OPRAVTE TO JEDNODUCHO
Systém opravných prostriedkov pre rýchlu a jednoduchú opravu
CHEMOS EZH 10MHUêFKO\GYRM]ORåNRYêpolyesterovýWPHOSUHX]DWYiUDQLHSUDVNOtQSRGNODGRYDRSUDY\
poterov a betónov.
Vhodná pre opravy a spojovanie podláh a betónových
þDVWtYLQWHULpULDH[WHULpUL
2EODVĢY\XåLWLD
‡SUHVLORYpX]DWYRUHQLHWUKOtQDOHERRWYRURY
‡]DOLHYDQLHNRYRYêFKVSRQYEHWyQH
‡QDRSUDY\NHUDPLN\WHUD]]DPUDPRUX
‡SUHSORãQpVSHYQHQLHSRGNODGX
‡RSUDY\VFKRGLVNRYêFKVWXSĖRY]EHWyQX
‡]DOLHYDQLHSRWUKDQêFKDOHERGXWêFKSRORåHQêFK
NRPELQRYDQêFKDOHERY\NXURYDQêFKGOiåRN
9ODVWQRVWLYêURENX
‡LGHiOQDåLYLFDQD
SUDVNOLQ\DãSiU\
v betóne
‡GREUiSULĐQDYRVĢ
‡UêFKOHY\WYUGQXWLH
CHEMOS ZH je rychloschnúca a rýchlotvrdnúca reQRYDþQiRSUDYQiKPRWDQDVDYpY\VRNR]GHJUDGRYDQp
GURELYpSRGNODG\-HWRQDMODFQHMãLDDQDMMHGQRGXFKãLD
RSUDYDGURELYpKREHWyQXSUHEHåQp]DĢDåHQLHDNRV~
ãNRO\KRWHO\E\W\DSRG3UHGRYãHWNêPSRXåLWHĐQi
WDPNGHVDWDNpWRRSUDY\QHSUHGSRNODGDOLDQLHV~
]DKUQXWpYUR]SRþWH
3UHIXQNFLX]iOLHYN\MHQDMYKRGQHMãLHGiYNRYDQLH
YRG\OLWURY'REUHSUHPLHãDQ~]iOLHYNRY~KPRWX
VOYRG\SRPDO\QDOLHYDĢQDGURELYêEHWyQRYêSRG
NODGDQHFKDĢQDVLDNDYDĢGREHWyQXNRĐNRÄY\SLMH³
3UHE\WRþQ~KPRWXUR]RWLHUDĢ
JXPRYRXVWLHUNRX1HQHFKi
YDĢQDSRGNODGHWDNPHUåLDGQX
YUVWYX QHFKDĢ LED YVLDNQXĢ
GRGURELYpKRSRGNODGX
9\WYiUDYHĐPLSHYQêURYQê
DGREUHVDYêSRGNODGYKRGQê
SRGYãHWN\GUXK\VDPRQLYHODþ
QêFKY\URYQiYDFtFKKP{W
CHEMOS OT 100 rychloschnúca a rýchlotvrdnúca
UHQRYDþQiKPRWDQDSRGODK\DVWHQ\
5HSDUDþQiKPRWDQDEi]HFHPHQWXQDRSUDY\DY\URY
QDQLHVFKRGQtFDSRGHVWY\WYiUDQLHKUiQDVSiGRYY\
SĎĖDQLHGLHUDKOEãtFKQHURYQRVWtYSRGODKiFKNGRVWLH
NRYDQLXDSULVWLHUNRYDQLXSO{FKNXSHYĖRYDQLXSRGS{U
DNRWLHYKPRåGLQNDPL3UHKU~ENXYUVWY\±PP
'iYNRYDQtPYRG\MHPRåQpQDVWDYLĢMHMKXVWRWXSUH
GREU~DSOLNiFLX1LHMHYKRGQiQDY\WYiUDQLH~åLWNR
vých podlách.
3UHGQRVWL
‡QDVFKRG\YHĐNpQHURYQRVWL
a diery v podlahách
‡UêFKORVFKQ~FDDWYUGQ~FD
S32-(1,(02/(.Ò/9È0â(75Ëý$6
Technológia lepenia PUR + technológia lepenia Silanu
6SRMLOLVPHYêKRG\DSRWODþLOLQHYêKRG\
$NpYêKRG\VPHGRVLDKOL"
1DMYlþãtUR]GLHORSURWLRE\þDMQpPX.385OHSLGOX
MHYUêFKOHMWYRUEHSHYQRVWt8ÄRE\þDMQêFK³385OH
SLGLHOVDSDUNHW\GOKRYR]LDSRSRGNODGHDSR]DORåHQt
SUYêFKUDGRYSDUNLHWVDPXVtþDNDĢQLHNRĐNRKRGtQDE\
VDGDORSRNUDþRYDĢYSUiFL
8OHSLGOD&+(026638WRIXQJXMHLQDN3RQiQH
VHQtOHSLGODQDVOHGXMHGOKiGREDSUHSRNOiGNXSDUNLHW
DåPLQ~WY]iYLVORVWLQDNOLPDWLFNêFKSRGPLHQ
NDFKYPLHVWQRVWL$YãDNXåDåPLQ~WSRXSO\QXWt
þDVXSUHSRNOiGNXWHGDPLQ~WRGQDQHVHQLDOHSLGOD
GRVDKXM~SUYpXORåHQpUDG\SDUNLHWSHYQRVWLDå
NRQHþQêFKSHYQRVWt3UHWRSR]DORåHQLSUYêFKGYRFK
UDGRYSDUNLHWVDGiUêFKORSRNUDþRYDĢYSRNOiGNH
DSDUNHW\GRNOHSiYDĢNSHYQHGUåLDFLPSUYêPUDGRP
1DJUDIHP{åHWHYLGLHĢDNRUêFKORUDVW~SHYQRVWLVSR
MDSRVNRQþHQLRWYRUHQHMGRE\SUHSRNOiGNXXOHSLGOD
&+(026638
9êQLPRþQRVĢWRKRWRVSRMHQLDMHXNU\WiYPROHNXOiU
QHMãWUXNW~UHãSHFLiOQHKRPRGL¿NRYDQpKRSRO\XUHWDQX
673-HGLQHþQpYODVWQRVWLV~GRVLDKQXWpWêPåHQDPR
OHNXO\SRO\XUHWDQXV~SULDPRQDYLD]DQpVNXSLQ\VLODQX
9]QLNORWDNMHGLQHþQpVSRMHQLHGYRFKU{]Q\FKWHFK
QROyJLtOHSHQLDGRQRYHMWHFKQROyJLH6733RPRFRX
WRKRWRUHYROXþQpKRULHãHQLDVPHY\WYRULOLOHSLGOR~SOQH
QRYHMJHQHUiFLHNWRUpLGHiOQHNRPELQXMHYãHWN\YêKR
G\.385OHSLGODDÄ6LOLNyQX³1HREVDKXMHL]RN\D
QiW\DY\WYUG]XMHY]GXãQRXYOKNRVĢRX
Prednosti:
‡NRPIRUWOHSHQLD
‡Y\QLNDM~FDUR]RWLHUDWHĐQRVĢ
‡HODVWLFNêDVWDELOQêKUHEHĖREPHG]XMHY]QLNãSiU
DGHIRUPiFLXGUHYDYêVOHGNRPMHSHUIHNWQiHVWH
WLFNiSRGODKD
‡UêFKORYLDåHSHYQRVWLUêFKORSULĢDKXMHSDUNHWX
‡GOKiRWYRUHQiGREDSUHNODGHQLHSDUNLHW
minút
‡ãLURNêUR]VDKGUXKRYOHSHQêFKSDUNLHW
‡]Y\ãN\OHSLGODMHPRåQpĐDKNRRGVWUiQLĢDQH]QH
KRGQRWLDSDUNHWX
‡89VWDELOLWDOHSLGORMHRGROQpSURWLVWiUQXWLX
‡QHREVDKXMHYRGXGUHYRQHQDSXþLDYD
‡QHREVDKXMH
L]RN\DQiW\
preto je oveĐDãHWUQHMãLH
NåLYRWQpPX
prostrediu
a teda aj
NSUD
FRYQpPX
prostrediu
Vyrovnávanie podláh
Penetrácie
Penetrácie
CHEMOS PE 204 – koncentrát
najnižšia cena na m2
univerzálna penerácia na savé a nesavé podklady
Koncentrát je vodou riediteľná akrylátová penetrácia vhodná na savé i nesavé podklady a na požadovanú koncentráciu sa riedi priamo na pracovisku v určenom pomere podľa druhu podkladu. Je veľmi výdatný, ľahko
spracovateľný, vhodný i na podklady s podlahovým kúrením.
Použitie: Jeho veľkou výhodou je možnosť riedenia podľa potreby.
Anhydritové a sádrové potery a dosky – riediť vodou 1:1/2, max. 1:1, každý náter nechať schnúť min. 12
hodín.
B etónové a cementové podklady – riediť 1:1 až 1: 11/2 pre jeden náter, při riedení 1:3 min. dva nátery, doba
medzi nátermi min. 2 hodiny, niveláciu aplikovať najlepšie druhý deň
OSB a drevovláknité dosky – riediť 1:1
Dlažbu, terazzo, prírodný kameň – riediť 1:1, doporučujeme posypať CHEMOS Piesok 0,3-0,8
Uzatváranie povrchu stierky – požíva sa vtedy ak sa bude na realizovanú nivelizovanú plochu pokračovať
ďalšími vrstvami neskôr, tj. viac jako po 30 dňoch – riediť 1:3 až 1:5 jeden náter.
CHEMOS PE 406
Technické informácie:
Doba schnutia:
savé podklady:
2 - 4 hod.
nesavé podklady:
4 – 6 hod.
Anhydrit a sádra:
min. 12 hodín
Spotreba:
savé podklady
SJFEFOJF
LHLPODFOUSÈUVN2
nesavé podklady
SJFEFOJF
LHLPODFOUSÈUVN2
Teplota spracovania:
min. 5°C
Teplota skladovania:
5°C až 30°C
Doba spotreby:
6 mesiacov
Balenie:
1 l, 5 l, 10 l
hĺbková penetrácia, vysoká priľnavosť k podkladu
savé a nesavé podklady
Univerzálny disperzný penetračný náter na všetky savé a nesavé podklady pre použitie na podlahy a steny.
Použitie:
Vhodný najmä na rôznorodý podklad na jednej ploche (napr. staré nátery na savom podklade, staré podklady
a pod.). Zvlášť vhodný pod nivelačnú hmotu CHEMOS Garáž a CHEMOS Final F1. Výhodou je, že stačí 1 náter.
Iba u veľmi savých podkladov treba dva nátery, ale to je lepšie použiť PE 204.
Vhodný na všetky podklady:
tDFNFOUPWÏQPUFSZCFUØOQØSPCFUØO
tLFSBNJLBVNFMâBQSÓSPEOâLBNFǪUFSB[[P
tCFUØOTQFWOFQSÓESäOâNJ[WZÝLBNJTUBSÏIPLBVǏVLPWÏIPMFQJEMB
tPNJFULBNVSJWP
tESFWFOOÏQPELMBEZQBSLFUZ04#EPTLZoQPVäJUJFKFNPäOÏKFWÝBLWIPEOFKÝJB1&
tBOIZESJUPWÏBTÈESPWÏQPUFSZBEPTLZoQPVäJUJFKFNPäOÏKFWÝBLWIPEOFKÝJB1&
Technické informácie:
Doba schnutia:
na cementových podkladoch
cca 2 h
na nesavých a sádrových podkladoch 12 - 24 h
Spotreba:
1 l / 5–6 m2
Teplota spracovania:
min. 5°C
Teplota skladovania:
5°C až 30°C
Doba spotreby:
6 mesiacov
Balenie:
1 l, 5 l, 10 l
Prednosti penetračného náteru Chemos:
tWIPEOâOBWÝFULZQPELMBEZ
tIǤCLPWÈQFOFUSÈDJB
tQSJQSBWFOÈLQSJBNFNVQPVäJUJV
tWZTPLÈQSJǥOBWPTǸLQPELMBEV
CHEMOS PER 210
expresne rýchla, hĺbková, vysoká priľnavosť
savé a nesavé podklady
7FǥNJSâDIMBIǤCLPWÈQFOFUSÈDJBQSFTBWÏBOFTBWÏQPELMBEZ6NPäǪVKFSâDIMZQPTUVQQPEMBIÈSTLZDIQSÈDTVchá pre aplikáciu nivelačných hmôt už po 10 minútach. Zvýšená priľnavosť k podkladom.
Použitie:
Prednostne pre rýchle práce v jeden deň. Všetky výhody PE 406 v expresnej forme, vyschýna chemickou reakciou.
Vhodný na tieto podklady:
tDFNFOUPWÏQPUFSZCFUØOQØSPCFUØOPNJFULBNVSJWPBQPE
tLFSBNJLBVNFMâBQSÓSPEOâLBNFǪUFSB[[PBQPE
tOFQJFTLPWBOÏMJBUFBTGBMUPWÏQPUFSZ
tOBSFOPWPWBOÏQPELMBEZTP[WZÝLBNJQFWOFESäJBDJDITUBSâDIOÈUFSPWBMFQJEJFMTWâOJNLPVEJTQFS[OâDI
tBOIZESJUPWÏBTÈESPWÏQPUFSZBEPTLZoQPVäJUJFKFNPäOÏKFWÝBLWIPEOFKÝJB1&4DIOVUJFLBäEFKWSTUWZ
min. 12 hodín
Prednosti penetračného náteru Chemos:
.ÈWZOJLBKÞDFQFOFUSBǏOÏWMBTUOPTUJQSFUPäFNÈWFǥNJWZTPLÞQSÓESäOPTǸLQPELMBEVBEPCSFWZQǤǪBQØSZ
v podklade. Urýchlený proces sieťovania napomáha rýchlej realizácii následných prác.
tQSJQSBWFOÈLQSJBNFNVQPVäJUJV
tWFǥNJSJFELBLWBQBMJOB
tSâDIMPTDIOÞDB
tWFǥNJVOJWFS[ÈMOFQPVäJUFǥOÈ
tCF[PSHBOJDLâDISP[QÞÝǸBEJFM
tNÈOÓ[LVTQPUSFCV
tWIPEOÈBKOBQPEMBIPWÏLÞSFOJF
t[OJäVKFQSBÝOPTǸB[MFQÝVKFQPELMBE
t[WZÝVKFQSJǥOBWPTǸOJWFMBǏOFKINPUZLQPELMBEV
4
Technické informácie:
Doba schnutia:
savé podklady:
nesavé podklady:
Spotreba:
Teplota spracovania:
Teplota skladovania:
Doba spotreby:
Balenie:
cca 10 min.
cca 20 min.
1 l / 5–6 m2
min. 5°C
5°C až 25°C
6 mesiacov
1 l, 5 l, 10 l
Vyrovnávanie podláh
1FOFUSÃDJFr0QSBWZQPELMBEPW
Chemos Adhézny mostík
hustý náter s pieskom
savé podklady
Jednozložkový, bezrozpúšťadlový adhézny mostík na báze špeciálnych disperzií, doplnený pieskom a pripravený k okamžitému použitiu. Po zaschnutí vytvára hrubý drsný povrch s veľmi dobrou priľnavosťou k podkladu.
Použitie:
Prednostne na staré čierne kaučukové podložky pod PVC, ktoré sa aplikovali v minulosti. Tiež vhodné na staré
dlažby, asfalt, smolu. Pozor, pri použití na staré zvyšky lepidiel na podklade nenatierať na savý podklad.
Prednosti náteru:
tWFǥNJEPCSÈQSJǥOBWPTǸ
tOJFKFQPUSFCOâEPEBUPǏOâQPTZQQJFTLPN
tOFPCTBIVKFSP[QÞÝǸBEMÈ
tWZTPLÈQSJǥOBWPTǸ
CHEMOS EP 19
Technické informácie:
Doba schnutia:
min. 2 hodiny
Spotreba:
HN2 na jeden náter
Teplota spracovania:
min. 5°C
Teplota skladovania:
5°C až 30°C
Doba spotreby:
6 mesiacov
Balenie:
5 l, 10 l
epoxidový náter a penetrácia + parozábrana
savé a nesavé podklady
&QPYJEPWÈ,äJWJDBQPVäJUFǥOÈKFEOBLBLPQFOFUSÈDJBBMFCPBLPöOÈMOZOÈUFSOBCFUØOPWÏB[OJWFMJ[PWBOÏ
QMPDIZ#F[PCTBIVWPEZ
Použitie:
tuzatváranie zvyškovej vlhkosti u cementových podkladov (až do hodnoty zvyšnej vlhkosti maximálne 7,5 CM)
tQSFEQSÈDPVTOJWFMBǏOâNJINPUBNJBMFCPMFQJEMBNJ$)&.04
tQFOFUSPWBOJFLFSBNJDLâDIQPEMÈIBQPEMÈI[QSÓSPEOÏIPLBNFǪBPQSBDPWBOÏIPLBNFǪBUFSB[[P
tQFOFUSPWBOJFQPELMBEPWTQFWOFQSJDIZUFOâNJ[WZÝLBNJCJUVNFOOÏIPBMFCPWPEPVSP[QVTUOÏIPMFQJEMB
tTQFWOFOJFQPQSBTLBOâDIBESPCJWâDICFUØOPW
tTQFWOFOJFTBWâDIBOFTBWâDIQPELMBEPWQSFEMFQFOÓNQPNPDPVMFQJEJFMOBQBSLFUZ$)&.04
t[IPUPWFOJFSFBLǏOFKäJWJDPWFKNBMUZ[NJFÝBOFKTQJFTLPN$)&.04OBWZQMOFOJFEJFSBWâMPNLPW
Vlastnosti epoxidového náteru:
tEPCSFQSFOJLBKÞDB
tEPCSÈQSJǥOBWPTǸLSÙ[OZNNBUFSJÈMPN
tWZTPLâÞǏJOPL[ÈCSBOZQSJ[WâÝFOFKWMILPTUJ
tǥBILPTBOBOÈÝB
tQSFEOBOFTFOÓNOJWFMBǏOFKINPUZKFQPUSFCOÏQPQJFTLPWBOJF"MUFSOBUÓWOFKFNPäOÏQPVäJǸBKWIPEOâ[Èkladný náter.
Technické informácie:
Farba:
Doba schnutia:
béžová
minimálne 12 h
pri teplote 20°C
Spotreba na m2:
OÈUFSZH
pri nanášaní pomocou valčeka
Teplota spracovania:
min. 5°C
Teplota skladovania:
5°C až 30°C
Doba spotreby:
minimálne 12 mesiacov
Podiel komponentu A v zmesi:
2
Podiel komponentu B v zmesi:
1
Balenie: LH
Vhodné podkladové materiály:
QJFTLPWâMJBUZBTGBMUCFUØO#ESTOÏQPWSDIZ
UFLVUÏQPUFSZTPTÓSBOPNWÈQFOBUâNOJFQSFCMPLPWBOJFWMILPTUJ
ESFWFOÏ[ÈLMBEPWÏNBUFSJÈMZQBSLFUZQBMVCPWLB
ESFWPUSJFTLPWÏEPTLZEPTLZ04#LBNFǪLFSBNJLB
UFSSB[[PEMBäEJDFTBESPWÏWMÈLOJUÏEPTLZCF[QPWSDIPWFKWSTUWZDFNFOUPWÈQPEMBIBBCFUØOPWÈQPEMBIBTP
zvýšenou zvyškovou vlhkosťou.
Opravy podkladov
CHEMOS EZH-10
opravy prasklín
2-K polyesterový tmel
Rýchla dvojzložková polyesterová zalievacia živica pre uzatváranie prasklín podkladov a opravy poterov a beUØOPW
7IPEOÈQSFPQSBWZBTQPKPWBOJFQPEMÈIBCFUØOPWâDIǏBTUÓWJOUFSJÏSJBFYUFSJÏSJ
Oblasť využitia:
tWJBDÞǏFMPWÈQPMZFTUFSPWÈäJWJDBQSFSâDIMFPQSBWZQPUFSPWBCFUØOPWâDIǏBTUÓBLPBKQSFTJMPWÏV[BUWPSFOJFUSIMÓO
alebo otvorov
t[BMJFWBOJFLPWPWâDITQPOWCFUØOFUFSB[[PLBNFOJNSBNPSFBUǒ
tOBPQSBWZLFSBNJLZUFSBTTBLBNFǪBNSBNPSVBQPE
tQSFQMPÝOÏTQFWOFOJFQPELMBEV
tPQSBWZTDIPEJTLPWâDITUVQǪPW[CFUØOVLBNFǪBVNFMÏIPLBNFǪBBQPE
tBLPUNFMJBDBINPUBQSFöOÈMOVÞQSBWVTUFSJFLQPE17$
Technické informácie:
Doba schnutia:
minimálne 1 h
pri teplote 20°C
Zaťažiteľnosť: 1-3 hod., viď „Zaťažiteľnosť“
Spotreba na m2: spotreba je závislá od šírky
BIǤCLZUSIMÓOPUWPSPW
Doba spotreby:
minimálne 6 mesiacov
Podiel komponentu A v zmesi:
100
Podiel komponentu B v zmesi:
3
Balenie: LHQMFDIPWÈOÈEPCB
Vlastnosti epoxidového náteru:
tJEFÈMOBäJWJDBOBQSBTLMJOZBÝQÈSZWCFUØOF
tEPCSÈQSJǥOBWPTǸLSÙ[OZNNBUFSJÈMPN
tWZTPLÈPEPMOPTǸDIFNJLÈMJBNWPEFBNSB[V
tSâDIMFWZUWSEOVUJF
5
Vyrovnávanie podláh
0QSBWZQPELMBEPW
CHEMOS OT 100
opravný betón
rýchlotvrdnúci opravný betón
Rychloschnúca a rýchlotvrdnúca renovačná hmota na podlahy a steny.
Reparačná hmota na báze cementu na opravy a vyrovnanie schodníc a podest, vytváranie hrán
BTQÈEPWWZQǤǪBOJFEJFSBIMCÝÓDIOFSPWOPTUÓWQPEMBIÈDILEPTUJFLPWBOJVBQSJTUJFSLPWBOJVQMÙDI
k upevňovaniu podpôr a kotiev hmoždinkami. Pre hrúbku vrstvy 1 – 100 mm. Dávkovaním vody je
možné nastaviť jej hustotu pre dobrú aplikáciu. Nie je vhodná na vytváranie úžitkových podlách.
Prednosti:
tOBTDIPEZWFǥLÏOFSPWOPTUJBEJFSZWQPEMBIÈDI
tSâDIMPTDIOÞDBBUWSEOÞDB
CHEMOS OT 300
Technické informácie:
Zrelá pre ďalšiu vrstvu podlahy:
cca 4 hod.
Doba spracovania pri 20°C:
cca 10 – 20 min.
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch:
> 45 Mpa
Množstvo zámesovej vody: MJUSPWLHINPUZ
Spotreba:
LHN2 / 1 mm hrúbky
Teplota spracovania:
min. 5°C
Doba spotreby:
6 mesiacov
Balenie: WSFDFLHoLTQBMFUB
WFESPLHoLTQBMFUB
na tenké praskliny, vyhladenie do nuly
jemný opravný tmel
Rýchloschnúca a rýchlotvrdnúca renovačná vyrovnávacia hmota na podlahy a steny pre hrúbky
od nuly do vrstvy poteru. Rôznym dávkovaním vody je možné nastaviť hustotu od stabilného tmelu
po elastickú hmotu.
Použitie: Špeciálna, veľmi jemná, brúsiteľná vyrovnávacia hmota pre použitie v interiéroch. Pre
vytvorenie vhodných podkladov pod všetky druhy samonivelačných vyrovnávacích hmôt a pre všetky obkladačské práce v interiéroch.
Vhodná pre tieto práce:
t[IPUPWFOJFWFǥNJQFWOâDIEPCSFTBWâDIBSâDIMPTVDIâDIQPELMBEPWQSFQPLMÈELVǒBMÝÓDIWSTUJFW
podlahy
tVSǏFOÈOBPQSBWZTDIPEOÓDBJDIISÈO
tOBUNFMFOJFÝQÈSQSBTLMÓOWZQǤǪBOJFBWZSPWOBOJFEJFSBIMCÝÓDIOFSPWOPTUÓOBQPEMBIFBJDI[Brovnanie do nuly
tVNPäǪVKFWZUWÈSBOJFTQÈEPWOBQPEMBIF
tQSFEPTUJFSLPWBOJFBQSFSPWOBOJFQMÙDI
tOBUNFMFOJFTQPKPWBEJFSW04#BESFWPUSJFTLPWâDIEPTLÈDIUNFMJǸBäQPOBQFOFUSPWBOÓ
tPQSBWZBäEPISÞCLZQPELMBEVTQSJNJFÝBOÓNQJFTLV$)&.041JFTPL
Prednosti:
Vysoko zušlachtená suchá malta s veľmi jemným a tvrdým plnivom, so špeciálnym urychlovacím
cementom a prísadami zlepšujúcimi spracovateľské vlastnosti.
tWFǥNJSâDIMPTB[CBWVKFWMILPTUJ
tCF[QOVUJB
tWZOJLBKÞDBTQSBDPWBUFǥOPTǸ
tTVDIÈVä[BIPEJOZW[ÈWJTMPTUJPEQPENJFOPL
tWZTPLÏQFWOPTUJ
tSâDIMZOÈSBTUQFWOPTUÓ
CHEMOS ZH
Technické informácie:
Doba spracovania:
Pochôdzna:
Suchá pre ďalšie vrstvy:
10 – 20 min.
po 25 minútach
30 min. až 2 hod.
podľa hrúbky
Množstvo zámesovej vody: MJUSPWLHINPUZ
Spotreba:
LHN2 / 1 mm hrúbky
Teplota spracovania:
min. 5°C
Doba spotreby:
6 mesiacov
Balenie: WSFDFLHoLTQBMFUB
WFESPLHoLTQBMFUB
lacné opravy drobivých betónov
zálievková hmota
3ZDIMPTDIOÞDB B SâDIMPUWSEOÞDB SFOPWBǏOÈ WZSPWOÈWBDJB INPUB OB TBWÏ WZTPLP [EFHSBEPWBOÏ
podlahy.
Použitie:
ÀQFDJÈMOBINPUBVSǏFOÈOB[BMJFWBOJFWFǥNJESPCJWâDICFUØOPWâDIQPELMBEPW1SFGVOLDJV[ÈMJFWLZ
je najvhodnejšie dávkovanie vody 15 litrov. Dobre premiešanú zálievkovú hmotu s 15 l vody pomaly
OBMJFWBǸOBESPCJWâCFUØOPWâQPELMBEBOFDIBǸOBTJBLBWBǸEPCFUØOVLPǥLPvWZQJKFi1SFCZUPǏOÞ
INPUVSP[PUJFSBǸHVNPWPVTUJFSLPV/FOFDIÈWBǸ OB QPELMBEF UBLNFS äJBEOV WSTUWV OFDIBǸ JCB
vsiaknuť do drobivého podkladu.
Vytvára veľmi pevný, rovný a dobre savý podklad vhodný pod všetky druhy samonivelačných vyrovnávacích hmôt.
7IPEOÏBKOBUNFMFOJFÝQÈSWQPEMBIÈDIWZQǤǪBOJFBWZSPWOBOJFEJFSBOFSPWOPTUÓOBQPEMBIF3Ù[nym dávkovaním vody je možné nastaviť hustotu od stabilného tmelu po elastickú hmotu.
Prednosti:
tCF[QOVUJB
tWZOJLBKÞDBTQSBDPWBUFǥOPTǸ
tUWSEÈQPNJOTVDIÈVä[BIPE
tWZTPLÏQFWOPTUJBSâDIMZOÈSBTUQFWOPTUÓ
6
Technické informácie:
Doba spracovania:
Pochôdzna:
Suchá pre ďalšie vrstvy:
10 – 20 min.
po 30 min.
30 min. až 3 hod.
podľa hrúbky
Množstvo zámesovej vody:
MJUSPWLHINPUZQSF[ÈMJFWLV
MJUSPWLHINPUZQSFPQSBWZQSBTLMÓO
Spotreba:
LHN2 / 1 mm hrúbky
Teplota spracovania:
min. 5°C
Doba spotreby:
6 mesiacov
Balenie: WSFDFLHoLTQBMFUB
WFESPLHoLTQBMFUB
Vyrovnávanie podláh
Samonivelizačné podlahové hmoty
Samonivelizačné podlahové hmoty
CHEMOS Nivel 25
štandardná kvalita za najnižšiu cenu
štandartná kvalita, pre hrúbku do 10 mm
Štandardné parametre pre štandardné podmienky za najnižšiu cenu: pochôdzna po 2 hod.,
výborný rozliv, dlhá doba na spracovanie, malé pnutie, tvrdá na brúsenie, flexibilná. Pri správnom
ošetrení (príprave) podkladu, dosiahnete dokonalý výsledný efekt. Pre problematické podklady –
OFTÞESäOâESPCJWâCFUØOoQPVäJUF$)&.044UBOEBSE
Vynikajúci rozliv pri extrémne malých hrúbkach.
Pre vyrovnávanie podláh v interiéry v hrúbke 0,5 – 10 mm.
Použitie: Pre zhotovenie rovných, pevných, tvrdých, hladkých a dobre savých podkladových plôch pre
lepenie PVC, kobercov, dlažby, plávajúcich podlách a iných podlahových krytín.
Vhodná na: CFUØOPWÏQPELMBEZ
staré podklady so zvyškami lepidiel
Prednosti:
tWZOJLBKÞDBDFOBoOBKOJäÝJBDFOBWOBÝFKQPOVLF
tWFǥNJEPCSâSP[MJWBTQSBDPWBUFǥOPTǸQSJFYUSÏNOFNBMâDIISÞCLBDI
tEPCSÏQFWOPTUJWUMBLVBWǸBIV[BPIZCV
tNBMÏQOVUJF
CHEMOS Standard 30
Technické informácie:
Pochôdzna:
2 – 3 hod.
Suchá pre lepenie PVC:
48 hod. / 3 mm
Doba spracovania pri 20°C:
cca 40 min.
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch:
> 30 Mpa
Pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch:
> 8 Mpa
Množstvo zámesovej vody: NBYMJUSPWLHINPUZ
Spotreba:
LHN2 / 1 mm hrúbky
Teplota spracovania:
min. 5°C
Doba spotreby:
6 mesiacov
Balenie: WSFDFLH
48 ks / paleta
jedinečné vlastnosti – Iba u nás
bez pnutia, zmrštenia a rozpínania, pre hrúbku do 20 mm
Jedinečné vlastnosti a kvalita: bez pnutia, zmrštenia a rozpínania (stabilita rozmeru po vyliatí 0,00 mm / 1m). Tieto vlastnosti zaručujú minimálne namáhanie podkladu, minimalizujú vznik
prasklín a preto je zvlášť vhodná aj pre extrémne problematické podklady - veľa prasklín, nesúdržný
a drobivý podklad, podklad s malou pevnosťou, podklady so zbytkami lepidiel a farieb, staré PVC,
kaučukové podložky pod PVC a pod.
+FEJOFǏOÈSFDFQUÞSBUPIUPWâSPCLVKFHBSBOUPNTQPǥBIMJWPTUJBFGFLUJWJUZQSÈDF
Najpredávanejšia v našom sortimente – podľa vyjadrenia našich zákazníkov „s týmto nivelákom
urobím všetko“.
Vhodná aj na anhydritové potery. Aj keď sa jedná o cementovú hmotu, jej rozmerová stálosť
dovoľuje bezproblémové použitie aj na anhydritové podklady. Doporučujeme kontaktovať našich
technikov pred aplikáciou z dôvodu vysvetlenia nástrah anhydritu pri jeho príprave ako podkladu.
Vynikajúci rozliv, suchá pre lepenie za 48 hod./3mm
Pre vyrovnávanie podláh v interiéry v hrúbke do 20 mm.
Použitie:
Pre zhotovenie rovných, pevných, tvrdých, hladkých a dobre savých podkladových plôch pre lepenie
všetkých podlahových krytín (parkety, PVC, koberce, dlažby, plávajúce podlahy a iné).
Zvlášť vhodná na anhydritové podklady, pretože je bez zmrštenia a rozpínania. Vhodné pre vyrovnáWBOJFCFUØOPWâDIBOIZESJEPWâDIBTGBMUPWâDIQPELMBEPWBQPELMBEPWTP[WZÝLBNJTUBSâDIMFQJEJFM
smoly, farby a pod. Od 1 mm vhodná pod kolieskové stoličky. Vhodná na podlahové kúrenie.
Prednosti:
tCF[QOVUJBB[NFOZSP[NFSPW
tWFǥNJEPCSFUFǏÞDB
tWFǥNJIMBELÈTBWÈBUWSEÈ
tOBWÝFULZQPEMBIZ
CHEMOS Special 35
Technické informácie:
Pochôdzna:
1 – 3 hod.
Suchá pre lepenie PVC:
48 hod. / 3 mm
Doba spracovania pri 20°C:
cca 40 min.
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch:
> 30 Mpa
Pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch:
> 8,3 Mpa
Množstvo zámesovej vody:
MJUSPWLHINPUZ
Spotreba:
LHN2 / 1 mm hrúbky
Teplota spracovania:
min. 5°C
Doba spotreby:
6 mesiacov
Balenie: WSFDFLH
48 ks / paleta
pre rýchlejšiu prácu – pokládka po 24 hod.
vyššia pevnosť a flexibilita, pre hrúbku do 40 mm
Vyššia pevnosť a flexibilita: v tlaku min. 35 MPa / ohyb min. 10MPa. Sila a spolahlivosť v jednom.
Suchá pre lepenie už po 24 hod./ 3 mm. Umožňuje rýchlejšiu prácu, kratší čas schnutia, pochôdzna už po hodine.
Nízke pnutie. Pre vyrovnávanie podláh v interiéry v hrúbke do 40 mm.
Použitie:
pre zhotovenie rovných, pevných, tvrdých, hladkých a dobre savých podkladových plôch pre lepenie
všetkých podlahových krytín (parkety, PVC, koberce, dlažby, plávajúce podlahy a iné). Používa sa najmä
pre rýchle realizácie podláh.
7IPEOÏQSFWZSPWOÈWBOJFCFUØOPWâDIBOIZESJEPWâDIBTGBMUPWâDIQPELMBEPWBQPELMBEPWTP[WZÝLBmi starých lepidiel, smoly, farby a pod. Od 1 mm vhodná pod kolieskové stoličky. Vhodná na podlahové
kúrenie. Vhodná aj pre viac zaťažované priestory v interiéroch.
Pri realizácií hrúbky 3 až 8 mm miešať s množstvom vody 6,2 – 6,5 L.
Pri realizácií hrúbky 8 až 40 mm nutne dodržať množstvo vody 6 L.
1SJSFBMJ[ÈDJÓBäNNKFNPäOFQSJNJFÝBǸDDBLHQJFTLVTP[OBǏFOÓN$)&.041JFTPLǏP
zníži cenu na m2.
Prednosti:
tSâDIMFUWSEOÞDBBSâDIMPTDIOÞDB
tQSFWSTUWVEPNN
tWZTPLÈQFWOPTǸ
tNBMÏQOVUJF
Technické informácie:
Pochôdzna:
1 – 2 hod.
Suchá pre lepenie PVC:
24hod. / 3 mm
Doba spracovania pri 20°C:
cca 40 min.
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch:
> 35 Mpa
Pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch: > 10,9 Mpa
Množstvo zámesovej vody:
QSFISÞCLVNNMJUSBLHINPUZ
QSFISÞCLVNNMJUSBLHINPUZ
QSFISÞCLVNNBWJBDNBYMJUSPWLHINPUZ
Spotreba:
LHN2 / 1 mm hrúbky
Teplota spracovania:
min. 5°C
Doba spotreby:
6 mesiacov
Balenie: WSFDFLH
48 ks / paleta
7
Vyrovnávanie podláh
Samonivelizačné podlahové hmoty
CHEMOS Elastic 45
s vláknom, na drevo a zlé podklady
elastická, pre hrúbku do 20 mm
S podstatne zvýšenou flexibilitou, doplnená vláknom – vyššia flexibilita je dosiahnutá vysokým
TUVQǪPNNPEJöLÈDJF[NFTJ.JMJØOZQFWOâDIPIZCOâDI11WMÈLJFO[WZÝVKÞvPIZCOPTǸiWZUWPSFOÓN
rozptýlenej armovacej výstuže. Vyšší obsah polyméru a špeciálnych prísad zároveň zvyšuje priľnavosť hmoty k podkladu. Doporučená min. hrúbka 4 mm.
Na drevenné a problematické podlahy – hrúbka vrstvy do 20 mm.
Použitie:
Špeciálne vhodná na vytvorenie vysoko pevných, rovných a dobre savých plôch na drevenných
QPELMBEPDIBQPELMBEPDITOBSVÝFOPVQFWOPTǸPVOBQSESPCJWâCFUØOWFǥNJQPQSBTLBOâQPELMBE
a pod. Vhodná aj na starých a nových podkladoch všade tam, kde sa vyžaduje veľmi vysoká pevnosť
podlahy pre kladenie všetkých podlahovín.
Od 1 mm vhodná pod kolieskové stoličky. Vhodná na podlahové kúrenie.
Technické informácie:
Pochôdzna:
1 – 2 hod.
Suchá pre lepenie PVC:
24hod. / 3 mm
Doba spracovania pri 20°C:
cca 40 min.
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch:
> 45 Mpa
Pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch: > 10,9 Mpa
Množstvo zámesovej vody:
MJUSPWLHINPUZ
Spotreba:
LHN2 / 1 mm hrúbky
Teplota spracovania:
min. 5°C
Doba spotreby:
6 mesiacov
Balenie: WSFDFLH
48 ks / paleta
Prednosti:
tOBESFWFOÏQPEMBIZ
tWZTPLÈQSVäOPTǸBWZTPLÈQFWOPTǸ
tQPVäJUFǥOÏOBOFTUBCJMOÏQPELMBEZ
CHEMOS Expres 50
pre prácu v jeden deň
expresne rýchloschnúca, pre hrúbku do 20 mm
Rýchloschnúca hmota, suchá pre lepenie podláh už po 4 hod. Použité špeciálne cementy a prísady niekoľkonásobne zvyšujú chemickú reaktivitu zmesi, čím následne pri vyššej vnútornej teplote
veľmi rýchlo hmota dosychá. Pre veľmi rýchlu prácu je potrebné použiť aj rýchlu penetráciu CHEMOS
PER 210.
Hrúbka vrstvy do 20 mm.
Použitie:
CHEMOS Expres 50 je vyrovnávacia podlahová hmota s veľmi rýchlym schnutím a nárastom pevností,
čo umožňuje lepiť podlahoviny krátko po vystierkovaní. Je vhodná najmä na rýchle renovačné práce
(napr. renovácia podláh kancelárií počas víkendu, realizácia na veľmi vzdialenom mieste a pod.). Vytvára veľmi pevný, hladký, rovný a tvrdý savý podklad vhodný pod všetky druhy podlahových krytín. Lepiť
možno po 3 – 4 hodinách, parkety po cca 24 hodinách v závislosti na klimatických podmienkach.
Technické informácie:
Pochôdzna:
1 hod.
Suchá pre lepenie PVC:
4 hod. / 3 mm
Doba spracovania pri 20°C:
cca 20 min.
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch:
50 Mpa
Pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch:
10 Mpa
Množstvo zámesovej vody: MJUSPWLHINPUZ
Spotreba:
LHN2 / 1 mm hrúbky
Teplota spracovania:
min. 5°C
Doba spotreby:
6 mesiacov
Balenie: WSFDFLH
48 ks / paleta
Prednosti:
tTBNPOJWFMJ[BǏOÈBSâDIMPTDIOÞDB
tQSFSâDIMFSFOPWÈDJF
tSâDIMZOÈSBTUWZTPLâDIQFWOPTUÓBä.1B
tVNPäǪVKFMFQJǸVäQPLSÈULPNǏBTF
tNJOJNÈMOF[NSÝUFOJF
CHEMOS Extra 60 N
pre veľké nerovnosti a hrúbky
samonivelačný poter s hladkým povrchom pre hrúbky do 60 mm
Samonivelačný rýchloschnúci poter s vláknami, pre vrstvy 5 – 60 mm. Použitý hrubší piesok
umožňuje vyliať niveláciu v jednej vrstve až do 60 mm hrúbky. Napriek použitiu hrubšieho piesku
povrch je hladký a rovný ako u jemnej nivelačnej hmoty. Využitie nájde hlavne tam, kde sa riešia
rôzne hrúbky v jednom priestore.
Minimalne pnutie, zmrštenie a rozpínanie. Zosílená špeciálnym typom vlákna.
Hladký povrch aj pri väčších hrúbkach.
Použitie:
4BNPOJWFMBǏOâ[ESVäFOâQPUFSQSFWZSPWOÈWBOJFBWZQǤǪBOJFQPELMBEPWWJOUFSJÏSPDIWPWÊǏÝÓDIISÞCkach v jednej pracovnej operácií. Na vytvorenie rovných, pevných a savých plôch pre pokládku parkiet,
kobercov, dlažby, PVC a iných podlahovín.
7IPEOÈOBQPELMBEZ[ESFWPUSJFTLPWFKEPTLZ04#
QPELMBEZWZTUBWFOÏFYUSÏNOFNVUMBLPWÏNVOBQÊUJVCFUØOPWÏQPELMBEZBDFNFOUPWÏQPUFSZBOIZESJUPWÏQPUFSZTUBSÏQPELMBEZTQFWOFQSÓESäOâNJ
zvyškami lepidiel.
Prednosti:
tWZOJLBKÞDBTQSBDPWBUFǥOPTǸBWFǥNJEPCSâSP[MJW
tWZTPLÈQFWOPTǸWUMBLVB[BPIZCV
tSâDIMPTDIOÞDBQSFNPOUÈäǒBMÝÓDIWSTUJFWQPEMBIZ
tIMBELâQPWSDIOJFKFQPUSFCOÏEÈWBǸǒBMÝJVWSTUWVOJWFMBǏLZ
8
Technické informácie:
Pochôdzna:
2 – 3 hod.
Suchá pre lepenie PVC:
48 hod. / 3 mm
Doba spracovania pri 20°C:
cca 40 min.
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch:
30 Mpa
Pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch:
6 Mpa
Množstvo zámesovej vody:
MJUSPWLHINPUZ
Spotreba:
LHN2 / 1 mm hrúbky
Teplota spracovania:
min. 5°C
Doba spotreby:
6 mesiacov
Balenie: WSFDFLH
48 ks / paleta
Vyrovnávanie podláh
1SJFNZTFMOÊQPEMBIZr1JFTLZ
CHEMOS Garáž
pre malé garáže
finálna podlaha pre hrúbky do 20 mm
Hmota pre vytváranie finálnej podlahy s vyššou oteruvzdornosťou. V zmesi je použité abra[ÓWOFQMOJWPLUPSÏ[BCF[QFǏVKFäFINPUBKFPUFSVW[EPSOÈQSFCFäOÞQSFWÈE[LVHBSÈäFBVUB"CZ
sa zabránilo vsiakaniu nečistôt (soli zo zimnej údržby ciest, prípadne olejov pri opravách auta)
doporučujeme aplikovať náter na hotovú podlahu. Informujte sa u nás o vhodnosti použitia náteru,
pretože je dôležité či je podlaha izolovaná a môžete mať rôzne nároky na kvalitu náteru.
Pre hrúbku 0,5 - 20 mm v jednej pracovnej operácii. Doporučená min. hrúbka 4 mm.
Použitie:
Špeciálna samonivelizačná podlahová hmota určená na vytvorenie oteru odolnej, pevnej a trvanlivej fiOÈMOFKQPEMBIPWFKWSTUWZWZTUBWFOFKWZÝÝJFNVPQPUSFCPWBOJV1PVäÓWBTBWTLMBEPDIHBSÈäBDIBQPE
7IPEOÈOBCFUØOPWÏQPELMBEZDFNFOUPWÏQPUFSZBOIZESJUPWÏQPUFSZTUBSÏQPELMBEZTQFWOFQSÓESänými zbytkami farieb a lepidiel, staré dlažby a iné podklady.
Vhodné pre interiér. Pochôdzna po cca 1 - 2 hodinách.
Technické informácie:
Pochôdzna:
1 – 2 hod.
Suchá pre lepenie PVC:
24 hod. / 3 mm
Doba spracovania pri 20°C:
cca 30 min.
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch:
35 Mpa
Pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch:
10 Mpa
Množstvo zámesovej vody:
MJUSPWLHINPUZ
Spotreba:
LHN2 / 1 mm hrúbky
Teplota spracovania:
min. 5°C
Doba spotreby:
6 mesiacov
Balenie: WSFDFLH
48 ks / paleta
Prednosti:
tWFǥNJEPCSFTUSPKPWPǏFSQBUFǥOÈ
tSâDIMBBKFEOPEVDIÈBQMJLÈDJB
tWZTPLÈPEPMOPTǸWPǏJPCSVTV
tSâDIMPQPDIÙE[OB
tTBNPOJWFMJ[BǏOÈTDIPQOPTǸ
CHEMOS Finál F1
pre skladové a výrobné haly
finálna priemyselná, oteruvzdorná podlaha, pre hrúbku do 20 mm
Samonivelizačná priemyselná podlaha. Vysoko oteruvzdorná finálna podlaha, odolávajúca prevádzke paletizačných aj nízkozdvižných vozíkov s malými kovovými kolieskami a nosnosťou až 2
ton. Prevádzkou sa nevydroľuje, naopak sa vyhladzuje do leskla. Používaná hlavne ako náhrada tzv.
vQBODJFSPWFKQPEMBIZiUBNLEFTBWâÝLPWPOFEÈBQMJLPWBǸOPWÈWSTUWBCFUØOVPISÞCLFDDBDN
Pre hrúbku 4 - 20 mm v jednej pracovnej operácií. Minimálna hrúbka 4 mm zabezpečuje
potrebnú pevnosť v tlaku, aby to bola skutočne priemyselná podlaha.
Použitie:
CHEMOS Finál F1 je určená na vytvorenie mimoriadne oteruvzdornej , pevnej a trvanlivej finálnej poEMBIPWFKWSTUWZU[WQSJFNZTFMOFKQPEMBIZOBOPWâBMFCPTUBSâQPELMBEPWâCFUØO7IPEOÈOBQPVäJUJF
WNJOJNÈMOFKISÞCLFNNWPWâSPCOâDIIBMÈDITLMBEPDIHBSÈäBDITVQFSNBSLFUPDIBQPEPCOF
7IPEOÈOBCFUØOPWÏQPELMBEZBDFNFOUPWÏQPUFSZ
Prednosti:
tWFǥNJEPCSFTUSPKPWPǏFSQBUFǥOÈ
tSâDIMBBKFEOPEVDIÈBQMJLÈDJB
tWWTPLÈPEPMOPTǸWPǏJPCSVTV
t[BǸBäJUFǥOÈVäQPEǪPDI
Technické informácie:
Pochôdzna:
po cca 2 hod.
Suchá pre lepenie PVC:
po 7 dňoch
Doba spracovania pri 20°C:
cca 30 min.
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch:
40 Mpa
Pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch:
7 Mpa
Množstvo zámesovej vody: MJUSPWLHINPUZ
Spotreba:
LHN2 / 1 mm hrúbky
Teplota spracovania:
min. 5°C
Doba spotreby:
6 mesiacov
Balenie: WSFDFLH
48 ks / paleta
CHEMOS Piesok 0,3 – 0,8
Kremičitý piesok s veľkosťou zrna 0,3 – 0,8 mm. Používa sa pri nivelizácií nad 10 mm hrúbky
na primiešavanie v množstve 5 až 6 kg na 25 kg samonivelačnej hmoty. Dosiahne sa nižšia
cena na m2.
CHEMOS Piesok 12
Kremičitý piesok s veľkosťou zrna 1 – 2 mm. Používa sa na doplnenie jemnej zmesi CHEMOS
OT 300 pri opravách väčších dier a výtlkov.
9
-FQFOJFQPEMBIPWÝDILSZUÎO
Disperzné lepidlá
Profilep
Profilep FIX
univerzálna fixácia na podlahové krytiny
Vlastnosti: Disperzné univerzálne lepidlo s funkciou „obojstrannej lepiacej pásky“
OB TOÓNBUFǥOÏ VQFWǪPWBOJF öYÈDJV
QPEMBIPWâDI LSZUÓO ;BCSBǪVKF LǤ[BOJV QPIZCV
BWZUWÈSBOJVWǤOOBQPEMBIPWFKLSZUJOF
Materiály a použitie: Vhodné pre fixáciu podlahových krytín z PVC, CV a kobercov
s možnosťou ich jednoduchého opätovného odstránenia na savé a nesavé podklady,
ktoré nemajú byť poškodené.
Lepenie: Na odvetrané lepidlo (pri ľahkom dotyku sa slabo lepí na prst) položte podlahovinu a zavalcujte.
Technické informácie:
Doba odvetrania: savé podklady
cca 10 minút
nesavé podklady
cca 30 minút
Otvorená doba:
savé podklady
2 hodiny
nesavé podklady
4 hodiny
Zaťažiteľnosť:
po 24 hod
Spotreba:
oHN2 valček – A2
Záručná doba:
12 mesiacov
Balenie:
LHLHLHWFESP[QMBTUV
Renovácia: Po odstránení podlahovej krytinyprípadné zbytky odstránime roztokom
vody a saponátu. Nechať nabobtnať.
Prednosti:
t[BCSBǪVKFUWPSCFCVCMÓOBWǤOOBQPEMBIF
tQPEMBIPWJOBKFTOÓNBUFǥOÈCF[QPSVÝFOJBQPELMBEV
tPEPMÈWBǏJTUJBDJNQSPTUSJFELPNQSJÞESäCFQPEMBIPWJOZ
tQSJSFOPWÈDJÓQPEMÈIKFMFQJEMPKFPETUSÈOJUFǥOÏVNZUÓN
tOFPCTBIVKFSP[QÞÝǸBEMÈ
Profilep 155
univerzálne disperzné lepidlo na PVC a textilné krytiny – s okamžitou vysokou lepivosťou
Najpredávanejšie lepidlo.
Vlastnosti: Lepidlo so silnou a rýchlo tvoriacou sa počiatočnou lepivou silou pre lepeOJF
tIPNPHÏOOZDIBIFUFSPHÏOOZDI17$B$7LSZUÓO
tUFYUJMOâDILSZUÓO
na podlahy so savým podkladom v bytovej a priemyselnej výstavbe.
7IPEOÏJQSFNPLSÏÝBNQØOPWBOJFMFQFOâDIUFYUJMOâDILSZUÓO
Použitie: Priestory s stredným až vyšším zaťažením ako sú: kancelárie, hotelové haly,
markety, sklady, výrobné priestory a pod.
Lepenie: Adhézne lepenie po odvetraní lepidla s takmer okamžitou tvorbou počiatočných pevností.
Technické informácie:
Doba odvetrania:
cca 10 minút
(v závislosti na vlhkosti a teplote vzduchu)
Otvorená doba:
cca 40 – 60 minút
(v závislosti na vlhkosti a teplote vzduchu)
Zaťažiteľnosť:
po 24 hod
Spotreba:
#LPCFSFDoHN2
"17$$7oHN2
Záručná doba:
12 mesiacov
Balenie:
LHLHLHWFESP[QMBTUV
Prednosti: tWZTPLÈQPǏJBUPǏOÈMFQJWPTǸ
tOFPCTBIVKFSP[QÞÝǸBEMÈ
tǥBILÈTQSBDPWBUFǥOPTǸ
Profilep 250
univerzálne disperzné lepidlo na PVC a textilné krytiny s vyššou lepivosťou
Vlastnosti: Lepidlo umožňujúce pohyb PVC po vrstve lepidla. Po uložení krytiny
na miesto pritlačením PVC k podkladu začína lepidlo pôsobiť silnou lepivosťou.
Na lepenie:)PNPHÏOOZDIBIFUFSPHÏOOZDI17$B$7LSZUÓOUFYUJMOâDILSZUÓOLPSLV
s PVC rubom, PVC na PVC na stenu i podlahy so savým podkladom v bytovej a priemyselnej výstavbe.
7IPEOÏJQSFNPLSÏÝBNQØOPWBOJFMFQFOâDIUFYUJMOâDILSZUÓO
Použitie: Priestory s vyšším zaťažením ako sú: kancelárie, hotelové haly, markety,
sklady, výrobné priestory a pod.
Lepenie: Adhézne lepenie po odvetraní lepidla s takmer okamžitou tvorbou počiatočných pevností.
Prednosti: tWZTPLÈQPǏJBUPǏOÈMFQJWPTǸ
tOFPCTBIVKFSP[QÞÝǸBEMÈ
tǥBILÈTQSBDPWBUFǥOPTǸ
10
Technické informácie:
Doba odvetrania:
cca 10 minút
(v závislosti na vlhkosti a teplote vzduchu)
Otvorená doba:
cca 40 minút
(v závislosti na vlhkosti a teplote vzduchu)
Zaťažiteľnosť:
po 24 hod
Spotreba:
#LPCFSFDoHN2
"17$$7oHN2
Záručná doba:
12 mesiacov
Balenie:
LHLHLHWFESP[QMBTUV
Profilep 470 Koberec
EJTQFS[OÏMFQJEMPtLPCFSDFTBLâNLPǥWFLSVCPNtQSFWZTPLÞ[ÈǸBäWQSJFNZTFMOFKBPCǏJBOTLFKWâTUBWCF
Vlastnosti: Lepidlo s veľmi dobrou počiatočnou lepivosťou a výbornou konečnou pevnosťou lepeného spoja. Obsahuje špeciálne prísady, ktoré mu umožňujú lepiť všetky
koberce s akýmkoľvek rubom.
Použitie: Priestory s vysokým zaťažením ako sú: byty, kancelárie, hotelové haly, markety, sklady, výrobné priestory a pod.
Lepenie: Adhézne lepenie po odvetraní lepidla s takmer okamžitou tvorbou počiatočných pevností.
Prednosti:
Technické informácie:
Doba odvetrania:
cca 10 minút
(v závislosti na vlhkosti a teplote vzduchu)
Otvorená doba:
cca 30 minút
(v závislosti na vlhkosti a teplote vzduchu)
Zaťažiteľnosť:
po 24 hod
Spotreba:
HN2
Záručná doba:
12 mesiacov
Balenie:
LHLHLHWFESP[QMBTUV
tWFǥNJWZTPLÈQPǏJBUPǏOÈMFQJWPTǸ
tOFPCTBIVKFSP[QÞÝǸBEMÈ
tWIPEOÏBKQSFUFYUJMOÏLSZUJOZT17$SVCPN
tPEPMOÏWPǏJǏJTUJBDJNQSPTUSJFELPN
Profilep 202 Lino
EJTQFS[OÏMFQJEMPtQSÓSPEOÏMJOPMFVNtQSFWZTPLÞ[ÈǸBä
Vlastnosti: Lepidlo, ktoré umožňuje lepiť prírodné lino do mokrého lôžka s okamžitou
vysokou lepivosťou aj bez zavädnutia lepidla. Výborná konečná pevnosť lepeného spoja.
S nízkym obsahom vody.
Materiály: Lepidlo je určené na lepenie linolea v pásoch.
Použitie: Priestory s vysokým zaťažením ako sú: byty, kancelárie, hotelové haly, markety, sklady, výrobné priestory a pod. Nie na zaťaž paletovými vozíkmi.
Lepenie: Lepenie do mokrého lôžka s okamžitou tvorbou pevnosti.
Prednosti:
Technické informácie:
Doba odvetrania:
cca 5 minút
(v závislosti na vlhkosti a teplote vzduchu)
Otvorená doba:
cca 30 minút
(v závislosti na vlhkosti a teplote vzduchu)
Zaťažiteľnosť:
po 24 hod
Spotreba:
HN2
Záručná doba:
12 mesiacov
Balenie:
LHLHLHWFESP[QMBTUV
tMFQFOJFEPNPLSÏIPMÙäLB
tWFǥNJWZTPLÈQPǏJBUPǏOÈMFQJWPTǸ
tOÓ[LZPCTBIWPEZ
tOÓ[LZPCTBIFNJTJÓ
Profilep 660 Guma
EJTQFS[OÏMFQJEMPtLBVǏVLPWÏoHVNPWÏLSZUJOZ
Vlastnosti: Lepidlo s veľmi dobrou počiatočnou lepivosťou a výbornou konečnou pevOPTǸPVMFQFOÏIPTQPKB0CTBIVKFQSÓTBEZQSF[WâÝFOJFQSJǥOBWPTUJLVHVNF
Materiály: Lepidlo je určené na lepenie kaučukových podlahových krytín v štvorcoch
a pásoch do hrúbky 4 mm.
Použitie: Priestory s vysokým zaťažením ako sú: byty, kancelárie, hotelové haly, markety, sklady, výrobné priestory a pod. Nie na zaťaž paletovými vozíkmi.
Lepenie: Adhézne lepenie po odvetraní lepidla s takmer okamžitou tvorbou počiatočných pevností.
Prednosti:
Technické informácie:
Doba odvetrania:
cca 10 minút
(v závislosti na vlhkosti a teplote vzduchu)
Otvorená doba:
cca 50 minút
(v závislosti na vlhkosti a teplote vzduchu)
Zaťažiteľnosť:
po 24 hod
Spotreba:
HN2
Záručná doba:
12 mesiacov
Balenie:
LHLHLHWFESP[QMBTUV
tWFǥNJWZTPLÈQPǏJBUPǏOÈMFQJWPTǸ
tOFPCTBIVKFSP[QÞÝǸBEMÈ
tOÓ[LBTQPUSFCB
tOÓ[LZPCTBIFNJTJÓ
11
-FQFOJFQPEMBIPWÝDILSZUÎO
%JTQFS[OÊMFQJEMÃr7PEJWÊMFQJEMÃ
Profilep 295
EJTQFS[OÏMFQJEMPQSFMFQFOJFÝQPSUPWâDIQPWSDIPW[17$BHVNZQSFMFQFOJF17$MBNJFM5IFSNPöY
MFQFOJF17$OBTUFOV
Použitie: Rýchle disperzné lepidlo, vhodné na veľmi silné lepenie – športových povrDIPW[17$BHVNZOB04#EPTLZBJOÏQPELMBEZWÝFULâDIUZQPWEFTJHOPWâDIWJOZMPW
ÝUWPSDPW[QSÓSPEOÏIPMJOPMFBIPNPHÏOOZDIBIFUFSPHÏOOZDI17$B$7LSZUÓOWQÈTPDI
a štvorcoch, podlahoviny na stenu, textilné podlahoviny s PVC alebo PUR penovým rubom, PVC na PVC, izolačných podložiek na podlahy na stenu i podlahy so savým a nesavým podkladom v bytovej a priemyselnej výstavbe. Zvlášť doporučujeme pre lepenie
veľmi zaťažovaných podlahových krytín.
Prednosti:
tWFǥNJWZTPLÈQPǏJBUPǏOÈMFQJWPTǸ
tWZTPLÈLPOFǏOÈQFWOPTǸ
tWFǥNJEPCSÏSP[PUJFSBUFǥOÏ
tEMIâǏBTOBMFQFOJF
tOÓ[LBTQPUSFCB
Technické informácie:
Merná hmotnosť:
DDBLHM
Doba odvetrania:
cca 10 – 20 minút
(v závislosti na vlhkosti a teplote vzduchu)
Otvorená doba:
cca 60 minút
Zaťažiteľnosť:
po 24 hod
Konečná zaťažiteľnosť:
po 72 hodinách
Spotreba:
"HN2
#HN2
Teplota skladovania:
5°C až 50°C
Teplota pri spracovaní:
doporučené min. 15°C
optimálne 18 - 25°C
Záručná doba:
12 mesiacov
Balenie:
LHLHLHWFESP[QMBTUV
Profilep PEV 2003
WPEJWâQPWSDIPWâOÈUFStQSFWFǥNJWZTPLÞ[ÈǸBä
Vlastnosti: Elektrický vodivý disperzný náter aplikovaný pred lepením vodivých podlahových krytín pre vodivé a antistatické podlahové konštrukcie. Jeho použitím sa čiastočne nahrádza medenná
mriežka, pretože má vysokú elektrickú vodivosť.
Použitie: Vodivý náter Profilep PEV 2003 je určený pre povrchovú úpravu podkladov pred následným lepením vodivých alebo antistatických podlahových krytín vodivými lepidlami Profilep. V tejto
kombinácií na každých 30 m2 použijeme vývod medennej (Cu) pásky 1m dlhý, pripojený k uzemneniu. Ďalej príloha pre lepenie vodivých podlahovín a antistatických podlahovín.
Technické informácie:
Doba schnutia: min. 12 hod. pod paronepriep. krytiny
min. 2 hod. pod textilné krytiny
Zaťažiteľnosť:
po 24 hod
Spotreba:
oHN2
Zvodový odpor:
< 3.105 Ohm
Záručná doba:
12 mesiacov
Balenie:
5 l, 10 l
Lepenie: Náter PEV 2003 sa rovnomerne nanesie na vystierkovaný podklad penovým válčekom
a nechá sa úplne zaschnúť. Potom sa štetcom nanesie tenká vrstva lepidla Profilep v šírke min. 3 cm
tam kde bude umiestnený vývod alebo sieť z medennej pásky. Cu páska sa potom vtlačí do lepidla.
Križujúce spoje Cu pásky sa preletujú.
Prednosti: tǏJBTUPǏOFOBISÈE[B$VQÈTLV
tOFPCTBIVKFSP[QÞÝǸBEMÈ
tǥBILÈTQSBDPWBUFǥOPTǸ
Profilep 250 EV
vodivé lepidlo pre lepenie elektrostatických vodivých a antistatických krytín z PVC
Vlastnosti: Lepidlo s veľmi dobrou počiatočnou lepivosťou a výbornou konečnou pevnosťou lepeného spoja. Lepidlo s vlastnosťami lepidla Profilep 222 PVC ale s elektricky
vodivou úpravou. Svetlošedej farby.
Materiály: Pre lepenie elektricky vodivých a antistatických podlahových krytín z PVC.
V spojitosti s vodivým náterom CHEMOS PEV 2003 čiastočne nahrádza medenú mriežku.
Použitie:1SJFTUPSZTWZTPLâN[BǸBäFOÓNBLPTÞMBCPSBUØSJBQSJFNZTFMOÏQSFWÈE[LZ
nemocnice, výrobné priestory a pod.
Lepenie: Adhézne lepenie po odvetraní lepidla s takmer okamžitou tvorbou počiatočných pevností. Rozmiestnenie mriežky z medennej pásky – viď obrazok na str. 17.
Prednosti: tWFǥNJWZTPLÈQPǏJBUPǏOÈMFQJWPTǸ
tOFPCTBIVKFSP[QÞÝǸBEMÈ
tǥBILÈTQSBDPWBUFǥOPTǸ
12
Technické informácie:
Doba odvetrania:
cca 10 minút
(v závislosti na vlhkosti a teplote vzduchu)
Otvorená doba:
cca 40 minút
(v závislosti na vlhkosti a teplote vzduchu)
Zaťažiteľnosť:
po 24 hod
Spotreba:
oHN2
Zvodový odpor:
< 3.105 Ohm
Záručná doba:
12 mesiacov
Balenie:
LHLHLHWFESP[QMBTUV
-FQJEMÃOBQBSLFUZ
Lepidlá na parkety
CHEMOS RP 25
nízka cena
živicové lepidlo na parkety
Technické informácie:
Spotreba:
oLHN2
Doba kladenia:
cca 15 minút
Zaťažiteľnosť:
približne po 48 – 72 hodinách
Balenie:
LH
Lepidlo zo syntetických živíc s nízkym obsahom rozpúšťadiel.
Použitie: vhodné na lepenie
tNP[BJLPWÏQBSLFUZ
tWJBDWSTUWPWÏIPUPWÏQBSLFUZ
tWMZTPWÏQBSLFUZ
tQBSLFUZ[FYPUJDLâDIESFWÓO
tWZTPLPISBOFOÏMBNFMPWÏQBSLFUZ
tNNNBTÓWOFQBSLFUZ
Prednosti:
CHEMOS MS 95
tPEPMOâWPǏJTUBSOVUJV
tWIPEOâBKQSFQPEMBIZTQPEMBIPWâNWZLVSPWBOÓN
tWZTPLÈQFWOPTǸWÝNZLV
tOFPCTBIVKFNFUBOPM
tOJFKFDJUMJWâOBNSÈ[
tWFǥNJEPCSFTBOBUJFSB
lepidlo a parozábrana v jednom
lepidlo na báze MS polyméru
Elastické jednozložkové silanové lepidlo na parkety. Lepidlo a parozábrana
do 4 CM % v jednom.
Použitie: vhodné pre lepenie parkiet
- lamelové parkety s vysokou hravou
- vlysová podlaha
- masívne podlahy s pomerom šírka/hrúbka maximálne 7:1
- viacvrstvové parkety
- mozaiková vlysová podlaha
Prednosti: tSâDIMBUWPSCBQFWOPTUJ
tJOUFHSPWBOÈQBSPUFTOÈWSTUWBBäEP$.
tPEPMOâWPǏJTUBSOVUJV
tOBWÝFULZQPELMBEZCF[OBOÈÝBOJB[ÈLMBEOÏIPOÈUFSV
t[WZÝLZMFQJEMBKFNPäOÏǥBILPPETUSÈOJǸ
tKFFMBTUJDLâBUFEBUWBSPWBUFǥOâ
tWIPEOâBKQSFQPEMBIZTQPEMBIPWâNWZLVSPWBOÓN
tOFQSJDIÈE[BLOBQVǏBOJVESFWB
tLPNCJOVKFWZTPLÞQFWOPTǸTÞǏJOOPVFMBTUJDJUPV
tWFǥNJEPCSFTBOBOÈÝB
Technické informácie:
Doba pre pokládku: približne 50 minút pri teplote 20°C
Spotreba na m2:
HTP[ÞCLPWBOÓNÝQBDIUMF
HTP[ÞCLPWBOÓNÝQBDIUMF
HTP[ÞCLPWBOÓNÝQBDIUMF
HTP[ÞCLPWBOÓNÝQBDIUMF
Zaťažiteľnosť:
približne po 48 hodinách
Balenie:
LHQMBTUPWÏWFESP
CHEMOS PU 45
extra silné
2-zložkové polyuretánové lepidlo
Dvojzložkové, bezrozpúšťadlové a bezvodé polyuretánové lepidlo na parkety.
Použitie: vhodné pre lepenie
- lamelové parkety s vysokou hranou
- vlysová podlaha
- masívne podlahy
- viacvrstvové parkety
- mozaiková vlysová podlaha
- vlysový parket
Nie je vhodné na lepenie bambusu lakovaného zo všetkých strán.
Špecifické vlastnosti:
- rýchly vývoj pevnosti
- dlhá doba spracovania
- elastické – odolné voči šmyku, preto znižuje pnutie
- veľmi nízke emisie
- má univerzálne využitie
Prednosti: tWIPEOâQSFQPEMBIPWÏWZLVSPWBOJF
tOFSFBHVKFDJUMJWPOBNSÈ[
tEPCSFTBSP[PUJFSB
tQSFWÝFULZESVIZQBSLFU
tOFPCTBIVKFSP[QPVÝUǔEMB
tWFǥNJEPCSÈWâTMFEOÈQFWOPTǸ
tWZTPLÈQPǏJBUPǏOÈQSJǥOBWPTǸ
Technické informácie:
Doba pre pokládku:
približne 45 – 60 minút
pri teplote 20°C
HTP[ÞCLPWBOÓNÝQBDIUMF
Spotreba na m2:
HTP[ÞCLPWBOÓNÝQBDIUMF
HTP[ÞCLPWBOÓNÝQBDIUMF
Podiel komponentu A v zmesi:
7,1
Podiel komponentu B v zmesi:
0,9
Balenie:
LH
13
-FQJEMÃOBQBSLFUZ
CHEMOS SPU-64
lepidlo novej generácie
najmodernejšie PU lepidlo modifikované silanom
Elastické jednozložkové PU lepidlo modifikované silanom na lepenie parkiet. Najmodernejšia technológia lepenia parkiet. Spája výhody PU lepidla a MS polyméru
do jedného produktu.
Použitie:
- lamelové parkety s vysokou hravou
- vlysová podlaha
- masívne podlahy
- viacvrstvové parkety
- mozaiková vlysová podlaha
- vlysový parket
Prednosti:
tLPNGPSUMFQFOJBMFQJEMPTBWFǥNJEPCSFOBOÈÝBBSâDIMPWJBäFQFWOPTUJSâDIMPQSJǸBIVje parketu), to znamená že po založení prvej rady sa dá o tieto parkety oprieť a nevozia
sa po podlahe. Tým sa eliminuje vznik väčších špár a celkový efekt práce je estetickejší
tEMIÈPUWPSFOÈEPCBQSFLMBEFOJFQBSLJFUNJO
tPCNFE[VKFUWBSPWBOJFESFWBBQPTLZUVKFQFSGFLUOÞPQUJLVQMPDIZ
t67TUBCJMJUBPEPMOÏQSPUJTUÈSOVUJV
tOJFTÞWMFQJEMFQPVäJUÏJ[PLZBOÈUZVPCZǏBKOÏIP16TÞ
QSFUPKFPWFǥBÝFUSOFKÝJFLäJvotnému prostrediu a teda aj k prostrediu v miestnosti
t[WZÝLZMFQJEMBKFNPäOÏǥBILPPETUSÈOJǸBOF[OFIPEOPUJBQBSLFUV
tKFFMBTUJDLâ
použitia
lepidiel na parkety
tIPEOâBKQSFQPEMBIZTQPEMBIPWâNWZLVSPWBOÓN
tWZTPLÏQPǏJBUPǏOÏBLPOFǏOÏQFWOPTUJ
tOFPCTBIVKFWPEV
Technické informácie:
Doba pre pokládku: približne 45 minút pri teplote 20°C
Spotreba na m2:
HTP[ÞCLPWBOÓNÝQBDIUMF
HTP[ÞCLPWBOÓNÝQBDIUMF
HTP[ÞCLPWBOÓNÝQBDIUMF
Balenie:
LH
0
PÚ
0
PÚ
CHEMOS
RP25
CHEMOS
RP 36
CHEMOS
MS 95
CHEMOS
PU 45
CHEMOS
SPU 64
0 - bez povrchovej úpravy
PÚ - s povrchovou úpravou
- lepidlo je vhodné, doporučené
- lepidlo je vhodné s obmedzeniami
14
0
PÚ
0
PÚ
0
PÚ
Lamelové parkety s vysokou hranou
hrúbka do 18 mm
Lamelové parkety s vysokou hranou podľa
normy EN 14761, min. Hrúbka 18 mm
Parketové vlysy surové podľa normy EN 13226,
max.75 x 600 mm, min. 14 mm hrubé
Parketové vlysy podľa normy EN 13226
Mozaikové parkety podľa normy EN 13488
Viacvrstvé lamely podľa normy EN 13489
Viacvrstvé parketové pásy podľa normy
EN 13489, max. do 70x600mm
Viacvrstvá drevenná podlaha
podľa normy EN 13489
Lamelové parkety podľa normy EN 13227
TABUĽKA
Lamelové parkety podľa normy EN 13227,
až do 55x250 mm, minimálna hrúbka 10 mm
Lepidlá na PARKETY
501QSÊOZ
,POUBLUOÊMFQJEMÃ
Kontaktné lepidlá
TOPprén Na podlahy – PROFI
rozpúšťadlové kontaktné lepidlo
S obsahom toluénu – určené výhradne pre profesionálnych používateľov, napr. remeselníci, živnostníci, firmy. Nesmie sa predávať širokej verejnosti.
Vlastnosti: Rozpúšťadlové, kontaktné lepidlo s okamžitou mimoriadne silnou lepivosťou,
JIOFǒ[BǸBäJUFǥOÏQSFMFQFOJFOBTBWÏJOFTBWÏQPELMBEZ4QSFEǤäFOPVPUWPSFOPVEPCPVBä
60 minút.
Materiály a použitie:-FQJEMPOBMFQFOJFQPEMÈIBPCLMBEPW[17$LPSLVESFWBHVNZ
BUFYUJMVOBMFQFOJFPCLMBEBǏJFLLPCFSDPWTPLMPWBTDIPEJTLPWâDIQSPöMPWOBCFUØOPWâDFmentový, drevený, keramický a iný podklad.
Lepenie: Kontaktné lepenie po dostatočnom odvetraní lepidla s okamžitou pevnosťou. Natierať obe spájané plochy.
Prednosti: tOBKWZÝÝJBQFWOPTǸTQPKB
tPLBNäJUÈ[BǸBäJUFǥOPTǸ
tÝJSPLÏTQFLUSVNMFQFOâDINBUFSJÈMPWBQPELMBEPW
tMFQÓTBWÏBKOFTBWÏNBUFSJÈMZOBW[ÈKPN
tPEPMOPTǸWPǏJWPEF
tWIPEOÏQPELPMJFTLPWÏTUPMJǏLZBOBQPEMBIPWÏLÞSFOJF
Technické informácie:
Doba odvetrania:
8 – 20 minút
(v závislosti na vlhkosti a teplote vzduchu)
Otvorená doba:
cca 60 minút
(v závislosti na vlhkosti a teplote vzduchu)
Zaťažiteľnosť:
ihneď
Spotreba:
250 – 350 ml / m2
Záručná doba:
12 mesiacov
Balenie:
M
LTLBSUØO
3,4 l
105 ks / paleta
4,5 l
105 ks / paleta
10 l
54 ks / paleta
18 l
24 ks / paleta
52 l
12 ks / paleta
TOPprén Na podlahy
rozpúšťadlové kontaktné lepidlo
Bez obsahu toluénu.
Vlastnosti a použitie: 3PWOBLPBLP501QSÊO/BQPEMBIZ130'*BMFMFQJEMPKFCF[
toluénu.
.ÔßFTBQSFEÃWBdzØJSPLFKTQPUSFCJUFǠTLFKWFSFKOPTUJ
Technické informácie:
Doba odvetrania:
8 – 20 minút
(v závislosti na vlhkosti a teplote vzduchu)
Otvorená doba:
cca 60 minút
(v závislosti na vlhkosti a teplote vzduchu)
Zaťažiteľnosť:
ihneď
Spotreba:
250 – 350 ml / m2
Záručná doba:
12 mesiacov
Balenie:
M
LTLBSUØO
3,4 l
105 ks / paleta
4,5 l
105 ks / paleta
10 l
54 ks / paleta
18 l
24 ks / paleta
52 l
12 ks / paleta
TOPprén Na soklíky – PROFI
rozpúšťadlové kontaktné lepidlo
S obsahom toluénu – určené výhradne pre profesionálnych používateľov, napr. remeselníci, živnostníci, firmy. Nesmie sa predávať širokej verejnosti.
Vlastnosti: Lepidlo s okamžitou mimoriadne silnou lepivosťou so špeciálnymi prísadami
OB[WâÝFOJFQSJǥOBWPTUJL17$BQSFFMJNJOPWBOJFOFHBUÓWOFIPÞǏJOLVGUBMÈUPWQSJMFQFOÓTUBSších PVC materiálov. Nižšia viskozita pre lepšie natieranie štetcom. Vyšší obsah lepivých zložiek
v lepidle – vyššia sušina.
Materiály a vlastnosti: Lepidlo na lepenie soklov a schodišťových hrán. Môže však byť
použitý aj na lepenie širokého spektra podlahových krytín - PVC a CV v pásoch či štvorcoch,
OBMFQFOJFLPCFSDPWLPSLVESFWBHVNZOBTBWâBMFCPOFTBWâQPELMBE
Lepenie: Kontaktné lepenie po dostatočnom odvetraní lepidla s okamžitou pevnosťou. Natierať obe spájané plochy.
Prednosti: tOJäÝJBWJTLP[JUBWFǥNJEPCSÈSP[PUJFSBUFǥOPTǸ
tWZÝÝJBTVÝJOBNOPäTUWPMFQJEMÈQPPEWFUSBOÓ
tWZÝÝJBQFWOPTǸTQPKB
Technické informácie:
Doba odvetrania:
8 – 20 minút
(v závislosti na vlhkosti a teplote vzduchu)
Otvorená doba:
cca 60 minút
(v závislosti na vlhkosti a teplote vzduchu)
Zaťažiteľnosť:
ihneď
Spotreba:
250 – 350 ml / m2
Záručná doba:
12 mesiacov
Balenie:
M
LTLBSUØO
3,4 l
105 ks / paleta
4,5 l
105 ks / paleta
10 l
54 ks / paleta
18 l
24 ks / paleta
52 l
12 ks / paleta
15
501QSÊOZ
,POUBLUOÊMFQJEMÃ
TOPprén Univerzál
rozpúšťadlové kontaktné lepidlo
Rozpúšťadlové, kontaktné lepidlo s okamžitou mimoriadne silnou lepivosťou, ihneď zaťažiteľOÏQSFMFQFOJFWÝFULâDIESVIPWNBUFSJÈMPWBLPTÞLPSPLESFWPVNBLBSUUFYUJMLPäBHVNB
QMFDILBSUØOQMBTUCFUØOTLMPOBTBWÏJOFTBWÏQPELMBEZ501QSÏOOJFKFWIPEOâQSFMFQFOJF
QPMZTUZSÏOVNÊLǏFOÏIP17$UFøØOV1&B11
Lepenie: Kontaktné lepenie po dostatočnom odvetraní lepidla s okamžitou pevnosťou. Natierať obe spájané plochy.
Prednosti: tOBKWZÝÝJBQFWOPTǸTQPKB
tPLBNäJUÈ[BǸBäJUFǥOPTǸ
tÝJSPLÏTQFLUSVNMFQFOâDINBUFSJÈMPWBQPELMBEPW
tMFQÓTBWÏBKOFTBWÏNBUFSJÈMZOBW[ÈKPN
tPEPMOPTǸWPǏJWPEF
Technické informácie:
Doba odvetrania:
8 – 20 minút
(v závislosti na vlhkosti a teplote vzduchu)
Otvorená doba:
cca 40 minút
(v závislosti na vlhkosti a teplote vzduchu)
Zaťažiteľnosť:
ihneď
Spotreba:
250 – 350 ml / m2
Záručná doba:
18 mesiacov
Balenie:
55 ml tuby
250 ml so štetcom
M
LTLBSUØO
M
LTLBSUØO
3,4 l
105 ks / paleta
4,5 l
105 ks / paleta
10 l
54 ks / paleta
18 l
24 ks / paleta
52 l
12 ks / paleta
TOPprén Extrém
rozpúšťadlové kontaktné lepidlo
Vlastnosti: Rozpúšťadlové, kontaktné lepidlo pre extrémne namáhané spoje s vyššou odolnosťou pri pôsobení tepla až 110 oC, vody, vysokého tlaku a dlhotrvajúcom ohýbaní.
Materiály a použitie:-FQJEMPOBMFQFOJFQPEMÈIBPCLMBEPW[17$LPSLVESFWBHVNZ
BUFYUJMVOBMFQFOJFPCLMBEBǏJFLLPCFSDPWTPLMPWBTDIPEJTLPWâDIQSPöMPWOBCFUØOPWâDFmentový, drevený, keramický a iný podklad.
Lepenie: Kontaktné lepenie po dostatočnom odvetraní lepidla s okamžitou pevnosťou. Natierať obe spájané plochy.
Prednosti: tNJNPSJBEOFWZTPLÈQFWOPTǸTQPKB
tPEPMOÏPIâCBOJVWZTPLÏNVUMBLVBUFQMPUF
tPLBNäJUÈ[BǸBäJUFǥOPTǸ
Technické informácie:
Doba odvetrania:
8 – 20 minút
(v závislosti na vlhkosti a teplote vzduchu)
Otvorená doba:
cca 25 minút
(v závislosti na vlhkosti a teplote vzduchu)
Zaťažiteľnosť:
ihneď
Spotreba:
280 – 350 ml / m2
Záručná doba:
12 mesiacov
Balenie:
M
LTLBSUØO
M
LTLBSUØO
3,4 l
105 ks / paleta
4,5 l
105 ks / paleta
10 l
54 ks / paleta
TOPprén Riedidlo
riedidlo pre kontaktné lepidlá – bez obsahu toluénu
Vlastnosti:501QSÏOSJFEJEMPKFǏÓSBLWBQBMJOBTDIBSBLUFSJTUJDLâN[ÈQBDIPNQPPSHBOJDLâDI
rozpúšťadlách. Je horľavinou I. triedy nebezpečnosti.
Použitie: TOPprén riedidlo je určené na riedenie všetkých druhov kontaktných chloroprénových lepidiel s obsahom toluénu i bez obsahu toluénu.
Používa sa na riedenie lepidla v pomere 2 : 1 na penetráciu veľmi nasiakavých podkladov
pred lepením.
- na úpravu roztierateľnosti, ak sa odvetraním lepidlo zahustilo
- čistenie a odmastenie lepených miest
- čistenie pracovného náradia a okolia lepeného spoja po lepení
Riedidlo sa opatrne vmiešava do lepidla.
16
Technické informácie:
Skladovanie:
7PSJHJOÈMOZDIPCBMPDIQSJUFQMPUF¡$Bä¡$
Záručná doba:
12 mesiacov
Balenie:
M
LTLBSUØO
M
LTLBSUØO
5l
10 l
%PQMOLZ
Doplnky
Stierka pre nános parozábrany MS-95
Stierky na lepidlo na parkety
Odmerná nádoba
Nádoba na miešanie
Spony na zalievanie prasklín v betóne
Samolepiaca bariéra
Profilep
vodivý systém
MFQFOJFFMFLUSPTUBUJDLZWPEJWâDIQPEMBIPWÓO
Používa sa v prípadoch, ak je požadovaný zvodový odpor podlahy 5.104 – 1.106 Ohm.
Inštalácia vodivej mriežky:
Na vystierkovaný podklad sa penovým valčekom alebo štetcom nanesie rovnomerná vrstva
vodivého náteru CHEMOS PEV 2003 a nechá sa zaschnúť minimálne 12 hodín.
Na zaschnutý podklad sa rozmeria vodivá mriežka tak, aby akýkoľvek bod povrchu podlahoviny nebol vzdialený od medennej (Cu) pásky viac ako 1 m.
Potom štetcom nanesieme tenkú vrstvu vodivého lepidla Profilep PVC 222 EV v šírke asi 3 cm,
do ktorej sa vtlačí Cu páska. Všetky križujúce sa miesta mriežky preletujeme. Vývody Cu pásky
sa prevádzajú rozpojiteľné, s rozpojiteľnou svorkou pre kontrolu elektrického odporu. Po inštalácií vodivej mriežky sa prevedie meranie odporu (revízny technik elektro).
'"53"&MFLUSPTUBUJL
33 cm
Cu páska
stena
33 cm
2m
Profilep
vodivý systém
MFQFOJFBOUJTUBUJDLâDIQPEMBIPWÓO
Používa sa v prípadoch, ak je požadovaný zvodový odpor podlahy 5.104 – 1.108 Ohm.
Inštalácia vodivej mriežky:
Na vystierkovaný podklad sa penovým valčekom alebo štetcom nanesie rovnomerná vrstva
vodivého náteru CHEMOS PEV 2003 a nechá sa zaschnúť minimálne 12 hodín.
Na zaschnutý podklad sa rozmeria vodivá mriežka tak, aby akýkoľvek bod povrchu podlahoviny nebol vzdialený od medennej (Cu) pásky viac ako 10 m. V menších miestnostiach sa inštaMVKFJCBKFEFOWâWPEV[FNOFOJB$VQÈTLZ.JOJNÈMOBEǤäLB$VQÈTLZ[BTBIVKÞDBEPTZTUÏNV
je 1 m.
Potom štetcom nanesieme tenkú vrstvu vodivého lepidla Profilep PVC 222 EV v šírke asi 3 cm,
do ktorej sa vtlačí Cu páska. Všetky križujúce sa miesta mriežky preletujeme. Vývody Cu pásky
sa prevádzajú rozpojiteľné, s rozpojiteľnou svorkou pre kontrolu elektrického odporu. Po inštalácií vodivej mriežky sa prevedie meranie odporu (revízny technik elektro).
2m
'"53"%ZOBNJL
33 cm
Cu páska
stena
33 cm
20 m
20 m
17
Podlahové systémy
rady pre aplikáciu samonivelizačných podlahových hmôt
Úvod
Samonivelizačné vyrovnávacie podlahové hmoty CHEMOS sú určené na úpravu vodorovných nosných
LPOÝUSVLDJÓTUBWJFCQSFEPWÝFULâNOBWZSPWOBOJFTUBSâDIBOPWâDICFUØOPWâDIDFNFOUPWâDIBOIZESJtových a asfaltových podkladov pred aplikáciou ďalších finálnych pochôdznych podlahových vrstiev ako
TÞLPCFSDF17$B$7LSZUJOZQSÓSPEOÏMJOPHVNBQMÈWBKÞDFQPEMBIZQBSLFUZBJOÏ
Tieto vyrovnávacie hmoty spolu s penetráciou a lepidlami PROFILEP vytvárajú veľmi kvalitné podlahové
systémy.
Podlahový systém CHEMOS
murivo
omietka
okrajová dilatačná páska
podlahová krytina
lepidlo rady PROFILEP
samonivelizačná hmota CHEMOS
penetrácia CHEMOS PE 204
nosný podklad
Príprava podkladu:
Príprava podkladu je veľmi dôležitá. Vrstva nivelačnej hmoty je v podstate „prilepená“ o podklad vhodnou penetráciou a preto musí byť podklad pripravený tak, aby túto vrstvu udržal pevne prichytenú
k podkladu.
Podklad musí byť:
- suchý nielen na pohľad, ale v prípade ak bude niektorá z budúcich vrstiev podlahy paronepriepustná,
OBQS17$FQPYJEPWâOÈUFSQSÓSPEOÏMJOPMFVNHVNBLPSPLBQPEKFOVUOÏ[NFSBǸWMILPTǸQPELMBEV
vlhkomerom. Zvýšená vlhkosť nad 2,5 % neumožňuje potom použiť takúto skladbu podlahy. V praxi
KFWÝBLNPäOÏQPVäJǸQFOFUSÈDJVLUPSÈKFTDIPQOÈ[BTUBWJǸWMILPTǸBäEP$.#FUØOPWâQPELMBE
musí byť starý min. 28 dní.
- pevný, čistý, zbavený prachu a odlupujúcich sa častí. Preto je nutné podklad vždy prebrúsiť, aby sa
uvoľnili aj slabo držiace časti podkladu. Minimalizuje sa tak riziko, že sa nivelačná hmota odrhne
od podkladu. Podklad dôkladne povysávať.
Zvyšky starých vrstiev lepidiel a farieb je nutné čo najviac mechanicky odstrániť špachtlou alebo brúsením.
Praskliny v podklade vyspraviť opravným tmelom CHEMOS OT 100. Väčšie trhliny vyčistiť, prerezať
brúskou, zošiť oceľovými kramľami a zaliať epoxidom.
Dilatačné špáry uzatvoriť elastickým akrylátovým tmelom.
Zvyšky smoly pod starými parketami mechanicky odstrániť na tenkú vrstvu. Vhodné je odstrániť ich
brúskou so špeciálnym kotúčom na smolu.
Staré dlažby, terazzo a pod. prebrúsiť brúskou s brúsnym papierom. Odstránia sa tak mastné vrstvy
po ošetrujúcich prípravkoch a po užívaní podlahy.
Anhydritové podklady – zbrúsiť sintrovú vrstvu. Pretože je veľmi savý, každú vrstvu penetrácie nechať
schnúť podstatne dlhšie. Vždy je nutné penetrovať minimálne 2-krát.
Penetrácia:
Penetračný náter musí mať dobrú adhéziu k podkladu aby sa stierka pevne spojila s podkladom. Preto je
najvýhodnejšie vylievať stierku 24 hodín po penetrovaní, kedy sa dá jednoducho mechanicky (škrabnutím) presvedčiť, či je prídržnosť náteru k podkladu dostatočná.
Penetrácia zabraňuje vsiakaniu zámesovej vody do podkladu. Vsiaknutá voda by chýbala pre úplnú hydratáciu cementu a stierka by dobre nevytvrdla. Dôsledná príprava podkladu a penetrácia majú rozhodujúci vplyv na výslednú kvalitu a vzhľad stierky.
Vhodný typ penetrácie CHEMOS naneste valčekom celoplošne na podklad.
Spracovanie:
Do čistej nádoby naliať predpísané množstvo čo najviac studenej, čistej vody. Teplá voda urýchľuje hydratáciu a preto skracuje čas spracovania. Množstvo zámesovej vody je uvedené na obale a je nutné ho
dodržať. Väčšie množstvo vody mení spracovateľské a mechanické vlastnosti hmoty. Menšie množstvo
[IPSÝVKFSP[MJW0CTBIWSFDBLH
WTZQBǸ[BTUÈMFIPNJFÝBOJBEPUFKUPWPEZ.JFÝBǸOÓ[LPPUÈǏLPWâN
miešadlom (500 - 700 ot./min.) minimálne 5 minút tak, aby sa netvorili hrudky. Miešanie môžeme po 2
minútach prerušiť a nechať stáť zhruba 2 minuty. Potom ešte krátko premiešame.
Aplikácia
Rozmiešanú hmotu rozlievame jednotlivými dávkami na podklad v pásoch. Rozliatu hmotu rozťahujeme po ploche nerezovým hladítkom alebo špeciálnou stierkou na podlahové hmoty. Ihneď po roztiahnutí vrstvu odvzdušníme ježkovým valčekom so špicatými hrotmi, ktorý zároveň napomáha nivelizácií
BEPCSÏNVTQÈKBOJVKFEOPUMJWâDIEÈWPL+FWâIPEOÏ[PSHBOJ[PWBǸQSÈDVUBLBCZǏBTNFE[JKFEOPUMJWâNJ
dávkami bol čo najkratší a práca bola plynulá. Pri veľkých plochách a ručnom spracovaní je potrebné
vytvoriť viac pracovných skupín aby bola vylievaná celá šírka plochy súčastne.
5FQMPUBW[EVDIVBQPELMBEVQSJBQMJLÈDJÓTDIOVUÓB[SFUÓTUJFSLPWBOFKQMPDIZCZNBMBCZǸo$BäoC.
Počas aplikácie a schnutia nesmie byť táto plocha vystavená prievanu, priamemu slnečnému žiareniu
a silnému sálavému teplu. Dochádzalo by tak k prudkému vysúšaniu stierky, čím by vznikli trhliny.
Dôležité:
tƎFSTUWPWZTUJFSLPWBOÏQMPDIZDISÈOJǸQSFEÞǏJOLBNJTMOLBUFQMBBQSJFWBOV
t1SJISÞCLBDIOBENNQPVäJǸEJMBUBǏOÏPLSBKPWÏQFOPWÏQÈTLZ
tPri viacvrstvovom stierkovaní nanášať ďalšiu vrstvu ihneď po dosiahnutí pochôdznosti na ešte vlhkú spodnú vrstvu alebo nechať 24 hodín schnúť, potom napenetrovať a po min. 4 hodinách vyliať novú vrstvu.
t7ZTPLÏUFQMPUZWâSB[OFPWQMZWǪVKÞSâDIMPTǸIZESBUÈDJFǏÓNTBTLSBDVKFEPCBTQSBDPWBUFǥOPTUJQSFUP
používajte výhradne čo najstudenejšiu vodu.
t/BKMFQÝJFTQSBDPWBUFǥOÏQSJUFQMPUFo¡$UFQMPUFQPEMBIZOBE¡$BSFMBUÓWOFKWMILPTUJW[EVDIV
pod 75%.
t.BKUF OB QBNÊUJ äF LBäEÏ OFEPESäBOJF NOPäTUWB [ÈNFTPWFK WPEZ NFOÓ W[IǥBE OJWFMBǏOFK INPUZ
po vyschnutí. Preto je ľahko dokázateľne a výrobca v takomto prípade nepreberá záruku za kvalitu
EJFMBOBLPǥLPOFCPMEPESäBOâUFDIOPMPHJDLâQPTUVQ
t7äEZSFÝQFLUVKUFSBEZWâSPCDVBOÈWPEOBQPVäJUJF7ZäJBEBKUFTJUFDIOJDLâMJTUPEWâSPCDVTQPESPCOâNJ
informáciami.
Ako lepiť TOPprénom
Lepidlá rady TOPprén sú kontaktné lepidlá na báze kaučuku. Tieto lepidlá patria pevnosťou lepeného
spoja medzi najpevnejšie.
Aké sú to kontaktné lepidlá?
Sú to lepidlá, ktoré lepia tak, že spoj vzniká pôsobením krátkeho, silného tlaku na spájané plochy, po vyprchaní kvapalných zložiek lepidla.
Výhody lepidiel rady TOPprén: - lepí všetko - je vhodný pre všetky druhy materiálov
- lepí ihneď - okamžitá zaťažiteľnosť
- lepí pevne - vysoká počiatočná a konečná pevnosť spoja
- lepí nesavé plochy navzájom (umakart, plech, ...)
- jednoducho a okamžite použiteľné - po premiešaní.
Ďalšie výhody: - cenovo sú výhodné
- dlhý čas skladovania
- spoj je odolný voči vode, poveternostným vplyvom, bežným chemikáliám.
Príprava lepených plôch: lepené plochy musia byť suché, odmastené, zbavené prachu. Pre lepenie
nesavých plôch navzájom (plech, umakart, sklo, ...) doporučujeme zriediť lepidlo pridaním asi 10% TOP-
18
QSÏOSJFEJEMB1SJMFQFOÓOBWFǥNJTBWâQPELMBEQØSPWJUâCFUØO
EPQPSVǏVKFNFQPVäJǸQFOFUSBǏOâOÈUFS
MFQJEMPSJFEJEMPWQPNFSF
1FOFUSBǏOâOÈUFSOBTQFWOFOJFBǏJBTUPǏOÏV[BUWPSFOJFQØSPWQPELMBEV
zároveň znižuje spotrebu lepidla.
Pracovný postup: Lepidlo naneste v tenkej vrstve na obe pripravené lepené plochy štetcom, zubovou
stierkou alebo valčekom. Potom nechajte lepidlo 10 - 20 min. zaschnúť, to znamená odvetrať prchavé
[MPäLZMFQJEMB*OUFO[ÓWOFWFUSBKUF/BQØSPWJUâDINBUFSJÈMPDIKFEPCB[BTZDIBOJBLSBUÝJBOBOFOBTJBkavom materiáli dlhšia. Preto ako prvú natierame menej savú plochu. Dobu zavädnutia kontrolujeme
dotykom. V čase zavädnutia je lepidlo na dotyk takmer suché. Ak je lepidlo suché na oboch plochách,
spojte ich. Krátko ale silno pritlačte. Na pevnosť spoja je dôležitá sila tlaku. Konečná pevnosť sa dosiahne
po 24 hodinách.
Čistenie: Náradie očistite TOPprén riedidlom bez toluénu. Pretoky lepidla doporučujeme očistiť TOPprén
riedidlom alebo zošúchaním krepou.
(0) - nanesenie lepidla
(0 - A) - čas zasýchania 10 - 20 min.
(A) - čas zavädnutia
(A - B) - otvorená doba pre spojenie plôch cca 50 minút
Ako lepiť Profilepom
5SFOEPNQPTMFEOâDISPLPWKFǏPSB[WÊǏÝJFQSFTBE[PWBOJFFLPMPHJDLâDIB[ESBWPUOâDIIǥBEÓTLQSJ
vývoji a používaní chemických výrobkov. Preto aj pri lepení rôznych podlahových krytín sa stále viac
presadzujú disperzné lepidlá, ktorých vývoj veľmi pokročil.
Aké sú to disperzné lepidlá?
4ÞUPMFQJEMÈLUPSâDI[ÈLMBEPNKFEJTQFS[JBQPMZNÏSEJTQFSHPWBOâWPWPEF1SJMFQFOÓTBUÈUP
voda stráca do podkladu a ovzdušia. A preto lepiť disperznými lepidlami na nesavé podklady je
problematické. Pre zväčšenie lepivosti, priľnavosti k určitým materiálom a pre stabilizáciu obsahujú
lepidlá ešte rôzne špeciálne prísady .
Ako lepiť lepidlom Profilep?
Ideálnym podkladom pre lepenie je plocha vyrovnaná samonivelizačnou stierkou, ktorá je dobre
savá a pevná. Veľmi dôležitou je tiež teplota podkladu >15°C a relatívna vlhkosť <75%.
Lepidlo sa na podklad nanáša jednostranne.
Lepidlá Profilep nám umožňujú lepiť podlahové krytiny viacerými spôsobmi.
1. Fixácia: Profilep FIX - účelom lepenia nie je čo najsilnejšie prilepiť podlahovú krytinu k podklaEVBMFJCB[BöYPWBǸQSPUJQPIZCVBUWPSFOJVCVCMÓOBWǤO;ÈSPWFǪOFTNJFCZǸQPÝLPEFOâQPELMBE
a lepidlo sa dá odstrániť umytím. Treba však mať na zreteli fakt, že čím dlhší čas je lepidlo nalepené,
o to ťažšie sa dá odstrániť.
Postup: Nanesené lepidlo sa nechá odvetrať a potom sa položí krytina a zavalcuje. Lepidlo ihneď
lepí silou samolepky.
2. Lepenie do mokrého lôžka: podlahovú krytinu kladieme po krátkom odvetraní lepidla (2-5
minút) prakticky ešte do mokrého lôžka. Podmienkou je dobre vyležaná, vyrovnaná podlahovina.
Výhodou tohto lepenia je, že vznikajú vyššie konečné pevnosti najmä u kobercov, pretože dochádza
k dobrému zmáčaniu podkladu. Tento spôsob je vhodný najmä pre Profilep 100, Profilep 155, ale aj
pre lepidlá pre vysoké zaťaženie.
3. Adhézne lepenie: nanesené lepidlo na podklad necháme dôkladne zavädnúť až začne byť žltasté až priesvitné a pri ľahkom dotyku sa slabo lepí na prst. Vtedy kladieme podlahovinu a dobre
zavalcujeme.
Týmto spôsobom lepenia sa plne využije počiatočná lepivosť a takmer okamžite vzniká pevný spoj,
ktorý stále silnie až do konečnej pevnosti. Vysoká počiatočná lepivosť je dôležitá najmä pri lepení
nepoddajných podlahových krytín. Adhézne lepenie umožňujú: Profilep 155, 222, 250, 470, 202,
660, 290, 295 a elektrický vodivé.
4. Kontaktné lepenie: používa sa v prípade, ak ide o veľmi namáhané spoje napr. lepenie oblých
stien, schodíšť a pod. Na podklad sa nanesie lepidlo stierkou a na podlahovinu valčekom. Lepidlo
sa nechá úplne zavädnúť, až sa vôbec nelepí na prst pri dotyku. Potom sa krytina priloží na podklad
a silno pritlačí alebo zaklepe. Kontaktné lepenie umožňuje Profilep 290 Extra.
Poznámky
19
Download

Opravy podkladov