1 6 . - 1 7. a p r í l 2 0 1 5
D o u b l e T r e e by H i lto n H ot e l
B r at i s l ava
P
red
piatimi
rokmi
vznikla
myšlienka.
Vyzerala síce bláznivo, ale povedali sme si,
že ju skúsime uviesť do života. Výsledkom
bola 1. konferencia Big Ideas. Po tom, ako sme
F
ive years ago we had a „Big Idea“. It seemed a
little crazy but we decided to make the idea
happen. It resulted in our first Big Ideas for
CEE conference. Afterwards, your feedback and the
videli Vaše reakcie a ako sme aj na druhom ročníku
thrill of ideas and brilliant talks we experienced at
mali z niektorých myšlienok „zimomriavky“ na tele
the second year of the conference made us decide
aj duši, sme už boli definitívne presvedčení, že
to continue. We still believe that it is worth having
treba pokračovať. Že stojí za to mať na Slovensku
an inspiring conference in Slovakia and that it is
konferenciu, ktorá inšpiruje, že stojí za to mať
worth having the opportunity to discuss with
možnosť diskutovať s ľuďmi, ktorí nám majú čo
people who have a lot to say to us. Hereby, we
povedať.
present you with the agenda of the third Big Ideas
Predkladáme Vám program nového ročníka.
for CEE conference. You are offered to meet inspiring
Ponúkame Vám inšpiratívne stretnutia s lídrami
business leaders with innovative ideas but most of
biznisu, s inovatívnymi myšlienkami ale hlavne
all people who have much to share with you.
s luďmi, ktorí majú veľa napremýšľané a chcú sa
We have adapted the time schedule to your
o to s Vami podeliť.
preference and made your participation more
Prispôsobili sme formát podujatia Vašim časovým
flexible. We are looking forward to meeting you at
možnostiam a pridali sme viac flexibility. Radi sa
Big Ideas for CEE 2015 on 16th-17th April 2015!
s vami uvidíme 16. a 17. Apríla 2015 na Big Ideas for
CEE 2015!
Ondrej Smolár, spolu-zakladateľ Big Ideas for CEE
Ondrej Smolár, co-founder Big Ideas for CEE
w h at i s b i g i d e a s f o r c e e
čo je big ideas for cee
s lo v e n s k é
fórum
s v e to v é h o
f o r m át u
a F o r u m F e aT u r i n g
THe worlD‘s
g r e aT e s T s p e a k e r s
anD european
businesses HelD
i n b r aT i s l ava
Sumár skúseností
z B i g Id e a s f o r CEE
2013 na
http://j.mp/bigideas-2013
Watc h 2 0 1 3 V i d e o
S u m m a r y at
http://j.mp/bigideas-2013
KEN SEGALL
IVAN LEN D L
PE T ER F ISK
Bývalý spolupracovník Steva Jobsa, autor „i“,
Bývalý špičkový tenista, spíker Big Ideas for CEE
Vyhľadávač meničov hry na celom svete, spíker Big
spíker Big Ideas for CEE 2013.
2013.
Ideas for CEE 2013.
A former associate of Steve Jobs, the author
A former top tennis player, Big Ideas for CEE 2013
Game changer seeker, Big Ideas for CEE 2013
of „i“, Big Ideas for CEE 2013 speaker.
speaker.
speaker.
„Big Ideas bolo naozaj zaujímavé podujatie. Bol
„Toto bolo prvýkrát, čo som mal krátku, asi
„Big Ideas for CEE je križovatkou nielen veľkých
som skutočne unesený. Fórum bolo na prvotriednej
dvadsať minútovú prezentáciu o sebe a svojich
nápadov, ale aj neobyčajných ľudí a obrovskej
úrovni, rečníci inšpiratívni. Som nesmierne rád, že
skúsenostiach. Bola tu skvelá skupina ľudí a dúfam,
predstavivosti. Je o tom, ako zlepšiť našu
som bol toho súčasťou.“
že v budúcnosti budem ešte na Big Ideas for CEE
budúcnosť, ako sa stať stredobodom nového sveta,
pozvaný, aby som si toto podujatie mohol opäť
v ktorom môžeme využiť tieto nápady a vytvoriť
vychutnať.“
nové príležitosti pre naše podnikanie a pre seba
„Big Ideas for CEE was really interesting event. In
samých. Big Ideas for CEE je fenomenálne.“
fact, I was blown away. The conference was firstclass, speakers very inspiring. I was truly glad to be
„It was the first time when I had short, maybe twenty
part of it.“
minutes, speech about myself and my experience.
„Big Ideas for CEE is a melting pot of not just big
There was a great group of people and I hope I will
ideas, but also exceptional people and great
be invited to Big Ideas for CEE again so I can enjoy
imagination. It is about how to make a better
this conference once more.“
future, how to become a center of the new world,
where we can take these ideas and create new
opportunities for our businesses and for ourselves.
Big Ideas for CEE is phenomenal.“
w h at i s b i g i d e a s f o r c e e
čo je big ideas for cee
A forum
f e at u r i n g th e
w o r l d ‘ s g r e at e s t
speakers
and European
businesses held
i n B r at i s l ava
Fórum
s v e to v ýc h
spíkrov a elity
európskeho
biznisu
v B r at i s l av e
N
aším poslaním je pomáhať trhom
strednej a východnej Európy
dosiahnuť svoj plný potenciál.
Prezentáciou
myšlienok
zaujímavých
svetových rečníkov z rôznych odvetví
inšpirujeme lídrov tohto regiónu.
O
ur mission is to help Central and
Eastern European markets reach
their full potential by inspiring
business leaders from the region and
connecting them to the thoughts of
the world`s most interesting business
speakers.
Projekt Big Ideas for CEE vytvoril malý tím
Big Ideas for CEE was created by a small team
nadšencov mimo našich hlavných pracovných
of enthusiasts who outside their primary work
aktivít nie so zámerom dosiahnutia zisku, ale s víziou
engagements and not in order to make a profit,
vzniku dlhodobo udržateľného fóra, ktoré by bolo
came together to create a sustainable forum that
inšpirujúce a pomáhalo podnikateľom strednej a
would inspire and help CEE business leaders to
východnej Európy získavať nové perspektívy na
create ideas and gain new perspectives, shaping
formovanie budúcej tváre podnikania. Od roku
the future face of business. Since 2011, two Big
2011 sa konali v Bratislave dve fóra Big Ideas for CEE.
Ideas for CEE events have taken place in Bratislava,
Slovakia.
B i g Id e a s f o r
CEE 2015
Ch r i s t i a n
Majgaard
„ N e e x i s t u j e n i č ta k é a ko n a s ý t e n ý t r h ,
i b a u n av e n í m a r k e t é r i . “
Christian Majgaard je svetovo uznávaným manažérom a
rečníkom, zameraným na kreativitu a implementáciu nových
technológií a inovatívnych stratégií. Spolu 26 rokov pôsobil na
vrcholových pozíciách v spoločnosti LEGO a stál za obchodnými
úspechmi globálneho lídra v segmente hračiek. Preniesol
tento priemysel do úspešného konceptu zábavných parkov
LEGOLAND, so slávnymi stavebnicami prerazil aj v nových
technológiách, podarilo sa mu z nej spraviť najpredávanejší
softvér pre deti. Po odchode z LEGO radil v strategických
otázkach medzinárodným spoločnostiam ako Nestlé, Nokia,
Siemens, Heineken. Je známy ako jeden z 21 lídrov 21. storočia,
na svojom konte má knihu 13 hints for tomorrow’s brand
builders.
Christian Majgaard is an expert in branding, marketing
and business innovation who championed LEGO`s change
from a plastic brick manufacturer to a brand that thrived on
technologies and interactivity. Christian was a global top
executive at LEGO®, responsible for worldwide branding,
marketing and business innovation. He stood behind lasting
initiatives such as the LEGOLAND® parks, LEGO Mindstorms®
robots, the Harry Potter® license, LEGO Educational® and the
world´s best-selling children’s software. Christian Majgaard was
featured in the book by Dutch/British professors Trompenaars &
Hampden-Turner as one of the “21 Leaders for the 21st Century”.
He says that there is no such thing as a saturated market, just
tired marketers 21st Century.
„ T h e r e i s n o s u c h th i n g a s a s at u r at e d m a r k e t,
just tired marketers.“
B i g Id e a s f o r
CEE 2 0 1 5
Jonas
R i dd e r s t r å l e
„ Zabudnite na pyramídovú štruktúru
s g e n e r á l n ym
r i a d i t e ľo m . Kto by c h c e l p r aco vať v p y r a m í d ac h ,
n a j väč š í c h h r o b k ác h , a k é k e dy č lo v e k s t v o r i l ?
N a h r a ďt e p y r a m í dy i h r i s k a m i ! “
Jonas
Ridderstrale
patrí
medzi
najvplyvnejších
a
najuznávanejších rečníkov sveta. Zaujal v roku 2000 svojou
prelomovou knihou Funky Business, ktorá v oblasti biznis
literatúry doteraz patrí medzi bestsellery. Na ňu nadviazal
publikáciou Karaoke Capitalism a najnovším dielom Reengerizing the Corporation. Ridderstrale má dar veľmi priamo
pomenovať fenomény korporátneho sveta a cesty, ako sa
stať lídrom v danom sektore. Jeho nekonvenčné myšlienky
inšpirovali viaceré spoločnosti na zozname Fortune 500 ale aj
milióny divákov globálnych médií ako CNN, Financial Times,
Newsweek alebo The Times, kde komentoval ekonomické a
spoločenské trendy.
Jonas Ridderstråle is one of the world’s most influential
business thinkers and speakers. Since bursting onto the
international scene with the bestseller Funky Businessin 2000,
Jonas has remained at the forefront of the new generation
of management gurus. He has spent the last 15 years giving
people the competence, confidence and courage to think,
feel and do things differently. In keynotes and workshops,
Jonas conveys his message with passion and energy, adding
not only improved skill but also inspiring the will and thrill
necessary for change. His forceful blend of academic rigor,
imagination, humor and highly dynamic presentation style has
inspired audiences and diverse clients including Fortune 500
companies, and major government bodies. Dr. Ridderstråle is a
presenter with a difference who makes a difference.
„ F o r g e t o r g a n i s at i o n a l p y r a m i d s w i th th e CEO
s i tt i n g ato p th e m . Wh o wa n t s to w o r k i n p y r a m i d s ,
th e g r e at e s t to m b s e v e r c r e at e d ? “
B i g Id e a s f o r
CEE 2015
Benjamin
G . Ed e l m a n
„ N a p r i e k n e u s tá lym v y l e p š e n i a m o n l i n e m a r k e t i n g
j e ď a l e ko o d v š e l i e k u, n a k to r ý s a č a k a lo. “
Benjamin G. Edelman je profesorom Harvardskej univerzity.
Jeho odborný výskum sa v posledných rokoch zameral na
otázky verejného a súkromného vplyvu na online prostredie
z ohľadu bezpečnosti ako aj budovania obchodných príležitostí.
Úspešne sa venuje problematike klamlivého reklamného
softvéru a narúšania súkromia užívateľov online služieb veľkých
spoločností. Svoje služby poskytoval okrem iných spoločnosti
Microsoft, Národnej futbalovej lige či viacerým globálnym
vydavateľstvám. Na Big Ideas for CEE sa bude venovať téme
prísľubov a výziev online marketingu.
Benjamin G. Edelman is an associate professor at the
Harvard Business School in the Negotiation, Organizations &
Markets unit. Ben‘s current research explores the public and
private forces shaping Internet architecture and business
opportunities. Ben‘s recent online privacy investigations
uncovered a series of privacy violations including those of some
major internet companies. Ben‘s consulting practice focuses on
preventing and detecting online fraud and his representative
clients include Microsoft, AOL, the New York Times, Universal
Music Group, the Washington Post and others. At Big Ideas for
CEE, he will talk on the subject of the promises and challenges
of online marketing.
„ D e s p i t e s i g n i f i c a n t i m p r o v e m e n t s o v e r a lt e r n at i v e s
a n d p r e d e c e s s o r s , o n l i n e m a r k e t i n g i s fa r
f r o m th e pa n ac e a s o m e h av e e x p e c t e d. “
B i g Id e a s f o r
CEE 2015
T r ac e y
Wilen
„ E ko n o m i k a z d i e ľ a n i a b u d e r á s ť. P r i n e s i e v i ac
efektívnosti, zníženie nákladov a riešenie
z á k a z n í c k yc h p r o b l é m o v. “
Tracey Wilen patrí medzi najvýznamnejšie ženy v oblasti
IT na svete. Prednášala na Stanford University a následne
pôsobila na vedúcich pozíciách v spoločnostiach ako Apple, HP
alebo Cisco Systems. Na svojom konte má 11 kníh, v ktorých
sa okrem iného venuje téme nových technológií a ich vplyvu
na zmenu spoločnosti ako aj role žien v nej. V súčasnosti
pracuje na podpore startupov v kolíske moderných technológií
Silicon Valley a zároveň prednáša na podujatiach po celom
svete. S účastníkmi Big Ideas for CEE sa zameria na potrebné
zmeny v práci, zručnostiach a vedení ľudí ako následok zmien
v spoločnosti a technológiách budúcnosti.
Tracey Wilen is a prominent thought leader and speaker
on the impact of technology on society, work, and careers. A
former visiting scholar at Stanford University, she has held
leadership positions at Apple, HP, Cisco, and the Apollo Group.
She has authored 11 books which address the topic of new
technologies and their impact on society. Dr. Wilen was named
San Francisco Woman of the Year and honored by the San
Francisco Business Times as the most Influential Woman in Bay
Area Business in 2012. At Big Ideas for CEE she will focus on
rapid changes in society and technology have changed work,
talent management and employment.
„ T h e s h a r i n g e co n o m y w i l l co n t i n u e to e x pa n d
f o r s e r v i c e s th at p r o v i d e e ff i c i e n c y, r e d u c e
co s t s o r s o lv e a co n s u m e r p r o b l e m . “
B i g Id e a s f o r
CEE 2015
Jan
Zadak
„ B u d ú c n o s ť s a r o v n á p r ác a s i n f o r m ác i a m i
v a k e j ko ľv e k p o d o b e , B u d ú c n o s ť s a r o v n á
a j b e z p e č n o s ť a z a b e z p e č e n i e i n f o r m ác i í . “
Jan Zadak je najvyššie postaveným topmanažérom globálnej
spoločnosti, ktorý pochádza z bývalého Československa.
V čase spoločenských zmien na prelome osemdesiatych a
deväťdesiatych rokov vyštudoval odbor telekomunikačné
inžinierstvo na Českom vysokom učení technickom v Prahe.
Jeho potenciál objavila spoločnosť Hewlett-Packard, kde
sa postupne z regionálnej pozície prepracoval až na jeden
z najvyšších postov v celej korporácii. Od roku 2012 je
prezidentom HP pre enterprise services pre celý región Európy,
Blízkeho východu a Afriky a jeho príbeh je motivujúci pre
mladých ľudí z navonok menších krajín. Na Big Ideas for CEE
vystúpi s témou ako uspieť v globálnej digitálnej ekonomike.
Jan Zadak serves as President, Europe, the Middle East
and Africa (EMEA), for HP Enterprise Services (ES), where he
is responsible for business development with some of the
business unit’s largest clients. A native of the Czech Republic,
Zadak graduated from the Czech Technical University of
Prague in the beginning of the nineties. Throughout his career,
Jan served as a senior vice president Enterprise Business and
managing director for HP EMEA. Under his leadership, this
region delivered consistent growth. Jan Zadak also chaired the
regional leadership team responsible for the company strategy
in EMEA. His story is a motivational example of a successfull
career journey from a small European country to a global
executive position. At Big Ideas for CEE he will give a speech on
Succeeding in the Global Digital Economy.
„ T h e f u t u r e l i e s i n w o r k i n g w i th a n y f o r m
o f i n f o r m at i o n a s w e l l a s th e s a f e t y a n d
s e c u r i t y o f i n f o r m at i o n . “
B i g Id e a s f o r
CEE 2015
To m
Sta n d ag e
„ S o c i á l n e MÉ D IÁ n e v y v o l áva j ú r e v o lú c i e ,
ale im pomáhajú a umožňujú im šíriť
s a r ýc h l e j š i e . S ú u r ýc h ľo vačo m . “
Tom Standage je šéfredaktorom Economist.com, digitálneho
vydania lídra v ekonomickom spravodajstve. Absolvent
Univerzity v Oxforde písal pre viaceré rešpektované médiá
(The Guardian, Daily Telegraph, The New York Times a Wired )
na tému nových technológií. Tom neustále skúma budúcnosť
a novinky, ktoré zmenia náš svet. Ako žurnalista je súčasťou
mnohých diskusií o technológiách a biznise. Venuje sa ich
histórii, aby lepšie porozumel ich vplyvu na našu budúcnosť. Na
svojom konte má šesť historických kníh, z ktorých A History of
the World in Six Glasses sa dostala na zoznam bestsellerov podľa
New York Times. Pri svojich vystúpeniach po svete si publikum
získava svojím vojím dôvtipom, prenikavým intelektom a
neuveriteľnými vedomosťami o svete a spoločnosti – vede,
technológiách, biznise, politike a histórii.
Tom Standage is an editor-in-chief of Economist.com
overseeing the strategy of the magazine and its output on
digital platforms. Tom is someone who constantly scans the
future looking out for new things that will change our world. As
a digital editor and as a business journalist, he sits at the very
center of discussion about technology and business and often
takes a historical perspective on modern day developments
to better understand their implications for our future. He is
the author of six history books, including The New York Times
bestseller “A History of the World in Six Glasses”.
Tom has engaged audiences around the world with his fasttalking witty style, a razor-sharp intellect and an astonishing
depth of knowledge about our world and society – science,
technology, business, politics and history.
„ S o c i a l m e d i a d o e s n ‘ t c au s e r e v o lu t i o n ,
b u t th e y h e l p th e m a n d a l lo w th e m to
s p r e a d m o r e q u i c k ly. T h e y‘ r e a n acc e l e r ato r . “
Pa r t n e r s
H a r va r d B u s i n e s s S c h o o l
Záleží nám na tom, aby partneri Big Ideas for CEE vnímali
víziu a potrebu toho, čo robíme, rovnako ako my. Sme radi,
že máme možnosť na Big Ideas for CEE 2013 s takýmito
partnermi spolupracovať.
We care about how partners of Big Ideas for CEE perceive
a vision of what we do, same way as we do. We are pleased
to have the opportunity to cooperate with such partners at
Big Ideas for CEE 2013.
M
y v Big Ideas for CEE veríme, že vzdelanie
je
nevyhnutným
predpokladom
úspešného pôsobenia biznis lídrov.
Preto je pre nás veľkou cťou priniesť Vám Big Ideas
for CEE 2015 s podporou Harvard Business School
Executive Education.
J e p r e n á s p ot e š e n í m vá s i n f o r m o vať,
A
ž e P r e z i d e n t S lo v e n s k e j r e p u b l i k y,
t Big Ideas for CEE, we strongly believe
Andrej
Kiska,
prebral
oficiálnu
in education and knowledge, as a critical
z á š t i t u n a d m e d z i n á r o d n ým f ó r o m
ingredient to help business leaders reach
B i g Id e a s f o r CEE 2 0 1 5 .
their full potential. Therefore, it is with great honor
for us to announce that Big Ideas for CEE 2015 is
sponsored by Harvard Business School Executive
Education.
W e a r e v e r y p r o u d to i n f o r m yo u th at
th e p r e s i d e n t o f th e S lo va k R e p u b l i c ,
A n d r e j K i s k a , to o k o v e r th e o ff i c i a l
pat r o n ag e
of
th e
i n t e r n at i o n a l
f o r u m B i g Id e a s f o r CEE 2015.
tickets
vstupenky
Invest in ideas
I n v e s t u j d o m yš l i e n o k
w w w.bigideasforcee.eu
w w w.bigideasforcee.eu
[email protected]
[email protected]
+421 918 111 992
+421 918 111 992
REGULAR T ICKE T
REGULAR T ICKE T
All-inclusive vstupenka na meno. Cena zahŕňa dvojdňový vstup vrátane všetkých
All-inclusive individual ticket. The price includes two-day entry and access to all events and
sprievodných akcií počas konania Big Ideas for CEE 2015.
sessions for Big Ideas for CEE 2015. This ticket is not transferable.
8 9 9 EUR
8 9 9 EUR
F LOAT ING CORPORAT E T ICKE T
F LOAT ING CORPORAT E T ICKE T
NOVINKA
1 vstupenka = 3 účastníci
1 t i c k e t = 3 pa r t i c i pa n t s
Až 3 účastníci z vašej spoločnosti za cenu 1 vstupenky
Use 1 ticket for 3 participants
Vstupenka na doručiteľa v prípade zakúpenia 3 a viac kusov vstupeniek. Takáto vstupenka
For purchase of 3 or more tickets only. These tickets are transferable. Valid for one
je prenosná s možnosťou využitia jedného miesta na konferencii viacerými účastníkmi
conference seat which could be used by different participants, one at a time. Further
v rôznom čase. Prosím, informujte nás v poznámkach o vašom záujme o tento typ vstupenky.
information available upon request please, use the contact form below.
7 9 9 EUR
7 9 9 EUR
Ne
w
www.bigideasforcee.eu
Download

Brožúra na stiahnutie