Strlnu 72
VestnikMZ SR 2000
linanciipre
Jednouz foriemfinancovaniajevydlencnie
realiz6ciuProgramuz rozpodtujednotlivlich rezoftov.Je
potrebndvytvorit' vhodneekonomickdprostredicpre vslup
sponzorov,poist'ovni a zahranidndhokapitilu do oblasti
podporyzdravia.
Pri linancovanijc potrebnczabezpceif prostricdkyna
Ciastka
6-9
proiektyuvedcndv tasti stratdgie.Ostatndprojekty posirdi prisluinl komisia s pevne stanovenimi pravidlami.
TaktieZbude ncvyhnutndzabczpeiit'vziijomld prepojcnic
zdrojov v SR napr.vy'uZilintmechanizmuhodnoteniadopatlLL
na zdravie.
17.
ODBORNf USMERNENTE
preyencieinfekciesposobenei
na zabezpeienie
iloveka
virusom imunitnej nedostatoinosti
v Slovenskejrepublike
zivaZn;ichvirusovlich,baktenilnych,hubovych,paraziochoretirnych, autoimunitnycha malignych nd<iorovlich
po
vel'mikr6tkcjdobepr"rinni. ItlV prenrk6do CNS uZ
Slovcnskcjrcpubliky(d'al{ fckciil zapriliiiujenapr poslupnesazhoriujitcudenrcnciLt
Ministerstvozdmvotnictva
"MZ
p{sm.
i) zikona Niirodnejrady pri AIDS.
podl'a
19
SR")
Ien
$
Z.z- o ochranezdravia
Slovenskejrepublikye.21211994
l'udi a $ 74 ods. I pism. c) z{kona Ndrodne"irady (2) l'rvym klinick;im priznakonrinl'ekciet{lV m62c byt'
"syndmnrrkirtncjin{ekcicI'llV typ 1", kto4i'vznikdza 2 o zdravotncjstarosr
republiky8.21711991Zz.
Slovenskej
livosti na zabezpedenieprevencie infekcic sp6sobencj 6 tlidiov po primhrnejinfekcii. Sfvisi s intenzivnylr
r irusulllV a inlikovaniiosohajc v lomlo obvirusom imunitnej nedostatoenostidlo-veka (dalej len nrnoZenim
"HlV") a syndromuziskanejimunitnej nedostatodnostl-dobi viac inf'ckinri ako v nasledujtlcomdlhom bezprizraasiu 50 percellin(dalej len "AlDS") v Slovenskejrepublikc (d'alcj len kovomltidiu- Klinicky sa manifestujc
podobnd
ochorcnie.
prcbichr
ako
chripkc
a
likovanlci
.,SR")vyd6vatoto
r';isyponl
rttakulo-papul6rnynl
niekedy s crylemal6znym
inlekdnd
prich6dza
do
uvahy
aj
Dilcrcncitlnediagnosticky
o d b o r n d u s m e r n | nj i c
Z^ | 2 tyLd\ekiinicki priznakyvymizni
mononukfc6za.
a iba nicktolc osoby vyhl'adajirlekiirskupomoc. V tomto
cl. I
ipccifickcanti-HIV
tascsu uZv sirc pacienladokiizatelird
Charakteristikaochorelia
protilitky (d'alcjlcn 'xrti-lllV pfotilntky").Virussainte!l(meriasastar]oveninl
( I ) lnfekciarctrovirusom(lentivirusom)IIIV je pnotnou zivnennoZi N pretrvIvNceloZivotne
"r'irusovcj
lllV
RNA v plaznc)v
je
t..i.
hladiny
zifal.e",
priiinou ochorenia,ktordhokollednimit{diom AII)S tzv.
odliindlypy virusus rozdiclnou organizmc inlikovanej osoby. Po aklrtnej fizc naslcduic
Znime s[ dva serologicky
obdobie,trvajircenajdasdistribfciou:HIV typ I (najmcnej10 podty- klinicky takmerbczpriznakovd
geografrckou
pacienta
sa
nrdle pozorovafgenerarokov.
U
tejiie
6
l0
typy
podtypov.l.
Obidva
(najmenej
5
pov) a tllV typ 2
nickedy
sa pozontjedermatololymfadenopatia,
lizovali
HIV sp6sobujuviid$inourovnakly'klinickli obraz ochorc(napr.
dermatitida)alsseboroickl
nia,len pri infekciiHIV typ 2 savyskytujeklittickydlhiie gickn synrplomatol6gia
progredujricou
imunitnou
s
sirvisiaca
bezpriznakovdobdobie a ochorenie md prolrahovanejii bo syrnptomatol6gia
(priioha
C.l). V syntbunkoviho typu
charaktcr.V Eur6peprcvl6dainfekcia llIV typ I' infckcia nedostatodnost'ou
v z6padnejiasti Aliiky HlV in- ptomatickomitiidiu vznikajri u pacientar6zne oportinne
HIV typ 2 je najdastej5ia
fikuje predov5etkimbunky, ktorri maj[ na svojom povr- inf'ekcie, cclkovd priznaky, nddorove ochorenia,ubrlda
korecep- hmotnosfa vyvija saobrazAIDS. PodetCD4 T lymfocychu receptorov(lStrukttru CD4 a zodpovedajirce
Stdtorovd Struktilry (pomocndCD4 T lyrnlbcyy, lnonocyty, tov virazneklcsi. Pri progresiiinf'ekciedo neskoreho
(
I
za
inna
nlinimum
makrofrigya z nich odvodendbunky, vrdtancnlikroglic v tlil klcsi pt-,ict D4 T lymfocytov
termin6lny
ochorenic
mnozeniaHIV nadobirda
CNS).Pri mnoZcnivirusu v hostitel'skejbunkedoch/idzak tenzivneho
profylaxia
a lie{ba oIiedba"
Antiretrovirusov6
charakter.
lnfbkcia
sptrsobujc
a
uhynutiu.
jej funkdndmupoikodeniu
predizit'
a
skvalitnil'
vlznamne
rlkaz
n6i.e
portunnych
funkcii
itakto progredujricuireverzibilnrinctlostatoenost'
je
zatialvyHIV
nie
sp6sobend
pacienta.
Ochorenie
je
2ivot
munitndhosystemu.Ddsledkom vznik Sirokdltospeklra
D r i a :l . l 2 . 1 9 9 9
eislo: 5650/99- A
vestnikMZ sR 2000
Strana73
AIDS predstavujez6vaZn! klinickj stav s poviacer,ichtelesnlch systdmov a vyZaduje si
anti€ien-protildlkaje vizualizovand imunofluorescendne.
Pokuso izol:iciu HIV a d'alSieSpeciiilnevirologickemet6multidisciplinrimy
pristup.Klinickricharakte- dy (napr. kvantifikricia HIV RNA v plazmepacientapoAIDSje uveden;i
v prilohe d.l.
mocoupolymeriizovejrefazovej reakcie(d'alejPCR),ddkaz p24 antigendmie,zislenie rezistcncieHIV vodi p6soFaktoromprenosuinfekcieje krv, spermaalebovagi- bcniu urditich antiretrovirusovlichliediv a in6, sa vykonrisekit dlovekainfikovandhoHIV v ktoron:koi'vek v;r.1!pri vybranly'chklinickjch a epidemiologickjchindiinfekcie.K prenosuinfekciedoch6dzanajmii pri nc- kricidch(napr pri suspektnejtllV infekcii novorodencov,
u
pohlavnomstyku (homosexLrdlnom
i heterosc- nilhodnevybranlich SarZikonrerdnevyrribanjch krvnyich
transfuziouinfekdnejkrvi (lesp. pouZitimderi- dcrlvtitova pod).
z nej pripravenlich,pokial'neboli prinreranetepelnc
chemickyoietrend), pri pouZiti injektnlch ihiel,
er2
iek a inlch n6strojovkontaminovanlichinfekdnou
Hldseniea postuppri zisteniinfekcieHIV
(napr.medzinarkomanmi,ktori si aplikujr.idrogy inpri nedodrZiavanizdsad sterility), pri pouZiti (l) Vyiclrovanieanti-HIV prorildtokje kaZddmupristuporgdnualebolkaniva darcu infikovandhoHIV V nd. Ochranaridajovo totoZnostivyietrovanl!'chos6bje zazariadeniach
mdZed6ist'k Drenosu[-llv n-rr)cnd
z6konom a zabezpedeniipovinnou mldanlivosfou
li koZes narLr5enou
integritou(napr niihod- (vid'Cl. 4 tohloodbomdhousmemenia).
Pokial'vyletroihly) alebo sliznic zdravotnickychpracovnikov van;ialebojeho zdkonnf zristupca(u deti rodid) Ziadaano(resp.infmi telesnfmi tekutinami)infikovanejoso- nymnd vySctrenie,jc vy5etrenie vykonand anonymne.
sapren6latieZ z infikovanej matky na plod (in- Anonymne sa vySetrenienemdzevykonat u darcovkrvi,
pri pdrode,malersklimnrliekom). Frekvcncia org6nov,tkaniv,spermya materskdhomlieka,u uteiencov
prenosuv eur6pskychkrajinlch sa pohybuje resp.imigrantov(sdrologickdrySetreniepo informovanom
15%,modernriantiretrovfrusov6liedbaju rndZev1/- sihlase lichto os0bje predpokladompre ich umiestnenis
miiit.
v utcdencckomtdbore) a u dch, ktori Ziadajrivy(etrenie
pred cestoudo Stdtu,ktori vysetrenieanti-Hlv prottldtok
sanepreniSa
vzduchom,vodou, ptxravinami,pri pri vstupena svoje rizemievyZaduje.Cudzi St6tniprislu5spoloienskon styku, pri srolovani, spoluZiti v nici, ktori prichddzajrido SR na dlhodobf, alebo trvali
lnejdom6cnosti
a v kolektive,prcdmetmidennejpr> pobyt,su povinni predlo2it'potvrdenieo neprifomnostian(pokial'niesli kontaminovani krvou infikovanci o- fi-Hlv proliliitok v ich krvi.,, Potvrdenieo laborat6rnom
kom6rmi,muchamialeboklieit'ami.
vy5elreninesmiebyt'stariie ako dva mesiace.V pripade,
ak takdtopotvrdenienepredloZia,postupujesa podl'aosoHIVje citlivj,nap6sobenie
tepla.Varho spnl'ahlivo
ni- bitneho predpisu.l VySetreniazabezpelujt oddeleniacu,Inaktivujeho vZidSina
beZnlichrlezinfckdnlchprostricd- dzokrajnlch chor6b v Bratislavo.Martine a v Koiiciach.
,. napr persteril, chl6rovd preparaty, glutaraldehyd, ktord im poZadovanepotvrdenie vystavia. Laborat6ma
elylalkohol.Virusje rezistcntnyivoii ionizujfcenrua skir5kasa u cudziehoitdrnehoprisluSnikas predpokladazlarenlu.
nylmdlhii:n pobytomna fzemi SR opaku.jepo uplynuti 6
mesiacovod doby prv6ho vySetrenia,vjsledok ktordho
Laborat6ma
diagnostikainfekcje tllV sa vykr:ndvad6- predkladalipodl'azrikonao pobytecudzincov.,'Cudzi itaf
pritornnosti
anti-HIVprotiliitok(HlV ryp I a IllV ny prislulnik moze o toto druhd vysetreniepoZiadaf,opripadne
sirdasnfnddkazomantigdnuHIV (Ag) v krem vy5Sicuvedcnyichpracovisk,aj ktorekolvekinfektofe aleboplazme\.ylehovanejosoby.Vyhl'adavacie(skri- logicki pracoviskov SR.
laborat6rnevyietrenia zaloZendna principe en(EIA) sir vysokocitlivd a vysoko (2) KaZd! obtan, ktory chce zistif di je, alebonie je infiiimunoanalyizy
Sdrum,ktordreagujev EIA vySetrenis HIV an- kovani HIY mdZeo vyietrenie anti-HIV protiHtok poziasa oznadujeako reaktivne.Anti-HlV protildtka daf svojhooietrujtrceholekdraalebo lek6raoddeleniaepiv EIA Spccificky.
za urditlchzriedkavych
podmie- demiol6gie ktorehokol'vekltltneho zdravotndhoistavu
mdZesdrumobsahovafliltky, ktord v EIA reagujrine- (d'alejlen "SZU"1v Slovenskejrepublike,lek6raambulanI {pecificky.Opakovanereaktivn€sdrumalebo atypicky re- cie kaZddho infektologickdhoalebodermatovenerologic.agujrlce
sdrumsa musi vy3etrit'tzv. konfirmadnim lestom kdhopracoviska,v Bratislaveaj lekdraN6rodn6horeferennad6kaz,dije reaktivitasp6soben6anti-HIV protil6tkami. endhocentrapre prevenciuHIV/AIDS (d'alejIen ,,NRC"),
.Za $mto tdelom sa najdastej5iepouZiva imunopijakov6 alebo lekiira ambulanciepre dispenzariz6ciupacientovs
tzv. "westemblot", alebo vyietrenic, kde reakcia infekciou HIV/AIDS Kliniky infektol6gie a geografickej
:" $8ods.2 z6konaNdrodncjrady Slovenskej
republikya.7311995
Z.z. o pobylecudzincovna izemi SR.
'$12 ods.I pism.i) z6konaNdrodnejrady Slovenskej
republikya.7311995
2.2,.o pobytecudzincovna rizemiSR.
Strana74
VeshikMZ SR 2000
Ciastka6 -
mediciny Ddrerovcjnemocnicc,v Ilanskej !3ystricilckiirit vll'sledkuv NlLC) r'yZiadaod lekira, ktori vysetreniezi:
takejto ambulancieInfektneho oddelenia Rooseweltovej dal, odber druhej vzorky krvi a odo5le ju do NR(
nemocnicea v Koliciach lekara takejto anbulancie pri VyietrovandhonroZnopovaZovat'zainlikovan6hoHIV le
vtedy, ak sa pozitivny vysledok potvrdi v konfirmadnl/c
Klinike pre infekdndchorobyliN L. Pasteura.
anonymnonl
skri5kachvo vzorkfch z dvoch, na sebenezevislichodb(
1ry6
na
osoba
V pripade,Ze vysetrovan,i
pre
jej
pridom
roch krvi. Laborat6rium,ktor6 urobilo skriningovdvySe
sa
lck6r k6dovdoznaicnie,
vy5etreni,prideli
o anti-HlV pozitivitelekdrovi,ktt
tieto ridelynepouiiva rodnd iislo. Ka2dy odber krvi lekrit relie ozrimi v5isledok
poradcnskynr
rolhovtrrottt(prruicnic :ii vySctrenicZiadala sitdasneaj epidemiol6govifzemr
spojis prcdrcstovym
o infekciiHIV a o jej prevencii.o v;ipovcdncjhodnotela- prisluindmupodl'anriestabydliska(trvaldhoaj prechodnt
borat6nrejskriSkya pripadnlch d6slcdkochjej v;islcdktt ho) osobyinfikovanejHIV t{Lisenieanti-HIVpozitivityl
pre vy5etrovaniho).O d'al$omposlttpcrozhodnelekdr. povinnd-Akje pacientv ohrozeni2ivotaalebozdravia,n
ktonj odobral v takontto pripadc krv na vysclrclrrs,a to klinickdpriznakytypickdpre rozvinutliAIDS a prv{ vzo
vyietrenia.Anonylnnsvy- kajc |caktivla, jc osetruj'ici Iekdrint'ektndhooddeleniar
podl'av;isledkulaborat6rneho
i('lrcnra!ykonivajri prc prisluSnispidov{ uzernicv SZt leboipccializovanihopracoviskaoprdvnenizaaat'anlir(
lieibu.
SR.SZU ganskdBysrrica.SZLJKrriict a v NR( v I starc trovirusovr.'r
Laborat6riri,ktord robia skriningovevyietrcnia, hLisi
prevenlivnej
a klinickejrnedicinyBratislava.
Po odberekrvi lekrirosobnyrnlozhovororrrzisti d6vody lx mesaine NRC poiiy vysefrenina anti-Hlv protil'tk:
vy3etreniapodl'aprilahy (. 2 a uvedieich v Ziadankc(, vy- podl a ddvodr vyietrenia a prisiuinosti do skupinyso zvy'
ietrenie.Krv s vyplnenou2iadankou,pctiatkLrulekltra,pe- ienym riztkon k infekcii v tlencni podl'aprflohy t.2. NRC
iiatkou zdravotnickebozariadeniasaodosiclado niekrord- sunarizujc ficlo da.ie za SR a hlisi ich Ix mesaineMZ
ktordmajI oprivnenicrobit'vyietrenianl S R .
ho z laborat6rii,
tcsd6kazanti-HIV protiletoks pouZilirrvyhfad6vacich
intov. Informdcie o tom, ktorc laborat6ria1o1ooprdvncnic (,1)Lckrir, ktorylZiadalvykonanielaborat6mejskti5ky'
(nie
telefopacienta
osobne
lbrmujeo vjsledkuvyietrenia
maju, podiva NRC.
nicky),bez ohl'aduna vjsledok.Ak bol anti-HIVpozitivprotildarrli-fllV
vySetrenic
OSetruj0cilek6r zabezpedi
na prisluinomSpetok vsetkym osobim s klinicklnri priznakmi' ktord by luy,zabezpciilru d'alliu starostlivosf
anti-HIVpozipracovisku.
Poudi
klinickom
(triloha
cializovanom
mohli poukazovat'nainfekciu lllV resp.AIDS
in6ho
biologickdkn'i.
ani
ncsmie
byf
darcom
Ze
nluionl hotno'cxu- tivncho.
chortrbami.
i.I ). d'alcjs pohlavnyn.rr
svoilch
pozirivite
informorat
ie
nrir
o
svojej
prostlho
rnatcriirlu,
6lom, biscxu6lnymosobim, osobamvenujtcim sa
anti-HlV
na
vySetrcnie
prrtrerov
poslat'ich
a
tircii, osobdm promiskuitnim, osobim ziivislim na dro- scxudlnych
nedogrich (najmii pod6vanlichintrlvcnozne), osobiims vrodc- protillrtok.Siriasneho poudi,Ze ak tietonariadenia
nou krviicavost'oua t'archavim Zenim. pokial' patria do drii, m62c byf trestne stihani pre ohrozovanicndkazou
potvrdisvoPoudenie
niektorej zo skupin so zv!$en1imrizikom inf'ekcielllV a virusomLudskcjinrunodeficicncie.'
jim
podpisonr.
takejto
inclalSimosobam,u kloqich vzniklo podozrsnicz
l'ripad anti-HIV pozttivitylekar hlisi pisomne(podl'a
fekcie (napr sexuilni partneri vyBlie vymenovanychoprisluinev prilohee. 3) epidenio16govi
sdb). Postupujepritom rovnako ako lek6r' ktoqi robi vy- vzoruuvcdendho
(trvaldho
prechodneho)
anti
aj
ho SZU podft bydliska
Setreniena 2iadostvysetrovan€ho.
Serologickit skuSku na d6kaz anti-lliV prolilirtok je lllV pozitivncj osoby.
moZndvykonat'len so s(hlasomvyictrovaneho(t. j. sfhlas
(5) [pidcrniol6gprisluiniho SZU prejednds lck6rome
po poradenskomrozhovore).
z6vaZndskutr:dnostia pokraiujev epidt
piclerr.riologicky
vyictrovani.
zamcranomnajnlana prame
urobi skriningovuskirlku na d6kazanti- n)iol')gick()n)
(3) Laboratoriun.r
postihnutdho.Visledk
HIV protildlok diagnosticklmi sripravalni schvilenymi nikazy a na sexudlnekontakty
sZU hl. rnestaSl
MZ SR. Ak vfsiedok uk62ena reaktivitu scra,aleboplaz- svojichzisfovanihl6siepidemioldgovi
o osob6chinf
evidenciu
centriilnu
vedie
ktoti
tlratislavy,
z
tej
zopakuje
my (inicirilnareaktivita),sktiskasaokamzite
v
Zasielam
AIDS
SR'
na
vrftane
chorfch
l{lV,
kovanych
neistej vzorky v dvojici. Ak sL!obe opakovandvyietrenia
(priloha
d. 3) a dc
HIV
infikovanej
o
osobe
gativne,vzorka je povaZovaniza negativnu,inicidlne re- k6piuhlasenia
epidemiologickdh
vlisledkoch
aktivnu. Ak je aspoi jedno z dvojice opakovalich vySet- pliujrlcu pisomnrispr6vuo
raz Stvrt'roelev)
reni rcaktivnc,ide o opakovanurclktivittt.lltk;ittl vzorka vysetrenia.SZU hl. mestaSR Bratislavy
odosledo N R( . ktor( jc v SR oprivncrri pracujcepidenioiogickI analizu v:iskytu HiV infekcie
sa bcz mcSkania
ju
zdravotnimilstavol
vykon6vat'konfirmadndtesty. NRC vzorku bezodkladnc SR a za5le MZ SR,NRC a Stetnyn
ju
prislu5nlm $ti
odo51t1
odkiaf
irradu,
v
sitlle
kraiskdho
skrivyietri a ohlisi vlisledok laborat6riu,ktore vykonalo
hygienikom
krajskjm
lek6rom,
Slritnym
ninsovd vvietrenie.Toto ihned'(aj v pripadenegalivneho nym krajsklim
,'
z6kona.
9226Trestndho
6-9
Vcstrrik
MZ SR2000
Strana75
spolupracujris pdsh.tgnim imunologicklm pracoviskom,
ktord zabezpedujepravidelnri konfolu poctu CD 4 T lymtbcytov a ostatndpotrebndimunologickd vySetrenia.
Pri kontroleirdinnostiliedby spolupracujtls NRC, ktordzatrezpeiujepre pacientovv SR pravidelndvyletrenia virusovejzifaie a podl'apotreby sledovaniechemorezistencie
MKCH10,B 20 - B 24 a nosiistvoHly Z 2l .
vypracuieraz za pol roka Statislickdhliscnie o v!- HIV vodi aktu6lneaplikovanjm antiretrovirusovjmliedi"European vdm. Vymenovani Iaborat6mevySetreniasI integr6lnoua
infekcie
HIV a ochoreniAIDS v SR pre
infor Epidemiological
Monitoring of HIV/AIDS" nevyhnutnousridasfoulieaby ochoreniasp6sobendho
fekciou HIV Pri monitorovanioporti:nnychint'ekciilek6ri
IiU) v Pari2i.
- ipecialisti spolupracujirs region{lnymrnikrobiologicklm
. Specializovanfmi
pracoviskarnipre starostlivosfo o- oddelenim.
HIV a o chorjch AIDS pre SR sir ambu516disnenzariziiciu
Dacientovs inl'ekciouIl lV/A- 12) Anti-HlV DozitivnaosobamdZev ktoromkol'vek
1 . .o d s .2 ) . p r i p r d n ca i i r t i z a r r i r d , ' n iLcr r i e n cM Z diu inl'ekcie.pokial'jej to klinicki stav a charakterprdce
V pripadeepitiovoli, vykonrivat'dolerajiie zamestnanie.
pracoviskadoplnipouicniepa- derniologicky
zilva7neldinnostio tom rozhodneorgiinna
Specializovandho
s infekciou
HIV o d'al5iecielendinfomricics ohl'a- ochranuzclravia.Postihnuqim62enavStevovaf5kolu,bfprip. vespdsobZivota,rirovcrlintelcktr:,scxuii;ru lnamud- vat'v spolodnejubytovnia pod-Zamestndvatef,
pracovnikmio HIV ink zak6zanfn omirmnyn liitkanr a vzhl'aclomna dcnieikoly nie s! zdravotnickymi
ltkcii takejtoosobybez srlhlasupacientaaleboz:ikonndho
situ6ciu.
poudenie
lbr- ziistupcuinfbnnovani.Lekir. ktonj HlV infikovanejosobe
odovzddpacicntoviv pisomne.i
poa vzoru(priloha d. 4) a sr"iiasleod neho vyziada vyd/rvapotvrdenieo doiasnej prucovnejneschopnosti,
pouZiva
ktore
sa
(priloha
o
stavc.
{j
in6
tladivo,
pisomndho
prehir:isenia
i.5).
Specialisudok
zdravotnom
Lie
pracovisko
podiva pisomnehlisenic cpidcmiolo- mino zdravotnictvaa kde sa uv6dza diagn6za,m6ie (v
SZU podla miestabydliska(trvalchoai pripadochhodnich zretel'a)pouZivat'k nznadeniuochorepo ptc- nia tiselni k6d, klonj zodpovedeniektordmuz priznakovinfikcvancj
osoby.Bszprostrcdne
)
rejtoosobydo svojej starosllivostinahlisi elidc(podl"aprilohy i.l). (3) Po mctodickejstrdnkczabezpedujr:r
starostlivosfo oklinjcku charakterisliku
infektoldgie
a geograinttkciou
HIV/AIDS
Klinika
priebeZnd
priebchu
inliksoby
s
hl6si
zmenyv kiinickom
pre
infekdnd
LFUK
v
Bratislavs,
Klinika
itvedenimdiagnozpodl'aprilohy lb. V pripadcumr- fickcj rncdiciny
v Koiiciacha Infektni oddelenie
epidemiol6govihkiscnic o r.imrtis kopiou piter- chorobyI.lNL.Pasteura
Rooscwcllovcj
ncmocnicev Banskcj Bystrici.V pripade
protokoln.
potrebvspolLrpracujrl
s NRC, riaditel'omNrirodndhoprogramuprevcn.ieHIV/AIDS v SR a s N;irodnoukomisiou
prc prevenciLr
tlIV/AIDS v SR.
dr.:
Starostlivosfo osoby s inl'ekciou l{lV
zdravotnim ustavom s okresnou pdsobnostbu.
HIV/AIDS hl6si dr: informadndhosystdmuprcochoreni,kde ud:ivanamiestomenalen kdrdinlialebochordhoil namieslo adresybydliska len
okes. Ochoreniasavykazujripodl'aStatistickich
ct. 4
- obdanom
SR,akoai cudzirnStdtnynprisluipoistenimv zdravotnichpoisfovniachSIt s inlckHIV, poskytujuzdkladnrilieiebnrl stafostlivosfvieresp.ottborni lekriri. Specializov$n starostlivosf
- insalllV infekcieposkytujrilek:iriSpecialisti
ambulalcii pre dispenzarizr{ciupacienlov s
HIV/AIDS {Bratislava,BanskrliByslrica, KoSicc
Specialisti
indho,MZ SR pre to urdendhozdravotniczariadenia),ktori zabezpedujupravidelni kortroly
stavuos6b s infekciou HIV, indikttju, zabeza riadiaantiretrovirusovirlieibu (s osobilnlln zrejej reZimu),lieeby inlch ochorcni
na dodrZiavanie
ich sa pri AIDS a podl'apotreby sprostrcdkuje
Specializovanihoporadenstva(napr dicte-
Dodriiavaniepovinnej mllanlivosti
(l) Ku v$etklimudajom,tlkajtcich sa anli-HIV pozitivity u konkrctnychos6b,je potrebn6pristupovat' d6slednc
tak, aby nedoilo k poruieniu povinnejmldanlivostiulo2enejzdravotnickympracovnikom."Tnmuje treba prispdsobif reZim dostupnosti jednotlivfch inlormdcii o
zdravotnomstavetichto osdb. rezim a manipuldcies ich
zdravolnou dokumentdcioua spdsob vedenia kore5pondencie.Pisomni iniorm6cie a zdravotni dokument6ciasa
zasielajriv obilke oznadenej"Ddvemd" a adresujirsa do
vlastnlch ruk lekdra,ktorimu je informicia urden6.
12) Vfnimky z tichto zAsadsu pripustndlen pri plneni
podnrienok
stanovenichzikonom''
psychologickd,prrivne). Pri kontrolc slayu pacte:tta
ods.3 z6konaNrirodnejrady Slovenskcjrep&liky t.277/ 1994Z. z. o zdravotnejslarostlivosai.
Z. 2..
ods.4aiz'7zdkonaNrirodneirady Sloven:keirepuhlikyt.2'7'll1991
VestrtikMZ SIt l()00
Strana76
aiastka6 - 9
krv V tomriziko nakazryHlV, rloZno pou2it'nevy5etrenu
to pripa<lejc optimitnc pouZif krv slabilnehodarcuso sliVYSetrovaniedarcov
hlasomprijemcu alebojeho zdkonnich z6slupcova vysetihned'dodatodne.Predpoda(l) S ciel'omvylirCit'rizikoprenosundkazyHIV krvou' reniedarovanejkrvi vykonaf
potrebnd
odobrat'krv prijemcuna
krvije
krvnfmi deriv6tlni,org6nmi, tkanivom, spennoua mater- nim nevySetrenej
aj
anti-HIV protil6tok bez jeho srihlasualebo
'frito
sklm mliekom sa pred kaZdim odberomtakehotomalcrl- vySetrenie
skuto'nosf uvejcho zhkonn;1'ch
zistupcov
6lu urobi anamndzaa vyietri serunrdarcu na anti-lllV sirhlasu
die lekzirv choroboPise.
proril6tky.
ct. 5
(6) Pri hronatlnevyrabanlj'chkrvlich derivdtochzabczpeduje vlirobca fitinnir prevenciuprenosuIIIV lpravou vyrobnlich technologiiv suladeso sprdvnouvirobnou pralnaktivadnjchmetridtcpelnycha chemigxou pouZivanim
kjch alebopri ich kombinicii. MZ SR diva sirhiask dovozu len tych krvnlch dcrivhtov,pri ktorychvirobce zaruvimsu I'llV Nihodni konlrolr vybratLrjenepritomnosC
njcir $ar2id0vaZanychi ttrzemsklichpriprarkov zabez!cprt kontrolrrliediv.
(3) Pri zistenireaktivityvyietrovaueltoserana trlnstuzlo- ei Sritny istav
lopickomoddeleni sa vzorkasdraopakovattevysetrr'a
(7) Odberkrvi na vyietrcrie anti-FliVprotiiitoku darcov
d'ilej sa postupuje podl'ail. 2 a ods. -')a 4 tohotoodtkaniva lnatcrskihonlieka:obi lekaqktory vybornehousmemcniaDarcas inl'ekciouIllV savyratl'ujcz orghnov,
darcovich klinicki vyletrovaniepre horeuvedend
darcovstva.Darcakrvi, ktordhoscrumbolo opakovancrc- koniva
krvi
U darpri
darcovstve
ako
kdldriti
tid istd
aktivnepri skriningovomvyletreni sa vyrad'ujez tlarcov- stvo.Plxtia
protillianti-H1V
pritomnosf
la
vySetrenic
stva aZdo irplnehoobjasneniapridiny nilezov vzbudzuiit- cov spcrmysa
zopekuic.Spe;rnasa m6ie pouZif len
po
3
mesiacoch
tok
altrpritomnosil
potvrd!'neJ
cich pochybnosti.V pripade
jc
n'rgativny'
vlslcdok oboch vySetreni
HIV protil6tok,nejasndhovlisledku konlirmaindho vySct- v pripadc,ak
renia alebo v pripade opakovanejreaktivity v skriningoit. o
lckrr transf'uziologicvom vysetreni(v easovomodsrrlpe),
Starostli!ost'o t'archtYdZerrya novorodencov
kiho oddeleniaodporuii darcu na prislulnd irl'ekdndodlietebno- prcdelenieresp.pracoviskopre Specializovan0
k p:enosu
krajinichdochddza
Vo vyspeljchcurdpskych
NRC pdpad
v
spoluprdci
s
ventivnu starostlivost',ktori
pribli2ne
v
l5
% pripajedcnkr6t
na
diefa
infikovanej
matky
lllV
z
zistilaopakovan:i
dorieSi.Darca,u ktordho sa
qlrazne
z-niterapia
mdie
rcaktivitav skriningovomvySetrenimdZebyf opiif zara- dov. Modcm{ antiretrovirusovd
denj medzi darcov,akje vyisledokkonlinnadndhovy$etre- Zif riziko prenosuinfckcie.
rozhovored6kladnc
lekir v poradenskonr
Osetru.iirci
nia negativnya v priebehunasledujiicichl2 mesiacovsa
IIIV/AIDS,
o vliznamcvyo
inf'ckcii
pouti
t'archavu
Zcnu
vyietrsni.
v
skriningovom
negativita
4x dok6Ze
ietreniaanti-IllV protildtoka to ako pre ii$ samotnutak aj
(4) Krv a krvnd produkty vyrobeni z krvi s niilezornanti- plc plod a odporudijcj sdrologickevy5etrenie,nrjmii ak
HIV prolil6lok a z krvi, v ktorej sa zislila opakovariireak- patri do skupinyos6b s rizikovfrn spriiviurim.Toto sdrolospolus infbrmovarims[tivita v skriningovomtestesa ncpouZijira znidiasl auto- gickdvyictrcnicjc nevyhnutne
kl6vovanimbez ohl'adl na vfslcdok konfimlaanehoicstu hlasolnmatky opakovat'knitkopredp6rodom(aj ked'prvd
VySetrenic
vySetrcnie
anti-HlV protil6tkynedctckovalo).
je
cudzicb
St61potrebne
aj
u
t'archav;/ch
prcd
pdrodorn
ncani
ncvyd6,
(5) Oddelenietransfuziol6giencpoLrZije,
rodia
v
SR.
prisluiuiiick,
klord
nych
vlisledku
zaile na d'alSiespracovaniekr-vpred obdrZanim
Ak sazisti u l'archavejZenyinfekcial{tV, o3etrujircileskriningovdhotestusveddiacomo n€pritomnostiatltl-HlV
- infektol6gon
protil6tok.V pripadevitrilnych indikricii sa odporLitapou- krir urli d'alSiposlupspolu so Specialistom
pacientov
s inZivat'k testovaniudarcovskejkrvi nevy5etrenejStandard- prislu5ncjambuianciena dispenzariz6ciu
nlim spdsobomvjludne 1i'chlediagnosticki testy s vyso- i'ekciouHIV/AIDS a s p0rodnikom.Po pdrodeinfikovani
kou Specificitou a citlivosfou, schvilenti MZ SR. maJkasvojediet'anedojdf.Z hl'adiskalieiby dietatajepomoZnotndasevylirdif alcbo potvrdit'
V1lsledoktakejto sku5kyje potrebnodo najsk6r overii v trcbnev na.jkratSom
preneseni
inlckciu HIV SpeciaiizovanimilaboNRC. Vo vfnimodnlch pripadoch,ked'nepodanienevy- vertikelne
Setrenejkrvi znamenf bczprostredndohrozcni€ Zivotn a rat6mynriskiSkarniv NRC.
zdraviapacientaa ked'rizikovysokoprekroii potcnci6lnc
(2) Vyietrovaniedarcov krvi, plazmy a kosurejdrcne zaoddclcrti.r'Vyiclrcnicsri \)bezpetujutransfuziologrcker
konfva zo vzorky krvi ziskanejpri odberc Vo vfninroinlch situdci6chje moznd akceptovalvlsledok vyictrcnla
pred odberomnie sk6r ako sedenrtlni prcd
uskutodnendho
odberom.Aj v tom pripadesapri odbcrcvezmcnovi vztttka a vysetreniesa uskutotni dodatodne'
VcstnikMZ SR2000
6-9
el.7
SurveillanceHIV infekcie
je systematickfzber,spracovaniea anllyo viskyte HIV infekcie a o faktorochktori
jej iirenie.
pre surveillanccsa ziskavaj{inielen z hliiirdajovale aj z vfsledkov epidemiologicklfchStf-
ar.8
os6bna Ziadost'cudzichStitov
StritypoZadujir,aby sa prichddzajfcaosoba
na ich tzemie preukrizalapotvrdenimo ncanti-HIV protil6tok v krvi alebo aby s. po
na izemic tohto St6tupodrobila predmelnemuvy, ktordcestujrido tichto Sttitov,mdiu o vyvystavenie
mcdzin6rodniholckdrskehopotYrdcanti-HIV protil6tok v krvi poZiadafv
republike(vzor potvrdeniaje v prilohe i 6)
vykon6vajuosetrujlci lekiri. lekrlri oddelcni
chor;by,NRCatebosZU. Ak ide o st.it,
uznevapotvrdeniaiba vybran;y'cblaborat6di,potvranii-HIVprolil6tokvydaiutieto la-
Strcna?7
skom nrlieku,mozgomicchovommoku, amniovejtekutine
a v modi. najmli ak v telesnlch tekutinechbola pritomn6
primeskrvi. l)alej v sekritoch rrin, pleurdlnej,perikardiilnej a synovidlnej tekuline. Pri zabczpeiovani ochrany
zdravotnickychpracovnikovako aj pacientovpredinfekciplatou 1{lV je nevyhnutndprisnedodrZiavanievSeobecne
nyichopatrenizameranlchna prevenciukrvnfch inf'ekcii.
Pri prevencii inf'ekcieHIV v zdravotnickomzariadenije
nevyhnutneaby vletci zdravotnickipracovnicivo v5etklich zariadeniachpovaZovalivsetkiclr pacientovako potenciilneanli-HIV pozitivnych,resp.infikovanl/chinfmi
choroboplodnfmiagensaminachiidzajircimlsa v kn'i.
a
Anti-HlV pozitivni pacientimdiu byt' hospitalizovani
vyiotrovani v kloromkol'vek zdravotnickom zariadeni
i(vrdtaneinvazivnychchirurgicklcha stomatologickich
konr:r,).
z 5Vseobecneplatnd preventivneopatreniapozostrivajLi
tich zrikladnlchitandardnfch pristupov:
pouZitich
a odkladanie
zaobchidzanic
a) bezpednd
<lstnichpredmetov,
ndstrojova pristrojov,
D ) bezpein6dekontarnin6cia
c ) umlvanie a hygienickddezinfekciari*,
baridr briniacichpriamemu
d ) pouZivanieochrann;1ch
kontaklus telesnlimitekutinami osetrovanich
pacrentov,
likvidovanieodpadukontaminovan6ho
bczpcdnd
e)
rn materi6lom.
biologicklf
reaktivitysira vyietrovanich os6bsapostu- (2) Vzhl'adomk mimoriadnejzivaZnostiHIV infekcieje
a dl. 2 ods.3 a potvrdeniesancvyddvado delini- potrcbnd uplatiovat' nasledujucchlavni z6sadybezpednosti a ochranyzd|avia pri prdci v zdravotnickychzariaHIV statusu.
stanovenia
deniach:
a) s kaZdli'nrbiologickjni materi6lonlI'udskehop6voel.e
dr.r.najmii v5aks I'udskoukrvou, trebazaobchddzat'
Zasielaniemateritlu na vysetrenie
t a k y i nsrp 6 s o b o m , a k o k e b y o b s a h o v a ll l l V ,
pri vykonivaniinvazivnycha krvavfch fkonov a
b)
protilitok,
anli-HIV
vzorky na vysetrenie
zasielani
biologickdhomatepri laborat6rnomvySetrovani
respektujir
poitou,
sa
pokebn6abyboli zasielsnd
rukavice
a predpisapouZivat'
vZdy
ochrannd
ridlu
poriadkupre zasielaniczisielok s
Postovdho
s
spojenich
pom6cky.
Pri
vylkonoch
nd ochranne
patogenny
.biologickdho
materieluobsahujirceho
do
oka
materi6lu
rizikorn vstreknutiabiologickeho
(povinnosfoznadit',Ze ide o infekdnlimateriill).
d i n a d ' a l i i e s l i z n i d n dp o v r c h y t r e b ap o u Z i v a t '
okuliare alebo 5lit. Pri nebezpedenstve
ochrannd
er.lo
aerosolupouZivat'tvArovi masinfektndho
vzniku
prici
pri
Bezpelnost'a ochrana zdravia
5tit, ochranndpl65tercsp chiky,
rirSky,
ochranni
v zdraYotnickvch zariadeniach
rurgickeochranndz6stery.Osobitnetreba dbaf na
ochranuzdravia pri prdci pri pdrobczpednost'a
) K prenosuHIV m6Zeddjst' v d6sledkupracovndhoufkonoch,
doch alebopri chirurgick;y'ch
pracovnika,najiastejSiepri perkutiintak, aby samtposlupy
vykon6vaf
technicki
c)
victky
WHO/
Podl'a
expozicii.
alebomukokutiinnej
(napr.
centriotv6ranie
aerosolu
vznik
nimalizoval
je
0,3
perkutrnnej
expozicii
pri
AIDS rizikoprenosu
len
v
bezpedresp.
skrlrnaviek
rotorov,
fugainyich
a pd mukokut6nnejexpozicii 0,05%. Kontakt s innostnomboxe s laminamymprudenimfiltrovandho
fgk{noukvou predstavujepre zdravotnickychpracovnivzduchu,katsg6ria P Il). Maximdlne dbat',aby pri
.lcovnaivddsie
riziko napriektomu, ZeHIV bol zisten;iaj v
krpr{ci s biologickjm maleri6lom(predovSetklim
vasinilnvch sekrdtoch,slin:ich, slziich, v matcr-
:irani:t /6
VestnikMZ.SR 2000
eiastka6 - 9
Rezn6
ku vzniku kva- ndhomiestaalebovytlaeanievpichu saneodporuda'
vou, s€rom,plazmou),nedochddzalo
inpripade
kontakru
V
odbome.
byt
uzatvoren6
rnusi
riurr
piek a ich vystreknutiuna placovnl plochu'
dutiny
alebo
nosnej
irstnej
sliznicou
so
materiiilu
lekdneho
d) v pripade,Zed6jde k rozliatiu biologickdhomate(omusi muk6zamasivre oplachovat'dislouvodou Ak ide
sa
opatr€ni
preventivnych
pri
dodrZani
ri6lu, treba
fyo odi. napr.spojivkovi vak,je na miestevyplachovanie
cluannerukavice,maska,pl6i{, ncpremokavriziipripavietklch
ziologickl!'mroztokom, resp vodou. Vo
stera)znedisten6miestodezinfikovat'(napr'prilokratiie nko 5 minut.
ienim papierovcjvafy poliatej dczintbkinou lltkott doch nic
ito zho<lnotenirirazulekir informuje poranen6hoo vj'toto mitsto
nalmeneina dvc hodiny)a nasledovnc
znan,c,irdinrosti a pripadnllchvedlajiich rldinkochprofy'
a jeho najbli2Sieokolie d6kladneumyf.
laktickiho podzivania antiretrovirusovich liediv'
e) na parenteralnerikony pouiivat' vlihradnesterilnd
jed- Chemopn:-fylaxiainfekcie HIV sa indikuje v ddsledku
insirumentirium.Injekin6 striekaiky a ihly pre
urazu po styku s materiilom o ktoromje zn6przrcovndho
no pouzitiepo rikoneodloZif do psvnich, spiilitel'je
me, ulebo pri ktorom je siln6 podozrenie,Ze infekdnj'
nich aleboinj'ch vhodnj'chobalov (nie do plastoPo uraze sa bezodkladneodoberieporanenemukrv, ktorii
manipullcie, ako jc napr'
vlch vriec) bez <l'alSej
srrvysctri na pritomnosf anti-HlV protil6toka serumsa ukrytov ihicl,
sp6tnenasadzovanie
loZi pre pripadndneskor$ied'alSievy5etrenia'Sldasnelel) za rizikov! odpadtrebapovaZovafka2df odpadzo
krir loniakiu.je prislu5nd pracovisko pre dispenzarizAciu
zdravotnickychzariatJenia z laborat6rii,kdc sl s
prcicntov s inl'ekciouHIV/AIDS Poraneniesahl6si predbiologickfmnateri6lompracuje Musi sa likvidoako pracovnj lraz
'pisanlitnsp0sobr.rm
vat'spdlenim.rcsp uutoklavovuninl'
lekiir zvAli ai1pi podozrenina
liedbu
t'rofylai<tict<u
pipelovaf ustami'
g)
-hjv laborat6riachsa nesmie
os6b'po seu zn6silneny'ch
HIV
moZn! prenosinfekcie
vfznamnou sir0ast'ouprevencieprenosul'llV v
a po pouZiti
HIV
xurilnomkontaktes osobouinfikovanou
ziravotnickom zariadenije nepretr2itdprevencia
osoby s
krvou
striekadky/ihlykontaminovanej
vzniku poraneni,dodrZiavaniezrisadynedot;1kafsa injekinej
naJneza'ne
inl'ekciouIllV S protylaktickou lieibou sa
odi, nosa,sliznic alebokoZepri pr6ci s biologickim
:'korrlo 14 hodinpo takejtoudalosti
materidlom.Pri poSkodencjinlegritekoze ruk musi
Antiretrovimsovu chemoprofylaxiuje potrebndzadaf
prdcu'
byf pracnvnikdo ich vyhojcniazadeleni na
trojkomoptimiilneI - 4 hodinypo iraze a to aplikovanim
pri ktorej nehrozi prenosnikazy Po ukoneenipr6ce
p'
denne'
(150
2x
mg,
binacielieiiv: larnivudin EPIVIR
i" n"whnutnd ddkladnesi umyt' ruky v ntkaviciach
tablety;'
2
denne
(400
3x
mg,
o.), indinavir CRIXMN
u ponoiif ich do dezinfekdnehoroztokua aZpotoln
- 250 mg, 3x denne'p o )'
(200
RETROVIR
zidovudin
ruiavice odloZif a ruky si znovaumyf mydlont
je
Postexpozidnliprofylaxia musi twaf 4 tf2dne Po nej
a vodou.V laborat6ri6chzdsadnenejesl'anepif len
zatleba vyielrif anti-HlV protil6t-ky a stanovit'virusovl
na rryhradenlichmiestach'
pacient
nieAk
12
mesiacoch)
a
t'a2(ojakovat'po 3, 6
ktori iiek nezndgaalebopre inri z6vaZnupridinu' oSetru1ir
po(3) Zdravotricki pracovnicinesmf podceftovaf2iadne
ci lckfr zvdZiapliklciu napr.NEVIRAPIN-u,VIDEX-u'
ianenie.ku ktordmuddjdc v srivisloslis pracovnlm v1i'korcsoZ
. E Rl T - u .
nom.
deripo iraze pos0diloanJc potrcbni.aby nuslcdujuci
OkamZitepo pracovnomiraze je potrcbni:
lekdrskekonziliumDalcj
chcmoprolylaxiu
tirctrovirusovu
a) zhodnoiifriziko infekcielllv u zdravotnickeho
lek6ra - infektol6ga'
odbomdho
ie osoba v starostlivosti
pracovnika'
odbomikana infekciu HIV/AIDS (Ambulanciapre dispenb) iozhodnt'o zadatichemoprolylaxie'.
vyzaizliciu pacientovs inf'ekciouHIV/AIDS) Spdvne
c) zabezpeiif sp6sobd aliieho slcdovanta'
infekcie
riziko
konivane postexpozidnfprofylaxia zni2uje
je d6leZitdodkontanti- o viac ako 70%. Podasceldho sledovania
lhncd'pourazc.napr.'"pichuinjckinou ihlou
zii- bomd poradenstvo.
nouunouk.uoo osetrovandhopacienta,lekir zhodnoti
Je potrcbnd zabezpcdil,aby v pripadepotrebybo-la.do
sposobil
ktoni
vaznosfporanenia:hibka rany,typ nfstloja'
konzult6ciapri hodnotenirirazus ohl'adom
tekutiny pacicntakontaminujlcej stupniiodbomd
p"*t.nit,
od'"atoo:, druh telesnej
zn6- na zadatieliedby (napr. s najbliZiim infektologicklm
ty.f.Aot sdrologickdhovy5etrcnia(ak nie.je.
pacleniov
zdt'aie delcnirnaleboambulancioupre dispenzariz6ciu
*., uioUif no to najrfchlejiie) a hladiny virusovej
KaZd6
s infekciou HIV/AIDS) a pristup k liedivrim
ak ide o osobus infekciouI{lV
pacientov s infekciou
vynytle ra- Ambulancia pre dispenzariz6ciu
Prvri pomocpredstavujeokamZitedOkladne
pre
rak€hopripadyz6so
k
dispozicii
musi mat'
tcducouvrrdoua ntydlorns ttii- HIV/AIDS
ny ,1..1'ototiu.najlepSie
liekov
antiretrovirusovlch
70% al- bu vSetklch registrovanich
,t.Onouae.infct.ilu lnapr'jodov! roztokajatinu'
z6sob
pre
havarijnir
je
incizia porane- Ddlcziti vyvorenie predpokladov
kohol) po dobu najmenej5 mintt Ercizia'
6-9
VestnikMZ SR 20()0
Sfiana 79
liekov(ich aktuilnukombin6ciuuriu- skyt nrikazytL o 20Y,.
lek6r iniektol6g),dostupnlch 2'l hodin denne
(2) Vlchovu ku zdraviuusrncriujeMZ SR.Narodn! progdni v $Zdni.
ram podporyzdraviav spolupr6cis Ndrodnlimprogramom
prcvencicl-llV/AIDS a NRC poskytr'rjeodbomdmetodicer.ll
ke zdravotno- vllchovnr!sluZbya propagadnizdravotno
zdravotn[ckychpracovnfkov
vzdeldvanie
DalSie
vlichor'yku zdraviu
vlichovnymateriril.Pri zabezpedovani
prevcncieHIV/AIDS je priebcZ- obyvatcl'slvaje d6leZiti iiroki niultimedi6lnapropagdcta.
sidast'ou
zdravotnickychpracovnikov(na vSetk!cb
dt.tr
situricicvo viskyte
o vfvoji epidemiologickej
prevenciea lieiby HIV/AIDS
a
riadenie
Organizdcia
/AIDS dophlovani o novi poznatky vedeckehoviklinicklch skir5oknovfch antirelrovirusov!chlicinfekcieHIV
ich praktickejaplikdciev naiichpodmien- (l) Opatrenian:r itsckuprcvenciea liedby
o sp6sobe
prevenresp.ochoreniaAIDS riadi MZ SR. Problematiku
cic usmertiujeSckcia ochrany zdravia obyvatel'stvaMZ
diagnostikya liedby usmeriujeSekcia
jednotlivlch katedier Slovcnskc.ipostgraduil- SR,problenratiku
MZ SR.
starostlivosti
pracovisk'ktorcsu povc- zdravolncj
medicinya d'alSich
d'alSiehovzdelirvaniazdravottliczabezpelovanim
pracovnikov,
musia systematickyzarad'ovat'probleprevencie
HIVIAIDS a problematikumodernejani terapie do kurzov. ktorc orgrnrzuJu.
zaprevencie
HIVIAIDS v zdravolnickych
musibyf zarad'ovan6aj na porady riaditcl'ov
(2) Otlborno- metodicki usmeriiovimieprevencieHIV/AIDS vykoniva NRC v rdmci irloh Ndrodndhoprogramu
prevencicHIVIAIDS v SR.
(3) Na irovni oktesov a krajov sir odbomlitni gestormt
3ZU.
prev"ncieI'llVlAlDS epidemiol6govia
osobys infekliedebnustarostlivost'o
CieLomvzdel6vaniaje vliclrova zdravotrlickychpra- (4) !pecralizovanir
ambulanciepre dispenzariz6zi:ad bczpccnostia ochrrrny ciou l'llV/AIDS zabezpedujir
nikovna dodrZiavanic
(pozridl.2 ods.2)'
IIIV/AIDS
infekciou
pacientov
s
ciu
predinlekciouHIV v zdravolnickychzariadeniach
k etickdmupristupupri starostlivostio osoby s
cl' l4
HIV a k re3pektovaniuich l'udskj'ch prav'
Z6vcrcIn6 ustanovenia
je aj jednotn),postup zdravotnickychpracovnivjchove k zdraviu Sirokejvcrc.inosli.
(l) Ruli sa odhomdusmcrnenicMZ SR na zabezpceenic
prevcnciea )iedby inf'ekcievyvolanej vimsom I'udskejiit. tz
v SlovenskejrepublikevydaneMZ SR,
nronodeficicncie
obyvatel'stvak prevencii infckcie HIV
flralislava,i.238l / 1995-A.
d'aliiehtr
prostriedkomna obmcdzovanic
2000'
je vyichova
ku zdraviu,ktori zvy5ule (2) Toroodborndusmenrenienadobridairiinnosf I ' l
itfekcieHIV
alci jehomotirriciuna
obyvatcl'stva
.nformovanost'
zdsadprevencicHIV Vlchova krr zdravjrt
cielen6.individualizovanfa kontinuilna. Tr"vald
- edukaini usilie mdZezniZovaf v!informadne
Tibor 5 agrit,v.r.
minister
Download

Odborné usmernenie na zabezpečenie prevencie