SLOVNÍČEK
anglicko-slovenský
www.cambridge.org/elt/cz
www.oxico.sk
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak
ENGLISH
PRONUNCIATION
SLOVAK
UNIT 1A
according (to) (pre)
/əˈkɔː(r)dɪŋ ˌtuː/
podľa
close (adj)
/kləʊz/
blízky, dôverný, dôkladný
clubbing (n)
/ˈklʌbɪŋ/
chodiť po kluboch alebo baroch
exhibition (n)
/ˌeksɪˈbɪʃ(ə)n/
výstava
gardening (n)
/ˈɡɑː(r)d(ə)nɪŋ/
záhradkárstvo; záhradníčenie
intelligence (n)
/ɪnˈtelɪdʒ(ə)ns/
inteligencia; chápavosť;
spravodajská služba
lie-in (n)
/laɪ ɪn/
pospať si
meet up with (phrasal v irreg)
/miːt ʌp wɪð/
splniť (požiadavku)
online (adv)
/ˈɒnlaɪn/
byť pripojený k sieti
pick someone up (phrasal v)
/pɪk ˈsʌmwʌn ʌp/
vyzdvihnúť (niekoho); zviezť
niekoho (autom)
recent (adj)
/ˈriːs(ə)nt/
nedávny, súčasný, čerstvý
relative (n)
/ˈrelətɪv/
príbuzný
satisfying (adj)
/ˈsætɪsˌfa:ɪŋ/
uspokojujúci, vyhovujúci
tidy up (phrasal v)
/ˈtaɪdi/
upratať
top ten (n)
/tɒp ten/
desať najlepších
chat (v)
/tʃæt/
rozprávať sa, „kecať“
almost (adv)
/ˈɔːlməʊst/
skoro, takmer
can’t bear (v)
/kænt beə(r)/
nemôcť zniesť / vydržať
granddad (n)
/ˈɡræn(d)ˌdæd/
starý otec, dedko
keen on (adj)
/kiːn ɒn/
nadšený pre
kick (v)
/kɪk/
kopnúť, nakopnúť
love-hate relationship (n)
/lʌv heɪt rɪˈleɪʃ(ə)nʃɪp/
vzťah, v ktorom sa city často menia
od lásky k nenávisti a opačne
nerves (n pl.)
/nɜː(r)vz/
nervozita
partly (adv)
/ˈpɑː(r)tli/
čiastočne, sčasti
public transport (n)
/ˈpʌblɪk ˈtrænspɔː(r)t/
verejná hromadná doprava
ring-tone (n)
/ˈrɪŋɡˌtəʊn/
vyzváňací tón
/rʌn aʊt əv/
spotrebovať, vyčerpať
UNIT 1B
run out of (phrasal v irreg)
1
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak
seem (v)
/siːm/
zdať sa, pripadať
signal (n)
/ˈsɪɡn(ə)l/
signál, znamenie
soap opera (n)
/səʊp ˈɒp(ə)rə/
telenovela
sociable (adj)
/ˈsəʊʃəb(ə)l/
spoločenský, priateľský
switch something off (phr. v)
/swɪtʃ ˈsʌmθɪŋ ɒf/
zhasnúť, vypnúť
talkative (adj)
/ˈtɔːkətɪv/
zhovorčivý, mnohovravný
text message (n)
/tekst ˈmesɪdʒ/
textová správa, sms
though (conj)
/ðəʊ/
i keď, avšak, predsa len, hoci
turn something off (phrasal v)
/tɜː(r)n ˈsʌmθɪŋ ɒf/
vypnúť
veg (n) (=vegetable)
/vedʒ/
zelenina
likes and dislikes (n pl.)
/laɪks ən dɪsˈlaɪks/
záľuby- to, čo má a čo nemá rád
customer service (n)
/ˈkʌstəmə(r) ˈsɜː(r)vɪs/
zákaznícky servis
none (quantifier)
/nʌn/
žiadny; nič; nikto
amazingly (adv)
/əˈmeɪzɪŋli/
úžasne, prekvapivo
blood pressure (n)
/blʌd ˈpreʃə(r)/
krvný tlak
brain (n)
/breɪn/
mozog, rozum
concerned (adj)
/kənˈsɜː(r)nd/
týkajúci sa; príslušný;
zainteresovaný
confuded (adj)
/kənˈ uːzd/
zmätený, popletený
create (v)
/kriˈeɪt/
tvoriť, vytvoriť
decoration (n)
/ˌdekəˈreɪʃ(ə)n/
dekorácia, ozdoba, výzdoba
disappointed (adj)
/ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/
sklamaný
fake (n)
/feɪk/
napodobnenina; niečo falošné /
nepravé
frustrated (adj)
/frʌˈstreɪtɪd/
sklamaný, znechutený, frustrovaný
chemicals (n pl.)
/ˈkemɪk(ə)lz/
chemikálie
laughter (n)
/ˈlɑː ə(r)/
smiech
massage (n)
/ˈmæsɑːʒ/
masáž
meditate (v)
/ˈmedɪteɪt/
premýšľať, hĺbať, meditovať
naturally (adv)
/ˈnætʃ(ə)rəli/
samozrejme, prirodzene, pravdaže
produce (v)
/prəˈdjuːs/
vyrobiť, vyrábať, produkovať
reduce (v)
/rɪˈdjuːs/
znížiť, zmenšiť, zredukovať
scared (adj)
/skeə(r)d/
vystrašený, vyľakaný
UNIT 1C
2
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak
shocked (adj)
/ʃɒkt/
šokovaný, otrasený
stranger (n)
/ˈstreɪndʒə(r)/
cudzinec, neznámy človek
universal (adj)
/ˌjuːnɪˈvɜː(r)s(ə)l/
všeobecný, celkový, svetový,
univerzálny
watercolours (n)
/ˈwɔːtə(r)ˌkʌlə(r)z/
vodové farby
yoga (n)
/ˈjəʊɡə/
joga
defence (against illness) (n)
/dɪˈfens/
obrana (proti chorobe)
clap (v)
/klæp/
tlieskať, tľapkať
barbecue (n)
/ˈbɑː(r)bɪˌkjuː/
ražeň; piknik s opekaním
environmental (adj)
/ɪnˌvaɪrənˈment(ə)l/
týkajúci sa (životného) prostredia
firm (n)
/fɜː(r)m/
podnik, firma
law firm (n)
/lɔː fɜː(r)m/
právna firma
portfolio (n)
/pɔː(r)tˈfəʊliəʊ/
dosky; ministerský úrad
progress (n)
/ˈprəʊɡres/
pokrok, vývoj, postup
steak (n)
/steɪk/
rezeň, biftek
get on (someone’s) nerves (v)
/ɡet ɒn nɜː(r)vz/
ísť niekomu na nervy
allowed (adj)
/əˈlaʊd/
dovolený, povolený, prípustný
Austria
/ˈɒs.tɹi.ə/
Rakúsko
deadline (n)
/ˈdedˌlaɪn/
uzávierka, konečný termín
laptop (n)
/ˈlæpˌtɒp/
notebook
lie ( irreg v)
/laɪ/
ležať; klamať
ought (v)
/ɔːt/
mal by; mať povinnosť
overtime (n)
/ˈəʊvə(r)ˌtaɪm/
nadčas (v práci)
permission (n)
/pə(r)ˈmɪʃ(ə)n/
povolenie, dovolenie, súhlas
possibility (n)
/ˌpɒsəˈbɪləti/
možnosť
praise (n)
/preɪz/
pochvala
pressure (n)
/ˈpreʃə(r)/
tlak, nátlak, napätie
tortoise (n)
/ˈtɔː(r)təs/
korytnačka
whenever
/wenˈevə(r)/
kedykoľvek, zakaždým
workaholic (n)
/ˌwɜː(r)kəˈhɒlɪk/
pracovný fanatik, workoholik
/ˈəʊbə(r)ˌʒiːn/
baklažán
UNIT 2A
UNIT 2B
aubergine (n)
3
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak
bean (n)
/biːn/
fazuľa
beef (n)
/biːf/
hovädzie mäso
blender (n)
/ˈblendə(r)/
mixér
boil (v)
/bɔɪl/
vrieť, variť sa
broccoli (n)
/ˈbrɒkəli/
brokolica
carrot (n)
/ˈkærət/
mrkva
contain (v)
/kənˈteɪn/
obsahovať
cookery (n)
/ˈkʊk(ə)ri/
kuchárske umenie
courgette (n)
/kɔː(r)ˈʒet/
cuketa
course (n)
/kɔː(r)s/
kurz
despite
/dɪˈspaɪt/
napriek, navzdory
eggplant (n)
/ˈeɡˌplɑ:nt/
baklažán
freezer (n)
/ˈfriːzə(r)/
mraznička
frying pan (n)
/ˈfraɪɪŋ ˌpæn/
panvica
garlic (n)
/ˈɡɑː(r)lɪk/
cesnak
grill (v/n)
/ɡrɪl/
gril; grilovať
heat something up
/hiːt ˈsʌmθɪŋ ʌp/
prihriať, ohriať
however (adv)
/haʊˈevə(r)/
akokoľvek
income (n)
/ˈɪnkʌm/
plat, príjem, dôchodok
intuition (n)
/ˌɪntjuˈɪʃ(ə)n/
intuícia, predtucha, tušenie
lamb (n)
/læm/
jahňacina; jahňa
market research (n)
/ˈmɑː(r)kɪt rɪˈsɜː(r)/
prieskum trhu
microwave (n)
/ˈmaɪkrəˌweɪv/
mikrovlnná rúra
organic (adj)
/ɔː(r)ˈɡænɪk/
organický
oven (n)
/ˈʌv(ə)n/
rúra, pec
pea (n)
/piː/
hrach
pepper (n)
/ˈpepə(r)/
čierne korenie
permanent (adj)
/ˈpɜː(r)mənənt/
trvalý, stály, stabilný
popularity (n)
/ˌpɒpjʊˈlærəti/
obľuba, popularita
quality (n)
/ˈkwɒləti/
kvalita; akosť; vlastnosť
rapidly (adv)
/ˈræpɪdli/
rýchlo
ready meal (n)
/ˈredi mi:l/
hotové jedlo
rise (v)
/raɪz/
vychádzať, stúpať (slnko)
roast (v)
/rəʊst/
piecť, opekať, pražiť
4
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak
rubbish bin (n)
/ˈrʌbɪʃ bɪn/
smetný kôš; nádoba na odpadky
saucepan (n)
/ˈsɔːspən/
rajnica, kastrólik
spare (adj)
/speə(r)/
náhradný, zvyšný, rezervný
steady (adj)
/ˈstedi/
pevný, stály, stabilný
steam (v)
/sti:m/
variť v pare
supposed (adj)
/səˈpəʊzd/
domnelý, údajný, predpokladaný
taste (n)
/teɪst/
chuť, príchuť
Thai (adj)
/taɪ/
thajský
three-course meal (n)
/θri: kɔː(r)s mi:l/
jedlo s troma chodmi
wok (n)
/wɒk/
typ panvice
zucchini (n)
/zʊˈkiːni/
cuketa
addicted (adj)
/əˈdɪktɪd/
závislý
although (conj)
/ɔːlˈðəʊ/
hoci, aj keď, i keď, akokoľvek
amazed (adj)
/əˈmeɪzd/
užasnutý, veľmi prekvapený
awake (adj)
/əˈweɪk/
prebudený
boiling (adj)
/ˈbɔɪlɪŋ/
variaci, vriaci
cure (n)
/kjʊə(r)/
liečba, liek
delighted (adj)
/dɪˈlaɪtɪd/
potešený
diet (n)
/ˈdaɪət/
strava, výživa
electricity (n)
/ɪˌlekˈtrɪsəti/
elektrina
exhausted (adj)
/ɪɡˈzɔːstɪd/
vyčerpaný, vysilený
fabulous (adj)
/ˈfæbjʊləs/
úžasný, rozprávkový
fairly (adj)
/ˈfeə(r)li/
dosť; značne; spravodlivo
fall asleep (v)
/fɔ:l əˈsli:p /
zaspať
fascinated (adj)
/ˈfæsɪneɪtɪd/
uchvátený, unesený, fascinovaný
furious (adj)
/ˈfjʊəriəs/
zúrivý, rozzúrený, naštvaný
gorgeous (adj)
/ˈɡɔː(r)dʒəs/
nádherný, oslnivý
gradable (adj)
/ˈɡreɪdəb(ə)l/
stupňujúci (sa)
herbal (adj)
/ˈhɜː(r)b(ə)l/
bylinný; rastlinný
huge (adj)
/hju:dʒ/
obrovský, ohromný
hypnosis (n)
/hɪpˈnəʊsɪs/
hypnóza
incredibly (adv)
/ɪnˈkredəbli/
neuveriteľne
UNIT 2C
5
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak
indeed (adv)
/ɪnˈdiːd/
skutočne, vskutku, naozaj
insomnia (n)
/ɪnˈsɒmniə/
nespavosť
lie (v irreg)
/laɪ/
ležať, klamať
marvelous (adj)
/ˈmɑː(r)vələs/
skvelý, úžasný, nádherný
meditation (n)
/ˌmedɪˈteɪʃ(ə)n/
hĺbanie, premýšľanie, meditácia
nap (n)
/næp/
zdriemnutie
nightmare (n)
/ˈnaɪtˌmeə(r)/
nočná mora, zlý sen
pill
/pɪl/
tabletka, pilulka
potato (n)
/pəˈteɪtəʊ/
zemiak
salon (n)
/ˈsælɒn/
salón
shattered (adj)
/ˈʃætə(r)d/
zničený, úplne vyčerpaný
siesta (n)
/siˈestə/
odpočinok, siesta
snore (v)
/snɔː(r)/
chrápať
suddenly (adv)
/ˈsʌd(ə)nli/
zrazu, naraz, náhle
suffer (from) (v)
/ˈsʌfə(r)/
trpieť; znášať
tasty (adj)
/ˈteɪsti/
chutný
terrified (adj)
/ˈterəfaɪd/
vydesený, vystrašený
tiny (adj)
/ˈtaɪni/
drobný, maličký, nepatrný
tiredness (n)
/ˈtaɪə(r)dnes/
únava
unpopular (adj)
/ʌnˈpɒpjʊlə(r)/
neobľúbený, nepopulárny
way of life (n)
/weɪ əv laɪf/
štýl života
wide awake (adj)
/waɪd əˈweɪk/
úplne bdelý
wink (v)
/wɪŋk/
žmurkať
fast asleep (adj)
/fɑːst əˈsli:p/
tvrdo spiaci
cause (v)
/kɔːz/
spôsobiť
doze off (phrasal v)
/dəʊz ɒf/
zdriemnuť si
dream (n/v)
/dri:m/
sen, prianie; snívať sa
filthy (adj)
/ˈfɪlθi/
špinavý, nečistý, hnusný, sprostý
heavy sleeper (n)
/ˈhevi ˈsli:pə(r)/
tvrdý spáč
light sleeper (n)
/laɪt ˈsli:pə(r)/
ľahký spáč
sleeper (n)
/ˈsliːpə(r)/
spáč
babysit (v)
/ˈbeɪbiˌsɪt/
strážiť niekomu dieťa
UNIT 2D
6
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak
babysitter (n)
/ˈbeɪbiˌsɪtə(r)/
pestúnka, opatrovník dieťaťa
concern (n)
/kənˈsɜː(r)n/
vec, záležitosť, starosť
miserable (adj)
/ˈmɪz(ə)rəb(ə)l/
biedny, chudobný, nešťastný
pot (n)
/pɒt/
hrniec, kastról, nádoba
pretend (v)
/prɪˈtend/
predstierať, fingovať, hrať
bite (irreg v)
/baɪt/
hrýzť, štípať
Central America
/ˈsentrəl əˈmerɪkə/
Stredná Amerika
deal (with) (v)
/di:l/
vyriešiť, poradiť si, vyrovnať sa
Greece
/gri:s/
Grécko
check into (phrasal v)
/tʃek ɪntu:/
zapísať sa, zaregistrovať sa
check out of (phrasal v)
/tʃek aʊt əv/
odhlásiť sa
lately (adv)
/ˈleɪtli/
nedávno, v poslednom čase
particularly (adv)
/pə(r)ˈtɪkjʊlə(r)li/
hlavne, najmä, obzvlášť
poisonous (adj)
/ˈpɔɪz(ə)nəs/
jedovatý
put up with (phrasal irreg v)
/pʊt ʌp wɪθ/
zmierovať sa; trpezlivo znášať
rainforest (n)
/ˈreɪnˌfɒrɪst/
dažďový prales
see someone off (phrasal irreg v)
/si: ˈsʌmwʌn ɒf/
vyprevadiť, sprevádzať
set off (phrasal irreg v)
/set ɒf/
začať, rozbehnúť, spustiť
souvenir (n)
/ˌsuːvəˈnɪə(r)/
suvenír, pamiatkový predmet
spider (n)
/ˈspaɪdə(r)/
pavúk
surely (adv)
/ˈʃɔː(r)li/
iste, určite, nepochybne
find out (phrasal v)
/faɪnd aʊt/
zistiť, odhaliť, vypátrať
get back (phrasal v)
/ɡet bæk/
vrátiť sa; získať späť
look forward to (phrasal v)
/lʊk ˈfɔː(r)wə(r)d tʊ/
tešiť sa na
bring something back
(phrasal irreg v)
/brɪŋ ˈsʌmθɪŋ bæk/
vrátiť, priniesť späť
get around (phrasal irreg v)
/ɡet əˈraʊnd/
zastaviť sa (niekde, u niekoho)
advantage (n)
/ədˈvɑːntɪdʒ/
výhoda, prednosť, prospech
bench (n)
/bentʃ/
lavica, lavička
cruise (n)
/kruːz/
výletná / okružná plavba
diagram (n)
/ˈdaɪəɡræm/
diagram, graf, schéma
UNIT 3A
UNIT 3B
7
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak
disadvantage (n)
/ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒ/
nevýhoda
employ (v)
/ɪmˈplɔɪ/
zamestnať, najať; použiť
first class (n)
/fɜː(r)st klɑ:s/
prvá trieda; niečo vynikajúce /
prvotriedne
guidebook (n)
/ˈɡaɪdˌbʊk/
knižný turistický sprievodca
guided tour (n)
/ˌɡaɪdɪd tʊə(r)/
prehliadka so sprievodcom
independently (adv)
/ˌɪndɪˈpendəntli/
nezávisle, samostatne
package holiday (n)
/ˈpækɪdʒ ˈhɒlɪdeɪ/
zájazd cez turistickú kanceláriu
pocket (n)
/ˈpɒkɪt/
vrecko, priehradka
publish (v)
/ˈpʌblɪʃ/
publikovať, zverejniť
separately (adj)
/ˈsep(ə)rətli/
oddelene, zvlášť, samostatne
south-east (adj)
/ˌsaʊθˈiːst/
juhovýchodne
economy class (n)
/ɪˈkɒnəmi klɑ:s/
best-seller (n)
/best ˈselə(r)/
ekonomická / turistická /
najlacnejšia trieda
kniha predávaná s veľkým
úspechom
accommodation (n)
/əˌkɒməˈdeɪʃ(ə)n/
ubytovanie
advertising
/ˈædvə(r)ˌtaɪzɪŋ/
reklama, inzercia
beginner (n)
/bɪˈɡɪnə(r)/
začiatočník
comfort (n)
/ˈkʌmfə(r)t/
pohodlie, pohoda
competitive (adj)
/kəmˈpetətɪv/
konkurenčný, súťažiaci
confidence (n)
/ˈkɒnfɪd(ə)ns/
tajomstvo; dôvera
danger (n)
/ˈdeɪndʒə(r)/
nebezpečenstvo, ohrozenie
difficulty (n)
/ˈdɪfɪk(ə)lti/
ťažkosť, prekážka, problém
elephant (n)
/ˈelɪfənt/
slon
enjoyable (adj)
/ɪnˈdʒɔɪəb(ə)l/
príjemný, radostný
facelift (n)
/ˈfeɪsˌlɪft/
úprava / vylepšenie vzhľadu
(auta, budovy...)
farmhouse (n)
/ˈfɑː(r)mˌhaʊs/
statok, usadlosť
farming (n)
/ˈfɑ:(r)mɪŋ/
hospodárenie
formation (n)
/fɔː(r)ˈmeɪʃ(ə)n/
formovanie, tvorenie, tvarovanie
holidaymaker (n)
/ˈhɒlɪdeɪˌmeɪkə(r)/
rekreant, výletník, dovolenkár
honesty (n)
/ˈɒnɪsti/
poctivosť, úprimnosť
importance (n)
/ɪmˈpɔː(r)t(ə)ns/
dôležitosť, význam
increase (v)
/ɪnˈkri:s/
zvýšiť, stúpať, pribúdať
UNIT 3C
8
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak
jeep (n)
/dʒiːp/
džíp
jungle (n)
/ˈdʒʌŋɡ(ə)l/
džungľa
kindness (n)
/ˈkaɪn(d)nəs/
láskavosť, vľúdnosť, dobrota
knowledgeable (adj)
/ˈnɒlɪdʒəb(ə)l/
oboznámený, zasvätený,
informovaný
laziness (n)
/ˈleɪzines/
lenivosť
marsh (n)
/mɑː(r)ʃ/
močiar, močarina, barina
modesty (n)
/ˈmɒdɪsti/
skromnosť, umiernenosť
natural (adj)
/ˈnætʃ(ə)rəl/
prírodný; prirodzený
nature (n)
/ˈneɪtʃə(r)/
príroda; charakter, povaha
patience (n)
/ˈpeɪʃ(ə)ns/
trpezlivosť
recover (v)
/rɪˈkʌvə(r)/
obnoviť; získať späť; uzdraviť
review (n)
/rɪˈvjuː/
recenzia, kritika, posudok
sadness (n)
/ˈsædnəs/
smútok, žiaľ
safari (n)
/səˈfɑːri/
safari, výprava do divočiny
surfing (n)
/ˈsɜː(r)fɪŋ/
surfovanie
surgery (n)
/ˈsɜː(r)dʒəri/
operácia, chirurgický zákrok
surrounded (adj)
/səˈraʊndid/
obklopený
touristy (adj)
/ˈtʊərɪsti/
turistami vyhľadávaný
tradition (n)
/trəˈdɪʃ(ə)n/
tradícia, zvyk
traditional (adj)
/trəˈdɪʃ(ə)nəl/
tradičný
ward (n)
/wɔ:(r)d/
oddelenie (v nemocnici)
webpage (n)
/web peɪdʒ/
webovská stránka
bay (n)
/beɪ/
zátoka, záliv
lion (n)
/ˈlaɪən/
lev
cosmetic surgery (n)
/kɒzˈmetɪk ˈsɜː(r)dʒəri /
plastická chirurgia
adventurous (adj)
/ədˈventʃ(ə)rəs/
dobrodružný
belong (to) (v)
/bɪˈlɒŋ/
patriť, prislúchať
bother (v)
/ˈbɒðə(r)/
trápiť, obťažovať
bottled (adj)
/ˈbɒt(ə)ld/
fľaškový
fort (n)
/fɔː(r)t/
pevnosť, opevnenie
mosque (n)
/mɒsk/
mešita
recommendation (n)
/ˌrekəmenˈdeɪʃ(ə)n/
odporúčanie
UNIT 3D
9
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak
rickshaw (n)
/ˈrɪkˌʃɔː/
rikša
divide (v)
/dɪˈvaɪd/
deliť, rozdeliť
covered (adj)
/ˈkʌvə(r)d/
krytý, pokrytý
foreigner (n)
/ˈfɒrɪnə(r)/
cudzinec
full-size (adj)
/ˌfʊl ˈsaɪz/
v plnej veľkosti (nezmenšený)
gig (n)
/ɡɪɡ/
dvojkolesový kočiar
live (adj)
/laɪv/
živý, priamy (vysielanie)
onstage (adv)
/ˈɒnˌsteɪdʒ/
na javisku
pie (n)
/paɪ/
koláč
plastic (n)
/ˈplæstɪk/
umelá hmota, plast
promoter (n)
/prəˈməʊtə(r)/
propagátor, organizátor (akcie)
release a CD (v)
/rɪˈliːs ə ˌsi: ˈdi:/
vydať CD
repair (v)
/rɪˈpeə(r)/
opraviť
snooker (n)
/ˈsnuːkə(r)/
gulečník
stone (n)
/stəʊn/
kameň, skala
technician (n)
/tekˈnɪʃ(ə)n/
technik
wild (adj)
/waɪld/
divý, divoký, nespútaný
dressing room (n)
/ˈdresɪŋ ru:m/
šatňa
charts (n pl.)
/tʃɑː(r)tz/
rebríček naj...
adventurer (n)
/ədˈventʃ(ə)rə(r)/
dobrodruh
achieve (v)
/əˈtʃiːv/
dosiahnuť, docieliť
brave (adj)
/breɪv/
statočný, odvážny
frostbite (n)
/ˈfrɒs(t)ˌbaɪt/
omrzlina
independent (adj)
/ˌɪndɪˈpendənt/
nezávislý, svojbytný, samostatný
painful (adj)
/ˈpeɪnf(ə)l/
bolestivý, nepríjemný
practical (adj)
/ˈpræktɪk(ə)l/
praktický, použiteľný, účelný
producer (n)
/prəˈdjuːsə(r)/
výrobca, producent, tvorca
realise (v)
/ˈrɪəlaɪz/
uvedomiť si
responsible (for) (adj)
/rɪˈspɒnsəb(ə)l/
zodpovedný, rozvážny
sensible (adj)
/ˈsensəb(ə)l/
rozumný, uvážlivý
UNIT 4A
UNIT 4B
10
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak
sensitive (adj)
/ˈsensətɪv/
citlivý, jemný
shed (n)
/ʃed/
kôlňa, šopa
sink (v irreg)
/sɪŋk/
klesať, potopiť sa, padnúť
stubborn (adj)
/ˈstʌbə(r)n/
tvrdohlavý, vzdorovitý
talented (adj)
/ˈtæləntɪd/
talentovaný, nadaný
army (n)
/ˈɑː(r)mi/
armáda, vojsko
determined (adj)
/dɪˈtɜː(r)mɪnd/
rozhodný, odhodlaný
experienced (adj)
/ɪkˈspɪəriənst/
skúsený
allow (v)
/əˈlaʊ/
dovoliť, umožniť
aloe vera (n)
/ˌæləʊ ˈvɪərə/
aloe vera
anthropologist (n)
/ˌænθrəˈpɒlədʒist/
antropológ
antiseptic (n, adj)
/ˌæntiˈseptɪk/
dezinfekčný, antiseptický
aspirin (n)
/ˈæsprɪn/
aspirín, acylpyrín
bark (n)
/bɑ:(r)k/
kôra; štekot
beat (v)
/bi:t/
biť, udrieť; poraziť (niekoho)
blood (n)
/blʌd/
krv
burn (v)
/bɜ:(r)n/
horieť, spáliť
drug (n)
/drʌɡ/
liek, droga
effective (adj)
/ɪˈfektɪv/
účinný, skutočný, efektívny
exhausting (adj)
/ɪɡˈzɔ:stɪŋ/
vyčerpávajúci, unavujúci
fever (n)
/ˈfi:və(r)/
horúčka
foxglove (n)
/ˈfɒksˌɡlʌv/
náprstník
heal (v)
/hi:l/
liečiť, vyliečiť
helper (n)
/ˈhelpə(r)/
pomocník
lavender (n)
/ˈlævəndə(r)/
levanduľa
leaf (n)
/li:f/
list
malaria (n)
/məˈleəriə/
malária
mixture (n)
/ˈmɪkstʃə(r)/
zmes, mix
pain (n)
/peɪn/
bolesť; žiaľ
pillow (n)
/ˈpɪləʊ/
vankúš
purple (adj)
/ˈpɜ:(r)p(ə)l/
červenofialový, purpurový
quinine (n)
/kwɪˈniːn/
chinín
UNIT 4C
11
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak
recovery (n)
/rɪˈkʌv(ə)ri/
uzdravenie, zotavenie
remarkable (adj)
/rɪˈmɑ:(r)kəb(ə)l/
mimoriadny, pozoruhodný
remedy (n)
/ˈremədi/
liek; náprava, opatrenie
sap (n)
/sæp/
miazga; šťava
scar (n)
/skɑ:(r)/
jazva, kaz
soft (adj)
/sɒft/
mäkký, jemný, hebký
teapot (n)
/ˈti:ˌpɒt/
čajová kanvica
throat (n)
/θrəʊt/
hrdlo
treat (v)
/tri:t/
liečiť, ošetriť; zaobchádzať
treatment (n)
/ˈtri:tmənt/
liečba, ošetrenie; úprava
unable (adj)
/ʌnˈeɪb(ə)l/
neschopný
willow (n)
/ˈwɪləʊ/
vŕba
within (prep)
/wɪðˈɪn/
vnútri, v, vo, za
young-looking (adj)
/jʌŋ lʊkiŋ/
mlado vyzerajúci
fortunately (adv)
/ˈfɔ:(r)tʃənətli/
našťastie
break something open (phrasal v)
/breɪk ˈsʌmθɪŋ ˈəʊpən/
násilím niečo otvoriť
B.C. (before Christ)
/ˌbi: ˈsi:/
p.n.l. (pred naším letopočtom)
bad-tempered (adj)
/ˌbæd ˈtempə(r)d/
nevrlý, zle naladený
bunch (n)
/bʌntʃ/
strapec, zväzok, trs
considerate (adj)
/kənˈsɪd(ə)rət/
ohľaduplný, šetrný
enthusiastic (adj)
/ɪnˌθjuːziˈæstɪk/
nadšený
express (v)
/ɪkˈspres/
vyjadriť (sa)
generalization (n)
/ˌdʒen(ə)rəlaɪˈzeɪʃ(ə)n/
zovšeobecnenie
generation (n)
/ˌdʒenəˈreɪʃ(ə)n/
generácia; vytváranie
hard-working (adj)
/hɑ:(r)d ˈwɜː(r)kɪŋ /
pracovitý
immigration (n)
/ˌɪmɪˈɡreɪʃ(ə)n/
imigrácia, prisťahovalectvo
injury (n)
/ˈɪndʒəri/
zranenie, úraz
loyal (adj)
/ˈlɔɪəl/
oddaný, verný, lojálny
moody (adj)
/ˈmu:di/
náladový
offensive (adj)
/əˈfensɪv/
útočný, agresívny
officer (n)
/ˈɒfɪsə(r)/
dôstojník, policajt
scream (v)
/skri:m/
kričať, vrieskať
UNIT 4D
12
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak
soften (v)
/ˈsɒf(ə)n/
zmäkčiť, zjemniť
spoilt (adj)
/spɔɪlt/
rozmaznaný, skazený
tend (to) (v)
/tend/
mať sklon (k)
violent (adj)
/ˈvaɪələnt/
násilnícky, prudký
well-behaved (adj)
/ˌwel bɪˈheɪvd/
dobre vychovaný
arrogant (adj)
/ˈærəɡənt/
povýšený, arogantný
balcony (n)
/ˈbælkəni/
balkón
basement (n)
/ˈbeɪsmənt/
suterén
bungalow (n)
/ˈbʌŋɡəˌləʊ/
bungalov, prízemný dom
condition (n)
/kənˈdɪʃ(ə)n/
podmienka, stav
detached (adj)
/dɪˈtætʃt/
oddelený, odlúčený, samostatne
stojaci (dom)
en-suite (adj)
/ɒn ˈswiːt/
spálňa spojená s kúpeľňou
estate agent (n)
/ɪˈsteɪt ˈeɪdʒ(ə)nt/
realitný agent
fitted kitchen (n)
/ˈfɪtɪd ˈkɪtʃən/
(už) vybavená kuchyňa
garage (n)
/ˈɡærɑ:ʒ/
garáž
characteristic (n)
/ˌkærɪktəˈrɪstɪk/
charakteristika, vlastnosť, znak
location (n)
/ləʊˈkeɪʃ(ə)n/
miesto, poloha, umiestnenie
loft (n)
/lɒft/
povala, pôjd
luxury (adj)
/ˈlʌkʃəri/
prepych, luxus
mainly (adv)
/ˈmeɪnli/
hlavne, predovšetkým
overlooking (adj)
/ˌəʊvə(r)ˈlʊkɪŋ/
prehliadajúci
property (n)
/ˈprɒpə(r)ti/
majetok, vlastníctvo
rewrite (v)
/ˌriːˈraɪt/
prepísať, znovu zapísať
rough (adj)
/rʌf/
hrubý; drsný; nerovný; tvrdý
semi-detached (adj)
/ˌsemidɪˈtætʃt/
polovica dvojdomu
slightly (adv)
/ˈslaɪtli/
trocha, nepatrne, slabo
storey (n)
/ˈstɔ:ri/
poschodie, podlažie
suburb (n)
/ˈsʌbɜ:(r)b/
predmestie
terraced (adj)
/ˈterəst/
terasovitý, stupňovitý
three-storey
/θri: stɔ:ri/
trojposchodový
throughout (prep)
/θru:ˈaʊt/
všade; po celú dobu
truth (n)
/tru:θ/
pravda, pravdivosť
UNIT 5A
13
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak
wooden (adj)
/ˈwʊd(ə)n/
drevený; meravý, strnulý
cottage (n)
/ˈkɒtɪdʒ/
chalupa
dining room (n)
/ˈdaɪnɪŋ ˌru:m/
jedáleň (miestnosť)
load (of) (n)
/ləʊd/
náklad, bremeno
drawer (n)
/ˈdrɔ:ə(r)/
zásuvka, šuplík
evidence (n)
/ˈevɪd(ə)ns/
dôkaz, doklad, svedectvo
get rid of
/ɡet rɪd ɒv/
zbaviť sa niečoho
intention (n)
/ɪnˈtenʃ(ə)n/
úmysel, zámer
jewellery (n)
/ˈdʒu:əlri/
šperky, klenoty
junk (n)
/dʒʌŋk/
haraburdie, odpadky
last (v)
/lɑ:st/
trvať; vystačiť
mirror (n)
/ˈmɪrə(r)/
zrkadlo
put something away (phrasal v)
/pʊt ˈsʌmθɪŋ əˈweɪ/
odložiť; dať preč
racket (n)
/ˈrækɪt/
raketa (šport)
separate (adj)
/ˈsep(ə)rət/
oddelený, izolovaný
sort out (phrasal v)
/sɔ:(r)t aʊt/
vytriediť, roztriediť
stuff (n)
/stʌf/
vec, materiál, hmota
take someone out (phrasal v)
/teɪk ˈsʌmwʌn aʊt/
vziať niekoho von
throw something away (phrasal v)
/θrəʊ ˈsʌmθɪŋ əˈweɪ/
zahodiť
throw something out (phrasal v)
/θrəʊ ˈsʌmθɪŋ aʊt/
vyhodiť
come back (phrasal v)
/kʌm bæk/
vrátiť sa, prísť späť
get through (phrasal v)
/ɡet θru:/
prejsť (skrz)
give something away (phrasal v)
/ɡɪv ˈsʌmθɪŋ əˈweɪ/
dať preč, rozdať
atmosphere (n)
/ˈætməsˌfɪə(r)/
atmosféra, ovzdušie
clear something out (phrasal v)
/klɪə(r) ˈsʌmθɪŋ aʊt/
upratať, vypratať, odstrániť
best-selling (adj)
/best ˈselɪŋ/
veľmi úspešný v predajnosti
bookshelf (n)
/ˈbʊkˌʃelf/
polička na knihy
candle (n)
/ˈkænd(ə)l/
sviečka, svieca
empire (n)
/ˈempaɪə(r)/
ríša, impérium
entire (adj)
/ɪnˈtaɪə(r)/
celý, úplný
UNIT 5B
UNIT 5C
14
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak
flatpack (n)
/flætpæk/
kus nábytku pripravený
k samostatnému zloženiu
zákazníkom
furnish (v)
/ˈfɜ:(r)nɪʃ/
zariadiť nábytkom
loads (of) (n)
/ləʊdz/
veľa, mnoho
salesperson (n)
/ˈseɪlzˌpɜ:(r)s(ə)n/
predavač; predajca;
obchodný zástupca
trolley (n)
/ˈtrɒli/
nákupný vozík; batožinový vozík
underneath (prep/adv)
/ˌʌndə(r)ˈni:θ/
dole, pod, na spodnej strane
unfurnished (adj)
/ʌnˈfɜ:(r)nɪʃt/
nezariadený nábytkom
furnished (adj)
/ˈfɜ:(r)nɪʃt/
zariadený nábytkom
cheaply (adv)
/tʃi:pli/
lacno
arrow (n)
/ˈærəʊ/
šíp, šípka
coat hanger (n)
/kəʊt ˈhæŋə(r)/
ramienko na šaty
adaptor (n)
/əˈdæptə(r)/
adaptér, rozdvojka
air freshener (n)
/ˈeə(r) ˌfreʃ(ə)nə(r)/
osviežovač vzduchu
cardboard (n)
/ˈkɑː(r)dˌbɔː(r)d/
lepenka, kartón
corkscrew (n)
/ˈkɔ:(r)kˌskru:/
vývrtka
cotton (n)
/ˈkɒt(ə)n/
bavlna; bavlník
dirt (n)
/dɜ:(r)t/
špina, nečistota
duster (n)
/ˈdʌstə(r)/
prachovka
fan (n)
/fæn/
ventilátor; fanúšik, priaznivec
highlighter (n)
/ˈhaɪˌlaɪtə(r)/
zvýrazňovač
hole (n)
/həʊl/
diera, jama
charger (n)
/ˈtʃɑ:(r)dʒə(r)/
nabíjačka; zásobník zbrane
kettle (n)
/ˈket(ə)l/
kanvica
marker pen (n)
/ˈmɑ:(r)kə(r) pen/
zvýrazňovač
mate (n)
/meɪt/
kamarát; kolega; spolužiak
material (n)
/məˈtɪəriəl/
materiál, hmota, látka
mend (v)
/mend/
opraviť; vylepšiť, zlepšiť
metal (n)
/ˈmet(ə)l/
kov
mosquito coils (n pl)
/mɒˈski:təʊ kɔɪlz/
odpudzovače komárov
mosquito repellent (n)
/mɒˈski:təʊ rɪˈpelənt/
prostriedok odpudzujúci komárov
needle (n)
/ˈni:d(ə)l/
ihla
UNIT 5D
15
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak
pan scourer (n)
/pænˈskaʊərə(r)/
drôtenka
pin (n)
/pɪn/
špendlík
polish (n)
/ˈpɒlɪʃ/
leštidlo
powder (n)
/ˈpaʊdə(r)/
prášok, púder
rubber (n)
/ˈrʌbə(r)/
guma, kaučuk
share (v)
/ʃeə(r)/
deliť sa, rozdeliť sa; mať spoločné
smell (v)
/smel/
cítiť, voňať / páchnuť
spacious (adj)
/ˈspeɪʃəs/
priestorný, priestranný
stain (n)
/steɪn/
škvrna, fľak
stain remover (n)
/steɪn rɪˈmu:və(r)/
odstraňovač škvŕn
steel (n)
/sti:l/
oceľ
tin (n)
/tɪn/
cín; plechovka, konzerva
toothpick (n)
/ˈtu:θˌpɪk/
špáradlo
wood (n)
/wʊd/
drevo; les
wool (n)
/wʊl/
vlna
cotton buds (n pl)
/ˈkɒt(ə)n bʌd/
vatové tyčinky
ear plug (n)
/ˈɪə(r)ˌplʌɡ/
tampón / upchávka do ucha
cool bag (n)
/ku:l bæɡ/
termotaška
drawing pin (n)
/ˈdrɔːɪŋ pɪn/
pripináčik
appointment (n)
/əˈpɔɪntmənt/
schôdzka, jednanie; menovanie;
funkcia, post
excuse (n)
/ɪkˈskju:s/
ospravedlnenie; výhovorka
favour (n)
/ˈfeɪvə(r)/
láskavosť, služba (niekomu);
priazeň, prospech
choice (n)
/tʃɔɪs/
výber, voľba, možnosť
mess (n)
/mes/
neporiadok, chaos
part-time (adj)
/pɑ:(r)t taɪm/
čiastočný / skrátený (úväzok);
diaľkový (študent)
savings (n)
/ˈseɪvɪŋz/
úspory
unless (conj)
/ənˈles/
iba ak; keď nie; ak nie
pan (n)
/pæn/
panvica, pekáč
/ˈemfəsaɪz/
zdôrazniť
UNIT 6A
UNIT 6B
emphasize (v)
16
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak
fear (n)
/fɪə(r)/
strach, obava
freedom (n)
/ˈfri:dəm/
sloboda, voľnosť
childcare (n)
/ˈtʃaɪldˌkeə(r)/
starostlivosť o deti (činnosť;
inštitúcia)
indoors (adv)
/ɪnˈdɔ:(r)z/
vnútri, v budove
kidnap (v)
/ˈkɪdnæp/
uniesť (niekoho)
media (n pl)
/ˈmi:diə/
médiá, masmédiá
overall (adj)
/ˌəʊvərˈɔ:l/
celkovo, celkom, úplne
overweight (adj)
/ˌəʊvə(r)ˈweɪt/
príliš ťažký, nadmernej hmotnosti
protect (v)
/prəˈtekt/
ochraňovať, brániť, hájiť
protective (adj)
/prəˈtektɪv/
ochranný, ochranársky
psychological (adj)
/ˌsaɪkəˈlɒdʒɪk(ə)l/
psychologický
psychologist (n)
/saɪˈkɒlədʒɪst/
psychológ
receipt (n)
/rɪˈsi:t/
predpis, recept; potvrdenie
safety (n)
/ˈseɪfti/
bezpečie, bezpečnosť
therefore (conj)
/ˈðeə(r)fɔ:(r)/
preto, z toho dôvodu, teda
thirsty (adj)
/ˈθɜ:(r)sti/
smädný
trap (n)
/træp/
nástraha, pasca
unfit (adj)
/ʌnˈfɪt/
nesúci, nespôsobilý; nesúci vo
forme (psych. / fyz.)
in case (conj)
/ɪn keɪs/
v prípade, že...
accidentally (adv)
/ˌæksɪˈdent(ə)li/
náhodne, náhodou, neúmyselne
aim (n)
/eɪm/
cieľ, zámer, zameranie
attitude (n)
/ˈætɪˌtju:d/
postoj, stanovisko
career (n)
/kəˈrɪə(r)/
profesia, povolanie; kariéra
carry (v)
/ˈkæri/
niesť, nosiť, viezť
content (n)
/ˈkɒntent/
obsah
cope (with) (v)
/kəʊp/
vyrovnať sa s niečím
dramatic (adj)
/drəˈmætɪk/
dramatický; divadelný
finger (n)
/ˈfɪŋɡə(r)/
prst
fortunate (adj)
/ˈfɔ:(r)tʃənət/
šťastný, majúci šťastie
cheer (someone) up (phrasal v)
/tʃ:ə(r) ʌp/
potešiť / povzbudiť niekoho
intuition (n)
/ˌɪntjuˈɪʃ(ə)n/
intuícia, tušenie
UNIT 6C
17
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak
ladder (n)
/ˈlædə(r)/
rebrík
loser (n)
/ˈluːzə(r)/
ten porazený; smoliar
lucky charm (n)
/ˈlʌki tʃɑ:(r)m/
talizman
optimist (n)
/ˈɒptɪmɪst/
optimista
pick (v)
/pɪk/
vybrať / zvoliť (si), zbierať, trhať
pleasant (adj)
/ˈplez(ə)nt/
príjemný, milý, sympatický
protected (adj)
/prəˈtektɪd/
chránený, zabezpečený
rabbit (n)
/ˈræbɪt/
králik, zajac
reveal (v)
/rɪˈvi:l/
odhaliť, prezradiť
shooting star (n)
/ˈʃu:tɪŋ stɑ:(r)/
padajúca hviezda
shoulder (n)
/ˈʃəʊldə(r)/
plece, rameno
sky (n)
/skaɪ/
nebo, obloha
spill (v)
/spɪl/
rozliať, vyliať
spirit (n)
/ˈspɪrɪt/
duch, duša, prízrak
spot (v)
/spɒt/
zahliadnuť, všimnúť si, uvidieť
superstition (n)
/ˌsu:pə(r)ˈstɪʃ(ə)n/
povera
superstitious (adj)
/ˌsu:pə(r)ˈstɪʃəs/
poverčivý
test (v)
/test/
testovať, skúšať, kontrolovať
trust (v)
/trʌst/
veriť, dôverovať
volunteer (n)
/ˌvɒlənˈtɪə(r)/
dobrovoľník
vice versa (adv)
/ˌvaɪs ˈvɜ:(r)sə/
naopak, obrátene
wish (n)
/wɪʃ/
prianie, želanie
make up one’s mind (v)
/meɪk ʌp maɪnd/
rozhodnúť sa, predsavziať si
disaster (n)
/dɪˈzɑ:stə(r)/
katastrofa, pohroma, nešťastie
approach (n)
/əˈprəʊtʃ/
prístup, postoj
by chance (adv)
/ baɪ tʃɑ:ns/
náhodou, zhodou okolností
fertility (n)
/fɜ:(r)ˈtɪləti/
úrodnosť, plodnosť
ahead (adv)
/əˈhed/
vpredu, dopredu
capacity (n)
/kəˈpæsəti/
kapacita; obsah; objem
destroy (v)
/dɪˈstrɔɪ/
zničiť
footballer (n)
/ˈfʊtˌbɔ:lə(r)/
futbalista
chair (a meeting) (v)
/tʃeə(r)/
predsedať (na schôdzi)
UNIT 6D
18
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak
interrupt (v)
/ˌɪntəˈrʌpt/
prerušiť
maths (n)
/mæθs/
matika, matematika
network (n)
/ˈnetˌwɜ:(r)k/
sieť; reťazec
organiser (n)
/ˈɔ:(r)ɡəˌnaɪzə(r)/
organizér, usporiadateľ
ourselves
/aʊə(r)ˈselvz/
sa, (sami) sebe
outraged (adj)
/ˈaʊtˌreɪdʒ/
pobúrený, urazený, nahnevaný
planning department (n)
/ˈplænɪŋ
dɪˈpɑ:(r)tmənt /
oddelenie plánovania
provide (v)
/prəˈvaɪd/
poskytnúť, obstarať, zabezpečiť
sergeant (n)
/ˈsɑ:(r)dʒ(ə)nt/
seržant
suggest (v)
/səˈdʒest/
navrhovať, navrhnúť, odporučiť
violence (n)
/ˈvaɪələns/
násilie
festival-goer (n)
/ˈfestɪv(ə)l ˈɡəʊə(r)/
ten, ktorý chodí na festivaly
attachment (n)
/əˈtætʃmənt/
príloha
back-up (adj)
/bæk ʌp/
záložný
broadband (adj)
/ˈbrɔ:dˌbænd/
širokopásmový
click (n/v)
/klɪk/
klik; klikať
clue (n)
/klu:/
kľúč, vodidlo, stopa
delete (v)
/dɪˈli:t/
vymazať
document (n)
/ˈdɒkjʊmənt/
dokument
download (v)
/ˌdaʊnˈləʊd/
sťahovať, stiahnuť (z internetu);
prijať
file (n)
/faɪl/
súbor
fix (v)
/fɪks/
stanoviť, určiť; opraviť
folder (n)
/ˈfəʊldə(r)/
zložka, dosky
forward (v)
/ˈfɔ:(r)wə(r)d/
poslať (adresátovi), poslať ďalej
hard disk (n)
/hɑ:(r)d dɪsk/
pevný disk (na počítači)
hopeless (adj)
/ˈhəʊpləs/
beznádejný
icon (n)
/ˈaɪkɒn/
ikonka
keyboard (n)
/ˈki:ˌbɔ:(r)d/
klávesnica
literate (adj)
/ˈlɪt(ə)rət/
gramotný; sčítaný, vzdelaný
memory stick
/ˈmem(ə)ri stɪk/
externá pamäť, USB-kľúč
modem (n)
/ˈməʊdem/
modem
UNIT 7A
19
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak
monitor (n)
/ˈmɒnɪtə(r)/
obrazovka, monitor
mouse (n)
/maʊs/
myš
password (n)
/ˈpɑ:sˌwɜ:(r)d/
heslo
print (v)
/prɪnt/
tlačiť
printer (n)
/ˈprɪntə(r)/
tlačiareň
reply (v)
/rɪˈplaɪ/
odpovedať
scanner
/ˈskænə(r)/
skener
screen (n)
/skri:n/
obrazovka
software (n)
/ˈsɒf(t)ˌweə(r)/
softvér
technology (n)
/tekˈnɒlədʒi/
technika; technológia
useless (adj)
/ˈju:sləs/
neužitočný, zbytočný, nepoužiteľný
web (n)
/web/
sieť
brother-in-law (n)
/ˈbrʌðə(r) ɪn lɔ:/
švagor
clown (n)
/klaʊn/
klaun, šašo
curly (adj)
/ˈkɜ:(r)li/
kučeravý
dishwasher (n)
/ˈdɪʃˌwɒʃə(r)/
umývačka riadu
distinct (adj)
/dɪˈstɪŋkt/
odlišný, iný, rozdielny
electrical (adj)
/ɪˈlektrɪk(ə)l/
elektrický
GPS (n) (=Global Positioning
System)
/ˌdʒiː piː ˈes/
GPS, systém navigácie
hair straightener (n)
/heə(r) ˈstreɪt(ə)nə/
žehlička na vlasy
hairdryer (n)
/ˈheə(r)ˌdraɪə(r)/
fén, sušič vlasov
hand-held (adj)
/ˈhænd ˌheld/
ručný, prenosný
hands-free (adj)
/hændz fri:/
zariadenie (obvykle mobilný
telefón), ktoré je možné používať
bez držania v rukách
petrol (n)
/ˈpetrəl/
benzín
sense (n)
/sens/
zmysel; význam; zmyslový orgán
wash (v)
/wɒʃ/
umývať
webcam (n)
/ˈwebˌkæm/
webová kamera
access (n)
/ˈækses/
prístup
affect (v)
/əˈfekt/
ovplyvniť; týkať sa; zapôsobiť
UNIT 7B
UNIT 7C
20
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak
alert (n)
/əˈlɜ:(r)t/
výstraha, poplach
attached (adj)
/əˈtætʃt/
pripojený
computer virus (n)
/kəmˈpjuːtə(r) ˈvaɪrəs/
počítačový vírus
computing (n)
/kəmˈpju:tɪŋ/
počítačová veda
continent (n)
/ˈkɒntɪnənt/
kontinent, pevnina
dancer (n)
/ˈdɑ:nsə(r)/
tanečník
disk (n)
/dɪsk/
disk
flu (n)
/flu:/
chrípka
home-made (adj)
/həʊm meɪd/
doma vyrobený
homepage (n)
/həʊm peɪdʒ/
domovská stránka
infect (v)
/ɪnˈfekt/
infikovať, nakaziť
infected (adj)
/ɪnˈfektɪd/
infikovaný, nakazený
lecture (n)
/ˈlektʃə(r)/
prednáška, pokarhanie
onto (prep)
/ˈɒntə/
na, do
programmer (n)
/ˈprəʊˌɡræmə(r)/
programátor
spread (v irreg)
/spred/
šíriť, rozšíriť
unlike (prep)
/ʌnˈlaɪk/
odlišný od, iný než, na rozdiel od
unopened (adj)
/ʌnˈəʊpənd/
neotvorený
user (n)
/ˈju:zə(r)/
užívateľ, spotrebiteľ
virus (n)
/ˈvaɪrəs/
vírus
via (prep)
/ˈvaɪə/
cez, skrz
/ˈklaɪənt/
klient, zákazník
UNIT 7D
client (n)
indirect (adj)
/ˌɪndəˈrekt/
/ˌɪndaɪˈrekt/
nepriamy
log on (phrasal v)
/lɒɡ ɒn/
prihlásiť sa (do systému)
MP3 player
/ˌem pi: ˈθri: ˈpleɪə(r)/
MP3 prehrávač
phase (n)
/feɪz/
štádium, etapa, fáza
unlikely (adj)
/ʌnˈlaɪkli/
nepravdepodobný
keep out (phrasal v)
/ki:p aʊt/
nevpustiť, zabrániť vstupu
/ˈklaɪmət/
podnebie, klíma
UNIT 8A
climate (n)
21
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak
coal (n)
/kəʊl/
uhlie
cool (adj)
/ku:l/
chladný, studený; skvelý (hovor.)
disappear (v)
/ˌdɪsəˈpɪə(r)/
zmiznúť, stratiť sa
extreme (adj)
/ɪkˈstri:m/
extrémny, krajný
eyebrow (n)
/ˈaɪˌbraʊ/
obočie
flooded (adj)
/ˈflʌdɪd/
zaplavený
fog (n)
/fɒɡ/
hmla
frequently (adv)
/ˈfri:kwəntli/
často, opakovane
fund (n)
/fʌnd/
fond, zásoba, rezerva
gale (n)
/ɡeɪl/
víchrica
global (adj)
/ˈɡləʊb(ə)l/
celosvetový, globálny, celkový
heat wave (n)
/hi:t weɪv/
teplá vlna
homeless (adj)
/ˈhəʊmləs/
bez domova, nemajúci domov
humid (adj)
/ˈhju:mɪd/
vlhký
hurricane (n)
/ˈhʌrɪkeɪn/
hurikán
chest (n)
/tʃest/
hruď, prsia; truhla, debna
chilly (adj)
/ˈtʃɪli/
studený, chladný, sychravý
ice cap (n)
/aɪs kæp/
ľadová / snehová čapica
level (n)
/ˈlev(ə)l/
úroveň, hladina; poschodie
lightning (n)
/ˈlaɪtnɪŋ/
blesk, blýskanie
man-made (adj)
/mæn meɪd/
vyrobený človekom; umelý
outdoors (adv)
/ˌaʊtˈdɔ:(r)z/
vonku, v prírode
park ranger (n)
/pɑ:(r)k ˈreɪndʒə(r)/
správca parku / rezervácie
polar (adj)
/ˈpəʊlə(r)/
polárny
thunder (n)
/ˈθʌndə(r)/
hrom, hrmenie
toenail (n)
/ˈtəʊˌneɪl/
necht na nohe
tornado (n)
/tɔ:(r)ˈneɪdəʊ/
tornádo
global warming (n)
/ˈɡləʊb(ə)l ˈwɔ:(r)mɪŋ/
globálne otepľovanie
carbon dioxide (n)
/ˌkɑ:(r)bən daɪˈɒksaɪd/
oxid uhličitý
greenhouse gas (n)
/ˈɡri:nˌhaʊs ɡæs/
plyn, ktorý spôsobuje skleníkový
efekt
to be on stand-by
/... stænd baɪ/
byť v pohotovosti
FAQs (n pl) (=Frequently Asked
Questions)
/ˌef eɪ ˈkju:z/
často kladené otázky
22
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak
UNIT 8B
beer (n)
/bɪə(r)/
pivo
carton (n)
/ˈkɑ:(r)t(ə)n/
kartónová škatuľa, kartón
container (n)
/kənˈteɪnə(r)/
kontajner, nádoba, debna
cornflakes (n pl)
/ˈkɔ:(r)nˌfleɪks/
kukuričné lupienky
jar (n)
/dʒɑ:(r)/
džbán, pohár
ketchup (n)
/ˈketʃəp/
kečup
lemonade (n)
/ˌleməˈneɪd/
limonáda
margarine (n)
/ˌmɑ:(r)dʒəˈri:n/
margarín
marmalade (n)
/ˈmɑ:(r)məleɪd/
džem
packet (n)
/ˈpækɪt/
balíček, škatuľka
plenty (of)
/ˈplenti/
plno, veľa
recycle (v)
/ri:ˈsaɪk(ə)l/
recyklovať, znovu využiť
recycled (adj)
/ri:ˈsaɪk(ə)ld/
recyklovaný
recycling bin (n)
/ri:ˈsaɪklɪŋ bɪn/
smetiak na triedený odpad
recycling box (n)
/ri:ˈsaɪklɪŋ bɒks/
škatuľa na triedený odpad
tissue (n)
/ˈtɪsju:/ /ˈtɪʃu:/
tkanivo, pletivo; papierová
vreckovka
toaster (n)
/ˈtəʊstə(r)/
hriankovač
tomato (n)
/təˈmɑ:təʊ/
rajčina
tuna (n)
/ˈtju:nə/
tuniak
bin (n)
/bɪn/
odpadkový kôš, nádoba, schránka
crisps (n)
/krɪsps/
zemiakové lupienky, čipsy
advise (v)
/ədˈvaɪz/
radiť, poradiť
attach (v)
/əˈtætʃ/
pripojiť, priložiť, pripevniť
believable (adj)
/bɪˈli:vəb(ə)l/
uveriteľný, vierohodný
careless (adj)
/ˈkeə(r)ləs/
bezstarostný, ľahkomyseľný
conscious (adj)
/ˈkɒnʃəs/
(byť si) vedomý, pri zmysloch, pri
vedomí
correspondent (n)
/ˌkɒrɪˈspɒndənt/
dopisovateľ, spravodajca
disloyal (adj)
/dɪsˈlɔɪəl/
nelojálny, neverný
disorganized (adj)
/dɪsˈɔ:(r)ɡənaɪzd/
neorganizovaný, zmätený
UNIT 8C
23
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak
dissimilar (adj)
/dɪˈsɪmɪlə(r)/
nepodobný, rozdielny, odlišný
estimate (v)
/ˈestɪmeɪt/
odhadnúť, odhadovať
firefighter (n)
/ˈfaɪə(r)ˌfaɪtə(r)/
hasič, požiarnik
harm (n)
/hɑ:(r)m/
poškodenie, škoda, ujma
harmful (adj)
/ˈhɑ:(r)mf(ə)l/
škodlivý, zhubný
harmless (adj)
/ˈhɑ:(r)mləs/
neškodný, nevinný
hopeful (adj)
/ˈhəʊpf(ə)l/
nádejný, plný nádeje, dúfajúci
charge (v)
/tʃɑ:(r)dʒ/
obviniť, obžalovať; napadnúť; nabiť
(batériu)
chief (n)
/tʃi:f/
vodca, veliteľ, šéf, vedúci
increase (n)
/ɪnˈkri:s/
zvýšenie, vzrast, prírastok
informal (adj)
/ɪnˈfɔ:(r)m(ə)l/
neformálny, neoficiálny, hovorový
insensitive (adj)
/ɪnˈsensətɪv/
necitlivý, ľahostajný
intuition (n)
/ˌɪntjuˈɪʃ(ə)n/
intuícia, tušenie
kiss of life (n)
/kɪs əv laɪf/
umelé dýchanie z úst do úst
lifeguard (n)
/ˈlaɪfˌɡɑ:(r)d/
plavčík
mature (adj)
/məˈtʃʊə(r)/
dospelý; zrelý
mouth (n)
/maʊθ/
ústa
nation (n)
/ˈneɪʃ(ə)n/
národ
ocean (n)
/ˈəʊʃ(ə)n/
oceán
overcharge (v)
/ˌəʊvə(r)ˈtʃɑ:(r)dʒ/
predražiť; preťažiť
over-optimistic (adj)
/ˈəʊvə(r) ˌɒptɪˈmɪstɪk/
prehnane optimistický
overpaid (adj)
/ˌəʊvə(r)ˈpeɪd/
preplatený, platovo nadhodnotený
painless (adj)
/ˈpeɪnləs/
bezbolestný
patient (adj)
/ˈpeɪʃ(ə)nt/
trpezlivý
playful (adj)
/ˈpleɪf(ə)l/
hravý, nezbedný
reattach (v)
/ri: əˈtætʃ/
znovu pripojiť
repay (v)
/rɪˈpeɪ/
splatiť; oplatiť
replay (v)
/ˈri:ˌpleɪ/
hrať znovu, opakovať
reuse (v)
/ri:ˈju:z/
znovu použiť
shark (n)
/ʃɑ:(r)k/
žralok
strength (n)
/streŋθ/
sila
strike (v irreg)
/straɪk/
udrieť; štrajkovať; zaútočiť
terrifying (adj)
/ˈterəˌfa:ɪŋ/
hrozný, strašný
uncommon (adj)
/ʌnˈkɒmən/
neobvyklý, neobyčajný, zvláštny
24
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak
under- (prefix)
/ˈʌndə(r)/
pod-
underestimate (v)
/ˌʌndərˈestɪˌmeɪt/
podceniť, podhodnotiť
undercharge (v)
/ˌʌndə(r)ˈtʃɑ:(r)dʒ/
účtovať pod cenu
underpaid (adj)
/ˌʌndə(r)ˈpeɪd/
zle / nedostatočne platený
underused (adj)
/ ˈʌndə(r)ju:zd/
nevyužitý
unmarried (adj)
/ʌnˈmærid/
slobodný
unsuccessful (adj)
/ˌʌnsəkˈsesf(ə)l/
neúspešný
wildlife (n)
/ˈwaɪldˌlaɪf/
divoká príroda, zvieratá vo voľnej
prírode
zone (n)
/zəʊn/
zóna, pásmo, oblasť
re- (prefix)
/ri:/
predpona k vyjadreniu opakovania
bare (adj)
/beə(r)/
nahý, bosý, holý, prázdny
bottom (n)
/ˈbɒtəm/
dno, spodok; zadok
countryside (n)
/ˈkʌntriˌsaɪd/
vidiek; krajina
forecast (n)
/ˈfɔ:(r)kɑ:st/
predpoveď, prognóza
issue
/ˈɪʃu:/
záležitosť, problém, otázka; číslo,
vydanie
misery (n)
/ˈmɪzəri/
bieda, trápenie
outback (n)
/ˈaʊtˌbæk/
vnútrozemie, pustiny
pray (v)
/preɪ/
modliť sa
remind (v)
/rɪˈmaɪnd/
pripomenúť, spomenúť si
shiver (v)
/ˈʃɪvə(r)/
triasť sa, chvieť sa
snake (n)
/sneɪk/
had
unimportant (adj)
/ˌʌnɪmˈpɔ:(r)t(ə)nt/
nedôležitý, bezvýznamný
warning (n)
/ˈwɔ:(r)nɪŋ/
varovanie, výstraha, upozornenie
weary (adj)
/ˈwɪəri/
ustatý, malátny
whatever
/wɒtˈevə(r)/
čokoľvek, hocičo, všetko;
akýkoľvek, hocijaký;
strict (adj)
/strɪkt/
prísny, striktný; presný
stormy (adj)
/ˈstɔ:(r)mi/
búrlivý, rozbúrený
allergy (n)
/ˈælə(r)dʒi/
alergia
asthma (n)
/ˈæsmə/
astma
UNIT 8D
UNIT 9A
25
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak
cappuccino (n)
/ˌkæpəˈtʃi:nəʊ/
kapučíno
daydream (v)
/ˈdeɪˌdri:m/
snívať s otvorenými očami,
fantazírovať
digest (v)
/daɪˈdʒest/
stráviť; vstrebať, spracovať
emergency (n)
/ɪˈmɜ:(r)dʒ(ə)nsi/
núdza, naliehavý prípad
fast (v)
/fɑ:st/
držať pôst, postiť sa
GP (n) (=General Practitioner)
/ˌdʒi: ˈpi:/
praktický lekár
hunger (n)
/ˈhʌŋɡə(r)/
hlad
infection (n)
/ɪnˈfekʃ(ə)n/
infekcia, nákaza
migraine (n)
/ˈmi:ɡreɪn/
migréna, bolesť hlavy
operating theatre (n)
/ˈɒpəreɪtɪŋ ˈθɪətə(r)/
operačná sála
prescription (n)
/prɪˈskrɪpʃ(ə)n/
lekársky predpis / recept
reaction (n)
/riˈækʃ(ə)n/
reakcia, odozva, ohlas
specialist (n)
/ˈspeʃəlɪst/
odborník, odborný lekár
surgeon (n)
/ˈsɜ:(r)dʒ(ə)n/
chirurg
toxin (n)
/ˈtɒksɪn/
toxín, jed
digestive (system) (adj)
/daɪˈdʒestɪv/
tráviaci, zažívací
fast (n)
/fɑ:st/
pôst
surgery (clinic) (n)
/ˈsɜ:(r)dʒəri/
chirurgia
as if (conj)
/æz ɪf/
ako keby, ako keď
ambulance (n)
/ˈæmbjʊləns/
sanitka, ambulancia
burglar (n)
/ˈbɜ:(r)ɡlə(r)/
lupič, zlodej
call something off (phrasal v)
/kɔ:l ɒf/
odvolať /zrušiť niečo
figure (n)
/ˈfɪɡə(r)/
postava; číslica; čiastka
first-ever (adj)
/fɜ:(r)st ˈevə(r)/
vôbec prvý, úplne prvý
identify (v)
/aɪˈdentɪfaɪ/
spoznať, rozoznať; určiť
protest (v)
/ˈprəʊtest/
protestovať
question (v)
/ˈkwestʃ(ə)n/
rate (n)
/reɪt/
pýtať sa; vypočúvať; vyšetrovať;
spochybňovať
pomer, stupeň, miera; rýchlosť,
tempo
reject (v)
/rɪˈdʒekt/
odmietnuť, zamietnuť
spokesperson (n)
/ˈspə(r)ʊksˌpɜ:s(ə)n/
stúpenec, zástanca; hovorca
strike (n)
/straɪk/
štrajk
UNIT 9B
26
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak
take part (in) (v)
/teɪk pɑ:(r)t/
zúčastniť sa
target (n)
/ˈtɑ:(r)ɡɪt/
terč, cieľ
council (n)
/ˈkaʊns(ə)l/
rada, výbor, zhromaždenie
demonstration (n)
/ˌdemənˈstreɪʃ(ə)n/
ukážka, predvedenie,
demonštrácia
NHS (n) (=National Health Service)
/ˌen eɪtʃ ˈes/
štátna zdravotná starostlivosť
carry out (phrasal v)
/ˈkæri aʊt/
uskutočniť, realizovať, vykonať
announce (v)
/əˈnaʊns/
oznámiť, ohlásiť, vyhlásiť
avoid (v)
/əˈvɔɪd/
vyhnúť sa, zabrániť
body language (n)
/ˈbɒdi ˈlæŋɡwɪdʒ/
reč tela
communication (n)
/kəˌmju:nɪˈkeɪʃ(ə)n/
komunikácia, dorozumievanie
con artist (n)
/kɒn ˈɑ:(r)tɪst/
podvodník
eye contact (n)
/aɪ ˈkɒntækt/
očný kontakt
fraud (n)
/frɔ:d/
podvod
imagination (n)
/ɪˌmædʒɪˈneɪʃ(ə)n/
predstavivosť, fantázia
in spite of (prep)
/ɪn spaɪt əv/
napriek tomu, navzdory
instinctive (adj)
/ɪnˈstɪŋktɪv/
inštinktívny, pudový
Jr. (adj/v) (=Junior)
/ˈdʒu:niə(r)/
ml. (=mladší)
lecturer (n)
/ˈlektʃərə(r)/
prednášajúci, odborný asistent,
vysokoškolský učiteľ
liar (n)
/ˈlaɪə(r)/
klamár, luhár
muscle (n)
/ˈmʌs(ə)l/
sval
overdrawn (adj)
/ˌəʊvə(r)ˈdrɔ:n/
prečerpaný, prekročený
psychology (n)
/saɪˈkɒlədʒi/
psychológia
sociology (n)
/ˌsəʊʃiˈɒlədʒi/
sociológia
starring (adj)
/stɑ:(r)ɪŋ/
strnulo hladiaci
straight ahead (adv)
/streɪt əˈhed/
priamo, rovno
uniform (n)
/ˈju:nɪfɔ:(r)m/
uniforma, rovnošata
uniform (adj)
/ˈju:nɪfɔ:(r)m/
rovnaký, stály, nemenný
various (adj)
/ˈveəriəs/
rôzny, rozmanitý; mnohý
well-qualified (adj)
/wel ˈkwɒlɪfaɪd/
kvalifikovaný
cash a cheque (v)
/kæʃ tʃek/
vyplatiť šek
con (n)
/kɒn/
podvod, podfuk
UNIT 9C
27
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak
UNIT 9D
allergic (adj)
/əˈlɜ:(r)dʒɪk/
alergický
Bless you!
/bles ju:/
Na zdravie! (po kýchnutí)
blocked-up nose (n)
/blɒk ʌp nəʊz/
upchatý nos
diarrhoea (n)
/ˌdaɪəˈri:ə/
hnačka
dish (n)
/dɪʃ/
misa; chod; jedlo, pokrm
hay fever (n)
/heɪ ˈfi:və(r)/
senná nádcha
painkiller (n)
/ˈpeɪnˌkɪlə(r)/
liek proti bolesti
paracetamol (n)
/ˌpærəˈsi:təmɒl/
liek proti bolesti hlavy
penicillin (n)
/ˌpenəˈsɪlɪn/
penicilín
rash (n)
/ræʃ/
vyrážka
runny nose (n)
/ˈrʌni nəʊz/
nádcha
sneeze (v)
/sni:z/
kýchať
symptom (n)
/ˈsɪmptəm/
symptóm, príznak
throw up (phrasal v irreg)
/θrəʊ ʌp/
vracať
trainer (n)
/ˈtreɪnə(r)/
tréner, inštruktor, školiteľ
wheezy (adj)
/ˈwi:zi/
dýchavičný, sipľavý
smuggle (v)
/ˈsmʌɡ(ə)l/
pašovať
standby (adv)
/ˈstæn(d)baɪ/
pohotovostný, záložný
best man (n)
/best mæn/
ženíchov svedok, družba
get in touch (with) (v irreg)
/ɡet ɪn tʌtʃ/
dostať sa do styku, byť v spojení
groom (n)
/ɡru:m/
ženích
honeymoon (n)
/ˈhʌniˌmu:n/
svadobná cesta
bride (n)
/braɪd/
nevesta
bridesmaid (n)
/ˈbraɪdzˌmeɪd/
družička
deduction (n)
/dɪˈdʌkʃ(ə)n/
dedukcia, odvodenie
dyed hair (adj)
/ˌdaɪd heə(r)/
nafarbené vlasy
flowery (adj)
/ˈflaʊəri/
kvetinový, kvetnatý
Gosh!
/ɡɒʃ/
vyjadrenie prekvapenia či silných
emócií
UNIT 10A
UNIT 10B
28
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak
look for (phrasal v)
/lʊk fɔ:(r)/
hľadať
memory (n)
/ˈmem(ə)ri/
pamäť, spomienka
mid-fifties (n)
/mɪd ˈfɪftiz/
(vekom) päťdesiatnik
plain (adj)
/pleɪn/
prostý; jasný
ponytail (n)
/ˈpəʊniˌteɪl/
chvost, cop
shoulder-length (adj)
/ˈʃəʊldə(r) leŋθ/
(vlasy) po plecia
striped (adj)
/straɪpt/
pruhovaný, pásikový
teens (n)
/ti:nz/
13-19-roční
wavy (adj)
/ˈweɪvi/
vlnitý, zvlnený
hang on (phrasal v irreg)
/hæŋ ɒn/
počkať, vydržať
agreement (n)
/əˈɡri:mənt/
dohoda, dohovor; zmluva; súhlas
come across (phrasal v irreg)
/kʌm əˈkrɒs/
prejsť cez; naraziť (na niekoho)
come up with (phrasal v irreg)
/kʌm ʌp wɪθ/
prispieť k; prísť s (nápadom)
court (n)
/kɔ:(r)t/
súd; dvor; kurt
guarantee (n)
/ˌɡærənˈti:/
záruka; kaucia; ručiteľ
church (n)
/tʃɜ:(r)tʃ/
kostol
legal (adj)
/ˈli:ɡ(ə)l/
právny, zákonný, dovolený, legálny
obvious (adj)
/ˈɒbviəs/
zjavný, zrejmý, jasný, očividný
phone-in (adj/n)
/fəʊn ɪn/
relácia s telefonickou účasťou
divákov / poslucháčov
point out (phrasal v)
/pɔɪnt aʊt/
upozorniť, poukázať na
put something off (phrasal irreg v)
/pʊt ɒf/
odložiť, presunúť niečo
pre-nuptial agreement (adj/n)
/pri:ˌnʌpʃ(ə)l əˈɡri:mənt/
predmanželská zmluva
split up (phrasal v)
/splɪt ʌp/
rozísť sa
pre- (prefix)
/pri:/
pred- (predpona)
caller (n)
/ˈkɔ:lə(r)/
volajúci
divide something up (phrasal v)
/dɪˈvaɪd ʌp/
rozdeliť
get over (phrasal irreg v)
/ɡet ˈəʊvə(r)/
prekonať
look something up (phrasal v)
/lʊk ʌp/
vyhľadať niečo
go up (phrasal v)
/ɡəʊ ʌp/
ísť hore, stúpnuť, zvýšiť sa
/əˈpɪərəns/
zjav, vzhľad; vystúpenie
UNIT 10C
UNIT 10D
appearance (n)
29
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak
code (n)
/kəʊd/
kód, šifra; predpis, kódex
fuss (n)
/fʌs/
zmätok, rozruch
nasty (adj)
/ˈnɑ:sti/
nepríjemný; otrasný, nechutný,
odporný, protivný
reunion (n)
/ri:ˈju:niən/
stretnutie, zraz, schôdza
silly (adj)
/ˈsɪli/
hlúpy
audition (n)
/ɔ:ˈdɪʃ(ə)n/
konkurz, skúšobný výstup
finances (n pl)
/ˈfaɪnænsɪs/
financie, peňažné prostriedky
idiot (n)
/ˈɪdiət/
idiot, blbec
lead actress (n)
/li:d ˈæktrəs/
hlavná herečka
personal assistant (=PA) (n)
/ˈpɜ:(r)s(ə)nəl
əˈsɪst(ə)nt/
osobný asistent (tajomník)
project (n)
/ˈprəʊdʒekt/
projekt, plán, štúdia
responsibility (n)
/rɪˌspɒnsəˈbɪləti/
zodpovednosť
run (something) (v)
/rʌn/
viesť, riadiť, spravovať
script (n)
/skrɪpt/
scenár, text hry
shift (n)
/ʃɪft/
smena; zmena, posun
sound (v)
/saʊnd/
znieť, pôsobiť
stressful (adj)
/ˈstresf(ə)l/
stresujúci
undercover (adj)
/ˌʌndə(r)ˈkʌvə(r)/
tajný, utajený
wheelchair (n)
/ˈwi:lˌtʃeə(r)/
invalidný vozík
in charge (adv)
/ɪn tʃɑ:(r)dʒ/
poverený, vo vedení
cop (n)
/kɒp/
policajt
badly-paid (adj)
/ˈbædli peɪd/
zle platený
demanding (adj)
/dɪˈmɑ:ndɪŋ/
náročný
dull (adj)
/dʌl/
nudný, nezáživný, jednotvárny
glamorous (adj)
/ˈɡlæmərəs/
prekrásny, okúzľujúci
challenging (adj)
/ˈtʃælɪndʒɪŋ/
náročný; vyzývavý, provokatívny
champagne (n)
/ˌʃæmˈpeɪn/
šampanské, sekt
nurse (n)
/nɜ:(r)s/
zdravotná sestra, ošetrovateľka
repetitive (adj)
/rɪˈpetətɪv/
opakujúci sa, monotónny
UNIT 11A
UNIT 11B
30
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak
rewarding (adj)
/rɪˈwɔ:(r)dɪŋ/
uspokojujúci, naplňujúci; dobre
ohodnotený
schoolteacher (n)
/ˈsku:lˌti:tʃə(r)/
učiteľ /-ka
well-paid (adj)
/wel peɪd/
dobre platený
bank statement (n)
/bæŋk ˈsteɪtmənt/
bankový výpis
bullet (n)
/ˈbʊlɪt/
guľka, strela
detective (n)
/dɪˈtektɪv/
detektív
diamond (n)
/ˈdaɪəmənd/
diamant
Dutch (adj)
/dʌtʃ/
holandský
locked (adj)
/lɒkd/
zamknutý
madly (adv)
/ˈmædli/
šialene, bláznivo
payphone (n)
/ˈpeɪˌfəʊn/
telefónny automat
pretty (adj)
/ˈprɪti/
pekný, pôvabný
salesperson (n)
/ˈseɪlzˌpɜ:(r)s(ə)n/
predavač
shut up (phrasal irreg v)
/ʃʌt ʌp/
zavrieť; mlčať, držať zobák (hovor.)
smuggler (n)
/ˈsmʌɡ(ə)lə(r)
pašerák
squad (n)
/skwɒd/
skupina, oddiel, tím, mužstvo
step (n)
/step/
krok; schod
threaten (v)
/ˈθret(ə)n/
hroziť, ohrozovať, vyhrážať (sa)
warn (v)
/wɔ:(r)n/
varovať, upozorniť
warehouse (n)
/ˈweə(r)ˌhaʊs/
skladisko, sklad
study (n)
/ˈstʌdi/
pracovňa, študovňa
bug (v)
/bʌɡ/
tajné odpočúvacie zariadenie
cancelled (adj)
/ˈkæns(ə)led/
zrušený, odvolaný
extension (n)
/ɪkˈstenʃ(ə)n/
rozsah; rozšírenie, predĺženie;
prístavba
notepad (n)
/ˈnəʊtˌpæd/
poznámkový blok
sandy (adj)
/ˈsændi/
piesočný
temp (n) (=temporary worker)
/temp/
pracovník na výpomoc / záskok
UNIT 11C
UNIT 11D
31
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak
UNIT 12A
afford (v)
/əˈfɔ:(r)d/
dovoliť si; poskytovať
bothered (adj)
/ˈbɒðə(r)d/
rozrušený
broke (adj) (=without money)
/brəʊk/
na mizine, bez groša
have a go at (v)
/hæv ə ɡəʊ ət/
skúsiť, pokúsiť sa o
obligation (n)
/ˌɒblɪˈɡeɪʃ(ə)n/
záväzok, povinnosť
reckon (v)
/ˈrekən/
počítať (s), predpokladať, pokladať
wish (v)
/wɪʃ/
priať si, chcieť
yep (excl)
/jep/
áno (hovor.)
hang around (phrasal irreg v)
/hæŋ əˈraʊnd/
pofľakovať sa, potĺkať sa
could do with
/kʊd du: wɪð/
vystačiť si s
feel up to (phrasal irreg v)
/fi:l ʌp tu:/
cítiť sa na, byť schopný niečoho
be sick (of) (adj)
/bi: sɪk/
byť otrávený / chorý z
boxer (n)
/ˈbɒksə(r)/
boxer; plemeno psa
boxing (n)
/ˈbɒksɪŋ/
box
financial (adj)
/faɪˈnænʃ(ə)l/
finančný, peňažný
garden centre (n)
/ˈɡɑ:(r)d(ə)n ˈsentə(r)/
záhradné centrum
management (n)
/ˈmænɪdʒmənt/
riadenie, vedenie, manažment
obtain (v)
/əbˈteɪn/
získať; dosiahnuť
sheer (adj)
/ʃɪə(r)/
číry, priesvitný; úplný; jemný;
strmý
turning point (n)
/ˈtɜ:(r)nɪŋ pɔɪnt/
bod obratu, rozhodujúci okamih
in touch (adv)
/ɪn tʌtʃ/
v kontakte, v spojení
attract (v)
/əˈtrækt/
priťahovať, vábiť, lákať
attraction (n)
/əˈtrækʃ(ə)n/
príťažlivosť; pôvab; atrakcia
cliff (n)
/klɪf/
útes
climber (n)
/ˈklaɪmə(r)/
horolezec
coma (n)
/ˈkəʊmə/
kóma
comic (n)
/ˈkɒmɪk/
komik, zabávač; komiks
confuse (v)
/kənˈfju:z/
spliesť, zmiasť
UNIT 12B
UNIT 12C
32
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak
crawl (v)
/krɔ:l/
plaziť sa
creation (n)
/kriˈeɪʃ(ə)n/
tvorba, tvorenie; výtvor
creative (adj)
/kriˈeɪtɪv/
tvorivý, kreatívny
creator (n)
/kriˈeɪtə(r)/
tvorca
darkness (n)
/ˈdɑ:(r)knəs/
tma, temnota
deep (adj)
/di:p/
hlboký
disappoint (v)
/ˌdɪsəˈpɔɪnt/
sklamať
disappointing (adj)
/ˌdɪsəˈpɔɪntɪŋ/
rozčarujúci; urobiť sklamaným
disappointment (n)
/ˌdɪsəˈpɔɪntmənt/
sklamanie
elbow (n)
/ˈelbəʊ/
lakeť
embarrass (v)
/ɪmˈbærəs/
uviesť do rozpakov
enjoyment (n)
/ɪnˈdʒɔɪmənt/
potešenie, pôžitok
entertain (v)
/ˌentə(r)ˈteɪn/
zabávať; hostiť
entertaining (adj)
/ˌentə(r)ˈteɪnɪŋ/
zábavný
facing (adj)
/ˈfeɪsɪŋ/
čelný
fall (n)
/fɔ:l/
pád; pokles
headfirst (adv)
/ˌhedˈfɜ:(r)st/
hlavou dopredu, strmhlav
intuition (n)
/ˌɪntjuˈ:ʃ(ə)n/
tušenie, intuícia
midweek
/ˌmɪdˈwi:k/
uprostred týždňa
peak (n)
/pi:k/
špička, hrot, vrchol
pelvis (n)
/ˈpelvɪs/
panva
photography (n)
/fəˈtɒɡrəfi/
fotografia; fotografovanie
pollute (v)
/pəˈlu:t/
znečistiť, zašpiniť, zamoriť
preferable (adj)
/ˈpref(ə)rəb(ə)l/
vhodnejší; lepší; výhodnejší
preference (n)
/ˈpref(ə)rəns/
prednosť
protection (n)
/prəˈtekʃ(ə)n/
ochrana
radioactive (adj)
/ˌreɪdiəʊˈæktɪv/
radioaktívny
relaxation (n)
/ˌri:lækˈseɪʃ(ə)n/
relaxácia, odpočinok, uvoľnenie
rope (n)
/rəʊp/
lano, povraz
science (n)
/ˈsaɪəns/
veda
skull (n)
/skʌl/
lebka
skyscraper (n)
/ˈskaɪˌskreɪpə(r)/
mrakodrap
style (n)
/staɪl/
štýl, elegancia; móda
super hero (n)
/ˈsu:pə(r) ˈhɪərəʊ/
super hrdina
33
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak
timely (adj)
/ˈtaɪmli/
dobre načasovaný
tower (n)
/ˈtaʊə(r)/
veža
vision (n)
/ˈvɪʒ(ə)n/
vízia, predstava, ilúzia
weakness (n)
/ˈwi:knəs/
slabosť; slabina
wrist (n)
/rɪst/
zápästie
x-ray (n)
/eks reɪ/
rentgen
fictional (adj)
/ˈfɪkʃ(ə)nəl/
fiktívny, neskutočný; beletristický
© Cambridge University Press 2011
Slovníček bol vyrobený distribúciou OXICO pre potreby učebnice face2face intermediate
z vydavateľstva Cambridge University Press.
Slovníček si môžete bezplatne objednať na adrese:
OXICO
Mudroňova 58
811 03 Bratislava
Na telefónnom čísle:
02/544 10 992, 02/544 10 993
Na emailovej adrese:
[email protected]
Slovníčky na stiahnutie sú taktiež k dispozícii na webových stránkach:
www.oxico.sk
www.cambridge.org/elt/cz
34
FACE2FACE INTERMEDIATE WORDLIST: English to Slovak
Komponenty k učebniciam face2face:





Student’s Book with CD-ROM/Audio CD
Workbook with Key
Teacher’s Book
Class Audio CDs (3)
Classware DVD-ROM (single classroom)
35
Download

SLOVNÍČEK