PROFESIONÁLNÍ BEZDRÁTOVÝ COUVACÍ RADAR SE
ČTYŘMI ULTRAZVUKOVÝMI SENZORY
ČÍSLO POLOŽKY LP011
MODERNÍ SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM PRO BEZPEČNÉ COUVÁNÍ
CZ
Děkujeme, že jste si zakoupili námi distribuovaný couvací radar!
Sadu tvoří ultrazvukové bezdrátové senzory, centrální jednotka a displej. Pomocí senzorů nainstalovaných v
zadním nárazníku, zařízení změří vzdálenost mezi autem a překážkou nacházející se za autem. Tuto vzdálenost
znázorňuje na displeji čtyřbarevný pruh, resp. na vzdálenost upozorňuje třístupňový zvukový signál. Řidič takto
dokáže odhadnout vzdálenost a zabránit nehodě.
CHARAKTERISTIKA:
-
bezdrátová funkce
digitální LED displej uvádějící m a cm
4 ultrazvukové senzory
Bi-Bi zvuková signalizace
Stabilní upevnění
rozlišení překážky na levé i na pravé straně
čtyřbarevné znázornění překážky
SCHÉMA ZAPOJENÍ:
Rychlostní páka zpětné světlo
bezdrátová jednotka displeje
a.
b.
c.
d.
pravý 1. senzor
pravý 2. senzor
levý 2. senzor
levý 1. senzor
TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:
Funkční napětí:
10V-15 V (stejnosměrný proud)
Příkon:
Maximum 3W
Funkční teplota centrální jednotky:
v rozmezí -30ºC až +70ºC
Hlasitost:
>73 dB
Bezdrátový kontakt:
Maximum 30m
Uvádění vzdálenosti na jednotce displeje:
2m – 0,3m
Snímací vzdálenost v zapnutém stavu (B+C):
1,5m – 0,4m
Snímací vzdálenost na dvou krajních senzorech (A+D):
1,0m – 0,4m
Funkční frekvence:
433,92 MHz
INSTALACE SENZORŮ:
doporučovaná
výška: 50-70cm
UVEDENÍ ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU A TESTOVÁNÍ:
1. Centrální jednotku umístěte pomocí oboustranně lepivé pásky do zavazadlového prostoru vozidla v místě
chráněném před vodou, párou a extrémní teplotou tak, abyste se vyvarovali elektromagnetickým vlivům jiných
elektrických zařízení.
2. Jednotku s LED displejem umístěte na palubní desku vozu tak, aby na ni řidič dobře viděl.
3. Připojte vodiče dle následujícího popisu:
A. Červený vodič napájení centrální jednotky na kladný pól zpětného světla.
B. Černý vodič centrální jednotky na záporný pól zpětného světla.
C. Černý vodič LED displeje se připojí na záporný pól akumulátoru nebo zpětného světla.
4. Nainstalujte senzory a nastavte potřebný úhel sklonu. Poté upravte vodiče.
5. Rychlostní pákou zařaďte zpátečku. Na displeji se objeví světlo východiskové situace, signalizující, že zařízení
je v senzorovém režimu. Když se světlo neobjeví, pak zkontrolujte následující: jestli zařízení nevydá zvukový
signál při připojení k napětí, zkontrolujte zdali:
a. je vodič napájecího napětí správně připojen
b. je napětí 12V nebo větší než 10,5V
c. je displej správně připojený.
Pokud displej vydává nepřetržitý zvukový signál, vypněte zapalování a rychlostní pákou znovu zařaďte zpátečku.
Když problém i nadále přetrvává, pravděpodobně došlo k poruše centrální jednotky a je nezbytné ji vyměnit.
Testování:
d. Když některý ze senzorů při testování vydává dlouhý BÍP zvukový signál, zkontrolujte, zdali
některá z částí auta nebo nějaký předmět náhodou nezasahuje do snímaného prostoru. Může
se stát, že senzor je moc blízko k nějakému předmětu, který způsobuje interferenci, např. roura
výfuku nebo elektrické vedeni.
e. Když slyšíte výstražný BÍP signál a displej i ukazuje vzdálenost, no před senzorem nic není,
pak je možné, že senzor snímá zem nebo některou jinou část auta. Zkontrolujte úhel sklonu
senzoru.
f. Když uvedené problémy nelze odstranit, pak je nezbytné celé zařízení vyměnit.
POZOR!!!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Při uvedení zařízení do provozu musí být zapalování auta ve vypnutém stavu.
Dokonalost funkce senzorů mohou ovlivnit i následující podmínky: hustý déšť, výtluky a nerovnosti
vozovky, sklon vozovky, keře, horké resp. sychravé počasí, nebo pokud senzor pokryje sníh, led,
bláto a pod.
Přesnost senzorů mohou ovlivnit ultrazvukové nebo elektromagnetické vlny (např. transformátor
jednosměrného proudu nebo 24/12V).
Senzory se nesmějí instalovat příliš těsně, ani příliš volně.
Centrální jednotku neumísťujte do blízkosti předmětů způsobujících interferenci, např. roura výfuku
nebo elektrické vedení
Před použitím překontrolujte, zadali systém správně funguje.
Tento systém lze používat jen jako upozorňovací prostředek.
FAKTORY SNIŽUJÍCÍ ÚČINNOST SENZORŮ:
sklon
měkký kulatý předmět
materiál pohlcující zvuk, např. guma
Výrobce a distributor nepřebírá žádnou odpovědnost za případné nehody plynoucí z používání tohoto
zařízení, řidič vozidla při couvání nese plnou odpovědnost!
POZOR! Použité zařízení anebo jeho součástky neodhazujte do komunálního odpadu!
ZEMĚ PŮVODU: ČÍNA
DISTRIBUTOR: GLOBAL EXPORT-IMPORT LTD.
H-1149 BUDAPEST ANGOL U. 36. TEL: +36 1 267 6470, FAX: +36 1 2676474
E-MAIL: [email protected]
www.global-export-import.hu
PROFESIONÁLNY BEZDRÔTOVÝ CÚVACÍ RADAR SO
ŠTYRMI ULTRAZVUKOVÝMI SENZORMI
ČÍSLO POLOŽKY LP011
SK
MODERNÝ SIGNALIZAČNÝ SYSTÉM PRE BEZPEČNÉ CÚVANIE
Ďakujeme, že ste si zakúpili nami distribuovaný cúvací radar!
Súpravu tvoria ultrazvukové bezdrôtové senzory, centrálna jednotka a displej. Pomocou senzorov
nainštalovaných na zadný nárazník zariadenia zmeria vzdialenosť medzi autom a prekážkou nachádzajúcou sa
za autom. Túto vzdialenosť na displeji znázorňuje štvorfarebný pruh, resp. na vzdialenosť upozorňuje
trojstupňový zvukový signál. Šofér takto dokáže odhadnúť vzdialenosť a zabrániť nehode.
CHARAKTERISTIKA:
-
bezdrôtová funkcia
digitálny LED displej uvádzajúci m a cm
4 ultrazvukové senzory
Bi-Bi zvuková signalizácia
Stabilné upevnenie
rozlíšenie prekážky na ľavej a na pravej strane
štvorfarebné znázornenie prekážky
SCHÉMA ZAPOJENIA:
Rýchlostná páka spätné svetlo
Bezdrôtová jednotka displeja
e.
f.
g.
h.
pravý 1. senzor
pravý 2. senzor
ľavý 2. senzor
ľavý 1. senzor
TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:
Funkčné napätia:
Príkon:
Funkčná teplota centrálnej jednotky:
Hlasitosť:
Bezdrôtový kontakt:
Uvádzanie vzdialenosti na jednotke displeja:
Snímacia vzdialenosť v zapnutom stave (B+C):
Snímacia vzdialenosť na dvoch krajných senzoroch(A+D):
Funkčná frekvencia:
INŠTALÁCIA SENZOROV:
10V-15 V (jednosmerný prúd)
Maximum 3W
v rozmedzí -30ºC až +70ºC
>73 dB
Maximum 30m
2m – 0,3m
1,5m – 0,4m
1,0m – 0,4m
433,92 MHz
odporúčaná
výška: 5070cm
UVEDENIE ZARIADENIE DO PREVÁDZKY A OTESTOVANIE:
1. Centrálnu jednotku umiestnite pomocou obojstranne lepivej pásky do batožinového priestoru vozidla na miesto
chránené pred vodou, parou a extrémnou teplotou tak, aby ste sa vyhli elektromagnetickým vplyvom iných
elektrických zariadení.
2. Jednotku s LED displejom umiestnite na palubnú dosku vozidla tak, aby na ňu vodič dobre videl.
3. Pripojte vodiče podľa nasledujúceho popisu:
A. Červený vodič napájania centrálnej jednotky na kladný pól spätného svetla.
B. Čierny vodič centrálnej jednotky na záporný pól spätného svetla.
C. Čierny vodič LED displeja sa pripája na záporný pól akumulátora alebo spätného svetla.
4. Nainštalujte senzory a nastavte potrebný uhol sklonu. Potom upravte vodiče.
5. Rýchlostnou pákou zaraďte spiatočku. Na displeji sa objaví svetlo východiskovej situácie, signalizujúce, že
zariadenie je v senzorovom režime. Ak sa svetlo neobjaví, potom skontrolujte nasledujúce: ak zariadenie nevydá
zvukový signál pri pripojení na napätie, skontrolujte či:
g. je vodič napájacieho napätia správne pripojený
h. je napätie 12V alebo väčšie než 10,5V
i. je displej správne pripojený .
ak displej vydáva nepretržitý zvukový signál, potom vypnite zapaľovanie a rýchlostnou pákou znovu zaraďte
spiatočku. Ak problém aj naďalej pretrváva, potom pravdepodobne došlo k poruche centrálnej jednotky a treba ju
vymeniť.
Testovanie:
j. Ak niektorý zo senzorov pri testovaní vydáva dlhý BÍP zvukový signál, skontrolujte, či niektorá
z častí auta alebo nejaký predmet náhodou nezasahuje do snímaného priestoru. Môže sa stať,
že senzor je veľmi blízko k nejakému predmetu spôsobujúcemu interferenciu, napr. rúra výfuku
alebo elektrické vedenie.
k. Ak počujete výstražný BÍP signál a displej aj ukazuje vzdialenosť, no pred senzorom nič nie je,
potom je možné, že senzor sníma zem alebo niektorú inú časť auta. Skontrolujte uhol sklonu
senzora.
l. Ak uvedené problémy nie je možné odstrániť, potom je treba vymeniť celé zariadenie.
POZOR!!!
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Pri uvedení zariadenia do prevádzky musí byť zapaľovanie auta vo vypnutom stave.
Dokonalosť funkcie senzorov môžu ovplyvniť nasledujúce podmienky: hustý dážď, výtlky a
nerovnosti cesty, sklon cesty, kríky, horúce resp. sychravé počasie alebo ak senzor pokryje sneh,
ľad, blato a pod.
Presnosť senzorov môžu ovplyvniť ultrazvukové alebo elektromagnetické vlny (napr. transformátor
jednosmerného prúdu alebo 24/12V).
Senzory sa nesmú inštalovať príliš tesno, ani príliš voľne.
Centrálnu jednotku neumiestňujte do blízkosti predmetov spôsobujúcich interferenciu, napr. rúra
výfuku alebo elektrické vedenie
Pred použitím prekontrolujte či systém správne funguje.
Tento systém možno používať len ako upozorňovací prostriedok.
FAKTORY ZNIŽUJÚCE ÚČINNOSŤ SENZOROV:
sklon
mäkký okrúhly predmet
materiál pohlcujúci zvuk, napr. guma
Výrobca a distribútor nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné nehody vyplývajúce z používania
tohto zariadenia, vodič vozidla pri cúvaní vozidla nesie plnú zodpovednosť!
POZOR! Použité zariadenie alebo jeho súčiastky neodhadzujte do komunálneho odpadu!
KRAJINA PÔVODU: ČÍNA
DISTRIBUTOR: GLOBAL EXPORT-IMPORT LTD.
H-1149 BUDAPEST ANGOL U. 36. TEL: +36 1 267 6470, FAX: +36 1 2676474
E-MAIL: [email protected]
www.global-export-import.hu
Declaration of Conformity
Vállalkozásunk / Our company:
GLOBAL EXPORT - IMPORT KFT…………………………………………………………………………………………
Importır (elsı forgalmazó) neve name of importer/Distributor
1149 BUDAPEST ANGOL U. 36………………………………………01-09-664413……………………………………
Importır ( elsı forgalmazó ) címe és a cégbejegyzés száma Address and ID number of Distributor
Kizárólagos felelısségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy a termék:
We declare with our full responsibility herewith:
…………………………………….vezeték nélküli tolatóradar / wireless parking sensor…………………………….
Article reference number
Az áru azonosítója, cikkszáma: LP011……………...……………………………………………………………………….
GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. 1149 BUDAPEST ANGOL U. 36.
…………………………(a termék eredete, a gyártó nevében mint magyarországi forgalmazó, címe)………………...
Is in conformity with standards, norms and directives as herewith
Amelyre ezen tanúsítás vonatkozik, megfelel az alábbi normatíváknak és bizonylatoknak:
EMC standard: 72/245/EEC as amended by 95/54/EC …………………………………………………………………...
As test report number / A csatolt Electronic Technology Systems Dr. Genz GmbH Berlin G4M20507-1820-M-12
sz. jegyzıkönyv alapján National Standards Authority of Ireland …………………………………………………………
RADIO ISSUES:
ETSI EN 300 220……1999/5/EC...………………………………………………………………………………Radio type
EN 60590-1:2003………………………………….…………………………………………………………………….Safety
ETSI EN 301 489-3: és EN 301 489-1:2002 ….……………………………………………………………………….EMC
Based on EU harmonized standards & directives
Tested by SHENZHEN BEST TECHNOLOGY CO., LTD. BT0708131349
Test report numberrs: BTRL0708180421(Radio), BTRE0708181345 (EMC), BTRE0708181344 (SAFETY)
A termék CE és ”e mark” megfelelıségi jelöléssel van ellátva
The product is supplied with CE & e mark symbols
A gyártó a terméket EU forgalmazásra tervezte. The product is designed by the manufacturer for distribution in
EU.
The technical documents are available A mőszaki dokumentáció tárolási címe:
GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. H-1149 BUDAPEST ANGOL U. 36
Budapest, 2007. 08. 17.
Place & Date of declaration
A nyilatkozat helye és kelte
Sólyom Péter
ügyvezetı igazgató
A meghatalmazott személy neve, beosztása
www.global-export-import.hu
Download

LP011_CZ SK - GLOBAL Export