodov
3. AIŠA z Petrovskej doliny
18.6.2010
SPKP 9722
Ješík Miroslav
013 32 Dlhé Pole 306
Chovná
98 bodov
4. AJKA od Remisky
13.4.2010
SPKP 9600
Bardzák Michal
072 63 Choňkovce 59
Chovná
99 bodov
5. ALFA spod Malenice
12.6.2010
SPKP 9740
Hlaváč Peter
Slopná 128
018 21 Lieskov
Chovná
100 bodov
6. AMI z Petrovickej doliny
18.6.2010
SPKP 9724
Žídek Pavol
013 53 Petrovice 562
Nechovná
84 bodov
7. AXA z Trebostovskej doliny
12.5.2010
SPKP 9632
Golian Jozef Mierová 4
962 01 Zvolenská Slatina
Chovná
103 bodov
8. BÁRA Kamenné vráta
15.5.2010
SPKP 9643
Olšavský Štefan Ing. 065 11 Nová Ľubovňa 265
Chovná
97 bodov
40
Poznámka
P. Meno psa
Majiteľ – adresa
č. Dátum narodenia
Zápis v SPKP Výsledné
hodnotenie
Počet bodov
9. BETTY spod Gurovky
20.6.2010
SPKP 9717
Roth Stanislav
SNP 441
059 39 Šuňava
Chovná
101 bodov
10. CIFRA z Chorváta
22.7.2008
SPKP 8984
Minka Marek
Bartošova Lehôtka 145
967 01 Kremnica
Nechovná
93 bodov
11. CIRA Vtáčnik
9.2.2009
SPKP 9098
Matiaško Jozef
Malá Čausa 120
971 01 Prievidza
Nechovná
Strmý postoj končatín
v stoji aj v pohybe
12. DAJA Vrátna dolina
16.6.2009
SPKP 9353
Marko Pavol Ing.
Veľká Okružná 18
010 01 Žilina
Nechovná. Suka
na spodnej hranici výšky
s vybočenými labkami
13. DESY Genéza
6.3.2010
SPKP 9516
Karabel Peter
Mládeže 340
038 21 Mošovce
Chovná
103 bodov
14. IDA Jágrová
7.4.2010
SPKP 9615
Janko Jaroslav
900 85 Vištuk 121
Chovná
100 bodov
15. FAJA od Stanovského
15.5.2010
SPKP 9675
Kováčik Martin Ing.
Skubínska cesta 46
974 09 Banská Bystrica
Chovná
104 bodov
16. FANY spod Oravského hradu
11.3.2010
SPKP 9494
Ľubek František
Stodolisko 259
027 41 Oravský Podzámok
Chovná
99 bodov
17. FELIS od Stanovského
15.5.2010
SPKP 9674
Janková Eva
Bazovského 17
960 01 Zvolen
Nechovná
Zlé nosenie chvosta
nepriliehavé
18. MAXI z Ľubochnianskej doliny Srnka Stanislav
17.6.2010
Stromová 3
SPKP 9730
974 05 Banská Bystrica
19. XENA spod Glatzu
17.2.2010
SPKP 9451
Fiam Karol
Nové Sady 242
951 24 Nové Sady pri Nitre
Poznámka
Chovná
101 bodov
Chovná
102 bodov
41
Bavorský farbiar – psy
P. Meno psa
Majiteľ – adresa
č. Dátum narodenia
Zápis v SPKP Výsledné
hodnotenie
Počet bodov
Poznámka
1. AMON z Trebostovskej doliny Ranto Róbert Ing.
12.5.2010
Jánošíková 943/14
SPKP 9626
038 53 Turany nad Váhom
Nechovný
Kvadratický pes na
vysokých nohách
2. ARAK von Lefantovce
Kozáčik Ján
3.4.2010
Horná Lehota 193
SPKP 9578
027 41 Oravský Podzámok
Nechovný
86 bodov
Strmý postoj zadných
končatín
3. ARES z Kyncelovej
24.4.2010
SPKP 9622
Páleník Ján
Škultétyho 101
990 01 Veľký Krtíš
Nechovný
Entrópium ľavého oka
4. ARON z Petrovskej doliny
18.6.2010
SPKP 9719
Kubík Branislav
Lysica 185
013 05 Belá
Nechovný
Pes ťažký, pretučnetej
kondícii
5. ASMEJ Deravá skala
19.3.2010
SPKP 9498
Lehoťan Milan Ing.
Saská 20
963 01 Krupina
Nechovný
Nedosahuje výšku
štandardu
6. BENY Jakubov dvor
Backo Milan
4.1.2009
023 31 Rudina 142
SPKP 9068
Nechovný
Strmý postoj zadných
končatín
7. BRIT spod Gurovky
20.6.2010
SPKP 9711
Valent Igor
Vysoká 57
054 01 Levoča
Chovný
103 bodov
8. CEDRIK Baškin dvor
28.9.2008
SPKP 9037
Egert Christoph
Riesaerstrasse 24
016 65 Diera - Zehren DE
Chovný
103 bodov
9. CEZAR Hrochotská dolina
23.3.2010
SPKP 9526
Čamaj Jaroslav Ing.
Hájska 548/6
039 01 Turčianske Teplice
Nechovný
Chýba P1 vpravo dole
Zrezaný zadok
10. CIRO Baškin dvor
28.9.2008
SPKP 9032
Polačik Anton
Pavlov Grúň 1037
980 55 Klenovec
Chovný
99 bodov
42
P. Meno psa
Majiteľ – adresa
č. Dátum narodenia
Zápis v SPKP Výsledné
hodnotenie
Počet bodov
11. DASTY Vrátna dolina
16.6.2009
SPKP 9349
Pintér Ladislav
Hadovce 74
945 01 Komárno
Chovný
97 bodov
12. KAZBACH KOKOS HAZBA
5.7.2008
SPKP 10 119
Matiáš Jaroslav Ing.
Inovecká 6
953 01 Zlaté Moravce
Nechovný
93 bodov
Poznámka
Hanoverský farbiar – suky
1. DIXA Hanzeľov dvor
10.6.2010
SPKP 878
Olšavský Štefan Ing.
065 11 Nová Ľubovňa 265
2. RÁBAPARTI VADASZ NANNI Turský Milan
15.6.2010
Kunerád 98
SPKP 889
013 13 Rajecké Teplice
Chovná
98 bodov
Chovná
100 bodov
Hanoverský farbiar – psy
1. DAK Hanzeľov dvor
Olšavský Štefan Ing.
10.6.2010
065 11 Nová Ľubovňa 265
SPKP 874
2. IZAR Minas Ithilien
11.5.2010
SPKP 847
Nechovný
Strmý postoj
zadných končatín
Kasan Andrej
Nechovný
966 52 Tekovská Breznica 377 93 bodov
43
CHOVNÝ ZVOD
Tatranské Zruby, okr. Poprad 20. 10.20012
Bavorský farbiar – suky
P. Meno psa
Majiteľ – adresa
č. Dátum narodenia
Zápis v SPKP Výsledné
hodnotenie
Počet bodov
Poznámka
1. AMI z Petrovskej doliny
Olšavský Štefan Ing.
18.6.2010
065 11 Nová Ľubovňa 265
SPKP 9724
Nechovná
Bočenie labiek, zbiehavý
predný postoj
2. AXA spod Gurovky
10.3.2009
SPKP 9126
Krasuľa Ivan
Podbanské 7
032 42 Pribilina
Chovná
102 bodov
3. BARA z Petrovskej doliny
26.3.2011
SPKP 9867
Janík Rastislav
013 06 Terchová 1046
Chovná
101 bodov
4. BRITA z Petrovskej doliny
Kmeťo Ľubomír
Nechovná. S nadmerným
26.3.2011
966 52 Tekovská Breznica 601 čiernym pigmentom osrste SPKP 9864
nia celého tela a končatín
5. BUBBLE Crazy paws
16.4.2011
SPKP 9909
Oravec Martin MVDr.
M. R. Štefánika 17
984 01 Lučenec
Chovná
101 bodov
6. BURY spod Priečneho brala
24.8.2010
SPKP 9763
Pšida Jozef
Zaježová 187
962 63 Zaježová
Nechovná
Ťažšia široká
klínovitá hlava
7. CESSY Šibeničná
3.9.2008
SPKP 9003
Szanto Ladislav
049 64 Sirk 171
Nehodnotená
Odstávajúce ušnice
8. DIANA Sil-Mat
27.3.2011
SPKP 9871
Brudňak Ján Ing.
086 43 Koprivnica 26
Chovná
101 bodov
9. DIANA z Púčikovho dvora
2.1.2011
SPKP 9786
Homola Michal
Horné Vestenice 91
972 22 Nitrica
Nehodnotená
Výrazné čierne sfarbenie
celej postavy
44
P. Meno psa
Majiteľ – adresa
č. Dátum narodenia
Zápis v SPKP 10. DONKA Ružový dvor
7.6.2011
SPKP 9257
Skokan Ondrej
Remeselnícka 33
059 71 Ľubica
Výsledné
hodnotenie
Počet bodov
Poznámka
Chovná
100 bodov
11. EJNA Jakubiansky potok
Rybovič Milan Ing.
15.2.2010
065 12 Jakubany 325
SPKP 9466
Nechovná
Výrazne ťažšia samčia hlava
roztvorené prsty
12. ELA Ružový dvor
12.6.2010
SPKP 9695
Gabriel Mertinko
Bretejovce 14
082 03 Lemešany
Chovná
97 bodov
13. ELIS z Chorváta
1.1.2011
SPKP 9772
Demeter Peter
Čaklov 245
094 35 Soľ
Chovná
101 bodov
14. ELZA z Ľupčianskej doliny
4.6.2010
SPKP 9702
Ondrejka Jozef Ing.
Nechovná
032 15 Partizánska Ľupča 479 91 bodov
15. ELZA z Chorváta
1.1.2011
SPKP 9770
Papcun Marián MUDr.
Gašpara Haina 5
054 01 Levoča
Chovná
98 bodov
16. ENNA Jakubiansky potok
15.2.2010
SPKP 9468
Compeľ Štefan
Ďurkova 14
065 41 Ľubotín
Nechovná
Zlá mechanika pohybu
nevýrazný kvadratický rámec
17. ESTER Baškin dvor
28.2.2011
SPKP 9843
Kopas Slavomír
Nižná Kamenica 115
044 45 Bidovce
Nechovná. Suka menšieho
telesného vzrastu
hrubšej kostry, ťažšej hlavy
18. FELIS od Stanovského
15.5.2010
SPKP 9674
Eva Janková
Bazovského 17
960 01 Zvolen
Chovná
103 bodov
19. GINA z Pukanca
19.2.2011
SPKP 9818
Jánošík Jakub
Madočany 199
034 83 Liptovská teplá
Chovná
99 bodov
20. HESI spod Štíbľa
15.3.2011
SPKP 9847
Dibdiak Ivan
029 56 Zakamenné 1420
Chovná
97 bodov
45
P. Meno psa
Majiteľ – adresa
č. Dátum narodenia
Zápis v SPKP Výsledné
hodnotenie
Počet bodov
Poznámka
21. HILDA z Liptovských Revúc
30.6.2009
SPKP 9388
Slabecius Jakub
Lesnícka 13
976 13 Slovenská Ľupča
Chovná
98 bodov
22. JENA Šípová skala
9.1.2011
SPKP 9777
Beňo Milan
T. Vansovej 82
962 01 Zvolenská Slatina
Nechovná
Substilna postava
Úzka, tenšia kostra
23. KAJA Vlčí potok
Lopatovský Štefan Mgr.
28.6.2009
065 02 Nžné Ružbachy 73
SPKP 9360
Nechovná
Výrazne presadená
vzadu,mäkká za kohútikom
24. KIA Vlčí potok
18.6.2009
SPKP 9361
Špirko František
Športová 62
059 71 Ľubica
Nechovná
Príliš vypuklá lebka
kratšia nosová časť
25.NIXA Dravecká dolina
16.2.2011
SPKP 9834
Dvorový František Ing.
Nová 375.2
076 12 Kuzmice
Chovná
101 bodov
26.NORA Dravecká dolina
16.2.2011
SPKP 9833
Kováč Miroslav
Lipníky 34
082 12 Kapušany
Nehodnotená
Bavorský farbiar – psy
1. ALI spod Prameňov Kováčovej Brozman Zdeno
8.5.2009
Hámor 2
SPKP9193
976 66 Polomka
Chovný
102 bodov
2. ASTOR Žiarska dolina
10.5.2010
SPKP 9648
Surma Ján
032 05 Smrečany 111
Chovný
99 bodov
3. BAX z Ivetkinho dvora
15.5.2009
SPKP 9309
Figula Jozef
053 34 Švedlár 322
Chovný
99 bodov
4. BOND Crazy paws
16.4.2011
SPKP 9903
Čemanová Kisková Ivana Mgr. Chovný
Dostojevského 4532/67
99 bodov
058 01 Poprad
46
P. Meno psa
Majiteľ – adresa
Výsledné
Poznámka
č. Dátum narodenia
hodnotenie
Zápis v SPKP Počet bodov
5. CIRO z Poprečného
Rástocký Ivan
Nehodnotený. Sučia hlava,
2.16.010
Sládkovičova 155/20
štvorcový rámec, uhlovanie
SPKP 9472
059 21 Svit
čela a nosa netypické
6. DANDY Tri studne
6.6.2010
SPKP 9689
Smitek Dušan
Nehodnotený
032 15 Partizánska Ľupča 551
7. EDO od Vyžníka
5.6.2009
SPKP 9277
Kučera Miroslav
Nechovný
962 06 Detvianska Huta 407 87 bodov
8. GERO z Pukanca
19.2.2011
SPKP 9816
Nemček Tibor
013 15 Rajecká Lesná 327
Nehodnotený
Nemerateľný
9. CHYRO spod Štíbľa
16.4.2011
SPKP 9922
Olbert Ján
Jasenovská 453
029 57 Oravská Lesná
Nechovný
Kaprí chrbát
10. IRO z Rožňovskej lúky
3.4.2010
SPKP 9575
Gono Marián
Očkov 35
916 22 Podolie
Chovný
103 bodov
11. JAGO Vandráčka
5.9.2008
SPKP 9024
Retlich Ján
Budiš 22
038 23 Dubové
Nehodnotený
Nemerateľný
12. KIM Stanišovská dolina
3.3.2008
SPKP 8768
Mokriš Igor Prof. Ing. CSc
Jamník 203
033 01 Liptovský Hrádok
Nehodnotený
Zlá mechanika zadných
končatín
13. MAX Ľubochnianska dolina
17.6.2010
SPKP 9725
Beharka Ivan
032 42 Pribilina 369
Nehodnotený
Nemerateľný
14.NERO Vlčí potok
1.4.2011
SPKP 9884
Berežný Michal
Rakúsy 77
060 01 Kežmarok
Chovný
102 bodov
15. TORO Devana
13. 2.2011
SPKP 9825
Kňazík Daniel
Stredná 247
976 45 Osrblie
Chovný
100 bodov
47
P. Meno psa
Majiteľ – adresa
č. Dátum narodenia
Zápis v SPKP Výsledné
hodnotenie
Počet bodov
Poznámka
Hanoverský farbiar – suky
1. ASTA vom STOLZKOPF
9.4.2011
ÖHZB/HS 3637
Vávra Ludvig
Chovná
Corneliusgasse 36
100 bodov
2380 Perchtoldsdorf, Rakúsko
2. BELIS od Ždiarskej vidly
5.3.2011
SPKP 894
Patrik Filip
Poloma 22
082 73 Šarišské Dravce
Nehodnotená
Háravá suka
3. BONTA od Ždiarskej vidly
Olšavský Štefan Ing.
5.3.2011
065 11 Nová Ľubovňa 265
SPKP 895
Nehodnotená
Na spodnej hrane výšky
s mäkkým postojom v stoji
4. CORA z Javorinky
27.4.2008
SPKP 739
Ogurčák Tomáš Bc.
Repištia 279
982 65 Ratková
Nehodnotená
Chýba P3
v pravo hore
5. DONA z Veľkej Rače
18.2.2010
SPKP 832
Áron Jozef
Lúčna 913/14
082 21 Veľký Šariš - Kanaš
Nehodnotená
Zrastené viečka
oboch očí
6. ENNY spod Dubia
19.6.2010
SPKP 863
Pavlík Peter
082 37 Široké 628
Chovná
97 bodov
Hanoverský farbiar – psy
1. ERON z Tritrubeckého polesí
16.4.2011
SPKP 975
Šimo Jaroslav
Niva 52
916 21 Čachtice
2. IZAR Minas Ithilien
11.5.2010
SPKP 847
Kasan Andrej
Chovný
966 52 Tekovská Breznica 377 101 bodov
48
Nehodnotený
Zlá mechanika
pohybu
Organizácia chovných
zvodov v roku 2013
Dávame na vedomie všetkým členom, chovateľom, záujemcom
o uchovnenie psov a súk plemien bavorský a hanoverský farbiar,
že chovné zvody v roku 2013 budú dva:
Bonitácia I. Výber do chovu sa uskutoční 01. 06. 2013 v Novej Dedine na chate Žuhračka, okr. Levice so začiatkom o 9 hod.
Bonitácia II. Výber do chovu sa uskutoční 19. 10. 2013 počas
XXXI. ročníka skúšok farbiarov Slovenska. Hotel Odevák & Dependace, Odborárska 15, 921 01 Banka (okr. Piešťany) so začiatkom
o 9°° hod.
Prezentácia psov bude od 8°° – 9°° hod. Majitelia psov absolvujúci výber do chovu musia spĺňať nasledovné podmienky:
•Jedinec (pes, suka) plemena BF alebo HF musí byť zapísaný
v SPKP (Slovenská plemenná kniha psov) a predvádzajúci je povinný predložiť originál PPP (Preukaz pôvodu psa).
•Vek pripustených jedincov na bonitáciu je 18 mesiacov dosiahnutých v deň chovného zvodu.
•Pes – suka, ktorý nie je začipovaný musí mať viditeľné a čitateľné tetovanie. Nezreteľné a nečitateľné tetovanie vylučuje psa –
suku z bonitácie (takéto jedince je nutné včas pred bonitáciou pretetovať, prípadne začipovať).
•Predvádzateľ je povinný predložiť veterinárne osvedčenie
z miesta bydliska (okresu) nie staršie ako 5 dní od vystavenia.
•Psy, suky musia mať potvrdené očkovanie proti besnote, psinke
a parvoviróze nie staršie ako 12 mesiacov a mladšie ako tri týždne.
•Pes musí byť vedený na pevnom vodítku.
•Majiteľ, resp. predvádzateľ musí mať pripraveného psa – suku
tak, aby bolo umožnené meranie psa palicovou mierou v kohútiku a vykonaná kontrola chrupu – záhryz a plnochruposť. Pokiaľ
psa – suku nebude možné odmerať v kohútiku – výšku, alebo skontrolovať chrup, komisia takého psa – suku vylúči z hodnotenia.
Predvádzateľ je povinný uhradiť poplatok za chovný zvod pred
posúdením 5 € – člen klubu.
50
7
6
5
4
3
2
1
P.
č.
Rok
nar.
Adresa
o: ENDI Vandráčka SPKP 5987/00
m: DONA Kráľovská studnička SPKP 7168/04
038 21 Mošovce, Mládeže 340
Peter Karabel
A/A
AJDA spod Oravského hradu
8030/08 2005
m: CORA Jelenia obora Orava SPKP 7698/07
082 73 Šarišské Dravce 222
Ján Mišenko
o: BAK spod Oblíka SPKP 6819/04
A/A
AJA Solotvinec
8999/10 2008
m: FLORA Kráľovská studnička SPKP 7888/06
064 01 Stará Ľubovňa, Štúrova 51
Viktor Alexik
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
B/B
AJA Liptal
8559/09 2007
m: BRITA z Bôrčanskej doliny SPKP 6895/02
o: GORAL Devana SPKP 6117/01
040 11 Košice, Lorinčík 36
Vincent Kender
A/A
m: EBRA z Kmeťovej horárne SPKP 7649/07
8000/09 2005
AIDA z Foráša
053 42 Krompachy, Hlavná 36
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
A/A
Štefan Želasko
8606/11 2007
AGGA z Močelníka
038 52 Sučany, Fatranská 51
m: CINDA Vrátna dolina SPKP 8283/09
9368/11 2009
Ján Urban
053 42 Naháč 20
o: JAGO Dravecká dolina SPKP 8275/08
A/A
Ján Boledovič
Majiteľ
AFRODITA Bročkeje dolina
A/A
DBK
m: ELA Jelenia obora Orava SPKP 8292/07
8821/11 2008
SPKP
o: CESAR spod Čertovej bane SPKP 7603/06
AFRA z Babinej hory
Meno suky
Bavorský farbiar
Zoznam chovných súk BF a HF pre r. 2013
Stav k 31. 1. 2013
51
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
072 63 Choňkovce 59, 072 63
979 01 Rimavská Sobota,
Na Chrenovisku 3035/8
o: BORKO Čajmar SPKP 6999/04
Tibor Púčik
m: HERA Stanišovská dolina SPKP 7742/07
972 25 Diviaky nad Nitricou, Máčov 341
m: ZANA Jasenovské vodopády SPKP 7843/09
A/B
ARTA Božia stupaj
8591/09 2007
o: ERIK z Ľubochnianskej doliny SPKP 8145/07
013 15 Rajecká Lesná 407
Michal Gaňa
A/B
ARLIN Kamenné vráta
9167/11 2009
m: ORA Zvolenská kotlina SPKP 6028/02
058 01 Gánovce, Letná 313/13
Ing. Bystrík Kiska
A/A
ARISSA z Ivetkinho dvora
o: MEDO Hraples SPKP 7820/06
8950/10 2008
m: DESSY vom Gamskar BGS Nr. 7864/04
o: EBRO vom Gaißtalbrunnen BGS Nr. 7769/03
976 97 Nemecká, Ráztoka 51
Peter Vráb
A/A
m: BESSY Stará dolina SPKP 7866/06
9230/11 2008
ANKA von der Patschgenalm
064 01 Stará Ľubovňa, Obráncov mieru 2
o: BLESK Krigov SPKP 8111/07
A/A
0907 31 Hanušovce n. Topľou,
Bukovská 88/46
Ján Pilát
8907/10 2008
Ján Pankuch
ANGIE spod Orlieho hniezda
A/A
m: DORY spod Oblíka SPKP 7592/06
8686/09 2007
914 42 Horné Sŕnie, Lesnícka 84
m: HERA Stanišovská dolina SPKP 7742/07
o: AMOR Stará dolina SPKP 7540/05
AMBRA zo Šomky
8590/09 2007
Lukáš Jančovič
o: BORKO Čajmar SPKP 6999/04
A/A
Ing. Ján Hruška
AMBRA Božia stupaj
A/A
m: CARA Vrátna dolina SPKP 8285/08
8930/12 2008
073 01 Sobrance, Hlivištia 134
m: HORA Ungarová lúka SPKP 8162/07
o: ASTOR spod Chabenca SPKP 6824/07
ALKA z Gavalcovho dvora
9396/11 2009
Dušan Timko
o: ORCUS Vatrová SPKP 7509/05
A/A
Michal Bardzák
AJKA z Dankovičovho dvora
B/B
m: GORA Kráľovská studnička SPKP 7982/09
9602/12 2010
o: GORAN Lesnícka lúka SPKP 7806/08
AJKA od Remisky
52
26
25
24
23
22
21
20
19
18
P.
č.
Rok
nar.
o: MEDO Hraples SPKP 7820/06
BARA z Hradištnice
8757/10 2008
A/A
972 23 Dolné Vestenice,
Záhumenská 126/18
m: ILA Vandračka SPKP 7454/07
Radovan Košík
m: HANA Demjanka SPKP 7959/06
094 35 Soľ, Čaklov 347
Peter Demeter
B/B
BARA Baškin dvor
o: MEDO Hraples SPKP 7820/06
m: FLORA Kráľovská studnička SPKP 7888/06
o: BLESK Krigov SPKP 8111/07
8713/09 2007
Milan Bartko
032 61 Važec, Na Pastierskych 126
m: AXA Jedlovské lúky SPKP 6774/05
B/B
BAJA Liptal
8786/11 2008
o: GLEN Jágrová SPKP 7335/04
906 35 Plavecký Peter 183
Ľudovít Ferenčič
A/A
AXA Šibeničná
8415/09 2006
m: BORA od Vyžníka SPKP 8368/09
o: OMAR Vatrová SPKP 7507/05
032 42 Pribylina, Podbanské 7
Ivan Krasuľa
AXA spod Gurovky
9126/12 2009
m: BRITA z Bôrčanskej doliny SPKP 6895/02
A/A
MVDr. Zoltán Németh 049 44 Hrhov 357
ASTRID z Foráša
o: GORAL Devana SPKP 6117/01
8001/08 2005
m: CARA Vrátna dolina SPKP 8285/08
o: ASTOR spod Chabenca SPKP 6824/07
A/A
Ing. Ľudovít Pitoňák
032 33 Kráľova Lehota 252
m: ELA Jelenia obora Orava SPKP 8292/07
8928/10 2008
ASTA z Gavalcovho dvora
972 25 Diviaky nad Nitricou, Máčov 341
o: CESAR spod Čertovej bane SPKP 7603/06
A/A
Adresa
010 01 Žilina, Nový domov 173/8
Tibor Púčik
8819/10 2008
A/B
Radoslav Prášek
Majiteľ
ASTA z Babinej hory
A/A
DBK
m: Trium Slecs HERA SPKP 8698/10
9623/13 2010
SPKP
o: GERo z Ľubochnianskej doliny SPKP 8307/09
ARTEMIS z Kyncelovej
Meno suky
53
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
A/A
m: ILLA Vatrová SPKP 7015/06
072 31 Vinné 29
Milan Vaľo
8981/11 2008
BESSY Šibeničná
o: WOTAN vom Wiesacker Člp. 4335/04, BGS 02-28
m: GEŠA z Moldovenina SPKP 7062/05
o: KONY Vatrová SPKP 7144/04
029 56 Zakamenné 1069
m: BRITA z Maloheda SPKP 6624/03
Vladimír Florek
A/A
BESI spod Štíbľa
8480/08 2006
o: ALISS z Ponického vŕšku SPKP 5784/2000
065 12 Jakubany 191
Ing. Milan Rybovič
A/A
BESI Jakubiansky potok
8035/08 2005
m: TERA Fatra SPKP 7407/05
o: OMAR Vatrová SPKP 7507/05
029 56 Zakamenné 228
Ing. Rudolf Traj
BELLA z Prameňov Turca
A/A
m: ELA Jelenia obora Orava SPKP 8292/07
o: XERO vom Wolfsborn VDH 03-22
8095/10 2005
Tibor Važan
971 01 Prievidza, Poľná 74
m: HANA Demjanka SPKP 7959/06
A/A
BELLA z Babinej hory
9294/11 2009
o: MEDO Hraples SPKP 7813/06
900 31 Stupava, Ferdiša Kostku 63
Miroslav Horecký
A/A
BELLA Baškin dvor
8714/09 2007
m: CIFRA spod Oblíka SPKP 7134/04
o: CIT Demjanka SPKP 7408/05
972 51 Handlová, Nová Lehota 244
Miloš Uhliarik
BELA Varšanska
B/B
m: MINA Vatrová SPKP 7419/04
o: AMOR Stará dolina SPKP 7540/05
8379/08 2006
Ján Surma
032 05 Smrečany 111
m: BAŠKA z Kolbachu SPKP 7073/05
A/A
BELA spod Hradnej veže
8244/08 2006
o:BURY Minčol SPKP 6281/00
974 01 Banská Bystrica, Spojová 12
Emil Vaško
A/A
BEGA spod Labošova
7995/10 2005
m: HALA Demjanka SPKP 7958/07
Mgr. Miroslav Štefánik 065 01 Hniezdne 97
A/A
013 06 Terchová 1046
o: MARKO Hraples SPKP 7817/06
8731/11 2008
Rastislav Janík
BAŠKA od Juraja
A/A
m: CIBA Vrátna dolina SPKP 8284/09
9867/13 2011
o: BRIT spod Viechy SPKP 8217/09
BARA z Petrovskej doliny
54
46
45
44
43
42
41
40
39
38
P.
č.
Rok
nar.
o: OMAR Vatrová SPKP 7507/05
m: CEDRA Tri studne SPKP 7036/04
018 32 Zliechov, Košecké Rovné 117
PZ Vápenica,
drž. Marián Kohút
B/B
BRIA z Oravského podzámku
8474/09 2006
m: ELZA Ungarová lúka SPKP 7103/03
o: ORCUS Vatrová SPKP 7509/05
059 71 Ľubica, Budovateľská 109
Ján Šoltés
B/A
m: DONNA Čajmar SPKP 7706/07
8115/09 2005
BORKA Krigov
029 52 Hruštín 52
o: BLESK z Pukanca SPKP 7763/07
A/A
Marek Pidík
8799/11 2008
BORA Vrch brezový
059 81 Dolný Smokovec 16 206
Ivan Krasuľa
m: BONA z Kobarča SPKP 7502/05
A/A
BORA od Vyžníka
o: GORAL Devana SPKP 6117/01
8368/09 2006
m: FLORA Kráľovská studnička SPKP 7888/06
o: BLESK Krigov SPKP 8111/07
032 33 Kráľová Lehota 252
m: JETY Dravecká dolina SPKP 8277/08
Ing. Ľudovít Pitoňák
A/A
BORA Liptal
8785/09 2008
o: BADY Genéza SPKP 8401/08
034 73 Liptovská Osada 206
Ing. Martin Jánošík
A/A
BONA Jakubov dvor
9071/10 2009
m: HANA Demjanka SPKP 7959/06
980 04 Hostice 160
Gabriel Balázs
B/B
039 01 Turčianske Teplice,
ul. Jozefa Letricha 663/1
o: MEDO Hraples SPKP 7813/06
8716/11 2007
Vladimír Štanceľ
Adresa
059 39 Šuňava, SNP 441
m: BORA od Vyžníka SPKP 8368/09
Stanislav Roth
Majiteľ
BINA Baškin dvor
A/A
A/A
DBK
m: HALA Demjanka SPKP 7958/07
8732/10 2008
9717/12 2010
SPKP
o: MARKO Hraples SPKP 7817/06
BIBA od Juraja
o: CIRIO z Dudnísk SPKP 8526/08
BETTY spod Gurovky
Meno suky
55
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
m: TERA Fatra SPKP 7407/05
Branislav Porubčanský 013 06 Terchová, Štefanová 532
8389/08 2006
CESY z Prameňov Turca
o: KONY Vatrová SPKP 7144/04
m: OĽA Fatra SPKP 6560/02
o: KONY Vatrová SPKP 7144/04
A/A
Ing. Peter Grellneth
038 48 Turček 21
m: BRITA Tri studne SPKP 6747/01
A/A
CEDRA Vrátna dolina
8288/08 2006
o:BENY spod Sukovského vrchu SPKP 7180/03
033 01 Liptovský Hrádok, M. Rázusa 434
Milan Krajčí
A/A
CARA z Pukanca
7912/07 2005
m: OĽA Fatra SPKP 6560/02
o: KONY Vatrová SPKP 7144/04
987 01 Poltár, Sklárska 28/580
Pavel Gavalec
CARA Vrátna dolina
A/A
m: BRITA z Maloheda SPKP 6624/03
o: BRUŇO Demjanka SPKP 7022/04
8285/08 2006
Ing. Milan Rybovič
065 12 Jakubany 191
m: OSSA Vatrová SPKP 7510/06
A/A
CARA Jakubiansky potok
8419/08 2006
o: FENIX Zachelmianka PKR 7105
921 01 Piešťany, Budatínska 4
Jozef Svátek
A/B
CAMI Vatrová
9016/11 2008
m: GORA Jágrová SPKP 7337/05
027 44 Tvrdošín, Štefanov 22
Dušan Puchel
8487/10 2006
o: CESAR spod Čertovej bane SPKP 7603/06
A/A
053 71 Vyšné Repaše, Nižné Repaše 6
m: ELA Jelenia obora Orava SPKP 8292/07
Jaroslav Jurský
BRIXI Olšový járok
A/A
m: GABRA Treskunov ČLP/BB/4601/08
10120/12 2006
o: CESAR z Novodomských bažin ČLP/BB/4438/06
BRYTA z Vodických pramenů
o: XERO vom Wolfsborn VDH 03-22
951 97 Žitavany, Žitavská 756/22
Juraj Šabo
B/B
BRITA z Babinej hory
9295/12 2009
m: ELSA spd Viechy SPKP 6379/03
010 01 Žilina, 1. mája 7/1008
Libor Bodjan
A/A
029 56 Zakamenné 990
o: ALAN z Mihalikovho soliska SPKP 5907/99
8218/09 2005
Karol Florek
BRITA spod Viechy
A/A
m: GEŠA z Moldovenina SPKP 7062/05
8484/08 2006
o: KONY Vatrová SPKP 7144/04
BRITA spod Štíbľa
56
66
65
64
63
62
61
60
59
58
P.
č.
Rok
nar.
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
m: ESTA Tri studne SPKP 7596/06
JUDr. Róbert Slamka 026 01 Dolný Kubín, Radinského 1735/29
A/A
CITA Genéza
8691/09 2007
m: CEDRA Tri studne SPKP 7036/04
027 41 Oravský Podzámok 136
Štefan Mikulaj
CIRA z Oravského podzámku
o: OMAR Vatrová SPKP 7507/05
A/A
m: OĽA Fatra SPKP 6560/02
o: KONY Vatrová SPKP 7144/04
8555/08 2007
Jozef Ďuriš
949 01 Nitra, Dlhá 24
m: HANA Demjanka SPKP 7959/06
A/A
CIRA Vrátna dolina
8287/08 2006
o: MEDO Hraples SPKP 7820/06
065 01 Hniezdne 283
Ing. Vladimír Tomko
A/A
CINKA Baškin dvor
9035/10 2008
m: OĽA Fatra SPKP 6560/02
038 23 Dubové, Budiš 51
Jozef Lettrich
o: KONY Vatrová SPKP 7144/04
A/A
CINDA Vrátna dolina
8283/09 2006
m: GEŠA z Moldovenina SPKP 7062/05
023 01 Oščadnica 1872
Ján Mitka
A/A
CINDA spod Štíbľa
o: KONY Vatrová SPKP 7144/04
8563/12 2007
m: ELSA spd Viechy SPKP 6379/03
o: OMAR Vatrová SPKP 7507/05
038 52 Podhradie, Partizánska 16/145
Vladimír Húšťa
A/A
m: OĽA Fatra SPKP 6560/02
8373/09 2006
CIFRA spod Viechy
013 53 Petrovice 562
o: KONY Vatrová SPKP 7144/04
A/A
Adresa
026 01 Dolný Kubín, Okružná 2061/4
Pavol Žídek
8284/08 2006
Ferdinand Hlinický
Majiteľ
CIBA Vrátna dolina
A/A
DBK
m: ESTA Tri studne SPKP 7596/06
8690/10 2007
SPKP
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
CETY Genéza
Meno suky
57
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
A/A
045 01 Moldava nad Bodvou, Mokrance 449
m: MINA Vatrová SPKP 7419/10
064 01 Stará Ľubovňa, Poľská 2
Matúš Suchý
o: BLESK Krigov SPKP 8111/07
8853/10 2008
Ing. Štefan Šmajda
m: CESY z Prameňov Turca SPKP 8389/08
DONA spod Hradnej veže
A/A
m: SINDA spod Glatzu SPKP 8348/08
9256/11 2009
o: BLESK Krigov SPKP 8111/07
DONA Ružový dvor
o: XERO vom Wolfsborn VDH 03-22
02963 Mútne 633
Mgr. Ján Maruščák
DITA Vrátna dolina
9355/12 2009
m: BRITA Tri studne SPKP 6747/01
A/A
Stanislav Gramblička 972 28 Valaská Belá 281
DINA z Pukanca
o:BENY spod Sukovského vrchu SPKP 7180/03
8271/10 2006
m: BARA Baškin dvor SPKP 8713/09
o: MALIK de Eisenkappel SPKP 8707/09, LOE 1669659
A/A
Ján Pankuch
087 01 Giraltovce, Kračúnovce 105
m: CINKA Tri studne SPKP 7037/04
A/A
DIANA Sil-Mat
9871/12 2011
o: HORAL Devana SPKP 6287/04
943 61 Salka 331
Juraj Szabó
A/A
CYRA Medzihorská
8753/12 2008
m: ESTA Tri studne SPKP 7596/06
A/A
MUDr. Ivan Kubačka 026 01 Dolný Kubín, MDŽ 1036/26
8692/10 2007
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
CYRA Genéza
991 42 Hrušov 122
Jozef Mihálik
034 05 Ružomberok-Hrboltová,
Mlynská 223/1
m: FLORA Kráľovská studnička SPKP 7888/06
A/A
Marián Pochyba
o: BLESK Krigov SPKP 8111/07
9084/11 2009
962 23 Očová, J.R.Poničana 837/96
m: ELZA Ungarová lúka SPKP 7103/03
Marián Blaško
CYLA Liptal
A/A
A/A
m: FLORA Kráľovská studnička SPKP 7888/06
9087/11 2009
8247/08 2006
o: BLESK Krigov SPKP 8111/07
CONA Liptal
o: CIT Demjanka SPKP 7408/05
CITRA Krigov
58
85
84
83
82
81
80
79
78
77
P.
č.
Rok
nar.
038 41 Košťany nad Turcom,
Trebostovo 139
Adresa
972 23 Dolné Vestenice,
Komenského 342/12
o: XERO vom Wolfsborn VDH 03-22
m: CESY z Prameňov Turca SPKP 8389/08
026 01 Dolný Kubín, Záskalie 903/1
Ing. Emil Hládek
A/A
ELLA Vrátna dolina
9511/12 2010
m: UDA spod Glatzu SPKP 8966/10
094 35 Soľ, Čaklov 347
Peter Demeter
o: MARKO Hraples SPKP 7817/09
A/A
ELIS z Chorváta
9772/12 2011
m: SINDA spod Glatzu SPKP 8348/08
o: BLESK Krigov SPKP 8111/07
082 03 Lemešany, Bretejovce 14
Gabriel Mertinko
B/B
Marián Zábojník
m: AIDA Tri studne SPKP 6581/01
9695/12 2010
B/B
ELA Ružový dvor
8292/07 2006
m: MINA Vatrová SPKP 7419/10
o: RONO Fatra SPKP 6930/05
ELA Jelenia obora Orava
o: BADY Genéza SPKP 8401/08
Miroslav Sekelský
064 01 Stará Ľubovňa, Zámocká 123
m: CESY z Prameňov Turca SPKP 8389/08
A/A
EDA spod Hradnej veže
9274/11 2009
o: XERO vom Wolfsborn VDH 03-22
013 06 Terchová, Štefanová 532
Branislav Porubčanský
A/A
DRINA Vrátna dolina
9354/12 2009
m: HANA Demjanka SPKP 7959/06
082 73 Šarišské Dravce 233
Juraj Dobrovič
A/A
DORI Baškin dvor
o: AMOR Stará dolina SPKP 7540/05
9409/12 2009
m: BLISKA Vatrová SPKP 5677/00
o: DAX Lázky SPKP 6643/01
032 15 Partizánske Ľupča 479
Ing. Jozej Ondrejka
Roman Bvocik
Majiteľ
m: DONA Kráľovská studnička SPKP 7168/04
7927/10 2005
B/B
A/A
DBK
DONA z Ľupčianskej doliny
9142/11 2009
SPKP
o: JAGO Dravecká dolina SPKP 8275/08
DONA spod Oravského hradu
Meno suky
59
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
m: ARNIKA z Medvedej dolky SPKP 7196/04
054 01 Levoča, Kurimany 101
Peter Tököly
FIDA Demjanka
o: BENY spod Sukovského vrchu SPKP 7180/03
7909/08 2005
m: ELZA Ungarová Lúka SPKP 7103/03
o: ZAK Jasenovské vodopády SPKP 7840/07
A/A
Ján Holováč
053 73 Brutovce, Olšavica 4
m: AIDA Tri studne SPKP 6581/01
A/A
FANNY Krigov
8909/10 2008
o: LANDOR Vatrová SPKP 7265/04
029 56 Zakamenné 279
Ing. Dominik Tisoň
A/A
FANA Jelenia obora Orava
8583/12 2007
m: ELZA z Liptovských Revúc SPKP 7582/06
o: GORO Vatrová SPKP 6815/03
060 01 Kežmarok, Gaštanova 5
Ing. Jaroslav Mačák
FAGIRA z Liptovských Revúc
8649/09 2007
m: LORA Lesnícka lúka SPKP 8353/08
o: BRIT z Kmeťovej horárne SPKP 7231/08
A/A
Ing. Martin Kováčik
974 09 Banská Bystrica, Skubínska cesta 46
CIRA z Oravského podzámku SPKP 8555/08
B/B
FAJA od Stanovského
9675/12 2010
o: CIDO zo Šiprúňa SPKP 7615/07
038 35 Valča 338
Jozef Skuhra
B/A
ERA spod Oravského hradu
9333/12 2009
m: OSSA Vatrová SPKP 7510/06
032 14 Ľubeľa 406
Jozef Čendula
ENNY Vatrová
o: JAGO Dravecká dolina SPKP 8275/08
A/A
m: ASTA z Pukanca SPKP 7468/10
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
9549/11 2010
Ján Zajac
010 01 Žilina, Kamenárstvo, Košická cesta
m: FINA Demjanka SPKP 7908/07
A/A
EMA z Ľubochnianskej doliny
8147/10 2005
o: MEDO Hraples SPKP 7820/06
038 54 Šútovo, Fatranská 85
Ing. Viliama Volna
A/A
EMA Čabalov dvor
9112/12 2009
m: UDA spod Glatzu SPKP 8966/10
054 01 Levoča, Gašpara Haina 5
MUDr. Ján Papcun
A/A
911 01 Trenčín, J. B. Magina 20
o: MARKO Hraples SPKP 7817/09
9770/12 2011
Ing. Pavol Ellinger
ELZA z Chorváta
A/A
m: CESY z Prameňov Turca SPKP 8389/08
9508/13 2010
o: XERO vom Wolfsborn VDH 03-22
ELZA Vrátna dolina
60
105
104
103
102
101
100
99
98
97
P.
č.
Rok
nar.
990 01 Veľký Krtíš, Veľké Straciny 85
Adresa
o: BURY Minčol SPKP 6281/00
A/A
m: AMBRA Čajmar SPKP 6880/02
034 74 Liptovské Revúce 97
Stanislav Lazík
8880/11 2008
GLORIA Čajmar
029 01 Námestovo, Štefánikova 238/68
Kamil Jadroň
m: ESTA spd Viechy SPKP 6378/05
o: LANDOR Vatrová SPKP 7265/04
A/A
GERA spod Viechy
8164/08 2005
m: AJDA z Chorváta SPKP 7893/06
o: BRIT z Ľupčianskej SPKP 7371/06
908 77 Borský Mikuláš, Družstevná 1501
PZ Š. Humence,
J. Tomašovič
A/A
GERA Čirské bučiny
8546/11 2007
m: DONA z Opalovej SPKP 7550/05
o: BLESK Malanta SPKP 6350/02
082 71 Lipany, Dubovica 285
Miroslav Molčan
GAJA z Opalovej
8328/08 2006
m: ELZA z Liptovských Revúc SPKP 7582/06
o: DONER z Ľupčianskej doliny SPKP 7923/08
A/A
Lukáš Čierny
033 01 Liptovský Hrádok, Hradná 527
m: ELZA Ungarová Lúka SPKP 7103/03
B/B
GABINA z Liptovských Revúc
8812/12 2008
o: ZAK Jasenovské vodopády SPKP 7840/07
065 11 Nová Ľubovňa, Kolačkov 94
Radovan Pilát
A/B
FRIDA Krigov
8909/10 2008
m: AMBRA zo Šomky SPKP 8686/09
976 69 Pohorelá, Kpt. Nálepku 93
Peter Polák
A/A
FLÓRA spod Oblíka
o: BAK z Chorváta SPKP 8491/09
9483/12 2010
m: AIDA Tri studne SPKP 6581/01
o: LANDOR Vatrová SPKP 7265/04
029 46 Sihelné 499
PZ Sihelné,
Ľubomír Luscoň
8581/10 2007
A/A
Marián Bernáth
Majiteľ
FLÓRA Jelenia obora Orava
A/A
DBK
m: CIRA z Oravského podzámku SPKP 8555/08
9495/12 2010
SPKP
o: JAGO Dravecká dolina SPKP 8275/08
FIDA spod Oravského hradu
Meno suky
61
115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
o: ENDY Vandráčka SPKP 5987/00
Ing.Dušan Kopecký
m: ELIN Stanišovská dolina SPKP 5849/99
958 03 Partizánske, Cintorínska 1651/3A
m: ESTA spod Viechy SPKP 6378/05
A/A
HERA Stanišovská dolina
7742/07 2004
o: LANDOR Vatrová SPKP 7265/04
911 01 Trenčín, 28. októbra 8
Rajmund Rapaič
B/B
HERA spod Viechy
8406/08 2006
m: DARA z Ľubochnianskej doliny SPKP 7731/061
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
974 01 Banská Bystrica, Kynceľová 43
Ing. Ján Bonta
Trium Slecs HERA
8698/10 2007
m: AJKA Demjanka SPKP 6231/00
o: BENY spod Sukovského vrchu SPKP 7180/03
A/A
Milan Gembala
028 01 Trstená, Lesná 1112/8
m: DARA z Ľubochnianskej doliny SPKP 7731/061
A/A
HERA Demjanka
7960/07 2005
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
980 02 Jesenské, Véčeyho 521
MVDr. Gabriela
Šarlinová
A/A
Trium Slecs HEJDA
8699/10 2007
m: ELIN Stanišovská dolina SPKP 5849/99
o: ENDI Vandráčka SPKP 5987/00
979 01 Rimavská Sobota, Potravinárska 1855
Lesy SR-Odštepný
závod
A/A
HEDA Stanišovská dolina
7741/07 2005
m: AJKA Demjanka SPKP 6231/00
o: BENY spod Sukovského vrchu SPKP 7180/03
065 01 Hniezdne 283
Ing. Vladimír Tomko
A/B
m: AJKA Demjanka SPKP 6231/00
7959/06 2005
HANA Demjanka
091 01 Stropkov, Tisinec 59
o: BENY spod Sukovského vrchu SPKP 7180/03
A/A
Juraj Srálik
7958/07 2005
HALA Demjanka
914 42 Horné Sŕnie, Lesnícka 84
m: AMBRA Čajmar SPKP 6880/02
8881/10 2008
Lukáš Jančovič
075 01 Trebišov, Palárikova 944/15
o: BURY Minčol SPKP 6281/00
A/A
Radoslav Harvan
GRACIA Čajmar
A/A
m: BORKA z Gronera SPKP 6225/00
7982/09 2005
o: EVAN Stanišovská dolina SPKP 5844/99
GORA Kráľovská studnička
62
124
123
122
121
120
119
118
117
116
P.
č.
Rok
nar.
o: ORCUS Vatrová SPKP 7509/05
m: DYNA Dravecká dolina SPKP 7048/03
831 01 Bratislava, L.Dérera 8
Ing. Katarína
Korchaníková
IVA Dravecká dolina
8084/08 2005
m: AJKA Demjanka SPKP 6231/00
o: BENY spod Sukovského vrchu SPKP 7180/03
A/A
Ľubomír Smutný
044 02 Turňa nad Bodvou, Zádiel 20
m: ABRA z Doliny Dojcz PKR.VI-8652
A/A
ISNA Demjanka
8461/11 2006
o: FIGO Koguci Payur PKR.VI-8571
900 25 Chorvátskz Grob, Na Kŕčoch 10
Marián Kollega
A/A
ISKRA z Doliny Dojcy
9432/12 2009
m: DINA Čirské bučiny SPKP 7082/03
o: MARKO Hraples SPKP 7817/06
026 01 Dolný Kubín, A Halašu 15
Jaroslav Čižnár
ISKRA od Margarétky
A/A
m: DONA Šípová skala SPKP 6831/04
o: BORKO Čajmar SPKP 8409/09
8575/09 2007
Milan Beňo
962 01 Zvolenská Slatina, T. Vansovej 82
m: DINA Čirské bučiny SPKP 7082/03
A/A
IDA Šípova skala
8409/09 2006
o: MARKO Hraples SPKP 7817/06
086 45 Marhaň, Vyšný Kručov 54
Pavol Havrila
A/A
IDA od Margarétky
8573/12 2007
m: KALLA Vatrová SPKP 7148/04
o: GERO Lesnícka lúka SPKP 7807/06
034 92 Stankovany 227
Miroslav Brveník
HORA z Ľubochnianskej doliny
A/A
m: BRITA Čirske bučiny SPKP 6437/01
094 35 Soľ 379
o: GORAL Devana SPKP 6117/01
8617/10 2007
Adresa
093 03 Vranov n.Topľou, Cintorínska
395/4
Peter Dankovič
Ing. Peter Ščerba
Majiteľ
m: BORKA Ružový dvor SPKP 6314/01
8162/07 2005
A/A
A/A
DBK
HORA Ungarová lúka
8338/09 2006
SPKP
o: BENY spod Sukovského vrchu SPKP 7180/03
HERA z Opalovej
Meno suky
63
133
132
131
130
129
128
127
126
125
o: ANDY Jelenia obora Orava SPKP 7382/05
Radovan Iždinský
m: BIBI z Horárovho dvora SPKP 6719/02
962 01 Zvolenská Slatina, Cintorínske 26
m: EDA Lesnícka Lúka SPKP 7077/03
A/A
LUCY z Horárovho dvora
8427/09 2006
o: RONO Fatra SPKP 6930/05
960 01 Zvolen, D. Ertla 1450/7
Ing. Miroslav
Stanovský
LORA Lesnícka Lúka
8353/08 2006
m: KALLA Vatrová SPKP 7148/04
o: JAGO Dravecká dolina SPKP 8275/08
A/A
František Vrlík
034 91 Ľubochňa 271
m: LINDA Morské oko SPKP 7779/07
A/A
LESA z Ľubochnianskej doliny
9152/12 2009
o: BAK spod Oblíka SPKP 6819/04
851 052 Bratislava, Starhradská 8
MVDr. Ivanka
Nováková CSc.
A/A
KEMA Vlčí potok
9362/11 2009
m: ASTA z Pukanca SPKP 7468/10
030 91 Ľubochňa 271
o: CIDO zo Šiprúňa SPKP 7615/07
A/A
František Vrlík
9147/10 2009
KARIN z Ľubochnianskej doliny
054 01 Levoča, Kežmarská cesta 16
Michal Lesňák
m: GANA Stanišovská dolina SPKP 7522/05
A/A
o: ASTOR spod Chabenca SPKP 6824/07
8770/10 2008
KAJLA Stanišovská dolina
065 01 Hniezdne, Popradská 291
Milan Štefánik
965 01 Žiar nad Hronom,
Šášovské Podhradie 6
m: DINA Čirské bučiny SPKP 7082/03
A/A
Juraj Dubina
o: ZAK Jasenovské vodopády SPKP 8938/10
8938/10 2008
019 01 Ilava-Klobušice, Dlhé nivy 133
m: DINA Čirské bučiny SPKP 7082/03
Pavol Sirotný
JOLA od Margarétky
A/A
A/A
m: DYNA Dravecká dolina SPKP 7048/03
8277/08 2006
8576/10 2007
o: DAX Lázky SPKP 6643/01
JETY Dravecká dolina
o: MARKO Hraples SPKP 7817/06
IVENA od Margarétky
64
141
140
139
138
137
136
135
134
P.
č.
Rok
nar.
o: GERO Lesnícka lúka SPKP 7807/06
m: RONA spod Glatzu SPKP 7526/05
951 24 Nové Sady 242
Karol Fiam
A/A
m: RONA spod Glatzu SPKP 7526/05
9451/12 2010
XENA spod Glatzu
087 01 Giraltovce, Kračúnovce 105
o: GERO Lesnícka lúka SPKP 7807/06
B/B
Ján Pankuch
8966/10 2008
UDA spod Glatzu
976 81 Podbrezová, Šupkova 44
Ladislav Kardhordó
m: GINA Herbu Czarna Maska PKR.VI - 7913
o: GREGOR z Košickej SPKP 7289/06
A/A
TRESKA z Krainy Przodków
9431/11 2009
m: RONA spod Glatzu SPKP 7526/05
049 01 Muráň 271, Ing. Vladimír Hlinka
o: CIT Demjanka SPKP 7408/05
B/A
Lesy SR, š.p OZ Revúca
8637/09 2007
TINA spod Glatzu
055 01 Margecany, Veterná 4/296
Bc. Marek Hradiský
m: RONA spod Glatzu SPKP 7526/05
o: CIT Demjanka SPKP 7408/05
A/A
SITA spod Glatzu
8347/08 2006
m: MARION z Demänovskej SPKP 6548/01
o: GORAL Devana SPKP 6117/01
086 43 Koprivnica 26
Ing. Ján Brudňák
A/A
m: VARA Vlčí potok SPKP 7462/05
8666/10 2007
RITA z Košickej
059 71 Ľubica, Športová 62
o: BURY Minčol SPKP 6281/00
A/A
032 14 Ľubeľa 406
Adresa
František Špirko
8131/08 2005
Jozef Čendula
Majiteľ
NIKA Plesnivec
A/A
DBK
m: JESSICA de Eisenkappel SPKP 7935, LOE 1464559
8708/09 2006
SPKP
o: OMAR Vatrová SPKP 7507/05
MARLA de Eisenkappel
Meno suky
65
8
7
6
5
4
3
2
1
P.
č.
o: BRIT Hrabov potok SPKP 351/03
2007
A/B
m: FICHTA zo Starej Hájnice SPKP 497/06
059 52 Veľká Lomnica, Tatranská 264
Ing. Peter Patera
720/11
ENNY Krigov
086 22 Kľušov, Kľušovská Zábava 306
Dušan Chapčák
m: ASIKA od Třipánského kamene Člp. 3957/02
A/A
o: SEMEK vom Silberbach Člp. 4394/05
2008
ENJA z Brdské hájenky
753/10
m: BAŠKA Polominy SPKP 334/03
o: BADY z Javornické Louky Člp. 4199, SPKP 421/04
913 10 Beckov, Hurbanova 76
Martin Golány
A/A
m: ASIKA od Třipánského kamene Člp. 3957/02
637/09
2006
082 13 Tulčík, Demjata 218
ELZA Polominy
A/A
o: SEMEK vom Silberbach Člp. 4394/05
2008
Ladislav Poník
748/10
ELZA z Brdské hájenky
053 71 Nižné Repaše 6
Jaroslav Jurský
m: HEDVIKA z Mechova ČLP/HB/4305/06
A/A
o: ASKAN v. Jungfernholz ČLP/HB/4016/02, VDH 2386
2008
CORA z Mechova
811/10
m: Lovka Devana SPKP 399/04
065 33 Veľký Lipník 218
o: BADY z Javornické Louky Člp. 4199, SPKP 421/0
A/A
Jaroslav Hrebík
2009
m: Kerkavölgyi ADÉL MET.Hv. 1289/97
788/12
065 11 Nová Ľubovňa 265
CEDRA z Veľkej Rače
A/A
Adresa
059 52 Sása, Bzovská Lehôtka 65
o: BRIT Hrabov potok SPKP 351/03
2006
Ing. Miroslav
Balanda PhD.
Majiteľ
Ing. Štefan Olšavský
664/08
A/A
DBK
Boros Menti - Vadász BESSY
2010
Rok
nar.
m: ERNA Krigov SPKP 722/09
833/12
SPKP
o: Kelet-Mecseki AJAX MET 2147/04
BERNY z Mihalikovho dvora
Meno suky
HANoVErský farbiar
66
16
15
14
13
12
11
10
9
P.
č.
Viera Pilátová
Majiteľ
o: BRIT Hrabov potok SPKP 351/03
A/A
m: DARINA z Třitrubeckého polesí SPKP 329/01, Člp 3884
991 26 Nenince, Konopisková 442
Zoltán Híveš
2006
m: ERA Polominy SPKP 633/08
641/08
o: HUBERT z Horárovho dvora SPKP 518/09
085 01 Bardejov, Richvald 69
KARIN z Horárovho dvora
A/A
Ján Vanta
2009
JETA Vlčí potok
798/13
m: CITA Hrabov potok SPKP 411/04
915 01 Nové Mesto nad Váhom,
Odborárska 1
o: MARO Devana SPKP 448/06
A/A
MVDr. Petra
Steinemannová
2007
FRIDA Minas Ithilien
714/09
m: BORKA Polominy SPKP 336/04
966 52 Tekovská Breznica 283
Ľubomír Kmeťo
A/A
o: BRIT Hrabov potok SPKP 351/03
2005
FEA spod Ľupčianskej Magury
572/08
m: ERIN spod Stohu SPKP 605/07
979 01 Rimavská Sobota, Okružná 94
o: DJANEO ÖHZB 3381, LOI 04/125781
A/A
Ing. Vojtech
Kovalčík
2008
FANY od Figľa
732/10
m: BAŠKA Polominy SPKP 334/03
013 05 Belá, Cintorínska 300
o: BADY z Javornické Louky Člp. 4199, SPKP 421/04
A/A
Peter Dvorský
2006
m: ALASKA z Dziwerówki PKR.VI-4488, SPKP 264/01
638/09
EXA Polominy
935 25 Nová Dedina, Gondovo 304
o: IWAN von der Königsbuche SPKP 479/05, VDH 2539
2006
Adresa
064 01 Stará Ľubovňa, Obráncov mieru 2
Miroslav Pavlo
606/10
B/B
A/A
DBK
ETHEL spod Stohu
2006
Rok
nar.
m: BAŠKA Polominy SPKP 334/03
633/08
SPKP
o: BADY z Javornické Louky Člp. 4199, SPKP 421/04
ERA Polominy
Meno suky
67
6
5
4
3
2
1
P.
č.
9125/11 2009
8918/12 2008
8888/11 2008
o: BORN Minas Ithilien SPKP 7858/07
ATOS Jakubov dvor
o: OMAR Vatrová SPKP 7507/05
ASTOR Pilsko
o: OMAR Vatrová SPKP 7507/05
ARON spod Gurovky
o: OMAR Vatrová SPKP 7507/05
výb.
výb.
výb.
II.
II.
I.
II.
I.
I.
I.
II.
A/A
A/A
A/A
B/B
A/A
A/A
DBK
013 06 Horná Tižiná 114
Adresa
Ing. Igor Vittek
906 35 Plavecký Peter,
Hlavná 36
m: CITA spod Orlovskej lúčky SPKP 6105/06
Václav Špirka
Majiteľ
921 01 Banka, Športová 14
029 47 Oravská Polhora 848
965 01 Žiar nad Hronom,
Šášovské Podhradie 6
m: JETY Dravecká dolina SPKP 8277/08
Juraj Dubina
m: DEJLY Čierny vrch SPKP 7395/05
František Kudiak
m: AJDA Zbojnícka studňa SPKP 7855/08
Ján Borik
m: AJDA Zbojnícka studňa SPKP 7855/08
034 82 Lúčky, Kalameny 143
Ing. Juraj Česák
II.
II.
I.
IHF
m: AXA Jedlovské lúky SPKP 6774/05
výb.
výb.
I.
PF
ARIS od Velického potoka 8954/12 2008
8410/09 2006
výb.
Výstava
o: GLEN Jágrová SPKP 7335/04
ARGO Šibeničná
Rok
nar.
8421/09 2006
SPKP
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
AGAR Bránica Belá
Meno psa
Bavorský farbiar
Zoznam chovných psov BF a HF pre r. 2013
stav k 31. 1. 2013
68
14
13
12
11
10
9
8
7
P.
č.
Rok
nar.
8401/08 2006
7864/10 2004
8491/06 2007
9289/11 2009
Gustáv Tardík
Majiteľ
906 37 Sološnica 277
Adresa
I.
I.
I.
B/A
B/B
B/B
A/A
A/A
A/A
976 67 Závadka nad Hronom,
Hviezdoslavova 104
902 01 Pezinok,
Sládkovičova 22
087 01 Giraltovce,
Kračúnovce 109
972 26 Nitrianské Rudno,
Seč 159
Jozef Bullo
972 46 Čereňany,
Močiarna 524/6
m: ELA Jelenia obora Orava SPKP 8292/07
Ján Podstránsky ml.
m: CINDY spod Oblíka SPKP 7133/02
Ing. Daniel Lechman
m: ESTA Tri studne SPKP 7596/06
Anton Reingraber
m: ESTA Tri studne SPKP 7596/06
Ing. Stanislav Kubanda
m: ELZA Ungarová lúka SPKP 7103/03
059 39 Šuňava 189
Jaroslav Hudáč
8111/07 2005
o: ORCUS Vatrová SPKP 7509/05
výb.
I.
I.
I.
I.
I.
BLESK Krigov
výb.
I.
I.
I.
II.
m: CORA Ružový dvor SPKP 6799/02
023 56 Makov, Kopanice 41
m: ELA Jelenia obora Orava SPKP 8292/07
9290/11 2009
v. d.
výb.
výb.
výb.
B/B
A/A
DBK
o: XERO vom Wolfsborn VDH 03-22
BEN z Babinej hory
o: XERO vom Wolfsborn VDH 03-22
BARON z Babinej hory
o: MARKO Hraples SPKP 7817/09
BAK z Chorváta
o: BURY Minčol SPKP 7864/00
BAK Stará dolina
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
BADY Genéza
o: BURY Minčol SPKP 6281/00
I.
I.
IHF
Fabšík Ján
II.
II.
PF
m: BRITA z Bôrčanskej doliny SPKP 6895/02
7832/06 2004
výb.
v.d.
Výstava
AXEL z Bukoveckej chaty
7996/08 2005
SPKP
o: GORAL Devana SPKP 6117/01
ATOS z Foráša
Meno psa
69
22
21
20
19
18
17
16
15
9055/10 2009
7858/07 2004
8109/07 2005
031 04 Liptovský Mikuláš,
Veterná Poruba 93
Ján Valko
038 43 Kláštor pod Znievom,
Moyzesova 359
m: ELZA Ungarová lúka SPKP 7103/03
Ladislav Zemko
o: WOTAN vom Wiesacker BGS-02-28, Člp. 4335/04
I.
I.
II.
A/B
A/A
A/A
054 01 Levoča,
Kežmarská cesta 16
Miroslav Čunderlík
974 01 Banská Bystrica,
Uľanka 160
m: FIDA Demjanka SPKP 7909/08
Michal Lesňák
m: ILA Vatrová SPKP 7015/06
013 55 Štiavnik 1329
PZ Javorník,
Rudol Gablík
8976/10 2008
výb.
I.
I.
m: ALKA z Hrdzavej SPKP 6975/04
082 14 Pušovce, Proč 66
BURY Šibeničná
výb.
I.
A/A
913 21 Trenčianska Turná,
Mníchova Lehota 3
m: ALFA z Hajnej Hory SPKP 6928/06
Milan Černý
m: FLÓRA Kráľovská studnička SPKP 7888/06
8781/11 2008
výb.
I.
A/A
903 01 Senec, Fr. Kráľa 30
m: ALFA z Hajnej Hory SPKP 6928/06
Ján Horváth
o: BLESK Krigov SPKP 8111/07
BUK Liptal
o: MEDO Hraples SPKP 7820/06
BRUNO z Ivetkinho dvora 9311/12 2009
o: GORAL Devana SPKP 6117/01
II.
I.
A/A
A/A
A/A
Mojmír Golenovský
8701/12 2007
výb.
I.
II.
II.
I.
BROK z Husivargovho
dvora
výb.
II.
I.
I.
m: ELSA spod Viechy SPKP 6379/03
8217/09 2005
výb.
výb.
výb.
o: ALAN z Mihalikovho soliska SPKP 5907/99
BRIT spod Viechy
o: ORCUS Vatrová SPKP 7509/05
BRIT Krigov
o: BLESK Malanta SPKP 6350/02
BORN Minas Ithilien
o: OMAR Vatrová SPKP 7507/05
BOJAR Matejova dolina
70
30
29
28
27
26
25
24
23
P.
č.
Rok
nar.
9030/11 2008
9172/12 2009
8511/10 2007
8498/10 2007
Stanislav Gramblička
Majiteľ
o: AMOR Stará dolina SPKP 7540/05
I.
I.
II.
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
087 01 Giraltovce,
Dukelská 44
049 73 Dedinky,
Dobšinská Maša 87
093 02 Vranov n.Topľou,
Sídlisko Juh 1059/11
967 01 Kremnica,
Zechenterova 347/2
Dušan Bruncko
034 01 Ružomberok,
Plavisko 127
m: BONA z Kobarča SPKP 7502/05
ML Kremnica, Ján Hogh
m: BONA z Kobarča SPKP 7502/05
Štefan Burda
m: HALA Demjanka SPKP 7958/07
Ing. Ján Mrenica
m: HANA Demjanka SPKP 7959/06
Jozef Ivan
m: SÁRA Zvolenská planina SPKP 7690/05
058 01 Gánovce 313
Alexandra Kisková
8526/08 2007
výb.
I.
I.
I.
I.
I.
m: CINKA Tri studne SPKP 7037/04
049 01 Muráň 256
CIRIO z Dudnísk
výb.
I.
II.
I.
I.
Adresa
972 28 Valaská Belá 281
m: TERA Fatra SPKP 7407/05
8387/09 2006
výb.
výb.
výb.
výb.
A/A
A/B
DBK
o: KONY Vatrová SPKP 7144/04
CEZAR z Premeňov Turca
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
CEZAR spod Hradnej
veže
o: GORAL Devana SPKP 6117/01
CEZAR od Vyžníka
o: GERO Lesnícka lúka SPKP 7807/06
CEZAR od Juraja
o: MEDO Hraples SPKP 7820/06
CEZAR Baškin dvor
o: GORAL Devana SPKP 6117/01
I.
I.
IHF
m: CINKA Tri studne SPKP 7037/04
I.
II.
PF
František Frandel
8535/09 2007
výb.
výb.
Výstava
CERO z Foráša
8321/10 2006
SPKP
o: FOX Vandračka SPKP 6203/02
BRIX Medzihoská
Meno psa
71
38
37
36
35
34
33
32
31
9032/12 2008
Peter Vrábel
038 43 Kláštor pod Znievom,
Socovce 75
9505/12 2010
7869/10 2004
o: GORAL Devana SPKP 6117/01
EZAL spod Oblíka
o: XERO vom Wolfsborn VDH 03-22
EROS Vrátna dolina
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
výb.
výb.
II.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
A/A
A/A
A/A
A/A
Ing. Peter Chrúst
013 32 Dlhé Pole,
Svederník 192
m: BLISKA Vatrová SPKP 5677/00
032 32 Východná 381
040 01 Košice,
Račí potok 4/A
028 01 Trstená,
Ústie nad Priehradou 52
m: BORA od Margarétky SPKP 5564/99
Ing. Július Prikryl
m: CESSY z Prameňov Turca SPKP 8389/08
MVDr. Jaroslav Soroka
m: ASTA z Pukanca SPKP 7468/04
966 15 Banská Belá 59
Marián Klátik
8145/07 2005
v.d.
I.
A/A
ERIK z Ľubochnianskej
doliny
výb.
I.
m: CESSY z Prameňov Turca SPKP 8389/08
9348/12 2009
I.
o: XERO vom Wolfsborn VDH 03-22
DAROS Vrátna dolina
o: DAX Lázky SPKP 6643/01
výb.
Juraj Halahija
7923/08 2005
DONER z Ľupčianskej
doliny
013 15 Rajecká Lesná 2
m: BRITA z Bôrčanskej doliny SPKP 6895/02
A/A
A/A
980 55 Klenovec,
Pavlov Grúň 1037
m: HANA Demjanka SPKP 7959/06
Anton Poláčik
o: HUGO vom Diemantstein BGS 03-11, Člp.BB-4477/05
I.
II.
B/B
Jaroslav Chobot
II.
II.
I.
m: GORA Devana SPKP 6122/01
8775/09 2007
výb.
výb.
II.
DONAR z Foráša
8069/08 2005
výb.
o: ALAN z Mihalikovho soliska SPKP 5907/99
DAX Hronsecký háj
o: MEDO Hraples SPKP 7820/06
CIRO Baškin dvor
72
45
44
43
42
41
40
39
P.
č.
7807/06 2004
034 82 Lúčky pri Ružomberku,
Kalameny 20
8612/09 2007
9384/11 2009
o: DONER z Ľupčianskej doliny SPKP 7923/08
HUGO z Liptovských
Revúc
o: GERO Lesnícka lúka SPKP 7807/06
HEKTOR z Ľubochnianskej doliny
o: CAR Morské oko SPKP 6964/03
výb.
výb.
I.
II.
I.
I.
I.
I.
B/A
A/A
A/A
052 01 Spišská Nová Ves,
Hanulova 61
974 01 Banská Bystrica,
Bernolákova 46
m: ELZA z Liptovských Revúc SPKP 7582/06
Róbert Fraňo
m: KALA Vatrová SPKP 7148/04
JUDr. Ľubomír Barabáš
m: EDA Lesnícka lúka SPKP 7077/03
053 34 Švedlár, Stará Voda 15
Tomáš Šomšák
výb.
916 22 Podolie, Očkov 35
m: HERA spod Viechy SPKP 8406
7806/08 2004
A/A
Ing. Miloš Mišiak
GORAN Lesnícka lúka
II.
A/A
053 34 Švedlár,
Stará Voda 72
m: EDA Lesnícka lúka SPKP 7077/03
Ľubomír Červenko
o: BLESK Krigov SPKP 8111
II.
II.
093 02 Vranov nad Topľou,
Jarná 432
Adresa
m: ELZA z Liptovských Revúc SPKP 7582/06
Ing. Martin Strmeň
Majiteľ
Marián Gono
9575/13 2010
výb.
I.
A/A
A/A
DBK
IRO z Rožňovskej lúky
výb.
I.
II.
IHF
m: ASTA z Pukanca SPKP 7468/04
8307/09 2006
I.
I.
PF
o: OMAR Vatrová SPKP 7507/05
GERO z Ľubochnianskej
doliny
o: CAR Morské oko SPKP 6964/03
GERO Lesnícka lúka
výb.
výb.
FARO z Liptovských Revúc 8648/11 2007
o: GORO Vatrová SPKP 6815/03
Výstava
SPKP
Rok
nar.
Meno psa
73
54
53
52
51
50
49
48
47
46
Ondrej Šimún
034 82 Lúčky pri Ružomberku,
Americká 198
II.
8350/08 2006
9150/11 2009
8707/09 2006
Vladimír Bvocik
038 41 Košťany nad Turcom,
Trebostovo 139
o: AMOR Stará dolina SPKP 7540/05
II.
I.
I.
A/A
B/B
B/B
A/A
B/B
052 01 Spišská Nová Ves,
Kuzmányho 16
017 05 Považská Bystrica,
Považská Teplá 617
017 04 Považská Bystrica,
Šebešťanová 136
Ján Pankúch
087 01 Giraltovce,
Kračúnovce 105
m: JESSICA de Eisenkappel SPKP 7935, LOE 1464559
Pavol Mikloš
m: KALA Vatrová SPKP 7148/04
Miroslav Motlo
m: EDA Lesnícka lúka SPKP 7077/03
Mgr. Gustáv Krajčí
m: LINDA Morské oko SPKP 7779/076226/02
059 76 Mlynčeky, Rakúsy 77
Ing. Michal Berežný
9884/13 2011
výb.
II.
I.
II.
I.
NERO Vlčí potok
výb.
I.
I.
I.
018 16 Domaniža 239
m: IDA Jasanový hřeben Člp. BB-4523/06
m: BELKA z Gronéra SPKP 6226/02
7817/06 2004
výb.
výb.
výb.
A/B
AA
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
MARKO Hraples
o: OMAR Vatrová SPKP 7507/05
MALIK de Eisenkappel
o: JAGO Dravecká dolina SPKP 8275/08
LESAN z Ľubochnianskej
doliny
o: RONO Fatra SPKP 6930/05
LARGO Lesnícka lúka
I
II.
Miroslav Kardoš
8721/09 2007
o: HUGO vom Diemantstein BGS 03-11, Člp.BB-4477/05
výb.
I.
KARO Jasanový hřeben
výb.
m: GERA z Fotuláku SPKP 9038/09, Člp 4982
902 01 Pezinok, Banícka 33
m: DYNA Dravecká dolina SPKP 7048/02
8275/08 2006
A/A
A/A
o: DAX Lázky SPKP 6643/01
JAGO Dravecká dolina
o: WOTAN vom Wiesacker BGS-02-28, Člp. 4335/04
I.
I.
Miroslav Rybár
II.
I.
m: ASTA z Pukanca SPKP 7468/04
9612/12 2010
výb.
výb.
IZAK Jágrová
8620/09 2007
o: GERO Vandráčka SPKP 6591/02
IROŠ z Ľubochnianskej
doliny
74
6
5
4
3
2
1
P.
č.
Adresa
991 25 Čebovce,
Komenského 25
o: FAGAN zo Starej Hájnice SPKP 491/06
výb.
I.
I.
A/A
034 75 Korytnica 668
m: CITA Hrabov potok SPKP 411/04
086 14 Hažlín, Hlavná 61/61
Martin Hric
762/11
2008
A/A
GRON Minas Ithilien
I.
m: BAŠKA Polominy SPKP 334/03
II.
o: MARO Devana SPKP 448/06
výb.
065 45 Plavnica, Šambron 90
Ing. Jozef Randus
673/10
2007
A/A
FARO Polominy
II.
m: BAŠKA Polominy SPKP 334/03
výb.
o: BRIT Hrabov potok SPKP 351/03
2005
JUDr. Milan Ščigulinský
535/07
II.
059 02 Slovenská Ves 34
DAN Polominy
I.
m: BONA Hrabov potok, SPKP 353/04
výb.
o: IWAN von der Königsbuche VDH 2539, SPKP 479/05
2008
A/A
976 73 Telgárt 52
Eduard Plučinský
736/11
II.
A/A
Martin Dávid
Majiteľ
CLIF z Javorinky
I.
A/A
DBK
m: BONA Hrabov potok, SPKP 353/04
I.
II.
IHF
o: IWAN von der Königsbuche VDH 2539, SPKP 479/05
výb.
I.
PF
Ing. Ján Šipula
628/09
2006
výb.
Výstava
ATHOS z Javorinky
2009
Rok
nar.
m: DARINA z Třitrubeckého polesí, Člp. 3884, SPKP 329/01
799/13
SPKP
o: BRIT Hrabov potok SPKP 351/03
ADOR pod Karikášom
Meno psa
HANoVErský farbiar
75
10
9
8
7
652/12 2006
výb.
II.
I.
498/05
2004
výb.
II.
o: CHÁN z Lopeníckych kopcú Člp/HB/3635, SPKP 229/03
PARIS Devana
o: IWAN von der Königsbuche VDH 2539, SPKP 479/05
IMAR z Pralesa Pu
o: KAUZ von der Walze ZBNr 2356, SPKP 291/00
výb.
I.
II.
II.
II.
I.
A/A
A/A
A/A
A/A
Ing. Slavomír Blažko
951 85 Skýcov, Hlavná 436
903 01 Krupina,
Zvolenská cesta 68
979 01 Rimavská Sobota,
Okružná 94
m: KAJA Devana SPKP 327/02
Ing. Vojtech Kovalčík
m: GELI Vidov vrch SPKP 439/06
Vladimír Kučera
m: DARINA z Třitrubeckého polesí, Člp. 3884, SPKP 329/01
900 41 Rovinka 117
Andrej Mrva
518/09
2004
výb.
HUBERT z Horárovho
dvora
2007
m: BORKA Polominy SPKP 336/04
676/10
o: BRIT Hrabov potok SPKP 351/03
HARY spod Ľupčianskej
Magury
Plemenná kniha farbiarov 2012
Bavorský farbiar – Bayrischer Gebirgsschweisshund
z Púèikovho dvora
Púèik Tibor
Máèov 341
972 25 Diviaky nad Nitrou
01.01.2012
BOJAR Matejova dolina/
SPKP 9055
ASTA z Babinej hory/
SPKP 8819
10121 P FLOK
10122 P FOX
10123 P FREDY
10124 P FALKO
10125 P FILIP
10126 S FANNY
10127 S FATRA
z Kežmarskej cesty
Lesòák Michal
Kežmarská cesta 16
054 01 Levoèa
04.01.2012
CERO z Foráša/SPKP 8535
KAJLA Stanišovská dolina/
SPKP 8770
10128 P BANDY
10129 P BARRY
10130 P BARON
10131 P BERRY
10132 P BREND
10133 S BANDA
10134 S BLANKA
Lúèny vrch
Vážan Tibor
Po¾ná 1202/74
971 01 Prievidza
28.01.2012
KARO Jasanový høeben/
SPKP 8721
76
BELLA z Babinej hory/
SPKP 9294
10137 P ALAN
10138 P ARON
10139 P ASAN
10140 P AGO
10141 S AXA
10142 S AJDA
10143 S ARTA
z ¼ubochnianskej doliny
Vrlík František
034 91 ¼ubochòa 271
02.02.2012
CEZAR z Prameòov Turca/
SPKP 8387
KARIN z ¼ubochnianskej
doliny/SPKP 9147
10144 P OGAR
10145 P OSKAR
10146 S ORIS
10147 S OSA
10148 S O¼A
10149 S OTA
10150 S OLIVA
z Vlárskeho priesmyku
Janèoviè Lukáš
Lesnícka 84
914 42 Horné Srnie
19.01.2012
KARO Jasanový høeben/
SPKP 8721
AMBRA Božia stupaj/
SPKP 8590
10151 P CÉZAR
10152 P CÉDER
10153 P CORGOÒ
10154 P CÁR
10155 S CILKA
10156 S CIFRA
10157 S CARA
od Juraja
Sralik Juraj
Tisinec 59
091 01 Stropkov
08.02.2012
LARGO Lesnícka lúka/
SPKP 8350
HALA Demjanka/
SPKP 7958
10158 P FALKO
10159 P FARGO
10160 P FAGAN
10161 S FIDA
10162 S FANY
10163 S FLORA
10164 S FATIMA
10165 S FRIDA
Svrèník
Urban Ján
Fatranská 51
038 52 Suèany
27.01.2012
BURY Šibenièná/SPKP 8976
AFRODITA Broèkeje dolina/
SPKP 9368
10166 P ADONIS
10167 P ACHIL
10168 P ARON
10169 P ALEX
10170 S ADELA
10171 S ANIMA
10172 S ALKA
z Kobarèa
Alexik Viktor
Štúrova 51
064 01 Stará ¼ubovòa
29.02.2012
BLESK Krigov/SPKP 8111
AJA Liptal/SPKP 8559
10173 P JARUS
10174 P JERY
10175 P JUNO
10176 S JENNY
10177 S JOLA
10178 S JUNA
z Kamennej lúky
Timko Dušan
073 01 Hlivištia 134
06.02.2012
CIRIO z Dudnísk/SPKP 8526
AJKA z Dankovièovho dvora/
SPKP 9396
10179 P AJAX
10180 P ALAN
10181 P AMOR
10182 P ARON
10183 P ASTOR
10184 S AJDA
10185 S ALKA
10186 S ASTA
Uhliská
Gembala Milan
Lesná 1112/8
028 01 Trstená
19.02.2012
GERO z ¼ubochnianskej
doliny/SPKP 8307
HERA Demjanka/SPKP 7960
10187 P DODO
10188 S DIDA
Jakubov dvor
Dubina Juraj
Šašovské Podhradie 6
965 01 Žiar nad Hronom
20.02.2012
BOJAR Matejova dolina/
SPKP 9055
JETY Dravecká dolina/
SPKP 8277
10189 P DAK
10190 P DASTY
10191 S DIVA
10192 S DANA
10193 S DINA
z Podbrezovej
Kardhordó Ladislav
Štvr V. Šupku 44/4
976 81 Podbrezová
10.03.2012
Kamenný Grúò
Buocik Roman a Vladimír
Hlavná 139/38
038 41 Trebostovo
26.03.2012
LARGO Lesnícka lúka/S
PKP 8350
TRESKA z Krainy Przodków/
SPKP 9431
10194 P IKAR
10195 P IBY
10196 P INDY
10197 S INKA
10198 S IRA
10199 S IZA
10200 S IRIS
BURY Šibenièná/SPKP 8976
DONA spod Oravského
hradu/SPKP 9142
10215 P AGO
10216 P ALAN
10217 P AJAX
10218 S ADA
10219 S AJA
10220 S AJDA
10221 S AFRA
z Púèikovho dvora
Púèik Tibor
Máèov 341
972 25 Diviaky nad Nitrou
28.03.2012
BRIX Medzihorská/
SPKP 8321
ARTA Božia stupaj/
SPKP 8591
10201 P GERO
10202 P GORO
10203 P GRON
10204 P GORAN
10205 S GABI
10206 S GIRA
10207 S GLÓRIA
Jakubiansky potok
Ryboviè Milan Ing.
065 12 Jakubany 191
05.04.2012
BROK z Husivargovho dvora/SPKP 8701
CARA Jakubiansky potok/
SPKP 8419
10208 P FRED
10209 P FRIT
10210 P FALKO
10211 P FRIDO
10212 S FANA
10213 S FREDA
10214 S FRIDA
Kalaštav
Tomašoviè Juraj
Družstevná 1501
908 77 Borský Mikuláš
19.03.2012
ARGO Šibenièná/
SPKP 8410
GERA Èirské buèiny/
SPKP 8546
10222 P ATOS
10223 P AJAX
10224 S AJA
10225 S AXA
10226 S AŠKA
10227 S ARSA
10228 S AURA
z Mihálikovho dvora
Mihálik Jozef
991 42 Hrušov 122
08.03.2012
CEZAR spod Hradnej veže/
SPKP 8498
CYLA Liptal/SPKP 9084
10229 P CARLO
10230 P CASPER
10231 P CASTRO
10232 P CESAR
10233 P CIZO
10234 P CORNEL
10235 S CARLA
10236 S CAREN
77
Devana
Pitoòák ¼udovít Ing.
032 33 Krá¾ova Lehota 252
19.03.2012
FARO z Liptovských Revúc/
SPKP 8648
ASTA z Gavalcovho dvora/
SPKP 8928
10237 P VEZÍR
10238 P VILO
10239 P VENDO
10240 P VASKO
10241 P VRA O
10242 P VAXO
10243 S VESNA
spod Štíb¾a
Florek Karol
029 56 Zakamenné 715
28.03.2012
BEN z Babinej hory/
SPKP 9290
BRITA spod Štíb¾a/
SPKP 8481
10244 P IROŠ
10245 P IÈKO
10246 S ISHA
10247 S INKA
10248 S ISKRA
10249 S IVA
10250 S IDA
z Chorváta
Pankuch Ján
Kraèúnovce 105
087 01 Giraltovce
17.04.2012
CEZAR Baškin dvor/
SPKP 9030
UDA spod Glatzu/SPKP 8966
10251 P FRAM
10252 P FAKO
10253 P FLOK
10254 P FLAM
10255 S FLORA
10256 S FANY
Žiarska dolina
Surma Ján
032 05 Smreèany 111
01.04.2012
78
EZAL spod Oblíka/
SPKP 7869
BELA spod Hradnej veže/
SPKP 8244
10257 P BAK
10258 P BEN
10259 P BRIT
10260 S BARA
Dravecká dolina
Mišenko Ján
082 73 Šarišské Dravce 222
15.04.2012
FARO z Liptovských Revúc/
SPKP 8648
AJA Solotvinec/SPKP 8999
10261 P PERRI
10262 P PARO
10263 P PRINC
10264 S PÓLA
10265 S PETTY
Ráztocká ho¾a
Vráb Peter
Ráztoka 51
976 97 Nemecká
25.04.2012
BLESK Krigov/SPKP 8111
ANKA von der Patschgenalm/SPKP 9230
10266 P ADOR
10267 P ARON
10268 P ATOS
10269 P ANDY
10270 S ASTA
10271 S AŠA
10272 S AFRA
z Pastierskych
Bartko Milan
Na Pastierských 126
032 61 Važec
27.03.2012
AGAR Bránica Belá/SPKP
8421
BAJA Liptal/SPKP 8786
10273 P ANDY
10274 P ALAN
10275 P AGAR
10276 S AJŠA
10277 S ALMA
10278 S ASTA
10279 S ANGE
spod Šibeniènej hory
Suchý Aleš
Po¾ská 2
064 01 Stará ¼ubovòa
01.05.2012
CEZAR Baškin dvor/
SPKP 9030
DONA spod Hradnej veže/
SPKP 8853
10280 P KATO
10281 P KARO
10282 P KASTOR
10283 P KIMO
10284 P KASPER
10285 S KIRA
10286 S KITY
z Luscoòovej záhrady
Luscoò ¼ubomír
029 46 Sihelné 499
26.04.2012
AGAR Bránica Belá/
SPKP 8421
FLÓRA Jelenia obora Orava/
SPKP 8581
10287 P BAX
10288 P BAFFY
z Babinej hory
Zábojník Marián
Komenského 342 /12
972 23 Dolné Vestenice
18.04.2012
FALK vom Stürzerkopf/
ÖHZB 7988
ELA Jelenia obora Orava/
SPKP 8292
10289 P CERO
10290 P CEZAR
10291 P CASTOR
10292 P CIT
10293 S CESSY
10294 S CILKA
10295 S CITA
spod Hradnej veže
Smrek Karol
Zámocká 113
064 01 Stará ¼ubovòa
13.05.2012
BLESK Krigov/SPKP 8111
EDA spod Hradnej veže/
SPKP 9274
10296 P FAKÍR
10297 P FAN
10298 P FAUST
10299 P FIBY
10300 S FANA
10301 S FATRA
10302 S FILA
Šípová skala
Beòo Milan
T. Vansovej 82
962 01 Zvolenská Slatina
04.05.2012
CEZAR spod Hradnej veže/
SPKP 8498
IDA Šípová skala/SPKP 8409
10303 S KELY
10304 S KEYSI
10305 S KETY
10306 S KARI
Kamenné vráta
Ležák Jaroslav
Obycká 22
951 93 Machulince
28.04.2012
ERIK z ¼ubochnianskej doliny/SPKP 8145
ZANA Jasenovské vodopády/
SPKP 7843
10307 P DÉMON
10308 P DYLAN
10309 P DIEGO
10310 P DUX
10311 S DAÈA
10312 S DOLLY
10313 S DIVA
10314 S DORIS
Krigov
Holováè Ján
Olšavica 4
053 73 Brutovce
29.04.2012
IROŠ z ¼ubochnianskej doliny/SPKP 8620
FANNY Krigov/SPKP 8908
10315 P KAZAN
10316 P KRISS
10317 P KODY
10318 P KAYO
10319 S KATY
10320 S KESSI
Havrania dolina
Kováè Peter
Stará Bystrica 764
023 01 Èadca
02.05.2012
DAROS Vrátna dolina/
SPKP 9348
AJDA spod Oravského hradu/SPKP 8030
10321 S CIDA
z Kynce¾ovej
Bonta Ján Ing.
Kynce¾ová 43
974 01 Banská Bystrica
21.04.2012
HUGO z Liptovských Revúc/SPKP 9384
HERA Trium Slecs/
SPKP 8698
10322 P BRON
10323 P BRIL
10324 P BRED
10325 P BRIX
10326 S BRITA
10327 S BRENDA
10328 S BRONA
spod Štíb¾a
Florek Karol
029 56 Zakamenné 715
05.05.2012
KARO Jasanový høeben/
SPKP 8721
BESI spod Štíb¾a/SPKP 8480
10329 P JAGO
10330 P JAG
10331 P JORK
10332 P JAS
10333 S JACKIE
10334 S JOLLY
10335 S JESSY
od Stanovského
Stanovský Miroslav Ing., CSc
D. Ertla 1450/7
960 01 Zvolen
23.04.2012
HUGO z Liptovských Revúc/
SPKP 9384
LORA Lesnícka lúka/
SPKP 8353
10336 P JANKO
10337 P JASO
10338 P JARIS
10339 P JARO
10340 S JENA
10341 S JULI
10342 S JASNA
pod Vetrlínom
Ferenèiè ¼udovít
906 35 Plavecký Peter 183
09.05.2012
IZAK Jágrová/SPKP 9612
AXA Šibenièná/SPKP 8415
10343 P BRIT
10344 S BONA
10345 S BELA
spod Oblíka
Pankuch Ján
Bukovské 88/46
094 31 Hanušovce
nad Top¾ou
04.06.2012
CEZAR Baškin dvor/
SPKP 9030
AMBRA zo Šomky/
SPKP 8686
10346 P GORAL
10347 P GALAN
10348 P GERO
10349 S GAJA
10350 S GORA
10351 S GABI
79
spod Viechy
Húš a Vladimír
Partizánska 16
038 62 Podhradie
30.05.2012
DONAR z Foráša/
SPKP 8775
CIFRA spod Viechy/
SPKP 8373
10352 P JACK
10353 P JUKI
10354 P JERKI
10355 S JETTA
10356 S JERRA
zo Štefanova
Puchel Dušan
Štefanov nad Oravou 22
027 44 Tvrdošín
16.05.2012
EZAL spod Oblíka/
SPKP 7869
BRIXI Olšový járok/
SPKP 8487
10357 P BAK
10358 P BENY
10359 S BAŠKA
Baškin dvor
Tomko Vladimír Ing.
065 01 Hniezdne 283
24.05.2012
BLESK Krigov/SPKP 8111
CINKA Baškin dvor/
SPKP 9035
10360 P FIGARO
10361 P FALCO
10362 P FOX
10363 P FLAK
10364 P FARO
10365 P FIDO
10366 P FRED
10367 P FAX
Jazviny
Uhliarik Miloš
Nová Lehota 244
Handlová
04.06.2012
80
BEN z Babinej hory/
SPKP 9290
BELA Varšanska/SPKP 8379
10368 P KARTUŠ
10369 S KARA
10370 S KELLA
10371 S KALIPSA
10372 S KIARA
10373 S KIKI
10374 S KRISTY
Èierny Vrch
Jánošík Martin Ing.
034 73 Liptovská Osada 206
30.05.2012
BLESK Krigov/SPKP 8111
BONA Jakubov dvor/
SPKP 9071
10375 P GERO
10376 P GERY
10377 P GOLO
10378 S GINA
10379 S GITA
10380 S GIZA
10381 S GOJA
z Rožòovskej lúky
Rapaiè Rajmund
28. októbra 8
911 01 Trenèín
13.05.2012
KARO Jasanový høeben/
SPKP 8721
HERA spod Viechy/SPKP 8406
10382 P KIMBA
10383 P KAZAN
10384 P KOFI
10385 P KORD
10386 S KETY
10387 S KALA
10388 S KAYA
z ¼ubochnianskej doliny
Vrlík František
034 91 ¼ubochòa 271
06.06.2012
IROŠ z ¼ubochnianskej doliny/SPKP 8620
LESA z ¼ubochnianskej doliny/SPKP 9152
10389 S PEGY
10390 S PAXA
10391 S PENY
10392 S POLLY
10393 S PESA
10394 S PERY
10395 P PRIX
10396 P PACHO
10397 P PARIS
Sil-Mat
Demeter Peter
Èaklov 245
094 35 Vranov nad Top¾ou
06.06.2012
MALIK de Eisenkappel/
SPKP 8707
BARA Baškin dvor/
SPKP 8713
10398 P ELWIS
10399 P ERWIN
10400 P EROSS
10401 P EBENN
10402 P ENZZO
10403 S ELISS
10404 S ELINN
10405 S ENGIE
10406 S ESTER
Tri studne
Hlinický Ferdinand Bc.
Okružná 2061/4
026 01 Dolný Kubín
25.06.2012
KARO Jasanový høeben/
SPKP 8721
CETY Genéza/SPKP 8690
10407 P FOX
10408 P FREDY
10409 P FLEX
10410 S FANNY
10411 S FLOXI
10412 S FLORA
10413 S FIBI
Genéza
Kubaèka Ivan MUDr.
MDŽ 1036/26
026 01 Dolný Kubín
27.05.2012
DAROS Vrátna dolina/
SPKP 9348
CYRA Genéza/SPKP 8692
10414 P EROS
10415 P EMIR
10416 P EGO
10417 P ERO
10418 P EDY
10419 S ENY
10420 S ERA
10433 P CARO
10434 P CICO
10435 S CINTA
10436 S CITA
10456 S DONA
10457 S DARA
10458 S DINA
10459 S DIA
z Ivetkinho dvora
Tököly Peter
Kurimany 101
054 01 Levoèa
08.06.2012
Klobušice
Sirotný Pavol a Marek
Dlhé Nivy 133
019 01 Ilava-Klobušice
22.06.2012
z Miléniovho dvora
Iždinský Radovan
Mieru 511/18
962 23 Oèová
04.06.2012
CESAR z Novodomských
bažin/ÈLP 4438
FIDA Demjanka/SPKP 7909
10437 P CEZAR
10438 P CYRO
10439 P CYPO
10440 P CANTO
10441 S CINDY
10442 S CORA
10443 S CELLY
10444 S CANDIE
10445 S CILLA
KARO Jasanový høeben/
SPKP 8721
IVENA od Margarétky/
SPKP 8576
10460 P ENDY
10461 P ERO
10462 P EROS
10463 P EGO
10464 S ENNY
10465 S ENA
10466 S ELIS
10467 S EZEL
z Ipe¾skej pahorkatiny
Szabó Juraj
943 61 Salka 384
19.06.2012
Mútòanská dolina
Marušèák Ján Mgr.
Mútòanská Píla 633
029 63 Mútne
12.07.2012
BUK Liptal/SPKP 8781
LUCY z Horárovho dvora/
SPKP 8427
10421 P ASTOR
10422 S ABIKA
10423 S ABBA
10424 S AJDA
od Slamku
Slamka Róbert JUDr.
Hviezdoslavova 121
027 01 Vyšný Kubín
13.05.2012
EZAL spod Oblíka/
SPKP 7869
CITA Genéza/SPKP 8691
10425 P DRAGO
10426 P DAG
10427 P DONY
10428 P DUKY
10429 P DASTY
10430 S DAISY
CEZAR spod Hradnej veže/
SPKP 8498
CYRA Medzihorská/
SPKP 8753
10446 P AMÍR
10447 P ALI
10448 P AMAN
10449 S AKELA
10450 S AIDA
10451 S AMBRA
10452 S AMINA
S¾úkov dvor
Slúka Miroslav
P.O.Hviezdoslava 818/29
990 01 Ve¾ký Krtíš
17.06.2012
Hrochotská dolina
Blaško Marián
J. R. Ponièana 837/96
962 23 Oèová
30.06.2012
ATOS Jakubov dvor/
SPKP 8888
GABI Šípová skala/SPKP
7800
10431 P CYPRO
10432 P CVIK
CEZAR spod Hradnej veže/
SPKP 8498
CITRA Krigov/SPKP 8247
10453 P DAG
10454 P DARGO
10455 P DON
BRUNO z Ivetkinho dvora/
SPKP 9311
DITA Vrátna dolina/
SPKP 9355
10468 P BADY
10469 P BENY
10470 P BRIT
10471 P BRUNO
10472 S BARA
Vrátna dolina
Porubèanský Branislav
Štefanová 532
013 06 Terchová
09.07.2012
XIDI vom Wolfsbach/
VDH 07-036
CESY z Prameòov Turca/
SPKP 8389
10473 P GERI
10474 S GABI
10475 S GIRA
81
10476 S GAJA
10477 S GAŠA
spod Naháèskeho Brda
Boledoviè Ján
Naháè 20
919 06 Trnava
16.07.2012
ARGO Šibenièná/
SPKP 8410
AFRA z Babinej hory/
SPKP 8821
10478 P ASTOR
10479 P AXEL
10480 P AZZO
10481 S AFRA
10482 S ALMA
10483 S ALBA
z Petrovskej doliny
Žídek Pavol
013 53 Petrovice 562
14.07.2012
BURY Šibenièná/SPKP 8976
CIBA Vrátna dolina/
SPKP 8284
10484 P CELL
10485 P CESS
10486 P CÉZAR
10487 P CER
10488 S CELKA
10489 S CIFRA
10490 S CEDRA
spod Èertovej bane
Šabo Juraj
Žitavská 756/22
951 97 Žitavany
09.08.2012
BLESK Krigov/SPKP 8111
BRITA z Babinej hory/
SPKP 9295
10491 P ENDY
10492 P EVAR
10493 P ERO
10494 P ENOR
10495 S ELZA
10496 S ELA
10497 S ERA
82
Karpatia Lindenbach
Kollega Marián a Katarína
Na Kàèoch 413/10
900 25 Chorvátsky Grob
10.08.2012
BOJAR Matejova dolina/
SPKP 9055
ISKRA z Doliny Dojcy/
SPKP 9432
10498 P ARON
10499 P ARGOS
10500 P ATREY
10501 S AYA
Dedov dvor
Štefánik Milan
065 01 Hniezdne 291
29.07.2012
IROŠ z ¼ubochnianskej doliny/SPKP 8620
JOLA od Margarétky/
SPKP 8938
10502 P AGAR
10503 P ARGO
10504 P ARKO
10505 P ARO
10506 S AJKA
10507 S ARA
10508 S ASTA
spod Orlieho hniezda
Takáè Igor
Ro¾nícka 272
831 07 Bratislava
22.07.2012
BOJAR Matejova dolina/
SPKP 9055
BESSY Stará dolina/
SPKP 7866
10510 P CAR
10511 P CIRO
10512 S CILA
10513 S CINDY
10514 S CIFRA
10515 S CREZZY
z Liptovských Revúc
Lazík Stanislav
034 74 Liptovské Revúce 97
06.08.2012
BLESK Krigov/SPKP 8111
GLORIA Èajmar/SPKP 8880
10516 P INGO
10517 P IRAN
10518 P IVORY
10519 P IRIS
10520 S INGA
10521 S INGE
10522 S IZOLA
10523 S IRMA
Baškin dvor
Tomko Vladimír Ing.
065 01 Hniezdne 283
27.07.2012
BROK z Husivargovho dvora/SPKP 8701
HANA Demjanka/
SPKP 7959
10524 S GRETA
10525 S GITA
Dedov dvor
Štefánik Milan
065 01 Hniezdne 291
04.08.2012
BROK z Husivargovho dvora/SPKP 8701
BAŠKA od Juraja/SPKP 8731
10526 P BARON
10527 P BEN
10528 P BOJAR
10529 S BELA
10530 S BENY
10531 S BIRA
Gejdoška
Pidík Marek
029 52 Hruštín 359
02.07.2012
BOJAR Matejova dolina/
SPKP 9055
BORA Vrch brezový/
SPKP 8799
10532 P ALAN
10533 P ATOS
10534 P ARON
10535 S ASTA
10536 S AIDA
10537 S ALDA
Vrátna dolina
Porubèanský Branislav
Štefanová 532
013 06 Terchová
04.09.2012
HUGO z Liptovských Revúc/SPKP 9384
DRINA Vrátna dolina/
SPKP 9354
10538 P HARAS
10539 P HORAL
10540 P HERO
10541 S HESSA
10542 S HANA
Hanoverský farbiar – Hannoverrischer Schweisshund
Minas Ithilien
Steinemanová Petra MVDr.
Mochovská 28
934 05 Levice
24.02.2012
ARAM Strellitz-Alf/ÈLP 4833
FRIDA Minas Ithilien/
SPKP 714
934 P MORIS
935 P MORTIS
936 P MONAR
937 P MIRAL
938 S MERIL
939 S MIREN
z Gronera
Chapèák Dušan
K¾ušovská Zábava 306
086 22 K¾ušov
14.02.2012
DAN Polominy/SPKP 535
ENJA z Brdské hájenky/
SPKP 753
940 P FIKRI
941 S FRIDA
942 S FILOMENA
z Nižného po¾a
Ponik Ladislav
082 13 Demjata 218
07.04.2012
ATHOS z Javorinky/
SPKP 628
ELZA z Brdské hájenky/
SPKP 748
945 P LEO
946 P LARY
947 P LUKO
948 P LESTOR
949 S LARA
950 S LUCI
951 S LYRA
od Ždiarskej vidly
Kriššák Eduard
Mierová 804/2
059 01 Spišská Belá
04.05.2012
FAGAN zo Starej Hájnice/
SPKP 491
ENDI spod ¼upèianskej Magury/SPKP 529
952 P CODY
953 P CERO
954 P CLIF
955 P CONY
956 P CYRO
957 S CORA
958 S CITA
959 S CEILA
zo Starej Hájnice
Jurský Jaroslav
053 71 Nižné Repaše 6
28.06.2012
Dvorská záhrada
Dvorsky Peter
Cintorínska 300
013 05 Belá
15.06.2012
BASS z Plácku/ÈLP 4779
EXA Polominy/SPKP 638
973 P BASS
974 P BRIX
Krigov
Holováè Ján
Olšavica 4
053 73 Brutovce
01.09.2012
ATHOS z Javorinky/
SPKP 628
FICHTA zo Starej Hájnice/
SPKP 497
980 P LEX
981 P LORD
982 P LYNX
983 P LARGO
984 S LORKA
985 S LUNA
986 S LOVKA
FAGAN zo Starej Hájnice/
SPKP 491
CORA z Mechova/
SPKP 811
965 P JAGER
966 P JASAN
967 P JAGAR
968 P JIM
969 P JUNO
970 S JENA
971 S JALA
972 S JUNA
83
84
Zápis
v SPKP
9495
9786
9823
9731
9513
9511
9815
9834
9793
9631
9630
9643
9172
9186
8768
Meno psa, suky
FIDA spod Oravského hradu
DIANA z Púčikovho dvora
TARO Devana
MAŠA z Ľubochnianskej doliny
ENY Vrátna dolina
ELLA Vrátna dolina
BERTA z Vlárskeho priesmyku
NIXA Dravecká dolina
CIMBA Kamenné vráta
ADA z Trebostovskej doliny
AJDA z Trebostovskej doliny
BARA Kamenné vráta
CEZAR od Juraja
FANY z Kolbachu
KIM Stanišovská dolina
P.
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3/3/2008
7/4/2009
21/4/2009
15/5/2010
12/5/2010
12/5/2010
17/1/2011
16/2/2011
2/2/2011
1/3/2010
1/3/2010
17/6/2010
13/2/2011
2/1/2011
11/3/2010
Dátum
narodenia
A/A
B/B
A/A
A/A
C/B
B/B
A/A
A/A
D/C
A/A
A/A
A/B
C/C
A/A
B/B
Výsledok
Dobšinská Maša 87
Lúky 18
Rakovec 306
Nová 375/2
Veterná Poruba 93
Záskalie 90311
Zákvašov 1529/39
Narcisova 5
Veľké Straciny 85
Ulica, číslo
Mokriš Igor Prof.Ing.CSc. Jamník 203
Mačor Stanislav Ing.
Mrenica Ján Ing.
Olšavský Štefan Ing.
Mihálik Ján
Filip Peter
Olšavský Štefan Ing.
Dvorový František Ing.
Zemko Ladislav
Hládek Emil Ing.
Krištofík Jakub
Líška Marcel
Čaradský Tibor MUDr.
Homola Michal
Bernáth Marián
Priezvisko, meno
RTG DBK Bavorských farbiarov v roku 2012
033 01
059 56
049 73
065 11
013 31
962 65
065 11
076 12
031 04
026 01
013 06
017 07
955 01
972 22
990 01
PSČ
Liptovský Hrádok
Tatranská Javorina 50
Dedinky
Nová Ľubovňa 265
Divina
Hontianske Nemce
Nová Ľubovňa 265
Kuzmica
Liptovský Mikuláš
Dolný Kubín
Terchová 1138
Považská Bystrica
Topoľčany
Horné Vestenice 91
Veľký Krtíš
Mesto, obec
85
10120
9871
9327
9494
9749
9689
9848
9865
9471
9711
9980
9632
9825
9926
9833
9642
9037
9897
BRYTA z Vodických pramenů
DIANA Sil-Mat
DINKA z Chorváta
FANY spod Oravského hradu
AIDA zo Štefanova
DANDY Tri studne
HENA spod Štíbľa
BETKA z Petrovskej doliny
CIRO z Poprečného
BRIT spod Gurovky
NERA z Ľubochnianskej doliny
AXA z Trebostovskej doliny
TORO Devana
ERIK z Púčikovho dvora
NORA Dravecká dolina
BAJA Kamenné vráta
CEDRIK Baškin dvor
ARIS z Luscoňovej záhrady
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
22/4/2011
28/9/2008
15/5/2010
16/2/2011
7/5/2011
13/2/2011
12/5/2010
24/4/2011
20/6/2010
16/2/2010
26/3/2011
15/3/2011
6/6/2010
17/7/2010
11/3/2010
6/23/2009
27/3/2011
6/5/2010
A/A
A/A
B/B
A/A
C/A
A/A
A/A
C/C
C/D
B/A
A/A
A/C
A/B
B/C
A/A
A/A
A/A
A/B
Prílepok Ivan
Egert Christoph
Halaj Erik
Kováč Miroslav
Bláha Ján
Kňazík Daniel
Golian Jozef
Homola František
Valent Igor
Rástocký Ivan
Krúpa Anton
Joštiak Ján
Smitek Dušan
Puchel Dušan
Ľubek František
Ivan Jozef
Pankúch Ján
Jurský Jaroslav
Riesearstrasse 24
SNP 25
Lipníky 34
Rudnianska Lehota 89
Stredná 247
Mierová 4
Vysoká 57
Sládkovičova 155/20
Bernoláková 414/48
Štefanov nad Oravou 22
Stodolisko 259
Dukelská 40/44
Kračúnovce 105
Nižné Repaše 6
027 52
016 65
969 01
082 12
972 26
976 45
962 01
034 82
054 01
059 21
027 44
027 42
032 15
027 44
027 41
087 01
087 01
053 71
Párnica 360
Diehra - Zehren DE
Banská Štiavnica
Kapušany
Nitrianske Rudno
Osrblie
Zvolenská Slatina
Lúčky 541
Levoča
Svit
Tvrdošín
Podbiel 175
Partizánska Ľupča 551
Tvrdošín
Oravský Podzámok
Giraltovce
Giraltovce
Vyšné Repaše
86
8923
9772
9960
9996
9995
9943
9571
10075
10008
9934
9847
9922
9988
9991
10033
9575
ELIS z Chorváta
JETTY Krigov
FANY Čierny vrch
FATRA Čierny vrch
CYRA Čierna skala
BEN Bročkeje dolina
FIGA Vatrová
HASA spod Oravského hradu
JELLY Jazviny
HESY spod Štíbľa
CHYRO spod Štíbľa
FREDY z Ľupčianskej doliny
FREDY Čierny Vrch
XENA Fatra
IRO z Rožňovskej lúky
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Zápis
v SPKP
AYSY Uhliská
Meno psa, suky
34
P.
č.
3/4/2010
3/6/2011
19/5/2011
18/5/2011
16/4/2011
15/3/2011
23/4/2011
19/5/2011
14/6/2011
6/4/2010
27/4/2011
19/5/2011
19/5/2011
16/5/2011
1/1/2011
26/5/2008
Dátum
narodenia
A/A
A/B
A/A
B/B
B/B
B/B
B/B
A/A
A/A
A/A
B/B
B/B
A/A
B/B
A/A
A/A
Výsledok
Gono Marián
Veselský Roman Ing.
Gulaši Štefan
Krajčírik Michal
Olbert Ján
Dibdiak Ivan
Olšavský Štefan Ing.
Divok Karol
Skubík Ľubomír
Riese Helmut
Hubka Peter Ing.
Jánošík Martin Ing.
Rák Tivadar
Holováč Ján
Demeter Peter
Bocko Vladimír
Priezvisko, meno
Očkov 35
Hlboká 67
Jasenovská 453
Žiar 4
Petöfiho 104
Olšavica 4
Čaklov 245
Mierová 36/1
Ulica, číslo
916 22
949 01
065 12
032 41
029 57
029 56
065 11
032 34
032 11
032 42
032 05
034 73
943 01
053 73
094 35
059 21
PSČ
Podolie
Nitra
Jakubany 428
Vavrišovo 90
Oravská Lesná
Zakamenné 1420
Nová Ľubovňa 265
Malužiná 99
Svätý Kríž 106
Pribilina 49
Smrečany
Liptovská Osada 206
Štúrovo
Brutovce
Soľ
Svit
Mesto, obec
87
9814
10004
9967
9724
9653
9770
9982
9304
9193
9850
9867
9935
9451
9884
9496
BARČA z Vlarskeho priesmyku
HARAS spod Oravského hradu
ERA z Rovnej hory
AMY z Petrovskej doliny
IROS spod Viechy
ELZA z Chorváta
OGAR Vlčí potok
ELÁN z Foráša
ALI spod Prameňa Kováčovej
ALAN spod Vlčieho kúta
BARA z Petrovskej doliny
JENNY Jazviny
XENA spod Glatzu
NERO Vlčí potok
FEA Spod Oravského hradu
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
3/11/2010
1/4/2011
17/2/2010
23/4/2011
26/3/2011
6/3/2011
8/5/2009
23/5/2009
28/4/2011
1/1/2011
13/5/2010
18/6/2010
29/4/2011
19/5/2011
2/2/2011
A/A
A/A
A/A
B/B
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
B/B
A/A
Sitek Ján Mgr.
Berežný Michal Ing.
Fiam Karol
Olšavský Štefan Ing.
Janík Rastislav
Petráš Ľubomír MUDr.
Brozman Zdenko
Olšavský Štefan Ing.
Olšavský Štefan Ing.
Papcun Marián MUDr.
Olšavský Štefan Ing.
Olšavský Štefan Ing.
Olšavský Štefan Ing.
Mikulaj Štefan
Sisol Pavol
Leštiny 44
Rakúsy 77
Nové Sady 242
Železničiarska 27
Hámor 2
Gašpara Haina 5
Pod Papierňou 22
026 01
059 76
951 24
065 11
013 06
971 01
976 66
065 11
065 11
054 01
065 11
065 11
065 11
027 41
085 01
Dolný Kubín
Mlynčeky
Nové Sady pri Nitre
Nová Ľubovňa 265
Terchová 1046
Prievidza
Polomka
Nová Ľubovňa 265
Nová Ľubovňa 265
Levoča
Nová Ľubovňa 265
Nová Ľubovňa 265
Nová Ľubovňa 265
Oravský Podzámok 136
Bardejov
88
832
739
944
895
799
IDA od Dlouhého rybníka
BONTA od Ždiarskej vidly
ADOR pod Karikášom
16
17
18
932
ÚJBEREKI - CSILLAG BENTO
11
CORA z Javorinky
933
EJMY z Tritrubeckého polesí
10
DONA z Veľkej Rače
700
AIŠA spod Kňažieho stola
9
15
872
BEA pod Karikášom
8
14
911
ELIŠKA z Gronéra
7
943
893
BONY od Ždiarskej vidly
6
ÖHZB/HS 3637
878
DIXA Hanzeľov dvor
5
ASTA vom STOLZKOPF
880
DINA Hanzeľov dvor
4
IRA od Dlouheho rybníka
810
CARA Hanzeľov dvor
3
12
879
DITA Hanzeľov dvor
13
822
LOBO Vlčí potok
Zápis
v SPKP
2
Meno psa, suky
1
P.
č.
24/8/2009
5/3/2011
16/7/2011
27/4/2008
18/2/2010
16/7/2011
9/4/2011
1/6/2011
16/4/2011
10/7/2007
3/7/2010
15/4/2011
5/3/2011
10/6/2010
10/6/2010
1/9/2009
10/6/2010
12/2/2010
Dátum
narodenia
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/B
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
C/A
Výsledok
Dávid Martin
Olšavský Štefan Ing.
Málik Igor PhDr.
Ogurčák Tomáš
Áron Jozef
Pitoňák Ľudovít Ing.
Vávra Ludvig
Krahulec Róbert
Grof Dušan
Olšavský Štefan Ing.
Olšavský Štefan Ing.
Chapčák Dušan
Mokrý Peter
Olšavský Štefan Ing.
Olšavský Štefan Ing.
Olšavský Štefan Ing.
Olšavský Štefan Ing.
Pír Vladimír
Priezvisko, meno
Komenského 25
Lazisko 156
Repištia 739
Lúčna 913/14
Cornelivsgasse 36
Horná 1662/18
Kľušovská Zábava 306
Majerská 924/10
Pri kostole 227
Ulica, číslo
RTG DBK HANoVErských farbiarov v roku 2012
991 25
065 11
032 11
982 65
082 21
032 33
2380
962 05
027 51
065 11
065 11
086 22
971 01
065 11
065 11
065 11
065 11
900 67
PSČ
Čebovce
Nová Ľubovňa 265
Svätý Kríž
Ratková
Veľký Šariš - Kanaš
Kráľová Lehota 252
Perchtolbsdorf Austria
Hriňová
Kraľovany 26
Nová Ľubovňa 265
Nová Ľubovňa 265
Kľušov
Prievidza
Nová Ľubovňa 265
Nová Ľubovňa 265
Nová Ľubovňa 265
Nová Ľubovňa 265
Láb
Mesto, obec
VÝCVIKOVÝ ROK 2012
PREDBEŽNÉ SKÚŠKY FARBIAROV
V roku 2012 na Slovensku bolo vykonaných 37 Predbežných skúšok farbiarov, na ktorých sa zúčastnilo 209 jedincov plemien farbiarov
(185 BF + 24 HF) čo je oproti roku 2011 menej o 11 skúšok a v počte
predvedených plemien farbiarov je to menej o 73 jedincov.
Percento neúspešnosti oproti roku 2011 – 16,37 % kleslo na 11,35 %.
Čitateľ si môže urobiť obraz o úspešnosti, resp. neúspešnosti jednotlivých plemien, porovnať ich dosiahnuté umiestnenie, ktoré je vyhodnotené a uvedené v nasledovných tabuľkách.
Pri vyhodnocovaní Predbežných skúšok farbiarov z Prihlášok na skúšky, z Rozhodcovských tabuliek a z Prehľadu skúšok musím s poľutovaním konštatovať že tieto sú veľmi nedôsledne a niekedy nečitateľne vyplňované ako zo strany majiteľov jedincov ktorí ich prihlasujú na skúšky, tak aj zo strany rozhodcov.
Treba si uvedomiť že je to doklad o pracovnej výkonnosti aj vrodených vlastností a pripravenosti samotného farbiara a jeho majiteľa
resp. vodiča na skúšky. Slúži ako podklad pre výcvikára klubu a poradcov chovu aby si mohli urobiť obraz od jeho prvých pracovných
krokov až po jedinca ktorý prenesie svoje gény na ďalšie potomstvo.
A preto by sa mala zo strany rozhodcov venovať tomuto problému
zvýšená pozornosť a dôsledne všetky tlačivá čitateľne a pravdivo vyplňovať. Rozhodcovia si musia uvedomiť že neposudzujú priateľa, známeho ale jeho psa a ich hodnotenie by malo byť nestranné a držať
sa výkladu skúšobného poriadku. Musí byť úplne jedno ktorí rozhodcovia na daných skúškach posudzujú.
Najväčšie nedostatky pri vyplňovaní rozhodcovských tabuliek sú
nasledovné:
• Predmet – Dohľadávanie zveri ako hlásič, oznamovač, hlasitý
oznamovač je hodnotený známkou ale nie je označené (zakrúžkované resp. podčiarknuté) ktorým spôsobom pracoval.
• To isté v Predmetoch Vodenie psa (voľne alebo na remeni) a Odloženie psa (voľne alebo na remeni).
• Na Rozhodcovských tabuľkách chýbajú podpisy a pečiatky niektorých rozhodcov.
89
• Veľmi povrchne je zhodnotená práca vodiča a psa, ktorá vôbec
nedáva obraz o jeho pracovných kvalitách (kladných ale aj záporných)
INDIVIDUÁLNE HLAVNÉ SKÚŠKY
Umiestnenie v cenách jednotlivých plemien BF a HF podľa pohlavia je uvedené v nasledovnej tabuľke aj v percentuálnom vyjadrení.
Plemeno
BF – pes
BF – suka
HF – pes
HF – suka
S p o l u
Cena
I. c
II. c
III. c
Spolu
počet
20
6
1
27
%
74,07
22,22
3,71
39,13
počet
22
9
1
32
%
68,75
28,13
3,12
46,37
počet
0,
5
0,
5
%
0,00
100,00
0,00
7,25
počet
2
3
0
5
%
40,00
60,00
0,00
7,25
počet
44
23
2
69
%
63,77
33,33
2,90
100
Každoročne úspešne absolvuje IHF skúšky dostatočné množstvo psov
a súk, ktoré majú možnosť absolvovať Regionálne skúšky farbiarov. Párne
roky – Skúšky farbiarov o Pohár Slánskych vrchov + Skúšky farbiarov
o Fatranský pohár a Memoriál Fridricha Konráda. Nepárne roky – Skúšky
farbiarov o pohár Hontu a Hrona + Skúšky farbiarov o Spišský pohár
a Skúšky farbiarov o pohár SPZ. Každoročne na týchto skúškach sa
môžeme udeliť 2x titul CACT. V párnych rokoch na Fatranskom pohári
a MFK, v nepárnych rokoch na Spišskom pohári a Skúškach farbiarov
Slovenska. Čo sa týka skúšobného poriadku Spišský pohár a pohár Hontu
a Hrona majú rozdielne skúšobné poriadky voči sebe – a tiež rozdielne
oproti MFK a SPZ. Na Spišskom pohári je nejasné hodnotenie hlásiča!
Rovnaké skúšobné poriadky majú MFK, pohár SPZ, Fatranský pohár,
Malokarpatský pohár a Pohár Slanských vrchov.
90
Je až zarážajúce, že aký malý je záujem zo strany vodičov sa týchto skúšok zúčastniť so svojim psom a dostať sa do povedomia širokej
farbiarskej verejnosti, čo v prípade chovného jedinca má určite nesporné výhody z hľadiska krycieho psa resp. chovnej suky. Ako keby
sa týchto skúšok báli ako čert svätenej vody.
O tieto skúšky by sa mali záujemcovia, ktorí v predchádzajúcich
rokoch absolvovali IHF „biť“, aby ich organizátor prijal – a je ich nemálo, ktorí absolvovali IHF skúšku v I. alebo v II. cene.
Skutočnosť je taká, že organizátor napriek veľkej snahe a času príprave takéhoto podujatia nevie naplniť ani základný počet – 6 súťažiacich
jedincov. Potom pristupuje aj k umožneniu štartu zahraničných účastníkov ktorí o toto podujatie majú záujem. Výbor na svojom zasadnutí
v Tatranských Zruboch dňa 22. 9. 2012 odsúhlasil dotáciu na Regionálne skúšky farbiarov vo výške 300 € po predložení prvotných dokladov.
Z týchto skúšok jedince ktoré vyhrali resp. ktoré preukázali na týchto
skúškach vysokú kvalitu práce reprezentujú náš klub na MFK a víťaz
MFK na medzinárodných dohľadávkach členských krajín ISHV.
Členom, ktorí reprezentujú náš klub na Memoriáli Benedikta Gierszewskiego v Poľsku, alebo na Skúškach Farbiarov o pohár ČMKCHB,
alebo na MFK a tiež na dohľadávkach ISHV sa preplácajú cestovné
náklady pre vodiča a psa (cestovné, prepravné na dohľadávky, ubytovanie, štartovné).
V porovnaní s rokom 2011 sa vykonali v roku 2012 IHF o 5 viac.
Nedostatky zistené na PF skúškach sa dajú zovšeobecniť aj na všetky
tlačivá o IHF. V jednom prípade aby som mohol uviesť rozhodcu, ktorý
danú IHF skúšku posudzoval som musel jeho meno zistiť cez majiteľa psa.
Chyby, ktoré sa pri vyplňovaní Prihlášky na skúšku a pri vyplňovaní
Rozhodcovských tabuľkách vyskytli:
• V Prihláške na skúšku nie je uvedený dátum a miesto skúšky.
• V Rozhodcovskej tabuľke nie je uvedený dátum a miesto skúšky.
• Je rozpor v dátume skúšky uvedenej na Prihláške na skúšku s dátumom na Rozhodcovskej tabuľke.
• Je rozpor v Usporiadateľovi skúšky uvedenom na Prihláške
a na Rozhodcovskej tabuľke.
• V Rozhodcovskej tabuľke chýba buď podpis alebo pečiatka zástupcu užívateľa Poľovného revíru v ktorom sa IHF vykonala.
• V Rozhodcovskej tabuľke je uvedený výsledný počet bodov, ale
bez ceny ! Akú cenu potom rozhodcovia zapísali do Preukazu
pôvodu psa ?
• V niektorých Rozhodcovských tabuľkách nie sú pečiatky rozhodcov iba ich podpisy.
91
Ak má pes možnosť duriť a stavať zver nehodnotí sa známkou hlásenie zastrelenej zveri, resp. oznamovanie zastrelenej zveri, ak takáto skutočnosť nastala, ale táto skutočnosť sa vyznačí na zadnú stranu
Rozhodcovskej tabuľky – Záznamy rozhodcu v popise práce (Hlásenie
resp. Oznamovanie zastrelenej zveri). V konkrétnom prípade rozhodca Pavel Pástor ml. hodnotil durenie a stavanie, a po zastrelení zveri aj hlásenie známkou. Ale keď už hodnotil (čo nemal) je zarážajúce,
že v popise práce na zadnej strane Rozhodcovskej tabuľky – Záznamy rozhodcu - disciplínu Hlásenie zastrelenej zveri vyškrtol! Tento nedostatok sa vyskytol aj v minuloročných IHF skúškach v dvoch prípadoch (Ján Pankúch st. a Peter Karabel ml.).
Kde je objektivita pri posudzovaní IHF skúšky keď majiteľ a vodič psa
je zároveň zástupcom užívateľa Poľovného revíru, v ktorom vykonáva
skúšku ? Svojim podpisom a pečiatkou potvrdzuje sám sebe vykonanie
skúšok ! Tento prípad sa vyskytol 2× u toho istého rozhodcu; raz pri
samostatnom posudzovaní – Ján Pankúch st. a druhý raz pri posudzovaní s rozhodcom Jozefom Sabolom ! Veď je to porušenie Skúšobného
poriadku. Kde je nestranný zástupca užívateľa revíru ?
U jednej dvojice rozhodcov vôbec nie sú vypísané Záznamy rozhodcu
na zadnej strane Rozhodcovskej tabuľky, ako keby nevedeli o tom, že
je to potrebné a nevyhnutné vyplniť ! Je to o to zarážajúcejšie, že sú
dvaja na vypísanie a ohodnotenie práce psa ! Tento prípad sa vyskytol
celkovo 3× z toho 2× u tej istej hodnotiacej dvojice rozhodcov (Ján
Pankúch st., Jozef Sabol) a 1× u jedného z nich (Ján Pankúch st.) !
Dvojica rozhodcov vykonala IHF skúšku s nasadením psa na stopu
25. 11. 2012 o 1700 hod. s ukončením dohľadávky o 18 hod. 45 min.
Čo k tomu dodať, keď slnka zapadlo o 15 h. 53 min. ?! (Ervín Neuschl,
Peter Karabel ml.).
Jeden z čakateľov na rozhodcu (MVDr. Rastislav Siládi), po preskúšaní
za rozhodcu, o pár dní nato posudzuje IHF skúšku, pričom ešte nemal
na to oprávnenie – nebol menovaný za rozhodcu. Rozhodcom sa stáva
až na základe menovacieho dekrétu Slovenskou poľovníckou komorou
v Bratislave. Samozrejme, takáto IHF skúška, nakoľko ju posudzoval
s ďalším rozhodcom nemôže byť uznaná pre chovnosť psa – suky. Z tohto
prípadu vyplýva, že aj keď niektorí absolventi úspešne absolvujú skúšky
majú ešte značné medzery v kynologických predpisoch.
V niektorých kópiách Rozhodcovských tabuliek – zadná strana
záznamy rozhodcu sa pri použití indiga tento nesprávne založí a dochádza k nečitateľnosti Záznamu rozhodcu – a vôbec si tento nedostatok
rozhodcovskej tabuľky neskontrolujú a takéto „nepodarky“ posielajú na
Kynologické oddelenie SPZ.
92
Na tieto chyby som poukázal preto, aby sa v budúcnosti tomuto
zo strany rozhodcov predišlo. Doporučujem, a niektorí rozhodcovia to
už aj robia, že originálnu Rozhodcovskú tabuľku rozmnožia a takéto
kópie prikladajú k dokladom ktoré posielajú na Kynologické oddelenie SPZ do Bratislavy.
Myslím si tiež, že v budúcnosti sa prikročí k dokladovaniu vykonanej IHF skúške číslom plomby ulovenej a dohľadanej zveri, ktorá
sa uvedie či už v Rozhodcovskej tabuľke, alebo na Postrelovom liste.
A takáto IHF skúška sa bude dať aj skontrolovať či bola vykonaná.
Na niektorých Postrelových listoch a Rozhodcovských tabuľkách už
niektorí rozhodcovia uvádzajú čísla plômb.
V tabuľke o prehľade vykonaných individuálnych hlavných skúšok
farbiarov sa neuvádza na ktorý pokus farbiar tieto skúšky úspešne absolvoval resp. absolvoval v III. cene ale majiteľ psa si ju nedal zapísať
do Preukazu pôvodu. Tento údaj by bol veľmi zaujímavý do štatistiky.
Preto sa touto cestou obraciame na rozhodcov, aby aj neúspešné IHF
skúšky, resp. skúšky absolvované v III. cene, ktoré si majiteľ psa nedal
zapísať do Preukazu pôvodu nahlásili výcvikárovi klubu (poštou, telefonicky, e-mailom).
Rozhodcovia by mali tlačivá – doklady o výsledku a priebehu
skúšok či už PF, alebo IHF v znení Kynologických predpisov zaslať
na Kynologické oddelenie SPZ v Bratislave do 14 dní od vykonania
skúšok. Tento termín je zvlášť aktuálny ku konci roka – v decembri
kedy by sa IHF-ky mali zaslať do 14. januára, aby sme mohli vyhodnotiť
a spracovať Výcvikový rok do Spravodaja KCHF, ktorý má už tradične
uzávierku k 31. januáru.
Spracoval a vyhodnotil Ing. L. Druska
93
94
Miesto
konania
Stará Ľubovňa
VLM LS Ľubica
Senica
Lučenec
Krupina
Bánovce n/B
Zvolen
Bardejov
Považská Bystrica
Vranov nad Topľou
Čadca
Prievidza
Krupina
Por.
čís.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13/10/2012
13/10/2012
7/10/2012
7/10/2012
7/10/2012
6/10/2012
6/10/2012
6/10/2012
29/9/2012
22/9/2012
9/9/2012
29/8/2012
25/8/2012
Termín
konania
Mihálik Jozef
Rapaič Rajmund
Brňák Ján
Pankúch Ján
Vrlík František
Suchý Aleš
Ing. Slúka Daniel
Kolník Ján
5
9
6
8
8
8
6
8
8
5
Ing. Kovalčík
Vojtech
Meliško Ján
4
9
9
Počet
psov
Luknár Albín
Suchý Aleš
Špirko František
Hlavný
rozhodca
4
5
4
6
4
4
4
4
5
2
2
9
6
BF
1
2
1
1
1
2
1
2
HF
1
AF
1
1
2
1
2
2
2
1
SK
1
1
2
3
1
AJD
1
1
ŠD
0
4
4
1
1
0
2
0
3
0
1
4
6
5
1
1
4
6
4
2
5
1
0
3
5
2
0
2
0
3
1
1
0
1
2
0
0
0
0
5
7
5
8
8
5
4
6
6
0
4
9
8
I.
II.
III.
Spolu
cena cena cena
0
1
1
0
0
3
2
2
2
5
0
0
1
Neuspel
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Odstúpil
Prehľad predbežných skúšok farbiarov v roku 2012
100 %
80 %
83 %
100 %
100 %
63 %
67 %
75 %
75 %
0%
100 %
100 %
89 %
Úspešnosť
95
Poprad
Tvrdošín
Prešov
Ružomberok
Liptovský Mikuláš
Levoča
Martin
Ilava
Námestovo
Spišská Nová Ves
Humenné
Prešov
Žiar nad Hronom
Svidník
Košice - vidiek
Malacky
Vranov nad Topľou
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
28/10/2012
28/10/2012
28/10/2012
28/10/2012
27/10/2012
26/10/2012
21/10/2012
21/10/2012
21/10/2012
20/10/2012
20/10/2012
14/10/2012
14/10/2012
14/10/2012
14/10/2012
14/10/2012
14/10/2012
Čendula Jozef
Rybár Miroslav
Alexik Viktor
Orečný Ján
Ing.Slúka Daniel
Alexik Viktor
Pankúch Ján
Lipták Martin
Neuschl Ervín
Homola František
Urban Ján
8
6
9
9
8
7
8
7
11
8
12
7
8
Ing. Grellneth
Peter
Ing.Pilát Ján
8
8
7
6
Brňák Ján
Smrek Karol
Florek Vladimír
Špirko František
5
4
5
3
4
3
4
5
11
4
10
3
7
6
2
6
4
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
6
4
1
4
1
4
1
2
1
5
1
2
2
1
1
2
1
4
1
1
2
1
4
1
2
7
0
3
4
1
4
0
3
2
3
4
0
3
3
1
4
1
4
4
4
2
0
4
2
4
1
1
1
5
4
1
2
3
3
0
4
4
1
2
0
6
0
3
8
6
6
9
5
7
8
6
11
8
11
7
3
8
8
7
6
0
0
2
0
3
0
0
0
0
0
1
0
5
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100 %
100 %
67%
100%
63%
100%
100%
86%
100%
100%
92%
100%
38%
100%
100 %
100 %
100 %
96
Kežmarok
Kežmarok
Stará Ľubovňa
Brezno
Sobrance
Trebišov
Dolný Kubín
32
33
34
35
36
37
Miesto
konania
31
Por.
čís.
18/11/2012
17/11/2012
11/11/2012
10/11/2012
10/11/2012
10/11/2012
9/11/2012
Termín
konania
Sumár v %
Sumár
Brňák Ján
Alexik Viktor
6
5
4
8
8
3
6
BF
Ì
24
1
1
4
HF
2
AF
51
1
4
SK
20
1
1
2
AJD
Ì
Ì
64,69 8,39 0,70 17,82 7,00
286 185
8
6
9
9
Ing. Pitoňák
Ľudovít
Orečný Ján
9
7
8
Počet
psov
Soták Pavol
Hudač Jaroslav
Suchý Aleš
Hlavný
rozhodca
86
4
3
4
1
1
2
5
102
4
2
4
2
3
2
2
61
0
1
1
1
5
3
0
249
8
6
9
4
9
7
7
I.
II.
III.
Spolu
cena cena cena
34
0
0
0
5
0
0
1
Neuspel
3
0
0
0
0
0
0
0
Odstúpil
1,4 30,07 35,66 21,33 87,06 11,89 1,05
4
1
ŠD
87,06%
100 %
100 %
100 %
44 %
100 %
100 %
88 %
Úspešnosť
Výsledky farbiarov v roku 2012
na iných druhoch skúšok
skúšky
celkom psov
I. c.
FSMP
4
4
FD
3
3
II. c.
III. c.
LSMP
Umiestnenie jednotlivých plemien
v cenách na PF v roku 2012
Plemeno
BF
HF
SK
AJD
ŠD
AF
Spolu
I. c
II. c.
III. c.
Neuspelo
počet
67
63
34
21
%
36,21
34,05
18,39
11,35
počet
9
8
2
5
%
37,50
33,33
8,33
20,84
počet
6
23
16
6
%
11,76
45,10
31,38
11,76
počet
4
5
7
4
%
20,00
25,00
35,00
20,00
počet
0
2
2
0
%
0,00
50,00
50,00
0,00
počet
0
1
0
1
%
0,00
50,00
0,00
50,00
počet
86
102
61
37
%
30,07
35,66
21,33
12,94
Spolu
185
24
51
20
4
2
286
97
98
Dátum
konania
1/1/2012
4/1/2012
6/1/2012
6/1/2012
7/1/2012
7/1/2012
7/1/2012
8/1/2012
8/1/2012
P.
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
6.5.2010, SPKP 10120
BRYTA z Vodických pramenů
1.3.2010, SPKP 9510
EMA Vrátna dolina
21.3.2010, SPKP 833
BERNI z Mihalikovho dvora
12.2.2010, SPKP 822
LOBO Vlčí potok
25.5.2009, SPKP 9313
BETTY z Ivetkinho dvora
16.6.2009, SPKP 9348
DAROS Vrátna dolina
26.4.2010, 9588
CÉZAR z Púčikovho dvora
19.5.2009, SPKP 788
CEDRA z Veľkej Rače
25.4.2009, SPKP 9180
EMA z Dudnísk
dátum narodenia, SPKP
Meno psa
BF
BF
HF
HF
BF
BF
BF
HF
BF
Plemeno
Jaroslav Jurský
Jaroslav Jurský
Peter Dvorský
Naďa Dvorská
Ing. Miroslav Balanda
Ing. Miroslav Balanda
Vladimír Pír
Vladimír Pír
Ľudovít Šprinc
VLM SR, š.p.Malacky
Ing. Peter Chrúst
Ing. Peter Chrúst
Ing. Martin Schneider
Ing. Martin Schneider
Hrebík Jaroslav
Hrebík Jaroslav
Tibor Važan
Ivan Petríček
Vodič
Majiteľ
4
4
4
4
4
4
4
3
4
1
4
4
3
3
4
4
2
2
4
4
3
3
4
4
2
3
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
2
4
6
Hodnotené disciplíny
4
4
4
3
4
4
4
3
4
7
264
264
244
174
244
264
304
172
224
Body
I. c
I. c
I. c
II. c
I. c
I. c
I. c
II. c
II. c
Cena
Rozhodca
Igor Valent
Bc. Miroslav Kardoš
Ing. Ján Pilát
Albín Luknár
Ing. Ladislav Šíra
B. Porubčanský
Pavel Pástor ml.
Viktor Alexik
Jozef Bullo
Prehľad individuálnych hlavných skúšok v roku 2012
99
9/1/2012
9/1/2012
11/1/2012
12/1/2012
13/1/2012
14/1/2012
14/1/2012
15/1/2012
15/1/2012
16/1/2012
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
10. 8.–9.1.2012
16.3.2009, SPKP 9108
FALKO Jedlovské lúky
16.6.2009, SPKP 9354
DRINA Vrátna dolina
3.4.2010, SPKP 9582
AMBRA von Lefantovce
7.4.2010, SPKP 9612
IZAK Jágrová
13.8.2007, SPKP 8701
BROK z Husivargovho dvora
20.3.2009, SPKP 9126
AXA spod Gurovky
5.6.2009, SPKP 9432
ISKRA z Doliny Dojcy
21.4.2009, SPKP 9172
CEZAR od Juraja
20.6.2010, SPKP 9711
BRIT spod Gurovky
21.6.2009, SPKP 9337
JASAN Nemenéró
6.6.2010, SPKP 9689
DANDY Tri studne
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
Dušan Smitek
Štefan Hrtko
Štefan Hrtko
Branislav Porubčanský
Branislav Porubčanský
Ing. Jozef Ďuriš ml.
Ing. Jozef Ďuriš ml.
Miroslav Rybár
Miroslav Rybár
Mojmír Golenovský
Mojmír Golenovský
Ivan Krasuľa
Ivan Krasuľa
Ing. Marián Kollega
Ing. Marián Kollega
Ing. Ján Mrenica
Ing. Ján Mrenica
Igor Valent
Igor Valent
Alexander Szanyi
PZ Hrhov
Dušan Smitek
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
4
4
3
4
3
4
3
3
4
4
3
3
3
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
184
254
244
254
254
254
254
238
264
238
258
II. c
I. c
I. c
I. c
I. c
I. c
I. c
I. c
I. c
I. c
I. c
Jozef Čendula
Ing. Peter Grellneth
Ing. Ladislav Šíra
Bc. Miroslav Kardoš
Ján Pankúch
Milan Ilaš
František Bílik
Ing. Gabriel Pöhm
Jaroslav Jurský
Ing. Gabriel Pöhm
Jozef Čendula
100
Dátum
konania
20/1/2012
25/1/2012
26/1/2012
31/1/2012
31/1/2012
1/2/2012
25/8/2012
26/8/2012
23/9/2012
1/10/2012
P.
č.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
1.4.2011, SPKP 9885
NEMO Vlčí potok
6.4.2010, SPKP 9568
BLESK Bročkeje dolina
1.4.2010, SPKP 9562
GASTON spod Štíbľa
3.5.2007, SPKP 8583
FANA Jelenia obora Orava
1.3.2010, SPKP 9511
ELLA Vrátna dolina
5.8.2006, SPKP 652
IMAR z Pralesa Pu
6.3.2010, SPKP 9485
AMOR z Vlárskeho priesmyku
10.6.2010, SPKP 878
DIXA Hanzeľov dvor
12.2.2010, SPKP 825
LUNKA Vlčí potok
1.3.2010, SPKP 9505
EROS Vrátna dolina
dátum narodenia, SPKP
Meno psa
BF
BF
BF
BF
BF
HF
BF
HF
HF
BF
Plemeno
Milan Zavacký
Milan Zavacký
MVDr. Rastislav Siladi
Ján Černák
MUDr. Jozef Matta
Roman Beňuš
Ing. Dominik Tisoň
Ing. Dominik Tisoň
Ing. Emil Hládek
Ing. Emil Hládek
Petra Jakubčová
Vladimír Kučera
MUDr. Dalibor Adamať
MUDr. Dalibor Adamať
Pavol Tomala ml.
Ing. Štefan Olšavský
Rudolf Petrovský
Rudolf Petrovský
MVDr. Jaroslav Soroka
MVDr. Jaroslav Soroka
Vodič
Majiteľ
4
3
3
4
4
3
3
3
3
4
1
3
3
4
3
3
4
2
2
4
2
3
3
4
3
3
2
2
2
4
3
4
4
5
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
6
Hodnotené disciplíny
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
7
244
214
234
238
224
214
214
178
184
264
Body
I. c
II. c
II. c
I. c
II. c
II. c
II. c
II. c
II. c
I. c
Cena
A. Suchý,
J. Pilát
Jozef Mihálik
Ján Kolník
Karol Florek
František Homola
Jozef Mihálik
Rajmund Rapaič
Marcel Dobrovič
Martin Lipták
Pavol Soták
Rozhodca
101
3/11/2012
6/11/2012
9/11/2012
38.
39.
40.
41. 13/11/2012
3/11/2012
37.
36. 31/10/2012
35. 30/10/2012
34. 30/10/2012
33. 24/10/2012
32. 21/10/2012
31. 19/10/2012
22.6.2007, SPKP 8658
ARGO z Hradištnice
17.2.2010, SPKP 9450
XARO spod Glatzu
27.3.2011, SPKP 9871
DIANA Sil-Mat
15.3.2011, SPKP 9847
HESI spod Štíbľa
15.3.2011, SPKP 9848
HENA spod Štíbľa
19.5.2011, SPKP 9993
FLOK Čierny Vrch
22.9.2009, SPKP 9086
CORA Liptal
24.4.2010, SPKP 9620
ARON z Kyncelovej
15.5.2010, SPKP 9675
FAJA od Stanovského
17.2.2010, SPKP 9451
XENA spod Glatzu
1.1.2011, SPKP 9772
ELIS z Chorváta
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
Pavol Caňo
Pavol Caňo
Ing. Ján Krpala
Ing. Ján Krpala
Ing. Ján Brudńak
Ing. Ján Brudńak
Ivan Dibdiak
Ivan Dibdiak
Ján Joštiak
Ján Joštiak
Ján Brňák
Alexandra Bittová
Erik Gešvandtner
Erik Gešvandtner
Ján Plecho
Ján Plecho
Ing. Martin Kováčik
Ing. Martin Kováčik
Karol Fiam
Karol Fiam
Matúš Demeter
Peter Demeter
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
2
3
3
3
4
4
3
4
2
3
4
3
4
4
3
3
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
2
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
224
184
238
254
184
244
264
264
214
212
248
II. c
II. c
I. c
I. c
II. c
I. c
I. c
I. c
II. c
II. c
I. c
Tibor Púčik
Ján Bačík
J. Sabol,
J. Pankúch
J. Brňák,
K. Florek
Ján Brňák
Karol Florek
Ján Brňák
F. Vrlík,
Ing. M. Janošík
J. Mihálik,
M. Bariak
MUDr. Tibor
Čaradský
J. Sabol,
J. Pankúch st.
102
Dátum
konania
51. 26/11/2012
50. 25/11/2012
49. 25/11/2012
48. 25/11/2012
47. 25/11/2012
46. 25/11/2012
45. 18/11/2012
44. 17/11/2012
43. 17/11/2012
42. 17/11/2012
P.
č.
16.5.2011, SPKP 9960
JETTY Krigov
3.6.2011, SPKP 10017
CAR Bročkeje dolina
3.6.2011, SPKP 10016
CERO Bročkeje dolina
19.5.2009, SPKP 9288
ARIS Vlčia hôrka
2.1.2011, SPKP 9786
DIANA z Púčikovho dvora
13.3.2009, SPKP 9112
EMA Čabalov dvor
10.5.2008, SPKP 8876
ASTRA z Poprečného
17.11.2012, SPKP 9300
MISSY Dravecká dolina
19.4.2007, SPKP 675
FATRA Polominy
7.6.2009, SPKP 9257
DONKA Ružový dvor
dátum narodenia, SPKP
Meno psa
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
BF
Plemeno
Ing. Ján Žofčák
Ing. Ján Žofčák
Jozef Devečka st.
Jozef Devečka st.
Jozef Devečka ml.
Jozef Devečka ml.
Ivan Vargoško
Ivan Vargoško
Michal Homola
Michal Homola
Ing. Viliam Volna
Ing. Viliam Volna
Ján Choma
Ján Choma
Ing. Peter Šimon
Ing. Peter Šimon
Vladimír Oršula
Vladimír Oršula
Ondrej Skokan
Ondrej Skokan
Vodič
Majiteľ
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
1
3
4
3
3
4
3
3
2
3
3
4
4
4
4
3
3
3
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
Hodnotené disciplíny
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
7
244
254
254
254
264
254
214
178
154
244
Body
I. c
I. c
I. c
I. c
I. c
I. c
II. c
II. c
III. c
I. c
Cena
P. Soták,
J. Orečný
E.Neuschl,
P.Karabel ml.
E. Neuschl,
P. Karabel ml.
J. Figula,
I. Valent
Tibor Púčik
Ing. Grellneth,
Porubčanský
J. Figula,
M. Dobrovič
J. Mišenko,
D. Chapčák
Tibor Púčik
J. Hudač,
M. Ilaš
Rozhodca
103
3/12/2012
4/12/2012
56.
57.
62. 16/12/2012
61. 15/12/2012
60. 12/12/2012
59. 11/12/2012
58. 11/12/2012
2/12/2012
55.
54. 29/11/2012
53. 28/11/2012
52. 27/12/2012
AXA z Trebostovskej doliny
1.4.2011, SPKP 9884
NERO Vlčí potok
17.6.2005, SPKP 8116
DAG zo Šiprúňa
16.4.2011, SPKP 9922
CHYRO spod Štíbľa
3.4.2010, SPKP 9575
IRO z Rožňovskej lúky
1.6.2011, SPKP 932
Újbereki-Csillag BENTO
5.9.2008, SPKP 9024
JAGO Vandráčka
24.8.2009, SPKP 799
ADOR pod Karikášom
1.1.2011, SPKP 9770
ELZA z Chorváta
10.5.2010, SPKP 9648
ASTOR Žiarska dolina
26.3.2011, SPKP 9867
BÁRA z Petrovskej doliny
12.5.2000, SPKP 9632
BF
BF
BF
BF
HF
BF
HF
BF
BF
BF
BF
Jozef Golian
Ing. Michal Berežný
Ing. Michal Berežný
Martin Kunaj
Martin Kunaj
Ján Olbert
Ján Olbert
Marián Gono
Marián Gono
Ing. Marián Vavrek
Róbert Krahulec
Ján Retlich
Ján Retlich
Martin Dávid
Martin Dávid
MUDr. Pavol Papcun
MUDr. Pavol Papcun
Ján Surma
Ján Surma
Rastislav Janík
Rastislav Janík
Jozef Golian
4
3
4
4
3
4
4
4
4
4
4
3
4
2
3
4
4
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
4
3
4
4
4
4
4
3
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
244
178
254
234
214
254
184
248
244
264
238
I. c
III. c
I. c
I. c
II. c
I. c
II. c
I. c
I. c
I. c
I. c
Ing. J. Pilát,
A. Suchý
Jaroslav Hudač
V. Florek,
J. Brňák
R. Rapaič,
T. Púčik
Ing. J. Pilát,
I. Valent
E. Neuschl,
P. Karabel
M. Bariak,
J.Mihálik
M. Lipták,
I. Valent
F. Vrlík,
F. Homola
J. Bullo,
Bc. M. Kardoš
Jozef Mihálik
104
Dátum
konania
69. 31/12/2012
68. 29/12/2012
67. 28/12/2012
66. 28/12/2012
65. 27/12/2012
64. 18/12/2012
63. 18/12/2012
P.
č.
15.6.2010, SPKP 889
Rábaparti Vadász NANNI
15.5.2010, SPKP 9674
FELIS od Stanovského
17.7.2010, SPKP 9747
AIŠA zo Štefanova
1.5.2007, SPKP 8599
AIDA spod Labošova
7.5.2011, SPKP 9926
ERIK z Púčikovho dvora
23.6.2009, SPKP 9327
DINKA z Chorváta
18.2.2010, SKP 830
DAN z Veľkej Rače
dátum narodenia, SPKP
Meno psa
HF
BF
BF
BF
BF
BF
HF
Plemeno
Ì
Ì
Milan Turský
Milan Turský
Eva Janková
Eva Janková
Stanislav Krško
Stanislav Krško
Ing.Petra Vlčková
Mgr. Emil Vaško
Marian Zábojník
Ján Bláha
Jozef Ivan
Jozef Ivan
František Závacký
František Závacký
Vodič
Majiteľ
Ì
4
4
3
3
4
4
3
1
3
3
4
3
4
3
3
2
4
3
4
2
4
3
2
3
4
5
4
4
4
4
4
3
4
6
Hodnotené disciplíny
4
4
4
3
4
4
3
7
254
244
234
194
264
238
194
Body
I. c
I. c
II. c
II. c
I. c
I. c
II. c
Cena
Jozef Bullo,
Ján Bačík
Ing. J. Pilát,
A. Suchý
Jozef Bullo,
Ján Bačík
Ing. J. Pilát,
F. Špirko
Jozef Bullo
J. Sabol,
J. Pankúch
Ing. J. Pilát,
I. Valent
Rozhodca
Správa o hospodárení klubu
v roku 2012
Zloženie členskej základne v roku 2012 bolo nasledovné:
Čestní členovia Riadni členovia Zahraniční členovia Celkom členov spolu Počet Platba Spolu
34 977 16 0 € 7,00 € 15,00 € 0 €
6 839,00 €
240,00 €
1 027 7 079,00 €
Nákladová časť
Materiál: Zahrňuje v sebe výdavky na zakúpenie obálok a samolepiek na distribúciu Spravodaja, pevný disk na zálohovanie údajov z web
stránky klubu, rytina na putovnú cenu MFK, korešpondenciu členov výboru, výdaje nevyhnutne potrebné na činnosť a prevádzku klubu (rozmnožovanie tlačív, kancelársky papier, baliaci papier, bonitačné tabuľky,
odporúčania na párenia a tiež zakúpení náplne do hláv tlačiarní a pod.).
Spoje: Hlavná časť výdavkov predstavovala distribúcia Spravodaja
(poštovné 1 ks výtlačku – 0,60 €, do zahraničia 2,80 €) a výzvy k úhrade členských poplatkov, rozposlanie propozícii XIV.r. MFK – zahraničie
a tuzemsko, korešpondencia predsedu klubu, poradcu chovu a ekonóma klubu ako aj ostatných členov výboru a tiež styk s ISHV.
Cestovné: Čerpané na zasadnutia výboru a predsedníctva, na Konferenciu klubu, na XIV. r. Memoriálu Fridricha Konráda, na XIX. ročník
súťaže farbiarov o Putovnú cenu ČMMJ 2012, na VII. ročník Memoriálu Benedikta Gierzsewskieho, ktorý usporiadal Poľský klub chovateľov farbiarov, poradcu chovu na kontrolu vrhov a chovných jedincov,
výstav, ako aj rozhodcom delegovaných na chovné zvody, výcvikový
kurz a rôznu ostatnú činnosť klubu.
Ostatné náklady: Boli čerpané na vydanie Spravodaja, náklady potrebné na prevádzku a činnosť klubu, vydanie propozícií XIV. r. MFK,
platba web stránky klubu, centrálne vyhodnotenie RTG dysplázie bedrových kĺbov a poplatky za účet vo VÚB banke.
105
Ceny: XIV. r. MFK, Klubová výstava farbiarov – cena Dr. Duchaja.
VII. r. Memoriálu Benedikta Gierszewskiego v Poľsku.
Pohostenie: Obed a občerstvenie pre účastníkov konferencie KCHF,
ktorá sa konala vo Zvolene dňa 31. 3. 2012.
Regionálne skúšky farbiarov: Výbor na svojom zasadnutí odsúhlasil
dotáciu na Regionálne skúšky farbiarov vo výške 300 € na jednu skúšku
po predložení prvotných dokladov. V tomto roku sa konali dve a to:
II. ročník skúšok farbiarov o Slanský pohár a X. ročník skúšok farbiarov
o Fatranký pohár, na ktoré prispel sumou 599,79 €.
ISHV: Členský poplatok do Medzinárodného spolku farbiarov 450 €
Náklady podľa druhového členenia sú nasledovné:
Druh nákladu Skutočnosť
Prevádzka Činnosť Spravodaj Schôdze Chovateľské XII. r. MFK Výcvik Regionálne skúšky Konferencia ISHV S p o l u: 979,54 €
187,57 €
938,14 €
208,57 €
750,53 €
465,26 €
98,48 €
1 099,79 €
1 861,15 €
450,00 €
1
3
1
1
5
18 039,03 €
Náklady podľa účelového členenia sú nasledovné:
Účel Skutočnosť
Materiál Spoje Cestovné Ostatné náklady Ceny Pohostenie Regionálne skúšky ISHV S p o l u: 106
560,11 €
1 484,94 €
8 060,11 €
5 144,57 €
544,57 €
694,94 €
1 099,79 €
450,00 €
18 039,03 €
Príjmová časť je tvorená hlavne členskými platbami (32,77 %)
a chovateľskými poplatkami (56,21 %) [krytie a šteňatá (24,03 %), export
(59,42 %),chovný zvod (6,19 %), dysplázia (7,96 %) a klubová výstava
vo Zvolene (2,40 %) ]. Sponzorské (3,06 %), dotácia SPZ na činnosť
klubu (5,87 %) a ostatné príjmy – odpredaj materiálových zásob a úroky
spolu predstavovali (2,09 %).
V tomto roku sme obdržali dotáciu z SPZ na činnosť klubu 2×, a to
za rok 2011 vo výške 398 €, ktorá nabehla na účet klubu v januári,
a za rok 2012 vo výške 664 € v decembri.
Veľa členov využíva možnosť predplatiť si členský poplatok aj na ďalšie roky, čo je veľké plus pri úspore poštovného a času potrebného
na výzvu členského. Každý rok využívajúc zaslanie Spravodaja prikladám tým členom, ktorým končí členstvo v klubu k 31. 12. poštovú poukážku k úhrade členského poplatku.
No aj napriek tejto skutočnosti musím konštatovať, že začiatkom
decembra 2012 som musel opäť vyzvať k úhrade členského poplatku
až 270 členov (stálo to cca 120 € – poštovné, obálky, rozmnoženie
výzvy) z ktorých si 95 členov neuhradili členský poplatok do uzávierky
tohoto čísla Spravodaja – do 31. 1. 2013, a tak sa s nimi hoci neradi,
ale musíme rozlúčiť. Narastá počet členov, ktorí využívajú možnosť
platieb Internet bankingom, čo je pozitívny trend.
Príjmy Skutočnosť
Sponzorské Členské Chovateľské – export – chov – dysplázia – chovný zvod – výstavy Tržby
– Spravodaj – klubové odznaky – farbiarske odznaky – kniha 50 rokov KCHF Dotácia SPZ na činnosť klubu Úroky 554,30 €
5 934,00 €
6 048,00 €
2 445,50 €
820,00 €
630,00 €
244,20 €
70,00 €
190,00 €
76,00 €
35,00 €
1 062,00
7,51 €
S p o l u:
18 116,51 €
107
V roku 2012 sme zakúpili pevný disk na zálohovanie údajov z web
stránky klubu v sume 112,95 €.
Tak ako po roky minulé aj v roku 2012 výbor zabezpečil výrobu
farbiarskych zvrtlíkov, obojkov na bavorských a na hanoverských
farbiarov, krátke remene cez plece, cca 7,5 m dlhé vodiace remene,
ako aj samolepky s hlavou farbiara. Aj v roku 2013 si tieto výcvikové pomôcky + klubové a farbiarske odznaky, ako aj knihu – kroniku
k 50. výročiu založenia klubu – 50 rokov Klubu chovateľov farbiarov
budú môcť záujemcovia objednať u ekonóma klubu.
U ekonóma klubu si členovia môžu ďalej objednať knihu: Půlstoletí s barváři.
Klub k 31.12.2011 má na zásobách materiál v hodnote 2 017,81 €,
ktorý pozostáva: Klubové odznaky: Farbiarske odznaky: Kniha 50 rokov KCHF: Dataprojektor: Označenie rozhodcu: Geometrické kliešte: Snímač čipov: Zálohový pevný disk: 124
547
60
1
1
2
2
1
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
S p o l u: 96,72 €
344,61 €
374,40 €
647,81 €
2,00 €
6,16 €
433,16 €
112,95 €
2 017,81 €
Pri hodnotení celkovej bilancie hospodárenia veľmi výrečne hovoria
nasledujúce údaje:
Pokladňa Účet Spolu
Stav k 01.01.2012 Stav k 31.12.2012 193,31 € 177,55 € 21 799,33 € 21 892,57 € Stav k 1. 1.2012 21 992,64 €
Príjmy +18 116,51 €
Výdaje –18 039,03 €
Stav k 31.12.2012 +22 070,12 €
Členské predplatené na ďalšie roky 16 220,00 €
Skutočný stav k 31. 12. 2012 108
5 850,12 €
21 992,64 €
22 070,12 €
S P O N Z O R I
A.Účelové príspevky v hotovosti:
1. Dušan Smitek, Partizánska Ľupča 2. MUDr. Andrej Mrlian Ph.D., Brno 30,00 €
24,30 €
Na X. ročník skúšok farbiarov o Fatranský pohár
prispeli na účet klubu:
1. Lesy SR, š. p. Odštepný závod Žilina 200,00 €
2. MONT IRP SERVICE, s.r.o.,
Sasinkova 26, 010 01 Žilina 300,00 €
B. Vecné ceny, propagačný materiál a pod. na XIV. r. MFK
1. Ing. Bystrík Kiska, Gánovce
2. Triangle Group International, s.r.o.,
Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok
3. PLAČEK PREMIUM s. r. o., Šulekova 28,
811 03 Bratislava – Distribútor krmiva EUKANUBA
4. PM EMPIRE, s. r. o., Priekopa 1533/23,
060 01 Kežmarok
5. Mesto Kežmarok
6. Mesto Levoča
7. Mesto Poprad
8. Mesto Vysoké Tatry
9. Štátne lesy TANAP-u, Tatranská Lomnica
10.Poľovnícke potreby Ivan Garaj,
Nám. sv Egídia 8/13, 058 01 Poprad
11.JM Poľovníctvo, Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
12.Distribútor krmiva ACANA
13.Rajmund Rapaič, Trenčín
14.Ing. Ľubomír Tuľak, Vranov nad Topľou
15.Kluby zahraničných účastnikov – Českomoravský klub
chovatelů barvářů, Klub posokowca v Polsce, Taliansky
klub farbiarov
109
Klub chovateľov farbiarov sa obracia na solventných členov, ktorí
môžu klub či už finančne, alebo materiálovo podporiť, aby finančnú čiastku poukázali na účet KCHF vo VUB a.s., číslo účtu 2776722851/0200,
alebo poštovou poukážkou „H – II. trieda podaj“ na adresu ekonóma
klubu:
Ing. Ladislav Druska
Tyršovo nábrežie 10
040 01 Košice
Akákoľvek finančná čiastka je pre Klub vítaná. Darcov zverejňujeme v Spravodaji.
Ďakujeme !
Ing. Ladislav Druska
110
ekonóm KCHF
Memoriál Fridricha Konráda
XIV. ročník
17. – 21. okóbra 2012 sa konal XIV. ročník MFK, medzinárodných
skúšok farbiarov, za účasti členov ISHV.
Miestom skúšok boli Vysoké Tatry – Tatranské Zruby.
Spoluorganizátori: OPK Poprad, OkO SPZ Poprad, ŠL TANAP, Mesto
Poprad, Mesto Vysoké Tatry, Mesto Levoča, TGI, s. r. o., Kežmarok.
Za krásneho počasia babieho leta sa skúšok zúčastnilo 11 psov,
5 zo Slovenska a po jednom z Českej republiky, Maďarska, Nemecka,
Poľska, Rakúska a Švajčiarska.
Práce na umelých a prirodzených stopách posudzoval 25 členný
zbor rozhodcov zo siedmych krajín ISHV a Slovenska.
Hlavný rozhodca: Karol Chvála, SK
Skupina č. 1: vedúci skupiny – Franz Dal Ponte, CH; Peter Karabel
ml., SK; Adam Szabo, H.
Skupina č. 2: vedúci skupiny – Jörg Hartmann, CH; František Vrlík, SK;
Maik Brummundt, D.
Skupina č. 3: vedúci skupiny – Ján Surma, SK; Miroslav Gora, CZ; Jerzy Karaszewski, PL.
Skupina č. 4: vedúci skupiny – Ľudovít Pitoňák, SK; Erich Schwartzmüller, A.; Mauro Finco, I.
Skupina č. 5: vedúci skupiny – Branislav Porubčanský, SK; Vladimír
Hlinka, SK; Kümmerling Holger, D.
Skupina č. 6: vedúci skupiny – Ladislav Kardhordó, SK; Peter Kopřiva,
CZ; Ezio Albertini I.
Skupina č. 7: vedúci skupiny – Peter Grellneth, SK; Jozef Figula, SK;
Tadeusz Wojcik, PL; Jozef Mihálik, SK; Jaroslav Hudač,
SK; Ferdinand Hlinický, SK.
Slávnostného otvorenia skúšok, sa zúčastnili zástupcovia spoluorganizátorov na čele s primátorom mesta Vysoké Tatry Ing. Mokošom
a prezidentom SKJ Ing. Jozefom Jursom.
111
V prvý deň skúšok absolvovalo umelé stopy šesť súťažiacich psov
a päť pracovalo na prirodzených stopách. Druhý deň skúšok päť psov
absolvovalo umelé stopy a šesť prirodzené stopy. Je potrebné povedať,
že na overenie prirodzených stôp bolo nahlásené až 20 prác, pracovalo
sa aj v tretí deň skúšok, ale i tak všetky psi neboli hodnotené, nakoľko nie všetky práce na týchto stopách sa dali hodnotiť. Boli aj krátke
stopy, kde ulovená zver bola do 100 m zhasnutá a v niektorých prípadoch bola zver chybená alebo poranenie minimálne a zver odišla
spolu s ostatnými zdravými kusmi.
Jednotliví súťažiaci dosiahli nasledovné výsledky a umiestnenie:
11. miesto: XENYA vom Wolfskorb BF, vodič Kurt Küng, Švajčiarsko.
Umelú stopu nevypracovala v stanovenom časovom limite. Prvá práca na prirodzenej stope nebola hodnotená nakoľko ulovená jelenička
bola blízko od nástrelu. Náhradná práca bola na stope jelienčaťa, suka
nenašla nástrel ani žiadne znaky a vodič konštatoval, že ide o chybnú
ranu. Kontrolný pes jelienča dohľadal. Práca hodnotená 0. Celkom 40 b.
10. miesto: CYRUS Zimny Trop FCI BF, vodič Michal Formalczyk, Polsko. Ako jediný nenašiel nástrel pri umelej stope, ani žiadne znaky,
stopu vypracoval za 54 minút ale nenájdenie nástrelu znižuje známku
zo stopy o jeden stupeň tak pri ohodnotení (1) nemohol byť v cene.
Pri prácach na prirodzenej stope (3×) mu šťastie neprialo. Stopa jelenice – hodnotené ako nedohľadateľné, čo bolo potvrdené aj kontrolným psom. Dvakrát stopa diviaka – zver chybená. Celkom 70 b.
9. miesto: CIRIO z Dudnísk BF, vodič Peter Čeman, Slovensko.
Miestnemu zástupcovi sa nedarilo tak ako by si želal. Umelú stopu
vypracoval v krátkom čase,ale nájdenie len 1 znaku ho zaradilo v tejto disciplíne do druhej ceny. Prvá prirodzená stopa jeleničky – chybené, nehodnotené. Pri ďalšej práci tiež na stope jelenice,túto vypracoval v dĺžke 6300 m, pri durení túto nedokázal zastaviť a takmer po
štyroch hodinách bola práca po úplnom vyčerpaní psa a vodiča ukončená a hodnotená známkou 0. Celkom 150 b.
8. miesto: AIKA vom Gamsköpfl BF, vodič Martin Zorn, Rakúsko.
Výborná práca na umelej stope pri plnom bodovom zisku. 170 b. Práce
na prirodzených stopách boli smoliarske. Prvá – hlásený postrel jelenice
až vo vzdialenosti 120 km. Nakoniec bez akýchkoľvek znakov a konštatovanie, že ide o chybený kus. Druhá práca v posledný deň skúšok.
Stopa jelenice – kus zhasnutý po 80 m. Nehodnotené. Celkom 170 b.
112
7. miesto: ALMA z Jelení louky HF, vodič Veronika Hubíková, Česko. Druhá najlepšia práca na umelej stope pri plnom bodovom zisku.
Menej úspešná bola na prirodzenej stope. Stopa jelenice 17 hod. stará pofarbená, dĺžka práce na remeni 600 m. Po 400 m suka na práci
menej koncentrovaná a opakovane nasadzovaná. Rozhodcovia prácu
na remeni ohodnotili 0. Celkom 190 b.
6. miesto: ZEMPLÉN-Erdei Léna HF, vodič Zoltán Ozvári, Maďarsko.
Pri posliedke suka odišla pri odložení. Stopu vypracoval rýchlo s nájdením znakov, ale „vďaka“ posliedke nehodnotená v cene. Pri práci na prirodzenej stope dohľadané jelienča. Po 150 m práce na remeni a kratšom
durení práca hodnotená známkou 2. Stopa stará 4 hod. Celkom 220 b.
5. miesto: CIBA Vrátna dolina BF, vodič Pavol Žídek, Slovensko.
Dvojica nastupovala na skúšky s ambíciou výborného umiestnenia. Žiaľ
hneď prvá disciplína – posliedka ukončila medailové ambície, keď suka
pri odložení opustila svoje miesto. Hodnotenie 0. Bojovali ďalej, veľmi rýchla stopa a všetky znaky.
Prvá prirodzená stopa. Ako kontrolný pes na overenie postrelenia
ihličiaka. Potvrdené hodnotenie s predchádzajúceho dňa – nedohľadateľné. Ďalšia dohľadávka podľa predstáv. Na stope jelienčaťa 15 hod.
starej 1200 m na remeni a následné durenie a stavanie počas 43 minút.
Najlepšia práca na prirodzenej stope na týchto skúškach.
Celkom 420 b. ale bez hodnotenia v cene „vďaka“ nule za posliedku.
4. miesto: HARRY vom Hohen Roth BF, vodič Sebastian Lerch, Nemecko. Taktiež po výbornom absolvovaní umelej stopy, prvá práca na
prirodzenej stope bola hodnotená ako nedohľadateľné, kus bol chybený. Pri druhej práci dohľadal jelenicu na 6 hod. starej stope po 150 m.
Vzhľadom na stárie stopy a jej dĺžku práca hodnotená v III. cene.
Celkom 245 b. v III. cene.
3. miesto: LARGO Lesnícka lúka BF, vodič Gustáv Krajčí, Slovensko. Umelá stopa vypracovaná za 49 minút znamenala hodnotenie
tejto časti v II. cene. Prvá dohľadávka bola na stope jeleňa – ihličiaka. Na nástrele málo striže a kvapky farby. Po dvojhodinovom hľadaní žiadne iné znaky. Bol nasadený aj kontrolný pes, ktorý taktiež nenašiel ďalšie znaky. Rozhodcovia konštatovali, že sa jedná len o ľahké poranenie z výsledkom nedohľadateľné. Ďalšia práca na 5 hod. starej stope jelenice, 250 m na remeni s následným stavaním a hlásením.
Hodnotené v III. cene. Celkom 255 b. v III. cene
113
2. miesto: MALIK de Eisenkappel BF, vodič Pavol Mikloš, Slovensko.
V práci na umelej stope si dával „načas“ a absolvoval ju za 52 minút
pri nájdení 2 znakov. Hodnotenie zatiaľ v III. cene. Hneď prvá práca na prirodzenej stope bola úspešná. Dohľadané jelienča po 1100 m
práce na remeni na stope starej 5 hod.,ktoré bolo zhasnuté. Hodnotené v III. cene. Celkom 280 b. v III. cene
1. miesto: IVENA od Margarétky BF, vodič Pavol Sirotný, Slovensko.
Umelú stopu absolvoval za 13 minút a našiel všetky tri znaky ! V práci
na prirodzenej stope suka preverovala lov na diviaka, keď strelec nevedel nájsť nástrel diviaka – lanštiaka. Uviedol že v skupine bolo viac
kusov. Po zistení nástrelu, neďaleko bol nájdený ulovený diviak, čo
pre krátkosť stopy nebolo hodnotené. Až následne strelec uviedol, že
strieľal aj na odchádzajúce kusy ale nezaregistroval „značenie“. Rozhodcovia dali príkaz aj na preverenie tejto rany. Po vykonaní predsledu vo väčšom okruhu, suka zaľahla do remeňa a ukázala farbu.
Po 900 metrovej práci na remeni zdvihla poraneného diviaka ktorého zastavila a vodičom bol dostrelený. Určite to bola perfektná ukážka opodstatnenosti použitia farbiara pri výkone práva poľovníctva, podobne ako aj ostatné úspešné dohľadávky počas skúšok. Práca hodnotená v I. cene. Celkom: 400 b. v I. cene. Získal titul: „Víťaz Slovenska 2012“, CACIT a CACT.
Záverečný spoločný večer pri odovzdávaní cien obohatili vystúpením
spevácka skupina „Kráľa Matúša“ a detský folklórny súbor „Maguráčik“.
Záverom chcem poďakovať organizátorom a riaditeľovi skúšok
Ing. Bystríkovi Kiskovi za vynikajúco organizované skúšky, ako aj sponzorom XIV. ročníka Memoriálu Fridricha Konráda za hodnotné ceny.
Taktiež Vojenskej zotavovni Tatranské Zruby za výbornú pohostinnosť
počas Memoriálu. Mal som možnosť zúčastniť sa všetkých ročníkov
MFK. Tento bol zrejme najlepší a nielen preto, že na prvých troch
miestach sa umiestnili naše psi.
114
Ing. Karol Chvála
hl. rozhodca
Lerch Sebastian
s BF HARRY vom Hohen Roth
Ozvári Zoltáni
s HF Zemplén-Erdei LÉNA
Ing. Zorn Martin
s BF AIKA vom Gamsköpfl
Ing. Čeman Peter
s BF CIRIO z Dudnísk
115
116
Mgr.Krajčí Gustáv
s BF LARGO Lesnícka lúka
Ing.Hubíková Veronika
s HF ATMA z Jelení louky
Sirotný Pavol
s BF IVENA od Margarétky
Židek Pavol
s BF CIBA Vrátna dolina
Mikloš Pavol
s BF MALIK de Eisenkappel
Formalczyk Michal
s BF CYRUS Zimny Trop
Kúng Kurt
s BF WENYA vom Wolfskorb
Pasovačka na lovkyňu jeleňov
117
118
119
4
3
2
1
číslo žrebu
plem. kniha
č. zápisu Koef.
HARRY vom Hohen Roth
BGS známka
BF
Lerch Sebastian
07-032 body
D
Zemplén-Erdei Léna
Met hv. známka
HF
Ozvári Zoltán
2687/09 body
H
Aika vom Gamsköpfl
OSV známka
BF
Ing. Zorn Martin
8338
body
A
Cirio z Dudnisk
SPKP známka
BF
Ing. Čeman Peter
8526/08 body
SK
Meno psa
a vodiča
a) na remeni
0
0
5
20
4
4
40
20
4
20
4
20
40
4
30
4
3
b) voľne
5
Nájdenie nástrelu
10
Čas nájdenia nástrelu
40´´
1´30´´
4´30´´
21´´
min
a) vodič
60
3
80
4
80
4
80
4
20
18´
32´
20´
24´
min.
Čas umelej stpoy
Práca na umelej
pofarbenej stope
Dohľadávka na remeni
10
1
30
3
30
3
30
3
10
30
2
45
3
15
30
25
0
0
45
Počet nájdených
znakov na stope
a) stopa 4 až 12 hod.
do 400m
a) stopa 4 až 12 hod.
nad 400m
b) stopa nad 12 hod.
do 400m
b) stopa nad 12 hod.
nad 400m
Posliedka
s odložením
Durenie
0
0
10
Hlasité stavanie
30
3
10
Chuť do práce
20
2
30
3
40
4
10
Cena
150
170
220
-
-
-
245 III.
Počet bodov
Medzinárodné skúšky farbiarov, Tatranské Zruby, Vysoké Tatry 17.-21.10.2012
Výsledková listina – XIV. ročník Memoriálu Fridricha Konráda
9
8
6
4
Poradie
121
11
10
9
8
7
6
5
Largo Lesnícka lúka
BF
Mgr. Krajčí Gustáv
SK
Atma z Jelení louky
HF
Ing. Hubíková Veronika
CZ
Ivena od Margarétky
BF
Sirotný Pavol
SK
Ciba Vrátna dolina
BF
Žídek Pavol SK
Malik de Eisenkappel
BF
Mikloš Pavol SK
XENYA vom Wolfskorb
BF
Kurt Kúng
CH
CYRUS Zimny Trop
FCI BF
Fornalczyk Michal
PL
body
známka
BGS
VI14484
body
8707/09
známka
známka
SPKP
PKR
body
8284/09
body
známka
SPKP
08-005
body
známka
SPKP
8576/10
body
4792/09
4
20
40
4
40
4
0
0
40
4
40
4
ČLP/HB známka
4
40
známka
body
8350/08
SPKP
0
0
20
4
20
4
20
4
20
4
20
4
20
4
30´
1´10´´
3´10´´
4´30´´
30´´
1´19´´
20
1
0
0
40
2
80
4
80
4
80
4
60
3
54´
60´+
52´
14´
13´
25´
49´
10
1
0
0
20
2
30
3
30
3
30
3
20
2
45
3
120
4
120
4
0
0
180
4
0
0
30
3
40
4
40
4
30
3
30
3
0
0
40
4
40
4
40
4
20
2
40
4
-
I.
-
70
40
-
-
280 III.
420
400
190
255 III.
10
11
2
5
1
7
3
Skúšky farbiarov
o pohár Slánskych vrchov
II. ročník
Podľa plánu kynologických akcií sa v dňoch 12. – 14. októbra 2012
uskutočnil II. ročník Skúšok farbiarov o pohár Slánskych vrchov. Kým
I. ročník pred dvoma rokmi, organizovaný v Zámutove (okr. Vranov
n. Topľou – Ing. Ľ. Tuľák) bol pomerne úspešný tým, že každý pes mal
možnosť vykonať praktickú dohľadávku a dva farbiare skončili v cenách – jedna I. cena a jedna III. cena, druhý ročník skúšok sa očakával s otáznikom, či bude pokračovať tak úspešne. Skúšky organizoval
Ing. Gabriel Pöhm, riaditeľ ML Medzev a spoluorganizátormi boli LESY
SR š. p. LZ KE, MsPL Medzev, Obecné lesy Jasov, OPLaS Vyš. Medzev,
LESY Jasov s. r. o., OL Štós, Agromol Moldava n/B., OKO SPZ KE-okolie, OPK KE a niektoré PZ spádových oblastí.
Na skúšky sa pôvodne počítalo s piatimi prihlásenými vodičmi,
avšak dvaja vodiči (MVDr. Jaro Soroka, Judita Želtvayová) z objektívnych príčin týždeň pred konaním skúšok odriekli svoju účasť. Taktiež
plánovaný hlavný rozhodca z vážnych dôvodov nemohol byť delegovaný. Organizátorom 6 dní pred skúškami prihlásil psa vodič a majiteľ, ktorý nebol členom KCHF a preto ho hlavný rozhodca na skúšky nepripustil a vopred mu to dal na vedomie. Na skúšky boli delegovaní rozhodovia:
MVDr. Tibor Želtvay – HR
Ing. Ľudovít Pitoňák
Ing. Vojtech Kovalčík
Jozef Čendula
Jozef Sabol
Jozef Figula
Pavol Soták
Dušan Soročina.
Na úvodnej porade rozhodcov a organizátorov bolo konštatované,
že organizačne sú skúšky pripravené. Určené rozhodcovské dvojice
popoludní založili tri stopy. Uskutočnilo sa žrebovanie poradia psov
pre skúšky, ktoré bolo:
122
• vodič Róbert Fraňo s BF HUGO Liptovských Revúc, SPKP 9384/11 –
žreb č. 1
• vodič Alexander Sanyi s BF JASAN Nemenéró, SPKP 9337 – žreb
č. 2
• vodič Ján Pankúch ml. s BF CEZAR Baškin dvor, SPKP 9030/11 –
žreb č. 3
• vodič Ing. Milan Haviar s BF DEA z Foráša, SPKP 8777 – žreb č. 4.
12.10.2012
Slávnostné otvorenie za účasti primátorky mesta Medzev p. Valérie Flachbertovej vykonal riaditeľ skúšok Ing. Gabriel Pöhm. Hlavný
rozhodca predstavil rozhodcovský zbor a oboznámil všetkých účastníkov a vodičov s pripravenými prácami prvého súťažného dňa. Ráno
na nástupe práce na umelo založenej a pofarbenej stope s posliedkou
a odložením si vylosovali vodiči: Alexander Sanyi, Ján Pankúch ml.
a Ing. Milan Haviar. Žiadne prirodzené práce v prvý skúšobný deň
neboli nahlásené. Na posliedke s odložením zlyhal JASAN Nemenéró,
ktorý sa krátko po odložení postavil a po chvíli odbehol za svojim
pánom. Ostatné dva psi zvládli túto disciplínu, CEZAR Baškin dvor aj
po výstrele absolútne bez chyby a DEA z Foráša s krátkym premiestnením sa po výstrele. Umelo založenú a pofarbenú stopu všetci traja
vodiči absolvovali, tak že mohli pokračovať s hodnotením v cenách
– A. Sanyi v čase do 60 min, bez nájdených znakov, J. Pankúch ml.
do 40 min s dvoma nájdenými znakmi a Ing. Haviar stopu do 50 min
s dvoma nájdenými znakmi. Popoludní rozhodcovská dvojica Figula
– Soták našľapali umelú pofarbenú stopu pre vodiča R. Fraňa. V prvý
skúšobný deň sa neuskutočnila, žiadna dohľadávka, avšak večer mal
hlavný rozhodca nahlásené dve postrelové práce.
13.10.2012.
Pri nástupe v druhý deň skúšok na dve dohľadávky boli žrebované práce:
• jelenica pre Ing. Haviara a suku DEU z Foráša s v revíri OL Štós
s rozhodcami Ing. Pitoňák a Ing. Kovalčík
• jeleň v revíri MsPL Medzev pre Pankúcha ml. a CEZARA Baškin
dvor s rozhodcami Čendula, Sabol, Soročina.
Po odchode oboch skupín sa v Šugovskej doline skúšali umelé disciplíny.
Dopoludnia posliedku s odložením úspešne absolvoval HUGO z Liptovských Revúc a čo bolo mimoriadne na tejto disciplíne, bola skutočnosť, že po odložení psa chodníkom 30 m od psa prešla skupina asi
123
10 veselo naladených rekreantov. Títo asi po niekoľkých minútach vyplašili srnu, ktorá si to tryskom namierila medzi rozhodcu a odloženého psa asi v 20 metrovej vzdialenosti od HUGA, ktorý sa z miesta ani nepohol, čím potvrdil svoju utvrdenosť v odložení. Ďalšiu disciplínu nájdenie nástrelu absolvoval HUGO za 20 sekúnd, avšak disciplínu dohľadávka na remeni na studenej pofarbenej stope nezvládol
a ku zveri nedošiel v časovom limite. Pes zišiel zo stopy, ktorá bola
značne pochodená diviačou aj vysokou zverou.
Žiaľ, z rána nebol nahlásený ani jeden postrel a tak vodiči Fraňo
s HUGOM a Sanyi s JASANOM nemali možnosť dohľadávať poranenú zver.
Po návrate aktérov úspešných dohľadávok bola porada rozhodcov
s vyhodnotením výkonov psov.
V Štósi bola jelenica dohľadaná Ing. Haviarom so suku DEA z Foráša,
stopa bola 16 hod. stará a dĺžka stopy 450 m. Jelenica bola zhasnutá
a suka mala dve nasadenia, preto bola hodnotená známkou 3.
Jeleňa úspešne dohľadal Pankúch ml. s CEZAROM Baškin dvor, pričom stopa bola 19 hod. stará a dĺžka stopy 480 m. Pes za bezchybné
dohľadanie, už zhasnutého kusa, bol hodnotený známkou 4.
Záverečné vyhodnotenie prebehlo za účasti hostí a funkcionárov
z PZ Dubina Medzev, PZ Kloptaňa, podpredsedu a predsedu OPK
Košice – MVDr. Jaroslava Soroku. Pri slávnostnom výrade hlavný rozhodca vykonal vyhodnotenie a s riaditeľom skúšok odovzdal diplomy,
poháre a sponzorské dary.
Komentár:
Organizačne boli skúšky výborne pripravené. Umelé stopy veľmi
dobre vopred vyznačené v pomerne náročných, ale nie príliš strmých
terénoch. Veľmi dobré ubytovanie a strava pre účastníkov. Počas oboch
dní po raňajkách vodiči a rozhodcovia dostali z kuchyne celodenné
balíčky s jedlom. S trubačmi pekne pripravené otvorenie a krásny výrad na ukončenie pri ohňoch s veľa peknými sponzorskými darmi, potvrdili veľké úsilie organizátorov, najmä riaditeľa skúšok.
Za odvedenú prácu s úprimného srdca ďakujeme.
V predvečer skúšok bol postrel jeleňa, v Zámutove, avšak aktéri postrelu sa nemohli do centra skúšok dovolať, nebol signál mobilnej siete a tak si ho na druhý deň dohľadali farbiarom sami.
Na skúškach súťažili iba štyri psi. Z východoslovenského regiónu to boli iba dva. Hlavný rozhodca telefonicky oslovil pred skúškami 6 vodičov, avšak z oslovených sa skúšok zúčastnil iba p. Róbert
Fraňo, ostatní z rôznych dôvodov nechceli viesť psa na skúšky. Dva124
ja oslovení pravdivo priznali, že nemajú psov pripravených na umelé
stopy. V budúcnosti pre III. ročník skúšok bude treba viac úsilia vyvinúť na účasť aspoň piatich psov – zabezpečiť jedného, alebo aj dvoch
istých náhradníkov.
Aj napriek veľkému úsiliu organizátorov sa nepodarilo zabezpečiť
praktické dohľadávky pre všetkých psov. Dvaja vodiči so psami, ktorí
dohľadali zver, skončili v cenách a dva v poradí, pričom možno konštatovať, že všetka poranená zver sa úspešne dohľadala. Na II. ročníku pohára Slánskych vrchov farbiare na starých stopách dokázali svoju pracovnú opodstatnenosť.
MVDr. Tibor Želtvay
hlavný rozhodca
SPONZORI
II. ročníka
o pohár Slánskych vrchov
Ì
Ì
Ì
TRANSPORT SYSTEM
ROSENBERG SLOVAKIA
Ing. PAČAI Vladimír
REPÁK Jozef
LESOPARTNER – Ing. MRENICA Ján
M.H.Trade – Ing. HORVÁT Marek
LOVTRIX s.r.o.
125
Rozhodcovský zbor počas otvorenia skúšok
Foto na pamiatku po úspešnej dohľadávke
126
Pohľad na aktérov II. ročníka skúšok
farbiarov o Slanský pohár
Vodič Ing. Milan Haviar prijíma pokyny
od rozhodcu Jozefa Sabola
127
číslo žrebu
4
3
2
SPKP
9337
SPKP
9030
SPKP
8777
Szanyi Alexander
CÉZAR Baškin dvor
Ivan Jozef
DEA z Foráša
Ing. Milan Haviar
9384/11
SPKP
body
známka
body
známka
body
známka
body
známka
č. zápisu Koef.
plem. kniha
JASAN Nemenéro
Fraňo Róbert
HUGO z Liptovských
1 Revúc
Meno psa
a vodiča
a) na remeni
20
4
5
b) voľne
30
3
40
4
0
0
10
Nájdenie nástrelu
20
4
20
4
20
4
20
4
5
Čas nájdenia nástrelu
11 s
18 s
30 s
20 s
min
a) vodič
60
3
80
4
40
2
0
0
20
min.
Čas umelej stpoy
Práca na umelej
pofarbenej stope
Dohľadávka na remeni
20
2
20
2
0
0
0
0
10
15
30
25
135
3
180
4
45
Počet nájdených
znakov na stope
a) stopa 4 až 12 hod.
do 400m
a) stopa 4 až 12 hod.
nad 400m
b) stopa nad 12 hod.
do 400m
b) stopa nad 12 hod.
nad 400m
Posliedka
s odložením
Durenie
10
Hlasité stavanie
10
Chuť do práce
40
4
40
4
20
2
30
3
10
Počet bodov
305 III.
380 III.
80
70
Cena
VÝSLEDKOVÁ LISTINA II. ročníka skúšok o Pohár Slánskych vrchov
Miesto a dátum: Medzev – Šugovská dolina, okres Košice-vidiek, 11. – 14.10.2012
2.
1.
3.
4.
Poradie
X. ROČNÍK SKÚŠOK FARBIAROV
O FATRANSKÝ POHÁR
V dňoch 9. – 11. novembra 2012 uskutočnil sa už 10. ročník skúšok farbiarov o Fatranský pohár v krásnom prostredí Rajeckej Lesnej.
Spoluorganizátormi tejto akcie boli KCHF – spádová oblasť Žilina
a Bytča, OPK Žilina, RgO SPZ Žilina, Lesy SR, š.p. OZ Žilina.
Zanietená skupina farbiaristov z tejto spádovej oblasti a členovia
PZ SOKOL Rajecká Lesná pripravili akciu na vrcholovej úrovni, zodpovedajúcej 10. ročníku súťaže o Fatranský pohár.
Rozhodcovský zbor na čele s pánom Jánom Macekom z ČR pracoval v nasledovnom zložení: p. Školník Ján – ČR, Bc. Kardoš Miroslav,
Urban Ján, Rapaič Rajmund, Porubčanský Branislav, Púčik Tibor, Rybár Miroslav, Plch Karel – ČR, Ing. Grelneth Peter.
Na skúšky sa prihlásilo 6 farbiarov so svojimi vodičmi. V priebehu
2 dní bolo ohlásených celkom 7 prirodzených prác.
Celkovým víťazom v I. cene s počtom bodov 440 sa stala Bavorská farbiarka CILA Liptal z vodičom Mihálikom Jozefom, keď získala
v každej disciplíne známku 4.
Nájdenie nástrelu 23 sekúnd a práca na umelej pofarbenej stope
38 minúť, nájdené znaky na stope 2.
Na prirodzenej stope bol hlásený postreľ jelienčaťa na zadný beh,
stopa staršia ako 12 hodín. Dĺžka práce so psom na remeni bola
3000 metrov, dĺžka durenia 2000 metrov v čase 10 minút. Doba stavania a hlásenia bola 30 minút.
S titulom „Víťaz skúšok o Fatranský pohár 2012“ získala aj titul CACT.
Hodnotenie ostatných farbiarov s vodičmi je vidieť v priloženej tabuľke.
Na záver je nutné poďakovať všetkým usporiadateľom a menovite
Ing. Tomášovi Pialovi za obetavosť a všade prítomnosť pri tejto akcii.
X. Ročník skúšok farbiarov o Fatranský pohár je úspešne za nami.
Farbiari odviedli kus dobrej práce a na záver sa lúčime s farbiarskym
pozdravom:
„Farbiarom zdar“
Rapaič Rajmund
129
Rozhodcovský zbor počas otvorenia skúšok
Ing. Peter Chrúst
s BF DAROS Vrátna dolina
130
Jozef Mihálik
s BF CYLA Liptal
Marián Pochyba
s BF CONA Liptal
Tibor Važan
s BF BELLA z Babinej hory
František Vrlík ml. s BF KARIN
z Ľubochnianskej doliny
Ľubomír Luscoň
s BF FLÓRA Jelenia obora Orava
131
Práca vodiča a psa v teréne počas dohľadávky
Foto na pamiatku po úspešnej dohľadávke
132
133
číslo žrebu
6
5
4
3
2
1
CYLA Liptal BF
Mihálik Jozef
FLÓRA Jelenia obora
Orava BF
Luscoň Ľubomír
BELLA z Babinej Hory BF
Važan Tibor
DAROS Vrátna dolina BF
Chrúst Peter Ing.
KARIN z Ľubochnianskej
doliny BF
Vrlík František ml.
CONA Liptal BF
Pochyba Marian
Meno psa
a vodiča
plem. kniha
0
0
známka
9147/11 body
SPKP známka
9087/11 body
SPKP
20
8581/10 body
SPKP známka
9294/11 body
SPKP známka
9348/12 body
4
20
4
5
4
20
a) na remeni
známka
SPKP
č. zápisu Koef.
SPKP známka
9084/11 body
b) voľne
4
40
4
40
10
Nájdenie nástrelu
20
4
20
4
20
4
20
4
20
4
5
4
20
Čas nájdenia nástrelu
1´20´´
48´´
3´30´´
47´´
2´20´´
min
23´´
a) vodič
80
4
80
4
80
4
80
4
80
4
20
4
80
31´
24´
16´
32´
32´
min.
38´
Čas umelej stpoy
Práca na umelej
pofarbenej stope
Dohľadávka na remeni
20
0
0
2
30
2
20
2
20
3
10
2
20
0
0
15
30
25
0
0
180
4
45
4
180
Počet nájdených
znakov na stope
a) stopa 4 až 12 hod.
do 400m
a) stopa 4 až 12 hod.
nad 400m
b) stopa nad 12 hod.
do 400m
b) stopa nad 12 hod.
nad 400m
Posliedka
s odložením
Durenie
10
4
40
Hlasité stavanie
10
4
40
Chuť do práce
30
3
40
4
I.
Cena
140
150
140
160
0
0
0
0
370 III.
10
4 440
40
Počet bodov
Výsledková listina X. ročník skúšok farbiarov o Fatranský pohár
Rajecká Lesná 09. - 11. november 2012
6
4
5
3
2
1
Poradie
S po n zori
X. ročníka
skúšok o Fatranský pohár
Ì
Ì
Ì
HG HELIOS Group
LESY SR, š.p., OZ Žilina
VIA SLOVAKIA s.r.o.
LESOTRANS s.r.o.
STAVEKO-SK a.s.
OPK Žilina
KCHF
VŠLP-TU Zvolen, Ing. Alojz Riško
DECURIO s.r.o.
LESNÍK s.r.o., Jozef Zaťko
POĽOVNÍCTVO, Štefánik Tibor
Prefa Sučany Sk a.s.
MONT IRP SERVICE s.r.o.
M-HUNT s.r.o.
IMACO, Ing. Ivan Minich
ORVA color s.r.o.
Malobický Martin
Kováč Peter
Ing. Huljak Ján
Urík Peter
Maniak František
Michalovič Milan
Súkeník Juraj
Osička Ľuboš
134
Výcvikový deň
v Nitrianských Sučanoch 2012
Aktivisti okr. PD. a PE. p. Zábojník a p. Púčik spolu z ďalšími chovateľmi farbiarov pripravili a zorganizovali dňa 30. 6. 2012 v Nitrianskych
Sučanoch v poľovníckom revíry PZ Rokoš výcvikový deň farbiarov na TG
trenažéry. PZ Rokoš nám poskytlo poľovnícku chatu a navarilo výborný
guláš. K výcvikovému dňu boli pozvaný aj členovia výboru KCHF Ing.
Grellneth, Ing. Horňáček a p. Rapaič. Hospodár PZ Rokoš p. Križan
a kynologický referent p.
Talian zabezpečili aj domácich členov, ktorí sú
majiteľmi poľovníckych
psíkov aby si ich došli precvičiť. Účasť bola
hojná, v celku asi 25
psíkov z okr. Prievidza,
Partizánske a Trenčín
vrátane majiteľov psov
domáceho PZ.
Za pekného počasia sme ráno slávnostne
otvorili výcvikový deň,
Aktéri kurzu
na ktorom sme všetkých
zúčastnených privítali
a oboznámili z programom dňa. Po zahájení už nasledovali prvé ukážky
farbiarov na stopách a postupne sa vystriedali všetci zúčastnený psíci.
PZ Rokoš ďakujeme za poskytnutie krásneho prostredia v ich poľovnom revíry a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu pri takýchto poľovníckych a kynologických aktivitách.
Farbiarom zdar !
Ì
Ì
Marian Zábojník
Ì
135
Výcvikový deň spojený s minikurzom
vodiča farbiara – Zámutov 2012
Dňa 27.5.2012 sa vo veľmi peknom prostredí v okolí strelnice
v obci Zámutov uskutočnil výcvikový deň farbiarov. Na úvod si mohlo
36 účastníkov (z toho 14 so psíkmi) vypočuť prednášku Tibora Gešvandtnera o spôsobe výcviku farbiara od ranného veku podľa jednotlivých
disciplín. Mgr. Ján Maruščák predviedol praktickú výbavu, ktorú vodič farbiara v praxi, pri výcviku a dohľadávkach v revíri nevyhnutne
potrebuje. Majitelia psíkov mali možnosť svojich zverencov preskúšať
na cca 300 m dlhej a cca 14 hod. starej stope až po ležovisko, od
ktorého po čerstvej stope vypúšťali psov na durenie a stavanie makety
zveri a následne mohli ukončiť túto prácu dostrelením domnelej zveri.
Psíky boli rôzneho veku od 14 ročného veterána GORALA až po dvoch
5 mesačných farbiarikov, s ktorých sa jeden pokúšal maketu strhnúť
a druhý perfektne duril a staval maketu. Účastníci mali možnosť vidieť,
že je veľký rozdiel keď pes durí živú zver v revíri, ktorá pred ním
skoro panicky uniká a je iné, keď prichádza do priameho kontaktu so
zverou. Bolo vidieť, že väčšina psov mala prvýkrát možnosť pracovať
na živej poranenej zveri a podľa toho sa aj prejavila. Po prvopočiatočnej zvedavosti, obchádzaní, tzv. panáčkovaní, začali odchádzajúcu
maketu hlásiť. Ak sa ale maketa zastavila alebo sa začala pohybovať
proti ním, hľadali záchranu u vodiča. Po posmelení vodičom stavali
Aktéri kurzu
136
Učastníci kurzu pozorne sledujú výklad
Tibora Gešvandtnera
smelšie a vytrvalejšie. Ukázalo sa, že v každom psíkovi to je, iba to
treba prebudiť a pri ďalších cvičeniach zdokonaľovať a utvrdiť. Väčšina
účastníkov sa zhodla, že takéto podujatia sú dôležité a mohli by ich
byť v roku viac.
Na záver akcie pre všetkých zúčastnených organizátori pripravili
výborný obed na susediacom Ranči v BILIKOVEJ CHATE. Za výbor
KCHF sa po obede organizátorom poďakoval MVDr. Tibor Želtvay a aj
ja sa chcem poďakovať p. Jánovi Pankúchovi, p. Petrovi Demeterovi,
p. Jozefovi Sabolovi a Mgr. Jánovi Maruščákovi za zorganizovanie
a zabezpečenie podujatia a p. Erikovi Gešvandtnerovi za bezporuchovú
obsluhu TG trenažéra.
Farbiarom zdar !
Ì
Tibor Gešvandtner
Ì
Ì
137
Kurz vodič farbiara –
vábič jeleniar
V dňoch 12. – 14.10 2012 sa v SOŠ lesníckej v Liptovskom Hrádku v spolupráci s OKO SPZ v Lipovskom Mikuláši a Klubom chovateľov farbiarov uskutočnil prvý ročník kurzu Vodič farbiara – vábič-jeleniar. Tento kurz naviazal na podobné podujatie, ktoré v minulosti
organizoval vtedajší riaditeľ školy dnes už nebohý Ing. Anton Krištof.
Kurz bol určený predovšetkým mladým záujemcom o chov a výcvik
farbiara z radov študentov. Zúčastnili sa ho celkom 15 žiaci z SOŠ lesníckej v Lipovskom Hrádku a Prešova.
V piatok pod vedením Ing. Michala Ondrejkova vnikali do techniky
vábenia jeleňov. Sobota bola venovaná kynológii. Prednášky viedli –
Ing. Peter Grellneth, p. Branislav Porubčanský a p. Jozef Hapčo. Boli
zamerané na históriu chovu farbiara, osobitosti výcviku ako aj skúšobné disciplíny tohto plemena. V popoludní si účastníci kurzu pod vedením delegovaných rozhodcov Ing. Grellnetha a Porubčanského vyskúšali kladenie stôp v PR Grúň Východná, kde sa na druhý deň konali
predbežné skúšky farbiarov. V nedeľu jednotliví študenti individuálne
Správanie sa psa pri zveri
138
Pohľad na aktérov PF skúšok
spolu z rozhodcami mali možnosť vidieť výkony psov ako aj ich hodnotenie po skončení jednotlivých disciplín. Kurz bol zakončený odovzdaním osvedčenia o absolvovaní kurzu.
Cieľom takto realizovaného podujatia bolo priblížiť všetky aspekty chovu a výcviku farbiara predovšetkým mladým potenciálnym vodičom a chovateľom.
Na záver chcem poďakovať všetkým uvedeným lektorom a vysloviť
presvedčenie pokračovať v takýchto podujatiach medzi študentmi, poskytnúť im možnosť a povzbudiť ich záujem o poľovnícku kynológiu.
Ing. Michal Budinský
učiteľ SOŠ lesníckej v Liptovskom Hrádku
139
XIX. ročník celoštátnej súťažE
farbiarov o putovnú cenu ČMMJ
dňa 6. – 9. septembra 2012
V dňoch 6. – 9. septembra sa slovenská vodička – Judita Želtvayová
so psom bavorským farbiarom Kazbach Daktyl Hazba zúčastnila celoštátnej súťaže farbiarov o putovnú cenu, ktorú usporiadal Českomoravský klub chovateľov farbiarov na Šumave pri obci Hámre-Nýrsko.
Súťažilo 7 vodičov s 5 bavorskými a 3 hanoverskými farbiarmi. Skúšky
prebiehali v prvý deň na umelo založenej stope jelenej zveri (stárie
stopy min. 12 hod. a dĺžka stopy min. 1 500 krokov) a druhý deň pozostával z časovo kratších stôp a disciplín poslušnosti – privolanie psa,
chôdza pri nohe a odloženie psa s výstrelom. Žrebom č. 2 bola naša
súťažiaca dvojica nasadená na stopu starú 17 hod. a dlhú asi 1 700
krokov. Stopa nebola pofarbená a bola dosť náročná, nakoľko ju ráno
na mnohých miestach prešľapala črieda jelenej zveri. Náš DAKTYL
(FARGO) mal dve opravy, preto bol ohodnotený z disciplíny „práca na
stope“ známkou 2. Na druhý deň bola stopa výborne vypracovaná, pes
mal nájdenú zver hlásiť – ako to oznámila vodička pred disciplínou
skúšajúcemu rozhodcovi, ale on ju oznámil po návrate od zveri hlasitým
brechotom vodičke, za čo mu boli strhnuté body. Bol posúdený ako
hlasitý oznamovač. Rozhodca pri zveri potvrdil, že pes pri zveri sa už
naštartovával k hláseniu, ale v tom momente po lesnej ceste asi 5 m
nad položenou zverou prešla skupina cyklistov na horských bicykloch.
Poslušnosť bola s plným počtom bodov.
Na súťaži táto dvojica získala 4. miesto v III. cene. Z KCHF bol
na súťaž delegovaný zo Slovenska rozhodca p. Karol Smrek. Organizácia súťaže bola na veľmi vysokej úrovni (výber terénov, našliapania
stôp, posudzovanie a trpezlivosť rozhodcov, dokonca aj pojazdná kuchyňa vysoko v horách) a vďaka sponzorom boli vodičom odovzdané hodnotné ceny.
140
FARGO pri zveri
Naši zástupcovia pri preberaní ceny
141
Pořa- Číslo
dí
losu
Plemeno
ČLP/datum narození
Vůdce
Cena
Bodů
Hanov.
barvář
ČLP/HB/5061,
28.5.2008
Ing. Jiří
Kadera
I.
372
Pes
1.
7
Haky
od Dlouhého
rybníka
2.
1
Bora Brita Bety
Bavorský
barvář
ČLP/BB5007,
10.3.2008
Ing. Vladimír
Kváš
II.
322
3.
8
Asipattle
Argialla
Bavorský
barvář
PKR-VI/13202.
11.7.2008
Joanna Wiś­
niewska (PL)
II.
312
4.
2
Kazbach
Daktyl Hazba
Bavorský
barvář
SPKP 9039
5.7.2008
Judita Želt­
vayová (SK)
III.
282
5.
4
Cony
z Brdské hájenky
Hanov.
barvář
ČLP/HB/4817,
14.7.2006
Jiří Prušovic
III.
232
6.
5
Axa
z Tymbarkiej
Knieji
Bavorský
barvář
PKR-VI/10013,
2.3.2005
Joanna
Wiśniewska
–
332
7.
3
Erika
Jelení cesta
Bavorský
barvář
ČLP/BB/5312,
27.6.2009
Josef Kouba
–
247
8.
6
Ebbie
z Kemenného
moře
Hanov.
barvář
ČLP/HB/4926,
20.6.2007
Ing. David
Bauch
–
92
Hlavný rozhodca: Mojmír Kabát
Riaditeľ súťaže: Ing. Miloslav Brotánek
142
VII. ročník Memoriálu
Benedikta Gierszewskiego
Polski zwiazek lowiecki usporiadal už tradične začiatkom novembra v poradí VII. M. B. G., kedy sa v Poľsku koná Hubertovské poľovanie. V okolí mesta Kluszbork lovilo na cca 40 km2 na spoločných poľovačkách zhruba 300 poľovníkov.
Memoriálu sa zúčastnilo 7 psov. Štyri domáce a po jednom z Maďarska, Česka a Slovenska. Naše farby hájil z poverenia KCHF Ing. Jozef Ďuriš ml. so sukou BF CIRA Vrátna dolina a rozhodcovská dvojica Tibor Gešvandtner a Bc. Ferdinand Hlinický. Fullservis vodičovi
na vlastné náklady zaisťovali Ing. Jozef Ďuriš st. a Mgr. Ján Maruščák.
V piatok večer si náš vodič vylosoval poradie na stanovišti s číslom 4.
V sobotu ráno si po slávnostnom otvorení vylosoval prácu číslo 3, čo
znamenalo, že bude dohľadávať zranenú danielku (podľa strelca na
mäkko). Po viac ako 4 hodinách starej stope šla zhruba 1,5 km keď
začala na remeni hlásiť a dožadovať sa vypustenia. Rozhodcovia dali
pokyn na vypustenie z remeňa a suka začala intenzívne hlasito duriť
až sa jej hlas postupne stratil v diaľke. Pri hľadaní suky, niekoľko
strelcov ktorí robili v ten deň už tretí pohon, potvrdili, že videli ako
suka hlasito durí danielku. Jeden z nich potvrdil, že počul asi 3 km
od vypustenia hlásiť na mieste v mladníku suku. Po príchode do tých
miest bola suka nájdená a na povel vodiča aby ukázala danielku, ho
zaviedla spolu z rozhodcami a korónou k asi 300 m vzdialenej už
zhasnutej danielke. Podľa výzoru krku jej k tomu značne pomohla,
pretože nebola postrelená na mäkko ale na prednú nohu. Táto práca
sa poľskému aj českému rozhodcovi veľmi páčila a CIRU ohodnotili
v skúšaných disciplínach známkou 4. Čo jej nakoniec vynieslo celkové víťazstvo na MBG. Mimo to ešte v ten deň, po tejto úspešnej
dohľadávke danielky, dohľadala ešte aj jelenicu, ktorá bola asi 200 m
od nástrelu zhasnutá a to aj napriek tomu, že mala poranené pravé
oko a natrhnuté ucho. Pre krátkosť stopy táto práca nebola hodnotená.
V nedeľu bola suka nasadená na dohľadávku vraj väčšieho diviaka,
ktorého už v sobotu dohľadávali s iným psom. Suka šla podľa GPS
6 km po 20 hodín starej stope. Počas celej dráhy stopy nespozorovali
odtlačok ratice veľkého diviaka ale iba lanštiaka, ktorý ani raz nezaľahol. Po príchode na cestu (kde stála v sobotu línia strelcov), kde bolo
143
Rozhodcovský zbor počas otvorenia skúšok
Foto na pamiatku po úspešnej dohľadávke
Zo slávnostného odovzdávania ceny
víťazovi – Ing. Jozefovi Ďurišovi
144
veľa farby sa suka začala točiť v kruhoch a nepokračovala ďalej. Keďže
strelec tvrdil, že je to veľký jedinec a nič také tam dostrelené nebolo,
dali to nášmu vodičovi pre istotu preveriť. Nuž možno veľké zväčšenie
ďalekohľadu, alebo strach z naježeného lanštiaka spôsobili v očiach
strelca nevídaný vzrast diviaka.
Keď po 6 km na remeni a 4 km späť skratkou k autu podľa GPS, požiadal ich domáci o preverenie ešte jedného diviaka na ktorého strieľali v sobotu okolo 12 hod. Podľa neho je určite kus zasiahnutý. Náš
vodič súhlasil, ale s podmienkou, že pôjde po stope maximálne 2 km.
Po overení si nástrelu suka začala pracovať na stope 26 hodín starej.
Asi po 100 bola prvá farba. Potom nasledovala stopa k ceste kde stál
posed okolo ktorého prešla na 5 m. Okrajom cesty sa suka pobrala
smerom kadiaľ odvážali už ulovenú zver, to všetko zneistilo vodiča či
ide správne. Nechal ju však pracovať a po prejdení 100 m suka došla
k zhasnutej lanštiačke strelenej na mäkko. Celková dĺžka stopy bola
podľa GPS 500 m. Výrok Poliakov po dohľadaní „čínsko tomu uviežič“ – ťažko tomu uveriť – hovoria za všetko. Klobúk dole nad výkonom suky cieľavedomosťou a vytrvalosťou vodiča.
Ukazuje sa, že MBG je náročné podujatie. Psi a hlavne dobré psi
majú možnosť vyniknúť. Zranená zver sa tu správa nepredvídateľne, nakoľko sa loví v pohonoch a je strelcami a honcami rôzne rušená. Ďaleko uniká, stopy sú križované množstvom zdravej, ranenej či už ulovenej a ťahanej zveri. Možnosti dohľadávok za dva dni bolo dostatok.
Z 19 nasadení bolo 9 úspešných, 5 sa nedalo hodnotiť lebo boli v ďalšom pohone ulovené a 5 bolo rozhodcami vyhlásených za nedohľadateľné. Zo 7 psov boli dva hodnotené v I. cene a jeden v III. cene.
Ostatné 4, i keď zver dohľadali, pre nesplnenie limitu stária či dĺžky stopy neboli hodnotené v cene. Takéto dve práce rozhodoval aj
náš rozhodca Bc. Ferdinand Hlinický. Jedného diviaka na strmeň krku
a druhého škrabnutého na sánke.
Na záver chcem poďakovať všetkým Poľským priateľom, na čele
s predsedom, ktorý VII. ročník MBG organizoval, za srdečnosť akou
nás privítali, rozhodcom za korektnosť s akou posudzovali a poďakovať
sa hlavnému rozhodcovi Jánovi Kierznowskemu, ktorému prajeme veľa
zdravia.
Tibor Gešvandtner
145
Vyhodnotenie dohľadávok
za rok 2012
K 29.1.2012 bolo zaslaných a následne vyhodnotených 135 hlásení
o dohľadávkach. Okrem údajov čitateľných v tabuľkách Vám ponúkam
ešte niekoľko zaujímavých štatistických údajov.
Podľa hlásení pripadá na jedného farbiara 7 dohľadávok z toho
5,5 úspešných a 359,20 kg zachránenej diviny. Počet dohľadávok je 946
z toho úspešných je 749, čo predstavuje 79,18 %. 881 dohľadávok
t. j. 93,13 % končilo durením dohľadávanej zveri. Pri 742 vykonaných
prácach, t. j. 78,43 %, sa farbiare prejavili ako hlásiče, pri priemernej
dĺžke hlásenia 18 minút. Z celkového počtu 135 hlásení bolo 119 hlásení BF a 16 hlásení HF. BF celkom 869 dohľadávok (91,86 %) z toho
151 neúspešných a 35 overovaných postrelov. Na jedného BF pripadá
5,74 úspešnej dohľadávky a 372,5 kg zachránenej diviny. HF celkom 77
dohľadávok (8,14 %) z toho 10 neúspešných 1 overovaný postrel. Na
jedného HF 4,13 úspešnej dohľadávky a 260,8 kg zachránenej diviny.
Uzávierka hlásení dohľadávok za kalendárny rok 2013 (dohľadávky
uskutočnené v termíne od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013) bude 20. 1. 2014.
Hlásenie dohľadávok (aj neúspešných) zasielajte v exelovskej tabuľke
ktorá je uverejnená na našej internetovej stránke
www.klubchovatelovfarbiarov.sk
a prednostne hlásenia posielajte elektronicky na adresy:
Ing. Peter Grellneth st.
038 48 Turček 21; okr. Turčianske Teplice
e-mail: [email protected] alebo
Ing. Peter Grellneth ml.
034 91 Ľubochňa 189; okr. Ružomberok
e-mail: [email protected],
[email protected]
Hlásenia, ktoré budú doručené po tomto termíne sa budú archivovať
a do spravodaja sa dostanú o rok neskôr.
Prosím Vás o dôsledné a korektné vyplňovanie hlásení podľa predlohy (chýbajúce údaje potom musím prácne vyhľadávať), svojvoľne ho
nemeňte, pri číselných hodnotách nedávajte skratky (min, kg,m) lebo
pri počítačovom spracovaní sa potom nedá vyhodnotiť.
146
Ing. Peter Grellneth ml.
147
Okr.
Plemeno
BF BR
Vráb Peter
ASTOR Pilsko
Ráztoka
Prašek Radoslav
Máčov
Žilina-Trnové
BF NO Kudiak František
Oravská
Polhora
BF LM Pitoňák Ľudovít Ing. Kráľova Lehota
BF PD Púčik Tibor ml.
BF ZA
Máčov
Rajecká Lesná
Gaňa Michal
BF ZA
BF PD Púčik Tibor
Kalameny
Česák Juraj Ing.
BF RK
ARGO z Hradištnice BF PD Caňo Pavol ml.
ARIS Grófa Révaya
ARIS z Velického
potoka
ARLIN Kamenné
vráta
ARTA Božia stupaj
ARTEMIS z Kyncelovej
ASTA z Babinej hory
ASTA z Gavalcovho
dvora
VitanováOravice
Mesto
Kardhordó Ladislav
Podbrezová
Mgr.
Karabel Peter ml.
Mošovce
Hanušovce
Pankuch Ján
nad Topľou
Gazda Bohumír
Vodič
Nitrianske
Sučany
BF PU Mikas Radovan Ing. Záriečie
BF VT
AMBRA zo Šomky
ANKA von der
Patschgenalm
AJA z Bukoveckej
BF TS
chaty
AJDA z Gavalcovho
BF BR
dvora
ALA Grófa Révaya BF TR
Pes
spol.
4
3
8
11
5
2
3
8
6
3
0
0
2
2
1
0
0
3
3
0
0
0
4
3
1
0
neúsp.
7
2
jele­nia
2
3
4
4
1
1
2
7
2
3
2
2
5
2
srn­čia
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
da­nielia
0
0
2
0
2
0
0
0
3
0
0
0
0
0
muf­lónia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
sika
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
6
2
1
1
1
1
0
1
2
1
0
divia­čia
med­veď
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
líš­­ka
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
jaz­vec
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vlk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zachr. divina
220
180
194
615
268
100
135
335
95
266
300
220
381
250
váha [kg]
Zver
stárie hod
9,5 2390
dĺžka [m]
Stopa
450
9,0
673,68
561,6
548,4
1540,26
756
264
403,2
1045,2
288,6
829,92
233
735
383
5,8 1250
3,0
5,6 2075
1,5
300
450
225
317
150
770
100
233
175 1250
533
810
467
4,4 2520
1,5
6,3
7,0
5,3
400
925 2267
6,3 1267
864 14,0
566,4
1111,92 13,3 2421 1250
780
[v €]
Počet
dohľad.
dure­nie [m]
Zoznam Dohľadávok podľa aktérov za rok 2012
stavanie
[min]
18,3
18 18,3
10
36 35,0
22 21,7
27 25,0
35 10,0
35 23,3
15 15,0
18 17,5
15 20,0
30
80 33,0
18 17,5
hláse­nie [mn]
BRIT spod Gurovky
BRITA spod Štíbľa
BRIT Jakubov dvor
BELLA z Babinej
hory
BELLA z Prameňov
Turca
BEN z Babinej hory
BESI spod Štíbľa
BOJAR Matejova
dolina
BORA Božia stupaj
BORA Liptal
BORN Minas
Ithilien
BAŠKA od Juraja
BF PD Važan Tibor
Prievidza
BF LM Pitoňák Ľudovít Ing. Kráľova Lehota
Mníchova
BF TN Černý Milan
Lehota
Lehota pod
BF PD Tonhajzer Tomáš
Vtáčnikom
BF LE Valent Igor
Levoča
Zákamenné
BF NO Florek Karol
Senec
Čereňany
Zákamenné
BF PD Bullo Jozef
BF NO Florek Vladimír
Horváth Ján
Zákamenné
BF NO Traj Rudolf Ing.
BF SC
Prievidza
BF PD Važan Tibor
Hniezdne
Štefaník Miroslav
Mgr.
BF SL
Seč
BF PD Podstránsky Ján
BARON z Babinej
hory
12
6
4
2
1
0
6
5
2
0
0
8
0
1
5
0
2
2
0
1
neúsp.
3
5
4
14
2
3
10
3
10
3
Dolné Vestenice
BARA z Hradištnice BF PD Košík Radovan
7
5
Hrhov
Mesto
spol.
Mútne
BF NO Maruščák Ján Mgr.
Németh Zoltán
MVDr.
Vodič
BARA Múťňanská
dolina
Plemeno
BF RV
Okr.
ASTRID z Foráša
Pes
jele­nia
3
4
5
3
3
3
2
7
2
2
8
1
1
2
3
5
srn­čia
4
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
da­nielia
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
3
0
0
0
muf­lónia
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
sika
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
2
0
2
0
6
0
0
2
2
5
0
2
2
divia­čia
med­veď
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
líš­­ka
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
jaz­vec
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
vlk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zachr. divina
463
177
208
349
80
190
268
310
134
108
220
210
350
28
287
550
váha [kg]
Zver
stárie hod
617
707
783
266
350
7,3 1723
4,4 1000
6,7
5,6
3,3
3,2
5,0
dĺžka [m]
Stopa
4,0
5,7
960
825
288
563
4,0 4000 1000
5,4 590 100
300
225
300
500
200
80
75
363
1221,66 7,7 1100 1733
572,03 11,0 983 200
648,96
955,18
249,6
556,8
837,84 12,8 1750
775,2 7,1 1186
418,08 10,0 1150
357,91
650,4
583,2
795,48
53,76
851,04
1572
[v €]
Počet
dohľad.
dure­nie [m]
148
stavanie [min]
7,5
3,0
45 45,0
18 18,3
6 15,0
15
15 10,0
15 7,5
8
25 20,0
13
15 12,0
15 13,3
12 12,9
15,0
33 32,5
19 18,3
hláse­nie [mn]
149
BF BB
Nižné Repaše
Jurský Jaroslav
BF TR
Neuschlová Mária
BF PD Zábojník Marián
BF LM Krajčí Milan
CIRO Baškin dvor
CIRA Vrátna dolina
BF RS
Poláčik Anton
BF NR Ďuriš Jozef
BF ZA
5
8
27
3
3
2
Kračúnovce
Zlatníky
Petrovice
Petrovice
Budiš
Banská Bystrica
7
24
2
Dolný Kubín
Horné Lefantovce
Klenovec
27
1
2
4
26
8
7
9
9
58
Štefanová
Turček
Štiavnik
Jasenica
Liptovský
Hrádok
Dolné Vestenice
Banská Bystrica
Levoča
Lesňak Michal ml.
Čunderlík Miroslav
Ing.
Gablík Rudolf Mgr.
Chodúr Miroslav
Tekovská
Breznica
Kmeťo Ľubomír Ing.
Porubčanský
Branislav
Hlinický Ferdinand
CETY Genéza
BF DK
Bc.
CEZAR Baškin dvor BF SK Pankuch Ján ml.
Schneider Martin
CÉZAR z Púčikovho
BF BN
Ing.
dvora
CIBA Vrátna dolina BF BY Žídek Pavol
CIFRA z Petrovskej
BF BY Žídek Pavol
doliny
CINDA Vrátna
BF TR Letrich Jozef
dolina
CIRA spod Hradnej
BF BB Fraňo Róbert
veže
CASTOR z Babinej
hory
CEDRA Vrátna
dolina
CESY z Prameňov
Turca
CARA z Pukanca
BURY Šibeničná
BF BY
CARA z Poprečného BF PB
BUK Liptal
BRITA z Petrovskej
BF ZC
doliny
BRUNO z Ivetkinho
BF LE
dvora
BRYTA z Vodických
BF LE
pramenů
0
8
0
0
0
3
4
1
0
3
0
0
1
7
1
2
2
1
10
1
8
1
1
1
11
5
5
2
16
1
0
3
9
3
3
8
4
19
2
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
14
1
2
2
13
3
0
0
11
0
0
1
17
1
3
1
4
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
165
1088
140
193
80
1413
290
468
180
1471
50
43
300
1105
305
300
360
479
2488
3,5
6,2
869
897
120
917
4,0
2,0
800
325
427
8,8 1438 1750
6,8 1580
750
843
356
840
25
435,72
2738,64
364,8
446,16
201,6
650
333
300
150
150
8,4
579
200
9,7 1188 1844
2,3
1,7
6,7 1333
3751,15 13,2 2475 1374
742,8
1460,16
561,6 12,0
4115,52 10,0 1544
156
129
788
6,7 1519
7,4 794
912 11,0
3063,6
903,06
912 13,7 1592
1111,2 10,9 1700 1617
1411,91
6818,28
5,0
13 10,5
53 25,0
15
45
25
117
65
22 25,0
47
10,0
18 25,8
13 7,5
15 10,0
37
21 17,5
34 15,0
DEMON z Brzozowej Akacji
DENNY z Prameňov
Turca
DESY Genéza
DIANA Sil-Mat
DIANA z Púčikovho
dvora
DITA Vrátna dolina
DOJAN spod
Oravského hradu
DONA Ružový dvor
DEJLY Čierny Vrch
DAROS Vrátna
dolina
DASTY Vrátna
dolina
Chrúst Peter Ing.
BF KS
Šmajda Štefan Ing.
Mokrance
Selec
BF NO Maruščák Ján Mgr.
BF TN Svatík Jozef
BF PD Homola Michal
2
3
26
1
3
3
Karabel Peter ml.
Pankuch Ján st.
BF TR
BF SK
Mošovce
Kračúnovce
Horné Vestenice
Mútne
4
Michalková Izabela Horná Štubňa
BF TR
5
6
9
16
7
8
3
5
7
6
Tököly Ľubomír
Oravská
Polhora
Spišská Nová
Ves
Hadovce
Svederník
Partizánska
Lupča
Gánovce
Hrboltová
Hrušov
Salka
Nitrianske
Rudno
Mesto
spol.
BF SN
BF NO Kudiak František
BF KN Pintér Ladislav
BF ZA
BF PD Mazán Jaroslav
CYRIL Božia stupaj
Hegedüš Vlad­
imír st.
PP Kiska Bystrík Ing.
RK Pochyba Marián
VK Mihálik Jozef
NZ Szabó Juraj
Vodič
BF
BF
BF
BF
Plemeno
BF LM
Okr.
CIRO z Ľupčianskej
doliny
CIRIO z Dudnísk
CONA Liptal
CYLA Liptal
CYRA Medzihorská
Pes
neúsp.
0
0
7
0
0
0
1
1
0
2
4
0
1
0
0
0
0
jele­nia
0
1
11
1
2
2
2
1
3
4
10
3
2
2
5
4
5
srn­čia
0
1
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
2
1
0
0
0
da­nielia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
muf­lónia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
sika
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
13
0
1
1
2
4
2
4
6
1
4
0
0
2
1
divia­čia
med­veď
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
líš­­ka
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
jaz­vec
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vlk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zachr. divina
100
133
839
45
150
200
152
427
508
711
645
416
321
135
472
562
484
váha [kg]
Zver
stárie hod
5,5 1200
dĺžka [m]
Stopa
350
5,6
867
800
713
789
500
5,3 1900
192 11,0
381,91
75
150
700
600
200
200
950 1000
6,0 1300
4,7
9,3
2069,08 10,1
140,4
408
576
606
220
9,2 3267 1350
6,1
8,7 1925
3,3 1729 1150
372,24 12,5
960,24
1353,91
1930,94
1843,2
1245,96
817,5 10,3 2144 150
438,66 3,0 767 200
1472,64 6,8 1240 2000
1506,24 6,4 743 250
1438,08
[v €]
Počet
dohľad.
dure­nie [m]
150
5,0
5
5,0
33 33,3
15
30
18 18,3
15
300
25 22,5
10 13,0
25 13,8
38 24,3
10 10,0
23 23,3
30
20 12,9
13 12,5
stavanie
[min]
hláse­nie
[mn]
151
FAJA od
Stanovského
FANA Jelenia obora
Orava
FANY spod Štíbľa
FATRA Vrátna
dolina
FIDA Demjanka
FIDA spod
Oravského hradu
FLÓRA Jelenia
obora Orava
GABI Šípová skala
GANA Stanišovská
dolina
GERO Lesnícka lúka
GERO z
Ľubochnianskej
doliny
Papcun Marián
MUDr
Veľké Straciny
Bernáth Marián
BF VK
BF RK
BF GL
Mišiak Miloš Ing.
Červenko Ľubomír
BF LM Hapčo Jozef
BF VK
Kalameny
Stará Voda
Liptovský Ján
Veľký Krtíš
Sihelné
Kurimany
Tököly Peter
Luscoň Ľubomír
Mgr.
Slúka Miroslav
Plášťovce
Velebný Gabriel
BF LV
BF LE
BF NO
Kalameny
Mrva Martin
Zákamenné
BF RK
BF NO Tisoň Dominik
BF BB
Košice
Rudnianska
Lehota
Šútovo
Kováčik Martin Ing. Banská Bystrica
BF MT Volna Viliam Ing.
Soroka Jaroslav
MVDr.
BF PD Bláha Ján
BF LE
2
28
1
13
5
20
9
4
3
6
5
15
10
8
5
1
Dolné Vestenice
BF PD Zábojník Marián
Levoča
4
Štefanová
BF ZA
6
5
Východná
Rajecká Lesná
Porubčanský
Branislav
Chobot Jaroslav
BF LM Halahija Juraj
BF ZA
EROS Vrátna dolina BF KE
ERIK z Púčikovho
dvora
EMA Čabalov dvor
ELZA z Chorváta
DONAR z Foráša
DONER z
Lupčianskej doliny
DRINA Vrátna
dolina
ELA Jelenia obora
Orava
0
2
0
3
0
6
3
0
0
1
1
2
2
2
2
1
0
0
1
2
13
1
7
3
7
5
3
3
3
3
4
4
3
2
0
2
3
2
0
3
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
7
0
5
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
4
1
12
4
0
0
3
0
3
3
0
3
0
2
3
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97
2301
0
425
380
860
255
207
150
384
231
427
609
303
325
0
207
335
242
433
625
302,64
233
115
267
660
739
318
516
600
917
60
225
300
175
192
300
900
1,0
9,6
3,8
200
468
490
5,4 2010
5,0 1400
400
411
500
357
300
335
9,4 1350 2300
6,5
8,3
7,8 1367
7,6
4,1
5,5
3,3
2,8 1810 2250
4,0 1000 2000
2,0
2,0
750
9908,65 12,5 1333
0
1158
1155,06
2039,4
735,6
642,96
468
1000,08
687,12
1203,67
7474,61
924,96
882
0
561,84
979,2
635,04 13,0
5,0
5,0
7,1
40 25,0
46
25
9 10,0
15 15,0
13
10 18,3
10 12,5
20 15,0
35 15,0
18
14 25,0
35 22,5
20 12,6
45
60
12
23 22,5
32 20,0
IROŠ z
Ľubochnianskej
doliny
ISKRA od Margaretky
ISKRA z Doliny
Dojcy
IVENA od Margarétky
IZA Jágrová
IMAN Jagrová
GORAL z
Rožňovskej lúky
HARAS z Podbrezovej
HESI spod Štíbľa
HORA z
Ľubochnianskej
doliny
HUBERT z
Ľubochianskej
doliny
HUGO z Liptovských Revúc
CHURO z Podbrezovej
GLORIA Čajmar
Pes
Okr.
Plemeno
Banská Bystrica
Fraňo Róbert
BF BB
1
11
8
Klobušice
Sirotný Pavel
Kardoš Miroslav Bc. Domaniža
BF IL
BF PB
3
BF PK
Dolný Kubín
BF DK Čižnár Jaroslav
10
9
6
Chorvátsky
Kollega Marián Ing.
Grob
Lúčky kúpele
Šimun Ondrej
BF RK
BF BR
Kardhordó Ladislav
Podbrezová
Mgr.
Dolné
BF PU Fedorová Zuzana
Kočkovce
2
Závadka n/
Hronom
Gábera Jaroslav
BF BR
9
3
Stankovany
2
Brveník Miroslav
Zákamenné
BF NO Dibdiak Ivan
7
5
5
spol.
BF RK
Bystričany
BF PD Švajlenka Jan
Liptovské
Revúce
Prašice
Lazík Stanislav
Mesto
BF TO Pástor Pavel
BF RK
Vodič
neúsp.
1
2
0
0
0
1
2
2
0
0
0
0
0
2
jele­nia
7
5
0
2
5
4
1
5
1
2
2
3
3
4
srn­čia
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
2
0
1
da­nielia
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
muf­lónia
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
sika
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
1
2
4
2
4
1
1
0
2
2
0
divia­čia
med­veď
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
líš­­ka
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
jaz­vec
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vlk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zachr. divina
430
750
35
247
700
565
208
590
120
190
170
333
265
450
váha [kg]
Zver
stárie hod
930
2,1
964
8,0 1250
6,6
dĺžka [m]
135
1334,4
1857,6
863
7,7
200
575
378
125
200
300
500
219
133
850
9,9 1200 1210
8,8 1014
400
950
6,4 2090
7,0
105 16,0
674,64
9079,75
1594,8
Stopa
6,1 1161 1250
8,0
8,7 1500
573,88 11,5 1733
1492,8
350,4
532,8
530,4 10,0 1300
975,55
682,8
1404
[v €]
Počet
dohľad.
dure­nie
[m]
152
8,0
51 46,4
20
10,0
17 16,7
30 15,5
11 10,3
53 35,0
40
10,0
20 20,0
15 17,5
26
15 23,8
7
stavanie
[min]
hláse­nie
[mn]
153
BF PK
BF RV
KAJLA Stanišovská
dolina
KARIN z
Ľubochnianskej
doliny
KARO Jasanový
Hřeben
KIM Stanišovská
dolina
KURO od Margarétky
LARGO Lesnícka
lúka
LESA z
Ľubochnianskej
doliny
LORAN Lesnícka
lúka
MARKO Lesnícka
lúka
NERA z
Ľubochnianskej
doliny
NOLA Stašiovská
dolina
TERA Fatra
TIMO spod Glatzu
TINA spod Glatzu
TRESKA z Krainy
Przodkóv
Spišské Vlachy
Lúčky kúpele
Pačan Peter Ing.
Homola František
Ing.
BF SN
BF RK
BF BR
BF TR
BF RA
BF RA
Neuschel Ervín
Botto Milan Ing.
Hlinka Vladimír Ing.
Kardhordó Ladislav
Mgr.
Podbrezová
Turček
Muráň
Muráň
Liptovský Ján
Ružomberok
Jurčina Alojz
BF RK
BF LM Hapčo Jozef
Ľubochňa
Vrlík František
BF RK
5
3
5
2
2
3
9
2
2
10
1
Derco Jaroslav Mgr. Svidník
BF SK
Spišská Nová
Ves
9
Jamník
Mokriš Igor Prof.
Ing.
BF LM
Krajčí Gustáv Mgr.
30
Kardoš Miroslav Bc. Domaniža
BF PB
BF SN
7
Ľubochňa
Vrlík František
BF RK
3
2
7
14
Levoča
Hniezdne
Pezinok
Hrhov
Lesňak Michal ml.
Rybár Miroslav
Szanyi Alexander
Štefaník Miroslav
Mgr.
BF LE
JOLA od Margarétky BF SL
IZAK Jágrová
JASAN Nemenéró
1
1
3
0
0
0
0
0
0
3
0
2
3
0
0
0
1
0
2
2
2
0
2
2
3
2
0
8
1
6
16
5
1
0
2
9
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
6
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1
2
0
1
3
0
2
2
0
2
6
2
2
1
2
4
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
292
78
150
75
90
100
832
180
100
610
85
274
1454
400
141
45
340
995
683
350
650
3,3 227
7,4 1025
2,0 600
450
6,7 1567
6,9
1,0
4,5
9,9 1558
757,44 12,4 1550
197,76
348
144
517
3,0 2000
280,8 14,5
288
2159,21
561,6
192
1687,2
265,2
307
583
525
300
175
175
725
350
925
200
400
275
200
200
133
500
7,0 1010 1005
7,3
3,3
3,5
7,3 1886
5,6 1054
841,18 10,6
4317,07
1200
361,92
157,32
894
2870,4
7,5
10,0
7,5
49 23,0
8
30 20,0
4 35,0
20
15
14 14,7
45 45,0
7,0
36 27,1
15
13 23,3
13
16 31,0
22 22,5
Plemeno
SK
LM
RS
BR
3
neúsp.
jele­nia
0
33
0
3
1
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
srn­čia
HF RS Kovalčík Vojtech Ing. Rimavská Sobota 6 0 3 1
Spolu/priemer
946 161 480 57
1
2
1
4
2
0
1
2
4
5
7
6
2
3
2
2
da­nielia
0
0
1
1
0
2
0
1
0
1
2
2
0
0
0
2
0
0
muf­lónia
1
0
HF BJ
HF LE
1
6
8
2
HF LM Pitoňák Ľudovít Ing. Kráľova Lehota
HF RK
FARO Polominy
HF ZC
HF RS
Chapčák Dušan
4
2
6
6
7
8
4
5
3
4
6
5
Kraľovany
Slovenská Ves
Nižné Repaše
Tichý potok
Sása
Kračúnovce
Svarín
Rimavská Sobota
Telgárt
Mesto
spol.
Kľukovská
Zábava
Chapčák Dušan
Kľukovská Zábava
Kovalčík Vojtech
Rimavská
Ing.
Sobota
Liptovská
Randus Martin Ing.
Osada
Tekovská
Kmeťo Ľubomír Ing.
Breznica
Hric Martin
Hažlín
Lipták Martin
Levoča
HF BJ
FANY od Figľa
FEA spod
Ľupčianskej Magury
GRON Minas Ithilien
IDA Krígov
IRA od Dlouhého
rybníka
PARIS Devana
Pankuch Ján st.
Kollár Marek
Kovalčík Vojtech Ing.
Šipula Ján
Balanda Miroslav
Ing, PhD
Plučinský Eduard
Jurský Jaroslav
Tomala Pavol ml.
Vodič
HF DK Grof Dušan
HF KK
HF LE
HF SB
HF ZV
BF
BF
HF
HF
Okr.
ENJA z Brdské hájenky HF BJ
ELIŠKA z Gronera
UDA spod Glatzu
VARO Vlčí potok
ANNY Kremenovo
ATHOS z Javorinky
BERNI z Mihálikovho dvora
CLIF z Javorinky
CORA z Mechova
DIK Hanzeľov dvor
EJMY z
Třitrubeckého polesí
Pes
sika
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
315
0
3
3
0
2
2
1
2
0
2
1
0
2
1
2
0
2
divia­čia
med­veď
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
líš­­ka
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
jaz­vec
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vlk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zachr. divina
stárie
hod
6,1
7,5
9,0
5,3
7,0
800
913
938
433
800
dĺžka [m]
Stopa
453
250
50
546
657,6
866,4
343,2
962,4
1128
211,2
676,87
112,32
275
457
663
383
5,2 683
6,7 1091
8,3
5,1 1183
2,6 410
4,0 8000
4,5
5,5
1,0 1575
1,3
4,0 1050
225
540
101
300
500
20
383
800
100
514,8 2,5 633 557
744 11,8 1317
1447,68 9,4 957 1600
1410
854,69
876
276,84
813,6
300
889,86
48494 151516,73
175
250
320
110
345
426
110
291
36
180
250
464
500
281
300
85
330
váha [kg]
Zver
[v €]
Počet
dohľad.
dure­nie
[m]
154
13
27
18
11,7
18 20,0
45
15
10
18
40
18 15,0
12
33 11,7
13 10,0
12 11,7
20
15 17,5
15 21,7
stavanie
[min]
hláse­nie
[mn]
155
počet
hlásení
3
22
8
5
20
24
0
53
135
kraj
BA
BB
KE
NR
PO
TN
TT
ZA
SPOLU
3
119
49
0
24
14
5
8
16
BF
4
0
0
6
0
0
6
0
16
HF
946
320
0
181
108
49
90
186
12
dohladávky
spolu
161
45
0
44
21
10
9
31
1
z toho
neúspešné
36
19
0
4
0
1
3
9
0
overenie nástrelu
6,7
0,0
5,5
6,6
7,3
7,6
7,3
12
priem.
stárie
stopy
(hod)
955
0
1224
1115
877
896
1335
1345
priem.
dlžka
(m)
388
0
700
747
471
389
597
513
pr.
dĺžka
durenia
(m)
25
0
26
25
22
53
25
12
pr.
dĺžka
stavania
(min)
Zoznam Dohľadávok podľa krajov 2012
18
0
17
19
17
17
15
16
pr.
dĺžka
hlásenia
(min)
48494
16851
0
7504
5507
2833
6242
8914
643
zachránená
divina
kg
151516,73
60208,79
0
21314,29
15744,04
7501,58
20553,37
24357,82
1836,84
zachránená divina v €
BF
BF ZA Chrust Peter Ing.
BF NO Kudiak František
CLEO
Jakubov dvor
DAROS
Vrátna dolina
DEJLY
Čierny Vrch
Oravská
Polhora
Svederník
Snina
Dolný Kubín
Oravská
Polhora
S p o l u /priemer
SV Kirňak Jozef
BF DK
CETY Genéza
Hlinický
Ferdinand Bc.
BF NO Kudiak František
Mesto
KS Okrajek Jozef Ing. Kysak
Vodič
ASTOR Pilsko
Plemeno
BF
Okres
Ander
Deravá skala
Pes
Počet
dohľad.
spolu
30
1
12
7
4
3
3
neúsp.
7
4
4
2
2
jele­nia
4 19
0
1
0
2
0
1
srn­čia
1
1
0
0
0
0
0
da­nielia
0
0
0
0
0
muf­lónia
0
0
0
0
0
Zver
sika
0
0
0
0
0
divia­čia
9
5
3
0
1
0
med­veď
0
0
0
0
0
líš­­ka
0
0
0
0
0
jaz­vec
0
0
0
0
0
vlk
1
0
0
0
0
1
Zachr. divina
váha [kg]
2 052
21
535
820
180
411
85
5,4
5 054
89,21 15,0
1417,17
500
417
250
736
8,4 1643
509,8 10,8
1930,19
dĺžka [m]
8,1 1507
stárie hod
980,18 11,7
127,45
[v €]
Neuverejnené Dohľadávky z roku 2011
Stopa
70
250
680
dure­nie [m]
156
stavanie [min]
10
98
20
5,0
27,5
13,6
hláse­nie
[mn]
Aktivisti KCHF Slovenska 2013
Vážení priatelia, bol som poverený prácou s aktivistami KCHF. Predkladám vám aktuálny stav vedúcich aktivistov podľa oblasti a okresov.
V prípade zistenia nesprávnych údajov žiadam vás o uvedenie správnych.
Hlavne doplnenie telefónnych čísiel a e-mailových adries.
Predkladám Vám môj názor na pracovné nasadenie farbiara v poľovných revíroch s lovom raticovej zveri. Vzhľadom na skutočnosť, že
enormne vzrástol počet ulovenej diviačej zveri vznikol väčší plošný
priestor pre prácu farbiara. Potreba dohľadávok vzrástla aj v inak
netradičných nížinných revíroch a farbiar nachádza uplatnenie aj tu.
Prakticky v každom okrese.
Je preto potrebné začať vážne sa zaoberať myšlienkou nasadenia
farbiara na dohľadávku poranenej diviačej zveri pri poľovačkách. Vzhľadom na skutočnosť, že pre veľkú náročnosť dohľadávania diviačej zveri
v poľných revíroch sa prakticky dohľadávky mladej diviačej zveri ani
nevykonávajú, alebo iba povrchne, pričom sa prehlasuje veľa zveri za
nedohľadateľnú. Je to priamo úmerné kvalite výcviku a pracovného nasadenia farbiarov na takéto práce. Ak chceme v dnešnej dobe konkurovať
iným plemenám nasadzovaných na dohľadávku musíme mať v každom
okrese solídnu základňu skúsených vodičov a primerane pripravených
farbiarov. Je potrebné si uvedomiť, že špecialistu na dohľadávanie
na starých stopách raticovej zveri nerobí plemeno ale poctivý výcvik
a dôkladná príprava psa na každú možnú prekážku počas dohľadávky.
Dnes sa presunula podstatná časť odstrelu raticovej zveri do poľných
poľovných revírov. Každý, aj začínajúci vodič mi musí dať za pravdu,
že dohľadávať v kukurici, repke, poľných kultúrach po chemickom
postreku a poľu prislúchajúcich kríkov a húštin je neporovnateľne zložitejšie ako vo vysokom lese hoci aj s húštinami. Preto musíme rátať
minimálne počty špičkových farbiarov na jednotlivé okresy asi takto.
Každý okres by mal byť samostatne zabezpečený počtom špičkových
farbiarov v minimálnom počte 3 až 5 záprahov. Prečo ? Dnes síce nerobí problém presunúť sa za pár hodín do každého poľovného revíru
na Slovensku, kde požadujú nešťastní strelci naše farbiare. Ale uvoľniť
sa vodičovi z práce robí dnes najväčšie problémy. A žiaľ, na Slovensku ich máme dnes iba pár a dajú sa porátať na prstoch oboch rúk.
Špičkoví vodiči so svojimi farbiarmi však počas hlavnej sezóny vykonávajú doprovod hostí a mnohokrát sa nemôžu zúčastňovať na týchto
157
dohľadávach a náhradu nemáme, alebo s doporučeným náhradníkom
si vyrobíme iba negatívnu reklamu.
Ako pristupovať k tomuto problému ? Predpokladám, že na Slovensku
máme okrem verejnosti známych špičkových vodičov, ktorí sa prezentujú
svojimi výkonmi na vyšších skúškach aj niekoľko výborných, hlavne
verejnosti neznámych vodičov. Tu je práve potrebná spolupráca aktivistov aby ich prihlásili na skúšky a tak prezentovali výkonnosť svojich
farbiarov. Takto získa výcvikár väčší prehľad o pracovnej výkonnosti
chovných, ale aj nechovných jedincoch. Tak môže pružnejšie reagovať
pri ich doporučení na dohľadávku. Strelci pri silných trofejach sú ochotní
uhradiť vzniknuté náklady. Podmienka však je úspešná dohľadávka.
• Vedúci aktivistov Slovenska a VÚC Žilina
Ing. Peter Grellneth, Horný Turček 21, 038 48 Turček,
043/4956 415, 0903/572 889, [email protected]
Žilina
Branislav Porubčanský, Štefanová 532, 013 06 Terchová,
0902/969 951, [email protected]
Bytča a Kysucké Nové Mesto
Ing. Peter Chrúst, Svederník 192, 013 32 Dlhé Pole, 0903/543 778
Čadca
Peter Kováč, Lány 764, 023 04 Stará Bystrica, 0908/962 633
Námestovo
Ján Brňák, 029 54 Krušetnica 2, 0908/918 311
Tvrdošín
Rastislav Matuška, Brezovica 258, 028 01 Tvrdošín
Dolný Kubín
Bc. Ferdinand Hlinický, Okružna 2061/4-49,
026 01 Dolný Kubín,0904/498499, [email protected]
Liptovský Mikuláš
Jozef Hapčo, 032 03 Liptovský Ján 228, 0918/335 958
Ružomberok
František Vrlík, 034 91 Ľubochňa 271, 0918/335 408,
Martin
Ján Urban, Fatranská 51, 038 52 Sučany
Turčianské Teplice
Peter Karabel st., Mládežnícka 340, 038 21 Mošovce,
0905/487 633, [email protected]
158
• VÚC Košice
Ing. Gabriel Pöhm, Mladosť 35, 044 25 Medzev, 0905/470 181,
055/4663 817, [email protected]
Košice mesto, Košice-okolie, Trebišov, Michalovce, Sobrance
Ing. Gabriel Pöhm, Mladosť 35, 044 25 Medzev, 090/5470 181,
055/4663 817, [email protected]
Gelnica, Rožňava
Jozef Figula, 053 34 Švedlár 322, 0905/921 961
Spišská Nová Ves
Ľubomír Tököly, Wolkerova 31/33, 052 01 Spišská Nová Ves,
0907/113 337, [email protected]
• VÚC Prešov
Viktor Alexik, Štúrova 51, 064 01 Stará Ľubovňa, 052/432 1433
Stará Ľubovňa
Viktor Alexik, Štúrova 51, 064 01 Stará Ľubovňa, 052/432 1433
Prešov, Sabinov
Bc. Michal Chovanec, Námestie sv. Martina 56,
082 71 Lipany n. Torysou
Bardejov, Svidník
Ing. Ladislav Mňahončák, Na Stebníčku 615/41, 086 33 Zborov
Vranov nad Topľou, Humenné, Medzilaborce, Snina
Ing. Ľuboš Tuľák, Nemocničná 568/9, 093 02 Vranov n. Topľou
Pomocný aktivista pre organizovanie skúšok:
Peter Demeter, Čaklov 347, 094 35 Soľ
Poprad, Kežmarok
Jaroslav Hudač, ul. Mieru 189, 039 59 Šuňava, [email protected]
Levoča
Igor Valent, Vysoká 57, 05401 Levoča
• VÚC Trenčín
Lukáš Jančovič, Lesnícka 84/7, 914 42 Horné Sŕnie,
0918/333 936, [email protected]
Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto n. Váhom, Myjava
Lukáš Jančovič, Lesnícka 84/7, 914 42 Horné Sŕnie,
0918/333 936, [email protected]
Rajmund Rapaič, 28. októbra, 911 01 Trenčín, 0905/284 090
Ing. Ivan Horňáček, Mlynská 8, 957 01 Bánovce n. B., 0908/210
480, [email protected]
159
Ilava, Púchov, Považská Bystrica
Miroslav Učeň, 020 54 Lysá pod Makytou 283,
0905/869 890, [email protected]
Miroslav Kardoš, 018 16 Domaniža 239, 0903/761 496,
[email protected]
Marek Sirotný, Pod hájom 1091/72, 018 41 Dubnica nad V.,
0908/429 892, [email protected]
Prievidza, Partizánske
Marian Zábojník, Komenského 342/12, 972 23 Dolné Vestenice,
0905/909 918, [email protected]
Tibor Púčik, Máčov 341, 972 25 Diviaky nad Nitricou,
0905/204 485
Jozef Bullo, Dolný Koniec 362/18, 972 46 Prievidza,
0915/971 468
• VÚC Banská Bystrica
Banská Bystrica, Brezno, Poltár
Ing. Ján Bonta, Kyncelova 43, Banská Bystrica, 0907/809 877,
[email protected]
Ing. Milan Haviar, Za Nožiarňou č. 1, Slovenská Ľupča,
0918/436 105, [email protected]
Banská Štiavnica, Krupina, Veľký Krtíš, Lučenec
Jozef Mihálik, Hrušov 122, 0905/617 633, 0911/497 394,
[email protected]
Detva, Zvolen, Žarnovica, Žia nad Hronom
Ing. Miroslav Stanovský, D. Erthla 1450/7 Zvolen, 0903/531 518,
[email protected]
Ľubomír Kmeťo, Tekovská Breznica 283, 0911/717 115,
[email protected]
Rožňava, Rimavská Sobota
Ing. Vojtech Kovalčík, Okružná 94, Rimavská Sobota,
0918/335 101, [email protected]
Ing. Vladimír Hlinka, Muráň 271, 0905/475 712,
[email protected]
• VÚC Bratislava a Trnava
Bratislava, Pezinok,Trnava, Senec, Dunajská Streda, Galanta,
Hlohovec, Piešťany
Ing. Juraj Piecka, PhD., Doľany 81, 900 88 Doľany pri Častej,
0905/566 341, [email protected]
160
Senica, Skalica, Malacky
Ing. Ladislav Šíra, Staničná 302/6, 906 38 Rohožník,
0903/444 436, [email protected]
• VÚC Nitra:
Ing. Roman Veselský, Hlboká 67, 949 01 Nitra, 0948/804 514
[email protected]
Nitra:
Ing. Roman Veselský, Hlboká 67, 949 01 Nitra, 0948/804 514,
[email protected]
Topolčany:
Anton Šimko, Štúrova 21/521, 956 17 Solčany, 0907/780 143
Šaľa, Komárno, Nové Zámky:
Ladislav Pintér, Hadovce 74, 945 01 Komárno,
0905/267 086, [email protected]
Levice:
Miroslav Pavlo, Gondovo 304, 935 25 Nová Dedina pri Leviciach,
0918/334 439, [email protected]
Zlaté Moravce: Jaroslav Ležák, Machulince-Obycká 22, 951 93 Topoľčianky,
0902/103 367, [email protected]
161
Naši jubilanti
V roku 2013 sa dožívajú naši viacerí členovia významných životných jubileí:
Rakyta Gustáv, Baláže, čestný člen klubu, sa dožíva 25. 3. významného životného jubilea – 90 rokov.
85 rokov: sa dožívajú títo dlhoroční členovia klubu: 29.1. Solga
Ľudovít, čestný člen klubu z Pezinka; 13.5. Piskura Štefan z Prešova.
80 rokov: 12.2. Ňaňo Vladimír, čestný člen klubu z Nitry; 13.2.
Luknár Albín, čestný člen klubu zo Záhorskej Vsi; 14.8. Jadroň Kamil
z Námestova; 21.12. Ing. Čatloš Dušan z Martina.
75 rokov: 13.1. Ing. Gregorovič Anton z Pezinka; 20.4. Hegedüš
Vladimír st., z Partizánskej Ľupče; 10.5. Kilár Dezider z Vyšných Ružbách; 14.7. Tlačík Jozef z Modry; 12.10. MVDr. Böttcher Karl-Heinz
z Unter Bödnitzu.
70 rokov: 18.8. Rybnikár Igor z Vrboviec; 30.8. Ing. Majerík Šte­
fan z Piešťan; 16.12. Schulte Wilhelm z Alt Krenzlinu Nemecko.
65 rokov: 12.1. Keresztesi Ján z Košickej Belej; 18.1. Oberhau­
ser Mirko z Brezna;. 22.3. Joštiaková Eva zo Žiliny; 1.4. Húšťa Vladi­
mír zo Sučian – Podhradia; 25.4. Ing. Novák Stanislav z Jelšavy; 26.4.
Patz Peter z Margecian; 13.7. Ing. Králik Dušan zo Slovenskej Ľupče; 30.7. Prof. Ing. Mokriš Igor, CSc. z Jamníka; 15.8. Staňo Vladimír
z Abramovej; 17.8. Indra František z Hriňovej; 17.8. Kunčár Slavomír
zo Sučian – Podhradia; 14.9. MVDr. Nováková Ivanka, CSc. z Bratislavy; 21.9. Pilát Ján z Trenčianských Teplíc; 24.9. Martoník Ján čestný člen klubu z Varína; 24.10. Ing. Lehoťan Milan z Krupiny; 25.12.
Balšianok Miloš z Turčianskej Štiavničky; 26.12. PhDr. Kozubová Ľu­
bica z Pezinka.
60 rokov: 16.1. Ing. Faško Milan z Brezna; 8.2. Retlich Ján z Budiša; 7.3. Ing. Marejka Slávo z Turzovky; 8.3. Csomor Gabriel z Istebného;
30.3. Ing. Ďuriš Jozef st. z Horných Lefantoviec; 8.4. Ambrúž Štefan
z Drnavy; 18.4. Ing. arch. Jakubčík Ján z Veľat; 18.5. Vallo Viktor
162
z Terchovej; 12.6. Ing. Kopecký Miroslav z Jeseníka ČR.; 13.6.
Ing. Kačmár Ján z Prievidze; 5.7. Dr. Ing. Taraba Vladimír z Púchova;
12.7. MUDr. Horvát Štefan zo Svätého Jura;13.7. Ing. Čelko Vít z Vitanovej; 14.7. Sekeľ Imrich z Rozhanoviec; 13.8. Gešvandtner Tibor
z Mútneho; 7.9. Šimko Anton zo Solčan; 22.9. Ing. Šimon Peter zo Sabinova; 20.10. MUDr. Čaradský Tibor z Topolčian; 11.11. Ing. Strmeň
Martin z Vranova nad Topľou; 22.11. Ing. Furdík Boris z Trenčína;
26.11. Borik Ján z Piešťan – Banka; 3.12. Šíma Ondrej zJakloviec; 6.12.
Karabel Peter st. z Mošoviec; 10.12. MVDr. Vince Gabriel z Krnče.
55 rokov: 18.2. Jevčák Jaroslav z Petroviec nad Laborcom; 2.3.
Janko Jaroslav z Vištuka; 6.3. Ing. Kopecký Dušan z Partizánskeho;
9.3. Šintaj Pavel z Likavky; 30.3. Mišenko Ján zo Šarišských Draviec;
24.4. Ponik Ladislav z Demjaty; 1.5. Ing. Kuzmiak Jozef z Prešova;
11.5. Ing. Hruška Ján z Rimavskej Soboty; 18.6. Danko Ján Kolbasov; 22.6. Ďuríček Dušan z Varína; 26.6. Urík Peter zo Zbyňova; 8.7.
Ing. Janigloš Otto z Čierneho Váhu; 1.8. Capko Ján z Liptovskej Porúbky;
20.8. Horvát Ján zo Senca; 8.9. Rédl Miroslav z Dvorov nad Žitavou;
10.9. MUDr. Hyza Milan zo St. Leonhard, Rakúsko, 2.10. JUDr. Timočko
Juraj z Orlova; 19.11. Ing. Šipula Ján z Telgártu; 4.12. Smrek Karol
st. zo Starej Ľubovne; 11.12. Kočár Juraj z Kurova; 27.12. Pastva Sil­
vester z Kysuckého Nového Mesta.
50 rokov: 20.3. Ing. Regec Jaroslav zo Sniny; 22.6. Rusinkovič
Juraj z Kováčovej; 5.7. Klimek Peter zo; 18.7. Čuchran Peter z Čabín; 25.7. Ing. Patera Peter z Veľkej Lomnice; 10.9. Bartoš Marian
z Ilavy; 11.9. Homola František z Lúčok-kúpele; 16.9. Gazda Bohu­
mír z Oravíc; 19.9. Ing. Dzúrik Milan z Ploštína; 7.8. Gdovin Brani­
slav z Lubeníka; 30.9. Ing. Németh Marcel z Čaňe; 14.10. Ing. Ellin­
ger Pavol z Trenčína; 20.10. Bc. Hlinický Ferdinand z Dolného Kubína; 10.11. Svátek Jozef z Piešťan; 29.11. Bučko Rudolf z Medzeva;
5.12. Jurský Jaroslav z Nižných Repašan; 24.12. Mikloš Jozef z Ondreja nad Hronom.
Vážení jubilanti, Výbor KCHF Vám chce touto cestou
poďakovať za vašu obetavú prácu, ktorú ste na úseku kynológie a chovu farbiara vykonali. Prajeme Vám do ďalšieho života dobré zdravie, veľa šťastia a krásnych poľovníckych zážitkov
v kruhu vašich priateľov, poľovníkov.
163
Pri 30. výročí úmrtia
Fridriha Konráda spomíname
Fridrich Konrád sa narodil
21.11.1900 v Horných Obdokovciach, okres Topoľčany. Jeho
otec tu bol správca žrebčína
na veľkostatku baróna Stummera. V Bánovciach nad Bebravou
absolvoval meštianku a potom
odišiel študovať lesnícku školu
v Temešvári, dnešnom Rumunsku. Lesnícke vzdelanie ukončil
až po prvej svetovej vojne, nakoľko bol odvelený k ženistom
a odtiaľ až na front v oblasti Trento-Bolzanov Taliansku.
Štátnu lesnícku skúšku skladá
v roku 1923 v Bratislave. Po jej
absolvovaní nastupuje ako lesný
adjunkt na veľkostatok Klátová
Nová Ves. Od roku 1928 až
do výslužby pracuje ako vedúci
na polesí Horňany – samota
v Krnči.
Fridrich Konrád sa zaoberal odchovom a výcvikom farbiarov a doslova bez náhrady ich rozdával medzi záujemcov v oblasti s lovom
raticovej zveri. V tom spočíva jeho záslužná a priekopnícka činnosť pri
rozširovaní farbiarov, hlavne v období medzi dvoma vojnami. V tomto
období bolo na Slovensku farbiarov veľmi málo a chovali sa prevažne
iba na veľkostatkoch. Dovážali sa hlavne z Nemecka hanoverské farbiare a z Rakúska bavorské farbiare. Tiež bol uznávaným odborníkom
a znalcom života raticovej zveri. Tieto znalosti využíval pri výcviku,
spočiatku psov bez rodokmeňa, až neskôr čistokrvné farbiare. Pri výcviku
sa mu osvedčila metóda výcviku z Hannoverského dvora, ktorú vydal
nemecký autor lesník Raedecke v roku 1913. Bola preložená pre veľký
záujem v Uhorsku aj do maďarčiny a bola na náklady klubu pridelená
164
každému vodičovi v klube. Vychádzala z prirodzených stôp zdravej
raticovej zveri. Jeho výcvik remeňovej práce trval dva až tri roky. Podľa
tejto metódy, mohli byť hanoverské farbiare vypúšťané na samostatné
durenie iba v treťom roku života. Podľa jeho slov „táto metóda sa mi
veľmi osvedčila a mal som s ňou dobré výsledky“ – citát z knihy.
Už v roku 1953 predvádzal na prvých povojnových predbežných
a hlavných skúškach farbiarov v Podunajských Biskupiciach svojho
bavorského farbiara HARAS Horňany a umiestnil sa s nim na prvom
mieste. V nasledujúci rok sa opäť umiestnil s Harasom na hlavných
skúškach na prvom mieste.
Do diania klubu chovateľov farbiarov sa aktívne zapája ihneď po jeho
založení v roku 1958, kedy sa spolu s Vojtechom Michelčíkom a Erichom Veselským zúčastňuje prehliadky chovného materiálu a celoštátnych skúšok, ktoré organizoval novozaložený klub 16. až 18. októbra
na Kolínskej Boude. Na posúdenie chovnej spôsobilosti sa na prehliadke zúčastnilo 34 farbiarov. Vhodnosť chovného materiálu posudzovali
rozhodcovia z Rakúska, manželia Karl a Trude Riessovci a Max Tasch,
rozhodcovia pre výkon a exteriér, ktorí konštatovali veľmi dobrú úroveň predvedených bavorských farbiarov a slabú úroveň hanoverských
farbiarov. Fridrich Konrád tu na hlavných skúškach so svojim psom HF
HAITAN v. d. Strummeralm zvíťazil. Tento pes bol neskôr odovzdaný
ako dar SPZ kancelárii prezidenta republiky do služby v Lánskej obore. Pri tejto príležitosti, Jaromír Ptáček, zakladajúci člen prvého výboru KCHF a poradca chovu, povedal. „rozlučte se s první cenou, přijeli kluci ze Slovenska“.
Od roku 1966 až do roku 1973 bol členom výboru KCHF, poverený založením a vedením kroniky klubu. V roku 1967 spolu s pánom
Henzlom sa zúčastňujú vo funkcii pozorovateľov klubu na skúškach
v Rakúsku a ďalej rozvíjajú dobrú spoluprácu s Rakúskym klubom a Medzinárodným klubom farbiarov (ISHV). Dlhé roky viedol a spracovával
kroniku klubu. Mimoriadne podrobne spracoval históriu od založenia
klubu v Rakúsko-Uhorskej monarchii v roku 1901 až do jeho zániku
v roku 1918. Ako pomôcka mu poslúžili zápisky rakúskeho chovateľa
a významného vodiča v období monarchie Karla Horejšího. Prispieval
do odborných poľovníckych časopisov. Do prvej slovenskej publikácie
s tematikou chovu a výcviku farbiara, ktorá vyšla v roku 1975 pod
názvom „Farbiar v poľovníckej praxi“, prispel svojimi príbehmi, kde
zdôraznil význam správne vedeného farbiara pri poľovnom obhospodarovaní raticovej zveri.
Fridrich Konrád patril medzi prvých rozhodcov z výkonu. Za rozhodcu bol vymenovaný v roku 1954. Ako rozhodca využíval svoje vlastné
165
skúsenosti ako cvičiteľ a vodič farbiara. Jeho zásada bola, že rozhodca
nesmie tolerovať zistené nedostatky. Benevolentné posudzovanie výkonu
psa neprospieva, ale škodí farbiarom.
Pri životnom výročí 80 rokov mu bolo udelené najvyššie poľovnícke
vyznamenanie „Zlatý kamzík“.
Fridrich Konrád zomrel vo veku nedožitých 82 rokov v Bratislave
22. júla 1982.
Jeho celoživotné skúsenosti, postrehy, zápisky a poznámky knižne
vydáva jeho syn Karol v knihe „Polstoročie v Tribečskej horárni“. Jej
doplnené druhé vydanie vychádza v roku 2000.
Na jeho počesť a uctenie jeho odkazu organizuje slovenský KCHF
od roku 1985 „Memoriál Fridricha Konráda“. Táto skúška sa postupne
vypracovala na najprestížnejšiu skúšku farbiarov v Európe.
166
Peter Grellneth
VYšKRTNUTÍ čLENOVIA,
ktorým končilo členské k 31. 12. 2012
893 Agócs Imrich
Bakta 60
979
791 Baran Igor
Uhlisko 387
976
783 Bariak Miroslav
Poľná 537/41
992
441 Beluš Daniel
Ondavské Matiašovce 211 094
862 Beták Daniel
ul. 1. mája 762
913
210 Blažko Slavomír Ing. Hlavná 180/125
935
438 Bujdoš Emil
090
367 Bunda Július
090
875 Čiampor Peter
Banícka 282/23
974
449 Čuha Ondrej
082
272 Dančák Michal
086
125 Danko Štefan Ing.
059
116 Dermek Cyril
072
583 Dubovský Jaroslav
Hodkovce 83
044
409 Ďurčať Rastislav
A.Hlinku 21
038
73 Ďuriš Peter
Na Dolinách 4
911
823 Ďurkech Ľuboš MUDr. Rúžová 1781/14
020
929 Gaál Ondrej MVDr.
Dubová 25
932
244 Gajdoš Jaroslav
Vaniškovce 23
086
329 Galbavý Ján
Považská Teplá 311 017
828 Gálik Peter
951
343 Gibala Rastislav
Komárno 218
962
221 Golány Martin
913
22 Halaj Erik
SNP 25
969
156 Huževka Milan
Zariečie 177
020
503 Iždinský Radovan
Malinovského 261 962
303 Jacko Ján Ing.
Parková 424/50
044
554 Jesenský Marián
Skároš 280
044
252 Kajaba Anton Ing.
Nedašovce 154
956
478 Kardoš Anton
018
1000 Kasan Andrej
966
647 Kecskés Peter Ing.
Cyrilometódska 33 940
556 Keresztesi Ján
časť Potoky
044
333 Kilár Dezider
065
01 Rimavská Sobota
75 Jasenie
01 Modrý Kameň
01 Továrne
21 Trenčianska Turná
23 Rybník
21 Chotča 10
33 Turany nad Ondavou 24
05 Malachov
01 Kendice 32
04 Kružlov 139
06 Červený Kláštor 25
23 Staré 153
21 Šemša
61 Vrútky
05 Trenčín
01 Púchov
01 Veľký Meder
41 Raslavice
05 Považská Bystrica 5
92 Lovce 117
06 Detvianska Huta
10 Beckov 185
01 Banská Štiavnica
52 Mestečko
02 Vígľaš
17 Slanec
11 Ždaňa
35 Nedašovce pri Topoľčanoch
16 Domaniža 151
52 Tekovská Breznica 377
69 Nové Zámky
65 Košická Belá
02 Vyšné Ružbachy 243
167
9 Klikač Ľubomír
Pod Donátom 898/20 965
938 Kodaj Vladimír
913
94 Kopas Slavomír
Nižná Kamenica 115 044
506 Kostúr Adrián Mgr.
Vysoká 8
811
266 Kováč Jozef
Rešica 73
044
824 Kravec Ján
Ruská Voľa nad Popradom 22 065
504 Kubica Marián
Bratislavská 75
902
892 Kubov Marek Bc.
Severná 343/4
059
38 Kuka Peter
Kuzmányho 248/18 039
930 Kunaj Martin
SNP 344/46
059
512 Kuzmiak Jozef Ing.
Bardejovská 2179/42 080
386 Lehoťan Milan Ing.
Saská 20
963
989 Lopuch Peter Ing.
Rovná 526
059
740 Maček Juraj
Partizánska 25
085
426 Matula Martin
Sládkovičova 9
038
146 Mihálik Ján
Lúky 18
013
901 Michalec Radoslav
Oravice 368
027
238 Michálek Boris
Beluša-Podhorie 1472 018
362 Molčan Miroslav
Dubovica 285
082
2 Náplava Antonín
687
737 Okrajek Jozef Bc.
044
707 Pilát Ján
Obrancov mieru 2 064
996 Pilátová Viera
Obrancov mieru 2 064
406 Pipiška Ľuboš
972
437 Pír Vladimír
Pri kostole 227
900
965 Piskura Štefan
M. Čulena 34
080
399 Podolinský Vladimír Ing. Puškinova 49
984
374 Poľovnícke združenie Nitrica
972
952 Poľovnícke združenie Mier
956
898 PZ SANEČKOVÁ-ÚDOL Okružná 14/8
064
508 Popovič Maroš
Vyšná Rybnica 81 072
11 Rajčan Milan
Ďurčina 205
015
460 Raniak Ján
Podzámčok 74
962
801 Roháč Jozef ml.
013
799 Roháč Jozef st.
K. Kmeťku 3
010
728 Rusnák Peter Mgr.
ul. Hviezdoslavova 102/24 027
387 Semaňák Vladimír
Vlkovce 98
059
845Semko Marián Ing.
Hubina 92
922
184 Siládi Rastislav MVDr.
966
638 Skovajsa Dušan
916
81 Slabecius Jakub
Lesnícka 13
976
168
01 Žiar nad Hronom
26 Motešice 208
45 Bidovce
06 Bratislava
73 Buzica
42 Čirč
01 Pezinok
19 Vikartovce
01 Turčianske Teplice
38 Štrba
06 Prešov 6
01 Krupina
16 Hranovnica
01 Bardejov
52 Sučany
31 Divina
12 Liesek
61 Beluša
71 Lipany
37 Polešovice 484 ČR
81 Kysak 270
01 Stará Ľubovňa
01 Stará Ľubovňa
02 Opatovce nad Nitrou 36
67 Láb
01 Prešov
01 Lučenec
22 Nitrica
04 Nitrianska Blatnica
01 Strará Ľubovňa
41 Remetské Hámre
01 Rajec
61 Dobrá Niva
22 Rosina 727
08 Žilina
44 Tvrdošín
71 Ľubica
21 Moravany nad Váhom
15 Banská Belá 316
13 Kostolné 53
13 Slovenská Ľupča
981 Slezák Pavol
Tačevská 6
085
267 Slunečko Pavel Dr. Ing. CSc. Rudé Armády 430 251
164 Smrek Daniel
Mierová 1104/9
064
999 Steinemann Tomáš Ing. kaštieľ Pata 456/3
935
328 Struhárik Martin
Modrovka 78
916
270 Suchánsky Milan
991
443 Šaling Ján
976
953 Šovčík Ondrej
Komenského 431
972
961 Špirko František
Športová 62
059
729 Timočko Juraj JUDr.
065
565 Treščák Jaroslav
Hlavná 114
067
727 Turský Milan
Kunerád 98
013
853 Vaško Emil Mgr.
ul. Prof. Sáru 36
974
162 Veľký Miroslav
Tepličky 87
920
802 Vince Gabriel MVDr. Partizánska cesta 209 956
102 Vincej Miroslav Ing.
Brezová 36
076
871 Vittek Igor Ing.
Hlavná 36
906
743 Zajac Ján
Košická cesta - Kamenárstvo 010
370 Závada Pavol
Ludvíka Svobodu 2357/16 058
327 Zigová Zlatica Ing.
Pondelok 165
980
01 Bardejov
63 Strančice ČR
01 Stará Ľubovňa
34 Veľký Ďur
35 Modrová
24 Dolné Plachtince 109
51 Horná Lehota pri Brezne 76
31 Ráztočno
71 Ľubica
43 Orlov 238
82 Dlhé nad Cirochou
13 Rajecké Teplice
01 Banská Bystrica
66 Horne Trhovište
19 Krnča
12 Kuzmice-Brezina
35 Plavecký Peter
01 Žilina
01 Poprad
13 Hrnčiarska Ves
169
Termínový kalendár kynologických
podujatí na rok 2013
Medzinárodné, celoštátne a oblastné výstavy psov
Medzinárodná výstava psov, CACIB
26.01.2013
27.01.2013
Trenčín
Medzinárodné výstavy psov, CACIB
23.02.2013
24.02.2013
Nitra
Medzinárodná výstava psov, CACIB
11.05.2013
12.05.2013
Košice-mesto
Celoštátna výstava psov, CAC
31.05.2013
31.05.2013
Senec
Medzinárodné výstavy psov, CACIB
01.06.2013
02.06.2013
Nitra
Žitnoostrovská oblastná výstava
poľovných plemien
15.06.2013
15.06.2013
Dunajská Streda-Báč
Medzinárodné výstavy psov, CACIB
06.07.2013
07.07.2013
Košice-mesto
Oblastná výstava psov
11.08.2013
11.08.2013
Dolný Kubín
Medzinárodné výstavy psov, CACIB
17.08.2013
18.08.2013
Bratislava
Celoštátna výstava psov, CAC
14.09.2013
14.09.2013
Lučenec
Národná výstava psov, CAC, Víť. SR
15.09.2013
15.09.2013
Lučenec
Medzinárodné výstavy psov, CACIB
26.10.2013
27.10.2013
Bratislava-Incheba
Medzinárodné výstavy psov, CACIB
30.11.2013
01.12.2013
Nitra
09.06.2013
Sielnica
Klubové výstavy
Klubová výstava farbiarov, KV, CAC
170
09.06.2013
Klubové podujatia
Skúšky farbiarov o cenu Hontu
a Hrona
19.09.2013
22.09.2013
Brezno
Skúšky farbiarov o pohár SPZ, CACT
17.10.2013
20.10.2013
Piešťany
Skúšky farbiarov o Spišský pohár,
CACT
24.10.2013
27.10.2013
Novoveská Huta
Chovné zvody
I. Bonitácia
01.06.2013
Nová Dedina – chata Žuhračka okr. Levice
so začiatkom o 9°° hod.
II. Bonitácia
19.10.2013
Hotel Odevák & Dependace, Odborárska 15,
921 01 Banka, okr. Piešťany so začiatkom o 9°° hod
Predbežné skúšky farbiarov
08.09.2013
Senica, Stropkov
21.09.2013
Krupina
28.09.2013
Lučenec
05.10.2013
Bardejov, Rimavská Sobota, Topoľčany, Veľký Krtíš, Zvolen
06.10.2013
Považská Bystrica, Prešov, Vranov nad Topľou
12.10.2013
Levoča, Svidník, Žiar nad Hronom, Žilina
13.10.2013
Čadca, Gelnica, Humenné, Liptovský Mikuláš, Námestovo,
Ružomberok, Tvrdošín
19.10.2013
Martin, Prievidza
20.10.2013
Kežmarok, Poprad, Spišská Nová Ves
26.10.2013
Banská Bystrica, Ilava, Malacky, Pezinok
27.10.2013
Dolný Kubín, Košice-okolie, Sobrance, Stará Ľubovňa, Trenčín
09.11.2013
Brezno
07.12.2013
Zlaté Moravce
171
Klub chovateľov farbiarov –
spádová oblasť Banskobystrického kraja
v spolupráci s PZ Gajdoška Hronec,
PZ Richtárovo Valaská, LESY SR,
Vás srdečne pozývajú na
III. ročník skúšok farbiarov
o Cenu Hontu a Hrona
s udeľovaním titulu –
víťaz Ceny Hontu a Hrona 2013
Podujatie sa uskutoční
19. IX. – 22. IX. 2013
v Hronci (Hotel Drotár)
Ì
Ì
Ì
Prihlášky môžu záujemcovia o účasť na skúškach
zaslať najneskôr do 15. 8. 2013 na adresu:
Mgr. Ladislav Kardhordó
Šupkova 44/4,
976 81 Podbrezová
mobil: 0903 625870, 0903 812162
e-mail: [email protected]
za organizačný výbor: Mgr. Ladislav Kardhordó
Klub chovateľov farbiarov –
spádová oblasť Sp. Nová Ves
v spolupráci s LESY MESTA Spišská Nová Ves
Vás srdečne pozývajú
na
VI. ročník skúšok farbiarov
o Spišský pohár
s udeľovaním titulu
víťaz Spišského pohára 2013
a titulu CACT
Podujatie sa uskutoční dňa
24. X. – 27. X. 2013
v Spišskej Novej Vsi
(miestna časť Novoveská Huta)
Ì
Ì
Ì
Prihlášky môžu záujemcovia o účasť na skúškach
zaslať najneskôr do 31. 8. 2013 na adresu:
Tököly Ľubomír
Wolkerova 34/33,
052 05 Sp. Nová Ves
mobil: 0907 113 337
mail: [email protected]
Ì
Ì
Ì
za organizačný výbor Tököly Ľubomír
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
• Vždy aktuálny – zoznam Členskej základne
– doporučený zoznam Rozhodcov pre posudzovanie
na IHF a skúškach farbiarov
• Organizácia chovných zvodov v roku 2013
• Podmienky chovnosti pre plemená Bavorského a Hanoverského farbiara
• Organizačné zabezpečenie zisťovania dysplázie bedrových kĺbov
(DBK)
• Zoznam pracovísk pre RTG DBK
• Propozície Klubovej výstavy vo Zvolene (možnosť stiahnutia)
• Kalendár kynologických podujatí na rok 2013
Tlačivá:
• Prihláška za člena klubu
• Posudkový list na RTG DBK
• Prihláška na PF a IHF
• Postrelový list
• Potvrdenie veterinára o kontrole totožnosti psa
• Žiadosť o chránenie názvu chovateľskej stanice
• Žiadosť o vystavenie exportného preukazu o pôvode psa
• Prihláška na zápis šteniat
• Evidencia dohľadávok
Oznamy:
• Poplatky za služby poskytované plemennou knihou SPZ
• Klubové poplatky
• Úhrady členských poplatkov
• Informácia pre záujemcov o členstve v klube
Ponuka na odpredaj:
• Klubových a farbiarskych odznakov
• Kompletov (obojkov so zvrtlíkmi a vodiacich remeňov)
• Krátky kožený remeň cez plece
• Knihy – 50 rokov Klubu chovateľov farbiarov
– Půlstoletí s barváři
• Samolepky s hlavou farbiara
• DVD zo skúšok MFK a Fatranský pohár
• Drevákov na výcvik psov
nájdete na web-stránke klubu – www.klubchovatelovfarbiarov.sk
174
VÝKAZ ČLENOV KCHF
Zoznam členskej základni, je vždy aktuálny a je uverejňovaný už
iba na web stránke klubu – www.klubchovatelovfarbiarov.sk
Stav členskej základne ku dňu uzávierky Spravodaja, t. j. k 31.01.2013
je 948 členov. Členovia, ktorí napriek dvojnásobnej výzve k úhrade
členského na rok 2013 si nezaplatili členské (95 členov) sú uverejnení
vo výkaze vyškrtnutých členov.
V prípade pokračujúceho záujmu o členstvo sú povinní zaslať novú
prihlášku a uhradiť zápisné a členské. Klub sa snaží vnášať do členskej
základne a evidencie poriadok. Zoznam uverejnený na web-stránke
Klubu môže mať nejednu chybu, a preto sa obraciame na všetkých,
aby si skontrolovali svoje údaje a nezrovnalosti nahlásili ekonómovi
klubu v záujme ich odstránenia.
Členský zoznam uvádza postupne členské číslo, meno, adresu a posledný rok úhrady členského.
Ì
Ì
Ì
Do pozornosti všetkým, ktorým končí členstvo v tomto roku t. j.
k 31. 12. 2013 !
Spolu s týmto Spravodajom ste obdržali poštovú poukážku k úhrade členského poplatku. Členský poplatok na kalendárny rok je pre členov SPZ, PZ, OLZ 7 €, pre nečlenov SPZ 9 €.
V prípade Vášho záujmu o zotrvanie v Klube, Vás prosíme, aby ste
člensky poplatok uhradili na adresu ekonóma Klubu priloženou poštovou poukážkou, poprípade Internet Bankingom na číslo účtu klubu:
2776722851/0200 (v žiadnom prípade nie vklad v hotovosti !).
Členský poplatok si môžete predplatiť aj na viac rokov dopredu:
Napr.: Pri platbe
Člen SPZ, Nečlen
PZ, OLZ
SPZ
7 €
14 €
21 €
9 €
18 €
27 €
Členské
predplatené do
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
V prípade neuhradenia členského poplatku do konca kalendárneho roka t.j. do 31.12.2013 máme za to, že o ďalšie zotrvanie v Klube
175
nemáte záujem a v ďalšom období s Vami t. j. od 1.1.2014 nepočítame a prestávate byť členom KCHF.
Záujemcov o členstvo v klube informujeme:
Členskú prihlášku si môžete vyžiadať na príslušnom OkO SPZ, poprípade u ekonóma Klubu, alebo stiahnuť z web-stránky klubu:
www.klubchovatelovfarbiarov.sk
Túto po vyplnení a potvrdení členstva na príslušnom OkO SPZ zašlite matrikárke alebo ekonómovi Klubu, ktorí Vás vyzvú k úhrade zápisného a členského poplatku.
Zápisné je 2 € je to jednorazový poplatok a členské na kalendárny rok predstavuje obnos 7 € pre členov SPZ, PZ, OLZ a urbariáty, 9 €
pre nečlenov SPZ.
Členský poplatok si môžete predplatiť aj na viac rokov dopredu.
Ì
Ì
Ì
Ponuka na odpredaj:
• Klubových a farbiarskych odznakov
• Kompletov – obojkov so zvrtlíkmi a vodiacich remeňov
• Krátky kožený remeň cez plece
• Knihy: 50 rokov Klubu chovateľov farbiarov
Půlstoletí s barváří
• Samolepiek s hlavou BF
Uvedené si môžete objednať u ekonóma klubu.
Ì
Ì
Ì
Propozície a prihlášku na Klubovú výstavu farbiarov konanú
dňa 9. 6. 2013 v Sielnici, s udeľovaním titulov Klubový víťaz, CAC
a ceny Dr. Duchaja pre najkrajšieho jedinca z plemien farbiarov
si záujemcovia budú môcť stiahnuť na web-stránke klubu:
www.klubchovatelovfarbiarov.sk
176
Download

KLUB chovateĽov farBiarov - Českomoravský klub chovatelů barvářů