PETRŽALSKÉ NOVINY
R
24. 2. 2012 • ročník 17 • číslo 4
(Ne)Petržalsky
Obsah i tón článku bude mať nemálo
odporcov. Napriek tomu to robíme.
Až na hranu, aj preexponovane.
strana 5
Dvojtýždenník • Zadarmo
www.petrzalskenoviny.sk
V mútnych vodách
sa dobre - hausbótuje
Pečniansky les
naďalej v ohrození
Nič sa nezmenilo s chráneným územím, významnou zásobárňou pitnej
vody pre hlavné mesto Slovenska.
strana 8
VIAC O TÉME
NA STR. 12 – 13
Netušila čitateľka Jana ani ostatní petržalskí nadšenci
prírody, ba ani naša redakcia, do akého osieho hniezda
pohľadom z hrádze na Jarovské ramená - na kolieskových korčuliach, bicykli či len tak pešo z Petržalky na
Rusovce až za Čunovo - picháme.
A
aký roj bezcitnosti, bezohľadnosti, sebectva, neúcty k prírode z neho vyletí. Na str. 12 - 13 PN
sa dočítate, koho a prečo sme oslovili.
Čo sa nám vrátilo a ešte viac zmútilo
už aj tak mútne dunajské vody.
Chránené územie, lužný les je neprehľadnou džungľou kompetencií,
(ne)zodpovednosti, (ne)povinností, presúvaní z jedného štátneho či
samosprávneho orgánu a úradu na
druhý, tretí, štvrtý - až sa to celkom
stratí. A keďže v mútnych vodách sa
dobre loví, v tomto prípade hausbótuje, výsledok vidíme. Chaos v legislatíve, protekcionárstvo, výnimky,
politická moc a peniaze dokonávajú
zhubné dielo.
Keď sme sa ešte donedávna vydávali
li
do týchto končín lužných lesov, aby
sme si na ohníku s rodinou či partiou
opiekli slaninku, pozorovali chrbty
kaprov, objali stromy či odtrhli si pre
vianočné šťastie cudzopasné imelo,
nemohli sme neprejsť okolo malých
lodných vrakov, alebo z brehu ukotvených domčekoch na vode, na plávajúcich sudoch. Pôsobili skromne,
sympaticky. Aj ľudia na nich. Rybári s
prútmi, z okien sa šírila vôňa pečenej
či varenej čerstvej rybaciny. Všetko
tak skromne, nenápadne, nikto a nič
sa nevymykalo z okolia, bolo prirodzenou súčasťou prírody a človeka
v nej. Ba poľutovali sme ich, ako to
vydržia, veď ich po večeroch, no-
ciach isto „žerú“ komáre a iná háveď.
To bolo. Je inak. Neskromne, spupne, neokrôchane. Ničiace prírodu,
urážajúce okolie, ľudí. Odkedy u nás
zúri ten najprimitívnejší klon kapitalizmu, keď z večera do rána sa kadejako zmutovali dovtedajšie majetkové
nuly na pochybných milionárov, miliardárov, mutuje i mútnie aj táto časť
prírody. Ľudským nevkusom, karikatúrou architektúry, ba až stavebným
hnusom. Hausbótmi, vraj plavidlami,
poschodovými a „ovežičkovanými“
palácmi. Zrejme sa poniektorí chcú
pripodobniť plaviacej sa egyptskej
Kleopatre na Níle alebo čínskym cisárom na Žltej rieke Chuang-che.
Aké komické, však?
bg
2 • 24. 2. 2012
PETRŽALSKÉ NOVINY
S A M O S P R ÁVA
Mestská
cyklopriorita
Bratislavský magistrát určil cyklopriority pre rok 2012. Petržalky sa
týka dokončenie trasy popri Chorvátskom ramene, od lávky na Tematínskej, pozdĺž Draždiaka až po
Antolskú. Pri čističke odpadových
vôd by sa mala napájať na Medzinárodnú dunajskú cyklistickú cestu (MDCC, pozn. red.).
O to, aby sa trasa zaradila medzi
priority, sa zaslúžil najmä Milan
Raus, ktorý petržalský úrad zastupuje v Komisii pre cyklodopravu
hl. mesta. „Malo by ísť o úpravu
režimu na tejto komunikácii. Je
potrebné určiť jej kategorizáciu,
pravidlá pre prístup vozidiel a na
základe toho spraviť opatrenia,
tak aby bola zaistená bezpečnosť
cyklistov, chodcov – ľudí ktorí sem
chodia za oddychom. Nejde pritom o budovanie niečoho nového, ale o obnovenie existujúceho,“
uviedol. Prepojenie pri čističke
odpadových vôd na MDCC začal
realizovať StaRZ už v minulosti, zámer však nedokončil. Mestská časť
vidí podľa M. Rausa riešene v posunutí garáží Slovenského vodohospodárskeho podniku. Vo veci
by mohlo napomôcť angažovanie
primátora, vodohospodári totiž už
pred časom prejavili ochotu spolupracovať.
V tomto roku by mali doriešiť aj
úsek Viedenskej cesty, ktorá je súčasťou medzinárodnej cyklotrasy.
„Hlavné mesto urobilo vlani prvú
časť od Aušpicu po Nový most a
takéto riešenie uplatnia aj na chýbajúcom úseku, to znamená, že od
Nového mosta bude vyhradený jeden jazdný pruh (jednosmerka) pre
autá a v ľavej časti vozovky bude v
šírke 2,5 vyhradený priestor pre
cyklistov pre oba smery. Rovnako
sa bude meniť režim parkovania
pre autá, to bude možné len na
vyhradených miestach, resp. na
bezplatnom parkovisku pri Starom
moste,“ informoval poradca primátora Michal Feik.
Na podporu cyklodopravy vyčlenili mestskí poslanci v tomto roku
491-tisíc eur. Z radov verejnosti
sa však už ozývajú kritické hlasy,
či budú tieto prostriedky využité
efektívne. Odborníci upozorňujú
predovšetkým na fakt, že chýba
koncepcia, o ktorú by sa prioritné
úseky ideovo opierali. Tá by mohla
pomôcť postupnému prepájaniu
jednotlivých častí Bratislavy.
(ld)
Mesto chce
parkovanie zjednotiť
Plaváreň, parkovacia politika či čerpanie eurofondov.
Aj o týchto témach sa na začiatku februára rozprávali občania
s primátorom Bratislavy a petržalským starostom.
V
erejnému
stretnutiu
predchádzala diskusia
starostu Petržalky Vladimíra
Bajana a primátora Bratislavy Milana Ftáčnika. Obaja sa
zhodli, že kľúčovým problémom v Petržalke je statická
doprava. Magistrát nedávno
predložil mestským častiam
na pripomienkovanie politiku
parkovania. Začiatkom marca
by mala dostať slovo aj verejnosť. „Máme záujem, aby zásady parkovania v meste boli
jednotné,“ zdôraznil primátor.
Nosná idea dokumentu je
v spoplatnení. Zvýhodnení
by mali byť rezidenti. Vyššie
platby sa majú dotknúť občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt
v MČ, domácnosti s dvoma a
viac autami a tých, čo vozidlá
využívajú na podnikanie. Podľa Ftáčnika prinesie najväčšiu
diskusiu téza, že vyhradené
parkovanie je len pre invalidov,
hasičov, políciu či taxikárov.
Primátor podporuje snahu,
riešiť situáciu výstavbou parkovacích domov: „Vyjdeme
v ústrety, pretože pozemky
sú väčšinou mestské.“ Starosta Bajan nechce, aby sa časť
Petržalky stala parkovacím
miestom pre zamestnancov
v Starom Meste. „Jednou zo
základných vecí je zvýšiť kapacitu, teda budovať nové
miesta.“ Spoplatnenie, je
podľa neho len čiastkovým
riešením, myslieť by sa malo
aj na systém, ktorý umožní
rezidentovi zaparkovať po návrate z práce, počas dňa bude
miesto voľné. Zástupcovia občanov o cenách zatiaľ hovoriť
nechcú. Ftáčnik pripúšťa, že
diskusia môže trvať mesiace.
Verejnú plaváreň rieši subkomisia z petržalských poslancov, ktorá hľadá vhodné
lokality a spôsob financovania.
Rozhodnúť by mali najneskôr
v apríli. Záujem o plaváreň
má aj mesto, na nasledujúce
obdobie alokovalo financie na
projektovú prípravu. Ftáčnik
nevylúčil, že by mohlo ísť o
spoločný projekt. To, či napokon bude v Bratislave plaváreň
jedna alebo dve, sa dozvieme
až po rozhodnutí poslancov.
Starosta s primátorom diskutoval aj o eurofondoch.
„Petržalka je vážny kandidát,
aby sa uchádzala o tzv. Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí. Problematickou
je Čapajevova a Kopčianska,“
uviedol Ftáčnik. O peniaze
zabojujú aj ďalšie mestské časti, podľa primátora môžu byť
úspešné len tri či štyri. Rozhodne sociálno-ekonomická
analýza. Ak by na jej základe
vybrali Petržalku, mohla by
sa revitalizovať väčšia časť
územia. Okrem Čapajevovej
a Kopčian sa prostriedky
môžu využiť aj na školu, ná-
mestie a či rekonštrukciu
budovy Ludus, v ktorej má
vzniknúť kultúrne centrum.
Verejná diskusia v CC Centre prilákala desiatky občanov.
Opakovane rezonovali témy:+
parkovací dom na Starhradskej, Macharova či novostaba
na Fedinovej.
Niekoľko obyvateľov prišlo
vyjadriť svoj nesúhlas s plánovanou výstavbou parkovacieho domu. Pani Alena vyhlásila, že súčasné možnosti sú
pre obyvateľov Tematínskej
a Starhradskej postačujúce.
„Parkovací dom, by bol zákonite pre vzdialenejšie ulice.“ Jej
susedka nesúhlasí s argumentom, že riešenie zvýši kvalitu
života obyvateľov: „Pýtam sa
pre koho? Pre investora, ktorý by získal lacno pozemky a
možnosť výstavby garážového
domu.“ Na námietky občanov
starosta reagoval: „Musíme
rozdeľovať skupinový záujem
od verejného, dostať vozidlá
z chodníkov, trávy a ciest.“
V medzipriestore panelákov na Fedinovej vyrástol
14-pochodový dom. Výstavba
poškodila susediace byty. Jeho
obyvateľku zaujímalo, či sa pri
domáhaní svojich práv môžu
spoľahnúť na pomoc mestskej časti. Ako uviedla, je nezamestnaná a napriek tomu,
že si najala renomovanú realitnú agentúru, byt nemôže
dlhodobo predať. Starosta ju
pozval do úradu, spoločne
s ďalšími obyvateľmi budú
hľadať vhodnú taktiku a možné riešenia situácie.
Mladá žena z Macharovej je
skeptická. To, že by z blízkosti
jej bydliska odťahová služba
zmizla, považuje za nepravdepodobné. Žiadala preto o
vybudovanie chodníka popri
garážach a odstránenie retardérov. Pri ich prejazde spôsobujú odťahové vozy hluk. Ako
sme sa neskôr informovali,
miestny úrad sa rozhodol jej
požiadavkám vyhovieť. Úpravy začne realizovať „len čo to
dovolí počasie“. Mestská časť
vypovedala spoločnosti, prevádzkujúcej odťahovú službu,
nájom. Trojmesačná výpovedná lehota začala plynúť
1. februára.
Občanov zaujímal aj zrušený spoj MHD č. 78. Primátor
vysvetlil náročnú finančnú
situáciu DPB. Dodal, že spoj
je na zozname tých, ktoré sa
ešte budú prehodnocovať,
no v prísľuboch bol opatrný.
Obyvateľka Mánesovho námestia žiadala o prebudovanie
nevyužitého ihriska pri dome
na parkovisko. Bajan túto
možnosť pripustil: „Musí však
prísť k zhode spoločenstva
vlastníkov.“
Lucia Drevická
Foto: autorka
PETRŽALSKÉ NOVINY
INZERCIA
24. 2. 2012 • 3
Poslanci za stranu SMER-SD
>iliaU 2asaĀ a *ranisla^ 7nLru} >Äs Xozà^aRÝ
5. marca 2012 o 1.00 PoL Lo D3 4ÝSa
na SultÝrna XroOram Storàm sXoloênM oslÄ^imM MDå.
> SultÝrnom XroOramM ^astÝXi Du}an 2arRaJMS
a óal}Ð zauRÐma^Ð umMlci.
V7ûTE
;5ER – ;D
11
KANDIDÁT
é°;47
KANDIDÁT
é°;47
56
37
>iliam 2asaĀ
*ranisla^ 7nLru}
www.strana-smer-bratislava5.sk
www.strana-smer.sk
www.smertv.sk
www.facebook.com/smersd
4 • 24. 2. 2012
Petržalka sebe, mestu i republike
M
estská časť Bratislava
Petržalka mala pred novembrom 1989 charakter najväčšej nocľahárne Slovenska. Po
novembri 1989 síce pribúdala v
Petržalke výstavba obchodných
centier a inej občianskej vybavenosti, ale urbanistické riešenia akosi zabúdali na to, čo robí
obec skutočne obcou – dotváranie zón oddychu, zastavenia
sa obyvateľov a návštevníkov
Petržalky a vnímania univerzálne platných historicko-kultúrnych hodnôt v živote slovenskej
spoločnosti.
Pokiaľ je v Starom Meste pretlak s umiestňovaním pamätníkov k dejinným udalostiam
v histórii Slovenska, Petržalka
je v tomto smere „prázdna“.
A to je škoda! Monumentálne
výtvarné diela totiž, popri svojej umeleckej hodnote, dávajú
dnešnej i budúcim generáciám
odkaz o živote a činoch generácie predošlej a prezentujú i
humanistické posolstvá spoločnosti ako takej. V kombinácii s parkovým riešením sa
môžu stať miestom stretnutí a
oddychu.
Poslanecký návrh, aby sa v
centrálnej časti Petržalky vybudoval Pamätník Svornosti
bol prijatý a zapracovaný do
rozpočtu Petržalky na tento
rok 2012 s tým, že vybudovanie diela nebude stáť petržalský
rozpočet ani cent.
Prvé dotyky so školou
Pamätník Svornosti je monumentálne umelecké dielo vyjadrujúce úctu a oslavu vzniku
Slovenskej republiky. Záhradná
architektúra priľahlého parku
(cca 200 m2) bude mať charakter oddychovej zóny. Dielo
má zároveň ambíciu prispieť k
zvýšeniu návštevnosti a rozvoju
cestovného ruchu v Petržalke.
Prípravu a zabezpečenie
realizácie diela, údržbu a ďalšie jeho prevádzkovanie bude
zabezpečovať občianske združenie Pamätník Svornosti
v Petržalke.
Ing. Miloš Černák
(poslanecký klub SMER-SD,
SNS, SF, OK)
kontakt: www.miloscernak.sk
tak sledoval
sledov aj verbálny prejav
dieťaťa – výslovnosť, lateralitu
Veľkým zážitkom bola
ruky. Veľ
s interaktívnou
pre deti práca
p
tabuľou. Odmenou za pekný
výkon
boli sladkosti, darčeky
ýk b
a výrobky starších žiakov. Rodičia si mali možnosť pozrieť
aj učebne, projekty školy a
žiakov, ukážky prác a zošity
žiakov 1. ročníka ZŠ. Druhý
deň sa niesol v znamení športu. Deti súťažili v telocvični v
rôznych disciplínach.
Mária Šamová,
učiteľka ZŠ Turnianska 10
Zápis do školy pre budúcich prváčikov
je významnou a nevšednou chvíľou.
T
ak to bolo aj na ZŠ Turnianska 10 začiatkom
februára. Deti a ich rodičov
vítali starší žiaci a uviedli ich
do miestnosti. Kým sa učitelia venovali dieťaťu, rodič
vypisoval dotazník. Rodič
zaznačil základné údaje a
veci (napr. či dieťa chodilo
do materskej školy, ako je na
tom s výslovnosťou, či nosí
dioptrie). Tiež uviedli aj to, či
už malo dieťa odklad zápisu
do školy. Pedagóg sa individuálne venoval dieťaťu, pýtal
sa na základné údaje - ako
sa volá, koľko má rokov. Spoznal, do koľko vie napočítať,
ktoré písmenká pozná, deti
zarecitovali, zaspievali. Učiteľ
vanci detských domovov počas
prvých troch rokov po odchode
z domova. V marci zrejme pribudne ďalších desať užívateľov
čipovej karty, na úrade si už podali žiadosť.
Čipové karty mestská časť vydala občanom na šesť mesiacov.
Koncom februára v mestskej
časti prehodnotia finančnú situáciu užívateľov karty a podľa
Inzercia
Znalecké posudky na všeobecné hodnoty nehnuteľností. Tel: 0903 455 794
Detské oblečenie
www.online-secondhand.sk
MATÚŠ Oprava chladničiek
a mrazničiek. Tel.: 0905 616 431
Oprava rúr, el. sporákov a
akum. pecí. Tel.: 02 6383 7140,
0904 940 923
Glazúrovanie vaní.
Tel.: 0905 983 602
Rovniankova 4
(terasa za DK Zrkadlový háj)
Kúpim za najvyššie ceny
obrazy od významných
slovenských, českých a iných
maliarov, starožitný nábytok,
hodiny, porcelán a iné.
Platím okamžite. Tel.: 032/65
284 92, 0905 409 972.
E-mail: [email protected]
com Adresa: Akant, Jilemnického 15, 911 01 Trenčín
ZASKLIEVANIE
LOGIÍ
Otvorené:
Po - Pi: od 9.00 - 19.00 h
v sobotu: od 8.00 - 13.00 h
web: www.studiobellani.sk
e-mail: [email protected]
KADERNÍCTVO
AKCIA!
svadobné a
spoločenské účesy
odNECHTOVÝ
15 do 30 DESIGN
eur
PEDIKÚRA
BEZRÁMOVÝ SYSTÉM
od 120 €/m2
s montážou a DPH
mobil: 0905 435 187
Pedikúra - 11 eur
Cena pre dôchodcov
10 eur
NECHTOVÝ DESIGN
www.logie.sk
ZDOBENIE ZDARMA
Spojená škola Svätej Rodiny –
GYMNÁZIUM, Gercenova 10,
že v školskom roku 2012/2013 otvára
1 triedu 8-ročného, 1 triedu 4-ročného štúdia
a 1 triedu diaľkového 4-ročného štúdia.
Bližšie info:
www.gsredupage.sk
toho sa rozhodne, či ju budú
využívať ďalej.
„Ak sa nezmenila, tak im kartička
ostane. Keďže sa však problémy
prehlbujú, skôr máme pocit, že
budeme uvažovať nad rozšírením
služby pre ďalšie ohrozené skupiny obyvateľov,“ povedal starosta
Vladimír Bajan. Obyvatelia v
zlej sociálnej situácii vo výdajni
nájdu napríklad chlieb, pečivo,
Japonská manikúra
13 eur
KOZMETIKA
851 01 Bratislava oznamuje
Čipové karty pre ohrozených
P
etržalský miestny úrad vydal 93 čipových kariet, vďaka ktorým môžu Petržalčania
v núdzi získať v sociálnej výdajni na Rovniankovej ulici potraviny a iný tovar. Výdajňu môžu
využívať invalidní a starobní
dôchodcovia s dôchodkami do
výšky 300 eur, rodiny s tromi
a viac maloletými deťmi, občania v hmotnej núdzi a odcho-
PETRŽALSKÉ NOVINY
S A M O S P R ÁVA / I N Z E R C I A
Svadobné a
spoločenské líčenie
od 10 do 15 eur
Tetovanie obočia
80 eur
šaláty, šunky či salámy. Každý
druh tovaru je obodovaný. Na
čipovej karte má jej užívateľ istý
počet bodov, z ktorého sa mu
odrátavajú body v hodnote tovaru, ktorý si z výdajne odnesie.
Tovar zabezpečuje spoločnosť
Metro-Lamač. Ide o sortiment,
ktorý treba stiahnuť z predaja pre
blížiacu sa dobu ukončenia trvanlivosti, vyprázdňovanie skladov alebo pre poškodený obal.
(SITA)
KONTAKTY
Kaderníctvo
Katka mobil: 0905 156 765
Janka mobil: 0903 191 885
Kozmetika
Ľubka mobil: 0907 556 758
Pedikúra
Albi mobil: 0903 390 913
Nechtový design
Lenka mobil: 0907 385 932
PETRŽALSKÉ NOVINY
ŽIVOT PETRŽALKY
(Ne)Petržalsky
Obsah i tón nasledujúcich riadkov bude mať nemálo odporcov. Napriek
tomu to robíme. Až na hranu, aj preexponovane. Petržalské noviny sú
novinami všetkých Petržalčanov, pre celú Petržalku, nie jeden panelák,
ulicu či lokalitu, ich postoj je vždy - petržalský.
A
v tejto chvíli o to naliehavejší, lebo ak sa „niečo“ nezastaví, nezmení, ak okrúhle slová koncepcií, stratégií, analýz a
následných pseudoriešení, ktoré sa roky točia dokola a obmieňajú podľa toho, aká politická
zostava sa zmocní mestského či
miestneho samosprávneho úradu po voľbách, a nenahradia ich
už predovšetkým nepopulárne
rozhodnutia a skutky (áno, nepopulárne!), potom obyvatelia
- trvalí či prechodní - si svoju
Petržalku čoskoro zničia. Mestská časť skončí tam, kde kedysi
začínala. V jamách, kalužiach,
blate. Dôkazom sú už doničené cesty 3. a 4. triedy, prevalené, zvlnené chodníky a plochy
pred vchodmi do panelákov,
kolesami rozbrázdené trávniky, polámané a ošklbané konáre
stromov, v sumáre devastované
životné prostredie.
Protiprávne - tolerantne?
V žiadnej činnosti človeka
na území Petržalky nie je toľko sebectva a bezohľadnosti až arogancie, toľko neúcty k
sebe navzájom, k spoločnému,
obecnému, ale aj súkromnému
majetku iných obyvateľov ako
v parkovaní. K ničomu sa nejeden Petržalčan tak ponížene,
služobnícky nespráva, o žiadnu vec sa toľko nestará ako o
svoje auto. Súkromné, firemné,
služobné. Dbá o jeho bezpečie
viac (mať ho stále na očiach)
ako o bezpečnosť vlastnú, rodiny, susedov, pretože zaparkované haldy plechov na kolesách
sa stávajú večer a v noci neprekonateľnou prekážkou záchranárom, hasičom a iným pohotovostným zložkám aby mohli
pomôcť včas a účinne - zachrániť človeka, zabrániť škodám na
majetku. V žiadnej právnej oblasti sa na území Petržalky neuplatňuje toľko protizákonného
konania - na miestach a spôsobmi - ako je to v prípadoch statického parkovania. Tolerancia
štátu a samosprávy dosahuje v
Petržalke nevídanú mieru, že
by neprekvapilo, keby sa v Petržalke jazdilo už aj vľavo, na
červenú, v protismere (to sa na
niektorých cestách deje).
Nemožno ospravedlniť zodpovedných, ak pokrčia plecami,
že čo majú „s tým“ robiť... Potom treba odpovedať na otázku, či rovnako sa má tolerovať
nedodržiavanie povinností, zákazov, príkazov aj v iných oblastiach - beztrestne neplatiť
dane, odvody, prisvojiť si cudzí
majetok, ublížiť na zdraví, zabiť.
Podstata je totiž tá istá: neúcta k
právnemu poriadku, zákonom,
ich úmyselné porušovanie. Dávame tip pre samosprávu, políciu, aj keď nebude lacný ani ľahko uskutočniteľný. Nie hneď na
sankcionovanie, ale preventívne na výstrahu i poučenie. Je-
den týždeň mapovať petržalské,
najmä večerné a nočné parkovanie a vodičovi, ktorý parkuje
v rozpore s dopravnými a inými predpismi (svoje majú ešte
zdravotnícki záchranári, hasiči, energetici, vodári atď., ktoré
miesta musia by voľné, bez prekážok, aby mohli účinne zasiahnuť) dať za stierače oznámenie o
porušení konkrétneho právneho ustanovenia i s výškou sankcie (finančnej pokuty, zadržanie
vodičského preukazu, absolvovanie vodičských skúšok a i).
Každý si zráta, koľko a čo by to
bolo za týždeň, mesiac, rok. Zopakujme, že to nemá byť výzva
mestskej a štátnej polícii na pokutovanie, ale posledná príležitosť na vážne uvažovanie každého Petržalčana, ako ďaleko sme
zašli, ako ďaleko to ešte môže
zájsť, keďže áut nebude menej,
ale zaiste viac. A že len pričinením všetkých Petržalčanov, ich
správaním, súhlasom, akceptovaním nevyhnutného sa dá situácia v petržalskej statickej doprave meniť a zmeniť.
Je a nie je naše - vaše
Náš naliehavý redakčný tón
nie je náhodný. Tí Petržalčania,
a bolo ich vari jeden a pol stovky, ktorí sa pred dvomi týždňami stretli s primátorom mesta
Milanom Ftáčnikom a starostom Petržalky Vladimírom Bajanom v CC centre, mohli z dva
a pol hodinovej diskusie nadobudnúť presvedčenie, keď prišla reč na parkovanie, že ho síce možno riešiť, ale nie vyriešiť.
Aspoň príspevky niektorých
diskutujúcich tomu nasvedčovali: Nechceme! Nesúhlasíme!
Nedovolíme! To keď prišla reč
na možné vybudovanie parkovacieho domu. Autori predpony NE zväčša prekročili iba prah
svojho bytu, paneláku, vyšli na
chodník, prešli cez ulicu, ale len
na najbližšie parkovisko. Čo vystačí im, ale už nie širšiemu okoliu. Koho tam nechcú a čo pre
iných nedovolia.
Keby by sme takto uvažovali a
konali pred dvomi-tromi desaťročiami, že by sme začali i skončili len pod svojimi oknami, a
zaoberali sa len svojimi problémami, čo ešte je a už nie je naše,
čo nám vyhovuje a čo už nie, dodnes by nebolo stromov i trávnikov medzi blokmi panelákov, neboli by upravené okolia a ihriská
škôl, pieskoviská a preliezačky v
škôlkach, jasliach. To nie je nostalgia za minulosťou, to je exkurz do časov, keď v petržalskej
výlučnosti, či skôr „vylúčenia z
Bratislavy“ sme mysleli, uvažovali a konali - petržalsky. Kde
bolo treba, tam sme išli, čo bolo
treba, urobili. Nehľadiac na svetové strany, čo je to ešte blízko,
alebo už ďaleko. Komu čo patrí
a komu nie. Lebo to všetko bolo pre všetkých, pre Petržalku, v
ktorej sme sa stretli zo všetkých
slovenských kútov a nárečí. Tak,
petržalsky. Tak sme aj zostali známi celému Slovensku, bola to naša svojská odpoveď tárajom o petržalskej džungli, gete,
králikárňach. Svornosťou a spolupatričnosťou sme mnohé prekonali, dokázali.
Preto prekvapuje, že filozofiu - my, naša ulica, nám to stačí - tentoraz prezentovali ľudia
z lokality, ktorých sme doteraz
poznali - petržalsky. V záujme
celej Petržalky sa postavili proti nezmyslom bývalého primátora o spojení vôd Veľkého a
Malého Draždiaka, vzopreli sa
výrubom lužného lesa, odmietli aj jeho komercionalizáciu ako
vzácneho prírodného fenoménu, založili Lúku vďaky. V tom
ich Petržalské noviny oceňovali, podporovali. V ich terajšom
NE - vzdore ich však nepodporujeme, hoci chápeme. Z princípu. Ak by každý panelák, každá
ulica hľadela len pod seba a pred
seba, je po Petržalke.
24. 2. 2012 • 5
Ďalej od nosa
Dnes máme v Petržalke iné
problémy. Z nedostatku i nadbytku zároveň. Z mála parkovacích miest (asi 18- tisíc) a z veľa
osobných áut ( 60- až 70- tisíc) .
Už nemožno vtesnať veľkú loptu do malej. Kritickú situáciu
možno riešiť zasa len - petržalsky. Povedané starostom Petržalky Vladom Bajanom na stretnutí s občanmi, že skupinové
záujmy (vchodu, paneláku, ulice) musia ustúpiť verejným záujmom (celej Petržalky). A tým
verejným záujmom sú aj parkovacie domy. Nech sa tak deje.
Nech tak konajú všetci poslanci bez ohľadu na to, či im ten či
onen vchod, panelák, ulica dá
alebo nedá hlasy vo voľbách. Ich
poslaním je predsa byť a konať petržalsky.
Stratégia dopravnej politiky
parkovania Bratislavy, tak ako ju
navrhuje mestský magistrát, je
založená na spoplatnení celého
verejného priestoru, zvýhodnení spoplatnenia pre rezidentov
- trvalo bývajúcich obyvateľov
mestskej časti - umožnení krátkodobého parkovania a znevýhodnení dlhodobého, celodenného parkovania v uličnom
priestore a i. Ibaže toto monetárne riešenie neprinesie ani
jedno parkovacie miesto navyše, je len akousi šachovnicou, na
ktorej je viac figúrok ako políčok
s právom prednosti či protekcie,
kto koho odkiaľ vytlačí, resp. vyhodí. Garážovému parkovaniu,
teda parkovacím domom, ktoré vytvárajú parkovacie miesta,
tým je na 21 stranách mestského
strategického dokumentu venovaná „až“ jedna strana. (Pravda,
na ne treba pozemky, a tie musí
dať mesto, sú jeho vlastníctvom.
Patria mu i súčasné parkoviská.) Petržalka potrebuje práve
nové parkovacie miesta, nielen
budúce uplatňovanie systému
„škatule hýbte sa“. Nič sa totiž
nezmení. Keď predsa, potom rezidenti, teda domáci „očipovaní“
sa presťahujú na terajšie vyznačené parkovacie miesta (18- tisíc), zvyšných „nerezidentských“
(40- až 50- tisíc), ktorí sú tiež domáci (druhé auto, firemné, služobné), len „neočipovaní“, sa
premiestnia na chodníky, krajnice ciest, na plochy pred vchodmi do panelákov... Tak ako je to
doteraz. S pohľadom cez okno
na svoje auto. Pod nos. Tak - nepetržalsky...
Redakcia PN
6 • 24. 2. 2012
Z rokovania poslancov
V utorok rokovali poslanci Miestneho zastupiteľstva (MZ) mestskej časti Bratislava-Petržalka. Po
diskusii v pléne schválili dodatok
k nájomnej zmluve uzatvorenej
medzi prenajímateľom Strediskom sociálnych služieb Petržalka
a nájomcom Klubom modernej
gymnastiky DANUBIA, a odpustenie pohľadávok nájomcu za
neuhradenie faktúr vyúčtovania
energií za roky 2009, 2010 už
neschválili. Úhradu vzniknutých
pohľadávok treba riešiť formou
splátkového kalendára, ktorý
uzavrú s nájomcom.
Miestne zastupiteľstvo konštatovalo, že nájom nebytových priestorov v ZŠ Budatínska
61 pre Miestny športový klub
Iskra Petržalka je prípadom hodným osobitného zreteľa – Iskra je
teda v podnájme.
Poslanci konštatovali, že súčasné znenie rokovacieho poriadku
MZ v niektorých ohľadoch nespĺňa požiadavky, ktoré naň kladie
prax, napriek tomu neschválili
jeho doplnok. Po diskusii prerušili rokovanie o návrhu Všeobecne
záväzného nariadenia MČ Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č. 5/2004 o miestnych daniach v znení neskorších
VZN a jeho súčastí - Zásady pre
vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta.
Na záver rokovania schválilo
MZ pokračovanie v projekte
Servus Pontis, ako aj použitie
finančných prostriedkov na
prípravu a realizáciu II. etapy
projektu do výšky 150-tisíc eur a tiež použitie financií na nadobudnutie vlastníckych vzťahov
k pozemkom pod cyklotrasou na
Kopčianskej ulici v rámci II. etapy
projektu do výšky 10-tisíc eur.
Svetlý bod
V priestore vyhradenom občanom, ktorí majú právo zúčastňovať sa na rokovaniach poslancov,
sedel len jeden človiečik. Jedenásťročný Lukáš Chovan, ktorý
sa vopred ohlásil starostovi, že
má prázdniny a chcel by prísť na
zastupiteľstvo. Pozorne sledoval
počínanie poslancov a podľa
jeho slov ho najviac zaujalo –
hlasovanie. Lukáš je už Mladou
osobnosťou Petržalky – a jeho
záujem o čistenie Petržalky je až
neuveriteľný. Bodaj by sme mali
veľa takých – dospelých.
(gb)
PETRŽALSKÉ NOVINY
ŽIVOT PETRŽALKY
Seniori oslávili Valentína v maskách
Fašiangová sezóna bola opäť plná plesov a maškarných
veselíc. V deň sv. Valentína sa v maskách i bez nich zabávalo vyše
dvesto seniorov.
D
omáce i zahraničné
hity v podaní kapely
Little band zaplnili parket
Zrkadlového hája tanečníkmi. Kovboji, bosorky, postavy z rozprávok či slávne
osobnosti súťažili o najlepšiu masku. Vybrať víťazov
nebolo jednoduché. Darčekovými košmi od starostu
Bajana porota napokon ocenila tých, čo stavili nielen na
originalitu, ale aj na vlastnú
kreativitu pri výrobe kostýmov. Z rúk vedúcej oddelenia sociálnych vecí MÚ
Alenky Halčákovej si ho
prevzali kozliatka s vlkom
a domčekom, sultán a jeho
manželky aj párik muchotrávka s tekvicou.
Fašiangové inšpirácie nám
víťazi prezradili:
Margita Ziškajová: - Sme
spevácky zbor a kostýmy si
Keď môžem, tak musím!
V priestoroch auly Ekonomickej univerzity v Bratislave sa
uskutočnila Valentínska kvapka krvi, na ktorej sa zúčastnil ako
dobrovoľný darca aj starosta Petržalky Vladimír Bajan.
N
aposledy venoval 450 mililitrov najvzácnejšej tekutiny
začiatkom decembra na tradičnej
Mikulášskej kvapke krvi, ktorú organizuje mestská časť.
„Je to niečo, čo môže darovať iba
zdravý človek. A pokiaľ je to v mojich silách, nie je dôvod, prečo by
som nepomohol. Väčšinou sa riadim tým, že keď môžem, tak musím!
Nielenže mám z toho dobrý pocit,
ale zároveň sa aj presvedčím, že aj
ja som fit,“ vyjadril starosta pocity po
odbere krvi.
Prišiel ho pozdraviť aj rektor Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák a
obaja si od organizátorov podujatia
Národnej transfúznej stanice prevzali odznak darcu.
K starostovi sa pripojila aj poslankyňa miestneho zastupiteľstva
Ivana Antošová a niekoľkí zamestnanci miestneho úradu.
„Tento rok oslávime 15. ročník
Dní Petržalky, najväčšieho a najobľúbenejšieho festivalu v našej mest-
vyrábame samy. Vždy hľadáme skupinové masky. Tentoraz voľba padla na rozprávku
o kozliatkach a vlkovi. Priznávam, že nie som exhibicionista, takže to bolo pre mňa
trošku náročné. To, že vyhráme, sme vôbec nečakali.
Mária Winkláreková: - Inšpirovala nás telenovala Sultán. Už predtým sme tancovali brušné tance, oblečenie
sme teda mali. Využili sme
príležitosť a nahovorili aj
ďalšie dievčatá a, samozrejme, nášho šejka. V kostýmoch sa cítime dobre, veď je
to naša vlastná práca.
Naďa Gavulová: - Pravdu
povediac víťazstvo sme čakali, vedela som, že viac ako
kupované kostýmy sa cení
ručná práca. Inšpirácia je z
mojich školských čias. Ako
dieťa som na maškarnom
plese bola za muchotrávku.
Tekvicu som zas robila synovi, ktorý s ňou v škôlke
vyhral. Napokon rozhodlo
aj to, že oba kostýmy sú na
jednoduché na výrobu.
Autor a foto (ld)
skej časti. Počas neho sa chceme
nielen zabávať, ale aj pomáhať, a
tak už teraz pozývam všetkých dobrovoľných darcov krvi do Petržalky
15. júna na špeciálnu Petržalskú
kvapku krvi,“ dodal starosta Bajan.
INZERCIA
Dobrý dôvod krúžkovať číslo
Pravica ponúka do veľkej politiky
schopných ľudí
Bratislava-Vajnory
Ing. JÁN MRVA
najúspešnejší
starosta nášho kraja
Za mnou sú výsledky
jan mrva
www.janmrva.sk
PETRŽALSKÉ NOVINY
24. 2. 2012 • 7
8 • 24. 2. 2012
PETRŽALSKÉ NOVINY
POD DROBNOHĽADOM
na stránkach Petržalských novín: „Odmietam túto skrytú privatizáciu v Bratislave, v katastri
našej mestskej časti, a pevne verím, že štát aktívnejšie vstúpi do
procesu záchrany Pečnianskeho
lesa a vyvinie všetko úsilie proti zámene pozemkov pod predmetnými lesmi. Mestská časť
Petržalka bude pozorne monitorovať ďalší priebeh konania
kompetentných orgánov a inšti-
túcií. V spolupráci s mestom urobíme také zmeny v Územnom
pláne, aby zabránili akejkoľvek
prípadnej stavebnej činnosti na
území Pečnianskeho lesa. Verím,
že aj Štátne lesy SR ako vedľajší
účastník konania využijú všetky
riadne opravné prostriedky a odvolajú sa proti rozhodnutiu Krajského súdu v Banskej Bystrici.
Žiadame hlavné mesto SR Bratislavu, aby sa aktívnejšie angažobudúcnosti Pečnianvalo vo veci b
skeho lesa. Je nepredstaviteľné, ak
niekto tvrdí, že 24 hektárov poŠiatorskej Bukovinke
zemkov pri Š
stredného Slovenska má
na juhu stred
hodnotu ako približne
rovnakú hod
rovnako veľké územie v hlavnom
Bratislave s výhľadom
meste SR Bra
Bratislavský hrad. Ako starosna Bratislavsk
časti Bratita dotknutej mestskej
m
slava-Petržalka na pôde hlavného
slava-Petržalk
vyvolám diskusiu o riešemesta vyvolá
ní vzniknutej nehoráznej situácie
a reálnom ohrození budúcnosti
časti Pečnianskeho lesa ako prirodzenej ochrany Bratislavy pred
povodňami.“
Stalo sa, Štátne lesy SR, tiež už
s novým hospodárskym vedením,
sa odvolali na Najvyšší súd. Naša
redakcia oslovila hovorcu Štátnych lesov Vlastimila Rezeka, čo
sa v tejto súdnej kauze deje, alebo
už aj definitívne udialo. Jeho vyjadrenie bolo stručné: „Zatiaľ nemáme informácie, že by Najvyšší
súd rozhodol. Napriek tomu Štátne lesy SR zvažujú aj iný spôsob,
ako napraviť tento stav.“
Čakáme aj my. Na Slovensku, v
Bratislave, v Petržalke. Či bohyňa
spravodlivosti Themis pri rozhodovaní so zaviazanými očami neohluchne a začuje hlas ľudu ako
ozajstných ochrancov chráneného územia a nestratí čuch, aby
pocítila odporný zápach (gorilieho?) kšeftovania s jedným z posledných súvislých lužných lesov
v našej Petržalke.
Redakcia PN
Foto: Lucia Drevická
733 388. K dispozícii je počas
denných služieb streetworku od
pondelka do piatku od 9 do 17 h.
Večer: Od 17. do 22. hodiny volajte na linku občianskeho
združenia Vagus - 0949 655 555.
Na linky môžete volať stále, v
prípade ak nikto nezdvihne, zanechajte odkaz (a svoje kontakt-
né údaje) o tom, kde sa človek bez
domova nachádza, terénni sociálni pracovníci o.z. Proti prúdu
a o.z. Vagus ich budú kontaktovať, prípadne získajú od vás doplňujúce informácie o mieste. Váš
odkaz môže zachrániť život najmä v zimných mesiacoch.
Redakcia PN
Petržalka rozdala
poslednú časť
potravinovej
pomoci EÚ
Po niekoľkých mesiacoch
sa Petržalčania opäť dočkali múky a cestovín v rámci
Projektu potravinovej pomoci EÚ. Mestská časť Bratislava-Petržalka dokončila
ich výdaj obyvateľom, ktorí
spĺňali nárok na pomoc
a včas doložili potrebné potvrdenia.
Pomoc poskytli dvom
stovkám oprávnených poberateľov. Boli to predovšetkým Petržalčania, ktorí
si nevyzdvihli takúto pomoc
vlani, ale aj sociálne zariadenia na území Petržalky.
Do skladu na Romanovej
ulici distribútor Slovenská
katolícka charita zabezpečil
8 ton cestovín a múky.
Petržalský starosta Vladimír
Bajan oslovil aj starostov Rusoviec Čunova a Jaroviec, či
chcú využiť možnosť vydať
pomoc aj pre ich občanov
zo skladu na Romanovej ulici. Záujem prejavila mestská
časť Čunovo. Zdôraznil, že
hoci ide o pomoc, ku ktorej sa zaviazal štát, mestská
časť sa chopila iniciatívy,
aby sa k obyvateľom najľudnatejšej mestskej časti
Bratislavy dostala čo najskôr
a vyjadril ľútosť nad tým, že
v dvadsiatom prvom storočí
je potrebné takýmto spôsobom pomáhať občanom vo
vyspelej Európe.
Program distribúcie potravín pre obzvlášť sociálne
zraniteľné osoby v Európskej únii sa uplatňuje od
roku 1987. Vlani sa k nemu
pripojila aj Slovenská republika. Hoci pomoc zabezpečovať múku a cestoviny
v rámci projektu mali iné
subjekty, Petržalka ako jedna z prvých samospráv na
Slovensku aktívne zareagovala, aby čo najskôr pomohla svojim obyvateľom.
Pripravila vlastný sklad na
prijatie potravín, aktivizovala obyvateľov a v septembri
vydala takmer 20 ton potravín pre 449 obyvateľov.
Mária Grebeňová-Laczová,
tlačová tajonmníčka MÚ
Pečniansky les naďalej
v ohrození
Nič sa nezmenilo s chráneným územím, významnou zásobárňou
pitnej vody pre hlavné mesto Slovenska. Chceme pripomenúť,
že v gorilích časoch túto kauzu o to viac a ostrejšie sledujeme,
lebo to čo sa udialo, deje a má udiať - ak to „prejde“ - má vskutku
gorilí zápach.
T
akto, takmer pred rokom, v
apríli, sa bratislavskí ochranári, Petržalské noviny, ba celá
Petržalka zastúpená jeho starostom, pustili do boja o záchranu Pečnianskeho lesa na petržalskom brehu Dunaja. V roku
2008 sa totiž dohodlo vtedajšie
hospodárske vedenie š. p. Lesy SR v Banskej Bystrici s jedným, dovtedy verejnosti neznámym bratislavským občianskym
združením na zámene 24 ha
Pečnianskeho lesa za les tej istej
rozlohy v Šiatorskej Bukovinke v
Lučeneckom okrese. Obe strany - štát aj občianske združenie
to zdôvodňovali vyššou hospodárnosťou, účelným sceľovaním
a výhodnou cenou pre štát. Zámenu v novembri 2009 ministerstvo pôdohospodárstva odsúhlasilo, presnejšie - odklepol
to vysoký štátny úradník tohto
štátneho orgánu. Po voľbách
pôdno-lesno-vodný rezort začal
upratovať a mimoriadne zvláštnu, zámennú zmluvu, nové ministerské vedenie zrušilo.
Nastala vojna právnikov sporových strán. Krajský súd v Banskej Bystrici zrušil rozhodnutie
Katastrálneho úradu v Lučenci,
ktorý zamietol návrh na vklad
zámennej zmluvy medzi štátnym podnikom Lesy SR a občianskym združením, čo znamenalo, že ak by sa Katastrálny
úrad v Lučenci alebo Lesy SR,
š. p., neodvolali na Najvyšší súd,
občianske združenie by získalo
24 ha Pečnianskeho lesa do svojho vlastníctva. Aby ho - „zachránilo“. Pred kým, to vie len ono,
pretože nielen ochranárska verejnosť je presvedčená, že Pečniansky les treba zachrániť práve
pred štylizovanými - „záchrancami“ občianskeho združenia.
Pripomeňme si vyjadrenie
petržalského starostu Vladimíra Bajana z apríla minulého roku
Môžete zachrániť život
V
mrazivej zime viac ako inokedy dochádza k situáciám,
ktoré bezdomovci nevedia sami
zvládnuť, čo môže viesť k tragédiám. V niečom týmto ľuďom
vieme pomôcť svojou všímavosťou a zatelefonovaním na SOS
linku. Je zriadená na to, aby sme
mohli upozorniť na ľudí bez domova, ktorí potrebujú pomoc.
Mestská časť Petržalka vyzýva
svojich občanov, aby v prípade,
keď vidia vo svojom okolí človeka bez domova, ktorý potrebuje
pomoc, zavolali na SOS linky na
pomoc ľuďom bez domova.
Cez deň: Upozornenie na ľudí, ktorí potrebujú pomoc, môžete volať na linku občianskeho združenia Proti prúdu - 0907
Odmietam
túto skrytú
privatizáciu v katastri našej mestskej
časti, a pevne verím,
že štát aktívnejšie
vstúpi do procesu
záchrany Pečnianskeho lesa ,“ povedal
starosta Bajan.
http://www.notabene.sk/?uvodna-stranka
http://www.vagus.sk/vagus_home.html
PETRŽALSKÉ NOVINY
24. 2. 2012 • 9
ŽIVOT PETRŽALKY
O šťastných ľuďoch z panelákov
Králikárne nám
do slovníka zakotvil
dramatik Václav
Havel. Trochu
nezaslúžene. Lebo
ešte pred ním bol
spisovateľ Vladimír
Páral. Ako vo filmovej mozaike nahliadol do klietok našich
domovov a napísal
román Radosť až
do rána.
H
emžilo sa to tam, párilo sa
to tam, bez lásky, iba tak
zvieraco, pudovo. Páchlo to tam
pižmom a alkoholom. Čitateľ mal
pocit, že sa v tom živočíšnom
smrade zadusí. Akýže domov,
akáže estetika! Ak chcela hrdinka
románu zažiť niečo povznášajú-
ce, musela snívať o hoteli Olympic v Prahe. Unikať z tej hnusoty a ničoty, ktorá ju obklopila na
sídlisku plnom panelákov.
Čítala som ten román na deviatom poschodí svojho dvanásťposchodového domova a bola
som skľúčená: naozaj tak žijeme,
naozaj je toto náš pravý obraz?
A potom k nám prišiel na
prázdniny synov spolužiak z Atlantic college. Volal sa Mussa, pochádzal z rovníkovej Afriky. Pricestoval večer, a keď ráno vošiel
do našej kuchyne s výhľadom na
poštu a štvorprúdovú cestu, v
tvári skutočne takej čiernej ako
box mu zažiaril neuveriteľne biely úsmev. Také rozjasnenie som
čestné slovo dovtedy nevidela.
S údivom som sa syna pýtala, čo
sa Mussovi stalo, že sa tak naširoko usmieva.
„Mišo, vy ste šťastní ľudia, že
môžete bývať tak blízko k slnku!“
povedal ten chlapec.
Vyšli sme si z Mussom do lesíka k dostihovej dráhe, na spustnuté kúpalisko Lido pri Dunaji.,
pri rieke. Na všetko sa díval láskavo a so záujmom.
Budatko je tu pre všetkých!
Materské centrum Budatko sa presťahovalo. Rodiny členov i sympatizantov odpracovali bez nároku na odmenu celé dva mesiace na
úpravách nových priestorov, aby mali deti vyhovujúce, pekné a hlavne
príjemné prostredie.
S
tarosta Vladimír Bajan nás
podporil finančne i zabezpečením kobercov do väčšiny miestností. Vďaka väčším priestorom
sme zvýšili počet jazykových i pohybových kurzov pre deti (už od
6 mesiacov) a vďaka podpore z magistrátu hlavného mesta máme aj
tvorivé dielne pre deti do 6 rokov
i pre ich mamičky. Prvé obľúbené
divadielko o Špinavej utierke už
máme za sebou, február sa zasa
nesie v znamení karnevalu. Herňu máme otvorenú trikrát do týždňa, aby deti do troch rokov a ich
mamy mohli rozvíjať nové priateľstvá. Od marca pripravujeme kurzy otužovania pre deti a dospelých
pod vedením ľadového medveďa,
prednášky pre tehuľky a mnoho
iných noviniek. Veríme, že starosta i miestne zastupiteľstvo bude
naše aktivity podporovať i naďalej a Budatko bude spájať petržalské rodiny.
Jana Hrehorová,
štatutárna zástupkyňa
Dnes je už Mussa doma v Afrike, je z neho otec početnej rodiny, vážený pán doktor. Lieči svojich ľudí a ja si myslím, že nielen
tradičnou medicínou.
Dušan Dušek napísal (okrem
iných) neobyčajnú zbierku poviedok Oči a zrak. Aj od neho viem,
čo je vidieť krásu nie očami, ale
vnútorným zrakom.
A ešte niečo postrehol vtedy náš hosť Mussa. Na tých prechádzkach sme stretávali svojich
známych, priateľov. Neďaleko nás
bývali spisovatelia Jozef Puškáš a
Peter Valo, za rohom akademický
maliar Igor Rumanský, pri kanáli ďalší spisovateľ Anton Hykisch,
na terase spevák Peter Hečko.
Hovorili sme o týchto ľuďoch
Mussovi a on sa opýtal:
„Vaše sídlisko je vybudované
pre umelcov?“
A keď zistil, že nielen umelci,
ale aj jeho budúci kolegovia lekári, učitelia, ale aj iní majstri svojich remesiel sú našimi susedmi,
veľmi ho to nadchlo.
„Vy máte krásny domov, lebo
máte okolo seba zaujímavých ľudí
a nikto nie je sám.“
ale nemali spoločenstvo ľudí, aké
sa vie zrodiť iba na husto obývanom sídlisku.
Odvtedy sa petržalské sídliská premenili. Mnohí opustili toto spoločenstvo a zavreli sa za vysoké múry nedobytných víl. Ale tí
spisovatelia, lekári, učitelia a majstri svojich remesiel zostali.
Pamätám si zimu, keď napadol sneh podobný, aký práve fujačí teraz, keď píšem túto úvahu.
Autá pred panelákom boli v jeho
zajatí. Chlapi si narazili baranice,
vzali lopaty a vyslobodzovali ich.
Zaradom, lebo nikomu by nepomohlo, keby odhádzal sneh iba z
toho svojho a susedovi tým zahatal cestu. Samozrejme, dostal by
sa von zo snehu, lenže s tým susedom by sa musel stretávať pri výťahu, pri poštových schránkach
alebo v blízkej samoobsluhe. A
ťažko by sa mu želal dobrý deň,
keby vedel, že ho niekomu znepríjemnil. Alebo keby sa zasekol
vo výťahu...
Stále sme na jednej lodi. Nezabúdajme na to.
Našu krajinu netvoria iba zvery z opičiarní, a možno by sme im
Stále sme na jednej lodi.
Nezabúdajme na to.
Mussa pochádzal z Afriky, no
žil už nejaký čas v západnej Európe, pretože jeho otca, tiež lekára, zabili pri nejakom štátnom
prevrate. On sa zachránil útekom. Poznal osamelosť z odlúčenia, ale aj samotu mnohých, čo
mali svoju krajinu, svoju rodinu,
nemali dávať možnosť, aby nám
znetvorili pohľad na život. Radšej
sa tešme z toho, že môžeme žiť a
bývať tak blízko k slnku, v pokoji
a mieri, lebo nie všade je to také
samozrejmé.
Gabriela Rothmayerová
Foto: archív autorky
10 • 24. 2. 2012
PETRŽALSKÉ NOVINY
VOĽBY 2012
V
Vydávanie voličských
preukazov
Námietková kancelária
Volič, ktorý sa v deň volieb nebude zdržiavať v mieste svojho
trvalého pobytu, teda nebude môcť voliť vo volebnom
okrsku, v ktorého zozname
voličov je zapísaný, môže požiadať mestskú časť o vydanie
voličského preukazu. Žiadosť
o vydanie voličského preukazu
podáva volič osobne, poštou,
mailom alebo prostredníctvom
ním splnomocnenej osoby. Splnomocnenie nemusí byť notársky overené. Mestská časť vydá
voličovi na jeho žiadosť voličský
preukaz v deň podania žiadosti
v námietkovej kancelárii, ktorá
sa nachádza na prízemí budovy
Miestneho úradu mestskej časti
Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17,
č. dv. 001.
Námietková kancelária začala svoju činnosť 9. februára a
bude vydávať voličské preukazy do 8. marca 2012 (štvrtok)
- posledný deň vydávania.
Námietková kancelária, v ktorej
sa vydávajú voličské preukazy a
v ktorej môžu voliči uplatniť námietky v súvislosti so zoznamom
voličov, je k dispozícii v čase:
Pondelok:
8 . - 17. h.
Utorok:
8 . - 15,30 h.
Streda:
8 . - 16,30 h.
Štvrtok:
8 . - 15,30 h.
Piatok:
8 . - 14. h.
Prestávka na obed: 12. - 13. h.
Voľby
do Národnej rady
Slovenskej republiky
Predčasné parlamentné voľby sa budú
konať 10. marca a budú jednodňové.
Volebné miestnosti budú otvorené v sobotu
10. 3. od 7. do 22. h.
oliči si už určite našli v
poštových schránkach
oznámenie o čase a mieste
konania volieb so zoznamom
zaregistrovaných kandidátov.
V Petržalke došlo k dvom
pomerne závažným zmenám
volebných miestností. Voliči, ktorí v predchádzajúcom
období volili na Obchodnej
akadémii na Hrobákovej 11
budú teraz voliť v priestoroch
ZŠ Dudova 2. Aj voliči z lokality Ovsište majú ďalej do
volebnej miestnosti, a to na
ZŠ Pankúchova 4 a na Gymnázium Pankúchova 6. Zmeny sú spôsobené technickými
problémami. V ostatných prípadoch budú obyvatelia voliť
na tých istých miestach ako v
minulosti.
Pre tieto voľby bude osobitne zriadená námietková kancelária v priestoroch miestneho úradu na Kutlíkovej ul.
17. V tejto kancelárii budú
vydávané voličské preukazy
pre prípad, že volič chce voliť
mimo miesta svojho trvalého
bydliska.
Voliči si môžu údaje overiť
tiež v stálom zozname voličov
na oddelení organizačných
oddelení miestneho úradu,
Kutlíkova 17, 1. posch., č. dv.
105 a 106 (telefón 6828-6821,
6828-6822), prípadne elektronickou formou na adrese
[email protected]
Je potrebné upozorniť obyvateľov na to, že zákon o voľbách
do NR SR neumožňuje okrs-
kovej volebnej komisii opustiť
územie okrsku (§ 30 ods. 8).
V praxi to znamená, že ak sa
nemôže volič dostaviť osobne
do volebnej miestnosti, môže
požiadať o prenosnú volebnú
schránku domov. Okrskové
volebné komisie však nebudú
môcť ísť za voličmi do Nemocnice na Antolskej ul., na
Kramáre a do aj iných zariadení mimo Petržalky.
V nemocnici na Antolskej
ul. môžu voliť len tí hospitalizovaní pacienti, ktorí bývajú
na ul. Antolskej, Žehrianskej
a Bzovíckej č. 30, 32, 36, alebo
tí pacienti, ktorí majú pri sebe
voličský preukaz. Podobne je
to i s inými zariadeniami (napr.
AT sanatórium, domovy dôchodcov, dom tretieho veku
a pod.). Pokiaľ sa v takýchto zariadeniach nachádzajú
klienti s trvalým pobytom
v danom okrsku alebo vlastniaci voličský preukaz, komisia s prenosnou schránkou
k nim príde. V opačnom prípade, ak chcú voliť, musia ísť
do svojej volebnej miestnosti.
S požiadavkou na prenosnú
volebnú schránku sa obyvatelia môžu obrátiť na okrskové
volebné komisie v deň volieb
alebo v predstihu na oddelenie organizačných vecí oddelenie, ktoré potom ich žiadosť
postúpi na príslušnú okrskovú
volebnú komisiu.
PhDr. Denisa Paulenová,
vedúca odd.
organizačných vecí
Zoznam volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 10. marca 2012
okr. Volebná miestnosť
Ulica
1 SOU strojárske Vranovská 4 Dargovská
Gogoľova
Goralská
Hrobárska
Kaukazská
Kopčianska
Kubínska
Nábrežná
Prokopova
2
3
Údernícka
Viedenská cesta
SOU strojárske Vranovská 4 Dubnická
Očovská
Rusovská cesta
Vilová
SOU strojárske Vranovská 4 Bratská
Handlovská
Harmanecká
Jaroslavova
Čísla domov
43, 45, 47, 49, 51, 59, 63
9, 11, 26
43, 45, 47, 51
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10
16, 41, 2939
8, 10, 78, 80, 82, 82h, 86, 88, 90
35, 39, 44, 48, 50, 62, 63, 67
4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 34
1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50
5, 9, 10, 11, 24
7, 8, 26, 36, 37, 38
2, 4
2, 4, 6, 8, 10, 12
5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 22, 34, 58
5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37
5, 10
1, 1A, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29,
31, 33, 33A, 35, 39, 41, 45
2, 4, 6
8, 10, 11, 12, 12a, 13, 15, 15a, 16, 19, 21, 23
okr. Volebná miestnosť
4
5
ZŠ Nobelovo nám. 6
ZŠ Nobelovo nám. 6
6
7
ZŠ Nobelovo nám. 6
ZŠ Nobelovo nám. 6
8
ZŠ Nobelovo nám. 6
9
ZŠ Nobelovo nám. 6
10 ZŠ Nobelovo nám. 6
Ulica
Kežmarské nám.
Kremnická
Čísla domov
1, 3, 4, 4a, 5, 6, 7
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26,
27, 29, 33
Krupinská
2
Levočská
7, 7a, 11, 13, 15, 24, 26, 30, 32, 34, 38
Ľubietovská
2, 4, 4a, 6, 8, 12, 14, 16
Novobanská
1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Vranovská
2, 4, 6, 6A, 21, 25, 27, 37, 39, 51, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 63,
65, 67
Gercenova
1, 2, 2A, 2B, 3, 4, 4A, 5, 6, 6A, 6B, 6C, 7, 8A, 8H, 9, 11, 13, 15, 17
Gercenova
19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35
Pečnianska
27, 29, 31, 33
Pečnianska
1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25
Kapicova
1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15
Planckova
1, 2, 3, 4
Bohrova
1, 3, 5, 7, 9, 11
Zadunajská cesta 1, 3, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 27
Záporožská
1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12
Lenardova
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
Nobelovo nám. 10
Nobelovo nám. 6, 7, 8, 9
Röntgenova
2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
PETRŽALSKÉ NOVINY
okr. Volebná miestnosť
11 ZŠI Vlastenecké nám. 1
Vlastenecké nám.
12
13
14
15
16
ZŠI Vlastenecké nám. 1
ZŠI Vlastenecké nám. 1
ZŠI Vlastenecké nám. 1
ZŠI Vlastenecké nám. 1
ZŠ Černyševského 8
17 ZŠ Černyševského 8
18 ZŠ Černyševského 8
19 ZŠ Černyševského 8
20 SPŠE Hálova 16
21 SPŠE Hálova 16
22
23
24
25
SPŠE Hálova 16
SPŠE Hálova 16
SPŠE Hálova 16
ZŠ Prokofievova 5
26 ZŠ Prokofievova 5
27 ZŠ Prokofievova 5
28 ZŠ Prokofievova 5
29 ZŠ Prokofievova 5
30 ZŠ Tupolevova 20
31 ZŠ Tupolevova 20
32 ZŠ Tupolevova 20
33 ZŠ Tupolevova 20
34 ZŠ Dudova 2
35 ZŠ Dudova 2
36 ZŠ Dudova 2
37 ZŠ Dudova 2
38 ZŠ Dudova 2
39 ZŠ Dudova 2
40 ZŠ Dudova 2
41 ZŠ Dudova 2
42 ZŠ Dudova 2
43 ZŠ Gessayova 2
44 ZŠ Gessayova 2
45 ZŠ Gessayova 2
46 ZŠ Gessayova 2
47 ZŠ Gessayova 2
48 ZŠ Gessayova 2
49 ZŠ Lachova 1
50 ZŠ Lachova 1
51 ZŠ Lachova 1
52 ZŠ Lachova 1
53 ZŠ Lachova 1
54 ZŠ Lachova 1
55 ZŠ Pankúchova 4
56 ZŠ Pankúchova 4
57 ZŠ Pankúchova 4
58 ZŠ Pankúchova 4
59 ZŠ Pankúchova 4
Ulica
Vavilovova
1, 3, 7, 8, 9, 10
Wolkrova
Wolkrova
Wolkrova
Jungmannova
Vavilovova
Černyševského
Krasovského
Černyševského
Farského
Černyševského
Mánesovo nám.
Pifflova
Macharova
Pifflova
Hálova
Hálova
Ševčenkova
Ševčenkova
Belinského
Belinského
Čapajevova
Ševčenkova
Fedinova
Ševčenkova
Fedinova
Kolmá
Prokofievova
Švabinského
Andrusova
Švabinského
Pajštúnska
Tupolevova
Iľjušinova
Tupolevova
Iľjušinova
Jiráskova
Iľjušinova
Markova
Rovniankova
Rovniankova
Hrobákova
Starohájska
Hrobákova
Ambroseho
Rovniankova
Bradáčova
Kutlíkova
Romanova
Romanova
Dudova
Romanova
Gessayova
Gessayova
Nám. Hraničiarov
Nám. Hraničiarov
Nám. Hraničiarov
Osuského
Osuského
Osuského
Furdekova
Nám. Hraničiarov
Furdekova
Furdekova
Furdekova
Lachova
Lachova
Lachova
Lachova
Haanova
Mlynarovičova
Mlynarovičova
Pankúchova
Mlynarovičova
Šustekova
24. 2. 2012 • 11
Čísla domov
18, 20, 22, 24, 26
43, 45
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21
23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16
1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 29
13
31, 33, 35
4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
37, 39, 40, 46
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
6, 8, 10
1, 3, 5, 7, 9, 11
1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11
2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15
16, 17, 18, 19, 20
20, 22, 24, 26, 28
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
2, 3
1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 25
1, 2, 3, 4, 5, 6
27, 29, 31, 33, 35
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
8
4, 5, 14, 16
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9A, 9B, 10
18, 20, 22
1
1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
1, 4
6A, 6B, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
6, 8, 10, 12
2, 4, 6, 8, 10
14
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
1, 2, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10
4, 5, 6, 8, 15
11, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 24, 26, 32, 38, 40, 42, 44
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19
18, 20, 22, 24
1, 2, 4, 5, 6
1, 2, 3, 5, 7, 9, 11
1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23
2, 4, 6, 8, 10, 12, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37
2, 4
36, 38, 40, 42, 44, 46
2, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23
25, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
2, 2A
4A, 4B, 6A, 6B, 8A, 8B, 10, 12, 14
16, 18, 20
1, 1A, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 5, 7
2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
36, 38, 40, 42, 44, 46
25
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
2, 4, 6, 8
10, 12, 14, 16
2, 4, 6, 8, 10, 12
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 14A, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 24, 26, 28, 31, 33, 35, 37, 39, 41
36, 40, 42, 44, 46, 48, 50
1, 2, 3, 4, 5, 6
7, 8, 9, 10, 11
1, 3, 4, 5, 6, 7
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20
okr. Volebná miestnosť
60 ZŠ Pankúchova 4
61 ZŠ Pankúchova 4
20,
62 Gymnázium Pankúchova 6
63 Gymnázium Pankúchova 6
64 Gymnázium Pankúchova 6
65 Gymnázium Pankúchova 6
66 Gymnázium Pankúchova 6
20,
67 Gymnázium Pankúchova 6
68 Gymnázium Pankúchova 6
69 Gymnázium Pankúchova 6
70 PEVŠ Tematínska 10
71 PEVŠ Tematínska 10
72 PEVŠ Tematínska 10
73
74
75
76
77
ZŠ Holíčska 50
ZŠ Holíčska 50
ZŠ Holíčska 50
ZŠ Holíčska 50
ZŠ Holíčska 50
78 SZŠ Strečnianska 20
79 SZŠ Strečnianska 20
80 SZŠ Strečnianska 20
81 SZŠ Strečnianska 20
82 ZŠ Budatínska 61
83 ZŠ Budatínska 61
84
85
86
87
ZŠ Budatínska 61
ZŠ Budatínska 61
ZŠ Budatínska 61
CZŠ Beňadická 38
88 CZŠ Beňadická 38
89 CZŠ Beňadická 38
90 CZŠ Beňadická 38
91
92
93
94
CZŠ Beňadická 38
CZŠ Beňadická 38
CZŠ Beňadická 38
ZŠ Turnianska 10
95 ZŠ Turnianska 10
96 ZŠ Turnianska 10
97
98
99
100
101
ZŠ Turnianska 10
ZŠ Turnianska 10
Špec. ZŠ Žehrianska 9
Špec. ZŠ Žehrianska 9
Špec. ZŠ Žehrianska 9
102 Špec. ZŠ Žehrianska 9
103 Osobitný okrsok
Ulica
Lužná
Bosákova
Šustekova
A. Gwerkovej
Dolnozemská cesta
Mamateyova
Poloreckého
Sosnová
Klokočova
Kočánkova
Májová
Mamateyova
Pobrežná
Blagoevova
Blagoevova
Bulíkova
Medveďovej
Čísla domov
10, 12
7
17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 45, 47, 49, 51
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33
1, 3, 4, 5, 6, 7
2, 3, 5, 7, 9
35, 37, 41, 43
1, 10, 41, 43, 49
23
21
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
1
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
22, 24
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
22, 24, 26, 28
Jankolova
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
M. Curie Sklodowskej 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33,
35, 37, 39, 41
Mmteyova
16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
Medveďovej
21, 30, 32, 34
Petržalka
súp.č. 3591, 3644, 6198, 6101
Starhradská
2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
Topoľčianska
1, 3, 5, 7, 15, 17, 19, 21, 23
Topoľčianska
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
Tematínska
1, 2, 4, 6, 7, 8, 10
Topoľčianska
25, 27, 29, 31, 33
Holíčska
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
Holíčska
4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20
Holíčska
17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36
Smolenická
1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14
Brančská
1, 3, 5, 7, 9, 11
Holíčska
40, 42, 46, 48, 50
Smolenická
16, 18
Strečnianska
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20
Budatínska
1, 3, 5
Šintavská
2, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 26
Budatínska
7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25
Budatínska
27, 29, 31, 33, 34, 34A, 34B, 35, 37, 41, 43, 47
Budatínska
49, 51, 53, 55, 57, 57A, 59, 61, 63
Lietavská
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
Budatínska
65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81
Znievska
22, 24
Znievska
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
Znievska
2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 23
Znievska
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44
Beňadická
17, 19
Lietavská
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
Beňadická
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
Beňadická
2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36, 38
Vyšehradská
33, 35, 37, 39
Šášovská
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
Vyšehradská
1, 3, 5, 6, 7
Vyšehradská
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
Vígľašská
2, 4, 6, 8, 10, 12, 19, 21
Vígľašská
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
Ľubovnianska
1, 3, 5, 7
Turnianska
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10
Betliarska
9, 10, 11, 12
Krásnohorská
2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
Jasovská
31, 33
Krásnohorská
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
Jasovská
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21
Jasovská
2, 4, 6, 8, 10, 12, 23, 25, 27, 29
Jasovská
37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51
Bzovícka
2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
Humenské nám.
4, 5, 6, 7, 8
Janíkove role
1
Ľubovnianska
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
Antolská
4, 8
Bzovícka
30, 32, 36
Žehrianska
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14
Kutlíkova 17
cudzina
12 • 24. 2. 2012
Čarovné
a negatívne
v jednom
Na jeseň minulého roku
som sa zúčastnila na
plavbe po Dunaji na pozvanie bratislavských vodákov. Cieľ bol, aby som
si urobila obraz o tom,
ako je Dunaj nevyužívaný na miestnu lodnú dopravu, aký potenciál má
toto mesto v tejto druhej najväčšej európskej
rieke a naša cesta viedla
aj do Jarovských ramien.
Moje prekvapenia na ramenách boli dve, jedno
pozitívne a jedno negatívne. Pozitívne, aký čulý
život sme tam objavili
a aké čarovné sú zákutia dunajských luhov.
Tým negatívom bolo
práve nekoordinované
pribúdanie hausbótov
rôznych druhov a štýlov.
Ale čo ma najviac veľmi
negatívne prekvapilo,
bolo, že v rámci tejto
svojráznej urbanizácie
brehov Jarovských ramien nebola vyčlenená
časť nábrežia na zachovanie verejného prístupu k vode, čo by mohlo
slúžiť v budúcnosti ako
verejná pláž čiže akási
ochrana verejného záujmu. Jasne citeľný bol
aj pokles záujmu o novo
ukotvené pontóny pre
hausbóty,
pravdepodobne z dôvodu krízy
alebo sa niekto prekalkuloval.
Keď som zisťovala, ako
sa hausbóty povoľujú, dostala som rôzne
odpovede. Preto som
sa rozhodla vyžiadať si
informáciu priamo z príslušného ministerstva.
Som presvedčená, že
vo veľa aspektoch nie je
stav v ramenách želateľný a do budúcnosti ani
udržateľný a že sa tomu
treba venovať. Plánujem
aj stretnutie s predstaviteľmi mestskej časti.
Ingrid Konrád,
hlavná architektka
mesta Bratislavy
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
PETRŽALSKÉ NOVINY
Na začiatku bol list čitateľky. Pýtala sa v ňom, kto a prečo dopustil taký žalostný stav Jarovských
ramien súvisiaci s výstavbou hausbótov. A pretože úlohou Petržalských novín je aj pýtať sa kompetentných a zodpovedných v mene Petržalčanov, urobili sme tak. Oslovili sme hl. architektku mesta Bratislavy, Obvodný úrad životného prostredia, Štátnu plavebnú správu, starostu Jaroviec, prednostku Rusoviec, poslankyňu MZ , Slovenský vodohospodársky podnik, spoločný stavebný úrad mestských častí
Rusovce, Jarovce a Čunovo. Chceli sme vedieť, ako sa uskutočňuje, resp. povoľuje výstavba hausbótov,
aké sú požiadavky príslušných organizácií – a ako môžu do tohto procesu vstúpiť ochranárske organizácie, resp. združenia, aby sa zachoval súlad prírody so záujmami ľudí. Nie všetci odpovedali a nie všetci, čo odpovedali, boli zrozumiteľne jednoznační. Nie všetko sa zmestilo na
dvojstranu. Tému preto neuzatvárame. Budeme sa jej venovať aj v nasledujúcom čísle PN.
2
Hľadanie zákonnej cesty
Osada hausbótov južne od Petržalky vznikla bez akýchkoľvek
povolení alebo rozhodnutí Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave (OÚŽP Ba) alebo jeho právnych predchodcov.
U
ž viac ako desaťročie v
tomto území lužných lesov a dunajských ramien postupne pribúdajú na Jarovskom
ramene patriacom k zdrži Hru-
osobitné podmienky ochrany
ustanovené na zabezpečenie
priaznivého stavu biotopov
druhov vtákov európskeho významu i sťahovavých vtákov.
nosti Rusoviec, zvyšok patrí do
správy Jaroviec).
Južný breh Jarovského ramena je hranicou Chránenej
krajinnej oblasti Dunajské
Osada hausbótov nemá spoločného investora ani správcu,
a tak pôsobí v lokalite ako malígny nádor, k čomu prispievajú aj niektorí majitelia hausbótov ničiaci ich okolie bez
ohľadu na krajinu a záujmy ochrany prírody.
šov hausbóty ako „dočasné“
objekty na miestach určených
správcom toku (Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.)
a prenajatých Vodohospodárskou výstavbou, š. p., povoľované z pohľadu bezpečnosti
vnútrozemskej plavby Štátnou
plavebnou správou a niektoré
aj vodohospodárskym orgánom (ich vyväzovacie prvky kotviace zariadenia, tzv. bitvy).
V roku 2008 bolo vyhlásené
Chránené vtáčie územie Dunajské luhy (CHVÚ) a celé Jarovské rameno aj s hausbótmi sa
stalo jeho súčasťou. Platia tam
Umiestnenie alebo užívanie
hausbótov, vjazd motorovými
vozidlami ani stavebná činnosť,
či plavba, alebo státie plavidiel
s vlastným strojovým pohonom alebo vodných skútrov v
ňom nie sú zakázané. Zakázaný je výrub alebo iné zásahy do
drevín rastúcich mimo lesa od
1. marca do 15. augusta, okrem
vykonávania povinností podľa
osobitných predpisov, napr.
zákona o vodách alebo zákona o energetike. Mimo tohto
obdobia je výrub možný so
súhlasom príslušnej mestskej
časti (južný breh je v pôsob-
luhy (CHKO), kde platí 2. stupeň ochrany podľa zákona o
ochrane prírody. Je tam zakázaný vjazd a státie s motorovým vozidlom na pozemky za
hranicami zastavaného územia mimo cesty a miestne komunikácie, parkoviská aj vjazd
a státie s bicyklom mimo cesty,
miestnej komunikácie, účelovej komunikácie a vyznačenej
cyklotrasy. V smere od toku
Dunaja prichádzajú majitelia
a užívatelia hausbótov autami
po ceste, ktorá de iure nie je
komunikáciou a v smere od
toku Dunaja vedie cez územie
Prírodnej rezervácie
váciie
ie Dunajské
ostrovy, kde platí 5., najprísnajpr
prísnejší stupeň ochrany. Iba
Ib niei
ktorí „hausboťáci“ sú držiteľmi
výnimiek udelených KÚŽP
v Bratislave.
Na území CHKO je možné
umiestnenie zariadenia na vodnom toku alebo na inej vodnej
ploche neslúžiaceho plavbe,
alebo správe vodného toku,
alebo vodného diela len so súhlasom OÚŽP v Bratislave, orgánu ochrany prírody a krajiny.
Hausbót takýmto zariadením
je, ak je však umiestnený na
vodnej ploche, kde platí prvý
stupeň ochrany (okrem špeciálnych podmienok v Chránenom
vtáčom území) a len vyväzovacie zariadenia sa nachádzajú
na území Chránenej krajinnej
oblasti Dunajské Luhy, súhlas
orgánu ochrany prírody na
jeho umiestnenie podľa stanoviska ministerstva životného
prostredia, sekcie ochrany prírody a krajiny, sa nevyžaduje.
Podľa stanoviska poskytnutého ministerstvom dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja na žiadosť nášho OÚŽP,
ktorý sa v posledných rokoch
s touto otázkou stretol pri
riešení viacerých podnetov
k hausbótom, hausbóty nie sú
stavbou v zmysle stavebného
zákona. Súčasných takmer
24. 2. 2012 •13
PETRŽALSKÉ NOVINY
200 vyväzovacích miest
a hausbótov na Jarovskom
ramene nie je ani prístavom
alebo prístaviskom v zmysle zákona o vnútrozemskej
plavbe (stanovisko Štátnej
plavebnej správy poskytnuté OÚŽP). O využití územia
na umiestnenie hausbótov,
o zriadení a postavení cesty
alebo pripojení na el. rozvodnú sieť doteraz nerozhodoval žiaden stavebný úrad,
alebo aspoň neoznámil také
konanie OÚŽP v Bratislave,
ktorý je dotknutým orgánom
ochrany prírody v územnom
a stavebnom konaní.
OÚŽP teda nemal legitímnu možnosť vyjadriť sa
k umiestňovaniu a povoľovaniu hausbótov až do konaní
vodohospodárskeho orgánu
KÚŽP v Bratislave v rokoch
2010 – 2011 o povoľovaní
vodných stavieb (bitiev) a nad
rámec zákona o vnútrozemskej plavbe i zákona o ochrane
prírody a krajiny mu pozíciu
dotknutého orgánu priznáva
aj ŠPS v konaniach od roku
2011, keď začali jednotlivé or-
Hausbóty v stoke
Ú
zemie Jarovského ramena, ktoré sa spomína v kritickom článku Guláš
architektonických štýlov, je
z hľadiska ochrany prírody
zaradené do CHVÚ Dunajské luhy a bolo tiež zaradené do chránených území
NATURA 2000 ako SKUEV
Bratislavské luhy. V lokalite
Jarovského ramena nastal
rozsiahly
nekontrolovaný
rozmach výstavby hausbótov
a nelegálnych činností na ne
naviazaných. Tento problém
sa roky neriešil a obávam sa,
že bol aj výsledkom politickej korupcie. Požiadala som
o stanovisko Štátnu ochranu
prírody SR, ktorá už dlhodobo upozorňuje, že ide o nelegálnu výstavbu. Podľa Mgr.
Andreja Kolárika ŠOP SR
nevydala žiadne povolenia
ani výnimky na zásahy do
brehových porastov ramien,
na zasypávanie brehových
porastov kamenivom, ani
na budovanie prístupových
ciest či vedení ostatnej infraštruktúry.
Štátna plavebná správa vydáva spoplatnené povolenia na
státie na vode a dodržiavanie
žiadnych ďalších podmienok
správcu toku (vodohospodárskej výstavby) nekontroluje.
SVP, š. p., určuje polohy pre
státie plávajúcich zariadení
bez konzultácie so správcom
pozemku (VV) a inými zainteresovanými organizáciami.
Pre ŠPS vydávajú súhlasné
stanoviská bez kontroly ich
plnenia. VV, š. p., musí ako
správca pozemku podľa zákona č. 338/2000 Z. z. strpieť
umiestnenie vyvažovacích
zariadení, ale nie zásah do
okolitého pozemku. To znamená, že ostatné činnosti
ako prístupové komunikácie,
elektrina, studne a nakladanie
s odpadmi na tomto území
gány a inštitúcie rozhodujúce
o hausbótoch spolu komunikovať a hľadať zákonnú cestu
na riešenie vzniknutej situácie.
Súčasný právny stav však
OÚŽP neoprávňuje rozhodovať o hausbótoch na Jarovskom ramene, ani ich zakázať.
Jednotlivé plávajúce zariadenia
nie sú činnosťou, ktorú by zákon o ochrane prírody alebo
všeobecne záväzný predpis
vydaný na jeho základe v tomto území zakazovali, rovnako
nie sú činnosťou, ktorej povoleniu by malo predchádzať
nie sú povolené v žiadnom
rozhodnutí a ide o čierne
stavby. Rozsah likvidácie
prostredia v tomto priestore
je kritický a je dôsledkom nekoordinovaného postupu povoľujúcich orgánov a úplnou
absenciou kontroly podmienok zazmluvnených v povoľovacích zmluvách.
Podľa stanoviska Štátnej
ochrany prírody je jediným
riešením situácie vypovedanie takýchto zmlúv a následne odstránenie všetkých nelegálnych stavieb a činností na
tomto území.
Podľa môjho názoru zlyhávanie a obávam sa, že aj
korupcia zo strany vedenia
štátnych podnikov, samosprávy a zodpovedných inštitúcii znehodnotili územie
aj pre samotných užívateľov
hausbótov, ktoré plávajú dnes
už skôr v stoke ako prírodnej
zátoke.
Elena Pätoprstá,
poslankyňa MZ Petržalka
posudzovanie vplyvov na životné prostredie a stanovenie
podmienok ich zriaďovania
a užívania. Negatívne na územie vplýva celý komplex, ktorý
nemá spoločného investora ani správcu, a tak pôsobí
v lokalite ako malígny nádor,
k čomu prispievajú najmä
niektorí majitelia hausbótov
ničiaci ich okolie bez ohľadu
na krajinu a záujmy ochrany
prírody.
OÚŽP spolu so SIŽP plní
v území funkcie kontrolného
orgánu so sankčnými právomocami, ale môže zasiahnuť až
po spôsobení škôd na prírode
a aj vtedy naráža na ťažko prekonateľnú bariéru mlčanlivosti, súdržnosti a anonymity pri
hľadaní konkrétnych vinníkov.
V súčinnosti s políciou riešime úspešne najmä nepovolené
vjazdy motorovými vozidlami,
ktoré tvoria značnú časť priestupkovej agendy nášho úradu.
Na Jarovskom ramene pritom
nejde už len o priestupky - nepovolený výrub a zničený biotop na parcele č. 904/106 v k. ú.
Jarovce z roku 2010 so spôsobenou spoločenskou ujmou
v celkovej výške 216 738 € bol
predmetom vyšetrovania OR
PZ v Bratislave V ako trestný
čin porušovania ochrany rastlín a živočíchov podľa § 305
Trestného zákona. O skončení
vyšetrovania a ďalšom postupe
vo veci doteraz nemáme informácie.
OÚŽP nie je kompetentný
zasahovať proti nelegálnym
stavbám, či už ide o vodné
stavby, prípojky inžinierskych
sietí, prístupové komunikácie,
terénne úpravy alebo parkoviská, je len dotknutým orgánom
ochrany prírody v konaniach
podľa osobitných predpisov
o vydaní rozhodnutia o odstránení alebo dodatočnom povolení stavby, a to bez ohľadu na
to, o aký stupeň ochrany územia ide. Problémom sa permanentne zaoberáme a keďže
jeho riešenie presahuje vecnú
pôsobnosť OÚŽP, obrátili sme
sa aj na ústredné orgány, do
ktorých kompetencie patria
právne predpisy relevantné pri
rozhodovaní o hausbótoch.
Alena Mišovichová,
vedúca odboru ochrany
prírody a krajiny OÚŽP
v Bratislave
Plávajúce zariadenia
Podľa § 37 ods. 5 zák. č. 7/2010
Z. z. o ochrane pred povodňami
v znení neskorších predpisov
vlastník, správca a užívateľ môže
umiestniť plávajúce zariadenie
na vodnom toku len so súhlasom správcu vodohospodárskych významných vodných
tokov alebo správcu drobného
toku a je povinný vykonať preventívne opatrenia na ochranu
pred povodňami podľa jeho pokynov. Podľa § 23, ods. 2 zák. č.
338/2000 Z. z. o vnútrozemskej
plavbe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov státie plávajúceho zariadenia na vodnej
ceste alebo v prístave je možné
iba s platným lodným osvedčením a na základe rozhodnutia
o povolení státia plávajúceho
zariadenia na vodnej ceste alebo v prístave. O povolení státia
rozhoduje Štátna plavebná správa (ŠPS) na základe žiadosti prevádzkovateľa plavidla po vydaní
lodného osvedčenia. Prílohou k
žiadosti je kópia lodného osvedčenia a súhlas správcu vodného
toku. Účastníkom konania o povolení státia je prevádzkovateľ a
správca vodného toku.
Keďže v tomto prípade ide o
povoľovanie státí v chránenom
vtáčom území, dotknutým orgánom je aj orgán ochrany prírody.
Spomínaný orgán poskytuje
v konaniach o povolení státia
sporných plávajúcich zariadení
vyjadrenia, na základe ktorých
následne ŠPS rozhodne. ŠPS
o povoľovaní státí plávajúcich
zariadení, ktoré sú v riadnom
technickom stave a ich státie
na danom mieste vodnej cesty
neohrozuje plavebnú bezpečnosť, rozhoduje len formálne
- rozhodnutie ŠPS fakticky závisí od súhlasu správcu vodného toku a vyjadrenia orgánu
ochrany prírody.
Je potrebné zdôrazniť, že ak by
správca vodného toku vlastníkom sporných plávajúcich
zariadení nevydal súhlas na
ich umiestnenie, alebo ak by sa
orgán ochrany prírody v čase,
keď sa rozhodovalo o povolení
ich státia odôvodnene vyjadril
k ich státiu negatívne, nemohli
by tieto plavidlá na predmetnom mieste stáť.
Miroslav Detvan, riaditeľ
Štátnej plavebnej správy
14 • 24. 2. 2012
Na Osuského
je rušno
Do denného centra seniorov na
Osuského 3 chodí pravidelne
okolo štyridsať ľudí. Pri káve či
šálke čaju sa radi porozprávajú,
zahrajú si karty, prečítajú noviny. Spoločne podnikajú výlety a
exkurzie. Vlani založili spevácky
súbor Radosť, ktorý tvorí deväť
členov. Tamojšie osadenstvo
je však známe aj kreatívnou
činnosťou. Pri príležitosti sviatkov vyrábajú dekorácie, ktoré
prezentujú na rôznych akciách,
spomeňme napríklad veľkonočnú predajnú výstavu v Technopole. Dámy z Osuského ponúkali kraslice zdobené mramorovou
technikou, bavlnkami, pletené
košíky, zajačikov i kuriatka. Na
Valentína blízkych potešili ručne
šitými srdiečkami a nezabúdajú
ani na ľudí v núdzi. Minulú jar
obdarovali týrané matky z centra Nádej kávovými stromčekmi
šťastia. Ak by ste sa chceli do
aktivít klubu zapojiť, ste vítaní
každý pracovný deň od 13. do
17. h. K príjemnej atmosfére iste
prispejú aj tri obrazy, ktoré nedávno namaľovala členka klubu
Bohumila Pittnerová a jeho vedúca Monika Čviriková. Kontakt:
02/ 62 31 42 36
(ld)
PETRŽALSKÉ NOVINY
K O N TA K T
Deti v uliciach Petržalky nie sú samy
Občianske združenie KASPIAN pôsobí v uliciach Petržalky už
dlhé roky. Nájdete ho na miestach, kde sa mladí stretávajú, kde s
priateľmi trávia voľný čas.
P
rostredie ulice má riziká.
Stretávame sa s informáciami o ľuďoch, ktorí berú
drogy, kradnú a ničia majetok
iných. Je to iba veľmi malá
a smutne známa časť života
mladých ľudí z ulíc našej Petržalky. Deti ovplyvňujú veci,
ktoré vidia, ľudia, ktorých
stretávajú, experimenty, do
ktorých sa púšťajú a ktoré ich
posúvajú...
„Sú hlučné, energické, často
nepozorné, vzdorovité, nevedia prehrávať, nevydržia dlho
pri jednej aktivite, chceli by
robiť všetko naraz, vyžadujú si veľa pozornosti, skúšajú
naše hranice a rady vymýšľajú hlúposti. To všetko vnímam
ako veci, ktoré vo väčšej alebo
menšej miere patria k dospievaniu. Snažíme sa, aby toto
obdobie ,prežili´ a vyťažili
z neho čo najviac pozitívneho,“ povedala o svojej práci sociálna pracovníčka Denisa Valachovičová.
Snahou KASPIAN-u je minimalizovať riziká prostredia,
pomáhať pri tom, aby mladí
ľudia dokázali zvládať rôzne
životné situácie, ale aj podporovať ich dobré nápady a
iniciatívy. Vytvárať podmienky na napĺňanie potrieb detí
a mladých ľudí a prispieť k
zlepšeniu ich života.
„Deti za nami prichádzajú
s problémami, ktoré nedokážu povedať alebo vyjadriť v
rodine. V takejto situácií je
dôležité, aby mladý človek
mal pri sebe niekoho, kto je
odborníkom, ale zároveň
blízkou osobou. Výhodou
takého človeka je, že si dokáže udržať nadhľad, a tým
dokáže vnímať viaceré cesty
riešenia náročných situácií,“
SOS – 112
V dnešnej uponáhľanej dobe len málokto postrehol, že v 11. februára
uplynulo 9 rokov od zavedenia a praktického používania jednotného
telefónneho čísla 112 pre pomoc v krízových situáciách v štátoch
Európskej únie. Bol to deň hodný menšej oslavy i spomienky.
vysvetľuje Alica Kozmonová,
sociálna pracovníčka v klube
KASPIAN.
Za uplynulý rok KASPIAN-om prešlo viac ako 500 detí
a mladých ľudí. Pracovníci im
boli k dispozícii šesťkrát týždenne v klube a v miestnom
skateparku. Zameriavali sa
na poskytovanie sociálnych
služieb, preventívnych, vzdelávacích a voľnočasových
aktivít. Na tieto činnosti má
KASPIAN akreditáciu a podporu od Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR
a Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR.
U
nás však telefónne čísla 150, 155, 158 – teda
hasiči, rýchla záchranná služba i polícia – zatiaľ zostali
v platnosti. Na tento účel bolo
v Bratislave zriadené špeciálne
pracovisko pod názvom Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému, kam
smerujú všetky hovory linky
112. K dispozícii sú tam 24 hodín denne odborníci z oblasti
zdravotníctva, požiarnej i civilnej ochrany, ktorí vedia zabezpečiť rýchlu a odbornú pomoc
pri akejkoľvek mimoriadnej
udalosti. Z tohto miesta sú v
prípade krízovej situácie väčšieho rozsahu spúšťané i výstražné sirény v celej Bratislave,
teda aj 30 sirén v Petržalke. Ich
prevádzkyschopnosť je preverovaná praktickým preskúšaním dvojminútovým neprerušovaným tónom každý druhý
piatok v mesiaci o 12. h.
Pri príležitosti výročia Koordinačné stredisko IZS pri-
Deti a mladí ľudia mohli využívať tieto služby anonymne,
bez registrácií a zadarmo. V
bezpečnom prostredí, ktoré
vytvára tím pracovníkov, nie je
podmienkou ani pravidelná dochádzka. Klub na Ambroseho
15 je otvorený trikrát týždenne (utorok, streda a štvrtok od
14. do 18. h). Terénnu sociálnu
prácu robia prevažne v petržalskom skateparku. Pracovníkov
tam nájdete trikrát v týždni
(pondelok, streda a piatok od
15. do 18. h). Okrem pravidelnej činnosti s mladými ľuďmi
KASPIAN uskutočnil množstvo ďalších akcií. Napríklad
turnaje v stolnom tenise a futbale, súťaže jazdcov na bicykloch v skateparku, Mikulášsku
párty, prezentácie, workshopy
a exkurzie pre študentov, vzdelávanie pre dobrovoľníkov, bol
partnerom medzinárodnej odbornej konferencie o nízkoprahových programoch v Prahe,
zrealizoval renovoval priestory
klubu a veľa iného.
Ak vás zaujala činnosť
KASPIAN-u podporiť ju môžete darovaním 2 % z daní,
alebo priložiť vlastnú ruku
k užitočnej práci. Viac informácií nájdete na www.kaspian.sk
alebo www.facebook.com/
kaspian.sk.
(upr)
pravilo pre 32 detí základných
škôl Bratislavy a Senca s pedagogickým sprievodom vo dvore areálu Obvodného úradu
Bratislava prehliadku požiarnej techniky, vozidiel rýchlej
zdravotnej pomoci a deti si
vyskúšali aj podávanie prvej
pomoci na figuríne. A prečo je
taká pozornosť venovaná práve
deťom? Práve ony sú jedným
z dôležitých klientov systému,
tvoria až 22 percent hovorov.
Zároveň pomerne často linku
112 aj zneužívajú. Volaniami zabraňujú či znemožňujú
urýchlené volanie tým, ktorí
pomoc potrebujú. Pretože tu
platí všeobecne známe príslovie: Rýchla pomoc v núdzi –
pomoc najlepšia.
Text a foto (ka)
PETRŽALSKÉ NOVINY
Čo vlastníci netušia
Peter Lipka je odborníkom na antigraffiti. Na fasády (aj v Petržalke)
aplikuje antigraffiti tekuté vosky od
talianskeho výrobcu ako preventívnu ochranu a nasprejované vandalské výčiny odstraňuje. Na tomto
špeciálnom trhu pôsobí štyri roky
a nemá poznatky, že by stavebné
firmy pri zatepľovaní antigraffiti
technológiu aj využívali. - Zateplia
a odídu, - stručne charakterizuje
väčšinovú prax slovenských stavbárov. - Vlastníci netušia možnosti
ochrany spodnej časti vynovených
fasád pred sprejermi, pričom graffiti
sa dá jednoduchým a ekologickým
spôsobom odstrániť, pričom sa nepoškodí podkladový materiál.
Na najčastejšiu otázku, koľko stojí tento špás odpovedá, že cena
ochrannej antigraffiti vrstvy podľa
m2 plochy sa nedá určiť paušálne,
závisí od veľkosti plochy a nanesených vrstiev. Odstránenie graffiti
nápisov má tiež svoje premenné
faktory. - Konkrétny technologický
postup volíme podľa materiálu, počasia a času, ako dlho je graffiti na
fasáde. Čím dlhšie graffiti znečisťuje
fasádu, tým sa znižuje šanca na jeho
úplne odstránenie. Naša ponuka za
odborné odstránenie graffiti je 8 €
za m2. Chcel by som zdôrazniť, že
po odstránení graffiti ostane na budove nepekný tieň a obrysy sú stále
viditeľné. Preto je dôležité predchádzať mu antigraffitovou ochranou.
Na druhú najčastejšiu otázku, či
nástrek antigraffiti nepoškodí novú
fasádu farebne, leskom či zmenami
štruktúry fasády, odpovedá: - Naopak, antigraffitový nástrek chráni
fasádu budovy. Po nanesení vzniknú tzv. difúzne otvory, cez ktoré
prúdi vzduch a fasáda prirodzene
dýcha. Vďaka tomu pod náterom
nevznikajú plesne. Životnosť náteru
je 6 rokov. Je to prevencia proti novým graffiti, pretože ak sa vyskytnú,
dajú sa odstrániť s menšími nákladmi a s vysokou úspešnosťou.
(pp)
24. 2. 2012 • 15
ŽIVOT PETRŽALKY
Sprejeri – frajeri? 3
Antigraffiti - nanášanie špeciálnych prípravkov (nástrekov,
ko
ov, voskov,
fólii a iných látok) na ochranu fasád, stien, múrov, výkladov,
ov, dopravných prostriedkov pred účinkami graffiti - použitia farebných sprejov.
Antigraffiti zahrňuje tiež špeciálne prípravky, ako aj technologické
postupy a spôsoby na odstránenie nasprejovaných „výtvorov“.
O výhodách a nevýhodách
PS Stavby Bratislava už zateplili, zatepľujú a zateplia nejden
petržalský panelák. Preto nie náhodou niekoľko otázok
Ing. Silvii Havránkovej, vedúcej stavebnej prípravy.
Na koľkých bytových domoch
v Petržalke ste doteraz aplikovali antigraffiti náter?
Iba na dvoch objektoch, aj
to na novostavbách.
Že by to bolo v cene antigraffiti náteru? Čo ju určuje?
Závisí od výrobcu, celkovej ošetrovanej plochy (iná
je to pri celkovej výmere
2 m2, iná pri 100 m2) a tiež
od druhu povrchu. Ak to
zosumarizujeme, potom ide o
Bez záveru
Problém petržalských sprejerov - frajerov, častejšie a skôr však vandalov a ničiteľov nášho majetku ako umelcov nevyriešime na prvý
šup ani v našich novinách. Taký cieľ sme si nekládli. Chceli sme však
viditeľnejšie poukázať na to, čo je viac ako viditeľné, ba priam oči
kole na obnovených panelákoch a s čím sa, žiaľ, tiež už zmierujeme.
Ako s mnohým v našej Petržalke. Nemali by sme sa. Tiež sme chceli
ponúknuť možnosti, ako preventívne, pokiaľ možno s najnižšími
nákladmi, sprejovaným hlúpostiam preventívne predchádzať – alebo ako sa ich zbaviť. Berte teda tento seriál ako náš redakčný nápad.
Aj ako stále otvorenú tému...
Redakcia PN
cenovú reláciu od 12 do 20 €
+ DPH za jeden m2 a zahrňuje
základný náter a permanentný náter. Na samotné odstránenie sprejerských výtvorov
sa používajú ďalšie prostriedky – odstraňovač, prípadne
aj odstraňovač tieňov po
graffiti. Týmito prípravkami
je nutne ošetriť fasádu čo
najskôr. Treba dodržať technologický postup od výrobcu
- prípravky totiž degradujú
permanentný náter. Hneď ako
graffiti zmiznú, je nevyhnutne
fasádu opláchnuť. Aj napriek
dodržaniu technologických
postupov je potrebné po 2 3 aplikáciách odstraňovačov
znova naniesť nový ochranný
permanentný náter.
Každý systém má výhody
i nevýhody. Skúste ich pomenovať...
Výhodou systému je
okamžité a relatívne ľahké
odstránenie graffiti. Nevýhodou je najmä vysoká cena.
Ak chcete napríklad odstrániť len malú plochu, musíte
kúpiť celé balenie odstraňovača (minimálne 1 kg), pričom jeho doba použiteľnosti
je jeden rok. Preto majitelia
sprejmi poškodených domov
sa radšej rozhodnú pre nový
náter časti fasády, prípadne
presieťkovanie s nanesením novej omietky. Ďalšou
nevýhodou je neúčinnosť
ochranného náteru v prípade, ak sprejer použije farbu
s rovnakým zložením, ako je
zloženie antigraffiti náteru.
Tento náter je vhodný na silikátové a minerálne podklady, nevhodný na akrylátové a
silikónové podklady (ktorých
povrch by sa naleptal). Na
nanášanie ochranných náterov ani na odstraňovanie
graffiti nie sú potrebné špeciálne technológie či strojné
vybavenie, pri odstraňovaní
je však potrebná skúsenosť a
zručnosť.
Autor (dv), foto PN
Fa
Fantóm
našich
panelákov
p
By
Bytové
družstvo Petržalka spravuje 20-tisíc bytov. Sme najväčvu
ším správcom na Slovensku, takže pri uskutočňovanej obnove
bytového fondu nie je až také
ťažké si predstaviť rozsah vykonávaných prác a ich finančné
krytie. Revitalizácia, modernizácia, odstraňovanie systémových
porúch na bytových domoch si
vyžadujú investičné náklady v
státisícoch eur. Výmena schodiskových presklení, zateplenie
stropu prízemia, zateplenie
strešného plášťa, výmena dverných a pivničných výplní, výmena stúpačkových a ležatých
rozvodov, prípadne aj výmena
výťahových zariadení menia
nejeden panelák na dlhší čas
na stavenisko. Financovanie obnovy je na vlastníkoch bytov a
nebytových priestorov, tí objektivizujú nevyhnutný rozsah prác
a minimalizujú náklady. Do popredia dávajú, a rozumne, najmä
zníženie energetickej náročnosti
a bezpečnosť bývania v dome.
Ako správca ich však už pri príprave revitalizácie domu upozorňujeme na fantóm „sprejer“.
Odporúčame im do investície
zapracovať aj umývateľný náter
exteriéru parteru domu. Zatiaľ
neúspešne. Pri desiatkach zateplených domov to do rozsahu
investície nezahrnul ani jeden
bytový dom, údajne z dôvodu
finančnej náročnosti. Že radšej peniaze, ktoré by si vyžiadal
ochranný náter exteriéru stavby
použijú na iné práce v jej interiéri. Ak majú vlastníci už dom zateplený a žiadny fantóm-sprejer
ho ešte nestihol poškodiť, opätovne pripomíname vlastníkom
možnosť prevencie - ochranný
náter proti grafitom.
Nedá však, aby sme neposlali odkaz vlastníkov bytov petržalskej
miestnej samospráve: Vyčleňte
pre túto komunitu „umelcov“
niektoré plochy (betónové deliace plochy, podchody, betónové
schodiská), nech sa tam realizujú. Urobili to v MČ Nové Mesto
v podchode na Hodžovom námestí. Dokonca je tak riešená aj
betónová tenisová stena na ihrisku Gercenova 25-27 a vyzerá
to kultivovane. Aj to je možnosť
istej ochrany našich panelákov
pred strašidlami - sprejermi.
Bytové družstvo Petržalka
16 • 24. 2. 2012
Detí v školách pribudne
Na jedenástich základných
školách v Petržalke bol
zápis žiakov do prvého
ročníka. V novom školskom
roku ponesie po prvý raz
aktovku 736 detí, viac ako
polovicu tvoria chlapci.
Z
PETRŽALSKÉ NOVINY
VZDELANIE
celkového počtu má trva- Marianna Ďurianová či me- absolútne pozitívne, pretože
lý pobyt v mestskej časti teorológ Martin Benko. Na všetky deti, ktoré sme dosiaľ
93 % zapísaných detí. Najväčší budúcich prváčikov sa pripra- mali, sa kultivovane vyjadrovali
záujem bol o ZŠ Pankúchová vujú už od septembra. Škola a reagovali na naše otázky. Ne(140), najmenej detí sa hlásilo úzko spolupracuje so škôlka- plakali a do školy sa tešia.“
na Prokofievovu (24). Predpo- mi z okolia, deti pozýva na
Budúci rok by si do školských
kladá sa, že v celej Petržalke tvorivé dielne a ich rodičom lavíc na Dudovej malo sadnúť
otvoria tridsať prváckych tried. ponúka príležitosť navštíviť 63 prváčikov. Rodičov sme sa
Medzi nimi jednu špeciálnu otvorené hodiny. Atmosféra pýtali na dôvody, pre ktoré sa
pre deti s poruchami výživy zápisu má byť podľa tamojšej rozhodli prihlásiť dieťa práve
na ZŠ Černyševského a triedu riaditeľky Hany Závodnej čo tam, zaujímalo nás aj to, aké
pre deti so špeatribúty má
ciálnymi výchovspĺňať kvalit„Dobrá žiačka, by mala byť usilovná,
no-vzdelávacími
ná škola. Ich
potrebami na ZŠ
ratolesti sme
poslušná a mala by mať čierne vlasy.“
Tupelovova.
zas potrápili
Nadpolovičná
otázkou, podľa
väčšina prváčikov bude na- najpriateľskejšia: „Keď sem čoho sa rozozná „dobrý žiak“.
vštevovať etiku, náboženstvo deti prídu, často sa boja, nepre svoje dieťa vybralo 38 % vedia, čo ich čaká, nervózni Daniela G.: - Rozhodovali
rodičov. V porovnaní s minu- sú aj niektorí rodičia, takže sme sa podľa toho, ktoré školy
lým rokom budeme mať o 63 sa snažíme, aby sa tu cíti- máme blízko bydliska. Napoprváčikov viac. Skutočné poč- li príjemne a aby to bol pre kon zavážilo, že tu má Natálka
ty žiakov však budú známe až nich zážitok.“ Budúcich ško- zubárku. Dôležité sú pre nás
po letných prázdninách. Podľa lákov vítali žiaci v karneva- jazyky a krúžky, aby bola dcérpredchádzajúcich skúseností lových maskách, rodičov iste ka zamestnaná i mimoškolskýpočíta mestská časť s mož- potešila možnosť posedieť si v mi aktivitami.
nosťou, že konečný stav môže čajovni a novinkou bola prebyť nižší až o sto žiakov. „Z zentácia školy, ktorá sa pre- Natálka (5): - Najviac sa tedeviateho ročníka odchádza mietala vo vestibule.
ším na kreslenie a na počítač.
310 deviatakov a ak budeme Tak ako inde, aj tu sú peda- Zo škôlky mi bude chýbať pani
predpokladať, že na osem- gógovia zvedaví na znalosť učiteľka a kamarátka Ninka.
ročné gymnáziá by nastúpili geometrických tvarov, farieb Dobrý žiak by sa mal dobre
približne 50 absolventi 5. roč- či komunikačné zručnosti učiť a poslúchať.
níka, celkový počet žiakov v detí. „Občas majú problém
ZŠ mestskej časti by sa mohol s jemnou motorikou, čo sa Andrea I.: - Bývame blízko, to
zvýšiť zo súčasných 3 801 asi ukazuje pri kreslení doliniek bol hlavný dôvod. Dôležitá je
na 4 000,“ informovala hovor- či slimačej ulity. Na druhej pre mňa ponuka jazykov a to,
kyňa petržalského úradu Má- strane veľa z nich už ovláda že je angličtina od prvej triedy.
písmenka, napriek tomu, Rozprávala som sa s kamarátria Grebeňová-Laczová.
Tento rok sme sa boli pozrieť že to nevyžadujeme,“ hovorí kami, ktoré tu majú deti, hona zápise v ZŠ Dudova, ktorú učiteľka Alenka Lampertová, vorili, že sú tu dobré učiteľky.
navštevovala svetová tenistka ktorá má s posudzovaním zre- Nie sú úplne benevolentné,
Daniela Hantuchová, mode- losti detí dlhoročné skúsenosti. ale nie sú ani sekery. Myslím,
rátorky Petra Bernasovská, „Tohtoročný zápis hodnotím že vzťah k škole, ktorý sa zač-
ne budovať v prvej triede, sa
odvíja do vyšších ročníkov.
Tomáško (6): - Najviac sa teším, že sa budem učiť nové
anglické slovíčka. Myslím, že
dobrí žiaci by mali počúvať. Ak
budeme najlepší, dostaneme
jednotky s hviezdičkami. Mne
sa zdá, že najviac ich dostanem
z angličtiny.
Zuzana Š.: - Do tejto školy som
chodila s bratom a obaja sme
boli veľmi spokojní. Podstatný
je hlavne prístup učiteľov. Aby
z nich deti nemali strach. Dôležitá je aj forma štúdia, najlepšia
je škola hrou, keď to deti baví,
vedomosti skutočne pochopia
a vedia ich využiť v praxi.
Sofinka (6): - Najviac sa teším
na tety učiteľky. Moje obľúbené
sú tie, ktoré majú čierne vlasy.
Rada by som chodila na gymnastiku. Ja som už veľká, najviac jednotiek budem mať za
písanie. Dobrá žiačka, by mala
byť usilovná, poslušná a mala
by mať čierne vlasy.
Jana K.: - Chodila nám sem
staršia dcéra a boli sme spo-
kojní, takže sme nemali nad
čím rozmýšľať. Okrem toho je
to najbližšia škola k bydlisku.
Dnes sa kladie veľký dôraz na
jazyky. Pre nás je podstatná aj
družina, keď sme v práci, je
dôležité vedieť, že je o dieťatko
dobre postarané, aj keď prídeme neskôr.
Zuzka (6): - Teším sa, že budem vedieť čítať, písať aj počítať. Dobrý žiak sa musí dobre
učiť a hlavne poslúchať. Ja
dostanem najviac jednotiek za
slovenčinu.
Eva R.: - Zavážilo, že je to škola najbližšie k bydlisku, pozreli sme sa však aj na internet.
Oslovila nás práve ich webstránka. Našli sme na nej veľa
fotiek, informácie o tom, čo
ponúkajú a aké aktivity majú
deti. Dobrá škola pre nás znamená dobrý prístup učiteliek.
Dianka (6): - Teším sa najviac
na kamarátky zo škôlky, a že
sa naučím čítať. Budem mať
bračeka a chcem mu čítať rozprávky, no vôbec neviem, aký
by mal byť dobrý žiak.
Autor a foto (ld)
Na ktorého učiteľa nikdy nezabudnete?
Mestská časť Petržalka organizuje
slávnostný aktív Dňa učiteľov.
Jeho súčasťou bude aj ocenenie tých učiteľov, ktorých si všetci
pamätáme a na ktorých budeme dlho spomínať. Návrhy na ich
ocenenie môžu predkladať žiaci, absolventi škôl či rodičia
do 29. februára.
Návrh treba podať elektronicky: [email protected],
alebo poštou: MÚ Petržalka, odd. školstva, kultúry a športu,
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava.
Pri návrhu treba uviesť meno a priezvisko navrhovaného
pedagóga, školské zariadenie, kde opracuje, alebo pracoval
a krátke zdôvodnenie návrhu.
PETRŽALSKÉ NOVINY
24. 2. 2012 • 17
SERVIS
Kultúrne zariadenia Petržalky
Naše tipy
program od 1. do 17. marca
DOM KULTÚRY ZRKADLOVÝ HÁJ
2. 3. / 19 h. - Stretnutie s divadlom: Malý kominár,
účinkuje Saleziánska mládež
6. 3. / 15 h. - Nestarnúce melódie - do tanca hrá
skupina Saturn
9. 3. / 19 h. - Očovan - repríza vystúpenia venovaná 75. založenia súboru a skupiny
11. 3. / 10 h. - Nedeľné rozprávkové dopoludnie –
Ako sa Janko s drakom porátal - Divadlo Animare
Silva
17. 3. / 19 h. - koNIEc cirkúsok srdca - premiéra
tanečného divadla Atak
Klubová činnosť – zábavné a kreatívne podujatia
8. 3. / 15 h. - Skús to s nami – Patchwork
DOM KULTÚRY LÚKY
2. 3. / 19 h. - Music club –Dafy and the rafters (rock
n roll) TZB (Klero punk)
4. 3. / 15 h. - Nedeľný čaj o tretej - do tanca hrá Memory Duo
7. 3. / 19 h. - Bubnovačka orchestra - Staňte sa aj vy
súčasťou bubnového rytmického orchestra.
9. 3. / 19 h. - Music club – My escape (metal core/
ZV) Endless Main (power metal/ZV)
11. 3. / 15 h. - Nedeľný čaj o tretej - do tanca hrá
Prova
16. 3. / 19 h. - Music club – March Friend session.
Hrajú: DR. Schlosser band, Žalman Brothers band,
The Scotlandyards, Fernando Bonzo band
CC CENTRUM
1. 3. / 18 h. – Hovory o zdraví - prednáška
5. a 12. 3. / 10 h. – Cvičenie matiek s deťmi
6. a 13. 3. / 16.30 h. – Pre šikovné ručičky - tvorivé
dielne pre deti od 3 rokov
6. a 13. 3. / 18 h. - AteliersFrancois FRANÇAIS dramatický krúžok pre mládež
7. a 14. 3. / 9 h. - Čarbaničky
10. 30 h. - kreslenie pre mamičky s deťmi
VÝSTAVY
1. až 16. 3. – Daniel Hevier: Poznámky pod čiarou
KLUBY
5. 3. / 18 h. – Klub zdravej výživy - prednáška
Reprezentujú folklór Podpoľania
KLUB DETÍ SLNIEČKO
Rozprávkové stredy
14. 3. / 14 h. - O zvedavom dievčatku - Divadlo Na
Vešiaku
Detská herňa – pre mamičky s deťmi
1., 8., 15. 3. / 14 h. – Voľné hranie stolových hier
8., 13. 3. / 9.30 h. – Hry a povedačky
Hrajme sa na rozprávku
1. 3. / 9.30 h. - O medovníkovom domčeku
6. 3. / 9.30 h. - Janko Hraško
15. 3. / 9.30 h. - Ako išlo vajce na vandrovku
Soboty v klube
3. 3. / 14 h. - Voľné hranie stolových hier pre deti i
rodičov
10. 3. / 14 h. - O medovníkovom domčeku
17. 3. / 14 h. - Voľné hranie stolových hier pre deti
i rodičov
PROGRAM PETRŽALSKÝCH KÍN
ARTKINO ZA ZRKADLOM, (nedeľa a streda)
4. 3. / 20. 3 Nič proti ničomu, r. P. Marek, ČR, 2011,
98 min.
7. 3. / 20.03 Mama Gogo, r. F. T. Fridriksson, Isl./
Nór./Švéd./V.B., 2010, 88 min.
11. 3. / 20.03 Nórske drevo, r. A. H. Tran, Japonsko,
2010, 133 min.
14. 3. / 20.03 Osamelosť prvočísel, r. S. Costanzo,
Tal./Fr./Nem., 2010, 118 min.
Rázovitá obec Očová patrí medzi najstaršie pod
Poľanou. Charakter a tradíciu dediny reprezentuje od roku 1936 i folklórny súbor Očovan.
Najväčší rozmach zaznamenal v roku 1964, keď ho
viedol Ján Izrael, niekdajší riaditeľ školy. Súbor nezažil iba víťazstvá, ale aj prehry. Často ho odsúvali
bokom práve tí, čo ho mohli udržať. V roku 1978
na XI. folklórnom festivale v Detve vystupoval súbor
naposledy s profilovým programom Očová, Očová... Po ňom prišla stagnácia. Lenže niektorí vedúci
a nadšenci – Július Vyšňovský, Ján Chabada, Juraj
Lauroška, Ján Priechodský, Ondrej Pivoluska, Pavol
Lenár a ďalší – sa nedali znechutiť. Vytvorili kolektív
tanečníkov a spevákov rozdávajúcich na javiskách
kusisko neopakovateľného folklórneho entuziazmu. V repertoári Očovana zazneli pesničky, tance,
samostatné programové bloky s osobitným čarom
a návštevníci mohli precítiť krásu kraja dvojnásobnou silou. Hráčske umenie očovských muzikantov,
pesničky či tance sú zdrojom neopakovateľnej
inšpirácie a poznania. Dodnes si svoj hudobný a
spevný fond, úžasnú muzikálnosť starostlivo uchovávajú a sú hrdí na všetko, čo je dôkazom tvorivého
nadania niekdajšej i terajšej generácie.
Pri príležitosti 75. výročia vzniku folklórneho súboru Očovan sa účinkujúci predstavia v Dome kultúry Zrkadlový háj 9. marca (piatok) o 19. hodine
s jubilejným programom, ktorý si zaiste získa srdcia
a sympatie publika.
Ján Debnár
FILMOVÝ KLUB LÚKY (utorok a štvrtok)
Utorky s: Svet ženských postáv
6. 3. / 19.30 Mlčanie Lorny , r. J. P. Dardenne,
L. Dardenne, Bel./Fr./Tal., 2008, 106 min.
13. 3. / 19.30 Melanchólia, r. L. von Trier, Dánsko,
2011, 130 min.
Štvrtky s: Americké autorské kino
1. 3. / 19.30 Ja a ty a všetci ostatní, r. M. July, USA/
V. B., 2006, 90 min.
8. 3. 19.30 h. Interview, r. S. Buscemi, USA, 2007,
83 min.
15. 3. / 19.30 Single man, r. T. Ford, USA, 2009,
101 min.
Navrhnite Osobnosť Petržalky 2012
P
etržalská
samospráva
už v týchto dňoch pripravuje pre obyvateľov
mestskej časti svoj tradičný
najvýznamnejší projekt XV.
ročník Dní Petržalky 2012.
Neziskové združenia, organizácie, verejné či vzdelávacie inštitúcie, občianske spolky, ale aj
samotní Petržalčania môžu do
30. apríla predkladať miestnej
samospráve návrhy na osobnosti, ktoré si zaslúžia osobitné
spoločenské ocenenie za výnimočnú prácu, celoživotný prínos či výrazný ľudský čin. Ocenenie Osobnosť Petržalky 2012
je súčasťou pripravovaného XV.
ročníka podujatia Dni Petržalky,
ktoré sa už tradične uskutočňujú počas júna. Jeho súčasťou sú
rôzne celospoločenské, kultúr-
ne a športové akcie určené pre
všetky vekové kategórie Petržalčanov. Slávnostné verejné predstavenie petržalských osobností
bude 16. júna (v sobotu) počas
večerného hudobného galaprogramu na Dostihovej dráhe
v Starom háji.
Návrhy pre tohtoročné ocenenie „Osobnosť Petržalky 2012“
zasielajte v písomnej podobe
PETRŽALSKÉ NOVINY
v čom vidí navrhovateľ jej osobitný prínos pre každodenný život
poštou, osobne alebo elektro- v Petržalke, alebo čím výnimočným sa pričinila o rozvoj našej
nicky.
mestskej časti.
Návrh musí obsahovať:
• meno a priezvisko predkla- Adresa na podávanie návrhov:
dateľa a jeho kontaktné údaje Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, oddelenie škol(telefonický, mailový)
• navrhovanú osobnosť, adresu, stva, kultúry a športu
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
telefónny, mailový kontakt
• krátku charakteristiku navr- alebo:
[email protected]
hovanej osobnosti
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava. NAKLADATEĽ: Vydavateľstvo M.R.K. agency, s.r.o. Redakcia: Kutlíková 17,
852 50 Bratislava, fax: 6383 8640, 6383 5295. INTERNET: www.petrzalskenoviny.sk, E-mail: [email protected] Šéfredaktorka: Gabriela Belanová,
tel. číslo: 0904 682 888. TELEFÓNY: grafici: +421905527738, oddelenie marketingu a príjem inzercie 0905273416, 0905273414 redaktori: 0910792553.
TLAČ: VERSUS, a. s., Bratislava, NÁKLAD: 46 000 ks. Distribúciu do domácností v Petržalke, Jarovciach, Rusovciach a Čunove zabezpečuje M.R.K. agency. Neobjednané príspevky nevraciame a nehonorujeme.
Evidenčné číslo: EV 3214/09
24. 2. 2012 • ročník 17 • číslo 4
www.petrzalskenoviny.sk
18 • 24. 2. 2012
INZERCIA
PETRŽALSKÉ NOVINY
PETRŽALSKÉ NOVINY
ŽIVOT PETRŽALKY/INZERCIA
Priateľské vzťahy medzi ZUŠ Jána Albrechta
v Petržalke a bratislavského konzervatória
pretrvávajú už piaty rok. Toto malé jubileum
si pripomenuli spoločným slávnostným koncertom v koncertnej sále na Topoľčianskej.
V programe zazneli skladby významných
svetových autorov. ZUŠ prezentovala svojich
vynikajúcich adeptov v hre na klavíri, speve,
hre na husliach a violončele. Medzi prierazné spevácke talenty ZUŠ Jána Albrechta
sa zaradil David Šavlík z triedy Mgr. Ľudmily
Hudecovej. Jeho interpretácia G. Giordani:
Caro mio ben priniesla výnimočnú krehkosť.
V muzikálnom stvárnení obdivuhodne zaznieval farebne sýty, priehľadne čistý nádejný tenor. Z triedy ped. Kvetoslavy Fraitovej
očarila precíznou hrou, vyspelou technikou a
štýlovým podaním klaviristka Barbora Drugdová v populárnej skladbe J. Suka: Sen lásky.
Perfektným výkonom prekvapil klavirista
Martin Dubovský - ped. Mgr. art. Venceslava
Iljevska v originálnom Ronde na argentínske
detské ľudové motívy A. Ginastera.
Konzervatoristi predstavili jedinečnú spevácku hviezdu absolventského ročníka, per-
24. 2. 2012 • 19
spektívnu Marianu Hochelovú v dokonalom
podaní árie z operného muzikálu Candide
od L. Bernsteina. V hre na bicie nástroje upútal temperamentný Jakub Kačic a vyspelý
klarinetista Martin Adámek v náročnej Sonáte M. Arnolda. Vzájomné kontakty prispievajú k obohateniu dramaturgie a získavaniu
praktických skúseností z vystupovania na
koncertnom pódiu.
(bd)
Oznam pre rodičov
Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie (CPPPaP) pozýva
rodičov na Podpornú rodičovskú skupinu,
ktorá bude pravidelne v priestoroch CPPPaP
5 na Švabinského 7 v Petržalke. Začíname
v pondelok, 5. marca v čase 15. - 16. h.
Otvorená rodičovská skupina bude zameraná na: zdieľanie rodičovských skúseností
navzájom, čerpanie podpory a inšpirácie
pri výchove, zvládanie rôznych výchovných
situácií, poradenstvo zo strany psychológov,
ktorý skupinu vedú diskutovanie na témy
ako napr. hranice, pravidlá, vzťah rodič – dieťa, problémy s učením... Skupina je otvorená
a služby sú poskytované zdarma.
V prípade záujmu nás prosím vopred kontaktujte na tel. č. 62250215, 62250485 alebo
mailom [email protected] (z dôvodu
zabezpečenia miestnosti).
Viac na www.psychocentrumba5.sk
Psychologičky
Janotková Andrea, Zeleníková Lenka
35$&29$Ř35(3(75æ$/.8$-93$5/$0(17(
Roman Masár, Ing.
KANDIDÁT
ČÍSLO
121
20 • 24. 2. 2012
Navštívte triedy
z minulého storočia
Ak by sa vás niekto spýtal, ktoré múzeum sídli
v Petržalke, vedeli by ste,
že je to Múzeum školstva
a pedagogiky? Toto jediné petržalské múzeum
uchováva v depozitároch
a výstavných priestoroch
zbierkové predmety spojené s dejinami školstva na
území Slovenska.
Múzeum vzniklo v roku
1970 ako celoštátne špecializované pracovisko rezortu školstva, jediné svojho druhu na Slovensku.
Už viac ako štyridsať rokov
zhromažďuje,
spracúva,
ochraňuje a prezentuje
hmotné dokumenty z dejín školstva. Pracovníkom
múzea sa za ten čas podarilo zhromaždiť viac ako 30tisíc zbierkových predmetov rôzneho druhu. Starý
školský nábytok, učebnice,
pomôcky či vysvedčenia –
to všetko a omnoho viac sa
skrýva v zbierkach.
V tomto období ponúka
múzeum návštevníkom
viacero zaujímavostí. Pre
tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o najstarších dejinách školstva na území
Slovenska, je pripravená
audiovizuálna prezentácia Od staroslovienskeho učilišťa po Univerzitu
Istropolitanu, ktorá mapuje obdobie od Veľkej
Moravy po vládu Mateja
Korvína. V ďalšej časti výstavných priestorov môže
návštevník nahliadnuť do
prírodovedného kabinetu a triedy zo 60. rokov
20. storočia. Ak si myslíte,
že časy atramentových
pier, školského rozhlasu
či násteniek oslavujúcich
Gagarinov let do vesmíru
sú už dávno preč, mýlite sa. V Múzeu školstva
a pedagogiky nájdete jedinečnú atmosféru starých
školských tried aj dnes.
Kolektív múzea sa teší na
všetkých, ktorí si chcú zaspomínať na svoje školské
časy! Vstup bezplatný.
Viac informácií nájdete na
www.msap.sk
Lenka Krivá
PETRŽALSKÉ NOVINY
ŠKOLST VO
Gymnázium Alberta Einsteina
zvoláva absolventov
Najstaršie gymnázium v Petržalke oslavuje. Septembrové zvonenie
ohlásilo začiatok školského roka už po 55 raz.
Z
a vyše pol storočia sa
z jedenásťročnej školy na
Makarenkovej ulici stalo jedno z najznámejších bratislavských gymnázií, ktoré okrem
bežného vzdelania ponúka aj
bilingválne štúdium v ruskom
jazyku. V roku 1956 sa otvorila brána školy po prvý raz.
Odvtedy ňou prešlo jedenásťtisíc žiakov. Plynutím času sa
menili názvy ulíc a z Makarenkovej sa stala Einsteinova.
Čestný názov Gymnázium
Alberta Einsteina však nesie
škola až od roku 2003. Budova je na zozname dvanástich
nehnuteľných pamätihodností Petržalky.
Päťročné bilingválne štúdium ponúka gymnázium od
roku 2005. Výhodou je, že
žiaci môžu nastúpiť už z ôsmej triedy, bez predchádzajúcej skúsenosti s jazykom,
ktorým na svete hovorí asi
250 miliónov ľudí. „V prvom
roku sa sústreďujú na intenzívne štúdium ruštiny. Vo
vyšších ročníkoch v nej už
majú matematiku, fyziku a
humanitný predmet umenie a
kultúra,“ vysvetľuje riaditeľka
Mgr. Drahomíra Kovaříková.
Záujem o prijatie na bilin-
gválne štúdium pravidelne
prevyšuje kapacitné možnosti. „Táto generácia nie je zaťažená minulosťou. Ruštinu
berú ako reč, ktorá sa im páči.
Výhodou je to najmä pre deti,
ktoré nastupujú z ôsmej triedy, pretože maturujú vo veku
rovesníkov.“ K upevňovaniu
jazyka pomáha aj trojtýždňový pobyt v Moskve, kde sa im
venujú ruskí lektori. Žiaci ho
absolvujú už na konci prvého
ročníka.
Na štvorročnom štúdiu je
povinným jazykom angličtina, ako druhý jazyk si môžu
zvoliť francúzštinu, nemčinu,
španielčinu alebo ruštinu.
V priestoroch školy sa nachádza moderné laboratórium prírodných predmetov
vybudované vďaka financiám z EÚ. Okrem telocvične tam nájdeme vnútri i na
školskom dvore posilňovňu.
Z medzinárodnej spolupráce spomeňme projekt Kampus. Na jeseň cestuje desiatka študentov do Berlína,
kde s rovesníkmi z rôznych
krajín diskutujú na zadané
témy. Škola má tiež družbu
s ruským gymnáziom Danko,
ktoré pravidelne organizuje
celonárodnú súťaž Budúcnosť
Ruska: „Napriek hendikepu,
že sme jedinou zahraničnou
školou, sa naši žiaci každý rok
vracajú s cenou.“ Študenti sa
môžu realizovať aj vďaka mimoškolským aktivitám. Obľúbený je šport, ale aj fyzikálny,
chemický krúžok, fotografia,
či krúžok aktívneho dobrovoľníctva.
Absolventov Gymnázia Alberta Einsteina prijímajú na
všetky typy škôl vrátane medicíny, práva, humanitných
vied, informatiky, či ekonómie. Riaditeľku najviac teší,
že nachádzajú uplatnenie
v praxi. Podľa prieskumov na
úrade práce končí mizivé percento ich žiakov.
Oslavy 55. výročia rezonujú počas celého roku. Vyvrcholia žiackou akadémiou a
stretnutím absolventov. To sa
uskutoční už v apríli. Tentoraz
sa bude niesť v neformálnom
duchu. Či už ste strávili svoje
študentské časy na Makarenkovej, alebo patríte medzi
gymnazistov „einsteinky“ ste
srdečne vítaní. Je to príležitosť
ako stretnúť nielen spolužiakov, ale aj prvé lásky, kamarátov z iných tried a učiteľov, na
ktorých dodnes spomínate.
(ld)
Foto archív GAE
Stretnutie absolventov a priateľov školy
k 55. výročiu založenia gymnázia
na Einsteinovej ul.
(bývalá Makarenkova)v Bratislave.
Stretnutie sa uskutoční 21. 4. (sobota) v Pivárskej
reštaurácií Budvar na Cintorínskej 19 v Bratislave.
Začiatok je o 18. h. (o 19. h. slávnostný prípitok, večera
a dezert v cene lístka). Lístok v cene 30 € si je možné
kúpiť na sekretariáte riaditeľstva gymnázia. Stretnutie
bude pokračovať v duchu oldies party.
Rezervácia vstupeniek: [email protected]
prípadne: 02/63451184 • info: www. einsteinova.sk
PETRŽALSKÉ NOVINY
24. 2. 2012 • 21
SÍDLISKO
Dobrá správa z Dalkie:
Budú skôr preplatky ako nedoplatky
Posledný januárový a prvé dva februárové
týždne mrzlo až do kosti. Koncom minulého
sa z neba na nás zosypal sneh. Toľko galiby
naraz, až v tom niekto hľadal boží trest za
naše politické a podnikateľské gorily.
Či rozkolísali mrazy petržalskú vykurovaciu
sústavu centrálneho zásobovania teplom
a iné zimné paradoxy, o tom hovoríme
s obchodným riaditeľom Dalkia, a. s.,
Ing. Vojtechom Červenkom.
Bolo treba niečo v celom
tepelnom systéme opravovať? Veď petržalské vykurovacie a teplovodné potrubia
už majú nejaké desiatky
rokov, takže - prasklo niečo,
zalialo či zmrzlo?
Nič z toho sa neudialo.
Žiadna mimoriadna udalosť
neprekročila rámec priemerných porúch. Petržalské
tepelné hospodárstvo s 23
kotolňami, so 178 výmenníkovými stanicami, so 62 km
primárnymi a 50 km sekundárnymi rozvodmi pracovalo
aj v silných mrazoch štandardne. Je to najmä preto, že
od roku 2000, odkedy Dalkia,
a. s., spravuje majetok petržalskej mestskej časti, vynaložila na jeho opravy a investície do modernizácie desiatky
miliónov eur. Vymenili a prepojili sme potrubné rozvody,
hydraulicky vyregulovali primárne a sekundárne rozvody,
uskutočnili plošnú inštaláciu
centrálneho riadiaceho systému s automatickou reguláciou výstupných parametrov,
dobudovali systém merania
vyrobeného a dodaného tepla
a teplej vody, nainštalovali rekuperátory dymových spalín,
vymenili horáky a i. Výsledok
je známy - spoľahlivo funguje
celý systém centrálneho zásobovania teplom a teplou úžitkovou vodou.
Aj keď ešte zima neskončila,
porovnajme, ak ide o spotrebu tepla, vlaňajšie obdobie
s tohtoročným.
Tohtoročný január je v spotrebe tepla oproti vlaňajšiemu slabší o 16 percent. Naopak, vo februári 2012 oproti
februáru 2011 očakávame
nárast spotreby kWh na ÚK
o 6 percent.
S akými cenami za teplo sme
vstúpili do tohto roku? Nebude o dosť drahšia spotreba
- množstvom i cenovo - vo vyúčtovaní za rok 2012?
Ťažko predpokladať vo
februári, aký bude výsledok 31.
decembra. Úrad pre reguláciu
sieťových odvetví na obdobie
od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 rozhodnutím
určil maximálne ceny tepla
pre MČ Petržalka, ktoré sú v
porovnaní s maximálnymi cenami platnými na obdobie od
1. septembra do 31. decembra 2011 pri variabilnej zložke
maximálnej ceny tepla pre domácnosti nižšie o 4 percentá,
pre odberateľov a konečných
spotrebiteľov okrem domácnosti nižšie o 15 percent. Pri
fixnej zložke maximálnej ceny
tepla sú však vyššie o 6 percent. Na vysvetlenie: cena,
ktorú platí spotrebiteľ za kúrenie, je dvojzložková, skladá sa
z variabilnej a fixnej časti, pričom variabilná zložka (palivo,
elektrina a voda ako teplonosné médium) predstavuje asi 70
percent a fixná zložka (obsluha, opravy, odpisy, revízie) je
potom vo výške 30 percent. V
sumári by to malo za rok 2012
predstavovať nižšiu cenu za
kúrenie ako v roku 2011.
Keď sme pri rokoch, číslach
a vyúčtovaniach, máte už
predbežné výsledky spotreby
tepla za rok 2011? A dostali
ste od správcov bytových domov načas všetky potrebné
údaje?
Predpokladáme, že za rok
2011 sme predali o 13 a pol
percenta menej tepla ako za
rok 2010. Podpísali sa pod
to miernejšia zima, šetriace
efekty zateplených a vyregulovaných bytových domov
a úspornejšie spotrebiteľské
správanie. Pokiaľ ide o spoluprácu so správcovskými spoločnosťami, bola pri poskytovaní údajov o spotrebe vody
na bytových vodomeroch
(ktoré slúžia na rozpočítavanie nákladov na vodu a tepla
na ohrev vody) za rok 2011
kvalitnejšia a ústretovejšia v
porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, keď sme evidovali
vysokú chybovosť zo strany
správcov pri nahlasovaní údajov, čo spôsobovalo množstvo
problémov aj reklamácii. Preto sme dodatkom k zmluvám
upravili povinnosti správcov
tak, že po termíne predloženia
údajov už nie je možné uplatniť si zmenu údajov. Zvýšila sa
tak zodpovednosť za poskytnuté údaje. Zároveň to znamená, aby sa vlastníci bytov
v prípade reklamácií pri vyúčtovaní spotreby tepla a teplej
úžitkovej vody obrátili na ich
správcovské spoločnosti.
Čoho bude viac a čoho menej
za spotrebu tepla - prevýšia
vo vyúčtovaní za rok 2011
preplatky nad nedoplatkami, alebo to bude naopak?
Bude to individuálne, záleží
tiež na tom, ako mali bytové
domy nastavené mesačné zálohové platby. Ale vychádzajúc z
predchádzajúcich odpovedí sa
dá očakávať, že by mali vo vyúčtovaní prevažovať preplatky.
Meteorológovia síce sľubujú ústup silných mrazov, no
zároveň druhým dychom
strašia, že skutočná zima
potrvá až do konca marca. Aké má byť naše ďalšie
spotrebiteľské
správanie?
Niektorí vlastníci bytov totiž používajú taktiku, že v
trojizbovom byte v dvoch
izbách i v kuchyni vypnú radiátory, termostatickú hlavicu nastavia na nulu, hriať
nechajú iba jeden radiátor v
obývačke, ktorý je však nastavený na päťku a slúži ako
pec. Zdôvodňujú to nižšou
celkovou spotrebou tepla v
byte, jeden pustený „naplno“
dokáže vyhriať celý byt. Je
to vraj úspornejšie riešenie,
ako nechať zapnuté v byte
všetky radiátory nastavené
napr. na „trojku“, pretože,
vraj, minú dohromady aj
viac tepla. Je to tak naozaj?
Nie som na to odborník,
ale domnievam sa, aj sa tak
správam, že je rozumnejšie
kúriť rovnomerne v každej
izbe (pokiaľ sa využívajú), a
nie sa snažiť z jedného radiátora vykúriť celý byt, nakoľko táto izba musí byť logicky
vykúrená viac, teda je aj väčší
prestup tepla smerom von z
domu z tejto miestnosti, čo
znamená aj vyššie tepelné
straty. Radšej si pripomeňme
staré osvedčené pravidlá: krátkodobé intenzívne vetranie
a nie dlhodobé pootvorenie
okna; zabezpečenie funkčnosti termostatických ventilov;
dodržiavanie odporúčaných
teplôt pre obývacie izby a
spálne (na to sú tie čísla 1 až 5
na termostatických ventiloch),
tu platí, že ak chcem usporiť,
potom zníženie teploty v byte
o jeden stupeň C umožní dosiahnuť úsporu cca 6 percent z
ročných nákladov; nezakrývať
radiátory záclonami, závesmi, resp. nezabrániť prúdeniu
tepla nábytkom; sprchovanie namiesto kúpania, ale o
tom nech si rozhodne každý
sám, podľa toho čo mu vyhovuje a na koľko má finančne.
Na záver ešte poznámka, že
k zavzdušňovaniu radiátorov
už takmer nedochádza, lebo
Dalkia nainštalovala na tepelných okruhoch (kde k nemu
dochádzalo) tzv. odplynovače
priamo na kotolniach.
Gaba Belanová
Foto archív redakcie
22 • 24. 2. 2012
Odťahovej službe
vypovedali nájom
Budúcnosť odťahovej služby na Macharovej ulici je stále otázna.
So žiadosťou o aktuálne informácie sme sa obrátili
na vedenie Petržalky.
P
rednosta miestneho úradu Miroslav Štefánik nás
informoval, že spoločnosti
Car Towing, s. r. o., už vypo-
PETRŽALSKÉ NOVINY
SÍDLISKO/INZ ERCIA
vedali nájomnú zmluvu. Trojmesačná lehota začala plynúť
1. februára. Ďalej uviedol, že
nové vedenie sa po prebraní
úradu muselo s problematikou najprv oboznámiť, vyhodnotiť uznesenia bývalého
zastupiteľstva a zvážiť súčasný
stav vzhľadom na aktuálne
finančné možnosti, pretože
uznesenia zastupiteľstva prijaté v závere minulého volebného obdobia boli v niektorých
častiach nevykonateľné. Následne sa uskutočnili rokovania so spoločnosťou o výmene pozemku za pozemok na
Panónskej, ktorý sa napriek
opakovanej verejnej obchodnej súťaži nepodarilo predať.
Nároky odťahovej služby však
podľa ich vyjadrenia nespĺňal,
išlo napríklad o infraštruktúru, dostupnosť MHD, rozlohu
a podobne. „Petržalka však iné
pozemky vo vlastníctve nemá,
preto sme im sprostredkovali pozemok v súkromnom
vlastníctve, ale koncom roka
prestali komunikovať. Starosta sa rozhodol ďalej vec nenaťahovať a v zmysle zmluvy
im dať výpoveď.“ O ďalšom
scenári vedenie úradu nechce
špekulovať. „Budeme postupovať v zmysle zákona,“ dodáva M. Štefánik.
Pripomeňme, že plochu na
Macharovej prenajala mestská
časť spoločnosti Car Towing
v júni 2009. Tento krok vyvolal vlnu nevôle obyvateľov
z okolitých ulíc. Miestne zastupiteľstvo žiadalo vtedajšieho starostu Petržalky Milana
Ftáčnika, aby od zmluvy odstúpil a úrad pripravil investičný zámer – verejné osvetlené parkovisko, v réžii mestskej
časti. K praktickej realizácii
však nikdy nedošlo, pretože
mestská časť v minulosti na
tento zámer nevyčlenila potrebné financie a spoločnosť
na pozemku podniká dodnes.
(ld)
Riešenie zdravotných problémov
novým spôsobom
Centrum Komhelp poskytuje vyšetrenie novým
biorezonančným skenerom DIACOM v cene 15 €, ktorý dokáže
odhaliť skryté príčiny zdravotných problémov. Odborné vyšetrenie
nájde ložiská baktérií, vírusov, borélií, helicobactera, mykóz, parazitov
atď. v jednotlivých orgánoch. Navrhneme vám terapiu biopreparátmi novej generácie, ktoré tieto záťaže odstraňujú. Bezbolestné
vyšetrenie je vhodné aj pre deti a citlivé povahy.
Vysokoúčinná pomoc pri všetkých problémoch vrátane najťažších.
Info: 0910 939 512
www.komhelp.meu.zoznam.sk
Ak vám nechodia
pravidelne
PETRŽALSKÉ
NOVINY
volajte
0905 273417
PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE
PARTNERSTVO TRVALEJ HODNOTY
DD TRADE, s.r.o.
Párièková 18, 821 08 Bratislava
www.ri-okna.com
0948 975 800
PETRŽALSKÉ NOVINY
Krimipríbeh
Taká idylická rodinka
Kriminálna polícia sa obracia na občanov so žiadosťou o pomoc pri pátraní po
týchto osobách. Informácie
oznámte na najbližšom policajnom útvare, alebo na telefónnom čísle 158, prípadne
na e-mail [email protected]
Ladislav
Šándor, (45)
z Bratislavy
Popis osoby: je 185-190 cm
vysoký, štíhlej postavy, má krátke tmavé riedke vlasy. Môže
nosiť malú briadku s fúzmi.
Na menovaného vydal Okresný súd Bratislava II príkaz na
zatknutie pre prečin marenia
výkonu úradného rozhodnutia, Okresný súd Bratislava III.
príkaz na zatknutie pre prečin
zanedbania povinnej výživy a
Okresný súd v Trnave vydal príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody pre trestný
čin ublíženia na zdraví.
Vladimír
Pánik, (40)
z Bratislavy
Popis osoby: je asi 175 cm
vysoký, strednej postavy.
Na
menovaného
vydal
Okresný súd v Nitre príkaz
na zatknutie pre pokračujúci
trestný čin krádeže spolupáchateľstvom.
Janette
Putiková,
(39)
z Bratislavy
Popis osoby: nje asi 171-175
cm vysoká, štíhlej postavy, má
dlhé hrdzavé vlasy a hnedé
oči.
Na menovanú vydal Okresný
súd Bratislava V príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody pre trestný čin
krádeže.
24. 2. 2012 • 23
BEZPEČNOSŤ
Pani Helenka je žena v tridsiatke a to je veľmi krásny vek a veľmi dlhé obdobie. Keďže
bola k svetu, milujúci manžel pôvodným aj
súčasným povolaním účtovník, sa o ňu bál,
čo občas vyjadroval lakonickým konštatovaním – podvádzaš ma.
N
iekedy pridával aj komentár v tom zmysle,
aký je on dobrák a či preto
ona musí, ako dobrovoľne
nezamestnaná
manželka,
korzovať po cudzích revíroch
a plieskať okáľmi po bicepsových postavách. Raz sa stalo,
ale vraj iba preto aby dodal
svojim slovám náležitú váhu,
že bez váhania jej jednu či
dve vypálil. – Prečo ma biješ,
som verná, ty barbar – vyjadrila svoj názor na rukolapný atak a so slzami v očiach
utiekla. Nevedela, neborka
verná, že dočasným opustením rodinného krbu znepríjemní časom život celému
príbuzenstvu.
Azda by sa na tento incident aj zabudlo, keby relácie
o škodlivosti alkoholu na
medziľudské vzťahy boli na
televíznych obrazovkách tak
frekventované, ako je reklama
na lieky. Nie sú, a tak sa stalo, že pri jednom rodinnom
posedení, ináč v celkom slušnom bare, si Fero počas družnej zábavy nečakane vypočul
otázku – ty budeš mlátiť moju
dcéru? Vyhoď si z hlavy takéto praktiky – jedným dychom
sa ozvali otec i brat potupenej
príbuznej. Nakoľko trojica
pánov, čo do južanskej letory
si nemohla nič vyčítať, prešlo
sa bez dlhých rečí od slov k činom. Švagrov presne mierený
úder uzemnil Fera a s ním aj
jeho silnú zbraň sladké, v súčasnosti mierne zahmlené,
oči. Oprášil sa – sto bohov a
ešte niečo! Vraj rodina. Čo si
to dovoľujete? Jeho tvár stratila klasický vzhľad lojálneho
účtovníka, čoho výsledkom
bol celkom solídny úder medzi oči ženinho brata. – Čo
je veľa, to je moc. Aj dcéru,
aj syna - zašomrala hlava rodiny a spolu s potomkom sa
pustili do milého zaťa. - Ej,
bisťu! Dvaja na jedného – dal
si ruky do vačkov Fero. Dôvodom nebola snaha o diplomatické urovnanie konfliktu, ale
vreckový nožík. Chvíľu na to
chladnú čepeľ okúsil pán svokor, ktorému takéto zoznámenie našťastie neprinieslo
žiadnu ujmu. Ak teda nerátame načatý rukáv novej košele
a sprchu červeným vínom z
rúk manželky, ako akt odmeny za agresiu voči ich zaťkovi,
za čo si vyslúžila facku aj ona.
Prapôvod konfliktu, problém
s údajnou neverou, políciu
nezaujímal. Ktorá žena by to
aj priznala?
V Bratislavskom kraji v roku 2011 zaznamenali policajné štatistiky 157 výtržností v zmysle trestného zákona (SR 1115), na základe ktorých bolo trestne stíhaných 170 osôb (objasnenosť 67%). Tak
vraví § 364 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v platnom znení v súvislosti s výtržnosťou: Kto sa
dopustí slovne alebo fyzicky, verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom hrubej neslušnosti
alebo výtržnosti najmä tým, že napadne iného, hanobí štátny symbol, historickú alebo kultúrnu
pamiatku, hrubým spôsobom ruší zhromaždenie občanov alebo športové či kultúrne podujatie,
vyvoláva verejné pohoršenie vykonávaním pohlavného styku, sexuálneho exhibicionizmu alebo
iných patologických sexuálnych praktík, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. Priťažujúcou
okolnosťou je závažnejší spôsob konania alebo spáchanie činu v prítomnosti osôb mladších ako
osemnásť rokov.
Polícia
Políciaupozorňuje
upozorňuje
Nezabudnite
na spôsobilosť!
Polícia upozorňuje držiteľov
zbrojných preukazov na povinnosť vyplývajúcu z novely zákona
o strelných zbraniach a strelive.
Držiteľ zbrane kategórie A – samočinné zbrane alebo kategórie
B – samonabíjacie palné zbrane
konštrukčne odvodené alebo
upravené zo samočinnej zbrane, je povinný po prvýkrát sa
podrobiť posúdeniu psychickej
spôsobilosti držať alebo nosiť
zbraň a strelivo do 30. apríla 2012.
Psychická spôsobilosť držiteľa
zbrojného preukazu držať alebo
nosiť zbraň a strelivo sa preukazuje psychologickým posudkom
o psychickej spôsobilosti, ktorý
vydáva klinický psychológ. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za stratu psychickej spôsobilosti, čo má za následok odňatie
zbrojného preukazu alebo skupiny zbrojného preukazu.
Na parkoviskách
opatrne
Polícia upozorňuje aj na opakované porušovanie povinností
účastníka škodovej udalosti, najmä v prípadoch poškodenia cudzieho zaparkovaného vozidla. V
zmysle zákona o cestnej premávke je vodič povinný ihneď upovedomiť poškodeného o spôsobenej škode a oznámiť mu svoje
osobné údaje. Pri splnení podmienok ide o škodovú udalosť,
ku ktorej nie je potrebné volať
políciu. Ak sa vodičovi nepodarí
kontaktovať poškodeného, je
potrebné o udalosti bezodkladne upovedomiť políciu, ktorá
vec zadokumentuje, vyrozumie
poškodeného a vylúči požitie alkoholu. Pri škodovej udalosti sú
postihy nižšie ako pri porušení
povinností účastníka škodovej
udalosti alebo dopravnej nehody. V zmysle zákona o priestupkoch môže byť vodičovi uložený
zákaz činnosti viesť motorové
vozidlá od 12 mesiacov vyššie a
pokuta od 300 eur. Takýto postih
môže pre niektorých vodičov
znamenať aj stratu zamestnania,
a to len preto, že na miesto neprivolali políciu a odišli.
ZPolícia
policajného
bloku
upozorňuje
Krémy aj čerpadlo
Seriál ako sa lacno dostať k rôznym veciam sa rozhodol realizovať
Roman (31) z Bratislavy. V objekte
na Panónskej ceste sa mu zapáčilo
liatinové čerpadlo, ponúkajúce sa
mu pred jednou chatkou. Využil
príležitosť a po rozbití steny vnikol
do chatky z ktorej si vzal niekoľko
kusov oblečenia. Majiteľa ochudobnil približne o tisíc eur. Nepohrdol ani návštevou predajne
v zdravotnom stredisku na Strečnianskej ulici, z ktorej si odniesol
niekoľko krémov v hodnote viac
ako dvesto eur. Celkovo spôsobil
škodu takmer za tristo eur. Skončil
za policajnými mrežami.
Viete, že...
... polícia vlani zaistila drogy a prekurzory v hodnote 2,5 milióna eur?
Medzi nimi bolo takmer 4,5 kg
novej drogy fentanylu v hodnote
viac ako 240- tisíc eur, 5733 rastlín
konope a marihuany v objeme viac
ako 74 kilogramov (1,3 milióna €),
19 kilogramov amfetamínu (800tisíc €), viac ako pol kilogramu
kokaínu (60- tisíc €), takmer 300
gramov heroínu (16 tisíc €), 71,26
gramov hašišu (1500 €) a takmer
800 gramov metamfetamínu
(takmer 80 tisíc €).
Polícia hľadá svedkov
- Polícia žiada verejnosť o pomoc
pri hľadaní svedkov incidentu,
ktorý sa stal v nedeľu na Hodálovej
ulici. Ako informoval bratislavský
policajný hovorca František Peczár,
traja neznámi páchatelia tam okolo jednej hodiny po polnoci napadli 33-ročného muža. Muž utrpel zranenia, pre ktoré musel byť
okamžite hospitalizovaný, liečiť sa
bude viac ako šesť týždňov. Polícia
vypočula svedka, ktorý uviedol,
že v tom čase bolo na mieste
viacero osôb, medzi nimi aj žena,
ktorá si podľa neho celý incident
odfotografovala. Podľa svedka boli
páchateľmi traja muži vo veku od
20 do 25 rokov. Dvaja z nich mali
na sebe tmavočervené oblečenie,
jeden z nich mal bielu mikinu a
bol holohlavý. Polícia žiada o pomoc pri hľadaní svedkov tohto
incidentu, ktorí môžu pomôcť pri
stotožnení páchateľov. Akékoľvek
bližšie informácie možno uviesť
na bezplatnom čísle polície 158,
alebo osobne na ktoromkoľvek
policajnom oddelení.
(SITA)
Stranu pripravil Jaroslav Gründler, [email protected]
24 • 24. 2. 2012
ŠP ORT/INZ E RC I A
PETRŽALSKÉ NOVINY
plus1hlas.sk
Martin Miškov
=istupFa starostu Mÿ 3Htrçalka
Zvíťazila ZŠ Turnianska
Koncom minulého mesiaca sa na ZŠ Gessayova uskutočnil v spolupráci s Centrom
voľného času, ZŠKP, o. z., a SFZ nultý ročník
futbalového turnaja žiačok základných škôl
Lady cup Petržalka.
,,Bol oň veľký záujem, prihlásilo sa
12 škôl, ale štartovalo 10. V akcii sme
videli viac ako sto žiačok vo veku od
11 do 13 rokov, a to je paráda. Úroveň a
Mladí sú budúcnosťou Iskry
Výročná členská schôdza futbalového
klubu MŠK Iskra Petržalka sa niesla v pokojnej atmosfére. Ďalšie smerovanie klubu
v príhovore naznačil jeho prezident Vladislav Simon. ,,Vzhľadom na to, že finančná
situácia klubu nie je dobrá aj naše plány sa
musia prispôsobiť celkovej situácii. Je ťažké pripraviť rozpočet na tento rok. Našim
hlavným cieľom je dobudovať tréningové
ihrisko a dať do poriadku umelé osvetlenie. Pracujeme na tom spoločne s tenistami a do konca tohto roka by malo byť
funkčné. Najväčšiu pozornosť venujeme
mládeži, ktorá je budúcnosťou MŠK Iskra.
Pravda, ak chceme, aby sme boli pre našu
mládež štartovacou dráhou do veľkého
futbalu, musíme ešte viac zlepšiť našu prácu. Zo šéftrénerom Jánom Cséfalvayom
nasadenie dievčat bolo na takej úrovni,
že sa vyrovnali aj chlapcom. Niektoré
hráčky ma prekvapili futbalovou kvalitou.
Zvíťazila ZŠ Turnianska, ktorá vo finále
zdolala domácu ZŠ Gessayova 2:1,“ povedal nám Vladislav Čapček, predseda
Združenia Športových Klubov Petržalky,
o. z. (fotografie z turnaja si môžete pozrieť
na www.zskp.sk).
,,Herná kvalita síce bola na strane pora-
pracujeme na tom, aby tréningový proces
pre každú vekovú kategóriu bol tak kvalitne zabezpečený, ako vo vyspelých futbalových krajinách. “
MŠK Iskra organizuje aj zimný turnaj
mladších a starších dorastencov, od apríla
pripravujú podobný turnaj prípraviek
Začala sa zimná liga
V januári sa v hale ŠK DUNAJ na Starohájskej v Petržalke začal už III. ročník zimnej
prípravy jazdcov a koní pod názvom Zimná
liga 2012. Na prvom kvalifikačnom preteku
sa zúčastnilo viac ako 130 pretekárov so
svojimi koníkmi v štyroch kategóriách podľa náročnosti. Po kvalifikačných pretekoch
budú ďalšie 3., 17. a 31. marca. Zimná liga
2012 vyvrcholí 14. 4. finálovým pretekom.
Milan Valko
zených, ale víťazné družstvo malo vo svojom
strede viaceré urastené dievčatá. Mimochodom, každé zúčastnené družstvo dostalo
súpravu dresov, k tomu si ešte mohli vybrať aj
farbu a dve nové lopty. Prvé tri družstvá sme
odmenili vecnými darmi v hodnote 500, 300 a
150 eur,“ dodal František Urvay, tréner Lady
Team Bratislava.
Klub Lady Team Bratislava onedlho bude
organizovať ďalší turnaj a na ňom sa zúčast-
nia hráčky od 13 do 16 rokov. ,,Takto dostanú šancu zahrať si už aj za žiacky tím. Zámerom je, aby sa základné školy zapojili a hrali v
budúcnosti medzi sebou II. ligu. To znamená,
že každá škola sa prihlási ako krúžok do rozšírenia ligových klubov. Naším hlavným cieľom je však uskutočniť minimálne za rok štyri
žiacke turnaje a dva medzi strednými školami v telocvični a vonku,“ zdôrazňuje Marián
Kirth, majiteľ Lady Team Bratislava.
mv
Download

v ohrození - Petržalské Noviny