Oznámenie o fúzii
V Bratislave, dňa 01.07.2013
Vážený klient,
radi by sme Vás informovali, že na základe Zmluvy o zlúčení zo dňa 12.04.2013 sa ku dňu 01.07.2013
spoločnosť Malá Praha, spol. s r.o., so sídlom Letná 30, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO: 36 187
011 zlúčila so spoločnosťou synlab slovakia s. r. o., so sídlom Limbová 5, 831 01 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 35 878 151. Právnym nástupcom preberajúcim všetky práva a povinnosti spoločnosti Malá
Praha, spol. s r.o. zrušenej bez likvidácie sa stáva spoločnosť:
synlab slovakia s. r. o.
Limbová 5
831 01 Bratislava
IČO: 35 878 151
DIČ: 2021822407
IČ DPH: SK2021822407
Konateľmi spoločnosti synlab slovakia s. r. o. sú:
Alexander Hoffman
Ing. Miroslav Herden
Ing. Nela Fišarová
MUDr. Monika Drakulová
Sídla prevádzok laboratórií a administratívnych prevádzok spoločnosti synlab slovakia s. r. o. ostávajú
nezmenené:
-
Bratislava – Limbová 5, 831 01 Bratislava
Košice – Rastislavova 43, 040 01 Košice
Košice – Južná trieda 48, 040 01 Košice
Prešov – Hollého 14, 081 81 Prešov
Ilava – Štúrova 3, 019 01 Ilava
Púchov – Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov
Košice – Mäsiarska 27, 040 01 Košice
Cieľom zlúčenia spoločnosti Malá Praha, spol. s r.o. so spoločnosťou synlab slovakia s. r. o. je skvalitnenie
a zrýchlenie laboratórnych služieb poskytovaných Vám, nášmu klientovi. Jedna zo zmien, ktoré nám
umožnia poskytnúť Vám rýchlejšie a kvalitnejšie služby je prechod na jednotný laboratórny informačný
systém na všetkých prevádzkach Slovenska, ktorý umožní koordináciu poskytovaných služieb na celom
Slovensku.
On-line
Všetky doterajšie služby poskytované v oblasti on-line zasielania výsledkov alebo prostredníctvom portálu
SynlabData budú zachované. V prípade, že nie ste užívateľom týchto výhod, neváhajte kontaktovať našich
obchodných zástupov, ktorí Vám túto službu obratom zabezpečia (kontakt uvedený nižšie).
Radi by sme Vás zároveň pozvali na webstránku: www.synlab.sk, na ktorej je možné nájsť ďalšie informácie
o našej spoločnosti.
Ďalšie dôležité informácie Vám radi poskytnú i naši obchodní zástupcovia:
Košice – Mgr. Nika Nihilová – kontakt +421 917 555 940, e-mail [email protected]
Prešov – Bc. Ivana Matušíková – kontakt +421 917 555 941, e-mail [email protected]
Bratislava – Miriam Haraslínová – kontakt +421 903 585 127, e-mail [email protected]
Bratislava – Katarína Šurániová – kontakt +421 911 606 067, e-mail [email protected]
Ilava, Púchov – Ing. Martin Pšenica – kontakt +421 911 046 565, e-mail [email protected]
Budeme sa tešiť na ďalšiu spoluprácu s Vami a prajeme Vám veľa úspechov.
S priateľským pozdravom,
Ing. Miroslav Herden
Konateľ
Ing. Nela Fišarová
Konateľ
MUDr. Monika Drakulová
Konateľ
Download

Otvoriť celý text správy