Ročník 20
3 / 2014
Adventné modlitby
Adventom znie tichá pieseň,
srdcu blízka, ľúbezná,
čo zaháňa chmáry, tieseň,
smútok v radosť premieňa.
Že v ďalekom Izraeli
narodil sa Kristus Pán
a kto jemu život zverí,
vylieči sa z hriechu rán.
On je nádej, svetlo, spása,
cesta, pravda, život náš,
stelesnená Božia láska,
zasľúbený Mesiáš. Amen.
Skrze Syna
naša spása,
v jeho ranách
balzam máš.
Či môže byť
väčšia láska,
akú zjavil
Ježiš náš.
On je ten dar
najvzácnejší,
čo v Deň
štedrý nájdeme,
poklad Vianoc
najsvätejší,
zjavený
v Betleheme. Amen.
Ivan Mucha
Preto nariaďujeme, hoci nám to
láme
srdce,
aby
odišiel
do
vyhnanstva na sever, do zeme
barbarov. Tam bude žiť len z práce
vlastných rúk.“
Po
mnohých
dňoch
cesty
sluhovia zanechali princa na čistine
v chladných horách na severnej
hranici kráľovstva. Bez peňazí, bez
koňa, bez zbrane. Úbohý mladík
zostal ležať dlhú chvíľu doluznačky
na zemi. Nemohol pochopiť, čo sa to
stalo. Potom pocítil hlad.
Napil sa z potoka a zjedol zopár
lesných bobúľ a plánok. Do očí sa
mu tisli slzy, ale so slovami vzdoru
vykročil znovu vpred. Tak sa začala
jeho smutná a beznádejná púť. Po
niekoľkých
mesiacoch
si
už
nepamätal, koľko zúrivých psov ho
naháňalo, koľko tvrdých pohľadov
ho odsúdilo a odmietlo, koľkým
kameňom, ktoré doňho surovo
hádzali, sa musel vyhnúť. Nezostala
v ňom ani stopa po niekdajšej
pýche. Jeho jediným spoločníkom
bola ukrutná zima, ktorá mu vliezala
až do kostí, a strašný hlad. Občas sa
nad ním zľutoval nejaký roľník a dal
mu malú prácu.
Mladý princ bol zvyknutý na
pohodlie
kráľovského
dvora
a nevedel robiť vôbec nič. Naučil sa
znášať posmešky opilcov, údery,
nadávky, hlúpe žarty, len aby dostal
kúsok chleba a trochu slamy, na
ktorej
sa
mohol
vyspať.
Po
niekoľkých rokoch na ňom nezostalo
ani stopy po urodzenom pôvode.
Tancredi bol žobrák, otrhaný
a špinavý, so zapálenými očami
a plačlivým hlasom.
Starý kráľ však na svojho
vyhnaného
syna
nezabudol.
Spomienka na neho bola otvorenou
ranou v jeho srdci. Niekedy vyzeral
z najvyššej veže v nádeji, že uvidí
strapaté vlasy a divoké cválanie
mladého princa, ale vedel, že zo
zeme barbarov sa dá vrátiť len
„I riekol mu Ježiš: Dnes sa
stalo spasenie tomuto domu,
pretože
aj
on
je
synom
Abrahámovým. Lebo Syn človeka
prišiel hľadať a spasiť, čo bolo
zahynulo.“
L 1 9, 9 - 1 0
BOH
PRIŠIEL HĽADAŤ SVOJE
DETI: V TOM JE ZMYSEL
VIANOC
Svoj úvod začnem príbehom z pera
Bruna Ferrera: Vyhnaný princ
Starý
kráľ,
múdry
vďaka
skúsenostiam
i veku,
pozoroval
z hradného
cimburia
mladého
princa, ako sa cvičí v zaobchádzaní
so zbraňami. V jeho spôsobe boja sa
prejavovalo
skutočné
násilie
a v očiach sa mu chvíľami zablysla
nefalšovaná krutosť. Princ mal rád
boj. Mal radosť z toho, keď sa mohol
biť a tĺcť. Kráľ si hore na hrade
vzdychol. Tak si veru svojho
jediného potomka nepredstavoval.
Chcel, aby z neho vyrástol múdry
a usilovný, ohľaduplný a šľachetný
muž. Namiesto toho sa z neho stával
povýšenecký a násilnícky, nevrlý
a nepríjemný človek. Jedného dňa
princ prechádzal na koni cez
neďalekú
dedinu.
Tu
k nemu
dokrivkal akýsi žobrák a s nádejou
k nemu rýchlo vystrel ruku. Princov
kôň sa trochu strhol. Mladík schytil
bičík a zlostne ním šľahol žobráka.
Ten padol tvárou do prachu. Princ
krikom popohnal koňa a odcválal.
Obyvatelia dediny sa posťažovali
kráľovi. Kráľa to nesmierne mrzelo.
Zarmútený sa zavrel do svojich
komnát a v tichosti premýšľal.
Na druhý deň zvolal najvyšší
kráľovský súd a vážnym hlasom
vyhlásil: „Mladý princ Tancredi, náš
jediný
syn
a dedič
kráľovskej
koruny, sklamal naše očakávania.
Nazdávame sa, že nemá potrebné
vlastnosti na to, aby sa stal dobrým,
spravodlivým a šľachetným kráľom.
2
ťažko. Jedného dňa sa rozhodol.
Zavolal si veliteľa stráže, svojho
najodvážnejšieho vojaka, a poslal ho
za svojím synom: „Povedz mu, že
mu dám všetko, čo len bude chcieť.“
Veliteľ
sa
vydal
s oddielom
chlapov na cestu za hranice. Princa
našiel. Od údivu nenachádzal slov.
Mladík bol zarastený, vlasy mal
zlepené špinou a spával v senníku
zakrytý handrami.
„Povedz, čo chceš a ja ti to dám!“
povedal mu veliteľ.
Mladík
naňho
pozrel
horúčkovitými očami, no nespoznal
ho. Potom mu odvetil: „Prosím, daj
mi
kúsok
chleba
a vlnenú
prikrývku.“
Veliteľ mu vyhovel. Potom sa
podľa rozkazu spolu so svojimi
mužmi vrátil ku kráľovi.
„Už
si
nepamätá,
že
je
kráľovským synom! Nevie, že sa
sem môže vrátiť a žiť ako princ
v kráľovskom paláci! A žije ako
žobrák,“ informoval veliteľ kráľa.
Oči starého panovníka zaliali slzy.
Mladý princ za svoju pýchu tvrdo
zaplatil. Určite sa veľa naučil
o živote a ľuďoch. Čo mal robiť?
„Idem za ním!“ rozhodol sa. „A ak
bude chcieť, privediem ho späť
domov.“
Kráľ sa prezliekol za obchodníka
a prišiel s oddielom najoddanejších
vojakov do krajiny barbarov. Veliteľ
mu ukázal biedny prístrešok, pod
ktorým spával jeho syn. Kráľ chcel
ísť k nemu sám. Vzal do rúk
vychudnutú a špinavú tvár princa
a s nekonečnou nehou sa mu nadlho
zahľadel do očí. Po chvíli sa tvár
mladíka vyjasnila.
„Otec!“ zašepkal.
„Prišiel som pre teba, aby som ťa
vzal domov,“ povedal kráľ. „Ty si
môj syn a ja som ťa nikdy neprestal
ľúbiť. Poďme!“ Otec a syn sa spolu
vrátili
do
kráľovského
paláca.
A staré kroniky vravia, že keď princ
Tancredi nastúpil na trón, vládol
ako
ten
najmúdrejší,
najlepší
a najšľachetnejší z kráľov.
Bratia a sestry,
tento príbeh hovorí aj o nás. Aj
my sme takými Božími deťmi. Avšak
nie vždy poslúchame. Nie vždy
robíme to, čo Boh od nás chce. Áno,
aj my by sme si zaslúžili trest
a veľký hnev Kráľa – Boha Otca. A
preto Boh kvôli nám poslal vyslanca
–
Svojho
najlepšieho
a najoddanejšieho, aby pre nás
spravil to, čo budeme potrebovať.
A Tento najoddanejší Boží bojovník –
Pán Ježiš Kristus – prišiel na zem
a nechal sa aj kvôli nám obetovať na
dreve kríža. On pre nás spravil
všetko potrebné, aby sme my
nemuseli trpieť.
Tak ako vybrané Božie slovo
z Lukášovho evanjelia nám hovorí,
že Pán Ježiš prišiel hľadať všetkých,
aby nikto nezahynul, tak Boh prišiel
hľadať aj nás. Veď Boh nám dal
svojho Syna – Pána Ježiša Krista,
aby sme nemuseli zomrieť, ale aby
sme mali večný život. Áno, Boh
prišiel hľadať a spasiť svoje deti.
V tom je zmysel Vianoc!!! Ak toto
prijmeme za svoje, tak aj my
budeme môcť čerpať z toho, čo pre
nás spravil Pán Ježiš Kristus.
Vybrané Božie slovo z Lukášovho
evanjelia je z príbehu o Zacheovi,
ktorý
tiež
nebol
najlepší
a najvzornejší kresťan. Avšak vyznal
svoje hriechy, oľutoval ich a vyznal,
že chce robiť nápravu vo svojom
živote. A preto mu Ježiš riekol
(L19,9-10): „Dnes sa stalo spasenie
tomuto domu, pretože aj on je
synom Abrahámovým. Lebo Syn
človeka prišiel hľadať a spasiť, čo
bolo zahynulo.“ Aj nám toto môže
zaznievať tieto Vianoce.
Áno,
3
aj
my
môžeme
počuť
povzbudivé slová Pána Ježiša Krista:
„Dnes sa stalo spasenie tomuto
domu, pretože aj on je synom
Abrahámovým. Lebo Syn človeka
prišiel hľadať a spasiť, čo bolo
zahynulo.“ Aj v našom zbore môže
byť všetko zlé vykynožené a Boh
môže spôsobiť mnohé nové veci,
ktoré si On použije na svoju slávu!
sme sedeli vo fare sami a ak prišiel
aspoň jeden besiedkár, boli sme
nesmierne šťastní. Ľutovali sme aj
pána inžiniera Ziváka, ktorý nám
obetavo kúril, za čo mu patrí vďaka
nielen
od
detí,
ale
aj
od
mládežníkov.
Napriek
všetkému
sa
nám
podarilo usporiadať karneval spolu
s besiedkármi z Poltára, pripraviť
program na Deň matiek a vyrobiť
pekné darčeky pre mamičky. Na
záverečnej besiedke sme strávili
spolu
s deťmi
a ich
rodičmi
príjemné dopoludnie pri hľadaní
pokladu, rôznych súťažiach a hrách.
V poslednú júnovú nedeľu deti
v chráme Božom prijali požehnanie
na prázdniny a boli odmenené
cenami podľa účasti na besiedkach.
V septembri
sme opäť začali
spoločnou
opekačkou
spolu
s rodičmi a s Božou pomocou
sa
dostali k nacvičovaniu vianočného
programu. Tešíme sa, že záujem
detí o detskú besiedku je od
septembra
väčší,
ako
v predchádzajúcom roku a dúfame,
že po Vianociach nebudeme na
besiedke sami, ale stretneme sa
v hojnom počte, a to nielen na
besiedke, ale aj na Službách Božích.
Na
záver
by
sme
chceli
poďakovať všetkým rodičom, ktorí
prinášajú svoje deti na detskú
besiedku aj za pomoc pri výrobe
masiek na vianočný program.
Želáme
všetkým
požehnané
vianočné sviatky a šťastný nový rok
2015.
Vedúce detskej besiedky.
Dajme sa preto aj my viesť
Pánom Ježišom. Nech tohtoročné
Vianoce
nie
sú
len
niečím
tradičným, niečím, čo opakujeme
každý
jeden
rok.
Ale
nech
tohtoročné Vianoce sú prejavom
dôvery Pánu Bohu, že On sa o nás
stará a že On nás miluje tak ako ten
kráľ z príbehu. On nás chce taktiež
vziať do Svojich rúk, aby sme
spoznali, že je to On, kto na nás
nezabudol a stále na nás myslí
a chce nás zobrať do Svojho
kráľovstva. Oddajme sa do Božích
rúk.
Prajem všetkým nám, aby Boh
bol pri nás a v nás nielen tohtoročné
vianočné sviatky, ale aj nasledujúci
rok 2015. Prajem nám Božie
požehnanie a vedenie, nech všetko,
čo konáme, je konané na oslavu
a chválu Jeho svätého mena. Amen
V áš farár
„Dovoľte deťom prichádzať ku
mne a nebráňte im, lebo takých
je kráľovstvo Božie.“ (Marek
10,13-16 )
Blížia sa najkrajšie sviatky v roku
- Vianoce a koniec občianskeho
roka. Je to čas obzrieť sa späť
a zhodnotiť uplynulý rok 2014.
Začiatky bývajú ťažké, a tak to
bolo aj s našou detskou besiedkou.
Po vianočnom programe záujem detí
klesol - na besiedku neprišlo ani
jedno dieťa. Bolo nám smutno, keď
4
SLÁVNOSTNÉ SLUŽBY BOŽIE
VEĽKEJ VSI
Milan Krivda, vznešený brat senior
NS Ivan Mucha, seniorátny dozorca
Ján Dobšinský,
velebná
sestra
farárka Janka Lauková a ďalší
pozvaní. Zosúladiť voľné termíny
hostí nebolo jednoduché, preto ten
neskorší dátum. Prípravu Služieb
Božích koordinoval brat farár CZ v
Kalinove Ondrej Šoltés. Upraviť
interiér
kostola
a pripraviť
pohostenie pre pozvaných hostí bolo
zase úlohou nás veľkoveských
kresťanov. Zhostili sme sa jej
nadmieru zodpovedne a uvedomele.
Nie je dôležité menovať členov
organizačnej skupiny a mnohých
ďalších, ktorí viac alebo menej
prispeli k priebehu krásnej udalosti.
VO
Druhá októbrová nedeľa býva
zvyčajne
sviatočným
dňom
posvätenia chrámu vo Veľkej Vsi.
Obyvatelia si už za dlhé roky zvykli
na tento dátum a prirodzene s ním
počítali. V tomto roku sa však pod
vplyvom okolností termín posunul
a slávnostná
nedeľa
pre
Veľkovešťanov bola 16. novembra.
Dôvodom bolo rozhodnutie spojiť
slávnosť
posvätenia
kostola
s poďakovaním Pánu Bohu za pomoc
pri
rekonštrukčných
prácach
kostola vo Veľkej Vsi, filiálke CZ v
Kalinove.
Podstatná bola skutočnosť, že
lavice chrámu boli obsadené do
posledného
miesta.
Hostí
a návštevníkov bolo neúrekom aj
domácich, aj z blízkeho okolia, aj
rôzneho vierovyznania.
Prežívame
úprimnú
radosť
a spokojnosť
s výsledkami
náročných robôt. Nedalo nám, aby
sme si k oslave neprizvali aj hostí.
Vyhoveli nám a pozvanie prijali
dôstojný brat dištriktuálny biskup
Hlas
zvonov
o desiatej hodine
nedeľňajšieho
predpoludnia
pozýval
do
vyzdobeného
kostola. Samotné
služby Božie mali
bohatý program.
Kazateľom Slova
Božieho
bol
dôstojný
brat
biskup
Milan
Krivda.
Slávnostný
charakter výrazne
podčiarklo
aj
vystúpenie
spevokolu, ktorý
poslúžil
dvoma
piesňami.
Na
záver
služieb
Božích
sa
kostolom
niesol
5
spoločný
spev
hymny
Hrad
prepevný. Hlboko oslovení a plní
dojmov sme vychádzali z chrámu,
kde
nás
čakalo
pohostenie
domácimi
zákuskami
rôznych
druhov.
veľkým sviatkom celého cirkevného
spoločenstva, ale hlavne rodín
konfirmadov.
Nehýrila bohatstvom darov , bola
naplnená bohatstvom viery, lásky
a nádeje.
Slávnostný obed bol spoločným
posedením vzácnych hostí, všetkých
presbyterov
a mnohých
ďalších
funkcionárov z Kalinova, Brezničky
a Veľkej
Vsi.
Uvítacie
slová
predniesol staronový starosta Jozef
Líška, modlitbou poslúžil brat
biskup. Sme vďační Pánu Bohu, že
nám požehnal možnosť prežiť takýto
deň. Považujeme to za dôstojnú
bodku za naším snažením.
V nedeľu
včasráno
pred
slávnostnými bohoslužbami ožila
ulica
sviatočne
vyobliekanými
chlapcami
a dievčatami,
ktorí
navštevovali svoju rodinu – krstných
a starých rodičov, aby sa od nich
„odpýtali“,
žiadali
odpustenie
hriechov a pozvali ich do kostola.
Rodina
obdarovala
svojho
konfirmanda Bibliou, Spevníkom či
modlitebnou knižkou s venovaním
a biblickým citátom. Nezriedka i
prvými potrebnými vecami do
výbavy
či
zlatým
krížikom
s retiazkou
a vyprevadila
ho
slovami: Choď v mene Božom, nech
ti Pán Boh pomáha!
Jarmila Oravcová
JUBILEJNÁ
KONFIRMÁCIA PO
ROKOCH.
50
19.októbra 2014 sa v našom CZ
konala
slávnosť
jubilejnej
konfirmácie.
51.
výročie
si
pripomenulo 7 z 21 konfirmovaných
v roku 1963 (12 chlapcov a 9
dievčat) a 50. výročie 6 z 31
konfirmovaných v roku 1964 (21
chlapcov a 10 dievčat).
Nedá mi, aby som sa nevrátil do
obdobia , keď nás pripravoval na
komfirmáciu pán farár Ján Kalanda
ml. v dnes už
zbúranej zborovej
miestnosti starej fary. Pamätáme si
ho ako láskavého, dobrého človeka,
ktorý nám do umu a sŕdc postupne
vštepoval knihy Starej a Novej
zmluvy zhrnuté do malej knižočky –
Vyznanie viery.
Slávnostné
služby
Božie
s Večerou Pánovou pre jubilantov
boli nezabudnuťeľnou udalosťou,
ktorá oživila spomienky nielen
jubilantom, ale všetkým prítomným
v chráme Božom. Prispela k tomu
kázeň brata farára aj príhovor brata
Jána Maďara, ktorý sa za všetkých
jubilantov prihovoril takto:
Otázku za otázkou sme sa učili,
aby sme pred celým CZ vedeli
odpovedať na kladené otázky po
dvojročnej
príprave.
Dokazovali
sme, ako sme pripravení slovne aj
duchovne sa zaradiť do cirkevného
života. A my sme vtedy všetci v tejto
skúške obstáli!
Významnou udalosťou v živote
dospievajúceho chlapca a dievčaťa,
vychovávaného
v kresťanskom
duchu, je slávnosť konfirmácie –
potvrdenie svojej viery a prijatie za
dospelého člena CZ.
Konfirmácia
bývala
Záverom mi dovoľte predniesť
Konfirmačné suspírium
Požehnaj, ó Bože, túto vzácnu
chvíľu, keďže prežívame dnes tú
slávnosť milú! Naše dietky – dary
v minulosti
6
ADVENT!
Tvoje najvzácnejšie – chystajú sa
vyznať, čo je najvzácnejšie, vieru
v Teba, Bože, lásku k cirkvi svätej,
sľúbiť vernosť Tebe, čo si Pánom
v svete. Daj, nech túto chvíľu nikdy
nezabudnú. Verných svojich sľubov
dochovaj až ku dňu, keď sa zjavíš
v sláve, aby si svet zlý súdil!
Spravujže nás všetkých, by nik
nepoblúdil od tej cesty mravnej,
ktorej smer vždy k spáse, v ktorej
Kristus – život v plnej pravde, kráse.
Amen.
Po týchto slovách, ktorých plný
zmysel sme si ako deti možno ani
neuvedomovali, sa slávnosť chvíle
umocnila.
Otvorte
brány
dokorán,
prichádza požehnaný Pán... ES č. 16
Stojí vo dverách a klope. Klope
na naše srdcia. Kto Mu otvorí bude
stolovať s Ním. Veď to je požehnaný
dom, kto Ho prijme a On prebýva
v ňom. Ja Ho prosím: „Príď, Ježiši,
a bývaj u mňa, s Tebou mi každá
chvíľa silná..“. A tak otvorme Mu
všetci srdca brány, nech vojde Kráľ
požehnaný!
Na Vianoce – Štedrý večer sa
veľmi teším, vtedy zvykne byť náš
chrám plný, lebo prídu aj „ročiaci“.
Veľmi túžim po tom, aby to ostalo
tak aj po celý rok. Som smutná
z toho, keď naše deti a mládež
nechodia v Brezničke do kostola, iba
vo veľké sviatky ako na Vianoce,
Veľkú
noc
a v deň
pamiatky
posvätenia
chrámu
Božieho.
Niektorí prídu v roku veľmi zriedka.
A to Vám, milé deti a mládež, stačí?
Pripomínam Vám náboženskú
výchovu
a konfirmačný
sľub.
Nezabúdajte na to, vezmite si to
k srdcu! Veď Vy ste naša budúcnosť!
A to sa týka aj vašich rodičov a celej
strednej generácie, ktorá bola
vychovávaná v totalite. Štatistika
vykazuje,
že
v cirkvi
ubúda
evanjelikov. Je to veľmi smutné a je
mi to ľúto. Neopúšťajte preto svoje
zhromaždenia a cirkev! Prihováram
sa Vám ako staršia. Mňa už od
malička vodievali moji rodičia do
kostola a ostalo mi to po celý život
až doteraz. Ja som sa nebála chodiť
do kostola ani v totalite a Pán Boh
mi vždy pomáhal, lebo On chráni
svojich verných. Istého času som
čítala, že kto sa nestará o svojich
domácich, je horší ako neveriaci.
Keďže nie všetci odoberajú
časopis Evanjelický posol spod
Tatier (EPsT) dovoľujem si Vás
oboznámiť, čo uverejňuje v ňom
Vyznali sme to pri spoločnom
obede a posedení vo fare, kedy sme
na minulé časy zaspomínali veselo
i vážne, uvedomujúc si ako nás
zomlel
a zdeformoval
čas
spoločenských udalostí a zmien,
ktoré sme prežili.
S pietou sme si spomenuli na 15
bratov a sestier, ktorí nás predišli
do večnosti.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa
s Božou pomocou na organizácii
stretnutia jubilujúcich
konfirmandov podieľali. J. Maď ar
7
dôstojný brat generálny biskup
Miloš Klátik v článkoch: 500 rokov
reformácie, Všeobecné kňazstvo
pokrstených veriacich (časť 7. a 8.
časť). Len veľmi stručne z tých
veľmi dlhých článkov aspoň niektoré
dôležité vety. Podľa Martina Luthera
kňaz je každý, do úst ktorého sa
kladie Božie slovo. Preto všetci
kresťania sú kňazi a všetci sa
podieľajú na duchovnom stave, majú
tiež
všetci
autoritu
skúmať
a posudzovať záležitosť viery t.j.
povinnosťou každého kresťana je
hlásať vieru, rozumieť jej a brániť ju
proti omylom.
Ja to chápem tak, že hoci všetci
kresťania sú kňazi, ale nemôžu
kázať, lebo nemajú to zverené ako
úrad a neštudovali teológiu. A keďže
všetci kresťania sme kňazmi, mali
by sme poznať a šíriť, čo je napísané
v Biblii v 5M 6, 4 – 9 pod názvom:
Veľké prikázanie lásky k Bohu.:
„Počuj, Izrael! Hospodin, náš Boh,
je jediný Hospodin. Milovať budeš
Hospodina, svojho Boha, celým
srdcom, celou dušou a celou silou.
Slová, ktoré ti dnes prikazujem,
budú v tvojom srdci. Budeš ich
vštepovať svojim synom a budeš
hovoriť o nich, či budeš sedieť vo
svojom dome, či budeš kráčať
cestou, či budeš líhať alebo vstávať.
Priviažeš si ich ako znamenie na
ruku, budeš ich mať ako pásku na
čele medzi očami a napíšeš ich na
veraje svojho domu a na svoje
brány.“ Jolana Morháčová
KOĽKO
krajanov
žijúcich
v Slovenskom
Komlóši v Maďarsku. Z ústredia
Evanjelickej diakonie sme dostali
informácie, ako sa celá vianočná
pomoc uskutoční.
Našou
úlohou
bolo
podľa
menného zoznamu urobiť balíčky do
krabíc od topánok. Iniciatívy sa
chopili ženy zo SEŽ a rozhodli sa
pre 10 balíčkov. Nakúpili potrebné
veci a naplnili 9 krabíc obalených do
vianočného papiera, ktorých obsah
určite poteší osemročných školákov.
Jedna krabica je darom od brata
farára a jeho priateľky.
Ďakujeme
všetkým
bratom
a sestrám, ktorí finančne prispeli.
Keďže zbierka sa ukončila po
zakúpení vecí do balíčkov, finančný
zostatok sa dá ako milodar do
pokladne CZ.
Celková hodnota balíčkov bola
110,64 € , vyzbieralo sa 377,50 €.
Zoznam ochotných darcov: Gréčová,
Podhorová,
Ciráková,
Pauerová,
Borošová, Palkovicová, Kudláková,
Janečeková, Stupárová, Durišková,
Hoduliaková, Svorčíková, Gasperová, Ziváková, Plauchová, Líšková,
Antalíková, Morháčová, Bešinová,
Macková,
Maďarová,
Dováľová,
Hroncová,
Zaťková,
Dováľová,
Dováľová, Hronec, Oravcová, Mázor,
Cirák,
Belková,
Lörinčíková,
Šimová, Tomášová, Dováľ, Piater,
Bešinová,
Eliášová,
Paučová,
Križány, Úradník, Hanesová, Filiálka
Breznička
Dobročinný človek bude bohato
nasýtený a kto občerství, bude
občerstvený. (P 11,25) D. Gréčová
LÁSKY SA ZMESTÍ DO
KRABICE OD TOPÁNOK...
Na podnet nášho brata farára sa
i náš CZ zapojil do akcie, ktorú pred
Vianocami
organizuje
ústredie
Evanjelickej diakonie ECAV na
Slovensku.
Tento
rok
pomoc
smerovala núdznym deťom našich
8
KNIHY,
s ktorou sa Leona už dávno márne
túžila zblížiť. Môže však napraviť
skazu, ktorú spôsobilo uchovávanie
bolestivých rodinných tajomstiev,
skôr, než vyprší jej čas?
Zdroj: časopis Nahlas
Vydáva
spoločenstvo pri Dóme svätého
Martina www.ver.sk
Bill Hybels – Stačí vyskočiť.
Bill Hybels je autorom betselleru
Dopraj si prepych modlitby. V knihe
Stačí vyskočiť predstavuje novú éru
osobnej evanjelizácie. Pristupuje
k nej
prirodzene
a cez
vzťahy,
pričom
sa
necháva
inšpirovať
Ježišovým
vlastným
príkladom.
Hybels zdôrazňuje vedenie Ducha
Svätého a pozýva nás vykročiť zo
svojej zóny pohodlia. Volá nás do
stretnutí s ľuďmi, ktorý túžia, aby sa
o nich niekto zaujímal. Do stretnutí
s mužmi a ženami, ktorý majú svoje
vlastné príbehy a ktorých srdcia
dychtia po dotyku Božej lásky –
prostredníctvom
vášho
úsmevu,
vášho
povzbudenia,
vašej
otvorenosti,
vášho
priateľstva.
Všetko sa to začína tým, že
vykročíte.
Zdroj: Nahlas www.ver.sk
Ľubomír Bechný – Kristovci.
Kniha predstavuje dvanásť ľudí
z rôzných cirkevných denominácií,
rôzneho
veku,
povolania
a
skúseností, ktorých spája láska ku
Kristovi a túžba čo najvernejšie Ho
nasledovať. Nájdeme tu rozhovory
s Jánom
Grešom,
s Danielom
Pastirčákom, s Róbertom Bezákom,
s Teréziou Lenczovou, so Štefanom
Hríbom,
s Braňom
Škripekom,
Danielom Hevierom
a s ďalšími
zaujímavými ľudmi. Ich cesta k viere
bola rôzna. Niekto k nej prišiel bez
väčších problémov, iný šiel cestou
hľadania. Každý však mal osobnú
skúsenosť so živým Bohom, ktorý
zmenil ich pohľad na svet a na
samých seba. Kniha plná otázok a
zaujímavých odpovedí môže byť aj
KTORÉ MÔŽU ZAUJAŤ
Dnes mám pre vás opäť niekoľko
zaujímavých kníh. Niektoré som
čítala osobne, pri iných som si
pomohla recenziami, ktoré ma
zaujali. Vybrala som tie, ktoré by
som si sama rada prečítala.
Francine Riversová – Leotina
záhrada. Leotina záhrada bola
kedysi krásne miesto, kde kvitli
kvety
a nádej.
Tam
Leotina
nachádzala útočisko pred hlbokými
ranami, ktoré jej spôsobila ničivá
vojna.
Bola to jej svätyňa, kde kľačala
pred milujúcim Bohom a modlila sa
za deti, ktoré nechápali jej tiché
sebaobetovanie.
Teraz
je
osemdesiatštyri
ročná
Leona
Reinhardtová sama a jej milovaná
záhrada je spustnutá. Všetky jej
snahy o zmierenie s jej dospelými
deťmi
vyšli
nazmar.
O svojom
zúfalstve hovorí len milujúcemu
Otcovi, svojmu jedinému priateľovi.
Potom Boh priveje vietor zmien
v celkom
nepravdepodobných
podobách: jednou je vysokoškolský
študent, ktorý si myslí, že má na
všetko odpovede a druhou vnučka,
9
pre nás povzbudením k vzájomnej
láske a svornosti.
Kniha má 126 strán. Vydalo ju
VIFO
–
Ľubomír
Bachný
www.kristovci.sk www.martinus.sk
Boh nechce, aby sme sa pomstili,
vykonávali ortieľ nad chybami
a pokleskami svojich blížnych, aby
sme zahoreli hnevom i keď niekedy
možno oprávneným, ale nikdy nie
nám a spoločenstvu prospešným.
Lebo pomsta ešte nevyriešila ani
jeden
zauzlený
problém,
neodstránila,
ani
jedno
zlo,
neurovnala ani jednu chybu. Pomsta
vždy rozmnožila iba nenávisť, zlobu,
násilie,
bolesť,
utrpenie,
odcudzenie, rozdelenie a všetko to,
čo my kresťania zahrňujeme pod
spoločný výraz: hriech.
Z Božieho príkazu máme sa učiť
sebadisciplíne,
sebaovládaniu
.
Máme sa učiť viac milovať a menej
nenávidieť, viac odpúšťať a menej
odsudzovať, viac podporovať dobré
a odstraňovať škodlivé medzi nami.
Nepomstime sa, ale ponechajme to
hnevu Božiemu. Pán je najvyšší
sudca. On raz spravodlivo rozsúdi
a odsúdi.
Učme sa hovoriť jazykom lásky.
Dokazujme, že patríme do školy
Božej. Nepomstime sa,
zadržme
hnev, dobrým premáhajme zlé, aby
život
okolo
nás
a v nás
bol
radostnejší, bohatší a čistejší.
Pomsta nie je nutnosťou.
Nutnosťou je odpustenie. DG
Lucia Sitárová
JE
POMSTA NUTNOSŤOU?
Z hľadiska ľudskej prirodzenosti
je
pomsta
veľmi
ľahko
odôvodniteľná , lebo súvisí s ľudskou
urážlivosťou
a nezdravím
sebavedomím. Človek býva často
naklonený potvrdiť starú zásadu, že
pomsta je sladká. Pre niekoho nie je
nič
normálnejšie,
ako
urážku
odplatiť urážkou, podvod podvodom,
neveru neverou, podlosť podlosťou,
nenávisť nenávisťou. Nič nedáva
toľko
vnútornej
i fyzickej
sily
k uskutočneniu nejakého činu ako
práve uskutočniť pomstu, odplatu,
odčiniť krivdu, vynahradiť urážku,
vrátiť pohanenie. Diabol pomsty
v nás
úraduje
a mnohí
sme
naklonení dať mu zelenú.
Dodnes v niektorých kmeňových
spoločenstvách je zaužívaná tzv.
Vendetta – krvná pomsta. Ona je
oddávna
vžitá
v kmeňovom
spoločenstve
ako
jedno
z najdôležitejších prikázaní rodu.
Podľa tejto krvnej pomsty je
príslušník kmeňa povinný vraždu
odplatiť
vraždou.
Musí
nájsť
páchateľa a pomstiť sa na ňom alebo
aspoň na jeho blízkom príbuznom.
Proti takejto, možno prirodzenej
ľudskej mravnosti, stavia nám slovo
Božie vyššie požiadavky, keď v liste
Rímskym prízvukuje: Nepomstite sa
milovaní, ale ponechajte hnevu
Božiemu– lebo je napísané: „Mne
pomsta, ja odplatím!“ hovorí Pán.
Je teda pomsta pre kresťana
nutnosťou?
Rozhodne
nie!
Ba
naopak. Je porušením Božej vôle,
prekročením Božieho príkazu. Pán
10
MARTIN RÁZUS
evanjelický farár, spisovateľ, politik.
Prečo o ňom píšeme dnes, keď nemá žiadne
životné jubileum? On nie, ale v lete uplynulo
sto rokov, ako vypukla 1. svetová vojna, ktorú
odsúdili všetci mierumilovní ľudia sveta, medzi
nimi aj P.O. Hviezdoslav (Krvavé sonety),
Tajovský a Jesenský, ale aj M artin Rázus.
Modlitba dieťaťa
Milý Otče z neba!
Prosím ponížene.
Pozri – mama zasa obrátená k stene
plače! Ja viem prečo, vieš to aj Ty iste,
že nám otec musel kamsi na bojište,
bez neho nám smutno – ani na pohrebe ...
preto prosím pekne ja, ja, dieťa slabé,
vráť nám ho, vráť aby mama nežialila!
Pohroz! Predsa veľká . veľká Tvoja sila!
Mama vraví – keď chceš, skrotíš každú šiju,
a ver ‘, mrzko i len, keď sa chlapi bijú!
Povedz to tým veľkým, musí prestať zvada,
otca pustia domov, mama bude rada,
a ja ešte ako! Dám mu i čo nemám,
veru si ho nikdy, nikdy nenahnevám.
Teba ale za to chváliť neprestanem ...
Sprav to, sprav a daj nám dobrú nôcku. A m e n (M. R ázus: To je vojna)
Áno, bol to Martin Rázus, ktorý básňou, Slovom Božíím z kazateľnice i
slovami nábožnej piesne nabáda k pokoju, porozumeniu, viere.
V Spevníku sú štyri nábožné piesne, pri ktorých sa s ním takto spevom
modlíme:
„Daj Bože pokoja, jak dažďa jarného, jak slnka teplého ...
Daj , Bože mieru v hruď, jak modré nebesá / Nech duša neklesá
V šťastí i súžení s nami buď, s nami buď!
Daj, Bože, nádeje, jak ten chlieb voňavý / že zášť sa pristaví
A radosť národy poleje, poleje.
(Spevník 5 7 3)
Aj slová ďalšej nábožnej piesne Zaplesaj ľud na Sione, Bohu česť ...
básnik „zve do práce v ducha zhode, vedie k láske a slobode ....“
Básnik bol svedomím nášho mladého národa, ktorý sa v časoch jeho
mladosti začal formovať a emancipovať. Veril mladým, a tak slová hymny
evanjelickej mládeže, ktoré nám zanechal, zostanú klenotom najvzácnejším.
Rovnako jeho sestra, poetka, spisovateľka pre deti a mládež, je autorkou
viacerých nábožných piesní (Otče môj, tak vysoko si, Keď sa skúška viery
blíži, Tu som pane, na Tvoj pokyn čakám ...)
Martin Rázus a jeho sestra sa venovali aj svetskej literatúre. Známa je
predovšetkým historická kniha M. Rázusa, Odkaz mŕtvych, v ktorej sa
11
podrobne venuje okolnostiam okolo prenasledovania evanjelikov po
Bratislavskom súde a Prešovských jatkách. Sleduje osudy verných kňazov a
učiteľov, ktorí putovali za svoju vernosť na galeje v Taliansku a mnohí
následkom útrap zahynuli, o čom svedčí aj pamätná tabuľa na Michala Gótša,
kalinovského farára, ktorý bol väznený v Leopoldove ako 70-ročný, o čom si
podrobne môžeme prečítať v publikácii P. Jánoša.
Literárne dielo M. Rázusa je bohaté. Okrem básnických zbierok Hoj, zem
drahá, Z tichých búrnych chvíľ, Šípy duše, Cestou atď. písal i prózu, kde sa
venuje ako citlivý a vnímavý človek hlavne socialnym otázkam. Napr.
Krčmársky kráľ, Svety, Júlia.
Nezabudnuteľným dielom dlho ostanú spomienky na detstvo na Liptove v
rodnej Vrbici M a r o š k o a spomienky na štúdium v Kremnici Maroško
študuje.
Keď M. Rázus vo veku 48 rokov na fare v Brezne skonal, prišlo mu na
pohreb 10-tisíc ľudí. Vlak s jeho truhlou dolu Horehroním zdravili na
železničných staniciach stovky ľudí bez rozdielu náboženstva, v obciach
vyzváňali zvony.
Tak miloval prostý ľud svojho spisovateľa a kazateľa. Pochovaný je na
cintoríne v B. Bystrici.
Martin Rázus bol človek a spisovateľ nezištný, tichý a zádumčivý, večne
nespokojný.
„Človek nezačína sa kolískou,
ba ani dobytím doktorátov, ale chvíľou,
keď rozkvitne v ňom poznanie
a cit ľudskosti.“ (M. Rázus)
Tie Vianočné sviatky,
poviem Vám vinš krátky.
Pán Kristus je narodený,
preto nebuďme zarmútení,
ale sa mu radujme,
na slávu prespevujme.
Jarina Belková
DOPLŇOVAČKA
PRE DETI:
Doplň za čísla písmenká a zistíš čo sa vo veršíku hovorí o Pánovi Ježišovi v
Jánovi 1, 4.
36
_
23 24 21
_ _ _
4 24 19
_ _ _
4 24 19
_ _ _
42 15 36 24 32
_ _ _ _ _
30 36 9 32 19 24 21
_ _ _ _ _ _ _
Ŕ
30
S
31
Š
32
T
33
Ť
34
U
35
Ú
36
42 19 36 24 32
_ _ _ _ _
20 34 7 16
_ _ _ _
(abeceda)
A Á ä B C Č D Ď E É F G H CH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
R
29
1
_
I Í J K L Ľ M N Ň O Ó ô P
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
V
37
W
38
12
X
39
Y
40
Ý
41
Z
42
Ž
43
ÚLOHA
PRE
DETI:
Aké dary priniesli Pánovi Ježišovi mudrci od východu?? Matúš 2,11
Kto oznámil pastierom narodenie Pána? Lukáš 2, 9
Kam ušli Jozef s Máriou a s malým Ježišom pred Herodesom? Matúš 2, 13
Koľko rokov mala prorokyňa Anna, keď videla malého Ježiša? Lukáš 2, 37
OMAĽOVÁNKA:
13
Zimná midlitbička
ZO
ŽIVOTA CIRKEVNÉHO ZBORU
Milí bratia a sestry, náš CZ od augusta
toho roku žije čas cirkevného roka pod
vedením nového pastiera, dnes už
námestného brata farára Ondreja Šoltésa.
Po 10 mesiacoch Bohom požehnaného
administrovania CZ sestrou farárkou
Jankou Laukovou sa tešíme z novej
Zima je pre deti.
situácie.
Zima je biela
Všetky činnosti CZ, ktoré sme sa snažili
ako tá dušička
udržať aj pred príchodom kňaza, nabrali
z detského čela.
nový dych. Božia prítomnosť nás sprevádza
v spevokole, pri stretnutiach ev. žien,
Daj deťom sniežika
mládeže, detí. Najväčšiu radosť máme
daj bielym bielu.
z návštevnosti detí na detskej besiedke.
Daj radosť radosti,
Chválime aj rodičov, ktorí ich na DB
daj nám ju celú!
privádzajú.
Milan Rúfus
V októbri sa uskutočnilo stretnutie
konfirmandov po 50 rokoch, v novembri
bratia a sestry z Veľkej Vsi pripravili pri príležitosti posvätenia obnoveného
chrámu Božieho slávnostné služby Božie. Na prelome novembra a decembra
naše ženy zo SEŽ pripravili balíčky deťom krajanov do maďarského Komlóša.
Svoje pravidelné stretnutie malo presbyterstvo a jednotlivé výbory.
Dokončili sa sezónne naplánované činnosti
a prebiehajú nevyhnutné
administratívne a správne úkony súvisiace so zmenou v predsedníctve CZ.
Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o život CZ, v mene
predsedníctva CZ a v mene presbyterov ďakujeme.
Bratia a sestry, prežívame adventné očakávanie narodenia Božieho syna,
ktorý nám hriešnym ľuďom aj tieto Vianoce prichádza ukázať svetlo Božej
lásky a cestu viery. Nech táto cesta je liekom, ktorý uzdravuje naše vzťahy,
prináša radosť našim deťom, pokoj a lásku v našich domácnostiach, úspechy
na pracoviskách a priateľskú atmosféru dôvery a porozumenia v cirkevnom
zbore.
M. Zivákoá, zb. dozorkyň a
Aby bol briežik,
na briežku sniežik,
na sniežku sane,
daj nám to, Pane!
JUBILANTI
SEPTEMBER AŽ DECEMBER
40 rokov: Gréčová
Sarvašová A. (VV)
M.
(K),
Kuriš
2014
M.
(K),
60 rokov: Madáková D. (K)
80 rokov a viac: Antalíková M. (VV), Barnová Z.
(B), Bešinová I. (K),
Borošová H. (K),
Horínková M. (VV), Kokavcová M. (K), Lenhartová
B. (K), Lichá E. (K), Macková H. (K), Mázorová
M. (K), Mázorová Z. (K), Miháľ J. (K), Morháč J.
(B), Morháčová A. (B), Úradník P. (K)
14
MILODARY
NA
LIST RODINE OD 1.9.2014
10.12.2014
DO
2€: J. Melová (K)
5€: I.Palkovičová (K), Z. Barnová (B)
10€: M. Antalík (VV), rod. Lengová (B), E. Frančoková
(Mládzovo)
V
CIRKEVNOM ZBORE BOLO ZA ROK
2014
Pokrstených: 5 dievčat a 3 chlapci
1. február – Zuzana Pachotová, Radovan Pachota
15. február – Rút Borošová
18. máj – Elisa Kurčíková
27. júl – Liliana Matúšková
3. september – Peter Matiaš
11. október – Lucas Hauer
8. novembra – Lenka Zina Dudášová
Konfirmovaných: – 4 dievčat a 6 chlapcov
25. máj: Lukrécia Kurišová, Barbora Rajnohová, Marianna Antalíková, Filip
Paál, Daniel Kristián Strapko, Martin Ďuriško, Dominik Dudáš, Samuel Pauer,
22. jún: Judita Karáseková
3. september: Peter Matiaš
Sobášených: – 4 páry
21. jún – Ivan Klimo + Martina Paálová
29. jún – Ján Bešina + Marianna Kraislová
6. september – Marek Molnár + Klára
Matiašová
10. október – Peter Jakuba + Miroslava
Oravcová
Pochovaných: – 4 ženy a 3 muži
27. marec – Elena Mócová 81r.
6. apríl – Jelka Jablonská 49r.
9. máj – Michal Macko 94r.
28. júl – Eva Lörinčíková 62r.
19 september – Miroslav Meličko 60r.
29. október – Ján Balkovský 80r.
17. novembra – Mária Jambrichová 82r.
Vianočná koleda
V mestečku Betleme,
v jasličkách na slame
leží to dieťatko,
na ktoré čakáme.
Anjelik bez krídel,
Boží i človečí.
Nikto ho nevidel,
každý ho dosvedčí,
darček mu nesie tam...
A ja mu do diaľky
srdiečko posielam
namiesto hrkálky.
Milan Rúfus
15
ROZPIS SB
NA NASLEDUJÚCE OBDOBIE
1.1.2015
4.1.
Nový rok
Nedeľa po Novom roku
6.1.
11.1.
Zjavenie Krista Pána
1. nedeľa po Zjavení
18.1.
2. nedeľa po Zjavení
25.1.
3. nedeľa po Zjavení
1.2.
Deviatnik
8.2.
Nedeľa po Deviatniku
15.2.
Predpôstna nedeľa
22.2.
1. pôstna nedeľa
1.3.
2. pôstna nedeľa
8.3.
3. pôstna nedeľa
15.3.
4. pôstna nedeľa
22.3.
5. pôstna nedeľa – Smrtná
29.3.
6. pôstna nedeľa – Kvetná
2.4.
3.4.
Zelený štvrtok
Veľký Piatok
5.4.
6.4.
1. slávnosť Veľkonočná
2. slávnosť Veľkonočná
11:00
9:30
11:00
11:00
9:30
11:00
9:30
11:00
9:30
11:00
9:30
11:00
9:30
11:00
9:30
11:00
9:30
11:00
9:30
11:00
9:30
11:00
9:30
11:00
9:30
11:00
9:30
11:00
17:00
9:30
11:00
11:00
11:00
Kalinovo
Veľká Ves
Kalinovo
Breznička
Breznička
Kalinovo
Veľká Ves
Kalinovo
Breznička
Kalinovo
Veľká Ves
Kalinovo
Breznička
Kalinovo
Veľká Ves
Kalinovo
Breznička
Kalinovo
Veľká Ves
Kalinovo
Breznička
Kalinovo
Veľká Ves
Kalinovo
Breznička+VP
Kalinovo+VP
Veľká Ves+VP
Kalinovo+VP
Kalinovo+VP (fara)
Breznička+VP
Kalinovo+VP
Kalinovo
Veľká Ves
Vydáva Ev. a. v. cirkevný zbor Kalinovo, Partizánska 84, 98501 Kalinovo,
tel. 047 / 381 2002, 0903 582 087, č.ú. 2620037014/1100. Nepredajné.
Download

Stiahni si PDF