Ľudia, manažment a hospodárstvo
REVUE
PRIEMYSLU
www.revuepriemyslu.sk, www.industriemagazin.at
www.revuepriemyslu.sk, www.industriemagazin.at
MEDIÁLNE ÚDAJE
Termíny Témy Tarify
2014
Najlepšie stránky pre váš biznis!
REVUE PRIEMYSLU
Všetky témy pre vašu cieľovú
skupinu v každom čísle
Mesačník Revue priemyslu je jediným nezávislým časopisom pre oblasť hospodárstva a manažmentu so zameraním na priemyselnú výrobu na
Slovensku. Ponúka servis a cenné informácie pre vedúcich pracovníkov a manažérov na vysokej profesionálnej úrovni, danej okrem iného partnerstvom s rakúskym časopisom Industriemagazin. Skúsení autori a špičkoví odborníci z ekonomickej oblasti sú garanciou pestrej zmesi fundovaných, kvalitných a pútavých článkov v každom čísle. Našou prednosťou je zrozumiteľnosť obsahu pre každého, nestrannosť a serióznosť.
Rozdelenie obsahu:
Hospodárstvo
Podnikanie a trhy: prehľad vývoja a trendov hospodárstva na Slovensku – príbehy úspešných
manažérov, ľudia a ekonomika,
Financie: finančné zabezpečenie podnikania, controlling, dane: trendy, tipy a stratégie
Európa: dôležité informácie o vývoji na Východe i Západe pre exportérov a investorov
Manažment: o všetkom rozhodujú ľudia a vhodne zvolené nástroje riadenia
Poradenstvo: dobrá rada nemusí byť drahá
Život a kariéra
Ďalšie vzdelávanie: atraktívne cesty zvyšovania kvalifikácie, e-learning
Kariéra: pomoc pri vzostupe a kompetentné rady v personálnych otázkach
Auto: každý mesiac testujeme novinky z kategórie manažérskych vozidiel
Dorast: škola priemyslu, priemysel škole
Umenie a zážitky: nezabúdajte žiť!
Počítačové technológie
Elektronický obchod: najlepšie stratégie nákupu, predaja a marketingu cez internet
Telekomunikácie: ako najúčelnejšie využiť ponuku služieb v pevnej a mobilnej sieti
IT a výroba: najlepšie softvérové riešenia pre výrobné podniky, individuálne aplikácie ako
vaša výhoda
Technika
Automatizácia: riadiaca technika, najlepšie riešenia v automatizácii, handling, robotika,
koncepcia tovární budúcnosti, trendy v kompletizácii
Energia a životné prostredie: najnovší vývoj v energetike, moderné ekologické technológie
Logistika: potenciál vnútornej a vonkajšej logistiky – od manipulácie po plánovanie jázd
Výskum a vývoj: od nápadu po trhovo úspešný výrobok, najlepší vedci a výskumní pracovníci
Špeciál
Všetko čo súvisí s výrobou - od automatizácie
po telekomunikácie
Kto číta Revue priemyslu?
48 000 čitateľov!
Z výsledkov čitateľského prieskumu, ktorý realizovala renomovaná spoločnosť CreditInfo Slovakia, vyplýva, že pri náklade 12 000 kusov si každé jedno vydanie
Revue priemyslu prečíta asi 48 tisíc ľudí, prevažne vo vedúcich a manažérskych pozíciách. Váš inzerát či PR tak účinne a garantovane osloví početnú cieľovú
skupinu pri výhodnom pomere cena/ 1 čitateľ.
V ktorom odvetví pracujú čitatelia Revue priemyslu
Strojársky
Elektrotechnický
Stavebný
Transport a logistika
Energetika
Ostatné
Chemický
Potravinársky
Automobilový
29,50 %
14 %
12,50 %
9,50 %
9,50 %
9%
6,50 %
6%
3,50 %
Kto číta Revue priemyslu:
rozdelenie podľa pracovných pozícií
Výrobný manažér
Riaditeľ/konateľ
Finančný manažér
Produktový manažér
Personálny manažér
Technický administrátor
Hovorca
Prokurista
Projektový manažér
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50%
Témy a termíny
2014
a
Číslo/ Mesiac
Ťažiskové témy
Špeciál
Príloha
Uzávierka
Expedícia
č. 2/14
Február
IT vo výrobnom priemysle: podnikové
systémy a manažérske IT riešenia, ERP,
3D prototypovanie
Obalová technika: obaly, stroje
a zariadenia pre výrobu obalov
a označovanie výrobkov
Logistika: cestná, železničná,
letecká, riečna a námorná
preprava, zasielateľstvo,
intermodálna preprava
a dodávateľské reťazce,
outsourcing
Stavebný priemysel:
nové technológie, materiály,
zatepľovanie, hypotekárne úvery
a stavebné sporenie, CONECO
2014
29. 1.
6. 2.
č. 3/14
Marec
Chemický priemysel: inovácie v chemickej
výrobe, nové chemické probukty pre výrobu,
chémia a ŽP
Strojárstvo: automatizácia a obrábacie
stroje, nástroje, handling, riadiace systémy,
robotika
Energetika: alternatívne
zdroje energie, solárna energia,
veterné elektrárne, biomasa,
alternatívni distribútori energií
pre priemysel
Elektrotechnický
priemysel: nové produkty
a riešenia pre výrobu, riadiace
a kontrolné jednotky, senzorika,
AMPER 2014
26. 2.
6. 3.
č. 4/14
Apríl
Životné prostredie, energia: alternatívne
zdroje, sprac. odpadu, zelená výroba,
biotechnológie
IT: kontrolné a riadiace systémy vo firemnej
praxi, riešenia pre predaj a nákup cez
internet
Financie: Eurofondy pre firmy
a výskum v rokoch 2014-2020,
konzultácie a poradenstvo,
aktuálne výzvy, projektový
manažment
Logistika: manažment
autoparkov, úžitkové a prípojné
vozidlá, nadstavby, manipulačná
technika, pneumatiky
2. 4.
10. 4.
č. 5/14
Máj
Manažment a kontrola kvality:
certifikácie, systémy kvality, riadenie
a kontrola procesov firmy
Farmaceutický priemysel: špecifiká
výroby, technológie, baliaca technika,
suroviny, odbyt, export
Elektrotechnický
priemysel: nové materiály
a technológie, energeticky
úsporná výroba, slaboprúd,
elektrické pohony, osvetlenie
Strojárstvo: robotizácia,
automatizácia, handling,
riešenia pre pásovú výrobu,
fast factory, lean production,
MSV Nitra
29. 4.
9. 5.
č. 6/14
Jún
Stavebníctvo: ekologické technológie,
energeticky úsporné stavby, pasívne domy,
stavebná technika
Strojárstvo: automatizácia a obrábacie
stroje, nástroje, handling, riadiace systémy,
robotika
Logistika: Skladová technika
a zabezpečenie,
vnútropodniková logistika,
manipulačné prostriedky,
dohľadávacie technológie
Energetika: výstavba nových
kapacít v SR, výroba tepla
a energie z odpadu, solárna,
veterná energia, využitie
biomasy
4. 6.
12. 6.
č. 7-8/14
Júl-August
Ekológia a výroba: odpadové hosp. v podnikoch,
riešenia pre likvidáciu environ. záťaží, vodné hosp.
IT: IT riešenia pre priemysel, hardvérová
a softvérová ponuka, riadenie a kontrola
procesov, PLM a CRM
Chemický a papierenský
priemysel: nové technológie
pre nižšiu ekologickú záťaž,
filtračná technika, recyklácia
a obaly
Auto a priemysel: OEM
a subdodávatelia, trend vývoja
odvetvia na Slovensku, novinky
z oblasti vývoja a technológií
2. 7.
10. 7.
č. 9/14
September
TOP 250: rebríček najväčších priemyselných
podnikov v SR podľa obratu za rok 2013
Logistika: ponuka služieb s pridanou
hodnotou, komplexné služby on-line,
zelená logistika
Strojárstvo MSV Brno:
prehľad noviniek, zváranie
a zváračská technika,
najnovšie technológie, trendy
v automatizácii
Stavebný priemysel:
stavebné materiály
s vylepšenými vlastnosťami,
financovanie výstavby
a rekonštrukcií
27. 8.
4. 9.
č. 10/14
Október
Finančné nástroje podnikov: poistenie
podnikania a vymáhanie pohľ., exportné úvery
Chémia a farmaceutický priemysel:
nové trendy vo výrobe liečív, biotechnológie,
procesná automatizácia
IT vo výrobnom priemysle:
nové riešenia pre rok 2014,
monitorovacie, optické
a vyhodnocovacie systémy,
plánovacie softvéry, controlling
Elektrotechnický
priemysel: využitie modernej
elektroniky pre výrobu, riadiace
a kontrolné jednotky,
EloSys 2014
24. 9.
2. 10.
č. 11/14
November
Financie: bank. a nebank. produkty pre firmy,
obchodné financovanie, úvery, granty a fondy
Outsourcing: od správy budov cez
účtovníctvo až po výrobu a logistiku, čo
všetko a ako sa dá riešiť
Priemyslová automatizácia:
riešenia a technológie pre malé
a stredné firmy, robotika, baliaca
a značiaca technika, senzorika
Energetika:
možnosti úspor v energetickej
spotrebe firiem a výrobných
podnikov, úsporné osvetlenie
a vykurovanie
29. 10.
6. 11.
č. 12/14 01/15
DecemberJanuár
Ročenka inovácií 2014: Sumár
najdôležitejších a najužitočnejších inovácií roka
Firmy a internet: najlepšie riešenia pre
nákup a obchod, elektronické aukcie,
dopytové systémy
Veľtrhy a výstavy 2015:
všetky dôležité termíny
a informácie pre vystavovateľov
i návštevníkov odborných
podujatí v roku 2015
Informačné toky v podniku:
siete a riešenia,
hard- a softvérové nástroje
pre efektívny zber dát,
RFID, GPRS,
3. 12.
11. 12.
REVUE PRIEMYSLU
Mediálne údaje
2014
Náklad: 12 000 ks
Periodicita: mesačník (10 x do roka)
Cieľová skupina: riaditelia a manažéri vo výrobnej sfére slovenského hospodárstva, vedúci technickí pracovníci
Distribúcia:
90% nákladu sa distribuuje zadarmo priamo vybraným vedúcim pracovníkom a manažérom
v oblasti priemyslu a súvisiacich odvetviach služieb a obchodu
prezentácia na všetkých dôležitých domácich a zahraničných odborných výstavách a veľtrhoch,
podľa zamerania jednotlivých čísiel v daných odvetviach či regiónoch
predplatitelia
stánkový predaj Mediaprint Kapa
Využite našu ponuku online produktov
ŠPECIÁLNA PONUKA!
Formáty a ceny - bannery:
Umiestnite dlhodobo svoj banner
k elektronickej forme rebríčka TOP 250
v slovenskom výrobnom priemysle,
ktorý patrí k najvyhľadávanejším
v priebehu celého roka! (Na jednej
pozícii rotujú max. 3 bannery)
1. Bigsize | 728x90 px. | 800 €/mesiac
2. Mrakodrap | 160x600 px. | 900 €/mesiac
Bigsize | 728x90 px. | 2000 €/rok
3. Bigsize+Mrakodrap | 1000 €/mesiac
4. Widget-Banner | 300x250 px. | 600 €/mesiac
Mrakodrap | 160x600 px. | 2500 €/rok
Kontakt:
Alexander Macsicza, [email protected], tel.: 0911 717 044
Dagmar Bošanská, [email protected], tel.: 0911 47 46 45
Ďalšie tituly vydavateľstva SON Media, spol. s r.o.:
Slovenský výber – mesačník manažmentu obchodu, výroby a distribúcie (www.slovenskyvyber.sk),
Komunálne financie – časopis pre ekonomiku samospráv (www.komunalnefinancie.sk).
Vydavateľstvo SON Media, spol. s r.o., Industriemagazin Verlag GmbH
Bratislava:
Nevädzová 5,
821 08 Bratislava 2
00421/2/4870 0000-1
Wien:
Lindengasse 56, A-1070 Wien
Tel: 00 431/585 9000
Fax: 00 431/585 9000-16
Download

Mediálne údaje 2014 - industriemagazin