Skrátený popis všeobecného zasielate ského predpisu pre zna ky Volkswagen,
Audi a Seat*
Pre objednanie prepravy pre zásielky, kde je platcom Volkswagen Slovakia sa používa link:
https://myepp.dhl.com/gw/premiumweb/public/Login.action?userName=VWL12&userPass=1LiDhVw2!
- v ojedinelých prípadoch sa môže preprava objedna cez zákaznícke íslo DHL Express
+421 02 48 229 228
Služby DHL Express (ohlásenie, vyzdvihnutie, as dodania):
-
Economy Select
(ohlásené do 11:00 hod – bude vyzdvihnuté v ten istý de do
17:00 hod.) – dodanie zvä ša do 5 pracovných dní
-
Express close of Business
(ohlásené do 13:00 hod – bude vyzdvihnuté v ten istý de do
17:00 hod.) – dodanie v nasledujúci pracovný de
-
Express per12
(ohlásené do 13:00 hod – bude vyzdvihnuté v ten istý de do 17:00
hod.) – dodanie v nasledujúci pracovný de do 12:00 hod.
Posielanie je možné do maximálnej spolo nej brutto-váhy 70 kg. Zásielka od 45 do 70 kg posielaná
službou Express Close of Business a Express pre12 musí by potvrdená /schválená/ zamestnancom
Volkswagen.
Do referen ného polí ka je potrebné zada :
- „Name“
- „Werkskennziffer“
- „Kostenstelle“
- Meno pracovníka VW (autorizácia)
- íslo závodu ( pre VW Slovakia – Bratislava je íslo závodu „37“)
- nákladové stredisko ( íslo – A xxxx....)
Do polí ka „Inhalt“ – sa píše íslo dodacieho listu. Dodací list musí by prilepený (pripevnený)
v prieh adnej fólii (vidite ný) vonku na každom kuse zásielky. Musí obsahova nasledujúce údaje:
•
íslo dodacieho listu
• Volkswagen objednávacie íslo / íslo objednávky
• DHL Tracking-Nummer (nákladný list)
Maximálne hodnoty pre balenie pod a služieb:
„Economy Select“
Bez podpalety:
Obvod
D žka
Šírka, alebo výška
Váha brutto
4,4 m
1,2 m
0,8 m
70 kg
S podpaletou:
Obvod
D žka
Šírka
výška
Váha brutto
8,4 m
2,4 m
1m
2m
70 kg
„Express close of Business“; „Express pre12“
Obvod
4,4 m
D žka
1,6 m
Šírka, alebo výška
0,8 m
Váha brutto
70 kg
*jedná sa o skrátený popis v slovenskom jazyku všeobecného zasielate ského predpisu (Versandvorschrift ver.
130/2012)- v žiadnom prípade ho nenahrádza.
Presný popis je uvedený v nemeckej verzii všeobecného zasielate ského predpisu dodania pre zna ky
Volkswagen, Audi a Seat (Versandvorschrift ver. 130/2012).
Download

Skrátený popis všeobecného zasielateľského predpisu pre značky