1
Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka v Komárne
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení za školský rok 2013/14
Predkladá:
Správa bola prerokovaná v pedagogickej
............................................
Mgr. Ondrej Gajdáč
riaditeľ
rade dňa 22.10.2014
Vyjadrenie rady školy:
Rada školy pri Gymnáziu Ľ.J.Šuleka v Komárne
odporúča zriaďovateľovi schváliť Správu
o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti
za školský rok 2013/14:
dňa 20.10.2014
......................................................................
predseda rady školy
Vyjadrenie zriaďovateľa:
Nitriansky samosprávny kraj
schvaľuje Správu o výsledkoch výchovnovzdelávacej činnosti za školský rok 2013/14 :
.........................................................................
2
Správa je vypracovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005
o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení a Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR
č. 9/2006 Z. z.
Východiská a podklady:
1.
2.
3.
4.
5.
Plán práce školy na školský rok 2013/2014
Hodnotiace správy jednotlivých predmetových komisií za školský rok 2013/2014
Podklady z rodičovského združenia
Podklady z rady školy
Podklady zo študentskej rady
3
Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Gymnázia Ľ.J. Šuleka v Komárne za školský rok 2013/2014
I.
a) Základné identifikačné údaje o škole:
1. Názov školy: Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka
2. Adresa školy: Pohraničná 10, 945 52 Komárno
3. Telefónne číslo: 035/7731316
Faxové číslo: 035/7731315
4. Internetová adresa: www.gljs.sk
E-mailová adresa: [email protected]
5. Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj
6. Vedúci zamestnanci školy:
Meno a priezvisko
Mgr. Ondrej Gajdáč
Mgr. Mária Kubíková
Mgr. Mariana Dubranová
Viola Santusová
Elvíra Klimentová
Funkcie
riaditeľ školy
zástupca riaditeľa školy pre výchovu
a vzdelávanie
zástupca riaditeľa školy pre technickoekonomické činnosti
hospodárka školy
vedúca školskej jedálne
7. Poradné orgány riaditeľa školy:
Riaditeľ školy :
a) ustanovuje tieto poradné orgány :
- vedenie školy
- rozšírené vedenie školy
- pedagogická rada
- predmetové komisie
b) ďalej spolupracuje s poradnými orgánmi :
- rada školy
- výchovný poradca
- rada rodičov
- žiacka školská rada (študentská rada)
Činnosť poradných orgánov je určená plánom práce školy a platnou legislatívou.
Vedenie školy a rozšírené vedenie školy
Vedenie školy zasadá na podnet riaditeľa školy spravidla 1 x za dva týždne, ktorý zároveň riadi
činnosť tohto orgánu.
Členovia vedenia školy sú: - riaditeľ školy
- zástupkyne riaditeľa školy
- hospodárka
- vedúca školskej jedálne
4
Rozšírené vedenie školy tvoria: - riaditeľ školy
- zástupkyne RŠ
- hospodárka
- vedúca školskej jedálne
- výchovná poradkyňa
- predseda odborovej organizácie
- predseda Rady školy alebo ním poverený člen RŠ
Rozšírená porada vedenia sa schádza spravidla 1 x mesačne, obsah rokovania pripravuje vedenie
školy. Z rokovania rozšírenej porady vedenia sa píše zápisnica.
Člen rozšírenej porady vedenia má právo vyjadrovať sa k otázkam výchovno-vzdelávacieho
procesu na škole, predkladať návrhy a podnety k činnosti školy. Zodpovedá za prenos informácií
z vedenia školy na členov orgánu, ktorý zastupuje.
Pedagogická rada
Na pedagogickej rade sú prerokúvané najmä všetky oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti, tvorba
školského vzdelávacieho programu, plán práce školy a jeho plnenie, výsledky výchovnovzdelávacej činnosti, uloženie výchovných opatrení. Členmi pedagogickej rady sú všetci
pedagogickí pracovníci školy. Rokovanie pedagogickej rady vedie riaditeľ, prípadne ním poverený
zástupca. Pedagogická rada sa zvoláva podľa potreby, najmenej však šesťkrát za školský rok.
Predmetové komisie
Predmetové komisie (PK) zriaďuje riaditeľ školy ako svoj poradný orgán. PK sú odbornometodickým orgánom, ktorých hlavným cieľom je vyjadrovať sa k zásadným otázkam výchovnovzdelávacej práce školy a k odborno-metodickým otázkam vyučovania predmetov. PK sa schádzajú
spravidla štyrikrát za šk. rok v termínoch určených plánom práce školy. PK pracuje podľa plánu
práce, ktorý na návrh PK schvaľuje riaditeľ školy na šk. rok.
Predsedu PK menuje riaditeľ. Predseda PK zodpovedá najmä za: prípravu a vedenie
všetkých zasadnutí PK, vypracovanie a plnenie plánu práce PK, odbornú úroveň vyučovania
predmetov zastúpených v PK, vedenie dokumentácie PK, plnenie úloh uložených PK vedením
školy a úloh z plánu práce školy, za spoluprácu PK s ostatnými PK na škole , prenos informácií
z vedenia školy na členov PK, výsledky žiakov školy v súťažiach a predmetových olympiádach,
odborno-metodickú úroveň a kvalitu vyučovania predmetov zastúpených v PK.
Pedagogický pracovník môže byť členom najviac dvoch PK, o zaradení učiteľa do PK
rozhoduje riaditeľ školy na obdobie šk. roka, povinnosťou člena PK je zúčastňovať sa všetkých
zasadnutí PK a plniť úlohy vyplývajúce z plánu práce školy, dbať o svoj individuálny a profesijný
rozvoj.
Predmetové komisie v školskom roku 2013/2014 pracovali v nasledovnom zložení:
1. Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry, dejepisu, občianskej náuky a náuky
o spoločnosti:
Predseda: PhDr. Zuzana Hallerová
Členovia: PhDr. Marta Beláková Mgr. Adriana Dragonová
Mgr. Beata Dolinská
PaedDr. Judita Hallerová
2. Predmetová komisia anglického, nemeckého a španielskeho jazyka:
Predseda: Mgr. Zuzana Kešiarová
Členovia : Mgr. Katherine Mayer
Mgr. Tatiana Valentová
PaedDr. Adela Čéryová
Mgr. Ágnes Talačová
Mgr. Alena Hevesi Petruf PhDr. Marta Beláková
Mgr. Viera Bauková
5
3. Predmetová komisia matematiky, fyziky a informatiky:
Predseda: RNDr. Jana Pipíšková
Členovia: Mgr. Jozef Dolinský
Mgr. Mariana Dubranová
Mgr. Jaroslav Ježo
Mgr. Mária Kubíková
Mgr. Mária Gličová
4. Predmetová komisia chémie, biológie a geografie:
Predseda: Mgr.Barbora Vidovencová
Členovia: Mgr.Darina Loydlová
PaedDr. Ildikó Földesová
Mgr.Mária Gličová
Mgr.Ladislav Dragon
5. Predmetová komisia výchovných predmetov a telesnej a športovej výchovy – hudobná výchova,
výtvarná výchova, umenie a kultúra, výchova umením, estetická výchova, etická výchova a telesná
a športová výchova:
Predseda: Mgr. Adriana Dragonová
Členovia: PaedDr.Adela Čéryová
Mgr.Darina Loydlová
Mgr.Ladislav Dragon
Mgr. Tatiana Valentová
Mgr. Ágnes Talačová
RNDr. Jana Pipíšková
PaedDr. Ildikó Földesová Mgr.Barbora Vidovencová PaedDr. Judita Hallerová
Mgr. Judita Ódor Vargová Mgr. Roland Farkas
Mgr. Ondrej Gajdáč
Študentská rada
Žiacka školská rada sa ustanovuje v súlade s § 26 zák. NR SR č. 596/2003 o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve z 5.11.2003, reprezentuje žiakov školy a zastupuje ich záujmy
vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.
Ak žiacka školská rada nie je ustanovená, reprezentuje žiakov študentská rada. Študentská
rada je zastúpená jedným žiakom z každej triedy, čo je aj v prípade nášho gymnázia.
Predsedníčkou študentskej rady v školskom roku 2013/2014 bola Natália Petőczová (oktáva). Jej
funkčné obdobie skončilo ukončením štúdia a novou predsedníčkou bola dňa 29.5.2014 zvolená
Eva Ondrejovičová z I.B triedy. Zároveň bola za žiakov zvolená aj do Rady školy.
Nad činnosťou ŠR dohliadala Mgr. Ágnes Talačová. Študentská rada na pravidelných
zasadnutiach prejednáva problematiku spojenú s výchovno-vyučovacím procesom aj mimoškolskou
činnosťou. Spolupodieľala sa na organizovaní aktivít ako oslavy Dňa študentstva, Vianočná
akadémia, program ku dňu detí a ďalších.
Zloženie študentskej rady v šk.roku 2013/2014:
tercia
Mário Baross
II.A
sexta
Éva Kamila Mokošová
II.B
septima Ľudmila Borošová
III.A
oktáva Natália Petőczová
III.B
I.A
Dávid Hodek
IV.A
I.B
Eva Ondrejovičová
IV.B
Eva Molnárová
Pavol Litauszki
Friderika Senkárová
Michaela Hamranová
Dávid Bakos
Ján Veselka
6
Prehľad činnosti študentskej rady:
Termín
október/
marec
október
Účastníci
všetky triedy
Zodp.pedagóg
Organizátor
Mgr.Á.Talačová
študentská rada
Mgr.Á.Talačová
Dom Matice
slovenskej
budova školy
november
2.roč.
Mgr.Á.Talačová
december
študenti gymnázia
Mgr.Á.Talačová
Vianočný program
Dom Matice
slovenskej
december
III.B a 4.roč.
Mgr.A.Dragonová
Mgr. Á.Talačová
Vianočná výzdoba
Školská diskotéka
budova školy
De ja vu
december
november
študentská rada
1.-4.ročník
Mgr.Á.Talačová
Mgr.Á.Talačová
PaedDr.I.Földesová
Deň učiteľov
Deň detí
Športové aktivitymajstr.školy
Nástenka ŠR
budova školy
budova školy
areál školy,
športová hala
budova školy
marec
jún
okt.-apríl
Petőczová,Bakos
študenti gymnázia
študenti gymnázia
Mgr.Á.Talačová
Mgr.R.Farkas
PK TV
2012/2013
študenti gymnázia
Mgr.Á.Talačová
Názov
Zber papiera
Miesto
areál školy
Študentské
preukazy-odovz.
Imatrikulácia
zasadačka
Mikuláš
Výchovný poradca
Činnosť výchovného poradcu určuje plán práce výchovného poradcu schválený riaditeľom
školy v pláne práce školy a spolupracuje s koordinátorom protidrogovej prevencie a kriminality.
Funkciu výchovného poradcu zastáva PaedDr. Judita Hallerová.
Rada rodičov
Rada rodičov je samosprávny orgán, zastúpený jedným rodičom z každej triedy. Postavenie
rady rodičov a úlohy v oblasti spolupráce s rodičmi určuje plán práce školy na daný šk. rok.
Funkciu predsedu rady rodičov pre šk.rok 2013/14 zastával Ing. Pavol Boroš.
Rada školy
Rada školy pri Gymnáziu Ľ.J. Šuleka v Komárne bola ustanovená v zmysle § 24
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 24.4.2012. Funkčné obdobie
začalo dňom 9.5.2012 na obdobie 4 rokov.
Na základe uznesenia č.100/2014 zo 4. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva NSK došlo
k zmenám delegovania zástupcov zriaďovateľa do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Nitrianskeho samosprávneho kraja.
7
Členovia rady školy :
od 9.5.2012
P.č.
Meno a priezvisko
Funkcia
Zvolený /delegovaný/ za:
1.
MUDr. Anton Marek
člen
delegovaný za NSK
2.
Mgr. Alica Koczianová
členka
delegovaná za NSK
3.
Mgr. Jaroslav Szabó
člen
delegovaný za NSK
4.
Marek Mihály
člen
delegovaný za NSK
5.
PhDr. Zuzana Hallerová
podpredsedníčka zvolená za pedagógov
6.
Mgr. Jaroslav Ježo
člen
zvolený za pedagógov
7.
Ing. Pavol Boroš
predseda
zvolený za rodičov
8.
Mária Čavojská
členka
zvolená za rodičov
9.
Mária Barossová
členka
zvolená za rodičov
10.
Monika Kirchnerová
členka
zvolená za nepedagogických pracovníkov
11.
Natália Petőczová
členka
zvolená za žiakov do 28.5.2014
Funkcia
Zvolený /delegovaný/ za:
od 23.5.2014
P.č.
Meno a priezvisko
1.
Mgr. Vladimír Matejička člen
delegovaný za NSK
2.
PaedDr. Norbert Becse
člen
delegovaný za NSK
3.
Mgr. Alica Koczianová
členka
delegovaná za NSK
4.
Jozef Černek
člen
delegovaný za NSK
5.
PhDr. Zuzana Hallerová
podpredsedníčka zvolená za pedagógov
6.
Mgr. Jaroslav Ježo
člen
zvolený za pedagógov
7.
Ing. Pavol Boroš
predseda
zvolený za rodičov
8.
Mária Čavojská
členka
zvolená za rodičov
9.
Mária Barossová
členka
zvolená za rodičov
10.
Monika Kirchnerová
členka
zvolená za nepedagogických pracovníkov
11.
Eva Ondrejovičová
členka
zvolená za žiakov od 29.5.2014
8
Počas riadnych zasadnutí rady školy v priebehu školského roka 2013/2014 riaditeľ školy
priebežne informoval členov rady školy najmä o:
a) výchovno-vzdelávacích výsledkoch,
b) riešení výchovných problémov,
c) príprave a priebehu prijímacích skúšok a počtoch prijatých študentov,
d) príprave a priebehu maturitných skúšok,
e) príprave a priebehu podujatí organizovaných školou,
f) podujatiach, na ktorých sa zúčastnili naši študenti,
g) ekonomickej situácii školy.
Na zasadnutiach rady školy boli prerokované okrem iného:
a) plán výkonov na školský rok 2015/2016,
b) správa o výsledkoch hospodárenia školy,
c) školský vzdelávací program,
d) pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho
procesu,
e) návrh rozpočtu.
9
b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2013/2014
Počet žiakov
celkom:
Počet tried celkom:
Ročník
297
12
Trieda
1.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
Počet žiakov so
vyučovací jazyk
slovenský
tercia
sexta
septima
oktáva
I.A
I.B
II.A
II.B
III.A
III.B
IV.A
IV.B
špeciálnymi
Počet
žiakov
299
12
Počet žiakov
Kód
odboru
Názov odboru
študijného
študijného
k 31.8.13
20
20
7902 5
gymnázium
14
14
7902 5
gymnázium
16
16
7902 5 73 gymnázium -cudzie jazyky
23
23
7902 5 73 gymnázium -cudzie jazyky
gymnázium
28
30
7902 J
gymnázium
28
28
7902 J
32
32
7902 5
gymnázium
31
31
7902 5
gymnázium
29
29
7902 5
gymnázium
30
30
7902 5
gymnázium
22
22
7902 5
gymnázium
24
24
7902 5
gymnázium
výchovno- vzdelávacími potrebami:
0
k 15.9.12
Druh
denné - D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
10
d) Údaje o počte prijatých a zapísaných žiakov do prvého ročníka gymnázia; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijímacích skúškach
na rok 2014/2015
Plán výkonov na šk.rok 2014/15 : 4-ročné štúdium
8-ročné štúdium
Do
ročníka
príma
1. ročníka
Počet
prihlásených
žiakov
7
106
Počet
žiakov, ktorí
konali
prijímaciu
skúšku
0
90
90 žiakov
28 žiakov
3 triedy
1 trieda
Počet
úspešných
žiakov
v prijímacom
konaní
0
90
Počet
prijatých
žiakov
Z toho bez Zrušili
prijímacej
zápis alebo
skúšky
sa
nezapísali
0
90
0
9
0
31
Triedu príma 8-ročného gymnázia nebolo možné otvoriť, pretože bolo prihlásených len 7 žiakov.
Žiaci prijatí do vyšších ročníkov
Ročník
Počet
prijatých žiakov
príma
kvarta
kvinta
sexta
septima
oktáva
-
1. ročník
2
2. ročník
3. ročník
4. ročník
-
Z ktorej školy
Eva Pintérová z Evanjelického lýcea, Vranovská 2, Bratislava
Filip Janovský zo Strednej umeleckej školy scén.výtvar. Bratislava
Počet
zapísaných
žiakov
k 1.9.
0
75
11
e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácii žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania
1. Vyhodnotenie prospechu za celý školský rok 2013/2014
12
2. Hodnotenie jednotlivých predmetov
13
3. Prehľad dochádzky žiakov za školský rok 2013/2014
14
4. Prehľad o správaní žiakov spolu za šk.r. 2013/2014
Znížená známka zo správania
Ročník
8-ročné
4-ročné
3.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
Spolu
2. stupeň
3. stupeň
4. stupeň
Vylúčenie
0
0
0
0
1
0
0
1
2
1
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
5. Výchovné opatrenia
Pochvaly
Pochvaly a odmeny študentom udelené riaditeľom školy za školský rok 2013/2014 na slávnostnom
vyhodnotení školského roka dňa 27. júna 2014.
Študenti, ktorým bolo udelené pochvalné uznanie a vecný dar:
1. Boris Baráth – sexta - za vynikajúci prospech a za vzornú reprezentáciu školy v OŠJ (2.m. v kraj.kole)
zodp.ved. Mgr.Á.Talačová a v projekte Comenius zodp.ved. Mgr.Z.Kešiarová
2. Simona Oravecová – I.B - za vynikajúci prospech a za vzornú reprezentáciu školy v MO (3.m v kraj.kole)
zodp.ved. RNDr. J.Pipíšková
3. Samuel Valach – II.B - za vynikajúci prospech a za vzornú reprezentáciu školy vo FO (2.m v kraj.kole)
zodp.ved. Mgr.J.Dolinský
a v MO (účasť v kraj.kole) zodp.ved.
RNDr. J.Pipíšková
4. Viktória Lovászová – III.B - za vynikajúci prospech a za vzornú reprezentáciu školy v BiO (3.m v kraj.
kole) zodp.ved. Mgr.B.Vidovencová a v DO (úspešná v kraj.kole) zodp.ved.
Mgr.B.Dolinská a v SOČ zodp.ved. PaedDr. I.Földesová
5. Patrik Miskovics - III.B - za vynikajúci prospech a za vzornú reprezentáciu školy v OSJL (1.m. v kraj.kole
a 5.m. v celosl.kole) zodp.ved. Mgr.A.Dragonová a v projekte Comenius
zodp.ved. Mgr.Z.Kešiarová
6. Emma Lénártová – tercia - za vzornú reprezentáciu školy v GeO (úspešná v okres.kole) zodp.ved.
Mgr.M.Gličová a v DO (účasť v okres.kole) zodp.ved. Mgr B.Dolinská
7. Karin Óváryová – tercia - za vzornú reprezentáciu školy v športe ( 3.m. na Majstr. kraja vo volejbale)
zodp.ved. Mgr.J.Ó.Vargová
8. Kristína Perlová – tercia - za vzornú reprezentáciu školy v GeO (úspešná v okres.kole) zodp.ved.
Mgr.M.Gličová a v kultúre zodp.ved.p.J.Černek a Mgr.R.Krmášková
9. Dušan Podmanický – tercia – za vynikajúci prospech a za vzornú reprezentáciu školy v OAJ
(2.m.okres.kole) zodp.ved. Mgr.Z.Kešiarová a v Pytagoriáde (účasť
v okres.kole) zodp.ved. Mgr.M.Gličová
10. Laura Kinczerová – sexta - za vzornú reprezentáciu školy v športe ( 3.m. na Majstr. kraja vo volejbale
zodp.ved. Mgr.J.Ó.Vargová, v basketbale zodp.ved. Mgr.J.Ó.Vargová a
v atletike zodp.ved. Mgr.R.Farkas)
11. Éva Kamila Mokošová – sexta - za vzornú reprezentáciu školy v športe ( 3.m. na Majstr. kraja
vo volejbale) zodp.ved. Mgr.J.Ó.Vargová
12. Alexandra Szarvasová – sexta - za vzornú reprezentáciu školy v športe ( 3.m. na Majstr. kraja vo volejbale)
zodp.ved. Mgr.J.Ó.Vargová a v projekte Comenius zodp.ved.
Mgr.Z.Kešiarová
16
13. Petra Szőllősyová – sexta- za vzornú reprezentáciu školy v športe ( 3.m. na Majstr. kraja vo volejbale
zodp.ved. Mgr.J.Ó.Vargová, v basketbale zodp.ved. Mgr.J.Ó.Vargová a
v atletike zodp.ved. Mgr.R.Farkas)
14. Ivana Šušanská – sexta - za vzornú reprezentáciu školy v športe ( 3.m. na Majstr. kraja vo volejbale
zodp.ved. Mgr.J.Ó.Vargová, v basketbale zodp.ved. Mgr.J.Ó.Vargová a
vo florbale zodp.ved. Mgr.R.Farkas) a v projekte Comenius zodp.ved.
Mgr.Z.Kešiarová
15. Veronika Gogolová – I.A - za vzornú reprezentáciu školy v CHO (úspešná v kraj. kole) zodp.ved.
PaedDr.I.Földesová
16. Marek Hamran – I.A - za vzornú reprezentáciu školy v GeO (úspešný v kraj. kole) zodp.ved.
Mgr.L.Dragon
17. Branislav Pastorek – I.A - za vzornú reprezentáciu školy v GeO (úspešný v kraj. kole) zodp.ved.
Mgr.L.Dragon
18. Daniel Bohák – I.B - za vzornú reprezentáciu školy v športe ( 2.m. na Majstr.Slov. v basketbale ) zodp.ved.
Mgr.R.Farkas
19. Martin Majerčík – I.B - za vzornú reprezentáciu školy v športe ( 2.m. na
zodp.ved. Mgr.R.Farkas
Majstr. Slov. v basketbale )
20. Nicolas Škrivanek – I.B - za vzornú reprezentáciu školy v športe ( 2.m. na Majstr. Slov. v basketbale)
zodp.ved. Mgr.R.Farkas
21. Vivien Nagyová – II.A - za vzornú reprezentáciu školy v športe ( 3.m. na Majstr. kraja vo volejbale)
zodp.ved. Mgr.J.Ó.Vargová a v projekte Comenius zodp.ved. Mgr.Z.Kešiarová
22. Bernadett Hrdá
– II.B - za vynikajúci prospech a za vzornú reprezentáciu školy v OŠJ (3.m.
v celoslov.kole) zodp.ved. Mgr.Á.Talačová
23. Matej Ondrejovič – II.B - za vzornú reprezentáciu školy v športe ( 2.m. na Majstr. Slov. v basketbale
zodp.ved. Mgr.R.Farkas a vo florbale zodp.ved. Mgr.R.Farkas)
24. Róbert Bolyo – III.A - za vzornú reprezentáciu školy v športe ( 2.m. na Majstr. Slov. v basketbale)
zodp.ved. Mgr.R.Farkas
25. Eva Bothová – III.A - za vzornú reprezentáciu školy v športe ( 3.m. na Majstr. kraja vo volejbale zodp.ved.
Mgr.J.Ó.Vargová a v basketbale zodp.ved. Mgr.J.Ó.Vargová )
26. Dávid Horváth – III.A - za vzornú reprezentáciu školy v športe ( 2.m. na Majstr. Slov. v basketbale)
zodp.ved. Mgr.R.Farkas
27. Matúš Jurčina – III.A - za vzornú reprezentáciu školy v športe ( 2.m. na Majstr. Slov. v basketbale)
zodp.ved. Mgr.R.Farkas
28. Eva Mátyásiová – III.B - za vzornú reprezentáciu školy v športe ( 3.m. na Majstr. kraja vo volejbale)
zodp.ved. Mgr.J.Ó.Vargová
17
29. Peter Výboch – III.B – za vzornú reprezentáciu školy v súťaži „Čo vieš o hviezdach“ (1.m. v kraj.kole
a účasť v celoslov.kole) zodp.ved. Mgr.J.Dolinský
Študenti, ktorým bolo udelené pochvalné uznanie a vecný dar :
30. Daniela Borosová
– tercia- za vzornú reprezentáciu školy v MO (účasť v okr.kole) zodp.ved.
Mgr.M.Gličová
31. Richard Rapos – tercia - za vzornú reprezentáciu školy v MO (účasť v okr. kole) zodp.ved. Mgr.M.Gličová
32. Rachel Procházková - sexta - za vzornú reprezentáciu školy v umeleckom prednese Hviezdoslavov
Kubín (účasť v a kraj.kole) zodp.ved. Mgr.A.Dragonová, v športe
(atletika) zodp.ved. Mgr.R.Farkas a v projekte Comenius zodp.ved.
Mgr.Z.Kešiarová
33. Emma Weszelovszká – I.A - za vzornú reprezentáciu školy v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín
(účasť v kraj.kole) zodp.ved. PhDr.M.Beláková
34. Vladimír Dubravec – III.B – za vzornú reprezentáciu školy vo vedomost. súťaži Mladý Európan
(3.m. v region.kole) zodp.ved. PaedDr.J.Hallerová
35. Simona Kubišová – III.B
36. Miriam Mazanová
– za vzornú reprezentáciu školy v OĽP (účasť v kraj.kole) zodp.ved.
PaedDr.J.Hallerová a vo vedomost.súťaži
Mladý Európan (3.m.
v region. kole) zodp.ved. PaedDr.J.Hallerová
– III.B - za vzornú reprezentáciu školy v OŠJ (účasť v kraj. kole) zodp.ved.
Mgr.Á.Talačová, vo vedomost.súťaži
Mladý Európan (3.m.
v region.kole) zodp.ved. PaedDr.J.Hallerová, v projekte Comenius
zodp.ved. Mgr.Z.Kešiarová a za aktívnu prípravu školského časopisu
37. Bianka Pontyová – III.B - za aktívnu prípravu školského časopisu a za projekt Comenius zodp.ved.
Mgr.Z.Kešiarová
ZA VZORNÚ REPREZENTÁCIU ŠKOLY V ŠPORTE:
38. Dávid Gažo – sexta – v atletike zodp.ved. Mgr.R.Farkas
39. Nikolett Györe – I.A – vo florbale zodp.ved. Mgr.R.Farkas
40. Andrej Košík – I.A – v stol.tenise zodp.ved. Mgr.J.Ó.Vargová
41. Kevin Turner – I.A – v stol.tenise zodp.ved. Mgr.J.Ó.Vargová
42. Eva Ondrejovičová – I.B - vo florbale zodp.ved. Mgr.R.Farkas a v basketbale zodp.ved. Mgr.J.Ó.Vargová
43. Berta Šimonová - I.B - v basketbale zodp.ved. Mgr.J.Ó.Vargová
44. Karin Maceková – II.A – vo florbale zodp.ved. Mgr.R.Farkas
45. Patrícia Mogyorósiová – II.A – vo florbale zodp.ved. Mgr.R.Farkas
46. Viktor Varga – II.A – vo florbale zodp.ved. Mgr.R.Farkas
47. Evelyn Bóžiková – II.B –vo florbale zodp.ved. Mgr.R.Farkas
48. Viktória Kučerová – II.B – vo florbale zodp.ved. Mgr.R.Farkas
49. Ivana Nováková – II.B – vo florbale zodp.ved. Mgr.R.Farkas
50. Michal Šimon – II.B - vo florbale zodp.ved. Mgr.R.Farkas
51. Miroslav Banda - III.A - vo florbale zodp.ved. Mgr.R.Farkas a v atletike zodp.ved. Mgr.R.Farkas
52. Kristína Ortutová – III.B - vo florbale zodp.ved. Mgr.R.Farkas a v basketbale zodp.ved. Mgr.J.Ó.Vargová
53. Lenka Tran Xuanová – III.B - vo florbale zodp.ved. Mgr.R.Farkas a v basketbale zodp.ved.
Mgr.J.Ó.Vargová
18
ZA VZORNÚ REPREZENTÁCIU ŠKOLY V KULTÚRE:
54. Sára Knoteková - tercia
55. Tamara Varga – II.B
56. Denis Ivanics – II.B
57. Pavol Litauszki – II.B
58. Jana Szigetiová – III.B
zodp.ved.p.J.Černek a Mgr.R.Krmášková
ZA PRÁCU V PROJEKTE COMENIUS:
59. Lucia Csukásová - sexta
60. Ľudmila Borošová – septima
61. Petra Kerepecká – septima
62. Sofia Horváthová - septima
63. Patrik Bušanski – II.A
64. Matúš Ďurčo – II.A
65. Gabriela Krišková – II.A
66. Adam Mészáros – IIA
67. Eva Molnárová – II.A
zodp.ved. Mgr.Z.Kešiarová
ZA PRÁCU V PROJEKTE COMPRAX:
68. Šimon Sádecký – sexta
69. Martin Ferčík – septima
70. Gabriel Szenczi – septima
71. Michaela Hamranová – III.B
Pochvaly a odmeny študentom 4. ročníka a oktávy udelené riaditeľom školy v školskom roku 2013/2014
za reprezentáciu školy počas štúdia
Študenti, ktorým bolo udelené pochvalné uznanie a vecný dar :
1. Eszter Pálmay – OKT - za vynikajúci prospech a za vzornú reprezentáciu školy v BiO (3.m. v KK)
zodp.ved.
Mgr.B.Vidovencová
a CHO
(úspešná
v KK)
zodp.ved.
Mgr.D.Loydlová
2. Patrícia Kovácsová – IV.A - za vzornú reprezentáciu školy v O zo SJ a literatúry (úspešná v KK) zodp.ved.
PhDr.Z.Hallerová v kultúre za účinkovanie vo folklórnom súbore Dunaj,
v súbore Slovenskí rebeli, zodp.ved. Mgr.R.Krmášková, za činnosť
v dramatickom krúžku zodp.ved.p.J.Černek a v športe (5.m –MK Mladý
záchranár) zodp.ved. Mgr.R.Farkas
3. Bianca Lehocká – IV.A - za vynikajúci prospech a za vzornú reprezentáciu školy v súťaži Mladý moderátor
(3.m v KK) zodp.ved. PhDr.Z.Hallerová
19
4. Szabolcs Lovász – IV.B - za vynikajúci prospech a za vzornú reprezentáciu školy v DejO (1.m v KK
a účasť v celoslov.kole) zodp.ved. PhDr.Z.Hallerová
5. Viktor Tóth – IV.B - za vynikajúci prospech a za vzornú reprezentáciu školy v OAJ (3.m v KK) zodp.ved.
PaedDr.A.Čéryová a v športe (2.m MS v basketbale) zodp.ved. Mgr.R.Farkas.
6. Beata Harsányiová
– OKT - za vzornú reprezentáciu školy v CHO (úspešná v KK)
Mgr.D.Loydlová
zodp.ved.
7. Edina Illés – OKT - za vzornú reprezentáciu školy v GeO (úspešná v KK) zodp.ved. Mgr.M.Gličová
8. Tomáš Mihalík – OKT - za vzornú reprezentáciu školy vo vedomostnej súťaži Mladý Európan
(5.m. v region.kole) zodp.ved. PaedDr.J.Hallerová v športe (3.m -MK
vo florbale, 5.m -MK vo futsale) zodp.ved. Mgr.R.Farkas
9. Patrik Oláh – OKT - za vzornú reprezentáciu školy v GeO (úspešný v KK) zodp.ved. Mgr.M.Gličová
10. Natália Petőczová - OKT- za prácu v študentskej rade a za vzornú reprezentáciu školy v kultúre
za účinkovanie vo folklórnom súbore Dunaj, v súbore Slovenskí rebeli
zodp.ved. Mgr.R.Krmášková a za činnosť v dramatickom krúžku zodp.ved.
p.J.Černek.
11. Peter Bakonyi – IV.A - za vzornú reprezentáciu školy v ONJ (1.m v KK a účasť v celoslov.kole)
zodp.ved. Mgr.V.Bauková a za aktívnu účasť a prácu v medzinárodnom
projekte Comenius zodp.ved. Mgr.Z.Kešiarová
12. Daniel Bugáň – IV.A - za vzornú reprezentáciu školy vo vedomostnej súťaži Mladý Európan (5.m.
v region.kole) zodp.ved. PaedDr.J.Hallerová v športe (3.m -MK vo florbale
zodp.ved. Mgr.R.Farkas, 5.m -MK Mladý záchranár zodp.ved. Mgr.R.Farkas)
13. Kamil Hegedüš – IV.A - za vzornú reprezentáciu školy vo vedomostnej súťaži Mladý Európan (5.m.
v region.kole) zodp.ved. PaedDr.J.Hallerová a v športe zodp.ved.
Mgr.R.Farkas
14. Michal Szigeti - IV.B - za vzornú reprezentáciu školy v kultúre, bol a je oporou folklórneho súboru Dunaj
a Slovenskí rebeli zodp.ved. Mgr.R.Krmášková.
Za vzornú reprezentáciu školy v športe
15. Adam Čerňanský - OKT - (3.m -MK vo florbale zodp.ved. Mgr.R.Farkas, 2.m -MS v basketbale
zodp.ved. Mgr.R.Farkas)
16. Viktor Gurvai – OKT - (3.m -MK vo florbale zodp.ved. Mgr.R.Farkas, 5.m -MK vo futsale zodp.ved.
Mgr.R.Farkas)
17. Jakub Podmajerský – OKT (2.m -MS v basketbale) zodp.ved. Mgr.R.Farkas
18. Erik Való - OKT - (3.m -MK vo florbale zodp.ved. Mgr.R.Farkas, 5.m -MK v stol.tenise zodp.ved.
Mgr. J.Ó.Vargová)
19. Dávid Bakos – IV.A - (2.m -MS v basketbale zodp.ved. Mgr.R.Farkas,3.m -MK vo florbale zodp.ved.
Mgr. R.Farkas, 5.m -MK Mladý záchranár zodp.ved. Mgr.R.Farkas)
20
20. Jakub Maťko – IV.A - (3.m -MK vo florbale zodp.ved. Mgr.R.Farkas, 5.m -MK Mladý záchranár zodp.
ved. Mgr.R.Farkas)
21. Filip Farkaš – IV.B - (3.m -MK vo florbale zodp.ved. Mgr.R.Farkas, 5.m -MK v stol.tenise zodp.ved.
Mgr. J.Ó.Vargová, 5.m –MK v atletike zodp.ved. Mgr.R.Farkas)
22. Ján Veselka – IV.B (2.m -MK v basketbale) zodp.ved. Mgr.R.Farkas
23. Ivan Šušanský – IV.B (2.m -MS v basketbale) zodp.ved. Mgr.R.Farkas
Študenti, ktorým bolo udelené pochvalné uznanie :
24.
Viktória Kürthyová
25. Patrícia Bilková
– OKT - za vzornú reprezentáciu školy v BiO (účasť v KK) zodp.ved.
Mgr.B.Vidovencová
- IV.A - za vzornú reprezentáciu školy v kultúre (dramatický krúžok) zodp.ved.
p.J.Černek
26. Zoltán Hegedűs – IV.A - za vzornú reprezentáciu školy v OŠJ (účasť v KK) zodp.ved. Mgr.Á.Talačová
27. Lucia Szabóová – IV.A - za vzornú reprezentáciu školy a za aktívnu účasť a prácu v medzinárodnom
projekte Comenius zodp.ved. Mgr.Z.Kešiarová.
28. Viktória Uzsáková - IV.A - za vzornú reprezentáciu školy v OŠJ (účasť v KK) zodp.ved. Mgr.Á.Talačová
a za účasť v KK Hviezdoslavov Kubín zodp.ved. PhDr.Z.Hallerová.
29. Beáta Lucia Pinke - IV.B - za vzornú reprezentáciu školy v kultúre (dramatický krúžok) zodp.ved.
p.J.Černek
Za vzornú reprezentáciu školy v športe
30. Barbora Gregušová - IV.A - (5.m -MK vo florbale zodp.ved. Mgr.R.Farkas, 5.m -MK Mladý záchranár
zodp.ved. Mgr.R.Farkas)
31. Ondrej Buček - IV.B - (5.m -MK vo florbale) zodp.ved. Mgr.R.Farkas
32. Barbara Lengyelová – IV.B - (5.m -MK vo florbale) zodp.ved. Mgr.R.Farkas
33. Diana Tárnoková - IV.B - (4.m -MK v cezpoľnom behu) zodp.ved. Mgr.J.Ó.Vargová
21
Pokarhania
Správaniu žiakov neustále venujeme zvýšenú pozornosť. Porušenie školského poriadku evidujeme a
pri opakovaných porušeniach pristupujeme k uloženiu výchovného opatrenia. Písomné pokarhanie riaditeľom
školy je udeľované za opakované porušenie školského poriadku alebo za neospravedlnenú absenciu.
Prehľad výchovných opatrení:
Trieda
oktáva
I. B
II. A
III. A
IV. B
1. štvrťrok
napomienka
PPRŠ
napomienka
napomienka
PPRŠ
PPRŠ
2. štvrťrok
(3)správanie
(4)správanie
(3)správanie
(2)správanie
-
3. štvrťrok
napomienka
-
4. štvrťrok
(3)správanie
(4)správanie
PPRŠ
-
Znížené známky zo správania:
Klasifikačné
obdobie
Počet PPRŠ
1. polrok
2. polrok
Celkom
1
7
8
Počet
znížených
známok zo
správania (2)
1
2
3
Počet
znížených
známok zo
správania (3)
0
2
2
Počet
znížených
známok zo
správania (4)
0
1
1
22
Výsledky externých meraní - maturitné skúšky
Na maturitnú skúšku v školskom roku 2013/14 sa prihlásilo spolu 69 žiakov 4.ročníka a oktávy.
Externá časť a písomná forma internej časti MS sa konala v dňoch 18.marca až 20.marca 2014, ústna forma internej časti
bola 19.mája až 23.mája 2014. Žiaci boli skúšaní v jedenástich predmetových maturitných komisiách, predsedníčkou
ŠMK bola Mgr. Angela Harisová zo Strednej odbornej školy technickej v Komárne.
O uznanie náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka požiadali 4 žiačky z anglického jazyka a jeden žiak z nemeckého
jazyka. Nakoľko bol jediný prihlásený na MS z nemeckého jazyka, PMK pre nemecký jazyk nebola zriadená.
Maturitnú skúšku v riadnom termíne vykonalo úspešne 67 žiakov, 2 žiaci neboli úspešní, nakoľko na EČ MS
z matematiky nedosiahli úspešnosť 25%. Maturitnú skúšku napokon vykonali úspešne v mimoriadnom období
5.septembra 2014.
Výsledky jednotlivých častí MS uvádza tabuľka :
1
2
ÚFIČ
3
28
25
7
22
11
8
1
DEJ
17
7
7
3
1,76
FYZ
15
10
4
1
1,40
GEO
19
12
7
CHE
14
10
3
INF
8
6
2
MAT
22
10
9
NOS
2
NEJ
1
OBN
18
SJL
69
predmet
počet
EČ
PFIČ
ANJ
66
60,24
72,95
BIO
spolu
61,30
4
69,31
priemer
1,65
2
1,73
1,37
1
1,36
1,25
3
1,68
2
69,39
5
2,00
12
5
1
1,39
25
20
14
1,81
131
92
31
2
1,625
23
f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov v šk. roku 2013/2014
Učebný plán pre 4-ročné štúdium
4.ročník
študijný odbor: 7902 5 gymnázium
Štátny vzdelávací program
Vzdelávacia oblasť
predmet / ročník
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra
prvý cudzí jazyk
druhý cudzí jazyk
šk.r.2013/2014
1.
3
4
3
2.
3
4
3
3.
4
4
3
4.
3
4
3
Spolu
13
16
12
Človek a príroda
fyzika
chémia
biológia
2
2
2
2
2
3
1
1
1
5
5
6
Človek a spoločnosť
dejepis
geografia
občianska náuka
2
2
2
2
2
1
2
6
5
3
Človek a hodnoty
etická/náboženská výchova
1
1
Matematika a práca
s informáciami
matematika
informatika
4
2
3
1
4
1
2
13
4
Umenie a kultúra
umenie a kultúra
1
1
1
1
4
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova
3
3
3
3
12
31
30
28
17
106
1.
2.
3.
4.
Spolu
2
2
2
2
Školský vzdelávací program
Vzdelávacia oblasť
predmet / ročník
Jazyk a komunikácia
seminár zo slov.jaz.
konverzácia v CJ
1
2
Človek a príroda
lab. cvičenia z chémie
Človek a spoločnosť
Matematika a práca
s informáciami
2
seminár z fyziky
seminár z chémie
seminár z biológie
rodinné právo
Seminár z dejepisu
spoločenskovedný seminár
seminár z geografie
webdizajn
2
2
2
4
4
4
2
2
4
4
4
2
4
4
6
4
2
4
12
18
32
32
29
124
2
2
seminár z matematiky
seminár z informatiky
voliteľné hodiny
Spolu: povinná časť +
voliteľné hodiny
2
31
6
6
6
2
6
6
4
2
24
Učebný plán pre 4-ročné štúdium
3.ročník
študijný odbor: 7902 5 gymnázium
Štátny vzdelávací program
Vzdelávacia oblasť
predmet / ročník
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra
prvý cudzí jazyk
druhý cudzí jazyk
šk.r.2013/2014
1.
3
4
3
2.
3
4
3
3.
4
4
3
4.
3
4
3
Spolu
13
16
12
Človek a príroda
fyzika
chémia
biológia
2
2
2
2
2
3
1
1
1
5
5
6
Človek a spoločnosť
dejepis
geografia
občianska náuka
2
2
2
2
2
1
2
6
5
3
Človek a hodnoty
etická/náboženská výchova
1
1
Matematika a práca
s informáciami
matematika
informatika
4
2
3
1
4
1
2
13
4
Umenie a kultúra
umenie a kultúra
1
1
1
1
4
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova
3
3
3
3
12
31
30
28
17
106
1.
2.
3.
4.
Spolu
2
2
2
2
Školský vzdelávací program
Vzdelávacia oblasť
predmet / ročník
Jazyk a komunikácia
seminár zo slov.jaz.
konverzácia v CJ
1
2
Človek a príroda
lab. cvičenia z chémie
Človek a spoločnosť
Matematika a práca
s informáciami
2
seminár z fyziky
seminár z chémie
seminár z biológie
rodinné právo
Seminár z dejepisu
spoločenskovedný seminár
seminár z geografie
webdizajn
2
2
2
4
4
4
2
2
2
4
4
4
2
2
4
4
6
6
2
4
12
18
32
32
29
124
2
2
seminár z matematiky
seminár z informatiky
voliteľné hodiny
Spolu: povinná časť +
voliteľné hodiny
2
31
6
6
6
2
6
6
6
2
25
Učebný plán pre 4-ročné štúdium
1.-2.ročník
študijný odbor: 7902 J gymnázium
Štátny vzdelávací program
Vzdelávacia oblasť
predmet / ročník
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra
prvý cudzí jazyk
druhý cudzí jazyk
šk.r.2013/2014
1.
3
4
3
2.
3
4
3
3.
4
4
3
4.
3
4
3
Spolu
13
16
12
Človek a príroda
fyzika
chémia
biológia
2
2
2
2
2
3
1
1
1
5
5
6
Človek a spoločnosť
dejepis
geografia
občianska náuka
2
2
2
2
2
1
2
6
5
3
Človek a hodnoty
etická/náboženská výchova
1
1
Matematika a práca
s informáciami
matematika
informatika
4
2
3
1
4
1
2
13
4
Umenie a kultúra
umenie a kultúra
1
1
1
1
4
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova
3
3
3
3
12
31
30
28
17
106
1.
2.
2
3.
4.
Spolu
2
2
2
Školský vzdelávací program
Vzdelávacia oblasť
predmet / ročník
Jazyk a komunikácia
masmediálna komunikácia
seminár zo slov.jaz.
konverzácia v CJ
Človek a príroda
Človek a spoločnosť
Matematika a práca
s informáciami
voliteľné hodiny
Spolu: povinná časť +
voliteľné hodiny
1
2
2
2
elektronika
lab. cvičenia z chémie
využitie rastlín
seminár z fyziky
seminár z chémie
seminár z biológie
rodinné právo
Seminár z dejepisu
spoločenskovedný seminár
seminár z geografie
webdizajn
odborné kreslenie
seminár z matematiky
seminár z informatiky
2
2
2
2
2
2
4
4
4
2
2
2
4
4
4
2
2
4
4
2
2
2
6
6
6
2
6
6
6
2
2
6
6
2
4
12
18
32
31
30
124
2
2
2
31
26
Učebný plán č. 3625/1994-212
8-roč. štúdium
13/14
OKT
P.č. Povinné vyučovacie Poče Roz.
t
predmety
hodí
n
1 Slovenský jazyk
30
1
1
Počet vyuč.hodín v 1. až
8.roč.
2
3
4
5
6
Spolu
7
8
5
5
4
4
3
3
3
4
31
2
Cudzí jazyk
24
2
5
3
3
3
3
3
3
3
26
3
Cudzí jazyk 2
10
10
-
4
3
3
3
2
2
3
20
4
4
-
-
-
-
-
-
1
1
2
4
5
Náuka
o spoločnosti
Dejepis
12
-
1
2
2
1
2
2
2
-
12
6
Geografia
12
-
2
2
2
2
1
1
2
-
12
7
Matematika
30
2
5
5
4
4
4
4
4
2
32
8
Informatika
2
-
-
-
-
-
2
-
-
-
2
9
Fyzika
15
-
-
-
3
3
3
3
3
-
15
10 Chémia
11
-
-
-
2
2
3
2
2
-
11
11 Biológia
15
-
2
2
2
2
3
2
2
-
15
12 Výtvarná výchova
6
-
2
2
1
1
-
-
-
-
6
13 Hudobná výchova
4
-
1
1
1
1
-
-
-
-
4
14 Estetika
2
-
-
-
-
-
-
2
-
-
2
15 Etika
/nábož.výchova
16 Telesná výchova
6
1
1
1
1
1
1
1
-
7
23
-
3
3
3
3
3
3
2
1
PST
3
23
17 Rozširujúce hodiny
34
16
-
-
-
-
-
2
4
12
18
27
30
31
30
31
31
30
30
240
Spolu
240
27
Učebný plán č. 3625/1994-212
8-roč. štúdium
13/14
SPT
P.č. Povinné vyučovacie Poče Roz.
t
predmety
hodí
n
1 Slovenský jazyk
30
1
1
Počet vyuč.hodín v 1. až
8.roč.
2
3
4
5
6
Spolu
7
8
5
5
4
4
3
3
3
4
31
2
Cudzí jazyk
24
2
5
3
3
3
3
3
3
3
26
3
Cudzí jazyk 2
10
10
-
4
3
3
3
2
2
3
20
4
4
-
-
-
-
-
-
1
1
2
4
5
Náuka o
spoločnosti
Dejepis
12
-
1
2
2
1
2
2
2
-
12
6
Geografia
12
-
2
2
2
2
1
1
2
-
12
7
Matematika
30
2
5
5
4
4
4
4
4
2
32
8
Informatika
2
-
-
-
-
-
2
-
-
-
2
9
Fyzika
15
-
-
-
3
3
3
3
3
-
15
10 Chémia
11
-
-
-
2
2
3
2
2
-
11
11 Biológia
15
-
2
2
2
2
3
2
2
-
15
12 Výtvarná výchova
6
-
2
2
1
1
-
-
-
-
6
13 Hudobná výchova
4
-
1
1
1
1
-
-
-
-
4
14 Estetika
2
-
-
-
-
-
-
2
-
-
2
15 Etika
/nábož.výchova
16 Telesná výchova
6
1
1
1
1
1
1
1
-
7
23
-
3
3
3
3
3
3
2
1
PST
3
23
17 Rozširujúce hodiny
34
16
-
-
-
-
-
2
4
12
18
27
30
31
30
31
31
30
30
240
Spolu
240
28
Učebný plán pre 8-ročné štúdium
študijný odbor: 7902 5 gymnázium
Štátny vzdelávací program
Vzdelávacia oblasť predmet / ročník
Jazyk a
komunikácia
slovenský jazyk a literatúra
prvý cudzí jazyk
druhý cudzí jazyk
Človek a príroda
Človek a
spoločnosť
Človek a hodnoty
1. 2. 3. 4.
5.
6.
7.
8.
Spolu
5
4
2
5
4
2
5
3
2
5
3
3
3
4
3
3
4
3
4
4
3
3
4
3
33
30
21
fyzika
chémia
biológia
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
3
1
1
1
10
10
12
dejepis
geografia
občianska náuka
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
12
10
7
etická/náboženská výchova
1
1
1
1
1
1
5
1
4
1
4
1
4
1
4
2
3
1
1
1
Matematika a práca matematika
s informáciami
informatika
Človek a svet práce technika
Umenie a kultúra
SX
šk.r.2013/2014
výtvarná výchova
hudobná výchova
výchova umením
umenie a kultúra
1
1
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova
3
Spolu
povinná časť
6
4
1
2
30
8
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
4
3
3
3
3
24
29 30 30 30 31
30
28
17
225
2
4
12
18
32
32
29
243
1
3
3
1
3
Voliteľné hodiny
Spolu: povinná časť +
voliteľné hod.
1
29 30 30 30 31
29
Učebný plán pre 8-ročné štúdium
TER 13/14
študijný odbor: 7902 5 gymnázium
Štátny vzdelávací program
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a
komunikácia
predmet / ročník
1. 2. 3. 4.
5.
6.
7.
8.
Spolu
slovenský jaz. a literat.
prvý cudzí jazyk
druhý cudzí jazyk
4
4
2
5
3
2
4
3
2
5
3
3
3
4
3
3
4
3
4
4
3
3
4
3
31
29
21
Človek a príroda
fyzika
chémia
biológia
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
3
1
1
1
10
10
12
dejepis
geografia
občianska náuka
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
12
10
7
etická/nábožen. vých.
1
1
1
1
1
spoločenská výchova
Matematika a práca matematika
s informáciami
informatika
2
4
1
2
4
1
2
4
1
1
4
Človek a
spoločnosť
Človek a hodnoty
Človek a svet práce technika
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
1
1
telesná výchova a šport
3
6
3
1
7
29
7
4
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
4
3
3
3
3
3
24
29 30 30 30
31
30
28
17
225
2
4
12
18
32
32
29
243
1
3
3
Voliteľné hodiny
Spolu: povinná časť +
voliteľné hod.
1
1
výtvarná výchova
hudobná výchova
výchova umením
umenie a kultúra
Spolu
4
2
1
29 30 30 30
31
30
g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie
ZAMESTNANCI
Šk. rok: 2013/2014
Zaradenie
A) Pedagogickí
Učitelia
Učitelia spolu
Majstri odborného výcviku
Vychovávatelia
B) Nepedagogickí
Zamestnanci THP
Pomocný
personál
(upratovačky,
údržbár,
kuchárky a zamestnanci
v prevádzke)
Iní (uviesť konkrétne)
SPOLU ZAMESTNANCI
ŠKOLY
Všetci zamestnanci školy sú kvalifikovaní.
Počet
interní
Počet
externí
29
29
5
2
2
-
13
-
-
48
2
31
Pedagogickí zamestnanci
Priezvisko, meno, titul
funkcia - zaradenie
Aprobácia
odbornosť
NJ-História
Bauková Viera Mgr.
učiteľka
Beláková Marta PhDr.
učiteľka
SJ-NJ
Čéryová Adela PaedDr.
učiteľka
AJ
Dolinská Beata Mgr.
učiteľka
D-Psych.
Dolinský Jozef Mgr.
učiteľ
F-Techn.vých.
Dosúdilová Eva Mgr.
učiteľka
B-CH
Dragon Ladislav Mgr.
učiteľ
D-Z
Dragonová Adriana Mgr.
učiteľka
SJ-Hudob.vých.
Dubranová Mariana Mgr.
zástupkyňa riaditeľa
M-Zemepis
učiteľ
TV
Földesová Ildikó PaedDr.
učiteľka
B-CH
Gajdáč Ondrej Mgr.
riaditeľ
TV-RJ
Gličová Mária Mgr.
učiteľka
M-Zemepis
Hallerová Judita PaedDr.
učiteľka
ON-Pg
Hallerová Zuzana PhDr.
učiteľka
SJ-D
Hevesi Petruf Alena
učiteľka
AJ-ŠJ
Ježo Jaroslav Mgr.
učiteľ
F-Techn.vých.
učiteľka
AJ-RJ
Kubíková Mária Mgr.
zástupkyňa riaditeľa
M-Dg
Loydlová Darina Mgr.
učiteľka
F-Ch
Mayer Katherine Mgr.
učiteľka
SJ-AJ
Ódor Vargová Judita
učiteľka
TV
Pipíšková Jana RNDr.
učiteľka
M-Dg
Talačová Ágnes Mgr.
učiteľka
Šj - D
Valentová Tatiana Mgr.
učiteľka
lingvist.
Vidovencová Barbora Mgr.
učiteľka
Pg-B
Krmašková Roberta Bc.
učiteľka
Market.komun.a
reklama
Kat.teológia
Farkas Roland Mgr.
Kešiarová Zuzana Mgr.
Palušák Peter
učiteľ
Poznámka
od 1.3.2014
32
Nepedagogickí zamestnanci:
Priezvisko, meno,
titul
Baloghová Ibolya
Szénási Štefan
Kovácsová Valéria
Kirchnerová Monika
Santusová Viola
Kováčová Gizela
Bundárová Zuzana
Csepyová Katarína
Ertlová Rozália
ŠJ
Klimentová Elvíra
Kurcsíková Júlia
Ďurčová Mária
Markovicsová Klára
Bekeová Ildikó
Farkasová Zuzana
Mátyásiová Eva
Vörösová Helena
Tomašková Alžbeta
Zaradenie
mzdová účtovníčka
školník
finančná účtovníčka
tajomníčka - pokladníčka
hospodárka školy
upratovačka
upratovačka
upratovačka
upratovačka
vedúca školskej jedálne
hlavná kuchárka
kuchárka od 2.9.2013
kuchárka
pomocná kuchárka
pomocná kuchárka
pomocná kuchárka
pomocná kuchárka do 30.6.2014
upratovačka
33
Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2013/2014
Predmet
slovenský jazyk a literatúra
anglický jazyk
nemecký jazyk
španielsky jazyk
dejepis
náuka o spoločnosti + obč.náuka
etická výchova
umenie a kultúra
matematika
informatika
fyzika
chémia
biológia
geografia
telesná výchova
náboženská výchova
rodinné právo
webdizajn
laboratórne cv. z chémie
konverzácia v anglickom jazyku
seminár zo slovenského jazyka
seminár z dejepisu
spoločenskovedný seminár
seminár z matematiky
seminár z biológie
seminár z chémie
seminár z fyziky
psychosociálny tréning
spoločenská výchova
Počet hodín
týždenne
Počet učiteľov vyučujúcich
40
64
25
30
18
10
10
9
39
18
17
15
15
15
35
1
2
2
2
6
6
6
6
6
6
6
6
1
2
spolu
3
4
2
2
2
1
5
5
4
2
2
2
2
2
3
1
1
1
1
3
1
2
1
2
1
1
2
1
1
odborne
3
4
2
2
2
1
1
1
4
2
2
2
2
2
3
1
1
1
1
3
1
2
1
2
1
1
2
1
1
predmet
neodborne
4
4
-
h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
Forma vzdelávania
riadenie školy a školský manažment
priebežné aktualizačné
Počet
vzdelávaných
1
7
Priebeh vzdelávania/počet
ukončilo
pokračuje
začalo
1
7
-
34
i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Slovenský jazyk a literatúra
S ú ť a ž v u m e l e c k o m p r e d n e s e p o é z i e a p r ó z y - Hviezdoslavov Kubín:
V školskom kole ( február 2014) súťažilo 18 žiakov; zodpovedná: PhDr.Z. Hallerová ;výsledky:
IV. kategória - poézia:
1. miesto: Rachel Procházková (SX) – zodp. Mgr. A.Dragonová
2. miesto: Karin Maceková (II. A) – zodp. PhDr. Z.Hallerová
3. miesto: Dominika Závodská (II. A) – zodp. PhDr. Z.Hallerová
IV. kategória – próza :
1. miesto: Emma Weszelovszká (I. A) – zodp. PhDr. M.Beláková
2. miesto: Viktória Uzsáková (IV. A) – zodp. PhDr. Z.Hallerová
3. miesto: Gabriela Krišková (II. A) – zodp. PhDr. Z.Hallerová
III. kategória – poézia:
1. miesto: Sára Knoteková (TER) – zodp. Mgr. A.Dragonová
2. miesto: Zuzana Gellérthegyiová (TER) – zodp. Mgr. A.Dragonová
Okresné kolo (marec 2014)
IV. kategória – próza
1. miesto: Emma Weszelovszká (I. A) – zodp. PhDr. M.Beláková
2. miesto: Gabriela Krišková (II. A) – zodp. PhDr. Z.Hallerová
3. miesto: Bianca Lehocká (IV. A) – zodp. PhDr. Z.Hallerová
IV. kategória - poézia
1. miesto: Rachel Procházková (SX) - zodp. Mgr. A.Dragonová
2. miesto: Karin Maceková (II. A) – zodp. PhDr. Z.Hallerová
3. miesto: Dominika Závodská (II. A) – zodp. PhDr. Z.Hallerová
III. kategória – poézia:
3. miesto: Sára Knoteková (TER) – zodp. Mgr. A.Dragonová
Do KK postúpili a zúčastnili sa žiačky, ktoré sa umiestnili na 1. mieste – Rachel Procházková (SX)
a Emma Weszelovszká (I. A).
Krajské kolo (apríl 2014)
Zúčastnili sa: Emma Weszelovszká (I. A) – zodp. PhDr. M.Beláková, Rachel Procházková (I. A) – zodp.
Mgr. A.Dragonová; neumiestnili sa na prvých troch miestach
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo (október 2013): súťažilo 20 žiakov v dvoch
kategóriách; zodpovedná: PhDr. Z.Hallerová; výsledky:
Kategória A (3.a 4. ročník, septima, oktáva)
1. miesto: Patrik Miskovics (III. B) – zodp. Mgr. A.Dragonová
2. miesto: Bianca Lehocká (IV. A) – zodp. PhDr. Z.Hallerová
35
3. miesto: Viktória Uzsáková (IV. A) – zodp. PhDr. Z.Hallerová
Kategória B (1. a 2. ročník, V. G, VI. G)
1. miesto: Samuel Valach (II. B) – zodp. PhDr. Z.Hallerová
2. miesto: Matej Ondrejovič (II. B) – zodp. PhDr. Z.Hallerová
3. miesto: Dominika Závodská (II. A) – zodp. PhDr. Z.Hallerová
Krajské kolo (7. február 2014): zúčastnili sa na ňom víťazi školského kola kategórie A a kategórie B –
a Patrik Miskovics (III. B) – zodp. Mgr. A.Dragonová, Samuel Valach (II. B) – zodp. PhDr. Z.Hallerová
1. miesto: Patrik Miskovics (III. B) – zodp. Mgr. A.Dragonová
21. miesto – Samuel Valach (II. B) – zodp. PhDr. Z.Hallerová
Patrik Miskovics postúpil do celoštátneho kola.
Celoštátne kolo OSJL (29. 4. – 30. 4. 2014)
Patrik Miskovics (III. B) sa umiestnil na 5. mieste.
Mladý moderátor – krajská súťaž (17. október 2013) - v tomto školskom roku sa na tejto súťaži zúčastnili:
Bianca Lehocká (IV. A), Ivanka Nováková (II. B),Sabina Solárová II. A), Denisa Daridová (II. A), Nikoleta
Vargová (I. A),Lucia Csukásová (SX)
Literárne súťaže
Literárne súťaže tak, ako prichádzali priebežne informácie a propozície vyučujúce slovenského jazyka a
literatúry propagovali medzi žiakmi.
Literárny Lučenec – celoslovenská súťaž vo vlastnej tvorbe žiakov; zapojilo sa 8 žiakov. Umiestnenie
nedosiahli. zodp. PhDr. Z.Hallerová, Mgr. A.Dragonová
Školský časopis Študent – v tomto školskom roku sa podarilo vydať jedno číslo a redigovali ho Miriam
Mazanová a Bianka Pontyová, obe žiačky III. B.
Iné podujatia a aktivity
- PhDr. Z.Hallerová: členka poroty súťaže Dobré slovo – apríl 2014 (súťaž v umeleckom prednese
v slovenskom jazyku žiakov škôl s VJM)
- návštevy Knižnice J. Szinnyeiho – so žiakmi tercie a 1. ročníka; organizovali Mgr. A.Dragonová,
PhDr. M.Beláková (september, október 2013, marec 2014)
- „ Či to má vždy tak byť...?“ – hudobno-poetické pásmo k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra, Dom
Matice slovenskej – 26. 6. 2014; 2., 3. ročník, sexta, septima
Divadelné predstavenia
Už niekoľko desaťročí žiaci našej školy s veľkým záujmom navštevujú divadelné predstavenia v Komárne,
v Nitre a v Bratislave, návštevy ktorých pre nich organizujú vyučujúce slovenského jazyka a literatúry. Je to
spôsob, ako žiakom priblížiť literatúru aj prakticky, ako ich vychovávať k vzťahu k umeniu a duchovným
hodnotám, ako ich viesť k slušnému správaniu, keď sa ocitnú v kontakte s umením a umelcami. V rámci týchto
36
podujatí zároveň žiaci navštevujú múzeá, galérie, výstavy. V tomto školskom roku to boli nasledovné
divadelné predstavenia:
Bratislava
Veľa kriku pre nič -
(23. 4. 2014) – výber žiakov z I. A, I. B, SX – zodp. Mgr. A.Dragonová,
PhDr. M.Beláková
Trnava
Komédia omylov (23. 10. 2013) – I. A, I. B, II. A, – zodp. Mgr. A.Dragonová, PhDr. M.Beláková,
PhDr. Z.Hallerová, PaedDr. J.Hallerová
Náuka o spoločnosti, občianska náuka
Olympiáda ľudských práv – školské kolo (november 2013) – 8 žiakov; – zodp. PaedDr. J. Hallerová
1. miesto: Simona Kubišová (III. B) – zodp. PaedDr. J.Hallerová
Krajské kolo (február 2014)
Simona Kubišová- neumiestnila sa na prvých troch miestach
Mladý Európan – regionálne kolo – družsvo: Simona Kubišová (III. B), Miriam Mazanová (III. B),
Vladimír Dubravec (III. B) – 3. miesto – zodp. PaedDr. J. Hallerová
- beseda s europoslancom Eduardom Kukanom (14. 4. 2014) – žiaci III. A triedy – zodp.
PaedDr. J.Hallerová
- cyklická interaktívna prednáška lektoriek z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
v Komárne na tému „Duševné zdravie“ – 16 žiakov triedy SX v termínoch: január – marec 2014 – zodp.
PaedDr. J.Hallerová
- prednáška o EÚ – žiaci 3. roč.. – zodp. PaedDr. J.Hallerová
- akadémia k 10. výročiu SR v EÚ (2. 5. 2014, DMS) – žiaci všetkých ročníkov – zodp.
PaedDr. J.Hallerová, Mgr. Z.Kešiarová
- EU roadshow – prednáška so zástupcami Európskej komisie v SR (20. 5. 2014, DMS) – žiaci 3. ročníka
a SPT – zodp. PaedDr. J.Hallerová, Mgr. B.Vidovencová
Dejepis
Súťaže, projekty
Otázniky histórie – dejepisná súťaž vyhlasovaná Asociáciou primátorov a starostov; zapojilo sa 9 žiakov
dejepisného seminára; iniciátorkou a konzultantkou bola zodp. PhDr. Z.Hallerová
37
Dejepisná olympiáda
Školské kolo (december 2013) – zapojilo sa 18 žiakov v kategórii D a 1 žiačka v kategórii A, B; zodpovedná:
zodp. PhDr. Z.Hallerová; výsledky:
D kategória (TER))
1. miesto: Emma Lénártová (TER) – zodp. Mgr. B.Dolinská
2. miesto: Dušan Podmanický (TER)– zodp. Mgr. B.Dolinská
Okresné kolo (február 2014): postúpili žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. a 2. mieste v školskom kole; zúčastnila
sa Emma Lénártová (TER)
V kategórii A a B postúpila do krajského kola žiačka Viktória Lovászová (III. B) – zodp. Mgr. B.Dolinská
Krajské kolo – kategória A a B (apríl 2014)
A kategória
Viktória Lovászová (III. B) – úspešná riešiteľka – zodp. Mgr. B.Dolinská
Besedy, prednášky, exkurzie
- prednáška p. Ľ. Gráfela o histórii mesta Komárno a pevnostnom systéme (Šulekove dni -október 2013)zúčastnili sa žiaci 2. ročníka a sexty; zodpovedná: zodp. PhDr. Z.Hallerová
- návšteva Komárňanskej pevnosti (september, október 2013) – žiaci II. ročníka; zodpovedná: zodp.
PhDr. Z.Hallerová
- návštevy historických expozícií v múzeách a galériách Komárna, Bratislavy
- exkurzia Vyšehrad, Ostrihom, Štúrovo (október 2013) – žiaci 1. ročníka; zodpovedný: zodp. Mgr. L.Dragon
Religiozita v Komárne (Dejiny cirkví na území Komárna a v susedných regiónoch) – žiaci SED – zodp.
PhDr. Z.Hallerová, Mgr. B.Dolinská
- exkurzia - koncentračný tábor v Osvienčime (12. 5. 2014) – III. B – zodp. Mgr. Á.Talačová,
Mgr. K.Mayer
38
Anglický, nemecký a španielsky jazyk
Účasť a výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach:
ANJ:
Školské kolo olympiády v anglickom jazyku sa uskutočnilo v decembri 2013. Súťaž pozostávala
z gramatického testu a ústnej časti, situačnej úlohy a vytvorenia príbehu na základe obrázkov.
16.1.2013 sa uskutočnilo okresné kolo, ktorého organizátorom bola naša škola.
Do okresného kola OANJ postúpili títo žiaci a získali nasledovné umiestnenia:
zodp. Mgr. Z.Kešiarová
kategória 1B Dušan Podmanický tercia
2.miesto zodp. Mgr. Z.Kešiarová
kategória 2A Karol Červenák
I.A
2.miesto zodp. Mgr. K.Mayer
kategória 2B Patrik Miskovics
III.B
2.miesto zodp. Mgr. Z.Kešiarová
kategória 2C2 Viktor Tóth
IV.B
1.miesto zodp. PaedDr. A.Čéryová
Študent Viktor Tóth postúpil do krajského kola, ktoré sa konalo 10.2.2013 a získal 2.miesto.
ŠPJ:
V španielskom jazyku sa obvodné kolo neorganizuje.
Do krajského kola olympiády v španielskom jazyku na základe umiestnení v školskom kole postúpili títo
študenti:
kategória B Miriam Mazanová
III.B
účasť v KK
kategória A Boris Baráth
sexta
2.miesto v KK
kategória A Bernadett Hrdá
II.A
1.miesto v KK
Študentka Bernadett Hrdá postúpila do celoslovenského kola a získala 3.miesto.
zodp. Mgr. Á.Talačová
NEJ:
Olympiáda v nemeckom jazyku taktiež pozostávala zo školského kola a následne okresného kola. Do
krajského kola, ktoré sa konalo 13.2.2014 postúpil:
kategória 2A
Peter Bakonyi
IV.A
3.miesto v KK
zodp. Mgr. V.Bauková
Iné súťaže:
Dňa 30.4.2014 sa na SOŠOaS v Komárne uskutočnil ďalší ročník turnaja v Scrabbli v anglickom jazyku.
Súťažilo sa v jednej kategóriou, víťazkou turnaja sa stala naša žiačka.
Miriam Mazanová
III.B
1.miesto
zodp. Mgr. Z.Kešiarová
Iné podujatia a aktivity
anglický jazyk:
Divadelné predstavenia v anglickom jazyku majú u nás niekoľkoročnú tradíciu a u žiakov majú veľmi
pozitívny ohlas. Okrem kontaktu so živým jazykom, čo je pre výučbu cudzieho jazyka neodmysliteľná súčasť,
žiaci sa takouto formou oboznamujú s klasickými dielami anglickej a americkej literatúry a získavajú poznatky
39
o kultúrnych aspektoch krajiny. V budúcom školskom roku by sme chceli vzhľadom na veľký záujem
zo strany študentov v podobných aktivitách pokračovať.
1. Dr.Jekyll and Mr Hyde – 7.10.2013 – výber študentov III. a IV. ročníka – Teatro Wustenrot Bratislava
2. Peter Pan – 14.4.2014 – výber študentov I.-III.ročníka - adaptácia románu J.M. Barrieho v prevedení TNT
Theatre Britain - v Bratislave
zodp. Mgr. T.Valentová
Exkurzie:
ANJ:
Jazykovo-poznávací zájazd do Londýna - výber študentov v termíne od 14.10.2013 do 19.10.2013. Študenti
boli ubytovaní v rodinách. Okrem využitia svojich jazykových schopností v reálnych podmienkach
a situáciách, mali možnosť porovnať kultúru, zvyky a tradície krajiny, ktorej reč sa učia.
V rámci projektu Comenius sa výber študentov zúčastnil dvoch projektových stretnutí s našimi partnermi.
Prvé sa uskutočnilo v Holandsku, v meste Tilburg. Okrem zhrnutia a porovnania výsledkov práce jednotlivých
krajín, nezabudnuteľných kultúrnych zážitkov, skúseností, nadviazania nových priateľstiev, program tohto
pobytu bol zameraný hlavne na skúmanie témy nášho projektu. Študenti absolvovali tvorivé dielne na tému
médiá a žurnalistika.
Druhé projektové stretnutie sa realizovalo v Slovinsku, v meste Koper, kde sme sa oboznámili s históriou,
kultúrou, školstvom a životným štýlom ďalšej našej partnerskej krajiny. V rámci pripraveného programu
študenti získali cenné skúsenosti a poznatky o tamojších médiách. Navštívili redakciu miestnych novín,
rozhlasovú stanicu, televízne štúdio. Na tamojšej Fakulte médií absolvovali podnetné prednášky a tvorivé
dielne, s nadšením sa zapájali do jednotlivých kreatívnych aktivít.
NEJ:
Od roku 2004 každoročne organizujeme výmenný pobyt s nemeckým Gymnáziom Waldkraiburg ( dolné
Bavorsko neďaleko Mníchova) na základe dlhoročných priateľských vzťahov. V termíne od 30.9.2013
do 5.10.2013 sa uskutočnil výmenný pobyt našich študentov vo Waldkraiburgu v rámci ktorého navštívili
družobnú školu, absolvovali prehliadku mesta Mníchov, navštívili soľnú baňu Berchtesgaten a plavbu loďou
po Konigssee. V termíne od 30.4.2014 do 5.5.2014 naše gymnázium navštívilo 10 študentov v sprievode
svojich pedagógov.
Cieľom je praktická výučba nemeckého jazyka, komunikácia v cudzom jazyku, priblíženie iných kultúr
študentom, spoznávanie kultúrnych a historických pamiatok, získanie nových priateľov. Spoločne sme
absolvovali návštevu muzikálu nášho dramatického krúžku Snehulienka a zopár trpaslíkov, exkurziu
do Banskej Štiavnice a tiež sa zúčastnili niekoľkých podujatí v rámci Komárňanských dní.
Matematika, informatika a fyzika
Okresné kolo MO Z (pripravuje Mgr. M.Gličová):
Richard Rapos – TERCIA: účastník OK MO Z8
Daniela Borosová – TERCIA: účastníčka OK MO Z8
40
Okresné kolo Pytagoriády (pripravuje Mgr. M.Gličová):
Dušan Podmanický – TERCIA: účastník OK Pytagoriády P8
MO kategória C (pripravuje RNDr.J.Pipíšková):
Simona Oravecová – I.B: úspešná riešiteľka KK v Nitre dňa 8.4.2014 (3. miesto)
MO kategória B (pripravuje RNDr.J.Pipíšková):
Samuel Valach – II.B: účastník KK v Nitre dňa 8.4.2014
MO kategória A:
Bez účasti v krajskom kole.
Fyzikálna olympiáda (pripravuje Mgr. J.Dolinský):
Samuel Valach – II.B: úspešný riešiteľ KK kat.C v Nitre dňa 14.5.2014 (2. miesto)
Súťaž z astronómie „Čo vieš o hviezdach“ (pripravuje Mgr. J.Dolinský):
Peter Výboch (III.B) – úspešný riešiteľ KK (1. miesto), účastník celoslovenského kola (18. miesto)
Krúžková činnosť
V rámci projektu vzdelávacích poukazov pracovali na škole nasledovné krúžky:
▪
„Matematický krúžok pre terciu“ pod vedením Mgr. M.Gličovej,
▪
Krúžok s názvom „Ekonomická matematika“ pod vedením RNDr. J.Pipíškovej, ktorý bol určený pre
študentov 4. ročníka,
▪
Krúžok s názvom „Informatika pre maturantov“ pod vedením Mgr. J.Ježa, ktorý navštevovali žiaci 4.
ročníka a bol zameraný na prípravu študentov na MS.
ŠULEKOVE DNI 2012
V rámci Šulekových dní sa uskutočnil 5. ročník školskej matematickej súťaže MATBOJ, dňa
22.10.2013 pre 4-ročné gymnázium a vyššie ročníky 8-roč. gymnázia a dňa 25.10.2013 pre TERCIU. Súťaže
sa zúčastnilo spolu 33 žiakov, ktorí súťažili v 4 kategóriách.
Zloženie víťazných družstiev:
TERCIA: Daniela Borosová, Rebecca Čulíková, Sára Knoteková, Karin Óvaryová
I. ročník: Karol Červenák, Simona Oravecová, Richard Wagner (I.B)
II. ročník a SEXTA: Viktória Kučerová, Matej Ondrejovič, Samuel Valach (II.B)
III. ročník a SEPTIMA: Alex Babiš, Róbert Bolyo, Ladislav Langschadl (III.A)
41


Pozvanie na túto matematickú súťaž prijali dvaja bývalí učitelia Mgr. Helena Némethová a RNDr.
Rudolf Csölle. Po skončení súťaže sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Predmetovej komisie, na
ktorom učitelia zablahoželali Mgr. Helene Némethovej k životnému jubileu a zapriali jej veľa zdravia,
šťastia a spokojnosti do ďalších rokov.
V rámci Šulekových dní sa dňa 18. októbra 2013 uskutočnila exkurzia do Hvezdárne a
Geomagnetického observatória Geofyzikálneho ústavu SAV v Hurbanove pre seminaristov z fyziky
z 3. ročníka.
Biológia, chémia a geografia
a) Olympiády, SOČ
Biológia :
Krajské kolo: kat. A
Krajské kolo SOČ :
Geografia:
Obvodné kolo : kat.F
Krajské kolo : kat. A
kat. B
Chémia
Krajské kolo: kat. C
Viktória Lovászová – III. B - 3.miesto (projektová časť) – zodp. Mgr. B.Vidovencová
Viktória Lovászová – III.B - úspešná – zodp. PaedDr. I.Földesová
Kristína Perlová – tercia - 11.miesto - zodp. Mgr. M.Gličová
Ema Lénartová – tercia - 12.miesto – zodp. Mgr. M.Gličová
Branislav Pastorek - I.A - úspešný riešiteľ – zodp. Mgr. L.Dragon
Marek Hamran - I.A – úspešný riešiteľ – zodp. Mgr. L.Dragon
Veronika Gogolová - I. A – úspešná riešiteľka – zodp. PaedDr. I.Földesová
b) Prednášky, besedy , aktivity
Kampaň – Červené stužky , prezentácie na tému AIDS , odborná prednáška MUDr. Eleny Novákovej PhD.
na DVD nosiči , tvorba pohľadníc v rámci kampane – II. B, II. A
Prednáška na tému : HIV a AIDS ( 5.12.2014), 1.ročník – RÚVZ
Prednáška na tému : Tropické choroby (október 2014), SEB 3.roč. a 4.roč. p. Mikolášová
Zubná hygiena ( december) - tercia - RÚVZ
Deň Zeme – upratovanie brehov rieky Váh a Dunaj ( máj 2014 ), 2. ročník
c) Zbierka finančných prostriedkov pri príležitosti Dňa narcisov 11.4.2014
Mgr. B. Vidovencová (príprava), PaedDr. I.Földesová (dozor nad študentmi v uliciach)
– študenti 3. ročníka SEB
– vyzbieraná suma : 1839,09 eur
d) Exkurzie
Geografická exkurzia –Vyšehrad ,Štúrovo, Ostrihom ( september 2013), 1.roč. – zodp. Mgr. L.Dragon
Exkurzia do arboréta Mlyňany, spojená s návštevou zubrej obory 14.5.2014, 1.roč.– zodp. PaedDr. I.Földesová
Geografická exkurzia - Vysoké Tatry ( 3.6. – 6.6.2014 ), 1.ročník, 1 turnus – zodp. Mgr. L.Dragon
PIENAP- exkurzia - výber žiakov 3. ročníka + SEPT (17.6. – 20.6.2014) – zodp. Mgr. L.Dragon
Výchovné predmety a telesná výchova a šport
Členovia PK spolupracujú s pracovníkmi Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
v Komárne, CVČ, MsKS, DMS, Podunajského múzea a Občianskeho združenia Concordia (Galéria Limes),
s odbornými lekármi, s Políciou, s pracovníkmi Úradu verejného zdravotníctva.
42
Prednášky a besedy:
september 2013 – sexuálna výchova s MUDr. Urbanom
- zúčastnení: dievčatá 3. a 4. ročníka
- zodp.: Mgr. M.Kubíková
30.9.2013 – WORK SHOP Mladý moderátor
- zúčastnení: 11 žiakov – I.A - Vargová Nikoleta, Ďuriška Martin, Šušanská Ivana – sexta,
Solárová Sabína, Molnárová, Maceková Karin – II.A, Daridová – II.A,
Lehocká Bianka – IV.A, Csukásová Lucia – sexta, Nováková Ivana –
II.B, Boszorményiová Beáta – IV.A
- zodp.: PhDr. M.Beláková, Mgr. A.Dragonová
1.10.2013 - Deti v sieti – nástrahy a riziká internetu
- miesto: DMS, organizátor: ROS
- zúčastnení: I.A,B
- zodp.: PhDr. M.Beláková, Mgr. A.Dragonová
cyklické prednášky na tému Duševné zdravie s pracovníčkami CPPPP Komárno
8.1.2014 – 1. prednáška
29.1.2014 – 2. prednáška
- zúčastnení: sexta
- zodp.: PaedDr. J.Hallerová
21.2.2014 – Bezpečný návrat domov – org. v spolupráci s Políciou a ÚVZ – dopravná výchova
- zúčastnení: III.A, III.B
- zodp.: Mgr. B.Vidovencová, PaedDr. I.Földesová
Exkurzie:
13.12.2013 – vianočná Viedeň
- zúčastnení: II.A,B; III.A,B
- zodp.: Mgr. Á.Talačová, Mgr. K.Mayer, PaedDr. A.Čéryová
Návštevy múzeí a výstav:
február 2014 – Výtvarné spektrum – prehliadka tvorby amatérskych výtvarníkov v Zichyho paláci v Komárne
- zúčastnení: I.A, I.B
- zodp.: Mgr. M.Gličová, Mgr. A.Dragonová
marec 2014 – Záhrada snov – výstava fotografií Laca Struhára
- miesto: Zichyho palác v Komárne
- zúčastnení: I.B
- zodp.: Mgr. A.Dragonová
marec 2014 - Členská výstava Spolku fotoklubu z Győru
- miesto: Zichyho palác v Komárne
- zúčastnení: IA, I.B
- zodp.: Mgr. M.Gličová, Mgr. A.Dragonová
apríl 2014 – Výstava medzinárodného fotoklubu EPHAP
- miesto: Zichyho palác v Komárne
- zúčastnení: I.B
- zodp.: Mgr. A.Dragonová
43
jún 2014 – výstava Život na savanách – živočíchy fascinujúceho kontinentu, Afriky
- miesto: Zichyho palác v Komárne
- zúčastnení: III.A, III.B
- zodp.: Mgr. K.Mayer, Mgr. Á.Talačová
jún 2014 – výstava Bonsai-suiseku
- miesto: Dom Matice slovenskej v Komárne
- zúčastnení: I.B
- zodp.: RNDr. J.Pipíšková
jún 2014 – výstava obrazov Valčík oblakov z tvorby ak. maliara Gyorfi András
- miesto: Galéria Limes v Komárne
- zúčastnení: I.B
- zodp.: RNDr. J.Pipíšková
TV a TSV : (MO = majstrovstvá okresu, MK = majstrovstvá kraja, MS=majstrovstvá Slovenska)
20.9. 2013 - Kalokagatia „Mladý záchranár“ oblastné kolo. 4.miesto
- zúčastnení: B. Gergušová IV.A, P. KovácsováIV.A, J. Maťko IV.A, D. Bugáň IV.A,
24.9.2013 - Cezpoľný beh MO
- zúčastnení: študentky: 3. miesto: Rusňáková IV.B, I. Šušanská SX, E. Bothová III.A
študenti : 2. miesto: P. Mihalek II.A, I. Šušanský IV.B, M. Ďuriška I.A
- zodpovedný pedagóg: Mgr. J.Ódor Vargová
15.10.2013 - Memoriál Márie Zavarskej
Študentky: 3.miesto
- zúčastnené: Andrea Horváthová I.B, Diana Tárnoková IV.B, Gabriela Barkóciová III.B,
Lenka Tran Xuanová III.B, Eva Bothová III.A
Študenti : 4. miesto
- zúčastnení: Ivan Šušanský IV.B, P. Mihalek II.A, Martin Ďuriška I.A, M. Szabó II.A,
V.Varga II.A
- zodpovedný pedagóg: Mgr. J.Ódor Vargová
11.11.2013 - MO vo florbale žiačok SŠ 1.miesto
28.11.2013 - MK vo florbale žiačok SŠ Levice 5.miesto
- zúčastnené: E.Bóžiková II.B, N. Gyore I.A, Kristína Ortutová III.B, V. Kučerová II.B,
Barbora Lengyelová IV.B, Karin Maceková II. A, Mogyorósiová P. II.A, Ivana
Nováková II.B, Eva Ondrejovičová I.B, Ivana Šušanská SX, Lenka Tran
Xuanová III.B.
- zodpovedný pedagóg: Mgr. R.Farkas
12.11.2013 - MO vo florbale žiakov SŠ 1. miesto
25.11.23013 - MK vo florbale žiakov SŠ 5. miesto Levice
- zúčastnení: M. Banda III.A, O. Buček IV.B, D. Bugáň IV.A, A. Čerňanský OKT, F. Farkas
IV.B, V. Gurvai OKT, J. Maťko IV.A, T.Mihalík OKT, M. Ondrejovič II.B, M.
Šimon II.B, E. Való OKT, V. Varga II.B
- zodpovedný pedagóg: Mgr. R.Farkas
44
14.11.2013 - Memoriál Eduarda Šeba v basketbale IX. ročník
1. Gymn. Ľ.J.Šuleka Komárno
2. Gymn. H. Selyeho Komárno
3. Gymn. Budapešť
4. SOŠ OaS Budovateľská Komárno
- zúčastnení: Podmajerský J. OKT, A. Čerňanský OKT, V. Tóth IV.B J. Veselka IV.B, I.
Šušanský IV.B, D. Bakoš IV.A, R. Bolyo III.A, M. Jurčina III.A, M. Ondejovič
II.B, N. Škrivanek I.A
- zodpovední pedagógovia: Mgr. R.Farkas, Mgr. J.Ódor Vargová
5.12.2013 - MO v basketbale žiakov SŠ 1. miesto
29.1. 2014 - MK v basketbale žiakov SŠ 1. miesto Levice
- zúčastnení: Podmajerský J. OKT, A. Čerňanský OKT, V. Tóth IV.B J. Horváth D.3.A,
I. Šušanský IV.B, Š. Sádecký SX, R. Bolyo III.A, M. Jurčina III.A, M. Ondejovič
II.B, D. Bohák I.B
- zodpovedný pedagóg: Mgr. R.Farkas
27.11.2013 - MO v basketbale žiačok SŠ 1.miesto
30.1.2014 - MO v basketbale žiačok SŠ 5.miesto Levice
- zúčastnené: E. Bothová III.A , L. Kinczerová SX, K. Ortutová III.A, K. Mokošová SX,
Ondrejovičová E. I.B, Szarvasová A. SX, Šimonová B. I.B, Šušanská I. SX,
Tran Xuanová L. III.A, Szőllősyová P. SX.
MK Nagyová Vivien II.A, Kissová S. III.B
- zodpovedný pedagóg: Mgr. J.Ódor Vargová
4.12.2013 - MK v basketbale žiakov ZŠ 2.miesto
- zúčastnení: M.Baross, J.Bauko, R.Őszi, D.Podmajerský, D.Rekeň, M.Szabados, S. Volárik
R.Zvoda SEK
- zodpovedný pedagóg: Mgr. R.Farkas
5.12.3013 - MO v stolnom tenise žiakov SŠ 1. miesto
- zúčastnení: F.Farkaš IV.B, A.Košík I.A, K.Turner I.B, E.Való OKT
- zodpovedný pedagóg: Mgr. J.Ódor Vargová
10.12.2013 - MO v stolnom tenise žiačok SŠ 3. miesto
- zúčastnené: E. Bóžiková II. B, V. Kučerová II.B, I. Nováková II.B, A.Žideková II.B
- zodpovedný pedagóg: Mgr. J.Ódor Vargová
23.1.2014 - MO hádzaná žiakov SŠ Imeľ 4.miesto
- zúčastnení: A. Čerňanský OKT, F. Farkaš IV.B, M. Jurčina II.A, A.Lubuški II.A, J. Maťko IV.A,
M. Ondrejovič II.B, Šušanský I. IV. B, V. Tóth IV.B
- zodpovedný pedagóg: Mgr. R.Farkas
9.2.2014- 15.2.2014 – LVVK
- zúčastnení: TER, SX, II.A, II.B
- počet: 34
- miesto: SKI Aréna Fačkovské sedlo- Kľak
- vedúci kurzu: Mgr. R.Farkas
45
13.3.2014 - MO volejbal žiakov SŠ 2. miesto
- zúčastnení: Róbert Bolyo III. A, Zoltán Dang Trung Nghia SX, Martin Ferčík SPT, Viktor Gurvai
OKT, Matúš Jurčina III.A, Tomáš Mihalík OKT, Jakub Podmajerský OKT, Tomáš
Polcík OKT, Viktor Tóth IV.B, Erik Való OKT, Michal Vu Tung OKT
- zodpovedný pedagóg: Mgr. R.Farkas
27.3.2014 - MK volejbal žiačok SŠ 3. miesto
- zúčastnené: Laura Kinczerová SX, Eva Bothová III.A, Eva Mátyásiová III.B, Éva Kamila
Mokosová SX, Vivien Nagyová II.A, Eva Ondrejovičová I.B, Karin Óváryová TER,
Alexandra Szarvasová SX, Petra Szőllősyová SX, Ivana Šušanská SX,
- zodpovedný pedagóg: Mgr. J.Ódor Vargová
2.4.2014 - Medzinárodný futsalový turnaj žiačok SŠ 2. miesto
- zúčastnené: Eva Mátyásiová III.B, Viktória Retkesová III.B, Viktória Lovászová III.B, Kristína
Ortutová III.B, Gabriela Barkócziová III.B, Lenka Tran Xuanová III.B, Ivana
Nováková II.B, Ráchel Procházková SX, Andrea Van Dung SX, Berta Šimonová I.B
- zodpovedný pedagóg: Mgr. R.Farkas
29.4.2014- MO SŠ v atletike
100 metrov žiaci 3. miesto: Ivan Šušanský IV.B
200 metrov žiaci 3. miesto: Filip Farkas IV.B
400 metrov žiaci 1. miesto: Miroslav Banda III.A
2. miesto: Martin Ďuriška I.A
800 metrov žiaci 2. miesto: Matej Ondrejovič II.B
110 metrov prek. žiaci 1. miesto: Viktor Tóth IV.B
Diaľka žiaci 1. miesto: Filip Farkaš IV.B
Guľa žiaci 1. miesto: Dávid Gažo SX
100 metrov žiačky 2. miesto: Miroslava Čavojská III.A
3. miesto: Pétra Szölösyová SX
200 metrov žiačky 1. miesto: Laura Kinczerová SX
2. miesto: Vivien Nagyová II.A
400 metrov žiačky 3. miesto: Ráchel Procházková SX
800 metrov žiačky 3. miesto: Miroslava Čavojská III.A
1500 metrov žiačky 2. miesto: Ivana Šušanská SX
Diaľka žiačky 1. miesto: Laura Kinczerová SX
Oštep žiačky 3. miesto: Alexandra Szarvasová SX
- zodpovedný pedagóg: Mgr. R.Farkas
MK SŠ v atletike
diaľka žiaci: 4.miesto Filip Farkaš
400 metrov žiaci: 5. miesto Miroslav Banda
Guľa žiaci: 5. miesto Dávid Gažo
- zodpovedný pedagóg: Mgr. R.Farkas
30.4.2014- Victoria Cup-minifutbal žiačok SŠ 2.miesto
- zúčastnené: Eva Mátyásiová III.B, Viktória Retkesová III.B, Kristína Ortutová III.B, Gabriela
Barkócziová III.B, Lenka Tran Xuanová III.B, Ivana Nováková II.B, Ráchel
Procházková SX, Andrea Van Dung SX, Berta Šimonová I.B, Viktória Nagyová II.A,
Miroslava Čavojská III.A, Laura Kinczerová SX,
- zodpovedný pedagóg: Mgr. R.Farkas
46
5.5.2014- 6.5.2014 - MS- Basketbal žiakov SŠ celoštátne kolo 2.miesto
- zúčastnení: Daniel Bohák I.B, Róbert Bolyo III.A, Adam Čerňanský OKT, Dávid Horváth
III.A, Matúš Jurčina III.A, Martin Majerčík I.B, Matej Ondrejovič II.B, Jakub
Podmajerský OKT, Nikolas Škrivanek I.B, Ivan Šušanský IV.B, Viktor Tóth IV.B
- zodpovedný pedagóg: Mgr. R.Farkas
19.5.2014- 21.5.2014 - OŽaZ žiaci III.A, III.B
19.5.2014- 23.5.2014 - OaOČ žiaci septimy
- zodpovedný pedagóg: Mgr. R.Farkas
12.6.2014 - Župná kalokagatia - Mladý záchranár 7.miesto
- zúčastnení: Viktor Varga II.A, Matúš Ďurčo II.A, Alexander Lubuški II.A, Gabriela Krišková II.A,
Vivien Nagyová II.A
-zodpovedný pedagóg: Mgr. R.Farkas
25.6.2014 - OŽaZ žiaci TER, I.A, I.B, II.A, II.B, SX
- zodpovedný pedagóg: Mgr. R.Farkas
47
Prehľad výsledkov súťaží, olympiád a SOČ v šk.r. 2013/2014
Vedomostné súťaže
P.č.
Meno a priezvisko
Trieda
Názov súťaže
Krajské
kolo
Umiestnenie
Národné Medzinárodné
kolo
kolo
Učiteľ, ktorý žiaka
pripravoval
1.
Patrik Miskovics
III.B
Olympiáda zo slovenského jazyka
1.
2.
Viktor Tóth
IV.B
Olympiáda v anglickom jazyku
2.
PaedDr. A.Čéryová
3.
Peter Bakonyi
IV.A
Olympiáda v nemeckom jazyku
3.
Mgr. V.Bauková
4.
Boris Baráth
SX
Olympiáda v španielskom jazyku
2.
Mgr. Á.Talačová
5.
Bernadett Hrdá
II.A
Olympiáda v španielskom jazyku
1.
6.
Simona Oravecová
I.B
Matematická olympiáda
3.
RNDr. J.Pipíšková
7.
Samuel Valach
II.B
Fyzikálna olympiáda
2.
Mgr. J.Dolinský
1.
3.
8.
Peter Výboch
III.B
Súťaž z astronómie „Čo vieš
o hviezdach“
9.
Viktória Lovászová
III.B
Olympiáda z biológie
5.
3.
18.
Mgr. A.Dragonová
Mgr. Á.Talačová
Mgr. J.Dolinský
Mgr. B.Vidovencová
48
Prehľad výsledkov súťaží, olympiád a SOČ v šk.r. 2013/2014
Športové súťaže
P.č.
Meno a priezvisko
Názov súťaže
Trieda
Krajské
kolo
Umiestnenie
Národné Medzinárodné
kolo
kolo
Učiteľ, ktorý žiaka
pripravoval
1.
Filip Farkaš
IV.B
Atletika - skok do diaľky
4.
Mgr. R.Farkas
2.
Miroslav Banda
III.A
Atletika – beh na 400m
5.
Mgr. R.Farkas
3.
Dávid Gažo
Atletika – vrh guľou
5.
Mgr. R.Farkas
4.
študentky
Florbal
5.
Mgr. R.Farkas
5.
študenti
Florbal
5.
Mgr. R.Farkas
6.
študenti
Basketbal
1.
7.
študentky
Basketbal
5.
Mgr. J.Ó.Vargová
8.
žiaci ZŠ
Basketbal
2.
Mgr. R.Farkas
9.
študentky
Volejbal
3.
Mgr. J.Ó.Vargová
SX
2.
Mgr. R.Farkas
49
j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
Názov projektu
1.Comenius
školské partnerstvá
2.Elektronizácia
vzdelávacieho systému
regionálneho školstva
3.Moderné vzdelávanie
– digitálne vzdelávanie
pre všeobecnovzdelávacie predmety
4.Zvyšovanie kvality
vzdelávania na zákl.
a stredných školách
s využitím
elektronického
testovania
5.Národný projekt
KomPrax
6.Pilotný projekt
dátového centra MŠ SR
Celkový
finančný
prínos pre
školu
21.000,- €
Spolufinancovanie
Doba
realizácie
august 2013
- august 2015
Stav projektu
prebieha
prebieha
prebieha
1.450,- €
Iuventa 600,- €
Sponzorsky 850,- €
marec 2014
od 2008/2009
7.Memoriál E.Šeba
960,- €
8.Komárno v srdci
Európy
950,- €
9.Victoria Cup
350,- €
zrealizovaný
prebieha
Mesto Komárno 500,- €
sponzorsky 460,- €
Mesto Komárno 300,- €
sponzorsky 650,- €
november 2013 zrealizovaný
apríl 2014
zrealizovaný
Mesto Komárno 180,- €
sponzorsky 170,- €
apríl 2014
zrealizovaný
50
l)
Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
Vybudovaním nadstavby na budove školy sa priestorové podmienky školy výrazne zlepšili.
V súčasnosti škola využíva 14 klasických učební a 11 odborných učební. Takmer všetky odborné
učebne sú moderne zariadené priestory vybavené príslušnou technikou. Žiaci tak majú vytvorené
veľmi dobré podmienky na štúdium. V posledných rokoch sme nemalé finančné prostriedky
z rozpočtu školy preinvestovali na zrenovovanie učební v starej časti budovy školy. Postupne sa
maľujú učebne, chodby, rekonštruuje sa zastaralé osvetlenie, vymieňa sa podlahová krytina, učebne
sa zariaďujú novým nábytkom a vymieňajú sa už opotrebené tabule. Značne sa investuje aj do
nákupu učebných pomôcok, aby vyučovanie bolo modernejšie a pre žiakov atraktívnejšie. Kupujú
sa nové prehrávače, televízory, LCD monitory, počítače a doplnkové zariadenia, dataprojektory,
mikroskopy, športové potreby a ďalšie. Okrem nákupu pomôcok, ktoré sa priamo používajú
vo výchovno-vyučovacom procese, investujeme získané financie aj na podporu záujmovej činnosti
našich žiakov mimo vyučovania. Finančne a materiálne zabezpečujeme napr. medzinárodný
basketbalový turnaj, výmenné pobyty našich žiakov do zahraničia, študentské divadelné
predstavenia, tvorbu a tlač školského časopisu a pod.
Žiaľ, veľkým nedoriešeným problémom našej školy neustále ostáva telocvičňa. Telocvičňa
s rozmermi 9x20m už desaťročia nevyhovuje kritériám na kvalitnú výučbu telesnej a športovej
výchovy. Aj keď nás Nitriansky samosprávny kraj podporil v r.2008 pridelením finančných
prostriedkov na vypracovanie stavebnej projektovej dokumentácie na rekonštrukciu a prístavbu
telocvične, naša neúnosná situácia sa stále nezmenila. Žiadosti na poskytnutie nenávratného
príspevku z fondov európskej únie a projekt boli odovzdané na registráciu na Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja už dvakrát (október 2008, júl 2009), no finančný príspevok nám poskytnutý
nebol. Projekty boli vypracované dobre, zodpovedali všetkým určeným kritériám, chyby nám
neboli vytknuté žiadne.
Podmienky na vyučovanie telesnej a športovej výchovy sa nám podarilo zlepšiť zriadením
cvičebne s desiatimi trampolínami a miestnosti s dvomi stolmi na stolný tenis.
Internetové pripojenie je vynikajúce. Osvedčila sa nám zmena poskytovateľa. Z rýchlosti 3
Mbit/s sme prešli na rýchlosť 100 Mbit/s oboma smermi. Zrealizovalo sa to prechodom na optickú
sieť SANET. Zmena providera a zapojenie nového routra priniesli nové možnosti spracovania
celoškolskej siete. Školský server poskytuje rôzne služby:
- http server (správa webových stránok školy)
- mail server
- redakčný systém WORDPRESS –služba na rýchlu tvorbu webových stránok bez znalosti
html kódu alebo bližšieho poznania štruktúry internetových stránok.
51
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy
1. Pridelené finančné prostriedky MŠ SR na rok 2013 na normatívne bežné výdavky:
Celková výška: 470 052 €
z toho na mzdy: 297 895 €
na poistné: 105 676 €
na prevádzku: 66 481 €
Finančné prostriedky na normatívne bežné výdavky boli použité na:
mzdy – tarifné platy, príplatky, odmeny
poistné – poistné odvedené do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne
prevádzka – cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, údržba
a služby
2. Pridelené finančné prostriedky na nenormatívne bežné výdavky:
Celková výška: 8 343 €
2a) na vzdelávacie poukazy:
celková výška 7 343 €
2b) za mimoriadne výsledky žiakov v súťažiach
celková výška 1 000 €
čerpanie: nákup učeb.pomôcok 1 000 €
3. Finančné prostriedky získané z podnikateľskej činnosti
Výnosy celkom: 0 €
Náklady celkom: 0 €
v tom:
mzdové náklady 0 €
nákup materiálu
0€
služby
0€
4. Finančné prostriedky získané formou dotácií
4a)Finančná dotácia z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na projekt „Memoriál
Eduarda Šeba“. Zrealizovaný bol v mesiaci november formou deviateho ročníka
medzinárodného basketbalového turnaja.
Celková výška: 500 €
4b)Finančná dotácia z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno ako príspevok
na zabezpečenie 1.ročníka podujatia s názvom „Victoria cup“ v rámci Komárňanských dní.
Celková výška: 180 €
4c)Finančná dotácia z účelového fondu mesta Komárno na kultúru a umeleckú činnosť ako
príspevok na podujatie „Komárno v srdci Európy“.
Celková výška: 300 €
52
5. Finančné prostriedky z rodičovského združenia
Celková výška: 10.534,87 €
Boli použité nasledovne:
Návrh a čerpanie rozpočtu na šk.rok 2013/2014
Návrh
Čerpanie
Zostatok
1.
Učebné pomôcky
4.000
1 654,11
2 345,89
2.
Družobné styky
2.200
1 082,78
1 117,22
3.
Súťaže, záujmová činnosť
3.000
1 406,07
1 593,93
4.
Odmeny študentom
1.500
426,77
1 073,23
5.
Skrášlenie priestorov školy
800
525,82
274,18
6.
Výdaje maturantov
1.500
1 267,17
232,83
7.
Toalety
400
0
400
8.
Šulekove dni
200
0
200
9.
Lyžiarsky kurz + geografická exkurzia
300
0
300
10.
Kultúrne podujatia
300
1 161
239
11.
Školský časopis
300
0
300
12.
Opravy a úpravy
6.500
2 343,84
4 156,16
13.
Výdavky na registráciu 2%
100
76,29
23,71
14.
Projekty školy
7.300
409,94
6 890,06
15.
Ostatné výdaje + iné
800
181,08
618,92
30.300
10 534,87
19 765,13
Spolu
6. Finančné a materiálne prostriedky získané z projektov
1. Comenius – cesta detí a pedagógov do Holandska a Slovinska.
čerpanie 8 514,12 €
2. Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
- int.tabuľa
- dataprojektor s príslušenstvom
- notebook
- tablety 20 ks
- router
3. Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety
- notebook
- reproduktory
4. Národný projekt KomPrax
- nové lavičky v areáli školy
- malé jazierko a skalka v areáli školy
- rekonštrukcia oplotenia pri vstupe do školy
53
54
55
56
n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere
V školskom roku 2013/2014 sa na Gymnáziu Ľ.J.Šuleka vzdelávalo 299 žiakov v 12-tich
triedach v štvorročnom a osemročnom štúdiu. V prijímacom konaní pre školský rok 2014/2015 bolo
do 1.ročníka štvorročného štúdia prijatých 90 žiakov, z ktorých sa do 1.9.2014 zapísalo 75. Je to
o 12 žiakov viac ako v predchádzajúcom školskom roku, čo hodnotíme pozitívne.
Plnenie cieľov, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere
1. Dotváranie kvalitného školského vzdelávacieho programu
Od šk.roka 2011/2012 bol uplatňovaný učebný plán pre 8-ročné štúdium doplnený novým
vyučovacím predmetom spoločenská výchova. Bola ukončená tvorba osnov pre povinné a voliteľné
predmety.
Cieľ splnený
2. Zvyšovanie využívania informačno-komunikačných technológií
Aj v uplynulom školskom roku sa každá predmetová komisia prezentovala aspoň jednou
otvorenou hodinou zameranou na využívanie informačno-komunikačných technológií.
Do maximálnej miery bola využívaná aj multimediálna učebňa na výuku širokej škály vyučovacích
predmetov.
Cieľ splnený
3. Zabezpečenie zlepšenia podmienok na vyučovanie telesnej a športovej výchovy
Pred tromi rokmi sa podarilo čiastočne zrekonštruovať telocvičňu. Opravili sme podlahu, bol
uskutočnený výbrus a nové lakovanie. Vnútorné priestory telocvične boli vymaľované a čiastočne
sme opravili strechu. V školskom roku 2012/2013 sme vybudovali sálu s 10 trampolínami a zriadili
sme dve miestnosti na stolný tenis. Tým sme vylepšili a skultúrnili vyučovanie telesnej a športovej
výchovy. Nevyriešili sme však problém malých rozmerov telocvične z dôvodu, že sme nevedeli
získať na jej rekonštrukciu prostriedky z mimorozpočtových zdrojov. V šk.roku 2013/2014 sa nám
však podarilo vybudovať na školskom dvore multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom, čím sa
podmienky na výuku telesnej a športovej výchovy výrazne zlepšili.
Cieľ čiastočne splnený
4. Zvyšovanie odbornej úrovne pedagogických zamestnancov
Pedagógovia mali aj v tomto šk.roku možnosti zúčastniť sa odborných školení organizovaných
MC v Nitre a Bratislave. Tieto možnosti do veľkej miery aj využili. Riadenie školy a školský
manažment absolvoval jeden pedagogický pracovník. Priebežné aktualizačné štúdium ukončili
siedmi pedagogickí pracovníci.
Cieľ sa plní priebežne, úloha trvalá
5. Využitie mimorozpočtových finančných zdrojov
Aj v minulom šk.roku sme využili možnosti skvalitniť výchovno-vzdelávací proces využitím
mimorozpočtových zdrojov hlavne z kultúrneho a športového fondu mesta, z fondu združenia
rodičov a sponzorských darov, čo odzrkadľuje tabuľka v kapitole j) Údaje o projektoch do ktorých
sa škola zapojila.
Cieľ splnený, každoročne sa plnia nové úlohy
6. Prezentácia školy a výsledkov našich žiakov a pedagógov na verejnosti
Výsledky našich žiakov a pedagógov sme pravidelne prezentovali v regionálnych médiách,
hlavne v Komárňanskej televízii a Komárňanských listoch a na webovej stránke školy.
Cieľ splnený, plní sa každoročne
57
o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení
SILNÉ STRÁNKY
 veľmi dobré materiálno-technické
vybavenie odborných učební
biológie, chémie, informatiky
 veľmi dobré podmienky pre
mimovyučovaciu činnosť študentov
(školský časopis, práca rozhlasovej
rady, krúžková činnosť a pod.)
 vysoká odbornosť pedagogických
zamestnancov
 dobrá spolupráca pedagógov
s rodičmi
 zapájanie sa do projektov
 dobré výsledky študentov
v predmetových olympiádach
a športových súťažiach
 dobrá poloha školy v centre mesta
 vysoké percento žiakov prijatých na
VŠ
 zabezpečenie všetkých spoločných
priestorov bezpečnostným
kamerovým systémom
 udržiavanie tradičných aktivít
(stužková slávnosť, rozlúčka so
školou, Šulekove dni, Oslavy Dňa
študentstva Memoriál E.Šeba a pod.)
 spolupráca s družobnými školami
v zahraničí (Gymnázium vo
Waldkraiburgu a v Budapešti)
SLABÉ STRÁNKY
 nevyhovujúca telocvičňa
 absencia komplexného systému
monitorovania a riadenia kvality
 vysoký počet žiakov v niektorých
triedach
PRÍLEŽITOSTI
 zapájanie sa a využívanie projektov
EÚ
 modernizácia materiálno-technickej
základne
 fondy EU na vybudovanie
vyhovujúcej telocvične
 využitie možností v rámci tvorby
školského vzdelávacieho programu
 zvýšenie miery využívania
e-learningu vo výchovnovzdelávacom procese
RIZIKÁ
 klesajúca populácia
 nedostatok finančných prostriedkov
 ohodnotenie a postavenie učiteľov
v spoločnosti
 kríza hodnôt
 vysoká administratívna zaťaženosť
učiteľov a vedenia školy
58
Opatrenia na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania
1. V nasledujúcom období bude potrebné začať proces uskutočnenia autoevalvácie školy. Úlohou
riaditeľa a vedenia školy bude hľadať a nájsť možnosti ponúkané metodickými centrami popr.inými
inštitúciami.
Zodp.: riaditeľ a vedenie školy
2. Sústavné zavádzanie moderných, aktivizujúcich vyučovacích metód, ktorých výsledným
produktom bude aktívny žiak (brainstorming, elektronické didaktické hry, inscenačné metódy,
problémové a projektové vyučovanie a pod.)
Zodp.: vyučujúci
3. Sledovať možnosti zapojenia sa do projektov v oblasti výchovy a vzdelávania a rozvoja
materiálno-technickej základne.
Zodp.: vedenie školy, predsedovia PK
4. V záujme informovanosti žiakov 8.a 9.ročníka ZŠ a ich rodičov o možnostiach štúdia na našom
gymnáziu, vedenie školy v spolupráci s výchovnou poradkyňou:
a) Navštívi v mesiaci október 2014 základné školy. Informuje vedenie ZŠ, výchovné
poradkyne a žiakov 9.ročníka o možnostiach štúdia.
b) Žiaci 9.ročníka ZŠ a ich rodičia budú pozvaní na dni otvorených dverí na Gymnáziu
Ľ.J.Šuleka, kde budú podrobnejšie oboznámení s podmienkami, priestormi na výuku.
c) Na internetovej stránke školy budú uverejnené podmienky prijímania na štúdium
do 8-roč. aj 4-roč.štúdia.
Zodp.: vedenie školy, výchovná poradkyňa
5. Ako dlhodobé riešenie zlepšenia výuky telesnej a športovej výchovy je rozsiahla rekonštrukcia
telocvične spojená s jej zväčšením tak, aby vyhovovala potrebám pre vyučovanie telesnej výchovy,
ktorá si však vyžaduje veľké finančné prostriedky. Tieto bude možné získať z eurofondov v prípade
ak bude otvorená kapitola na takéto účely, poprípade z prostriedkov NSK, čo však vzhľadom na
celkovú finančnú situáciu taktiež nebude jednoduché. Úlohou riaditeľa školy bude preveriť
možnosti získania finančných prostriedkov a vykonať potrebné kroky, aby sa podmienky na výuku
telesnej výchovy vylepšili.
Zodp.: riaditeľ školy
6. Neustále zlepšovať komunikáciu so zákonnými zástupcami žiakov, využívať možnosti, ktoré
poskytuje elektronická žiacka knižka. Dôsledne dodržiavať postupy prijaté na zníženie absencie
žiakov, podpisovanie lekárskych potvrdení rodičom, pri dlhodobej alebo opakovanej absencii žiaka
komunikovať so zákonnými zástupcami.
Zodp.: triedni učitelia
59
p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania úspešnosť prijímania
na ďalšie štúdium
Prehľad
záujmu žiakov 4. ročníka a oktávy o vysoké školy v školskom roku 2013/2014
počet žiakov v triede počet prihlásených % prihlásených
na VŠ
na VŠ
oktáva
23
23
100
4.A
22
22
100
4.B
24
24
100
Spolu
69
69
100
trieda
počet podaných
prihlášok na VŠ
54
63
51
168
Prihlášky na VŠ podľa smeru – zamerania štúdia v školskom roku 2013/2014
smer – zameranie štúdia
pedagogický smer
prírodovedné smery
humanitné zameranie
právo
ekonomika
medicína
iné
počet podaných prihlášok
12
15
32
11
29
13
56
% podaných prihlášok
7,15
8,96
19,04
6,54
17,34
7,73
33,33
Prehľad o umiestnení žiakov 4. ročníka a oktávy na VŠ v školskom roku 2013/2014
Trieda Počet žiakov
v triede
oktáva
23
Počet žiakov
prihlásených
na
VŠ
23
% prihlásených
na VŠ
% prijatých
na VŠ
100
Počet
prijatých na
VŠ
21
4.A
22
22
100
21
95,5
4.B
24
24
100
22
91,7
Spolu
69
69
100
64
92,8
91,3
60
II) Ďalšie informácie o škole
Kvalitná práca našich pedagógov spojená s nadaním a usilovnosťou študentov a dobrými
podmienkami prináša svoje ovocie. Za posledné roky sa zaraďujeme ku školám, ktoré dosahujú
v Nitrianskom samosprávnom kraji veľmi dobré výsledky a popredné umiestnenia. V hodnotení
vedomostných súťaží a predmetových olympiád sme sa umiestnili na 2.mieste v okrese Komárno
a na 7.mieste v rebríčku 28 gymnázií Nitrianskeho samosprávneho kraja za šk.rok 2013/2014.
V športových súťažiach sme boli najúspešnejšou strednou školou v okrese a v rebríčku všetkých
stredných škôl sme sa umiestnili na 4.mieste v Nitrianskom samosprávnom kraji.
V súčasnosti škola poskytuje veľmi dobré podmienky na výučbu všetkých predmetov.
Študenti majú k dispozícii moderne vybavené odborné učebne, chemické laboratórium, tri učebne
informatiky a moderné jazykové laboratórium. Neustále obnovujeme vybavenie tried a odborných
učební videotechnikou a učebnými pomôckami.
Pozitívom, ktoré veľkou mierou prispieva k dotváraniu celkového obrazu školy, sú aj
voľnočasové aktivity.
V uplynulom šk.roku pracovalo na škole pod vedením skúsených pedagógov 10 záujmových
krúžkov v rôznych oblastiach. Záujmové krúžky navštevovalo 212 študentov. Veľkej obľube sa
tešia športové krúžky, ale i dramatický a tanečný.
Na základe záujmu študentov v rámci našich možností plánujeme ponuku záujmových
krúžkov aj v budúcnosti rozširovať. Mimovyučovacie aktivity ako návštevy divadelných
predstavení, rôznych kultúrnych podujatí, exkurzie, lyžiarske kurzy, jazykovo poznávacie pobyty
v zahraničí, turistický kurz, triedne výlety a pod. sú medzi študentmi obľúbené a vo veľkom počte
využívajú možnosti zúčastňovať sa na nich.
Veľký dôraz kladieme na uchovávanie tradícií. Oslavy Dňa študentstva sú desaťročia
neoddeliteľnou súčasťou života školy. Okrem športových podujatí vypĺňa niekoľkodňový program
osláv slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka a študentská diskotéka. Oslavy sa často
uskutočňujú za účasti delegácií družobných škôl zo zahraničia. Trvalým zážitkom pre študentov,
rodičov i pedagógov býva slávnostná rozlúčka študentov 4. ročníka a oktávy so školou a stužková
slávnosť.
Kolektív pedagógov sa pri príležitosti osláv Dňa učiteľov každoročne stretáva
na slávnostnom posedení spoločne s bývalými kolegami, ktorí sú v súčasnosti už na dôchodku.
Pred siedmimi rokmi sme vytvorili na škole novú tradíciu – Šulekove dni. Dnes už
s určitosťou možno povedať, že sa nám podarilo dať základ hodnotnému podujatiu. Počas
Šulekových dní sa v mesiaci október uskutočnili besedy so zaujímavými a úspešnými osobnosťami
a naši študenti sa zúčastnili na kultúrnych a športových podujatiach.
Atmosféru na škole dotvára veľmi dobrá spolupráca s rodičmi našich žiakov a Radou
rodičov. Mnohí rodičia pomáhajú škole nielen materiálne, ale aj pri riešení mnohých problémov či
organizovaní rôznych podujatí.
Prvoradým cieľom vedenia školy a pedagógov je dosiahnuť spokojnosť našich študentov
a rodičov. Tomuto cieľu podriaďujeme našu snahu o vytváranie čo najlepších podmienok pre
štúdium na našom gymnáziu.
Mgr. Ondrej Gajdáč
riaditeľ
61
OBSAH
I.
a) Základné identifikačné údaje o škole......................................................................................... 3
b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2013/14.......................................................................... 9
d) Údaje o počte prijatých a zapísaných žiakov do prvého ročníka gymnázia; údaje
o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijímacích skúškach na rok 2014/2015......................10
e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácii žiakov podľa poskytovaného
stupňa vzdelania.........................................................................................................................11
f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov v šk.roku 2013/2014............................................... 23
g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie 30.6.2014....................30
h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy.............................................33
i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti..................................................................34
j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená.....................................................................49
l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy......................................50
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy.................51
n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere......................................................................56
o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení..................................57
p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania úspešnosť prijímania
na ďalšie štúdium.......................................................................................................................59
II.
Ďalšie informácie o škole.................................................................................................................60
Download

(PDF, 1.71MB) - Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka