PRIVATEX - PYRO s.r.o.
Na Slovensku na tradíciu ohňostrojov a pyrotechniky nadviazala firma PRIVATEX PYRO. Jej zakladateľom je Ľubomír Masár a plne sa v tejto oblasti realizuje. Firma
vznikla v roku 1991 v Dubnici nad Váhom, meste s veľkou pyrotechnickou tradíciou.
Nadšenie zakladateľa, dlhoročná prax a osobné skúsenosti s pyrotechnickou výrobou v zahraničí spôsobilo bleskovú realizáciu projektu. PRIVATEX - PYRO sa časom
stal rodinnou spoločnosťou.
Výrobný závod sa v súčasnosti nachádza na 3 parcelách, logisticky usporiadaných
o rozlohách
10.000 m2. Firmu tvoria vlastné výrobno - laboračné prevádzky, sklady a kancelárie,
ktoré spĺňajú prísne bezpečnostné predpisy a sú ako jediné na Slovensku schválené
podľa príslušných zákonov pre túto činnosť.
PRIVATEX - PYRO je jediný výrobca zábavnej a ohňostrojnej pyrotechniky na Slovensku.
V priebehu období po roku 1996 značne expandovala výroba a firma sa začala presadzovať i v exporte na zahraničných trhoch
Európy. V súčasnosti deväťdesiat percent produkcie vyvezie
na náročné západoeurópske a severoamerické trhy. Preto získala od Ministerstva hospodárstva cenu NAJLEŠÍ EXPORTÉR
ROKA 2005 NA SLOVENSKU. Firma ročne predá vyše 4 milióny petárd, štvrť milióna rakiet a desaťtisíce kusov pyrotechnických výrobkov pre profesionálne ohňostroje vlastnej produkcie.
Rovnako sa PRIVATEX - PYRO stal i jedným z vedúcich firiem na Slovensku pri
priamom dovoze z Číny, ktorý aj ďalej reexportuje do rôznych krajín Európy.
Špeciálna technológia, ktorá je výhradne vlastným návrhom, vyprodukuje ročne niekoľko miliónové objemy petárd a rádovo v desaťtisícových sériách rôzne
pyrotechnické výrobky pre profesionálne ohňostroje a priemyselnú pyrotechniku. Dobré meno podniku si dodnes ţiada pracovné nasadenie, stráţenie kvality a stále inovácie. Preto firma absolvovala i proces schvaľovania certifikátu
kvality a obdrţala certifikát ISO 9001. Ako prvá v Európe obdrţala
i medzinárodný CE certifikát na elektrické palníky pre ohňostroje a všetky
jej výrobky sú schválené autorizovanou skúšobňou SKTC 112 Dubnica n/V.
Firma vlastní niekoľko registrovaných ochranných známok a zaloţila zahraničnú pobočku PRIVATEX-PYRO Fireworks Kft. v
Maďarsku.
Fyrma sa pravidelne zúčastňuje na rôznych medzinárodných výstavách a ohňostrojných sympóziách nielen v Európe, ale i po
celom svete, napr. v USA, Japonsku, Kanade, Mexiku, kde úspešne prezentuje svoje výrobky a činnosť.
Ľubomír Masár vďaka vysokej odbornosti mnohokrát pôsobí ako praktický lektor v kurzoch pre získanie odbornej spôsobilosti
odpaľovačov ohňostrojov. Je spoluautorom ojedinelej odbornej publikácie PRÍRUČKA PRE ODPAĽOVAČOV OHŇOSTROJOV
o ktorú je záujem i v zahraničí.
Privatex-Pyro je najväčšou a jedinou ohňostrojárskou firmou na Slovensku s vysokou úrovňou technológie a vlastným know-how.
Práve pomocou nich sa vyrábajú pyrotechnické výrobky, petardy MEGATRESK, fontány a viac neţ 50 rôznych iných druhov
ohňostrojových rakiet. Okrem komerčnej pyrotechniky tvoria výrobný program najmä
pyrotechnické výrobky pre profesionálne ohňostroje. Doménou sú míny rôznych typov
a veľkostí v kombinácii s rôznymi segmentami a guľovými bombami vysokej kvality a
spoľahlivosti. Talianska škola pyrotechnických majstrov je viditeľná v cylindrických
bombách. PRIVATEX - PYRO pouţíva pri výrobe prírodné komponenty: papier, lepenku,
bavlnené šnúry či disperzné vodou riediteľné lepidlá. Tým sú ich výrobky plne biodegradovateľné a ekologické. Ohňostroje tej najvyššej kvality z firmy PRIVATEX-PYRO
robia dobré meno Slovensku na celom svete. Firme nechýba fantázia, nadšenie, variabilita a chuť neustále sa zlepšovať a inovovať. Kvalifikovaní odborníci, špičkový servis
2
a jedinečné odpaľovacie zariadenia FIREMASTER svetovej triedy od talianskeho lídra PARENTE FIREWORKS umoţňuje firme PRIVATEX-PYRO zrealizovať akýkoľvek
projekt ohňostrojných predstavení na tej najvyššej svetovej úrovni.
Ohňostroje patria nielen k štátnym sviatkom či športovým podujatiam. Dnes sú beţnou
súčasťou propagačných akcií, módnych a hudobných šou, plesov, svadieb, ţivotných jubileí
a čoraz častejšie aj beţnou súčasťou domácich osláv. Privatex - Pyro však zabezpečuje
efekty aj pre film, televíziu, hudobné skupiny, v interiéroch na javiskách, v divadle a pod.
Majstrovstvom PRIVATEX - PYRO sú jedinečné a okúzľujúce profesionálne pyrotechnické
predstavenia. Pred očami tisícok divákov v ktorejkoľvek časti sveta zanechávajú dojem
nádherných umeleckých predstavení s nezabudnuteľným záţitkom hry farieb a svetla. V
spojení s hudbou dokáţe PRIVATEX - PYRO vytvoriť úchvatnú pyro-muzikálnu show. Počas svojho fungovania získala firma mnoţstvo
ocenení. V roku 2003 sa ako prvý výrobca z niekdajšieho východného bloku zúčastnili na Fiori di Fuoco, majstrovstvách sveta ukáţkových ohňostrojov v San Reme v Taliansku. Prezentovali sa so šiestimi najlepšími firmami z Talianska, Francúzska, Juţnej Kórey a Kanady. Za polhodinovú šou práve PRIVATEXu - PYRO udelili diváci cenu za najlepší ohňostroj a odborná porota tretie miesto. O dva
roky neskôr uţ firma získala druhé miesto na európskom šampionáte ohňostrojov s hudobnou produkciou v Taliansku a tretie miesto
na svetovom festivale ohňostrojov v Ríme. Najväčším projektom doposiaľ bola účasť na svetovom festivale pyromuzikálnych ohňostrojov „Grand Feux“ v Gatineau v Kanade. Tu získal PRIVATEX - PYRO druhé miesto.
O tom, ţe ohňostroje z Dubnice mali a majú moţnosť vidieť ľudia skutočne na celom svete, svedčia i ďalšie medzinárodné podujatia ktorých sa PRIVATEX - PYRO zúčastnil a vţdy
získal popredné umiestnenia. Napríklad 1.miesto na pyromuzikálnej show „O MEČ
SV.VÁCLAVA“ v Olomouci, 2. miesto na Medzinárodnom ohňostrojnom festivale
v Ostrihome Maďarsku,
2. miesto na Medzinárodnom pyromuzikálnom festivale v Záhrebe, Chorvátsku, ako aj
Medzinárodný ohňostrojný Festival v Poľskej Ustke pri Baltickom mori, Majstrovstvá sveta v ukáţkových ohňostrojoch Caput lucis v Taliansku, ktoré sa s firmou neodmysliteľne
spájajú.
PRIVATEX-PYRO 20. augusta 2007, 2008 a 2009 k najvýznamnejšiemu maďarskému štátnemu sviatku spolu s budapeštianským partnerom zrealizovali v Budapešti jeden z najväčších ohňostrojov v Európe. A na poţiadanie ruského partnera obrovskú pyromuzikálnu
show vo Vyšegrade v Maďarsku. Doma i v zahraničí firma ročne pripraví vyše sto rozličných ohňostrojných šou.
Vysoká profesionalita, veľká skúsenosť a váţnosť osobných odborných názorov na profesionálne ohňostroje zaradila Ing. Ľubomíra
Masára medzi uznávaných zahraničných odborníkov. Veľakrát bol preto pozvaný medzi členov odbornej medzinárodnej poroty na
mnohých svetovo významných ohňostrojných festivaloch a súťaţiach napr. v Poľsku, Chorvátsku, Rumunsku, Maďarsku, Taliansku
a pod..
Za niekoľko rokov tvrdej a poctivej práce sa Privatex-Pyro stal svetoznámou firmou. O jej nevšednej práci a výsledkoch uţ publikovalo i niekoľko časopisov nielen na Slovensku.
Výsledkom ich činnosti je okrem spokojnosti zákazníkov aj úspech, a ten je výsledkom kvality, flexibility a stabilnej ceny.
Dnes môţme bez nadsadenia povedať, ţe PRIVATEX-PYRO sa vo svojom obore stal lídrom nielen na Slovensku , ale i v zahraničí.
3
4
Obsah :
Vlastná výroba I. a II.
Str. 1 - 4
Import Čína I. a II.
Str. 5 - 35
Vlastná výroba—profi
Str. 36 - 37
Import Čína— profi
Str. 38 - 39
Elektrické palníky / electric igniter
Str.
Príslušenstvo / Accesories
Str. 41 - 42
40
5
Vlastná výroba I. a II. Trieda.
RAKETY / ROCKETS
101—108
109—116
117—124
125
2011—BLINK
2021—MIX
2012—MIX
2022—BLINK
2013—GOLDEN RAIN
2023—BLUE
2014—GREEN
2024—GOLD CASCADE
2015—RED
2025—YELLOW/VIOLET
Číslo
Názov výrobku
Balenie
Efekt
Trieda
Nr.
Name item
Pack
Efect
Klass
101-108
COMET
1/20/20
Petard , Mix , Red , Green ...
II.
109-116
GALAXIS
1/20/20
Petard , Mix , Red , Green ...
II.
117-124
WHISTLE THUNDER
1/20/20
Petard , Mix , Red , Green ...
II.
125
METEOR FLASH
12 x 1
Záblesk s výbuchom
II.
2011-2015
SUPERNOVA
50 / 1
Blink , Mix , Golden Rain ...
II.
2021-2025
GIGANT
50 / 1
Blink , Mix , Gold Cascade ...
II.
6
1
Vlastná výroba I. a II. Trieda.
RAKETY / ROCKETS
130
131
20115
10124
132
20215
Číslo
Názov výrobku
Balenie
Efekt
Trieda
Nr.
Name item
Pack
Efect
Klass
130
ČERVENÉ SRDCE
50 / 1
Červené svetlice
II.
131
KREK
50 / 1
Kreklingový efekt
II.
132
SET—ČERVENÉ SRDCE
5x1
II.
13105
SET—KREK
5x1
II.
10124
SET—BIG BEN
5x1
II.
20115
SET—SUPERNOVA
5x1
II.
20215
SET—GIGANT
5x1
II.
7
2
Vlastná výroba I. a II. Trieda.
RAKETY / ROCKETS
135
135 A
Číslo
Názov výrobku
Balenie
Efekt
Trieda
Nr.
Name item
Pack
Efect
Klass
135
135A
8
3
MILENIUM „XXI“-SN,KREK
32 x 1
Rôznofarebný efekt
II.
MILENIUM“XXI“-GIGANT,ČS
10 x 1
Rôznofarebný efekt
II.
Vlastná výroba I. a II. Trieda.
VÝBUŠKY—PETARDY / BANGERS
201
200
FONTÁNY, GEJZíR / FOUNTAINS
240
261
Číslo
Názov výrobku
Balenie
Efekt
Trieda
Nr.
Name item
Pack
Efect
Klass
200
MEGATRESK „10“
1/225/10
Silná petarda
II.
201
MEGATRESK „50“
1/50/50
Silná petarda
II.
240
DRAKEN
120 / 1
Strieborná fontána s hvízdaním
II.
261
KONCERTNÁ FONTÁNA
100 / 1
Strieborná fontána
II.
9
4
Import Čína I. a II. Trieda.
ROTUJÚCE A LIETAJÚCE EFEKTY/
ROTATING AND FLYING ITEMS
PP4407
PP4411
PP4413
PP4402
0504
Číslo
Názov výrobku
Balenie
Efekt
Trieda
Nr.
Name item
Pack
Efect
Klass
PP4407
BRUMČMELIAK-WILDE HUMMEL
25/18/3
Svetelný a zvukový efekt
I.
PP4411
OHNIVÁ OSA-FEUER WESPEN
25/20/5
Svetelný a zvukový efekt
I.
PP4402
DIVOKÁ VČELA-TOLLE BIENE
25/24/5
Svetelný a zvukový efekt
I.
PP4413
KOLIBRI
40/10/4
Svetelný a zvukový efekt
I.
36/1/6
Svetelný a zvukový efekt
II.
10
5
0504
VEĽKÁ SLNEČNICA-SUNFLOWER
Import Čína I. a II. Trieda.
FONTÁNY, KOMBINOVANÉ EFEKTY/
FOUNTAINS, COMB.EFFECTS
0852
SRL05
066212
21161
4280
Číslo
Názov výrobku
Balenie
Efekt
Trieda
Nr.
Name item
Pack
Efect
Klass
0852
CHUCKO
24/6
Fontána kreklingová s hvízdaním
II.
4280
VULKAN—VESUV
40/10
Fontána strieborná
II.
VEĽKÁ FONTÁNA-DRAČICA 12“
1/10/2
Fontána veľká—strieborná
II.
21161
SUPER ETNA
20/10
Fontána strieborná
II.
SRL05
SPIEVAJÚCI KVET—ROTUJÚCE SVIECE +
1/100
strieborná interiérová fontánka so
I.
066212
FONTÁNA
sviečkami, rotujúca a spievajúca
11
6
Import Čína I. a II. Trieda.
FONTÁNY, KOMBINOVANÉ EFEKTY/
FOUNTAINS, COMB.EFFECTS
90551
90551-20
90551-N
12
7
Číslo
Názov výrobku
Balenie
Trieda
Nr.
Name item
Pack
Klass
90551
TORTOVÁ FONTÁNA STRIEBORNÁ—INTERIÉR
16/15/4
II.
90551-20
TORTOVÁ FONTÁNA VEĽKÁ 20 cm—INTERIÉR
16/15/4
II.
90551—N
TORTOVÁ FONTÁNA MINI—INTERIÉR
50/100
I.
Import Čína I. a II. Trieda.
RÍMSKE SVIECE / ROMAN CANDLES
22741
22742
21170
21171
Číslo
Názov výrobku
Balenie
Trieda
Nr.
Name item
Pack
Klass
21170
RÍMSKE SVIECE 12 COLOR + EXPLO
(60 cm)
15 / 10
II.
21171
RÍMSKE SVIECE 20 COLOR + EXPLO
(72 cm)
15 / 10
II.
22741 RÍMSKE SVIECE 12 CRACKLING
(60 cm)
12 / 12
II.
22742 RÍMSKE SVIECE 20 CRACKLING
(72 cm)
12 / 12
II.
13
8
Import Čína I. a II. Trieda.
PETARDY, BÚCHAJÚCE EFEKTY, KONFETY /
MATCH CRACKERS, BANGERS
1172
1174
1173
02013
1111
Číslo
Názov výrobku
Balenie
Trieda
Nr.
Name item
Pack
Klass
1174
PIRAT—KORZÁR
50 / 100
II.
1173
MINI PIRÁT
50/10/20
II.
1172
PIKO PIRÁT
24/10/60
II.
50/10/20
II.
50 / 100
II.
02013 PIKO PIRÁT 3 x EXPLO
14
9
1111
NINJA PETARDA 3 x EXPLO
Vlastná
II. Trieda.
Trieda.
Importvýroba
Čína I.I.aa II.
PETARDY, BÚCHAJÚCE EFEKTY, KONFETY /
MATCH CRACKERS, BANGERS
02035
02034
FC16-50
FC16-10
Číslo
Názov výrobku
Balenie
Trieda
Nr.
Name item
Pack
Klass
02034
4 RANOVÁ PETARDA
20/20/5
II.
02035
5 RANOVÁ PETARDA
20/20/5
II.
FC16-10 BIG-SUPER PETARDA 10
10/10/10
II.
FC16-50 BIG-SUPER PETARDA 50
20/50
II. 15
10
Import Čína I. a II. Trieda.
PETARDY, BÚCHAJÚCE EFEKTY, KONFETY /
MATCH CRACKERS, BANGERS
1572
1572
1574
Číslo
Názov výrobku
Balenie
Trieda
Nr.
Name item
Pack
Klass
1572
LADY CRACKER 40
4/40/10
II.
1574
LADY CRACKER 70
4/40/10
II.
16
11
Vlastná
II. Trieda.
Trieda.
Importvýroba
Čína I.I.aa II.
PETARDY, BÚCHAJÚCE EFEKTY, KONFETY /
MATCH CRACKERS, BANGERS
5525
T8502
5524
0205
LH1024
Číslo
Názov výrobku
Balenie
Trieda
Nr.
Name item
Pack
Klass
100/1/50
I.
LH1024
KREKLINGOVÁ PILULKA
0205
KRKLINGOVÉ GULIČKY
16/12/6
I.
5524
ČERTOVE GULIČKY—KALLTEUFEL
6/50/50
I.
5525
BÚCHACIE VALČEKY—MAGIC SNAPS
6/40/30
I.
20/8/9
I.
T8502
ŠAMPUSKY—PARTY KNALLER
17
12
Import Čína I. a II. Trieda.
PRSKAVKY / SPARCLES
PPGH6
PPGH5
PPGH4
PPGH3
18
13
PPGH2
PPGH1
PPGH0
Číslo
Názov výrobku
Balenie
Trieda
Nr.
Name item
Pack
Klass
PPGH0
PRSKAVKY
-
17 cm
20/50/10
I.
PPGH1
PRSKAVKY
-
28 cm
10/24/10
I.
PPGH2
PRSKAVKY
-
40 cm
4/40/5
II.
PPGH3
PRSKAVKY
-
70 cm
4/25/5
II.
PPGH4
PRSKAVKY
-
90 cm
4/25/3
II.
PPGH5
HVÍZDAVÉ PRSKAVKY - 17 cm
18/12/6
I.
PPGH6
HVÍZDAVÉ PRSKAVKY - 28 cm
16/10/4
I.
Vlastná
II. Trieda.
Trieda.
Importvýroba
Čína I.I.aa II.
BENGÁLSKE OHNE, FAKLE—POCHODNE /
BENGAL FLAMES, TORCHES
00193
FH03
981
FT02
Číslo
Názov výrobku
Balenie
Trieda
Nr.
Name item
Pack
Klass
15/24/6
I.
60/1/6
II.
981
MORNING GLORIES—MALÉ
00193 MORNING GLORIES—VEĽKÉ
FH03
FAREBNÉ POCHODNE
6/12
II.
FT02
FAREBNÉ TORČE SILNÉ (Č, B, M, Z)
1/144
II.
19
14
Import Čína I. a II. Trieda.
BENGÁLSKE OHNE, FAKLE-POCHODNE /
BENGAL FLAMES, TORCHES
PP96
PP95
PP03-79
Číslo
Názov výrobku
Balenie
Trieda
Nr.
Name item
Pack
Klass
24/2
II.
PP03-79 MAGICKÁ POCHODEŇ , 50 s. , STRIEBORNÁ + PINK
20
15
PP95
OLYMPIJSKÁ POCHODEŇ , 60 s. , ČERVENÁ
1/20
II.
PP96
OLYMPIJSKÁ POCHODEŇ , 40 s. , STRIEBORNÁ
1/20
II.
Vlastná
II. Trieda.
Trieda.
Importvýroba
Čína I.I.aa II.
GUĽOVÉ BOMBY—SADY, VÝMETNÍKY /
RELOADABLE SHELLS, SINGLE SHOTS
PPG1
PPG1A
PPG1B
PPG4
PPG5
PPG6
Číslo
Názov výrobku
Balenie
Efekt
Trieda
Nr.
Name item
Pack
Efect
Klass
12/12
Rôznofarebné pivoňky
II.
PPG1A SEX BOMBY
12/12
Rôznofarebné bomby
II.
PPG1B
FANTÁZIA
12/12
Rôznofarebné chryzanthémy
II.
PPG4
VESMÍRNA NINJA
12/12
EXTRA EFEKT + 2 MAŢIARE
II.
PPG5
DVOJITÉ GULE
12/6
EXTRA EFEKT
II.
PPG6
TROJITÉ GULE
12/6
EXTRA EFEKT
II.
PPG1
NOČNÝ SOKOL
21
16
Import Čína I. a II. Trieda.
GUĽOVÉ BOMBY—SADY, VÝMETNÍKY /
RELOADABLE SHELLS, SINGLE SHOTS
PPG2S
PPG2
PPG7
JJ120
PPG8
Číslo
Názov výrobku
Balenie
Efekt
Trieda
Nr.
Name item
Pack
Efect
Klass
PPG2
PITBULOVÉ GULE
PPG2S PIRÁTOVE GULE
12/12
Kreklingové - SUPER EFEKT
II.
12/12
Kreklingové
II.
PPG3
AGENTOVÉ GULE
12/12
Hvízdavé
II.
PPG7
SNEŢNÁ KRÁSA
12/12
MIX KOLOR
II.
PPG8
SÚBOJ TITÁNOV
12/12
Krekling MIX
II.
12/6
EXTRA EFEKT
II.
22
17
PPG3
JJ120 DVOJITÉ GULE
Vlastná
II. Trieda.
Trieda.
Importvýroba
Čína I.I.aa II.
GUĽOVÉ BOMBY—SADY, VÝMETNÍKY /
RELOADABLE SHELLS, SINGLE SHOTS
PPC2
FE12
FE08
FE10
Číslo
Názov výrobku
Balenie
Efekt
Trieda
Nr.
Name item
Pack
Efect
Klass
PPC2
NYMFA—VALCOVÉ BOMBY
12/8
MIX , EXKLUZÍVNE
II.
FE12
CHAOS 1,21“ TROJITÁ GUĽA
1/30
Ţltý crackling, zelená ţiara,
II.
červená vlna
FE08
ZOMBI
1/30
Zelená vlna, kreklingové farebné pivoňky
FE10
TITANI
1/30
Ţltá, modrá a červená vlna
II.
23
II.
18
Import Čína I. a II. Trieda.
RAKETY / ROCKETS
274A
273
0445D
Číslo
Názov výrobku
Balenie
Trieda
Nr.
Name item
Pack
Klass
20/12/12
II.
ASTRO—TRIDENT 12
24/12
II.
TRIDENT 12
24/12
II.
0445D TRIPLE WHISTLE MOON TRAVEL W/REPORT
273
274A
24
19
Vlastná
II. Trieda.
Trieda.
Importvýroba
Čína I.I.aa II.
DYMOVNICE / SMOKELES
PP102
PP103
PP105
K0301
0860
Číslo
Názov výrobku
Balenie
Trieda
Nr.
Name item
Pack
Klass
1/18/4
II.
1/36
II.
PP102
DYMOVNICE FAREBNÉ , 90 s. (Č , Z , M , Ţ)
PP103
DYMOVNICE FAREBNÉ , 60 s. , PLECHOVÝ OBAL
PP105
DYMOVNICE RUČNÉ—FAREBNÉ , 60 s.
1/18/4
II.
0860
DYMOVÉ GULIČKY—SMOKING BALLS
20/12/6
II.
30/10/2
I.
K0301 DYMOVÝ RUČNÝ GRANÁT
25
20
Import Čína I. a II. Trieda.
KONFETOVÉ VÝMETNÍKY—VZDUCHOVÉ /
AIR CONFETTI
Číslo
Názov výrobku
Efekt
Balenie
Nr.
Name item
Efect
Pack
HC60-A KONFETOVÝ VÝMETNÍK 60 x 5 cm GOLD AL-RECTANG.
30/1
HC60-B KONFETOVÝ VÝMETNÍK 60 x 5 cm SILVER AL-RECTANG.
30/1
HC60-C KONFETOVÝ VÝMETNÍK 60 x 5 cm COLOR AL-STREAM.
30/1
HC60-D KONFETOVÝ VÝMETNÍK 60 x 5 cm RED AL-HEARTS
30/1
HC40-A KONFETOVÝ VÝMETNÍK 40 x 5 cm GOLD AL-RECTANG.
50/1
HC40-B KONFETOVÝ VÝMETNÍK 40 x 5 cm COLOR AL-STREAM.
50/1
HC40-C KONFETOVÝ VÝMETNÍK 40 x 5 cm 3D LASER AL-
50/1
RECTANG.
KONFETOVÉ VÝMETNÍKY—VZDUCHOVÉ NA EL.OPAL /
ELECTRICAL CONFETTI
26
21
Číslo
Názov výrobku
Efekt
Balenie
Nr.
Name item
Efect
Pack
EC60-A KONFETOVÝ VÝMETNÍK 60 x 5 cm
GOLD AL-RECTANG.
30/1
EC60-B KONFETOVÝ VÝMETNÍK 60 x 5 cm
SILVER AL-RECTANG.
30/1
EC60-C KONFETOVÝ VÝMETNÍK 60 x 5 cm
COLOR AL-STREAM.
30/1
EC60-D KONFETOVÝ VÝMETNÍK 60 x 5 cm
RED AL-HEARTS
30/1
Vlastná
II. Trieda.
Trieda.
Importvýroba
Čína I.I.aa II.
KOMPAKTY / CAKES
1130C
1130C12
PP2001
PP2002
PP2083
PP2012
PP2076
Číslo
Názov výrobku
Balenie
Efekt
Rany
Trieda
Nr.
Name item
Pack
Efect
Shots
Class
1130C
SATURN MISSILES—STRIGA
30/4
Hvizd s výbuchom
25
II.
1130C12
SATURN MISSILES—STRIGA
30/1
Hvizd s výbuchom
100
II.
PP2001
MARTIN BOMBERS
24/1
Strieborné pivoňky
16
II.
PP2002
SUPER STALION
24/1
Farebný chvost + farebné kitice s praskaním
16
II.
PP2012
BLUE FORCE
24/1
strieborná kométa s modrými pivoňkami
16
II.
PP2076
GHOSTER SEA GLADIATOR
24/1
strieborná rotácia + výbuch s viacfarebnými
16
II.
16
II.
pivonkami
PP2083
LEVIATHAN
24/1
Zlatý drak + crackling
27
22
Import Čína I. a II. Trieda.
KOMPAKTY / CAKES
PP2392
FF11
PP2160
FF04
PP2112
FC04
Číslo
Názov výrobku
Balenie
Efekt
Rany
Trieda
Nr.
Name item
Pack
Efect
Shots
Klass
STRAIT OF MALACA
24/1
Kometový chvost + rôznofarebné svetli-
16
II.
16
II.
PP2160
ce
PP2392
GRAND CANYON
24/1
viacfarebné pivoňky so silnou explóziou
a cracklingom
FF04
REBELI
12/1
Zlatá blikavá chrysantéma
16
II.
FF11
ROBOCOP
12/1
Rôznofarebné kvety
16
II.
FC04
MUTANTI
12/1
Lietajúce červené iskry
16
II.
GOLDEN PEACOCK
24/1
Zelené svetlice + zlatá blikavá ţiara
16
II.
28
23
PP2112
Vlastná
II. Trieda.
Trieda.
Importvýroba
Čína I.I.aa II.
KOMPAKTY / CAKES
PP-H02
PP-H03
065PP
PP-H01
058PP
061PP
Číslo
Názov výrobku
Balenie
Efekt
Rany
Trieda
Nr.
Name item
Pack
Efect
Shots
Klass
PP-H01
ARIES
18/1
Strieborná palma s chvostom
16
II.
PP-H02
MORSKÁ VÍLA
18/1
Mnohofarebné kytice s hvízdavým chvostom
16
II.
PP-H03
DRAČÍ DYCH
18/1
Zlatá kreklingová vŕba so zlatým kreklingo-
16
II.
vým chvostom
058PP
SNEHULIENKA
9/1
Strieborné hvízdavé špirále + farebné kvety
16
II.
061PP
ANGELIKA
12/1
Kreklingové bukety s kreklingovou mínou
16
II.
065PP
SFINGA
6/1
Zlaté brokátové palmy
16
II.
29
24
Import Čína I. a II. Trieda.
KOMPAKTY / CAKES
FA10
FA12
FA13
FA23
FA35
FA24
Číslo
Názov výrobku
Balenie
Efekt
Rany
Trieda
Nr.
Name item
Pack
Efect
Shots
Klass
FA10
FAREBNÝ SVET
12/1
Farebné listy
16
II.
FA12
VESMÍRNA SYMFÓNIA
12/1
Hvízdavé strieborné kométy a fa-
16
II.
rebné chryzantémy
FA13
MRÁZIK
12/1
Strieborný dáţď s palmou
16
II.
FA23
POLNOČNÁ PARÁDA
12/1
Farebné rybky
16
II.
FA24
FANTÁZIA
12/1
Kreklingový dáţď
16
II.
RUSKÁ TROJKA
12/1
Rôznofarebné kvety
16
II.
30
25
FA35
Vlastná
II. Trieda.
Trieda.
Importvýroba
Čína I.I.aa II.
KOMPAKTY / CAKES
PP2158
90-06H
H132
PP20-08H
PP23-08H
PP71-08H
Číslo
Názov výrobku
Balenie
Efekt
Rany
Trieda
Nr.
Name item
Pack
Efect
Shots
Klass
24/1
Červené, zelené, modré kométy a červeno
12
II.
18
II.
PP20-08H
GAOS
-zeleno-modrý kreklingový dáţď
PP23-08H
VICTORY
8/1
Červeno-zelené kométy s chryzantémou a
kreklingovými červeno-zelenými vŕbami
PP2158
FIELD OPERATIONS
12/1
Červené praskanie s hvizdom + výbuch
19
II.
SILA
6/1
Obrovské kreklingové palmy
19
II.
PP71-08H
BARBARI
8/1
Kreklingový dáţď a červená pivoňka
19
II.
90-06H
BAGDAD
8/1
Kreklingová kytica s červenými kométami
19
II.
H132
31
26
Import Čína I. a II. Trieda.
KOMPAKTY / CAKES
FF23
AT08
FC11
AT16
035PP
Číslo
Názov výrobku
Balenie
Efekt
Rany
Trieda
Nr.
Name item
Pack
Efect
Shots
Klass
AT16
HVIEZDNY ÚTOK
6/1
Strieborný kreklingový dáţď a kreklingový chvost
19
II.
FF23
MESAČNÁ SHOW
6/1
Trblietavé chrysantémy
19
II.
AT08
HONG—KONG
8/1
Červeno—zelené palmy
19
II.
FC11
BENÁTKY
6/1
Zlaté vŕby s výbuchmi
19
II.
91-06H
DRAGON
8/1
Prskavková palma s kométou
19
II.
035PP
WRAP AHEROS
8/1
Veľké blikavé kométy a fialové kreklingové chu-
19
II.
32
27
91-06H
máče
Vlastná
II. Trieda.
Trieda.
Importvýroba
Čína I.I.aa II.
KOMPAKTY / CAKES
076PP
077PP
078PP
079PP
080PP
081PP
Číslo
Názov výrobku
Balenie
Efekt
Rany
Trieda
Nr.
Name item
Pack
Efect
Shots
Klass
076PP
LEON
6/1
Zlatý chvost a zlaté palmy s kreklingom
19
II.
077PP
TORONTO
6/1
Farebné kométy s výbuchmi a kreklingové kvety
19
II.
078PP
LONDÝN
6/1
Kreklingová mína a modré palmy s chvostom
19
II.
079PP
BUKET
6/1
Blikavé kométy a modro zelené kytice
19
II.
080PP
ŠANGHAJ
6/1
Červená trblietavá kométa a kreklingová palma
19
II.
081PP
TROPICKÁ NOC
6/1
Zlato fialová trblietavá chryzantéma so zlatým
19
II.33
chvostom
28
Import Čína I. a II. Trieda.
KOMPAKTY / CAKES
083PP
H137
H141
PP2043
FF19
Číslo
Názov výrobku
Balenie
Efekt
Rany
Trieda
Nr.
Name item
Pack
Efect
Shots
Klass
083PP
BRUSEL
6/1
Mohutná zlatá palma so zlatým chvostom
19
II.
H137
VÁŠEŇ
6/1
Zlaté kométy s červeným snehom
19
II.
H141
TAJOMSTVO
6/1
Trblietavé kométy a trblietavé vŕby
19
II.
H131
SEN
6/1
Mohutné kreklingové vŕby
19
II.
FF19
MÍTUS
6/1
Modro—červený dáţď
20
II.
DAHLIA
24/1
Červený chvost + červeno-zelené kvety
20
II.
34
29
H131
PP2043
Vlastná
II. Trieda.
Trieda.
Importvýroba
Čína I.I.aa II.
KOMPAKTY / CAKES
PP2155
FF18
PP22-08H
PP2154
PP2009
PP2058
Číslo
Názov výrobku
Balenie
Efekt
Rany
Trieda
Nr.
Name item
Pack
Efect
Shots
Klass
FF18
PP22-08H
MÚMIA
6/1
Zlatý brokád so zlatým chvostom
20
II.
MEDÚZA
8/1
Zelené kométy s modro-fialovo-citrónovými pi-
21
II.
25
II.
25
II.
25
II.
25
II.35
voňkami a červené kométy s červeno-zelenými
brokátmi.
PP2155
DESERT OPPONNENT
12/1
Strieborný kométový chvost s praskaním a hvízdaním
PP2154
KILLER ALLIGATOR
18/1
Strieborný kométový chvost s hvízdajúcou špirálou a farebnými svetlicami
PP2009
WILD MUSHROOM
18/1
Strieborný a hvízdajúci chvost s praskaním a
mnohofarebnými perlami
PP2058
COMMAND TEST
18/1
Červeno-zelený chvost s dvojitým roztrieštením
kytice svetlíc
30
Import Čína I. a II. Trieda.
KOMPAKTY / CAKES
PP2081
PP2048
FC16
AT12
FF20
Číslo
Názov výrobku
Balenie
Efekt
Rany
Trieda
Nr.
Name item
Pack
Efect
Shots
Klass
18/1
Červeno-zelené stúpajúce svetlice,pukajúca oblo-
25
II.
25
II.
PP2048
MAGICAL WHIRLY
ha s prekrásnymi kvetmi
PP2081
HOWLING TIGER
18/1
Veľký hvízdavý chvost so zeleno-červenomodrýni kyticami
FF20
KOMANDO
6/1
Zlatá blikavá chrysantéma s kreklingom
25
II.
AT12
KRÁĽOVSKÝ OHŇOSTROJ
6/1
Farebné krekling chrysantémy
25
II.
L.A.LAKERS
8/1
Farebné brokátové koruny
25
II.
36
31
FC16
Vlastná
II. Trieda.
Trieda.
Importvýroba
Čína I.I.aa II.
KOMPAKTY / CAKES
029PP
PP08-08H
PP-H04
PP72-08H
PP-H05
Číslo
Názov výrobku
Balenie
Efekt
Rany
Trieda
Nr.
Name item
Pack
Efect
Shots
Klass
4/1
Modré míny+strieborné chryzantémy a červe-
25
II.
25
II.
PP72-08H
RUSALKA
no zelené pivoňky
PP08-08H
ČERTICA
4/1
Zelená trblietavá mína so striebornou korunou
a modrá mína s kreklingovou korunou
PP-H04
VZDUŠNÝ ZÁMOK
12/1
Mnohofarebné kytice so zlatým chvostom
25
II.
PP-H05
KRAKEN
12/1
Brokátová koruna so strieborným chvostom a
25
II.
25
II.
krekligová vŕba s kreklingovým chvostom
029PP
RIO
6/1
Dvoj a trojnásobné farebné chryzantémy s
chvostom
37
32
Import Čína I. a II. Trieda.
KOMPAKTY / CAKES
77-04
H121
75-04
091PP
090PP
Číslo
Názov výrobku
Balenie
Efekt
Rany
Trieda
Nr.
Name item
Pack
Efect
Shots
Klass
4/1
Farebné kométy s dvojitou cryzantémou a výbuch-
25
II.
25
II.
25
II.
25
II.
25
II.
H121
EGYPT
mi
75-04
PARIS
4/1
Veľký dvojitý krekling dáţď s mohutnou krekling
palmou
77-04
NEW YORK
4/1
Zeleno—fialové krekling pivoňky a červené krozety
090PP
KRÁĽ HROMU
4/1
Kreklingová mína a farebné ţiarivé kométy s titanom
091PP
38
33
MAX
4/1
Modrá ţiara a modré chryzantémy s kreklingovou
palmou
Import Čína I. a II. Trieda.
KOMPAKTY / CAKES
085PP
111-04
H136
Číslo
Názov výrobku
Balenie
Efekt
Rany
Trieda
Nr.
Name item
Pack
Efect
Shots
Klass
25
II.
25
II.
25
II.
H136
FANTÁZIA F-S
4/1
Farebné trblietavé chvosty s kreklingovými
kyticami
111-04
CHICAGO F-S
4/1
Červeno-zeleno blikavé kométy asilné kreklingové chumáče
085PP
SEX BOMBY F-S
4/1
Zlaté blikavé kométy a fialové palmy
39
34
Vlastná
II. Trieda.
Trieda.
Importvýroba
Čína I.I.aa II.
KA
!
N
VI
NO
W
E
N
KOMPAKTY / CAKES
!
PP-V4-1
PP-V4-3
PP-V4-2
PP-V4-4
Číslo
Názov výrobku
Balenie
Efekt
Rany
Trieda
Nr.
Name item
Pack
Efect
Shots
Klass
4/1
Bielo, modro, červené chryzantémy + striebor-
21+4
II.
PP-V4-1
BRATISLAVA
né fontány
PP-V4-2
PRAHA
6/1
Bielo, červeno, modrá padajúcie listy
20+1
II.
PP-V4-3
BUDAPEŠŤ
6/1
Červené, biele, zelené pivoňky + kraklingová
20+1
II.
17+2
II.
fontána
PP-V4-4
VARŠAVA
6/1
Bielo, červené rybky + bielo, červené fontány
Lietjúci lampión prianí a
1/1
Vo farbách: Červená, Ţltá, Ruţová, Zelená
šťastia
40
35
Vlastná výroba—profi
VÝMETNÍKY /
SINGLE SHOT
MÍNY / MINES
CYLINDRICKÉ BOMBY
Široký výber z bohatého sortimentu výmetníkov, cylindrických bômb a mín pre
profesionálne ohňostroje. Spoľahlisvosť a vysoká kvalita našich výrobkov dobre
poznajú aj v iných krajinách Európy.
41
36
Vlastná výroba—profi
RAKETY PROFI / ROCKETS PROFFESIONAL
42
37
Číslo
Názov výrobku
Balenie
Trieda
Nr.
Name item
Pack
Klass
2021A
GIGANT-MIX COLOUR
50 x 1
III.
2022A
GIGANT-BLINK
50 x 1
III.
2023A
GIGANT-BLUE
50 x 1
III.
2024A
GIGANT-GOLD PALM
50 x 1
III.
2025A
GIGANT-YELLOW / VIOLET
50 x 1
III.
2026A
GIGANT-KAMURO
50 x 1
III.
2027A
GIGANT-TREMOLO
50 x 1
III.
2028A
GIGANT-SILVER SPIRAL W/FLASH-REPORTS
50 x 1
III.
2029A
GIGANT-COLOUR W/REPORTS
50 x 1
III.
2011A
SUPERNOVA-BLINK
50 x 1
III.
2012A
SUPERNOVA-MIX COLOUR
50 x 1
III.
2013A
SUPERNOVA-SILVER RAIN
50 x 1
III.
2014A
SUPERNOVA-GREEN
50 x 1
III.
2015A
SUPERNOVA-RED
50 x 1
III.
2016A
SUPERNOVA-TITAN SALUTE
50 x 1
III.
2017A
SUPERNOVA-TREMOLO
50 x 1
III.
2018A
SUPERNOVA-KAMURO
50 x 1
III.
130A
ČERVENÉ SRDCE
50 x 1
III.
131A
KREK
50 x 1
III.
Vlastná
výroba
I. a II.
Trieda.
Import
Čína—
profi
GUĽOVÉ BOMBY / DISPLAY SHELLS
VALCOVÉ BOMBY / CYLINDER SHELLS
43
38
Import Čína— profi
KOMPAKTY / CAKES
Veľký výber z rôznych druhov kompaktov, kompaktov
vystrelovaných na vodu a dymových kompatov určených
pre denné ohňostroje.
44
39
Vlastná výroba
II. Trieda.
Elektrické
palníkyI./aelectric
igniter
Elektrické palníky odskúšané na ohňostrojoch nielen na Slovensku, ale aj
v iných krajinách vo svete. Kvalita a spoľahlivosť našich elektrických
palníkov nás posunula na predné priečky dodávateľov pre najväčšie ohňostrojárske firmy vo svete. Získanie „CE“ certifikátu tomu tieţ nasvedčuje.
45
40
Príslušenstvo / Accesories
Najväčší výber zo širokého sortimentu materiálu
pre ohňostroje. Sklolaminátové maţiare od kalibru 2“ aţ po kaliber 6“. Hliníkové rámy pre maţiare, rímske sviece a výmetníky . Oneskorovače, pyrolepa , konektory a veľa ďalšieho pomocného materiálu k realizácii ohňostrojov.
46
41
Príslušenstvo / Accesories
Jedinečné infračervené diaľkové odpaľovacie zariadenie "TERMINATOR" , vynikajúce pre priaznivcov zábavnej pyrotechniky. Jednoduchá montáţ a ešte jednoduchšie odpaľovanie Vášho súkromného ohňostroja. Pri správnom pouţívaní maximálna bezpečnosť. Dosah do 35 metrov na otvorenom priestore.
47
42
PRIVATEX - PYRO s.r.o.
PŠS LIESKOVEC , P.O.Box 88
018 41 Dubnica nad Váhom
SLOVAKIA
48
Telefón: +421 42 444 0779
Fax: +421 42 447 5034
E-mail:[email protected]
www.privatexpyro.sk
Download

Katalóg 2009 - Privatex Pyro