1
Pri príležitosti 10. výročia vzniku fakulty udelila dekanka fakulty ocenenia významným
osobnostiam, ktoré stáli pri vzniku fakulty, napomáhali jej rozvoju a prosperite.
Pamätné medaily FEŠRR udelené osobnostiam vedy a vzdelávania za účinnú
pomoc pri rozvoji vedeckého výskumu, výučbu, podporu publikačných aktivít
a šírenie dobrého mena Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja:
Dr. h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
Dr.h.c. prof. Ing. Milan Demo, PhD. (in memoriam)
doc. Ing. Milan Belica, PhD.
prof. Ing. Jozef Balla, PhD.
Ing. Stanislav Becík, PhD.
doc. Ing. Anna Belajová, PhD.
Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD
prof. Dr. László Hajos, DrSc.
prof. Dr. Ing. Imrich Okenka, PhD.
doc.Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
prof. Ing. Václav Tlapák, CSc.
prof. Ing. Jozef Tvrdoň, PhD.
prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, PhD.
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
prof. MVDr. Peter Massanyi, PhD.
doc. Ing. Štefan Buday, PhD.
doc. Ing. Ján Ilavský, CSc.
Ing. Vincent Iványi
doc. JUDr. Martin Janků, CSc.
doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
doc. Ing. Ladislav Koutný, PhD.
doc. Ing. Viera Papcunová, PhD.
Ing. Ľubica Pastrnáková
doc. Ing. Štefan Pekárik, PhD.
Ing. Vojtech Tĺčik, CSc.
Ing. Jela Tvrdoňová, CSc.
Čestné uznania dekanky FEŠRR členom Vedeckej rady FEŠRR a ďalším
osobnostiam z oblasti vedeckého výskumu a vysokoškolského vzdelávania, za podporu
aktivít fakulty pri medzinárodných programoch, podporu v oblasti vzdelávania a
propagáciu fakulty.
doc. Ing. Ľubica Bartová, PhD.
prof. RNDr. Pavol Bielek, DrSc.
prof. RNDr. Pavol Eliáš, CSc.
doc. Ing. Peter Fandel, PhD.
doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.
2
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
doc. Ing. Ľubomír Gurčík, PhD.
Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
doc. JUDr. Zuzana Ilková, PhD.
doc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
prof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc.
prof. Ing. František Kuzma, PhD.
doc. Ing. Peter Obtulovič, PhD.
doc. Ing. Artan Qineti, PhD.
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodova-Parmová
prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD.
prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
prof. Elena Žárska, CSc.
Mgr. Beáta Bellérová, PhD.
doc. Ing. Ján Bitter, CSc.
doc. Dr. Ing. Pavol Fekete
prof. Ing. Jozef Hudák, CSc.
PhDr. Renáta Chosraviová
Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Ing. Jozef Pružinský, PhD.
Ing. Danica Vraniaková
Lujza Záhoráková
Ing. Janka Beresecká, PhD.
Ing. Marcela Chreneková, PhD.
doc. Ing. Viera Petrášová, PhD.
JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD.
JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD.
Mgr. PhDr. Barbara Pavlíková, PhD.
Ing. Mariana Eliášová, PhD.
Ing. Lýdia Končeková, PhD.
Mgr. Marian Kotrla, PhD.
Ing. Žaneta Pauková, PhD.
Ing. Daniela Halmová, PhD.
Ing. Martin Hauptvogl, PhD.
Ing. Pavol Otepka, PhD.
Ing. Martin Prčík, PhD.
Ing. Marián Kováčik, PhD.
Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.
Ing. Ivan Takáč, PhD.
Ing.Monika Bumbalová, PhD.
Ing. Michal Cifranič, PhD.
Ing. Monika Gubáňová, PhD.
Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Ing. Maroš Valach, PhD.
doc. Ing.Loreta Schwarczová, PhD.
3
Ďakovné listy dekanky fakulty za pomoc pri zabezpečovaní chodu a prevádzky
dekanátu a katedier FEŠRR, za pomoc pri zabezpečovaní výskumných aktivít,
propagáciu FEŠRR a zabezpečovanie IS na fakulte
PhDr. Danica Iljevová
Ing. Martin Jakubík
Ing. Martin Mastík, PhD.
Anna Nagyová
Mgr. Katarína Potoková
Ing. František Taliga
Mgr. Mária Urbanová
Terézia Výberčiová
Ing. Denisa Ackermanová
Ildikó Balková
Erika Šalátová
Zuzana Jaleczová
Zdenka Klučárová
Etela Kompasová
Monika Bédiová
Ing. Zuzana Bohátová
Ing. Monika Čuláková
Monika Gajdošová
Ing. Valéria Magáthová
Ing. Veronika Dalkovičová
Ing. Georgetta Palšová
Download

Pri príležitosti 10. výročia vzniku fakulty udelila dekanka fakulty