Využitie systému SK CRIS a jeho miesto v štruktúre európskych
systémov informácií o vede
Danica Zendulková
Juraj Noge
Martin Vojtko
Adriana Shearman
Daniel Mažári
Ján Lukáš
Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava 2014
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
1
© Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava 2014
Táto publikácia bola spracovaná v rámci projektu Národný informačný systém podpory výskumu a
vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom (26220220001,26240220001)
Danica Zendulková a kol.
Využitie systému SK CRIS a jeho miesto v štruktúre európskych systémov informácií o vede
1. vydanie, 132 strán. Vydalo CVTI SR v roku 2014. Tlač: X print s.r.o.
Recenzovali: Ing. Miriam Ondrišová, PhD a Dr. Jan Dvořák
ISBN 978-80-89354-25-2
EAN 9788089354252
2
Obsah
Úvod���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
1. Systémy výskumných informácií a ich štandardizácia������������������������������������������������������ 7
1.1. Štandardizácia systémov o vede������������������������������������������������������������������������������������� 7
1.1.1.História��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
1.2. Systém CRIS ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
1.3. Dátový formát CERIF����������������������������������������������������������������������������������������������������� 10
2. Projekt SK CRIS ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13
2.1 Hlavné ciele ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 13
2.2 Zadanie������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14
2.2.1 Opis predmetu zákazky������������������������������������������������������������������������������������������� 15
2.3 Východiská�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16
2.4 Koncepcia návrhu technického riešenia������������������������������������������������������������������������ 17
2.5 Postup implementácie ����������������������������������������������������������������������������������������������� 18
3. Systém SK CRIS������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20
3.1 Obsah SK CRIS
���������������������������������������������������������������������������������������������������� 21
3.1.1 Register projektov�������������������������������������������������������������������������������������������������� 21
3.1.2 Register výskumníkov ������������������������������������������������������������������������������������������� 22
3.1.3 Register organizácií ��������������������������������������������������������������������������������������������� 23
3.1.4 Evidencia výsledkov výskumu a vývoja������������������������������������������������������������������ 23
3.1.5 Štatistické zisťovanie výskumno-vývojového potenciálu��������������������������������������� 24
3.1.6 Hodnotenie spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj���������������������������������������������� 26
3.1.7 Ostatné informácie������������������������������������������������������������������������������������������������ 29
3.2 Dátový model SK CRIS��������������������������������������������������������������������������������������������������� 29
3.2.1 Základné entity������������������������������������������������������������������������������������������������������ 30
3.2.1.1 Projekty���������������������������������������������������������������������������������������������������� 31
3.2.1.2 Organizacie����������������������������������������������������������������������������������������������� 35
3.2.1.3 Výskumníci ����������������������������������������������������������������������������������������������� 39
3.2.1.4 Výsledky vedy a výskumu������������������������������������������������������������������������� 43
3
3.2.2 Entity 2. stupňa����������������������������������������������������������������������������������������������������� 44
3.2.3 Číselníky a klasifikačné schémy, sémantika���������������������������������������������������������� 45
3.2.4 Linkovacie entity��������������������������������������������������������������������������������������������������� 49
3.3 Architektúra a funkcionalita���������������������������������������������������������������������������������������� 51
3.3.1 Architektúra���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 51
3.3.2 Funkcionalita��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 52
3.3.3. Webový portál����������������������������������������������������������������������������������������������������� 53
3.3.4 Databáza SK CRIS�������������������������������������������������������������������������������������������������� 54
3.3.5 Generátor výstupných zostáv�������������������������������������������������������������������������������� 54
3.3.6 Integračné rozhranie��������������������������������������������������������������������������������������������� 54
3.3.7 Indexácia����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 55
3.4. Prepojenie s inými systémami������������������������������������������������������������������������������������� 56
3.4.1 Projekty grantových agentúr��������������������������������������������������������������������������������� 56
3.4.1.1 Práca s číselníkmi a sémantikami������������������������������������������������������������� 57
3.4.1.2 Práca s výskumníkmi�������������������������������������������������������������������������������� 57
3.4.1.3 Práca s organizáciami������������������������������������������������������������������������������� 58
3.4.1.4 Práca s projektmi�������������������������������������������������������������������������������������� 58
3.4.2 Centrálny register publikačnej činnosti ��������������������������������������������������������������� 60
4. Prevádzka SK CRIS��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 63
4.1 Administrácia portálu���������������������������������������������������������������������������������������������������� 64
4.2 Administrácia používateľov������������������������������������������������������������������������������������������ 70
4.3. Práca na portáli������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 71
4.4 Zber dát VVP����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 74
4.5. Hodnotenie spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj��������������������������������������������������� 75
5. Využitie databázy SK CRIS��������������������������������������������������������������������������������������������� 76
5.1. Hodnotenie kvality vedeckých pracovísk v oblasti výskumu, vývoja, inovácií a transferu
technológií��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 76
6. Rozvoj systému������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 82
6.1 Prepojenie s repozitárom�������������������������������������������������������������������������������������������� 82
6.2. Prepojenie otvorených dát������������������������������������������������������������������������������������������ 85
6.3 Bibliometrické a štatistické ukazovatele���������������������������������������������������������������������� 85
Zdroje������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 87
4
7. Prílohy�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 91
Príloha č. 1 Príručka používateľa na registráciu výskumníka��������������������������������������������� 91
Príloha č. 2. Informačné zabezpečenie vedy v krajinách EÚ ��������������������������������������������� 94
Belgicko��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 94
Bulharsko������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 97
Cyprus������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 98
Česko������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 99
Dánsko��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 101
Estónsko������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 102
Fínsko���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 103
Francúzsko��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 105
Grécko��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 106
Holandsko���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 108
Írsko������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 110
Litva������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 111
Lotyšsko������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 112
Luxembursko����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 113
Maďarsko����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 113
Malta����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 114
Nemecko����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 115
Nórsko �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 116
Poľsko���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 118
Portugalsko�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 119
Rakúsko������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 120
Rumunsko���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 121
Slovensko����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 122
Slovinsko������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 124
Španielsko���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 125
Švédsko�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 127
Taliansko������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 129
Veľká Británia���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 130
IST World����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 131
5
Úvod
Keď si v čase vydania tejto publikácie používateľ otvorí internetovú stránku https://www.skcris.sk,
zobrazí sa mu informačný systém o vede, výskume a inováciách SK CRIS1 . O tom, ako sa tento systém
zrodil, čo všetko bolo potrebné vyriešiť a čo slovenskej vedeckej komunite a ostatným používateľom
priniesol, sa možno dočítať na nasledujúcich stránkach.
Na začiatku projektu mal riešiteľský tím iba jedinú otázku: Odkiaľ začať? V prvom kroku sa bolo
treba rozhliadnuť a zistiť, ako sa s informáciami o vede popasovali v iných krajinách. Okruh otázok
sa rýchlo rozširoval a riešitelia sa pýtali konkrétnejšie: Prečo registrovať informácie o vede? Ktoré
informácie by sa mali evidovať? Kto by mal informácie o vede zaznamenávať? Ako informácie o vede
zbierať a spracúvať? Na čo a ako zozbierané informácie využívať?
Prešlo niekoľko rokov a k položeným otázkam pribúdajú odpovede.
Kapitola 1 Systémy výskumných informácií a ich štandardizácia poskytuje súhrn základných pojmov
v oblasti spracovania informácií z oblasti vedy a výskumu.
Kapitola 2 Projekt SK CRIS sa venuje projektu vytvorenia systému SK CRIS z manažérskeho pohľadu:
cieľ, zadanie, východiská, koncepcia a harmonogram.
Kapitola 3 Systém SK CRIS sa venuje SK CRISu z hľadiska obsahu, dátového modelu, architektúry a funkcií a prepojení s inými systémami.
V kapitolách 4 až 6 nazvanej Prevádzka SK CRIS, Využitie databázy SK CRIS a Rozvoj systému možno
nájsť hlavne skúsenosti, výsledky a námety, ktoré sa dostali do popredia od spustenia systému do
ostrej prevádzky.
V prílohe č. 1 Príručka používateľa na registráciu výskumníka sa nachádza návod pre používateľa,
ktorý sa so systémom SK CRIS stretol po prvý raz a chce vkladať údaje.
Keďže oblasť informačných systémov CRIS sa dynamicky rozvíja (toto konštatovanie platí pre celé
odvetvie informačných technológií), množstvo informácií získaných v rámci analýzy informačných
systémov, realizovanej v rokoch 2009 a 2010 [24] už koncom roku 2013 neplatilo. Aktualizácia
obsahu analýzy, ktorá sa nachádza v prílohe č. 2 Informačné zabezpečenie vedy v krajinách EÚ je
určená všetkým záujemcom o problematiku CRIS. Podobne, ako celá táto publikácia.
1
Slovak Current Research Information System
6
1. Systémy výskumných informácií a ich štandardizácia
Pravdepodobne neexistuje civilizovaná krajina, kde by veda nebola podporovaná aj z verejných zdrojov.
Spolu s podporou sa objavuje aj požiadavka na správu a riadenie vynaložených verejných výdavkov na
vedu, na informovanie verejnosti o účelnosti vynaložených výdavkov a podobne. Je len prirodzené, že sa
spolu s automatizáciou rôznych procesov zrodil aj pojem „informačný systém o vede“. V medzinárodnej
praxi sa pre podobný systém používa označenie Current Research Information System, skrátene CRIS.
Veda je čoraz viac medzinárodná. Je preto pochopiteľné, že vznikajú aj požiadavky na výmenu a
zdieľanie informácií v medzinárodnom meradle . Tu niekde treba hľadať počiatky snáh o unifikovanie,
štandardizáciu či prispôsobovanie národných informačných systémov o vede. Koncept systémov CRIS
vytvára predpoklady na dosiahnutie medzinárodného rozmeru výmeny informácií.
CRIS plní aj významnú rolu ako istý spojovací prvok medzi vedou a spoločnosťou. Je nesporné, že CRIS
okrem jasnej utilitárnej hodnoty pre vedu, jej riadenie a financovanie vytvára aj celú škálu sociálnoekonomických pridaných hodnôt.
Informácie o vede a výskume sú na jednej strane pomerne dobre zadefinované a niektoré z nich aj
medzinárodne sledované (publikácie, citácie), na druhej strane však existuje aj množstvo špecifík,
vyplývajúcich z rôznorodosti národných politík v oblasti riadenia vedy. Zmapovanie spôsobu zberu,
spracovania, prezentácie a využitia informácií z oblasti vedy a výskumu v jednotlivých krajinách je
dlhodobou úlohou. Kým EÚ na svojom portáli [28] zverejňuje charakteristiku systémov organizácie
a riadenia vedy, asociácia EuroCRIS sa usiluje o zosumarizovanie technických aspektov informácií z tejto
oblasti.
Základné pojmy ako štandardizácia systémov o vede, systém CRIS a dátový formát CERIF sú teoretickým
základom pre porozumenie významu celého projektu. Príloha č. 2 zasa poskytuje možnosť porovnania
praktických výsledkov z oblasti spracovania a sprístupňovania informácií z oblasti vedy a výskumu:
venuje sa aktuálnemu stavu rozvoja informačných systémov CRIS v zahraničí. Nadväzuje na analýzu
riešiteľského tímu, ktorá bola vykonaná v rokoch 2009 a 2010 a slúžila na identifikáciu požiadaviek na
informačný systém[24 ].
1.1. Štandardizácia systémov o vede
Ekonomický slovník [44] definuje štandardizáciu ako „činnosť stanovujúcu podmienky pre spoločné,
alebo opakované využívanie, s ohľadom na aktuálne a možné problémy.“ V oblasti informačných
systémov štandardizácia vychádza predovšetkým z platných noriem s tým, že na tieto normy nadväzujú
rôzne odporučené štandardy (napr. W3C) a národná legislatíva.
Z hľadiska kompatibility jednotlivých systémov, prenositeľnosti dát a možnosti vzájomného porovnania
je dôležitá štandardizácia v oblasti obsahu a rozsahu zbieraných dát a dátových štruktúr. Práve tento
aspekt pokrývajú systémy CRIS a dátový formát CERIF, ktorý je štandardom pre informácie z oblasti
vedy a výskumu.
1.1.1.História
Systémy CRIS sa prvýkrát spomínajú už v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Systémy CRIS pred
rokom 1985 obsahovali väčšinou len textové údaje o projektoch v jednom jazyku, databázová štruktúra
spočívala v použití usporiadanej sady opakovateľných polí, nosičom boli dierne štítky. Evidencia bola
založená na princípe knižničných katalógových lístkov. Z konkrétnych produktov a aktivít uvedeného
obdobia možno spomenúť tieto:
7
BEST (UK) Britská expertíza vo vede a technike
COS (USA) Vedecká komunita
LABO (FR) Databáza laboratórií CNRS 2
Postupne bola v Európe identifikovaná potreba vytvorenia štandardu na výmenu informácií o vede
a výskume. Problematike sa venovali správy Európskej rektorskej konferencie a Výboru riaditeľov
grantových agentúr[45].
Myšlienky sa ujala Európska komisia, ktorá v rokoch 1987-1990 vytvorila pracovnú skupinu expertov,
nominovaných národnými vládami, za účelom definovania spoločného európskeho formátu pre
výskumné informácie (Common European Research Information Format, skratka CERIF).
Rok 1991 je považovaný za medzník vo vývoji CRIS v medzinárodnom meradle. V spomínanom roku
Európska komisia vydala odporúčanie 91/337/EEC: Commission Recommendation of 6 May 1991
concerning the harmonization within the Community of research and technological development
databases3 (Odporúčanie EK zo 6. mája 1991 týkajúce sa harmonizácie v rámci Spoločenstva pre
výskum a technologický vývoj databáz) a v tom istom roku bola zverejnená klasifikačná schéma pre
vedu a výskum a jednoduchý formát záznamu s cieľom výmeny informácií o vede a výskume v rámci
Európy.
V roku 1991 uzrela svetlo sveta aj prvá verzia formátu CERIF. Formát záznamu bol jednoduchý, zber
dát bol založený na jednorazovom vložení dát. Entitou bol iba projekt, osoba, organizácia a iné
informácie boli atribútmi. V ďalšom období sa CERIF postupne vyvíjal, boli integrované požiadavky
na obsah, štruktúru, flexibilitu väzieb, sémantiku a podobne. Prvou významnejšou aplikáciou bol
centrálny katalóg projektov z národných databáz dvadsiatich krajín ERGO (European Research
Gateways Online), ktorý bol vytvorený v roku 1999 a obsahoval údaje o cca 90 000 projektoch.
V roku 2000 Európska komisia zverila patronát nad formátom CERIF asociácii euroCRIS, ktorá ho
odvtedy vyvíja, podporuje a šíri ako odporučený formát pre informačné systémy výskumných
informácií členských štátov EÚ [45].
1.2. Systém CRIS
Informačný systém pre oblasť vedy a výskumu CRIS je definovaný ako „informačný nástroj, určený
na sprístupňovanie a šírenie výskumných informácií” [2]. Primárne slúži na manažment informácií,
spojených s výskumom. Obsahuje vstupy a výstupy, medzi ktoré patria publikácie, patenty, produkty,
ocenenia, ale aj projekty, laboratóriá a ich vybavenie. Jeho súčasťou sú aj subjekty vedy a výskumu:
organizácie a osoby.
Systém CRIS pozostáva z dátového modelu, ktorý opisuje objekty spojené s vedou a výskumom
a z nástrojov na manažment a správu týchto dát. Jeho funkcionalita spočíva v tom, že používateľom
umožňuje zaznamenávať údaje, robiť z nich výstupné zostavy, podporuje ich pri tvorbe rozhodnutí
ohľadne procesu výskumu, pri jeho realizácii a generovaní výsledkov, pri prideľovaní finančných
prostriedkov, hodnotení projektov a ich výsledkov ako aj pri transfere technológií.
Typickými výstupmi zo systému CRIS sú manažérske informácie, výstupné zostavy pre ústredné
2
Centre national de la recherche scientifique http://www.cnrs.fr/
3
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991H0337:EN:HTML
8
orgány štátnej správy a subjekty financujúce výskum, výskumné bibliografie, životopisy výskumníkov,
ako aj zostavy obsahujúce údaje zaujímavé pre komerčné využitie a transfer technológií.
Pre individuálnych používateľov je CRIS nástrojom zhodnotenia možností financovania výskumu,
umožní vyhnúť sa realizácii duplicitných výskumných aktivít a získať nové kontakty pre spoluprácu.
Umožňuje oboznámiť sa s úplnými textami zverejnených vedeckých publikácií a je pomocníkom aj pri
hľadaní nových trhov pre produkty vlastného výskumu.
Na inštitucionálnej úrovni je nástrojom tvorby politiky, hodnotenia výskumu podľa jeho výsledkov,
dokumentácie výskumných činností a výstupov, ako aj nástrojom pomoci pri projektovom plánovaní a
predstavuje formálny záznam o výskume v priebehu jeho realizácie.
Použitie informácií z národného systému CRIS spočíva predovšetkým v tom, že [46]:
• Verejnosť vrátane vedeckej obce získa prístup k informáciám o výskume, o jeho financovaní, o
zapojených subjektoch (organizácie a osoby) a o dosiahnutých výsledkoch.
• Ústredné orgány štátnej správy a grantové agentúry môžu porovnávať výsledky výskumu
jednotlivých organizácií, tímov a následne upravovať financovanie.
• Subjekt, hodnotiaci návrh projektu (žiadosť o grant) môže zobrať do úvahy aj doplňujúce informácie,
získané zo systému CRIS. Ide o údaje, ako napríklad predchádzajúce výskumné aktivity žiadateľa,
skúsenosti projektového tímu alebo výskumné kapacity organizácie.
• Výsledky výskumu sú sústredené na jednom mieste a viditeľné.
• Viditeľná je spolupráca organizácií na jednotlivých projektoch.
• Je možná konfrontácia výsledkov projektu so vstupmi.
• Prínosom je adresár výskumných inštitúcií za celú krajinu s ich profilom.
• Daňových poplatníkov zaujíma oprávnenosť vynakladania výdavkov na vedu a výskum.
Informačné systémy CRIS môžeme posudzovať z niekoľkých hľadísk:
• Teritoriálne hľadisko hovorí o územnom rozsahu informácií registrovaných v systéme. Informačný
systém môže obsahovať údaje za jednu vedeckovýskumnú organizáciu, za územnú jednotku krajiny
alebo za celý štát.
• Rezortné hľadisko hovorí o odbornom zameraní údajov v systéme. Informačný systém môže byť
zameraný na jeden odbor alebo na niekoľko príbuzných odborov, alebo na všetky vedné disciplíny.
• Účelové hľadisko je určené cieľom, ktorý vytvorenie a prevádzka informačného systému sleduje.
Obsah informačného systému o vede a výskume sa líši podľa toho, komu a na uspokojovanie
akých potrieb slúži. Informačný systém pre informačné zabezpečenie rozhodovania a riadenia
vedy pre štátnu správu nutne obsahuje iné informácie ako obdobný systém určený pre univerzitné
prostredie, pre akadémiu vied, pre grantovú agentúru a pod.
9
Na zaradenie systému medzi CRIS sú rozhodujúce tieto technické kritériá:
• použitá databázová technológia,
• online sprístupnenie údajov verejnosti,
• implementácia vyhľadávacieho rozhrania.
Cieľovými skupinami používateľov, ktorým sú informačné systémy CRIS určené, sú napríklad:
• Výskumníci hľadajúci rýchly a pohodlný prístup k potrebným informáciám a dátovým kolekciám,
ale aj partnerov pre spoluprácu.
• Manažéri výskumu, ktorí merajú, analyzujú a porovnávajú parametre výskumných
aktivít, vyhľadávajú hodnotiteľov podaných projektov a pod.
• Rozhodovacia sféra (ústredné orgány štátnej správy, výskumné rady a pod.), ktorá určuje priority
a optimalizuje financovanie výskumu na základe získaných informácií.
• Podnikateľský sektor vyhľadávajúci nové nápady a technológie, zabezpečujúci transfer
technológií a ich využitie v praxi v podobe inovácií.
• Vydavatelia vyhľadávajúci potenciálnych autorov a recenzentov.
• Pedagógovia využívajúci najnovšie poznatky a informácie vo vzdelávacom procese.
• Médiá propagujúce výsledky výskumu a informujúce verejnosť.
• Verejnosť.
Prehľad systémov CRIS v európskych krajinách sa nachádza v Prílohe č. 2.
1.3. Dátový formát CERIF
CERIF (Common European Research Information Format) je dátový XML formát určený na
organizáciu dát o vede a výskume. Je odporučený Európskou komisiou ako štandard určený pre
oblasť automatizácie vedeckovýskumných informácií [27]. Jeho vývoj od roku 2000 zabezpečuje
asociácia profesionálov v oblasti spracovania vedeckých informácií EuroCRIS.
Podstatou formátu CERIF je dátový model, ktorý umožňuje metadátovú reprezentáciu výskumných
entít, ich aktivít a vzájomných väzieb, ako aj výsledkov.
Prvky CERIF-u majú definovanú základnú štruktúru, sémantiku a väzby a sú delené do štyroch
hierarchicky usporiadaných kategórií (obrázok č. 1):
1. základné entity (Core Entities – Person, Projects, Organisation)
2. výsledkové entity (Result Entities – Publications, Patents, Products)
3. entity 2. úrovne (2nd Level Entities)
4. prepojovacie entity (Link Entities)
10
Obrázok 1 Model CERIF [47]
Základné entity sú subsystémami CRIS, výsledkové entity sú jedným subsystémom obsahujúcim
tri typy objektov. Entity 2. úrovne sú samostatné objekty, ktoré vyjadrujú súvzťažnosť základných
a výsledkových entít. Patria sem napríklad podujatia, ocenenia, životopisy a pod. (obrázok č. 2). Každá
z entít je charakterizovaná množstvom atribútov (polí), ktoré ju identifikujú a podrobnejšie definujú.
Obrázok 2 Entity 2. stupňa v prepojení na základné a výsledkové entity, ver. 1.4 [47]
Prepojovacie entity vyjadrujú vzťahy medzi entitami definovanými v bodoch 1 – 3. Prepojovacia
entita spája vždy dve entity medzi sebou: môžu to byť dve základné entity, základná a výsledková
entita alebo niektorá z uvedených entít a entita 2. úrovne. Napríklad prepojovacia entita
Person_OrganisationUnit spája osobu a organizáciu, Project_ResultPublication spája projekt
a výsledkovú entitu publikácia. Spojenie prepojovacími entitami umožní vyhľadávať v personálnej
11
databáze podľa organizácie (vyhľadať expertov zamestnaných v konkrétnej organizácii) alebo publikáciu
podľa projektu (vyhľadať publikácie, ktoré vznikli ako výsledok riešenia konkrétneho projektu).
V kontexte entít sú definované nasledujúce vlastnosti:
1. Sémantická vrstva obsahuje roly a typy (Semantic Features), ktoré podrobnejšie určujú vzájomné
väzby medzi entitami. Ako príklad roly osoby vo vzťahu k organizácii možno uviesť roly vybrané z
množiny rolí príslušnej sémantickej funkcie: riaditeľ, zamestnanec, učiteľ, študent a pod. Typy sú
v súčasnosti definované vo vzťahu k výsledkovým entitám – publikáciám. Ide napríklad o knihu,
článok v časopise, článok v konferenčnom zborníku, plagát a pod.
2. Vytváranie jazykových verzií (Multiple Language Features), viacjazyčnosť vybraných atribútov, je
druhou a zatiaľ poslednou vlastnosťou, ktorá umožňuje dosiahnuť medzinárodnú zrozumiteľnosť
údajov.
Aktuálna schéma prepojenia základných a výsledkových entít so sémantikou, vrátane prepojenia na
súvisiace externé systémy (HR – Ľudské zdroje, internetové stránky, financie, projektový manažment a
repozitár) sa nachádza na obrázku č. 3.
Obrázok 3 Diagram prvkov formátu CERIF [42]
Kompletný dátový model CERIF obsahuje niekoľko subsystémov, sémantiku, XML schémy, SQL skripty
a príklady. Vytvorený je výmenný formát pre metadáta CERIF_XML. Aktuálna verzia je priebežne
dopĺňaná o nové časti. V roku 2013 je pred dokončením verzia CERIF 1.5. Použitie podlieha licencii
Creative Commons.
Význam formátu CERIF spočíva v tom, že umožňuje spracovanie informácií o výskume s adekvátnou
kvalitou, ich archiváciu, sprístupňovanie a vzájomnú výmenu. Podporuje transfer znalostí všetkým
zainteresovaným: rozhodovacej sfére, zvlášť pre oblasť hodnotenia výskumu; manažérom a stratégom
výskumu; výskumníkom a v neposlednom rade aj verejnosti. Sémantické vzťahy medzi vloženými
údajmi umožňujú širokú flexibilitu pri získavaní informácií zo systému.
„Vidíme CERIF ako ‘lepidlo’ umožňujúce spájať rôznorodé informačné systémy a umožňovať
interoperabilitu a výmenu dát v rámci jednotlivých inštitúcií a medzi nimi navzájom, vrátane externých
systémov “ [48] .
12
2. Projekt SK CRIS
Projekt SK CRIS vychádzal z medzinárodných koncepcií a štandardov a nadväzuje na snahy pretavené do
informačných systémov s podobným zameraním, vytvorené na Slovensku v minulosti [25].
SK CRIS sa realizuje zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci národného projektu Národný informačný
systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom
(NISPEZ), v rámci jeho aktivity 4.1, ktorá je venovaná rozširovaniu Centrálneho informačného portálu
pre výskum, vývoj a inovácie (CIP VVI) o nové funkčnosti s rešpektovaním štandardov EÚ a zameraním
na efektívnu prácu s projektmi vrátane prepojenia s inými informačnými systémami.
2.1 Hlavné ciele
Cieľom realizácie projektu bolo na základe prieskumu potrieb relevantných používateľov určiť
smerovanie úprav CIP VVI. Sformulované požiadavky boli následne premietnuté do zadania verejného
obstarávania a do výberu dodávateľa požadovaného systému. Po ukončení verejného obstarania bolo
potrebné systém implementovať, otestovať a uviesť do prevádzky. Projekt počítal aj s priebežnou
aktualizáciou systému, realizovanou počas ostrej prevádzky, a to od odovzdania systému až do
ukončenia projektu.
Časový horizont realizácie projektu bol stanovený na 65 mesiacov, v rámci ktorých boli práce rozdelené
do troch etáp.
1. etapa 01/2009 až 09/2010 – spracovanie analytickej štúdie, zadania podkladov pre verejné
obstarávanie, jeho vypísanie, vyhodnotenie a podpísanie zmluvy s dodávateľom;
2. etapa 10/2010 až 12/2011 – implementácia softvéru, testovanie, pilotný režim a spustenie ostrej
prevádzky;
3. etapa 01/2012 až 05/2014 – ostrá prevádzka systému, vrátane ďalšieho rozvoja.
Účelom 1. etapy riešenia bolo:
• Získanie a spracovanie informácií a poznatkov od domácich i zahraničných expertov a používateľov
informačných systémov o vede, výskume a vývoji
• Spracovanie analytickej štúdie
• Spracovanie zadania verejného obstarania
• Vyhodnotenie ponúk dodávateľov
• Spracovanie Zmluvy o dodávke softvéru a jej uzatvorenie
• Začatie migračných prác na databázach – predimplementačné práce
Výstupom tejto etapy bola analytická štúdia [24], preložená do svetového jazyka (anglického) a zmluva
o dodávke systému s externým dodávateľom – víťazom verejného obstarávania.
13
Účelom 2. etapy riešenia bola:
• Implementácia systému
• Lokalizácia systému
• Konverzia dát
• Testovacia prevádzka
• Pilotná prevádzka
• Doladenie do stavu umožňujúceho spustenie ostrej prevádzky
Výstupom 2. etapy boli dva dokumenty a informačný systém:
-
Odborný posudok analýzy a návrhu riešenia SK CRIS vypracovanej realizátorom informačného
systému o výskume a vývoji rešpektujúceho odporučený dátový model CERIF4, ktorého závery
boli zohľadnené vo výslednom znení analýzy riešenia SK CRIS.
-
Odporúčania legislatívnych zmien na zabezpečenie plnohodnotnej implementácie nového
riešenia SK CRIS
-
Otestovaný systém naplnený konvertovanými dátami vrátane sprístupnenia jeho obsahu
zahraničnej verejnosti t.j. prekladu textových dokumentov do svetového jazyka (anglického)
Účelom 3. etapy riešenia bolo:
• Zabezpečenie nepretržitej, spoľahlivej prevádzky portálu
• Optimalizácia prevádzky na základe vyhodnotenia požiadaviek používateľov
• Priebežná aktualizácia obsahu portálu
• Priebežná aktualizácia funkčnosti portálu
Výstupom záverečnej 3. etapy je upravený funkčný a prevádzkyschopný portál SK CRIS s databázami
naplnenými relevantnými a konzistentnými dátami, sprievodná dokumentácia (manuály, popisy,
príručky) a publikácia o skúsenostiach (tento dokument).
2.2 Zadanie
Zadanie, resp. špecifikácia požiadaviek na budovaný informačný systém bola spísaná do dokumentu
s názvom „Opis predmetu zákazky“, ktorý bol súčasťou verejného obstarávania. Tento dokument,
ktorý spracovával kolektív zamestnancov CVTI SR niekoľko mesiacov, vychádzal najmä z poznatkov
a informácií získaných od domácich i zahraničných expertov a používateľov informačných systémov
o vede, výskume a vývoji, ale najmä z analytickej štúdie [24], ktorú spracoval kolektív domácich expertov.
Pri príprave verejného obstarávania bolo snahou vytvoriť čo najpresnejšie zadanie, aby sme predišli
budúcim konfliktom s dodávateľskou firmou. Rozsiahly dokument má 34 strán. Kľúčové časti obsahujú
nasledovné špecifikácie (krátené podľa materiálu Opis predmetu zákazky):
4
Common European Research Information Format, odporučený Európskou komisiou [27]
14
2.2.1 Opis predmetu zákazky
Názov predmetu zákazky bol formulovaný ako Informačný systém o výskume a vývoji rešpektujúci
odporučený dátový model CERIF .
Predmetom verejného obstarávania bola: Analýza súčasných požiadaviek na dáta a ukazovatele
požadované od organizácií výskumu a vývoja (VaV) vrátane návrhu na ich optimalizáciu a prípadne
legislatívne úpravy a následný návrh riešenia SK CRIS a jeho technickej a aplikačnej architektúry.
Povinným výstupom boli dva dokumenty:
• „Štúdia o optimalizácii údajov a ukazovateľov o VaV s prihliadnutím na implementáciu dátového
modelu CERIF“ [26]
• „Detailná funkčná špecifikácia SK CRIS“ [23]
Štúdia mala spĺňať nasledujúce požiadavky:
• Obsahovať výsledky analýzy súčasného stavu o vykazovaní informácii o výskume a vývoji v oblasti
vstupov do VaV (ľudské zdroje, výdavky), dostupnej infraštruktúry a merateľných výstupov z VaV.
• Návrh revízie sledovaných ukazovateľov s ohľadom na súlad s odporučenými metodológiami,
platnou legislatívou a štandardami, s cieľom odstrániť duplicity a nerelevantné a historicky
zastarané údaje.
• Návrh zoznamu sledovaných dát, metadát a ukazovateľov.
• Uvedenie možnosti a požiadaviek na integráciu informačných systémov z oblasti vedy a výskumu
• Návrh implementácie dátového modelu CERIF, vrátane požiadaviek na zmeny v číselníkoch,
prijatia európskych pravidiel pri vykazovaní údajov o VaV, ale aj navrhnutie prípadných nových
podsystémov.
Štúdia o optimalizácii údajov a ukazovateľov o VaV s prihliadnutím na implementáciu dátového modelu
CERIF sa realizovala za účelom zadefinovania vstupných predpokladov pre detailnú funkčnú špecifikáciu
systému.
Detailná funkčná špecifikácia mala obsahovať tieto časti:
• Úvod
• Špecifikácia požiadaviek na riešenie
• Základné charakteristiky SK CRIS
• Architektúra riešenia
• Požiadavky na súčinnosť verejného obstarávateľa
• Bezpečnosť a zálohovanie (vrátane Projektu bezpečnosti v súlade so zákonom 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov)
• Detailný popis podsystémov a príslušných funkcií
• Konverzie a migrácie dát z informačného systému CIP VVI
• Harmonogram riešenia
• Obsah a rozsah SK CRIS
15
• Povinné požiadavky na funkcie, procesy a služby SK CRIS so štruktúrou:
o Administrácia systému a správa používateľov
o Požiadavky na vstupy
o Požiadavky na výstupy
o Vyhľadávanie
• Povinné požiadavky na dátový model (CERIF)
• Povinné technické požiadavky na rozhrania a štandardy
• Povinné požiadavky na využitie technologického prostredia CVTI SR
• Povinné požiadavky na rešpektovanie legislatívnych predpisov
• Iné povinné požiadavky (integrácia externých systémov, migrácie dát a pod.)
• Požiadavky na možnosť rozširovania systému
2.3 Východiská
Zámerom aktivity 4.1 z národného projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja –
prístup k elektronickým informačným zdrojom – NISPEZ bolo dosiahnuť takú úpravu dovtedajšieho
informačného systému o výskume a vývoji fungujúceho v rámci Centrálneho informačného portálu
pre výskum, vývoj a inovácie, ktorá rozšíri CIP VVI o nové funkcie s rešpektovaním štandardov EÚ
a zameraním na efektívnu prácu s projektmi vrátane prepojenia s inými informačnými systémami.
Východiskový stav spočíval v existencii informačného systému prevádzkovaného v rámci CIP VVI, ktorý
pracoval s nasledovnými databázami:
• Projekty/Dotácie
• Organizácie
• Technická infraštruktúra
• Ľudské zdroje (experti)
Databázy fungovali nezávisle od seba, chýbalo ich prepojenie v štádiu zberu dát a aj pri vyhľadávaní
údajov cez používateľské rozhranie. Tento stav spôsoboval duplicity a znemožňoval efektívnu validáciu
vkladaných údajov.
Z obsahového hľadiska neboli dokončené niektoré časti, predovšetkým databáza riešiteľov projektov
a výsledky výskumu. Tieto údaje neboli zverejnené, hoci boli v databáze uložené.
Čo sa týka garancie systému a jeho prevádzky, predpokladala sa kontinuita s predchádzajúcim stavom,
čiže obsahovým správcom systému je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré
prevádzkou tohto systému poverilo CVTI SR.
Pri analýze možností riešenia realizačný tím vychádzal z legislatívneho rámca. V zmysle zákona č.
172/2005 Z. z.5 o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja v znení neskorších predpisov a Národného
5
Zákon č. 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z.z. o
organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. http://www.apvv.sk/buxus/
docs/agentura/predpisy-externe/zakon172-2005.pdf
16
programu reforiem Slovenskej republiky na roky 2006 – 20086 CIP VVI fungoval ako centrálny bod v
rámci ústredného portálu verejnej správy, z ktorého sa mali občania a inštitúcie dozvedieť informácie
o všetkých programoch, aktivitách a výsledkoch projektov v oblasti vedy, výskumu a inovácií
podporovaných z verejných zdrojov. Tak isto sa požadovalo, aby obdobné informácie mohla získavať aj
odborná verejnosť zo zahraničia – teda portál mal slúžiť aj ako nástroj na zintenzívnenie spolupráce v
oblasti výskumu a vývoja najmä s vedeckou obcou v krajinách Európskej únie.
Aby bolo možné dosiahnuť tento cieľ, bolo urobené rozhodnutie vytvoriť zo zozbieraných dát nový
informačný systém o vede, výskume a inováciách rešpektujúci štandard EÚ v oblasti systémov informácií
o vede, ktorým je dátový model CERIF.
Ďalším východiskovým faktom bolo, že súbežne sa obstarávala moderná infraštruktúra informačných
a komunikačných technológií pre výskum a vývoj z projektu Dátové centrum pre výskum a vývoj,
výsledkom čoho bolo vybudovanie moderného dátového centra v Žiline, v ktorom je nový informačný
systém prevádzkovaný.
2.4 Koncepcia návrhu technického riešenia
Špecifikáciu požiadaviek na systém z opisu predmetu zákazky (kap. 1.2.1) pretavila dodávateľská firma
InterWay v spolupráci s pracovníkmi CVTI SR do dokumentu „Detailná funkčná špecifikácia“ (DFŠ), ktorý
bol definovaný ako jeden z kľúčových výstupov projektu. V tomto dokumente boli detailne navrhnuté
riešenia jednotlivých komponentov budovaného informačného systému ako aj koncepcia výstavby a
fungovania informačného systému ako celku.
Koncepcia návrhu riešenia špecifikovala systém SK CRIS ako informačný systém pozostávajúci z viacerých
celkov s nasledovným členením:
• Portál SK CRIS
• Integračné rozhranie
• Subsystém pre generovanie výstupných zostáv a reporty
• Databáza SK CRIS
Portál SK CRIS umožňuje vyhľadávanie informácií v databázach, ich prehľadné zobrazenie a tiež export
dát do niekoľkých typov formátov. Na komplexné štatistiky a prehľad dát uložených v databázach
systému SK CRIS – na základe viacerých uhlov pohľadu – je určený reportovací subsystém pre SK CRIS.
Subsystém na generovanie výstupných zostáv poskytne možnosť definície týchto zostáv zo všetkých dát
sprístupnených databáz systému SK CRIS.
Integračné rozhranie je komunikačným kanálom, prostredníctvom ktorého je realizovateľná výmena
informácií medzi systémom SK CRIS a ostatnými informačnými systémami s podobným zameraním
(napríklad Portál vysokých škôl, KEGA, VEGA). Integračné rozhranie poskytuje priestor pre výmenu
informácií o riešených projektoch a ich dokumentoch, výskumníkoch, umožňuje synchronizáciu
číselníkov, pričom je v maximálnej možnej miere zachovaný formát dát (XML schéma) daný špecifikáciou
CERIF ver. 1.3. Zároveň systém SK CRIS zabezpečuje integráciu s Centrálnym registrom publikačnej
činnosti (CREPČ)7, ktorý obsahuje publikačnú činnosť výskumníkov a organizácií vysokých škôl (VŠ),
využiteľnú pre systém SK CRIS.
6
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=9398
7
http://www.crepc.sk
17
Databáza systému SK CRIS tvorí celok pozostávajúci z viacerých logických súčastí. Jej hlavná časť je
postavená na štandarde CERIF 2008 v 1.3. CERIF databáza poskytuje priestor pre uchovávanie informácií
o entitách vytvárajúcich základné registre systému SK CRIS: Register výskumníkov, Register organizácií,
Register projektov. K základným registrom sú pridružené nadväzné informácie predovšetkým
o výsledkoch výskumu a vývoja a infraštruktúre. Pretože však problematika, ktorú pokrýva systém SK
CRIS presahuje možnosti dátového modelu CERIF, k CERIF databáze sú pridružené časti uchovávajúce
informácie o certifikácii subjektov výskumu a vývoja, infraštruktúre nad rámec CERIF a vedeckovýskumnom potenciáli organizácií vedy a výskumu. Viac informácií o technickom riešení systému sa
nachádza v kapitole 3.3.
2.5 Postup implementácie
Implementácia systému vychádzala z harmonogramu prác, ktorý bol súčasťou špecifikácie požiadaviek
na dodávateľa. Implementačné práce, ktorých vykonanie malo byť súčasťou etapy č. 2 aktivity 4.1
projektu, boli od začiatku na niekoľko mesiacov pribrzdené prieťahmi zo strany riadiaceho orgánu pri
podpise zmluvy s dodávateľom systému, vysúťaženým v rámci verejného obstarávania. Napriek tomu
pokračovali prípravné predimplementačné práce zo strany zamestnancov CVTI SR, ktoré sa týkali najmä
prípravy detailných podkladov pre dodávateľskú firmu ako i spracovania a konsolidácie dát pre migráciu
do nového systému.
Hneď ako bola 4.3.2011 dodávateľská zmluva s víťazom súťaže firmou InterWay s.r.o. schválená
a podpísaná, implementačné práce sa rozbehli plným tempom.
Bola vytvorená pracovná skupina pre implementáciu, skladajúca sa zo zamestnancov dodávateľa a
CVTI SR. Do implementačných prác boli zapojené aj niektoré externé subjekty. Na základe špecifikácie
požiadaviek z Opisu predmetu zákazky a predchádzajúcich analytických prác bola v rámci analytickej
etapy riešenia spracovaná Detailná funkčná špecifikácia systému SK CRIS. Podľa tohto dokumentu sa
rozbehli konkrétne ďalšie implementačné činnosti.
V priebehu pomerne dlhého obdobia, ktoré uplynulo od spísania špecifikácií pre obstarávaný systém
až do vypracovania detailnej funkčnej špecifikácie, pribudli nové požiadavky na funkcionalitu systému
zo strany Sekcie vedy a techniky MŠ VVaŠ SR. Súčasne sa pripravovala nová legislatíva, ktorá v čase
verejného obstarávania nebola ešte známa. V zmysle uvedených faktov prebehlo rokovanie medzi CVTI
SR a firmou InterWay o možnosti zapracovania týchto nových objektívnych požiadaviek do riešenia.
Zhotoviteľ tieto nové požiadavky akceptoval, avšak bolo potrebné predĺženie termínu ukončenia prác
o 2 mesiace.
Po dokončení detailnej funkčnej špecifikácie hlavné ťažisko prác zahŕňalo najmä:
• Vývoj a programovanie jednotlivých funkčných modulov v zmysle špecifikácie
• Inštalovanie softvérových komponentov na infraštruktúru v dátovom centre, aby bolo umožnené
priebežné odovzdávanie a testovanie vytváraných častí systému
• Upresňovanie technických špecifikácií a príprava podkladov pre dodávateľa InterWay ako aj
nastavenie resp. dolaďovanie parametrov
• Príprava dát zo systémov prevádzkovaných v CVTI SR na migráciu
• Integrácia dát z externých zdrojov (register zamestnancov VŠ, register zamestnancov SAV, projekty
financované zo štrukturálnych fondov EÚ a pod.)
• Naplnenie systému dátami
18
• Vypracovanie programovej dokumentácie k systému
• Príprava testovacej prevádzky a dolaďovanie do stavu umožňujúceho spustenie ostrej prevádzky
V rámci testovacej a pilotnej prevádzky boli realizované hlavne nasledujúce práce:
• Príprava metodiky testovania, testovacích skriptov, testovacieho prostredia
• Skúšobné naplnenie systému ostrými dátami z rôznych zdrojov
• Testovacie práce
• Vyhodnotenie testovacích prác, návrh korekcií a optimalizácie
• Odstránenie zistených závad a zapracovanie optimalizačných návrhov
• Dopracovanie programovej a používateľskej dokumentácie k systému
• Zaškolenie obsluhy
• Príprava prostredia pre pilotnú prevádzku
• Inštalovanie pilotného pracoviska a naplnenie systému dátami
• Skúšanie funkčnosti systému, včítane prepojenia s inými systémami
Poslednou etapou implementácie boli práce na príprave spustenia systému do ostrej prevádzky:
• Zaškolenie používateľov.
• Príprava prostredia pre ostrú prevádzku.
• Inštalovanie ostrej verzie systému v dátovom centre a naplnenie systému aktuálnymi ostrými
dátami.
Celé úsilie implementačného tímu vyvrcholilo prechodom do ostrej prevádzky v marci 2013.
Počas celého obdobia implementácie systému SK CRIS tímy pracovníkov CVTI SR v roli obstarávateľa
a pracovníkov firmy InterWay ako zhotoviteľa vzájomne úzko spolupracovali. Pri budovaní takéhoto
rozsiahleho systému vznikalo množstvo menších i väčších problémov, ktoré bolo treba priebežne
operatívne riešiť. Z pohľadu CVTI SR spolupráca prebiehala na vysokej profesionálnej úrovni.
19
3. Systém SK CRIS
V kontexte slovenského právneho prostredia môžeme systém CRIS chápať ako informačný systém
verejnej správy zabezpečujúci zber, spracovanie, poskytovanie a využitie údajov o výskume, vývoji
a inováciách podporovaných z verejných zdrojov. V zmysle zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných
systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov8 informačným systémom
rozumieme funkčný celok zabezpečujúci cieľavedomú a systematickú informačnú činnosť (získavanie,
poskytovanie a sprístupňovanie údajov, zhromažďovanie, spracúvanie, prenos, ukladanie, archivácia
a likvidácia údajov) prostredníctvom technických a programových prostriedkov.
Tento systém nadväzuje na Informačný systém výskumno-vývojového potenciálu (prevádzkovaný v
období rokov 2000 – 2007) a Informačný systém CIP VVI (2008-2012), ktorý definuje zákon č. 172/2005
z 21. marca 2005 o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z.
o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (zákon č.
233/2008 Z. z. a zákon č. 40/2011 Z. z.) a súvisiace výnosy MŠVVaŠ SR. Z hľadiska kompetencií MŠVVaŠ
SR je správcom CIP VVI a prevádzkovateľom je CVTI SR.
Prostredníctvom CIP VVI sa uskutočňuje predovšetkým komunikácia medzi vedeckou a rozhodovacou
sférou. Nástrojom sú formuláre, prostredníctvom ktorých subjekty vedy poskytujú informácie
rozhodovacej sfére, konkrétne MŠVVaŠ SR, ktoré je gestorom štátnej vednej politiky.
MŠVVaŠ SR zo zozbieraných údajov generuje podklady potrebné pre tvorbu a korekciu štátnej vednej
politiky. Grafické zobrazenie toku informácií medzi vedeckou komunitou, prevádzkovateľom systému a
ústredným orgánom štátnej správy (ÚOŠS) ukazuje obrázok č. 4.
Obrázok 4 Komunikácia prostredníctvom CIP VVI
Myšlienka vytvorenia SK CRIS však vychádzala z predpokladu, že systém informácií z oblasti vedy má
podstatne širší potenciál použitia predovšetkým pre vedeckú obec a subjekty, zapojené do procesu
vedy, výskumu, vývoja a inovácií doma aj v zahraničí. Napokon, praktické skúsenosti s prevádzkou
portálu napriek krátkemu obdobiu fungovania túto skutočnosť potvrdzujú.
8 http://www.informatizacia.sk/legislativa-sr/684s
20
3.1 Obsah SK CRIS
SK CRIS pracuje s viacerými druhmi dát. Štruktúra údajov obsahovo vychádza najmä z databázy
informačného systému, sprístupňovaného cez Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj
a inovácie [22]. Súčasne je prispôsobená odporučeniam Európskej komisie pre oblasť automatizácie
vedeckovýskumných informácií a zodpovedá dátovému formátu CERIF.
Okrem spomínaných údajov SK CRIS obsahuje aj údaje z externých zdrojov. Môžeme povedať, že:
• SK CRIS umožňuje realizovať všetky zbery dát, uskutočňované v predchádzajúcej verzii systému
• SK CRIS prepojením s externými systémami integruje množstvo dát, ktoré sú primárne zbierané
pre potreby iných systémov.
• Všetky údaje sú uložené v relačnom dátovom modeli SK CRIS tak, aby bolo možné zaznamenávať
väzby medzi vloženými údajmi a súčasne realizovať kontrolu vložených dát z hľadiska obsahu,
zameranú predovšetkým na predchádzanie duplicitne vkladaných dát.
Z hľadiska obsahu je SK CRIS komplexnejší a najmä konkrétnejší ako doterajší informačný systém
výskumu, vývoja a inovácií. Jednotlivé obsahové kategórie nového systému pre vedu [30] sú zároveň
vecne ohraničenými registrami.
3.1.1 Register projektov
Projekt vedy a výskumu je považovaný za hlavný objekt (entitu) systému informácií o vede a výskume.
Obsahuje najrelevantnejšie informácie pre používateľa z ktorejkoľvek cieľovej skupiny. Ďalšie entity
(organizácie, osoby, publikácie, patenty, ale aj podujatia, laboratórna infraštruktúra, služby a pod.) sa
do systému dostávajú predovšetkým vďaka vzťahu k niektorému vedecko-výskumnému projektu.
Register projektov vedy a výskumu sa v rámci rôznych verzií informačného systému buduje už od
roku 2000. Zámerom je zhromaždiť v systéme údaje o všetkých projektoch financovaných z verejných
zdrojov. Do databázy SK CRIS sa dostal kompletný obsah doterajšieho registra projektov a navyše aj
projekty riešené v rámci operačného programu Výskum a vývoj. Ide o tieto druhy projektov :
• štátne programy výskumu a vývoja,
• projekty riešené v rámci stimulov na podporu VaV,
• projekty financované prostredníctvom rezortných dotácií,
• projekty podporované Agentúrou na podporu vedy a výskumu (APVV),
• projekty VEGA riešené na vysokých školách a na SAV,
• projekty KEGA,
• projekty financované zo štrukturálnych fondov EÚ.
V súčasnosti register projektov SK CRIS obsahuje údaje o cca 10500 projektoch. Tento údaj však nie
je ani zďaleka konečný a predpokladáme, že bude rýchlo rásť. Súčasný počet je totiž len časťou z
množstva projektov, ktoré riešia vedecko-výskumné organizácie. Rezervy sú predovšetkým v získavaní
informácií a údajov o projektoch, financovaných z rozpočtu jednotlivých organizácií, ako aj o projektoch
medzinárodnej spolupráce.
21
Aby riešitelia projektov nemuseli údaje o riešených projektoch vkladať opakovane do rôznych systémov,
bolo vytvorené prepojenie s existujúcimi systémami, ktoré zbierajú údaje o jednotlivých kategóriách
projektov. Ide najmä o systémy APVV, VEGA, KEGA, Stimuly na podporu VaV ale potenciálne bude
možné čerpať údaje aj z ďalších systémov o projektoch, ktoré budú na integráciu dát pripravené. Za
týmto účelom vzniklo univerzálne integračné rozhranie, ktoré import (preberanie) dát z externých
systémov do SK CRIS umožňuje. Integračnému rozhraniu a jeho vlastnostiam sa venuje kapitola 3.3.6.
3.1.2 Register výskumníkov
Register výskumníkov vznikol na základe údajov z databázy expertov – posudzovateľov projektov vedy
a výskumu, ktoré sú vyhlasované MŠVVaŠ SR. Databáza obsahovala viac ako 1100 osôb, ktoré sa do
systému registrujú na základe oslovenia zo strany SVaT MŠVVaŠ SR.
Cieľom však je, aby register výskumníkov zastrešoval celú vedeckú obec, pozostávajúcu podľa údajov
Štatistického úradu SR (ŠÚSR) z cca 25 000 výskumníkov9. V rámci etapy prípravy SK CRIS sme si stanovili
realistický cieľ zahrnúť do registra výskumníkov z VŠ a SAV, ako aj z rezortných výskumných ústavov.
Čerpali sme zo záznamov o projektoch, ktoré spravidla obsahujú údaje o riešiteľskom kolektíve.
Z týchto údajov je možné získať okrem mien výskumníkov a ich príslušnosti k riešiteľskej organizácii aj
ich úlohu v konkrétnom projekte (zodpovedný riešiteľ, riešiteľ, resp. štatutárny zástupca organizácie).
Nedostatkom je, že uvedení pracovníci riešiteľského tímu nie sú bezpodmienečne zamestnancami
riešiteľských organizácií. Dokonca v určitých prípadoch sa v riešiteľských tímoch nachádzali aj osoby,
ktoré nespĺňajú kritériá, aby mohli byť považované za výskumníkov. Týkalo sa to napríklad projektov
rôznych organizácií zameraných na mládež, alebo realizovaných v spolupráci so školami, kde riešitelia
do formulára uvádzali aj žiakov základných a stredných škôl.
Okrem uvedených zdrojov sme spracovali aj základné údaje o výskumníkoch z vysokých škôl – autoroch
publikácií. Zdrojom bol Centrálny register publikačnej činnosti (CREPČ), obsahujúci okrem mena
a priezviska autora aj jeho priradenie ku konkrétnej fakulte VŠ. Pri údajoch preberaných z CREPČ sme
sa tiež v menšej miere stretli s problémom príslušnosti autora k vedeckovýskumnej obci. Išlo o prípady,
keď bol hlavný autor napríklad študentom, prípadne externistom.
V neposlednom rade sme na doplnenie registra použili externé verejne dostupné systémy: register
zamestnancov VŠ a register zamestnancov SAV.
Predpokladáme, že vytvorené základné záznamy o výskumníkoch budú ďalej aktualizovať a dopĺňať
aj samotní výskumníci. Dvojjazyčné charakteristiky odborného profilu slovenských výskumníkov sú
využívané na vyhľadanie experta z príslušného odboru, aj na prezentáciu vedeckých kapacít verejnosti
doma aj v zahraničí.
3.1.3 Register organizácií
Register organizácií sa buduje na základe viacerých zdrojov informácií. Prvým z nich sú historické údaje
v systéme. Keďže doplnkové štatistické zisťovanie sa uskutočňuje od roku 2000, evidujeme množstvo
takých organizácií, ktoré v minulosti formulár vyplnili a ich údaje v registri už sú. Takéto údaje boli
prenesené do SK CRIS a priebežne sa aktualizujú.
9
Zamestnanci výskumu a vývoja. http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=1796
22
Minimálne polovica subjektov sa do registra organizácií dostáva vďaka skutočnosti, že súčasťou
systému je aj administrácia žiadostí na hodnotenie spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. Systém na
základe týchto žiadostí zachytáva veľké množstvo výskumných organizácií predovšetkým z neziskového
a súkromného sektora.
Ďalším zdrojom je každoročné doplnkové štatistické zisťovanie výskumno-vývojového potenciálu SR
(kapitola 3.1.5 ). Informácie o tom, ktoré organizácie vykonávajú výskum a vývoj (a preto je vhodné
ich za účelom zisťovania osloviť), dodáva ŠÚSR. Ten získava informácie o charaktere organizácií zo
štatistického výkazníctva. Problémom získania relevantných dát je nedostatočná odozva u oslovených
subjektov (bez ohľadu či ide o zisťovanie ŠÚ SR alebo Sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR). Na požiadavku
vyplniť a odoslať štatistický formulár reaguje najviac 40-50% oslovených subjektov. Ďalším problémom
je skutočnosť, že časť organizácií, ktoré ŠÚ SR eviduje ako organizácie vedy a výskumu, na výzvu reagujú
oznamom, že vedu a výskum nevykonávajú.
Do registra boli zaradené aj tie výskumné organizácie, údaje o ktorých sa do systému dostali cez
registráciu projektov. Spomínané organizácie vystupovali ako riešiteľské organizácie v minimálne
jednom projekte, avšak v registri organizácii doteraz nefigurovali.
Register organizácií v súčasnosti obsahuje viac ako 1300 záznamov – slovenských organizácií vedy
a výskumu, ako aj organizácií spojených s touto oblasťou iným spôsobom ako praktická realizácia
vedeckých a výskumných aktivít. Sú to napríklad ústredné orgány štátnej správy ako vyhlasovatelia
projektov, grantové agentúry a iné.
3.1.4 Evidencia výsledkov výskumu a vývoja
Evidencia výsledkov výskumu a vývoja ako samostatná entita je novinkou. Aj v súčasnosti sa síce
výsledky projektov evidujú, avšak nie sú zverejňované cez internetové rozhranie. Podobne to platí aj
pre publikačnú činnosť výskumníkov. V rámci SK CRIS sú všetky výsledky zverejnené. Ide o publikačnú
činnosť, o kategórie duševného vlastníctva a tiež o praktické výsledky vedeckých a výskumných aktivít.
Výsledky výskumu a vývoja sú členené takto:
• Publikácie a citácie
• Patenty
• Produkty
• Inovácie
Na získanie relevantných údajov slúži okrem príslušných formulárov aj prepojenie SK CRIS s CREPČ. Do
databázy boli premigrované aj už zozbierané výsledky výskumu (v rámci údajov o expertoch, projektoch
a v rámci žiadosti o hodnotenie spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj).
Prevažná väčšina údajov je získavaná priebežným dopĺňaním príslušných výsledkov najmä riešiteľmi
projektov a výskumníkmi, priamym vkladaním dát, ktoré môžu zamestnanci vysokých škôl doplniť
preberaním už vložených údajov z CREPČ.
23
3.1.5 Štatistické zisťovanie výskumno-vývojového potenciálu
Štatistické zisťovanie výskumno-vývojového potenciálu (VVP) garantuje Sekcia vedy a techniky
MŠVVaŠ SR v zmysle §26 zákona č. 172/2005 Z. z. „Ročný výkaz o výskumno-vývojovom potenciáli“
je súčasťou štátneho štatistického zisťovania od roku 1998 a obsahuje doplnkové údaje o výskume a
vývoji k údajom sledovaným prvotným štatistickým zisťovaním.
Formulár sú povinné vyplniť a odoslať všetky organizácie zaoberajúce sa vedecko-výskumnou
činnosťou financovanou zo štátnych zdrojov. Samotný zber dát prebieha v elektronickej forme na
portáli https://www.skcris.sk, pre vyplnenie a odoslanie formulára teda postačuje počítač s webovým
prehliadačom a prístupom na internet.
Priebeh zberu dát
Používateľ si na začiatku musí vytvoriť konto v systéme SK CRIS, čím vznikne záznam
o výskumníkovi obsahujúci jeho osobný profil. V prípade potreby si užívateľ vie nájsť podrobnosti
k procesu registrácie v časti „Príručky“ na hlavnej stránke.
Následne sa k záznamu o výskumníkovi priradí záznam o organizácii, ktorú registrovaná osoba
zastupuje a za ktorú je zodpovedná. Systém je schopný túto väzbu medzi organizáciou a výskumníkom
vytvoriť automaticky v prípade, že si tieto informácie vie nájsť v existujúcej databáze, resp. z
importovaných dát. V opačnom prípade si organizáciu používateľ zaregistruje sám prostredníctvom
Formulára žiadosti o registráciu organizácie. Formulár VVP sa nachádza v osobnom priestore
registrovanej organizácie v časti Dáta VVP.
Obrázok 5 Osobný priestor organizácie - uložený formulár
Z tejto časti má používateľ po stlačení tlačidla „Formulár“ prístup k historickým formulárom
vypĺňaným v minulosti (obrázok č. 5), k rozpracovaným formulárom a taktiež má možnosť vytvoriť si
nový formulár. Každý rok je potrebné vytvoriť iba jeden formulár, ktorý užívateľ vyplní, tento sa mu sám
priebežne ukladá.
24
Po stlačení tlačidla „Nový formulár“ sa načíta elektronická verzia formuláru VVP. Prostredníctvom
ponúkaného grafického rozhrania má používateľ možnosti si formulár uložiť, zobraziť náhľad v PDF,
alebo ukončiť prácu s formulárom. Pre úplné vyplnenie výkazu je potrebné mať povolené vyskakovacie
okná (prostredníctvom vyskakovacích okien sa pridáva napr. členstvo v organizáciách medzinárodnej
spolupráce).
Formulár sa skladá z nasledovných častí:
• Inovácie
• Vybrané ekonomické ukazovatele právnickej/fyzickej osoby výskumu a vývoja (VaV)
v sledovanom roku
• Štruktúra výskumných a vývojových činností • Vecné zameranie výskumnej a vývojovej činnosti • Úroveň laboratórneho vybavenia
• Štruktúra realizačných výstupov výskumu a vývoja
• Publikácie, citácie a patenty
• Členstvo v medzinárodnej vládnej alebo mimovládnej organizácii v oblasti vedy a techniky
• Medzinárodné vedecko-technické kontakty a spolupráca: Medzinárodné úlohy VaV
• Finančné prostriedky na riešenie medzinárodných úloh VaV
• Odborné pobyty v zahraničí - dĺžka pobytu a skupina odborov vedy a techniky (VaT)
• Odborné pobyty v zahraničí - krajiny pobytu
• Odborné pobyty zo zahraničia - dĺžka pobytu a triedenie pobytov podľa odborov VaT
• Odborné pobyty zo zahraničia - krajiny pobytu
Systém vie automaticky načítať časť dát z už existujúcich záznamov organizácií, preto odpadá povinnosť
znovu uvádzať dáta ako napr. názov, adresu alebo IČO organizácie. Taktiež odpadá povinnosť vyplniť
celú tabuľku: užívateľ si vyberá vždy len relevantné položky z ponúkaných možností. Systém SK CRIS je
taktiež schopný sám identifikovať a lokalizovať chýbajúce alebo chybné dáta a to nielen v rámci jednej
strany, ale aj medzi viacerými súvisiacimi stranami formulára.
Prácu s formulárom možno ilustrovať na obrázkoch č. 6 až č. 8:
Obrázok 6 Formulár VVP - vkladanie údajov
25
Obrázok 7 Na chýbajúcu položku prehľadne poukazuje ikonka bieleho výkričníka v oranžovom kruhu.
Po prejdení kurzorom nad ikonku sa zobrazí text s vysvetlením chyby
Obrázok 8 Príklad chybovej správy, pri ktorej systém upozorňuje na nesúlad dát uvedených
medzi rôznymi stranami formuláru.
Zo zozbieraných údajov sú po ukončení generované agregované výstupné zostavy, ktoré sú publikované
na Centrálnom informačnom portáli pre výskum, vývoj a inovácie. Údaje sú podkladom pre
parametrizáciu štátnej vednej politiky, realizovanej Sekciou vedy a techniky MŠVVaŠ SR.
3.1.6 Hodnotenie spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj
Hodnotenie organizácií výskumu a vývoja má pevný legislatívny rámec. Bolo schválené vládou SR
uznesením č. 766/2007 v Dlhodobom zámere štátnej vednej a technickej politiky do roku 201510. Zákon
č. 233/2008 Z.z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 172/2005 Z.z. o organizácií štátnej podpory výskumu
a vývoja11 zaviedol podmienku poskytnutia účelových finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na
základe certifikátu, ktorý je výsledkom hodnotenia organizácie výskumu a vývoja.
Podrobnosti o spôsobe a postupe hodnotenia spôsobilosti vrátane obsahu žiadosti a podkladov
ustanovuje Výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. mája 2009 č. CD-2009-20239/47221:11 o spôsobe a postupe hodnotenia spôsobilosti osôb na vykonávanie výskumu a vývoja12. Prílohou
výnosu je Žiadosť o vykonanie hodnotenia spôsobilosti osôb uskutočňujúcich výskum a vývoj na
10
http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Uznesenie-5251?prefixFile=u_
11
http://www.zbierka.sk/sk/predpisy/zakon-233-2008-z-z.p-32351.html?aspi_hash=MjMzLzIwMDggWi56Lg
12
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/Legislatva/vynos_hodnotenie%20VaV_komplet.pdf
26
vykonávanie výskumu a vývoja, ktorú žiadatelia podávajú online prostredníctvom systému SK CRIS.
Žiadosť obsahuje nasledujúce okruhy [21]:
• Publikačná činnosť v Slovenskej republika, v členskom štáte Európskej únie a v inom štáte
(obrázok č. 9).
• Citácie z publikačnej činnosti v Slovenskej republike, v členskom štáte EÚ a v inom štáte.
• Organizovanie vedeckých a odborných podujatí.
• Prihlášky patentov a patenty udelené v Slovenskej republike, v členskej krajine EÚ a v inom
štáte.
• Zapísané a realizované úžitkové vzory v Slovenskej republike, v členskom štáte Európskej únie
a v inom štáte.
• Licencie na úžitkové vzory, patenty a know-how v Slovenskej republike, v členskom štáte
Európskej únie a v inom štáte.
• Výška finančných prostriedkov získaných v súťažiach vypísaných na účelovú podporu výskumu
a vývoja.
• Účasť na riešení projektov výskumu a vývoja, ktorých výsledky boli uplatnené v hospodárskej
praxi alebo spoločenskej praxi.
• Účasť na riešení projektov v medzinárodných programoch výskumu a vývoja alebo projektov v
rámci komunitárnych programov Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja alebo projektov v
rámci iniciatív Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja.
• Účasť na riešení projektov v medzinárodných centrách výskumu a vývoja.
• Zabezpečovanie podmienok pre výchovu a vzdelávanie zamestnancov v oblasti výskumu a
vývoja.
• Certifikát kvality riadenia v príslušnej oblasti výskumu a vývoja.
• Využitie výsledkov výskumu a vývoja v hospodárskej a spoločenskej praxi a prínosy výskumnej
a vývojovej činnosti (obrázok č. 10).
• Vedecko-technické služby.
• Delegované zastupovanie Slovenskej republiky v medzinárodných vedeckých vládnych a
mimovládnych organizáciách.
• Vybavenosť žiadateľa prístrojovou a laboratórnou technikou používanou v rámci výskumu a
vývoja.
Ako vidno z prehľadu požadovaných údajov, viaceré z nich sú požadované na základe štandardov
o informačných systémoch pre oblasť vedy. Ide predovšetkým o publikácie, citácie a laboratórne
vybavenie. Žiadosť sa takto stáva zdrojom cenných a verifikovaných údajov o realizovanom výskume
a vývoji.
27
Obrázok 9 Žiadosť o hodnotenie spôsobilosti - publikačná činnosť
Účelom hodnotenia spôsobilosti organizácií výskumu a vývoja, ktorým sa poskytujú finančné prostriedky
zo štátneho rozpočtu účelovou formou, je hodnotiť kvalitu nimi vykonávaného výskumu a vývoja a
efektívnosť použitia poskytnutých finančných prostriedkov.
Obrázok 10 Žiadosť o hodnotenie spôsobilosti - využitie výsledkov v praxi
Na základe hodnotenia spôsobilosti získava právnická osoba alebo fyzická osoba osvedčenie o
spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, a tým oprávnenie uchádzať sa o finančné prostriedky zo štátneho
rozpočtu. Osvedčenie vydáva a odníma minister školstva na základe návrhu hodnotiteľskej komisie.
Údaje o získanom osvedčení sa zobrazujú v rámci registra organizácií a skutočnosť, že organizácia
držiteľom certifikátu spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj je jedným z vyhľadávacích kritérií (obrázok
č. 11).
28
Obrázok 11 Spôsobilosť vykonávať výskum a vývoj
3.1.7 Ostatné informácie
Medzi ostatné informácie zaraďujeme informácie, ktoré vecne dopĺňajú vyššieuvedené základné
entity. Ide hlavne o výzvy na podávanie projektov, finančné ukazovatele, laboratórnu infraštruktúru
(laboratóriá, zariadenia, poskytované služby), ale aj podujatia, ocenenia, či rôzne plnotextové prílohy,
ako sú napríklad životopisy zaregistrovaných výskumníkov, úplné texty výsledkov výskumu a pod.
3.2 Dátový model SK CRIS
Keď sa chceme detailnejšie venovať dátovému modelu systému SK CRIS, je potrebné začať jeho
databázovou architektúrou. Systém obsahuje niekoľko databáz (obrázok č. 12). Databázy sú rozdelené
do dvoch skupín:
• databázy registrov (SK CERIF, Certification, Statistics, Audit)
• systémové databázy (systémová databáza Liferay portálu, databáza systému pre úložisko
dokumentov, ESB databáza)
29
Obrázok 12 Databázy systému SK CRIS
Databázy registrov boli vytvorené dodávateľom riešenia SK CRIS počas implementácie systému na
základe migračných skriptov (softvérových nástrojov, programov vytvorených na tento účel), ktoré
pracovali s údajmi zo staršej verzie systému.
Databáza SK CERIF je založená na štandarde aktuálnom v čase ukončenia analytických prác, ktorým bol
CERIF 2008 v 1.3. Uvedený dátový formát bol implementovaný s určitými rozšíreniami vzhľadom na
špecifické požiadavky systému SK CRIS, ktoré boli nad rámec CERIF.
Dáta formulára doplnkového štatistického zisťovania výskumno-vývojového potenciálu sú uchovávané
v databáze Statistics, spolu so štatistickými dátami pre laboratórnu infraštruktúru výskumu a vývoja.
Databáza Certification je plne venovaná
vykonávať výskum a vývoj.
dátam
žiadosti o vykonanie hodnotenia spôsobilosti
Databáza SK CERIF je nezávislá od databáz Certification a Statistics. Akékoľvek prepojenia (formou tzv.
cudzích kľúčov databázy SQL) smerujú len z databáz Certification, prípadne Statistics na databázu SK
CERIF, nie naopak.
Databáza Audit uchováva informácie o histórii zmien dát v databázach registrov. V prípade akýchkoľvek
zmien dát, prostredníctvom elektronických formulárov a tiež prostredníctvom integračného rozhrania,
je zaznamenaná informácia o entite, dáta ktorej sú menené. Uchováva sa informácia o menených
dátach, o pôvodcovi zmien (používateľskom konte) a čase zmeny.
Systémové databázy v rámci tejto publikácie nie sú predmetom spracovania.
3.2.1 Základné entity
Základnými entitami CERIF sú nasledovné objekty: Projekt, Organizácia a Výskumník. Zaraďujeme
medzi ne aj výsledkové entity: Publikácia, Patent, Produkt a Inovácia.
30
3.2.1.1 Projekty
Údaje o projektoch sú ukladané do registra projektov. Schematické zobrazenie databázových objektov
(tabuliek) projektu sa nachádza na obr. č. 13.
Obrázok 13 Projekt - databázové objekty
Charakteristika atribútov (polí základných tabuliek) projektu je prehľadne spracovaná v tabuľke č. 1 až 4.
31
Tabuľka 1 Atribúty entity cfProj
cfProj /Atribút
Charakteristika atribútu
cfProjId
Identifikátor databázovej entity cfProj (projektu)
skProjCode
Kód projektu (používaný v projektovej dokumentácii)
cfStartDate
Začiatok riešenia projektu
cfEndDate
Koniec riešenia projektu
cfAcro
Skratka (akronym) projektu
cfURI
URI adresa entity projektu v repozitári
Tabuľka 2 Atribúty entity cfProjTitle
cfProjTitle /Atribút
Charakteristika atribútu
cfProjId
Identifikátor databázovej entity cfProj (projektu)
cfLangCode
Identifikátor jazykovej verzie (ISO 639-1 kód jazyka a ISO
3166-1 alpha-2 kód krajiny v tvare napríklad en_CA)
cfTrans
Označenie pôvodnej alebo preloženej verzie (povolené sú
len hodnoty „o“ (original) alebo „t“ (translated))
cfTitle
Názov projektu v danej jazykovej verzii
Tabuľka 3 Atribúty entity cfProjAbstr
cfProjAbstr /Atribút
Charakteristika atribútu
cfProjId
Identifikátor databázovej entity cfProj (projektu)
cfLangCode
Identifikátor jazykovej verzie (ISO 639-1 kód jazyka a ISO
3166-1 alpha-2 kód krajiny v tvare napríklad en_CA)
cfTrans
Označenie pôvodnej alebo preloženej verzie (povolené sú
len hodnoty „o“ (original) alebo „t“ (translated))
cfAbstr
Abstrakt projektu v danej jazykovej verzii
Tabuľka 4 Atribúty entity cfProjKeyw
cfProjKeyw /Atribút
Charakteristika atribútu
cfProjId
Identifikátor databázovej entity cfProj (projektu)
cfLangCode
Identifikátor jazykovej verzie (ISO 639-1 kód jazyka a ISO
3166-1 alpha-2 kód krajiny v tvare napríklad en_CA)
cfTrans
Označenie pôvodnej alebo preloženej verzie (povolené sú len
hodnoty „o“ (original) alebo „t“ (translated))
cfKeyw
Vymenovanie kľúčových slov
Okrem spomínaných entít sa v rámci registra využívajú aj číselníkové údaje pre zaradenie projektu (napr.
odbor VaV , typ výskumu) a sémantika, ktorá sa využíva predovšetkým na charakterizovanie väzieb
medzi objektmi (napr. pre vzťah organizácia-projekt sa využívajú hlavne termíny riešiteľská organizácia
a spoluriešiteľská organizácia). Číselníky a sémantika pre celú databázu SK CRIS sú spracované
v samostatnej tabuľke klasifikačných schém (viac v kapitole 3.2.3) a pripojené k objektom pomocou
prepojovacích (linkovacích) tabuliek. Definícia klasifikácií projektov sa nachádza v tabuľkách č. 5 a 6.
32
Tabuľka 5 Klasifikácia projektov
cfProj_Class /Atribút
Charakteristika atribútu
cfProjId
Identifikátor databázovej entity cfProj (projektu)
cfClassId
Identifikátor databázovej entity cfClass (sémantického
termínu prepojenia)
cfClassSchemeId
Identifikátor databázovej entity cfClassScheme
(klasifikačnej schémy sémantického prepojenia)
cfFraction
Podiel charakteristiky danej entity
cfStartDate
Dátum začiatku platnosti dát entity
cfEndDate
Dátum konca platnosti dát entity
cfProj_Pers /Atribút
Charakteristika atribútu
cfProjId
Identifikátor databázovej entity cfProj (projektu)
cfPersId
Identifikátor databázovej entity cfPers (výskumníka,
spoluriešiteľa projektu)
cfClassId
Identifikátor databázovej entity cfClass (sémantického
termínu prepojenia)
cfClassSchemeId
Identifikátor databázovej entity cfClassScheme
(klasifikačnej schémy sémantického prepojenia)
cfFraction
Podiel charakteristiky danej entity
cfStartDate
Dátum začiatku platnosti dát entity
cfEndDate
Dátum konca platnosti dát entity
Tabuľka 6 Klasifikácia väzieb projektov a organizácií
cfProj_OrgUnit/Atribút
Charakteristika atribútu
cfProjId
Identifikátor databázovej entity cfProj (projektu)
cfOrgUnitId
Identifikátor databázovej entity cfOrgUnit (organizácie,
spoluriešiteľa projektu)
cfClassId
Identifikátor databázovej entity cfClass (sémantického
termínu prepojenia)
cfClassSchemeId
Identifikátor databázovej entity cfClassScheme
(klasifikačnej schémy sémantického prepojenia)
cfFraction
Podiel charakteristiky danej entity
cfStartDate
Dátum začiatku platnosti dát entity
cfEndDate
Dátum konca platnosti dát entity
Výsledkom je register projektov so zabudovaným vyhľadávaním podľa názvu, akronymu, kľúčových slov
a časového intervalu riešenia, ako aj jednoduchá navigácia pri prezeraní záznamov zotriedených podľa
názvov (obrázok č. 14) a tiež fazetová navigácia.
33
Obrázok 14 Register projektov - Vyhľadávanie a zoznam projektov
Detail záznamu o projekte (obrázok č. 15) obsahuje kmeňové údaje ako číslo a názov úlohy, identifikáciu
výzvy v rámci ktorej bola podaná žiadosť, obdobie realizácie, odbor vedy a výskumu v zmysle sústavy
odborov (Smernica MŠ SR č. 27/2006-R13), údaj o pridelených finančných prostriedkoch a iné.
Obrázok 15 Detail projektu
13
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/odboryVaT/Documents/sustava_odborov_vedy_a_techniky.zip
34
3.2.1.2 Organizácie
Údaje o organizáciách sú ukladané do registra organizácií. Schematické zobrazenie databázových
objektov (tabuliek) organizácie sa nachádza na obr. č. 16.
cfOrgUnitName
cfOrgUnit_Class
cfOrgUnitId
cfClassId
cfClassSchemeId
cfFraction
cfStartDate
cfEndDate
...
integer
integer
integer
Float
Datetime
Datetime
<pk,fk2>
<pk,fk1>
<pk,fk1>
<pk>
<pk>
cfOrgUnitId
cfLangCode
cfTrans
cfName
skICO
skFaculty
skStartDate
skEndDate
...
integer
Char(5)
Nchar(1)
nvarchar(2048)
char(8)
varchar(12)
Datetime
Datetime
<pk,fk1>
<pk,fk2>
<pk>
<pk>
<pk>
cfOrgUnitKeyw
cfOrgUnitId
cfLangCode
cfTrans
cfKeyw
...
integer
<pk,fk1>
Char(5)
<pk,fk2>
Nchar(1)
<pk>
nvarchar(2048)
cfOrgUnit_PAddr
cfOrgUnitId
cfPAddrId
cfClassId
cfClassSchemeId
cfFraction
cfStartDate
cfEndDate
...
integer
integer
integer
integer
Float
Datetime
Datetime
<pk,fk1>
<pk,fk2>
<pk,fk3>
<pk,fk3>
cfOrgUnit
cfOrgUnitId
cfCurrCode
cfAcro
cfHeadcount
cfTurn
cfURI
...
integer
<pk>
Char(3)
<fk>
nvarchar(256)
Integer
Float
varchar(512)
skOrgUnit_Cert
skCertId
skCertNum
skIssuer
skStartDate
skEndDate
skURI
...
integer
<pk>
varchar(128)
nvarchar(2048)
datetime
datetime
varchar(512)
cfOrgUnitId
skCertId
cfClassId
cfClassSchemeId
skFraction
skStartDate
skEndDate
skCount
...
cfOrgUnitId
cfEAddrId
cfClassId
cfClassSchemeId
cfFraction
cfStartDate
cfEndDate
...
integer
integer
integer
integer
Float
Datetime
Datetime
<pk,fk1>
<pk,fk3>
<pk,fk2>
<pk,fk2>
<pk>
<pk>
cfPers_OrgUnit
<pk>
<pk>
skCert
cfOrgUnitResAct
cfOrgUnitId integer <pk,fk1>
cfLangCode Char(5) <pk,fk2>
cfTrans
Nchar(1) <pk>
cfResAct
Text
...
cfOrgUnit_EAddr
integer
integer
integer
integer
Float
Datetime
Datetime
Float
<pk,fk2>
<pk,fk1>
<pk,fk3>
<pk,fk3>
cfPersId
cfOrgUnitId
cfClassId
cfClassSchemeId
cfFraction
cfStartDate
cfEndDate
...
integer
integer
integer
integer
Float
Datetime
Datetime
<pk,fk3>
<pk,fk2>
<pk,fk1>
<pk,fk1>
<pk>
<pk>
<pk>
<pk>
Obrázok 16 Organizácia - databázové objekty
Charakteristika atribútov (polí základných tabuliek) organizácie je prehľadne spracovaná v tabuľke
č.7 až 10.
Tabuľka 7 Atribúty OrgUnit
cfOrgUnit /Atribút
Charakteristika atribútu
cfOrgUnitId
Identifikátor databázovej entity cfOrgUnit (organizácie)
cfCurrCode
Kód meny krajiny organizácie (ISO 4217)
cfAcro
Skratka organizácie
cfHeadcount
Počet zamestnancov organizácie
cfTurn
Počet zúčtovacích období prislúchajúcich na jeden rok
cfURI
URI adresa entity organizácie v repozitári
35
Tabuľka 8 Atribúty OrgUnitName
cfOrgUnitName /Atribút
Charakteristika atribútu
cfOrgUnitId
Identifikátor databázovej entity cfOrgUnit (organizácie)
cfLangCode
Identifikátor jazykovej verzie (ISO 639-1 kód jazyka a ISO
3166-1 alpha-2 kód krajiny v tvare napríklad en_CA)
cfTrans
Označenie pôvodnej alebo preloženej verzie (povolené sú
len hodnoty „o“ (original) alebo „t“ (translated))
cfName
Meno organizácie v preklade do jazyka na základe hodnoty
atribútu cfLangCode
skICO
IČO kód organizácie
skFaculty
Kód fakulty
skStartDate
Dátum začiatku platnosti dát entity
skEndDate
Dátum konca platnosti dát entity
Tabuľka 9 Atribúty OrgUnitKeyw
cfOrgUnitKeyw /Atribút
Charakteristika atribútu
cfOrgUnitId
Identifikátor databázovej entity cfOrgUnit (organizácie)
cfLangCode
Identifikátor jazykovej verzie (ISO 639-1 kód jazyka a ISO
3166-1 alpha-2 kód krajiny v tvare napríklad en_CA)
cfTrans
Označenie pôvodnej alebo preloženej verzie (povolené sú
len hodnoty „o“ (original) alebo „t“ (translated))
cfKeyw
Vymenovanie kľúčových slov
Tabuľka 10 Atribúty OrgUnitResAct
cfOrgUnitResAct /Atribút
Charakteristika atribútu
cfOrgUnitId
Identifikátor databázovej entity cfOrgUnit (organizácie)
cfLangCode
Identifikátor jazykovej verzie (ISO 639-1 kód jazyka a ISO
3166-1 alpha-2 kód krajiny v tvare napríklad en_CA)
cfTrans
Označenie pôvodnej alebo preloženej verzie (povolené sú
len hodnoty „o“ (original) alebo „t“ (translated))
cfResAct
Popis (charakteristika) zamerania organizácie, aktivít
v oblasti výskumu a vývoja
Okrem spomínaných entít sa v rámci registra využívajú aj číselníkové údaje pre zaradenie organizácie
(napr. forma hospodárenia, sektor) a sémantika, ktorá sa využíva predovšetkým na charakterizovanie
väzieb medzi objektmi (napr. pre vzťah osoba-organizácia sa využívajú predovšetkým sémantické
termíny výskumník, štatutárny zástupca a kontaktná osoba, pre vzťah organizácia-projekt sa využívajú
hlavne termíny riešiteľská organizácia a spoluriešiteľská organizácia). Číselníky a sémantika pre celú
databázu SK CRIS sú spracované v samostatnej tabuľke klasifikačných schém (viac v kapitole 3.2.3) a sú
pripojené k objektom pomocou prepojovacích (linkovacích) tabuliek. Definícia klasifikácií organizácií
sa nachádza v tabuľke 11.
36
Tabuľka 11 Atribúty OrgUnit_Class
cfOrgUnit_Class /Atribút
Charakteristika atribútu
cfOrgUnitId
Identifikátor databázovej entity cfOrgUnit (organizácie)
cfClassId
Identifikátor databázovej entity cfClass (sémantického
termínu prepojenia)
cfClassSchemeId
Identifikátor databázovej entity cfClassScheme
(klasifikačnej schémy sémantického prepojenia)
cfFraction
Podiel charakteristiky danej entity
cfStartDate
Dátum začiatku platnosti dát entity
cfEndDate
Dátum konca platnosti dát entity
Výsledkom je register organizácií so zabudovaným vyhľadávaním podľa názvu vrátane historických
údajov, kľúčových slov a zamerania, ako aj podľa hodnotení a povolení, vydávaných MŠVVaŠ SR
(Hodnotenie spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj a povolenie zamestnávať cudzincov). Zabudovaná
je jednoduchá navigácia pri prezeraní záznamov zotriedených abecedne podľa názvov (obrázok č. 17)
a tiež fazetová navigácia.
Obrázok 17 Register organizácií - Vyhľadávanie a zoznam organizácií
37
Detail záznamu o organizácii (obrázok č. 18) obsahuje kmeňové údaje, ako sú názov organizácie,
akronym, IČO, zameranie, forma hospodárenia, adresa a pod.
Obrázok 18 Register organizácií- detail záznamu
38
3.2.1.3 Výskumníci
Údaje o výskumníkoch sú ukladané do registra výskumníkov. Schematické zobrazenie databázových
objektov (tabuliek) výskumníka sa nachádza na obr. č. 19.
cfExpSkillsName
cfExpSkillsId
cfLangCode
cfTrans
cfName
...
cfExpSkillsDescr
cfExpSkillsId
cfLangCode
cfTrans
cfDescr
...
integer <pk,fk2>
Char(5) <pk,fk1>
Nchar(1) <pk>
Text
integer
<pk,fk2>
Char(5)
<pk,fk1>
Nchar(1)
<pk>
nvarchar(2048)
cfExpSkillsKeyw
cfExpSkills
cfExpSkillsId integer
<pk>
cfURI
varchar(512)
cfExpSkillsId
cfLangCode
cfTrans
cfKeyw
...
integer
<pk,fk2>
Char(5)
<pk,fk1>
Nchar(1)
<pk>
nvarchar(2048)
cfPers_ExpSkills
cfPers_EAddr
cfPersId
integer
cfEAddrId
integer
cfClassId
integer
cfClassSchemeId integer
cfFraction
Float
cfStartDate
Datetime
cfEndDate
Datetime
...
cfPersKeyw
cfPersId
cfLangCode
cfTrans
cfKeyw
...
<pk,fk2>
<pk,fk3>
<pk,fk1>
<pk,fk1>
integer
integer
integer
integer
Float
Datetime
Datetime
Char(3)
Char(64)
Char(255)
Float
<pk,fk2>
<pk,fk3>
<pk,fk1>
<pk,fk1>
<pk>
<pk>
<fk4>
<pk>
<pk>
integer
<pk,fk1>
Char(5)
<pk,fk2>
Nchar(1)
<pk>
nvarchar(2048)
cfPersName
cfPersId
cfFamilyNames
cfOtherNames
cfFirstNames
skStartDate
skEndDate
...
cfPersId
cfExpSkillsId
cfClassId
cfClassSchemeId
cfFraction
cfStartDate
cfEndDate
cfCurrCode
cfAvailability
cfConditions
cfPrice
...
integer
<pk,fk>
nvarchar(256)
nvarchar(256)
nvarchar(256)
Datetime
<pk>
Datetime
<pk>
cfPers
cfPersId
cfBirthdate
cfGender
cfURI
...
integer
<pk>
Datetime
Char(1)
varchar(512)
cfPers_Qual
cfPersId
cfQualId
cfClassId
cfClassSchemeId
cfFraction
cfStartDate
cfEndDate
...
cfQualKeyw
cfQualId
cfLangCode
cfTrans
cfKeyw
...
integer
<pk,fk1>
Char(5)
<pk,fk2>
Nchar(1)
<pk>
nvarchar(2048)
integer
integer
integer
integer
Float
Datetime
Datetime
<pk,fk1>
<pk,fk3>
<pk,fk2>
<pk,fk2>
<pk,fk2>
<pk,fk3>
<pk,fk1>
<pk,fk1>
cfPersId
integer
cfClassId
integer
cfClassSchemeId integer
cfFraction
Float
cfStartDate
Datetime
cfEndDate
Datetime
...
cfPers_OrgUnit
<pk,fk2>
<pk,fk1>
<pk,fk1>
cfPersId
integer
cfOrgUnitId
integer
cfClassId
integer
cfClassSchemeId integer
cfFraction
Float
cfStartDate
Datetime
cfEndDate
Datetime
...
cfPersResInt
cfPersId
cfLangCode
cfTrans
cfResInt
...
<pk>
<pk>
<pk>
<pk>
<pk,fk3>
<pk,fk2>
<pk,fk1>
<pk,fk1>
<pk>
<pk>
integer <pk,fk2>
Char(5) <pk,fk1>
Nchar(1) <pk>
Text
<pk>
<pk>
cfQual
cfQualId
skStartDate
skEndDate
cfURI
...
cfPers_PAddr
cfPersId
integer
cfPAddrId
integer
cfClassId
integer
cfClassSchemeId integer
cfFraction
Float
cfStartDate
Datetime
cfEndDate
Datetime
...
cfPers_Class
integer
<pk>
Datetime
Datetime
varchar(512)
cfQualDescr
cfQualId
cfLangCode
cfTrans
cfDescr
...
integer <pk,fk1>
Char(5) <pk,fk2>
Nchar(1) <pk>
Text
Obrázok 19 Výskumník - databázové objekty
Charakteristika atribútov (polí základných tabuliek) výskumníka je prehľadne spracovaná v tabuľke
č.12 až 15.
Tabuľka 12 Atribúty CfPers
cfPers / Atribút
Charakteristika atribútu
cfPersId
Identifikátor databázovej entity cfPers (osoby, výskumníka)
cfBirthdate
Dátum narodenia osoby, výskumníka
cfGender
Pohlavie osoby, výskumníka (povolené len „m“ (mužskémale) a „f“ (ženské -female))
cfURI
URI adresa entity osoby, výskumníka v repozitári
39
Tabuľka 13 Atribúty CfPersKeyw
cfPersKeyw / Atribút
Charakteristika atribútu
cPersId
Identifikátor databázovej entity cfPers (osoby, výskumníka)
cfLangCode
Identifikátor jazykovej verzie (ISO 639-1 kód jazyka a ISO
3166-1 alpha-2 kód krajiny v tvare napríklad en_CA)
cfTrans
Označenie pôvodnej alebo preloženej verzie (povolené sú len
hodnoty „o“ (original) alebo „t“ (translated))
cfKeyw
Vymenovaný zoznam kľúčových slov
Tabuľka 14 Atribúty CfPersName
cfPersName /Atribút
Charakteristika atribútu
cPersId
Identifikátor databázovej entity cfPers (osoby, výskumníka)
cfFamilyNames
Priezvisko osoby, výskumníka
cfOtherNames
Stredné meno osoby, výskumníka (nepovinné)
cfFirstNames
Krstné meno osoby, výskumníka
skStartDate
Dátum začiatku platnosti dát entity (mena osoby,
výskumníka)
skEndDate
Dátum konca platnosti dát entity (mena osoby, výskumníka)
Tabuľka 15 Atribúty CfPersResInt
cfPersResInt /Atribút
Charakteristika atribútu
cPersId
Identifikátor databázovej entity cfPers (osoby, výskumníka)
cfLangCode
Identifikátor jazykovej verzie (ISO 639-1 kód jazyka a ISO
3166-1 alpha-2 kód krajiny v tvare napríklad en_CA)
cfTrans
Označenie pôvodnej alebo preloženej verzie (povolené sú
len hodnoty „o“ (original) alebo „t“ (translated))
cfResInt
Voľný zápis anotácie, zamerania osoby, výskumníka
Relačnosť dátového modelu CERIF je vyjadrená vo vzájomnom prepojení objektov. Medzi objekty, na
ktoré v rámci registra výskumníkov existuje odkaz, patrí predovšetkým elektronická a poštová adresa
(tabuľka č. 16 a 17). Cieľom vytvorenia adries ako samostatných objektov je, aby nebolo nutné
zadávať tieto údaje opakovane.
Väzba na organizáciu (tabuľka č. 18) je na rozdiel od adresy väzbou externou. Ide o previazanie dvoch
samostatných základných entít. Táto väzba nie je striktne povinná, avšak prevažná časť výskumníkov
ju má špecifikovanú. Výnimku môžu tvoriť výskumníci v postproduktívnom veku.
40
Tabuľka 16 Atribúty väzby Osoba – Poštová adresa
cfPers_PAddr /Atribút
Charakteristika atribútu
cPersId
Identifikátor databázovej entity cfPers (osoby, výskumníka)
cfPAddrId
Identifikátor databázovej entity cfPAddr (poštovej adresy
pracoviska osoby, výskumníka)
cfClassId
Identifikátor databázovej entity cfClass (sémantického
termínu prepojenia)
cfClassSchemeId
Identifikátor databázovej entity cfClassScheme (klasifikačnej
schémy sémantického prepojenia)
cfFraction
Podiel charakteristiky danej entity
cfStartDate
Dátum začiatku platnosti dát entity
cfEndDate
Dátum konca platnosti dát entity
Tabuľka 17 Atribúty väzby Osoba – Elektronická adresa
cfPers_EAddr /Atribút
Charakteristika atribútu
cPersId
Identifikátor databázovej entity cfPers (osoby, výskumníka)
cfEAddrId
Identifikátor databázovej entity cfPAddr (elektronickej
adresy osoby, výskumníka)
cfClassId
Identifikátor databázovej entity cfClass (sémantického
termínu prepojenia)
cfClassSchemeId
Identifikátor databázovej entity cfClassScheme (klasifikačnej
schémy sémantického prepojenia)
cfFraction
Podiel charakteristiky danej entity
cfStartDate
Dátum začiatku platnosti dát entity
cfEndDate
Dátum konca platnosti dát entity
Tabuľka 18 Atribúty väzby Osoba – Organizácia
cfPers_OrgUnit /Atribút
Charakteristika atribútu
cPersId
Identifikátor databázovej entity cfPers (osoby, výskumníka)
cfOrgUnitId
Identifikátor databázovej entity cfOrgUnit (organizácie
zamestnávateľa osoby, výskumníka)
cfClassId
Identifikátor databázovej entity cfClass (sémantického
termínu prepojenia)
cfClassSchemeId
Identifikátor databázovej entity cfClassScheme (klasifikačnej
schémy sémantického prepojenia)
cfFraction
Podiel charakteristiky danej entity
cfStartDate
Dátum začiatku platnosti dát entity
cfEndDate
Dátum konca platnosti dát entity
Okrem spomínaných entít sa v rámci registra využívajú aj číselníkové údaje pre zaradenie výskumníka
(napr. odbory vedy a výskumu) a sémantika, ktorá sa využíva predovšetkým na charakterizovanie väzieb
medzi objektmi (napr. pre vzťah osoba-organizácia sa využívajú predovšetkým sémantické termíny
výskumník, štatutárny zástupca a kontaktná osoba). Jednou z použitých klasifikácií je aj stav indexácie
konkrétneho záznamu. Táto klasifikácia umožňuje vyradiť (zneprístupniť) chybné a irelevantné
záznamy. Na obrázku č. 20 sa nachádza príkaz (selekt) v jazyku T-SQL na výber zaindexovaných (t.j.
dostupných na portáli) záznamov výskumníka.
41
Obrázok 20 Príkaz na výber údajov o výskumníkoch v prostredí SQL
Číselníky a sémantika pre celú databázu SK CRIS sú spracované v samostatnej tabuľke klasifikačných
schém (viac v kapitole 3.2.3) a sú pripojené k objektom pomocou prepojovacích (linkovacích)
tabuliek. Definícia klasifikácií výskumníka sa nachádza v tabuľke č. 19.
Tabuľka 19 Atribúty cfPers_Class
cfPers_Class / Atribút
Charakteristika atribútu
cPersId
Identifikátor databázovej entity cfPers (osoby, výskumníka)
cfClassId
Identifikátor databázovej entity cfClass (klasifikácie)
cfClassSchemeId
Identifikátor databázovej entity cfClassScheme (klasifikačnej
schémy)
cfFraction
Podiel charakteristiky danej entity
cfStartDate
Dátum začiatku platnosti dát entity
cfEndDate
Dátum konca platnosti dát entity
Register výskumníkov má zabudované vyhľadávanie podľa priezviska, kľúčových slov a anotácie. Je tiež
možné zúžiť výber na odborníkov – posudzovateľov projektov MŠVVaŠ SR. Zabudovaná je jednoduchá
navigácia pri prezeraní záznamov zotriedených abecedne podľa priezvisk a tiež fazetová navigácia
(obrázok č. 21).
Obrázok 21 Register výskumníkov - vyhľadávanie a zoznam
Pod položkou Zdroj dát na obrázku je uvedená informácia, z akého zdroja boli údaje o príslušnom
výskumníkovi do databázy získané. Detail záznamu o výskumníkovi obsahuje kmeňové údaje, ako sú
meno, priezvisko, tituly, kľúčové slová, anotácia, odbor vedy a výskumu a pod. ( obrázok č.22).
42
Obsah databázy bol získaný buď z údajov Centrálneho informačného portálu pre výskum, vývoj
a inovácie (experti MŠVVaŠ SR, riešitelia projektov), alebo bol doplnený z verejne dostupných zdrojov
(Centrálny register publikačnej činnosti, Portál VŠ, internetové stránky VŠ, SAV a iných organizácií VaV.
Obrázok 22 Detail výskumníka
3.2.1.4 Výsledky vedy a výskumu
Výsledky výskumu a vývoja sa v zmysle kategorizácie CERIF delia na publikácie, patenty a produkty.
V rámci SK CRIS boli k uvedeným trom kategóriám pridané aj inovácie.
Najčastejšie sa vyskytujúcim výsledkom sú publikácie. Databázové entity (obrázok č. 23) sú schematicky
znázornené na obrázku č. 20. V rámci klasifikačných schém je implementovaná predovšetkým
kategorizácia publikačnej činnosti v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.456/2012 o centrálnom registri
evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti [35]. Okrem tejto
klasifikácie sa používa členenie druhov publikácií v zmysle dátového formátu CERIF a členenie pre
potreby doplnkového štatistického zisťovania výskumno-vývojového potenciálu. Pre potreby ostatných
druhov duševného vlastníctva sa používa kategorizácia, vytvorená na základe dostupných metodík
v spolupráci so SVaT MŠVVaŠ SR.
Systém SK CRIS umožňuje vkladať aj prílohy v bežne používaných formátoch. Nemusí však ísť iba
o výsledky výskumu (úplné texty publikačnej činnosti). Prílohy sú bežnou súčasťou záznamov
o organizácii, o projekte alebo o výskumníkovi.
43
cfResPubl_Class
cfResPublId
cfClassId
cfClassSchemeId
cfFraction
cfStartDate
cfEndDate
...
cfResPublBiblNote
cfResPublId
cfLangCode
cfTrans
cfBiblNote
...
integer
<pk,fk>
Char(5)
Nchar(1)
<pk>
nvarchar(2048)
integer
integer
integer
Float
Datetime
Datetime
<pk,fk2>
<pk,fk1>
<pk,fk1>
<pk>
<pk>
cfResPublKeyw
cfResPublId
cfLangCode
cfTrans
cfKeyw
...
integer
<pk,fk1>
Char(5)
<pk,fk2>
Nchar(1)
<pk>
nvarchar(2048)
cfResPubl
cfResPublTitle
cfResPublId
cfLangCode
cfTrans
cfTitle
...
integer
<pk,fk1>
Char(5)
<pk,fk2>
Nchar(1)
<pk>
nvarchar(2048)
cfResPublId
cfResPublDate
cfNum
cfVol
cfEdition
cfSeries
cfIssue
cfStartPage
cfEndPage
cfTotalPages
cfISBN
cfISSN
cfURI
...
integer
<pk>
Datetime
Char(32)
Char(3)
Char(8)
Char(8)
Char(8)
Char(8)
Char(8)
Char(8)
Char(16)
Char(16)
varchar(512)
integer
<pk,fk1>
Char(5)
<pk,fk2>
Nchar(1)
<pk>
nvarchar(2048)
cfResPublAbstr
cfResPublNameAbbrev
cfResPublId
cfLangCode
cfTrans
cfNameAbbrev
...
cfResPublSubtitle
cfResPublId
cfLangCode
cfTrans
cfSubtitle
...
cfResPublId
cfLangCode
cfTrans
cfAbstr
...
integer
<pk,fk>
Char(5)
Nchar(1)
<pk>
nvarchar(2048)
integer <pk,fk1>
Char(5) <pk,fk2>
Nchar(1) <pk>
Text
Obrázok 23 Publikácie - databázové entity
3.2.2 Entity 2. stupňa
Entity 2. stupňa sú objekty, slúžiace na doplnenie údajov o základných a výsledkových entitách. Ak
použijeme grafickú schému dátového formátu CERIF (obrázok č. 24), tieto objekty sú umiestnené na
vonkajšom okruhu, vytvorenom okolo základných a výsledkových entít.
Obrázok 24 CERIF - rozloženie entít [42]
44
Entity 2. stupňa sú zamerané predovšetkým na problematiku laboratórneho vybavenia a súvisiacich
služieb (Equipment, Facility, Service), financovania (Funding), ďalej registrujú podujatia (Event), citácie
(Citations) a doplňujúce informácie k základným a výsledkovým entitám.
Na doplnenie záznamu výskumníka je možné pomocou nich evidovať znalosti, zručnosti, ocenenia resp.
životopis. K výsledkom (predovšetkým k publikáciám) sa evidujú citácie a podujatia. Ďalšie entity sú
použiteľné univerzálne: merateľné ukazovatele a štatistické údaje, jazyk, krajina, mena, geografické
súradnice a poštová a elektronická adresa.
V rámci SK CRIS sa z uvedených entít sleduje predovšetkým laboratórne vybavenie a financie a poštová
a elektronická adresa.
3.2.3 Číselníky a klasifikačné schémy, sémantika
Číselníky a klasifikačné schémy sú nevyhnutnou súčasťou systému SK CRIS. Dátový formát CERIF
umožňuje ich neobmedzené použitie a práve cez tieto údaje je možné zohľadniť národné špecifiká
systému tak, aby kompatibilita s európskymi štandardami zostala zachovaná.
Logické usporiadanie entít dátového modelu SK CRIS, týkajúce sa klasifikačných schém sú uvedené na
obrázku č. 25 .
cfClass_Class
cfClassId1
cfClassId2
cfClassSchemeId1
cfClassSchemeId2
cfClassId
cfClassSchemeId
cfFraction
cfStartDate
cfEndDate
...
cfClassTerm
cfClassId
cfClassSchemeId
cfLangCode
cfTrans
cfTerm
...
<pk,fk1>
<pk,fk2>
<pk,fk1>
<pk,fk2>
<pk,fk3>
<pk,fk3>
<pk>
<pk>
cfClass
integer
integer
Char(5)
Nchar(1)
nvarchar(1024)
<pk,fk1>
<pk,fk1>
<pk,fk2>
<pk>
cfClassSchemeDescr
cfClassSchemeId
cfLangCode
cfTrans
cfDescr
...
integer
integer
integer
integer
integer
integer
Float
Datetime
Datetime
integer <pk,fk1>
Char(5) <pk,fk2>
Nchar(1) <pk>
Text
cfClassId
cfClassSchemeId
cfStartDate
cfEndDate
cfURI
...
integer
<pk>
integer
<pk,fk>
Datetime
Datetime
varchar(512)
cfClassDescr
cfClassId
cfClassSchemeId
cfLangCode
cfTrans
cfDescr
...
integer
integer
Char(5)
Nchar(1)
Text
<pk,fk1>
<pk,fk1>
<pk,fk2>
<pk>
cfClassScheme_ClassScheme
cfClassScheme
cfClassSchemeId integer
<pk>
cfURI
varchar(512)
cfClassSchemeId1
cfClassSchemeId2
cfClassId
cfClassSchemeId
cfFraction
cfStartDate
cfEndDate
...
integer
integer
integer
integer
Float
Datetime
Datetime
<pk,fk3>
<pk,fk2>
<pk,fk1>
<pk,fk1>
<pk>
<pk>
Obrázok 25 Klasifikačné schémy - databázové entity
Opis jednotlivých databázových entít a ich prvkov sa nachádza v tabuľke č. 20 až 26.
Tabuľka č. 20 Atribúty cfClass
Atribút/ Entita cfClass
Charakteristika atribútu
cfClassId
Identifikátor databázovej entity cfClass (klasifikácie, položky
klasifikačnej schémy)
cfClassSchemeId
Identifikátor databázovej entity cfClassScheme (klasifikačnej
schémy)
cfStartDate
Dátum začiatku platnosti dát entity
cfEndDate
Dátum konca platnosti dát entity
cfURI
URI adresa entity položky klasifikačnej schémy v repozitári
45
Tabuľka č. 21 Atribúty cfClass_Class
Atribút/ Entita cfClass_Class
Charakteristika atribútu
cfClassId1
Identifikátor databázovej entity cfClass (klasifikácie,
rodičovskej položky klasifikačnej schémy)
cfClassSchemeId1
Identifikátor databázovej entity cfClassScheme (klasifikačnej
schémy, rodičovskej klasifikačnej schémy)
cfClassId2
Identifikátor databázovej entity cfClass (klasifikácie,
dcérskej položky klasifikačnej schémy)
cfClassSchemeId2
Identifikátor databázovej entity cfClassScheme (klasifikačnej
schémy, dcérskej klasifikačnej schémy)
cfClassId
Identifikátor databázovej entity cfClass (klasifikácie, položky
klasifikačnej schémy sémantických termínov prepojenia)
cfClassSchemeId
Identifikátor databázovej entity cfClassScheme (klasifikačnej
schémy termínov prepojenia)
cfFraction
Podiel charakteristiky danej entity
cfStartDate
Dátum začiatku platnosti dát entity
cfEndDate
Dátum konca platnosti dát entity
Tabuľka č. 22 Atribúty cfClassTerm
Atribút/ Entita cfClassTerm
Charakteristika atribútu
cfClassId
Identifikátor databázovej entity cfClass (klasifikácie, položky
klasifikačnej)
cfLangCode
Identifikátor jazykovej verzie (ISO 639-1 kód jazyka a ISO 3166-1
alpha-2 kód krajiny v tvare napríklad en_CA)
cfTrans
Označenie pôvodnej alebo preloženej verzie (povolené sú len
hodnoty „o“ (original) alebo „t“ (translated))
cfTerm
Názov položky klasifikačnej schémy
Tabuľka č. 23 Atribúty cfClassDescr
Atribút /Entita cfClassDescr
Charakteristika atribútu
cfClassId
Identifikátor databázovej entity cfClass (klasifikácie, položky
klasifikačnej)
cfLangCode
Identifikátor jazykovej verzie (ISO 639-1 kód jazyka a ISO 3166-1
alpha-2 kód krajiny v tvare napríklad en_CA)
cfTrans
Označenie pôvodnej alebo preloženej verzie (povolené sú len
hodnoty „o“ (original) alebo „t“ (translated))
cfDescr
Opis, charakteristika položky klasifikačnej schémy
Tabuľka č. 24 Atribúty cfClassScheme
Atribút /Entita cfClassScheme
Charakteristika atribútu
cfClassSchemeId
Identifikátor databázovej entity cfClassScheme (klasifikačnej
schémy)
cfURI
URI adresa entity klasifikačnej schémy v repozitári
46
Tabuľka č. 25 Atribúty cfClassScheme_ClassScheme
Atribút/Entita cfClassScheme_ClassScheme
Charakteristika atribútu
cfClassSchemeId1
Identifikátor databázovej entity cfClassScheme
(klasifikačnej schémy, rodičovskej klasifikačnej schémy)
cfClassSchemeId2
Identifikátor databázovej entity cfClassScheme
(klasifikačnej schémy, dcérskej klasifikačnej schémy)
cfClassId
Identifikátor databázovej entity cfClass (klasifikácie,
položky klasifikačnej schémy sémantických termínov
prepojenia)
cfClassSchemeId
Identifikátor databázovej entity cfClassScheme
(klasifikačnej schémy termínov prepojenia)
cfFraction
Podiel charakteristiky danej entity
cfStartDate
Dátum začiatku platnosti dát entity
cfEndDate
Dátum konca platnosti dát entity
Tabuľka č. 26 Atribúty cfClassSchemeDescr
Atribút/Entita cfClassSchemeDescr
Charakteristika atribútu
cfClassSchemeId
Identifikátor databázovej entity cfClassScheme
(klasifikačnej schémy)
cfLangCode
Identifikátor jazykovej verzie (ISO 639-1 kód jazyka a ISO
3166-1 alpha-2 kód krajiny v tvare napríklad en_CA)
cfTrans
Označenie pôvodnej alebo preloženej verzie (povolené sú
len hodnoty „o“ (original) alebo „t“ (translated))
cfDescr
Opis, charakteristika klasifikačnej schémy
V rámci SK CRIS evidujeme v čase spustenia systému 106 klasifikačných schém. Môžeme ich rozdeliť na
niekoľko skupín:
-
Systémové klasifikácie, určené pre administrátora systému
-
Číselníky, obsahujúce atribúty jednotlivých entít
-
Sémantika, obsahujúca atribúty väzieb medzi entitami [29]
Zo systémových klasifikácií možno spomenúť napríklad stav indexácie, ktorý určuje skutočnosť, či je
daný záznam vyhľadateľný cez používateľské rozhranie. Práca s touto schémou je súčasťou procesu
opráv dát.
Číselníky, použité v rámci SK CRIS pochádzajú z viacerých zdrojov. Okrem klasifikácií formátu CERIF
boli implementované klasifikácie z medzinárodných metodík týkajúcich sa vedy a výskumu (Frascati
manuál, Oslo manuál a pod.), klasifikácie Štatistického úradu SR (číselník krajín) a rezortné klasifikácie
vytvorené MŠVVaŠ SR (číselník odborov VaV14).
Prehľad číselníkov, hodnoty ktorých sú zobrazené pre jednotlivé základné entity, sa nachádza v tabuľke
č. 27.
14
Členenie skupín odborov vedy a techniky vychádza zo Sústavy odborov vedy a techniky a číselník odborov
vedy a techniky podľa Smernice č. 27/2006-R, ktorú vydalo Ministerstvo školstva SR dňa 21. decembra 2006. https://www.
vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/odboryVaT/Documents/sustava_odborov_vedy_a_techniky.zip
47
Tabuľka č. 27 Číselníky ako atribúty základných entít
Entita
Číselník
Projekt
Odbor vedy a techniky
Projekt
Charakter vedy a výskumu
Organizácia
Rezort
Organizácia
SK NACE
Organizácia
Odbor vedy a techniky
Organizácia
Forma hospodárenia
Organizácia
Sektor vedy a výskumu
Organizácia
Prevažujúca činnosť organizácií vedy a výskumu
Výskumník
Odbor vedy a techniky
Výskumník
Sektor vedy a výskumu
Výskumník
Skupiny odborov
Výskumník
Vecné zameranie
Výskumník
Vzdelanie
Výskumník
Typ registrácie osoby/pôvod dát
Príklad na obrázku č. 26 ukazuje postup vytvorenia zoznamu klasifikačných schém v prostredí SQL.
Obrázok 26 Zoznam klasifikačných schém - výber a zobrazenie
Získanie identifikátora príslušnej klasifikačnej schémy je len prvým krokom. V praxi spravidla
potrebujeme vyhľadať identifikátor konkrétnej hodnoty klasifikácie, keď často presne nevieme, v ktorej
schéme sa nachádza.
Ak napríklad potrebujeme zistiť, aké hodnoty nadobúda klasifikácia druhov vzdelania, postupujeme
nasledovne: Najskôr zistíme, v ktorej klasifikačnej schéme sa príslušné údaje nachádzajú (t.j. identifikátor
cfClassSchemeId). Následne vyhľadáme všetky jej položky. Pole cfClassId obsahuje kód hodnoty, ktorej
textová reprezentácia sa nachádza v poli cfTerm (obrázok č. 27).
48
Obrázok 27 Klasifikačná schéma Vzdelanie
3.2.4 Linkovacie entity
Linkovacie entity sú objekty (databázové tabuľky), slúžiace na prepojenie základných a výsledkových
entít medzi sebou, resp. na prepojenie týchto entít s doplňujúcimi entitami 2. stupňa a nesú so sebou
obsahové vyjadrenie vlastností vzťahu v podobe sémantiky.
Ich zabudovanie do používateľského rozhrania umožňuje, aby boli sledované objekty navzájom
prepojené. V praxi to znamená, že môžeme vidieť informácie, ako napríklad: na riešení ktorých
projektov sa podieľal konkrétny výskumník alebo akú laboratórnu infraštruktúru má daná organizácia
(obrázok č. 29).
Každé prepojenie má okrem atribútov (sémantika) nadefinovaný aj časový interval platnosti. Táto
vlastnosť umožňuje zneplatnenie už neaktuálnych prepojení. Zoznam projektov riešených CVTI SR
z dolnej časti predchádzajúceho obrázka je zapísaný v tabuľke linkovacích entít takto (obrázok č. 28):
Obrázok 28 Projekty CVTI SR - vyhľadanie v prostredí SQL
Pole cfProjId je identifikátorom projektu a cfOrgUnitId je identifikátorom organizácie. Pole cfClassId
obsahuje identifikátor príslušnej sémantiky (riešiteľská organizácia). Kvôli prehľadnosti sú do tabuľky
pridané stĺpce cfTitle (názov projektu) a cfName (názov organizácie), ktoré sú zaradené vpravo vedľa
identifikátora. Menované polia nie sú súčasťou linkovacej tabuľky, ale patria k prepájaným objektom.
49
Obrázok 29 Detail organizácie s linkovaním a sémantikou
50
3.3 Architektúra a funkcionalita
Architektúrou informačného systému rozumieme model alebo koncept informácii, ktoré budú v systéme
používané. Predpokladá sa, že ide o systémy, využívajúce databázy. Systém SK CRIS je presne takýmto
systémom. Jeho architektúra pozostáva zo základných prvkov systému, ktoré prirodzene vychádzajú
z obsahu a požadovanej funkcionality systému.
3.3.1 Architektúra
Infraštruktúra platformy SK CRIS pozostáva z nasledujúcivh základných stavebných prvkov (obrázok č. 30):
• Webový server
• Aplikačný server
• Databázový server
• Súborový server
Na aplikačnom serveri sú spustené aplikácie zabezpečujúce fungovanie portálu SKCRIS, indexačné služby,
služby zabezpečujúce generovanie zostáv a identifikáciu a autentifikáciu registrovaných používateľov.
Webový server sprostredkuje pripojenie k portálu prostredníctvom webového rozhrania.
Databázový server slúži ako úložisko dát súvisiacich s portálom SK CRIS a s dátami o vede a výskume.
Zároveň sú tu odkladané informácie spojené s portálom SK CRIS.
Úložisko dát slúži na odkladanie väčších dokumentov a súborov vložených používateľmi vo forme
obrázkov a dokumentov.
Obrázok 30 Stručný náčrt architektúry platformy SK CRIS
Aplikačný server je jadrom platformy SK CRIS. Na tomto serveri sú spustené aplikácie, zabezpečujúce
sprístupňovanie dát z databázy používateľom. Ide najmä o portál Liferay, ktorý zabezpečuje webový
prístup k informáciám o vede a výskume. Portál podporuje vyhľadávanie informácií pomocou viacerých
druhov vyhľadávacích techník. Ako podpora vyhľadávania je na aplikačnom serveri nasadený aj indexačný
nástroj SOLR, ktorý slúži ako urýchľovač vyhľadávania. Na spracovanie vyhľadaných informácií do
vhodnejšieho formátu je na serveri nasadený generátor výstupných zostáv. Integračné rozhranie slúži
ako prostriedok komunikácie medzi partnerskými platformami pôsobiacimi v oblasti vedy a výskumu.
51
3.3.2 Funkcionalita
Funkcionalitou SK CRIS rozumieme používateľské rozhranie a v rámci neho možnosť generovania
výstupných zostáv, nástroje na zber dát (formuláre, integračné rozhranie), ale aj administrátorské
rozhranie určené na správu systému a zabudované pracovné procesy (workflow) k jednotlivým
obsahovým častiam (napríklad proces hodnotenia spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj).
Systém SK CRIS môžeme rozdeliť z hľadiska aplikačnej architektúry na šesť základných funkčných častí:
• Webový portál
• Databáza SKCRIS
• Databáza Liferay
• Generátor výstupných zostáv
• Integračné rozhranie
• Indexácia
3.3.3. Webový portál
Portálová časť systému SK CRIS je tvorená softvérom Liferay. Liferay predstavuje špičkovú technológiu
v oblasti podnikových portálových riešení s voľne dostupným zdrojovým kódom (open-source). Prináša
podporu pre moderné Web 2.0 technológie, pre integrovaný systém na správu obsahu (Content
Management System) a pre systém pre vzájomnú spoluprácu používateľov systému (Collaboration
Suite). Podporuje personalizáciu stránok portálu pre každého používateľa. Viacjazyčnosť (vrátane
preddefinovaného anglického jazyka, spolu s plnou podporou pre slovenský jazyk) je integrálnou
súčasťou riešenia. Možnosť inštalácie na viacerých aplikačných serveroch a webových kontajneroch
bežiacich na akomkoľvek z hlavných operačných systémov poskytuje systémovým administrátorom
značnú mieru flexibility.
Liferay portál interne využíva Kaleo ako workflow riešenie. Je inštalovaný ako zásuvný komponent
(plug-in). Podporuje integráciu s jBPM workflow. Konfigurácia prebieha prostredníctvom XML súborov.
Portál systému SK CRIS predstavuje vstupnú bránu do systému SK CRIS. Jeho hlavným cieľom je
poskytnutie priestoru pre uchovávanie informácií spojených s oblasťou výskumu a vývoja. Zároveň
verejnosti umožní získať prehľad o subjektoch vedy a výskumu, projektoch a vedeckých aktivitách.
Webový portál z pohľadu používateľa slúži predovšetkým na sprístupňovanie informácií o vede
a výskume. Na webovom portáli je možné vyhľadať potrebné informácie o aktivitách, subjektoch
a výsledkoch výskumu a vývoja, o financovaní, stave, laboratórnom zabezpečení a iné informácie.
Základným objektom je projekt výskumu a vývoja. Portál poskytuje informácie aj o organizáciách, ktoré
pôsobia v oblasti výskumu a vývoja. Nemenej dôležitou časťou sú informácie o výskumníkoch. Portál
poskytuje odbornej verejnosti nasledujúce služby:
• Vyhľadávanie vo verejných informáciách:
o Výskumníkov
o Projektov (obrázok č. 31)
o Organizácií
o Výsledkov výskumu a vývoja (patenty, zariadenia, podujatia, publikácie...)
o Plno-textové vyhľadávanie vo všetkých zdrojoch informácií na portáli (obrázok č. 32)
52
Obrázok 31 Vyhľadávanie projektov s názvom Centrum excelentnosti, ktorých riešenie začalo v roku 2010 a neskôr.
Zakrúžkovaný je prechod na generátor výstupných zostáv (kapitola 2.3.5)
Obrázok 32 Plnotextové vyhľadávanie v SK CRIS
53
• Informácie súvisiace s certifikovaním a hodnotením organizácií pôsobiacich vo vede a výskume.
o Certifikácia, hodnotenie spôsobilosti
o Ročné hodnotenie vedeckovýskumného potenciálu
o Zverejňovanie výziev na podávanie projektov
Zároveň portál poskytuje osobný priestor pre registrovaných používateľov. Osobný priestor slúži ako
zhromaždisko informácií súvisiacich s vedou a výskumom. Osobný priestor možno rozdeliť do troch
celkov:
• Osobný priestor výskumníka
• Osobný priestor organizácie
• Osobný priestor projektu
3.3.4 Databáza SK CRIS
Databáza SK CRIS je implementáciou štandardu CERIF 2008 1.3 [36]. Tento štandard určuje, akým
spôsobom majú byť spracovávané a ukladané dáta z oblasti vedy a výskumu. Štandard určuje komplexnú
štruktúru vzťahov medzi jednotlivými objektmi vystupujúcimi v oblasti vedy a výskumu.
Databázy systému SK CRIS sú rozdelené do dvoch skupín:
• databázy registrov (SK CERIF, Certification, Statistics, Audit)
• systémové databázy (systémová databáza Liferay portálu, databáza pre úložisko dokumentov,
ESB databáza)
Databáza SK CERIF je založená na štandarde CERIF 1.3 - s určitými rozšíreniami v spojitosti so
zapracovaním pripomienok a požiadaviek vedúcich k úprave modelu CERIF.
Dáta formulára „Elektronický formulár vedecko-výskumného potenciálu“ sú uchovávané v databáze
Statistics, spolu so štatistickými dátami pre formulár infraštruktúry.
Databáza Certification je plne venovaná len dátam formulára „Žiadosť o vykonanie hodnotenia
spôsobilosti vykonávať vedu a výskum“.
Databáza SK CERIF je nezávislá od databáz Certification a Statistics. Akékoľvek prepojenia (formou tzv.
„foreign keys“, cudzími kľúčmi) smerujú len z databáz Certification, prípadne Statistics na databázu SK
CERIF, nie naopak.
Databáza Audit uchováva informácie o histórii zmien dát v databázach registrov. V prípade
akýchkoľvek zmien dát, prostredníctvom elektronických formulárov a tiež prostredníctvom
integračného rozhrania, je zaznamenaná informácia o entite, ktorej dáta sú menené, informácia
o menených dátach, tiež o pôvodcovi zmien (používateľskom konte) a čase zmeny.
3.3.5 Generátor výstupných zostáv
Generátor výstupných zostáv je funkcionalitou na exportovanie obsahu databáz systému SK CRIS.
Prevažne ide o entity formátu CERIF. Z pohľadu používateľa systému SK CRIS je hlavnou úlohou
generátora výstupných zostáv vytvorenie dizajnu (definície) výstupnej zostavy. Používateľ pomocou
aktivácie preddefinovanej zostavy, bez potreby ďalších krokov vytvorí report, ktorý má možnosť
54
exportovať do viacerých typov formátov.
Vytvorenie definície zostavy pozostáva z nastavenia viacerých parametrov. V prvom rade je to dátový
zdroj, výber formátu, stĺpcov, úprava hlavičky a päty a podobne.
Používateľ zadá rešeršnú požiadavku a po vyhľadaní dát kliknutím stlačením príslušného tlačidla otvorí
dialógové okno generátora (obrázok č. 33). Generátor zostáv podporuje všeobecne zaužívané formáty:
.xls, .pdf, .doc. Súčasťou funkcionality generátora je možnosť filtrácie a usporiadania dát v zostave. Je
dostupný v rámci používateľského rozhrania aj neprihlásenému používateľovi.
Obrázok 33 Generátor výstupných zostáv - nastavenie parametrov
3.3.6 Integračné rozhranie
Integračné rozhranie umožňuje vytvorenie spojenia medzi inými partnerskými systémami. Konkrétne
ide o spojenie s centrálnym registrom publikačnej činnosti a so systémami grantových agentúr.
Integračné rozhranie je založené na štandardoch WSDL/SOAP. Viac informácií o integračnom rozhraní
sa nachádza v kapitole 3.4.
3.3.7 Indexácia
Problematika indexácie dát v systéme SK CRIS zahŕňa niekoľko oblastí. Indexácia musí zabezpečiť
možnosť vyhľadávania v obsahu portálu (články, návody a pod.) publikovanom prostredníctvom Web
Content Management System a zároveň dosiahnuť plnotextové vyhľadávanie v databázach systému
SK CRIS.
55
Liferay portál interne používa ako nástroj na indexáciu softvér Lucene. Zároveň je možné využitie
takzvaného „Pluggable Enterprise Search“ rozšírenia portálu za účelom integrácie s pokročilejšími
riešeniami pre indexáciu obsahu. V systéme SK CRIS je použitý SOLR server zintegrovaný s Liferay
portálom. Vďaka integrácii s Liferay portálom je možné riadenie indexovacieho nástroja priamo
z administrátorskej konzoly portálu.
3.4. Prepojenie s inými systémami
Súčasťou systému SK CRIS je podpora výmeny informácií o výsledkoch vedy a výskumu prostredníctvom
webových služieb. Pod pojmom služba je skrytá čiastková funkcia systému umožňujúca vykonávať
presne vyšpecifikované operácie nad dátami platformy. Konkrétna operácia systému sa vykoná na
základe požiadavky používateľa, ktorá má presne vymedzenú formu a obsah. Služby, ktoré budú opísané
v nasledujúcej kapitole sú založené na protokole SOAP [37] a jazyku WSDL [38].
Na jednej strane má SK CRIS vybudovaný aparát na báze už spomínaných webových služieb poskytujúci
možnosti hľadania, vkladania a úpravy projektov grantových agentúr. Na druhej strane platforma SK
CRIS využíva webové služby portálu CREPČ [15] na preberanie publikovaných výsledkov vedy a výskumu.
Integrácia s externými dodávateľmi dát je realizovaná využitím riešenia Open ESB. Open ESB
je platforma umožňujúca integráciu s rôznymi systémami a zároveň plne podporujúca servisne
orientovanú architektúru. Open ESB umožňuje transformáciu dát (využitú pri integračnom rozhraní SK
CRIS), orchestráciu procesov a konektivitu s rôznymi systémami, vrátane najrôznejších typov databáz
a systémov akými sú SAP alebo IBM WebSphere MQ, vrátane podpory pre štandardy WS-* a BPEL.
3.4.1 Projekty grantových agentúr
Projekt je možné vložiť do systému vyplnením formulára projektu, nachádzajúceho sa v osobnom priestore
registrovaného používateľa portálu. Na hromadné vkladanie informácií o viacerých projektoch, ktoré
štandardne vkladajú grantové agentúry, je určené integračné rozhranie. Integračné rozhranie je
založené na už spomínaných webových službách.
Integračné rozhranie je sprístupnené len tým používateľom, respektíve grantovým organizáciám,
ktorým bolo pridelené povolenie od správcu platformy SK CRIS.
Služby integračného rozhrania sa skladajú z jednotlivých operácií, ktoré dokáže systém vykonať pre
používateľa. Vstupom operácie je záznam XML [39], ktorý je validovaný voči schéme XSD [40]. Schéma
XSD definuje formát a povolený obsah záznamu XML. Výstupom operácie je záznam XML obsahujúci
výsledky spracovania požiadavky v určenej forme a obsahu. Forma a obsah definovaný schémou XSD je
voľne prístupný pre používateľa prostredníctvom integračného rozhrania.
Integračné rozhranie ponúka služby:
• práca s číselníkmi a sémantikami platformy SK CRIS,
• práca s výskumníkmi,
• práca s organizáciami a
• práca s projektmi.
56
3.4.1.1 Práca s číselníkmi a sémantikami.
Systém SK CRIS pracuje s viacerými druhmi číselníkov a sémantík. Číselník je zoznam prípustných hodnôt
jednej vlastnosti objektu (vlastnosť objektu môže byť napríklad sídelné mesto, farba...) Sémantika
je zoznam prípustných hodnôt vzťahu medzi dvoma objektmi (vzťah medzi osobou a organizáciou:
zamestnanec, výskumník, riaditeľ). Každý číselník alebo sémantika má svoj názov a jedinečný
identifikátor (ID). Položka číselníka alebo sémantiky je rovnako pomenovaná a identifikovaná
jedinečným identifikátorom. Pre používateľov integračného rozhrania je nutnosťou, aby mali k týmto
identifikátorom prístup, pretože pri vkladaní sémantických vzťahov medzi projektom a výskumníkom je
nutné vyjadriť túto sémantiku identifikátorom sémantiky a identifikátorom položky číselníka. Rovnako
systém príjme len identifikátor položky číselníka a identifikátor číselníka.
Služba práce s číselníkmi a sémantikami ponúka dve operácie:
• stiahnutie zoznamu číselníkov a sémantík a
• stiahnutie číselníka alebo sémantiky podľa interného ID.
Operácia stiahnutie zoznamu číselníkov slúži na odovzdanie kompletného výpisu číselníkov a sémantík,
potrebných pri práci s Integračným rozhraním, používateľovi. Každý záznam z výpisu obsahuje názov
a identifikátor číselníka.
Operácia stiahnutie číselníka alebo sémantiky na základe vstupného identifikátora odovzdá vybraný
číselník alebo sémantiku používateľovi integračného rozhrania. Jeden záznam číselníka obsahuje názov
položky a identifikátor.
3.4.1.2 Práca s výskumníkmi
Výskumníci vedení v systéme SK CRIS majú priradené svoje jedinečné interné identifikačné číslo (ID).
Používa sa na jednoznačné odlíšenie jednotlivých výskumníkov a na vytváranie sémantických vzťahov
výskumníkov k jednotlivým organizáciám a projektom. Rovnako ako výskumníci majú svoje jedinečné
ID aj organizácie a projekty.
Služba ponúka nasledujúcu operáciu:
• Vyhľadanie interných ID výskumníkov podľa mena, priezviska a emailu.
Z hľadiska integračného rozhrania SK CRIS operácia vyhľadania interných ID výskumníkov slúži ako
pomocná operácia na vyhľadanie výskumníkov v databáze SK CRIS (obrázok č. 34), ktorých bude
používateľ rozhrania párovať na konkrétny projekt. Vstupom operácie je hľadané meno, priezvisko
alebo email. Výstupom je ID výskumníka, ktorý spĺňa dané vyhľadávacie kritérium. Vyhľadané ID sa
následne používa v operáciách, ktoré vkladajú projekty a väzby na výskumníkov do systému SK CRIS.
Obrázok 34 Príklad vyhľadania výskumníka podľa mena priezviska a emailu.
57
V prípade vyhľadania väčšieho počtu výskumníkov, ktorí spĺňajú vyhľadávacie kritérium, je nutný zásah
používateľa integračného rozhrania. V prípade, že nie je možné určiť, ktorý výskumník je správny, používateľ
integračného rozhrania oznámi túto skutočnosť správcom systému SK CRIS a vloží projekt bez uvedenia väzby
na hľadaného výskumníka. V prípade, že v systéme sa daný výskumník nenachádza, používateľ integračného
rozhrania musí informovať správcov systému SK CRIS a vložiť projekt bez väzby na chýbajúceho výskumníka.
Zvolený postup je len dočasný, pretože systém SK CRIS počíta so zavedením plánovaného národného
identifikátora výskumníkov. Zavedením jednoznačného identifikátora sa problém duplicít a chýbajúcich
výskumníkov odstráni a bude možné chýbajúcich výskumníkov vkladať aj z integračného rozhrania.
3.4.1.3 Práca s organizáciami
Služba práca s organizáciami ponúka nasledujúce operácie:
• vyhľadanie interných ID organizácií podľa IČO a názvu a
• vloženie novej organizácie do systému SK CRIS.
Operácia vyhľadania interných ID organizácií slúži ako pomocná operácia na vyhľadanie organizácií
v databáze SK CRIS (obrázok č. 35). Vstupom operácie je hľadaný názov alebo IČO organizácie. Výstupom
operácie je ID organizácie, ktorá spĺňa zadané kritérium. V prípade vyhľadania väčšieho počtu organizácií,
ktoré spĺňajú kritérium, je nutný zásah používateľa integračného rozhrania. Vyhľadané ID sa následne
používa v operáciách, ktoré vkladajú projekty a väzby projektov na organizácie do systému SK CRIS.
Obrázok 35 Príklad vyhľadania organizácie
Pri vyhľadávaní organizácií nevzniká problém s duplicitami ako pri výskumníkoch, pretože slovenské
organizácie sú jednoznačne identifikované IČO kódom. V prípade, že daná organizácia nemá v databáze
záznam, používateľ integračného rozhrania musí danú organizáciu vložiť do systému SKCRIS pomocou na
to určenej operácie. Opísaná situácia by sa ale nemala vyskytnúť, pretože projekty grantových agentúr
sú pridelené len organizáciám, ktoré získali certifikát spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, a teda
vyplnili formulár spôsobilosti fungujúci na platforme SK CRIS. Organizácia, ktorá vyplnila formulár musí
byť zaregistrovaná na portáli.
3.4.1.4 Práca s projektmi
Jadrom integračného rozhrania je webová služba zabezpečujúca prácu s projektmi SK CRIS. Integračné
rozhranie slúži pre grantové agentúry, ktoré majú svoje vlastné systémy spravujúce financované
projekty. Úlohou služby je zjednodušiť vkladanie projektov grantových agentúr do databázy SK CRIS.
Služba práca s projektmi ponúka nasledujúce operácie:
• vyhľadanie záznamov projektov podľa názvu projektu alebo čísla projektu,
• vyhľadanie záznamov projektov podľa interného ID projektu,
• vkladanie nových záznamov projektov,
• aktualizáciu projektov,
• vkladanie ročných výkazov projektov a
• vkladanie záverečných kariet projektov.
58
Operácia vyhľadávania projektu podľa názvu alebo čísla projektu slúži na vyhľadanie kompletného
záznamu projektu. Záznam projektu obsahuje interné ID projektu, informácie o žiadosti, financie,
ročné výkazy, výskumníkov, organizácie, publikácie, citácie, atď. Operácia vyhľadania projektu podľa
interného ID slúži na rovnaký účel (obrázok č. 36).
Obrázok 36 Príklad vstupného súboru operácie vyhľadanie projektu podľa názvu a čísla projektu
Operácia vloženia nového projektu zabezpečí vytvorenie záznamu o novom projekte v SK CRIS databáze
a pridelí projektu jedinečné ID. Informácie o projekte sa vkladajú vo forme záznamu XML, ktorý je
validovaný voči schéme XSD. Okrem základných informácií o projekte sa vkladajú do záznamu ID
výskumníkov a ID organizácií, ktoré boli nájdené pomocou operácií vyhľadania výskumníka a organizácie
(obrázok č. 37). ID je doplnené aj o ID sémantiky a ID položky sémantiky k danému projektu. Aktualizácia
projektu slúži na doplnenie prípadných väzieb na výskumníka alebo organizáciu.
Každoročne je nutné vkladať do systému ročný výkaz projektu, ktorý obsahuje dosiahnuté výsledky
práce na projekte a dosiaľ vyčerpané financie. Rovnako, ako pri vkladaní nového projektu sa ako vstup
vkladá záznam XML obsahujúci potrebné údaje a ID projektu, pre ktorý sa ročný výkaz vypracuje.
Po ukončení projektu je nutné vložiť do systému záverečnú kartu projektu, ktorá sumarizuje a uzatvára
nadobudnuté dáta o projekte a výsledky plynúce z projektu.
59
Obrázok 37 Príklad výstupu nájdeného projektu (s väzbami na výskumníkov a organizácie)
3.4.2 Centrálny register publikačnej činnosti
Pre zjednodušenie možnosti evidencie výsledkov výskumu a súčasne pre uľahčenie vytvárania odborného
profilu výskumníka bolo implementované komunikačné rozhranie medzi platformami CREPČ a SK
CRIS. Komunikačné rozhranie využíva existujúcu webovú službu platformy CREPČ umožňujúcu stiahnuť
verejné informácie o publikáciách výskumníkov. Systém SK CRIS potrebné informácie o publikáciách
výskumníka stiahne prostredníctvom webového rozhrania (obrázok č. 38). Výhodou tohto riešenia
je, že výskumník nemusí pridať vo svojom osobnom priestore publikácie znova. Systém mu ponúkne
na pridanie publikácie uložené na platforme CREPČ. Systém CREPČ vedie záznamy o publikáciách vo
formáte UNIMARC [41] a zverejňuje informácie pomocou webovej služby. Systém SK CRIS využíva
operáciu vyhľadania podľa mena a priezviska autora.
60
Obrázok 38 Príklad jedného záznamu publikácie konkrétneho autora vyhľadanej na portáli CREPČ
Problém s neexistujúcim národným identifikátorom výskumníkov spôsobuje, že nie je možné
automatické pridanie publikácií do priestoru výskumníka. Systém namiesto toho pripraví zoznam
publikácií, ktorých autor má zhodné meno a priezvisko s menom a priezviskom výskumníka. Výskumník
si zo zoznamu (obrázok č. 39) následne vyberie tie publikácie, ktoré patria jemu. Ostatné publikácie
patria jeho menovcom.
Obrázok 39 Zoznam nájdených publikácií konkrétneho výskumníka.
61
CREPČ poskytuje nasledovné informácie o publikácií, ktoré sú zaujímavé pre platformou SK CRIS:
• názov publikácie a jej preklad,
• autorské záhlavie publikácie,
• zaradenie publikácie podľa kategorizácie EPC,
• miesto vydania,
• číslo, ročník a edícia,
• názov zborníka a ISBN (ak ide o článok na konferencii),
• názov časopisu a ISSN (ak ide o článok do časopisu),
• kľúčové slová priložené k publikácií,
• autorov publikácie.
Stiahnutý záznam publikácie (obrázok č. 40) je po schválení výskumníkom uložený v jeho osobnom
priestore. Daná publikácia má pridelenú klasifikáciu zdroja publikácia CREPČ, čím je výskumník alebo
používateľ informovaný, že dané dáta boli získané z portálu CREPČ. Výskumník síce môže zmeniť získané
dáta, ale vierohodnosť dát (získaná validáciou v CREPČ) sa týmto krokom stráca. Súčasne sa identifikácia
zdroja záznamu mení na záznam dodaný používateľom, správnosť ktorého nie je potvrdená.
Obrázok 40 Pridaná publikácia CREPČ
Problém stále zostáva v presnosti uložených dát publikácií. Na to, aby záznam bol správny na strane SK
CRIS je nutné, aby správnosť bola zaručená zo strany portálu CREPČ. Na strane CREPČ sú validované
predovšetkým kategórie publikačnej činnosti a autorská organizácia. Kvalita a presnosť bibliografických
údajov (vrátane mien autorov) je v kompetencii subjektov, pripravujúcich údaje, t.j. akademických
knižníc. Údaje výsledkov VaV v SK CRIS prevzaté z CREPČ treba preto hodnotiť s ohľadom na
vyššieuvedený spôsob zberu a spracovania publikačnej činnosti.
62
4. Prevádzka SK CRIS
Uvedením systému SK CRIS do prevádzky sa okrem rutinných prevádzkových úloh otvára aj množstvo
ďalších možností, týkajúcich sa použitia zozbieraných údajov a ďalšieho rozvoja systému. Nejde
o krátkodobé úlohy, ale o dlhotrvajúci proces, výsledkom ktorého by mali byť dostupné kvalitné
agregované informácie o slovenskom výskume, vývoji a inováciách.
Po ukončení vývoja systému dodávateľom nasledovala niekoľkomesačná príprava na spustenie do
prevádzky. Ostrej prevádzke systému predchádzala etapa testovania a optimalizácie a po jej ukončení
etapa pilotnej prevádzky .
Pre etapu testovania a optimalizácie bol zvolený nasledovný postup prác a aktivít spojených s testovaním
a optimalizáciou systému:
• Príprava metodiky testovania
• Príprava testovacích scenárov
• Príprava testovacieho prostredia
• Skúšobné naplnenie systému ostrými dátami z rôznych zdrojov
• Testovacie práce na strane zadávateľa (CVTI SR)
• Odstránenie zistených chýb a zapracovanie optimalizačných návrhov dodávateľom
Dodávateľ zvolil pre testovanie systému SK CRIS internú metodiku testovania, ktorú využíva pri
testovaní na projektoch podobného typu a rozsahu. Testovanie bolo realizované na verzii systému,
nainštalovanej v zabezpečenom prostredí dodávateľa a sprístupnenej online pracovníkom CVTI SR.
Ako podporný nástroj metodiky testovania bol použitý softvér Bugzilla, ktorý slúži na nahlasovanie
zistených chýb, ich evidenciu, komunikáciu k nim, ako aj na vyhodnotenie ich odstránenia .
Oznámenia chýb uložené do systému Bugzilla nadobúdali stavy, zodpovedajúce štádiu riešenia
problému.
Práca so systémom hlásenia chýb si vyžadovala úzku súčinnosť s dodávateľom a dodržiavanie zásad,
ako napríklad:
• Do jedného chybového oznamu sa kvôli prehľadnosti zapisuje len jedna nájdená chybu
• Chyba musí byť opakovateľná, preto treba vždy zapísať všetky potrebné informácie o výskyte
chyby (či bol používateľ prihlásený, ak áno pod akým používateľským kontom, v akom
prehliadači sa chyba vyskytuje, doplnenie URL adresy chyby prípadne priloženie obrázku
konkrétnej obrazovky a pod.)
Dodávateľ v rámci tejto etapy vývoja systému SK CRIS pripravil pre CVTI SR testovacie scenáre,
samostatné dokumenty, podľa ktorých je možné preskúšať základnú funkčnosť systému. Súčasne
vypracoval a poskytol aj programovú a používateľskú dokumentáciu.
Pre úspešný priebeh testovania bolo potrebné skúšobné naplnenie systému reálnymi dátami. Údaje
boli pripravené v spolupráci s dodávateľom a boli základom pre neskoršiu migráciu dát.
63
Ku koncu etapy testovania a optimalizácie bolo v Dátovom centre CVTI SR v Žiline pripravené prostredie
pre pilotnú prevádzku, vrátane kompletnej migrácie dát. Dodávateľ v rámci pilotnej prevádzky systému
SK CRIS pripravil prístupy do systému pre konkrétnych pracovníkov, ktoré boli vygenerované na základe
používateľských rolí. Išlo o roly, používané aj v ostrej prevádzke: Registrovaný používateľ, Výskumník,
Administrátor registra, Hlavný administrátor, Správca elektronického obsahu – redaktor. Testovanie
vrátane riešenia zistených chýb bolo realizované podobne, ako v testovacej etape. V rámci tejto etapy
boli zrealizované aj školenia určené pre databázových administrátorov a administrátorov systému.
Prevádzka systému SK CRIS po jeho spustení v prvom štvrťroku 2013 pozostávala z aktivít, zameraných
na niekoľko okruhov. Prvá oblasť sa týkala administrácie portálu a aktivácie tých používateľských účtov,
ktoré boli prenesené zo staršej verzie informačného systému. Druhá oblasť súvisela s administráciou
a technickou podporou nových používateľov, ktorí sa registrovali na portál. Treťou oblasťou bol
každoročne realizovaný zber dát výskumno-vývojového potenciálu. Zber dát za rok 2012 a spracovanie
výstupných zostáv bolo plne realizované cez SK CRIS. Štvrtou oblasťou na ktorú sme sa v roku 2013
zamerali, bola administrácia hodnotenia spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.
Prevzatie systému do ostrej prevádzky znamenalo, že dodávateľ softvéru odovzdal hotový a otestovaný
systém vrátane administrátorskej a používateľskej dokumentácie. Pred prevádzkovým tímom stálo
viacero úloh:
• Rutinné zvládnutie bežných administrátorských úkonov spojené s aktiváciou používateľov
a prideľovaním práv používateľom.
• Organizácia časového rozloženia prístupu používateľov do jednotlivých častí systému.
• Technická a metodická podpora, týkajúca sa registrácie, prístupových práv a práce s online
formulármi.
• Zapracovanie reálnych problémov používateľov do používateľskej dokumentácie.
• Detailné oboznámenie sa s databázovou časťou aplikácie a vytvorenie softvéru určeného na
realizáciu bežných požiadaviek administrátora a používateľov.
• Zosúladenie bežnej prevádzky systému s ďalším rozvojom, ktorý je realizovaný dodávateľom
softvéru v zmysle zadania projektu až do konca mája 2014.
Úlohy prevádzkovateľa možno zhrnúť do niekoľkých kategórií. Ich stručná charakteristika sa nachádza
v nasledujúcich podkapitolách.
4.1 Administrácia portálu
Funkcionality pre administráciu portálu umožňujú, aby používateľovi bola v systéme priradená
minimálne jedna zo správcovských rolí: Správca registrov (SR), Správca registra výskumníkov (SPV),
Správca registra organizácií (SRO), Správca registra projektov (SPV), Správca pre oblasť spôsobilosti
(SPOS) a Používateľ so špeciálnym prístupom (USŠP) (obrázok č. 41).
64
Obrázok 41 Administrácia portálu SK CRIS
Ak používateľovi nie je priradená žiada z uvedených rolí, modul Administrácia v ponuke nevidí.
Funkcionalita modulu Administrácia je rozdelená do záložiek :
• Administrácia používateľov – slúži na administráciu registra výskumníkov. Záložka je viditeľná
len pre používateľov v roli Správca registra výskumníkov alebo Správca registrov.
• Administrácia organizácií – slúži na administráciu registra organizácií. Záložka je viditeľná len
pre používateľov v roli Správca registra organizácií alebo Správca registrov.
• Administrácia projektov – slúži na administráciu registra projektov. Záložka je viditeľná len pre
používateľov v roli Správca registra projektov (SRP) alebo Správca registrov.
• Administrácia portálu – slúži na administráciu systému SK CRIS. Záložka je viditeľná len pre
používateľov v roli Správca registrov. Práve otvorená (aktívna) záložka býva zvýraznená žltou
farbou.
Pod administráciou portálu rozumieme :
• Správcovské role - prideľovanie tzv. správcovských rolí používateľom systému SK CRIS,
• Klasifikačné schémy - správu číselníkov systému SK CRIS,
• Cerif formuláre - čiastočné zmeny vo vzhľade formulárov systému SK CRIS,
• Cerif popisky - zmeny textov - názvov položiek vo formulároch systému SK CRIS,
• Import organizácií z xls súboru - import CERIF organizácií do Liferay databázy (model systému
pozostáva z portálovej a databázovej časti, pozri kap 3.3),
• Výstupné zostavy- správu zostáv systému SK CRIS.
65
Obrázok č. 42 poskytuje prehľad všetkých aktívnych registrovaných používateľov systému SK CRIS,
ktorým Správca registrov môže prideliť správcovské roly. Používateľov je možné vyhľadávať na základe
vpísania časti mena alebo priezviska do textového poľa Filter. Systém automaticky zobrazuje výsledky
vyhľadávania.
Obrázok 42 Administrácia - správcovské role
Klasifikačná schéma je číselník, množina preddefinovaných hodnôt, klasifikácií, ktoré špecifikujú
konkrétnu entitu (výskumníka, organizáciu, projekt,...). Menu slúži na spravovanie jednotlivých
klasifikačných schém a ich klasifikácií.
Obrázok č. 43 obsahuje prehľad klasifikačných schém. Schémy môže správca registrov pridávať alebo
upravovať, prípadne pridávať alebo upravovať klasifikácie schémy.
66
Obrázok 43 Administrácia klasifikačných schém
CERIF formulár je formulár (dialógové okno) na zobrazovanie detailu, editovanie údajov príslušnej
CERIF entity. V systéme SKCRIS sú k dispozícii nasledovné CERIF formuláre (obrázok č. 44) :
• Certifikát
• Citácia
• Inovácia
• Kmeňové údaje organizácie
• Kmeňové údaje projektu
• Kmeňové údaje výskumníka
• Laboratórium
• Ocenenie
• Patent
• Podujatie
• Produkt
• Publikácia
• Služba
• Zariadenie
67
Obrázok 44 Konfigurácia formulárov
CERIF popiska je názov položky CERIF formulára alebo vysvetľujúceho textu, ktorý sa zobrazuje pri
umiestnení kurzoru myši na položku (používa sa aj anglický výraz hint), okrem názvov klasifikačných
schém a ich klasifikácií. Možnosť ich úpravy je zobrazená na obrázku č. 45.
Pri nasadzovaní systému SK CRIS boli organizácie z pôvodného systému CIP VVI migrované do
CERIF databázy nového systému. Vzhľadom na zabezpečenie plnej funkčnosti systému SK CRIS bolo
nevyhnutné zabezpečiť import organizácií z CERIF databázy aj do databázy Liferay.
Používateľské rozhranie Import organizácií z xls súboru slúži na import CERIF organizácií do databázy
Liferay.
Menu Reporty slúži na správu a generovanie výstupných zostáv systému SK CRIS. Pod reportom
rozumieme súbor v zvolenom formáte, ktorý obsahuje špecifickú, napr. štatistickú zostavu dát.
Používateľ vytvára/modifikuje zostavy v aplikácii iReport (Jaspersoft), výslednou zostavou je súbor vo
formáte .jrxml.
Menu Reporty umožňuje následne načítať pripravený report .jrxml do ponuky systému SK CRIS
a generovať tento report v zvolenom formáte zo systému SK CRIS.
68
Obrázok 45 Administrácia popisiek CERIF
69
4.2 Administrácia používateľov
Pod administráciou používateľov rozumieme :
• Požiadavky používateľov – správa požiadaviek o registráciu nových výskumníkov. V podstate ide
o Liferay menu Moje úlohy, prevzaté do prostredia SK CRIS systému, pričom v prehľade požiadaviek
v SK CRIS sú odfiltrované len úlohy súvisiace s procesom registrácie výskumníka.
• Väzby medzi používateľmi – správa väzieb medzi používateľmi v CERIF a používateľmi v Liferay.
Akcie administrátora, nadväzujúce na požiadavky používateľov možno zhrnúť do tabuľky č. 28.
Tabuľka č. 28 Akcie administrátora povolené pre manipuláciu s požiadavkami
Akcia
Priradiť mne
Priradiť
Popis
Systém preradí požiadavku do sekcie Priradené mne prihláseného
používateľa.
Systém zobrazí modálne okno, v ktorom používateľ vyberie z výberového
zoznamu používateľa, ktorému chce požiadavku prideliť.
Po zvolení možnosti buď potvrdí svoj výber stlačením tlačidla OK alebo akciu
preruší stlačením tlačidla Zrušiť a systém ho vráti späť na predchádzajúcu
stránku bez vykonania zmien.
Schváliť
Zamietnuť
Upraviť dátum do
Po potvrdení vybraného používateľa systém preradí požiadavku do sekcie
Priradené mne vybraného používateľa.
Systém zmení stav požiadavky a preradí ju do záložky Hotovo používateľa,
ktorý požiadavku schválil.
Systém zmení stav požiadavky a preradí ju do záložky Hotovo používateľa,
ktorý požiadavku zamietol.
Systém zobrazí modálne okno na výber požadovaného dátumu vybavenia
požiadavky.
Systém SK CRIS eviduje používateľov v dvoch databázach: CERIF a Liferay. Každý registrovaný používateľ
je automaticky Liferay používateľom. V momente, keď je registrovanému používateľovi schválená
žiadosť o registráciu výskumníka, vytvára sa automaticky databázový záznam v SQL databáze CERIF
a vzniká väzba na používateľa Liferay.
Jeden Liferay používateľ môže mať väzbu len s jedným záznamom v CERIF a opačne.
Menu Väzby medzi používateľmi je kontrolným mechanizmom. Pri zistenej nesprávnej funkčnosti
v rámci osobných priestorov výskumníka správca v prvom rade kontroluje, či nedošlo k odstráneniu
väzby. Menu umožňuje manuálne vytvoriť alebo odstrániť väzbu Liferay používateľa na záznam CERIF.
Po aktivovaní menu Väzby medzi používateľmi systém zobrazí na pracovnej ploche prehľad vytvorených
väzieb. V zozname je možné listovať alebo vyhľadať väzby zadaním vyhľadávacích kritérií (obrázok č.
46).
70
Obrázok 46 Väzby medzi záznamami v prostredí Liferay a CERIF
Polia na zadanie vyhľadávacích kritérií sú umiestnené pod prehľadom väzieb :
• Pole na zadanie časti mena alebo priezviska LIFERAY používateľa,
• Pole na zadanie časti mena alebo priezviska CERIF používateľa.
Väzba sa dá odstrániť aktivovaním voľby Odstrániť, ktorý sa nachádza pri každej väzbe.
4.3. Práca na portáli
Práca používateľa na portáli [20] spočíva v nasledujúcich krokoch:
• Registrácia a autentifikácia
• Vyplnenie formulárov základných objektov (výskumník, organizácia, projekt)
• Pridávanie doplnkových informácií (prílohy, publikácie, citácie, infraštruktúra a pod.)
• Poskytovanie údajov a podkladov pre MŠVVaŠ SR
(výkaz VVP, hodnotenie spôsobilosti vykonávať VaV)
V rámci manažmentu používateľa portálu bola vytvorená funkcionalita, pozostávajúca z registrácie,
prihlásenia sa a vygenerovania nového hesla v prípade potreby. Ako používateľské meno sa uvádza
e-mailová adresa. Údaje, potrebné na registráciu používateľa sú validované zeleným orámovaním
a zaškrtnutím v pravej časti dialógového okna (obrázok č. 47 ).
71
Obrázok 47 Registrácia používateľa
Registrácia na portál je len úvodným krokom k aktivitám na portáli. Používateľovi sa po prihlásení na
portál sprístupní osobný priestor, v ktorom môže vkladať údaje (obrázok č. 48).
Obrázok 48 Osobný priestor výskumníka
Vyplnením a odoslaním príslušného formulára používateľ môže do databázy vložiť svoje osobné údaje
ako výskumník, alebo môže analogicky vložiť organizáciu (obrázok č. 49) alebo projekt.
72
Obrázok 49 Detail organizácie
73
Niektoré údaje boli premigrované zo staršej verzie systému (pred vytvorením SK CRIS). Ak používateľ
chce už existujúce údaje aktualizovať, požiada administrátora o priradenie konkrétneho záznamu
z databázy k jeho používateľskému účtu.
Pridávanie doplnkových informácií je fakultatívnou funkciou. Najčastejšie sa vyžaduje uloženie
životopisu a publikačnej činnosti u výskumníka, ktorý je súčasne expertom – posudzovateľom MŠVVaŠ
SR. K riešeným projektom je potrebné pridávať údaje o výsledkoch (publikácie, patenty, produkty,
inovácie) a o laboratórnej infraštruktúre.
Ak používateľ zaregistroval organizáciu, má povinnosť za túto organizáciu posielať ročné výkazy
výskumno-vývojového potenciálu (kapitola 3.1.5), ako aj možnosť žiadať o hodnotenie spôsobilosti
vykonávať výskum a vývoj (kapitola 3.1.6 ).
Postup registrácie používateľa – výskumníka sa nachádza v Prílohe č. 1 .
4.4 Zber dát VVP
Administrácia každoročne vykonávaného zberu dát výskumno-vývojového potenciálu (VVP) pozostáva
z kombinácie niekoľkých krokov: v prvom rade je to oslovenie a administrácia používateľa – osoby,
vypĺňajúcej výkaz (ktorý môže súčasne byť aj výskumníkom), administrácie organizácie a podpory
používateľa pri vypĺňaní výkazu.
Oslovenie používateľa sa realizuje na základe viacerých zdrojov. V prvom rade je zdrojom samotný
register organizácií SK CRIS (kap. 3.1.3). Okrem neho sa vychádza aj z podkladov, ktoré dodáva Štatistický
úrad SR (ŠÚ SR). ŠÚ SR získava informácie o charaktere organizácií zo štatistického výkazníctva.
Oslovenie používateľov sa realizuje elektronicky. Ku každej organizácii je preto nutné z dostupných
zdrojov vyhľadať e-mailovú adresu, na ktorú je zasielaná výzva, list podpísaný gestorom zberu , t.j.
predstaviteľom Sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR.
Po oslovení organizácií bolo nutné prijímať registrácie používateľov, selektovať, či ide o nového
používateľa, alebo používateľa, údaje ktorého boli do systému premigrované. Analogický postup bolo
potrebné aplikovať aj pri registrácii organizácií.
Dôslednosť pri kontrole bola potrebná hlavne z dôvodu, aby nevznikali duplicity v databáze.
Po úspešnej registrácii používateľov a zabezpečenia, aby vypĺňali výkaz za organizáciu, ktorú zastupujú,
bolo potrebné realizovať technickú a metodickú podporu pri vypĺňaní výkazu. Podpora spočívala
v telefonickej a e-mailovej podpore a priebežnej modifikácii používateľských príručiek v súlade
s dotazmi a podnetmi používateľov.
Systém SK CRIS má v sebe zabudované aj nástroje, ktoré umožňujú jednoduchým databázovým
príkazom zistiť, kto má problémy s vypĺňaním formulára. Používateľ spravidla formulár začal vypĺňať, ale
neodoslal ho kvôli chybám. V prípade, že si používateľ nevie poradiť s problémom ani po preštudovaní
dostupnej dokumentácie, mal by kontaktovať prevádzkovateľa. Približne 20 percent z tých, ktorí výkaz
nakoniec odoslali, tak urobilo až na e-mailovú urgenciu.
Na obrázku č. 50 sa nachádza príkaz v SQL prostredí na vytvorenie zoznamu organizácií, ktoré odoslali
výkaz.
74
Obrázok 50 Organizácie, ktoré odoslali výkaz VVP
V rámci zberu dát VVP za rok 2012, ktorý bol prvým realizovaným väčším zberom cez SK CRIS, bolo
zozbieraných 339 výkazov. Ukážka tabuľky z výstupnej zostavy sa nachádza na obrázku č. 51.
Obrázok 51 Organizácie VaV podľa formy hospodárenia
4.5. Hodnotenie spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj
Hodnotenie spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj je charakteristické špecifickým postupom, ktorý sa
začína podaním žiadosti (online formulár) a potrebných príloh žiadateľom a pokračuje sprístupnením
formulára hodnotiacej komisii. Po udelení certifikátu administrátor dokončí proces zápisom údajov
o získanom certifikáte do záznamu príslušnej organizácie.
Modul si vyžaduje špecifické roly, s právami nad rámec správcu registra organizácií. Jedna z nich je
určená pre administrátora modulu a druhá pre člena komisie, s prístupovými právami k odoslanému
formuláru iba na čítanie.
Pre používateľa sa proces podania žiadosti líši od ostatných formulárov predovšetkým nutnosťou
pripájania samostatných dokumentov, príloh k žiadosti.
75
5. Využitie databázy SK CRIS
Praktické využitie údajov z databázy SK CRIS je v úzkom vzťahu s ich kvalitou, kompletnosťou
a aktuálnosťou. Ak údaje disponujú uvedenými vlastnosťami, rozširuje sa možnosť ich použitia. Na
druhej strane, len ťažko možno docieliť, aby sa skvalitňovali údaje bez ich praktického využitia. Možno
preto konštatovať, že:
• Kvalita, kompletnosť a aktuálnosť zozbieraných dát je podmienkou ich využívania
• Čím širšie je použitie zozbieraných dát, tým väčší tlak vyvíjajú používatelia na ich kvalitu
V praxi sa využitie údajov SK CRIS orientuje niekoľkými smermi. Prvým z nich je hodnotenie kvality
vedeckých pracovísk v oblasti výskumu, vývoja, inovácií a transferu technológií (viac v kapitole 5.1).
Druhou oblasťou je príprava podkladov a výstupných zostáv pre rozhodovaciu sféru, napríklad štatistické
zisťovanie výskumno-vývojového potenciálu (viac v kapitolách 3.1.5 a 4.4). Predpokladáme aj využitie
dát, vyhľadanými a vyexportovanými zo systému cez používateľské rozhranie (viac v kapitolách 3.3.3
a 3.3.5), a to hlavne inštitúciami, zapojenými do procesu vedy, výskumu a inovácií, ako aj individuálnymi
záujemcami nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.
5.1. Hodnotenie kvality vedeckých pracovísk v oblasti výskumu, vývoja,
inovácií a transferu technológií
V súvislosti s implementáciou projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na
Slovensku – NITT SK, ktorého riešiteľom je CVTI SR a ktorý je ako národný projekt spolufinancovaný zo
štrukturálnych fondov EÚ z operačného programu Veda a výskum, vyplynula potreba vypracovať kritériá
na hodnotenie kvality vedeckých pracovísk v oblasti výskumu, vývoja a transferu technológií15. Potreba
súvisí s efektívnym poskytovaním expertných podporných služieb v oblasti transferu technológií [51]
vedeckým pracoviskám na celom území SR (v zmysle cieľovej skupiny projektu NITT SK – verejným
vysokým školám, SAV a rezortným výskumným ústavom) v rámci Národného systému podpory transferu
technológií [52] (NSPTT). Väčšina služieb poskytovaných v rámci transferu technológií a ochrany
duševného, resp. priemyselného vlastníctva je poskytovaná špecialistami (napr. patentovými zástupcami,
právnikmi, expertmi na ohodnocovanie a komercializáciu duševného vlastníctva a pod.) z externého
prostredia a je finančne nákladná. Rozhodnutie o poskytnutí, teda financovaní podpornej expertnej
služby, preto musí vychádzať z dostatočného množstva významných a dôveryhodných informácií tak,
aby vynakladanie finančných prostriedkov bolo účelné, kontrolovateľné a transparentné, a aby bola
zabezpečená rovnaká príležitosť pre všetkých žiadateľov o expertnú podpornú službu. Napriek tomu,
že v súčasnosti je finančných prostriedkov na pokrytie výdavkov súvisiacich s poskytovaním expertných
podporných služieb dostatok, v budúcnosti bude pravdepodobne nutné zaviesť mechanizmus súťaže
o finančnú pomoc. O to významnejšiu úlohu bude mať hodnotenie, ktorého výsledky by si však mali
zachovať poradný, nie rozhodujúci, charakter.
Pri zostavovaní hodnotiacich kritérií bola prijatá zásada prednostného využitia existujúcich údajov,
ktoré má CVTI SR k dispozícii či už v rámci správy databáz (SK CRIS16, CREPČ17, CRZP18), alebo z licencií
15
Transfer technológií ako proces uplatnenia poznatkov získaných vedeckovýskumnou činnosťou v hospodárskej praxi v prospech celej spoločnosti. Jeho súčasťou je aj ochrana duševného, resp. priemyselného vlastníctva.
16
Informačný systém o výskume, vývoji a inováciách SK CRIS https://www.skcris.sk/portal/
17
Centrálny register publikačnej činnosti http://cms.crepc.sk/
18
Centrálny register záverečných prác http://www.crzp.sk/
76
k databázam (InCites19, Derwent Innovation Index20) tak, aby hodnotené pracoviská neboli zaťažované
ďalšími administratívnymi povinnosťami. Inšpiráciami pri výbere kritérií boli aj metodiky uplatňované
pri hodnotení vysokých škôl na medzinárodnej a národnej úrovni (napr. U-Multirank21 [53], ARRA22
a pod.). Ďalšími zásadami bolo zameranie na výber takých hodnotiacich kritérií, ktoré súvisia a sú
významné z hľadiska transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva (na rozdiel napríklad od
vzdelávania), a existuje ich univerzálna aplikovateľnosť na všetky tri typy verejných vedeckovýskumných
inštitúcií a dvojúrovňové hodnotenie, t.j. na úrovni vedeckého pracoviska (napr. fakulty vysokej školy,
ústavu SAV) a na úrovni jednotlivcov, resp. pracovných kolektívov žiadajúcich o expertnú podpornú
službu. Kritériá boli zoskupené do vyšších obsahových celkov, t.j. skupín, resp. oblastí. Tie sú spolu pre
jednotlivé úrovne ukazovateľov identifikovaných z databázy SK CRIS uvedené v tabuľke 29.
Tabuľka 29: Indikátory hodnotenia vedeckovýskumných pracovísk a kolektívov, identifikované v databáze SK CRIS (+)
Oblasť
1. Ľudský faktor
2. Kooperácia
3. Prostredie
Skupina
Vedecké pracovisko
Kolektív
Publikačná činnosť
-
-
Ochrana duševného vlastníctva
-
-
Formálne predpoklady
+
+
Projekty
+
+
Spolupráca
+
+
Potenciál prostredia
+
neaplikovateľné
Infraštruktúra a služby
+
neaplikovateľné
Skupina indikátorov Formálne predpoklady obsahuje údaje týkajúce sa napr. zaradenia pracovníkov podľa
vedných odborov do pracovnej pozície; Projekty obsahujú údaje súvisiace s ich financovaním a delením
podľa vedných odborov; Spolupráca sa týka spolupráce vedeckých pracovísk alebo kolektívov na
projektoch z hľadiska zaradenia spoluriešiteľskej organizácie podľa formy hospodárenia a Infraštruktúra
a služby súvisí s vybavenosťou pracoviska experimentálnymi zariadeniami a poskytovanými službami.
Ukazovateľov, ktoré boli vybrané z databázy SK CRIS ako relevantné indikátory pre daný účel hodnotenia,
je oveľa viac, uvedené príklady majú slúžiť len na lepšiu predstavu. Treba zdôrazniť, že databáza SK CRIS
poskytuje najväčší počet rôznych kategórií údajov, využiteľných na hodnotenie pracovísk z hľadiska
výskumu, vývoja, inovácií a transferu technológií a po jej úplnom prepojení s ďalšími databázami sa
stane pravdepodobne ich najvýznamnejším a najucelenejším zdrojom.
Tabuľka 29 jednoznačne poukazuje na to, že väčšina údajov na hodnotenie je preberaná z databázy SK
CRIS s potenciálom preberania údajov o publikačnej činnosti a údajov súvisiacich s ochranou duševného
vlastníctva z databázy CREPČ, resp. iných databáz. Spomedzi databáz v správe CVTI SR SK CRIS
predstavuje najucelenejšiu databázu údajov o rôznych aspektoch vedy a výskumu vrátane historických
19
Incites http://researchanalytics.thomsonreuters.com/incites/
20
Derwent Innovation Index http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/dii/
21
U-Multirank je nový viacdimenzionálny používateľsky zameraný prístup k medzinárodnému hodnoteniu vysokých
škôl. Hodnotených je päť oblastí: vzdelávanie, výskum, prenos vedomostí, medzinárodná orientácia a regionálne väzby.
Hodnotenie je založené na empirických údajoch, na základe ktorých sú porovnávané inštitúcie s podobným inštitucionálnym
profilom. Hodnotenie umožňuje používateľovi vytvoriť si hodnotenie vysokých škôl výberom príslušných indikátorov podľa
jeho individuálnych požiadaviek. http://www.umultirank.org/
22
Akademická rankingová a ratingová agentúra http://www.arra.sk/
77
údajov. Po prepojení s ďalšími databázami má obrovský potenciál byť kompletným nástrojom s bohatým
portfóliom využitia z rôznych hľadísk.
Údaje z databázy SK CRIS a ďalších databáz v zmysle Metodiky na hodnotenie kvality vedeckých
pracovísk v oblasti výskumu, vývoja, inovácií a transferu technológií23 [32,33] boli za roky 2010 a 2011
spracované pre verejné vysoké školy a ústavy SAV. Ich zoznam so skratkou a počtom hodnotených
fakúlt a zaradením do vedného odboru podľa klasifikácie SAV je uvedený v tabuľkách 30 a 31. Príklady
hodnotenia vedeckovýskumných pracovísk za rok 2010 sú ilustrované na obrázkoch č. 52 až 55. Číselný
údaj vo vnútri alebo vedľa výseku znamená celkové hodnotenie vo všetkých troch oblastiach, pričom
maximálny počet bodov je 100.
Tabuľka 30: Zoznam verejných vysokých škôl hodnotených za rok 2011
skratka
Počet
hodnotených
fakúlt
Prešovská univerzita v Prešove
PU
1
biologické a chemické
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
SPU
4
poľnohospodárske
a veterinárne, technické
Slovenská technická univerzita v Bratislave
STU
7
biologické a chemické,
technické
TU Zvolen
4
poľnohospodárske
a veterinárne. technické
7
technické
TrUAD
2
technické
Univerzita Komenského
UK
3
biologické a chemické
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
UKF
1
biologické a chemické
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
UMB
1
biologické a chemické
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice
UPJŠ
1
biologické a chemické
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
UCM
1
biologické a chemické
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach
UVLF
bez fakúlt
poľnohospodárske
a veterinárne
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
VŠVU
bez fakúlt
humanitné
ŽU
4
technické
Verejná vysoká škola
Technická univerzita vo Zvolene
Technická Univerzita v Košiciach
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Žilinská univerzita v Žiline
Odbor vied24
23
Boli vypracované dve metodiky na hodnotenie údajov za rok 2006, resp. 2006-2010 a za rok 2007, resp. 2007-2011
24
Na základe oddelení ústavov SAV
78
Tabuľka 31: Zoznam ústavov Slovanskej akadémie vied hodnotených za rok 2010
Ústav SAV
Odbor vedy
Elektrotechnický ústav
technické
Fyzikálny ústav
matematicko-fyzikálne
Geofyzikálny ústav
matematicko-fyzikálne
Geologický ústav
matematicko-fyzikálne
Chemický ústav
biologické a chemické
Matematický ústav
matematicko-fyzikálne
Neurobiologický ústav
lekárske
Neuroimunologický ústav
lekárske
Ústav anorganickej chémie
biologické a chemické
Ústav ekológie lesa
poľnohospodárske a veterinárne
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie
lekárske
Ústav experimentálnej fyziky
matematicko-fyzikálne
Ústav experimentálnej onkológie
lekárske
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat
poľnohospodárske a veterinárne
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín
biologické a chemické
Ústav geotechniky
technické
Ústav informatiky
technické
Ústav krajinnej ekológie
poľnohospodárske a veterinárne
Ústav materiálov a mechaniky strojov
technické
Ústav materiálového výskumu
technické
Ústav merania
technické
Ústav molekulárnej biológie
biologické a chemické
Ústav normálnej a patologickej fyziológie
lekárske
Ústav polymérov
biologické a chemické
Ústav stavebníctva a architektúry
technické
Ústav pre výskum srdca
lekárske
Virologický ústav
lekárske
79
Obrázok 52 Hodnotenie fakúlt vysokých škôl a ústavov SAV v oblasti technických vied v roku 2010
Obrázok 53 Hodnotenie fakúlt vysokých škôl a ústavov SAV v oblasti biologických a chemických vied v roku 2010
80
Obrázok 54 Hodnotenie fakúlt vysokých škôl a ústavov SAV
v oblasti poľnohospodárskych a veterinárnych vied v roku 2010
Obrázok 55 Hodnotenie fakúlt vysokých škôl a ústavov SAV
v oblasti matematicko-fyzikálnych vied v roku 2010
V súčasnosti počet kritérií, na základe ktorých sa vykonáva hodnotenie kvality vedeckých pracovísk
v oblasti výskumu, vývoja, inovácií a transferu technológií, zatiaľ nie je definitívne ustálený a niektoré
údaje na účely hodnotenia je nutné vyhľadávať a spracovávať manuálne. Po stabilizovaní počtu a typu
kritérií a prepojení SK CRIS s ďalšími potrebnými databázami bude možné údaje požadované na
hodnotenie exportovať a po spracovaní pomocou analytických a vizualizačných nástrojov automaticky
vytvárať hotové hodnotiace zostavy.
81
6. Rozvoj systému
Potenciál rozvoja systému SK CRIS obsahuje viacero dimenzií, ktoré určujú jeho smerovanie. V prvom
rade je to potreba integrácie a skvalitnenia existujúcich informačných zdrojov z oblasti vedy a výskumu.
Informačný systém netvorí len samotné programovo-aplikačné vybavenie. Je to zároveň aj súbor dát
a procesov s nimi spojených, ktorých štruktúru a podobu je nutné zosúladiť s aktuálnym prostredím,
v ktorom bude nový informačný systém pôsobiť. To bude vyžadovať mnohostrannú súčinnosť – nielen
na strane prevádzkovateľa SK CRIS, ale aj na strane organizácii v pôsobnosti MŠVVaŠ SR (dodávateľov
dát pre systém SK CRIS). V neposlednom rade je potrebné aj zosúladenie legislatívnych procesov tak,
aby bolo možné dosiahnuť maximálnu naplniteľnosť informačného systému dátami [24].
Ďalším aspektom, ktorý určuje možnosti rozvoja SK CRIS, je vývoj problematiky spracovania informácií
z oblasti vedy a výskumu vo svete. Sledujeme niekoľko tematických celkov:
1. Prepojenie systému CRIS ako zdroja metadát o vede a výskume s plnotextovými repozitármi,
obsahujúcimi kompletné znenie týchto výsledkov (úplný text publikácie, dátové sady a pod.).
2. Problematika otvorených dát a ich vzájomného prepojenia (Linked Open Data – LOD), vrátane
sémantického webu.
3. Implementácia bibliometrických funkcií, založená na zabudovaní ukazovateľov hodnotiacich
kvalitu vedy a hlavne jej výsledkov do dátového modelu systému CRIS.
4. Vývoj nových prvkov dátového formátu CERIF, vrátane formátu CERIF XML, určeného na
výmenu dát.
Nový možný rozmer rozvoja vyplýva tiež zo skutočnosti, že na Slovensku prakticky neexistujú systémy
CRIS pre jednotlivé organizácie výskumu a vývoja, ani inštitucionálne repozitáre. Oproti tomu, vo
viacerých krajinách, kde takéto systémy existujú, bol stanovený cieľ vybudovať “zastrešenie pre
informácie o výskume”, pozostávajúce zo siete inštitucionálnych systémov CRIS a plnotextových
vedeckých repozitárov .
6.1 Prepojenie s repozitárom
Vízia zaručenia všeobecného a dlhodobého prístupu k údajom bez právnych alebo technických bariér
je oddávna katalyzátorom iniciatív v rôznych oblastiach ľudského poznania, spoločným menovateľom
ktorých je otvorenosť. Výsledky ich úsilia používame radi. Nielen tie s visačkou Open Access, ale aj Open
Science, Open Data, Open Source či Open Document. Svojou troškou do mlyna k aktivitám v prospech
otvorenosti prispieva aj medzinárodná asociácia odborníkov v oblasti informačných systémov pre
vedu a výskum EuroCRIS [1]. V rámci činnosti pracovnej skupiny CRIS-IR (Current Research Information
System – Institutional Repository) sa snaží o agregáciu a sprístupnenie rôznych druhov informácií
a údajov o vede, výskume a inováciách [34].
Informačný systém pre oblasť vedy a výskumu CRIS je definovaný ako „informačný nástroj, určený na
sprístupňovanie a šírenie výskumných informácií” [2]. Systémy CRIS sa prvýkrát spomínajú už v šesťdesiatych
rokoch minulého storočia. Primárne slúžia na manažment informácií, spojených s výskumom. Obsahujú
vstupy a výstupy, medzi ktoré patria publikácie, patenty, produkty, ocenenia, ale aj projekty, laboratóriá a ich
vybavenie. Ich súčasťou sú aj subjekty vedy a výskumu: organizácie a osoby. Za účelom spravovania týchto dát
bol na európskej úrovni vytvorený štandardizovaný dátový model CERIF.
82
Repozitáre začali vznikať v deväťdesiatych rokoch minulého storočia ako súčasť aktivít na vytvorenie
bezpečného a otvoreného prístupu k vedeckým publikáciám. Sú teda určené na poskytovanie
bezplatného a neobmedzeného prístupu k publikáciám a nie ku kontextuálnym údajom o procese
výskumu, na základe ktorého publikácie vznikli. [3]
Z uvedeného vyplýva, že systémy CRIS a repozitáre majú rôznu genézu, počiatočné určenie a kontext,
často aj správcu a prevádzkovateľa. Spoločným znakom je zameranie na vedecko-výskumné údaje
a snaha o ich neobmedzené sprístupňovanie.
K integrácii systémov s cieľom rozšírenia záberu smeruje aj vývoj v oblasti repozitárov: „Diskusia sa teraz
zameriava na manažment publikácií, virtuálne výskumné prostredie a výskumné dáta. Kritici tvrdia, že
je to spôsobené skutočnosťou, že napriek rôznym iniciatívam a stimulom, repozitáre nie sú naplnené
plnotextovými publikáciami do takej miery, ako dúfali tvorcovia tejto myšlienky.“ [3]
Paralelne sa v tejto oblasti realizuje množstvo aktivít, na ktorých sa podieľajú početné subjekty
z rôznych krajín. Už v januári 2007 sa uskutočnil workshop, zameraný na výmenu znalostí medzi CRIS
a repozitármi [4] pod patronátom iniciatívy Knowledge Exchange25.
V rokoch 2008-2010 bol v spolupráci niekoľkých inštitúcií realizovaný projekt Current research
information system & open access repositories [5] . Cieľom projektu bolo vytvorenie matadátového
výmenného formátu pre publikácie so spoločným slovníkom. [6]
Následne sa v rokoch 2010 a 2011 pod patronátom asociácie EuroCRIS a v spolupráci so silnou talianskou
repozitárovou komunitou na pôde talianskeho Institute for Research on Population and Social Policies
(IRPPS) uskutočnili dva workshopy, zamerané na systémy CRIS, formát CERIF a inštitucionálne repozitáre
[7,8]. Výsledkom druhého z workshopov, konaného v máji 2011, bol dokument Rímska deklarácia
o CRIS a OAR (Open Access Repository). Tento dokument deklaruje širokú zhodu na tom, že je potrebné
koordinovať vývoj systémov CRIS a OAR v prospech vedeckej a výskumnej komunity [9] .
V súlade so všeobecnými trendmi vzájomného prepájania rôznych systémov, obsahujúcich informácie
o vede a pre vedu a ich sprístupňovania verejnosti, sa na jej realizácii spolu s ďalšími pracovnými
skupinami EuroCRIS (sú to hlavne tieto pracovné skupiny: CERIF, Best Practice, CRIS Architecture and
Development, Linked Open Data, a od roku 2013 aj Indicators) podieľa aj pracovná skupina CRIS-IR.
Hlavnou náplňou pracovnej skupiny je vytvorenie prostredia pre integráciu systémov CRIS a repozitárov
s dôrazom na repozitáre s otvoreným prístupom (Open Access), obsahujúce publikácie, ale aj na
repozitáre obsahujúce výskumné dáta a softvér. Aktivity pracovnej skupiny sú integrované do dvoch
základných oblastí:
1. Komunikácia a zbližovanie postojov medzi predstaviteľmi prevádzkovateľov systémov CRIS a medzi
manažérmi a špecialistami z oblasti plnotextových repozitárov. Cieľom je zdôvodnenie nutnosti
integrácie dát z oboch typov systémov a nájdenie optimálnych ciest a spôsobov, ako túto integráciu
realizovať v prospech všetkých zainteresovaných, predovšetkým však v prospech širokej cieľovej
skupiny používateľov integrovanej aplikácie.
2. Technické práce, zamerané na architektúru prepojenia, metadáta, softvérové procesy, syntax
a sémantika. Vychádza sa z predpokladu, že tak repozitár, ako aj systém CRIS, obsahujú metadáta
(hlavne bibliografické údaje) o publikáciách. Cieľom je, aby sa údaje, zozbierané v oboch aplikáciách
využívali spoločne (a nezbierali duplicitne) a tiež aby každý zo systémov mohol rozpoznať a využívať
25
Iniciatíva zameraná na použitie a rozvoj informačných a komunikačných technológií v oblasti VŠ vzdelávania
a výskumu. http://www.knowledge-exchange.info/
83
pridanú hodnotu oboch systémov. Používateľ repozitára by sa takto dostal ku kontextuálnym
informáciám CRIS (väzba na projekt, autora, organizáciu) a používateľ CRIS by mal k dispozícii úplný
text výsledku výskumu a vývoja z repozitára.
Medzi konkrétne kroky, ktoré boli zrealizované v posledných rokoch, patrí predovšetkým vytvorenie
formátu CERIF-xml, určeného na výmenu metadát medzi systémom CRIS a repozitárom. Tento formát
bol integrovaný aj do softvéru jedného z najvýznamnejších medzinárodných projektov v oblasti
repozitárov, projektu OpenAire [10]. Na jeho vytvorení sa podieľa silný pracovný tím zložený hlavne
z expertov zapojených jednak do OpenAire a zároveň aktívnych aj pri vývoji formátu CERIF v rámci
euroCRIS.
V súčasnosti sa v rámci pracovnej skupiny CRIS-IR vytvára „mapa“, prehľad aplikácií, obsahujúcich buď
prepojený systém CRIS s repozitárom, alebo aplikácií „dva v jednom“, kde jeden spoločný softvér
zabezpečuje prevádzku oboch častí, CRIS aj repozitára. Následne budú spracované prípadové štúdie,
určené záujemcom o prevádzkovanie systémov CRIS spolu s repozitármi, ktoré budú v prehľadnej forme
na príkladoch demonštrovať výhody spojenia dvoch aplikácií, resp. budovania spoločnej aplikácie.
Prehľad najčastejšie používaného softvéru obsahuje tabuľka č. 32 a prehľad počtu prevádzkovaných
aplikácií „CRIS-IR“ podľa krajín obsahuje obrázok č. 56.
Tabuľka 32 Softvér pre aplikácie CRIS-IR
Obrázok 56 Aplikácie CRIS-IR podľa krajín
 Converis – Integrovaný systém pre správu
výskumných informácií, podporujúci spracovanie celého životného cyklu výskumu
 Pure – integrovaný CRIS a repozitár, „dva
v jednom“
 Symplectic – Integrovaný systém pre správu
výskumných informácií, používaný predovšetkým na univerzitách
 Surplus – softvér vyvinutý v CINECA
(Taliansko) s funkcionalitou CRIS a repozitár
súčasne
 Universitas XXI - univerzitný informačný
systém s funkcionalitou CRIS a repozitár súčasne, vyvinutý v Office for University Cooperation (OCU, Španielsko) a používaný vo
viacerých krajinách.
 DSpace – vo svete najčastejšie používaný
open source softvér pre digitálne repozitáre26
Jedným z dôležitých katalyzátorov vytvárania CRIS-IR aplikácií je potreba vidieť dokument v repozitári
nielen ako úplný text publikácie, ale v kontexte, čiže ako výsledok konkrétneho výskumu.
26
Podľa OpenDOAR, http://www.opendoar.org/
84
6.2. Prepojenie otvorených dát
V kontexte rozvoja systému CRIS sa predpokladá jednak obsahové rozširovanie systému o rôzne dátové
kolekcie (data set) a ich následné prepájanie za použitia dostupných štandardov používaných v rámci
sémantického webu s predpokladom implementácie dátového formátu CERIF.
K problematike prepojenia otvorených dát je potrebné vysvetliť niektoré základné pojmy a súvislosti.
Otvorenými dátami (Open Data) rozumieme verejne prístupné údaje, ktoré sú k dispozícii na
neobmedzené použitie a publikovanie, bez obmedzení vyplývajúcich z autorských práv. Prepojenie
týchto dát (Link Open Data) sa využíva na prezentáciu súvisiacich údajov z rôznych zdrojov.
Pri prepájaní otvorených dát sa používa niekoľko zásad[18]:
• používanie URI na označenie entít, čím sa tieto entity stávajú jednoznačne identifikované
• používanie URI vo formáte protokolu HTTP, aby si používateľ mohol pozrieť entitu cez prehliadač
• poskytnutie informácií o entite, použitie štandardov RDF, SPARQL
• odkazovať na iné URI (prepájať entity)
Keď hovoríme o prepojených dátach, je nutné spomenúť pojem sémantický web [17]. Dokumenty
klasického internetu, stránky v jazyku HTML, ktoré sú navzájom prepojené hypertextom, sú síce strojom
čitateľné v zmysle extrahovania kľúčových slov, avšak nie je možné z týchto dokumentov získať správny
význam týchto slov s ohľadom na ich kontext. Sémantický web sprístupňuje údaje webu procesom
umelej inteligencie. Umožňuje vyhľadávanie príbuzných objektov, hľadanie podobností a vzťahov
medzi objektmi, spracovanie a analýzu textov a získavanie sémantiky.
Štandard RDF (Resource Description Framework) je metadátový dátový model, všeobecná metóda
konceptuálneho opisu alebo modelovania informácií. Používa rôzne syntaktické notácie a formáty
dátovej serializácie. Je rámcom na prezentáciu informácií cez internet a tiež súčasťou odporučení
konzorcia W3C [19].
SPARQL je objektovo orientovaný dotazovací jazyk pre RDF. Podobne ako RDF je súčasťou odporučení
konzorcia W3C.
Použitie systému CRIS ako nástroja prepájania otvorených dát by umožnilo dosiahnuť ešte vyššiu úroveň
komplexnosti práce s informáciami z oblasti vedy, výskumu a inovácií z rôznych zdrojov.
6.3 Bibliometrické a štatistické ukazovatele
Hodnotenie kvality vedecko-výskumnej činnosti na základe dát systému CRIS je logickým použitím
zozbieraných dát o výsledkoch výskumu a vývoja (výsledkové entity). Základnými metrikami na
hodnotenie kvality vedeckovýskumnej činnosti sú bibliometrické, resp. scientometrické ukazovatele.
Na zabudovaní týchto ukazovateľov do dátového štandardu CERIF, určeného pre systémy CRIS,
v súčasnosti už pracuje medzinárodný tím odborníkov pod hlavičkou asociácie EuroCRIS.
Bližšia špecifikácia problematiky a naznačenie postupov a funkcionality, zabudovanie ktorých bude
nevyhnutné, vyplýva z nasledovnej definície základných pojmov.
Bibliometria je vedná disciplína resp. kvantitatívna analýza a meranie dokumentov určených na
zaznamenanie a komunikáciu vedeckých poznatkov a používanie štatistických metód v knižničných a
vedecko-informačných procesoch.
85
Scientometria využíva exaktné meracie metódy na skúmanie vedeckého systému matematickými a
štatistickými metódami (napr. korelačnou a regresnou analýzou, štatistickými odhadmi a testovaním
hypotéz a podobne) spracováva bibliometrické údaje s cieľom hodnotenia výkonu vedeckého/
výskumného pracovníka z hľadiska jeho publikačnej činnosti.
Bibliografický odkaz je skrátený záznam o citovanom dokumente umiestnený v zozname bibliografických
odkazov; slúži na jeho presnú identifikáciu.
Citácia (bibliografická) je skrátená forma bibliografického odkazu v texte a tiež technika spojenia
bibliografického odkazu s miestom v texte, ku ktorému sa vzťahuje bibliografický odkaz.
Citačný index je súpis všetkých publikovaných materiálov citovaných v sledovaných prameňoch v
bežnom roku. Slúži na ľahké vyhľadanie údaju o ohlase, ktorý vzbudila konkrétna publikácia u iných
bádateľov. V súčasnosti je citačný register predstavovaný predovšetkým americkou multidisciplinárnou
databázou Science Citation Index, resp. jej webovou verziou Web of Science. Na základe údajov v
citačnom registri je možné vyhľadať počet ohlasov na určitú publikáciu a tiež slúži na výpočet hodnoty
impakt faktora časopisov registrovaných v Current Contents Connect.
Impakt faktor (faktor dopadu, (IF) je ukazovateľom sledovanosti časopisu a významu konkrétneho titulu
práce; umožňuje hodnotiť relatívnu dôležitosť časopisu v porovnaní s inými periodikami z danej oblasti.
Je mierou frekvencie, s akou bol priemerný článok časopisu citovaný v konkrétnom roku.
H-index charakterizuje výkon jednotlivca: vedec dosiahne index h, ak všetkých h z jeho celkového počtu
Np článkov má aspoň h citácií a každý zo zvyšného (t. j. Np - h) počtu článkov má počet citácií menší
nanajvýš rovný číslu h. [14]
V súvislosti s ukazovateľmi používanými na hodnotenie vedeckých výstupov nemožno vynechať
národné legislatívne a metodické dokumenty, hlavne kategorizáciu výstupov, ktorá je súčasťou Vyhlášky
MŠVVaŠ SR 456/2012-R z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a
centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti [35]. Táto vyhláška v nadväznosti na Zákon č. 455/2012
z 13.decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 27určuje
záväzný postup hodnotenia vedecko-výskumných aktivít vysokých škôl.
Do kategórie ukazovateľov, ktoré majú celoštátnu platnosť, patria aj ukazovatele, zisťované v rámci
doplnkového štatistického zisťovania výskumno-vývojového potenciálu.
Ako vyplýva zo stručného výpočtu ukazovateľov využiteľných pre hodnotenie kvality vedy a výskumu,
táto problematika je dosť široká. Systém SK CRIS už niektoré aspekty zabudované má (prepojenie
s Centrálnym registrom publikačnej činnosti, vrátane práce s kategóriami publikačnej činnosti
a štatistické zisťovanie VVP). Ďalší rozvoj systému v tejto oblasti bude okrem požiadaviek na národnej
úrovni závisieť aj od vývoja modulu indikátorov dátového formátu CERIF.
27
http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdfsubory/zakonovs-455-2012-crepc,creuc.pdf
86
Zdroje:
1. EuroCRIS. [Online]. [cit. 18.12.2013] Dostupné na internete: http://www.eurocris.org/Index.php?page=homepage&t=1
2. Jeffery, K.:CRIS: Stakeholders, Benefits,History, Process, Architecture. Prezentácia. EuroCRIS , 2008 [Online].
[cit. 18.12.2013] Dostupné na internete: http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/concepts_
benefits/2CRISconceptandbenefits.ppt
3. Scholze, F. – Maier, J.: Establishing a Research Information System as Part of an Integrated Approach to
Information Management: Best Practice at the Karlsruhe Institute of Technology (KIT). In: Liber Quarterly,
ISSN: 2213-056X, Vol 21, No 2 (2012) [Online]. [cit. 18.12.2013] Dostupné na internete: http://liber.library.
uu.nl/index.php/lq/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-113623/8368
4. Knowledge Exchange Workshop 16 - 17 January. [Online]. [cit. 18.12.2013] Dostupné na internete: http://
chronicles-of-richard.blogspot.sk/2007/01/knowledge-exchange-workshop-16-17.html
5. Current research information system & open access repositories. [Online]. [cit. 18.07.2013] Dostupné na
internete: http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/digitalrepositories2007/crisoar.aspx
6. Knowledge Exchange CRIS-OAR metadata interoperability project. [Online]. [cit. 18.12.2013] Dostupné na
internete: https://infoshare.dtv.dk/twiki/bin/view/KeCrisOar/WebHome
7. Workshop on Cris, Cerif and Institutional Repositories. Maximising the Benefit of Research Information for
Researchers, Research Managers, Entrepreneurs and the Public. [Online]. [cit. 18.12.2013] Dostupné na
internete: http://www.irpps.cnr.it/en/events/workshop-on-cris-cerif-and-instituzional-repositories
8. 2nd WORKSHOP ON CRIS, CERIF AND INSTITUTIONAL REPOSITORIES “Integrating Research Information:
CRIS+OAR” [Online]. [cit. 18.12.2013] Dostupné na internete: http://www.irpps.cnr.it/en/events/2nd-workshop-on-cris-cerif-and-institutional-repositories-integrating-research-information-crisoar
9. Rome declaration on CRIS and OAR. [Online]. [cit. 18.07.2013] Dostupné na internete: http://www.eurocris.org/Documents/RomeDeclaration.pdf
10. euroCRIS and OpenAIRE work together to enable data exchange with CRIS. [Online]. [cit. 18.12.2013] Dostupné na internete: http://www.openaire.eu/en/component/content/article/9-news-events/447-eurocris-and-openaire-work-together-to-enable-data-exchange-with-cris
11. European governments agree to open up public data. [Online]. [cit. 18.12.2013] Dostupné na internete:
http://gigaom.com/2013/04/10/european-governments-agree-to-open-up-public-data/
12. European Comission. Science in Society Portal. Policy Initiatives. [Online]. [cit. 18.12.2013] Dostupné na
internete: http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1301
13. ODPORÚČANIE KOMISIE zo 17. júla 2012 o prístupe k vedeckým informáciám a ich uchovávaní (2012/417/
EÚ) [Online]. [cit. 18.12.2013] Dostupné na internete: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2012:194:0039:0043:SK:PDF
14. Shearman, A. a kol: Hodnotenie potenciálu vedeckých pracovísk v oblasti výskumu, vývoja a transferu technológií s využitím Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti. Analytická štúdia. Bratislava, CVTI SR,
2011. [online] [cit. 18.12.2013] Dostupné na internete: http://nitt.cvtisr.sk/buxus/docs/NITTSK_studia_IV_
akt_1_1_CREPC.pdf
15. Centrálny register publikačnej činnosti. [online] [cit. 18.12.2013] Dostupné na internete: http://www.crepc.sk
16. Portál pre verejne prístupné údaje Európskej únie. [online] [cit. 18.12.2013] Dostupné na internete: http://
open-data.europa.eu/sk/linked-data
87
17. Free tools, informations and resources for the semantics web. Introducing Linked Data And The Semantic Web.
[online] [cit. 18.12.2013] Dostupné na internete: http://www.linkeddatatools.com/semantic-web-basics
18. Holub M. : Prepojené dáta [online] [cit. 18.12.2013] Dostupné na internete: http://wiki.fiit.stuba.sk/
research/seminars/pewe/program-2012-2013/linked_data2012.pptx
19. W3C. Resource Description Framework (RDF). [online] [cit. 18.12.2013] Dostupné na internete: http://
www.w3.org/RDF/
20. Zendulková, D.: Systém informácií o vede SK CRIS na štartovacej čiare. In: ITLib. Informačné technológie a
knižnice, roč. 16, č.4/2012, str. 31-34 ISSN 1335-793X. [Online]. [cit. 25.11.2013] Dostupné na internete:
http://www.cvtisr.sk/buxus/itlib/itlib124/zendulkova.htm
21. Výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. mája 2009 č. CD-2009-20239/4722-1:11 o spôsobe a
postupe hodnotenia spôsobilosti osôb na vykonávanie výskumu a vývoja
22. Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie. [Online]. [cit. 25.11.2013] Dostupné na internete:
https://www.vedatechnika.sk
23. Valkovič, L.: Detailná funkčná špecifikácia systému SK CRIS. Bratislava, 2011. [cit. 05.12.2013]
24. K problémom budovania informačných systémov o vede v SR. Súhrnná správa z Analytických štúdii.
Zostavovateľ správy: Ing. Oleg Cvik – gestor aktivity 4.1 Bratislava marec 2010 [online] . [cit. 05.12.2013]
Dostupné na internete: http://nispez.cvtisr.sk/userfiles/file/Aktivita%204.1/Analytick%C3%A1%20
%C5%A1t%C3%BAdia_SS_FINL__MAREC2010(1).pdf
25. Cvik, O.: O smerovaní informačného systému pre výskum a vývoj na Slovensku. In: Informačné systémy o
vede v EÚ. Štandardizácia a kompatibilita. Zborník z medzinárodnej konferencie.CVTI SR, Bratislava 23. 4.
2009. [Online]. [cit. 25.11.2013] Dostupné na internete: <http://conf.cvtisr.sk/KonferenciaIS2009/userfiles/
file/Zbornik_konferencia_SK.pdf>
26. Valkovič, L.: Štúdia o optimalizácii ukazovateľov o výskume a vývoji. Informačný systém o výskume a vývoji
rešpektujúci odporúčaný dátový model CERIF . Bratislava, 2011. [cit. 05.12.2013]
27. CERIF: the Common European Research Information Format. [Online]. [cit. 25.11.2013] Dostupné na
internete: <http://cordis.europa.eu/cerif/>
28. ERAWatch – National profiles. [Online]. [cit. 25.11.2013] Dostupné na internete: <http://erawatch.jrc.
ec.europa.eu/erawatch/opencms/information/country_pages/>
29. Jörg, B. et all: CERIF – 1.3 Semantics: Research Vocabulary. [Online]. [cit. 25.11.2013] Dostupné na internete:
http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.3/Specifications/CERIF1.3_Semantics.pdf
30. Turňa, Ján; Noge, Juraj; Zendulková, Danica: The system SK CRIS, scientific publications and theses
– mirror of Slovak science. In: Jeffery, Keith G; Dvořák, Jan (eds.): E-Infrastructures for Research and
Innovation: Linking Information Systems to Improve Scientific Knowledge Production: Proceedings of the
11th International Conference on Current Research Information Systems (June 6-9, 2012, Prague, Czech
Republic). Pp. 211-220. ISBN 978-80-86742-33-5. [Online]. [cit. 27.11.2013] Available from: http://www.
eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CRIS%202012%20-%20Prague/CRIS2012_23_full_paper.pdf
31. Zendulková, D.: Štátne informačné systémy o vede v EÚ. CVTI SR: Bratislava, 2011.- 66 s. ISBN:978-8089354-04-7 [online] . [cit. 05.12.2013] Dostupné na internete: http://nispez.cvtisr.sk/userfiles/file/
Aktivita%204.1/Statne_IS_o_vede_v_EU_final(1).pdf
32. Shearman, A. a kol.: Metodika hodnotenia kvality vedeckých pracovísk v oblasti výskumu, vývoja, inovácií a
transferu technológií. /Zost. A. Shearman. Bratislava, CVTISR, 2013. [Online]. [cit. 25.11.2013] Dostupné na
internete: http://nitt.cvtisr.sk/buxus/docs///METODIKA_-_Hodnotenie_kvality_VV_pracovisk-2013.pdf
88
33. Shearman, A. a kol.: Metodika hodnotenia kvality vedeckých pracovísk v oblasti výskumu, vývoja, inovácií a
transferu technológií. /Zost. A. Shearman. Bratislava, CVTISR, 2012. [Online]. [cit. 25.11.2013] Dostupné na
internete: http://nitt.cvtisr.sk/buxus/docs/METODIKA_-Hodnotenie_kvality_VV_pracovisk_1.pdf
34. Zendulková, D.: Systém CRIS a repozitár: spoločná cesta k Open Access In: ITLib. Informačné technológie a
knižnice, roč. 17, č. 3/2013, str. 16-19 [Online]. [cit. 25.11.2013] Dostupné na internete: http://itlib.cvtisr.
sk/archiv/2013/3/system-cris-a-repozitar-spolocna-cesta-k-open-access.html?page_id=2524
35. Vyhláška MŠVVaŠ SR č.456/2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri
evidencie umeleckej činnosti. [Online]. [cit. 25.11.2013] Dostupné na internete: http://cms.crepc.sk/Data/
Sites/1/pdfsubory/vyhlaska-crepc,creuc.pdf
36. Jörg, B. et all: CERIF 1.3. FDM: Model Introduction and Specification. [Online]. [cit. 25.11.2013] Dostupné na
internete: http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.3/Specifications/CERIF1.3_FDM.pdf
37. Mitra, N., Lafon, Y.: SOAP Version 1.2 Part 0: Primer (second Edition). [Online]. [cit. 25.11.2013] Dostupné
na internete: http://www.w3.org/TR/soap12-part0
38. Christensen, E., et al.: Web Services Description Language (WSDL) 1.1 [Online]. [cit. 25.11.2013] Dostupné
na internete: http://www.w3.org/TR/wsdl
39. Bray, T., et al.: Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition) [Online]. [cit. 25.11.2013] Dostupné na
internete: http://www.w3.org/TR/REC-xml/
40. Fallside, D.C., Walmsley, P.,: XML Schema Part 0: Primer Second Edition. [Online]. [cit. 25.11.2013]
Dostupné na internete: http://www.w3.org/TR/2004/REC-xmlschema-0-20041028/
41. UNIMARC manual: bibliographic format / IFLA UNIMARC Core Activity; ed. By Alan Hopkinson. 3rd ed. München: Saur, 2008. (IFLA Series in Bibliographic Control, 36). ISBN 978-3-598-24284-7, 760 p.
42. CERIF tutoriál . [Online]. [cit. 25.11.2013] Dostupné na internete: http://www.eurocris.org/Uploads/
Web%20pages/CERIFtutorial/CERIF%20tutorial_Porto_13.11.2013%20-%20Jan%20Dvorak.pptx
43. DRIS – Directory of Research Information Systems. [Online]. [cit. 25.11.2013] Dostupné na internete:
http://www.eurocris.org/DRISListAll.php?order=cfTitle
44. Ekonomický skovník. [Online]. [cit. 27.12.2013] Dostupné na internete: http://www.euroekonom.sk/
poradna/ekonomicky-slovnik/?q=standardizacia
45. Jeffery, K.: Stakeholders, Benefits,History, Process, Architecture. History of CRIS. Prezentácia.
[Online]. [cit. 27.12.2013] Dostupné na internete: http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/
historyCRIS/3HistoryofCRIS.ppt
46. Chudlarský, Tomáš; Dvořák, Jan: A National CRIS Infrastructure as the Cornerstone of Transparency in the
Research Domain. In: Jeffery, Keith G; Dvořák, Jan (eds.): E-Infrastructures for Research and Innovation:
Linking Information Systems to Improve Scientific Knowledge Production: Proceedings of the 11th
International Conference on Current Research Information Systems (June 6-9, 2012, Prague, Czech
Republic). Pp. 9-17. ISBN 978-80-86742-33-5. [Online]. [cit. 27.11.2013] Available from:http://www.
eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CRIS%202012%20-%20Prague/CRIS2012_1_full_paper.pdf
47. Jörg, B.: CERIF: Spoločný formát informácií o výskume. Formálne kontextuálne vzťahy na prechod cez
labyrint vedeckých poznatkov. In Informačné systémy o vede v EÚ. Štandardizácia a kompatibilita. Zborník
z medzinárodnej konferencie. CVTI SR, Bratislava 23. 4. 2009. [Online]. [cit. 27.07.2010] Dostupné na
internete: <http://conf.cvtisr.sk/KonferenciaIS2009/userfiles/file/Zbornik_konferencia_SK.pdf>
48. Grace, S.: R4R: Readiness for REF. In Recording Research. 7th euroCRIS Strategic Seminar, September 14-15,
2009, Brussels. Prezentácia. [Online]. [cit. 27.11.2013] Dostupné na internete: < http://www.eurocris.org/
fileadmin/Upload-Member/Seminars/Seminar_2009>
89
49. Johansson, Åke; Ottosson, Mats Ola: A national Current Research Information System for Sweden. In:
Jeffery, Keith G; Dvořák, Jan (eds.): E-Infrastructures for Research and Innovation: Linking Information
Systems to Improve Scientific Knowledge Production: Proceedings of the 11th International Conference on
Current Research Information Systems (June 6- 9, 2012, Prague, Czech Republic). Pp. 67-71. ISBN 978-8086742-33-5. [Online]. [cit. 27.11.2013] Available from: www.eurocris.org.
50. Ferrario F.;Mornati S.;Palena D.;Bollini A, Bilello, S..: Innovative OpenSource Technologies for a CRIS:
SURplus, a CINECA’s solution. Príspevok na 19th EUNIS Congress „ICT Role for Next Generation Universities”
, Riga, 2013. [Online]. [cit. 27.11.2013] Dostupné na internete: https://eunis2013-journals.rtu.lv/article/
view/eunis.2013.053/149
51. Národný portál pre transfer technológií. Expertné podporné služby v procese transferu technológií.
[Online]. [cit. 3. januára 2014]. Dostupné na: http://nptt.cvtisr.sk/sk/poskytovane-sluzby-v-procesetransferu-technologii/expertne-podporne-sluzby-v-procese-transferu-technologii.html?page_id=509
52. Noskovič, J., Smeja, M., Števková, O.: Návrh Národného systému pre podporu transferu technológií. CVTISR,
Bratislava, 2012 [Online]. [cit. 3. januára 2014]. Dostupné na: http://nitt.cvtisr.sk/buxus/docs/Navrh_na_
NSPTT_FINAL.pdf
53. SHEARMAN, Adriana. Prístupy k hodnoteniu vedeckovýskumnej činnosti na medzinárodnej a národnej
úrovni. In ITlib [online]. Bratislava: CVTI SR, 2012, roč. 16, č. 1, s. 74-81 [cit. 3. januára 2014]. Dostupné na:
http://itlib.cvtisr.sk/buxus/docs/74_PRISTUPY%20K%20HODNOTENIU-Shearman.pdf
90
7. Prílohy
Príloha č. 1 Príručka používateľa na registráciu výskumníka
1. Zaregistrovať sa stlačením tlačidla na položke v hornej časti portálu – obrázok č. 1 . Otvorí sa
okno, obrázok č. 2
Obrázok 1 Registrácia používateľa
Obrázok 2 Proces registrácie
2. Prihlásiť sa zadaním e-mailovej adresy a hesla, obrázok č. 3. Pri prvom prihlásení sa je
potrebné stlačením tlačidla potvrdiť používateľa, obrázok č. 4.
Obrázok 3 Prihlásenie sa na portál
Obrázok 4 Potvrdenie vyžadované systémom pri prvom prihlásení sa
91
3. Na hornej lište sa zobrazí nový odkaz: prihlasovacie meno – osobné stránky. Stlačiť tlačidlo na
tomto odkaze (obrázok č. 5 – zakrúžkovaný text). Zobrazí sa úvodná stránka používateľa.
Obrázok 5 Prihlásený používateľ – úvodná stránka
4. Treba stlačiť tlačidlo Nastavenia používateľa a z ponúkaných formulárov si vybrať Formulár
žiadosti o štatút výskumníka (obrázok č. 6). Každý výskumník by mal mať vlastné konto, vstup
dát o výskumníkoch by sa teda nemal robiť za organizáciu hromadne.
Obrázok 6 Nastavenia používateľa - formulár žiadosti o štatút výskumníka
5. Formulár obsahuje základné údaje (obrázok č. 7). Nezabudnite uviesť kontaktnú e-mailovú
adresu. Pri vkladaní zamestnávateľskej organizácie sa presvedčte, či už v databáze nie je
vytvorená: zadajte minimálne 3 znaky z názvu a stlačte tlačidlo Aktualizovať. Môžete si ju
vyhľadať aj v registri organizácií na portáli SK CRIS. Ak sa ešte nenachádza, vložte ju stlačením
tlačidla Vytvoriť novú. Táto situácia však nie je veľmi pravdepodobná, pretože väčšina
slovenských organizácií VaV je už v databáze vytvorená.
92
Obrázok 57 Formulár výskumníka
6. Po vyplnení stlačte tlačidlo Odoslať údaje.
93
Príloha č. 2. Informačné zabezpečenie vedy v krajinách EÚ
Keď hovoríme o informačnom zabezpečení vedy v krajinách EÚ, primárnym objektom, na ktorý kladieme
dôraz, sú informačné systémy (IS) pre oblasť vedy a výskumu vyznačujúce sa teritoriálnym záberom na
celú krajinu alebo na jej podstatnú časť a prierezovým obsahovým zameraním. Ide o systémy rovnakej
kategórie, aký prevádzkujeme na Slovensku, t. j. celoštátne, multirezortné systémy, ktoré slúžia jednak
vedeckej obci, ale aj štátnej správe ako podporný nástroj na tvorbu štátnej vednej politiky minimálne v
rozsahu, ktorý určuje dátový formát CERIF.
Všímali sme si najmä ich komunikačnú, propagačnú a popularizačnú účinnosť, ktorá podmieňuje význam
a využiteľnosť systému pre vedeckú komunitu, médiá a verejnosť. Táto účinnosť je daná vlastnosťami
online prezentácie týchto systémov a najmä zrozumiteľnosťou a atraktívnosťou ich používateľského
rozhrania.
Keďže celoštátnych systémov o vede nie je v krajinách EÚ veľa, náš prieskum bol rozšírený aj o vybrané
informačné systémy, ktoré nespĺňajú všetky kritériá, avšak svojou funkcionalitou sú atraktívne
a inšpirujúce. Pri spracovaní údajov o informačných systémoch sme vychádzali z dostupných zdrojov verejne online prístupných používateľských rozhraní.
V prípade, že krajina neprevádzkuje takýto systém, boli ako ďalšie doplnkové zdroje informácií
považované najmä portály o vede a výskume bez databázového rozšírenia, ktoré obsahujú najmä
štatistické údaje a analytické materiály o vede a výskume, obsahovo bohaté webové sídla ministerstiev
a iných ústredných orgánov štátnej správy zaoberajúcich sa podporou vedy na celoštátnej úrovni, ďalej
grantových agentúr, informačných centier pre oblasť vedy celoštátneho významu a pod. V prípade,
že ani tieto uvedené zdroje neboli dostatočným zdrojom informácií, za relevantné sa pokladali aj
významné bibliografické databázy a online katalógy knižníc celoštátneho významu, obsahujúce zdroje
z oblasti vedy a výskumu.
Za doplnkové zdroje informácií sa nepokladali celoštátne popularizačné portály ani portály a webové
sídla organizácií výskumu a vývoja.
Spracované informácie nadväzujú na analýzu, robenú v rámci analytickej etapy realizácie systému SK
CRIS v rokoch 2009-10 [31] a sú doplnené a zaktualizované na základe verejne dostupných informácií
v roku 2013, vrátane registra informačných systémov z oblasti výskumu, prevádzkovaného v rámci
stránok EuroCRIS (DRIS – Directory of Research Information Systems) [43]
Belgicko
Základné ukazovatele VaV
Počet obyvateľov: 10,95 mil. (2011)
HDP na 1 obyvateľa: 33700 € (2011)
Podiel výdavkov na VaV v pomere k HDP: 2,04 % HDP (2011)
Z toho:
- súkromný sektor: 67,16 % (2011)
- verejný sektor: 31,9 % (2011)
94
Systém riadenia VaV
Na federálnej úrovni politiku v oblasti riadenia vedy koordinuje minister zodpovedný za vednú politiku
a vykonáva ju Belgická kancelária pre vednú politiku28, ktorá má status ministerstva.
Riadenie vedy Valónskeho regiónu patrí do pôsobnosti ministra pre výskum a nové technológie.
Generálne riaditeľstvo Ministerstva Valónskeho regiónu pre technológie, výskum a energie29 zodpovedá
za realizáciu vednej politiky a administráciu valónskych programov VaV.
Vo Flámsku má vednú politiku na starosti flámsky minister pre ekonomické záležitosti, vedu, inovácie
a zahraničný obchod30. Jej realizáciu zabezpečuje oddelenie pre ekonomiku, vedu a inovácie.31 Inštitút
pre podporu inovácií vo vede a technológiách vo Flámsku32 zabezpečuje financovanie VaV. Financovanie
vedy a výskumu na univerzitách realizuje Flámsky fond pre vedu a výskum.33
Informačný systém
Názov IS
FRIS Research Portal – flámsky IS (Flanders Research Information Space)
URL
http://www.researchportal.be/en/index.faces
Obsah
Databázy: 24496 projektov, 2070 organizácií, 25707 výskumníkov, 3596 publikácií,
466 grantových programov
CERIF
áno
Prevádzkovateľ
Flemish government
Department of Economy, Science and Innovation
Koning Albert II-laan 35 bus 10, B-1030 Brussel - Belgium
E-mail: [email protected]
Garant
Flemish government
Department of Economy, Science and Innovation
Koning Albert II-laan 35 bus 10, B-1030 Brussel - Belgium
E-mail: [email protected]
Vytvoril
Iné zdroje
Portál o výskume a technológiách Valónska (Portail de la Recherche et des
Technologies en Région wallonne)
http://recherche-technologie.wallonie.be/
Federálna kancelária pre vednú politiku (Federal Science Policy Office).
Jeho úlohou je tvorba, realizácia a hodnotenie štátnej vednej politiky.
http://www.belspo.be/
Opis
V Belgicku prevádzkovaný informačný systém FRIS (Flanders Research Information Space) je členený
na päť databáz, obsahuje všetky základné aj výsledkové entity, odporúčané formátom CERIF. Obsah
databáz a internetové stránky sú k dispozícii v angličtine.
Na obrázku č. 1 sa nachádza ukážka prepojenia výskumníka s publikáciou. Ukážka záznamu o expertovi
s kontaktnými údajmi, zamestnávateľskou organizáciou a riešenými projektmi sa nachádza na obrázku
č. 2. Skutočnosť, že je uvedená funkcia experta v riešiteľskom tíme, poukazuje na detailné spracovanie
rolí subjektov v zmysle sémantiky formátu CERIF.
28
29
La Politique scientifique fédérale – Federaal wetenschapsbeleid, The Belgian Federal Science Policy Office, BELSPO), http://www.belspo.be/belspo/home/port_en.stm
Direction Générale des Technologies, de la Recherche et de l’’Energie du Ministère de la Région wallonne,
Directorate General for Technologies, Research and Energy of the Walloon Ministry, DGTRE),
http://mrw1.wallonie.be/rubrique.php3?id_rubrique=19
30
31
Flemish Minister for Economy Enterprise, Science, Innovation and Foreign Trade
Departement Economie, Wetenschap en Innovatie, Department of Economics, Science and Innovation, EWI,
predtým Science and Innovation Administration AWI), http://www.ewi-vlaanderen.be/
32
33
Institute for the Promotion of Innovation by Science and Technology in Flanders, IWT, http://www.iwt.be/
Fonds Wetenschappenlijk Onderzoek – Vlaanderen Fund for Scientific Research FWO-Vlaanderen),
http://www.fwo.be/
95
Belgický informačný systém robia výnimočným predovšetkým zabudované grafické funkcie. Ku
všetkým objektom je možné zobraziť diagram spolupráce a umiestnenie organizácie na mape (obr. č.
3). V systéme je zabudovaná aj funkcia exportu dát vo formáte XML, PDF alebo RSS.
Obrázok 1 Publikácia s väzbami a sémantikou
Obrázok 2 FRIS : Expert, jeho zamestnávateľ, riešiteľský tím a riešené projekty
96
Obrázok 3 FRIS: Organizácia, jej umiestnenie na mape a diagram spolupráce
Prínos
Množstvo spracovaných dát, ich vzájomné prepojenie, anglická verzia, diagram spolupráce, mapa
umiestnenia organizácia. CERIF. Zobrazenie všetkých záznamov. Export dát. Prehľadnosť a jednoduchosť
vyhľadávacieho rozhrania.
Bulharsko
Základné ukazovatele VaV
Počet obyvateľov: 7,5 mil. (2011)
HDP na 1 obyvateľa: 5200 € (2011)
Podiel výdavkov na VaV v pomere k HDP: 0,57 % (2011)
Z toho:
- súkromný sektor: 52,6,5 % (2011)
- verejný sektor: 45,6 % (2011)
Systém riadenia VaV
Hlavným tvorcom a koordinátorom bulharskej vednej politiky je Ministerstvo školstva a vedy34,. Na
bulharskej vednej politike sa podieľa aj Ministerstvo , energetiky a turizmu35, ktoré je zodpovedné za
vývoj a implementáciu inovačnej politiky a na tento účel zriadilo Národnú radu pre inovácie36, slúžiacu
ako poradný orgán pre Ministerstvo hospodárstva, energetiky a turizmu.
34
Ministerstvo na obrazovanieto, mladežstva i naukata, Ministry of Education and Science),
http://www.minedu.government.bg/opencms/opencms/
35
Ministry of Economy and Energy, and Tourism, http://www.mi.government.bg/eng/
36
National Council on Innovation
97
Informačný systém
Názov IS
BulCRIS
URL
http://www.cris.government.bg/public/Locale.do?language=en&page=/public/Main.do
Obsah
Organizácie, výskumníci, projekty, programy/výzvy a dátové kolekcie
CERIF
Áno
Prevádzkovateľ
Ministerstvo školstva, mládeže a vedy
Garant
Ministerstvo školstva, mládeže a vedy
Vytvoril
Iné zdroje
NACID (National Centre for Information and Documentation) ,organizácia v pôsobnosti
bulharského Ministerstva školstva, mládeže a vedy je kľúčovým hráčom v národnej
informačnej štruktúre Bulharska http://mail.nacid.bg/newdesign/en/index.php
National Research and Education Network of Bulgaria http://acad.bg/
Opis
Bulharský informačný systém o vede BulCRIS vyvinul a spravuje National Science Fund, systém je
v prevádzke od roku 2005. Je prevádzkovaný v zmysle zákona o stimulácii výskumu, platného od roku
2005, a detaily jeho prevádzky rieši usmernenie podpísané ministrom školstva a vedy.
Systém obsahuje všetky základné moduly odporúčané štandardmi EuroCRIS. Počty záznamov v rámci
internetového rozhrania nie je možné získať. Vyhľadávacie rozhranie poskytuje možnosť vyhľadávať
podľa niekoľkých kritérií, chýba však tezaurus, číselník, slovník či iná ponuka vyhľadávacích termínov,
ktorá by pomohla pri orientácii v obsahu informačného systému.
Prínos
Vzájomné prepojenie dát.
Cyprus
Základné ukazovatele VaV
Počet obyvateľov: 0,8 mil (2011)
HDP na 1 obyvateľa: 21100 € (2011)
Podiel výdavkov na VaV v pomere k HDP: 0,48 % (2011)
Z toho:
- súkromný sektor: 16,7 % (2011)
- verejný sektor: 68,8 % (2011)
Systém riadenia VaV
Vednú politiku Cypru tvorí Úrad pre plánovanie37, nezávislá organizácia riadená generálnym riaditeľom
patriaca pod Ministerstvo financií38. Vedná politika je realizovaná prostredníctvom Cyperskej agentúry
na podporu výskumu39.
37
Planning Bureau, http://www.planning.gov.cy
38
Ministry of Finance, http://www.mof.gov.cy
39
Cyprus Research Promotion Foundation, http://www.research.org.cy
98
Informačný systém
Názov IS
Neprevádzkuje sa
Iné zdroje
Nadácia na rozvoj vedy (Research Promotion Foundation, RPF), http://www.research.
org.cy/EN/index.html/. Založená v roku 1996 z iniciatívy vlády republiky, s celkovým
cieľom je podpora vedeckého a technického výskumu v Cypru.
Cyperský inštitút (Cyprus Research and Educational Foundation CREF)
http://www.cyi.ac.cy/
Informačný systém ani portál s adekvátnymi informáciami nie je k dispozícii.
Česko
Základné ukazovatele VaV
Počet obyvateľov: 10,53 mil. (2011)
HDP na 1 obyvateľa: 14 900 € (2011)
Podiel výdavkov na VaV v pomere k HDP: 1,56 % (2006)
Z toho:
- súkromný sektor: 60,33 % (2011)
- verejný sektor: 39,13 (2011)
Systém riadenia VaV
Rada pre výskum a vývoj40 pripravuje návrhy na rozdeľovanie financií z verejných zdrojov
na vedu a výskum. Návrhy sú predkladané vláde na schválenie a včleňované Ministerstvom
financií ČR do návrhu štátneho rozpočtu. Operačný program Výskum a vývoj je na národnej
úrovni riadený Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy41, ktoré je najvýznamnejším
poskytovateľom verejných prostriedkov na vedu a výskum.
Informačný systém
Názov IS
Informačný systém výskumu, vývoja a inovácií
URL
http://www.isvav.cz/
Obsah
Celkom 26 poskytovateľov, 251 programov, 503 súťaží, 5369 subjektov, 38 654
projektov, 889 výskumných zámerov, 692 334 výsledkov
CERIF
áno
Prevádzkovateľ
Výpočetní a informační centrum Českého vysokého učení technického v Praze
http://www.cvut.cz/en?set_language=en
Garant
Rada pre výskum, vývoj a inovácie ČR
Vytvoril
InfoScience Praha s.r.o. – http://www.infoscience.cz/
Iné zdroje
Portál Výzkum.cz – http://www.vyzkum.cz
Prehľadné aktuálne informácie štátnej správy o výskume a vývoji v Českej republike.
Spravuje a prevádzkuje Rada pre výskum, vývoj a inovácie ČR v spolupráci s
Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy. Vytvoril Internet Projekt, a. s. http://
www.i-projekt.cz/
40
Rada pro výzkum a vývoj (Research and Development Council),
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=496
41
Ministerství školství, mládeže a tělovýchovy (Ministry of Education, Youth and Sports), http://www.msmt.cz
99
Opis
V Českej republike prevádzkovaný Informačný systém výskumu, experimentálneho vývoja a inovácií
(ISVaVaI) obsahuje údaje usporiadané do siedmich vzájomne logicky prepojených databáz Zo základných
modulov podľa formátu CERIF chýba personálna databáza výskumníkov.
Počtom spracovaných záznamov a hlavne šírkou obsiahnutej problematiky je tento systém na špici medzi
porovnávanými IS o vede v rámci EÚ. Systém má veľa predností – má jednoznačne identifikovateľný
vstup do systému a jeho jednotlivých databáz so zobrazením počtov záznamov. Má vytvorený
používateľsky prijateľný vyhľadávací mechanizmus s množstvom kritérií a v rámci nich zabudovaných
číselníkov a ponukových menu. Systém je bilingválny (čeština aj angličtina), má kvalitný obsah i rozsah
spracovaných údajov, ktorý presahuje základné objekty formátu CERIF, a neobsahuje grafické funkcie.
Jeho najväčšou prednosťou je bohaté hypertextové prepojenie objektov (obr. č. 4) medzi sebou
a možnosť exportu vyhľadaných údajov vo formáte XLS alebo DBF.
Prínos
Kvalita obsahu a rozsah spracovaných dát, CERIF, bohaté hypertextové prepojenie údajov, anglická
verzia, možnosť exportu dát
Obrázok 4 ISVaVaI: Záznam o projekte s hypertextovým prepojením na poskytovateľa, program a verejnú súťaž
100
Dánsko
Základné ukazovatele VaV
Počet obyvateľov: 5,56 mil. (2011)
HDP na 1 obyvateľa: 43 200 € (2011)
Podiel výdavkov na VaV v pomere k HDP: 3,09 % (2011)
Z toho:
- súkromný sektor: 67,64 %(2011)
- verejný sektor: 32,04 % (2011)
Systém riadenia VaV
Ministerstvo vedy, technológií a inovácií42 je zodpovedné za vednú politiku. Druhým najvýznamnejším
subjektom v oblasti finančnej podpory vedy a výskumu je Ministerstvo potravinárstva, poľnohospodárstva
a rybárstva43. Inovačnú politiku ovplyvňuje aj Ministerstvo ekonomiky a obchodných vecí44. Dánska
energetická agentúra45, ktorá patrí pod Ministerstvo dopravy46, má kľúčový vplyv na vednú politiku v
oblasti energetiky.
V záujme zlepšenia koordinácie a na implementáciu legislatívy a reforiem bola zriadená Rada pre
technológie a inovácie47. Pod úrovňou ministerstiev existuje systém poradných a financujúcich orgánov
pre oblasť výskumu. Hlavným poradným orgánom je Dánska rada pre výskumnú politiku48. Dánska
agentúra pre vedu, technológie a inovácie49 je zodpovedná za administráciu finančnej podpory.
Informačný systém
Názov IS
Neprevádzkuje sa
Iné zdroje
DEFF – Denmark’s Electronic Research Library,
http://www.deff.dk/english/
Prevádzkuje Dánska agentúra pre knižnice a médiá (Danish Agency for Libraries and
Media) v spolupráci s Ministerstvom kultúry (Ministry of Culture), Ministerstvom
pre vedu, technológie a inovácie (Ministry of Science, Technology and Innovation) a
Ministerstvom školstva (Ministry of Education).
Danish Agency for Science, Technology and Innovation Danish Agency for Science,
Technology and Innovation Danish Agency for Science, Technology and Innovation
Danish Agency for Science, Technology and InnovationDanish Agency for Science,
Technology and Innovation, podriadená Ministerstvu vedy, techniky a inovácií (Ministry
of Science, Technology and Innovation). http://fivu.dk/en/
Údaje z elektronickej knižnice neboli v čase spracovania publikácie k dispozícii
42
Ministry of Science, Technology and Innovation, http://vtu.dk/
43
Ministry of Food, Agriculture and Fisheries, http://www.fvm.dk/Default.aspx?ID=14541
44
Ministry of Economic and Business Affairs, http://www.oem.dk/
45
Danish Energy Agency, http://ens.dk/en-us/Sider/forside.aspx
46
Ministry of Transport, http://www.trm.dk/sw232.asp
47
Council for Technology and Innovation, http://www.fi.dk/raad-og-udvalg/raadet-for-teknologi-og-innovation
48 Danmarks Forskningspolitiske Raad, Danish Council for Research Policy,
http://www.fi.dk/raad-og-udvalg/danmarks-forskningspolitiske-raad
49
Danish Agency for Science, Technology and Innovation, http://www.fi.dk/site/forside
101
Estónsko
Základné ukazovatele VaV
Počet obyvateľov: 1, 34 mil. (2011)
HDP na 1 obyvateľa: 11 900 € (2011)
Podiel výdavkov na VaV v pomere k HDP: 2,38 % (2011)
Z toho:
- súkromný sektor: 62,61 % (2011)
- verejný sektor: 36,55 % (2011)
Systém riadenia VaV
Dva ústredné orgány tvoriace vednú politiku Estónska sú Ministerstvo ekonomických záležitostí a
komunikácií50 a Ministerstvo školstva a výskumu51. Ministerstvá spolupracujú s Radou pre výskum a
vývoj52, ktorá je poradným orgánom vlády a prijíma konečné rozhodnutia o väčšine dokumentov z
oblasti vednej politiky.
Ministerstvo školstva a výskumu má zriadený aj politický poradný orgán Výbor pre politiku vedy53
a implementačnú agentúru Estónska nadácia pre vedu54. Ministerstvo ekonomických záležitostí a
komunikácií má zriadený Výbor pre inovačnú politiku55 a implementačnú agentúru Enterprise Estonia56.
Informačný systém
Názov IS
Estonian Research Portal ETIS
URL
https://www.etis.ee/index.aspx?lang=en
Obsah
605 vedeckých inštitúcií, 922 divízií, 71 výskumných a vývojových inštitúcií, 92 divízií,
4 400 projektov, personálna databáza: 7 911 osôb, výskumné aktivity: publikácie,
dohľad (kontrola), priemyselné vlastníctvo, produkty a služby, spolupráca, zbierky –
vyše 70 000 záznamov o publikáciách
CERIF
áno
Prevádzkovateľ
SA Archimedes
Garant
Ministerstvo školstva a výskumu (Ministry of Education and Research), Estónska rada
pre vedu (Estonian Research Council), poradný Ministerstva školstva a výskumu
Vytvoril
Iné zdroje
Portál a informačný systém sú jeden celok
50 Ministry of Economic Affairs and Communications), http://www.mkm.ee/
51
Ministry of Education and Research), http://www.hm.ee/
52
Teadus- ja Arendusnõukogu, Research and Development Council
53
Science Policy Committee
54
Eesti Teadusfond, Estonian Science Foundation), http://www.etf.ee
55
Innovation Policy Committee
56
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus), http://www.eas.ee/
102
Opis
Estónsky informačný systém Estonian Research Portal ETIS (obrázok č. 5) obsahuje všetky štyri základné
moduly informačného systému o vede v zmysle formátu CERIF. Je naplnený údajmi prevažne v angličtine,
niektoré názvy projektov sú len v estónčine. Používateľ, ktorý nevie presne, čo databáza obsahuje
a nemá formulované exaktné kritériá, môže začať vyhľadávanie cez organizácie alebo cez výsledky VaV,
prípadne cez expertov, ktorí sú abecedne zoradení. Zobrazenie všetkých záznamov v databáze spolu
s ich počtom nie je zabudované vo všetkých častiach.
Tento systém nemá implementovanú funkcionalitu, ktorá by ho odlíšila od ostatných systémov
prevádzkovaných v európskych krajinách.
Obrázok 5 ETIS: charakteristika experta
Prínos
Kvalita obsahu a rozsah spracovaných dát, CERIF, vzájomné prepojenie údajov, anglická verzia
Fínsko
Základné ukazovatele VaV
Počet obyvateľov: 5,37 (2011)
HDP na 1 obyvateľa: 35 200 € (2011)
Podiel výdavkov na VaV v pomere k HDP: 3,78 % (2011)
Z toho:
- súkromný sektor: 70,63 % (2011)
- verejný sektor: 28,84 % (2011)
103
Systém riadenia VaV
Systém riadenia vedy a výskumu vo Fínsku má 4 úrovne. Na najvyššej úrovni sa riadením vedy zaoberá
parlament a národná vláda. Z ministerstiev sú to Ministerstvo školstva57 a Ministerstvo zamestnanosti a
ekonomiky58. Financovanie vedy realizujú dve agentúry: Fínska akadémia59 a Fínska agentúra na podporu
technológií a inovácií60. Najnižšiu, výkonnú úroveň tvoria organizácie, ktoré sa venujú výskumu a
vývoja, najmä univerzity, verejné a súkromné výskumné inštitúcie, ale aj podnikateľské subjekty. Fínsky
výskumný systém je pomerne decentralizovaný, jeho súčasťou je 20 univerzít, 31 polytechnických škôl
a 18 vládnych výskumných inštitútov.
Informačný systém
Názov IS
Research.fi – Finnish science and technology information service
URL
http://www.research.fi/en
Obsah
Štatistické dáta a články o fínskej technológii a vede. Služba je vytvorená pre
rozhodovaciu sféru, monitorovanie a hodnotenie fínskej vedy a techniky. Údaje nemajú
databázový charakter a sú k dispozícii v tejto štruktúre:
•
fínsky inovačný systém, vedecká a technologická politika
•
národné VaV vstupy
•
národná výkonnosť výskumu
•
fínske výskumné prostredie
•
ďalšie pohľady na VaV
•
archív noviniek
CERIF
nie
Prevádzkovateľ
CSC – Scientific Computing Ltd. http://www.csc.fi/english
Garant
Ministerstvo obchodu a priemyslu (Työ- ja elinkeinoministeriö, Ministry of
Employment and the Economy) http://www.tem.fi/?l=en; Ministerstvo školstva
(Ministry of Education); Fínska akadémia (Academy of Finland); TEKES; Tiede- ja
Teknlogianeuvosto, Science and Technology Policy Council, http://www.minedu.fi/
tiede_ja_teknologianeuvosto/eng/index.html, Finnish universities; The Finnish IT center
for science (CSC), http://www.csc.fi); a Tilastokeskus (Statistics Finland)
http://www.tilastokeskus.fi. Koordinátorom je Committee for Public Information,
http://www.tjnk.fi/en/.
Vytvoril
Iné zdroje
Databáza vedeckých publikácií JUULI www.juuli.fi
Databáza KOTA, https://kotaplus.csc.fi – štatistické ukazovatele týkajúce sa univerzít
a VŠ vzdelávania: počty študentov, učiteľov, výdavkov, publikácií a iné, od roku 1981.
Je spravovaná Ministerstvom školstva (Ministry of Education). Od roku 2010 sú údaje
dostupné (len vo fínčine) v rámci portálu Vipunen http://vipunen.csc.fi/
57
Opetusministeriö, Ministry of Education, http://www.minedu.fi/OPM/
58
Työ- ja elinkeinoministeriö, Ministry of Employment and the Economy, http://www.tem.fi/
59
Suomen Akatemia, Academy of Finland, http://www.aka.fi/fi/A/
60
Teknologian kehittämiskeskus, TEKES, the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation, http://www.
tekes.fi/
104
Ide o portál bez informačného systému v zmysle prehľadávania databáz. Obsahuje sekundárne údaje,
ktoré je vhodné publikovať na oficiálnom portáli venovanom vede a výskumu. Informácie možno
hodnotiť len ako technologicky nezávislý doplnok IS (Fínsko IS typu CRIS neprevádzkuje), resp. výsledok
spracovania zozbieraných dát.
Informačný systém nie je k dispozícii.
Francúzsko
Základné ukazovatele VaV
Počet obyvateľov: 65,05 mil. (2011)
HDP na 1 obyvateľa: 30 600 € (2011)
Podiel výdavkov na VaV v pomere k HDP: 2,25 % (2011)
Z toho:
- súkromný sektor: 63,56 % (2011)
- verejný sektor: 35,56 % (2011)
Systém riadenia VaV
Na národnej úrovni koordinuje výskumnú politiku Ministerstvo vysokého školstva a výskumu61.
Rozdeľovanie finančných prostriedkov na vedu a výskum zo štátneho rozpočtu majú na starosti
nasledujúce ministerstvá:
- Ministerstvo vysokého školstva a výskumu;
- Ministerstvo ekológie, energie a udržateľného rozvoja62;
- Ministerstvo ekonomiky, priemyslu a zamestnanosti63;
- Ministerstvo obrany64;
- Ministerstvo kultúry a komunikácie65;
- Ministerstvo výživy, poľnohospodárstva a rybolovu66.
61
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (Ministry of Higher Education and Research), http://
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
62
(Ministère de l´Ecologie, de l´Énergie, du Developpment durable et de la Mer, Ministry of Ecology, Energy and
Sustainable Development, MEDAD), http://www.developpement-durable.gouv.fr/
63
Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi Ministry of Economy, Finances and Employment, http://
www.minefe.gouv.fr/
64
Ministère de la Défense (Ministry of Defence), http://www.defense.gouv.fr/defense/
65
Ministère de la Culture et communication (Ministry of Culture and Communication), http://www.culture.gouv.fr
66
Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche (Ministry of Agriculture and Fisheries), http://
agriculture.gouv.fr/
105
Informačný systém
Názov IS
The Observatory of Science and Technology
URL
http://www.obs-ost.fr/en.html
Obsah
Poslaním Observatory of Science and Technology je tvorba kvantitatívnych indikátorov
o výskume, vývoji a inováciách pre rozhodovaciu sféru a zainteresovaných a tiež tvoriť
porovnávacie štúdie francúzskeho IS s Európou a ostatnými krajinami. Databázy nie sú k
dispozícii cez internet.
CERIF
nie
Prevádzkovateľ
The Observatory of Science and Technology
Garant
Ministre de l‘Enseignement Supérieur et de la Recherche
Vytvoril
Ecritel 3, rue de Pondichéry 75015 Paris, http://www.ecritel.fr/
Iné zdroje
Ministerstvo vysokého školstva a výskumu (Ministre de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche) http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
INIST-CNRS (L’Institut de l’Information Scientifique et Technique) http://www.inist.fr
vytvára rozsiahle multiodborové bibliografické databázy
European Science Foundation (ESF), http://www.esf.org/
Ide o oficiálny portál, venovaný vede a výskumu bez informačného systému v zmysle prehľadávania
databáz. Obsahuje sekundárne údaje prevažne textového charakteru. Informácie možno hodnotiť
len ako technologicky nezávislý doplnok informačného systému (Francúzsko systém typu CRIS
neprevádzkuje), resp. výsledok spracovania zozbieraných dát.
Informačný systém nie je k dispozícii.
Grécko
Základné ukazovatele VaV
Počet obyvateľov: 11,31 (2011)
HDP na 1 obyvateľa: 18 500 € (2011)
Podiel výdavkov na VaV v pomere k HDP: 0,6 % (2007)
Z toho:
- súkromný sektor: 26,9 % (2007)
- verejný sektor: 71,8 % (2007)
Systém riadenia VaV
Za tvorbu politiky VaV a finančné zdroje nesie hlavnú zodpovednosť Generálny sekretariát pre výskum
a technológie67 patriaci pod Ministerstvo rozvoja68, ktorý je poradným orgánom gréckej vlády a
parlamentu pre vedu a výskum.
Druhým štátnym orgánom, zodpovedným za vedu a výskum je Ministerstvo školstva69. Má na starosti
financovanie výskumu, realizovaného na vysokých školách.
67 General Secretariat for Research and Technology, GSRT
68
Ministry of Development, http://www.gsrt.gr/
69
Ministry of Education, http://www.ypepth.gr/
106
Informačný systém
Názov IS
URL
Obsah
EuroRIs-Net+ Research Infrastructures Observatory
http://observatory.euroris-net.eu
- Projekty
- Osoby (výskumníci)
- Organizácie VaV
- Publikácie
- Podujatia (konferencie, semináre a pod.)
- Laboratóriá
- Financovanie
- Služby spojené s výskumom
CERIF
áno
Prevádzkovateľ
National Documentation Centre (EKT)
48 Vassileos Constantinou Av
GR-11635
Athens, Greece
Garant
National Documentation Centre (EKT)
48 Vassileos Constantinou Av
GR-11635
Athens, Greece
Vytvoril
Iné zdroje
National Information System for Research and Technology (NISRT ). NISRT je
portál pre vstup k digitálnemu vedeckému obsahu: digitálny repozitár, elektronické
publikovanie, digitálna knižnica, multimediálna databáza pre oblasť kultúrneho
dedičstva, hodnotenie VaV. http://www.epset.gr/en
The General Secretariat for Research and Technology of the Ministry of
Development,
http://www.gsrt.gr/
Národný archív doktorandských prác, http://www.ekt.gr/en/index.html
Helios. Repozitár, sprístupňujúci vedecký a výskumný materiál National Hellenic
Research Foundation (NHRF), http://helios-eie.ekt.gr/EIE/?locale=en
Tematický repozitár z oblasti humanitných vied, http://pandektis.ekt.gr/
dspace/?locale=en
Integrovaný digitálny knižničný systém, http://pergamos.lib.uoa.gr/dl/index
Prínos
Ide o systém, obsahujúci údaje medzinárodného charakteru za oblasť e-infraštruktúry.
107
Holandsko
Základné ukazovatele VaV
Počet obyvateľov: 16,65 mil. (2011)
HDP na 1 obyvateľa: 36 100 € (2011)
Podiel výdavkov na VaV v pomere k HDP: 2,04 % (2011)
Z toho:
- súkromný sektor: 52,2 % (2011)
- verejný sektor: 47,8 % (2011)
Systém riadenia VaV
V národnom vládnom systéme pre výskum ako subjekty tvorby štátnej vednej politiky figurujú dve
ministerstvá: Ministerstvo školstva, kultúry a vedy70 a Ministerstvo ekonomických záležitostí71. Inovačnú
politiku pripravuje Rada pre ekonomiku, vzdelávanie a inovácie72. Z poradných orgánov treba spomenúť
Poradný orgán pre vedecko-technickú politiku73 a Holandský úrad pre analýzu ekonomickej politiky74.
Informačný systém
Názov IS
NARCIS – The Gateway to Dutch Scientific Information
URL
http://www.narcis.nl/
Obsah
786821 vedeckých publikácií (327026 z nich sú open access), 54089 záverečných
a dizertačných prác, 28366 dátových kolekcií z oblasti umenia, humanitných a sociálnych
vied, personálna databáza obsahuje 50193 výskumníkov, výskumné projekty (58261) a
výskumné organizácie (2914).
CERIF
áno
Prevádzkovateľ
Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) http://www.knaw.nl/
Garant
KNAW, univerzity a Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO)
Vytvoril
Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) spojením DAREnet a Dutch
Research Database (NOD) v rámci programu SURFShare
Iné zdroje
Holandská organizácia pre vedecký výskum (Netherlands Organisation for Scientific
Research NWO) je organizáciou financujúcou vedecké a výskumné projekty, http://www.
nwo.nl/nwohome.nsf/pages/SPPD_5R2QE7_Eng
Opis
NARCIS (Gateway to Dutch Scientific Information) je holandský IS, ktorý obsahuje údaje v siedmich
databázach. Dáta sa zobrazujú vo vzájomných súvislostiach. K niektorým publikáciám sú k dispozícii aj
plné texty.
70
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministry of Education, Culture and Science, http://www.
minocw.nl/
71
Onderzoek Informatie, Ministry of Economic Affairs, http://www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/
72
Council for Economy, Knowledge and Innovation, REKI
73
Advisory Council for Science and Technology Policy, AWT), http://www.awt.nl/
74
Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis,CPB, http://www.cpb.nl/nl/
108
Systém obsahuje vzájomne prepojené dáta v štruktúre CERIF a je budovaný bilingválne. Pri
organizácii je zobrazené jej umiestnenie na mape cez google maps. Je možné zobraziť aj QR
kód.
Najväčšou prednosťou systému je skutočnosť, že vyhľadávanie je možné naraz vo všetkých
databázach (obrázok č. 6). Zabudované hypertextové prepojenie kľúčových slov má za cieľ
vytvorenie kontextuálneho vyhľadávania: kliknutím na kľúčové slovo je možné vyhľadať
záznamy, ktoré uvedené slovo obsahujú (obr. č. 7). Prítomné sú grafické doplnky: V rámci
záznamu o organizácii je zobrazené jej umiestnenie na mape, niektorí experti majú priradenú
fotografiu. Okrem toho systém obsahuje navonok neviditeľnú funkciu, ktorou je jednoznačná
identifikácia subjektov personálnej databázy pomocou DAI (Digital Author Identifier). Cieľom
implementácie DAI je prideliť každému autorovi unikátny identifikátor, využiteľný pri priraďovaní
publikácií k ich autorom najmä v prípade rovnakých mien viacerých osôb, variantných mien
jednej osoby a pod.
Obrázok 6 Vyhľadávanie vo všetkých databázach systému NARCIS súčasne
109
Obrázok 7 NARCIS: Záznam experta s ukážkou vyhľadania záznamov obsahujúcich kľúčové slovo
Prínos
Kvalita obsahu a rozsah spracovaných dát, CERIF, vzájomné prepojenie údajov, anglická verzia,
jednoduché a intuitívne používateľské rozhrania, súčasné prehľadávanie všetkých databáz
Írsko
Základné ukazovatele VaV
Počet obyvateľov: 4,48 mil. (2011)
HDP na 1 obyvateľa: 35 400 € (2011)
Podiel výdavkov na VaV v pomere k HDP: 1,72 % (2011)
Z toho:
- súkromný sektor: 68,02 % (2011)
- verejný sektor: 31,98 % (2011)
Systém riadenia VaV
Írsku štátnu vednú politiku tvoria štyria hlavní aktéri:
• Podvýbor vlády pre vedu a technológie, ktorý zahŕňa predsedu vlády a podpredsedu vlády.
Členmi sú tiež ministri tých rezortov, ktoré majú významnú výskumnú agendu.
• Medzirezortný výbor pre vedu, technológie a inovácie75
75
Inter-Departmental Committee on Science, Technology and Innovation, IDC
110
• Kancelária hlavného poradcu pre vedu76
• Rada poradcov pre vedu, technológie a inovácie77
Informačný systém
Názov IS
Sources -Database for Irish research
URL
http://sources.nli.ie/
Obsah
CERIF
•
Bibliografická databáza rukopisov, časopisov a článkov
•
National Library of Ireland
nie
Prevádzkovateľ
Garant
National Library of Ireland
Vytvoril
Iné zdroje
Portál Science.ie, http://www.science.ie/, poskytuje informácie o všetkých aspektoch
vedy mladým ľuďom ich rodičom a učiteľom. Spravovaný radou pre podnikanie, obchod,
vedu, techniku a inovácie Forfás, http://www.forfas.ie/, ktorá patrí Office of Science,
Technology and Innovation v rámci Department of Enterprise, Trade and Employment.
Nadácia pre vedu Írska (Science Foundation Ireland), http://www.sfi.ie/, je organizáciou
financujúcou vedecké a výskumné projekty.
Írska rada pre vedu (Irish research council) zriadená ministrom pre výskum a inovácie
v roku 2012 http://www.irchss.ie/
Informačný systém nie je k dispozícii, vyššieuvedená databáza Sources je bibliografickou databázou.
Litva
Základné ukazovatele VaV
Počet obyvateľov: 3,24 mil. (2011)
HDP na 1 obyvateľa: 9500 € (2006)
Podiel výdavkov na VaV v pomere k HDP: 0,92 % (2011)
Z toho:
- súkromný sektor: 26,08 % (2011)
- verejný sektor: 73,92 % (2011)
Systém riadenia VaV
Litovská politika v oblasti vedy je tvorená Litovským sejmom (Lithuanian Seimas, Parliament). Rozvoj
a implementáciu inovačnej politiky má na starosti vláda Litvy (Lithuan government), konkrétne
Ministerstvo hospodárstva78, a vedeckovýskumné aktivity usmerňuje Ministerstvom školstva a vedy79.
Na tvorbe vednej politiky a legislatívy sa podieľa aj Vedecká rada Litvy80.
76
Office of the Chief Scientific Adviser, http://www.chiefscientificadviser.ie/
77
Advisory Council for Science, Technology and Innovation, http://www.sciencecouncil.ie/
78
LR Ukio Ministerija, Ministry of the Economy, http://www.ukmin.lt/lt/
79
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, Ministry of Education and Science, http://www.smm.lt/
80
Science Council of Lithuania, http://www.lmt.lt/EN/LINKS/index.php
111
Informačný systém
Názov IS
Neprevádzkuje sa
Iné zdroje
Ministerstvo školstva a vedy (Ministry of Education and Science),
http://www.smm.lt/en/
Agentúra pre medzinárodné rozvojové programy v oblasti vedy (Agency for
International Science and Technology Development Programmes in Lithuania), http://
www.tpa.lt/ Webové sídlo nemá anglickú verziu
Výskumná rada (Research Council of Lithuania), http://www.lmt.lt/en/en.html
Lietuvos moklslinku sajunga Lithuanian, http://www.lms.lt/. Webové sídlo určené
litovskej vedeckej komunite nemá anglickú verziu
Informačný systém ani portál s adekvátnymi informáciami nie je k dispozícii.
Lotyšsko
Základné ukazovatele VaV
Počet obyvateľov: 2,23 mil. (2011)
HDP na 1 obyvateľa: 9800 € (2011)
Podiel výdavkov na VaV v pomere k HDP: 0,7 % (2011)
Z toho:
- súkromný sektor: 27,77 % (2011)
- verejný sektor: 72,23 % (2011)
Systém riadenia VaV
Hlavnú zodpovednosť v oblasti vednej politiky Lotyšska má Ministerstvo školstva a vedy81, ktoré je
nielen jej tvorcom, ale aj má na starosti aj implementáciu do praxe, financovanie, koordináciu a riadenie
výskumných programov. Dôležitú úlohu v tejto oblasti má aj Lotyšská rada pre vedu82, poradný orgán
pre vednú politiku, riadiaci orgán pre výskumné projekty a hodnotiace centrum.
Na vednej a výskumnej politike sa tiež podieľa Ministerstvo hospodárstva83, ktoré podporuje okrem
iného oblasť transferu technológií a aplikovaný výskum. V rámci Lotyšskej agentúry na podporu
investícií a vývoja84 riadi grantové programy, analyzuje výkonnosť inovačného systému a zabezpečuje
aplikáciu znalostí.
Informačný systém
Názov IS
Neprevádzkuje sa
Iné zdroje
Ministerstvo školstva a vedy (Ministry of Education and Science),
http://izm.izm.gov.lv/58.html
Lotyšská vedecká rada (Latvian Council of Science),
http://www.lzp.gov.lv/index.php?mylang=english
Informačný systém ani portál s adekvátnymi informáciami nie je k dispozícii.
81
Izglitibas un zinatnes ministrija, Ministry of Education and Science, http://www.izm.gov.lv/
82
Latvijas Zinatnes padome, Latvian Council of Science, http://www.lzp.lv/
83
Latvijas Republikas Ekonomikas Ministrija, Ministry of Economics, http://www.em.gov.lv/
84
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Investment and Development Agency of Latvia,
http://www.liaa.gov.lv/lv/sakumlapa/jaunumi/
112
Luxembursko
Základné ukazovatele VaV
Počet obyvateľov 0,5 mil. (2011)
HDP na 1 obyvateľa: 82 100 € (2011)
Podiel výdavkov na VaV v pomere k HDP: 1,43 % (2011)
Z toho:
- súkromný sektor: 68,48 % (2011)
- verejný sektor: 31,52 % (2011)
Systém riadenia VaV
Za politiku v oblasti výskumu a vývoja sú zodpovedné dve ministerstvá:
Ministerstvo hospodárstva a zahraničného obchodu85 a Ministerstvo kultúry, vyššieho školstva
a výskumu86.
Koordináciu aktivít ministerstiev v oblasti riadenia vedy a výskumu má na starosti
Medziministerský koordinačný výbor pre technologický výskum a vývoj87.
Informačný systém
Názov IS
Neprevádzkuje sa
Iné zdroje
The Luxembourg Portal for Innovation and Research, http://www.innovation.public.
lu/en/, portál pre výskum, vývoj a inovácie v Luxembursku. Neobsahuje databázy, ale
údaje o možnosti financovania, transferoch technológií, podujatiach VaV, výzvach na
podávanie projektov a publikácie (správy, analýzy) z oblasti VaV a inovácií. Garantom je
Ministry of the Economy and Foreign Trade, prevádzkuje ho Luxinnovation, Národná
agentúra pre inovácie a výskum, http://www.luxinnovation.lu/
Ide o oficiálny portál bez databázového modulu.
Informačný systém nie je k dispozícii.
Maďarsko
Základné ukazovatele VaV
Počet obyvateľov: 9,99 mil. (2011)
HDP na 1 obyvateľa: 10000 € (2011)
Podiel výdavkov na VaV v pomere k HDP: 1,21 % (2011)
Z toho:
- súkromný sektor: 61,98 % (2011)
- verejný sektor: 35,54 % (2011)
85
Ministre de l’Économie et du Commerce extérieur, The Ministry of the Economy and Foreign Trade,
http://www.eco.public.lu/
86
Ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, The Ministry of Culture, Higher
Education and Research, http://www.mcesr.public.lu/
87
Inter-ministerial coordination committee for technological research and development
113
Systém riadenia VaV
Najvyšším koordinačným orgánom v oblasti vednej politiky je od marca 2009 Rada pre vedeckotechnickú politiku88, na čele ktorého stojí predseda vlády. Úlohou tohto orgánu je koordinácia a
kontrola štátnej vednej politiky a dohľad nad vládnou agentúrou, Národnou kanceláriou pre výskum
a technológie89, zodpovednou za implementáciu tejto politiky a financovanie prostredníctvom Fondu
pre výskum a technologické inovácie90. Strategické rozhodnutia v oblasti vedy a výskumu prijíma Rada
pre výskum a technologické inovácie91. Kľúčovú úlohu v tvorbe a implementácii vednej a vzdelávacej
politiky má Ministerstvo školstva a kultúry92. Jeho poradným orgánom pre vysokoškolské vzdelávanie a
akademický výskum je Rada pre vysokoškolské vzdelávanie a výskum93.
Informačný systém
Názov IS
HunCris – systém po zmene prevádzkovateľa nie je k dispozícii
Iné zdroje
Národná kancelária pre inovácie (National Office for Innovation) http://www.nih.gov.
hu/english
National Research Infrastructure Register https://regiszter.nekifut.hu/en/ki_kereses/
results
Systém po zmene prevádzkovateľa nie je k dispozícii.
Malta
Základné ukazovatele VaV
Počet obyvateľov: 0,42 (2011)
HDP na 1 obyvateľa: 15 600 € (2011)
Podiel výdavkov na VaV v pomere k HDP: 0,73 % (2011)
Z toho:
- súkromný sektor: 66,7 % (2011)
- verejný sektor: 33,3 % (2011)
Systém riadenia VaV
Rada pre vedu a technológie94, patriaca v rokoch 2005 – 2007 pod Kanceláriu predsedu vlády95, je v
súčasnosti zaradená do pôsobnosti Ministerstva pre zdroje a záležitosti vidieka96. Menované ministerstvo
prevzalo do svojej pôsobnosti politiku v oblasti vedy, techniky, výskumu a inovácií.
88 Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégium, Science and Technology Policy Council, TTPK
89
(Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal National Office of Research and Technology, NORT; alebo NKTH),
http://www.nkth.gov.hu/
90
Research and Technological Innovation Fund
91
Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács, Research and Technological Innovation Council, KTIT
92
Oktatási és Kulturális Minisztérium Ministry of Education and Culture OKM, http://www.okm.gov.hu/
93
Felsooktatási és Tudományos Tanács, Higher Education and Research Council, FTT, http://www.ftt.hu/
94
Malta Council for Science & Technology, MCST, http://www.mcst.gov.mt/
95
Office of the Prime Minister, OPM, https://opm.gov.mt/
96 Ministry for Resources & Rural Affairs, http://www.mrra.gov.mt/
114
Informačný systém
Názov IS
Neprevádzkuje sa
Iné zdroje
Maltská Rada pre vedu a techniku (Malta Council for Science and Technology), http://
www.mcst.gov.mt/
Ministerstvo školstva, kultúry, mládeže a športu (Ministry of Education, Culture, Youth
and Sport http://www.education.gov.mt/
Informačný systém ani portál s adekvátnymi informáciami nie je k dispozícii.
Nemecko
Základné ukazovatele VaV
Počet obyvateľov: 81,75 mil. (2011)
HDP na 1 obyvateľa: 31 700 € (2011)
Podiel výdavkov na VaV v pomere k HDP: 2,84 % (2011)
Z toho:
- súkromný sektor: 66,9 % (2011)
- verejný sektor: 33,1 % (2011)
Systém riadenia VaV
Na federálnej a štátnej úrovni majú zodpovednosť za politiku v oblasti VaV dve ministerstvá: Federálne
ministerstvo pre ekonomiku a technológie97, ktoré je zodpovedné za inovačnú politiku a priemysel vo
vzťahu k výskumu, a Federálne ministerstvo školstva a výskumu98, ktoré má hlavnú zodpovednosť za
vedu na federálnej úrovni a politiku v oblasti VaV.
Informačný systém
Názov IS
1. GEPRIS – German Project Information System
2. Research explorer (ReX)
URL
1. http://gepris.dfg.de/gepris/octopus/gepris
2. http://research-explorer.dfg.de/research_explorer.en.html
Obsah
1. Register projektov, financovaných DFG – údaje sú v nemčine
2. Databáza (bilingválna) obsahuje cca 19000 inštitútov na univerzitách aj
neuniverzitných výskumných inštitúciách; prepojenie s GEPRIS
CERIF
nie
97
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Federal Ministry of Economics and Technology,
http://www.bmwi.de/
98
Bundesministerium für Bildung und Forschung, Federal Ministry of Education and Research, BMBF,
http://www.bmbf.de/
115
Prevádzkovateľ
German Research Foundation (DFG), http://www.dfg.de, centrálna nemecká grantová
agentúra
Garant
German Research Foundation (DFG)
Vytvoril
Iné zdroje
Federálne ministerstvo školstva a výskumu (Federal Ministry of Education and
Research) http://www.bmbf.de/en/index.php . V rámci stránky je k dispozícii prehľad
organizácií VaV: http://www.bmbf.de/en/5355.php
CHE-Centre for Higher Education
http://www.che.de/cms/?getObject=302&getLang=en
Informačný systém grantovej agentúry nie je plnohodnotným informačným systémom so všetkými
modulmi.
Nórsko
Základné ukazovatele VaV
Počet obyvateľov: 4,95 mil. (2011)
HDP na 1 obyvateľa: 71 200 € (2011)
Podiel výdavkov na VaV v pomere k HDP: 1,70 % (2011)
Z toho:
- súkromný sektor: 50,6 % (2011)
- verejný sektor: 49,4 % (2011)
Systém riadenia
Výskumný systém je opísaný rozdielom medzi politickou, strategickou úrovňou a jeho úrovňou
vykonávania. Na politickej úrovni je to parlament99 a vláda.
Vo vláde Ministerstvo výskumu a vzdelávania100 koordinuje celú výskumnú politiku. Koordinácia sa
uskutočňuje najmä cez vládnu Radu pre výskum101. Ministerstvo školstva a vedy riadi oba tieto orgány
a je zodpovedné za administratívnu časť oboch výborov.
Ministerstvo školstva a vedy je hlavný zdroj vládnych vedeckých fondov, ďalšie ministerstvá majú vlastné
veľké výskumné portfóliá. Ministerstvá s najväčšími portfóliami sú členmi vládnej Rady pre výskum.
99
Parliament, Stortinget
100
Ministry of Research and Education
101
Research Board
116
Informačný systém
Názov IS
Cristin – Current Research Information SysTem In Norway
URL
http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin?la=en
Obsah
Cristin je systém na dokumentovanie výsledkov výskumu, informácií a akademických
aktivít.
Systém obsahuje štyri subsystémy:
• Výsledky výskumu
• Profily výskumníkov (personálna databáza )
• Katalóg projektov
• Výskumné tímy
CERIF
áno
Prevádzkovateľ
USIT (University Center for Information Technology)
Garant
Vytvoril
University of Oslo – USIT (University Center for Information Technology), http://www.usit.
uio.no/
Obsah
Systém obsahuje všetky základné subsystémy systému CRIS. Počty záznamov v jednotlivých moduloch
nie sú známe.
Údaje sú väčšinou aj v angličtine. Vyhľadávacie rozhranie je používateľsky prijateľné, s rolovacími
menu, v dvoch verziách: jednoduché a rozšírené. Chýba zobrazenie všetkých objektov. Vyhľadávanie
v databázach funguje samostatne. Vzájomné prepojenie subsystémov je založené na vzájomnom
prelinkovaní (obr. č. 8).
Obrázok 8 Záznam výskumníka s prepojeniami na súvisiace objekty
Prínos
Všetky základné subsystémy systému typu CRIS, formát CERIF, zrozumiteľné vyhľadávacie rozhranie.
117
Poľsko
Základné ukazovatele VaV
Počet obyvateľov: 38,2 mil. (2011)
HDP na 1 obyvateľa: 9600 € (2011)
Podiel výdavkov na VaV v pomere k HDP: 0,77 % (2011)
Z toho:
- súkromný sektor: 30,13 % (2011)
- verejný sektor: 69,63 % (2011)
Systém riadenia VaV
Vedecká rada je formálnou reprezentáciou vedeckej komunity a má poradnú úlohu v oblasti tvorby
vednej politiky a financovania vedy a výskumu. Garantom vednej a výskumnej politiky je Ministerstvo
vedy a vysokoškolského vzdelávania102, ktoré tiež rozhoduje o finančných prostriedkoch pre všetky
výskumné inštitúcie a na tento účel, ako aj na riadenie veľkých výskumných projektov zriadilo Národné
centrum pre výskum a vývoj103.
O financovaní asi polovice výskumných inštitúcií spolurozhoduje Ministerstvo hospodárstva104.
Informačný systém
Názov IS
Nauka Polska
URL
http://nauka-polska.pl/shtml/raporty/raporty.shtml
Obsah
Inštitúcie, Výskumníci, Projekty, Podujatia, Vedecké práce. Všetky údaje sú iba v poľštine.
CERIF
nie
Prevádzkovateľ
Ośrodek Przetwarzania Informacji, http://www.opi.org.pl
Garant
Ośrodek Przetwarzania Informacji
Vytvoril
Iné zdroje
Nadácia poľskej vedy (Foundation for Polish Science), http://www.fnp.org.pl/en/.
Organizácia financujúca vedecké a výskumné projekty
Opis
Poľský informačný systém o vede je so svojimi piatimi modulmi príkladom, ako chýbajúca anglická verzia
redukuje využitie (inak pomerne prepracovaného, a najmä obsahovo bohatého) IS len na národné
prostredie. Chýbajúca anglická verzia dát a internetového rozhrania znemožňuje vytvorenie objektívneho
hodnotenia funkcionality. Len vďaka príbuznosti jazykov možno konštatovať, že vstup do každej databázy
informačného systému je samostatný. Hypertextové prepojenia medzi databázami sú zrealizované
čiastočne, chýba prepojenie na projekty. Vypísať zoznam zaregistrovaných objektov nie je možné.
Prínos
Kvalita obsahu a rozsah spracovaných dát (všetky „povinné“ moduly CERIF, navyše databáza
podujatia), jednoduchosť vyhľadávania.
102
Ministerstwo nauki i szkolnictwa vyzszego (Ministry of Science and Higher Education), http://www.nauka.gov.pl/
103
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (National Centre for Research and Development), http://www.ncbir.pl/
www/.
104
Ministerstwo gospodarki, Ministry of Economic Affairs, http://www.mg.gov.pl/.
118
Portugalsko
Základné ukazovatele VaV
Počet obyvateľov: 10,64 mil. (2011)
HDP na 1 obyvateľa: 16 100 €
Podiel výdavkov na VaV v pomere k HDP: 1,5 % (2011)
Z toho:
- súkromný sektor: 45,9% (2011)
- verejný sektor: 45,8 % (2011)
Systém riadenia VaV
Organizácia a riadenie výskumu v Portugalsku má tri úrovne: politickú (kancelária predsedu vlády,
ministerstvá), operačnú (financovanie vedy a výskumu prostredníctvom výkonných agentúr) a výkonnú
(subjekty vykonávajúce výskum a vývoj).
Zodpovednosť za vednú politiku spadá do kompetencie Ministerstva pre vedu, technológie a vyššie
vzdelávanie105. Ministerstvo zodpovedá za tvorbu a implementáciu politiky v oblasti vedy a výskumu,
za medzinárodnú spoluprácu v oblasti výskumu a za štatistické zisťovanie informácií o vede a výskume.
Nadácia pre vedu a technológie106 vykonáva funkciu národnej výskumnej rady a je poskytovateľom
financií na vedu a výskum.
Informačný systém
Názov IS
DeGóis - Plataforma Nacional de Ciência e Tecnologia
URL
http://www.degois.pt/index.jsp?lang=en
Obsah
Výskumníci, životopisy
CERIF
nie
Prevádzkovateľ
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - FCT
Garant
FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, GPEARI - Gabinete de Planeamento,
Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais, Gávea - Laboratório de Estudo e
Desenvolvimento da Sociedade da Informação
Vytvoril
Iné zdroje
Ministerstvo pre vedu, techniku a VŠ vzdelávanie (Ministry for Science, Technology and
Higher Education – MCTES, http://www.fccn.pt/pt/
FCT (Foundation for Science and Technology), http://www.fct.pt/index.phtml.en, grantová
agentúra. Stránka obsahuje register projektov, výziev a inštitúcií.
Celkové hodnotenie: Informačný systém ani portál s adekvátnymi informáciami nie je k dispozícii.
105
Ministerio de Ciencia, Tecnologia e Ensino Superior, Ministry for Science,
Technology and Higher Education, MCTES, http://www.mctes.pt/
106
Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Foundation for Science and Technology, FCT,
http://alfa.fct.mctes.pt/navegador
119
Rakúsko
Základné ukazovatele VaV
Počet obyvateľov: 8,4 mil. (2011)
HDP na 1 obyvateľa: 35 700 € (2011)
Podiel výdavkov na VaV v pomere k HDP: 2,75 % (2011)
Z toho:
- súkromný sektor: 68 % (2011)
- verejný sektor: 31,6 % (2011)
Systém riadenia VaV
Organizácia a riadenie výskumu v Rakúsku patrí do kompetencie týchto ministerstiev:
Spolkové ministerstvo pre vedu a výskum107, Spolkové ministerstvo dopravy, inovácií a technológií108,
Spolkové ministerstvo hospodárstva, rodiny a mládeže109, Spolkové ministerstvo financií110. Neexistuje
formálny mechanizmus na koordináciu aktivít jednotlivých ministerstiev.
Informačný systém
Názov IS
Auris – MM MultiMedia extended, XML/RDF based
URL
http://derpi.tuwien.ac.at/~andrei/documents/AURISMMIntro.htm
Obsah
Používateľské rozhranie nebolo nájdené, systém bol spustený do prevádzky v roku 2001
CERIF
CERIF 2000
Prevádzkovateľ
Graz University of Technology, http://fti.tu-graz.ac.at
Garant
Vytvoril
Iné zdroje
Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research (OeAD)
Databáza štipendií a výskumných grantov, http://www.grants.at
Austrian Academic Portal je vstupnou bránou k vedeckým databázam, http://www.
portal.ac.at/owa/portal.ogn_alph_en?otp_id_in=40
Austrian Science Found financuje vedecké a výskumné projekty, http://www.fwf.ac.at/
en/index.asp
Používateľské rozhranie informačného systému nie je prístupné.
107
Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, Federal Ministry of Science and Research, BMWF,
http://www.bmwf.gv.at/
108
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, Federal Ministry of Transport,
Innovation and Technology, BMVIT, http://www.bmvit.gv.at/innovation/index.html
109
Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend Federal Ministry of Economy, Family and Youth, BMWFJ,
http://www.bmwfj.gv.at/BMWA/default.htm
110
Bundesministerium für Finanzen, Federal Ministry of Finance, BMF, https://www.bmf.gv.at/
120
Rumunsko
Základné ukazovatele VaV
Počet obyvateľov: 21,41 mil. (2011)
HDP na 1 obyvateľa: 5 800 € (2010)
Podiel výdavkov na VaV v pomere k HDP: 0,48 % (2011)
Z toho:
- súkromný sektor: 36,05 % (2011)
- verejný sektor: 63,58 % (2011)
Systém riadenia VaV
Vládnym koordinačným orgánom pre vednú politiku na najvyššej úrovni je Národná rada pre vedu
a technologickú politiku111. Hlavným subjektom, vykonávajúcim aktivity v oblasti riadenia a podpory
vedy a výskumu je Ministerstvo školstva, výskumu a inovácií112. Vládny program v oblasti výskumu,
vývoja a inovácií realizuje prostredníctvom Národnej autority pre vedecký výskum113, ktorá formuluje a
implementuje špecifickú vednú politiku v príslušných oblastiach.
Medzi poradné a konzultačné orgány Ministerstva školstva, výskumu a inovácií pre oblasť vedy a výskumu
patria Rada poradcov pre výskum, vývoj a inovácie114, Národná rada pre výskum vo vysokoškolských
inštitúciách115 a Rumunský výbor pre výskumnú infraštruktúru116.
Informačný systém
Názov IS
Neprevádzkuje sa
Iné zdroje
Ministerstvo školstva, výskumu a inovácií (Ministry of Education , Research and
Innovation), http://www.edu.ro/index.php/base/frontpage
Rumunská kancelária pre vedu a techniku (Romanian Office for Science and
Technology), http://rost.ancs.ro/
ANCS (Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica), http://www.ancs.ro/
Celkové hodnotenie: Informačný systém ani portál s adekvátnymi informáciami nie je k dispozícii.
111
National Council for Science and Technology Policy
112
Ministry of Education, Research and Innovation, MERI, http://www.edu.ro/indexx.html
113
National Authority for Scientific Research, NASR
114
Consultative Board for Research, Development and Innovation
115
National Council for Research in Higher Education Institutions, CNCSIS
116
Romanian Committee for Research Infrastructures, CRIC
121
Slovensko
Základné ukazovatele VaV
Počet obyvateľov: 5,44 mil. (2011)
HDP na 1 obyvateľa: 12 700 € (2011)
Podiel výdavkov na VaV v pomere k HDP: 0,68 % (2011)
Z toho:
- súkromný sektor: 37,18 % (2011)
- verejný sektor: 62,61 % (2011)
Systém riadenia VaV
Na Slovensku funguje centralizovaný systém riadenia VaV. Riadiacim orgánom pre túto oblasť je
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR117 a koordinačný orgán pre štátnu vednú politiku,
ktorým je Rada vlády SR pre vedu a techniku. Za oblasť inovácií je zodpovedné Ministerstvo hospodárstva
SR118. Financovanie vedy je realizované prostredníctvom špecializovaných agentúr riadených MŠVVaŠ
SR119 (Agentúra ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre štrukturálne fondy EÚ120; Agentúra
na podporu výskumu a vývoja121) a Ministerstvom hospodárstva SR, Slovenská inovačná a energetická
agentúra122; Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania123.
Informačný systém
Názov IS
Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie; Informačný systém o vede,
výskume a inováciách SK CRIS
URL
https://www.vedatechnika.sk/SK/ISVVP/Stranky/default.aspx; https://www.skcris.sk
Obsah
Organizácie (1257)
Projekty (9998)
Výzvy na projekty (192)
Výskumníci (18156)
Výsledky výskumu a vývoja (7346)
Infraštruktúra (viac ako 1000 laboratórií a zariadení slúžiacich pre vedu a výskum)
Doplnkové štatistické zisťovanie výskumno-vývojového potenciálu
Hodnotenie spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj
CERIF
áno
Prevádzkovateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR, http://www.cvtisr.sk/index/index.php
Garant
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vytvoril
Siemens IT Solutions and Services, s. r. o.; Interway s.r.o.
Iné zdroje
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, http://www.minedu.sk
Agentúra na podporu výskumu a vývoja – databáza projektov, http://www.apvv.sk/
databaza-financovanych-projektov
Slovenská knižnica. Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc, https://
www.kis3g.sk/
117
Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic, http://www.minedu.sk
118
Ministry of Economy, http://www.economy.gov.sk, resp. http://www.hospodarstvo.sk/
119
VEGA, http://www.minedu.sk/index.php?rootId=416
120
Structural Fund Agency of the Ministry of Education, ASFEU http://www.asfeu.sk/aktuality/aktuality/
121
APVV/RDA, http://www.apvv.sk/)
122
Slovak Innovation and Energy Agency, SIEA, http://www.siea.gov.sk/
123
National Agency for Development of Small and Medium Enterprises, NADSME, http://www.nadsme.sk/
122
Opis
Slovenský informačný systém o vede a výskume v súčasnosti v zmysle platnej legislatívy124 obsahuje
navzájom prepojené časti, zodpovedajúce základným a výsledkovým entitám formátu CERIF 1.3, ako
aj vybraným entitám druhého stupňa. Má zabudovaný systém klasifikačných schém (medzinárodne
používané, národné a rezortné číselníky) a sémantiku. Dvojjazyčnosť dát a používateľského rozhrania
je rešpektovaná.
Technologicky je systém založený na open source portálovom riešení Liferay a databáze MS SQL. Časti
a ukazovatele dátového modelu, ktoré sú nad rámec formátu CERIF sú spracované v samostatných
tabuľkách a napojené na základné entity tak, aby sa nenarušila štruktúra a väzby údajov
zodpovedajúcich formátu CERIF. Hlavná stránka SK CRIS sa nachádza na obrázku č. 9.
Obrázok 9 Informačný systém SK CRIS
Z funkcionality je z používateľského hľadiska okrem hypertextovo prepojených entít zaujímavé
predovšetkým vyhľadávanie. K dispozícii je plnotextové aj fazetové vyhľadávanie, ako aj vyhľadávanie
v jednotlivých entitách. Vyhľadané záznamy je možné exportovať do bežne používaných formátov (.xls,
.doc, .pdf) pomocou generátora výstupných zostáv. Podrobnejšie informácie o fungovaní portálu sa
nachádzajú v kapitole 2.3.3. Webový portál.
Prínos
Hlavným prínosom systému SK CRIS je integrácia dostupných zdrojov informácií ako aj možnosť
interoperability na základe implementácie medzinárodných štandardov.
124
Zákon č. 233/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu
a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. Výnos MŠ SR z 15. mája 2009 č. CD-2009-18616/1291-1:11 o
podrobnostiach o štruktúre, postupe a lehotách na poskytovanie informácií a o podrobnostiach o prevádzkovaní
informačného systému MŠ SR o výskume a vývoji. Výnos MŠ SR z 15. mája 2009 č. CD-2009-20239/4722-1:11 o
spôsobe a postupe hodnotenia spôsobilosti osôb na vykonávanie výskumu a vývoja
123
Slovinsko
Základné ukazovatele VaV
Počet obyvateľov: 2, 05 mil. (2011)
HDP na 1 obyvateľa: 17 600 € (2011)
Podiel výdavkov na VaV v pomere k HDP: 2,11 % (2010)
Z toho:
- súkromný sektor: 73,86 % (2011)
- verejný sektor: 26,09 % (2011)
Systém riadenia VaV
Hlavným legislatívnym orgánom je Národný snem Slovinskej republiky125 a jeho Výbor pre vysokoškolské
vzdelávanie, vedu a technologický rozvoj126 má na starosti rokovania o politických dokumentoch
pre oblasť VaV.
Ministerstvo vysokého školstva, vedy a technológií127 zodpovedá za prípravu politických dokumentov
v oblasti VaV, za implementáciu vednej a výskumnej politiky, za verejný rozpočet a medzinárodnú
spoluprácu v oblasti VaV.
Informačný systém
Názov IS
SICRIS – Slovenian Current Research Information System
URL
http://sicris.izum.si/about/cris.aspx?lang=eng
Obsah
SICRIS obsahuje nasledujúce databázy:
-
výskumníci 14 208
-
organizácie VaV 934
-
výskumné skupiny 1 492
-
projekty 5 713
-
programy 450
CERIF
Áno
Prevádzkovateľ
Institute of Information Science (IZUM), http://www.izum.si/, Slovenian Research
Agency (SRA), http://www.arrs.gov.si/en/dobrodoslica.asp
Garant
Vytvoril
Institute of Information Science, Slovenian Research Agency
Iné zdroje
Virtuálna knižnica Slovinska, http://www.cobiss.si/
Opis
Slovinský informačný systém SICRIS (Slovenian Current Research Information System), SICRIS obsahuje
všetky základné databázy: Pri prezeraní údajov v systéme zaujme kvalita obsahu a rozsah spracovaných
dát, slovinská aj anglická verzia internetových stránok a čiastočne aj dát, bohaté hypertextové prepojenie
údajov, ktoré poukazuje na dôsledne implementovaný formát CERIF.
125
Republika Slovenija Državni Zbor, Republic of Slovenia National Assembly, http://www.dz-rs.si/
126
Committee on Higher Education, Science and Technological Development
127
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministry of Higher Education, Science and Technology,
http://www.mvzt.gov.si/
124
Databáza expertov obsahuje celú výskumnú a vedeckú základňu vrátane CV a prepojenia na publikačnú
činnosť, na zamestnávateľskú organizáciu (VŠ majú registrované aj katedry), riešené projekty a
programy. K projektom a programom sú k dispozícii hypertextové prepojenia na detaily riešiteľských
organizácií a členov riešiteľského tímu. Ku každej organizácii sú k dispozícii výskumné tímy, výskumníci,
riešené projekty a programy.
V databázach SICRIS-u chýba akákoľvek ponuka vyhľadávacích termínov (tezaurus/slovník).
Najsilnejšou stránkou je netradičné riešenie absentujúceho modulu výsledkov výskumu a vývoja
prepojením údajov o expertovi na jeho publikačnú činnosť (obr. č. 10), zaevidovanú v národnom online
knižničnom katalógu Slovinska v systéme COBISS.
Obrázok 10 Expert v systéme SICRIS a jeho publikačná činnosť
Prínos
Najsilnejšou stránkou je prepojenie údajov o expertovi na jeho publikačnú činnosť, zaevidovanú
v národnom online knižničnom katalógu Slovinska v systéme COBISS. Ďalšie prednosti systému sú
kvalita obsahu a rozsah spracovaných dát, CERIF, bohaté hypertextové prepojenie údajov.
Španielsko
Základné ukazovatele VaV
Počet obyvateľov: 46,15 mil. (2011)
HDP na 1 obyvateľa: 23 100 € (2011)
Podiel výdavkov na VaV v pomere k HDP: 1,33 % (2011)
Z toho:
- súkromný sektor: 52,14 % (2011)
- verejný sektor: 47,69 % (2011)
125
Systém riadenia VaV
Hlavná zodpovednosť za politiku v oblasti VaV je na Ministerstve vedy a inovácií128.
Vládna komisia Medziministerská komisia pre vedu a technológie129 je veľmi dôležitá v rámci vedeckotechnickej politiky. Na čele je predseda vlády a členmi sú ministri a štátne sekretariáty ministerstiev
zodpovedných za vedecko-technickú politiku.
V praxi je však väčšina projektov orientovaných na vedu a výskum vytvorená aj realizovaná
prostredníctvom jednotlivých ministerstiev. Ide najmä o Ministerstvo školstva130, ale aj o Národný
inštitút pre poľnohospodársky a potravinársky výskum131 patriaci Ministerstvo poľnohospodárstva132,
ďalej Ministerstvo obrany133 a Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí134.
Informačný systém
Názov IS
URL
Iné zdroje
ARGOS CRIS, softvér vyvinutý SIGMA Gestión Universitaria, A.I.E. za účelom
spravovania životného cyklu výskumu. http://soporte.sigmaaie.org/index.php/en/
investigacion
Spanish National Research Council (CSIC) – bibliografické databázy: http://bddoc.csic.
es:8080/index.jsp?lang=en
•
ICYT – Veda a technika
•
ISOC – Humanitné a sociálne vedy
•
IME – Biomedicína
•
ISOC – Informačné vedy
•
Vedecké časopisy
Madri+d, http://www.madrimasd.org/English/default.asp, nezisková výskumná
sieť, ktorá spája verejný a súkromný výskum a regionálne združenia podnikateľov,
spravovaná Autonomous Community of Madrid v rámci aktivít EÚ.
Španielska nadácia pre vedu a techniku (Spanish Science and Technology Foundation),
http://www.fecyt.es/fecyt/home.do financuje vedecké a výskumné projekty. Gestor
projektu CVN (zavádzanie IKT do riadenia vedecko-výskumnej činnosti, životopisy
vedeckých pracovníkov).
GrandIR – technická podpora projektov z oblasti repozitárov pre univerzity, vývoj
softvéru, aktivity v oblasti Open Access. http://www.grandir.com/en
128
Ministry of Science and Innovation, http://web.micinn.es/contenido.asp?dir=01_Portada
129
Interministerial Commission on Science and Technology, CICYT,
http://217.116.15.226/xml/disposiciones/min/disposicion.xml?id_disposicion=33920&desde=min
130
Ministerio de educación, Ministry of Education and Science, MEC,
http://www.educacion.es/horizontales/ministerio.html
131
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, National Institute for Agricultural and Food
Scientific Research and Technology, INIA
132
(Ministerio de medio ambiente y medio rural y marino, Ministry of Agriculture)
http://www.mapa.es/portada_en.htm
133
Ministerio de Defensa, Ministry of Defence, http://www.mde.es/Home
134
Ministerio de sanidad y politica social, Ministry of Health and Care, http://www.msps.es/
126
Bibliografické databázy CSIC obsahujú spracovanie článkov publikovaných prevažne v španielskych
vedeckých časopisoch. Záznamy obsahujú prepojenie na online verziu časopisu. Používateľské rozhranie
aj údaje sú v španielčine. Uvedenú aplikáciu možno hodnotiť len ako nadstavbu informačného systému
o vede, ktorý Španielsko neprevádzkuje.
Švédsko
Základné ukazovatele VaV
Počet obyvateľov: 9,41 mil. (2011)
HDP na 1 obyvateľa: 41 100 € (2011)
Podiel výdavkov na VaV v pomere k HDP: 3,37 % (2011)
Z toho:
- súkromný sektor: 69,3 % (2011)
- verejný sektor: 30,38 % (2011)
Systém riadenia VaV
Na najvyššej úrovni sa určovaniu politiky v oblasti VaV venuje švédska vláda135 a tieto tri ministerstvá:
Ministerstvo školstva a výskumu136, Ministerstvo priemyslu, energie a komunikácií137 a Ministerstvo
obrany138. Poradnými orgánmi sú vládne agentúry Vinnova139 a Growth Analysis140.
Informačný systém
Názov IS
Sweden ScienceNet (SweCRIS) [49]
URL
http://www.sciencenet.se
Obsah
Databáza projektov vybraných univerzít s perspektívou rozšírenia o ďalšie organizácie
a grantové schémy. Obsahuje aj údaje o organizáciách a osobách.
CERIF
áno
Prevádzkovateľ
Swedish Research Council (Vetenskapsrådet)
Garant
Swedish Research Council (Vetenskapsrådet)
Vytvoril
AVEDAS – CONVERIS, www.converis.avedas.com
Iné zdroje
Ministerstvo školstva, výskumu a kultúry (Ministry of Education, Research and Culture),
http://www.sweden.gov.se/
Švédska výskumná rada (Swedish Research Council ), http://www.vr.se/
Databáza výziev – len švédsky
Databáza projektov – len švédsky
http://vrproj.vr.se/default.asp?funk=s
135
http://www.sweden.gov.se/
136
Ministry of Education and Research
137
Ministry of Enterprise, Energy and Communications
138 Ministry of Defence
139
Swedish Governmental Agency for Innovation Systems, http://www.vinnova.se/en/
140
Tillväxtanalys, http://www.tillvaxtanalys.se/sv/index.html
127
Obrázok 11 Vyhľadávanie v databáze Sweden ScienceNet
Opis
Systém obsahuje údaje o organizáciách, výskumníkoch a projektoch na národnej úrovni. Dáta, získané
zo zdrojov niekoľkých grantových agentúr sú medzi sebou hypertextovo prepojené, nechýba fazetová
navigácia ako aj graficky zvýraznené najvýznamnejšie organizácie, resp. najpoužívanejšie kľúčové slová
(obrázok č. 11). Podľa informácií na stránke dáta nie sú zatiaľ kompletné a pripravuje sa ich update.
V najbližšom období sa pripravuje import dát za Swedish Research Council .
Prínos
Najpodstatnejšou charakteristikou systému je národná úroveň spracovania údajov a integrácia dát
z rôznych systémov.
128
Taliansko
Základné ukazovatele VaV
Počet obyvateľov: 60,63 mil. (2011)
HDP na 1 obyvateľa: 26 000 € (2011)
Podiel výdavkov na VaV v pomere k HDP: 1,25 % (2011)
Z toho:
- súkromný sektor: 54,4 % (2011)
- verejný sektor: 42,4 % (2011)
Systém riadenia VaV
Na najvyššej politickej úrovni je riadenie vedy a výskumu spojené s Radou ministrov141 a s
Medziministerským výborom pre ekonomické plánovanie142. Na operačnej úrovni sa zabezpečovaniu
vednej politiky venujú hlavne dve ministerstvá. Prvým z nich je Ministerstvo školstva, univerzít
a výskumu143, ktoré koordinuje národné a medzinárodné vedecké aktivity a distribuuje finančné
prostriedky na vedu a výskum, pridelené univerzitám a výskumným agentúram. Druhým ministerstvom,
ktoré sa angažuje v oblasti zabezpečovania vednej politiky, je Ministerstvo pre hospodársky rozvoj144,
ktoré má na starosti predovšetkým finančné nástroje podpory priemyselného výskumu a vývoja.
Informačný systém
Názov IS
Neprevádzkuje sa
Iné zdroje
•
Portál Ricerca Italiana, https://www.researchitaly.it/en/understanding/ prevádzkuje
CINECA, konzorcium talianskych univerzít, http://www.cineca.it/en/index.htm.
V rámci konzorcia bol vytvorený softvér na prevádzkovanie systému CRIS spolu
s repozitárom. Aplikácia je založená na Open Source techológiách [50] . V prevádzke
je v čase prípravy publikácie jeden systém mimo Talianska (univerzitný CRIS HKU
Scholars Hub, Čína, http://hub.hku.hk)
•
Ministerstvo školstva, univerzít a výskumu, CNR (National Research Council),
http://www.cnr.it/sitocnr/Englishversion/Englishversion.html
Opis a hodnotenie
Univerzitný portál o vede je celý v taliančine a neobsahuje anglickú verziu, čo poukazuje na jeho cieľovú
skupinu, ktorá nedosahuje medzinárodné rozmery.
Celkové hodnotenie: Informačný systém nie je k dispozícii.
141
Council of Ministers
142
Inter-Ministry Committee for the Economic Planninng, CIPE
143
Ministero dell?struzione dell’’Università e della Ricerca, Ministry of Education, University and Research, MIUR,
http://www.miur.it/DefaultDesktop.aspx
144
Ministero dello Sviluppo Economico (già Ministero delle Attività Produttive, Ministry for Economic Development),
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
129
Veľká Británia
Základné ukazovatele VaV
Počet obyvateľov: 62,44 mil. (2011)
HDP na 1 obyvateľa: 27 800 € (2011)
Podiel výdavkov na VaV v pomere k HDP: 1,77 % (2011)
Z toho:
- súkromný sektor: 61,47 % (2011)
- verejný sektor: 36,14 % (2011)
Systém riadenia VaV
Na politickej úrovni sú hlavnými aktérmi v oblasti vednej politiky Parlament a Parlamentná kancelária
pre vedu a technológie145. Poradným orgánom vlády a ústredným koordinačným orgánom pre vedu a
techniku je Hlavný poradca vlády pre vedu146, na operačnej úrovni je to Vládna kancelária pre vedu147.
Zodpovedá za revíziu celého výskumného systému.
Informačný systém
Názov IS
Vo veľkej Británii existuje 7 výskumných rád (research council), každá prevádzkuje
svoj vlastný CRIS, určený na finančný manažment projektov; z uvedeného dôvodu
ich systémy obsahujúce projekty nemajú implementovaný CERIF. Plánovaná je jeho
implementácia do časti dát prístupných cez internet a súčasne agregácia systémov do
jedného celku. Technicky sú systémy založené na relačných databázach a internetové
stránky s vyhľadanými záznamami sú generované pomocou skriptov. Systém si
spravuje každá výskumná rada vo vlastnej réžii.
URL:
http://gow.epsrc.ac.uk/
http://www.bbsrc.ac.uk/science/grants/index.html
http://www.esrcsocietytoday.ac.uk/ESRCInfocentre/opportunities/
http://www.rdfunding.org.uk/Queries/ListGrantDetails.asp?GrantID=6728
http://www.mrc.ac.uk/Ourresearch/index.htm
http://www.nerc.ac.uk/research/gotw.asp
http://www.scitech.ac.uk/SciProg/home.aspx
Iné zdroje
Department for Business, Innovation & Skills, http://www.bis.gov.uk /
Parlamentná kancelária pre vedu a techniku (Parliamentary Office of Science and
Technology),
http://www.parliament.uk/parliamentary_offices/post.cfm
Celkové hodnotenie: Informačný systém ani portál s adekvátnymi informáciami nie je k dispozícii.
145
Parliamentary Office for Science and Technology, POST
146
Government’s Chief Scientific Adviser, CSA
147
Government Office for Science, umiestnená v Department for Innovation, Universities and Skills, BIS, http://www.
bis.gov.uk/)
130
IST World
IST World je nadnárodný projekt (Specific Support Action, SSA) dotovaný 6. rámcovým programom
IST (Information Society Technologies/Technológie pre informačnú spoločnosť) Komisie Európskych
spoločenstiev, číslo kontraktu: FP6-2004-IST-3-015823, ktorý začal v apríli 2006 a skončil v novembri
2007.
Názov IS
IST World
URL
http://www.ist-world.org/
Obsah
Portál IST World obsahuje nasledujúce údaje:
o CORDIS RP7, CORDIS RP6, CORDIS RP5 – organizácie a projekty
o Slovinská databáza SICRIS – organizácie, experti, projekty
o GoogleScholar (Machine Learning doména) – autori publikácií +
názvy
o Pascal strojovo prevzaté z Pascal Network of Excellence (Analýzy,
štatistické modely, výpočtové procesy; organizácie, experti,
projekty, publikácie
Poskytnutie externých dát: Singleimage, Veľká Británia, EPRI-START, HunCRIS, Rusko
(SININ) Techbrid, Srbsko
IST World zastrešuje štyri rôzne obsahové typy:
•
Organizácie
•
Projekty
•
Experti
•
Publikácie
a umožňuje rôzne druhy vyhľadávania:
•
Základné vyhľadávanie
•
Kategorické vyhľadávanie
•
Vyhľadávanie partnera/konzorcia.
Výsledky sú následne analyzované a vykreslené za pomoci nástrojov IST World:
CERIF
•
Diagram spolupráce ukazuje spoluprácu medzi nájdenými objektmi.
•
Diagram kompetentnosti je dvojdimenzionálny graf kľúčových slov, ktoré
vyjadrujú hustotu položiek súvisiacich so zobrazenými kľúčovými slovami.
Môžeme ho považovať za „zhluky tém“, v ktorých sa špecializujú organizácie,
experti alebo projekty.
•
Trendy spolupráce
•
Trendy kompetentnosti
•
Predikcie konzorcia – Vygenerovaný diagram zobrazuje výsledky hľadania.
Názorná mapa predstavuje zhluky spolupráce resp. komunít.
•
Sémantické vyhľadávanie
Áno
131
Prevádzkovateľ
Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz , DFKI, Nemecko, http://
www.dfki.de
Garant
Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz , DFKI, Nemecko, http://
www.dfki.de
Konzorcium
Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, DFKI, Nemecko, http://www.
dfki.de
Inštitút Jožef Stefan, JSI, Slovinsko, http://www.ijs.si/
Ontotext Lab (Sirma Group Corp.), ONT, Bulharsko, http://www.ontotext.com/
RTD Talos, Talos, Cyprus, http://www.talos-rtd.com/easyconsole.cfm/id/1/lang/
en
Inštitút informačných teórií a automatizácie, UTIA, Česká Republika, http://www.utia.
cas.cz/
Archimedova nadácia, AF, Estónsko, http://www.archimedes.ee/index.
php?language=2
Inštitút pre informatiku a výskum automatizácie, Maďarská Akadémia Vied, MTA
SZTAKI, Maďarsko, http://www.sztaki.hu/?en
Inštitút matematiky a informatiky, Lotyšská univerzita IMCS, Lotyšsko, http://www.
lumii.lv/?lang=en
Litovské inovačné centrum, LIC, Litva, http://www.lic.lt/ Projects in Motion, PiM, Malta, http://www.pim.com.mt/
Sliezska technická univerzita, SUT, Poľsko, http://www.polsl.pl/en/Strony/0_welcome.
aspx
Národný inštitút pre výskum a vývoj v informatike, ICI, Rumunsko, http://www.ici.
ro/eng/index.php
Slovenská technická univerzita, STUBA, Slovensko, http://www.stuba.sk
Výbor pre vedu a technický výskum, Turecko, TUB, Turecko,
http://www.tubitak.gov.tr/
Výbor pre vedu a technológiu, STFC, Veľká Británia, http://www.scitech.ac.uk/
Prínos
Vzájomné prepojenie spracovaných údajov na nadnárodnej úrovni, systém má najprepracovanejšie
funkcie diagramov a trendov, sociálnu sieť. Ide však o časovo ohraničený projekt, ktorý bol uzavretý
a ďalej nepokračuje.
132
Download

Využitie systému SK CRIS a jeho miesto v štruktúre