KLUB
SLOVENSKÝCH HRUBOSRSTÝCH STAVAČOV
Klubový spravodaj 2013
www.kshs.sk
Klubový spravodaj 2013
Obsah
Úvodník
Plán akcií na rok 2013
Status Klubu SHS
Správa ekonóma 2012
Správa výcvikára 2012
Správa poradcu chovu 2012
Plemenná kniha 2012 – výpis
Výber do chovu 2012
SHS vo svete
SVS Čataj 2012
KV Radošovce 2012
LSS Veľká Ves 2012
FSS Sečovce 2012
ŠV Dvorianky 2012
Pohár SHS 2012
Nemecko&Anglicko 2012
Spolupráca so SAVLMZ
TOP SHS Krása & Práca&CHS
Výstavy 2012
Zápisnica zo zakladajúcej chôdze KSHS
Zoznam členov
Nepodceňujme parazity
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12- 13
14
14
15
16
17
17
18- 19
20
21-23
24
Vydal Klub SHS ako tlačovinu pre potreby vnútroklubovej komunikácie.
Zostavili: Ľ. Engler, Ing. M. Urban, S. Bitarovský, I. Luciak, MVDr. R. Kriek, MVDr. S. Krieková
© kshs
ÚVODNÍK
Čas neúprosne beží a uplynul rok od našej
poslednej členskej schôdze , kde sme si predsavzali
úlohu spojiť naše dva kluby a vytvoriť tak
podmienky pre naše národne plemeno Slovenský
hrubosrstý stavač. Verte, že sme sa snažili a aj
momentálne prebiehajú rokovania a je stanovený
termín na ďalšie stretnutie so zástupcami KCHSHS.
Niekoľkokrát sme vyvolali stretnutie, na ktoré sa
nedostavili a niekoľkokrát sme sa snažili telefonicky
riešiť problém nejednotnosti členov oboch klubov.
Žiaľ zatiaľ neúspešne. Na poslednom zasadnutí KR
SPZ odznelo veľa kritických slov o stave, ktorý nás
trápi a sypalo sa na hlavy tých, ktorí pre naše
plemeno obetovali a stále obetujú veľa času, energie,
úsilia a trpezlivosti. Preto som vystúpil a poukázal
na hlavné dôvody stavu, v akom sa nachádza naše
plemeno. Poukázal som na nečinnosť DR SPZ - dva
podnety, predsedníctvo KR niekoľko podnetov, ale
aj na KR samotnú. Doposiaľ sme neobdŕžali ani
jednu oficiálnu odpoveď! Táto nečinnosť naďalej
poškodzuje a prehlbuje škody a bráni v rozvoji
plemena. Preto verím, že nové vedenie KR sa nad
tým zamyslí a konečne nechá viesť plemeno tým,
ktorí ho držia nad vodou, žijú s ním, poľujú
a prežívajú dobré aj zlé stránky v ťažkej hektickej
dobe, ktorú žijeme.
Pri poslednom pokuse o spojenie klubov sa mi
potvrdilo, že aj keď sme síce odchovali 49 šteniat a
„chovatelia“ len jedno, my sme vydali všetky
odporúčania na párenie, my sme pripravili množstvo
klubových akcií a zúčastnili sa úspešne množstva
podujatí, kde sme reprezentovali nášho „slováka“
doma aj v zahraničí, sme opäť len „piate koleso na
voze“. A to všetko bez pomoci tých, ktorí by nám aj
možno chceli, resp. mohli pomôcť, ale nato by nás
museli kompetentní konečne uznať za klub. (Pripadá
mi to tak , ako keby na majstrovstvách sveta
v hokeji vyhrali Rusi nad Kanaďanmi 49 : 1
a majstrovský titul si prevezmú javorové listy).
Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí sa
podieľali na bohatej činnosti nášho klubu,
chovateľskom úsilí a reprezentácií v uplynulom
roku. Boli to po organizačnej stránke náročné
podujatia a bez pomoci členov výboru a Vás
samotných členov by sme ich nedokázali tak
úspešne zvládnuť. Poďakovanie patrí samozrejme
sponzorom aj poľovníckym združeniam a to PZ
Ternava Sečovce, PZ Svätá studňa Bíňa, PZ Balkán
Keť, PS Hron Želiezovce, PZ Čataj, PZ Hubert
Veľká Ves ktoré nám umožnili vstup do ich
bohatých revírov a aktívne sa podieľali na akciách
klubu SHS. Na posledných akciách, na ktorých sme
sa zúčastnili v Nemecku a Anglicku, som stretol
množstvo nadšencov a vyznávačov nášho plemena.
Videl som v ich očiach radosť a nadšenie a v nich
samotných našich spojencov.
Preto som v záverečnej reči pri vyhodnocovaní
výsledkov v ďalekom Oxfordlande vyslovil prosbu
k vzájomnej pomoci a vieru, že keď spojíme naše
sily, dokážeme svedomitou a systematickou prácou
zveľaďovať
a zušľachťovať
Slovenského
hrubosrstého stavača. Aj tento rok nás čaká
množstvo náročnej práce, ktorá si bude vyžadovať
veľa úsilia, práce a obetavosti nás všetkých. Jedine
v spolupatričnosti a pomoci našej malej členskej
základne sa nám naše predsavzatia a snaha
o rozšírenie nášho národného plemena podaria
splniť.
Na záver mi dovoľte, aby som Vám poprial
veľa chovateľských, poľovníckych a kynologických
úspechov, hlavne veľa radosti z našich štvornohých
spoločníkov v lone našej krásnej prírody.
Engler Ľubomír, predseda klubu SHS
Plán akcií Klubu SHS na rok 2013
Klubová výstava stavačov, CAC, KV- Radošovce
26.05.2013
Špeciálna výstava, CAC, VŠV – Želiezovce,
05.10.2013
Klubové skúšky vlôh stavačov, Kráľová pri Senci
04.05. 2013
Klubové farbiarske skúšky stavačov, Sečovce
15.06.2013
Klubové lesné skúšky stavačov, Veľká Ves
29.06. 2013
Pohár klubu SHS CACIT, Keť
05. – 06. 10.2013
Presné termíny a miesta konania klubových akcií
budú uverejnené na klubovom webe
© kshs
Status KLUBU SHS
Výbor Klubu SHS
Predseda: Ľubomír Engler
Dargovských hrdinov 99, 07801 Sečovce
0905 469 068, [email protected]
Podpredseda: Pavol Ivánek
Zápotočná 7, 909 01 Skalica
0903 475 732, 034 6644193
Podpredseda: Miroslav Jozefovič
Vradište 205, 90849 Vradište
0911 922 515, 034 6683388
Tajomník: Ing. Michal Urban
Júrska cesta 1, 93401 Levice, 0905 716 318
[email protected], [email protected]
www.klubshs.sk
Dňa 17.03.2012 na schôdzi Klubu
chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov po
rôznych diskusiách a neúspešných pokusoch o
„zmier“ medzi dvomi skupinami chovateľov
a majiteľov SHS sme sa na podnet p. Jozefa Jursu
rozhodli založiť občianske združenie „KLUB
SHS“. Jednohlasne bol odhlasovaný výbor klubu,
dozorná rada klubu, chovateľský poriadok, návrh
stanov klubu a i. Zápisnica a prezenčná listina sú
zverejnené na klubovom webe.
Žiaľ do dnešného dňa nie je Klub SHS
právoplatným členom SPZ, SKJ teda ani FCI.
Napriek
niekoľkým
písomným
žiadostiam
a sťažnostiam adresovaným
prezídiu
SPZ,
kynologickej rade SPZ sme do dnes neobdržali
žiadnu odpoveď.
Niekoľkokrát v priebehu roka bolo
výborom Klubu SHS iniciované stretnutie s p.
Sigetom – zástupcom ostávajúceho Klubu
chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov za
účelom zjednotenia obidvoch skupín. Žiaľ, opäť
bezúspešne!
Ako teda funguje Klub SHS?
Výsledky činnosti posúďte sami...
Do kedy to tých pár ľudí vydrží, do kedy budú
schopní z vlastného vrecka financovať „život
Slovenského hrubosrstého stavača“?
Každá nádoba má svoje dno...
Ako pomôcť nášmu klubu a stavačovi?
Každý podľa svojho svedomia a možností....
Ekonóm: Stanislav Bitarovský
Dolné Chlebany,Bošianska 99,95631 Krušovce
0908 465 537
Poradca chovu: MVDr. Radomír Kriek
Točnica 138, 985 22 Cinobaňa
0903 548 152
[email protected], [email protected]
Výcvikár: Ivan Luciak
Kráľová pri Senci 284, 90050
0905 298 255
[email protected]
Dozorná rada
Člen: Mgr.Katarína Jozefovičová
Člen: Mgr. Michal Mračna
Člen: Ing. Miroslav Macík
Chovateľská rada v zložení Ľubomír Engler, Pavel
Ivánek, Ing. Michal Urban, MVDr. Radomír Kriek a Ing.
Miroslav Stanovský, CSc. bola schválená Výborom
klubu. Chovateľská rada rozhoduje o udelení „výberu do
chovu“, o výnimkách z podmienok chovnosti ako aj o
prípadnom vylúčení jedinca z chovu. Takisto vypracúva
priparovací plán, sleduje stav populácie a vyhodnocuje
jednotlivé párenia a tvorbu nových krvných línií.
© kshs
Správa ekonóma za rok 2012
I.
II.
Zostatok k 1.1. 2012
Príjem
468,30 €
- členské + zápisné v roku 2012
- sponzor – Ing. Tvrdoň
- štartovné PKSHS
Spolu zostatok + príjem
III.
441,00 €
50,00 €
610,00 €
1 569,30 €
Výdavky
- nájom pri PKSHS
- Spravodaj 2012
- výročná čl. schôdza
- prenájom KD Čataj
- registrácia Stanov
- Pohár KSHS
Celkom
58,50 €
92,88 €
95,15 €
17,00 €
66,00 €
956,89 €
1 286,42 €
Rekapitulácia hotovosti:
Zostatok k 1. 1. 2012
Príjem v roku 2012
Výdaje v roku 2012
Zostatok k 31. 12. 2012
468,30 €
1 101,00 €
1 286,42 €
282,88 €
Pohyb na účte:
I.
II.
Zostatok
Príjem
125,90 €
- členské podané na účet
- klub pointrov - výstavy
- zmluva o spolupráci so SAVLMZ
Spolu zostatok + príjem
III.
46,00 €
76,22 €
300,00 €
548,12 €
Výdavky
- poplatky za vedenie účtu + poštovné
42,50 €
Rekapitulácia:
zostatok k 1. 1. 2012
príjem
výdaje
zostatok k 31. 12. 2012
125,90 €
422,22 €
42,50 €
505,62 €
Stanislav Bitarovský, ekonóm KSHS
ČLENSKÉ A ZÁPISNÉ
Poplatky, t.j. zápisné vo výške 3 € a členské pre rok 2013 vo výške 10 € je možné uhradiť vložením na klubový
účet, ktorého číslo je 2885593059/0200, prípadne poštou na adresu ekonóma, p. Bitarovského /Dolné Chlebany,
Bošianska 99, 956 31 Krušovce/. Zápisné platia všetci noví členovia. Pri platbe na účet je pre správnu
identifikáciu platby potrebné do správy pre prijímateľa uviesť meno platiaceho člena.
5
© kshs
SPRÁVA VÝCVIKÁRA
Úvodom mojej správy chcem poďakovať všetkým vodičom. Za úspešné predvedenie svojich
zverencov na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti, ako i súťažiach, čo nemalou mierou prispelo k propagácií
nášho národného plemena Slovenského hrubosrtého stavača. Prial by som si, aby sa z roka na rok tento
počet jedincov zvyšoval, a to hlavne na vyšších typoch skúšok a súťažiach. Na to, aby sme v konkurencii
ostatných plemien presadili, musíme, a je našou povinnosťou zvyšovať chovnú úroveň našich jedincov, a to
po pracovnej i exterierovej stránke.
Tabuľka o počte zúčastnených jedincov na skúškach je stručná a pozostáva z materiálov mne
poskytnutých na kynologii ÚVSPZ.
Skúšky vlôh stavačov
Počet jedincov
Celkom
11
I. cena
9
II. cena
2
III. cena
0
Neobstál
0
Jesenné skúšky stavačov
Počet jedincov
Celkom
20
I. cena
12
II. cena
4
III. cena
3
Neobstál
1
Farbiarske skúšky stavačov
Počet jedincov
Celkom
10
I. cena
10
II. cena
0
III. cena
0
Neobstál
0
Špeciálna vodná práca
Počet jedincov
Celkom
1
I. cena
1
II. cena
0
III. cena
0
Neobstál
0
Lesné skúšky stavačov
Počet jedincov
Celkom
6
I. cena
4
II. cena
1
III. cena
0
Neobstál
1
Memoriál Jozefa Kadleca
Počet jedincov
Celkom
1
I. cena
0
II. cena
0
III. cena
1
Neobstál
0
Mňa osobne teší, že z celkového počtu jedincov na skúškach je veľké percento v prvej cene, z čoho
usudzujem, že úroveň výcviku a celkovej pripravenosti ku skúškam je na slušnej úrovni. Iba takáto snaha
nám zaručí, že sa slovenský hrubosrstý stavač bude čoraz viac objavovať na vyšších typoch skúšok
a súťažiach. Je na nás, aby sme širokej slovenskej i zahraničnej poľovníckej verejnosti ukázali, aké kvality
v sebe slovenský hrubosrstý stavač má.
Som presvedčený, že správne vedený slovenský hrubosrstý stavač obstojí v konkurencií stavačov
a nájde si svoje miesto v poľovných revíroch, ako spoľahlivý pomocník a priateľ širokej poľovníckej
verejnosti.
S pozdravom výcvikár klubu Ivan Luciak
Termíny vrcholových kynologických podujatí
Memoriál Jozefa Kadleca, CACT
Memoriál Kolomana Slimáka, CACIT
Memoriál Karla Podhajského, CACIT
Memoriál Prof. Jaroslava Svobodu, CACIT
Memoriál Štefana Krasňanského, CACIT
07.09.2013 - 08.09.2013
28.09.2013 - 29.09.2013
28.09.2013 - 29.09.2013
14.09.2013 - 15.09.2013
24.08.2013 – 25.08.2013
5
Vranov nad Topľou
Radošina
Česko
Olomouc
Horná Potôň
© kshs
Správa poradcu chovu za rok 2012
Dovoľte, aby som Vám priblížil chovateľský
rok 2012. U SHS bolo 9 vrhov, narodilo sa 50
šteniat, z toho 31 psov a 19 súk. Priemer na jeden
vrh je 5,5 šteňaťa. Ja som vystavil 10 odporúčaní na
párenie a jedno bolo vystavené KCHSHS. Najviac
krytí mal Portos Kaicul, ktorý kryl 3 suky a narodilo
sa po ňom 21 šteniat. Ďalej kryl Hugo
z Milhostovských polí, ktorý
nakryl 2 suky,
z ktorých je 12 šteniat. Jednu suku kryl Nero
z Kráľovských Chlmov, po ktorom sa odchovali 3
štenatá. Jedno krytie mal aj syn pudelpointra Ibala
ze Stražistských lesú - Bax z Buranských polí
a z tohto spojenia je 6 šteniat. V chovnej stanici
z Milhostovských polí bolo zopakované veľmi
úspešné spojenie Českého fúzka Arta od Sadového
dubu a suky WKS Hera Elika Bohemia, z ktorého je
7 šteniat. Jedenkrát kryl aj Elan z Milhostovských
polí, ale celý vrh uhynul a jedenkrát kryl aj WKS
Antony Shefis, no suka v polovici gravidity
potratila. Klubom chovateľov SHS bolo odporúčané
krytie Bena z Milhotovských polí a suky Elis od
Stanovského, ktorej matka je plná sestra
spomenutého psa. Z tohto spojenia vzišla iba jedna
suka. Všetky šteňatá boli zapísane v registri SPKP, z
toho v F1 generácii sa narodilo 7 šteniat, v F2 sa
narodilo 42 šteniat a v F3 generácii 1 šteňa. Všetky
vrhy boli skontrolované členmi chovateľskej rady.
Počas roka bolo vykonaných 6 výberov do chovu,
kde bolo posúdených 20 jedincov. 8 súk a 11 psov
bolo doporučených do chovu a 1 pes bol doporučený
s obmedzením. Každý majiteľ popísaného psa
obdržal kópiu bonitačnej karty. Táto karta je
uverejnená po uchovnení jedinca na klubovej
webovskej stránke spolu s výstavnými oceneniami a
výsledkami
absolvovaných
skúšok.
Prosím
majiteľov chovných zvierat, aby si skontrolovali
kompletnosť a správnosť týchto údajov, a o každej
zmene informovali poracu chovu. Po výborovej
schodzi 25.01.2013 v Trenčíne
zasadala
chovateľská rada, ktorá zhodnotila chovateľský rok
a zostavila priparovací plán na ďalšie obdobie.
Začíname formovať nové genealogické línie. Portos
Kaicul kryje dcéry Brita Lanferove polia. Líniu
Lorda Kaicul pokračuje jeho synovec Hugo
z Milhostovských polí, ktorý kryje tak ako jeho
predok dcéry a vnučky Dea Hrabníky. Bolo by
vhodné doplniť chovateľský poriadok o určenie
dolnej hranice veku pri výbere jedinca do chovu a o
stanovenie jasných pravidiel účasti na výstavách pre
jedincov neštandardného sfarbenia F1 genrácie. V
tomto roku máme v pláne monitoring všetkých
chovných jedincov na
dedivosť lysivosti a u
najpouživanejších chovných psoch kontrolu
dysplázie bedrových kĺbov. Chcel by som sa
všetkým chovateľom poďakovať za spoluprácu a do
Nového roku popriať vaľa chovateľských úspechov.
MVDr. Radomír Kriek
Prehľad vrhov SHS na Slovensku
1984 - 2012
Rok
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Spolu
Počet Spolu Psy Suky Priemer
vrhov šteniat
na vrh
10
11
3
5
3
3
6
4
4
3
7
5
6
6
3
2
6
6
3
6
3
10
2
5
8
8
12
9
9
168
52
47
15
28
8
17
38
20
20
16
20
20
27
33
16
12
33
27
13
27
15
49
6
32
34
31
45
47
50
798
27
26
9
15
5
5
17
6
11
7
9
8
15
20
9
6
17
12
5
18
8
24
4
19
16
14
20
25
31
404
25
21
6
13
3
12
21
14
9
9
11
12
12
13
7
6
16
15
8
9
7
25
2
13
18
17
25
22
19
394
5,2
4,3
5
5,6
2,6
5,6
6,3
5
5
5,3
2,8
4
4,5
5,5
5,3
6
5,5
4,5
4,3
4,5
5
4,9
3
6,4
4,3
3,9
3,8
5,2
5,5
4,75
Plemenná kniha 2012 - výpis
BROWN NEWFOUNDLAND
Jančovičová Marianna
956 08 Horné Obdokovce 218
18.02.2012
BEN z Milhostovských polí/SPKP 1011
ELIS od Stanovského/SPKP RG1176
1264 S BARBIÍ
KEMKOV DVOR
Kemka Pavol
919 07 Bíňovce 90
25.08.2012
PORTOS Kaicul/SPKP RG1177
ARGA zo Zezúl/SPKP 1119
1298 P CORD
1299 P CÁR
1300 P CÉZAR
1301 P CID
1302 P CEDAR
1303 P CEROS
1304 S CEZY
1305 S CERA
z MILHOSTOVSKÝCH POLÍ
Urban Michal Ing.
Júrska cesta 1
934 01 Levice
15.01.2012
HUGO z Milhostovských polí/SPKP RG1207
BONA z Búranských polí/SPKP RG1189
R1265 P KEXO
R1266 P KILLER
R1267 S KAJA
R1268 S KORA
SOKOLIARSKY DVOR PRIMUS
Blaško Peter MVDr.
Martinčekova 6
821 09 Bratislava
19.02.2012
PORTOS Kaicul/SPKP RG1177
EZA Olichov/SPKP 1111
R1269 P BEY
R1270 P BAZY
R1271 P BASKO
R1272 P BRIK
R1273 P BRUNO
R1274 P BERY
R1275 S BASIA
R1276 S BORA
HUKOV VŔŠOK
Macik Miroslav Ing.
Hlivištia 138
073 01 Sobrance
11.03.2012
PORTOS Kaicul/SPKP RG1177
FARKA SARKA z Milhostovských polí/SPKP 1126
R1277 P BASCO
© kshs
R1278
R1279
R1280
R1281
P BARRY
P BARYK
P BRIT
S BERRY
MAHOLÁNSKY LES
Sabo Dezider
925 25 Kostolná pri Dun.41
11.04.2012
BAX z Búranských polí/SPKP RG1187
PRIMA Kaicul/SPKP RG1178
R1282 P KERI
R1283 P KEVIN
R1284 P KATAN
R1285 S KONVALINKA
R1286 S KREA
R1287 S KIARA
z MILHOSTOVSKÝCH POLÍ
Urban Michal Ing.
Júrska cesta 1
934 01 Levice
29.04.2012
ART od Sádového dubu/ČLP 59058
HERA Elika Bohemia/SPKP WS1053
R1288 P LARSON
R1289 P LEBARON
R1290 P LORD
R1291 S LADY
R1292 S LARA SILVERTINA
R1293 S LIANA
R1294 S LUCRETIA
DIDO SLOVAKIA
Babnič Dávid Ing.
Viedenská 9
040 13 Košice
11.05.2012
NERO z Kráľovských chlmov/SPKP RG1077
OLA z Kráľovských chlmov/SPKP 1113
R1295 P ACHIL
R1296 S ALA
R1297 S ASTA
DRU-WYD
Krieková Stana MVDr.
a Kriek Radomír MVDr.
Točnica 138,985 22 Cinobaňa
22.10.2012
HUGO z Milhostovských polí/SPKP RG1207
CILA z Milhostovských polí/SPKP 1053
R1306 P KUBKO
R1307 P KRIVÁŇ
R1308 P KRÁĽ
R1309 P KAMARÁT
R1310 P KRIŠTOF
R1311 P KAPITÁN
R1312 S KRÁSKA
R1313 S KOSTIČKA
© kshs
Výber do chovu Čataj, 17. 03. 2012
Komisia: Ing. J. Jursa, Ing. M. Stanovský, MVDr. R. Kriek
Výber do chovu Radošovce 27. 05. 2012
Komisia: Ing. M. Urban, MVDr. R. Kriek, L. Engler
Chvat Dru-Wyd, SPKP RG 1184, nar. 02.06.2010
chovateľ: Stana&Rado Kriek, majiteľ: Jozef Hiko
Kandidát chovu
Ciro Meškov dvor, SPKP RG 1223, nar. 14.04.2011
chovateľ& majiteľ: Karol Meško
Junák z Milhostovských polí, SPKP RG 1242, nar. 09.06.2011
chovateľ: Ing. Michal Urban, majiteľ: Ing. M. Urban
Kandidát chovu
Gloria Nina v.d. Merlinhoeve, SPKP RG 1214, nar. 18.05.2010
chovateľ: de Haan M.A.A, majiteľ: Ing. Michal Urban
Kandidát chovu
Kandidát chovu
Kazan Jotelberg, SPKP RG 1181, nar. 23.06.2010
chovateľ: Ing. Jozef Telepun, majiteľ: Emil Tirpák
Kandidát chovu
Bor z Milhostovských polí, SPKP 1012, nar. 14.01.2005
chovateľ: Ing. Michal Urban, majiteľ: Milan Dobiáš
Kandidát chovu
Gyula Nina v.d. Merlinhoeve, SPKP 1214, nar. 18.05.2010
chovateľ: de Haan M.A.A, majiteľ: Filip Bielik
Kandidát chovu
Ambra Hukov vŕšok, SPKP RG 1220, nar. 01.02.2011
chovateľ: Ing. Miroslav Macik, majiteľ: Ing. Miroslav Macik
Kandidát chovu
Výber do chovu Veľká Ves, 30. 06. 2012
Komisia: Ing. M. Urban, MVDr. R. Kriek, L. Engler
Hugo z Milhostovských polí, SPKP RG 1214,
nar. 18.05.2010
chovateľ & majiteľ: Ing. Michal Urban
Kandidát chovu
Jilien z Milhostovských polí, SPKP RG 1244, nar. 09.06.2011
chovateľ: Ing. Michal Urban, majiteľ: Ing. Michal Urban
Kandidát chovu
Bax z Búranských polí, SPKP RG 1187, nar. 11.06.2010
chovateľ: Michal Mračna, majiteľ: Štefan Teplan
Kandidát chovu
Výber do chovu Dvorianky, 05. 07. 2012
Komisia: Ing. J. Jursa, MVDr. R. Kriek, L. Engler
Alan Silvertina, SPKP RG 1259, nar. 11.07.2011
chovateľ: Rastislav Staroščák, majiteľ: Miroslav Micenko
Kandidát chovu
Výber do chovu Čataj, 14. 04. 2012
Komisia: Ing. M. Urban, p. P. Ivánek, MVDr. R. Kriek
Java z Milhostovských polí, SPKP RG 1247, nar. 09.06.2011
chovateľ: Ing. Michal Urban, majiteľ: Pavol Petráš
Kandidát chovu
Evar od Stanovského, SPKP RG 1173 nar. 08.05.2010
chovateľ: Ing. Miroslav Stanovský, majiteľ: Michal Rudľovský
Kandidát chovu
Tina z Kráľovských Chlmov, SPKP RG 1206, nar. 07.09.2010
chovateľ: Ľubomír Engler, majiteľ: Ľubomír Engler
Kandidát chovu
Afra Hukov Vršok, SPKP RG 1219, nar. 01.02.2011
chovateľ: Ing. Miroslav Macik, majiteľ: Roman Fajt
Kandidát chovu
Tulák z Kráľovských Chlmov, SPKP RG 1203, nar.
07.09.2012
chovateľ: Ľubomír Engler, majiteľ: Lenka Hollanová
Kandidát chovu s obmedzením
Pegy Kaicul, SPKP RG 1180, nar.30.04.2010
chovateľ: Ivan Luciak, majiteľ: Ivan Luciak
Kandidát chovu
Výber do chovu Želiezovce, 30. 09. 2012
Komisia: Ing. M. Urban, MVDr. R. Kriek, L. Engler
Ujša z Kráľovských Chlmov, nar.22.06.2011, SPKP RG 1251
chovateľ: Ľubomír Engler, majiteľ: Vladimír Garaj
Kandidát chovu
Jay Jay z Milhostovských polí, SPKP RG 1239,
nar. 09.06.2011
chovateľ: & majiteľ: Ing. Michal Urban
Kandidát chovu
© kshs
SHS vo svete
Rok 2012 priniesol pre plemeno veľmi veľa
pozitívnych, ale žiaľ aj negatívnych momentov. V
zásade je z globálneho pohľadu možné skonštatovať,
že za posledné roky došlo k výraznému zlepšeniu
situácie v genetickej skladbe plemena, podarilo sa
odvrátiť hrozbu inbrídingovej degenerácie plemena a
doslova v hodine dvanástej sa podarilo niekoľkým
nadšencom zachrániť a oživiť toto naše národné
plemeno. Je veľmi potešiteľné, že sa SHS nestráca vo
svete a badať rapídny nárast záujmu najmä v
Holandsku, Nemecku, USA a UK. Samozrejme v
zahraničí je viac majiteľov, ktorí ho chovajú ako
spoločníka, ale aj to znamená pre plemeno pozitívumaspoň z hľadiska početnosti. V Holandsku od roku
2012 funguje samostatný klub, a plemeno tu začína
zažívať boom. Našťastie je tam aj dosť majiteľov so
„zelenou“ krvou a svojich psov prezentujú na skúškach
a poľovačkách. V Anglicku je situácia pomerne zložitá.
Tam funguje samostatný klub už dlhšie obdobie a
početnosť SHS dosahuje už číslo 500. Avšak aj vďaka
nedbalému vedeniu chovu a snahou o zisk z predaja
šteniat sa tam dostali do veľkých problémov.
Koeficient príbuznosti v tamojšej populácii dosiahol
kritickú hranicu a začali sa objavovať prvé príznaky
inbrídingovaj depresie. Našťastie si niekoľko
chovateľov uvedomuje, že bez prísunu novej krvi sa
nedokážu vyhrabať z problémov a tak došlo v
poslednom období k niekoľkým importom novej krvi
zo Slovenska. Je len na nás, ako túto populáciu v
Anglicku, ktorá je medzičasom väčšia, ako tá naša,
dokážeme takto na diaľku manažovať. Bez udržiavania
kontaktov s tými správnymi a poctivými chovateľmi to
nepôjde. Ak by som mal vyjadriť pomer medzi
majiteľmi poľovníkmi a nepoľovníkmi, bolo by to cca
20:80. Teda tých, ktorí svojich SHS vedú poľovníckym
smerom, je tam veľká menšina. Avšak práve oni sú tí
poctiví chovatelia a dávajú nám akú takú šancu
zasahovať do riadenia chovu v Anglicku. V USA sa
cesta SHS ešte len začína, avšak tam to vyzerá veľmi
dobre, nakoľko je zatiaľ len v rukách poľovníkov a
zodpovedných chovateľov, ktorí sa permanentne
informujú o dianí u nás a konzultujú všetky svoje
chovateľské kroky. Počet SHS tam dosahuje okolo 30
jedincov, čo oproti stavu z roku 2006, kedy tam bolo
ešte len asi 8 jedincov je super číslo. V Nemecku sa
toto
plemeno
introdukuje
pomalšie,
avšak
konzervatívni nemeckí poľovníci sú pomerne
nedôverčiví ku všetkému novému. Je potešujúca snaha
niekoľkých nadšencov o založenie vlastného klubu.
Populácia v Nemecku počíta asi 20 jedincov- našťastie
prevažne v poľovníckych rukách. Zaujímavosťou je, že
niekoľko jedincov je používaných aj na lov diviačej
zveri a svojimi výkonmi udivuje domácich
poľovníkov. Ešte sa krátko zmienim o situácii v
Škandinávii- aj tam sa pomaly SHS rozširuje a
našťastie väčšinou je poľovne vedený. Celkovo v
krajinách Nórsko, Švédsko a Fínsko odhadujem asi 20
jedincov. Jeden jedinec je v Rusku, niekoľko na
Ukrajine. Samostatnou kapitolou začína byť Taliansko,
kde sú zatiaľ 3 SHS v rukách obrovského nadšenca
fieldtrialového športu. Jedna suka, aj keď nemá ešte ani
dva roky sa už úspešne zúčastňuje medzinárodných
súťaží a podľa vyjadrení viacerých rozhodcov má pred
sebou skvelú kariéru. Nakoniec spomeniem situáciu v
susednej Českej republike. Celkovo odhadujem asi 15
jedincov SHS. Na tomto poli budeme musieť zabrať
najmä my zo Slovenska a to najmä propagáciou SHS
na skúškach a súťažiach.
Ing. Michal Urban
SHS
na vrcholových súťažiach
1980 MJK
1980 MKP
1981 MJS
2001 MJK
2002
MDrK
2003
MJK
2003
MJK
2003
MFH
2005
MKS
2006
MKS
2012
MJK
MJK
MDrK
MKS
MFH
MKP
MJS
Stop z Jestřebích hor
2.miesto
vodič: J. Jursa
Stop z Jestřebích hor
3.miesto
vodič: J. Jursa
Stop z Jestřebích hor
2.miesto
vodičV. Šiška
Brita Zoani
III.c,
vodič: J. Ruchovanský
Polo Hajasov Dvor
II.c,
vodič: Ľ. Engler
Brita Zoani
III.c,
vodič: J. Ruchovanský
Alan z Rúženice III.c.,
vodič: T. Ruchovanský
Polo Hajasov Dvor
III.c.,
vodič: Ľ. Engler
Alan z Rúženice
II.c., 425 b.
vodič: T. Ruchovanský
Famir Kaicul
III.c.,
vodič: J. Pekár
Chrumka Dru-Wyd
III.c., 416 b
vodič: R. Kriek
Memoriál Jozefa Kadleca
Memoriál Dr. Kuhna
Memoriál Kolomana Slimáka
Memoriál Františka Housku
Memoriál Karla Podhajského
Memoriál Jaroslava Svobodu
© kshs
Klubové skúšky vlôh stavačov ČATAJ, 14.04.2012
Tak ako každý rok aj rok 2012 sme odštartovali činnosť klubu
Klubovými skúškami vlôh. Mladé nádejné stavače mali možnosť
predviesť svoje vlohy v pekných porastoch lucerky v revíri PZ Rovina
Čataj. Na klubové skúšky sa prihlásilo 7 SHS, z toho päť súk a dva
psy, všetko jedinci F1 generácie.
Afra Hukov Vršok, víťaz skúšok, chov.: Ing. Miroslav Macík, maj.: Roman Fajt
Posúdiť ich prišli p. Stanislav Oujezdský a p. Ivan Luciak.
Skúšalo sa na vykladaných prepeliciach. Psy si mohli overiť svoje
vlohy aj na vysokej populácii zajacov, ktoré poriadne potrápili aj
„nervy“ vodičov. Mnohí sa ale z hľadania vrátili v limite 10 minút, čo
im „zachránilo kožu“. Všetky psy uspeli, 5 v I.cene a 2 v II.cene.
Víťazkou skúšok sa stala mladá sučka Afra Hukov Vršok s vodičom
Romanom Fajthom. Po ukončení skúšok sa uskutočnil výber do
chovu. Boli posúdené 4 jedince.
S.K.
Výsledky:
1. Afra Hukov Vršok, I.c., 170b
vodič: Roman Fajth
2. Jilien z Milhostovských polí, I.c. 169b
vodič: Ing. Michal Urban
3. Tulák z Kráľovských Chlmov, I.c., 169b
vodič: Lenka Masná
4. Junák z Milhostovských Polí, I.c., 161b
vodič: Ing. Michal Urban
5. Pegy Kaicul, I.c., 158b
vodič: Ing. Melinda Neumanová
6. Java z Milhostovských Polí, II.c., 129b
vodič: Pavol Petráš
7. Ara u Zlatníckeho potoka, II.c., 120b
vodič. Pavol Ivánek
SLOVENSKÝ
HRUBOSRSTÝ STAVAČ
“Pôvodným zámerom bolo
vyšľachtiť plemeno, ktoré
by už svojou povahou
a vlastnosťami
bolo
prispôsobené kolektívnemu
poľovaniu, aby pracovalo
rozvážne, bolo pokojnej
povahy, poslušné, ochotne
plnilo
rozkazy
a to
i v rukách menej skúsených
cvičiteľov. Pritom malo aj
vrodené vlastnosti pre
prácu na stope, bolo
spoľahlivým
dohľadávačom postrelenej,
či
strelenej
zveri
a spoľahlivým prinášačom.
Pri jeho šľachtení som
pamätal aj na ďalšie
želateľné vlastnosti ako je
práca vo vode, ostrosť na
škodlivú
zver
a samozrejme,
že
sa
nezabúdalo
aj
na
najdôležitejší orgán, na
jemnosť čuchu.“
Koloman Slimák
© kshs
Klubová výstava stavačov Radošovce
27. mája sme v Radošovciach, tak ako aj minlý rok,
v spolupráci s organizačným výborom usporiadali klubovú
výstavu. Posudzovať slovenské hrubosrsté stavače bol pozvaný
p. Ludek Muller z Česka. Na najprestížnejšiu výstavu klubu sa
prihlásilo 7 jedincov, čo nie je až taký uspokojivý počet. Minulý
rok bolo na tejto výstave predvedených 18 jedincov. Napriek
nízkemu počtu kvalita predvedených jedincov dosahovala
vynikajúcu úroveň. Svedčí o tom aj umiestnenie Slovenského
hrubosrstého stavača v záverečných súťažiach. Mladý pes Junák
z Milhostovských polí sa stal najkrakším mladým psom celej
výstavy, Junior BIS, a skvelo tak reprezentoval medzi oveľa
populárnejšími plemenami stavačov. O kvalite svedčí aj
ohodnotenie jednotlivých jedincov pánom rozhodcom.
Posudzoval veľmi korektne, svoje rozhodnutia často
a presvedčivo komentoval. Tak aj ľudia mimo kruh mohli počuť
o prednostiach alebo nedostatkoch každého psa. Zadal 6
výborných a jednu veľmi dobrú. Najkrajším psom plemena sa
stal mladý pes Junák z Milhostovských polí, klubovým víťazom
pes z triedy otvorenej Bor z Milhostovských polí a klubovou
víťazkou suka z triedy šampiónov Chrumka Dru-Wyd.
Po výstave sa uskutočnil aj výber do chovu. Tu komisia
v zložení: Ľ. Engler, Ing. M. Urban a MVDr. R. Kriek posúdila
dva jedince. Obaja boli doporučení do chovu.
Ostáva nám dúfať, že na ďalší rok bude na klubovej výstave
predvedených oveľa viac jedincov. Rok 2013 sa bude celý niesť
v duchu 30 výročia oficiálneho uznania nášho plemena. Dúfame,
že sa majitelia slovákov „zobudia“ a ukážu svoje psy nielen na
klubovej výstave ale aj na ostatných výstavách organizovaných
nielen našim klubom doma ale aj v zahraničí.
S.K.
„Málo je tých šťastlivcov, ktorí
by sa mohli pochváliť, že sa
dožili
svojich
túžob
a predsavzatí, ako je to v mojom
prípade. Dočkal som sa uznania
za vynikajúce úspechy na úseku
chovateľskom, uznania nášho
národného plemena – kopova,
ktorý bol už vlastne zabudnutý.
Splnil sa mi sen obohatiť náš
národ o nové plemeno stavačov.
Do našej literatúry som prispel
publikáciou Poľovné psy, ktorá
vyšla už v štvrtom vydaní. Snáď
sa dožijem aj poslednej túžby,
aby som videl na Slovensku
medzinárodnú výstavu psov.“
Koloman Slimák
Takto
pri
osemdesiatky
život.
oslave
svojej
zhodnotil svoj
Narodil sa 19.12.1903 v Bošáci,
zomrel 18.09.1996 v Novom
Meste nad Váhom. Vlastnil
chovnú stanicu „ z Považia“
© kshs
Klubové Lesné skúšky stavačov,
Veľká Ves, 30.06.2012
To, že náš klub funguje aj napriek mnohým
neprajníkom bolo viditeľné už na klubových
skúškach vlôh v Čataji a na klubových
farbiarskych
skúškach
v
Sečovciach.
A potvrdilo sa to aj v júni. Zorganizovať lesné
skúšky stavačov je náročné. Nájsť vhodné
terény,
zabezpečiť
zver,
rozhodcov,
pomocníkov a hlavne dostatok psov bola pre
nás výzva. Uspokojivé bolo ale to, že sa
prihlásilo 10 psov, čo je ideálny počet na tak
veľa disciplín, aké sa skúšajú v „lese“. Päť
SHS a päť MKS bol konečný stav psov, ktorí
mali bojovať o „víťaza skúšok“.
Začali sme s prípravou. Vonku bolo
takmer 32 st. C a my sme sa vybrali označovať
„vlečky“ líšky a zajaca. Dubová hora síce
poskytovala tieň, ale ortuť teplomera stúpala
a my sme museli našlapať 6000 krokov len na
vlečky a to nás ešte čakalo vyznačiť stopy. No
zvládli sme to! Najväčším problémom sa nám
javila líška. Mali sme nejaké odložené
v mrazáku ale čerstvá zver je vždy najlepšia.
Na poslednú chvíľu nám kamaráti strelili dve
pekné líšky, ideálne pre psov na prácu na
vlečke a ohrádke. Ešte zabezpečiť ubytovanie,
pohostenie.... PZ Hubert Veľká Ves nám
veľkoryso poskytlo revír, zver, poľovnícku
chatu, altánok, divinu a obrovskú pomoc
priamo na skúškach. Zajace, ktorých je u nás
ako šafránu, zabezpečil Ivan Luciak s Jožkom
Demčákom. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí
si našli čas a prostriedky a podporili Klub SHS
a naše národné plemeno. Pre nás ako
organizátorov sa premiéra a deň D pomaličky
blížili.
príjemné posedenie a organizačné pokyny
ukončili horúci letný deň. Čakali nás skúšky.
Ráno začalo miernym chaosom, ale to
patrí neodmysliteľne ku každej akcii. Po
nástupe, na ktorom nádherne trúbil Mirko
Macík, hlavný rozhodca p. Minarič zadal jasné
organizačné pokyny a vylosovali sa štartovné
čísla. Začali sme ohrádkou, potom kľud na
stanovišti. Psy sa rozdelili na tri skupiny a
Hugo z Milhostovských polí, I.c., vodič Ing. Michal Urban
každá sa presunula na svoje stanovištia, kde sa
skúšali ďalšie disciplíny. Všetko išlo hladko,
ale pár zmätkov sa pravdaže podarilo vyrobiť.
O tom, ako sa v horúčave zbytočne prešla
Andrea s Ashley z Weitovho lomu, by iste
mohol vzniknúť pekný príbeh s pikantnými
súvetiami.
Ale,
veď
nikto
nie
je
dokonalý....Napriek takmer neznesiteľnému
teplu, psy pracovali vynikajúco, o čom svedčia
výsledky.
Víťaz skúšok D´Hunter z Vodného Mlyna, MKS, vodič Jozef Demčák
V piatok sme sa všetci zišli v muflónej obore
na Konteske. Dobrá večera – pečené prasa,
Na lesné skúšky nastúpilo 10 psov. Obstálo 8,
z toho 6 v I.c. a 2 v II.c. Víťazom skúšok
s počtom bodov 254 sa stal pes, MKS
D´Hunter z Vodného Mlyna s vodičom Jožkom
Demčákom. Chýr o tomto psovi dorazil aj ku
© kshs
nám a bol absolútne pravdivý. Hunter pracoval
vynikajúco a presne ako s líškou , zajacom, tak
aj na farbe. Svoje kvality potvrdil aj na
Memoriáli Karla Podhajského 2012, kde
skončil na druhom mieste s titulom CACT,
res.CACIT. Demčákovci môžu byť právom
hrdí na svojho psa a samozrejme aj na svoje
cvičiteľské úspechy. Na naše obrovské
potešenie druhá skončila Chrumka DRUWYD, SHS, s vodičom Radkom Kriekom.
Tretia skončila suka SHS Prima KAICUL
s vodičom Robom Sabom, ktorá zaostala za
Chrumkou len o jeden bod. A to Robo asi 30
min. pred nástupom na posliedku „zistil“, že aj
táto disciplína je súčasťou lesných skúšok
a akosi ju zabudol pri tréningu zopakovať. Ale
Prima to zvládla absolútne dokonale!!! Smolu
mal pes MKS Hassan Max Zoani s vodičom
Michalom Čechom, ktorý síce pracoval
spoľahlivo, no na dohľadávke bažanta zlyhal.
Tak isto dopadla aj suka SHS FarkaSarka
z Milhostovských polí s vodičom Mirkom
Macíkom. Už na ohrádke bolo vidieť, že nemá
svoj deň. Určite tento neúspech oboch vodičov
veľmi mrzel. Ale psy nie sú stroje! Sú to
pomocníci pri love ale predovšetkým živé
bytosti, ktoré tak ako my ľudia, prežívajú
každý deň osobitne, svojsky a často s
„vlastným rozumom“. A v tak sparnom
a horúcom dni akým bola táto sobota, sa každý
výkon, vynikajúci, dobrý a aj menej uspokojivý
veľmi cenil. Poriadne dostali zabrať nielen psy,
vodiči ale aj rozhodcovia.
MVDr. D. Antalík, Ing. J. Týnus – PZ HUBERT Veľká Ves,
rozhodcovia: M. Minarič , F. Blaha M. Korič, J. Šiška,
Š. Siksa, , F. Gašparovič
Po skončení všetkých disciplín výborne padlo
pohostenie, ktoré pripravili členovia PZ Hubert
Veľká Ves. Hlavný kuchár Mirko Antalík
uvaril fajnový guľáš. Poobede sa začali rátať
body a hodnotiť práca psov. Všetko bolo
zrátané, všetko bolo dokonané. Vyhlásenie
výsledkov, odovzdanie cien, poďakovanie
rozhodcom, vodičom a organizátorom….
Skutočnosť, že Slovenský hrubosrstý
stavač je na dobrej ceste, že je to výborný pes
nielen do poľa ale aj do lesa nám dalo odvahu a
chuť na ďalšiu prácu do budúcnosti.
Skúsenosť, že toto všetko nie je márne, že
práca každého z nás, ktorí máme „Slováka“
nebola zbytočná a nezmyselná dávajú nádej, že
SHS tu bude pre nás aj naďalej a jeho krásu
objaví čo najviac Slovákov a prácu ocení
väčšie množstvo poľovníkov .
S.K.
Výsledky
1. D´Hunter z Vodného Mlyna, MKS,
vodič: J. Demčák,
I. cena, 254 b., VÍŤAZ SKÚŠOK
2. Chrumka Dru-Wyd, SHS
vodič: Rado Kriek
I. cena, 249 b. 2.miesto
3. Prima Kaicul, SHS
vodič: Robert Sabo
I. cena, 248 b., 3.miesto
4. Ashley z Weittovho lomu, MKS
vodič: Andrea Petríková
I. cena, 225 b., 4.miesto
5. Hugo z Milhostovských polí, SHS
vodič: Michal Urban
I. cena, 213 b., 5.miesto
6. Asia z Moravských lúk, MKS
vodič: Melinda Neumanová
I. cena, 206 b., 6.miesto
7. Atos Artemis Moravia, MKS
vodič: Barbora Krčmárová
II. cena, 7.miesto
8. Disa z Milhostovských polí, SHS
vodič: Ľubomír Engler
II. cena,178 b., 8.miesto
Farka Sarka z Milhostovských polí, SHS
vodič: Miroslav Macík, neuspela
Hassan Max Zoani, MKS
vodič: Michal Čech, neuspel
© kshs
Špeciálna výstava stavačov Dvorianky,
05.07.2012
Celý týždeň bola poriadna horúčava a tak ako
celý rok aj veľmi sucho! Aj v Dvoriankach bolo
teplo, veľmi teplo! Už pri príchode na futbalový
štadión sme zistili, že miestny trávnik zažil aj lepšie
časy. Namiesto bazéna, ktorý je hlavne pre deti
zdrojom zábavy a pre nás výborného osvieženia,
sme mali zase prežiť tropický deň takmer bez tieňa
na výstave psov. No čo už, pokiaľ ide o psy, celá
rodina sa musí „dobrovoľne“ prispôsobiť.
SHS, tak ako už tradične, prišli na rad posledné.
Ing. Jozef Jursa musel ku koncu výstavy posúdiť
ešte sedem Slovákov. Oproti minuloročnej ŠV
v Prešove to bolo o dva jedince viac, čo nás veľmi
teší!
Posudzovanie sa začalo mladým psíkom Alan
Silvertina, ktorý bol ohodnotený známkou výborný,
CAJC. Mladý perspektívny pes bol takmer
profesionálne predvedený, čo zvýraznilo celkový
dojem, ktorý Alan zanechal. Horšie už však dopadol
pes v triede strednej Timur z Kráľovských Chlmov,
ktorý vďaka blahobytnej kondícii pôsobil veľmi
robustne, za čo mu rozhodca zadal známku dobrý.
V triede otvorenej nastúpil beloš Evar od
Stanovského. Prísnemu oku Ing. Jursu neunikli
menšie nedostatky a Evar bol ohodnotený známkou
veľmi dobrý. Nasledovalo posúdenie súk. Tie sa
oproti psom predvádzali omnoho lepšie, čomu
zodpovedali aj hodnotenia. Mladá sučka
s prekrásnou hlavou Ambra Hukov Vršok vynikla
predvedením ako aj vynikajúcou stavbou tela.
Menším nedostatkom bola mäkšia srsť – výborná
CAJC. Tina z Kráľovských Chlmov v triede
strednej dostala veľmi dobrú. Nasledovala trieda
otvorená. Pekná beloška Disa z Kráľovských
Chlmov, ktorá týždeň pred výstavou úspešne
absolvovala Klubové lesné skúšky ukázala, že nie je
len krásna ale aj výborne pracuje, a preto zaslúžene
dostala výbornú a CAC. Ostávala ešte trieda
šampiónov. Chrumka Dru-Wyd tiež úspešná
z klubových lesných skúšok dostala CAC a pri
záverečnom rozhodovaní o víťaza plemena aj BOB.
V záverečných súťažiach sa predstaviteľom nášho
plemena už nedarilo a o titul najkrajšieho psa
výstavy už nebojovali.
Po výstave nasledoval výber do chovu. Komisia
v zložení Ing. Jozef Jursa Csc, Ľubomír Engler
a MVDr. Radomír Kriek podrobne posúdili tri
jedince, ktoré po splnení ďalších podmienok môžu
začať pôsobiť v chove.
Na záver by som rada poďakovala klinike BB
vet a MVDr. Zuzane Maňkovej, vďaka ktorým sme
mohli každému psovi odovzdať malý darček.
S.K.
Klubové farbiarske skúšky stavačov Sečovce
16.06.2012
Pre malý záujem našich členov o farbiarske
skúšky, tieto sme napokon, tak ako minulý rok,
spojili s klubovými farbiarskymi skúškami českých
fúzkov. Naše plemeno reprezentovali dva stavače.
Suka Ambra Hukov Vršok s vodičom Ing.
Miroslavom Macíkom a pes Chvat Dru-Wyd
s vodičom MVDr. Radomírom Kriekom. Obaja
podali slušný výkon a svoju prácu dokončili
úspešnou
dohľadávkou
„uloveného“
srnca.
Rozhodcovia MVDr. J. Antonič, J. Szabo, Ľ.
Engler, p. Gunč zhodnotili výkony jednotlivých
psov. Ambra Hukov Vršok skončila v I. cene
s počtom bodov 64 a Chvat Dru-Wyd v I. cene tiež
so 64 bodmi, obaja ako „vodiči“.
Opäť možeme len dúfať, že budúci rok
prilákame viac psov a naplno predvedieme vlohy
slovenského hrubosrstého stavača pracovať na
pofarbenej stope.
S.K.
© kshs
Pohár Klubu SHS, Želiezovce,
30. 09. 2012
Našou poslednou akciou v roku 2012 bol už tradičný
Pohár SHS, konaný ako jesenné skúšky stavačov a
špeciálne skúšky z vodnej práce. V tomto roku sme sa
stretli už v predvečer podujatia a na spoločenskej
večeri pri bohato prestretých stoloch. Rozhodcovský
zbor, ktorému patrí samozrejme naša vďaka, pracoval
pod vedením hlavného rozhodcu Miroslava Minariča
v zložení Jozef Stribik, Ján Šiška, Ivan Dugovič,
Ľubomír Engler, Martin Adámek, Dušan Krajčovič a
Ing. Imrich Ruščák. Na skúšky bolo celkovo
prihlásených 18 psov, z toho11 SHS, 5 WKS, 1 MKS
a 1 MDS zo štyroch krajín (SR, ČR, NL a DE). Na
štart sa napokon postavilo 15 psov. Najlepšie si v
obidvoch častiach súťaže počínala skúsená suka
Aucassin Mieko s vodičom Lensom Deckersom z
Holandska a právom získala titul Víťaz Pohára SHS
2012 a CACT. Na druhom mieste sa umiestnila
nemecká vodička Kristina Windau so psom Gidran z
Milhostovských polí a na treťom mieste Ing. Michal
Urban s mladou sukou, zároveň dcérou víťazky, Jilien
z Milhostovských polí. Celkovo môžeme zhodnotiť
tento ročník v dvoch rovinách. Organizačne bola táto
náročná akcia pripravená na veľmi dobrej úrovni a to
najmä vďaka sponzorom: firme Gundogstore.sk, ktorá
poskytla veľmi hodnotné ceny, Ing. Marekovi
Kordošovi, a Slovenskej asociácie veterinárov
lekárov malých zvierat, ktorá uzavrela s našim
klubom zmluvu o spolupráci a pri každej akcii
konanej klubom tak môžu byť umiestnení vodiči
odmenení poukazom na služby jej členov. Obrovská
vďaka patrí Ing. J. Martosimu, predsedovi PS Hron
Želiezovce a takisto hospodárovi tejto PS p. Miklemu
za pomoc pri organizácii skúšok a poskytnutie revíru
ako aj poľovníckeho domu. V ich revíri sa skúšali
poľné disciplíny. Vodné práce prebehli v revíroch PZ
Svätá studňa Bíňa a PZ Balkán Keť.
Druhý pohľad na túto súťaž už až tak uspokojivý nie
je. Jedná sa o pomerne veľké percento neúspešných
psov, čo zapríčinila najmä úroveň cvičiteľov SHS,
ktorí sú prevažne začiatočníci. Takýto typ súťaže je
veľmi náročný ako na vodiča tak aj na psa, keďže v
jednom dni pes absolvuje veľký počet náročných
disciplín (až 23). Fyzicky a ani psychicky potom psy
neustoja to vypätie a ich výkon potom nie je to, čo
požaduje skúšobný poriadok. Pre budúcnosť
uvažujeme, že konanie súťaže rozdelíme na dva dni,
pričom jeden deň psy absolvujú špeciálne skúšky z
vodnej práce a druhý deň jesenné skúšky. Zároveň v
záujme zvýšenia úrovne našich vodičov plánujeme v
termíne cca dva týždne pred každými klubovými
skúškami zorganizovať spoločný tréning v mieste
konania skúšok, aby sa najmä menej skúsení vodiči
mohli čo to podučiť od tých skúsenejších a aby
hlavne psy mohli získať potrebné skúsenosti.
Na záver krátka informácia o situácii v chove SHS v
roku 2012 na Slovensku. Pohľad do výpisov z
plemenných kníh SPZ nám hovorí, že SHS sa už tretí
rok drží na celkom pekných číslach zápisov šteniat,
pričom takmer u všetkých ostatných plemien stavačov
badať citeľný pokles. Dokonca v roku 2012 bol SHS
počtom zápisov 50 šteniat na štvrtom mieste medzi
stavačmi.
M.U.
Aucassin Mieko - víťaz Pohára KSHS, vodič Lens Deckers
Meno
JSS
ŠVP
Poradie
Aucassin Mieko, SHS
Gidran
z Milhostovských polí,
SHS
Jilien
z Milhostovských
polí,SHS
Ayrony Agiber, WKS
Alma Faust´s Blus
Symphony, WKS
Atos Artemis Moravia,
MKS
Aida ze Stařičské
Kamenné, WKS
Ujša z Kráľovských
chlmov, SHS
Borka Faust´s Blue
Symphony, WKS
I.c
I.c
I.c
III.c
4 CACT
6
Celk.
porad
ie
1
2
I.c
neobstála
-
3
I.c
II.c
I.c
I.c
1CACT
2
-
I.c
I.c
3 CACT
I.c
II.c
5
-
I.c
-
-
-
I.c
neobstála
-
-
III.c
-
-
-
neobstál
neobstál
-
-
neobstál
-
-
-
neobstála
neobstála
neobstála
neobstála
-
-
neobstála
-
nenastúpil
nenastúpil
Falco Garamparty,
MDS
Tulák z Kráľovských
chlmov, SHS
Gyula Nina v.d.
Merlinhoeve, SHS
Ambra Hukov vŕšok,
SHS
Afra Hukov vŕšok,
SHS
Puma Kaicul, SHS
Pegy Kaicul, SHS
Portos Kaicul, SHS
Bidalite Steel Crazy
Dog, WKS
-
nenastúpil
© kshs
Prezentácia SHS
Nemecko- Wild und Hund, Dortmund a
Anglicko, Mapeldurham, 28.1.-4.2.2013
V pondelok večer (28.1.2013) vyrážame. Cieľom
našej cesty je anglický Mapeldurham, kam nás
pozval dlhoročný chovateľ SHS- Nicholas Elder.
Predtým však na nás čakala zastávka v nemeckom
Dortmunde, kde sa každoročne koná najväčší veľtrh
venovaný poľovníctvu a poľovníckej kynológii- Jagd
und Hund.
Cesta ubieha pomaly- plne naložené auto ťahajúce
vozík so psami dostalo na viac ako 1200 km ceste
zabrať a v utorok zhruba okolo obeda sme došli k
výstavisku. Už pri vstupe naň sme zbadali, že naši
psi budia akosi veľa pozornosti. A ten pocit sa ešte
len umocnil, keď sme sa stretli s našimi nemeckými
a holandskými priateľmi, keďže ako skupina s
piatimi jedincami SHS sme sa stali obeťou
masívneho záujmu nemeckých poľovníkov, ktorí nás
zastavovali so žiadosťou o viac informácií o tomto
pre nich neznámom plemene. Bolo by určite
zaujímavé a veľmi prínosné pre plemeno zúčastniť
sa niekedy v budúcnosti tohto veľtrhu počas celej
doby jeho konania. To však je otázkou najmä
financií, keďže len prenájom stánku stojí 2000 Eur.
Spolu s celou výpravou, vybavením stánku,
ubytovaním a ostatnými položkami je z takejto
myšlienky zatiaľ iba hudba budúcnosti (dúfam, že
veľmi blízkej).
Ani sme sa nenazdali a už podvečer pokračujeme v
našej ceste ďalej. Najprv zastávka v holandskom
Nijmegene u Lensa Deckersa, kde nám jeho
manželka pripravila super večeru. Po krátkej porade
posádky našej výpravy sa púšťame ďalej smerom do
prístavu. Vo francúzskom Calais sa ubytovávame
okolo pol druhej v noci. Druhý deň sa ešte v prístave
stretávame s holandskými spolupútnikmi a po
krátkej plavbe cez kanál nás čaká už len asi 260 km
šoférovania po ľavej strane a sme na mieste.
Ubytovávame sa v hosteli. Vedeli sme, že si budeme
variť sami, tak som inštruoval všetkých účastníkov
zájazdu. Ale to, že Ľubo Engler je taký výborný
kuchár, to som netušil. A tak celú dobu pripravoval
poľovnícke špeciality.
Vo štvrtok ráno sa stretávame s Nicholasom a
ostatnými hosťami v golfovom klube. Po krátkom
oboznámení sa so spôsobom poľovačky poľujeme na
bažanty takmer celý deň. Psy robia veľmi dobre a aj
napriek typicky anglickému počasiu, kedy sa strieda
vietor, dážď a slnko, večer sme všetci spokojní a
užívame si večeru a posedenie v typickom pube, kde
rozoberáme výkony jednotlivých psov. V piatok
máme jeden deň na vydýchnutie a tak ho využívame
na prehliadku okolia. Sobota ráno sa nesie v znamení
skúšok. Presnejšie povedané, tréningu, hodnoteného
slovenskými rozhodcami Jankom Šiškom a Ľubom
Englerom. Dohodli sme sa s Nicholasom, že každý
pes bude hodnotený známkami od 0 do 4 a absolvuje
disciplíny ako na našich jesenných skúškach s tým,
že čo bolo možné vidieť už vo štvrtok pri spoločnej
poľovačke na bažanty, to sa zoberie do úvahy a
použije v hodnotení. Jednotlivé známky za každú
disciplínu sme spočítali bez ich násobenia
koeficientami a podľa toho naši rozhodcovia
vyhodnotili na spoločnej večeri poradie. Celkovo
bolo hodnotených 6 psov, z toho 2 SHS, 2 WKS, 1
NDS a 1 malý munsterland. Na štvrtkovej spoločnej
poľovačke na bažanty spolu s týmito psami poľovali
ešte starší a skúsení psi- dvaja SHS a 1 suka českého
fúzača, ktorí robili veľmi dobrú reklamu a meno
svojmu plemenu.
Pre našich priateľov z Anglicka a Holandska, medzi
ktorými boli aj Lissa Fynn (členka výboru
anglického klubu chovateľov SHS) a Jur Deckers
(predseda holandského klubu SHS), bol takýto deň,
kedy si mohli vyskúšať disciplíny našich jesenných
skúšok a aj spôsob posudzovania, veľkým prínosom.
Myslím, že absolvovaním takejto akcie si spravili
chuť a v blízkej dobe uvidíme na našich skúškach
nielen ich, ale aj ďalších priaznivcov SHS z ich
klubov a krajín. Najbližšie asi na Pohári SHS, ktorý
sa bude konať v dňoch 5.-6.10.2013 a bude spojený s
oslavou
30
výročia
uznania
slovenského
hrubosrstého stavača.
V nedeľu 3.2. vyrážame na spiatočnú cestu. Plní
zážitkov a dojmov, ale aj radosti z dobrej
reprezentácie plemena sa po zasneženej ceste dlhej
26 hodín vraciame v pondelok pred obedom domov.
Ing. Michal Urban
Ján Šiška, Ing. Michal Urban, Lisa Finn, Ľubomír Engler
© kshs
SPONZORI KLUBU SHS
V ROKU 2012
KLUB SHS spolupracuje so SAVLMZ
Na jeseň 2012 sa nám podarilo nadviazať
spoluprácu medzi našim Klubom SHS
a Slovenskou asociáciou veterinárnych lekárov
malých zvierat. Účelom tejto spolupráce je
získať prostriedky na podporu plemena.
Predmetom
spolupráce
je
poskytnutie
finančných prostriedkov SAVLMZ na ošetrenie
jedinca SHS, ktorého majiteľ je členom Klubu
SHS, u ktoréhokoľvek člena SAVLMZ. Nárok
na „preplatenie ošetrenia“ budú mať jedinci,
ktorí získajú poukaz na toto ošetrenie. Poukaz sa
bude udeľovať podľa rozhodnutia výboru klubu
víťazom na klubových skúškach alebo
výstavách. Majiteľovi ošetreného jedinca
vystaví veterinárny lekár - člen SAVLMZ po
ošetrení normálny účet. Tento účet spolu so
získaným poukazom zašle majiteľ SHS na
adresu ekonóma klubu. Ekonóm klubu obratom
preplatí sumu v hodnote poukazu. V prípade
vzniknutého rozdielu sumy v poukaze a na účte
za ošetrenie, tento si majiteľ uhradí sám.
Podmienkou
poskytnutia
finančných
prostriedkov je propagácia SALVMZ na
všetkých akciách organizovaných klubom.
Zmluva bude k nahliadnutiu na klubovom webe.
Zoznam veterinárnych lekárov nájdete na
www.savlmz.sk
PODPORUJE
Ing. Marek Kordoš TECHTEAM,
FIREDOG s.r.o.,
FARMA KISSOVÁ ŽELIEZOVCE,
TEKRO spol. s r. o., MVDr. Zuzana Maňková,
Animagus veterinárna ambulancia,
RAB s r. o. Semerovo, ICOLA s.r.o.,
Ing. Elena Ivaničová,
PZ Hubert Veľká Ves, PZ Balkán Keť,
PZ Svätá Studňa Bíňa, SP Hron Želiezovce,
PZ Ternava Sečovce, PZ ČAtaj
ĎAKUJEME !
TOP SHS Krása 2012
1.
2.
3.
Jilien z Milhostovskýchpolí
Junák z Milhostovských polí
Chrumka Dru-Wyd
310b
255b
235b
4.
5.
6.
7.
Alan Silvertina
Ciro Meškov Dvor
Afra Hukov Vršok
Ambra Hukov Vršok
140b
73b
60b
43b
TOP SHS Práca 2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Chrumka Dru-Wyd
Jilien z Milhostovských polí
Hugo z Milhostovských polí
Ambra Hukov Vršok
Aucassin Mieko
Pegy Kaicul
Junák z Milhostovských polí
Gidran z Milhostovských polí
Prima Kaicul
Chvat Dru-Wyd
1189,1b
820,2b
682,8b
571,6b
563,2b
514,8b
471b
460,7b
422b
415,8b
chov, rozvoj a zveľaďovanie národného plemena
SLOVENSKÝ HRUBOSRSTÝ STAVAČ
a
Klub SHS
TOP CHOVATEĽSKÁ STANICA
2012
1.
z Milhostovských polí
maj.: Ing. Michal URBAN
2.
Kaicul
maj.: Ivan LUCIAK
3.
Hukov Vršok
maj.: Ing. Miroslav MACIK
© kshs
Výsledky výstav 2012
MVP Trenčín 2012
Stanovský Miroslav, SK
Psy trieda mladých
CIRO MEŠKOV DVOR, V 1, CAJC, BOB
Chov&maj: Meško Karol
TULÁK Z KRÁĽOVSKÝCH CHLMOV, V 2
Cov.: Engler Ľubomír Maj.:Hollanová Lenka
Suky trieda mladých
AFRA HUKOV VŔŠOK, VD 1
Chov.: Macík Miroslav Maj.: Fajth Roman
Suky trieda pracovná
PRIMA KAICUL, V1
Chov: Luciak Ivan Maj: Sabo Robert
Junák z Milhostovských polí, V 1, CAJC, Junior BOB,
BOB, Junior BIS
chovateľ& majiteľ: Ing. Michal Urban
Psy trieda otvorená
Bor z Milhostovských polí, V1, CAC, Klubový víťaz
chov: Ing. Michal Urban, maj: Ing. Milan Dobiáš
Suky trieda mladých
Ambra Hukov vřšok, Výborná 2
chovateľ&majiteľ: Ing. Miroslav Macík
Afra Hukov Vršok, VD 3
chov: Ing. Miroslav Macík, maj: Roman Fajth
Jilien z Milhostovských polí, V 1, CAJC
chovateľ &majiteľ: Ing. Michal Urban
Suky trieda šampiónov
Chrumka Dru-Wyd, V 1, CAC, Klubový víťaz
chovateľ&majiteľ: Stana&Rado Kriek
MVP Nitra 09. 06. 2012
MVP Nitra 23. 03. 2012
Jursa Jozef, SK
Ahrens Hana, A
Psy trieda mladých
CIRO MEŠKOV DVOR, nenastúpil
Chov.&Maj: Meško Karol
Psy trieda stredná
PORTOS KAICUL , CAC,CACIB, BOB
Chov: Luciak Ivan Maj: Tvrdoň Milan
TULÁK Z KRÁĽOVSKÝCH CHLMOV diskv.
Chov.: Engler Ľubomír Maj: Hollanová Lenka
Suky trieda mladých
AFRA HUKOV VŔŠOK, VD 1
Chov.: Macík Miroslav Maj.: Fajth Roman
Suky trieda pracovná
CHRUMKA DRU-WYD, CAC, CACIB
Cov.&Maj: Kriek Rado a Stana
MVP Nitra 24.03. 2012
Stanovský Miroslav, SK
Psy trieda mladých
CIRO MEŠKOV DVOR, nenastúpil
Chov.&Maj: Meško Karol
Suky trieda mladých
AFRA HUKOV VŔŠOK, V 1, CAJC
Chov.: Macík Miroslav Maj.: Fajth Roman
Suky trieda pracovná
CHRUMKA DRU-WYD, CAC, CACIB, BOB
Cov.&Maj: Kriek Rado a Stana
Klubová výstava Radošovce,
27.05.2012, Ludek Muller, CZ
Psy trieda mladých
CIRO MEŠKOV DVOR, V2
Chov.&Maj: Meško Karol
Psy trieda mladých
CIRO MEŠKOV DVOR, nenastúpil
Chov&maj: Meško Karol
Suky trieda mladých
Jilien z Milhostovských polí, V1, CAJC, GRAND PRIX
JUNIOR WINNER 2012, BOB, Junior BOG II, BOG II.
Res BIS národných plemien
Chov.&Maj.:Urban Michal
MVP Nitra 10. 06. 2012
Navrátil Pavel, CZ
Psy trieda mladých
CIRO MEŠKOV DVOR, nenastúpil
Chov&maj: Meško Karol
Suky trieda mladých
Jilien z Milhostovských polí, V1, CAJC, BOB, Derby
víťaz 201, Junior BOG II, BOG II., BIS národných
plemien
Chov.&Maj.:Urban Michal
Špeciálna výstava stavačov Dvorianky
05.07.2012, Ing. Jozef Jursa
Psy trieda mladých
ALAN SILVERTINA, V1, CAJC
Chov.: Staroščák Rastislav Maj: Micenko Rastislav
Psy trieda mladých
Timur z Kráľovských Chlmov, D
chovateľ: Ľubomír Engler, majiteľ: Daniel Goga
Psy trieda mladých
Evar od Stanovského, VD
chov: Ing. M. Stanovský, maj: Rudoľský Michal
Ambra Hukov vřšok
Suky trieda mladých
Ambra Hukov Vršok, V 1, CAJC
chovateľ&majiteľ: Ing. Miroslav Macík
Suky trieda mladých
Tina z Kráľovských Chlmov, VD
chovateľ & majiteľ: Ľubomír Engler
© kshs
Suky trieda otvorená
Disa z Milhostovských polí, V 1, CAC
chovateľ: Ing. Michal Urban & majiteľ: Ľubomír Engler
Suky trieda šampiónov
CHRUMKA DRU-WYD, CAC, BOB
Chov.&Maj: Kriek Rado a Stana
NVP Veľká Ida 20. 07. 2012
Atilla Czegledi, HU
Psy trieda mladých
ALAN SILVERTINA, VD, BIS národných plemien
Chov.: Staroščák Rastislav Maj: Micenko Rastislav
Suky trieda dorastu
BASIA SOKOLIARSKY DVOR PRIMUS,
nenastúpila
Chov.: Blaško P. Maj: Bíly Peter
MVP Veľká Ida 21. 07. 2012
Jan Ryk, PL
Suky trieda šampiónov
CHRUMKA DRU-WYD, nenastúpila
Chov.&Maj: Kriek Rado a Stana
MVP Nitra 01.12. 2012
Psy trieda mladých
BAZY SOKOLIARSKY DVOR PRIMUS, nenastúpil
Chov&Maj.: Blaško Peter
JUNÁK Z MILHOSTOVSKÝCH POLÍ, CAJC, BOB,
BIS národných plemien
Chov.: Urban Michal Maj: Lazárová Eva
MVP Nitra 01.12. 2012
Psy trieda mladých
JUNÁK Z MILHOSTOVSKÝCH POLÍ, CAJC, BOB,
BOG III, BIS národných plemien
Chov.: Urban Michal Maj: Lazárová Eva
Psy trieda mladých
ALAN SILVERTINA, V1, CAJC, BOB, Junior BOG I.
miesto, BIS národných plemien
Chov.: Staroščák Rastislav Maj: Micenko Rastislav
Suky trieda dorastu
BASIA SOKOLIARSKY DVOR PRIMUS,
nenastúpila
Chov.: Blaško P. Maj: Bíly Peter
MVP BA 18. 08. 2012
Stanovský Miroslav, SK
Psy trieda dorastu
BRIK SOKOLIARSKY DVOR PRIMUS, VN
Chov.: Blaško Peter MVDr. Maj: Balogh L.-Konečný M
Psy trieda stredná
ATARI HUKOV VŔŠOK, V1, CA, CACIB, BOB
Chov.: Macík Miroslav Ing. Maj: Pavlík Marián Ing.
Suky trieda dorastu
BASIA SOKOLIARSKY DVOR PRIMUS, N
Chov.: Blaško P. Maj: Bíly Peter
Suky trieda šampiónov
CHRUMKA DRU-WYD, nenastúpila
Chov.&Maj: Kriek Rado a Stana
MVP BA 19. 08. 2012
Psy trieda stredná
ATARI HUKOV VŔŠOK, VD
Chov.: Macík Miroslav Ing. Maj: Pavlík Marián Ing
Psy trieda otvorená
BEN Z MILHOSTOVSKÝCH POLÍ, V1, CAC,
CACIB, BOB
Chov.: Urban Michal Ing. Maj: Siget Andrej Mgr.
Suky trieda dorastu
BASIA SOKOLIARSKY DVOR PRIMUS, VN
Chov.: Blaško P. Maj: Bíly Peter
World Dogshow 2012, Salzburg
Psy trieda dorastu
CLASSIC DREAM'S SEMPER ADAMA M EAGL
Nádejný
Maj.:Zegna Baruffa Massimiliano, ITA
Suky trieda mladých
CLASSIC DREAM'S SEMPER ADAMA F EAGL
Maj.: Zegna Baruffa Massimiliano, ITA
© kshs
Zápisnica
Zakladajúca schôdza Klubu SHS
Dátum konania: 17.03.2012
Miesto konania: Čataj, okr. Senec
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie návrhu stanov Klubu SHS
3. Voľba návrhovej komisie
4. Voľba volebnej komisie
5. Voľba členov výboru
6. Voľba dozornej rady
7. Schválenie návrhu chovateľského poriadku
8. Schválenie výšky členského príspevku
9. Schválenie plánu činnosti na rok 2012
10. Diskusia
11. Uznesenie
12. Záver
Otvorenie:
Zakladajúcu schôdzu otvoril a všetkých prítomných
privítal Ing. Michal Urban. Ako zapisovateľ bol
narhnutý MVDr. Radomír Kriek a ako overovateľov
zápisnice navrhol p. Ľubomíra Englera a p. Jozefa Čiča.
Prítomní jednohlasne predložený návrh odhlasovali.
Ing. Michal Urban prečítal program schôdze, ktorý bol
jednohlasne odsúhlasený.
Schválenie návrhu stanov Klubu SHS:
Po prečítaní základných ustanovení stanov, boli
stanovy jednohlasne schválené.
Voľba návrhovej komisie:
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení p.
Miloš Kováč a Ing.Dávid Babnič.
Voľba volebnej komisie:
Za členov volebnej komisie boli navrhnutí a schôdzou
schválení Ing.Milan Tvrdoň, Ing.Jozef Jursa, p.Marian
Korič.
Voľba členov výboru:
Za členov výboru boli navrhnutí p.Pavel Ivánek,
p.Stanislav Bitarovský, p. Ľubomír Engler, MVDr.
Radomír Kriek, Ing. Michal Urban, p.Ivan Luciak,
p.Miroslav Jozefovič. Prítomní predložený návrh
jednohlasne odsúhlasili.
Voľba dozornej komisie:
Za členov dozornej rady boli navrhnutí a jednohlasne
schôdzou odsúhlasení Ing.Miroslav Macík, p.Michal
Mračna a Mgr. Katarína Jozefovičová
Po krátkej prestávke počas ktorej sa zišiel nový výbor,
Ing. Urban prítomných informoval o personálnom
obsadení funkcií na ktorom sa výbor dohodol
nasledovne:
Predseda: p.Ľubomír Engler,
Podpredseda: p.Miroslav Jozefovič,
Podpredseda: p.Pavel Ivánek,
Pokladník a matrikár: p.Stanislav Bitarovský, T
ajonmík: Ing. Michal Urban,
Výcvikár: p.Ivan Luciak,
Poradca chovu: MVDr. Radomír Kriek
Schválenie návrhu chovateľského poriadku:
Po prečítaní hlavných bodov chov. poriadku bolo o
predloženom návrhu diskutované. Ing.Jursa navrhol
v podmienkach chovnosti u psov zmeniť požadované
výstavné hodnotenie výborný na hodnotenie velmi
dobrý. Táto zmena bola schôdzou odsúhlasená a chov.
poriadok bol prijatý.
Schválenie členského príspevku:
Ročný príspevok bol navrhnutý vo výške 10 eur
a zápiné 3 eurá. Návrh bol členskou schôdzou prijatý.
Schválenie plánu činnosti na rok 2012:
Na rok 2012 sú naplánované klubom dve výstavy:
27.05. Klubová výstava Radošovce,
05.07. Špeciálna výstava Dvorianky.
V pláne pracovných akcií sú zaradené
SVS Skalica 14.04. ,
FSS Sečovce 16.06.,
LSS Veľká Ves 30.06.,
Pohár klubu SHS CACIT Keť 06.10.
Predložený návrh bol bez pripomienok odsúhlasený.
Diskusia:
Ing. Stanovský navrhol, aby sa novozvolený výbor
stretol s výborom KCHSHS a rokoval o spolupráci a
spojení obidvoch klubov a navrhuje toto začlenit do
uznesenia.
Ing.Tvrdoň prečítal správu volebnej komisie
Uznesenie:
Návrh na uznesenie prečítal p.Miloš Kováč, ktoré
schôdza jednohlasne odsúhlasila
Záver:
Ing.Urban poďakoval všetkým za aktívnu účasť a
schodzu ukončil.
Zapísal: MVDr. Radomír Kriek.
Overovatelia zápisnice: p. Ľubomír Engler p. Jozef Čič
© kshs
Zoznam členov Klubu slovenských hrubosrstých stavačov
k 31. 12. 2012
Por. Meno
č
Adresa
Mobil, email:
Chovaný jedinec:
Platba
za
2012,
eur
1
Ing. Dávid Babnič
Viedenská 9, 040 13 Košice
0905 709 404
Ola z Kráľovských chlmov
Ala Dido Slovakia
10
2
Filip Bielik
Povstalecká 14, 97409 Banská
Bystrica
0907 194 591
[email protected]
Gyula Nina v.d. Merlinhoeve
(imp. NL)
10
3
Stanislav Bitarovský
Bošianska 99
956 31 Krušovce
0908 465 537
[email protected]
Bora z Milhostovských polí
Eto Olichov
10
4
Mvdr. Peter Blaško
Martinčekova 6, Bratislava
0905 897 609
Eza Olichov
10
5
Pavol Bojti
Berehovská 2215/17,
075 01 Trebišov
0905 523 856
Nero z Kráľovských chlmov
S z Kráľovských chlmov
10
6
Katarína Čipkalová
Furčianská 20
Košice-Košická Nová Ves, 040 14
0907 134 043
[email protected]
Ginella z Milhostovských polí
7
Lens Deckers
EdisonStraat 51
NL 6533MO Nijmegen
+31653928944
[email protected]
Aucassin Mieko (imp. IRL)
10
8
Ing. Milan Dobiáš
951 96 Jedľové Kostoľany 2a
0915 972 676
[email protected]
Bor z Milhostovských polí
10
9
Ľubomír Engler
ul. Darg. Hrdinov č. 99
078 01 Sečovce
0905 469 068
[email protected]
Happy Lanferové polia
Sara z Kráľovských chlmov
Disa z Milhostovských polí
Tina z Kraľovských chlmov
Arka Hukov Vršok
10
10
Ing. Martin Fik
07255 Porostov 92
0905 185 057
11
Ing. Ján. Gúčik
Športová 2070/30,
91501 Nové Mesto n.V.
[email protected]
Cezar zo Zezúl
12
Jana Chrenková
Suchý riadok 56, 909 01 Skalica
0905 940 086
Elan z Milhostovských polí
10
13
Pavel Ivánek
Zápotočná 7, 909 01 Skalica
0903 475 732
Eta z Milhostovských polí
Famir Kaicul
10
14
Jozef Jančovič
95608 Horné Obdokovce 218
0905 522 813
15
Miroslav Jozefovič
908 49 Vrádište 205
0903 237 940
Cita z Milhostovských polí
10
16
Mgr. Katarína
Jozefovičová
908 49 Vrádište 205
0904 450 334
[email protected]
Citta zo Zezúl
10
17
Alexandra Juríčeková
Žitavská 9, 903 01 Senec
[email protected]
Peggy Kaicul
10
18
Ing. Jozef Jursa
Valašská 11, 811 04 Bratislava
0903 708 530
[email protected]
19
Pavol Kemka
919 07 Bíňovce 90
0903 352 613
[email protected]
20
Miloslav Konečný st.
Záhradná 274, 900 83 Čataj
0907 965 143
21
Miloslav Konečný ml. Záhradná 247, 900 83 Čataj
0915 799 683
22
Marián Korič
Podhájska 9
900 86 Budmerice
0905 667 825
[email protected]
10
23
Maroš Kováč
Považská 6, 903 01 Senec
0944 317 786
10
24
MVDr. Radomír Kriek Točnica 138
985 22 Cinobaňa
0903 548 152
[email protected]
Cila z Milhostovských polí
Chrumka Dru-Wyd
10
25
Slavomír Takač
Belža 92,044 58, Košice-okolie
0907 372 042
Elis od Stanovského
10+3
26
Ivan Luciak
900 50 Kráľová pri Senci 284
0905 298 255
Puma Kaicul
Ajda Ronava
10
27
Ing. Miroslav Macík
Hlivištia 19
073 01 Sobrance
0918 333 854
[email protected]
Farka Sarka
z Milhostovských polí
Ambra Hukov vŕšok
10
10
Arga zo Zezúl
10
10
© kshs
28
Dietmar Mauel
Wormerdorfer Strasse 65
D-53359 Rheinbach-Wormersdorf
+491722983549
[email protected]
Dasko z Milhostovských polí
29
Karol Meško
30
Samuel Meško
Terchovská 60, 90028 Zálesie
0905 615 525
Cira z Milhostovských polí
Terchovská 60, 90028 Zálesie
0918 686 925
Ciro Meškov dvor
31
Miroslav Minarič
Fándlyho 29, 94143Cífer
0903 759 801
32
Mgr. Michal Mračna
Kvetná 370/2
90029 Nová Dedinka
0905 503 216
[email protected]
Cara z Milhostovských polí
10
33
Stanislav Oujezdský
Čerešňová 24
900 42 Miloslavov
0907 708 700
[email protected]
Lady Kaicul
Fany Strasser
10
34
Pecka Svätopluk
Lipová 19, Nové Mesto n. Váhom
35
Ján Pekár
908 63 Radošovce 5
0904 616 853
Ciros zo Zezul
10
36
Ing. Vladimír Poljak
930 36 Horná Potôň 233
0903 211 209
[email protected]
Astra Ronava
10+3
37
Peter Prokop
Jablonové 474
900 54 Malacky
0905 662 709
[email protected]
Bessy z Jablonovských sadov
10
38
Štefan Siksa
076 02 Tušice 41
0908 453 211
Ena Olichov
Jimi Tušická koneča
10
39
Ing. Ľubomr Slimák
Tehelná 1763/20
915 01 Nové Mesto n.V.
0905 527 638
[email protected]
Asta Silvernova (imp.AUT)
10
40
Ing. Miroslav
Stanovský, Csc.
D. Ertla 1450/7
960 01 Zvolen
0903 531 518
[email protected]
Dea z Milhostovských polí
10
41
Rastislav Staroščák
Študentská 1463
069 01 Snina
0907 101 885
[email protected]
Dixa Kútskej
10
Lara Silvertina z Milhostovských
polí
42
Ján Šiška
908 46 Unín 345
0902 740 121
[email protected]
43
Ing. Jozef Telepun
Mlynská 1485
093 01 Vranov nad Topľou
0917 311 544
[email protected]
44
Emil Tirpák
Družstevná 502, 072 22 Strážske
0907 068 693
45
Ing. Michal Urban
Alžbetin Dvor 1406
90042 Miloslavov
kor.adresa:
Júrska cesta 1
93401 Levice
0905 716 318
[email protected]
Goldfever ,Hugo,
Cheeky, Chacha, Jilien, Junák,
Larson, Lord z Milhostovských
polí
Ruggsättras Silja
Hera Elika Bohemia
Aucassin Mieko
46
Pavol Petráš
Sadová 30, 90101Malacky
0903 432 405
Jáva z Milhostovských polí
47
Ing. Lenka Masná
Uhrovecká 308/2
02061 Lednické Rovne
0915 545 832
Tulák z Kráľovských chlmov
48
Ing. Marek Kordoš
Rajecká 7
821 07 Bratislava
0903 455 559
[email protected]
A... z Kútskej
49
Pavol Uhrinec
1. mája 1025, 90061 Gajary
0908 712 006
50
Roman Fajth
Prosné 193, 01801 Udiča
0905 749 938
Afra Hukov vŕšok
10+3
51
Jozef Čič
Záhradná 262 , 90083 Čataj
0903 809 954
Lina Kaicul
10
52
MVDr. S. Krieková
Točnica 138, 985 22 Cinobaňa
0903 203 059
[email protected]
Kubko Dru -Wyd
10
53
Kromerová Xénia
930 36 Horná Potôň 233
Astra Ronava
10
54
Andrej Lasek
Hraň 136
Sid z Kraľovských chlmov
10
55
Jozef Hiko
03221 Bobrovec 645
0902 262 019
Chvat Dru-Wyd
10
56
Róbert Sabo
90301 Kostolná pri Dun. 41
0902 621 232
Prima Kaicul
10
57
Teplán Štefan
Slnečná 30, 90029 Nová Dedinka
0903 604 217
Bax z Búranských polí
10
58
Ing. Milan Tvrdoň
Novozámocká 244, 94905 Nitra
0905 808 364,[email protected] Portos Kaicul
59
Inez van Veen
Edisonstraat 51, Nijmegen, NL
10
10
Kiara Jotelberg
10
10
10
10
10+3
© kshs
60
Mgr. Juraj Štaudinger
L. Svobodu 28, 98401 Lučenec
0905 265 563
[email protected]
61
Tibor Eke
Hlavná 949/90, 93005 Gabčíkovo
0905 581 504
62
Alexander Takáč
93004 Baka 475
63
Vladimír Garaj
ul. 29 augusta 17, 941 11 Palárikovo
64
Petronela Kónyová
65
Kráska Dru- Wyd
10+3
K Moholánsky les
10+3
K Moholánsky les
10+3
[email protected]
Ujša z Kráľovských chlmov
10
Kostolná 319, 076 42 Velké
Trakany
[email protected]
Asta Dido Slovakia
10+3
Daniel Goga
Budovateľská 1322
Vranov nad Topľou
0918 409 102
[email protected]
Timur z Kráľovských chlmov
10+3
66
Michal Rudľovský
07216 Hatalov 147
0908 985 380
[email protected]
Evar od Stanovského
10
67
Ing. Róbert Puci
29. Augusta 373/5, 07501 Trebišov
0907 125 609
Ala Hajasov dvor
68
Marek Jánoška
Bernolákova 24, 92042 Červeník
0915 797 626
[email protected]
Lord z Milhostovských polí
69
Bohumil Zemko
91622 Podolie 281
0904 165 449
70
Jozef Čulák
Staničná 3, 95300 Zlaté Moravce
0905 771 320
71
Rybanský J.
Cáry 217
72
Štefan Tóth
Zatín
0948 016 162
Uly z Kráľovských chlmov
10+3
73
Ján Tóth
Vojka
0907 023195
Otik z Kráľovských chlmov
10
74
PS ML Spišská Belá
Ľudo Ovčák
0905 350 075
Udo z Kráľovských chlmov
10+3
75
Miroslav Micenko
Podhorská 2144, 069 01 Snina
0905 365 778
Alan Silvertina
76
Jozef Vrábeľ
Zbudza 72 ,072 23 Staré
0908 106 314
77
Marian Mandžak
Zbudza 127,072 23 Staré
Amys Daniškov dvor
...Moholánsky les
10+3
10+3
10+3
Ajda Silvertina
10+3
© kshs
NEPODCEŇUJME PARAZITY
Babezióza psov
Čo je Babezióza?
Parazitárne ochorenie psov, ktoré pri neskorej diagnostike často končiace
SMRŤOU psa! Pôvodcom je jednobunkový parazit Babesia canis parazitujúci
v červených krvinkách hostiteľa, ktoré napokon zanikajú.
Ako sa Babezióza prenáša?
Hlavným prenášačom babeziózy sú KLIEŠTE. Na území Slovenska najčastejšie
Kliešť obyčajný /Ixodes ricinus/ a Pijak lužný / Dermacentor reticulatus/
vyskytujúci sa najmä v lužných lesoch juhozápadného a juhovýchodného
Slovenska. Kliešť po prisatí na telo hostiteľa vypúšťa spolu so slinami parazity
a vírusy priamo do hostiteľa – psa.
Aké sú príznaky?
Väčšinou pri akútnej forme jedným z prvých príznakov je veľmi vysoká teplota až
do 42st.C. Malátnosť, zvracanie, nechutenstvo, bledé až žlté sliznice. Moč má
tmavú farbu – ako kofola alebo tmavé pivo!!!
Čo robiť ak má Váš pes takéto príznaky?
Okamžite a bezodkladne navštíviť veterinárneho lekára!!! Nikdy NEČAKAJTE na
„zlepšenie“stavu!!!
Veterinárny lekár po klinickom vyšetrení odoberie krv na hematologické
a biochemické vyšetrenie, odoberie krv obvikle z pazúra na mikrobiologické
vyšetrenie. Na základe výsledkov a stanovení diagnózy určí základnú a podpornú
/infúzie/ terapiu.
Pijak lužný
Dermacentor reticulatis
Kliešť obyčajný
Ixodes ricinus
Ako Babezióze predchádzať?
Počas sezóny ošetrite Vášho psa antiparazitárnym prípravkom. Na trhu ich je veľké
množstvo – obojok, spot, sprey! Vyberte najvhodnejší pre Vášho psa. Nikdy na
tomto prípravku NEŠETRITE!! To, čo ušetríte na antiparazitárnom prípravku,
mnohonásobne preplatíte pri ošetrení Vášho chorého psa vo veterinárnej
ambulancii. Poraďte sa s Vašim veterinárnym lekárom o možnosti vakcinácie proti
babezióze!
A nezabudnite:
PREVENCIA JE VŽDY ÚČINNEJŠIA A LACNEJŠIA AKO NÁKLADNÁ
TERAPIA S NEJASNÝM VÝSLEDKOM!!!!!
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dirofilarióza psov
Dirofilarióza je pomerne málo známe parazitárne ochorenie psov čoraz viac sa
vyskytujúce aj na území Slovenska. Sú identifikované 3 endemické oblasti
dirofilariózy psov, ktoré sú lokalizované na Podunajskej nížine, Záhorí a
Východoslovenskej nížine. V súčasnosti je dirofilarióza potvrdená v 28 okresoch
Slovenska.
Pôvodcom ochorenia je Dirofilaria immitis a Dirofilaria repens. Tieto parazity sú
prenášané viac ako 60 druhmi komárov z čeľade Culicidae.
Dirofilárie sú červy, ktoré môžu dorastať do dĺžky až 30 cm. Srdcová forma žije
prevažne v pľúcnych tepnách a v srdci, podkožná žije v podkoží mäsožravcov
alebo v oku. Nakazenie prebieha prostredníctvom komárov. Klinické príznaky sú
najmä zo začiatku nevýrazné: občasné pokašliavanie, znížená výkonnosť, srdcová
nedostatočnosť, zvracanie, ktoré nesúvisí s nakŕmením, svrbenie, podkožné uzlíky,
chudnutie, zrýchlené a namáhavé dýchanie, zlá kvalita srsti, v krajných prípadoch
sa môže vyskytnúť celkový šok až zlyhanie obličiek.
Ochorenie sa lieči likvidáciou červov a prevenciou tromboembólie, liečbou
srdcového zlyhania pomocou diuretík, obmedzením záťaže.
Babesia canis v erytrocytoch-červených
krvinkách
_____________________________
Najdôležitejšia
je
ale
PREVENCIA! Spočíva v aplikácií
látok, kroré zabraňujú aby sa
prenášač ochorenia, teda komár,
nacical krvi Vášho psa! Aplikácia
účinných látok, najmä selamektínu,
je jednotuchá vo forme spot on-u,.
ktorý sa aplikuje na kožu alebo
použitím antiparazitárneho obojku
s účinnou látkou Selamectín.
Srdce napadnuté Dirofiláriami
Download

Klubový spravodaj 2013 - Klub Slovenských hrubosrstých stavačov