Z rekonštrukcie strechy kopčianskeho žrebčína, ktorú bolo možné zrealizovať vďaka materiálnej i odbornej pomoci spoločnosti TONDACH.
Pán architekt, čo nové sa udialo v Kopčanoch
od nášho posledného stretnutia?
- Prednedávnom sme ukončili realizačný projekt centrálnej stavby žrebčína - kaštielik so zázemím. Vzhľadom na to, že tento objekt bol
statikom definovaný ako objekt v hmotnom zániku, som rád, že jeho realizácia dostala prednosť pred ostatnými časťami žrebčína. Súbežne realizujeme dokončenie strechy. Vzhľadom
na ojedinelosť konštrukcie strechy a kladenia
škridiel sme si prizvali na rokovania s pamiatkármi aj rakúskych špecialistov z firmy nášho
partnera - spoločnosti Tondach, ktorá realizuje strechy mnohých historických objektov nielen v Rakúsku. Firma zrealizovala typickú časť
strechy, aj keď museli priznať, že pri práci bol
potrebný veľmi kreatívny prístup. Vďaka tomuto postupu sa nám podarilo vychytať veľa
detailov a práce teraz pokračujú viac-menej
bez problémov.
Z kontrolného dňa pamiatkárov počas
rekonštrukcie strechy v Kopčanoch.
46
Rozhovor s Ing.arch. Michalom Hučkom, autorom
projektu záchrany a obnovy cisársko–kráľovského
žrebčína v Kopčanoch
Išlo vskutku o netradičné kladenie škridiel...
- Bohužiaľ, toto netradičné historické riešenie kladenia škridiel prináša spomalenie realizácia vzhľadom na to, že na prvých strešných
poliach sa naši pokrývači učili novému kreatívnemu prístupu pri práci, čo doteraz nikto
z nich nezažil. Na ďalších poliach teraz maturujú a dúfam, že čoskoro sa na stavbe nebudeme musieť tak často stretávať. Teraz sa ukazuje
čo všetko v minulosti museli zvládnuť pokrý-
vači, ktorí boli členmi cechov, z čoho vyplývalo, že jednak museli vedieť svoju prácu urobiť
dobre a zároveň do nej vniesť kreativitu.
- Napríklad strecha kopčianskeho žrebčína
má každý štít iný a to si vyžaduje nielen zručnosť, ale aj myslenie, tvorivosť a niečo naviac.
Toto „čosi naviac“ je v našom stavebníctve
problém. Architekti častokrát navrhnú atypické, zaujímavé riešenie, ale remeselníci - realizátori ho nevedia zrealizovať. Ja nie som pokrývač, ani sa netvárim ako
špecialista strechár, preto sme museli komunikovať s vedením Tondachu.
Na stavbu sa dostavil aj šéfkoordinátor medzinárodného obchodu materskej firmy Tondach pán Manfred Ruprechter, ktorý nás potešil svojím
prístupom. Vyjadril sa, že žrebčín v Kopčanoch je súčasťou našej spoločnej histórie a spoločnosť Tondach tejto unikátnej stavbe pomôže výraznou zľavou škridly, ktorá je dovážaná priamo z rakúskeho závodu. Jedná
sa o málo používanú špicatú bobrovku a takýto dovoz zaručuje najvyššiu
kvalitu aj jednotnú farebnosť.
- Problémom pri kladení bolo najmä vyskladanie v úžľabí, ktoré u nás do
dnešného času žiadna firma nerealizovala, aj keď naši pokrývači chodili
na školenia do Rakúska. Tento typ kladenia je však tak atypický, že sme
museli požiadať o pomoc hlavného medzinárodného odborného poradcu
firmy Tondach Manfreda Nepela z Rakúska, ktorý školí pokrývačov a vydáva medzinárodné certifikáty, aby sme našli také riešenie, ktoré by najviac zodpovedalo pôvodnému kladeniu škridiel. Jeho návšteva v žrebčíne posunula realizáciu striech výrazne dopredu vďaka praktickým skúsenostiam a prerokovaniu detailov s projektantmi a zástupcami pamiatkového úradu. Okrem toho osobne ukázal pokrývačom ako klásť škridly na strechu žrebčína, pričom tento spôsob okrem neho tu nik nepoznal.
Sklony strechy, štítov a úžľabí sú rôzne, preto bolo treba dať to spomínané
„čosi naviac“, než len rutinérsky prístup.
Strecha sa teda realizuje smerom ku kaštieliku...
- Presne tak. Onedlho bude zakryté celé jedno krídlo žrebčína. Riešenie samotného kaštielika je úplne iné, má ako jediný objekt drevený krov. Nová konštrukcia sa pridŕža historického spracovania krovu a tak by objekt, ktorý
je dnes vedený ako v hmotnom zániku, mohol
byť do dvoch rokov reprezentatívnym priestorom pre obec, žrebčín, aj jazdecký oddiel.
- Po piatich rokoch projektovania, obiehania
všetkých možných inštitúcií, neraz až prosenia
o pomoc pri záchrane objektu, prišlo konečne
k výraznému kroku smerom k jeho záchrane.
Veríme, že až bude objekt nanovo zastrešený,
priláka to aj potenciálnych investorov - prenajímateľov - a podarí sa vytvoriť atraktívny objekt cestovného ruchu, lákajúceho na históriu
Habsburskej monarchie. Uvedomujeme si potenciál Kopčian aj neďalekého Holíča s ktorým
historicky tvorili Holíčske panstvo a sme presvedčení, že celá krajina sa musí propagovať
spoločne ako zaujímavý produkt cestovného
ruchu.
Okrem realizácie strechy pokračujete v projektových prácach a stále upresňujete i filozofiu
objektu...
- Stále je treba „tlačiť“ celý projekt, pretože sa
akosi zabúda, že objekt treba kompletne napojiť na inžinierske siete, a jeho rozloha 6.000 m2
znamená, že je to rozloha 60 – 70 rodinných domov. To znamená realizáciu komunikácií, elektriny, rozvody plynu, vody, osvetlenie, kúrenie... Osobitne sa napojí na siete kaštielik, ktorý bude aj po stránke IS fungovať samostatne.
- Pred realizáciou kaštielika sme naplánovali archeologický prieskum, ktorý by potvrdil
naše názory na umiestnenie historických podzemných odvetrávacích šácht, prielezov, ktoré
boli za socializmu zasypané a ktorých funkciu
by sme chceli obnoviť, vrátane odkanalizovania celého nádvoria.
- Priebežne komunikujeme aj s krajinnými architektmi, ktorí spracúvajú okolie žrebčína. Chceme našu filozofiu prezentovať v spoločnom
projekte, ktorý sa zahrnie do zastavovacích a
koordinačných situácií v rámci riešenia realizácie žrebčína. Cieľom je, aby tento podklad šir-
Zápas o obnovu žrebčína v Kopčanoch je viditeľný najmä
na streche objektu. Vďaka spoločnosti TONDACH sa ju
úspešne darí rekonštruovať.
ších vzťahov ukázal
historické náväznosti,
spôsob fungovania barokovej krajiny a možnosť jej využitia v súčasnosti, s potenciálom do budúcna. Hovoríme o využití neďalekých rozľahlých
rybníkov, vybudovaní dostihovej dráhy,
priestorov pre rodiny
s deťmi a mnohé ďalšie. Našou snahou je
vytvoriť multifunkčný
areál, pretože jediná
Atypické kladenie škridle
funkcia dnes už nemá
v úžľabí. Stav počas rekonštrukcie a pôvodné kladenie.
nádej na prežitie.
- Nedávno vyšla kniha od Radoslava Ragača „Zlatý vek cisárskej rezidencie v Holíči v období Františka
Štefana I. Lotrinského“, ktorá pojednáva o Holíčskom panstve, kde je projektovo – graficky zdokumentovaný aj kopčiansky žrebčín s areálom. Dané dokumenty potvrdili naše cítenie, že riešenie, ktoré
sme navrhli, rešpektuje historické danosti a že aj usporiadanie
a prevádzka objektov
súhlasia s historickými pokladmi. Mnohé z poznatkov nám môže álov. Aj v Schlosshofe sa teraz vrátili ku klasicpotvrdiť aj archeologický prieskum.
kým sanačným postupom, k vápennej omietke
bez cementu a prírodným farebným pigmenKomunikácia s vedením Schlosshofu tiež po- tom.
kračuje, a dokonca veľmi intenzívne...
- Presne tak. Spoločnou komunikáciou sa sna- Pán architekt, aké sú vaše plány na najbližšie
žíme nedopúšťať sa chýb, hlavne pri realizácii obdobie?
stavby. Konzultovali sme s vedením Schlossho- - Keď sa realizácia žrebčína konečne dala do
fu aj spôsob kladenia škridiel a sanácie vlhké- pohybu, potvrdilo sa, že realizáciu takejto stavho muriva, ako realizovali stavbu oni, čo bolo by by nemali ovplyvňovať politické turbulennesprávne, prečo im začali sanované omietky cie. Realizácia je finančne a časovo veľmi nápo piatich rokoch opadávať a ako to vyriešili – ročná, to, čo sa rozpracuje v jednom volebnom
úplne jednoduchým, klasickým spôsobom, bez období, je ohrozené v ďalšom, pretože hrozí, že
použitia chémie, cementu a izolačných materi- prisľúbený tok peňazí nemusí smerovať tam,
kam mal. Obávam sa, že znovu budeme musieť
v mnohých „vybavovačkách“ začať odnova.
Nevidím iné východisko, len že musí vzniknúť
nezávislý právny subjekt, ktorý bez ohľadu na
politiku, by zabezpečoval všetko okolo tejto
Národnej kultúrnej pamiatky. Peniaze zo štátnych, európskych či súkromných zdrojov by sa
mali použiť na čo najskoršie dokončenie obnovy objektu. Vďaka realizácii strechy a nádeji z
výsledkov volieb ľudia opäť cítia novú energiu,
preto by bolo dobré, keby súčasná naštartovaná revitalizácia žrebčína znova na niečom nezastala.
Ďakujem za rozhovor.
Eva Bednáriková
47
Download

Revitalizácia žrebčína v Kopčanoch /pdf