BANKACILIK VE FİNANS
UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
1
BANKACILIK İŞLEMLERİ VE
TEKNİKLERİ
DERS HEDEFİ
2
 Bankacılık İşlemleri ve Teknikleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki
becerileri kazanacaktır:











Bankacılık Sektörü hakkında temel bilgilere sahibi olacaklar.
Banka mevduatını kavrayarak, mevduat hesaplarının açılması ve kapanması ile
ilgili esasları öğrenecekler.
Havale işlemlerini tanıyacak ve genel ilkeleri hakkında bilgi sahibi olacaklar.
Kiralık kasa kullanımı hakkında bilgi sahibi olacaklar.
Çeki tanıyacak ve uygulamalarını öğrenecekler.
Bankaların senet tahsil işlemleri ile ilgili esasları kavrayacaklar.
Temel kredi bilgisine sahip olacaklar ve kredi türlerini tanıyacaklar.
Kredi kartlarını yakından tanıyarak, risklerini ve bu risklere karşı alınabilecek
önlemleri öğrenecekler.
Elektronik bankacılık hizmetlerini tanıyacaklar.
Bankaların dış ticarette oynadıkları rolleri kavrayacaklar.
Uluslararası bankacılık uygulamalarını öğrenecekler.
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
DERS PLANI
3
BÖLÜM
DERS İÇERİĞİ
İŞLENECEĞİ HAFTA
Birinci Bölüm
Banka ve Bankacılık
1. Hafta
İkinci Bölüm
Mevduatlar
2. Hafta
Üçüncü Bölüm
Havale ve Kiralık Kasalar
3. Hafta
Dördüncü Bölüm
Çek ve Senet İşlemleri
4. ve 5. Hafta
Beşinci Bölüm
Temel Kredi Bilgisi
6. ve 7. Hafta
Altıncı Bölüm
Kredi Kartları
8. ve 9. Hafta
Yedinci Bölüm
Elektronik Bankacılık Hizmetleri
Sekizinci Bölüm
Yabancı Para İşlemleri
12. Hafta
Dokuzuncu Bölüm
Uluslararası Bankacılık
13. ve 14. Hafta
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
10. ve 11. Hafta
BÖLÜM 1
4
BANKA VE BANKACILIK
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
BÖLÜM HEDEFİ
5
 Banka ve Bankacılık bölümünde öğrenciler aşağıdaki becerileri
kazanacaktır:




Banka kavramını tanıyacaklar.
Bankaların ekonomik işlevlerini anlayacaklar.
Banka türlerini öğrenecekler.
Bankacılıkta temel kavramları açıklayabilecekler.
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
TEMEL KAVRAMLAR
6
 Banka
 Bankaların İşlevleri
 Kredi
 Fon Birikimi
 Vade Uyumlaştırma
 Kaydi Para
 Banka Türleri
 Bankacılık ile İlgili Kavramlar
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
BÖLÜM İÇERİĞİ
7
1.1. Banka Kavramı
1.2. Bankaların Ekonomik İşlevleri
1.2.1. Kredi Alışverişinde Güveni Sağlama
1.2.2. Fon Birikimini Sağlama
1.2.3. Vade Uyumlaştırma
1.2.4. Kredilere Aracılık
1.2.5. Tasarrufları Saklama
1.2.6. Ulusal ve Uluslararası Ticareti Geliştirme
1.2.7. Kaydi Para Yaratma
1.2.8. Para Politikalarının Etkinliğini Geliştirme
1.3. Banka Türleri
1.3.1. Faaliyet Konularına Göre Bankalar
1.3.2. Örgütlenme Alanlarına Göre Bankalar
1.3.3. Mülkiyet Yapılarına Göre Bankalar
1.3.4. Ekonomik Faaliyetlerine Göre Bankalar
1.4. Bankacılıkta Temel Kavramlar
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
1.1. Banka Kavramı
8
 Bankalar, mevduat kabul eden ve bu mevduatı en verimli şekilde çeşitli
kredi işlemlerinde kullanan finansal aracılardır.
 Bankalar; para, kredi ve sermaye konularına giren her çeşit işlemleri
yapan ve düzenleyen özel veya kamusal kişilerle işletmelerin bu
alandaki her türlü gereksinimlerini karşılama faaliyetlerini temel uğraş
konusu olarak seçen ekonomik birimlerdir.
 Ekonomik anlamda banka tanımı ise şöyle yapılmaktadır: ekonomiye
banknot ve kaydi para gibi ödeme araçları sağlayan, nakdi sermaye ve
sermayeyi temsil eden haklarla (menkul değerlerle) ilgili ticareti meslek
haline getiren ve özellikle nakit kullanılmaksızın yürütülen başkaca
finansal hizmetleri ve ödeme işlemlerini yapan kuruluşlardır.
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
1.2. Bankaların Ekonomik İşlevleri
9
 Kredi alış verişinde güveni sağlama
 Fon birikimini sağlama
 Vade uyumlaştırma
 Kredilere aracılık
 Tasarrufları saklama
 Ulusal ve uluslararası ticareti geliştirme
 Kaydi para yaratma
 Para politikalarının etkinliğini geliştirme
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
1.2.1. Kredi Alışverişinde Güveni Sağlama
10
 Fon fazlası olanlar ile fon ihtiyacı olanlar arasında kredi alış-
verişinin meydana gelebilmesi için ödünç verenin ödünç
alana güvenmesi şarttır. Bu güveni sağlayan kurumların
başında ise bankalar gelmektedir.
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
1.2.2. Fon Birikimi Sağlama
11
 Bankalar, fon fazlası olan ekonomik birimlerin küçük/büyük
fonlarını toplayarak, işletmelerin, devletin ve bireylerin kredi
taleplerini karşılama olanağı sağlarlar.
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
1.2.3. Vade Uyumlaştırma
12
 Bankaya yatırılan mevduatın büyük bir bölümü vadeleri
geldiğinde geri çekilmezler ve bankalara her gün para
girişleri devam eder. Bu sayede bankalar kredi ihtiyacı olan
ekonomik birimlere uzun vadeli kredi verebilir.
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
1.2.4. Kredilere Aracılık
13
 Bankalar gerek firmaların gerekse de bireylerin paraya olan
gereksinimlerinin
karşılanmasını
akışkanlığı bu sayede artmış olur.
kolaylaştırır.
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Piyasa
1.2.5. Tasarrufları Saklama
14
 Bireyler yapmış oldukları tasarrufların güvenle korunacağı
ortamlara ihtiyaç duyarlar. Bankalar bireylerin tasarruflarının
güvenle saklandığı ve aynı zamanda nemalandığı yerlerdir.
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
1.2.6. Ulusal ve Uluslararası Ticareti Geliştirme
15
 Bankacılık sistemi geliştirdiği ve uyguladığı çeşitli ödeme ve
kredilendirme yöntemleri, finansal kiralama, faktöring,
forfaiting gibi finansman teknikleri, teminat mektupları,
vesaik mukabili ödeme ve akreditif gibi ödeme yöntemleri
sayesinde ticaretin hızlı ve güven içinde gerçekleşmesine
katkı sağlarlar.
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
1.2.7. Kaydi Para Yaratma
16
 Kaydi para, bankaya yatırılan mevduatın kanuni karşılık
düşüldükten sonra tekrar kredi olarak verilmesidir.
 Kaydi para çek vasıtasıyla mevduatın bir hesaptan diğer
hesaba devredilmesi yoluyla tedavül eder.
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
1.2.8. Para Politikalarının Etkinliğini Artıma
17
 Merkez bankalarının para politikasına ilişkin olarak
kullandıkları reeskont faiz oranları, açık piyasa işlemleri,
karşılık oranları gibi tüm araçlar, ancak gelişmiş bir
bankacılık sistemi aracılığı ile ekonomi üzerinde etkili
olabilir.
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
1.3. Banka Türleri
1.3.1. Faaliyet Konularına Göre Bankalar
18
 Tek Amaçlı Bankalar (Uzman Bankalar)
 Çok Amaçlı Bankalar (Perakendeci Bankalar)
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
1.3.2. Örgütlenme Alanlarına Göre Bankalar
19
 Yerel Bankalar
 Bölgesel Bankalar
 Ulusal Bankalar
 Uluslararası Bankalar
 Kıyı Bankaları (Off-shore)
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
1.3.3. Mülkiyet Yapılarına Göre Bankalar
20
 Özel Bankalar
 Kamu Bankaları
 Karma Bankalar
 Yabancı Bankalar
 Holding Bankacılığı
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
1.3.4. Ekonomik Faaliyetlerine Göre Bankalar
21
 Merkez Bankaları
 Mevduat Bankaları (Ticari Bankalar)
 Yatırım Bankaları
 Kalkınma Bankaları
 Katılım Bankaları
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
1.3.4.1. Merkez Bankaları
22
 Merkez Bankaları,
- Banknot ihraç etmek,
- Devletin veznedarlığını yapmak,
- Devletin mali ve iktisadi konularda danışmanlığını yapmak,
- Ticari bankaların para rezervlerini muhafaza etmek,
- Ülkenin uluslar arası mali araçlarının muhafızlığını yapmak,
- Son borç verme görevini yapmak,
- Bankaların takas, tasfiye, virman görevlerini yapmak,
- Kredileri düzenlemek ve denetlemek
vb görev ve yetkilerle donatılmış bankalardır.
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
1.3.4.2. Mevduat Bankaları (Ticari Bankalar)
23
 Mevduat kabul eden, ticaret ve üretimin finansmanı
alanlarında toptan ve perakende bankacılık faaliyetlerinde
bulunan bankalardır.
 Örneğin, Yapı Kredi, T. İş Bankası, Garanti Bankası, Ziraat
Bankası, Finansbank
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
1.3.4.3. Yatırım Bankaları
24
 Tahvil ihraç ederek
ve/veya yurtiçi ve yurtdışı finansal
kurumlardan sağladıkları kredileri, sanayi şirketlerinin uzun
vadeli yatırımlarının finansmanında kullanılan, muhtelif
konularda sanayi işletmelerine danışmanlık hizmeti veren
bankalardır.
 Örneğin, Aktifbank, Nurol Yatırım Bankası, Eximbank, GSD
Yatırım Bankası
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
1.3.4.4. Kalkınma Bankaları
25
 Kalkınmada öncelikli yöre ve sektörlerin finansman
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan bankalardır.
 Örneğin, T. Sınai kalkınma Bankası, T. Kalkınma Bankası,
İller Bankası
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
1.3.4.5. Katılım Bankaları
26
 Faizsiz bankacılık uygulamasını benimsemiş, ticari bankalara
benzer (faizsiz olmak kaydıyla) hizmetler veren kurumlardır.
 Örneğin, Asya Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası,
Türkiye Finans Katılım Bankası
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
1.4. Bankacılıkta Temel Kavramlar
27
 Plasman
 Moralite
 Temerrüt
 Cari hesap
 Mudi
 Valör
 Vade
 Virman
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
1.4. Bankacılıkta Temel Kavramlar
28
 EFT
 EMKT
 Kambiyo
 SWIFT
 IBAN
 Faiz
 Adat
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
1.4. Bankacılıkta Temel Kavramlar
29
 Komisyon
 Masraf
 Kesinti
 KKDF
 BSMV
 Stopaj
 Teminat
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
1.4. Bankacılıkta Temel Kavramlar
30
 İpotek
 Rehin
 Temlik
 Kefil
 Ekspertiz Raporu
 Marj
 Pari Passu
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Kaynakça
31
 KAYA,
Feridun v.d., Bankacılık-Giriş ve İlkeleri, Beta Yayınları,
İstanbul:2012.
 YAZICI, Mehmet, Bankacılığa Giriş, Beta Yayınları, 1. Baskı, İstanbul:
2011.
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Download

Bankacılık İşlemleri ve Teknikleri ders sunumu 1