Priemysel
Cenník 2011
2011
Platný od 1. 4. 2011
Ceny sú uvedené v EUR a bez DPH
Cenník Grundfos 2011
Časť Priemysel
Inštrukcie k používaniu cenníka 2011 :
1. Elektronický cenník Grundfos 2011 vo formáte PDF sa skladá zo 4 čiastkových cenníkov (4 súborov
PDF v zhodnej podobe s tlačeným cenníkom):
Vykurovanie - chladenie - vetranie
Priemysel
Dávkovanie
Vodné hospodárstvo
2. Každý čiastkový cenník obsahuje výrobkové skupiny čerpadiel a príslušenstvo, ktoré patria do danej
oblasti aplikácie (napr. cenník Priemysel obsahuje čerpadlá CR, atď.)
3. Obsah daného čiastkového cenníka (napr. Priemysel) zobrazíte kliknutím na
"Záložku" v ľavej časti obrazovky (pokiaľ už teda nie sú zobrazené, viď. ilustrácia nižšie)
4. Na cenník príslušnej výrobkovej skupiny (napr. na CR) sa dostanete kliknutím na príslušnú výrobkovú
skupinu v Obsahu
5. Určitý výrobok sa dá v danom čiastkovom cenníku nájsť aj pomocou "Úpravy - Hľadať" (resp.
pomocou CTRL+F) zadaním celého resp. časti objednávacieho čísla alebo názvu výrobku
Okrem tohto cenníka, ktorý práve používate, je k dispozícii:
SK cenník Grundfos 2011 pre zmluvného partnera vo formáte Excel, ktorý obsahuje
Veľkoobchodný cenník pre import (obj. číslo, názov, cena v €, rabat. skupina)
Cenník 2011 a maržu v € (prepočet pre rabaty)
SK cenník Grundfos 2011 pre zákazníka zmluvného partnera vo formátu Excel, ktorý obsahuje :
Cenník 2011a maržu v € (prepočet pre rabaty)
Vyhľadávanie (zadaním celého resp. časti objednávacieho čísla alebo názvu výrobku)
Ponuka pre vášho zákazníka
Veľkoobchodný cenník pre import (obj. číslo, názov, cena v €, rabat. skupina)
Ceny v tomto cenníku sú stanovené v €, bez DPH. Firma Grundfos si vyhradzuje právo kedykoľvek
vykonať úpravu cien. Súčasne si vyhradzuje právo na ukončenie predajov niektorého z výrobkov,
prípadne zmenu produktov.
Jednotlivé výrobky sú radené do cenových skupín A, A1, B, B1, C, C1, D, K, N, P, S a Z a ich označenie
je uvedené u jednotlivých výrobkov.
Skupiny A1, B1 a C1 obsahujú energeticky úsporné, elektronicky regulované čerpadlá.
Cenník obsahuje informácie o štandardných dodacích lehotách. Aktuálny zoznam výrobkov dodávaných z
našich centrálnych skladov (cca 1 500 čerpadiel a príslušenstva) nájdete v Grundfos Extranet.
Ďalšie informácie a technickú podporu ochotne poskytnú pracovníci spoločnosti Grundfos - pre kontaktné
údaje kliknite sem.
Štandardné dodacie lehoty
CR 1-20
CR 32-150
CRI, CRN
CRE
CRNE
Vysokotlaké systémy CR
CRT
Príslušenstvo CR, CRN, CRT
CM, CME
CHIU
NK, NKE
NB, NBE
TP,TPE
HS
MTA, MTB, MTPO
MTH
MTR, MTRE
SPK
Príslušenstvo vnorných čerpadiel
BM
Hydro MPC
Control MPC
CUE
Smart Digital
DME
DMS
Príslušenstvo dávkovanie
Štandardné dodacie lehoty čerpadiel Grundfos (v týždňoch) v
štandardnom prevedení uvedené tomto cenníku
2 až 4
4 až 6
2 až 4 (do veľkosti 20), 4 až 6 (od veľkosti 32)
2 až 4 (do veľkosti 20), 4 až 6 (od veľkosti 32)
2 až 4 (do veľkosti 20), 4 až 6 (od veľkosti 32)
2 až 6
4 až 6
2 až 6
2 až 4 (CM), 4 až 6 (CME)
2 až 4
2 až 4; 4 až 6 (NKE, NKF, velká NK); 6 a viacej (nerez NK)
2 až 4; 4 až 6 (NBE); 6 a viacej (nerez NB)
2 až 4 (okrem TP série 400)
6 a viacej
4 až 6
4 až 6
4 až 6
4 až 6
4 až 6
4 až 6
4 až 6
4 až 6
4 až 6
2 až 4
2 až 4
2 až 4
2 až 4
Aktuálny zoznam výrobkov dodávaných z našich centrálnych skladov (cca. 1 500 čerpadiel a
príslušenstva) nájdete v Grundfos Extranet.
Záručné podmienky
Všeobecne sa záručné podmienky riadia Občianskym zákonníkom. Predajca zodpovedá za akosť,
kompletnosť, funkčnosť a prevedenie predaného výrobku.
Záručná doba na výrobok je u všetkých čerpadiel a riadiacich a regulačných prvkov (systémov)
GRUNDFOS po dobu 24 mesiacov od dátumu predaja čerpadla, najviac však 30 mesiacov od
dátumu výroby čerpadla, s výnimkou mokrobežných obehových čerpadiel (UP/UPS, Comfort,
UPE a MAGNA), kde na tieto čerpadlá spoločnosť GRUNDFOS poskytuje záruku 36 mesiacov
od dátumu predaja čerpadla, najviac však 42 mesiacov od dátumu výroby čerpadla.
Na čerpadlá Alpha2 poskytuje spoločnosť Grundfos záruku 60 mesiacov od dátumu predaja,
ne však dlhšie než 66 mesiacov od dátumu výroby.
Pri tlakových nádobách PressureWave výrobca GWS LTD., ktoré sa používajú u vodárni
Hydrojet, poskytuje spoločnosť Grundfos záruku 60 mesiacov od dátumu výroby tlakovej
nádoby.
Dátum výroby sa určuje podľa štvormiestneho číselného kódu v tvare – rok a týždeň výroby (RR TT),
ktorý je uvedený na štítku čerpadla. Dátum výroby a výrobné číslo musia byť vyznačené na záručnom
liste alebo v doklade, ktorý ho nahradzuje. Záruku v tejto lehote poskytuje spoločnosť GRUNDFOS,
s.r.o., organizačná zložka (výrobca). Nároky z porúch nad rámec tejto záruky, ak ich poskytuje
predajca, je potrebné uplatňovať a požadovať od predajcu.
Uvedená doba záruky sa nevzťahuje na opotrebiteľné diely.
V prípade uplatnenia reklamácie v stanovenej záručnej dobe bude táto uznaná a vykonaná bezplatná
oprava výrobku len za predpokladu, že:
• reklamácia bola uplatnená bez zbytočného odkladu po zistení chyby,
• bude predložený riadne vyplnený záručný list s uvedením dátumu predaja, potvrdením predajcu o
predaji, montážnej firmy, ktorá vykonávala montáž pripojenia čerpadla a odbornej elektromontážnej
firmy, ktorá vykonávala pripojenie čerpadla na elektrickú resp. rozvodnú sieť (toto neplatí pre výrobky
s káblom ukončeným zástrčkou),
• výrobok bol skladovaný, odborne nainštalovaný, pripojený, prevádzkovaný, používaný a udržiavaný
podľa platných montážno-prevádzkových a bezpečnostných predpisov a v súlade s technickými
podmienkami a odporúčaniami výrobcu,
• výrobok bol použitý pre účel daný montážno-prevádzkovými predpismi výrobcu,
• neboli vykonané žiadne inštalácie, zásahy, úpravy, opravy, demontáže, manipulácie alebo obdobné
činnosti prevádzané neautorizovanou osobou,
• neboli vykonané náhrady dielov cudzími dielmi,
• výrobok nebol poškodený zásahmi mimo vplyvu výrobcu, mechanickými alebo inými vonkajšími
zásahmi, zásahmi tretích osôb alebo vyššou mocou,
• výrobok bol zaistený proti preťaženiu a účinkom prepätia (napäťové špičky).
Výrobca resp. nezodpovedá za iné škody alebo náklady vzniknuté v súvislosti s chybami výrobku a ich
uplatnením záruky.
Základné ceny servisných služieb
Bežný pozáručný servis
Objednávacie
číslo
Popis
Cena EUR
Rabatová
skupina
Cena za hodinu práce servisného technika - mechanika na dielni
25.00
S
Cena za hodinu práce servisného technika - mechanika s výjazdom
35.00
S
Cena za hodinu práce špecialistu elektro
40.00
S
Cena za čas strávený na ceste (neplatí pre vodiča)
20.00
S
0.70
S
15.00
S
Cena za kilometer
Zistenie chyby/stavu čerpadla bez vykonania opravy
Príplatky
Popis
Cena EUR
Za prácu v sobotu a v noci (18.00–6.00)
Za prácu v nedeľu a cez sviatok
Rabatová
skupina
plus 50%
S
plus 100%
S
Bežný pozáručný servis v garantovaných termínoch s výjazdom
Rabatová
skupina
Popis
pri vykonaní opravy do 48 hodín
základná sadzba sa zvyšuje o 100%, príplatky a kilometrovné sa
nemenia
S
pri vykonaní opravy do 24 hodín
základná sadzba sa zvyšuje o 200%, príplatky a kilometrovné sa
nemenia
S
pri vykonaní opravy do 8 hodín
základná sadzba sa zvyšuje o 300%, príplatky a kilometrovné sa
nemenia
S
Bežný pozáručný servis v garantovaných termínoch bez výjazdu
Rabatová
skupina
Popis
pri vykonaní opravy do 48 hodín
základná sadzba sa nezvyšuje
S
pri vykonaní opravy do 24 hodín
základná sadzba sa zvyšuje o 100%, príplatky a kilometrovné sa
nemenia
S
pri vykonaní opravy do 8 hodín
základná sadzba sa zvyšuje o 200%, príplatky a kilometrovné sa
nemenia
S
Odskúšanie výkonu čerpadiel
Motor do kW vrátane
Objednávacie
číslo
1.1
CZC00004
25.00
S
3
CZC00005
35.00
S
7.5
CZC00006
55.00
S
15
CZC00007
65.00
S
22
CZC00008
100.00
S
30
CZC00009
120.00
S
Cena EUR
Rabatová
skupina
Vystavenie protokolu s Q - H krivkou a nameranými údajmi
Popis
Objednávacie
číslo
Vystavenie protokolu s Q - H krivkou a nameranými údajmi
CZC00003
Servisní služby
Cena EUR
40.00
Rabatová
skupina
S
____________________________________________________________________________________________________________________________
GRUNDFOS
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (VOP) PRE ROK 2011
_____________________________________________________________________________________________________________________________
dodanie
splnené,
na
kupujúceho
prechádza
dňom
nebezpečenstvo škody na tovare a predávajúci je oprávnený
tovar uskladniť na náklady kupujúceho. O tejto skutočnosti
okamžite upovedomí kupujúceho a oznámi mu skladovacie
náklady. V zmluve môže byť dohodnuté i plnenie u kupujúceho.
1. Všeobecné podmienky.
1.1.
1.2.
1.3.
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) sú
platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvorené s predávajúcim, t.j.
firmou Grundfos s. r. o., organizačná zložka (ďalej len
Grundfos), či už písomnou formou, na základe objednávky
alebo konkludentným dodaním (ďalej ako kúpna zmluva). S
týmito VOP je kupujúci oboznámený pri podpise Rámcovej
obchodnej zmluvy a iných kúpnych zmlúv, pričom VOP sú
zároveň uvedené aj na webovej stránke predávajúceho.
Uzavretím každej kúpnej zmluvy sa tieto VOP stávajú ich
súčasťou, kupujúci prijíma ich znenie uzavretím kúpnej zmluvy
(písomnou formou, objednávkou, konkludentným dodaním) a
ich obsah či platnosť nie je dotknutá existenciou prípadných
všeobecných nákupných podmienok kupujúceho - aplikácia
týchto je vylúčená, pokiaľ ich písomne firma Grundfos neuzná.
Kupujúci súhlasí, že pre vymedzenie zmluvných strán a
predmetu zmluvy a samotnú platnosť postačujú údaje uvedené
v Objednávke či Dodacom liste a pre vymedzenie podmienok
plnenia zmluvy a ceny postačujú tieto Všeobecné obchodné
podmienky a ustanovenia Obchodného zákonníka, pokiaľ
nebolo písomne vopred dohodnuté niečo iné.
Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný
skúmať organizačný poriadok kupujúceho a považuje v zmysle
§ 16 Obchodného zákonníka každého zamestnanca
kupujúceho, ktorý objednal alebo potvrdil prevzatie tovaru, za
jeho splnomocneného zástupcu.
1.4.
Predávajúci nezodpovedá za žiadne škody, či omeškanie
dodávok a nárokov z nich plynúcich, spôsobených vyššou
mocou t.j. hlavne neobvyklými poveternostnými podmienkami,
neobvyklými dopravnými problémami, štrajkami a pod., t.j.
stavmi, ktorých priebeh nemohol predávajúci svojou činnosťou
účinne ovplyvniť.
1.5.
Pri prekročení dodacej lehoty predávajúcim je kupujúci
oprávnený
požiadať predávajúceho o prehlásenie, či
predávajúci odstúpi od zmluvy, alebo ju bude plniť v dodatočnej
lehote. Predávajúci je povinný obratom oznámiť termín
náhradného plnenia. Ak tak predávajúci neurobí do 2 týždňov,
je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť.
1.6.
Dôsledky akýchkoľvek zmien v dodávkach prevedené na
žiadosť kupujúceho idú na jeho ťarchu, najmä potom zvýšenie
ceny, predĺženie termínu dodávky a pod.
1.7.
Ponuky
pripravené
obchodno-technickými
pracovníkmi
predávajúceho sú nezáväzné. Prehlásenia našich obchodnotechnických pracovníkov sa pre nás stávajú záväznými len po
ich písomnom potvrdení.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho
okamžikom splnenia dodávky tovaru kupujúcemu, pokiaľ nie je
uvedené v zmluve inak.
2.4.
Ak je dohodnuté odoslanie tovaru predávajúcim, je povinnosť
dodať tovar splnená odovzdaním tovaru prvému dopravcovi v
dohodnutom mieste odovzdania, prípadne bez určenia miesta
odovzdania k preprave pre kupujúceho do miesta určenia podľa
prepravných dispozícií v kúpnej zmluve a to podľa obvyklých
zvyklostí a na účet kupujúceho. Okamžikom tohto predania
prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho prechádza
nebezpečie škody na tovare na kupujúceho. Predávajúci avizuje
odoslanie tovaru.
2.5.
Kupujúci je povinný v objednávke predávajúcemu udať
dopravné dispozície (kto zabezpečuje dopravu, presnú dodaciu
adresu – firma, ulica, mesto, kontaktná osoba, telefón). V
prípade, že kupujúci nedá žiadne odosielateľské dispozície,
zvolí predávajúci spôsob dopravy sám, podľa svojho zváženia a
s ohľadom na ekonomickosť dopravy.
2.6.
V prípade objednávky tovaru kupujúcim v hodnote nižšej ako
300,-EUR v cenníkových cenách bez DPH bude predávajúci
oprávnený si účtovať (faktúrovať) a kupujúci povinný zaplatiť
„manipulačný poplatok za malú objednávku“ vo výške 9 EUR.
2.7.
V prípade objednávky náhradných dielov kupujúcim v hodnote
nižšej ako 200,- EUR v cenníkových cenách bez DPH bude
predávajúci oprávnený si účtovať (faktúrovať) a kupujúci
povinný zaplatiť „manipulačný poplatok za malú objednávku“ vo
výške 9,- EUR.
2.8.
Pre prevzatie tovaru kupujúcim sa dojednáva postup podľa §
451 Obchodného zákonníka, ďalej len OBZ. (Zákazník si pri
preberaní skontroluje preberaný tovar a prípadné nezrovnalosti
zapíše do preberacieho protokolu.)
Pri preberaní zásielky kupujúci venuje mimoriadnu pozornosť
baleniu a kompletnosti dodávky.
Pri balení venuje pozornosť aj povrchu kartónu, ochrannej
páske a všetkým, i drobným porušeniam a trhlinám, obzvlášť
prierazom kartónu a deformáciám rohov balíka. Tieto príznaky
môžu znamenať neopatrné zaobchádzanie s balíkom pri
preprave a manipulácii a tým aj možný vznik škody na tovare vo
vnútri balíku.
Kupujúci venuje mimoriadnu pozornosť kompletnosti dodávky –
každý nákladový kus má svoj dodací list a dodací list
kompletnej dodávky
Pokiaľ kupujúci zistí pri preberaní akýkoľvek zmienený alebo iný
ukazateľ možného poškodenia alebo straty pri preprave
a manipulácii, zaznamená túto skutočnosť do prepravného listu
alebo spíše reklamačný protokol, eventuálne spíše záznam
o stave v akom bol balík doručený a o prípadných daľších
poškodeniach a odovzdá ho prepravcovi a zašle na vedomie
predávajúcemu. Týmto jednaním kupujúci zaistí efektívnejšie
riešení prípadnej neskoršej reklamácie a minimalizuje vznik
možných škôd.
2.9.
Spôsob prepravy, uloženie, prepravné dispozície:
Dodacie podmienky
Predávajúci sa zaväzuje riadne splniť túto zmluvu v zjednanom
rozsahu predmetu plnenia a v zjednanej dodacej lehote (dobe
plnenia). Dodržanie doby plnenia je závislé od riadnej a včasnej
súčinnosti kupujúceho. Pri nesplnení povinnosti súčinnosti
(oneskorená žiadosť o dodanie, odmietnutie tovaru, atď.) sa
dodacia lehota automaticky predlžuje. V tejto dobe je kupujúci
povinný dodávku tovaru prijať. Pokiaľ toto kupujúci nesplní, je
predávajúci oprávnený odstúpiť od ešte nesplnenej časti zmluvy
o dodávke a požadovať náhradu škody. Dodacia lehota sa
predlžuje v prípade, že bez zavinenia predávajúceho nastanú
okolnosti, ktoré spôsobia, že tovar nemôže byť dodaný v
správnej lehote a to o dobu, po ktorú takéto okolnosti trvajú.
- strany sa dohodli, že povinnosť označiť tovar v zmysle §413
OBZ je splnená vyplnením prepravných a dodacích
dokumentov, ktoré doprevádzajú tovar
Dojednáva sa, že predávajúci splní svoj záväzok dodať tovar
podľa tejto zmluvy jeho odovzdaním kupujúcemu. Súčasťou
odovzdania tovaru kupujúcemu je dodací list. Odovzdanie
tovaru kupujúcemu sa rozumie uvoľnenie tovaru kupujúcemu v
mieste plnenia, ktorým je sklad predávajúceho, bez ohľadu na
skutočnosť, či kupujúci tovar aj fyzicky prevezme. Odovzdaním
tovaru je predávajúci oprávnený vystaviť faktúru. Pokiaľ
kupujúci do 15 dní od dátumu vystavenia faktúry neodoberie
tovar z dôvodov, ktoré nie sú na strane predávajúceho, je týmto
- tovar bude zabalený (opatrený pre prepravu) spôsobom
obvyklým v obchodnom styku pre prepravu zjednaného tovaru a
to v stredoeurópskych poveternostných podmienkach. Balenie
nad tento rámec hradí kupujúci zvlášť (špeciálne obaly,
kontajnery atď.).
- predávajúci prehlasuje, že plní všetky zákonné povinnosti v
zmysle zákona o obaloch a zákona o odpadoch.
1
____________________________________________________________________________________________________________________________
GRUNDFOS
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (VOP) PRE ROK 2011
_____________________________________________________________________________________________________________________________
2.10. Vzatie materiálu späť z dodávok predávajúceho je zásadne
vylúčené
odstránenie vád neoprávnene a kupujúci je povinný uhradiť
všetky náklady vynaložené predávajúcim, resp. jeho
autorizovanou servisnou osobou, na preskúmanie, analyzovanie
a odstránenie vád.
2.11. Vady dodávky je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu
písomne v lehote a postupom podľa OBZ, vrátane uplatnenia
nárokov z vád s tým, že vady množstva môžu byť reklamované
do 2 dní od obdržania zásielky a skryté vady do 6-tich
mesiacov od obdržania tovaru.
Zmluvné strany zhodne konštatujú, že pri uzavretí akejkoľvek
kúpnej zmluvy, ku ktorej sa vzťahujú tieto VOP, nepredvídajú
vznik škody spôsobenej predávajúcim pri plnení kúpnej zmluvy,
vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú predávajúcim
dodaním tovaru s vadami, ako aj vzniknutú zo záruky, vrátane
nákladov spojených kupujúcemu pri porušení povinnosti
predávajúcim, vrátane iných škôd alebo nákladov vzniknutých v
súvislosti
s realizovaním
činnosti
predávajúcim
alebo
v súvislosti s vadami tovaru a ich uplatnením (napr. ušlý zisk,
predvídateľný zisk, obchodné straty, straty času, zasielateľské a
montážne náklady, náklady na demontáž, následne vyvolané
škody a.p.), a to ani na iných zariadeniach či akýchkoľvek iných
následkoch, ktoré akýmkoľvek spôsobom súviseli s činnosťou či
konaním predávajúceho alebo reklamovaným vadným tovarom,
vo výške, ktorá by prevyšovala 25% ceny reklamovaného
vadného tovaru bez DPH, pričom prevyšujúcu škodu nie je
možné predvídať ani s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré
v uvedenom čase predávajúci poznal alebo mal poznať pri
obvyklej starostlivosti.
2.12. Drobné, nepodstatné vady nemajú za následok odklad
povinnosti uhradiť kúpnu cenu. Predávajúci dodá tovar v
kvalite obvyklej u firmy Grundfos.
2.13. Predávajúci preberá záruku za akosť predávaného tovaru v
dĺžke dohodnutej záručnej doby. Záručná doba je stanovená v
zmluve, záručnom liste alebo faktúre. Záručný list sa vydáva
pre účely predaja podľa Občianskeho zákonníka a faktúra so
zárukou sa vydáva pre účely predaja podľa Obchodného
zákonníka.
Záruka zaniká popri
predovšetkým ďalej:
dôvodoch
uvedených v
OBZ a
- neuplatnením vady v záručnej dobe alebo bez zbytočného
odkladu po zistení vady,
- nevykonaním prehliadky tovaru s vynaložením odbornej
starostlivosti bez zbytočného odkladu po dodaní tovaru,
Výška zodpovednosti za škodu predávajúcim spôsobenú
dodaním výrobku s vadami ako aj vzniknutú zo záruky je v
zmysle § 379 OBZ (resp. § 442 Občianskeho zákonníka)
obmedzená na sumu najviac do výšky 25% ceny
reklamovaného vadného tovaru a s obmedzením tak ako je
uvedené nižšie.
- nepredložením riadne vyplneného záručného listu (neúplný
alebo neoprávnene menený, prepisovaný či dopisovaný
záručný list je neplatný),
- ak je dodaný tovar skladovaný, inštalovaný, pripojený,
prevádzkovaný, používaný alebo udržiavaný v rozpore s
technickými podmienkami, Montážnymi a prevádzkovými
predpismi, bezpečnostnými predpismi, príp. doporučeniami
predávajúceho, a účelom použitia tovaru,
Predávajúci nezodpovedá za iné škody alebo náklady vzniknuté
v súvislosti s vadami výrobku a ich uplatnením (napr. ušlý zisk,
predvídateľný zisk, obchodné straty, straty času, zasielateľské a
montážne náklady, náklady na demontáž, následne vyvolané
škody a pod.), a to ani na iných výrobkoch či akýchkoľvek iných
následkoch, ktoré akýmkoľvek spôsobom súviseli s
reklamovaným vadným výrobkom.
- v prípade inštalácii, manipulácii, zásahov, opráv, úprav,
demontáže resp. obdobnou činnosťou, prevádzanou
neodbornou osobou, alebo ak sú niektoré diely tovaru
vymenené za cudzie bez vedomia predávajúceho,
2.14. V prípade, že kupujúci odmietne, aj čiastočne, alebo iným
spôsobom znemožní predávajúcemu splniť kúpnu zmluvu,
uhradí predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 25% platnej
cenníkovej ceny z každého neodobraného kusu. Predávajúci
môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že kupujúci nesplní
niektorú z povinností stanovených v Rámcových obchodných
zmluvách (ďalej len ROZ), ostatných kúpnych zmluvách alebo
týchto Všeobecných obchodných podmienkach
- pri vadách vzniknutých mimo vplyvu predávajúceho,
mechanickým poškodením alebo inými vonkajšími zásahmi
do tovaru alebo pri zásahoch tretích osôb alebo vyššou
mocou.
V prípade výskytu vád má kupujúci právo len na opravu alebo
výmenu dielov uznaných Autorizovaným servisným partnerom
alebo povereným zástupcom predávajúceho; o spôsobe
vybavenia reklamácie rozhoduje predávajúci. Bezplatne môžu
byť vymenené len diely, u ktorých je vada zapríčinená
konštrukčnými alebo výrobnými závadami výrobcu. Na výmenu
celého tovaru má kupujúci právo len v prípade, že Autorizovaný
servisný partner alebo poverený zástupca predávajúceho uzná
zariadenie za neopraviteľné.
2.15. Predávajúci je viazaný svojím návrhom kúpnej zmluvy po dobu
30 dní od jeho odoslania (odovzdania kupujúcemu). Pokiaľ v
tejto lehote predávajúci neobdrží písomný súhlas kupujúceho s
návrhom, prejaveným platným potvrdením tejto zmluvy, zmluva
nevznikne. Toto sa netýka veľkoobchodných partnerov, ktorí
majú s predávajúcim podpísané ROZ a ostatné zmluvy
s taxativne stanovenou dobou platnosti.
Predávajúci si vyhradzuje právo modifikovať časť, alebo celú
dodávku tak, aby vyhovel garančným podmienkam príp. na
výmenu dodaného tovaru, ak považuje tento spôsob za
vhodnejší.
2.16. Predávajúci si vyhradzuje právo dielčích dodávok.
Výmena alebo oprava dielu predlžuje záručnú dobu. Ak kupujúci
nemôže tovar pre jeho vadu používať, dochádza k prerušeniu
záručnej doby. Záručná doba sa preruší a pokračuje až potom,
čo predávajúci vady tovaru odstráni. Po dobu, ktorá bola
potrebná k odstráneniu vád a počas ktorej nemohol kupujúci
tovar používať, záručná doba neplynie. Predávajúci vydá
kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy si vady uplatnil, o vykonaní
opravy a dobe jej trvania.
2.18. Kupujúci nesmie prevádzať žiadne zmeny ani úpravy na
dodanom tovare, ani ho inak označovať ako je prevedené vo
výrobnom závode. Nesmie ho ani označovať značkami, ktoré
môžu vyvolať zdanie, že sa jedná o iný výrobok ako dodaný.
2.17. Predávajúci si vyhradzuje dodať tovar v pozmenenom
konštrukčnom,
prípadne
dielenskom
prevedení oproti
objednanému, pokiaľ takéto zmeny nemajú funkčný vplyv na
účel použitia tovaru.
3.
3.1.
Ak nebudú pri preskúmaní alebo oprave tovaru zistené vady
spadajúce do záruky, resp. sa až pri oprave alebo neskoršou
technickou analýzou preukáže, že sa na reklamovanú vadu
nevzťahovala záruka, znamená to, že kupujúci reklamoval
2
Ceny a platobné podmienky
Všetky ceny sa tvoria dohodou zmluvných strán v procese
formovania kúpnej zmluvy vychádzajúcich z platných
Cenníkových cien predávajúceho.
____________________________________________________________________________________________________________________________
GRUNDFOS
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (VOP) PRE ROK 2011
_____________________________________________________________________________________________________________________________
3.2.
Ceny sú stanovené bez daní, poplatkov, poistenia a dopravy,
ktoré budú účtované zvlášť, spravidla v dodávateľskej faktúre,
pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Cena obalového
materiálu je súčasťou ceny tovaru.
3.3.
Ceny dodaného tovaru sú splatné spôsobom a v dobe uvedenej
v kúpnej zmluve. Ak to v zmluve uvedené nie je, ceny sú
splatné na základe dodávateľskej faktúry predávajúceho podľa
dátumu splatnosti faktúry, ktorý je na nej uvedený, a to na účet
predávajúceho, ktorý je uvedený na faktúre. Tovar sa považuje
za zaplatený až dňom, v ktorom môže predávajúci s čiastkou
disponovať.
3.4.
Všetky dodávky budú účtované dodávateľskými faktúrami,
ktorých obsah určí predávajúci.
3.5.
Pri nezaplatení predchádzajúcej dodávky má predávajúci právo
pozastaviť plnenie ďalších dodávok, bez akýchkoľvek sankcií a
následkov
stanovených zákonom alebo zmluvou pre
oneskorené plnenie dodávok. Ďalej je predávajúci oprávnený
dodať pozastavené či nasledujúce dodávky len pri platbe v
hotovosti predom, odstúpiť od zmluvy po stanovení primeranej
dodatočnej lehoty, ako aj požadovať náhradu škody vzniknutej
predávajúcemu nesplnením záväzkov kupujúcim.
3.6.
ostatnému tovaru v dobe spracovania a vzájomného spojenia
týchto tovarov. Pokiaľ kupujúci získa výhradné vlastnícke právo
k takto vytvorenej novej veci, bude pre predávajúceho
bezúplatne spravovať jeho tovar (diel) až do prechodu
vlastníckeho práva. Stanovenie výšky podielu prináleží
predávajúcemu.
Platba zmenkou, šekom, alebo iným spôsobom než prevodom
na účet predávajúceho je možná len po výslovnom súhlase
predávajúceho. Príslušný záväzok sa považuje za splnený len
okamžikom, keď je odpovedajúca čiastka pripísaná na účet
predávajúceho. Náklady eskontu a iné náklady nesie kupujúci a
sú splatné okamžite.
3.7.
Uplatnenie reklamácie nezakladá právo kupujúceho pozastaviť
platbu dodávok. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou
kúpnej ceny, neplynie predávajúcemu lehota na odstránenie
vady tovaru, a to do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Pri
prípadných vadách tovaru kupujúci nie je oprávnený zadržať
časť kúpnej ceny, ktorá by zodpovedala nároku na zľavu, ak by
vady neboli odstránené.
3.8.
Platby, ktoré obdrží predávajúci sa započítavajú najskôr na
najstaršie splatný dlh kupujúceho a až potom na účel uvedený v
platobných dokumentoch.
3.9.
K prijímaniu inkasa platieb je oprávnený len štatutárny zástupca
predávajúceho alebo osoba ním splnomocnená.
3.10. Zmluvné strany si dojednávajú zmluvné pokuty pre prípad
nedodržania plnenia peňažitých záväzkov kupujúcim vo výške
0,05% z dlžnej čiastky denne za každý deň omeškania do 30
dní a vo výške 0,5% denne z dlžnej čiastky pri omeškaní nad
30 dní. Popri všetkých zmluvných pokutách, t.j. aj tých
zjednaných v konkrétnych kúpnych či rámcových zmluvách, je
možné naviac uplatniť i náhradu škody, na ktorú sa zmluvné
pokuty (vzniknuté, vyúčtované i zaplatené) nezapočítavajú.
3.11. Započítanie platieb na splnenie záväzku zaplatiť kúpnu cenu je
možné, pokiaľ ku dňu splatnosti daňového dokladu existujú
vzájomné pohľadávky a záväzky predávajúceho a kupujúceho.
Kupujúci si môže započítať len svoje splatné pohľadávky, ktoré
boli vopred uznané predávajúcim alebo právoplatným
rozhodnutím súdu. Návrh na zápočet je oprávnená ktorákoľvek
zo strán.
4.
Dodaný tovar zostáva vlastníctvom predávajúceho až do
okamihu zaplatenia celej kúpnej ceny (výhrada vlastníctva).
4.2.
Kupujúci je oprávnený nakladať tovarom podliehajúcim
výhradnému vlastníctvu len pre svoju potrebu. Nesmie ho ďalej
predať, previesť alebo dať do zástavy tretiemu subjektu.
Vlastníctvo predávajúceho nezaniká ani pri úprave, či
spracovaní tovaru dodaného s výhradou vlastníctva. V prípade
úpravy, či spracovaní a spojení tovaru s iným tovarom, ktorý
nepatrí predávajúcemu, prináleží mu takto vzniknutý podiel na
novovytvorenej veci v pomere hodnoty dodaného tovaru k
Podpisom každej dielčej kúpnej zmluvy postupuje kupujúci
bezodplatne predávajúcemu všetky pohľadávky plynúce z
prípadného ďalšieho predaja, či prevodu tovaru podliehajúceho
výhradnému vlastníctvu, a to so všetkým príslušenstvom
pohľadávok. Kupujúci je povinný okamžite informovať svojich
dlžníkov o postúpení pohľadávok a súčasne okamžite zaslať
predávajúcemu všetky doklady o týchto skutočnostiach a
poskytnúť mu úplne informácie tak, aby mohol svoje
pohľadávky riadne uplatniť a vymáhať. Súčasne je kupujúci
povinný vydať predávajúcemu okamžite všetok tovar s
výhradou vlastníctva, ktorý sa u neho nachádza. Záväzky
kupujúceho z kúpnej zmluvy, vrátane úhrady ceny, týmto nie sú
dotknuté.
4.4.
Všetky údaje o váhe, rozmeroch, technických charakteristikách,
cenách, parametroch a ďalších vlastnostiach výrobkov
uvedených v katalógoch, prospektoch, zápisoch, reklamačných
článkoch, cenníkoch a pod., majú informatívny charakter. Tieto
údaje sú záväzné len vtedy, ak sú obsiahnuté aj v kúpnej
zmluve.
4.5.
Predávajúci je a zostáva výhradným vlastníkom všetkých
výkresov, modelov a všetkej dokumentácie, s ktorou sa mohol
kupujúci oboznámiť v priebehu realizácie zmluvy, prípadne
ktorú obdržal. Tieto údaje môže použiť len kupujúci a to
výhradne v súvislosti s realizáciou kúpnych zmlúv. Táto
dokumentácia je dôvernej povahy a nesmie byť publikovaná,
kopírovaná ani poskytovaná tretej strane bez predchádzajúceho
výslovného súhlasu predávajúceho. Súčasne je kupujúci
povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach s
ktorými sa zoznámi v priebehu spolupráce s predávajúcim s
výnimkou tých, ktoré predávajúci k zverejneniu určí.
4.6.
Neplnenie dohodnutých kúpnych zmlúv, alebo týchto
Všeobecných
obchodných
podmienok
zakladá
právo
predávajúcemu okamžite odstúpiť od kúpnej zmluvy. Dňom
okamžitého odstúpenia sa stávajú splatné všetky záväzky
kupujúceho, predovšetkým aj záväzky finančné. Účinky
okamžitého odstúpenia nastávajú dňom jeho doručenia poštou,
faxom, e-mailom (@) alebo osobným odovzdaním kupujúcemu.
4.7.
Osoby podpisujúce každú dielčiu kúpnu či inú zmluvu svojím
podpisom potvrdzujú, že majú oprávnenie štatutárneho
zástupcu (splnomocnenie) k takémuto úkonu a berú na
vedomie, že ponesú všetky následky najmä škody, ak sa
preukáže, že toto prehlásenie je nepravdivé. Zodpovednosť
kupujúceho z uzavretej kúpnej zmluvy týmto nie je dotknutá.
4.8.
Ostatné otázky zmluvou a VOP neriešené sa riadia OBZ.
4.9.
Ustanovenia ROZ, ostatných kúpnych zmlúv, dielčích a
rámcových kúpnych zmlúv majú prednosť pred týmito
Všeobecnými obchodnými podmienkami, pokiaľ príslušné
skutočnosti upravujú inak.
4.10. Prípadné nepoužitie niektorých ustanovení VOP nemá za
následok, že iné ustanovenia by nemali byť či nie sú použité.
Ďalšie dohody
4.1.
4.3.
4.11. Ako miesto príslušného súdu sa dojednáva Bratislava. Každá
zo strán však môže žalovať druhú stranu v mieste jej sídla.
Rozhodujúcim právom je právo Slovenskej republiky s
výnimkou ustanovení o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru
(CISG).
4.12. Ustanovenia všetkých zmlúv i týchto VOP majú prednosť pred
ustanoveniami zákonnými s výnimkou tých, ktoré majú
kogentnú povahu.
Bratislava, 1. januára 2011
3
Základné ceny obalových materiálov
Obalový materiál dodávaný s tovarom
Popis
Objednávacie
Cena EUR
číslo
Paleta EUR
00ID2255
3.00
Paletová ohrádka Grundfos
00ID6325
3.00
CR
Vertikálne viacstupňové odstredivé čerpadlá
CR 1s / CR 1
Odstredivé čerpadlá vertikálnej konštrukcie, prípojky v jednej rovine (inline), vr. IEC- motora s účinnosťou EFF1 (od 1.1kW) 3 X 220-240/380-415 V (do 1.5 kW)
50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (potrebné vyhodnocovacie relé) podľa DIN 44082, tvar V 18. Prírubový a pätný kus zo sivej liatiny ( č. mat. DIN EN-JL 1030), hydraulická časť
z chróm-niklovej ocele (č. mat. DIN 1.4301). Upchávka typu "cartridge" so štandardným materiálovým párovaním karbid kremíka / karbid kremíka, EPDM alebo Viton.
A = oválna príruba s 2 otvormi Rp 1", FGJ = kombinovaná príruba DN 25/32 DIN/ANSI/JIS. Prípojky pozri príslušenstvo, objednajte prosím zvlášť.
CR 1s
CR 1s
Oválna príruba (A), upchávka HQQE resp. HQQV
Kombin. príruba DIN / /ANSI /JIS (FGJ), upchávka HQQE resp. HQQV
P2
[kW]
Typ
Obj. číslo
Cena
Oválna príruba,
EUR
HQQE
Rabatová
skupina
CR1s-2
0.37
96515537
409.60
B
CR1s-3
0.37
96515549
425.20
B
Obj. číslo
Oválna
Cena
Rabatová
príruba,
EUR
skupina
HQQV
B
96515574
425.20
96515575
441.00
Obj. číslo
Cena
Príruba FGJ,
EUR
HQQE
B
Rabatová
skupina
Obj. číslo
Cena
Príruba FGJ,
EUR
HQQV
Rabatová
skupina
96515647
435.80
B
96515678
451.40
B
96515649
451.40
B
96515679
467.10
B
CR1s-4
0.37
96515551
441.00
B
96515576
456.60
B
96515650
467.10
B
96515680
482.80
B
CR1s-5
0.37
96515552
456.60
B
96515577
472.40
B
96515652
482.80
B
96515681
498.50
B
CR1s-6
0.37
96515553
472.40
B
96515578
488.00
B
96515654
498.50
B
96515682
514.20
B
CR1s-7
0.37
96515555
488.00
B
96515579
503.70
B
96515655
514.20
B
96515683
529.80
B
CR1s-8
0.37
96515557
503.70
B
96515580
519.40
B
96515656
529.80
B
96515684
545.60
B
CR1s-9
0.37
96515558
519.40
B
96515581
535.10
B
96515657
545.60
B
96515686
561.20
B
CR1s-10
0.37
96515560
535.10
B
96515582
550.80
B
96515658
561.20
B
96515687
577.00
B
CR1s-11
0.37
96515561
550.80
B
96515583
566.50
B
96515660
577.00
B
96515689
592.60
B
CR1s-12
0.37
96515562
566.50
B
96515584
582.10
B
96515661
592.60
B
96515691
608.30
B
CR1s-13
0.37
96515563
582.10
B
96515585
597.90
B
96515663
608.30
B
96515693
624.00
B
CR1s-15
0.55
96515564
606.60
B
96515586
622.20
B
96515664
632.70
B
96515694
648.40
B
CR1s-17
0.55
96515565
646.70
B
96515587
662.30
B
96515666
672.80
B
96515696
688.50
B
CR1s-19
0.55
96515566
686.70
B
96515588
702.40
B
96515668
712.80
B
96515698
728.60
B
CR1s-21
0.75
96515567
756.40
B
96515589
772.20
B
96515670
782.60
B
96515700
798.30
B
CR1s-23
0.75
96515568
796.50
B
96515590
812.30
B
96515671
822.70
B
96515701
838.40
B
CR1s-25
0.75
-
-
-
-
96515672
862.80
B
96515702
878.40
B
-
-
CR1s-27
1.10
-
-
-
-
-
-
96515673
911.60
B
96515704
927.30
B
CR1s-30
1.10
-
-
-
-
-
-
96515675
976.10
B
96515705
991.70
B
CR1s-33
1.10
-
-
-
-
-
-
96515676
1 035.30
B
96515707
1 051.00
B
CR1s-36
1.10
-
-
-
-
-
-
96515677
1 094.60
B
96515708
1 110.30
B
Odstredivé čerpadlá vertikálnej konštrukcie, prípojky v jednej rovine (inline), vr. IEC- motora s účinnosťou EFF1 (od 1.1kW) 3 X 220-240/380-415 V (do 1.5 kW)
50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (potrebné vyhodnocovacie relé) podľa DIN 44082, tvar V 18. Prírubový a pätný kus zo sivej liatiny ( č. mat. DIN EN-JL 1030), hydraulická časť
z chróm-niklovej ocele (č. mat. DIN 1.4301). Upchávka typu "cartridge" so štandardným materiálovým párovaním karbid kremíka / karbid kremíka, EPDM alebo Viton.
A = oválna príruba s 2 otvormi Rp 1", FGJ = kombinovaná príruba DN 25/32 DIN/ANSI/JIS. Prípojky pozri príslušenstvo, objednajte prosím zvlášť.
CR 1
CR 1
Oválna príruba (A), upchávka HQQE resp. HQQV
P2
[kW]
Typ
Obj. číslo
Cena
Oválna príruba,
EUR
HQQE
Rabatová
skupina
CR1-2
0.37
96516169
406.10
B
CR1-3
0.37
96516170
421.80
B
Obj. číslo
Oválna
Cena
Rabatová
príruba,
EUR
skupina
HQQV
B
96516194
421.80
96516196
437.50
B
Kombin. príruba DIN / /ANSI /JIS (FGJ), upchávka HQQE resp. HQQV
Obj. číslo
Cena
Príruba FGJ,
EUR
HQQE
Rabatová
skupina
Obj. číslo
Cena
Príruba FGJ,
EUR
HQQV
Rabatová
skupina
96516239
432.30
B
96516260
447.90
B
96516240
447.90
B
96516261
463.70
B
CR1-4
0.37
96516172
437.50
B
96516197
453.20
B
96516241
463.70
B
96516262
479.30
B
CR1-5
0.37
96516173
453.20
B
96516199
468.80
B
96516242
479.30
B
96516263
495.00
B
CR1-6
0.37
96516174
468.80
B
96516201
484.60
B
96516243
495.00
B
96516264
510.70
B
484.60
B
B
96516244
510.70
B
96516265
526.40
B
CR1-7
0.37
96516176
96516202
500.20
CR1-8
0.55
96516177
496.80
B
96516203
512.40
B
96516245
522.90
B
96516266
538.50
B
CR1-9
0.55
96516178
507.30
B
96516205
522.90
B
96478872
533.40
B
96516267
549.00
B
CR1-10
0.55
96516180
531.60
B
96516206
547.30
B
96516246
557.80
B
96516268
573.40
B
CR1-11
0.55
96516181
556.00
B
96516207
571.70
B
96516247
582.10
B
96516269
597.90
B
CR1-12
0.75
96516183
580.40
B
96516209
596.10
B
96516248
606.60
B
96516270
622.20
B
603.10
B
B
96516249
629.30
B
96516271
644.90
B
CR1-13
0.75
96516185
96516210
618.80
CR1-15
0.75
96516186
651.80
B
96516211
667.60
B
96516250
678.00
B
96516272
693.70
B
CR1-17
1.10
96516188
695.40
B
96516212
711.20
B
96516251
721.60
B
96516273
737.30
B
CR1-19
1.10
96516190
744.20
B
96516213
760.00
B
96516252
770.40
B
96516274
786.10
B
CR1-21
1.10
96516192
793.10
B
96516214
808.70
B
96516253
819.20
B
96516275
834.90
B
CR1-23
1.10
96516193
843.60
B
96516215
859.30
B
96516254
869.70
B
96516276
885.50
B
-
-
-
-
96516255
963.90
B
96516277
979.50
B
-
-
CR1-25
1.50
CR1-27
1.50
-
-
-
-
-
-
96516256
1 012.70
B
96516278
1 028.40
B
CR1-30
1.50
-
-
-
-
-
-
96516257
1 087.60
B
96516279
1 103.30
B
CR1-33
2.20
-
-
-
-
-
-
96513309
1 220.10
B
96513341
1 235.70
B
CR1-36
2.20
-
-
-
-
-
-
96513340
1 295.10
B
96513342
1 310.70
B
Jednofázové prevedenie (do 2,2 kW) dodávané s cenovým príplatkom 5%.
Iné napätia, rovnako ako iné prevedenia upchávky (napr. pre iné teplotné rozsahy, rôzne média apod.), je možné dodať za príplatok.
Ochrana proti chodu nasucho Liq Tec, objednávacie číslo 96556429 za: 388,50 EUR, skupina P.
Platnosť od : 1.4.2011
CR
Strana 1 / 4
CR 3 / CR 5
Vertikálne viacstupňové odstredivé čerpadlá
Odstredivé čerpadlá vertikálnej konštrukcie, prípojky v jednej rovine (inline), vrátane IEC- motora s účinnosťou EFF1 (od 1.1kW) 3 X 220-240/380-415 V (do 1.5 kW)
alebo 3 X 380-415 V (od 2.2kW), 50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (potrebné vyhodnocovacie relé) podľa DIN 44082, tvar V 18. Prírubový a pätný kus zo sivej liatiny ( č. mat. DIN EN-JL 1030),
hydraulická časť z chróm-niklovej ocele (č. mat. DIN 1.4301). Upchávka typu "cartridge" so štandardným materiálovým párovaním karbid kremíka / karbid kremíka, EPDM alebo Viton.
A = Oválna príruba s 2 otvormi Rp 1", FGJ = kombinovaná príruba DN 25/32 DIN/ANSI/JIS. Prípojky pozri príslušenstvo, objednajte prosím zvlášť.
CR 3
CR 3
Oválna príruba (A), upchávka HQQE resp. HQQV
Kombin. príruba DIN / /ANSI /JIS (FGJ), upchávka HQQE resp. HQQV
CR3-2
0.37
96516590
402.70
B
Obj. číslo
Oválna
príruba,
HQQV
96516606
CR3-3
0.37
96516591
425.20
B
96516607
P2
[kW]
Typ
Obj. číslo
Oválna príruba,
HQQE
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Obj. číslo
Príruba FGJ,
HQQE
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Obj. číslo
Príruba FGJ,
HQQV
Cena
EUR
Rabatová
skupina
418.30
B
96516649
428.80
B
96516672
444.50
B
441.00
B
96516650
451.40
B
96516673
467.10
B
CR3-4
0.37
96516592
449.70
B
96516608
465.40
B
96516651
475.90
B
96516674
491.50
B
CR3-5
0.37
96509508
472.40
B
96516609
488.00
B
96516652
498.50
B
96516675
514.20
B
CR3-6
0.55
96516593
484.60
B
96516610
500.20
B
96516653
510.70
B
96497736
526.40
B
CR3-7
0.55
96516594
508.90
B
96516611
524.70
B
96516654
535.10
B
96516676
550.80
B
CR3-8
0.75
96516595
540.30
B
96516612
556.00
B
96516655
566.50
B
96516677
582.10
B
CR3-9
0.75
96516596
564.70
B
96516613
580.40
B
96516656
590.80
B
96516678
606.60
B
CR3-10
0.75
96516597
589.20
B
96516614
604.80
B
96516657
615.30
B
96516679
630.90
B
CR3-11
1.10
96516598
624.00
B
96516615
639.70
B
96516658
650.20
B
96516680
665.80
B
CR3-12
1.10
96516599
648.40
B
96516616
664.10
B
96516659
674.50
B
96516681
690.30
B
CR3-13
1.10
96516600
672.80
B
96516617
688.50
B
96516660
699.00
B
96516682
714.60
B
CR3-15
1.10
96516601
723.30
B
96516618
739.00
B
96516661
749.50
B
96516683
765.10
B
CR3-17
1.50
96516602
824.50
B
96516619
840.10
B
96516662
850.60
B
96516684
866.20
B
CR3-19
1.50
96516603
875.00
B
96516620
890.70
B
96516663
901.10
B
96516685
916.90
B
CR3-21
2.20
96513343
897.60
B
96513353
913.30
B
96513345
923.80
B
96513355
939.40
B
CR3-23
2.20
96513344
948.20
B
96513354
963.90
B
96513346
974.30
B
96513356
990.00
B
CR3-25
2.20
-
-
-
-
96513347
1 021.40
B
96513357
1 037.10
B
-
-
CR3-27
2.20
-
-
-
-
-
-
96513348
1 070.20
B
96513358
1 085.90
B
CR3-29
2.20
-
-
-
-
-
-
96513349
1 120.80
B
96513359
1 136.40
B
CR3-31
3.00
-
-
-
-
-
-
96513350
1 176.50
B
96513360
1 192.20
B
CR3-33
3.00
-
-
-
-
-
-
96513351
1 225.40
B
96513361
1 241.00
B
CR3-36
3.00
-
-
-
-
-
-
96513352
1 300.30
B
96513362
1 316.00
B
Odstredivé čerpadlá vertikálnej konštrukcie, prípojky v jednej rovine (inline), vrátane IEC- motora s účinnosťou EFF1 (od 1.1kW) 3 X 220-240/380-415 V (do 1.5 kW)
alebo 3 X 380-415 V (od 2.2kW), 50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (potrebné vyhodnocovacie relé) podľa DIN 44082, tvar V 18. Prírubový a pätný kus zo sivej liatiny ( č. mat. DIN EN-JL 1030),
hydraulická časť z chróm-niklovej ocele (č. mat. DIN 1.4301). Upchávka typu "cartridge" so štandardným materiálovým párovaním karbid kremíka / karbid kremíka, EPDM alebo Viton.
A = Oválna príruba s 2 otvormi Rp 1 1/4", FGJ = kombinovaná príruba DN 25/32 DIN/ANSI/JIS. Prípojky pozri príslušenstvo, objednajte prosím zvlášť.
CR 5
CR 5
Oválna príruba (A), upchávka HQQE resp. HQQV
Kombin. príruba DIN / /ANSI /JIS (FGJ), upchávka HQQE resp. HQQV
CR5-2
0.37
96516975
468.80
B
Obj. číslo
Oválna
príruba,
HQQV
96517003
CR5-3
0.55
96516976
491.50
B
96517004
P2
[kW]
Typ
Obj. číslo
Oválna príruba,
HQQE
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Obj. číslo
Príruba FGJ,
HQQE
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Obj. číslo
Príruba FGJ,
HQQV
Rabatová
skupina
Cena
EUR
484.60
B
96517037
495.00
B
96517059
510.70
B
507.30
B
96517038
517.60
B
96517060
533.40
B
CR5-4
0.55
96516977
529.80
B
96517005
545.60
B
96517039
556.00
B
96517061
571.70
B
CR5-5
0.75
96516978
569.90
B
96517006
585.70
B
96517040
596.10
B
96517062
611.80
B
CR5-6
1.10
96516979
589.20
B
96517007
604.80
B
96517041
615.30
B
96517063
630.90
B
613.50
B
B
96517042
639.70
B
96517064
655.40
B
CR5-7
1.10
96516990
96517008
629.30
CR5-8
1.10
96516991
636.20
B
96517009
651.80
B
96511750
662.30
B
96517065
678.00
B
CR5-9
1.50
96516992
730.30
B
96517010
746.00
B
96517043
756.40
B
96517066
772.20
B
CR5-10
1.50
96516993
754.70
B
96517011
770.40
B
96517044
780.90
B
96517067
796.50
B
CR5-11
2.20
96482164
822.70
B
96513412
838.40
B
96513382
848.80
B
96513440
864.60
B
CR5-12
2.20
96513363
847.10
B
96513413
862.80
B
96513383
873.30
B
96513441
888.90
B
871.50
B
B
96513384
897.60
B
96513442
913.30
B
CR5-13
2.20
96513364
96513414
887.10
CR5-14
2.20
96513365
897.60
B
96513415
913.30
B
96513385
923.80
B
96513443
939.40
B
CR5-15
2.20
96513367
922.00
B
96513416
937.80
B
96513386
948.20
B
96513444
963.90
B
CR5-16
2.20
96513368
946.50
B
96513417
962.10
B
96513387
972.60
B
96513445
988.30
B
CR5-18
3.00
96513369
1 054.50
B
96513418
1 070.20
B
96513388
1 080.70
B
96513446
1 096.30
B
CR5-20
3.00
96513380
1 103.30
B
96513419
1 119.00
B
96513389
1 129.50
B
96513447
1 145.10
B
-
96513381
1 160.90
B
96513448
1 176.50
B
-
-
-
-
-
CR5-22
4.00
CR5-24
4.00
-
-
-
-
-
-
96513390
1 209.60
B
96513449
1 225.40
B
CR5-26
4.00
-
-
-
-
-
-
96513391
1 260.20
B
96513450
1 275.90
B
CR5-29
4.00
-
-
-
-
-
-
96513392
1 333.40
B
96513451
1 349.00
B
CR5-32
5.50
-
-
-
-
-
-
96513393
1 516.40
B
96513452
1 532.10
B
CR5-36
5.50
-
-
-
-
-
-
96513394
1 614.10
B
96513453
1 629.70
B
Jednofázové prevedenie (do 2,2 kW) dodávané s cenovým príplatkom 5%.
Iné napätia, rovnako ako iné prevedenia upchávky (napr. pre iné teplotné rozsahy, rôzne média apod.), je možné dodať za príplatok.
Ochrana proti chodu nasucho Liq Tec, objednávacie číslo 96556429 za: 388,50 EUR, skupina P.
Platnosť od : 1.4.2011
CR
Strana 2 / 4
CR 10 / CR 15
Vertikálne viacstupňové odstredivé čerpadlá
Odstredivé čerpadlá vertikálnej konštrukcie, prípojky v jednej rovine (inline), vrátane IEC- motora s účinnosťou EFF1 (od 1.1kW) 3 X 220-240/380-415 V (do 1.5 kW)
alebo 3 X 380-415 V (od 2.2kW), 50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (potrebné vyhodnocovacie relé) podľa DIN 44082, tvar V 18. Prírubový a pätný kus zo sivej liatiny ( č. mat. DIN EN-JL 1030),
hydraulická časť z chróm-niklovej ocele (č. mat. DIN 1.4301). Upchávka typu "cartridge" so štandardným materiálovým párovaním karbid kremíka / karbid kremíka, EPDM alebo Viton.
A = Oválna príruba s 2 otvormi Rp 1 1/2", FGJ = kombinovaná príruba DN 40 DIN/ANSI/JIS. Prípojky pozri príslušenstvo, objednajte prosím zvlášť.
CR 10
CR 10
Oválna príruba (A), upchávka HQQE resp. HQQV
Kombinovaná príruba DIN / JIS (FJ), upchávka HQQE resp. HQQV
CR 10-1
0,37
96500979
578.70
B
Obj. číslo
Oválna
príruba,
HQQV
96501104
CR 10-2
0,75
96500980
639.70
B
96501105
P2
[kW]
Typ
Obj. číslo
Oválna príruba,
HQQE
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Obj. číslo
Príruba FJ,
HQQE
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Obj. číslo
Príruba FJ,
HQQV
Cena
EUR
Rabatová
skupina
597.90
B
96500963
606.60
B
96501088
625.70
B
658.90
B
96500964
667.60
B
96501089
686.70
B
CR 10-3
1,10
96500981
760.00
B
96501106
779.10
B
96500965
787.80
B
96501090
807.00
B
CR 10-4
1,50
96500982
857.50
B
96501107
876.80
B
96500966
885.50
B
96501091
904.60
B
CR 10-5
2.20
96501227
934.30
B
96501328
953.40
B
96501214
962.10
B
96501315
981.30
B
CR 10-6
2.20
96501228
986.60
B
96501329
1 005.70
B
96501215
1 014.40
B
96501316
1 033.60
B
CR 10-7
3.00
96501229
1 089.40
B
96501330
1 108.60
B
96501216
1 117.30
B
96501317
1 136.40
B
CR 10-8
3.00
96501230
1 141.70
B
96501331
1 160.90
B
96501217
1 169.60
B
96501318
1 188.70
B
CR 10-9
3.00
96501231
1 195.70
B
96501332
1 214.90
B
96501218
1 223.60
B
96501319
1 242.80
B
CR 10-10
4.00
96501232
1 370.00
B
96501333
1 389.20
B
96501219
1 397.90
B
96501320
1 417.10
B
CR 10-12
4.00
96501233
1 478.10
B
96501334
1 497.20
B
96501220
1 505.90
B
96501321
1 525.10
B
CR 10-14
5.50
96501234
1 727.40
B
96501335
1 746.50
B
96501221
1 755.20
B
96501322
1 774.40
B
CR 10-16
5.50
96501235
1 835.40
B
96501336
1 854.50
B
96501222
1 863.20
B
96501323
1 882.40
B
CR 10-18
7.50
-
96501223
2 025.30
B
96501324
2 044.60
B
-
-
-
-
-
CR 10-20
7.50
-
-
-
-
-
-
96501224
2 131.70
B
96501325
2 150.80
B
CR 10-22
7.50
-
-
-
-
-
-
96501225
2 239.80
B
96501326
2 259.00
B
Odstredivé čerpadlá vertikálnej konštrukcie, prípojky v jednej rovine (inline), vrátane IEC- motora s účinnosťou EFF1 (od 1.1kW) 3 X 220-240/380-415 V (do 1.5 kW)
alebo 3 X 380-415 V (od 2.2kW), 50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (potrebné vyhodnocovacie relé) podľa DIN 44082, tvar V 18. Prírubový a pätný kus zo sivej liatiny ( č. mat. DIN EN-JL 1030),
hydraulická časť z chróm-niklovej ocele (č. mat. DIN 1.4301). Upchávka typu "cartridge" so štandardným materiálovým párovaním karbid kremíka / karbid kremíka, EPDM alebo Viton.
A = Oválna príruba s 2 otvormi Rp 1 1/2", FGJ = kombinovaná príruba DN 40 DIN/ANSI/JIS. Prípojky pozri príslušenstvo, objednajte prosím zvlášť.
CR 15
CR 15
Oválna príruba (A), upchávka HQQE resp. HQQV
Príruba DIN (F), upchávka HQQE resp. HQQV
CR 15-1
1.10
96501710
742.60
B
Obj. číslo
Oválna
príruba,
HQQV
96501808
CR 15-2
2,20
96501905
943.00
B
96501995
P2
[kW]
Typ
Obj. číslo
Oválna príruba,
HQQE
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Obj. číslo
Príruba F,
HQQE
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Obj. číslo
Príruba F,
HQQV
Cena
EUR
Rabatová
skupina
761.70
B
96501697
770.40
B
96501795
789.60
B
962.10
B
96501893
970.80
B
96501983
990.00
B
CR 15-3
3,00
96501906
1 094.60
B
96501996
1 113.70
B
96501894
1 122.40
B
96501984
1 141.70
B
CR 15-4
4,00
96501907
1 275.90
B
96501997
1 295.10
B
96501895
1 303.80
B
96501985
1 322.90
B
CR 15-5
4,00
96501908
1 340.30
B
96501998
1 359.50
B
96501896
1 368.30
B
96501986
1 387.50
B
CR 15-6
5,50
96501909
1 600.10
B
96501999
1 619.20
B
96501897
1 627.90
B
96501987
1 647.10
B
CR 15-7
5,50
96501910
1 664.60
B
96502000
1 683.80
B
96501898
1 692.50
B
96501988
1 711.60
B
CR 15-8
7,50
-
96501899
1 969.60
B
96501989
1 988.80
B
-
-
-
-
-
CR 15-9
7,50
-
-
-
-
-
-
96501900
2 035.80
B
96501990
2 055.00
B
CR 15-10
11,0
-
-
-
-
-
-
96501901
2 391.40
B
96501991
2 410.60
B
CR 15-12
11,0
-
-
-
-
-
-
96501902
2 520.40
B
96501992
2 539.50
B
CR 15-14
11,0
-
-
-
-
-
-
96501903
2 651.10
B
96501993
2 670.30
B
CR 15-17
15,0
-
-
-
-
-
-
96501904
3 390.10
B
96501994
3 409.40
B
Jednofázové prevedenie (do 2,2 kW) dodávané s cenovým príplatkom 5%.
Iné napätia, rovnako ako iné prevedenia upchávky (napr. pre iné teplotné rozsahy, rôzne média apod.), je možné dodať za príplatok.
Ochrana proti chodu nasucho Liq Tec, objednávacie číslo 96556429 za: 388,50 EUR, skupina P.
Platnosť od : 1.4.2011
CR
Strana 3 / 4
CR 20
Vertikálne viacstupňové odstredivé čerpadlá
Odstredivé čerpadlá vertikálnej konštrukcie, prípojky v jednej rovine (inline), vrátane IEC- motora s účinnosťou EFF1 (od 1.1kW), 3 X 220-240/380-415 V (do 1.5 kW)
alebo 3 X 380-415 V (od 2.2kW), 50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (potrebné vyhodnocovacie relé) podľa DIN 44082, tvar V 18.
Prírubový a pätný kus zo sivej liatiny ( č. mat. DIN EN-JL 1030), hydraulická časť z chróm-niklovej ocele (č. mat. DIN 1.4301).
Upchávka typu "cartridge" so štandardným materiálovým párovaním karbid kremíka / karbid kremíka, EPDM alebo Viton
A = Oválna príruba s 2 otvormi Rp 1 1/2", FGJ = kombinovaná príruba DN 40 DIN/ANSI/JIS. Prípojky pozri príslušenstvo, objednajte prosím zvlášť.
CR 20
CR 20
Oválna príruba (A), upchávka HQQE resp. HQQV
Príruba DIN (F), upchávka HQQE resp. HQQV
CR 20-1
1.10
96500338
742.60
B
Obj. číslo
Oválna
príruba,
HQQV
96500429
CR 20-2
2,20
96500519
943.00
B
96500602
P2
[kW]
Typ
Obj. číslo
Oválna príruba,
HQQE
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Obj. číslo
Príruba F,
HQQE
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Obj. číslo
Príruba F,
HQQV
Cena
EUR
Rabatová
skupina
761.70
B
96500326
770.40
B
96500417
789.60
B
962.10
B
96500508
970.80
B
96500591
990.00
B
CR 20-3
4,00
96500520
1 340.30
B
96500603
1 359.50
B
96500509
1 368.30
B
96500592
1 387.50
B
CR 20-4
5,50
96500521
1 589.60
B
96500604
1 608.80
B
96500510
1 617.50
B
96500593
1 636.60
B
CR 20-5
5,50
96500522
1 664.60
B
96500605
1 683.80
B
96500511
1 692.50
B
96500594
1 711.60
B
CR 20-6
7,50
96500523
1 931.30
B
96500606
1 950.40
B
96500512
1 959.10
B
96500595
1 978.30
B
CR 20-7
7,50
96500524
2 007.90
B
96500607
2 027.10
B
96500513
2 035.80
B
96500596
2 055.00
B
CR 20-8
11,0
-
96500514
2 499.40
B
96500597
2 518.60
B
-
-
-
-
-
CR 20-10
11,0
-
-
-
-
-
-
96500515
2 651.10
B
96500598
2 670.30
B
CR 20-12
15,0
-
-
-
-
-
-
96500516
3 238.50
B
96500599
3 257.60
B
CR 20-14
15,0
-
-
-
-
-
-
96500517
3 390.10
B
96500600
3 409.40
B
CR 20-17
18,5
-
-
-
-
-
-
96500518
4 042.00
B
96500601
4 061.20
B
Platnosť od : 1.4.2011
CR
Strana 4 / 4
CR 32
Vertikálne viacstupňové odstredivé čerpadlá
Odstredivé čerpadlá vertikálnej konštrukcie, prípojky v jednej rovine (inline), vrátane IEC- motora s účinnosťou EFF1 (od 1.1kW), 3 X 220-240/380-415 V (do 1.5 kW)
alebo 3 X 380-415 V (od 2.2kW), 50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (potrebné vyhodnocovacie relé) podľa DIN 44082, tvar V 18.
Prírubový a pätný kus zo sivej liatiny ( č. mat. DIN EN-JL 1030), hydraulická časť z chróm-niklovej ocele (č. mat. DIN 1.4301).
Upchávka typu "cartridge" so štandardným materiálovým párovaním karbid kremíka / karbid kremíka, EPDM alebo Viton
Hydraulická prípojka : F = DIN, DN 65. Prípojky pozri príslušenstvo, objednajte prosím zvlášť.
CR 32
Príruba DIN (F), DN 65, upchávka HQQE
Typ
P2
[kW]
Obj. číslo
Príruba F, DN 65, HQQE
CR 32-1-1
1.50
96121950
1 003.30
C
96121978
1 026.90
C
CR 32-1
2.20
96122007
1 071.00
C
96122035
1 096.20
C
CR 32-2-2
3.00
96122008
1 238.00
C
96122036
1 261.60
C
CR 32-2
4.00
96122009
1 449.00
C
96122037
1 474.20
C
CR 32-3-2
5.50
96122010
1 822.30
C
96122038
1 847.50
C
CR 32-3
5.50
96122011
1 822.30
C
96122039
1 847.50
C
CR 32-4-2
7.50
96122012
2 261.70
C
96122040
2 285.30
C
CR 32-4
7.50
96122013
2 261.70
C
96122041
2 285.30
C
CR 32-5-2
11.00
96122014
2 842.90
C
96122042
2 868.10
C
CR 32-5
11.00
96122015
2 842.90
C
96122043
2 868.10
C
CR 32-6-2
11.00
96122016
2 998.80
C
96122044
3 024.00
C
CR 32-6
11.00
96122017
2 998.80
C
96122045
3 024.00
C
CR 32-7-2
15.00
96122018
3 531.20
C
96122046
3 554.80
C
CR 32-7
15.00
96122019
3 531.20
C
96122047
3 554.80
C
CR 32-8-2
15.00
96122020
3 685.50
C
96122048
3 710.70
C
CR 32-8
15.00
96122021
3 685.50
C
96122049
3 710.70
C
CR 32-9-2
18.50
96122022
4 183.20
C
96122050
4 206.80
C
CR 32-9
18.50
96122023
4 183.20
C
96122051
4 206.80
C
CR 32-10-2
18.50
96122024
4 337.60
C
96122052
4 362.80
C
CR 32-10
18.50
96122025
4 337.60
C
96122053
4 362.80
C
CR 32-11-2
22.00
96122026
4 862.00
C
96122054
4 887.20
C
CR 32-11
22.00
96122027
4 862.00
C
96122055
4 887.20
C
CR 32-12-2
22.00
96122028
5 024.20
C
96122056
5 049.40
C
CR 32-12
22.00
96122029
5 024.20
C
96122057
5 049.40
C
CR 32-13-2
30.00
96122030
5 660.60
C
96122058
5 684.20
C
CR 32-13
30.00
96122031
5 660.60
C
96122059
5 684.20
C
CR 32-14-2
30.00
96122032
5 814.90
C
96122060
5 840.10
C
CR 32-14
30.00
96122033
5 814.90
C
96122061
5 840.10
C
Cena EUR
Rabatová skupina
Obj. číslo
Príruba F, DN 65, HQQE
Cena EUR
Rabatová skupina
Ochrana proti chodu nasucho Liq Tec, objednávacie číslo 96556429 za: 388,50 EUR, skupina P.
Platnosť od : 1.4.2011
CR
Strana 1 / 3
CR 45 / CR 64
Odstredivé čerpadlá vertikálnej konštrukcie, prípojky v jednej rovine (inline), vrátane elektromotora s účinnosťou EFF1,
3 X 380-415 V (od 2.2kW), 50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (potrebné vyhodnocovacie relé) podľa DIN 44082, tvar V 18.
Prírubový a pätný kus zo sivej liatiny (č. mat. DIN EN-JL 1050), hydraulická časť z chróm-niklovej ocele (č. mat. DIN 1.4301).
Upchávka typu "cartridge" so štandardným materiálovým párovaním karbid kremíka / karbid kremíka, EPDM alebo Viton (HQQE alebo HQQV).
Hydraulická prípojka : F = DIN, DN 80. Prípojky pozri príslušenstvo, objednajte prosím zvlášť.
CR 45
Príruba DIN (F), DN 80, upchávka HQQE
Typ
P2
[kW]
Obj. číslo
Príruba F, DN 80, HQQE
CR 45-1-1
3.00
96122796
1 181.20
C
96122821
1 206.40
C
CR 45-1
4.00
96122797
1 419.10
C
96122822
1 442.70
C
CR 45-2-2
5.50
96122798
1 793.90
C
96122823
1 817.60
C
CR 45-2
7.50
96122799
2 266.40
C
96122824
2 290.00
C
CR 45-3-2
11.00
96122800
2 866.50
C
96122825
2 890.10
C
CR 45-3
11.00
96122801
2 866.50
C
96122826
2 890.10
C
CR 45-4-2
15.00
96122802
3 557.90
C
96122827
3 583.10
C
CR 45-4
15.00
96122803
3 557.90
C
96122828
3 583.10
C
CR 45-5-2
18.50
96122804
4 233.60
C
96122829
4 258.80
C
CR 45-5
18.50
96122805
4 233.60
C
96122830
4 258.80
C
CR 45-6-2
22.00
96122806
4 803.80
C
96122831
4 829.00
C
CR 45-6
22.00
96122807
4 803.80
C
96122832
4 829.00
C
CR 45-7-2
30.00
96122808
5 238.40
C
96122833
5 262.10
C
CR 45-7
30.00
96122809
5 238.40
C
96122834
5 262.10
C
CR 45-8-2
30.00
96122810
5 408.60
C
96122835
5 433.80
C
CR 45-8
30.00
96122811
5 408.60
C
96122836
5 433.80
C
CR 45-9-2
30.00
96122812
5 580.20
C
96122837
5 603.80
C
CR 45-9
37.00
96122813
6 076.40
C
96122838
6 100.00
C
CR 45-10-2
37.00
96122814
6 233.80
C
96122839
6 257.50
C
CR 45-10
37.00
96122815
6 233.80
C
96122840
6 257.50
C
CR 45-11-2
45.00
96122816
8 101.80
C
96122841
8 127.00
C
CR 45-11
45.00
96122817
8 101.80
C
96122842
8 127.00
C
CR 45-12-2
45.00
96122818
8 287.60
C
96122843
8 312.80
C
CR 45-12
45.00
96122819
8 287.60
C
96122844
8 312.80
C
CR 45-13-2
45.00
96122820
8 473.50
C
96122845
8 498.70
C
Cena EUR
Rabatová skupina
Obj. číslo
Príruba F, DN 80, HQQE
Cena EUR
Rabatová skupina
Odstredivé čerpadlá vertikálnej konštrukcie, prípojky v jednej rovine (inline), vrátane elektromotora s účinnosťouEFF1,
3 X 380-415 V (od 2.2kW), 50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (potrebné vyhodnocovacie relé) podľa DIN 44082, tvar V 18.
Prírubový a pätný kus zo sivej liatiny (č. mat. DIN EN-JL 1050), hydraulická časť z chróm-niklovej ocele (č. mat. DIN 1.4301).
Upchávka typu "cartridge" so štandardným materiálovým párovaním karbid kremíka / karbid kremíka, EPDM alebo Viton (HQQE alebo HQQV).
Hydraulická prípojka : F = DIN, DN 100. Prípojky pozri príslušenstvo, objednajte prosím zvlášť.
CR 64
Príruba DIN (F), DN 100, upchávka HQQE
Typ
P2
[kW]
CR 64-1-1
4.00
Obj. číslo
Príruba F, DN 100,
HQQE
96123526
Obj. číslo
Rabatová skupina Príruba F, DN 100,
HQQE
1 401.80
C
96123548
CR 64-1
5.50
96123527
1 760.80
C
CR 64-2-2
7.50
96123528
2 217.60
CR 64-2-1
11.00
96123529
CR 64-2
11.00
CR 64-3-2
Cena EUR
Cena EUR
Rabatová skupina
1 427.00
C
96123549
1 784.50
C
C
96123550
2 241.20
C
2 578.30
C
96123551
2 603.50
C
96123530
2 578.30
C
96123552
2 603.50
C
15.00
96123531
3 431.90
C
96123553
3 455.60
C
CR 64-3-1
15.00
96123532
3 431.90
C
96123554
3 455.60
C
CR 64-3
18.50
96123533
3 943.80
C
96123555
3 967.40
C
CR 64-4-2
18.50
96123534
4 131.20
C
96123556
4 154.80
C
CR 64-4-1
22.00
96123535
4 586.40
C
96123557
4 610.00
C
CR 64-4
22.00
96123536
4 586.40
C
96123558
4 610.00
C
CR 64-5-2
30.00
96123537
4 892.00
C
96123559
4 917.20
C
CR 64-5-1
30.00
96123538
4 892.00
C
96123560
4 917.20
C
CR 64-5
30.00
96123539
4 892.00
C
96123561
4 917.20
C
CR 64-6-2
30.00
96123540
5 077.80
C
96123562
5 103.00
C
CR 64-6-1
37.00
96123541
5 983.40
C
96123563
6 007.00
C
CR 64-6
37.00
96123542
5 983.40
C
96123564
6 007.00
C
CR 64-7-2
37.00
96123543
6 167.70
C
96123565
6 192.90
C
CR 64-7-1
37.00
96123544
6 167.70
C
96123566
6 192.90
C
CR 64-7
45.00
96123545
8 141.20
C
96123567
8 164.80
C
CR 64-8-2
45.00
96123546
8 325.40
C
96123568
8 349.10
C
CR 64-8-1
45.00
96123547
8 325.40
C
96123569
8 349.10
C
Ochrana proti chodu nasucho Liq Tec, objednávacie číslo 96556429 za: 388,50 EUR, skupina P.
Platnosť od : 1.4.2011
CR
Strana 2 / 3
CR 90 / CR 120 / CR 150
Odstredivé čerpadlá vertikálnej konštrukcie, prípojky v jednej rovine (inline), vrátane elektromotora s účinnosťou EFF1,
3 X 380-415 V (od 2.2kW), 50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (potrebné vyhodnocovacie relé) podľa DIN 44082, tvar V 18.
Prírubový a pätný kus zo sivej liatiny (č. mat. DIN EN-JL 1050), hydraulická časť z chróm-niklovej ocele (č. mat. DIN 1.4301).
Upchávka typu "cartridge" so štandardným materiálovým párovaním karbid kremíka / karbid kremíka, EPDM alebo Viton (HQQE alebo HQQV).
Hydraulická prípojka : F = DIN, DN 100. Prípojky pozri príslušenstvo, objednajte prosím zvlášť.
CR 90
Príruba DIN (F), DN 100, upchávka HQQE
Typ
P2
[kW]
CR 90-1-1
5.50
Obj. číslo
Príruba F, DN 100,
HQQE
96124074
Obj. číslo
Rabatová skupina Príruba F, DN 100,
HQQE
1 716.80
C
96124086
CR 90-1
7.50
96124075
2 142.00
C
CR 90-2-2
11.00
96124076
2 795.60
CR 90-2
15.00
96124077
CR 90-3-2
18.50
CR 90-3
Cena EUR
Cena EUR
Rabatová skupina
1 742.00
C
96124087
2 167.20
C
C
96124088
2 820.80
C
3 494.90
C
96124089
3 520.10
C
96124078
4 131.20
C
96124090
4 154.80
C
22.00
96124079
4 586.40
C
96124091
4 610.00
C
CR 90-4-2
30.00
96124080
4 892.00
C
96124092
4 917.20
C
CR 90-4
30.00
96124081
4 892.00
C
96124093
4 917.20
C
CR 90-5-2
37.00
96124082
5 983.40
C
96124094
6 007.00
C
CR 90-5
37.00
96124083
5 983.40
C
96124095
6 007.00
C
CR 90-6-2
45.00
96124084
7 605.70
C
96124096
7 630.90
C
CR 90-6
45.00
96124085
7 605.70
C
96124097
7 630.90
C
Odstredivé čerpadlá vertikálnej konštrukcie, prípojky v jednej rovine (inline), vrátane elektromotora s účinnosťou EFF1, 3 X 380-415 V
50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (potrebné vyhodnocovacie relé) podľa DIN 44082.
Prírubový a pätný kus zo sivej liatiny (č. mat. DIN EN-JL 1050), hydraulická časť z chróm-niklovej ocele (č. mat. DIN 1.4301).
Upchávka typu "cartridge" so štandardným materiálovým párovaním karbid kremíka / karbid kremíka (HQQx), prípadne uhlík/karbid kremíka (HBQx), EPDM (HxxE) alebo Viton (HxxV)
Hydraulická prípojka : F = DIN, DN 125. Prípojky pozri príslušenstvo, objednajte prosím zvlášť.
CR 120
Príruba DIN (F), DN 125, upchávka HQQE
Typ
P2
[kW]
Obj. číslo
Príruba F, DN 125,
HQQE/HBQE
CR 120-1
11.00
95922150
2 959.40
C
95922166
2 983.00
C
CR 120-2-1
18.50
95922151
4 131.20
C
95922167
4 154.80
C
CR 120-2
22.00
95922152
4 586.40
C
95922168
4 610.00
C
CR 120-3
30.00
95922153
5 218.00
C
95922169
5 243.20
C
CR 120-4-1
37.00
95922154
6 309.40
C
95922170
6 333.10
C
CR 120-5-1
45.00
95922155
7 605.70
C
95922171
7 630.90
C
CR 120-6-1
55.00
95922156
10 087.90
C
95922172
10 087.90
C
CR 120-7
75.00
95922157
12 072.40
C
95922173
12 072.40
C
Cena EUR
Obj. číslo
Rabatová skupina Príruba F, DN 125,
HQQV/HBQV
Cena EUR
Rabatová skupina
Odstredivé čerpadlá vertikálnej konštrukcie, prípojky v jednej rovine (inline), vrátane elektromotora s účinnosťou EFF1, 3 X 380-415 V (do 1.5 kW)
50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (potrebné vyhodnocovacie relé) podľa DIN 44082.
Prírubový a pätný kus zo sivej liatiny (č. mat. DIN EN-JL 1050), hydraulická časť z chróm-niklovej ocele (č. mat. DIN 1.4301).
Upchávka typu "cartridge" so štandardným materiálovým párovaním karbid kremíka / karbid kremíka (HQQx), prípadne uhlík/karbid kremíka (HBQx), EPDM (HxxE) alebo Viton (HxxV)
Hydraulická prípojka : F = DIN, DN 150. Prípojky pozri príslušenstvo, objednajte prosím zvlášť.
CR 150
Príruba DIN (F), DN 150, upchávka HQQE
Typ
P2
[kW]
Obj. číslo
Príruba F, DN 125,
HQQE/HBQE
CR 150- 1-1
11.00
95922374
2 818.50
C
95922390
2 983.00
C
CR 150- 1
15.00
95922375
3 494.90
C
95922391
3 520.10
C
CR 150- 2-1
22.00
95922376
4 586.40
C
95922392
4 610.00
C
CR 150- 3-2
30.00
95922377
5 218.00
C
95922393
5 243.20
C
CR 150- 3
37.00
95922378
6 145.70
C
95922394
6 170.80
C
CR 150- 4-1
45.00
95922379
7 443.40
C
95922395
7 467.10
C
CR 150- 5-2
55.00
95922380
9 922.50
C
95922396
9 922.50
C
CR 150- 6
75.00
95922381
11 907.00
C
95922397
11 907.00
C
Cena EUR
Obj. číslo
Rabatová skupina Príruba F, DN 125,
HQQV/HBQV
Cena EUR
Rabatová skupina
Ochrana proti chodu nasucho Liq Tec, objednávacie číslo 96556429 za: 388,50 EUR, skupina P.
Platnosť od : 1.4.2011
CR
Strana 3 / 3
CRI 1s
Vertikálne viacstupňové odstredivé čerpadlá
Odstredivé čerpadlá vertikálnej konštrukcie, prípojky v jednej rovine (inline), vr. IEC motora s účinnosťou Eff1 (od 1.1 kW), 3 X 220-240/380-415 V (do 1.5 kW),
50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (potrebné vyhodnocovacie relé) podľa DIN 44082, tvar V 18.
Upchávka typu "cartridge" so štandardným materiálovým párovaním karbid kremíka / karbid kremíka, EPDM alebo Viton.
Hydraulická prípojka : PJE = spojka Victaulic DN 32 , CA = spojka Flexi Clamp DN 32, FGJ = kombinovaná príruba DN 25/32 DIN/ANSI/JIS.
Prípojky pozri príslušenstvo, objednajte prosím zvlášť.
CRI 1s
CRI 1s
CRI 1s
Príruba PJE (P), upchávka HQQV resp. HQQE
Príruba FlexiClamp (CA), upchávka HQQV resp. HQQE
Príruba DIN/ANSI/JIS(FGJ), upchávka HQQV resp. HQQE
Všetky súčasti prichádzajúce do styku s čerpaným médiom sú vyrobené z chróm-niklovej ocele (č. mat. DIN 1.4301).
Typ
P2
[kW]
Obj. číslo
Príruba P,
HQQV
CRI 1s-2
0.37
96527660
495.00
B
96527628
479.30
B
96515806
495.00
B
96515773
479.30
B
96527596
524.70
B
96527513
508.90
B
CRI 1s-3
0.37
96527661
510.70
B
96527629
495.00
B
96515807
510.70
B
96515775
495.00
B
96527597
540.30
B
96527515
524.70
B
CRI 1s-4
0.37
96527662
526.40
B
96527640
510.70
B
96515808
526.40
B
96515777
510.70
B
96527598
556.00
B
96527516
540.30
B
CRI 1s-5
0.37
96527663
542.10
B
96527641
526.40
B
96515810
542.10
B
96515778
526.40
B
96527599
571.70
B
96527553
556.00
B
CRI 1s-6
0.37
96527664
557.80
B
96527642
542.10
B
96515811
557.80
B
96515780
542.10
B
96527610
587.40
B
96527554
571.70
B
CRI 1s-7
0.37
96527665
573.40
B
96527643
557.80
B
96515813
573.40
B
96515782
557.80
B
96527611
603.10
B
96527555
587.40
B
CRI 1s-8
0.37
96527666
589.20
B
96527644
573.40
B
96515815
589.20
B
96515784
573.40
B
96527612
618.80
B
96527556
603.10
B
CRI 1s-9
0.37
96527667
604.80
B
96527645
589.20
B
96515817
604.80
B
96515785
589.20
B
96527613
634.40
B
96527557
618.80
B
CRI 1s-10
0.37
96527668
620.60
B
96527646
604.80
B
96515818
620.60
B
96515787
604.80
B
96527614
650.20
B
96527558
634.40
B
CRI 1s-11
0.37
96527669
636.20
B
96527647
620.60
B
96515820
636.20
B
96515788
620.60
B
96527615
665.80
B
96527559
650.20
B
CRI 1s-12
0.37
96527670
651.80
B
96527648
636.20
B
96515821
651.80
B
96515790
636.20
B
96527616
681.60
B
96527570
665.80
B
CRI 1s-13
0.37
96527671
667.60
B
96527649
651.80
B
96515822
667.60
B
96515792
651.80
B
96527617
697.20
B
96527572
681.60
B
CRI 1s-15
0.55
96527672
716.40
B
96527650
700.70
B
96515823
716.40
B
96515793
700.70
B
96527618
746.00
B
96527573
730.30
B
CRI 1s-17
0.55
96527673
740.80
B
96527651
725.10
B
96515824
740.80
B
96515795
725.10
B
96527619
770.40
B
96527574
754.70
B
CRI 1s-19
0.55
96527674
780.90
B
96527652
765.10
B
96515825
780.90
B
96515796
765.10
B
96527620
810.50
B
96527575
794.80
B
CRI 1s-21
0.75
96527675
847.10
B
96527653
831.40
B
96515827
847.10
B
96515797
831.40
B
96527621
876.80
B
96527576
861.00
B
CRI 1s-23
0.75
96527676
887.10
B
96527654
871.50
B
96515828
887.10
B
96515799
871.50
B
96527622
916.90
B
96527578
901.10
B
CRI 1s-25
0.75
96527677
927.30
B
96527655
911.60
B
96515829
927.30
B
96515800
911.60
B
96527623
956.90
B
96527579
941.20
B
CRI 1s-27
1.10
96527678
991.70
B
96527656
976.10
B
96515831
991.70
B
96515801
976.10
B
96527624
1 021.40
B
96527590
1 005.70
B
CRI 1s-30
1.10
96527679
1 080.70
B
96527657
1 065.00
B
96515832
1 080.70
B
96515802
1 065.00
B
96527625
1 110.30
B
96527591
1 094.60
B
CRI 1s-33
1.10
96527680
1 139.90
B
96527658
1 124.20
B
96515834
1 139.90
B
96515803
1 124.20
B
96527626
1 169.60
B
96527594
1 153.80
B
CRI 1s-36
1.10
96527681
1 199.20
B
96527659
1 183.50
B
96515836
1 199.20
B
96515804
1 183.50
B
96527627
1 228.80
B
96527595
1 213.20
B
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabat.
Príruba P,
skupina
HQQE
Cena
EUR
Rabat.
skupina
Obj. číslo
Príruba CA,
HQQV
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabat.
Príruba CA,
skupina
HQQE
Cena
EUR
Rabat.
skupina
Obj. číslo
Príruba FGJ,
HQQV
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabat.
Príruba FGJ,
skupina
HQQE
Cena
EUR
Rabat.
skupina
Jednofázové prevedenie (do 2,2 kW) dodávané s cenovým príplatkom 5%. Iné napätia, rovnako ako iné prevedenia upchávok (napr. pre iné teplotné rozsahy, rôzne média apod.), je možné dodať za príplatok.
Ochrana proti chodu nasucho LiqTec, objednávacie číslo 96556429 za: 388,50 EUR, skupina P.
CRN 1s
Vertikálne viacstupňové odstredivé čerpadlá
Odstredivé čerpadlá vertikálnej konštrukcie, prípojky v jednej rovine (inline), vr. IEC motora s účinnosťou Eff1 (od 1.1 kW), 3 X 220-240/380-415 V (do 1.5 kW),
50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (potrebné vyhodnocovacie relé) podľa DIN 44082, tvar V 18.
Upchávka typu "cartridge" so štandardným materiálovým párovaním karbid kremíka / karbid kremíka, EPDM alebo Viton.
Hydraulická prípojka : PJE = spojka Victaulic DN 32 , CA = spojka Flexi Clamp DN 32, FGJ = kombinovaná príruba DN 25/32 DIN/ANSI/JIS.
Prípojky pozri príslušenstvo, objednajte prosím zvlášť.
CRN 1s
CRN 1s
CRN 1s
Príruba PJE (P), upchávka HQQV resp. HQQE
Príruba FlexiClamp (CA), upchávka HQQV resp. HQQE
Príruba DIN/ANSI/JIS(FGJ), upchávka HQQV resp. HQQE
Všetky súčasti prichádzajúce do styku s čerpaným médiom sú vyrobené z chróm-niklovej ocele (č. mat. DIN 1.4408).
Typ
P2
[kW]
Obj. číslo
Príruba P,
HQQV
CRN 1s-2
0.37
96516069
533.40
B
96516034
517.60
B
96531402
533.40
B
96531359
517.60
B
96515929
578.70
B
96515898
563.00
B
CRN 1s-3
0.37
96516070
552.50
B
96516036
536.90
B
96531405
552.50
B
96531361
536.90
B
96515930
597.90
B
96515899
582.10
B
CRN 1s-4
0.37
96516072
571.70
B
96516037
556.00
B
96531407
571.70
B
96531363
556.00
B
96515931
617.00
B
96515900
601.30
B
CRN 1s-5
0.37
96516073
590.80
B
96516039
575.20
B
96531409
590.80
B
96531365
575.20
B
96515933
636.20
B
96515902
620.60
B
CRN 1s-6
0.37
96516074
610.10
B
96516041
594.40
B
96533488
610.10
B
96531367
594.40
B
96515935
655.40
B
96515903
639.70
B
CRN 1s-7
0.37
96516076
629.30
B
96516043
613.50
B
96531417
629.30
B
96531369
613.50
B
96515936
674.50
B
96515904
658.90
B
CRN 1s-8
0.37
96516078
648.40
B
96516044
632.70
B
96531418
648.40
B
96531370
632.70
B
96515938
693.70
B
96515905
678.00
B
CRN 1s-9
0.37
96516080
667.60
B
96516046
651.80
B
96531419
667.60
B
96531372
651.80
B
96515939
712.80
B
96515906
697.20
B
CRN 1s-10
0.37
96516081
686.70
B
96516047
671.10
B
96531421
686.70
B
96531373
671.10
B
96515940
732.10
B
96515907
716.40
B
CRN 1s-11
0.37
96516082
705.90
B
96516048
690.30
B
96531422
705.90
B
96531375
690.30
B
96515942
751.30
B
96515908
735.50
B
CRN 1s-12
0.37
96516084
725.10
B
96516050
709.40
B
96531423
725.10
B
96531376
709.40
B
96515943
770.40
B
96515909
754.70
B
CRN 1s-13
0.37
96516085
744.20
B
96516051
728.60
B
96531425
744.20
B
96531377
728.60
B
96515944
789.60
B
96515911
773.80
B
CRN 1s-15
0.55
96516087
766.90
B
96516053
751.30
B
96481895
766.90
B
96531380
751.30
B
96515945
812.30
B
96515913
796.50
B
CRN 1s-17
0.55
96516088
814.00
B
96516054
798.30
B
96531427
814.00
B
96531381
798.30
B
96515946
859.30
B
96515914
843.60
B
CRN 1s-19
0.55
96516090
861.00
B
96516056
845.40
B
96531429
861.00
B
96531383
845.40
B
96515948
906.40
B
96515916
890.70
B
CRN 1s-21
0.75
96516092
941.20
B
96516058
925.60
B
96531437
941.20
B
96531385
925.60
B
96515950
986.60
B
96515918
970.80
B
CRN 1s-23
0.75
96516094
988.30
B
96516059
972.60
B
96531440
988.30
B
96531387
972.60
B
96515951
1 033.60
B
96515920
1 017.90
B
CRN 1s-25
0.75
96516096
1 037.10
B
96516061
1 021.40
B
96531441
1 037.10
B
96531390
1 021.40
B
96515953
1 082.40
B
96515921
1 066.70
B
CRN 1s-27
1.10
96516097
1 092.80
B
96516062
1 077.20
B
96531444
1 092.80
B
96531391
1 077.20
B
96515955
1 138.20
B
96515923
1 122.40
B
CRN 1s-30
1.10
96516099
1 185.20
B
96516064
1 169.60
B
96531446
1 185.20
B
96531394
1 169.60
B
96515956
1 230.60
B
96515925
1 214.90
B
CRN 1s-33
1.10
96516101
1 258.40
B
96516066
1 242.80
B
96531447
1 258.40
B
96531397
1 242.80
B
96515958
1 303.80
B
96515926
1 288.00
B
CRN 1s-36
1.10
96516102
1 329.90
B
96516067
1 314.20
B
96531448
1 329.90
B
96531398
1 314.20
B
96515959
1 375.20
B
96515928
1 359.50
B
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabat.
Príruba P,
skupina
HQQE
Cena
EUR
Rabat.
skupina
Obj. číslo
Príruba CA,
HQQV
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabat.
Príruba CA,
skupina
HQQE
Cena
EUR
Rabat.
skupina
Obj. číslo
Príruba FGJ,
HQQV
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabat.
Príruba FGJ,
skupina
HQQE
Cena
EUR
Rabat.
skupina
Jednofázové prevedenie (do 2,2 kW) dodávané s cenovým príplatkom 5%. Iné napätia, rovnako ako iné prevedenia upchávok (napr. pre iné teplotné rozsahy, rôzne média apod.), je možné dodať za príplatok.
Ochrana proti chodu nasucho LiqTec, objednávacie číslo 96556429 za: 388,50 EUR, skupina P.
Platnosť od : 1.3.2011
CRI, CRN
Strana 1 / 10
CRI 1
Vertikálne viacstupňové odstredivé čerpadlá
Odstredivé čerpadlá vertikálnej konštrukcie, prípojky v jednej rovine (inline), vr. IEC motora s účinnosťou Eff1 (od 1.1 kW), 3 X 220-240/380-415 V (do 1.5 kW),
50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (potrebné vyhodnocovacie relé) podľa DIN 44082, tvar V 18.
Upchávka typu "cartridge" so štandardným materiálovým párovaním karbid kremíka / karbid kremíka, EPDM alebo Viton.
Hydraulická prípojka : PJE = spojka Victaulic DN 32 , CA = spojka Flexi Clamp DN 32, FGJ = kombinovaná príruba DN 25/32 DIN/ANSI/JIS.
Prípojky pozri príslušenstvo, objednajte prosím zvlášť.
CRI 1
CRI 1
CRI 1
Príruba PJE (P), upchávka HQQV resp. HQQE
Príruba FlexiClamp (CA), upchávka HQQV resp. HQQE
Príruba DIN/ANSI/JIS(FGJ), upchávka HQQV resp. HQQE
Všetky súčasti prichádzajúce do styku s čerpaným médiom sú vyrobené z chróm-niklovej ocele (č. mat. DIN 1.4301).
Typ
P2
[kW]
Obj. číslo
Príruba P,
HQQV
CRI 1-2
0.37
96527854
488.00
B
96527821
472.40
B
96516338
488.00
B
96516316
472.40
B
96527682
517.60
B
96527716
502.00
B
CRI 1-3
0.37
96527855
503.70
B
96527822
488.00
B
96516339
503.70
B
96516317
488.00
B
96527717
533.40
B
96527683
517.60
B
CRI 1-4
0.37
96527856
519.40
B
96527823
503.70
B
96516340
519.40
B
96516318
503.70
B
96527718
549.00
B
96527684
533.40
B
CRI 1-5
0.37
96527857
535.10
B
96527824
519.40
B
96516341
535.10
B
96516319
519.40
B
96527720
564.70
B
96527685
549.00
B
CRI 1-6
0.37
96527858
550.80
B
96527687
535.10
B
96516342
550.80
B
96516320
535.10
B
96527722
580.40
B
96528156
564.70
B
CRI 1-7
0.37
96527859
566.50
B
96527835
550.80
B
96516343
566.50
B
96516321
550.80
B
96527724
596.10
B
96527690
580.40
B
CRI 1-8
0.55
96538167
571.70
B
96527837
556.00
B
96516344
571.70
B
96516322
556.00
B
96527725
601.30
B
96527691
585.70
B
CRI 1-9
0.55
96538168
590.80
B
96527838
575.20
B
96516345
590.80
B
96516323
575.20
B
96527726
620.60
B
96527692
604.80
B
CRI 1-10
0.55
96538169
615.30
B
96527839
599.60
B
96516346
615.30
B
96516324
599.60
B
96527697
644.90
B
96528154
629.30
B
CRI 1-11
0.55
96538180
639.70
B
96527841
624.00
B
96516347
639.70
B
96516325
624.00
B
96527754
669.30
B
96527701
653.60
B
CRI 1-12
0.75
96527869
662.30
B
96527842
646.70
B
96516348
662.30
B
96516326
646.70
B
96527759
692.00
B
96527704
676.30
B
CRI 1-13
0.75
96527880
692.00
B
96527843
676.30
B
96516349
692.00
B
96516327
676.30
B
96527770
721.60
B
96527705
705.90
B
CRI 1-15
0.75
96538181
742.60
B
96527844
726.80
B
96516350
742.60
B
96516328
726.80
B
96527772
772.20
B
96527706
756.40
B
CRI 1-17
1.10
96538182
791.30
B
96527845
775.60
B
96516351
791.30
B
96516329
775.60
B
96527771
821.00
B
96527707
805.20
B
CRI 1-19
1.10
96538183
841.90
B
96527846
826.10
B
96516352
841.90
B
96516330
826.10
B
96538148
871.50
B
96527708
855.90
B
CRI 1-21
1.10
96527881
890.70
B
96527847
875.00
B
96516353
890.70
B
96516331
875.00
B
96530620
920.30
B
96527709
904.60
B
CRI 1-23
1.10
96527882
930.70
B
96527848
915.10
B
96516354
930.70
B
96516332
915.10
B
96529493
960.40
B
96527710
944.70
B
CRI 1-25
1.50
96527883
1 063.20
B
96527849
1 047.60
B
96516355
1 063.20
B
96554397
1 047.60
B
96530621
1 092.80
B
96527711
1 077.20
B
CRI 1-27
1.50
96527884
1 131.20
B
96527850
1 115.50
B
96516356
1 131.20
B
96516334
1 115.50
B
96530622
1 160.90
B
96527712
1 145.10
B
CRI 1-30
1.50
96527885
1 204.50
B
96527851
1 188.70
B
96516357
1 204.50
B
96516335
1 188.70
B
96530623
1 234.10
B
96527713
1 218.30
B
CRI 1-33
2.20
96527886
1 357.80
B
96560231
1 342.10
B
96516396
1 357.80
B
96516394
1 342.10
B
96560209
1 387.50
B
96560183
1 371.70
B
CRI 1-36
2.20
96527887
1 431.00
B
96560232
1 415.30
B
96516397
1 431.00
B
96516395
1 415.30
B
96560210
1 460.70
B
96560184
1 444.90
B
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabat.
Príruba P,
skupina
HQQE
Cena
EUR
Rabat.
skupina
Obj. číslo
Príruba CA,
HQQV
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabat.
Príruba CA,
skupina
HQQE
Cena
EUR
Rabat.
skupina
Obj. číslo
Príruba FGJ,
HQQV
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabat.
Príruba FGJ,
skupina
HQQE
Cena
EUR
Rabat.
skupina
Jednofázové prevedenie (do 2,2 kW) dodávané s cenovým príplatkom 5%. Iné napätia, rovnako ako iné prevedenia upchávok (napr. pre iné teplotné rozsahy, rôzne média apod.), je možné dodať za príplatok.
Ochrana proti chodu nasucho LiqTec, objednávacie číslo 96556429 za: 388,50 EUR, skupina P.
CRN 1
Vertikálne viacstupňové odstredivé čerpadlá
Odstredivé čerpadlá vertikálnej konštrukcie, prípojky v jednej rovine (inline), vr. IEC motora s účinnosťou Eff1 (od 1.1 kW), 3 X 220-240/380-415 V (do 1.5 kW),
50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (potrebné vyhodnocovacie relé) podľa DIN 44082, tvar V 18.
Upchávka typu "cartridge" so štandardným materiálovým párovaním karbid kremíka / karbid kremíka, EPDM alebo Viton.
Hydraulická prípojka : PJE = spojka Victaulic DN 32 , CA = spojka Flexi Clamp DN 32, FGJ = kombinovaná príruba DN 25/32 DIN/ANSI/JIS.
Prípojky pozri príslušenstvo, objednajte prosím zvlášť.
CRN 1
CRN 1
CRN 1
Príruba PJE (P), upchávka HQQV resp. HQQE
Príruba FlexiClamp (CA), upchávka HQQV resp. HQQE
Príruba DIN/ANSI/JIS(FGJ), upchávka HQQV resp. HQQE
Všetky súčasti prichádzajúce do styku s čerpaným médiom sú vyrobené z chróm-niklovej ocele (č. mat. DIN 1.4401).
Typ
P2
[kW]
Obj. číslo
Príruba P,
HQQV
CRN 1-2
0.37
96516508
533.40
B
96516477
517.60
B
96520527
533.40
B
96520658
517.60
B
96516420
578.70
B
96516398
563.00
B
CRN 1-3
0.37
96516509
552.50
B
96516478
536.90
B
96520529
552.50
B
96520659
536.90
B
96516421
597.90
B
96516399
582.10
B
CRN 1-4
0.37
96516510
571.70
B
96516480
556.00
B
96520640
571.70
B
96520660
556.00
B
96516422
617.00
B
96516400
601.30
B
CRN 1-5
0.37
96516511
590.80
B
96516481
575.20
B
96520641
590.80
B
96495839
575.20
B
96516423
636.20
B
96516401
620.60
B
CRN 1-6
0.37
96516512
610.10
B
96516483
594.40
B
96520642
610.10
B
96484758
594.40
B
96516424
655.40
B
96516402
639.70
B
CRN 1-7
0.37
96516513
629.30
B
96516485
613.50
B
96520643
629.30
B
96520661
613.50
B
96516425
674.50
B
96516403
658.90
B
CRN 1-8
0.55
96516514
641.40
B
96516486
625.70
B
96520644
641.40
B
96520663
625.70
B
96516426
686.70
B
96516404
671.10
B
CRN 1-9
0.55
96516515
657.10
B
96516488
641.40
B
96520645
657.10
B
96499332
641.40
B
96516427
702.40
B
96516405
686.70
B
CRN 1-10
0.55
96516516
686.70
B
96516489
671.10
B
96520646
686.70
B
96520664
671.10
B
96516428
732.10
B
96516406
716.40
B
CRN 1-11
0.55
96516517
714.60
B
96516490
699.00
B
96520647
714.60
B
96520666
699.00
B
96516429
760.00
B
96516407
744.20
B
CRN 1-12
0.75
96516518
742.60
B
96516492
726.80
B
96520648
742.60
B
96520669
726.80
B
96516430
787.80
B
96516408
772.20
B
CRN 1-13
0.75
96516519
770.40
B
96516493
754.70
B
96520649
770.40
B
96520670
754.70
B
96516431
815.70
B
96516409
800.00
B
CRN 1-15
0.75
96516520
827.90
B
96516495
812.30
B
96520650
827.90
B
96520671
812.30
B
96516432
873.30
B
96516410
857.50
B
CRN 1-17
1.10
96516521
888.90
B
96516497
873.30
B
96520651
888.90
B
96520672
873.30
B
96516433
934.30
B
96516411
918.50
B
CRN 1-19
1.10
96516522
944.70
B
96516498
929.00
B
96520652
944.70
B
96520673
929.00
B
96516434
990.00
B
96516412
974.30
B
CRN 1-21
1.10
96516523
1 002.20
B
96516500
986.60
B
96520653
1 002.20
B
96520674
986.60
B
96516435
1 047.60
B
96516413
1 031.80
B
CRN 1-23
1.10
96516524
1 058.00
B
96516501
1 042.30
B
96520654
1 058.00
B
96520675
1 042.30
B
96516436
1 103.30
B
96516414
1 087.60
B
CRN 1-25
1.50
96516526
1 180.00
B
96516503
1 164.30
B
96520655
1 180.00
B
96520676
1 164.30
B
96516437
1 225.40
B
96516415
1 209.60
B
CRN 1-27
1.50
96516527
1 235.70
B
96516504
1 220.10
B
96520656
1 235.70
B
96520677
1 220.10
B
96516438
1 281.10
B
96516416
1 265.50
B
CRN 1-30
1.50
96516528
1 319.40
B
96516505
1 303.80
B
96520657
1 319.40
B
96520678
1 303.80
B
96516439
1 364.80
B
96516417
1 349.00
B
CRN 1-33
2.20
96513454
1 485.00
B
96513510
1 469.40
B
96513958
1 485.00
B
96514118
1 469.40
B
96513956
1 530.40
B
96514116
1 514.60
B
CRN 1-36
2.20
96513455
1 568.70
B
96513511
1 553.10
B
96513959
1 568.70
B
96514119
1 553.10
B
96513957
1 614.10
B
96514117
1 598.30
B
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabat.
Príruba P,
skupina
HQQE
Cena
EUR
Rabat.
skupina
Obj. číslo
Príruba CA,
HQQV
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabat.
Príruba CA,
skupina
HQQE
Cena
EUR
Rabat.
skupina
Obj. číslo
Príruba FGJ,
HQQV
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabat.
Príruba FGJ,
skupina
HQQE
Cena
EUR
Rabat.
skupina
Jednofázové prevedenie (do 2,2 kW) dodávané s cenovým príplatkom 5%. Iné napätia, rovnako ako iné prevedenia upchávok (napr. pre iné teplotné rozsahy, rôzne média apod.), je možné dodať za príplatok.
Ochrana proti chodu nasucho LiqTec, objednávacie číslo 96556429 za: 388,50 EUR, skupina P.
Platnosť od : 1.3.2011
CRI, CRN
Strana 2 / 10
CRI 3
Vertikálne viacstupňové odstredivé čerpadlá
Odstredivé čerpadlá vertikálnej konštrukcie, prípojky v jednej rovine (inline), vr. IEC motora s účinnosťou Eff1 (od 1.1 kW), 3 X 220-240/380-415 V (do 1.5 kW),
50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (potrebné vyhodnocovacie relé) podľa DIN 44082, tvar V 18.
Upchávka typu "cartridge" so štandardným materiálovým párovaním karbid kremíka / karbid kremíka, EPDM alebo Viton.
Hydraulická prípojka : PJE = spojka Victaulic DN 32 , CA = spojka Flexi Clamp DN 32, FGJ = kombinovaná príruba DN 25/32 DIN/ANSI/JIS.
Prípojky pozri príslušenstvo, objednajte prosím zvlášť.
CRI 3
CRI 3
CRI 3
Príruba PJE (P), upchávka HQQV resp. HQQE
Príruba FlexiClamp (CA), upchávka HQQV resp. HQQE
Príruba DIN/ANSI/JIS(FGJ), upchávka HQQV resp. HQQE
Všetky súčasti prichádzajúce do styku s čerpaným médiom sú vyrobené z chróm-niklovej ocele (č. mat. DIN 1.4301).
Typ
P2
[kW]
Obj. číslo
Príruba P,
HQQV
CRI 3-2
0.37
96527974
475.90
B
96527950
460.10
B
96516743
475.90
B
96516720
460.10
B
96527915
505.50
B
96527888
489.80
B
CRI 3-3
0.37
96527975
498.50
B
96527952
482.80
B
96516744
498.50
B
96516721
482.80
B
96527916
528.20
B
96527889
512.40
B
CRI 3-4
0.37
96527976
522.90
B
96527953
507.30
B
96516745
522.90
B
96516722
507.30
B
96527917
552.50
B
96527890
536.90
B
CRI 3-5
0.37
96527977
545.60
B
96527954
529.80
B
96516746
545.60
B
96516723
529.80
B
96527919
575.20
B
96527891
559.50
B
CRI 3-6
0.55
96527979
552.50
B
96527955
536.90
B
96516747
552.50
B
96516724
536.90
B
96527920
582.10
B
96527892
566.50
B
CRI 3-7
0.55
96527980
580.40
B
96527956
564.70
B
96516748
580.40
B
96516725
564.70
B
96527921
610.10
B
96527893
594.40
B
CRI 3-8
0.75
96527981
610.10
B
96527957
594.40
B
96516749
610.10
B
96516726
594.40
B
96527922
639.70
B
96527894
624.00
B
CRI 3-9
0.75
96527982
636.20
B
96527958
620.60
B
96516750
636.20
B
96516727
620.60
B
96527895
665.80
B
96527899
650.20
B
CRI 3-10
0.75
96527983
662.30
B
96527959
646.70
B
96516751
662.30
B
96516728
646.70
B
96527923
692.00
B
96527896
676.30
B
CRI 3-11
1.10
96527984
702.40
B
96527960
686.70
B
96516752
702.40
B
96516729
686.70
B
96527924
732.10
B
96527897
716.40
B
CRI 3-12
1.10
96527985
732.10
B
96527961
716.40
B
96516753
732.10
B
96516730
716.40
B
96527925
761.70
B
96527898
746.00
B
CRI 3-13
1.10
96527986
761.70
B
96527962
746.00
B
96516754
761.70
B
96516731
746.00
B
96527926
791.30
B
96527900
775.60
B
CRI 3-15
1.10
96527987
821.00
B
96527963
805.20
B
96516756
821.00
B
96516732
805.20
B
96527928
850.60
B
96527901
834.90
B
CRI 3-17
1.50
96527988
932.50
B
96527964
916.90
B
96516757
932.50
B
96516733
916.90
B
96527929
962.10
B
96527902
946.50
B
CRI 3-19
1.50
96527989
990.00
B
96527965
974.30
B
96516758
990.00
B
96516734
974.30
B
96527930
1 019.70
B
96527903
1 004.00
B
CRI 3-21
2.20
96532298
1 028.40
B
96532214
1 012.70
B
96516811
1 028.40
B
96516803
1 012.70
B
96532442
1 058.00
B
96532383
1 042.30
B
CRI 3-23
2.20
96532302
1 087.60
B
96532217
1 071.90
B
96516812
1 087.60
B
96516804
1 071.90
B
96532445
1 117.30
B
96532386
1 101.60
B
CRI 3-25
2.20
96532308
1 146.90
B
96532224
1 131.20
B
96516813
1 146.90
B
96516805
1 131.20
B
96532450
1 176.50
B
96532391
1 160.90
B
CRI 3-27
2.20
96532314
1 206.10
B
96532242
1 190.50
B
96516814
1 206.10
B
96516806
1 190.50
B
96532477
1 235.70
B
96532403
1 220.10
B
CRI 3-29
2.20
96532322
1 265.50
B
96532260
1 249.70
B
96516815
1 265.50
B
96516807
1 249.70
B
96532452
1 295.10
B
96532413
1 279.30
B
CRI 3-31
3.00
96528443
1 293.30
B
96532263
1 277.60
B
96516816
1 293.30
B
96516808
1 277.60
B
96528447
1 322.90
B
96532418
1 307.20
B
CRI 3-33
3.00
96528445
1 364.80
B
96532268
1 349.00
B
96516817
1 364.80
B
96516809
1 349.00
B
96528448
1 394.40
B
96532422
1 378.80
B
CRI 3-36
3.00
96528446
1 438.00
B
96532272
1 422.30
B
96516818
1 438.00
B
96516810
1 422.30
B
96528449
1 467.60
B
96532425
1 451.90
B
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabat.
Príruba P,
skupina
HQQE
Cena
EUR
Rabat.
skupina
Obj. číslo
Príruba CA,
HQQV
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabat.
Príruba CA,
skupina
HQQE
Cena
EUR
Rabat.
skupina
Obj. číslo
Príruba FGJ,
HQQV
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabat.
Príruba FGJ,
skupina
HQQE
Cena
EUR
Rabat.
skupina
Jednofázové prevedenie (do 2,2 kW) dodávané s cenovým príplatkom 5%. Iné napätia, rovnako ako iné prevedenia upchávok (napr. pre iné teplotné rozsahy, rôzne média apod.), je možné dodať za príplatok.
Ochrana proti chodu nasucho LiqTec, objednávacie číslo 96556429 za: 388,50 EUR, skupina P.
CRN 3
Vertikálne viacstupňové odstredivé čerpadlá
Odstredivé čerpadlá vertikálnej konštrukcie, prípojky v jednej rovine (inline), vr. IEC motora s účinnosťou Eff1 (od 1.1 kW), 3 X 220-240/380-415 V (do 1.5 kW),
50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (potrebné vyhodnocovacie relé) podľa DIN 44082, tvar V 18.
Upchávka typu "cartridge" so štandardným materiálovým párovaním karbid kremíka / karbid kremíka, EPDM alebo Viton.
Hydraulická prípojka : PJE = spojka Victaulic DN 32 , CA = spojka Flexi Clamp DN 32, FGJ = kombinovaná príruba DN 25/32 DIN/ANSI/JIS.
Prípojky pozri príslušenstvo, objednajte prosím zvlášť.
CRN 3
CRN 3
CRN 3
Príruba PJE (P), upchávka HQQV resp. HQQE
Príruba FlexiClamp (CA), upchávka HQQV resp. HQQE
Príruba DIN/ANSI/JIS(FGJ), upchávka HQQV resp. HQQE
Všetky súčasti prichádzajúce do styku s čerpaným médiom sú vyrobené z chróm-niklovej ocele (č. mat. DIN 1.4401).
Typ
P2
[kW]
CRN 3-2
0.37
Obj. číslo
Príruba P,
HQQV
96516916
Obj. číslo
Rabat.
Príruba P,
skupina
HQQE
B
96516897
547.30
531.60
B
Obj. číslo
Príruba CA,
HQQV
96520683
531.60
B
Obj. číslo
Príruba FGJ,
HQQV
96516849
577.00
B
CRN 3-3
0.37
96516917
575.20
B
96484041
559.50
B
96520684
575.20
B
96520776
559.50
B
96516850
620.60
B
96516830
604.80
B
CRN 3-4
0.37
96516918
601.30
B
96516898
585.70
B
96505976
601.30
B
96506320
585.70
B
96516851
646.70
B
96516831
630.90
B
CRN 3-5
0.37
96516919
629.30
B
96516899
613.50
B
96520763
629.30
B
96520777
613.50
B
96516852
674.50
B
96499985
658.90
B
CRN 3-6
0.55
96490318
627.50
B
96516900
611.80
B
96520764
627.50
B
96520778
611.80
B
96516853
672.80
B
96515406
657.10
B
CRN 3-7
0.55
96516920
655.40
B
96493543
639.70
B
96520765
655.40
B
96520779
639.70
B
96516854
700.70
B
96489124
685.00
B
CRN 3-8
0.75
96516921
697.20
B
96516901
681.60
B
96520766
697.20
B
96520780
681.60
B
96516855
742.60
B
96516832
726.80
B
CRN 3-9
0.75
96516922
725.10
B
96516902
709.40
B
96520767
725.10
B
96520781
709.40
B
96516856
770.40
B
96516833
754.70
B
CRN 3-10
0.75
96516923
753.00
B
96499188
737.30
B
96520768
753.00
B
96520782
737.30
B
96516857
798.30
B
96516834
782.60
B
CRN 3-11
1.10
96495064
800.00
B
96516903
784.40
B
96520769
800.00
B
96520783
784.40
B
96516858
845.40
B
96516835
829.70
B
CRN 3-12
1.10
96516924
827.90
B
96516904
812.30
B
96520770
827.90
B
96520785
812.30
B
96516859
873.30
B
96516836
857.50
B
CRN 3-13
1.10
96516925
855.90
B
96516905
840.10
B
96520771
855.90
B
96520786
840.10
B
96516860
901.10
B
96516837
885.50
B
CRN 3-15
1.10
96516926
913.30
B
96516906
897.60
B
96520772
913.30
B
96520787
897.60
B
96516861
958.60
B
96516838
943.00
B
CRN 3-17
1.50
96516927
1 038.90
B
96505111
1 023.10
B
96520773
1 038.90
B
96520788
1 023.10
B
96516862
1 084.10
B
96516839
1 068.50
B
CRN 3-19
1.50
96516928
1 094.60
B
96516907
1 078.90
B
96520774
1 094.60
B
96520789
1 078.90
B
96516863
1 139.90
B
96516840
1 124.20
B
CRN 3-21
2.20
96513464
1 134.70
B
96513456
1 119.00
B
96514137
1 134.70
B
96514153
1 119.00
B
96514130
1 180.00
B
96514145
1 164.30
B
CRN 3-23
2.20
96513465
1 190.50
B
96513457
1 174.70
B
96514138
1 190.50
B
96514154
1 174.70
B
96514131
1 235.70
B
96514146
1 220.10
B
CRN 3-25
2.20
96513466
1 248.00
B
96513458
1 232.30
B
96514139
1 248.00
B
96514155
1 232.30
B
96514132
1 293.30
B
96514147
1 277.60
B
CRN 3-27
2.20
96513467
1 303.80
B
96513459
1 288.00
B
96514140
1 303.80
B
96514156
1 288.00
B
96514133
1 349.00
B
96514148
1 333.40
B
CRN 3-29
2.20
96513468
1 359.50
B
96513460
1 343.90
B
96514141
1 359.50
B
96514157
1 343.90
B
96514134
1 404.90
B
96514149
1 389.20
B
CRN 3-31
3.00
96513469
1 434.50
B
96513461
1 418.80
B
96514142
1 434.50
B
96514158
1 418.80
B
96514135
1 479.80
B
96514150
1 464.10
B
CRN 3-33
3.00
96513480
1 490.30
B
96513462
1 474.60
B
96514143
1 490.30
B
96514159
1 474.60
B
96514136
1 535.60
B
96514151
1 519.90
B
CRN 3-36
3.00
96513481
1 575.60
B
96513463
1 560.00
B
96514144
1 575.60
B
96514160
1 560.00
B
96482181
1 621.00
B
96514152
1 605.30
B
Cena
EUR
Cena
EUR
Rabat.
skupina
Obj. číslo
Rabat.
Príruba CA,
skupina
HQQE
B
96520775
547.30
Cena
EUR
Cena
EUR
Rabat.
skupina
Obj. číslo
Rabat.
Príruba FGJ,
skupina
HQQE
B
96516819
592.60
Cena
EUR
Cena
EUR
Rabat.
skupina
Jednofázové prevedenie (do 2,2 kW) dodávané s cenovým príplatkom 5%. Iné napätia, rovnako ako iné prevedenia upchávok (napr. pre iné teplotné rozsahy, rôzne média apod.), je možné dodať za príplatok.
Ochrana proti chodu nasucho LiqTec, objednávacie číslo 96556429 za: 388,50 EUR, skupina P.
Platnosť od : 1.3.2011
CRI, CRN
Strana 3 / 10
CRI 5
Vertikálne viacstupňové odstredivé čerpadlá
Odstredivé čerpadlá vertikálnej konštrukcie, prípojky v jednej rovine (inline), vr. IEC motora s účinnosťou Eff1 (od 1.1 kW), 3 X 220-240/380-415 V (do 1.5 kW),
50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (potrebné vyhodnocovacie relé) podľa DIN 44082, tvar V 18.
Upchávka typu "cartridge" so štandardným materiálovým párovaním karbid kremíka / karbid kremíka, EPDM alebo Viton.
Hydraulická prípojka : PJE = spojka Victaulic DN 32 , CA = spojka Flexi Clamp DN 32, FGJ = kombinovaná príruba DN 25/32 DIN/ANSI/JIS.
Prípojky pozri príslušenstvo, objednajte prosím zvlášť.
CRI 5
CRI 5
CRI 5
Príruba PJE (P), upchávka HQQV resp. HQQE
Príruba FlexiClamp (CA), upchávka HQQV resp. HQQE
Príruba DIN/ANSI/JIS(FGJ), upchávka HQQV resp. HQQE
Všetky súčasti prichádzajúce do styku s čerpaným médiom sú vyrobené z chróm-niklovej ocele (č. mat. DIN 1.4301).
Typ
P2
[kW]
Obj. číslo
Príruba P,
HQQV
CRI 5-2
0.37
96528069
540.30
B
96528045
524.70
B
96517120
540.30
B
96517098
524.70
B
96528021
569.90
B
96527998
554.30
B
CRI 5-3
0.55
96528070
566.50
B
96528046
550.80
B
96517121
566.50
B
96517099
550.80
B
96528022
596.10
B
96527999
580.40
B
CRI 5-4
0.55
96528071
606.60
B
96528047
590.80
B
96517122
606.60
B
96517100
590.80
B
96528023
636.20
B
96528000
620.60
B
CRI 5-5
0.75
96528072
655.40
B
96528048
639.70
B
96522106
655.40
B
96522055
639.70
B
96528024
685.00
B
96528001
669.30
B
CRI 5-6
1.10
96528073
672.80
B
96528049
657.10
B
96517123
672.80
B
96517101
657.10
B
96528025
702.40
B
96528002
686.70
B
CRI 5-7
1.10
96528074
697.20
B
96528050
681.60
B
96517124
697.20
B
96546450
681.60
B
96528026
726.80
B
96528003
711.20
B
CRI 5-8
1.10
96528075
721.60
B
96528051
705.90
B
96517125
721.60
B
96517103
705.90
B
96528027
751.30
B
96528004
735.50
B
CRI 5-9
1.50
96528076
815.70
B
96528052
800.00
B
96517126
815.70
B
96517104
800.00
B
96528028
845.40
B
96528005
829.70
B
CRI 5-10
1.50
96528078
847.10
B
96528053
831.40
B
96517127
847.10
B
96517105
831.40
B
96528029
876.80
B
96528006
861.00
B
CRI 5-11
2.20
96532918
920.30
B
96531290
904.60
B
96517168
920.30
B
96517154
904.60
B
96532879
949.90
B
96532848
934.30
B
CRI 5-12
2.20
96532924
944.70
B
96531291
929.00
B
96517169
944.70
B
96517155
929.00
B
96532880
974.30
B
96532853
958.60
B
CRI 5-13
2.20
96532930
970.80
B
96531292
955.20
B
96517170
970.80
B
96517156
955.20
B
96608653
1 000.40
B
96532854
984.80
B
CRI 5-14
2.20
96532936
995.30
B
96532886
979.50
B
96517171
995.30
B
96517157
979.50
B
96532892
1 024.90
B
96532856
1 009.20
B
CRI 5-15
2.20
96532939
1 019.70
B
96532896
1 004.00
B
96517172
1 019.70
B
96517158
1 004.00
B
96532894
1 049.30
B
96532860
1 033.60
B
CRI 5-16
2.20
96532943
1 044.00
B
96532900
1 028.40
B
96517173
1 044.00
B
96517159
1 028.40
B
96532898
1 073.70
B
96532864
1 058.00
B
CRI 5-18
3.00
96528450
1 166.00
B
96532902
1 150.40
B
96517174
1 166.00
B
96517160
1 150.40
B
96528453
1 195.70
B
96532866
1 180.00
B
CRI 5-20
3.00
96528451
1 216.60
B
96532909
1 200.90
B
96517175
1 216.60
B
96517161
1 200.90
B
96528454
1 246.20
B
96532869
1 230.60
B
CRI 5-22
4.00
96528087
1 279.30
B
96528062
1 263.70
B
96517176
1 279.30
B
96517162
1 263.70
B
96528038
1 309.00
B
96528015
1 293.30
B
CRI 5-24
4.00
96528088
1 328.10
B
96528063
1 312.50
B
96517177
1 328.10
B
96517163
1 312.50
B
96528039
1 357.80
B
96528016
1 342.10
B
CRI 5-26
4.00
96528089
1 383.90
B
96528064
1 368.30
B
96517178
1 383.90
B
96517164
1 368.30
B
96528040
1 413.60
B
96528017
1 397.90
B
CRI 5-29
4.00
96528090
1 458.90
B
96528066
1 443.20
B
96517179
1 458.90
B
96517165
1 443.20
B
96528041
1 488.50
B
96528018
1 472.80
B
CRI 5-32
5.50
96528091
1 654.10
B
96528067
1 638.40
B
96517180
1 654.10
B
96517166
1 638.40
B
96528043
1 683.80
B
96528019
1 668.00
B
CRI 5-36
5.50
96528092
1 751.70
B
96528068
1 736.10
B
96517181
1 751.70
B
96517167
1 736.10
B
96528044
1 781.30
B
96528020
1 765.70
B
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabat.
Príruba P,
skupina
HQQE
Cena
EUR
Rabat.
skupina
Obj. číslo
Príruba CA,
HQQV
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabat.
Príruba CA,
skupina
HQQE
Cena
EUR
Rabat.
skupina
Obj. číslo
Príruba FGJ,
HQQV
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabat.
Príruba FGJ,
skupina
HQQE
Cena
EUR
Rabat.
skupina
Jednofázové prevedenie (do 2,2 kW) dodávané s cenovým príplatkom 5%. Iné napätia, rovnako ako iné prevedenia upchávok (napr. pre iné teplotné rozsahy, rôzne média apod.), je možné dodať za príplatok.
Ochrana proti chodu nasucho LiqTec, objednávacie číslo 96556429 za: 388,50 EUR, skupina P.
CRN 5
Vertikálne viacstupňové odstredivé čerpadlá
Odstredivé čerpadlá vertikálnej konštrukcie, prípojky v jednej rovine (inline), vr. IEC motora s účinnosťou Eff1 (od 1.1 kW), 3 X 220-240/380-415 V (do 1.5 kW),
50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (potrebné vyhodnocovacie relé) podľa DIN 44082, tvar V 18.
Upchávka typu "cartridge" so štandardným materiálovým párovaním karbid kremíka / karbid kremíka, EPDM alebo Viton.
Hydraulická prípojka : PJE = spojka Victaulic DN 32 , CA = spojka Flexi Clamp DN 32, FGJ = kombinovaná príruba DN 25/32 DIN/ANSI/JIS.
Prípojky pozri príslušenstvo, objednajte prosím zvlášť.
CRN 5
CRN 5
CRN 5
Príruba PJE (P), upchávka HQQV resp. HQQE
Príruba FlexiClamp (CA), upchávka HQQV resp. HQQE
Príruba DIN/ANSI/JIS(FGJ), upchávka HQQV resp. HQQE
Všetky súčasti prichádzajúce do styku s čerpaným médiom sú vyrobené z chróm-niklovej ocele (č. mat. DIN 1.4401).
Typ
P2
[kW]
CRN 5-2
0.37
Obj. číslo
Príruba P,
HQQV
96517261
Obj. číslo
Rabat.
Príruba P,
skupina
HQQE
B
96517239
599.60
583.90
B
Obj. číslo
Príruba CA,
HQQV
96520801
583.90
B
Obj. číslo
Príruba FGJ,
HQQV
96486448
629.30
B
CRN 5-3
0.55
96517262
625.70
B
96517240
610.10
B
96520802
625.70
B
96520812
610.10
B
96517204
671.10
B
96517182
655.40
B
CRN 5-4
0.55
96511913
671.10
B
96517241
655.40
B
96520803
671.10
B
96520813
655.40
B
96517205
716.40
B
96517183
700.70
B
CRN 5-5
0.75
96517263
726.80
B
96517242
711.20
B
96520804
726.80
B
96520814
711.20
B
96517206
772.20
B
96517184
756.40
B
CRN 5-6
1.10
96517264
739.00
B
96517243
723.30
B
96520805
739.00
B
96520815
723.30
B
96517207
784.40
B
96517185
768.70
B
CRN 5-7
1.10
96517265
768.70
B
96517244
753.00
B
96520806
768.70
B
96520816
753.00
B
96496290
814.00
B
96517186
798.30
B
CRN 5-8
1.10
96517266
796.50
B
96517245
780.90
B
96520807
796.50
B
96520817
780.90
B
96517208
841.90
B
96517187
826.10
B
CRN 5-9
1.50
96517267
925.60
B
96517246
909.80
B
96520808
925.60
B
96520818
909.80
B
96517209
970.80
B
96517188
955.20
B
CRN 5-10
1.50
96517268
953.40
B
96492985
937.80
B
96520809
953.40
B
96520819
937.80
B
96517210
998.80
B
96517189
983.00
B
CRN 5-11
2.20
96513496
1 045.80
B
96513482
1 030.20
B
96514174
1 045.80
B
96514224
1 030.20
B
96514161
1 091.20
B
96514198
1 075.40
B
CRN 5-12
2.20
96513497
1 073.70
B
96513483
1 058.00
B
96514175
1 073.70
B
96514225
1 058.00
B
96514162
1 119.00
B
96514199
1 103.30
B
CRN 5-13
2.20
96513498
1 101.60
B
96513484
1 085.90
B
96514176
1 101.60
B
96514226
1 085.90
B
96514163
1 146.90
B
96514200
1 131.20
B
CRN 5-14
2.20
96513499
1 129.50
B
96513485
1 113.70
B
96514177
1 129.50
B
96514227
1 113.70
B
96482654
1 174.70
B
96514201
1 159.10
B
CRN 5-15
2.20
96513500
1 157.30
B
96513486
1 141.70
B
96514178
1 157.30
B
96514228
1 141.70
B
96514164
1 202.70
B
96514202
1 187.00
B
CRN 5-16
2.20
96513501
1 185.20
B
96513487
1 169.60
B
96514179
1 185.20
B
96514229
1 169.60
B
96514165
1 230.60
B
96514203
1 214.90
B
CRN 5-18
3.00
96513502
1 317.80
B
96513488
1 302.00
B
96514190
1 317.80
B
96514230
1 302.00
B
96514166
1 363.00
B
96514205
1 347.40
B
CRN 5-20
3.00
96513503
1 373.50
B
96513489
1 357.80
B
96514191
1 373.50
B
96514231
1 357.80
B
96514167
1 418.80
B
96514206
1 403.10
B
CRN 5-22
4.00
96513504
1 420.50
B
96513490
1 404.90
B
96514192
1 420.50
B
96514232
1 404.90
B
96514168
1 465.90
B
96514207
1 450.20
B
CRN 5-24
4.00
96513505
1 476.30
B
96513491
1 460.70
B
96514193
1 476.30
B
96514233
1 460.70
B
96514169
1 521.70
B
96514208
1 505.90
B
CRN 5-26
4.00
96513506
1 532.10
B
96513492
1 516.40
B
96514194
1 532.10
B
96514234
1 516.40
B
96514170
1 577.40
B
96514209
1 561.80
B
CRN 5-29
4.00
96513507
1 617.50
B
96513493
1 601.80
B
96514195
1 617.50
B
96514235
1 601.80
B
96514171
1 662.80
B
96514220
1 647.10
B
CRN 5-32
5.50
96513508
1 840.60
B
96513494
1 824.90
B
96514196
1 840.60
B
96514236
1 824.90
B
96514172
1 885.90
B
96514221
1 870.30
B
CRN 5-36
5.50
96513509
1 953.90
B
96513495
1 938.20
B
96514197
1 953.90
B
96514237
1 938.20
B
96514173
1 999.20
B
96514222
1 983.60
B
Cena
EUR
Cena
EUR
Rabat.
skupina
Obj. číslo
Rabat.
Príruba CA,
skupina
HQQE
B
96520810
599.60
Cena
EUR
Cena
EUR
Rabat.
skupina
Obj. číslo
Rabat.
Príruba FGJ,
skupina
HQQE
B
96485023
644.90
Cena
EUR
Cena
EUR
Rabat.
skupina
Jednofázové prevedenie (do 2,2 kW) dodávané s cenovým príplatkom 5%. Iné napätia, rovnako ako iné prevedenia upchávok (napr. pre iné teplotné rozsahy, rôzne média apod.), je možné dodať za príplatok.
Ochrana proti chodu nasucho LiqTec, objednávacie číslo 96556429 za: 388,50 EUR, skupina P.
Platnosť od : 1.3.2011
CRI, CRN
Strana 4 / 10
CRI 10 / CRN 10
Vertikálne viacstupňové odstredivé čerpadlá
Odstredivé čerpadlá vertikálnej konštrukcie, prípojky v jednej rovine (inline), vr. IEC motora s účinnosťou Eff1 (od 1.1 kW), 3 X 220-240/380-415 V (do 1.5 kW),
50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (potrebné vyhodnocovacie relé) podľa DIN 44082, tvar V 18.
Upchávka typu "cartridge" so štandardným materiálovým párovaním karbid kremíka / karbid kremíka, EPDM alebo Viton.
Hydraulická prípojka : PJE = spojka Victaulic DN 32 , CA = spojka Flexi Clamp DN 32, FGJ = kombinovaná príruba DN 25/32 DIN/ANSI/JIS.
Prípojky pozri príslušenstvo, objednajte prosím zvlášť.
CRI 10
CRI 10
CRI 10
Príruba PJE (P), upchávka HQQV resp. HQQE
Príruba FlexiClamp (CA), upchávka HQQV resp. HQQE
Príruba DIN/ANSI/JIS(FGJ), upchávka HQQV resp. HQQE
Všetky súčasti prichádzajúce do styku s čerpaným médiom sú vyrobené z chróm-niklovej ocele (č. mat. DIN 1.4301).
Typ
P2
[kW]
Obj. číslo
Príruba P,
HQQV
CRI 10-1
0.37
96501133
747.70
B
96501008
728.60
B
96501149
747.70
B
96501024
728.60
B
96501117
798.30
B
96500992
779.10
B
CRI 10-2
0.75
96501134
775.60
B
96501009
756.40
B
96501150
775.60
B
96501025
756.40
B
96501118
826.10
B
96500993
807.00
B
CRI 10-3
1.10
96501135
894.20
B
96501010
875.00
B
96501151
894.20
B
96501026
875.00
B
96501119
944.70
B
96500994
925.60
B
CRI 10-4
1.50
96501136
995.30
B
96501011
976.10
B
96501152
995.30
B
96501027
976.10
B
96501120
1 045.80
B
96500995
1 026.60
B
CRI 10-5
2.20
96501351
1 077.20
B
96501250
1 058.00
B
96501364
1 077.20
B
96501263
1 058.00
B
96501338
1 127.70
B
96501237
1 108.60
B
CRI 10-6
2.20
96501352
1 133.00
B
96501251
1 113.70
B
96501365
1 133.00
B
96501264
1 113.70
B
96501339
1 183.50
B
96501238
1 164.30
B
CRI 10-7
3.00
96501353
1 223.60
B
96501252
1 204.50
B
96501366
1 223.60
B
96501265
1 204.50
B
96501340
1 274.20
B
96501239
1 255.00
B
CRI 10-8
3.00
96501354
1 277.60
B
96501253
1 258.40
B
96501367
1 277.60
B
96501266
1 258.40
B
96501341
1 328.10
B
96501240
1 309.00
B
CRI 10-9
3.00
96501355
1 331.60
B
96501254
1 312.50
B
96501368
1 331.60
B
96501267
1 312.50
B
96501342
1 382.20
B
96501241
1 363.00
B
CRI 10-10
4.00
96501356
1 519.90
B
96501255
1 500.80
B
96501369
1 519.90
B
96501268
1 500.80
B
96501343
1 570.50
B
96501242
1 551.30
B
CRI 10-12
4.00
96501357
1 627.90
B
96501256
1 608.80
B
96501370
1 627.90
B
96501269
1 608.80
B
96501344
1 678.50
B
96501243
1 659.30
B
CRI 10-14
5.50
96501358
1 898.10
B
96501257
1 879.00
B
96501371
1 898.10
B
96501270
1 879.00
B
96501345
1 948.70
B
96501244
1 929.50
B
CRI 10-16
5.50
96501359
2 007.90
B
96501258
1 988.80
B
96501372
2 007.90
B
96501271
1 988.80
B
96501346
2 058.50
B
96501245
2 039.30
B
CRI 10-18
7.50
96501360
2 203.10
B
96501259
2 184.00
B
96501373
2 203.10
B
96501272
2 184.00
B
96501347
2 253.70
B
96501246
2 234.50
B
CRI 10-20
7.50
96501361
2 309.50
B
96501260
2 290.30
B
96501374
2 309.50
B
96501273
2 290.30
B
96501348
2 360.00
B
96501247
2 340.90
B
CRI 10-22
7.50
96501362
2 417.50
B
96501261
2 398.40
B
96501375
2 417.50
B
96501274
2 398.40
B
96501349
2 468.10
B
96501248
2 448.90
B
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabat.
Príruba P,
skupina
HQQE
Cena
EUR
Rabat.
skupina
Obj. číslo
Príruba CA,
HQQV
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabat.
Príruba CA,
skupina
HQQE
Cena
EUR
Rabat.
skupina
Obj. číslo
Príruba FGJ,
HQQV
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabat.
Príruba FGJ,
skupina
HQQE
Cena
EUR
Rabat.
skupina
Jednofázové prevedenie (do 2,2 kW) dodávané s cenovým príplatkom 5%. Iné napätia, rovnako ako iné prevedenia upchávok (napr. pre iné teplotné rozsahy, rôzne média apod.), je možné dodať za príplatok.
Ochrana proti chodu nasucho LiqTec, objednávacie číslo 96556429 za: 388,50 EUR, skupina P.
CRN 10
CRN 10
CRN 10
Príruba PJE (P), upchávka HQQV resp. HQQE
Príruba FlexiClamp (CA), upchávka HQQV resp. HQQE
Príruba DIN/ANSI/JIS(FGJ), upchávka HQQV resp. HQQE
Všetky súčasti prichádzajúce do styku s čerpaným médiom sú vyrobené z chróm-niklovej ocele (č. mat. DIN 1.4401).
P2
[kW]
Typ
Obj. číslo
Príruba P,
HQQV
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabat.
Príruba P,
skupina
HQQE
Cena
EUR
Rabat.
skupina
Obj. číslo
Príruba CA,
HQQV
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabat.
Príruba CA,
skupina
HQQE
Cena
EUR
Rabat.
skupina
Obj. číslo
Príruba FGJ,
HQQV
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabat.
Príruba FGJ,
skupina
HQQE
Cena
EUR
Rabat.
skupina
CRN 10-1
0.37 Kč 96501165
821.00
B
96501040
801.80
B
96501197
821.00
B
96501072
801.80
B
96501181
873.30
B
96501056
854.10
B
CRN 10-2
0.75 Kč 96501166
876.80
B
96501041
857.50
B
96501198
876.80
B
96501073
857.50
B
96501182
929.00
B
96501057
909.80
B
CRN 10-3
1.10 Kč 96501167
998.80
B
96501042
979.50
B
96501199
998.80
B
96501074
979.50
B
96501183
1 051.00
B
96501058
1 031.80
B
CRN 10-4
1.50 Kč 96501168
1 075.40
B
96501043
1 056.30
B
96501200
1 075.40
B
96501075
1 056.30
B
96501184
1 127.70
B
96501059
1 108.60
B
CRN 10-5
2.20
96501377
1 173.10
B
96501276
1 153.80
B
96501403
1 173.10
B
96501302
1 153.80
B
96501390
1 225.40
B
96501289
1 206.10
B
CRN 10-6
2.20
96501378
1 249.70
B
96501277
1 230.60
B
96501404
1 249.70
B
96501303
1 230.60
B
96501391
1 302.00
B
96501290
1 282.90
B
CRN 10-7
3.00
96501379
1 342.10
B
96501278
1 322.90
B
96501405
1 342.10
B
96501304
1 322.90
B
96501392
1 394.40
B
96501291
1 375.20
B
CRN 10-8
3.00
96501380
1 411.80
B
96501279
1 392.60
B
96501406
1 411.80
B
96501305
1 392.60
B
96501393
1 464.10
B
96501292
1 444.90
B
CRN 10-9
3.00
96501381
1 488.50
B
96501280
1 469.40
B
96501407
1 488.50
B
96501306
1 469.40
B
96501394
1 540.80
B
96501293
1 521.70
B
CRN 10-10
4.00
96501382
1 682.00
B
96501281
1 662.80
B
96501408
1 682.00
B
96501307
1 662.80
B
96501395
1 734.30
B
96501294
1 715.10
B
CRN 10-12
4.00
96501383
1 812.70
B
96501282
1 793.50
B
96501409
1 812.70
B
96501308
1 793.50
B
96501396
1 865.00
B
96501295
1 845.80
B
CRN 10-14
5.50
96501384
2 110.80
B
96501283
2 091.60
B
96501410
2 110.80
B
96501309
2 091.60
B
96501397
2 163.10
B
96501296
2 143.90
B
CRN 10-16
5.50
96501385
2 239.80
B
96501284
2 220.50
B
96501411
2 239.80
B
96501310
2 220.50
B
96501398
2 292.00
B
96501297
2 272.80
B
CRN 10-18
7.50
96501386
2 433.30
B
96501285
2 414.10
B
96501412
2 433.30
B
96501311
2 414.10
B
96501399
2 485.60
B
96501298
2 466.30
B
CRN 10-20
7.50
96501387
2 565.70
B
96501286
2 546.60
B
96501413
2 565.70
B
96501312
2 546.60
B
96501400
2 618.00
B
96501299
2 598.90
B
CRN 10-22
7.50
96501388
2 692.90
B
96501287
2 673.70
B
96501414
2 692.90
B
96501313
2 673.70
B
96501401
2 745.20
B
96501300
2 726.00
B
Jednofázové prevedenie (do 2,2 kW) dodávané s cenovým príplatkom 5%. Iné napätia, rovnako ako iné prevedenia upchávok (napr. pre iné teplotné rozsahy, rôzne média apod.), je možné dodať za príplatok.
Ochrana proti chodu nasucho LiqTec, objednávacie číslo 96556429 za: 388,50 EUR, skupina P.
Platnosť od : 1.3.2011
CRI, CRN
Strana 5 / 10
CRI 15 / CRN 15
Vertikálne viacstupňové odstredivé čerpadlá
Odstredivé čerpadlá vertikálnej konštrukcie, prípojky v jednej rovine (inline), vr. IEC motora s účinnosťou Eff1 (od 1.1 kW), 3 X 220-240/380-415 V (do 1.5 kW),
50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (potrebné vyhodnocovacie relé) podľa DIN 44082, tvar V 18.
Upchávka typu "cartridge" so štandardným materiálovým párovaním karbid kremíka / karbid kremíka, EPDM alebo Viton.
Hydraulická prípojka : PJE = spojka Victaulic DN 32 , CA = spojka Flexi Clamp DN 32, FGJ = kombinovaná príruba DN 25/32 DIN/ANSI/JIS.
Prípojky pozri príslušenstvo, objednajte prosím zvlášť.
CRI 15
CRI 15
CRI 15
Príruba PJE (P), upchávka HQQV resp. HQQE
Príruba FlexiClamp (CA), upchávka HQQV resp. HQQE
Príruba DIN/ANSI/JIS(FGJ), upchávka HQQV resp. HQQE
Všetky súčasti prichádzajúce do styku s čerpaným médiom sú vyrobené z chróm-niklovej ocele (č. mat. DIN 1.4301).
Typ
P2
[kW]
Obj. číslo
Príruba P,
HQQV
CRI 15-1
1.10
96501828
897.60
B
96501730
878.40
B
96501841
897.60
B
96501743
878.40
B
96501815
965.60
B
96501717
946.50
B
CRI 15-2
2.20
96502013
1 101.60
B
96501923
1 082.40
B
96502025
1 101.60
B
96501935
1 082.40
B
96502001
1 169.60
B
96501911
1 150.40
B
CRI 15-3
3.00
96502014
1 261.90
B
96501924
1 242.80
B
96502026
1 261.90
B
96501936
1 242.80
B
96502002
1 329.90
B
96501912
1 310.70
B
CRI 15-4
4.00
96502015
1 453.60
B
96501925
1 434.50
B
96502027
1 453.60
B
96501937
1 434.50
B
96502003
1 521.70
B
96501913
1 502.40
B
CRI 15-5
4.00
96502016
1 523.30
B
96501926
1 504.20
B
96502028
1 523.30
B
96501938
1 504.20
B
96502004
1 591.40
B
96501914
1 572.20
B
CRI 15-6
5.50
96502017
1 804.00
B
96501927
1 784.80
B
96502029
1 804.00
B
96501939
1 784.80
B
96502005
1 871.90
B
96501915
1 852.80
B
CRI 15-7
5.50
96502018
1 875.50
B
96501928
1 856.30
B
96502030
1 875.50
B
96501940
1 856.30
B
96502006
1 943.40
B
96501916
1 924.20
B
CRI 15-8
7.50
96502019
2 166.60
B
96501929
2 147.40
B
96502031
2 166.60
B
96501941
2 147.40
B
96502007
2 234.50
B
96501917
2 215.40
B
CRI 15-9
7.50
96502020
2 236.30
B
96501930
2 217.10
B
96502032
2 236.30
B
96501942
2 217.10
B
96502008
2 304.20
B
96501918
2 285.10
B
CRI 15-10
11.00
96502021
2 638.90
B
96501931
2 619.80
B
96502033
2 638.90
B
96501943
2 619.80
B
96502009
2 706.90
B
96501919
2 687.70
B
CRI 15-12
11.00
96502022
2 780.10
B
96501932
2 760.90
B
96502034
2 780.10
B
96501944
2 760.90
B
96502010
2 848.00
B
96501920
2 828.90
B
CRI 15-14
11.00
96502023
2 919.50
B
96501933
2 900.30
B
96502035
2 919.50
B
96501945
2 900.30
B
96502011
2 987.50
B
96501921
2 968.40
B
CRI 15-17
15.00
96502024
3 723.10
B
96501934
3 703.90
B
96502036
3 723.10
B
96501946
3 703.90
B
96502012
3 791.00
B
96501922
3 771.80
B
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabat.
Príruba P,
skupina
HQQE
Cena
EUR
Rabat.
skupina
Obj. číslo
Príruba CA,
HQQV
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabat.
Príruba CA,
skupina
HQQE
Cena
EUR
Rabat.
skupina
Obj. číslo
Príruba FGJ,
HQQV
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabat.
Príruba FGJ,
skupina
HQQE
Cena
EUR
Rabat.
skupina
Jednofázové prevedenie (do 2,2 kW) dodávané s cenovým príplatkom 5%. Iné napätia, rovnako ako iné prevedenia upchávok (napr. pre iné teplotné rozsahy, rôzne média apod.), je možné dodať za príplatok.
Ochrana proti chodu nasucho LiqTec, objednávacie číslo 96556429 za: 388,50 EUR, skupina P.
CRN 15
CRN 15
CRN 15
Príruba PJE (P), upchávka HQQV resp. HQQE
Príruba FlexiClamp (CA), upchávka HQQV resp. HQQE
Príruba DIN/ANSI/JIS(FGJ), upchávka HQQV resp. HQQE
Všetky súčasti prichádzajúce do styku s čerpaným médiom sú vyrobené z chróm-niklovej ocele (č. mat. DIN 1.4401).
Typ
P2
[kW]
Obj. číslo
Príruba P,
HQQV
Obj. číslo
Príruba FGJ,
HQQV
Cena
EUR
CRN 15-1
1.10
96501854
983.00
B
96501756
963.90
B
96501880
983.00
B
96501782
963.90
CRN 15-2
2.20
96502037
1 173.10
B
96501947
1 153.80
B
96502061
1 173.10
B
96501971
1 153.80
B
96501867
1 052.70
B
96501769
1 033.60
B
B
96502049
1 242.80
B
96501959
1 223.60
CRN 15-3
3.00
96502038
1 342.10
B
96501948
1 322.90
B
96502062
1 342.10
B
96501972
B
1 322.90
B
96502050
1 411.80
B
96501960
1 392.60
CRN 15-4
4.00
96502039
1 551.30
B
96501949
1 532.10
B
96502063
1 551.30
B
B
96501973
1 532.10
B
96502051
1 621.00
B
96501961
1 601.80
CRN 15-5
4.00
96502040
1 636.60
B
96501950
1 617.50
B
96502064
1 636.60
B
B
96501974
1 617.50
B
96502052
1 706.40
B
96501962
1 687.20
CRN 15-6
5.50
96502041
1 940.00
B
96501951
1 920.80
B
96502065
B
1 940.00
B
96501975
1 920.80
B
96502053
2 009.70
B
96501963
1 990.50
CRN 15-7
5.50
96502042
2 027.10
B
96501952
2 007.90
B
B
96502066
2 027.10
B
96501976
2 007.90
B
96502054
2 096.80
B
96501964
2 077.60
CRN 15-8
7.50
96502043
2 349.60
B
96501953
2 330.40
B
B
96502067
2 349.60
B
96501977
2 330.40
B
96502055
2 419.30
B
96501965
2 400.10
CRN 15-9
7.50
96502044
2 436.70
B
96501954
B
2 417.50
B
96502068
2 436.70
B
96501978
2 417.50
B
96502056
2 506.50
B
96501966
2 487.20
CRN 15-10
11.00
96502045
2 828.90
B
B
96501955
2 809.70
B
96502069
2 828.90
B
96501979
2 809.70
B
96502057
2 898.60
B
96501967
2 879.40
CRN 15-12
11.00
96502046
3 003.20
B
B
96501956
2 984.00
B
96502070
3 003.20
B
96501980
2 984.00
B
96502058
3 072.90
B
96501968
3 053.70
CRN 15-14
11.00
96502047
B
3 174.00
B
96501957
3 154.80
B
96502071
3 174.00
B
96501981
3 154.80
B
96502059
3 243.80
B
96501969
3 224.60
CRN 15-17
15.00
96502048
B
4 057.70
B
96501958
4 038.50
B
96502072
4 057.70
B
96501982
4 038.50
B
96502060
4 127.40
B
96501970
4 108.20
B
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabat.
Príruba P,
skupina
HQQE
Cena
EUR
Rabat.
skupina
Obj. číslo
Príruba CA,
HQQV
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabat.
Príruba CA,
skupina
HQQE
Cena
EUR
Rabat.
skupina
Obj. číslo
Rabat.
Príruba FGJ,
skupina
HQQE
Cena
EUR
Rabat.
skupina
Jednofázové prevedenie (do 2,2 kW) dodávané s cenovým príplatkom 5%. Iné napätia, rovnako ako iné prevedenia upchávok (napr. pre iné teplotné rozsahy, rôzne média apod.), je možné dodať za príplatok.
Ochrana proti chodu nasucho LiqTec, objednávacie číslo 96556429 za: 388,50 EUR, skupina P.
Platnosť od : 1.3.2011
CRI, CRN
Strana 6 / 10
CRI 20 / CRN 20
Vertikálne viacstupňové odstredivé čerpadlá
Odstredivé čerpadlá vertikálnej konštrukcie, prípojky v jednej rovine (inline), vr. IEC motora s účinnosťou Eff1 (od 1.1 kW), 3 X 220-240/380-415 V (do 1.5 kW),
50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (potrebné vyhodnocovacie relé) podľa DIN 44082, tvar V 18.
Upchávka typu "cartridge" so štandardným materiálovým párovaním karbid kremíka / karbid kremíka, EPDM alebo Viton.
Hydraulická prípojka : PJE = spojka Victaulic DN 32 , CA = spojka Flexi Clamp DN 32, FGJ = kombinovaná príruba DN 25/32 DIN/ANSI/JIS.
Prípojky pozri príslušenstvo, objednajte prosím zvlášť.
CRI 20
CRI 20
CRI 20
Príruba PJE (P), upchávka HQQV resp. HQQE
Príruba FlexiClamp (CA), upchávka HQQV resp. HQQE
Príruba DIN/ANSI/JIS(FGJ), upchávka HQQV resp. HQQE
Všetky súčasti prichádzajúce do styku s čerpaným médiom sú vyrobené z chróm-niklovej ocele (č. mat. DIN 1.4301).
Typ
P2
[kW]
Obj. číslo
Príruba P,
HQQV
CRI 20-1
1.10
96500448
871.50
B
96500357
852.30
B
96500460
871.50
B
96500369
852.30
B
96500436
939.40
B
96500345
920.30
B
CRI 20-2
2.20
96500619
1 073.70
B
96500536
1 054.50
B
96500630
1 073.70
B
96500547
1 054.50
B
96500608
1 141.70
B
96500525
1 122.40
B
CRI 20-3
4.00
96500620
1 457.20
B
96500537
1 438.00
B
96500631
1 457.20
B
96500548
1 438.00
B
96500609
1 525.10
B
96500526
1 505.90
B
CRI 20-4
5.50
96500621
1 777.90
B
96500538
1 758.60
B
96500632
1 777.90
B
96500549
1 758.60
B
96553687
1 845.80
B
96500527
1 826.70
B
CRI 20-5
5.50
96500622
1 847.60
B
96500539
1 828.40
B
96500633
1 847.60
B
96500550
1 828.40
B
96500611
1 915.50
B
96500528
1 896.40
B
CRI 20-6
7.50
96500623
2 138.60
B
96500540
2 119.50
B
96500634
2 138.60
B
96500551
2 119.50
B
96584249
na dopyt
B
96500529
2 187.50
B
CRI 20-7
7.50
96500624
2 210.10
B
96500541
2 190.90
B
96500635
2 210.10
B
96500552
2 190.90
B
96500613
2 278.10
B
96500530
2 259.00
B
CRI 20-8
11.00
96500625
2 752.20
B
96500542
2 733.00
B
96500636
2 752.20
B
96500553
2 733.00
B
96500614
2 820.20
B
96500531
2 801.00
B
CRI 20-10
11.00
96500626
2 893.40
B
96500543
2 874.20
B
96500637
2 893.40
B
96500554
2 874.20
B
96500615
2 961.30
B
96500532
2 942.20
B
CRI 20-12
15.00
96500627
3 526.10
B
96500544
3 506.90
B
96500638
3 526.10
B
96500555
3 506.90
B
96500616
3 594.00
B
96500533
3 574.90
B
CRI 20-14
15.00
96500628
3 696.90
B
96500545
3 677.70
B
96500639
3 696.90
B
96500556
3 677.70
B
96500617
3 764.90
B
96500534
3 745.70
B
CRI 20-17
18.50
96500629
4 369.70
B
96500546
4 350.60
B
96500640
4 369.70
B
96500557
4 350.60
B
96500618
4 437.70
B
96500535
4 418.50
B
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabat.
Príruba P,
skupina
HQQE
Cena
EUR
Rabat.
skupina
Obj. číslo
Príruba CA,
HQQV
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabat.
Príruba CA,
skupina
HQQE
Cena
EUR
Rabat.
skupina
Obj. číslo
Príruba FGJ,
HQQV
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabat.
Príruba FGJ,
skupina
HQQE
Cena
EUR
Rabat.
skupina
Jednofázové prevedenie (do 2,2 kW) dodávané s cenovým príplatkom 5%. Iné napätia, rovnako ako iné prevedenia upchávok (napr. pre iné teplotné rozsahy, rôzne média apod.), je možné dodať za príplatok.
Ochrana proti chodu nasucho LiqTec, objednávacie číslo 96556429 za: 388,50 EUR, skupina P.
CRN 20
CRN 20
CRN 20
Príruba PJE (P), upchávka HQQV resp. HQQE
Príruba FlexiClamp (CA), upchávka HQQV resp. HQQE
Príruba DIN/ANSI/JIS(FGJ), upchávka HQQV resp. HQQE
Všetky súčasti prichádzajúce do styku s čerpaným médiom sú vyrobené z chróm-niklovej ocele (č. mat. DIN 1.4401).
Typ
P2
[kW]
Obj. číslo
Príruba P,
HQQV
CRN 20-1
1.10
96500472
983.00
B
96500381
963.90
B
96500496
983.00
B
96500405
963.90
CRN 20-2
2.20
96500641
1 173.10
B
96500558
1 153.80
B
96500663
1 173.10
B
96500580
1 153.80
CRN 20-3
4.00
96500642
1 636.60
B
96500559
1 617.50
B
96500664
1 636.60
B
96500581
CRN 20-4
5.50
96500643
1 940.00
B
96500560
1 920.80
B
96500665
1 940.00
B
CRN 20-5
5.50
96500644
2 027.10
B
96500561
2 007.90
B
96500666
2 027.10
CRN 20-6
7.50
96500645
2 349.60
B
96500562
2 330.40
B
96500667
CRN 20-7
7.50
96500646
2 436.70
B
96500563
2 417.50
B
CRN 20-8
11.00
96500647
3 003.20
B
96500564
2 984.00
CRN 20-10
11.00
96500648
3 174.00
B
96500565
CRN 20-12
15.00
96500649
3 886.90
B
CRN 20-14
15.00
96500650
4 057.70
CRN 20-17
18.50
96500651
4 814.10
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabat.
Príruba P,
skupina
HQQE
Obj. číslo
Príruba FGJ,
HQQV
Cena
EUR
B
96500484
1 052.70
B
96500393
1 033.60
B
B
96500652
1 242.80
B
96500569
1 223.60
B
1 617.50
B
96500653
1 706.40
B
96500570
1 687.20
B
96500582
1 920.80
B
96500654
2 009.70
B
96500571
1 990.50
B
B
96500583
2 007.90
B
96500655
2 096.80
B
96500572
2 077.60
B
2 349.60
B
96500584
2 330.40
B
96500656
2 419.30
B
96500573
2 400.10
B
96500668
2 436.70
B
96500585
2 417.50
B
96500657
2 506.50
B
96500574
2 487.20
B
B
96500669
3 003.20
B
96500586
2 984.00
B
96500658
3 072.90
B
96500575
3 053.70
B
3 154.80
B
96500670
3 174.00
B
96500587
3 154.80
B
96500659
3 243.80
B
96500576
3 224.60
B
96500566
3 867.70
B
96500671
3 886.90
B
96500588
3 867.70
B
96500660
3 956.60
B
96500577
3 937.40
B
B
96500567
4 038.50
B
96500672
4 057.70
B
96500589
4 038.50
B
96500661
4 127.40
B
96500578
4 108.20
B
B
96500568
4 795.00
B
96500673
4 814.10
B
96500590
4 795.00
B
96500662
4 883.90
B
96500579
4 864.80
B
Cena
EUR
Rabat.
skupina
Obj. číslo
Príruba CA,
HQQV
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabat.
Príruba CA,
skupina
HQQE
Cena
EUR
Rabat.
skupina
Obj. číslo
Rabat.
Príruba FGJ,
skupina
HQQE
Cena
EUR
Rabat.
skupina
Jednofázové prevedenie (do 2,2 kW) dodávané s cenovým príplatkom 5%. Iné napätia, rovnako ako iné prevedenia upchávok (napr. pre iné teplotné rozsahy, rôzne média apod.), je možné dodať za príplatok.
Ochrana proti chodu nasucho LiqTec, objednávacie číslo 96556429 za: 388,50 EUR, skupina P.
Platnosť od : 1.3.2011
CRI, CRN
Strana 7 / 10
CRN 32
Vertikálne viacstupňové odstredivé čerpadlá
Odstredivé čerpadlá vertikálnej konštrukcie, prípojky v jednej rovine (inline), vrátane IEC motora s účinnosťou EFF1, 3 X 220-240/380-415 V (do 1.5 kW)
alebo 3 X 380-415 V (od 2.2kW), 50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (potrebné vyhodnocovacie relé) podľa DIN 44082, tvar V 18.
Upchávka typu "cartridge" so štandardným materiálovým párovaním karbid kremíka / karbid kremíka, EPDM alebo Viton (HQQE alebo HQQV).
Hydraulická prípojka : F = DIN, DN 65.
Prípojky pozri príslušenstvo, objednajte prosím zvlášť.
CRN 32
Príruba DIN (F), DN 65, upchávka HQQV
Všetky súčasti prichádzajúce do styku s čerpaným médiom sú vyrobené z chróm-niklovej ocele (č. mat. DIN 1.4401/1.4408)
Typ
P2
[kW]
Obj. číslo
Príruba F, DN
65, HQQV
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabat.
Príruba F, DN
skupina
65, HQQE
CRN 32-1-1
1.50
96122322
1 401.80
C
96122294
1 378.10
C
CRN 32-1
2.20
96122379
1 499.40
C
96122351
1 475.80
C
CRN 32-2-2
3.00
96122380
1 679.00
C
96122352
1 655.30
C
CRN 32-2
4.00
96122381
1 874.20
C
96122353
1 850.60
C
CRN 32-3-2
5.50
96122382
2 307.40
C
96122354
2 282.20
C
CRN 32-3
5.50
96122383
2 307.40
C
96122355
2 282.20
C
CRN 32-4-2
7.50
96122384
2 844.50
C
96122356
2 820.80
C
CRN 32-4
7.50
96122385
2 844.50
C
96122357
2 820.80
C
CRN 32-5-2
11.00
96122386
3 562.60
C
96122358
3 537.40
C
CRN 32-5
11.00
96122387
3 562.60
C
96122359
3 537.40
C
CRN 32-6-2
11.00
96122388
3 740.60
C
96122360
3 717.00
C
CRN 32-6
11.00
96122389
3 740.60
C
96122361
3 717.00
C
CRN 32-7-2
15.00
96122390
4 468.30
C
96122362
4 443.10
C
CRN 32-7
15.00
96122391
4 468.30
C
96122363
4 443.10
C
CRN 32-8-2
15.00
96122392
4 640.00
C
96122364
4 614.80
C
CRN 32-8
15.00
96122393
4 640.00
C
96122365
4 614.80
C
CRN 32-9-2
18.50
96122394
5 274.70
C
96122366
5 251.00
C
CRN 32-9
18.50
96122395
5 274.70
C
96122367
5 251.00
C
CRN 32-10-2
18.50
96122396
5 446.40
C
96122368
5 421.20
C
CRN 32-10
18.50
96122397
5 446.40
C
96122369
5 421.20
C
CRN 32-11-2
22.00
96122398
6 134.60
C
96122370
6 109.40
C
CRN 32-11
22.00
96122399
6 134.60
C
96122371
6 109.40
C
CRN 32-12-2
22.00
96122400
6 306.30
C
96122372
6 281.10
C
CRN 32-12
22.00
96122401
6 306.30
C
96122373
6 281.10
C
CRN 32-13-2
30.00
96122402
7 000.90
C
96122374
6 977.20
C
CRN 32-13
30.00
96122403
7 000.90
C
96122375
6 977.20
C
CRN 32-14-2
30.00
96122404
7 180.40
C
96122376
7 156.80
C
CRN 32-14
30.00
96122405
7 180.40
C
96122377
7 156.80
C
Cena
EUR
Rabat.
skupina
Ochrana proti chodu nasucho LiqTec, objednávacie číslo 96556429 za: 388,50 EUR, skupina P.
CRN 45
Vertikálne viacstupňové odstredivé čerpadlá
Odstredivé čerpadlá vertikálnej konštrukcie, prípojky v jednej rovine (inline), vrátane IEC motora s účinnosťou EFF1,
3 X 380-415 V, 50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (potrebné vyhodnocovacie relé) podľa DIN 44082, tvar V 18.
Upchávka typu "cartridge" so štandardným materiálovým párovaním karbid kremíka / karbid kremíka, EPDM alebo Viton (HQQE alebo HQQV).
Hydraulická prípojka : F = DIN, DN 80.
Prípojky pozri príslušenstvo, objednajte prosím zvlášť.
CRN 45
Príruba DIN (F), DN 80, upchávka HQQV
Všetky súčasti prichádzajúce do styku s čerpaným médiom sú vyrobené z chróm-niklovej ocele (č. mat. DIN 1.4401/1.4408)
3.00
Obj. číslo
Príruba F, DN
80, HQQV
96123141
Obj. číslo
Rabat.
Príruba F, DN
skupina
80, HQQE
C
96123116
1 679.00
1 655.30
C
4.00
96123142
1 964.00
C
96123117
1 940.40
C
CRN 45-2-2
5.50
96123143
2 356.20
C
96123118
2 331.00
C
CRN 45-2
7.50
96123144
2 844.50
C
96123119
2 820.80
C
CRN 45-3-2
11.00
96123145
3 570.50
C
96123120
3 545.30
C
CRN 45-3
11.00
96123146
3 570.50
C
96123121
3 545.30
C
CRN 45-4-2
15.00
96123147
4 476.20
C
96123122
4 452.50
C
CRN 45-4
15.00
96123148
4 476.20
C
96123123
4 452.50
C
CRN 45-5-2
18.50
96123149
5 258.90
C
96123124
5 233.70
C
CRN 45-5
18.50
96123150
5 258.90
C
96123125
5 233.70
C
CRN 45-6-2
22.00
96123151
6 030.70
C
96123126
6 005.50
C
CRN 45-6
22.00
96123152
6 030.70
C
96123127
6 005.50
C
CRN 45-7-2
30.00
96123153
6 707.90
C
96123128
6 684.30
C
CRN 45-7
30.00
96123154
6 707.90
C
96123129
6 684.30
C
CRN 45-8-2
30.00
96123155
6 893.80
C
96123130
6 870.20
C
CRN 45-8
30.00
96123156
6 893.80
C
96123131
6 870.20
C
CRN 45-9-2
30.00
96123157
7 081.20
C
96123132
7 057.60
C
CRN 45-9
37.00
96123158
7 678.10
C
96123133
7 652.90
C
CRN 45-10-2
37.00
96123159
7 854.50
C
96123134
7 829.30
C
CRN 45-10
37.00
96123160
7 854.50
C
96123135
7 829.30
C
CR 45-11-2
45.00
96123161
10 050.10
C
96123136
10 024.90
C
CR 45-11
45.00
96123162
10 050.10
C
96123137
10 024.90
C
CR 45-12-2
45.00
96123163
10 280.00
C
96123138
10 254.80
C
CR 45-12
45.00
96123164
10 280.00
C
96123139
10 254.80
C
CR 45-13-2
45.00
96123165
10 506.80
C
96123140
10 481.60
C
Typ
P2
[kW]
CRN 45-1-1
CRN 45-1
Cena
EUR
Cena
EUR
Rabat.
skupina
Ochrana proti chodu nasucho LiqTec, objednávacie číslo 96556429 za: 388,50 EUR, skupina P.
Platnosť od : 1.3.2011
CRI, CRN
Strana 8 / 10
CRN 64
Vertikálne viacstupňové odstredivé čerpadlá
Odstredivé čerpadlá vertikálnej konštrukcie, prípojky v jednej rovine (inline), vrátane IEC motora s účinnosťou EFF1,
3 X 380-415 V, 50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (potrebné vyhodnocovacie relé) podľa DIN 44082, tvar V 18.
Upchávka typu "cartridge" so štandardným materiálovým párovaním karbid kremíka / karbid kremíka, EPDM alebo Viton (HQQE alebo HQQV).
Hydraulická prípojka : F = DIN, DN 100. Prípojky pozri príslušenstvo na stranách 60-63, objednajte prosím zvlášť.
CRN 64
Príruba DIN (F), DN 100, upchávka HQQV
Všetky súčasti prichádzajúce do styku s čerpaným médiom sú vyrobené z chróm-niklovej ocele (č. mat. DIN 1.4401/1.4408)
4.00
Obj. číslo
Príruba F, DN
100, HQQV
96123796
Obj. číslo
Rabat.
Príruba F, DN
skupina
100, HQQE
C
96123774
2 003.40
1 979.80
C
5.50
96123797
2 338.90
C
96123775
2 315.20
C
CRN 64-2-2
7.50
96123798
2 885.40
C
96123776
2 860.20
C
CRN 64-2-1
11.00
96123799
3 398.80
C
96123777
3 375.20
C
CRN 64-2
11.00
96123800
3 398.80
C
96123778
3 375.20
C
CRN 64-3-2
15.00
96123801
4 364.30
C
96123779
4 339.10
C
CRN 64-3-1
15.00
96123802
4 364.30
C
96123780
4 339.10
C
CRN 64-3
18.50
96123803
4 953.40
C
96123781
4 929.80
C
CRN 64-4-2
18.50
96123804
5 159.70
C
96123782
5 134.50
C
CRN 64-4-1
22.00
96123805
5 755.00
C
96123783
5 729.80
C
CRN 64-4
22.00
96123806
5 755.00
C
96123784
5 729.80
C
CRN 64-5-2
30.00
96123807
6 219.70
C
96123785
6 194.50
C
CRN 64-5-1
30.00
96123808
6 219.70
C
96123786
6 194.50
C
CRN 64-5
30.00
96123809
6 219.70
C
96123787
6 194.50
C
CRN 64-6-2
30.00
96123810
6 426.00
C
96123788
6 402.40
C
CRN 64-6-1
37.00
96123811
7 506.40
C
96123789
7 482.80
C
CRN 64-6
37.00
96123812
7 506.40
C
96123790
7 482.80
C
CRN 64-7-2
37.00
96123813
7 693.90
C
96123791
7 670.20
C
CRN 64-7-1
37.00
96123814
7 693.90
C
96123792
7 670.20
C
CR 64-7
45.00
96123815
10 132.00
C
96123793
10 106.80
C
CR 64-8-2
45.00
96123816
10 311.50
C
96123794
10 286.30
C
CR 64-8-1
45.00
96123817
10 311.50
C
96123795
10 286.30
C
Typ
P2
[kW]
CRN 64-1-1
CRN 64-1
Cena
EUR
Cena
EUR
Rabat.
skupina
Ochrana proti chodu nasucho LiqTec, objednávacie číslo 96556429 za: 388,50 EUR, skupina P.
CRN 90
Vertikálne viacstupňové odstredivé čerpadlá
Odstredivé čerpadlá vertikálnej konštrukcie, prípojky v jednej rovine (inline), vrátane IEC motora s účinnosťou EFF1,
3 X 380-415 V, 50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (potrebné vyhodnocovacie relé) podľa DIN 44082, tvar V 18.
Upchávka typu "cartridge" so štandardným materiálovým párovaním karbid kremíka / karbid kremíka, EPDM alebo Viton (HQQE alebo HQQV).
Hydraulická prípojka : F = DIN, DN 100. Prípojky pozri príslušenstvo na stranách 60-63, objednajte prosím zvlášť.
CRN 90
Príruba DIN (F), DN 100, upchávka HQQV
Všetky súčasti prichádzajúce do styku s čerpaným médiom sú vyrobené z chróm-niklovej ocele (č. mat. DIN 1.4401/1.4408)
Typ
P2
[kW]
Obj. číslo
Príruba F, DN
100, HQQV
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabat.
Príruba F, DN
skupina
100, HQQE
CRN 90- 1-1
5.5
96124236
2 384.60
C
96124224
2 360.90
C
CRN 90- 1
7.5
96124237
2 946.80
C
96124225
2 923.20
C
CRN 90- 2-2
11
96124238
3 737.50
C
96124226
3 713.80
C
CRN 90- 2
15
96124239
4 673.00
C
96124227
4 649.40
C
CRN 90- 3-2
18.5
96124240
5 333.00
C
96124228
5 307.80
C
CRN 90- 3
22
96124241
5 915.70
C
96124229
5 892.10
C
CRN 90- 4
30
96124242
6 550.40
C
96124230
6 525.20
C
CRN 90- 4-2
30
96124243
6 550.40
C
96124231
6 525.20
C
CRN 90- 5
37
96124244
7 475.00
C
96124232
7 449.80
C
CRN 90- 5-2
37
96124245
7 475.00
C
96124233
7 449.80
C
CRN 90- 6
45
96124246
9 491.00
C
96124234
9 465.80
C
CRN 90- 6-2
45
96124247
9 491.00
C
96124235
9 465.80
C
Cena
EUR
Rabat.
skupina
Ochrana proti chodu nasucho LiqTec, objednávacie číslo 96556429 za: 388,50 EUR, skupina P.
CRN 120
Vertikálne viacstupňové odstredivé čerpadlá
Odstredivé čerpadlá vertikálnej konštrukcie, prípojky v jednej rovine (inline), vrátane IEC motora s účinnosťou EFF1,
3 X 380-415 V, 50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (potrebné vyhodnocovacie relé) podľa DIN 44082, tvar V 18.
Upchávka typu "cartridge" so štandardným materiálovým párovaním karbid kremíka / karbid kremíka, EPDM alebo Viton (HQQE alebo HQQV),event. uhlík/ karbid kremíka, EPDM alebo Viton (HBQE alebo HBQV).
Hydraulická prípojka : F = DIN, DN 125. Prípojky pozri príslušenstvo3, objednajte prosím zvlášť.
CRN 120
Príruba DIN (F), DN 125, upchávka HQQV
Všetky súčasti prichádzajúce do styku s čerpaným médiom sú vyrobené z chróm-niklovej ocele (č. mat. DIN 1.4401/1.4408)
11.00
Obj. číslo
Príruba F, DN
125, HQQV
95922198
Obj. číslo
Rabat.
Príruba F, DN
skupina
125, HQQE
C
95922182
4 017.80
3 994.20
C
CRN 120-2-1
18.50
95922199
5 600.70
C
95922183
5 577.10
C
CRN 120-2
22.00
95922200
6 216.50
C
95922184
6 191.30
C
CRN 120-3
30.00
95922201
7 068.60
C
95922185
7 043.40
C
CRN 120-4-1
37.00
95922202
8 226.20
C
95922186
8 201.00
C
CRN 120-5-1
45.00
95922203
9 533.50
C
95922187
9 508.30
C
CRN 120-6-1
55.00
95922204
12 609.40
C
95922188
12 609.40
C
CRN 120-7
75.00
95922205
15 090.10
C
95922189
15 090.10
C
Typ
P2
[kW]
CRN 120-1
Cena
EUR
Cena
EUR
Rabat.
skupina
Ochrana proti chodu nasucho LiqTec, objednávacie číslo 96556429 za: 388,50 EUR, skupina P.
Platnosť od : 1.3.2011
CRI, CRN
Strana 9 / 10
CRN 150
Vertikálne viacstupňové odstredivé čerpadlá
Odstredivé čerpadlá vertikálnej konštrukcie, prípojky v jednej rovine (inline), vrátane IEC motora s účinnosťou EFF1,
3 X 380-415 V, 50 Hz, 2900 1/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (potrebné vyhodnocovacie relé) podľa DIN 44082, tvar V 18.
Upchávka typu "cartridge" so štandardným materiálovým párovaním karbid kremíka / karbid kremíka, EPDM alebo Viton (HQQE alebo HQQV),event. uhlík/ karbid kremíka, EPDM alebo Viton (HBQE alebo HBQV).
Hydraulická prípojka : F = DIN, DN 125. Prípojky pozri príslušenstvo, objednajte prosím zvlášť.
CRN 150
Príruba DIN (F), DN 125, upchávka HQQV
Všetky súčasti prichádzajúce do styku s čerpaným médiom sú vyrobené z chróm-niklovej ocele (č. mat. DIN 1.4401/1.4408)
11.00
Obj. číslo
Príruba F, DN
125, HQQV
95922422
Obj. číslo
Rabat.
Príruba F, DN
skupina
125, HQQE
C
95922406
4 017.80
3 994.20
C
15.00
95922423
4 742.30
C
95922407
4 717.10
C
CRN 150- 2-1
22.00
95922424
6 216.50
C
95922408
6 191.30
C
CRN 150- 3-2
30.00
95922425
7 068.60
C
95922409
7 043.40
C
CRN 150- 3
37.00
95922426
8 013.60
C
95922410
7 990.00
C
CRN 150- 4-1
45.00
95922427
9 328.70
C
95922411
9 305.10
C
CRN 150- 5-2
55.00
95922428
12 196.80
C
95922412
12 196.80
C
CRN 150- 6
75.00
95922429
14 677.40
C
95922413
14 677.40
C
Typ
P2
[kW]
CRN 150- 1-1
CRN 150- 1
Cena
EUR
Cena
EUR
Rabat.
skupina
Ochrana proti chodu nasucho LiqTec, objednávacie číslo 96556429 za: 388,50 EUR, skupina P.
Platnosť od : 1.3.2011
CRI, CRN
Strana 10 / 10
CRE 1 / CRE 3 / CRE 5
Vertikálne viacstupňové odstredivé čerpadlá
bez tlakového snímača
Odstredivé čerpadlá vertikálnej konštrukcie, prípojky v jednej rovine (inline), vrátane IEC motora s účinnosťou EFF1 (od 1.1kW) s integrovaným
frekvenčným meničom, PI-regulátorom, bez tlakového snímača. Napájacie napätie 1 X 200-240 V (do 1.1 kW) alebo 3 X 308-480 V (od 1,5kW),
50 Hz/ 60 Hz, 2900. Prírubový a pätný kus zo sivej liatiny ( č. mat.DIN EN-JL 1030), hydraulická časť z chróm-niklovej ocele (č. mat. DIN 1.4401).
Upchávka typu "cartridge" so štand. mat. párovaním karbid kremíka/ karbid kremíka, EPDM - (HQQE). Hydraulická prípojka: A = oválna príruba
s 2 otvormi Rp 1 alebo 1 1/4, FGJ = kombinovaná príruba DN 25/32 DIN/ANSI/JIS. Prípojky pozri príslušenstvo, objednajte prosím zvlášť.
CRE 1
Oválna príruba (A)
CRE 1
Bez tlakového snímača (A-), upchávka HQQE
[kW]
Obj. číslo
Oválna príruba
Rp 1", HQQE
Príruba DIN / ANSI /JIS (FGJ)
Bez tlakového snímača (A-)
Cena
EUR
Obj. číslo
Príruba FGJ,
HQQE
Rabatová
skupina
Rabatová
skupina
Cena
EUR
Typ
P2
CRE 1-3
0.37
96518196
955.20
B1
96518179
981.30
B1
CRE 1-7
0.37
96518197
1 017.90
B1
96518180
1 044.00
B1
CRE 1-11
0.55
96515359
1 113.70
B1
96518181
1 139.90
B1
CRE 1-15
0.75
96518170
1 225.40
B1
96518182
1 251.50
B1
CRE 1-19
1.1
96518171
1 328.10
B1
96518183
1 354.30
B1
CRE 1-23
1.1
96518172
1 427.50
B1
96518184
1 453.60
B1
CRE 1-30
1.5
-
-
-
96518185
1 955.60
B1
CRE 1-36
2.2
-
-
-
96518186
2 361.80
B1
CRE 3
Oválna príruba (A)
CRE 3
Bez tlakového snímača (A-), upchávka HQQE
Typ
P2
CRE 3-5
0.37
[kW]
Obj. číslo
Oválna príruba
Rp 1", HQQE
Bez tlakového snímača (A-)
Cena
EUR
96518319
Príruba DIN / ANSI /JIS (FGJ)
Rabatová
skupina
Obj. číslo
Príruba FGJ,
HQQE
Cena
EUR
1 031.80
B1
1 005.70
B1
96518331
Rabatová
skupina
CRE 3-7
0.55
96518320
1 066.70
B1
96518332
1 092.80
B1
CRE 3-10
0.75
96518321
1 162.60
B1
96518333
1 188.70
B1
CRE 3-15
1.1
96518322
1 307.20
B1
96518334
1 333.40
B1
CRE 3-19
1.5
96518323
1 743.00
B1
96518335
1 769.10
B1
CRE 3-23
2.2
96518324
2 015.00
B1
96518336
2 041.10
B1
CRE 3-29
2.2
-
-
-
96518337
2 187.50
B1
CRE 3-36
3.0
-
-
-
96518338
2 520.40
B1
CRE 5
Oválna príruba (A)
CRE 5
Bez tlakového snímača (A-), upchávka HQQE
[kW]
Obj. číslo
Oválna príruba
Rp 1 1/4",
HQQE
Príruba DIN / ANSI /JIS (FGJ)
Bez tlakového snímača (A-)
Cena
EUR
Typ
P2
CRE 5-2
0.37
96518428
1 002.20
CRE 5-4
0.55
96518429
1 087.60
Obj. číslo
Príruba FGJ,
HQQE
Cena
EUR
B1
96518440
1 028.40
B1
B1
96518441
1 113.70
B1
Rabatová
skupina
Rabatová
skupina
CRE 5-8
1.1
96518430
1 220.10
B1
96518442
1 246.20
B1
CRE 5-10
1.5
96518431
1 622.80
B1
96518443
1 648.90
B1
CRE 5-16
2.2
96518432
2 013.20
B1
96518444
2 039.30
B1
2 323.40
CRE 5-20
3
96518433
B1
96518445
2 349.60
B1
CRE 5-29
4
-
-
-
96518446
2 733.00
B1
CRE 5-36
5.5
-
-
-
96518447
3 252.50
B1
Platnosť od : 1.4.2011
CRE
Strana 1 / 10
CRE 1 / CRE 3 / CRE 5
Vertikálne viacstupňové odstredivé čerpadlá
s tlakovým snímačom
Odstredivé čerpadlá vertik. konštrukcie, prípojky v jednej rovine (inline), vrátane IEC motora s účinnosťou EFF1 (od 1.1kW) s int. frekvenčným meničom
a digitálnym PI-regulátorom, so z výrob. závodu zabudovaným tlakovým snímačom. Napájacie napätie 1 X 200-240 V (do 1.1 kW) alebo 3 X 308-480 V
(od 1,5kW), 50 Hz/ 60 Hz, 2900 1/min, IP 55. Prírubový a pätný kus zo sivej liatiny (DIN EN-JL 1030), hydraul. časť z chróm-niklovej ocele (DIN 1.4401).
Upchávka typu "cartridge" so štand. mat. párovaním karbid kremíka / karbid kremíka, EPDM - (HQQE). Hydraulická prípojka: A = oválna príruba
s 2 otvormi Rp 1alebo 1 1/4, FGJ = kombinovaná príruba DN 25/32 DIN/ANSI/JIS. Prípojky pozri príslušenstvo, objednajte prosím zvlášť.
CRE 1
Oválna príruba (A)
CRE 1
S tlakovým snímačom (AN-), upchávka HQQE
[kW]
Obj. číslo
Oválna príruba
Rp 1", HQQE
Príruba DIN / ANSI /JIS (FGJ)
S tlakovým snímačom (AN-), upchávka HQQE
Cena
EUR
Typ
P2
CRE 1-3
0.37
96518173
1 070.20
CRE 1-7
0.37
96518174
1 133.00
Obj. číslo
Príruba FGJ,
HQQE
Cena
EUR
B1
96515356
1 096.30
B1
B1
96515357
1 159.10
B1
Rabatová
skupina
Rabatová
skupina
CRE 1-11
0.55
96518175
1 228.80
B1
96518187
1 255.00
B1
CRE 1-15
0.75
96518176
1 340.30
B1
96518188
1 366.50
B1
CRE 1-19
1.1
96518177
1 443.20
B1
96518189
1 469.40
B1
CRE 1-23
1.1
96518178
1 542.60
B1
96518190
1 568.70
B1
CRE 1-30
1.5
-
-
-
96518191
2 070.70
B1
CRE 1-36
2.2
-
-
-
96518192
2 476.80
B1
CRE 3
Oválna príruba (A)
CRE 3
S tlakovým snímačom (AN-), upchávka HQQE
Typ
P2
CRE 3-5
0.37
[kW]
Obj. číslo
Oválna príruba
Rp 1", HQQE
96518325
Príruba DIN / ANSI /JIS (FGJ)
S tlakovým snímačom (AN-), upchávka HQQE
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Obj. číslo
Príruba FGJ,
HQQE
Cena
EUR
1 146.90
B1
1 120.80
B1
96518339
Rabatová
skupina
CRE 3-7
0.55
96518326
1 181.80
B1
96518340
1 207.90
B1
CRE 3-10
0.75
96518327
1 277.60
B1
96518341
1 303.80
B1
CRE 3-15
1.1
96518328
1 422.30
B1
96518342
1 448.50
B1
CRE 3-19
1.5
96518329
1 858.10
B1
96518343
1 884.20
B1
CRE 3-23
2.2
96518330
2 129.90
B1
96518344
2 156.10
B1
CRE 3-29
2.2
-
-
-
96518345
2 302.50
B1
CRE 3-36
3
-
-
-
96518346
2 635.40
B1
CRE 5
Oválna príruba (A)
CRE 5
S tlakovým snímačom (AN-), upchávka HQQE
[kW]
Obj. číslo
Oválna príruba
Rp 1 1/4",
HQQE
Príruba DIN / ANSI /JIS (FGJ)
S tlakovým snímačom (AN-), upchávka HQQE
Cena
EUR
Typ
P2
CRE 5-2
0.37
96518434
1 117.30
CRE 5-4
0.55
96518435
1 202.70
Obj. číslo
Príruba FGJ,
HQQE
Cena
EUR
B1
96518448
1 143.40
B1
B1
96518449
1 228.80
B1
Rabatová
skupina
Rabatová
skupina
CRE 5-8
1.1
96518436
1 335.20
B1
96518450
1 361.30
B1
CRE 5-10
1.5
96518437
1 737.80
B1
96518451
1 763.90
B1
CRE 5-16
2.2
96518438
2 128.20
B1
96518452
2 154.40
B1
2 438.40
CRE 5-20
3
96518439
B1
96518453
2 464.60
B1
CRE 5-29
4
-
-
-
96518454
2 848.00
B1
CRE 5-36
5.5
-
-
-
96518455
3 367.50
B1
Platnosť od : 1.4.2011
CRE
Strana 2 / 10
CRE 10 / CRE 15 / CRE 20
Vertikálne viacstupňové odstredivé čerpadlá
bez tlakového snímača
Odstredivé čerpadlá vert. konštrukcie, prípojky v jednej rovine (inline), vr. IEC motora s účinnosťou EFF1 (od 1.1kW) s integr. frekvenčným meničom
PI-regulátorom, bez tlak. snímača. Napájacie napätie 1 X 200-240 V (do 1.1 kW) alebo 3 X 308-480 V (od 1,5kW), 50 Hz/ 60 Hz, 2900 1/min, IP 55.
Prírubový a pätný kus zo sivej liatiny ( č. mat.DIN EN-JL 1030), hydraulická časť z chróm-niklovej ocele (č. mat. DIN 1.4401).
Upchávka typu "cartridge" so štandardným materiálovým párovaním karbid kremíka/ karbid kremíka, elastomer v EPDM - (HQQE).
Hydraulická prípojka: A = oválna príruba s 2 otvormi Rp 1 1/2 (CR10) a Rp2 (CR 15 a 20), FGJ = kombinovaná príruba DN 50 DIN/ANSI/JIS
Prípojky pozri príslušenstvo, objednajte prosím zvlášť.
CRE 10
Oválna príruba (A)
CRE 10
Bez tlakového snímača (A-), upchávka HQQE
Obj. číslo
Oválna príruba
Rp 11/2",
HQQE
Cena
EUR
Typ
P2
CRE 10-1
0.37
96512469
1 112.10
CRE 10-2
0.75
96512510
1 213.20
[kW]
Príruba DIN (F)
Bez tlakového snímača (A-), upchávka HQQE
Obj. číslo
Príruba F, DN
40, HQQE
Cena
EUR
B1
96512512
1 139.90
B1
B1
96512513
1 241.00
B1
Rabatová
skupina
Rabatová
skupina
CRE 10-3
1.1
96512511
1 343.90
B1
96512514
1 371.70
B1
CRE 10-4
1.5
96512559
1 725.60
B1
96512566
1 753.50
B1
CRE 10-6
2.2
96512560
2 053.30
B1
96512567
2 081.10
B1
CRE 10-9
3
96512561
2 415.80
B1
96512568
2 443.70
B1
CRE 10-12
4
96512562
2 877.70
B1
96512569
2 905.60
B1
3 473.80
B1
96512570
3 501.60
B1
-
96512571
4 190.10
B1
CRE 10-16
5.5
96512563
CRE 10-22
7.5
-
-
CRE 15
CRE 15
Oválna príruba (A), bez tlak. snímače (A-), upchávka HQQE
Typ
P2
[kW]
Obj. číslo
Oválna príruba
Rp 2", HQQE
Cena
EUR
Príruba DIN (F), bez tlak. snímače (A-), upch. HQQE
Obj. číslo
Príruba F, DN
50, HQQE
Rabatová
skupina
Rabatová
skupina
Cena
EUR
CRE 15-1
1.1
96512683
1 326.50
B1
96512684
1 354.30
B1
CRE 15-2
2.2
96512702
2 009.70
B1
96512707
2 037.50
B1
CRE 15-3
3
96512703
2 314.70
B1
96512708
2 342.60
B1
CRE 15-5
4
96512704
2 740.00
B1
96512709
2 767.90
B1
CRE 15-7
5.5
96512705
3 303.00
B1
96512710
3 330.90
B1
CRE 15-9
7.5
-
-
96512711
3 986.20
B1
-
CRE 15-14
11
-
-
-
96512808
5 178.50
B1
CRE 15-17
15
-
-
-
96512809
6 353.20
B1
CRE 20
CRE 20
Oválna príruba (A)
Bez tlakového snímača (A-), upchávka HQQE
Typ
P2
[kW]
Obj. číslo
Oválna príruba
Rp 2", HQQE
Príruba DIN (F)
Bez tlakového snímača (A-), upchávka HQQE
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Obj. číslo
Príruba F, DN
50, HQQE
Cena
EUR
Rabatová
skupina
CRE 20-1
1.1
96512840
1 326.50
B1
96512841
1 354.30
B1
CRE 20-2
2.2
96512859
2 009.70
B1
96512874
2 037.50
B1
CRE 20-3
4
96512870
2 740.00
B1
96512875
2 767.90
B1
CRE 20-5
5.5
96512871
3 303.00
B1
96512876
3 330.90
B1
CRE 20-7
7.5
96512872
3 958.40
B1
96512877
3 986.20
B1
CRE 20-10
11
-
-
-
96512878
5 178.50
B1
CRE 20-14
15
-
-
-
96512879
6 353.20
B1
CRE 20-17
18.5
-
-
-
96512880
7 589.00
B1
Platnosť od : 1.4.2011
CRE
Strana 3 / 10
CRE 10 / CRE 15 / CRE 20
Vertikálne viacstupňové odstredivé čerpadlá
s tlakovým snímačom
Odstredivé čerpadlá vert. konštrukcie, prípojky v jednej rovine (inline), vrátane IEC motora s účinnosťou EFF1 (od 1.1kW) s integrovaným frek.meničom
PI-regulátorom, so z výrobného závodu zabudovaným tlak. snímačom. Nap. napätie 1 X 200-240 V (do 1.1 kW) alebo 3 X 308-480 V (od 1,5kW),
50 Hz/ 60 Hz, 2900 1/min, IP 55. Prírubový a pätný kus zo sivej liatiny ( DIN EN-JL 1030), hydraulická časť z chróm-niklovej ocele (DIN 1.4401).
Upchávka typu "cartridge" so štandardným materiálovým párovaním karbid kremíka/ karbid kremíka, elastomer v EPDM - (HQQE).
Hydraulická prípojka: A = oválna príruba s 2 otvormi Rp 1 1/2 (CR10) a Rp2 (CR 15 a 20), FGJ = kombinovaná príruba DN 50 DIN/ANSI/JIS
F = Príruba DIN DN 40 (CRE 10) a DN50 (CRE15,20)
Prípojky pozri príslušenstvo, objednajte prosím zvlášť.
CRE 10
Oválna príruba (A)
CRE 10
S tlakovým snímačom (AN-), Upchávka HQQE
Typ
P2
CRE 10-1
0.37
Obj. číslo
Oválna príruba
Rp 11/2",
HQQE
96512533
CRE 10-2
0.75
96512534
[kW]
Príruba DIN/JIS (FJ)
S tlakovým snímačom (AN-), Upchávka HQQE
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Obj. číslo
Príruba FJ, DN
40, HQQE
Cena
EUR
Rabatová
skupina
1 227.00
B1
96512536
1 255.00
B1
1 328.10
B1
96512537
1 356.10
B1
CRE 10-3
1.1
96512535
1 458.90
B1
96512538
1 486.80
B1
CRE 10-4
1.5
96512622
1 840.60
B1
96512629
1 868.50
B1
CRE 10-6
2.2
96512623
2 168.20
B1
96512630
2 196.20
B1
CRE 10-9
3
96512624
2 530.80
B1
96512631
2 558.70
B1
CRE 10-12
4
96512625
2 992.70
B1
96512632
3 020.60
B1
3 588.80
B1
96512633
3 616.70
B1
-
96512634
4 305.20
B1
CRE 10-16
5.5
96512626
CRE 10-22
7.5
-
CRE 15
-
Oválna príruba (A)
CRE 15
S tlakovým snímačom (AN-), Upchávka HQQE
Typ
P2
[kW]
Obj. číslo
Oválna príruba
Rp 2", HQQE
Príruba DIN (F)
S tlakovým snímačom (AN-), Upchávka HQQE
Cena
EUR
Obj. číslo
Príruba F, DN
50, HQQE
Rabatová
skupina
Cena
EUR
Rabatová
skupina
CRE 15-1
1.1
96512692
1 441.40
B1
96512693
1 469.40
B1
CRE 15-2
2.2
96512756
2 124.70
B1
96512761
2 152.60
B1
CRE 15-3
3
96512757
2 429.70
B1
96512762
2 457.60
B1
CRE 15-5
4
96512758
2 855.10
B1
96512763
2 882.90
B1
CRE 15-7
5.5
96512759
3 418.10
B1
96512764
3 445.90
B1
CRE 15-9
7.5
-
-
96512765
4 101.30
B1
-
CRE 15-14
11
-
-
-
96512824
5 293.50
B1
CRE 15-17
15
-
-
-
96512825
6 468.30
B1
CRE 20
Oválna príruba (A)
CRE 20
S tlakovým snímačom (AN-), Upchávka HQQE
Typ
P2
[kW]
Obj. číslo
Oválna príruba
Rp 2", HQQE
Príruba DIN (F)
S tlakovým snímačom (AN-), Upchávka HQQE
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Obj. číslo
Príruba F, DN
50, HQQE
Cena
EUR
Rabatová
skupina
CRE 20-1
1.1
96512849
1 441.40
B1
96512850
1 469.40
B1
CRE 20-2
2.2
96512939
2 124.70
B1
96512944
2 152.60
B1
CRE 20-3
4
96512940
2 855.10
B1
96512945
2 882.90
B1
CRE 20-5
5.5
96512941
3 418.10
B1
96512946
3 445.90
B1
CRE 20-7
7.5
96512942
4 073.40
B1
96512947
4 101.30
B1
CRE 20-10
11
-
-
-
96512948
5 293.50
B1
CRE 20-14
15
-
-
-
96512949
6 468.30
B1
CRE 20-17
18.5
-
-
-
96512950
7 704.10
B1
Platnosť od : 1.4.2011
CRE
Strana 4 / 10
CRE 32 / CRE 45
Vertikálne viacstupňové odstredivé čerpadlá
bez tlakového snímača, s tlakovým snímačom
Odstredivé čerpadlá vertikálnej konštrukcie, prípojky v jednej rovine (inline), s prírubou DIN, DN 65, DIN 2534,
pre studenú a teplú vodu. Čerpadlo vrát. IEC-motora s účinnosťou Eff1 s integrovaným meničom frekvencie a digitálnym PI-regulátorom.
Napájacie napätie 3 x 380-480V, 50 / 60 Hz. Možnosť zvoliť vo výrobnom závode zabudovaný tlakový snímač.
Prírubový a pätný kus zo sivej liatiny (č. mat.DIN EN-JL 1030), hydraulická časť z chróm-niklovej ocele (č. mat. DIN 1.4301).
Upchávka typu "cartridge" so štandardným materiálovým párovaním karbid kremíka / karbid kremíka, elastomer v EPDM - (HQQE).
Prípojky pozri príslušenstvo, objednajte prosím zvlášť.
CRE 32
Príruba DIN (F), DN 65
CRE 32
Bez tlakového snímača (A-), upchávka HQQE
Typ
P2
CRE 32-1-1
1.50
[kW]
Obj. číslo
Príruba F, DN
65, HQQE
Cena
EUR
1 853.80
96122638
Príruba DIN (F), DN 65
S tlakovým snímačom (AN-), upchávka HQQE
Rabatová
skupina
C1
Obj. číslo
Príruba F, DN
65, HQQE
Cena
EUR
96122648
1 960.90
Rabatová
skupina
C1
CRE 32-1
2.20
96122639
2 107.40
C1
96122649
2 216.00
C1
CRE 32-2-2
3.00
96122640
2 378.20
C1
96122650
2 485.40
C1
CRE 32-2
4.00
96122641
2 757.80
C1
96122651
2 866.50
C1
CRE 32-3
5.50
96122642
3 354.80
C1
96122652
3 461.80
C1
CRE 32-4
7.50
96122643
4 085.60
C1
96122653
4 192.70
C1
CRE 32-6
11
96122644
5 362.90
C1
96122654
5 471.60
C1
CRE 32-8
15
96122645
6 457.50
C1
96122655
6 564.60
C1
CRE 32-10
18.5
96122646
7 654.50
C1
96122656
7 763.20
C1
CRE 32-12
22
96122647
8 772.80
C1
96122657
8 881.40
C1
Odstredivé čerpadlá vertikálnej konštrukcie, prípojky v jednej rovine (inline), s prírubou DIN, DN 80, DIN 2534,
pre studenú a teplú vodu. Čerpadlo vrát. IEC-motora s účinnosťou Eff1 s integrovaným meničom frekvencie a digitálnym PI-regulátorom.
Napájacie napätie 3 x 380-480V, 50 / 60 Hz. Možnosť zvoliť vo výrobnom závode zabudovaný tlakový snímač.
Prírubový a pätný kus zo sivej liatiny (č. mat.DIN EN-JL 1030), hydraulická časť z chróm-niklovej ocele (č. mat. DIN 1.4301).
Upchávka typu "cartridge" so štandardným materiálovým párovaním karbid kremíka / karbid kremíka, elastomer v EPDM - (HQQE).
Prípojky pozri príslušenstvo, objednajte prosím zvlášť.
CRE 45
Príruba DIN (F), DN 80
CRE 45
Bez tlakového snímača (A-), upchávka HQQE
Typ
P2
[kW]
Obj. číslo
Príruba F, DN
80, HQQE
Príruba DIN (F), DN 80
S tlakovým snímačom (AN-), upchávka HQQE
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Obj. číslo
Príruba F, DN
80, HQQE
Cena
EUR
Rabatová
skupina
CRE 45-1-1
3.00
96123386
2 323.10
C1
96123394
2 430.20
C1
CRE 45-1
4.00
96123387
2 727.90
C1
96123395
2 835.00
C1
CRE 45-2-2
5.50
96123388
3 324.80
C1
96123396
3 433.50
C1
CRE 45-2
7.50
96123389
4 090.30
C1
96123397
4 197.40
C1
CRE 45-3
11
96123390
5 229.00
C1
96123398
5 337.70
C1
CRE 45-4
15
96123391
6 329.90
C1
96123399
6 437.00
C1
CRE 45-5
18.5
96123392
7 550.60
C1
96123400
7 657.60
C1
CRE 45-6
22
96123393
8 553.80
C1
96123401
8 660.90
C1
Platnosť od : 1.4.2011
CRE
Strana 5 / 10
CRE 64 / CRE 90
Vertikálne viacstupňové odstredivé čerpadlá
bez tlakového snímača, s tlakovým snímačom
Odstredivé čerpadlá vertikálnej konštrukcie, prípojky v jednej rovine (inline), s prírubou DIN, DN 100, DIN 2534,
pre studenú a teplú vodu. Čerpadlo vrát. IEC-motora s účinnosťou Eff1 s integrovaným meničom frekvencie a digitálnym PI-regulátorom.
Napájacie napätie 3 x 380-480V, 50 / 60 Hz. Možnosť zvoliť vo výrobnom závode zabudovaný tlakový snímač.
Prírubový a pätný kus zo sivej liatiny (č. mat.DIN EN-JL 1030), hydraulická časť z chróm-niklovej ocele (č. mat. DIN 1.4301).
Upchávka typu "cartridge" so štandardným materiálovým párovaním karbid kremíka / karbid kremíka, elastomer v EPDM - (HQQE).
Prípojky pozri príslušenstvo, objednajte prosím zvlášť.
CRE 64
Príruba DIN (F), DN 100
CRE 64
Bez tlakového snímača (A-), upchávka HQQE
Typ
P2
CRE 64-1-1
4.00
[kW]
Obj. číslo
Príruba F, DN
100, HQQE
Cena
EUR
2 710.60
96123978
Príruba DIN (F), DN 100
S tlakovým snímačom (AN-), upchávka HQQE
Rabatová
skupina
C1
Obj. číslo
Príruba F, DN
100, HQQE
Cena
EUR
96123985
2 819.20
Rabatová
skupina
C1
CRE 64-1
5.50
96123979
3 293.30
C1
96123986
3 400.40
C1
CRE 45-2-2
7.50
96123980
4 041.40
C1
96123987
4 148.60
C1
CRE 64-2
11
96123981
4 942.40
C1
96123988
5 051.00
C1
CRE 64-3-1
15
96123982
6 202.40
C1
96123989
6 311.00
C1
CRE 64-4-2
18.5
96123983
7 448.20
C1
96123990
7 555.30
C1
CRE 64-4
22
96123984
8 334.90
C1
96123991
8 442.00
C1
Odstredivé čerpadlá vertikálnej konštrukcie, prípojky v jednej rovine (inline), s prírubou DIN, DN 100, DIN 2534,
pre studenú a teplú vodu. Čerpadlo vrát. IEC-motora s účinnosťou Eff1 s integrovaným meničom frekvencie a digitálnym PI-regulátorom.
Napájacie napätie 3 x 380-480V, 50 / 60 Hz. Možnosť zvoliť vo výrobnom závode zabudovaný tlakový snímač.
Prírubový a pätný kus zo sivej liatiny (č. mat.DIN EN-JL 1030), hydraulická časť z chróm-niklovej ocele (č. mat. DIN 1.4301).
Upchávka typu "cartridge" so štandardným materiálovým párovaním karbid kremíka / karbid kremíka, elastomer v EPDM - (HQQE).
Prípojky pozri príslušenstvo, objednajte prosím zvlášť.
CRE 90
Príruba DIN (F), DN 100
CRE 90
Bez tlakového snímača (A-), upchávka HQQE
Typ
P2
[kW]
Obj. číslo
Príruba F, DN
100, HQQE
Príruba DIN (F), DN 100
S tlakovým snímačom (AN-), upchávka HQQE
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Obj. číslo
Príruba F, DN
100, HQQE
Cena
EUR
Rabatová
skupina
CRE 90-1-1
5.50
96124350
3 249.20
C1
96124356
3 356.30
C1
CRE 90-1
7.50
96124351
3 965.80
C1
96124357
4 074.50
C1
CRE 90-2-2
11
96124352
5 159.70
C1
96124358
5 266.80
C1
CRE 90-2
15
96124353
6 266.90
C1
96124359
6 374.00
C1
CRE 90-3-2
18.5
96124354
7 448.20
C1
96124360
7 555.30
C1
CRE 90-3
22
96124355
8 334.90
C1
96124361
8 442.00
C1
Platnosť od : 1.4.2011
CRE
Strana 6 / 10
CRE 120 / CRE 150
Vertikálne viacstupňové odstredivé čerpadlá
bez tlakového snímača, s tlakovým snímačom
Odstredivé čerpadlá vertikálnej konštrukcie, prípojky v jednej rovine (inline), s prírubou DIN, DN125, DIN 2534,
pre studenú a teplou vodu. Čerpadlo vr. IEC-motoru s účinností EFF1 s integrovaným meničom frekvencie a digitálnym PI-regulátorom.
Napájacie napätie 3 x 380-480V, 50 / 60 Hz. Možnosť zvoliť vo výrobnom závode zabudovaný tlakový snímač.
Prírubový a pätný kus zo sivej liatiny (č. mat.DIN EN-JL 1030), hydraulická časť z chróm-niklovej ocele (č. mat. DIN 1.4301).
Upchávka typu "cartridge" so štandardným materiálovým párovaním karbid kremíka / karbid kremíka, elastomer v EPDM - (HQQE).
Prípojky pozri príslušenstvo, objednajte prosím zvlášť.
CRE 120
Príruba DIN (F), DN 125
CRE 120
Bez tlakového snímača (A-), upchávka HQQE
Typ
P2
CRE 120-1
11.00
[kW]
Obj. číslo
Príruba F, DN
125, HQQE
Cena
EUR
5 323.50
96831985
Príruba DIN (F), DN 125
S tlakovým snímačom (AN-), upchávka HQQE
Rabatová
skupina
C1
Obj. číslo
Príruba F, DN
125, HQQE
Cena
EUR
96809777
5 430.60
Rabatová
skupina
C1
CRE 120-2-1
18.50
96803006
7 448.20
C1
96856342
7 556.80
C1
CRE 120-2
22.00
96803008
8 334.90
C1
96856343
8 443.60
C1
Odstredivé čerpadlá vertikálnej konštrukcie, prípojky v jednej rovine (inline), vr. elektromotora s účinnosťou EFF1, 3 x 380-480V, 50 / 60 Hz,
2900 l/min, IP 55, od 3 kW s PTC ochranou (nutné vyhodnocovací relé) dle DIN 44082.
Prírubový a pätný kus zo sivej liatiny (č. mat.DIN EN-JL 1030), hydraulická časť z chróm-niklovej ocele (č. mat. DIN 1.4301).
Upchávka typu "cartridge" so štandardným materiálovým párovaním karbid kremíka/ karbid kremíka, prípadne uhlík/karbid kremíka (HBQx),
EPDM (HxxE) alebo Viton (HxxV). Hydraulická prípojka : F = DIN, DN 150.
Prípojky pozri príslušenstvo, objednajte prosím zvlášť.
CRE 150
CRE 150
Príruba DIN (F), DN 125,
Bez tlakového snímača (A-), upchávka HQQE
Typ
P2
CRE 150-1-1
11.00
[kW]
Obj. číslo
Príruba F, DN
125, HQQE
96834804
Príruba DIN (F), DN 125
S tlakovým snímačom (AN-), upchávka HQQE
Cena
EUR
5 323.50
Rabatová
skupina
C1
Obj. číslo
Príruba F, DN
125, HQQE
Cena
EUR
96856442
5 430.60
Rabatová
skupina
C1
CRE 150-1
18.50
96801426
6 266.90
C1
96856443
6 374.00
C1
CRE 150-2-1
22.00
96827720
8 334.90
C1
96856444
8 443.60
C1
Platnosť od : 1.4.2011
CRE
Strana 7 / 10
Príslušenstvo
Vertikálne viacstupňové odstredivé čerpadlá
Otáčková regulácia čerpadiel CR nad 22kW
CUE pre 3 x 380-500 V
Upozornenie: Prúd motora je základným parametrom pre dimenzovanie
Typ
P2
CUE 30,0
30.0
[kW]
Obj. číslo
CUE, IP 20,
RFI-filter: C1
96754698
Cena
EUR
2 597.70
Rabatová
skupina
C1
Obj. číslo
CUE, IP 55,
RFI-filter: C1
Cena
EUR
96754727
3 480.50
Rabatová
skupina
C1
CUE 37,0
37.0
96754699
3 139.20
C1
96754728
3 661.70
C1
CUE 45,0
45.0
96754700
3 833.60
C1
96754729
4 019.00
C1
CUE 55,0
55.0
96754701
4 638.00
C1
96754730
4 860.50
C1
CUE 75,0
75.0
96754702
5 344.70
C1
96754731
5 598.60
C1
Typ
Popis
Objednávacie
číslo
Cena EUR
Rabatová
skupina
pre MAGNA, UPE, TPE, NBE, NKE, CRE, CME, MTRE, SPKE, CUE,
Ovládač Grundfos
Hydromono CR(N)E, Hydromulti-E, Hydro MPC-E a SQE s CU300, kalové
R100
čerpadlá s AUTOADAPT; vrátane USB
96615297
Typ
Objednávacie
číslo
Tlakový snímač 4 - 20 mA, 0- 10 bar, +85°C
91072077
42.40
P
Tlakový snímač 4 - 20 mA, 0- 16 bar, +85°C
91072078
42.40
P
Tlakový snímač 4 - 20 mA, 0- 25 bar, +85°C
91072079
44.40
P
Tlakový snímač 4 - 20 mA, 0-40 bar, +85°C
96483573
261.40
P
Tlakový snímač 4 - 20 mA, 0-60 bar, +85°C
96483574
261.40
P
204.80
Cena EUR
P
Rabatová
skupina
Diferenční tlakový snímač DPI (montáž na čerpadlo)
Typ
Popis
DPI 0-0,6
Dif. tlak. snímač DPI s trojvodič. pripojením, s 0,9 m kábla.
Objednávacie
číslo
96611522
Rabat.
skupina
414.50
P
Cena EUR
DPI 0-1,0
Prípust. tepl. okolia -10°C až +70 °C. Prípust. prevádzk.tlak 16 bar, 96611523
414.50
P
DPI 0-1,6
prípust. tepl. média -10 °C až+70 °C (až +140°C pri použití kapil.
96611524
414.50
P
DPI 0-2,5
trubky a pri teplote okolia <40°C). Výstup. signál 4 - 20 mA
96611525
414.50
P
DPI 0-4,0
Komplet s 2 medenými trubkami pre pripojenie na sacej a
96611526
414.50
P
DPI 0-6,0
výtlač. strane, UNF 7/16" (vrátane 2 redukcii R 1¼" - UNF 7/16"),
96611527
414.50
P
DPI 0-10,0
pre pripoj. na stenu a na MGE-motor, nap. napätie 12-30 VDC.
96611550
414.50
P
Diferenční tlakový snímač DPI SPR (montáž na potrubí)
Typ
Popis
DPI 0-1,2 SPR
Dif. tlak. snímač DPI SPR s 5 m trojvodič. kábla a 2x1 m kapil.
Objednávacie
číslo
96760247
DPI 0-2,5 SPR
trubky. Teplota okolia -10 až+70 °C, teplota média -10 až+70°C,
96760248
491.40
P
DPI 0-4,0 SPR
(až +140°C pri použití kapilár. trubky a teplote okolia <40°C).
96760249
491.40
P
DPI 0-6,0 SPR
Výst. signál 4-20 mA. Držiaky pre montáž, vr. inštal. materiálu.
96760250
491.40
P
DPI 0-10,0 SPR
Napáj. napätie 12-30VDC. Značka CE pre dĺžku kábla až 30 m.
96829235
491.40
P
Součást pro DPI
Sieťová súčasť pre DPI, nutná pre dĺžku kábla väčšej než 300 m.
00ID9078
115.50
P
Platnosť od : 1.4.2011
CRE
Rabat.
skupina
491.40
P
Cena EUR
Strana 8 / 10
Teplotní snímač
Typ
Popis
Teplotní snímač
Teplotný snímač s dvojdrôtovým prevodníkom
TTA
Výstupný signál 4-20 mA
Objednávacie
číslo
96430194
Rabat.
skupina
273.70
P
Cena EUR
96432591
266.00
P
96430195
273.70
P
96432592
266.00
P
Skrutkovaná ponorná trubica 50 mm
96430201
76.60
P
Skrutkovaná ponorná trubica 100 mm
96430202
101.60
P
Delené kruhové puzdro
96430203
Vnútor. teplot. snímač s dvojdrôt. prevodníkom Pt100 v Al telese,
00ID8295
Vnější teplotní snímač WR 52
výstup. signál 4-20 mA
Diferenční teplotní snímač ETSD Difer. teplot. snímač k meranie dif. teploty medzi 2 proces. miestami96409362
46.90
P
302.40
P
640.50
P
s inštaláciou na stenu a normám odpovedajúcim 4-20 mA dvojvodič96409363
651.00
P
systémom. Snímače T1 a T2 merajú okamž. teplotu v určitom proces. mieste. T1 obsahuje okrem merania teploty
takú elektroniku, ktorá zobrazí diferenciu (T1-T2) a cez zosilňovač ju vydá ako proporcionálny 4-20 mA signál.
Odrušovací filtr
Typ
Popis
Odrušovací filtr EMV
pre E-čerpadlá s MGE 7,5 kW 4-pól. a 11 kW až 22 kW 2-pól.
Objednávacie
číslo
96478309
Rabat.
skupina
1 100.40
P
Popis
Objednávacie
číslo
Pre MAGNA, UPE, TPE, NBE, NKE, CRE, CME, MTRE, SPKE,
CUE, Hydromono CR(N)E, Hydromulti-E, Hydro MPC-E a SQE s
CU300, kalová čerpadla s AUTOADAPT; včetně USB
96615297
204.80
P
Pre všetky UPE, TPE, LPE, LME, CLME, CRE, CHIE, SPKE s
G10-LON k přepnutí GENIbus na
rozhraním GENIbus a MAGNA xx-40/25-60/32-60/xx-80/xx-100 s
LON-bus s LON protokolem
GENI modulom MB 40/60/80/100
00605726
221.50
P
G100-Gateway
96411135
pre Profibus-DP - dátová sieť vrátane PC Tool G100
pre Interbus-S - dátová sieť, vrátane software PC Tool G100
96411134
rádio/modem/PLC (aj pre MODbus RTU, s dát. zázn., vr. SW PC Tool
96411136
G100)
základ. verzia s 2 MB pamäťou pre dát. záznam, vr. PC Tool G100 96411137
1 291.50
1 291.50
1 291.50
1 291.50
P
P
P
P
CIU 100 LON - Gateway
Modul pre pripojenie E-čerp. a HydroMulti-E na sieť LONWorks
96753735
328.70
P
CIU 150 Profibus - Gateway
Modul pre pripojenie E-čerp. a HydroMulti-E na sieť Profibus-DP
Cena EUR
Příslušenství pro řízení
Typ
Popis
Ovladač Grundfos R 100
Cena EUR
Rabat.
skupina
96753081
328.70
P
Modul pre pripojenie E-čerp. a HydroMulti-E na sieť MODbus-RTU 96753082
Modul pre pripojenie E-čerp. do 7,5kW k bezdrátovej komunikácii
CIU 250 GSM - Gateway
96787106
cez SMS / GSM/ GPRS
Modul pre pripojenie E-čerp. a HydroMulti-E na sieť BACnet
CIU 300 BACnet MS/TP - Gateway
96893770
MS/TP
328.70
P
591.70
P
328.70
P
CIM 100 LONbus - Modul
Rozširovací modul pre motory MGE 11-22 kW pre sieť LONWorks 96824797
159.70
P
CIM 150 Profibus - Modul
Rozšir. modul pre motory MGE 11-22 kW pre sieť Profibus-DP
96824793
159.70
P
CIM 200 MODbus - Modul
Rozšir. modul pre motory MGE 11-22 kW pre sieť MODbus-RTU
96824796
159.70
P
CIM 250 GSM - Modul
96824795
375.70
P
GSM anténa
Rozšiřovací modul pre motory MGE 11-22 kW k bezdrátovej
komunikácii cez SMS/GSM/GPRS
GSM anténa pre CIM & CIU 250 GSM Modul
96095288
97.80
P
CIM 300 BACnet - Modul
Rozširovací modul pre motory MGE 11-22 pre sieť BACnet MS/TP 96893769
329.20
P
CIU 200 MODbus - Gateway
Platnosť od : 1.4.2011
CRE
Strana 9 / 10
Elektronická ochranná jednotka motoru MP 204/205
Ochrana proti přehřátí, přetížení, podpětí, změně sledu fází, monitoruje izolační stav
Typ
Popis
MP 204
IP 20, 3-120 A *, 100-480 VAC
Objednávacie
číslo
96079927
Rabat.
skupina
395.80
P
MP 205
IP 20, 3-120 A *, 100-480 VAC, 100-500 VAC
96765271
399.00
P
zostava prúd. transformátorov
200 A
96095281
241.50
P
pre MP 204 (3 kusy)
300 A
96095282
252.00
P
500 A
96095283
299.20
P
750 A
96095284
311.80
P
1000 A
96095285
329.70
P
Prúdový transformátor
200 A
96095274
86.10
P
pre MP 204 (1 kus)
300 A
96095275
91.40
P
500 A
96095276
108.20
P
750 A
96095277
113.40
P
1000 A
96095278
119.70
P
Cena EUR
* při větších hodnotách proudu jsou nutné 3 proudové transformátory
PTC - ochrana pre triedu izolácie F
Ochrana proti prehriatou, preťaženiu, podpätiu, zmene sledu fázy, monitoruje izolačný stav
Typ
Vyhodnoc. relé pre sledovanie dovol. teploty motora s termistormi, napätie 1x220V, 50Hz
Platnosť od : 1.4.2011
CRE
Objednávacie
číslo
00ID8945
Rabat.
skupina
44.10
P
Cena EUR
Strana 10 / 10
CRNE 1 / CRNE 3 / CRNE 5
Vertikálne viacstupňové odstredivé čerpadlá
bez tlakového snímača
Odstredivé čerpadlá vertikálnej konštrukcie, prípojky v jednej rovine (inline), vrátane. IEC motora s účinnosťou Eff1 s integrovaným meničom kmitočtu a digitálnym
PI-regulátorom, bez tlakového snímača. Napájacie napätie 1 X 200-240 V (do 1.1 kW) alebo 3 X 308-480 V (od 1,5kW), 50 Hz/ 60 Hz, 2900 1/min, IP 55.
Všetky súčasti prichádzajúce do styku s čerpaným médiom sú vyrobené z chróm-niklovej ocele (č. mat. DIN 1.4401/1.4408).
Upchávka typu "cartridge" so štandardným materiálovým párovaním karbid kremíka/ karbid kremíka, Viton alebo EPDM. - (HQQV alebo HQQE).
Hydraulická prípojka PJE = spojka Victaulic (42.4mm, CRNE1,3,5), FGJ = kombinovaná príruba DN25/32 DIN/ANSI/JIS (CRNE 1,3,5).
Prípojky pozri príslušenstvo, objednajte prosím zvlášť.
CRNE 1
Príruba PJE (P)
CRNE 1
Bez tlakového snímača (A-), upchávka HQQV resp. HQQE
P2
[kW]
Typ
Obj. číslo
Príruba PJE
11/4", HQQV
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabatová
Príruba PJE
skupina
11/4", HQQE
Príruba DIN / ANSI / JIS (FGJ)
Bez tlakového snímača (A-), upchávka HQQV resp. HQQE
Obj. číslo
Rabatová
Príruba FGJ,
skupina
HQQV
Cena
EUR
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabatová
Príruba FGJ,
skupina
HQQE
Cena
EUR
Rabatová
skupina
CRNE 1-3
0.37
96518263
1 085.90
B1
96518245
1 070.20
B1
96518295
1 131.20
B1
96518287
1 115.50
B1
CRNE 1-7
0.37
96518264
1 162.60
B1
96518246
1 146.90
B1
96518296
1 207.90
B1
96518288
1 192.20
B1
CRNE 1-11
0.55
96518265
1 272.40
B1
96518247
1 256.70
B1
96518297
1 317.80
B1
96518289
1 302.00
B1
CRNE 1-15
0.75
96518266
1 401.30
B1
96518248
1 385.70
B1
96518298
1 446.70
B1
96518290
1 431.00
B1
CRNE 1-19
1.1
96518267
1 528.60
B1
96518249
1 512.90
B1
96518299
1 574.00
B1
96518291
1 558.20
B1
CRNE 1-23
1.1
96518268
1 641.90
B1
96518260
1 626.20
B1
96518300
1 687.20
B1
96518292
1 671.50
B1
CRNE 1-30
1.5
96518269
2 187.50
B1
96518261
2 171.80
B1
96518301
2 232.80
B1
96518293
2 217.10
B1
CRNE 1-36
2.2
96518270
2 635.40
B1
96518262
2 619.80
B1
96518302
2 680.80
B1
96518294
2 665.00
B1
CRNE 3
Príruba PJE (P)
CRNE 3
Bez tlakového snímača (A-), upchávka HQQV resp. HQQE
P2
[kW]
Typ
Obj. číslo
Príruba PJE
11/4", HQQV
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabatová
Príruba PJE
skupina
11/4", HQQE
Príruba DIN / ANSI / JIS (FGJ)
Bez tlakového snímača (A-), upchávka HQQV resp. HQQE
Obj. číslo
Rabatová
Príruba FGJ,
skupina
HQQV
Cena
EUR
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabatová
Príruba FGJ,
skupina
HQQE
Cena
EUR
Rabatová
skupina
CRNE 3-5
0.37
96518372
1 162.60
B1
96518364
1 146.90
B1
96518404
1 207.90
B1
96518396
1 192.20
B1
CRNE 3-7
0.55
96518373
1 213.20
B1
96518365
1 197.40
B1
96518405
1 258.40
B1
96518397
1 242.80
B1
CRNE 3-10
0.75
96518374
1 326.50
B1
96518366
1 310.70
B1
96518406
1 371.70
B1
96518398
1 356.10
B1
CRNE 3-15
1.1
96518375
1 497.20
B1
96518367
1 481.60
B1
96518407
1 542.60
B1
96518399
1 526.90
B1
CRNE 3-19
1.5
96518376
1 962.70
B1
96518368
1 946.90
B1
96518408
2 007.90
B1
96518400
1 992.30
B1
CRNE 3-23
2.2
96518377
2 257.20
B1
96518369
2 241.50
B1
96518409
2 302.50
B1
96518401
2 286.80
B1
CRNE 3-29
2.2
96518378
2 426.20
B1
96518370
2 410.60
B1
96518410
2 471.60
B1
96518402
2 455.80
B1
CRNE 3-36
3
96518379
2 795.70
B1
96518371
2 780.10
B1
96518411
2 841.10
B1
96518403
2 825.40
B1
CRNE 5
Príruba PJE (P)
CRNE 5
Bez tlakového snímača (A-), upchávka HQQV resp. HQQE
P2
[kW]
Typ
Obj. číslo
Príruba PJE
11/4", HQQV
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabatová
Príruba PJE
skupina
11/4", HQQE
Príruba DIN / ANSI / JIS (FGJ)
Bez tlakového snímača (A-), upchávka HQQV resp. HQQE
Obj. číslo
Rabatová
Príruba FGJ,
skupina
HQQV
Cena
EUR
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabatová
Príruba FGJ,
skupina
HQQE
Cena
EUR
Rabatová
skupina
CRNE 5-2
0.37
96518481
1 133.00
B1
96518472
1 117.30
B1
96518524
1 178.30
B1
96518516
1 162.60
B1
CRNE 5-4
0.55
96518482
1 228.80
B1
96518473
1 213.20
B1
96518525
1 274.20
B1
96518517
1 258.40
B1
CRNE 5-8
1.1
96518483
1 380.40
B1
96518474
1 364.80
B1
96518526
1 425.80
B1
96518518
1 410.00
B1
CRNE 5-10
1.5
96518484
1 821.40
B1
96518475
1 805.80
B1
96518527
1 866.80
B1
96518519
1 851.00
B1
CRNE 5-16
2.2
96518485
2 251.90
B1
96518477
2 236.30
B1
96518528
2 297.30
B1
96518520
2 281.50
B1
CRNE 5-20
3
96518486
2 593.60
B1
96518478
2 577.90
B1
96518529
2 638.90
B1
96518521
2 623.20
B1
CRNE 5-29
4
96518487
3 017.20
B1
96518479
3 001.40
B1
96518530
3 062.40
B1
96518522
3 046.80
B1
CRNE 5-36
5.5
96518488
3 592.40
B1
96518480
3 576.60
B1
96518531
3 637.60
B1
96518523
3 622.00
B1
Splatnosť od : 1.4.2011
CRNE
Strana 1 / 6
CRNE 1 / CRNE 3 / CRNE 5
Vertikálne viacstupňové odstredivé čerpadlá
s tlakovým snímačom
Odstredivé čerpadlá vertikálnej konštrukcie, prípojky v jednej rovine (inline), vrátane IEC motora s účinnosťou Eff1 s integrovaným meničom kmitočtu a digitálnym
PI-regulátorom, s integrovaným tlakovým snímačom. Napájacie napätie 1 X 200-240 V (do 1.1 kW) alebo 3 X 380-480V (od 1,5kW), 50 Hz/ 60 Hz, 2900 1/min, IP 55.
Všetky súčasti prichádzajúce do styku s čerpaným médiom sú vyrobené z chróm-niklovej ocele (č. mat. DIN 1.4401/1.4408).
Upchávka typu "cartridge" so štandardným materiálovým párovaním karbid kremíka / karbid kremíka, Viton alebo EPDM. - (HQQV alebo HQQE).
Hydraulická prípojka PJE = spojka Victaulic (42.4mm, CRNE1,3,5), FGJ = kombinovaná príruba DN25/32 DIN/ANSI/JIS (CRNE 1,3,5).
Prípojky pozri príslušenstvo, objednajte prosím zvlášť.
CRNE 1
Príruba PJE (P)
CRNE 1
S tlakovým snímačom (AN-), upchávka HQQV resp. HQQE
P2
[kW]
Typ
Obj. číslo
Príruba PJE
11/4", HQQV
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabatová
Príruba PJE
skupina
11/4", HQQE
Príruba DIN / ANSI / JIS (FGJ)
S tlakovým snímačom (AN-), upchávka HQQV resp. HQQE
Obj. číslo
Rabatová
Príruba FGJ,
skupina
HQQV
Cena
EUR
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabatová
Príruba FGJ,
skupina
HQQE
Cena
EUR
Rabatová
skupina
CRNE 1-3
0.37
96518279
1 200.90
B1
96518271
1 185.20
B1
96518311
1 246.20
B1
96518303
1 230.60
B1
CRNE 1-7
0.37
96518280
1 277.60
B1
96518272
1 261.90
B1
96518312
1 322.90
B1
96518304
1 307.20
B1
CRNE 1-11
0.55
96518281
1 387.50
B1
96518273
1 371.70
B1
96518313
1 432.70
B1
96518305
1 417.10
B1
CRNE 1-15
0.75
96518282
1 516.40
B1
96518274
1 500.80
B1
96518314
1 561.80
B1
96518306
1 546.00
B1
CRNE 1-19
1.1
96518283
1 643.70
B1
96518275
1 627.90
B1
96518315
1 688.90
B1
96518307
1 673.30
B1
CRNE 1-23
1.1
96518284
1 757.00
B1
96518276
1 741.20
B1
96518316
1 802.20
B1
96518308
1 786.60
B1
CRNE 1-30
1.5
96518285
2 302.50
B1
96518277
2 286.80
B1
96518317
2 347.80
B1
96518309
2 332.20
B1
CRNE 1-36
2.2
96518286
2 750.50
B1
96518278
2 734.70
B1
96518318
2 795.70
B1
96518310
2 780.10
B1
CRNE 3
Príruba PJE (P)
CRNE 3
S tlakovým snímačom (AN-), upchávka HQQV resp. HQQE
P2
[kW]
Typ
Obj. číslo
Príruba PJE
11/4", HQQV
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabatová
Príruba PJE
skupina
11/4", HQQE
Príruba DIN / ANSI / JIS (FGJ)
S tlakovým snímačom (AN-), upchávka HQQV resp. HQQE
Obj. číslo
Rabatová
Príruba FGJ,
skupina
HQQV
Cena
EUR
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabatová
Príruba FGJ,
skupina
HQQE
Cena
EUR
Rabatová
skupina
CRNE 3-5
0.37
96518388
1 277.60
B1
96518380
1 261.90
B1
96518420
1 322.90
B1
96518412
1 307.20
B1
CRNE 3-7
0.55
96518389
1 328.10
B1
96518381
1 312.50
B1
96518421
1 373.50
B1
96518413
1 357.80
B1
CRNE 3-10
0.75
96518390
1 441.40
B1
96518382
1 425.80
B1
96518422
1 486.80
B1
96518414
1 471.00
B1
CRNE 3-15
1.1
96518391
1 612.30
B1
96518383
1 596.60
B1
96518423
1 657.60
B1
96518415
1 641.90
B1
CRNE 3-19
1.5
96518392
2 077.60
B1
96518384
2 062.00
B1
96518424
2 123.00
B1
96518416
2 107.20
B1
CRNE 3-23
2.2
96518393
2 372.30
B1
96518385
2 356.50
B1
96518425
2 417.50
B1
96518417
2 401.90
B1
CRNE 3-29
2.2
96518394
2 541.30
B1
96518386
2 525.60
B1
96518426
2 586.60
B1
96518418
2 570.90
B1
CRNE 3-36
3
96518395
2 910.80
B1
96518387
2 895.20
B1
96518427
2 956.20
B1
96518419
2 940.40
B1
CRNE 5
Príruba PJE (P)
CRNE 5
S tlakovým snímačom (AN-), upchávka HQQV resp. HQQE
P2
[kW]
Typ
Obj. číslo
Príruba PJE
11/4", HQQV
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabatová
Príruba PJE
skupina
11/4", HQQE
Príruba DIN / ANSI / JIS (FGJ)
S tlakovým snímačom (AN-), upchávka HQQV resp. HQQE
Obj. číslo
Rabatová
Príruba FGJ,
skupina
HQQV
Cena
EUR
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabatová
Príruba FGJ,
skupina
HQQE
Cena
EUR
Rabatová
skupina
CRNE 5-2
0.37
96518507
1 248.00
B1
96518489
1 232.30
B1
96518540
1 293.30
B1
96518532
1 277.60
B1
CRNE 5-4
0.55
96518508
1 343.90
B1
96518500
1 328.10
B1
96518541
1 389.20
B1
96518533
1 373.50
B1
CRNE 5-8
1.1
96518510
1 495.50
B1
96518501
1 479.80
B1
96518542
1 540.80
B1
96518534
1 525.10
B1
CRNE 5-10
1.5
96518511
1 936.50
B1
96518502
1 920.80
B1
96518543
1 981.80
B1
96518535
1 966.10
B1
CRNE 5-16
2.2
96518512
2 367.00
B1
96518503
2 351.30
B1
96518544
2 412.30
B1
96518536
2 396.60
B1
CRNE 5-20
3
96518513
2 708.60
B1
96518504
2 692.90
B1
96518545
2 753.90
B1
96518537
2 738.30
B1
CRNE 5-29
4
96518514
3 132.20
B1
96518505
3 116.50
B1
96518546
3 177.50
B1
96518538
3 161.80
B1
CRNE 5-36
5.5
96518515
3 707.30
B1
96518506
3 691.70
B1
96518547
3 752.70
B1
96518539
3 737.00
B1
Splatnosť od : 1.4.2011
CRNE
Strana 2 / 6
CRNE 10 / CRNE 15 / CRNE 20
Vertikálne viacstupňové odstredivé čerpadlá
bez tlakového snímača
Odstredivé čerpadlá vertikálnej konštrukcie, prípojky v jednej rovine (inline), vrátane IEC motora s účinnosťou Eff1 s integrovaným meničom kmitočtu a digitálnym
PI-regulátorom, bez tlakového snímača. Napájacie napätie 1 X 200-240 V (do 1.1 kW) alebo 3 X 380-480V (od 1,5kW), 50 Hz/ 60 Hz, 2900 1/min, IP 55.
Všetky súčasti prichádzajúce do styku s čerpaným médiom sú vyrobené z chróm-niklovej ocele (č. mat. DIN 1.4401/1.4408).
Upchávka typu "cartridge" so štandardným materiálovým párovaním karbid kremíka / karbid kremíka, Viton alebo EPDM. - (HQQV alebo HQQE).
Hydraulická prípojka PJE = spojka Victaulic FGJ = kombinovaná príruba DN50 DIN/ANSI/JIS.
Prípojky pozri príslušenstvo, objednajte prosím zvlášť.
CRNE 10
Príruba PJE (P)
CRNE 10
Bez tlakového snímača (A-), upchávka HQQV resp. HQQE
P2
[kW]
Typ
Obj. číslo
Príruba PJE 2",
HQQV
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabatová
Príruba PJE 2",
skupina
HQQE
Príruba DIN / ANSI / JIS (FGJ)
Bez tlakového snímača (A-), upchávka HQQV resp. HQQE
Obj. číslo
Rabatová
Príruba FGJ,
skupina
HQQV
Cena
EUR
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabatová
Príruba FGJ,
skupina
HQQE
Cena
EUR
Rabatová
skupina
CRNE 10-1
0.37
96512530
1 354.30
B1
96512524
1 335.20
B1
96512527
1 406.60
B1
96512521
1 387.50
B1
CRNE 10-2
0.75
96512531
1 450.20
B1
96512525
1 431.00
B1
96512528
1 502.40
B1
96512522
1 483.30
B1
CRNE 10-3
1.1
96512532
1 582.70
B1
96512526
1 563.40
B1
96512529
1 635.00
B1
96512523
1 615.70
B1
CRNE 10-4
1.5
96512614
1 943.40
B1
96512598
1 924.20
B1
96512606
1 995.70
B1
96512590
1 976.50
B1
CRNE 10-6
2.2
96512615
2 316.40
B1
96512599
2 297.30
B1
96512607
2 368.70
B1
96512591
2 349.60
B1
CRNE 10-9
3
96512616
2 708.60
B1
96512600
2 689.50
B1
96512608
2 760.90
B1
96512592
2 741.80
B1
CRNE 10-12
4
96512617
3 212.40
B1
96512601
3 193.20
B1
96512609
3 264.70
B1
96512593
3 245.40
B1
CRNE 10-16
5.5
96512618
3 878.20
B1
96512602
3 859.00
B1
96512610
3 930.50
B1
96512594
3 911.20
B1
CRNE 10-22
7.5
96512619
4 643.30
B1
96512603
4 624.20
B1
96512611
4 695.60
B1
96512595
4 676.50
B1
CRNE 15
Príruba PJE (P)
CRNE 15
Bez tlakového snímača (A-), upchávka HQQV resp. HQQE
P2
[kW]
Typ
Obj. číslo
Príruba PJE 2",
HQQV
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabatová
Príruba PJE 2",
skupina
HQQE
Príruba DIN / ANSI / JIS (FGJ)
Bez tlakového snímača (A-), upchávka HQQV resp. HQQE
Obj. číslo
Rabatová
Príruba FGJ,
skupina
HQQV
Cena
EUR
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabatová
Príruba FGJ,
skupina
HQQE
Cena
EUR
Rabatová
skupina
CRNE 15-1
1.1
96512690
1 566.90
B1
96512688
1 547.80
B1
96512691
1 636.60
B1
96512689
1 617.50
B1
CRNE 15-2
2.2
96512750
2 239.80
B1
96512737
2 220.50
B1
96512743
2 309.50
B1
96512731
2 290.30
B1
CRNE 15-3
3
96512751
2 562.20
B1
96512738
2 543.00
B1
96512744
2 631.90
B1
96512732
2 612.70
B1
CRNE 15-5
4
96512752
3 036.30
B1
96512739
3 017.20
B1
96512745
3 106.00
B1
96512733
3 086.90
B1
CRNE 15-7
5.5
96512753
3 665.60
B1
96512740
3 646.30
B1
96512746
3 735.30
B1
96512734
3 716.10
B1
CRNE 15-9
7.5
96512754
4 387.10
B1
96512741
4 368.00
B1
96512747
4 456.80
B1
96512735
4 437.70
B1
CRNE 15-14
11
96512822
5 701.40
B1
96512818
5 682.20
B1
96512820
5 771.10
B1
96512816
5 751.90
B1
CRNE 15-17
15
96512823
7 020.80
B1
96512819
7 001.60
B1
96512821
7 090.50
B1
96512817
7 071.30
B1
CRNE 20
Príruba PJE (P)
CRNE 20
Bez tlakového snímača (A-), upchávka HQQV resp. HQQE
P2
[kW]
Typ
Obj. číslo
Príruba PJE 2",
HQQV
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabatová
Príruba PJE 2",
skupina
HQQE
Príruba DIN / ANSI / JIS (FGJ)
Bez tlakového snímača (A-), upchávka HQQV resp. HQQE
Obj. číslo
Rabatová
Príruba FGJ,
skupina
HQQV
Cena
EUR
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabatová
Príruba FGJ,
skupina
HQQE
Cena
EUR
Rabatová
skupina
CRNE 0-1
1.1
96512847
1 566.90
B1
96512845
1 547.80
B1
96512848
1 636.60
B1
96512846
1 617.50
B1
CRNE 20-2
2.2
96512930
2 239.80
B1
96512914
2 220.50
B1
96512922
2 309.50
B1
96512906
2 290.30
B1
CRNE 20-3
4
96512931
3 036.30
B1
96512915
3 017.20
B1
96512923
3 106.00
B1
96512907
3 086.90
B1
CRNE 20-5
5.5
96512932
3 665.60
B1
96512916
3 646.30
B1
96512924
3 735.30
B1
96512908
3 716.10
B1
CRNE 20-7
7.5
96512933
4 387.10
B1
96512917
4 368.00
B1
96512925
4 456.80
B1
96512909
4 437.70
B1
CRNE 20-10
11
96512934
5 701.40
B1
96512918
5 682.20
B1
96512926
5 771.10
B1
96512910
5 751.90
B1
CRNE 20-14
15
96512935
7 020.80
B1
96512919
7 001.60
B1
96512927
7 090.50
B1
96512911
7 071.30
B1
CRNE 20-17
18.5
96512937
8 361.20
B1
96512920
8 342.00
B1
96512928
8 430.90
B1
96512912
8 411.80
B1
Splatnosť od : 1.4.2011
CRNE
Strana 3 / 6
CRNE 10 / CRNE 15 / CRNE 20
Vertikálne viacstupňové odstredivé čerpadlá
s tlakovým snímačom
Odstredivé čerpadlá vertikálnej konštrukcie, prípojky v jednej rovine (inline), vrátane IEC motora s účinnosťou Eff1 s integrovaným meničom kmitočtu a digitálnym
PI-regulátorom, bez tlakového snímača. Napájacie napätie 1 X 200-240 V (do 1.1 kW) alebo 3 X 380-480V (od 1,5kW), 50 Hz/ 60 Hz, 2900 1/min, IP 55.
Všetky súčasti prichádzajúce do styku s čerpaným médiom sú vyrobené z chróm-niklovej ocele (č. mat. DIN 1.4401/1.4408).
Upchávka typu "cartridge" so štandardným materiálovým párovaním karbid kremíka / karbid kremíka, Viton alebo EPDM. - (HQQV alebo HQQE).
Hydraulická prípojka PJE = spojka Victaulic FGJ = kombinovaná príruba DN50 DIN/ANSI/JIS.
Prípojky pozri príslušenstvo, objednajte prosím zvlášť.
CRNE 10
Príruba PJE (P)
CRNE 10
S tlakovým snímačom (AN-), upchávka HQQV resp. HQQE
P2
[kW]
Typ
Obj. číslo
Príruba PJE 2",
HQQV
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabatová
Príruba PJE 2",
skupina
HQQE
Príruba DIN / ANSI / JIS (FGJ)
S tlakovým snímačom (AN-), upchávka HQQV resp. HQQE
Obj. číslo
Rabatová
Príruba FGJ,
skupina
HQQV
Cena
EUR
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabatová
Príruba FGJ,
skupina
HQQE
Cena
EUR
Rabatová
skupina
CRNE 10-1
0.37
96512554
1 469.40
B1
96512548
1 450.20
B1
96512551
1 521.70
B1
96512545
1 502.40
B1
CRNE 10-2
0.75
96512555
1 565.20
B1
96512549
1 546.00
B1
96512552
1 617.50
B1
96512546
1 598.30
B1
CRNE 10-3
1.1
96512556
1 697.60
B1
96512550
1 678.50
B1
96512553
1 749.90
B1
96512547
1 730.80
B1
CRNE 10-4
1.5
96512677
2 058.50
B1
96512661
2 039.30
B1
96512669
2 110.80
B1
96512653
2 091.60
B1
CRNE 10-6
2.2
96512678
2 431.50
B1
96512662
2 412.30
B1
96512670
2 483.80
B1
96512654
2 464.60
B1
CRNE 10-9
3
96512679
2 823.70
B1
96512663
2 804.40
B1
96512671
2 876.00
B1
96512655
2 856.70
B1
CRNE 10-12
4
96512680
3 327.30
B1
96512664
3 308.20
B1
96512672
3 379.60
B1
96512656
3 360.50
B1
CRNE 10-16
5.5
96512681
3 993.30
B1
96512665
3 974.00
B1
96512673
4 045.50
B1
96512657
4 026.30
B1
CRNE 10-22
7.5
96512682
4 758.40
B1
96512666
4 739.20
B1
96512674
4 810.70
B1
96512658
4 791.50
B1
CRNE 15
Príruba PJE (P)
CRNE 15
S tlakovým snímačom (AN-), upchávka HQQV resp. HQQE
P2
[kW]
Typ
Obj. číslo
Príruba PJE 2",
HQQV
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabatová
Príruba PJE 2",
skupina
HQQE
Príruba DIN / ANSI / JIS (FGJ)
S tlakovým snímačom (AN-), upchávka HQQV resp. HQQE
Obj. číslo
Rabatová
Príruba FGJ,
skupina
HQQV
Cena
EUR
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabatová
Príruba FGJ,
skupina
HQQE
Cena
EUR
Rabatová
skupina
CRNE 15-1
1.1
96512699
1 682.00
B1
96512697
1 662.80
B1
96512700
1 751.70
B1
96512698
1 732.50
B1
CRNE 15-2
2.2
96512803
2 354.80
B1
96512791
2 335.60
B1
96512797
2 424.60
B1
96512785
2 405.30
B1
CRNE 15-3
3
96512804
2 677.30
B1
96512792
2 658.10
B1
96512798
2 747.00
B1
96512786
2 727.80
B1
CRNE 15-5
4
96512805
3 151.40
B1
96512793
3 132.20
B1
96512799
3 221.10
B1
96512787
3 201.90
B1
CRNE 15-7
5.5
96512806
3 780.50
B1
96512794
3 761.40
B1
96512800
3 850.20
B1
96512788
3 831.10
B1
CRNE 15-9
7.5
96512807
4 502.20
B1
96512795
4 483.00
B1
96512801
4 571.90
B1
96512789
4 552.70
B1
CRNE 15-14
11
96512838
5 816.40
B1
96512834
5 797.30
B1
96512836
5 886.10
B1
96512832
5 867.00
B1
CRNE 15-17
15
96512839
7 135.80
B1
96512835
7 116.70
B1
96512837
7 205.50
B1
96512833
7 186.40
B1
CRNE 20
Príruba PJE (P)
CRNE 20
S tlakovým snímačom (AN-), upchávka HQQV resp. HQQE
P2
[kW]
Typ
Obj. číslo
Príruba PJE 2",
HQQV
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabatová
Príruba PJE 2",
skupina
HQQE
Príruba DIN / ANSI / JIS (FGJ)
S tlakovým snímačom (AN-), upchávka HQQV resp. HQQE
Obj. číslo
Rabatová
Príruba FGJ,
skupina
HQQV
Cena
EUR
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabatová
Príruba FGJ,
skupina
HQQE
Cena
EUR
Rabatová
skupina
CRNE 20-1
1.1
96512856
1 682.00
B1
96512854
1 662.80
B1
96512857
1 751.70
B1
96512855
1 732.50
B1
CRNE 20-2
2.2
96513002
2 354.80
B1
96512986
2 335.60
B1
96512994
2 424.60
B1
96512977
2 405.30
B1
CRNE 20-3
4
96513003
3 151.40
B1
96512987
3 132.20
B1
96512995
3 221.10
B1
96512978
3 201.90
B1
CRNE 20-5
5.5
96513004
3 780.50
B1
96512988
3 761.40
B1
96512996
3 850.20
B1
96512980
3 831.10
B1
CRNE 20-7
7.5
96513005
4 502.20
B1
96512989
4 483.00
B1
96512997
4 571.90
B1
96512981
4 552.70
B1
CRNE 20-10
11
96513006
5 816.40
B1
96512990
5 797.30
B1
96512998
5 886.10
B1
96512982
5 867.00
B1
CRNE 20-14
15
96513007
7 135.80
B1
96512991
7 116.70
B1
96512999
7 205.50
B1
96512983
7 186.40
B1
CRNE 20-17
18.5
96513008
8 476.20
B1
96512992
8 457.00
B1
96513000
8 546.00
B1
96512984
8 526.70
B1
Splatnosť od : 1.4.2011
CRNE
Strana 4 / 6
CRNE 32 / CRNE 45 / CRNE 64
Vertikálne viacstupňové odstredivé čerpadlá
bez tlakového snímača, s tlakovým snímačom
Odstredivé čerpadlá vertikálnej konštrukcie, prípojky v jednej rovine (inline), s prírubou DIN, DN 65, DIN 2534, pre studenú a teplú vodu. Čerpadlo vrátane IEC-motora
s účinnosťou Eff1 s integrovaným frekvenčným meničom a digitálnym PI-regulátorom. Napájacie napätie 3 x 380-480 V, 50 / 60 Hz. 2900 1/min,IP55. Možnosť zvoliť vo výrobnom závode
zabudovaný tlakový snímač. Prírubová a pätná časť sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele (1.4408), hydraulika je vyrobená z chróm-niklovej ocele (č. mat. DIN 1.4401).
Upchávka typu "cartridge" so štandardným materiálovým párovaním karbid kremíka / karbid kremíka, Viton alebo EPDM - (HQQV alebo HQQE).
Prípojky pozri príslušenstvo, objednajte prosím zvlášť.
CRNE 32
Príruba DIN (F), DN 65, upchávka HQQE resp. HQQV
P2
[kW]
Typ
Obj. číslo
bez tlak. sním.
(A-), HQQE
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabatová
s tlak. snímačom
skupina
(AN-), HQQE
Obj. číslo
Rabatová
bez tlak. sním.
skupina
(A-), HQQV
Cena
EUR
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabatová s tlak.
skupina snímačom (AN), HQQV
Cena
EUR
Rabatová
skupina
CRNE 32-1-1 1.50
96122674
2 228.60
C1
96122684
2 335.70
C1
96122710
2 253.80
C1
96122720
2 360.90
C1
CRNE 32-1
2.20
96122675
2 512.10
C1
96122685
2 619.20
C1
96122711
2 537.30
C1
96122721
2 644.40
C1
CRNE 32-2-2 3.00
96122676
2 795.60
C1
96122686
2 902.70
C1
96122712
2 820.80
C1
96122722
2 927.90
C1
CRNE 32-2
4.00
96122677
3 159.50
C1
96122687
3 266.60
C1
96122713
3 183.10
C1
96122723
3 291.80
C1
CRNE 32-3
5.50
96122678
3 814.60
C1
96122688
3 921.80
C1
96122714
3 839.80
C1
96122724
3 947.00
C1
CRNE 32-4
7.50
96122679
4 644.70
C1
96122689
4 751.80
C1
96122715
4 668.30
C1
96122725
4 777.00
C1
CRNE 32-6
11
96122680
6 081.10
C1
96122690
6 188.20
C1
96122716
6 104.70
C1
96122726
6 213.40
C1
CRNE 32-8
15
96122681
7 386.80
C1
96122691
7 493.80
C1
96122717
7 410.40
C1
96122727
7 519.00
C1
CRNE 32-10
18.5
96122682
8 739.70
C1
96122692
8 846.80
C1
96122718
8 763.30
C1
96122728
8 872.00
C1
CRNE 32-12
22
96122683 10 029.60
C1
96122693 10 138.30
C1
96122719 10 054.80
C1
96122729
10 161.90
C1
Odstredivé čerpadlá vertikálnej konštrukcie, prípojky v jednej rovine (inline), s prírubou DIN, DN 80, DIN 2534, pre studenú a teplú vodu. Čerpadlo vrátane IEC-motora
s účinnosťou Eff1 s integrovaným frekvenčným meničom a digitálnym PI-regulátorom. Napájacie napätie 3 x 380-480 V, 50 / 60 Hz. 2900 1/min,IP55. Možnosť zvoliť vo výrobnom závode
zabudovaný tlakový snímač. Prírubová a pätná časť sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele (1.4408), hydraulika je vyrobená z chróm-niklovej ocele (č. mat. DIN 1.4401).
Upchávka typu "cartridge" so štandardným materiálovým párovaním karbid kremíka / karbid kremíka, Viton alebo EPDM - (HQQV alebo HQQE).
Prípojky pozri príslušenstvo, objednajte prosím zvlášť.
CRNE 45
Príruba DIN (F), DN 80, upchávka HQQE resp. HQQV
P2
[kW]
Typ
Obj. číslo
bez tlak. sním.
(A-), HQQE
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabatová
s tlak. snímačom
skupina
(AN-), HQQE
Obj. číslo
Rabatová
bez tlak. sním.
skupina
(A-), HQQV
Cena
EUR
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabatová s tlak.
skupina snímačom (AN), HQQV
Cena
EUR
Rabatová
skupina
CRNE 45-1-1 3.00
96123418
2 795.60
C1
96123426
2 902.70
C1
96123450
2 820.80
C1
96123458
2 927.90
C1
CRNE 45-1
4.00
96123419
3 249.20
C1
96123427
3 356.30
C1
96123451
3 272.90
C1
96123459
3 381.50
C1
CRNE 45-2-2 5.50
96123420
3 863.50
C1
96123428
3 970.60
C1
96123452
3 888.70
C1
96123460
3 995.80
C1
CRNE 45-2
7.50
96123421
4 644.70
C1
96123429
4 751.80
C1
96123453
4 668.30
C1
96123461
4 777.00
C1
CRNE 45-3
11
96123422
5 909.40
C1
96123430
6 016.50
C1
96123454
5 934.60
C1
96123462
6 041.70
C1
CRNE 45-4
15
96123423
7 223.00
C1
96123431
7 330.00
C1
96123455
7 248.20
C1
96123463
7 355.20
C1
CRNE 45-5
18.5
96123424
8 552.20
C1
96123432
8 659.40
C1
96123456
8 575.90
C1
96123464
8 684.60
C1
CRNE 45-6
22
96123425
9 754.00
C1
96123433
9 862.60
C1
96123457
9 779.20
C1
96123465
9 886.30
C1
Odstredivé čerpadlá vertikálnej konštrukcie, prípojky v jednej rovine (inline), s prírubou DIN, DN 100, DIN 2534, pre studenú a teplú vodu. Čerpadlo vrátane IEC-motora
s účinnosťou Eff1 s integrovaným frekvenčným meničom a digitálnym PI-regulátorom. Napájacie napätie 3 x 380-480 V, 50 / 60 Hz. 2900 1/min,IP55. Možnosť zvoliť vo výrobnom závode
zabudovaný tlakový snímač. Prírubová a pätná časť sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele (1.4408), hydraulika je vyrobená z chróm-niklovej ocele (č. mat. DIN 1.4401).
Upchávka typu "cartridge" so štandardným materiálovým párovaním karbid kremíka / karbid kremíka, Viton alebo EPDM - (HQQV alebo HQQE).
Prípojky pozri príslušenstvo, objednajte prosím zvlášť.
CRNE 64
Príruba DIN (F), DN 100, upchávka HQQE resp. HQQV
P2
[kW]
Typ
Obj. číslo
bez tlak. sním.
(A-), HQQE
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabatová
s tlak. snímačom
skupina
(AN-), HQQE
Obj. číslo
Rabatová
bez tlak. sním.
skupina
(A-), HQQV
Cena
EUR
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabatová s tlak.
skupina snímačom (AN), HQQV
Cena
EUR
Rabatová
skupina
CRNE 64-1-1 4.00
96124002
3 288.60
C1
96124009
3 395.70
C1
96124026
3 312.20
C1
96124033
3 420.90
C1
CRNE 64-1
5.50
96124003
3 847.70
C1
96124010
3 954.80
C1
96124027
3 871.40
C1
96124034
3 980.00
C1
CRNE 64-2-2 7.50
96124004
4 685.60
C1
96124011
4 792.70
C1
96124028
4 709.20
C1
96124035
4 817.90
C1
CRNE 64-2
11
96124005
5 737.70
C1
96124012
5 846.40
C1
96124029
5 762.90
C1
96124036
5 870.00
C1
CRNE 64-3-1 15
96124006
7 111.10
C1
96124013
7 218.20
C1
96124030
7 134.80
C1
96124037
7 243.40
C1
CRNE 64-4-2 18.5
96124007
8 453.00
C1
96124014
8 560.10
C1
96124031
8 476.60
C1
96124038
8 583.80
C1
CRNE 64-4
96124008
9 479.90
C1
96124015
9 587.00
C1
96124032
9 503.60
C1
96124039
9 610.60
C1
22
Splatnosť od : 1.4.2011
CRNE
Strana 5 / 6
CRNE 90 / CRNE 120 / CRNE 150
Vertikálne viacstupňové odstredivé čerpadlá
bez tlakového snímača, s tlakovým snímačom
Odstredivé čerpadlá vertikálnej konštrukcie, prípojky v jednej rovine (inline), s prírubou DIN, DN 100, DIN 2534,
pre studenú a teplú vodu. Čerpadlo vrátane IEC-motora s účinnosťou Eff1 s integrovaným frekvenčným meničom a digitálnym PI-regulátorom.
Napájacie napätie 3 x 380-480 V, 50 / 60 Hz. 2900 1/min,IP55. Možnosť zvoliť vo výrobnom závode zabudovaný tlakový snímač.
Prírubová a pätná časť sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele (1.4408), hydraulika je vyrobená z chróm-niklovej ocele (č. mat. DIN 1.4401).
Upchávka typu "cartridge" so štandardným materiálovým párovaním karbid kremíka / karbid kremíka, Viton alebo EPDM - (HQQV alebo HQQE).
Prípojky pozri príslušenstvo, objednajte prosím zvlášť.
CRNE 90
Príruba DIN (F), DN 100, upchávka HQQE resp. HQQV
P2
[kW]
Typ
Obj. číslo
bez tlak. sním.
(A-), HQQE
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabatová
s tlak. snímačom
skupina
(AN-), HQQE
Obj. číslo
Rabatová
bez tlak. sním.
skupina
(A-), HQQV
Cena
EUR
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabatová s tlak.
skupina snímačom (AN), HQQV
Cena
EUR
Rabatová
skupina
CRNE 90-1-1 5.5
96124370
3 893.40
C1
96124376
4 000.50
C1
96124390
3 917.00
C1
96124396
4 025.70
C1
CRNE 90-1
7.5
96124371
4 747.00
C1
96124377
4 854.20
C1
96124391
4 772.20
C1
96124397
4 879.40
C1
CRNE 90-2-2 11
96124372
6 077.90
C1
96124378
6 185.00
C1
96124392
6 101.60
C1
96124398
6 208.70
C1
CRNE 90-2
96124373
7 419.80
C1
96124379
7 528.50
C1
96124393
7 445.00
C1
96124399
7 552.10
C1
CRNE 90-3-2 18.5
96124374
8 624.70
C1
96124380
8 733.40
C1
96124394
8 649.90
C1
96124400
8 757.00
C1
CRNE 90-3
96124375
9 640.60
C1
96124381
9 747.70
C1
96124395
9 665.80
C1
96124401
9 772.90
C1
15
22
Odstredivé čerpadlá vertikálnej konštrukcie, prípojky v jednej rovine (inline), s prírubou DIN, DN 125, DIN 2534,
pre studenú a teplú vodu. Čerpadlo vrátane IEC-motora s účinnosťou Eff1 s integrovaným frekvenčným meničom a digitálnym PI-regulátorom.
Napájacie napätie 3 x 380-480 V, 50 / 60 Hz. 2900 1/min,IP55. Možnosť zvoliť vo výrobnom závode zabudovaný tlakový snímač.
Prírubová a pätná časť sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele (1.4408), hydraulika je vyrobená z chróm-niklovej ocele (č. mat. DIN 1.4401).
Upchávka typu "cartridge" so štandardným materiálovým párovaním karbid kremíka / karbid kremíka, Viton alebo EPDM - (HQQV alebo HQQE).
Prípojky pozri príslušenstvo, objednajte prosím zvlášť.
CRNE 120
Príruba DIN (F), DN 125, upchávka HQQE resp. HQQV
Typ
P2
[kW]
CRNE 120-1
11.00
CRNE 120-2-1 18.50
CRNE 120-2
22.00
Obj. číslo
bez tlak. sním.
(A-), HQQE
96856351
96856353
96831379
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabatová
s tlak. snímačom
skupina
(AN-), HQQE
6 358.30
C1
8 894.00
C1
9 941.40
C1
Obj. číslo
Rabatová
bez tlak. sním.
skupina
(A-), HQQV
Cena
EUR
6 358.30
C1
9 002.70
C1
96856356 10 048.50
C1
96856354
96856355
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabatová s tlak.
skupina snímačom (AN), HQQV
Cena
EUR
Rabatová
skupina
6 383.50
C1
96856361
6 490.60
C1
8 919.20
C1
96856372
9 026.30
C1
96856359 10 048.50
C1
96856374
10 073.70
C1
96856357
96856358
CRNE 150
Príruba DIN (F), DN 125, upchávka HQQE resp. HQQV
P2
[kW]
Typ
Obj. číslo
bez tlak. sním.
(A-), HQQE
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabatová
s tlak. snímačom
skupina
(AN-), HQQE
Obj. číslo
Rabatová
bez tlak. sním.
skupina
(A-), HQQV
Cena
EUR
Cena
EUR
Obj. číslo
Rabatová s tlak.
skupina snímačom (AN), HQQV
Cena
EUR
Rabatová
skupina
CRNE 150-1-1 11.00
96856452
6 358.30
C1
96856455
6 465.40
C1
96856460
6 383.50
C1
96856473
6 490.60
C1
CRNE 150-1
18.50
96856453
7 489.10
C1
96856456
7 597.80
C1
96856461
7 514.30
C1
96856475
7 621.40
C1
CRNE 150-2-1 22.00
96856454
9 941.40
C1
96856459 10 048.50
C1
96856472
9 965.00
C1
96856476
10 073.70
C1
Príslušenstvo
Vertikálne viacstupňové odstredivé čerpadlá
Viz príslušenstvo čerpadiel CRE.
Splatnosť od : 1.4.2011
CRNE
Strana 6 / 6
Vysokotlakové čerpacie systémy
Vertikálne viacstupňové odstredivé čerpadlá
Odstredivé čerpadlá vertikálnej konštrukcie pre tlaky do 47 barov, prípojky v jednej rovine (inline) so spojkou PJE Victaulic 1 1/4". Čerpadlo vrátane IEC motora
s účinnosťou Eff1 s integrovaným meničom kmitočtu a digitálnym PI-regulátorom dimenzované pre trvalú prevádzku, bez tlakového snímača, 3 x 380-480 V, 50 Hz.
Všetky súčasti prichádzajúce do styku s čerpaným médiom a základová doska sú vyrobené z chróm-niklovej ocele (č. mat. DIN 1.4401).
Prípojky pozri príslušenstvo, objednajte prosím zvlášť.
CRNE 1 HS
CRNE 1 HS
Príruba PJE (P), upchávka HQQE
Príruba PJE (P), upchávka HQQV
Typ
P2
Obj. číslo
[kW] Príruba PJE 11/4",
HQQE
Cena EUR
Obj. číslo
Príruba PJE 11/4",
HQQV
Rabatová
skupina
Rabatová
skupina
Cena EUR
CRNE 1-23
4.6
96461688
3 311.70
B
96472526
3 327.30
B
CRNE 1-23
6.0
96461687
3 409.40
B
96472527
3 425.00
B
CRNE 1-23
7.5
96464893
3 608.00
B
96472528
3 622.00
B
CRNE 3 HS
CRNE 3 HS
Príruba PJE (P), upchávka HQQE
Príruba PJE (P), upchávka HQQV
Typ
P2
Obj. číslo
[kW] Príruba PJE 11/4",
HQQE
Cena EUR
Obj. číslo
Príruba PJE 11/4",
HQQV
Rabatová
skupina
Rabatová
skupina
Cena EUR
CRNE 3-23
4.6
96464892
3 311.70
B
96472529
3 327.30
B
CRNE 3-23
6.0
96461690
3 409.40
B
96472531
3 425.00
B
CRNE 3-23
7.5
96461689
3 608.00
B
96472532
3 622.00
B
CRN-SF Vysokotlakové čerpacie systémy
CRN-SF Vysokotlakové čerpacie systémy
Vertikálne vysokotlakové čerpadlo CR(N) tlakového systému s obrátenou hydraulikou, prípojky v jednej rovine (inline)
Upchávka HQQE
Typ
Upchávka HQQV
P2
Obj. číslo
[kW] Príruba PJE 11/4",
HQQE
Cena EUR
Obj. číslo
Príruba PJE 11/4",
HQQV
Rabatová
skupina
Rabatová
skupina
Cena EUR
CRN 5-34SF*
5.5
96521769
2 884.70
B
96521802
2 884.70
B
CRN 10-21SF*
7.5
96512200
3 895.60
B
96512201
3 895.60
B
CRN 15-16SF*
15.0
96512213
5 150.60
B
96512214
5 150.60
B
CRN 20-16SF*
18.5
96512261
5 455.60
B
96512263
5 455.60
B
* v kombinácii so štandardným čerpadlom CRN
Príslušenstvo
Typ
Obj. číslo
Rabatová
skupina
Cena EUR
Spojovacia rúrka pre CRN 5-34SF so štandardným čerpadlom CRN (DN32)
00400132
37.90
P
Spojka PJE EPDM pre spojovaciu rúrku DN32 (potrebné 2 kusy)
00ID1781
13.50
P
Spojka PJE VITON pre spojovaciu rúrku DN32 (potrebné 2 kusy)
00ID6742
52.00
P
Spojovacia rúrka pre CRN 10-21SF, CRN 15-16SF, CRN 20-16SF so štandardným čerpadlom CRN (DN50)
00420138
43.30
P
Spojka PJE EPDM pre spojovaciu rúrku DN50 (potrebné 2 kusy)
00ID2643
11.60
P
Spojka PJE VITON pre spojovaciu rúrka DN50 (potrebné 2 kusy)
00ID6743
57.50
P
Zdvojené čerpacie systémy 2x veľké CR(CRN)
Vertikálne vysokotlakové čerpadlo CR(N) tlakového systému, prípojky v jednej rovine (inline)
Typ
P2
[kW]
CR 32-10*
18.5
na dopyt
na dopyt
CR 45-8*
30.0
na dopyt
na dopyt
CR 64-7*
45.0
na dopyt
CR 90-6*
45.0
Obj. číslo
Cena EUR
Rabatová
skupina
Rabatová
skupina
Typ
Obj. číslo
C
CRN 32-10*
na dopyt
na dopyt
C
C
CRN 45-8*
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
C
CRN 64-7*
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
CRN 90-6*
na dopyt
na dopyt
C
C
CRN 120-7
na dopyt
na dopyt
C
C
CRN 150-6
na dopyt
na dopyt
C
CR 120-7*
75.0
na dopyt
na dopyt
CR 150-6*
75.0
na dopyt
na dopyt
Cena EUR
* v kombinácii so štandardným čerpadlom CRN
Príslušenstvo
Rabatová
skupina
Typ
Obj. číslo
Spojovacia rúrka pre CRN 32, CRN45 (DN80),u CR(N) 32 len v prevedení DN65 na DN80, dĺžka 450mm
00350739
704.10
P
Spojovacia rúrka pre CRN 64, CRN90 (DN100), dĺžka 450mm
00370973
913.30
P
Platnosť od : 1.4.2011
Vysokotlakové systémy CR
Cena EUR
Strana 1 / 1
CRT 2 / 4 / 8 / 16
Vertikálne viacstupňové odstredivé čerpadlá
Odstred. čerpadlá vertikálnej konštrukcie, prípojky v jednej rovine (inline) pre spojku Victaulic vrátane motora s účinnosťou EFF1, tvar V18/V1, IP55, od 3 kW s PTC ochranou
(potrebné vyhodnoc. relé) podľa DIN 44082. Pre média s vyšším podielom chloridov (napr. morská voda). Všetky súčasti prichádzajúce do styku s čerp. médiom sú z titánu.
Upchávky podľa EN12756 (DIN24960). Základová doska a konzola motora sú z ušľachtilej oceľoliatiny.
50Hz: 3*220-240/380-415V do 1,5kW, od 2,2 kW 3*380-415V, 50Hz, 2900min-1. 60Hz: do 1,1kW 3*220-255V ∆ / 380-440V Y, od 1,5kW 3*220-277V ∆ / 380-480V Y.
CRT 2
CRT 2
Príruba PJE (P), upchávka AUUE
Príruba PJE (P), upchávka AUUV
Typ
P2
[kW]
Obj. číslo
A-P-A-AUUE
CRT 2-2
0.37
96100301
1 190.70
C
96100317
1 204.90
C
CRT 2-3
0.37
96100302
1 271.00
C
96100318
1 263.20
C
CRT 2-4
0.55
96100303
1 362.40
C
96100319
1 376.60
C
CRT 2-5
0.55
96100304
1 571.90
C
96100320
1 508.90
C
CRT 2-6
0.75
96100305
1 638.00
C
96100321
1 652.20
C
CRT 2-7
0.75
96100306
1 842.80
C
96100322
1 806.50
C
CRT 2-9
1.1
96100307
1 951.40
C
96100323
1 965.60
C
CRT 2-11
1.1
96100308
2 181.40
C
96100324
2 194.00
C
CRT 2-13
1.5
96100309
2 435.00
C
96100325
2 449.10
C
CRT 2-15
1.5
96100310
2 679.10
C
96100326
2 693.20
C
CRT 2-18
2.2
96100314
3 093.30
C
96100327
2 989.40
C
CRT 2-22
2.2
96100315
3 359.50
C
96100328
3 373.60
C
CRT 2-26
3
96100316
3 734.30
C
96100329
3 748.50
C
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Obj. číslo
A-P-A-AUUV
CRT 4
CRT 4
Príruba PJE (P), upchávka AUUE
Príruba PJE (P), upchávka AUUV
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Typ
P2
[kW]
Obj. číslo
A-P-A-AUUE
CRT 4-1
0.37
96100794
1 152.90
C
96100808
1 274.20
C
CRT 4-2
0.37
96100795
1 321.40
C
96100809
1 335.60
C
CRT 4-3
0.55
96100796
1 439.60
C
96100810
1 453.70
C
CRT 4-4
0.75
96100797
1 614.40
C
96100811
1 628.60
C
CRT 4-5
1.1
96100798
1 852.20
C
96100812
1 864.80
C
CRT 4-6
1.1
96100799
2 019.20
C
96100813
2 033.30
C
CRT 4-7
1.5
96100800
2 299.50
C
96100814
2 312.10
C
CRT 4-8
1.5
96100801
2 463.30
C
96100815
2 475.90
C
CRT 4-10
2.2
96100929
2 820.80
C
96100816
2 835.00
C
CRT 4-12
2.2
96100930
3 000.40
C
96100817
3 014.60
C
CRT 4-14
3
96100931
3 472.90
C
96100818
3 485.50
C
CRT 4-16
3
96100839
3 650.80
C
96100819
3 665.00
C
CRT 4-19
4
96100840
4 195.80
C
96100820
4 210.00
C
CRT 4-22
4
96100841
4 592.70
C
96100821
4 605.30
C
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Obj. číslo
A-P-A-AUUV
CRT 8
CRT 8
Príruba PJE (P), upchávka AUUE
Príruba PJE (P), upchávka AUUV
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Typ
P2
[kW]
Obj. číslo
A-P-A-AUUE
CRT8-1
0.37
96108239
2 200.30
C
96108252
2 214.50
C
CRT8-2
0.75
96108240
2 301.10
C
96108253
2 313.70
C
CRT8-3
1.1
96108241
2 444.40
C
96108254
2 458.60
C
CRT8-4
1.5
96108242
2 768.80
C
96108255
2 783.00
C
CRT8-5
2.2
96117226
3 065.00
C
96108256
3 079.10
C
CRT8-6
2.2
96117227
3 242.90
C
96108257
3 257.10
C
CRT8-8
3
96117228
3 773.70
C
96108258
3 787.90
C
CRT8-10
4
96117229
4 350.20
C
96108259
4 362.80
C
CRT8-12
4
96117230
4 740.80
C
96108260
4 753.40
C
CRT8-14
5.5
96117231
5 630.60
C
96108261
5 644.80
C
CRT8-16
5.5
96117232
6 065.30
C
96108262
6 077.90
C
CRT8-18
7.5
96117233
7 134.80
C
96108263
7 148.90
C
CRT8-20
11
96117234
7 566.30
C
96108264
7 580.50
C
Platnosť od : 1.3.2011
Cena
EUR
Rabatová
skupina
CRT
Obj. číslo
A-P-A-AUUV
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Strana 1 / 2
CRT 16
CRT 16
Príruba PJE (P), upchávka AUUE
Príruba PJE (P), upchávka AUUV
Typ
P2
[kW]
Obj. číslo
A-P-A-AUUE
CRT16-2
2.2
96117244
2 510.60
C
96108355
2 524.70
C
CRT16-3
3
96117245
2 997.20
C
96108356
3 011.40
C
CRT16-4
4
96117246
3 557.90
C
96108357
3 572.10
C
CRT16-5
5.5
96117247
4 331.20
C
96108358
4 345.40
C
CRT16-6
5.5
96117248
4 647.80
C
96108359
4 662.00
C
CRT16-7
7.5
96117249
5 167.60
C
96108360
5 181.80
C
CRT16-8
7.5
96117250
5 529.80
C
96108361
5 544.00
C
CRT16-10
11
96117251
6 848.10
C
96108362
6 862.30
C
CRT16-12
11
96117252
7 257.60
C
96108363
7 271.80
C
CRT16-14
15
96117253
9 004.30
C
96108364
9 016.90
C
CRT16-17
18.5
96117254
9 506.70
C
96108365
na dopyt
C
Platnosť od : 1.3.2011
Cena
EUR
Rabatová
skupina
CRT
Obj. číslo
A-P-A-AUUV
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Strana 2 / 2
Príslušenstvo CR / CRN / CRT
Vertikálne viacstupňové odstredivé čerpadlá
Vyrovnávacia doska pre CR 32 + CR 64
Nakoľko je zmenené usporiadanie otvorov v pätných kusoch čerpadiel CR 32 + CR 64, je potrebné použiť tieto vyrovnávacie dosky pri zámene za predchádzajúce typy čerpadiel (CR 30, CR 60).
Pre každé čerpadlo je potrebné objednať 2 kusy!
Typ
pre typ čerpadla
Vyrovnávacia doska
pri výmene za
čerpadlo
Obj. číslo
Cena
EUR
Rabatová
skupina
CR/CRN 32
CR 30 až CR 30-8
00290427
12.60
P
CR/CRN 32
CR 30 až CR 30-110/9
00290582
31.50
P
CR / CRN 64
CR 60
00370329
14.70
P
Prípojka
Menovitý rozmer
Protipríruby podľa DIN
Typ
CR 1, 3 a 5
CR 1, 3 a 5
CR 10
CR 15 a CR 20
CR 32
CR 45
CR 64 a CR 90
CR 120 a CR 150
Menovitý tlak [bar]
Obj. číslo
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Vnútorný závit
Rp 1
16
00409901
18.90
P
Privarovacie spojenie
DN 25
25
00409902
18.90
P
Vnútorný závit
Rp 1¼
16
00419901
31.50
P
Privarovacie spojenie
DN 32
25
00419902
31.50
P
Vnútorný závit
Rp 1½
16
00429902
37.80
P
Vnútorný závit
Rp 2
16
00429904
37.80
P
Privarovacie spojenie
DN 40
25
00429901
42.00
P
Privarovacie spojenie
DN 50
40
00429903
58.80
P
Vnútorný závit
Rp 2
16
Vnútorný závit
Rp 2½
16
Privarovacie spojenie
DN 50
25
Privarovacie spojenie
DN 50
25
Vnútorný závit
Rp 2½
16
Vnútorný závit
Rp 3
16
00339903
45.20
P
Špeciálna príruba
00339904
58.80
P
00339901
55.60
P
Špeciálna príruba
00339902
65.10
P
00349902
23.60
P
Špeciálna príruba
00349901
23.60
P
Privarovacie spojenie
DN 65
16
00349904
23.60
P
Privarovacie spojenie
DN 65
40
00349905
52.00
P
Privarovacie spojenie
DN 65
16
00349903
29.90
P
Vnútorný závit
Rp 3
16
00350540
29.90
P
Privarovacie spojenie
DN 80
16
00350541
29.90
P
Špeciálna príruba
Privarovacie spojenie
DN 80
25
00350542
52.00
P
Privarovacie spojenie
DN 80
40
00350542
52.00
P
Vnútorný závit
Rp 4
16
00369901
34.60
P
Privarovacie spojenie
DN 100
16
00369902
34.60
P
Privarovacie spojenie
DN 100
25
00369905
41.00
P
Privarovacie spojenie
DN 125
40
96750475
83.50
P
Privarovacie spojenie
DN 150
40
96750476
121.30
P
Menovitý rozmer
Menovitý tlak [bar]
Obj. číslo
Uvedené ceny sa vzťahujú na jednu prírubu, potrebné dva kusy na čerpadlo.
Protipríruby podľa DIN z ušľachtilej ocele
Typ
Prípojka
CRN 1, 3 a 5
CRN 1, 3 a 5
CRN 10
CRN 15 a 20
CRN 32
CRN 45
CRN 64
CRN 120 a CRN 150
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Vnútorný závit
Rp 1
16
00405284
94.50
P
Privarovacie spojenie
DN 25
25
00405285
94.50
P
Vnútorný závit
Rp 1¼
16
00415304
120.80
P
Privarovacie spojenie
DN 32
25
00415305
154.40
P
Vnútorný závit
Rp 1½
16
00425245
121.80
P
Privarovacie spojenie
DN 40
25
00425246
137.60
P
Vnútorný závit
Rp 2
16
00335254
137.60
P
Privarovacie spojenie
DN 50
25
00335255
137.60
P
Vnútorný závit
Rp 2½
16
Vnútorný závit
Rp 3
16
Špeciálná príruba
00349910
108.70
P
00349911
108.70
P
Privarovacie spojenie
DN 65
16
00349906
108.70
P
Privarovacie spojenie
DN 65
25
00349908
108.70
P
Privarovacie spojenie
DN 65
16
Špeciálná príruba
00349907
108.70
P
Privarovacie spojenie
DN 65
25
Špeciálná príruba
00349909
121.30
P
Vnútorný závit
Rp 3
16
00350543
162.20
P
Privarovacie spojenie
DN 80
16
00350544
162.20
P
Privarovacie spojenie
DN 80
25
00350545
162.20
P
Privarovacie spojenie
DN 80
40
00350546
119.70
P
Vnútorný závit
Rp 4
16
00369904
176.40
P
Privarovacie spojenie
DN 100
16
00369903
176.40
P
Privarovacie spojenie
DN 100
25
00369906
176.40
P
Privarovacie spojenie
DN 125
40
96750477
278.80
P
Privarovacie spojenie
DN 150
40
96750478
415.80
P
Uvedené ceny sa vzťahujú na jednu prírubu, potrebné dva kusy na čerpadlo.
Platnosť od : 1.4.2011
Príslušenstvo CR
Strana 1 / 4
Spojky PJE Victaulic - komplet
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Typ
Prípojka
Menovitý rozmer
Menovitý tlak [bar] Tesniaci materiál
Obj. číslo
CRN 1, 3 a 5
Vonkajší závit
R 1¼
80
EPDM
00419911
26.80
Viton
00419905
67.70
P
EPDM
00419912
26.80
P
Viton
00419904
67.70
P
EPDM
00339911
26.80
P
Viton
00339918
67.70
P
EPDM
00339910
26.80
P
Viton
00339917
67.70
P
CRN 10,15 a 20
Privarovacie spojenie
DN 32
80
Vonkajší závit
R2
70
Privarovacie spojenie
DN 50
70
P
Uvedené ceny sa vzťahujú na jednu prírubu, potrebné dva kusy na čerpadlo.
Spojky PJE Victaulic (bez nátrubku)
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Typ
Menovitý rozmer
Tesniaci materiál
Obj. číslo
CRN 1, 3 a 5
R 1¼
EPDM
00ID1781
13.50
P
Viton
00ID6742
52.00
P
EPDM
00ID2643
11.60
P
Viton
00ID6743
57.50
P
CRN 10,15 a 20
R2
Uvedené ceny sa vzťahujú na jednu prírubu, potrebné dva kusy na čerpadlo.
Nátrubky
Typ
CRN 1, 3 a 5
Prípojka
Menovitý rozmer
Vonkajší závit
R 1¼
Obj. číslo
Privarovacie spojenie
CRN 10,15 a 20
Vonkajší závit
R2
Privarovacie spojenie
Cena
EUR
Rabatová
skupina
00410079
18.90
P
00410096
18.90
P
00330109
29.40
P
00330089
29.40
P
Uvedené ceny sa vzťahujú na jednu prírubu, potrebné dva kusy na čerpadlo.
Spojky CLAMP
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Typ
Prípojka
Menovitý rozmer
Menovitý tlak [bar] Tesniaci materiál
Obj. číslo
CRN 1, 3 a 5
Vnútorný závit
Rp 1
25
EPDM
00405280
48.80
Viton
00405281
52.00
P
EPDM
00405282
48.80
P
Viton
00405283
52.00
P
EPDM
00415296
48.80
P
Viton
00415297
52.00
P
EPDM
00415300
48.80
P
Viton
00415301
52.00
P
EPDM
00425238
72.40
P
Viton
00425239
72.40
P
EPDM
00425242
67.70
P
Viton
00425243
67.70
P
EPDM
00335241
72.40
P
Viton
00335242
72.40
P
EPDM
00335251
67.70
P
Viton
00335252
67.70
P
CRN 1, 3 a 5
CRN 10
CRN 15 a 20
Privarovacie spojenie
28,5 mm
25
Vnútorný závit
Rp 1¼
25
Privarovacie spojenie
37,2 mm
25
Vnútorný závit
Rp 1½
25
Privarovacie spojenie
43,1 mm
25
Vnútorný závit
Rp 2
25
Privarovacie spojenie
54,5 mm
25
P
Uvedené ceny sa vzťahujú na jednu prírubu, potrebné dva kusy na čerpadlo.
Adaptér pripojenia na pripojovacie skrutkovanie (Union) alebo prírubu DIN pre prevedenie Flexi Clamp
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Typ
Prípojka
Menovitý rozmer
Menovitý tlak [bar] Tesniaci materiál
Obj. číslo
CRN 1, 3 a 5
Union
G 2"
25
EPDM
96449743
64.60
P
Viton
96449744
70.90
P
EPDM
96449745
81.90
P
Viton
96449900
86.60
P
CRN 1, 3 a 5
Príruba DIN
DN 25/DN 32
16
Uvedené ceny sa vzťahujú na jednu prírubu, potrebné dva kusy na čerpadlo.
Oválne príruby zo sivej liatiny pre pripojenie spojky Flexi Clamp
Typ
Prípojka
CRN 1, 3 a 5
Vnútorný závit
Obj. číslo
Zostava pozostáva z 2 kusov oválnych prírub, tesnenie a upevňovanie
96449748
skrutiek.
Vnútorný závit
96449749
Cena
EUR
Rabatová
skupina
22.00
P
22.00
P
Zostava pozostáva z 2 kusov oválnych prírub, tesnenie a upevňovanie skrutiek.
Platnosť od : 1.4.2011
Príslušenstvo CR
Strana 2 / 4
Oválne príruby z nehrdzavejúcej ocele pre pripojenie spojky Flexi Clamp
Typ
Prípojka
CRN 1, 3 a 5
Menovitý rozmer
Menovitý tlak [bar]
Obj. číslo
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Vnútorný závit
Rp 1
16
96449746
18.90
P
Vnútorný závit
Rp 1 1/4
16
96449747
18.90
P
Zostava pozostáva z 2 kusov oválnych prírub, tesnenie a upevňovanie skrutiek.
LiqTec - ochrana proti chodu nasucho pre čerpadlá CR, CRI, CRN
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Typ
Obj. číslo
Kompletná jednotka
96556429
388.50
P
Predlžovací kábel
96443676
67.70
P
Spojky PJE Victaulic - komplet - pre CRT
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Typ
Prípojka
Menovitý rozmer
Menovitý tlak [bar] Tesniaci materiál
Obj. číslo
CRT 2 + CRT 4
Vonkajší závit
R 1¼
80.00
EPDM
00415520
64.60
Viton
00415538
108.70
P
64.60
P
P
CRT 8 + CRT16
P
Privarovacie spojenie
DN 32
80.00
EPDM
00415521
Vonkajší závit
R2
70.00
EPDM
00425935
81.90
Viton
00425951
135.50
P
EPDM
00425934
81.90
P
Privarovacie spojenie
DN 50
Uvedené ceny sa vzťahujú na jednu prírubu, potrebné dva kusy na čerpadlo.
Protipríruby pre CRT
Typ
Prípojka
Menovitý rozmer
CRT 2 a CRT 4
DIN / JIS
DN 32
CRT 8
CRT 16
ANSI
DN 32
DIN / JIS
DN 40
ANSI
DN 40
DIN / JIS
DN 50
ANSI
DN 50
Menovitý tlak [bar] Tesniaci materiál
Obj. číslo
Cena
EUR
Rabatová
skupina
25
EPDM
96521134
338.60
25
Viton
96521135
351.20
P
25
EPDM
96521136
338.60
P
25
Viton
96521137
351.20
P
25
EPDM
96546697
515.00
P
25
Viton
96546699
527.60
P
25
EPDM
96546700
515.00
P
25
Viton
96546701
527.60
P
25
EPDM
96533932
515.00
P
25
Viton
96533934
527.60
P
25
EPDM
96533937
515.00
P
25
Viton
96533938
527.60
P
P
Uvedené ceny sa vzťahujú na jednu prírubu, potrebné dva kusy na čerpadlo.
PTC - ochrana pre triedu izolácie F
Typ
Obj. číslo
Vyhodnocovacie relé pre sledovanie dovol. teploty motora s termistormi, prevádzk. napätie 1x220 V, 50 Hz
00ID8945
Platnosť od : 1.4.2011
Príslušenstvo CR
Cena
EUR
44.10
Rabatová
skupina
P
Strana 3 / 4
Prevedenie pre špeciálne priemyselné a iné
aplikácie
Vertikálne viacstupňové odstredivé čerpadlá
V prípade objednávky uveďte prosím štandardné objednávacie číslo a príslušné referenčné číslo zodpovedajúce vašej voľbe na želanie.
Ďalšia voliteľné prevedenia na dopyt.
Zvláštne lakovanie
Referenčné
číslo
Typ
CR / CRN 1, 3, 5
Príplatok
EUR
na dopyt
99.20
CR / CRN 10,15,20
na dopyt
147.20
CR / CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150
na dopyt
297.60
Udávajte prosím len farebné tóny RAL
Prevedenie s nízkym NPSH (prevedenie pre napájanie kotlov)
Referenčné
číslo
Typ
Príplatok
EUR
CR / CRI /CRN 3
na dopyt
88.00
CR / CRI /CRN 5
na dopyt
88.00
CR / CRI / CRN 10, 15, 20
na dopyt
163.20
CR / CRN 32, 45, 64
na dopyt
192.00
Prevedenie pre nízke teploty do -40°C
Referenčné
číslo
Typ
Príplatok
EUR
CRN 1, 3, 5
na dopyt
52.80
CRN 10, 15, 20
na dopyt
56.00
Prevedenie pre nízke teploty do -40°C
Referenčné
číslo
Typ
CRN 1, 3, 5
Príplatok
EUR
na dopyt
1108.8
CRN 10, 15, 20
na dopyt
1296.0
CRN 32, 45, 64, 90
na dopyt
1308.8
CRN 32, 45, 64, 90
na dopyt
2078.4
na dopyt
1251.20
CRN 10, 15, 20
na dopyt
1628.80
CRN 32, 45, 64, 90
na dopyt
2259.20
CRN 32, 45, 64, 90
na dopyt
2798.40
CRN 1, 3, 5
120°C - 150°C
151°C - 180°C
Varianty upchávok
Príplatok
EUR
Typ
Tandemové usporiadanie
Tieto tesniace systémy sa používajú pre kritické média a vyžadujú špeciálne projektovanie.
na dopyt
Usporiadanie Back to Back
Voľbu týchto upchávok konzultujte prosím s Grundfosom.
na dopyt
Magnetický pohon (MAG-Drive)
na dopyt
Horizontálna inštalácia
Referenčné
číslo
Typ
Príplatok
EUR
CR / CRN 1 ,3, 5
na dopyt
68.80
CR / CRN 10, 15, 20
na dopyt
198.40
CR / CRN 10, 15, 20 > 11 kW
na dopyt
377.60
CR / CRN 32, 45, 64, 90
na dopyt
449.60
CR / CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 > 11 kW
na dopyt
630.40
CR / CRN 120, 150, 55kW a 75 kW
na dopyt
715.50
Hartingová zástrčka (HAN 10E)
Typ
Referenčné
číslo
Motory <= 7,5 kW
na dopyt
Príplatok
EUR
131.20
Povrchová úprava elektrolytickým leštením
Typ
Referenčné
číslo
Príplatok
EUR
CRN 1, 3, 5 (GI verzia)
na dopyt
566.40
CRN 10, 15, 20 (GI verzia)
na dopyt
566.40
CRN 32, 45, 64, 90 (GI verzia)
na dopyt
254.40
Technické údaje a ďalšie možnosti voľby sú uvedené v katalógu CR, CRI, CRN - čerpadla pre špecifické aplikácie.
Platnosť od : 1.4.2011
Príslušenstvo CR
Strana 4 / 4
CM
Horizontálne odstredivé viacstupňové čerpadlá
CM-A
Odstredivé čerpadlá horizontálnej konštrukcie, s normálnym saním, pripojenie na sacej strane axiálne, na výtlačnej strane radiálne, so základovou doskou, vrátane elektromotora.
Štandardné prevedenie mechanickej upchávky karbid kremíka / karbid kremíka, tesnenie EPDM (AQQE) alebo Viton (AQQV)
Potrubná prípojka: R = závit Whitworth Rp (ISO 7/1)
CM A (liatina) 1x220-240 V, 50/60 Hz
CM A (liatina) 3x220-240 / 380-415 V, 50/60 Hz
Časti prichádzajúce do styku s čerpanou kvapalinou sú z nehrdzavejúcej ocele (EN. 1.4301/AISI 304) a liatiny
AQQE
AQQV
AQQE
AQQV
Typ
P2
[kW]
Obj. číslo
1x230 V
CM 1-2
0,3
97516557
187.40
B
0,3
97516586
193.10
B
0,45
97516558
178.50
B
0,45
97516587
183.90
B
CM 1-3
0,3
96807016
203.50
B
0,3
97516588
209.60
B
0,45
97516559
194.60
B
0,45
97516589
200.40
B
CM 1-4
0,5
97516560
223.10
B
0,5
97516590
229.80
B
0,45
97514257
210.60
B
0,45
96989472
216.90
B
CM 1-5
0,5
96807018
235.60
B
0,5
97516591
242.70
B
0,45
97516561
223.10
B
0,45
97516592
229.80
B
CM 1-6
0,5
97516562
249.90
B
0,5
97516593
257.40
B
0,45
97516563
237.40
B
0,45
96806800
244.50
B
CM 1-7
0,5
96807020
280.20
B
0,5
97516594
288.60
B
0,65
97516564
267.80
B
0,65
97516595
275.80
B
CM 1-8
0,67
96807021
301.70
B
0,67
97516596
310.70
B
0,65
96967504
283.80
B
0,65
96806801
292.30
B
CM 3-2
0,3
96807022
192.80
B
0,3
97516597
198.60
B
0,45
96974693
183.90
B
0,45
97516598
189.40
B
CM 3-3
0,5
96807023
212.40
B
0,5
96976836
218.80
B
0,45
96974692
199.90
B
0,45
97516599
205.90
B
CM 3-4
0,5
97516565
228.50
B
0,5
97516600
235.30
B
0,45
96807026
216.00
B
0,45
97516601
222.50
B
CM 3-5
0,5
96807024
242.80
B
0,5
96976835
250.00
B
0,65
97516566
230.30
B
0,65
97516602
237.20
B
CM 3-6
0,67
96807025
273.10
B
0,67
97516603
281.30
B
0,65
96807027
255.30
B
0,65
97516604
262.90
B
CM 3-7
0,9
97516567
333.80
B
0,9
97516605
343.80
B
0,84
97516568
312.40
B
0,84
97516606
321.70
B
CM 3-8
0,9
97516569
390.90
B
0,9
97516607
402.70
B
1,20
96807028
369.50
B
1,20
97516608
380.60
B
CM 5-2
0,5
96807029
208.80
B
0,5
97516609
215.10
B
0,45
96807031
196.40
B
0,45
97516610
202.20
B
CM 5-3
0,5
96807030
223.10
B
0,5
97516611
229.80
B
0,65
96807032
210.60
B
0,65
97516612
216.90
B
CM 5-4
0,67
97516570
244.50
B
0,67
97516613
251.90
B
0,84
96974681
226.70
B
0,84
97516614
233.50
B
CM 5-5
0,9
97516571
332.00
B
0,9
97513042
342.00
B
1,20
96807033
310.60
B
1,20
97516615
319.90
B
CM 5-6
1.3
97516572
465.90
B
1.3
97516616
479.80
B
1,20
96807034
324.90
B
1,20
97516617
334.60
B
CM 5-7
1.3
97516573
539.10
B
1.3
97516618
555.20
B
1,58
97516574
398.10
B
1,58
97516619
410.00
B
CM 5-8
1.3
97516575
564.10
B
1.3
97516620
581.00
B
1,58
97509614
423.00
B
1,58
96806820
435.80
B
CM 10-1
0,67
97516576
312.40
B
0,67
97516621
321.70
B
0,65
97516577
294.50
B
0,65
97516622
303.30
B
CM 10-2
1.3
96943344
462.30
B
1.3
97516623
476.20
B
1,20
96943345
321.30
B
1,20
96943347
331.00
B
CM 10-3
1.7
97516578
628.30
B
1.7
96943355
647.20
B
2,20
96943353
474.80
B
2,20
96943357
489.10
B
CM 10-4
3,2
96943360
624.80
B
3,2
96943374
643.50
B
CM 10-5
3,2
97509520
735.40
B
3,2
97516624
757.50
B
Cena
EUR
Rabatová P2
skupina [kW]
Obj. číslo
1x230 V
Rabatová P2
skupina [kW]
Cena
EUR
Obj. číslo
3x400 V
Cena
EUR
Rabatová P2
skupina [kW]
Obj. číslo
3x400 V
Cena
EUR
Rabatová
skupina
CM 15-1
1.3
97516579
755.10
B
1.3
97516625
777.70
B
1,20
97516580
614.00
B
1,20
97516626
632.40
B
CM 15-2
1.7
97516581
860.40
B
1.7
97516627
886.20
B
2,20
97507759
706.90
B
2,20
97516628
728.10
B
CM 15-3
4,0
96887467
817.50
B
4,0
97516629
842.10
B
CM 15-4
5,8
97516582
858.60
B
5,8
97516630
884.30
B
2,20
97516584
660.40
B
2,20
97516632
680.30
B
CM 25-2
4,0
97509107
835.40
B
4,0
97516633
860.50
B
CM 25-3
5,8
97509106
1 029.90
B
5,8
97516634
1 060.80
B
CM 25-4
7,40
97516585
1 253.10
B
7,40
97509581
1 290.70
B
CM 25-1
1.7
Platnosť od : 1.4.2011
97516583
814.00
B
1.7
97516631
838.40
B
CM, CME
Strana 1 / 6
CM-I
Odstredivé čerpadlá horizontálnej konštrukcie, s normálnym saním, pripojenie na sacej strane axiálne, na výtlačnej strane radiálne, so základovou doskou, vrátane elektromotora.
Štandardné prevedenie mechanickej upchávky karbid kremíka / karbid kremíka, tesnenie EPDM (AQQE) alebo Viton (AQQV)
Potrubná prípojka: R = závit Whitworth Rp (ISO 7/1)
CM I (1.4301) 1x220-240 V, 50/60 Hz
CM I (1.4301) 3x220-240 / 380-415 V, 50/60 Hz
Časti prichádzajúce do styku s čerpanou kvapalinou sú z nehrdzavejúcej ocele (EN. 1.4301/AISI 304)
AQQE
AQQV
Obj. číslo
1x230 V
CM 1-2
0,3
97514162
285.60
B
0,3
97516381
294.20
B
0,45
97514413
276.70
B
0,45
97516382
285.00
B
CM 1-3
0,3
97514439
312.40
B
0,3
97516383
321.70
B
0,45
97515109
303.40
B
0,45
97516384
312.60
B
CM 1-4
0,5
97514999
348.10
B
0,5
97516385
358.50
B
0,45
97515121
335.60
B
0,45
97516386
345.70
B
CM 1-5
0,5
97515000
360.60
B
0,5
97516387
371.40
B
0,45
96807014
348.10
B
0,45
97516388
358.50
B
CM 1-6
0,5
97515021
365.90
B
0,5
97516389
377.00
B
0,45
97515122
353.40
B
0,45
97516390
364.00
B
CM 1-7
0,5
97515023
412.30
B
0,5
97516391
424.70
B
0,65
97515123
399.80
B
0,65
97516392
411.80
B
CM 1-8
0,67
97515024
426.60
B
0,67
97516393
439.40
B
0,65
96976902
408.80
B
0,65
97516394
421.00
B
CM 1-9
0.67
97644331
433.80
B
0.67
97644682
446.40
B
0.65
97644332
419.40
B
0.65
97644683
432.00
B
CM 1-10
0.67
97644334
444.60
B
0.67
97644684
457.20
B
0.84
97627483
430.20
B
0.84
97629930
442.80
B
CM 1-11
0.90
97644335
475.20
B
0.90
97644686
487.80
B
0.84
97574670
453.60
B
0.84
97644688
466.20
B
CM 1-12
0.90
97644336
509.40
B
0.90
97644689
522.00
B
0.84
97515104
487.80
B
0.84
97644517
500.40
B
CM 1-13
0.90
97577832
532.80
B
0.90
97644722
545.40
B
1.20
97574681
511.20
B
1.20
97644723
523.80
B
CM 1-14
1.70
97644337
752.40
B
1.70
97644725
765.00
B
1.20
97574682
597.60
B
1.20
97644726
610.20
B
CM 3-2
0,3
96961011
296.30
B
0,3
96961124
305.20
B
0,45
96961023
287.40
B
0,45
96961024
296.00
B
CM 3-3
0,5
96961025
319.50
B
0,5
96961030
329.10
B
0,45
96961026
307.00
B
0,45
96961031
316.30
B
CM 3-4
0,5
96961045
340.90
B
0,5
96961048
351.10
B
0,45
96961047
328.40
B
0,45
96961049
338.30
B
CM 3-5
0,5
96961051
365.90
B
0,5
96961053
377.00
B
0,65
96961052
353.40
B
0,65
96984043
364.00
B
CM 3-6
0,67
97515032
410.60
B
0,67
97516395
422.80
B
0,65
97515126
392.70
B
0,65
97506734
404.50
B
CM 3-7
0,9
97515033
440.90
B
0,9
97516396
454.10
B
0,84
96807015
419.50
B
0,84
97516397
432.10
B
CM 3-8
0,9
97515034
469.50
B
0,9
97516398
483.50
B
1,20
97515127
448.00
B
1,20
97508256
461.50
B
CM 3-9
1.30
97569313
621.00
B
1.30
97644727
633.60
B
1,20
97644338
478.80
B
1,20
97618967
491.40
B
CM 3-10
1.30
97644339
657.00
B
1.30
97644741
669.60
B
1,20
97576080
514.80
B
1,20
97618981
527.40
B
CM 3-11
1.30
97620738
714.60
B
1.30
97644743
727.20
B
1,58
97574688
572.40
B
1,58
97618984
585.00
B
CM 3-12
1.30
97644340
734.40
B
1.30
97644744
747.00
B
1.58
97574689
592.20
B
1.58
97618986
604.80
B
CM 3-13
1.30
97621172
745.20
B
1.30
97644745
757.80
B
1,58
97574690
603.00
B
1,58
97618988
615.60
B
CM 3-14
1.70
97644352
770.40
B
1.70
97644746
783.00
B
2,20
97515218
615.60
B
2,20
97619001
628.20
B
CM 5-2
0,5
97515042
294.50
B
0,5
97516399
303.30
B
0,45
96961054
282.00
B
0,45
96961056
290.50
B
CM 5-3
0,5
97515044
340.90
B
0,5
96961063
351.10
B
0,65
96961057
328.40
B
0,65
96961064
338.30
B
CM 5-4
0,67
96961065
410.60
B
0,67
96961095
422.80
B
0,84
96961092
392.70
B
0,84
96961096
404.50
B
CM 5-5
0,9
96961097
449.80
B
0,9
96961101
463.40
B
1,20
96961098
428.40
B
1,20
96961122
441.20
B
CM 5-6
1.3
97507749
603.30
B
1.3
97505180
621.40
B
1,20
97507761
462.30
B
1,20
97508286
476.20
B
CM 5-7
1.3
97515047
664.00
B
1.3
97516400
684.00
B
1,58
97515129
523.00
B
1,58
97516401
538.60
B
CM 5-8
1.3
97515048
678.30
B
1.3
97516402
698.70
B
1,58
97515130
537.30
B
1,58
97508300
553.50
B
CM 5-9
1.70
97644353
768.60
B
1.70
97644756
781.20
B
2,20
97571954
613.80
B
2,20
97619003
626.40
B
CM 5-10
1.70
97621173
790.20
B
1.70
97644758
802.80
B
2,20
97644354
635.40
B
2,20
97619005
648.00
B
CM 5-11
1.70
97620739
824.40
B
1.70
97644760
837.00
B
2,20
97574705
669.60
B
2,20
97619007
682.20
B
CM 5-12
3.20
97574706
801.00
B
3.20
97619008
813.60
B
CM 5-13
3.20
97574707
828.00
B
3.20
97619009
840.60
B
Obj. číslo
1x230 V
Rabatová P2
skupina [kW]
AQQV
P2
[kW]
Cena
EUR
Rabatová P2
skupina [kW]
AQQE
Typ
Cena
EUR
Obj. číslo
3x400 V
Cena
EUR
Rabatová P2
skupina [kW]
Obj. číslo
3x400 V
Cena
EUR
Rabatová
skupina
CM 10-1
0,67
97515062
433.80
B
0,67
97516403
446.80
B
97515133
415.90
B
0,65
97516404
428.40
B
CM 10-2
1.3
96946004
587.30
B
1.3
96945999
604.90
B
96945992
446.20
B
1,20
96945995
459.70
B
CM 10-3
1.7
96946005
715.80
B
1.7
96946000
737.30
B
96945996
562.30
B
2,20
96945993
579.20
B
CM 10-4
96945979
767.60
B
3,2
96945980
790.50
B
CM 10-5
96945994
830.00
B
3,2
96945978
854.90
B
CM 10-6
4.00
97644355
853.20
B
4.00
97619012
878.40
B
CM 10-7
5.80
97574709
903.60
B
5.80
97619013
928.80
B
CM 10-8
5.80
97574710
1 080.00
B
5.80
97619014
1 105.20
B
CM 15-1
1.3
97515064
822.90
B
1.3
97516405
847.60
B
97515263
681.90
B
1,20
97516406
702.30
B
CM 15-2
1.7
97515063
933.60
B
1.7
97516407
961.60
B
97515106
780.00
B
2,20
97516408
803.50
B
CM 15-3
97515107
897.90
B
4,0
97516409
924.80
B
CM 15-4
97515269
1 006.70
B
5,8
97516410
1 037.00
B
97515282
747.90
B
2,20
97516412
770.40
B
CM 25-2
97509109
1 042.40
B
4,0
97516413
1 073.70
B
CM 25-3
97509108
1 288.80
B
5,8
97510967
1 327.40
B
CM 25-4
97509588
1 494.00
B
7,40
97516414
1 538.90
B
CM 25-1
1.7
Platnosť od : 1.4.2011
97515065
901.40
B
1.7
97516411
928.50
B
CM, CME
Strana 2 / 6
CM-G
Odstredivé čerpadlá horizontálnej konštrukcie, s normálnym saním, pripojenie na sacej strane axiálne, na výtlačnej strane radiálne, so základovou doskou, vrátane elektromotora.
Štandardné prevedenie mechanickej upchávky karbid kremíka / karbid kremíka, tesnenie EPDM (AQQE) alebo Viton (AQQV)
Potrubná prípojka: R = závit Whitworth Rp (ISO 7/1)
CM G (1.4401) 1x220-240 V, 50/60 Hz
CME A (1.4401) 3x220-240 / 380-415 V, 50/60 Hz
Časti prichádzajúce do styku s čerpanou kvapalinou sú z nehrdzavejúcej ocele (EN. 1.4401/AISI 316)
AQQE
AQQV
Obj. číslo
1x230 V
CM 1-2
0,3
97516635
351.60
B
0,3
97516670
362.10
B
0,45
97509582
342.70
B
0,45
97516671
353.00
B
CM 1-3
0,3
97516636
389.10
B
0,3
97516672
400.80
B
0,45
97516637
380.20
B
0,45
97516673
391.70
B
CM 1-4
0,5
97516638
430.20
B
0,5
97516674
443.10
B
0,45
97516639
417.70
B
0,45
97516675
430.20
B
CM 1-5
0,5
97516640
440.90
B
0,5
97516676
454.10
B
0,45
97516641
428.40
B
0,45
97516677
441.20
B
CM 1-6
0,5
97516642
451.60
B
0,5
97516678
465.20
B
0,45
97516643
439.10
B
0,45
97516679
452.20
B
CM 1-7
0,5
97516644
489.10
B
0,5
97516680
503.80
B
0,65
97516645
476.60
B
0,65
97516681
490.90
B
CM 1-8
0,67
97516646
526.60
B
0,67
97516682
542.30
B
0,65
97516647
508.70
B
0,65
97516683
524.00
B
CM 1-9
0,67
97515025
535.50
B
0,67
97516684
551.60
B
0,65
97515124
517.60
B
0,65
96806782
533.20
B
CM 1-10
0,67
97515026
549.80
B
0,67
97516686
566.30
B
0,84
97515125
531.90
B
0,84
97516687
547.90
B
CM 1-11
0,9
96935421
583.70
B
0,9
97516688
601.20
B
0,84
96935422
562.30
B
0,84
97516689
579.20
B
CM 1-12
0,9
96935423
626.50
B
0,9
97516690
645.30
B
0,84
96935424
605.10
B
0,84
96806839
623.30
B
CM 1-13
0,9
96935425
655.10
B
0,9
97516691
674.70
B
1,20
96935426
633.70
B
1,20
97516692
652.70
B
CM 1-14
1.7
96935427
894.30
B
1.7
97516693
921.20
B
1,20
96935428
740.80
B
1,20
96806783
763.00
B
CM 3-2
0,3
96806880
365.90
B
0,3
96806842
377.00
B
0,45
96806870
357.00
B
0,45
96806821
367.70
B
CM 3-3
0,5
96806865
394.50
B
0,5
96806879
406.40
B
0,45
96806871
382.00
B
0,45
96806823
393.40
B
CM 3-4
0,5
96806889
421.30
B
0,5
96806864
433.90
B
0,45
96806884
408.80
B
0,45
96806822
421.00
B
CM 3-5
0,5
96806882
453.40
B
0,5
96806843
467.00
B
0,65
96806868
440.90
B
0,65
96806828
454.10
B
CM 3-6
0,67
97516648
496.20
B
0,67
97516694
511.10
B
0,65
97516649
478.40
B
0,65
96806845
492.80
B
CM 3-7
0,9
97516650
521.20
B
0,9
97516695
536.90
B
0,84
97516651
499.80
B
0,84
97516696
514.80
B
CM 3-8
0,9
97516652
569.40
B
0,9
97516697
586.50
B
1,20
97516653
548.00
B
1,20
97516698
564.50
B
CM 3-9
1.3
97515035
731.80
B
1.3
96806844
753.80
B
1,20
96967411
590.80
B
1,20
97516699
608.60
B
CM 3-10
1.3
97515036
776.50
B
1.3
97516700
799.80
B
1,20
96967507
635.50
B
1,20
97516701
654.60
B
CM 3-11
1.3
96935447
849.70
B
1.3
97516702
875.20
B
1,58
96935448
708.60
B
1,58
97516703
729.90
B
CM 3-12
1.3
96935449
874.60
B
1.3
97516704
900.90
B
1.58
96935450
733.60
B
1.58
96806786
755.70
B
CM 3-13
1.3
96935451
888.90
B
1.3
97516705
915.60
B
1,58
96935452
747.90
B
1,58
97516706
770.40
B
CM 3-14
1.7
96935453
915.70
B
1.7
97516707
943.20
B
2,20
96935454
762.20
B
2,20
97516708
785.10
B
CM 5-2
0,5
97516654
374.80
B
0,5
97516709
386.10
B
0,45
96806874
362.40
B
0,45
96806827
373.30
B
CM 5-3
0,5
97516655
440.90
B
0,5
96806886
454.10
B
0,65
96806873
428.40
B
0,65
96806824
441.20
B
CM 5-4
0,67
96806893
474.80
B
0,67
96806849
489.10
B
0,84
96806867
457.00
B
0,84
96806788
470.70
B
CM 5-5
0,9
96806881
549.80
B
0,9
96806854
566.30
B
1,20
96806866
528.40
B
1,20
96806826
544.20
B
CM 5-6
1.3
97516656
715.80
B
1.3
97516711
737.30
B
1,20
96984219
574.80
B
1,20
97521454
592.00
B
CM 5-7
1.3
97516657
792.50
B
1.3
97516712
816.30
B
1,58
97508933
651.50
B
1,58
97516713
671.10
B
CM 5-8
1.3
97516658
810.40
B
1.3
96806855
834.80
B
1,58
97516659
669.40
B
1,58
96806856
689.40
B
CM 5-9
1.7
97515050
912.10
B
1.7
97516714
939.50
B
2,20
97515131
758.60
B
2,20
97516715
781.40
B
CM 5-10
1.7
97515061
938.90
B
1.7
97516716
967.00
B
2,20
97515132
785.40
B
2,20
97516717
808.90
B
CM 5-11
1.7
96935475
983.50
B
1.7
97516718
1 013.00
B
2,20
96935476
830.00
B
2,20
97516719
854.90
B
CM 5-12
3,2
96935477
992.50
B
3,2
96806789
1 022.30
B
CM 5-13
3,2
96935478
1 026.40
B
3,2
96806790
1 057.10
B
Obj. číslo
1x230 V
Rabatová P2
skupina [kW]
AQQV
P2
[kW]
Cena
EUR
Rabatová P2
skupina [kW]
AQQE
Typ
Cena
EUR
Obj. číslo
3x400 V
Cena
EUR
Rabatová P2
skupina [kW]
Obj. číslo
3x400 V
Cena
EUR
Rabatová
skupina
CM 10-1
0,67
97516660
508.70
B
0,67
97516720
524.00
B
0,65
96943183
490.90
B
0,65
96806982
505.60
B
CM 10-2
1.3
96943217
706.90
B
1.3
96943232
728.10
B
1,20
96943219
565.80
B
1,20
96806983
582.90
B
CM 10-3
1.7
96943250
862.20
B
1.7
96806981
888.00
B
2,20
96943251
708.60
B
2,20
96806984
729.90
B
CM 10-4
3,2
96943261
931.80
B
3,2
96806985
959.70
B
CM 10-5
3,2
96943269
981.80
B
3,2
96943270
1 011.30
B
CM 10-6
4,0
97515303
1 053.20
B
4,0
97516721
1 084.80
B
CM 10-7
5,8
96935489
1 121.00
B
5,8
97516722
1 154.60
B
CM 10-8
5,8
96935490
1 338.80
B
5,8
96806987
1 379.00
B
CM 15-1
1,20
97516661
956.80
B
1,20
97516723
985.40
B
1,20
96806998
815.70
B
1,20
97516724
840.20
B
CM 15-2
1.7
97516662
1 087.10
B
1.7
97516725
1 119.70
B
2,20
97516663
933.60
B
2,20
97516726
961.60
B
CM 15-3
4,0
97516664
1 078.10
B
4,0
97516727
1 110.50
B
CM 15-4
5,8
97516665
1 231.60
B
5,8
96806999
1 268.60
B
2,20
96987878
872.90
B
2,20
96807008
899.00
B
CM 25-2
4,0
97516667
1 219.20
B
4,0
97516729
1 255.70
B
CM 25-3
5,8
97516668
1 508.30
B
5,8
97516730
1 553.60
B
CM 25-4
7,40
97516669
1 747.50
B
7,40
96807009
1 799.90
B
CM 25-1
1.7
Platnosť od : 1.4.2011
97516666
1 026.40
B
1.7
97516728
1 057.10
B
CM, CME
Strana 3 / 6
CME
Horizontálne viacstupňové odstredivé čerpadlá
CME-A
Odstredivé čerpadlá horizontálnej konštrukcie, s normálnym saním, pripojenie na sacej strane axiálne, na výtlačnej strane radiálne, so základovou doskou, vrátane elektromotora.
Štandardné prevedenie mechanickej upchávky karbid kremíka / karbid kremíka, tesnenie EPDM (AQQE) alebo Viton (AQQV)
Potrubná prípojka: R = závit Whitworth Rp (ISO 7/1)
CME A (Liatina) 1x220-240 V, 50/60 Hz
CME A (Liatina) 3x220-240 / 380-415 V, 50/60 Hz
Časti prichádzajúce do styku s čerpanou kvapalinou sú z nehrdzavejúcej ocele (EN. 1.4301/AISI 304) a liatiny
AQQE
AQQV
AQQE
Typ
P2
[kW]
Obj. číslo
1x230 V
CME 1-2
0,55
97503097
769.30
B1
0,55
97516748
792.40
B1
CME 1-3
0,55
96807017
781.80
B1
0,55
97516750
805.20
B1
CME 1-4
0,55
97516731
821.10
B1
0,55
97516752
845.80
B1
CME 1-5
1,10
96807019
853.20
B1
1,10
97516754
878.80
B1
CME 3-2
0,55
97516732
769.30
B1
0,55
97516760
792.40
B1
CME 3-3
1,10
97516733
828.20
B1
1,10
97516762
853.10
B1
CME 3-4
1,10
97516734
846.10
B1
1,10
97516764
871.50
B1
CME 3-5
1,10
97516735
908.60
B1
1,10
97516766
935.90
B1
CME 5-2
1,10
97516736
796.10
B1
1,10
97516772
819.90
B1
CME 5-3
1,10
97516737
855.00
B1
1,10
97516773
880.60
B1
Cena
EUR
Rabatová P2
skupina [kW]
Obj. číslo
1x230 V
Rabatová P2
skupina [kW]
Cena
EUR
Obj. číslo
3x400 V
Cena
EUR
AQQV
Rabatová P2
skupina [kW]
Obj. číslo
3x400 V
Cena
EUR
Rabatová
skupina
CME 5-4
1,50
97516738
1 087.10
B1
1,50
97516774
1 119.70
B1
CME 5-5
2,20
97516739
1 231.60
B1
2,20
97516776
1 268.60
B1
CME 10-2
2,20
97515108
1 156.70
B1
2,20
96988616
1 191.30
B1
CME 10-3
4,0
97516742
1 501.20
B1
4,0
96806949
1 546.20
B1
CME 15-1
2,20
97516743
1 410.20
B1
2,20
96806961
1 452.50
B1
CME 15-2
4,0
97514174
1 644.00
B1
4,0
97516784
1 693.30
B1
CME 15-3
7,5
97516744
1 952.80
B1
7,5
96806962
2 011.40
B1
CME 25-1
3,0
97516746
1 679.70
B1
3,0
97516786
1 730.10
B1
CME 25-2
7,5
97514175
2 042.00
B1
7,5
96806973
2 103.30
B1
CME 10-1
1,10
892.50
97516741
B1
1,10
96806948
919.30
B1
CME-I
Odstredivé čerpadlá horizontálnej konštrukcie, s normálnym saním, pripojenie na sacej strane axiálne, na výtlačnej strane radiálne, so základovou doskou, vrátane elektromotora.
Štandardné prevedenie mechanickej upchávky karbid kremíka / karbid kremíka, tesnenie EPDM (AQQE) alebo Viton (AQQV)
Potrubná prípojka: R = závit Whitworth Rp (ISO 7/1)
CME I (1.4301) 1x220-240 V, 50/60 Hz
CME I (1.4301) 3x220-240 / 380-415 V, 50/60 Hz
Časti prichádzajúce do styku s čerpanou kvapalinou sú z nehrdzavejúcej ocele (EN. 1.4301/AISI 304) a liatiny
AQQE
AQQV
P2
[kW]
Obj. číslo
1x230 V
CME 1-2
0,55
97516788
840.70
B1
0,55
97516808
866.00
B1
CME 1-3
0,55
97516789
860.40
B1
0,55
97516809
886.20
B1
CME 1-4
0,55
97516790
887.10
B1
0,55
97516810
913.80
B1
CME 1-5
1,10
97516791
922.80
B1
1,10
97516811
950.50
B1
CME 1-6
1,10
97647061
966.60
B1
97656038
979.20
B1
CME 1-7
1,10
97647064
993.60
B1
97656039
1 006.20
B1
CME 1-8
1,10
97576314
1 026.00
B1
97656040
1 038.60
B1
CME 3-2
0,55
97516792
858.60
B1
0,55
97516812
884.30
B1
CME 3-3
1,10
97516793
905.00
B1
1,10
97516813
932.10
B1
CME 3-4
1,10
97516794
926.40
B1
1,10
97516814
954.20
B1
CME 3-5
1,10
97516795
965.70
B1
1,10
97516815
994.70
B1
Cena
EUR
Rabatová P2
skupina [kW]
AQQE
Typ
Obj. číslo
1x230 V
Rabatová P2
skupina [kW]
Cena
EUR
AQQV
Rabatová P2
skupina [kW]
Obj. číslo
3x400 V
Cena
EUR
Obj. číslo
3x400 V
Cena
EUR
1,50
97576315
1 229.40
B1
1,50
97768350
1 236.60
B1
CME 3-6
1,50
97627263
1 175.40
CME 3-7
1,50
97656063
1 234.80
B1
1,50
97657715
1 188.00
B1
B1
1,50
97657717
1 247.40
CME 3-8
2,20
97663538
B1
1 310.40
B1
2,20
97657719
1 323.00
CME 3-9
2,20
B1
97663539
1 332.00
B1
2,20
97657720
1 344.60
B1
CME 5-4
CME 5-5
1,50
97516798
1 203.10
B1
1,50
97516818
1 239.20
B1
2,20
97516799
1 297.70
B1
2,20
97516819
1 336.60
B1
CME 5-6
2,20
97656085
1 344.60
B1
2,20
97656115
1 357.20
B1
CME 5-7
3.00
97625181
1 472.40
B1
3.00
97656117
1 485.00
B1
CME 5-8
3.00
97576333
1 593.00
B1
3.00
97656118
1 605.60
B1
CME 10-2
2,20
97516801
1 297.70
B1
2,20
97516821
1 336.60
B1
CME 10-3
4,0
97516802
1 649.30
B1
4,0
97516822
1 698.80
B1
CME 10-4
5.50
97656121
1 735.20
B1
97656126
1 760.40
B1
CME 10-5
5.50
97576351
1 780.20
B1
97656127
1 805.40
B1
CME 15-1
2,20
97516803
1 481.60
B1
2,20
97516823
1 526.00
B1
CME 15-2
4,0
97516804
1 833.20
B1
4,0
97516824
1 888.20
B1
CME 15-3
7,5
97516805
2 106.30
B1
7,5
97516825
2 169.50
B1
CME 25-1
3,0
97516806
1 840.30
B1
3,0
97516826
1 895.60
B1
CME 25-2
7,5
97516807
2 324.10
B1
7,5
97516827
2 393.80
B1
CME 1-9
CME 5-2
1,10
97516796
881.80
B1
1,10
97516816
908.20
B1
CME 5-3
1,10
97516797
917.50
B1
1,10
97516817
945.00
B1
CME 10-1
1,10
Platnosť od : 1.4.2011
97516800
1 026.40
B1
1,10
97516820
1 057.20
Rabatová
skupina
B1
CM, CME
Strana 4 / 6
CME-G
Odstredivé čerpadlá horizontálnej konštrukcie, s normálnym saním, pripojenie na sacej strane axiálne, na výtlačnej strane radiálne, so základovou doskou, vrátane elektromotora
Štandardné prevedenie mechanickej upchávky karbid kremíka / karbid kremíka, tesnenie EPDM (AQQE) alebo Viton (AQQV)
Potrubná prípojka: R = závit Whitworth Rp (ISO 7/1)
CME G (1.4401) 1x220-240 V, 50/60 Hz
CME G (1.4401) 3x220-240 / 380-415 V, 50/60 Hz
Časti prichádzajúce do styku s čerpanou kvapalinou sú z nehrdzavejúcej ocele (EN. 1.4401/AISI 316)
AQQE
AQQV
P2
[kW]
Obj. číslo
1x230 V
CME 1-2
0,55
97515685
915.70
B1
0,55
97516749
943.20
B1
CME 1-3
0,55
97515686
946.00
B1
0,55
97516751
974.40
B1
CME 1-4
0,55
97515687
990.70
B1
0,55
97516753
1 020.40
B1
CME 1-5
1,10
97515688
1 022.80
B1
1,10
97516755
1 053.50
B1
CME 1-6
1,10
97515312
1 062.10
B1
1,10
97516756
1 093.90
B1
CME 1-7
1,10
97515314
1 088.90
B1
1,10
97516757
1 121.50
B1
CME 1-8
1,10
96935897
1 126.30
B1
1,10
97516758
1 160.10
B1
CME 3-2
0,55
97515689
930.00
B1
0,55
97516761
957.90
B1
CME 3-3
1,10
97515690
971.00
B1
1,10
97516763
1 000.10
B1
CME 3-4
1,10
97515692
988.90
B1
1,10
97516765
1 018.60
B1
CME 3-5
1,10
97515693
1 022.80
B1
1,10
97516767
1 053.50
B1
Cena
EUR
Rabatová P2
skupina [kW]
AQQE
Typ
Obj. číslo
1x230 V
Rabatová P2
skupina [kW]
Cena
EUR
AQQV
Rabatová P2
skupina [kW]
Obj. číslo
3x400 V
Cena
EUR
Obj. číslo
3x400 V
Cena
EUR
1,50
96935899
1 333.40
B1
1,50
97516759
1 373.40
B1
CME 3-6
1,50
97515328
1 233.40
CME 3-7
1,50
97515329
1 322.70
B1
1,50
97516768
1 270.40
B1
B1
1,50
97516769
1 362.40
CME 3-8
2,20
96935913
B1
1 433.40
B1
2,20
97516770
1 476.40
CME 3-9
2,20
B1
96935915
1 460.10
B1
2,20
97516771
1 503.90
B1
CME 5-4
CME 5-5
1,50
97516850
1 267.40
B1
1,50
97516775
1 305.40
B1
2,20
97516852
1 410.20
B1
2,20
97516777
1 452.50
B1
CME 5-6
2,20
97515331
1 472.60
B1
2,20
97516778
1 516.80
B1
CME 5-7
3,0
97515468
1 611.90
B1
3,0
97516779
1 660.30
B1
CME 5-8
3,0
96935937
1 763.60
B1
3,0
97516780
1 816.50
B1
CME 10-2
2,20
97516853
1 417.30
B1
2,20
96806988
1 459.80
B1
CME 10-3
4,0
97516855
1 751.10
B1
4,0
97516782
1 803.60
B1
CME 10-4
5,5
97515335
1 917.10
B1
5,5
97516783
1 974.60
B1
CME 10-5
5,5
96935998
1 977.80
B1
5,5
96806989
2 037.10
B1
CME 15-1
2,20
97516857
1 615.40
B1
2,20
96807000
1 663.90
B1
CME 15-2
4,0
97516858
1 927.80
B1
4,0
97516785
1 985.70
B1
CME 15-3
7,5
97516859
2 250.90
B1
7,5
96807001
2 318.40
B1
CME 25-1
3,0
97516860
2 070.60
B1
3,0
97516787
2 132.80
B1
CME 25-2
7,5
97516871
2 484.70
B1
7,5
96807010
2 559.30
B1
CME 1-9
CME 5-2
1,10
97516847
976.40
B1
1,10
96806863
1 005.70
B1
CME 5-3
1,10
96806888
1 015.70
B1
1,10
96806875
1 046.10
B1
CME 10-1
1,10
Platnosť od : 1.4.2011
97516849
1 137.00
B1
1,10
97516781
1 171.20
Rabatová
skupina
B1
CM, CME
Strana 5 / 6
Príslušenstvo
Horizontálne viacstupňové odstredivé čerpadlá
Prírubové sady pre CM(E) (DIN/ANSI/JIS) (ušľachtilá oceľ EN 1.4408/AISI 316)
Závit
čerpadla
Typ
CM(E) 1 a 3
CM(E) 5
CM(E) 10
CM(E) 15 a 25
Obj. číslo
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Rp 1
96904693
199.50
P
NPT 1
96904705
199.50
P
Rp 1¼
96904696
199.50
P
NPT 1¼
96904708
199.50
P
Rp 1½
96904699
199.50
P
NPT 1½
96904711
199.50
P
Rp 2
96904702
199.50
P
NPT 2
96904714
199.50
P
Uvedené ceny sa vzťahujú vždy na dve príruby.
Protipríruby pre CM(E) -A (sivá liatina EN-GJL-200)
Menovitý
tlak
Obj. číslo
Závitové pripojenie
16 podľa EN 1092-2
00419901
31.50
P
Privarovacie pripojenie
25 podľa EN 1092-2
00419902
31.50
P
Závitové pripojenie
16 podľa EN 1092-2
00429902
37.80
P
Závitové pripojenie
16 podľa EN 1092-2
00429904
37.80
P
Privarovacie pripojenie
25 podľa EN 1092-2
00429901
42.00
P
Privarovacie pripojenie
40, Špeciálne príruby 00429903
58.80
P
Závitové pripojenie
16 podľa EN 1092-2
00339903
45.20
P
Závitové pripojenie
16 Špeciálne príruby
00339904
58.80
P
Privarovacie pripojenie
25 podľa EN 1092-2
00339901
55.60
P
Privarovacie pripojenie
40, Špeciálne príruby 00339902
65.10
P
Typ
Prípojka
CM(E)-A 1, 3 a 5
CM(E)-A 10
CM(E)-A 15 a 25
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Uvedené ceny sa vzťahujú vždy na jednu prírubu, na jedno čerpadlo sú potrebné dve príruby.
Protipríruby pre CM(E) -I/G (ušľachtilá oceľ EN 1.4401/AISI 316)
Menovitý
tlak
Obj. číslo
Závitové pripojenie
16 podľa EN 1092-2
00415304
120.80
P
Privarovacie pripojenie
25 podľa EN 1092-2
00415305
154.40
P
Závitové pripojenie
16 podľa EN 1092-2
00425245
121.80
P
Privarovacie pripojenie
25 podľa EN 1092-2
00425246
137.60
P
Závitové pripojenie
16 podľa EN 1092-2
00335254
137.60
P
Privarovacie pripojenie
25 podľa EN 1092-2
00335255
137.60
P
Typ
Prípojka
CM(E)-I/G 1, 3 a 5
CM(E)-I/G 10
CM(E)-I/G 15 a 25
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Uvedené ceny sa vzťahujú vždy na jednu prírubu, na jedno čerpadlo sú potrebné dve príruby.
Spojka PJE pro CM(E) (nehrdzavejúcaoceľ EN 1.4401/AISI 316)
Závit
čerpadla
Typ
CM(E) 1 a 3
CM(E) 5
CM(E) 10
CM(E) 15 a 25
Obj. číslo
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Rp 1
96904694
178.50
P
NPT 1
96904706
178.50
P
Rp 1¼
96904697
178.50
P
NPT 1¼
96904709
178.50
P
Rp 1½
96904700
178.50
P
NPT 1½
96904712
178.50
P
Rp 2
96904703
178.50
P
NPT 2
96904715
178.50
P
Uvedené ceny sa vzťahujú vždy na dve príruby.
Príslušenstvo pre riadenie pre čerpadlá CME
Typ
Pops
Ovládač Grundfos
R 100
Pre MAGNA, UPE, TPE, NBE, NKE, CRE, CME, MTRE,
SPKE, CUE, Hydromulti-E, Hydro MPC-E a SQE s CU300, 96615297
kalové čerpadlá s AUTOADAPT; vrátane USB
Platnosť od : 1.4.2011
Obj. číslo
Cena
EUR
Rabatová
skupina
204.80
P
CM, CME
Strana 6 / 6
CHIU 2 / CHIU 4
Horizontálne viacstupňové odstredivé čerpadlá
CHIU 2
Odstredivé čerpadlá horizontálnej konštrukcie s axiálnym sacím a radiálnym výtlačným hrdlom, pohon motorom s mokrobežným rotorom,
t.j. čerpadlo a motor tvoria spoločnú jednotku bez hriadeľovej upchávky. Tichý chod čerpadla.
Elektromotor 1 X 220-240 V príp. 3 X 380-415 V , 50 Hz, 2900 1/min, IP 44.
Typ
P1
[kW]
Obj. číslo
1x220-240V,
EPDM
CHIU 2-20
0.690
4H002102
Cena
EUR
Rabatová
skupina
P1
[kW]
Obj. číslo
3x380-415V,
EPDM
B
0.500
4H008002
719.90
Rabatová
skupina
Cena
EUR
739.00
B
CHIU 2-30
0.760
4H002103
746.00
B
0.610
4H008003
768.70
B
CHIU 2-40
0.830
4H002104
784.40
B
0.710
4H008004
791.30
B
CHIU 4
Odstredivé čerpadlá horizontálnej konštrukcie s axiálnym sacím a radiálnym výtlačným hrdlom, pohon motorom s mokrobežným rotorom,
t.j. čerpadlo a motor tvoria spoločnú jednotku bez hriadeľovej upchávky. Tichý chod čerpadla.
Elektromotor 1 X 220-240 V príp. 3 X 380-415 V , 50 Hz, 2900 1/min, IP 44.
Typ
P1
CHIU 4-20
0.760
Obj. číslo
[kW] 1x220-240V,
EPDM
P1
Obj. číslo
[kW] 3x380-415V,
EPDM
Rabatová
skupina
Cena
EUR
4J002102
723.30
B
761.70
B
0.900
4J008003
772.20
B
-
-
1.080
4J008004
798.30
B
CHIU 4-30
0.970
4J002103
CHIU 4-40
-
-
Platnosť od : 1.4.2011
Rabatová
skupina
Cena
EUR
CHIU
0.700
4J008002
744.20
B
Strana 1 / 1
NK/NKE
Normované čerpadlá podľa DIN EN 733
2-pólový trojfázový motor (2900 ot/min)
Štandardné (NK) a regulované (NKE) čerpadlá
Prevedenie z liatiny
2-pólový motor, 2900 min-1, teleso čerpadla a obežné koleso zo sivej liatiny, kataforézna ochrana povrchu
Teleso čerpadla a obežné koleso zo sivej liatiny EN-GJL 250, mechanická upchávka BAQE alebo GQQE, tesniaci kruh z bronzu.
V štandardnej dodávke je čerpadlo, základová doska, vyberateľná spojka, ochranný kryt spojky a IEC-motor najvyššou účinnosťou EFF1/IE2).
NK
IP55, do 1,5 kW 3 x 220-240V D/380-415V Y 50Hz, od 2,2 kW 3 x 380-415V D 50Hz, od 3 kW s termistormi (PTC) podľa DIN 44082
NKE bez snímača
s integrovaným frekv. meničom, digitálnym PI regulátorom a ochranou motora, 3 x 380-480V 50/60Hz, s možnosťou pripojenia externého snímača
Údaje čerpadla
Veľkosť
Úplný popis viď
príklady nad
tabuľkou
P2
[kW]
PN
NK (štandardné)
Obj. číslo
Vykurovanie
Bez glykolu 1)
Cena
EUR
Obj. číslo
Chladenie/klim.
S glykolom 2)
NKE (regulované) bez snímača
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Obj. číslo
Vykurovanie
Bez glykolu 1)
Cena
EUR
Obj. číslo
Chladenie/klim.
S glykolom 2)
Cena
EUR
Rabatová
skupina
32-125.1/100
0.75
16
96640452
1 536.90 96640546
1 536.90
C
-
-
-
-
-
32-125.1/110
1.10
16
96592669
1 603.80 96592683
1 603.80
C
-
-
-
-
-
32-125.1/121
1.50
16
96592695
1 638.00 96592699
1 638.00
C
96600222
2 443.10 96600224
2 443.10
C1
32-125.1/140
2.20
16
96592727
1 688.50 96592731
1 688.50
C
96600240
2 617.50 96600242
2 617.50
C1
32-125/106
1.10
16
96592743
1 613.50 96592747
1 613.50
C
32-125/115
1.50
16
96592759
1 647.80 96592763
1 647.80
C
96600248
-
-
2 452.90 96600250
-
-
2 452.90
C1
32-125/130
2.20
16
96592791
1 698.30 96592795
1 698.30
C
96600256
2 625.60 96600258
2 625.60
C1
32-125/142
3.00
16
96592824
1 773.20 96592828
1 773.20
C
96600264
2 871.80 96600266
2 871.80
C1
32-160.1/139
1.50
16
96592840
1 743.90 96592844
1 743.90
C
96600272
2 549.10 96600274
2 549.10
C1
32-160.1/155
2.20
16
96592873
1 789.50 96592877
1 789.50
C
96600280
2 718.60 96600282
2 718.60
C1
32-160.1/169
3.00
16
96592905
1 869.40 96592909
1 869.40
C
96600288
2 966.20 96600300
2 966.20
C1
32-160.1/177
4.00
16
96592937
1 980.20 96592941
1 980.20
C
96600306
3 205.90 96600308
3 205.90
C1
32-160/139
2.20
16
96592969
1 799.30 96592973
1 799.30
C
96600314
2 728.30 96600316
2 728.30
C1
32-160/151
3.00
16
96593001
1 880.90 96593005
1 880.90
C
96600322
2 979.30 96600324
2 979.30
C1
32-160/163
4.00
16
96593033
1 993.30 96593037
1 993.30
C
96600330
3 217.30 96600332
3 217.30
C1
32-160/177
5.50
16
96593049
2 061.70 96593053
2 061.70
C
96600338
3 505.70 96600340
3 505.70
C1
32-200.1/172
3.00
16
96593081
1 934.60 96593085
1 934.60
C
96600346
3 033.10 96600348
3 033.10
C1
32-200.1/188
4.00
16
96593113
2 045.40 96593117
2 045.40
C
96600354
3 271.10 96600356
3 271.10
C1
32-200.1/205
5.50
16
96593129
2 115.50 96593133
2 115.50
C
96600362
3 557.90 96600364
3 557.90
C1
32-200.1/207
7.50
16
96593145
2 267.10 96593149
2 267.10
C
96600370
4 006.10 96600372
4 006.10
C1
32-200/176
4.00
16
96593177
2 051.90 96593181
2 051.90
C
96600378
3 277.60 96600380
3 277.60
C1
32-200/190
5.50
16
96593193
2 128.60 96593197
2 128.60
C
96600386
3 570.90 96600388
3 570.90
C1
32-200/206
7.50
16
96593209
2 275.20 96593213
2 275.20
C
96600394
4 014.30 96600396
4 014.30
C1
32-200/219
11.00
16
96593225
2 643.60 96593229
2 643.60
C
96600402
4 895.90 96600404
4 895.90
C1
32-250/199
5.50
16
95107058
2 231.20 96865922
2 231.20
C
95108542
4 002.80 96865935
4 002.80
C1
32-250/219
7.50
16
95107059
2 381.20 96865926
2 381.20
C
95108543
4 477.10 96865938
4 477.10
C1
32-250/244
11.00
16
95107060
2 747.80 96865930
2 747.80
C
95108544
5 194.20 96865940
5 194.20
C1
32-250/262
15.00
16
95107061
3 067.40 96865932
3 067.40
C
95108545
5 952.90 96865962
5 952.90
C1
40-125/105
1.50
16
96593241
1 701.50 96593245
1 701.50
C
96600410
2 506.70 96600412
2 506.70
C1
40-125/116
2.20
16
96593273
1 752.00 96593277
1 752.00
C
96600418
2 679.40 96600420
2 679.40
C1
40-125/127
3.00
16
96593305
1 823.70 96593309
1 823.70
C
96600426
2 922.30 96600428
2 922.30
C1
40-125/139
4.00
16
96593337
1 939.50 96593341
1 939.50
C
96600434
3 163.40 96600436
3 163.40
C1
40-125/142
5.50
16
96593353
2 011.20 96593357
2 011.20
C
96600442
3 453.60 96600444
3 453.60
C1
40-160/144
4.00
16
96593385
2 022.60 96593389
2 022.60
C
96600450
3 248.30 96600452
3 248.30
C1
40-160/158
5.50
16
96593401
2 095.90 96593405
2 095.90
C
96600458
3 538.40 96600460
3 538.40
C1
40-160/172
7.50
16
96593417
2 242.60 96593421
2 242.60
C
96600466
3 981.70 96600468
3 981.70
C1
40-160/177
11.00
16
96593433
2 610.90 96593437
2 610.90
C
96600474
4 863.40 96600476
4 863.40
C1
40-200/172
5.50
16
96593449
2 187.30 96593453
2 187.30
C
96600482
3 631.20 96600484
3 631.20
C1
40-200/188
7.50
16
96593465
2 329.00 96593469
2 329.00
C
96600490
4 068.00 96600492
4 068.00
C1
40-200/206
11.00
16
96593481
2 700.60 96593485
2 700.60
C
96600498
4 953.10 96600501
4 953.10
C1
40-200/219
15.00
16
96593497
3 020.10 96593501
3 020.10
C
96600507
5 657.10 96600509
5 657.10
C1
40-250/211
11.00
16
96629330
2 819.60 96629332
2 819.60
C
96629238
5 073.60 96632020
5 073.60
C1
40-250/230
15.00
16
96593513
3 137.40 96593517
3 137.40
C
96600515
5 774.50 96600517
5 774.50
C1
40-250/245
18.50
16
96593529
3 271.10 96593533
3 271.10
C
96600523
6 457.40 96600525
6 457.40
C1
96600531
7 340.80 96600533
7 340.80
C1
40-250/255
22.00
16
96593545
3 764.90 96593549
3 764.90
C
40-250/260
30.00
16
96626766
4 799.90 96626770
4 799.90
C
40-315/273
22.00
16
95107062
4 025.70 96866241
4 025.70
C
95108546
-
-
7 931.80 96866283
-
-
7 931.80
C1
40-315/298
30.00
16
95107063
5 093.20 96866285
5 093.20
C
-
-
-
-
-
40-315/318
37.00
16
95107064
5 603.30 96866287
5 603.30
C
-
-
-
-
-
40-315/336
45.00
16
95107065
7 049.00 96866289
7 049.00
C
-
-
-
-
Platnosť od : 1.4.2011
NK, NKE
Stránka 1 / 12
Údaje čerpadla
Veľkosť
Úplný popis viď
príklady nad
tabuľkou
P2
[kW]
PN
NK (štandardné)
Obj. číslo
Vykurovanie
Bez glykolu 1)
Cena
EUR
Obj. číslo
Chladenie/klim.
S glykolom 2)
NKE (regulované) bez snímača
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Obj. číslo
Vykurovanie
Bez glykolu 1)
Cena
EUR
Obj. číslo
Chladenie/klim.
S glykolom 2)
Cena
EUR
Rabatová
skupina
50-125/111
3.00
16
96593577
1 853.10 96593581
1 853.10
C
96600539
2 951.70 96600541
2 951.70
C1
50-125/121
4.00
16
96593609
1 965.60 96593613
1 965.60
C
96600547
3 191.20 96600549
3 191.20
C1
50-125/135
5.50
16
96593625
2 071.50 96593629
2 071.50
C
96600555
3 513.90 96600557
3 513.90
C1
50-125/144
7.50
16
96593641
2 184.00 96593645
2 184.00
C
96600563
3 921.30 96600566
3 921.30
C1
50-160/136
5.50
16
96593657
2 182.30 96593661
2 182.30
C
96600572
3 624.70 96600574
3 624.70
C1
50-160/150
7.50
16
96593673
2 296.50 96593677
2 296.50
C
96600580
4 035.50 96600582
4 035.50
C1
50-160/167
11.00
16
96593689
2 664.80 96593693
2 664.80
C
96600588
4 917.20 96600590
4 917.20
C1
50-160/177
15.00
16
96593705
2 987.50 96593709
2 987.50
C
96600596
5 624.50 96600598
5 624.50
C1
50-200/181
11.00
16
96593721
2 720.10 96593725
2 720.10
C
96600604
4 974.30 96600606
4 974.30
C1
50-200/198
15.00
16
96593737
3 044.50 96593741
3 044.50
C
96600612
5 681.60 96600614
5 681.60
C1
50-200/210
18.50
16
96593753
3 178.10 96593757
3 178.10
C
96600620
6 364.50 96600622
6 364.50
C1
50-200/219
22.00
16
96593769
3 668.70 96593773
3 668.70
C
96600628
7 244.60 96600630
7 244.60
C1
50-250/205
15.00
16
96629338
3 194.40 96629340
3 194.40
C
96629240
5 831.50 96632025
5 831.50
C1
50-250/222
18.50
16
96626800
3 324.80 96626804
3 324.80
C
96629242
6 511.20 96632030
6 511.20
C1
96600636
7 394.50 96600638
7 394.50
C1
50-250/233
22.00
16
96593785
3 818.60 96593789
3 818.60
C
50-250/254
30.00
16
96593801
4 856.90 96593805
4 856.90
C
-
-
-
-
-
50-250/263
37.00
16
96593817
5 254.50 96593821
5 254.50
C
-
-
-
-
-
50-315/267
30.00
16
95107067
5 179.50 96866291
5 179.50
C
-
-
-
-
-
50-315/285
37.00
16
95107068
5 603.30 96866323
5 603.30
C
-
-
-
-
-
50-315/300
45.00
16
95107069
6 358.00 96866326
6 358.00
C
-
-
-
-
-
50-315/321
55.00
16
95107070
7 798.70 96866329
7 798.70
C
-
-
-
-
-
65-125/120-110
4.00
16
96593849
2 040.60 96593853
2 040.60
C
96600644
3 266.10 96600646
3 266.10
C1
65-125/127
5.50
16
96593865
2 153.00 96593869
2 153.00
C
96600652
3 595.40 96600654
3 595.40
C1
65-125/137
7.50
16
96593881
2 263.80 96593885
2 263.80
C
96600660
4 002.80 96600662
4 002.80
C1
65-125/144
11.00
16
96593897
2 632.10 96593901
2 632.10
C
96600668
4 884.60 96600670
4 884.60
C1
65-160/143
7.50
16
96593913
2 332.30 96593917
2 332.30
C
96600676
4 071.30 96600678
4 071.30
C1
65-160/157
11.00
16
96593929
2 700.60 96593933
2 700.60
C
96600684
4 953.10 96600686
4 953.10
C1
65-160/173
15.00
16
96593945
3 026.60 96593949
3 026.60
C
96600692
5 663.60 96600694
5 663.60
C1
65-160/177
18.50
16
96593961
3 160.20 96593965
3 160.20
C
96600700
6 346.50 96600702
6 346.50
C1
65-200/162
11.00
16
96629346
2 783.80 96629348
2 783.80
C
96629245
5 037.80 96632035
5 037.80
C1
65-200/177
15.00
16
96593977
3 101.60 96593981
3 101.60
C
96600708
5 738.60 96600710
5 738.60
C1
65-200/190
18.50
16
96593993
3 235.20 96593997
3 235.20
C
96600716
6 421.50 96600718
6 421.50
C1
65-200/198
22.00
16
96594009
3 722.60 96594013
3 722.60
C
96600724
7 298.30 96600726
7 298.30
C1
65-200/217
30.00
16
96594025
4 764.00 96594030
4 764.00
C
-
-
-
-
-
65-200/219
37.00
16
96629354
5 161.70 96629356
5 161.70
C
-
-
-
-
-
65-250/223
30.00
16
95107073
5 127.50 96594046
5 127.50
C
-
-
-
-
-
65-250/238
37.00
16
95107074
5 549.60 96594062
5 549.60
C
-
-
-
-
-
65-250/251
45.00
16
95107075
6 312.30 96594078
6 312.30
C
-
-
-
-
-
65-250/269
55.00
16
95107076
7 371.70 96594094
7 371.70
C
-
-
-
-
-
65-250/270
75.00
16
95107077
9 166.10 96866354
9 166.10
C
-
-
-
-
-
65-315/272
55.00
16
95107078
7 371.70 96866356
7 371.70
C
-
-
-
-
-
65-315/295
75.00
16
95107079
9 166.10 96866358
9 166.10
C
-
-
-
-
-
65-315/308
90.00
16
95107080
10 373.80 96866360
10 373.80
C
-
-
-
-
-
-
-
65-315/320
110.00
16
95107081
12 000.30 96866361
12 000.30
C
80-160/147-127
11.00
16
96594106
2 805.00 96594110
2 805.00
C
96600732
5 059.00 96600734
-
-
5 059.00
C1
80-160/151
15.00
16
96594122
3 122.70 96594126
3 122.70
C
96600740
5 759.80 96600742
5 759.80
C1
80-160/161
18.50
16
96594138
3 259.60 96594142
3 259.60
C
96600748
6 446.00 96600750
6 446.00
C1
7 326.10 96600758
7 326.10
C1
7 616.20
C1
80-160/167
22.00
16
96594154
3 750.20 96594158
3 750.20
C
96600756
80-160/177
30.00
16
96594170
4 785.20 96594174
4 785.20
C
-
80-200/171
22.00
16
96594186
4 038.70 96594190
4 038.70
C
96600764
-
-
-
7 616.20 96600766
80-200/188
30.00
16
96594202
5 076.90 96594206
5 076.90
C
-
-
-
-
-
80-200/200
37.00
16
96594218
5 477.80 96594222
5 477.80
C
-
-
-
-
-
80-200/211
45.00
16
96594234
6 247.10 96594238
6 247.10
C
-
-
-
-
-
80-200/222
55.00
16
96594250
7 466.20 96594254
7 466.20
C
-
-
-
-
-
80-250/220
45.00
16
96594266
6 333.50 96594270
6 333.50
C
-
-
-
-
-
80-250/234
55.00
16
96594282
7 546.00 96594286
7 546.00
C
-
-
-
-
-
80-250/257
75.00
16
96594298
8 625.00 96594302
8 625.00
C
-
-
-
-
-
80-250/270
90.00
16
96594314
9 717.00 96594318
9 717.00
C
-
-
-
-
-
80-315/278
90.00
16
95107082
10 668.80 96866393
10 668.80
C
-
-
-
-
-
80-315/295
110.00
16
95107083
12 398.10 96866395
12 398.10
C
-
-
-
-
-
80-315/310
132.00
16
95107084
14 300.10 96866442
14 300.10
C
-
-
-
-
Platnosť od : 1.4.2011
80-315/328
160.00
16
95107085
17 411.40 96866445
NK, 17
NKE
411.40
C
-
-
-
-
Stránka 2 /- 12
Údaje čerpadla
Veľkosť
Úplný popis viď
príklady nad
tabuľkou
P2
[kW]
PN
NK (štandardné)
Obj. číslo
Vykurovanie
Bez glykolu 1)
Cena
EUR
Obj. číslo
Chladenie/klim.
S glykolom 2)
NKE (regulované) bez snímača
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Obj. číslo
Vykurovanie
Bez glykolu 1)
Cena
EUR
Obj. číslo
Chladenie/klim.
S glykolom 2)
EUR
na dopyt
Rabatová
skupina
100-160/160-156
22.00
16
95107087
3 862.60 96866447
3 862.60
C
100-160/169
30.00
16
95107088
4 902.60 96866472
4 902.60
C
-
-
-
-
-
100-160/176
37.00
16
95107089
5 326.20 96866474
5 326.20
C
-
-
-
-
-
96866449
na dopyt 96866450
Cena
C1
100-200/170
30.00
16
96626833
5 147.00 96626837
5 147.00
C
-
-
-
-
-
100-200/181
37.00
16
96594330
5 541.40 96594334
5 541.40
C
-
-
-
-
-
100-200/192
45.00
16
96594346
6 312.30 96594350
6 312.30
C
-
-
-
-
-
100-200/203
55.00
16
96594362
7 528.20 96594366
7 528.20
C
-
-
-
-
-
100-200/219
75.00
16
96594378
8 607.10 96594382
8 607.10
C
-
-
-
-
-
100-250/205
55.00
16
96626849
7 694.40 96626853
7 694.40
C
-
-
-
-
-
100-250/229
75.00
16
96594394
8 766.90 96594398
8 766.90
C
-
-
-
-
-
100-250/242
90.00
16
96594410
9 858.80 96594414
9 858.80
C
-
-
-
-
-
100-250/258
110.00
16
96594426
13 452.60 96594430
13 452.60
C
-
-
-
-
-
100-250/270
132.00
16
96629363
15 152.40 96629365
15 152.40
C
-
-
-
-
-
100-315/269
110.00
16
95107090
13 675.80 96866476
13 675.80
C
-
-
-
-
-
100-315/284
132.00
16
95107091
14 849.30 96866522
14 849.30
C
-
-
-
-
-
100-315/301
160.00
16
95107092
18 074.70 96866525
18 074.70
C
-
-
-
-
-
100-315/322
200.00
16
95107093
21 018.20 96866526
21 018.20
C
-
-
-
-
-
125-200/196-166
45.00
16
95107095
6 672.50 96866561
6 672.50
C
-
-
-
-
-
125-200/196-188
55.00
16
95107096
7 888.30 96866584
7 888.30
C
-
-
-
-
-
125-200/209
75.00
16
95107097
9 303.00 96866585
9 303.00
C
-
-
-
-
-
125-200/219
90.00
16
95107098
10 339.60 96866587
10 339.60
C
-
-
-
-
-
125-200/226
110.00
16
95107099
12 362.20 96866588
12 362.20
C
-
-
-
-
-
125-250/222
90.00
16
95107100
11 169.20 96866590
11 169.20
C
-
-
-
-
-
125-250/236
110.00
16
95107101
14 569.00 96866612
14 569.00
C
-
-
-
-
-
125-250/249
132.00
16
95107102
15 837.00 96866614
15 837.00
C
-
-
-
-
-
125-250/263
160.00
16
95107103
18 030.70 96866622
18 030.70
C
-
-
-
-
-
125-250/269
200.00
16
95107104
20 801.40 96866624
20 801.40
C
-
-
-
-
-
125-315/262
132.00
16
95107105
15 457.30 96866627
15 457.30
C
-
-
-
-
-
125-315/277
160.00
16
95107106
18 656.60 96866629
18 656.60
C
-
-
-
-
-
125-315/297
200.00
16
95107107
21 613.10 96866630
21 613.10
C
-
-
-
-
-
125-315/317
250.00
16
95107108
31 745.70 96866631
31 745.70
C
-
-
-
-
-
150-200/216-176
75.00
10
95107109
10 184.80 96866664
10 184.80
C
-
-
-
-
-
150-200/218-202
90.00
10
95107110
11 221.40 96866665
11 221.40
C
-
-
-
-
-
150-200/224
110.00
10
95107111
13 244.00 96866666
13 244.00
C
-
-
-
-
-
150-250/230
132.00
10
95107112
17 369.00 96866671
17 369.00
C
-
-
-
-
-
150-250/245
160.00
10
95107113
19 458.50 96866693
19 458.50
C
-
-
-
-
-
150-250/260
200.00
10
95107114
22 247.10 96866696
22 247.10
C
-
-
-
-
-
150-250/275
250.00
10
95107115
31 594.20 96868416
31 594.20
C
-
-
-
-
-
1) S mechanickou upchávkou BAQE pre oblasť vykurovanie, pre vodu bez obsahu glykolu, max. teplotný rozsah +2°C až +120°C
2) S mechanickou upchávkou GQQE pre oblasť chladenie/klimatizácie, pre vodu s obsahom glykolu, max. teplotný rozsah -25°C až +90°C
Ďalšie prevedenia mechanických upchávok na dopyt.
Prevedenia čerpadiel s liatinovým telesom a obežným kolesom z bronzu alebo nehrdzavejúcej ocele, čerpadiel s telesom aj obežným kolesom z nehrdzavejúcej ocele a čerpadiel podľa ISO
2585 (NKG/NKGE) na dopyt.
Platnosť od : 1.4.2011
NK, NKE
Stránka 3 / 12
NK/NKE
Normované čerpadlá podľa DIN EN 733
4-pólový trojfázový motor (1450 ot/min)
Štandardné (NK) a regulované (NKE) čerpadlá
Prevedenie z liatiny
4-pólový motor, 1450 min-1, teleso čerpadla a obežné koleso zo sivej liatiny, kataforézna ochrana povrchu
teleso čerpadla a obežné koleso zo sivej liatiny EN-GJL 250, mechanická upchávka BAQE alebo GQQE, tesniaci kruh z bronzu.
V štandardnej dodávke je čerpadlo, základová doska, vyberateľná spojka, ochranný kryt spojky a IEC-motor najvyššou účinnosťou EFF1/IE2.
NK
IP55, do 1,5 kW 3 x 220-240V D/380-415V Y 50Hz, od 2,2 kW 3 x 380-415V D 50Hz, od 3 kW s termistormi (PTC) podľa DIN 44082
NKE bez snímača
s integrovaným frekv. meničom, digitálnym PI regulátorom a ochranou motora, 3 x 380-480V 50/60Hz, s možnosťou pripojenia externého snímača
Údaje čerpadla
Veľkosť
Úplný popis viď
príklady nad
tabuľkou
P2
[kW]
PN
NK (štandardné)
Obj. číslo
Vykurovanie
Bez glykolu 1)
Cena
EUR
Obj. číslo
Chladenie/klim.
S glykolom 2)
NKE (regulované) bez snímača
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Obj. číslo
Vykurovanie
Bez glykolu 1)
Cena
EUR
Obj. číslo
Chladenie/klim.
S glykolom 2)
Cena
EUR
Rabatová
skupina
32-125.1/121
0.25
16
96626870
1 489.60 96626872
1 489.60
C
-
-
-
-
-
32-125.1/139
0.25
16
96626878
1 489.60 96626880
1 489.60
C
-
-
-
-
-
32-125.1/140
0.37
16
96594440
1 502.70 96594442
1 502.70
C
-
-
-
-
-
32-125/115
0.25
16
96626886
1 499.40 96626888
1 499.40
C
-
-
-
-
-
32-125/130
0.25
16
96626894
1 499.40 96626896
1 499.40
C
-
-
-
-
-
32-125/142
0.37
16
96594448
1 512.50 96594450
1 512.50
C
-
-
-
-
-
32-160.1/137
0.25
16
96626902
1 600.50 96626904
1 600.50
C
-
-
-
-
-
32-160.1/155
0.25
16
96626910
1 600.50 96626912
1 600.50
C
-
-
-
-
-
32-160.1/172
0.37
16
96594456
1 613.50 96594458
1 613.50
C
-
-
-
-
-
32-160.1/177
0.55
16
96594464
1 651.00 96594466
1 651.00
C
-
-
-
-
-
32-160/138
0.25
16
96626918
1 607.00 96626920
1 607.00
C
-
-
-
-
-
32-160/154
0.37
16
96626926
1 620.00 96626928
1 620.00
C
-
-
-
-
-
-
-
32-160/172
0.55
16
96594472
1 659.20 96594474
1 659.20
C
32-160/177
0.75
16
96594480
1 665.70 96594480
1 665.70
C
96600772
2 470.90 96600774
2 470.90
C1
32-200.1/175
0.37
16
96594488
1 678.70 96594490
1 678.70
C
-
-
-
-
-
32-200.1/196
0.55
16
96594496
1 719.50 96594498
1 719.50
C
-
-
-
-
-
32-200.1/207
0.75
16
96594504
1 724.30 96594506
1 724.30
C
32-200/184
0.55
16
96594512
1 724.30 96594514
1 724.30
C
32-200/200
0.75
16
96594520
1 730.90 96594522
1 730.90
C
96600780
96600788
2 531.10 96600782
-
-
2 536.00 96600790
2 531.10
2 536.00
C1
C1
32-200/216
1.10
16
96594530
1 815.70 96594534
1 815.70
C
96600796
2 578.40 96600798
2 578.40
C1
32-200/219
1.50
16
96626936
1 854.70 96626940
1 854.70
C
96629248
2 635.40 96632041
2 635.40
C1
32-250/210
0.75
16
95108181
1 823.70 96867455
1 823.70
C
95108548
2 576.70 96867457
2 576.70
C1
32-250/236
1.10
16
95107119
1 916.70 96867460
1 916.70
C
95108549
2 956.50 96867462
2 956.50
C1
32-250/260
1.50
16
95107120
1 959.10 96867465
1 959.10
C
95108550
3 129.20 96867467
3 129.20
C1
32-250/262
2.20
16
95107122
2 007.90 96867469
2 007.90
C
95108551
3 352.50 96867473
3 352.50
C1
40-125/116
0.25
16
96626950
1 553.30 96626952
1 553.30
C
-
-
-
-
-
40-125/130
0.37
16
96594544
1 566.30 96594546
1 566.30
C
-
-
-
-
-
40-125/142
0.55
16
96594552
1 608.60 96594554
1 608.60
C
-
-
-
-
-
40-160/134
0.37
16
96627738
1 652.60 96627750
1 652.60
C
-
-
-
-
-
-
-
40-160/151
0.55
16
96594560
1 691.80 96594562
1 691.80
C
40-160/166
0.75
16
96594568
1 698.30 96594570
1 698.30
C
96600814
2 503.40 96600816
2 503.40
C1
40-160/177
1.10
16
96594578
1 783.00 96594582
1 783.00
C
96600822
2 545.80 96600824
2 545.80
C1
40-200/181
0.75
16
96594592
1 784.70 96594594
1 784.70
C
96600830
2 589.80 96600832
2 589.80
C1
40-200/198
1.10
16
96594602
1 872.70 96594606
1 872.70
C
96600838
2 635.40 96600840
2 635.40
C1
40-200/217
1.50
16
96594618
1 911.70 96594622
1 911.70
C
96600846
2 692.50 96600848
2 692.50
C1
40-200/219
2.20
16
96626976
1 967.20 96626980
1 967.20
C
96629249
2 914.20 96632048
2 914.20
C1
40-250/219
1.50
16
96626992
2 025.90 96626996
2 025.90
C
96629250
2 806.50 96632055
2 806.50
C1
40-250/245
2.20
16
96594650
2 079.60 96594654
2 079.60
C
96600854
3 028.20 96600856
3 028.20
C1
40-250/260
3.00
16
96594682
2 174.20 96594686
2 174.20
C
96600862
3 227.10 96600864
3 227.10
C1
40-315/283
3.00
16
95107124
2 487.10 96867481
2 487.10
C
95108552
4 089.20 96867493
4 089.20
C1
40-315/305
4.00
16
95107126
2 537.60 96867495
2 537.60
C
95108553
4 201.70 96867497
4 201.70
C1
40-315/334
5.50
16
95107127
2 801.70 96867501
2 801.70
C
95108554
4 491.80 96867506
4 491.80
C1
40-315/344
7.50
16
95107128
3 008.70 96867509
3 008.70
C
95108555
4 927.00 96867522
4 927.00
C1
50-125/113
0.37
16
96627006
1 592.30 96627008
1 592.30
C
-
-
-
-
-
50-125/129
0.55
16
96594696
1 634.70 96594698
1 634.70
C
-
-
-
-
-
50-125/142
0.75
16
96594704
1 641.30 96594706
1 641.30
C
96600870
2 446.40 96600872
2 446.40
C1
50-125/144
1.10
16
96594714
1 726.00 96594718
1 726.00
C
96600878
2 488.70 96600880
2 488.70
C1
50-160/131
0.55
16
96627014
1 745.50 96627016
1 745.50
C
50-160/143
0.75
16
96594728
1 752.00 96594730
1 752.00
C
96600886
-
-
2 557.20 96600888
2 557.20
C1
50-160/158
1.10
16
96594738
1 835.20 96594742
1 835.20
C
96600894
2 597.90 96600896
2 597.90
C1
50-160/175
1.50
16
96594754
1 872.70 96594758
1 872.70
C
96600902
2 653.40 96600904
2 653.40
C1
16
96627040
1 931.40 96627044
NK, NKE
1 931.40
C
96629251
2 878.30 96632062
Stránka 4C1
/ 12
2 878.30
Platnosť od : 1.4.2011
50-160/177
2.20
Údaje čerpadla
Veľkosť
Úplný popis viď
príklady nad
tabuľkou
P2
[kW]
PN
NK (štandardné)
Obj. číslo
Vykurovanie
Bez glykolu 1)
Cena
EUR
Obj. číslo
Chladenie/klim.
S glykolom 2)
NKE (regulované) bez snímača
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Obj. číslo
Vykurovanie
Bez glykolu 1)
Cena
EUR
Obj. číslo
Chladenie/klim.
S glykolom 2)
Cena
EUR
Rabatová
skupina
50-200/171
1.10
16
96594770
1 897.10 96594774
1 897.10
C
96600910
2 659.90 96600912
2 659.90
C1
50-200/188
1.50
16
96594786
1 932.90 96594790
1 932.90
C
96600918
2 712.00 96600920
2 712.00
C1
50-200/210
2.20
16
96594818
1 986.70 96594822
1 986.70
C
96600926
2 935.30 96600928
2 935.30
C1
50-200/219
3.00
16
96594850
2 078.10 96594854
2 078.10
C
96600934
3 130.90 96600936
3 130.90
C1
50-250/221
2.20
16
96627072
2 136.80 96627076
2 136.80
C
96629252
3 085.20 96632069
3 085.20
C1
50-250/241
3.00
16
96594882
2 226.30 96594886
2 226.30
C
96600942
3 279.30 96600944
3 279.30
C1
50-250/263
4.00
16
96594914
2 283.40 96594918
2 283.40
C
96600950
3 520.40 96600952
3 520.40
C1
50-315/277
4.00
16
95107130
2 606.10 96867559
2 606.10
C
95108556
4 270.10 96867562
4 270.10
C1
50-315/303
5.50
16
95107131
2 871.80 96867564
2 871.80
C
95108557
4 561.80 96867567
4 561.80
C1
50-315/333
7.50
16
95107132
3 078.70 96867569
3 078.70
C
95108558
4 996.70 96867572
4 996.70
C1
95108559
5 943.20 96867579
5 943.20
C1
50-315/344
11.00
16
95107133
3 496.00 96867575
3 496.00
C
65-125/122
0.55
16
96594928
1 709.70 96594930
1 709.70
C
65-125/133
0.75
16
96594936
1 722.70 96594938
1 722.70
C
96600958
-
-
2 527.90 96600960
2 527.90
C1
65-125/144
1.10
16
96594946
1 804.20 96594950
1 804.20
C
96600966
2 566.90 96600968
2 566.90
C1
65-160/138
0.75
16
96627086
1 787.90 96627088
1 787.90
C
96629253
2 593.10 96632076
2 593.10
C1
65-160/149
1.10
16
96594962
1 875.90 96594966
1 875.90
C
96600974
2 638.60 96600976
2 638.60
C1
65-160/165
1.50
16
96594978
1 915.10 96594982
1 915.10
C
96600982
2 695.80 96600984
2 695.80
C1
65-160/177
2.20
16
96595010
1 968.90 96595014
1 968.90
C
96600990
2 917.40 96600992
2 917.40
C1
65-200/170
1.50
16
96627096
1 994.90 96640288
1 994.90
C
96629254
2 775.60 96632083
2 775.60
C1
65-200/189
2.20
16
96595042
2 047.10 96595046
2 047.10
C
96600998
2 994.00 96601000
2 994.00
C1
65-200/205
3.00
16
96595074
2 138.30 96595078
2 138.30
C
96601007
3 191.20 96601009
3 191.20
C1
65-200/219
4.00
16
96595106
2 203.50 96595110
2 203.50
C
96601015
3 439.00 96601017
3 439.00
C1
65-250/215
3.00
16
95107135
2 477.40 96627133
2 477.40
C
95108560
4 079.50 96632152
4 079.50
C1
65-250/232
4.00
16
95107137
2 527.90 96595142
2 527.90
C
95108561
4 193.50 96601025
4 193.50
C1
65-250/254
5.50
16
95107138
2 777.20 96595158
2 777.20
C
95108562
4 467.30 96601033
4 467.30
C1
65-250/270
7.50
16
95107139
2 915.70 96627149
2 915.70
C
95108563
4 831.90 96632090
4 831.90
C1
65-315/261
5.50
16
96627161
3 103.20 96627165
3 103.20
C
96629359
4 614.00 96632159
4 614.00
C1
65-315/282
7.50
16
96595170
3 248.30 96595174
3 248.30
C
96601039
5 029.60 96601041
5 029.60
C1
65-315/314
11.00
16
96595186
3 678.50 96595190
3 678.50
C
96601047
6 009.20 96601049
6 009.20
C1
65-315/320
15.00
16
96595202
3 973.50 96595206
3 973.50
C
96601055
6 561.70 96601057
6 561.70
C1
80-160/146
1.50
16
96595218
2 014.40 96595222
2 014.40
C
96601063
2 793.50 96601065
2 793.50
C1
80-160/161
2.20
16
96595250
2 071.50 96595254
2 071.50
C
96601071
3 020.10 96601073
3 020.10
C1
80-160/175
3.00
16
96595282
2 162.80 96595286
2 162.80
C
96601079
3 215.60 96601081
3 215.60
C1
80-160/177
4.00
16
96627194
2 218.20 96627198
2 218.20
C
96629550
3 455.20 96632166
3 455.20
C1
80-200/164
2.20
16
96627226
2 363.20 96627230
2 363.20
C
96629556
3 311.80 96632097
3 311.80
C1
80-200/179
3.00
16
96595314
2 452.90 96595318
2 452.90
C
96601087
3 505.70 96601089
3 505.70
C1
80-200/196
4.00
16
96595346
2 513.20 96595350
2 513.20
C
96601095
3 750.20 96601097
3 750.20
C1
80-200/214
5.50
16
96595362
2 760.90 96595366
2 760.90
C
96601103
4 270.10 96601105
4 270.10
C1
80-200/222
7.50
16
96627242
2 899.50 96627246
2 899.50
C
96629558
4 680.90 96632104
4 680.90
C1
80-250/225
5.50
16
96595378
2 844.00 96595382
2 844.00
C
96601111
4 354.90 96601113
4 354.90
C1
80-250/247
7.50
16
96595394
2 995.60 96595398
2 995.60
C
96601119
4 775.40 96601121
4 775.40
C1
80-250/270
11.00
16
96595410
3 417.80 96595414
3 417.80
C
96601127
5 750.00 96601129
5 750.00
C1
80-315/280
11.00
16
96595426
3 771.40 96595430
3 771.40
C
96601135
6 102.10 96601137
6 102.10
C1
80-315/305
15.00
16
96595442
4 063.20 96595446
4 063.20
C
96601143
6 652.90 96601145
6 652.90
C1
80-315/320
18.50
16
96595458
4 561.80 96595462
4 561.80
C
96638868
7 683.00 96639008
7 683.00
C1
80-315/334
22.00
16
96595474
4 821.00 96595478
4 821.00
C
80-400/347
18.50
16
95107140
5 756.50 96867899
5 756.50
C
95108564
-
-
9 033.90 96867901
9 033.90
C1
80-400/365
22.00
16
95107141
6 256.80 96867930
6 256.80
C
-
-
-
-
-
80-400/397
30.00
16
95107142
6 897.40 96867913
6 897.40
C
-
-
-
-
-
80-400/419
37.00
16
95107143
7 779.10 96867915
7 779.10
C
-
-
-
-
-
80-400/438
45.00
16
95107144
8 427.80 96867917
8 427.80
C
-
-
-
-
-
100-160/160-144
2.20
16
95107146
2 182.30 96867920
2 182.30
C
95108566
3 129.20 96867922
3 129.20
C1
100-160/165
3.00
16
95107148
2 263.80 96777807
2 263.80
C
95108567
3 421.50 96867924
3 421.50
C1
100-160/176
4.00
16
95107150
2 312.70 96867926
2 312.70
C
95108568
3 595.70 96867928
3 595.70
C1
100-200/178
4.00
16
96595506
2 576.70 96595510
2 576.70
C
96601167
3 813.80 96601169
3 813.80
C1
100-200/195
5.50
16
96595522
2 826.10 96595526
2 826.10
C
96601175
4 336.90 96601177
4 336.90
C1
100-200/211
7.50
16
96595538
2 967.90 96595542
2 967.90
C
96601185
4 749.30 96601188
4 749.30
C1
100-200/219
11.00
16
96595554
3 401.50 96595558
3 401.50
C
96601194
5 732.10 96601196
5 732.10
C1
100-250/215
7.50
16
96595570
3 124.40 96595574
3 124.40
C
96601202
4 905.80 96601204
4 905.80
C1
100-250/245
11.00
16
96595586
3 556.20 96595590
3 556.20
C
96601210
5 888.50 96601212
5 888.50
C1
100-250/266
15.00
16
96595602
3 851.30 96595606
3 851.30
C
96601218
6 441.00 96601220
6 441.00
C1
Platnosť od : 1.4.2011
100-250/270
18.50
16
96629372
4 346.80 96629374
NK, NKE
4 346.80
C
96638878
7 469.50 96639026
Stránka 5C1
/ 12
7 469.50
Údaje čerpadla
Veľkosť
Úplný popis viď
príklady nad
tabuľkou
P2
[kW]
PN
NK (štandardné)
Obj. číslo
Vykurovanie
Bez glykolu 1)
Cena
EUR
Obj. číslo
Chladenie/klim.
S glykolom 2)
NKE (regulované) bez snímača
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Obj. číslo
Vykurovanie
Bez glykolu 1)
Cena
EUR
Obj. číslo
Chladenie/klim.
S glykolom 2)
Cena
EUR
Rabatová
skupina
100-315/279
15.00
16
96595618
4 407.10 96595622
4 407.10
C
96601226
6 996.90 96601228
6 996.90
C1
100-315/295
18.50
16
96595634
4 909.10 96595638
4 909.10
C
96638880
8 030.20 96639029
8 030.20
C1
100-315/312
22.00
16
96595650
5 166.50 96595654
5 166.50
C
-
-
-
-
-
100-315/334
30.00
16
96595666
5 940.70 96595670
5 940.70
C
-
-
-
-
-
100-400/351
22.00
16
95107151
6 421.50 96867942
6 421.50
C
-
-
-
-
-
100-400/387
30.00
16
95107152
7 063.70 96867944
7 063.70
C
-
-
-
-
-
100-400/410
37.00
16
95107153
7 940.50 96867946
7 940.50
C
-
-
-
-
-
100-400/432
45.00
16
95107154
8 587.50 96867948
8 587.50
C
-
-
-
-
-
-
-
100-400/438
55.00
16
95107155
9 873.50 96867950
9 873.50
C
125-200/196-172
5.50
16
95107157
3 204.30 96867951
3 204.30
C
95108570
4 713.40 96867953
-
-
4 713.40
C1
125-200/201
7.50
16
95107158
3 303.60 96867955
3 303.60
C
95108571
5 211.90 96867957
5 211.90
C1
125-200/221
11.00
16
95107159
3 738.80 96867959
3 738.80
C
95108572
6 176.50 96867961
6 176.50
C1
125-200/226
15.00
16
95107160
4 045.20 96867963
4 045.20
C
95108573
7 012.30 96867965
7 012.30
C1
125-250/220
11.00
16
96595682
3 970.30 96595686
3 970.30
C
96601250
6 302.50 96601252
6 302.50
C1
125-250/236
15.00
16
96595698
4 258.70 96595702
4 258.70
C
96601258
6 848.50 96601260
6 848.50
C1
125-250/249
18.50
16
96595714
4 757.40 96595718
4 757.40
C
96601266
7 880.20 96601268
7 880.20
C1
125-250/262
22.00
16
96595730
5 021.50 96595734
5 021.50
C
-
-
-
-
-
125-250/269
30.00
16
96595746
5 790.80 96595750
5 790.80
C
-
-
-
-
-
125-315/275
18.50
16
95107161
5 921.20 96867967
5 921.20
C
125-315/290
22.00
16
95107162
6 224.30 96867971
6 224.30
C
-
-
-
-
-
125-315/317
30.00
16
95107163
6 866.50 96826582
6 866.50
C
-
-
-
-
-
95108574
9 274.40 96867969
9 274.40
C1
125-315/336
37.00
16
95107164
7 748.20 96781704
7 748.20
C
-
-
-
-
-
125-315/338
45.00
16
95107165
8 396.80 96867975
8 396.80
C
-
-
-
-
-
125-400/345
37.00
16
95107166
7 987.80 96868032
7 987.80
C
-
-
-
-
-
125-400/368
45.00
16
95107167
8 633.20 96868035
8 633.20
C
-
-
-
-
-
125-400/392
55.00
16
95107168
9 917.50 96857634
9 917.50
C
-
-
-
-
-
125-400/433
75.00
16
95107169
11 369.60 96868040
11 369.60
C
-
-
-
-
-
125-400/438
90.00
16
95107170
12 508.90 96868045
12 508.90
C
-
-
-
-
-
125-500/406
55.00
16
95107171
11 152.90 96868051
11 152.90
C
-
-
-
-
-
125-500/447
75.00
16
95107172
12 605.00 96868053
12 605.00
C
-
-
-
-
-
125-500/473
90.00
16
95107173
13 746.00 96868274
13 746.00
C
-
-
-
-
-
125-500/500
110.00
16
95107174
16 979.60 96868276
16 979.60
C
-
-
-
-
-
125-500/526
132.00
16
95107175
17 843.30 96868278
17 843.30
C
-
-
-
-
-
-
-
125-500/548
160.00
16
95107176
19 417.80 96868280
19 417.80
C
150-200/210-160
7.50
10
96627266
4 167.40 96627270
4 167.40
C
96629577
5 948.90 96632118
-
-
5 948.90
C1
150-200/218-208
11.00
10
96595762
4 599.30 96595766
4 599.30
C
96601282
6 931.70 96601284
6 931.70
C1
150-200/224
15.00
10
96595778
4 891.10 96595782
4 891.10
C
96601290
7 480.90 96601293
7 480.90
C1
150-250/226
15.00
10
95107177
5 134.00 96868282
5 134.00
C
95108576
7 950.90 96868284
10 846.50
C1
150-250/238
18.50
10
95107178
5 565.80 96868285
5 565.80
C
95108577
8 808.70 96868287
11 643.40
C1
150-250/251
22.00
10
95107179
5 955.40 96868332
5 955.40
C
-
-
-
-
-
150-250/271
30.00
10
95107180
6 520.90 96868333
6 520.90
C
-
-
-
-
-
150-250/284
37.00
10
95107181
7 539.50 96868334
7 539.50
C
-
-
-
-
-
150-250/286
45.00
10
95107182
8 178.40 96868335
8 178.40
C
-
-
-
-
-
150-315/275
37.00
10
95107183
8 085.50 96868337
8 085.50
C
-
-
-
-
-
150-315/291
45.00
10
95107184
8 735.90 96828287
8 735.90
C
-
-
-
-
-
150-315/310
55.00
10
95107185
10 015.20 96868339
10 015.20
C
-
-
-
-
-
150-315/336
75.00
10
95107186
11 467.50 96868341
11 467.50
C
-
-
-
-
-
150-315/338
90.00
10
95107187
12 608.30 96868362
12 608.30
C
-
-
-
-
-
150-400/343
55.00
10
95107188
10 161.90 96868364
10 161.90
C
-
-
-
-
-
150-400/375
75.00
10
95107189
11 617.40 96868366
11 617.40
C
-
-
-
-
-
150-400/394
90.00
10
95107190
12 751.70 96868384
12 751.70
C
-
-
-
-
-
150-400/412
110.00
10
95107191
15 985.30 96868388
15 985.30
C
-
-
-
-
-
150-400/431
132.00
10
95107192
16 842.60 96868392
16 842.60
C
-
-
-
-
-
150-400/438
160.00
10
95107193
18 397.50 96868394
18 397.50
C
-
-
-
-
-
150-500/459
132.00
10
95107194
18 051.90 96868396
18 051.90
C
-
-
-
-
-
150-500/489
160.00
10
95107195
19 608.40 96868399
19 608.40
C
-
-
-
-
-
150-500/521
200.00
10
95107196
21 856.00 96868401
21 856.00
C
-
-
-
-
-
Platnosť od : 1.4.2011
NK, NKE
Stránka 6 / 12
Údaje čerpadla
Veľkosť
Úplný popis viď
príklady nad
tabuľkou
P2
[kW]
PN
NK (štandardné)
Obj. číslo
Vykurovanie
Bez glykolu 1)
Cena
EUR
Obj. číslo
Chladenie/klim.
S glykolom 2)
NKE (regulované) bez snímača
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Obj. číslo
Vykurovanie
Bez glykolu 1)
Cena
EUR
Obj. číslo
Chladenie/klim.
S glykolom 2)
Cena
EUR
Rabatová
skupina
200-400/280
37.00
10
97510562
12 826.10 97519145
12 826.10
C
-
-
-
-
-
200-400/296
45.00
10
97510564
13 444.50 97526143
13 444.50
C
-
-
-
-
-
200-400/312
55.00
10
97510566
14 220.60 97526144
14 220.60
C
-
-
-
-
-
200-400/344
75.00
10
97510568
14 996.50 97526145
14 996.50
C
-
-
-
-
-
200-400/364
90.00
10
97510570
15 615.10 97526146
15 615.10
C
-
-
-
-
-
200-400/392
110.00
10
97511747
17 457.00 97526147
17 457.00
C
-
-
-
-
-
200-400/404
132.00
10
97510592
18 196.50 97526148
18 196.50
C
-
-
-
-
-
200-450/367
75.00
10
96958624
15 658.00 96966318
15 658.00
C
-
-
-
-
-
200-450/391
90.00
10
96958630
16 276.60 96966319
16 276.60
C
-
-
-
-
-
200-450/415
110.00
10
96958640
19 536.00 96966321
19 536.00
C
-
-
-
-
-
200-450/435
132.00
10
96958646
20 275.50 96966332
20 275.50
C
-
-
-
-
-
200-450/455
160.00
10
96958650
21 383.40 96966333
21 383.40
C
-
-
-
-
-
250-350/266
37.00
10
97631476
14 564.00 97644210
14 869.50
C
-
-
-
-
-
250-350/294
45.00
10
97631480
15 536.30 97644233
15 841.90
C
-
-
-
-
-
250-350/318
55.00
10
97631485
16 508.60 97644235
16 814.20
C
-
-
-
-
-
250-350/362
75.00
10
97631489
19 129.00 97644236
19 434.50
C
-
-
-
-
-
250-350/370
90.00
10
97631493
20 101.30 97644237
20 406.80
C
-
-
-
-
-
250-400/281
45.00
10
96959391
15 555.00 96966343
15 555.00
C
-
-
-
-
-
250-400/301
55.00
10
96959405
16 488.60 96966518
16 488.60
C
-
-
-
-
-
250-400/329
75.00
10
96958751
18 997.00 96966519
18 997.00
C
-
-
-
-
-
250-400/349
90.00
10
96958758
19 930.60 96966520
19 930.60
C
-
-
-
-
-
250-400/365
110.00
10
96958763
20 985.00 96966521
20 985.00
C
-
-
-
-
-
250-400/385
132.00
10
96958772
21 724.50 96966562
21 724.50
C
-
-
-
-
-
250-400/405
160.00
10
96961689
22 783.50 96966563
22 783.50
C
-
-
-
-
-
250-450/325
75.00
10
97510594
19 501.00 97526156
19 501.00
C
-
-
-
-
-
250-450/341
90.00
10
97510596
20 434.60 97526160
20 434.60
C
-
-
-
-
-
250-450/361
110.00
10
97510598
21 489.00 97526171
21 489.00
C
-
-
-
-
-
250-450/381
132.00
10
97510600
22 386.00 97526172
22 386.00
C
-
-
-
-
-
250-450/401
160.00
10
97510612
23 404.10 97526173
23 404.10
C
-
-
-
-
-
250-450/445
200.00
10
97510614
25 213.50 97526174
25 213.50
C
-
-
-
-
-
250-500/417
160.00
10
97630753
26 887.50 97644319
27 311.90
C
-
-
-
-
-
250-500/445
200.00
10
97630757
29 079.40 97644320
29 503.70
C
-
-
-
-
-
250-500/485
250.00
10
97630771
37 929.10 97687541
38 353.50
C
-
-
-
-
-
250-500/525
315.00
10
97630773
42 774.20 97687545
43 198.60
C
-
-
-
-
-
1) S mechanickou upchávkou BAQE pre oblasť vykurovanie, pre vodu bez obsahu glykolu, max. teplotný rozsah +2°C až +120°C
2) S mechanickou upchávkou GQQE pre oblasť chladenie/klimatizácie, pre vodu s obsahom glykolu, max. teplotný rozsah -25°C až +90°C
Ďalšie prevedenia mechanických upchávok na dopyt.
Prevedenia čerpadiel s liatin. telesom a obež. kolesom z bronzu alebo nehrdz. ocele, čerpadiel s telesom aj obež. kolesom z nehrdz. ocele a čerpadiel podľa ISO 2585 (NKG/NKGE) na dopyt.
Platnosť od : 1.4.2011
NK, NKE
Stránka 7 / 12
NK/NKE
Normované čerpadlá podľa DIN EN 733
6-pólový trojfázový motor (970 ot/min)
Štandardné (NK) a regulované (NKE) čerpadlá
Prevedenie z liatiny
6-pólový motor, 970 min-1, teleso čerpadla a obežné koleso zo sivej liatiny, kataforézna ochrana povrchu
teleso čerpadla a obežné koleso zo sivej liatiny EN-GJL 250, mechanická upchávka BAQE alebo GQQE, tesniaci kruh z bronzu.
V štandardnej dodávke je čerpadlo, základová doska, vyberateľná spojka, ochranný kryt spojky a IEC-motor so zvýšenou účinnosťou.
NK
IP55, do 1,5 kW 3 x 220-240V D/380-415V Y 50Hz, od 2,2 kW 3 x 380-415V D 50Hz, od 3 kW s termistormi (PTC) podľa DIN 44082
NKE bez snímača
pre 6-pólové prevedenie s čerpadlom NKE nedodávajú
Údaje čerpadla
Veľkosť
Úplný popis viď
príklady nad
tabuľkou
P2
[kW]
PN
NK (štandardné)
Obj. číslo
Vykurovanie
Bez glykolu 1)
Cena
EUR
Obj. číslo
Chladenie/klim.
S glykolom 2)
NKE (regulované) bez snímača
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Obj. číslo
Vykurovanie
Bez glykolu 1)
Cena
EUR
Obj. číslo
Chladenie/klim.
S glykolom 2)
Cena
EUR
Rabatová
skupina
100-160/160-142
0.55
16
95108260
2 265.50 96865904
2 265.50
C
-
-
-
-
-
100-160/163
0.75
16
95108261
2 239.30 96865913
2 239.30
C
-
-
-
-
-
100-160/176
1.10
16
95107197
2 351.80 96865916
2 351.80
C
-
-
-
-
-
100-200/182
1.10
16
95107198
2 558.80 96865918
2 558.80
C
-
-
-
-
-
100-200/194
1.50
16
96595794
2 668.00 96595798
2 668.00
C
-
-
-
-
-
100-200/214
2.20
16
96595826
2 762.60 96595830
2 762.60
C
-
-
-
-
-
100-200/219
3.00
16
96595858
3 080.40 96595862
3 080.40
C
-
-
-
-
-
100-250/220
2.20
16
95107200
2 904.30 96865943
2 904.30
C
-
-
-
-
-
100-250/236
3.00
16
96629380
3 248.30 96629382
3 248.30
C
-
-
-
-
-
100-250/259
4.00
16
96595890
3 357.50 96595894
3 357.50
C
-
-
-
-
-
100-250/270
5.50
16
96629388
3 716.00 96629390
3 716.00
C
-
-
-
-
-
100-315/272
4.00
16
95107202
3 890.40 96865947
3 890.40
C
-
-
-
-
-
100-315/301
5.50
16
95107203
4 235.90 96865951
4 235.90
C
-
-
-
-
-
100-315/326
7.50
16
96595906
4 594.50 96595910
4 594.50
C
-
-
-
-
-
100-315/334
11.00
16
96627314
5 179.50 96627318
5 179.50
C
-
-
-
-
-
100-400/360
7.50
16
95107204
5 515.30 96865956
5 515.30
C
-
-
-
-
-
100-400/406
11.00
16
95107205
6 103.70 96865979
6 103.70
C
-
-
-
-
-
100-400/437
15.00
16
95107206
6 726.30 96865982
6 726.30
C
-
-
-
-
-
100-400/438
18.50
16
95107207
7 106.00 96865985
7 106.00
C
-
-
-
-
-
125-200/196-172
1.50
16
95107208
3 085.20 96865993
3 085.20
C
-
-
-
-
-
125-200/205
2.20
16
95107210
3 147.20 96865998
3 147.20
C
-
-
-
-
-
125-200/218
3.00
16
95107212
3 458.50 96866000
3 458.50
C
-
-
-
-
-
125-200/226
4.00
16
95107214
3 579.10 96866009
3 579.10
C
-
-
-
-
-
125-250/216
3.00
16
95107216
3 654.10 96866021
3 654.10
C
-
-
-
-
-
125-250/232
4.00
16
96595938
3 804.00 96595942
3 804.00
C
-
-
-
-
-
125-250/253
5.50
16
96595954
4 160.90 96595958
4 160.90
C
-
-
-
-
-
125-250/269
7.50
16
96595970
4 444.50 96595974
4 444.50
C
-
-
-
-
-
125-315/275
5.50
16
95107217
5 015.00 96866031
5 015.00
C
-
-
-
-
-
125-315/297
7.50
16
95107218
5 308.40 96866033
5 308.40
C
-
-
-
-
-
125-315/335
11.00
16
95107219
5 913.00 96866036
5 913.00
C
-
-
-
-
-
125-315/338
15.00
16
95107220
6 535.60 96866038
6 535.60
C
-
-
-
-
-
125-400/351
11.00
16
95107221
6 294.30 96866040
6 294.30
C
-
-
-
-
-
125-400/384
15.00
16
95107222
6 917.00 96866043
6 917.00
C
-
-
-
-
-
125-400/410
18.50
16
95107223
7 296.80 96866045
7 296.80
C
-
-
-
-
-
125-400/434
22.00
16
95107224
7 728.60 96866047
7 728.60
C
-
-
-
-
-
125-400/438
30.00
16
95107225
8 646.20 96866050
8 646.20
C
-
-
-
-
-
125-500/421
18.50
16
95107226
8 369.10 96866053
8 369.10
C
-
-
-
-
-
125-500/445
22.00
16
95107227
8 801.10 96866057
8 801.10
C
-
-
-
-
-
125-500/493
30.00
16
95107228
9 717.00 96866060
9 717.00
C
-
-
-
-
-
125-500/524
37.00
16
95107229
10 237.00 96867231
10 237.00
C
-
-
-
-
-
125-500/546
45.00
16
95107230
10 928.00 96867253
10 928.00
C
-
-
-
-
-
125-500/548
55.00
16
95107231
11 791.80 96867255
11 791.80
C
-
-
-
-
-
150-200/210-170
2.20
10
95107233
3 821.90 96866115
3 821.90
C
-
-
-
-
-
150-200/218-200
3.00
10
96596002
4 123.50 96596006
4 123.50
C
-
-
-
-
-
150-200/224
4.00
10
96629398
4 232.70 96629400
4 232.70
C
-
-
-
-
-
150-250/243
5.50
10
95107236
4 842.20 96866118
4 842.20
C
-
-
-
-
-
150-250/262
7.50
10
95107237
5 135.60 96866226
5 135.60
C
-
-
-
-
-
150-250/286
11.00
10
95107238
5 740.20 96840624
5 740.20
C
-
-
-
-
-
Platnosť od : 1.4.2011
NK, NKE
Stránka 8 / 12
Údaje čerpadla
Veľkosť
Úplný popis viď
príklady nad
tabuľkou
P2
[kW]
PN
NK (štandardné)
Obj. číslo
Vykurovanie
Bez glykolu 1)
Cena
EUR
Obj. číslo
Chladenie/klim.
S glykolom 2)
NKE (regulované) bez snímača
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Obj. číslo
Vykurovanie
Bez glykolu 1)
Cena
EUR
Obj. číslo
Chladenie/klim.
S glykolom 2)
Cena
EUR
Rabatová
skupina
150-315/280
11.00
10
95107239
6 917.00 96866228
6 917.00
C
-
-
-
-
-
150-315/305
15.00
10
95107240
7 521.70 96866229
7 521.70
C
-
-
-
-
-
150-315/322
18.50
10
95107241
7 867.10 96866243
7 867.10
C
-
-
-
-
-
150-315/337
22.00
10
95107242
8 299.10 96866248
8 299.10
C
-
-
-
-
-
150-400/357
18.50
10
95107243
8 160.50 96866251
8 160.50
C
-
-
-
-
-
150-400/375
22.00
10
95107244
8 594.00 96866253
8 594.00
C
-
-
-
-
-
150-400/408
30.00
10
95107245
9 544.30 96866256
9 544.30
C
-
-
-
-
-
150-400/430
37.00
10
95107246
10 062.60 96866260
10 062.60
C
-
-
-
-
-
150-400/438
45.00
10
95107247
10 755.30 96866272
10 755.30
C
-
-
-
-
-
150-500/457
37.00
10
95107248
11 134.90 96867257
11 134.90
C
-
-
-
-
-
150-500/483
45.00
10
95107249
11 827.60 96867260
11 827.60
C
-
-
-
-
-
150-500/513
55.00
10
95107250
12 691.50 96867263
12 691.50
C
-
-
-
-
-
150-500/548
75.00
10
95107251
12 864.20 96867266
12 864.20
C
-
-
-
-
-
200-400/308
15.00
10
97510616
10 717.00 97526150
10 717.00
C
-
-
-
-
-
200-400/328
18.50
10
97510618
11 178.00 97526151
11 178.00
C
-
-
-
-
-
200-400/348
22.00
10
97510620
11 954.00 97526152
11 954.00
C
-
-
-
-
-
200-400/384
30.00
10
97510644
12 730.00 97526153
12 730.00
C
-
-
-
-
-
200-400/404
37.00
10
97510646
13 663.50 97526154
13 663.50
C
-
-
-
-
-
200-450/355
18.50
10
96960139
11 524.50 96966334
11 524.50
C
-
-
-
-
-
200-450/371
22.00
10
96960153
12 458.00 96966335
12 458.00
C
-
-
-
-
-
200-450/407
30.00
10
96958862
13 391.50 96966336
13 391.50
C
-
-
-
-
-
200-450/431
37.00
10
96958871
11 175.00 96966338
11 175.00
C
-
-
-
-
-
200-450/451
45.00
10
96958885
15 258.50 96966340
15 258.50
C
-
-
-
-
-
250-350/278
11.00
10
97631497
11 960.20 97687469
12 265.70
C
-
-
-
-
-
250-350/306
15.00
10
97631501
12 858.30 97687496
13 163.90
C
-
-
-
-
-
250-350/330
18.50
10
97631505
13 501.00 97687522
13 806.60
C
-
-
-
-
-
250-350/366
22.00
10
97631509
14 143.80 97687528
14 449.30
C
-
-
-
-
-
250-400/289
15.00
10
96960156
12 197.50 96966564
12 197.50
C
-
-
-
-
-
250-400/313
18.50
10
96960158
12 816.00 96966565
12 816.00
C
-
-
-
-
-
250-400/329
22.00
10
96960161
13 434.50 96966566
13 434.50
C
-
-
-
-
-
250-400/361
30.00
10
96958963
14 840.50 96966567
14 840.50
C
-
-
-
-
-
250-400/381
37.00
10
96958975
15 616.50 96966568
15 616.50
C
-
-
-
-
-
250-400/401
45.00
10
96959419
16 235.00 96966569
16 235.00
C
-
-
-
-
-
250-450/313
18.50
10
97510648
13 320.00 97526175
13 320.00
C
-
-
-
-
-
250-450/325
22.00
10
97510650
13 938.50 97526176
13 938.50
C
-
-
-
-
-
250-450/357
30.00
10
97510662
15 344.50 97526177
15 344.50
C
-
-
-
-
-
250-450/377
37.00
10
97510664
16 120.50 97526178
16 120.50
C
-
-
-
-
-
250-450/397
45.00
10
97510666
16 739.00 97526179
16 739.00
C
-
-
-
-
-
250-450/433
55.00
10
97510668
17 515.00 97526180
17 515.00
C
-
-
-
-
-
250-500/409
45.00
10
97630777
19 924.70 97687547
20 349.10
C
-
-
-
-
-
250-500/437
55.00
10
97633317
20 897.00 97687549
21 321.40
C
-
-
-
-
-
250-500/485
75.00
10
97630793
24 267.20 97687561
24 691.60
C
-
-
-
-
-
250-500/525
90.00
10
97630797
26 026.40 97687563
26 450.80
C
-
-
-
-
-
1) S mechanickou upchávkou BAQE pre oblasť vykurovanie, pre vodu bez obsahu glykolu, max. teplotný rozsah +2°C až +120°C
2) S mechanickou upchávkou GQQE pre oblasť chladenie/klimatizácie, pre vodu s obsahom glykolu, max. teplotný rozsah -25°C až +90°C
Ďalšie prevedenia mechanických upchávok na dopyt.
Prevedenia čerpadiel s liatin. telesom a obež. kolesom z bronzu alebo nehrdz. ocele, čerpadiel s telesom aj obež. kolesom z nehrdz. ocele a čerpadiel podľa ISO 2585 (NKG/NKGE) na dopyt.
Platnosť od : 1.4.2011
NK, NKE
Stránka 9 / 12
NK/NKE
Príslušenstvo
Normované čerpadlá podľa DIN EN 733
Elektronická ochranná jednotka motora MP 204/205
Ochrana proti prehriatiu, preťaženiu, podpätiu, zmene sledu fázy, monitoruje izolačný stav
Typ
Popis
Objednávacie
číslo
MP 204
IP 20, 3 - 120 A *, 100 - 480 VAC
96079927
395.80
P
MP 205
IP 20, 3 - 120 A *, 100 - 480 VAC, 100 - 500 VAC
96765271
399.00
P
Zostava prúd . transformátorov 200 A
96095281
241.50
P
pre MP 204 (3 kusy)
300 A
96095282
252.00
P
500 A
96095283
299.20
P
750 A
96095284
311.80
P
1000 A
96095285
329.70
P
Prúdový transformátor
200 A
96095274
86.10
P
pre MP 204 (1 kus)
300 A
96095275
91.40
P
500 A
96095276
108.20
P
750 A
96095277
113.40
P
1000 A
96095278
119.70
P
Cena EUR
Rabatová
skupina
* pri väčších hodnotách prúdu sú nutné 3 prúdové transformátory
PTC - ochrana pre triedu izolácie F
Ochrana proti prehriatiu, preťaženiu, podpätiu, zmene sledu fázy, monitoruje izolačný stav
Typ
Objednávacie
číslo
Vyhodnoc. relé pre monitorovanie dovol. teploty motora s termistormi, prevádz. napätie 1x220V, 50Hz
00ID8945
Cena EUR
44.10
Rabatová
skupina
P
Diferenčný tlakový snímač DPI (montáž na čerpadlo)
Popis
Objednávacie
číslo
DPI 0-0,6
Diferenčný tlakový senzor DPI s trojvodičovým pripojením, s 0,9 m pripoj. kábla.
96611522
414.50
P
DPI 0-1,0
Prípustná teplota okolia v rozsahu -10°C až+70 °C. Prípustný prevádz. tlak 16 barov,
96611523
414.50
P
Typ
Cena EUR
Rabatová
skupina
DPI 0-1,6
prípustná teplota média -10 °C až+70 °C (až +140°C pri použití kapilárnej trubice
96611524
414.50
P
DPI 0-2,5
a pri teplote okolia <40°C). Výstupný signál 4 - 20 mA (0-100%
96611525
414.50
P
DPI 0-4,0
meracieho rozsahu). Komplet s 2 medenými trubicami pre pripojenie na sacej a
96611526
414.50
P
DPI 0-6,0
výtlačnej strane, UNF 7/16" (vrátane 2 redukcii R 1¼" - UNF 7/16"),
96611527
414.50
P
DPI 0-10,0
pre pripojenia na stenu a na MGE-motor, napájacie napätie 12-30 VDC.
96611550
414.50
P
Diferenčný tlakový snímač DPI SPR (montáž na potrubie)
Typ
Popis
Objednávacie
číslo
DPI 0-1,2 SPR
Dif. tlak. snímač DPI SPR s 5 m trojvodič. pripoj. kábla a 2 x 1 m kapilár. trubky
96760247
491.40
P
DPI 0-2,5 SPR
(pripojenia:7/16-20 UNF). Teplota okolia -10 až+70 °C, teplota média -10 až+70°C,
96760248
491.40
P
DPI 0-4,0 SPR
(až +140°C pri použití kapilár. trubice a teplote okolia <40°C). Výst. signál 4-20 mA
96760249
491.40
P
DPI 0-6,0 SPR
(0-100% mer.rozsahu). Držiaky pre montáž, vr. prechod. kusov R1/4-7/16-20 UNF
96760250
491.40
P
DPI 0-10,0 SPR
a ďalšieho inštal. materiálu. Napáj. napätie 12-30VDC. Značka CE pre dĺžku kábla až 30 m.
96829235
491.40
P
Súčasť pre DPI
Sieťová súčasť pre DPI, nutná pre dĺžku kábla väčšej než 300 m.
00ID9078
115.50
P
Popis
Objednávacie
číslo
Teplotný snímač
Teplotný snímač s dvojdrôtovým prevodníkom
96430194
273.70
P
TTA
Výstupný signál 4-20 mA
96432591
266.00
P
96430195
273.70
P
96432592
266.00
P
Skrutkovaná ponorná trubica 50 mm
96430201
76.60
P
Skrutkovaná ponorná trubica 100 mm
96430202
101.60
P
Delené kruhové puzdro
96430203
46.90
P
Vnútorný teplotný snímač s dvojdrôtovým prevodníkom
00ID8295
302.40
P
96409362
640.50
P
96409363
651.00
P
Cena EUR
Rabatová
skupina
Teplotný snímač
Typ
Vnútorný teplotný
snímač WR 52
Pt100 v hliníkovom telese, výstupný signál 4-20 mA
Diferenčný teplotný
Diferenčný teplotný snímač na meranie diferenčnej teploty medzi dvoma procesnými miestami
snímač
s jednoduchou inštaláciou na stenu a normou zodpovedajúcim 4-20 mA dvojvodičovým systémom.
ETSD
Senzory T1 a T2 merajú okamžitú teplotu v určitom procesnom mieste. T1 obsahuje okrem meranie teploty
Cena EUR
Rabatová
skupina
aj elektroniku, ktorá zobrazí diferenciu (T1-T2) a cez zosilňovač ju označí ako proporcionálny 4-20 mA signál.
Platnosť od : 1.4.2011
NK, NKE
Stránka 10 / 12
Odrušovací filter
Typ
Popis
Objednávacie
číslo
Odrušovací filter EMV
pre E-čerpadlá s MGE motormi 7,5 kW 4-pól. a 11 kW až 22 kW 2-pól.
96478309
Cena EUR
1 100.40
Rabatová
skupina
P
Príslušenstvo pre riadenie
Typ
Popis
Objednávacie
číslo
Ovládač Grundfos R 100
Pre MAGNA, UPE, TPE, NBE, NKE, CRE, CME, MTRE, SPKE, CUE, Hydromono CR(N)E, Hydromulti-E,
Hydro MPC-E a SQE s CU300, kalové čerpadlá s AUTOADAPT; vrátane USB
96615297
204.80
P
G10-LON na prepojenie
GENIbus na LON-bus
Pre všetky UPE, TPE, LPE, LME, CLME, CRE, CHIE, SPKE s rozhraním GENIbus a MAGNA xx-40/25-60/3200605726
60/xx-80/xx-100 s GENI modulom MB 40/60/80/100
221.50
P
G100-Gateway
pre Profibus-DP - dátová sieť vrátane. software PC Tool G100
96411135
1 291.50
P
pre Interbus-S - dátová sieť, vrátane software PC Tool G100
96411134
1 291.50
P
rádio/modem/PLC (aj pre MODbus RTU, aj z dát. záznamom), vr. SW PC Tool G100
96411136
1 291.50
P
základná verzia s 2 MB pamäte pre dátový záznam, vrátane software PC Tool G100
96411137
1 291.50
P
Modul pre pripojenia E-čerpadiel a HydroMulti-E na sieť LONWorks
96753735
328.70
P
CIU 100 LON - Gateway
Cena EUR
Rabatová
skupina
CIU 150 Profibus - Gateway
Modul pre pripojenia E-čerpadiel a HydroMulti-E na sieť Profibus-DP
96753081
328.70
P
CIU 200 MODbus - Gateway
Modul pre pripojenia E-čerpadiel a HydroMulti-E na sieť MODbus-RTU
96753082
328.70
P
CIU 250 GSM - Gateway
Modul pre pripojenie E-čerpadiel do 7,5kW k bezdrátovej komunikácii cez SMS / GSM/ GPRS
P
96787106
591.70
CIU 300 BACnet MS/TP - Gateway
Modul pre pripojenia E-čerpadiel a HydroMulti-E na sieť BACnet MS/TP
96893770
328.70
P
CIM 100 LONbus - Modul
96824797
159.70
P
Rozširovací modul pre motory MGE 11-22 kW pre sieť LONWorks
CIM 150 Profibus - Modul
Rozširovací modul pre motory MGE 11-22 kW pre sieť Profibus-DP
96824793
159.70
P
CIM 200 MODbus - Modul
Rozširovací modul pre motory MGE 11-22 kW pre sieť MODbus-RTU
96824796
159.70
P
P
CIM 250 GSM - Modul
Rozširovací modul pre motory MGE 11-22 kW k bezdrátovej komunikácii cez SMS/GSM/GPRS
96824795
375.70
GSM anténa
GSM anténa pro CIM & CIU 250 GSM Modul
96095288
97.80
P
CIM 300 BACnet - Modul
Rozširovací modul pre motory MGE 11-22 pre sieť BACnet MS/TP
96893769
329.20
P
Prevedenia
Odpočet ceny pri štandardnej spojke. Pri dodávke čerpadla so štand. spojkou sa nižšie uvedené ceny odpočítajú od cien čerpadiel s vyberateľnou spojkou, ktoré sú uvedené v tomto cenníku.
Typ
Cena EUR
NK(E) 32-125 (.1)
100.00
NK(E) 32-160 (.1)
139.70
NK(E) 32-200 (.1)
179.70
NK(E) 32-250
218.90
NK(E) 40-125
119.00
NK(E) 40-160
159.10
NK(E) 40-200
199.50
NK(E) 40-250
239.50
NK(E) 40-315
279.60
NK(E) 50-125
139.70
NK(E) 50-160
179.70
NK(E) 50-200
218.90
NK(E) 50-250
259.40
NK(E) 50-315
298.60
NK(E) 65-125
159.10
NK(E) 65-160
199.50
NK(E) 65-200
239.50
NK(E) 65-250
279.20
NK(E) 65-315
318.20
NK(E) 80-160
218.90
NK(E) 80-200
259.40
NK(E) 80-250
298.60
NK(E) 80-315
338.90
NK(E) 80-400
379.20
NK(E) 100-160
239.50
NK(E) 100-200
279.60
NK(E) 100-250
318.20
NK(E) 100-315
358.60
NK(E) 100-400
398.60
NK(E) 125-200
298.60
NK(E) 125-250
338.70
NK(E) 125-315
379.20
NK(E) 125-400
418.40
NK(E) 125-500
458.50
Platnosť od : 1.4.2011
NK, NKE
Stránka 11 / 12
Typ
Cena EUR
NK(E) 150-200
318.20
NK(E) 150-250
358.60
NK(E) 150-315
398.60
NK(E) 150-400
439.00
NK(E) 150-500
478.40
NK(E) 200-400
516.40
NK(E) 200-450
553.10
NK(E) 250-350
571.50
NK(E) 250-400
789.80
NK(E) 250-450
626.50
NK(E) 250-500
737.50
Ďalšie príplatky za stočenie obežného kolesa, neštandardnej upchávky a pod., na dopyt.
Certifikáty pre NK/NKE
Rabatová
skupina
Typ
Popis
Osvedčenie EN 10204 2.1
Osvedčenie, v ktorom GRUNDFOS potvrdzuje, že výrobok zodpovedá dodacím podmienkam objednávky,
bez uvedenia skúšobných výsledkov
189.60
S
Osvedčenie EN 10204 2.2
Osvedčenie, v ktorom GRUNDFOS potvrdzuje, že výrobok zodpovedá dodacím podmienkam objednávky, s
uvedeným nešpecifikovaných skúšobných výsledkov
237.00
S
Preberací skúšobný protokol
EN 10204 3.1.B
Ako 2.3, preberací protokol podľa dohody s Grundfos. Materiálové osvedčenie podľa 3.1.B sa nedá dodať.
332.60
S
Platnosť od : 1.4.2011
Cena EUR
NK, NKE
Stránka 12 / 12
NB/NBE
Čerpadlá v monoblokovom prevedení podľa DIN EN 733
2-pólový trojfázový motor (2900 ot/min)
Štandardné (NB) a regulované (NBE)
Prevedenie z liatiny
2-pólový motor, 2900 min-1, teleso čerpadla a obežné koleso zo sivej liatiny, kataforézna ochrana povrchu
Teleso čerpadla a obežné koleso zo sivej liatiny EN-GJL 250, mechanická upchávka BAQE alebo GQQE, tesniaci kruh z bronzu.
V štandardnej dodávke je čerpadlo v monobloku s IEC-motorom najvyššej účinnosti EFF1/IE2.
NB
IP55, do 1,5 kW 3 x 220-240V D/380-415V Y 50Hz, od 2,2 kW 3 x 380-415V D 50Hz, od 3 kW s termistormi (PTC) podľa DIN 44082
NBE bez snímačas integrovaným frekv. meničom, digitálnym PI regulátorom a ochranou motora, 3 x 380-480V 50/60Hz, s možnosťou pripojenia externého snímača
Údaje čerpadla
Veľkosť
Úplný popis viď
P2
príklady nad
tabuľkou
[kW]
PN
NB (štandardné)
Obj. číslo
Vykurovanie
Bez glykolu 1)
Cena
EUR
Obj. číslo
Chladenie/klim.
S glykolom 2)
NBE (regulované) bez snímača
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Obj. číslo
Vykurovanie
Bez glykolu 1)
Cena
EUR
Obj. číslo
Chladenie/klim.
S glykolom 2)
Cena
EUR
Rabatová
skupina
32-125.1/100
0.75
16
96124939
697.30 96529000
697.30
C
-
-
-
-
-
32-125.1/110
1.10
16
96126250
772.20 96529002
772.20
C
-
-
-
-
-
32-125.1/121
1.50
16
96126251
795.50 96529007
795.50
C
96538953
1 617.50 96539072
1 617.50
C1
32-125.1/140
2.20
16
96533976
847.00 96535143
847.00
C
96125302
1 793.90 96539073
1 793.90
C1
32-125/106
1.10
16
96126225
777.10 96528553
777.10
C
-
-
32-125/115
1.50
16
96126227
805.50 96528555
805.50
C
96538981
1 627.50 96539074
1 627.50
C1
32-125/130
2.20
16
96533993
850.40 96535145
850.40
C
96538982
1 797.30 96539102
1 797.30
C1
32-125/142
3.00
16
96124915
943.50 96528578
943.50
C
96538983
2 065.20 96539103
2 065.20
C1
32-160.1/139
1.50
16
95109616
840.40 96749037
840.40
C
95108608
1 664.10 96733561
1 664.10
C1
32-160.1/155
2.20
16
96534031
895.30 96535147
895.30
C
96538986
1 843.90 96539104
1 843.90
C1
32-160.1/169
3.00
16
96124950
1 000.10 96529015
1 000.10
C
96538987
2 121.70 96539105
2 121.70
C1
32-160.1/177
4.00
16
95109618
1 151.50 96755218
1 151.50
C
95108610
2 403.00 96733583
2 403.00
C1
32-160/139
2.20
16
95109623
910.20 96755221
910.20
C
95108615
1 857.10 96733584
1 857.10
C1
32-160/151
3.00
16
96126234
1 008.40 96528611
1 008.40
C
96538989
2 130.10 96539106
2 130.10
C1
32-160/163
4.00
16
96126236
1 138.30 96528616
1 138.30
C
96125303
2 388.00 96539107
2 388.00
C1
32-160/177
5.50
16
96126238
1 283.10 96528618
1 283.10
C
96538990
2 757.50 96539108
2 757.50
C1
32-200.1/172
3.00
16
95109620
1 078.40 96755263
1 078.40
C
95108612
2 198.30 96733585
2 198.30
C1
32-200.1/188
4.00
16
96126260
1 213.20 96529018
1 213.20
C
96538991
2 464.60 96539109
2 464.60
C1
32-200.1/205
5.50
16
96126261
1 333.00 96529021
1 333.00
C
96538992
2 805.70 96539110
2 805.70
C1
32-200.1/207
7.50
16
95109621
1 471.00 96755266
1 471.00
C
95108613
3 246.70 96733587
3 246.70
C1
32-200/176
4.00
16
95109625
1 223.10 96866042
1 223.10
C
95108617
2 472.90 96733588
2 472.90
C1
32-200/190
5.50
16
96126244
1 343.00 96528992
1 343.00
C
96125304
2 817.40 96539111
2 817.40
C1
32-200/206
7.50
16
96126246
1 464.40 96528995
1 464.40
C
96125305
3 240.10 96539112
3 240.10
C1
32-200/219
11.00
16
95109626
1 903.80 96866048
1 903.80
C
95108618
4 205.20 96733589
4 205.20
C1
32-250/199
5.50
16
95109627
1 434.50 96866051
1 434.50
C
95108619
2 907.20 96733590
2 907.20
C1
32-250/219
7.50
16
95109628
1 556.00 96856970
1 556.00
C
95108620
3 331.60 96733591
3 331.60
C1
32-250/244
11.00
16
95109629
1 933.70 96866054
1 933.70
C
95108621
4 235.20 96733602
4 235.20
C1
32-250/262
15.00
16
95109630
2 146.70 96866055
2 146.70
C
95108622
4 839.30 96733603
4 839.30
C1
40-125/105
1.50
16
96126265
873.70 96529025
873.70
C
96538994
1 695.80 96539114
1 695.80
C1
40-125/116
2.20
16
96534083
921.90 96535173
921.90
C
96538995
1 868.80 96539115
1 868.80
C1
40-125/127
3.00
16
96126267
1 026.80 96529029
1 026.80
C
96125306
2 146.70 96539116
2 146.70
C1
40-125/139
4.00
16
96126268
1 158.30 96529031
1 158.30
C
96538996
2 409.60 96539117
2 409.60
C1
40-125/142
5.50
16
95109631
1 258.10 96866059
1 258.10
C
95108623
2 730.80 96733604
2 730.80
C1
40-160/144
4.00
16
95109633
1 169.90 96780125
1 169.90
C
95108625
2 419.60 96733605
2 419.60
C1
40-160/158
5.50
16
96126273
1 326.40 96529050
1 326.40
C
96125307
2 799.10 96539120
2 799.10
C1
40-160/172
7.50
16
96124974
1 467.80 96529052
1 467.80
C
96538998
3 243.50 96539121
3 243.50
C1
40-160/177
11.00
16
95109634
1 897.10 96740423
1 897.10
C
95108626
4 198.60 96733606
4 198.60
C1
40-200/172
5.50
16
95109635
1 381.30 96866073
1 381.30
C
95108627
2 854.00 96733607
2 854.00
C1
40-200/188
7.50
16
95109636
1 519.40 96866075
1 519.40
C
95108628
3 295.00 96733608
3 295.00
C1
40-200/206
11.00
16
96126280
1 917.10 96529060
1 917.10
C
96539022
4 218.60 96539123
4 218.60
C1
40-200/219
15.00
16
95109637
2 110.10 96866080
2 110.10
C
95108629
4 802.70 96733609
4 802.70
C1
40-250/211
11.00
16
95109638
1 950.40 96866082
1 950.40
C
95108630
4 251.90 96733610
4 251.90
C1
40-250/230
15.00
16
96126287
2 151.80 96529069
2 151.80
C
96539023
4 844.30 96539125
4 844.30
C1
40-250/245
18.50
16
96126288
2 303.20 96529071
2 303.20
C
96539024
5 556.60 96539126
5 556.60
C1
40-250/255
22.00
16
96126289
2 662.60 96529073
2 662.60
C
96539025
6 315.40 96539128
6 315.40
C1
40-250/260
30.00
16
95109639
3 654.40 96866083
3 654.40
C
-
-
Platnosť od : 1.4.2011
NB, NBE
-
-
-
-
-
-
Stránka 1 / 11
Údaje čerpadla
Veľkosť
Úplný popis viď
P2
príklady nad
tabuľkou
[kW]
NB (štandardné)
PN
Obj. číslo
Vykurovanie
Bez glykolu 1)
Cena
EUR
Obj. číslo
Chladenie/klim.
S glykolom 2)
NBE (regulované) bez snímača
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Obj. číslo
Vykurovanie
Bez glykolu 1)
Cena
EUR
Obj. číslo
Chladenie/klim.
S glykolom 2)
95108631
6 590.00 96733611
Cena
EUR
Rabatová
skupina
6 590.00
C1
40-315/273
22.00
16
95109640
2 938.80 96866084
2 938.80
C
40-315/298
30.00
16
95109641
3 929.00 96866087
3 929.00
C
-
-
-
-
-
40-315/318
37.00
16
95109642
4 526.40 96866086
4 526.40
C
-
-
-
-
-
-
-
40-315/336
45.00
16
95109643
5 817.80 96866085
5 817.80
C
-
-
50-125/111
3.00
16
96126294
1 088.30 96529078
1 088.30
C
96539003
2 208.40 96539131
2 208.40
C1
50-125/121
4.00
16
96124999
1 199.80 96529080
1 199.80
C
96539004
2 451.20 96539132
2 451.20
C1
50-125/135
5.50
16
96126295
1 344.60 96529083
1 344.60
C
96125309
2 819.00 96539133
2 819.00
C1
50-125/144
7.50
16
96126296
1 476.10 96529085
1 476.10
C
96539005
3 251.70 96539134
3 251.70
C1
50-160/136
5.50
16
95109645
1 381.30 96750040
1 381.30
C
95108632
2 854.00 96733612
2 854.00
C1
50-160/150
7.50
16
96125010
1 524.40 96529093
1 524.40
C
96125310
3 299.90 96539135
3 299.90
C1
50-160/167
11.00
16
96126305
1 945.30 96529122
1 945.30
C
96539033
4 246.80 96539137
4 246.80
C1
50-160/177
15.00
16
95109646
2 110.10 96756737
2 110.10
C
95108633
4 802.70 96733613
4 802.70
C1
50-200/181
11.00
16
95109647
2 056.80 96869858
2 056.80
C
95108634
4 358.30 96733614
4 358.30
C1
50-200/198
15.00
16
96126314
2 215.00 96529152
2 215.00
C
96539035
4 907.50 96539139
4 907.50
C1
50-200/210
18.50
16
96126315
2 364.70 96529157
2 364.70
C
96539036
5 618.10 96539140
5 618.10
C1
50-200/219
22.00
16
96126316
2 737.50 96529100
2 737.50
C
96539038
6 390.30 96539142
6 390.30
C1
50-250/205
15.00
16
95109648
2 304.90 96869859
2 304.90
C
95108635
4 997.40 96733615
4 997.40
C1
50-250/222
18.50
16
95109649
2 459.60 96869860
2 459.60
C
95108636
5 712.90 96733616
5 712.90
C1
50-250/233
22.00
16
96126323
2 825.70 96535192
2 825.70
C
96539039
6 476.80 96539147
6 476.80
C1
50-250/254
30.00
16
96126324
3 774.20 96529181
3 774.20
C
-
-
-
-
-
50-250/263
37.00
16
95109650
4 707.90 96865968
4 707.90
C
-
-
-
-
-
-
50-315/267
30.00
16
95109651
3 964.00 96865969
3 964.00
C
-
-
-
-
-
50-315/285
37.00
16
95109652
4 526.40 96865970
4 526.40
C
-
-
-
-
-
50-315/300
45.00
16
95109653
5 182.20 96865971
5 182.20
C
-
-
-
-
-
50-315/321
55.00
16
95109654
6 446.90 96866062
6 446.90
C
-
-
-
-
-
65-125/120-110 4.00
16
96125034
1 248.10 96529200
1 248.10
C
96539009
2 497.80 96539148
2 497.80
C1
65-125/127
5.50
16
96125036
1 389.60 96529202
1 389.60
C
96125311
2 862.30 96539149
2 862.30
C1
65-125/137
7.50
16
96125039
1 562.60 96529290
1 562.60
C
96125312
3 338.30 96539160
3 338.30
C1
65-125/144
11.00
16
95109657
1 985.30 96869861
1 985.30
C
95108637
4 288.50 96733617
4 288.50
C1
65-160/143
7.50
16
95109658
1 625.80 96869892
1 625.80
C
95108638
3 401.50 96733618
3 401.50
C1
65-160/157
11.00
16
96125057
2 050.20 96529312
2 050.20
C
96539041
4 351.70 96539163
4 351.70
C1
65-160/173
15.00
16
96125059
2 180.00 96529314
2 180.00
C
96539042
4 872.60 96539165
4 872.60
C1
65-160/177
18.50
16
95109659
2 353.00 96869893
2 353.00
C
95108639
5 606.50 96733620
5 606.50
C1
65-200/162
11.00
16
95109660
2 163.40 96866065
2 163.40
C
95108640
4 464.90 96740393
4 464.90
C1
65-200/177
15.00
16
95109661
2 323.10 96775521
2 323.10
C
95108641
5 015.70 96740394
5 015.70
C1
65-200/190
18.50
16
96125073
2 462.90 96529332
2 462.90
C
96539043
5 716.30 96539167
5 716.30
C1
65-200/198
22.00
16
96125075
2 832.40 96529334
2 832.40
C
96539044
6 485.10 96539168
6 485.10
C1
65-200/217
30.00
16
96125077
3 789.20 96529336
3 789.20
C
-
-
-
-
-
65-250/223
30.00
16
95109662
3 877.40 96866066
3 877.40
C
-
-
-
-
-
65-250/238
37.00
16
95109663
4 438.20 96866067
4 438.20
C
-
-
-
-
-
65-250/251
45.00
16
95109664
5 112.20 96866068
5 112.20
C
-
-
-
-
-
65-250/269
55.00
16
95109665
6 022.50 96866069
6 022.50
C
-
-
-
-
-
65-250/270
75.00
16
95109666
7 413.70 96866070
7 413.70
C
-
-
-
-
-
65-315/272
55.00
16
95109667
6 112.40 96866071
6 112.40
C
-
-
-
-
-
65-315/295
75.00
16
95109668
7 501.90 96866112
7 501.90
C
-
-
-
-
-
65-315/308
90.00
16
95109669
8 557.00 96866114
8 557.00
C
-
-
-
-
-
65-315/320
110.00
16
95109670
11 242.90 96866116
11 242.90
C
-
-
-
-
-
80-160/147-127 11.00
16
96125111
2 145.00 96535212
2 145.00
C
96539048
4 446.50 96539183
4 446.50
C1
80-160/151
15.00
16
96125114
2 294.90 96535213
2 294.90
C
96539049
4 987.40 96539185
4 987.40
C1
80-160/161
18.50
16
96125116
2 439.70 96535216
2 439.70
C
96539050
5 694.70 96539189
5 694.70
C1
80-160/167
22.00
16
96125118
2 903.90 96535219
2 903.90
C
96539051
6 556.70 96539191
6 556.70
C1
80-160/177
30.00
16
95109671
3 840.80 96751643
3 840.80
C
80-200/171
22.00
16
95109672
2 797.40 96863408
2 797.40
C
95108642
-
-
6 450.20 96870854
-
-
6 450.20
C1
80-200/188
30.00
16
96125136
3 970.70 96535224
3 970.70
C
-
-
-
-
-
80-200/200
37.00
16
95109673
4 438.20 96839354
4 438.20
C
-
-
-
-
-
80-200/211
45.00
16
95109674
5 112.20 96759950
5 112.20
C
-
-
-
-
-
80-200/222
55.00
16
95109675
6 022.50 96866199
6 022.50
C
-
-
-
-
-
Platnosť od : 1.4.2011
NB, NBE
Stránka 2 / 11
Údaje čerpadla
Veľkosť
Úplný popis viď
P2
príklady nad
tabuľkou
[kW]
PN
NB (štandardné)
Obj. číslo
Vykurovanie
Bez glykolu 1)
Cena
EUR
Obj. číslo
Chladenie/klim.
S glykolom 2)
NBE (regulované) bez snímača
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Obj. číslo
Vykurovanie
Bez glykolu 1)
Cena
EUR
Obj. číslo
Chladenie/klim.
S glykolom 2)
Cena
EUR
Rabatová
skupina
80-250/220
45.00
16
95109676
5 165.50 96730952
5 165.50
C
-
-
-
-
-
80-250/234
55.00
16
95109677
6 075.70 96866200
6 075.70
C
-
-
-
-
-
80-250/257
75.00
16
95109678
7 024.30 96866201
7 024.30
C
-
-
-
-
-
80-250/270
90.00
16
95109679
8 150.90 96759962
8 150.90
C
-
-
-
-
-
80-315/278
90.00
16
95109680
8 327.30 96866212
8 327.30
C
-
-
-
-
-
80-315/295
110.00
16
95109681
11 505.80 96866213
11 505.80
C
-
-
-
-
-
80-315/310
132.00
16
95109682
12 797.20 96866214
12 797.20
C
-
-
-
-
-
80-315/328
160.00
16
95109683
14 363.20 96866215
14 363.20
C
-
-
16
95109685
2 815.70 96775552
2 815.70
C
100-160/160-15622.00
95108643
6 466.80 96737825
-
-
6 466.80
C1
100-160/169
30.00
16
95109686
3 647.80 96777039
3 647.80
C
-
-
-
-
-
100-160/176
37.00
16
95109687
4 013.90 96832577
4 013.90
C
-
-
-
-
-
100-200/170
30.00
16
95109688
3 824.20 96776582
3 824.20
C
-
-
-
-
-
100-200/181
37.00
16
95109689
4 172.00 96865453
4 172.00
C
-
-
-
-
-
100-200/192
45.00
16
95109690
4 935.80 96794230
4 935.80
C
-
-
-
-
-
100-200/203
55.00
16
95109691
5 759.60 96812302
5 759.60
C
-
-
-
-
-
100-200/219
75.00
16
95109692
6 796.30 96825228
6 796.30
C
-
-
-
-
-
100-250/205
55.00
16
95109693
5 899.30 96866705
5 899.30
C
-
-
-
-
-
100-250/229
75.00
16
95109694
7 060.90 96866718
7 060.90
C
-
-
-
-
-
100-250/242
90.00
16
95109695
7 921.30 96866745
7 921.30
C
-
-
-
-
-
100-250/258
110.00
16
95109696
11 153.00 96866767
11 153.00
C
-
-
-
-
-
100-250/270
132.00
16
95109697
12 620.80 96866785
12 620.80
C
-
-
-
-
-
100-315/269
110.00
16
95109698
11 505.80 96866849
11 505.80
C
-
-
-
-
-
100-315/284
132.00
16
95109699
12 973.60 96866850
12 973.60
C
-
-
-
-
-
100-315/301
160.00
16
95109700
14 717.60 96866851
14 717.60
C
-
-
-
-
-
100-315/322
200.00
16
95109701
17 342.00 96866872
17 342.00
C
-
-
-
-
-
125-200/196-16645.00
16
95109702
5 024.00 96866875
5 024.00
C
-
-
-
-
-
125-200/196-18855.00
16
95109703
5 936.00 96761584
5 936.00
C
-
-
-
-
-
125-200/209
75.00
16
95109704
7 060.90 96854600
7 060.90
C
-
-
-
-
-
125-200/219
90.00
16
95109705
7 921.30 96866895
7 921.30
C
-
-
-
-
-
125-200/226
110.00
16
95109706
11 153.00 96866898
11 153.00
C
-
-
-
-
-
125-250/222
90.00
16
95109707
8 097.70 96866912
8 097.70
C
-
-
-
-
-
125-250/236
110.00
16
95109708
11 329.40 96866913
11 329.40
C
-
-
-
-
-
125-250/249
132.00
16
95109709
12 797.20 96866916
12 797.20
C
-
-
-
-
-
125-250/263
160.00
16
95109710
14 541.20 96866921
14 541.20
C
-
-
-
-
-
125-250/269
200.00
16
95109711
17 163.90 96866923
17 163.90
C
-
-
-
-
-
125-315/262
132.00
16
95109712
13 326.40 96866924
13 326.40
C
-
-
-
-
-
125-315/277
160.00
16
95109713
15 423.20 96866928
15 423.20
C
-
-
-
-
-
125-315/297
200.00
16
95109714
18 047.50 96866931
18 047.50
C
-
-
-
-
-
150-200/216-17675.00
10
95109715
7 766.50 96866942
7 766.50
C
-
-
-
-
-
150-200/218-20290.00
10
95109716
8 626.90 96866947
8 626.90
C
-
-
-
-
-
150-200/224
10
95109717
11 683.90 96866950
11 683.90
C
-
-
-
-
-
110.00
150-250/230
132.00
10
95109718
13 150.00 96866963
13 150.00
C
-
-
-
-
-
150-250/245
160.00
10
95109719
14 894.00 96866964
14 894.00
C
-
-
-
-
-
150-250/260
200.00
10
95109720
17 518.20 96866966
17 518.20
C
-
-
-
-
-
1) S mechanickou upchávkou BAQE pre oblasť vykurovanie, pre vodu bez obsahu glykolu, max. teplotný rozsah +2°C až +120°C
2) S mechanickou upchávkou GQQE pre oblasť chladenie/klimatizácie, pre vodu s obsahom glykolu, max. teplotný rozsah -25°C až +90°C
Ďalšie prevedenia mechanických upchávok na dopyt.
Prevedenia čerpadiel s liatinovým telesom a obežným kolesom z bronzu alebo nehrdzavejúcej ocele, čerpadiel s telesom aj obežným kolesom z nehrdzavejúcej ocele a
čerpadiel podľa ISO 2585 (NBG/NBGE) na dopyt.
Platnosť od : 1.4.2011
NB, NBE
Stránka 3 / 11
NB/NBE
Čerpadlá v monoblokovom prevedení podľa DIN EN 733
4-pólový trojfázový motor (1450 ot/min)
Štandardné (NB) a regulované (NBE)
Prevedenie z liatiny
4-pólový motor, 1450 min-1, teleso čerpadla a obežné koleso zo sivej liatiny, kataforézna ochrana povrchu
Teleso čerpadla a obežné koleso zo sivej liatiny EN-GJL 250, mechanická upchávka BAQE alebo GQQE, tesniaci kruh z bronzu.
V štandardnej dodávke je čerpadlo v monobloku s IEC-motorom najvyššej účinnosti EFF1/IE2.
NB
IP55, do 1,5 kW 3 x 220-240V D/380-415V Y 50Hz, od 2,2 kW 3 x 380-415V D 50Hz, od 3 kW s termistormi (PTC) podľa DIN 44082
NBE bez snímačas integrovaným frekv. meničom, digitálnym PI regulátorom a ochranou motora, 3 x 380-480V 50/60Hz, s možnosťou pripojenia externého snímača
Údaje čerpadla
Veľkosť
Úplný popis viď
P2
príklady nad
tabuľkou
[kW]
PN
NB (štandardné)
Obj. číslo
Vykurovanie
Bez glykolu 1)
Cena
EUR
Obj. číslo
Chladenie/klim.
S glykolom 2)
NBE (regulované) bez snímača
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Obj. číslo
Vykurovanie
Bez glykolu 1)
Cena
EUR
Obj. číslo
Chladenie/klim.
S glykolom 2)
Cena
EUR
Rabatová
skupina
32-125.1/121
0.25
16
95108933
647.30 96759439
647.30
C
-
-
-
-
-
32-152.1/139
0.25
16
96124944
647.30 96529011
647.30
C
-
-
-
-
-
32-125.1/140
0.37
16
95108934
654.00 96743749
654.00
C
-
-
-
-
-
32-125/115
0.25
16
95108940
635.70 96759454
635.70
C
-
-
-
-
-
32-125/130
0.25
16
95108941
635.70 96759455
635.70
C
-
-
-
-
-
32-125/142
0.37
16
96124910
652.40 96528552
652.40
C
-
-
-
-
-
32-160.1/137
0.25
16
95108935
670.60 96759440
670.60
C
-
-
-
-
-
32-160.1/155
0.25
16
95108936
670.60 96755367
670.60
C
-
-
-
-
-
32-160.1/172
0.37
16
96124948
690.60 96529012
690.60
C
-
-
-
-
-
32-160.1/177
0.55
16
95108937
742.20 96759441
742.20
C
-
-
-
-
-
32-160/138
0.25
16
95108942
670.60 96759456
670.60
C
-
-
-
-
-
32-160/154
0.37
16
95108943
688.90 96759457
688.90
C
-
-
-
-
-
-
-
32-160/172
0.55
16
96124922
737.20 96528610
737.20
C
32-160/177
0.75
16
95108944
758.80 96759458
758.80
C
95114778
1 580.90 96740397
-
-
1 580.90
C1
32-200.1/175
0.37
16
95108938
742.20 96759452
742.20
C
-
-
-
-
-
32-200.1/196
0.55
16
96124953
788.80 96529017
788.80
C
-
-
-
-
-
32-200.1/207
0.75
16
95108939
815.40 96759453
815.40
C
1 637.50
C1
32-200/184
0.55
16
95108945
777.10 96759459
777.10
C
-
-
32-200/200
0.75
16
96124932
800.40 96528632
800.40
C
96592051
1 622.50 96592088
1 622.50
C1
32-200/216
1.10
16
96126242
930.30 96528633
930.30
C
96538993
1 665.80 96539113
1 665.80
C1
32-200/219
1.50
16
95109721
975.10 96866926
975.10
C
95108644
1 772.30 96740922
1 772.30
C1
32-250/210
0.75
16
95108947
883.70 96759461
883.70
C
95114910
1 705.70 96740927
1 705.70
C1
32-250/236
1.10
16
95109722
978.50 96866965
978.50
C
95108645
1 757.30 96740934
1 757.30
C1
32-250/260
1.50
16
95109723
1 061.80 96767771
1 061.80
C
95108646
1 858.80 96740935
1 858.80
C1
32-250/262
2.20
16
95109725
1 128.30 96866968
1 128.30
C
95108648
2 095.20 96740936
2 095.20
C1
95114779
-
1 637.50 96740398
-
-
40-125/116
0.25
16
96124964
752.20 96529033
752.20
C
-
-
-
-
-
40-125/130
0.37
16
96124958
762.20 96529023
762.20
C
-
-
-
-
-
40-125/142
0.55
16
96124959
812.10 96529024
812.10
C
-
-
-
-
-
40-160/134
0.37
16
95108952
742.20 96755980
742.20
C
-
-
-
-
-
-
-
40-160/151
0.55
16
96124971
822.00 96529034
822.00
C
-
-
40-160/166
0.75
16
96124972
835.40 96529039
835.40
C
96592053
1 657.80 96592089
1 657.80
C1
40-160/177
1.10
16
95109726
941.80 96866969
941.80
C
95108649
1 722.40 96740940
1 722.40
C1
40-200/181
0.75
16
95108954
812.10 96759471
812.10
C
96702033
1 634.40 96740941
1 634.40
C1
40-200/198
1.10
16
96126276
961.90 96529056
961.90
C
96538999
1 740.70 96539122
1 740.70
C1
40-200/217
1.50
16
96126278
993.50 96529058
993.50
C
96539000
1 790.60 96539124
1 790.60
C1
40-200/219
2.20
16
95109729
1 075.00 96757809
1 075.00
C
95108651
2 041.90 96740942
2 041.90
C1
40-250/219
1.50
16
95109730
1 061.80 96866970
1 061.80
C
95108652
1 858.80 96740943
1 858.80
C1
40-250/245
2.20
16
96124985
1 154.90 96535176
1 154.90
C
96539001
2 121.70 96539127
2 121.70
C1
40-250/260
3.00
16
96126285
1 228.10 96529067
1 228.10
C
96539002
2 303.20 96539129
2 303.20
C1
40-315/283
3.00
16
95109732
1 494.40 96866971
1 494.40
C
95108654
2 569.50 96740996
2 569.50
C1
40-315/305
4.00
16
95109734
1 564.30 96867002
1 564.30
C
95108656
2 825.70 96740998
2 825.70
C1
40-315/334
5.50
16
95109735
1 745.70 96867003
1 745.70
C
95108657
3 286.70 96741000
3 286.70
C1
40-315/344
7.50
16
95109736
1 828.90 96867004
1 828.90
C
95108658
3 647.80 96741001
3 647.80
C1
Platnosť od : 1.4.2011
NB, NBE
-
Stránka 4 / 11
Údaje čerpadla
Veľkosť
Úplný popis viď
P2
príklady nad
tabuľkou
[kW]
PN
NB (štandardné)
Obj. číslo
Vykurovanie
Bez glykolu 1)
Cena
EUR
Obj. číslo
Chladenie/klim.
S glykolom 2)
NBE (regulované) bez snímača
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Obj. číslo
Vykurovanie
Bez glykolu 1)
Cena
EUR
Obj. číslo
Chladenie/klim.
S glykolom 2)
Cena
EUR
Rabatová
skupina
50-125/113
0.37
16
95108964
742.20 96759478
742.20
C
-
-
-
-
-
50-125/129
0.55
16
96124996
827.10 96529076
827.10
C
-
-
-
-
-
50-125/142
0.75
16
96124997
838.70 96529077
838.70
C
96592062
1 659.90 96592100
1 659.90
C1
50-125/144
1.10
16
95109737
925.30 96831707
925.30
C
95108659
1 704.00 96741007
1 704.00
C1
50-160/131
0.55
16
95108966
847.00 96759480
847.00
C
50-160/143
0.75
16
95108967
865.30 96759481
865.30
C
95114911
50-160/158
1.10
16
96126301
941.80 96529089
941.80
C
50-160/175
1.50
16
96126303
975.10 96529091
975.10
C
50-160/177
2.20
16
95109739
1 023.40 96780124
1 023.40
50-200/171
1.10
16
95109740
978.50 96867302
50-200/188
1.50
16
95109741
1 025.10 96771590
50-200/210
2.20
16
96534147
1 053.40 96535190
50-200/219
3.00
16
96126312
50-250/221
2.20
16
50-250/241
3.00
50-250/263
-
-
1 687.50 96741008
1 687.50
C1
96539006
1 722.40 96539136
1 722.40
C1
96539007
1 772.30 96539138
1 772.30
C1
C
95108661
1 988.60 96741009
1 988.60
C1
978.50
C
95108662
1 757.30 96741012
1 757.30
C1
1 025.10
C
95108663
1 822.30 96741014
1 822.30
C1
1 053.40
C
96539008
2 020.30 96539141
2 020.30
C1
1 141.60 96529138
1 141.60
C
96125315
2 215.00 96539145
2 215.00
C1
95109743
1 128.30 96867325
1 128.30
C
95108665
2 095.20 96741016
2 095.20
C1
16
95109745
1 211.50 96780060
1 211.50
C
95108667
2 286.50 96741017
2 286.50
C1
4.00
16
96126321
1 274.70 96529147
1 274.70
C
96125316
2 536.20 96529575
2 536.20
C1
50-315/277
4.00
16
95109747
1 564.30 96867329
1 564.30
C
95108669
2 825.70 96741018
2 825.70
C1
50-315/303
5.50
16
95109748
1 799.00 96771498
1 799.00
C
95108670
3 339.90 96741020
3 339.90
C1
50-315/333
7.50
16
95109749
2 058.50 96867342
2 058.50
C
95108671
3 877.40 96741022
3 877.40
C1
50-315/344
11.00
16
95109750
2 309.80 96867347
2 309.80
C
95108672
4 689.50 96741026
4 689.50
C1
65-125/122
0.55
16
95108981
830.40 96759492
830.40
C
65-125/133
0.75
16
96125032
857.00 96529185
857.00
C
na dopyt
65-125/144
1.10
16
96126327
956.90 96529187
956.90
C
96539010
65-160/138
0.75
16
95108982
847.00 96759493
847.00
C
65-160/149
1.10
16
96126330
938.60 96529296
938.60
C
65-160/165
1.50
16
96126332
968.50 96529298
968.50
65-160/177
2.20
16
96125053
1 031.70 96535195
65-200/170
1.50
16
95109751
65-200/189
2.20
16
65-200/205
3.00
65-200/219
4.00
65-250/215
-
-
-
-
857
C1
1 737.30 96539161
1 737.30
C1
95114912
1 669.10 96741028
1 669.10
C1
96539011
1 717.40 96539162
1 717.40
C1
C
96539012
1 765.70 96539164
1 765.70
C1
1 031.70
C
96125318
1 998.70 96539166
1 998.70
C1
1 150.00 96867350
1 150.00
C
95108673
1 947.00 96741030
1 947.00
C1
95109753
1 181.60 96867351
1 181.60
C
95108675
2 148.40 96741048
2 148.40
C1
16
96125070
1 273.00 96529318
1 273.00
C
96125319
2 348.10 96539169
2 348.10
C1
16
96126340
1 369.60 96529330
1 369.60
C
96539013
2 631.00 96539158
2 631.00
C1
3.00
16
95109755
1 494.40 96867420
1 494.40
C
95108677
2 569.50 96741058
2 569.50
C1
65-250/232
4.00
16
95109757
1 582.60 96867433
1 582.60
C
95108679
2 844.00 96741063
2 844.00
C1
65-250/254
5.50
16
95109758
1 820.60 96750472
1 820.60
C
95108680
3 361.60 96741065
3 361.60
C1
65-250/270
7.50
16
95109759
2 076.80 96734051
2 076.80
C
95108681
3 894.00 96741066
3 894.00
C1
65-315/261
5.50
16
95109760
1 940.40 96867303
1 940.40
C
95108682
3 483.10 96741067
3 483.10
C1
65-315/282
7.50
16
96125096
2 150.10 96529368
2 150.10
C
96539045
3 969.00 96539180
3 969.00
C1
65-315/314
11.00
16
96125098
2 577.80 96529370
2 577.80
C
96539046
4 959.20 96539181
4 959.20
C1
65-315/320
15.00
16
95109761
2 955.50 96777006
2 955.50
C
95108683
5 599.90 96741068
5 599.90
C1
80-160/146
1.50
16
96126351
1 110.00 96535214
1 110.00
C
96539014
1 907.10 96539186
1 907.10
C1
80-160/161
2.20
16
96125106
1 173.20 96535217
1 173.20
C
96539015
2 140.10 96539190
2 140.10
C1
80-160/175
3.00
16
96125109
1 251.40 96535221
1 251.40
C
96125322
2 324.80 96539193
2 324.80
C1
80-160/177
4.00
16
95109779
1 318.00 96735366
1 318.00
C
95108698
2 579.40 96741087
2 579.40
C1
80-200/164
2.20
16
95109764
1 411.20 96823959
1 411.20
C
95108686
2 378.00 96741088
2 378.00
C1
80-200/179
3.00
16
95109766
1 494.40 96867128
1 494.40
C
95108688
2 569.50 96741089
2 569.50
C1
80-200/196
4.00
16
96125131
1 566.00 96535225
1 566.00
C
96125323
2 827.30 96539194
2 827.30
C1
80-200/214
5.50
16
96125134
1 755.70 96535227
1 755.70
C
96125324
3 296.70 96539195
3 296.70
C1
80-200/222
7.50
16
95109767
2 005.30 96794231
2 005.30
C
95108689
3 824.20 96741090
3 824.20
C1
80-250/225
5.50
16
95109768
1 905.40 96771503
1 905.40
C
95108690
3 446.40 96741094
3 446.40
C1
80-250/247
7.50
16
96125144
2 148.40 96535229
2 148.40
C
96539052
3 967.30 96539196
3 967.30
C1
80-250/270
11.00
16
96125146
2 577.80 96535240
2 577.80
C
96539053
4 959.20 96539197
4 959.20
C1
80-315/280
11.00
16
95109769
2 681.00 96867153
2 681.00
C
95108691
5 062.30 96741096
5 062.30
C1
80-315/305
15.00
16
96125154
3 018.80 96535243
3 018.80
C
96539054
5 663.10 96539198
5 663.10
C1
80-315/320
18.50
16
96125156
3 338.30 96535244
3 338.30
C
96539056
6 525.10 96539199
6 525.10
C1
80-315/334
22.00
16
96125158
3 627.90 96535246
3 627.90
C
-
-
Platnosť od : 1.4.2011
NB, NBE
-
-
-
-
857 na dopyt
-
-
Stránka 5 / 11
Údaje čerpadla
Veľkosť
Úplný popis viď
P2
príklady nad
tabuľkou
[kW]
NB (štandardné)
PN
Obj. číslo
Vykurovanie
Bez glykolu 1)
Cena
EUR
Obj. číslo
Chladenie/klim.
S glykolom 2)
NBE (regulované) bez snímača
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Obj. číslo
Vykurovanie
Bez glykolu 1)
Cena
EUR
Obj. číslo
Chladenie/klim.
S glykolom 2)
95108692
7 580.20 96867220
Cena
EUR
Rabatová
skupina
7 580.20
C1
80-400/347
18.50
16
95109770
4 393.30 96867219
4 393.30
C
80-400/365
22.00
16
95109771
4 696.20 96867221
4 696.20
C
-
-
-
-
-
80-400/397
30.00
16
95109772
5 541.60 96867222
5 541.60
C
-
-
-
-
-
80-400/419
37.00
16
95109773
6 350.30 96867223
6 350.30
C
-
-
-
-
-
80-400/438
45.00
16
95109774
6 734.80 96867224
6 734.80
C
-
-
-
-
-
100-160/160-1442.20
16
95109776
1 304.70 96867258
1 304.70
C
95108695
2 271.60 96744056
2 271.60
C1
100-160/165
3.00
16
95109778
1 387.90 96867261
1 387.90
C
95108697
2 462.90 96744061
2 462.90
C1
100-160/176
4.00
16
95109781
1 459.40 96867265
1 459.40
C
95108700
2 720.90 96744083
2 720.90
C1
100-200/178
4.00
16
95109783
1 635.80 96867267
1 635.80
C
95108702
2 897.30 96700280
2 897.30
C1
100-200/195
5.50
16
96125164
1 812.20 96535248
1 812.20
C
96125326
3 353.30 96539211
3 353.30
C1
100-200/211
7.50
16
96125167
2 078.50 96535249
2 078.50
C
96539058
3 895.70 96539212
3 895.70
C1
100-200/219
11.00
16
95109784
2 328.20 96817495
2 328.20
C
95108703
4 709.50 96744084
4 709.50
C1
100-250/215
7.50
16
95109785
2 429.60 96867269
2 429.60
C
95108704
4 248.50 96744085
4 248.50
C1
100-250/245
11.00
16
96125178
2 699.20 96535252
2 699.20
C
96539059
5 080.60 96539213
5 080.60
C1
100-250/266
15.00
16
96125181
3 032.10 96535253
3 032.10
C
96539060
5 674.70 96539214
5 674.70
C1
100-250/270
18.50
16
95109786
3 334.90 96748993
3 334.90
C
95108705
6 521.80 96731208
6 521.80
C1
100-315/279
15.00
16
95109787
3 163.50 96770426
3 163.50
C
95108706
5 806.20 96744086
5 806.20
C1
100-315/295
18.50
16
96125191
3 448.10 96535256
3 448.10
C
96539061
6 635.00 96539215
6 635.00
C1
100-315/312
22.00
16
96125193
3 750.90 96535257
3 750.90
C
-
-
-
-
-
100-315/334
30.00
16
95109788
4 538.10 96795192
4 538.10
C
-
-
-
-
-
100-400/351
22.00
16
95109789
4 679.50 96867294
4 679.50
C
-
-
-
-
-
100-400/387
30.00
16
95109790
5 468.40 96867297
5 468.40
C
-
-
-
-
-
100-400/410
37.00
16
95109791
6 280.50 96867299
6 280.50
C
-
-
-
-
-
100-400/432
45.00
16
95109792
6 927.80 96867300
6 927.80
C
-
-
-
-
-
100-400/438
55.00
16
95109793
7 788.20 96867301
7 788.20
C
-
-
-
-
-
125-200/196-1725.50
16
95109795
2 151.80 96748947
2 151.80
C
95108708
3 692.70 96744092
3 692.70
C1
125-200/201
7.50
16
95109796
2 359.80 96748946
2 359.80
C
95108709
4 177.00 96744093
4 177.00
C1
125-200/221
11.00
16
95109797
2 609.40 96748945
2 609.40
C
95108710
4 990.80 96744094
4 990.80
C1
125-200/226
15.00
16
95109798
2 933.90 96867363
2 933.90
C
95108711
5 576.60 96744097
5 576.60
C1
125-250/220
11.00
16
95109799
2 785.80 96867365
2 785.80
C
95108712
5 167.20 96744098
5 167.20
C1
125-250/236
15.00
16
96125202
3 110.30 96535259
3 110.30
C
96539067
5 754.60 96539217
5 754.60
C1
125-250/249
18.50
16
96125205
3 419.80 96535260
3 419.80
C
96539068
6 606.60 96539218
6 606.60
C1
125-250/262
22.00
16
96125207
3 709.30 96535261
3 709.30
C
-
-
-
-
-
125-250/269
30.00
16
95109800
4 566.30 96867366
4 566.30
C
-
-
-
-
-
125-315/275
18.50
16
95109801
4 200.30 96743997
4 200.30
C
7 387.10
C1
125-315/290
22.00
16
95109802
4 486.50 96757662
4 486.50
C
-
-
95108713
-
7 387.10 96744099
-
-
125-315/317
30.00
16
95109803
5 345.20 96867505
5 345.20
C
-
-
-
-
-
125-315/336
37.00
16
95109804
5 804.50 96867510
5 804.50
C
-
-
-
-
-
125-315/338
45.00
16
95109805
6 575.00 96867523
6 575.00
C
-
-
-
-
-
125-400/345
37.00
16
95109806
6 137.40 96864067
6 137.40
C
-
-
-
-
-
125-400/368
45.00
16
95109807
6 926.10 96867540
6 926.10
C
-
-
-
-
-
125-400/392
55.00
16
95109808
7 989.60 96867553
7 989.60
C
-
-
-
-
-
125-400/433
75.00
16
95109809
9 052.90 96867558
9 052.90
C
-
-
-
-
-
125-400/438
90.00
16
95109810
9 753.40 96867566
9 753.40
C
-
-
-
-
-
125-500/406
55.00
16
95109811
8 671.80 96867574
8 671.80
C
-
-
-
-
-
125-500/447
75.00
16
95109812
9 708.60 96867578
9 708.60
C
-
-
-
-
-
125-500/473
90.00
16
95109813
10 392.50 96867580
10 392.50
C
-
-
-
-
-
125-500/500
110.00
16
95109814
13 685.80 96867585
13 685.80
C
-
-
-
-
-
125-500/526
132.00
16
95109815
14 155.20 96867589
14 155.20
C
-
-
-
-
-
125-500/548
160.00
-
-
16
95109816
15 115.40 96867590
15 115.40
C
-
-
150-200/210-1607.50
10
95109817
2 942.20 96867591
2 942.20
C
95108715
4 761.10 96744101
4 761.10
C1
150-200/218-20811.00
10
96125217
3 190.10 96535263
3 190.10
C
96539070
5 571.50 96539220
5 571.50
C1
150-200/224
10
95109818
3 516.30 96867602
3 516.30
C
95108716
6 160.70 96744102
6 160.70
C1
15.00
Platnosť od : 1.4.2011
NB, NBE
-
Stránka 6 / 11
Údaje čerpadla
Veľkosť
Úplný popis viď
P2
príklady nad
tabuľkou
[kW]
NB (štandardné)
PN
Obj. číslo
Vykurovanie
Bez glykolu 1)
Cena
EUR
Obj. číslo
Chladenie/klim.
S glykolom 2)
NBE (regulované) bez snímača
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Obj. číslo
Vykurovanie
Bez glykolu 1)
Cena
EUR
Obj. číslo
Chladenie/klim.
S glykolom 2)
Cena
EUR
Rabatová
skupina
150-250/226
15.00
10
95109819
3 782.60 96869068
3 782.60
C
95108717
6 425.30 96744105
6 425.30
C1
150-250/238
18.50
10
95109820
4 093.70 96869069
4 093.70
C
95108718
7 280.60 96744106
7 280.60
C1
150-250/251
22.00
10
95109821
4 380.00 96740075
4 380.00
C
-
-
-
-
-
150-250/271
30.00
10
95109822
5 240.30 96846690
5 240.30
C
-
-
-
-
-
150-250/284
37.00
10
95109823
5 980.90 96869236
5 980.90
C
-
-
-
-
-
150-250/286
45.00
10
95109824
6 575.00 96869241
6 575.00
C
-
-
-
-
-
150-315/275
37.00
10
95109825
6 368.70 96869246
6 368.70
C
-
-
-
-
-
150-315/291
45.00
10
95109826
6 927.80 96869253
6 927.80
C
-
-
-
-
-
150-315/310
55.00
10
95109827
7 964.60 96869260
7 964.60
C
-
-
-
-
-
150-315/336
75.00
10
95109828
9 179.40 96869273
9 179.40
C
-
-
-
-
-
150-315/338
90.00
10
95109829
10 216.10 96793173
10 216.10
C
-
-
-
-
-
150-400/343
55.00
10
95109830
8 054.40 96869290
8 054.40
C
-
-
-
-
-
150-400/375
75.00
10
95109831
9 267.60 96869332
9 267.60
C
-
-
-
-
-
150-400/394
90.00
10
95109832
10 304.30 96869334
10 304.30
C
-
-
-
-
-
150-400/412
110.00
10
95109833
13 775.70 96869335
13 775.70
C
-
-
-
-
-
150-400/431
132.00
10
95109834
14 243.40 96869336
14 243.40
C
-
-
-
-
-
150-400/438
160.00
10
95109835
15 203.60 96869337
15 203.60
C
-
-
-
-
-
150-500/459
132.00
10
95109836
15 037.20 96869338
15 037.20
C
-
-
-
-
-
150-500/489
160.00
10
95109837
15 997.40 96869352
15 997.40
C
-
-
-
-
-
150-500/521
200.00
10
95109838
17 959.30 96869355
17 959.30
C
-
-
-
-
-
1) S mechanickou upchávkou BAQE pre oblasť vykurovanie, pre vodu bez obsahu glykolu, max. teplotný rozsah +2°C až +120°C
2) S mechanickou upchávkou GQQE pre oblasť chladenie/klimatizácie, pre vodu s obsahom glykolu, max. teplotný rozsah -25°C až +90°C
Ďalšie prevedenia mechanických upchávok na dopyt.
Prevedenia čerpadiel s liatinovým telesom a obežným kolesom z bronzu alebo nehrdzavejúcej ocele, čerpadiel s telesom aj obežným kolesom z nehrdzavejúcej ocele a
čerpadiel podľa ISO 2585 (NBG/NBGE) na dopyt.
Platnosť od : 1.4.2011
NB, NBE
Stránka 7 / 11
NB/NBE
Čerpadlá v monoblokovom prevedení podľa DIN EN 733
6-pólový trojfázový motor (970 ot/min)
Štandardné (NB) a regulované (NBE)
Prevedenie z liatiny
6-pólový motor, 970 min-1, teleso čerpadla a obežné koleso zo sivej liatiny, kataforézna ochrana povrchu
Teleso čerpadla a obežné koleso zo sivej liatiny EN-GJL 250, mechanická upchávka BAQE alebo GQQE, tesniaci kruh z bronzu.
V štandardnej dodávke je čerpadlo v monobloku s IEC-motorom s vysokou účinnosťou.
NB
IP55, do 1,5 kW 3 x 220-240V D/380-415V Y 50Hz, od 2,2 kW 3 x 380-415V D 50Hz, od 3 kW s termistormi (PTC) podľa DIN 44082
NBE bez snímačaPre 6-pólové prevedenie sa čerpadlá NBE nedodávajú.
Údaje čerpadla
Veľkosť
Úplný popis viď
P2
príklady nad
tabuľkou
[kW]
PN
NB (štandardné)
Obj. číslo
Vykurovanie
Bez glykolu 1)
Cena
EUR
Obj. číslo
Chladenie/klim.
S glykolom 2)
NBE (regulované) bez snímača
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Obj. číslo
Vykurovanie
Bez glykolu 1)
Cena
EUR
Obj. číslo
Chladenie/klim.
S glykolom 2)
Cena
EUR
Rabatová
skupina
100-160/160-1420.55
16
95109839
1 199.80 96869374
1 199.80
C
-
-
-
-
-
100-160/163
16
95109840
1 228.10 96869377
1 228.10
C
-
-
-
-
-
0.75
100-160/176
1.10
16
95109841
1 274.70 96869378
1 274.70
C
-
-
-
-
-
100-200/182
1.10
16
95109842
1 417.80 96869379
1 417.80
C
-
-
-
-
-
100-200/194
1.50
16
95109843
1 467.80 96817479
1 467.80
C
-
-
-
-
-
100-200/214
2.20
16
96534171
1 532.70 96535250
1 532.70
C
-
-
-
-
-
100-200/219
3.00
16
95109845
1 774.00 96869380
1 774.00
C
-
-
-
-
-
100-250/220
2.20
16
95109847
1 572.60 96869381
1 572.60
C
-
-
-
-
-
100-250/236
3.00
16
95109849
1 810.60 96869382
1 810.60
C
-
-
-
-
-
100-250/259
4.00
16
96126364
1 917.10 96535254
1 917.10
C
-
-
-
-
-
100-250/270
5.50
16
95109850
2 243.20 96869384
2 243.20
C
-
-
-
-
-
100-315/272
4.00
16
95109852
2 035.20 96869433
2 035.20
C
-
-
-
-
-
100-315/301
5.50
16
95109853
2 263.30 96869434
2 263.30
C
-
-
-
-
-
100-315/326
7.50
16
96126365
2 454.60 96535258
2 454.60
C
-
-
-
-
-
100-315/334
11.00
16
95109854
2 970.50 96870031
2 970.50
C
-
-
-
-
-
100-400/360
7.50
16
95109855
3 486.30 96870092
3 486.30
C
-
-
-
-
-
100-400/406
11.00
16
95109856
3 993.90 96870094
3 993.90
C
-
-
-
-
-
100-400/437
15.00
16
95109857
4 424.90 96870096
4 424.90
C
-
-
-
-
-
100-400/438
18.50
16
95109858
4 895.90 96870097
4 895.90
C
-
-
-
-
-
125-200/196-1721.50
16
95109859
1 689.10 96870119
1 689.10
C
-
-
-
-
-
125-200/205
16
95109861
1 729.00 96737561
1 729.00
C
-
-
-
-
-
2.20
125-200/218
3.00
16
95109863
1 933.70 96870101
1 933.70
C
-
-
-
-
-
125-200/226
4.00
16
95109865
1 982.00 96870114
1 982.00
C
-
-
-
-
-
125-250/216
3.00
16
95109867
2 003.60 96870115
2 003.60
C
-
-
-
-
-
125-250/232
4.00
16
95109869
2 070.20 96870116
2 070.20
C
-
-
-
-
-
125-250/253
5.50
16
95109870
2 263.30 96870117
2 263.30
C
-
-
-
-
-
125-250/269
7.50
16
96126366
2 439.70 96535262
2 439.70
C
-
-
-
-
-
125-315/275
5.50
16
95109871
2 968.80 96870121
2 968.80
C
-
-
-
-
-
125-315/297
7.50
16
95109872
3 150.20 96886204
3 150.20
C
-
-
-
-
-
125-315/335
11.00
16
95109873
3 641.10 96870138
3 641.10
C
-
-
-
-
-
125-315/338
15.00
16
95109874
4 070.40 96870139
4 070.40
C
-
-
-
-
-
125-400/351
11.00
16
95109875
4 100.50 96870140
4 100.50
C
-
-
-
-
-
125-400/384
15.00
16
95109876
4 541.50 96744038
4 541.50
C
-
-
-
-
-
125-400/410
18.50
16
95109877
5 059.00 96748949
5 059.00
C
-
-
-
-
-
125-400/434
22.00
16
95109878
5 486.70 96870152
5 486.70
C
-
-
-
-
-
125-400/438
30.00
16
95109879
6 004.20 96870153
6 004.20
C
-
-
-
-
-
125-500/421
18.50
16
95109880
5 814.50 96870154
5 814.50
C
-
-
-
-
-
125-500/445
22.00
16
95109881
6 233.80 96870155
6 233.80
C
-
-
-
-
-
125-500/493
30.00
16
95109882
6 741.40 96870156
6 741.40
C
-
-
-
-
-
125-500/524
37.00
16
95109883
7 249.00 96870157
7 249.00
C
-
-
-
-
-
125-500/546
45.00
16
95109884
8 019.50 96870158
8 019.50
C
-
-
-
-
-
125-500/548
55.00
16
95109885
8 703.40 96870143
8 703.40
C
-
-
-
-
-
150-200/210-1702.20
10
95109887
2 171.70 96870259
2 171.70
C
-
-
-
-
-
150-200/218-2003.00
10
96126367
2 401.40 96535264
2 401.40
C
-
-
-
-
-
150-200/224
10
95109889
2 511.20 96870270
2 511.20
C
-
-
-
-
-
4.00
Platnosť od : 1.4.2011
NB, NBE
Stránka 8 / 11
Údaje čerpadla
Veľkosť
Úplný popis viď
P2
príklady nad
tabuľkou
[kW]
PN
NB (štandardné)
Obj. číslo
Vykurovanie
Bez glykolu 1)
Cena
EUR
Obj. číslo
Chladenie/klim.
S glykolom 2)
NBE (regulované) bez snímača
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Obj. číslo
Vykurovanie
Bez glykolu 1)
Cena
EUR
Obj. číslo
Chladenie/klim.
S glykolom 2)
Cena
EUR
Rabatová
skupina
150-250/243
5.50
10
95109892
3 003.70 96870317
3 003.70
C
-
-
-
-
-
150-250/262
7.50
10
95109893
3 256.70 96870313
3 256.70
C
-
-
-
-
-
150-250/286
11.00
10
95109894
3 800.90 96870325
3 800.90
C
-
-
-
-
-
150-315/280
11.00
10
95109895
4 153.70 96870329
4 153.70
C
-
-
-
-
-
150-315/305
15.00
10
95109896
4 583.00 96870257
4 583.00
C
-
-
-
-
-
150-315/322
18.50
10
95109897
5 090.60 96870341
5 090.60
C
-
-
-
-
-
150-315/337
22.00
10
95109898
5 421.80 96870362
5 421.80
C
-
-
-
-
-
150-315/338
30.00
10
95109899
5 962.60 96870363
5 962.60
C
-
-
-
-
-
150-400/357
18.50
10
95109900
5 197.10 96870364
5 197.10
C
-
-
-
-
-
150-400/375
22.00
10
95109901
5 528.20 96870365
5 528.20
C
-
-
-
-
-
150-400/408
30.00
10
95109902
6 069.10 96870366
6 069.10
C
-
-
-
-
-
150-400/430
37.00
10
95109903
6 753.10 96870367
6 753.10
C
-
-
-
-
-
150-400/438
45.00
10
95109904
7 613.40 96870369
7 613.40
C
-
-
-
-
-
150-500/457
37.00
10
95109905
7 813.20 96870370
7 813.20
C
-
-
-
-
-
150-500/483
45.00
10
95109906
8 673.50 96870382
8 673.50
C
-
-
-
-
-
150-500/513
55.00
10
95109907
9 322.50 96870384
9 322.50
C
-
-
-
-
-
150-500/548
75.00
10
95109908
10 106.20 96870385
10 106.20
C
-
-
-
-
-
1) S mechanickou upchávkou BAQE pre oblasť vykurovanie, pre vodu bez obsahu glykolu, max. teplotný rozsah +2°C až +120°C
2) S mechanickou upchávkou GQQE pre oblasť chladenie/klimatizácie, pre vodu s obsahom glykolu, max. teplotný rozsah -25°C až +90°C
Ďalšie prevedenia mechanických upchávok na dopyt.
Prevedenia čerpadiel s liatinovým telesom a obežným kolesom z bronzu alebo nehrdzavejúcej ocele, čerpadiel s telesom aj obežným kolesom z nehrdzavejúcej ocele a
čerpadiel podľa ISO 2585 (NBG/NBGE) na dopyt.
Platnosť od : 1.4.2011
NB, NBE
Stránka 9 / 11
NB/NB
Príslušenstvo
Čerpadlá v monoblokovom prevedení podľa DIN EN 733
Elektronická ochranná jednotka motora MP 204/205
Ochrana proti prehriatiu, preťaženiu, podpätiu, zmene sledu fázy, monitoruje izolačný stav
Typ
Popis
Objednávacie
číslo
Cena
EUR
MP 204
IP 20, 3 - 120 A *, 100 - 480 VAC
96079927
395.80
P
MP 205
IP 20, 3 - 120 A *, 100 - 480 VAC, 100 - 500 VAC
96765271
399.00
P
96095281
241.50
P
Zostava prúd . transformátorov
200 A
pre MP 204 (3 kusy)
Rabatová
skupina
300 A
96095282
252.00
P
500 A
96095283
299.20
P
750 A
96095284
311.80
P
1000 A
96095285
329.70
P
Prúdový transformátor
200 A
96095274
86.10
P
pre MP 204 (1 kus)
300 A
96095275
91.40
P
500 A
96095276
108.20
P
750 A
96095277
113.40
P
1000 A
96095278
119.70
P
Typ
Objednávacie
číslo
Cena
EUR
Vyhodnoc. relé pre monitorovanie povol. teploty motora s termistormi, prevádz. napätie 1x220V, 50Hz
00ID8945
* pri väčších hodnotách prúdu sú nutné 3 prúdové transformátory
PTC - ochrana pre triedu izolácie F
Ochrana proti prehriatiu, preťaženiu, podpätiu, zmene sledu fázy, monitoruje izolačný stav
44.10
Rabatová
skupina
P
Diferenčný tlakový snímač DPI (montáž na čerpadlo)
Typ
Popis
Objednávacie
číslo
Cena
EUR
Rabatová
skupina
DPI 0-0,6
Diferenčný tlakový senzor DPI s trojvodičovým pripojením, s 0,9 m pripoj. kábla.
96611522
414.50
P
DPI 0-1,0
Prípustná teplota okolia v rozsahu -10°C až+70 °C. Prípustný prevádz. tlak 16 barov,
96611523
414.50
P
DPI 0-1,6
prípustná teplota média -10 °C až+70 °C (až +140°C pri použití kapilárnej trubice
96611524
414.50
P
DPI 0-2,5
a pri teplote okolia <40°C). Výstupný signál 4 - 20 mA (0-100%
96611525
414.50
P
DPI 0-4,0
meracieho rozsahu). Komplet s 2 medenými trubicami pre pripojenie na sacej a
96611526
414.50
P
DPI 0-6,0
výtlačnej strane, UNF 7/16" (vrátane 2 redukcii R 1¼" - UNF 7/16"),
96611527
414.50
P
DPI 0-10,0
pre pripojenia na stenu a na MGE-motor, napájacie napätie 12-30 VDC.
96611550
414.50
P
Diferenčný tlakový snímač DPI SPR (montáž na potrubie)
Typ
Popis
Objednávacie
číslo
Cena
EUR
Rabatová
skupina
DPI 0-1,2 SPR
Dif. tlak. snímač DPI SPR s 5 m trojvodič. pripoj. kábla a 2 x 1 m kapilár. trubky
96760247
491.40
P
DPI 0-2,5 SPR
(pripojenia:7/16-20 UNF). Teplota okolia -10 až+70 °C, teplota média -10 až+70°C,
96760248
491.40
P
DPI 0-4,0 SPR
(až +140°C pri použití kapilár. trubice a teplote okolia <40°C). Výst. signál 4-20 mA
96760249
491.40
P
DPI 0-6,0 SPR
(0-100% mer.rozsahu). Držiaky pre montáž, vr. prechod. kusov R1/4-7/16-20 UNF
96760250
491.40
P
DPI 0-10,0 SPR
a ďalšieho inštal. materiálu. Napáj. napätie 12-30VDC. Značka CE pre dĺžku kábla až 30 m.
96829235
491.40
P
Súčasť pre DPI
Sieťová súčasť pre DPI, nutná pre dĺžku kábla väčšej než 300 m.
00ID9078
115.50
P
Typ
Popis
Objednávacie
číslo
Cena
EUR
Teplotný snímač
Teplotný snímač s dvojdrôtovým prevodníkom
96430194
273.70
P
TTA
Výstupný signál 4-20 mA
96432591
266.00
P
96430195
273.70
P
96432592
266.00
P
96430201
76.60
P
Teplotný snímač
Skrutkovaná ponorná trubica 50 mm
Rabatová
skupina
Skrutkovaná ponorná trubica 100 mm
96430202
101.60
P
Delené kruhové puzdro
96430203
46.90
P
Vnútorný teplotný
Vnútorný teplotný snímač s dvojdrôtovým prevodníkom
00ID8295
302.40
P
snímač WR 52
Pt100 v hliníkovom telese, výstupný signál 4-20 mA
Platnosť od : 1.4.2011
NB, NBE
Stránka 10 / 11
Typ
Popis
Objednávacie
číslo
Cena
EUR
Diferenčný teplotný
Diferenčný teplotný snímač na meranie diferenčnej teploty medzi dvoma procesnými miestami
96409362
640.50
P
snímač
s inštaláciou na stenu a normou zodpovedajúcim 4-20 mA dvojvodič. systémom. Senzory T1 a T2
96409363
651.00
P
Cena
EUR
Rabatová
skupina
1 100.40
P
Rabatová
skupina
ETSD
merajú okamžitú teplotu v určitom procesnom mieste. T1 obsahuje okrem meranie teploty aj
Rabatová
skupina
elektroniku, ktorá zobrazí (T1-T2) a cez zosilňovač ju označí ako proporcionálny 4-20 mA signál.
Odrušovací filter
Typ
Popis
Objednávacie
číslo
Odrušovací filter EMV
pre E-čerpadlá s MGE motormi 7,5 kW 4-pól. a 11 kW až 22 kW 2-pól.
96478309
Príslušenstvo pre riadenie
Typ
Popis
Objednávacie
číslo
Cena
EUR
Ovládač Grundfos R 100
Pre MAGNA, UPE, TPE, NBE, NKE, CRE, CME, MTRE, SPKE, CUE, Hydromono CR(N)E,
Hydromulti-E, Hydro MPC-E a SQE s CU300, kalové čerpadlá s AUTOADAPT; vrátane USB
96615297
204.80
P
G10-LON k prepnutiu
GENIbus na LON-bus s
LON protokolom
Pre všetky UPE, TPE, LPE, LME, CLME, CRE, CHIE, SPKE s rozhraním GENIbus a MAGNA xx40/25-60/32-60/xx-80/xx-100 s GENI modulom MB 40/60/80/100
00605726
221.50
P
G100-Gateway
pre Profibus-DP - dátová sieť vrátane. software PC Tool G100
96411135
1 291.50
P
pre Interbus-S - dátová sieť, vrátane software PC Tool G100
96411134
1 291.50
P
rádio/modem/PLC (aj pre MODbus RTU, aj z dát. záznamom), vr. SW PC Tool G100
96411136
1 291.50
P
základná verzia s 2 MB pamäte pre dátový záznam, vrátane software PC Tool G100
96411137
1 291.50
P
Modul pre pripojenia E-čerpadiel a HydroMulti-E na sieť LONWorks
96753735
328.70
P
CIU 150 Profibus - Gateway Modul pre pripojenia E-čerpadiel a HydroMulti-E na sieť Profibus-DP
96753081
328.70
P
CIU 200 MODbus - Gateway Modul pre pripojenia E-čerpadiel a HydroMulti-E na sieť MODbus-RTU
96753082
328.70
P
CIU 250 GSM - Gateway
96787106
591.70
P
CIU 300 BACnet MS/TP - Gateway
Modul pre pripojenia E-čerpadiel a HydroMulti-E na sieť BACnet MS/TP
96893770
328.70
P
CIM 100 LONbus - Modul
Rozširovací modul pre motory MGE 11-22 kW pre sieť LONWorks
96824797
159.70
P
CIM 150 Profibus - Modul
Rozširovací modul pre motory MGE 11-22 kW pre sieť Profibus-DP
96824793
159.70
P
CIM 200 MODbus - Modul
Rozširovací modul pre motory MGE 11-22 kW pre sieť MODbus-RTU
96824796
159.70
P
CIM 250 GSM - Modul
Rozširovací modul pre motory MGE 11-22 kW k bezdrátovej komunikácii cez SMS/GSM/GPRS
96824795
375.70
P
GSM anténa
GSM anténa pro CIM & CIU 250 GSM Modul
96095288
97.80
P
CIM 300 BACnet - Modul
Rozširovací modul pre motory MGE 11-22 pre sieť BACnet MS/TP
96893769
329.20
P
CIU 100 LON - Gateway
Modul pre pripojenie E-čerpadiel do 7,5kW k bezdrátovej komunikácii cez SMS / GSM/ GPRS
Ďalšie príplatky za stočenie obežného kolesa, neštandardnej upchávky a pod., na dopyt.
Certifikáty pre NB/NBE
Typ
Popis
Cena
EUR
Osvedčenie EN 10204 2.1
Osvedčenie, v ktorom GRUNDFOS potvrdzuje, že výrobok zodpovedá dodacím podmienkam
objednávky, bez uvedenia skúšobných výsledkov
189.60
S
Osvedčenie EN 10204 2.2
Osvedčenie, v ktorom GRUNDFOS potvrdzuje, že výrobok zodpovedá dodacím podmienkam
objednávky, s uvedeným nešpecifikovaných skúšobných výsledkov
237.00
S
Preberací skúšobný
protokol EN 10204 3.1.B
Ako 2.3, preberací protokol podľa dohody s Grundfos. Materiálové osvedčenie podľa 3.1.B sa nedá dodať.
332.60
S
Platnosť od : 1.4.2011
NB, NBE
Rabatová
skupina
Stránka 11 / 11
TP/TPE
In-line čerpadlá so suchobežným motorom
Jednoduché čerpadla
Štandardné (TP) a regulované (TPE), jednofázové čerpadlá
Teleso čerpadla z liatiny
Jednofázový motor
1450 min-1 resp. 2900 min-1, teleso čerpadla z liatiny, kataforézna ochrana povrchu
Teleso čerpadla zo sivej liatiny EN-GJL 250, mechanická upchávka BAQE/BUBE (;) alebo GQQE/RUUE (chladenie/klimatizácia, s podielom glykolu), IP 55.
TP
TP xx-xx/x (napr. TP 32-30/4), s motorom 1x230-240VD/240VY, 50 Hz, ochrana motora pomocou zabudovaných a prepojených termospínačov
TPE bez snímača
TPE xx-xx/x (napr. TPE 32-30/4), s IEC motorom 1x220-240V, 50/60 Hz, s integrovaným frekv. meničom, digitálnym PI regulátorom, ochranou motora, bez snímača
TPE so snímačom
TPE xx-xx/x-S (napr. TPE 32-30/4-S), s IEC motorom 1x220-240V, 50/60 Hz, s integrovaným frekv. meničom, digitálnym PI regulátorom, ochranou motora, so snímačom
Veľkosť
Údaje čerpadla
Séria
Úplný popis viď príklady
nad
tabuľkou
P2 [kW] P2 [kW]
PN
TP
TPE
TP (štandardné)
Obj. číslo
vykurovanie
Bez glykolu 1)
Obj. číslo
Chladenie/klim.
S glykolem 2)
Cena
EUR
TPE (regulované) bez snímača
Rabat.
skupina
Obj. číslo
vykurovanie
Bez glykolu 1)
Obj. číslo
chladenie/klim.
S glykolom 2)
Cena
EUR
TPE (regulované) so snímačom
Rabat.
skupina
Obj. číslo
vykurovanie
Bez glykolu 1)
Obj. číslo
chladenie/klim.
S glykolom 2)
Cena
EUR
Rabat.
skupina
25-50/2 R
100
0.12
0.37
-
96408459
96465382
323.60
B
96533876
96533881
1 089.80
B1
-
-
-
-
25-90/2 R
100
0.25
0.37
-
96408460
96465383
374.90
B
96458903
96458908
1 107.80
B1
-
-
-
-
32-30/4
200
0.12
0.37
06/10 96401742
96438815
407.70
B
96535113
96535119
1 209.90
B1
96275703
96275705
1 704.60
B1
32-40/4
200
0.18
0.37
06/10 96463864
96463868
504.70
B
96535126
96535128
1 240.40
B1
96275709
96275711
1 735.10
B1
32-50/2 R
100
0.12
0.37
-
96408461
96465384
385.80
B
96535037
96535039
1 100.50
B1
-
-
32-60/2
200
0.25
0.37
06/10 96401814
96438816
433.30
B
96535065
96535068
1 170.40
B1
96275343
96275345
1 665.20
B1
32-60/4
200
0.18
0.37
06/10 96463876
96463880
504.70
B
96535129
96535131
1 270.80
B1
96275715
96275717
1 765.60
B1
32-80/4
300
0.25
0.25
16
96384200
698.40
B
96112806
96112809
1 265.50
B1
96275721
96275723
1 760.20
B1
96384198
32-90/2 R
100
0.25
0.37
-
96408462
96465385
426.10
B
96458904
96458909
1 107.80
B1
32-100/4
300
0.37
0.37
16
96384204
96384206
802.60
B
96112807
96112810
1 265.50
B1
96275727
96275729
-
-
1 760.20
B1
32-120/2
200
0.25
0.37
06/10 96401848
96438817
544.80
B
96458905
96458910
1 193.70
B1
96275349
96275351
1 688.50
B1
32-120/4
300
0.55
0.55
16
96384212
833.60
B
96112808
96112811
1 265.50
B1
96275733
96275735
1 760.20
B1
96384210
32-150/2
200
0.37
0.37
06/10 96463643
96463665
544.80
B
96535091
96535095
1 209.90
B1
96275355
96275357
1 704.60
B1
32-180/2
200
0.55
0.55
06/10 96463701
96463707
614.30
B
96463950
96463952
1 235.00
B1
96275361
96275363
1 729.70
B1
32-200/2
300
1.10
1.10
16
96384216
96384218
793.50
B
96112794
96112795
1 346.10
B1
96275379
96275381
1 840.90
B1
32-230/2
200
0.75
0.75
06/10 96463719
96463726
681.90
B
96463953
96463955
1 337.20
B1
96275367
96275369
1 831.80
B1
32-250/2
300
1.50
-
16
96384222
96384224
884.90
B
40-30/4
200
0.12
0.37
06/10 96401879
96438818
486.30
B
96535154
96535156
1 251.10
B1
96275739
96275741
-
-
1 745.80
40-50/2
100
0.12
0.37
06/10 96408475
96465386
458.90
B
96560065
96560067
1 109.50
B1
40-60/2
200
0.25
0.37
06/10 96401924
96438821
493.60
B
96455035
96455040
1 070.10
B1
96275409
96275411
1 564.80
B1
96275745
96275747
1 765.60
B1
40-60/4
200
0.25
0.37
06/10 96401903
96438819
599.70
B
96535157
96535159
1 270.80
B1
40-90/2
100
0.25
0.37
06/10 96408476
96465387
515.60
B
96535133
96535135
1 109.50
B1
40-90/4
200
0.18
0.37
16
96463902
96463906
572.20
B
96535161
96535163
1 292.30
B1
-
96275751
-
96275753
-
B1
-
-
-
1 785.30
B1
40-100/4
300
0.55
0.55
16
96384228
96384230
904.90
B
96112842
96112844
1 444.70
B1
96275757
96275759
1 939.50
B1
40-120/2
200
0.37
0.37
06/10 96401953
96438822
621.60
B
96455036
96455041
1 193.70
B1
96275415
96275417
1 688.50
B1
96112843
96112845
1 484.20
B1
96275763
96275765
1 978.80
B1
40-130/4
300
0.75
0.75
16
96384234
96384236
936.10
B
40-160/4
300
1.10
-
16
96384240
96384242
1 036.60
B
40-180/2
200
0.55
0.55
06/10 96401986
96438823
734.90
B
96551834
96551836
1 251.10
B1
96275421
96275423
-
-
1 745.80
B1
40-190/2
200
0.75
0.75
16
96463768
96463774
804.50
B
96463956
96463958
1 276.20
B1
96275427
96275429
1 770.90
B1
40-230/2
200
1.10
1.10
16
96463786
96463794
941.60
B
96463959
96463961
1 399.90
B1
96275439
96275441
1 894.60
B1
40-270/2
200
1.50
-
16
96463815
96463821
963.50
B
50-30/4
200
0.18
0.37
06/10 96402013
96438824
607.00
B
96535182
96535184
1 301.30
B1
96275781
96275783
-
-
1 796.00
B1
50-60/2
200
0.25
0.37
06/10 96402079
96438828
621.60
B
96535164
96535166
1 231.40
B1
96275469
96275471
1 726.10
B1
50-60/4
200
0.37
0.37
06/10 96402041
96438826
749.60
B
96455032
96455037
1 310.30
B1
96275787
96275789
1 805.00
B1
50-90/4
300
0.55
0.55
16
96384246
96384248
970.80
B
96112878
96112880
1 543.30
B1
96275793
96275795
2 038.00
B1
50-110/4
300
0.75
0.75
16
96384252
96384254
1 082.30
B
96112879
96112881
1 582.80
B1
96275799
96275801
2 077.40
B1
96458906
96458911
1 319.20
B1
96275475
96275477
1 814.00
B1
50-120/2
200
0.55
0.75
06/10 96402112
96438829
762.50
B
50-130/4
300
1.10
-
16
96384258
96384260
1 058.60
B
50-160/2
300
1.10
1.10
16
96384270
96384272
901.40
B
50-160/4
300
1.50
-
16
96384264
96384266
1 076.90
B
50-180/2
200
0.75
0.75
06/10 96402143
96438830
862.90
B
50-190/2
300
1.50
-
16
96384276
96384278
976.30
B
65-30/4
200
0.25
0.37
06/10 96402209
96438831
762.50
B
96112866
96535168
96535189
96112867
96535181
96535201
1 425.00
B1
96275499
B1
96275487
1 331.80
1 373.00
-
-
B1
96275835
96275501
96275489
96275837
-
-
1 919.70
B1
1 826.50
-
B1
-
1 867.70
B1
65-60/2
200
0.55
0.55
06/10 96402266
96438835
764.30
B
96535185
96535188
1 292.30
B1
96275535
96275537
1 785.30
B1
65-60/4
200
0.55
0.55
06/10 96402236
96438833
914.10
B
96455033
96455038
1 446.50
B1
96275841
96275843
1 941.20
B1
96112902
96112903
1 622.10
B1
96275847
96275849
2 116.90
B1
65-90/4
300
0.75
0.75
16
96384282
96384284
1 098.80
B
65-110/4
300
1.10
-
16
96384290
96384288
1 146.30
B
65-120/2
200
1.10
1.10
06/10 96402289
96438836
914.10
B
96458907
96458912
1 478.70
B1
96275547
96275549
-
-
1 971.70
B1
65-130/4
300
1.50
-
16
96384294
96384296
1 159.10
B
-
-
-
-
-
-
-
-
65-180/2
200
1.50
-
06/10 96402321
96438837
1 047.60
B
-
-
-
-
-
-
-
-
80-30/4
200
0.37
0.37
06
96402357
96438838
1 011.00
B
96535205
96535207
1 453.60
B1
96275883
96275885
1 948.40
B1
80-30/4
200
0.37
0.37
10
96402358
96438839
1 036.60
B
96535202
96535204
1 432.20
B1
96275889
96275891
1 926.90
B1
80-60/4
200
0.75
0.75
06
96402402
96438842
1 161.00
B
96455047
96455048
1 715.40
B1
96275895
96275897
2 210.00
B1
80-60/4
200
0.75
0.75
10
96402403
96438843
1 186.60
B
96455034
96455039
1 715.40
B1
96275901
96275903
2 210.00
B1
80-70/4
300
1.10
-
16
96384300
96384302
1 118.80
B
-
-
-
-
-
-
-
-
80-90/4
300
1.50
-
16
96384306
96384308
1 179.30
B
-
-
-
-
-
-
-
-
80-120/2
200
1.10
-
06
96402447
96438846
1 197.50
B
-
-
-
-
-
-
-
-
80-120/2
200
1.10
-
10
96402448
96438847
1 223.10
B
-
-
-
-
-
-
-
-
1) S mech. upchávkou pre vykurovanie, voda bez obsahu glykolu, 0°C až +120°C (podľa upchávky). Upchávky: Séria 100-BUBE, Séria 200-BUBE, Séria 300-BAQE, Séria 400 PN10-BAQE, Séria 400 PN 25-DBUE
2) S mech. upchávkou pre chladenie/klimatizáciu, voda s obsahom glykolu, -25°C až +90°C. Upchávky : Séria 100-GQQE, Séria 200-RUUE, Séria 300-GQQE, Séria 400 PN10-GQQE, Séria 400 PN25-DQQE
Ďalšie prevedenia mechanických upchávok na dopyt.
Platnosť od : 1.4.2011
TP, TPE
Stránka 1 / 16
Veľkosť
Údaje čerpadla
Séria
Úplný popis viď príklady
nad
tabuľkou
P2 [kW] P2 [kW]
PN
TP
TPE
TP (štandardné)
Obj. číslo
vykurovanie
Bez glykolu 1)
Obj. číslo
Chladenie/klim.
S glykolem 2)
Cena
EUR
TPE (regulované) bez snímača
Rabat.
skupina
Obj. číslo
vykurovanie
Bez glykolu 1)
Obj. číslo
chladenie/klim.
S glykolom 2)
Cena
EUR
TPE (regulované) so snímačom
Rabat.
skupina
Obj. číslo
vykurovanie
Bez glykolu 1)
Obj. číslo
chladenie/klim.
S glykolom 2)
Rabat.
skupina
Cena
EUR
100-30/4
200
0.55
0.55
06
96402528
96438848
1 310.90
B
96535233
96535234
1 815.80
B1
96275973
96275975
2 310.40
B1
100-30/4
200
0.55
0.55
10
96402529
96438849
1 336.50
B
96535208
96535230
1 796.00
B1
96275979
96275981
2 290.80
B1
100-60/4
200
1.10
-
06
96402619
96438852
1 385.90
B
-
-
-
-
-
-
-
-
100-60/4
200
1.10
-
10
96402620
96438853
1 409.60
B
-
-
-
-
-
-
-
-
100-70/4
300
1.50
-
16
96384312
96384314
1 515.70
B
-
-
-
-
-
-
-
-
1) S mech. upchávkou pre vykurovanie, voda bez obsahu glykolu, 0°C až +120°C (podľa upchávky). Upchávky: Séria 100-BUBE, Séria 200-BUBE, Séria 300-BAQE, Séria 400 PN10-BAQE, Séria 400 PN 25-DBUE
2) S mech. upchávkou pre chladenie/klimatizáciu, voda s obsahom glykolu, -25°C až +90°C. Upchávky : Séria 100-GQQE, Séria 200-RUUE, Séria 300-GQQE, Séria 400 PN10-GQQE, Séria 400 PN25-DQQE
Ďalšie prevedenia mechanických upchávok na dopyt.
Platnosť od : 1.4.2011
TP, TPE
Stránka 2 / 16
TP/TPE
In-line čerpadlá so suchobežným motorom
Jednoduché čerpadla
Štandardné (TP) a regulované (TPE), trojfázové
Teleso čerpadla z liatiny
Trojázový motor
1450 min-1 resp. 2900 min-1, teleso čerpadla z liatiny, kataforézna ochrana povrchu
Teleso čerpadla zo sivej liatiny EN-GJL 250, mechanická upchávka BAQE/BUBE (vykurovanie) alebo GQQE/RUUE (chladenie/klimatizácia, s podielom glykolu),
s IEC motory najvyššej účinnosti EFF1/IE2, IP 55.
TP
TP xx-xx/x (napr. TP 32-30/4), 3x380-415VD/660-690VY, 50Hz, od 3,0 kW s termistormi (PTC) podľa DIN 44082
TPE bez snímača
TPE xx-xx/x (napr. TPE 32-30/4), 3x380-480V resp. 380-415V, 50/60Hz, s integr. frekvenčným meničom, digitálnym PI regulátorom a ochranou motora, bez snímača
TPE so snímačom
TPE xx-xx/x-S (napr. TPE 32-30/4-S), 3x380-480V resp. 380-415V, 50/60Hz, s integr. frekvenčným meničom, digitálnym PI regulátorom a ochranou motora, so snímačom
Veľkosť
Údaje čerpadla
Séria
P2 [kW] P2 [kW]
PN
TP
TPE
Úplný popis viď príklady
nad tabuľkou
TP (štandardné)
Obj. číslo
vykurovanie
Bez glykolu 1)
Obj. číslo
chladenie/klim.
S glykolom 2)
Cena
EUR
TPE (regulované) bez snímača
Rabat.
skupina
Obj. číslo
vykurovanie
Bez glykolu 1)
Obj. číslo
chladenie/klim.
S glykolom 2)
Cena
EUR
TPE (regulované) so snímačom
Rabat.
skupina
Obj. číslo
vykurovanie
Bez glykolu 1)
Obj. číslo
chladenie/klim.
S glykolom 2)
Cena
EUR
Rabat.
skupina
25-50/2 R
100
0.12
-
-
96408463
96465389
287.00
B
-
-
-
-
-
-
-
-
25-90/2 R
100
0.25
-
-
96408464
96465390
332.70
B
-
-
-
-
-
-
-
-
32-30/4
200
0.12
-
06/10 96401746
96438863
387.60
B
-
-
-
-
-
-
-
-
32-40/4
200
0.25
-
06/10 96491974
96491976
469.80
B
-
-
-
-
-
-
-
-
32-50/2 R
100
0.12
-
-
96408465
96465392
349.20
B
-
-
-
-
-
-
-
-
32-60/2
200
0.18
-
06/10 96401823
96438864
413.20
B
-
-
-
-
-
-
-
-
32-60/4
200
0.25
-
06/10 96492020
96492022
480.80
B
-
-
-
-
-
-
-
-
32-80/4
300
0.25
-
16
96086736
672.80
B
-
-
-
-
-
-
-
-
96086733
32-90/2 R
100
0.25
-
-
96408466
96465393
385.80
B
-
-
-
-
-
-
-
-
32-100/4
300
0.37
-
16
96086734
96086737
777.00
B
-
-
-
-
-
-
-
-
32-120/2
200
0.37
-
06/10 96401852
96438865
519.20
B
32-120/4
300
0.55
0.55
16
96086738
802.60
B
96086735
96375247
96375249
1 484.20
B1
96375253
96375255
-
-
1 978.80
B1
32-150/2
200
0.37
-
06/10 96463646
96463666
519.20
B
-
-
-
-
-
-
-
-
32-180/2
200
0.55
-
06/10 96463702
96463708
586.90
B
-
-
-
-
-
-
-
-
32-200/2
300
1.10
1.10
16
96086661
96086667
793.50
B
96276111
96276113
1 602.40
B1
96275385
96275387
2 097.20
B1
32-230/2
200
0.75
0.75
06/10 96463721
96463727
656.30
B
96276117
96276119
1 575.50
B1
96275373
96275375
2 070.30
B1
32-250/2
300
1.50
1.50
16
96086662
96086668
884.90
B
96096281
96096286
2 118.70
B1
96275391
96275393
2 613.30
B1
32-320/2
300
2.20
2.20
16
96086769
96086773
956.10
B
96096282
96096287
2 321.20
B1
96581031
96581030
2 724.50
B1
32-380/2
300
3.00
3.00
16
96086770
96086774
1 036.60
B
96096283
96096288
2 522.00
B1
96397009
96397011
2 918.10
B1
32-460/2
300
4.00
4.00
16
96086771
96086775
1 067.60
B
96096284
96096289
2 925.30
B1
96397012
96397014
3 307.10
B1
96096285
96096290
3 430.80
B1
96397015
96397017
3 791.00
B1
32-580/2
300
5.50
5.50
16
96086772
96086776
1 321.80
B
40-30/4
200
0.12
-
06/10 96401883
96438866
462.60
B
-
-
-
-
-
-
-
-
40-50/2
100
0.12
-
06/10 96408479
96465394
435.10
B
-
-
-
-
-
-
-
-
40-60/4
200
0.25
-
06/10 96401907
96438867
568.50
B
-
-
-
-
-
-
-
-
40-60/2
200
0.25
-
06/10 96401928
96438868
469.80
B
-
-
-
-
-
-
-
-
40-90/2
100
0.25
-
06/10 96408480
96465396
491.80
B
-
-
-
-
-
-
-
-
40-90/4
200
0.25
-
16
96492025
96492029
570.40
B
-
-
-
-
-
-
-
-
40-100/4
300
0.55
0.55
16
96086877
96086880
873.90
B
40-120/2
200
0.37
-
06/10 96401957
96438869
592.40
B
40-130/4
300
0.75
0.75
16
96086878
96086881
894.00
B
96375259
96276123
96375261
96276125
1 661.60
1 720.70
B1
B1
96375265
96275769
96375267
96275771
2 156.30
-
B1
-
2 215.50
B1
40-160/4
300
1.10
1.10
16
96086879
96086882
1 036.60
B
96096401
96096402
2 138.30
B1
96275775
96275777
2 633.10
B1
40-180/2
200
0.55
0.75
06/10 96401990
96438870
700.20
B
49Z51005
49Z51684
1 650.80
B1
49Z52643
49Z52644
2 125.80
B1
40-190/2
200
0.75
0.75
16
96463769
96463775
724.00
B
96276129
96276131
1 512.80
B1
96275433
96275435
2 007.50
B1
40-230/2
200
1.10
1.10
16
96463788
96463796
745.90
B
96276135
96276137
1 656.20
B1
96275445
96275447
2 150.90
B1
40-240/2
300
2.20
2.20
16
96086913
96086918
1 016.50
B
96096341
96096346
2 380.40
B1
96275457
96275459
2 875.10
B1
40-270/2
200
1.50
1.50
16
96463816
96463822
815.50
B
96463962
96463966
2 016.50
B1
96275451
96275453
2 511.20
B1
40-300/2
300
3.00
3.00
16
96086914
96086919
1 076.90
B
96096342
96096347
2 582.90
B1
96275463
96275465
3 077.70
B1
40-360/2
300
4.00
4.00
16
96086915
96086920
1 219.40
B
96096343
96096348
2 986.20
B1
96397018
96397020
3 366.20
B1
40-470/2
300
5.50
5.50
16
96086916
96086921
1 585.10
B
96096344
96096349
3 511.40
B1
96397021
96397023
3 869.90
B1
40-580/2
300
7.50
7.50
16
96086917
96086922
1 687.50
B
96096345
96096350
3 934.40
B1
96397024
96397026
4 276.80
B1
50-30/4
200
0.25
-
06/10 96402017
96438871
577.70
B
-
-
-
-
-
-
-
-
50-60/2
200
0.37
-
06/10 96402083
96438873
592.40
B
-
-
-
-
-
-
-
-
50-60/4
200
0.37
-
06/10 96402045
96438872
713.10
B
50-90/4
300
0.55
0.55
16
96087105
96087111
939.70
B
96375271
96375273
1 760.20
B1
96375277
96375279
-
-
2 254.90
B1
50-110/4
300
0.75
0.75
16
96087106
96087112
1 040.30
B
96276141
96276143
1 819.30
B1
96275805
96275807
2 314.00
B1
50-120/2
300
0.75
0.75
06/10 96402116
96438874
725.80
B
96566722
96566724
1 557.70
B1
96275481
96275483
2 050.50
B1
50-130/4
300
1.10
1.10
16
96087107
96087113
1 058.60
B
96096533
96096537
2 179.60
B1
96275811
96275813
2 674.40
B1
50-160/2
300
1.10
1.10
16
96086973
96086984
901.40
B
96276153
96276155
1 681.30
B1
96275505
96275507
2 176.00
B1
50-160/4
300
1.50
1.50
16
96087108
96087114
1 076.90
B
96096534
96096538
2 462.80
B1
96275817
96275819
2 955.80
B1
50-180/2
200
0.75
0.75
06/10 96402148
96438875
820.90
B
96276159
96276161
1 570.20
B1
96275493
96275495
2 063.10
B1
50-190/2
300
1.50
1.50
16
96086974
96086985
976.30
B
96096413
96096423
2 179.60
B1
96275511
96275513
2 674.40
B1
50-190/4
300
2.20
2.20
16
96087285
96087287
1 118.80
B
96096535
96096539
2 724.50
B1
96275823
96275825
3 219.20
B1
50-230/4
300
3.00
3.00
16
96087286
96087288
1 221.20
B
96096536
96096540
3 066.80
B1
96275829
96275831
3 561.60
B1
50-240/2
300
2.20
2.20
16
96087177
96087186
1 020.20
B
96096414
96096424
2 441.20
B1
96275517
96275519
2 936.00
B1
1) S mech. upchávkou pre vykurovanie, voda bez obsahu glykolu, 0°C až +120°C (podľa upchávky). Upchávky: Séria 100-BUBE, Séria 200-BUBE, Séria 300-BAQE, Séria 400 PN10-BAQE, Séria 400 PN 25-DBUE
2) S mech. upchávkou pre chladenie/klimatizáciu, voda s obsahom glykolu, -25°C až +90°C. Upchávky : Séria 100-GQQE, Séria 200-RUUE, Séria 300-GQQE, Séria 400 PN10-GQQE, Séria 400 PN25-DQQE
Ďalšie prevedenia mechanických upchávok na dopyt.
Platnosť od : 1.4.2011
TP, TPE
Stránka 3 / 16
Veľkosť
Údaje čerpadla
Séria
P2 [kW] P2 [kW]
PN
TP
TPE
Úplný popis viď príklady
nad tabuľkou
TP (štandardné)
Obj. číslo
vykurovanie
Bez glykolu 1)
Obj. číslo
chladenie/klim.
S glykolom 2)
Cena
EUR
TPE (regulované) bez snímača
Rabat.
skupina
Obj. číslo
vykurovanie
Bez glykolu 1)
Obj. číslo
chladenie/klim.
S glykolom 2)
Cena
EUR
TPE (regulované) so snímačom
Rabat.
skupina
Obj. číslo
vykurovanie
Bez glykolu 1)
Obj. číslo
chladenie/klim.
S glykolom 2)
Rabat.
skupina
Cena
EUR
50-290/2
300
3.00
3.00
16
96087178
96087187
1 087.80
B
96096415
96096425
2 624.20
B1
96275523
96275525
3 118.80
B1
50-360/2
300
4.00
4.00
16
96087179
96087188
1 250.50
B
96096416
96096426
3 066.80
B1
96275529
96275531
3 561.60
B1
50-430/2
300
5.50
5.50
16
96087180
96087189
1 654.50
B
96096417
96096427
3 592.00
B1
96397027
96397029
3 947.00
B1
50-440/2
300
7.50
7.50
16
96087181
96087190
1 727.80
B
96096418
96096428
3 995.40
B1
96397030
96397032
4 335.90
B1
50-570/2
300
11.00
11.00
16
96087182
96087191
2 338.50
B
96096419
96096429
4 968.60
B1
96397033
96397035
5 449.00
B1
50-710/2
300
15.00
15.00
16
96087183
96087192
2 480.90
B
96096420
96096430
5 570.90
B1
96397036
96397038
6 049.50
B1
50-830/2
300
18.50
18.50
16
96087184
96087193
3 109.90
B
96096421
96096431
6 805.90
B1
96397039
96397041
7 286.30
B1
50-900/2
300
22.00
22.00
16
96087185
96087194
3 578.00
B
96096422
96096432
7 754.00
B1
96397042
96397044
8 234.40
B1
65-30/4
200
0.25
-
06/10 96402213
96438876
725.80
B
-
-
-
-
-
-
-
-
65-60/2
200
0.55
-
06/10 96402270
96438878
727.70
B
-
-
-
-
-
-
-
-
65-60/4
200
0.55
0.55
06/10 96402240
96438877
870.30
B
96551849
96551871
1 665.20
B1
96375229
96375231
2 158.10
B1
65-90/4
300
0.75
0.75
16
96087429
96087435
1 056.70
B
96276171
96276173
1 860.60
B1
96275853
96275855
2 353.50
B1
65-110/4
300
1.10
1.10
16
96087430
96087436
1 096.90
B
96096689
96096694
2 240.60
B1
96275931
96275933
2 735.20
B1
65-120/2
200
1.10
1.10
06/10 96402293
96438879
916.00
B
96276165
96276167
1 735.10
B1
96275553
96275555
2 229.80
B1
65-130/4
300
1.50
1.50
16
96087431
96087437
1 159.10
B
96096690
96096695
2 502.30
B1
96275859
96275861
2 996.90
B1
65-150/4
300
2.20
2.20
16
96087621
96087624
1 256.00
B
96096691
96096696
2 785.40
B1
96275865
96275867
3 280.20
B1
65-170/4
300
3.00
3.00
16
96087622
96087625
1 310.90
B
96096692
96096697
3 178.00
B1
96275871
96275873
3 672.70
B1
65-180/2
200
1.50
1.50
06/10 96402325
96438880
998.30
B
96534979
96534986
1 968.10
B1
96275559
96275561
2 462.80
B1
65-190/2
300
2.20
2.20
16
96087501
96087511
1 023.90
B
96096581
96096590
2 321.20
B1
96275565
96275567
2 815.90
B1
65-230/2
300
3.00
3.00
16
96087502
96087512
1 096.90
B
96096582
96096591
2 663.50
B1
96275571
96275573
3 158.30
B1
65-240/4
300
4.00
4.00
16
96087623
96087626
1 506.40
B
96096693
96096698
3 491.70
B1
96275877
96275879
3 986.40
B1
65-260/2
300
4.00
4.00
16
96087503
96087513
1 256.00
B
96096583
96096592
3 147.50
B1
96275577
96275579
3 642.20
B1
65-340/2
300
5.50
5.50
16
96087504
96087514
1 687.50
B
96096584
96096593
3 672.70
B1
96275583
96275585
4 167.40
B1
65-410/2
300
7.50
7.50
16
96087505
96087515
1 767.90
B
96096585
96096594
4 076.00
B1
96275589
96275591
4 393.30
B1
65-460/2
300
11.00
11.00
16
96087506
96087516
2 378.50
B
96096586
96096595
5 008.10
B1
96581009
96397047
5 488.50
B1
65-550/2
300
15.00
15.00
16
96087507
96087517
2 804.60
B
96096587
96096596
5 888.20
B1
96397048
96397050
6 368.60
B1
65-660/2
300
18.50
18.50
16
96087508
96087518
3 334.80
B
96096588
96096597
7 026.40
B1
96397051
96397053
7 505.00
B1
65-720/2
300
22.00
22.00
16
96087509
96087519
3 726.10
B
96096589
96096598
7 899.30
B1
96397054
96397056
8 379.60
B1
65-930/2
300
30.00
-
16
96087510
96087520
4 340.30
B
-
-
-
-
-
-
-
-
80-30/4
200
0.37
-
06
96402365
96438881
963.50
B
-
-
-
-
-
-
-
-
80-30/4
200
0.37
-
10
96402366
96438882
987.30
B
80-60/4
200
0.75
0.75
06
96402410
96438883
1 106.10
B
96276183
96276185
1 952.00
B1
96275907
96275909
-
-
2 446.70
B1
80-60/4
200
0.75
0.75
10
96402411
96438884
1 131.70
B
96276177
96276179
1 952.00
B1
96275913
96275915
2 446.70
B1
80-70/4
300
1.10
1.10
16
96108585
96108593
1 118.80
B
96110167
96110175
2 280.00
B1
96275919
96275921
2 774.70
B1
80-90/4
300
1.50
1.50
16
96108586
96108594
1 179.30
B
96110168
96110176
2 543.50
B1
96275925
96275927
3 036.40
B1
80-110/4
300
2.20
2.20
16
96108837
96108843
1 281.60
B
96110169
96110177
2 824.90
B1
96275937
96275939
3 319.60
B1
80-120/2
200
1.50
1.50
06
96402455
96438885
1 140.90
B
96408996
96439047
2 383.90
B1
96275595
96275597
2 878.70
B1
80-120/2
200
1.50
1.50
10
96402456
96438886
1 166.50
B
96408997
96439048
2 383.90
B1
96275601
96275603
2 878.70
B1
80-140/2
300
2.20
2.20
16
96108697
96108707
1 076.90
B
96110041
96110050
2 401.90
B1
96275607
96275609
2 896.50
B1
80-150/4
300
3.00
3.00
16
96108838
96108844
1 341.90
B
96110170
96110178
3 287.30
B1
96275943
96275945
3 782.00
B1
80-170/4
300
4.00
4.00
16
96108839
96108845
1 687.50
B
96110171
96110179
3 572.30
B1
96275949
96275951
4 067.10
B1
80-180/2
300
3.00
3.00
16
96108698
96108708
1 179.30
B
96110042
96110051
2 763.90
B1
96275613
96275615
3 258.70
B1
80-210/2
300
4.00
4.00
16
96108699
96108709
1 323.70
B
96110043
96110052
2 919.80
B1
96275619
96275621
3 414.60
B1
80-240/2
300
5.50
5.50
16
96108700
96108710
1 707.60
B
96110044
96110053
3 733.70
B1
96275625
96275627
4 228.40
B1
80-240/4
300
5.50
5.50
16
96108840
96108846
1 932.50
B
96110172
96110180
3 895.00
B1
96275955
96275957
4 389.60
B1
80-250/2
300
7.50
7.50
16
96108701
96108711
1 810.00
B
96110045
96110054
4 156.60
B1
96275631
96275633
4 470.40
B1
80-270/4
300
7.50
7.50
16
96108841
96108847
2 084.30
B
96898977
96898978
4 185.30
B1
96900291
96890952
4 665.70
B1
80-330/2
300
11.00
11.00
16
96108702
96108712
2 438.90
B
96110046
96110055
5 069.00
B1
96275637
96275639
5 549.40
B1
80-340/4
300
11.00
11.00
16
96108842
96108848
2 475.50
B
96110174
96110182
5 176.60
B1
96275967
96275969
5 657.00
B1
80-400/2
300
15.00
15.00
16
96108703
96108713
2 448.10
B
96110047
96110056
5 538.60
B1
96275643
96275645
6 019.00
B1
80-520/2
300
18.50
18.50
16
96108704
96108714
3 076.90
B
96110048
96110057
6 773.70
B1
96397057
96397059
7 254.00
B1
80-570/2
300
22.00
22.00
16
96108705
96108715
3 863.30
B
96110049
96110058
8 033.70
B1
96397060
96397062
8 512.20
B1
80-700/2
300
30.00
-
16
96108706
96108716
4 400.60
B
100-30/4
200
0.55
0.55
06
96402543
96438887
1 246.80
B
96551875
96551877
2 100.70
B1
96375238
96375240
-
-
2 529.10
B1
100-30/4
200
0.55
0.55
10
96402544
96438888
1 272.50
B
96551872
96551874
2 013.00
B1
96375235
96375237
2 507.60
B1
100-60/4
200
1.10
1.10
06
96402627
96438889
1 318.10
B
96428948
96439049
2 762.10
B1
96275985
96275987
3 256.90
B1
100-60/4
200
1.10
1.10
10
96402628
96438890
1 345.60
B
96428946
96439050
2 762.10
B1
96275991
96275993
3 256.90
B1
100-70/4
300
1.50
1.50
16
96109033
96109043
1 515.70
B
96110377
96110387
2 513.00
B1
96276009
96276011
3 007.70
B1
100-90/4
300
2.20
2.20
16
96109285
96109294
1 643.60
B
96110378
96110388
2 832.10
B1
96276015
96276017
3 326.70
B1
100-110/4
300
3.00
3.00
16
96109286
96109295
1 749.70
B
96110379
96110389
3 129.60
B1
96276021
96276023
3 624.30
B1
100-120/2
200
2.20
2.20
06
96410056
96438893
1 479.00
B
96409000
96439051
2 835.60
B1
96275649
96275651
3 330.40
B1
100-120/2
200
2.20
2.20
10
96410057
96438894
1 479.00
B
96409001
96439052
2 835.60
B1
96275655
96275657
3 330.40
B1
100-130/4
300
4.00
4.00
16
96109287
96109296
1 963.60
B
96110380
96110390
3 635.10
B1
96276027
96276029
4 129.80
B1
100-160/2
300
4.00
4.00
16
96109173
96109181
1 254.30
B
96110279
96110286
3 014.90
B1
96275661
96275663
3 509.60
B1
96110381
96110391
4 115.50
B1
96276033
96276035
4 610.10
B1
100-170/4
300
5.50
5.50
16
96109288
96109297
2 225.00
B
100-190/4
400
5.50
-
25
96162078
na dopyt
7 737.30
B
100-200/2
300
5.50
5.50
16
96109174
96109182
1 577.80
B
96110280
96110287
3 540.10
B1
96275667
96275669
-
-
4 034.70
B1
1) S mech. upchávkou pre vykurovanie, voda bez obsahu glykolu, 0°C až +120°C (podľa upchávky). Upchávky: Séria 100-BUBE, Séria 200-BUBE, Séria 300-BAQE, Séria 400 PN10-BAQE, Séria 400 PN 25-DBUE
2) S mech. upchávkou pre chladenie/klimatizáciu, voda s obsahom glykolu, -25°C až +90°C. Upchávky : Séria 100-GQQE, Séria 200-RUUE, Séria 300-GQQE, Séria 400 PN10-GQQE, Séria 400 PN25-DQQE
Ďalšie prevedenia mechanických upchávok na dopyt.
Platnosť od : 1.4.2011
TP, TPE
Stránka 4 / 16
Veľkosť
Údaje čerpadla
Séria
P2 [kW] P2 [kW]
PN
TP
TPE
Úplný popis viď príklady
nad tabuľkou
TP (štandardné)
Obj. číslo
vykurovanie
Bez glykolu 1)
Obj. číslo
chladenie/klim.
S glykolom 2)
Cena
EUR
TPE (regulované) bez snímača
Rabat.
skupina
100-200/4
300
7.50
7.50
16
96109289
96109298
2 471.90
B
100-220/4
400
7.50
-
25
96162079
na dopyt
7 887.30
B
100-240/2
300
7.50
7.50
16
96109175
96109183
1 643.60
B
Obj. číslo
vykurovanie
Bez glykolu 1)
Obj. číslo
chladenie/klim.
S glykolom 2)
Cena
EUR
96899005
96899006
4 565.30
96110281
96110288
3 898.50
TPE (regulované) so snímačom
Rabat.
skupina
B1
B1
Obj. číslo
vykurovanie
Bez glykolu 1)
Obj. číslo
chladenie/klim.
S glykolom 2)
96890957
96890958
96275673
96275675
Rabat.
skupina
Cena
EUR
5 043.90
-
B1
-
4 223.00
B1
100-250/2
300
11.00
11.00
16
96109176
96109184
2 715.00
B
96110282
96110289
5 147.80
B1
96275679
96275681
5 628.20
B1
100-250/4
300
11.00
11.00
16
96109290
96109299
2 921.60
B
96110383
96110393
5 613.90
B1
96276045
96276047
6 094.30
B1
100-260/4
400
11.00
-
25
96162080
na dopyt
8 170.60
B
-
-
-
-
-
-
-
-
100-270/4
400
11.00
-
25
96162081
na dopyt
9 214.60
B
-
-
-
-
-
-
-
-
100-310/2
300
15.00
15.00
16
96109177
96109185
2 846.60
B
100-320/4
400
15.00
-
25
96162082
na dopyt
9 532.60
B
100-330/4
300
15.00
15.00
16
96109291
96109300
3 325.70
B
96110283
96110384
96110290
96110394
5 976.00
6 472.50
B1
B1
96275685
96276051
96275687
96276053
6 407.90
-
B1
-
6 952.90
B1
100-360/2
300
18.50
18.50
16
96109178
96109186
3 455.50
B
96110284
96110291
7 144.60
B1
96275691
96275693
7 625.00
B1
100-370/4
300
18.50
18.50
16
96109292
96109301
3 908.80
B
96110385
96110395
7 664.50
B1
96276057
96276059
8 143.10
B1
100-380/4
400
18.50
-
25
96162083
na dopyt
9 794.00
B
100-390/2
300
22.00
22.00
16
96109179
96109187
3 943.60
B
100-410/4
300
22.00
16
96109293
96109302
100-420/4
400
22.00
-
25
96162084
na dopyt
100-480/2
300
30.00
-
16
96109180
96109188
100-620/2
400
37.00
-
25
96162145
100-700/2
400
45.00
-
25
96162146
100-820/2
400
55.00
-
25
100-960/2
400
75.00
-
100-1050/2
400
75.00
100-1180/2
400
100-1400/2
96110285
96110292
8 112.60
B1
96275697
96275699
-
-
8 593.00
B1
4 380.60
B
-
10 112.30
B
-
-
-
-
-
-
-
-
4 472.00
B
-
-
-
-
-
-
-
-
na dopyt
11 148.90
B
-
-
-
-
-
-
-
-
na dopyt
12 026.50
B
-
-
-
-
-
-
-
-
96162147
na dopyt
12 627.90
B
-
-
-
-
-
-
-
-
25
96162148
na dopyt
14 635.50
B
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25
96162149
na dopyt
16 151.10
B
-
-
-
-
-
-
-
-
90.00
-
25
96162150
na dopyt
15 591.60
B
-
-
-
-
-
-
-
-
400
110.00
-
25
96162151
na dopyt
19 491.40
B
-
-
-
-
-
-
-
-
100-1530/2
400
132.00
-
25
96162152
na dopyt
21 312.40
B
-
-
-
-
-
-
-
-
100-1680/2
400
160.00
-
25
96162153
na dopyt
23 998.20
B
-
-
-
-
-
-
-
-
125-60/6
300
1.50
-
16
96109635
96109641
1 910.60
B
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
125-70/6
300
2.20
-
16
96109719
96109724
2 022.00
B
-
-
-
-
-
-
-
-
125-90/6
300
3.00
-
16
96109720
96109725
2 358.40
B
-
-
-
-
-
-
-
-
125-110/4
300
4.00
4.00
16
96109523
96109531
2 133.60
B
125-110/6
300
4.00
-
16
96109721
96109726
2 583.40
B
125-130/4
300
5.50
5.50
16
96109524
96109532
2 292.70
B
96110517
96110518
96110524
96110525
3 547.20
3 774.90
B1
B1
96276069
96276075
96276071
96276077
4 042.00
-
B1
-
4 269.60
B1
125-140/6
300
5.50
-
16
96109722
96109727
2 921.60
B
-
-
-
-
-
-
-
-
125-150/4
400
7.50
-
25
96162085
na dopyt
9 384.60
B
-
-
-
-
-
-
-
-
125-160/4
300
7.50
7.50
16
96109525
96109533
3 033.10
B
125-170/6
300
7.50
-
16
96109723
96109728
3 819.30
B
-
-
-
-
-
-
-
-
125-200/4
400
11.00
-
25
96162086
na dopyt
9 669.80
B
-
-
-
-
-
-
-
-
125-210/4
300
11.00
11.00
16
96109526
96109534
3 146.50
B
125-240/4
400
15.00
-
25
96162087
na dopyt
9 987.90
B
125-250/4
300
15.00
15.00
16
96109527
96109535
3 482.90
B
96899024
96110520
96110521
96899025
96110527
96110528
5 115.60
5 834.40
6 626.70
B1
B1
B1
96890954
96276087
96276093
96900332
96276089
96276095
5 596.00
6 314.80
-
125-280/4
400
15.00
-
25
96162088
na dopyt
9 980.70
B
-
-
-
-
-
-
-
400
18.50
-
25
96162089
na dopyt
10 243.90
B
-
-
-
-
-
-
-
125-320/4
300
18.50
18.50
16
96109528
96109536
4 044.20
B
16
96109529
96109537
-
25
96162090
na dopyt
125-360/4
300
22.00
125-370/4
400
22.00
125-420/4
300
30.00
-
16
96109530
96109538
125-430/4
400
30.00
-
25
96162091
na dopyt
96110522
96110529
7 795.30
B1
96276099
96276101
B1
-
7 107.00
125-310/4
B1
B1
-
8 275.70
B1
4 493.90
B
-
-
-
-
-
-
-
-
10 562.00
B
-
-
-
-
-
-
-
-
4 943.70
B
-
-
-
-
-
-
-
-
10 944.10
B
-
-
-
-
-
-
-
-
150-60/6
300
2.20
-
16
96109985
96109989
2 225.00
B
-
-
-
-
-
-
-
-
150-70/6
300
3.00
-
16
96109986
96109990
2 561.40
B
-
-
-
-
-
-
-
-
150-90/6
300
4.00
-
16
96109987
96109991
2 808.30
B
-
-
-
-
-
-
-
-
150-110/6
300
5.50
-
16
96109988
96109992
3 146.50
B
-
-
-
-
-
-
-
-
150-130/4
300
7.50
7.50
16
96109859
96109864
3 369.60
B
96899044
96899045
5 445.40
B1
96898564
96898950
5 925.80
B1
150-160/4
300
11.00
11.00
16
96109860
96109865
3 594.40
B
96110616
96110621
6 275.30
B1
96382686
96382688
6 755.70
B1
150-200/4
300
15.00
15.00
16
96109861
96109866
3 932.60
B
96110617
96110622
7 067.60
B1
96382689
96382691
7 547.90
B1
150-220/4
300
18.50
18.50
16
96109862
96109867
4 404.40
B
96110618
96110623
8 148.40
B1
96382692
96382694
8 628.80
B1
150-240/4
400
18.50
-
25
96162098
na dopyt
150-250/4
300
22.00
22.00
16
96109863
96109868
150-260/4
300
18.50
18.50
16
96306003
96306176
150-270/4
400
22.00
-
25
96162099
na dopyt
150-280/4
300
22.00
16
96306002
96306175
150-320/4
400
30.00
-
25
96162100
na dopyt
150-340/4
300
30.00
-
16
96306001
96306174
150-350/4
400
37.00
-
25
96162101
na dopyt
150-390/4
300
37.00
-
16
96306000
96306173
150-430/4
400
45.00
-
25
96162102
150-530/4
400
55.00
-
25
96162103
150-650/4
400
75.00
-
25
96162104
11 311.60
B
-
-
-
-
-
-
-
-
4 762.60
B
-
-
-
-
-
-
-
-
4 848.70
B
11 629.70
B
-
-
-
-
-
-
-
-
5 139.30
B
-
-
-
-
-
-
-
-
96306127
96306295
8 585.70
B1
96306143
96306327
9 064.30
B1
12 011.80
B
-
-
-
-
-
-
-
-
5 819.40
B
-
-
-
-
-
-
-
-
12 479.80
B
-
-
-
-
-
-
-
-
6 788.40
B
-
-
-
-
-
-
-
-
na dopyt
15 211.30
B
-
-
-
-
-
-
-
-
na dopyt
16 162.00
B
-
-
-
-
-
-
-
-
na dopyt
17 112.70
B
-
-
-
-
-
-
-
-
1) S mech. upchávkou pre vykurovanie, voda bez obsahu glykolu, 0°C až +120°C (podľa upchávky). Upchávky: Séria 100-BUBE, Séria 200-BUBE, Séria 300-BAQE, Séria 400 PN10-BAQE, Séria 400 PN 25-DBUE
2) S mech. upchávkou pre chladenie/klimatizáciu, voda s obsahom glykolu, -25°C až +90°C. Upchávky : Séria 100-GQQE, Séria 200-RUUE, Séria 300-GQQE, Séria 400 PN10-GQQE, Séria 400 PN25-DQQE
Ďalšie prevedenia mechanických upchávok na dopyt.
Platnosť od : 1.4.2011
TP, TPE
Stránka 5 / 16
Veľkosť
Séria
Údaje čerpadla
P2 [kW] P2 [kW]
PN
TP
TPE
Úplný popis viď príklady
nad tabuľkou
200-180/4
300
22.00
200-220/4
300
30.00
-
TP (štandardné)
Obj. číslo
vykurovanie
Bez glykolu 1)
Obj. číslo
chladenie/klim.
S glykolom 2)
Cena
EUR
TPE (regulované) bez snímača
Rabat.
skupina
Obj. číslo
vykurovanie
Bez glykolu 1)
Obj. číslo
chladenie/klim.
S glykolom 2)
Cena
EUR
TPE (regulované) so snímačom
Rabat.
skupina
Obj. číslo
vykurovanie
Bez glykolu 1)
Obj. číslo
chladenie/klim.
S glykolom 2)
Rabat.
skupina
Cena
EUR
16
96306011
96306184
6 110.20
B
-
-
-
-
-
-
-
-
16
96306010
96306183
6 788.40
B
-
-
-
-
-
-
-
-
200-250/4
300
37.00
-
16
96306009
96306182
200-270/4
400
30.00
-
25
96162108
na dopyt
200-270/4
300
45.00
-
16
96306008
96306181
200-280/4
400
37.00
-
25
96162109
na dopyt
200-320/4
300
55.00
-
16
96306007
96306180
7 662.30
B
-
-
-
-
-
-
-
13 688.30
B
-
-
-
-
-
-
-
-
8 146.80
B
-
-
-
-
-
-
-
-
14 156.40
B
-
-
-
-
-
-
-
-
8 922.00
B
-
-
-
-
-
-
-
-
200-330/4
300
37.00
-
16
96306020
96306193
7 953.00
B
-
-
-
-
-
-
-
-
200-360/4
300
45.00
-
16
96306019
96306192
8 437.50
B
-
-
-
-
-
-
-
-
200-380/4
400
45.00
-
25
96162110
na dopyt
200-400/4
300
55.00
-
16
96306018
96306191
15 306.40
B
-
-
-
-
-
-
-
-
9 115.80
B
-
-
-
-
-
-
-
-
200-410/4
300
75.00
-
16
96306006
96306179
9 892.80
B
-
-
-
-
-
-
-
-
200-420/4
400
55.00
-
25
96162111
na dopyt
15 642.80
B
-
-
-
-
-
-
-
-
200-450/4
400
55.00
-
25
96162112
na dopyt
18 339.50
B
-
-
-
-
-
-
-
-
200-470/4
300
75.00
-
16
96306017
96306190
10 280.40
B
-
-
-
-
-
-
-
-
200-510/4
400
75.00
-
25
96162113
na dopyt
19 794.80
B
-
-
-
-
-
-
-
-
200-530/4
300
90.00
-
16
96306016
96306189
11 830.80
B
-
-
-
-
-
-
-
-
200-560/4
400
90.00
-
25
96162114
na dopyt
20 866.10
B
-
-
-
-
-
-
-
-
200-590/4
300
110.00
-
16
96306015
96306188
13 189.20
B
-
-
-
-
-
-
-
-
200-620/4
400
110.00
-
25
96162115
na dopyt
23 398.40
B
-
-
-
-
-
-
-
-
200-660/4
300
132.00
-
25
96306014
96306187
16 681.30
B
-
-
-
-
-
-
-
-
250-270/4
400
45.00
-
25
96162116
na dopyt
18 368.90
B
-
-
-
-
-
-
-
-
250-280/4
400
45.00
-
10
96162249
96162307
14 525.70
B
-
-
-
-
-
-
-
-
250-310/4
400
55.00
-
10
96162250
96162308
15 308.30
B
-
-
-
-
-
-
-
-
250-320/4
400
55.00
-
25
96162117
na dopyt
18 933.60
B
-
-
-
-
-
-
-
-
250-370/4
400
75.00
-
25
96162118
na dopyt
20 063.60
B
-
-
-
-
-
-
-
-
250-390/4
400
75.00
-
10
96162251
96162309
16 765.30
B
-
-
-
-
-
-
-
-
250-490/4
400
90.00
-
25
96162119
na dopyt
23 749.50
B
-
-
-
-
-
-
-
-
250-540/4
400
110.00
-
25
96162120
na dopyt
25 442.50
B
-
-
-
-
-
-
-
-
250-600/4
400
132.00
-
25
96162121
na dopyt
26 678.30
B
-
-
-
-
-
-
-
-
250-660/4
400
160.00
-
25
96162122
na dopyt
28 510.20
B
-
-
-
-
-
-
-
-
300-590/4
400
200.00
-
25
96162123
na dopyt
33 706.30
B
-
-
-
-
-
-
-
-
300-670/4
400
250.00
-
25
96162124
na dopyt
41 580.70
B
-
-
-
-
-
-
-
-
300-750/4
400
315.00
-
25
96162125
na dopyt
48 422.20
B
-
-
-
-
-
-
-
-
400-470/4
400
315.00
-
25
96162126
na dopyt
64 033.90
B
-
-
-
-
-
-
-
-
400-510/4
400
355.00
-
25
96162127
na dopyt
68 224.30
B
-
-
-
-
-
-
-
-
400-540/4
400
400.00
-
25
96162128
na dopyt
71 696.20
B
-
-
-
-
-
-
-
-
400-670/4
400
500.00
-
25
96162129
na dopyt
66 480.00
B
-
-
-
-
-
-
-
-
400-720/4
400
560.00
-
25
96162130
na dopyt
87 448.80
B
-
-
-
-
-
-
-
-
400-760/4
400
630.00
-
25
96162131
na dopyt
93 237.10
B
-
-
-
-
-
-
-
-
1) S mech. upchávkou pre vykurovanie, voda bez obsahu glykolu, 0°C až +120°C (podľa upchávky). Upchávky: Séria 100-BUBE, Séria 200-BUBE, Séria 300-BAQE, Séria 400 PN10-BAQE, Séria 400 PN 25-DBUE
2) S mech. upchávkou pre chladenie/klimatizáciu, voda s obsahom glykolu, -25°C až +90°C. Upchávky : Séria 100-GQQE, Séria 200-RUUE, Séria 300-GQQE, Séria 400 PN10-GQQE, Séria 400 PN25-DQQE
Platnosť od : 1.4.2011
TP, TPE
Stránka 6 / 16
TPD/TPED
In-line čerpadlá so suchobežným motorom
Zdvojené čerpadla
Štandardné (TPD) a regulované (TPED), zdvojené, jednofrázové
Teleso čerpadla z liatiny
Jednofázový motor
1450 min-1 resp. 2900 min-1, teleso čerpadla z liatiny, kataforézna ochrana povrchu
Teleso čerpadla zo sivej liatiny EN-GJL 250, mechanická upchávka BAQE/BUBE (vykurovanie) alebo GQQE/RUUE (chladenie/klimatizácia, s podielom glykolu), IP 55.
TPD
TPD xx-xx/x (napr. TPD 32-30/4), s motory 1x230-240VD/240VY, 50 Hz, ochrana motora pomocou zabudovaných a prepojených termospínačov
TPED bez snímača
TPED xx-xx/x (napr. TPED 32-30/4), s IEC motory 1x220-240V, 50/60 Hz, s integr. frekvenčnými meničmi, digitálnymi PI regulátormi a ochranami motorov, bez snímača
TPED so snímačom
Veľkosť
TPED xx-xx/x-S (napr. TPED 32-30/4-S), s IEC motory 1x220-240V, 50/60 Hz, s integr. frekv. meničmi, digit. PI regulátormi a ochranami motorov, so snímačom
Údaje čerpadla
Séria
P2 [kW] P2 [kW]
PN
TP
TPE
Úplný popis viď príklady
nad tabuľkou
TPD (Štandardné)
Obj. číslo
vykurovanie
Bez glykolu 1)
Obj. číslo
chladenie/klim.
S glykolom 2)
Cena
EUR
TPED (regulované) bez snímača
Rabat.
skupina
Obj. číslo
vykurovanie
Bez glykolu 1)
Obj. číslo
chladenie/klim.
S glykolom 2)
Cena
EUR
TPED (regulované) so snímačom
Rabat.
skupina
Obj. číslo
vykurovanie
Bez glykolu 1)
Obj. číslo
chladenie/klim.
S glykolom 2)
Rabat.
skupina
Cena
EUR
32-30/4
200
0.12
0.37
06/10 96401748
96438940
775.20
B
96540730
96540732
2 563.20
B1
96275706
96275708
3 057.90
B1
32-40/4
200
0.18
0.37
06/10 96463888
96463893
956.10
B
96540733
96540735
2 624.20
B1
96275712
96275714
3 118.80
B1
32-60/2
200
0.25
0.37
06/10 96401825
96438941
824.60
B
96540056
96540712
2 482.50
B1
96275346
96275348
2 977.30
B1
32-60/4
200
0.18
0.37
06/10 96463896
96463900
956.10
B
96540737
96540739
2 683.30
B1
96275718
96275720
3 178.00
B1
32-80/4
300
0.25
0.25
16
96384201
96384203
1 380.30
B
96112824
96112827
2 729.90
B1
96275724
96275726
3 224.60
B1
32-100/4
300
0.37
0.37
16
96384207
96384209
1 588.90
B
96112825
96112828
2 729.90
B1
96275730
96275732
3 224.60
B1
32-120/2
200
0.25
0.37
06/10 96401856
96438942
1 034.80
B
96486931
96486932
2 536.30
B1
96275352
96275354
3 031.00
B1
32-120/4
300
0.55
0.55
16
96384215
1 652.80
B
96112826
96112829
2 729.90
B1
96275736
96275738
3 224.60
B1
96384213
32-150/2
200
0.37
0.37
06/10 96463739
96463745
1 034.80
B
96540713
96540716
2 563.20
B1
96275358
96275360
3 057.90
B1
32-180/2
200
0.55
0.55
06/10 96463748
96463754
1 164.60
B
96488580
96488582
2 654.60
B1
96275364
96275366
3 149.30
B1
32-200/2
300
1.10
1.10
16
96384219
96384221
1 570.50
B
96112800
96112801
2 887.60
B1
96275382
96275384
3 382.40
B1
32-230/2
200
0.75
0.75
06/10 96463757
96463763
1 296.20
B
96488581
96488583
2 747.80
B1
96275370
96275372
3 242.50
B1
32-250/2
300
1.50
-
16
96384225
96384227
1 751.50
B
40-30/4
200
0.12
0.37
06/10 96401885
96438943
923.30
B
96540746
96540748
2 643.80
B1
96275742
96275744
-
-
3 138.60
B1
40-60/2
200
0.25
0.37
06/10 96401930
96438944
937.90
B
96486923
96486926
2 305.10
B1
96275412
96275414
2 799.80
B1
40-90/4
200
0.18
0.37
16
96463920
96463925
1 087.80
B
96540749
96540751
2 724.50
B1
96275754
96275756
3 219.20
B1
40-100/4
300
0.55
0.55
16
96384231
96384233
1 793.50
B
96112854
96112856
3 086.60
B1
96275760
96275762
3 581.30
B1
40-120/2
200
0.37
0.37
06/10 96401963
96438945
1 181.10
B
96486934
96486937
2 536.30
B1
96275418
96275420
3 031.00
B1
96112855
96112857
3 165.40
B1
96275766
96275768
3 660.20
B1
40-130/4
300
0.75
0.75
16
96384237
96384239
1 854.00
B
40-160/4
300
1.10
-
16
96384243
96384245
2 053.30
B
40-190/2
200
0.75
0.75
16
96463833
96463840
1 526.60
B
96488586
96488588
2 769.30
B1
96275430
96275432
3 262.20
B1
96488587
96488600
2 866.10
B1
96275442
96275444
3 359.10
B1
40-230/2
200
1.10
1.10
16
96463843
96463851
1 788.10
B
40-270/2
200
1.50
-
16
96463855
96463861
1 831.90
B
50-30/4
200
0.18
0.37
06/10 96402019
96438946
1 151.90
B
-
96540764
-
96540766
-
2 744.20
-
B1
-
96275784
-
96275786
-
-
-
-
3 238.90
B1
50-60/2
200
0.25
0.37
06/10 96402087
96438948
1 181.10
B
96540752
96540755
2 602.60
B1
96275472
96275474
3 097.30
B1
50-60/4
200
0.37
0.37
06/10 96405763
96438975
1 424.20
B
96486872
96486881
2 762.10
B1
96275790
96275792
3 256.90
B1
50-90/4
300
0.55
0.55
16
96384249
96384251
1 923.40
B
96112890
96112892
3 283.80
B1
96275796
96275798
3 778.40
B1
50-110/4
300
0.75
0.75
16
96384255
96384257
2 144.60
B
96112891
96112893
3 362.60
B1
96275802
96275804
3 857.30
B1
96486935
96486939
2 638.40
B1
96275478
96275480
3 133.20
B1
50-120/2
200
0.55
0.75
06/10 96402120
96438949
1 448.00
B
50-130/4
300
1.10
-
16
96384261
96384263
2 097.00
B
50-160/2
300
1.10
1.10
16
96384273
96384275
1 784.40
B
50-160/4
300
1.50
-
16
96384267
96384269
2 133.60
B
50-180/2
200
0.75
0.75
06/10 96402150
96438950
1 636.30
B
50-190/2
300
1.50
-
16
96384279
96384281
1 932.50
B
65-30/4
200
0.25
0.37
06/10 96402215
96438951
1 448.00
B
96112872
96540756
96540822
96112873
96540758
96540824
3 047.10
2 805.20
2 885.80
B1
B1
B1
96275502
96275490
96275838
96275504
96275492
96275840
-
-
3 541.90
-
B1
-
3 299.80
-
B1
-
3 380.60
B1
65-60/2
200
0.55
0.55
06/10 96409270
96438977
1 451.70
B
96540819
96540821
2 724.50
B1
96275538
96275540
3 219.20
B1
65-60/4
200
0.55
0.55
06/10 96402244
96438953
1 736.90
B
96486878
96486884
3 057.90
B1
96275844
96275846
3 552.60
B1
96112908
96112909
3 443.30
B1
96275850
96275852
3 936.20
B1
65-90/4
300
0.75
0.75
16
96384285
96384287
2 177.50
B
65-110/4
300
1.10
-
16
96384291
96384293
2 173.80
B
65-120/2
200
1.10
1.10
06/10 96402297
96438955
1 736.90
B
96486936
96486940
3 479.10
B1
96275550
96275552
-
-
3 973.80
B1
65-130/4
300
1.50
-
16
96384297
96384299
2 294.50
B
-
-
-
-
-
-
-
-
65-180/2
200
1.50
-
06/10 96402327
96438956
1 989.20
B
-
-
-
-
-
-
-
-
80-30/4
200
0.37
0.37
06
96402369
96438957
1 921.50
B
96540844
96540846
3 007.70
B1
96275886
96275888
3 500.60
B1
80-30/4
200
0.37
0.37
10
96402370
96438958
1 947.10
B
96540840
96540843
3 007.70
B1
96275892
96275894
3 500.60
B1
80-60/4
200
0.75
0.75
06
96402418
96438961
2 206.70
B
96486910
96486913
3 540.10
B1
96275898
96275900
4 034.70
B1
80-60/4
200
0.75
0.75
10
96402419
96438962
2 230.40
B
96486916
96486919
3 540.10
B1
96275904
96275906
4 034.70
B1
80-70/4
300
1.10
-
16
96384303
96384305
2 214.10
B
-
-
-
-
-
-
-
-
80-90/4
300
1.50
-
16
96384309
96384311
2 332.80
B
-
-
-
-
-
-
-
-
80-120/2
200
1.10
-
06
96402463
96438965
2 276.20
B
-
-
-
-
-
-
-
-
80-120/2
200
1.10
-
10
96402464
96438966
2 301.80
B
-
-
-
-
-
-
-
-
100-30/4
200
0.55
0.55
06
96402570
96438967
2 490.00
B
96540926
96540933
3 733.70
B1
96275976
96275978
4 228.40
B1
100-30/4
200
0.55
0.55
10
96402574
96438968
2 513.90
B
96540923
96540925
3 733.70
B1
96275982
96275984
4 228.40
B1
100-60/4
200
1.10
-
06
96402653
96438971
2 632.70
B
-
-
-
-
-
-
-
-
100-60/4
200
1.10
-
10
96402656
96438972
2 656.50
B
-
-
-
-
-
-
-
-
100-70/4
300
1.50
-
16
96384315
96384317
2 879.60
B
-
-
-
-
-
-
-
-
1) S mech. upchávkou pre vykurovanie, voda bez obsahu glykolu, 0°C až +120°C (podľa upchávky). Upchávky: Séria 100-BUBE, Séria 200-BUBE, Séria 300-BAQE, Séria 400 PN10-BAQE, Séria 400 PN 25-DBUE
2) S mech. upchávkou pre chladenie/klimatizáciu, voda s obsahom glykolu, -25°C až +90°C. Upchávky : Séria 100-GQQE, Séria 200-RUUE, Séria 300-GQQE, Séria 400 PN10-GQQE, Séria 400 PN25-DQQE
Ďalšie prevedenia mechanických upchávok na dopyt.
Platnosť od : 1.4.2011
TP, TPE
Stránka 7 / 16
TPD/TPED
In-line čerpadlá so suchobežným motorom
Zdvojené čerpadla
Štandardné (TPD) a regulované (TPED), zdvojené, trojfázové
Teleso čerpadla z liatiny
Trojázový motor
1450 min-1 resp. 2900 min-1, teleso čerpadla z liatiny, kataforézna ochrana povrchu
Teleso čerpadla zo sivej liatiny EN-GJL 250, mechanická upchávka BAQE/BUBE (vykurovanie) alebo GQQE/RUUE (chladenie/klimatizácia, s podielom glykolu), IP 55.
TPD
TPD xx-xx/x (napr. TPD 32-30/4), s motory 1x230-240VD/240VY, 50 Hz, ochrana motora pomocou zabudovaných a prepojených termospínačov
TPED bez snímača
TPED xx-xx/x (napr. TPED 32-30/4), s IEC motory 1x220-240V, 50/60 Hz, s integr. frekvenčnými meničmi, digitálnymi PI regulátormi a ochranami motorov, bez snímača
TPED so snímačom
Veľkosť
TPED xx-xx/x-S (napr. TPED 32-30/4-S), s IEC motory 1x220-240V, 50/60 Hz, s integr. frekv. meničmi, digit. PI regulátormi a ochranami motorov, so snímačom
Údaje čerpadla
Séria
P2 [kW] P2 [kW]
PN
TP
TPE
Úplný popis viď príklady
nad tabuľkou
TPD (Štandardné)
Obj. číslo
vykurovanie
Bez glykolu 1)
Obj. číslo
chladenie/klim.
S glykolom 2)
Cena
EUR
TPED (regulované) bez snímača
Rabat.
skupina
Obj. číslo
vykurovanie
Bez glykolu 1)
Obj. číslo
chladenie/klim.
S glykolom 2)
Cena
EUR
TPED (regulované) so snímačom
Rabat.
skupina
Obj. číslo
vykurovanie
Bez glykolu 1)
Obj. číslo
chladenie/klim.
S glykolom 2)
Rabat.
skupina
Cena
EUR
32-30/4
200
0.12
-
06/10 96401752
96438983
736.80
B
-
-
-
-
-
-
-
-
32-40/4
200
0.25
-
06/10 96492032
96492013
892.30
B
-
-
-
-
-
-
-
-
32-60/2
200
0.18
-
06/10 96401829
96438984
786.10
B
-
-
-
-
-
-
-
-
32-60/4
200
0.25
-
06/10 96492014
96492016
914.10
B
-
-
-
-
-
-
-
-
32-80/4
300
0.25
-
16
96086751
96086754
1 508.30
B
-
-
-
-
-
-
-
-
32-100/4
300
0.37
-
16
96086752
96086755
1 537.70
B
-
-
-
-
-
-
-
-
32-120/2
200
0.37
-
06/10 96401860
96438985
985.40
B
32-120/4
300
0.55
0.55
16
96086756
1 590.70
B
96086753
96375250
96375252
3 165.40
B1
96375256
96375258
-
-
3 660.20
B1
32-150/2
200
0.37
-
06/10 96463740
96463746
985.40
B
-
-
-
-
-
-
-
-
32-180/2
200
0.55
-
06/10 96463749
96463755
1 115.30
B
-
-
-
-
-
-
-
-
32-200/2
300
1.10
1.10
16
96086697
96086703
1 570.50
B
96276114
96276116
3 402.00
B1
96275388
96275390
3 896.80
B1
32-230/2
200
0.75
0.75
06/10 96463758
96463764
1 268.80
B
96276120
96276122
3 222.80
B1
96275376
96275378
3 717.50
B1
32-250/2
300
1.50
1.50
16
96086698
96086704
1 751.50
B
96096311
96096316
4 196.10
B1
96275394
96275396
4 690.80
B1
32-320/2
300
2.20
2.20
16
96086793
96086797
1 892.20
B
96096312
96096317
4 595.80
B1
96397105
96397107
5 070.80
B1
32-380/2
300
3.00
3.00
16
96086794
96086798
2 053.30
B
96096313
96096318
4 993.70
B1
96397108
96397110
5 470.50
B1
32-460/2
300
4.00
4.00
16
96086795
96086799
2 113.50
B
96096314
96096319
5 793.20
B1
96397111
96397113
6 270.00
B1
96096315
96096320
6 793.30
B1
96397114
96397116
7 022.70
B1
32-580/2
300
5.50
5.50
16
96086796
96086800
2 616.20
B
40-30/4
200
0.12
-
06/10 96401889
96438986
879.40
B
-
-
-
-
-
-
-
-
40-60/2
200
0.25
-
06/10 96401934
96438987
894.00
B
-
-
-
-
-
-
-
-
40-90/4
200
0.25
-
16
96492017
96492019
1 082.30
B
40-100/4
300
0.55
0.55
16
96086895
96086898
1 731.30
B
40-120/2
200
0.37
-
06/10 96401967
96438988
1 124.40
B
40-130/4
300
0.75
0.75
16
96086899
1 769.80
B
96086896
96375262
96276126
96375264
96276128
3 522.10
3 407.50
B1
B1
96375268
96275772
96375270
96275774
-
-
4 016.90
-
B1
-
4 135.10
B1
40-160/4
300
1.10
1.10
16
96086897
96086900
2 053.30
B
96096407
96096408
4 235.50
B1
96275778
96275780
4 730.20
B1
40-190/2
200
0.75
0.75
16
96463835
96463841
1 373.00
B
96276132
96276134
3 242.50
B1
96275436
96275438
3 737.30
B1
40-230/2
200
1.10
1.10
16
96463845
96463853
1 417.00
B
96276138
96276140
3 378.80
B1
96275448
96275450
3 873.40
B1
40-240/2
300
2.20
2.20
16
96086943
96086948
2 013.00
B
96096371
96096376
4 714.10
B1
96275460
96275462
5 208.80
B1
40-270/2
200
1.50
1.50
16
96463856
96463862
1 548.60
B
96467822
96467824
3 832.20
B1
96275454
96275456
4 326.90
B1
40-300/2
300
3.00
3.00
16
96086944
96086949
2 133.60
B
96096372
96096377
5 113.80
B1
96275466
96275468
5 608.60
B1
40-360/2
300
4.00
4.00
16
96086945
96086950
2 415.30
B
96096373
96096378
5 913.30
B1
96397117
96397119
6 176.70
B1
40-470/2
300
5.50
5.50
16
96086946
96086951
3 139.30
B
96096374
96096379
6 952.90
B1
96397120
96397122
7 177.00
B1
96096375
96096380
7 791.70
B1
96397123
96397125
7 983.50
B1
40-580/2
300
7.50
7.50
16
96086947
96086952
3 340.20
B
50-30/4
200
0.25
-
06/10 96402023
96438989
1 096.90
B
-
-
-
-
-
-
-
-
50-60/2
200
0.37
-
06/10 96402091
96438990
1 124.40
B
-
-
-
-
-
-
-
-
50-60/4
200
0.37
-
06/10 96405767
96439010
1 356.60
B
50-90/4
300
0.55
0.55
16
96087141
96087147
1 859.40
B
96375274
96375276
3 719.30
B1
96375280
96375282
-
-
4 214.10
B1
50-110/4
300
0.75
0.75
16
96087142
96087148
2 060.50
B
96276144
96276146
3 932.30
B1
96275810
96275808
4 427.30
B1
50-120/2
200
0.75
0.75
06/10 96402124
96438991
1 380.30
B
96566725
96566727
3 113.50
B1
96275484
96275486
3 608.20
B1
50-130/4
300
1.10
1.10
16
96087143
96087149
2 097.00
B
96096557
96096561
4 314.30
B1
96275814
96275816
4 809.10
B1
50-160/2
300
1.50
1.10
16
96087039
96087050
1 784.40
B
96276156
96276158
3 561.30
B1
96275508
96275510
4 056.30
B1
50-160/4
300
1.10
1.50
16
96087144
96087150
2 133.60
B
96096558
96096562
4 875.50
B1
96275820
96275822
5 370.10
B1
50-180/2
200
0.75
0.75
06/10 96402161
96438992
1 559.50
B
96276162
96276164
3 280.20
B1
96275496
96275498
3 774.90
B1
50-190/2
300
1.50
1.50
16
96087040
96087051
1 932.50
B
96096473
96096483
4 314.30
B1
96275514
96275516
4 809.10
B1
50-190/4
300
2.20
2.20
16
96087297
96087299
2 214.10
B
96096559
96096563
5 393.40
B1
96275826
96275828
5 888.20
B1
50-230/4
300
3.00
3.00
16
96087298
96087300
2 418.80
B
96096560
96096564
6 074.60
B1
96275832
96275834
6 569.30
B1
50-240/2
300
2.20
2.20
16
96087231
96087240
2 020.20
B
96096474
96096484
4 836.00
B1
96275520
96275522
5 329.00
B1
50-290/2
300
3.00
3.00
16
96087232
96087241
2 153.60
B
96096475
96096485
5 194.50
B1
96275526
96275528
5 689.20
B1
50-360/2
300
4.00
4.00
16
96087233
96087242
2 475.50
B
96096476
96096486
6 074.60
B1
96275532
96275534
6 569.30
B1
50-430/2
300
5.50
5.50
16
96087234
96087243
3 276.30
B
96096477
96096487
6 834.30
B1
96397126
96397128
7 329.30
B1
50-440/2
300
7.50
7.50
16
96087235
96087244
3 420.80
B
96096478
96096488
7 603.20
B1
96397129
96397131
8 098.20
B1
50-570/2
300
11.00
11.00
16
96087236
96087245
4 629.20
B
96096479
96096489
9 966.00
B1
96945756
96945758
10 461.60
B1
50-710/2
300
15.00
15.00
16
96087237
96087246
4 910.80
B
96096480
96096490
11 165.10
B1
96945768
96945770
11 692.20
B1
50-830/2
300
18.50
18.50
16
96087238
96087247
6 157.70
B
96096481
96096491
13 626.10
B1
96945777
96945779
14 121.70
B1
50-900/2
300
22.00
22.00
16
96087239
96087248
7 084.50
B
96096482
96096492
15 511.80
B1
96945789
96945791
16 007.40
B1
1) S mech. upchávkou pre vykurovanie, voda bez obsahu glykolu, 0°C až +120°C (podľa upchávky). Upchávky: Séria 100-BUBE, Séria 200-BUBE, Séria 300-BAQE, Séria 400 PN10-BAQE, Séria 400 PN 25-DBUE
2) S mech. upchávkou pre chladenie/klimatizáciu, voda s obsahom glykolu, -25°C až +90°C. Upchávky : Séria 100-GQQE, Séria 200-RUUE, Séria 300-GQQE, Séria 400 PN10-GQQE, Séria 400 PN25-DQQE
Ďalšie prevedenia mechanických upchávok na dopyt.
Platnosť od : 1.4.2011
TP, TPE
Stránka 8 / 16
Veľkosť
Údaje čerpadla
Séria
P2 [kW] P2 [kW]
PN
TP
TPE
Úplný popis viď príklady
nad tabuľkou
TPD (Štandardné)
Obj. číslo
vykurovanie
Bez glykolu 1)
Obj. číslo
chladenie/klim.
S glykolom 2)
Cena
EUR
TPED (regulované) bez snímača
Rabat.
skupina
Obj. číslo
vykurovanie
Bez glykolu 1)
Obj. číslo
chladenie/klim.
S glykolom 2)
TPED (regulované) so snímačom
Rabat.
skupina
Cena
EUR
Obj. číslo
vykurovanie
Bez glykolu 1)
Obj. číslo
chladenie/klim.
S glykolom 2)
Rabat.
skupina
Cena
EUR
65-30/4
200
0.25
-
06/10 96402219
96438993
1 380.30
B
-
-
-
-
-
-
-
-
65-60/2
200
0.55
-
06/10 96409272
96439011
1 384.00
B
-
-
-
-
-
-
-
-
65-60/4
200
0.55
0.55
06/10 96402248
96438995
1 654.50
B
96540825
96540828
3 493.50
B1
96375232
96375234
3 988.20
B1
65-90/4
300
0.75
0.75
16
96087465
96087471
2 093.30
B
96276174
96276176
3 916.50
B1
96275856
96275858
4 411.20
B1
65-110/4
300
1.10
1.10
16
96087466
96087472
2 173.80
B
96096719
96096724
4 436.20
B1
96275934
96275936
4 931.00
B1
65-120/2
200
1.10
1.10
06/10 96402303
96438996
1 654.50
B
96276168
96276170
3 993.60
B1
96275556
96275558
4 488.20
B1
65-130/4
300
1.50
1.50
16
96087467
96087473
2 294.50
B
96096720
96096725
4 954.30
B1
96275862
96275864
5 449.00
B1
65-150/4
300
2.20
2.20
16
96087639
96087642
2 488.30
B
96096721
96096726
5 513.60
B1
96275868
96275870
6 008.20
B1
65-170/4
300
3.00
3.00
16
96087640
96087643
2 596.20
B
96096722
96096727
6 293.30
B1
96275874
96275876
6 787.90
B1
65-180/2
200
1.50
1.50
06/10 96402331
96438997
1 894.00
B
96535006
96535008
3 934.40
B1
96275562
96275564
4 429.10
B1
65-190/2
300
2.20
2.20
16
96087561
96087571
2 029.40
B
96096635
96096644
4 595.80
B1
96275568
96275570
5 088.70
B1
65-230/2
300
3.00
3.00
16
96087562
96087572
2 173.80
B
96096636
96096645
5 275.10
B1
96275574
96275576
5 769.90
B1
65-240/4
300
4.00
4.00
16
96087641
96087644
2 982.00
B
96096723
96096728
6 911.60
B1
96275880
96275882
7 406.40
B1
65-260/2
300
4.00
4.00
16
96087563
96087573
2 488.30
B
96096637
96096646
6 234.10
B1
96275580
96275582
6 728.80
B1
65-340/2
300
5.50
5.50
16
96087564
96087574
3 340.20
B
96096638
96096647
7 273.70
B1
96275586
96275588
7 766.60
B1
65-410/2
300
7.50
7.50
16
96087565
96087575
3 501.30
B
96096639
96096648
8 071.40
B1
96275592
96275594
8 566.00
B1
65-460/2
300
11.00
11.00
16
96087566
96087576
4 709.60
B
96096640
96096649
10 044.80
B1
96945761
96945760
10 540.40
B1
65-550/2
300
15.00
15.00
16
96087567
96087577
5 554.30
B
96096641
96096650
11 796.00
B1
96945771
96945773
12 291.60
B1
65-660/2
300
18.50
18.50
16
96087568
96087578
6 602.00
B
96096642
96096651
14 059.90
B1
96945780
96945782
14 555.50
B1
65-720/2
300
22.00
22.00
16
96087569
96087579
7 377.20
B
96096643
96096652
15 798.50
B1
96945792
96945795
16 294.10
B1
-
-
-
-
65-930/2
300
30.00
-
16
96087570
96087580
8 593.00
B
80-30/4
200
0.37
-
06
96402377
96438998
1 828.40
B
80-30/4
200
0.37
-
10
96402378
96438999
1 855.70
B
80-60/4
200
0.75
0.75
06
96402426
96439000
2 100.70
B
96276186
-
96276188
4 015.10
B1
96275910
-
96275912
-
4 509.80
B1
80-60/4
200
0.75
0.75
10
96402427
96439001
2 126.30
B
96276180
96276182
4 015.10
B1
96275916
96275918
4 509.80
B1
80-70/4
300
1.10
1.10
16
96108641
96108649
2 214.10
B
96110223
96110231
4 513.30
B1
96275922
96275924
5 008.10
B1
80-90/4
300
1.50
1.50
16
96108642
96108650
2 332.80
B
96110224
96110232
5 035.00
B1
96275928
96275930
5 529.60
B1
80-110/4
300
2.20
2.20
16
96108879
96108885
2 535.80
B
96110225
96110233
5 594.20
B1
96275940
96275942
6 089.00
B1
80-120/2
200
1.50
1.50
06
96402471
96439002
2 168.30
B
96403135
96439079
4 407.60
B1
96275598
96275600
4 902.30
B1
80-120/2
200
1.50
1.50
10
96402472
96439003
2 193.90
B
96403136
96439080
4 407.60
B1
96275604
96275606
4 902.30
B1
80-140/2
300
2.20
2.20
16
96108767
96108777
2 131.80
B
96110104
96110113
4 753.60
B1
96275610
96275612
5 248.20
B1
80-150/4
300
3.00
3.00
16
96108880
96108886
2 656.50
B
96110226
96110234
6 508.30
B1
96275946
96275948
7 003.10
B1
80-170/4
300
4.00
4.00
16
96108881
96108887
3 340.20
B
96110227
96110235
7 072.90
B1
96275952
96275954
7 567.70
B1
80-180/2
300
3.00
3.00
16
96108768
96108778
2 332.80
B
96110105
96110114
5 474.10
B1
96275616
96275618
5 968.80
B1
80-210/2
300
4.00
4.00
16
96108769
96108779
2 236.00
B
96110106
96110115
5 782.40
B1
96275622
96275624
6 275.30
B1
80-240/2
300
5.50
5.50
16
96108770
96108780
3 380.50
B
96110107
96110116
7 392.00
B1
96275628
96275630
7 886.80
B1
80-240/4
300
5.50
5.50
16
96108882
96108888
3 826.50
B
96110228
96110236
7 711.10
B1
96275958
96275960
8 205.80
B1
80-250/2
300
7.50
7.50
16
96108771
96108781
3 581.60
B
96110108
96110117
8 230.80
B1
96275634
96275636
8 725.60
B1
80-270/4
300
7.50
7.50
16
96108883
96108889
4 126.40
B
96898993
96898994
8 402.90
B1
96945880
96945844
8 898.50
B1
80-330/2
300
11.00
11.00
16
96108772
96108782
4 830.30
B
96110109
96110118
10 163.20
B1
96945749
96945752
10 658.80
B1
80-340/4
300
11.00
11.00
16
96108884
96108890
4 899.90
B
96110230
96110238
10 380.00
B1
96945799
96945806
10 875.60
B1
80-400/2
300
15.00
15.00
16
96108773
96108783
4 846.80
B
96110110
96110119
11 102.40
B1
96945762
96945764
11 598.00
B1
80-520/2
300
18.50
18.50
16
96108774
96108784
6 093.70
B
96110111
96110120
13 563.40
B1
96945783
96945785
14 059.00
B1
80-570/2
300
22.00
22.00
16
96108775
96108785
7 647.70
B
96110112
96110121
16 063.80
B1
96945796
96945798
16 559.40
B1
80-700/2
300
30.00
-
16
96108776
96108786
8 715.50
B
100-30/4
200
0.55
0.55
06
96402597
96439004
2 371.30
B
96540937
96540939
4 180.00
B1
96375244
96375246
-
-
4 663.90
B1
100-30/4
200
0.55
0.55
10
96402599
96439005
2 396.90
B
96540934
96540936
4 180.00
B1
96375241
96375243
4 663.90
B1
100-60/4
200
1.10
1.10
06
96402666
96439006
2 506.50
B
96510106
96510108
5 248.20
B1
96275988
96275990
5 743.00
B1
100-60/4
200
1.10
1.10
10
96402667
96439007
2 532.20
B
96510109
96510181
5 248.20
B1
96275994
96275996
5 743.00
B1
100-70/4
300
1.50
1.50
16
96109103
96109113
2 879.60
B
96110447
96110457
4 970.40
B1
96276012
96276014
5 465.10
B1
100-90/4
300
2.20
2.20
16
96109348
96109357
3 122.70
B
96110448
96110458
5 601.30
B1
96276018
96276020
6 096.10
B1
100-110/4
300
3.00
3.00
16
96109349
96109358
3 323.90
B
96110449
96110459
6 191.10
B1
96276024
96276026
6 685.80
B1
100-120/2
200
2.20
2.20
06
96410064
96439012
2 757.10
B
96403143
96439081
5 343.20
B1
96275652
96275654
5 838.00
B1
100-120/2
200
2.20
2.20
10
96410065
96439013
2 757.10
B
96403144
96439082
5 343.20
B1
96275658
96275660
5 838.00
B1
100-130/4
300
4.00
4.00
16
96109350
96109359
3 731.60
B
96110450
96110460
7 189.50
B1
96276030
96276032
7 684.20
B1
100-160/2
300
4.00
4.00
16
96109229
96109237
2 482.80
B
96110328
96110335
5 968.80
B1
96275664
96275666
6 463.50
B1
100-170/4
300
5.50
5.50
16
96109351
96109360
4 014.90
B
96110451
96110461
8 141.30
B1
96276036
96276038
8 635.90
B1
100-200/2
300
5.50
5.50
16
96109230
96109238
3 124.60
B
96110329
96110336
7 008.40
B1
96275670
96275672
7 503.10
B1
100-200/4
300
7.50
7.50
16
96109352
96109361
4 461.10
B
96899011
96899012
8 731.00
B1
96945873
96945874
8 635.90
B1
100-240/2
300
7.50
7.50
16
96109231
96109239
3 254.30
B
96110330
96110337
7 718.20
B1
96275676
96275678
8 214.80
B1
100-250/2
300
11.00
11.00
16
96109232
96109240
4 991.20
B
96110331
96110338
10 320.90
B1
96945753
96945755
10 816.50
B1
100-250/4
300
11.00
11.00
16
96109353
96109362
5 272.80
B
96110453
96110463
10 743.90
B1
96945807
96945809
11 239.50
B1
100-310/2
300
15.00
15.00
16
96109233
96109241
5 634.80
B
96110332
96110339
11 874.90
B1
96945765
96945767
12 370.50
B1
100-330/4
300
15.00
15.00
16
96109354
96109363
6 002.30
B
96110454
96110464
12 383.90
B1
96945814
96945816
12 879.50
B1
100-360/2
300
18.50
18.50
16
96109234
96109242
6 843.30
B
96110333
96110340
14 296.50
B1
96945774
96945776
14 792.10
B1
1) S mech. upchávkou pre vykurovanie, voda bez obsahu glykolu, 0°C až +120°C (podľa upchávky). Upchávky: Séria 100-BUBE, Séria 200-BUBE, Séria 300-BAQE, Séria 400 PN10-BAQE, Séria 400 PN 25-DBUE
2) S mech. upchávkou pre chladenie/klimatizáciu, voda s obsahom glykolu, -25°C až +90°C. Upchávky : Séria 100-GQQE, Séria 200-RUUE, Séria 300-GQQE, Séria 400 PN10-GQQE, Séria 400 PN25-DQQE
Ďalšie prevedenia mechanických upchávok na dopyt.
Platnosť od : 1.4.2011
TP, TPE
Stránka 9 / 16
Veľkosť
Údaje čerpadla
Séria
P2 [kW] P2 [kW]
PN
TP
TPE
Úplný popis viď príklady
nad tabuľkou
TPD (Štandardné)
Obj. číslo
vykurovanie
Bez glykolu 1)
Obj. číslo
chladenie/klim.
S glykolom 2)
Cena
EUR
TPED (regulované) bez snímača
Rabat.
skupina
Obj. číslo
vykurovanie
Bez glykolu 1)
Obj. číslo
chladenie/klim.
S glykolom 2)
Cena
EUR
TPED (regulované) so snímačom
Rabat.
skupina
Obj. číslo
vykurovanie
Bez glykolu 1)
Obj. číslo
chladenie/klim.
S glykolom 2)
Cena
EUR
Rabat.
skupina
100-370/4
300
18.50
18.50
16
96109355
96109364
7 057.20
B
96110455
96110465
14 653.20
B1
96945834
96945837
15 148.80
B1
100-390/2
300
22.00
22.00
16
96109235
96109243
7 808.50
B
96110334
96110341
16 221.60
B1
96945786
96945788
16 717.20
B1
100-410/4
300
22.00
-
16
96109356
96109365
7 909.10
B
-
-
-
-
-
-
-
-
100-480/2
300
30.00
-
16
96109236
96109244
8 854.40
B
-
-
-
-
-
-
-
-
125-60/6
300
1.50
-
16
96109677
96109683
3 592.50
B
-
-
-
-
-
-
-
-
125-70/6
300
2.20
-
16
96109754
96109759
3 802.80
B
-
-
-
-
-
-
-
-
125-90/6
300
3.00
-
16
96109755
96109760
4 437.30
B
125-110/4
300
4.00
4.00
16
96109579
96109587
3 852.10
B
125-110/6
300
4.00
-
16
96109756
96109761
4 859.60
B
125-130/4
300
5.50
5.50
16
96109580
96109588
4 137.40
B
125-140/6
300
5.50
-
16
96109757
96109762
5 494.00
B
125-160/4
300
7.50
7.50
16
96109581
96109589
5 475.70
B
125-170/6
300
7.50
-
16
96109758
96109763
7 185.10
B
125-210/4
300
11.00
11.00
16
96109582
96109590
5 678.60
B
96110566
96110567
96899032
96110569
96110573
-
B1
7 467.30
B1
96110574
96899033
96110576
-
7 013.80
-
9 723.90
11 141.80
B1
B1
96276072
96276078
96945848
96945811
96276074
96276080
96945881
96945813
-
-
7 508.60
-
B1
-
7 962.00
B1
-
-
10 219.50
B1
-
-
11 637.40
B1
125-250/4
300
15.00
15.00
16
96109583
96109591
6 285.50
B
96110570
96110577
12 661.70
B1
96945817
96945820
13 157.30
B1
125-320/4
300
18.50
18.50
16
96109584
96109592
7 300.30
B
96110571
96110578
14 893.30
B1
96945838
96945840
15 388.90
B1
125-360/4
300
22.00
-
16
96109585
96109593
8 110.20
B
-
-
-
-
-
-
-
-
125-420/4
300
30.00
-
16
96109586
96109594
8 922.00
B
-
-
-
-
-
-
-
-
150-60/6
300
2.20
-
16
96110013
96110017
4 185.00
B
-
-
-
-
-
-
-
-
150-70/6
300
3.00
-
16
96110014
96110018
4 817.60
B
-
-
-
-
-
-
-
-
150-90/6
300
4.00
-
16
96110015
96110019
5 283.80
B
-
-
-
-
-
-
-
-
150-110/6
300
5.50
-
16
96110016
96110020
5 916.30
B
-
-
-
-
-
-
-
-
150-130/4
300
7.50
7.50
16
96109894
96109899
6 082.80
B
96899050
96899051
10 320.90
B1
96945877
96945879
10 816.50
B1
150-160/4
300
11.00
11.00
16
96109895
96109900
6 488.50
B
96110651
96110656
11 937.70
B1
96946128
96946130
12 433.30
B1
150-200/4
300
15.00
15.00
16
96109896
96109901
7 097.40
B
96110652
96110657
13 457.60
B1
96945821
96945833
13 953.20
B1
150-220/4
300
18.50
18.50
16
96109897
96109902
7 949.40
B
96110653
96110658
15 527.90
B1
96945841
96945843
16 023.50
B1
150-250/4
300
22.00
-
16
96109898
96109903
8 598.40
B
-
-
-
-
-
-
-
-
1) S mech. upchávkou pre vykurovanie, voda bez obsahu glykolu, 0°C až +120°C (podľa upchávky). Upchávky: Séria 100-BUBE, Séria 200-BUBE, Séria 300-BAQE, Séria 400 PN10-BAQE, Séria 400 PN 25-DBUE
2) S mech. upchávkou pre chladenie/klimatizáciu, voda s obsahom glykolu, -25°C až +90°C. Upchávky : Séria 100-GQQE, Séria 200-RUUE, Séria 300-GQQE, Séria 400 PN10-GQQE, Séria 400 PN25-DQQE
Ďalšie prevedenia mechanických upchávok na dopyt.
Platnosť od : 1.4.2011
TP, TPE
Stránka 10 / 16
TP/TPE, bronz
In-line čerpadlá so suchobežným motorom
Jednoduché čerpadla
Štandardné (TP) a regulované (TPE), jednofázové
Teleso čerpadla z bronzu
Jednofázový motor
1450 min-1 resp. 2900 min-1, teleso čerpadla z bronzu. Teleso čerpadla z bronzu, mechanická upchávka BAQE/BUBE (vykurovanie), IP 55.
TP
TP xx-xx/x (napr. TP 32-30/4 B), s motorom 1x230-240VD/240VY, 50 Hz, ochrana motora pomocou zabudovaných a prepojených termospínačov
TPE bez snímača
TPE xx-xx/x (napr. TPE 32-30/4 B), s IEC motorom 1x220-240V, 50/60 Hz, s integrovaným frekv. meničom, digitálnym PI regulátorom a ochranou motora, bez snímača
TPE xx-xx/x-S (napr. TPE 32-30/4-S B), s IEC motorom 1x220-240V, 50/60 Hz, s integr. frekv. meničom, digit. PI regulátorom a ochranou motora, so snímačom
TPE so snímačom
Veľkosť
Údaje čerpadla
Séria
P2 [kW] P2 [kW]
PN
TP
TPE
Úplný popis viď príklady
nad tabuľkou
TP (štandardné)
Obj. číslo
vykurovanie
Bez glykolu 1)
Obj. číslo
chladenie/klim.
S glykolom 2)
Cena
EUR
TPE (regulované) bez snímača
Rabat.
skupina
Obj. číslo
vykurovanie
Bez glykolu 1)
Obj. číslo
chladenie/klim.
S glykolom 2)
Cena
EUR
TPE (regulované) so snímačom
Rabat.
skupina
Obj. číslo
vykurovanie
Bez glykolu 1)
Obj. číslo
chladenie/klim.
S glykolom 2)
Cena
EUR
Rabat.
skupina
25-50/2 RB
100
0.12
-
96408467
-
599.70
-
na dopyt
-
-
-
na dopyt
-
-
-
25-90/2 RB
100
0.25
-
96408468
-
700.20
-
na dopyt
-
-
-
na dopyt
-
-
-
32-30/4 B
200
0.12
6/10
96401754
-
815.50
-
na dopyt
-
-
-
na dopyt
-
-
-
32-40/4 B
200
0.18
6/10
96463870
-
1 007.40
-
na dopyt
-
-
-
na dopyt
-
-
-
32-50/2 RB
100
0.12
6/10
96408469
-
736.80
-
na dopyt
-
-
-
na dopyt
-
-
-
32-60/2 B
200
0.25
6/10
96401831
-
868.40
-
na dopyt
-
-
-
na dopyt
-
-
-
32-60/4 B
200
0.18
6/10
96463882
-
1 007.40
-
na dopyt
-
-
-
na dopyt
-
-
-
32-90/2 RB
100
0.25
6/10
96408470
-
813.70
-
na dopyt
-
-
-
na dopyt
-
-
-
32-120/2 B
200
0.25
6/10
96401862
-
1 091.50
-
na dopyt
-
-
-
na dopyt
-
-
-
32-150/2 B
200
0.37
6/10
96463667
-
1 089.70
-
na dopyt
-
-
-
na dopyt
-
-
-
32-180/2 B
200
0.55
6/10
96463710
-
1 226.90
-
na dopyt
-
-
-
na dopyt
-
-
-
32-230/2 B
200
0.75
6/10
96463729
-
1 363.90
-
na dopyt
-
-
-
na dopyt
-
-
-
40-30/4 B
200
0.12
6/10
96401891
-
972.70
-
na dopyt
-
-
-
na dopyt
-
-
-
40-50/2 B
100
0.12
6/10
96408477
-
916.00
-
na dopyt
-
-
-
na dopyt
-
-
-
40-60/2 B
200
0.25
6/10
96401936
-
987.30
-
na dopyt
-
-
-
na dopyt
-
-
-
40-60/4 B
200
0.25
6/10
96401909
-
1 197.50
-
na dopyt
-
-
-
na dopyt
-
-
-
40-90/2 B
100
0.25
6/10
96408478
-
1 031.10
-
na dopyt
-
-
-
na dopyt
-
-
-
40-90/4 B
200
0.18
16
96463914
-
1 144.40
-
na dopyt
-
-
-
na dopyt
-
-
-
40-120/2 B
200
0.37
6/10
96401969
-
1 243.20
-
na dopyt
-
-
-
na dopyt
-
-
-
40-180/2 B
200
0.55
6/10
96401998
-
1 469.90
-
na dopyt
-
-
-
na dopyt
-
-
-
40-190/2 B
200
0.75
16
96463777
-
1 607.00
-
na dopyt
-
-
-
na dopyt
-
-
-
40-230/2 B
200
1.10
16
96463798
-
1 881.30
-
na dopyt
-
-
-
na dopyt
-
-
-
40-270/2 B
200
1.50
16
96463824
-
1 927.10
-
na dopyt
-
-
-
na dopyt
-
-
-
50-30/4 B
200
0.18
6/10
96402029
-
1 212.20
-
na dopyt
-
-
-
na dopyt
-
-
-
50-60/4 B
200
0.37
6/10
96402047
-
1 497.40
-
na dopyt
-
-
-
na dopyt
-
-
-
50-60/2 B
200
0.25
6/10
96402093
-
1 243.20
-
na dopyt
-
-
-
na dopyt
-
-
-
50-120/2 B
200
0.55
6/10
96402126
-
1 524.80
-
na dopyt
-
-
-
na dopyt
-
-
-
50-180/2 B
200
0.75
6/10
96402168
-
1 722.30
-
na dopyt
-
-
-
na dopyt
-
-
-
65-30/4 B
200
0.25
6/10
96402221
-
1 524.80
-
na dopyt
-
-
-
na dopyt
-
-
-
65-60/4 B
200
0.55
6/10
96402250
-
1 826.50
-
na dopyt
-
-
-
na dopyt
-
-
-
65-60/2 B
200
0.55
6/10
96402272
-
1 528.50
-
na dopyt
-
-
-
na dopyt
-
-
-
65-120/2 B
200
1.10
6/10
96402307
-
1 826.50
-
na dopyt
-
-
-
na dopyt
-
-
-
80-30/4 B
200
0.37
6
96404908
-
2 022.00
-
na dopyt
-
-
-
na dopyt
-
-
-
80-30/4 B
200
0.37
10
96402382
-
2 047.70
-
na dopyt
-
-
-
na dopyt
-
-
-
80-60/4 B
200
0.75
6
96404917
-
2 321.90
-
na dopyt
-
-
-
na dopyt
-
-
-
80-60/4 B
200
0.75
10
96402430
-
2 345.70
-
na dopyt
-
-
-
na dopyt
-
-
-
80-120/2 B
200
1.10
6
96404925
-
2 396.90
-
na dopyt
-
-
-
na dopyt
-
-
-
80-120/2 B
200
1.10
10
96402475
-
2 422.50
-
na dopyt
-
-
-
na dopyt
-
-
-
100-30/4 B
200
0.55
6
96404934
-
2 619.90
-
na dopyt
-
-
-
na dopyt
-
-
-
100-30/4 B
200
0.55
10
96402602
-
2 647.40
-
na dopyt
-
-
-
na dopyt
-
-
-
100-60/4 B
200
1.10
6
96404940
-
2 769.80
-
na dopyt
-
-
-
na dopyt
-
-
-
100-60/4 B
200
1.10
10
96402670
-
2 795.40
-
na dopyt
-
-
-
na dopyt
-
-
-
1) S mechan. upchávkou pre vykurovanie, voda bez obsahu glykolu, 0°C až +120°C (podľa typu upchávky). Typy upchávok: Séria 100 - BUBE, Séria 200 - BUBE
Ďalšie prevedenia mechanických upchávok na dopyt.
Platnosť od : 1.4.2011
TP, TPE
Stránka 11 / 16
TP/TPE, bronz
In-line čerpadlá so suchobežným motorom
Jednoduché čerpadla
Štandardné (TP) a regulované (TPE), trojfázové
Teleso čerpadla z bronzu
Trojázový motor
1450 min-1 resp. 2900 min-1, teleso čerpadla z bronzu. Teleso čerpadla z bronzu, mechanická upchávka BAQE/BUBE (vykurovanie), s IEC motormi najvyššej účinnosti EFF1/IE2, IP 55.
TP
TP xx-xx/x (napr. TP 32-30/4 B), 3x380-415VD/660-690VY, 50Hz, od 3,0 kW s termistormi (PTC) podľa DIN 44082
TPE bez snímača
TPE xx-xx/x (napr. TPE 32-30/4 B), s IEC motorom 1x220-240V, 50/60 Hz, s integrovaným frekv. meničom, digitálnym PI regulátorom a ochranou motora, bez snímača
TPE xx-xx/x-S (napr. TPE 32-30/4-S B), s IEC motorom 1x220-240V, 50/60 Hz, s integr. frekv. meničom, digit. PI regulátorom a ochranou motora, so snímačom
TPE so snímačom
Veľkosť
Údaje čerpadla
Séria
P2 [kW] P2 [kW]
PN
TP
TPE
Úplný popis viď príklady
nad tabuľkou
TP (štandardné)
Obj. číslo
vykurovanie
Bez glykolu 1)
Obj. číslo
chladenie/klim.
S glykolom 2)
Cena
EUR
TPE (regulované) bez snímača
Rabat.
skupina
Obj. číslo
vykurovanie
Bez glykolu 1)
Obj. číslo
chladenie/klim.
S glykolom 2)
Cena
EUR
TPE (regulované) so snímačom
Rabat.
skupina
Obj. číslo
vykurovanie
Bez glykolu 1)
Obj. číslo
chladenie/klim.
S glykolom 2)
Cena
EUR
Rabat.
skupina
25-50/2 RB
100
0.12
-
-
96408471
-
572.20
-
-
-
-
-
-
-
-
25-90/2 RB
100
0.25
-
-
96408472
-
667.40
-
-
-
-
-
-
-
-
32-30/4 B
200
0.12
-
6/10
96401769
-
775.20
-
-
-
-
-
-
-
-
32-40/4 B
200
0.25
-
6/10
96491977
-
937.90
-
-
-
-
-
-
-
-
32-50/2 RB
100
0.12
-
-
96408473
-
696.60
-
-
-
-
-
-
-
-
32-60/2 B
200
0.18
-
6/10
96401835
-
828.20
-
-
-
-
-
-
-
-
32-60/4 B
200
0.25
-
6/10
96492023
-
961.70
-
-
-
-
-
-
-
-
32-90/2 RB
100
0.25
-
-
96408474
-
771.50
-
-
-
-
-
-
-
-
32-120/2 B
200
0.37
-
6/10
96401866
-
1 036.60
-
-
-
-
-
-
-
-
32-150/2 B
200
0.37
-
6/10
96463671
-
1 040.30
-
-
-
-
-
-
-
-
32-180/2 B
200
0.55
-
6/10
96463711
-
1 177.50
-
32-230/2 B
200
0.75
0.75
6/10
96463731
-
1 314.60
-
na dopyt
-
-
-
-
na dopyt
-
-
-
-
-
-
40-30/4 B
200
0.12
-
6/10
96401895
-
927.00
-
-
-
-
-
-
-
-
40-50/2 B
100
0.12
-
6/10
96408481
-
870.30
-
-
-
-
-
-
-
-
40-60/2 B
200
0.25
-
6/10
96401940
-
941.60
-
-
-
-
-
-
-
-
40-60/4 B
200
0.25
-
6/10
96401913
-
1 140.90
-
-
-
-
-
-
-
-
40-90/2 B
200
0.25
-
6/10
96408482
-
981.80
-
-
-
-
-
-
-
-
40-90/4 B
200
0.25
-
16
96492030
-
1 140.90
-
-
-
-
-
-
-
-
40-120/2 B
200
0.37
-
6/10
96401973
-
1 182.90
-
-
-
-
-
-
-
-
40-180/2 B
200
0.55
-
6/10
96402002
-
1 398.60
-
-
-
-
-
-
-
-
40-190/2 B
200
0.75
0.75
16
96463778
-
1 446.20
-
na dopyt
-
-
na dopyt
-
-
-
40-230/2 B
200
1.10
1.10
16
96463800
-
1 493.70
-
na dopyt
-
-
na dopyt
-
-
-
na dopyt
-
-
na dopyt
-
-
-
-
-
-
-
-
40-270/2 B
200
1.50
1.50
16
96463825
-
1 630.80
-
50-30/4 B
200
0.25
-
6/10
96402033
-
1 155.50
-
-
-
50-60/4 B
200
0.37
-
6/10
96402051
-
1 427.90
-
-
-
-
-
-
-
-
50-60/2 B
200
0.37
-
6/10
96402097
-
1 182.90
-
-
-
-
-
-
-
-
50-120/2 B
200
0.75
0.75
6/10
96402130
-
1 451.70
-
na dopyt
-
-
na dopyt
-
-
-
50-180/2 B
200
0.75
0.75
6/10
96402175
-
1 641.80
-
na dopyt
-
-
na dopyt
-
-
-
65-30/4 B
200
0.25
-
6/10
96402225
-
1 451.70
-
-
-
-
-
-
-
-
65-60/4 B
200
0.55
-
6/10
96402254
-
1 740.50
-
-
-
-
-
-
-
-
65-60/2 B
200
0.55
-
6/10
96402276
-
1 455.20
-
-
-
-
-
-
65-120/2 B
200
1.10
1.10
6/10
96402311
-
1 740.50
-
na dopyt
-
-
na dopyt
-
-
-
na dopyt
-
-
na dopyt
-
-
-
-
-
-
-
-
65-180/2 B
200
1.50
1.50
6/10
96402337
-
1 994.60
-
80-30/4 B
200
0.37
-
6
96404912
-
1 925.30
-
80-30/4 B
200
0.37
-
10
96402386
-
1 950.90
-
80-60/4 B
200
0.75
0.75
6
96404921
-
2 210.40
-
-
na dopyt
-
-
-
-
-
na dopyt
-
-
-
-
-
-
80-60/4 B
200
0.75
0.75
10
96402434
-
2 236.00
-
na dopyt
-
-
na dopyt
-
-
-
80-120/2 B
200
1.50
1.50
6
96404929
-
2 281.60
-
na dopyt
-
-
na dopyt
-
-
-
na dopyt
-
-
na dopyt
-
-
-
-
-
-
-
-
80-120/2 B
200
1.50
1.50
10
96402483
-
2 307.20
-
100-30/4 B
200
0.55
-
6
96404938
-
2 495.60
-
100-30/4 B
200
0.55
-
10
96402614
-
2 521.20
-
100-60/4 B
200
1.10
1.10
6
96404944
-
2 638.20
-
na dopyt
-
-
-
-
na dopyt
-
-
-
-
-
-
100-60/4 B
200
1.10
1.10
10
96402674
-
2 663.80
-
na dopyt
-
-
na dopyt
-
-
-
100-120/2 B
200
2.20
2.20
6
96410060
-
2 139.10
-
na dopyt
-
-
na dopyt
-
-
-
100-120/2 B
200
2.20
2.20
10
96410061
-
2 877.60
-
na dopyt
-
-
na dopyt
-
-
-
1) S mechan. upchávkou pre vykurovanie, voda bez obsahu glykolu, 0°C až +120°C (podľa typu upchávky). Typy upchávok: Séria 100 - BUBE, Séria 200 - BUBE
Ďalšie prevedenia mechanických upchávok na dopyt.
Platnosť od : 1.4.2011
TP, TPE
Stránka 12 / 16
TP/TPE
Príslušenstvo
In-line čerpadlá so suchobežným motorom
Vyrovnávacie kusy pre prírubové čerpadlá
Typ
Objednávacie
Rabat.
Cena EUR
číslo
skupina
Popis
Vyrovnávací kus DN40/DN40
DN 40 stavebná dĺžka 320 mm na DN 40 390 mm
96497637
107.00
P
Vyrovnávací kus DN40/DN40
DN 40 stavebná dĺžka 340 mm na DN 40 390 mm
96097993
98.30
P
Vyrovnávací kus DN40/DN40
DN 40 stavebná dĺžka 250 mm na DN 40 390 mm
96097994
172.00
P
Vyrovnávací kus DN40/DN50
DN 40 stavebná dĺžka 250 mm na DN 50 425 mm
96497645
314.00
P
Vyrovnávací kus DN40/DN50
DN 40 stavebná dĺžka 320 mm na DN 50 425 mm
96097992
245.80
P
Vyrovnávací kus DN40/DN65
DN 40 stavebná dĺžka 340 mm na DN 65 475 mm
96497647
350.20
P
Vyrovnávací kus DN50/DN50
DN 50 stavebná dĺžka 280 mm na DN 50 425 mm
96497639
150.40
P
Vyrovnávací kus DN50/DN50
DN 50 stavebná dĺžka 340 mm na DN 50 425 mm
96097995
139.30
P
Vyrovnávací kus DN50/DN65
DN 50 stavebná dĺžka 340 mm na DN 65 475 mm
96497649
387.90
P
Vyrovnávací kus DN65/DN65
DN 65 stavebná dĺžka 360 mm na DN 65 475 mm
96497641
153.80
P
Vyrovnávací kus DN65/DN65
DN 65 stavebná dĺžka 340 mm na DN 65 475 mm
96497643
157.10
P
Vyrovnávací kus DN65/DN80
DN 65 stavebná dĺžka 360 mm na DN 80 525 mm
96497650
442.50
P
Vyrovnávací kus DN80/DN 80
DN 80 stavebná dĺžka 360 mm na DN 80 525 mm
96545597
183.80
P
Vyrovnávací kus DN 80/DN80
DN 80 stavebná dĺžka 440 mm na DN 80 525 mm
96545605
167.10
P
Vyrovnávací kus DN80/DN 80
DN 80 stavebná dĺžka 500 mm na DN 80 525 mm
96545607
150.40
P
Vyrovnávací kus DN80/DN100
DN 80 stavebná dĺžka 440 mm na DN 100 550 mm
96545611
300.00
P
Vyrovnávací kus DN100/DN100
DN 100 stavebná dĺžka 500 mm na DN 100 550 mm
96545610
200.50
P
Tepelno-izolačné kryty ( zostava ) pre jednoduché čerpadlá TP a TPE bez snímača
Typ
Objednávacie
Rabat.
Cena EUR
číslo
skupina
Popis
Tepelno-izolačné kryty (zostava)
Tepelno-izolačné kryty (zostava)
Tepelno-izolačné kryty (zostava)
Tepelno-izolačné kryty (zostava)
Tepelno-izolačné kryty (zostava)
Tepelno-izolačné kryty (zostava)
Platnosť od : 1.4.2011
TP, TPE 32-30/4
96405871
33.60
P
TP, TPE 32-40/4
96405880
39.90
P
TP, TPE 32-60/2
96405873
35.70
P
TP, TPE 32-60/4
96405880
39.90
P
TP, TPE 32-120/2
96405873
35.70
P
TP, TPE 32-150/2
96405880
39.90
P
TP, TPE 32-180/2
96405880
39.90
P
TP, TPE 32-230/2
96405880
39.90
P
TP, TPE 40-30/4
96405874
37.80
P
TP, TPE 40-60/4
96405875
38.80
P
TP, TPE 40-60/2
96405876
31.50
P
TP, TPE 40-90/4
96405880
39.90
P
TP, TPE 40-120/2
96405877
39.40
P
TP, TPE 40-180/2
96405878
39.90
P
TP, TPE 40-190/2
96405880
39.90
P
TP, TPE 40-230/2
96405880
39.90
P
TP, TPE 40-270/2
96405880
39.90
P
TP, TPE 50-30/4
96405879
41.00
P
TP, TPE 50-60/4
96405880
39.90
P
TP, TPE 50-60/2
96405881
42.00
P
TP, TPE 50-120/2
96405882
42.00
P
TP, TPE 50-180/2
96405883
42.00
P
TP, TPE 65-30/4
96405884
44.10
P
TP, TPE 65-60/4
96405885
45.20
P
TP, TPE 65-60/2
96405886
45.20
P
TP, TPE 65-120/2
96405887
46.20
P
TP, TPE 65-180/2
96405888
47.20
P
TP, TPE 80-30/4
96405889
51.40
P
TP, TPE 80-60/4
96405890
53.60
P
TP, TPE 80-120/2
96405891
58.80
P
TP, TPE 100-30/4
96405892
69.30
P
TP, TPE 100-60/4
96405892
69.30
P
TP, TPE 100-120/2
96405892
69.30
P
TP, TPE
Stránka 13 / 16
Privarovacie a závitové príruby Rp 1 1/4 až DN 200 z ocele
Typ
Štandardné
prípojka
Príruba prevedenie
Objednací
číslo
Zostava privarovacích príp. závito-
Rp 1 1/4
-
-
-
00539703
46.20
P
vých prírub (2 kusy) PN 06 podľa
Rp 1 1/2
-
-
-
00539701
42.00
P
DIN 2631, príp. PN 10/16 podľa
Rp 2
-
-
-
00549801
94.50
P
DIN 2566/232/2633 vrátane skrutiek
Rp 2 1/2
-
-
-
00559801
115.50
P
a tesnení neobsahujúcich azbest
Rp 3
-
00569902
13.40
P
00569802
100.80
P
(pre jednu zostavu)
Rp 4
PN 06
00579901
50.40
P
00579801
67.20
P
Materiál - oceľ
Rp 5
-
-
-
00485367
433.10
P
DN 32
PN 06
00539904
14.70
P
00539704
69.30
P
DN 40
PN 06
00539902
16.80
P
00539702
33.60
P
DN 50
PN 06
00549902
16.80
P
00549802
27.30
P
DN 65
PN 06
00559902
21.00
P
00559802
31.50
P
DN 80
PN 06
00569901
29.40
P
00569801
42.00
P
DN 100
PN 06
00579902
27.30
P
00579802
46.20
P
DN 125
PN 06
00ID9072
151.20
P
00ID9073
77.70
P
DN 150
-
-
-
-
S1111600
119.70
P
DN 200
-
-
-
-
S1111164
213.90
P
Cena EUR
Rabat.
skupina
Objednávacie
Rabat.
Cena EUR
číslo
skupina
Privarovacie a závitové príruby Rp 1 1/4 až DN 80 z bronzu
Typ
Štandardné
prípojka
Príruba prevedenie
Objednací
číslo
Zostava privarovacích príp. závito-
Rp 1 1/4
-
-
-
-
PN 10
96427029
541.80
P
vých prírub (2kusy) PN 06 podľa
Rp 1 1/2
-
-
-
-
PN 10
00539711
619.50
P
DIN 2631, príp. PN 10/16 podľa
Rp 2
-
-
-
-
PN 10
00549811
409.50
P
DIN 2566/232/2633 vrátane skrutiek
Rp 2 1/2
-
-
-
-
PN 10
00559811
485.10
P
a tesnení neobsahujúcich azbest
Rp 3
PN 06
96405735
588.00
P
PN 10
00569812
491.40
P
(pre jednu zostavu)
Rp 4
PN 06
96405737
711.90
P
PN 10
96405738
609.00
P
Materiál - bronz
DN 32
-
-
-
-
PN 10
96427030
279.30
P
DN 40
-
-
-
-
PN 10
00539712
294.00
P
DN 50
-
-
-
-
PN 10
00549812
350.70
P
DN 65
-
-
-
-
PN 10
00559812
451.50
P
DN 80
PN 06
00569911
533.40
P
PN 10
00569811
732.90
P
Cena EUR
Rabat.
skupina
Objednávacie
Rabat.
Cena EUR
číslo
skupina
Základové dosky a konzoly pre upevnenie na základ
Poznámka: Od veľkosti motora 11 kW vrátane, sú čerpadlá typu TP/TPD, TPE/TPED štandardne vybavené základovou doskou, príp. konzolou
Typ
Popis
Objednávacie
Cena EUR
číslo
Základ. doska pre jednod.
TP Séria 200, TPE Séria 1000 a 2000
96405915
Rabatov
á
skupina
P
50.40
čerp. vr. 2 skrutiek M12x20
32-xx ( mimo 32-50 a 32-90 ), 40-xx, 50-xx,
00485031
59.40
P
96536246
67.30
P
96489381
64.20
P
96536247
64.20
P
96536248
70.40
P
pre upevnenie čerp. k doske
65-60/2, 65-120/2, 65-180/2
Základ. doska pre jednod.
TP Séria 300, TPE Séria 1000 a 2000
čerp. vr. 2 skrutiek M16x30
32-xx, 40-xx, 50-xx, 65-xx, 80-xx/2, 80-70/4, 80-90/4, 80-110/4,
pre upevnenie čerp. k doske
80-150/4, 80-170/4, 100-160/2, 100-200/2, 100-240/2
Základ. doska pre jednod.
TP Séria 300, TPE Séria 1000 a 2000
čerp. vr. 2 skrutiek M16x30
80-240/4, 80-270/4, 80-340/4, 100-250/2, 100-310/2, 100-360/2, 100-390/2,
pre upevnenie čerp. k doske
100-480/2, 100-xx/4, 125-xx/4, 125-xx/6, 150-xx/4, 150-xx/6
zostava konzol pre zdvoj. čerp.
TPD Séria 300, TPED Séria 1000 a 2000
(2 ks) vr. 4 skrutiek M16x30
32-xx, 40-xx, 50-xx, 65-xx , 80-xx/2, 80-70/4, 80-90/4
pre upevnenie čerp. ku konzole
80-110/4, 80-150/4, 80-170/4, 100-160/2, 100-200/2, 100-240/2
zostava konzol pre zdvoj. čerp.
TPD Séria 300, TPED Séria 1000 a 2000
(2 ks) vr. 4 skrutiek M16x30
100-250/2, 100-310/2, 100-360/2, 100-390/2, 100-70/4, 100-90/4
pre upevnenie čerp. ku konzole
100-110/4, 100-130/4, 100-170/4
zostava konzol pre zdvoj. čerp.
TPD Séria 300, TPED Séria 1000 a 2000
(2 ks) vr. 4 skrutiek M16x30
80-240/4, 80-270/4, 80-340/4, 100-200/4, 100-250/4,
pre upevnenie čerp. ku konzole
100-330/4, 100-370/4, 100-410/4, 125-xx/4, 125-xx/6, 150-xx/4, 150-xx/6
Zaslepovacie príruby
Zaslepovacie príruby na zaslepenie jednej hlavy zdvojeného čerpadla pri údržbe čerpadla na dopyt
Typ
Objednávacie
Rabat.
Cena EUR
číslo
skupina
Zaslepovacia príruba UPSD, TPD, TPED
Správnu veľkosť zaslepovacej príruby
96591261
61.50
Zaslepovacia príruba UPSD, TPD, TPED
zvoliť podľa katalógu UPS resp. TP
00565055
18.90
P
Zaslepovacia príruba TPD, TPED
96495694
101.60
P
P
Zaslepovacia príruba TPD, TPED
96495695
109.50
P
Zaslepovacia príruba TPD, TPED
96495696
136.10
P
Zaslepovacia príruba TPD, TPED
96525962
109.50
P
Zaslepovacia príruba TPD, TPED
96525963
298.40
P
Zaslepovacia príruba TPD, TPED
96525964
325.00
P
Platnosť od : 1.4.2011
TP, TPE
Stránka 14 / 16
Montážne príslušenstvo
Štandardné
prípojka
Typ
Objednávacie
Rabat.
Cena EUR
číslo
skupina
Korkové dosky 400 X 500 X 40
DN 32-80
S1111384
56.70
P
Korkové dosky 500 X 600 X 40
DN 100
S1111406
79.80
P
Korkové dosky 500 X 650 X 40
DN 125
S1111422
84.00
P
Korkové dosky 600 X 750 X 40
DN 150
S1111449
90.30
P
Korkové dosky 700 X 800 X 40
DN 200
S1111465
121.80
P
Základové skrutky M12 x 120 mm
96549276
36.00
P
Základové skrutky M16 x 200 mm
S1111996
10.50
P
Motorový istič
Typ
El. prúd [A]
Objednávacie
Rabat.
Cena EUR
číslo
skupina
Krytie
MKE 0,25
0,16- 0,25
IP 41
00ID8927
37.80
P
MKE 0,40
0,25- 0,40
IP 41
00ID8928
42.00
P
MKE 0,63
0,40- 0,63
IP 41
00ID8929
39.90
P
MKE 1,00
0,63- 1,00
IP 41
00ID8930
42.00
P
MKE 1,60
1,00- 1,60
IP 41
00ID8931
42.00
P
MKE 2,50
1,60- 2,50
IP 41
00ID8932
42.00
P
MKE 4,00
2,50- 4,00
IP 41
00ID8933
42.00
P
MKE 6,30
4,00- 6,30
IP 41
00ID8934
42.00
P
MKE 10,0
6,30-10,00
IP 41
00ID8935
52.50
P
MKE 16,0
10,00-16,30
IP 41
00ID8936
52.50
P
MKE 25,0
16,00-25,00
IP 54
00ID8937
71.40
P
00ID8948
4.20
P
Signálne svetlo, červené, pre dodatočnú montáž. Pomocný kontakt, 1 uzatvárací alebo 1 otvárací [nie je možné objednať dodatočne, udajte pri objednávke]
Diferenčný tlakový snímač DPI (montáž na čerpadlo)
Typ
Popis
Objednávacie
Rabat.
Cena EUR
číslo
skupina
DPI 0-0,6
Diferenční tlakový snímač DPI s trojvodičovým pripojením, s 0,9 m pripoj. kábla.
96611522
414.50
P
DPI 0-1,0
Prípustná teplota okolia v rozsahu -10°C až+70 °C. Prípustný prevádzk.tlak 16 bar,
96611523
414.50
P
DPI 0-1,6
prípustná teplota média -10 °C až+70 °C (až +140°C pri použití kapilárnej trubky
96611524
414.50
P
DPI 0-2,5
a pri teplote okolia <40°C). Výstupný signál 4 - 20 mA (0-100%
96611525
414.50
P
DPI 0-4,0
meracieho rozsahu). Komplet s 2 medenými trubkami pre pripojenie na sacej a
96611526
414.50
P
DPI 0-6,0
výtlačnej strane, UNF 7/16" (vrátane 2 redukcii R 1¼" - UNF 7/16"),
96611527
414.50
P
DPI 0-10,0
pre pripojenie na stenu a na MGE-motor, napájací napätie 12-30 VDC.
96611550
414.50
P
Diferenčný tlakový snímač DPI SPR (montáž na potrubie)
Typ
Popis
Objednávacie
Rabat.
Cena EUR
číslo
skupina
DPI 0-1,2 SPR
Dif. tlak. snímač DPI SPR s 5 m trojvodič. pripoj. kábla a 2 x 1 m kapilár. trubky
96760247
491.40
P
DPI 0-2,5 SPR
(pripojenie:7/16-20 UNF). Teplota okolia -10 až+70 °C, teplota média -10 až+70°C,
96760248
491.40
P
DPI 0-4,0 SPR
(až +140°C pri použití kapilár. trubky a teplote okolia <40°C). Výst. signál 4-20 mA
96760249
491.40
P
DPI 0-6,0 SPR
(0-100% mer.rozsahu). Držiaky pre montáž, vr. prechod. kusov R1/4-7/16-20 UNF
96760250
491.40
P
DPI 0-10,0 SPR
a ďalšieho inštal. materiálu. Napáj. napätie 12-30VDC. Značka CE pre dĺžku kábla až 30 m.
96829235
491.40
P
Súčasť pre DPI
Sieťová súčasť pre DPI, nutná pre dĺžku kábla väčšej než 300 m.
00ID9078
115.50
P
Popis
Objednávacie
Rabat.
Cena EUR
číslo
skupina
Teplotný snímač
Typ
Teplotný snímač
Teplotný snímač s dvojdrôtovým prevodníkom
96430194
273.70
P
TTA
Výstupný signál 4-20 mA
96432591
266.00
P
96430195
273.70
P
96432592
266.00
P
96430201
76.60
P
Skrutkovaná ponorná trubica 100 mm
96430202
101.60
P
Delené kruhové puzdro
96430203
46.90
P
Skrutkovaná ponorná trubica 50 mm
Vnejší teplotný snímač WR 52
Vnútorný teplotný snímač s dvojdrôtovým prevodníkom Pt100 v hliníkovom telese, výstupný signál 4-20 mA
00ID8295
302.40
P
Diferenčný teplotný snímač ETSD
Diferenčný teplotný snímač k meranie diferenčnej teploty medzi dvoma procesnými miestami
0 až 20 K
96409362
640.50
P
s jednoduchou inštaláciou na stenu a normám odpovedajúcim 4-20 mA dvojvodič. systémom.
0 až 50 K
96409363
651.00
P
Snímače T1 a T2 merajú okamžitú teplotu v určitom procesnom mieste. T1 obsahuje okrem merania teploty
takú elektroniku, ktorá zobrazí diferenciu (T1-T2) a cez zosilňovač ju vydá ako proporcionálny 4-20 mA signál.
Odrušovací filter
Typ
Popis
Objednávacie
Rabat.
Cena EUR
číslo
skupina
Odrušovací filter EMV
pre E-čerpadlá s MGE motormi 7,5 kW 4-pól. a 11 kW až 22 kW 2-pól.
96478309
Platnosť od : 1.4.2011
TP, TPE
1 100.40
P
Stránka 15 / 16
Príslušenstvo pre riadenie
Typ
Popis
Objednávacie
Rabat.
Cena EUR
číslo
skupina
Popis
Ovládač Grundfos R 100
Pre MAGNA, UPE, TPE, NBE, NKE, CRE, CME, MTRE, SPKE, CUE, Hydromono CR(N)E, Hydromulti-E, Hydro
96615297
MPC-E a SQE s CU300, kalová čerpadla s AUTOADAPT; včetně USB
G10-LON k prepnutí GENIbus na
LON-bus s LON protokolom
Pre všetky UPE, TPE, LPE, LME, CLME, CRE, CHIE, SPKE s rozhraním GENIbus a MAGNA xx-40/25-60/3260/xx-80/xx-100 s GENI modulom MB 40/60/80/100
00605726
221.50
P
G100-Gateway
pre Profibus-DP - dátová sieť vrátane software PC Tool G100
96411135
1 291.50
P
204.80
P
pre Interbus-S - dátová sieť, vrátane software PC Tool G100
96411134
1 291.50
P
rádio/modem/PLC (aj pre MODbus RTU, aj s dát. záznamom), vr. SW PC Tool G100
96411136
1 291.50
P
základné verzia s 2 MB pamäťou pre dátový záznam, vrátane software PC Tool G100
96411137
1 291.50
P
CIU 100 LON - Gateway
Modul pre pripojenie E-čerpadiel a HydroMulti-E na sieť LONWorks
96753735
328.70
P
CIU 150 Profibus - Gateway
Modul pre pripojenie E-čerpadiel a HydroMulti-E na sieť Profibus-DP
96753081
328.70
P
CIU 200 MODbus - Gateway
Modul pre pripojenie E-čerpadiel a HydroMulti-E na sieť MODbus-RTU
96753082
328.70
P
CIU 250 GSM - Gateway
Modul pre pripojenie E-čerpadiel do 7,5kW k bezdrátovej komunikácii cez SMS / GSM/ GPRS
96787106
591.70
P
CIU 300 BACnet MS/TP - Gateway
Modul pre pripojenie E-čerpadiel a HydroMulti-E na sieť BACnet MS/TP
96893770
328.70
P
CIM 100 LONbus - Modul
Rozširovací modul pre motory MGE 11-22 kW pre sieť LONWorks
96824797
159.70
P
CIM 150 Profibus - Modul
Rozširovací modul pre motory MGE 11-22 kW pre sieť Profibus-DP
96824793
159.70
P
CIM 200 MODbus - Modul
Rozširovací modul pre motory MGE 11-22 kW pre sieť MODbus-RTU
96824796
159.70
P
CIM 250 GSM - Modul
Rozšiřovací modul pre motory MGE 11-22 kW k bezdrátovej komunikácii cez SMS/GSM/GPRS
96824795
375.70
P
GSM anténa
GSM anténa pre CIM & CIU 250 GSM Modul
96095288
97.80
P
CIM 300 BACnet - Modul
Rozširovací modul pre motory MGE 11-22 pre sieť BACnet MS/TP
96893769
329.20
P
Elektronická ochranná jednotka motora MP 204/205
Ochrana proti prehriatou, preťaženiu, podpätiu, zmene sledu fázy, monitoruje izolačný stav
Typ
Objednávacie
Rabat.
Cena EUR
číslo
skupina
Popis
MP 204
IP 20, 3 - 120 A *, 100 - 480 VAC
96079927
395.80
P
MP 205
IP 20, 3 - 120 A *, 100 - 480 VAC, 100 - 500 VAC
96765271
399.00
P
zostava prúdových transformátorov pre MP 204
200 A
96095281
241.50
P
(3 kusy)
300 A
96095282
252.00
P
Prúdový transformátor pre MP 204
(1 kus)
500 A
96095283
299.20
P
750 A
96095284
311.80
P
1000 A
96095285
329.70
P
200 A
96095274
86.10
P
300 A
96095275
91.40
P
500 A
96095276
108.20
P
750 A
96095277
113.40
P
1000 A
96095278
119.70
P
* pri väčších hodnotách prúdu sú nutné 3 prúdové transformátory
PTC - ochrana pre triedu izolácie F
Ochrana proti prehriatou, preťaženiu, podpätiu, zmene sledu fázy, monitoruje izolačný stav
Typ
Objednávacie
Rabat.
Cena EUR
číslo
skupina
Vyhodnoc. relé pre sledovanie dovol. teploty motora s termistormi, prevádzk.napätie 1x220V, 50Hz
00ID8945
Platnosť od : 1.4.2011
TP, TPE
44.10
P
Stránka 16 / 16
HS
Horizontálne delené čerpadlá
Ceny na dopyt
• maximálny prietok až do 3 500 m3/h
• maximálna dopravná výška až 200 m
• maximálny tlak na sacom hrdle 11 barov
• teplota čerpanej kvapaliny do 80°C ako
štandard, do 120°C na dopyt
• prevádzkový tlak PN 16, na dopyt PN 25
• prevedenie pravotočivé (cw) pri pohľadu od motora ako štandard, ľavotočivé na dopyt
• jednoduchý a veľmi rýchly prístup pre vnútorné opravy bez nutnosti odpojenia od potrubia
• materiálové prevedenie: teleso – sivá liatina, obežné koleso – bronz, hriadeľ – nehrdzavejúca oceľ
• štandardne osadené mechanickými upchávkami, mäkké na dopyt
Platnosť od : 1.4.2011
HS
Stránka 1 / 1
MTA (D) 3 / 4 / 7
Vnorné čerpadlá
Jedno alebo dvojstupňové vnorné odstredivé čerpadlá s otvoreným obežným kolesom č. mat. 1.4408, vrátane elektromotora, IP 54. U MTAD možnosť voľby so zástrčkou HAN 10 E.
Výtlačná prípojka 1 x Rp 3/4 príp. 2 x Rp 1 1/4.
MTA (D) 3 / 4 / 7
3x220-240 ∆ / 380-415 YV
50 Hz
3x220-277 ∆ / 380-480 Y V
60 Hz
3x220-255 ∆ / 380-440YV ( od 0,75 KW)
Typ
Vnorná
hĺbka
[mm]
P2
[kW]
Obj. číslo
1x220-240V,
EPDM
Rabatová
skupina
P2
[kW]
Obj. číslo
3x380-415V,
EPDM
MTA 3-180
180
0.180
96430485
MTA 4-250
250
0.250
96430491
181.40
C
0.180
96430485
181.40
C
221.10
C
0.250
96430491
221.10
MTA D 7/7-250
250
0.750
C
96430500
361.00
C
1.100
96444853
361.00
MTA D 7/7-250 so zástrčkou HAN 10E
250
0.750
C
96446235
323.20
C
1.100
96446236
323.20
C
Cena
EUR
MTB
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Čerpadlá v monoblokovom prevedení
Jednostupňové čerpadlá v blokovom prevedení s telesom zo sivej liatiny a obežnými polootvorenými kolesami zo sivej liatiny s priamym pripojením
prírubovým motorom (EFF 2), krytie IP 55, do 1,5 kW 3 x 220-240/380-415 V, od 2,2 kW 3 x 380-415 V ∆ , 50 HZ.
Od 3,0 kW so zabudovaným termospínačom ( PTC ) podľa DIN 44082.
Typ
P2
[kW]
Obj. číslo
1x220-240V,
EPDM
MTB 50-200-215
4
96580728
1 470.40
C
MTB 65-160-158
5.5
96580729
1 697.20
C
MTB 65-160-171
7.5
96580750
1 869.20
C
MTB 65-200-183
11
96580751
2 307.70
C
MTB 65-200-199
15
96580752
2 576.10
C
Cena
EUR
Rabatová
skupina
MTPO
Samonasávacie čerpadlo
Jednostupňové samonasávacie čerpadlo s telesom a obežným kolesom zo sivej liatiny k doprave znečistených chladív a mazadiel.
Motor 1,5 kW 3 x 220-240/380-415 V 50 HZ.
MTPO 23
Typ
P2
[kW]
Obj. číslo
1x220-240V,
EPDM
MTPO 23
1.50
96767043
Platnosť od : 1.4.2011
Cena
EUR
1 047.60
MTA, MTB, MTPO
Rabatová
skupina
C
Strana 1 / 1
MTH 2
Vnorné čerpadlá
MTH 2
Viacstupňové vnorné odstred. čerpadlá s priebežným hriadeľom a upchávkou tvrdokov/tvrdokov/Viton. Výtlačná prípojka Rp 3/4 vrátane elektromotora
3x220-240 ∆ / 380-415 YV 50 Hz príp. 3 x 220-255/380-440 Y V 60 Hz, IP 54. Hrubo vytlačené objednávacie čísla môžu byť prevádzkované len na 50 Hz.
S namontovanou zástrčkou HAN 10 E
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
Typ
Vnorná hĺbka
[mm]
P1
[W]
MTH 2-30/1
145
255 / 315
43641131
391.20
C
43641231
523.50
C
370 / 505
43641132
398.80
C
43641232
529.20
C
402.60
C
43641233
534.90
C
MTH 2-30/2
145
Obj. číslo
50/60 Hz A-W-A-AUUV
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Obj. číslo
A-W-A-AUUV
Cena
EUR
Rabatová
skupina
MTH 2-30/3
145
480 / 700
43641133
MTH 2-40/1
163
255 / 315
43641141
393.10
C
43641241
525.40
C
MTH 2-40/2
163
370 / 505
43641142
402.60
C
43641242
534.90
C
MTH 2-40/3
163
480 / 700
43641143
406.40
C
43641243
538.60
C
MTH 2-40/4
163
620 / 900
43641144
412.00
C
43641244
546.20
C
MTH 2-50/1
181
255 / 315
43641151
396.90
C
43641251
527.30
C
MTH 2-50/2
181
370 / 505
43641152
404.50
C
43641252
536.80
C
MTH 2-50/3
181
480 / 700
43641153
408.20
C
43641253
540.50
C
MTH 2-50/4
181
620 / 900
43641154
415.80
C
43641254
548.10
C
MTH 2-50/5
181
715 / 1050
43641155
419.60
C
43641255
551.90
C
255 / 315
43641161
398.80
C
43641261
533.00
C
370 / 505
43641162
408.20
C
43641262
540.50
C
480 / 700
43641163
412.00
C
43641263
546.20
C
620 / 900
43641164
415.80
C
43641264
551.90
C
715 / 1050
43641165
421.50
C
43641265
557.60
C
845 / 1280
43641166
425.20
C
43641266
561.30
C
255 /315
43641171
402.60
C
43641271
533.00
C
C
MTH 2-60/1
MTH 2-60/2
MTH 2-60/3
MTH 2-60/4
MTH 2-60/5
MTH 2-60/6
MTH 2-70/1
199
199
199
199
199
199
217
MTH 2-70/2
217
370 / 505
43641172
410.10
C
43641272
542.40
MTH 2-70/3
217
480 / 700
43641173
413.90
C
43641273
546.20
C
MTH 2-70/4
217
620 / 900
43641174
421.50
C
43641274
553.80
C
MTH 2-70/5
217
715 / 1050
43641175
425.20
C
43641275
555.70
C
MTH 2-70/6
217
845 / 1280
43641176
429.00
C
43641276
559.40
C
MTH 2-70/7
217
948 / 1474
43641177
480.10
C
43641277
610.50
C
MTH 2-80/1
235
255 / 315
43641181
404.50
C
43641281
536.80
C
MTH 2-80/2
235
370 / 505
43641182
412.00
C
43641282
544.30
C
MTH 2-80/3
235
480 / 700
43641183
417.70
C
43641283
548.10
C
MTH 2-80/4
235
620 / 900
43641184
423.40
C
43641284
555.70
C
715 / 1050
43641185
427.10
C
43641285
559.40
C
845 / 1280
43641186
430.90
C
43641286
614.20
C
948 / 1474
43641187
483.80
C
43641287
616.10
C
1054 / 1666
43641188
487.60
C
43641288
619.90
C
255 / 315
43641191
406.40
C
43641291
540.50
C
370 / 505
43641192
413.90
C
43641292
546.20
C
419.60
C
43641293
551.90
C
MTH 2-80/5
MTH 2-80/6
MTH 2-80/7
MTH 2-80/8
MTH 2-90/1
MTH 2-90/2
235
235
235
235
253
253
MTH 2-90/3
253
480 / 700
43641193
MTH 2-90/4
253
620 / 900
43641194
427.10
C
43641294
557.60
C
MTH 2-90/5
253
715 / 1050
43641195
429.00
C
43641295
561.30
C
MTH 2-90/6
253
845 / 1280
43641196
432.80
C
43641296
565.10
C
MTH 2-90/7
253
948 / 1474
43641197
485.70
C
43641297
616.10
C
MTH 2-90/8
253
1054 / 1666
43641198
487.60
C
43641298
619.90
C
MTH 2-90/9
253
1160 /
43641199
489.50
C
43641299
621.80
C
Platnosť od : 1.4.2011
MTH
Strana 1 / 2
Typ
Vnorná hĺbka
[mm]
P1
[W]
MTH 2-100/1
271
255 / 315
43641101
410.10
C
43641201
540.50
C
419.60
C
43641202
551.90
C
Obj. číslo
50/60 Hz A-W-A-AUUV
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Obj. číslo
A-W-A-AUUV
Cena
EUR
Rabatová
skupina
MTH 2-100/2
271
370 / 505
43641102
MTH 2-100/3
271
480 / 700
43641103
423.40
C
43641203
555.70
C
MTH 2-100/4
271
620 / 900
43641104
429.00
C
43641204
561.30
C
MTH 2-100/5
271
715 / 1050
43641105
432.80
C
43641205
565.10
C
MTH 2-100/6
271
845 / 1280
43641106
436.60
C
43641206
568.90
C
MTH 2-100/7
271
948 / 1474
43641107
487.60
C
43641207
619.90
C
MTH 2-100/8
271
1054 / 1666
43641108
489.50
C
43641208
621.80
C
MTH 2-100/9
271
1160 /
43641109
493.30
C
43641209
625.60
C
MTH 2-100/10
271
1265 /
43641110
495.20
C
43641210
627.50
C
MTH 2-110/1
289
1371 / 315
43641111
413.90
C
43641211
544.30
C
255 / 505
43641112
419.60
C
43641212
551.90
C
370 / 700
43641113
423.40
C
43641213
555.70
C
480 / 900
43641114
429.00
C
43641214
561.30
C
620 / 1050
43641115
432.80
C
43641215
565.10
C
715 / 1280
43641116
438.50
C
43641216
570.80
C
845 / 1474
43641117
489.50
C
43641217
621.80
C
948 / 1666
43641118
491.40
C
43641218
623.70
C
495.20
627.50
C
MTH 2-110/2
MTH 2-110/3
MTH 2-110/4
MTH 2-110/5
MTH 2-110/6
MTH 2-110/7
MTH 2-110/8
289
289
289
289
289
289
289
MTH 2-110/9
289
1054 /
43641119
C
43641219
MTH 2-110/10
289
1160 /
43641120
497.10
C
43641220
629.40
C
MTH 2-110/11
289
1265 /
43641121
500.80
C
43641221
631.30
C
MTH 4
Viacstupňové vnorné odstred. čerpadlá s priebežným hriadeľom a upchávkou tvrdokov/tvrdokov/Viton. Výtlačná prípojka Rp 3/4 vrátane elektromotora
3x220-240 ∆ / 380-415 YV 50 Hz príp. 3 x 220-255/380-440 Y V 60 Hz, IP 54. Hrubo vytlačené objednávacie čísla môžu byť prevádzkované len na 50 Hz.
S namontovanou zástrčkou HAN 10 E
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
Typ
Vnorná hĺbka
[mm]
P1
[W]
MTH 4-20/1
145
340 / 475
44641121
417.70
C
44641221
542.40
C
MTH 4-20/2
145
540 /800
44641122
444.20
C
44641222
548.10
C
MTH 4-30/1
172
340 /475
44641131
415.80
C
44641231
548.10
C
MTH 4-30/2
172
540 /800
44641132
421.50
C
44641232
553.80
C
C
Obj. číslo
50/60 Hz A-W-A-AUUV
Cena
EUR
Rabatová
skupina
Obj. číslo
A-W-A-AUUV
Cena
EUR
Rabatová
skupina
MTH 4-30/3
172
760 /1170
44641133
429.00
C
44641233
561.30
MTH 4-40/1
199
340 /475
44641141
419.60
C
44641241
551.90
C
MTH 4-40/2
199
540 /800
44641142
425.20
C
44641242
557.60
C
MTH 4-40/3
199
760 /1170
44641143
432.80
C
44641243
567.00
C
MTH 4-40/4
199
960 /1510
44641144
434.70
C
44641244
570.80
C
MTH 4-50/1
226
340 /475
44641151
423.40
C
44641251
555.70
C
MTH 4-50/2
226
540 /800
44641152
429.00
C
44641252
561.30
C
MTH 4-50/3
226
760 /1170
44641153
436.60
C
44641253
567.00
C
MTH 4-50/4
226
960 /1510
44641154
436.60
C
44641254
574.60
C
MTH 4-50/5
226
1150 /
44641155
449.80
C
44641255
580.20
C
MTH 4-60/1
253
340 /475
44641161
429.00
C
44641261
561.30
C
MTH 4-60/2
253
540 /800
44641162
432.80
C
44641262
565.10
C
MTH 4-60/3
253
760 /1170
44641163
440.40
C
44641263
572.70
C
MTH 4-60/4
253
960 /1510
44641164
446.00
C
44641264
578.30
C
MTH 4-60/5
253
1150 /
44641165
453.60
C
44641265
584.00
C
MTH 4-60/6
253
1335 /
44641166
455.50
C
44641266
587.80
C
MTH 4-70/1
280
340 /475
44641171
432.80
C
44641271
565.10
C
C
MTH 4-70/2
280
540 /800
44641172
436.60
C
44641272
568.90
MTH 4-70/3
280
760 /1170
44641173
436.60
C
44641273
578.30
C
MTH 4-70/4
280
960 /1510
44641174
449.80
C
44641274
580.20
C
MTH 4-70/5
280
1150 /
44641175
457.40
C
44641275
589.70
C
MTH 4-70/6
280
1335 /
44641176
459.30
C
44641276
591.60
C
MTH 4-80/1
307
340 /475
44641181
436.60
C
44641281
567.00
C
MTH 4-80/2
307
540 /800
44641182
440.40
C
44641282
572.70
C
MTH 4-80/3
307
760 /1170
44641183
449.80
C
44641283
580.20
C
MTH 4-80/4
307
960 /1510
44641184
453.60
C
44641284
584.00
C
MTH 4-80/5
307
1150 /
44641185
461.20
C
44641285
593.50
C
MTH 4-80/6
307
1335 /
44641186
464.90
C
44641286
597.20
C
Platnosť od : 1.4.2011
MTH
Strana 2 / 2
MTR
Vnorné čerpadlá
MTR 1s
Viacstupňové vnor. odstr. čerpadlá vr. elektromotora, od 3.0 kW s PTC ochranou (potrebné vyhodnoc. relé) podľa DIN 44082. Upchávka typu cartridge v prevedení HUUV. Výtlačná prípojka G 1 1/4.
Prevedenie A-W-A-HUUV
50 Hz
3x220-240 ∆ / 380-415 YV
60 Hz
3 x 220-255 ∆/380-440 Y V, 60 Hz IP 54 (do 1.1kW)
3 x 220-277 ∆/380-480 Y V, 60 Hz IP 54 (1.5 kW)
Typ
Vnorná hĺbka
[mm]
P2
MTR 1s - 2/2
160
0.37
96514842
556.60
C
0.37
96514945
572.60
C
MTR 1s - 3/3
178
0.37
96514843
564.60
C
0.37
96514946
582.50
C
[kW]
Obj. číslo
Rabatová
skupina
Cena EUR
P2
[kW]
Obj. číslo
Cena EUR
Rabatová
skupina
MTR 1s - 4/4
196
0.37
96514844
574.60
C
0.37
96514947
588.50
C
MTR 1s - 5/5
214
0.37
96514845
582.50
C
0.37
96514948
598.50
C
MTR 1s - 6/6
232
0.37
96514846
590.50
C
0.37
96514960
604.50
C
MTR 1s -7/7
250
0.37
96514847
598.50
C
0.37
96514961
614.50
C
MTR 1s - 8/8
268
0.37
96514848
606.50
C
0.55
96514962
624.40
C
MTR 1s -9/9
286
0.37
96514849
614.50
C
0.55
96514963
630.40
C
MTR 1s-10/10
304
0.37
96514850
624.40
C
0.55
96514964
640.40
C
MTR 1s -11/11
322
0.37
96514851
630.40
C
0.75
96514965
692.30
C
MTR 1s -12/12
340
0.37
96514853
640.40
C
0.75
96514966
700.20
C
MTR 1s -13/13
358
0.55
96514854
644.40
C
0.75
96514968
708.20
C
MTR 1s -15/15
394
0.55
96514855
678.30
C
1.1
96514970
760.10
C
MTR 1s -17/17
430
0.55
96514857
694.30
C
1.1
96514972
776.10
C
MTR 1s -19/19
466
0.55
96514858
710.20
C
1.1
96514973
792.00
C
MTR 1s -21/21
502
0.75
96514859
754.10
C
1.1
96514975
810.00
C
MTR 1s -22/22
520
0.75
96514860
762.10
C
1.5
96514976
939.60
C
MTR 1s -23/23
538
0.75
96514861
770.10
C
1.5
96514977
945.60
C
MTR 1s -25/25
574
0.75
96514862
788.00
C
1.5
96514978
961.60
C
MTR 1s -26/26
592
1.1
96514863
792.00
C
1.5
96514979
971.60
C
979.50
C
MTR 1s -27/27
610
1.1
96514864
823.90
C
1.5
96514980
MTR 1s -30/30
664
1.1
96514865
849.90
C
-
-
-
-
MTR 1s -33/33
718
1.1
96514866
873.80
C
-
-
-
-
MTR 1s -36/36
772
1.1
96514867
899.70
C
-
-
-
-
MTR 1
Viacstupňové vnor. odstr. čerpadlá vr. elektromotora, od 3.0 kW s PTC ochranou (potrebné vyhodnoc. relé) podľa DIN 44082. Upchávka typu cartridge v prevedení HUUV. Výtlačná prípojka G 1 1/4.
Prevedenie A-W-A-HUUV
50 Hz
3x220-240/380-415V, 50 Hz, IP 54 do 1,5 kW
60 Hz
3 x 220-255 ∆/380-440 Y V, 60 Hz IP 54 (do 1.1kW)
3x380-415 ∆ V, 50 Hz, IP 54 od 2,2 kW
3 x 220-277 ∆/380-480 Y V, 60 Hz IP 54 (1.5 kW)
3 x 380-480∆V, 60 Hz (od 2.2 kW)
Vnorná hĺbka
[mm]
Typ
P2
[kW]
Obj. číslo
Rabatová
skupina
Cena EUR
P2
[kW]
Obj. číslo
Cena EUR
Rabatová
skupina
MTR 1 - 2/2
160
0.37
96514868
614.50
C
0.37
96514981
572.60
C
MTR 1 - 3/3
178
0.37
96514869
620.40
C
0.37
96514982
576.60
C
MTR 1 - 4/4
196
0.37
96514870
626.40
C
0.37
96514983
584.50
C
MTR 1 - 5/5
214
0.37
96514871
630.40
C
0.55
96514984
602.50
C
MTR 1 - 6/6
232
0.37
96514872
638.40
C
0.55
96514985
606.50
C
MTR 1 -7/7
250
0.37
96514873
642.40
C
0.55
96514986
632.40
C
MTR 1 - 8/8
268
0.37
96514874
654.40
C
0.75
96514987
638.40
C
MTR 1 -9/9
286
0.55
96514875
666.30
C
0.75
96514988
642.40
C
MTR 1 -10/10
304
0.55
96514876
670.30
C
1.1
96514989
702.20
C
MTR 1 -11/11
322
0.55
96514877
674.30
C
1.1
96514990
708.20
C
MTR 1 -12/12
340
0.55
96514878
696.30
C
1.1
96514991
712.20
C
MTR 1 -13/13
358
0.75
96514880
702.20
C
1.1
96514992
720.20
C
MTR 1 -15/15
394
0.75
96514881
714.20
C
1.5
96514993
714.20
C
MTR 1 -17/17
430
1.1
96514882
766.10
C
1.5
96514994
941.60
C
MTR 1 -19/19
466
1.1
96514883
776.10
C
2.2
96515101
1 027.40
C
MTR 1 -21/21
502
1.1
96514884
788.00
C
2.2
96515102
1 035.40
C
MTR 1 -22/22
520
1.1
96514885
792.00
C
2.2
96515103
1 039.40
C
MTR 1 -23/23
538
1.1
96514886
798.00
C
2.2
96515104
1 043.40
C
MTR 1 -25/25
574
1.5
96514887
1 009.50
C
2.2
96515105
1 051.40
C
MTR 1 -26/26
592
1.5
96514888
1 015.50
C
2.2
96515107
1 117.20
C
1 123.20
C
MTR 1 -27/27
610
1.5
96514889
1 021.40
C
2.2
96515108
MTR 1 -30/30
664
1.5
96514890
1 047.40
C
-
-
-
-
MTR 1 -33/33
718
2.2
96515056
1 163.10
C
-
-
-
-
MTR 1 -36/36
772
2.2
96515057
1 179.00
C
-
-
-
-
Príplatok za teleso čerpadla z nehrdzavejúcej ocele
Cena EUR
MTR 1s
331.20
MTR 1
331.20
Odchýlnu vnornú hĺbku s prázdnymi komorami je možné realizovať. Nižšie uvedená cena bude pripočítaná podľa hydraulického výkonu zvoleného čerpadla.
Príklad: Q = 25 l/min, dopr. výška H = 42 m => MTR 1-7/7; požad. vnorná hĺbka cca. 400 mm => je potrebných 15 komôr. t.j. potrebné prevedenie MTR-1-15/8 => príplatok za 7 prázdnych komôr.
Príplatok za 1 prázdnu komoru
Cena EUR
MTR 1s
max. 49 komôr, 1006 mm
3.20
MTR 1
max. 49 komôr 1006 mm
3.20
Platnosť od : 1.4.2011
MTR, MTRE
Strana 1 / 8
MTR 3
Viacstupňové vnor. odstr. čerpadlá vr. elektromotora, od 3.0 kW s PTC ochranou (potrebné vyhodnoc. relé) podľa DIN 44082. Upchávka typu cartridge v prevedení HUUV. Výtlačná prípojka G 1 1/4.
Prevedenie A-W-A-HUUV
50 Hz
3x220-240/380-415V, 50 Hz, IP 54 do 1,5 kW
60 Hz
3 x 220-255 ∆/380-440 Y V, 60 Hz IP 54 (do 1.1kW)
3x380-415 ∆ V, 50 Hz, IP 54 od 2,2 kW
3 x 220-277 ∆/380-480 Y V, 60 Hz IP 54 (1.5 kW)
3 x 380-480∆V, 60 Hz (od 2.2 kW)
Vnorná hĺbka
[mm]
Typ
P2
[kW]
Obj. číslo
Rabatová
skupina
Cena EUR
P2
[kW]
Obj. číslo
Cena EUR
Rabatová
skupina
MTR 3 - 2/2
160
0.37
96514893
604.50
C
0.37
96515003
554.60
C
MTR 3 - 3/3
178
0.37
96514894
610.50
C
0.37
96515004
580.50
C
MTR 3 - 4/4
196
0.37
96514895
616.50
C
0.55
96515006
588.50
C
MTR 3 - 5/5
214
0.37
96514896
620.40
C
0.75
96515007
612.50
C
MTR 3 - 6/6
232
0.55
96514897
642.40
C
0.75
96515008
662.30
C
MTR 3 - 7/7
250
0.55
96514898
650.40
C
1.1
96515009
668.30
C
MTR 3 -8/8
268
0.55
96514899
666.30
C
1.1
96515020
672.30
C
MTR 3 -9/9
286
0.75
96514900
674.30
C
1.1
96515021
718.20
C
MTR 3-10/10
304
0.75
96514901
682.30
C
1.1
96515022
726.20
C
MTR 3 -11/11
322
0.75
96514902
686.30
C
1.1
96515023
730.20
C
MTR3 -12/12
340
1.1
96514903
750.10
C
2.2
96515109
993.50
C
MTR 3 -13/13
358
1.1
96514904
754.10
C
2.2
96515110
997.50
C
MTR 3 -15/15
394
1.1
96514905
766.10
C
2.2
96515111
1 009.50
C
MTR 3 -17/17
430
1.5
96514906
993.50
C
2.2
96515112
1 021.40
C
MTR 3 -19/19
466
1.5
96514907
1 005.50
C
3
96515113
1 087.30
C
MTR 3 -21/21
502
2.2
96515058
1 083.30
C
3
96515114
1 097.20
C
MTR 3 -22/22
520
2.2
96515059
1 089.30
C
3
96515115
1 103.20
C
MTR 3 -23/23
538
2.2
96515080
1 095.30
C
3
96515116
1 107.20
C
MTR 3 -25/25
574
2.2
96515081
1 105.20
C
4
96515117
1 224.90
C
MTR 3 -26/26
592
2.2
96515082
1 111.20
C
4
96515118
1 230.90
C
MTR 3 -27/27
610
2.2
96515083
1 117.20
C
-
-
-
-
MTR 3 -30/30
664
2.2
96515084
1 191.00
C
-
-
-
-
MTR 3 -33/33
718
3
96515085
1 216.10
C
-
-
-
-
MTR 3 -36/36
772
3
96515086
1 230.90
C
-
-
-
-
MTR 5
Viacstupňové vnor. odstr. čerpadlá vr. elektromotora, od 3.0 kW s PTC ochranou (potrebné vyhodnoc. relé) podľa DIN 44082. Upchávka typu cartridge v prevedení HUUV. Výtlačná prípojka G 1 1/4.
Prevedenie A-W-A-HUUV
50 Hz
3x220-240/380-415V, 50 Hz, IP 54 do 1,5 kW
60 Hz
3 x 220-255 ∆/380-440 Y V, 60 Hz IP 54 (do 1.1kW)
3x380-415 ∆ V, 50 Hz, IP 54 od 2,2 kW
3 x 220-277 ∆/380-480 Y V, 60 Hz IP 54 (1.5 kW)
3 x 380-480∆V, 60 Hz (od 2.2 kW)
Vnorná hĺbka
[mm]
Typ
P2
[kW]
Obj. číslo
Rabatová
skupina
Cena EUR
P2
[kW]
Obj. číslo
Cena EUR
Rabatová
skupina
MTR 5 -2/2
169
0.37
96514917
590.50
C
0.55
96515035
558.60
C
MTR 5 -3/3
196
0.55
96514918
614.50
C
1.1
96515036
646.40
C
MTR 5 -4/4
223
0.55
96514919
682.30
C
1.1
96515037
654.40
C
MTR 5 -5/5
250
0.75
96514920
652.40
C
1.5
96515038
859.80
C
MTR 5 -6/6
277
1.1
96514921
712.20
C
2.2
96515119
929.70
C
MTR 5 -7/7
304
1.1
96514922
720.20
C
2.2
96515120
939.60
C
MTR 5 -8/8
331
1.1
96514923
728.20
C
2.2
96515121
945.60
C
MTR 5 -9/9
358
1.5
96514928
945.60
C
3
96515122
1 013.50
C
MTR 5 -10/10
385
1.5
96514929
955.60
C
3
96515123
1 029.40
C
MTR 5 -12/12
439
2.2
96515087
1 021.40
C
4
96515124
1 278.80
C
MTR 5 -14/14
493
2.2
96515088
1 035.40
C
4
96515125
1 294.80
C
MTR 5 -16/16
547
2.2
96515089
1 051.40
C
5.5
96515126
1 580.00
C
MTR 5 -17/17
583
3
96515090
1 121.20
C
5.5
96515127
1 588.00
C
MTR 5 -18/18
601
3
96515091
1 129.20
C
5.5
96515128
1 596.00
C
MTR 5 -19/19
628
3
96515092
1 137.20
C
5.5
96515129
1 610.00
C
MTR 5 -20/20
655
3
96515093
1 145.10
C
7.5
96515130
1 657.80
C
MTR 5 -21/21
682
4
96515094
1 149.10
C
-
-
-
-
MTR 5 -22/22
709
4
96515095
1 382.50
C
-
-
-
-
MTR 5 -24/24
763
4
96515097
1 398.50
C
-
-
-
-
MTR 5 -26/26
817
4
96515098
1 412.50
C
-
-
-
-
MTR 5 -29/29
898
4
96515099
1 436.40
C
-
-
-
-
MTR 5 -32/32
979
5.5
96515100
1 789.50
C
-
-
-
-
Príplatok za teleso čerpadla z nehrdzavejúcej ocele
Cena EUR
MTR 3
331.20
MTR 5
331.20
Odchýlnu vnornú hĺbku s prázdnymi komorami je možné realizovať. Nižšie uvedená cena bude pripočítaná podľa hydraulického výkonu zvoleného čerpadla.
Príklad: Q = 115 l/min, dopr. výška H = 60 m => MTR 5-14/14; pož. vnorná hĺbka cca. 820 mm => je potrebných 26 komôr. t.j. potrebné prevedenie MTR-5-26/14 => príplatok za 12 prázdnych komôr.
Príplatok za 1 prázdnu komoru
Cena EUR
MTR 3
max. 49 komôr, 1006 mm
3.20
MTR 5
max. 33 komôr 1006 mm
3.20
Platnosť od : 1.4.2011
MTR, MTRE
Strana 2 / 8
MTR 10
Viacstupňové vnor. odstr. čerpadlá vr. elektromotora, od 3.0 kW s PTC ochranou (potrebné vyhodnocovacie relé) podľa DIN 44082. Upchávka typu cartridge v prevedení HUUV. Výtlačná prípojka G 2
Prevedenie A-W-A-HUUV
50 Hz
3x220-240/380-415V, 50 Hz, IP 54 do 1,5 kW
60 Hz
3 x 220-255 ∆/380-440 Y V, 60 Hz IP 54 (do 1.1kW)
3x380-415 ∆ V, 50 Hz, IP 54 od 2,2 kW
3 x 220-277 ∆/380-480 Y V, 60 Hz IP 54 (1.5 kW)
3 x 380-480∆V, 60 Hz (od 2.2 kW)
Vnorná hĺbka
[mm]
Typ
P2
[kW]
Obj. číslo
Cena EUR
Rabatová
skupina
P2
[kW]
Obj. číslo
Cena EUR
Rabatová
skupina
MTR 10 -2/1
148
0.37
96515446
841.90
C
1.5
96515489
1 119.20
C
MTR 10 -2/2
148
0.75
96515447
863.80
C
1.5
96515490
1 143.10
C
MTR 10 -3/3
178
1.1
96515448
911.70
C
2.2
96515798
1 143.10
C
MTR 10 -4/4
208
1.5
96515449
1 067.30
C
3
96515805
1 217.00
C
MTR 10 -5/5
238
2.2
96515674
1 131.20
C
3
96515809
1 240.90
C
MTR 10 -6/6
268
2.2
96515685
1 153.10
C
4
96515812
1 574.10
C
MTR 10 -7/7
298
3
96515688
1 205.00
C
5.5
96515814
1 881.30
C
MTR 10 -8/8
328
3
96515690
1 228.90
C
5.5
96515816
1 903.20
C
MTR 10 -9/9
358
3
96515692
1 252.90
C
7.5
96515819
2 005.00
C
MTR 10 -10/10
388
4
96515695
1 544.10
C
7.5
96515826
2 026.90
C
MTR 10 -12/12
448
4
96515699
1 590.00
C
7.5
96515830
2 050.90
C
MTR 10 -14/14
508
5.5
96515703
1 875.30
C
11
96515833
2 645.40
C
MTR 10 -16/16
568
5.5
96515706
1 923.20
C
11
96515835
2 691.30
C
MTR 10 -18/18
628
7.5
96515709
1 979.00
C
11
96515838
2 737.10
C
-
11
96515840
2 785.00
C
2 024.90
C
-
-
-
11
96515843
2 830.90
C
C
-
-
MTR 10 -20/18
688
-
-
MTR 10 -20/20
688
7.5
96515711
MTR 10 -22/18
748
-
-
MTR 10 -22/22
748
7.5
96515714
2 072.80
-
-
-
-
MTR 15
Viacstupňové vnor. odstr. čerpadlá vr. elektromotora, od 3.0 kW s PTC ochranou (potrebné vyhodnocovacie relé) podľa DIN 44082. Upchávka typu cartridge v prevedení HUUV. Výtlačná prípojka G 2
Prevedenie A-W-A-HUUV
50 Hz
3x220-240/380-415V, 50 Hz, IP 54 do 1,5 kW
60 Hz
3 x 220-255 ∆/380-440 Y V, 60 Hz IP 54 (do 1.1kW)
3x380-415 ∆ V, 50 Hz, IP 54 od 2,2 kW
3 x 220-277 ∆/380-480 Y V, 60 Hz IP 54 (1.5 kW)
3 x 380-480∆V, 60 Hz (od 2.2 kW)
Vnorná hĺbka
[mm]
Typ
P2
[kW]
Obj. číslo
Cena EUR
Rabatová
skupina
P2
[kW]
Obj. číslo
Cena EUR
Rabatová
skupina
MTR 15-2/1
178
1.1
96515462
887.80
C
2.2
96515847
865.80
C
MTR 15-2/2
178
2.2
96515719
1 009.50
C
3
96515862
1 061.30
C
MTR 15-3/3
223
3
96515729
1 121.20
C
4
96515865
1 280.80
C
MTR 15-4/4
268
4
96515732
1 322.70
C
5.5
96515867
1 544.10
C
MTR 15-5/5
313
4
96515735
1 354.60
C
7.5
96515869
1 693.80
C
MTR 15-6/6
358
5.5
96515738
1 600.00
C
11
96515871
2 605.50
C
MTR 15-7/7
403
5.5
96515740
1 633.90
C
11
96515874
2 639.40
C
MTR 15-8/8
448
7.5
96515743
1 759.60
C
11
96515876
2 663.30
C
3 421.40
C
MTR 15-9/9
493
7.5
96515746
1 791.50
C
-
-
MTR 15-10/10
538
11
96515748
2 683.30
C
15
96515878
MTR 15-12/12
628
11
96515752
2 749.10
C
18.5
96515881
3 816.40
C
MTR 15-14/12
718
-
18.5
96515886
3 864.30
C
3 910.20
C
3 958.10
C
MTR 15-14/14
718
MTR 15-16/12
808
MTR 15-16/16
808
MTR 15-17/12
853
MTR 15-17/17
853
11
Príplatok za teleso čerpadla z nehrdzavejúcej ocele
3 589.00
96515757
-
15
2 816.90
96515755
-
15
-
96515759
3 620.90
C
-
-
-
18.5
96515889
C
-
-
-
18.5
96515892
C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Cena EUR
MTR 10
422.40
MTR 15
422.40
Odchýlnou vnornou hĺbkou s prázdnymi komorami je možné realizovať. Nižšie uvedená cena bude pripočítaná podľa hydraulického výkonu zvoleného čerpadla.
Príklad: Q = 160 l/min, H = 100 m => MTR 10-12/12; požad. vnorná hĺbka cca. 780 mm => je potrebných 22 komôr, t.j. Potrebné prevedenie MTR-10-22/12 => príplatok za 10 prázdnych komôr.
Príplatok za 1 prázdnu komoru
Cena EUR
MTR 10
max. 22 komôr, 748 mm
17.60
MTR 15
max. 17 komôr, 853 mm
20.80
Platnosť od : 1.4.2011
MTR, MTRE
Strana 3 / 8
MTR 20
Viacstupňové vnor. odstr. čerpadlá vr. elektromotora, od 3.0 kW s PTC ochranou (potrebné vyhodnocovacie relé) podľa DIN 44082. Upchávka typu cartridge v prevedení HUUV. Výtlačná prípojka G 2
Prevedenie A-W-A-HUUV
50 Hz
3x220-240/380-415V, 50 Hz, IP 54 do 1,5 kW
60 Hz
3 x 220-255 ∆/380-440 Y V, 60 Hz IP 54 (do 1.1kW)
3x380-415 ∆ V, 50 Hz, IP 54 od 2,2 kW
3 x 220-277 ∆/380-480 Y V, 60 Hz IP 54 (1.5 kW)
3 x 380-480∆V, 60 Hz (od 2.2 kW)
Vnorná hĺbka
[mm]
Typ
P2
[kW]
Obj. číslo
Cena EUR
Rabatová
skupina
P2
[kW]
Obj. číslo
Cena EUR
Rabatová
skupina
MTR 20-2/1
178
1.1
96515476
975.60
C
3
96515896
1 013.50
C
MTR 20-2/2
178
2.2
96515763
1 109.20
C
4
96515901
1 340.60
C
MTR 20-3/3
223
4
96515769
1 490.30
C
5.5
96515910
1 616.00
C
MTR 20-4/4
268
5.5
96515771
1 763.60
C
7.5
96515912
1 773.60
C
MTR 20-5/5
313
5.5
96515776
1 937.10
C
11
96515915
2 765.10
C
MTR 20-6/6
358
7.5
96515776
1 937.10
C
11
96515917
2 789.00
C
MTR 20-7/7
403
7.5
96515779
1 971.10
C
15
96515919
3 563.10
C
MTR 20-8/8
448
11
96515781
3 032.40
C
15
96515922
3 585.00
C
MTR 20-10/10
538
11
96515783
3 100.20
C
18.5
96515924
4 217.40
C
MTR 20-12/10
628
-
18.5
96515927
4 263.30
C
4 309.20
C
4 357.10
C
4 381.00
C
MTR 20-12/12
628
MTR 20-14/10
718
MTR 20-14/14
718
MTR 20-16/10
808
MTR 20-16/16
808
MTR 20-17/10
853
MTR 20-17/17
853
15
Príplatok za teleso čerpadla z nehrdzavejúcej ocele
MTR 20
3 984.00
4 616.40
96515791
-
18.5
-
96515789
-
18.5
3 916.20
96515786
-
15
-
96515794
4 684.30
C
-
-
-
18.5
96515932
C
-
-
-
18.5
96515934
C
-
-
-
18.5
96515937
C
-
-
-
-
-
-
-
-
Cena EUR
422.40
Odchýlnou vnornou hĺbkou s prázdnymi komorami je možné realizovať. Nižšie uvedená cena bude pripočítaná podľa hydraulického výkonu zvoleného čerpadla.
Príklad: Q = 415 l/min, H = 80 m => minimálne potrebné hydraulické prevedenie MTR 20-8/8; požadovaná vnorná hĺbka cca. 850 mm => je potrebných 16 komôr,
tj. potrebné prevedenie MTR 20-16/8 => príplatok za 8 prázdnych komôr.
Príplatok za 1 prázdnu komoru
MTR 20
Platnosť od : 1.4.2011
Cena EUR
20.80
MTR, MTRE
Strana 4 / 8
MTR 32 / MTR 45 / MTR 64
Viacstupňové vnorné odstred. čerpadlá, s prírubovou prípojkou, vrátane elektromotora, IP 55, tvar V 1, od 3.0 kW s PTC ochranou (potrebné vyhodnocovacie) podľa DIN 44082.
Upchávka typu cartridge v prevedení HUUV. Výtlačná prípojka DN 65 (MTR 32 + 45), DN 80 (MTR 64).
MTR 32
Prevedenie A-W-A-EUUV
50 Hz
3 x 220-240 ∆ / 380-415 Y príp. 3 x 380-415 ∆ V od 2,2 kW
Vnorná hĺbka
[mm]
Typ
P2
[kW]
Obj. číslo
Cena EUR
Rabatová
skupina
60 Hz
P2
[kW]
Obj. číslo
Cena EUR
Rabatová
skupina
MTR 32-2/1-1
223
1.50
96429550
1 154.90
C
2.20
96429604
1 154.90
C
MTR 32-2/1
223
2.20
96429567
1 154.90
C
3.00
96429605
1 340.50
C
2 036.70
C
2 536.50
C
MTR 32-2-1
223
-
-
-
5.50
96429606
MTR 32-2-2
223
3.00
96429568
1 340.50
C
-
-
MTR 32-2
223
4.00
96429569
1 576.20
C
7.50
96429607
-
-
MTR 32-3
293
5.50
96429570
2 036.70
C
11.00
96429608
3 241.60
C
MTR 32-4
363
7.50
96429571
2 536.50
C
15.00
96429609
4 023.40
C
MTR 32-5
433
11.00
96429572
3 241.60
C
18.50
96429610
4 767.70
C
MTR 32-6
503
11.00
96429573
3 418.30
C
18.50
96429611
4 944.40
C
MTR 32-7
573
15.50
96429574
4 023.40
C
22.00
96429612
5 549.60
C
MTR 32-8
643
15.00
96429575
4 200.10
C
30.00
96429613
6 754.40
C
MTR 32-9
713
18.50
96429576
4 767.70
C
-
-
-
-
MTR 32-10
783
18.50
96429577
4 944.40
C
-
-
-
-
MTR 32-11
853
22.00
96429578
5 549.60
C
-
-
-
-
MTR 32-12
923
22.00
96429579
5 726.30
C
-
-
-
-
Cena EUR
Rabatová
skupina
MTR 45
Prevedenie A-W-A-EUUV
50 Hz
3 x 220-240 ∆ / 380-415 Y príp. 3 x 380-415 ∆ V od 2,2 kW
Vnorná hĺbka
[mm]
Typ
P2
[kW]
Obj. číslo
Cena EUR
Rabatová
skupina
60 Hz
P2
[kW]
Obj. číslo
MTR 45-2/1-1
244
3.00
96429644
1 415.50
C
5.50
96429671
1 967.10
C
MTR 45-2/1
244
4.00
96429645
1 535.10
C
7.50
96429672
2 457.90
C
3 264.80
C
4 055.50
C
MTR 45-2-1
244
-
-
-
11.00
96429673
MTR 45-2-2
244
5.50
96429646
1 967.10
C
-
-
MTR 45-2
244
77.50
96429647
2 457.90
C
15.00
96429674
3 264.80
C
18.50
96429675
4 826.60
C
-
22.00
96429676
5 476.40
C
6 358.20
C
MTR 45-3
324
11.00
96429648
MTR 45-4-2
404
-
-
-
-
MTR 45-4
404
15.00
96429649
4 055.50
C
-
-
MTR 45-5
484
18.50
96429650
4 826.60
C
30.00
96429677
-
-
-
-
MTR 45-6
564
22.00
96429651
5 476.40
C
-
-
-
-
MTR 45-7
644
30.00
96429652
5 970.80
C
-
-
-
-
MTR 45-8
724
30.00
96429653
6 358.20
C
-
-
-
-
Cena EUR
Rabatová
skupina
MTR 64
Prevedenie A-W-A-EUUV
50 Hz
3 x 220-240 ∆ / 380-415 Y príp. 3 x 380-415 ∆ V od 2,2 kW
Vnorná hĺbka
[mm]
Typ
P2
[kW]
Obj. číslo
Cena EUR
Rabatová
skupina
60 Hz
P2
[kW]
Obj. číslo
MTR 64-2/1-1
249
4.00
96429699
1 533.30
C
7.50
96429721
2 379.40
C
MTR 64-2/1
249
5.50
96429700
1 893.90
C
11.00
96429722
3 113.00
C
2 379.40
C
15.00
96429723
3 910.90
C
-
18.50
96429724
4 494.60
C
5 226.50
C
5 576.30
C
MTR 64-2-2
249
7.50
96429701
MTR 64-2-1
249
-
-
-
MTR 64-2
249
11.00
96429702
3 113.00
C
22.00
96429725
MTR 64-3-1
332
15.00
96429703
3 910.90
C
-
-
MTR 64-3
332
18.50
96429704
4 494.60
C
30.00
96429726
-
-
MTR 64-4
414
22.00
96429705
5 226.50
C
-
-
-
-
MTR 64-5
497
30.00
96429706
5 576.30
C
-
-
-
-
Odchýlnu vnornú hĺbku s prázdnymi komorami je možné realizovať.
Nižšie uvedená cena bude pripočítaná podľa hydraulického výkonu zvoleného čerpadla.
Príplatok za 1 prázdnu komoru
Cena EUR
MTR 32
max 14 komôr, 1063mm
88.00
MTR 45
max 14 komôr, 1204mm
105.60
MTR 64
max 17 komôr, 1487mm
123.20
Platnosť od : 1.4.2011
MTR, MTRE
Strana 5 / 8
MTRE
Vnorné čerpadla
MTRE 1s / 1 / 3/ 5 / 10 / 15 / 20
Viacstupňové vnorné odstredivé čerpadlá vrátane IEC motora s integrovaným meničom kmitočtu a digitálnym PI regulátorom.
Napájacie napätie 1x200-240V (do 1,1 kW) alebo 3x 400V (od 1.5 kW) 50 Hz / 60 Hz, 2900 min- 1 IP 54. Upchávka typu cartridge v prevedení HUUV.
Výtlačná prípojka G 1 1/4 pre MTRE 1s, 1, 3 a 5. Výtlačná prípojka G 2 pre MTRE 10, 15 a 20.
MTRE 1s
Vnorná hĺbka
[mm]
Typ
P2
[kW]
Obj. číslo
Cena EUR
Rabatová
skupina
MTRE 1s - 5/5
214
0.37
96520283
1 192.60
C1
MTRE 1s - 8/8
268
0.37
96520284
1 243.60
C1
MTRE 1s -12/12
340
0.37
96520285
1 290.90
C1
MTRE 1s -19/19
466
0.55
96520286
1 340.00
C1
MTRE 1s -25/25
574
0.75
96520287
1 430.70
C1
MTRE 1s -30/30
664
1.1
96520288
1 506.30
C1
MTRE 1s -36/36
772
1.1
96520289
1 519.60
C1
Typ
Vnorná hĺbka
[mm]
P2
MTRE 1 - 5/5
214
0.37
96520300
1 238.00
C1
MTRE 1 - 8/8
268
0.37
96520301
1 251.20
C1
MTRE 1
[kW]
Obj. číslo
Cena EUR
Rabatová
skupina
MTRE 1 -12/12
340
0.55
96520302
1 313.60
C1
MTRE 1 -15/15
394
0.75
96520303
1 364.60
C1
MTRE 1 -23/23
538
1.1
96520304
1 455.30
C1
MTRE 1 -30/30
664
1.5
96520305
1 612.20
C1
MTRE 1 -36/36
772
2.2
96520306
2 394.60
C1
Vnorná hĺbka
[mm]
P2
MTRE 3
Typ
[kW]
Obj. číslo
Cena EUR
Rabatová
skupina
MTRE 3 - 5/5
214
0.37
96520307
1 226.60
C1
MTRE 3 -8/8
268
0.55
96520308
1 287.10
C1
MTRE 3 -11/11
322
0.75
96520309
1 338.10
C1
MTRE 3 -15/15
394
1.1
96520310
1 425.10
C1
MTRE 3 -19/19
466
1.5
96520311
1 990.20
C1
MTRE 3 -25/25
574
2.2
96520312
2 326.60
C1
MTRE 3 -30/30
664
2.2
96520314
2 349.30
C1
MTRE 3 -36/36
772
3
96520315
2 627.10
C1
Vnorná hĺbka
[mm]
P2
MTRE 5
Typ
[kW]
Obj. číslo
Cena EUR
Rabatová
skupina
MTRE 5 -2/2
169
0.37
96520316
1 198.30
C1
MTRE 5 -4/4
223
0.55
96520317
1 255.00
C1
MTRE 5 -5/5
250
0.75
96520318
1 304.10
C1
MTRE 5 -8/8
331
1.1
96520319
1 389.20
C1
MTRE 5 -10/10
385
1.5
96520320
1 944.80
C1
MTRE 5 -16/16
547
2.2
96520321
2 271.80
C1
MTRE 5 -20/20
655
3
96520322
2 542.00
C1
MTRE 5 -22/22
709
4
96520323
2 990.00
C1
MTRE 5 -29/29
898
4
96520324
3 035.30
C1
MTRE 5 -32/32
979
5.5
96520325
3 445.50
C1
Vnorná hĺbka
[mm]
P2
MTRE 10
Typ
[kW]
Obj. číslo
Cena EUR
Rabatová
skupina
MTRE 10 -2/1
148
0.37
96520390
1 485.50
C1
MTRE 10 -2/2
148
0.75
96520392
1 506.30
C1
MTRE 10 -3/3
178
1.1
96520394
1 563.00
C1
MTRE 10 -4/4
208
1.5
96520396
2 050.60
C1
MTRE 10 -6/6
268
2.2
96520398
2 370.10
C1
MTRE 10 -9/9
358
3
96520404
2 647.90
C1
MTRE 10 -12/12
448
4
96520405
3 180.90
C1
MTRE 10 -16/16
568
5.5
96520406
3 574.00
C1
MTRE 10 -22/22
748
7.5
96520407
4 127.80
C1
Vnorná hĺbka
[mm]
P2
MTRE 15
Typ
[kW]
Obj. číslo
Cena EUR
Rabatová
skupina
MTRE 15-2/1
178
1.1
96520408
1 515.80
C1
MTRE 15-2/2
178
2.2
96520409
2 205.60
C1
MTRE 15-3/3
223
3
96520410
2 492.90
C1
MTRE 15-5/5
313
4
96520411
2 957.80
C1
MTRE 15-7/7
403
5.5
96520412
3 298.00
C1
MTRE 15-9/9
493
7.5
96520413
3 863.20
C1
MTRE 15-14/14
718
11
96520414
6 569.60
C1
MTRE 15-17/17
853
15
96520415
7 881.30
C1
Platnosť od : 1.4.2011
MTR, MTRE
Strana 6 / 8
MTRE 20
Vnorná hĺbka
[mm]
Typ
P2
[kW]
Obj. číslo
Rabatová
skupina
Cena EUR
MTRE 20-2/1
178
1.1
96520416
1 597.00
C1
MTRE 20-2/2
178
2.2
96520417
2 296.40
C1
MTRE 20-3/3
223
4
96520418
3 088.30
C1
MTRE 20-5/5
313
5.5
96520419
3 453.00
C1
MTRE 20-7/7
403
7.5
96520420
4 029.50
C1
MTRE 20-10/10
538
11
96520421
6 834.20
C1
MTRE 20-14/14
718
15
96520422
8 223.40
C1
MTRE 20-17/17
853
18.5
96520423
9 958.40
C1
Odchýlnu vnornú hĺbku s prázdnymi komorami je možné realizovať.
Nižšie uvedená cena bude pripočítaná podľa hydraulického výkonu zvoleného čerpadla.
Príklad: Hydraulická požiadavka: Čerpané množstvo Q = 415 l/min, dopravná výška H = 80 m => MTR 20-16/8;
požadovaná vnorná hĺbka cca. 850 mm => je potrebných 16 komôr,
tj. potrebné prevedenie MTR 20-16/8 => príplatok za 8 prázdnych komôr.
Príplatok za 1 prázdnu komoru
Cena EUR
MTRE 1s
max. 49 komôr,1006mm
3.20
MTRE 1
max. 49 komôr,1006mm
3.20
MTRE 3
max. 49 komôr,1006mm
3.20
MTRE 5
max. 33 komôr,1006mm
4.80
MTRE 10
max. 31 komôr,1018mm
17.60
MTRE 15
max. 21 komôr,1033mm
20.80
MTRE 20
max. 21 komôr,1033mm
20.80
Platnosť od : 1.4.2011
MTR, MTRE
Strana 7 / 8
MTRE 32 / 45 / 64
Viacstupňové vnorné odstredivé čerpadlá vrátane IEC motora s integrovaným meničom kmitočtu a digitálnym PI regulátorom.
3x 400V 50 Hz / 60 Hz, 2900 min- 1 IP 54. Upchávka typu cartridge v prevedení HUUV.
Výtlačná prípojka DN65 (MTRE 32+45). Výtlačná prípojka DN80 pre MTRE 64.
MTRE 32
Vnorná hĺbka
[mm]
Typ
P2
[kW]
Obj. číslo
Cena EUR
Rabatová
skupina
MTRE 32-2/1-1
223
1.50
96550022
2 241.50
C1
MTRE 32-2/1
223
2.20
96550023
2 526.90
C1
MTRE 32-2-2
223
3.00
96550026
2 842.60
C1
MTRE 32-2
223
4.00
96550027
3 218.70
C1
MTRE 32-3
293
5.50
96550028
4 016.20
C1
MTRE 32-4
363
7.50
96550029
4 700.40
C1
MTRE 32-6
503
11.00
96550035
8 302.80
C1
MTRE 32-8
643
15.00
96550036
9 599.30
C1
MTRE 32-10
783
18.50
96550037
10 740.90
C1
MTRE 32-12
923
22.00
96550038
13 107.20
C1
Vnorná hĺbka
[mm]
P2
MTRE 45
Typ
[kW]
Obj. číslo
Cena EUR
Rabatová
skupina
MTRE 45-2/1-1
244
3.00
96550051
2 967.30
C1
MTRE 45-2/1
244
4.00
96550052
3 173.30
C1
MTRE 45-2-2
244
5.50
96550053
3 766.80
C1
MTRE 45-2
244
7.50
96550054
4 810.00
C1
MTRE 45-3
324
11.00
96550055
8 140.20
C1
MTRE 45-4
404
15.00
96550056
9 599.30
C1
MTRE 45-5
484
18.50
96550057
10 616.10
C1
MTRE 45-6
564
22.00
96550058
12 842.60
C1
Vnorná hĺbka
[mm]
P2
MTRE 64
Typ
[kW]
Obj. číslo
Cena EUR
Rabatová
skupina
MTRE 64-2/1-1
249
4.00
96550063
3 048.60
C1
MTRE 64-2/1
249
5.50
96550064
3 865.00
C1
MTRE 64-2-2
249
7.50
96550066
4 725.00
C1
MTRE 64 -2
249
11.00
96550067
7 907.80
C1
MTRE 64-3-1
332
15.00
96550068
9 446.20
C1
MTRE 64-3
332
18.50
96550069
10 266.50
C1
MTRE 64-4
414
22.00
96550080
11 237.90
C1
Odchýlnu vnornú hĺbku s prázdnymi komorami je možné realizovať.
Nižšie uvedená cena bude pripočítaná podľa hydraulického výkonu zvoleného čerpadla.
Príplatok za 1 prázdnu komoru
Cena EUR
MTRE 32
max. 14 komôr,1063mm
135.00
MTRE 45
max. 14 komôr,1204mm
161.00
MTRE 64
max. 17 komôr,1487mm
186.00
Platnosť od : 1.4.2011
MTR, MTRE
Strana 8 / 8
SPK
Vnorné čerpadlá
SPK 1
Viacstupňové vnorné odstredivé čerpadlá, upchávka tvrdokov/tvrdokov, Viton, výtlačná prípojka Rp 3/4, vrátane elektromotora
3 x 220-240 ∆ / 380-415 V, 50 Hz, IP 54
3 x 220-277 ∆ / 380-480 V, 60 Hz, IP 54 (do 0,18 kW)
3 x 220-255 ∆ / 380-440 V, 50 Hz, IP 54 (len 0,25 kW)
3 x 220-255 ∆V / 380-440 V, 60 Hz, IP 54 (od 0,25 kW)
50 Hz
60 Hz
Rabatová
skupina
P2
[kW]
Obj. číslo
270.50
C
0.06
3HAH5061
270.50
C
282.00
C
0.06
3HAH5161
283.90
C
3HAH5103
299.00
C
0.12
3HAH5163
307.40
C
0.06
3HAH5201
299.00
C
0.06
3HAH5261
299.00
C
224
0.06
3HAH5203
314.20
C
0.12
3HAH5263
322.60
C
SPK 1 - 5/5
224
0.12
3HAH5205
337.70
C
0.18
3HAH5265
364.60
C
SPK 1 - 8/1
287
0.06
3HAH5301
322.60
C
0.06
3HAH5361
322.60
C
SPK 1 - 8/3
287
0.06
3HAH5303
337.70
C
0.12
3HAH5363
346.10
C
SPK 1 - 8/5
287
0.12
3HAH5305
359.50
C
0.18
3HAH5365
388.10
C
SPK 1 - 8/8
287
0.18
3HAH5308
438.50
C
0.25
3HAH0368
453.60
C
SPK 1 - 11/1
350
0.06
3HAH5401
346.10
C
0.06
3HAH5461
346.10
C
SPK 1 - 11/3
350
0.06
3HAH5403
357.80
C
0.12
3HAH5463
367.90
C
SPK 1 - 11/5
350
0.12
3HAH5405
383.00
C
0.18
3HAH5465
408.20
C
SPK 1 - 11/8
350
0.18
3HAH5408
446.90
C
0.25
3HAH0468
462.00
C
SPK 1 - 11/11
350
0.25
3HAH0411
470.40
C
0.37
3HAH0471
470.40
C
SPK 1 - 15/1
434
0.06
3HAH5501
376.30
C
0.06
3HAH5561
376.30
C
SPK 1 - 15/3
434
0.06
3HAH5503
389.80
C
0.12
3HAH5563
398.20
C
SPK 1 - 15/5
434
0.12
3HAH5505
413.30
C
0.18
3HAH5565
440.20
C
SPK 1 - 15/8
434
0.18
3HAH5508
475.40
C
0.25
3HAH0568
490.60
C
SPK 1 - 15/11
434
0.25
3HAH0511
499.00
C
0.37
3HAH0571
499.00
C
SPK 1 - 15/15
434
0.37
3HAH0515
537.60
C
0.55
3HAH0575
537.60
C
SPK 1 - 19/1
518
0.06
3HAH5601
406.60
C
0.06
3HAH5661
406.60
C
SPK 1 - 19/3
518
0.06
3HAH5603
420.00
C
0.12
3HAH5663
430.10
C
SPK 1 - 19/5
518
0.12
3HAH5605
441.80
C
0.18
3HAH5665
470.40
C
SPK 1 - 19/8
518
0.18
3HAH5608
507.40
C
0.25
3HAH0668
522.50
C
SPK 1 - 19/11
518
0.25
3HAH0611
530.90
C
0.37
3HAH0671
530.90
C
SPK 1 - 19/15
518
0.37
3HAH0615
569.50
C
0.55
3HAH0675
569.50
C
Typ
Vnorná hĺbka
[mm]
P2
[kW]
Obj. číslo
SPK 1 - 1/1
140
0.06
3HAH5001
SPK 1 - 3/1
182
0.06
3HAH5101
SPK 1 - 3/3
182
0.06
SPK 1 - 5/1
224
SPK 1 - 5/3
Cena EUR
Cena EUR
-
Rabatová
skupina
SPK 1 - 19/19
518
0.37
3HAH0619
537.60
C
-
-
SPK 1 - 23/1
602
0.06
3HAH5701
436.80
C
0.06
3HAH5761
436.80
C
SPK 1 - 23/3
602
0.06
3HAH5703
450.20
C
0.12
3HAH5763
458.60
C
SPK 1 - 23/5
602
0.12
3HAH5705
473.80
C
0.18
3HAH5765
500.60
C
SPK 1 - 23/8
602
0.18
3HAH5708
537.60
C
0.25
3HAH0768
552.70
C
SPK 1 - 23/11
602
0.25
3HAH0711
561.10
C
0.37
3HAH0771
561.10
C
SPK 1 - 23/15
602
0.37
3HAH0715
598.10
C
0.55
3HAH0775
598.10
C
SPK 1 - 23/19
602
0.37
3HAH0719
569.50
C
-
-
-
-
SPK 1 - 23/23
602
0.55
3HAH0723
670.30
C
-
-
-
-
-
Príplatok za prevedenie hlavy čerpadla v materiálovom prevedení 1.4408 156,20 EUR
Splatnosť od : 1.4.2011
SPK
Strana 1 / 4
SPK 2
Viacstupňové vnorné odstredivé čerpadlá, upchávka tvrdokov/tvrdokov, Viton, výtlačná prípojka Rp 3/4, vrátane elektromotora
3 x 220-240 ∆ / 380-415 V, 50 Hz, IP 54
3 x 220-277 ∆ / 380-480 V, 60 Hz, IP 54 (do 0,18 kW)
3 x 220-255 ∆ / 380-440 V, 60 Hz, IP 54 (od 0,37 kW)
50 Hz
60 Hz
Rabatová
skupina
P2
[kW]
Obj. číslo
270.50
C
0.06
3HDH5061
270.50
C
283.90
C
0.06
3HDH5161
283.90
C
3HDH5103
334.30
C
0.18
3HDH5163
334.30
C
0.06
3HDH5201
299.00
C
0.06
3HDH5261
299.00
C
224
0.12
3HDH5203
349.40
C
0.18
3HDH5263
349.40
C
224
0.18
3HDH5205
364.60
C
0.37
3HDH0265
379.70
C
SPK 2 - 8/1
287
0.06
3HDH5301
322.60
C
0.06
3HDH5361
322.60
C
SPK 2 - 8/3
287
0.12
3HDH5303
373.00
C
0.18
3HDH5363
373.00
C
SPK 2 - 8/5
287
0.18
3HDH5305
388.10
C
0.37
3HDH0365
403.20
C
SPK 2 - 8/8
287
0.37
3HDH0308
453.60
C
0.55
3HDH0368
453.60
C
SPK 2 - 11/1
350
0.06
3HDH5401
346.10
C
0.06
3HDH5461
346.10
C
SPK 2 - 11/3
350
0.12
3HDH5403
396.50
C
0.18
3HDH5463
396.50
C
SPK 2 - 11/5
350
0.18
3HDH5405
408.20
C
0.37
3HDH0465
425.00
C
SPK 2 - 11/8
350
0.37
3HDH0408
462.00
C
0.55
3HDH0468
462.00
C
SPK 2 - 11/11
350
0.37
3HDH0411
470.40
C
0.75
3HDH2471
470.40
C
SPK 2 - 15/1
434
0.06
3HDH5501
376.30
C
0.06
3HDH5561
376.30
C
SPK 2 - 15/3
434
0.12
3HDH5503
408.20
C
0.18
3HDH5563
408.20
C
SPK 2 - 15/5
434
0.18
3HDH5505
440.20
C
0.37
3HDH0565
455.30
C
SPK 2 - 15/8
434
0.37
3HDH0508
490.60
C
0.55
3HDH0568
490.60
C
SPK 2 - 15/11
434
0.37
3HDH0511
499.00
C
0.75
3HDH2571
499.00
C
SPK 2 - 15/15
434
0.55
3HDH0515
537.60
C
1,10
3HDH2515
537.60
C
SPK 2 - 19/1
518
0.06
3HDH5601
406.60
C
0.06
3HDH5661
406.60
C
SPK 2 - 19/3
518
0.12
3HDH5603
457.00
C
0.18
3HDH5663
457.00
C
SPK 2 - 19/5
518
0.18
3HDH5605
470.40
C
0.37
3HDH0665
487.20
C
SPK 2 - 19/8
518
0.37
3HDH0608
522.50
C
0.55
3HDH0668
522.50
C
SPK 2 - 19/11
518
0.37
3HDH0611
530.90
C
0.75
3HDH2671
530.90
C
SPK 2 - 19/15
518
0.55
3HDH0615
569.50
C
1,10
3HDH2615
569.50
C
SPK 2 - 19/19
518
0.75
3HDH2619
537.60
C
-
-
SPK 2 - 23/1
602
0.06
3HDH5701
436.80
C
0.06
3HDH5761
436.80
C
SPK 2 - 23/3
602
0.12
3HDH5703
487.20
C
0.18
3HDH5763
500.60
C
SPK 2 - 23/5
602
0.18
3HDH5705
500.60
C
0.37
3HDH0765
515.80
C
SPK 2 - 23/8
602
0.37
3HDH0708
552.70
C
0.55
3HDH0768
552.70
C
SPK 2 - 23/11
602
0.37
3HDH0711
561.10
C
0.75
3HDH2771
561.10
C
SPK 2 - 23/15
602
0.55
3HDH0715
598.10
C
1,10
3HDH2715
598.10
C
SPK 2 - 23/19
602
0.75
3HDH2719
569.50
C
-
-
-
-
SPK 2 - 23/23
602
0.75
3HDH2723
670.30
C
-
-
-
-
Typ
Vnorná hĺbka
[mm]
P2
[kW]
Obj. číslo
SPK 2 - 1/1
140
0.06
3HDH5001
SPK 2 - 3/1
182
0.06
3HDH5101
SPK 2 - 3/3
182
0.12
SPK 2 - 5/1
224
SPK 2 - 5/3
SPK 2 - 5/5
Cena EUR
Cena EUR
-
Rabatová
skupina
-
Príplatok za prevedenie hlavy čerpadla v materiálovom prevedení 1.4408 156,20 EUR
Splatnosť od : 1.4.2011
SPK
Strana 2 / 4
SPK 4
Viacstupňové vnorné odstredivé čerpadlá, upchávka tvrdokov/tvrdokov, Viton, výtlačná prípojka Rp 3/4, vrátane elektromotora
3 x 220-240 ∆V / 380-415 V, 50 Hz, IP 54
3 x 220-277 ∆ / 380-480 V, 60 Hz, IP 54 (do 0,12 kW)
3 x 220-255 ∆V / 380-440 V, 60 Hz, IP 54 (od 0,37 kW)
50 Hz
60 Hz
Rabatová
skupina
P2
[kW]
Obj. číslo
287.30
C
0.12
3HGH5061
289.00
C
300.70
C
0.12
3HGH5161
282.60
C
3HGH5103
376.30
C
0.37
3HGH0163
302.40
C
0.06
3HGH5201
315.80
C
0.12
3HGH5261
321.40
C
224
0.18
3HGH5203
347.80
C
0.37
3HGH0263
364.60
C
224
0.37
3HGH0205
381.40
C
0.55
3HGH0265
386.40
C
SPK 4 - 8/1
287
0.06
3HGH5301
339.40
C
0.12
3HGH5361
333.30
C
SPK 4 - 8/3
287
0.18
3HGH5303
371.30
C
0.37
3HGH0363
388.10
C
SPK 4 - 8/5
287
0.37
3HGH0305
404.90
C
0.55
3HGH0365
404.90
C
SPK 4 - 8/8
287
0.55
3HGH0308
448.60
C
1,10
3HGH2368
470.40
C
SPK 4 - 11/1
350
0.06
3HGH5401
362.90
C
0.12
3HGH5461
350.00
C
SPK 4 - 11/3
350
0.18
3HGH5403
394.80
C
0.37
3HGH0463
408.20
C
SPK 4 - 11/5
350
0.37
3HGH0405
428.40
C
0.55
3HGH0465
428.40
C
SPK 4 - 11/8
350
0.55
3HGH0408
472.10
C
1,10
3HGH2468
472.10
C
SPK 4 - 11/11
350
0.75
3HGH2411
529.20
C
-
-
SPK 4 - 15/1
434
0.06
3HGH5501
391.40
C
0.12
3HGH5561
383.00
C
SPK 4 - 15/3
434
0.18
3HGH5503
425.00
C
0.37
3HGH0563
440.20
C
SPK 4 - 15/5
434
0.37
3HGH0505
457.00
C
0.55
3HGH0565
457.00
C
SPK 4 - 15/8
434
0.55
3HGH0508
504.00
C
1,10
3HGH2568
504.00
C
SPK 4 - 15/11
434
0.75
3HGH2511
515.80
C
-
-
-
-
SPK 4 - 15/15
434
1,10
3HGH2515
621.60
C
-
-
-
-
SPK 4 - 19/1
518
0.06
3HGH5601
423.40
C
0.12
3HGH5661
412.00
C
SPK 4 - 19/3
518
0.18
3HGH5603
455.30
C
0.37
3HGH0663
470.40
C
SPK 4 - 19/5
518
0.37
3HGH0605
488.90
C
0.55
3HGH0665
488.90
C
SPK 4 - 19/8
518
0.55
3HGH0608
532.60
C
1,10
3HGH2668
532.60
C
SPK 4 - 19/11
518
0.75
3HGH2611
546.00
C
-
-
-
-
SPK 4 - 19/15
518
1,10
3HGH2615
651.80
C
-
-
-
-
SPK 4 - 19/19
518
1,10
3HGH2619
698.90
C
-
-
-
-
Typ
Vnorná hĺbka
[mm]
P2
[kW]
Obj. číslo
SPK 4 - 1/1
140
0.06
3HGH5001
SPK 4 - 3/1
182
0.06
3HGH5101
SPK 4 - 3/3
182
0.18
SPK 4 - 5/1
224
SPK 4 - 5/3
SPK 4 - 5/5
Cena EUR
Cena EUR
-
Rabatová
skupina
-
Príplatok za prevedenie hlavy čerpadla v materiálovom prevedení 1.4408 156,20 EUR
Splatnosť od : 1.4.2011
SPK
Strana 3 / 4
SPK 8
Viacstupňové vnorné odstredivé čerpadlá, upchávka tvrdokov/tvrdokov, Viton, výtlačná prípojka Rp 3/4, vrátane elektromotora
3 x 220-255 ∆ / 380-440 V, 50 Hz, IP 54 (len 0,25 kW)
3 x 220-255 ∆V / 380-440 V, 60 Hz, IP 54 (do 1,1 kW)
3 x 220-240 ∆ / 380-415 V, Hz, IP 54 (0,37 kW - 1,5 kW)
3 x 220-277 ∆ / 380-480 V, 60 Hz, IP 54 (od 1,5 kW)
3 x 380-415 ∆, 50 Hz, IP 54 (od 2,2 kW)
50 Hz
60 Hz
Rabatová
skupina
P2
[kW]
Obj. číslo
472.10
C
0.37
3HNH0161
472.10
C
487.20
C
0.37
3HNH0261
488.90
C
3HNH0202
495.60
C
0.55
3HNH0262
504.00
C
0.25
3HNH1001
500.60
C
0.37
3HNH1061
504.00
C
0.37
3HNH1002
510.70
C
0.55
3HNH1062
519.10
C
266
0.55
3HNH1003
524.20
C
1,10
3HNH2063
532.60
C
SPK 8 - 5/1
350
0.25
3HNH0401
532.60
C
0.37
3HNH0461
532.60
C
SPK 8 - 5/2
350
0.37
3HNH0402
539.30
C
0.55
3HNH0462
549.40
C
SPK 8 - 5/3
350
0.55
3HNH0403
556.10
C
1,10
3HNH2463
564.50
C
SPK 8 - 5/5
350
0.75
3HNH2405
566.20
C
1,50
3HNH3465
673.70
C
SPK 8 - 7/1
434
0.25
3HNH0501
562.80
C
0.37
3HNH0561
564.50
C
SPK 8 - 7/2
434
0.37
3HNH0502
571.20
C
0.55
3HNH0562
579.60
C
SPK 8 - 7/3
434
0.55
3HNH0503
586.30
C
1,10
3HNH2563
594.70
C
SPK 8 - 7/5
434
0.75
3HNH2505
596.40
C
1,50
3HNH3565
761.00
C
SPK 8 - 7/7
434
1,10
3HNH2507
604.80
C
2,20
3HNH3567
806.40
C
SPK 8 - 9/1
518
0.25
3HNH0601
594.70
C
0.37
3HNH0661
594.70
C
SPK 8 - 9/2
518
0.37
3HNH0602
599.80
C
0.55
3HNH0662
611.50
C
SPK 8 - 9/3
518
0.55
3HNH0603
614.90
C
1,10
3HNH2663
625.00
C
SPK 8 - 9/5
518
0.75
3HNH2605
628.30
C
1,50
3HNH3665
793.00
C
SPK 8 - 9/7
518
1,10
3HNH2607
633.40
C
2,20
3HNH3667
836.60
C
SPK 8 - 9/9
518
1,50
3HNH3609
843.40
C
-
-
SPK 8 - 12/1
644
0.25
3HNH0801
638.40
C
0.37
3HNH0861
640.10
C
SPK 8 - 12/2
644
0.37
3HNH0802
646.80
C
0.55
3HNH0862
655.20
C
SPK 8 - 12/3
644
0.55
3HNH0803
661.90
C
1,10
3HNH2863
670.30
C
SPK 8 - 12/5
644
0.75
3HNH2805
672.00
C
1,50
3HNH3865
836.60
C
SPK 8 - 12/7
644
1,10
3HNH2807
680.40
C
2,20
3HNH3867
882.00
C
SPK 8 - 12/9
644
1,50
3HNH3809
888.70
C
-
-
-
-
SPK 8 - 12/12
644
2,20
3HNH3812
944.20
C
-
-
-
-
SPK 8 - 15/1
770
0.25
3HNH0901
685.40
C
0.37
3HNH0961
687.10
C
SPK 8 - 15/2
770
0.37
3HNH0902
693.80
C
0.55
3HNH0962
702.20
C
SPK 8 - 15/3
770
0.55
3HNH0903
707.30
C
1,10
3HNH2963
715.70
C
SPK 8 - 15/5
770
0.75
3HNH2905
719.00
C
1,50
3HNH3965
784.60
C
SPK 8 - 15/7
770
1,10
3HNH2907
727.40
C
2,20
3HNH3967
997.90
C
SPK 8 - 15/9
770
1,50
3HNH3909
871.90
C
-
-
-
-
SPK 8 - 15/12
770
2,20
3HZ00212
1 046.60
C
-
-
-
-
SPK 8 - 15/15
770
2,20
3HZ00215
1 273.40
C
-
-
-
-
Typ
Vnorná hĺbka
[mm]
P2
[kW]
Obj. číslo
SPK 8 - 1/1
182
0.25
3HNH0101
SPK 8 - 2/1
224
0.25
3HNH0201
SPK 8 - 2/2
224
0.37
SPK 8 - 3/1
266
SPK 8 - 3/2
266
SPK 8 - 3/3
Cena EUR
Cena EUR
-
Rabatová
skupina
-
Príplatok za prevedenie hlavy čerpadla v materiálovom prevedení 1.4408 156,20 EUR
Splatnosť od : 1.4.2011
SPK
Strana 4 / 4
Príslušenstvo
Príplatky
Vnorné čerpadlá
Servisné zostavy mechanických upchávok
MTR(E) 1(s), 3, 5, 10, 15, 20, 32, 45, 64
Mechanické upchávky v prevedenie cartridge v materiálovom párovaní :
Tvrdokov / tvrdokov, elastomery v prevedenie Viton
HUUV - Štandardné prevedenie
Tvrdokov / tvrdokov, elastomery v prevedenie EPDM
HUUE
Karbid kremíka / karbid kremíka, elastomery v prevedenie Viton
HQQV
Karbid kremíka / karbid kremíka, elastomery v prevedenie EPDM
HQQE
Cena EUR
Rabatová
skupina
Typ
Upchávka
Obj. číslo
MTR(E) 1(s),3, 5
HUUV
96455085
121.10
N
MTR(E) 10, 15, 20
HUUV
96511841
141.60
N
MTR(E) 32, 45, 64
HUUV
96441768
223.60
N
MTR(E) 1(s),3, 5
HUUE
96455084
117.90
N
MTR(E) 10, 15, 20
HUUE
96511840
139.10
N
MTR(E) 32, 45, 64
HUUE
96436727
197.10
N
MTR(E) 1(s),3, 5
HQQV
96455087
119.00
N
MTR(E) 10, 15, 20
HQQV
96511845
142.00
N
MTR(E) 32, 45, 64
HQQV
96525490
183.90
N
MTR(E) 1(s),3, 5
HQQE
96455086
115.90
N
MTR(E) 10, 15, 20
HQQE
96511844
138.90
N
MTR(E) 32, 45, 64
HQQE
96525458
178.00
N
Typ
Upchávka
Obj. číslo
MTH 2, 4
AUUV
00435045
75.70
N
MTH 8, 12, 16
AUUV
96441768
218.60
N
CHK 2, 4
AUUV
00445068
84.60
N
CHK 2, 4
CVBV
00435031
na dopyt
N
MTH 2, 4, 8, 16
Cena EUR
Rabatová
skupina
V prípade objednávky uveďte prosím štandardné objednávacie číslo a príslušné referenčné číslo zodpovedajúce vašej voľbe na želanie.
Iné prevedenia na dopyt.
Zvláštne lakovanie
Referenčné
číslo
Označenie
MTR 1, 3, 5
Príplatok
EUR
97.60
Štandard RAL 9005, prosím udávajte farebný tón
MTR 10, 15, 20
147.20
MTR 32, 45, 64, 90
292.80
Prírubové teleso z materiálu 1.4408
Príplatok
EUR
Označenie
MTR 1s, 1, 3 a 5
331.20
MTR 10, 15 a 20
422.40
SPK 1 a 2
148.80
SPK 4 a 8
331.20
Príplatky za prázdne komory pre dosiahnutie odlišnej vnornej dĺžky.
Označenie
Max. počet obež. kôl
50 Hz
60 Hz
Max. počet
komôr
Max. vnorná
dĺžka [mm]
Príplatok
EUR
MTR(E) 1s,1
36
27
49
1006
3.20
MTR(E) 3
36
26
49
1006
3.20
MTR(E) 5
32
24
33
1006
4.80
MTR(E) 10
22
18
31
1018
17.60
MTR(E) 15
17
12
21
1033
20.80
MTR(E) 20
17
10
21
1033
20.80
MTR(E) 32
12
8
14
1063
88.00
MTR(E) 45
8
5
14
1204
105.60
MTR(E) 64
5
3
17
1487
123.20
UPOZORNENIE
Je možné objednať čerpadlá s odlišnými vnornými dĺžkami s prázdnymi komorami.
Nižšie uvedená cena bude pripočítaná podľa hydraulického výkonu zvoleného čerpadla.
Príklad: Hydraulická požiadavka: Čerpané množstvo Q= 280 l/min, dopravná výška H = 100 => MTR 15-9/9; požadovaná vnorná hĺbka 860 mm => je potrebných 175 komôr,
tj. potrebné prevedenie MTR 15-17/9 stojí s 9 stupňami xxx EUR plus 8 x 20,80 EUR za prázdne komory pre vnornú hĺbku 853 mm. Celková cena teda činí 1872,60 EUR.
Platnosť od : 1.4.2011
Príslušenstvo vnorných čerp.
Strana 1 / 2
Zástrčka Harting®-Stecker typu HAN 10 E
Príplatok
EUR
Označenie
Popis
Harting-Stecker
Vybavenie štandardnými motormi Grundfos MG s účinnosťou 1 alebo 2 so zástrčkou Hartig typu HAN 10 E v rozsahu výkonov 0,25-7,5 kW
(podľa DESINA Standard)
105.60
Prevedenie MTR 4-polový motorový program
Príplatok
EUR
Označenie
na dopyt
na dopyt
Prevedenie MTR a SPK do 120°C
Príplatok
EUR
Označenie
na dopyt
na dopyt
Horizontálna montáž MTR,SPK
Príplatok
EUR
Označenie
MTR 1s, 1, 3 a 5
pre MTR len v materiálovom prevedenie "I" (nerezová hlava čerpadla)
52.80
MTR 10, 15 a 20
70.40
MTR 34, 45, 64
78.80
SPK 1, 2, 4, 8
52.80
Predĺženie vnornej dĺžky SPK na 1005 mm
Príplatok
EUR
Označenie
SPK 1,2
313.60
SPK 4
296.00
SPK 8
280.00
Platnosť od : 1.4.2011
Príslušenstvo vnorných čerp.
Strana 2 / 2
BM
Predĺženie vnornej dĺžky SPK na 1005 mm
Tlakové moduly 4" priame pripojenie (prevedenie A)
Materiálové prevedenie N, NE
Prítok / výtlak priemer 42 mm, pripojenie Victaulic. priemer plášťa 114,3 mm. Bez spätného ventila. Vrátane 1 ks spojky Victaulic. Motor: 3 x 380 - 415 V, 50 Hz, priame spínanie.
Typ, prevedenie N
P2 [kW]
Obj. číslo 1)
P2 [kW]
Obj. číslo 1)
BM 3A - 6 N¨
0.75
10731906
2 365.60
C
BM 3A - 6 NE
0.75
10741906
2 436.50
C
BM 3A - 9 N
0.75
10731909
2 394.00
C
BM 3A - 9 NE
0.75
10741909
2 468.00
C
BM 3A - 12 N
0.75
10731912
2 516.80
C
BM 3A - 12 NE
0.75
10741912
2 592.50
C
BM 3A - 18 N
1.10
10731918
2 716.90
C
BM 3A - 18 NE
1.10
10741918
2 798.80
C
BM 3A - 25 N
1.50
10731925
2 942.10
C
BM 3A - 25 NE
1.50
10741925
3 030.30
C
BM 3A - 33 N
2.20
10731933
3 024.00
C
BM 3A - 33 NE
2.20
10741933
3 115.40
C
BM 3A - 45 N
3.00
10731945
3 550.00
C
BM 3A - 45 NE
3.00
10741945
3 655.60
C
BM 3A - 52 N
4.00
10731952
3 726.40
C
BM 3A - 52 NE
4.00
10741952
3 838.30
C
BM 3A - 60 N
4.00
10731960
3 928.00
C
BM 3A - 60 NE
4.00
10741960
4 046.20
C
BM 5A - 12 N
1.10
05731912
2 376.70
C
BM 5A - 12 NE
1.10
05741912
2 447.60
C
BM 5A - 17 N
1.50
05731917
2 488.50
C
BM 5A - 17 NE
1.50
05741917
2 562.50
C
BM 5A - 25 N
2.20
05731925
2 699.60
C
BM 5A - 25 NE
2.20
05741925
2 779.90
C
BM 5A - 33 N
3.00
05731933
3 191.00
C
BM 5A - 33 NE
3.00
05741933
3 285.40
C
BM 5A - 38 N
4.00
05731938
3 294.90
C
BM 5A - 38 NE
4.00
05741938
3 394.10
C
BM 5A - 44 N
4.00
05731944
3 513.80
C
BM 5A - 44 NE
4.00
05741944
3 619.40
C
BM 5A - 60 N
5.50
05731960
3 896.60
C
BM 5A - 60 NE
5.50
05741960
4 013.10
C
BM 8A - 5 N
0.75
11731905
2 453.80
C
BM 8A - 5 NE
0.75
11741905
2 527.90
C
BM 8A - 7 N
1.10
11731907
2 507.40
C
BM 8A - 7 NE
1.10
11741907
2 583.00
C
BM 8A - 10 N
1.50
11731910
2 817.70
C
BM 8A - 10 NE
1.50
11741910
2 901.20
C
BM 8A - 12 N
2.20
11731912
3 184.60
C
BM 8A - 12 NE
2.20
11741912
3 279.20
C
BM 8A - 15 N
2.20
11731915
3 239.80
C
BM 8A - 15 NE
2.20
11741915
3 337.40
C
BM 8A - 18 N
3.00
11731918
3 865.00
C
BM 8A - 18 NE
3.00
11741918
3 981.60
C
BM 8A - 21 N
4.00
11731921
4 050.90
C
BM 8A - 21 NE
4.00
11741921
4 172.20
C
BM 8A - 25 N
4.00
11731925
4 271.40
C
BM 8A - 25 NE
4.00
11741925
4 399.00
C
BM 8A - 37 N
5.50
11731937
5 748.80
C
BM 8A - 37 NE
5.50
11741937
5 920.40
C
Cena EUR
Rabat. skupina Typ, prevedenie NE
Cena EUR
Rabat. skupina
1) = čerpadlo, motor, kábel k motoru, strediace veko, 2 cirkulačné rúrky, tlakový plášť so svorkovnicou, 1 ks spojka Victaulic; agregát je kompletne zmontovaný.
Verzia N: čerpadlo = 1.4401, motor = 1.4539, tlakový plášť = 1.4401, gumené časti = NBR. Verzia NE: čerpadlo = 1.4401, motor = 1.4539, tlakový plášť = 1.4401, gumené časti = Viton
Motory na iné napätia na dopyt.
Tlakové moduly 4", prípojka s oblúkmi pre sériovú montáž (prevedenie B)
Materiálové prevedenie N, NE
Prítok / výtlak priemer 42 mm, pripojenie Victaulic. priemer plášťa 114,3 mm. Bez spätného ventila. Vrátane 1 ks spojky Victaulic. Motor: 3 x 380 - 415 V, 50 Hz, priame spínanie.
Typ, prevedenie N
P2 [kW]
Obj. číslo 1)
P2 [kW]
Obj. číslo 1)
BM 3A - 6 N
0.37
10751906
2 365.60
C
BM 3A - 6 NE
0.37
10761906
2 436.50
C
BM 3A - 9 N
0.55
10751909
2 394.00
C
BM 3A - 9 NE
0.55
10761909
2 468.00
C
BM 3A - 12 N
0.75
10751912
2 516.80
C
BM 3A - 12 NE
0.75
10761912
2 592.50
C
BM 3A - 18 N
1.10
10751918
2 716.90
C
BM 3A - 18 NE
1.10
10761918
2 798.80
C
BM 3A - 25 N
1.50
10751925
2 942.10
C
BM 3A - 25 NE
1.50
10761925
3 030.30
C
BM 3A - 33 N
2.20
10751933
3 024.00
C
BM 3A - 33 NE
2.20
10761933
3 115.40
C
BM 3A - 45 N
3.00
10751945
3 550.00
C
BM 3A - 45 NE
3.00
10761945
3 655.60
C
BM 3A - 52 N
4.00
10751952
3 726.40
C
BM 3A - 52 NE
4.00
10761952
3 838.30
C
BM 3A - 60 N
4.00
10751960
3 928.00
C
BM 3A - 60 NE
4.00
10761960
4 046.20
C
BM 5A - 12 N
1.10
05751912
2 376.70
C
BM 5A - 12 NE
1.10
05761912
2 447.60
C
BM 5A - 17 N
1.50
05751917
2 488.50
C
BM 5A - 17 NE
1.50
05761917
2 562.50
C
BM 5A - 25 N
2.20
05751925
2 699.60
C
BM 5A - 25 NE
2.20
05761925
2 779.90
C
BM 5A - 33 N
3.00
05751933
3 191.00
C
BM 5A - 33 NE
3.00
05761933
3 285.40
C
BM 5A - 38 N
4.00
05751938
3 294.90
C
BM 5A - 38 NE
4.00
05761938
3 394.10
C
BM 5A - 44 N
4.00
05751944
3 513.80
C
BM 5A - 44 NE
4.00
05761944
3 619.40
C
BM 5A - 60 N
5.50
05751960
3 896.60
C
BM 5A - 60 NE
5.50
05761960
4 013.10
C
BM 8A - 5 N
0.75
11751905
2 453.80
C
BM 8A - 5 NE
0.75
11761905
2 527.90
C
BM 8A - 7 N
1.10
11751907
2 507.40
C
BM 8A - 7 NE
1.10
11761907
2 583.00
C
BM 8A - 10 N
1.50
11751910
2 817.70
C
BM 8A - 10 NE
1.50
11761910
2 901.20
C
BM 8A - 12 N
2.20
11751912
3 184.60
C
BM 8A - 12 NE
2.20
11761912
3 279.20
C
BM 8A - 15 N
2.20
11751915
3 239.80
C
BM 8A - 15 NE
2.20
11761915
3 337.40
C
BM 8A - 18 N
3.00
11751918
3 865.00
C
BM 8A - 18 NE
3.00
11761918
3 981.60
C
BM 8A - 21 N
4.00
11751921
4 050.90
C
BM 8A - 21 NE
4.00
11761921
4 172.20
C
BM 8A - 25 N
4.00
11751925
4 271.40
C
BM 8A - 25 NE
4.00
11761925
4 399.00
C
BM 8A - 37 N
5.50
11751937
5 748.80
C
BM 8A - 37 NE
5.50
11761937
5 920.40
C
Cena EUR
Rabat. skupina Typ, prevedenie NE
Cena EUR
Rabat. skupina
1) = čerpadlo, motor, kábel k motoru, strediace veko, 2 cirkulačné rúrky, tlakový plášť so svorkovnicou, 1 ks spojka Victaulic; agregát je kompletne zmontovaný.
Verzia N: čerpadlo = 1.4401, motor = 1.4539, tlakový plášť = 1.4401, gumené časti = NBR. Verzia NE: čerpadlo = 1.4401, motor = 1.4539, tlakový plášť = 1.4401, gumené časti = Viton
Motory na iné napätia na dopyt.
Platnosť od : 1.4.2011
BM moduly
Strana 1 / 5
Tlakové moduly 6", priame pripojenie
Materiálové prevedenie N, NE
Prítok / výtlak 88,9 mm, pripojenie Victaulic. priemer plášťa 168,3 mm. Motor: 3 x 380 - 415 V, 50 Hz, priame spínanie.
Typ, prevedenie N
P2 [kW]
Obj. číslo 1)
P2 [kW]
Obj. číslo 1)
BM 17 - 5 N
3.0
12CE1905
5 498.30
C
BM 17 - 5 NE
3.0
12CF1905
5 663.70
C
BM 17 - 7 N
4.0
12CE1907
5 945.60
C
BM 17 - 7 NE
4.0
12CF1907
6 123.60
C
BM 17 - 9 N
5.5
12CE1909
6 120.40
C
BM 17 - 9 NE
5.5
12CF1909
6 304.70
C
BM 17 - 13 N
7.5
12CE1913
6 963.10
C
BM 17 - 13 NE
7.5
12CF1913
7 171.00
C
BM 17 - 16 N
9.2
12CE1916
7 712.80
C
BM 17 - 16 NE
9.2
12CF1916
7 944.30
C
BM 17 - 19 N
11.0
12CE1919
7 853.00
C
BM 17 - 19 NE
11.0
12CF1919
8 087.60
C
BM 17 - 22 N
13.0
12CE1922
9 259.40
C
BM 17 - 22 NE
13.0
12CF1922
9 538.20
C
BM 17 - 26 N
15.0
12CE1926
9 637.40
C
BM 17 - 26 NE
15.0
12CF1926
9 927.20
C
BM 17 - 32 N
18.5
12CE1932
11 722.70
C
BM 17 - 32 NE
18.5
12CF1932
12 074.00
C
Cena EUR
Rabat. skupina Typ, prevedenie NE
Cena EUR
Rabat. skupina
BM 17 - 38 N
22.0
12CE1938
13 853.70
C
BM 17 - 38 NE
22.0
12CF1938
14 269.50
C
BM 17 - 40 N
22.0
12CE1940
14 427.00
C
BM 17 - 40 NE
22.0
12CF1940
14 858.60
C
BM 30 - 3 N
3.0
13CE1903
5 607.00
C
BM 30 - 3 NE
3.0
13CF1903
5 775.50
C
BM 30 - 4 N
4.0
13CE1904
5 912.60
C
BM 30 - 4 NE
4.0
13CF1904
6 090.50
C
BM 30 - 6 N
5.5
13CE1906
6 202.40
C
BM 30 - 6 NE
5.5
13CF1906
6 388.20
C
BM 30 - 8 N
7.5
13CE1908
7 287.50
C
BM 30 - 8 NE
7.5
13CF1908
7 508.00
C
BM 30 - 11 N
9.2
13CE1911
7 793.10
C
BM 30 - 11 NE
9.2
13CF1911
8 026.20
C
BM 30 - 13 N
11.0
13CE1913
8 528.60
C
BM 30 - 13 NE
11.0
13CF1913
8 783.80
C
BM 30 - 15 N
13.0
13CE1915
10 166.60
C
BM 30 - 15 NE
13.0
13CF1915
10 472.20
C
BM 30 - 17 N
15.0
13CE1917
10 648.60
C
BM 30 - 17 NE
15.0
13CF1917
10 968.30
C
BM 30 - 21 N
18.5
13CE1921
11 127.40
C
BM 30 - 21 NE
18.5
13CF1921
11 461.30
C
BM 30 - 26 N
22.0
13CE1926
12 343.30
C
BM 30 - 26 NE
22.0
13CF1926
12 715.00
C
BM 30 - 31 N
26.0
13CE1931
14 427.00
C
BM 30 - 31 NE
26.0
13CF1931
14 858.60
C
BM 30 - 35 N
30.0
13CE1935
15 583.00
C
BM 30 - 35 NE
30.0
13CF1935
16 050.80
C
BM 46 - 2 N
3.0
15C81902
5 030.60
C
BM 46 - 2 NE
3.0
15C91902
5 180.20
C
BM 46 - 3 N
5.5
15C81903
5 455.80
C
BM 46 - 3 NE
5.5
15C91903
5 618.00
C
BM 46 - 5 N
7.5
15C81905
6 589.80
C
BM 46 - 5 NE
7.5
15C91905
6 788.20
C
BM 46 - 6 N
9.2
15C81906
6 867.00
C
BM 46 - 6 NE
9.2
15C91906
7 073.30
C
BM 46 - 7 N
11.0
15C81907
7 530.10
C
BM 46 - 7 NE
11.0
15C91907
7 755.30
C
BM 46 - 8 N
13.0
15C81908
7 706.50
C
BM 46 - 8 NE
13.0
15C91908
7 936.40
C
BM 46 - 10 N
15.0
15C81910
9 103.50
C
BM 46 - 10 NE
15.0
15C91910
9 376.00
C
BM 46 - 12 N
18.5
15C81912
9 461.00
C
BM 46 - 12 NE
18.5
15C91912
9 744.50
C
BM 46 - 15 N
22.0
15C81915
10 297.40
C
BM 46 - 15 NE
22.0
15C91915
10 607.60
C
BM 46 - 17 N
26.0
15C81917
11 169.90
C
BM 46 - 17 NE
26.0
15C91917
11 505.40
C
BM 46 - 19 N
30.0
15C81919
11 423.50
C
BM 46 - 19 NE
30.0
15C91919
11 766.80
C
BM 60 - 5 N
9.2
14CE1905
7 886.00
C
BM 60 - 5 NE
9.2
14CF1905
8 087.60
C
BM 60 - 6 N
11.0
14CE1906
8 168.00
C
BM 60 - 6 NE
11.0
14CF1906
8 497.10
C
BM 60 - 7 N
13.0
14CE1907
8 449.90
C
BM 60 - 7 NE
13.0
14CF1907
8 790.10
C
BM 60 - 8 N
15.0
14CE1908
8 730.20
C
BM 60 - 8 NE
15.0
14CF1908
9 083.00
C
BM 60 - 10 N
18.5
14CE1910
9 264.20
C
BM 60 - 10 NE
18.5
14CF1910
9 632.70
C
BM 60 - 12 N
22.0
14CE1912
10 154.00
C
BM 60 - 12 NE
22.0
14CF1912
10 552.50
C
BM 60 - 15 N
26.0
14CE1915
11 032.90
C
BM 60 - 15 NE
26.0
14CF1915
11 458.10
C
BM 60 - 16 N
30.0
14CE1916
11 565.20
C
BM 60 - 16 NE
30.0
14CF1916
12 006.20
C
1) = čerpadlo, motor, kábel k motoru, strediace veko, 2 cirkulačné rúrky, tlakový plášť so svorkovnicou, 1 ks spojka Victaulic; agregát je kompletne zmontovaný.
Verzia N: čerpadlo = 1.4401, motor = 1.4539, tlakový plášť = 1.4401, gumené časti = NBR. Verzia NE: čerpadlo = 1.4401, motor = 1.4539, tlakový plášť = 1.4401, gumené časti = Viton
Motory na iné napätia na dopyt.
Platnosť od : 1.4.2011
BM moduly
Strana 2 / 5
Tlakové moduly 4", priame pripojenie (prevedenie A)
Materiálové prevedenie R
Prítok / výtlak priemer 42 mm, pripojenie Victaulic. Priemer plášťa 114,3 mm. Bez spätného ventilu. Vrátane 1 ks spojky Victaulic. Motor: 3 x 380 -415V, 50 Hz, priame spínanie.
Typ, prevedenie R
P2
BM 5A - 12 R
1.10
[kW]
05771912
5 093.60
C
BM 5A - 17 R
1.50
05771917
5 265.20
C
BM 5A - 25 R
2.20
05771925
5 692.00
C
BM 5A - 33 R
3.00
05771933
6 273.20
C
BM 5A - 38 R
4.00
05771938
6 501.60
C
BM 5A - 44 R
4.00
05771944
6 793.00
C
BM 5A - 60 R
5.50
05771960
7 670.20
C
BM 8A - 5 R
0.75
11771905
5 199.10
C
BM 8A - 7 R
1.10
11771907
5 306.20
C
BM 8A - 10 R
1.50
11771910
5 443.20
C
BM 8A - 12 R
2.20
11771912
5 690.50
C
BM 8A - 15 R
2.20
11771915
5 895.20
C
BM 8A - 18 R
3.00
11771918
6 530.00
C
BM 8A - 21 R
4.00
11771921
6 561.40
C
BM 8A - 25 R
4.00
11771925
6 908.00
C
BM 8A - 37 R
5.50
11771937
7 780.50
C
Obj. číslo 1)
Cena EUR
Rabat. skupina
Tlakové moduly 6", priame pripojenie
Materiálové prevedenie R
Prítok / výtlak priemer 88,9 mm, pripojenie Victaulic. Priemer plášťa 168,3 mm. Motor: 3 x 380 - 415 V, 50 Hz, priame spínanie.
Typ, prevedenie R
P2
BM 17 - 5 R
3.0
[kW]
12CU1905
11 925.90
C
BM 17 - 7 R
4.0
12CU1907
12 355.90
C
Obj. číslo 1)
Cena EUR
Rabat. skupina
BM 17 - 9 R
5.5
12CU1909
12 751.20
C
BM 17 - 13 R
7.5
12CU1913
14 542.00
C
BM 17 - 16 R
9.2
12CU1916
15 247.60
C
BM 17 - 19 R
11.0
12CU1919
15 676.00
C
BM 17 - 22 R
13.0
12CU1922
16 222.50
C
BM 17 - 26 R
15.0
12CU1926
16 923.40
C
BM 17 - 32 R
18.5
12CU1932
18 403.90
C
BM 17 - 38 R
22.0
12CU1938
19 470.20
C
BM 17 - 40 R
22.0
12CU1940
19 852.90
C
BM 30 - 3 R
3.0
13CU1903
11 862.90
C
BM 30 - 4 R
4.0
13CU1904
12 226.70
C
BM 30 - 6 R
5.5
13CU1906
12 874.10
C
BM 30 - 8 R
7.5
13CU1908
14 167.10
C
BM 30 - 11 R
9.2
13CU1911
15 083.80
C
BM 30 - 13 R
11.0
13CU1913
15 605.10
C
BM 30 - 15 R
13.0
13CU1915
16 028.80
C
BM 30 - 17 R
15.0
13CU1917
16 732.80
C
BM 30 - 21 R
18.5
13CU1921
18 024.30
C
BM 30 - 26 R
22.0
13CU1926
19 109.50
C
BM 30 - 31 R
26.0
13CU1931
20 144.20
C
BM 30 - 35 R
30.0
13CU1935
21 386.90
C
BM 46 - 2 R
3.0
15C71902
11 833.00
C
BM 46 - 3 R
5.5
15C71903
12 143.20
C
BM 46 - 5 R
7.5
15C71905
13 877.30
C
BM 46 - 6 R
9.2
15C71906
14 330.90
C
BM 46 - 7 R
11.0
15C71907
14 661.70
C
BM 46 - 8 R
13.0
15C71908
15 105.80
C
BM 46 - 10 R
15.0
15C71910
15 707.50
C
BM 46 - 12 R
18.5
15C71912
16 463.50
C
BM 46 - 15 R
22.0
15C71915
17 406.90
C
BM 46 - 17 R
26.0
15C71917
18 378.70
C
BM 46 - 19 R
30.0
15C71919
19 174.00
C
BM 60 - 5 R
9.2
14C71905
13 901.00
C
BM 60 - 6 R
11.0
14C71906
14 313.60
C
BM 60 - 7 R
13.0
14C71907
14 631.80
C
BM 60 - 8 R
15.0
14C71908
15 145.20
C
BM 60 - 10 R
18.5
14C71910
15 822.40
C
BM 60 - 10 R
22.0
14C71912
16 421.00
C
BM 60 - 15 R
26.0
14C71915
17 632.10
C
BM 60 - 16 R
30.0
14C71916
18 350.30
C
Materiálové prevedenie : BM-BM....R: čerpadlo = 1.4539, motor = 1.4539
1) = čerpadlo, motor, kábel k motoru, tlakový plášť so svorkovnicou,
1 ks spojka Victaulic; agregát je kompletne zmontovaný.
Platnosť od : 1.4.2011
BM moduly
Strana 3 / 5
Tlakové moduly 8", priame pripojenie
Materiálové prevedenie N, NE
Prítok / výtlak pripojenie Victaulic. priemer plášťa 273 mm. Motor: 3 x 380 - 415 V, 50 Hz, priame spínanie.
Typ, prevedenie N
P2 [kW]
Obj. číslo 1)
P2 [kW]
Obj. číslo 1)
BM 46 - 24 N
37.0
15CR1924
24 647.20
C
BM 46 - 24 NE
37.0
15CT1924
25 288.20
C
BM 60 - 20 N
37.0
14CR1920
25 562.20
C
BM 60 - 20 NE
37.0
14CT1920
26 256.80
C
Cena EUR
Rabat. skupina Typ, prevedenie NE
Cena EUR
Rabat. skupina
BM 60 - 22 N
45.0
14CR1922
27 433.40
C
BM 60 - 22 NE
45.0
14CT1922
28 258.60
C
BM 77 - 6 N
22.0
16CE1906
18 353.50
C
BM 77 - 6 NE
22.0
16CF1906
18 942.50
C
BM 77 - 7 N
26.0
16CE1907
18 945.70
C
BM 77 - 7 NE
26.0
16CF1907
19 679.60
C
BM 77 - 8 N
30.0
16CE1908
19 819.80
C
BM 77 - 8 NE
30.0
16CF1908
20 582.10
C
BM 77 - 10 N
37.0
16CR1910
23 880.20
C
BM 77 - 10 NE
37.0
16CT1910
24 615.70
C
BM 77 - 12 N
45.0
16CR1912
25 560.70
C
BM 77 - 12 NE
45.0
16CT1912
26 186.00
C
BM 77 - 14 N
55.0
16CR1914
26 417.50
C
BM 77 - 14 NE
55.0
16CT1914
27 209.70
C
BM 77 - 20 N
75.0
16CR1920
30 292.00
C
BM 77 - 20 NE
75.0
16CT1920
31 290.50
C
BM 95 - 6 N
26.0
19581906
17 871.50
C
BM 95 - 6 NE
26.0
19591906
18 559.80
C
BM 95 - 8 N
37.0
19651906
na dopyt
C
BM 95 - 8 NE
37.0
19661906
na dopyt
C
BM 95 - 10 N
45.0
19651910
25 918.20
C
BM 95 - 10 NE
45.0
19661910
26 515.10
C
BM 95 - 12 N
55.0
19651912
26 305.60
C
BM 95 - 12 NE
55.0
19661912
27 019.10
C
BM 95 - 16 N
75.0
19651916
29 444.60
C
BM 95 - 16 NE
75.0
19661916
30 282.50
C
BM 95 - 20 N
93.0
19651920
35 388.70
C
BM 95 - 20 NE
93.0
19661920
36 450.20
C
BM 125 - 3 N
30.0
17CE1903
17 573.90
C
BM 125 - 3 NE
30.0
17CF1903
18 110.90
C
BM 125 - 4-1 N
37.0
17CR19A4
25 124.40
C
BM 125 - 4-1 NE
37.0
17CT19A4
25 814.20
C
BM 125 - 4 N
45.0
17CR1904
25 480.40
C
BM 125 - 4 NE
45.0
17CT1904
26 217.40
C
BM 125 - 5 N
55.0
17CR1905
26 072.60
C
BM 125 - 5 NE
55.0
17CT1905
26 822.20
C
BM 125 - 7 N
75.0
17CR1907
29 202.10
C
BM 125 - 7 NE
75.0
17CT1907
30 131.30
C
BM 125 - 9 N
93.0
17CR1909
34 662.60
C
BM 125 - 9 NE
93.0
17CT1909
35 736.80
C
Materiálové prevedenie verzia N: čerpadlo = 1.4401, motor = 1.4401, tlakový plášť = 1.4401, gumené časti = NBR
materiálové prevedenie verzia NE: čerpadlo = 1.4401, motor = 1.4401, tlakový plášť = 1.4401, gumené časti = Viton
Prevedenie R- čerpadlo / motor z 1.4539 na zvláštnu požiadavku.
Motory s iným napätím na zvláštne požiadavky.
Tlakové moduly sú tiež k dispozícii s externým motorovým pohonom, typ: BME
BME je možné dodať s Pweltonovou turbínou pre spätné využitie energie, typ BMET.
BMEX - vysoko účinný odsoľovací systém.
BMP - vysokotlakové piestové čerpadlo do 160 bar.
Platnosť od : 1.4.2011
BM moduly
Strana 4 / 5
Príslušenstvo
Tlakové moduly pre reverznú osmózu
BM 4"
Typ
Popis
Spojovací nátrubok
priamy, pripojenie Victaulic, vonkajší priemer 42 mm x 30 mm
Obj. číslo
k privareniu
Spojovací nátrubok
priamy, pripojenie Victaulic, vonkajší závit R 1¼ " x 100 mm
s vonkajším závitom
Spojka Victaulic
pre prípojku 45mm x 11/4
Montážny kľúč
potrebný k odpojeniu čerpadla od tlakového plášťa
Zostava pripojenie
priama, pripojenie Victaulic,
k privareniu
vonkajší závit 45mm x 11/4
priama, prípojka Victaulic 11/4,
s vonkajším závitom
vonkajší závit R 11/4
Rabat. skupina
31.50
P
prevedenie R 00100971
61.40
P
prevedenie N 00100534
52.00
P
prevedenie R 00100965
92.90
P
tesnenie NBR
00ID6786
14.20
P
tesnenie Viton
00ID6742
52.00
P
00105029
59.80
P
tesnenie NBR
prevedenie N 00105563
86.60
P
prevedenie R 00105982
146.50
P
prevedenie N 00105565
124.40
P
prevedenie R 00105981
184.30
P
prevedenie N 00105564
127.60
P
prevedenie R 00105980
211.00
P
prevedenie N 00105566
167.00
P
prevedenie R 00105979
248.80
P
tesnenie Viton
Zostava pripojenie
Cena EUR
prevedenie N 00100517
tesnenie NBR
tesnenie Viton
BM 6"
Typ
Popis
Spojovací nátrubok
priamy, pripojenie Victaulic, vonkajší priemer 89 mm x 50 mm
Obj. číslo
k privareniu
Pripájací oblúk
Rabat. skupina
48.80
P
prevedenie R 00140968
74.30
P
P
180°, vonkajší priemer 89mm / 3
prevedenie N 00155544
721.40
vzdialenosť stredov: 300mm, výška oblúka: 210mm
prevedenie R 00155971
1 485.20
P
00ID7664
45.80
P
Spojka Victaulic
pre prípojku 89mm x 3
Montážny kľúč
potrebný k odpojeniu čerpadla od tlakového plášťa
Zostava pripojenie
priama, vonkajší priemer 89mm
k privareniu
pre spojku Victaulic 3"
tesnenie NBR
tesnenie Viton
Zostava pripojenie oblúk 180°, vonkajší priemer 89mm / 3
pre spojku Victaulic 3
Cena EUR
prevedenie N 00150574
tesnenie NBR
tesnenie NBR
vzdialenosť stredov: 300mm, výška oblúka: 210mm
00ID8311
79.80
P
00ID7669
115.00
P
P
prevedenie N 00155542
192.20
prevedenie R 00155973
253.60
P
prevedenie N 00155543
803.20
P
prevedenie R 00155972
1 557.70
P
BM 8"
Typ
Popis
Spojovací nátrubok
vonkajší priemer 89mm, pre spojku Victaulic 3"
prevedenie N 00150574
Obj. číslo
Cena EUR
48.80
Rabat. skupina
P
k privareniu
vonkajší priemer 114mm, pre spojku Victaulic 4"
prevedenie N 96416743
96.10
P
vonkajší priemer 139mm, pre spojku Victaulic 5"
prevedenie N 96416744
138.60
P
vonkajší priemer 168mm, pre spojku Victaulic 6"
prevedenie N 96416745
149.60
P
00ID7664
45.80
P
Spojka Victaulic
pre prípojku 3"
tesnenie NBR
tesnenie Viton
00ID8311
79.80
P
Spojka Victaulic
pre prípojku 4"
tesnenie NBR
96415463
70.90
P
Spojka Victaulic
pre prípojku 5"
tesnenie NBR
96416739
97.60
P
Spojka Victaulic
pre prípojku 6"
tesnenie NBR
00ID2279
72.40
P
00ID7755
147.00
P
tesnenie Viton
P
P
Platnosť od : 1.4.2011
BM moduly
Strana 5 / 5
Hydro MPC
Automatické tlakové stanice
Kompaktné automatické tlakové stanice s čerpadlami konštrukčného radu CRIE montované na spoločné základovej doske, kompletne prepojené, odskúšané a prednastavené.
Čerpadla sú osadené elektromotormi s triedou účinnosti EFF1.
Max.tlak v zariadenie 16bar (závisí na tlakovej nádobe). Veľký prehľadný grafický displej (320*240) pixelov, s prehľadnými informáciami o systéme. Na ovládacom paneli je možné ručne nastavovať
a meniť prevádzkové parametre. Možnosť diaľkového monitorovania a komunikácie vďaka Ethernetovému pripojeniu.
Napájacie napätie: 3x400 V/PE, 50 Hz
Hydro MPC-E: všetky čerpadlá s motormi MGE s integrovaným meničom frekvencie.
Hydro MPC-S: všetky čerpadlá sú s konštantnými otáčkami (kaskádové spínanie)
Ochrana chodu na sucho: viď. príslušenstvo
Hydro MPC: nutné doobjednať tlakovú nádobou
Hydro MPC s CRI(E) 3
P2
[kW]
Typ
Obj. číslo
MPC-E
Cena EUR
Rabatová
skupina
Obj. číslo
MPC-S
Cena EUR
Rabatová
skupina
2 CRI (E) 3 - 5
0.37
91044140
6 527.20
C
91044065
5 159.50
C
2 CRI (E) 3 - 7
0.55
91044141
6 640.70
C
91044066
5 225.80
C
5 402.50
C
2 CRI (E) 3 - 10
0.75
96575766
6 829.60
C
96575860
2 CRIE
3- 15
1.10
91044142
7 157.30
C
-
-
2 CRIE
3 - 19
1.50
91044143
8 030.50
C
-
-
3 CRI (E) 3 - 5
0.37
91044144
8 429.80
C
91044067
6 748.10
C
3 CRI (E) 3 - 7
0.55
91044145
8 599.90
C
91044068
6 847.60
C
3 CRI (E) 3 - 10
0.75
91044146
8 883.40
C
91044069
7 112.50
C
3 CRIE
3- 15
1.10
91044147
9 374.90
C
-
-
3 CRIE
3 - 19
1.50
91044148
10 684.70
C
-
-
4 CRI (E) 3 - 5
0.37
91044149
10 157.20
C
91044070
8 336.80
C
4 CRI (E) 3 - 7
0.55
91044150
10 384.10
C
91044071
8 469.40
C
4 CRI (E) 3 - 10
0.75
91044151
10 762.00
C
91044072
8 822.60
C
4 CRIE
3- 15
1.10
91044152
11 417.40
C
-
-
4 CRIE
3 - 19
1.50
91044153
13 163.80
C
-
-
5 CRI
3- 5
0.37
-
-
91044218
-
9 981.10
C
5 CRI
3- 7
0.55
-
-
-
91044073
10 147.40
C
5 CRI
3 - 10
0.75
-
-
-
91044074
10 165.90
C
6 CRI
3- 5
0.37
-
-
-
91044075
10 905.20
C
6 CRI
3- 7
0.55
-
-
-
91044076
11 136.30
C
6 CRI
3 - 10
0.75
-
-
-
91044077
11 274.90
C
Cena EUR
Rabatová
skupina
Obj. číslo
MPC-S
Hydro MPC s CRI(E) 5
P2
[kW]
Typ
Obj. číslo
MPC-E
Cena EUR
Rabatová
skupina
2 CRI (E) 5 - 4
0.55
96575768
6 654.10
C
96575861
5 152.60
C
2 CRI (E) 5 - 5
0.75
91044154
6 778.40
C
91044078
5 264.60
C
2 CR (IE) 5 - 8
1.10
91044155
6 926.40
C
91044079
5 410.30
C
2 CRI (E) 5 - 10
1.50
96575769
7 717.20
C
96575862
5 670.40
C
2 CRI (E) 5 - 16
2.20
91044156
8 480.30
C
91044080
6 067.70
C
3 CRI (E) 5 - 4
0.55
91044157
8 726.90
C
91044081
6 800.40
C
3 CRI (E) 5 - 5
0.75
91044158
8 913.50
C
91044082
6 968.40
C
3 CRI (E) 5 - 8
1.10
96575776
9 135.50
C
96575867
7 187.00
C
3 CRI (E) 5 - 10
1.50
96575777
10 321.70
C
96575868
7 577.20
C
3 CRI (E) 5 - 16
2.20
91044159
11 466.20
C
91044083
8 173.00
C
4 CRI (E) 5 - 4
0.55
91044160
10 799.80
C
91044084
8 448.20
C
4 CRI (E) 5 - 5
0.75
91044161
11 048.50
C
91044085
8 672.30
C
4 CRI (E) 5 - 8
1.10
91044162
11 344.50
C
91044086
8 963.70
C
4 CRI (E) 5 - 10
1.50
96575797
12 926.10
C
91044087
9 483.90
C
14 452.20
C
91044088
10 278.40
C
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
4 CRI (E) 5 - 16
2.20
91044163
5 CRI (E) 5 - 4
0.55
na dopyt
5 CRI (E) 5 - 5
0.75
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
5 CRI (E) 5 - 8
1.10
na dopyt
na dopyt
C
91044089
9 981.10
C
5 CRI (E) 5 - 10
1.50
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
5 CRI (E) 5 - 16
2.20
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
6 CRI (E) 5 - 4
0.55
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
6 CRI (E) 5 - 5
0.75
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
6 CRI (E) 5 - 8
1.10
na dopyt
na dopyt
C
91044090
11 127.00
C
6 CRI (E) 5 - 10
1.50
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
6 CRI (E) 5 - 16
2.20
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
Platnosť od : 1.4.2011
Hydro MPC
Strana 1 / 9
Hydro MPC s CRI(E) 10
P2
[kW]
Typ
Obj. číslo
MPC-E
Cena EUR
Rabatová
skupina
Obj. číslo
MPC-S
Cena EUR
Rabatová
skupina
2 CRI (E) 10 - 3
1.10
96575770
7 648.60
C
96575863
6 421.10
C
2 CRI (E) 10 - 4
1.50
91044164
8 389.40
C
91044091
6 631.20
C
2 CRI (E) 10 - 6
2.20
96575771
9 042.20
C
96575864
6 918.20
C
2 CRI (E) 10 - 9
3.00
91044165
9 719.00
C
91044092
7 316.70
C
2 CRIE
10 - 12
4.00
91044166
10 664.30
C
-
-
-
2 CRIE
10 - 14
5.50
91044167
11 305.10
C
-
-
-
3 CRI (E) 10 - 3
1.10
96575778
10 108.50
C
96575869
8 361.20
C
3 CRI (E) 10 - 4
1.50
91044168
11 219.80
C
91044093
8 676.40
C
3 CRI (E) 10 - 6
2.20
96575779
12 199.00
C
96575870
9 106.90
C
3 CRI (E) 10 - 9
3.00
91044169
13 214.10
C
91044094
9 704.60
C
3 CRIE
10 - 12
4.00
91044170
14 636.90
C
-
-
-
3 CRIE
10 - 14
5.50
91044171
15 596.30
C
-
-
-
4 CRI (E) 10 - 3
1.10
91044172
12 568.50
C
91044095
10 301.20
C
4 CRI (E) 10 - 4
1.50
91044173
14 050.20
C
91044096
10 721.50
C
4 CRI (E) 10 - 6
2.20
96575798
15 355.70
C
91044097
11 295.50
C
4 CRI (E) 10 - 9
3.00
91044174
16 709.20
C
91044098
12 092.50
C
4 CRIE
10 - 12
4.00
91044175
18 607.80
C
-
-
-
4 CRIE
10 - 14
5.50
91044176
19 747.60
C
-
-
-
5 CRI (E) 10 - 3
1.10
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
5 CRI (E) 10 - 4
1.50
95008747
16 880.50
C
na dopyt
na dopyt
C
5 CRI (E) 10 - 6
2.20
95008748
18 512.50
C
5 CRI
3.00
-
10 - 9
-
-
na dopyt
91044099
na dopyt
C
14 480.40
C
5 CRIE
10 - 12
4.00
na dopyt
na dopyt
C
-
-
-
5 CRIE
10 - 14
5.50
na dopyt
na dopyt
C
-
-
-
6 CRI (E) 10 - 3
1.10
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
6 CRI (E) 10 - 4
1.50
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
6 CRI (E) 10 - 6
2.20
na dopyt
na dopyt
C
6 CRI
3.00
-
10 - 9
-
-
na dopyt
91044216
na dopyt
C
16 868.20
C
6 CRIE
10 - 12
4.00
na dopyt
na dopyt
C
-
-
-
6 CRIE
10 - 14
5.50
na dopyt
na dopyt
C
-
-
-
Cena EUR
Rabatová
skupina
Hydro MPC s CRI(E) 15
P2
[kW]
Typ
2 CRIE
Obj. číslo
MPC-E
Cena EUR
Rabatová
skupina
Obj. číslo
MPC-S
15 - 2
2.20
91044177
9 790.40
C
-
2 CRI (E) 15 - 3
3.00
91044178
10 414.10
C
91044100
8 856.00
C
2 CRI (E) 15 - 5
4.00
91044179
11 290.80
C
91044101
9 468.10
C
2 CRI (E) 15 - 7
5.50
91044180
12 410.00
C
91044102
10 186.40
C
2 CRIE
15 - 9
7.50
91044181
13 761.30
C
-
-
-
2 CRIE
15 - 10
11.0
91044182
17 201.30
C
-
-
-
3 CRIE
15 - 2
2.20
91044183
13 165.70
C
-
3 CRI (E) 15 - 3
3.00
91044184
14 101.20
C
91044103
11 294.70
C
3 CRI (E) 15 - 5
4.00
96575790
15 416.20
C
96575871
12 212.80
C
3 CRI (E) 15 - 7
5.50
91044185
17 095.00
C
91044104
13 290.40
C
3 CRIE
15 - 9
7.50
91044186
19 122.00
C
-
-
-
3 CRIE
15 - 10
11.0
91044187
24 257.40
C
-
-
-
4 CRIE
15 - 2
2.20
91044188
16 450.80
C
-
4 CRI (E) 15 - 3
3.00
91044189
17 698.20
C
91044105
13 918.10
C
4 CRI (E) 15 - 5
4.00
96575799
19 451.50
C
91044106
15 142.30
C
4 CRI (E) 15 - 7
5.50
91044190
21 689.90
C
91044107
16 579.00
C
4 CRIE
15 - 9
7.50
91044191
24 392.60
C
-
-
-
4 CRIE
15 - 10
11.0
91044192
31 223.40
C
-
-
-
5 CRIE
15 - 2
2.20
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
5 CRI (E) 15 - 3
3.00
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
5 CRI (E) 15 - 5
4.00
na dopyt
na dopyt
C
5 CRI
5.50
-
15 - 7
-
-
na dopyt
91044108
na dopyt
C
20 052.30
C
5 CRIE
15 - 9
7.50
na dopyt
na dopyt
C
-
-
-
5 CRIE
15 - 10
11.0
na dopyt
na dopyt
C
-
-
-
6 CRIE
15 - 2
2.20
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
6 CRI (E) 15 - 3
3.00
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
6 CRI (E) 15 - 5
4.00
na dopyt
na dopyt
C
6 CRI
5.50
-
15 - 7
-
-
na dopyt
91044109
na dopyt
C
23 525.60
C
6 CRIE
15 - 9
7.50
na dopyt
na dopyt
C
-
-
-
6 CRIE
15 - 10
11.0
na dopyt
na dopyt
C
-
-
-
Platnosť od : 1.4.2011
Hydro MPC
Strana 2 / 9
Hydro MPC s CRI(E) 20
P2
[kW]
Typ
Obj. číslo
MPC-E
Cena EUR
Rabatová
skupina
Obj. číslo
MPC-S
Cena EUR
Rabatová
skupina
2 CRI (E) 20 - 3
4.00
91044193
11 933.80
C
91044110
9 390.20
C
2 CRI (E) 20 - 5
5.50
96575772
13 070.40
C
96575865
10 125.90
C
2 CRI (E) 20 - 7
7.50
91044194
14 456.40
C
91044111
10 965.50
C
3 CRI (E) 20 - 3
4.00
91044195
16 624.20
C
91044112
12 992.60
C
3 CRI (E) 20 - 5
5.50
96575791
18 329.00
C
96575872
14 096.10
C
3 CRI (E) 20 - 7
7.50
91044196
20 408.00
C
91044113
15 355.60
C
4 CRI (E) 20 - 3
4.00
91044197
21 314.60
C
91044114
16 594.90
C
4 CRI (E) 20 - 5
5.50
96575800
23 587.70
C
91044115
18 066.30
C
26 359.70
C
91044116
19 745.60
C
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
4 CRI (E) 20 - 7
7.50
91044217
5 CRI (E) 20 - 3
4.00
na dopyt
20 - 5
5.50
-
5 CRI (E) 20 - 7
5 CRI
7.50
na dopyt
na dopyt
C
91044117
na dopyt
22 221.30
C
na dopyt
C
5 CRI (E) 20 - 10
11.00
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
6 CRI (E) 20 - 3
4.00
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
20 - 5
5.50
-
26 376.20
C
6 CRI (E) 20 - 7
6 CRI
7.50
na dopyt
na dopyt
-
C
na dopyt
na dopyt
C
6 CRI (E) 20 - 10
11.00
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
Rabatová
skupina
Obj. číslo
MPC-S
-
91044118
Hydro MPC s CR(E) 32
P2
[kW]
Typ
Obj. číslo
MPC-E
Cena EUR
Cena EUR
Rabatová
skupina
2 CRE
32 - 2
4.00
91044198
13 574.30
C
-
-
-
2 CRE
32 - 3
5.50
91044199
14 871.70
C
-
-
-
2 CR (E) 32 - 4
7.50
91044200
16 454.70
C
91044119
2 CRE
32 - 5
11.00
91044201
20 479.80
C
-
2 CRE
32 - 6
11.00
91044202
20 247.50
C
96656661
11 725.70
13 423.30
C
C
3 CRE
32 - 2
4.00
91044203
18 181.70
C
-
-
-
3 CRE
32 - 3
5.50
91044204
20 127.80
C
-
-
-
3 CR (E) 32 - 4
7.50
96575792
22 502.30
C
96575873
3 CRE
32 - 5
11.00
91044205
28 525.30
C
-
16 752.10
-
-
3 CRE
32 - 6
11.00
91044206
28 191.50
C
-
-
-
C
4 CRE
32 - 2
4.00
91044207
22 789.10
C
-
-
-
4 CRE
32 - 3
5.50
91044208
25 383.90
C
-
-
-
4 CR (E) 32 - 4
7.50
96575801
28 549.90
C
91044120
4 CRE
32 - 5
11.00
91044209
36 570.90
C
-
21 778.50
-
-
4 CRE
32 - 6
11.00
91044210
36 135.50
C
-
-
-
C
5 CRE
32 - 2
4.00
na dopyt
na dopyt
C
-
-
-
5 CRE
32 - 3
5.50
na dopyt
na dopyt
C
-
-
-
5 CR
32 - 4
7.50
-
5 CRE
32 - 5
11.00
na dopyt
na dopyt
-
C
-
-
-
5 CRE
32 - 6
11.00
na dopyt
na dopyt
C
-
-
-
-
91044121
26 804.80
C
6 CRE
32 - 2
4.00
na dopyt
na dopyt
C
-
-
-
6 CRE
32 - 3
5.50
na dopyt
na dopyt
C
-
-
-
6 CR
32 - 4
7.50
-
6 CRE
32 - 5
11.00
na dopyt
na dopyt
C
-
-
-
6 CRE
32 - 6
11.00
na dopyt
na dopyt
C
-
-
-
Platnosť od : 1.4.2011
Hydro MPC
-
-
91044122
31 831.20
C
Strana 3 / 9
Hydro MPC s CR(E) 45
P2
[kW]
Typ
Obj. číslo
MPC-E
2 CR (E) 45 - 2-2
5.50
96755550
2 CR (E) 45 - 2
7.50
na dopyt
2 CR (E) 45 - 3
11.00
91044211
2 CR (E) 45 - 4
15.00
na dopyt
Cena EUR
Rabatová
skupina
Obj. číslo
MPC-S
Cena EUR
Rabatová
skupina
17 154.50
C
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
23 231.90
C
91044123
na dopyt
C
na dopyt
15 181.80
C
na dopyt
C
2 CR (E) 45 - 5
18.50
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
2 CR (E) 45 - 6
22.00
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
3 CR (E) 45 - 2-2
5.50
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
3 CR (E) 45 - 2
7.50
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
3 CR (E) 45 - 3
11.00
96575793
3 CR (E) 45 - 4
15.00
na dopyt
32 047.40
C
91044124
na dopyt
C
na dopyt
23 529.10
C
na dopyt
C
3 CR (E) 45 - 5
18.50
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
3 CR (E) 45 - 6
22.00
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
4 CR (E) 45 - 2-2
5.50
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
4 CR (E) 45 - 2
7.50
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
4 CR (E) 45 - 3
11.00
96575802
4 CR (E) 45 - 4
15.00
na dopyt
41 461.80
C
91044125
na dopyt
C
na dopyt
30 948.00
C
na dopyt
C
4 CR (E) 45 - 5
18.50
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
4 CR (E) 45 - 6
22.00
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
5 CR (E) 45 - 2-2
5.50
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
5 CR (E) 45 - 2
7.50
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
5 CR (E) 45 - 3
11.00
na dopyt
na dopyt
C
91044126
5 CR (E) 45 - 4
15.00
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
38 366.90
C
na dopyt
C
5 CR (E) 45 - 5
18.50
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
5 CR (E) 45 - 6
22.00
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
6 CR (E) 45 - 2-2
5.50
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
6 CR (E) 45 - 2
7.50
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
6 CR (E) 45 - 3
11.00
na dopyt
na dopyt
C
91044127
6 CR (E) 45 - 4
15.00
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
45 785.90
C
na dopyt
C
6 CR (E) 45 - 5
18.50
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
6 CR (E) 45 - 6
22.00
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
Rabatová
skupina
Obj. číslo
MPC-S
Hydro MPC s CR(E) 64
P2
[kW]
Typ
Obj. číslo
MPC-E
Cena EUR
Cena EUR
Rabatová
skupina
2 CR(E) 64-1
5.5
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
2 CR(E) 64-2-2
7.7
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
2 CR(E) 64-3-1
15
91044212
2 CR(E) 64-4-2
18.5
na dopyt
26 384.20
C
91044128
na dopyt
C
na dopyt
16 687.00
C
na dopyt
C
2 CR(E) 64 - 4
22.00
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
3 CR(E) 64-1
5.5
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
3 CR(E) 64-2-2
7.7
na dopyt
3 CR(E) 64-3-1
15
91044213
na dopyt
C
na dopyt
36 227.70
C
91044129
na dopyt
C
25 315.90
C
3 CR(E) 64-4-2
18.5
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
3 CR(E) 64 - 4
22.00
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
4 CR(E) 64-1
5.5
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
4 CR(E) 64-2-2
7.7
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
4 CR(E) 64-3-1
15
91044214
4 CR(E) 64-4-2
18.5
na dopyt
46 955.30
C
91044131
na dopyt
C
na dopyt
33 246.10
C
na dopyt
C
4 CR(E) 64 - 4
22.00
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
5 CR(E) 64-1
5.5
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
5 CR(E) 64-2-2
7.7
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
5 CR(E) 64-3-1
15
na dopyt
na dopyt
C
91044133
5 CR(E) 64-4-2
18.5
95008745
5 CR(E) 64 - 4
22.00
na dopyt
na dopyt
C
41 176.20
C
64 526.40
C
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
6 CR(E) 64-1
5.5
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
6 CR(E) 64-2-2
7.7
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
6 CR(E) 64-3-1
15
na dopyt
na dopyt
C
91044134
49 106.40
C
6 CR(E) 64-4-2
18.5
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
6 CR(E) 64 - 4
22.00
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
Platnosť od : 1.4.2011
Hydro MPC
Strana 4 / 9
Hydro MPC s CR(E) 90
P2
[kW]
Typ
Obj. číslo
MPC-E
2 CR (E) 90-2-2
11
na dopyt
2 CR (E) 90 - 3
22.00
91044215
Cena EUR
Rabatová
skupina
Obj. číslo
MPC-S
Cena EUR
Rabatová
skupina
na dopyt
C
95009368
14 345.10
C
33 213.10
C
91044135
18 502.60
C
3 CR (E) 90-2-2
11
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
3 CR (E) 90 - 3
22.00
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
4 CR (E) 90-2-2
11
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
4 CR (E) 90 - 3
22.00
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
5 CR (E) 90-2-2
11
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
5 CR (E) 90 - 3
22.00
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
6 CR (E) 90-2-2
11
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
6 CR (E) 90 - 3
22.00
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
Rabatová
skupina
Obj. číslo
MPC-S
Hydro MPC s CR(E) 120
P2
[kW]
Typ
Obj. číslo
MPC-E
Cena EUR
Cena EUR
Rabatová
skupina
2CR(E) 120-1
11.00
96823523
na dopyt
C
96812252
na dopyt
C
2CR(E) 120-2-1
18.50
96823524
na dopyt
C
96812253
na dopyt
C
2CR(E) 120-2
22.00
96823525
na dopyt
C
96812254
na dopyt
C
2CR(E) 120-3
30.00
96818076
na dopyt
C
96812255
na dopyt
C
2CR(E) 120-4-1
37.00
96818077
na dopyt
C
96812256
na dopyt
C
2CR(E) 120-5-1
45.00
96818078
na dopyt
C
96812258
na dopyt
C
2CR(E) 120-6-1
55.00
96818079
na dopyt
C
96812259
na dopyt
C
2CR(E) 120-7
75.00
96818080
na dopyt
C
96812260
na dopyt
C
3CR(E) 120-1
11.00
96823526
na dopyt
C
96812304
na dopyt
C
3CR(E) 120-2-1
18.50
96823531
na dopyt
C
96812306
na dopyt
C
3CR(E) 120-2
22.00
96823542
na dopyt
C
96812307
na dopyt
C
3CR(E) 120-3
30.00
96818094
na dopyt
C
96812308
na dopyt
C
3CR(E) 120-4-1
37.00
96818095
na dopyt
C
96812310
na dopyt
C
3CR(E) 120-5-1
45.00
96818096
na dopyt
C
96812311
na dopyt
C
3CR(E) 120-6-1
55.00
96818098
na dopyt
C
96812313
na dopyt
C
3CR(E) 120-7
75.00
96818099
na dopyt
C
96812314
na dopyt
C
4CR(E) 120-1
11.00
96823543
na dopyt
C
96812315
na dopyt
C
4CR(E) 120-2-1
18.50
96823544
na dopyt
C
96812316
na dopyt
C
4CR(E) 120-2
22.00
96823545
na dopyt
C
96812318
na dopyt
C
4CR(E) 120-3
30.00
96823469
na dopyt
C
96812319
na dopyt
C
4CR(E) 120-4-1
37.00
96823470
na dopyt
C
96812320
na dopyt
C
4CR(E) 120-5-1
45.00
96823471
na dopyt
C
96812322
na dopyt
C
4CR(E) 120-6-1
55.00
96823482
na dopyt
C
96812323
na dopyt
C
4CR(E) 120-7
75.00
96823483
na dopyt
C
96812325
na dopyt
C
5CR(E) 120-1
11.00
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
5CR(E) 120-2-1
18.50
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
5CR(E) 120-2
22.00
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
5CR(E) 120-3
30.00
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
5CR(E) 120-4-1
37.00
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
5CR(E) 120-5-1
45.00
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
5CR(E) 120-6-1
55.00
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
5CR(E) 120-7
75.00
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
6CR(E) 120-1
11.00
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
6CR(E) 120-2-1
18.50
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
6CR(E) 120-2
22.00
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
6CR(E) 120-3
30.00
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
6CR(E) 120-4-1
37.00
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
6CR(E) 120-5-1
45.00
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
6CR(E) 120-6-1
55.00
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
6CR(E) 120-7
75.00
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
Platnosť od : 1.4.2011
Hydro MPC
Strana 5 / 9
Hydro MPC s CR(E) 150
P2
[kW]
Typ
Obj. číslo
MPC-E
Cena EUR
Rabatová
skupina
Obj. číslo
MPC-S
Cena EUR
Rabatová
skupina
2CR(E) 150-1-1
11.00
96823546
na dopyt
C
96812950
na dopyt
C
2CR(E) 150-1
15.00
96823547
na dopyt
C
96812952
na dopyt
C
2CR(E) 150-2-1
22.00
96823548
na dopyt
C
96812953
na dopyt
C
2CR(E) 150-3-2
30.00
96823488
na dopyt
C
96812954
na dopyt
C
2CR(E) 150-3
37.00
96823489
na dopyt
C
96812955
na dopyt
C
2CR(E) 150-4-1
45.0
96823490
na dopyt
C
96812957
na dopyt
C
2CR(E) 150-5-2
55.00
96823491
na dopyt
C
96812958
na dopyt
C
2CR(E) 150-6
75.00
96823492
na dopyt
C
96812959
na dopyt
C
3CR(E) 150-1-1
11.00
96823549
na dopyt
C
96812960
na dopyt
C
3CR(E) 150-1
15.00
96823550
na dopyt
C
96812972
na dopyt
C
3CR(E) 150-2-1
22.00
96823551
na dopyt
C
96812973
na dopyt
C
3CR(E) 150-3-2
30.00
96823496
na dopyt
C
96812974
na dopyt
C
3CR(E) 150-3
37.00
96823497
na dopyt
C
96812975
na dopyt
C
3CR(E) 150-4-1
45.0
96823498
na dopyt
C
96812976
na dopyt
C
3CR(E) 150-5-2
55.00
96823499
na dopyt
C
96812977
na dopyt
C
3CR(E) 150-6
75.00
96823501
na dopyt
C
96812978
na dopyt
C
4CR(E) 150-1-1
11.00
96823552
na dopyt
C
96818033
na dopyt
C
4CR(E) 150-1
15.00
96823553
na dopyt
C
96818034
na dopyt
C
4CR(E) 150-2-1
22.00
96823554
na dopyt
C
96818035
na dopyt
C
4CR(E) 150-3-2
30.00
96823516
na dopyt
C
96818037
na dopyt
C
4CR(E) 150-3
37.00
96823518
na dopyt
C
96818038
na dopyt
C
4CR(E) 150-4-1
45.0
96823519
na dopyt
C
96818039
na dopyt
C
4CR(E) 150-5-2
55.00
96823520
na dopyt
C
96818041
na dopyt
C
4CR(E) 150-6
75.00
96823521
na dopyt
C
96818042
na dopyt
C
5CR(E) 150-1-1
11.00
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
5CR(E) 150-1
15.00
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
5CR(E) 150-2-1
22.00
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
5CR(E) 150-3-2
30.00
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
5CR(E) 150-3
37.00
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
5CR(E) 150-4-1
45.0
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
5CR(E) 150-5-2
55.00
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
5CR(E) 150-6
75.00
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
6CR(E) 150-1-1
11.00
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
6CR(E) 150-1
15.00
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
6CR(E) 150-2-1
22.00
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
6CR(E) 150-3-2
30.00
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
6CR(E) 150-3
37.00
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
6CR(E) 150-4-1
45.0
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
6CR(E) 150-5-2
55.00
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
6CR(E) 150-6
75.00
na dopyt
na dopyt
C
na dopyt
na dopyt
C
Uvedenie do prevádzky
Inštalovaný
výkon stanice
Cena zahŕňa
Kontrola hydraulického a elektrického zapojenia, uvedenie systému do prevádzky,
Objednávacie
číslo
Cena EUR
Rabatová
skupina
do 6 kW
CZC00018
273.00
S
do 18 kW
CZC00019
352.80
S
do 33 kW
CZC00020
428.40
S
do 66 kW
CZC00021
508.20
S
nad 66 kW
CZC00022
588.00
S
Poznámka : cestovné náklady servisného technika nie sú obsiahnuté v uvedenej cene.
Platnosť od : 1.4.2011
Hydro MPC
Strana 6 / 9
Príslušenstvo
Automatické tlakové stanice
Membránová tlaková nádoba
Typ
Využ. objem Typ
Pripojenie
DD12
9
1
G3/4"
DD18
13.5
1
G3/4"
DD25
18.7
1
G3/4"
DD33
23
1
G3/4"
Odporúč.
veľkosť
MPC-E1)
Odporúč.
veľkosť
MPC-S
Obj. číslo
PN 10
Cena EUR
-
CRIE 3, 5, 10
CRIE 15
Rabatová
skupina
Obj. číslo
PN 16
-
91040488
Cena EUR
58.80
Rabatová
skupina
P
91040489
69.30
P
-
-
-
96157497
67.20
P
-
-
-
96157498
84.00
P
-
-
-
-
Nádoby nad 33 l sa dodávajú samostatne ako príslušenstvo.
DT 5 60
45
2
flowjet 1.1/4" CRIE 20
CRI 3
91078459
346.30
P
-
DT 5 80
60
3
DN 50
CRE 32
CRI 5
91078461
357.00
P
91078460
432.00
P
DT 5 100
75
3
DN 50
CRE 45, 64
DT 5 200
150
3
DN 50
CRE 90
DT 5 300
225
3
DN 50
DT 5 400
300
3
DN 50
DT 5 500
375
3
DN 50
DT 5 600
450
3
DN 80
DT 5 800
600
3
DN 80
DT 5 1000
750
3
DN 80
DT 5 1000
900
4
DN 100
DT 5 1500
1350
4
DN 100
DT 5 2000
1800
4
DT 5 3000
2700
4
-
91078463
392.70
P
91078462
449.80
P
CRI 10
91078465
651.50
P
91078464
781.80
P
CRI 15, 20
91078467
749.70
P
91078466
906.80
P
91078469
803.20
P
91078468
1 290.60
P
91078471
853.20
P
91078470
1 297.70
P
91078473
1 665.40
P
91078472
2 092.00
P
CR 45
91078475
2 097.40
P
91078474
2 424.00
P
CR 64
91078477
2 368.70
P
91078476
2 877.40
P
91078479
3 623.60
P
91078478
3 543.20
P
91078481
na dopyt
P
91078480
9 451.60
P
DN 100
91078483
5 249.70
P
91078482
na dopyt
P
DN 100
91078485
7 492.80
P
91078484
na dopyt
P
CR 32
CR 90
1) Pre dosiahnutie optimálneho, energeticky úsporného režimu stanice Hydro MPC odporúčame použitie tlakových nádob vyššie uvedených veľkostí.
Menšie nádoby sa môžu používať pre redukovaný energeticky úsporný režim (napr. DD18).
Typ 1
Typ 2
Typ 3
Typ 4
Ochrana proti chodu na sucho
Podľa normy DIN 1988 (EN806) musia byť tlakové stanice chránené proti prevádzky na sucho. Pritom musí byť použitý najmenej jeden z nižšie uvedených spôsobov ochrany.
Priame pripojenie
Nepriame pripojenie
Ochrana proti prevádzke na sucho - snímač umiestený na sacej strane
Typ
Popis
Objednávacie
číslo
Snímač tlaku 0-1 bar
ako ochrana proti chodu na sucho; na sacej strane; spôsob inštalácie : 3
96155335
187.50
P
Snímač tlaku 0-4 bary
ako ochrana proti chodu na sucho; na sacej strane; spôsob inštalácie : 3
96020074
179.20
P
Snímač tlaku 0-6 barov
ako ochrana proti chodu na sucho; na sacej strane; spôsob inštalácie : 3
96020066
180.80
P
Snímač tlaku 0-10 barov
ako ochrana proti chodu na sucho; na sacej strane; spôsob inštalácie : 3
96020075
182.50
P
Snímač tlaku 0-16 barov
ako ochrana proti chodu na sucho; na sacej strane; spôsob inštalácie : 3
96020067
187.50
P
Typ
Popis
Objednávacie
číslo
Rezervný snímač tlaku
Rozsah dtto hlavný snímač. Pre prípad výpadku/odchýlky meranej hodnoty snímača tlaku; zvýš. bezpečnos96020350
Cena EUR
Rabatová
skupina
Rezervní snímač tlaku
Platnosť od : 1.4.2011
Hydro MPC
Cena EUR
184.20
Rabatová
skupina
P
Strana 7 / 9
Ochrana proti prevádzke na sucho - plavákový spínač na sacej strane
Typ
Popis
Objednávacie
číslo
Plavákový spínač
vrátane 5 m kábla. Typ inštalácie : 1
96020142
41.90
P
Elektródová reléová zostava
ako ochrana proti chodu na sucho obsahujúca : 1 elektródové relé, 3 elektródy, 1 skrutkovania odolné
voči tlaku s tromi otvormi a 10 m elektródového kábla. Typ inštalácie : 2.
96155563
217.70
P
Popis
Objednávacie
číslo
Cena EUR
Rabatová
skupina
Prevádzková signalizácia
Typ
Cena EUR
Rabatová
skupina
pre celú stanicu
Svetielko na dvierkach rozvádzača
96020286
209.30
P
pre jednotl. čerpadlá stanice Hydro
MPC-E
Svetielko na dvierkach rozvádzača
pre každé čerpadlo
96020330
251.10
P
pre jednotl. čerpadlá stanice Hydro
MPC-S
Svetielko na dvierkach rozvádzača
pre každé čerpadlo
96020139
167.40
P
Poruchová signalizácia
Typ
Popis
Objednávacie
číslo
pre celú stanicu, súhrnná porucha
Svetielko na dvierkach rozvádzača
96020132
167.40
P
pre jednotlivá čerpadlá stanice Hydro
MPC-E
Svetielko na dvierkach rozvádzača
pre každé čerpadlo
96020332
276.20
P
pre jednotlivá čerpadlá stanice Hydro
MPC-S
Svetielko na dvierkach rozvádzača
pre každé čerpadlo
96020133
200.60
P
Cena EUR
Rabatová
skupina
Osvetlenie rozvádzača
Typ
Popis
Objednávacie
číslo
Osvetlenie rozvádzača, vnútorné
Ručné spínanie, výkon 14 W, externé napájanie 220-230 V, 50 Hz
96020126
Typ
Popis
Objednávacie
číslo
GENIbus Modul MPC
Rozhranie RS 485 - protokol Grundfos GENIbus
96020339
41.90
P
G100 - komunikačná jednotka
prepojenia Profibus
vrátane jednotky prepojenia G100 pre Profibus-DP
96020336
1 387.70
P
MODbus -RTU (R/M/P)
vrátane jednotky prepojenia G100 pre MODbus-RTU (verzia R/M/P)
96020335
1 389.60
P
Rozhranie Ethernet umiestené mimo
rozvádzač
vrátane rozhrania Ethernet (TCP/IP) s konektorom RJ45, umiestenie zvonka na skrini rozvádzača
96020338
202.00
P
Popis
Objednávacie
číslo
Cena EUR
510.60
Rabatová
skupina
P
Komunikačné moduly
Cena EUR
Rabatová
skupina
Prídavné spínače 1)
Typ
Cena EUR
Rabatová
skupina
Núdzový prevádzkový spínač u MPC-E
Vypnutie riadiaceho systému a 100 % výkon navolených čerpadiel pre každé čerpadlo
pre každé čerpadlo
96020100
81.80
prevádzkový spínač, 0 - 16A
Pre motory s priamym spúšťaním ( < 4,0 kW)
96020262
125.60
P
prevádzkový spínač, 16 - 25 A
Pre prerušenie napájania jednotlivých čerpadiel za prevádzky,
96020263
142.30
P
prevádzkový spínač, 25 - 40A
S ukazovaním spínacej polohy na spínači, možnosť voľby
96020264
175.80
P
prevádzkový spínač, 40 - 63A
Možnosť voľby vždy pre jedno čerpadlo.
96020265
259.50
P
prevádzkový spínač, 63 - 80 A
96616871
351.60
P
prevádzkový spínač, 80 - 100A
96020267
351.60
P
prevádzkový spínač, 100 - 125A
96020268
326.50
P
P
prevádzkový spínač, 0 - 16A
Pre motory so spúšťaním hviezda-trojuholník (≥ 5,5 kW)
96020270
167.40
P
prevádzkový spínač, 16 - 25 A
Na prerušenie napájania jednotlivých čerpadiel za prevádzky,
96020271
170.80
P
prevádzkový spínač, 25 - 40A
S ukazovaním spínacej polohy na spínači, možnosť voľby
96020272
175.80
P
prevádzkový spínač, 40 - 63A
Možnosť voľby vždy pre jedno čerpadlo.
96020273
192.50
P
prevádzkový spínač, 63 - 80 A
96020274
217.60
P
prevádzkový spínač, 80 - 100A
96020275
217.60
P
1) Bližšie informácie strán funkcii prídavných spínačov nájdete v katalógu Hydro MPC.
Prídavná signalizácia
Typ
Popis
Objednávacie
číslo
signalizácia prevádz. napätie,
voltmeter 500 V
Meranie medzi dvoma fázami
96020118
signalizácia prevádz. napätie,
voltmeter s prepínačom 500 V
Možné meranie medzi všetkými fázami a "N"
96020119
234.40
P
Indikácia príkonu, ampérmeter 6 A
Ampérmeter v rozvádzači, priame meranie pre každé čerpadlo
96020120
242.80
P
Indikácia príkonu, ampérmeter 15 A
Ampérmeter vo dvierkach rozvádzača, priame meranie pre každé čerpadlo
96020121
251.10
P
Indikácia príkonu, ampérmeter 25 A
Ampérmeter vo dvierkach rozvádzača, meranie cez prúd. trafo pre každé čerpadlo
96020284
418.60
P
Indikácia príkonu, ampérmeter 40 A
Ampérmeter vo dvierkach rozvádzača, meranie cez prúd. trafo pre každé čerpadlo
96020122
519.00
P
Indikácia príkonu, ampérmeter 100 A
Ampérmeter vo dvierkach rozvádzača, meranie cez prúd. trafo pre každé čerpadlo
96020123
239.40
P
Indikácia príkonu, ampérmeter 160 A
Ampérmeter vo dvierkach rozvádzača, meranie cez prúd. trafo pre každé čerpadlo
96020124
526.60
P
Indikácia príkonu, ampérmeter 250 A
Ampérmeter vo dvierkach rozvádzača, meranie cez prúd. trafo pre každé čerpadlo
96020285
669.70
P
Indikácia príkonu, ampérmeter 400 A
Ampérmeter vo dvierkach rozvádzača, meranie cez prúd. trafo pre každé čerpadlo
96020281
795.30
P
Platnosť od : 1.4.2011
Hydro MPC
Cena EUR
477.20
Rabatová
skupina
P
Strana 8 / 9
Zariadenie varovnej signalizácie
Typ
Popis
Objednávacie
číslo
Cena EUR
Rabatová
skupina
Majáčik na rozvádzači
Umiestnená na rozvádzači; aktivuje sa pri poplaš. signalizácii cez CU 351
96020176
150.70
P
Poplaš. siréna 80 dB (A)
Umiestnená na rozvádzači; aktivuje sa pri poplaš. signalizácii cez CU 351
96020178
159.10
P
Poplaš. siréna 100 dB(A)
Umiestnená na rozvádzači; aktivuje sa pri poplaš. signalizácii cez CU 351
96020179
259.50
P
Typ
Popis
Objednávacie
číslo
Monitorovanie výpadku fázy
Ochrana proti prepätiu, 3 x 400 V, N,
PE
Ochrana proti prepätiu, 3 x 400 V, PE
Monitorovanie porušenia sledu fáz, fázové chyby, prepätie / podpätie
96020117
287.20
P
Podľa triedy C (IEC 61024-1:1992-10)
96020181
544.10
P
Podľa triedy C (IEC 61024-1:1992-10)
96020182
544.10
P
Bleskopoistska, 3x400V, N, PE
Ochrana podľa IEC 61024-1; 1992-10, trieda B a C; stanica vyžaduje uzemnenie
96020125
1 359.50
P
Bleskopoistska, 3x400V, PE
Ochrana podľa IEC 61024-1; 1992-10, trieda B a C; stanica vyžaduje uzemnenie
96020180
1 372.80
P
Popis
Objednávacie
číslo
Bezpečnosť prevádzky
Cena EUR
Rabatová
skupina
Odrušovací filter EMV
Typ
Odrušovací filter EMV pre E-čerpadlá s pre sieťové odrušenie podľa EN 61800-3, trieda B1. Vylúčenie spätných vplyvov siete v obytných
motorom MGE 11 - 22 kW
budovách. V plastovej skrini pre nástennú montáž, IP54
96478309
Cena EUR
1 100.40
Rabatová
skupina
P
Verzia pre saciu prevádzku, spoločný sací nástavec
platí len pre Hydro MPC-S (prevádzku so saním); komponenty:
- 1 x lievik
- nástavec ku každému čerpadlu pre dočasné umiestnenie lievika na plnenie čerpadla
- 1 x vyrovnáv. potrubie medzi sacím a výtlačným pripojením; tento obtok slúži k lepšiemu plneniu spoločného sac. nástavca vodou a k lepšiemu saní čerp. Stanice
- tento spôsob prevádzky môže mať za následok až 10% straty pri čerpaní, čo treba vziať do úvahy pri voľbe čerpadiel
- spätná armatúra inštalovaná vždy na sacej strane čerpadla
Upozornenie: Ochrana proti chodu na sucho tlakovým spínačom umiestneným na výtlačnej strane; odblokovanie ručným resetom
Typ
Popis
Objednávacie
číslo
Cena EUR
Rabatová
skupina
2 CRI 1/3/5
pre 2 čerpadlá CRI 1/3/5
96052221
303.40
P
2 CRI 10
pre 2 čerpadlá CRI 10
96052222
516.60
P
2 CRI 15/20
pre 2 čerpadlá CRI 15 / 20
96052223
296.10
P
2 CR 32/45/64/90
pre 2 čerpadlá CR 32/45/64/90
96052224
337.00
P
3 CRI 1/3/5
pre 3 čerpadlá CRI 1/3/5
96052225
329.70
P
3 CRI 10
pre 3 čerpadlá CRI 10
96052226
661.50
P
3 CRI 15/20
pre 3 čerpadlá CRI 15 / 20
96052227
314.00
P
3 CR 32/45/64/90
pre 3 čerpadlá CR 32/45/64/90
96052228
356.00
P
4 CRI 1/3/5
pre 4 čerpadlá CRI 1/3/5
96052229
354.90
P
4 CRI 10
pre 4 čerpadlá CRI 10
96052230
799.10
P
4 CRI 15/20
pre 4 čerpadlá CRI 15 / 20
96052231
595.50
P
4 CR 32/45/64/90
pre 4 čerpadlá CR 32/45/64/90
96052232
378.00
P
5 CRI 1/3/5
pre 5 čerpadiel CRI 1/3/5
96052233
373.80
P
5 CRI 10
pre 5 čerpadiel CRI 10
96052234
947.10
P
5 CRI 15/20
pre 5 čerpadiel CRI 15 / 20
96052235
351.80
P
5 CR 32/45/64/90
pre 5 čerpadiel CR 32/45/64/90
96052236
399.00
P
6 CRI 1/3/5
pre 6 čerpadiel CRI 1/3/5
96052237
396.90
P
6 CRI 10
pre 6 čerpadiel CRI 10
96052238
1 095.20
P
6 CRI 15/20
pre 6 čerpadiel CRI 15 / 20
96052239
371.70
P
6 CRI 32/45/64/90
pre 6 čerpadiel CR 32/45/64/90
96052240
422.10
P
96412942
140.70
P
Ochrana proti chodu na sucho pri prevádzke so saním, tlakový spínač na výtlačnej strane, 0,50 - 8,0 bar
Upozornenie pre objednávku:
Pri objednaní takejto tlakovej stanice určenej pre saciu prevádzku je nutné k jej základnej verzii doobjednať prídavné objednávacie číslo
pre "verziu pre saciu prevádzku" a zariadenie ochrany proti prevádzke nasucho.
Platnosť od : 1.4.2011
Hydro MPC
Strana 9 / 9
Control MPC-E
Regulácia väčšieho počtu čerpadiel v kaskádovom zapojení
Control MPC- série 2000 pre vykurovanie, klimatizáciu, chladenie, priemysel a zásobovanie vodou
riadenie väčšieho počtu čerpadiel v kaskádovom zapojení pre max. 6 čerpadiel Grundfos série 2000
Sieťové napätie: 1x230 V/ PE, 50/60 Hz
(UPE, MAGNA, TPE 2000)
Trieda krytia:
IP 54
Energeticky optimalizované riadenie čerpadiel cez GENIbus (bez výkonového podielu čerpadla)
S grafickým displejom (320x240 Pixelov a dotykovú klávesnicu.
Typ
Objednávacie
číslo
Control MPC série 2000 1 čerpadlo
96781391
1 483.50
C
Control MPC série 2000 2 čerpadlá
96781412
1 483.50
C
Control MPC série 2000 3 čerpadlá
96781413
1 483.50
C
Control MPC série 2000 4 čerpadlá
96781414
1 483.50
C
Control MPC série 2000 5 čerpadiel
96781416
1 483.50
C
Control MPC série 2000 6 čerpadiel
96781417
1 483.50
C
Cena EUR
Rabatová
skupina
Control MPC-E pre vykurovanie, klimatizáciu, chladenie, priemysel a zásobovanie vodou
riadenie väčšieho počtu E čerpadiel Grundfos plynulou otáčkovou reguláciou všetkých čerpadiel
Výkon. rozsah:
0,75 - 22,0 kW / čerpadlo
v závislosti na regulovanej veličine a príp. zadanej vstupnej hodnote a kaskádovom spínaní
Napájanie:
3 X 400 V/ PE, 50 Hz
ďalších čerpadiel, vrátane výkonovej časti, hlavného vypínača, predradných poistiek, v kompletne
Spínanie:
Všetky čerpadla so zabudovaným frekv. meničom
zmontovanom a elektricky prepojenom stave, voliteľné umiestnenie v rozvádzači alebo ako kompletné
Prídav. vybavenie:na objednávku
zabudovanie do rozvádzača.
Okolitáteplota:
S veľkým displejom s osvetleným pozadím (320x240 Pixel) pre grafickú prezentáciu.
Krytie:
0 - 40°C
IP 54 alebo IP 00
a jednoducho ovládateľnou dotykovou klávesnicou (IP54). Komunikácia cez Ethernet-/ GENIbus,
EMC:
EN 61800-3
ako aj poruchová a prevádzková signalizácia k dodaniu na zvláštnu objednávku.
V objednávke uveďte typy čerpadiel, ktoré majú byť k riadiacej jednotke pripojené.
Riadiace jednotky pre 1 čerpadlo
Typ
Menovitý
výkon motora
[kW]
Obj. číslo
Control MPC-E,
IP 54
Control MPC E 1 - 0,75 1)
0.75
96014518
2 039.80
C
Control MPC E 1 - 1,1
1.1
96014524
2 039.80
C
Control MPC E 1 - 1,5
1.5
96014530
2 039.80
C
Control MPC E 1 - 2,2
2.2
96014536
2 039.80
C
Control MPC E 1 - 3
3.0
96014542
2 039.80
C
Control MPC E 1 - 4
4.0
96014548
2 039.80
C
Control MPC E 1 - 5,5
5.5
96014554
2 039.80
C
Control MPC E 1 - 7,5
7.5
96014560
2 039.80
C
Control MPC E 1 - 11,0
11.0
96014566
2 225.20
C
Control MPC E 1 - 15,0
15.0
96014572
2 225.20
C
Control MPC E 1 - 18,5
18.5
96014578
2 225.20
C
Control MPC E 1 - 22,0
22.0
96014584
2 318.00
C
Cena EUR
Rabatová
skupina
Riadiace jednotky pre 0,37 a 0,55 kW (motory na str. prúd) a riadiace jednotky do 22 kW k dodaniu na objednávku.
1): Čerpadlo s motorom 1~
Riadiace jednotky pre 2 čerpadlá
Typ
Menovitý
výkon motora
[kW]
Obj. číslo
Control MPC-E,
IP 54
Control MPC E 2 - 0,75 1)
0.75
96014519
2 151.10
C
Control MPC E 2 - 1,1
1.1
96014525
2 151.10
C
Control MPC E 2 - 1,5
1.5
96014531
2 151.10
C
Control MPC E 2 - 2,2
2.2
96014537
2 151.10
C
Control MPC E 2 - 3
3.0
96014543
2 151.10
C
Control MPC E 2 - 4
4.0
96014549
2 151.10
C
Control MPC E 2 - 5,5
5.5
96014555
2 151.10
C
Control MPC E 2 - 7,5
7.5
96014561
2 151.10
C
Control MPC E 2 - 11
11.0
96014567
2 503.40
C
Control MPC E 2 - 15
15.0
96014573
2 503.40
C
Control MPC E 2 - 18,5
18.5
96014579
2 725.90
C
Control MPC E 2 - 22
22.0
96014585
2 818.60
C
Cena EUR
Rabatová
skupina
Riadiace jednotky pre 0,37 a 0,55 kW (motory na str. prúd) k dodaniu na objednávku.
1): Čerpadlo s motorom 1~
Platnosť od : 1.4.2011
Control MPC
Strana 1 / 6
Riadiace jednotky pre 3 čerpadlá
Menovitý
výkon motora
[kW]
Typ
Control MPC E 3 - 0,75
Obj. číslo
Control MPC-E,
IP 54
1) 0.75
Cena EUR
Rabatová
skupina
96014520
2 262.30
C
Control MPC E 3 - 1,1
1.1
96014526
2 262.30
C
Control MPC E 3 - 1,5
1.5
96014532
2 262.30
C
Control MPC E 3 - 2,2
2.2
96014538
2 262.30
C
Control MPC E 3 - 3
3.0
96014544
2 262.30
C
Control MPC E 3 - 4
4.0
96014550
2 262.30
C
Control MPC E 3 - 5,5
5.5
96014556
2 262.30
C
Control MPC E 3 - 7,5
7.5
96014562
2 262.30
C
Control MPC E 3 - 11
11.0
96014568
2 781.50
C
Control MPC E 3 - 15
15.0
96014574
2 781.50
C
Control MPC E 3 - 18,5
18.5
96014580
3 226.60
C
Control MPC E 3 - 22
22.0
96014586
3 319.30
C
Riadiace jednotky pre 0,37 a 0,55 kW (motory na str. prúd) a riadiace jednotky do 22 kW k dodaniu na objednávku.
1): Čerpadlo s motorom 1~
Riadiace jednotky pre 4 čerpadlá
Menovitý
výkon motora
[kW]
Typ
Obj. číslo
Control MPC-E,
IP 54
Cena EUR
Rabatová
skupina
Control MPC E 4 - 0,75 1) 0.75
96014521
2 373.60
C
Control MPC E 4 - 1,1
1.1
96014527
2 373.60
C
Control MPC E 4 - 1,5
1.5
96014533
2 373.60
C
Control MPC E 4 - 2,2
2.2
96014539
2 373.60
C
Control MPC E 4 - 3
3.0
96014545
2 373.60
C
Control MPC E 4 - 4
4.0
96014551
2 373.60
C
Control MPC E 4 - 5,5
5.5
96014557
2 373.60
C
Control MPC E 4 - 7,5
7.5
96014563
2 373.60
C
Control MPC E 4 - 11
11.0
96014569
3 059.70
C
Control MPC E 4 - 15
15.0
96014575
3 150.00
C
Control MPC E 4 - 18,5
18.5
96014581
3 727.30
C
Control MPC E 4 - 22
22.0
96014587
3 820.00
C
Riadiace jednotky pre 0,37 a 0,55 kW (motory na str. prúd) a riadiace jednotky do 22 kW k dodaniu na objednávku.
1): Čerpadlo s motorom 1~
Riadiace jednotky pre 5 čerpadiel
Obj. číslo
Control MPC-E,
IP 54
Typ
Control MPC E 5 - x,xx
k dodaniu na dopyt do 22 kW
na dopyt
Cena EUR
na dopyt
Rabatová
skupina
C
Riadiace jednotky pre 6 čerpadiel
Obj. číslo
Control MPC-E,
IP 54
Typ
Control MPC E 6 - x,xx
k dodaniu na dopyt do 22 kW
Platnosť od : 1.4.2011
na dopyt
Control MPC
Cena EUR
na dopyt
Rabatová
skupina
C
Strana 2 / 6
Control MPC-F
Control MPC-F pre vykurovanie, klimatizáciu, chladenie, priemysel a zásobovanie vodou
Systém riadenia s externým frekvenčným meničom pre plynulú otáčkovú reguláciu
Výkon. rozsah:
0,75 - 75 kW na čerpadlo
jedného čerpadla v závislosti na regulovanej veličine a príp. zadanej vstupnej hodnote a kaskádovýmNapájanie:
3 X 400 V/ PE, 50 Hz
spínaním čerpadiel na sieti, vrátane výkonovej časti, hlavného vypínača, predradných poistiek, motorovej
Spínanie:
do 4,0 kW prieme, od 5,5 kW hviezda-trojuholník
ochrany a frekvenčného meniča, zmontovanom a elektricky prepojenom stave, voliteľné umiestnenie
Prídav. vybavenie:k dodaniu na zvláštnu objednávku
v rozvádzači alebo ako kompletné zabudovanie do rozvádzača.
Okolitáteplota:
S veľkým displejom s osvetleným pozadím (320x240 Pixel) pre grafickú prezentáciu
Krytie:
IP 54 alebo IP 00
a jednoduché ovládanie dotykovou klávesnicou (IP54). Komunikácia cez Ethernet-/ GENIbus,
EMC:
EN 61800-3
0 - 40°C
ako aj poruchová a prevádzková signalizácia, k dodaniu na zvláštnu objednávku.
V objednávke uveďte typy čerpadiel, ktoré majú byť pripojené k riadiace jednotke.
Riadiace jednotky pre 1 čerpadlo
Typ
Menovitý
výkon motora
[kW]
Obj. číslo
Control MPC-F,
IP 54
Control MPC F 1 - 0,75
0.75
96016439
na dopyt
C
Control MPC F 1 - 1,1
1.1
96016445
na dopyt
C
Control MPC F 1 - 1,5
1.5
96016451
na dopyt
C
Control MPC F 1 - 2,2
2.2
96016457
na dopyt
C
Control MPC F 1 - 3
3.0
96016463
na dopyt
C
Control MPC F 1 - 4
4.0
96016469
na dopyt
C
Control MPC F 1 - 5,5
5.5
96016571
na dopyt
C
Control MPC F 1 - 7,5
7.5
96016577
na dopyt
C
Control MPC F 1 - 11
11.0
96016583
na dopyt
C
Control MPC F 1 - 15
15.0
na dopyt
na dopyt
C
Cena EUR
Rabatová
skupina
Control MPC F 1 - 18,5
18.5
na dopyt
na dopyt
C
Control MPC F 1 - 22
22.0
na dopyt
na dopyt
C
Control MPC F 1 - 30
30.0
na dopyt
na dopyt
C
Control MPC F 1 - 37
37.0
na dopyt
na dopyt
C
Control MPC F 1 - 45
45.0
na dopyt
na dopyt
C
Control MPC F 1 - 55
55.0
na dopyt
na dopyt
C
Control MPC F 1 - 75
75.0
na dopyt
na dopyt
C
Riadiace jednotky pre 2 čerpadlá
Typ
Menovitý
výkon motora
[kW]
Obj. číslo
Control MPC-F,
IP 54
Control MPC F 2 - 0,75
0.75
96016440
5 006.80
C
Control MPC F 2 - 1,1
1.1
96016446
5 006.80
C
Control MPC F 2 - 1,5
1.5
96016452
5 006.80
C
Control MPC F 2 - 2,2
2.2
96016458
5 377.60
C
Control MPC F 2 - 3
3.0
96016464
5 377.60
C
Control MPC F 2 - 4
4.0
96016470
5 563.10
C
Control MPC F 2 - 5,5
5.5
96016572
5 748.50
C
Control MPC F 2 - 7,5
7.5
96016578
6 119.40
C
Control MPC F 2 - 11
11.0
96016584
7 788.30
C
Control MPC F 2 - 15
15.0
96016590
8 344.60
C
Control MPC F 2 - 18,5
18.5
96016596
9 271.80
C
Control MPC F 2 - 22
22.0
96016602
9 828.10
C
Control MPC F 2 - 30
30.0
96016608
12 980.50
C
Control MPC F 2 - 37
37.0
96016614
13 351.40
C
Control MPC F 2 - 45
45.0
96016620
21 325.10
C
Control MPC F 2 - 55
55.0
96016626
25 033.90
C
Control MPC F 2 - 75
75.0
96016632
28 742.60
C
Platnosť od : 1.4.2011
Control MPC
Cena EUR
Rabatová
skupina
Strana 3 / 6
Riadiace jednotky pre 3 čerpadlá
Typ
Menovitý
výkon motora
[kW]
Obj. číslo
Control MPC-F,
IP 54
Control MPC F 3 - 0,75
0.75
96016441
5 006.80
C
Control MPC F 3 - 1,1
1.1
96016447
5 006.80
C
Control MPC F 3 - 1,5
1.5
96016453
5 006.80
C
Control MPC F 3 - 2,2
2.2
96016459
5 470.40
C
Control MPC F 3 - 3
3.0
96016465
5 470.40
C
Control MPC F 3 - 4
4.0
96016471
5 655.80
C
Control MPC F 3 - 5,5
5.5
96016573
6 119.40
C
Control MPC F 3 - 7,5
7.5
96016579
6 675.70
C
Control MPC F 3 - 11
11.0
96016585
8 344.60
C
Control MPC F 3 - 15
15.0
96016591
9 271.80
C
Control MPC F 3 - 18,5
18.5
96016597
10 199.00
C
Control MPC F 3 - 22
22.0
96016603
11 867.90
C
Control MPC F 3 - 30
30.0
96016609
13 722.30
C
Control MPC F 3 - 37
37.0
96016615
13 907.70
C
Control MPC F 3 - 45
45.0
96016621
22 252.30
C
Control MPC F 3 - 55
55.0
96016627
25 961.00
C
Control MPC F 3 - 75
75.0
96016633
29 669.80
C
Cena EUR
Rabatová
skupina
Riadiace jednotky pre 4 čerpadlá
Typ
Menovitý
výkon motora
[kW]
Obj. číslo
Control MPC-F,
IP 54
Control MPC F 4 - 0,75
0.75
96016442
5 934.00
C
Control MPC F 4 - 1,1
1.1
96016448
5 934.00
C
Control MPC F 4 - 1,5
1.5
96016454
6 119.40
C
Control MPC F 4 - 2,2
2.2
96016460
6 304.80
C
Control MPC F 4 - 3
3.0
96016466
6 490.30
C
Control MPC F 4 - 4
4.0
96016472
6 675.70
C
Control MPC F 4 - 5,5
5.5
96016574
7 417.40
C
Control MPC F 4 - 7,5
7.5
96016580
8 344.60
C
Control MPC F 4 - 11
11.0
96016586
9 642.70
C
Control MPC F 4 - 15
15.0
96016592
10 755.30
C
Control MPC F 4 - 18,5
18.5
96016598
12 424.20
C
Control MPC F 4 - 22
22.0
96016604
13 907.70
C
Control MPC F 4 - 30
30.0
96016610
17 616.40
C
Control MPC F 4 - 37
37.0
96016616
18 172.70
C
Control MPC F 4 - 45
45.0
96016622
25 033.90
C
Control MPC F 4 - 55
55.0
96016628
28 742.60
C
Control MPC F 4 - 75
75.0
96016634
32 451.30
C
Cena EUR
Rabatová
skupina
Riadiace jednotky pre 5 čerpadiel
Typ
Menovitý
výkon motora
[kW]
Obj. číslo
Control MPC-F,
IP 54
Control MPC F 5 - x,xx
k dodaniu na dopyt do 75 kW
na dopyt
Cena EUR
na dopyt
Rabatová
skupina
C
Riadiace jednotky pre 6 čerpadiel
Typ
Menovitý
výkon motora
[kW]
Obj. číslo
Control MPC-F,
IP 54
Control MPC F 6 - x,xx
k dodaniu na dopyt do 75 kW
na dopyt
Platnosť od : 1.4.2011
Control MPC
Cena EUR
na dopyt
Rabatová
skupina
C
Strana 4 / 6
Príslušenstvo
Riadiace a regulačné systémy
prevádzková signalizácia
Objednávacie
číslo
Cena EUR
Rabatová
skupina
Typ
Popis
pre celú stanicu
Svetielko vo dvierkach rozvádzača
96020286
209.30
P
pre jednotlivé čerpadlá riadiacej jednotky MPC-E
Svetielko vo dvierkach rozvádzača
na čerpadlo
96020330
251.10
P
pre jednotlivé čerpadlá riadiacej jednotky MPC-S
Svetielko vo dvierkach rozvádzača
na čerpadlo
96020139
167.40
P
Poruchová signalizácia
Objednávacie
číslo
Cena EUR
Rabatová
skupina
Typ
Popis
pre celú stanicu
Svetielko vo dvierkach rozvádzača (hlásenie súhrnnej poruchy)
96020132
167.40
P
pre jednotlivé čerpadlá riadiacej jednotky MPC-E
Svetielko vo dvierkach rozvádzača
na čerpadlo
96020332
276.20
P
pre jednotlivé čerpadlá riadiacej jednotky MPC-S
Svetielko vo dvierkach rozvádzača
na čerpadlo
96020331
200.90
P
Osvetlenie rozvádzača
Typ
Popis
Objednávacie
číslo
Osvetlenie rozvádzača, vnútorné
ručné zapínanie, elektr. výkon 230V/ 50Hz, 14 W,
96020126
Typ
Popis
Objednávacie
číslo
Voltmeter
Meranie medzi 2 fázami, rozsah ukazovanie do 500V
96020118
477.20
P
Voltmeter s prepínačom
Prepínatelné meranie medzi všetkými fázami a nulou
96020119
234.40
P
Ampérmeter
Ampérmeter vo dvierkach rozvádzača, prieme meranie
na čerpadlo
96020120
242.80
P
Ampérmeter vo dvierkach rozvádzača, prieme meranie
na čerpadlo
96020121
251.10
P
Ampérmeter vo dvierkach rozvádzača, s prúdovým trafom
na čerpadlo
96020284
418.60
P
Ampérmeter vo dvierkach rozvádzača, s prúdovým trafom
na čerpadlo
96020122
519.00
P
Ampérmeter vo dvierkach rozvádzača, s prúdovým trafom
na čerpadlo
96020123
239.40
P
Ampérmeter vo dvierkach rozvádzača, s prúdovým trafom
na čerpadlo
96020124
526.60
P
Ampérmeter vo dvierkach rozvádzača, s prúdovým trafom
na čerpadlo
96020285
669.70
P
Ampérmeter vo dvierkach rozvádzača, s prúdovým trafom
na čerpadlo
96020281
795.30
P
Cena EUR
510.60
Rabatová
skupina
P
Volt-/Ampérmeter
Cena EUR
Rabatová
skupina
Prídavný vypínač
Objednávacie
číslo
Popis
Núdzový vypínač Control MPC E
Na vypínanie riadiacej jednotky a 100% výkon určených čerpadiel
na čerpadlo
96020100
81.80
P
Núdzový vypínač Control MPC S
Ručné zapínanie neregulovaného čerpadla
na čerpadlo
96020098
75.30
P
Vypínač pre prípad opravy, 0-16A
pre motory s priamym zapínaním ( < 4,0kW)
na čerpadlo
96020262
125.60
P
Vypínač pre prípad opravy, 25-40 A
na prerušenie prívodu prúdu k jednotlivým čerpadlám v prípade opravy či údržby na čerpadlo
96020263
142.30
P
Vypínač pre prípad opravy, 16-25 A
s indikáciou polohy vypínača a hlásením riadiacej jednotke
na čerpadlo
96020264
175.80
P
na čerpadlo
96020271
170.80
P
Vypínač pre prípad opravy, 25-40A (SD)
na prerušenie prívodu prúdu k jednotlivým čerpadlám v prípade opravy či údržby na čerpadlo
96020272
175.80
P
Vypínač pre prípad opravy, 40-63A (SD)
s indikáciou polohy vypínača a hlásením riadiacej jednotke
na čerpadlo
96020273
192.50
P
Vypínač pre prípad opravy, 63-80A (SD)
na čerpadlo
96020274
217.60
P
Vypínač pre prípad opravy, 80-100A (SD)
na čerpadlo
96020275
217.60
P
Vypínač pre prípad opravy, 16-25 A (SD) pre motory so spínaním hviezda-trojuholník ( > 5,5kW)
Cena EUR
Rabatová
skupina
Typ
Bezpečnost prevádzky
Typ
Popis
Objednávacie
číslo
Monitorovanie výpadku fázy
Monitorovanie: sled fáz, fázová chyby, prepätie a podpätie
96020117
287.20
P
Prepäťová ochrana, 3x400V, N, PE
podľa triedy C (IEC 61024-1:1992-10)
96020181
544.10
P
Prepäťová ochrana, 3x400V, PE
podľa triedy C (IEC 61024-1:1992-10)
96020182
544.10
P
Bleskoistka, 3x400V, N, PE
Podľa IEC 61024-1; 1992-10, trieda B a C; zariadenie vyžaduje uzemnenie
96020125
1 359.50
P
Bleskoistka, 3x400V, PE
Podľa IEC 61024-1; 1992-10, trieda B a C; zariadenie vyžaduje uzemnenie
96020180
1 372.80
P
Cena EUR
Rabatová
skupina
Komunikačný modul IO351B pre bezpotenciálové hlásenie
Typ
Popis
Objednávacie
číslo
I/O351B Komunikačný modul
zabudovaný v rozvádzači, všetky vstupy a výstupy sú prepojené na prepojovacej lište
96020259
Platnosť od : 1.4.2011
Control MPC
Cena EUR
415.80
Rabatová
skupina
P
Strana 5 / 6
Komunikačná dátová prepojovacia jednotka
Objednávacie
číslo
Typ
Popis
GENIbus Modul MPC
Rozšir. modul na pripojenie Hydro MPC/Control MPC s rozhraním RS 485 - (Grundfos GENIbus
96020339
protokol ) na rozvod
CIM 110 LONbus - Modul
Rozšir. modul na pripojenie Hydro MPC/Control MPC k dátovej sieti LONWorks
Cena EUR
Rabatová
skupina
41.90
P
96824798
135.30
P
CIM 150 Profibus - Modul
Rozšir. modul na pripojenie Hydro MPC/Control MPC/11-22kW MGE k dátovej sieti Profibus-DP 96824793
159.70
P
CIM 200 MODbus - Modul
Rozšir. modul na pripojenie HydroMPC/Control MPC/11-22kW MGE k dátovej sieti MODbusRTU
96824796
159.70
P
CIM 250 GSM - Modul
Rozšir. modul na pripojenie Hydro MPC/Control MPC/11-22kW MGE cez GSM (zasielanieSMS
96824795
na mobilní telefon)
375.70
P
G10 pre MPC (LONbus modul)
pre všetky Hydro MPC/Control MPC - kaskádové riadenie s rozhraním GENIbus (voľba
"rozhrania GENIbus MPC" musí byť k dispozícii)
00605980
205.90
P
Externá sieťová prípojka pre VNC server
Externá RJ45 prípojka pod rozvádzačom pre integrovaný VNC server riadiacej jednotky Control
96020338
MPC
202.00
P
Platnosť od : 1.4.2011
Control MPC
Strana 6 / 6
CUE
CUE
Externý frekvenčný menič
pre vykurovanie, klimatizáciu, chladenie, priemysel a zásobovanie vodou
Externý frekvenčný menič CUE
s integrovaným PI-regulátorom a takou funkčnosťou ako osvedčené motory MGE
Výkonový rozsah
Menovitý výkon motora 0,55 - 250 kW
S interface operátora MGE, rozhranie RS-485 (pretokol GENIbus)
Prídavné vybavenie
K dodaniu na zvláštnu objednávku
Analógový vstup 0-10 V pre externú požadovanú hodnotu, prípojka pre externý snímač
podľa EMC:
EN 61800-3
4 digitálny vstupy (0) 4-20mA , (napr. štart/stop, atď.), 2 reléové výstupy (prepínací kontakt).Krytie:
IP 20 (časť.21) alebo IP 55 (časť. IP 54)
Výstupný signál (0) 4-20 mA. Verzie pre rôzne napájacie napätie
K dispozícii sú prídavné vstupy a výstupy pre voliteľnú zasúvaciu kartu (MCB114). EMC
EN 61800-3
K dodaniu sú voliteľné motorové filtre.
CUE pre 3 x 380-500 V (Pozor: el. prúd motora je základom pre dimenzovanie)
Obj. číslo
Rabatová
IP 55, RFI
skupina
filter: C
Typ
Menovitý
výkon motora
[kW]
Obj. číslo
IP 20, RFI
filter: C
CUE 0,55
0.55
96754675
422.60
C1
96754704
712.50
C1
CUE 0,75
0.75
96754676
452.70
C1
96754705
720.00
C1
CUE 1,1
1.1
96754677
522.00
C1
96754706
733.50
C1
CUE 1,5
1.5
96754678
597.00
C1
96754707
775.50
C1
CUE 2,2
2.2
96754679
719.70
C1
96754708
922.50
C1
CUE 3,0
3.0
96754680
800.90
C1
96754709
1 074.00
C1
CUE 4,0
4.0
96754681
854.40
C1
96754710
1 222.50
C1
CUE 5,5
5.5
96754692
986.70
C1
96754711
1 384.50
C1
CUE 7,5
7.5
96754693
1 107.00
C1
96754722
1 678.50
C1
CUE 11,0
11.0
96754694
1 347.20
C1
96754723
1 957.50
C1
CUE 15,0
15.0
96754695
1 524.60
C1
96754724
2 295.00
C1
CUE 18,5
18.5
96754696
1 910.10
C1
96754725
2 747.30
C1
CUE 22,0
22.0
96754697
2 231.40
C1
96754726
3 105.00
C1
CUE 30,0
30.0
96754698
2 597.70
C1
96754727
3 480.50
C1
CUE 37,0
37.0
96754699
3 139.20
C1
96754728
3 661.70
C1
CUE 45,0
45.0
96754700
3 833.60
C1
96754729
4 019.00
C1
CUE 55,0
55.0
96754701
4 638.00
C1
96754730
4 860.50
C1
CUE 75,0
75.0
96754702
5 344.70
C1
96754731
5 598.60
C1
CUE 90,0
90.0
96754703
6 262.70
C1
96754732
6 553.70
C1
Väčšiu CUE do 250 kW (IP 21 a IP 54) s RFI-filtrom C2 je možné dostať na dopyt
na dopyt
na dopyt
C1
na dopyt
na dopyt
C1
CUE pre 3 x 525-600 V (IP20 a IP 54) s RFI-filtrom C3 je možno dostať na dopyt do 7,5 kW
na dopyt
na dopyt
C1
na dopyt
na dopyt
C1
CUE pre 3 x 525-690 V (IP20 a IP 54) s RFI-filtrom C3 je možno dostať na dopyt od 11-250 kW
na dopyt
na dopyt
C1
na dopyt
na dopyt
C1
Cena EUR
Cena EUR
Rabatová
skupina
Príslušenstvo
Sínusový filter (SL) pre CUE 3x380-500 V, IP20
Menovitý
výkon motora
[kW]
Typ
Objednávacie
Rabatová
Cena EUR
číslo
skupina
Sínusový filter (SL) pre CUE 3 x 380-500V
0.55
96754941
302.90
P
Sínusový filter (SL) pre CUE 3 x 380-500V
0.75
96754941
302.90
P
Sínusový filter (SL) pre CUE 3 x 380-500V
1.1
96754972
342.20
P
Sínusový filter (SL) pre CUE 3 x 380-500V
1.5
96754972
342.20
P
Sínusový filter (SL) pre CUE 3 x 380-500V
2.2
96754973
401.30
P
Sínusový filter (SL) pre CUE 3 x 380-500V
3.0
96754973
401.30
P
Sínusový filter (SL) pre CUE 3 x 380-500V
4.0
96754974
462.60
P
Sínusový filter (SL) pre CUE 3 x 380-500V
5.5
96754976
516.60
P
Sínusový filter (SL) pre CUE 3 x 380-500V
7.5
96754976
516.60
P
Sínusový filter (SL) pre CUE 3 x 380-500V
11.0
96754977
772.60
P
Sínusový filter (SL) pre CUE 3 x 380-500V
15.0
96754978
1 122.10
P
Sínusový filter (SL) pre CUE 3 x 380-500V
18.5
96754978
1 122.10
P
Sínusový filter (SL) pre CUE 3 x 380-500V
22.0
96755019
1 888.40
P
Sínusový filter (SL) pre CUE 3 x 380-500V
30.0
96755021
2 233.30
P
Sínusový filter (SL) pre CUE 3 x 380-500V
37.0
96755032
2 681.40
P
Sínusový filter (SL) pre CUE 3 x 380-500V
45.0
96755033
3 647.30
P
Sínusový filter (SL) pre CUE 3 x 380-500V
55.0
96755033
3 647.30
P
Sínusový filter (SL) pre CUE 3 x 380-500V
75.0
96755034
5 173.60
P
Sínusový filter (SL) pre CUE 3 x 380-500V
90.0
96755034
5 173.60
P
Väčšie sínusové filtre pre CUE 3x380-500V na dopyt do 250 kW
Platnosť od : 1.4.2011
CUE
Strana 1 / 3
Filter du/dt (DL) pre CUE 3x380-500 V, IP20
Menovitý
výkon motora
[kW]
Typ
Rabatová
Objednávacie
Cena EUR
číslo
skupina
filter du/dt (DL) pre CUE 3 x 380-500V
11.0
96755062
552.30
P
filter du/dt (DL) pre CUE 3 x 380-500V
15.0
96755063
771.80
P
filter du/dt (DL) pre CUE 3 x 380-500V
18.5
96755063
771.80
P
filter du/dt (DL) pre CUE 3 x 380-500V
22.0
96755063
771.80
P
filter du/dt (DL) pre CUE 3 x 380-500V
30.0
96755064
1 074.00
P
filter du/dt (DL) pre CUE 3 x 380-500V
37.0
96755064
1 074.00
P
filter du/dt (DL) pre CUE 3 x 380-500V
45.0
96755066
1 541.40
P
filter du/dt (DL) pre CUE 3 x 380-500V
55.0
96755066
1 541.40
P
filter du/dt (DL) pre CUE 3 x 380-500V
75.0
96755067
2 069.90
P
filter du/dt (DL) pre CUE 3 x 380-500V
90.0
96755067
2 069.90
P
Väčšie filtre dU/dt pre CUE 3x380-500V na dopyt do 250 kW
Príslušenstvo CUE: Vstupný-/Výstupný karta
Typ
Menovitý
výkon motora
[kW]
Rabatová
Objednávacie
Cena EUR
číslo
skupina
Vstupný-/Výstupný karta MCB 114
Rozširovací karta pre dodatočný doplnkový analógový vstup (0)4-20mA pre
96760901
133.00
P
doplnkový snímač, dva vstupy pre teplotné snímače Pt100/Pt1000:
Upozornení: Krytie IP21 (pre IP 20 CUE) na zvláštnu objednávku
Diferenčný tlakový snímač DPI (montáž na čerpadlo)
Typ
Popis
Rozsah
Objednávacie
Rabatová
Cena EUR
číslo
skupina
DPI 0-0,6
Diferenčný tlakový senzor DPI s trojvodičovým pripojením, s 0,9 m pripoj. kábla.
0 - 0,6 bar 96611522
414.50
P
DPI 0-1,0
Prípustná teplota okolie v rozsahu -10°C až+70 °C. Prípustný prevádzkový tlak 16 barov,
0 - 1,0 bar 96611523
414.50
P
DPI 0-1,6
prípustná teplota média -10 °C až+70 °C (až +140°C pri použití kapilárnej trubice
0 - 1,6 bar 96611524
414.50
P
DPI 0-2,5
a pri teplote okolia <40°C). Výstupný signál 4 - 20 mA (0-100%
0 - 2,5 bar 96611525
414.50
P
DPI 0-4,0
meracieho rozsahu). Komplet s 2 medenými trubicami pre pripojenie na sacej a výtlačnej strane,
0 - 4,0 bar 96611526
414.50
P
DPI 0-6,0
UNF 7/16" (vrátane 2 redukcii R 1¼" - UNF 7/16"), pre pripojenie na stenu a na
0 - 6,0 bar 96611527
414.50
P
DPI 0-10,0
MGE-motor, napájacie napätie 12-30 VDC.
0-10,0 bar 96611550
414.50
P
Diferenčný tlakový snímač DPI SPR (montáž na potrubie)
Typ
Popis
Rozsah
Objednávacie
Rabatová
Cena EUR
číslo
skupina
DPI 0-1,2 SPR
Diferenčný tlakový snímač DPI SPR s 5 m trojvodič. pripoj. kábla a 2 x 1 m kapilár. trubice (pripojenie :
0 - 1,2 bar 96760247
491.40
P
DPI 0-2,5 SPR
7/16-20 UNF). Prípustná teplota okolie v rozsahu -10°C až+70 °C, prípustná teplota média -10°C až+70°C,
0 - 2,5 bar 96760248
491.40
P
DPI 0-4,0 SPR
(až +140°C pri použití kapilárnej trubice a pri teplote okolia <40°C). Výstupný signál 4 - 20 mA (0-100%
0 - 4,0 bar 96760249
491.40
P
DPI 0-6,0 SPR
meracieho rozsahu). Držiaky pre montáž na stenu a na MGE motor, vrátane prechod. kusov R1/4-7/16-20 UNF
0 - 6,0 bar 96760250
491.40
P
DPI 0-10,0 SPR
a ďalšieho inštal. materiálu. napájacie napätie 12-30 VDC. Značka CE pre dĺžku kábla až 30 m.
0 - 10,0 bar 96829235
491.40
P
súčasť pre DPI
Sieťová súčasť pre DPI, nutná pre dĺžku kábla väčšej než 300 m.
00ID9078
115.50
P
Teplotný snímač
Popis
Rozsah
Objednávacie
Rabatová
Cena EUR
číslo
skupina
Teplotný snímač
Teplotný snímač s dvojkáblovým prevodníkom
-25°C až +25°C
96430194
273.70
TTA
Výstupný signál 4-20 mA
±0°C až +25 °C
96432591
266.00
P
±0°C až +150 °C
96430195
273.70
P
+50°C až +100°C
Typ
P
96432592
266.00
P
Skrutkovaná ponorná trubica 50 mm
96430201
76.60
P
Skrutkovaná ponorná trubica 100 mm
96430202
101.60
P
Delené kruhové puzdro
96430203
46.90
P
Vnútorný teplotný snímač WR Vnútorný
52
teplotný snímač s dvojkáblovým prevodníkom Pt100 v hliník. telese, výstupný signál 4-20 mA-50°C až +50°C
00ID8295
302.40
P
Diferenčný teplotný
Diferenčný teplotný snímač na meranie diferenčnej teploty medzi dvoma procesnými miestami (napr. na
0 až
vstupe
20 K
96409362
640.50
P
snímač
a na vratnom potrubí) s jednoduchou inštaláciou na stenu a normám odpovedajúcim 4-20 mA
96409363
651.00
P
ETSD
dvojvodičovým systémom. Meracie senzory T1 a T2 merajú okamžitú teplotu v určitom procesnom mieste.
0 až 50 K
T1 obsahuje okrem merania teploty aj elektroniku, ktorá zobrazí diferenciu oboch teplôt (T1-T2)
a cez zosilňovač ju vydá ako proporcionálny 4-20 mA signál.
Selektor signalizačného prúdu
Typ
Popis
Objednávacie
Rabatová
Cena EUR
číslo
skupina
Selektor signalizačného
prúdu
K voľbe a ďalšiemu prenosu jedného zo štyroch signálov od snímača (0) 4-20mA) , nutné napájanie 24 V
91071485
229.30
P
Sieťový zdroj pre selektor
signalizačného prúdu
Sieťový zdroj 230 V 50Hz/ 24 V DC
91075999
115.10
P
Platnosť od : 1.4.2011
CUE
Strana 2 / 3
Komunikačné dátové brány
Objednávacie
Rabatová
Cena EUR
číslo
skupina
Typ
Popis
CIM 100 LONbus - Modul
Rozširovací modul k pripojeniu MGE čerpadiel 11-22 kW MGE na dátovú sieť LONWorks
96824797
159.70
P
CIU 100 LONWorks - Gateway Gateway pre pripojenie jedného čerpadla s rozhraním GENIBus na dátovú sieť LONWorks
96753736
249.90
P
CIU 150 Profibus - Gateway
Gateway pre pripojenie jedného čerpadla s rozhraním GENIBus na dátovú sieť Profibus-DP
96753081
328.70
P
CIU 200 MODbus - Gateway
Gateway pre pripojenie jedného čerpadla s rozhraním GENIBus na dátovú sieť MODbus-RTU
96753082
328.70
P
CIU 250 GSM - Gateway
GSM-Modem pre pripojenie jedného čerpadla s rozhraním GENIBus ako napr. posielanie SMS na mobilný telefón
96787106
591.70
P
G10-LON-Bus konektor
všetky UPE, TPE, LPE, LME, CLME, CRE, CHIE, SPKE, s rozhraním GENIBus a MAGNA 25-40/ 25-60/ 32-40/ 3260/ xx-100 s GENIbus modulom MB40/60/100
00605726
221.50
P
Upozornenie: LONbus modul pre MAGNA 50-60/ 65-60/ xx-120 nájdete v cenníku Vykurovanie
Prietokomer QM
je požadovaný pri regulácii na báze diferenčného tlaku vykonanej cez prietok.
Indukčný prietokomer v kompaktnom prevedení so zabudovaným prevodníkom.
Merané médium:
voda; max. teplota: 130°C
Napájanie:
230 V , 50/60 Hz
Výstelka:
PFTE
Merací rozsah:
0,5 až 10 m/s
Materiál elektródy:
Hastelloy C - 4
Impulzný výstup:
aktívný 24 V , 50 ms
Materiál prírub:
oceľ 37 - 2
Zobrazovanie prietoku na jednotke Delta M 6:
do 100 m3 ako reálna hodnota
Krytie:
IP 67
prúdový výstup:
0 - 20 mA (prepínatelný na 0 - 24 mA)
Typ
Menovitá
svetlosť DN
Max. merací rozsah (m3/h)
Menovitý tlak
pri rýchlosti prúdenia
PN
2 m/s
5 m/s
Objednávacie
Rabatová
Cena EUR
číslo
skupina
QM 50
50
40
10
30
00ID8324
2 726.00
P
QM 65
65
40
25
60
00ID8325
2 755.70
P
QM 80
80
40
35
90
00ID8326
2 791.30
P
QM 100
100
16
50
120
00ID8327
3 056.70
P
QM 125
125
16
80
210
00ID8328
3 368.60
P
QM 150
150
16
125
300
00ID8329
3 316.20
P
QM 200
200
10
200
540
00ID8330
3 974.90
P
QM 250
250
10
350
900
00ID8331
5 256.00
P
QM 300
300
10
600
1200
00ID8332
6 826.20
P
od 100 m3 ako 0,1 x reálna hodnota
PUG
Prepínač pre neregulované zdvojená čerpadlá (príp. 2 jednoduché čerpadlá)
Výkonový rozsah
do 4 kW Menovitého výkonu motora
Prepínanie z jedného čerpadla na druhé pomocou digitálnych spínacích hodín
Druh krytia:
Ochrana motora prostredníctvom motorového relé
Spôsob spínania
priame spínanie
Automatické prepínanie z čerpadla v poruche na čerpadlo schopné prevádzky
Teplota okolia:0 - 40°C
IP 54
Ručné znovunastavenie (interný) potvrdením vyvolaného motorového ochranného relé
prevádzkové svetielka pre čerpadlá 1 a 2
Poruchová svetielko
Prepínač spôsobu prevádzky "Vyp/Automaticky/Čerpadlo 1/Čerpadlo 2/Čerpadla 1+2"
Bezpotenciálnyvýstup pre hlásenie porúch
Izolované zapuzdrené teleso v nástennom prevedení: 326 x 200 x 182 mm
Menovitý
prúd motora
Typ
Obj. číslo
Cena EUR
1x230V, 50Hz
Rabatová Obj. číslo
skupina 3x400V, 50Hz
Cena EUR
Rabatová
skupina
PUG
0,16 - 0,25
96055219
731.80
P
96055229
856.60
P
PUG
0,25 - 0,4
96055220
731.80
P
96055230
856.60
P
PUG
0,40 - 0,63
96055221
731.80
P
96055231
856.60
P
PUG
0,63 - 1,0
96055222
731.80
P
96055232
856.60
P
PUG
1,0 -1,7
96055223
731.80
P
96055233
856.60
P
PUG
1,6 - 2,5
96055224
731.80
P
96055234
856.60
P
PUG
2,5 - 4,0
96055225
731.80
P
96055235
856.60
P
PUG
4,0 - 6,0
96055226
731.80
P
96055236
856.60
P
PUG
5,5 - 8,0
96055227
731.80
P
96055237
856.60
P
PUG
7,0 - 10,0
96055228
731.80
P
96055238
856.60
P
Väčšie prepínače do 30 kW je možné dodať na zvláštnu objednávku (rad GE100)
Platnosť od : 1.4.2011
CUE
Strana 3 / 3
DDE
Dávkovacie čerpadlá
Digitálne dávkovacie čerpadlá SMART Digital
DDE-B ( 0-15 l/h )
Digitálne membránové dávkovacie čerpadlá s krokovým motorom, nastavenie výkonu v rozmedzí 0,1-100% vďaka otočnému regulátoru
na prednej strane, vysoká materiálová odolnosť vďaka PTFE membráne, variabilná inštalačná pozícia (veko zásobníka/stena) vďaka konzole
Prevedenie riadenia DDE-B: trvalá prevádzka s manuálnym nastaveniem dávkovaného množstva
Ďalšie funkcie: žiadne
Vstupy: žiadne
Výstupy: žiadne
Pomer nastavenia výkonu: 1:1000 (t.j. od 0,006 l/h do 6,0 l/h)
Presnosť opakovania: +/- 5%
Teplota média: -10 až +45°C
Elektrické napájanie: 1x110-240 VAC, 50-60 Hz, IP65, 1,5m kábel s EÚ (Schuko)
Max. sacia výška (v prevádzke): 6 m
Max. viskozita bez pružinových ventilov: 50 mPas; Max. viskozita s pružinovými ventilmi: DDE 6-10: 600 mPas; DDE 15-4: 500 mPas
Sada pripojení (PP/PVC/PVDF): hadica 4/6mm, 6/9mm, 6/12mm, 9/12mm
Adaptér pripojenia (PP/PVC/PVDF): 91835691 (pre PVC trubicu 12mm); 91835706 (pre PVDF trubicu d16mm)
Sada pripojení (SS): vnútorný závit Rp 1/4“
Ventily s pružinami na dopyt
Poloha otočného regulátora pre nastavenie dávkovaného výkonu (0,1-100%): čelná
Výkonové dáta
Min. Q
(l/h)
Max. Q
(l/h)
Materiály
Max. p
(bar)
Hlava
Tesnenie
Príslušenstvo
Guľôčky
EPDM
PP
FKM
EPDM
PVC
0.0060
6.0
FKM
keramika
10
PTFE
EPDM
PVDF
FKM
SS
PTFE
PTFE
SS
EPDM
PP
FKM
EPDM
PVC
0.015
15.0
FKM
keramika
4
PTFE
EPDM
PVDF
FKM
SS
PTFE
PTFE
SS
Montážna
sada*
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
PREVEDENIE riadenia DDE-B
Typ
DDE 6-10 B-PP/E/C-X-31U2U2FG
DDE 6-10 B-PP/E/C-X-31I001FG
DDE 6-10 B-PP/V/C-X-31U2U2FG
DDE 6-10 B-PP/V/C-X-31I001FG
DDE 6-10 B-PVC/E/C-X-31U2U2FG
DDE 6-10 B-PVC/E/C-X-31I001FG
DDE 6-10 B-PVC/V/C-X-31U2U2FG
DDE 6-10 B-PVC/V/C-X-31I001FG
DDE 6-10 B-PVC/T/C-X-31U2U2FG
DDE 6-10 B-PVC/T/C-X-31I001FG
DDE 6-10 B-PV/E/C-X-31U2U2FG
DDE 6-10 B-PV/E/C-X-31I001FG
DDE 6-10 B-PV/V/C-X-31U2U2FG
DDE 6-10 B-PV/V/C-X-31I001FG
DDE 6-10 B-PV/T/C-X-31U2U2FG
DDE 6-10 B-PV/T/C-X-31I001FG
DDE 6-10 B-SS/T/SS-X-31AAFG
DDE 15-4 B-PP/E/C-X-31U2U2FG
DDE 15-4 B-PP/E/C-X-31I002FG
DDE 15-4 B-PP/V/C-X-31U2U2FG
DDE 15-4 B-PP/V/C-X-31I002FG
DDE 15-4 B-PVC/E/C-X-31U2U2FG
DDE 15-4 B-PVC/E/C-X-31I002FG
DDE 15-4 B-PVC/V/C-X-31U2U2FG
DDE 15-4 B-PVC/V/C-X-31I002FG
DDE 15-4 B-PVC/T/C-X-31U2U2FG
DDE 15-4 B-PVC/T/C-X-31I002FG
DDE 15-4 B-PV/E/C-X-31U2U2FG
DDE 15-4 B-PV/E/C-X-31I002FG
DDE 15-4 B-PV/V/C-X-31U2U2FG
DDE 15-4 B-PV/V/C-X-31I002FG
DDE 15-4 B-PV/T/C-X-31U2U2FG
DDE 15-4 B-PV/T/C-X-31I002FG
DDE 15-4 B-SS/T/SS-X-31AAFG
Objednáva
Cena EUR
cie číslo
97720905
288.80
97720906
347.70
97720909
288.80
97720910
347.70
97720923
307.80
97720924
366.70
97720927
307.80
97720928
366.70
97720931
380.00
97720932
438.90
97720935
368.60
97720936
427.50
97720939
368.60
97720940
427.50
97720943
440.80
97720944
499.70
97720947
820.80
97720983
402.80
97720984
475.00
97720987
402.80
97720988
475.00
97720991
421.80
97720992
494.00
97720995
421.80
97720996
494.00
97720999
494.00
97721000
566.20
97721003
482.60
97721004
554.80
97721007
482.60
97721008
554.80
97721011
554.80
97721012
627.00
97721015
934.80
Rabatová
skupina
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
*Inštalačná sada zahŕňa: 2x prípojku čerpadla, pätný (sací) ventil, injekčný ventil (G1/2"), 6 m PE výtlačnej hadice, 2 m PVC sacej hadice,
2 m PVC odvzdušňovacej hadice (4/6 mm). Materiály a priemery hadícových sád sú v súlade s materiálovou kombináciou dávkovacieho čerpadla.
Platnosť od : 1.4.2011
Smart Digital
Stránka 1 / 12
DDE
Dávkovacie čerpadlá
Digitálne dávkovacie čerpadlá SMART Digital
DDE-P ( 0-15 l/h )
Digitálne membránové dávkovacie čerpadlá s krokovým motorom, nastavenie výkonu v rozmedzí 0,1-100% vďaka otočnému regulátoru
na prednej strane, vysoká materiálová odolnosť vďaka PTFE membráne, variabilná inštalačná pozícia (veko zásobníka/stena) vďaka konzole
Prevedenie riadenia DDE-P: trvalá prevádzka s manuálnym nastavením dávkovaného množstva, proporcionálne dávkovanie na základe externých impulzov
Hlavné funkcie: tlačidlo 100% výkonu, prepínanie prevádzkového režimu ručné/impulzné, 1-polohové snímanie hladiny v zásobníku
Vstupy: diaľkový beznapäť. start/stop, impulzný signál 1:n, 1-polohový snímač hladiny
Výstupy: žiadne
Pomer nastavenia výkonu: 1:1000 (t.j. od 0,006 l/h do 6,0 l/h)
Presnosť stálosti dávky: +/- 5%
Teplota média: -10 až +45°C
Elektrické napájanie: 1x110-240 VAC, 50-60 Hz, IP65, 1,5m kábel s EÚ (Schuko)
Max. sacia výška (v prevádzke): 6 m
Max. viskozita bez pružinových ventilov: 50 mPas; Max. viskozita s pružinovými ventilmi: DDE 6-10: 600 mPas; DDE 15-4: 500 mPas
Sada pripojení (PP/PVC/PVDF): hadica 4/6mm, 6/9mm, 6/12mm, 9/12mm
Adaptér pripojenia (PP/PVC/PVDF): 91835691 (pre PVC trubicu d12mm); 91835706 (pre PVDF trubicu d16mm)
Sada pripojení (SS): vnútorný závit Rp 1/4“
Ventily s pružinami na dopyt
Poloha otočného regulátora pre nastavenie dávkovaného výkonu (0,1-100%): čelná
Výkonové dáta
Min. Q
(l/h)
Max. Q
(l/h)
Materiály
Max. p
(bar)
Hlava
Tesnenie
Príslušenstvo
Guľôčky
EPDM
PP
FKM
EPDM
PVC
0.0060
6.0
FKM
keramika
10
PTFE
EPDM
PVDF
FKM
PTFE
SS
PTFE
SS
EPDM
PP
FKM
EPDM
PVC
0.015
15.0
FKM
keramika
4
PTFE
EPDM
PVDF
FKM
SS
PTFE
PTFE
SS
Montážna
sada*
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
Prevedenie riadenia DDE-P
Typ
DDE 6-10 P-PP/E/C-X-31U2U2FG
DDE 6-10 P-PP/E/C-X-31I001FG
DDE 6-10 P-PP/V/C-X-31U2U2FG
DDE 6-10 P-PP/V/C-X-31I001FG
DDE 6-10 P-PVC/E/C-X-31U2U2FG
DDE 6-10 P-PVC/E/C-X-31I001FG
DDE 6-10 P-PVC/V/C-X-31U2U2FG
DDE 6-10 P-PVC/V/C-X-31I001FG
DDE 6-10 P-PVC/T/C-X-31U2U2FG
DDE 6-10 P-PVC/T/C-X-31I001FG
DDE 6-10 P-PV/E/C-X-31U2U2FG
DDE 6-10 P-PV/E/C-X-31I001FG
DDE 6-10 P-PV/V/C-X-31U2U2FG
DDE 6-10 P-PV/V/C-X-31I001FG
DDE 6-10 P-PV/T/C-X-31U2U2FG
DDE 6-10 P-PV/T/C-X-31I001FG
DDE 6-10 P-SS/T/SS-X-31AAFG
DDE 15-4 P-PP/E/C-X-31U2U2FG
DDE 15-4 P-PP/E/C-X-31I002FG
DDE 15-4 P-PP/V/C-X-31U2U2FG
DDE 15-4 P-PP/V/C-X-31I002FG
DDE 15-4 P-PVC/E/C-X-31U2U2FG
DDE 15-4 P-PVC/E/C-X-31I002FG
DDE 15-4 P-PVC/V/C-X-31U2U2FG
DDE 15-4 P-PVC/V/C-X-31I002FG
DDE 15-4 P-PVC/T/C-X-31U2U2FG
DDE 15-4 P-PVC/T/C-X-31I002FG
DDE 15-4 P-PV/E/C-X-31U2U2FG
DDE 15-4 P-PV/E/C-X-31I002FG
DDE 15-4 P-PV/V/C-X-31U2U2FG
DDE 15-4 P-PV/V/C-X-31I002FG
DDE 15-4 P-PV/T/C-X-31U2U2FG
DDE 15-4 P-PV/T/C-X-31I002FG
DDE 15-4 P-SS/T/SS-X-31AAFG
Objednáva
Cena EUR
cie číslo
97720949
357.20
97720950
416.10
97720953
357.20
97720954
416.10
97720957
376.20
97720958
435.10
97720961
376.20
97720962
435.10
97720965
448.40
97720966
507.30
97720969
437.00
97720970
495.90
97720973
437.00
97720974
495.90
97720977
509.20
97720978
568.10
97720981
889.20
97721017
471.20
97721018
543.40
97721021
471.20
97721022
543.40
97721025
490.20
97721026
562.40
97721029
490.20
97721030
562.40
97721033
562.40
97721034
634.60
97721037
551.00
97721038
623.20
97721041
551.00
97721042
623.20
97721045
623.20
97721046
695.40
97721049
1 003.20
Rabatová
skupina
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
*Inštalačná sada zahŕňa: 2x prípojku čerpadla, pätný (sací) ventil, injekčný ventil (G1/2"), 6 m PE výtlačnej hadice, 2 m PVC sacej hadice,
2 m PVC odvzdušňovacej hadice (4/6 mm). Materiály a priemery hadícových sád sú v súlade s materiálovou kombináciou dávkovacieho čerpadla.
Platnosť od : 1.4.2011
Smart Digital
Stránka 2 / 12
DDC
Dávkovacie čerpadlá
Digitálne dávkovacie čerpadlá SMART Digital
DDC-A (0-15 l/h )
Digitálne membránové dávkovacie čerpadlá s krokovým motorom, obsluha prostredníctvom otočného tlačidla
4-farebné podsvietenie LC displej (Varovanie: žlté; Alarm: červené; Prevádzka: zelene; zmena nastavenie: biele) s multi-jazyčným menu
vysoká materiálová odolnosť vďaka PTFE membráne, variabilná inštalačná pozícia (veko zásobníka/stena) vďaka konzole
Prevedenie riadenia DDC-A: trvalá prevádzka s manuálnym nastavením dávkovaného množstva, proporcionálne dávkovanie na základe externých impulzov
Hlavné funkcie: antikavitačná funkcia (redukcia trvania sacej fázy: 100%, 50%, 25%), kalibračný program
Vstupy: Ext. diaľkový beznapäť. start/stop, impulzný signál, 2-polohový snímač hladiny
Výstupy: žiadne
Pomer nastavenia výkonu: 1:1000 (t.j. od 0,006 l/h do 6,0 l/h)
Presnosť stálosti dávky: +/- 5%
Teplota média: -10 až +45°C
Elektrické napájanie: 1x110-240 VAC, 50-60 Hz, IP65, 1,5m kábel s EÚ (Schuko)
Max. sacia výška (v prevádzke): 6 m
Max. viskozita bez pružinových ventilov: DDC 6-10/9-7: 50 mPas; DDC 300 mPas;
Max. viskozita s pružinovými ventilmi: DDC 6-10: 2500 mPas; DDC 9-7/15-4: 2000 mPas
Sada pripojení (PP/PVC/PVDF): hadica 4/6mm, 6/9mm, 6/12mm, 9/12mm
Adaptér pripojenia (PP/PVC/PVDF): 91835691 (pre PVC trubicu d12mm); 91835706 (pre PVDF trubicu d16mm)
Sada pripojení (SS): vnútorný závit Rp 1/4“
Ventily s pružinami na dopyt
napájanie 24-48 V DC
Prevedenie:
Poloha ovládacieho panela s LCD: čelné (možnosť zmeny polohy zľava a sprava)
Výkonové dáta
Min. Q
(l/h)
Max. Q
(l/h)
Max. p
(bar)
Materiály
Hlava
Tesnenie
Príslušenstvo
Guľôčky
EPDM
PP
FKM
EPDM
PVC
0.0060
6.0
FKM
keramika
10
PTFE
EPDM
PVDF
FKM
PTFE
SS
Platnosť od : 1.4.2011
PTFE
SS
Montážna
sada*
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
Prevedenie riadenia DDC-A
Typ
DDC 6-10 A-PP/E/C-F-31U2U2FG
DDC 6-10 A-PP/E/C-F-31I001FG
DDC 6-10 A-PP/V/C-F-31U2U2FG
DDC 6-10 A-PP/V/C-F-31I001FG
DDC 6-10 A-PVC/E/C-F-31U2U2FG
DDC 6-10 A-PVC/E/C-F-31I001FG
DDC 6-10 A-PVC/V/C-F-31U2U2FG
DDC 6-10 A-PVC/V/C-F-31I001FG
DDC 6-10 A-PVC/T/C-F-31U2U2FG
DDC 6-10 A-PVC/T/C-F-31I001FG
DDC 6-10 A-PV/E/C-F-31U2U2FG
DDC 6-10 A-PV/E/C-F-31I001FG
DDC 6-10 A-PV/V/C-F-31U2U2FG
DDC 6-10 A-PV/V/C-F-31I001FG
DDC 6-10 A-PV/T/C-F-31U2U2FG
DDC 6-10 A-PV/T/C-F-31I001FG
DDC 6-10 A-SS/T/SS-F-31AAFG
Smart Digital
Objednáva
Cena EUR
cie číslo
97721324
514.90
97721325
573.80
97721328
514.90
97721329
573.80
97721332
533.90
97721333
592.80
97721336
533.90
97721337
592.80
97721340
606.10
97721341
665.00
97721344
594.70
97721345
653.60
97721348
594.70
97721349
653.60
97721352
666.90
97721353
725.80
97721356
1 046.90
Rabatová
skupina
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
Stránka 3 / 12
DDC
Dávkovacie čerpadlá
Digitálne dávkovacie čerpadlá SMART Digital
DDC-A (0-15 l/h )
EPDM
PP
FKM
EPDM
PVC
0.0090
9.0
FKM
keramika
7
PTFE
EPDM
PVDF
FKM
PTFE
SS
PTFE
SS
EPDM
PP
FKM
EPDM
PVC
0.015
15.0
FKM
keramika
4
PTFE
EPDM
PVDF
FKM
PTFE
SS
PTFE
SS
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
DDC 9-7 A-PP/E/C-F-31U2U2FG
DDC 9-7 A-PP/E/C-F-31I002FG
DDC 9-7 A-PP/V/C-F-31U2U2FG
DDC 9-7 A-PP/V/C-F-31I002FG
DDC 9-7 A-PVC/E/C-F-31U2U2FG
DDC 9-7 A-PVC/E/C-F-31I002FG
DDC 9-7 A-PVC/V/C-F-31U2U2FG
DDC 9-7 A-PVC/V/C-F-31I002FG
DDC 9-7 A-PVC/T/C-F-31U2U2FG
DDC 9-7 A-PVC/T/C-F-31I002FG
DDC 9-7 A-PV/E/C-F-31U2U2FG
DDC 9-7 A-PV/E/C-F-31I002FG
DDC 9-7 A-PV/V/C-F-31U2U2FG
DDC 9-7 A-PV/V/C-F-31I002FG
DDC 9-7 A-PV/T/C-F-31U2U2FG
DDC 9-7 A-PV/T/C-F-31I002FG
DDC 9-7 A-SS/T/SS-F-31AAFG
DDC 15-4 A-PP/E/C-F-31U2U2FG
DDC 15-4 A-PP/E/C-F-31I002FG
DDC 15-4 A-PP/V/C-F-31U2U2FG
DDC 15-4 A-PP/V/C-F-31I002FG
DDC 15-4 A-PVC/E/C-F-31U2U2FG
DDC 15-4 A-PVC/E/C-F-31I002FG
DDC 15-4 A-PVC/V/C-F-31U2U2FG
DDC 15-4 A-PVC/V/C-F-31I002FG
DDC 15-4 A-PVC/T/C-F-31U2U2FG
DDC 15-4 A-PVC/T/C-F-31I002FG
DDC 15-4 A-PV/E/C-F-31U2U2FG
DDC 15-4 A-PV/E/C-F-31I002FG
DDC 15-4 A-PV/V/C-F-31U2U2FG
DDC 15-4 A-PV/V/C-F-31I002FG
DDC 15-4 A-PV/T/C-F-31U2U2FG
DDC 15-4 A-PV/T/C-F-31I002FG
DDC 15-4 A-SS/T/SS-F-31AAFG
97721393
97721394
97721397
97721398
97721401
97721402
97721405
97721406
97721409
97721410
97721413
97721414
97721417
97721418
97721421
97721422
97721425
97721461
97721462
97721465
97721466
97721469
97721470
97721473
97721474
97721477
97721478
97721481
97721482
97721485
97721486
97721489
97721490
97721493
514.90
587.10
514.90
587.10
533.90
606.10
533.90
606.10
606.10
678.30
594.70
666.90
594.70
666.90
666.90
739.10
1 046.90
628.90
701.10
628.90
701.10
647.90
720.10
647.90
720.10
720.10
792.30
708.70
780.90
708.70
780.90
780.90
853.10
1 160.90
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
*Inštalačná sada zahŕňa: 2x prípojku čerpadla, pätný (sací) ventil, injekčný ventil (G1/2"), 6 m PE výtlačnej hadice, 2 m PVC sacej hadice,
2 m PVC odvzdušňovacej hadice (4/6 mm). Materiály a priemery hadícových sád sú v súlade s materiálovou kombináciou dávkovacieho čerpadla.
Platnosť od : 1.4.2011
Smart Digital
Stránka 4 / 12
DDC
Dávkovacie čerpadlá
Digitálne dávkovacie čerpadlá SMART Digital
DDC-AR (0-15 l/h )
Digitálne membránové dávkovacie čerpadlá s krokovým motorom, obsluha prostredníctvom otočného tlačidla
4-farebné podsvietenie LC displej (Varovanie: žlté; Alarm: červené; Prevádzka: zelene; zmena nastavenie: biele) s multi-jazyčným menu
vysoká materiálová odolnosť vďaka PTFE membráne, variabilná inštalačná pozícia (veko zásobníka/stena) vďaka konzole
Prevedenie riadenia DDC-AR: trvalá prevádzka s manuálnym nastavením dávkovaného množstva,
proporcionálne dávkovanie na základe externých impulzov alebo signálu 4-20mA
Hlavné funkcie: antikavitačná funkcia (redukcia trvania sacej fázy: 100%, 50%, 25%), kalibračný program, servisné menu,
voliteľné parametre výstupného signálu poruchového relé
Vstupy: Ext. diaľkový beznapäť. start/stop, impulzný signál, analógový signál, 2-polohový snímač hladiny
Výstupy: 2x voliteľné výstupní relé pre alarm/varovanie/prevádzka/zdvih
Pomer nastavenia výkonu: 1:1000 (t.j. od 0,006 l/h do 6,0 l/h)
Presnosť stálosti dávky: +/- 5%
Teplota média: -10 až +45°C
Elektrické napájanie: 1x110-240 VAC, 50-60 Hz, IP65, 1,5m kábel s EÚ (Schuko)
Max. sacia výška (v prevádzke): 6 m
Max. viskozita bez pružinových ventilov: DDC 6-10/9-7: 50 mPas; DDC 300 mPas;
Max. viskozita s pružinovými ventilmi: DDC 6-10: 2500 mPas; DDC 9-7/15-4: 2000 mPas
Sada pripojení (PP/PVC/PVDF): hadica 4/6mm, 6/9mm, 6/12mm, 9/12mm
Adaptér pripojenia (PP/PVC/PVDF): 91835691 (pre PVC trubicu d12mm); 91835706 (pre PVDF trubicu d16mm)
Sada pripojení (SS): vnútorný závit Rp 1/4“
Ventily s pružinami na dopyt
24-48 V DC
Prevedenie:
Poloha ovládacieho panela s LCD: čelné (možnosť zmeny polohy zľava a sprava)
Výkonové dáta
Min. Q
(l/h)
Max. Q
(l/h)
Max. p
(bar)
Materiály
Hlava
Tesnenie
Príslušenstvo
Guľôčky
EPDM
PP
FKM
EPDM
PVC
0.0060
6.0
FKM
keramika
10
PTFE
EPDM
PVDF
FKM
PTFE
SS
Platnosť od : 1.4.2011
PTFE
SS
Montážna
sada*
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
Prevedenie riadenia DDC-AR
Typ
DDC 6-10 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG
DDC 6-10 AR-PP/E/C-F-31I001FG
DDC 6-10 AR-PP/V/C-F-31U2U2FG
DDC 6-10 AR-PP/V/C-F-31I001FG
DDC 6-10 AR-PVC/E/C-F-31U2U2FG
DDC 6-10 AR-PVC/E/C-F-31I001FG
DDC 6-10 AR-PVC/V/C-F-31U2U2FG
DDC 6-10 AR-PVC/V/C-F-31I001FG
DDC 6-10 AR-PVC/T/C-F-31U2U2FG
DDC 6-10 AR-PVC/T/C-F-31I001FG
DDC 6-10 AR-PV/E/C-F-31U2U2FG
DDC 6-10 AR-PV/E/C-F-31I001FG
DDC 6-10 AR-PV/V/C-F-31U2U2FG
DDC 6-10 AR-PV/V/C-F-31I001FG
DDC 6-10 AR-PV/T/C-F-31U2U2FG
DDC 6-10 AR-PV/T/C-F-31I001FG
DDC 6-10 AR-SS/T/SS-F-31AAFG
Smart Digital
Objednáva
Cena EUR
cie číslo
97721358
666.90
97721359
725.80
97721362
666.90
97721363
725.80
97721366
685.90
97721367
744.80
97721370
685.90
97721371
744.80
97721374
758.10
97721376
817.00
97721379
746.70
97721380
805.60
97721383
746.70
97721384
805.60
97721387
818.90
97721388
877.80
97721391
1 198.90
Rabatová
skupina
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
Stránka 5 / 12
DDC
Dávkovacie čerpadlá
Digitálne dávkovacie čerpadlá SMART Digital
DDC-AR (0-15 l/h )
EPDM
PP
FKM
EPDM
PVC
0.0090
9.0
FKM
keramika
7
PTFE
EPDM
PVDF
FKM
PTFE
SS
PTFE
SS
EPDM
PP
FKM
EPDM
PVC
0.015
15.0
FKM
keramika
4
PTFE
EPDM
PVDF
FKM
SS
PTFE
PTFE
SS
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
DDC 9-7 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG
DDC 9-7 AR-PP/E/C-F-31I002FG
DDC 9-7 AR-PP/V/C-F-31U2U2FG
DDC 9-7 AR-PP/V/C-F-31I002FG
DDC 9-7 AR-PVC/E/C-F-31U2U2FG
DDC 9-7 AR-PVC/E/C-F-31I002FG
DDC 9-7 AR-PVC/V/C-F-31U2U2FG
DDC 9-7 AR-PVC/V/C-F-31I002FG
DDC 9-7 AR-PVC/T/C-F-31U2U2FG
DDC 9-7 AR-PVC/T/C-F-31I002FG
DDC 9-7 AR-PV/E/C-F-31U2U2FG
DDC 9-7 AR-PV/E/C-F-31I002FG
DDC 9-7 AR-PV/V/C-F-31U2U2FG
DDC 9-7 AR-PV/V/C-F-31I002FG
DDC 9-7 AR-PV/T/C-F-31U2U2FG
DDC 9-7 AR-PV/T/C-F-31I002FG
DDC 9-7 AR-SS/T/SS-F-31AAFG
DDC 15-4 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG
DDC 15-4 AR-PP/E/C-F-31I002FG
DDC 15-4 AR-PP/V/C-F-31U2U2FG
DDC 15-4 AR-PP/V/C-F-31I002FG
DDC 15-4 AR-PVC/E/C-F-31U2U2FG
DDC 15-4 AR-PVC/E/C-F-31I002FG
DDC 15-4 AR-PVC/V/C-F-31U2U2FG
DDC 15-4 AR-PVC/V/C-F-31I002FG
DDC 15-4 AR-PVC/T/C-F-31U2U2FG
DDC 15-4 AR-PVC/T/C-F-31I002FG
DDC 15-4 AR-PV/E/C-F-31U2U2FG
DDC 15-4 AR-PV/E/C-F-31I002FG
DDC 15-4 AR-PV/V/C-F-31U2U2FG
DDC 15-4 AR-PV/V/C-F-31I002FG
DDC 15-4 AR-PV/T/C-F-31U2U2FG
DDC 15-4 AR-PV/T/C-F-31I002FG
DDC 15-4 AR-SS/T/SS-F-31AAFG
97721427
97721428
97721431
97721432
97721435
97721436
97721439
97721440
97721443
97721444
97721447
97721448
97721451
97721452
97721455
97721456
97721459
97721495
97721496
97721499
97721500
97721503
97721504
97721507
97721508
97721511
97721512
97721515
97721516
97721519
97721520
97721523
97721524
97721527
666.90
739.10
666.90
739.10
685.90
758.10
685.90
758.10
758.10
830.30
746.70
818.90
746.70
818.90
818.90
891.10
1 198.90
780.90
853.10
780.90
853.10
799.90
872.10
799.90
872.10
872.10
944.30
860.70
932.90
860.70
932.90
932.90
1 005.10
1 312.90
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
*Inštalačná sada zahŕňa: 2x prípojku čerpadla, pätný (sací) ventil, injekčný ventil (G1/2"), 6 m PE výtlačnej hadice, 2 m PVC sacej hadice,
2 m PVC odvzdušňovacej hadice (4/6 mm). Materiály a priemery hadícových sád sú v súlade s materiálovou kombináciou dávkovacieho čerpadla.
Platnosť od : 1.4.2011
Smart Digital
Stránka 6 / 12
DDA
Dávkovacie čerpadlá
Digitálne dávkovacie čerpadlá SMART Digital
DDA-AR (0-30 l/h )
Digitálne membránové dávkovacie čerpadlá s krokovým motorom, obsluha prostredníctvom otočného tlačidla
4-farebné podsvietenie LC displej (Varovanie: žlté; Alarm: červené; Prevádzka: zelene; zmena nastavenie: biele) s multi-jazyčným menu
vysoká materiálová odolnosť vďaka PTFE membráne, variabilná inštalačná pozícia (veko zásobníka/stena) vďaka konzole
Prevedenie riadenia DDA-AR: trvalá prevádzka s manuálnym nastavením dávkovaného množstva, proporcionálne dávkovanie na základe externých impulzov
alebo signálu 4-20mA, dávkový prevádzkový režim (časový, impulzný alebo týždenné spínacie hodiny)
Hlavné funkcie: automatické odvzdušnenie dávkovacej hlavy, antikavitačná funkcia (redukcia trvania sacej fázy: 100%, 50%, 25%), kalibračný program,
servisné menu, nastaviteľný vstupní analógový signál, voliteľné parametre výstupného poruchového relé, integrované týždenné hodiny
pre dávkový prevádzkový režim
Vstupy: Ext. diaľkový beznapäť. start/stop, impulzný signál, analógový signál (nastaviteľný), 2-polohový snímač hladiny
Výstupy: 2x voliteľné výstupní relé pre alarm/varovanie/prevádzka/zdvih, nastaviteľný výstupní analógový signál pre sledovanie tlaku alebo
dávkovaného prietoku, prípojka pre Profibus e-box
Pomer nastavenia výkonu: 1:3000 (DDA 7,5-16); 1:1000 (DDA 12-10; 17-7; 30-4)
Presnosť stálosti dávky: +/- 1%
Teplota média: -10 až +45°C
Elektrické napájanie: 1x110-240 VAC, 50-60 Hz, IP65, 1,5m kábel s EÚ (Schuko)
Max. sacia výška (v prevádzke): 6 m
Max. viskozita bez pružinových ventilov: DDA 7.5-16: 50 mPas; DDA 12-10/17-7: 300 mPas; DDA 30-4: 150 mPas;
Max. viskozita s pružinovými ventilmi: DDA 7.5-16/12-10: 2500 mPas; DDA 17-7: 2000 mPas; DDA 30-4: 1500 mPas
Sada pripojení (PP/PVC/PVDF): hadica 4/6mm, 6/9mm, 6/12mm, 9/12mm
Adaptér pripojenia (PP/PVC/PVDF): 91835691 (pre PVC trubicu d12mm); 91835706 (pre PVDF trubicu d16mm)
Sada pripojení (SS): vnútorný závit Rp 1/4“
Ventily s pružinami na dopyt
Profibus DP
Prídavný modul pre digitálne vstupy/výstupy
Prevedenie:
Poloha ovládacieho panela s LCD: čelné (možnosť zmeny polohy zľava a sprava)
Výkonové dáta
Min. Q
(l/h)
Max. Q
(l/h)
Max. p
(bar)
Materiály
Hlava
Tesnenie
Príslušenstvo
Guľôčky
EPDM
PP
FKM
EPDM
PVC
0.0025
7.5
FKM
keramika
16
PTFE
EPDM
PVDF
FKM
PTFE
SS
PTFE
SS
EPDM
PP
FKM
EPDM
PVC
0.012
12.0
FKM
keramika
10
PTFE
EPDM
PVDF
FKM
SS
PTFE
PTFE
Platnosť od : 1.4.2011
SS
Montážna
sada*
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
Prevedenie riadenia DDA-AR
Typ
DDA 7.5-16 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG
DDA 7.5-16 AR-PP/E/C-F-31I001FG
DDA 7.5-16 AR-PP/V/C-F-31U2U2FG
DDA 7.5-16 AR-PP/V/C-F-31I001FG
DDA 7.5-16 AR-PVC/E/C-F-31U2U2FG
DDA 7.5-16 AR-PVC/E/C-F-31I001FG
DDA 7.5-16 AR-PVC/V/C-F-31U2U2FG
DDA 7.5-16 AR-PVC/V/C-F-31I001FG
DDA 7.5-16 AR-PVC/T/C-F-31U2U2FG
DDA 7.5-16 AR-PVC/T/C-F-31I001FG
DDA 7.5-16 AR-PV/E/C-F-31U2U2FG
DDA 7.5-16 AR-PV/E/C-F-31I001FG
DDA 7.5-16 AR-PV/V/C-F-31U2U2FG
DDA 7.5-16 AR-PV/V/C-F-31I001FG
DDA 7.5-16 AR-PV/T/C-F-31U2U2FG
DDA 7.5-16 AR-PV/T/C-F-31I001FG
DDA 7.5-16 AR-SS/T/SS-F-31AAFG
DDA 12-10 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG
DDA 12-10 AR-PP/E/C-F-31I002FG
DDA 12-10 AR-PP/V/C-F-31U2U2FG
DDA 12-10 AR-PP/V/C-F-31I002FG
DDA 12-10 AR-PVC/E/C-F-31U2U2FG
DDA 12-10 AR-PVC/E/C-F-31I002FG
DDA 12-10 AR-PVC/V/C-F-31U2U2FG
DDA 12-10 AR-PVC/V/C-F-31I002FG
DDA 12-10 AR-PVC/T/C-F-31U2U2FG
DDA 12-10 AR-PVC/T/C-F-31I002FG
DDA 12-10 AR-PV/E/C-F-31U2U2FG
DDA 12-10 AR-PV/E/C-F-31I002FG
DDA 12-10 AR-PV/V/C-F-31U2U2FG
DDA 12-10 AR-PV/V/C-F-31I002FG
DDA 12-10 AR-PV/T/C-F-31U2U2FG
DDA 12-10 AR-PV/T/C-F-31I002FG
DDA 12-10 AR-SS/T/SS-F-31AAFG
Smart Digital
Objednáva
Cena EUR
cie číslo
97721938
856.90
97721939
915.80
97721942
856.90
97721943
915.80
97721946
875.90
97721947
934.80
97721950
875.90
97721951
934.80
97721954
948.10
97721955
1 007.00
97721958
936.70
97721959
995.60
97721962
936.70
97721963
995.60
97721966
1 008.90
97721967
1 067.80
97721970
1 388.90
97722040
970.90
97722041
1 043.10
97722044
970.90
97722045
1 043.10
97722048
989.90
97722049
1 062.10
97722052
989.90
97722053
1 062.10
97722056
1 062.10
97722057
1 134.30
97722060
1 050.70
97722061
1 122.90
97722064
1 050.70
97722065
1 122.90
97722068
1 122.90
97722069
1 195.10
97722072
1 502.90
Rabatová
skupina
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
Stránka 7 / 12
DDA
Dávkovacie čerpadlá
Digitálne dávkovacie čerpadlá SMART Digital
DDA-AR (0-30 l/h )
EPDM
PP
FKM
EPDM
PVC
0.017
17.0
FKM
keramika
7
PTFE
EPDM
PVDF
FKM
PTFE
SS
PTFE
SS
EPDM
PP
FKM
EPDM
PVC
0.03
30.0
FKM
keramika
4
PTFE
EPDM
PVDF
FKM
SS
PTFE
PTFE
SS
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
DDA 17-7 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG
DDA 17-7 AR-PP/E/C-F-31I002FG
DDA 17-7 AR-PP/V/C-F-31U2U2FG
DDA 17-7 AR-PP/V/C-F-31I002FG
DDA 17-7 AR-PVC/E/C-F-31U2U2FG
DDA 17-7 AR-PVC/E/C-F-31I002FG
DDA 17-7 AR-PVC/V/C-F-31U2U2FG
DDA 17-7 AR-PVC/V/C-F-31I002FG
DDA 17-7 AR-PVC/T/C-F-31U2U2FG
DDA 17-7 AR-PVC/T/C-F-31I002FG
DDA 17-7 AR-PV/E/C-F-31U2U2FG
DDA 17-7 AR-PV/E/C-F-31I002FG
DDA 17-7 AR-PV/V/C-F-31U2U2FG
DDA 17-7 AR-PV/V/C-F-31I002FG
DDA 17-7 AR-PV/T/C-F-31U2U2FG
DDA 17-7 AR-PV/T/C-F-31I002FG
DDA 17-7 AR-SS/T/SS-F-31AAFG
DDA 30-4 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG
DDA 30-4 AR-PP/E/C-F-31I002FG
DDA 30-4 AR-PP/V/C-F-31U2U2FG
DDA 30-4 AR-PP/V/C-F-31I002FG
DDA 30-4 AR-PVC/E/C-F-31U2U2FG
DDA 30-4 AR-PVC/E/C-F-31I002FG
DDA 30-4 AR-PVC/V/C-F-31U2U2FG
DDA 30-4 AR-PVC/V/C-F-31I002FG
DDA 30-4 AR-PVC/T/C-F-31U2U2FG
DDA 30-4 AR-PVC/T/C-F-31I002FG
DDA 30-4 AR-PV/E/C-F-31U2U2FG
DDA 30-4 AR-PV/E/C-F-31I002FG
DDA 30-4 AR-PV/V/C-F-31U2U2FG
DDA 30-4 AR-PV/V/C-F-31I002FG
DDA 30-4 AR-PV/T/C-F-31U2U2FG
DDA 30-4 AR-PV/T/C-F-31I002FG
DDA 30-4 AR-SS/T/SS-F-31AAFG
97722142
97722143
97722146
97722147
97722150
97722151
97722154
97722155
97722158
97722159
97722162
97722163
97722166
97722167
97722170
97722171
97722174
97722244
97722245
97722248
97722249
97722252
97722253
97722256
97722257
97722260
97722261
97722264
97722265
97722268
97722269
97722272
97722273
97722276
970.90
1 043.10
970.90
1 043.10
989.90
1 062.10
989.90
1 062.10
1 062.10
1 134.30
1 050.70
1 122.90
1 050.70
1 122.90
1 122.90
1 195.10
1 502.90
1 065.90
1 138.10
1 065.90
1 138.10
1 084.90
1 157.10
1 084.90
1 157.10
1 157.10
1 229.30
1 145.70
1 217.90
1 145.70
1 217.90
1 217.90
1 290.10
1 597.90
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
*Inštalačná sada zahŕňa: 2x prípojku čerpadla, pätný (sací) ventil, injekčný ventil (G1/2"), 6 m PE výtlačnej hadice, 2 m PVC sacej hadice,
2 m PVC odvzdušňovacej hadice (4/6 mm). Materiály a priemery hadícových sád sú v súlade s materiálovou kombináciou dávkovacieho čerpadla.
Platnosť od : 1.4.2011
Smart Digital
Stránka 8 / 12
DDA
Dávkovacie čerpadlá
Digitálne dávkovacie čerpadlá SMART Digital
DDA-FC (0-30 l/h )
Digitálne membránové dávkovacie čerpadlá s krokovým motorom, obsluha prostredníctvom otočného tlačidla
4-farebné podsvietenie LC displej (Varovanie: žlté; Alarm: červené; Prevádzka: zelene; zmena nastavenie: biele) s multi-jazyčným menu
vysoká materiálová odolnosť vďaka PTFE membráne, variabilná inštalačná pozícia (veko zásobníka/stena) vďaka konzole
Prevedenie riadenia DDA-FC: trvalá prevádzka s manuálnym nastavením dávkovaného množstva, proporcionálne dávkovanie na základe externých impulzov
alebo signálu 4-20mA, dávkový prevádzkový režim (časový, impulzný alebo týždenné spínacie hodiny)
Hlavné funkcie: Flow Control FC (selektívna diagnostika porúch dávkovania s monitoringom tlaku min/max),
automatické odvzdušnenie dávkovacej hlavy, antikavitačná funkcia (redukcia trvania sacej fázy: 100%, 50%, 25%), kalibračný program,
servisné menu, nastaviteľný vstupní analógový signál, voliteľné parametre výstupného poruchového relé, integrované týždenné hodiny
pre dávkový prevádzkový režim
Vstupy: Ext. diaľkový beznapäť. start/stop, impulzný signál, analógový signál (nastaviteľný), 2-polohový snímač hladiny
Výstupy: 2x voliteľné výstupní relé pre alarm/varovanie/prevádzka/zdvih, nastaviteľný výstupní analógový signál pre sledovanie tlaku alebo
dávkovaného prietoku, možnosť prípojky pre Profibus e-box
Pomer nastavenia výkonu: 1:3000 (DDA 7,5-16); 1:1000 (DDA 12-10; 17-7; 30-4)
Presnosť stálosti dávky: +/- 1%
Teplota média: -10 až +45°C
Elektrické napájanie: 1x110-240 VAC, 50-60 Hz, IP65, 1,5m kábel s EÚ (Schuko)
Max. sacia výška (v prevádzke): 6 m
Max. viskozita bez pružinových ventilov: DDA 7.5-16: 50 mPas; DDA 12-10/17-7: 300 mPas; DDA 30-4: 150 mPas;
Max. viskozita s pružinovými ventilmi: DDA 7.5-16/12-10: 2500 mPas; DDA 17-7: 2000 mPas; DDA 30-4: 1500 mPas
Sada pripojení (PP/PVC/PVDF): hadica 4/6mm, 6/9mm, 6/12mm, 9/12mm
Adaptér pripojenia (PP/PVC/PVDF): 91835691 (pre PVC trubicu d12mm); 91835706 (pre PVDF trubicu d16mm)
Sada pripojení (SS): vnútorný závit Rp 1/4“
Ventily s pružinami na dopyt
Profibus DP
Prídavný modul pre digitálne vstupy/výstupy
Prevedenie:
Poloha ovládacieho panela s LCD: čelné (možnosť zmeny polohy zľava a sprava)
Výkonové dáta
Min. Q
(l/h)
Max. Q
(l/h)
Max. p
(bar)
Materiály
Hlava
Tesnenie
Príslušenstvo
Guľôčky
EPDM
PP
FKM
EPDM
PVC
0.0025
7.5
FKM
keramika
16
PTFE
EPDM
PVDF
FKM
PTFE
SS
PTFE
SS
EPDM
PP
FKM
EPDM
PVC
0.012
12.0
FKM
keramika
10
PTFE
EPDM
PVDF
FKM
PTFE
SS
Platnosť od : 1.4.2011
PTFE
SS
Montážna
sada*
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
Prevedenie riadenia DDA-FC
Typ
DDA 7.5-16 FC-PP/E/C-F-31U2U2FG
DDA 7.5-16 FC-PP/E/C-F-31I001FG
DDA 7.5-16 FC-PP/V/C-F-31U2U2FG
DDA 7.5-16 FC-PP/V/C-F-31I001FG
DDA 7.5-16 FC-PVC/E/C-F-31U2U2FG
DDA 7.5-16 FC-PVC/E/C-F-31I001FG
DDA 7.5-16 FC-PVC/V/C-F-31U2U2FG
DDA 7.5-16 FC-PVC/V/C-F-31I001FG
DDA 7.5-16 FC-PVC/T/C-F-31U2U2FG
DDA 7.5-16 FC-PVC/T/C-F-31I001FG
DDA 7.5-16 FC-PV/E/C-F-31U2U2FG
DDA 7.5-16 FC-PV/E/C-F-31I001FG
DDA 7.5-16 FC-PV/V/C-F-31U2U2FG
DDA 7.5-16 FC-PV/V/C-F-31I001FG
DDA 7.5-16 FC-PV/T/C-F-31U2U2FG
DDA 7.5-16 FC-PV/T/C-F-31I001FG
DDA 7.5-16 FC-SS/T/SS-F-31AAFG
DDA 12-10 FC-PP/E/C-F-31U2U2FG
DDA 12-10 FC-PP/E/C-F-31I002FG
DDA 12-10 FC-PP/V/C-F-31U2U2FG
DDA 12-10 FC-PP/V/C-F-31I002FG
DDA 12-10 FC-PVC/E/C-F-31U2U2FG
DDA 12-10 FC-PVC/E/C-F-31I002FG
DDA 12-10 FC-PVC/V/C-F-31U2U2FG
DDA 12-10 FC-PVC/V/C-F-31I002FG
DDA 12-10 FC-PVC/T/C-F-31U2U2FG
DDA 12-10 FC-PVC/T/C-F-31I002FG
DDA 12-10 FC-PV/E/C-F-31U2U2FG
DDA 12-10 FC-PV/E/C-F-31I002FG
DDA 12-10 FC-PV/V/C-F-31U2U2FG
DDA 12-10 FC-PV/V/C-F-31I002FG
DDA 12-10 FC-PV/T/C-F-31U2U2FG
DDA 12-10 FC-PV/T/C-F-31I002FG
DDA 12-10 FC-SS/T/SS-F-31AAFG
Smart Digital
Objednáva
Cena EUR
cie číslo
97721972
1 084.90
97721973
1 143.80
97721976
1 084.90
97721977
1 143.80
97721980
1 103.90
97721981
1 162.80
97721984
1 103.90
97721985
1 162.80
97721988
1 176.10
97721989
1 235.00
97721992
1 164.70
97721993
1 223.60
97721996
1 164.70
97721997
1 223.60
97722000
1 236.90
97722001
1 295.80
97722004
1 616.90
97722074
1 198.90
97722075
1 271.10
97722078
1 198.90
97722079
1 271.10
97722082
1 217.90
97722083
1 290.10
97722086
1 217.90
97722087
1 290.10
97722090
1 290.10
97722091
1 362.30
97722094
1 278.70
97722095
1 350.90
97722098
1 278.70
97722099
1 350.90
97722102
1 350.90
97722103
1 423.10
97722106
1 730.90
Rabatová
skupina
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
Stránka 9 / 12
DDA
Dávkovacie čerpadlá
Digitálne dávkovacie čerpadlá SMART Digital
DDA-FC (0-30 l/h )
EPDM
PP
FKM
EPDM
PVC
0.017
17.0
FKM
keramika
7
PTFE
EPDM
PVDF
FKM
PTFE
SS
PTFE
SS
EPDM
PP
FKM
EPDM
PVC
0.03
30.0
FKM
keramika
4
PTFE
EPDM
PVDF
FKM
PTFE
SS
PTFE
SS
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
DDA 17-7 FC-PP/E/C-F-31U2U2FG
DDA 17-7 FC-PP/E/C-F-31I002FG
DDA 17-7 FC-PP/V/C-F-31U2U2FG
DDA 17-7 FC-PP/V/C-F-31I002FG
DDA 17-7 FC-PVC/E/C-F-31U2U2FG
DDA 17-7 FC-PVC/E/C-F-31I002FG
DDA 17-7 FC-PVC/V/C-F-31U2U2FG
DDA 17-7 FC-PVC/V/C-F-31I002FG
DDA 17-7 FC-PVC/T/C-F-31U2U2FG
DDA 17-7 FC-PVC/T/C-F-31I002FG
DDA 17-7 FC-PV/E/C-F-31U2U2FG
DDA 17-7 FC-PV/E/C-F-31I002FG
DDA 17-7 FC-PV/V/C-F-31U2U2FG
DDA 17-7 FC-PV/V/C-F-31I002FG
DDA 17-7 FC-PV/T/C-F-31U2U2FG
DDA 17-7 FC-PV/T/C-F-31I002FG
DDA 17-7 FC-SS/T/SS-F-31AAFG
DDA 30-4 FC-PP/E/C-F-31U2U2FG
DDA 30-4 FC-PP/E/C-F-31I002FG
DDA 30-4 FC-PP/V/C-F-31U2U2FG
DDA 30-4 FC-PP/V/C-F-31I002FG
DDA 30-4 FC-PVC/E/C-F-31U2U2FG
DDA 30-4 FC-PVC/E/C-F-31I002FG
DDA 30-4 FC-PVC/V/C-F-31U2U2FG
DDA 30-4 FC-PVC/V/C-F-31I002FG
DDA 30-4 FC-PVC/T/C-F-31U2U2FG
DDA 30-4 FC-PVC/T/C-F-31I002FG
DDA 30-4 FC-PV/E/C-F-31U2U2FG
DDA 30-4 FC-PV/E/C-F-31I002FG
DDA 30-4 FC-PV/V/C-F-31U2U2FG
DDA 30-4 FC-PV/V/C-F-31I002FG
DDA 30-4 FC-PV/T/C-F-31U2U2FG
DDA 30-4 FC-PV/T/C-F-31I002FG
DDA 30-4 FC-SS/T/SS-F-31AAFG
97722176
97722177
97722180
97722181
97722184
97722185
97722188
97722189
97722192
97722193
97722196
97722197
97722200
97722201
97722204
97722205
97722208
97722278
97722279
97722282
97722283
97722286
97722288
97722291
97722292
97722295
97722296
97722299
97722300
97722303
97722304
97722307
97722308
97722311
1 198.90
1 271.10
1 198.90
1 271.10
1 217.90
1 290.10
1 217.90
1 290.10
1 290.10
1 362.30
1 278.70
1 350.90
1 278.70
1 350.90
1 350.90
1 423.10
1 730.90
1 293.90
1 366.10
1 293.90
1 366.10
1 312.90
1 385.10
1 312.90
1 385.10
1 385.10
1 457.30
1 373.70
1 445.90
1 373.70
1 445.90
1 445.90
1 518.10
1 825.90
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
*Inštalačná sada zahŕňa: 2x prípojku čerpadla, pätný (sací) ventil, injekčný ventil (G1/2"), 6 m PE výtlačnej hadice, 2 m PVC sacej hadice,
2 m PVC odvzdušňovacej hadice (4/6 mm). Materiály a priemery hadícových sád sú v súlade s materiálovou kombináciou dávkovacieho čerpadla.
Platnosť od : 1.4.2011
Smart Digital
Stránka 10 / 12
DDA
Dávkovacie čerpadlá
Digitálne dávkovacie čerpadlá SMART Digital
DDA-FCM (0-30 l/h )
Digitálne membránové dávkovacie čerpadlá s krokovým motorom, obsluha prostredníctvom otočného tlačidla
4-farebné podsvietenie LC displej (Varovanie: žlté; Alarm: červené; Prevádzka: zelene; zmena nastavenie: biele) s multi-jazyčným menu
vysoká materiálová odolnosť vďaka PTFE membráne, variabilná inštalačná pozícia (veko zásobníka/stena) vďaka konzole
Prevedenie riadenia DDA-FCM: trvalá prevádzka s manuálnym nastavením dávkovaného množstva, proporcionálne dávkovanie na základe externých impulzov
alebo signálu 4-20mA, dávkový prevádzkový režim (časový, impulzný alebo týždenné spínacie hodiny)
Hlavné funkcie: Flow Control Managment FCM (selektívna diagnostika porúch dávkovania s monitoringom tlaku min/max,
integr. kalkulácia skutočného prietoku, kompenzácia odchýlky skutočného prietoku od požadovaného),
automatické odvzdušnenie dávkovacej hlavy, antikavitačná funkcia (redukcia trvania sacej fázy: 100%, 50%, 25%), kalibračný program,
servisné menu, nastaviteľný vstupní analógový signál, voliteľné parametre výstupného poruchového relé, integrované týždenné hodiny
pre dávkový prevádzkový režim
Vstupy: Ext. diaľkový beznapäť. start/stop, impulzný signál, analógový signál (nastaviteľný), 2-polohový snímač hladiny
Výstupy: 2x voliteľné výstupní relé pre alarm/varovanie/prevádzka/zdvih, nastaviteľný výstupní analógový signál pre sledovanie tlaku alebo
dávkovaného prietoku, možnosť prípojky pre Profibus e-box
Pomer nastavenia výkonu: 1:3000 (DDA 7,5-16); 1:1000 (DDA 12-10; 17-7; 30-4)
Presnosť stálosti dávky: +/- 1%
Teplota média: -10 až +45°C
Elektrické napájanie: 1x110-240 VAC, 50-60 Hz, IP65, 1,5m kábel s EÚ (Schuko)
Max. sacia výška (v prevádzke): 6 m
Max. viskozita bez pružinových ventilov: DDA 7.5-16: 50 mPas; DDA 12-10/17-7: 300 mPas; DDA 30-4: 150 mPas;
Max. viskozita s pružinovými ventilmi: DDA 7.5-16/12-10: 2500 mPas; DDA 17-7: 2000 mPas; DDA 30-4: 1500 mPas
Sada pripojení (PP/PVC/PVDF): hadica 4/6mm, 6/9mm, 6/12mm, 9/12mm
Adaptér pripojenia (PP/PVC/PVDF): 91835691 (pre PVC trubicu d12mm); 91835706 (pre PVDF trubicu d16mm)
Sada pripojení (SS): vnútorný závit Rp 1/4“
Ventily s pružinami na dopyt
Profibus DP
Prídavný modul pre digitálne vstupy/výstupy
Prevedenie:
Poloha ovládacieho panela s LCD: čelné (možnosť zmeny polohy zľava a sprava)
Výkonové dáta
Min. Q
(l/h)
Max. Q
(l/h)
Max. p
(bar)
Materiály
Hlava
Tesnenie
Príslušenstvo
Guľôčky
EPDM
PP
FKM
EPDM
PVC
0.0025
7.5
FKM
keramika
16
PTFE
EPDM
PVDF
FKM
PTFE
SS
PTFE
SS
EPDM
PP
FKM
EPDM
PVC
0.012
12.0
FKM
keramika
10
PTFE
EPDM
PVDF
FKM
PTFE
SS
Platnosť od : 1.4.2011
PTFE
SS
Montážna
sada*
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
Prevedenie riadenia DDA-FCM
Typ
DDA 7.5-16 FCM-PP/E/C-F-31U2U2FG
DDA 7.5-16 FCM-PP/E/C-F-31I001FG
DDA 7.5-16 FCM-PP/V/C-F-31U2U2FG
DDA 7.5-16 FCM-PP/V/C-F-31I001FG
DDA 7.5-16 FCM-PVC/E/C-F-31U2U2FG
DDA 7.5-16 FCM-PVC/E/C-F-31I001FG
DDA 7.5-16 FCM-PVC/V/C-F-31U2U2FG
DDA 7.5-16 FCM-PVC/V/C-F-31I001FG
DDA 7.5-16 FCM-PVC/T/C-F-31U2U2FG
DDA 7.5-16 FCM-PVC/T/C-F-31I001FG
DDA 7.5-16 FCM-PV/E/C-F-31U2U2FG
DDA 7.5-16 FCM-PV/E/C-F-31I001FG
DDA 7.5-16 FCM-PV/V/C-F-31U2U2FG
DDA 7.5-16 FCM-PV/V/C-F-31I001FG
DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C-F-31U2U2FG
DDA 7.5-16 FCM-PV/T/C-F-31I001FG
DDA 7.5-16 FCM-SS/T/SS-F-31AAFG
DDA 12-10 FCM-PP/E/C-F-31U2U2FG
DDA 12-10 FCM-PP/E/C-F-31I002FG
DDA 12-10 FCM-PP/V/C-F-31U2U2FG
DDA 12-10 FCM-PP/V/C-F-31I002FG
DDA 12-10 FCM-PVC/E/C-F-31U2U2FG
DDA 12-10 FCM-PVC/E/C-F-31I002FG
DDA 12-10 FCM-PVC/V/C-F-31U2U2FG
DDA 12-10 FCM-PVC/V/C-F-31I002FG
DDA 12-10 FCM-PVC/T/C-F-31U2U2FG
DDA 12-10 FCM-PVC/T/C-F-31I002FG
DDA 12-10 FCM-PV/E/C-F-31U2U2FG
DDA 12-10 FCM-PV/E/C-F-31I002FG
DDA 12-10 FCM-PV/V/C-F-31U2U2FG
DDA 12-10 FCM-PV/V/C-F-31I002FG
DDA 12-10 FCM-PV/T/C-F-31U2U2FG
DDA 12-10 FCM-PV/T/C-F-31I002FG
DDA 12-10 FCM-SS/T/SS-F-31AAFG
Smart Digital
Objednáva
Cena EUR
cie číslo
97722006
1 284.40
97722007
1 343.30
97722010
1 284.40
97722011
1 343.30
97722014
1 303.40
97722015
1 362.30
97722018
1 303.40
97722019
1 362.30
97722022
1 375.60
97722023
1 434.50
97722026
1 364.20
97722027
1 423.10
97722030
1 364.20
97722031
1 423.10
97722034
1 436.40
97722035
1 495.30
97722038
1 816.40
97722108
1 398.40
97722109
1 470.60
97722112
1 398.40
97722113
1 470.60
97722116
1 417.40
97722117
1 489.60
97722120
1 417.40
97722121
1 489.60
97722124
1 489.60
97722125
1 561.80
97722128
1 478.20
97722129
1 550.40
97722132
1 478.20
97722133
1 550.40
97722136
1 550.40
97722137
1 622.60
97722140
1 930.40
Rabatová
skupina
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
Stránka 11 / 12
DDA
Dávkovacie čerpadlá
Digitálne dávkovacie čerpadlá SMART Digital
DDA-FCM (0-30 l/h )
EPDM
PP
FKM
EPDM
PVC
0.017
17.0
FKM
keramika
7
PTFE
EPDM
PVDF
FKM
PTFE
SS
PTFE
SS
EPDM
PP
FKM
EPDM
PVC
0.03
30.0
FKM
keramika
4
PTFE
EPDM
PVDF
FKM
PTFE
SS
PTFE
SS
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
áno
nie
DDA 17-7 FCM-PP/E/C-F-31U2U2FG
DDA 17-7 FCM-PP/E/C-F-31I002FG
DDA 17-7 FCM-PP/V/C-F-31U2U2FG
DDA 17-7 FCM-PP/V/C-F-31I002FG
DDA 17-7 FCM-PVC/E/C-F-31U2U2FG
DDA 17-7 FCM-PVC/E/C-F-31I002FG
DDA 17-7 FCM-PVC/V/C-F-31U2U2FG
DDA 17-7 FCM-PVC/V/C-F-31I002FG
DDA 17-7 FCM-PVC/T/C-F-31U2U2FG
DDA 17-7 FCM-PVC/T/C-F-31I002FG
DDA 17-7 FCM-PV/E/C-F-31U2U2FG
DDA 17-7 FCM-PV/E/C-F-31I002FG
DDA 17-7 FCM-PV/V/C-F-31U2U2FG
DDA 17-7 FCM-PV/V/C-F-31I002FG
DDA 17-7 FCM-PV/T/C-F-31U2U2FG
DDA 17-7 FCM-PV/T/C-F-31I002FG
DDA 17-7 FCM-SS/T/SS-F-31AAFG
DDA 30-4 FCM-PP/E/C-F-31U2U2FG
DDA 30-4 FCM-PP/E/C-F-31I002FG
DDA 30-4 FCM-PP/V/C-F-31U2U2FG
DDA 30-4 FCM-PP/V/C-F-31I002FG
DDA 30-4 FCM-PVC/E/C-F-31U2U2FG
DDA 30-4 FCM-PVC/E/C-F-31I002FG
DDA 30-4 FCM-PVC/V/C-F-31U2U2FG
DDA 30-4 FCM-PVC/V/C-F-31I002FG
DDA 30-4 FCM-PVC/T/C-F-31U2U2FG
DDA 30-4 FCM-PVC/T/C-F-31I002FG
DDA 30-4 FCM-PV/E/C-F-31U2U2FG
DDA 30-4 FCM-PV/E/C-F-31I002FG
DDA 30-4 FCM-PV/V/C-F-31U2U2FG
DDA 30-4 FCM-PV/V/C-F-31I002FG
DDA 30-4 FCM-PV/T/C-F-31U2U2FG
DDA 30-4 FCM-PV/T/C-F-31I002FG
DDA 30-4 FCM-SS/T/SS-F-31AAFG
97722210
97722211
97722214
97722215
97722218
97722219
97722222
97722223
97722226
97722227
97722230
97722231
97722234
97722235
97722238
97722239
97722242
97722313
97722314
97722317
97722318
97722331
97722332
97722335
97722336
97722339
97722340
97722343
97722344
97722347
97722348
97722351
97722352
97722355
1 398.40
1 470.60
1 398.40
1 470.60
1 417.40
1 489.60
1 417.40
1 489.60
1 489.60
1 561.80
1 478.20
1 550.40
1 478.20
1 550.40
1 550.40
1 622.60
1 930.40
1 493.40
1 565.60
1 493.40
1 565.60
1 512.40
1 584.60
1 512.40
1 584.60
1 584.60
1 656.80
1 573.20
1 645.40
1 573.20
1 645.40
1 645.40
1 717.60
2 025.40
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
D2
*Inštalačná sada zahŕňa: 2x prípojku čerpadla, pätný (sací) ventil, injekčný ventil (G1/2"), 6 m PE výtlačnej hadice, 2 m PVC sacej hadice,
2 m PVC odvzdušňovacej hadice (4/6 mm). Materiály a priemery hadícových sád sú v súlade s materiálovou kombináciou dávkovacieho čerpadla.
Platnosť od : 1.4.2011
Smart Digital
Stránka 12 / 12
DME
Dávkovacie čerpadlá
Dávkovacie čerpadlá DIGITAL DOSING
Typ DME verzia AR a B, ovládací panel s displejom na čelnej strane
Membránové dávkovacie čerpadlá s elektronicky regulovaným rovnosmerným motorom s permanent. magnetom a užívateľsky prívetivým riadiacim menu.
Prevádzkové riadiace režimy modelu AR: štart/stop pomocou beznapäťového signálu, analógový, dávkový (časový alebo pulzný) alebo voliteľná busová komuniká
Prevádzkový riadiaci režim modelu B: iba štart/stop pomocou ovládaného napájania. Rozsah nastavenia dávky: 1:800.
Materiálové prevedenie hlavy čerpadla: PP, PVDF, 1.4401 s tesnením EPDM, FKM alebo PTFE. Napájacie napätie: 1x 100-240 V , 50-60 Hz
Verzia AR - s relé poplašnej signalizácie – štandardné prevedeniVerzia B
Max. dávkovací výkon : 60 l/h pri max. 10 baroch
Typ
Objednávacie
Cena EUR
číslo
Max. dávkovací výkon : 60 l/h pri max. 10 baroch
Rabatová
skupina
Typ
Objednávacie
Cena EUR
číslo
Rabatová
skupina
DME 60-10 AR-PP/E/C-F-31QQF
96524874
2 109,10
D1
DME 60-10 B-PP/E/C-F-31QQF
96524916
1 582,90
D1
DME 60-10 AR-PP/V/C-F-31QQF
96524910
2 109,10
D1
DME 60-10 B-PP/V/C-F-31QQF
96524918
1 582,90
D1
DME 60-10 AR-PV/V/C-F-31QQF
96524912
2 277,40
D1
DME 60-10 B-PV/V/C-F-31QQF
96524920
1 751,20
D1
DME 60-10 AR-SS/V/SS-F-31A1A1F 96524914
2 637,50
D1
DME 60-10 B-SS/V/SS-F-31A1A1F 96524923
2 111,30
D1
Verzia AR - s relé poplašnej signalizácie – štandardné prevedeniVerzia B
Max. dávkovací výkon : 150 l/h pri max. 4 baroch
Typ
Objednávacie
Cena EUR
číslo
Max. dávkovací výkon : 150 l/h pri max. 4 baroch
Rabatová
skupina
Typ
Objednávacie
Cena EUR
číslo
Rabatová
skupina
DME 150-4 AR-PP/E/C-F-31QQF
96524925
2 286,00
D1
DME 150-4 B-PP/E/C-F-31QQF
96524933
1 757,60
D1
DME 150-4 AR-PP/V/C-F-31QQF
96524927
2 286,00
D1
DME 150-4 B-PP/V/C-F-31QQF
96524935
1 757,60
D1
DME 150-4 AR-PV/V/C-F-31QQF
96524929
2 467,00
D1
DME 150-4 B-PV/V/C-F-31QQF
96524937
1 938,70
D1
DME 150-4 AR-SS/V/SS-F-31A1A1F 96524931
2 856,90
D1
DME 150-4 B-SS/V/SS-F-31A1A1F 96524939
2 328,60
D1
Dávkovacie čerpadlá DIGITAL DOSING
Typ DME verze AR a B, ovládací panel s displejem na boční straně
Membránové dávkovacie čerpadlá s elektronicky regulovaným rovnosmerným motorom s permanent. magnetom a užívateľsky prívetivým riadiacim menu.
Prevádzkové riadiace režimy modelu AR: štart/stop pomocou beznapäťového signálu, analógový, dávkový (časový alebo pulzný) alebo voliteľná busová komuniká
Prevádzkový riadiaci režim modelu B: iba štart/stop pomocou ovládaného napájania. Rozsah nastavenia dávky: 1:800.
Materiálové prevedenie hlavy čerpadla: PP, PVDF, 1.4401 s tesnením EPDM, FKM alebo PTFE. Napájacie napätie: 1x 100-240 V , 50-60 Hz
Verzia AR - s relé poplašnej signalizácie – štandardné prevedeniVerzia B
Max. dávkovací výkon : 60 l/h pri max. 10 baroch
Typ
Objednávacie
Cena EUR
číslo
DME 60-10 AR-PP/E/C-S-31QQF
96524879
2 140,00
Max. dávkovací výkon : 60 l/h pri max. 10 baroch
Rabatová
skupina
D1
Typ
Objednávacie
Cena EUR
číslo
DME 60-10 B-PP/E/C-S-31QQF
96524917
Rabatová
skupina
1 613,80
D1
D1
DME 60-10 AR-PP/V/C-S-31QQF
96524911
2 140,00
D1
DME 60-10 B-PP/V/C-S-31QQF
96524919
1 613,80
DME 60-10 AR-PV/V/C-S-31QQF
96524913
2 308,30
D1
DME 60-10 B-PV/V/C-S-31QQF
96524921
1 782,10
D1
DME 60-10 AR-SS/V/SS-S-31A1A1F 96524915
2 668,30
D1
DME 60-10 B-SS/V/SS-S-31A1A1F 96524924
2 142,10
D1
Verzia AR - s relé poplašnej signalizácie – štandardné prevedeniVerzia B
Max. dávkovací výkon : 150 l/h pri max. 4 baroch
Typ
Objednávacie
Cena EUR
číslo
Max. dávkovací výkon : 150 l/h pri max. 4 baroch
Rabatová
skupina
Typ
Objednávacie
Cena EUR
číslo
Rabatová
skupina
DME 150-4 AR-PP/E/C-S-31QQF
96524926
2 316,80
D1
DME 150-4 B-PP/E/C-S-31QQF
96524934
1 788,50
D1
DME 150-4 AR-PP/V/C-S-31QQF
96524928
2 316,80
D1
DME 150-4 B-PP/V/C-S-31QQF
96524936
1 788,50
D1
DME 150-4 AR-PV/V/C-S-31QQF
96524930
2 497,90
D1
DME 150-4 B-PV/V/C-S-31QQF
96524938
1 969,60
D1
DME 150-4 AR-SS/V/SS-S-31A1A1F 96524932
2 887,80
D1
DME 150-4 B-SS/V/SS-S-31A1A1F 96524940
2 359,40
D1
Ceny neštandardných typov dávkovacích čerpadiel DME na dopyt.
Platnosť od : 1.4.2011
DME
Stránka 1 / 4
Dávkovacie čerpadlá DIGITAL DOSING
Typ DME verzia AR a B, ovládací panel s displejom na čelnej strane
Membránové dávkovacie čerpadlá s elektronicky regulovaným rovnosmerným motorom s permanent. magnetom a užívateľsky prívetivým riadiacim menu.
Prevádzkové riadiace režimy modelu AR: štart/stop pomocou beznapäťového signálu, analógový, dávkový (časový alebo pulzný) alebo voliteľná busová komuniká
Prevádzkový riadiaci režim modelu B: iba štart/stop pomocou ovládaného napájania. Rozsah nastavenia dávky: 1:800.
Materiálové prevedenie hlavy čerpadla: PP, PVDF, 1.4401 s tesnením EPDM, FKM alebo PTFE. Napájacie napätie: 1x 100-240 V, 50-60 Hz.
Verzia AR - s relé poplašnej signalizácie – štandardné prevedeniVerzia B
Max. dávkovací výkon : 376 l/h pri max. 10 baroch
Typ
Objednávacie
Cena EUR
číslo
DME 375-10 AR-PP/E/G-F-31A2A2F 96524941
3 224,10
Max. dávkovací výkon : 376 l/h pri max. 10 baroch
Rabatová
skupina
D1
Typ
Objednávacie
Cena EUR
číslo
DME 375-10 B-PP/E/G-F-31A2A2F 96524949
Rabatová
skupina
2 700,50
D1
DME 375-10 AR-PP/V/G-F-31A2A2F 96524943
3 234,70
D1
DME 375-10 B-PP/V/G-F-31A2A2F 96524951
2 711,00
D1
DME 375-10 AR-PV/V/G-F-31A2A2F 96524945
3 623,20
D1
DME 375-10 B-PV/V/G-F-31A2A2F 96524953
3 099,50
D1
DME 375-10 AR-SS/V/SS-F-31A2A2F96524947
3 901,90
D1
DME 375-10 B-SS/V/SS-F-31A2A2F96524956
3 378,20
D1
Verzia AR - s relé poplašnej signalizácie – štandardné prevedeniVerzia B
Max. dávkovací výkon : 940 l/h pri max. 4 baroch
Max. dávkovací výkon : 940 l/h pri max. 4 baroch
Typ
Objednávacie
Cena EUR
číslo
DME 940-4 AR-PP/E/G-F-31A2A2F
96524958
3 832,20
Rabatová
skupina
D1
Typ
Objednávacie
Cena EUR
číslo
DME 940-4 B-PP/E/G-F-31A2A2F
96524966
Rabatová
skupina
3 310,70
D1
D1
DME 940-4 AR-PP/V/G-F-31A2A2F
96524960
3 842,70
D1
DME 940-4 B-PP/V/G-F-31A2A2F
96524968
3 321,20
DME 940-4 AR-PV/V/G-F-31A2A2F
96524962
4 319,90
D1
DME 940-4 B-PV/V/G-F-31A2A2F
96524980
3 798,40
D1
DME 940-4 AR-SS/V/SS-F-31A2A2F 96524964
4 659,90
D1
DME 940-4 B-SS/V/SS-F-31A2A2F 96524982
4 138,30
D1
Dávkovacie čerpadlá DIGITAL DOSING
Typ DME verzia AR a B, ovládací panel s displejom na bočnej strane.
Membránové dávkovacie čerpadlá s elektronicky regulovaným rovnosmerným motorom s permanent. magnetom a užívateľsky prívetivým riadiacim menu.
Prevádzkové riadiace režimy modelu AR: štart/stop pomocou beznapäťového signálu, analógový, dávkový (časový alebo pulzný) alebo voliteľná busová komuniká
Prevádzkový riadiaci režim modelu B: iba štart/stop pomocou ovládaného napájania. Rozsah nastavenia dávky: 1:800.
Materiálové prevedenie hlavy čerpadla: PP, PVDF, 1.4401 s tesnením EPDM, FKM alebo PTFE. Napájacie napätie: 1x 100-240 V, 50-60 Hz.
Verzia AR - s relé poplašnej signalizácie – štandardné prevedeniVerzia B
Max. dávkovací výkon : 376 l/h pri max. 10 baroch
Typ
Objednávacie
Cena EUR
číslo
DME 375-10 AR-PP/E/G-S-31A2A2F 96524942
3 266,30
Max. dávkovací výkon : 376 l/h pri max. 10 baroch
Rabatová
skupina
D1
Typ
Objednávacie
Cena EUR
číslo
DME 375-10 B-PP/E/G-S-31A2A2F 96524950
Rabatová
skupina
2 742,70
D1
DME 375-10 AR-PP/V/G-S-31A2A2F 96524944
3 276,90
D1
DME 375-10 B-PP/V/G-S-31A2A2F 96524952
2 753,30
D1
DME 375-10 AR-PV/V/G-S-31A2A2F 96524946
3 665,40
D1
DME 375-10 B-PV/V/G-S-31A2A2F 96524954
3 141,80
D1
DME 375-10 AR-SS/V/SS-S-31A2A2F96524948
3 944,10
D1
DME 375-10 B-SS/V/SS-S-31A2A2F96524957
3 420,50
D1
Verzia AR - s relé poplašnej signalizácie – štandardné prevedeniVerzia B
Max. dávkovací výkon : 940 l/h pri max. 4 baroch
Typ
Objednávacie
Cena EUR
číslo
DME 940-4 AR-PP/E/G-S-31A2A2F
96524959
3 874,40
Max. dávkovací výkon : 940 l/h pri max. 4 baroch
Rabatová
skupina
D1
Typ
Objednávacie
Cena EUR
číslo
DME 940-4 B-PP/E/G-S-31A2A2F 96524967
Rabatová
skupina
3 352,90
D1
D1
DME 940-4 AR-PP/V/G-S-31A2A2F
96524961
3 885,00
D1
DME 940-4 B-PP/V/G-S-31A2A2F 96524969
3 363,50
DME 940-4 AR-PV/V/G-S-31A2A2F
96524963
4 362,10
D1
DME 940-4 B-PV/V/G-S-31A2A2F 96524981
3 840,60
D1
DME 940-4 AR-SS/V/SS-S-31A2A2F 96524965
4 702,10
D1
DME 940-4 B-SS/V/SS-S-31A2A2F 96524983
4 180,60
D1
Ceny neštandardných typov dávkovacích čerpadiel DME na dopyt.
Platnosť od : 1.4.2011
DME
Stránka 2 / 4
Dávkovacie čerpadlá DIGITAL DOSING
Typ DME verzia A a AR, ovládací panel s displejom na čelnej strane
Membránové dávkovacie čerpadlo so synchrónnym motorom a s užívateľsky prívetivým ovládacím menu.
Prevádzkový riadiaci režim: štart/stop (ručné nast.výkonu), impulzný, analógový a riadenie od hladiny. Rozsah nastavenia výkonu 1:100.
Materiálové prevedenie hlavy čerpadla: PP, PVDF, 1.4401 s tesnením EPDM, FKM alebo PTFE. Napájacie napätie : 1 x 230 V, 50 Hz.
Verzia A - štandard
Verzia AR - s poruchovým relé
Max. výkon : 2,5 l/h pri max. 18 baroch
Typ
Max. výkon : 2,5 l/h pri max. 18 baroch
Objednávacie
Cena EUR
číslo
Rabatová
skupina
Typ
Objednávacie
Cena EUR
číslo
Rabatová
skupina
DME 2-18 A-PP/E/C-F-3111F
96434879
856,10
D
DME 2-18 AR-PP/E/C-F-3111F
96434885
922,00
D
DME 2-18 A-PP/V/C-F-3111F
96443981
856,10
D
DME 2-18 AR-PP/V/C-F-3111F
96443987
922,00
D
DME 2-18 A-PV/V/C-F-3111F
96434899
910,90
D
DME 2-18 AR-PV/V/C-F-3111F
96434905
976,70
D
DME 2-18 A-SS/V/SS-F-31AAF
96437423
1 251,30
D
DME 2-18 AR-SS/V/SS-F-31AAF
96437429
1 317,10
D
Verzia A - štandard
Verzia AR - s poruchovým relé
Max. výkon : 7,5 l/h pri max. 10 baroch
Typ
Max. výkon : 7,5 l/h pri max. 10 baroch
Objednávacie
Cena EUR
číslo
Rabatová
skupina
Typ
Objednávacie
Cena EUR
číslo
Rabatová
skupina
DME 8-10 A-PP/E/C-F-3111F
96434880
987,80
D
DME 8-10 AR-PP/E/C-F-3111F
96434886
1 053,70
D
DME 8-10 A-PP/V/C-F-3111F
96443982
987,80
D
DME 8-10 AR-PP/V/C-F-3111F
96443988
1 053,70
D
DME 8-10 A-PV/V/C-F-3111F
96434900
1 042,60
D
DME 8-10 AR-PV/V/C-F-3111F
96434906
1 108,40
D
DME 8-10 A-SS/V/SS-F-31AAF
96437424
1 383,00
D
DME 8-10 AR-SS/V/SS-F-31AAF
96437430
1 448,80
D
Verzia A - štandard
Verzia AR - s poruchovým relé
Max. výkon : 12 l/h pri max. 6 baroch
Typ
Max. výkon : 12 l/h pri max. 6 baroch
Objednávacie
Cena EUR
číslo
Rabatová
skupina
Typ
Objednávacie
Cena EUR
číslo
Rabatová
skupina
DME 12-6 A-PP/E/C-F-3111F
96434881
987,80
D
DME 12-6 AR-PP/E/C-F-3111F
96434887
1 053,70
D
DME 12-6 A-PP/V/C-F-3111F
96443983
987,80
D
DME 12-6 AR-PP/V/C-F-3111F
96443989
1 053,70
D
DME 12-6 A-PV/V/C-F-3111F
96434901
1 042,60
D
DME 12-6 AR-PV/V/C-F-3111F
96434907
1 108,40
D
DME 12-6 A-SS/V/SS-F-31AAF
96437425
1 383,00
D
DME 12-6 AR-SS/V/SS-F-31AAF
96437431
1 448,80
D
Verzia A - štandard
Verzia AR - s poruchovým relé
Max. výkon : 18,5 l/h pri max. 6,2 baroch
Max. výkon : 18,5 l/h pri max. 6,2 baroch
Rabatová
skupina
Typ
Objednávacie
Cena EUR
číslo
D
DME 19-6 AR-PP/E/C-F-3122F
96434895
1 251,30
D
1 185,40
D
DME 19-6 AR-PP/V/C-F-3122F
96443997
1 251,30
D
1 246,60
D
DME 19-6 AR-PV/V/C-F-3122F
96434915
1 312,50
D
1 646,40
D
DME 19-6 AR-SS/V/SS-F-31BBF
96437439
1 712,20
D
Typ
Objednávacie
Cena EUR
číslo
DME 19-6 A-PP/E/C-F-3122F
96434891
1 185,40
DME 19-6 A-PP/V/C-F-3122F
96443993
DME 19-6 A-PV/V/C-F-3122F
96434911
DME 19-6 A-SS/V/SS-F-31BBF
96437435
Rabatová
skupina
Verzia A - štandard
Verzia AR - s poruchovým relé
Max. výkon : 48 l/h pri max. 2,6 baroch
Max. výkon : 48 l/h pri max. 2,6 baroch
Typ
Objednávacie
Cena EUR
číslo
D
DME 48-3 AR-PP/E/C-F-3122F
96434896
1 383,00
D
1 317,10
D
DME 48-3 AR-PP/V/C-F-3122F
96443998
1 383,00
D
1 378,30
D
DME 48-3 AR-PV/V/C-F-3122F
96434916
1 444,20
D
1 778,10
D
DME 48-3 AR-SS/V/SS-F-31BBF
96437440
1 844,00
D
Typ
Objednávacie
Cena EUR
číslo
DME 48-3 A-PP/E/C-F-3122F
96434892
1 317,10
DME 48-3 A-PP/V/C-F-3122F
96443994
DME 48-3 A-PV/V/C-F-3122F
96434912
DME 48-3 A-SS/V/SS-F-31BBF
96437436
Rabatová
skupina
Rabatová
skupina
Ceny neštandardných typov dávkovacích čerpadiel DMS na dopyt.
Platnosť od : 1.4.2011
DME
Stránka 3 / 4
Dávkovacie čerpadlá DIGITAL DOSING
Typ DME verzia A a AR, ovládací panel s displejom na bočnej strane
Membránové dávkovacie čerpadlo so synchrónnym motorom a s užívateľsky prívetivým ovládacím menu.
Prevádzkový riad. režim: štart/stop (ručné nast.výkonu), impulzný, analog., dávkový a riadenie od hladiny alebo voliteľná bus komunikácia. Rozsah nastavenia výko
Materiálové prevedenie hlavy čerpadla: PP, PVDF, 1.4401 s tesnením EPDM, FKM alebo PTFE. Napájacie napätie : 1 x 230 V, 50 Hz.
Verzia A - štandard
Verzia AR - s poruchovým relé
Max. výkon : 2,5 l/h pri max. 18 baroch
Typ
Max. výkon : 2,5 l/h pri max. 18 baroch
Objednávacie
Cena EUR
číslo
Rabatová
skupina
Typ
Objednávacie
Cena EUR
číslo
Rabatová
skupina
DME 2-18 A-PP/E/C-S-3111F
96434882
875,90
D
DME 2-18 AR-PP/E/C-S-3111F
96434888
941,70
D
DME 2-18 A-PP/V/C-S-3111F
96443984
875,90
D
DME 2-18 AR-PP/V/C-S-3111F
96443990
941,70
D
DME 2-18 A-PV/V/C-S-3111F
96434902
930,60
D
DME 2-18 AR-PV/V/C-S-3111F
96434908
996,50
D
DME 2-18 A-SS/V/SS-S-31AAF
96437426
1 271,00
D
DME 2-18 AR-SS/V/SS-S-31AAF
96437432
1 336,80
D
Verzia A - štandard
Verzia AR - s poruchovým relé
Max. výkon : 7,5 l/h pri max. 10 baroch
Max. výkon : 7,5 l/h pri max. 10 baroch
Typ
Objednávacie
Cena EUR
číslo
D
DME 8-10 AR-PP/E/C-F-3111F
96434889
1 073,40
D
D
DME 8-10 AR-PP/V/C-F-3111F
96443991
1 073,40
D
1 062,30
D
DME 8-10 AR-PV/V/C-F-3111F
96434909
1 128,20
D
1 402,70
D
DME 8-10 AR-SS/V/SS-F-31AAF
96437433
1 468,60
D
Typ
Objednávacie
Cena EUR
číslo
DME 8-10 A-PP/E/C-S-3111F
96434883
1 007,60
DME 8-10 A-PP/V/C-S-3111F
96443985
1 007,60
DME 8-10 A-PV/V/C-S-3111F
96434903
DME 8-10 A-SS/V/SS-S-31AAF
96437427
Rabatová
skupina
Verzia A - štandard
Rabatová
skupina
Verzia AR - s poruchovým relé
Max. výkon : 12 l/h pri max. 6 baroch
Max. výkon : 12 l/h pri max. 6 baroch
Rabatová
skupina
Typ
Objednávacie
Cena EUR
číslo
D
DME 12-6 AR-PP/E/C-S-3111F
96434890
1 073,40
D
D
DME 12-6 AR-PP/V/C-S-3111F
96443992
1 073,40
D
1 062,30
D
DME 12-6 AR-PV/V/C-S-3111F
96434910
1 128,20
D
1 402,70
D
DME 12-6 AR-SS/V/SS-S-31AAF
96437434
1 468,60
D
Typ
Objednávacie
Cena EUR
číslo
DME 12-6 A-PP/E/C-S-3111F
96434884
1 007,60
DME 12-6 A-PP/V/C-S-3111F
96443986
1 007,60
DME 12-6 A-PV/V/C-S-3111F
96434904
DME 12-6 A-SS/V/SS-S-31AAF
96437428
Rabatová
skupina
Verzia A - štandard
Verzia AR - s poruchovým relé
Max. výkon : 18,5 l/h pri max. 6,2 baroch
Max. výkon : 18,5 l/h pri max. 6,2 baroch
Rabatová
skupina
Typ
Objednávacie
Cena EUR
číslo
D
DME 19-6 AR-PP/E/C-S-3122F
96434897
1 271,00
D
1 205,10
D
DME 19-6 AR-PP/V/C-S-3122F
96443999
1 271,00
D
1 266,30
D
DME 19-6 AR-PV/V/C-S-3122F
96434917
1 332,20
D
1 666,10
D
DME 19-6 AR-SS/V/SS-S-31BBF
96437441
1 732,00
D
Typ
Objednávacie
Cena EUR
číslo
DME 19-6 A-PP/E/C-S-3122F
96434893
1 205,10
DME 19-6 A-PP/V/C-S-3122F
96443995
DME 19-6 A-PV/V/C-S-3122F
96434913
DME 19-6 A-SS/V/SS-S-31BBF
96437437
Rabatová
skupina
Verzia A - štandard
Verzia AR - s poruchovým relé
Max. výkon : 48 l/h pri max. 2,6 baroch
Max. výkon : 48 l/h pri max. 2,6 baroch
Typ
Objednávacie
Cena EUR
číslo
D
DME 48-3 AR-PP/E/C-S-3122F
96434898
1 402,70
D
1 336,80
D
DME 48-3 AR-PP/V/C-S-3122F
96444000
1 402,70
D
1 398,10
D
DME 48-3 AR-PV/V/C-S-3122F
96434918
1 463,90
D
1 797,90
D
DME 48-3 AR-SS/V/SS-S-31BBF
96437442
1 863,70
D
Typ
Objednávacie
Cena EUR
číslo
DME 48-3 A-PP/E/C-S-3122F
96434894
1 336,80
DME 48-3 A-PP/V/C-S-3122F
96443996
DME 48-3 A-PV/V/C-S-3122F
96434914
DME 48-3 A-SS/V/SS-S-31BBF
96437438
Rabatová
skupina
Rabatová
skupina
Ceny neštandardných typov dávkovacích čerpadiel DMS na dopyt.
Platnosť od : 1.4.2011
DME
Stránka 4 / 4
DMS-A
Dávkovacie čerpadlá
Dávkovacie čerpadlá DIGITAL DOSING
Typ DMS verzia A a AR, ovládací panel s displejom na čelnej strane
Membránové dávkovacie čerpadlo so synchrónnym motorom a s užívateľsky prívetivým ovládacím menu.
Prevádzkový riadiaci režim: štart/stop (ručné nast.výkonu), impulzný, analógový a riadenie od hladiny. Rozsah nastavenia výkonu 1:100.
Materiálové prevedenie hlavy čerpadla: PP, PVDF, 1.4401 s tesnením EPDM, FKM alebo PTFE. Napájacie napätie : 1 x 230 V, 50 Hz.
Verzia A - štandard
Verzia AR - s poruchovým relé
Max. výkon : 2,5 l/h pri max. 11 baroch
Max. výkon : 2,5 l/h pri max. 11 baroch
Typ
Objednávaci
Cena EUR
e číslo
Rabatová
skupina
Typ
Objednávaci
Cena EUR
e číslo
Rabatová
skupina
DMS2-11 A-PP/E/C-F-1111F
96437450
570.50
D
DMS 2-11 AR-PP/E/C-F-1111F
96446959
627.50
D
DMS 2-11 A-PP/V/C-F-1111F
96443969
570.50
D
DMS 2-11 AR-PP/V/C-F-1111F
96446961
627.50
D
DMS 2-11 A-PV/V/C-F-1111F
96437458
619.30
D
DMS 2-11 AR-PV/V/C-F-1111F
96446963
671.80
D
DMS 2-11 A-SS/V/SS-F-11AAF
96437466
912.80
D
DMS 2-11 AR-SS/V/SS-F-11AAF
96446965
969.80
D
Verzia A - štandard
Verzia AR - s poruchovým relé
Max. výkon : 4 l/h pri max. 7 baroch
Max. výkon : 4 l/h pri max. 7 baroch
Typ
Objednávaci
Cena EUR
e číslo
Rabatová
skupina
Typ
Objednávaci
Cena EUR
e číslo
Rabatová
skupina
DMS 4-7 A-PP/E/C-F-1111F
96437452
570.50
D
DMS 4-7 AR-PP/E/C-F-1111F
96446967
627.50
D
DMS 4-7 A-PP/V/C-F-1111F
96443971
570.50
D
DMS 4-7 AR-PP/V/C-F-1111F
96446969
627.50
D
DMS 4-7 A-PV/V/C-F-1111F
96437460
619.30
D
DMS 4-7 AR-PV/V/C-F-1111F
96446971
671.80
D
DMS 4-7 A-SS/V/SS-F-11AAF
96437468
912.80
D
DMS 4-7 AR-SS/V/SS-F-11AAF
96446973
969.80
D
Verzia A - štandard
Verzia AR - s poruchovým relé
Max. výkon : 7,5 l/h pri max. 5,4 baroch
Max. výkon : 7,5 l/h pri max. 5,4 baroch
Typ
Objednávaci
Cena EUR
e číslo
Rabatová
skupina
Typ
Objednávaci
Cena EUR
e číslo
Rabatová
skupina
DMS 8-5 A-PP/E/C-F-1111F
96437454
605.80
D
DMS 8-5 AR-PP/E/C-F-1111F
96446975
666.30
D
DMS 8-5 A-PP/V/C-F-1111F
96443973
605.80
D
DMS 8-5 AR-PP/V/C-F-1111F
96446977
666.30
D
DMS 8-5 A-PV/V/C-F-1111F
96437462
657.60
D
DMS 8-5 AR-PV/V/C-F-1111F
96446979
713.30
D
DMS 8-5 A-SS/V/SS-F-11AAF
96437470
969.20
D
DMS 8-5 AR-SS/V/SS-F-11AAF
96446981
1 029.80
D
Verzia A - štandard
Verzia AR - s poruchovým relé
Max. výkon : 12 l/h pri max.3,4 baroch
Typ
Max. výkon : 12 l/h pri max.3,4 baroch
Objednávaci
Cena EUR
e číslo
Rabatová
skupina
Typ
Objednávaci
Cena EUR
e číslo
Rabatová
skupina
DMS 12-3 A-PP/E/C-F-1111F
96437456
605.80
D
DMS 12-3 AR-PP/E/C-F-1111F
96446951
666.30
D
DMS 12-3 A-PP/V/C-F-1111F
96443975
605.80
D
DMS 12-3 AR-PP/V/C-F-1111F
96446953
666.30
D
DMS 12-3 A-PV/V/C-F-1111F
96437464
657.60
D
DMS 12-3 AR-PV/V/C-F-1111F
96446955
775.30
D
DMS 12-3 A-SS/V/SS-F-11AAF
96437472
969.20
D
DMS 12-3 AR-SS/V/SS-F-11AAF
96446957
1 029.80
D
Ceny neštandardných typov dávkovacích čerpadiel DMS na dopyt.
Platnosť od : 1.4.2011
DMS
Stránka 1 / 3
Dávkovacie čerpadlá DIGITAL DOSING
Typ DMS verzia A a AR, ovládací panel s displejom na bočnej strane
Membránové dávkovacie čerpadlo so synchrónnym motorom a s užívateľsky prívetivým ovládacím menu.
Prevádzkový riadiaci režim: štart/stop (ručné nast.výkonu), impulzný, analógový a riadenie od hladiny. Rozsah nastavenia výkonu 1:100.
Materiálové prevedenie hlavy čerpadla: PP, PVDF, 1.4401 s tesnením EPDM, FKM alebo PTFE. Napájacie napätie : 1 x 230 V, 50 Hz.
Verzia A - štandard
Verzia AR - s poruchovým relé
Max. výkon : 2,5 l/h pri max. 11 baroch
Max. výkon : 2,5 l/h pri max. 11 baroch
Typ
Objednávaci
Cena EUR
e číslo
Rabatová
skupina
Typ
Objednávaci
Cena EUR
e číslo
Rabatová
skupina
DMS 2-11 A-PP/E/C-S-1111F
96437451
587.60
D
DMS 2-11 AR-PP/E/C-S-1111F
96446960
644.60
D
DMS 2-11 A-PP/V/C-S-1111F
96443970
587.60
D
DMS 2-11 AR-PP/V/C-S-1111F
96446962
644.60
D
DMS 2-11 A-PV/V/C-S-1111F
96437459
635.10
D
DMS 2-11 AR-PV/V/C-S-1111F
96446964
687.50
D
DMS 2-11 A-SS/V/SS-S-11AAF
96437467
929.90
D
DMS 2-11 AR-SS/V/SS-S-11AAF
96446966
986.90
D
Verzia A - štandard
Verzia AR - s poruchovým relé
Max. výkon : 4 l/h pri max. 7 baroch
Max. výkon : 4 l/h pri max. 7 baroch
Typ
Objednávaci
Cena EUR
e číslo
Rabatová
skupina
Typ
Objednávaci
Cena EUR
e číslo
Rabatová
skupina
DMS 4-7 A-PP/E/C-S-1111F
96437453
587.60
D
DMS 4-7 AR-PP/E/C-S-1111F
96446968
644.60
D
DMS 4-7 A-PP/V/C-S-1111F
96443972
587.60
D
DMS 4-7 AR-PP/V/C-S-1111F
96446970
644.60
D
DMS 4-7 A-PV/V/C-S-1111F
96437461
635.10
D
DMS 4-7 AR-PV/V/C-S-1111F
96446972
687.50
D
DMS 4-7 A-SS/V/SS-S-11AAF
96437469
929.90
D
DMS 4-7 AR-SS/V/SS-S-11AAF
96446974
986.90
D
Verzia A - štandard
Verzia AR - s poruchovým relé
Max. výkon : 7,5 l/h pri max. 5,4 baroch
Max. výkon : 7,5 l/h pri max. 5,4 baroch
Typ
Objednávaci
Cena EUR
e číslo
Rabatová
skupina
Typ
Objednávaci
Cena EUR
e číslo
Rabatová
skupina
DMS 8-5 A-PP/E/C-S-1111F
96437455
623.90
D
DMS 8-5 AR-PP/E/C-S-1111F
96446976
684.50
D
DMS 8-5 A-PP/V/C-S-1111F
96443974
623.90
D
DMS 8-5 AR-PP/V/C-S-1111F
96446978
684.50
D
DMS 8-5 A-PV/V/C-S-1111F
96437463
674.30
D
DMS 8-5 AR-PV/V/C-S-1111F
96446980
730.00
D
DMS 8-5 A-SS/V/SS-S-11AAF
96437471
987.40
D
DMS 8-5 AR-SS/V/SS-S-11AAF
96446982
1 048.00
D
Verzia A - štandard
Verzia AR - s poruchovým relé
Max. výkon : 12 l/h pri max.3,4 baroch
Typ
Max. výkon : 12 l/h pri max.3,4 baroch
Objednávaci
Cena EUR
e číslo
Rabatová
skupina
Typ
Objednávaci
Cena EUR
e číslo
Rabatová
skupina
DMS 12-3 A-PP/E/C-S-1111F
96437457
623.90
D
DMS 12-3 AR-PP/E/C-S-1111F
96446952
684.50
D
DMS 12-3 A-PP/V/C-S-1111F
96443976
623.90
D
DMS 12-3 AR-PP/V/C-S-1111F
96446954
684.50
D
DMS 12-3 A-PV/V/C-S-1111F
96437465
674.30
D
DMS 12-3 AR-PV/V/C-S-1111F
96446956
793.60
D
DMS 12-3 A-SS/V/SS-S-11AAF
96437473
987.40
D
DMS 12-3 AR-SS/V/SS-S-11AAF
96446958
1 048.00
D
Ceny neštandardných typov dávkovacích čerpadiel DMS na dopyt.
Platnosť od : 1.4.2011
DMS
Stránka 2 / 3
DMS-B
Dávkovacie čerpadlá
Dávkovacie čerpadlá DIGITAL DOSING
Typ DMS verzia B, ovládací panel s displejom len na čelnej strane
Membránové dávkovacie čerpadlo so synchrónnym motorom a s užívateľsky prívetivým ovládacím menu.
Prevádzkový riadiaci režim: štart/stop cez ovládané napájanie s ručný nastavením výkonu. Rozsah nastavenia výkonu 1:100.
Materiálové prevedenie hlavy čerpadla: PP, PVDF, 1.4401 s tesnením EPDM, FKM alebo PTFE. Napájacie napätie: 1 x 230 V, 50 Hz.
Max. výkon : 2,5 l/h pri max. 11 baroch
Typ
Objednávaci
Cena EUR
e číslo
Rabatová
skupina
DMS 2-11 B-PP/E/C-F-1111F
96437474
456.40
D
DMS 2-11 B-PP/V/C-F-1111F
96443977
484.60
D
DMS 2-11 B-PV/V/C-F-1111F
96437478
505.20
D
DMS 2-11 B-SS/V/SS-F-11AAF
96437482
798.60
D
Max. výkon : 4 l/h pri max. 7 baroch
Typ
Objednávaci
Cena EUR
e číslo
Rabatová
skupina
DMS 4-7 B-PP/E/C-F-1111F
96437475
456.40
D
DMS 4-7 B-PP/V/C-F-1111F
96443978
456.40
D
DMS 4-7 B-PV/V/C-F-1111F
96437479
505.20
D
DMS 4-7 B-SS/V/SS-F-11AAF
96437483
798.60
D
Max. výkon : 7,5 l/h pri max. 5,4 baroch
Typ
DMS 8-5 B-PP/E/C-F-1111F
Objednávaci
Cena EUR
e číslo
96437476
Rabatová
skupina
484.60
D
DMS 8-5 B-PP/V/C-F-1111F
96443979
484.60
D
DMS 8-5 B-PV/V/C-F-1111F
96437480
536.50
D
DMS 8-5 B-SS/V/SS-F-11AAF
96437484
848.00
D
Max. výkon : 12 l/h pri max. 3,4 baroch
Typ
Objednávaci
Cena EUR
e číslo
Rabatová
skupina
DMS 12-3 B-PP/E/C-F-1111F
96437477
484.60
D
DMS 12-3 B-PP/V/C-F-1111F
96443980
484.60
D
DMS 12-3 B-PV/V/C-F-1111F
96437481
536.50
D
DMS 12-3 B-SS/V/SS-F-11AAF
96437485
848.00
D
Ceny neštandardných typov dávkovacích čerpadiel DMS na dopyt.
Platnosť od : 1.4.2011
DMS
Stránka 3 / 3
Príslušenstvo
Dávkovacie čerpadlá
Montážna sada
Prepojovacie hadice pre dávkovanie
Obsahuje sací a vstrekovací ventil a prepojovacie hadičky. (2 m sacie
Normované hadice v rôznych dĺžkach a priemeroch a v rôznych materiálových
PVC + 2 m odvzd. PVC + 6 m výtlačné PE)
prevedeniach PE, PVC, ETFE.
Cena
Rabat. sk.
EUR
48.10
PD
Typ
Obj. číslo
DN4 PP/EPDM 4/6mm
96457109
DN4 PP/FKM 4/6mm
96457110
49.70
PD
DN4 PVDF/FKM 4/6mm
96457111
66.20
DN4 PP/EPDM 6/9mm
96434858
DN4 PP/FKM 6/9mm
Cena
Rabat. sk.
EUR
9.10
PD
Typ
Obj. číslo
PE hadica 4/6mm,10m
96441188
PVC hadica 4/6mm,10m
96441189
9.10
PD
PD
ETFE hadica 4/6mm,10m
96441351
56.50
PD
49.70
PD
PE hadica 4/6mm,50m
96441190
45.60
PD
96446723
49.70
PD
PVC hadica 4/6mm,50m
96441191
45.60
PD
DN4 PVDF/FKM 6/9mm
96434859
66.20
PD
ETFE hadica 4/6mm,50m
96441352
282.40
PD
DN8 PP/EPDM 9/12mm
96440445
58.00
PD
PE hadica 6/9mm,10m
96441192
12.70
PD
DN8 PP/FKM 9/12mm
96446724
58.00
PD
PVC hadica 6/9mm,10m
96441193
12.70
PD
DN8 PVDF/FKM 9/12mm
96440446
74.50
PD
ETFE hadica 6/9mm,10m
96441353
121.50
PD
PE hadica 6/9mm,50m
96441194
63.50
PD
Pevné sanie so snímačmi hladiny
PVC hadica 6/9mm,50m
96441195
63.50
PD
Pevné sanie pozostáva zo sacej PVC trubky, sac. ventilu, 2-polohového
ETFE hadica 6/9mm,50m
96441354
607.70
PD
hlad.spínača, kábla a sacej hadice (vhodné pre DME/DMS a DMI/DDI).
PE hadica 9/12mm,10m
96441196
13.70
PD
Ceny na dopyt alebo podľa ponuky Grundfos.
PVC hadica 9/12mm,10m
96441197
13.70
PD
ETFE hadica 9/12mm,10m
96441355
178.40
PD
Pevné sanie bez snímačov hladiny
PE hadica 9/12mm,50m
96441198
68.20
PD
Pevné sání sestávající ze sací PVC trubky, sac. ventilu a sací hadice
PVC hadica 9/12mm,50m
96441199
68.20
PD
(vhodné pro DME/DMS a DMI/DDI)
ETFE hadica 9/12mm,50m
96441356
892.10
PD
Ceny na dopyt alebo podľa ponuky Grundfos.
PVC/textil 19/27mm,5m
96574383
24.80
PD
PVC/textil 19/27mm,10m
96574385
45.30
PD
PVC/textil 19/27mm,15m
96727429
100.90
PD
PVC/textil 19/27mm,25m
96634866
165.90
PD
PVC/textil 19/27mm,50m
96695788
267.10
PD
Nástenné konzoly
Cena
Rabat. sk.
EUR
35.40
PD
Typ
Obj. číslo
Nástěnná konzola DME/DMS
96441202
Nástěnná konzola DMI/DDI
96612010
59.10
PD
PVC/textil 19/27mm,100m
96727428
612.70
PD
Nástěnná konzola DMX 221
91835765
133.10
PD
PVC/textil 16/24mm,10m
96441200
38.80
PD
PVC/textil 25/34mm,10m
96441201
59.30
PD
Kábel s konektorom
Kábel s konektorom pre pripojenie na ext. riadiace signály, t.j.impulzy, beznapäť. kontakty
štart/stop, analógový a od hladinových spínačov
Cena
Rabat. sk.
EUR
20.90
PD
Typ
Obj. číslo
Kábel s konektorom,5 m
96440447
Kábel s konektorom,2 m
96440448
24.50
PD
Kábel s konektorom, 5-žilový
96440449
15.10
PD
Kabel pro hlad. vstup, 2 m
96440450
20.30
PD
Kábel pre hlad. vstup, 5 m
96440451
22.80
PD
Konektor bez kábla, 4-žilový
96440452
15.80
PD
Kábel vst.signálov pre DMI/DDI,2m
96609014
25.80
PD
Kábel vst.signálov pre DMI/DDI,2m
96609017
25.80
PD
Kábel vst.signálov pre DMI/DDI,5m
96609016
30.80
PD
Kábel vst.signálov pre DMI/DDI,5m
96609019
30.80
PD
Predlžovací kábel 4-žilový,2m
96483235
27.30
PD
Kábel AR signálov pre DME 60-940,2m
96534214
32.40
PD
Kábel prevádzka/stop signálu DME 60-940,2m
96527109
20.90
PD
96534215
40.00
PD
Kábel prevádzka/stop signálu DME 60-940,5m
96527111
Kábel AR signálu pre DME 60-940,5m
24.70
PD
Platnosť od : 1.4.2011
Príslušenstvo_DME_DMS
Stránka 1 / 5
PE zásobníky a príslušenstvo
Vstrekovacie ventily
Zásobníky na chemikálie pre dávkovacie čerpadlá Grundfos vystužené sú pripravené
Vrátane spätného pružinového ventilu a had. prípojky.
pre inštaláciu elektromiešadlá. Materiál PE, biely.
Bližšie technické údaje - pozri technický katalóg príslušenstva.
Cena
Rabat. sk.
EUR
127.60
PD
Typ
Obj. číslo
PE zásobník 40 l, kruhový
96688081
PE zásobník 75 l, kruhový
96688082
158.70
PD
PE zásobník 100 l, hranatý
96489271
115.20
PE zásobník 100 l, kruhový
91836501
PE zásobník 200 l, kruhový
Cena
Rabat. sk.
EUR
74.70
PD
Typ
Obj. číslo
DN20 PVC/V/G,had.19/27mm,G1"
96688309
DN20 PVC/V/G,lep.20/25mm,G1"
96688308
70.60
PD
PD
DN20 PVC/E/T,lep.20/25mm,G1"
96688311
68.60
PD
193.00
PD
DN20 SS/V/SS,Rp3/4",G1"
96688313
331.30
PD
96690348
281.20
PD
DN8 SS/V/SS PN100,Rp1/4",G1/2"
96688294
208.20
PD
PE zásobník 300 l, kruhový
96688084
318.40
PD
DN8 SS/V/SS PN16,Rp1/4",G1/2"
96688295
175.90
PD
PE zásobník 500 l, kruhový
96690349
584.30
PD
PP/E/G Rp5/4",G1"
96527122
245.50
PD
PE 500 l, kruhový a vystužený
96688085
1 141.20
PD
PP/V/G Rp5/4",G1"
96527123
250.50
PD
PE zásobník 1000 l, kruhový
96688086
1 221.90
PD
PVDF/V Rp5/4",G1"
96527124
456.60
PD
PE 1000 l, kruhový a vystužený
96689131
1 911.80
PD
SS/V/SS Rp5/4",G1"
96534459
596.50
PD
Príslušenstvo pre PE zásobníky
Hladinová monitorovacia jednotka pre DME/DMS
Adaptéry pre montáž dávkovacích čerpadiel DME/DMS na PE zásobníky
2-stupňová jednotka pre monitorovanie hladiny vr. hladinového spínača,
vybrané s prípravou pre montáž protitlakového a poistného ventilu
Cena
Typ
Obj. číslo
Rabat. sk.
EUR
Adaptér pre DME/DMS do 12 l/h
96582199
23.20
PD
závažie, 5 m kábla a pripojovacie zástrčky – zmontovaný stav.
Typ
Obj. číslo
Hladinová monitor. jednotka DME/S
96295882
Cena
Rabat. sk.
EUR
95.90
PD
Adaptér pre DME 19-48 l/h
96587931
93.80
Konzola DME/DMS + protitl. poist.ventil
96731673
389.10
PD
Monitor pre kontrolu dávkovania
Konzola DMI/DDI+protitl.+poist.ventil
96730117
376.40
PD
Kompletná jednotka pre kontrolu reálneho dávkovania pre DME/S A, AR s výnimkou
Sanie z dna + ventil + filter
96697826
133.20
PD
modelov DME/S s výkonom 2,5 l/hod
Vypúšťací ventil Rp 3/4"
96689132
69.40
PD
Typ
Obj. číslo
Odvzdušňovací ventil zásobníka
96694401
13.70
PD
Monitor dávkovánia DME/S 4-19 PP/E
96655216
Násypka na veko zásobníka
96726979
627.80
PD
Monitor dávkovánia DME 48 PP/E
96655218
224.20
PD
Monitor dávkovánia DME 60+150 PP/E
96655230
302.30
PD
Monitor dávkovánia DME 375+940 PP/E
96655232
398.30
PD
Monitor dávkovánia DME/S 4-19 PP/V
96655217
224.20
PD
Monitor dávkovánia DME 48 PP/V
96655219
224.20
PD
Monitor dávkovánia DME 60+150 PP/V
96655231
302.30
PD
Monitor dávkovánia DME 375+940 PP/V
96655233
398.30
PD
PD
Vstrekovacie ventily
Jednotka pre kontrolu dávkovania
Vrátane spätného pružinového ventilu a had. prípojky.
Kompletná jednotka pre kontrolu dávkovania pre DME /DMS
Bližšie technické údaje - pozri technický katalóg príslušenstva.
Typ
Obj. číslo
Cena
Rabat. sk.
EUR
23.20
PD
DN4 PP/EPDM 4/6mm
96440576
DN4 PP/EPDM 6/9mm
96440577
23.20
PD
DN4 PP/V 4/6mm
96446739
23.20
PD
Cena
Rabat. sk.
EUR
224.20
PD
Cena
Rabat. sk.
EUR
241.20
PD
Typ
Obj. číslo
Montáž in-line (na výtlaku len u DMS)
96470722
Montáž na výtlak (len DMS)
96470723
241.20
PD
Montáž na sanie (DME/DMS)
96470724
241.20
PD
DN4 PP/V 6/9mm
96446740
23.20
PD
Pätné (sacie) ventily
DN4 PVDF/V 4/6mm
96440581
31.50
PD
DN4 PVDF/V 6/9mm
96440582
31.50
PD
DN8 PP/EPDM -/10,lep.spoj
96440574
29.40
PD
Vrátane spät. ventilu, filtra a prípojky. Bližšie tech. údaje - pozri tech. katalóg príslušenstva.
Cena
Typ
Obj. číslo
Rabat. sk.
EUR
DN4 PP/EPDM 4/6mm
96440526
25.70
PD
DN8 PP/EPDM -/12,lep.spoj
96440575
29.80
PD
DN4 PP/EPDM 6/9mm
96440527
25.70
PD
DN8 PP/EPDM 6/9mm
96446736
29.80
PD
DN4 PP/V 4/6mm
96446860
25.70
PD
DN8 PP/EPDM 9/12mm
96440578
29.80
PD
DN4 PP/V 6/9mm
96446861
25.70
PD
DN8 PP/V -/10,lep.spoj
96446737
33.10
PD
DN4 PVDF/V 4/6mm
96440529
33.10
PD
DN8 PP/V -/12,lep.spoj
96446738
33.10
PD
DN4 PVDF/V 6/9mm
96440530
33.10
PD
DN8 PP/V 9/12mm
96446880
29.80
PD
DN8 PP/EPDM 6/9mm
96441841
31.50
PD
DN8 PP/V 6/9mm
96446741
31.50
PD
DN8 PP/EPDM 9/12mm
96440528
29.80
PD
DN8 PVDF/V -/10,lep.spoj
96440579
70.30
PD
DN8 PP/V 6/9mm
96446864
25.70
PD
DN8 PVDF/V -/12,lep.spoj
96440580
43.10
PD
DN8 PP/V 9/12mm
96446865
29.80
PD
DN8 PVDF/V 6/9mm
96446742
42.00
PD
DN8 PVDF/V 6/9mm
96441842
59.80
PD
DN8 PVDF/V 9/12mm
96440583
39.70
PD
DN8 PVDF/V 9/12mm
96440531
56.30
PD
DN4/8 PVC/V/G 4/6mm s gum.
96688304
44.60
PD
DN10 PP/EPDM,22/26mm,had.sp.
96527112
89.50
PD
DN4/8 PVC/V/G 1/2NPT s gum.
96688305
78.60
PD
DN10 PP/V,22/26mm,had.sp.
96527113
89.50
PD
DN10 PP/EPDM,22/26mm,had.sp.
96527119
143.40
PD
DN10 PVDF/V,22/26mm,had.sp.
96527114
120.80
PD
DN10 PP/FKM,22/26mm,had.sp.
96527120
143.40
PD
PP/E/G Rp5/4"
96527115
164.30
PD
DN10 PVDF/FKM,22/26mm,had.sp.
96527121
165.50
PD
PP/V/G Rp5/4"
96527116
169.60
PD
DN4/8 PVC/V/G,4/6mm,G1/2"
96688286
23.50
PD
PVDF/V/G Rp5/4"
96527118
306.30
PD
SS/V/SS Rp5/4"
96534454
399.20
PD
Platnosť od : 1.4.2011
Príslušenstvo_DME_DMS
Stránka 2 / 5
Multifunkčné ventily (ďalej len MFV) pre DME/DMS do 48 l/h
Multifunkčné ventily (MFV) pre DMI/DDI
Kompaktná ventilová jednotka k montáži na výtlačné hrdlo čerpadla DME/DMS do 48 l/h
Kompaktná ventilová jednotka k montáži na výtlačné hrdlo čerpadla DMI/DDI
s možnosťou dvojúrovňového nastavania protitlaku a prepúšťacieho tlaku.
Cena
Obj. číslo
Rabat. sk.
EUR
MFV M30-10 PVC/V U1
95704614
114.00
PD
s možnosťou dvojúrovňového nastavenia protitlaku a prepúšťacieho tlaku.
Cena
Typ
Obj. číslo
Rabat. sk.
EUR
MFV A9, závit 1/2" NPT, 3/8"-10 PVC/V
95704525
129.00
PD
Typ
MFV 4, 6/9mm M30-10 PVC/V
95704615
125.70
PD
MFV U1,4/6mm,6/12mm,lep.d12mm 3/8"-10 PVC/E
95704526
111.40
PD
MFV 6, 9/12mm M30-10 PVC/V
95704616
114.20
PD
MFV 4, 6/9mm 3/8"-10 PVC/E
95704527
123.10
PD
MFV R, 1/4"/3/8" M30-10 PVC/V
95704617
125.30
PD
MFV 6, 9/12 mm 3/8"-10 PVC/E
95704528
111.60
PD
MFV S, 3/8"/1/2" M30-10 PVC/V
95704618
109.70
PD
MFV R, 1/4"/3/8" 3/8"-10 PVC/E
95704529
122.60
PD
MFV C4,1/8"/1/4" M30-10 PVC/V
95704619
143.40
PD
MFV S, 3/8"/1/2" 3/8"-10 PVC/E
95704530
107.00
PD
MFV A9, závit 1/2" NPT, M30-10 PVC/V
95704620
131.20
PD
MFV C4, 1/8"/1/4" 3/8"-10 PVC/E
95704531
140.70
PD
MFV U1,4/6mm,6/12mm, lep.d12mm M30-10 PVC/E
95704621
113.60
PD
MFV A9 závit 1/2"NPT, 3/8"-10 PVC/E
95704532
128.50
PD
MFV 4, 6/9mm M30-10 PVC/E
95704622
125.30
PD
MFV A5, 5/8mm 3/8"-10 PP/V
95704533
149.70
PD
MFV 6, 9/12 mm M30-10 PVC/E
95704623
113.80
PD
MFV R, 1/4"/3/8" 3/8"-10 PP/V
95704534
123.10
PD
MFV R, 1/4"/3/8" M30-10 PVC/E
95704624
124.80
PD
MFV S, 3/8"/1/2" 3/8"-10 PP/V
95704535
107.50
PD
MFV S, 3/8"/1/2" M30-10 PVC/E
95704625
109.20
PD
MFV C4, 1/8"/1/4" 3/8"-10 PP/V
95704536
137.50
PD
MFV C4, 1/8"/1/4" M30-10 PVC/E
95704626
142.90
PD
MFV B3 zvár.d16 mm 3/8"-10 PP/V
95704537
142.90
PD
MFV A9 závit 1/2"NPT, M30-10 PVC/E
95704627
130.70
PD
MFV U2, 4/6mm, 6/9mm, 9/12mm 3/8"-10 PP/V
95704538
134.40
PD
MFV A5, 5/8mm M30-10 PP/V
95704628
151.90
PD
MFV A5, 5/8mm 3/8"-10 PP/E
95704539
149.30
PD
MFV R, 1/4"/3/8" M30-10 PP/V
95704629
125.30
PD
MFV R , 1/4"/3/8"-10 PP/E
95704540
122.60
PD
MFV S, 3/8"/1/2" M30-10 PP/V
95704630
109.70
PD
MFV S, 3/8"/1/2" 3/8"-10 PP/E
95704541
107.00
PD
MFV C4, 1/8"/1/4" M30-10 PP/V
95704631
139.70
PD
MFV C4, 1/8"/1/4" 3/8"-10 PP/E
95704542
137.00
PD
MFV B3 zvár.d16 mm M30-10 PP/V
95704632
145.10
PD
MFV B3 zvár.d16 mm 3/8"-10 PP/E
95704543
142.40
PD
MFV U2, 4/6mm, 6/9mm, 9/12mm M30-10 PP/V
95704633
136.60
PD
MFV U2, 4/6mm, 6/9mm, 9/12mm 3/8"-10 PP/E
95704544
134.00
PD
MFV A5, 5/8mm M30-10 PP/E
95704634
151.50
PD
MFV 4, 6/9mm 3/8"-10 PVDF/T
95704545
175.80
PD
MFV R , 1/4"/3/8" M30-10 PP/E
95704635
124.80
PD
MFV 6, 9/12mm 3/8"-10 PVDF/T
95704546
172.60
PD
MFV S, 3/8"/1/2" M30-10 PP/E
95704636
109.20
PD
MFV R, 1/4"/3/8" 3/8"-10 PVDF/T
95704547
218.00
PD
MFV C4, 1/8"/1/4" M30-10 PP/E
95704637
139.20
PD
MFV C4, 1/8"/1/4" 3/8"-10 PVDF/T
95704548
185.50
PD
MFV B3 zvár.d16 mm M30-10 PP/E
95704638
144.60
PD
MFV B3 zvár.d16mm 3/8"-10 PVDF/T
95704549
203.40
PD
MFV U2, 4/6mm, 6/9mm, 9/12mm M30-10 PP/E
95704639
136.20
PD
MFV A9, závit 1/2"NPT, 3/8"-10 PVDF/T
95704550
167.30
PD
MFV 4, 6/9mm M30-10 PVDF/T
95704640
178.00
PD
MFV Viton X bez prípojok 3/8"-10 X/V
95704518
99.00
PD
MFV 6, 9/12mm M30-10 PVDF/T
95704641
174.80
PD
MFV EPDM X bez prípojok 3/8"-10 X/E
95704551
86.00
PD
MFV R, 1/4"/3/8" M30-10 PVDF/T
95704642
220.20
PD
MFV PTFE X bez prípojok 3/8"-10 X/T
95704552
131.40
PD
MFV C4, 1/8"/1/4" M30-10 PVDF/T
95704643
187.70
PD
MFV A9 závit 1/2"NPT 3/8"-16 PVC/V
95704553
129.00
PD
MFV B3 zvár.d16mm M30-10 PVDF/T
95704644
205.60
PD
MFV B1, 6/12mm, lep.d12mm 3/8"-16 PVC/V
95704554
104.80
PD
MFV A9, závit 1/2"NPT, M30-10 PVDF/T
95704645
169.60
PD
MFV A9 závit 1/2"NPT 3/8"-16 PVC/E
95704555
128.50
PD
MFV Viton X bez prípojok M30-10 X/V
95704646
101.20
PD
MFV B1, 6/12mm, lep.d12mm 3/8"-16 PVC/E
95704556
104.40
PD
MFV EPDM X bez prípojok M30-10 X/E
95704647
100.80
PD
MFV C6, 6/12mm 3/8"-16 PP/V
95704557
106.70
PD
MFV PTFE X bez prípojok M30-10 X/T
95704648
133.60
PD
MFV B3 zvár.d16 mm 3/8"-16 PP/V
95704558
142.90
PD
MFV A9 závit 1/2"NPT M30-16 PVC/V
95704649
131.20
PD
MFV C6, 6/12mm 3/8"-16 PP/E
95704559
106.30
PD
MFV B1, 6/12mm, lep.d12mm M30-16 PVC/V 95704650
107.00
PD
MFV B3 zvár.d16mm 3/8"-16 PP/E
95704560
142.40
PD
95704651
130.70
PD
MFV A9 závit 1/2"NPT, 3/8"-16 PVDF/T
95704561
167.30
PD
MFV B1, 6/12mm, lep.d12mm M30-16 PVC/E 95704652
MFV A9 závit 1/2"NPT M30-16 PVC/E
106.60
PD
MFV B3 zvár. d16 mm 3/8"-16 PVDF/T
95704562
203.40
PD
MFV C6, 6/12mm M30-16 PP/V
95704653
108.90
PD
MFV Viton X bez prípojok 3/8"-16 X/V
95704563
99.00
PD
MFV B3 zvár.d16 mm M30-16 PP/V
95704654
145.10
PD
MFV EPDM X bez prípojok 3/8"-16 X/E
95704564
98.60
PD
MFV C6, 6/12mm M30-16 PP/E
95704655
108.50
PD
MFV PTFE X bez prípojok 3/8"-16 X/T
95704565
131.40
PD
MFV B3 zvár.d16mm M30-16 PP/E
95704656
144.60
PD
MFV 5/8"-10 PVC/V U1
95704566
111.50
PD
MFV A9 závit 1/2"NPT, M30-16 PVDF/T
95704657
169.60
PD
MFV 4, 6/9mm 5/8"-10 PVC/V
95704567
123.20
PD
MFV B3 zvár. d16 mm M30-16 PVDF/T
95704658
205.60
PD
MFV 6, 9/12mm 5/8"-10 PVC/V
95704568
111.70
PD
MFV Viton X bez prípojok M30-16 X/V
95704659
101.20
PD
MFV R, 1/4"/5/8" 5/8"-10 PVC/V
95704569
122.70
PD
MFV EPDM X bez prípojok M30-16 X/E
95704660
100.80
PD
MFV S, 5/8"/1/2" 5/8"-10 PVC/V
95704570
107.10
PD
MFV PTFE X bez prípojok M30-16 X/T
95704661
133.60
PD
MFV C4,1/8"/1/4" 5/8"-10 PVC/V
95704571
140.80
PD
MFV A9, závit 1/2" NPT, 5/8"-10 PVC/V
95704572
128.60
PD
Multifunkční ventily (MFV) pro DMI/DDI
MFV U1,4/6mm,6/12mm,lep.d12mm 5/8"-10 PVC/E
95704573
111.00
PD
Kompaktní ventilová jednotka k montáži na výtlačné hrdlo čerpadla DMI/DDI
MFV 4, 6/9mm 5/8"-10 PVC/E
95704574
122.80
PD
s možností dvouúrovňového nastavené protitlaku a přepouštěcího tlaku.
Cena
Typ
Obj. číslo
Rabat. sk.
EUR
MFV 3/8"-10 PVC/V U1
95704519
111.80
PD
MFV 6, 9/12 mm 5/8"-10 PVC/E
95704575
111.20
PD
MFV R, 1/4"/5/8" 5/8"-10 PVC/E
95704576
122.30
PD
MFV S, 5/8"/1/2" 5/8"-10 PVC/E
95704577
106.70
PD
MFV 4, 6/9mm 3/8"-10 PVC/V
95704520
123.50
PD
MFV C4, 1/8"/1/4" 5/8"-10 PVC/E
95704578
140.40
PD
MFV 6, 9/12mm 3/8"-10 PVC/V
95704521
112.00
PD
MFV A9 závit 1/2"NPT, 5/8"-10 PVC/E
95704579
128.20
PD
MFV R, 1/4"/3/8" 3/8"-10 PVC/V
95704522
123.10
PD
MFV A5, 5/8mm 5/8"-10 PP/V
95704580
149.40
PD
MFV S, 3/8"/1/2" 3/8"-10 PVC/V
95704523
107.50
PD
MFV R, 1/4"/5/8" 5/8"-10 PP/V
95704581
122.70
PD
MFV C4,1/8"/1/4" 3/8"-10 PVC/V
95704524
141.20
PD
MFV S, 5/8"/1/2" 5/8"-10 PP/V
95704582
107.10
PD
Platnosť od : 1.4.2011
Príslušenstvo_DME_DMS
Stránka 3 / 5
Multifunkční ventily (MFV) pro DMI/DDI
Poistné ventily
Kompaktní ventilová jednotka k montáži na výtlačné hrdlo čerpadla DMI/DDI
Ventil k priamej montáži do T-kusu výtlačného potrubia s prepúšťacím tlakom 10 bar
s možností dvouúrovňového nastavené protitlaku a přepouštěcího tlaku.
Cena
Obj. číslo
Rabat. sk.
EUR
MFV C4, 1/8"/1/4" 5/8"-10 PP/V
95704583
137.10
PD
Typ
Obj. číslo
Typ DN4/8 PP/E
96295883
MFV B3 zvár.d16 mm 5/8"-10 PP/V
Typ
(nastaviteľné 0 - 10 bar). Materiál membrány: PTFE
Cena
Rabat. sk.
EUR
94.60
PD
95704584
142.50
PD
Typ DN4/8 PP/V
96295884
94.70
PD
MFV U2, 4/6mm, 6/9mm, 9/12mm 5/8"-10 PP/V
95704585
134.10
PD
Typ DN4/8 PVC/E
96295885
83.00
PD
MFV A5, 5/8mm 5/8"-10 PP/E
95704586
149.00
PD
Typ DN4/8 PVC/V
96295886
83.10
PD
MFV R , 1/4"/5/8"-10 PP/E
95704587
122.30
PD
Typ DN8 SS
96295887
152.20
PD
MFV S, 5/8"/1/2" 5/8"-10 PP/E
95704588
106.70
PD
Typ DN20 PP/E
96295888
280.40
PD
MFV C4, 1/8"/1/4" 5/8"-10 PP/E
95704589
136.70
PD
Typ DN20 PP/V
96295889
282.50
PD
MFV B3 zvár.d16 mm 5/8"-10 PP/E
95704590
142.10
PD
Typ DN20 PVC/E
96295890
224.10
PD
MFV U2, 4/6mm, 6/9mm, 9/12mm 5/8"-10 PP/E
95704591
133.60
PD
Typ DN20 PVC/V
96295891
226.20
PD
MFV 4, 6/9mm 5/8"-10 PVDF/T
95704592
175.50
PD
Typ DN20 SS
96295892
706.30
PD
MFV 6, 9/12mm 5/8"-10 PVDF/T
95704593
172.20
PD
Typ DN32 PP/E
96295893
474.00
PD
MFV R, 1/4"/5/8" 5/8"-10 PVDF/T
95704594
217.60
PD
Typ DN32 PP/V
96295894
468.50
PD
MFV C4, 1/8"/1/4" 5/8"-10 PVDF/T
95704595
185.20
PD
Typ DN32 PVC/E
96295895
402.80
PD
MFV B3 zvár.d16mm 5/8"-10 PVDF/T
95704596
203.00
PD
Typ DN32 PVC/V
96295896
397.40
PD
MFV A9, závit 1/2"NPT, 5/8"-10 PVDF/T
95704597
167.00
PD
Typ DN32 SS
96295897
1 324.50
PD
MFV Viton X bez prípojok 5/8"-10 X/V
95704598
98.70
PD
MFV EPDM X bez prípojok 5/8"-10 X/E
95704599
98.30
PD
Automatický odvzdušňovací ventil
MFV PTFE X bez prípojok 5/8"-10 X/T
95704600
131.00
PD
K montáži priamo na výtlačné hrdlo – čerpadlo typu DME/DMS.
MFV A9 závit 1/2"NPT 5/8"-16 PVC/V
95704601
128.60
PD
Bližšie technické údaje pozri katalógový list dávkovacích čerpadiel!
MFV B1, 6/12mm, lep.d12mm 5/8"-16 PVC/V 95704602
104.50
PD
Typ
Obj. číslo
MFV A9 závit 1/2"NPT 5/8"-16 PVC/E
95704603
128.20
PD
Elektroventil bez časovača 230V
96616026
MFV B1, 6/12mm, lep.d12mm 5/8"-16 PVC/E 95704604
104.00
PD
Elektroventil s časovačom 230V
96616027
MFV C6, 6/12mm 5/8"-16 PP/V
106.40
PD
95704605
Cena
Rabat. sk.
EUR
341.70
PD
495.50
PD
MFV B3 zvár.d16 mm 5/8"-16 PP/V
95704606
142.50
PD
Pomocná zahlcovacia jednotka
MFV C6, 6/12mm 5/8"-16 PP/E
95704607
105.90
PD
Nádoba na sanie pre odvzdušnenie a k ľahšiemu saniu kvapaliny
MFV B3 zvár.d16mm 5/8"-16 PP/E
95704608
142.10
PD
Typ
Obj. číslo
MFV A9 závit 1/2"NPT, 5/8"-16 PVDF/T
95704609
167.00
PD
Typ 250 ml,6/9 mm
96441078
MFV B3 zvár. d16 mm 5/8"-16 PVDF/T
95704610
203.00
PD
Typ 250 ml,9/12 mm
96483949
190.70
PD
MFV Viton X bez prípojok 5/8"-16 X/V
95704611
98.70
PD
Typ 95 ml,4/6 mm
96441079
77.50
PD
MFV EPDM X bez prípojok 5/8"-16 X/E
95704612
98.30
PD
Typ 95 ml,6/9 mm
96441080
77.50
PD
MFV PTFE X bez prípojok 5/8"-16 X/T
95704613
131.00
PD
Cena
Rabat. sk.
EUR
136.80
PD
Indikátor prietoku
Adaptéry pre MFV
Predl. adaptér pre montáž MFV na dáv. čerpadlo DMI/DDI so sys. Plus 3.
Cena
Typ
Obj. číslo
Rabat. sk.
EUR
Predlžovací PVC/E adaptér pre Plus 3
95700954
22.00
PD
Predlžovací PVC/V adaptér pre Plus 3
95700955
22.20
Pre vizuálnu kontrolu prietoku - k montáži na výtlačné hrdlo DME/DMS
Cena
Typ
Obj. číslo
Rabat. sk.
EUR
Prípojka M30 pre DME/S
96446763
31.80
PD
Tlmič pulzovania
PD
Tlmiče pulzovania pre montáž na saciu a výtlačnú stranu čerpadiel GRUNDFOS/Alldos.
Protitlakové ventily
Vhodný typ na dopyt alebo podľa ponuky Grundfos .
Ventil k priamej montáži do výtlačného potrubia s protitlakom 3 bary
Detektor porušenia membrány
(nastaviteľné 0 - 10 bar). Materiál membrány: PTFE
Typ
Obj. číslo
Cena
Rabat. sk.
EUR
76.70
P
Pre detekciu a poruchové hlásenie pre DME 60-940 l/h pri zlome membrány,
Typ DN4/8 PP/E
96295898
Typ DN4/8 PP/V
96295899
76.70
P
Typ
Obj. číslo
Typ DN4/8 PVC/E
96295900
68.20
P
Snímač porušenia membrány
96534443
Typ DN4/8 PVC/V
96295901
68.00
P
Typ DN8 SS Rp1/4"
96295902
155.10
P
Typ DN20 PP/E
96295903
258.40
P
Typ DN20 PP/V
96295904
259.50
P
Typ DN20 PVC/E
96295905
209.60
P
Typ DN20 PVC/V
96295906
211.30
P
Typ DN20 SS Rp3/4"
96295907
422.40
P
Typ DN32 PP/E
96295908
424.00
P
Typ DN32 PP/V
96295909
420.90
P
Typ DN32 PVC/E
96295910
431.00
P
Typ DN32 PVC/V
96295911
432.40
P
Typ DN32 SS Rp5/4"
96295912
1 187.80
P
Platnosť od : 1.4.2011
so zástrčkou M12 a káblom 0,5m
Príslušenstvo_DME_DMS
Cena
Rabat. sk.
EUR
213.60
PD
Stránka 4 / 5
Elektrické miešadlá
Prípojky čerpadiel vrátane skrutkovania
Miešadlá s elektromotorom bez tesniacej príruby alebo s tesniacou prírubou (F) pre
Prípojky pre prispôsobenie normovaných dávkovacích čerpadiel Grundfos k rôznym
agresívne média s rýchlosťou otáčok 1500 ot/min
potrubným systémom. Obj.číslo zahŕňa vždy 1 kus prípojky !
Cena
Rabat. sk.
EUR
453.80
PD
Typ
Obj. číslo
3x400V/50Hz0,09kW,500mmSS
96295813
1x230V/50Hz,0,09kW,500mm,SS
96295814
511.20
PD
3x400V/50Hz,0,09kW,500mm,PP
96295822
464.50
1x230V/50Hz,0,09kW,500mm,PP
96295823
3x400V/50Hz,0,09kW,500mm,PP-F
Cena
Rabat. sk.
EUR
15.80
PD
Typ
Obj. číslo
A M30 PVDF 1/4"
96440456
A M30 PVC 1/4"
96440457
30.30
PD
PD
A M30 SS 1/4"
96484670
32.60
PD
521.90
PD
A M28 SS 1/4" *)
96440458
33.10
PD
96295831
774.90
PD
B M28 SS 3/8" *)
96440461
33.10
PD
1x230V/50Hz,0,09kW,500mm,PP-F
96295832
832.30
PD
E M30 PVC -/10
96440462
9.90
PD
3x400V/50Hz,0,09kW,650mm,SS
96295815
456.70
PD
F 1 1/4" PVC, -/12
96440463
12.80
PD
1x230V/50Hz,0,09kW,650mm,SS
96295816
514.00
PD
F M30 PVC -/12
96440464
9.90
PD
3x400V/50Hz,0,09kW,650mm,PP
96295824
467.40
PD
L 1 1/4" PVC
96440466
63.00
PD
1x230V/50Hz,0,09kW,650mm,PP
96295825
524.70
PD
3 M30 PP 4/6
96440468
9.30
PD
3x400V/50Hz,0,09kW,650mm,PP-F
96295833
777.70
PD
3 M30 PVDF 4/6
96440469
12.90
PD
1x230V/50Hz,0,09kW,650mm,PP-F
96295834
835.10
PD
4 M30 PP 6/9
96440470
9.90
PD
3x400V/50Hz,0,09kW,750mm,SS
96295817
458.50
PD
4 M30 PVDF 6/9
96440471
13.20
PD
1x230V/50Hz,0,09kW,750mm,SS
96295818
515.90
PD
5 M30 PP 6/12
96440472
9.90
PD
3x400V/50Hz,0,09kW,750mm,PP
96295826
469.20
PD
5 M30 PVDF 6/12
96440473
13.20
PD
1x230V/50Hz,0,09kW,750mm,PP
96295827
526.60
PD
6 M30 PP 9/12
96440474
9.90
PD
3x400V/50Hz,0,09kW,750mm,PP-F
96295835
779.60
PD
6 M30 PVDF 9/12
96440475
13.20
PD
1x230V/50Hz,0,09kW,750mm,PP-F
96295836
836.90
PD
Q 19/27+25/34mm,PP
96535096
18.40
PD
3x400V/50Hz,0,25kW,900mm,SS
96295819
561.80
PD
Q 19/27+25/34mm,PVDF
96535102
30.00
PD
3x400V,50Hz,0,25kW,900mm,PP
96295828
689.60
PD
W 32/41+ 38/48mm,PP
96535103
43.00
PD
3x400V/50Hz,0,25kW,900mm,PP-F
96295837
891.60
PD
W 32/41+ 38/48mm,PVDF
96535104
86.00
PD
3x400V/50Hz,0,25kW,1050mm,SS
96295820
574.50
PD
)* - je vhodné iba k čerpadlám s SS dávkovacou hlavou
3x400V/50Hz,0,25kW,1050mm,PP
96295829
702.20
PD
3x400V/50Hz,0,25kW,1050mm,PP-F
96295838
904.30
PD
Pripojovacie adaptéry DME/DMS
3x400V/50Hz,0,55kW,800mm,SS
96295821
707.20
PD
Rôzne adaptéry pre prispôsobenie normovaných dávkovacích čerpadiel Grundfos
3x400V/50Hz,0,55kW,800mm,PP
96295830
835.40
PD
3x400V/50Hz,0,55kW,800mm,PP-F
96295839
1 141.50
PD
DME/DMS k rôznym potrubným systémom. Obj.číslo zahŕňa vždy 2 kpl adaptéru!
Cena
Typ
Obj. číslo
Rabat. sk.
EUR
Hadica 4/6 mm, PP
96434861
4.50
PD
DN15
Ručné miešadlo pre PE zásobníky
Hadica 4/6 mm, PVDF
96434862
5.10
PD
Ručné miešadlo pre zásobníky s upraviteľnou dĺžkou podľa podmienok inštalácie
Hadica 6/9 mm, PP
96434863
4.50
PD
s max. dĺžkou L = 1000 mm
Hadica 6/9 mm, PVDF
96434865
5.10
PD
Hadica 6/12 mm, PP
96460449
4.50
PD
Hadica 6/12 mm, PVDF
96460450
12.80
PD
Hadica 9/12 mm, PP
96460447
4.50
PD
Hadica 9/12 mm, PVDF
96460448
5.10
PD
Typ
Obj. číslo
Univerzálne miešadlo L=1000 mm
96295947
Cena
Rabat. sk.
EUR
51.80
PD
Impulzné vodomery
Vodomer in-line s beznapäťovým pulzným signálom pre použitie v systémoch dávkovania, Hadica 5/8 mm, PP
96460434
4.50
PD
ktoré je proporcionálne k prietoku.
Hadica 5/8 mm, PVDF
96460435
5.10
PD
Vhodný vodomer ponúkne na dopyt Grundfos alebo autorizovaný predajca
Hadica 6/8 mm, PP
96460436
4.50
PD
tohto sortimentu.
Hadica 6/8 mm, PVDF
96460437
5.10
PD
Závit Rp 3/4", PVC
96533886
15.00
PD
Závit Rp 3/4", PP
96608413
15.90
PD
Závit Rp 3/4", PVDF
96608414
44.00
PD
Závit Rp 5/4", PP
96608418
16.70
PD
Závit Rp 5/4", PVDF
96608419
55.70
PD
Závit Rp 5/4", PVC
96534799
33.90
PD
Platnosť od : 1.4.2011
Príslušenstvo_DME_DMS
Stránka 5 / 5
Download

Cenník Grundfos 2011 - Priemysel