Užívateľská príručka
pre Virtuálne centrum kariet
spoločnosti SLOVNAFT, a.s.
1. Všeobecné informácie
3.
1.1. Technické požiadavky
3.
1.1.1. Internet Explorer
3.
1.2. Bezpečnosť
4.
1.3. Inštalované servisné balíky – SP2
4.
2. Registrácia
2.1. Registrácia prístupu „Hlavný užívateľ“
4.
4.
2.2. Vytváranie ďalších prístupov
5.
2.3. Nastavenie užívateľského oprávnenia
5.
2.4. E-mail potvrdzujúci registráciu
2.5. Správa užívateľských prístupov
6.
6.
2.6. Zrušenie registrácie
7.
3. Prihlásenie
7.
3.1. Podmienky používania
3.2. Dodatočné informácie
7.
8.
4. Zmena hesla
8.
4.1. Zabudnuté heslo
8.
5. Zobrazenie osobných údajov
5.1. Modifikácia osobných údajov
9.
9.
5.1.1. Základné údaje
9.
5.1.2. Záložka „Detailné údaje“
9.
5.1.3. Údaje osobného obchodného zástupcu
5.1.4. Bankové informácie
6. Služby súvisiace s kartou
10.
10.
11.
6.1. Zoznam kariet
11.
6.1.1. Ďalšie informácie
6.1.1.1. Základné údaje
12.
12.
6.1.1.2. Údaje o limitoch na kartách
6.2. Objednanie karty
7. Služby súvisiace s fakturáciou
13.
13.
14.
8. Výkazy a štatistiky
15.
9. Ceny motorových palív
18.
10. Užívateľské práva
18.
10.1. Nový užívateľ
18.
11. Oznámenia
18.
12. Všeobecné funkcie
19.
12.1. Zasielanie E-mailov
19.
12.2. Užívateľská príručka
19.
12.3. Často kladené otázky
19.
12.4. O programe
19.
12.5. Ukončenie programu
19.
-2-
1. Všeobecné informácie
Virtuálne centrum kariet (ďalej len VCK) nájdete na internetovej adrese www.slovnaft.sk. Stránky
VCK sa zobrazia po kliknutí na voľbu „Virtuálne centrum kariet“, v menu „Obchodní
partneri“, pod bodom ponuky „Služby“. VCK ponúka pre našich zákazníkov používajúcich
palivové karty spoločnosti SLOVNAFT, a.s. možnosť rýchlejšieho a efektívnejšieho vybavovania
všetkých administratívnych úloh súvisiacich s kartami. Užívatelia VCK majú 24 hodín denne online prístup k informáciám o kartách, transakciách, faktúrach. Môžu meniť limity na kartách,
blokovať a objednávať karty, a iné.
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom VCK sa s dôverou obráťte na Vášho osobného zástupcu,
alebo e-mailom na [email protected]
1.1. Technické požiadavky
Skontrolujte, prosím, či Váš počítač vyhovuje nasledovným technickým požiadavkám:
 32 bit operačný systém (Microsoft Windows, Linux)
 Internetový prehliadač podporujúci Java aplikáciu (Internet Explorer verzie 5.5 a vyššej,
Mozilla Firefox od verzie 2.x, Opera)
 Java Virtual Machine: SUN JVM (od verzie 1.1) alebo Microsoft JVM
 Minimálna prenosová rýchlosť: 8 Kbytes/sec
 Nastavenie internetového prehliadača: povolenie Popup, Cookies, sťahovanie súborov
1.1.1. Internet Explorer
Ak na Vašom počítači nie je nainštalovaný žiadny z vyššie uvedených prehliadačov, prosíme Vás,
aby ste nainštalovali poslednú verziu prehliadača Internet Explorer, ktorý si môžete legálne a
zadarmo stiahnuť zo stránky technickej podpory spoločnosti Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/DOWNLOADOVER
Ak na Vašom počítači nie je inštalovaná aplikácia “Microsoft Java Virtual Machine” alebo “Sun
(Java)”, môžu sa žiaľ vyskytnúť problémy ešte pred prihlásením. V takomto prípade prosím
nainštalujte na Váš počítač aplikáciu “Java”, ktorú si môžete legálne a zadarmo stiahnuť kliknutím
na nižšie uvedený odkaz:
http://www.java.com/getjava
-3-
1.2. Bezpečnosť
Slovnaft, a.s. Vám zaručuje bezpečnosť osobných údajov pomocou kódovacích a bezpečnostných
systémov podporovaných internetovým prehliadačom (SSL). Na našich internetových stránkach sa
myš a klávesnica používajú štandardným spôsobom.
1.3. Inštalované servisné balíky – SP2
Firma Microsoft vyvinula servisný balík pre Windows s názvom Service Pack version 2.0 - SP,
ktorý si môžu užívatelia zadarmo stiahnuť na svoje počítače. Žiaľ tento program môže po
nainštalovaní na počítať blokovať niektoré súbory, môže napríklad brániť „stiahnutie“ súborov
faktúr z Virtuálneho centra kariet. Ak SP2 zobrazí správu “Z bezpečnostných dôvodov Internet
Explorer zablokoval načítanie súborov na váš počítač z tejto stránky”, urobte prosím nasledovné:
1. Otvorte prehliadač Internet Explorer
2. V ponuke Nástroje zvoľte podponuku Možnosti siete Internet.
3. Zo zobrazených záložiek zvoľte „Zabezpečenie“ a v zobrazenom políčku kliknite na ikonu
„Dôveryhodné lokality“
4. Následne kliknite na tlačidlo „Lokality..“. Do zobrazeného okienka „Pridaj túto stránku
k dôveryhodným lokalitám“ napíšte: www.mol.hu
5. Následne kliknite na tlačidlo „Pridať“.
6. Okno zatvoríte kliknutím na tlačidlo „OK“ v dolnej časti okna.
7. Zatvorte prehliadač Internet Explorer a znovu ho spustite. Ak sa aplikácia nedá spustiť, v
ďalšom kroku skúste stiahnuť a inštalovať program Java (podľa bodu 1.1.1.).
Ak vidíte chybovú správu "Stránku sa nepodarilo zobraziť", pomôže nasledovné nastavenie
internetového prehliadača:
a) pod bodom ponuky Nástroje kliknite na voľbu Možnosti internetu
b) kliknite na záložku Osobné údaje a potom na tlačítko Servery (môže byť nazvané aj
Lokality)
c) do políčka Adresa webového serveru napíšte: http://www.mol.hu
d) kliknite na tlačítko Povoliť, tým sa to, čo ste napísali presunie do druhého políčka Spravované
webové servery.
e) potvrďte tlačítkom OK a zatvorte všetky okná a nakoniec celú aplikáciu, tým sa zmeny uložia.
2. Registrácia
Prístup k VCK si môžu vyžiadať výlučne zákazníci používajúci palivové karty spoločnosti
SLOVNAFT, a.s. na základe správne vyplneného registračného formulára. Postupujte prosím
podľa nižšie uvedených krokov:
2.1. Registrácia prístupu „Hlavný užívateľ“
Pre získanie prvého prístupu (prístup „Hlavný užívateľ“) je potrebné vyplniť formulár žiadosti.
Nájdete ho na internetovej adrese www.slovnaft.sk, kde na stránkach Virtuálneho centra kariet
kliknite v časti „Registrácia“ na voľbu „Viac“.
Priama cesta je: http://www.slovnaft.sk/sk/obchodni_partneri/sluzby/vck/registracia/).
V registračnom formulári vyplňte požadované všeobecné údaje zákazníka, napr. číslo zákazníka
(tzv. SAP kód), telefónne číslo, e-mailovú adresu, atď. Vyplnený a vytlačený formulár s podpisom
oprávnenej osoby a pečiatkou spoločnosti zašlite faxom na číslo +421 2 5859 9759 alebo pošlite
e-mailom na adresu: [email protected]
-4-
Po odoslaní správne vyplneného registračného formulára a jeho zaevidovaní do systému, bude na
e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli do formulára, poslaná elektronická správa s prihlasovacími
údajmi („identifikačný kód užívateľa“, „heslo“). Od tohto momentu Vám tieto identifikačné údaje
umožnia prístup do VCK.
2.2. Vytváranie ďalších prístupov
Každý užívateľ s oprávnením „Hlavný užívateľ“ môže vytvárať prístupy s nižšími oprávneniami
(„Vyšší užívateľ“, „Správca kariet“, „Finančný spolupracovník“). Iba „Vyšší užívatelia“
a „Hlavní užívatelia“ sú kompetentní riadiť oprávnenia užívateľov. Môžu vytvoriť, modifikovať
alebo vymazať užívateľov VCK. Nové užívateľské oprávnenie na prístup k VCK vytvoríte v časti
„Užívateľské práva“, na záložke „Nový užívateľ“.
2.3. Nastavenie užívateľských oprávnení
Pri vytváraní nového užívateľského oprávnenia prosím zvoľte pre Vás relevantnú úroveň
oprávnenia pre prístup do VCK. Tri rozličné úrovne oprávnení poskytujú rôzne prístupy
k informáciám o faktúrach a kartách. Rozsah užívateľských oprávnení je nasledovný:
-5-
Finančný spolupracovník
 Zobrazenie vlastných údajov
 Prezeranie skrátených zoznamov transakcií,
zobrazenie transakcií podľa položiek, zobrazenie cenníka pre kartových zákazníkov
 Stiahnutie alebo prezeranie faktúr a príloh
Správca kariet
 Zobrazenie vlastných údajov
 Objednanie kariet, zablokovanie kariet
 Prezeranie alebo modifikácia údajov o kartách
Vyšší užívateľ
 Všetky oprávnenia Finančného spolupracovníka a Správcu kariet
 + Modifikovanie: e-mailové údaje, údaje kontaktných osôb, Správcov kariet a Finančných
spolupracovníkov
 + Nastavenie čísiel mobilu a relevantných udalostí
 + Vytvorenie nového užívateľského účtu, zmena a zrušenie existujúceho užívateľského účtu
Hlavný užívateľ má všetky oprávnenia Vyššieho užívateľa. Mimo to, má právo danú webovú
službu zrušiť.
2.4. E-mail potvrdzujúci registráciu
Do 24 hod. po registrácii (v pracovných dňoch) Vám bude zaslaný e-mail, ktorý potvrdzuje
úspešnosť registrácie. Správa obsahuje dôležité informácie, preto prosím čítajte pozorne.
2.5. Správa užívateľských prístupov
Pod záložkou „Prehľad“ sa zobrazí tabuľka s užívateľmi Vašej spoločnosti s príslušnými
užívateľskými údajmi.
Môžu byť modifikované nasledovné užívateľské údaje:
 Telefónne číslo
 E-mail
Zmenené údaje potvrdzujete pomocou funkčného tlačidla „Zmena“.
-6-
Upozornenie! Funkčné tlačidlo „Mazanie“ vymaže daného užívateľa zo systému NEVRATNE,
ale program sa Vás najskôr opýta, či naozaj chcete vykonať odstránenie užívateľa.
Na záložke „Prehľad“ môžete zobraziť všetkých užívateľov VCK z Vašej firmy.
Tlačítko „Expirovanie hesla“ slúži k vynútenej zmene hesla u užívateľa. V tomto prípade je
užívateľ ihneď po prihlásení prinútený zmeniť svoje prihlasovacie heslo.
Na vygenerovanie nového hesla slúži tlačítko „Zabudnuté heslo“. Systém posiela nové heslo
užívateľovi automaticky na jeho e-mailovú adresu. Užívateľ je pri prvom prihlásení prinútený
zmeniť zaslané heslo.
2.6. Zrušenie registrácie
Registráciu môžete zrušiť e-mailom alebo faxom. Požiadavku na zrušenie registrácie zašlite na
faxové číslo +421 2 5859 9759 alebo na e-mailovú adresu: [email protected]
3. Prihlásenie
Na stránky VCK môžete vstúpiť výlučne pomocou prihlasovacích údajov (identifikačný kód
užívateľa, heslo), ktoré ste od nás obdržali prostredníctvom elektronickej pošty.
3.1. Podmienky používania
Pri prvom prihlásení si prosím prečítajte podmienky používania VCK. Ak tieto podmienky
akceptujete, kliknite na voľbu „Accept“ v spodnej časti okna.
-7-
3.2. Dodatočné informácie
Po prvom prihlásení od Vás systém žiada, aby ste zmenili svoje heslo (viď kapitola 4). Heslo je
potrebné okamžite zmeniť, inak Vaše ďalšie prihlásenie už nebude úspešné. Ak na stránke dlhší
čas nevykonáte žiadne činnosti, systém Vás automaticky odhlási. V takomto prípade, ak chcete
pokračovať vo svojej práci, je potrebné opäť sa prihlásiť.
Upozornenie!
Pokiaľ ste neuhradili jednu alebo viacero faktúr do dátumu splatnosti, Váš prístup k VCK
nebude kompletný. V takomto prípade sa síce zobrazia určité funkcie, ale nebude povolená
modifikácia údajov.
4. Zmena hesla
Heslo užívateľa môže byť zmenené pod bodom ponuky „Funkcie aplikácie“, v časti „Zmena
hesla“.
Pri zmene hesla je potrebné zadať raz staré a dvakrát nové heslo. Pri prvom prihlásení je pre Vašu
vlastnú bezpečnosť povinné vykonať zmenu hesla.
Do poľa „Pôvodné heslo“ napíšte heslo, ktoré sme Vám poslali
Do poľa „Nové heslo“ a „Potvrdenie nového hesla“ zadajte Vami zvolené heslo
Obmedzenia:
- Heslo musí začínať písmenom a musí obsahovať aspoň jednu číslicu
- Heslo musí mať min. 8 a max. 16 znakov
- Heslom nesmie obsahovať meno užívateľa ani jeho obrátený názov
- Písmená s diakritickým znamienkom (á, ä, ô, č ..atď.) a špeciálne znaky nie sú povolené
- Heslo nesmie obsahovať rovnaké znaky opakujúce sa za sebou
- Nové heslo nesmie byť totožné so žiadnym z predchádzajúcich 6 hesiel.
Zmenu hesla potvrdíte stlačením tlačidla „Hotovo“. Z dôvodu bezpečnosti Vašich údajov sa
odporúča zmeniť heslo každých 60 dní. Systém Vás bude upozorňovať automaticky.
4.1. Zabudnuté heslo
Ak ste zadali Vaše heslo nesprávne trikrát za sebou, systém Váš prístup do VCK zablokuje. V tom
prípade prosím volajte na telefónne číslo 24 hodinovej služby zákazníkom:
+421 2 4055 7800, voľba 1 / voľba 4
Zaslanie nového hesla si môžete vyžiadať aj faxom alebo e-mailom. Vaše požiadavky posielajte na
faxové číslo +421 2 5859 9759 alebo e-mailovú adresu: [email protected] Následne
Vám bude na Vašu e-mailovú adresu, ktorú evidujeme v databáze, zaslané nové heslo.
-8-
5. Zobrazenie osobných údajov
Po zadaní prihlasovacích údajov (identifikačný kód užívateľa, heslo) sa automaticky zobrazí okno
„Správy, oznamy“. Kliknutím na tlačítko „Pomocník“ získate podrobnejšie informácie o tomto
okne. Vo vrchnej časti okna sa nachádzajú tri základné body ponuky: „Funkcie karty“; „Funkcie
aplikácie“; „Informácie“. V ďalšej časti tejto kapitoly budeme podrobnejšie hovoriť o bode
ponuky „Funkcie karty“.
5.1. Modofikácia osobných údajov
Údaje nachádzajúce sa na tejto stránke sú informatívne. Políčka, ktoré sa dajú zmeniť, sú
vyznačené žltou farbou.
5.1.1. Základné údaje
 Názov firmy
 Kódové označenie zákazníka
 Krátke meno (krátky názov na karte, užívateľ ho môže zmeniť)
 Daňové identifikačné číslo
 Použiteľný úverový limit (okamžitý stav)
 Úverový limit
5.1.2. Záložka „Detailné údaje“
 Údaje o sídle spoločnosti (PSČ, mesto, ulica)
 Poštové údaje (PSČ, mesto, ulica, web adresa, spôsob prevzatia karty) – môžu byť menené
 Údaje Finančného spolupracovníka (meno, telefónne číslo) – môžu byť menené
 Údaje kontaktnej osoby (meno, telefónne číslo, číslo faxu, e-mail ) – môžu byť menené
Spôsob prijatia karty je prednastavený na spôsob uvedený v zmluve. Toto môžete ľubovoľne
zmeniť označením príslušného prepínača. Po vykonaní zmeny kartu doručíme označeným
spôsobom.
-9-
5.1.3. Údaje osobného obchodného zástupcu
 Meno
 Telefónne číslo (fax)
 Mobil
 E-mail
5.1.4. Bankové informácie
 Informácie o Vašej banke (peňažný ústav, číslo bankového účtu)
 Bankové údaje banky SLOVNAFT – názov banky spoločnosti SLOVNAFT, a.s., číslo účtu, na
ktoré má byť smerovaná úhrada faktúry.
- 10 -
6. Služby súvisiace s kartou
6.1. Zoznam kariet
Ponuka „Zoznam kariet“ slúži na zistenie počtu a stavu kariet, ktoré boli pre Vás vydané. Ako
filtračná podmienka existuje možnosť špecifikovania určitého EČ vozidla alebo určitého čísla
karty, prípadne môžete definovať dopyt pomocou intervalu EČ vozidla alebo čísiel. Ak nezadáte
filtračnú podmienku, zobrazia sa všetky Vaše karty.
Existuje možnosť filtrovania podľa stavu karty:
 Všetky karty
 Karty vo výrobe
 V procese doručenia
 Aktívne karty
 Zrušené karty
 Zablokované karty
Po zadaní stavu kariet spustíte zobrazenie kliknutím na tlačidlo „Vyhľadávanie“.
Ak vyhľadávanie nájde viac než 20 kariet, zoznam s výsledkami sa zobrazí pomocou niekoľkých
tabuliek. V spodnej časti okna prvej tabuľky sa zobrazia šípky, ktoré slúžia na listovanie medzi
tabuľkami.
- 11 -
Ak je to potrebné, súbor môžete uložiť vo formáte Excel, prípadne vytlačiť.
Upozornenie! Odporúčame súbor najskôr uložiť na Váš počítač vo formáte Excel a následne ho
otvoriť z miesta, kam ste ho uložili.
6.1.1. Ďalšie informácie
Ak kliknete myšou vo vytvorenom zozname kariet na ľubovoľnú kartu, zobrazia sa ďalšie detaily
o predmetnej karte. Tieto údaje zobrazíte taktiež označením riadku karty myšou a stlačením tlačítka
„Detaily“, ktoré je v spodnej časti okna.
6.1.1.1. Základné údaje
 Typ karty
 Názov uvedený na karte
 Kategória karty (priradené určitému užívateľovi, priradené určitému EČ vozidla,
nepersonalizovaná karta)
 Produktový kód
 EČ vozidla
 Dátum vydania
 Dátum skončenia platnosti
 Stav karty
 Kód nákladového strediska (môže byť zmenený užívateľom, ak stav karty je aktívny alebo
karta je vo fáze výroby)
Pod kmeňovými údajmi nájdete tzv. „funkčné tlačidlá“, ktoré slúžia na vykonanie nasledovných
transakcií:
 Zmena PINu – umožňuje zmeniť PIN – kód karty, zmena je platná okamžite
 Zmena údajov - slúži na potvrdenie zmeneného nákladového strediska
 Aktivácia - funguje v prípade, ak je stav karty „v procese doručenia“
 Blokovanie - Upozornenie: kliknutím na toto tlačidlo, sa karta zablokuje NEVRATNE!
Dodatočné funkčné tlačidlá:
 Návrat k pôvodnému zoznamu – vráti sa späť k zoznamu kariet
 Nové hľadanie – kliknutím na toto tlačidlo môžete spustiť nové vyhľadávanie
Kliknutím na červený otáznik vedľa políčka „Produktový kód“, sa zobrazí doplňujúci text
k tomuto políčku.
- 12 -
6.1.1.2. Údaje o limitoch na kartách
Na stránke „Limity“ sú zobrazené nastavenia limitov danej karty spolu s ich aktuálnymi
zostatkami.
Užívateľ môže nastaviť nasledovné parametre:
 Denný limit
 Týždenný limit
 Mesačný limit
 Štvrťročný limit
 Ročný limit
Modifikáciu údajov potvrdíte kliknutím na funkčné tlačidlo „Zmena limitu“.
Zrušenie všetkých limitov dosiahnete kliknutím na funkčné tlačidlo „Zrušenie limitu“.
Minimálna hodnota limitu na karte je 1 €. Hodnota limitu 0 € znamená naopak maximálny limit
(limit je neobmedzený)! Ak sú všetky limity na karte nastavené na nulovú hodnotu, nákup na túto
kartu je obmedzený iba celkovým úverovým limitom zákazníka.
6.2. Objednanie karty
Objednanie novej palivovej karty prebieha na stránke „Objednanie kariet“.
Pre všetky políčka, okrem políčka „EČ vozidla“, je dostupný pomocný text. Kliknutím na červený
otáznik vedľa políčka, ktoré vyplňujete, sa zobrazí krátky opis, ktorý Vám pomôže s vyplnením
údajov. Kliknutím na šípky smerujúce dole, na druhej strane políčok, sa zobrazí zoznam platných
údajov, z ktorého môžete zvoliť požadovanú hodnotu.
- 13 -
Okno pozostáva z 3 častí (záložiek), pričom pohybovať sa medzi nimi môžete pomocou tlačítok
„Nasledujúci” a „Predchádzajúci”. Tlačítka sa nachádzajú v spodnej časti obrazovky.
Pokračovať z jednej na nasledujúcu záložku je možné iba vtedy, ak sú vyplnené všetky požadované
polia. Na poslednej záložke môžete, ešte pred ukončením objednávacieho procesu skontrolovať
detaily požadovanej karty. V prípade, že nájdete nejaký chybný údaj, prípadne ste sa jednoducho
medzičasom rozhodli nejaký údaj zmeniť, môžete sa pomocou tlačítka „Predchádzajúci” vrátiť
späť na tú záložku, na ktorej chcete vykonať opravu, a chybný údaj opraviť. Objednávku ukončíte
stlačením tlačítka ”Hotovo”.

Názov na karte je v prednastavení identický s krátkym názvom spoločnosti.

V prípade objednania kariet typu Garážová alebo Barelová, slovíčka „GARAŽOVÁ“ alebo
„BARELOVÁ“ budú uvedené na karte hneď za názvom karty. Napr.: SAMPLE
CAR/GARÁZOVÁ, alebo SAMPLE CAR/BARELOVÁ...atď.

EČ vozidla je nutné špecifikovať v prípade objednávania karty registrovanej na evidenčné
číslo vozidla. EČ vozidla píšte bez medzier a pomlčiek.

Políčko prvej pozície kódu tovaru musí byť vyplnené, vyplnenie políčok ďalších pozícii sú
nepovinné.

Prednastavená metóda odovzdania karty je identická s metódou špecifikovanou v záložke
Osobné údaje/Detailné údaje. Toto nastavenie si môžete zmeniť zvlášť pre všetky objednané
karty, pomocou označenia príslušného prepínača.

Pred odoslaním objednávky sa zobrazí upozornenie. Ak ešte nechcete objednávku odoslať,
kliknutím na tlačidlo „Zrušenie“ sa vrátite na stránku vyplnenej žiadanky, kde môžete
uskutočniť zmeny. Ak kliknete na tlačidlo „Áno“, systém zaregistruje Vašu objednávku a 16miestne číslo objednanej karty sa zobrazí v malom okienku. Existuje aj možnosť vytlačenia
údajov objednávky. Ak je v nastaveniach zvolené zasielanie správ e-mailom, je súčasne
Hlavnému užívateľovi zaslaná e-mailová správa s informáciou o objednaní karty.

Po odoslaní objednávky, ak si vyžiadate zoznam kariet „Karty vo výrobe“, sa zobrazia údaje
objednanej karty.
7. Služby súvisiace s fakturáciou
Faktúry týkajúce sa toho istého fakturačného obdobia tvoria tzv. sumárnu faktúru. Zoznam
sumárnych faktúr sa zobrazí po špecifikovaní dátumu vydania sumárnej faktúry a kliknutí na
funkčné tlačidlo „Vyhľadávanie“. Pre vybranie súboru na stiahnutie zakliknite príslušné políčko
(Faktúra, Príloha, Floppy, XLS) v tabuľke. Výber potvrďte kliknutím na funkčné tlačidlo
„Načítanie“.
- 14 -
Pre zobrazenie detailov sumárnej faktúry kliknite na ľubovoľné pole v príslušnom riadku zoznamu.
V spodnej časti okna sa zobrazia všetky súvisiace faktúry. Tieto je možné aj s ich prílohami
stiahnuť. Postup je obdobný, ako pri sťahovaní sumárnych faktúr.

Súbory, ktoré je možné stiahnuť:
 Faktúra – online PDF verzia faktúry. Je možné ju zobraziť a vytlačiť v prostredí Adobe
Reader.
 Príloha – príloha faktúry v PDF formáte. Je možné ju zobraziť a vytlačiť v prostredí Adobe
Reader
 Floppy – textový transakčný súbor s preddefinovanou štruktúrou vety.
XLS – excelovská verzia Floppy súboru. Je možné ho zobraziť a vytlačiť v prostredí MS
Excel.
V nastaveniach môžete zmeniť vlastnosti tlačítok pre sťahovanie súborov tak, že súbory budú
namiesto stiahnutia zaslané prostredníctvom elektronickej pošty na zvolenú e-mailovú adresu.
Urobíte to tak, že pri položke Spôsob exportu faktúr zakliknete možnosť Odosielaná poštou.
Potom zadáte e-mailovú adresu, kam chcete súbory zasielať a celé nastavenie potvrdíte kliknutím
na funkčné tlačidlo “Hotovo”.
V prípade, že zaregistrujete akýkoľvek problém, kliknite na tlačítko ”Pomocník”, alebo si
prečítajte Často kladené otázky, ktoré nájdete pod bodom ponuky “Informácie”.
8. Výkazy a štatistiky
Iné údaje súvisiace s nákupom motorových palív a používaním kariet si môžete vyžiadať kliknutím
na bod ponuky „Prehľady“. Dopyt môžete uskutočniť tromi spôsobmi:
 pomocou tzv. SKRÁTENÉHO ZOZNAMU TRANSAKCIÍ alebo
 pomocou ZOBRAZENIA TRANSAKCIÍ PODĽA POLOŽIEK alebo
 pomocou KONTROLNÉHO PREHĽADU.

Skrátený zoznam transakcií poskytuje viac-menej obmedzený zoznam, ktorý udáva obratové
údaje za uplynulých šesť mesiacov.

Zobrazenie transakcií podľa položiek poskytuje komplexnejší zoznam zahŕňajúci
vyúčtovacie údaje. Zahŕňa všetky transakcie retrospektívne.
- 15 -
Kontrolný prehľad obsahuje 2 typy zoznamov:
1) Vrchný zoznam obsahuje sumárne údaje o obratoch v určitom časovom úseku (obsahuje
litre, kilometre, priemernú spotrebu).
2) Spodný zoznam obsahuje jednotlivé transakcie pre zvolené časové obdobie detailne.

Pri uvádzaní cien a množstiev sú použité aktuálne ceny na čerpacej stanici. Vaše osobné zľavy
sú Vám pripísané pri fakturácii, t.j. uvedené údaje sú informatívne a nie sú použiteľné pre
potreby účtovania.
Rýchlosť načítania údajov vo veľkej miere závisí od počtu transakcií. Okrem toho, čím viac
kariet máte, tým dlhšie môže trvať načítanie údajov. Maximálny čas načítania údajov je
nastavený na 5 minút.
Prosím, majte na pamäti, že môžete vyhľadávať maximálne 2 roky späť.
Za účelom zabezpečenia rýchlejšieho načítania údajov si môžete zvoliť rôzne filtračné podmienky:
 Obdobie (maximálna dĺžka obdobia sú dva mesiace) - tento parameter je nevyhnutné
špecifikovať
 EČV – evidenčné číslo vozidla
 Číslo karty/ interval čísiel kariet
 Typ paliva
 Kód nákladového strediska
 Miesto transakcie: domáce, zahraničné, všetky, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko,
Chorvátsko, Slovinsko, Česká Republika, Srbsko)
 Počet výsledkov vyhľadávania – 200/400/600/všetky
- 16 -
Filtračné podmienky môžete vzájomne kombinovať. Môžete špecifikovať jednu, viac, ba aj všetky
podmienky. Vrátené transakcie sa dajú vytlačiť, prípadne uložiť vo formáte Excel.
Tabuľky majú nasledovnú štruktúru:
Skrátený zoznam transakcií
 Dátum
 Čas
 EČ vozidla
 Číslo karty
 Číslo potvrdenky
 Identifikačné číslo terminálu
 Suma
 Mena
 Názov transakcie
 Druh transakcie
 Stav tachometra
 Adresa čerpacej stanice
Zobrazenie transakcií podľa položiek
 Dátum
 Čas
 EČ vozidla
 Číslo karty
 Číslo potvrdenky
 Identifikačné číslo terminálu
 Adresa čerpacej stanice
 Číslo tovaru
 Názov tovaru
 Množstvo tovaru
 Jednotková cena
 Suma transakcie
 Mena
 Stav tachometra
V kontrolných prehľadoch môžu byť okrem štandardných vyhľadávacích podmienok zvolené ďalšie
vyhľadávacie podmienky: počet litrov a počet transakcií. V prvom prípade môžete zadať určitý objem
paliva a na zozname budú zobrazené transakcie nad, alebo pod touto hranicou. V druhom prípade zadajte
počet transakcií a na zozname budete mať tie transakcie, ktorých je viac alebo menej ako je zvolená hodnota.
Výsledky vyhľadávania sú zobrazované na druhej záložke aktuálneho okna. Maximálny počet položiek na
strane je 4, v prípade viac položiek budú ďalšie zobrazené na nasledujúcich stranách.
Upozornenie!
Odporúčame súbor najskôr uložiť na Váš počítač vo formáte Excel a následne otvoriť z miesta, kam ste ho
uložili.
- 17 -
9. Ceny motorových palív
Kliknutím na bod ponuky „Ceny motorových palív“ získate prehľad cien motorových palív za ostatné 3
mesiace. Cenník môže byť vytlačený, alebo exportovaný do prostredia Excel.
Jednotlivé ceny motorových palív v cenníku sa môžu líšiť od tých, ktoré sú na čerpacích staniciach. Faktúry
sú však štandardne vystavované na základe cenníka.
10. Užívateľské práva
„Hlavný užívateľ“ má ako jediný možnosť kontrolovať všetky prístupy ostatných užívateľov v rámci danej
firmy. Je oprávnený vytvoriť, modifikovať alebo zrušiť akýkoľvek prístup, avšak prístup „Hlavného
užívateľa“ nemôže byť zrušený žiadnym iným užívateľom. Tento krok je možné vykonať len na základe
písomnej žiadosti (faxom alebo e-mailom, pozri kapitolu č. 2.6.)
10.1. Nový užívateľ
Kliknutím na záložku „Nový užívateľ“ môžete vytvoriť nové užívateľské oprávnenie na prístup k VCK,
napr. pre Vašich kolegov (pozri kapitoly 2.2. a 2.3.).
Registrácia Hlavného užívateľa musí byť vyžiadaná písomnou formou (pozri kapitolu 2.1.)
V okienku „Skupiny užívateľov“ môžete definovať charakteristický rozsah oprávnení:
 Vyšší užívateľ
 Správca kariet
 Finančný spolupracovník
Po zadaní údajov a definovaní rozsahu oprávnení systém skontroluje, či zadané telefónne číslo a e-mailová
adresa je v požadovanom formáte.
Po kliknutí na tlačidlo „Vytvorenie“ aplikácia vytvorí prihlasovacie meno a heslo užívateľa, ktoré sú
systémom automaticky zaslané na e-mailovú adresu nového užívateľa.
11. Oznámenia
Tu môžete nastaviť tie oblasti, ktoré majú byť predmetom oznámení. Tieto oblasti sa týkajú
zákazníka, nie užívateľa VCK.
- 18 -
Momentálne môžete dostať oznámenia k týmto oblastiam:
a) Prekročenie kreditného limitu nad 80%
b) Objednávka karty
c) Prehľad objednávok kariet – denný sumár
d) Karty na výmenu v rámci obnovy kariet
e) Vlastnosti obnovenej karty
Oznámenia sú posielané prostredníctvom elektronickej pošty na elektronické adresy zadefinované
užívateľom.
12. Všeobecné funkcie
12.1. Odoslanie e-mailu
Pomocou voľby „Kontaktujte nás“ môžete veľmi jednoducho a pohodlne poslať správu Vášmu
obchodnému zástupcovi v SLOVNAFT-e. Ak máte vo Vašom PC nainštalovanú a spustenú aplikáciu pre
zasielanie elektronickej pošty (napr. Microsoft Outlook, Lotus Notes..), tak prostým kliknutím na text
„Kontaktujte nás„ otvoríte okno novej správy, kde systém automaticky doplní adresu Vášho obchodného
zástupcu.
12.2. Užívateľská príručka
Kliknutím na text “Užívateľská príručka“ môžete stiahnuť túto príručku v .pdf formáte.
12.3. Často kladené otázky
Dokument „Často kladené otázky“ Vám pomôže pri ťažkostiach, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s
prihlasovaní do systému, sťahovaním súborov, atď..
12.4. Vizitka
Pod touto voľbou nájdete informácie o produkte.
12.5. Ukončenie programu
Ak kliknete na funkčné tlačidlo „Ukončenie“, ukončíte aplikáciu VCK.
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom VCK sa s dôverou obráťte na Vášho obchodného
zástupcu, alebo mailom na [email protected] Základné otázky Vám radi
zodpovieme na našej 24 hodinovej službe zákazníkom, na tel. čísle:
+421 2 4055 7800, voľba 1.
- 19 -
Download

Click here and type the letter