FRIAMAT - zváracie
automaty na
elektrotvarovky
TECHNICKÁ DATA
Technická data*
Rozsah vstupního napětí
Rozsah frekvence
Příkon proudu
Výkon
Přístrojový jistič
Kryt
Hlavní vypínač
Připojovací kabel
Svařovací kabel
FRIAMAT®
prime
FRIAMAT®
prime eco
FRIAMAT®
basic
FRIAMAT®
basic eco
AC 190… 250 V
AC 190… 250 V
AC 190… 250 V
AC 190… 250 V
44… 66 Hz
44… 66 Hz
44… 66 Hz
44… 66 Hz
AC 16 A max.
AC 16 A max.
AC 16 A max.
AC 16 A max.
3,5 kW
3,5 kW
3,5 kW
3,5 kW
16 A (vnější)
20 A (vnitřní)
16 A (vnější)
20 A (vnitřní)
ochranný typ IP 54,
ochranná třída II
ochranný typ IP 54,
ochranná třída II
ochranný typ IP 54,
ochranná třída II
ochranný typ IP 54,
ochranná třída II
ano
ano
ano
ano
5 m s Euro zástrčkou
5 m s Euro zástrčkou
5 m s Euro zástrčkou
5 m s Euro zástrčkou
4m
4m
4m
4m
11 kg
19 kg
11 kg
19 kg
Typ čárového kódu
čárový kód 2/5,
čárový kód 128
čárový kód 2/5,
čárový kód 128
čárový kód 2/5,
čárový kód 128
čárový kód 2/5,
čárový kód 128
Rozsah pracovní teploty***
-20 °C až +50 °C
-20 °C až +50 °C
-20 °C až +50 °C
-20 °C až +50 °C
zkrat
a přerušení
zkrat
a přerušení
zkrat
a přerušení
zkrat
a přerušení
USB,
paralelní,
Memory-Card-Slot
(PCMCIA-standard)
USB
ne
ne
sériové
sériové
sériové
sériové
Hmotnost**
Kontrola svařovacího proudu
Komunikační rozhraní
Rozhraní pro servisní účely
Velký displej
ano
ne
ne
ne
Svařovací kontakt 4,0 mm
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
Dálkové ovládání přes čár. kód
volitelné
volitelné
volitelné
volitelné
Infračervené dálkové ovládání
volitelné
ne
ne
ne
Svářečský průkaz
volitelné
volitelné
ne
ne
ano
ne
ne
ne
volitelné
volitelné
ne
ne
FRIATEC Memory-Stick
ano
ano
ne
ne
FRIATEC Memory-Card
volitelné
ne
ne
ne
Dokumentace dat svařování
a Traceability
ano
ano
ne
ne
Protokolování svarů v přístroji
500
500
ne
ne
ano,
přes 60 000 záznamů
ne
ne
ne
Manuální nouzové zadávání
Supervisorpas
FRIATRACE software
Ukládání dat
přes Memory-Card
Varianty jazyků
20
20
20
20
Známka kvality
označení CE
označení CE
označení CE
označení CE
Přepravní kufr
ano
ano
ano
ano
* Technické změny vyhrazeny.
** Obsahuje extradlouhý svařovací a síťový kabel.
*** Při svařování tvarovek jiných výrobců bezpodmínečně
dbejte údajů o rozmezí pracovní teploty!
®
FRIATOOLS Príslušenstvo
1.
FRIAMAT prime eco
Zváracie zariadenia
Univerzálny zvárací automat S TRACEABILITY, dokumentáciou a
modernou komunikáciou
Kompaktný prístroj (19 kg), s triedou ochrany II a pracovným rozsahom od
d 20 do d 710. Zvárací prístroj pracujúci s þiarovým kódom, riadený
poþítaþom, s možnosĢou dokumentácie jednotlivých zvarov a spätnou
sledovateĐnosĢou tvaroviek a trubiek (Traceability). PamäĢ na 500 zvarov.
2x USB port prenosu dát pomocou pamäti Memory - Stick. Robustná
plastová konštrukcia, extra dlhý zvárací a pripojovací kábel, veĐký úložný
priestor pre príslušenstvo, jednoduché ovládacie menu. Použité materiály
odolné poveternostným podmienkam a opotrebeniu (plast, hliník,
ušĐachtilá oceĐ). Optické þítacie pero þiarového kódu, prehĐadné a
jednoduche ovládanie, možnosĢ voĐby jazyka, nastavená hlasitosĢ
zvukového signálu, možnosĢ ruþného zadávania kódu, rozmedzie
pracovnej teploty od - 20°C do + 50°C. Zvárací kábel dodávaný s
jednoducho vymeniteĐnými zváracími kontaktmi 4,0 mm. Zvárací automat
je dodávaný vrátane pamäte Memory - Stick a v praktickom hliníkovom
kufri.
objed.
613 090
EUR/ks
4 490,00
Nahrádza model FRIAMAT T.
FRIAMAT prime
Univerzálny zvárací automat S TRACEABILITY, dokumentáciou a
modernou komunikáciou
Kompaktný prístroj (11 kg) v robustnej schránke z plastu špiþkovej kvality
dodávaný v praktickom hliníkovom transportnom obale. Trieda elektrickej
ochrany II. Zváranie v dimenziách d 20 - d 710, prac. teplota od -20°C do
+50°C.
Základné vybavenie :
- slot pre pamäĢovú kartu (PC-karta podĐa PCMCIA-štandardu)
možnosĢ uchovania údajov až o 6 000 zvarových spojoch
- USB zbernice ( 2-AB, t.j. vstup i výstup )
- pas supervízora pre individuálne nastavenie funkcií automatu
(blokovanie funkcií, prednastavenie predpísaných príp. požadovaných
postupov , atć. )
objed.
613 100
EUR/ks
6 910,00
FRIATOOLS® Príslušenstvo
1.
Zváracie zariadenia
FRIAMAT basic eco
Univerzálny zvárací automat bez dokumentácie
Kompaktný prístroj (19 kg), s triedou ochrany II a pracovným rozsahom od
d 20 do d 710. Zvárací prístroj pracujúci s þiarovým kódom riadený
poþítaþom, bez možnosti dokumentácie jednotlivých zvarov. Robustná
plastová konštrukcia, extradlhý zvárací a pripojovací kábel, veĐký úložný
priestor pre príslušenstvo, jednoduché ovládacie menu. Použité materiály
odolné poveternostným podmienkam a opotrebeniu (plast, hliník, ušĐachtilá
oceĐ). Optické þítacie pero þiarového kódu, prehĐadné a jednoduché
ovládanie, možnosĢ voĐby jazyka, nastaviteĐná hlasitosĢ zvukového signálu,
možnosĢ ruþného zadávania kódu, rozmedzie pracovnej teploty od - 20°
do + 50°C. Zvárací kábel dodávaný s jednoducho vymeniteĐnými zváracími
kontaktmi 4,0 mm. Zvárací automat je dodávaný v praktickom hliníkovom
kufri.
Nahrádza model FRIAMAT E.
FRIAMAT basic
objed. þíslo
613 092
EUR/ks
3 190,00
objed. þíslo
613 102
EUR/ks
3 890,00
Univerzálny zvárací automat bez dokumentácie
Kompaktný prístroj (11 kg) v robustnej schránke z plastu špiþkovej kvality
dodávaný v praktickom hliníkovom transportom obale. Trieda elektrickej
ochrany II. Zváranie v dimenziách d 20 - d 710, pracovná teplota od -20°C
do +50°C. Výhodou je mimoriadne dlhý zvárací a sieĢový kábel, veĐká
odkladacia schránka pre príslušenstvo, jednoduchá obsluha na prehĐadnom
panele s tlaþítkami, kde je možnosĢ výberu jazyka, nastaviteĐnosĢ hlasitosti
bzuþiaka, možnosĢ núdzového manuálneho zadávania údajov. Použité
materiály sú odolné voþi poveternostným vplyvom s veĐkou životnosĢou
(plast, hliník, nerez), uchytenie káblov je urþené pre podmienky stavieb,
priþom zvárací kábel má Đahko vymeniteĐné kontakty 4,0 mm.
FRIATOOLS® Príslušenstvo
2.
MEMSTICK
Príslušenstvo k zváracím automatom
PamäĨ Memory Stick
K ukladaniu a prenosu dát zo zváracích automatov
FRIAMAT prime a prime eco do softwaru FRIATRACE.
EUR/ks
82,34
objed. þíslo
624 023
Sériovo
®
FRIAMAT prime eco
®
FRIAMAT prime
®
Vhodné Nevhod.
•
•
-
FRIAMAT basic eco
®
FRIAMAT basic
FRIATRACE
Software FRIATRACE
Sofware pre ćalšie spracovanie dát so zváracích
automatov FRIAMAT prime eco v PC, vrátane dát
funkcie Traceability. Software urþený pre operaþný
systém Windows NT 4.0/2000 a Windows XP. Databázu
dát je možne individuálne spracovaĢ, kopírovaĢ, triediĢ a
pod.
objed. þíslo
613 280
Sériovo
Obsahuje:
- CD - Rom
- Spojovací kábel (PC - zvárací automat)
- Popis programu
®
FRIAMAT prime eco
FRIAMAT® prime
®
FRIAMAT basic eco
®
FRIAMAT basic
EUR/ks
717,75
Vhodné Nevhod.
°
°
-
FRIATOOLS® Príslušenstvo
KOMB-DATA
Kombi balíĀek
Sada datového a komunikaþného príslušenstva k
zvarovaciemu automatu FRIAMAT prime a FRIAMAT prime
prime eco.
Sada obsahuje:
1. PamäĢ Memory - Stick
2. CD - ROM (software FRIATRACE)
3. Popis programu
SUPER-P
objed. þíslo
624 026
EUR/ks
775,50
objed. þíslo
EUR/ks
623 101
31,35
Supervízor - pas
Je urþený pre nastavenie funkcií v zozname funkcií zváracieho
automatu (napr. k zablokovaniu funkcií, prednastavenie
záväzných postupov, atć). V prípade objednávky Vás prosíme
o vyžiadanie predtlaþeného formulára.
Sériovo
Vhodné
FRIAMAT® prime
FRIAMAT® basic eco
•
-
FRIAMAT® basic
SPASS
ZváraĀský preukaz
objed. þíslo
623 100
Slúži na identifikáciu zváraþa. Meno zváraþa sa objaví
na protokole pri každom zvare, ktorý vykoná. Súþasne umožĖuje
zablokovaĢ zvárací automat proti neoprávnenému prístupu.
Sériovo
EUR/ks
31,35
Vhodné
°
°
FRIAMAT® prime eco
FRIAMAT® prime
FRIAMAT® basic eco
Nevhod.
-
FRIAMAT® basic
FPASS
Nevhod.
-
FRIAMAT® prime eco
Štartovací preukaz
Je doplnením výbavy zváracích automatov FRIAMAT.
UmožĖuje jednoduché diaĐkové ovládanie zváracieho automatu
pomocou þítacieho pera alebo ruþného scannera.
objed. þíslo
624 003
EUR/ks
31,35
Nahrádza tlaþítko STOP a START.
Sériovo
FRIAMAT® prime eco
FRIAMAT® prime
FRIAMAT® basic eco
FRIAMAT® basic
Vhodné
°
°
°
°
Nevhod.
®
FRIATOOLS Príslušenstvo
CONTACT 4
Pripojovacie kontakty
Zváracie kontakty 4,0 mm.
PoužiteĐné pre všetky zváracie automaty FRIAMAT.
objed. þíslo
624 530
EUR/ks
63,53
Sériovo
FRIAMAT® prime
FRIAMAT® basic eco
FRIAMAT® basic
ADFL
objed. þíslo
613 236
Sériovo
EUR/ks
53,63
Vhodné
Nevhod.
°
°
°
°
®
FRIAMAT prime eco
FRIAMAT® prime
FRIAMAT® basic eco
FRIAMAT® basic
Výmenná zváracia koncovka pre kontakty s priemerom 4,7 mm
Používa sa pri práci s tvarovkami s chránenými kontaktami
priemeru 4,7 mm.
objed. þíslo
613 237
Sériovo
EUR/ks
64,35
Vhodné
Nevhod.
°
°
°
°
FRIAMAT® prime eco
FRIAMAT® prime
FRIAMAT® basic eco
FRIAMAT® basic
ALTK
Nevhod.
Výmenná zváracia koncovka pre ploché kontakty
Používa sa pri práci s tvarovkami s plochými kontaktami
(urþené pre staršie verzie bifilárneho vinutia tvaroviek
FRIALEN a prechodiek PE/oceĐ USTR 25/20).
ADBK
Vhodné
•
•
•
•
FRIAMAT® prime eco
Hliníkový prepravný obal
Urþený pre prepravu a skladovanie zváracích automatov
FRIAMAT.
FRIAMAT® prime
FRIAMAT® prime
FRIAMAT® basic
FRIAMAT® basic
objed. þíslo
627 001
627 001
627 001
627 001
na vyžiadanie
staršie zváracie automaty
FRIAMAT
3.
FWSG 63
EUR/ks
245,85
245,85
245,85
245,85
Nástroje a príslušenstvo
Lúpací nástroj pre rúry z PE s priemermi 20-63 mm
Lúpací nástroj je urþený na odstránenie povrchovej vrstvy z
potrubia. Dodáva sa v praktickom kufríku spolu s náhradnými
nožmi a príslušenstvom.
objed. þíslo
613 305
EUR/ks
808,50
FRIATOOLS® Príslušenstvo
FWSG 225
Lúpací nástroj pre rúry z PE s priemermi 75-225 mm
Lúpací nástroj je urþený na odstránenie povrchovej vrstvy z
potrubia. Dodáva sa v praktickom kufríku spolu s náhradnými
nožmi a príslušenstvom.
FWSG 63/225
objed. þíslo
613 311
Sada lúpacích nástrojov pre rúry z PE s priemermi 20-225 mm
Sada lúpacích nástrojov je urþená na odstránenie povrchovej
vrstvy z potrubia. Dodáva sa v praktickom kufríku. Obsahuje
lúpací nástroj FWSG 63, lúpací nástroj FWSG 225, náhradné
nože a príslušenstvo.
FWSG 710 L
objed. þíslo
613 316
objed. þíslo
613 642
EUR/ks
2 029,50
Lúpací nástroj pre rúry z PE s priemermi 250- 710 mm
Lúpací nástroj je urþený pre odstránenie povrchovej vrstvy z
potrubia. Dodáva sa v praktickom prepravnom obale spolu s
náhradnými nožmi a príslušenstvom.
FWSG SE
EUR/ks
1 980,00
Lúpací nástroj pre rúry z PE s priemermi 250-710 mm
Lúpací nástroj je urþený pre odstránenie povrchovej vrstvy z
potrubia. Dodáva sa v praktickom prepravnom obale spolu s
náhradnými nožmi a príslušenstvom.
FWSG 710 S
EUR/ks
1 270,50
objed. þíslo
613 639
EUR/ks
2 029,50
Lúpací nástroj pre konce potrubia a sedlové tvarovky
Urþený k bezpeþnému odstráneniu degradovanej vrstvy potrubia z PE 80, PE 100 A
PE - X. Lúpací nôž z tvrdenej HSS - ocele s dvojnásobnou životnosĢou. Tri drážky
umožĖujú jednoduché a Đahké otáþanie na trubke. Pružne uložený a naklápací držiak
noža vyrovnáva nerovnosti a ohyby trubky.
d
63
75
90
110
125
140
objed.þíslo
613 562
613 563
613 564
613 565
613 566
EUR/ks
618,75
na vyžiadanie
734,25
734,25
825,00
na vyžiadanie
d
160
180
200
225
250
280
315
objed. þíslo
613 568
613 569
EUR/ks
825,00
948,75
na vyžiadanie
613 571
948,75
na vyžiadanie
na vyžiadanie
na vyžiadanie
®
FRIATOOLS Príslušenstvo
FWSGA
Lúpací nástroj pre rúry a odboĀky z PE s priemermi 32-63 mm
Rotaþný lúpací nástroj slúžiaci na odstránenie povrchovej vrstvy z
potrubia pre montáž sedlových elektrotvaroviek a odboþkovej
þasti TA(kit). V praktickom kufríku s náhradným nožom a
príslušenstvom.
FWSG RA
objed. þíslo
613 538
EUR/ks
1 419,00
Kompaktný lúpací nástroj pre rúry d32 - d63
Rozmerovo kompaktný lúpací nástroj pre bezpeþné odstránenie zoxidovanej vrstvy z povrchu PE-HD a
PE-Xa a rúr a na odboþky pre: DAA, DAV, DAP, SA, T-kusy atć. Extra dlhé lúpacie rameno aj pre
FRIALONG. Lúpací nôž z tvrdého kovu so štyrmi reznými hranami. Jednoduché a rýchle nasadenie
priamo inovovanou lomenou pákovou mechanikou. Automatické prispôsobenie ovalite rúry a tolerancii.
Pohon - s ruþnou kĐukou alebo akumulátorovou skrutkovaþkou.
oznaþ.
FWSG RA 32
FWSG RA 40
FWSG RA 50
FWSG RA 63
Ruþná kĐuka
FWSGE
d
objed. þíslo
32
40
50
63
32 - 63
613580
613581
613582
613583
613579
EUR/ks
239,25
na vyžiadanie
na vyžiadanie
280,50
37,95
Sada lúpacích nožov pre FWSG
Sada lúpacích nožov obsahuje 3 ks nožov, skrutku a kĐúþ.
oznaþ.
typ zariadenia
FWSGE 3 FWSG225, FWSG 315, FWSGA
FWSGE 4 FWSG 63
FWSGE 5 FWSG 710 S, FWSG 710 L
far. ozn.
þervená
zelená
modrá
objed. þíslo
613 322
613 323
613 324
EUR/ks
163,35
163,35
163,35
Sada lúpacích nožov obsahuje 3 ks nožov, 2 ks skrutiek a kĐúþ.
oznaþ.
FWSGE 6
FWSGE 7
typ zariadenia
FWSGS 110, FWSGS 180
FWSG 225
objed. þíslo
oznaþ.
FWSGE 8
typ zariadenia
FWSG SE (všetky typy)
objed. þíslo
613 325
613 326
613 327
Náhradný nôž sa dodáva vrátane inbusového kĐúþa a náhradnej inbusovej skrutky
pre montáž na lúpací prístroj.
Nože pre lúpací prístroj sú konštruované tak, že je možné ich jednoducho a bezpeþne
užívateĐsky vymeniĢ.
EUR/ks
163,35
163,35
EUR/ks
113,85
FRIATOOLS® Príslušenstvo
PFSP
Olejový sprej pre lúpaĀky
Je urþený pre þistenie a ošetrenie lúpaþiek. Obsah 100 ml.
objed. þíslo
613 301
ALTK
Hliníkový prepravný obal
Je urþený pre prepravu a skladovanie
lúpaþiek.
FWSG 63
FWSG 225
FWSG 63/225
FWSG 710 S
FWSG 710 L
FWSGA
objed. þíslo
613 307
613 309
613 309
613 308
613 314
613 317
FWSG SE
FWZ
EUR/ks
41,25
99,00
99,00
189,75
189,75
115,50
na vyžiadanie
RuĀná škrabka
Používa sa na odstránenie povrchovej vrstvy z povrchu
potrubia a tvaroviek.
FWZER
EUR/ks
11,55
objed. þíslo
613 300
EUR/ks
17,33
objed. þíslo
613 270
EUR/ks
12,38
Náhradné nože pre ruĀnú škrabku
Náhradné nože pre ruþnú škrabku. Balenie obsahuje 5 ks
náhradných nožov.
®
FRIATOOLS Príslušenstvo
FRIATOP
Prípravok na realizáciu technológie Top-Loading
Používa sa na navarenie sedlových elektrotvaroviek FRIALEN-TL
na potrubie. Dodáva sa v praktickom transportnom kufríku.
FWFIT
EUR/ks
613 350
1 485,00
objed. þíslo
EUR/ks
613 480
575,85
Montážny a navrtávací prípravok
Kombinovaný montážny a navrtávací prípravok univerzálne
použiteĐný pre všetky sedlové odboþky FRIAFIT ASA-TL (pozri
cenník FRIAFIT str. 7). Slúžia pre upevnenie sedlovej odboþky na
potrubie a vytvorenie potrebného prítlaku pre zváranie ako aj pre
navĚtanie otvoru v beztlakovom stave pri dodržaní predpísaného
þasu chladnutia.
FWXR
objed. þíslo
Skružovacie strmene pre rúry z PE s priemerom d 32 a 160
Sada strmeĖov slúžiacich na odstránenie ovality potrubia.
oznaþ
FWXR-S1
FWXR-S2
FWXR-S3
FWXR-S4
FWXR-S5
veĐkosĢ
d 63
d 110
d 160
d 200
d 250
redukcie
d 32, 40 a 50
d 90
d 125
d 180
d 225
objed. þíslo
613 416
613 431
613 439
61 34 43
61 34 44
EUR/ks
511,50
462,00
709,50
2 970,00
3283,50
FRIATOOLS® Príslušenstvo
FWXRH
Hydraulické skružovacie strmene pre rúry z PE
Strmene slúžiace na odstránenie ovality
potrubia. Sú na zapožiþanie, cena na
základe dopytu.
FWSS
d
objed. þíslo
280
613 452
na vyžiadanie
EUR/ks
315
613 461
na vyžiadanie
355
613 462
na vyžiadanie
400
613 463
na vyžiadanie
450
613 464
na vyžiadanie
500
613 465
na vyžiadanie
560
613 467
na vyžiadanie
630
613 466
na vyžiadanie
710
613 468
na vyžiadanie
800
613 460
na vyžiadanie
KĕúĀ pre navĠtanie DAA, DAA-TL a DAA-TL/RE
Slúži na navĚtanie prípojkových sedlových
elektrotvaroviek DAA všetkých dimenzií.
d1
40
50-75
90-315
FWSR
S
10
17
19
objed. þíslo
EUR/ks
613 610
33,00
Klúþ 19
613 605
26,40
KĐúþ 17
613 606
26,40
Adaptér pre pripojenie manometra
Adaptér pre pripojenie manometra na tlakovú skúšku prípojkových
odboþiek DAA, DAP, DAA-TL, DAA-TL/RE.
FWPM
EUR/ks
12,38
14,03
17,33
Pomocný nástroj
Pomocný nástroj na navrtávanie sedlových
prípojkových odboþiek DAA, DAA-TL a nástroj
DAP.
Raþna
FWDPA
objed þíslo
613 242
613 248
613 250
objed. þíslo
EUR/ks
613 595
50,33
objed. þíslo
EUR/ks
613 069
6,77
PopisovaĀ FRIALEN® - Marker na oznaþovanie rúr
Urþený pre oznaþovanie PE - HD a PE - X potrubie- strieborné
Balenie obsahuje 10 ks (je možnosĢ zakúpiĢ aj jednotlivo).
Cenník platný od 1. 6. 2010
Uvedené ceny sú bez DPH.
11
Download

FRIAMAT - zváracie automaty na elektrotvarovky