Ústav stavebníctva a architektúry SAV
Správa o činnosti organizácie SAV
za rok 2013
Bratislava
január 2014
Obsah osnovy Správy o činnosti organizácie SAV za rok 2013
1.
Základné údaje o organizácii
2.
Vedecká činnosť
3.
Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských zdrojov pre vedu a
techniku
4.
Medzinárodná vedecká spolupráca
5.
Vedná politika
6.
Spolupráca s VŠ a inými subjektmi v oblasti vedy a techniky
7.
Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou
8.
Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR a iné
organizácie
9.
Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity
10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska
11. Aktivity v orgánoch SAV
12. Hospodárenie organizácie
13. Nadácie a fondy pri organizácii SAV
14. Iné významné činnosti organizácie SAV
15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie SAV
16. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám
17. Problémy a podnety pre činnosť SAV
PRÍLOHY
A
B
C
D
E
Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31.12.2013
Projekty riešené v organizácii
Publikačná činnosť organizácie
Údaje o pedagogickej činnosti organizácie
Medzinárodná mobilita organizácie
Správa o činnosti organizácie SAV
1. Základné údaje o organizácii
1.1. Kontaktné údaje
Názov: Ústav stavebníctva a architektúry SAV
Riaditeľ: Ing. Peter Matiašovský, CSc.
Zástupca riaditeľa: Prof. RNDr. Vladimír Sládek, DrSc.
Vedecký tajomník: Ing. Jozef Kriváček, CSc.
Predseda vedeckej rady: Mgr. Miroslav Kocifaj, PhD.
Člen snemu SAV: Ing. Peter Matiašovský, CSc.
Adresa: Dúbravská cesta 9, 845 03 Bratislava 45
http://www.ustarch.sav.sk
Tel.: 02/ 5477 3548
Fax: 02/ 5477 3548
E-mail: [email protected]
Názvy a adresy detašovaných pracovísk: nie sú
Vedúci detašovaných pracovísk: nie sú
Typ organizácie: Príspevková od roku 1994
1.2. Údaje o zamestnancoch
Tabuľka 1a Počet a štruktúra zamestnancov
Štruktúra zamestnancov
M
Ž
K
do 35
rokov
M
Ž
K
K
F
P
T
Celkový počet zamestnancov
60
35
25
6
2
59
53,52
38,08
Vedeckí pracovníci
29
24
5
6
0
29
24,08
23,68
Odborní pracovníci VŠ
9
2
7
0
1
9
8,06
5,4
Odborní pracovníci ÚS
14
5
9
0
0
14
14
9
Ostatní pracovníci
8
4
4
0
1
7
7,38
0
K – kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31.12.2013 (uvádzať zamestnancov v
pracovnom pomere, vrátane riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí, v
štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských
zboroch)
F – fyzický stav zamestnancov k 31.12.2013 (bez riadnej materskej dovolenky, zamestnancov
pôsobiacich v zahraničí v štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov
pôsobiacich v zastupiteľských zboroch)
P – celoročný priemerný prepočítaný počet zamestnancov
T – celoročný priemerný prepočítaný počet riešiteľov projektov
M, Ž – muži, ženy
1
Správa o činnosti organizácie SAV
Tabuľka 1b Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 31.12.2013)
Rodová
Pracovníci s hodnosťou
Vedeckí pracovníci v stupňoch
skladba
DrSc.
CSc./PhD.
prof.
doc.
I.
IIa.
IIb.
Muži
6
17
5
1
6
9
9
Ženy
0
5
0
1
0
3
2
Tabuľka 1c Štruktúra pracovníkov podľa veku a rodu, ktorí sú riešiteľmi projektov
Veková štruktúra
(roky)
< 31
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
> 65
Muži
2
5
0
1
1
4
8
5
3
Ženy
0
0
3
1
3
1
4
1
0
Tabuľka 1d Priemerný vek zamestnancov organizácie k 31.12.2013
Kmeňoví zamestnanci
Vedeckí pracovníci
Riešitelia projektov
Muži
53,3
51,7
52,2
Ženy
51,2
45,8
49,9
Spolu
52,4
50,7
51,5
1.3. Iné dôležité informácie k základným údajom o organizácii a zmeny za posledné obdobie
(v zameraní, v organizačnej štruktúre a pod.)
2
Správa o činnosti organizácie SAV
2. Vedecká činnosť
2.1. Domáce projekty
Tabuľka 2a Zoznam domácich projektov riešených v roku 2013
Čerpané financie
za rok 2013 (v €)
Počet projektov
ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV
A
spolu
pre
organizáciu
B
2
47229
42739
2732
7
0
351736
307657
-
3. Projekty OP ŠF
0
0
-
-
-
4. Projekty centier excelentnosti SAV
0
0
-
-
-
0
-
-
-
A
B
1. Vedecké projekty, ktoré boli
r. 2013 financované VEGA
5
2. Projekty, ktoré boli r. 2013
financované APVV
5. Iné projekty (FM EHP, ŠPVV,
0
Vedecko-technické projekty, ESF,
na objednávku rezortov a pod.)
A - organizácia je nositeľom projektu
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu
3
Správa o činnosti organizácie SAV
2.2. Medzinárodné projekty
2.2.1. Medzinárodné projekty riešené v roku 2013
Tabuľka 2b Zoznam medzinárodných projektov riešených v roku 2013
Čerpané financie
za rok 2013 (v €)
Počet projektov
ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV
1. Projekty 7. Rámcového
programu EÚ
2. Multilaterálne projekty v rámci
vedeckých programov COST,
ERANET, INTAS, EUREKA,
ESPRIT, PHARE, NATO, UNESCO,
CERN, IAEA, ESF (European
Science Foundation), ERDF a iné
3. Projekty v rámci medzivládnych
dohôd o vedecko-technickej
spolupráci
4. Bilaterálne projekty
A
spolu
pre
organizáciu
B
0
-
-
-
0
4
-
-
50669
0
0
-
-
-
0
0
-
-
-
2
-
-
6000
0
3700
3700
-
A
B
0
5. Podpora medzinárodnej
0
spolupráce z národných zdrojov
(MVTS, APVV,...)
6. Iné projekty financované alebo
1
spolufinancované zo zahraničných
zdrojov
A - organizácia je nositeľom projektu
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu
4
Správa o činnosti organizácie SAV
2.3. Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce
2.3.1. Základný výskum
Názov výsledku: Pravdepodobnostné modelovanie rastu plesní v budovách (Probabilistic
modelling of mould growth in buildings); Z. Sadovský (projekt APVV-0031-10).
Návrh nového pravdepodobnostného modelu rastu plesní na vnútorných povrchoch stien budov je
výsledkom interdisciplinárnej spolupráce. Deterministická charakteristika tvorenia plesní vychádza
z konceptu „time of wetness“, ktorý definuje výskyt a trvanie priaznivých podmienok (teploty,
relatívnej vlhkosti vzduchu) pre ich rast. Pravdepodobnostný prístup je založený na teórii
extrémnych hodnôt časových radov. Prakticky významné trvania sú spracované ako zriedkavé javy.
Numerické vyhodnotenie modelu poskytuje odhad sezónnej pravdepodobnosti prekročenia
sledovaných trvaní priaznivých podmienok rastu plesní. Riešenie ilustratívneho príkladu ukázalo, že
variabilita vonkajšej klímy reprezentovaná 14-ročnými záznamami hodinových údajov o teplote
vonkajšieho vzduchu, relatívnej vlhkosti vzduchu a slnečnom žiarení z Bratislavy-Koliby
rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje tvorenie plesní. Nie je preto možné pri pravdepodobnostných
modeloch problému aplikovať tzv. referenčný rok alebo návrhový rok, ktoré boli vytvorené pre
deterministické riešenia problémov stavebnej fyziky. Podobne použitie zjednodušených
pravdepodobnostných prístupov môže viesť k zavádzajúcim záverom.
SADOVSKÝ, Zoltán - KORONTHÁLYOVÁ, Oľga - MATIAŠOVSKÝ, Peter, MIKULOVÁ, K.
Probabilistic modelling of mould growth in buildings. Journal of Building Physics. Online
published on July 24, 2013 as doi:10.1177/1744259113496370. (1.419 - IF2012). (2013 - Current
Contents). Typ ADCA
SADOVSKÝ, Zoltán - KORONTHÁLYOVÁ, Oľga - MATIAŠOVSKÝ, Peter - MIKULOVÁ, K.
Collection and Analysis of Input Data for Probabilistic Assessment of Hygro-Thermal Performance
of Building. In PSAM11 ESREL 2012 : 11th International Probabilistic Safety Assessment and
Management Conference and the Annual European Safety and Reliability Conference 2012, Editor:
R.Virolainen, Curran Associates, Inc. 2012, p. 1459-1467, ISBN: 978-1-62276-436-5, (2012 SCOPUS), Typ: AEC
SADOVSKÝ, Zoltán - KORONTHÁLYOVÁ, Oľga - MATIAŠOVSKÝ, Peter. Comparison of
probabilistic approaches to the mould growth problem. In Proceedings of the 2ndCentral European
Symposium on Building Physics. Editors A. Mahdavi, B. Martens. - Vienna : Vienna University of
Technology, 2013, p. 965-968. ISBN 978-85437-321-6.Typ: AEC
Názov výsledku: Teoretické podmienky vzniku rezonančných módov v nabitých sférických
nanočasticiach (Theoretical conditions for charge-induced normal modes in spherical particles); M.
Kocifaj
Elektromagnetická interakcia s nabitými časticami vedie k efektom odlišným od tých, ktoré bežne
vyplývajú z Maxwellových rovníc, ak je vlnová dĺžka žiarenia oveľa väčšia než rozmery častíc a ak
má hustota elektrického náboja časovo premenlivú zložku. Táto je ovplyvňovaná aj elmg.
interakciou, čo spôsobuje pohyb iónov na povrchu častice. Fundamentálny rozdiel v riešení rozptylu
žiarenia na nabitých a neutrálnych časticiach je v okrajovej podmienke pre tangenciálne zložky
magnetických polí, ktorá je u nabitých častíc s malou hĺbkou prieniku určená hustotou povrchového
prúdu. Podmienky vzniku vibračných módov možno v Mieho teórii vyjadriť cez expanzné
koeficienty definujúce jednotlivé módy. V našej práci sa nám podarilo nájsť analytické riešenie pre
rezonanciu módov a určiť tak optické excitácie u sférických častíc bez potreby zložitých
numerických výpočtov. To má značný dopad na rozvoj technológií využívajúcich koloidné systémy
častíc, špecializované polyméry, či nanokompozity s modifikovanými tepelno-optickými
vlastnosťami. Ide aj o vývoj nových zariadení pre využívanie slnečnej energie vo fotovoltaike
(napr. model zosilnenej absorpcie v tenkých filmoch v slnečných kolektoroch).
5
Správa o činnosti organizácie SAV
Obrázok: Vlnová dĺžka (v νm), na ktorej dochádza k optickej excitácii (t.j. tzv. povrchovým
módom) v závislosti na elektrickom potenciáli a teplote častice sub-nm rozmerov (výsledky pre
neabsorbujúcu časticu sú vľavo a pre absorbujúcu časticu vpravo).
KOCIFAJ, Miroslav. Theoretical conditions for charge-induced normal modes in spherical
particles. In: Laser Physics Letters, 2013, vol. 10, no. 5, p. 1-4. (7.714 - IF2012). (2013 - Current
Contents). ISSN 1612-2011. Typ ADCA.
Názov výsledku: Významný pokrok v zlepšení fyzikálno-mechanických vlastností cementu pre
aplikácie v hĺbkových vrtoch (Significant progress in improvement of physico-mechanical
properties of cement for application in deep boreholes); M. T. Palou, Ľ. Bágeľ, T. Ifka (projekt
VEGA 2/0064/12)
Pri ošetrení „G-Oil Well“ cementu za podmienok zvyšujúcej sa teploty a tlaku dochádzalo postupne
k degradácii mikroštruktúry, poklesu pevnosti (z 77,5±2.0 MPa pri 20 °C na 20,5±1.0 MPa pri 200
°C) a zvýšeniu hydraulickej priepustnosti zatvrdnutých materiálov (z 2x10-15 m/s pri 20 °C na 199
x10-15 m/s pri 200 °C). Túto zmenu spôsobila transformácia pôvodných kalciumsilikáthydrátov
(CSH) na produkty C6S2H3 a α-C2SH. S prídavkom kremičitého úletu a vysokopecnej trosky
dochádzalo k zvýšeniu pevnosti o viac než 100 % a vodotesnosti až o 1000 % za hydrotermálnych
podmienok 200 °C a 1,2 MPa. Mikročastice kremičitého úletu prispievali k vzniku stabilných
jemných kryštalických fáz typu 11 A° tobermoritu (C5S6H5) a k výraznému zlepšeniu parametrov
pórovej štruktúry. Vysokopecná troska prispievala hlavne k zvýšeniu pevnosti v tlaku. Dosiahnuté
hodnoty výrazne prevyšujú požiadavky normou API (American Petroleum Institute) kladené pre
aplikácie tmelov v hĺbkových vrtoch.
6
Správa o činnosti organizácie SAV
Obrázok: Mikroštruktúra tmelu z „G-Oil well“ cementu a kompozitu za hydrotermálnych
podmienok (200 °C a 1,2 MPa).
PALOU, Martin T. - ŽIVICA, Vladimír - IFKA, Tomáš - BOHÁČ, M.¬ - ZMRZLÝ, M. Effect of
hydrothermal curing on early hydration of G-Oil well cement. In Journal of Thermal Analysis and
Calorimetry 2013, Pages 1-7, Article in press
PALOU, Martin T. - KOZÁNKOVÁ, Jana - KULIFFAYOVÁ, Marta - WASSERBAUER, J.
Influence of hydrothermal curing upon the hydration of oil-well cement. In Joint
Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference : book of Contributions, University
of Pardubice, Faculty of Chemical Technology 24-27 June 2013. 4th. Eds. Dohnalová, Ž.,
Gorodyová, N., Šulcová, P. - Pardubice, ČR : Univerzita Pardubice, Fakulta
chemicko-technologická, p. 42-45. ISBN 978-80-7395-603-5.
PALOU, Martin T. - BÁGEĽ, Ľubomír - LUTIŠANOVÁ, G. - KUZIELOVÁ, E. - IFKA, Tomáš.
Applikácia termickej metódy v silikátovom priemysle. In 35. mezinárodní český a slovenský
kalorimetrický seminář : sborník příspěvků. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2013, s. 71-76.
ISBN 978-80-7395-611-0.
PALOU, Martin T. - ŠOUKAL, F. - BOHÁČ, M. - WASSERBAUER, J. - BÁGEĽ, Ľubomír.
Upgrade of G Oil Well cement under hydrothermal treatment. In Book of Abstracts of the 2nd
Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry : 27-30 August
2013. 2nd. - Greifswald, Nemecko : Academica Greifswald, 2013, p. 124. ISBN
978-3-940237-33-0.
2.3.2. Aplikačný typ
Názov výsledku: Aplikácia spektrálneho modelu pre pôsobenie turbulentného vetra na
stavebné objekty (Application of the spectral model for the effect of turbulent wind on buildings);
A. Tesár (APVV 0179-10). Aplikátor: SR
Uskutočnila sa štúdia zameraná na sledovanie frekvenčných a štatistických veličín rýchlosti
vzdušného prúdu v experimentálne skúmanej lokalite. S využitím spektrálneho modelu boli
aproximované a odvodené vzťahy výkonovej spektrálnej hustoty pre pozdĺžny, priečny a zvislý
smer pôsobenia turbulentného vetra. Vytvorený program WindSimul v prostredí Matlab využíva
odvodené vzťahy pri generovaní umelých záznamov rýchlosti vetra v troch smeroch. Výsledné
získané vzťahy boli porovnané so vzťahmi od iných autorov a s normatívnymi podkladmi.
7
Správa o činnosti organizácie SAV
Obrázok: Účinky vetra na fasádu objektu – a) pohľad na model prvku plexisklovej fasády v
aerodynamickom tuneli, b) zostava pre vstupný uhol 0° pre rýchlosť vetra, c) Fouriérove spektrum
pre akcelerácie A1, A2, A3.
TESÁR, Alexander. Turbulences in boundary layer of flat plates. In Structural and Physical Aspects
of Civil Engineering : 2nd international scientific conference: november 27-29, 2013 Štrbské Pleso
[elektronický zdroj]. - Košice : Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2013,
9 p. ISBN 978-80-553-1488-4.
Názov výsledku: Efektívnejšie využívanie energie v slnečných koncentrátoroch: vývoj
numerického nástroja (Numerical tool for concentrating solar applications); M. Kocifaj.
Aplikátor: Solar Consulting Services, Inc., Colebrook, New Hampshire, USA
Rastúci dopyt po energiách výrazne zintenzívňuje vývoj zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje
energie, ako napr. slnečné koncentrátory. Tieto umožňujú efektívne využitie energie slnka aj
fotónov z blízkej okoloslnečnej zóny, kde tok energie klesá s uhlovou vzdialenosťou od slnečného
disku a to v závislosti na zákale atmosféry. Medzinárodná sieť AERONET disponuje meraniami
rozptýleného žiarenia na diskrétnych vlnových dĺžkach, ale postráda údaje o spojitom spektre a
neposkytuje rozšírenie na blízku infračervenú oblasť. Najväčší energetický zisk slnečných
koncentrátorov možno očakávať v rovníkovom pásme – napr. v púštnych oblastiach Afriky, kde sa
predpokladá inštalácia systému optických zariadení. Problémom je však prítomnosť prachových
čiastočiek. V rámci spolupráce s SCS Inc. Ame vyvinuli numerický nástroj, ktorý dokáže na
základe bežne dostupných údajov určiť energetický zisk produkovaný rozptylom slnečného žiarenia
v blízkom okolí slnka a to pri rôznych výškach slnka nad horizontom, v rôznych ročných obdobiach
a pri rôznych koncentráciách prachovej zložky aerosólového systému.
2.3.3. Medzinárodné vedecké projekty
Názov výsledku: Teoretická analýza modernej architektúry totalitných režimov 20. storočia a
stratégia jej udržateľnosti (Theoretical analysis of the Modern Architecture of Totalitarian
8
Správa o činnosti organizácie SAV
Regimes of the 20th Century and its Sustainability Strategy); H. Moravčíková, P. Szalay, M.
Topolčanská, M. Dulla, K. Andrášiová, N. Bartošová, K. Haberlandová (projekt: ATRIUM SEE/B/0009/4.3/X)
Analýza reflektuje kontroverznú tému európskej architektúry, ktorou je vplyv totalitného režimu na
architektonickú tvorbu. Zvláštnu pozornosť pritom venuje vzťahu modernosti a totalitarizmu. Na
vybraných architektonických dielach 20. storočia ukazuje premeny predstáv štátnej reprezentácie o
formálnej stránke architektúry a reakcie architektov na tieto zmeny. Uvádza, ako takú architektúru
prijímala verejnosť v čase jej vzniku a ako ju hodnotí dnes s odstupom niekoľkých desaťročí.
Riešiteľský kolektív z ÚSTARCH SAV sa v rámci Európy zameral na architektúru na území
Slovenska. Pozornosť venoval architektonickým aj spoločenským súvislostiam vzniku týchto diel,
ich estetickej, konštrukčnej i materiálovej stránke. V rámci prípravy stratégie udržateľnosti tohto
architektonického dedičstva boli identifikované hodnoty, ktoré môžu slúžiť ako základ jeho
potenciálnej pamiatkovej ochrany. Súčasne boli odhalené a opísané aj ďalšie možnosti manažovania
týchto doteraz marginalizovaných architektonických a urbanistických diel, ako sú nástroje lokálnej
verejnej správy či nástroje z prostredia turizmu, ako je napríklad inštitút európskej kultúrnej cesty.
MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - SZALAY Peter - DULLA Matúš - TOPOLČANSKÁ Mária POTOČÁR M. - HABERLANDOVÁ Katarína. Moderné a/alebo totalitné v architektúre 20.
storočia na Slovensku. Modern and/or Totalitarian in the Architecture of the 20th Century in
Slovakia. Bratislava, Slovart 2013, 311 s. . ISBN 978-80-556-1056-6. Typ: AAB
SZALAY, Peter - MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - BARTOŠOVÁ, Nina - ANDRÁŠIOVÁ, Katarína
- TOPOLČANSKÁ, Mária. A Philosophy of preservation of the 20th Century Architecture of
Totalitarian Regimes. In Manual of Wise management, Preservation. Reuse and Economic
Valorisation. - Ljubljana : Municipality of Forli and University of Ljubljana, Faculty of
Architecture, 2013, p. 26-34. ISBN 978-961-6823-32-6.Typ: ABC
SZALAY, Peter - MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - BARTOŠOVÁ, Nina - ANDRÁŠIOVÁ, Katarína
- TOPOLČANSKÁ, Mária. The Values of Totalitarian Architecture of the 20th Century and the
Approach to its Evaluation. In Manual of Wise management, Preservation. Reuse and Economic
Valorisation. - Ljubljana : Municipality of Forli and University of Ljubljana, Faculty of
Architecture, 2013, p.132-136. ISBN 978-961-6823-32-6.Typ: ABC
MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - SZALAY, Peter - ANDRÁŠIOVÁ, Katarína - BARTOŠOVÁ, Nina.
identita a diferencia : Monitorovanie a hodnotenie najvýznamnejších diel modernej architektúry na
Slovensku. In Architektúra & urbanizmus : journal of architectural and town-planning theory, 2013,
roč. 47, č. 3-4, s. 144-169. (2013 - SCOPUS, CEOL, RIBA). ISSN 0044-8680.Typ: ADFB
9
Správa o činnosti organizácie SAV
2.4. Publikačná činnosť (úplný zoznam je uvedený v Prílohe C)
Tabuľka 2c Štatistika vybraných kategórií publikácií
PUBLIKAČNÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ
A
B
C
Počet v r. 2013/ Počet v r. 2013/ Počet v r. 2013/
doplnky z r.
doplnky z r.
doplnky z r.
2012
2012
2012
1. Vedecké monografie vydané v domácich
vydavateľstvách
(AAB, ABB, CAB)
2. Vedecké monografie vydané v
zahraničných vydavateľstvách
(AAA, ABA, CAA)
3. Odborné monografie, vysokoškolské
učebnice a učebné texty vydané v domácich
vydavateľstvách (BAB, ACB)
4. Odborné monografie a vysokoškolské
učebnice a učebné texty vydané v
zahraničných vydavateľstvách (BAA, ACA)
5. Kapitoly vo vedeckých monografiách
vydaných v domácich vydavateľstvách
(ABD, ACD)
6. Kapitoly vo vedeckých monografiách
vydaných v zahraničných vydavateľstvách
(ABC, ACC)
7. Kapitoly v odborných monografiách,
vysokoškolských učebniciach a učebných
textoch vydaných v domácich
vydavateľstvách (BBB, ACD)
8. Kapitoly v odborných monografiách,
vysokoškolských učebniciach a učebných
textoch vydaných v zahraničných
vydavateľstvách (BBA, ACC)
9. Vedecké a odborné práce v časopisoch
evidovaných v Current Contents
(ADC, ADCA, ADCB, ADD, ADDA, ADDB,
CDC, CDCA, CDCB, CDD, CDDA, CDDB,
BDC, BDCA, BDCB, BDD, BDDA, BDDB)
10. Vedecké a odborné práce v
nekarentovaných časopisoch
(ADE, ADEA, ADEB, ADF, ADFA, ADFB,
CDE, CDEA, CDEB, CDF, CDFA, CDFB,
BDE, BDEA, BDEB, BDF, BDFA, BDFB)
11. Vedecké a odborné práce v zborníkoch
(konferenčných aj nekonferenčných,
vydaných tlačou alebo na CD)
a/ recenzovaných, editované
(AEC, AED, AFA, AFB, AFBA, AFBB,
BEC, BED, CEC, CED)
b/ nerecenzovaných
(AEE, AEF, AFC, AFD, AFDA, AFDB, BEE,
BEF)
10
1/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
8/0
0/0
0/0
4/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
32 / 1
0/0
0/0
36 / 13
0/0
0/0
56 / 2
0/0
0/0
6/0
0/0
0/0
Správa o činnosti organizácie SAV
12. Vydané periodiká evidované v Current
0
0
0
Contents
13. Ostatné vydané periodiká
2
0
0
14. Vydané alebo editované zborníky z
vedeckých podujatí
1/0
0/0
0/0
(FAI)
15. Vedecké práce uverejnené na internete
2/0
0/0
0/0
(GHG)
16. Preklady vedeckých a odborných textov
0/0
0/0
0/0
(EAJ)
17. Heslá v odborných terminologických
slovníkoch a encyklopédiách vydaných *
0/0
0/0
0/0
(BDA, BDB)
A - pracovisko SAV je uvedené ako pracovisko (adresa) autora, alebo je súčasťou kolaborácie
alebo iného združenia, ktoré je uvedené ako pracovisko (adresa) autora
B - pracovisko SAV nie je na publikácii uvedené, pretože prameň údaj o pracovisku autora
neobsahuje, práca ale vznikla na pracovisku SAV
C - pracovisko SAV je uvedené ako materské pracovisko autora odlišné od pracoviska, na ktorom
práca vznikla (napr. „on leave...“, „permanent address...“, „present address...“)
* - uvádzajú sa len heslá, pri ktorých je uvedený autor a ich rozsah je min. 1 autorský hárok
11
Správa o činnosti organizácie SAV
Tabuľka 2d Ohlasy
OHLASY
A
B
Počet v r. 2012/ Počet v r. 2012/
doplnky z r. 2011 doplnky z r. 2011
373 / 8
0/0
Citácie vo WOS (1.1, 2.1)
54 / 5
0/0
Citácie v SCOPUS (1.2, 2.2)
0/0
0/0
Citácie v iných citačných indexoch a databázach (9, 10)
Citácie v publikáciách neregistrovaných v citačných
113 / 5
0/0
indexoch (3, 4)
1/0
0/0
Recenzie na práce autorov z organizácie (5, 6, 7, 8)
A - pracovisko SAV je uvedené ako pracovisko (adresa) autora, alebo je súčasťou kolaborácie
alebo iného združenia, ktoré je uvedené ako pracovisko (adresa) autora, alebo pracovisko SAV nie
je na publikácii uvedené, pretože prameň údaj o pracovisku autora neobsahuje, práca ale vznikla
na pracovisku SAV
B - pracovisko SAV je uvedené ako materské pracovisko autora odlišné od pracoviska, na ktorom
práca vznikla (napr. „on leave...“, „permanent address...“, „present address...“)
2.5. Aktívna účasť na vedeckých podujatiach
Tabuľka 2e Vedecké podujatia
Prednášky a vývesky na medzinárodných vedeckých podujatiach
Prednášky a vývesky na domácich vedeckých podujatiach
53
19
2.6. Vyžiadané prednášky
2.6.1. Vyžiadané prednášky na medzinárodných vedeckých podujatiach
M. Kocifaj: Modeling the night-sky radiances and inversion of multiangle and multispectral
radiance data, Light Pollution: Theory, Modelling, and Measurements, April 15-18 2013,
Smolenice.
M. Kocifaj: Modelling the night sky radiances under broken cloud arrays, International Conference
on Optical Characterization of Atmospheric Aerosols, November 5-7, 2013, Smolenice.
V. Sladek, J. Sladek, L. Sator: Meshless formulations for bending of thin plates with variable
stiffness, ICCES'13 - International Conference On Computational and Experimental Engineering &
Sciences, May 24-28, 2013, Seattle, USA
V. Sladek, J. Sladek, L. Sator: Analysis of FGM thin elastic plates by mesh-free methods, 5th Asia
Pacific Congress on Computational Mechanics & 4th International Symposium on Computational
Mechanics, December 11-14, 2013, Singapore
J. Sladek, V. Sladek, E. Pan: Modelling of porous piezoelectric structures by the MLPG (keynote),
ICCES'13 - International Conference On Computational and Experimental Engineering & Sciences,
May 24-28, 2013, Seattle, USA
J. Sladek, V. Sladek: Modelling of smart materials by meshless methods (keynote), Machine
Modelling and Simulations, Oščadnica September 2013
2.6.2. Vyžiadané prednášky na domácich vedeckých podujatiach
S. Darula. EN kritéria pre hodnotenie denného osvetlenia v budovách. LIGHT 2013, 23. - 25. 10.
2013, Podbanské.
2.6.3. Vyžiadané prednášky na významných vedeckých inštitúciách
S. Darula: Denné osvetlenie a energetická náročnosť budov. Výpočty, merania, hodnotenia. FEKT
VUT v Brne. 8. 4. 2013. Prednáška pre študentov 2. vysokoškolského štúdia v kurze Osvetľovacie
sústavy.
J. Sladek: Modelling of smart materials, Ústav Fyziky Materialov, Akademia Vied ČR, Brno,
25.4.2013
12
Správa o činnosti organizácie SAV
Ak boli príspevky publikované, sú súčasťou Prílohy C, kategória (AFC, AFD, AFE, AFF, AFG,
AFH)
2.7. Patentová a licenčná činnosť na Slovensku a v zahraničí v roku 2013
2.7.1. Vynálezy, na ktoré bol udelený patent
2.7.2. Prihlásené vynálezy
Na Slovensku - počet patentov: 2
Číslo PV: 00092-2013
Mená autorov: Kocifaj Miroslav, M. Mego
Názov vynálezu: Spôsob izolácie cirkulujúcich buniek z periférnej krvi
Majiteľ / spolumajiteľ: ÚSTARCH SAV + Univerzita Komenského
Číslo PV: 00114-2013
Mená autorov: Kocifaj Miroslav, Klačka Jozef, Videen Gorden
Názov vynálezu: Spôsob a zariadenie na indikáciu ohrozenia bleskom
Majiteľ / spolumajiteľ: ÚSTARCH SAV + Videen Gorden + Univerzita Komenského
2.7.3. Predané licencie
2.7.4. Realizované patenty
Finančný prínos pre organizáciu SAV v roku 2013 a súčet za predošlé roky sa neuvádzajú, ak je
zverejnenie v rozpore so zmluvou súvisiacou s realizáciou patentu.
2.8. Účasť expertov na hodnotení národných projektov (APVV, VEGA a iných)
Tabuľka 2f Experti hodnotiaci národné projekty
Meno pracovníka
Typ programu/projektu/výzvy
Andrášiová Katarína
Križma Martin
VEGA
APVV
VEGA
VEGA
VEGA
VEGA
APVV
APVV
Moravčíková Henrieta
Palou Martin-Tchingnabé
Szalay Peter
Tesár Alexander
Živica Vladimír
Počet
hodnotených
projektov
1
1
3
2
2
1
4
1
2.9. Iné informácie k vedeckej činnosti.
Pracovníci ústavu vypracovali recenzné posudky na príspevky do časopisov
10x Engineering Analysis with Boundary Elements, 7x Architektúra & urbanizmus, 7x CMES Computer Modeling in Engineering & Sciences, 7x Jour. Thermal Analysis and Calorimetry, 5x
ALFA, 5x Solar Energy, 4x Building Research Journal, 4x Construction and Building Materials, 4x
Jour. Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 4x Optics & Laser Technology, 3x
International Journal of Solids and Structures, 3x Nonlinear Dynamics, 3x Powder Technology, 3x
13
Správa o činnosti organizácie SAV
Solar Energy Materials and Solar Cells, 2x AMR, 2x Applied Optics, 2x Ceramics-Silikáty, 2x
Composites Part B: Engineering, 2x Computational Mechanics, 2x Jour. Intelligent Material
Systems and Structures, 2x Lighting Research & Technology, 2x Mechanics of Advanced Materials
and Structures, 2x Physics and Chemistry of Glasses: European Journal of Glass Science and
Technology Part B, 2x Progress in Electromagnetic Research, 2x Selected Scientific Papers, CEF
TU Košice, 2x Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, Acta Univ. Palacki,
Olomouc, Fac. rer. nat. Mathematica, Advances in Military Technology, American Society of
Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Applied Mathematical Modelling,
Bulgarian Chemical Communications, Chemical Papers, Chinese Optics Letters, Communications Scientific Letters of the University of Zilina, Computational Materials Science, International
Journal of Fracture, International Journal of Photoenergy, Jour. Analytical and Applied Pyrolysis-1,
Jour. Applied Mathematics, Jour. Civil Engineering and Construction Technology, Jour. Composite
Materials, Jour. Optical Society of America A, LIGHT SCATTERING REVIEWS(kniha), Latin
American Journal of Solids and Structures, Methods in Ecology and Evolution, Monthly Notices of
the Royal Astronomical Society, Nature, Optics Letters, Sensors, Strojnícky časopis, Světlo,
recezné posudky na príspevky: 2x BEM-MRM 36 Int. Conf., Int. Conf. of Numerical Analysis and
Applied Mathematics 2013, Sborník VŠB-TU Ostrava 2013.
14
Správa o činnosti organizácie SAV
3. Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských
zdrojov pre vedu a techniku
3.1. Údaje o doktorandskom štúdiu
Tabuľka 3a Počet doktorandov v roku 2013
Forma
Počet k 31.12.2013
Doktorandi
celkový počet
z toho
novoprijatí
Počet ukončených doktorantúr v
r. 2013
Ukončenie z dôvodov
ukončenie
úspešnou
obhajobou
predčasné
ukončenie
neúspešné
ukončenie
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
Interná zo zdrojov SAV
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Interná z iných zdrojov
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Externá
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Spolu
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Súhrn
2
0
1
0
0
3.2. Zmena formy doktorandského štúdia
Tabuľka 3b Počty preradení
Interná z
Interná z
Interná z
Interná z
Z formy prostriedkov prostriedkov
iných
iných
Externá
Externá
SAV
SAV
zdrojov
zdrojov
Interná z
Interná z
Interná z
Interná z
Do formy
iných
Externá prostriedkov Externá prostriedkov
iných
zdrojov
SAV
SAV
zdrojov
Počet
3.3. Zoznam doktorandov, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou obhajobou
Tabuľka 3c Menný zoznam ukončených doktorandov v roku 2013 úspešnou obhajobou
Mesiac,
Fakulta
Mesiac, Číslo a názov
Meno a
Meno
Forma
rok
udeľujúca
rok
študijného
organizácia
doktoranda
DŠ
nástupu
vedeckú
obhajoby
odboru
školiteľa
na DŠ
hodnosť
interné
Prof. Ing. Ján
štúdium
Sládek DrSc.,
5.1.7 aplikovaná
Stavebná fakulta
Ing. Peter Staňák hradené 9 / 2009 8 / 2013
Ústav
mechanika
STU
z
stavebníctva a
prostrie
architektúry
15
Správa o činnosti organizácie SAV
dkov
SAV
SAV
Zoznam interných a externých doktorandov je uvedený v Prílohe A.
16
Správa o činnosti organizácie SAV
3.4. Zoznam akreditovaných študijných programov s uvedením VŠ
Tabuľka 3d Zoznam akreditovaných študijných programov s uvedením univerzity/vysokej školy a
fakulty
Názov študijného
programu (ŠP)
aplikovaná mechanika
Názov študijného odboru
(ŠO)
Číslo ŠO
aplikovaná mechanika
5.1.7
Univerzita/vysoká škola a
fakulta
Stavebná fakulta STU
Tabuľka 3e Účasť na pedagogickom procese
Menný prehľad pracovníkov,
ktorí boli menovaní
do odborových komisií
študijných programov
doktorandského štúdia
Ing. Stanislav Darula, CSc.
(pozemné stavby)
Ing. Martin Križma, PhD.
(inžinierske konštrukcie a
dopravné stavby)
Ing. Peter Matiašovský, CSc.
(pozemné stavby)
Menný prehľad pracovníkov,
ktorí pôsobili ako členovia
vedeckých rád univerzít,
správnych rád univerzít a fakúlt
Ing. Stanislav Darula, CSc.
(Stavebná fakulta TUKE)
Menný prehľad pracovníkov,
ktorí získali vyššiu vedeckú,
pedagogickú hodnosť
alebo vyšší kvalifikačný stupeň
Prof.Dr.Ing. Martin-Tchingnabé
Palou (prof., Fakulta chemická,
Vysoké učení technické v Brně,
VUT Brno, Česko)
Prof.Ing.arch. Matúš Dulla,
DrSc. (České vysoké učení
Ing. Peter Staňák, PhD. (PhD.,
technické v Praze, Česká
Stavebná fakulta STU)
republika)
Ing. Peter Matiašovský, CSc.
(Slovenská technická univerzita
v Bratislave)
Doc. Dr. Ing. arch. Henrieta
Moravčíková (architektonická
tvorba)
Ing. Peter Matiašovský, CSc.
(Stavebná fakulta STU)
Doc. Dr. Ing. arch. Henrieta
Moravčíková (architektúra a
urbanizmus)
Doc. Dr. Ing. arch. Henrieta
Moravčíková (Fakulta
architektury České vysoké učení
technické v Praze, Česká repub)
Prof.Dr.Ing.
Martin-Tchingnabé Palou
(anorganická technológia a
materiály)
Doc. Dr. Ing. arch. Henrieta
Moravčíková (Fakulta
architektúry STU)
Doc. Dr. Ing. arch. Henrieta
Moravčíková (Slovenská
technická univerzita v
Bratislave)
Prof. Ing. Ján Sládek, DrSc.
Ing. Zoltán Sadovský, DrSc.
(aplikovaná mechanika)
(Stavebná fakulta STU)
Prof. RNDr. Vladimír Sládek, Prof. Ing. Ján Sládek, DrSc.
DrSc. (aplikovaná mechanika) (Strojnícka fakulta STU)
Prof. RNDr. Vladimír Sládek, Doc., Ing., hosť. prof.
DrSc. (numerická analýza a
Alexander Tesár, DrSc
vedecko-technické výpočty)
(Stavebná fakulta ŽU)
Doc., Ing., hosť. prof.
Alexander Tesár, DrSc
(inžinierske konštrukcie a
Prof.Dr.Ing.
Martin-Tchingnabé Palou
(odbor v zahraničí)
17
Správa o činnosti organizácie SAV
dopravné stavby)
18
Správa o činnosti organizácie SAV
3.5. Údaje o pedagogickej činnosti
Tabuľka 3f Prednášky a cvičenia vedené v roku 2013
Prednášky
PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ
Počet prednášateľov alebo vedúcich cvičení
Cvičenia a semináre
doma
v zahraničí
doma
v zahraničí
5
1
2
0
150
24
36
0
Celkový počet hodín v r. 2013
Prehľad prednášateľov predmetov a vedúcich cvičení, s uvedením názvu predmetu, úväzku, katedry,
fakulty, univerzity/vysokej školy je uvedený v Prílohe D.
Tabuľka 3g Aktivity pracovníkov na VŠ
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako vedúci alebo konzultanti
1.
diplomových a bakalárskych prác
4
2.
Počet vedených alebo konzultovaných diplomových a bakalárskych prác
5
3.
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia doktorandov (PhD.)
6
4.
Počet školených doktorandov (aj pre iné inštitúcie)
13
5.
Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác
21
6.
Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a habilitačné práce
6
7.
8.
9.
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby DrSc.
prác
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby PhD.
prác
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií, resp. oponenti
v inauguračnom alebo habilitačnom konaní na vysokých školách
0
5
2
3.6. Iné dôležité informácie k pedagogickej činnosti
S. Darula pôsobí ako školiteľ doktorandov zo SvF STU v Bratislave (2) a zo SvF TU Košice (1).
P. Mihálka pôsobí ako školiteľ konzultant doktoranda zo SVF STU v Bratislave.
H. Moravčíková pôsobila vo vedeckom výbore medzinárodnej konferencie doktorandov
TYPOLOGIE (N)OSTALGIE - Věda ve výstavbě, ktorá sa konala na FA VUT v Brne 7. 11. 2013.
H. Moravčíková a M. Topolčanská pôsobili ako expertky na medzinárodnom workshope
Reworking modern movement architecture zameranom na obnovu architektúry berlínskej Hansa
Viertel, ktorý sa za účasti 90 študentov z Katolíckej univerzity v Leuven, Technickej univerzity vo
Frankfurte, Akadémie umení v Taline, Technickej univerzity v Miláne a Fakulty architektúry STU
v rámci programu Life long learning uskutočnil na Akadémii umení v Berlíne od 13. do 27. 4. 2013.
H. Moravčíková viedla medzinárodný workshop Reworking modern movement architecture
zameraný na obnovu architektúry hromadnej bytovej výstavby, ktorý sa za účasti 70 študentov z
Katolíckej univerzity v Leuven, Technickej univerzity vo Frankfurte, Akadémie umení v Taline,
technickej univerzity v Miláne a FA STU v rámci programu Life long learning uskutočnil na
Fakulte architektúry STU od 21. do 24. 11. 2013.
H. Moravčíková viedla v dňoch 18. – 22. novembra 2013 medzinárodný seminár Sustainable
restoration of built cultural heritage as part of the training Best Practices in Cultural Heritage
Management in the Visegrad Countries Institute for Social and European Studies Foundation,
19
Správa o činnosti organizácie SAV
Köszeg, Hungary.
M. Topolčanská viedla medzinárodný seminár "Visegrad interCity Seminar in Architecture"
zameraný na výskum súčasného mesta na základe VUSG (Visegrad Universities Studies Grant od
09 2011), v rámci bakalárskeho, magisterského a ERASMUS štúdia na Fakulte architektúry STU
Bratislava.
M. Topolčanská vedie medzinárodný workshop "Streetscape Territories" (FA Ghent KU Leuven,
Belgicko – ESAM Montpellier, Francúzsko – ETSAB Barcelona, Španielsko, FA STU Bratislava,
SK) zameraný na výskum súčasného mesta na základe IP Erasmus Intensive Programme grant
2013-14, od 10. 2013, v rámci bakalárskeho, magisterského a ERASMUS štúdia na Fakulte
architektúry STU Bratislava.
20
Správa o činnosti organizácie SAV
4. Medzinárodná vedecká spolupráca
4.1. Medzinárodné vedecké podujatia
4.1.1. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré organizácia SAV organizovala v roku 2013
alebo sa na ich organizácii podieľala, s vyhodnotením vedeckého a spoločenského prínosu
podujatia
Svetelné znečistenie: Teória, modelovanie a meranie, Smolenice, 40 účastníkov, 15.04.-18.04.2013
Teória prenosu žiarenia v prostredí nehomogénnej atmosféry umožňuje riešiť problémy súvisiace so
šírením sa svetla v podmienkach dennej oblohy, ale aj v režime nočného osvetlenia generovaného
pozemnými zdrojmi svetla. Výsledky konferencie ukázali, že heterogenita pozemných zdrojov
svetla a nehomogenita zemskej atmosféry sú výraznými modulátormi difúzneho svetla oblohy.
Súčasné parametre výpočtovej techniky dávajú veľké možnosti na verifikáciu existujúcich modelov,
čo sa ukázalo byť silným motivačným prvkom pre realizovanie cielených experimentov za účelom
porovnania meraných dát s výsledkami numerických výpočtov.
Pozvané prednášky: Chris Baddiley (Anglicko), Helmuth Horvath (Rakúsko), Christian Luginbuhl
(USA), Dan Duriscoe (USA), Miroslav Kocifaj (Slovensko), Martin Aubé (Kanada), Robert Dick
(Kanada)
Optická charakterizácia atmosférických aerosólov, Smolenice, 30 účastníkov, 05.11.-07.11.2013
Monitoring, kvantifikácia a interpretácia stavov oblohy sa v posledných desaťročiach stali
významnými pri riešení svetelno-technických úloh v prostredí mestských atmosfér. Potreba
korektnej charakterizácie stavov oblohy je legitímnou motiváciou pre systematické monitorovanie
charakteristík viditeľného žiarenia dopadajúceho na zemský povrch. Konferencia ukázala, že okrem
nehomogénneho oblačného poľa je pre správnu interpretáciu uhlových zmien jasu oblohy
nevyhnutné detailnejšie analyzovať aj vplyv aerosólových častíc a ich mikrofyzikálnych
parametrov.
Pozvané prednášky: Matthew Berg (USA), Helmuth Horvath (Rakúsko), Miroslav Kocifaj
(Slovensko), Ulrich Krieger (Švajčiarsko), Hannakaisa Lindqvist (Fínsko), Olga Munoz
(Španielsko), Joseph Ulanowski (Anglicko), Evgenij Zubko (Ukraina)
Reworking modern movement architecture, Bratislava, 70 účastníkov, 21.11.-24.11.2013
4.1.2. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada organizácia SAV v roku 2014
(anglický a slovenský názov podujatia, miesto a termín konania, meno, telefónne číslo a e-mail
zodpovedného pracovníka)
4.1.3. Počet pracovníkov v programových a organizačných výboroch medzinárodných
konferencií
Tabuľka 4a Programové a organizačné výbory medzinárodných konferencií
Typ výboru
Programový
Organizačný
Programový i organizačný
5
0
2
Počet členstiev
4.2. Členstvo a funkcie v medzinárodných orgánoch
4.2.1. Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach, úniách a národných
komitétoch SR
21
Správa o činnosti organizácie SAV
RNDr. Ľubomír Bágeľ
CIB, pracovná komisia W086 Building pathology (funkcia: člen)
Ing. Stanislav Darula, CSc.
CIB - International Council for Research and Innovation in Building and Construction (funkcia:
W67 - člen)
CIE - Commission Internationale de l' Eclairage (funkcia: Reprezentant SR v CIE Divízii 3)
ISES - International Solar Energy Society (funkcia: člen)
Mgr. Miroslav Kocifaj, PhD.
International Solar Energy Society (ISES) (funkcia: člen {silver member})
Optical Society of America (OSA) (funkcia: člen)
prom. fyz. Oľga Koronthályová, CSc.
CIB W040 Heat and Moisture Transfer in Buildings (funkcia: člen)
Ing. Peter Matiašovský, CSc.
CIB - W40 Heat and Moisture Transfer in Buildings (funkcia: člen pracovnej skupiny)
Doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
Documentation and Conservation of Modern Movement (funkcia: member of the International
comitee for landscape and town planing)
Documentation and Conservation of Modern Movement (funkcia: member of the International
comitee for registers)
Ing. Zoltán Sadovský, DrSc.
European Safety and Reliability Association (ESRA) (funkcia: člen)
International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE) (funkcia: člen)
Prof. Ing. Ján Sládek, DrSc.
Central European Assoc. for Computational Mechanics (funkcia: člen)
Int. Soc. Comput. Eng. & Sciences (ICCES) (funkcia: člen)
Prof. RNDr. Vladimír Sládek, DrSc.
Central European Assoc. for Computational Mechanics (funkcia: člen)
International Society for Boundary Elements (funkcia: člen )
Doc., Ing., hosť. prof. Alexander Tesár, DrSc
Inženýrska akadémie České republiky (funkcia: člen)
4.3. Účasť expertov na hodnotení medzinárodných projektov (EÚ RP, ESF a iných)
22
Správa o činnosti organizácie SAV
Tabuľka 4b Experti hodnotiaci medzinárodné projekty
Meno pracovníka
Kocifaj Miroslav
Typ programu/projektu/výzvy
Počet
hodnotených
projektov
National Science Center, Poland (OPUS/Panel
ST10)
1
4.4. Najvýznamnejšie prínosy MVTS ústavu vyplývajúce z mobility a riešenia
medzinárodných projektov a iné informácie k medzinárodnej vedeckej spolupráci
Spolupráca s Prof. A. Tadeu z Universidade de Coimbra, Portugalsko na základe mobility Ing. Petra
Staňáka v rámci grantu NŠP a organizácie SAIA. Boli odvodené formulácie pre vzájomné
previazanie bezprvkovej MLPG metódy a metódy hraničných prvkov (BEM) pre riešenie úloh
šírenia akustických vĺn a vedenia tepla. Taktiež sa rozvinuli 3-D bezprvkové formulácie pre
piezoelektrické telesá.
Ústav hosťoval projekt s názvom “The study and modelization of light pollution affecting spaces in
the Slovak republic” riešený Dr. Héctorom Antonio Solano Lampharom v gescii SAIA, ktorá
zabezpečuje mobilitu pre zahraničných vedeckých pracovníkov v rámci Národného Štipendijného
Programu. Výsledkom riešenia tohto projektu je aj vyvolaný nový projekt s názvom „Analysis of
the emission function of skyglow sources under different atmospheric conditions: Contribution of a
theoretical and experimental method for evaluation of the problem“, ktorý bude financovaný
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México a riešený HAS Lampharom na ÚSTARCH
SAV s ukončením v roku 2014.
Prehľad údajov o medzinárodnej mobilite pracovníkov organizácie je uvedený v Prílohe E.
Prehľad a údaje o medzinárodných projektoch sú uvedené v kapitole 2 a Prílohe B.
23
Správa o činnosti organizácie SAV
5. Vedná politika
24
Správa o činnosti organizácie SAV
6. Spolupráca s univerzitami/vysokými školami, štátnymi a neziskovými
inštitúciami okrem aktivít uvedených v kap. 2, 3, 4
6.1. Spolupráca s univerzitami/VŠ (fakultami)
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): spolupráca na riešení projektu APVV-0177-10
Začiatok spolupráce: 2011
Zameranie: svetlotechnika
Zhodnotenie: spoločný projekt
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta architektúry STU
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): organizácia a príprava doktorandského štúdia,
príprava spoločnej prezentácie výskumu doktorandov (každoročný Seminár); koncepcia a vedenie
ateliérových zadaní, koncepcia a zostavenie výstavy F. Končeka, I, Skočeka a Ľ. Titla
Začiatok spolupráce: 2010
Zameranie: doktorandské štúdium v študijnom odbore architektúra a urbanizmus
Zhodnotenie: predpokladá sa zvýšenie kvality doktorandského štúdia
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): spolupráca v pedagogickej činnosti
Začiatok spolupráce: 1995
Zameranie: anorganická technológia a materiály
Zhodnotenie: zlepšenia pedagogického procesu
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Stavebná fakulta STU
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): spolupráca v skušobníctve, spolupráca na
riešení projektov APVV-0177-10 a APVV-0118-12
Začiatok spolupráce: 1996
Zameranie: betónové konštrukcie a mosty, svetlotechnika
Zhodnotenie: experimenty, spoločné projekty, posudková činnosť
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Stavebná fakulta TUKE
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): spolupráca na riešení projektu APVV,
členstvo v FOK
Začiatok spolupráce: 2011
Zameranie: stavebná mechanika, pozemné stavby
Zhodnotenie: spoločný projekt, posudková činnosť, činnosť vyplývajúca zo štatútu Fakultnej
odborovej komisie
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Stavebná fakulta ŽU
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): spolupráca na riešení projektov VEGA
2/0143/12
Začiatok spolupráce: 2012
Zameranie: stavebná mechanika; betónové konštrukcie a mosty
Zhodnotenie: spoločný projekt, posudková činnosť
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): spolupráca pri architektonicko-historickom
výskume materiálov modernej architektúry
Začiatok spolupráce: 2011
25
Správa o činnosti organizácie SAV
Zameranie: základný výskum
Zhodnotenie: získanie nového spoločného projektu APVV so otvára možnosti programového
materiálového prieskumu vybraných pamiatok modernej architektúry
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Vysoké učení technické, Brno
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): koncepcia a vedenie ateliérových zadaní
Začiatok spolupráce: 2010
Zameranie: pedagogické
Zhodnotenie: preverenie výsledkov výskumnej činnosti v procese architektonického navrhovania
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Vysoké učení technické, Brno
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): spolupráca pri príprave spoločnej prezentácie
výskumu doktorandov prostredníctvom každoročného Semináru doktorandov
Začiatok spolupráce: 2010
Zameranie: doktorandské štúdium v študijnom odbore architektúra a urbanizmus
Zhodnotenie: predpokladá sa zvýšenie kvality doktorandského štúdia
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Vysoká škola báňská - TU Ostrava, Česká republika
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): študentský workshop
Začiatok spolupráce: 2011
Zameranie: pedagogické
Zhodnotenie: preverenie výsledkov výskumnej činnosti v procese architektonického navrhovania
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta architektury České vysoké učení technické v
Praze, Česká republika
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): spolupráca pri obsahovej príprave
doktorandského štúdia, príprava spoločnej prezentácie výskumu doktorandov prostredníctvom
každoročného Semináru doktorandov
Začiatok spolupráce: 2010
Zameranie: : doktorandské štúdium v študijnom odbore architektúra a urbanizmus
Zhodnotenie: predpokladá sa zvýšenie kvality doktorandského štúdia
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta architektúry, Technická univerzita v Liberci,
Česká republika
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): koncepcia a vedenie ateliérových zadaní
Začiatok spolupráce: 2010
Zameranie: pedagogické
Zhodnotenie: preverenie výsledkov výskumnej činnosti v procese architektonického navrhovania
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně,
VUT Brno, Česko
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): spolupráca v pedagogickej činnosti, vo vedení
doktorandov a postdoktorandov
Začiatok spolupráce: 2008
Zameranie: chémia a technológia stavebných materiálov
Zhodnotenie: zlepšenie pedagogického procesu, spolupráca pri obsahovej príprave, príprava
spoločnej prezentácie výskumu doktorandov prostredníctvom každoročného Semináru doktorandov
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta stavební ČVUT Praha, ČR
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): Stáž doktoranda v rámci EU Lifelong
Learning Programme LLP - Erasmus 2012-2013
Začiatok spolupráce: 2013
26
Správa o činnosti organizácie SAV
Zameranie: pozemné stavby, stavebná fyzika, denné osvetlenie
Zhodnotenie: experimentálne merania denného osvetlenia, ich vyhodnotenie, štúdium
premenlivosti denného osvetlenia
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: University of Ioannina, Grécko
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): stáž doktoranda v rámci EU Lifelong Learning
Programme LLP - Erasmus 2012-2013
Začiatok spolupráce: 2013
Zameranie: stavebná fyzika, denné osvetlenie
Zhodnotenie: analýza vyhodnocovanie meraní denného osvetlenia, klasifikácia podmienok dennej
osvetlenosti
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: University of Vienna, Rakúsko
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): spoluorganizovanie konferencií LPTMM2013
a OCAA2013
Začiatok spolupráce: 2012
Zameranie: rozptyl svetla
Zhodnotenie: zintenzívnenie spolupráce
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: University Cégep de Sherbrooke, Kanada
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): spoluorganizovanie konferencie LPTMM2013
Začiatok spolupráce: 2013
Zameranie: rozptyl svetla
Zhodnotenie: vybudovanie spolupráce
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: US Army Research Lab, USA
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): spoluorganizovanie konferencie OCAA2013
Začiatok spolupráce: 2013
Zameranie: rozptyl svetla
Zhodnotenie: vybudovanie spolupráce
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: International Iberoamerican University of México,
Mexiko
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): postdoktorandská stáž
Začiatok spolupráce: 2012
Zameranie: svetlotechnika
Zhodnotenie: modelovanie difúzneho svetla oblohy generovaného pozemnými zdrojmi
6.2. Významné aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej praxi alebo vyriešenie problému
pre štátnu alebo neziskovú inštitúciu
Zadávateľ, odberateľ, zmluvný partner: Nová Synagóga (Truc sphérique, občianske združenie,
Žilina) a Neologická synagóga, Žilina
Názov aplikácie/objekt výskumu: Rada pre obnovu synagógy
Začiatok spolupráce: 2012
Stručný opis aplikácie/výsledku: Z iniciatívy Oddelenia architektúry a DOCOMOMO Slovensko
vznikla medzinárodná Rada, ktorá slúži ako odborný garant procesu obnovy. Pracovníci oddelenia
súčasne realizovali pamiatkový materiálový výskum historických povrchov budovy synagógy a
vypracovali expertné posudky projektu obnovy. Bližšie www.novasynagoga.sk/rekonstrukcia
Zhodnotenie (uviesť i finančný efekt z aplikácie v € pre organizáciu SAV): realizovaný
architektonicko-historický výskum a oponentská činnosť Rady predstavujú rozhodujúce odborné
stanovisko v procese obnovy žilinskej synagógy. Pracovníci ústavu vykonávajú túto činnosť pre
27
Správa o činnosti organizácie SAV
neziskovú organizáciu v spolupráci s Pamiatkovým úradom v Žiline bez nároku na honorár.
6.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby spoločenskej praxe
28
Správa o činnosti organizácie SAV
7. Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou okrem aktivít uvedených v
kap. 2, 3, 4
7.1. Spoločné pracoviská s aplikačnou sférou
7.2. Kontraktový – zmluvný výskum (vrátane zahraničných kontraktov)
Názov kontraktu: Architektonicko-historický a materiálový výskum budovy Nemeckého
veslárskeho klubu Donau
Partner(i): Prima bývanie s.r.o.
Začiatok spolupráce (v súlade s podpísaným kontraktom): 2012
Ukončenie spolupráce (ak ide o spoluprácu v krátkom období): 2013
Objem získaných prostriedkov v bežnom roku (€): 1027
Stručný opis výstupu/výsledku: Budova Nemeckého veslárskeho spolku Donau je národnou
kultúrnou pamiatkou, čo kladie zvýšené nároky na proces jej obnovy, medzi iným aj realizáciu
architektonicko-historického výskumu. Ten zahŕňal výskum a inventarizáciu hodnotných prvkov a
detailov budovy, určil pôvodné prvky a detaily pamiatky ako aj návrh spôsobu ich obnovy. Výskum
pozostával z archívneho a terénneho priskumu. Terénny prieskum prebiehal v spolupráci s Mgr. art.
Ivanom Pilným z Katedry reštaurovania Vysokej školy výtvarných umení. Realizovala sa
obhliadka, opis, fotodokumentácia a sondážny prieskum vybraných povrchov stavby. Autor
výskumu bol P. Szalay v spolupráci s H. Moravčíkovou a D. Haberlandom z PU SR.
Zhodnotenie: Výsledky výskumu slúžia zadávateľovi ako poklad k žiadosti o obnovu objektu na
KPU Bratislava
Názov kontraktu: Meranie výkonu ohrevných/chladiacich panelov
Partner(i): Technologický inštitút Slovenskej akadémie vied
Začiatok spolupráce (v súlade s podpísaným kontraktom): 2013
Ukončenie spolupráce (ak ide o spoluprácu v krátkom období): trvá
Objem získaných prostriedkov v bežnom roku (€): 0
Stručný opis výstupu/výsledku: V roku 2013 bola ukončená 1. etapa cieľom ktorej bol návrh
optimálneho rozmiestnenia chladiacich a vykurovacích panelov v riešenom priestore určenom na
demonštráciu celoročnej prevádzky systému veľkoplošných vykurovacích/chladiacich panelov
Zhodnotenie: V 1.etape bol spracovaný variantný návrh rozmiestnenia chladiacich a vykurovacích
panelov. Numerickými simuláciami bol hodnotený celoročný režim prevádzky priestoru pričom bol
kladený dôraz na užívateľský komfort pri súčasnej požiadavke eliminovať hygienické problémy
spojené s letnou prevádzkou chladiacich stropov.
Názov kontraktu: Analýza vzoriek z procesu odsírovania
Partner(i): ZF SACH Slovakia, a.s. Trnava
Začiatok spolupráce (v súlade s podpísaným kontraktom): 2013
Ukončenie spolupráce (ak ide o spoluprácu v krátkom období): 2013
Objem získaných prostriedkov v bežnom roku (€): 530
Stručný opis výstupu/výsledku: Produkt odsírenia obsahuje vysoký podiel hydroxidu vápenatého.
čo poukazuje na nedostatočný stupeň odsírenia a súčasne vysoký potenciál pre niekoľkonásobnú
recirkuláciu produktu v reaktore. Okrem toho sa vo vzorke zistilo relatívne väčšie množstvo
siričitanu vápenatého.
Zhodnotenie: Zloženie produktu odsírenia v tomto štádiu znemožňuje jeho využitie v stavebných
aplikáciách. Producentovi odpadu boli poskytnuté odporúčania pre efektívne zhodnocovanie
produktov odsírenia.
Názov kontraktu: Identifikácia druhu použitého cementu a kontrola stavu betónu konštrukcie
29
Správa o činnosti organizácie SAV
Leopoldov
Partner(i): ISPO spol.s.r.o.inžinierske stavby, Prešov
Začiatok spolupráce (v súlade s podpísaným kontraktom): 2013
Ukončenie spolupráce (ak ide o spoluprácu v krátkom období): 2013
Objem získaných prostriedkov v bežnom roku (€): 2886
Stručný opis výstupu/výsledku: Zistilo sa použitie troskoportlandského cementu v časti konštrukcie
a jeho kombinácie s hlinitanovým cementom v druhej časti konštrukcie deštruovanej výbuchom.
Táto časť konštrukcie vykazovala známky pre vlastnosti betónu škodlivej konverzie hydratačných
produktov hlinitanového cementu podnietenej účinkom zvýšenej teploty prostredia externálnou
explóziou s rozhodujúcim uplatnením deštrukčného účinku explózie na betón.
Zhodnotenie: Výsledok poskytol podklad pre hodnotenie stavu betónu konštrukcie a voľbu
zloženia betónu pre jej sanáciu.
Názov kontraktu: Stanovenie odolnosti cementového betónu proti pôsobeniu chemických
rozmrazovacích látok
Partner(i): FCHPT STU Bratislava
Začiatok spolupráce (v súlade s podpísaným kontraktom): 2013
Ukončenie spolupráce (ak ide o spoluprácu v krátkom období): 2013
Objem získaných prostriedkov v bežnom roku (€): 1200
Stručný opis výstupu/výsledku: Testovanú rozmrazovaciu látku (posypovú soľ CMO-100) možno
hodnotiť ako materiál s výrazne nižším agresívnym účinkom na cementový kompozit v porovnaní s
referenčným materiálom - chloridom sodným
Zhodnotenie: Hodnotená posypová soľ CMO-100 obsahuje ako účinnú zložku vápenato-horečnatú
soľ kyselín octovej a propiónovej, čo ju predurčuje prednostne pre aplikácie na vozovkách mostov a
v environmentálne citlivých oblastiach
Názov kontraktu: Stanovenie základných parametrov pórovej štruktúry pre výskum a diagnostiku
stavu cementových kompozitov, betónov a stavebných hmôt pre stavebnú prax
Partner(i): TSUS-Technický a skušobný ústav stavebný, n.o., Bratislava
Začiatok spolupráce (v súlade s podpísaným kontraktom): 2013
Ukončenie spolupráce (ak ide o spoluprácu v krátkom období): 2013
Objem získaných prostriedkov v bežnom roku (€): 3500
Stručný opis výstupu/výsledku: Stanovenie parametrov pórovej štruktúry(celková pórovitosť,
priemerná veľkosť pórov, medián, priepustnosť, distribúcia veľkosti pórov apod.) rozličných
vzoriek betónu alebo cementových mált.
Zhodnotenie: Výsledok poskytol podklad pre diagnostiku a hodnotenie stavu betónových
konštrukcií.
Názov kontraktu: Výskum neznámeho materiálu - vzorky zo stropnej konštrukcie kupoly
Neologickej synagógy v Žiline
Partner(i): Truc sphérique, obč. združenie Žilina
Začiatok spolupráce (v súlade s podpísaným kontraktom): 2013
Ukončenie spolupráce (ak ide o spoluprácu v krátkom období): 2013
Objem získaných prostriedkov v bežnom roku (€): 100
Stručný opis výstupu/výsledku: Potvrdilo sa, že na izoláciu stropu kupoly objektu boli použité
dosky vyrobené z pilinobetónu.
Zhodnotenie:
7.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby hospodárskej praxe
30
Správa o činnosti organizácie SAV
8. Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR
a iné organizácie
8.1. Členstvo v poradných zboroch vlády SR, Národnej rady SR, ministerstiev SR, orgánoch
EÚ, EP, NATO a pod.
Tabuľka 8a Členstvo v poradných zboroch Národnej rady SR, vlády SR, ministerstiev SR, orgánoch
EÚ, EP, NATO a pod.
Meno pracovníka
Názov orgánu
Funkcia
Ing. Peter Matiašovský,
Pracovná skupina Akreditačnej komisie člen
CSc.
Vlády SR
Doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Rada garantov Centrálneho registra
členka rady
Moravčíková
evidencie umeleckej činnosti vysokých
škôl, MŠ SR
Prof. RNDr. Vladimír
SKVH pri MŠ SR
člen
Sládek, DrSc.
8.2. Expertízna činnosť a iné služby pre štátnu správu a samosprávy
Názov expertízy: členstvo v subkomisii SK2 Technológia a zhotovovanie betónu komisie TK5 Betónové konštrukcie
Adresát expertízy: SÚTN
Spracoval: RNDr. Ľubomír Bágeľ
Stručný opis: normalizačná činnosť
Názov expertízy: členstvo v subkomisii SK3 Pórobetón komisie TK5 - Betónové konštrukcie
Adresát expertízy: SÚTN
Spracoval: RNDr. Ľubomír Bágeľ
Stručný opis: normalizačná činnosť
Názov expertízy: členstvo v komisii TK 108 Svetlo a osvetlenie
Adresát expertízy: SÚTN
Spracoval: Ing. Stanislav Darula, CSc.
Stručný opis: normalizačná činnosť
Názov expertízy: členstvo v komisii TK5 - Betónové konštrukcie
Adresát expertízy: SÚTN
Spracoval: Ing. Ján Jerga, PhD.
Stručný opis: normalizačná činnosť
Názov expertízy: členstvo v subkomisii SK1 - Navrhovanie betónových konštrukcií komisie TK5 Betónové konštrukcie
Adresát expertízy: SÚTN
Spracoval: Ing. Ján Jerga, PhD.
Stručný opis: normalizačná činnosť
Názov expertízy: členstvo v subkomisii SK3 - Pórobetón komisie TK5 - Betónové konštrukcie
Adresát expertízy: SÚTN
Spracoval: Ing. Ján Jerga, PhD.
Stručný opis: normalizačná činnosť
31
Správa o činnosti organizácie SAV
Názov expertízy: členstvo v komisii TK74 - Navrhovanie a zhotovovanie murovaných konštrukcií
Adresát expertízy: SÚTN
Spracoval: Ing. Ján Jerga, PhD.
Stručný opis: normalizačná činnosť
Názov expertízy: členstvo v komisii TK 103 - Strechy a hydroizolácie
Adresát expertízy: SÚTN
Spracoval: prom. fyz. Oľga Koronthályová, CSc.
Stručný opis: normalizačná činnosť
Názov expertízy: členstvo v komisii TK 5 - Subkomisia2: Technológia a zhotovovanie betónových
konštrukcií
Adresát expertízy: SÚTN
Spracoval: RNDr. Ľudovít Krajči, PhD.
Stručný opis: normalizačná činnosť
Názov expertízy: členstvo v komisii TK5 - Betónové konštrukcie
Adresát expertízy: SÚTN Bratislava
Spracoval: Ing. Martin Križma, PhD.
Stručný opis: normalizačná činnosť
Názov expertízy: predsedníctvo v subkomisii SK1 - Navrhovanie betónových konštrukcií komisie
TK5 - Betónové konštrukcie
Adresát expertízy: SÚTN Bratislava
Spracoval: Ing. Martin Križma, PhD.
Stručný opis: normalizačná činnosť
Názov expertízy: členstvo v komisii TK 58 - Tepelná ochrana budov
Adresát expertízy: SÚTN
Spracoval: Ing. Peter Mihálka, PhD.,
Stručný opis: normalizačná činnosť
Názov expertízy: členstvo v komisii TK 112 - Trvalá udržateľnosť výstavby
Adresát expertízy: SÚTN
Spracoval: Ing. Peter Mihálka, PhD.,
Stručný opis: normalizačná činnosť
Názov expertízy: členstvo v komisii TK 40 - Maltoviny, vápenec a vláknocementové výrobky
Adresát expertízy: SÚTN
Spracoval: Prof.Dr.Ing. Martin-Tchingnabé Palou
Stručný opis: normalizačná čínnosť
Názov expertízy: expert pre CEN/TC 250/SC 1 Committee member
Adresát expertízy: SÚTN
Spracoval: Ing. Zoltán Sadovský, DrSc.
Stručný opis: normalizačná činnosť, harmonizácia v rámci EU
Názov expertízy: expert pre CEN/TC 250/SC 1/WG1 Climatic Actions
Adresát expertízy: SÚTN
Spracoval: Ing. Zoltán Sadovský, DrSc.
Stručný opis: normalizačná činnosť, harmonizácia v rámci EU
32
Správa o činnosti organizácie SAV
Názov expertízy: expert pre CEN/TC 250/SC 1/WG2 Icing
Adresát expertízy: SÚTN
Spracoval: Ing. Zoltán Sadovský, DrSc.
Stručný opis: normalizačná činnosť, harmonizácia v rámci EU
Názov expertízy: členstvo v komisii TK 111 - Uplatňovanie a používanie eurokódov
Adresát expertízy: SÚTN
Spracoval: Ing. Zoltán Sadovský, DrSc.
Stručný opis: normalizačná činnosť
Názov expertízy: členstvo v komisii TK 15 - Zaťaženie stavebných konštrukcií
Adresát expertízy: SÚTN
Spracoval: Ing. Zoltán Sadovský, DrSc.
Stručný opis: normalizačná činnosť
Názov expertízy: členstvo v komisii TK 4 - Oceľové konštrukcie
Adresát expertízy: SÚTN
Spracoval: Ing. Zoltán Sadovský, DrSc.
Stručný opis: normalizačná činnosť
8.3. Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO
Tabuľka 8b Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO
Meno pracovníka
Názov orgánu
Funkcia
8.4. Prehľad aktuálnych spoločenských problémov, ktoré riešilo pracovisko v spolupráci s
Kanceláriou prezidenta SR, s vládnymi a parlamentnými orgánmi alebo pre ich potrebu
33
Správa o činnosti organizácie SAV
9. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity
9.1.Vedecko-popularizačná činnosť
9.1.1. Najvýznamnejšia vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV
Tabuľka 9a Vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV
Miesto
Meno
Spoluautori Typ1
Názov
zverejnenia
Mgr. Miroslav
Kocifaj, PhD.
Mgr. Miroslav
Kocifaj, PhD.
Mgr. Miroslav
Kocifaj, PhD.
IN
obežník
Electromagnetic
scattering news issue
51
www.astro.umd.edu/~
elsnews/issue51.htm
kontakt: Friedel
Pas, European
International
Light pollution –
Liaison Officer,
Dark-Sky Association,
tlačová správa pre
International
TL International Dark-Sky Aarschotsebaan 29,
B-3191 Hever,
Dark-Sky
Association
Belgium
Association,
Belgium
Martin Aube
RNDr. Ladislav
Kómar, PhD.
RNDr. Ladislav
Kómar, PhD.
Ing. Martin Križma,
PhD.
Light Pollution
IN conference
PB Využitie svetla
Žiarenie v
PB atmosférach
EX
Ing. Martin Križma, Mgr. J. Petržala,
EX
PhD.
PhD.
Ing. Peter Mihálka,
PhD.,
Ing. Peter Mihálka,
PhD.,
Ing. Peter Mihálka,
PhD.,
Ing. Peter Mihálka, Martin Palou,
PhD.,
Ľubomír Bágeľ
Doc. Dr. Ing. arch.
Henrieta
Moravčíková
IN
Vplyv časového
faktora na odolnosť a
používateľnost
panelov s obsahom
plastu
Vplyv kontaktu sanovaný
prvok/zosilňovací
prvok na šmykovú
odolnosť betónových
lineárnych prvkov
Rozhovor
rozhovor pre
TV Televízne noviny
RO Telefonický rozhovor
Videoklip k
iné CEKOMAT II
A3UM, Uprostred
DO sídliska
34
Dátum alebo
počet za rok
15.1.2013
2.4.2013
www.starlight2007.net
/index.php?option=co
m_content&view=artic
le&id=382:lptmm-201
3-conference&catid=6
1:conferences-a-works
hops&Itemid=53&lan
g=en
Solar - Hvezdáreň
Senec
25.9.2013
Solar - Hvezdáreň
Senec
27.3.2013
ÚSTARCH SAV v
Bratislave
20.3.2013
ÚSTARCH SAV v
Bratislave
4.11.2013
www.aktualne.sk
3.12.2013
TV JOJ
1.10.2013
Slovenský rozhlas
30.10.2013
internet
14.6.2013
STV 2
23.11.2013
2.4.2013
Správa o činnosti organizácie SAV
Doc. Dr. Ing. arch.
Henrieta
Moravčíková
Doc. Dr. Ing. arch.
Henrieta
Moravčíková
Doc. Dr. Ing. arch.
Henrieta
Moravčíková
Doc. Dr. Ing. arch.
Henrieta
Moravčíková
Doc. Dr. Ing. arch.
Henrieta
Moravčíková
PB
FA STU, Bratislava
17.12.2013
Vedecká cukráreň,
CVTI
16.12.2013
TL rozhovor
Hospodárske noviny,
Bratislava
29.9.2013
TL rozhovor
týždeň, Bratislava
22.7.2013
STV 2
26.11.2013
Bratislava
21.5.2013
Bratislava
3.4.2013
Slovenský rozhlas 1
28.3.2013
STV 2
12.10.2013
Slovenský rozhlas 1
22.12.2013
Žilina
21.6.2013
Trenčianske Teplice
5.10.2013
Markíza Hlavné
správy
29.4.2013
STV 1 Hlavné správy
29.4.2013
Môže byť
PB architektúra totalitná?
TV Umenie 2013
Mgr. Peter Szalay,
PhD.
EX
Mgr. Peter Szalay,
PhD.
EX
Mgr. Peter Szalay,
PhD.
RO
Mgr. Peter Szalay,
PhD.
TV
Mgr. Peter Szalay,
PhD.
Mgr. Peter Szalay,
PhD.
Moderné a/alebo
totalitné v slovenskej
architektúre 20.
storočia
RO
PB
Andrea
Mgr. Peter Szalay,
Kalinová, Martin EX
PhD.
Zaiček
Marek Adamov,
Mgr. Peter Szalay,
Martin Jančok,
TV
PhD.
Fedor Blaščák
Marek Adamov,
Mgr. Peter Szalay,
Martin Jančok,
TV
PhD.
Fedor Blaščák
Exkurzia po
Bratislave pre
študentov urbanizmu
Hamburskej City
University
Exkurzia pre
študentov Ústavu dejín
architektúry
Stuttgartskej
Univerzity
Farby v architektúre Téma dňa
Vystúpenie v
dokumentárnom cykle
o architektúre A3UM REHABILITÁCIA
Vystúpenie vrámci
fíčeru Opustená
(re)kreácia
Vystúpenie vrámci
poduijatia PechaKucha
Exkurzia v rámci
medzinárodného
projektu Den
architektury
Prezentácia Objavu
pôvodných plánov
Neologickej synagógy
v Žiline
Prezentácia Objavu
pôvodných plánov
Neologickej synagógy
v Žiline
1
PB - prednáška/beseda, TL - tlač, TV - televízia, RO - rozhlas, IN - internet, EX - exkurzia, PU publikácia, MM - multimédiá, DO - dokumentárny film
9.1.2. Súhrnné počty vedecko-popularizačných činností organizácie SAV
Tabuľka 9b Súhrnné počty vedecko-popularizačných činností organizácie SAV
35
Správa o činnosti organizácie SAV
Typ
prednášky/besedy
rozhlas
publikácie
iné
Počet
6
4
2
1
Typ
tlač
internet
multimediálne nosiče
Počet
7
4
0
Typ
TV
exkurzie
dokumentárne filmy
Počet
6
8
2
9.2. Vedecko-organizačná činnosť
Tabuľka 9c Vedecko-organizačná činnosť
Domáca/
Názov podujatia
medzinárodná
Aktuálne témy výskumu v
domáca
stavebníctve a architektúre
Den architektúry 2013
domáca
Svetelné znečistenie:
Teória, modelovanie a
meranie
Optická charakterizácia
atmosférických aerosólov
Reworking modern
movement architecture
Miesto
Dátum konania
Počet
účastníkov
Smolenice
25.06.-26.06.2013
35
Trenčianske
Teplice
05.10.-05.10.2013
120
medzinárodná
Smolenice
15.04.-18.04.2013
40
medzinárodná
Smolenice
05.11.-07.11.2013
30
medzinárodná
Bratislava
21.11.-24.11.2013
70
9.3. Účasť na výstavách
Názov výstavy: CONECO 2013
Miesto konania: Bratislava
Dátum: 9.4.2013
Zhodnotenie účasti: verejná prezentácia výsledkov projektu Kapilárne aktívny tepelnoizolačný
systém pre obnovu budov (projekt APVV 0744-07)
Názov výstavy: KONČEK SKOČEK TITL, výstava diela
Miesto konania: Fakulta architektúry STU, Bratislava
Dátum: 2.5.2013
Zhodnotenie účasti: výstava sa konala od 2. 5. do 24. 5. 2013
Názov výstavy: Fake Cities True Stories in Archizines world tour 2013/14
Miesto konania: Lisabon, Portugalsko
Dátum: 1.10.2013
Zhodnotenie účasti: Trienále architektúry
Názov výstavy: Moderné a / alebo totalitné v slovenskej architektúre 20. storočia
Miesto konania: ÚSTARCH SAV, Bratislava
Dátum: 1.1.2013
Zhodnotenie účasti: výstava sa konala od 7. 12. 2012 do 1. 2. 2013
9.4. Účasť v programových a organizačných výboroch národných konferencií
Tabuľka 9d Programové a organizačné výbory národných konferencií
Typ výboru
Programový
Organizačný
Programový i organizačný
36
Správa o činnosti organizácie SAV
Počet členstiev
0
0
1
9.5. Členstvo v redakčných radách časopisov
Ing. Stanislav Darula, CSc.
Light and Engineering (funkcia: zahraničný člen redakčnej rady)
Projekt a Stavba (funkcia: člen redakčnej rady)
Prof.Ing.arch. Matúš Dulla, DrSc.
Arch o architektúre a inej kultúre (funkcia: člen)
Architektúra & urbanizmus (funkcia: predseda redakčnej rady)
Mgr. Miroslav Kocifaj, PhD.
Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer (funkcia: hosťujúci editor)
Journal of Solar Energy (funkcia: člen editorial boardu)
Lighting Research and Technology (funkcia: hosťujúci editor)
Ing. Peter Matiašovský, CSc.
Building Research Journal (funkcia: predseda redakčnej rady)
Journal of Building Physics (funkcia: člen)
Doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
Architektonické listy FA STU (funkcia: predsedkyňa redakčnej rady)
Architektúra & Urbanizmus (funkcia: členka a editorka)
Ing. Zoltán Sadovský, DrSc.
ESRA Newsletter (funkcia: člen)
Prof. Ing. Ján Sládek, DrSc.
CMES-Computer Modeling in Engineering &Sciences (funkcia: editor {Corresponding editor})
Electronic Jour. Boundary Elements (funkcia: člen)
Jour. Computational and Applied Mechanics (funkcia: člen)
Journal of Multiscale Modelling (funkcia: člen)
SDHM-Structural Durability and Health Monitoring Journal (funkcia: člen)
Strojnicky casopis (funkcia: clen)
Prof. RNDr. Vladimír Sládek, DrSc.
Communications in Numerical Analysis (funkcia: člen redakčnej rady)
Int. Jour. Engineering Analysis with Boundary Elements (funkcia: člen redakčnej rady)
Journal of Industrial Mathematics and Computational Mechanics (funkcia: člen redakčnej rady)
Newsletter of the Int. Soc. of Boundary Element Methods (funkcia: člen redakčnej rady)
Series Advances in Boundary Elements (funkcia: člen edičnej rady)
Mgr. Peter Szalay, PhD.
37
Správa o činnosti organizácie SAV
A10 (funkcia: korešpondent)
Doc., Ing., hosť. prof. Alexander Tesár, DrSc
Building Research Journal (funkcia: člen)
POSITIONING, POS Editorial Board, Scientific Research Publishing, USA (funkcia: člen)
Selected Scientific Papers, TU Košice, SR (funkcia: člen)
M.arch. Ing. arch. Mária Topolčanská, PhD.
Alfa (funkcia: členka redakčnej rady)
Ing. Vladimír Živica, DrSc.
Revista Romana de materiale (funkcia: člen)
9.6. Činnosť v domácich vedeckých spoločnostiach
Ing. Stanislav Darula, CSc.
SBkS - Slovenská bioklimatologická spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
SNK CIE (funkcia: člen predsedníctva)
SSTP - Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (funkcia: člen)
SSTS-Slovenská svetelnotechnická spoločnosť (funkcia: člen predsedníctva)
Mgr. Miroslav Kocifaj, PhD.
CIE Div5, TC 5-28 (funkcia: člen)
Slovenská Astronomická Spoločnosť (funkcia: člen)
RNDr. Ladislav Kómar, PhD.
SSTS - Slovenská svetelnotechnická spoločnosť (funkcia: člen)
prom. fyz. Oľga Koronthályová, CSc.
SFS Slovenská fyzikálna spoločnosť (funkcia: člen)
SSTP Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (funkcia: člen)
Ing. Martin Križma, PhD.
Slovenský komitét fib (funkcia: člen)
Ing. Peter Matiašovský, CSc.
Slovenská fyzikálna spoločnosť pri SAV (funkcia: člen)
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (funkcia: člen)
Doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
38
Správa o činnosti organizácie SAV
DOCOMOMO Slovensko (funkcia: predsedkyňa)
Prof.Dr.Ing. Martin-Tchingnabé Palou
CO-SM Qualiform s.r.o. (funkcia: člen)
Ing. Zoltán Sadovský, DrSc.
Slovenská spoločnosť pre oceľové konštrukcie (SSOK) (funkcia: člen Rady SSOK)
Prof. Ing. Ján Sládek, DrSc.
Slovenska spolocnost pre mechaniku (funkcia: člen)
Prof. RNDr. Vladimír Sládek, DrSc.
Slovenská spoločnosť pre mechaniku (funkcia: člen hlav. výboru)
Ing. Peter Staňák, PhD.
Slovenská spoločnosť pre mechaniku pri SAV (funkcia: člen)
Mgr. Peter Szalay, PhD.
DOCOMOMO Slovakia (funkcia: člen)
Mgr. Ing. arch. Soňa Ščepánová
DOCOMOMO Slovensko (funkcia: člen)
9.7. Iné dôležité informácie o vedecko-organizačných a popularizačných aktivitách
39
Správa o činnosti organizácie SAV
10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska
10.1. Knižničný fond
Tabuľka 10a Knižničný fond
Knižničné jednotky spolu
90045
knihy a zviazané periodiká
79861
audiovizuálne dokumenty
z toho
elektronické dokumenty (vrátane digitálnych)
mikroformy
iné špeciálne dokumenty - dizertácie, výskumné správy
Počet titulov dochádzajúcich periodík
22
z toho zahraničné periodiká
11
Ročný prírastok knižničných jednotiek
19
kúpou
v tom
10184
19
darom
výmenou
bezodplatným prevodom
Úbytky knižničných jednotiek
Knižničné jednotky spracované automatizovane
10.2. Výpožičky a služby
Tabuľka 10b Výpožičky a služby
Výpožičky spolu
z toho
171
odborná literatúra pre dospelých
112
výpožičky periodík
50
prezenčné výpožičky
3
MVS iným knižniciam
1
MVS z iných knižníc
4
MMVS iným knižniciam
MMVS z iných knižníc
1
Počet vypracovaných bibliografií
Počet vypracovaných rešerší
10.3. Používatelia
Tabuľka 10c Užívatelia
Registrovaní používatelia
51
Návštevníci knižnice spolu (bez návštevníkov podujatí)
40
51
Správa o činnosti organizácie SAV
10.4. Iné údaje
Tabuľka 10d Iné údaje
On-line katalóg knižnice na internete ( 1=áno, 0=nie)
Náklady na nákup knižničného fondu v €
0
5709,72
10.5. Iné informácie o knižničnej činnosti
41
Správa o činnosti organizácie SAV
11. Aktivity v orgánoch SAV
11.1. Členstvo vo Výbore Snemu SAV
Ing. Peter Matiašovský, CSc.
- člen
11.2. Členstvo v Predsedníctve SAV a vo Vedeckej rade SAV
11.3. Členstvo vo vedeckých kolégiách SAV
Ing. Peter Matiašovský, CSc.
- VK SAV pre elektroniku, materiálový výskum a technológie (člen)
Ing. Zoltán Sadovský, DrSc.
- VK SAV pre elektroniku, materiálový výskum a technológie (tajomník)
11.4. Členstvo v komisiách SAV
Ing. Peter Matiašovský, CSc.
- Dislokačná komisia SAV (člen)
- Komisia SAV pre rovnosť príležitostí (člen)
Doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
- Etická komisia SAV (členka)
- Komisia SAV pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu (členka)
Prof. Ing. Ján Sládek, DrSc.
- Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov (člen)
- Rada SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium (člen)
11.5. Členstvo v orgánoch VEGA
Ing. Ján Jerga, PhD.
- Komisia VEGA pre stavebné inžinierstvo (stavebníctvo, dopravu a geodéziu) a environmentálne
inžinierstvo vrátane baníctva, hutníctva a vodohospodárskych vied (člen)
prom. fyz. Oľga Koronthályová, CSc.
- Komisia VEGA pre stavebné inžinierstvo (stavebníctvo, dopravu a geodéziu) a enviromentálne
42
Správa o činnosti organizácie SAV
inžinierstvo vrátane baníctva, hutníctva a vodohospodárskych vied (člen)
Prof.Dr.Ing. Martin-Tchingnabé Palou
- Komisia VEGA pre stavebné inžinierstvo (stavebníctvo, dopravu a geodéziu) a environmentálne
inžinierstvo vrátane baníctva, hutníctva a vodohospodárskych vied (podpreseda komisie)
Prof. Ing. Ján Sládek, DrSc.
- Komisia VEGA pre stavebné inžinierstvo (stavebníctvo, dopravu a geodéziu) a enviromentálne
inžinierstvo vrátane baníctva, hutníctva a vodohospodárskych vied (člen)
Doc., Ing., hosť. prof. Alexander Tesár, DrSc
- Komisia VEGA pre stavebné inžinierstvo (stavebníctvo, dopravu a geodéziu) a environmentálne
inžinierstvo vrátane baníctva, hutníctva a vodohospodárskych vied (člen)
M.arch. Ing. arch. Mária Topolčanská, PhD.
- Komisia VEGA pre stavebné inžinierstvo (stavebníctvo, dopravu a geodéziu) a enviromentálne
inžinierstvo vrátane baníctva, hutníctva a vodohospodárskych vied (člen)
43
Správa o činnosti organizácie SAV
12. Hospodárenie organizácie
12.1. Výdavky PO SAV
Tabuľka 12a Výdavky PO SAV (v €)
Skutočnosť v tom:
k 31.12.2013
zo ŠR od
z vlastných
Výdavky
spolu
zriaďovateľ zdrojov
a
z iných
zdrojov
z toho:
ŠF EÚ
1 357 971
855 419
96 807
405 745
41 098
1 351 850
855 419
90 686
405 745
41 098
mzdy (610)
768 859
568 923
21 644
178 292
27 660
poistné a príspevok do
poisťovní (620)
237 303
140 259
13 666
83 378
9 151
tovary a služby (630)
272 852
125 665
50 878
96 309
2 854
z toho: časopisy
7 839
3 713
1 399
2 727
VEGA projekty
45 471
45 471
MVTS projekty
5 333
5 333
vedecká výchova
2 368
1 280
1 088
bežné transfery (640)
72 836
20 572
4 498
z toho: štipendiá
20 572
20 572
transfery partnerom
projektov
46 208
Výdavky spolu
Bežné výdavky
v tom:
CE
46 208
6 121
6 121
obstarávanie kapitálových
aktív
6 121
6 121
Kapitálové výdavky
47 766
v tom:
kapitálové transfery
z toho: transfery
partnerom projektov
12.2. Príjmy PO SAV
Tabuľka 12b Príjmy PO SAV (v €)
Príjmy
Skutočnosť v tom:
k 31.12.2013
rozpočtové
spolu
44
z
mimoroz
p. zdrojov
1 433
Správa o činnosti organizácie SAV
1 442 318
1 034 644
407 674
191 723
179 225
12 498
príjmy z prenájmu
129 853
129 853
príjmy z predaja
výrobkov a služieb
42 091
29 593
iné
19 779
19 779
Granty a transfery
(mimo zdroja 111)
395 176
395 176
tuzemské
363 014
363 014
z toho: APVV
354 748
354 748
iné
8 266
8 266
32 162
32 162
32 162
32 162
Príjmy spolu
Nedaňové príjmy
v tom:
12 498
v tom:
zahraničné
z toho: projekty
rámcového programu EÚ
iné
45
Správa o činnosti organizácie SAV
13. Nadácie a fondy pri organizácii SAV
46
Správa o činnosti organizácie SAV
14. Iné významné činnosti organizácie SAV
47
Správa o činnosti organizácie SAV
15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie v roku
2013
15.1. Domáce ocenenia
15.1.1. Ocenenia SAV
15.1.2. Iné domáce ocenenia
Darula Stanislav
Prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2012
Oceňovateľ: Literárny fond
Kocifaj Miroslav
Prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2012
Oceňovateľ: Literárny fond
Staňák Peter
Cena rektora STU
Oceňovateľ: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Opis: Udelená za výborné výsledky v doktorandskom štúdiu
Staňák Peter
Študentská osobnosť Slovenska šk. r. 2012/2013
Oceňovateľ: JCI Slovensko
Opis: kategória: stavebníctvo, architektúra
15.2. Medzinárodné ocenenia
Szalay Peter
Bauwelt Advacement Award 2013
Oceňovateľ: Bauwelt magazine
Opis: Ocenenie za projekt a výskum Neologickej synagógy v Žiline
48
Správa o činnosti organizácie SAV
16. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (Zákon o slobode
informácií)
49
Správa o činnosti organizácie SAV
17. Problémy a podnety pre činnosť SAV
50
Správa o činnosti organizácie SAV
Správu o činnosti organizácie SAV spracoval(i):
Ing. Jozef Kriváček, CSc., 02/ 5930 9215
Riaditeľ organizácie SAV:
........................................................
Ing. Peter Matiašovský, CSc.
51
Správa o činnosti organizácie SAV
Prílohy
Príloha A
Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31.12.2013
Zoznam zamestnancov podľa štruktúry (nadväzne na údaje v Tabuľke 1a)
Úväzok
Ročný prepočítaný
Meno s titulmi
(v %)
úväzok
Vedúci vedeckí pracovníci DrSc.
1.
Prof.Ing.arch. Matúš Dulla, DrSc.
43
0.43
2.
Ing. Zoltán Sadovský, DrSc.
100
1.00
3.
Prof. Ing. Ján Sládek, DrSc.
100
1.00
100
1.00
100
1.00
30
0.30
4.
Prof. RNDr. Vladimír Sládek, DrSc.
Doc., Ing., hosť. prof. Alexander Tesár,
5.
DrSc
6. Ing. Vladimír Živica, DrSc.
Samostatní vedeckí pracovníci
1.
Ing. Stanislav Darula, CSc.
100
1.00
2.
Mgr. Milan Držík, CSc.
30
0.30
3.
Ing. Ivan Janotka, CSc.
20
0.20
4.
Ing. Ján Jerga, PhD.
100
1.00
5.
Mgr. Miroslav Kocifaj, PhD.
100
1.00
6.
prom. fyz. Oľga Koronthályová, CSc.
100
1.00
7.
RNDr. Ľudovít Krajči, PhD.
100
1.00
8.
Ing. Martin Križma, PhD.
100
1.00
9.
Ing. Peter Matiašovský, CSc.
100
1.00
10. Doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
100
1.00
11. Prof.Dr.Ing. Martin-Tchingnabé Palou
100
1.00
12. M.arch. Ing. arch. Mária Topolčanská, PhD.
100
1.00
Vedeckí pracovníci
1.
Ing.arch. Katarína Andrášiová, PhD.
60
0.60
2.
Ing. arch. Nina Bartošová, PhD.
40
0.40
3.
Mgr. Matúš Holúbek, PhD.
100
1.00
4.
Ing. Tomáš Ifka, PhD.
100
1.00
5.
RNDr. Ladislav Kómar, PhD.
100
1.00
6.
Ing. Jozef Kriváček, CSc.
100
1.00
7.
Ing. Ján Malík, CSc.
40
0.40
8.
Ing. Peter Mihálka, PhD.,
100
1.00
9.
Mgr. Jaromír Petržala, PhD.
100
1.00
52
Správa o činnosti organizácie SAV
10. Ing. Peter Staňák, PhD.
100
0.45
11. Mgr. Peter Szalay, PhD.
100
1.00
Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním
1.
RNDr. Ľubomír Bágeľ
80
0.90
2.
PhDr. Katarína Haberlandová
100
1.00
3.
Ing. Ľudmila Komadelová
100
1.00
4.
Ing. Marta Kuliffayová
100
1.00
5.
Ing. Marta Malíková
100
1.00
6.
Mgr. Jana Matiašovská
33
0.33
7.
Ing. arch. Laura Pastoreková
100
0.33
8.
Ing. Mária Považancová
100
1.00
9.
Ing. Marián Vrabec
100
1.00
Odborní pracovníci ÚSV
1.
Olga Adamcová
100
1.00
2.
Peter Bachratý
100
1.00
3.
Viera Blahová
100
1.00
4.
Sylvia Bučičová
100
1.00
5.
Jozefa Gajarská
100
1.00
6.
Marta Galčáková
100
1.00
7.
Martin Habovštiak
100
1.00
8.
Anna Hrdá
100
1.00
9.
Roman Kralovič
100
1.00
10. Mária Makovicová
100
1.00
11. Peter Platzner
100
1.00
12. Anna Rajnohová
100
1.00
13. Dagmar Slámová
100
1.00
14. Alexander Toth
100
1.00
Ostatní pracovníci
1.
Dagmar Beňušková
100
1.00
2.
Zdenko Černý
100
1.00
3.
Eva Janotová
100
1.00
4.
Karol Kasák
100
1.00
5.
Rudolf Maninka
100
1.00
6.
Valentin Ščepánek
100
1.00
7.
Ing. Alexandra Velická, PhD.
100
0.38
53
Správa o činnosti organizácie SAV
8.
Sylvia Zemanová
100
1.00
Dátum odchodu
Ročný prepočítaný
úväzok
31.12.2013
-
30.6.2013
0.50
31.12.2013
-
Zoznam zamestnancov, ktorí odišli v priebehu roka
Meno s titulmi
Vedúci vedeckí pracovníci DrSc.
1.
Ing. Vladimír Živica, DrSc.
Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním
1.
Ing. Marek Kovačovic
Ostatní pracovníci
1.
Valentin Ščepánek
Zoznam doktorandov
Meno s titulmi
Škola/fakulta
Študijný odbor
Interní doktorandi hradení z prostriedkov SAV
1.
Ing. Slavomír Krahulec
Stavebná fakulta STU
5.1.7 aplikovaná mechanika
2.
Ing. Ladislav Sátor
Stavebná fakulta STU
5.1.7 aplikovaná mechanika
Interní doktorandi hradení z iných zdrojov
organizácia nemá interných doktorandov hradených z iných zdrojov
Externí doktorandi
organizácia nemá externých doktorandov
54
Správa o činnosti organizácie SAV
Príloha B
Projekty riešené v organizácii
Medzinárodné projekty
Programy: COST
1.) Iniciatíva (Loss of the Night Network)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Miroslav Kocifaj
31.10.2012 / 30.10.2016
ESSEM COST Action ES1204
nie
Leibniz Institute, Berlin Germany
15 - Rakúsko: 1, Nemecko: 1, Španielsko: 1, Fínsko: 1, Francúzsko:
1, Grécko: 1, Chorvátsko: 1, Írsko: 1, Izrael: 1, Taliansko: 1, Malta: 1,
Holandsko: 1, Rumunsko: 1, Slovensko: 1, Slovinsko: 1
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Programy: IEA
2.) Progresívne riešenia osvetlenia pre obnovovanie budov (Advanced lighting solutions for
retrofitting buildings)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Stanislav Darula
1.1.2013 / 31.12.2015
IEA SHC – Task 50
nie
Fraunhofer Institute of Building Physics, Stuttgart
37 - Austrália: 2, Rakúsko: 1, Belgicko: 3, Nemecko: 5, Dánsko: 4,
Francúzsko: 0, Veľká Británia: 0, Švajčiarsko: 3, Čína: 2, Taliansko:
4, Japonsko: 3, Holandsko: 4, Nórsko: 3, Švédsko: 3
Čerpané financie:
Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 2000 €
Dosiahnuté výsledky:
Riešiteľský kolektív ÚSTARCH SAV participoval v r. 2013 na riešení úlohy B. - Riešenie denného
a umelého osvetlenia, a to v čiastkových úlohách B.1 – Definície a tvorba kritérií pre procesy
obnovy, B.3 – Prehľad, analýzy technológií a architektonických opatrení a B.6 – Knižná publikácia.
Riešitelia sa zúčastnili na rokovaní a diskusii na druhom plenárnom stretnutí projektového kolektívu
a v pracovnej skupine B v Danish Building Research Institute v Aalborg University v Kodani. V
sekcii B aktívne prispeli k formulácii definícií pre riešenia osvetlenia v obnovovaných budovách z
hľadiska využívania denného svetla pre osvetlenie interiérov a znižovania energetickej náročnosti
pri prevádzke budov.
Presadzovali dôležitosť zabezpečenia podmienok potrebných pre zdravé prostredie a realizáciu
zrakových úloh v interiéroch budov. Prezentovali riešenia a pravidlá, ktoré sa uplatňujú na
55
Správa o činnosti organizácie SAV
Slovensku. Ing. Darula upozornil, že v súčasnosti má CEN TC169 mandát na vypracovanie normy
pre Denné osvetlenie v budovách, ktorá je v štádiu návrhu a môže v budúcnosti ovplyvniť aj
riešenia obnovy osvetľovacích sústav.
V roku 2013 riešitelia ÚSTARCH SAV:
- sa podieľali na riešení a určovaní kritérií pre využitie denného svetla a fasádnych technológií v
budovách,
- realizovali vyhľadávací výskum fasádnych tieniacich systémov lamelovej konštrukcie,
- pripravili vzorový list systému lamelovej clony,
- preložili z angličtiny do slovenského jazyka dotazník O metódach a nástrojoch používaných pre
obnovu osvetlenia budov.
Najbližšie pracovné stretnutie riešiteľského kolektívu bude 10. – 12. 3. 2014 v Bartenbach
Lichtlabor v Aldrans/Innsbrucku.
WWW stránka projektu je http://task50.iea-shc.org/.
- DARULA, Stanislav. EN kritéria pre hodnotenie denného osvetlenia v budovách. In Svetlo 2013 :
zborník z 20. medzinárodnej konferencie. Editor D. Gašparovský. - KONGRES management, 2013,
s. 124-128. ISBN 978-80-89275-35-9.Typ: AED
DARULA, Stanislav - KITTLER, Richard - MALÍKOVÁ, Marta. STN and EN criteria for daylight
provisions in building interiors. In Proceedings of International Conference EnviBuild : October 17,
2013 Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava,
Faculty of Civil Engineering, 2013, p. 145-152. ISBN 978-80-227-4070-8.Typ: AED
- FABIAN, Miroslav - DARULA, Stanislav. Vplyv zasklenia na zníženie potreby elektrickej
energie na osvetlenie. In Světlo : časopis pro světelnou techniku a osvětlování, 2013, roč. 16, č. 5, s.
38-41. ISSN 1212-0812.Typ:BDEB
3.) Spoľahlivosť energeticky efektívnej obnovy budov - hodnotenie pravdepodobnosti kvality
a ceny (Reliability of Energy Efficient Building Retrifitting – Probability Assessment of
Performance & Cost)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Peter Matiašovský
1.10.2009 / 31.12.2013
ANNEX 55 RAP-RETRO
nie
Chalmers University of Technology
23 - Rakúsko: 1, Belgicko: 2, Brazília: 1, Kanada: 2, Nemecko: 2,
Dánsko: 1, Estónsko: 1, Fínsko: 1, Veľká Británia: 1, Holandsko: 1,
Nórsko: 2, Portugalsko: 1, Slovensko: 1, Švédsko: 4, USA: 2
Čerpané financie:
Dosiahnuté výsledky:
Programy: Multilaterálne - iné
4.) Architektúra totalitných režimov 20. storočia v plánovaní mesta (Architecture of
Totalitarian Regimes of the 20th Century in Urban Management)
56
Správa o činnosti organizácie SAV
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Henrieta Moravčíková
1.1.2011 / 30.10.2013
INTRA-5039286
nie
City councillor for Culture, European Policy, International relations,
Municipality of Forli, Italy
15 - Grécko: 4, Chorvátsko: 1, Maďarsko: 2, Taliansko: 2,
Rumunsko: 1, Srbsko: 2, Slovinsko: 3
City councillor for Culture, European Policy, International relations,
Municipality of Forli, Italy: 50669 €
Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 4000 €
Dosiahnuté výsledky:
Teoretická analýza modernej architektúry totalitných režimov 20. storočia a stratégia jej
udržateľnosti: Teoretická analýza reflektuje kontroverznú tému európskej architektúry, ktorú
predstavuje vplyv totalitného, resp. autoritatívneho režimu na architektonickú tvorbu. Zvláštnu
pozornosť pritom venuje vzťahu modernosti a totalitarizmu či autoritarizmu. Na pozadí vybraných
architektonických diel 20. storočia ukazuje premeny predstáv štátnej reprezentácie o formálnej
stránke architektúry a reakcie architektov na tieto zmeny. Súčasne naznačuje, ako takú architektúru
prijímala verejnosť v čase jej vzniku a ako ju hodnotí dnes s odstupom niekoľkých desaťročí.
Riešiteľský kolektív z ÚSTARCH SAV sa zameral na analýzu architektonickej produkcie na území
Slovenska, pričom pozornosť venoval architektonickým aj spoločenským súvislostiam vzniku
architektonických diel, ich estetickej, konštrukčnej i materiálovej stránke. V rámci prípravy
stratégie udržateľnosti tohto architektonického dedičstva boli identifikované hodnoty, ktoré môžu
slúžiť ako základ jeho potenciálnej pamiatkovej ochrany. Súčasne boli odhalené a opísané aj ďalšie
možnosti manažovania týchto doteraz marginalizovaných architektonických diel a urbanistických
súborov, ako sú nástroje lokálnej verejnej správy či nástroje z prostredia turizmu, ako je napríklad
inštitút európskej kultúrnej cesty.
MORAVČÍKOVÁ, Henrieta SZALAY Peter, DULLA Matúš, TOPOLČANSKÁ Mária,
POTOČÁR Marián, HABERLANDOVÁ Katarína : Moderné a/alebo totalitné v architektúre 20.
storočia na Slovensku. Modern and/or Totalitarian in the Architecture of the 20th Century in
Slovakia. Bratislava, Slovart 2013, 311 s.
SZALAY Peter – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta – BARTOŠOVÁ Nina – ANDRÁŠIOVÁ Katarína –
TOPOLČANSKÁ, Mária: A Philosophy of preservation of the 20th Century Architecture of
Totalitarian Regimes. In: Manual of Wise management, Preservation. Reuse and Economic
Valorisation. Ed. Tadeja Zupančič, Sonja Ifko, Alenka Fikfak, Matevž Juvančic, Špela Verovšek.
Ljubljana, 2013, s. 26 – 34.
SZALAY Peter – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - BARTOŠOVÁ Nina – ANDRÁŠIOVÁ Katarína TOPOLČANSKÁ, Mária: The Values of Totalitarian Architecture of the 20th Century and the
Approach to its Evaluation. In: Manual of Wise management, Preservation. Reuse and Economic
Valorisation. Ed. Tadeja Zupančič, Sonja Ifko, Alenka Fikfak, Matevž Juvančic, Špela Verovšek.
Ljubljana, 2013, s. 132 – 136.
MORAVČÍKOVÁ Henrieta – SZALAY Peter – ANDRÁŠIOVÁ Katarína – BARTOŠOVÁ Nina:
Identita a diferencia: Monitorovanie a hodnotenie najvýznamnejších diel modernej architektúry na
Slovensku. Architektúra & urbanizmus 2013, 47, č. 3 – 4, s. 144 – 169. (evidované v Scopus)
Programy: Iné
5.) Optická charakterizácia atmosférických aerosólov (Optical Characterization of Atmospheric
Aerosols)
57
Správa o činnosti organizácie SAV
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Miroslav Kocifaj
1.8.2013 / 31.1.2014
W911NF-13-1-0195
áno
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
0
US ARMY RDECOM ACQ CTR : 3700 €
Dosiahnuté výsledky:
Projekty národných agentúr
Programy: VEGA
1.) Výskum kvantitatívnych a kvalitatívnych charakteristík denného osvetlenia v budovách
(Research of quantitative and qualitative daylighting characteristics in buildings )
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Stanislav Darula
1.1.2011 / 31.12.2013
VEGA 2/0029/11
áno
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
0
VEGA -rozpočet SAV: 5137 €
Dosiahnuté výsledky:
- DARULA, Stanislav. STN and EN criteria for daylight provisions in building interiors. In
Proceedings of International Conference EnviBuild : October 17, 2013 Bratislava [elektronický
zdroj]. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Civil Engineering,
2013, p. 145-152. ISBN 978-80-227-4070-8.Typ: AED
- DARULA, Stanislav - KOCIFAJ, Miroslav - MOHELNÍKOVÁ, Jitka. Hollow light guide
efficiency and illuminance distribution on the light-tube base under overcast and clear sky
conditions. In Optik, 2013, vol. 124, p. 3165-3169. (0.524 - IF2012). ISSN 0030-4026.Typ: ADCA
- DARULA, Stanislav - KITTLER, Richard - KÓMAR, Ladislav. Sky type determination using
vertical illuminance. In Przeglad elektrotechniczny, 2013, vol. 89, no. 6, p. 315-319. ISSN
0033-2097.Typ: ADEB
- DARULA, Stanislav - KITTLER, Richard - MALÍKOVÁ, Marta. Insolation in buildings:
requirements. In Lux Europa 2013 : proceedings of 12th international european lighting conference.
- Warszawa : Polski Komitet Oświetleniowy, 2013, p. 401-406. ISBN 978-83-910849-6-0.Typ:
AEC
- FABIAN, Miroslav - DARULA, Stanislav. Contribution to CIE Standard skies determination. In
AFT 2013 : 2nd Conference on Acoustic, Light and Thermal Physics in Architecture and Building
Structures. - Leuven : The Katholieke Universiteit Leuven, 2013, p. 111 – 116. ISBN
978-90-8649-637-2.Typ: AEC
- FABIAN, Miroslav - DARULA, Stanislav. Diffuse clearness index in relation to daylight
58
Správa o činnosti organizácie SAV
standardconditions. In Lux Europa 2013 : proceedings of 12th international european lighting
conference. - Warszawa : Polski Komitet Oświetleniowy, 2013, p. 439-443. ISBN
978-83-910849-6-0.Typ: AEC
- FERENČIKOVÁ, M. - DARULA, Stanislav. Príspevok k parametrizácii svetelnej klímy v
Bratislave. In Svetlo 2013 : zborník z 20. medzinárodnej konferencie. Editor D. Gašparovský. KONGRES management, 2013, s. 129-132. ISBN 978-80-89275-35-9.Typ: AED
- JANEČKOVÁ, Lenka - DARULA, Stanislav - BOŠOVÁ, Daniela. Differences between 5- second
and X-minute intervals of daylight measurements. In Proceedings of International Conference
EnviBuild : October 17, 2013 Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovak University of
Technology in Bratislava, Faculty of Civil Engineering, 2013, p. 171-174. ISBN
978-80-227-4070-8.Typ: AED
- KITTLER, Richard - DARULA, Stanislav. Význam geometrie pravouhlého trojuholníka pre
teóriu proporcie v architektúre: Zlatý rez a jeho uplatnenia. In Architektúra & urbanizmus : journal
of architectural and town-planning theory, 2013, roč. XLVII, č. 1-2, s. 122 – 135. (2013 - SCOPUS,
CEOL, RIBA). ISSN 0044-8680.Typ: ADFB
- KONDÁŠ, Kristián, DARULA Stanislav. Sunlit Area Indicator – A new perspective approach in
daylight in evaluation. Nie je v zborniku. . In Svetlo 2013 : zborník z 20. medzinárodnej
konferencie. Editor D. Gašparovský. - KONGRES management, 2013, s. 315-320. ISBN
978-80-89275-35-9. Typ: AED
- KONDÁŠ, Kristián - DARULA, Stanislav. Sunlight penetration into attic office spaces. In Lux
Europa 2013 : proceedings of 12th international european lighting conference. - Warszawa : Polski
Komitet Oświetleniowy, 2013, p. 444-448. ISBN 978-83-910849-6-0.Typ: AEC
- KONDÁŠ, K. Illuminance of the working plane in attic spaces under different exterior daylight
conditions. CD The International Conference of Building "InBuild" and workshops, 15-17 October
2013, Cracow, paper 27.
2.) Optická charakterizácia mikrofyzikálnych vlastností atmosférických častíc nesférického
tvaru (Optical characterization of non-spherical atmospheric particles and retrieval of their
microphysical properties)
Zodpovedný riešiteľ:
Zodpovedný riešiteľ v
organizácii SAV:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Miroslav Kocifaj
Ladislav Kómar
1.1.2012 / 1.1.2016
2/0002/12
nie
0
VEGA: 935 €
Dosiahnuté výsledky:
3.) Prenos a akumulácia vlhkosti v stavebných materiáloch pri prevádzkových podmienkach
(Moisture transfer and accumulation in building materials under service conditions)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Oľga Koronthályová
1.1.2013 / 31.12.2015
59
Správa o činnosti organizácie SAV
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
2/0145/13
áno
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
0
VEGA: 8219 €
Dosiahnuté výsledky:
KORONTHÁLYOVÁ, O. – MIHÁLKA, P. Simulation of hygric performance of hysteretic
building material exposed to cyclic changes of relative humidity. In Proceedings of the 2ndCentral
European Symposium on Building Physics. Editors A. Mahdavi and B. Martens, ISBN
978-85437-321-6, Vienna University of Technology, Vienna, Austria, 2013, p. 77-82.
SADOVSKÝ, Z. - KORONTHÁLYOVÁ, O. – MATIAŠOVSKÝ, P. Comparison of probabilistic
approaches to the mould growth problem. In Proceedings of the 2ndCentral European Symposium
on Building Physics. Editors A. Mahdavi and B. Martens, ISBN 978-85437-321-6, Vienna
University of Technology, Vienna, Austria, 2013, p. 965-968
KORONTHÁLYOVÁ, O. Závislosť súčiniteľa difúzie vodnej pary od vlhkosti – efekt použitia
predpokladu konštantnej hodnoty súčiniteľa v meranej vzorke. In Zkoušení a jakost ve stavebnictví
2013 : sborník recenzovaných příspěvků konference. Editor V. Heřmánková. Brno : Vysoké učení
technické v Brně, 2013, s. 219-226. ISBN 978-80-214-4777-6.
KORONTHÁLYOVÁ, O. Moisture dependence of water vapour permeability. In Thermophysics
2013 - Conference Proceedings : 17th International Meeting of Thermophysical Society. Editor
Oldřich Zmeškal. Bratislava : Institute of Physics, Slovak Academy of Science in Bratislava, 2013,
p. 78-83. ISBN 978-80-214-4801-4.
4.) Progresívne ternárne zmesové cementové systémy s vysokoužitkovými vlastnosťami pre
materiálové technológie a hydrotermálne podmienky (Progressive ternary blended cement
systems with high-performance properties for material technologies and hydrothermal conditions)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Ľudovít Krajči
1.1.2012 / 31.12.2014
2/0064/12
áno
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
1 - Slovensko: 1
VEGA: 8630 €
Dosiahnuté výsledky:
Názov výsledku: Vysoká puzolánová účinnosť diatomotu, umožňujúca kvalitné užitkové vlastnosti
cementových kompozitov (High pozzolanic activity of diatomite resulting in notable utility
properties of cement composites)(VEGA 2/0064/12) Ľ. Krajči, I. Janotka, M.Kuliffayová, J.Jerga
Názov výsledku: Významný pokrok v zlepšení fyzikálno-mechanických vlastností cementu pre
aplikácie v hlĺbkových vrtoch (Significant progress in improvement of physical-mechanical
properties of cement for application in deep wells) (VEGA 2/0064/12) M.Palou, Ľ.Bágeľ, T.Ifka
Vybrané publikácie:
1. Krajči, Ľudovít - Janotka,Ivan - Puertas, Francisca - Palacios, Marta, Kuliffayová, Marta.
60
Správa o činnosti organizácie SAV
Long-term properties of cement composites with various metakaolinite content. In Ceramics Silikaty, 2013, vol.57, no.1, pp.74-81. (0.418-IF 2012). ISSN 0862-5468
2. Krajči, Ľudovít - Kuliffayová, Marta - Janotka, Ivan. Ternary cement composites with metakaolin
sand and calcined clayey diatomite. In Procedia Engineering, 2013, vol.65, pp.7-13. (0.165 SJR
indicator 2012). ISSN 1877-7058
3. Palou, Martin - Živica, Vladimir - Ifka, Tomáš - Boháč, Martin - Zmrzlý, Martin. Effect of
hydrothermal curing on early hydration of G-oil well cement. In Journal of Thermal Analysis and
Calorimetry, 2013,in press
4. Palou, Martin - Kozánková, Jana - Kuliffayova, Marta - Wasserbauer, Jaromir. Influence of
hydrothermal curing upon the hydration of oil-well cement. In Thermoanalytical Conference: Book
of contributions, June 24-27, 2013, Pardubice, pp.42-45
ISBN 978-80-7395-603-5
5.) Stanovenie parametrov interakcie pri zosilňovaní železobetónovýych prvkov so
zohľadnením reologických vlastností (Determination of parameters of interaction at
strengthening of reinforced concrete elements with regard to rheological properties)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Martin Križma
1.1.2012 / 31.12.2014
2/0143/12
áno
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
0
Vega: 9863 €
Dosiahnuté výsledky:
Časopisy
PETRŽALA, J. – KRIŽMA, M. – MIHÁLKA, P.: Frost Resistance Tests of Cement Composite
with Content of Plastic Brash. In: Konstrukce Media 5, pp. 25 – 27, ISSN 1213-8762 (Print), ISSN
1803-8433 (online). ADEB
ŽIVICA, V. - KRIŽMA, M.: Acidic resistant slag cement . In: Magazin of Concrete Research,
2013, Vol. 65, No. 18, pp. 1073-1080, (0,563, IF 2012), ISSN 0024-9831. ADCA
KRIŽMA, M. – MORAVČÍK, M. – PETRŽALA, J. – BAHLEDA, F.: Resistance and
Serviceability Characterisics of Strengthened Linear Concrete Elements. In: Inžinierske stavby
06/2013, ročník 61, ss. 118 – 122. ISSN 1335-0846. ADFB
JERGA, J. - KRAJČI, Ľ.: Properties of Concrete Manifested in the Stress-Volumetric Strain
Diagram. In: Building Research Journal, Volume 60, No 1-2, 2012, pp. 61-79,ISSN 1335-8863,
ADFB
Zborníky
Kovačovic, M. – Križma, M. – Petržala, J.: Resistance between Concrete Surfaces. In: Proceedings
of 10-th European Conference of Young Researches Scientists, Section 7 „Civil Engineering“, 24 –
26 June 2013, Žilina, Editor: M. Ďuriníková, pp. 133 – 136, ISBN 978-80-554-0696-1. AED
Križma, M. – Petržala, J. - Kovačovic, M.: Interaction study of damaged reinforced concrete beams
with strengthening members at short-term loading. In: Zborník konf., „ Zkoušení a jakost ve
stavebníctví“, 1. – 2. 10. 2013, FS VUT v Brně, editor: V. Heřmánková, ss. 99 – 107. ISBN
61
Správa o činnosti organizácie SAV
978-80-214-4777-6. AEC
Petržala, J. - Križma, M. – Mihalka, P.: Influence of cyclic freezing on mechanical properties of
cement composites with content of plastic brash. In: Zborník konf., „ Zkoušení a jakost ve
stavebníctví“, 1. – 2. 10. 2013, FS VUT v Brně, editor: V. Heřmánková, ss. 257 – 264. ISBN
978-80-214-4777-6. AEC
Križma, M. – Petržala, J. - Kovačovic, M.: Deformation Characteristics of Concrete Elements with
Content of Plastic Aggregate. In: 6th International Conference, Slovakia, „Concrete and Concrete
Stuctures“, Žilina – Terchová, FCE ŽU v Žiline, 23. 25. 10 2013, Procedia Engineering Vol. 65
(2013), SCOPUS, pp. 25-32, editors: J. Bujňak, J. Vičan, ISSN 1877-7058. ADEB
Križma, M. – Petržala, J. - Kovačovic, M.: Deformation Characteristics of Concrete Elements with
Content of Plastic Aggregate. In: Proceeding of abstracts of the 6th International Conference,
Slovakia, „Concrete and Concrete Stuctures“, Žilina – Terchová, FCE ŽU v Žiline, 23. - 25. 10.
2013, pp. 25-26, editors: P. Koteš, A. Čavojcová, ISBN 978-80-554-0771-5. AFHA
Križma, M. – Petržala, J. – Moravčík, M. – Bahleda, F.: Vplyv spôsobu zosilnenia poškodených
nosníkov na medzné stavy odolnosti a používateľnosti. In: Zborník 8.-konferencie so zahr. účasťou:
„Sanácia betónových konštrukcií“, ZSBK pri SZSI, KC SAV Smolenice 3. – 4. 12. 2013, ss. 125 –
130, editori: J. Bilčík, K. Gajdošová, ISBN 978 – 80 – 8076 – 109 – 7. AED
Živica, V. – Križma, M. – Palou, M. – Ifka, Z.: Kyslá agresivita prostredia – častá príčina
poškodenia betónových konštrukcií a možnosti ich sanácie. In: Zborník 8.-konferencie so zahr.
účasťou: „Sanácia betónových konštrukcií“, ZSBK pri SZSI, KC SAV Smolenice 3. – 4. 12. 2013,
ss. 33 – 38, editori: J. Bilčík, K. Gajdošová, ISBN 978 – 80 – 8076 – 109 – 7. AED
6.) Vplyv imperfekcií na odolnosť konštrukčných prvkov a nosných konštrukcií strojov
(Influence of imperfections on resistance of structural members and load-bearing structures of
machines)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Zoltán Sadovský
1.1.2012 / 31.12.2014
VEGA 1/0090/12
nie
Doc. Ing. Vladimír Ivančo, CSc., Strojnícka fakulta TUKE
0
VEGA - rozpočet SAV: 1797 €
Dosiahnuté výsledky:
7.) Vypočtové metódy pre riešenie úloh lomovej mechaniky v kvázikryštalických materiáloch
(Computational methods for fracture analyses of quasicrzstal materials)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Ján Sládek
1.1.2013 / 31.12.2016
2/0011/13
62
Správa o činnosti organizácie SAV
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
áno
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
0
VEGA: 10890 €
Dosiahnuté výsledky:
J. Sladek, V. Sladek, E. Pan: Bending analyses of 1D orthorhombic quasicrystal plates,
International Journal of Solids and Structures 50 (2013), 3975-3983.
J. Sladek, V. Sladek, S. Krahulec, Ch. Zhang, M. Wünsche: Crack analysis in decagonal
quasicrystals by the MLPG, International Journal of Fracture 181 (2013) 115-126.
Programy: APVV
8.) Simulovanie denného svetla v umelej oblohe (Simulation of daylight in artificial sky)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Stanislav Darula
1.10.2013 / 12.12.2016
APVV 0118-12
áno
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
2 - Slovensko: 2
APVV: 4955 €
Dosiahnuté výsledky:
Darula, S., Mácha, M. Umelé oblohy a modelové merania dennej osvetlenosti. In Svetlo 2013 :
zborník z 20. medzinárodnej konferencie. Editor D. Gašparovský. - KONGRES management, 2013,
s. 73-76. ISBN 978-80-89275-35-9. Typ: AED
Mácha, M. Možnosti výpočtovej simulácie rozloženia jasov na osvetlenej hemisfére.In Svetlo 2013
: zborník z 20. medzinárodnej konferencie. Editor D. Gašparovský. - KONGRES management,
2013, s. 102-105. ISBN 978-80-89275-35-9. Typ: AED
Miroslav Fabian, Stanislav Darula. Influence of new CEN criterion on the minimum illuminance
values of the work plane relative to the Slovak standard. CD Proc. of Int. Conf. EnviBuild, October
17, 2013, Bratislava, p. 153-157, ISBN 978-80-227-4070-8. Typ: AED
9.) Všeobecný model oblohových jasov pre charakterizovanie dostupnosti denného svetla v
mestských lokalitách (Unified system of sky luminance patterns characterizing daylight
availability and conditions in urban spaces)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Miroslav Kocifaj
1.5.2011 / 31.10.2014
APVV-0177-10
áno
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
63
Správa o činnosti organizácie SAV
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
2 - Slovensko: 2
APVV: 31893 €
Dosiahnuté výsledky:
DARULA, Stanislav - KOCIFAJ, Miroslav - MOHELNÍKOVÁ, Jitka. Hollow light guide
efficiency and illuminance distribution on the light-tube base under overcast and clear sky
conditions. In Optik, 2013, vol. 124, p. 3165-3169. (0.524 - IF2012). (2013 - Current Contents).
ISSN 0030-4026.Typ: ADCA
KOCIFAJ, Miroslav - MAJLING, Ján - KOVAR, Vladimír. Modeling the optical transmission of
crystalline-glass materials composed of densely packed Mie panticles. In Journal of Quantitative
Spectroscopy & Radiative Transfer, 2013, vol. 131, p. 115-120. (2.380 - IF2012). (2013 - Current
Contents). ISSN 0022-4073.Typ: ADCA
KOCIFAJ, Miroslav - SOLANO LAMPHAR, H. A. Skyglow effects in UV and visible spectra:
Radiative fluxes. In Journal of Environmental Management, 2013, vol. 127, p. 300-307. (3.057 IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 0301-4797.Typ: ADCA
KOCIFAJ, Miroslav. Blurring the boundaries between Standard General Sky types due to multiple
scattering of light. In Lighting Research and Technology, 2013, vol. 45, p. 485-494. (1.197 IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 1477-1535.Typ: ADCA
KOCIFAJ, Miroslav - KÓMAR, Ladislav. Jas dennej oblohy: Reálne exteriérové podmienky VS.
Laboratórne modely. In Svetlo 2013 : zborník z 20. medzinárodnej konferencie. Editor D.
Gašparovský. - KONGRES management, 2013, s. 14-19. ISBN 978-80-89275-35-9.Typ: AED
KOCIFAJ, Miroslav. Svetlo nočnej oblohy ako zdroj informácii o vyžarovacej funkcii mestskej
zóny. In Kurz osvětovací techniky XXX : sborník odborného semináře. - Ostrava : VŠB Technická univerzita Ostrava, 2013, s. 123-125. ISBN 978-80-248-3174-9.Typ: BEE
KÓMAR, Ladislav - KOCIFAJ, Miroslav. Optics of hemispherical top dome and its effect on
tubular light guide efficiency: diffuse light case. In Applied Optics, 2013, vol. 52 no. 5, p.
1100-1109. (1.689 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 0003-6935.Typ: ADCA
KÓMAR, Ladislav - KOCIFAJ, Miroslav - KOHÚT, Igor. An extension to the Rayleigh-Gans
formula: model of partially absorbing particles. In Optica Applicata, 2013, vol. XLIII, no. 2, p.
314-323. (0.541 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 0078-5466.Typ: ADCA
MAJLING, Ján - BAČA, Ľuboš - KOZÁNKOVÁ, Jana - KOCIFAJ, Miroslav - FÜGLEIN,
Ekkehard. Polyvinylpyrrolidone thin film pyrolysis as accessed by the real-time optical
transmission measurements. In Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2013, vol. 114, p.
417-422. (1.982 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 1388-6150.Typ: ADCA
SOLANO LAMPHAR, H. A. - KOCIFAJ, Miroslav. Light pollution in ultraviolet and visible
spectrum: Effect on different visual perceptions. In PLoS ONE, 2013, vol. 8., iss. 2, p. 1-15. (3.730
- IF2012). ISSN 1932-6203.Typ: ADCA
10.) Diferencovaná typológia modernizmu: teoretický základ pre údržbu a obnovu diel
modernej architektúry (Differentiated typology of modernism: the theoretical basis for
maintenance and conservation of works of modern architecture)
64
Správa o činnosti organizácie SAV
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Henrieta Moravčíková
1.5.2011 / 31.10.2014
APVV-0375-10
áno
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
2 - Slovensko: 2
APVV: 48429 €
Dosiahnuté výsledky:
Realizovali sa dva paralelné prieskumy, ktoré objasnili súvislosti a príčiny rozdielneho vnímania
moderného architektonického dedičstva prvej a druhej polovice minulého storočia ako aj dôsledky
rovnakých a odlišných materiálových daností týchto diel na ich fyzický stav. Prvý prieskum bol
venovaný monitorovaniu fyzického stavu vybraných najlepších diel modernej architektúry na
Slovensku. Druhý, hodnoteniu týchto diel odborníkmi z prostredia teoretikov a historikov
architektúry a z prostredia pamiatkarov.
MORAVČÍKOVÁ Henrieta – SZALAY Peter – ANDRÁŠIOVÁ Katarína – BARTOŠOVÁ Nina:
identita a diferencia : Monitorovanie a hodnotenie najvýznamnejších diel modernej architektúry na
Slovensku. Architektúra & urbanizmus 2013, 47, č. 3 – 4, s. 144 -169 (evidované v Scopus)
MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Homemade Technicism. Centropa, a Journal of Central European
Architecture and Related Arts 13, 2013, č. 1, s. 5 – 17.
MORAVČÍKOVÁ, Henrieta: Stavět v Tatrách: dilema formy. Architektura Vysokých Tater
šedesátých a sedmdesátých let 20. století. In: Tvary, formy, ideje. Studie a eseje k dějinám a teorii
architektury. Zost. T. Petrasová a M. Platovská. Praha, Ústav dějin umění 2013, s. 131 – 143.
SZALAY Peter: Heritage of Totalitarianism? Slovak Postwar Modernism and Its Current
Reception. In: Unbequeme Baudenkmale des Sozialismus, Der Wandel der gesellschaftlichen
Akzeptanz im mittel- und osteuropäischen Vergleich, ed.: Veronica Kolling, Heiko Kruger, Kamila
Palubicka, Katrin Westphal, Berlin Metropol verlag, 2013, s. 71 – 114.
PILNÝ Ivan – SZALAY, Peter: Behrens pod povrchom: Reštaurátorský výskum, Neologickej
synagógy v Žiline. In: Architektúra & urbanizmus 2013, 47, č. 1 – 2, s. 27 – 52. (evidované v
Scopus)
11.) Pravdepodobnostné modelovanie tepelno-vlhkostného správania budov (Probabilistic
modelling of hygro-thermal performance of buildings)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Zoltán Sadovský
1.5.2011 / 31.10.2014
APVV-0031-10
áno
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
0
APVV: 66185 €
Dosiahnuté výsledky:
65
Správa o činnosti organizácie SAV
12.) Optimálny návrh inteligentných kompozitných materiálov (Optimal design of smart
composite materials)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Ján Sládek
1.5.2011 / 31.10.2014
APVV-0014-10
áno
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
0
APVV: 70470 €
Dosiahnuté výsledky:
[1] J. Sladek, V. Sladek, P. Stanak, Ch. Zhang, M. Wünsche: Analysis of the bending of circular
piezoelectric plates with functionally graded material properties by a MLPG method, Engineering
Structures, 47 (2013) 81-89.
[2] J. Sladek, V. Sladek, S. Krahulec, E. Pan: The MLPG analyses of large deflections of
magnetoelectroelastic plates, Engineering Analysis with Boundary Elements 37 (2013), 673-682.
[3] J. Sladek, V. Sladek, S. Krahulec, E. Pan: Analyses of functionally graded plates with a
magnetoelectroelastic layer. In Smart Materials & Structures, 2013, vol. 22, no. 3, art. no. 035003.
[4] J. Sladek, P. Stanak, Z.D. Han, V. Sladek, S.N. Atluri: Applications of the MLPG method in
engineering & Sciences: A review, CMES - Computer Modeling in Engineering & Sciences 92
(2013) 423-475.
[5] M. Wunsche, C. Zhang, J. Sladek, V. Sladek, A. Saez, F. Garcia-Sanchez: The influences of
non-linear electrical, magnetic and mechanical boundary conditions on the dynamic intensity
factors of magnetoelectroelastic solids, Engineering Fracture Mechanics 97 (2013) 297-313.
[6] A. Tadeu, P. Stanak, J. Sladek, V. Sladek, J. Prata, N. Simoes: A coupled BEM-MLPG
technique for the thermal analysis of non-homogeneous media, CMES - Computer Modeling in
Engineering & Sciences 93 (2013) 489-516.
[7] J. Sladek, V. Sladek, E. Pan: Bending analyses of 1D orthorhombic quasicrystal plates,
International Journal of Solids and Structures 50 (2013), 3975-3983.
[8] J. Sladek, V. Sladek, S. Krahulec, Ch. Zhang, M. Wünsche: Crack analysis in decagonal
quasicrystals by the MLPG, International Journal of Fracture 181 (2013) 115-126.
13.) Numerické simulácie interakcií polí vo viacfázových poréznych médiach (Numerical
simulations of multifield problems in multiphase porous media)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Vladimír Sládek
1.5.2011 / 31.10.2014
APVV-0032-10
áno
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
0
APVV: 68825 €
66
Správa o činnosti organizácie SAV
Dosiahnuté výsledky:
[1] Y. Ochiai, V. Sladek, J. Sladek: Three-dimensional unsteady thermal stress analysis by
triple-reciprocity boundary element method, Engineering Analysis with Boundary Elements 37
(2013), 116–127.
[2] Y. Ochiai, V. Sladek, J. Sladek: Axial symmetric stationary heat conduction analysis of
non-homogeneous materials by triple-reciprocity boundary element method, Engineering Analysis
with Boundary Elements 37 (2013), 336–347.
[3] A. Shirzadi, V. Sladek, J. Sladek: A meshless simulations for 2D nonlinear reaction-diffusion
Brusselator system, CMES - Computer Modeling in Engineering & Sciences 95 (2013), 259-282.
[4] S.M. Hosseini, J. Sladek, V. Sladek: Application of meshless local integral equations to two
dimensional analysis of coupled non-Fick diffusion–elasticity, Engineering Analysis with Boundary
Elements 37 (2013), 603–615.
[5] A. Tadeu, P. Stanak, J. Sladek, V. Sladek, J. Prata, N. Simoes: A coupled BEM-MLPG
technique for thermal analysis of non-homogeneous media, CMES - Computer Modeling in
Engineering & Sciences 93 (2013), 489-516.
[6] J. Sladek, P. Stanak, Z.-D. Han, V. Sladek, S.N. Atluri: Applications of the MLPG method in
engineering & sciences: A review, CMES - Computer Modeling in Engineering & Sciences 92
(2013), 423-475.
[7] E. Filová, M. Rampichová, A. Litvinec, M. Držík, A. Míčková, M. Buzgo, E. Košťáková, L.
Martinová, D. Usvald, E. Prosecká, J. Uhlík, J. Motlík, L. Vajner, E. Amler: A cell-free nanofiber
composite scaffold regenerated osteochondral defects in miniature pigs, International Journal of
Pharmaceutics 447 (2013), 139-149.
[8] V. Sladek, J. Sladek, L. Sator: Mesh-free solutions for bending of thin plates with variable
bending stiffness, In: Advances in Boundary Element and Meshless Techniques XIV (A. Sellier,
M.H. Aliabadi, Eds.), EC, Ltd, UK, Eastleigh, 2013, pp. 438-443.
[9] V. Sladek, J. Sladek, L. Sator: Deflection analysis of thin elastic FGM composite plates by
meshless methods, In: Short Papers, 20th Int. Conf. on Computer Methods in Mechanics (T.
Lodygowski, J. Rakowski, T. Garbowski, W. Sumelka, Eds.), Poznan Univ. of Technology, 2013,
pp. MS15.5 – MS15.6, ISBN 978-83-89333-51-3
14.) Účinky vetra na stavebné konštrukcie (Wind action in structural engineering)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Alexander Tesár
1.5.2011 / 31.10.2013
APVV-0179-10
áno
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
0
APVV: 16900 €
Dosiahnuté výsledky:
67
Správa o činnosti organizácie SAV
Príloha C
Publikačná činnosť organizácie (zoradená podľa kategórií)
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01
JANOTKA, Ivan - BERGMEISTER, K. - BÁGEĽ, Ľubomír - HALAŠA, Igor JENTSCH, Tobias - KULIFFAYOVÁ, Marta - LETOVANCOVÁ, Zuzana MARKO, Július - NAJDENÁ, Iveta - PROKEŠOVÁ, Katarína - ŠEVČÍK, Patrik SMRČKOVÁ, Eva - ŠPAČEK, Antonín - VOIT, Klaus - ZELLER, Herbert.
ENVIZEO Využitie ekocementov CEM V/ (A, B) druhu podľa EN 197-1 v
konštrukčnom betóne. Nutzung der Őkozementsorten CEM V (A, B) gemäß EN
197-1 in Konstruktionsbeton. Bratislava : Technický a skúšobný ústav stavebný,
2012. 154 s. ISBN 978-80-971296-9-9.
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01
ABC02
ABC03
ABC04
MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Czech and Slovak Pavilion: Sensing the Common
Ground. In Common pavilions : Diener & Diener Architects with Gabriele Basilico.
- Zürich : Scheidegger & Spiess, 2013, p. 83-87. ISBN 978-3-85881-734-1.
MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Zwei Weinregionen im Herzen Europas: paralele,
unterschiedliche und wiederspruchliche Existenzen. In HAUENFELS, Theresia KRASNY, Elke - NUSSBAUM, Andrea. Architekturlandschaft Niederösterreich
Weinviertel. - Wien : Springer, 2013, p. 243-253. ISBN 978-3-7091-1350-9.
SZALAY, Peter - MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - BARTOŠOVÁ, Nina ANDRÁŠIOVÁ, Katarína - TOPOLČANSKÁ, Mária. A Philosophy of preservation
of the 20th Century Architecture of Totalitarian Regimes. In Manual of Wise
management, Preservation. Reuse and Economic Valorisation. - Ljubljana :
Municipality of Forli and University of Ljubljana, Faculty of Architecture, 2013, p.
26-34. ISBN 978-961-6823-32-6.
SZALAY, Peter - MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - BARTOŠOVÁ, Nina ANDRÁŠIOVÁ, Katarína - TOPOLČANSKÁ, Mária. The Values of Totalitarian
Architecture of the 20th Century and the Approach to its Evaluation. In Manual of
Wise management, Preservation. Reuse and Economic Valorisation. - Ljubljana :
Municipality of Forli and University of Ljubljana, Faculty of Architecture, 2013,
p.132-136. ISBN 978-961-6823-32-6.
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01
ABD02
ABD03
DULLA, Matúš. Benevolentná totalita: mlčanlivá diskusia moderného s tradičným v
slovenskej architektúre 1939 – 1956. In MORAVČÍKOVÁ, Henrieta a kolektív.
Moderné a/alebo totalitné v architektúre 20. storočia na Slovensku. Modern and/or
Totalitarian in the Architecture of the 20th Century in Slovakia. - Bratislava :
Slovart, 2013, s. 52-77. ISBN 978-80-556-1056-6.
DULLA, Matúš. Most Slovenského národného povstania v Bratislave: krátky rozlet.
In MORAVČÍKOVÁ, Henrieta a kolektív. Moderné a/alebo totalitné v architektúre
20. storočia na Slovensku. Modern and/or Totalitarian in the Architecture of the 20th
Century in Slovakia. - Bratislava : Slovart, 2013, s. 182-190. ISBN
978-80-556-1056-6.
HABERLANDOVÁ, Katarína. Socialistické mesto Nová Dubnica: keď forma
nesmela nasledovať funkciu. In MORAVČÍKOVÁ, Henrieta a kolektív. Moderné
a/alebo totalitné v architektúre 20. storočia na Slovensku. Modern and/or Totalitarian
68
Správa o činnosti organizácie SAV
ABD04
ABD05
ABD06
ABD07
ABD08
in the Architecture of the 20th Century in Slovakia. - Bratislava : Slovart, 2013, s.
168-178. ISBN 978-80-556-1056-6.
MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Monumentalita v slovenskej architektúre šesťdesiatych
a sedemdesiatych rokov 20. Storočia: totalitné, národné, veľké a abstraktné. In
MORAVČÍKOVÁ, Henrieta a kolektív. Moderné a/alebo totalitné v architektúre 20.
storočia na Slovensku. Modern and/or Totalitarian in the Architecture of the 20th
Century in Slovakia. - Bratislava : Slovart, 2013, s. 78-106. ISBN
978-80-556-1056-6.
MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Reprezentačný dom v Žiline: Monumentálna oslava
národa a cirkvi. In MORAVČÍKOVÁ, Henrieta a kolektív. Moderné a/alebo totalitné
v architektúre 20. storočia na Slovensku. Modern and/or Totalitarian in the
Architecture of the 20th Century in Slovakia. - Bratislava : Slovart, 2013, s. 144-153.
ISBN 978-80-556-1056-6.
SZALAY, Peter. Pamäť a dejiny: Ochrana architektonického a urbanistického
dedičstva z období totalitných režimov na Slovensku. In MORAVČÍKOVÁ,
Henrieta a kolektív. Moderné a/alebo totalitné v architektúre 20. storočia na
Slovensku. Modern and/or Totalitarian in the Architecture of the 20th Century in
Slovakia. - Bratislava : Slovart, 2013, s. 108-131. ISBN 978-80-556-1056-6.
SZALAY, Peter. Petržalka: „utópia“ súdobého mesta. In MORAVČÍKOVÁ,
Henrieta a kolektív. Moderné a/alebo totalitné v architektúre 20. storočia na
Slovensku. Modern and/or Totalitarian in the Architecture of the 20th Century in
Slovakia. - Bratislava : Slovart, 2013, s. 194-205. ISBN 978-80-556-1056-6.
TOPOLČANSKÁ, Mária. Slovenský rozhlas v Bratislave: medzi techno-utópiou a
dystopiou. In MORAVČÍKOVÁ, Henrieta a kolektív. Moderné a/alebo totalitné v
architektúre 20. storočia na Slovensku. Modern and/or Totalitarian in the
Architecture of the 20th Century in Slovakia. - Bratislava : Slovart, 2013, s. 206 –
216. ISBN 978-80-556-1056-6.
ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných
ADCA01
ADCA02
ADCA03
ADCA04
DARULA, Stanislav - KOCIFAJ, Miroslav - MOHELNÍKOVÁ, Jitka. Hollow light
guide efficiency and illuminance distribution on the light-tube base under overcast
and clear sky conditions. In Optik, 2013, vol. 124, p. 3165-3169. (0.524 - IF2012).
(2013 - Current Contents). ISSN 0030-4026.
EKHLAKOV, A.V. - KHAY, O.M. - ZHANG, Ch. - SLÁDEK, Ján - SLÁDEK,
Vladimír - GAO, X.W. Thermoelastic crack analysis in functionally graded materials
and structures by a BEM. In Fatigue & Fracture of Engineering Materials &
Structures, 2012, vol. 35, p. 742–766. (0.847 - IF2011). (2012 - Current Contents).
ISSN 8756-758X.
EKHLAKOV, A.V. - KHAY, O.M. - ZHANG, Ch. - GAO, X.W. - SLÁDEK, Ján SLÁDEK, Vladimír. A comparative study of three domain-integral evaluation
techniques in the boundary-domain integral equation method for transient
thermoelastic crack analysis in FGMs. In CMES: Computer Modeling in
Engineering & Sciences, 2013, vol. 92, no. 6, . p. 595-614. (0.849 - IF2012). (2013 Current Contents). ISSN 1526-1492.
FILOVÁ, Eva - RAMPICHOVÁ, Michala - LITVINEC, Andrej - DRŽÍK, Milan MICKOVÁ, Andrea - BUZGO, Matej - KOSŤAKOVÁ, Eva - MARTINOVÁ,
Lenka - USVALD, Dušan - PROSECKÁ, Eva - UHLIK, Jiří - MOTLIK, Jan VAJNER, Luděk - AMLER, Evžen. A cell-free nanofiber composite scaffold
regenerated osteochondral defects in miniature pigs. In International Journal of
Pharmaceutics, 2013, vol. 447, no. 1-2, p. 139-149. (3.458 - IF2012). (2013 - Current
Contents). ISSN 0378-5173.
69
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA05
ADCA06
ADCA07
ADCA08
ADCA09
ADCA10
ADCA11
ADCA12
ADCA13
ADCA14
ADCA15
ADCA16
ADCA17
ADCA18
HOSSEINI, S. M. - SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír. Application of meshless
local integral equations to two dimensional analysis of coupled non-Fick
diffusion-elasticity. In Engineering Analysis with Boudary Elements, 2013, vol. 37,
no. 3, p. 603-615. (1.596 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 0955-7997.
KITTLER, Richard - DARULA, Stanislav. Determination of time and sun position
system. In Solar Energy, 2013, vol. 93, p. 72-79. (2.952 - IF2012). (2013 - Current
Contents). ISSN 0038-092X.
KOCIFAJ, Miroslav - MAJLING, Ján - KOVAR, Vladimír. Modeling the optical
transmission of crystalline-glass materials composed of densely packed Mie
panticles. In Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 2013, vol.
131, p. 115-120. (2.380 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 0022-4073.
KOCIFAJ, Miroslav - SOLANO LAMPHAR, H. A. Skyglow effects in UV and
visible spectra: Radiative fluxes. In Journal of Environmental Management, 2013,
vol. 127, p. 300-307. (3.057 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 0301-4797.
KOCIFAJ, Miroslav. Blurring the boundaries between Standard General Sky types
due to multiple scattering of light. In Lighting Research and Technology, 2013, vol.
45, p. 485-494. (1.197 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 1477-1535.
KOCIFAJ, Miroslav. Theoretical conditions for charge-induced normal modes in
spherical particles. In Laser Physics Letters, 2013, vol. 10, no. 5, p. 1-4. (7.714 IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 1612-2011.
KÓMAR, Ladislav - RUSNÁK, Anton - DUBNIČKA, Roman. Analysis of diffuse
irradiance from two parts of sky vault divided by solar meridian using portable
spectral sky-scanner. In Solar Energy, 2013, vol. 96, p. 1-9. (2.952 - IF2012). (2013
- Current Contents). ISSN 0038-092X.
KÓMAR, Ladislav - KOCIFAJ, Miroslav - KOHÚT, Igor. An extension to the
Rayleigh-Gans formula: model of partially absorbing particles. In Optica Applicata,
2013, vol. XLIII, no. 2, p. 314-323. (0.541 - IF2012). (2013 - Current Contents).
ISSN 0078-5466.
KÓMAR, Ladislav - KOCIFAJ, Miroslav. Optics of hemispherical top dome and its
effect on tubular light guide efficiency: diffuse light case. In Applied Optics, 2013,
vol. 52 no. 5, p. 1100-1109. (1.689 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN
0003-6935.
KRAJČI, Ľudovít - JANOTKA, Ivan - PUERTAS, F. - PALACIOS, M. KULIFFAYOVÁ, Marta. Long - term properties of cement composites with various
metakaolinite content. In Ceramics-Silikáty, 2013, vol. 57, no. 1, p. 74-81. (0.418 IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 0862-5468.
MAJLING, Ján - BAČA, Ľuboš - KOZÁNKOVÁ, Jana - KOCIFAJ, Miroslav FÜGLEIN, Ekkehard. Polyvinylpyrrolidone thin film pyrolysis as accessed by the
real-time optical transmission measurements. In Journal of Thermal Analysis and
Calorimetry, 2013, vol. 114, p. 417-422. (1.982 - IF2012). (2013 - Current
Contents). ISSN 1388-6150.
OCHIAI, Y. - SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján. Three-dimensional unsteady
thermal stress analysis by triple-reciprocity boundary element method. In
Engineering Analysis with Boudary Elements, 2013, vol. 37, no. 1, p. 116-127.
(1.596 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 0955-7997.
OCHIAI, Y. - SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján. Axial symmetric stationary heat
conduction analysis of non-homogeneous materials by triple-reciprocity boundary
element method. In Engineering Analysis with Boudary Elements, 2013, vol. 37, no.
2, p. 336-347. (1.596 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 0955-7997.
PALOU, Martin T. - BÁGEĽ, Ľubomír - ŽIVICA, Vladimír - KULIFFAYOVÁ,
Marta - IFKA, Tomáš. Hydration of high alumina cement-silica fume composite
with addition of Portland cement or sodium polyphosphate under hydrothermal
70
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA19
ADCA20
ADCA21
ADCA22
ADCA23
ADCA24
ADCA25
ADCA26
ADCA27
ADCA28
ADCA29
ADCA30
treatment. In Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2013, vol. 113, no 1, p.
385-394. (1.982 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 1388-6150.
PALOU, Martin T. - BÁGEĽ, Ľubomír - ŽIVICA, Vladimír - KULIFFAYOVÁ,
Marta - KOZÁNKOVÁ, Jana. Influence of hydrothermal curing regimes on the
hydration of fiber-reinforced cement composites. In Journal of Thermal Analysis and
Calorimetry, 2013, vol. 113, no 1, p. 219-229. (1.982 - IF2012). (2013 - Current
Contents). ISSN 1388-6150.
SADOVSKÝ, Zoltán - SÝKORA, M. Snow load models for probabilistic
optimization of steel frames. In Cold Regions Science and Technology, 2013, vol.
94, p. 13-20. (1.293 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 0165-232X.
SHIRZADI, A. - SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján. A meshless simulations for
2D nonlinear reaction-diffusion Brusselator system,. In CMES: Computer Modeling
in Engineering & Sciences, 2013, vol. 95, no. 4, p. 259-282. (0.849 - IF2012). (2013
- Current Contents). ISSN 1526-1492.
SHIRZADI, A. - SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján. A local integral equation
formulation to solve coupled nonlinear reaction- diffusion equations by using
moving least square approximation. In Engineering Analysis with Boudary
Elements, 2013, vol. 37, p. 8-14. (1.596 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN
0955-7997.
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - PAN, E. Bending analyses of 1D
orthorhombic quasicrystal plates. In International Journal of Solids and Structures,
2013, vol. 50, no. 24, p. 3975-3983. (1.871 - IF2012). (2013 - Current Contents).
ISSN 0020-7683.
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - STAŇÁK, Peter - ZHANG, CH. WUNSCHE, M. Analysis of the bending of circular piezoelectric plates with
functionally graded material properties by a MLPG method. In Engineering
Structures, 2013, vol. 47, special iss. SI, p. 81-89. (1.713 - IF2012). (2013 - Current
Contents). ISSN 0141-0296.
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - KRAHULEC, Slavomír - PAN, E. Analyses
of functionally graded plates with a magnetoelectroelastic layer. In Smart Materials
& Structures, 2013, vol. 22, no. 3, art. no. 035003. (2.024 - IF2012). (2013 - Current
Contents). ISSN 0964-1726.
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - KRAHULEC, Slavomír - PAN, E. The MLPG
analyses of large deflections of magnetoelectroelastic plates. In Engineering
Analysis with Boudary Elements, 2013, vol. 37, no. 4, p. 673-682. (1.596 - IF2012).
(2013 - Current Contents). ISSN 0955-7997.
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - KRAHULEC, Slavomír - ZHANG, CH. WUNSCHE, M. Crack analysis in decagonal quasicrystals by the MLPG. In
International Journal of Fracture, 2013, vol. 181, no. 1, p. 115-126. (1.250 - IF2012).
(2013 - Current Contents). ISSN 0376-9429.
SLÁDEK, Ján - STAŇÁK, Peter - HAN, Z. D. - SLÁDEK, Vladimír - ATLURI, S.
N. Applications of the MLPG Method in Engineering & Sciences: A Review. In
CMES: Computer Modeling in Engineering & Sciences, 2013, vol. 92, no. 5, p.
423-475. (0.849 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 1526-1492.
SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján - SÁTOR, Ladislav. Physical decomposition of
thin plate bending problems and their solution by mesh-free methods. In Engineering
Analysis with Boudary Elements, 2013, vol. 37, p. 348–365. (1.596 - IF2012). (2013
- Current Contents). ISSN 0955-7997.
TADEU, A. - STAŇÁK, Peter - SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - PRATA, J. SIMõES, N. A Coupled BEM-MLPG Technique for the Thermal Analysis of
Non-Homogeneous Media. In CMES: Computer Modeling in Engineering &
Sciences, 2013, vol. 93, no. 6, p. 489-516. (0.849 - IF2012). (2013 - Current
71
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA31
ADCA32
Contents). ISSN 1526-1492.
WUNSCHE, M. - ZHANG, CH. - SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - SAEZ, A. GARCIA SANCHEZ, F. The influences of non-linear electrical, magnetic and
mechanical boundary conditions on the dynamic intensity factors of
magnetoelectroelastic solids. In Engineering Fracture Mechanics, 2013, vol. 97, p.
297-313. (1.413 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 0013-7944.
ŽIVICA, Vladimír - KRIŽMA, Martin. Acidic-resistant slag cement. In Magazin of
Concrete Research, 2013, vol. 65, no. 18, p. 1073-1080. (0.563 - IF2012). (2013 Current Contents). ISSN 0024-9831.
ADDA Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch impaktovaných
ADDA01
SZALAY, Peter. Na prahu prekonania „socialistického“ mesta. In Sociológia Slovak Sociological Review, 2013, roč. 45, č. 4, s. 17-21. (0.240 - IF2012). (2013 Current Contents). ISSN 0049-1225.
ADEA Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch impaktovaných
ADEA01
ADEA02
ADEA03
SOLANO LAMPHAR, H. A. - KOCIFAJ, Miroslav. Light pollution in ultraviolet
and visible spectrum: Effect on different visual perceptions. In PLoS ONE, 2013,
vol. 8., iss. 2, p. 1-15. (3.730 - IF2012). (2013 - MEDLINE). ISSN 1932-6203.
VALÍČEK, J. - DRŽÍK, Milan - HRYNIEWICZ, T. - HARNIČÁROVÁ, M. ROKOSZ, K. - KUŠNEROVÁ, M. - BARČOVÁ, K. - BRAŽINA, D. Non-contact
method for surface roughness measurement after machining. In Measurement
Science Review, 2012, vol. 12, no. 5, p. 184-188. (0.418 - IF2011). (2012 - WOS,
SCOPUS, Copernicus International). ISSN 1335-8871.
ŽIVICA, Vladimír - PALOU, Martin T. - BÁGEĽ, Ľubomír - KRIŽMA, Martin.
Low-porosity tricalcium aluminate hardened paste. In Construction and Building
Materials, 2013, vol. 38, p. 1191--1198. (2.293 - IF2012). ISSN 0950-0618.
ADEB Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01
ADEB02
ADEB03
ADEB04
ADEB05
ADEB06
ADEB07
DARULA, Stanislav - KITTLER, Richard - KÓMAR, Ladislav. Sky type
determination using vertical illuminance. In Przeglad elektrotechniczny, 2013, vol.
89, no. 6, p. 315-319. ISSN 0033-2097.
KITTLER, Richard - DARULA, Stanislav - JANEČKOVÁ, Lenka. Slunce jako
významný přírodní zdroj světla v budovách. In Stavební obzor : odborný měsíčník,
2013, roč. 22, č. 9, s. 221-224. ISSN 1210-4027.
KÓMAR, Ladislav. Directional reflectance and more accurate prediction of tubular
light guide efficiency. In Przeglad elektrotechniczny, 2013, vol. 89, no. 6, p.
328-330. ISSN 0033-2097.
KRAJČI, Ľudovít - KULIFFAYOVÁ, Marta - JANOTKA, Ivan. Ternary cement
composites with metakaolin sand and calcined clayey diatomite. In Procedia
Engineering, 2013, vol. 65, p. 7-13. (2013 - SCOPUS). ISSN 1877-7058.
KRIŽMA, Martin - PETRŽALA, Jaromír - KOVAČOVIC, Marek. Deformation
characteristics of concrete elements with content of plastic aggregate. In Procedia
Engineering, 2013, vol. 65, p. 25-32. (2013 - SCOPUS). ISSN 1877-7058.
MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Homemade Technicism. In Centropa : a journal of
central European architecture and related arts, 2013, vol. 13, no. 1, p. 5–17. ISSN
1532-5563.
PETRŽALA, Jaromír - KRIŽMA, Martin - MIHÁLKA, Peter. Frost resistance tests
of cement composite with content of plastic brash. In Konstrukce : odborná příloha
72
Správa o činnosti organizácie SAV
ADEB08
ADEB09
ADEB10
ADEB11
časopisu Konstrukce SPECIÁLNÍ BETONY 2013, 10. výroční konference se
zahraniční účastí, 2013, č. 5, s. 25-27. ISSN 1213-8762.
STAŇÁK, Peter - SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján - KRAHULEC, Slavomír SÁTOR, Ladislav. Application of patch test in meshless analysis of continuously
non-homogeneous piezoelectric circular plate. In Applied and Computational
Mechanics, 2013, vol. 7, no. 1, p. 65-76. ISSN 1802-680X.
SZALAY, Peter. Straw dome atelier by Createrra. In A10: New European
Architecture, 2013, vol. 9, no. 53, p. 61. ISSN 1573-3815.
SZALAY, Peter. Západné Slovensko aktuálne! In Era 21 : o architektuře víc! - more
on architecture, 2013, roč. 13, č. 1, s. 12-13. ISSN 1801-089X.
TOPOLČANSKÁ, Mária. Zametanie Miesa. In Era 21 : tématické číslo ´Mise za
Miese´, 2013, roč. 13, č. 1, s. 54-56. ISSN 1801-089X.
ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADFB01
ADFB02
ADFB03
ADFB04
ADFB05
ADFB06
ADFB07
ADFB08
ADFB09
ADFB10
HOLÚBEK, Matúš - MATIAŠOVSKÝ, Peter. Determination of liquid water
diffusivity of building materials using TDR method. In Building Research Journal,
2012, vol. 60, no. 1-2, p. 89-108. (2012 - Emerald Abstracts, Emerald). ISSN
1335-8863.
JERGA, Ján - KRAJČI, Ľudovít. Properties of concrete manifested in the
stress-volumetric strain diagram. In Building Research Journal, 2012, vol. 60, no.
1-2, p. 61-79. (2012 - Emerald Abstracts, Emerald). ISSN 1335-8863.
KITTLER, Richard - DARULA, Stanislav. Význam geometrie pravouhlého
trojuholníka pre teóriu proporcie v architektúre: Zlatý rez a jeho uplatnenia. In
Architektúra & urbanizmus : journal of architectural and town-planning theory,
2013, roč. XLVII, č. 1-2, s. 122 – 135. (2013 - SCOPUS, CEOL, RIBA). ISSN
0044-8680.
KRAHULEC, Slavomír - SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - WÜNSCHE, M.
Analysis of interface crack between elastic and piezoelectric solids by meshless
method. In Building Research Journal, 2012, vol. 60, no. 3-4, p. 171-184. (2012 Emerald Abstracts, Emerald). ISSN 1335-8863.
KRAHULEC, Slavomír - SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - STAŇÁK, Peter.
Crack analysis in functionally graded magnetoelectroelastic solids. In Strojnícky
časopis, 2012, roč. 63, č. 5-6, s. 239-260. ISSN 0039-2472.
KRAHULEC, Slavomír - SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír. Analysis of an
interface crack between two dissimilar piezoelectric solids by meshless method. In
Technológ : časopis pre teóriu a prax mechanických technológií, 2013, roč. 5, č. 4, s.
91-94. ISSN 1337-8996.
KRIŽMA, Martin - PETRŽALA, Jaromír - KOVAČOVIC, Marek. Resistance
between concrete surfaces of composite members. In Building Research Journal,
2012, vol. 60, no. 3-4, p. 211-222. (2012 - Emerald Abstracts, Emerald). ISSN
1335-8863.
KRIŽMA, Martin - MORAVČÍK, Martin - PETRŽALA, Jaromír - BAHLEDA,
František. Resistance and serviceability characteristics of strengthened linear
concrete elements. In Inžinierske stavby : The Fourth International fib Congress and
Exhibition, MUMBAI, INDIA, 2013, roč. 60, č. 6, s. 118-122. ISSN 1335-0846.
MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Slovakia, or what could be the Meaning of the
Architectural Periphery? In Alfa Spectra : Urbanistické listy FA STU.
Stredoeurópský vedecký a odborný časopis FA STU. Central European Journal of
Architecture and Planning FA STU, 2013, roč. 18, č. 2, s. 4-9. ISSN 1135-2679.
MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - SZALAY, Peter - ANDRÁŠIOVÁ, Katarína BARTOŠOVÁ, Nina. identita a diferencia : Monitorovanie a hodnotenie
73
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB11
ADFB12
ADFB13
ADFB14
ADFB15
ADFB16
ADFB17
ADFB18
ADFB19
ADFB20
ADFB21
ADFB22
ADFB23
najvýznamnejších diel modernej architektúry na Slovensku. In Architektúra &
urbanizmus : journal of architectural and town-planning theory, 2013, roč. 47, č. 3-4,
s. 144-169. (2013 - SCOPUS, CEOL, RIBA). ISSN 0044-8680.
PALOU, Martin T. - ŽIVICA, Vladimír - BÁGEĽ, Ľubomír - IFKA, Tomáš.
Influence of hydrothermal curing on G-Oilwell cement properties. In Building
Research Journal, 2012, vol. 60, no. 3-4, p. 223-230. (2012 - Emerald Abstracts,
Emerald). ISSN 1335-8863.
PILNÝ, Ivan - SZALAY, Peter. Behrens pod povrchom: Reštaurátorský výskum,
Neologickej synagógy v Žiline. In Architektúra & urbanizmus : journal of
architectural and town-planning theory, 2013, roč. 47, č. 1-2, s. 27-52. (2013 SCOPUS, CEOL, RIBA). ISSN 0044-8680.
SÁTOR, Ladislav - SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján. Mesh-free formulations for
solution of bending problems for thin elastic plates with variable bending stiffness.
Part II: Numerical solutions. In Building Research Journal, 2012, vol. 60, no. 3-4, p.
149-170. (2012 - Emerald Abstracts, Emerald). ISSN 1335-8863.
SÁTOR, Ladislav - SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján. Analysis of thin plates
with variable bending stiffness by meshless method. In Technológ : časopis pre
teóriu a prax mechanických technológií, 2013, vol. 5, no. 4, p. 167-170. ISSN
1337-8996.
SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján - SÁTOR, Ladislav. Mesh-free formulations for
solution of bending problems for thin elastic plates with variable bending stiffness.
Part I: Mathematical formulation. In Building Research Journal, 2012, vol. 60, no.
3-4, p. 111-148. (2012 - Emerald Abstracts, Emerald). ISSN 1335-8863.
STAŇÁK, Peter - TADEU, A. - SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír. Meshless
MLPG approach for the analysis of piezoelectric sensors under compressive load. In
Building Research Journal, 2012, vol. 60, no. 3-4, p. 185-198. (2012 - Emerald
Abstracts, Emerald). ISSN 1335-8863.
STAŇÁK, Peter - SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír. Meshless numerical model
for 3-D piezoelectric solid. In Technológ : časopis pre teóriu a prax mechanických
technológií, 2013, vol. 5, no. 4, p. 175-178. ISSN 1337-8996.
SZALAY, Peter - KVASNICOVÁ, Magda. Architectural and Material Research of
Peter Behrens Synagogue in Žilina, Slovakia. In Alfa Spectra : Urbanistické listy
FA STU. Stredoeurópský vedecký a odborný časopis FA STU. Central European
Journal of Architecture and Planning FA STU, 2013, roč. 18, č. 2, s. 36-41. ISSN
1135-2679.
SZALAY, Peter. Behrens vs. Kunsthalle? K výskumom a projektom konverzie
Neologickej synagógy v Žiline. In Romboid : literatúra / umelecká komunikácia,
2013, roč. 48, č. 5-6, s. 64 -68. ISSN 0231-6714.
TESÁR, Alexander. Failure process of carbon fiber composites. In Building
Research Journal, 2012, vol. 60, no. 3-4, p. 199-210. (2012 - Emerald Abstracts,
Emerald). ISSN 1335-8863.
TESÁR, Alexander. Turbulences in artificial boundary layer of photovoltaic power
plants. In Building Research Journal, 2012, vol. 60, no. 1-2, p. 15-30. (2012 Emerald Abstracts, Emerald). ISSN 1335-8863.
TESÁR, Alexander. Multi-functioning in virtual monitoring of thin-walled bridges.
In SSP - Journl of Civil Engineering : selected scientific papers, 2013, vol. 8, iss. 1,
p. 67-78. ISSN 1336 – 9024.
ŽIVICA, Vladimír - PALOU, Martin T. - IFKA, Tomáš. High strength metakaolin
based geopolymer. In Building Research Journal, 2012, vol. 60, no. 3-4, p. 231-246.
(2012 - Emerald Abstracts, Emerald). ISSN 1335-8863.
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj
74
Správa o činnosti organizácie SAV
konferenčných), monografiách
AEC01
AEC02
AEC03
AEC04
AEC05
AEC06
AEC07
AEC08
AEC09
AEC10
AEC11
DARULA, Stanislav - KITTLER, Richard - MALÍKOVÁ, Marta. Insolation in
buildings: requirements. In Lux Europa 2013 : proceedings of 12th international
european lighting conference. - Warszawa : Polski Komitet Oświetleniowy, 2013, p.
401-406. ISBN 978-83-910849-6-0.
FABIAN, Miroslav - DARULA, Stanislav. Contribution to CIE Standard skies
determination. In AFT 2013 : 2nd Conference on Acoustic, Light and Thermal
Physics in Architecture and Building Structures. - Leuven : The Katholieke
Universiteit Leuven, 2013, p. 111 – 116. ISBN 978-90-8649-637-2.
FABIAN, Miroslav - DARULA, Stanislav. Diffuse clearness index in relation to
daylight standardconditions. In Lux Europa 2013 : proceedings of 12th international
european lighting conference. - Warszawa : Polski Komitet Oświetleniowy, 2013, p.
439-443. ISBN 978-83-910849-6-0.
HREBIK, P. - MIHÁLKA, Peter - MATIAŠOVSKÝ, Peter. Uncertainty parameters
of random behaviors of the residential buildings occupants in terms of energy
performance buildings. In ATF 2013. Editors Chris Glorieux, Monika Rychtáriková,
Juraj Medveď. - 2013, p. 170-174. ISBN 978-90-8649-637-2.
KONDÁŠ, Kristián - DARULA, Stanislav. Sunlight penetration into attic office
spaces. In Lux Europa 2013 : proceedings of 12th international european lighting
conference. - Warszawa : Polski Komitet Oświetleniowy, 2013, p. 444-448. ISBN
978-83-910849-6-0.
KORONTHÁLYOVÁ, Oľga - MIHÁLKA, Peter. Simulation of hygric performance
of hysteretic building material exposed to cyclic changes of relative humidity. In
Proceedings of the 2ndCentral European Symposium on Building Physics. Editors
A. Mahdavi, B. Martens. - Vienna : Vienna University of Technology, 2013, p.
77-82. ISBN 978-85437-321-6.
KORONTHÁLYOVÁ, Oľga. Závislosť súčiniteľa difúzie vodnej pary od vlhkosti –
efekt použitia predpokladu konštantnej hodnoty súčiniteľa v meranej vzorke. In
Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2013 : sborník recenzovaných příspěvků
konference. Editor V. Heřmánková. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2013, s.
219-226. ISBN 978-80-214-4777-6.
KRAHULEC, Slavomír - SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír. Analysis of an
interface crack between two dissimilar magnetoelectroelastic solids by the meshless
method. In ICCE-21 : 21st annual international conference on composites/nano
engineering [elektronický zdroj]. Editor D. Hui. - Tenerife : International
Community for Composites/Nano Engineering & University of La Laguna, 2013, 2
p.
KRIŽMA, Martin - PETRŽALA, Jaromír - KOVAČOVIC, Marek. Interaction study
of damaged reinforced concrete beams with strengthening members at short-term
loading. In Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2013 : sborník recenzovaných
příspěvků konference. Editor V. Heřmánková. - Brno : Vysoké učení technické v
Brně, 2013, s. 99-107. ISBN 978-80-214-4777-6.
MATIAŠOVSKÝ, Peter - HOLÚBEK, Matúš. Comparison of simplified moisture
penetration profile models with experimental data. In Proceedings of the 2ndCentral
European Symposium on Building Physics. Editors A. Mahdavi, B. Martens. Vienna : Vienna University of Technology, 2013, p. 613-617. ISBN
978-3-85437-321-6.
MATIAŠOVSKÝ, Peter - MIHÁLKA, Peter. Applicability of capillary condensation
sorption hysteresis model for burnt clay bricks. In Proceedings of the 2ndCentral
European Symposium on Building Physics. Editors A. Mahdavi, B. Martens. Vienna : Vienna University of Technology, 2013, p. 175-178. ISBN
75
Správa o činnosti organizácie SAV
AEC12
AEC13
AEC14
AEC15
AEC16
AEC17
AEC18
AEC19
AEC20
AEC21
978-85437-321-6.
MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Stavět v Tatrách: dilema formy. Architektura
Vysokých Tater šedesátých a sedmdesátých let 20. století. In Tvary, formy, ideje :
studie a eseje k dějinám a teorii architektury. Zostavovateľ T. Petrasová a M.
Platovská. - Praha : Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, 2013, s.
131-143. ISBN 978-80-86890-47-0.
PALOU, Martin T. - KOZÁNKOVÁ, Jana - KULIFFAYOVÁ, Marta WASSERBAUER, Jaromír. Influence of hydrothermal curing upon the hydration of
oil-well cement. In Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical
Conference : book of Contributions, University of Pardubice, Faculty of Chemical
Technology 24-27 June 2013. 4th. Eds. Dohnalová, Ž., Gorodyová, N., Šulcová, P. Pardubice, ČR : Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, 2013, p.
42-45. ISBN 978-80-7395-603-5.
PALOU, Martin T. - BÁGEĽ, Ľubomír - LUTIŠANOVÁ, Gabriela - KUZIELOVÁ,
Eva - IFKA, Tomáš. Applikácia termickej metódy v silikátovom priemysle. In 35.
mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář : sborník příspěvků. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2013, s. 71-76. ISBN 978-80-7395-611-0.
PETRŽALA, Jaromír - KRIŽMA, Martin - MIHÁLKA, Peter. Influence of
cyclicfreezing on mechanical properties of cement composites with content of plastic
brash. In Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2013 : sborník recenzovaných příspěvků
konference. Editor V. Heřmánková. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2013, s.
257-264. ISBN 978-80-214-4777-6.
SADOVSKÝ, Zoltán - KORONTHÁLYOVÁ, Oľga - MATIAŠOVSKÝ, Peter MIKULOVÁ, Katarína. Collection and Analysis of Input Data for Probabilistic
Assessment of Hygro-Thermal Performance of Building. In PSAM11 ESREL 2012 :
11th International Probabilistic Safety Assessment and Management Conference and
the Annual European Safety and Reliability Conference 2012. Editor R.Virolainen. NY : Curran Associates, Inc., 2012, p. 1459-1467. (2012 - SCOPUS). ISBN
978-1-62276-436-5.
SADOVSKÝ, Zoltán - KRIVÁČEK, Jozef. Buckling Strength of Lipped Channel
Column Considering Local, Distortional and Global Eigenmode Imperfections. In
Design, Fabrication and Economy of Metal Structures : International Conference
Proceedings 2013, Miskolc, Hungary, April 24-26, 2013. Eds. Jármai K., Farkas J. Springer, 2013, p. 223-228. ISBN 978-3-642-36690-1.
SADOVSKÝ, Zoltán - KORONTHÁLYOVÁ, Oľga - MATIAŠOVSKÝ, Peter.
Comparison of probabilistic approaches to the mould growth problem. In
Proceedings of the 2ndCentral European Symposium on Building Physics. Editors
A. Mahdavi, B. Martens. - Vienna : Vienna University of Technology, 2013, p.
965-968. ISBN 978-85437-321-6.
SÁTOR, Ladislav - KRAHULEC, Slavomír - STAŇÁK, Peter. Solution of
inhomogeneous thin plate bending problem by meshless method. In JUNIORSTAV
2013 : CD-ROM proceedings: 15th International Conference of PhD Students
February 7, 2013 [elektronický zdroj]. - Brno : Faculty of Civil Engineering,
University of Technology Brno, 2013. ISBN 978-80-214-4669-4.
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - KRAHULEC, Slavomír - ZHANG, Ch. WÜNSCHE, M. Transient dynamic crack analysis in decagonal quasicrystal. In
Proceedings of the 13th International Conference on Fracture : paper ID: S08-037,
june 16-21, 2013 Beijing. Editor Shouwen Yu. - Beijing, 2013, p. 1-10.
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - ZHANG, Ch. - WÜNSCHE, M. Bending of
the circular porous piezoelectric plate. In Advances in Boundary Element and
Meshless Techniques XIV. Editors A. Sellier, M.H. Aliabadi. - Eastleigh : EC, Ltd,
UK, 2013, p. 257-262.
76
Správa o činnosti organizácie SAV
AEC22
AEC23
AEC24
AEC25
AEC26
AEC27
AEC28
AEC29
AEC30
SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján - SÁTOR, Ladislav. Mesh-free solutions for
bending of thin plates with variable bending stiffness. In Advances in Boundary
Element and Meshless Techniques XIV. Editors A. Sellier, M.H. Aliabadi. Eastleigh : EC, Ltd, UK, 2013, p. 438-443.
SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján - SÁTOR, Ladislav. Deflection analysis of thin
elastic FGM composite plates by meshless methods. In 20th International
Conference on Computer Methods in Mechanics : Short Papers. Editors T.
Lodygowski, J. Rakowski, T. Garbowski, W. Sumelka, p. MS15.5 – MS15.6. ISBN
978-83-89333-51-3.
SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján - SHIRZADI, A. Pattern formation in
reaction-diffusion systems by local integral equation method. In Boundary Elements
and other Mesh Reduction Methods XXXV. Editors C.A. Brebbia, A.H.-D. Cheng. Southampton : WIT Press, 2013, p. 79-91.
SZALAY, Peter. Heritage of Totalitarianism? Slovak Postwar Modernism and Its
Current Reception. In Unbequeme Baudenkmale des Sozialismus, Der Wandel der
gesellschaftlichen Akzeptanz im mittel- und osteuropäischen Vergleich. Editors
Veronica Kolling, Heiko Kruger, Kamila Palubicka, Katrin Westphal. - Berlin :
Metropol verlag, 2013, s. 71-114. ISBN 9783863311414.
TESÁR, Alexander. Vibration control of carbon bridges. In ENGINEERING
MECHANICS 2013. - Prague : Institute of Thermomechanics Academy of Sciences,
2013, p. 159-160. ISBN 978-80-87012-46-8.
WÜNSCHE, M. - ZHANG, Ch. - SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír. Numerical
simulations of interface cracks in layered magnetoelectroelastic solids under
dynamic loadings. In Proceedings of the 13th International Conference on Fracture :
paper ID: S33-013, june 16-21, 2013 Beijing. Editor Shouwen Yu. - Beijing, 2013,
p. 1-8, 16-21.
WÜNSCHE, M. - ZHANG, Ch. - SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír. Numerical
crack simulation of layered magnetoelectroelastic solids under impact loading by a
time-domain BEM. In Proceedings of USNCCM12. - 2013.
WÜNSCHE, M. - ZHANG, Ch. - SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír. A
time-domain BEM for dynamic crack analysis of magnetoelectroelastic composites.
In Proceedings of APCOM & ISCM 2013 : 11-14th December, 2013, Singapore. 2013, 8 p.
ZHENG, H. - ZHANG, Ch. - CHEN, W. - SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír. The
radial basis function methods for wave propagation analysis. In Advances in
Boundary Element and Meshless Techniques XIV. Editors A. Sellier, M.H. Aliabadi.
- Eastleigh : EC, Ltd, UK, 2013, p. 243-250.
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných),
monografiách
AED01
AED02
AED03
AED04
DARULA, Stanislav - KITTLER, Richard. Príspevok k hodnoteniu rozloženia
nehomogénnych oblohových jasov. In Svetlo 2013 : zborník z 20. medzinárodnej
konferencie. Editor D. Gašparovský. - KONGRES management, 2013, s. 106-112.
ISBN 978-80-89275-35-9.
DARULA, Stanislav. EN kritéria pre hodnotenie denného osvetlenia v budovách. In
Svetlo 2013 : zborník z 20. medzinárodnej konferencie. Editor D. Gašparovský. KONGRES management, 2013, s. 124-128. ISBN 978-80-89275-35-9.
DARULA, Stanislav - MÁCHA, M. Umelé oblohy a modelové merania dennej
osvetlenosti. In Svetlo 2013 : zborník z 20. medzinárodnej konferencie. Editor D.
Gašparovský. - KONGRES management, 2013, s. 73-76. ISBN 978-80-89275-35-9.
DARULA, Stanislav - KITTLER, Richard - MALÍKOVÁ, Marta. STN and EN
77
Správa o činnosti organizácie SAV
AED05
AED06
AED07
AED08
AED09
AED10
AED11
AED12
AED13
AED14
AED15
AED16
criteria for daylight provisions in building interiors. In Proceedings of International
Conference EnviBuild : October 17, 2013 Bratislava [elektronický zdroj]. Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Civil
Engineering, 2013, p. 145-152. ISBN 978-80-227-4070-8.
FABIAN, Miroslav - DARULA, Stanislav. Výskyt štandardných typov oblôh a
zmien činiteľa zákalu atmosféry počas dvoch rokov. In Svetlo 2013 : zborník z 20.
medzinárodnej konferencie. Editor D. Gašparovský. - KONGRES management,
2013, s. 149-155. ISBN 978-80-89275-35-9.
FABIAN, Miroslav - DARULA, Stanislav. Influence of new CEN criterion on the
minimum illuminance values of the work plane relative to Slovak standard. In
Proceedings of International Conference EnviBuild : October 17, 2013 Bratislava
[elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava,
Faculty of Civil Engineering, 2013, p. 153-157. ISBN 978-80-227-4070-8.
FERENČIKOVÁ, M. - DARULA, Stanislav. Príspevok k parametrizácii svetelnej
klímy v Bratislave. In Svetlo 2013 : zborník z 20. medzinárodnej konferencie. Editor
D. Gašparovský. - KONGRES management, 2013, s. 129-132. ISBN
978-80-89275-35-9.
JANEČKOVÁ, Lenka - DARULA, Stanislav - BOŠOVÁ, Daniela. Differences
between 5- second and X-minute intervals of daylight measurements. In Proceedings
of International Conference EnviBuild : October 17, 2013 Bratislava [elektronický
zdroj]. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Civil
Engineering, 2013, p. 171-174. ISBN 978-80-227-4070-8.
KOCIFAJ, Miroslav - KÓMAR, Ladislav. Jas dennej oblohy: Reálne exteriérové
podmienky VS. Laboratórne modely. In Svetlo 2013 : zborník z 20. medzinárodnej
konferencie. Editor D. Gašparovský. - KONGRES management, 2013, s. 14-19.
ISBN 978-80-89275-35-9.
KÓMAR, Ladislav - RUSNÁK, Anton - DUBNIČKA, Roman. Analysis of diffuse
sky irradiance using portable spectral sky--scanner. In Svetlo 2013 : zborník z 20.
medzinárodnej konferencie. Editor D. Gašparovský. - KONGRES management,
2013, s. 8-13. ISBN 978-80-89275-35-9.
KONDÁŠ, Kristián - DARULA, Stanislav. Sunlit Area Indicator – A new
perspective approach in daylight in evaluation. In Svetlo 2013 : zborník z 20.
medzinárodnej konferencie. Editor D. Gašparovský. - KONGRES management,
2013, s. 315-320. ISBN 978-80-89275-35-9.
KORONTHÁLYOVÁ, Oľga. Moisture dependence of water vapour permeability. In
Thermophysics 2013 - Conference Proceedings : 18th international meeting of
thermophysical society. Editor Oldřich Zmeškal. - Bratislava : Institute of Physics,
Slovak Academy of Science in Bratislava, 2013, p. 78-83. ISBN 978-80-214-4801-4.
KOVAČOVIC, Marek - KRIŽMA, Martin - PETRŽALA, Jaromír. Resistance
between concrete surfaces. In TRANSCOM 2013 : proceedings, section 7. - Žilina :
University of Žilina, 2013, p. 133-136. ISBN 978-80-554-0696-1.
KRIŽMA, Martin - PETRŽALA, Jaromír - MORAVČÍK, Martin - BAHLEDA,
František. Vplyv spôsobu zosilnenia poškodených nosníkov na medzné stavy
odolnosti a používateľnosti. In Sanácia betónových konštrukcií : zborník príspevkov
z 8. seminára. - Bratislava : Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI,
2013, s. 123-130. ISBN 978-80-8076-109-7.
MIHÁLKA, Peter - MATIAŠOVSKÝ, Peter - IFKA, Tomáš - HOLÚBEK, Matúš.
Suitability of different multilayer film models of water vapour adsorption isotherms.
In Thermophysics 2013 - Conference Proceedings : 18th international meeting of
thermophysical society. Editor Oldřich Zmeškal. - Bratislava : Institute of Physics,
Slovak Academy of Science in Bratislava, 2013, p. 84-89. ISBN 978-80-214-4801-4.
RUSNÁK, Anton - DUBNIČKA, Roman - KÓMAR, Ladislav. Measurement and
78
Správa o činnosti organizácie SAV
AED17
AED18
AED19
AED20
AED21
AED22
AED23
AED24
AED25
AED26
AED27
AED28
evaluation of spectral characteristics of sky types. In Svetlo 2013 : zborník z 20.
medzinárodnej konferencie. Editor D. Gašparovský. - KONGRES management,
2013, s. 174-181. ISBN 978-80-89275-35-9.
RUŽIČKA, Peter - DURMEKOVÁ, Tatiana - HAIN, Miroslav - BÁGEĽ, Ľubomír BANČIK, Peter - PIVKO, Daniel. Testovanie odolnosti zrúcaninového mramoru
pôsobením síranu sodného. In Mineralogická a petrologická konferencia MinPet
2013 : Bratislava – 23.-24. máj 2013. - 2013, p. 61-64.
SÁTOR, Ladislav. Meshless analysis of the influence of variable cross-section on
the behaviour of cantilever beam. In ELITECH´13 : 15th conference of doctoral
students [elektronický zdroj]. Editor Alena Kozáková. - Bratislava : STU v
Bratislave, 2013, 6 p. ISBN 978-80-227-3947-4.
SÁTOR, Ladislav - KRAHULEC, Slavomír - STAŇÁK, Peter. Analysis of
inhomogeneous circular plate with meshless formulation. In Advances in
Architectural, Civil and Environmental Engineering : 22nd Annual PhD Student
Conference, November 15, 2012 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenská
technická univerzita v Bratislave, 2012, p. 139-145. ISBN 978-80-227-3853-8.
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - PAN, E. Transient dynamic crack analysis in
quasicrystals by the MLPG. In Structural and Physical Aspects of Civil Engineering
: 2nd international scientific conference: november 27-29, 2013 Štrbské Pleso
[elektronický zdroj]. - Košice : Technical University of Košice, Faculty of Civil
Engineering, 2013. ISBN 978-80-553-1488-4.
SLÁDEK, Vladimír - SHIRZADI, A. - SLÁDEK, Ján. Numerical simulations for 2D
reaction-diffusion Brusselator system by Local integral equations. In Structural and
Physical Aspects of Civil Engineering : 2nd international scientific conference:
november 27-29, 2013 Štrbské Pleso [elektronický zdroj]. - Košice : Technical
University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2013. ISBN 978-80-553-1488-4.
STAŇÁK, Peter - TADEU, A. Analysis of sound wave propagation in 2-D
unbounded domain with circular inclusion. In ELITECH´13 : 15th conference of
doctoral students [elektronický zdroj]. Editor Alena Kozáková. - Bratislava : STU v
Bratislave, 2013. ISBN 978-80-227-3947-4.
TESÁR, Alexander. Nový most cez Hron vo Zvolene. In Statika stavieb 2013 :
zborník príspevkov z 18. konferencie, 14.-15. marec 2013 Piešťany. - Bratislava :
Spolok statikov Slovenska, 2013, s. 273-276. ISBN 978-80-89655-00-7.
TESÁR, Alexander. Turbulences in boundary layer of flat plates. In Structural and
Physical Aspects of Civil Engineering : 2nd international scientific conference:
november 27-29, 2013 Štrbské Pleso [elektronický zdroj]. - Košice : Technical
University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2013, 9 p. ISBN
978-80-553-1488-4.
TESÁR, Alexander. Zastavenie prevádzky Starého mosta cez Dunaj v Bratislave. In
Statika stavieb 2013 : zborník príspevkov z 18. konferencie, 14.-15. marec 2013
Piešťany. - Bratislava : Spolok statikov Slovenska, 2013, s. 263-268. ISBN
978-80-89655-00-7.
TESÁR, Alexander. Návrh montážnej lávky pre rekonštrukciu VTL-plynovodu
DN-159 na moste SNP v Bratislave. In Statika stavieb 2013 : zborník príspevkov z
18. konferencie, 14.-15. marec 2013 Piešťany. - Bratislava : Spolok statikov
Slovenska, 2013, s. 269-272. ISBN 978-80-89655-00-7.
ŽIVICA, Vladimír - KRIŽMA, Martin - PALOU, Martin T. - IFKA, Tomáš. Kyslá
agresivita prostredia - častá príčina poškodenia betónových konštrukcií a možnosti
ich sanácie. In Sanácia betónových konštrukcií : zborník príspevkov z 8. seminára. Bratislava : Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI, 2013, s. 33-38.
ISBN 978-80-8076-109-7.
ŽIVICA, Vladimír - PALOU, Martin T. - IFKA, Tomáš. Dlhodobá perspektíva
79
Správa o činnosti organizácie SAV
betónu ako konštrukčného materiálu v stavebníctve. In Betón 2013 : zborník
príspevkov. - Bratislava : SAVT, 2013, s. 77-82. ISBN 978-80-970210-9-2.
AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj
konferenčných), monografiách
AEE01
KRIVÁČEK, Jozef. Vplyv hustoty MKP siete na riešenie geometricky nelineárnych
úloh. In INFO DNY MSC, Software : 5.-6. června 2013 [elektronický zdroj]. - Brno
: MSC software, 2013, s. 1-10. ISBN 978-80-260-4173-3.
AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AEF01
ANDRÁŠIOVÁ, Katarína. Konček Skoček Titl. In Konček Skoček Titl : katalóg
výstavy. Editori Katarína Andrášiová, Nina Bartošová. - Bratislava : STU, 2013, s.
3-19. ISBN 978-80-227-3922-1.
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFC01
BARTOŠOVÁ, Nina. Dynammite Factories – key to a Successful Regeneration. In
CESB 13 : Central Europe towards Sustainable Building 2013, 26th – 28th June
2013, Prague, s. 221-224.
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
AFG01
AFG02
AFG03
AFG04
KRAJČI, Ľudovít - JANOTKA, Ivan - KULIFFAYOVÁ, Marta - UHLÍK, Peter.
Effect of metakaolin sand on properties of cement composites. In Maltoviny 2013
[elektronický zdroj]. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2013, 1 p. ISBN
978-80-214-4815-5.
KRAJČI, Ľudovít - MOJUMDAR, Subhash Chandra - JANOTKA, Ivan PUERTAS, Francisca - PALACIOS, MARTA - KULIFFAYOVÁ, Marta.
Performance of composites with metakaolin-blended cements. In Proceedings of the
23rd International CTAS Annual Workshop and Exhibition : book of abstracts. Oshawa : CTAS, 2013, p. 36.
PALOU, Martin T. - ŠOUKAL, František - BOHÁČ, Martin - WASSERBAUER,
Jaromír - BÁGEĽ, Ľubomír. Upgrade of G Oil Well cement under hydrothermal
treatment. In Book of Abstracts of the 2nd Central and Eastern European Conference
on Thermal Analysis and Calorimetry : 27-30 August 2013. 2nd. - Greifswald,
Nemecko : Academica Greifswald, 2013, p. 124. ISBN 978-3-940237-33-0.
PALOU, Martin T. - BOHÁČ, Martin - ŠILER, Pavel - OPRAVIL, Tomáš - IFKA,
Tomáš. The influence of temperature upon the hydration of ternary binder system. In
Book of Abstracts of the 2nd Central and Eastern European Conference on Thermal
Analysis and Calorimetry : 27-30 August 2013. 2nd. - Greifswald, Nemecko :
Academica Greifswald, 2013, p. 279. ISBN 978-3-940237-33-0.
AFHA Abstrakty príspevkov z medzinárodných vedeckých konferenciách poriadaných v SR
AFHA01
AFHA02
KRAJČI, Ľudovít - KULIFFAYOVÁ, Marta - JANOTKA, Ivan. Ternary cement
composites based on metakaolin sand and calcined clayey diatomite. In Concrete
and Concrete Structures 2013 : proceeding of abstracts of the 6th international
conference. - Žilina : University of Žilina, 2013, p. 19-20. ISBN 978-80-554-0771-5.
KRIŽMA, Martin - PETRŽALA, Jaromír - KOVAČOVIC, Marek. Deformation
characteristics of concrete elements with content of plastic aggregate. In Concrete
80
Správa o činnosti organizácie SAV
and Concrete Structures 2013 : proceeding of abstracts of the 6th international
conference. - Žilina : University of Žilina, 2013, p. 25-26. ISBN 978-80-554-0771-5.
BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BAB01
TESÁR, Arpád - TESÁR, Alexander. Mechanics of thin-walled bridges : generations
dreamt of the crossing doubters shook their heads in scorn brave men promised to
build it from their faith a bridge was born. Žilina : Edis, 2013. 248 s. ISBN
978805540683.
BDEB Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDEB01
BDEB02
BARTOŠOVÁ, Nina - HOŘICKÁ, Jana. Conference reports: Central Europe
towards Sustainable Building 2013-Sustainable Building and refurbishment for Next
Generations, 26-28 June, 2013 Prague. In TICCIH Bulletin, no. 61, 3rd quarter 2013,
p. 19. ISSN 1605-6647. Názov z obrazovky. Dostupné na internete:
<http://www.industrialarchaeology.net/IAWeb/TICCIH/Bulletins/ticcihno61.pdf>.
FABIAN, Miroslav - DARULA, Stanislav. Vplyv zasklenia na zníženie potreby
elektrickej energie na osvetlenie. In Světlo : časopis pro světelnou techniku a
osvětlování, 2013, roč. 16, č. 5, s. 38-41. ISSN 1212-0812.
BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01
BDFB02
BDFB03
BDFB04
BDFB05
BDFB06
BDFB07
BDFB08
BDFB09
BDFB10
ANDRÁŠIOVÁ, Katarína. Vznikla rada na obnovu Behrensovej synagógy. In
Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2013, roč. 62, č. 1, s. 68. ISSN
1335-4353.
ANDRÁŠIOVÁ, Katarína. Výstava KONČEK SKOČEK TITL. In Fórum
architektúry : mesačník Spolku architektov Slovenska, 2013, roč. 23, č. 3, s. 17.
ISSN 1336-0264.
ANDRÁŠIOVÁ, Katarína. Bývalý autoservis na Mlynských nivách. In Ružinovské
echo, 2013, roč. 21, č. 11, . s. 17. ISSN 1338-9408.
ANDRÁŠIOVÁ, Katarína. Škola na Metodovej a Jelačičovej. In Ružinovské echo,
2013, roč. 21, č. 12, s. 11. ISSN 1338-9408.
BARTOŠOVÁ, Nina. Budovanie Slovenska: Priemyselná architektúra 20. storočia.
Výstava fotografií Juraja Fifíka a Tomáša Maninu. In Fórum architektúry : mesačník
Spolku architektov Slovenska, 2013, roč. 23, č. 1-2, s. 12. ISSN 1336-0264.
DULLA, Matúš. Subjektívne o dnešnej českej architektúre. In Arch : o architektúre a
inej kultúre, 2013, roč. 18, č. 7, s. 18. ISSN 1335-3268.
HABERLANDOVÁ, Katarína. Bratislava: historiografický uzol v Strednej Európe.
In Arch : o architektúre a inej kultúre, 2013, roč. XlVII, č. 1-2, s. 138-139. ISSN
1335-3268.
HABERLANDOVÁ, Katarína. Sklad č. 7. In Ružinovské echo, 2013, č. 5, s. 10.
ISSN 1338-9408.
HABERLANDOVÁ, Katarína. História mestskej plynárne na Mlynských Nivách. In
Ružinovské echo, 2013, č. 7, s. 9. ISSN 1338-9408.
HABERLANDOVÁ, Katarína. Bývalý bitúnok na Miletičovej ulici. In Ružinovské
echo, 2013, č. 10, s. 11. ISSN 1338-9408.
BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
BEE01
DARULA, Stanislav. Zmeny vertikálnych osvetlenosti. In Kurz osvětovací techniky
81
Správa o činnosti organizácie SAV
BEE02
BEE03
XXX : sborník odborného semináře. - Ostrava : VŠB - Technická Univerzita
Ostrava, 2013, s. 119-122. ISBN 978-80-248-3174-9.
KOCIFAJ, Miroslav. Svetlo nočnej oblohy ako zdroj informácii o vyžarovacej
funkcii mestskej zóny. In Kurz osvětovací techniky XXX : sborník odborného
semináře. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013, s. 123-125. ISBN
978-80-248-3174-9.
KÓMAR, Ladislav. Efektívnosť využívania denného svetla v interiéroch. In Kurz
osvětovací techniky XXX : sborník odborného semináře. - Ostrava : VŠB Technická Univerzita Ostrava, 2013, s. 126-129. ISBN 978-80-248-3174-9.
DAI Dizertačné a habilitačné práce
DAI01
STAŇÁK, Peter. Boundary value problems for smart materials : PhD. thesis.
Školiteľ Ján Sládek. Bratislava : Faculty of Civil Engineering, Slovak University of
Technology in Bratislava, 2013. 130 p.
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01
EDI02
EDI03
EDI04
EDI05
BARTOŠOVÁ, Nina. Abstrahovaná estetika. In Arch : o architektúre a inej kultúre,
2013, roč. 18, č. 11, s. 69. ISSN 1335-3268.
BARTOŠOVÁ, Nina. Verejný priestor - definovanie nedefinovateľného. In
Architektúra & urbanizmus : journal of architectural and town-planning theory,
2013, roč. 47, č. 1-2, s. 134-135. (2013 - SCOPUS, CEOL, RIBA). ISSN 0044-8680.
DULLA, Matúš. O obnove jedného pražského bastiónu. In Arch : o architektúre a
inej kultúre, 2013, roč. 18, č. 3, s.15. ISSN 1335-3268.
DULLA, Matúš. Josef Pleskot na ceste. In Arch : o architektúre a inej kultúre, 2013,
roč. 18, č. 4, s. 18. ISSN 1335-3268.
DULLA, Matúš. Košický Plečnik (Priatková, A. - Pásztor, P. Architekt építész
architect Oelschläger-Oery. Košice 2012). In Arch : o architektúre a inej kultúre,
2013, roč. 18, č. 5, s. ISSN 1335-3268.
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie,
katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01
FAI02
FAI03
Konček Skoček Titl : katalóg výstavy. Editori Katarína Andrášiová, Nina Bartošová.
Bratislava : STU, 2013. 58 s. ISBN 978-80-227-3922-1.
Architektúra & urbanizmus : journal of architectural and town-planning theory :
časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu. Hlavný redaktor Matúš Dulla, editor
Henrieta Moravčíková. Bratislava : ÚSTARCH SAV. "Scopus". Štvrťročník. ISSN
0044-8680.
Building Research Journal. Hlavný redaktor Peter Matiašovský. Bratislava : Institute
of Construction and Architecture Slovak Academy of Sciences. "Emerald, Emerald
Abstracts". Zmena názvu od roč. 42, 1994. Štvrťročník. ISSN 1335-8863.
GHG Práce zverejnené na internete
GHG01
GHG02
HABERLANDOVÁ, Katarína. Dielo architekta Aloisa Balána. Názov z obrazovky.
Dostupné na internete:
<http://budovaymca.sk/2013/03/06/dielo-architekta-aloisa-balana-v-bratislave/>.
MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - SZALAY, Peter - DULLA, Matúš TOPOLČANSKÁ, Mária - POTOČÁR, Marián - HABERLANDOVÁ, Katarína ANDRÁŠIOVÁ, Katarína - PASTOREKOVÁ, Laura. Register ATRIUM. Názov z
82
Správa o činnosti organizácie SAV
obrazovky. Dostupné na internete:
<http://www.register.ustarch.sav.sk/index.php/sk/atrium>.
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich
kategórií
GII01
GII02
GII03
BARTOŠOVÁ, Nina. Keď sa stavba stane architektúrou. In Týždeň, 2013, roč. 10,
č. 21, s. 53. ISSN 1336-5932.
BARTOŠOVÁ, Nina. Budovanie Slovenska. N. Bartošová. In Informačné listy FA
STU, 2013, roč. 20, január, s. 14. ISSN 1337-2475.
Architectural Historians Colloquium : book of abstracts & programme : January 31 February 1. 2013. Editor N. Bartošová. Bratislava : STU v Bratislave FA, 2013. 25
p. ISBN 978-80-227-3855-2.
Ohlasy (citácie):
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAA01
BALAŠ, Ján - SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír. Stress Analysis by Boundary
Element Methods. Amsterdam - Bratislava, 1989.
Citácie:
1. [1.1] BURYACHENKO, V. A. - BRUN, M. Random residual stresses in
elasticity homogeneous medium with inclusions of noncanonical shape. In
INTERNATIONAL JOURNAL FOR MULTISCALE COMPUTATIONAL
ENGINEERING. ISSN 1543-1649, 2012, vol. 10, no. 3, p. 261-279., WOS
2. [1.1] BURYACHENKO, V. A. - BRUN, M. Thermoelastic effective properties
and stress concentrator factors of composites reinforced by heterogeneities of
noncanonical shape. In MECHANICS OF MATERIALS. ISSN 0167-6636, 2012,
vol. 53, p. 91-110., WOS
3. [1.1] BUTRAK, I. O. - KIĽNITSKAYA, T. I. - MIKHAS´KIV, V. V. The
scattering of an harmonic elastic wave by a volume inclusion with a thin
interlayer. In PMM JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND
MECHANICS. ISSN 0021-8928, 2012, vol. 76, no. 3, p. 342-347., WOS
4. [1.1] CUNDERLIK, R. - MIKULA, K. - SPIR, R. - SNEEUW, N - NOVAK, P CRESPI, M - SANSO, F. An Oblique Derivative in the Direct BEM Formulation
of the Fixed Gravimetric BVP. In VII HOTINE-MARUSSI SYMPOSIUM ON
MATHEMATICAL GEODESY. ISSN 0939-9585, 2012, vol. 137., WOS
5. [1.1] MENSHYKOV, O. V. - MENSHYKOVA, M. V. - GUZ, I. A. 3-D
elastodynamic contact problem for an interface crack under harmonic loading. In
ENGINEERING FRACTURE MECHANICS. ISSN 0013-7944, 2012, vol. 80, p.
52-59., WOS
6. [1.1] MENSHYKOVA, M. V. - MENSHYKOV, O. V. - MIKUCKA, V. A. - GUZ,
I. A. Interface cracks with initial opening under harmonic loading. In
COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY. ISSN 0266-3538, 2012, vol. 72,
no. 10, p. 1057-1063., WOS
7. [1.1] PALERMO, L. The tangential differential operator applied to a stress
boundary integral equation for plate bending including the shear deformation
effect. In ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS. ISSN
0955-7997, 2012, vol. 36, no. 8, p. 1213-1225., WOS
8. [1.1] QIAN, Z. H.ua - YAMANAKA, H. An efficient approach for simulating
83
Správa o činnosti organizácie SAV
AAA02
seismoacoustic scattering due to an irregular fluid-solid interface in multilayered
media. In GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL. ISSN 0956-540X, 2012,
vol. 189, no. 1, p. 524-540., WOS
9. [1.1] SCHWARTZ, M. - NIANE, N. T. - NJIWA, R. Kouitat. A simple solution
method to 3D integral nonlocal elasticity: Isotropic-BEM coupled with strong
form local radial point interpolation. In ENGINEERING ANALYSIS WITH
BOUNDARY ELEMENTS. ISSN 0955-7997, 2012, vol. 36, no. 4, p. 606-612.,
WOS
10. [1.1] TAVARA, L. - MANTIC, V. - ORTIZ, J. E. - PARIS, F. Unique
real-variable expressions of the integral kernels in the Somigliana stress identity
covering all transversely isotropic elastic materials for 3D BEM. In COMPUTER
METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING. ISSN 0045-7825,
2012, vol. 225, p. 128-141., WOS
11. [1.1] THURIEAU, N. - NJIWA, R. K. - TAGHITE, M. B. A simple solution
procedure to 3D-piezoelectric problems: Isotropic BEM coupled with a point
collocation method. In ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY
ELEMENTS. ISSN 0955-7997, 2012, vol. 36, no. 11, p. 1513-1521., WOS
TESÁR, Alexander - FILLO, Ľ. Transfer Metrix Method. Kluver Academic
Publishers, 1988. 244 s.
Citácie:
1. [1.1] HE, X.Y. - WANG, Q.J. - YU, S.F. Analysis of dielectric loaded surface
plasmon waveguide structures: Transfer matrix method for plasmonic devices. In
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS. ISSN 0021-8979, 2012, vol. 111, no. 7,
article number: 073108., WOS
2. [1.1] KHALIFA, A. M. A new vibration approach of an elastic oval cylindrical
shell with varying circumferential thickness. In JOURNAL OF VIBRATION AND
CONTROL. ISSN 1077-5463, 2012, vol. 18, no. 1, p. 117-131., WOS
3. [1.1] XU, R. - LIU, Ch. CZM-Based Debonding Simulation of Cracked Beams
Strengthened by FRP Sheets. In JOURNAL OF ENGINEERING
MECHANICS-ASCE. ISSN 0733-9399, 2012, vol. 138, no. 2, pp. 210-220., WOS
4. [1.1] ZHENG, J.J. - ZHOU, X.Z. - WU, Y.F. - JIN, X.Y. A numerical method for
the chloride diffusivity in concrete with aggregate shape effect. In
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS. ISSN 0950-0618, 2012, vol.
31, p. 151-156., WOS
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01
AAB02
Dušan Jurkovič : Súborná výstava architektonického diela. Zostavovatelia katalógu
Dana Bořutová, Anna Zajková, Matúš Dulla. Bratislava : SAS, 1993. 245 s. ISBN
80-900483-5-8.
Citácie:
1. [3] HADIK, A. Elfeledett életművek. In Magyar építőművészet. ISSN
1218-4837, 2012, č. 1.
2. [3] HAVLÍK, V. Dušan Samuel Jurkovič: projekty, rekonstrukce a stavby
(nejen) na Náchodsku. Nové Město nad Metují: Městská knihovna, 2012, 143 s.
ISBN 978-80-87743-00-3.
DUDEKOVÁ, Gabriela - GAUČÍK, Štefan - FALISOVÁ, Anna - KOVÁČ, Dušan KURINCOVÁ, Elena. - KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid - LIPTÁK, Ľubomír MANNOVÁ, Elena - MONGU, Blanka - MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - TANZER,
Jozef - ZAVACKÁ, Marína. Medzi provinciou a metropolou : obraz Bratislavy v 19.
a 20. storočí. Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. 264 s. Centrum excelentnosti
SAV: Slovenské dejiny v dejinách Európy ( CE SDDE) a Vega 2/0085/10 Od
84
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB03
AAB04
AAB05
AAB06
provincie k metropole. Bratislava v 19. a 20. storočí - obraz mesta v sociálnom a
politickom kontexte. ISBN 978-80-89396-21-4.
Citácie:
1. [6] ŠVORC, P. Medzi provinciou a metropolou. Obraz Bratislavy v 19. a 20.
storočí. Bratislava : Historický ústav SAV, 2012, 264 strán.
ISBN978-80-89396-21-4. In Dejiny [internetový časopis], 2012, č. 2, str. 121-124,
videné 27.3.2013 na http://dejiny.unipo.sk/docs/Dejiny_2_2012.pdf
DULLA, Matúš - MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Architektúra Slovenska v 20.
storočí. Bratislava : Slovart, 2002. 511 s. ISBN 80-7145-684-5.
Citácie:
1. [2.2] BUDAY, P. Poznámky k vybraným osobnostiam bratislavskej architektúry
okolo roku 1900. In Architektúra & urbanizmus. ISSN 0044-8680, 2012, roč. 46,
č. 1-2, s. 55, s. 63., SCOPUS
2. [4] BARTOŠOVÁ, N. Závod Dynamit Nobel v Bratislave. In Alfa. ISSN
1135-2679, 2012, roč. 17, č. 4. s. 33.
3. [4] HUDEKOVÁ, Z. Bratislavský unikát – lužné lesy v organizme mesta. In
Projekt. ISSN 1335-2180, 2012, roč. 53, č. 5-6, s. 75.
4. [4] MAJCHER, S. Psychológia v nemocničnom prostredí. In Alfa. ISSN
1135-2679, 2012, roč. 17, č. 2, s. 52
5. [4] POTOČÁR, M. Podrobenie mesta. In Alfa. ISSN 1135-2679, 2012, roč. 17,
č. 3, s. 11.
6. [4] PRIATKOVÁ, A. Košický architekt Ľudovít Oelschläger. In Alfa. ISSN
1135-2679, 2012, roč. 17, č. 1, s. 12, s. 17.
7. [4] PRIATKOVÁ, A. – PÁSZTOR, P. Architekt építész architect
Oelschläger-Őry. Košice: Agentúra Sáša, 2012, 344 s. ISBN 978-80-969537-9-0.
8. [4] SZALAY, P. - PILNÝ, I. - CEBECAUEROVÁ, D. Fasády obytného
komplexu UNITAS v Bratislave. In Pamiatky a múzeá. ISSN ISSN 1335-4353,
2012, roč. 61, č. 4, s. 42-46.
9. [4] SZALAY, P. Viacgeneračná chata: v stopách ojedinelých experimentov v
Senci. In Arch. ISSN 1335-3268, 2012, roč. 17, č. 5, s. 38-43.
DULLA, Matúš. Slovenská architektúra od Jurkoviča po dnešok : prvý sprievodca
po slovenskej architektúre 20. a 21. storočia. Bratislava : Perfekt, 2007. 196 s. ISBN
978-80-8046-366-3.
Citácie:
1. [3] HAVLÍK, V. Dušan Samuel Jurkovič: projekty, rekonstrukce a stavby
(nejen) na Náchodsku. Nové Město nad Metují: Městská knihovna, 2012, 143 s.
ISBN 978-80-87743-00-3.
2. [4] JANKOVIČOVÁ, S. – POPELÁR, R. Sochárske diela na území Bratislavy
1945 – 2012. I až V. (Súpis.) Bratislava, OZ Resculpture.sk a Asociácia sochárov
2012, 810 s. ISBN 978-80-971091-1-0.
3. [4] PRIATKOVÁ, A. – PÁSZTOR, P. Architekt építész architect
Oelschläger-Őry. Košice, Agentúra Sáša 2012, 344 s. ISBN 978-80-969537-9-0.
DULLA, Matúš. Vojenské cintoríny v západnej Haliči. Dušan Jurkovič 1916/1917 :
sprievodca. Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, 2002. 135 s. ISBN
80-88675-80-4.
Citácie:
1. [3] HAVLÍK, V. Dušan Samuel Jurkovič: projekty, rekonstrukce a stavby
(nejen) na Náchodsku. Nové Město nad Metují: Městská knihovna, 2012, 143 s.
ISBN 978-80-87743-00-3.
Architektúra na Slovensku: stručné dejiny. Editori Henrieta Moravčíková, Matúš
Dulla. Bratislava : Slovart, 2005. 181 s. ISBN 8080850798.
Citácie:
85
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB07
AAB08
1. [3] HAVLÍK, V. Dušan Samuel Jurkovič: projekty, rekonstrukce a stavby
(nejen) na Náchodsku. Nové Město nad Metují: Městská knihovna, 2012, 143 s.
ISBN 978-80-87743-00-3.
MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - DLHÁŇOVÁ, Viera. Divadelná architektúra na
Slovensku. Bratislava : Divadelný ústav, 2011. 325 s. ISBN 978-80-89369-35-5.
Citácie:
1. [2.2] VAŠKO, I. Mihotavosť udalostí. In Architektúra & urbanizmus. ISSN
0044-8680, 2012, roč. 46, č. 1-2, s. 130 – 131., SCOPUS
2. [4] KVASNICOVÁ, M. Pitoreskný obraz slovenskej divadelnej architektúry. In
Alfa. ISSN 1135-2679, 2012, roč. 17, č. 1, s. 56.
MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - TOPOLČANSKÁ, Mária - SZALAY, Peter DULLA, Matúš - ŠČEPÁNOVÁ, Soňa - TOSCHEROVÁ, Slávka HABERLANDOVÁ, Katarína. Bratislava, atlas sídlisk. Bratislava, Atlas of Mass
Housing. Bratislava : Slovart, 2011. 341 s. ISBN 978-80-556-0478-7.
Citácie:
1. [2.2] ELMAN ZARECOR, K. – ŠPAČKOVÁ, E. Czech paneláks are
disappearing, but the housing estates remain. In Architektúra & urbanizmus.
ISSN 0044-8680, 2012, roč. 46, č. 3-4, s. 293., SCOPUS
2. [2.2] GLENDINNING, M. Documenting mass housing in a socialist city. In
Architektúra & urbanizmus. ISSN 0044-8680, 2012, roč. 46, č. 3-4, s. 322-323.,
SCOPUS
3. [4] DROBNIAKOVÁ, D. Bratislava atlas sídlisk. In Alfa. ISSN 1135-2679,
2012, roč. 17, č. 2, s. 56.
4. [4] KLEIBL, M. Konduktor. Petržalka – turistický sprievodca. Bratislava: Ars
Bratislavensis, 2012, 63 s. ISBN 978-80-971187-5-4.
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01
ABC02
DULLA, Matúš. Das leichte Nebeneinander von Moderne und Tradition. Ein
besonder(e)s (oder) gewöhnliches halbes Jahrhundert Architektur in der Slowakei:
1939 – 1989. Preložené pod názvom: Architektur Slowakei / Adolph Stiller/ Štefan
Šlachta (Hg./Ed.). - Wien : Anton Pustet, 2003. ISBN 3-7025-0473-7.
Citácie:
1. [3] SZALAY, P. Ostmoderne in der Slowakei. Die umstrittenen
Architekturikonen und der Denkmalschutz. In Denkmal Ost_Moderne, Aneignung
und Erhaltung des baulichen Erbes der Nachkriegsmoderne. Editor Mark
Escherich, Berlin: Jovis Verlag, 2012, p. 108-117.
SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján. Introductory notes on singular integrals. In
Singular Integrals in Boundary Element Methods. - Southampton & Boston : WIT
Press Publishing, 1998, p. 1-31. ISBN 978-1-85312-533-1.
Citácie:
1. [1.1] BEN HAMDIN, H. A. M. - TANNER, G. Multi-component BEM for the
Helmholtz equation: A normal derivative method. In SHOCK AND VIBRATION.
ISSN 1070-9622, 2012, vol. 19, no. 5, p. 957-967., WOS
2. [1.1] DEHGHAN, M. - HOSSEINZADEH, H. Obtaining the upper bound of
discretization error and critical boundary integrals of circular arc boundary
element method. In MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELLING. ISSN
0895-7177, 2012, vol. 55, no. 3-4, p. 517-529., WOS
3. [1.1] WESTLUND, J. - BOSTROEM, A. Elastic wave scattering by a
rectangular crack near a non-planar back surface. In ENGINEERING ANALYSIS
WITH BOUNDARY ELEMENTS. ISSN 0955-7997, 2012, vol. 36, no. 8, p.
1189-1198., WOS
86
Správa o činnosti organizácie SAV
4. [1.1] ZHOU, H. - HAN, H. - CHENG, Ch. - NIU, Z. - ZHAO, H. Inverse
Identification of Heat Boundary Conditions for 2-D Anisotropic Coating
Structures. In MECHANICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING III, PTS 1-5.
ISSN 1660-9336, 2012, vol. 130-134, p. 1825-1828., WOS
ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných
ADCA01
ADCA02
ADCA03
ANDREJKOVIČOVÁ, Slávka - ROCHA, Fernando - JANOTKA, Ivan KOMADEL, Peter. An investigation into the use of blends of two bentonites for
geosynthetic clay liners. In Geotextiles and Geomembranes, 2008, vol. 26, no. 5, p.
436-445. ISSN 0266-1144.
Citácie:
1. [1.1] GALAMBOS, M. - DANO, M. - ROSSKOPFOVA, O. - SERSEN, F. KUFCAKOVA, J. - ADAMCOVA, R. - RAJEC, P. Effect of gamma-irradiation on
adsorption properties of Slovak bentonites. In JOURNAL OF
RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY. ISSN 0236-5731, 2012, vol.
292, no. 2, p. 481-492., WOS
2. [1.1] GALAMBOS, M. - SUCHANEK, P. - ROSSKOPFOVA, O. Sorption of
anthropogenic radionuclides on natural and synthetic inorganic sorbents. In
JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY. ISSN
0236-5731, 2012, vol. 293, no. 2, p. 613-, WOS
3. [1.1] SIEMENS, G. - TAKE, W. A. - ROWE, R. K. - BRACHMAN, R. W. I.
Numerical investigation of transient hydration of unsaturated geosynthetic clay
liners. In GEOSYNTHETICS INTERNATIONAL. ISSN 1072-6349, 2012, vol. 19,
no. 3, p. 232-251., WOS
4. [1.2] LAVOIE, F.L. - BUENO, B.S. - LODI, P.C. Influence of the degradation
on the stress cracking values of high density polyethylene (HDPE) geomembranes
after different exposures. In Electronic Journal of Geotechnical Engineering,
2012, vol. 17 p. 3097-3104., SCOPUS
ANDREJKOVIČOVÁ, Slávka - JANOTKA, Ivan - KOMADEL, Peter. Evaluation
of geotechnical properties of bentonite from Lieskovec deposit, Slovakia. In Applied
Clay Science, 2008, vol. 38, no. 3-4, p. 297-303. ISSN 0169-1317.
Citácie:
1. [1.1] GALAMBOS, M. - MAGULA, M. - DANO, M. - OSACKY, M. ROSSKOPFOVA, O. - RAJEC, P. Comparative study of cesium adsorption on
dioctahedral and trioctahedral smectites. In JOURNAL OF RADIOANALYTICAL
AND NUCLEAR CHEMISTRY. ISSN 0236-5731, 2012, vol. 293, no. 3, p.
829-837., WOS
2. [1.1] GALAMBOS, M. - OSACKY, M. - ROSSKOPFOVA, O. - KRAJNAK, A. RAJEC, P. Comparative study of strontium adsorption on dioctahedral and
trioctahedral smectites. In JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR
CHEMISTRY. ISSN 0236-5731, 2012, vol. 293, no. 3, p. 889-897., WOS
3. [1.1] GALAMBOS, M. - SUCHANEK, P. - ROSSKOPFOVA, O. Sorption of
anthropogenic radionuclides on natural and synthetic inorganic sorbents. In
JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY. ISSN
0236-5731, 2012, vol. 293, no. 2, p. 613-633., WOS
ATLURI, SN. - SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - ZHU, T. The local boundary
integral equation (LBIE) and iťs meshlles implementation for linear elasticity. In
Computational Mechanics, 2000, vol. 25, no. 2-3, . p.180-198. ISSN 0178-7675.
Citácie:
1. [1.1] ABDOLLAHIFAR, A. - NAMI, M. R. - SHAFIEI, A. R. A new MLPG
method for elastostatic problems. In ENGINEERING ANALYSIS WITH
87
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA04
ADCA05
BOUNDARY ELEMENTS. ISSN 0955-7997, 2012, vol. 36, no. 3, p. 451-457.,
WOS
2. [1.1] KANDILAS, Ch. B. Transient elastodynamic analysis of nonhomogeneous
anisotropic plane bodies. In ACTA MECHANICA. ISSN 0001-5970, 2012, vol.
223, no. 4, p. 861-878., WOS
3. [1.1] LI, X. Numerical Solution of Solid Mechanics Problems Using a
Boundary-Only and Truly Meshless Method. In MATHEMATICAL PROBLEMS
IN ENGINEERING. ISSN 1024-123X, 2012, article number 298903., WOS
4. [1.1] SELLOUNTOS, E. J. - POLYZOS, D. - ATLURI, S. N. A New and Simple
Mesh less LBIE-RBF Numerical Scheme in Linear Elasticity. In
CMES-COMPUTER MODELING IN ENGINEERING & SCIENCES. ISSN
1526-1492, 2012, vol. 89, p. 513-551., WOS
BÁGEĽ, Ľubomír. Strength and pore structure of ternary blended cement mortars
containing blast furnace slag and silica fume. In Cement and Concrete Research,
1998, vol. 28, no. 7, p. 1011-1020. ISSN 0008-8846.
Citácie:
1. [1.1] ALONSO, M. C. - GARCIA CALVO, J. L. - SANCHEZ, M. FERNANDEZ, A. Ternary mixes with high mineral additions contents and
corrosion related properties. In MATERIALS AND CORROSION-WERKSTOFFE
UND KORROSION. ISSN 0947-5117, 2012, vol. 63, no. 12, p. 1078-1086., WOS
2. [1.1] NAJIGIVI, A. - RASHID, S. A. - AZIZ, F. N. A. - SALLEH, M. A. M. Water
absorption control of ternary blended concrete with nano-SiO2 in presence of rice
husk ash. In MATERIALS AND STRUCTURES. ISSN 1359-5997, 2012, vol. 45,
no. 7, p. 1007-1017., WOS
3. [1.2] OWAID, H.M. - HAMID, R.B. - TAHA, M.R. A review of sustainable
supplementary cementitious materials as an alternative to all-portland cement
mortar and concrete. In AUSTRALIAN JOURNAL OF BASIC AND APPLIED
SCIENCES, 2012, vol. 6, no. 9, p. 287-303., SCOPUS
4. [3] EL-DIDAMONY, H. - HELMY, I. M. - MOSELHY, H. - ALI, M. A.
Utilization of an Industrial Waste Product in the Preparation of Low Cost
Cement. In Journal of American Science, 2011, vol. 7, no. 9, p. 527-533.
BÁGEĽ, Ľubomír - ŽIVICA, Vladimír. Relationship between pore structure and
permeability of hardened cement mortars: On the choice of effective pore structure
parameter. In Cement and Concrete Research, 1997, vol. 27, no. 8, p. 1225-1235.
ISSN 0008-8846.
Citácie:
1. [1.1] KULIFFAYOVA, M. - KRAJCI, L. - JANOTKA, I. - SMATKO, V. Thermal
behaviour and characterization of cement composites with burnt kaolin sand. In
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY. ISSN 1388-6150,
2012, vol. 108, no. 2, p. 425-432., WOS
2. [1.2] ZHOU, C.-S. - LI, K.-F. Numerical analysis of gas permeability of
concrete incorporating recycled aggregate. In GONGCHENG
LIXUE/ENGINEERING MECHANICS, 2012, vol. 29, no. 12, p. 204-210.,
SCOPUS
3. [3] EZ-ZAKI, H. - DIOURI, A. - KAMALI BERNARD, S. – KHACHANI. N.
Permeability and mechanical properties of cement mortars colored by
nano-mineral additives. In MATEC Web of Conferences 2, 01003, 2012.
4. [3] NIK, A. S. - BAHARI,A. - KHORSHIDI, Z. - GHOLIPUR, R. Effect of
lanthanum oxide on the bases of cement and concrete. In Third International
Conference on Construction in Developing Countries (ICCIDC–III) “Advancing
Civil, Architectural and Construction Engineering & Management” July 4-6,2012
Bangkok, Thailand, (Paper 104, ID 88).
88
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA06
ADCA07
ADCA08
ADCA09
ADCA10
BAJZA, A. - ROUSEKOVÁ, I. - ŽIVICA, Vladimír. Silica fume sodium hydroxide
binding systems. In Cement and concrete research, 1998, vol. 28, no. 1, p. 13-18.
ISSN 0008-8846.
Citácie:
1. [1.2] BERNAL, S.A. - RODRÍGUEZ, E.D. - MEJIA DE GUTIÉRREZ, R. PROVIS, J.L. - DELVASTO, S. Activation of metakaolin/slag blends using
alkaline solutions based on chemically modified silica fume and rice husk ash. In
Waste and Biomass Valorization, 2012, vol. 3, no. 1, p. 99-108., SCOPUS
BALAŠ, Ján - SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján. The boundary integral
equation method for plates resting on two-parameter foundation. In ZAMM Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik, 1984, vol. 64, p.137-146.
ISSN 0044-2267.
Citácie:
1. [1.1] LADOPOULOS, E. G. Plate bending for frame analysis by coupling
method of singular integral operators method with finite elements. In
FORSCHUNG IM INGENIEURWESEN-ENGINEERING RESEARCH. ISSN
0015-7899, 2012, vol. 76, no. 3-4, p. 59-65., WOS
BARTZOKAS, A. - DARULA, Stanislav - KAMBEZIDIS, H.D. - KITTLER,
Richard. Sky luminance distribution in Central Europe and the Mediterranean area
during the winter period. In Journal of Atmospheric and Solar - Terrestrial Physics,
2003, vol. 65, no. 1, p. 113-119. (1.122 - IF2002). (2003 - Current Contents). ISSN
1364-6826.
Citácie:
1. [1.1] OTEIZA, P. - PEREZ-BURGOS, A. Diffuse illuminance availability on
horizontal and vertical surfaces at Madrid, Spain. In ENERGY CONVERSION
AND MANAGEMENT. ISSN 0196-8904, 2012, vol. 64, p. 313-319., WOS
2. [1.1] WONG, S. L. - WAN, K. K. W. - LI, Danny H. W. - LAM, J. C. Generation
of typical weather years with identified standard skies for Hong Kong. In
BUILDING AND ENVIRONMENT. ISSN 0360-1323, 2012, vol. 56, p. 321-328.,
WOS
BARTZOKAS, A. - KAMBEZIDIS, H.D. - DARULA, Stanislav - KITTLER,
Richard. Comparison between winter and summer sky-luminance distribution in
Central Europe and Eastern Mediteranean. In Journal of Atmospheric and Solar Terrestrial Physics, 2005, vol. 67, no. 7, p. 709-718. (1.517 - IF2004). (2005 Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1364-6826.
Citácie:
1. [1.1] HE, Y. - MAO, H. S. - QUAN. L. Sky luminance distribution types in
China. In JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY. ISSN 2095-2899,
2012, vol. 19, no. 3, p. 777-782., WOS
2. [1.1] OTEIZA, P. - PEREZ-BURGOS, A. Diffuse illuminance availability on
horizontal and vertical surfaces at Madrid, Spain. In ENERGY CONVERSION
AND MANAGEMENT. ISSN 0196-8904, 2012, vol. 64, p. 313-319., WOS
3. [1.1] WONG, S. L. - WAN, K. K. W. - LI, Danny H. W. - LAM, J. C. Generation
of typical weather years with identified standard skies for Hong Kong. In
BUILDING AND ENVIRONMENT. ISSN 0360-1323, 2012, vol. 56, p. 321-328.,
WOS
DANAJ, I. - FRANKOVSKÁ, J. - JANOTKA, Ivan. The influence of smectite
content on microstructure and geotechnical properties of calcium and sodium
bentonites. In Applied Clay Science, 2005, vol. 28, no. 1-4, p. 223-232. (1.267 IF2004). (2005 - Current Contents). ISSN 0169-1317.
Citácie:
1. [1.2] RAZAKAMANANTSOA, A.R. - BARAST, G. - DJERAN-MAIGRE, I.
89
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA11
ADCA12
ADCA13
ADCA14
Hydraulic performance of activated calcium bentonite treated by polyionic
charged polymer. In Applied Clay Science, 2012, vol. 59-60, p. 103-114.,
SCOPUS
2. [1.2] ZHOU, C. - SHI, H. - YU, J. Effect of freeze-thaw action on geosynthetic
clay liner anti-seepage characteristics. In Nongye Gongcheng
Xuebao/Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2012,
vol. 28, no. 5, p. 95-100., SCOPUS
GAO, X.W. - ZHANG, C. - SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír. Fracture analysis
of functionally graded materials by a BEM. In Composites Science and Technology,
2008, vol. 68, no. 5, p. 1209-1215. (2.171 - IF2007). (2008 - Current Contents).
ISSN 0266-3538.
Citácie:
1. [1.1] KAMAN, M. O. - CETISLI, F. Numerical analysis of center cracked
orthotropic fgm plate: Crack and material axes differ by theta(o). In STEEL AND
COMPOSITE STRUCTURES. ISSN 1229-9367, 2012, vol. 13, no. 2, p. 187-206.,
WOS
2. [1.1] MEHRAN, S. - ROUHI, S. - RAMZANI, B. - BARATI, E. Fracture analysis
of functionally graded materials with U- and V-notches under mode I loading
using the averaged strain-energy density criterion. In FATIGUE & FRACTURE
OF ENGINEERING MATERIALS & STRUCTURES. ISSN 8756-758X, 2012, vol.
35, no. 7, p. 614-627., WOS
HANEČKA, Karol - KORONTHÁLYOVÁ, Oľga - MATIAŠOVSKÝ, Peter. The
carbonation of autoclaved aerated concrete. In Cement and Concrete Research, 1997,
vol. 27, no. 4, p. 589-599. ISSN 0008-8846.
Citácie:
1. [3] UNČÍK, S. – STRUHÁROVÁ, A. – BALKOVIC, S. Využitie fluidných
popolčekov pri výrobe pórobetónu. In RECYCLING 2012, Sborník prednášek 17.
Ročníku konference, VUT Brno 2012, ISBN 978-80-214-4432-4
HOSSEINI, S. M. - SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír. Stochastic Meshless
Petrov-Galerkin method for coupled thermoelasticity analysis of a functionally
graded thick hollow cylinder. In Engineering Analysis with Boudary Elements,
2011, vol. 35, p. 827-835. (1.359 - IF2010). (2011 - Current Contents). ISSN
0955-7997.
Citácie:
1. [1.1] NAJAFI, M. - AREFMANESH, A. - ENJILELA, V. Meshless local
Petrov-Galerkin method-higher Reynolds numbers fluid flow applications. In
ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS, ISSN 0955-7997,
2012, vol. 36, p. 1671-1685., WOS
2. [1.1] SHARIYAT, M. Nonlinear transient stress and wave propagation analyses
of the FGM thick cylinders, employing a unified generalized thermoelasticity
theory. In INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES, ISSN
0020-7403, 2012, vol. 65, p. 24-37., WOS
JANOTKA, Ivan - MOJUMDAR, S.C. Degree of hydration in cement paste and
C3Asodium carbonate-water systems. In Journal of Thermal Analysis and
Calorimetry, 2007, vol. 90, no. 3, p. 645-652. (1.438 - IF2006). (2007 - Current
Contents). ISSN 1388-6150.
Citácie:
1. [1.1] BYLINA, I. V. - MOJUMDAR, S. C. - PAPANGELAKIS, V. G. Effect of
storage time on the pressure oxidation enthalpy of pyrite. In JOURNAL OF
THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY. ISSN 1388-6150, 2012, vol. 108,
no. 3, p. 829-835., WOS
2. [1.1] JOSE SANCHEZ-HERRERO, M. - FERNANDEZ-JIMENEZ, A. -
90
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA15
ADCA16
PALOMO, A. Alkaline Hydration of Tricalcium Aluminate. In JOURNAL OF THE
AMERICAN CERAMIC SOCIETY. ISSN 0002-7820, 2012, vol. 95, no. 10, p.
3317-3324., WOS
3. [1.1] NOOR-UL-AMIN. Use of clay as a cement replacement in mortar and its
chemical activation to reduce the cost and emission of greenhouse gases. In
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS. ISSN 0950-0618, 2012, vol.
34, no., p. 381-384., WOS
JANOTKA, Ivan - KRAJČI, Ľudovít - DZIVÁK, Martin. Properties and utilization
of zeolite-blended portland cements. In Clays and Clay Minerals, 2003, vol. 51, no.
6, p. 616-624. (1.594 - IF2002). (2003 - Current Contents). ISSN 0009-8604.
Citácie:
1. [1.1] ANDREJKOVICOVA, S. - FERRAZ, E. - VELOSA, A. L. - SILVA, A. S. ROCHA, F. Air lime mortars with incorporation of sepiolite and synthetic zeolite
pellets. In ACTA GEODYNAMICA ET GEOMATERIALIA. ISSN 1214-9705,
2012, vol. 9, no. 1, p. 79-91., WOS
2. [1.1] NAJIMI, M. - SOBHANI, J. - AHMADI, B. - SHEKARCHI, M. An
experimental study on durability properties of concrete containing zeolite as a
highly reactive natural pozzolan. In CONSTRUCTION AND BUILDING
MATERIALS. ISSN 0950-0618, 2012, vol. 35, no., p. 1023-1033., WOS
3. [1.1] SHAFIE, A. H. - AN, W. - HEJAZI, S. A. H. - SAWADA, J. A. KUZNICKI, S. M. Natural zeolite-based cement composite membranes for
H-2/CO2 separation. In SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY.
ISSN 1383-5866, 2012, vol. 88, no., p. 24-28., WOS
4. [1.1] SNELLINGS, R. - MERTENS, G. - ELSEN, J. Supplementary
Cementitious Materials. In APPLIED MINERALOLGY OF CEMENT &
CONCRETE. ISSN 1529-6466, 2012, vol. 74, no., p. 211-278., WOS
5. [1.1] VAICIUKYNIENE, D. - SKIPKIUNAS, G. - SASNAUSKAS, V. DAUKSYS, M. Cement compositions with modified hydrosodalite. In CHEMIJA.
ISSN 0235-7216, 2012, vol. 23, no. 3, p. 147-154., WOS
6. [1.2] SHEKARCHI, M. - AHMADI, B. - NAJIMI, M. Use of natural zeolite as
pozzolanic material in cement and concrete composites. In HANDBOOK OF
NATURAL ZEOLITES, 2012, p. 665-694., SCOPUS
7. [1.2] SNELLINGS, R. 'Buffer' effects of natural zeolites in blended cements. In
Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting III Proceedings of the 3rd
International Conference on Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting,
ICCRRR 2012, 2012, p. 1404-1409., SCOPUS
8. [1.2] ULMANU, M. Applications in construction industry. In HANDBOOK OF
NATURAL ZEOLITES, 2012, p. 652-664., SCOPUS
JANOTKA, Ivan - KRAJČI, Ľudovít - MOJUMDAR, S.C. Performance of
sulphoaluminate-belite cement with high C4A3 content. In Ceramics-Silikáty, 2007,
vol. 51, no. 2, p. 74-81. (0.597 - IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN
0862-5468.
Citácie:
1. [1.1] ALVAREZ-PINAZO, G. - CUESTA, A. - GARCIA-MATE, M. SANTACRUZ, I. - LOSILLA, E. R. - DE LA TORRE, A. G. - LEON-REINA, L. ARANDA, M. A. G. Rietveld quantitative phase analysis of Yeelimite-containing
cements. In CEMENT AND CONCRETE RESEARCH. ISSN 0008-8846, 2012,
vol. 42, no. 7, p. 960-971., WOS
2. [1.1] CHEN, I. A. - HARGIS, C. W. - JUENGER, M. C. G. Reply to the
discussion of the paper "Understanding expansion in calcium
sulfoaluminate-belite cements" by G.L. Valenti, M. Marroccoli, M.L. Pace, A.
Telesca. In CEMENT AND CONCRETE RESEARCH. ISSN 0008-8846, 2012, vol.
91
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA17
ADCA18
ADCA19
ADCA20
ADCA21
42, no. 11, p. 1560-1562., WOS
3. [1.1] CHEN, I. A. - HARGIS, C. W. - JUENGER, M. C. G. Understanding
expansion in calcium sulfoaluminate-belite cements. In CEMENT AND
CONCRETE RESEARCH. ISSN 0008-8846, 2012, vol. 42, no. 1, p. 51-60., WOS
JANOTKA, Ivan - MADEJOVÁ, Jana - ŠTEVULA, Ladislav - FRŤALOVÁ, D.M.
Behaviour of Ca(OH)2 in the presence of the set styrene-acrylate dispersion. In
Cement and Concrete Research, 1996, vol. 26, no. 11, p. 1727-1735.
Citácie:
1. [1.1] BETIOLI, A. M. - GLEIZE, P. J. P. - JOHN, V. M. - PILEGGI, R. G.
Effect of EVA on the fresh properties of cement paste. In CEMENT &amp;
CONCRETE COMPOSITES. ISSN 0958-9465, 2012, vol. 34, no. 2, pp. 255., WOS
JANOTKA, Ivan - KRAJČI, Ľudovít. The properties of mortar using blends with
Portland cement clinker, zeolite tuff and gypsum. In Ceramics-Silikáty, 1995, vol.
39, no. 3, p. 105-111. ISSN 0862-5468.
Citácie:
1. [1.1] VAICIUKYNIENE, D. - SKIPKIUNAS, G. - SASNAUSKAS, V. DAUKSYS, M. Cement compositions with modified hydrosodalite. In CHEMIJA.
ISSN 0235-7216, 2012, vol. 23, no. 3, p. 147-154., WOS
2. [1.2] DARWEESH, H.H.M. Setting, hardening and strength properties of
cement pastes with zeolite alone or in combination with slag. In InterCeram:
International Ceramic Review, 2012, p. 52-57., SCOPUS
JANOTKA, Ivan - KRAJČI, Ľudovít. Sulphate resistance and passivation ability of
the mortar made from pozzolan cement with zeolite. In Journal of Thermal Analysis
and Calorimetry, 2008, vol. 94, no. 1, p. 7-14. (1.483 - IF2007). (2008 - Current
Contents). ISSN 1418-2874.
Citácie:
1. [1.1] PETKOVA, V. - STOYANOV, V. - PELOVSKI, Y. TG-DTG-DTA in
studying white self-compacting cement mortars. In JOURNAL OF THERMAL
ANALYSIS AND CALORIMETRY. ISSN 1388-6150, 2012, vol. 109, no. 2, p.
797-806., WOS
2. [1.1] ZHANG, T. - YU, Q. - WEI, J. - LI, J. Investigation on mechanical
properties, durability and micro-structural development of steel slag blended
cements. In JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY. ISSN
1388-6150, 2012, vol. 110, no. 2, p. 633-639., WOS
3. [1.2] VEJMELKOVÁ, E. - KULOVANÁ, T. - KEPPERT, M. - ONDRÁČEK, M.
- ČERNÝ, R. Natural zeolite as environmentally friendly supplementary
cementitious material in concrete. In WIT Transactions on Ecology and the
Environment, 2012, vol. 165, p. 275-285., SCOPUS
JANOTKA, Ivan - KRAJČI, Ľudovít - RAY, A. - MOJUMDAR, S.C. The hydration
phase and pore structure formation in the blends of sulphoaluminate-belite cement
with Portland cement. In Cement and Concrete Research, 2003, vol. 33, no. 4, p.
489-497. ISSN 0008-8846.
Citácie:
1. [1.1] LEE, B. Y. - KURTIS, K. E. Proposed Acceleratory Effect of TiO2
Nanoparticles on Belite Hydration: Preliminary Results. In JOURNAL OF THE
AMERICAN CERAMIC SOCIETY. ISSN 0002-7820, 2012, vol. 95, no. 1, p.
365-368., WOS
2. [1.1] PALOU, M. - BAGEL,L. Preparation and properties of cementitious
composites for geothermal applications. In CHEMICAL PAPERS. ISSN
0366-6352, 2012, vol. 66, no. 9, p. 881-890., WOS
JANOTKA, Ivan - BÁGEĽ, Ľubomír. Pore structures, permeabilities, and
compressive strengths of concrete at temperatures up to 800 degrees C. In ACI
92
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA22
ADCA23
Materials Journal, 2002, vol. 99, no. 2, . p. 196-200. ISSN 0889-325X.
Citácie:
1. [1.1] KOKSAL, F. - GENCEL, O. - BROSTOW, W. - LOBLAND, H. E. Hagg.
Effect of high temperature on mechanical and physical properties of lightweight
cement based refractory including expanded vermiculite. In MATERIALS
RESEARCH INNOVATIONS. ISSN 1432-8917, 2012, vol. 16, no. 1, p. 7-13., WOS
2. [1.1] SIDDIQUE, R. Strength properties of high volume fly ash (HVFA)
concrete at high temperatures. In KUWAIT JOURNAL OF SCIENCE &
ENGINEERING. ISSN 1024-8684, 2012, vol. 39, no. 1B, p. 1-14., WOS
3. [1.2] SIDDIQUE, R. - KAUR, D. Properties of concrete containing ground
granulated blast furnace slag (GGBFS) at elevated temperatures. In JOURNAL
OF ADVANCED RESEARCH, 2012, vol. 3, no. 1, p. 45-51., SCOPUS
4. [3] KULKARNI, K. S. - YARAGAL, S. C. - BABU NARAYAN, K. S. An overview
of high performance concrete at elevated temperatures. In International Journal
of Applied Engineering and Technology, ISSN 2277-212X, An Online
International Journal Available at http://www.cibtech.org/jet.htm 2011, vol. 1, no.
1 October-December, p. 48-60.
JANOTKA, Ivan - ŠTEVULA, Ladislav. Effect of bentonite and zeolite on
durability of cement suspension under sulfate attack. In ACI Materials Journal, 1998,
vol. 95. no. 6, p. 710-715. ISSN 0889-325X.
Citácie:
1. [1.1] ANDREJKOVICOVA, S. - FERRAZ, E. - VELOSA, A. L. - SILVA, A. S. ROCHA, F. Air lime mortars with incorporation of sepiolite and synthetic
zeolite pellets. In ACTA GEODYNAMICA ET GEOMATERIALIA. ISSN
1214-9705, 2012, vol. 9, no. 1, p. 79-91., WOS
2. [1.1] NAJIMI, M. - SOBHANI, J. - AHMADI, B. - SHEKARCHI, M. An
experimental study on durability properties of concrete containing zeolite as a
highly reactive natural pozzolan. In CONSTRUCTION AND BUILDING
MATERIALS. ISSN 0950-0618, 2012, vol. 35, no., p. 1023-1033., WOS
3. [1.2] SHEKARCHI, M. - AHMADI, B. - NAJIMI, M. Use of natural zeolite as
pozzolanic material in cement and concrete composites. In Handbook of Natural
Zeolites, 2012, p. 665-694., SCOPUS
JANOTKA, Ivan - NÜRNBERGEROVÁ, Terézia. Effect of temperature on
structural quality of the cement paste and high-strength concrete with silica fume. In
Nuclear Engineering and Design, 2005, vol. 235, no. 17-19, p. 2019-2032. (0.440 IF2004). (2005 - Current Contents). ISSN 0029-5493.
Citácie:
1. [1.1] GENCEL, O. Effect of elevated temperatures on mechanical properties of
high-strength concrete containing varying proportions of hematite. In FIRE AND
MATERIALS. ISSN 0308-0501, 2012, vol. 36, no. 3, p. 217-230., WOS
2. [1.1] MENG, T. - CHEN, Y. - JIN, X. - ZHAN, S. - QIAN, X. Development and
design of composite cementitious material at long-time circular elevated
temperature in metallurgy environment. In CONSTRUCTION AND BUILDING
MATERIALS. ISSN 0950-0618, 2012, vol. 35, p. 368-375., WOS
3. [1.1] RASHAD, A.M. - ZEEDAN, S.R.A preliminary study of blended pastes of
cement and quartz powder under the effect of elevated temperature. In
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS. ISSN 0950-0618, 2012, vol.
29, p. 672-681., WOS
4. [1.1] YESILMEN, S. - GURBUZ, A. Evaluation of Boron Ore in Cement
Production. In MATERIALS AND MANUFACTURING PROCESSES. ISSN
1042-6914, 2012, vol. 27, no. 11, p. 1245-1250., WOS
5. [1.2] YARAGAL, S.C. - BABU NARAYAN, K.S. - ADARI, S. Strength
93
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA24
ADCA25
ADCA26
ADCA27
characteristics of concrete exposed to elevated temperatures and cooled under
different regimes. In Journal of Structural Fire Engineering, 2012, vol. 3, no. 4, p.
301-310., SCOPUS
JANOTKA, Ivan - KRAJČI, Ľudovít. An experimental study on the upgrade of
sulfoaluminate-belite cement systems by blending with Portland cement. In
Advances in Cement Research, 1999, vol. 11, no. 1, p. 35-41. (1999 - Current
Contents). ISSN 0951-7197.
Citácie:
1. [1.1] JUSTNES, H. Alternative Low-CO2 "Green" Clinkering Processes. In
APPLIED MINERALOLGY OF CEMENT & CONCRETE. ISSN 1529-6466,
2012, vol. 74, no., p. 83-99., WOS
JANOTKA, Ivan - MOJUMDAR, S. C. Thermal analysis at the evaluation of
concrete damage by high temperatures. In Journal of Thermal Analysis and
Calorimetry, 2005, vol. 81, no. 1, p. 197-203. ISSN 1388-6150.
Citácie:
1. [1.1] MUCIACCIA, G. - BIOLZI, L. Thermal degradation of fiber reinforced
extruded materials. In FIRE SAFETY JOURNAL. ISSN 0379-7112, 2012, vol. 49,
no., p. 89-99., WOS
2. [1.1] UYSAL, M. - TANYILDIZI, H. Estimation of compressive strength of self
compacting concrete containing polypropylene fiber and mineral additives
exposed to high temperature using artificial neural network. In CONSTRUCTION
AND BUILDING MATERIALS. ISSN 0950-0618, 2012, vol. 27, no. 1, p. 404-414.,
WOS
3. [1.1] UYSAL, M. - YILMAZ, K. - IPEK, M. Properties and behavior of
self-compacting concrete produced with GBFS and FA additives subjected to high
temperatures. In CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS. ISSN
0950-0618, 2012, vol. 28, no. 1, p. 321-326., WOS
4. [1.1] UYSAL, M. Self-compacting concrete incorporating filler additives:
Performance at high temperatures. In CONSTRUCTION AND BUILDING
MATERIALS. ISSN 0950-0618, 2012, vol. 26, no. 1, p. 701-706., WOS
5. [4] JERGA, J. Microcracks in concrete and their detection. In Civil and
Environmental Engineering, ISSN 1336, 2012, vol. 8, no. 2, p. 132-144.
6. [4] JERGA, J. Microcracks in concrete. In Proceedings of the 10th
International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings,
2012, Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, p. 33-36. ISBN
978-80-227-3786-9.
JANOTKA, Ivan - MOJUMDAR, Subhash Chandra. Hydration of portland cement Natural zeolite mortar in water and sulphate solution. In Solid State Phenomena,
2003, vol. 90-91, p. 309-316. (2003 - Current Contents). ISSN 1012-0394.
Citácie:
1. [1.2] DARWEESH, H.H.M. Setting, hardening and strength properties of
cement pastes with zeolite alone or in combination with slag. In InterCeram:
International Ceramic Review, 2012, p. 52-57., SCOPUS
KITTLER, Richard - DARULA, Stanislav. The method of aperture meridians: a
simple calculation tool for applying the ISO/CIE Standart General Sky. In Lighting
Research and Technology, 2006, vol. 38, no. 2, p. 109-122. (2006 - Current
Contents). ISSN 1477-1535.
Citácie:
1. [1.1] KOCIFAJ, M. Angular distribution of scattered radiation under broken
cloud arrays: An approximation of successive orders of scattering. In SOLAR
ENERGY. ISSN 0038-092X, 2012, vol. 86, no. 12, p. 3575-3586, WOS
2. [3] MUKHERJEE, S. Comparative Study of summer, Winter and Quinox Sky
94
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA28
ADCA29
ADCA30
ADCA31
Type of India Using Daylight Coefficient Method and CIE Standard General Sky
Model. In INTERNATIONAL OF ENGINEERING RESEARCH AND
DEVELOPMENT. e-ISSN 2278-067X, p-ISSN 2278-800X, 2012, vol. 5, no. 2, p.
1-5.
KITTLER, Richard - DARULA, Stanislav. Prevailing sky conditions. Identifying
simple parameters for definition. In Lighting Research and Technology, 1997, vol.
29, no. 2, p. 63-68. ISSN 1477-1535.
Citácie:
1. [1.1] HE, J. Z. - NG, E. Predicting sky types and zenith luminance from the
cloud index derived from geostationary satellite data. In LIGHTING RESEARCH
& TECHNOLOGY. ISSN 1477-1535, 2012, vol. 44, no. 2, p. 139-148., WOS
2. [1.1] HE, Y. - MAO, H. S. - QUAN, L. Sky luminance distribution types in
China. In JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY. ISSN 2095-2899,
2012, vol. 19, no. 3, p. 777-782., WOS
KITTLER, Richard - DARULA, Stanislav. Determination of sky types from global
illuminance. In Lighting Research and Technology, 2000, vol. 32, no. 4, p.
187-193. ISSN 1477-1535.
Citácie:
1. [1.1] BITTNER, S. - LEGNER, N. - BEESE, F. - PRIESACK, E. Individual tree
branch-level simulation of light attenuation and water flow of three F. sylvatica L.
trees. In JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-BIOGEOSCIENCES. ISSN
0148-0227, 2012, vol. 117, article number G01037., WOS
2. [1.1] KOCIFAJ, M. Angular distribution of scattered radiation under broken
cloud arrays: An approximation of successive orders of scattering. In SOLAR
ENERGY. ISSN 0038-092X, 2012, vol. 86, no. 12, p. 3575-3586., WOS
KITTLER, Richard - DARULA, Stanislav. Parametric definition of the daylight
climate. In Renewable Energy, 2002, vol. 26, no. 2, p. 177-187. ISSN 0960-1481.
Citácie:
1. [1.1] HE, J. Z. - NG, E. Predicting sky types and zenith luminance from the
cloud index derived from geostationary satellite data. In LIGHTING RESEARCH
& TECHNOLOGY. ISSN 1477-1535, 2012, vol. 44, no. 2, p. 139-148., WOS
2. [3] SHAHRIAR, A. – HYDE, R. The use of computer programming to extract
sky brightness from digital images. In PROCEEDING OF 45th ANNUAL
CONFERENCE OF THE ARCHITECTURAL SCIENCE ASSOTIATION,
ANZAScA 2011. Sydney: NSW: Faculty of Architecture, Design and Planning, the
University of Sydney, 2011, p. 7. ISBN 9780958122139.
KLAČKA, Jozef - KOCIFAJ, Miroslav. On the scattering of electrmagnetic waves
by a charged sphere. In Progress in Electromagnetics Research, 2010, vol. 109, p.
17-35. (3.763 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 1559-8985.
Citácie:
1. [1.1] HEINISCH, R. L. - BRONOLD, F. X. - FEHSKE, H. Mie Scattering by a
Charged Dielectric Particle. In PHYSICAL REVIEW LETTERS. ISSN 0031-9007,
2012, vol. 109, no. 24, article number 243903., WOS
2. [1.1] LI, X. - XIE, L. - ZHENG, X. The comparison between the Mie theory and
the Rayleigh approximation to calculate the EM scattering by partially charged
sand. In JOURNAL OF QUANTITATIVE SPECTROSCOPY & RADIATIVE
TRANSFER. ISSN 0022-4073, 2012, vol. 113, no. 3, p. 251-258., WOS
3. [1.1] SUN, X. M. - WANG, H. H. - ZHANG, H. Y. Scattering of gaussian beam
by a spheroidal particle. In PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS
RESEARCH-PIER. ISSN 1559-8985, 2012, vol. 128, p. 539-555., WOS
4. [1.2] ROY, A. K. - SHARMA, S. K. - GUPTA, R. - RANADIVE, P. Analytic
formulas for frequency and size dependence of absorption and scattering
95
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA32
ADCA33
ADCA34
ADCA35
ADCA36
efficiencies of astronomical polycyclic aromatic hydrocarbons. In JOURNAL OF
QUANTITATIVE SPECTROSCOPY & RADIATIVE TRANSFER, ISSN
0022-4073, 2012, vol. 113, no. 8, p. 624-631., SCOPUS
KOCIFAJ, Miroslav - KUNDRACIK, F. Luminous intensity solid of tubular light
guide and its characterization using "asymmetry parameter". In Solar Energy, 2011,
vol. 85, no. 9, p. 2003-2010. (2.135 - IF2010). (2011 - Current Contents). ISSN
0038-092X.
Citácie:
1. [1.1] WU, Y. - LI, J. - LI, H. - LIU, P. Testing and Calculation of Solar Light
Pipes of USTB Gymnasium. In MANAGEMENT, MANUFACTURING AND
MATERIALS ENGINEERING, PTS 1 AND 2. ISSN 1022-6680, 2012, vol.
452-453, p. 138-141., WOS
KOCIFAJ, Miroslav. Approximate analytical scattering phase function dependent on
microphysical characteristics of dust particles. In Applied Optics, 2011, vol. 50, no.
17, p. 2493-2499. (1.703 - IF2010). (2011 - Current Contents). ISSN 1352-2310.
Citácie:
1. [1.1] LI, C. - PENG, P. Visibility measurement using multi-angle forward
scattering by liquid droplets. In MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY.
ISSN 0957-0233, 2012, vol. 23, no. 10, article number 105802., WOS
2. [1.1] WEI, W. - FEDOROV, A. G. - LUO, Z. - NI, M. Radiative properties of
dense nanofluids. In APPLIED OPTICS. ISSN 1559-128X, 2012, vol. 51, no. 25,
p. 6159-6171., WOS
KOCIFAJ, Miroslav. Light pollution model for cloudy and cloudless night skies with
ground-based light sources. In Applied Optics, 2007, vol. 46, no. 15, p. 3013-3022.
(2007 - Current Contents). ISSN 1352-2310.
Citácie:
1. [1.1] BIERMAN, A. Will switching to LED outdoor lighting increase sky glow?
In LIGHTING RESEARCH & TECHNOLOGY. ISSN 1477-1535, 2012, vol. 44,
no. 4, p. 449-458., WOS
2. [1.1] CINZANO, P. - FALCHI, F. The propagation of light pollution in the
atmosphere. In MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL
SOCIETY. ISSN 0035-8711, 2012, vol. 427, no. 4, p. 3337-3357., WOS
KOCIFAJ, Miroslav. Analytical solution for daylight transmission via hollow light
pipes with a transparent glazing. In Solar Energy, 2009, vol. 83 no. 2, . p. 186-192.
(1.607 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 0038-092X.
Citácie:
1. [1.1] KOMAR, L. - DARULA, S. Determination of the light tube efficiency for
selected overcast sky types. In SOLAR ENERGY. ISSN 0038-092X, 2012, vol. 86,
no. 1, p. 157-163., WOS
2. [1.1] NASERI, P. - MCKENZIE, D. R. - LIU, P. - FLEMING, S. SUCHOWERSKA, N. Light propagation in multimoded square hollow
waveguides. In JOURNAL OF OPTICS. ISSN 2040-8978, 2012, vol. 14, no. 10,
article number 105703., WOS
3. [1.1] RASEKH, A. Development of horizontal pipe flow temperature in the
presence of solar radiation and thermal leakage to the ambient. In HEAT
TRANSFER RESEARCH. ISSN 1064-2285, 2012, vol. 43, no. 2, p. 151-166., WOS
4. [3] TAVAKOLI, A. - BAKTASH, M. Numerical Approach for Temperature
Development of Horizontal Pipe Flow with Thermal Leakage to Ambient. In
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN ENGINEERING RESEARCH, ISSN
2249-6645, 2012, vol. 2, no 5, p. 3784-3794.
KOCIFAJ, Miroslav. Sky luminace/radiance model with multiple scattering effect.
In Solar Energy, 2009, vol. 83, p. 1914-1922. (1.607 - IF2008). (2009 - Current
96
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA37
ADCA38
ADCA39
ADCA40
ADCA41
Contents). ISSN 0038-092X.
Citácie:
1. [1.2] CHEN, Y. - HE, M.Y. - CHEN, Y. Differential edge extraction method
analysis based on image brightness model. In International Journal of
Advancements in Computing Technology, 2012, vol. 4, no. 23, p. 34-42., SCOPUS
KOCIFAJ, Miroslav - GANGL, M. - KUNDRACÍK, František - HORVATH,
Helmuth - VIDEEN, Gorden. Simulation of the optical properties of single
composite aerosols. In Journal of Aerosol Science, 2006, vol. 37, p. 1683-1695.
ISSN 0021-8502.
Citácie:
1. [1.1] LI, J. Y. - LI, Q. - DONG, S. K. - TAN, H. P. Radiative properties of
radially nonisothermal alumina particles with multiphase. In JOURNAL OF
QUANTITATIVE SPECTROSCOPY & RADIATIVE TRANSFER. ISSN
0022-4073, 2012, vol. 113, no. 4, p. 318-324., WOS
KOCIFAJ, Miroslav - KUNDRACIK, F. - DARULA, Stanislav - KITTLER,
Richard. Theoretical solution for light transmission of a bended hollow light guide.
In Solar Energy, 2010, vol. 84, no. 8, p. 1422-1432. (2.011 - IF2009). (2010 Current Contents). ISSN 0038-092X.
Citácie:
1. [1.1] NASERI, P. - MCKENZIE, D. R. - LIU, P. - FLEMING, S. SUCHOWERSKA, N. Light propagation in multimoded square hollow
waveguides. In JOURNAL OF OPTICS. ISSN 2040-8978, 2012, vol. 14, no. 10,
article number 105703., WOS
2. [1.1] SU, Y. - KHAN, N. - RIFFAT, S. B. - GARETH, O. Comparative
monitoring and data regression of various sized commercial lightpipes. In
ENERGY AND BUILDINGS. ISSN 0378-7788, 2012, vol. 50, p. 308-314., WOS
KOCIFAJ, Miroslav - DARULA, Stanislav - KITTLER, Richard. HOLIGILM:
hollow light guide interior illumination method – an analytic calculation approach
for cylindrical light-tubes. In Solar Energy, 2008, vol. 82, p. 247-259. (1.519 IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 0038-092X.
Citácie:
1. [1.1] SU, Y. - KHAN, N. - RIFFAT, S. B. - GARETH, O. Comparative
monitoring and data regression of various sized commercial lightpipes. In
ENERGY AND BUILDINGS. ISSN 0378-7788, 2012, vol. 50, p. 308-314., WOS
KÓMAR, Ladislav - DARULA, Stanislav. Determination of the light tube efficiency
for selected overcast sky types. In Solar Energy, 2012, vol. 86, p. 157-163. (2.475 IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0038-092X.
Citácie:
1. [1.1] WU, Y. - LI, J. - LI, H. - LIU, P. Testing and Calculation of Solar Light
Pipes of USTB Gymnasium. In MANAGEMENT, MANUFACTURING AND
MATERIALS ENGINEERING, PTS 1 AND 2. ISSN 1022-6680, 2012, vol.
452-453, p. 138-141., WOS
KOSTRÁB, G. - LOVIČ, M. - JANOTKA, Ivan - BAJUS, M. - MRAVEC, D.
tert-Butylation of toluene with isobutylene over zeolite catalysts: Influence of water.
In Applied Catalysis A: General, 2007, vol. 323, no. 30, p. 210-218. (2.630 IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN 0926-860X.
Citácie:
1. [1.1] NIE, L. - RESASCO, D. E. Improving carbon retention in biomass
conversion by alkylation of phenolics with small oxygenates. In APPLIED
CATALYSIS A-GENERAL. ISSN 0926-860X, 2012, vol. 447, p. 14-21., WOS
2. [1.1] WANG, Q. - FAN, H. - WU, S. - ZHANG, Z. - ZHANG, P. - HAN, B.
Water as an additive to enhance the ring opening of naphthalene. In GREEN
97
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA42
ADCA43
ADCA44
ADCA45
ADCA46
CHEMISTRY. ISSN 1463-9262, 2012, vol. 14, no. 4, p. 1152-1158., WOS
KOSTRÁB, G. - MRAVEC, D. - BAJUS, M. - JANOTKA, Ivan - SUGI, Y. - CHO,
S. J. - KIM, J. H. tert-Butylation of toluene over mordenite and cerium-modified
mordenite catalysts. In Applied Catalysis A: General, 2006, vol. 299, p. 122-130.
(2.728 - IF2005). (2006 - Current Contents). ISSN 0926-860X.
Citácie:
1. [1.2] WANG, C. - FAN, L. - SHEN, Y. - LIU, D. - XU, S. Gas-phase synthesis of
para-tert-butyltoluene from toluene and tert-butyl alcohol over H-mordenite
catalyst. In Huaxue Fanying Gongcheng Yu Gongyi/Chemical Reaction
Engineering and Technology, 2012, vol. 28, no. 1, p. 50-56., SCOPUS
KOSTRÁB, G. - LOVIČ, M. - JANOTKA, Ivan - BAJUS, M. - MRAVEC, D.
tert-Butylation of diphenylamine over zeolite catalysts – Part 1: Catalyst screening
and optimization of reaction conditions. In Applied Catalysis A: General, 2008, vol.
335, p. 74-81. (3.166 - IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 0926-860X.
Citácie:
1. [1.1] ZHAO, Z. - DAI, Y. - BAO, T. - LI, R. - WANG, G. Direct alkenylation of
aromatics with phenylacetylene over supported H3PW12O40 catalysts as a clean
and highly efficient approach to producing alpha-arylstyrenes. In JOURNAL OF
CATALYSIS. ISSN 0021-9517, 2012, vol. 288, p. 44-53., WOS
2. [1.1] ZHENG, C. - SUN, X. Low cost and non-surfactant synthesis of
fluorinated alumina modified with magnesium for condensation of aniline to
diphenylamine. In JOURNAL OF FLUORINE CHEMISTRY. ISSN 0022-1139,
2012, vol. 135, p. 373-378., WOS
KRAJČI, Ľudovít - JANOTKA, Ivan. Measurement techniques for rapid assessment
of carbonation in concrete. In ACI Materials Journal, 2000, vol. 97, no. 2, p.
168-171. ISSN 0889-325X.
Citácie:
1. [1.1] JIA, B. - LI, Z. - CHENG, L. - YAO, H. - ZENG, J. M. - LI, T. S. - MA, S.
J. - JIANG, Z. Y. - YANG, D. G. Experimental Study on Dynamic Mechanical
Behavior of Concrete with High Temperature. In ADVANCED ENGINEERING
MATERIALS, PTS 1-3. ISSN 1022-6680, 2011, vol. 194-196, p. 1109-1113., WOS
2. [4] JERGA, J. Damage state of concrete reflected in deformation parameters.
In Proceedings of the 10th International Conference on New Trends in Statics and
Dynamics of Buildings, 2012, Bratislava: Slovak University of Technology in
Bratislava, p. 37-40. ISBN 978-80-227-3786-9.
KRAJČI, Ľudovít - JANOTKA, Ivan - KRAUS, Ivan - JAMNICKÝ, P. Burnt kaolin
sand as pozzolanic material for cement hydration. In Ceramics-Silikáty, 2007, vol.
51, no. 4, p. 217-224. (0.597 - IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN 0862-5468.
Citácie:
1. [1.1] PENTRAK, M. - MADEJOVA, J. - ANDREJKOVICOVA, S. - UHLIK, P. KOMADEL, P. Stability of kaolin sand from the Vysny Petrovec deposit (south
Slovakia) in an acid environment. In GEOLOGICA CARPATHICA. ISSN
1335-0552, 2012, vol. 63, no. 6, p. 503- 512., WOS
2. [1.2] MLEZA, Y. - HAJJAJI, M. Microstructural characterisation and physical
properties of cured thermally activated clay-lime blends. In CONSTRUCTION
AND BUILDING MATERIALS, 2012, vol. 26, no. 1, p. 226-232., SCOPUS
KRAJČI, Ľudovít - MOJUMDAR, S.C. - KULIFFAYOVÁ, Marta - JANOTKA,
Ivan. Microstructure of Portland cement mortar amended by burnt kaolin sand. In
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2010, vol. 100, no. 3, p. 779-787.
(1.587 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 1418-2874.
Citácie:
1. [1.1] ZHANG, T. - YU, Q. - WEI, J. - LI, J. Investigation on mechanical
98
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA47
ADCA48
properties, durability and micro-structural development of steel slag blended
cements. In JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY. ISSN
1388-6150, 2012, vol. 110, no. 2, p. 633-639., WOS
2. [1.2] ZHOU, J. - YAN, Y. - CHEN, X. - ZHOU, M. - Jiao, X. Hydration of
ultrafine and ordinary portland cement at early ages. In Proceedings of the 12th
International Symposium on Structural Engineering, ISSE 2012 , p. 310-315.,
SCOPUS
3. [3] JERGA, J. - POKORNÝ, M. The use of guided waves for damage detection
of tunnel linings. In Proceedings of the 13th International Conference
Geotechnics, 2012, Ostrava: Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava, s. 156-161.
ISBN 978-80-248-2785-8.
4. [3] JERGA, J. Volumetric strain as a measure of damage in tunnel linings. In
Proceedings of the 13th International Conference Geotechnics, 2012, Ostrava:
Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava, s. 150-155. ISBN 978-80-248-2785-8.
5. [4] JERGA, J. Damage state of concrete reflected in deformation parameters.
In Proceedings of the 10th International Conference on New Trends in Statics and
Dynamics of Buildings, 2012, Bratislava: Slovak University of Technology in
Bratislava, p. 37-40. ISBN 978-80-227-3786-9.
6. [4] JERGA, J. Microcracks in concrete and their detection. In Civil and
Environmental Engineering, ISSN 1336, 2012, vol. 8, no. 2, p. 132-144.
7. [4] JERGA, J. Microcracks in concrete. In Proceedings of the 10th
International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings,
2012, Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, p. 33-36. ISBN
978-80-227-3786-9.
LALINSKÝ, Tibor - HAŠČÍK, Štefan - MOZOLOVÁ, Želmíra - BURIAN, Eduard
- DRŽÍK, Milan. The improved performance of GaAs micromachined power sensor
microsystem. In Sensors and Actuators A, 1999, vol. 76, p. 241-246. (0.742 IF1998). (1999 - Current Contents).
Citácie:
1. [1.1] PAI, P. - CHEN, L.Y. - CHOWDHURY, F.K. - TABIB-AZAR, M.
Non-Intrusive Electric Power Sensors for Smart Grid. In 2012 IEEE SENSORS
PROCEEDINGS. 2012, p. 600-603., WOS
2. [1.1] WANG, D.B. - LIAO, X.P. - LIU, T. A Thermoelectric Power Sensor and
Its Package Based on MEMS Technology. In JOURNAL OF
MICROELECTROMECHANICAL SYSTEMS. FEB 2012, vol. 21, no. 1, p.
121-131., WOS
3. [1.1] WANG, D.B. - LIAO, X.P. - LIU, T. Optimization of Indirectly-Heated
Type Microwave Power Sensors Based on GaAs Micromachining. In IEEE
SENSORS JOURNAL. MAY 2012, vol. 12, no. 5, p. 1349-1355., WOS
4. [1.1] WANG, D.B. - LIAO, X.P. A 35 GHz wireless millimeter-wave power
sensor based on GaAs micromachining technology. In JOURNAL OF
MICROMECHANICS AND MICROENGINEERING. JUN 2012, vol. 22, no. 6.,
WOS
5. [1.1] WANG, D.B. - LIAO, X.P. A novel MEMS double-channel microwave
power sensor based on GaAs MMIC technology. In SENSORS AND ACTUATORS
A-PHYSICAL. DEC 2012, vol. 188, SI, p. 95-102., WOS
MARKOU, M.T. - KAMBEZIDIS, H.D. - BARTZOKAS, A. - DARULA, Stanislav
- KITTLER, Richard. Generation of daylight reference years for two European cities
with different climate: Athens, Greece and Bratislava, Slovakia. In Atmospheric
Research, 2007, vol. 86, s. 315-329. (1.304 - IF2006). ISSN 0169-8095.
Citácie:
1. [1.1] OTEIZA, P. - PEREZ-BURGOS, A. Diffuse illuminance availability on
99
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA49
ADCA50
ADCA51
ADCA52
ADCA53
horizontal and vertical surfaces at Madrid, Spain. In ENERGY CONVERSION
AND MANAGEMENT. ISSN 0196-8904, 2012, vol. 64, p. 313-319., WOS
MATIAŠOVSKÝ, Peter. Daily characteristics of air temperature and solar
irradiation-input data for modelling of thermal behaviour of buildings. In
Atmospheric Environment, 1996, vol. 30, no. 3, p. 537-542. (0.950 - IF1995). (1996
- Current Contents). ISSN 1352-2310.
Citácie:
1. [1.1] MEDVIGY, D. - BEAULIEU, C. Trends in Daily Solar Radiation and
Precipitation Coefficients of Variation since 1984. In JOURNAL OF CLIMATE.
ISSN 0894-8755, 2012, vol. 25, no. 4, p. 1330-1339., WOS
2. [1.1] THAPAR, V. - AGNIHOTRI, G. - SETHI, V. K. Estimation of hourly
temperature at a site and its impact on energy yield of a pv module. In
INTERNATIONAL JOURNAL OF GREEN ENERGY. ISSN 1543-5075, 2012, vol.
9, no. 6, p. 553-572., WOS
MOJUMDAR, Subhash Chandra - JANOTKA, Ivan. Thermophysical properties of
blends from Portland and sulfoaluminate-belite cements. In Acta Physica Slovaca :
journal for experimental and theoretical physics, 2002, vol. 52, no. 5, p. 435-446.
(0.461 - IF2001). (2002 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0323-0465.
Citácie:
1. [1.2] WANG, Q. - MIAO, M. - FENG, J. - YAN, P. The influence of
hightemperature curing on the hydration characteristics of a cement-GGBS
binder. In Advances in Cement Research, 2012, vol. 24, no. 1, p. 33-40., SCOPUS
MRAVEC, D. - HUDEC, J. - JANOTKA, Ivan. Some possibilities of catalytic and
noncatalytic utilization of zeolites. In Chemical Papers - Chemické zvesti, 2005, vol.
59, no.1, p. 62-69. ISSN 0366-6352.
Citácie:
1. [1.1] KEIPOUR, H. - KHALILZADEH, M. A. - HOSSEINI, A. - PILEVAR, A. ZAREYEE, D. An active and selective heterogeneous catalytic system for Michael
addition. In CHINESE CHEMICAL LETTERS. ISSN 1001-8417, 2012, vol. 23,
no. 5, p. 537-540., WOS
2. [1.2] ULMANU, M. Applications in construction industry. In Handbook of
Natural Zeolites, 2012, p. 652-664., SCOPUS
MYKHASKIV, V.V. - ZHANG, Ch. - SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír. A
frequency-domain BEM for 3-D non-synchronous crack interaction analysis in
elastic solids. In Engineering Analysis with Boudary Elements, 2006, vol. 30, no. 3,
p. 167-175. (0.894 - IF2005). (2006 - Current Contents). ISSN 0955-7997.
Citácie:
1. [1.1] MENSHYKOV, O. V. - MENSHYKOVA, M. V. - GUZ, I. A. 3-D
elastodynamic contact problem for an interface crack under harmonic loading. In
ENGINEERING FRACTURE MECHANICS. ISSN 0013-7944, 2012, vol. 80, p.
52-59., WOS
2. [1.1] MENSHYKOVA, M. V. - MENSHYKOV, O. V. - MIKUCKA, V. A. - GUZ,
I. A. Interface cracks with initial opening under harmonic loading. In
COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY. ISSN 0266-3538, 2012, vol. 72,
no. 10, p. 1057-1063., WOS
OCHIAI, Y. - SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján. Axial symmetric elasticity
analysis in non-homogeneous bodies under gravitational load by triple-reciprocity
boundary element method. In International Journal for Numerical Methods in
Engineering, 2009, vol. 78, no. 7, p. 779-799. (2.229 - IF2008). ISSN 0029-5981.
Citácie:
1. [1.1] YUN, B. I. - ANG, W. T. A dual-reciprocity boundary element method for
axisymmetric thermoelastostatic analysis of nonhomogeneous materials. In
100
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA54
ADCA55
ADCA56
ADCA57
ADCA58
ADCA59
ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS. ISSN 0955-7997,
2012, vol. 36, no. 12, p. 1776-1786., WOS
OCHIAI, Y. - SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján. Transient heat conduction
analysis by triple-reciprocity boundary element method. In Engineering Analysis
with Boudary Elements, 2006, vol. 30, no. 3, p. 194-204. (0.894 - IF2005). (2006 Current Contents). ISSN 0955-7997.
Citácie:
1. [1.1] ABREU, A. I. - CANELAS, A. - SENSALE, B. - MANSUR, W. J.
CQM-based BEM formulation for uncoupled transient quasistatic
thermoelasticity analysis. In ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY
ELEMENTS. ISSN 0955-7997, 2012, vol. 36, no. 4, p. 568-578., WOS
2. [1.1] CARRER, J. A. M. - OLIVEIRA, M. F. - VANZUIT, R. J. - MANSUR, W. J.
Transient heat conduction by the boundary element method: D-BEM approaches.
In INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN
ENGINEERING. ISSN 0029-5981, 2012, vol. 89, no. 7, p. 897-913., WOS
ROUSEKOVÁ, I. - BAJZA, A. - ŽIVICA, Vladimír. Silica fume-basic blast furnace
slag systems activated by an alkali silica fume activator. In Cement and concrete
research, 1997, vol. 27, no. 12, . p. 1825-1828. ISSN 0008-8846.
Citácie:
1. [1.1] JAIN, N. Effect of nonpozzolanic and pozzolanic mineral admixtures on
the hydration behavior of ordinary Portland cement. In CONSTRUCTION AND
BUILDING MATERIALS. ISSN 0950-0618, 2012, vol. 27, no. 1, p. 39-44., WOS
2. [1.2] BERNAL, S.A. - RODRÍGUEZ, E.D. - MEJIA DE GUTIÉRREZ, R. PROVIS, J.L. - DELVASTO, S. Activation of metakaolin/slag blends using
alkaline solutions based on chemically modified silica fume and rice husk ash. In
Waste and Biomass Valorization, 2012, vol. 3, no. 1, p. 99-108., SCOPUS
SADOVSKÝ, Zoltán - GUEDES SOARES, C. Artificial neural network model of
the strength of thin rectangular plates with weld induced initial imperfections. In
Reliability Engineering and System Safety, 2011, vol. 96, p. 713-717. (1.897 IF2010). (2011 - Current Contents). ISSN 0951-8320.
Citácie:
1. [1.1] ZAREEI, M.R. - KHEDMATI, M.R. - RIGO, P. Application of artificial
neural networks to the evaluation of the ultimate strength of uniaxially
compressed welded stiffened aluminium plates. In PROCEEDINGS OF THE
INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART M-JOURNAL OF
ENGINEERING FOR THE MARITIME ENVIRONMENT. ISSN 1475-0902, 2012,
vol. 226, no. M3, p. 197-213., WOS
SADOVSKÝ, Zoltán. Discussion on: An inverse reliability method and its
application. In Structural Safety, 2000, vol. 22, no. 1, . p. 97-102. ISSN 0167-4730.
Citácie:
1. [1.1] LEHKY, D. - NOVAK, D. Solving Inverse Structural Reliability Problem
Using Artificial Neural Networks and Small-Sample Simulation. In ADVANCES
IN STRUCTURAL ENGINEERING. ISSN 1369-4332, 2012, vol. 15, no. 11, p.
1911-1920., WOS
SADOVSKÝ, Zoltán - DRDÁCKÝ, Miloš. Buckling of plate strip subjected to
localised corrosion - a stochastic model. In Thin-Walled Structures, 2001, vol. 39,
no. 3, p. 247-259. ISSN 0263-8231.
Citácie:
1. [1.1] OSZVALD, K. - DUNAI, L. Effect of corrosion on the buckling of steel
angle members experimental study. In PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL
ENGINEERING. ISSN 0553-6626, 2012, vol. 56, no. 2, p. 175-183., WOS
SADOVSKÝ, Zoltán - TEIXEIRA, A. P. - GUEDES SOARES, C. Degradation of
101
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA60
ADCA61
ADCA62
ADCA63
the compressive strength of rectangular plates due to initial deflections. In
Thin-Walled Structures, 2005, vol. 43, no. 1, p. 65-82. (0.517 - IF2004). (2005 Current Contents). ISSN 0263-8231.
Citácie:
1. [1.1] RAVIPRAKASH, A. V. - PRABU, B. - ALAGUMURTHI, N. Effect of Size
and Orientation of a Centrally Located Dent on the Ultimate Strength of a Thin
Square Steel Plate under Axial Compression. In INTERNATIONAL JOURNAL
OF STEEL STRUCTURES. ISSN 1598-2351, 2012, vol. 12, no. 1, p. 47-58., WOS
2. [1.1] RAVIPRAKASH, A. V. - PRABU, B. - ALAGUMURTHI, N. Residual
ultimate compressive strength of dented square plates. In THIN-WALLED
STRUCTURES. ISSN 0263-8231, 2012, vol. 58, p. 32-39., WOS
3. [1.2] RAVIPRAKASH, A.V. - PRABU, B. - ALAGUMURTHI, N. Effect of
location and orientation of two short dents on ultimate compressive strength of a
thin square steel plate. In International Journal of Computer Applications in
Technology, 2012, vol. 45, no. 1, p. 77-89., SCOPUS
SADOVSKÝ, Zoltán - FAŠKO, P. - MIKULOVÁ, K. - PECHO, J. Exceptional
snowfalls and the assessment of accidental snow loads for structural design. In Cold
Regions Science and Technology, 2012, vol. 72, p. 17-22. (1.429 - IF2011). (2012 Current Contents). ISSN 0165-232X.
Citácie:
1. [3] KRIVY, V. - VAVRUSOVA, K. New Digital Ground Snow Load Map for the
Area of the Czech Republic. In Proceedings of the 5th WSEAS International
Conference on Natural Hazards (NAHA ´12). Sliema: WSEAS Press, Malta, 2012.
ISBN 978-1-61804-120-3, ISSN 2227-4359.
SADOVSKÝ, Zoltán - TEIXEIRA, A. P. - GUEDES SOARES, C. Degradation of
the compressive strength of square plates due to initial deflections. In Journal of
Constructional Steel Research, 2006, vol. 62, no. 4, .p. 369-377. ISSN 0143-974X.
Citácie:
1. [1.1] RAVIPRAKASH, A. V. - PRABU, B. - ALAGUMURTHI, N. Effect of Size
and Orientation of a Centrally Located Dent on the Ultimate Strength of a Thin
Square Steel Plate under Axial Compression. In INTERNATIONAL JOURNAL
OF STEEL STRUCTURES. ISSN 1598-2351, 2012, vol. 12, no. 1, p. 47-58., WOS
2. [1.1] RAVIPRAKASH, A. V. - PRABU, B. - ALAGUMURTHI, N. Residual
ultimate compressive strength of dented square plates. In THIN-WALLED
STRUCTURES. ISSN 0263-8231, 2012, vol. 58, p. 32-39., WOS
3. [1.2] RAVIPRAKASH, A.V. - PRABU, B. - ALAGUMURTHI, N. Effect of
location and orientation of two short dents on ultimate compressive strength of a
thin square steel plate. In International Journal of Computer Applications in
Technology, 2012, vol. 45, no.1, p. 77-89., SCOPUS
SADOVSKÝ, Zoltán. Asymptotic analysis of asymmetric reliability margin. In
Structural Safety, 1996, vol. 18, no. 1, p. 33-47. ISSN 0167-4730.
Citácie:
1. [1.1] ZHAO, Y.G. - ANG, A.H.S. On the first-order third-moment reliability
method. In Structure and Infrastructure Engineering. 2012, vol. 8, iss. 5, p.
517-527., WOS
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - ZHANG, Chhuanzeng. Evaluation of the
stress intensity factors for cracks in continuously nonhomogeneous solids, part II:
Meshless method. In Mechanics of Advanced Materials and Structures, 2008, vol.15,
no. 6-7, p. 444-452. (0.883 - IF2007). ISSN 1537-6494.
Citácie:
1. [1.1] KAMAN, M. O. - CETISLI, F. Numerical analysis of center cracked
orthotropic fgm plate: Crack and material axes differ by theta(o). In STEEL AND
102
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA64
ADCA65
ADCA66
ADCA67
COMPOSITE STRUCTURES. ISSN 1229-9367, 2012, vol. 13, no. 2, p. 187-206.,
WOS
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - VAN KEER, R. Meshless local boundary
integral equation method for 2D elastodynamic problems. In International Journal
for Numerical Methods in Engineering, 2003, vol. 57, no. 2, p. 235-249. ISSN
0029-5981.
Citácie:
1. [1.1] KHODAKARAMI, M. I. - KHAJI, N. - AHMADI, M. T. Modeling transient
elastodynamic problems using a novel semi-analytical method yielding decoupled
partial differential equations. In COMPUTER METHODS IN APPLIED
MECHANICS AND ENGINEERING. ISSN 0045-7825, 2012, vol. 213, p. 183195.,
WOS
2. [1.1] SELLOUNTOS, E. J. - POLYZOS, D. - ATLURI, S. N. A New and Simple
Mesh less LBIE-RBF Numerical Scheme in Linear Elasticity. In
CMES-COMPUTER MODELING IN ENGINEERING & SCIENCES. ISSN
1526-1492, 2012, vol. 89, no. 6, p. 513-551., WOS
3. [1.1] SELLOUNTOS, E. J. - TSINOPOULOS, S. V. - POLYZOS, D. A LBIE
Method for Solving Gradient Elastostatic Problems. In CMES-COMPUTER
MODELING IN ENGINEERING & SCIENCES. ISSN 1526-1492, 2012, vol. 86,
no. 2, p. 145-169., WOS
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - VAN KEER, R. Global and local Trefftz
boundary integral formulations for sound vibration. In Advances in Engineering
Software, 2002, vol. 33, no. 7-10, p. 469-476. ISSN 0965-9978.
Citácie:
1. [1.1] FAN, H. - YU, H. - ZHANG, D. - YAN, J. Y. - ZHOU, C. C. - LIAO, R. WANG, J. W. Collocation Trefftz Method for the heat conduction issue In
irregular domain with non-linear boundary condition. In ELECTRICAL POWER
& ENERGY SYSTEMS, PTS 1 AND 2. ISSN 1022-6680, 2012, vol. 516-517, no.,
p. 156-164., WOS
2. [1.1] FAN, H. - ZHANG, D. - YU, H. - YAN, J. Y. - ZHOU, C. C. - LIAO, R. WANG, J. W. Collocation Trefftz Method for the heat conduction issue In
irregular domain. In ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS, PTS 1 AND
2. ISSN 1022-6680, 2012, vol. 516-517, p. 146-155., WOS
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - MANG, HA. Meshless LBIE formulations for
simply supported and clamped plates under dynamic load. In Computers &
Structures, 2003, vol. 81, no. 16, p. 1643-1651. ISSN 0045-7949.
Citácie:
1. [1.1] PEREIRA, W.L.A. - KARAM, V.J. - CARRER, J.A.M. - MANSUR, W.J. A
dynamic formulation for the analysis of thick elastic plates by the boundary
element method. In ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS,
2012, vol. 36, iss. 7, p. 1138-1150., WOS
2. [1.1] WUENSCHE, M. - F. GARCIA-SANCHEZ, F. - SAEZ, A. Analysis of
anisotropic Kirchhoff plates using a novel hypersingular BEM. In
COMPUTATIONAL MECHANICS, ISSN 0178-7675, 2012, vol. 49, p. 629-641.,
WOS
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - SOLEK, Peter - ATLURI, SN. Modeling of
intelligent material systems by the MLPG. In CMES: Computer Modeling in
Engineering & Sciences, 2008, vol. 34, no. 3, p. 273-300. (1.653 - IF2007). (2008 Current Contents). ISSN 1526-1492.
Citácie:
1. [1.1] MILAZZO, A. - ORLANDO, C. A beam finite element for
magneto-electro-elastic multilayered composite structures. In COMPOSITE
103
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA68
ADCA69
STRUCTURES. ISSN 0263-8223, 2012, vol. 94, no. 12, p. 3710-3721., WOS
2. [1.1] MILAZZO, A. - ORLANDO, C. An equivalent single-layer approach for
free vibration analysis of smart laminated thick composite plates. In SMART
MATERIALS AND STRUCTURES. ISSN 0964-1726, 2012, vol. 21, no. 7, article
number 075031., WOS
3. [1.1] MILAZZO, A. An equivalent single-layer model for magnetoelectroelastic
multilayered plate dynamics. In COMPOSITE STRUCTURES. ISSN 0263-8223,
2012, vol. 94, no. 6, p. 2078-2086., WOS
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - TAN, C. L. - ATLURI, SN. Analysis of
transient heat conduction in 3D anisotropic functionally graded solids, by the MLPG
method. In CMES: Computer Modeling in Engineering & Sciences, 2008, vol. 32,
iss. 3, p. 161-174. (1.653 - IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 1526-1492.
Citácie:
1. [1.1] FU, Z. J. - CHEN, W. - QIN, Q. H. Three Boundary Meshless Methods for
Heat Conduction Analysis in Nonlinear FGMs with Kirchhoff and Laplace
Transformation. In ADVANCES IN APPLIED MATHEMATICS AND
MECHANICS. ISSN 2070-0733, 2012, vol. 4, no. 5, p. 519-542., WOS
2. [1.1] HOSSEINI, S. M. - ABOLBASHARI, M. H. A Unified Formulation for the
Analysis of Temperature Field in a Thick Hollow Cylinder Made of Functionally
Graded Materials With Various Grading Patterns. In HEAT TRANSFER
ENGINEERING. ISSN 0145-7632, 2012, vol. 33, no. 3, p. 261-271., WOS
3. [1.1] SHOKRI, A. - DEHGHAN, M. A Meshless Method Using Radial Basis
Functions for the Numerical Solution of Two-Dimensional Complex
Ginzburg-Landau Equation. In CMES-COMPUTER MODELING IN
ENGINEERING & SCIENCES. ISSN 1526-1492, 2012, vol. 84, no. 4, p. 333-358.,
WOS
4. [1.1] SIRAJ-UL-ISLAM - AZIZ, I. - KHAN, W. Numerical integration of
multi-dimensional highly oscillatory, gentle oscillatory and non-oscillatory
integrands based on wavelets and radial basis functions. In ENGINEERING
ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS. ISSN 0955-7997, 2012, vol. 36, no.
8, p. 1284-1295., WOS
5. [1.1] SIRAJ-UL-ISLAM - SARLER, B. - VERTNIK, R. - KOSEC, G. Radial
basis function collocation method for the numerical solution of the
two-dimensional transient nonlinear coupled Burgers&apos; equations. In
APPLIED MATHEMATICAL MODELLING. ISSN 0307-904X, 2012, vol. 36, no.
3, p. 1148-1160., WOS
6. [1.1] XIAO, J. - XIAO, G. Equivalence Principle for 3D Anisotropic
Multi-Physics Model Building. In 2012 ASIA-PACIFIC MICROWAVE
CONFERENCE (APMC 2012), 2012, p. 1301-1303., WOS
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - SOLEK, Peter - PAN, E. Fracture analysis of
cracks in magneto-electro-elastic solids by the MLPG. In Computational Mechanics,
2008, vol. 42, iss. 5, p. 697-714. (1.060 - IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN
0178-7675.
Citácie:
1. [1.1] FAHMY, M. A. Transient magneto-thermoviscoelastic plane waves in a
non-homogeneous anisotropic thick strip subjected to a moving heat source. In
APPLIED MATHEMATICAL MODELLING. ISSN 0307-904X, 2012, vol. 36, no.
10, p. 4565-4578., WOS
2. [1.1] ROJAS-DIAZ, R. - DENDA, M. - GARCIA-SANCHEZ, F. - SAEZ, A. Dual
BEM analysis of different crack face boundary conditions in 2D
magnetoelectroelastic solids. In EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS
A-SOLIDS. ISSN 0997-7538, 2012, vol. 31, no. 1, p. 152-162., WOS
104
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA70
ADCA71
ADCA72
3. [1.1] SHIRZADI, A. - LING, L. - ABBASBANDY, S. Meshless simulations of the
two-dimensional fractional-time convection-diffusion-reaction equations. In
ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS. ISSN 0955-7997,
2012, vol. 36, no. 11, p. 1522-., WOS
4. [1.1] WUENSCHE, M. - SAEZ, A. - GARCIA-SANCHEZ, F. - ZHANG, Ch.
Transient dynamic crack analysis in linear magnetoelectroelastic solids by a
hypersingular time-domain BEM. In EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS
A-SOLIDS. ISSN 0997-7538, 2012, vol. 32, p. 118-130., WOS
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - SOLEK, Peter. Elastic analysis in 3D
anisotropic functionally graded solids by the MLPG. In CMES: Computer Modeling
in Engineering & Sciences, 2009, vol. 43, no. 3, p. 223-251. (4.785 - IF2008). (2009
- Current Contents). ISSN 1526-1492.
Citácie:
1. [1.1] MOJDEHI, A. Rezaei - DARVIZEH, A. - BASTI, A. Nonlinear Dynamic
Analysis of Three-Dimensional Elasto-Plastic Solids by the Meshless Local
Petrov-Galerkin (MLPG) Method. In CMC-COMPUTERS MATERIALS &
CONTINUA. ISSN 1546-2218, 2012, vol. 29, no. 1, p. 15-39., WOS
2. [1.1] WEN, P. H. - ALIABADI, M. H. A hybrid finite difference and moving
least square method for elasticity problems. In ENGINEERING ANALYSIS WITH
BOUNDARY ELEMENTS. ISSN 0955-7997, 2012, vol. 36, no. 4, p. 600-605.,
WOS
3. [1.1] WU, Ch. P. - JIANG, R. Y. A state space differential reproducing kernel
method for the 3D analysis of FGM sandwich circular hollow cylinders with
combinations of simply-supported and clamped edges. In COMPOSITE
STRUCTURES. ISSN 0263-8223, 2012, vol. 94, no. 11, p. 3401-3420 ., WOS
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - ZHANG, C. - KRIVÁČEK, Jozef - WEN,
P.H. Analysis of orthotropic thick plates by meshless local Petrov-Galerkin (MLPG)
method. In International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2006, vol.
67, no. 13, p. 1830-1850. (1.203 - IF2005). (2006 - Current Contents). ISSN
0029-5981.
Citácie:
1. [1.1] WU, C. P. - JIANG, R. Y. A state space differential reproducing kernel
method for the 3D analysis of FGM sandwich circular hollow cylinders with
combinations of simply-supported and clamped edges. In COMPOSITE
STRUCTURES. ISSN 0263-8223, 2012, vol. 94, no. 11, p. 3401-3420., WOS
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - HON, Y.C. Inverse heat conduction problems
by meshless local Petrov-Galerkin method. In Engineering Analysis with Boudary
Elements, 2006, vol. 30, no. 8, p. 650-661. (0.894 - IF2005). (2006 - Current
Contents). ISSN 0955-7997.
Citácie:
1. [1.1] HAGHIGHI, M. R. Golbahar - MALEKZADEH, P. - RAHIDEH, H. VAGHEFI, M. Inverse transient heat conduction problems of a multilayered
functionally graded cylinder . In NUMERICAL HEAT TRANSFER PART
A-APPLICATIONS. ISSN 1040-7782, 2012, vol. 61, no. 9, p. 717-733., WOS
2. [1.1] RAHIDEH, H. - MALEKZADEH, P. - HAGHIGHI, M. R. Golbahar VAGHEFI, M. Two-dimensional inverse transient heat conduction analysis of
laminated functionally graded circular plates. In NUMERICAL HEAT
TRANSFER PART A-APPLICATIONS. ISSN 1040-7782, 2012, vol. 62, no. 12, p.
992-1014., WOS
3. [1.1] SHIRZADI, A. - LING, L. - ABBASBANDY, S. Meshless simulations of the
two-dimensional fractional-time convection-diffusion-reaction equations. In
ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS. ISSN 0955-7997,
105
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA73
ADCA74
ADCA75
2012, vol. 36, no. 11, p. 1522-1527., WOS
4. [1.1] WEI, G. F. - GAO, H. F. - LEE, G. Two-dimensional Inverse Heat
Conduction Problem Using a Meshless Manifold Method. In INTERNATIONAL
CONFERENCE ON SOLID STATE DEVICES AND MATERIALS SCIENCE.
ISSN 1875-3892, 2012, vol. 25, no., p. 421-426., WOS
5. [1.1] WU, X. H. - DAI, Y. J. - TAO, W. Q. MLPG/SUPG method for
convection-dominated problems. In NUMERICAL HEAT TRANSFER PART
B-FUNDAMENTALS. ISSN 1040-7790, 2012, vol. 61, no. 1, p. 36-51., WOS
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - ZHANG, C. - SCHANZ, M. Meshless local
Petrov-Galerkin method for continuously nonhomogeneous linear viscoelastic solids.
In Computational Mechanics, 2006, vol. 37, no. 3, p. 279-289. (0.933 - IF2005).
(2006 - Current Contents). ISSN 0178-7675.
Citácie:
1. [1.1] CHENG, Y. M. - LI, R. X. - PENG, M. J. Complex variable element-free
Galerkin method for viscoelasticity problems. In CHINESE PHYSICS B. ISSN
1674-1056, 2012, vol. 21, no. 9, article number 090205., WOS
2. [1.1] DAVE, E. V. - PAULINO, G. H. - BUTTLAR, W. G. Viscoelastic
functionally graded finite element method with recursive time integration and
applications to flexible pavements. In INTERNATIONAL JOURNAL FOR
NUMERICAL AND ANALYTICAL METHODS IN GEOMECHANICS. ISSN
0363-9061, 2012, vol. 36, no. 9, p. 1194-1219., WOS
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - ZHANG, C. Stress analysis in anisotropic
functionally graded materials by the MLPG method. In Engineering Analysis with
Boudary Elements, 2005, vol. 29, no. 6, p. 597-609. (1.000 - IF2004). (2005 Current Contents). ISSN 0955-7997.
Citácie:
1. [1.1] CHENG, Y. M. - LI, R. X. - PENG, M. J. Complex variable element-free
Galerkin method for viscoelasticity problems. In CHINESE PHYSICS B. ISSN
1674-1056, 2012, vol. 21, no. 9, article number 090205., WOS
2. [1.1] EGHTESAD, A. - SHAFIEI, A. R. - MAHZOON, M. Study of dynamic
behavior of ceramic-metal FGM under high velocity impact conditions using
CSPM method. In APPLIED MATHEMATICAL MODELLING. ISSN 0307-904X,
2012, vol. 36, no. 6, p. 2724-2738., WOS
3. [1.1] MOJDEHI, A. Rezaei - DARVIZEH, A. - BASTI, A. Nonlinear Dynamic
Analysis of Three-Dimensional Elasto-Plastic Solids by the Meshless Local
Petrov-Galerkin (MLPG) Method. In CMC-COMPUTERS MATERIALS &
CONTINUA. ISSN 1546-2218, 2012, vol. 29, no. 1, p. 15-39., WOS
4. [1.1] SHIRZADI, A. - LING, L. - ABBASBANDY, S. Meshless simulations of the
two-dimensional fractional-time convection-diffusion-reaction equations. In
ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS. ISSN 0955-7997,
2012, vol. 36, no. 11, p. 1522-1527., WOS
5. [1.1] WU, Ch. P. - JIANG, R. Y. A state space differential reproducing kernel
method for the 3D analysis of FGM sandwich circular hollow cylinders with
combinations of simply-supported and clamped edges. In COMPOSITE
STRUCTURES. ISSN 0263-8223, 2012, vol. 94, no. 11, p. 3401-3420., WOS
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - KRIVÁČEK, Jozef - ALIABADI, M.H. Local
boundary integral equations for orthotropic shallow shells. In International Journal
of Solids and Structures, 2007, vol. 44, no. 7-8, p. 2285-2303. (1.529 - IF2006).
(2007 - Current Contents). ISSN 0020-7683.
Citácie:
1. [1.2] VETROV, O.S. - SHEVCHENKO, V.P. Study of the stress-strain state of
orthotropic shells under the action of dynamical impulse loads. In Journal of
106
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA76
ADCA77
Mathematical Sciences (United States), 2012, vol. 183, no. 2, p. 231-240.,
SCOPUS
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - HELLMICH, Ch. - EBERHARDSTEINER, J.
Analysis of thick functionally graded plates by local integral equation method. In
Communications in Numerical Methods in Engineering, 2007, vol. 23, p. 733-754.
(0.518 - IF2006). ISSN 1069-8299.
Citácie:
1. [1.1] HASHEMINEJAD, Seyyed M. - GHESHLAGHI, Behnam.
Three-dimensional elastodynamic solution for an arbitrary thick FGM
rectangular plate resting on a two parameter viscoelastic foundation. In
COMPOSITE STRUCTURES. ISSN 0263-8223, 2012, vol. 94, no. 9, p.
2746-2755., WOS
2. [1.1] MANTARI, J. L. - GUEDES SOARES, C. Bending analysis of thick
exponentially graded plates using a new trigonometric higher order shear
deformation theory. In COMPOSITE STRUCTURES. ISSN 0263-8223, 2012, vol.
94, no. 6, p. 1991-2000., WOS
3. [1.1] MANTARI, J. L. - GUEDES SOARES, C. Generalized hybrid quasi-3D
shear deformation theory for the static analysis of advanced composite plates. In
COMPOSITE STRUCTURES. ISSN 0263-8223, 2012, vol. 94, no. 8, p.
2561-2575., WOS
4. [1.1] MANTARI, J. L. - OKTEM, A. S. - SOARES, C. Guedes Bending response
of functionally graded plates by using a new higher order shear deformation
theory. In COMPOSITE STRUCTURES, 2012, vol. 94, no. 2, p. 714-723., WOS
5. [1.1] OKTEM, A. S. - MANTARI, J. L. - GUEDES SOARES, C. Static response
of functionally graded plates and doubly-curved shells based on a higher order
shear deformation theory. In EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS
A-SOLIDS. ISSN 0997-7538, 2012, vol. 36, no., p. 163-172., WOS
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - HELLMICH, Ch. - EBERHARDSTEINER, J.
Heat conduction analysis of 3-D axisymmetric and anisotropic FGM bodies by
meshless local Petrov-Galerkin method. In Computational Mechanics, 2007, vol. 39,
no. 3, p. 323-333. (1.087 - IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN 0178-7675.
Citácie:
1. [1.1] CHENG, R. J. - LIEW, K. M. A meshless analysis of three-dimensional
transient heat conduction problems. In ENGINEERING ANALYSIS WITH
BOUNDARY ELEMENTS. ISSN 0955-7997, 2012, vol. 36, no. 2, p. 203-210.,
WOS
2. [1.1] HOSSEINI, S. M. - ABOLBASHARI, M. H. A Unified Formulation for the
Analysis of Temperature Field in a Thick Hollow Cylinder Made of Functionally
Graded Materials With Various Grading Patterns. In HEAT TRANSFER
ENGINEERING. ISSN 0145-7632, 2012, vol. 33, no. 3, p. 261-271., WOS
3. [1.1] KUTANAEI, S. S. - ROSHAN, N. - VOSOUGHI, A. - SAGHAFI, S. BARARI, A. - SOLEIMANI, S. Numerical solution of stokes flow in a circular
cavity using mesh-free local RBF-DQ. In ENGINEERING ANALYSIS WITH
BOUNDARY ELEMENTS. ISSN 0955-7997, 2012, vol. 36, no. 5, p. 633-638.,
WOS
4. [1.1] MIRZAEI, D. - DEHGHAN, M. New implementation of MLBIE method
for heat conduction analysis in functionally graded materials. In ENGINEERING
ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS. ISSN 0955-7997, 2012, vol. 36, no.
4, p. 511-519., WOS
5. [1.1] SHOKRI, A. - DEHGHAN, M. A Meshless Method Using Radial Basis
Functions for the Numerical Solution of Two-Dimensional Complex
Ginzburg-Landau Equation. In CMES-COMPUTER MODELING IN
107
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA78
ADCA79
ADCA80
ENGINEERING & SCIENCES. ISSN 1526-1492, 2012, vol. 84, no. 4, p. 333-358.,
WOS
6. [1.1] WU, X. H. - DAI, Y. J. - TAO, W. Q. MLPG/SUPG method for convection
-dominated problems. In NUMERICAL HEAT TRANSFER PART
B-FUNDAMENTALS. ISSN 1040-7790, 2012, vol. 61, no. 1, p. 36-51., WOS
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - ZHANG, Ch. - SOLEK, Peter - PAN, E.
Evaluation of fracture parameters in continuously nonhomogeneous piezoelectric
solids. In International Journal of Fracture, 2007, vol. 145, no. 4, p. 313-326. (0.685
- IF2006). (2007 - Current Contents). ISSN 0376-9429.
Citácie:
1. [1.1] YU, H. - WU, L. - GUO, L. - MA, J. - LI, H. A domain-independent
interaction integral for fracture analysis of nonhomogeneous piezoelectric
materials. In INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES.
ISSN 0020-7683, 2012, vol. 49, no. 23-24, p. 3301-3315., WOS
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - KRIVÁČEK, Jozef - WEN, P.H. - ZHANG,
Ch. Meshless local Petrov-Galerkin (MLPG) method for Reissen-Mindlin plates
under dynamics load. In CMES-Computer Methods in Applied Mechanics and
Engineering, 2007, vol. 196, no. 25-28, p. 2681-2691. (2.015 - IF2006). (2007 Current Contents). ISSN 0045-7825.
Citácie:
1. [1.1] CERIBASI, S. Static and Dynamic Analyses of Thin Uniformly Loaded
Super Elliptical FGM Plates. In MECHANICS OF ADVANCED MATERIALS
AND STRUCTURES. ISSN 1537-6494, 2012, vol. 19, no. 5, p. 323-335., WOS
2. [1.1] MALEKI, S. - TAHANI, M. - ANDAKHSHIDEH, A. Transient response of
laminated plates with arbitrary laminations and boundary conditions under
general dynamic loadings. In ARCHIVE OF APPLIED MECHANICS. ISSN
0939-1533, 2012, vol. 82, no. 5, p. 615-630., WOS
3. [1.1] MOJDEHI, A. R. - DARVIZEH, A. - BASTI, A. Nonlinear Dynamic
Analysis of Three-Dimensional Elasto-Plastic Solids by the Meshless Local
Petrov-Galerkin (MLPG) Method. In CMC-COMPUTERS MATERIALS &
CONTINUA. ISSN 1546-2218, 2012, vol. 29, no. 1, p. 15-39., WOS
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - ZHANG, C. Transient heat conduction
analysis in functionally graded materials by the meshless local boundary integral
equation method. In Computational Materials Science, 2003, vol. 28, no. 3-4, p.
494-504. (2003 - Current Contents). ISSN 0927-0256.
Citácie:
1. [1.1] ARANI, A.G. - KOLAHCHI, R. - BARZOKI, A. A. Mosallaie LOGHMAN, A. Electro-thermo-mechanical behaviors of FGPM spheres using
analytical method and ANSYS software. In APPLIED MATHEMATICAL
MODELLING, 2012, vol. 36, no. 1, p. 139-157., WOS
2. [1.1] CAO, L. - WANG, H. - QIN, Q. H. Fundamental solution based graded
element model for steady-state heat transfer in FGM. In ACTA MECHANICA
SOLIDA SINICA. ISSN 0894-9166, 2012, vol. 25, no. 4, p. 377-392., WOS
3. [1.1] CAO, L. L. - QIN, Q. H. - ZHAO, N. Hybrid graded element model for
transient heat conduction in functionally graded materials. In ACTA
MECHANICA SINICA. ISSN 0567-7718, 2012, vol. 28, no. 1, p. 128-139., WOS
4. [1.1] FOROUTAN, M. - MORADI-DASTJERDI, R. - SOTOODEH-BAHREINI,
R. Static analysis of FGM cylinders by a mesh-free method. In STEEL AND
COMPOSITE STRUCTURES. ISSN 1229-9367, 2012, vol. 12, no. 1, p. 1-11.,
WOS
5. [1.1] FU, Z. J. - CHEN, W. - QIN, Q. H. Three Boundary Meshless Methods for
Heat Conduction Analysis in Nonlinear FGMs with Kirchhoff and Laplace
108
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA81
ADCA82
Transformation. In ADVANCES IN APPLIED MATHEMATICS AND
MECHANICS. ISSN 2070-0733, 2012, vol. 4, no. 5, p. 519-542., WOS
6. [1.1] HOSSEINI, S. M. - ABOLBASHARI, M. H. A Unified Formulation for the
Analysis of Temperature Field in a Thick Hollow Cylinder Made of Functionally
Graded Materials With Various Grading Patterns. In HEAT TRANSFER
ENGINEERING. ISSN 0145-7632, 2012, vol. 33, no. 3, p. 261-271., WOS
7. [1.1] JEDRYSIAK, J. - RADZIKOWSKA, A. Tolerance averaging of heat
conduction in transversally graded laminates. In MECCANICA. ISSN 0025-6455,
2012, vol. 47, no. 1, p. 95-107., WOS
8. [1.1] KHAN, W. A. - AZIZ, A. Transient heat transfer in a functionally graded
convecting longitudinal fin. In HEAT AND MASS TRANSFER. ISSN 0947-7411,
2012, vol. 48, no. 10, p. 1745-1753., WOS
9. [1.1] MIRZAEI, D. - DEHGHAN, M. New implementation of MLBIE method
for heat conduction analysis in functionally graded materials. In ENGINEERING
ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS. ISSN 0955-7997, 2012, vol. 36, no.
4, p. 511-519., WOS
10. [1.1] RASTGOFTAR, H. - EGHTESAD, M. - KHAYATIAN, A. Boundary
Control of Temperature Distribution in a Spherical Shell With Spatially Varying
Parameters. In JOURNAL OF HEAT TRANSFER-TRANSACTIONS OF THE
ASME. ISSN 0022-1481, 2012, vol. 134, no. 1, article number 011302., WOS
11. [1.1] WANG, H. - CAO, L. - QIN, Q. H. Hybrid Graded Element Model for
Nonlinear Functionally Graded Materials. In MECHANICS OF ADVANCED
MATERIALS AND STRUCTURES. ISSN 1537-6494, 2012, vol. 19, no. 8, p.
590-602., WOS
12. [1.1] WU, X. H. - DAI, Y. J. - TAO, W. Q. MLPG/SUPG method for
convection-dominated problems. In NUMERICAL HEAT TRANSFER PART
B-FUNDAMENTALS. ISSN 1040-7790, 2012, vol. 61, no. 1, p. 36-51., WOS
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - ZHANG, C.Z. An advanced numerical
method for computing elastodynamic fracture parameters in functionally graded
materials. In Computational Materials Science, 2005, vol. 32, no. 3-4, p. 532-543.
(2005 - Current Contents). ISSN 0927-0256.
Citácie:
1. [1.1] KAMAN, M. O. - CETISLI, F. Numerical analysis of center cracked
orthotropic fgm plate: Crack and material axes differ by theta(o). In STEEL AND
COMPOSITE STRUCTURES. ISSN 1229-9367, 2012, vol. 13, no. 2, p. 187-206.,
WOS
2. [1.1] PETROVA, V. - SCHMAUDER, S. Mathematical modelling and thermal
stress intensity factors evaluation for an interface crack in the presence of a
system of cracks in functionally graded/homogeneous bimaterials. In
COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE. ISSN 0927-0256, 2012, vol. 52, no.
1, p. 171-177., WOS
3. [1.1] YAKHNO, V. G. - YASLAN, H. Cerdik. Approximate fundamental
solutions and wave fronts for general anisotropic materials. In INTERNATIONAL
JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES. ISSN 0020-7683, 2012, vol. 49, no.
6, p. 853-864., WOS
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - ZHANG, C. Application of meshless local
Petrov-Galerkin (MLPG) method to elastodynamic problems in continuously
nonhomogeneous solids. In CMES: Computer Modeling in Engineering & Sciences,
2003, vol. 4, no. 6, p. 637-647. (2003 - Current Contents). ISSN 1526-1492.
Citácie:
1. [1.1] KANDILAS, Ch. B. Transient elastodynamic analysis of nonhomogeneous
anisotropic plane bodies. In ACTA MECHANICA. ISSN 0001-5970, 2012, vol.
109
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA83
ADCA84
ADCA85
223, no. 4, p. 861-878., WOS
2. [1.1] TROBEC, R. - KOSEC, G. - STERK, M. - SARLER, B. Comparison of
local weak and strong form meshless methods for 2-D diffusion equation. In
ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS. ISSN 0955-7997,
2012, vol. 36, no. 3, p. 310-321., WOS
3. [1.1] WU, Ch. P. - JIANG, R. Y. A state space differential reproducing kernel
method for the 3D analysis of FGM sandwich circular hollow cylinders with
combinations of simply-supported and clamped edges. In COMPOSITE
STRUCTURES. ISSN 0263-8223, 2012, vol. 94, no. 11, p. 3401-3420., WOS
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - KRIVÁČEK, Jozef - ZHANG, C. Meshless
local Petrov-Galerkin method for stress and rack analysis in 3-D axisymmetric FGM
bodies. In CMES: Computer Modeling in Engineering & Sciences, 2005, vol. 8, no.
3, p. 259-270. (2.210 - IF2004). (2005 - Current Contents). ISSN 1526-1492.
Citácie:
1. [1.1] WEN, P. H. - ALIABADI, M. H. A hybrid finite difference and moving
least square method for elasticity problems. In ENGINEERING ANALYSIS WITH
BOUNDARY ELEMENTS. ISSN 0955-7997, 2012, vol. 36, no. 4, p. 600-605.,
WOS
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - WEN, P.H. - ALIABADI, M.H. Meshless
local Petrov-Galerkin (MLPG) method for shear deformable shells analysis. In
CMES: Computer Modeling in Engineering & Sciences, 2006, vol. 13, no. 2, p.
103-117. (2.178 - IF2005). (2006 - Current Contents). ISSN 1526-1492.
Citácie:
1. [1.1] CALEYRON, F. - COMBESCURE, A. - FAUCHER, V. - POTAPOV, S.
Dynamic simulation of damage-fracture transition in smoothed particles
hydrodynamics shells. In INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL
METHODS IN ENGINEERING. ISSN 0029-5981, 2012, vol. 90, no. 6, p.
707-738., WOS
2. [1.1] GU, Z. - TAN, Y. Fundamental solution method for inverse source
problem of plate equation. In APPLIED MATHEMATICS AND
MECHANICS-ENGLISH EDITION. ISSN 0253-4827, 2012, vol. 33, no. 12, p.
1513-1532., WOS
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - ATLURI, SN. Meshless local Petrov-Galerkin
method for heat conduction problem in an anisotropic medium. In CMES: Computer
Modeling in Engineering & Sciences, 2004, vol. 6, no. 3, p. 309-318. (1.957 IF2003). (2004 - Current Contents). ISSN 1526-1492.
Citácie:
1. [1.1] AHMADI, E. - AGHDAM, M. M. - SHEIKHY, N. A New Truly Mesh less
Method for Heat Conduction in Solid Structures. In PROCEEDINGS OF THE
ASME INTERNATIONAL MECHANICAL ENGINEERING CONGRESS AND
EXPOSITION 2010, Vol. 11, 2012, p. 55-60., WOS
2. [1.1] MIRZAEI, D. - DEHGHAN, M. New implementation of MLBIE method
for heat conduction analysis in functionally graded materials. In ENGINEERING
ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS. ISSN 0955-7997, 2012, vol. 36, no.
4, p. 511-519., WOS
3. [1.1] NAJAFI, M. - AREFMANESH, A. - ENJILELA, V. Meshless local
Petrov-Galerkin method-higher Reynolds numbers fluid flow applications. In
ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS. ISSN 0955-7997,
2012, vol. 36, no. 11, p. 1671-1685., WOS
4. [1.1] SHARIYAT, M. Nonlinear transient stress and wave propagation analyses
of the FGM thick cylinders, employing a unified generalized thermoelasticity
theory. In INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES. ISSN
110
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA86
ADCA87
ADCA88
0020-7403, 2012, vol. 65, no. 1, p. 24-37., WOS
5. [1.1] SHOKRI, A. - DEHGHAN, M. A Meshless Method Using Radial Basis
Functions for the Numerical Solution of Two-Dimensional Complex
Ginzburg-Landau Equation. In CMES-COMPUTER MODELING IN
ENGINEERING & SCIENCES. ISSN 1526-1492, 2012, vol. 84, no. 4, p. 333-358.,
WOS
6. [1.1] TU, W. - GU, Y. T. - WEN, P. H. Effective shear modulus approach for
two dimensional solids and plate bending problems by meshless point collocation
method. In ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS. ISSN
0955-7997, 2012, vol. 36, no. 5, p. 675-684., WOS
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - ATLURI, S. N. Meshless local
Petrov-Galerkin method in anisotropic elasticity. In CMES: Computer Modeling in
Engineering & Sciences, 2004, vol. 6, no. 5, p. 477-489. (1.957 - IF2003). (2004 Current Contents). ISSN 1526-1492.
Citácie:
1. [1.1] ABDOLLAHIFAR, A. - NAMI, M. R. - SHAFIEI, A. R. A new MLPG
method for elastostatic problems. In ENGINEERING ANALYSIS WITH
BOUNDARY ELEMENTS. ISSN 0955-7997, 2012, vol. 36, no. 3, p. 451-457.,
WOS
2. [1.1] HATTORI, G. - ROJAS-DIAZ, R. - SAEZ, A. - SUKUMAR, N. GARCIA-SANCHEZ, F. New anisotropic crack-tip enrichment functions for the
extended finite element method. In COMPUTATIONAL MECHANICS. ISSN
0178-7675, 2012, vol. 50, no. 5, p. 591-601., WOS
3. [1.1] KANDILAS, Ch. B. Transient elastodynamic analysis of nonhomogeneous
anisotropic plane bodies. In ACTA MECHANICA. ISSN 0001-5970, 2012, vol.
223, no. 4, p. 861-878., WOS
4. [1.1] WEN, P. H. - ALIABADI, M. H. A hybrid finite difference and moving
least square method for elasticity problems. In ENGINEERING ANALYSIS WITH
BOUNDARY ELEMENTS. ISSN 0955-7997, 2012, vol. 36, no. 4, p. 600-605.,
WOS
5. [1.1] WU, K. Ch. Concentrated impact loading on one face of a semi-infinite
crack in an anisotropic elastic material. In INTERNATIONAL JOURNAL OF
SOLIDS AND STRUCTURES. ISSN 0020-7683, 2012, vol. 49, no. 18, p.
2681-2685., WOS
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - ATLURI, SN. A pure contour formulation for
the meshless local boundary integral equation method in thermoelasticity. In CMES:
Computer Modeling in Engineering & Sciences, 2001, vol. 2, no. 4, p. 423-433.
ISSN 1526-1492.
Citácie:
1. [1.1] CHENG, R. J. - LIEW, K. M. A meshless analysis of three-dimensional
transient heat conduction problems. In ENGINEERING ANALYSIS WITH
BOUNDARY ELEMENTS. ISSN 0955-7997, 2012, vol. 36, no. 2, p. 203-210.,
WOS
2. [1.1] MOJDEHI, A. Rezaei - DARVIZEH, A. - BASTI, A. Nonlinear Dynamic
Analysis of Three-Dimensional Elasto-Plastic Solids by the Meshless Local
Petrov-Galerkin (MLPG) Method. In CMC-COMPUTERS MATERIALS &
CONTINUA. ISSN 1546-2218, 2012, vol. 29, no. 1, p. 15-39., WOS
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - KRIVÁČEK, Jozef - ZHANG, C. Local
BIEM for transient heat conduction analysis in 3-D axisymmetric functionally
graded solids. In Computational Mechanics, 2003, vol. 32, no. 3, p. 169-176. (2003 Current Contents). ISSN 0178-7675.
Citácie:
111
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA89
ADCA90
ADCA91
ADCA92
1. [1.1] DARABSEH, T. - YILMAZ, N. - BATAINEH, M. Transient
thermoelasticity analysis of functionally graded thick hollow cylinder based on
Green-Lindsay model. In INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICS AND
MATERIALS IN DESIGN. ISSN 1569-1713, 2012, vol. 8, no. 3, p. 247-255., WOS
2. [1.1] SHOKRI, Ali - DEHGHAN, Mehdi. A Meshless Method Using Radial
Basis Functions for the Numerical Solution of Two-Dimensional Complex
Ginzburg-Landau Equation. In CMES-COMPUTER MODELING IN
ENGINEERING & SCIENCES. ISSN 1526-1492, 2012, vol. 84, no. 4, p. 333-358.,
WOS
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír. A meshless method for large deflection of
plates. In Computational Mechanics, 2003, vol. 30, no. 2, p. 155-163. (2003 Current Contents). ISSN 0178-7675.
Citácie:
1. [1.1] LI, D. - BAI, F. - CHENG, Y. - LIEW, K. M. A novel complex variable
element-free Galerkin method for two-dimensional large deformation problems.
In COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING.
ISSN 0045-7825, 2012, vol. 233, p. 1-10., WOS
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - ATLURI, SN. Local boundary integral
equation (LBIE) method for solving problems of elasticity with nonhomogeneous
material properties. In Computational Mechanics, 2000, vol. 24, no. 6, p. 456-462.
ISSN 0178-7675.
Citácie:
1. [1.1] ABDOLLAHIFAR, A. - NAMI, M. R. - SHAFIEI, A. R. A new MLPG
method for elastostatic problems. In ENGINEERING ANALYSIS WITH
BOUNDARY ELEMENTS. ISSN 0955-7997, 2012, vol. 36, no. 3, p. 451-457.,
WOS
2. [1.1] KANDILAS, Ch. B. Transient elastodynamic analysis of nonhomogeneous
anisotropic plane bodies. In ACTA MECHANICA. ISSN 0001-5970, 2012, vol.
223, no. 4, p. 861-878., WOS
3. [1.1] OOI, E. H. - POPOV, V. An efficient implementation of the radial basis
integral equation method. In ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY
ELEMENTS. ISSN 0955-7997, 2012, vol. 36, no. 5, p. 716-726., WOS
4. [1.1] SHIRZADI, A. Meshless Local Integral Equations Formulation for the 2D
Convection-Diffusion Equations with a Nonlocal Boundary Condition. In
CMES-COMPUTER MODELING IN ENGINEERING & SCIENCES. ISSN
1526-1492, 2012, vol. 85, no. 1, p. 45-63., WOS
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - MANG, HA. Meshless local boundary
integral equation method for simply supported and clamped plates resting on elastic
foundation. In Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2002, vol.
191, no. 51-52, p. 5943-5959. ISSN 0045-7825.
Citácie:
1. [1.1] RAHBAR-RANJI, A. - BAHMYARI, E. Bending analysis of thin plates with
variable thickness resting on elastic foundation by element free Galerkin method.
In JOURNAL OF MECHANICS. ISSN 1727-7191, 2012, vol. 28, no. 3, p.
479-488., WOS
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - ZHANG, C. A meshless local boundary
integral equation method for dynamic anti-plane shear crack problem in functionally
graded materials. In Engineering Analysis with Boudary Elements, 2005, vol. 29, no.
4, p. 334-342. (1.000 - IF2004). (2005 - Current Contents). ISSN 0955-7997.
Citácie:
1. [1.1] CHENG, Z. - GAO, D. - ZHONG, Z. A moving interface crack between
two dissimilar functionally graded strips under plane deformation with integral
112
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA93
ADCA94
ADCA95
ADCA96
equation methods. In ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY
ELEMENTS. ISSN 0955-7997, 2012, vol. 36, no. 3, p. 267-273., WOS
2. [1.1] MOUSAVI, S. M. - FARIBORZ, S. J. Anti-plane elastodynamic analysis of
cracked graded orthotropic layers with viscous damping. In APPLIED
MATHEMATICAL MODELLING. ISSN 0307-904X, 2012, vol. 36, no. 4, p.
1626-1638., WOS
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - ZHANG, C. A local BIEM for analysis of
transient heat conduction with nonlinear source terms in FGMs. In Engineering
Analysis with Boudary Elements, 2004, vol. 28, no. 1, p. 1-11. (0.951 - IF2003).
(2004 - Current Contents). ISSN 0955-7997.
Citácie:
1. [1.1] MIRZAEI, D. - DEHGHAN, M. New implementation of MLBIE method
for heat conduction analysis in functionally graded materials. In ENGINEERING
ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS. ISSN 0955-7997, 2012, vol. 36, no.
4, p. 511-519., WOS
2. [1.1] SHOKRI, A. - DEHGHAN, M. A Meshless Method Using Radial Basis
Functions for the Numerical Solution of Two-Dimensional Complex
Ginzburg-Landau Equation. In CMES-COMPUTER MODELING IN
ENGINEERING & SCIENCES. ISSN 1526-1492, 2012, vol. 84, no. 4, p. 333-358.,
WOS
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - MANG, HA. Meshless formulations for
simply supported and clamped plate problems. In International Journal for
Numerical Methods in Engineering, 2002, vol. 55, no. 3, p. 359-375. ISSN
0029-5981.
Citácie:
1. [1.1] OCHIAI, Y. - SHIMIZU, T. Deformation analysis of thin plate with
distributed load by triple-reciprocity boundary element method. In
ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS. ISSN 0955-7997,
2012, vol. 36, no. 5, p. 772-778., WOS
2. [1.1] WUENSCHE, M. - GARCIA-SANCHEZ, F. - SAEZ, A. Analysis of
anisotropic Kirchhoff plates using a novel hypersingular BEM. In
COMPUTATIONAL MECHANICS. ISSN 0178-7675, 2012, vol. 49, no. 5, p.
629-641., WOS
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - BAZANT, ZP. Non-local boundary integral
formulation for softenig damage. In International Journal for Numerical Methods in
Engineering, 2003, vol. 57, no. 1, p. 103-116. ISSN 0029-5981.
Citácie:
1. [1.1] HELLO, G. - KEBIR, H. - RASSINEUX, A. - CHAMBON, L. Simulation of
ductile tearing by the BEM with 2D domain discretization and a local damage
model. In ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS. ISSN
0955-7997, 2012, vol. 36, no. 4, p. 527-536., WOS
2. [1.1] LIMA JUNIOR, E. T. - VENTURINI, W. S. - BENALLAL, A. BEM
modeling of saturated porous media susceptible to damage. In ENGINEERING
ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS. ISSN 0955-7997, 2012, vol. 36, no.
2, p. 147-153., WOS
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - FEDELINSKI, P. Computation of the second
fracture parameter in elastodynamics by the boundary element method. In Advances
in Engineering Software, 1999, vol. 30, no. 9-11, p. 725-734. ISSN 0965-9978.
Citácie:
1. [1.1] PHAN, A. V. A non-singular boundary integral formula for frequency
domain analysis of the dynamic T-stress. In INTERNATIONAL JOURNAL OF
FRACTURE. ISSN 0376-9429, 2012, vol. 173, no. 1, p. 37-48., WOS
113
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA97
ADCA98
ADCA99
ADCA100
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - ATLURI, SN. Application of the local
boundary integral equation method to boundary-value problems. In International
Applied Merchanics, 2002, vol. 38, no. 9, p. 1025-1047. ISSN 1063-7095.
Citácie:
1. [1.1] DOGAN, H. - V. POPOV, V. Dispersion analysis of the meshless local
boundary integral equation (LBIE) method for the Helmholtz equation, In
BOUNDARY ELEMENTS AND OTHER MESH REDUCTION METHODS
XXXIV, Eds. C. A. Brebbia, D. Poljak, WIT Press, Southampton, 2012, p.
259-269., WOS
2. [1.1] DOGAN, H. - POPOV, V. - OOI, E. H. The radial basis integral equation
method for solving the Helmholtz equation. In ENGINEERING ANALYSIS WITH
BOUNDARY ELEMENTS. ISSN 0955-7997, 2012, vol. 36, no. 6, p. 934-943.,
WOS
3. [1.1] LOUKOPOULOS, V. C. - BOURANTAS, G. C. MLPG6 for the Solution
of Incompressible Flow Equations. In CMES-COMPUTER MODELING IN
ENGINEERING & SCIENCES. ISSN 1526-1492, 2012, vol. 88, no. 6, p. 531-558.,
WOS
4. [1.1] SELLOUNTOS, E. J. - POLYZOS, D. - ATLURI, S. N. A New and Simple
Mesh less LBIE-RBF Numerical Scheme in Linear Elasticity. In
CMES-COMPUTER MODELING IN ENGINEERING & SCIENCES. ISSN
1526-1492, 2012, vol. 89, no. 6, p. 513-551., WOS
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - FEDELINSKI, P. Contour integrals for
mixed-mode crack analysis: Effect of nonsingular terms. In Theoretical and Applied
Fracture Mechanics, 1997, vol. 27, no. 2, p. 115-127. ISSN 0167-8442.
Citácie:
1. [1.1] CHANG, J. H. - GUO, T. Y. Calculation of near-tip non-singular stresses
for pressurized cracks. In INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND
STRUCTURES. ISSN 0020-7683, 2012, vol. 49, no. 22, p. 3170-3184., WOS
2. [1.1] MATVIENKO, Y. G. Maximum Average Tangential Stress Criterion for
Prediction of the Crack Path. In INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE.
ISSN 0376-9429, 2012, vol. 176, no. 1, p. 113-118., WOS
3. [1.1] YU, H. - WU, L. - GUO, L. - LI, H. - DU, S. T-stress evaluations for
nonhomogeneous materials using an interaction integral method. In
INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN
ENGINEERING. ISSN 0029-5981, 2012, vol. 90, no. 11, p. 1393-1413., WOS
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír. A boundary integral-equation method for
dynamic crack problems. In Engineering Fracture Mechanics, 1987, vol. 27, no. 3, p.
269-277. ISSN 0013-7944.
Citácie:
1. [1.1] CASTRO, I. - TADEU, A. Coupling of the BEM with the MFS for the
numerical simulation of frequency domain 2-D elastic wave propagation in the
presence of elastic inclusions and cracks. In ENGINEERING ANALYSIS WITH
BOUNDARY ELEMENTS. ISSN 0955-7997, 2012, vol. 36, no. 2, p. 169-180.,
WOS
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír. Evaluations of the T-stresses for interface
cracks by the boundary element method. In Engineering Fracture Mechanics, 1997,
vol. 56, p. 813-825. ISSN 0013-7944.
Citácie:
1. [1.1] CHENG, C. Z. - NIU, Z. R. - RECHO, N. Effect of non-singular stress on
the brittle fracture of V-notched structure. In INTERNATIONAL JOURNAL OF
FRACTURE. ISSN 0376-9429, 2012, vol. 174, no. 2, p. 127-138., WOS
2. [1.1] YU, H. - WU, L. - GUO, L. - LI, H. - DU, S. T-stress evaluations for
114
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA101
ADCA102
nonhomogeneous materials using an interaction integral method. In
INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN
ENGINEERING. ISSN 0029-5981, 2012, vol. 90, no. 11, p. 1393-1413., WOS
3. [1.1] YU, H. - WU, L. - LI, H. T-stress evaluations of an interface crack in the
materials with complex interfaces. In INTERNATIONAL JOURNAL OF
FRACTURE. ISSN 0376-9429, 2012, vol. 177, no. 1, p. 25-37., WOS
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - ZHANG, Ch. - SOLEK, Peter. Static and
dynamic analysis of shallow shells with functionally graded and orthotropic material
properties. In Mechanics of Advanced Materials and Structures, 2008, vol. 15, iss. 2,
p. 142-156. (0.883 - IF2007). ISSN 1537-6494.
Citácie:
1. [1.1] SOFIYEV, A. H. - SCHNACK, E. The Vibration Analysis of FGM
Truncated Conical Shells Resting on Two-Parameter Elastic Foundations. In
MECHANICS OF ADVANCED MATERIALS AND STRUCTURES. ISSN
1537-6494, 2012, vol. 19, no. 4, p. 241-249., WOS
2. [1.1] WU, Ch. P. - JIANG, R. Y. A state space differential reproducing kernel
method for the 3D analysis of FGM sandwich circular hollow cylinders with
combinations of simply-supported and clamped edges. In COMPOSITE
STRUCTURES. ISSN 0263-8223, 2012, vol. 94, no. 11, p. 3401-3420., WOS
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - SOLEK, Peter - ZHANG, C. Fracture analysis
in continuously nonhomogeneous magneto-electro-elastic solids under a thermal
load by the MLPG. In International Journal of Solids and Structures, 2010, vol. 47,
no. 10, p. 1381-1391. (1.809 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0020-7683.
Citácie:
1. [1.1] FAHMY, M. A. A time-stepping DRBEM for the transient
magneto-thermo-visco-elastic stresses in a rotating non-homogeneous anisotropic
solid. In ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS. ISSN
0955-7997, 2012, vol. 36, no. 3, p. 335-345., WOS
2. [1.1] FAHMY, M. A. The Effect of Rotation and Inhomogeneity on the
Transient Magneto-Thermoviscoelastic Stresses in an Anisotropic Solid. In
JOURNAL OF APPLIED MECHANICS-TRANSACTIONS OF THE ASME. ISSN
0021-8936, 2012, vol. 79, no. 5, article number 051015., WOS
3. [1.1] FAHMY, M. A. Transient magneto-thermoviscoelastic plane waves in a
non-homogeneous anisotropic thick strip subjected to a moving heat source. In
APPLIED MATHEMATICAL MODELLING. ISSN 0307-904X, 2012, vol. 36, no.
10, p. 4565-4578., WOS
4. [1.1] FENG, W. J. - MA, P. - SU, R. K. L. An electrically impermeable and
magnetically permeable interface crack with a contact zone in
magnetoelectroelastic bimaterials under a thermal flux and
magnetoelectromechanical loads. In INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS
AND STRUCTURES. ISSN 0020-7683, 2012, vol. 49, no. 23-24, p. 3472-3483.,
WOS
5. [1.1] PARK, T. - LEE, S. H. - KIM, Ch. H. Analytic Solutions of Integral
Moving Least Squares for Polygon Soups. In IEEE TRANSACTIONS ON
VISUALIZATION AND COMPUTER GRAPHICS. ISSN 1077-2626, 2012, vol. 18,
no. 10, p. 1638-1649., WOS
6. [1.1] REKIK, M. - EL-BORGI, S. - OUNAIES, Z. The axisymmetric problem of
a partially insulated mixed-mode crack embedded in a functionally graded pyro
magneto-electro-elastic infinite medium bubjected to thermal loading. In
JOURNAL OF THERMAL STRESSES. ISSN 0149-5739, 2012, vol. 35, no. 11, p.
947-975., WOS
7. [1.1] SHIRZADI, A. - LING, L. - ABBASBANDY, S. Meshless simulations of the
115
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA103
ADCA104
ADCA105
ADCA106
ADCA107
two-dimensional fractional-time convection-diffusion-reaction equations. In
ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS. ISSN 0955-7997,
2012, vol. 36, no. 11, p. 1522-1527., WOS
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - STAŇÁK, Peter - ZHANG, Ch. Meshless
local Petrov-Galerkin (MLPG) method for laminate plates under dynamic loading. In
CMC - Computers Materials & Continua, 2010, vol. 15, no. 1, p. 1-26. (2.316 IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 1546-2218.
Citácie:
1. [1.1] WU, C. . - JIANG, R. Y. A state space differential reproducing kernel
method for the 3D analysis of FGM sandwich circular hollow cylinders with
combinations of simply-supported and clamped edges. In COMPOSITE
STRUCTURES. ISSN 0263-8223, 2012, vol. 94, no. 11, p. 3401-3420., WOS
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - STAŇÁK, Peter - PAN, E. The MLPG for
bending of electroelastic plates. In CMES: Computer Modeling in Engineering &
Sciences, 2010, vol. 64, p. 267-298. (2.316 - IF2009). (2010 - Current Contents).
ISSN 1526-1492.
Citácie:
1. [1.1] WU, Ch. P. - YANG, S.-W. RMVT-based meshless collocation and
element-free Galerkin methods for the approximate 3D analysis of multilayered
composite and FGM circular hollow cylinders. In COMPOSITES PART
B-ENGINEERING. ISSN 1359-8368, 2011, vol. 42, no. 6, p. 1683-1700., WOS
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - SOLEK, Peter - SAEZ, A. Dynamic 3D
axisymmetric problems in continuously non-homogeneous piezoelectric solids. In
International Journal of Solids and Structures, 2008, vol. 45, no. 16, p. 4523-4542.
(1.569 - IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 0020-7683.
Citácie:
1. [1.1] ARANI, A. Ghorbanpour - KOLAHCHI, R. - BARZOKI, A. A. Mosallaie LOGHMAN, A. Electro-thermo-mechanical behaviors of FGPM spheres using
analytical method and ANSYS software. In APPLIED MATHEMATICAL
MODELLING. ISSN 0307-904X, 2012, vol. 36, no. 1, p. 139-157., WOS
2. [1.1] FERRI, M. - CAMARENA, F. - REDONDO, J. - PICO, R. - AVIS, M. R.
Explicit finite-difference time-domain scheme for the simulation of 1-3
piezoelectric effect in axisymmetrical configurations. In WAVE MOTION. ISSN
0165-2125, 2012, vol. 49, no. 6, p. 569-584., WOS
3. [1.1] TINH, Q. B. - ZHANG, Ch. Extended finite element simulation of
stationary dynamic cracks in piezoelectric solids under impact loading. In
COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE. ISSN 0927-0256, 2012, vol. 62, no.,
p. 243-257., WOS
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - ZHANG, Ch. Evaluation of the stress
intensity factors for cracks in continuously nonhomogeneous solids, part I:
Interaction integral. In Mechanics of Advanced Materials and Structures, 2008,
vol.15, no. 6-7, p. 438-443. (0.883 - IF2007). ISSN 1537-6494.
Citácie:
1. [1.1] KAMAN, M. O. - CETISLI, F. Numerical analysis of center cracked
orthotropic fgm plate: Crack and material axes differ by theta(o). In STEEL AND
COMPOSITE STRUCTURES. ISSN 1229-9367, 2012, vol. 13, no. 2, p. 187-206.,
WOS
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - SOLEK, Peter - TAN, C. L. - ZHANG, Ch.
Two-and three-dimensional transient thermoelastic analysis by the MLPG method.
In CMES: Computer Modeling in Engineering & Sciences, 2009, vol. 47, no. 1, p.
61-95. (4.785 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 1526-1492.
Citácie:
116
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA108
ADCA109
ADCA110
1. [1.1] FAHMY, M. A. The Effect of Rotation and Inhomogeneity on the
Transient Magneto-Thermoviscoelastic Stresses in an Anisotropic Solid. In
JOURNAL OF APPLIED MECHANICS-TRANSACTIONS OF THE ASME. ISSN
0021-8936, 2012, vol. 79, no. 5, article number 051015., WOS
2. [1.1] FAHMY, M. A. Transient magneto-thermoviscoelastic plane waves in a
non-homogeneous anisotropic thick strip subjected to a moving heat source. In
APPLIED MATHEMATICAL MODELLING. ISSN 0307-904X, 2012, vol. 36, no.
10, p. 4565-4578., WOS
3. [1.1] SELLOUNTOS, E. J. - POLYZOS, D. - ATLURI, S. N. A New and Simple
Mesh less LBIE-RBF Numerical Scheme in Linear Elasticity. In
CMES-COMPUTER MODELING IN ENGINEERING & SCIENCES. ISSN
1526-1492, 2012, vol. 89, no. 6, p. 513-551., WOS
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - WEN, P.H. - HON, Y.C. The inverse problem
of determining heat transfer coefficients by the meshless local Petrov-Galerkin
method. In CMES: Computer Modeling in Engineering & Sciences, 2009, vol. 48, p.
191-218. (4.785 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 1526-1492.
Citácie:
1. [1.1] FAN, Ch. M. - CHAN, H. F. - KUO, Ch. L. - YEIH, W. Numerical
solutions of boundary detection problems using modified collocation Trefftz
method and exponentially convergent scalar homotopy algorithm. In
ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS. ISSN 0955-7997,
2012, vol. 36, no. 1, pp. 2., WOS
2. [1.1] HAGHIGHI, M. R. Golbahar - MALEKZADEH, P. - RAHIDEH, H. VAGHEFI, M. Inverse transient heat conduction problems of a multilayered
functionally graded cylinder. In NUMERICAL HEAT TRANSFER PART
A-APPLICATIONS. ISSN 1040-7782, 2012, vol. 61, no. 9, p. 717-733., WOS
3. [1.1] RAHIDEH, H. - MALEKZADEH, P. - HAGHIGHI, M. R. Golbahar VAGHEFI, M. Two-Dimensional inverse transient heat conduction analysis of
laminatedn functionally graded circular plates. In NUMERICAL HEAT
TRANSFER PART A-APPLICATIONS. ISSN 1040-7782, 2012, vol. 62, no. 12, p.
992-1014 ., WOS
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - STAŇÁK, Peter - ZHANG, Ch. WUNSCHE, M. An interaction integral method for computing fracture parameters in
functionally graded magnetoelectroelastic composites. In CMC - Computers
Materials & Continua, 2011, vol. 23, p. 35-68. (1.360 - IF2010). (2011 - Current
Contents). ISSN 1546-2218.
Citácie:
1. [1.1] FENG, W. J. - MA, P. - SU, R. K. L. An electrically impermeable and
magnetically permeable interface crack with a contact zone in
magnetoelectroelastic bimaterials under a thermal flux and
magnetoelectromechanical loads. In INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS
AND STRUCTURES. ISSN 0020-7683, 2012, vol. 49, no. 23-24, p. 3472-3483.,
WOS
SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján - ZHANG, Ch. Local integral equation
formulation for axially symmetric problems involving elastic FGM. In Engineering
Analysis with Boudary Elements, 2008, vol. 32, p. 1012-1024. (0.936 - IF2007).
(2008 - Current Contents). ISSN 0955-7997.
Citácie:
1. [1.1] FOROUTAN, M. - MORADI-DASTJERDI, R. - SOTOODEH-BAHREINI,
R. Static analysis of FGM cylinders by a mesh-free method. In STEEL AND
COMPOSITE STRUCTURES. ISSN 1229-9367, 2012, vol. 12, no. 1, p. 1-11.,
WOS
117
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA111
ADCA112
ADCA113
ADCA114
SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján - TANAKA, M. Optimal transformations of the
integration variables in computation of singular integrals in BEM. In International
Journal for Numerical Methods in Engineering, 2000, vol. 47, no. 7, p. 1263-1283.
ISSN 0029-5981.
Citácie:
1. [1.1] DEHGHAN, M. - HOSSEINZADEH, H. Calculation of 2D singular and
near singular integrals of boundary elements method based on the complex space
C. In APPLIED MATHEMATICAL MODELLING. ISSN 0307-904X, 2012, vol.
36, no. 2, p. 545-560., WOS
2. [1.1] GU, Y. - CHEN, W. - ZHANG, J. Investigation on near-boundary
solutions by singular boundary method. In ENGINEERING ANALYSIS WITH
BOUNDARY ELEMENTS. ISSN 0955-7997, 2012, vol. 36, no. 8, p. 1173-1182.,
WOS
SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján - TANAKA, M. Multiple reciprocity method
for harmonic vibration of thin elastic plates. In Applied Mathematical Modeling,
1993, vol. 17, no. 9, p. 468-476. ISSN 0307-904X.
Citácie:
1. [1.1] WUENSCHE, M. - GARCIA-SANCHEZ, F. - SAEZ, A. Analysis of
anisotropic Kirchhoff plates using a novel hypersingular BEM. In
COMPUTATIONAL MECHANICS. ISSN 0178-7675, 2012, vol. 49, no. 5, p.
629-641., WOS
SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján - ZHANG, C. Computation of stresses in
non-homogeneous elastic solids by local integral equation method: a comparative
study. In Computational Mechanics, 2008, vol. 41, no. 6, p. 827-845. (1.060 IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 0178-7675.
Citácie:
1. [1.1] THURIEAU, N. - NJIWA, R. K. - TAGHITE, M. A simple solution
procedure to 3D-piezoelectric problems: Isotropic BEM coupled with a point
collocation method. In ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY
ELEMENTS. ISSN 0955-7997, 2012, vol. 36, no. 11, p. 1513-1521., WOS
SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján - TANAKA, M. - ZHANG, C. Transient heat
conduction in anisotropic and functionally graded media by local integral equations.
In Engineering Analysis with Boudary Elements, 2005, vol. 29, no. 11, p.
1047-1065. (1.000 - IF2004). (2005 - Current Contents). ISSN 0955-7997.
Citácie:
1. [1.1] CAO, L. L. - QIN, Q. H. - ZHAO, N. Hybrid graded element model for
transient heat conduction in functionally graded materials. In ACTA
MECHANICA SINICA. ISSN 0567-7718, 2012, vol. 28, no. 1, p. 128-139., WOS
2. [1.1] FU, Z. J. - CHEN, W. - QIN, Q. H. Three Boundary Meshless Methods for
Heat Conduction Analysis in Nonlinear FGMs with Kirchhoff and Laplace
Transformation. In ADVANCES IN APPLIED MATHEMATICS AND
MECHANICS. ISSN 2070-0733, 2012, vol. 4, no. 5, p. 519-542., WOS
3. [1.1] HOSSEINI, S.M. - ABOLBASHARI, M.H. A Unified Formulation for the
Analysis of Temperature Field in a Thick Hollow Cylinder Made of Functionally
Graded Materials With Various Grading Patterns. In HEAT TRANSFER
ENGINEERING, 2012, vol. 33, no. 3, p. 261-271., WOS
4. [1.1] KUTANAEI, S. S. - ROSHAN, N. - VOSOUGHI, A. - SAGHAFI, S. BARARI, A. - SOLEIMANI, S. Numerical solution of stokes flow in a circular
cavity using mesh-free local RBF-DQ. In ENGINEERING ANALYSIS WITH
BOUNDARY ELEMENTS. ISSN 0955-7997, 2012, vol. 36, no. 5, p. 633-638.,
WOS
5. [1.1] MIRZAEI, D. - DEHGHAN, M. New implementation of MLBIE method
118
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA115
ADCA116
ADCA117
ADCA118
ADCA119
for heat conduction analysis in functionally graded materials. In ENGINEERING
ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS. ISSN 0955-7997, 2012, vol. 36, no.
4, p. 511-519., WOS
6. [1.1] TAIGBENU, A. E. Enhancement of the accuracy of the Green element
method: Application to potential problems. In ENGINEERING ANALYSIS WITH
BOUNDARY ELEMENTS. ISSN 0955-7997, 2012, vol. 36, no. 2, p. 125-136.,
WOS
SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján - TANAKA, M. - ZHANG, C. Local integral
equation method for potential problems in functionally graded anisotropic materials.
In Engineering Analysis with Boudary Elements, 2005, vol. 29, no. 9, p. 829-843.
(1.000 - IF2004). (2005 - Current Contents). ISSN 0955-7997.
Citácie:
1. [1.1] KANDILAS, CH.B. Transient elastodynamic analysis of nonhomogeneous
anisotropic plane bodies. In ACTA MECHANICA, 2012, vol. 223, no. 4, p.
861-878., WOS
2. [1.1] TU, W. - GU, Y. T. - WEN, P. H. Effective shear modulus approach for
two dimensional solids and plate bending problems by meshless point collocation
method. In ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS. ISSN
0955-7997, 2012, vol. 36, no. 5, p. 675-684., WOS
3. [1.1] WANG, H. - QIN. Q. H. Boundary integral based graded element for
elastic analysis of 2D functionally graded plates. In EUROPEAN JOURNAL OF
MECHANICS A-SOLIDS. ISSN 0997-7538, 2012, vol. 33, p. 12-23., WOS
SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján - ATLURI, SN. - VAN KEER, R. Numerical
integration of singularities in meshless implementation of local boundary integral
equations. In Computational Mechanics, 2000, vol. 25, no. 4, p. 394-403. ISSN
0178-7675.
Citácie:
1. [1.1] SELLOUNTOS, E. J. - POLYZOS, D. - ATLURI, S. N. A New and Simple
Mesh less LBIE-RBF Numerical Scheme in Linear Elasticity. In
CMES-COMPUTER MODELING IN ENGINEERING & SCIENCES. ISSN
1526-1492, 2012, vol. 89, no. 6, p. 513-551., WOS
SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján. Boundary integral-equation method in
thermoelasticity. 3. uncoupled thermoelasticity. In Applied Mathematical Modeling,
1984, vol. 8, no. 6, p. 413-418. ISSN 0307-904X.
Citácie:
1. [1.1] ABREU, A. I. - CANELAS, A. - SENSALE, B. - MANSUR, W. J.
CQM-based BEM formulation for uncoupled transient quasistatic
thermoelasticity analysis. In ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY
ELEMENTS. ISSN 0955-7997, 2012, vol. 36, no. 4, p. 568-578., WOS
SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján - ZHANG, C. Local integro-differential
equations with domain elements for the numerical solution of partial differential
equations with variable coefficents. In Journal of Engineering Mathematics, 2005,
vol. 51, no. 3, p. 261-282. ISSN 0022-0833.
Citácie:
1. [1.1] KANDILAS, Ch. B. Transient elastodynamic analysis of nonhomogeneous
anisotropic plane bodies. In ACTA MECHANICA. ISSN 0001-5970, 2012, vol.
223, no. 4, p. 861-878., WOS
SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján. Transient elastodynamic three dimensional
problems in cracked bodies. In Applied Mathematical Modeling, 1984, vol. 8, p.
2-10. ISSN 0307-904X.
Citácie:
1. [1.1] DINEVA, P. S. - WUTTKE, F. - MANOLIS, G. D. Elastic wave scattering
119
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA120
ADCA121
ADCA122
ADCA123
ADCA124
and stress concentration effects in non-homogeneous poroelastic geological
media with discontinuities. In SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE
ENGINEERING. ISSN 0267-7261, 2012, vol. 41, p. 102-118., WOS
2. [1.1] TADEU, A. - PRATA, J. - SIMOES, N. Closed Form Integration of
Singular and Hypersingular Integrals in 3D BEM Formulations for Heat
Conduction. In MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING. ISSN
1024-123X, 2012, article number 647038., WOS
SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján - ZHANG, Ch. On increasing computational
efficiency of local integral equation method combined with meshless
implementations. In CMES: Computer Modeling in Engineering & Sciences, 2010,
vol. 63, p. 243-263. (2.316 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 1526-1492.
Citácie:
1. [1.1] SHIRZADI, A. Meshless Local Integral Equations Formulation for the 2D
Convection-Diffusion Equations with a Nonlocal Boundary Condition. In
CMES-COMPUTER MODELING IN ENGINEERING & SCIENCES. ISSN
1526-1492, 2012, vol. 85, no. 1, p. 45-63., WOS
SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján. Local integral equations implemented by
MLS-approximation and analytical integrations. In Engineering Analysis with
Boudary Elements, 2010, vol. 34, p. 904-913. (1.531 - IF2009). (2010 - Current
Contents). ISSN 0955-7997.
Citácie:
1. [1.1] SELLOUNTOS, E. J. - POLYZOS, D. - ATLURI, S. N. A New and Simple
Mesh less LBIE-RBF Numerical Scheme in Linear Elasticity. In
CMES-COMPUTER MODELING IN ENGINEERING & SCIENCES. ISSN
1526-1492, 2012, vol. 89, no. 6, p. 513-551., WOS
2. [1.1] SHIRZADI, A. Meshless Local Integral Equations Formulation for the 2D
Convection-Diffusion Equations with a Nonlocal Boundary Condition. In
CMES-COMPUTER MODELING IN ENGINEERING & SCIENCES. ISSN
1526-1492, 2012, vol. 85, no. 1, p. 45-63., WOS
SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján. Computation of thermal stresses in quasi-static
non- stationary thermoelasticity using boundary elements. In International Journal
for Numerical Methods in Engineering, 1989, vol. 28, no. 5, p. 1131-1144. ISSN
0029-5981.
Citácie:
1. [1.1] GAO, Z. - LEE, K. Y. - ZHOU, Y. Coupled thermo-mechanical analysis of
functionally gradient weak/micro-discontinuous interface with graded finite
element method. In ACTA MECHANICA SOLIDA SINICA. ISSN 0894-9166,
2012, vol. 25, no. 4, p. 331-341., WOS
SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján. Boundary integral-equation method in
thermoelasticity part I: General analysis. In Applied Mathematical Modeling. Elsevier, 1983, vol. 7, p. 241- 253. ISSN 0307-904X.
Citácie:
1. [1.1] ABREU, A. I. - CANELAS, A. - SENSALE, B. - MANSUR, W. J.
CQM-based BEM formulation for uncoupled transient quasistatic
thermoelasticity analysis. In ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY
ELEMENTS. ISSN 0955-7997, 2012, vol. 36, no. 4, p. 568-578., WOS
SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján. On a new BEM formulation for 3D problems
in linear elasticity. In Engineering Analysis with Boudary Elements, 1992, vol. 9, no.
3, p. 273-275. ISSN 0955-7997.
Citácie:
1. [1.1] XU, S. L. - LIU, Y. G. - XI, D. Y. - LI, G. CH. - TAN, Z. H. Analysis of
propagation of elastic wave in rocks with double-crack model. In CHINESE
120
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA125
ADCA126
ADCA127
ADCA128
ADCA129
JOURNAL OF GEOPHYSICS-CHINESE EDITION. ISSN 0001-5733, 2012, vol.
55, no. 3, p. 944-952., WOS
SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján. On the boundary integral equation method in
the classical plate theory. In Mechanics Research Communications, 1983, vol. 10,
no. 2, p. 111-120. (1983 - Current Contents). ISSN 0093-6413.
Citácie:
1. [1.1] LADOPOULOS, E. G. Plate bending for frame analysis by coupling
method of singular integral operators method with finite elements. In
FORSCHUNG IM INGENIEURWESEN-ENGINEERING RESEARCH. ISSN
0015-7899, 2012, vol. 76, no. 3-4, p. 59-65., WOS
SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján. 3-dimensional curved crack in an elastic body.
In International Journal of Solids and Structures, 1983, vol. 19, no. 5, p. 425-436.
ISSN 0020-7683.
Citácie:
1. [1.1] PALERMO, L. The tangential differential operator applied to a stress
boundary integral equation for plate bending including the shear deformation
effect. In ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS. ISSN
0955-7997, 2012, vol. 36, no. 8, p. 1213-1225., WOS
SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján - TANAKA, M. Evaluation of 1/r integrals in
BEM formulations for 3-d problems using coordinate multitransformations. In
Engineering Analysis with Boudary Elements, 1997, vol. 20, p. 229-244. ISSN
0955-7997.
Citácie:
1. [1.1] BREMER, J. - GIMBUTAS, Z. A Nystrom method for weakly singular
integral operators on surfaces. In JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS.
ISSN 0021-9991, 2012, vol. 231, no. 14, p. 4885-4903., WOS
2. [1.1] TADEU, A. - ANTONIO, J. 3D acoustic wave simulation using BEM
formulations: Closed form integration of singular and hypersingular integrals. In
ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS. ISSN 0955-7997,
2012, vol. 36, no. 9, p. 1389-1396., WOS
SOARES, D., Jr. - SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír. Dynamic analysis by
meshless local Petrov-Galerkin formulations considering a time-marching scheme
based on implicit green's funtions. In CMES: Computer Modeling in Engineering &
Sciences, 2009, vol. 50, no. 2, p.115-140. (4.785 - IF2008). (2009 - Current
Contents). ISSN 1526-1492.
Citácie:
1. [1.1] MOJDEHI, A. Rezaei - DARVIZEH, A. - BASTI, A. Nonlinear Dynamic
Analysis of Three-Dimensional Elasto-Plastic Solids by the Meshless Local
Petrov-Galerkin (MLPG) Method. In CMC-COMPUTERS MATERIALS &
CONTINUA. ISSN 1546-2218, 2012, vol. 29, no. 1, p. 15-39., WOS
TANAKA, M. - SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján. Regularization techniques
applied to boundary element methods. In Applied Mechanics Reviews, 1994, vol.
47, p. 457-499. ISSN 0003-6900.
Citácie:
1. [1.1] MANTIC-LUGO, V. - GRAY, L. J. - MANTIC, V. - GRACIANI, E. PARIS, F. A Galerkin projection technique for the evaluation of potential
derivatives on a smooth boundary in 2D BEM. In ENGINEERING ANALYSIS
WITH BOUNDARY ELEMENTS. ISSN 0955-7997, 2012, vol. 36, no. 10, p.
1502-1512., WOS
2. [1.1] NIU, Z. - CHENG, Ch. - ZHOU, H. - HU, Z. Analytic formulations for
calculating nearly singular integrals in two-dimensional BEM. In
ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS, 2007, vol. 31, no.
121
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA130
ADCA131
ADCA132
ADCA133
12, p. 949-964., WOS
3. [1.1] POUYA, A. - VU, M. N. Numerical Modelling of Steady-State Flow in 2D
Cracked Anisotropic Porous Media by Singular Integral Equations Method. In
TRANSPORT IN POROUS MEDIA. ISSN 0169-3913, 2012, vol. 93, no. 3, p.
475-., WOS
4. [1.1] ZHENG, Ch. - MATSUMOTO, T. - TAKAHASHI, T. - CHEN, H. A
wideband fast multipole boundary element method for three dimensional acoustic
shape sensitivity analysis based on direct differentiation method. In
ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS. ISSN 0955-7997,
2012, vol. 36, no. 3, p. 361-371 ., WOS
TESÁR, Alexander. Bionics and fractal configurations in structural engineering. In
International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2006, vol. 68, no. 7, p.
790-807. (1.203 - IF2005). (2006 - Current Contents). ISSN 0029-5981.
Citácie:
1. [1.2] KARMAZÍNOVÁ, M. Theoretical analysis and experimental verification
of moment resistance of steel and timber beams strengthened by external CFRP
composites. In INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICS, 2012, vol. 6, no.
3, p. 168-178., SCOPUS
TESÁR, Alexander - MINÁR, Michal. Ultimate response of bionics shells. In
Structural Engineering and Mechanics, 2002, vol. 14, no. 2, p. 135–150. (0.162 IF2001). (2002 - Current Contents).
Citácie:
1. [1.2] KARMAZÍNOVÁ, M. Theoretical analysis and experimental verification
of moment resistance of steel and timber beams strengthened by external CFRP
composites. In INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICS, 2012, vol. 6, no.
3, p. 168-178., SCOPUS
VALÍČEK, J. - DRŽÍK, Milan - HLOCH, S. - OHLÍDAL, M. - MILOSLAV, L. GOMBÁR, M. - RADVANSKÁ, A. - HLAVÁČEK, P. - PÁLENÍKOVÁ, K.
Experimental analysis of irregularities of metallic surfaces generated by abrasive
waterjet. In International Journal of Machine Tools and Manufacture, 2007, vol. 47,
p. 1786-1790. (1.184 - IF2006). ISSN 0890-6955.
Citácie:
1. [1.2] AYDIN, G. - KARAKURT, I. - AYDINER, K. An investigation on surface
roughness of granite machined by abrasive waterjet. In Bulletin of Materials
Science, 2011, vol. 34, no. 4, p. 985-992., SCOPUS
2. [1.2] KECHAGIAS, J. - PETROPOULOS, G. - VAXEVANIDIS, N. Application
of Taguchi design for quality characterization of abrasive water jet machining of
TRIP sheet steels. In International Journal of Advanced Manufacturing
Technology, 2012, vol. 62, no. 5-8, p. 635-643., SCOPUS
3. [1.2] MONKOVÁ, K. - MONKA, P. - VEGNEROVÁ, P. - ČEP, R. MÜLLEROVÁ, J. - BRAŽINA, D. - DUSPARA, M. Factor analysis of the abrasive
waterjet factors affecting the surface roughness of titanium | Faktorska analiza
čimbenika abrazivnog mlaza vode koji utječu na hrapavost titanske površine. In
Tehnicki Vjesnik, 2011, vol. 18, no. 1, p. 73-77., SCOPUS
4. [1.2] PAPPAS, M. - NTZIANTZIAS, I. - KECHAGIAS, J. - VAXEVANIDIS, N.
Modeling of abrasive water jet machining using Taguchi method and artificial
neural networks. In NCTA 2011 Proceedings of the International Conference on
Neural Computation Theory and Applications, 2011, p. 377-380., SCOPUS
WUNSCHE, M. - ZHANG, Ch. - SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - HIROSE, S.
- KUNA, M. Transient dynamic analysis of interface cracks in layered anisotropic
solids under impact loading. In International Journal of Fracture, 2009, vol. 157, p.
131-147. (1.147 - IF2008). (2009 - Current Contents). ISSN 0376-9429.
122
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA134
ADCA135
ADCA136
Citácie:
1. [1.1] MENSHYKOV, O. V. - MENSHYKOVA, M. V. - GUZ, I. A. 3-D
elastodynamic contact problem for an interface crack under harmonic loading. In
ENGINEERING FRACTURE MECHANICS. ISSN 0013-7944, 2012, vol. 80, p.
52-59., WOS
2. [1.1] ZHANG, H. Z. - ZHAO, X. H. - ZHANG, J. Z. - ZHOU, Z. G. Random
dynamic response of crack in functionally graded materials layer for plane
problem. In TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF
CHINA. ISSN 1003-6326, 2012, vol. 22, p. S198-S206., WOS
ZHANG, C. - SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír. Effects of material gradients on
transient dynamic mode-III stress intensity factors in a FGM. In International
Journal of Solids and Structures, 2003, vol. 40, no. 20, p. 5251-5270. (2003 - Current
Contents). ISSN 0020-7683.
Citácie:
1. [1.1] AYATOLLAHI, M. - MONFARED, M. M. Anti-plane transient analysis of
planes with multiple cracks. In MECHANICS OF MATERIALS. ISSN 0167-6636,
2012, vol. 50, p. 36-46., WOS
ZHANG, C. - SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír. Antiplane crack analysis of a
functionally graded material by a BIEM. In Computational Materials Science, 2005,
vol. 32, no. 3-4, p. 611-619. (2005 - Current Contents). ISSN 0927-0256.
Citácie:
1. [1.1] RUOCCO, E. - MINUTOLO, V. Two-dimensional stress analysis of
multiregion functionally graded materials using a field boundary element model.
In COMPOSITES PART B-ENGINEERING. ISSN 1359-8368, 2012, vol. 43, no.
2, p. 663-672., WOS
ZHANG, Ch. - CUI, M. - WANG, J. - GAO, X. W. - SLÁDEK, Ján - SLÁDEK,
Vladimír. 3D crack analysis in functionally graded materials. In Engineering
Fracture Mechanics, 2011, vol. 78, p. 585-604. (1.571 - IF2010). (2011 - Current
Contents). ISSN 0013-7944.
Citácie:
1. [1.1] BARBIERI, E. - PETRINIC, N. - MEO, M. - TAGARIELLI, V. L. A new
weight-function enrichment in meshless methods for multiple cracks in linear
elasticity. In INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN
ENGINEERING. ISSN 0029-5981, 2012, vol. 90, no. 2, p. 177-195., WOS
2. [1.1] GHAJAR, R. - MOGHADDAM, A. S. Numerical investigation of the mode
III stress intensity factors in FGMs considering the effect of graded
Poisson&apos;s ratio. In ENGINEERING FRACTURE MECHANICS. ISSN
0013-7944, 2011, vol. 78, no. 7, p. 1478-1486., WOS
3. [1.1] MANG, H. A. - PICHLER, B. - BADER, T. - FUESSL, J. - JIA, X. FRITSCH, A. - EBERHARDSTEINER, J. - HELLMICH, Ch. Quantification of
structural and material failure mechanisms across different length scales: from
instability to brittle-ductile transitions. In ACTA MECHANICA. ISSN 0001-5970,
2012, vol. 223, no. 9, p. 1937-1957., WOS
4. [1.1] NAMI, M. R. - ESKANDARI, H. Three-dimensional investigations of
stress intensity factors in a thermo-mechanically loaded cracked FGM hollow
cylinder. In INTERNATIONAL JOURNAL OF PRESSURE VESSELS AND
PIPING. ISSN 0308-0161, 2012, vol. 89, p. 222-229., WOS
5. [1.1] NAMI, M. R. - ESKANDARI, H. Three-dimensional investigations of
stress-intensity factors in a cracked cylinder made of functionally graded
materials. In MECHANICS BASED DESIGN OF STRUCTURES AND
MACHINES. ISSN 1539-7734, 2012, vol. 40, no. 2, p. 206-217., WOS
6. [1.1] SABUNCUOGLU, B. - DAG, S. - YILDIRIM, B. Three dimensional
123
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA137
ADCA138
ADCA139
ADCA140
ADCA141
ADCA142
computational analysis of fatigue crack propagation in functionally graded
materials. In COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE. ISSN 0927-0256,
2012, vol. 52, no. 1, p. 246-252., WOS
7. [1.1] WANG, H. - QIN, Q. H. Boundary integral based graded element for
elastic analysis of 2D functionally graded plates. In EUROPEAN JOURNAL OF
MECHANICS A-SOLIDS. ISSN 0997-7538, 2012, vol. 33, p. 12-23., WOS
ŽIVICA, Vladimír - SZABO, V. The behaviour of cement composite under
compression loads at sulphate attack. In Cement and concrete research, 1994, vol.
24, no. 8, p. 1475-1484. ISSN 0008-8846.
Citácie:
1. [1.1] FAN, X. - HU, S. - ZHU, H. SFRC subjected to domestic sewage and
sustained load. In JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY OF
TECHNOLOGY-MATERIALS SCIENCE EDITION. ISSN 1000-2413, 2012, vol.
27, no. 4, p. 797-804., WOS
2. [1.2] WANG, L. - YAO, Y. - WANG, Z. - HUANG, P. - GUAN, X. Test method
to determine durability of concrete under combined environmental actions and
mechanical load. In Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting III
Proceedings of the 3rd International Conference on Concrete Repair,
Rehabilitation and Retrofitting, ICCRRR 2012, 2012, p. 677-682., SCOPUS
ŽIVICA, Vladimír. High effective silica fume alkali activator. In Bulletin of
Materials Science, 2004, vol. 27, no. 2, p. 179-182. (2004 - Current Contents). ISSN
0250-4707.
Citácie:
1. [1.2] BERNAL, S.A. - RODRÍGUEZ, E.D. - MEJIA DE GUTIÉRREZ, R. PROVIS, J.L. - DELVASTO, S. Activation of metakaolin/slag blends using
alkaline solutions based on chemically modified silica fume and rice husk ash. In
Waste and Biomass Valorization, 2012, vol. 3, no. 1, p. 99-108., SCOPUS
ŽIVICA, Vladimír. Electrochemical activity of heavy metal oxides in the process of
chloride induced corrosion of steel reinforcement. In Bulletin of Materials Science,
2002, vol. 25, no. 5, p. 371-373. ISSN 0250-4707.
Citácie:
1. [1.2] GERGELY, A. - BERTOTI, I. - PPASZTI, Z. - KOCSISNE PFEIFER TOROK, T. Investigation of variously structured polypyrrole modified nano-size
aluminium-oxide monohydrate inhibitor particles comprised zinc-rich hybrid
primer coatings. In Korrozios Figyelo, 2012, vol. 52, no. 2, p. 27-45., SCOPUS
ŽIVICA, Vladimír. Hardening and properties of cement-based materials
incorporating heavy metal oxides. In Bulletin of Materials Science, 1997, vol. 20,
no. 5, . p. 677-683. ISSN 0250-4707.
Citácie:
1. [1.2] DE ANGELIS, G. - MEDICI, F. Reuse of slags containing lead and Zinc
as aggregate in a Portland Cement Matrix. In Journal of Solid Waste Technology
and Management, 2012, vol. 38, no. 2, p. 117-123., SCOPUS
ŽIVICA, Vladimír. Alkalisilicate admixture for cement composites incorporating
pozzolan or blast furnace slag. In Cement and concrete research, 1993, vol. 23, no. 5,
p. 1215-1222. ISSN 0008-8846.
Citácie:
1. [1.1] ACEVEDO-MARTINEZ, E. - GOMEZ-ZAMORANO, L. Y. ESCALANTE-GARCIA, J. I. Portland cement-blast furnace slag mortars activated
using waterglass: Part 1: Effect of slag replacement and alkali concentration. In
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS. ISSN 0950-0618, 2012, vol.
37, p. 462-469., WOS
ŽIVICA, Vladimír. Significance and influence of the ambient temperature as a rate
124
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA143
factor of steel reinforcement corrosion. In Bulletin of Materials Science, 2002, vol.
25, no. 5, p. 375-379. ISSN 0250-4707.
Citácie:
1. [1.1] HALMEN, C. - TREJO, D. Accelerating Standard Test Method for
Assessing Corrosion of Steel in Concrete. In ACI MATERIALS JOURNAL. ISSN
0889-325X, 2012, vol. 109, no. 4, p. 421-430., WOS
2. [1.1] HUSSAIN, R. R. Electrochemical Behavior and Dependency of Anodic
Current Density on Chloride Concentration and Temperature Based on Reverse
Corrosion Modeling Approach for Steel Reinforced Concrete. In
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE. ISSN
1452-3981, 2012, vol. 7, no. 4, p. 3638-3645., WOS
3. [1.1] HUSSAIN, R. R. Groundbreaking Electrochemical Computation of
Dispersed Individual Activation Energies and Development of Activation Energy
Model for Chloride Induced Corrosion of RC Structures under Ambient
Temperature. In INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL
SCIENCE. ISSN 1452-3981, 2012, vol. 7, no. 4, p. 3656-3671., WOS
ŽIVICA, Vladimír. Efectivenes of new silicafume alkali activator. In Cement and
Concrete Composites, 2006, vol. 28, p. 21-25. (0.457 - IF2005). (2006 - Current
Contents). ISSN 0958-9465.
Citácie:
1. [1.2] BERNAL, S.A. - RODRÍGUEZ, E.D. - MEJIA DE GUTIÉRREZ, R. PROVIS, J.L. - DELVASTO, S. Activation of metakaolin/slag blends using
alkaline solutions based on chemically modified silica fume and rice husk ash. In
Waste and Biomass Valorization, 2012, vol. 3, no. 1, p. 99-108., SCOPUS
ADCB Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADCB01
ADCB02
FRANKOVSKÁ, J. - ANDREJKOVIČOVÁ, Slávka - JANOTKA, Ivan. Effect of
NaCl on hydraulic properties of bentonite and bentonite-palygorskite mixture. In
Geosynthetics International, 2010, vol. 17, no. 4, p. 250-259. (2010 - Current
Contents). ISSN 1072-6349.
Citácie:
1. [1.1] GALAMBOS, M. - DANO, M. - ROSSKOPFOVA, O. - SERSEN, F. KUFCAKOVA, J. - ADAMCOVA, R. - RAJEC, P. Effect of gamma-irradiation on
adsorption properties of Slovak bentonites. In JOURNAL OF
RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY. ISSN 0236-5731, 2012, vol.
292, no. 2, p. 481-492., WOS
2. [1.1] GALAMBOS, M. - MAGULA, M. - DANO, M. - OSACKY, M. ROSSKOPFOVA, O. - RAJEC, P. Comparative study of cesium adsorption on
dioctahedral and trioctahedral smectites. In JOURNAL OF RADIOANALYTICAL
AND NUCLEAR CHEMISTRY. ISSN 0236-5731, 2012, vol. 293, no. 3, p.
829-837., WOS
3. [1.1] GALAMBOS, M. - OSACKY, M. - ROSSKOPFOVA, O. - KRAJNAK, A. RAJEC, P. Comparative study of strontium adsorption on dioctahedral and
trioctahedral smectites. In JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR
CHEMISTRY. ISSN 0236-5731, 2012, vol. 293, no. 3, p. 889-897., WOS
4. [1.1] GALAMBOS, M. - SUCHANEK, P. - ROSSKOPFOVA, O. Sorption of
anthropogenic radionuclides on natural and synthetic inorganic sorbents. In
JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY. ISSN
0236-5731, 2012, vol. 293, no. 2, p. 613-633., WOS
HOSSEINI, S. M. - SHAHABIAN, F. - SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír.
Stochastic Meshless Local Petrov-Galerkin (MLPG) method for thermo-elastic wave
125
Správa o činnosti organizácie SAV
propagation analysis in functionally graded thick hollow cylinders. In CMES:
Computer Modeling in Engineering & Sciences, 2011, vol. 71, p. 39-66. (2011 Current Contents). ISSN 1526-1492.
Citácie:
1. [1.1] ZHENG, H. - PENG, X. - HU, N. Analysis for Shakedown of Functionally
Graded Plate Subjected to Thermal-Mechanical Loading with
Piecewise-Exponential Distribution of Material Properties. In
CMES-COMPUTER MODELING IN ENGINEERING & SCIENCES. ISSN
1526-1492, 2012, vol. 86, no. 6, p. 505-531., WOS
ADEA Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch impaktovaných
ADEA01
ADEA02
JANOTKA, Ivan - PUERTAS, F. - PALACIOS, M. - VARGA, C. - KRAJČI,
Ľudovít. Metakaolin sand – a promising addition for Portland cement. In Materiales
de Construccion, 2010, vol. 60, no 298, p. 73-78. (0.730 - IF2009). ISSN 0465-2746.
Citácie:
1. [1.1] FRIAS, M. - SAVASTANO, H. - VILLAR, E. - DE ROJAS, M. - SANTOS,
S. Characterization and properties of blended cement matrices containing
activated bamboo leaf wastes. In CEMENT & CONCRETE COMPOSITES. ISSN
0958-9465, 2012, vol. 34, no. 9, p. 1019-1023., WOS
2. [3] JERGA, J. - POKORNÝ, M. The use of guided waves for damage detection
of tunnel linings. In Proceedings of the 13th International Conference
Geotechnics, 2012, Ostrava: Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava, s. 156-161.
ISBN 978-80-248-2785-8.
3. [3] JERGA, J. Volumetric strain as a measure of damage in tunnel linings. In
Proceedings of the 13th International Conference Geotechnics, 2012, Ostrava:
Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava, s. 150-155. ISBN 978-80-248-2785-8.
4. [4] JERGA, J. Microcracks in concrete. In Proceedings of the 10th
International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings,
2012, Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, p. 33-36. ISBN
978-80-227-3786-9.
JANOTKA, Ivan - PUERTAS, F. - PALACIOS, M. - KULIFFAYOVÁ, Marta VARGA, C. Metakaolin sand-blended-cement pastes: Rheology, hydration process
and mechanical properties. In Construction and Building Materials, 2010, vol. 24,
no. 5, p. 791-802. (1.456 - IF2009). (2010 - Thomson Reuters Master Journal List).
ISSN 0950-0618.
Citácie:
1. [1.1] CHAI, Y. - BAI, P. - LIU, Z. - FENG, F. - QIU, Y. - GONG, C. - TIAN, Y.
- ZHANG, H. M - WU, B. Preparation and Properties of C(2)AS-CAS(2)
Composite Pavement Bricks. In CHEMICAL ENGINEERING AND MATERIAL
PROPERTIES, PTS 1 AND 2. ISSN 1022-6680, 2012, vol. 391-392, no., p.
457-461., WOS
2. [1.1] FRIAS, M. - VIGIL DE LA VILLA, R. - SANCHEZ DE ROJAS, M. I. MEDINA, C. - JUAN VALDES, A. Scientific Aspects of Kaolinite Based Coal
Mining Wastes in Pozzolan/Ca(OH)2 System. In JOURNAL OF THE AMERICAN
CERAMIC SOCIETY. ISSN 0002-7820, 2012, vol. 95, no. 1, p. 386-391., WOS
3. [1.1] MANSOUR, M. S. - ABADLIA, M. T. - JAUBERTHIE, R. MESSAOUDENE, I. Metakaolin as a pozzolan for high-performance mortar. In
CEMENT WAPNO BETON. ISSN 1425-8129, 2012, vol. 17, no. 2, p. 102., WOS
4. [1.1] PENTRAK, M. - MADEJOVA, J. - ANDREJKOVICOVA, S. - UHLIK, P. KOMADEL, P. Stability of kaolin sand from the Vysny Petrovec deposit (south
Slovakia) in an acid environment. In GEOLOGICA CARPATHICA. ISSN
126
Správa o činnosti organizácie SAV
ADEA03
ADEA04
1335-0552, 2012, vol. 63, no. 6, p. 503-512., WOS
5. [1.1] TIRONI, A. - TREZZA, M. A. - SCIAN, A. N. - IRASSAR, E. F. Kaolinitic
calcined clays: Factors affecting its performance as pozzolans. In
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS. ISSN 0950-0618, 2012, vol.
28, no. 1, p. 276-281., WOS
6. [1.1] TYDLITAT, V. - ZAKOUTSKY, J. - VOLFOVA, P. - CERNY, R. Hydration
heat development in blended cements containing fine-ground ceramics. In
THERMOCHIMICA ACTA. ISSN 0040-6031, 2012, vol. 543, p. 125-129., WOS
7. [1.2] FANG, M.-H. - QIAN, X.-Q. - ZHU, P.-L. - LAI, J.-Y. Influence of
metakaolin on the properties of hydroxyethyl methyl cellulose modified mortar. In
Jianzhu Cailiao Xuebao/Journal of Building Materials, 2012, vol. 15, no. 6, p.
819-824., SCOPUS
JERGA, Ján. Physico-mechanical properties of carbonated concrete. In Construction
and Building Materials, 2004, vol. 18, no. 9, p. 645-652. (2004 - Thomson Reuters
Master Journal List). ISSN 0950-0618.
Citácie:
1. [1.1] DAS, B. B. - SINGH, D. N. - PANDEY, S. P. Rapid Chloride Ion
Permeability of OPC- and PPC-Based Carbonated Concrete. In JOURNAL OF
MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING. ISSN 0899-1561, 2012, vol. 24, no. 5, p.
606-611., WOS
2. [1.1] KULIFFAYOVA, M. - KRAJCI, L. - JANOTKA, I. - SMATKO, V. Thermal
behaviour and characterization of cement composites with burnt kaolin sand. In
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY. ISSN 1388-6150,
2012, vol. 108, no. 2, p. 425-432., WOS
3. [1.1] METALSSI, O. O. - AIT-MOKHTAR, A. - TURCRY, P. - RUOT, B.
Consequences of carbonation on microstructure and drying shrinkage of a mortar
with cellulose ether. In CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS. ISSN
0950-0618, 2012, vol. 34, no., p. 218-225., WOS
4. [1.1] ROSTAMI, V. - SHAO, Y. - BOYD, A. J. Carbonation Curing versus
Steam Curing for Precast Concrete Production. In JOURNAL OF MATERIALS
IN CIVIL ENGINEERING. ISSN 0899-1561, 2012, vol. 24, no. 9, p. 1221-1229.,
WOS
5. [3] KRAJČI, Ľ. - JANOTKA, I. - KULIFFAYOVÁ, M. Vlastnosti a význam
kaolínových pieskov na Slovensku. In KERAMICKÝ ZPRAVODAJ, ISSN
1210-2520, 2012, roč. 28, č. 3, s. 12-17.
6. [3] KRAJČI, Ľ. - ŠPAČEK, A. - JANOTKA, I. Karbonatácia betónu
železobetónových konštrukcií - časť II: Stanovenie etapy karbonatácie a
elektro-chemického stavu ocele. In BETON: technologie - konstrukce - sanace,
ISSN 1213-3116, 2012, roč. 12, č. 4, s. 58-61.
KORONTHÁLYOVÁ, Oľga. Moisture storage capacity and microstructure of
ceramic brick and autoclaved aerated concrete. In Construction and Building
Materials, 2011, vol. 25, no. 2, p. 879-885. (1.366 - IF2010). (2011 - Thomson
Reuters Master Journal List). ISSN 0950-0618.
Citácie:
1. [3] GONG, H.- SICAT, E. – UEDA, T. Estimation of Pore Size Distribution of
Cement-based Materials by Using Water Adsorption Isotherms. In
PROCEEDINGS OF THE 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE
DURIABILITY OF CONCRETE STRUCTURES, 17-19 September 2012, Edited
by B. J. Magee. Queen's University Belfast, UK, Paper Number PER10, ISBN
978-80-227-3786-9.
2. [3] SCHOBER, G. Porowatość autoklawizowanego betonu komórkowego. In
MATERIALY BUDOWLANE, 2012, nr. 11, p. 22-24.
127
Správa o činnosti organizácie SAV
ADEA05
ADEA06
ADEA07
3. [4] HUDEC, P. TEXTÚRA TUHÝCH LÁTOK. Bratislava: Slovenská technická
univerzita v Bratislave, 2012. 311 s. ISBN 978-80-227-3698-5.
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - ZHANG, Ch. - TAN, C. L. Evaluation of
fracture parameters for crack problems in FGM a meshless method. In Journal of
Theoretical and Applied Mechanics, 2006, vol. 44, p. 603-636. ISSN 1429-2955.
Citácie:
1. [1.1] MOHANTY, S. C. - DASH, R. R. - ROUT, T. Static and dynamic stability
analysis of a functionally graded Timoshenko BEAM. In INTERNATIONAL
JOURNAL OF STRUCTURAL STABILITY AND DYNAMICS. ISSN 0219-4554,
2012, vol. 12, no. 4, article number 1250025., WOS
2. [1.1] YU, H. - WU, L. - GUO, L. - LI, H. - DU, S. T-stress evaluations for
nonhomogeneous materials using an interaction integral method. In
INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN
ENGINEERING. ISSN 0029-5981, 2012, vol. 90, no. 11, p. 1393-1413., WOS
ŽIVICA, Vladimír - KRIŽMA, Martin. Dependence of efficiency of pressure
compaction on the cement type used. In Construction and Building Materials, 2011,
vol. 25, p. 3073-3077. (1.366 - IF2010). (2011 - Thomson Reuters Master Journal
List). ISSN 0950-0618.
Citácie:
1. [1.1] PALOU, M. - BAGEL, L. Preparation and properties of cementitious
composites for geothermal applications. In CHEMICAL PAPERS. ISSN
0366-6352, 2012, vol. 66, no. 9, p. 881-890., WOS
ŽIVICA, Vladimír. Effects of the very low water/cement ratio. In Construction and
Building Materials, 2009, vol. 23, no.12, p. 3579-3582. (0.947 - IF2008). (2009 Thomson Reuters Master Journal List). ISSN 0950-0618.
Citácie:
1. [1.1] KHOSHAKHLAGH, A. - NAZARI, A. - KHALAJ, G. Effects of Fe2O3
Nanoparticles on Water Permeability and Strength Assessments of High Strength
Self-Compacting Concrete. In JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE &
TECHNOLOGY. ISSN 1005-0302, 2012, vol. 28, no. 1, p. 73-82., WOS
2. [1.1] NAJIGIVI, A. - RASHID, S. A. - AZIZ, F. N. A. - SALLEH, M. A. M. Water
absorption control of ternary blended concrete with nano-SiO2 in presence of rice
husk ash. In MATERIALS AND STRUCTURES. ISSN 1359-5997, 2012, vol. 45,
no. 7, p. 1007-1017., WOS
3. [1.1] NAZARI, A. - RIAHI, S. Optimizing Mechanical Properties of Binary
Blended Concrete Utilizing CuO Nanoparticles. In INTERNATIONAL JOURNAL
OF DAMAGE MECHANICS. ISSN 1056-7895, 2012, vol. 21, no. 1, p. 81-96.,
WOS
4. [1.1] NAZARI, A. - RIAHI, S. The effect of aluminium oxide nanoparticles on
the compressive strength and structure of self-compacting concrete. In
MAGAZINE OF CONCRETE RESEARCH. ISSN 0024-9831, 2012, vol. 64, no. 1,
p. 71-82., WOS
5. [1.1] NAZARI, A. - RIAHI, S. The effects of SnO2 nanoparticles on physical
and mechanical properties of high-strength self-compacting concrete. In
JOURNAL OF EXPERIMENTAL NANOSCIENCE. ISSN 1745-8080, 2012, vol. 7,
no. 5, p. 559-577., WOS
6. [1.1] NAZARI, A. - RIAHI, S. The effects of ZnO2 nanoparticles on split tensile
strength of self-compacting concrete. In JOURNAL OF EXPERIMENTAL
NANOSCIENCE. ISSN 1745-8080, 2012, vol. 7, no. 5, p. 491-512., WOS
7. [1.1] NAZARI, A. - RIAHI, S. The effects of limewater on flexural strength and
water permeability of Al2O3 nanoparticles binary blended concrete. In
JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS, 2011, vol. 45, no. 11, p. 1165-1172,
128
Správa o činnosti organizácie SAV
ADEA08
ADEA09
ADEA10
WOS
8. [1.1] OZCAN, F. Gene expression programming based formulations for
splitting tensile strength of concrete. In CONSTRUCTION AND BUILDING
MATERIALS. ISSN 0950-0618, 2012, vol. 26, no. 1, p. 404-410., WOS
9. [1.1] PALOU, M. - BAGEL, L. Preparation and properties of cementitious
composites for geothermal applications. In CHEMICAL PAPERS. ISSN
0366-6352, 2012, vol. 66, no. 9, p. 881-890., WOS
10. [1.2] RAHMANI, K. - SHAMSAI, A. - SAGHAFIAN, B. - PEROTI, S. Effect of
water and cement ratio on compressive strength and abrasion of microsilica
concrete. In Middle East Journal of Scientific Research, 2012, vol. 12, no. 8, p.
1056-1061., SCOPUS
11. [1.2] SHAMSAI, A. - RAHMANI, K. - PEROTI, S. - RAHEMI, L. The effect of
water-cement ratio in compressive and abrasion strength of the nano silica
concretes. In World Applied Sciences Journal, 2012, vol. 17, no. 4, p. 540-545.,
SCOPUS
ŽIVICA, Vladimír. Acidic attack of cement based materials - a review Part 3:
research and test methods. Zivica V. In Construction and Building Materials, 2004,
vol. 18, no. 9, p. 683-688. (2004 - Thomson Reuters Master Journal List). ISSN
0950-0618.
Citácie:
1. [3] FAN, Y. F. - HU, Z. Q. - LUAN, H. Y. Deterioration of tensile behavior of
concrete exposed to artificial acid rain environment. In INTERACTION AND
MULTISCALE MECHANICS, ISSN 1976-0426, 2012, vol. 5, no. 1, p. 41-56.
2. [3] HANAYNECH, B. - SHATARAT, N. - KATKHUDA, H. Improving
Durability of Concrete to Phosphoric Acid Attack. In JORDAN JOURNAL OF
CIVIL ENGINEERING, ISSN 1993-0461, 2012, vol. 6, no. 1, p. 68-82.
ŽIVICA, Vladimír - BAJZA, A. Acidic attack of cement-based materials - a review
Part 2. Factors of rate of acidic attack and protective measures. In Construction and
Building Materials, 2002, vol. 16, no.4, p. 215-222. ISSN 0950-0618.
Citácie:
1. [1.1] FERNANDES, I. - PERICAO, M. - HAGELIA, P. - NORONHA, F. RIBEIRO, M. A. - MAIA, J. Identification of acid attack on concrete of a sewage
system. In MATERIALS AND STRUCTURES. ISSN 1359-5997, 2012, vol. 45, no.
3, p. 337-350., WOS
2. [1.1] OUESLATI, O. - DUCHESNE, J. The effect of SCMs and curing time on
resistance of mortars subjected to organic acids. In CEMENT AND CONCRETE
RESEARCH. ISSN 0008-8846, 2012, vol. 42, no. 1, p. 205-214., WOS
3. [3] EL NOUHY, H. A. - YEEDAN, S. Performance evaluation of interlocking
paving units in aggressive environments. In HBRC JOURNAL, ISSN 1687-4048,
2012, vol. 8, p. 81-90.
4. [3] FAN, Y. F. - HU, Z. Q. - LUAN, H. Y. Deterioration of tensile behavior of
concrete exposed to artificial acid rain environment. In INTERACTION AND
MULTISCALE MECHANICS, ISSN 1976-0426, 2012, vol. 5, no. 1, p. 41-56.
5. [3] HANAYNECH, B. - SHATARAT, N. - KATKHUDA, H. Improving
Durability of Concrete to Phosphoric Acid Attack. In JORDAN JOURNAL OF
CIVIL ENGINEERING, ISSN 1993-0461, 2012, vol. 6, no. 1, p. 68-82.
ŽIVICA, Vladimír - BAJZA, A. Acidic attack of cement based materials - a review.
Part 1. Principle of acidic attack. In Construction and Building Materials, 2001, vol.
15, no. 8, p. 331-340. ISSN 0950-0618.
Citácie:
1. [1.1] FERNANDES, I. - PERICAO, M. - HAGELIA, P. - NORONHA, F. RIBEIRO, M. A. - MAIA, J. Identification of acid attack on concrete of a sewage
129
Správa o činnosti organizácie SAV
ADEA11
ADEA12
ADEA13
system. In MATERIALS AND STRUCTURES. ISSN 1359-5997, 2012, vol. 45, no.
3, p. 337-350., WOS
2. [1.1] OUESLATI, O. - DUCHESNE, J. The effect of SCMs and curing time on
resistance of mortars subjected to organic acids. In CEMENT AND CONCRETE
RESEARCH. ISSN 0008-8846, 2012, vol. 42, no. 1, p. 205-214., WOS
3. [1.1] OUESLATI, O. - DUCHESNE, J. The effect of SCMs on the corrosion of
rebar embedded in mortars subjected to an acetic acid attack. In CEMENT AND
CONCRETE RESEARCH. ISSN 0008-8846, 2012, vol. 42, no. 2, p. 467-475.,
WOS
4. [1.1] QIAO, H. - LI, Y. - HE, Z. - DONG, J. - YANG, W. J. - LI, Q. S. The
Durability Study of Concrete in Sulfate Environment. In PROGRESS IN
INDUSTRIAL AND CIVIL ENGINEERING, PTS. 1-5. ISSN 1660-9336, 2012, vol.
204-208, no., p. 3137-3141., WOS
5. [1.1] SALEH, H. M. - ESKANDER, S. B. Characterizations of mortar-degraded
spinney waste composite nominated as solidifying agent for radwastes due to
immersion processes. In JOURNAL OF NUCLEAR MATERIALS. ISSN
0022-3115, 2012, vol. 430, no. 1-3, p. 106-113., WOS
6. [1.1] XIANG, Y. - JIE, X. - ZHANG, Z. H. - LI, Y. J. Research progress of
concrete corrosion in acid environment. In ARCHITECTURE AND URBAN
DEVELOPMENT. ISSN 1022-6680, 2012, vol. 598, p. 647-654., WOS
7. [3] STEVULOVA, N. - ONDREJKA HARBULAKOVA, V. - ESTOKOVA, A. LUPTAKOVA, A. - REPKA, M. Study of sulphate corrosion simulations on
concrete composites. In INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY AND
ENVIRONMENT, ISSN 2008-9163, 2012, vol. 6, no. 2, p. 276-282.
ŽIVICA, Vladimír. Sulfate resistance of the cement materials based on the modified
silica fume. In Construction and Building Materials, 2000, vol. 14, no. 1, p. 17-26.
ISSN 0950-0618.
Citácie:
1. [1.1] BINICI, H. - KAPUR, S. - AROCENA, J. - KAPLAN, H. The sulphate
resistance of cements containing red brick dust and ground basaltic pumice with
sub-microscopic evidence of intra-pore gypsum and ettringite as strengtheners. In
CEMENT & CONCRETE COMPOSITES. ISSN 0958-9465, 2012, vol. 34, no. 2,
p. 279-287., WOS
ŽIVICA, Vladimír. Acidic resistance of materials based on the novel use of silica
fume in concrete. In Construction and Building Materials, 1999, vol. 13, no. 5, p.
263-269. ISSN 0950-0618.
Citácie:
1. [3] MADHUSUDHANA REDDY, B. - SUDARSANA RAO, H. - GEORGE, M.
P. Effect of Hydrochloric Acid (HCI) on Blended Cement (Flz Ash based) and
Silica Fume Blended Cement and their Concretes. In INTERNATIONAL
JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ISSN 2049-7318, 2012, vol. 1,
no. 9, p. 476-480.
ŽIVICA, Vladimír - BALKOVIC, Svetozár - DRÁBIK, Milan. Properties of
metakaolin geopolymer hardened paste prepared by high-pressure compaction. In
Construction and Building Materials, 2011, vol. 25, p. 2206-2213. (1.366 - IF2010).
(2011 - Thomson Reuters Master Journal List). ISSN 0950-0618.
Citácie:
1. [1.1] ZHANG, Z. - WANG, H. - PROVIS, J. L. - BULLEN, F. - REID, A. - ZHU,
Y. Quantitative kinetic and structural analysis of geopolymers. Part 1. The
activation of metakaolin with sodium hydroxide. In THERMOCHIMICA ACTA.
ISSN 0040-6031, 2012, vol. 539, p. 23-33., WOS
2. [1.2] AHMARI, S. - ZHANG, L. Production of eco-friendly bricks from copper
130
Správa o činnosti organizácie SAV
ADEA14
ADEA15
ADEA16
mine tailings through geopolymerization. In Construction and Building Materials,
2012, vol. 29, p. 323-331., SCOPUS
3. [1.2] HE, J. - ZHANG, J. - YU, Y. - ZHANG, G. The strength and
microstructure of two geopolymers derived from metakaolin and red mud-fly ash
admixture: A comparative study. In Construction and Building Materials, 2012,
vol. 30, p. 80-91., SCOPUS
ŽIVICA, Vladimír - KRAJČI, Ľudovít - BÁGEĽ, Ľubomír - VARGOVÁ, Mária.
Significance of the ambient temperature and the steel material in the process of
concrete reinforcement corrosion. In Construction and Building Materials, 1997, vol.
11, no. 2, p. 99-103. ISSN 0950-0618.
Citácie:
1. [1.1] ALHOZAIMY, A. - HUSSAIN, R. R. - AL-ZAID, R. - AL-NEGHEIMISH,
A. Coupled effect of ambient high relative humidity and varying temperature
marine environment on corrosion of reinforced concrete. In CONSTRUCTION
AND BUILDING MATERIALS. ISSN 0950-0618, 2012, vol. 28, no. 1, p. 670-679.,
WOS
2. [1.1] JIANG, J. - YUAN, Y. Quantitative models of climate load and its effect in
concrete structure. In CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS. ISSN
0950-0618, 2012, vol. 29, no., p. 102-107., WOS
3. [1.1] YUAN, Y. - JIANG, J. Climate load model Climate action spectrum for
predicting durability of concrete structure. In CONSTRUCTION AND BUILDING
MATERIALS. ISSN 0950-0618, 2012, vol. 29, no., p. 291-298., WOS
4. [1.2] JI, Y.-S. - XU, C.-Y. - WANG, L. - SHEN, J.-L. - ZHANG, B.-Y.
Comprehensive effects of temperature and relative humidity on rebar corrosion in
concrete. In TUMU JIANZHU YU HUANJING GONGCHENG/JOURNAL OF
CIVIL, ARCHITECTURAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 2012, vol.
34, no. 1, p. 12-16., SCOPUS
5. [1.2] JI, Y.-S. - ZHANG, B.-Y. - ZHANG, L.-L. - MA, H.-R. - ZENG, P.
Propagation of the corrosion layer and model of corrosion distribution on steel
re-enforcing bar in concrete. In ZHONGGUO KUANGYE DAXUE
XUEBAO/JOURNAL OF CHINA UNIVERSITY OF MINING AND
TECHNOLOGY, 2012, vol. 41, no. 3, p. 355-360., SCOPUS
ŽIVICA, Vladimír. Deterioration of cement based materials due to the action of
organic compounds. In Construction and Building Materials, 2006, vol. 20, p.
634-641. (0.343 - IF2005). (2006 - Thomson Reuters Master Journal List). ISSN
0950-0618.
Citácie:
1. [1.1] OUESLATI, O. - DUCHESNE, J. The effect of SCMs on the corrosion of
rebar embedded in mortars subjected to an acetic acid attack. In CEMENT AND
CONCRETE RESEARCH. ISSN 0008-8846, 2012, vol. 42, no. 2, p. 467-475.,
WOS
ŽIVICA, Vladimír. Effects of type and dosage of alkaline activator and temperature
on the properties of alkali-activated slag mixtures. In Construction and Building
Materials, 2007, vol. 21, no. 7, p. 1463-1469. (0.506 - IF2006). (2007 - Thomson
Reuters Master Journal List). ISSN 0950-0618.
Citácie:
1. [1.1] APERADOR, W. - VERA, R. - MARIA CARVAJAL, A. Industrial
Byproduct-Based Concrete Subjected to Carbonation. Electrochemical Behavior
of Steel Reinforcement. In INTERNATIONAL JOURNAL OF
ELECTROCHEMICAL SCIENCE. ISSN 1452-3981, 2012, vol. 7, no. 12, p.
12870-12882., WOS
2. [1.1] AYDIN, S. - BARADAN, B. Mechanical and microstructural properties of
131
Správa o činnosti organizácie SAV
heat cured alkali-activated slag mortars. In MATERIALS & DESIGN. ISSN
0261-3069, 2012, vol. 35, no., p. 374-383., WOS
3. [1.1] KOLANI, B. - BUFFO-LACARRIERE, L. - SELLIER, A. ESCADEILLAS, G. - BOUTILLON, L. - LINGER, L. Hydration of slag-blended
cements. In CEMENT & CONCRETE COMPOSITES. ISSN 0958-9465, 2012, vol.
34, no. 9, p. 1009-1018., WOS
4. [1.2] CHI, M. - HUANG, R. - LU, W. Strength and resistance of
alkali-activated slag concrete to high temperature. In Applied Mechanics and
Materials, 2012, vol. 193-194, p. 431-434., SCOPUS
5. [1.2] CHI, M. Effects of dosage of alkali-activated solution and curing
conditions on the properties and durability of alkali-activated slag concrete. In
Construction and Building Materials, 2012, vol. 35, p. 240-245., SCOPUS
6. [1.2] CHI, M.-C. - CHANG, J.-J. - HUANG, R. Strength and drying shrinkage
of alkali-activated slag paste and mortar. In Advances in Civil Engineering, 2012,
art. no. 579732 ., SCOPUS
7. [1.2] ZHOU, Z.-J. - LI, H. - SONG, Q. - SHEN, B.-J. Factors influencing the
strength of Alkali-activated slag cement. In Advanced Materials Research, 2012,
vol. 368-373, p. 3240-3245., SCOPUS
ADEB Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01
ADEB02
KORONTHÁLYOVÁ, Oľga - MATIAŠOVSKÝ, Peter. Thermal conductivity of
fibre reinforced porous calcium silicate hydrate-based. In Journal of Building
Physics, 2003, vol. 26, no. 4, p. 71-89. ISSN 1744-2591.
Citácie:
1. [1.1] YU, S. - BOMBERG, M. - ZHANG, X. Integrated methodology for
evaluation of energy performance of the building enclosures. In JOURNAL OF
BUILDING PHYSICS, ISSN 1744-2591, 2012, vol. 36, no. 2, p. 178-197., WOS
2. [3] WANG, Y. – BURGESS, I. – WALD, F. – GILLIE, M. Performance Based
Fire Engineering of Structures, London: CRC Press; 2012. ISBN
978-0-415-55733-7.
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - ZHANG, Ch. The MLPG method for crack
analysis in anisotropic functionally graded materials. In Structural Integrity &
Durability, 2005, vol. 1, p. 131-143. ISSN 1551-3750.
Citácie:
1. [1.1] GAO, X. W. - LI, L. A solver of linear systems of equations (REBSM) for
large-scale engineering problems. In INTERNATIONAL JOURNAL OF
COMPUTATIONAL METHODS. ISSN 0219-8762, 2012, vol. 9, no. 1, article
number 1240011., WOS
ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADFB01
ADFB02
DARULA, Stanislav - KITTLER, Richard. New trends in daylight theory based on
the new ISO/CIE Sky Standard 2. Typology of cloudy skies and their zenith
luminance. In Building Research Journal, 2004, vol. 52, no. 4, p. 245-255. ISSN
1335-8863.
Citácie:
1. [1.1] KOCIFAJ, M. Angular distribution of scattered radiation under broken
cloud arrays: An approximation of successive orders of scattering. In SOLAR
ENERGY. ISSN 0038-092X, 2012, vol. 86, no. 12, p. 3575-3586., WOS
DULLA, Matúš. Typológia objektov modernej architektúry z hľadiska zachovania
ich pamiatkových hodnôt pri zatepľovaní. In Architektúra & urbanizmus : journal of
132
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB03
ADFB04
ADFB05
ADFB06
ADFB07
ADFB08
ADFB09
architectural and town-planning theory, 2010, roč. 44, č. 3-4, s. 200-215. (2010 SCOPUS, CEOL, RIBA). ISSN 0044-8680.
Citácie:
1. [4] SZALAY, P. - PILNÝ, I. - CEBECAUEROVÁ, D. Fasády obytného
komplexu UNITAS v Bratislave. In Pamiatky a múzeá, ISSNISSN 1335-4353,
2012, roč. 61, č. 4, s. 42-46.
DULLA, Matúš - MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - ANDRÁŠIOVÁ, Katarína TOPOLČANSKÁ, Mária - SZALAY, Peter. DOCOMOMO národný register.
Slovensko. In Architektúra & urbanizmus : journal of architectural and
town-planning theory, 2006, roč. 40, č. 3-4, s. I-XXXIV. ISSN 0044-8680.
Citácie:
1. [4] PRIATKOVÁ, A. – PÁSZTOR, P. Architekt építész architect
Oelschläger-Őry. Košice, Agentúra Sáša 2012, 344 s. ISBN 978-80-969537-9-0.
DULLA, Matúš - MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - STOLIČNÁ, Elena.
Architektonické diela 20. storočia na Slovensku. In Architektúra & urbanizmus :
journal of architectural and town-planning theory, 1997, roč. 31, č. 2-3, s. IV. ISSN
0044-8680.
Citácie:
1. [4] HUDEKOVÁ, Z. Bratislavský unikát – lužné lesy v organizme mesta. In
Projekt. ISSN 1335-2180, 2012, roč. 53, č. 5-6, s. 75.
DULLA, Matúš. Hlavný a iné prúdy. In Arch : o architektúre a inej kultúre, 2012,
roč. 17, č. 17-8, s. 42-45. ISSN 1335-3268.
Citácie:
1. [4] BACOVÁ, A. Mainstream? In Arch. ISSN 1335-3268, 2012, roč. 17, č. 7-8,
s. 9
DULLA, Matúš. Vojenské cintoríny v západnej Haliči od Dušana Jurkoviča. In
Architektúra & urbanizmus : journal of architectural and town-planning theory,
1996, roč. 30, č. 1-2, s. 3-144. ISSN 0044-8680.
Citácie:
1. [3] HAVLÍK, V. Dušan Samuel Jurkovič: projekty, rekonstrukce a stavby
(nejen) na Náchodsku. Nové Město nad Metují: Městská knihovna, 2012, 143 s.
ISBN 978-80-87743-00-3.
JAROSEVIC, Andrej - CHANDOGA, Andrej - TESÁR, Alexander. Utilizing EM
sensor in dynamic mode for percussive load measurement. In Building Research
Journal, 2009, roč. 57, č. 3-4, s. 199-222. (2009 - Emerald Abstracts, Emerald).
ISSN 1335-8863.
Citácie:
1. [1.1] LEMOS, C. - DIMANDE, A. - LAGE, A. - SARMENTO, A. M. CAETANO, E. - FIGUEIRAS, J. Use of magneto elastic effect for stress
monitoring and defect detection in steel strands.In ICEM15: 15TH
INTERNATIONAL CONFERENCE ON EXPERIMENTAL MECHANICS, 2012,
article number UNSP 3850., WOS
JERGA, Ján - POKORNÝ, Milan. Damage detection of concrete by nonlinear
acoustic testing methods. In Civil and Enviromental Engineering, 2007, vol. 3, no. 1,
p. 36-41. ISSN 1336-5835.
Citácie:
1. [1.1] SCHABOWICZ, K. - HOLA, J. Nondestructive Elastic-Wave Tests of
Foundation Slab in Office Building. In MATERIALS TRANSACTIONS. ISSN
1345-9678, 2012, vol. 53, no. 2, p. 296-302., WOS
JERGA, Ján - KRIŽMA, Martin. Assessment of concrete damage. Jerga J, Križma
M. In Building Research Journal, 2006, vol. 54, no. 3-4, p. 211-221. ISSN
1335-8863.
133
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB10
ADFB11
ADFB12
ADFB13
ADFB14
ADFB15
Citácie:
1. [3] KRÁLIK, J. A RSM method for nonlinear probabilistic analysis of the NPP
reinforced concrete structure. In REC 2012 Proceedings of the 5th International
Conference on Reliable Engineering Computing. Brno: University of Technology
Brno, 2012, p. 219-238. ISBN 978-80-214-4507-9.
2. [3] KRÁLIK, J. Control ageing program and optimization of NPP life time. In
STRUCTURA 2012. Ostrava: VŠB - Technická Univerzita Ostrava, 2012, s.
21-27. ISBN 978-80-248-2879-4.
3. [3] KRÁLIK, J. Nonlinearprobabilistic analysis of the reinforced concrete
structure failure of a nuclear power plant considering degradation effects. In
ICAMME2012 - Applied Mechanics and Materials. Zuerich: Trans Tech
Publications, 2012, p. 1-12. ISBN 978-1-62276-904-9.
JERGA, Ján. Influence of carbonatization on shrinkage of concrete. In Building
Research Journal, 2002, vol. 50, no.1, p. 1-6. ISSN 1335-8863.
Citácie:
1. [3] KRAJČI, Ľ. - ŠPAČEK, A. - JANOTKA, I. Karbonatácia betónu
železobetónových konštrukcií - časť II: Stanovenie etapy karbonatácie a
elektro-chemického stavu ocele. In BETON: technologie - konstrukce - sanace,
ISSN 1213-3116, 2012, roč. 12, č. 4, s. 58-61.
JERGA, Ján - HANEČKA, Karol. Deformation properties of carbonated concrete. In
Building Research Journal, 2000, vol. 48, no. 4, p. 237-244. ISSN 1335-8863.
Citácie:
1. [3] KRAJČI, Ľ. - ŠPAČEK, A. - JANOTKA, I. Karbonatácia betónu
železobetónových konštrukcií - časť II: Stanovenie etapy karbonatácie a
elektro-chemického stavu ocele. In BETON: technologie - konstrukce - sanace,
ISSN 1213-3116, 2012, roč. 12, č. 4, s. 58-61.
KORONTHÁLYOVÁ, Oľga - MATIAŠOVSKÝ, Peter. Thermal conductivity of
calcium silicate insulation boards. In Building Research Journal, 2002, vol. 50, p.
289-305. ISSN 1335-8863.
Citácie:
1. [1.1] KUBICAR, L. - ANIBARRO, C. C. - VRETENAR, V. - DIESKA, P. NOVAK, I. - CHODAK, I. Monitoring of Epoxy Curing by a
Thermal-Conductivity Sensor Based on the Hot-Ball Transient Method. In
INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMOPHYSICS. ISSN 0195-928X, 2012,
vol. 33, no. 7, p. 1164-1176., WOS
MIHÁLKA, Peter - MATIAŠOVSKÝ, Peter. Water vapour production and
ventilation regimes in large panel building flats. In Building Research Journal, 2007,
vol. 55, no. 4, p. 209- 226. ISSN 1335-8863.
Citácie:
1. [1.1] GEVING, S. - HOLME, J. Mean and diurnal indoor air humidity loads in
residential buildings. In Journal of Building Physics. ISSN 1744-2591, 2012, vol.
35, no. 4, p. 392-421., WOS
MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - DULLA, Matúš. Modernosť a konzervatívnosť v
nemeckých vplyvoch na architektúru Slovenska. In Architektúra & urbanizmus :
journal of architectural and town-planning theory, 1997, roč. 31, č. 4, s. 143-159.
ISSN 0044-8680.
Citácie:
1. [2.2] BUDAY, P. Poznámky k vybraným osobnostiam bratislavskej architektúry
okolo roku 1900. In Architektúra & urbanizmus. ISSN 0044-8680, 2012, roč. 46,
č. 1-2, s. 55., SCOPUS
MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Moderná architektúra v čase a predpoklady jej
udržateľnosti: Hotel Kyjev a bývalý obchodný dom Prior, 1960--2008. In
134
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB16
ADFB17
ADFB18
ADFB19
ADFB20
Architektúra & urbanizmus : journal of architectural and town-planning theory,
2008, roč. XLII, č. 3-4, s. 183-198. ISSN 0044-8680.
Citácie:
1. [3] SZALAY, P. Ostmoderne in der Slowakei. Die umstrittenen
Architekturikonen und der Denkmalschutz. In Denkmal Ost_Moderne, Aneignung
und Erhaltung des baulichen Erbes der Nachkriegsmoderne. Editor Mark
Escherich, Berlin: Jovis Verlag, 2012, p. 108-117.
MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Vývoj názorov na obnovu architektúry moderného
hnutia: prípad Slovensko. In Architektúra & urbanizmus : journal of architectural
and town-planning theory, 2010, roč. XLIV, č. 3-4, s. 180-190. (2010 - SCOPUS,
CEOL, RIBA). ISSN 0044-8680.
Citácie:
1. [4] SZALAY, P. - PILNÝ, I. - CEBECAUEROVÁ, D. Fasády obytného
komplexu UNITAS v Bratislave. In Pamiatky a múzeá. ISSN ISSN 1335-4353,
2012, roč. 61, č. 4, s. 42-46.
SZALAY, Peter. Architekt Vladimír Dedeček. In Architektúra & urbanizmus :
journal of architectural and town-planning theory, 2005, roč. 39, č. 3-4, s. 127-148.
ISSN 0044-8680.
Citácie:
1. [3] ŠVÁCHA, R. - HORÁČEK, M. - HORÁČKOVÁ, M. - KRIŽEK, J. Naprej !
Česká sportovní architektura 1567-2012. Praha: Prostor, 2012, s. 281. ISBN
978-80-87064-08-5.
SZALAY, Peter - PILNÝ, Ivan - CEBECAUEROVÁ, Daniela. Fasády obytrného
komplexu UNITAS v Bratislave. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne
dedičstvo, 2012, roč. 61, č. 4, s. 42-46. ISSN 1335-4353.
Citácie:
1. [2.2] MORAVČÍKOVÁ, H. Unitas and Nová doba: a (forgotten) contribution
to politically engaged theories of housing. In Architektúra & urbanizmus. ISSN
0044-8680, 2012, roč. 46, č. 3-4, s. 150., SCOPUS
TESÁR, Alexander - LAGO, Jozef. Aeolic and gallo ping vibrations of overhead
line conductors. In Building Research Journal, 2009, roč. 57, č. 3-4, s. 169-183.
(2009 - Emerald Abstracts, Emerald). ISSN 1335-8863.
Citácie:
1. [1.1] KMET, S. - TOMKO, M. - BIN, M. Experimental and theoretical
behaviour analysis of steel suspension members subjected to tension and bending.
In STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES. ISSN 1229-9367, 2012, vol. 13, no.
4, p. 343-365., WOS
VALÍČEK, J. - HLOCH, S. - DRŽÍK, Milan - OHLÍDAL, M. - MÁDR, V. LUPTÁK, M. - RADVANSKÁ, A. An investigation of surfaces generated by
abrasive waterjets using optical detection. In Strojniski Vestnik/Journal of
Mechanical Engineering, 2007, vol. 53, p.224-232. ISSN 0039-2480.
Citácie:
1. [1.2] BRAŽINA, D. - KOTYRBA, M. - VOLNÁ, E. Simulation of surfaces
microroughness by means of polygonal representation. In Proceedings 26th
European Conference on Modelling and Simulation, ECMS 2012., SCOPUS
2. [1.2] MONKOVÁ, K. - MONKA, P. - VEGNEROVÁ, P. - ČEP, R. MÜLLEROVÁ, J. - BRAŽINA, D. - DUSPARA, M. Factor analysis of the abrasive
waterjet factors affecting the surface roughness of titanium | Faktorska analiza
čimbenika abrazivnog mlaza vode koji utječu na hrapavost titanske površine. In
Tehnicki Vjesnik, 2011, vol. 18, no. 1, p. 73-77., SCOPUS
3. [1.2] VAŇUŠ, J. - STÝSKALA, V. Application of variations of the LMS adaptive
filter for voice communications with control system | Primjena varijacija lms
135
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB21
ADFB22
adaptivnog filtera na govornu komunikaciju sa sustavom upravljanja. In Tehnicki
Vjesnik, 2011, vol. 18, no. 4, p. 555-580., SCOPUS
ŽIVICA, Vladimír - JANOTKA, Ivan. Chemical resistance of sulfoaluminate-belite
cement-based materials. In Building Research Journal, 1999, vol. 47, no.2, p.
117-134. ISSN 1335-8863.
Citácie:
1. [1.1] CHEN, I. A. - HARGIS, C. W. - JUENGER, M. C. G. Understanding
expansion in calcium sulfoaluminate-belite cements. In CEMENT AND
CONCRETE RESEARCH. ISSN 0008-8846, 2012, vol. 42, no. 1, p. 51-60., WOS
ŽIVICA, Vladimír. Mathematical modelling of concrete reinforcement corrosion
rate and the possibilities of service life prediction of reinforced concrete : I.
Influence of environmental reletive humidity and time : II. Influence of chloride
concetratio in reinforced concrete. In Building Research Journal, 1994, vol. 42, no.
3, p. 185-198. ISSN 1335-8863.
Citácie:
1. [1.1] TEPLY, B. - VORECHOVSKA, D. Reinforcement Corrosion: Limit States,
Reliability and Modelling. In JOURNAL OF ADVANCED CONCRETE
TECHNOLOGY. ISSN 1346-8014, 2012, vol. 10, no. 11, p. 353-362., WOS
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj
konferenčných), monografiách
AEC01
AEC02
AEC03
JANOTKA, Ivan - KRAJČI, Ľudovít. Strength, elastic and strain characteristics of
concrete subjected to elevated temperature of 200 °C. In Mechanics and Technology
of Composite Materials : proceedings of the 7th international conference. - Sofia,
1994, p. 346-350.
Citácie:
1. [3] JERGA, J. Volumetric strain as a measure of damage in tunnel linings. In
Proceedings of the 13th International Conference Geotechnics, 2012, Ostrava:
Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava, s. 150-155. ISBN 978-80-248-2785-8.
2. [4] JERGA, J. Damage state of concrete reflected in deformation parameters.
In Proceedings of the 10th International Conference on New Trends in Statics and
Dynamics of Buildings, 2012, Bratislava: Slovak University of Technology in
Bratislava, p. 37-40. ISBN 978-80-227-3786-9.
3. [4] JERGA, J. Microcracks in concrete and their detection. In Civil and
Environmental Engineering, ISSN 1336, 2012, vol. 8, no. 2, p. 132-144.
4. [4] JERGA, J. Microcracks in concrete. In Proceedings of the 10th
International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings,
2012, Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, p. 33-36. ISBN
978-80-227-3786-9.
JANOTKA, Ivan - JÁVOR, T. Thermo-mechanical properties of concrete structures
under high temperature conditions. In Structural Mechanics in Reactor Technology :
proceedings of the 14th international conference. - Lyon, 1997, p. 371-379.
Citácie:
1. [4] JERGA, J. Microcracks in concrete and their detection. In Civil and
Environmental Engineering, ISSN 1336, 2012, vol. 8, no. 2, p. 132-144.
2. [4] JERGA, J. Microcracks in concrete. In Proceedings of the 10th
International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings,
2012, Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, p. 33-36. ISBN
978-80-227-3786-9.
JANOTKA, Ivan - KRAJČI, Ľudovít. Passivation ability of the mortars containing
different cement kinds. In Non-Traditional Cement & Concrete, June 27--30, 2011
136
Správa o činnosti organizácie SAV
AEC04
AEC05
AEC06
AEC07
AEC08
AEC09
Brno : 4th international conference. Editors V. Bílek, Z. Kersner. - Brno : University
of Technology, 2011, s. 342-351. ISBN 978-80-214-4301-3.
Citácie:
1. [3] JERGA, J. - POKORNÝ, M. The use of guided waves for damage detection
of tunnel linings. In Proceedings of the 13th International Conference
Geotechnics, 2012, Ostrava: Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava, s. 156-161.
ISBN 978-80-248-2785-8.
JERGA, Ján - HALAS, Peter. Ingress of chloride into the prestressed concrete
structure. In Proceedings of the 5th International Conference on Concrete. - Prague :
ČSVTS, 1990, p. 400-405.
Citácie:
1. [1.1] KULIFFAYOVA, M. - KRAJCI, L. - JANOTKA, I. - SMATKO, V. Thermal
behaviour and characterization of cement composites with burnt kaolin sand. In
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY. ISSN 1388-6150,
2012, vol. 108, no. 2, p. 425-432., WOS
2. [3] KRAJČI, Ľ. - JANOTKA, I. - KULIFFAYOVÁ, M. Vlastnosti a význam
kaolínových pieskov na Slovensku. In KERAMICKÝ ZPRAVODAJ, ISSN
1210-2520, 2012, roč. 28, č. 3, s. 12-17.
KITTLER, Richard. Standarisation of the outdoor conditions for the calculation of
the daylight factor with clear skies. In Conference sunlight in buildings. - Rotterdam,
1967, p. 273-286.
Citácie:
1. [1.1] JANJAI, S. - PLAON, P. Estimation of sky luminance in the tropics using
artificial neural networks: Modeling and performance comparison with the CIE
model. In APPLIED ENERGY, 2011, vol. 88, no. 3, p. 840-847., WOS
KITTLER, Richard. Luminance models of homogeneous skies for design and energy
performance predictions. In Proceedings of the 2nd International Daylighting
Conference. - Long Beach : American Society of Heating, 1986, p. 31-37.
Citácie:
1. [1.1] JANJAI, S. - PLAON, P. Estimation of sky luminance in the tropics using
artificial neural networks: Modeling and performance comparison with the CIE
model. In APPLIED ENERGY, 2011, vol. 88, no. 3, p. 840-847., WOS
KRAJČI, Ľudovít. Properties of mortars with sulphoaluminate belite cement with
increased C4A3 content. In Proceedings of the 5th International Conference on
Material Problems in Civil Engineering. - Cracow, 2007, p. 260-266.
Citácie:
1. [3] JERGA, J. - POKORNÝ, M. The use of guided waves for damage detection
of tunnel linings. In Proceedings of the 13th International Conference
Geotechnics, 2012, Ostrava: Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava, s. 156-161.
ISBN 978-80-248-2785-8.
KRAJČI, Ľudovít. Cement-bentonite suspension and its behaviour in environment
with high aggressiveness. In Life Cycle Assessment, Optimization, Behaviour and
Properties of Concrete and Concrete Structures : proceedings of the international
conference. Editor Pavel Rovnaník. - Brno : Faculty of Civil Engineering BUT,
2008, p. 153-159. ISBN ISBN 978-80-214-3773-9.
Citácie:
1. [3] JERGA, J. - POKORNÝ, M. The use of guided waves for damage detection
of tunnel linings. In Proceedings of the 13th International Conference
Geotechnics, 2012, Ostrava: Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava, s. 156-161.
ISBN 978-80-248-2785-8.
KRAJČI, Ľudovít. Checking of the steel reinforcement state in concrete by method
of electrical resistance. In Non-Traditional Cement & Concrete. Eds: Vlastimil
137
Správa o činnosti organizácie SAV
AEC10
AEC11
AEC12
Bílek, Zbyněk Keršner. - Brno : University of Technology, 2002, p. 481-489. ISBN
80-214-2130-4.
Citácie:
1. [3] JERGA, J. Volumetric strain as a measure of damage in tunnel linings. In
Proceedings of the 13th International Conference Geotechnics, 2012, Ostrava:
Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava, s. 150-155. ISBN 978-80-248-2785-8.
2. [4] JERGA, J. Damage state of concrete reflected in deformation parameters.
In Proceedings of the 10th International Conference on New Trends in Statics and
Dynamics of Buildings, 2012, Bratislava: Slovak University of Technology in
Bratislava, p. 37-40. ISBN 978-80-227-3786-9.
3. [4] JERGA, J. Microcracks in concrete and their detection. In Civil and
Environmental Engineering, ISSN 1336, 2012, vol. 8, no. 2, p. 132-144.
4. [4] JERGA, J. Microcracks in concrete. In Proceedings of the 10th
International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings,
2012, Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, p. 33-36. ISBN
978-80-227-3786-9.
KRAJČI, Ľudovít - JANOTKA, Ivan. High-performance concrete behaviour at
elevated temperatures. In Proceedings of the 2nd International Conference on
Material Problems in Civil Engineering. - Cracow, 1998, p. 211-218.
Citácie:
1. [3] JERGA, J. Volumetric strain as a measure of damage in tunnel linings. In
Proceedings of the 13th International Conference Geotechnics, 2012, Ostrava:
Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava, s. 150-155. ISBN 978-80-248-2785-8.
2. [4] JERGA, J. Damage state of concrete reflected in deformation parameters.
In Proceedings of the 10th International Conference on New Trends in Statics and
Dynamics of Buildings, 2012, Bratislava: Slovak University of Technology in
Bratislava, p. 37-40. ISBN 978-80-227-3786-9.
3. [4] JERGA, J. Microcracks in concrete and their detection. In Civil and
Environmental Engineering, ISSN 1336, 2012, vol. 8, no. 2, p. 132-144.
4. [4] JERGA, J. Microcracks in concrete. In Proceedings of the 10th
International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings,
2012, Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, p. 33-36. ISBN
978-80-227-3786-9.
MATIAŠOVSKÝ, Peter - BÁGEĽ, Ľubomír - KORONTHÁLYOVÁ, Oľga.
Relationship between composition and transport properties of lightweight carbonate
plasters. In Research on Building Physics : proceedings of the 1st central european
symposium on building physics. Edited by D. Gawin, T. Kisilewicz. - Poland :
Technical University of Lodz, 2010, p. 55-58. ISBN 978-83-7283-367-9.
Citácie:
1. [1.1] YU, S. - BOMBERG, M. - ZHANG, X. Integrated methodology for
evaluation of energy performance of the building enclosures: Part 4-material
characterization for input to hygrothermal models. In JOURNAL OF BUILDING
PHYSICS. ISSN 1744-2591, 2012, vol. 35, no. 3, p. 194-212., WOS
PALOU, M. - MAJLING, J. - JANOTKA, Ivan. The performance of blended
cements based on sulphoaluminate-belite and Portland cements. In Proceedings of
the 11-th International Congress on Chemistry of Cement : Durban, South Africa,
11-16 May 2003. - Durban : G. Grieve and G. Oweis, 2003, p. 1896-1902. ISBN
0-9584085-8-0.
Citácie:
1. [1.1] JUSTNES, H. - BROEKMANS, M. A. T. M. - POLLMANN, H. Alternative
Low-CO2 "Green" Clinkering Processes. In APPLIED MINERALOLGY OF
CEMENT & CONCRETE. ISSN 1529-6466, 2012, vol. 74, p. 83-99., WOS
138
Správa o činnosti organizácie SAV
AEC13
2. [1.1] PELLETIER-CHAIGNAT, L. - WINNEFELD, F. - LOTHENBACH, B. LE SAOUT, G. - MUELLER, Ch. J. - FAMY, Ch. Influence of the calcium
sulphate source on the hydration mechanism of Portland cement-calcium
sulphoaluminate clinker-calcium sulphate binders. In CEMENT & CONCRETE
COMPOSITES. ISSN 0958-9465, 2011, vol. 33, no. 5, p. 551-561., WOS
SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - ZHANG, Ch. Dynamic response of a crack in
a functionally graded material under an anti-plane shear impact load. In Advances in
Fracture and Damage Mechanics : Book Series: Key Engineering Materials. Paderbon, Germany, 2003, vol. 251-2, P. 123-129.
Citácie:
1. [1.1] AYATOLLAHI, M. - MONFARED, M. M. Anti-plane transient analysis of
planes with multiple cracks. In MECHANICS OF MATERIALS. ISSN 0167-6636,
2012, vol. 50, p. 36-46., WOS
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných),
monografiách
AED01
AED02
AED03
KRAJČI, Ľudovít - KULIFFAYOVÁ, Marta - JANOTKA, Ivan - KRAUS, Ivan.
Kaolin sands in Slovakia and their main properties. In Concrete and Concrete
Structures : proceeding of the 5th International Conference. Editori Peter Koteš,
Patrik Kotula. - Žilina : EDIS, 2009, p. 43-48. ISBN 978-80-554-0100-3.
Citácie:
1. [3] JERGA, J. - POKORNÝ, M. The use of guided waves for damage detection
of tunnel linings. In Proceedings of the 13th International Conference
Geotechnics, 2012, Ostrava: Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava, s. 156-161.
ISBN 978-80-248-2785-8.
KRAJČI, Ľudovít. Method of electrical resistance and its reliability in monitoring of
steel reinforcement corrosion in concrete. In Quality and Reliability in Building
Industry : proceedings of the 2nd international conference, Levoča 2001, p. 294-298.
Citácie:
1. [3] JERGA, J. Volumetric strain as a measure of damage in tunnel linings. In
Proceedings of the 13th International Conference Geotechnics, 2012, Ostrava:
Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava, s. 150-155. ISBN 978-80-248-2785-8.
2. [4] JERGA, J. Damage state of concrete reflected in deformation parameters.
In Proceedings of the 10th International Conference on New Trends in Statics and
Dynamics of Buildings, 2012, Bratislava: Slovak University of Technology in
Bratislava, p. 37-40. ISBN 978-80-227-3786-9.
3. [4] JERGA, J. Microcracks in concrete and their detection. In Civil and
Environmental Engineering, ISSN 1336, 2012, vol. 8, no. 2, p. 132-144.
4. [4] JERGA, J. Microcracks in concrete. In Proceedings of the 10th
International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings,
2012, Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, p. 33-36. ISBN
978-80-227-3786-9.
KRAJČI, Ľudovít - JANOTKA, Ivan. Accelerated tests of mortar carbonation. In
Non-Destructive Testing and Experimental Stress Analysis of Concrete Structures
1998 : proceedings of the 7th international conference, Košice, 20-22 october 1998. 1998, p. 135-140.
Citácie:
1. [3] JERGA, J. Volumetric strain as a measure of damage in tunnel linings. In
Proceedings of the 13th International Conference Geotechnics, 2012, Ostrava:
Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava, s. 150-155. ISBN 978-80-248-2785-8.
2. [4] JERGA, J. Damage state of concrete reflected in deformation parameters.
139
Správa o činnosti organizácie SAV
AED04
AED05
AED06
In Proceedings of the 10th International Conference on New Trends in Statics and
Dynamics of Buildings, 2012, Bratislava: Slovak University of Technology in
Bratislava, p. 37-40. ISBN 978-80-227-3786-9.
KRIŽMA, Martin - NÜRNBERGEROVÁ, Terézia - VALÁŠEK, J. Rheological
deformations of aerated concrete components. In Concrete and Concrete Structures :
proc. of the 4th inter. conf. - Žilina, 2005, p. 190-197.
Citácie:
1. [3] KRAJČI, Ľ. - ŠPAČEK, A. - JANOTKA, I. Karbonatácia betónu
železobetónových konštrukcií - časť II: Stanovenie etapy karbonatácie a
elektro-chemického stavu ocele. In BETON: technologie - konstrukce - sanace,
ISSN 1213-3116, 2012, roč. 12, č. 4, s. 58-61.
KULIFFAYOVÁ, Marta - KRAJČI, Ľudovít - JANOTKA, Ivan - ŠMATKO,
Vasilij. Thermal behaviour and characterization of cement composites with burnt
kaolin sand. In TERMANAL 2011 - XVIII. Conference on Thermal Analysis and
Calorimetry : proceedings of the 3rd Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak
Thermoanalytical Conference, June 27-29, 2011 Stará Lesná [elektronický zdroj].
Editors T. Dubaj. Z. Cibulková. - Bratislava : Slovak Chemical Society, 2011, 11 p.
Citácie:
1. [3] JERGA, J. - POKORNÝ, M. The use of guided waves for damage detection
of tunnel linings. In Proceedings of the 13th International Conference
Geotechnics, 2012, Ostrava: Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava, s. 156-161.
ISBN 978-80-248-2785-8.
2. [4] JERGA, J. Microcracks in concrete and their detection. In Civil and
Environmental Engineering, ISSN 1336, 2012, vol. 8, no. 2, p. 132-144.
PITOŇÁK, Andrej - KRIŽMA, Martin - NÜRNBERGEROVÁ, Terézia - KALINA,
P. Dlhodobé pretvorennia pórobetónu. In Betonárske dni 2004. - Bratislava : SvF
STU, 2004, p. 125-130.
Citácie:
1. [3] KRAJČI, Ľ. - ŠPAČEK, A. - JANOTKA, I. Karbonatácia betónu
železobetónových konštrukcií - časť II: Stanovenie etapy karbonatácie a
elektro-chemického stavu ocele. In BETON: technologie - konstrukce - sanace,
ISSN 1213-3116, 2012, roč. 12, č. 4, s. 58-61.
AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AEF01
AEF02
KORONTHÁLYOVÁ, Oľga - MATIAŠOVSKÝ, Peter. Steady-state measurements
of the moisture dependence of the capillary-porous materials thermal conductivity.
In Thermophysics 2001 : proceedings of the Meeting of the Thermophysical
Society-Working Group of the Slovak Physical Society. Editor Libor Vozár. - Nitra :
CPU, 2001, p. 55-63. ISBN 80-8050-491-1.
Citácie:
1. [1.1] YU, S. - BOMBERG, M. - ZHANG, X. Integrated methodology for
evaluation of energy performance of the building enclosures. In Journal of
Building Physics, ISSN 1744-259, 2012, vol. 36, no. 2, p. 178-197., WOS
KORONTHÁLYOVÁ, Oľga - MATIAŠOVSKÝ, Peter. Pore Structure and Thermal
Conductivity of Burnt Clay Bricks. In Thermophysics 2007 : proceedings. Editor J.
Leja. - Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2007, p. 100-106. ISBN
978-80-227-27465-4.
Citácie:
1. [1.1] SUTCU, M. - AKKURT, S. - BAYRAM, A. - ULUCA, U. Production of
anorthite refractory insulating firebrick from mixtures of clay and recycled paper
waste with sawdust addition. In CERAMICS INTERNATIONAL. ISSN 0272-8842,
140
Správa o činnosti organizácie SAV
AEF03
AEF04
2012, vol. 38, no. 2, p. 1033-1041., WOS
2. [4] JERGA, J. Microcracks in concrete. In NEW TRENDS IN STATICS AND
DYNAMICS OF BUILDINGS: proceedings of 10th international conference.
Edited by N. Jendželovský, M. Nagyová. - Bratislava : Slovak University of
Technology in Bratislava, 2012, p. 33- 36. ISBN 978-80-227-3786-9.
3. [4] JERGA, J. – KRAJčI, Ľ. Properties of concrete manifested in the
stress-volumetric strain diagram. In BUILDING RESEARCH JOURNAL, ISSN
1335-8863, 2012, vol. 60, no. 1-2, p.61-79.
KUBIČÁR, Ľudovít - BÁGEĽ, Ľubomír - VRETENÁR, Viliam - ŠTOFANÍK,
Vladimír. Validation test of the hot ball method for setting of the cement paste. In
Thermophysics 2007 : proceedings. Editor J. Leja. - Bratislava : Vydavateľstvo
STU, 2007, p. 38-42. ISBN 978-80-227-27465-4.
Citácie:
1. [3] VALA, J. Numerical aspects of the identification of thermal characteristics
using the hot-wire method. In Programs and Algorithms of Numerical
Mathematics 16, Proceedings of Seminar, Dolní Maxov, June 3–8, 2012, p.
187-194.
LUKOVIČOVÁ, J. - MATIAŠOVSKÝ, Peter - BALAŽOVJECH, M. Nonlinear
problem of inverse determination of heat coefficient. In Thermophysics 2004 :
proceedings of the Meeting of the Thermophysical Society-Working Group of the
Slovak Physical Society. - Bratislava : Ústav stavebníctva a architektúry SAV, 2005,
p. 72-77. ISBN 80-969371-8-9.
Citácie:
1. [1.1] MUHIEDDINE, M. - CANOT, E. - MARCH, R. Heat transfer modeling in
saturated porous media and identification of the thermophysical properties of the
soil by inverse problem. In APPLIED NUMERICAL MATHEMATICS. ISSN
0168-9274, 2012, vol. 62, no. 9, p. 1026-1040., WOS
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFC01
DARULA, Stanislav - KITTLER, Richard. CIE General Sky standard defining
luminance distributions. In Proceeding of The bi-annual conference of IBPSA
Canada eSim. Dostupné na internete:
<http://www.esim.ca/2002/documents/Proceedings/other2.pdf>.
Citácie:
1. [1.1] BLANKENBACH, K. - BUCKLEY, E. Perceptual Effects of Laser-Based
HUDs. In JOURNAL OF DISPLAY TECHNOLOGY. ISSN 1551-319X, 2012, vol.
8, no. 4, p. 194-197., WOS
2. [1.1] FERRARO, V. - MELE, M. - MARINELLI, V. Analysis of sky luminance
experimental data and comparison with calculation methods. In ENERGY. ISSN
0360-5442, 2012, vol. 37, no. 1, p. 287-298., WOS
3. [1.1] SIMMONS, C. T. - MYSAK, L. A. Stained Glass and Climate Change:
How are they Connected? In ATMOSPHERE-OCEAN. ISSN 0705-5900, 2012,
vol. 50, no. 2, p. 219-240., WOS
4. [3] CUCUMO, M. – FERRARO, V. – KALIAKATSOS, D. – MELE, M. –
MARINELLI, V. Analisi di dati sperimentali di lumimanza del cielo – e confronto
con metodi di calcolo – Parte 1. In LA TERMOTECNICA. ISSN 0040-3725, 2012,
p. 69-73
5. [3] PARASKEVOPOULOS, I. - TSEKLEVES, E. Simulating the integration of
photovoltaic technology on the modern infantry soldier using modelling and
simulation: scenarios and guidelines. In JOURNAL OF DEFENSE MODELING
AND SIMULATION: APPLICATIONS, METHODOLOGY, TECHNOLOGY. ISSN
141
Správa o činnosti organizácie SAV
AFC02
AFC03
1548-5129, 2012, vol. 9, no. 4, p. 1-19.
6. [3] SHAHRIAR, A. – HYDE, R. The use of computer programming to extract
sky brightness from digital images. In PROCEEDING OF 45th ANNUAL
CONFERENCE OF THE ARCHITECTURAL SCIENCE ASSOTIATION,
ANZAScA 2011. Sydney: NSW: Faculty of Architecture, Design and Planning, the
University of Sydney, 2011, p. 7. ISBN 9780958122139.
JANOTKA, Ivan - KRAJČI, Ľudovít. Utilization of natural zeolite in portland
pozzolan cement of increased sulfate resistance. In Proceedings of the 5th
CANMET/ACI International Conference on Durability of Concrete. - Barcelona,
2000, vol. 1, P. 223-236.
Citácie:
1. [1.2] ULMANU, M. Applications in construction industry. In Handbook of
Natural Zeolites, 2012, p. 652-664., SCOPUS
KITTLER, Richard - PEREZ, Richard - DARULA, Stanislav. A new generation of
sky standard. In Proceedings of the Lux Europa Conference. - Amsterdam, 1997, p.
359-373.
Citácie:
1. [3] SHAHRIAR, A. – HYDE, R. The use of computer programming to extract
sky brightness from digital images. In PROCEEDING OF 45th ANNUAL
CONFERENCE OF THE ARCHITECTURAL SCIENCE ASSOTIATION,
ANZAScA 2011. Sydney: NSW: Faculty of Architecture, Design and Planning, the
University of Sydney, 2011, p. 7. ISBN 9780958122139.
2. [4] KONDÁŠ, K. Influence of exterior daylight conditions on daylighting in the
attic space. In PROCEEDING OF IX. INT. SCIENTIFIC CONF. OF FACULTY
OF CIVIL ENGINEERING, Conference Section 7: Young Scientist 2012, Košice,
2012, p. 1-6. ISBN 978-80-553-0904-0.
AFDA Publikované príspevky na medzinárodných vedeckých konferenciách poriadaných v
SR
AFDA01
KRAJČI, Ľudovít. The reliability of potentiodynamic method in monitoring of steel
corrosion in concrete. In Reliability in Building Industry : proceedings of the 1st
international conference. - 1999, p. 265-270.
Citácie:
1. [3] JERGA, J. Volumetric strain as a measure of damage in tunnel linings. In
Proceedings of the 13th International Conference Geotechnics, 2012, Ostrava:
Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava, s. 150-155. ISBN 978-80-248-2785-8.
2. [4] JERGA, J. Damage state of concrete reflected in deformation parameters.
In Proceedings of the 10th International Conference on New Trends in Statics and
Dynamics of Buildings, 2012, Bratislava: Slovak University of Technology in
Bratislava, p. 37-40. ISBN 978-80-227-3786-9.
3. [4] JERGA, J. Microcracks in concrete and their detection. In Civil and
Environmental Engineering, ISSN 1336, 2012, vol. 8, no. 2, p. 132-144.
4. [4] JERGA, J. Microcracks in concrete. In Proceedings of the 10th
International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings,
2012, Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, p. 33-36. ISBN
978-80-227-3786-9.
AGI Správy o vyriešených vedecko-výskumných úlohách
AGI01
DARULA, Stanislav - KITTLER, Richard - KAMBEZIDIS, H. - BARTZOKAS, A.
Guidlines for more realistic daylight exterior conditions in energy conscious designs.
142
Správa o činnosti organizácie SAV
AGI02
AGI03
Computer adaptation and examples : GK-SK 013/1998. Bratislava, Athens : ICA
SAS, IERSD HOA : University of Ioannina, November 2000. 34 p.
Citácie:
1. [1.1] HE, Y. - MAO, H. S. - QUAN, L. Sky luminance distribution types in
China. In JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY. ISSN 2095-2899,
2012, vol. 19, no. 3, p. 777-782., WOS
DARULA, Stanislav - KITTLER, Richard. Research Report : Research of the
year-round changes of solar and daylight availability for the computer evaluation of
sustainable buildings. Bratislav, 2006.
Citácie:
1. [1.1] NOVAK, T. - SNOBL, J. - SOKANSKY, K. - RUSEK, S. - GONO, R.
Changes in economic indicators of photovoltaic power plants in 2011. In
PROCEEDINGS OF THE 12TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
ELECTRIC POWER ENGINEERING 2011, 2011, p. 131-134., WOS
KITTLER, Richard - DARULA, Stanislav - PEREZ, Richard. A set of standard skies
characterising daylight conditions for computer and energy conscious design. U.S. –
Slovak Science and technology Cooperation 1991-1998 : Final Report.
American-Slovak Grant Project US-SK 92052. Bratislava : ICA SAS, 1998. 240 p.
Citácie:
1. [1.1] KOCIFAJ, M. CIE standard sky model with reduced number of scaling
parameters. In SOLAR ENERGY, 2011, vol. 85, no. 3, p. 553-559., WOS
BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
BAA01
BAA02
DARULA, Stanislav - KITTLER, Richard - KOCIFAJ, Miroslav - PLCH, Jiří MOHELNÍKOVÁ, Jitka - VAJKAY, František. Osvětlování světlovody. Praha :
Grada, 2009. 160 s. ISBN 978-80-247-2459-1.
Citácie:
1. [1.2] JANEČKOVÁ, L. - BOŠOVÁ, D. Optimisation of the design of daylight
guidance systems including measurement methodology. In ADVANCED
MATERIALS RESEARCH, ISSN 1022-6680, 2012, vol. 344, p. 97-100., SCOPUS
2. [3] KAŇKA, J. Tubus světlovodu pod zataženou oblohou CIE. In SVĚTLO.
ISSN 1212-0812, 2012, vol. 15, no. 2, p. 48-49.
3. [3] ŠUMPICH, J. – NOVÁK, T. – CARBOL, Z. – SOKANSKÝ, K. Potenciál
úspor elektrické energie využitím denního světla v budovách. In PROCEEDING
OF KURZ OSVĚTLOVACÍ TECHNIKY XXIX, KOUTY NAD DESNOU, 2012.
Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2012, 243-249.
ISBN 978-80-248-2832-9.
4. [4] KAŇKA, J. Direct light tube under the cloudy sky. In PROCEEDINGS OF
LUMEN V4: IV lighting conference of the Visegrad countries, ed. Dionyz
Gasparovsky, 2012, Bratislava: KONGRES management, p. 163-166. ISBN
978-80-89275-32-8.
5. [4] SOKANSKÝ, K. – NOVÁK, T. – ŠUMPICH, J. Výpočet potenciálních úspor
energie ve vnitřních osvětlovacích soustavách s využitím denního a umělého
osvětlení. In PROCEEDINGS OF LUMEN V4: IV LIGHTING CONFERENCE
OF THE VISEGRAD COUNTRIES, BRATISLAVA, 2012. Bratislava: ed. Dionyz
Gasparovsky, KONGRES management s.r.o., ISBN 978-80-89275-32-8, p. 55-60.
DULLA, Matúš - BUJNA, Tomáš - DROPPOVÁ, Zoja - JAMNICKÝ, Ivan KLIMEKOVÁ, Alexandra - KRAMÁRIKOVÁ, Janka - KRCHO, Ján - KRPELÁN,
Igor - KUBIČKOVÁ, Klára - LABUDOVÁ, Zuzana - MELLNER, Dušan MINAROVIECH, Jana - MOLNÁR, Martin - MORAVČÍKOVÁ, Henrieta MRŇA, Ľubomír - POHANIČOVÁ, Jana - PRIATKOVÁ, Adriana - SEMANČÍK,
143
Správa o činnosti organizácie SAV
Maroš - ŠLAPETA, Vladimír. Slávne vily Slovenska. Editor Matúš Dulla. Foibos
Books SK : Foibos Books, 2010. 282 s. ISBN 978-80-87073-26-1.
Citácie:
1. [3] HAVLÍK, V. Dušan Samuel Jurkovič: projekty, rekonstrukce a stavby
(nejen) na Náchodsku. Nové Město nad Metují: Městská knihovna, 2012, 143 s.
ISBN 978-80-87743-00-3.
2. [4] BERKA, T. – BAHNA, J. M. – ŠILINGER, J. Vily nad Bratislavou.
Bratislava: Marenčin PT, 2013. 582 s. ISBN 978-80-8114-103-4.
3. [4] KRCHO, J. Vila Košice Atrium. In Arch. ISSN 1335-3268, 2012, roč. 17, č.
7-8, s. 34 – 37.
4. [4] PRIATKOVÁ, A. – PÁSZTOR, P. Architekt építész architect
Oelschläger-Őry. Košice, Agentúra Sáša, 2012, 344 s. ISBN 978-80-969537-9-0.
BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BAB01
BAB02
DULLA, Matúš - MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Kto je kto v architektúre na
Slovensku : architektúra, urbanizmus, interiérová tvorba, interiérový design,
výstavníctvo. Bratislava : Informačné stredisko architektúry Spolku architektov,
1995. 189 s. ISBN 80-88791-006.
Citácie:
1. [4] JANKOVIČOVÁ, S. – POPELÁR, R. Sochárske diela na území Bratislavy
1945 – 2012. I až V. (Súpis.) Bratislava, OZ Resculpture.sk a Asociácia sochárov,
2012, 810 s. ISBN 978-80-971091-1-0.
KITTLER, Richard - DARULA, Stanislav - PEREZ, Richard. A set of standard skies
characterising daylight conditions for computer and energy conscious design.
Bratislava : Polygrafia SAV, 1998. 52 p.
Citácie:
1. [1.1] KOCIFAJ, M. Angular distribution of scattered radiation under broken
cloud arrays: An approximation of successive orders of scattering. In SOLAR
ENERGY. ISSN 0038-092X, 2012, vol. 86, no. 12, p. 3575-3586., WOS
2. [1.1] WONG, S. L. - WAN, Kevin K. W. - LI, Danny H. W. - LAM, Joseph C.
Generation of typical weather years with identified standard skies for Hong Kong.
In BUILDING AND ENVIRONMENT. ISSN 0360-1323, 2012, vol. 56, p.
321-328., WOS
BCI Učebné texty obsahujúce metodické materiály, návody na cvičenia a pod. v rozsahu
najmenej 3 AH
BCI01
DARULA, Stanislav. Daylighting : in the exterior and in the interior. Bratislava :
Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2011. 112 s. ISBN 978-80-227-3553-7.
Citácie:
1. [4] FLIMEL, M. Vplyv svetla na hodnotu súčiniteľa prechodu tepla Ug
zasklením okna. In PROCEEDINGS OF LUMEN V4: IV lighting conference of
the Visegrad countries, ed. Dionyz Gašparovský, 2012, Bratislava: KONGRES
management, p. 210-213. ISBN 978-80-89275-32-8.
BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01
DULLA, Matúš. 20 + 1 rokov architektúry Atrium. In Arch : o architektúre a inej
kultúre, 2012, roč. 17, č. 6, s. 13. ISSN 1335-3268.
Citácie:
1. [4] KRCHO, J. Vila Košice Atrium. In Arch. ISSN 1335-3268, 2012, roč. 17, č.
144
Správa o činnosti organizácie SAV
7-8, s. 34-37.
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich
kategórií
GII01
BURÁK, D. - DULLA, Matúš. 20 + 1 rokov architektúry ATRIUM : katalóg
výstavy. Košice : Východoslovenská galéria, 2012.
Citácie:
1. [4] KRCHO, J. Vila Košice Atrium. In Arch. ISSN 1335-3268, 2012, roč. 17, č.
7-8, s. 34-37.
145
Správa o činnosti organizácie SAV
Príloha D
Údaje o pedagogickej činnosti organizácie
Semestrálne prednášky:
Ing. Peter Matiašovský, CSc.
Názov semestr. predmetu: Building Physics
Počet hodín za semester: 8
Názov katedry a vysokej školy: Stavebná fakulta STU, Katedra konštrukcií pozemných stavieb
Ing. Peter Matiašovský, CSc.
Názov semestr. predmetu: Metodológia vedeckého experimentu
Počet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Stavebná fakulta STU, Katedra konštrukcií pozemných stavieb
Doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
Názov semestr. predmetu: Ochrana modernej architektúry/vybrané state pre 3. stupeň štúdia
Počet hodín za semester: 6
Názov katedry a vysokej školy: Fakulta architektúry STU, dekanát FA STU
Prof.Dr.Ing. Martin-Tchingnabé Palou
Názov semestr. predmetu: Sklo, keramika a pojiva
Počet hodín za semester: 24
Názov katedry a vysokej školy: Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně, VUT Brno,
Česko, Ústav chémie materiálov
Prof.Dr.Ing. Martin-Tchingnabé Palou
Názov semestr. predmetu: Technológia špeciálnych anorganických materiálov
Počet hodín za semester: 24
Názov katedry a vysokej školy: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Ústav
anorganickej chémie, technológie et materiálov
Prof. Ing. Ján Sládek, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Lomova mechanika
Počet hodín za semester: 48
Názov katedry a vysokej školy: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ustav aplikovanej
mechaniky
Prof. Ing. Ján Sládek, DrSc.
Názov semestr. predmetu: Numericke metody v mechanike
Počet hodín za semester: 60
Názov katedry a vysokej školy: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ustav aplikovanej
mechaniky
Semestrálne cvičenia:
Ing. Stanislav Darula, CSc.
Názov semestr. predmetu: Building Physics - Daylighting
Počet hodín za semester: 8
Názov katedry a vysokej školy: Stavebná fakulta STU, Katedra poz. stavieb
146
Správa o činnosti organizácie SAV
Ing. Peter Matiašovský, CSc.
Názov semestr. predmetu: Building Physics
Počet hodín za semester: 8
Názov katedry a vysokej školy: Stavebná fakulta STU, Katedra konštrukcií pozemných stavieb
Ing. Peter Matiašovský, CSc.
Názov semestr. predmetu: Metodológia vedeckého experimentu
Počet hodín za semester: 20
Názov katedry a vysokej školy: Stavebná fakulta STU, Katedra konštrukcií pozemných stavieb
Semináre:
Terénne cvičenia:
Individuálne prednášky:
Mgr. Peter Szalay, PhD.
Názov semestr. predmetu: Bratislava mesto sídlisk
Počet hodín za semester: 1
Názov katedry a vysokej školy: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav urbanizmu a
územného plánovania
Mgr. Peter Szalay, PhD.
Názov semestr. predmetu: Nové trendy v architektúre/ Neologická synagóga v Žiline ako
Kunsthalle
Počet hodín za semester: 1
Názov katedry a vysokej školy: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakukta architektúry,
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
147
Správa o činnosti organizácie SAV
Príloha E
Medzinárodná mobilita organizácie
(A) Vyslanie vedeckých pracovníkov do zahraničia na základe dohôd:
Krajina
D r u h
d o h o d y
MAD, KD, VTS
Medziústavná
Ostatné
Meno
Počet dní
Meno
Počet dní
Meno
Počet dní
pracovníka
pracovníka
pracovníka
Česko
Stanislav
1
Darula
Katarína
1
Haberlandová
Katarína
2
Haberlandová
Henrieta
2
Moravčíková
Henrieta
1
Moravčíková
Henrieta
2
Moravčíková
Henrieta
2
Moravčíková
Peter Szalay
1
Peter Szalay
1
Peter Szalay
1
Alexander
1
Tesár
Dánsko
Stanislav
Stanislav
3
4
Darula
Darula
Marta
3
Malíková
Francúzsko
Katarína
5
Haberlandová
Maďarsko
Henrieta
3
Moravčíková
Nemecko
Henrieta
7
Moravčíková
Ján Sládek
12
Vladimír
12
Sládek
Peter Szalay
4
Mária
14
Topolčanská
Portugalsko
Peter Staňák
103
Rakúsko
Peter Szalay
4
Veľká
Stanislav
3
Británia
Darula
Počet
2
6
22
186
vyslaní spolu
148
Správa o činnosti organizácie SAV
(B) Prijatie vedeckých pracovníkov zo zahraničia na základe dohôd:
Krajina
D r u h
d o h o d y
MAD, KD, VTS
Medziústavná
Ostatné
Meno
Počet dní
Meno
Počet dní
Meno
Počet dní
pracovníka
pracovníka
pracovníka
Bosna a
N. Stevanovič
60
Hercegovina
Česko
D. Bošová
3
L. Janečková
90
Grécko
Ch. Lolis
5
Mexiko
H. A. S.
150
Lamphar
Poľsko
P. Baranovič
2
Rakúsko
P. Zwick
1
Počet prijatí
7
311
spolu
(C) Účasť pracovníkov pracoviska na konferenciách v zahraničí (nezahrnutých v "A"):
Krajina
Názov konferencie
Meno pracovníka
Počet dní
Česko
AA
Marek Kovačovic
1
Jaromír Petržala
1
CSKS
Martin-Tchingnabé
2
Palou
ID MSC
Jozef Kriváček
4
J CSHP TC
Martin-Tchingnabé
2
Palou
JS 13
Ladislav Sátor
1
KA
Katarína Andrášiová
1
M 13
Vladimír Živica
1
M 2013
Peter Staňák
3
OT 2013
Stanislav Darula
3
Miroslav Kocifaj
3
SB2013
Martin Križma
2
Jaromír Petržala
2
VT
Katarína Haberlandová
2
ZaJ
Martin Križma
1
Jaromír Petržala
1
Čína
ICF13
Ján Sládek
8
Francúzsko
BeTeq 2013
Ján Sládek
4
Vladimír Sládek
4
Holandsko
ESREL 2013
Zoltán Sadovský
5
Litva
CEEC-TAC2
Martin-Tchingnabé
5
Palou
Maďarsko
DFE 2013
Zoltán Sadovský
4
Nemecko
7 VDZ Congress
Martin-Tchingnabé
3
Palou
EC-WG1_2
Zoltán Sadovský
5
Poľsko
CMM 2013
Vladimír Sládek
6
LE 2013
Stanislav Darula
4
Rakúsko
2nd CESBP
Matúš Holúbek
4
Oľga Koronthályová
4
149
Správa o činnosti organizácie SAV
Peter Matiašovský
Peter Mihálka
Zoltán Sadovský
Nina Bartošová
Katarína Haberlandová
Martin-Tchingnabé
Palou
Ján Sládek
Vladimír Sládek
Slavomír Krahulec
Oľga Koronthályová
Peter Matiašovský
Peter Mihálka
Zoltán Sadovský
Ján Sládek
Vladimír Sládek
Peter Staňák
Vladimír Sládek
45
IB2013
Kolloquium 2013
Singapur
APCOM/ISCM 2013
Španielsko
Švédsko
ICCE-21
IEA ANNEX 55
USA
ICCES 2013
Veľká Británia
Spolu
BEM/MRM 35
29
4
4
4
1
1
1
8
8
7
3
3
3
3
9
9
9
4
167
Vysvetlivky: MAD - medziakademické dohody, KD - kultúrne dohody, VTS - vedecko-technická
spolupráca v rámci vládnych dohôd
Skratky použité v tabuľke C:
2nd CESBP - 2nd Central European Symposium on Building Physics
7 VDZ Congress - 7th International VDZ Congress 2013 Process Technology of Cement Manufacturing
AA - Aplikace ANSYSu
APCOM/ISCM 2013 - 5th Asia Pacific Congress on Computational Mechanics & 4th International Symposium on
Computational Mechanics
BEM/MRM 35 - 35th Int. Conf. on Boundary Elements and Other Mesh Reduction Methods
BeTeq 2013 - 14th Int. Conf. on Boundary Element and Meshless Techniques
CEEC-TAC2 - 2nd Central and Eastern Eurpean Conferences on Thermal Analysis and Calorimetry
CMM 2013 - 20th Int. Conf. on Computer Methods in Mechanics
CSKS - 35.mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář
DFE 2013 - Design Fabrication and Economy of Metal Structures
EC-WG1_2 - Eurocode 1 – Actions on Structures “WG1 Icing and WG2 Climatic Actions“
ESREL 2013 - Annual Conference of European Safety and Reliability Association
IB2013 - Industriálna budúcnosť 2013
ICCE-21 - 21st Annual International Conference on Composites/Nano Engineering
ICCES 2013 - Int. Conf. on Computational & Experimental Engineering and Sciences
ICF13 - Int. Conf. on Fracture
ID MSC - Info Dny MSC.Software
IEA ANNEX 55 - Risk assessment of building physics performance with a special focus on retrofitting of existing
buildings
J CSHP TC - 4th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference
JS 13 - Juniorstav 2013
KA - Križovatky architektúry
Kolloquium 2013 - Kolloquium 2013
LE 2013 - LuxEuropa 2013
M 13 - Maltoviny 2013
M 2013 - Mechatronics 2013
OT 2013 - Kurz osvětlocvací techniky XXX
OT 2013 - Kurz osvětlovací techniky XXX
SB2013 - Speciální betóny 2013
VT - Věda a technika v českých zemích mezi světovými válkami
ZaJ - Zkoušení a jakost 2013
150
Download

Správa o činnosti organizácie SAV - Institute of Construction and