Harmonogram štátnych záverečných skúšok pre ak. rok 2014/2015
Termín: 22.4.2015
Komisia č.1
Miestnosť: miestnosť č.49, UL
1.
30
7
Juraj Balent
Bezpečnosť a identifikácia rizika v
sklade
Ing. Janka
Šaderová, PhD.
2.
30
7
Ondrej Kimák
Informačná podpora skladového
hospodárstva
Ing. Janka
Šaderová, PhD.
3.
30
7
4.
30
9
5.
30
9
6.
30
9
Peter Matej
Mária Sukeľová
Jozef Stolarik
Juraj Tomeček
Konsignačné sklady
Dispečerské riadenie v energetike
Ropecon - Progresívny systém
kontinuálnej prepravy surovín
Modelovanie dynamicky
opotrebovaného dopravného pásu
hadicového dopravníka
Ing. Janka
Šaderová, PhD.
Ing. Janka
Šaderová, PhD.
prof. Ing. Gabriel
Fedorko, PhD.
prof. Ing. Gabriel
Fedorko, PhD.
Ing. Martin Leco
doc. Ing. Marcela
Malindžáková,
PhD
doc. Ing. Andrea
Rosová, PhD.
Ing. Martina
Vargová, PhD.
Ing. Melichar
Kopas, PhD.
doc. Ing.
Vieroslav
Molnár, PhD.
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Zasielateľstvo
Zasielateľstvo
Zasielateľstvo
Zasielateľstvo
Zasielateľstvo
Zasielateľstvo
Prestávka 1100 – 1130
7.
30
11
8.
30
11
9.
30
11
10.
30
13
Slavomír Milľo
Lívia Osifová
Róbert Varga
Miroslav Vasiľko
Modelovanie prechodu dopravného
pasu pásového dopravníka hnacím
bubnom
Analýza dopravy vo firme Fisop spol. s
r. o.
Koncepčný návrh výsypnej stanice
variabilného hadicového dopravníka
Kontrola cestnej nákladnej dopravy a
jej vplyv na zvýšenie plynulosti a
bezpečnosti cestnej premávky
prof. Ing. Gabriel
Fedorko, PhD.
Ing. Melichar
Kopas, PhD.
prof. Ing. Gabriel
Fedorko, PhD.
doc. Ing. Vieroslav
Molnár, PhD.
doc. Ing. Peter
Michalik, PhD.
prof. Ing. Gabriel
Fedorko, PhD.
prof. Ing. Daniela
Marasová, CSc.
doc. Marianna
Tomašková, PhD.
Zasielateľstvo
Zasielateľstvo
Zasielateľstvo
Zasielateľstvo
Štúdia
Voliteľný
predmet
Štátnych
záverečných
skúšok
Oponentom
BP
Vážený
priemer za
celé štúdium
Vedúcim
BP
Celkové hodnotenie
Voliteľný
predmet
Téma
bakalárskej práce
2. Povinný
predmet
Meno a priezvisko
Klasifikácia predmetov
ŠZS
Obhajoba
BP
Celková klas.
Čas
Klasifikácia BP
Hodnotenie
Klasifikácia
BP
Hodnotenie
P.č.
1. Povinný
predmet
Študijný program: Dopravná logistika podniku
Zapisovateľ: Ing. Andrea Bérešová
Harmonogram štátnych záverečných skúšok pre ak. rok 2014/2015
Termín: 22.4.2015
Komisia č.2
Miestnosť: miestnosť LIVIS, UL
Reverzná logistika a odpadové sklo
doc. Ing. Nikoleta
Husáková, PhD.
Ing. Maroš Fill
Zasielateľstvo
2.
30
7
Dagmar Hudáková
Analýza a hodnotenie stavu statickej
dopravy vo vybranej lokalite
doc. Ing. Nikoleta
Husáková, PhD.
prof. Ing. Gabriel
Fedorko, PhD.
Zasielateľstvo
3.
30
7
Lukáš Pavlík
Statická doprava vo vybranej lokalite
doc. Ing. Nikoleta
Husáková, PhD.
Ing. Martin Leco
Zasielateľstvo
Ing. Róbert
Németh
Zasielateľstvo
Ing. Maroš Fill
Zasielateľstvo
Ing. Róbert
Németh
Zasielateľstvo
4.
30
9
5.
30
9
6.
30
9
Analýza a hodnotenie reverznej
logistiky odpadov vo vybranej lokalite
Centralizované zberné miesta - riešenie
Monika Šimoňáková
reverznej logistiky pre odpady,
Hodnotenie logistiky statickej dopravy
Petra Tomková
vo vybranej lokalite
Dana Porubská
doc. Ing. Nikoleta
Husáková, PhD.
doc. Ing. Nikoleta
Husáková, PhD.
doc. Ing. Nikoleta
Husáková, PhD.
Voliteľný
predmet
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Prestávka 1100 – 1130
7.
30
11
Katarína Velesová
8.
30
11
Beáta Jassová
9.
30
11
10.
30
13
Peter Mati
Mária Mattová
Možnosti využitia procesov reverznej
logistiky pre odpadové hospodárstvo
vo vybranom území,
Modelovanie prechodu dopravného
pásu hadicového dopravníka hnacím
bubnom
Analýza dopravy v spoločnosti UND-03
Kosice a.s.,
Analýza prevádzkovania autobusovej
dopravy v SAD Humenné, a. s. OZ
Vranov nad Topľou
doc. Ing. Nikoleta
Husáková, PhD.
Ing. Maroš Fill
prof. Ing. Gabriel
Fedorko, PhD.
doc. Ing.
Vieroslav
Molnár, PhD.
Ing. Róbert
Németh
prof. Ing. Gabriel
Fedorko, PhD.
doc. Ing. Nikoleta
Husáková, PhD.
prof. Ing. Gabriel
Fedorko, PhD.
Zasielateľstvo
Zasielateľstvo
Zasielateľstvo
Zasielateľstvo
Štúdia
Soňa Badiarová
Oponentom
BP
Štátnych
záverečných
skúšok
1.
30
7
Vedúcim
BP
Voliteľný
predmet
Téma
bakalárskej práce
Obhajoba
BP
Celková klas.
Hodnotenie
Meno
a priezvisko
Čas
Celkové
hodnotenie
Vážený
priemer za
celé štúdium
Klasifikácia predmetov
ŠZS
Klasifikácia BP
Hodnotenie
Klasifikácia
BP
2. Povinný
predmet
P.č.
1. Povinný
predmet
Študijný program: Dopravná logistika podniku
Zapisovateľ: Ing. Róbert Németh
Harmonogram štátnych záverečných skúšok pre ak. rok 2014/2015
Termín: 23.4.2015
Komisia č.1
Miestnosť: miestnosť č.49, UL
1.
30
7
Ing. Jana
Fabianová, PhD.
Ing. Janka
Šaderová, PhD.
Zasielateľstvo
Voliteľný
predmet
2.
30
7
3.
30
7
Tomáš Ragulský
Analýza dopravy v Dopravnom podniku
mesta Košice, a. s
prof. Ing. Gabriel
Fedorko, PhD.
Ing. Róbert Nagy
Zasielateľstvo
Michaela Seligová
Analýza dopravy v spoločnosti Eurobus
a. s
prof. Ing. Gabriel
Fedorko, PhD.
Ing. Jaroslava
Decmanova,
PhD.
Zasielateľstvo
4.
30
9
Ján Staňa
Ing. Peter Bindzár,
PhD.
Ing. Maroš Fill
Zasielateľstvo
doc. Ing. Vieroslav
Molnár, PhD.
doc. Ing. Vieroslav
Molnár, PhD.
Ing. Andrea
Bérešová
prof. Ing. Gabriel
Fedorko, PhD.
5.
30
9
6.
30
9
Ondrej Ďurák
Martin Karol
Zefektívnenie procesu objednávania
spoločnosti Stavmarket Slovestein s.r.o.
aplikáciou informačnej logistiky
Reverzná logistika vo vybranej
spoločnosti
Návrh spôsobu zavádzania
dopravníkového pásu pri inštalácií
8.
30
11
9.
30
11
10.
30
13
Simona Šoltésová
Dávid Čoros
Martin Sabovčík
Matúš Vaľa
Analýza materiálových tokov medzi EÚ
a ostatnými ekonomikami sveta
Analýza prepravných možností vo
vybranej spoločnosti
Analýza výrobného procesu vybraných
výrobkov spoločnosti Kerex s.r.o.
Analýza prevádzkovania
medzinárodných liniek v SAD Prešov
Dr.h.c. prof. Ing.
Dušan Malindžák,
CSc.
Ing. Peter Bindzár,
PhD.
doc. Ing. Vieroslav
Molnár, PhD.
doc. Ing. Vieroslav
Molnár, PhD.
Ing. Peter
Bindzár, PhD.
Ing. Róbert
Németh
Ing. Peter
Kačmáry, PhD.
prof. Ing. Gabriel
Fedorko, PhD.
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Zasielateľstvo
Zasielateľstvo
Prestávka 1100 – 1130
7.
30
11
%
Podnikanie v
doprave
Zasielateľstvo
Zasielateľstvo
Zasielateľstvo
Štúdia
Logistika skladovania a využite
inteligentných systémov skladovania
Oponentom
BP
Štátnych
záverečných
skúšok
Daniel Onder
Vedúcim
BP
Celkové
hodnotenie
Vážený
priemer za
celé štúdium
Téma
bakalárskej práce
Voliteľný
predmet
Meno
a priezvisko
Obhajoba
BP
Celková klas.
Hodnotenie
Čas
Klasifikácia predmetov
ŠZS
Klasifikácia BP
Hodnotenie
Klasifikácia
BP
2. Povinný
predmet
P.č.
1. Povinný
predmet
Študijný program: Dopravná logistika podniku
Zapisovateľ: Ing. Andrea Bérešová
Predmety pre ŠZS:
v študijnom odbore: Logistika, v študijnom programe: Dopravná logistika podniku – denné bakalárske štúdium.
Povinné predmety:
1. Dopravná logistika podniku (Technológie vnútropodnikovej dopravy, Riadenie dopravných systémov, Dopravná logistika podniku)
2. Simulácia a modelovanie dopravných procesov (Simulačné systémy, Modelovanie dopravných prvkov a procesov)
Voliteľné predmety:
1. Environmentalistika a reverzná logistika
2. Manažment dopravy
3. Podnikanie v doprave
4. Prevádzka a ekonomika cestnej dopravy
5. Zasielateľstvo
6. Logistika kombinovanej dopravy
Prosíme absolventov, aby v deň konania ŠZS boli prítomní podľa harmonogramu v mieste konania aspoň dve hodiny pred ich termínom!
Download

DLP