výročná správa
2013
Vedenie ÚDM
Združenie spravuje Správna rada ÚDM v spolupráci s Poradným výborom , ktorý je prizývaný na stretnutia SR.
úvod
história ÚDM
Členovia Správnej rady
Dagmar Danelová
koordinátor pre prácu s deťmi (Bratislava)
Ján Máhrik
koordinátor pre prácu s dorastom (Žilina)
Eva Myjavcová
koordinátor pre mládež (Žilina)
Ervin Mittlemann
kazateľ a mládežnícky evanjelista (Kalinovo)
Ján Verčimák
pracovník s dorastom /mládežou (Levice)
Vravieva sa, že „kto nič nerobí, nič nepokazí“. Ale je to naozaj tak? Ako by to
vyzeralo u nás doma, keby sme nič nerobili? Ako by to vyzeralo s našimi deťmi,
keby sme nič nerobili? Ako by to vyzeralo s nami samými, keby sme nič nerobili? Aké by to malo následky?
Členovia Poradného výboru
Jana Hlatká
pracovník s dorastom, Bratislava
Úlohou rodičov je odovzdávať deťom to najlepšie, čo majú. A my ostatní im
v tom môžeme a máme byť oporou a pomocou. To je dôvod, prečo sme aj v
uplynulom roku pokračovali v pravidelných aktivitách, ktorých cieľom je učiť
sa nové veci, pripomenúť si to, čo už vieme, ubezpečiť sa, čo robíme správne,
získavať nové zručnosti, zdieľať svoje skúsenosti a inšpirovať sa navzájom ...
Miroslav Klč
pracovník s mládežou, Michalovce
Marek Tomašovič
pracovník s dorastom /mládežou, Trnava
Dalibor Beregszászi
pracovník s dorastom, Prešov
Ján Prišťák
pracovník s deťmi, Levice
Marcelka Beňová
pracovník s deťmi, Bardejov
Martin Uhriňák
kazateľ, Bardejov
Tibor Máhrik
kazateľ, Žilina
Členstvo
K 31.12.2013 organizácia eviduje:
194 členov (deti a mládež) v rámci 15 neformálnych skupín a 55 pracovníkov s deťmi a
mládežou
činnosť v r. 2013
práca s deťmi
11. konferencia pracovníkov s deťmi
19. – 21. 4. 2013, Bardejov
Počet účastníkov: 60 z 12 miest Slovenska, 4 lektori
Téma konferencie: Na deťoch záleží
Hosť: Roman Neumann, kazateľ, predseda Detského odboru v českej CB.
Semináre boli zamerané na praktické otázky: Ako osloviť dnešné deti (R. Neumann), Prečo rozprávať príbehy (N. Luptáková),
a ako sa dostať Cez príbehy k hodnotám (Ch. Lehmann). Na konferencii sme mali možnosť dozvedieť sa viac o skúsenostiach
z práce s deťmi v Čechách, najmä o projekte
Legoprojekt, ktorý podporuje detskú tvorivosť a prináša účastníkom dôležité hodnoty. V úvodný večer bol priestor na zdieľanie
skúseností z práce v rôznych podmienkach,
v ktorých pracovníci s deťmi pôsobia. Mimoriadnym obohatením bola účasť 8 pracovníkov z rómskeho prostredia, ktorí dali
konferencii novú dimenziu a zároveň sa pred
nami otvorili nové otázky.
VeDeLePoCiBr M.O.N.K. 2013
Program pobytu bol založený predovšetkým na vlastnej aktivite detí. Jednotlivé témy dňa deti na základe „nájdených“ artefaktov (vojenský poľný
telefón, optický hranol, rozbité zrkadlo, záchranné koleso, osobný pozdrav)
pomocou rôznych náročných indícií v skupinách „skúmali“, objavovali, aby
následne pripravili výstup zo svojho bádania na Večerné zasadanie. Počas
dňa vykonávali rôzne úlohy a prekonávali samých seba, súťažili i spolupracovali, aby porozumeli myšlienke, ktorú sme v daný deň hľadali. Športy, hry,
ale aj chemické a fyzikálne pokusy, tvorivé dielne, výberné deťmi ocenené
vzdelávacie kvízy, skúšanie rôznych foriem komunikácie – okrem iných aj
písanie listu domov, čo bolo pre mnohých veľmi zvláštne a pre vedúcich veru
prekvapivé, keď zistili, že viaceré deti nevedia správne napísať ani len vlastnú adresu domov ☺. Oživením bolo naše Informačné stredisko, kde si každý
mohol na základe vlastného QR kódu prečítať osobné údaje, osobný odkaz
od niektorého z účastníkov alebo sledovať program dňa.
Oceňujeme angažovaný a tvorivý prístup všetkých vedúcich ako aj ich veľké pracovné nasadenie, najmä preto, že program, tak
ako bol postavený si vyžadoval pomerne náročnú prípravu aj realizáciu.
Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili finančne i materiálne, ako aj rôznorodou pomocou; veľmi si to vážime.
pracovné stretnutia
• 20. 4. 2013 Bardejov – užší tím, príprava letného pobytu
• 08. 6. 2013 Žilina – príprava letného pobytu, širší tím,
22 účastníkov
• 29. 10. 2013 PoVeDeLePoCiBr Levice – hodnotiace stretnutie, 29 účastníkov
11. konferencia pracovníkov s deťmi
Vzdelávaniet
• REC Barcelona, 4. – 8. 3.2013 – prvá európska konferencia pracovníkov s deťmi v cirkvách a kresťanských organizáciách. 280 účastníkov z 35 krajín, 6 plenárnych stretnutí, 25 workshopov, ukážky materiálov, výmena skúseností. Inšpirujúce,
vzdelávacie, povzbudzujúce.
• Konference pro pracovníky s dětmi, Brno, 13. 4. 2013 – možnosť budovať kontakty a inšpirovať sa.
10. – 17. 8. 2013, Monkova dolina Ždiar
Počet účastníkov: 125 z 9 miest z celej SR; z toho 90 detí od 3 do 15 rokov, 27
vedúcich, 1 zdravotníčka, 8 hostí (sprevádzajúcich rodinných príslušníkov)
Téma: Výskumné stredisko M.O.N.K., výskumná úloha – objavovať posolstvo Biblie
Miesto pobytu poskytovalo veľmi dobré podmienky pre organizáciu pobytu. Priestranná spoločenská miestnosť, samostatná jedáleň, veľký upravený priestor na pohybové a športové aktivity, futbalové i detské
ihrisko atď., a k tomu úžasná scenéria, to všetko napomáhalo pokojnému priebehu akcie.
4
Správna rada ÚDM – 22. 11. 2013
Plán spoločných akcií v r. 2014
Konferencia pracovníkov s deťmi, 26. 4. 2014, Banská Bystrica
Pracovné stretnutie, august alebo september 2014
5
činnosť v r. 2013
dorast
mládež
kurz GLT II. (Group Leader Training)
UPdate
25. – 27. 1. 2013, Terchová
12.-15. 9. 2013, Liptovský Mikuláš
Počet účastníkov: 24
V zime prebehla druhá, praktická časť kurzu GLT, ktorý sme otvorili v lete 2012.
Obsah kurzu:
• Stavba a nocovanie v iglu
• Worskhopy – hry v snehu, ľadové sochy, varenie v zimnej prírode
• Prednáška: Líder a zmeny, ktorým čelí (J. Máhrik)
Počet účastníkov: 130Téma: VIDÍME SA
Ústredný verš: „Potom sa Elizeus modlil: Hospodin, otvor mu, prosím, oči, aby
videl. Tu otvoril Hospodin sluhovi oči a ten uvidel zrazu vrch plný koní a ohnivých
vozov vôkol Elizea.“
2. Kráľovská 6:17
Cieľ:
Cirkev, rodina a aj človek ako taký v súčasnosti zažíva obrovskú krízu. Čiastočne
preto, že ignoruje svoju minulosť, nezvláda svoju prítomnosť a svoju budúcnosť ma neistú.
Cieľom konferencie bolo zamyslieť sa nad tým, odkiaľ sme prišli, kde stojíme
a kam sa pohneme.
Preto sme chceli spoločne ako boží ľud, mládež, ale aj ako individuality nazerať na veci za nami, veci pri nás a veci pred nami a hľadať odpovede na tieto
otázky a hlavne nájsť odpoveď a inšpiráciu pre každého z nás: Čo môžem urobiť pre moju komunitu, mesto , spoločnosť v ktorej žijem?
Hlavní rečníci : Ján Máhrik, Marian Cabadaj, Ervin Mittelmann, Marek Tomašovič
Hodnotenie:
Program a obsah bol účastníkmi aj vedúcimi mládeže hodnotený vysoko pozitívne.
Rečníci podali skvelé výkony, sú pozitívne ohlasy zo strany účastníkov. Pozitívne bolo to,
že organizačný tím aj vyučoval, takže sa držala kontinuita tém a vedeli odkiaľ kam idú.
Experimentom bolo zaradenie seminárov a video záznamov, ktoré sprostredkovali
mládeži svedectvá staršej generácie , ich výhry a prehry v ich individuálnom živote,
ale hlavne v živote a v histórii našej cirkvi. Na tieto semináre boli tiež veľmi pozitívne
ohlasy zo strany účastníkov.
prípravné stretnutie k celoslovenskému táboru pre dorast v r. 2014
18.-20. 10. 2013, Žilina
Počet účastníkov: 12
V októbri sme sa stretli 12-členný tím k plánovaniu celoslovenského
letného tábora pre mladší dorast CB, ktorý prebehne v roku 2014.
Názov tábora bude „The Game“ a prebehne 7.-13. Augusta 2014 v
Hermanovciach n.T.
iné aktivity národného koordinátora
pre dorast
18.-20. 10. 2013, Žilina
•
•
•
•
11.-14. Apríl, Žilina – KPM, prednášanie z apologetiky
26.-27. Apríl, Prešov – Východoslovenské stretnutie mládeže, účasť
24.-26. Máj, Levice – Volejbalový turnaj dorastov a mládeží CB
22.-23. Jún – Návšteva zborov CB Hermanovce, Giraltovce, služba slovom
6
vzdelávanie:
• 25.-30. Máj - ELF conference – Európske fórum pre lídrov
• Moore College - Externé teologické štúdium
•
•
•
•
12.-15. September – UPdate – príprava, služba slovom i hudbou
3. November – Návšteva zboru CB v Nitre, služba slovom
15.-17. November – KVM - príprava, prednášanie z apologetiky
údržba webu uniadm.sk
7
činnosť v r. 2013
Dialóg mladých:
Vďaka tímu mladých dobrovoľníkov z Levíc, Bratislavy, Banskej Bystrice a Žiliny mohol aj v roku 2013 vychádzať už 6. ročník časopisu Dialógu mladých, v ktorom sme
otvorili témy ako napr.: Horory, Mužskosť a ženskosť, Vzťahy, Dobrovoľníctvo, Misia
v Afrike, Ideálny zbor a urobili reportáž z UPdate 2013 a iné... Dialóg mladých môžete
tiež nájsť aj na http://dialog-mladych.blogspot.com/
iné aktivity koordinátora pre mládež
KVM CB 2013 – Konferencia pre vedúcich mládeže Cirkvi bratskej
15.-17. 11. 2013, Žilina
Počet účastníkov: 17
Téma: Apologetika v praxi
Súčasťou konferencie boli aj semináre: Nástroje efektívnu tímovú prácu, Projekty
ako nástroj pre podporu lokálnej práce s mládežou.
EDS
-
Pomoc pri realizácii kurzu GLT II.
Stretnutie SR UDM – November 2013
Pracovná porada - príprava dorasteneckého tábora 2014
Fundraising
Komunikácia so zahraničnými partnermi v rámci projektových aktivít a fundraisingu
Hľadanie a oslovovanie potenciálnych dobrovoľníkov pre projekt EDS
Koordinácia a pracovná podpora zahraničných dobrovoľníkov v projekte EDS
Koordinácia projektu a dobrovoľníkov EDS pre zbor Michalovce
Účasť na školení pre projekty: EDS, KOMPRAX , ERASMUS plus, EEA grants
Aj v roku 2013 sme pokračovali v projekte Európska dobrovoľnícka služba v
ramci, ktorého sme mohli sme hosťovať nových dobrovoľníkov: Hanka Juchelková (ČR), Melanie Martinez (ESP)
a Thomas Hoddinott (UK) a ktorí boli
zapojení do realizácie celonárodných
aktivít a pomáhali pri kancelárskych
prácach...
8
9
hospodárska
správa
ÚDM za rok 2013 v EUR
Stav majetku k 1.1.2013 (konečný stav r. 2012)
7 536,19
Príjmy spolu
56 292,51
Dary3 872,84
Príjmy z 2%
888,31
EDS 2
32 821,00
Účastnícke poplatky
18 158,11
Ostatné príjmy
552,25
úroky v banke
0,94
vrátené krátkodobé pôžičky
551,31
Výdavky spolu
50 295,73
Výdavky na akcie
20 952,17
z toho materiál, odmeny
1 231,91
cestovné 932,26
strava, ubytovanie, prenájmy
17 317,16
ostatné /kopírovanie, poistenie,tlač vizitiek,poštovné.../
818,84
vrátené účastnícke poplatky
652,00
EDS 1
7 774,89
z toho cestovné 401,80
ubytovanie, strava, vreckové
6 650,00
ostatné náklady na projekt a dobrovolníkov (úč.popl., mentori, jazyk.kurzy, platby vysiel. organi
záciám, materiál...)
765,94
EDS 2
18 368,60
z toho cestovné 222,17
ubytovanie, strava, vreckové
5 446,01
ostatné náklady na projekt a dobrovolníkov (materiál, platby vysiel. organizáciám, SIM...) 2 174,74
Mzdy - dohody o brig. Práci študentov
158,68
CB Michalovce
10 367,00
Náklady na zabezpečenie akcií a hlavnej činnosti
3 200,07
z toho cestovné - prípravné stretnutia akcií, správna rada
206,65
materiál
26,41
Literatúra - Pod hladinou
1 109,25
občerstvenie,strava, ubytovanie - prípravné stretnutia, správna rada
655,47
kanc. Potreby, toner, tisk
163,03
bankové poplatky,daň z bank. úrokov
102,50
telefón 80,00
vedenie účtovníctva
150,00
poštovné 34,70
Ostatné (vrátené krátkodobé pôžičky, doména ...)
672,06
Príjmy - Výdavky 5 996,78
Majetok k 31.12.2013
Bankový účet k 31.12.2013
Pokladňa Žilina EUR
13 532,97
8 888,24
4 644,73
Spracované: marec 2014
www.uniadm.sk
time4pm
time4pm.uniadm.sk
www.uniadm.sk
Download

výročná správa