Rímskokatolícka farnosť Narodenia Panny Márie
v Spišskom Štiavniku
Ročník VI/číslo 5 - MÁJ 2012
"Nechajte dietky a nebráňte im
prichádzať ku mne, lebo takýchto je
kráľovstvo nebeské“
„Ty si môj Pán a ja veľkú radosť mám, že prichádzaš ku
mne a ja nemusím byť sám.“
6. mája prijmú deti z našej farnosti prvýkrát do svojho srdca živého Ježiša
Krista v Eucharistii.... Od tohto dňa tieto malé deti už nie sú samé – do srdca
môžu prijímať Ježiša, ktorý ich bude posilňovať i požehnávať v ich
každodennom živote. On je predsa ten najvzácnejší hosť, ktorý – keď ho do
srdca pozveme – príde vždy a nikdy nie s prázdnymi rukami. Príde s darmi, o
ktoré prosíme a ktoré najviac potrebujeme.
Pozdrav Blahoslavenej Panne Marii
najsvätejším milovaným Synom svojím
a Duchom Svätým Utešiteľom
a v ktorej bola a je všetka plnosť milosti
a všetkého dobra.
Buď pozdravená, ty jeho palác;
buď pozdravená, ty jeho bohostánok,
buď pozdravená, ty, jeho dom.
Buď pozdravená, ty, jeho odev;
buď pozdravená, ty jeho služobnica,
buď pozdravená, ty, jeho matka
aj vy, všetky sväté čnosti,
Buď pozdravená,
ktoré sa z milosti a osvietenia Ducha
Pani, svätá Kráľovná,
Svätého
svätá Božia Rodička Mária;
rozlievate v srdciach veriacich
ty Panna, ktorá si sa Cirkvou stala
a z neveriacich
a si vyvolená najsvätejším Otcom z neba,
robíte verných Bohu.
ktorú posvätil
Nanebovstúpenie Pána
Vzkriesený Pán sa postavil pred učeníkov a prisľúbil im, že o niekoľko dní
prijmú moc od Ducha Svätého. Viete si predstaviť, na čo museli v tej chvíli
myslieť? Určite si spomenuli na strach a zdesenie, ktoré prežívali od
ukrižovania. Spomienky na to, ako zapreli Ježiša, boli určite ešte veľmi živé.
Odkiaľ mali vziať nádej, že im Ježiš dá taký úžasný dar? Ale on dodržal svoj
sľub a ich život sa úplne zmenil.
Len málo si uvedomovali, že Ježiš im dal prísľub, ktorý dodržiava voči
všetkým ľuďom všetkých čias - každému, kto
prijíma jeho evanjelium pokánia a spásy. Keď
bol Ježiš na zemi, obmedzovala ho jeho ľudská
prirodzenosť. Ale teraz, keď odchádzal do neba,
mohol zoslať svojho Ducha Svätého miliónom
ľudí a zároveň konať skrze nich v tej istej chvíli.
Keď na Turíce zostúpil Duch Svätý, učeníci
obrátili naraz viac ako tritisíc ľudí - a to bol iba
začiatok! Každým dňom sa cez všetky
nasledujúce storočia šírilo evanjelium celým
svetom
vďaka
nespočetnému
množstvu
učeníkov.
Dokonca aj my sme dnes súčasťou tejto úžasnej skupiny svedkov. Skrze
nás môže Ježiš priniesť svoje kráľovstvo zraneným a strateným ľuďom po
celom svete. Moc hriechu ustupuje úmerne tomu, koľko ľudí zakúsi jeho
spásu. V našich rodinách, na pracoviskách a medzi susedmi, všade môže
Ježiš otvoriť srdcia ľuďom - skrze nás!
Preto sa nebojme deliť sa o Božiu lásku. Ježiš Kristus, nanebovstúpený
Pán, nám dal tú istú moc, ktorá z neho vyžarovala počas jeho života tu na
zemi. A daroval nám ju, aby sme ju mohli dať ďalej.
Pane Ježišu, je pre mňa cťou nazývať sa tvojím učeníkom. Chcem ťa dnes
vidieť vyvýšeného, keď budem ohlasovať tvoje evanjelium svojimi ústami a
skutkami.
Zoslanie Ducha Svätého
Učenci hovoria, že prvé Turíce sa odohrávali počas židovského sviatku
Týždňov. Bol to sviatok, počas ktorého sa prvé plody úrody obetovali Bohu ako
vďakyvzdanie. Avšak v tento mimoriadny deň namiesto odovzdania prvých
plodov Bohu nám on sám dáva svoje prvé ovocie - Ducha Svätého.
A akým úžasným darom je Duch! Jeho mocou sa
Cirkev už viac ako dvetisíc rokov stále drží na svojej
ceste aj napriek ľudskej hriešnosti. Jeho milosť nás
posilňuje, zjavuje nám Ježiša, nabáda nás k službe
a presviedča nás, že Ježiš sa skutočne vráti, aby
priniesol nebo na zem. Jedným slovom, Turíce
hovoria o tom, že všemohúci Boh prišiel, aby žil
v ľudských srdciach, pričom obyčajných ľudí
premieňa na mimoriadnych svätcov.
Potom, čo Ježiš vstal z mŕtvych, zjavil sa
apoštolom, dýchol na nich a povedal: "Prijmite
Ducha Svätého" (Jn 20, 22). Presne ako na Turíce
chce Ježiš vdychovať Božiu energiu do nášho srdca každý deň. Duchovná sila,
prítomná počas prvých Turíc, pohýnala ľudí, aby milovali Boha, túžili po
svätosti, dosahovali ju a zhromažďovali sa, ako sa to deje v Cirkvi aj dnes.
Podľa čoho vieme, že tento dych Boha v našom živote stále pôsobí? Cítime
sa naplnení energiou Ducha a túžime sa stať podobnými Ježišovi. Cítime, že
nás to ťahá pracovať pre jeho kráľovstvo a spoliehať sa pritom na silu a moc
Ducha a na jeho vedenie. Usilujeme sa byť láskavejší, milší a trpezlivejší.
Hneď teraz sa zastav a párkrát sa zhlboka nadýchni. V mysli si predstav,
ako vydychuješ hriech a vdychuješ Ducha. Predstav si, ako prijímaš Pána
a jeho plány, kým svoje vlastné plány a vízie nechávaš tak. Vedz, že to, čo
vdychuješ, je čisté, sväté a neotrávené. Ježiš má úžasné plány pre každého
člena svojej Cirkvi. A teda aj pre teba!
Pane Ježišu, dýchni na mňa a daj, aby som viac žil Bohu. Príď, Duchu Svätý,
a naplň ma svojím životom!
Turičný hymnus
Príď, Duchu Svätý, tvorivý
príď svojich verných navštíviť,
naplň nám srdcia milosťou,
ktoré si stvoril múdrosťou.
Osvieť nás, ducha posilňuj,
do sŕdc vlej lásku ohnivú,
keď telo klesá v slabosti,
vzpriamuj ho silou milosti.
Tešiteľom si nazvaný,
dar Boží z neba nám daný,
zdroj živý, láska, oheň v nej
i pomazanie duchovné.
Pred nepriateľom ochráň nás,
svoj pokoj daj nám v každý čas,
nech vždy pod tvojím vedením
vyhneme vplyvom škodlivým.
Ty, darca darov sedmorých,
prst Boží v dielach stvorených,
ty, prisľúbenie Otcovo,
dávaš reč, slovo Pánovo.
Nauč nás Otca poznávať
a jeho Syna milovať
a v teba, Ducha obidvoch,
daj veriť vždy, vo všetkých dňoch.
Amen.
Tento mesiac a hlavne druhú májovú nedeľu viac myslíme na naše mamy, na
to, čo pre nás robia a za čo sme im vďační.
Milé mamičky,
prijmite túto kytičku básní
ako prejav vrúcnej vďaky za vašu veľkú lásku!
MODLITBA ZA MAMKU
Svitol deň, čo nemá páru,
Úprimnú vďaku prijmi, Pane,
veď Ty, mamka, sviatok máš.
za to, že MAMA vravieť komu mám.
Požehnanie svoje daruj,
Za chvíle Tebou požehnané,
prosíme, ó, Otče náš!
čo s mamou denne prežívam.
Úprimnú vďaku prijmi, Bože,
ŤAŽKÁ ÚLOHA
za lásku, čo cítiť smiem,
že odpustiť vie neposlušnosť,
Ja som chlapček ešte malý,
zlé slovko nikdy nepovie.
úlohu mi ťažkú dali.
My chválime Ťa, dobrý Bože,
Mamičke mám darček dať,
že každá mama svojim deťom
s láskou jej ho odovzdať.
vždy naporúdzi, blízko je
Bezradne tu stojím sám,
čo ti, mamka, k sviatku dám?
Do uška ti poviem - mama,
nezostaneš nikdy sama.
Budem s tebou každý deň,
si najlepšia, dobre viem.
Mám ťa veľmi, veľmi rád,
srdce z lásky chcem ti dať.
Všetky kvety do rúk mamy,
skladám ako drahokamy.
Za jej lásku, plnú nehy,
za zelené detské brehy.
Za jej štedrosť, starosť v hlave,
za dni šťastné, za dni hravé,
za rozprávky nad kolískou,
za to, že vždy stojí blízko.
na cestách týmto Tvojím svetom.
Že aj keď sily nestačia,
snaží sa a nehľadí na seba.
A na to, aby ozaj šťastná bola,
nikdy jej veľa netreba.
Ďakujem, Pane, za mamu moju,
a myslím to úprimne,
veď predsa niet človeka iného,
čo by viacej stál pri mne.
S Tebou, Pane a s mamou mojou,
istotu mám pre každý deň.
A verím, že neskončí sa tento vzťah,
čo nie je iba krásny sen.
Prosím, Bože, za mamičky,
za oteckov, za rodiny.
Za tie deti, čo niečo im chýba,
nech v Tvojej veľkej láske, dobrote,
napraví sa táto chyba.
Uč nás všetkých, Bože dobrý,
pamätať to veľké prikázanie,
že milovať treba Teba,
ctiť si blížnych, ktorých máme
a lásku dávať.
Vypočuj nás, Pane!
Amen
Vydávané pre vnútornú potrebu farnosti. Text neprešiel jazykovou úpravou.
Download

"Nechajte dietky a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takýchto je