Oblastný futbalový zväz
Považská Bystrica
oblastných futbalových súťaží
pre súťažný ročník 2014/2015
 Adresár členov
VV a komisií ObFZ
 Všeobecné a technické ustanovenia rozpisu
 Adresár oddielov a klubov ObFZ
 Vyžrebovanie oblastných súťaží
 Adresár rozhodcov a delegátov SFZ, ZsFZ, ObFZ
a klubových manažérov ISSF SFZ
Firma DORTRANS ponúka prevádzkovanie nepravidelných a zmluvných prepráv po celej Európe. Dopravu
zabezpečujeme pre renomované cestovné kancelárie, podniky, školy, športové kluby a iné subjekty v okrese
Považská Bystrica .
Vozový park:
-
RENAULT ILIADE RT, počet miestna sedenie: 53+1
Man, počet miestna sedenie: 26
Karosa LC 735, počet miestna sedenie : 46
Fiat Ducato, počet miest na sedenie: 8
Kontakt:
Peter Dorinec
www.dortrans.sk
e-mail:[email protected]
Telefon: +421 907 711 016
2
Orgány a odborné komisie Oblastného futbalového zväzu v Považskej Bystrici
Predseda ObFZ
- Ján Panák
Podpredseda ObFZ - Štefan Bobot
Členovia
- Branislav Bodorík
Eduard Chalmoviansky
Juraj Lieskovský
Miroslav Kvaššay
Ing. Radomír Sluk
Ing. Anton Poliček
ADRESÁR ČLENOV VV ObFZ POVAŽSKÁ BYSTRICA
1.
Ján PANÁK
2.
Štefan BOBOT
3.
Branislav BODORÍK
4.
5.
Eduard
CHALMOVIANSKY
Juraj LIESKOVSKÝ
6.
Miroslav KVAŠŠAY
7.
Ing. Radomír SLUK
8.
Ing. Anton POLIČEK
Považská Teplá 429
017 05
C I 28/63,Dubnica nad
Váhom, 018 41
Ľ. Štúra 15/20,
018 61 Beluša
SNP 1413,
017 01 Považská Bystrica
Rozkvet 2077/163-3,
017 01 Považská Bystrica
Domaniža 241
018 16
Pod hájom 956/5-2,
018 41 Dubnica n/V
018 15 Prečín 269
MT: 0908/184 574
MT: 0903/777 340
MT: 0904/264 656
MT: 0915/679 986
MT: 0905/541 200
MT: 0903/804 588
MT: 0907/892 910
MT: 0905/805 927
Predseda – Ing. Vladimír Svitek
členovia – Ing. Jozef Mišún
Miroslav Baránek
3
0902/510 542
0903/143 598
0918/551 043
Predseda – Ing. Jozef Mamis
členovia – Ing. Tibor Poruban
Jozef Sporiš
0903/808 992
0948/501 410
0907/630 597
Zloženie odborných komisií Oblastného futbalového zväzu Považská Bystrica
ŠTK : predseda - Jaroslav GAŠPÁREK
členovia - František ČERNEJ
Ján HALADEJ
Marián PECUŠ
Dušan TICHÝ
0903/202 861
0904/475 281
0905/433 173
0903/563 042
0907/915 312
KM
0907/696 276
0918/502 007
: predseda – Patrik
Štefan
BALÁŽ
ŽIBRÚN
DK : predseda – Mgr. Rastislav SOVÍK
členovia – Jozef LUKÁČ
Zdeno KANIS
Ing.Peter KVAŠŠAY
0903/440 938
0905/856 845
0903/522 464
0905/968 038
KR
0903/593 072
0904/686 658
0905/431 330
0944/424 815
0903/479 362
0949/388 641
: predseda - Karol OSELSKÝ
členovia - Matej BARENČÍK
Mgr. Dušan PETRÍČEK
Filip ONDRÁŠ
Miroslav FURIK
Anton HRENÁK
KPR : predseda - Miroslav TURČAN
člen
- Kamil ŠPANIHEL
0907/983 656
0910/904 194
TMK : predseda – Ján
BUKOVÝ
členovia
Jozef
STRELČÍK
Alexander BAKOŠ
0904/605 855
0907/584 360
0907/155 012
MaK : predseda - Ing. Ferdinand GACH
člen
Viera PETRÍKOVÁ
0904/679 171
0917/764 565
Správa registra ŽK na webovej stránke ObFZ
- Karol Oselský
4
0903/593 072
Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica
Sekretár ObFZ – Viera Petríková
M.R. Štefánika 148/27, 017 01 Považská Bystrica
Tel.: 042/432 26 62
MT:0915/764 565
e-mail: [email protected]
Internet: www: obfzpb. Sk
č.ú. 2825982001/5600
2825986002/5600
Západoslovenský futbalový zväz
Vedúci sekretár ZsFZ – Ivan Hádek , 0907/322 546
Matrika : Iveta Šodelová, 037/652 34 02
Rázusova 23, 949 01 Nitra
Tel.: 037/ 65 23 402
fax: 037/ 65 54 816
e-mail: [email protected]
Internet: www.zsfz.sk
[email protected]
Slovenský futbalový zväz
Prezident SFZ – Ján Kováčik
Generálny sekretár – Jozef Kliment, 02/4820 60 00
Matrika – Milan Sládkovič, 02/4820 60 36
Trnavská 100/II
821 01 Bratislava
Tel.: 02/48 20 6000
fax: 02/48 20 6099
e- mail: [email protected]
Internet: www. futbalsfz. Sk
č.ú. 5017019990/0900
ISSF SFZ – Ján Letko
e-mail : [email protected]
MT : 0903/623 473
tel. SFZ : 02/482 06019
Rozpis futbalových súťaží riadených ObFZ Považská Bystrica
v súťažnom ročníku 2014/2015
A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. RIADENIE SÚŤAŽÍ
Oblastný futbalový zväz riadi prostredníctvom svojich komisií nasledovné súťaže:
Kategória dospelých:
6.liga
- 14 účastníkov
7.liga
- 14 účastníkov
8.liga sk. A
8 účastníkov
8.liga sk. B
9 účastníkov
5
Kategória dorastu:
6.liga dorast- sk. A
6.liga dorast- sk. B
Kategória žiakov:
4. liga žiaci
5. liga žiaci
Prípravka
- 8 účastníkov
- 7 účastníkov
- 14 účastníkov
- 13 účastníkov
- 15 účastníkov
2. TERMÍNOVÁ LISTINA, HRACIE DNI A ÚRADNÉ HRACIE ČASY (ÚHČ)
2.1 Termínová listina je neoddeliteľnou súčasťou Rozpisu a termíny v nej uvedené sú záväzné
pre všetky FK a FO riadené ObFZ
2.2 Termínová listina pre turnaje prípraviek bude vydaná formou ÚS ŠTK
2.3 Hracím dňom v súťažiach všetkých kategórií je nedeľa. Schválené výnimky hracích dní
a hracích časov budú včas oznámené prostredníctvom Úradnej správy (ÚS) ŠTK.
2.4 Začiatky majstrovských futbalových zápasov (MFZ) dospelých sú určené podľa Súťažného
poriadku (SP), čl. 63. Začiatky MFZ dorastu sú určené 165 minút (2¾hod.) pred ÚHČ
dospelých. Začiatky MFZ žiakov sú určené o 10,30 hod., od 1.10. o 9,45 hod., od 16.10.
o 9,15 hod. a od 1.11. o 9,00 hod.
2.5 Hracie časy: dospelí, dorast – 2 x 45 minút, žiaci – 2 x 35 minút, prípravky 2 x 15
minút. Vo všetkých kategóriách musí byť dodržaná prestávka 15 minút.
2.6 Výnimky z hracích dní a časov platia samostatne pre jesennú časť a samostatne pre
jarnú časť. Pred jarnou časťou musí FO, FK o výnimku znovu požiadať.
2.7 ŠTK si vyhradzuje právo stanoviť aj iné termíny, hracie dni a časy v odôvodnených
prípadoch, pričom platí zásada, že MFZ sa predohrávajú. Ak ŠTK rozhodne o dohrávaní celého
kola má právo nerešpektovať schválené výnimky. V prípade neuskutočnenia, či neodohrania
MFZ pre nepriaznivé poveternostné podmienky sa MFZ odohrá najneskôr do 14 dní po
vzájomnej dohode oddielov. Vzájomná dohoda musí byť uvedená v „Zápise o stretnutí“, inak
o termíne MFZ rozhodne s konečnou platnosťou ŠTK.
2.8 Domáci FK, ktorý požiada o zmenu hracieho dňa na sobotu, resp. požiada o zmenu
hracieho času majstrovského stretnutia najneskôr do 21 dní pred jeho konaním, nepotrebuje
k tejto žiadosti súhlas hosťujúceho FK. Deň odoslania a deň MFZ sa do lehoty počítajú. Zmena
termínu takýmto spôsobom je možná len na deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna.
Ak nie je dodržaná lehota 21 dní, treba ku žiadosti priložiť doklad o zaplatení manipulačného
poplatku 10 €. Ak bude žiadosť predložená v kratšom čase ako 10 dní pred termínom MFZ
nemusí ŠTK žiadosť akceptovať. Pri zmene dňa a ÚHČ na pracovný deň musí predložiť súhlas
súpera.
2.9 Zo zdravotných dôvodov môže klub požiadať o zmenu termínu stretnutia výhradne
v prípadoch v súlade so znením Zákona č.272/1994 Zb. -Druhá časť - § 7(Zák. „Ochrana
zdravia ľudí“). Potvrdenie o tejto skutočnosti môže vydať výhradne príslušný Úrad verejného
zdravotníctva.
2.10 Všetky požiadavky na zmeny termínov MFZ musia byť schválené ŠTK a oznámené
oddielom v ÚS na internete na stránke ObFZ Považská Bystrica www.obfzpb.sk, e-mailom
alebo telefonicky. Svojvoľné preloženie termínu MFZ bude mať za následok športovotechnické dôsledky v zmysle SP.
2.11 Posledné tri kolá majstrovských futbalových súťaží dospelých a dorastu sa musia
odohrať v ÚHČ v jednom dni podľa termínovej listiny. Na tieto posledné tri kolá neplatia
výnimky udelené ŠTK pred začiatkom súťažného ročníka alebo v jeho priebehu. ŠTK si
vyhradzuje právo udeliť na požiadanie výnimku aj na posledné tri kolá.
6
HRACIE ČASY – JESENNÁ ČASŤ- roč.2014/2015
Obdobie
1.8. - 31.8.
1.9. - 15.9.
16.9. - 30.9
1.10. - 15.10.
16.10. - 31.10.
1.11. - 15.11.
Dospelí
17,00
16,00
15,30
14,30
14,00
13,30
Dorast
14,15
13,15
12,45
11,45
11,15
10,45
Žiaci
10,30
10,30
10,30
9,45
9,15
9,00
Prípravky
TERMÍNOVÁ LISTINA – JESENNÁ ČASŤ- roč.2014/2015
Kolo
Dátum
Deň
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
16.-17.08.
23.-24.08.
30.-31.08.
06.-07.09.
13.-14.09.
20.-21.09.
27.-28.09.
04.-05.10.
11.-12.10.
18.-19.10.
25.-26.10.
01.-02.11.
08.-09.11.
So,Ne
So,Ne
So,Ne
So,Ne
So,Ne
So,Ne
So,Ne
So,Ne
So,Ne
So,Ne
So,Ne
So,Ne
So,Ne
Muži
6,7,8.liga
6,7,8.liga
6,7,8.liga
6,7,8.liga
6,7,8.liga
6,7,8.liga
6,7,8.liga
6,7,8.liga
6,7,8.liga
6,7,8.liga
6,7,8.liga
6,7,8.liga
6,7,8.liga
Dorast
A-B
A-B
A-B
A-B
A-B
A-B
A-B
A-B
A-B
A-B
A-B
-B
-B
6.liga
6.liga
6.liga
6.liga
6.liga
6.liga
6.liga
6.liga
6.liga
6.liga
6.liga
Žiaci
A-B
A-B
A-B
A-B
A-B
A-B
A-B
A-B
A-B
A-B
A-B
Prípravky
4,5.liga
4,5.liga
4,5.liga
4,5.liga
4,5.liga
4,5.liga
4,5.liga
4,5.liga
4,5.liga
4,5.liga
4,5.liga
4,5.liga
4,5.liga
HRACIE ČASY – JARNÁ ČASŤ- roč.2014/2015
Obdobie
Dospelí
Dorast
Žiaci
16.3.–31.3.
1.4.–15.4.
16.4.–30.4.
1.5.–15.5.
16.5–30.6.
15,00
15,30
16,00
16,30
17,00
12,15
12,45
13,15
13,45
14,15
10,30
10,30
10,30
10,30
10,30
Prípravky
TERMÍNOVÁ LISTINA – JARNÁ ČASŤ- roč.2014/2015
Kolo
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Dátum
21.-22.03.
28.-29.03.
04.-05.04.
11.-12.04.
18.-19.04.
25.-26.04.
02.-03.05.
09.-10.05.
16.-17.05.
Deň
So,Ne
So,Ne
So,Ne
So,Ne
So,Ne
So,Ne
So,Ne
So,Ne
So,Ne
Muži
6,7,8.liga -B
6,7,8.liga -B
6,7,8.liga A-B
6,7,8.liga A-B
6,7,8.liga A-B
6,7,8.liga P-U
6,7,8.liga P-U
6,7,8.liga P-U
6,7,8.liga P-U
Dorast
6.liga
6.liga
6.liga
6.liga
6.liga
6.liga
6.liga
7
A-B
A-B
A-B
P-U
P-U
P-U
P-U
Žiaci
4,5.liga
4,5.liga
4,5.liga
4,5.liga
4,5.liga
4,5.liga
4,5.liga
4,5.liga
4,5.liga
Prípravky
23.
24.
25.
26.
23.-24.05.
30.-31.05.
06.-07.06.
13.-14.06.
So,Ne
So,Ne
So,Ne
So,Ne
6,7,8.liga
6,7,8.liga
6,7,8.liga
6,7,8.liga
P-U
P-U
P-U
P-U
6.liga
6.liga
6.liga
6.liga
P-U
P-U
P-U
P-U
4,5.liga
4,5.liga
4,5.liga
4,5.liga
ŠTK si vyhradzuje právo zmien termínovej listiny jarnej časti v závislosti na začiatok jarnej
časti súťaží riadených ZsFZ a v prípade nepriaznivého počasia.
3. VYŽREBOVANIE
Účastníci súťaží
6.liga
dospelí –
Brvnište, Horná Poruba, Papradno, Košeca, Dolné Kočkovce,
Tuchyňa, Jasenica, Plevník, Bolešov, Lysá pod Makytou, Malé
Lednice, Visolaje, Dulov, Ilava
7.liga
dospelí –
Borčice „B“, Praznov, Pruské, Košecké Podhradie, Dolná
Mariková, Udiča, Kvašov, Podvažie, Stupné, Sverepec,
Šebešťanová, Pružina, Hradčan Lednica, Beluša „B“,
8.liga sk.A dospelí –
Mikušovce, Dolná Braznica, Kolačín, Streženice „B“,
Prejta, Kameničany, Červený Kameň, Tunežice
8.liga sk.B dospelí –
Lúky, Vrchteplá, Podmanín, Dohňany, ŠK Fan-club Púchov,
Tŕstie, Bodiná, MŠK Považská Bystrica, Dynamo Orlové
6.liga dorast sk.A –
Mikušovce, Horná Poruba, Lysá pod Makytou, Dohňany,
Tuchyňa, Ladce, Bolešov, Horovce
6.liga dorast sk.B –
Jasenica, Dolné Kočkovce, Dolná Mariková, Praznov,
Pružina, Sverepec, Udiča
4.liga žiaci –
Domaniža, Prečín, Ladce, Košeca, Dolná Mariková, Udiča,
Jasenica-Stupné, Plevník, Lysá pod Makytou, Sverepec,
Streženice, FK Lednica, Pruské, Ilava
5.liga
Mikušovce, Horná Poruba, Kolačín, Dohňany, Hradčan
Lednica, Tuchyňa, Kvašov, Zubák, Borčice – Bolešov,
Visolaje, Šebešťanová-Podvažie, Pružina, Lazy pod Makytou,
žiaci –
Prípravka
-
Hradčan Lednica, Kolačín, Dulov, Horovce, Prečín, Zubák,
Domaniža-Malé Lednice, Udiča, Sverepec, Dolné Kočkovce,
Košeca - Košecké Podhradie, Lazy pod Makytou, Ilava,
Beluša, ŠK Fan club Púchov
4. MIESTO STRETNUTIA
8
4.1 Majstrovské futbalové zápasy (MFZ) sa hrajú zásadne na trávnatých plochách
s rozmermi podľa PF,schválených ŠTK ObFZ , príp. ZsFZ alebo SFZ. O schválení hracej
plochy musí byť vystavený protokol o spôsobilosti hracej plochy.
4.2 Stretnutia sa hrajú na ihriskách mužstiev uvedených vo vyžrebovaní na prvom mieste.
4.3 Stretnutia je možné odohrať aj v opačnom poradí na základe dohody oboch mužstiev,
ktoré však podlieha schváleniu ŠTK.
4.4 Usporiadateľ MFZ je povinný umožniť rozhodcovi, asistentom rozhodcu a delegátovi
zväzu umiestniť dopravný prostriedok (automobil, motocykel, bicykel) , na ktorom prišli na
stretnutie, na vhodnom mieste v areáli ihriska a zodpovedá za to, že dopravný prostriedok
nebude od príchodu až do opustenia štadióna poškodený. V prípade, že nie je možné
dopravný prostriedok delegovaných osôb umiestniť počas MFZ v areáli štadióna, hlavný
usporiadateľ určí miesto, kde delegované osoby zaparkujú svoje dopravné prostriedky
a zabezpečí ich ochranu pred poškodením. Delegované osoby sú povinné pri svojom príchode
na MFZ opýtať sa na miesto, kde majú svoje dopravné prostriedky zaparkovať.
4.5 Usporiadateľ strenutia je povinný zabezpečiť, aby bola na futbalovom štadióne púšťaná
primeraná hudobná produkcia ( nie nemravné, hanlivé a vulgárne výrazy) pod následkom
DO.
4.5.1 Je zakázané delegovaným osobám a členom realizačných tímov družstiev fajčiť
v priestoroch štadióna a lavičkách náhradníkov pod následkom DO.
4.6 ŠTK okrem verejných dopravných prostriedkov, ktoré majú pravidelný cestovný poriadok,
uznáva ako dopravný prostriedok aj vlastný dopravný prostriedok FO, alebo autobus
objednaný u iného oprávneného prepravcu, avšak pri neskorom príchode, v prípade
nedostavenia sa na MFZ pre poruchu tohto dopravného prostriedku, neplatí žiadna výnimka.
Pri neskorom príchode, prípadne nedostavenie sa na MFZ pre dopravnú nehodu, bude ŠTK
postupovať po predložení hodnoverných dokladov pri riešení každého prípadu individuálne,
po zvážení všetkých okolností prípadu.
4.7 FK vo všetkých súťažiach riadených ObFZ môžu zhotoviť videozáznam o stretnutí, ktorý
bude podkladom pri riešení prípadných námietok za nasledujúcich podmienok:
- zhotovenie videozáznamu oznámi FK pred začiatkom MFZ hlavnému rozhodcovi, ktorý to
uvedie do Zápisu o stretnutí;
- videozáznam bude nahrávaný z jedného miesta, neprerušený s minutážou stretnutia;
- usporiadajúci FK je povinný umožniť hosťujúcemu FK, ak o to požiada, vykonať videozáznam
a zabezpečiť vhodné podmienky(stabilné miesto, napojenie na elektrickú energiu);
- zhotoviteľ videozáznamu uvedený v Zápise o stretnutí je považovaný za delegovanú osobu;
- FK je povinný archivovať videozáznam 4 týždne od dňa stretnutia a poskytnúť na požiadanie
ŠTK, DK a KR;
- neodoslanie, znehodnotenie a neúplnosť videozáznamu bude trestané DK pokutou 100 €.
5. HOSPODÁRSKE NÁLEŽITOSTI
5.1 Každý FK hrá majstrovskú súťaž na vlastné náklady. V prípade, že MFZ sa opakuje
z vyššej moci, hradí poriadajúci oddiel hosťujúcemu oddielu 50 % cestovného pre 20 osôb
v súlade s platnými smernicami SAD podľa kilometrovného najkratším možným cestovným
spojením.
5.2 V prípade, že domáce mužstvo nenastúpi na MFZ je povinné do 7 dní hosťujúcemu
mužstvu uhradiť v plnej výške cestovné pre 20 osôb v súlade s platnými smernicami SAD
podľa kilometrovného najkratším možným cestovným spojením.
DK navyše udelí vinníkovi pokutu v zmysle bodu B/10.1.2 a 10.1.3. Rozpisu súťaže.
5.3 V prípade, že hosťujúce družstvo na MFZ k súperovi nepricestuje, je hosťujúce mužstvo
povinné do 7 dní zaslať súperovi úhradu spojenú s nákladmi na prípravu MFZ nasledovne:
6.liga dospelí
50 €;
7.liga dospelí
40 €;
8.liga dospelí + 6.liga dorast
30 €;
4,5.liga žiaci
20 €;
9
DK navyše udelí vinníkovi pokutu v zmysle bodu B /10.1.2 a 10.1.3. Rozpisu súťaže.
5.4 Každý FO,FK je povinný pred začiatkom súťažného ročníka 2014/2015 zaplatiť na účet
ObFZ: 2825982001/5600 nenávratný štartovný vklad:
6.liga dospelí
7.liga dospelí
8.liga dospelí
6.liga dorast sk A,B
Žiaci
Prípravky
135 €;
100 €;
70 €;
bez štartovného vkladu;
bez štartovného vkladu;
bez štartovného vkladu;
Originál posledného dielu poukážky (alebo dokladu o vykonanej úhrade) musí FK
zaslať ŠTK spolu s prihláškou do súťaže a vyznačením účelu úhrady.
Bez zaplatenia štartovného vkladu nebude žiadne družstvo zaradené do súťaží ObFZ
v súťažnom ročníku 2014/2015.
5.5 Ak bude družstvo dospelých, dorastu, žiakov vylúčené zo súťaže z dôvodu opakovaného
nenastúpenia na MFZ alebo hrubého porušenia SP a RS, bude FK,FO, TJ potrestaný pokutou
splatnou do 15 dní od oznamu v ÚS ŠTK resp. DK vo výške:
 6.liga – dospelí
250 €
 7.liga – dospelí
200 €
 8.liga – dospelí
200 €
 Dorast - všetky súťaže
200 €
 Žiaci - všetky súťaže
200 €
Ak pôjde o oddiel, klub zaradený do najnižšej súťažnej triedy, rozhodne o jeho účasti v
nasledujúcom súťažnom ročníku VV ObFZ. Tieto úpravy a zmeny sa riadia ustanoveniami SP,
čl.16, bod 1 – 6.
5.5.1 Ak bude družstvo dorastu, žiakov, prípravky vylúčené zo súťaže z dôvodu opakovaného
nenastúpenia na MFZ, hrubého porušenia SP a RS, alebo sa po začiatku / po odohratí jedného
kola/ zo súťaže odhlási a FK, FO, TJ nespĺňa RS - B/3.1 bude potrestaný pokutou :
- Dorast- všetky súťaže
500 €
- Žiaci - všetky súťaže
500 €
 Prípravky
500 €
5.6 V prípade neuhradenia pokuty, úhrady súperovi za neodohraný MFZ ( v zmysle bodu
5.2,5.3) v stanovenom termíne bude všetkým družstvám príslušného FO, FK hrajúcim
v súťažiach ObFZ zastavená činnosť. DK uvoľní činnosť FO, FK až po doručení dokladu
originálu posledného dielu poštovej poukážky, že predmetná pokuta bola uhradená.
5.7 V prípade, že družstvo nastúpi na majstrovské stretnutie bez náhradníkov, alebo
s menším počtom hráčov ako 11 a počas stretnutia klesne počet hráčov pod 7, takto
previnivšie sa družstvo bude potrestané pokutou podľa tohto RS(10.1.11) po prešetrení ŠTK.
5.8 Finančné náležitosti rozhodcov a delegátov zväzu v súťažiach riadených ObFZ
Považská Bystrica:
Súťaž
6.liga
7.liga
8.liga
Dorast
Žiaci
Prípravky
HR
31
28
28
15/12
12/9
4
AR1
26
24
24
12/9
AR2
26
24
24
12/9
DZ
26
24
24
ODD.R
15/12
12/9
4
V prípade, že bude na MFZ nominovaný oddielový rozhodca, vyškolený KR ObFZ
a zaradený na nominačnú listinu oddielových rozhodcov ObFZ, tento má nárok
na vyúčtovanie finančných náležitostí v zmysle RS ObFZ.
10
Na zúčtovaní finančných náhrad delegovaných osôb musí byť uvedené meno, priezvisko,
bydlisko, PSČ, dátum narodenia, finančné náhrady, podpis a číslo OP delegovaných osôb
a potvrdenie správnosti uvedených údajov pečiatkou a zodpovedným zástupcom FO,FK.
5.9 SMERNICA ObFZ Považská Bystrica pre bezhotovostný platobný styk pre
súťažné stretnutia medzi delegovanými osobami a futbalovými klubmi (FK).
( novelizácia od 11.7.2014 )
Smernica určuje povinnosti riadiacich orgánov ObFZ Považská Bystrica, delegovaných osôb na
súťažné stretnutia a futbalových klubov organizujúcich tieto stretnutia. Smernica rešpektuje
stanovy ObFZ a všetky ustanovenia súťažného poriadku a nadväzuje na ostatné pravidlá
a smernice pre riadenie oblastných futbalových súťaží v rámci ObFZ Považská Bystrica.
5.9.1 Povinnosti ObFZ Považská Bystrica :
a) stanoviť pre príslušný súťažný ročník najneskôr do 15 dní pred začiatkom súťaží výšku
finančných náhrad delegovaným osobám na jedno stretnutie pre všetky súťaže ObFZ
Považská Bystrica;
b) určiť celkovú výšku výdavkov FK za súťaže v celom ročníku súťažného obdobia podľa
počtu stretnutí pre každú súťaž. Určiť súčet všetkých výdavkov FK za všetky súťaže vrátane
servisných poplatkov a stanoviť výšku finančných splátok na príslušné obdobie podľa
prepočítacej tabuľky v štyroch splátkach;
c) viesť v určenej banke osobitný účet účelovo viazaný na zúčtovanie finančných náhrad za
stretnutia delegovaným osobám a viesť evidenciu zúčtovania podľa FK;
d) upraviť a dať v prílohe príslušné tlačivo na zúčtovanie jednotlivých súťažných stretnutí a
súhrnného zúčtovania doplatkov resp. preplatkov k 31.7. a 31.12. príslušného roka, medzi
FK, DO a ObFZ;
e) vykonávať kontrolu a upraviť výšku finančných náhrad uvedenú na ObFZ doručených
tlačivách medzi FK a delegovanými osobami pred ich úhradou delegovaným osobám,
v prípade, že nie je v súlade s príslušnými zásadami ich výšky stanovenými ObFZ a viesť
evidenciu týchto dokladov;
f) nesplnenie si povinnosti úhrad finančných splátok v príslušných termínoch splatnosti
(podľa tabuľky v RS) bude posudzovať ŠTK a DK podľa príslušných ustanovení SP a DP;
g) záväzky voči delegovaným osobám uhrádza ObFZ v lehote 1 x mesačne do 15 dní po
skončení príslušného mesiaca. Ak klub neuhradí načas svoje záväzky voči ObFZ, má ObFZ
právo pri zmeškaní do 30 dní od dátumu splatnosti zálohy, účtovať úrok z omeškania vo
výške 0,03% z dlžnej sumy za každý deň omeškania a pri zmeškaní nad 30 dní 0,1% za
každý deň omeškania;
h) uskutočniť voči FK zúčtovanie záloh príslušnej časti súťažného ročníka so skutočnými
úhradami finančných náhrad delegovaným osobám 2x v súťažnom ročníku (k 31.12. a k 31.7.
príslušného roka) a zaslať futbalovým klubom faktúru resp. dobropis s určením termínu
úhrady doplatku resp. vrátenie preplatku.
5.9.2 Povinnosti delegovaných osôb:
Vyúčtovať objektívne a pravdivo na príslušnom zúčtovacom tlačive (príloha smernice č. 1)
výšku finančnej náhrady voči FK v súlade s ich výškou schválenou orgánmi ObFZ Považská
Bystrica a doručiť spolu so zápisom o stretnutí na sekretariát ObFZ najneskôr do 12,00 hod.
stredu cez víkend hraných stretnutí. Doklady možno zaslať aj elektronickou poštou.
5.9.3 Povinnosti FK:
a) vykonať úhrady štyroch splátok na osobitný účet ObFZ Považská Bystrica č.
2825986002/5600 Prima banka s príslušným variabilným symbolom = číslo
faktúry, v termínoch splatnosti podľa tabuľky v RS;
11
b) nesplnenie povinností úhrady štyroch finančných splátok zo strany FK v termíne určenom
ObFZ podľa tabuľky v RS, bude postihované automatickým zastavením činnosti
„A“ družstva dospelých a matričnej činnosti futbalového klubu až do pripísania
úhrady na osobitný účet ObFZ. Ak nemá FK družstvo dospelých, súťažná činnosť
sa zastavuje družstvu navyššej vekovej kategórie. Ak FK nevykoná úhradu
najneskôr do 4 týždňov od splatnosti jednotlivej splátky, považuje sa takéto
konanie za závažné porušenie noriem ObFZ a DK následne postupuje podľa
ustanovení disciplinárneho poriadku bez návrhu ŠTK.
c) predložiť pred súťažným stretnutím delegovaným osobám interný doklad ObFZ Považská
Bystrica „Zúčtovanie finančných náhrad delegovaným osobám“ k jeho vyplneniu.
Po predložení dokladu k zúčtovaniu delegovanými osobami po ukončení stretnutia,
FK skontroluje správnosť finančných nárokov a riadne vyplnené tlačivo potvrdí
svojím podpisom oprávnenou osobou a pečiatkou FK.
Schválené tlačivo spolu so zápisom o stretnutí odovzdá delegovaným osobám na
doručenie ObFZ.
d) viesť v FK evidenciu o zúčtovaných finančných náhradách delegovaným osobám
(kópia interného zúčtovacieho dokladu finančných náhrad delegovaných osôb)– minimálne
do doby zúčtovania celého súťažného ročníka zo strany ObFZ Považská Bystrica resp.
zúčtovania súťaží za obdobie kalendárneho roka zo strany ObFZ Považská Bystrica.
Súťaž/termín
1.9.2014
1.10.2014
1.4.2015
1.5.2015
SPOLU
490
490
490
390
1860 €
(14 účastníkov)
8. liga Dospelí
sk. A
390
350
340
210
1370 €
( 9 účastníkov)
8. liga Dospelí
sk. B
150
140
150
130
580 €
( 9 účastníkov)
125
125
125
125
500 €
120
110
110
90
430
60
50
50
50
210 €
60
50
50
50
210 €
25
25
25
25
100 €
6. liga Dospelí
(14 účastníkov)
7. liga Dospelí
6. liga Dorast
( 15 účastníkov)
€
4. liga Žiakov
(14 účastníkov)
5. liga Žiakov
( 13 účastníkov)
Prípravka
( 15 účastníkov)
5.10. V prípade nariadenia úradného dohľadu orgánu v zmysle platných ustanovení
DP resp. VV ObFZ je povinnosťou FO uhradiť osobe vykonávajúcej úradný dohľad
finančné náhrady vo výške DS I.trieda muži (26€).
5.11. V prípade neodohratého MFZ majú delegované osoby nárok na finančnú
náhradu vo výške 50% nákladov stanovených na stretnutia v jednotlivých triedach
a kategóriách.
12
B. TECHNICKÉ USTANOVENIA
1. PREDPIS
1.1 Hrá sa podľa platných Pravidiel futbalu (PF),Súťažného poriadku (SP) a tohto Rozpisu.
Jeho výklad prináleží jedine ŠTK, ktorá súťaže riadi. Prípadné doplnky alebo uznesenia ŠTK
na základe rozhodnutia VV ObFZ vychádzajú v Úradných správach (ÚS) uverejnených na
webovej stránke ObFZ Považská Bystrica.
1.2
ObFZ vydáva počas súťažného ročníka ÚS zo zasadnutí jednotlivých komisií. Pokyny
a nariadenia z týchto ÚS sú záväzné a platné pre všetky FO,FK, rozhodcov a delegátov zväzu.
Voči rozhodnutiam uverejnených v ÚS sa môžu FO,FK odvolať do 7 dní na tú komisiu,
ktorá rozhodnutie vydala. Ak komisia odvolaniu nevyhovie, odstúpi podanie na
Odvolaciu komisiu ObFZ(Stanovy ObFZ- čl.52). Odvolanie musí spĺňať normy SFZ
a SP.
1.3
ObFZ upozorňuje všetky FO,FK, že za neoprávnený štart hráča po piatom, deviatom,
dvanástom a po každých ďalších 3 napomenutiach a vylúčení je zodpovedný výlučne
FO, pretože v ÚS nemusia byť uvedení napomínaní a vylúčení hráči pre chýbajúce zápisy.
1.4
Na MFZ dorastu a žiakov sa musí používať len predpísané tlačivo „ Zápis o stretnutí “.
1.5
Základom pre hodnotenie výsledkov je „Zápis o stretnutí “od rozhodcu a „Správa DZ“.
Všetky zápisy o stretnutí súťaží mužov je povinné vypisovať v systéme ISSF.
V prípade výpadku el.energie alebo iných technických príčin (porucha pripojenia na
internet) je možné vypísať zápis na PC,príp.písacím strojom alebo čitateľne
tlačeným písmom,aby sa predišlo nedorozumeniam s R.
Zápisy v súťažiach dorastu, žiakov a prípraviek sa vypisujú v 3 vyhotoveniach. Originál
zápisu dostane rozhodca, prvú kópiu kapitán súpera a druhú kópiu kapitán domáceho
mužstva.
1.6
Podľa čl.105 SP sa za víťazstvo v MFZ udeľujú 3 body, za nerozhodný výsledok 1 bod,
prehra nie je bodovo hodnotená.
1.7
Propagácia politických subjektov na výstroji hráčov a v športovom areáli je zakázaná.
1.8
Pred každým MFZ po nástupe mužstiev na hraciu plochu, pred vyžrebovaním
strán, hosťujúce družstvo na čele s kapitánom pozdraví domáce mužstvo
a delegované osoby podaním ruky.
2. ŠTART HRÁČOV
2.1 V kategórii seniorov štartujú hráči, ktorí tvoria vekovú kategóriu dospelých a ďalej hráči
z kategórie dorastu, ktorí v deň zápasu dovŕšili 16. rok veku. Hráči uvedeného veku až do
dovŕšenia 18. veku (t.j. 16-17-roční) musia mať písomný súhlas obidvoch rodičov a
potvrdenie od príslušného lekára (SP čl.36/2). Bez oboch súhlasov rozhodca hráča nesmie
pripustiť k štartu v stretnutí. Potvrdenie od lekára je platné 1 rok. Do tejto doby sa počíta aj
deň, ktorý sa dátumom zhoduje s dňom, v ktorom bola vykonaná posledná lekárska
prehliadka.
2.2 V kategórii dorastu štartujú hráči narodení od 1.1.1996 do 31.12 1999. Výnimky sú
povolené v zmysle čl. 113 SP pre hráčov dňom dovŕšenia 14 roku.
Po dovŕšení 14. roku veku môže hrať hráč v kategórii žiakov a dorastu (súhlas
rodiča a lekára – nemusí byť telovýchovný– tzv.ostaršenie). Po dovŕšení 15 rokov
môže hrať kategórií dorastu bez príslušného povolenia.
2.3 V kategórií žiakov štartujú hráči narodení od 1.1.2000 a mladší po dovŕšení 10
rokov. Mladší ako 10 ročný môžu hrať pri dodržaní čl. 113 SP.
2.4 V kategórií prípravky štartujú hráči narodení od 1.1. 2004 do 31.12 2008.
2.5 V kategórií žiakov môžu štartovať dievčatá narodené po 1.1.1999.V kategórii
prípraviek môžu štartovať aj dievčatá narodené po 1.1.2002. ( Na základe
uznesenia VV č. 21/8/14 zo dňa 8.8.2014)
13
2.6 V jednom dni môže hráč štartovať len v jednom MFZ. Zodpovednosť za štart
hráčov vo vlastnej a vyššej vekovej kategórií nesie príslušný FO a tréner v zmysle
čl.113 SP.
2.7 Hráči štartujú na platné registračné preukazy (RP) SFZ, resp. na platné žiacke RP. Do
„Zápisu o stretnutí“ sa vypisuje číslo registračného preukazu hráča , príp. prvé
šesťčíslie rodného čísla (rr.mm.dd).
3. PODMIENKY ŠTARTU
3.1 Účastník 6. a 7. ligy dospelých je povinný mať v zmysle čl.31/b SP. v dlhodobých
súťažiach najmenej jedno mládežnícke mužstvo. Za mládežnícke družstvo je považované
aj družstvo prípravky. Nesplnenie povinnosti sa trestá v zmysle RS-A/5.5.1 a B/3.1.2
V priebehu súť. ročníka nie je možné prehlásiť družstvo z jedného FO do iného FO.
3.1.1 SFZ a riadiaci orgán danej súťaže považuje údaje o klube (všetky) v systéme
ISSF za jediné ZÁVAZNÉ. Klub plne zodpovedá za OKAMŽITÚ aktualizáciu klubových
údajov (hlavne fakturačných a informácii o Štatutárnych zástupcoch) v ISSF.
3.1.2 Družstvo dospelých oddielu, klubu, ktorý po odohratí jedného kola odhlási
mládežnícke družstvo zo súťaže a nespĺňa podmienky RS-B/3.1, sa po skončení
súťažného ročníka považuje za zostupujúce.
3.1.3 Podmienky štartu zlúčeného družstva v kategórii dorast, žiaci a prípravka.
1. Zlúčené družstvo môže štartovať len v súťažiach ObFZ Považská Bystrica.
2. Názov družstva vznikne z názvov oboch FO ( spojených pomlčkou, v dohodnutom poradí).
3. Kluby písomne oznámia ŠTK , ktorý FO bude zlúčené družstvo zastupovať.
4. Družstvo sa skladá z hráčov dvoch FO, ktoré vlastnia platný registračný preukaz jedného
z nich, alebo sú vo FO na hosťovaní.
5. Štart hráčov je možný len na platný RP (oboch družstiev) a priloženú súpisku
novovzniknutého družstva v zmysle RS.
6. Úhradu finančných náležitostí voči ObFZ ( zálohový vklad na R, poplatky, pokuty...) si
zlúčené družstvá vzájomne zmluvne (písomne) dohodnú. Dohoda bude súčasťou prihlášky
do súťaží ObFZ.
7. Ak sa zlúčené družstvo po vylosovaní zo súťaže odhlási, alebo bude zo súťaže vylúčené
z dôvodu opakovaného nenastúpenia na stretnutie (3x), budú obidva FO potrestané
v zmysle RS.
8. Minimálny počet hráčov z jedného FO v zápise o stretnutí ( MFZ) je dorast, žiaci 6
hráčov, prípravka 4 hráči, pričom musia nastúpiť minimálne 4 resp. 3 hráči / počíta sa aj
striedajúci hráč/.
Najneskôr do 1.8. 2014 predloží zlúčené družstvo na ŠTK súpisku hráčov. Súpisku
hráčov je možné v priebehu súťažného ročníka dopĺňať.
9. Družstvo je povinné oznámiť ŠTK pred jesennou, resp. jarnou časťou hraciu plochu na
ktorej sa jednotlivé domáce stretnutia odohrajú. Miesto jednotlivých stretnutí si určia FK
vzájomnou dohodou.
10. Pred začiatkom súťažného ročníka 2014/2015 zlúčené družstvo písomne oznámi, ktorý
FO by v prípade postupu do súťaží ZsFZ, alebo prípadne postupu v rámci ObFZ bol
nástupníckym družstvom.
Nástupnícke družstvo sa oznámi i pre prípad zrušenia zlúčeného družstva pre nasledujúci
súťažný ročník.
11. Rozhodca stretnutia je povinný na druhej strane zápisu o stretnutí uviesť počty hráčov,
ktorí za jednotlivé FK zlúčeného družstva v stretnutí nastúpili ( napr. X-9, Y-5,). Počítajú
sa i striedajúci hráči.
3.2 Všetci hráči , nastupujúci na stretnutie musia predložiť platný RP, ktorého náležitosti
musia byť v súlade s platným SP. Vo všetkých stretnutiach predložia vedúci družstiev
najneskôr 30 minút pred začiatkom stretnutia registračné preukazy hráčov
a vyplnený Zápis o stretnuti, ktorý je podpísaný kapitánmi a vedúcimi družstiev.
14
Najneskôr 30 minút pre začiatkom stretnutia sú družstvá mužov 6.,7. a 8.ligy
povinné mať v ISSF riadne vyplnené nominácie hráčov a realizačných tímov v Zápise
o stretnutí. R je povinný po priebežnom uložení zápisu tento vytlačiť v papierovej
forme, kapitáni a vedúci mužstiev sú povinní zápis pred stretnutím podpísať. Po
skončení stretnutia R zápis vypíše podľa skutočností v stretnutí, kapitáni a vedúci
mužstiev zápis podpíšu a „R“ho bude archivovať do konca súťažného ročníka. „R“ je
povinný do 5 hodin po stretnuti uzatvoriť Zápis o stretnutí v ISSF. V prípade
akýchkoľvek problémov znemožňujúcich vyplniť elektronický Zápis o stretnuti, sa
vypiše iba papierový Zápis o stretnuti, do ktorého „R“ uvedie odôvodnenie prečo
nebolo možné urobiť elektronický Zápis o stretnutí.
Vo všetkých súťažiach kontrolu registračných preukazov a zostavu s registračným,
respektive rodným čislom (rr.mm.dd.) v Zápise prekontrolujú rozhodcovia
nasledovne:
- ak sú na stretnutí prítomní dvaja asistenti rozhodcu, AR1 kontroluje RP a zo
Zápisu zostavu domácich hráčov (aj čisla na dresoch), AR2 RP hosťujúcich hračov;
- ak je na stretnutí jeden asistent rozhodcu, kontrolu vykoná u oboch družstiev.
Hráči sú povinní nosiť so sebou na stretnutie hodnoverný preukaz totožnosti (OP,IK,
pas, vodičský preukaz ).
3.2.1 Rozhodca má povinnosť dostaviť sa na MFZ minimálne 40 minút pred
začiatkom stretnutia. To neplatí pre „R“, ktorí majú predzápas na inom futbalovom
štadióne.
3.3 Pri námietkach proti štartu hráča – jeho totožnosti – sú rozhodca a delegát povinní
postupovať v zmysle čl. 66/b SP. a využiť všetky možnosti zistenia totožnosti (meno,
priezvisko, dátum narodenia, adresu, podpis hráča ). V mládežníckych kategóriách je
konfrontácia povinná pred začiatkom MFZ.
3.4 K pripomienke, námietke k priebehu stretnutia, uvedenej v „Zápise o stretnutí“
kapitánom družstva, musí FO poslať doporučenou poštou písomne námietky, ktoré musia
obsahovať všetky náležitosti uvedené v čl. 120,121,122,123 a 124 SP.
3.5 Za štart hráča v plnom rozsahu zodpovedá klub a je povinný na vyzvanie riadiaceho
orgánu dokladovať lekársku prehliadku.
3.6 Na MFZ musia družstvá nastupovať v dresoch s dobre viditeľnými číslami, pričom brankár
môže mať číslo 1 -99, hráči môžu nastupovať s číslami 2 – 20. Brankár musí mať farbu dresu
zreteľne odlíšenú od farby dresov ostatných hráčov.
Právo voľby dresu má hosťujúci oddiel, domáci oddiel sa musí prispôsobiť.
3.7 Striedanie hráčov v súťaži 6., 7. a 8. ligy dospelých musí byť vykonané pomocou dobre
viditeľných tabúľ, ktoré je domáci oddiel povinný mať k dispozícií. Družstvo môže striedať len
tých hráčov, ktorí boli pred zápasom uvedení v „Zápise“ ako náhradníci. Ich RP musia byť
predložené vedúcimi mužstiev, spolu s RP ostatných hráčov, vypísaným „Zápisom o stretnutí“
,podpísaným kapitánmi oboch mužstiev do kabíny rozhodcov ku kontrole 30 minút pred
stretnutím. Kapitáni družstiev sú povinní prísť do kabíny rozhodcov ihneď po skončení
stretnutia.
V MFZ dospelých je možné striedať maximálne 4 hráčov, v kategórií dorastu
maximálne 5 hráčov, v kategórií žiakov maximálne 7 hráčov, v kategórii prípraviek
bez obmedzenia.
3.8 Súčasťou výstroja hráčov všetkých vekových kategórií musia byť chrániče holenných
kostí. Rozhodcovia sú povinní toto kontrolovať.
3.9 Povinnosti všetkých klubov v oblasti materiálno-technickej zabezpečiť nasledovné
podmienky, ktorých splnenie ho oprávňuje k štartu v súťažiach ObFZ Považská Bystrica:
1. Hlavná hracia plocha so súvislým trávnatým povrchom, pravidelne ošetrovaným,
s rozmermi podľa PF na ktorú vlastní platný pasport vydaný ŠTK ObFZ Pov. Bystrica
2. Súvislé ohradenie hracej plochy, ktorá ju oddeľuje od miest určených pre divákov
3. Pre hráčov a rozhodcov zabezpečiť ohraničený priestor, ktorý musí byť minimálne 4m
široký so zábranou vo výške 1m (lano, príp. retiazky musia byť natiahnuté), ktorý
zabezpečuje bezpečnosť osôb vychádzajúcich na hraciu plochu alebo odchádzajúcich
z hracej plochy pred, počas a po skončení stretnutia
15
4. Zastrešené hráčske lavičky uzatvorené z boku a zo zadnej strany a zastrešené miesto
pre PR
5. Tabuľky na striedanie, nosidlá, lekárničku a PC, príp.písací stroj;
6. Riadne vyznačenú technickú zónu a upravené ihrisko podľa PF a RS
7. Samostatné kabíny pre hráčov domáceho a hosťujúceho družstva s vybavením
zodpovedajúcim hygienickým normám s kapacitou pre 18 hráčov a technický personál
družstva, sprchy s teplou a studenou vodou výhradne určené družstvám
8. Uzamykateľnú kabínu pre rozhodcov a delegáta s príslušným vybavením v štandarde
stanovenými normami(miesto na uloženie osobných vecí, stôl, 4 stoličky) s minimálnou
plochou 12 m štvorcových s osvetlením
9. Sociálne zariadenia (WC) pre divákov a to pre mužov a ženy, zodpovedajúce kvalitou
a počtom STN „Hygienické zariadenia športových stavieb“
10.Primerané zariadenia pre občerstvenie divákov, umiestnené mimo priestorov určených
pre hráčov a delegované osoby, predaj do plastových alebo papierových pohárov
3.10 Domáce FO sú povinné zabezpečiť:
3.10.1 vyznačenie hracej plochy a jej pripravenosť v súlade s PF, zvlášť rešpektovať Pravidlo
I.(výklad k Pravidlu I. bod 17: postranná a bránková čiara musia byť najmenej 2 m od pevnej
bariéry);
3.10.2 usporiadateľskú službu v počte minimálne 7 členov s viditeľným označením,
v kategórií dorastu a žiakov minimálne 5 členov. Zoznam usporiadateľov predloží domáci
FO písomne so „Zápisom o stretnutí“ hlavnému rozhodcovi 30 minút pred ÚHČ,
usporiadatelia sú povinní nosiť rozlišovacie vesty;
3.10.3 zdravotnícku službu s potrebným vybavením (lekárnička, nosidlá);
3.10.4 samostatnú miestnosť (kabínu) pre delegované osoby s predpísaným vybavením (stôl,
4 stoličky, vešiak);
3.10.5 šatne pre mužstvo hostí, sociálne zariadenie (umyváreň, WC) ,čistotu v šatniach,
v kabíne rozhodcov a v sociálnych zariadeniach;
3.10.6 predpísané rozmery rohových zástaviek (60 x 40 cm);
3.10.7 predpísané rozmery zástaviek pre asistentov rozhodcu (50 x 30 cm);
3.10.8 aspoň 4 lopty pripravené na MFZ; účastníci 6.ligy sú povinní mať 5 podávačov lôpt;
3.10.9 rozhodcom a hráčom hosťujúceho družstva poskytnúť pred zápasom vhodné
občerstvenie – nealkoholické nápoje /min. šesť litrov v uzatvorených obaloch/.
3.10.10 na požiadanie hosťujúcemu oddielu vykonanie neprerušeného
videozáznamu s minutážou, vrátane vytvorenia podmienok pre pracovníkov, ktorí
záznam zabezpečujú (vhodné stabilné miesto, el. energiu a pod.). Videozáznam
môže byť podkladom pri riešení prípadných námietok a musí byť archivovaný 4
týždne. Porušenie tohto ustanovenia bude riešené DK (B/10.1.13).
3.11 Hráči štartujú na individuálne poistky. V prípade, že nie sú poistení, odporúča sa vo
vlastnom záujme poistiť.
3.12 Kontrola totožnosti (čl.66 SP)
3.12.1 Kontrolu totožnosti (konfrontáciu hráčov) družstiev možno vykonať najneskôr pred
začiatkom druhého polčasu (u mládežníckych mužstiev je povinná pred MFZ !!!).
3.12.2 Postup vykonania kontroly totožnosti:
Kontrolu totožnosti vykonávajú spolu obaja kapitáni, ktorým rozhodca poskytol všetky
skontrolované RP a to tak, že kapitán kontrolovaného družstva predstavuje jednotlivých
hráčov svojho družstva a po ich kontrole preberá od kontrolujúceho kapitána RP už
skontrolovaných hráčov. V stretnutí mládeže kontrolu totožnosti vykonávajú rovnakým
spôsobom kapitáni a vedúci družstiev, ktorí sú oprávnení opýtať sa hráčov na rôzne osobné
údaje. Výsledok kontroly totožnosti oznámia kapitáni ( vedúci družstiev ) rozhodcovi. Po
vykonaní kontroly vrátia RP rozhodcovi.
3.12.3 V prípade odmietnutia podrobiť sa kontrole totožnosti alebo neuznania totožnosti
niektorého hráča (hráčov ), kapitán uvedie námietku proti štartu hráča do „Zápisu o stretnutí“
a na základe tejto námietky vyzve rozhodca uvedeného hráča (hráčov) na vykonanie
kontroly totožnosti (podľa RP).
16
Túto konfrontáciu vykoná sám tak, že skontroluje totožnosť hráča na RP, zaznamená do
„Zápisu o stretnutí“ podľa odpovede hráča jeho osobné údaje, vrátane adresy trvalého
bydliska, nechá hráča podpísať uvedené údaje (podpíšu ich aj kapitáni a vedúci družstiev).
Po stretnutí zašle RP skontrolovaného hráča spoločne so „Zápisom o stretnutí“ na sekretariát
ObFZ. Ak rozhodca po konfrontácií, ktorú vykonal, rozhodne, že RP zodpovedá totožnosti
hráča, povolí hráčovi v stretnutí nastúpiť a na druhú stranu zápisu popíše dôvod svojho
rozhodnutia. Odmietnutie kontroly totožnosti alebo neuznanie totožnosti hráča (hráčov) po
konfrontácií rozhodcom má za následok, že hráč (hráči) nemôžu v stretnutí nastúpiť, čo
rozhodca podrobne zdôvodní v „Zápise o stretnutí“. Ak sa tak stane v polčasovej prestávke (v
priebehu II. polčasu), hráč je v zmysle PF vylúčený z hry.
3.12.4 Za uskutočnenie kontroly totožnosti zodpovedá kapitán a vedúci družstva.
Odmietnutie konfrontácie má okrem herných dôsledkov v súlade s čl.100, aj disciplinárne
dôsledky voči kapitánovi, vedúcemu mužstva a hráčovi, ktorý konfrontáciu odmietol
a v prípade nesprávneho postupu i voči rozhodcovi.
3.12.5 V prípade uvedenia námietky voči štartu hráča do „Zápisu“ , odmietnutia
konfrontácie niektorým hráčom alebo neuznania totožnosti hráča rozhodcom, musia sa na
najbližšie zasadnutie ŠTK dostaviť rozhodca, kapitáni a vedúci oboch družstiev a hráč (hráči)
voči ktorému bola do „Zápisu“ uvedená námietka, resp. záznam rozhodcu.
3.12.6 Pri námietke proti štartu hráča – jeho totožnosti, sú rozhodcovia povinní postupovať
v zmysle SP čl.66 bod 2/b.
3.12.7 Ak bola kontrola totožnosti vykonaná pred stretnutím, v polčasovej prestávke alebo
v prípade striedajúceho hráča v priebehu II. polčasu a kapitán družstva alebo jeho zástupca
neuviedol žiadne námietky proti totožnosti hráča ihneď, nie je už neskôr možné uvádzať
námietky voči totožnosti hráča. Rozhodca nemôže vykonať konfrontáciu hráča, mužstva, resp.
náhradníka opakovane v rôznom čase.
3.12.8 V prípade, že FK,FO chce podať sťažnosť na výkon rozhodcu, táto musí byť zaslaná
Komisii rozhodcov ObFZ najneskôr 48 hodín po stretnutí.
Sťažnosť musí obsahovať:
3.12.8.1 názov a adresu FK, ktorý podáva sťažnosť;
3.12.8.2 mená, priezviská a adresy funkcionárov oprávnených zastupovať FK;
3.12.8.3 označenie stretnutia, ktoré je predmetom sťažnosti;
3.12.8.4 popis konkrétnych udalostí, voči ktorým podáva FK sťažnosť s vyznačením času;
3.12.8.5 pečiatku a dva podpisy oprávnených funkcionárov FK;
3.12.8.6 podací lístok, ktorým bola sťažnosť odoslaná súperovi;
3.12.8.7 doklad o zaplatení rokovacieho poplatku vo výške 10 €.
3.12.9 Ak kapitán družstva uplatní po skončení stretnutia právo vyplývajúce mu zo znenia
pravidla V, časť C, bod 29/c PF, je rozhodca povinný námietku uviesť do príslušnej rubriky na
prvej strane „Zápisu o stretnutí“. Kapitán však nemá právo žiadať uviesť námietku týkajúcu
sa výkonu rozhodcu, pričom toto ustanovenie sa týka jeho rozhodnutí súvisiacich s hrou
( uznanie, neuznanie gólu, nariadenie, nenariadenie PK, udelenie, neudelenie osobného trestu
a pod.). Takýto zápis nemožno považovať za sťažnosť .
3.12.10 Kapitán môže vzniesť námietky proti:
-výsledku stretnutia;
-priebehu stretnutia (nie však voči výkonu rozhodcu);
-náležitostiam hracej plochy;
-štartu niektorého súperovho hráča;
-výstroju hráčov súperovho družstva;
-striedaniu náhradníkov;
-popisu priestupkov napomínaných alebo vylúčených hráčov;
4. SÚPISKY HRÁČOV
4.1 ŠTK ukladá všetkým FO v súťažiach v kategóriách dorast, žiaci a prípravky, ktoré riadi,
predložiť súpisku hráčov každého mužstva v súťaži do začiatku súťažného ročníka 2014/2015.
Súpiska hráčov, musí podľa čl.39 SP obsahovať:
17
- presný názov klubu;
- mená a priezviská všetkých hráčov;
- číslo registračného preukazu ,príp.rodné čísla všetkých hráčov a ich vlastnoručný podpis;
- meno, priezvisko trénera, asistenta a vedúceho družstva;
- potvrdenie o vykonaní lekárskych prehliadok;
4.2 FO, ktoré majú v súťažiach v jednej vekovej kategórii viac ako jedno družstvo, predložia
riadiacemu orgánu ŠTK ObFZ v termíne do 28.7.2014 pre jesennú časť a do 8.3.2015
pre jarnú časť súťaže aj súpisku „A“- družstva, kde uvedú najmenej 13 hráčov vrátane
brankára. Súpiska musí byť vyhotovená v zmysle príslušných ustanovení SP (čl.37-42).
4.3 Hráči uvedení na súpiske môžu hrať v MFZ za to mužstvo, na ktorého súpiske figurujú.
4.4 Za „B“ resp. „C“ družstvo klubu môžu štartovať v MFZ maximálne 3 hráči uvedení na
súpiske „A“ resp. “B“ družstva pod poradovými číslami 1 – 13 a ktorí za „A“ resp. „B“ družstvo
príslušnej vekovej kategórie a v príslušnej časti súťažného ročníka (zvlášť jeseň, zvlášť jar)
neštartovali vo viac ako 10 MFZ.
4.5 Hráči uvedení na súpiske „A“ resp. „B“ družstva pod poradovým číslom 14 a vyššie môžu
štartovať za „B“ resp. „C“ družstvo bez obmedzenia.
4.6 V prípade prestupu, hosťovania alebo novo zaregistrovaného hráča je oddiel povinný
zaslať ŠTK do 7 dní od realizácie prestupu (hosťovania, registrácie) doplnok k súpiske.
Doplnok musí obsahovať meno a priezvisko hráča, rodné číslo a vlastnoručný podpis.
U mládeže je potrebný súhlas rodičov a potvrdenie lekára (SP čl.36/2).
Porušenie tohto ustanovenia má za následok disciplinárny postih na návrh riadiaceho orgánu.
4.7 Porušenie ustanovení bodov 4.3, 4.4 bude považované za neoprávnený štart hráča
s hernými a disciplinárnymi dôsledkami.
Nepredloženie súpisky všetkých hráčov v stanovenom termíne má za následok finančnú
pokutu a disciplinárne konanie.
5. ZDRAVOTNÍCKE ZABEZPEČENIE
Poriadajúci oddiel je povinný zabezpečiť prítomnosť zdravotníckej služby. Meno zdravotníka
musí byť uvedené v „Zápise o stretnutí“ a zdravotník potvrdí svoju prítomnosť podpisom.
Poriadajúci oddiel musí mať k dispozícií nosidlá a lekárničku zo základným vybavením pre
poskytnutie prvej pomoci (lieky pred dátumom expirácie).
6. POSTUPY A ZOSTUPY
6.1 Víťaz 6. ligy postupuje do 5. ligy. Zo 6. ligy zostupuje družstvo umiestnené na
štrnástom mieste. Prípadný zostup ďalších družstiev je závislý od počtu zostupujúcich
z vyšších súťaží.
6.2 Víťaz 7. ligy postupuje do 6. ligy. Zo 7. ligy. triedy zostúpi družstvo umiestnené na
štrnástom mieste, pričom zostup ďalších družstiev je závislý od počtu zostupujúcich
z vyšších súťaží .
6.3. Mužstvá umiestnené na prvých štyroch miestach v skupine 8. liga sk.A
a 8. liga sk.B dospelých odohrajú po základnej časti dvojkolovú súťaž
/nadstavbu/, v ktorej odohrajú osem zápasov systémom doma –vonku
so štyrmi postupujúcimi z druhej skupiny, pričom sa im zarátajú
vzájomné zápasy zo základných skupín.
Do vyššej súťaže postúpia prví dvaja z nadstavby skupiny o postup.
Kluby umiestnené po základnej časti na piatom až ôsmom mieste
odohrajú podobnú nadstavbu ako prví štyria o umiestnenie.
Družstvá zo skupiny 8.ligy sk. A a 8.ligy sk.B, ktoré skončia na deviatom
mieste po základnej časti sa nadstavby nezúčastnia.
6.3.1 Mužstvá umiestnené na prvých štyroch miestach v skupine 6. liga sk.A
a 6. liga sk.B dorastu odohrajú po základnej časti dvojkolovú súťaž
18
/nadstavbu/, v ktorej odohrajú osem zápasov systémom doma –vonku
so štyrmi postupujúcimi z druhej skupiny, pričom sa im zarátajú
vzájomné zápasy zo základných skupín.
Do vyššej súťaže má právo postúpiť iba víťaz z nadstavby skupiny o
postup.
Kluby umiestnené po základnej časti na piatom až ôsmom mieste
odohrajú podobnú nadstavbu ako prví štyria o umiestnenie.
V prípade prihlásenia väčšieho počtu klubov dorastu do
súťažného ročníka 2015/2016 budú mať istú účasť v 6. lige
iba družstvá umiestnené v prvej osmičke.
6.4 V prípade akýchkoľvek zmien v organizácií súťaží ObFZ- ŠTK oznámi všetkým FO vo
svojom riadení minimálne 1 rok pred uskutočnením zmien novú štruktúru súťaží. Zároveň
ich oboznámi s dopadom na postupy a zostupy, ako aj so zaraďovaním mužstiev do
príslušných súťaží.
6.5 Ak majú po odohratej súťaži dve alebo viac mužstiev rovnaký počet bodov, v otázke
postupu a zostupu rozhoduje:
6.5.1 Väčší počet bodov zo vzájomných zápasov;
6.5.2 Gólový rozdiel zo vzájomných zápasoch
6.5.3 Väčší počet gólov zo vzájomných stretnutí strelených na ihrisku súpera;
6.5.4 Baráž
6.5.4.1 Baráž sa hrá na neutrálnom ihrisku, ktoré určí ŠTK;
6.5.4.2 Rozhodcov deleguje KR ObFZ a delegátov KDZ ObFZ;
6.5.4.3 Hrá sa podľa platných Pravidiel futbalu a SP;
6.5.4.4 Ak sa stretnutie skončí v riadnom hracom čase nerozhodne,
postupuje sa v zmysle čl.25 SP, bod 2;
6.5.4.5 Na stretnutie môžu nastúpiť len hráči s platným RP v deň, barážového
stretnutia, ktorí nie sú v treste;
6.5.4.6 Pred stretnutím zložia účastníci kvalifikácie vklad vo výške 50 € u
mládežníckych družstiev 35 €,z ktorých sa hradia náklady vynaložené na
zabezpečenie stretnutia; ŠTK ObFZ vykoná vyúčtovanie kvalifikácie okamžite po jej
odohraní.
6.5.4.7 Celú baráž riadi ŠTK ObFZ.
6.6 Ak majú po odohratej súťaži dve alebo viac mužstiev rovnaký počet bodov o poradí v tabuľke
rozhoduje:
6.6.1 gólový rozdiel zo všetkých odohratých stretnutí;
6.6.2 gólový pomer zo všetkých odohratých stretnutí;
6.6.3 väčší počet víťazstiev, resp. remíz na ihriskách súperov.
7.KRITÉRIÁ PRE PRIDEĽOVANIE ŽREBOVACÍCH ČÍSIEL
7.1 nadväznosť na vyššie súťaže;
7.2 počet družstiev štartujúcich v súťažiach ObFZ;
7.3 lepšie umiestnenie v konečnej tabuľke v ročníku 2013/2014;
7.4 termín zaslania prihlášok do súťažného ročníka 2014/2015, nahlásenie požiadaviek na
pridelenie žrebovacieho čísla;
8.ROZHODCOVIA A DELEGÁTI
8.1 Rozhodcov, asistentov rozhodcov a delegátov stretnutí deleguje na MFZ Komisia
rozhodcov (KR) prostredníctvom delegačných listín zverejňovaných na webovej stránke ObFZ
Považská Bystrica, zmeny v delegovaní je možné previesť delegačkou, prípadne
telefonicky a sú záväzné pre všetky delegované osoby a FO.
19
8.2 V prípade nevypísania elektronického zápisu o stretnutí v kategórii mužov a zápisov
v kategórii dorast, žiaci a prípravka sa „Zápisy o stretnutí“ vypisujú v 4 exemplároch a
„Správy DZ“ sa zasielajú elektronickou poštou. Delegáti a rozhodcovia sú povinní „Zápisy“
odoslať v zmysle SP čl.76/ l a čl. 84. V prípade chýbajúceho zápisu tretí deň po stretnutí
budú voči rozhodcom a DZ vyvodené dôsledky v zmysle DP. Ak je „Zápis“ podkladom pre
disciplinárne konanie, je rozhodca resp. delegát povinný poslať „Zápis“ do 24 hodín po
ukončení stretnutia doporučene 1. triedou riadiacemu orgánu.
8.3 Ak sa na stretnutie nedostaví delegovaný rozhodca je domáci oddiel povinný
vyplniť „Zápis o stretnutí“ v písomnej forme a zaslať do 48 hodín na ŠTK v 3
vyhotoveniach alebo v elektronickej forme.
8.4 Rozhodca pôsobiaci v súťažiach ObFZ Považská Bystrica nemôže nastúpiť v majstrovských
stretnutiach riadených ŠTK ObFZ Považská Bystrica ako hráč.
9.PREHĽAD POPLATKOV
Vystavenie registračnej karty (dobierka na klub)
Základná registrácia (vystavenie duplikátu)
Prestup (hosťovanie ) dospelých
Zrušenie hosťovania dospelých
Prestup (hosťovanie)/zrušenie H - dorast
Prestup(hosťovanie, zrušenie) žiaci
Námietky voči súperovi na komisie ObFZ
Sťažnosť na výkon rozhodcu
Odvolanie na príslušnú komisiu ObFZ, ktorá
napadnuté rozhodnutie vydala – poplatok
5€
5€
10 €
10 €
7€
5€
7€
40 €
D 50 /M 30 €
10.POKUTY A POPLATKY PRI DISCIPLINÁRNOM KONANÍ
10.1 P O K U T Y
10.1.1 inzultácie, disciplinárne priestupky
od 150 € do 1 660 €;
10.1.2 nenastúpeniedružstva dospelých alebo dorastu na súťažné stretnutie
100 €;
10.1.3 nenastúpenie družstva žiakov na súťažné stretnutie
70 €;
10.1.4 nezaslanie podrobnej správy o disciplinárnych previneniach (RS-B 11.8)
30 €;
10.1.5 nezaslanie podrobnej správy o disciplinárnych previneniach po výzve DK
35 €;
10.1.6 chýbajúci „Zápis o stretnutí“ (rozhodca, delegát, FO)
10 €;
10.1.7 neoprávnený štart hráča (dospelí, dorast)
70 €;
10.1.8 neoprávnený štart hráča (žiaci)
40 €;
10.1.9 neospravedlnená neúčasť na aktívoch, seminároch a rokovaní odbornej komisie
20 €;
10.1.10 nezaslanie súpisky alebo zoznamu mužstva dospelých/mládeže
10 €/5 €;
10.1.11 iné porušenia SP, DP, RS, PF a pod až do výšky
300 €;
10.1.12 poriadková pokuta
10 €;
10.1.13 neumožnenie vykonania videozáznamu
100 €;
10.2
POPLATKY
10.2.1 vylúčený hráč (dospelý)
10.2.2 vylúčený hráč (dorastenec, žiak )
10.2.3 ŽK po 5.,9.,12. napomínaní a každých ďalších 3 napomenutiach
10.2.4 disciplinárne priestupky členov realizačného tímu
10.2.5 informácia o počte ŽK(jednotlivec)
10.2.6 informácia o počte ŽK(družstvo)
20
7 €;
5 €;
7 €;
10 €;
10 €;
20 €;
10.2.7 rokovací poplatok (dospelí/mládež)
10.2.8 žiadosť o zmenu výkonu disciplinárneho opatrenia
10 € /5 €;
10 €;
Prehľad variabilných symbolov pri úhrade poplatkov na číslo účtu 2825982001/5600
ŠTK
KR
KDZ
TMK
Odvolanie
štartovné
školenia
školenia
školenia
poplatky za odvolanie
1012010
3012010
4012010
6012010
8012010
11. ZÁSADY PRI DISCIPLINÁRNOM POKRAČOVANÍ
11.1 DK sa riadi Disciplinárnym poriadkom schváleným SFZ. DK začne disciplinárne
konanie vtedy, ak sa hodnoverným spôsobom dozvie o konaní subjektu
podliehajúceho jej právomoci, ktorého okolnosti zakladajú dôvodné podozrenie
previnenia podľa disciplinárneho poriadku. Podnetom na začatie disciplinárneho
konania je najmä „ Zápis o stretnutí“, správa delegáta zväzu alebo delegáta
stretnutia, oznámenie pozorovateľa rozhodcov, vlastné zistenie člena disciplinárnej
komisie, správa člena riadiaceho orgánu alebo odbornej komisie, oznámenie klubu
alebo iného člena SFZ, správa vedúceho výpravy, atď.
11.2 Ak bol hráč vylúčený alebo ak bol vykázaný rozhodcom z hracej plochy
a z ohraničených priestorov ihriska člen realizačného tímu alebo iná osoba
nezúčastnená na hre alebo ak bola delegátom zväzu alebo delegátom stretnutia
niektorá z týchto osôb označená, že mala byť vylúčená alebo vykázaná a táto
skutočnosť je uvedená v „Zápise o stretnutí“, vedúci družstva alebo kapitán
družstva bol s tým oboznámený a zobral túto skutočnosť svojim podpisom na
vedomie, má označený previnilec s okamžitou platnosťou pozastavený výkon
športovej činnosti, výkon inej ako športovej činnosti alebo výkon funkcie, ktorú
v čase stretnutia vykonával.
11.3 Pre riadne objasnenie okolností disciplinárneho previnenia je DK oprávnená
prizvať na rokovanie osoby, ktoré môžu poskytnúť dôležité informácie, vyžiadať si
písomné dokumenty, správy alebo iné dôkazové materiály, alebo si vyžiadať
stanovisko iného orgánu alebo odbornej komisie. Ak bol previnilec disciplinárnym
orgánom predvolaný na prerokovanie, je povinný zúčastniť sa na disciplinárnom
konaní pod hrozbou pokuty.
11.4 V prípade neuhradenia zbernej faktúry alebo faktúry za delegované osoby
v termíne splatnosti sa bude postupovať v zmysle SP.
11.5 Ak hráč dostane v jednom súťažnom stretnutí dve napomenutia, následná
červená karta ruší napomenutia, ktoré sa do evidencie napomenutí nezarátavajú,
okrem prípadov podľa čl. 37, ods.11 DP.
11.6 Informácie o počte ŽK poskytuje výlučne DK. Kluby majú povinnosť viesť si
evidenciu ŽK.
11.7 Poplatky a pokuty spojené s disciplinárnym konaním sa uhrádzajú
prostredníctvom zbernej faktúry. Fyzické osoby, ktoré nie sú členmi žiadneho klubu
v pôsobnosti ObFZ a ktorým sa nevystavuje zberná faktúra sú povinné uhradiť
poplatky a pokuty na účet ObFZ, bankovým prevodom alebo prostredníctvom inej
platobnej služby.
11.8 FK, FO a delegované osoby sú povinné zasielať písomnú správu na DK ku
každej mimoriadnej udalosti, ktorá sa odohrá v súvislosti s usporiadaním
majstrovských a priateľských stretnutí najneskôr do 48 hodín od začiatku
predmetného stretnutia, najmä ak okolnosti zakladajú dôvodné podozrenie zo
spáchania disciplinárneho previnenia podľa disciplinárneho poriadku.
21
11.9 Neúčasť pozvaných FK a FO bez písomného ospravedlnenia na aktívoch,
seminároch, rokovaniach odborných komisií sa považuje za disciplinárne previnenie,
za ktoré sa uloží disciplinárne opatrenie – pokuta podľa RS 10.1.9.
11.10 FO, FK, ktoré si do konca súťažného ročníka nesplní všetky finančné záväzky
voči ObFZ (napr. podľa bodu 11.7, faktúry za DO, atď.) nebude zaradené do súťaží
až do vyrovnania záväzkov.
11.11 Ak je úprava v disciplinárnom poriadku odlišná od úprav v tomto RS, použije
sa Disciplinárny poriadok.
11.12. Ak sa hráč na základe pozvania KM bez dostatočných dôvodov nezúčastní
reprezentácie ObFZ, zastaví DK hráčovi činnosť na 1 MFZ.
12. TRÉNERSKOMETODICKÁ KOMISIA
12.1 Tréneri 6. ligy dospelých musia mať trénerskú kvalifikáciu – I.stupňa Grassroots C.
Ak je tréner bez kvalifikácie, môže mu byť udelená výnimka od TMK na 1 rok.
12.2 Tréneri 6. ligy by mali mať trénerskú zmluvu medzi trénerom a klubom.
12.3 Počas súťažného ročníka môže tréner ukončiť pôsobenie v klube dohodou medzi
trénerom a klubom.
12.4 Na základe pozvania TMK ObFZ sú tréneri povinní (súťaže riadené ObFZ) zúčastňovať
sa seminára, doškoľovania TMK ObFZ pod následkami disciplinárnych opatrení.
12.5 Ak sa tréner previní proti pravidlám správania sa, bude predvolaný na komisiu TMK
ObFZ, ktorá vyvodí Disciplinárne opatrenia.
12.6 Všetci tréneri sú povinní dodržiavať morálne a etické zásady, všeobecne platné pre
súťaže riadené ObFZ.
13. REGISTRÁCIA,PRESTUPY
13.1 Matričná komisia ObFZ vykonáva základnú registráciu hráčov podľa Registračného
poriadku SFZ, ISSF a matričnej príslušnosti FO, FK platných od 1.1.2013
13.2 Matričná komisia realizuje prestupy a hosťovania hráčov podľa Prestupového poriadku
pre neprofesionálnych futbalistov SFZ , ISSF a matričnej príslušnosti FO,FK, platných od
1.7.2012.
13.4 Žiadosti o prestup sa podávajú denne, okrem termínu od 1. 4. do 30. 6.
Žiadosti o hosťovanie a ukončenie hosťovania sa podávajú denne od 1. 7. do 30. 9. a od 1. 1.
do 31. 3. Hosťovanie nie je možné ukončiť (ani predčasne) v termíne od 1. 10.
do 31. 12. a od 1. 4. do 30. 6. Registračná doba hráča v klube je stanovená na obdobie
minimálne 6 mesiacov. Hráč môže podať žiadosť o prestup až po uplynutí tejto doby od
posledného prestupu, resp. od zaregistrovania v SFZ. Hráč môže v jednom súťažnom ročníku
štartovať za dva futbalové kluby, vrátane materského.
14. SÚŤAŽ „ FAIR – PLAY“ ( pre účastníkov 6., 7. a 8. ligy sk. A a B )
Kritériá
14.1 žltá karta hráča.....................................................................................10 bodov
14.2 žltá karta kapitán mužstva .....................................................................20 bodov
14.3 2x žltá karta hráča.................................................................................30 bodov
14.4 červená karta hráča ..............................................................................30 bodov
14.5. 2x žltá karta kapitán mužstva................................................................ 40 bodov
14.4 červená karta kapitán mužstva ...............................................................50 bodov
14.5 kontumačná prehra pre porušenie PF,SP,RS(napr. neoprávnený štart hráča).60 bodov
14.6 nenastúpenie mužstva na stretnutie.......................................................100 bodov
14.7 závažné disciplinárne previnenia(príloha 1,2 k DP SFZ)............-...vylúčenie zo súťaže
22
Víťazom sa stáva družstvo, ktoré bude mať po skončení súťažného ročníka najmenší
počet bodov. Víťazi dostanú finančné odmeny :
víťaz 6.ligy
170 €;
víťaz 7.ligy
100 €;
víťaz 8.ligy sk.A 70 €;
víťaz 8.ligy sk.B 70 €;
V prípade závažného disciplinárneho previnenia (príloha 1 a 2 k DP SFZ) zo strany
FK, jeho hráčov, funkcionárov, resp. divákov bude FK zo súťaže Fair – play vylúčený.
C. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. FK sa vo svojej činnosti riadia Súťažným, Disciplinárnym , Registračným a Prestupovým
poriadkom, Pravidlami futbalu, hospodárskymi smernicami, ISSF a týmto Rozpisom súťaží
(RS).
2. Tento Rozpis schválil Výkonný výbor ObFZ a je záväzný pre riadiaci zväz, rozhodcov,
delegátov zväzu, futbalové kluby a futbalové oddiely, hrajúce súťaže riadené ObFZ Považská
Bystrica.
3. Podávať výklad Rozpisu súťaží ObFZ je oprávnená výhradne ŠTK ObFZ a môže byť
zmenený rozhodnutím Výkonného výboru ObFZ.
Ján PANÁK
predseda ObFZ
v. r.
Viera PETRÍKOVÁ
sekretár ObFZ
v. r.
23
Jaroslav GAŠPÁREK
predseda ŠTK
v. r.
Rozlosovanie súťaží ObFZ 2014/2015
6.liga – Muži
Účastníci súťaže:
1.
Brvnište
8.
Plevník
2.
Horná Poruba
9.
Bolešov
3.
Papradno
10.
Lysá pod Makytou
4.
Košeca
11.
Malé Lednice
5.
Dolné Kočkovce
12.
Visolaje
6.
Tuchyňa
13.
Dulov
7.
Jasenica
14.
Ilava
Hrací deň : nedeľa
Výnimky a poznámky: Dulov – odohrá domáce MFZ v sobotu v UHČ
1. kolo: Lysá – Dolné Kočkovce na Lysej
3. kolo: Jasenica – Lysá 30.8.2014 sobota o 17,00 hod.
14. kolo: Dolné Kočkovce - Lysá v D. Kočkovciach
Jesenná časť
Jarná časť
I. kolo (17.08.2014) o 17.00 hod.
XIV. kolo (22.03.2015) o 15.00 hod.
Brvnište
- Ilava
Ilava
- Brvnište
Horná Poruba
- Dulov
Dulov
- Horná Poruba
Papradno
- Visolaje
Visolaje
- Papradno
Košeca
- Malé Lednice
Malé Lednice
- Košeca
Lysá pod Makytou - Dolné Kočkovce
Dolné Kočkovce
- Lysá pod Makytou
Tuchyňa
- Bolešov
Bolešov
- Tuchyňa
Jasenica
- Plevník
Plevník
- Jasenica
II. kolo (24.08.2014) o 17.00 hod.
XV. kolo (29.03.2015) o 15.00 hod.
Ilava
- Plevník
Plevník
- Ilava
Bolešov
- Jasenica
Jasenica
- Bolešov
Lysá pod Makytou - Tuchyňa
Tuchyňa
- Lysá pod Makytou
Malé Lednice
- Dolné Kočkovce
Dolné Kočkovce
- Malé Lednice
Visolaje
- Košeca
Košeca
- Visolaje
Dulov
- Papradno
Papradno
- Dulov
24
Brvnište
- Horná Poruba
Horná Poruba
III. kolo (31.08.2014) o 17.00 hod.
- Brvnište
XVI. kolo (05.04.2015) o 15.30 hod.
Horná Poruba
- Ilava
Ilava
- Horná Poruba
Papradno
- Brvnište
Brvnište
- Papradno
Košeca
- Dulov
Dulov
- Košeca
Dolné Kočkovce
- Visolaje
Visolaje
- Dolné Kočkovce
Tuchyňa
- Malé Lednice
Malé Lednice
- Tuchyňa
Jasenica
- Lysá pod Makytou
Lysá pod Makytou - Jasenica
Plevník
- Bolešov
Bolešov
IV. kolo (07.09.2014) o 16.00 hod.
Ilava
- Plevník
XVII. kolo (12.04.2015) o 15.30 hod.
- Bolešov
Bolešov
- Ilava
Lysá pod Makytou - Plevník
Plevník
- Lysá pod Makytou
Malé Lednice
- Jasenica
Jasenica
- Malé Lednice
Visolaje
- Tuchyňa
Tuchyňa
- Visolaje
Dulov
- Dolné Kočkovce
Dolné Kočkovce
- Dulov
Brvnište
- Košeca
Košeca
- Brvnište
Horná Poruba
- Papradno
Papradno
- Horná Poruba
V. kolo (14.09.2014) o 16.00 hod.
XVIII. kolo (19 .04 .2015) o 16.00 hod.
Papradno
- Ilava
Ilava
- Papradno
Košeca
- Horná Poruba
Horná Poruba
- Košeca
Dolné Kočkovce
- Brvnište
Brvnište
- Dolné Kočkovce
Tuchyňa
- Dulov
Dulov
- Tuchyňa
Jasenica
- Visolaje
Visolaje
- Jasenica
Plevník
- Malé Lednice
Malé Lednice
- Plevník
Bolešov
- Lysá pod Makytou
Lysá pod Makytou - Bolešov
VI. kolo (21.09.2014) o 15.30 hod.
XIX. kolo (26.04.2015) o 16.00 hod.
Ilava
- Lysá pod Makytou
Lysá pod Makytou - Ilava
Malé Lednice
- Bolešov
Bolešov
- Malé Lednice
Visolaje
- Plevník
Plevník
- Visolaje
Dulov
- Jasenica
Jasenica
- Dulov
Brvnište
- Tuchyňa
Tuchyňa
- Brvnište
Horná Poruba
- Dolné Kočkovce
Dolné Kočkovce
- Horná Poruba
Papradno
- Košeca
Košeca
- Papradno
VII. kolo (28.09.2014) o 15.30 hod.
XX. kolo (03.05.2015) o 16.30 hod.
25
Košeca
- Ilava
Ilava
- Košeca
Dolné Kočkovce
- Papradno
Papradno
- Dolné Kočkovce
Tuchyňa
- Horná Poruba
Horná Poruba
- Tuchyňa
Jasenica
- Brvnište
Brvnište
- Jasenica
Plevník
- Dulov
Dulov
- Plevník
Bolešov
- Visolaje
Visolaje
- Bolešov
Malé Lednice
- Lysá pod Makytou
Lysá pod Makytou - Malé Lednice
VIII. kolo (05.10.2014) o 14.30 hod.
XXI. kolo (10.05.2015) o 16.30 hod.
Ilava
- Malé Lednice
Malé Lednice
Visolaje
- Lysá pod Makytou
Lysá pod Makytou - Visolaje
Dulov
- Bolešov
Bolešov
- Dulov
Brvnište
- Plevník
Plevník
- Brvnište
Horná Poruba
- Jasenica
Jasenica
- Horná Poruba
Papradno
- Tuchyňa
Tuchyňa
- Papradno
Košeca
- Dolné Kočkovce
Dolné Kočkovce
- Košeca
IX. kolo (12.10.2014) o 14.30 hod.
- Ilava
XXII. kolo (17.05.2015) o 17.00 hod.
Dolné Kočkovce
- Ilava
Ilava
- Dolné Kočkovce
Tuchyňa
- Košeca
Košeca
- Tuchyňa
Jasenica
- Papradno
Papradno
- Jasenica
Plevník
- Horná Poruba
Horná Poruba
- Plevník
Bolešov
- Brvnište
Brvnište
- Bolešov
Lysá pod Makytou - Dulov
Dulov
- Lysá pod Makytou
Malé Lednice
Visolaje
- Malé Lednice
- Visolaje
X. kolo (19.10.2014) o 14.00 hod.
XXIII. kolo (24.05.2015) o 17.00 hod.
Ilava
- Visolaje
Visolaje
- Ilava
Dulov
- Malé Lednice
Malé Lednice
- Dulov
Brvnište
- Lysá pod Makytou
Lysá pod Makytou - Brvnište
Horná Poruba
- Bolešov
Bolešov
- Horná Poruba
Papradno
- Plevník
Plevník
- Papradno
Košeca
- Jasenica
Jasenica
- Košeca
Dolné Kočkovce
- Tuchyňa
Tuchyňa
- Dolné Kočkovce
XI. kolo (26.10.2014) o 14.00 hod.
XXIV. kolo (31.05.2015) o 17.00 hod.
Tuchyňa
- Ilava
Ilava
- Tuchyňa
Jasenica
- Dolné Kočkovce
Dolné Kočkovce
- Jasenica
26
Plevník
- Košeca
Košeca
- Plevník
Bolešov
- Papradno
Papradno
- Bolešov
Lysá pod Makytou - Horná Poruba
Horná Poruba
- Lysá pod Makytou
Malé Lednice
- Brvnište
Brvnište
- Malé Lednice
Visolaje
- Dulov
Dulov
- Visolaje
XII. kolo (02.11.2014) o 13.30 hod.
XXV. kolo (07.06.2015) o 17.00 hod.
Ilava
- Dulov
Dulov
- Ilava
Brvnište
- Visolaje
Visolaje
- Brvnište
Horná Poruba
- Malé Lednice
Malé Lednice
- Horná Poruba
Papradno
- Lysá pod Makytou
Lysá pod Makytou - Papradno
Košeca
- Bolešov
Bolešov
- Košeca
Dolné Kočkovce
- Plevník
Plevník
- Dolné Kočkovce
Tuchyňa
- Jasenica
Jasenica
- Tuchyňa
XIII. kolo (09.11.2014) o 13.30 hod.
XXVI. kolo (14.06.2015) o 17.00 hod.
Jasenica
- Ilava
Ilava
- Jasenica
Plevník
- Tuchyňa
Tuchyňa
- Plevník
Bolešov
- Dolné Kočkovce
Dolné Kočkovce
- Bolešov
Lysá pod Makytou - Košeca
Košeca
- Lysá pod Makytou
Malé Lednice
- Papradno
Papradno
- Malé Lednice
Visolaje
- Horná Poruba
Horná Poruba
- Visolaje
Dulov
- Brvnište
Brvnište
- Dulov
27
7.liga – Muži
Účastníci súťaže:
1.
Borčice „B“
8.
Podvažie
2.
Praznov
9.
Stupné
3.
Pruské
10. Sverepec
4.
Košecké Podhradie
11. Šebešťanová
5.
Dolná Mariková
12. Pružina
6.
Udiča
13. Hradčan Lednica
7.
Kvašov
14. Beluša „B“
Hrací deň : nedeľa
Výnimky a poznámky:
1. kolo : Podvažie – Kvašov 17.8.2014 o 17,00 hod. v Podvaží
5. kolo : Stupné – Sverepec 13.9.2014 sobota o 16,00 hod.
5. kolo : Podvažie – Šebešťanová 13.9.2014 sobota o 16,00 hod.
14. kolo :Kvašov – Podvažie 22.3.2015 o 15,00 hod. v Kvašove
Jesenná časť
Jarná časť
I. kolo (17.08.2014) o 17.00 hod.
XIV. kolo (22.03.2015) o 15.00 hod.
Borčice „B“
- Beluša „B“
Beluša „B“
- Borčice „B“
Praznov
- Hradčan Lednica
Hradčan Lednica
- Praznov
Pruské
- Pružina
Pružina
- Pruské
Košecké Podhradie - Šebešťanová
Šebešťanová
- Košecké Podhradie
Dolná Mariková
- Sverepec
Sverepec
- Dolná Mariková
Udiča
- Stupné
Stupné
- Udiča
Podvažie
- Kvašov
Kvašov
- Podvažie
II. kolo (24.08.2014) o 17.00 hod.
XV. kolo (29.03.2015) o 15.00 hod.
Beluša „B“
- Podvažie
Podvažie
- Beluša „B“
Stupné
- Kvašov
Kvašov
- Stupné
Sverepec
- Udiča
Udiča
- Sverepec
Šebešťanová
- Dolná Mariková
Dolná Mariková
- Šebešťanová
Pružina
- Košecké Podhradie
Košecké Podhradie - Pružina
28
Hradčan Lednica
- Pruské
Pruské
- Hradčan Lednica
Borčice „B“
- Praznov
Praznov
- Borčice „B“
III. kolo (31.08.2014) o 17.00 hod.
XVI. kolo (05.04.2015) o 15.30 hod.
Praznov
- Beluša „B“
Beluša „B“
- Praznov
Pruské
- Borčice „B“
Borčice „B“
- Pruské
Košecké Podhradie - Hradčan Lednica
Hradčan Lednica
- Košecké Podhradie
Dolná Mariková
- Pružina
Pružina
- Dolná Mariková
Udiča
- Šebešťanová
Šebešťanová
- Udiča
Kvašov
- Sverepec
Sverepec
- Kvašov
Podvažie
- Stupné
Stupné
- Podvažie
IV. kolo (07.09.2014) o 16.00 hod.
XVII. kolo (12.04.2015) o 15.30 hod.
Beluša „B“
- Stupné
Stupné
- Beluša „B“
Sverepec
- Podvažie
Podvažie
- Sverepec
Šebešťanová
- Kvašov
Kvašov
- Šebešťanová
Pružina
- Udiča
Udiča
- Pružina
Hradčan Lednica
- Dolná Mariková
Dolná Mariková
- Hradčan Lednica
Borčice „B“
- Košecké Podhradie
Košecké Podhradie - Borčice „B“
Praznov
- Pruské
Pruské
V. kolo (14.09.2014) o 16.00 hod.
Pruské
- Praznov
XVIII. kolo (19.04.2015) o 16.00 hod.
- Beluša „B“
Beluša „B“
- Pruské
Košecké Podhradie - Praznov
Praznov
- Košecké Podhradie
Dolná Mariková
- Borčice „B“
Borčice „B“
- Dolná Mariková
Udiča
- Hradčan Lednica
Hradčan Lednica
- Udiča
Kvašov
- Pružina
Pružina
- Kvašov
Podvažie
- Šebešťanová
Šebešťanová
- Podvažie
Stupné
- Sverepec
Sverepec
- Stupné
VI. kolo (21.09.2014) o 15.30 hod.
XIX. kolo (26.04.2015) o 16.00 hod.
Beluša „B“
- Sverepec
Sverepec
- Beluša „B“
Šebešťanová
- Stupné
Stupné
- Šebešťanová
Pružina
- Podvažie
Podvažie
- Pružina
Hradčan Lednica
- Kvašov
Kvašov
- Hradčan Lednica
Borčice „B“
- Udiča
Udiča
- Borčice „B“
Praznov
- Dolná Mariková
Dolná Mariková
- Praznov
Pruské
- Košecké Podhradie
Košecké Podhradie - Pruské
29
VII. kolo (28.09.2014) o 15.30 hod.
XX. kolo (03.05.2015) o 16.30 hod.
Košecké Podhradie - Beluša „B“
Beluša „B“
- Košecké Podhradie
Dolná Mariková
- Pruské
Pruské
- Dolná Mariková
Udiča
- Praznov
Praznov
- Udiča
Kvašov
- Borčice „B“
Borčice „B“
- Kvašov
Podvažie
- Hradčan Lednica
Hradčan Lednica
- Podvažie
Stupné
- Pružina
Pružina
- Stupné
Sverepec
- Šebešťanová
Šebešťanová
- Sverepec
VIII. kolo (05.10.2014) o 14.30 hod.
XXI. kolo (10.05.2015) o 16.30 hod.
Beluša „B“
- Šebešťanová
Šebešťanová
- Beluša „B“
Pružina
- Sverepec
Sverepec
- Pružina
Hradčan Lednica
- Stupné
Stupné
- Hradčan Lednica
Borčice „B“
- Podvažie
Podvažie
- Borčice „B“
Praznov
- Kvašov
Kvašov
- Praznov
Pruské
- Udiča
Udiča
- Pruské
Dolná Mariková
- Košecké Podhradie
Košecké Podhradie - Dolná Mariková
IX. kolo (12.10.2014) o 14.30 hod.
XXII. kolo (17.05.2015) o 17.00 hod.
Dolná Mariková
- Beluša „B“
Beluša „B“
Udiča
- Košecké Podhradie
Košecké Podhradie - Udiča
Kvašov
- Pruské
Pruské
- Kvašov
Podvažie
- Praznov
Praznov
- Podvažie
Stupné
- Borčice „B“
Borčice „B“
- Stupné
Sverepec
- Hradčan Lednica
Hradčan Lednica
- Sverepec
Šebešťanová
- Pružina
Pružina
- Šebešťanová
X. kolo (19.10.2014) o 14.00 hod.
- Dolná Mariková
XXIII. kolo (24.05.2015) o 17.00 hod.
Beluša „B“
- Pružina
Pružina
- Beluša „B“
Hradčan Lednica
- Šebešťanová
Šebešťanová
- Hradčan Lednica
Borčice „B“
- Sverepec
Sverepec
- Borčice „B“
Praznov
- Stupné
Stupné
- Praznov
Pruské
- Podvažie
Podvažie
- Pruské
Košecké Podhradie - Kvašov
Kvašov
- Košecké Podhradie
Dolná Mariková
Udiča
- Dolná Mariková
- Udiča
XI. kolo (26.10.2014) o 14.00 hod.
Udiča
XXIV. kolo (31.05.2015) o 17.00 hod.
- Beluša „B“
Beluša „B“
30
- Udiča
Kvašov
- Dolná Mariková
Dolná Mariková
Podvažie
- Košecké Podhradie
Košecké Podhradie - Podvažie
Stupné
- Pruské
Pruské
- Stupné
Sverepec
- Praznov
Praznov
- Sverepec
Šebešťanová
- Borčice „B“
Borčice „B“
- Šebešťanová
Pružina
- Hradčan Lednica
Hradčan Lednica
- Pružina
XII. kolo (02.11.2014) o 13.30 hod.
- Kvašov
XXV. kolo (07.06.2015) o 17.00 hod.
Beluša „B“
- Hradčan Lednica
Hradčan Lednica
- Beluša „B“
Borčice „B“
- Pružina
Pružina
- Borčice „B“
Praznov
- Šebešťanová
Šebešťanová
- Praznov
Pruské
- Sverepec
Sverepec
- Pruské
Košecké Podhradie - Stupné
Stupné
- Košecké Podhradie
Dolná Mariková
- Podvažie
Podvažie
- Dolná Mariková
Udiča
- Kvašov
Kvašov
- Udiča
XIII. kolo (09.11.2014) o 13.30 hod.
XXVI. kolo (14.06.2015) o 17.00 hod.
Kvašov
- Beluša „B“
Beluša „B“
- Kvašov
Podvažie
- Udiča
Udiča
- Podvažie
Stupné
- Dolná Mariková
Dolná Mariková
- Stupné
Sverepec
- Košecké Podhradie
Košecké Podhradie - Sverepec
Šebešťanová
- Pruské
Pruské
- Šebešťanová
Pružina
- Praznov
Praznov
- Pružina
Hradčan Lednica
- Borčice „B“
Borčice „B“
- Hradčan Lednica
31
8.liga muži - sk.A
Účastníci súťaže:
1.
Mikušovce
5.
Prejta
2.
Dolná Breznica
6.
Kameničany
3.
Kolačín
7.
Červený Kameň
4.
Streženice „B“
8.
Tunežice
Hrací deň : nedeľa
Výnimky a poznámky:
3. kolo : Prejta - Kameničany 30.8.2014 sobota o17,00 hod.
Po základnej časti 14. kola sa odohrá nadstavba podľa umiestnenia
Jesenná časť
Odvetná časť- jeseň
I. kolo (17.08.2014) o 17.00hod.
VIII. kolo (05.10.2014) o 14.30 hod.
Mikušovce
- Tunežice
Tunežice
Dolná Breznica
- Červený Kameň
Červený Kameň - Dolná Breznica
Kolačín
- Kameničany
Kameničany
- Kolačín
Streženice „B“
- Prejta
Prejta
- Streženice „B“
II. kolo (24.08.2014) o 17.00 hod.
- Mikušovce
IX. kolo (12.10.20114) o 14.30 hod.
Tunežice
- Prejta
Prejta
- Tunežice
Kameničany
- Streženice „B“
Streženice „B“
- Kameničany
Červený Kameň - Kolačín
Kolačín
- Červený Kameň
Mikušovce
Dolná Breznica
- Mikušovce
- Dolná Breznica
III. kolo (31.08.2014) o 17.00 hod.
X. kolo (19.10.2014) o 14.00 hod.
Dolná Breznica
- Tunežice
Tunežice
- Dolná Breznica
Kolačín
- Mikušovce
Mikušovce
- Kolačín
Streženice „B“
- Červený Kameň
Červený Kameň - Streženice „B“
Prejta
- Kameničany
Kameničany
IV. kolo (07.09.2014) o 16.00 hod.
Tunežice
- Prejta
XI. kolo (26.10.2014) o 14.00 hod.
- Kameničany
Kameničany
- Tunežice
Červený Kameň - Prejta
Prejta
- Červený Kameň
Mikušovce
Streženice „B“
- Mikušovce
- Streženice „B“
32
Dolná Breznica
- Kolačín
Kolačín
- Dolná Breznica
Jarná časť
V. kolo (14.09.2014) o 16.00 hod.
2015
XII. kolo (05.04.2015) o 15.30 hod.
Kolačín
- Tunežice
Tunežice
- Kolačín
Streženice „B“
- Dolná Breznica
Dolná Breznica
- Streženice „B“
Prejta
- Mikušovce
Mikušovce
- Prejta
Kameničany
- Červený Kameň
Červený Kameň - Kameničany
VI. kolo (21.09.2014) o 15.30hod.
XIII. kolo (12..04.2015) o 15.30 hod.
Tunežice
- Červený Kameň
Červený Kameň - Tunežice
Mikušovce
- Kameničany
Kameničany
- Mikušovce
Dolná Breznica
- Prejta
Prejta
- Dolná Breznica
Kolačín
- Streženice „B“
Streženice „B“
- Kolačín
VII. kolo (28.09.2014) o 15.30 hod.
XIV. kolo (19.04.2015) o 16.00 hod.
Streženice „B“
- Tunežice
Tunežice
- Streženice „B“
Prejta
- Kolačín
Kolačín
- Prejta
Kameničany
- Dolná Breznica
Dolná Breznica
- Kameničany
Mikušovce
- Červený Kameň
Červený Kameň - Mikušovce
Nadstavba
o postup
1-4 sk. A, B
I. kolo (26.04.2015) o 16.00 hod.
V. kolo (24.05.2015) o 17.00 hod.
-
-
-
-
-
-
-
-
II. kolo (03.05.2015) o 16.30 hod.
VI. kolo (31.05.2015) o 17.00hod.
-
-
-
-
-
-
-
-
III. kolo (10.05.2015) o 16.30 hod.
VII. kolo (07.06.2015) o 17.00 hod.
-
-
-
-
-
-
-
-
IV. kolo (17.05.2015) o 17.00 hod.
VIII. kolo (14.06.2015) o 17.00 hod.
33
-
-
-
-
-
-
-
-
8.liga muži - sk.B
Účastníci súťaže:
1.
Lúky
6.
Tŕstie
2.
Vrchteplá
7.
Bodiná
3.
Podmanín
8.
MŠK Považská Bystrica
4.
Dohňany
9.
Dynamo Orlové
5.
ŠK fan-club Púchov
10. voľno
Hrací deň : nedeľa
Výnimky a poznámky:
ŠK fan club Púchov :
odohrá domáce MFZ v Mestečku
MŠK Považská Bystrica : odohrá domáce MFZ v sobotu
2. kolo: MŠK Považská Bysrtica – Dohňany 23.8.2014 sobota o 16,30 hod.
4. kolo: MŠK Považská Bysrtica – Tŕstie 6.9.2014 sobota o 15,00 hod.
7. kolo: MŠK Považská Bysrtica – D. Orlové 27.9.2014 o 15,30 hod.
9. kolo: MŠK Považská Bysrtica – Vrchteplá 11.10.2014 sobota o 14,30 hod.
10. kolo: MŠK Považská Bysrtica – Podmanín 18.10.2014 sobota o 14,00 hod.
12. kolo: MŠK Považská Bysrtica – FC fan club Púchov 1.11.2014 sobota o 13,30 hod.
Po základnej časti 18. kola sa odohrá nadstavba podľa umiestnenia
Jesenná časť
Odvetná časť- jeseň
I. kolo (17.08.2014) o 17.00 hod.
X. kolo (19.10.2014) o 14.00 hod.
Lúky
- voľno
voľno
- Lúky
Vrchteplá
- Dynamo Orlové
Dynamo Orlové
- Vrchteplá
Podmanín
- MŠK Pov. Bystrica
MŠK Pov. Bystrica - Podmanín
Dohňany
- Bodiná
Bodiná
- Dohňany
ŠK fc Púchov
- Tŕstie
Tŕstie
- ŠK fc Púchov
34
II. kolo (24.08.2014) o 17.00 hod.
XI. kolo (26.10.20114) o 14.00 hod.
voľno
- Tŕstie
Tŕstie
- voľno
Bodiná
- ŠK fc Púchov
ŠK fc Púchov
- Bodiná
MŠK Pov. Bystrica - Dohňany
Dohňany
- MŠK Pov. Bystrica
Dynamo Orlové
- Podmanín
Podmanín
- Dynamo Orlové
Lúky
- Vrchteplá
Vrchteplá
- Lúky
III. kolo (31.08.2014) o 17.00 hod.
XII. kolo (02.11.2014) o 13.30 hod.
Vrchteplá
- voľno
voľno
- Vrchteplá
Podmanín
- Lúky
Lúky
- Podmanín
Dohňany
- Dynamo Orlové
Dynamo Orlové
- Dohňany
ŠK fc Púchov
- MŠK Pov. Bystrica
MŠK Pov. Bystrica - ŠK fc Púchov
Tŕstie
- Bodiná
Bodiná
IV. kolo (07.09.2014) o 16.00 hod.
voľno
- Tŕstie
XIII. kolo (09.11.2014) o 13.30 hod.
- Bodiná
Bodiná
- voľno
MŠK Pov. Bystrica - Tŕstie
Tŕstie
- MŠK Pov. Bystrica
Dynamo Orlové
- ŠK fc Púchov
ŠK fc Púchov
- Dynamo Orlové
Lúky
- Dohňany
Dohňany
- Lúky
Vrchteplá
- Podmanín
Podmanín
- Vrchteplá
Jarná časť
V. kolo (14.09.2014) o 16.00 hod.
2015
XIV. kolo (22.03.2015) o 15.00 hod.
Podmanín
- voľno
voľno
- Podmanín
Dohňany
- Vrchteplá
Vrchteplá
- Dohňany
ŠK fc Púchov
- Lúky
Lúky
- ŠK fc Púchov
Tŕstie
- Dynamo Orlové
Dynamo Orlové
- Tŕstie
Bodiná
- MŠK Pov. Bystrica
MŠK Pov. Bystrica - Bodiná
VI. kolo (21.09.2014) o 15.30 hod.
XV. kolo (29.03.2015) o 15.00 hod.
voľno
- MŠK Pov. Bystrica
MŠK Pov. Bystrica - voľno
Dynamo Orlové
- Bodiná
Bodiná
- Dynamo Orlové
Lúky
- Tŕstie
Tŕstie
- Lúky
Vrchteplá
- ŠK fc Púchov
ŠK fc Púchov
- Vrchteplá
Podmanín
- Dohňany
Dohňany
- Podmanín
VII. kolo (28.09.2014) o 15.30 hod.
XVI. kolo (05.04.2015) o 15.30 hod.
Dohňany
- voľno
voľno
- Dohňany
ŠK fc Púchov
- Podmanín
Podmanín
- ŠK fc Púchov
35
Tŕstie
- Vrchteplá
Vrchteplá
- Tŕstie
Bodiná
- Lúky
Lúky
- Bodiná
Dynamo Orlové
- MŠK Pov. Bystrica
MŠK Pov. Bystrica - Dynamo Orlové
VIII. kolo (05.10.2014) o 14.30 hod.
XVII. kolo (12.04.2015) o 15.30 hod.
voľno
- Dynamo Orlové
Dynamo Orlové
Lúky
- MŠK Pov. Bystrica
MŠK Pov. Bystrica - Lúky
Vrchteplá
- Bodiná
Bodiná
- Vrchteplá
Podmanín
- Tŕstie
Tŕstie
- Podmanín
Dohňany
- ŠK fc Púchov
ŠK fc Púchov
- Dohňany
IX. kolo (12.10.2014) o 14.30 hod.
- voľno
XVIII. kolo (19.04.2015) o 16.00 hod.
ŠK fc Púchov
- voľno
voľno
- ŠK fc Púchov
Tŕstie
- Dohňany
Dohňany
- Tŕstie
Bodiná
- Podmanín
Podmanín
- Bodiná
MŠK Pov. Bystrica - Vrchteplá
Vrchteplá
- MŠK Pov. Bystrica
Dynamo Orlové
Lúky
- Dynamo Orlové
- Lúky
Nadstavba
o umiestnenie
1-4 sk. A, B
I. kolo (26.04.2015) o 16.00 hod.
V. kolo (24.05.2015) o 17.00 hod.
-
-
-
-
-
-
-
-
II. kolo (03.05.2015) o 16.30 hod.
VI. kolo (31.05.2015) o 17.00 hod.
-
-
-
-
-
-
-
-
III. kolo (10.05.2015) o 16.30 hod.
VII. kolo (07.06.2015) o 17.00 hod.
-
-
-
-
-
-
-
-
IV. kolo (17.05.2015) o 17.00 hod.
VIII. kolo (14.06.2015) o 17.00 hod.
-
-
-
36
-
-
-
-
6.liga dorast sk.A
Účastníci súťaže:
1.
Mikušovce
5.
Tuchyňa
2.
Horná Poruba
6.
Ladce
3.
Lysá pod Makytou
7.
Bolešov
4.
Dohňany
8.
Horovce
Hrací deň : nedeľa
Výnimky a poznámky:
Horovce :
odohrajú domáce MFZ v sobotu v ÚHČ mužov
Tuchyňa :
odohrá domáce MFZ v sobotu v ÚHČ mužov
H. Poruba : odohrá domáce MFZ v sobotu v ÚHČ mužov
Ladce :
odohrjú domáce MFZ v sobotu v ÚHČ dorastu
ÚHČ dorastu je stanovený 2 ¾ hod. pred ÚHČ mužov !
Po základnej časti 14. kola sa odohrá nadstavba podľa umiestnenia
Jesenná časť
Odvetná časť- jeseň
I. kolo (17.08.2014) o 14.15 hod.
VIII. kolo (05.10.2014) o 11.45 hod.
Mikušovce
- Horovce
Horovce
- Mikušovce
Horná Poruba
- Bolešov
Bolešov
- Horná Poruba
Lysá pod Makytou - Ladce
Ladce
- Lysá pod Makytou
Dohňany
Tuchyňa
- Dohňany
- Tuchyňa
II. kolo (24.08.2014) o 14.15 hod.
Horovce
IX. kolo (12.10.20114) o 11.45 hod.
- Tuchyňa
Tuchyňa
37
- Horovce
Ladce
- Dohňany
Dohňany
Bolešov
- Lysá pod Makytou
Lysá pod Makytou - Bolešov
Mikušovce
- Horná Poruba
Horná Poruba
III. kolo (31.08.2014) o 14.15 hod.
Horná Poruba
- Ladce
- Mikušovce
X. kolo (19.10.2014) o 11.15 hod.
- Horovce
Horovce
- Horná Poruba
Lysá pod Makytou - Mikušovce
Mikušovce
- Lysá pod Makytou
Dohňany
- Bolešov
Bolešov
- Dohňany
Tuchyňa
- Ladce
Ladce
- Tuchyňa
IV. kolo (07.09.2014) o 13.15 hod.
XI. kolo (26.10.2014) o 11.15 hod.
Horovce
- Ladce
Ladce
- Horovce
Tuchyňa
- Bolešov
Bolešov
- Tuchyňa
Mikušovce
- Dohňany
Dohňany
- Mikušovce
Horná Poruba
- Lysá pod Makytou
Lysá pod Makytou - Horná Poruba
Jarná časť
V. kolo (14.09.2014) o 13.15 hod.
2015
XII. kolo (05.04.2015) o 12.45 hod.
Lysá pod Makytou - Horovce
Horovce
- Lysá pod Makytou
Dohňany
- Horná Poruba
Horná Poruba
- Dohňany
Tuchyňa
- Mikušovce
Mikušovce
- Tuchyňa
Ladce
- Bolešov
Bolešov
- Ladce
VI. kolo (21.09.2014) o 12.45 hod.
XIII. kolo (12..04.2015) o 12.45 hod.
Horovce
- Bolešov
Bolešov
- Horovce
Mikušovce
- Ladce
Ladce
- Mikušovce
Horná Poruba
- Tuchyňa
Tuchyňa
- Horná Poruba
Lysá pod Makytou - Dohňany
Dohňany
- Lysá pod Makytou
VII. kolo (28.09.2014) o 12.45 hod.
XIV. kolo (19.04.2015) o 13.15 hod.
Dohňany
- Horovce
Horovce
Tuchyňa
- Lysá pod Makytou
Lysá pod Makytou - Tuchyňa
Ladce
- Horná Poruba
Horná Poruba
- Ladce
Bolešov
- Mikušovce
Mikušovce
- Bolešov
Nadstavba
o postup
- Dohňany
1-4 sk. A, B
I. kolo (26.04.2015) o 13.15 hod.
V. kolo (24.05.2015) o 14.15 hod.
-
-
-
-
-
38
-
-
II. kolo (03.05.2015) o 13.45 hod.
VI. kolo (31.05.2015) o 14.15hod.
-
-
-
-
-
-
-
-
III. kolo (10.05.2015) o 13.45 hod.
VII. kolo (07.06.2015) o 14.15 hod.
-
-
-
-
-
-
-
-
IV. kolo (17.05.2015) o 14.15 hod.
VIII. kolo (14.06.2015) o 14.15 hod.
-
-
-
-
-
-
-
-
6.liga dorast sk. B
Účastníci súťaže:
1.
voľno
5.
Praznov
2.
Jasenica
6.
Pružina
3.
Dolné Kočkovce
7.
Sverepec
4.
Dolná Mariková
8.
Udiča
Hrací deň : nedeľa
Výnimky a poznámky:
D. Mariková : odohrá domáce MFZ v sobotu v ÚHČ mužov
Udiča :
odohrá domáce MFZ v sobotu v ÚHČ mužov
3.kolo: Jasenica – Udiča 30.8.2014 sobota o 14,15 hod.
ÚHČ dorastu je stanovený 2 ¾ hod. pred ÚHČ mužov !
Po základnej časti 14. kola sa odohrá nadstavba podľa umiestnenia
39
Jesenná časť
Odvetná časť- jeseň
I. kolo (17.08.2014) o 14.15 hod.
VIII. kolo (05.10.2014) o 11.45 hod.
voľno
- Udiča
Udiča
- voľno
Jasenica
- Sverepec
Sverepec
- Jasenica
Dolné Kočkovce - Pružina
Pružina
- Dolné Kočkovce
Dolná Mariková
Praznov
- Dolná Mariková
- Praznov
II. kolo (24.08.2014) o 14.15 hod.
IX. kolo (12.10.20114) o 11.45 hod.
Udiča
- Praznov
Praznov
- Udiča
Pružina
- Dolná Mariková
Dolná Mariková
- Pružina
Sverepec
- Dolné Kočkovce
Dolné Kočkovce - Sverepec
voľno
- Jasenica
Jasenica
III. kolo (31.08.2014) o 14.15 hod.
Jasenica
- voľno
X. kolo (19.10.2014) o 11.15 hod.
- Udiča
Udiča
- Jasenica
Dolné Kočkovce - voľno
voľno
- Dolné Kočkovce
Dolná Mariková
- Sverepec
Sverepec
- Dolná Mariková
Praznov
- Pružina
Pružina
- Praznov
IV. kolo (07.09.2014) o 13.15 hod.
XI. kolo (26.10.2014) o 11.15 hod.
Udiča
- Pružina
Pružina
- Udiča
Sverepec
- Praznov
Praznov
- Sverepec
voľno
- Dolná Mariková
Dolná Mariková
- voľno
Jasenica
- Dolné Kočkovce
Dolné Kočkovce
- Jasenica
Jarná časť
V. kolo (14.09.2014) o 13.15 hod.
2015
XII. kolo (05.04.2015) o 12.45 hod.
Dolné Kočkovce - Udiča
Udiča
- Dolné Kočkovce
Dolná Mariková
- Jasenica
Jasenica
- Dolná Mariková
Praznov
- voľno
voľno
- Praznov
Pružina
- Sverepec
Sverepec
- Pružina
VI. kolo (21.09.2014) o 12.45 hod.
XIII. kolo (12..04.2015) o 12.45 hod.
Udiča
- Sverepec
Sverepec
- Udiča
voľno
- Pružina
Pružina
- voľno
Jasenica
- Praznov
Praznov
- Jasenica
Dolná Mariková
- Dolné Kočkovce
Dolné Kočkovce - Dolná Mariková
VII. kolo (28.09.2014) o 12.45 hod.
XIV. kolo (19.04.2015) o 13.15 hod.
40
Dolná Mariková
- Udiča
Udiča
Praznov
- Dolné Kočkovce
Dolné Kočkovce - Praznov
Pružina
- Jasenica
Jasenica
- Pružina
Sverepec
- voľno
voľno
- Sverepec
Nadstavba
o umiestnenie
- Dolná Mariková
5-8 sk. A, B
I. kolo (26.04.2015) o 13.15 hod.
V. kolo (24.05.2015) o 14.15 hod.
-
-
-
-
-
-
-
-
II. kolo (03.05.2015) o 13.45 hod.
VI. kolo (31.05.2015) o 14.15hod.
-
-
-
-
-
-
-
-
III. kolo (10.05.2015) o 13.45 hod.
VII. kolo (07.06.2015) o 14.15 hod.
-
-
-
-
-
-
-
-
IV. kolo (17.05.2015) o 14.15 hod.
VIII. kolo (14.06.2015) o 14.15 hod.
-
-
-
-
-
-
-
-
41
4.liga – žiaci
Účastníci súťaže:
1.
Domaniža
8.
Plevník
2.
Prečín
9.
Lysá pod Makytou
3.
Ladce
10. Sverepec
4.
Košeca
11. Streženice
5.
Dolná Mariková
12. FK Lednica
6.
Udiča
13. Pruské
7.
Jasenica-Stupné
14. Ilava
Hrací deň : nedeľa
Výnimky a poznámky: Dolná Mariková : odohrá domáce MFZ v nedeľu v ÚHČ dorastu
Udiča :
odohrá domáce MFZ v nedeľu v ÚHČ dorastu
1. kolo: Lysá – Udiča 17.8.2014 nedeľa o 10,30 hod. na Lysej
3. kolo: Jasenica/Stupné – Sverepec 30.8.2014 sobota o 10,30 hod.
14. kolo: Udiča – Lysá 22.3.2015 o 10,30 hod. v Udiči
Jesenná časť
Jarná časť
I. kolo (17.08.2014) o 10.30 hod.
XIV. kolo (22.03.2015) o 10.30 hod.
Domaniža
- Ilava
Ilava
- Domaniža
Prečín
- Pruské
Pruské
- Prečín
Ladce
- FK Lednica
FK Lednica
- Ladce
Košeca
- Streženice
Streženice
- Košeca
Dolná Mariková
- Sverepec
Sverepec
- Dolná Mariková
Lysá pod Makytou - Udiča
Udiča
- Lysá pod Makytou
Jasenica - Stupné
Plevník
- Jasenica - Stupné
- Plevník
II. kolo (24.08.2014) o 10.30 hod.
Ilava
XV. kolo (29.03.2015) o 10.30 hod.
- Plevník
Plevník
- Ilava
Lysá pod Makytou - Jasenica - Stupné
Jasenica - Stupné - Lysá pod Makytou
Sverepec
- Udiča
Udiča
- Sverepec
Streženice
- Dolná Mariková
Dolná Mariková
- Streženice
FK Lednica
- Košeca
Košeca
- FK Lednica
Pruské
- Ladce
Ladce
- Pruské
42
Domaniža
- Prečín
Prečín
III. kolo (31.08.2014) o 10.30 hod.
- Domaniža
XVI. kolo (05.04.2015) o 10.30 hod.
Prečín
- Ilava
Ilava
- Prečín
Ladce
- Domaniža
Domaniža
- Ladce
Košeca
- Pruské
Pruské
- Košeca
Dolná Mariková
- FK Lednica
FK Lednica
- Dolná Mariková
Udiča
- Streženice
Streženice
- Udiča
Jasenica - Stupné
- Sverepec
Sverepec
- Jasenica - Stupné
Plevník
- Lysá pod Makytou
Lysá pod Makytou - Plevník
IV. kolo (07.09.2014) o 10.30 hod.
XVII. kolo (12.04.2015) o 10.30 hod.
Ilava
- Lysá pod Makytou
Lysá pod Makytou - Ilava
Sverepec
- Plevník
Plevník
Streženice
- Jasenica - Stupné
Jasenica - Stupné - Streženice
FK Lednica
- Udiča
Udiča
- FK Lednica
Pruské
- Dolná Mariková
Dolná Mariková
- Pruské
Domaniža
- Košeca
Košeca
- Domaniža
Prečín
- Ladce
Ladce
- Prečín
V. kolo (14.09.2014) o 10.30 hod.
- Sverepec
XVIII. kolo (19 .04 .2015) o 10.30 hod.
Ladce
- Ilava
Ilava
- Ladce
Košeca
- Prečín
Prečín
- Košeca
Dolná Mariková
- Domaniža
Domaniža
- Dolná Mariková
Udiča
- Pruské
Pruské
- Udiča
Jasenica - Stupné
- FK Lednica
FK Lednica
- Jasenica - Stupné
Plevník
- Streženice
Streženice
- Plevník
Sverepec
- Lysá pod Makytou
Lysá pod Makytou - Sverepec
VI. kolo (21.09.2014) o 10.30 hod.
XIX. kolo (26.04.2015) o 10.30 hod.
Ilava
- Sverepec
Sverepec
Streženice
- Lysá pod Makytou
Lysá pod Makytou - Streženice
FK Lednica
- Plevník
Plevník
Pruské
- Jasenica - Stupné
Jasenica - Stupné - Pruské
Domaniža
- Udiča
Udiča
- Domaniža
Prečín
- Dolná Mariková
Dolná Mariková
- Prečín
Ladce
- Košeca
Košeca
- Ladce
VII. kolo (28.09.2014) o 10.30 hod.
- Ilava
- FK Lednica
XX. kolo (03.05.2015) o 10.30 hod.
43
Košeca
- Ilava
Ilava
- Košeca
Dolná Mariková
- Ladce
Ladce
- Dolná Mariková
Udiča
- Prečín
Prečín
- Udiča
Jasenica - Stupné
- Domaniža
Domaniža
- Jasenica - Stupné
Plevník
- Pruské
Pruské
- Plevník
Lysá pod Makytou - FK Lednica
FK Lednica
- Lysá pod Makytou
Sverepec
Streženice
- Sverepec
- Streženice
VIII. kolo (05.10.2014) o 9.45 hod.
XXI. kolo (10.05.2015) o 10.30 hod.
Ilava
- Streženice
Streženice
- Ilava
FK Lednica
- Sverepec
Sverepec
- FK Lednica
Pruské
- Lysá pod Makytou
Lysá pod Makytou - Pruské
Domaniža
- Plevník
Plevník
Prečín
- Jasenica - Stupné
Jasenica - Stupné - Prečín
Ladce
- Udiča
Udiča
- Ladce
Košeca
- Dolná Mariková
Dolná Mariková
- Košeca
IX. kolo (12.10.2014) o 9.45 hod.
- Domaniža
XXII. kolo (17.05.2015) o 10.30 hod.
Dolná Mariková
- Ilava
Ilava
- Dolná Mariková
Udiča
- Košeca
Košeca
- Udiča
Jasenica - Stupné
- Ladce
Ladce
- Jasenica - Stupné
Plevník
- Prečín
Prečín
- Plevník
Lysá pod Makytou - Domaniža
Domaniža
- Lysá pod Makytou
Sverepec
- Pruské
Pruské
- Sverepec
Streženice
- FK Lednica
FK Lednica
- Streženice
X. kolo (19.10.2014) o 9.15 hod.
XXIII. kolo (24.05.2015) o 10.30 hod.
Ilava
- FK Lednica
FK Lednica
- Ilava
Pruské
- Streženice
Streženice
- Pruské
Domaniža
- Sverepec
Sverepec
- Domaniža
Prečín
- Lysá pod Makytou
Lysá pod Makytou - Prečín
Ladce
- Plevník
Plevník
Košeca
- Jasenica - Stupné
Jasenica - Stupné - Košeca
Dolná Mariková
- Udiča
Udiča
XI. kolo (26.10.2014) o 9.15hod.
- Ladce
- Dolná Mariková
XXIV. kolo (31.05.2015) o 10.30 hod.
Udiča
- Ilava
Ilava
- Udiča
Jasenica - Stupné
- Dolná Mariková
Dolná Mariková
- Jasenica - Stupné
44
Plevník
- Košeca
Košeca
- Plevník
Lysá pod Makytou - Ladce
Ladce
- Lysá pod Makytou
Sverepec
- Prečín
Prečín
- Sverepec
Streženice
- Domaniža
Domaniža
- Streženice
FK Lednica
- Pruské
Pruské
- FK Lednica
XII. kolo (02.11.2014) o 9.00 hod.
XXV. kolo (07.06.2015) o 10.30 hod.
Ilava
- Pruské
Pruské
- Ilava
Domaniža
- FK Lednica
FK Lednica
- Domaniža
Prečín
- Streženice
Streženice
- Prečín
Ladce
- Sverepec
Sverepec
- Ladce
Košeca
- Lysá pod Makytou
Lysá pod Makytou - Košeca
Dolná Mariková
- Plevník
Plevník
Udiča
- Jasenica - Stupné
Jasenica - Stupné - Udiča
XIII. kolo (09.11.2014) o 9.00 hod.
- Dolná Mariková
XXVI. kolo (14.06.2015) o 10.30 hod.
Jasenica - Stupné
- Ilava
Ilava
- Jasenica - Stupné
Plevník
- Udiča
Udiča
- Plevník
Lysá pod Makytou - Dolná Mariková
Dolná Mariková
- Lysá pod Makytou
Sverepec
- Košeca
Košeca
- Sverepec
Streženice
- Ladce
Ladce
- Streženice
FK Lednica
- Prečín
Prečín
- FK Lednica
Pruské
- Domaniža
Domaniža
- Pruské
45
5.liga – žiaci
Účastníci súťaže:
1.
Mikušovce
8.
Zubák
2.
Horná Poruba
9.
Borčice - Bolešov
3.
Kolačín
10. Visolaje
4.
Dohňany
11. Šebešťanová - Podvažie
5.
Hradčan Lednica
12. Pružina
6.
Tuchyňa
13. Lazy pod Makytou
7.
Kvašov
14. voľná
Hrací deň : nedeľa
Výnimky a poznámky: Tuchyňa :
Kolačín :
odohrá domáce MFZ v nedeľu o 11,00 hod.
odohrá domáce MFZ v ÚHČ dorastu
Šebešťanová-Podvažie : odohrá domáce MFZ v ÚHČ dorastu
Borčice-Bolešov:
odohrá domáce MFZ v Bolešove
Kvašov : odohrá domáce MFZ v jesennej časti od 4.kola v Horovciach
1.kolo : Kvašov – Zubák 16.8.2014 sobota o 10,30 hod.
5. kolo : Lazy – Tuchyňa 14.9.2014 o 13,15 hod.
18. kolo: Tuchyňa – Lazy 19.4.2015 o 11,00 hod.
Jesenná časť
Jarná časť
I. kolo (17.08.2014) o 10.30 hod.
XIV. kolo (22.03.2015) o 10.30 hod.
Mikušovce
- voľná
voľná
- Mikušovce
Horná Poruba
- Lazy pod Makytou
Lazy pod Makytou
- Horná Poruba
Kolačín
- Pružina
Pružina
- Kolačín
Dohňany
- Šebešťan-Podvažie
Šebešan-Podvažie
- Dohňany
Hradčan Lednica
- Visolaje
Visolaje
- Hradčan Lednica
Tuchyňa
- Borčice - Bolešov
Borčice - Bolešov
- Tuchyňa
Kvašov
- Zubák
Zubák
- Kvašov
II. kolo (24.08.2014) o 10.30 hod.
XV. kolo (29.03.2015) o 10.30 hod.
voľná
- Zubák
Zubák
- voľná
Borčice - Bolešov
- Kvašov
Kvašov
- Borčice - Bolešov
Visolaje
- Tuchyňa
Tuchyňa
- Visolaje
Šebešťan- Podvažie
- Hradčan Lednica
Hradčan Lednica
- Šebešťan - Podvažie
46
Pružina
- Dohňany
Dohňany
- Pružina
Lazy pod Makytou
- Kolačín
Kolačín
- Lazy pod Makytou
Mikušovce
- Horná Poruba
Horná Poruba
- Mikušovce
III. kolo (31.08.2014) o 10.30 hod.
XVI. kolo (05.04.2015) o 10.30 hod.
Horná Poruba
- voľná
voľná
- Horná Poruba
Kolačín
- Mikušovce
Mikušovce
- Kolačín
Dohňany
- Lazy pod Makytou
Lazy pod Makytou
- Dohňany
Hradčan Lednica
- Pružina
Pružina
- Hradčan Lednica
Tuchyňa
- Šebešťan- Podvažie
Šebešťan- Podvažie
- Tuchyňa
Kvašov
- Visolaje
Visolaje
- Kvašov
Zubák
- Borčice - Bolešov
Borčice - Bolešov
- Zubák
IV. kolo (07.09.2014) o 10.30 hod.
XVII. kolo (12.04.2015) o 10.30 hod.
voľná
- Borčice - Bolešov
Borčice - Bolešov
- voľná
Visolaje
- Zubák
Zubák
- Visolaje
Šebešťan- Podvažie
- Kvašov
Kvašov
- Šebešťan- Podvažie
Pružina
- Tuchyňa
Tuchyňa
- Pružina
Lazy pod Makytou
- Hradčan Lednica
Hradčan Lednica
- Lazy pod Makytou
Mikušovce
- Dohňany
Dohňany
- Mikušovce
Horná Poruba
- Kolačín
Kolačín
- Horná Poruba
V. kolo (14.09.2014) o 10.30 hod.
XVIII. kolo (19.04.2015) o 10.30 hod.
Kolačín
- voľná
voľná
- Kolačín
Dohňany
- Horná Poruba
Horná Poruba
- Dohňany
Hradčan Lednica
- Mikušovce
Mikušovce
- Hradčan Lednica
Lazy pod Makytou
- Tuchyňa
Tuchyňa
- Lazy pod Makytou
Kvašov
- Pružina
Pružina
- Kvašov
Zubák
- Šebešťan- Podvažie
Šebešťan- Podvažie
- Zubák
Borčice - Bolešov
- Visolaje
Visolaje
- Borčice - Bolešov
VI. kolo (21.09.2014) o 10.30 hod.
XIX. kolo (26.04.2015) o 10.30 hod.
voľná
- Visolaje
Visolaje
- voľná
Šebešťan- Podvažie
- Borčice - Bolešov
Borčice - Bolešov
- Šebešťan- Podvažie
Pružina
- Zubák
Zubák
- Pružina
Lazy pod Makytou
- Kvašov
Kvašov
- Lazy pod Makytou
Mikušovce
- Tuchyňa
Tuchyňa
- Mikušovce
Horná Poruba
- Hradčan Lednica
Hradčan Lednica
- Horná Poruba
47
Kolačín
- Dohňany
Dohňany
VII. kolo (28.09.2014) o 10.30 hod.
- Kolačín
XX. kolo (03.05.2015) o 10.30 hod.
Dohňany
- voľná
voľná
- Dohňany
Hradčan Lednica
- Kolačín
Kolačín
- Hradčan Lednica
Tuchyňa
- Horná Poruba
Horná Poruba
- Tuchyňa
Kvašov
- Mikušovce
Mikušovce
- Kvašov
Zubák
- Lazy pod Makytou
Lazy pod Makytou
- Zubák
Borčice - Bolešov
- Pružina
Pružina
- Borčice - Bolešov
Visolaje
- Šebešťan - Podvažie
Šebešťan - Podvažie - Visolaje
VIII. kolo (05.10.2014) o 9.45 hod.
XXI. kolo (10.05.2015) o 10.30 hod.
voľná
- Šebešťan - Podvažie
Šebešťan - Podvažie - voľná
Pružina
- Visolaje
Visolaje
- Pružina
Lazy pod Makytou
- Borčice - Bolešov
Borčice - Bolešov
- Lazy pod Makytou
Mikušovce
- Zubák
Zubák
- Mikušovce
Horná Poruba
- Kvašov
Kvašov
- Horná Poruba
Kolačín
- Tuchyňa
Tuchyňa
- Kolačín
Dohňany
- Hradčan Lednica
Hradčan Lednica
- Dohňany
IX. kolo (12.10.2014) o 9.45 hod.
XXII. kolo (17.05.2015) o 10.30 hod.
Hradčan Lednica
- voľná
voľná
- Hradčan Lednica
Tuchyňa
- Dohňany
Dohňany
- Tuchyňa
Kvašov
- Kolačín
Kolačín
- Kvašov
Zubák
- Horná Poruba
Horná Poruba
- Zubák
Borčice - Bolešov
- Mikušovce
Mikušovce
- Borčice - Bolešov
Visolaje
- Lazy pod Makytou
Lazy pod Makytou
- Visolaje
Pružina
- Šebešťan - Podvažie
Šebešťan - Podvažie - Pružina
X. kolo (19.10.2014) o 9.15 hod.
XXIII. kolo (24.05.2015) o 10.30 hod.
voľná
- Pružina
Pružina
Lazy pod Makytou
- Šebešťan - Podvažie
Šebešťan - Podvažie - Lazy pod Makytou
Mikušovce
- Visolaje
Visolaje
- Mikušovce
Horná Poruba
- Borčice - Bolešov
Borčice - Bolešov
- Horná Poruba
Kolačín
- Zubák
Zubák
- Kolačín
Dohňany
- Kvašov
Kvašov
- Dohňany
Hradčan Lednica
- Tuchyňa
Tuchyňa
- Hradčan Lednica
XI. kolo (26.10.2014) o 9.15hod.
- voľná
XXIV. kolo (31.05.2015) o 10.30 hod.
48
Tuchyňa
- voľná
voľná
- Tuchyňa
Kvašov
- Hradčan Lednica
Hradčan Lednica
- Kvašov
Zubák
- Dohňany
Dohňany
- Zubák
Borčice - Bolešov
- Kolačín
Kolačín
- Borčice - Bolešov
Visolaje
- Horná Poruba
Horná Poruba
- Visolaje
Šebešan-Podvažie
- Mikušovce
Mikušovce
- Šebešan-Podvažie
Pružina
- Lazy pod Makytou
Lazy pod Makytou
- Pružina
XII. kolo (02.11.2014) o 9.00 hod.
XXV. kolo (07.06.2015) o 10.30 hod.
voľná
- Lazy pod Makytou
Lazy pod Makytou
- voľná
Mikušovce
- Pružina
Pružina
- Mikušovce
Horná Poruba
- Šebešan-Podvažie
Šebešan-Podvažie
- Horná Poruba
Kolačín
- Visolaje
Visolaje
- Kolačín
Dohňany
- Borčice - Bolešov
Borčice - Bolešov
- Dohňany
Hradčan Lednica
- Zubák
Zubák
- Hradčan Lednica
Tuchyňa
- Kvašov
Kvašov
- Tuchyňa
XIII. kolo (09.11.2014) o 9.00 hod.
XXVI. kolo (14.06.2015) o 10.30 hod.
Kvašov
- voľná
voľná
- Kvašov
Zubák
- Tuchyňa
Tuchyňa
- Zubák
Borčice - Bolešov
- Hradčan Lednica
Hradčan Lednica
- Borčice - Bolešov
Visolaje
- Dohňany
Dohňany
- Visolaje
Šebešan-Podvažie
- Kolačín
Kolačín
- Šebešan-Podvažie
Pružina
- Horná Poruba
Horná Poruba
- Pružina
Lazy pod Makytou
- Mikušovce
Mikušovce
- Lazy pod Makytou
49
Adresár futbalových oddielov a klubov v pôsobnosti
ObFZ Považská Bystrica – súťažný ročník 2014/2015
Klubový manažér ISSF SFZ
Beluša
TJ Kovo
P: Mgr. Miloš Pagáč
T : Jozef Dušala
Ing. Libor Mišák
Bodiná
TJ Horec
P : Maroš Majtán
T : Peter Dúbravka
Marián Milo
Bolešov
FK Slovan
P : Michal Kňažek
T : Peter Pecuš
Borčice
TJ Iskra
P : Štefan Bobot
T : Miroslav Veselý
Róbert Novák
Brvnište
TJ Slovan
Červený Kameň
FK
ul. M.Kukučína č.792/29
M : 0903/530 337 e-mail
ul. M.Kukučína č.787/24
M : 0903/437 779,
e- mail :
M : 0903/701 334
018 61 Beluša
[email protected]
018 61
Z : 042/462 47 24
[email protected]
:
M : 0902/607 950 e-mail : [email protected]
M : 0911/221 497 e-mail : [email protected]
M : 0902/252 568 e-mail : [email protected]
Bodiná 106, 018 15 Prečín e-mail : [email protected]
M : 0910/104 932 e-mail : [email protected]
018 53 Bolešov 208
[email protected]
M : 0911/060 929 e-mail : [email protected]
Športovcov 279, 018 53 Bolešov
www.fkslovan.wbl.sk
Mário Hudcovský
M : 0949/676 445 e-mail : [email protected]
P : Milan Banínec
T : Branislav Čapliar
Mário Hároník
M : 0903/777 340
M : 0904/873 792
M : 0905/246 059
e- mail : [email protected]
e-mail :[email protected]
M : 0911/520 727 e-mail : [email protected]
M : 0905/572 363 e-mail : [email protected]
M : 0903/439 707 e-mail : [email protected]
e-mail : [email protected]
018 12, Brvnište 587
018 56 Červený Kameň M : 0908/518 555
0908/394 089
e-mail : [email protected]
M : 0903/635 732 e-mail : [email protected]
ul. Hlavná č. 349
018 56 Červený Kameň
________________________________________________________________________________________________________
Dohňany
ŠK
P : Michal Gajdoš
T : Martin Monček
Jozef Jakubek
P : Bc. Andrej Kozma
T : Dušan Behro
Miroslav Koleno
Domaniža
TJ Partizán
P : Jozef Gálik
T : Miroslav Kvaššay
Ľubomír Kučík
M : 0908/506 695 e-mail : [email protected]
M : 0904/351 511
M : 0949/536 360
e- mail : [email protected]
Dohňany, 68, 020 51 Dohňany
Domaniža 408
018 16 Domaniža
M : 0905/122 395
e-mail : [email protected]
Domaniža 241
018 16 Domaniža
M : 0903/804 588
D : 042/43294597
e-mail : [email protected]
Domaniža 287,018 16
M : 0905/748 997
e-mail : [email protected]
50
Dolná Breznica
TJ
Dolné Kočkovce
TJ Slovan
P : Ľuboš Cocher
T : Andrej Cocher
Tibor Kozáček
Vladimír Dorotčin
P : František Valach
T : Milan Faktor
Milan Kučík
Ivan Urban
Dolná Mariková
TJ Slovan
P : Milan Oravec
T : Milan Magát
Dulov
TJ Jednota
P : Jozef Sporiš
Horovce
ŠK Tatran
P : Ing. Daniel Mišún
T : Ing. Marek Siekel
Horná Poruba
TJ Vápeč FO
P : Pavol Puček
T : Milan Staňo
Lukáš Puček
M : 0903/807 587
e- mail : [email protected]
M : 0903/027 213
e- mail : [email protected]
M : 0915/566 109
Dolná Breznica 172, 020 61
M : 0949/321 479
e-mail : [email protected]
A. Bernoláka 31/15 D.Kočkovce 020 01Púchov
M : 0903/726 860
D : 042/467 71 23
e-mail : [email protected]
M : 0904/717 232
e-mail : [email protected]
M : 0915/405 021
M : 0908/735 049
e-mail : [email protected]
018 02 Dolná Mariková 39
M : 0908/143 569
D : 042/435 63 33 Z : 042/437 1261
e-mail : [email protected]
018 02 Dolná Mariková 740
M : 0903/808 389
e-mail : [email protected]
Dulov 265, 018 52
M : 0907/630 597
Z : 042/461 23 72
e-mail : [email protected], [email protected]
Horovce 150, 020 62
M : 0908/393 805
M : 0908/433 959
[email protected]
e- mail : [email protected]
e- mail : [email protected]
018 35 Horná Poruba 363
M : 0907/788 259,
M : 0902/615 595
M : 0907/083 355
e-mail : [email protected]
D : 042/446 00 25
e-mail : [email protected]
Ilava
MFK
P : Juraj Bútora
Farská 84/5, 019 01 Ilava M : 0903/250 334
T : Peter Mišík
M : 0911/331 424
e- mail : [email protected]
Jozef Jakúbek
M : 0903/635 732
________________________________________________________________________________________________________
Jasenica
P : Anton Janáček
TJ Hradišťan
T : Matej Žabka
Mgr. Mario Hajný
Kameničany
FK Slovan
P : Ing. Milan Monček
Kolačín
TJ Družstevník
P : Jaroslav Tlapák
T : Milan Poľacký
018 17 Jasenica 130,
M : 0905/732 833
e-mail : [email protected] , [email protected]
M : 0904/904 577
e- mail : [email protected]
M : 0908/043 100
Kameničany 15
018 54 Slávnica
M : 0904/912 670
e- mail : [email protected]
T : Tibor Šatka
M : 0904/050 233
e- mail : [email protected]
[email protected]_______________________________________
Rastislav Čačko
Mário Tlapák
Koš. Podhradie
TJ Slovan
P : Ing. Martin Prostinák
T : Bc. Rastislav Čepák
M : 0903/358 333
e- mail : [email protected]
ul. Slobody 129
018 51 Nová Dubnica-Kolačín
M : 0904/252 886
e-mail : [email protected]
M : 0940/810 113
e-mail : [email protected]
M : 0907/497 891
e-mail : [email protected]
018 31 Košecké Podhradie 359 M : 0908/753 544
e- mail : [email protected]
51
Košeca
FK
P : Ladislav Bugala
T : Jaroslav Palček
Pavol Ondrejka
Kvašov
TJ Spartak
P : Marcel Kováč
T:
Ladce
TJ Tatran
Cementáreň
P : Ing. Jaroslav Koyš
018 64 Košeca 626
M : 0903/453 848
018 64 Košeca 284
D : 042/446 84 02
M : 0918/323 354
M : 0904/194 742
e-mail : [email protected]
M : 0903/751 811
M : 0910/156 018
e- mail : [email protected]
Hviezdoslavova 121,
018 63 Ladce
M : 0908/677 950
Z : 042/460 38 49
e-mail :
[email protected]
T : Ing. Ferdinand Gach
Záhradná 155
018 63 Ladce
M : 0904/679 171
D : 042/462 82 26
Z : 042/460 32 04
e-mail : [email protected]
[email protected]_______________________________________
Lazy pod Makytou
TJ Jednota
P : Michal Dlobík
T : Jozef Dlobík
Anton Panáček
Lednica
TJ Hradčan
Lednica
FK
P : Ing. Ľubomír Egly
M : 0908/635 535
Z : 042/4331518
E-mail : [email protected]
M : 0903/200 865
020 55 Lazy pod Makytou, Dubková 79
T : Ing. Radoslav Barka
020 63 Lednica 158
M : 0915/781 366
M : 0907/584 479
P : Ján Papuča
T : Martin Šponiar
M : 0908/602 399
M : 0948/493 143
e- mail : [email protected]
e- mail : [email protected]
e-mail : [email protected]
e- mail : [email protected]
Lednica 232m 020 63
Lednické Rovne
LR Crystal
P : Miroslav Buček
T : Ľuboš Dubový
Lysá pod Makytou
TJ Spartak
P : Mgr. Roman Baška,
020 54 Lysá pod Makytou č.91 M : 0903/510 563
T : Ladislav Vraník
020 54 Lysá p/Makytou 174
M : 0905/229 978
Mgr. Miroslav Mošteňan
M : 0914/194 155
e- mail : miroslav.mostenan @gmail.com
Lúky
TJ Lokomotíva
P : Miroslav Madala
T : Stanislav Jursík
Lukáš Maco
Radovan Ondrička
D : 042/460 12 17
020 61 Dolná Breznica 103
M : 0908/727 539
M : 0907/145 089
020 53 Lúky 161
M : 0904/804 426
M : 0948/110 227
M : 0915/796 920
e- mail : [email protected]
e-mail : [email protected], [email protected]
D : 042/4691535
e- mail : [email protected]
e- mail : [email protected]
Malé Lednice
TJ Iskra
P : Tibor Lednický
T : Milan Lednický
M : 0907/796 020
M : 0918/108 177
Mikušovce
TJ Družstevník
P : Jozef Borovský
Pod hájom 1087
018 41 Dubnica n/Váhom
M : 0903/524 598
D : 042/442646 0
Mikušovce 309
018 57 Mikušovce
M : 0908/681 626
Z : 042/4612 597
e-mail : [email protected]
M : 0907/393 947
T : Peter Meliška
Eva Holbová
52
e-mail : [email protected]
Malé Lednice č.2,018 62 Domaniža
Nová Dubnica
MFK
P : Ing. Peter Švec
T : Andrea Vaská
Orlové
TJ Dynamo
Orlové
FC
P : Martin Mikulec
T : Michal Sárinec
M : 0903/272 123
M : 0903/555 428
Jozef Ocelka
M : 0918/672 450
P : Jozef Křižánek
T : Peter Kallo
Papradno
TJ Žiar
Hviezdoslavova 2
018 51 N. Dubnica
M : 0903/722 066
SNP 7/5
018 51 N. Dubnica
M : 0907/630 403
Z : 042/4421906
E-mail : [email protected]
e-mail : [email protected]
M : 0948/444 900
E-mail : [email protected]
M : 0911/274 023
e-mail : [email protected]
P : Ing. Stanislav Lališ
Papradno 672
018 13 Papradno
M : 0903/733 152
D : 042/439 34 62
e- mail : [email protected]
Z : 032/650 93 55
T : Pavol Zdurienčík
Papradno 973
018 13 Papradno
M : 0903/808 365
Z : 042/432 67 27
Roman Váchalík
M : 0911/646 949
e-mai : [email protected]
[email protected]_______________________________________
Plevník – Drienové P : Ing. Ján Haladej
TJ
T : Miroslav Kremeň
e- mail : [email protected]
Plevník-Drienové 492
M : 0915/821 085
M : 0905/433 173
018 26 Plevník
e-mail :[email protected]
Podmanín
FK Manín
P : Milan Majtán
T : Peter Gardian
M : 0904/422 090
M : 0948/044 043
e- mail : [email protected]
e- mail : [email protected]
TJ Podvažie
Považan
P : Ing. Emil Lukáč
T : Jozef Papšo
Zdeno Krištof
Považská Bystrica
MŠK
P : Ing. Ľubomír Kubovič
T : Zuzana Očkayová
Praznov
TJ Skaličan
P : Peter Šaradin
T : Ladislav Gardian
Štefan Dvorščík
Peter Dvorščík
M : 0903/897 424
M : 0915/749 500
M : 0910/677 701
M : 0948/ 520 974
P : Ing. Branislav Rojko
M : 0911/439 853
E-mail : [email protected]
M : 0907/099 340
D : 042/439 72 09
M : 0903/706 617
M : 0905/805 927
e-mail : [email protected]
M : 0905/487 976
e-mail : [email protected]
M : 0910/198 239
e- mail : [email protected]
M : 0911/882 147
e- mail : [email protected]
Podvažie 210,
017 01 Považská Bystrica
________________________________________________________________________________________________________
M : 0915/223 613
M : 0911/620 053
e- mail : [email protected]
Športovcov 2115, 017 01 Považská Bystrica
________________________________________________________________________________________________________
Prečín
FK Partizán
T : Milan Dubec
Peter Mikloš
Ing. Anton Poliček
Prejta
TJ Nové Považie
P: Rastislav Malovec
T : Miroslav Bušík
Martin Trnka
Prejtská 133/154
e- mail : [email protected]
e- mail : [email protected]
M : 0911/209 736
e-mail : [email protected]
M : 0908/790 807
e-mail : [email protected]
M : 0905/433 350
e-mail : [email protected]
018 41 Dubnica nad Váhom
53
Pruské
TJ Považan
Pružina
TJ Strážov
P : Ing. Martin Suchánek
T : Dušan Bolebruch
Ľubomír Suchánek
M : 0918/752 819
M : 0908/286 576
M : 0907/773 036
P : Roman Hija
018 22 Pružina 1040
M : 0907/066 094
018 22 Pružina 244
M : 0907/257 598
T : Vladimír Janúch
Púchov
FK
P:
T:
Púchov
ŠK Fan-club
P : Branislav Bodorík
T : Jiří Klučka
Streženice
FK
P : Bc. Tomáš Chleban
T : Ing. Juraj Hrišo
Sverepec
TJ Rozvoj
P: Dušan Tichý
e-mail : [email protected]
Pruské 456, 018 52 Pruské
e-mail : [email protected]
D : 042/4358725
Ľ. Štúra 15/20
018 61 Beluša
M : 0904/264 656
e-mail :[email protected]
M : 0915/894 826
e- mail : [email protected]
Okružná 1419/4, 020 01 Púchov
M : 0908/725 770
e-mail : [email protected]
M : 0905/597 891
Z : 042/467 5135
e- mail : starosta@obecstrezenice.sk Hlavná 4, 020 01 Streženice
Ing. Martin Rypáik
M : 0914/371 476
_____________________________________________________________________________________________________
T : Miroslav Šebesta
Stupné
TJ Družstevník
P : Marián Pleško
T : Pavol Mičiník
Tibor Kováč
Juraj Mišúr
Šebešťanová
TJ Družstevník
P : Mudr. Marcel Šumec
T : Peter Kukučka
Ing. Karol Petrík
Peter Šesták
Tuchyňa
TJ Štart
P : Jozef Poliak
T : Jozef Mateička
Jaroslav Koška
Rozkvet 2051/106
M : 0907/915 312
Šoltésovej 1678/186
M : 0905/647 610
017 01 P.Bystrica
e- mail : dusan.tichy@post.sk
017 01 P.Bystrica
Z : 042/434 03 35
e-mail : miro.roman.autodoprava@gmail.com
M : 0905/491 938
D : 042/439 34 28
M : 0903/475 630
D : 042/439 32 77
e- mail : micinikova@gmail.com, obec.stupne@stonlinel.sk
e-mail : misur.juraj@gmail.com
M : 0902/353 414
e-mail : Doktor09@post.sk
M : 0910/959 428
D : 042/432 5739
e- mail : peter.kukucka@pslas.com
0905/664 776
Z : 042/432 4303
e-mail : karolpetrik@gmail.com
M : 0910/572 544
e-mail : sedko2@azet.sk
018 55 Tuchyňa 252
M : 0915/796 584
018 55 Tuchyňa 48
M : 0905/799 301
018 55 Tuchyňa 150
M : 0903/510 025
54
e- mail : jozef_poliak@centrum.sk
D : 042/449 20 28
e-mail : jmateicka@rks.sk
D : 042/449 2401
e-mail : motaz@stonline.sk
Tunežice
TJ Tatran
P : Bohumír Kvasnica
Bottova 1/155
M : 0908/184 607
Medňanská 524/12
M : 0908/238 871
M : 0902/224 646
T : Róbert Grečný
Jakub Šuran
Tŕstie
TJ Mier
P : Alojz Bušík
T : Ladislav Kvasnica
Emil Grbál
Tŕstie 101, 018 22
Považská Bystrica
Tŕstie 70
M : 0903/396 440
Udiča
TJ Priehrada
P : Štefan Trško
018 01 Udiča 700
M : 0905/762 047,
018 01 Udiča 243
M : 0908/265 012
T : Miroslav Trško
Adrián Trško
Visolaje
TJ
P : Ing. Peter Vavrík
P : Miroslav Novosad
M : 0910/956 439 e-mail : abusik@inmail.sk
M : 0908/055 839
018 22 Tŕstie
e-mail : emil.grbal@mail.t-com.sk
e- mail : stefantrsko@post.sk
D : 042/4383017
M : 0915/100 661
e-mail : ado667@azet.sk
010 01 Žilina
Z : 041/700 2428
018 61 Visolaje
e- mail kanis.z@zoznam.sk
Vrchteplá 96
M : 0902/628 635
M : 0907/206 952
M : 0905/384 099
T : Rudolff Vokel
Rudolf Marejka
Zubák
TJ Partizán
019 01 Ilava
e-mail : machalad@gmail.com
e-mail : Jakub.suran888@gmail.com
Predmestská 1713/38
M : 0918/888 111
e–mail : pevas@pevas.sk
Visolaje 267
M : 0903/522 464
T : Zdeno Kanis
Vrchteplá
TJ
018 63 Tunežice
017 05 Pov.Teplá
D : 042/4398106
e-mail : miroslav.novosad@centrum.sk
P : Peter Burmek
020 64 Zubák 237
M : 0905/873 498
e-mail : galvanika@galvanika.sk
T : Jozef Janček
020 64 Zubák 367
M : 0905/798 681
Z : 042/4710415
Jozef Miček
M : 0914/140 942
e-mail :jozef.micek17@gmail.com
________________________________________________________________________________________________________
Nominačná listina rozhodcov súťaží riadených SFZ
pre súťažný ročník 2014/2015
Radomír Sluk
0907/892 910
Juraj Lieskovský
0905/541 200
Michal Sluk
0904/446 850, 0905/855 218
Matej Barenčík
0904/686 658
Dušan Petríček
0905/431 330
55
Nominačná listina rozhodcov súťaží riadených ZsfZ
pre súťažný ročník 2014/2015
3.liga
5.liga
Peter Jakúbek
0904/460 596
Marek Briestenský
0905/981 904
Ján Klabník
0905/337 509
Patrik Burian
0902/924 967
Vratislav Šamaj
0918/591 597
Róbert Eliášek
0911/259 738
4.liga
Miroslav Furik
0903/479 362
František Černej
0904/475 281
Anton Hrenák
0949/388 641
Jaroslav Judiny
0908/255 059
Ľudovít Janček
0918/567 960
Peter Kvaššay
0905/968 038
Michal Miakiš
0949/276 872
Tomáš Monček
0907/543 643
Patrik Papuča
0907/159 711
Filip Ondráš
0944/424 815
Lenka Pavlačková
0911/207866
Karol Oselský
0903/593 072
Igor Vyletelka
0904/650 148
Nominačná listina delegátov SFZ a ZsFZ pre súťažný ročník 2014/2015
Eduard Chalmoviansky
Hliny 1413/151, 017 01 Pov. Bystrica
M : 0915/679 986
Jozef Jurena
Košecké Podhradie 365, 018 31 K.Podhradie
M : 0902/328 976
Dušan Mičúch
SNP 1480/133-1, 017 01 Pov. Bystrica
M : 0903/195 301
Ján Panák
Považská Teplá 429, 017 05
M : 0908/184 574
Jozef Mišún
Pod hájom 1362, 018 41 Dubnica n/Váhom
M : 0903/143 598
Tibor Poruban
Družstevná 271/31, 018 41 Dubnica n/Váhom
M : 0948/501 410
Tibor Vánik
Partizánska 1283/42, 018 41 Dubnica n/Váhom
M : 0905/798 946
Igor Peťovský
Štúrova 109/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
M : 0948/850 010
Ladislav Gábor
C II 84/30, 018 41 Dubnica nad Váhom
M : 0907/739 952
Miroslav Turčan
SNP 7/15-66, 018 51 Nová Dubnica
M : 0907/983 656
Milan Štefanec
Tuchyňa 204, 018 55
M : 0902/966 647
Nominačná listina DZ ObFZ pre súťažný ročník 2014/2015
56
1. Roman Hanták
Súhradka 203/1, 020 61 Lednické Rovne
M : 0903/661 795
2. Milan Mazan
Košecké Podhradie 483, 018 301
M : 0908/180 986
3. Kamil Španihel
Pribinova 964/7, 017 01 Pov. Bystrica
M : 0910/904 194
Nominačná listina rozhodcov ObFZ Považská Bystrica na súťažný ročník 2014/2015
1.
BLASKO Michal
Dolný Moštenec, 145, 017 01
*
0944/627039
2.
BORČICKÝ
Mário
Podvažie 212, 017 04 Pov.Bystrica
*
0911/252268
3.
BRNA Martin
C II 81/25, Dubnica n/Váhom
4.
5.
BRUNDZA
Jaroslav
BUŠOVSKÝ
Michal
Hliny 1422-8/1, 017 01 Pov. Bystrica
Hliny II 1369/192, Pov. Bystrica
6.
CABAJ Gabriel
Sihoť 175, Ilava, 019 01
7.
ĎURČO Michal
Pruské 391, 018 52
8.
FOLUČKA Peter
SNP 1426/5, 017 01 Pov. Bystrica
9.
GAŠPARÍKOVÁ
Mária
Dubnica nad Váhom CI -52/127
10.
HRIADEL Rudolf Ladce, Hviezdoslavova 73
11.
HROMÁDKA
Lukáš
Pod Hájom 954/3-1, Dubnica
n/Váhom
12.
JURÍČEK Jozef
Horná Poruba, 018 35
13.
JEŽOVICA
Miroslav
Partizánska 1280/10, DCA
14.
KAPILA Pavol
Tuchyňa 47, 018 55
KOLENO
František
KOMORNÍK
Denis
KOMORNÍK
Oliver
Záskalie 26, 017 05
15.
16.
17.
**
0915/876569
0902/595551
*
0915/418670
0915/668346
**
0907/734 929
**
*
0917/916851
0940/359871
**
*
Trenčianska Teplá 296/7, 914 01
0918/404315
0903/423239
*
Trenčianska Teplá 296/7, 914 01
0911/761110
0905/973840
042/4466709 0915/953349
0908/229819
0917/260530
*
0911/604636
*
042/461233
9
0904/178696
18.
KOVÁČ František Dúlov 217, 018 52
19.
KOVÁČIK
Vincent
20.
KVASNICA Peter Hlavná 539/50, Trenčín-Zlatovce
21.
MAKO Michal
Dubnica nad Váhom, CII 79/16
Jasenica 126, 018 17
042/4421240 0902/557137
0949/811900
0910/207027
57
22.
MIGAT Michal
Komenského 1630/7, Púchov 020 01
23.
MIHÁLIK Miloš
Milochov 188, 017 06
24.
MILČÍK Vladimír
Dubnica nad Váhom, Bratislavská
429
25.
ORÁLEK Igor
Partizánska 1285/29, 018 41, DCA
26.
PASTOREK
Pavol
Pod Hájom 1088/55-69, DCA
27.
PECUŠ Marian
Lednické Rovne, Majerská 178/9
28.
PETRÚŠEK
Rudolf
Bolešov 270, 018 53
29.
SKLENÁR Denis
Partizánska 1281/14-57, DCA
SNP 1445/38, 017 01 Pov. Bystrica
34.
SULOVSKÝ
Rastislav
ŠKROVÁNEK
Róbert
ŠŤASTNÝ
Miroslav
TELLECHEA
Alan
VADOVSKÝ
Eduard
35.
ZIGO Jaroslav
Družstevná 455/84, 018 41 DCA
36.
ZVAK Peter
Dolný Moštenec 144, 017 01
37.
PECUŠ Jaroslav
Lednické Rovne, Súhradka 248/27
38.
OPATOVSKÝ
Jozef
Dolná Breznica 327, 020 61
30.
31.
32.
33.
*
0902/370 706
042/4384248 0905/763836
*
**
*
042/4634052 0949/616981
0949/773525
0908/518880
*
042/4601324 0903/563042
*
042/4493238 0903/171859
**
0910/334150
0949/103184 0944/246837
*
Košeca 355, 018 64
042/4465432 0905/526406
Vrtižer 442, 017 05 Považská Teplá
042/4381106
Ivana Krasku 251/5-5, Pov. Bystrica
Považská Bystrica, Krížna 334/11-9
**
0949/205006
**
0907/749658
**
0908/431505
042/4330009 0907/242999
0949/684 158
0949/420 192
39.
58
Nominačná listina oddielových rozhodcov ObFZ Považská Bystrica na súťažný ročník 2014/2015
1.
MAGÁT Milan
Dolná Mariková 740, 018 02
2..
KARLUBÍK
Štefan
Nimnica 67, 020 71
3.
HALADEJ Ján
SNP 1431/15, 017 01 PB
4.
KAPUSTA Ján
Okružná 1425/32, 020 01 Púchov
5.
RONEC Miroslav
Sad.Kpt.Nálepku 51/32-48,
N.Dubnica
6.
SPORIŠ Jozef
Dulov 265, 018 52
7.
VÁCHALÍK
Roman
Papradno 120, 018 13
8.
KOZMA Andrej
Dohňany 68, 020 51
9.
GABRIŠ Ivan
Dubková, Lazy pod Makytou
10.
KVAŠŠAY
Marcel
Domaniža 234, 018 16
TJ Slovan D.Mariková
0903/808389
TJ Dynamo Orlové
0944/153496
TJ Plevník-Drienové
0905/433173
TJ Hradčan Lednica
0948/366970
TJ Družstevník Kolačín
0917/682150
TJ Jednota Dulov
0907/630 597
TJ Žiar Papradno
0911/646 949
ŠK Dohňany
0908/506 695
TJ Lazy pod Makytou
0949/549 830
TJ Partizán Domaniža
0915/789 894
Poznámky :
*
Rozhodcovia zaradení na nominačnú listinu po splnení fyzických previerok.
**
Rozhodcovia ObFZ zaradení pre potreby ZsFZ v súťažnom ročníku 2014/2015.
59
PRVÁ POMOC V ŠPORTE
Jeden z najzávažnejších impulzov poskytnutia prvej pomoci je náhle bezvedomie. Športovec
v bezvedomi musi byť čo najrýchlejšie premiestnený do vodorovnej polohy. Veľmi
často sa stáva, že postihnutý nedýcha. Pri bezvedomí totiž ochabnú svaly v hrtane, jazyk
zapadne a zabráni prúdeniu vzduchu (obr. 1). Pri narušení prehĺtacích reflexov sa sliny alebo
zvratky dostanú do zadnej časti hrtana, čím sa môžu dýchacie cesty uzavrieť. Keďže každá
z týchto porúch môže spôsobiť smrť, dýchacie cesty treba okamžite uvoľniť. Zatlačením
na čelo a súčasným nadvihnutím (podložením) šije sa nám podarí oddialiť koreň jazyka
a vo väčšine prípadov uvoľniť alebo aspoň zlepšiť priechodnosť dýchacích ciest (obr. 2). Tento
úkon je možné zefektívniť pootvorením úst a predsunutím dolnej čeľuste. V prípade, že nevieme
uvoľniť dýchacie cesty uvedeným spôsobom, pokúsime sa „vytiahnuť jazyk“ rukou, najlepšie
obalenou vreckovkou alebo dresom, aby jazyk nekĺzal. Športovca v bezvedomí je potrebné
stále sledovať (dycha? má pulz?) a polohu podľa potreby korigovať. Pri zvracaní a krvácani z úst
niekedy pomôže poloha so zníženou hlavou a hornou časťou trupu. Keď po uvoľnení dýchacích
ciest začne športovec spontánne dýchať, treba ho položiť do stabilizovanej polohy.
Stabilizovaná poloha postihnutého športovca (obr. 3) má za cieľ udržať priechodnosť
dýchacich ciest a znížiť riziko vdýchnutia zvratkov. Opakovaná kontrola ústnej dutiny
športovca v bezvedomí je nevyhnutnosťou, rovnako musí byť kontrolovaná jeho poloha.
Stabilizovaná poloha na boku je zabezpečená pokrčením dolnej končatiny na strane,
na ktorej postihnutý športovec leží. Druhá dolná končatina je natiahnutá. Horná končatina
strany, na ktorej spočíva telo športovca, je natiahnutá a zapažená. Hlava je uložená na
druhej končatine, ktorá je skrčená v lakti. Ak športovec nezačne dýchať ani po uvoľnení
dýchacich ciest, okamžite je potrebné nasadiť umelé dýchanie. Mohlo by totiž dôjsť
k zastaveniu krvného obehu v dôsledku nedostatku kyslíka. Najúčinnejším je prenos vzduchu
z pľúc poskytovateľa prvej pomoci do pľúc postihnutého - dýchanie z úst do úst. Pri dýchaní
z úst do úst záchranca vydychuje vzduch zo svojich pľúc do pľúc postihnutého športovca alebo
do nosa (u žiackych ročníkov do úst aj do nosa súčasne), aby naplnil jeho pľúca. Pri odtiahnutí
úst postihnutý športovec vydýchne. Pri dýchaní z úst do úst je potrebné prstami zovrieť nos
športovcovi v bezvedomí (obr. 4), pri dýchaní do nosa je potrebné zovrieť pery (ústa). Dýchanie
sa začína dvomi až tromi dychmi. Potom sa pokračuje dychovou frekvenciou 12 až 15 - krát
za minútu, u mladších športovcov, keď sa dýcha do úst aj nosa súčasne, je dychová frekvencia
20 - krát za minútu. Pri dýchaní z úst do úst sa dajú sledovať ohyby hrudníka prípadne zistiť,
kedy postihnutý športovec začne dýchať samovoľne. Vtedy sa mu zlepší farba tváre. Umelé
dýchanie je neúčinné, ak športovcovi v bezvedomí nebije srdce, pretože okysličená krv nebude
v organizme obiehať. Po prvých dvoch výdychoch je potrebné skontrolovať, či je srdce aktívne
(obr. 5 - kontrola pulzu priložením koncov prstov na hrtan a priľahlý sval), zisťovanie pulzu
na zápästí nie je spoľahlivé! Kontrolu treba opakovať o minútu a potom vždy po troch minútach.
Pulz sa obnoví, len ak začne srdce byť. Ak srdce nebije, jeho sťahy (srdcové revolúcie)
možno nahradiť masážou srdca. (Športovec má šedomodro sfarbený vzhľad, nehmateteľný
pulz, nedýcha a má široké zrenice.) Tlakom na dolnú polovicu hrudnej kosti sa zvyšuje tlak
v hrudníku a tým sa vytláča krv zo srdca do tepien. Po uvoľnení tlaku sa hrudniík vráti do svojej
normálnej poloby a krv tečie späť cez žily, napĺňa srdce pri jeho rozpínani (obr. 6). Masáž srdca
(kardiopulmonálna resuscitácia - Krp) je základnou technikou laickej aj odbornej prvej pomoci.
Začneme ju dvomi vdychmi a pokračujeme stlláčanim 2 cm nad dolným koncom hrudnej kosti
(obr. 7). Masáž má mať frekvenciu 100 stlačení za minutu, v jednom cykle 2 vdychy a 15 stlačení
(kompresií). Pomer 2:15 treba udržať po celý čas vykonávania masáže srdca.
60
61
Tlač Rozpisu súťaží ObFZ 2014/2015 ďalej podporili :
MP-HOLZ, s. r. o., krovy, obklady, palivové drevo, suché rezivo
469 Bolešov 018 53
tel. 0948/724 731, 0908/827 889
D-LUMAX s.r.o., predaj suchého a mokrého reziva, výroba krovov
Továrenská ul. 4071 Dubnica nad Váhom 018 41 tel. 0911/967 501
Stolárstvo SOVÍK, s.r.o., okná, dvere, schodiská, vstavané skrine,
kuchynské linky, altány, krovy, stavebné a stolárske rezivo, palivové drevo.
Podmanín 61, 017 01 Považská Bystrica
Kontakt : www.sovik.sk e-mail : sovik@sovik.sk tel. : 0903/440 938
Stolárstvo Anton JANÁČEK, výroba a montáž eurokien, vchodových
a interiérových dverí, zimných záhrad, drevených schodov.
Jasenica 216, 018 17 Považská Bystrica
Kontakt : tel. 0905/732 833
62
PROGYM, s.r.o.
Nám. A. Hlinku 29/34, Považská Bystrica 01701
Mobil: +421 911 513 869 Tel.: +421 42 43 40 421
info@progym.sk
Športová redakcia Považskobystrických noviniek
Milan Kováčik 042/4305 125
mail: pbn@povazska-bystrica.sk
63
Garantujeme 100 % výsledky v chudnutí!
Viac ako 20 rokov skúseností, tisíce spokojných
klientov, bezpečné a zdravé chudnutie bez jo-jo efektu!
Hovoríte si, prečo niektorí ľudia dokážu
schudnúť úplne jednoducho, bez veľkej snahy,
zatiaľ čo Vy skúšate všetky možné rady,
cvičenia a diéty s minimálnym výsledkom?
Existuje logický a účinný spôsob, vďaka
ktorému môžete schudnúť zdravo, bez
hladovania, prirodzene a natrvalo.
www.zhodnadvahu.sk
Kontakt : e-mail jsporis31@gmail.com tel. 0907/630 597
64
65
66
Download

Rozpis súťaží ObFZ 2014-2015 - Oblastný futbalový zväz Považská