Κεντρικές Διαδικτιακές Πύλες
Κεντρικό πορτάλ της Τσεχικής
Δημοκρατίας
Κεντρικό πορτάλ της τσεχικής
δημόσιας διοίκησης
Κεντρικό πορτάλ για
επιχειρηματίες
http://www.czech.cz/
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/19005
http://businessinfo.cz/en/
Κυβέρνηση
Πρόεδρος της Δημοκρατίας της
http://www.hrad.cz/en/index.shtml
Τσεχίας
http://www.senat.cz/indexΚοινοβούλιο - Γερουσία
eng.php?ke_dni=11.11.2011&O=8
Κοινοβούλιο - Συμβούλιο
http://www.psp.cz/cgi-bin/eng/sqw/hp.sqw
Αντιπροσώπων
Κυβέρνηση της Τσεχίας
http://www.vlada.cz/en/default.htm
Υπουργείο Βιομηχανίας και
Εμπορίου
http://www.mpo.cz/default_en.html
Υπουργείο Οικονομικών
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/en.html
Υπουργείο Δικαιοσύνης
http://portal.justice.cz/justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33
Υπουργείο Μεταφορών και
Επικοινωνιών
Υπουργείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης
Υπουργείο Εθνικής Αμύνης
Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
Υπουργείο Παιδείας, Νεολαίας
και Αθλητισμού
Πληροφορίες για όλους τους τομείς σε διάφορες
γλώσσες
Πληροφορίες για δημόσιας διοίκηση, νομοθεσίας,
εργασία κλπ. στην αγγλική γλώσσα
Πληροφορίες για όλους τους τομείς της
επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αγγλική γλώσσα
Περιέχει και την τσεχική νομοθεσία
Περιέχει το Εμπορικό Μητρώο
http://www.mdcr.cz/en/HomePage.htm
http://www.mmr.cz/
http://www.army.cz/en/
http://www.mpsv.cz/en/
http://www.msmt.cz/index.php?lang=2
Υπουργείο Εσωτερικών
http://www.mvcr.cz/mvcren/
Υπουργείο Υγείας
http://www.mzcr.cz/En/
Υπουργείο Περιβάλλοντος
http://www.mzp.cz/en/
CzechTrade
http://www.czechtrade.cz/Global
Τσεχικός Οργανισμός Προώθησης Εμπορίου
Czech Trade/Czech exporting
companies
http://exporters.czechtrade.co.uk/en/company-catalogue/
Κατάλογος τσεχικών εξαγωγέων
CzechInvest
http://www.czechinvest.org/en
Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων
http://www.doingbusiness.cz/
Πληροφορίες για ξένους επενδυτές και επιχειρηματίες
σχετικά με επιχειρηματικές δραστηριότητες στην
Πληροφορίες για επιχειρηματίες
Doing Business in the Czech
Republic
Σύνδεσμος Διοργανωτών
Εκθέσεων της Τσεχίας
ABF-διοργανώτρια εκθέσεων
στην Πράγα
BVV-διοργανώτρια εκθέσεων
στο Μπρνό
http://www.czechfairs.cz/kategorie.asp?idk=167
http://www.abf.cz/en/kalendar.asp
Κατάλογος εκθέσεων
http://www.bvv.cz/en/calendar-of-trade-fairs-events/
Κατάλογος εκθέσεων
EGAP
http://www.egap.cz/index-en.php
Εταιρία Εγγυήσεων και Ασφάλισης Εξαγωγών
Export Bank
http://www.ceb.cz/content/view/153/71/
Τσεχική Τράπεζα Εξαγωγών
Εμπορικό Μητρώο
http://www.justice.cz/or/
Μητρώο ARES
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.en
Kompass*
http://cz.kompass.com/en
ČESMAD BOHEMIA
www.prodopravce.cz
Σύνδεσμος Οδικών Μεταφορέων της Τσεχίας
KORONA TRAVEL
http://www.koronatravel.gr/portal/
Τακτική λεωφοριακή γραμμή για την Τσεχία
Επίσημα στοιχεία όλων των νομικών προσώπων
(επιχειρήσεων) της Τσεχίας
Μητρώο οικονομικών προσώπων/οντοτήτων
εγγεγραμμένων στην Τσεχία
Κατάλογος τσεχικών εταιρειών
Μεταφορές
Επιμελητήρια, Ενώσεις και Σύλλογοι
Συνομοσπονδία Βιομηχανίας
και Μεταφορών της Τσεχίας
http://www.spcr.cz/en/basic_info/who.php
Οικονομικό Επιμελητήριο
http://www.komoracz.eu/
Επιμελητήριο Φοροελεγκτών
http://www.kdpcr.cz/default.asp?nLanguageID=2
Σύλλογος Λογιστών
http://www.svaz-ucetnich.eu/index_en.php
Ένωση Κατασκευαστών και
Πωλητών Γεωργικών και
Ένωση Κατασκευαστών
Αεροπλάνων
http://www.zetis.cz/htm/en/intro.phtml
http://www.alv-cr.cz/Default.aspx?l=en
Ένωση Αυτοκινητοβιομηχάνων http://www.autosap.cz/default-e.asp
Ένωση Εταιριών Διεθνούς
Συνεργασίας
http://www.amsf.cz/page18.html
Ένωση Ξένων Επενδυτών
http://www.afi.cz/en/
Ένωση Χημικών Βιομηχανιών
http://www.schp.cz/schp/index2.html
Ένωση Καινοτόμων
Επιχειρήσεων
Ένωση Χαρτοπολτού και
Χαρτιού
http://www.aipcr.cz/eng/systempodnik.asp
http://www.acpp.cz/
Ένωση Εταιριών Έρευνας
http://www.avo.cz/index_e.htm
Ένωση Τουριστικών
Πρακτόρων και Ταξιδιωτικών
http://www.accka.cz/addressbook.asp
Ένωση Ταξιδιωτικών Γραφείων http://www.ackcr.cz/?lang=en
Ένωση Εργοδοτών στην Αγορά
http://www.csze.cz/english.php
Ενέργειας
Ένωση Ανταγωνιστικών
http://www.cacc.cz/index.php3?jaz=en
Επικοινωνιών
Ένωση Τραπεζών
http://www.czech-ba.cz/homepage
Σύλλογος Χημικών
Βιομηχανιών
http://www.cschi.cz/index.asp?lang=EN
Ένωση Ορυχείων
http://www.svazslevaren.cz/ver3/en/
Τσεχικός Οργανισμός
Στρατηγικού Μάνατζμεντ και
http://www.ssrip.cz/Default.aspx?alias=www.ssrip.cz/en
Σύνδεσμος Σιδήρου
http://www.hz.cz/en/
Ένωση Κατασκευαστών
Ζυγαριών
http://www.uvvcr.cz/index_EN.htm
Στατιστική Υπηρεσία της
Τσεχίας
http://www.czso.cz/eng/redakce.nsf/i/home
Τσεχική Κεντρική Τράπεζα
http://www.cnb.cz/en/index.html
Σύστημα RM
http://www.rmsystem.cz/
Αγορά Ομολόγων RMS
AliaWeb
http://www.akcie.cz/
Οn-line πρόσβαση στην αγορά ομολόγων της Τσεχίας
Iuridica
http://iuridica.eunet.cz/e_index.html
Κατάλογος νομοθετικών υπηρεσιών και σωμάτων
Συλλογή Νόμων
http://www.sbirka.cz/
Μόνο στην τσεχική γλώσσα
Οικονομική Εφημερίδα
http://www.ihned.cz/
Ηλεκτρονική οικονομική εφημερίδα
iDnes
http://zpravy.idnes.cz/sph/sph.asp
Ηλεκτρονική εφημερίδα
České noviny
http://dnes.seznam.cz/
Ηλεκτρονική εφημερίδα
Neviditelný pes
http://pes.eunet.cz/
Ηλεκτρονική εφημερίδα
Job Centrum
http://job.centrum.cz/
Μόνο στην τσεχική γλώσσα
Jobs & Adverts
http://www.jobpilot.cz/
Μόνο στην τσεχική γλώσσα
Jobs
http://www.jobs.cz/
Τελωνεία
http://www.celnisprava.cz/en/Pages/default.aspx
Υπηρεσία Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας
http://www.upv.cz/en.html
Πρότυπα και πατέντες
Τσεχικά Ταχυδρομεία
http://www.ceskaposta.cz/en/default.htm
Ταχυδρομικοί Κώδικες της Τσεχίας (PSC)
Οικονομία - Στατιστικά Στοιχεία
Επίσημα στατιστικά στοιχεία
Νομοθεσία
Εφημερίδες
Εργασία
Διάφορα
Download

Κεντρικό πορτάλ της Τσεχικής Δημοκρατίας http://www.czech.cz