FAKULTA STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ
UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
Výročná správa za rok 2010
NITRA 2011
Názov:
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za rok 2010
Zostavovateľ:
Recenzent:
Grafická úprava:
Ing. Ildikó Pšenáková, PhD.
RNDr. Attila Komzsík, PhD.
Ing. Ildikó Pšenáková, PhD.
Vydané v máji 2011 ako účelová publikácia Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre.
Schválené vedením Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
03. 05. 2011
© Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre
Rukopis neprešiel jazykovou úpravou.
ISBN: 978-80-8094-887-0
EAN: 9788080948870
OBSAH
1 Úvod
2 Profil Fakulty stredoeurópskych štúdií
3 Akademické orgány a štruktúra FSŠ
3.1 Vedenie FSŠ
3.2 Akademický senát FSŠ
3.3 Vedecká rada FSŠ
3.4 Kolégium dekana FSŠ
3.5 Dekanát FSŠ
3.6 Pedagogická komisia FSŠ
3.7 Disciplinárna komisia FSŠ
3.8 Edičná komisia FSŠ
3.9 Pracoviská FSŠ
3.10 Informačné zdroje
4 Správa o činnosti Akademického senátu FSŠ
5 Pracoviská FSŠ
5.1 Katedra areálových kultúr - KAK
5.1.1 Charakteristika
5.1.2 Zamestnanci
5.2 Katedra elementaristiky - KEL
5.2.1 Charakteristika
5.2.2 Zamestnanci
5.3 Katedra maďarského jazyka a literatúry - KMJL
5.3.1 Charakteristika
5.3.2 Zamestnanci
5.4 Ústav národných a národnostných kultúr - UNNK
5.4.1 Charakteristika
5.4.2 Zamestnanci
5.5 Ústav prírodných a informatických vied - UPIV
5.5.1 Charakteristika
5.5.2 Zamestnanci
6 Štúdium na FSŠ
6.1 Charakteristika štúdia na FSŠ v roku 2010
6.2 Študijné programy
6.3 Prehľad o počte študentov podľa ročníkov a foriem štúdia
6.4 Prijímacie pokračovanie na FSŠ v akademickom roku 2010/2011
6.4.1 Podmienky prijatia na štúdium
6.4.2 Imatrikulácie študentov v akademickom roku 2010/2011
6.5 Štátne skúšky a obhajoby záverečných prác
6.6 Rigorózne pokračovanie
6.7 Pedagogická prax
7 Vedecko-výskumná činnosť na FSŠ v roku 2010
7.1 Prehľad projektovej činnosti v hodnotenom období
7.2 Publikačná činnosť FSŠ
7.3 Vedecké, odborné, umelecké podujatia
7.4 Vedecko-výskumná, odborná a umelecká činnosť študentov
7.4.1 Projektová činnosť doktorandov
7.4.2 Publikačné výstupy doktorandov
7.4.3 Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť
5
6
7
7
8
8
8
9
9
9
9
9
9
10
11
11
11
12
14
14
14
16
16
16
19
19
19
20
20
20
22
22
22
23
24
24
25
25
26
26
28
29
33
34
40
40
40
41
7.5 Vedecká spolupráca
7.5.1 Zoznam vedeckých, umeleckých a iných inštitúcií spolupracujúcich
s FSŠ
7.5.2 Členstvá pracovníkov v národných a medzinárodných vedeckých
organizáciách, výboroch, redakčných radách
7.6 Habilitačné konania, vymenúvacie konania za profesora
a udelenie vedeckej hodnosti „DrSc.“
7.7 Ocenenia za vedeckovýskumnú, publikačnú a ďalšiu tvorivú činnosť
8 Prehľad edičnej činnosti fakulty za rok 2010
9 Medzinárodná spolupráca
9.1 Vyslanie a prijatie študentov na mobilitu Erasmus v roku 2010
9.1.1 Študijné pobyty pedagógov cez Erasmus
9.2 Zahraniční študenti prijatí na ucelené štúdium
9.3 Bilaterálne dohody o spolupráci
9.4 Pôsobenie lektora na FSŠ UKF v Nitre
9.5 Cesty do zahraničia a prijatie zahraničných pracovníkov
9.6 Členstvo fakulty v medzinárodných organizáciách
10 Hospodárenie
10.1 Príjmy fakulty z dotácie a z mimodotačných zdrojov
10.2 Vyhodnotenie čerpania finančných prostriedkov
41
Prílohy
Príloha č. 1: Zoznam absolventov FSŠ v roku 2010
61
62
41
43
47
47
48
50
50
50
51
51
51
51
56
57
57
58
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
1 ÚVOD
Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je
najmladšou fakultou našej Alma mater, ale príprava pedagógov pre školy s vyučovacím
jazykom maďarským, ktorú teraz fakulta zastrešuje, má v Nitre uţ vyše päťdesiatročnú
tradíciu. Práve v roku 2010 sme oslavovali 50. výročie zaloţenia takého typu vzdelávania na
vtedajšom Pedagogickom Inštitúte v Nitre. Na jar sme spolu s bývalými kolegami, prvými
študentmi ako aj so súčasnými kolegami aj študentmi oslávili toto nádherné jubileum.
V rámci osláv sme organizovali veľkú medzinárodnú konferenciu, odovzdávanie zlatých
diplomov pre prvých absolventov, slávnostné zasadnutie akademickej obce fakulty a rôzne
kultúrne podujatia. Boli to oslavy, kde sme si uctili všetkých, ktorí počas päťdesiatročnej
histórie urobili všetko, aby sa tu v Nitre príprava maďarských pedagógov zachovala
a v niektorých obdobiach to boli ťaţké boje.
Samozrejme sme pokračovali aj v ďalšom budovaní našej fakulty: rozšírili sme
ponuku študijných programov o dva nové bakalárske programy v odbore Cudzie jazyky
a kultúry. V roku 2010 sme začali realizáciou druhého doktorandského študijného programu
Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry. Na komunikáciu so súčasnými študentmi
ale aj s moţnými uchádzačmi o štúdium vyuţívame najmodernejšie komunikačné kanály, ako
Facebook alebo Twitter.
Personálne sa tieţ dobudovali niektoré naše pracoviská. Dôkazom ďalšieho rozvoja
ľudských zdrojov na fakulte je zlepšenie kvalifikačnej štruktúry našich pedagogických
a vedecko-výskumných pracovníkov; zlepšovanie scientometrických ukazovateľov fakulty ale
aj zvyšovanie kvality edičnej činnosti. Sú to výsledky, ktoré dokazujú, ţe naše úsilia boli
nasmerované dobre, vedeli sme mobilizovať našich spolupracovníkov.
V roku 2010 sa začala aj dlho očakávaná nadstavba a dostavba budovy našej fakulty.
Znamená to, ţe podľa realizačného plánu ďalší akademický rok svoje fungovanie by mala
fakulta zahájiť uţ v nových priestoroch. Dúfam, ţe nové priestory potešia nielen kolegov ale
predovšetkým našich študentov.
Rok 2010 bol pre Fakultu stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa
v Nitre veľmi úspešný. Podarilo sa nám zapojiť fakultu do vedeckého ţivota širšieho regiónu,
stabilizovať personálne zázemie a začali sme rozvíjať našu činnosť aj v oblasti práce
s absolventmi.
Za týmito úspechmi fakulty je práca všetkých našich zamestnancov, ktorí so svojou
prácou prispeli k dielu. Na tomto mieste by som sa im chcel poďakovať a vyjadriť moje
presvedčenie, ţe spoločne a len spoločne vieme zabezpečiť ďalšie napredovanie našej fakulty.
RNDr. Komzsík Attila, PhD.
dekan
5
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
2 PROFIL FAKULTY STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ
Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre bola zaloţená
Zriaďovacou listinou rektora 11. novembra 2003 na základe súhlasu Akademického senátu
univerzity a po predchádzajúcom vyjadrení Akreditačnej komisie. Projekt fakulty pre postup
zriaďovania vychádzal z viac ako 45-ročnej tradície vysokoškolského vzdelávania učiteľov
v Nitre, a predovšetkým z tradície prípravy učiteľov pre národnostné školy, čo je špecifickou
činnosťou našej univerzity. Vzdelávací a vedeckovýskumný profil fakulty stavia na dvoch
pilieroch:
1. na prvom pilieri fakulta zabezpečuje prípravu učiteľov pre základné a stredné
školy s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku vo všetkých potrebných
predmetoch;
2. na druhom pilieri fakulta rozvíja neučiteľské vzdelávanie v súlade s aktuálnymi
potrebami európskej integrácie, zabezpečuje prípravu odborníkov pre verejnú
správu a samosprávu, regionálnu politiku, pre tretí sektor, kultúrne a sociálne
zariadenia.
V hodnotenom roku mala fakulta právo uskutočňovať študijný program učiteľstva
maďarský jazyk a literatúra v kombinácii s 23-mi predmetmi na bakalárskom aj magisterskom
stupni štúdia, a študijný program Predškolská a elementárna pedagogika na bakalárskom
a v nadväznosti Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na magisterskom stupni štúdia.
V neučiteľských programoch fakulta uskutočňuje študijný program Hungarológia
v študijnom odbore Neslovanské jazyky a literatúra na všetkých troch stupňoch štúdia,
Stredoeurópska areálová kultúra na bakalárskom aj na magisterskom stupni štúdia a aj
študijný program prvého stupňa Prekladateľstvo a tlmočníctvo – maďarský jazyk a kultúra.
Štúdium na fakulte je organizované podľa kreditového systému ECTS (European
Credit Transfer System). Pri tomto spôsobe štúdia má študent moţnosť vytvoriť si vlastný
študijný plán, vybrať si predmety podľa vlastného záujmu.
Fakulta umoţňuje študentom absolvovať časť štúdia na inej vysokej škole
v Slovenskej republike a v zahraničí, pri zabezpečovaní študentských mobilít, výmenných
pobytov vysokoškolských pedagógov a vo vedeckovýskumnej činnosti spolupracuje
s viacerými zahraničnými univerzitami.
6
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
3 AKADEMICKÉ ORGÁNY A ŠTRUKTÚRA FSŠ
3.1 Vedenie FSŠ
Dekan
RNDr. Komzsík Attila, PhD.
Prodekani
pre vzdelávanie
pre vedu, výskum a rozvoj
pre medzinárodné vzťahy
PaedDr. Baráth Ladislav, PhD.
Ing. Pšenáková Ildikó, PhD.
Mgr. Vančová Ildikó, PhD.
Tajomník
Ing. Polláková Jozefína
7
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
3.2 Akademický senát FSŠ
Predseda:
RNDr. Balla Štefan, PhD.
Členovia:
Zamestnanecká časť: Bc. Brathová Judita
PaedDr. Hrbácsek Magdaléna, PhD.
PaedDr. Menyhárt József, PhD.
PhDr. Mészárosová Zuzana, PhD.
Mgr. Nagyová Denisa
doc. PhDr. Sándorová Anna, PhD.
PhDr. Vargová Zuzana, PhD.
PaedDr. Viczayová Ildikó, PhD.
Študentská časť:
Bc. Eleková Erika, 2. roč. mag. št. MJDE
Hrbácseková Tünde, 3. roč. bak. št. MJAJ
Bc. Hromník Roman, 2. roč. mag. št. SEAK
Bc. Szabó Réka, 2. roč. mag. št. SEAK
3.3 Vedecká rada FSŠ
Predseda:
Členovia:
RNDr. Komzsík Attila, PhD.
doc. PaedDr. Andruška Peter, PhD.
doc. PaedDr. Benyovszky Kristián, PhD.
prof. Horváth Július, PhD.
doc. Mgr. Chmelár Eduard, PhD.
prof. Dr. Kárpáti Andrea, DrSc.
prof. RNDr. Ing. Kluvanec Daniel, CSc.
prof. PhDr. Kónya Peter, PhD.
prof. RNDr. László Béla, CSc.
prof. PhDr. Mészáros Ondrej, PhD.
prof. PhDr. PaedDr. Perhács Ján, CSc., Dr.h.c.
doc. PhDr. Sándorová Anna, PhD.
doc. Szarka László, CSc.
prof. PhDr. Zelenka Miloš, DrSc.
prof. PhDr. Ţilková Marta, PhD.
3.4 Kolégium dekana FSŠ
RNDr. Balla Štefan, PhD.
PaedDr. Baráth Ladislav, PhD.
prof. PhDr. Mészáros Ondrej, PhD.
Ing. Polláková Jozefína
Ing. Pšenáková Ildikó, PhD.
doc. PhDr. Sándorová Anna, PhD.
Mgr. Vančová Ildikó, PhD.
Mgr. Viczayová Ildikó
prof. PhDr. Ţilka Tibor, DrSc.
Zástupca štud. časti AS FSŠ:
Bc. Szabó Réka, 2. roč. mag. št. SEAK
8
– do 30.06.
– od 29.10.
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
3.5 Dekanát FSŠ
Sekretariát dekana:
Referát pre vedu a výskum:
Študijné oddelenie:
Mgr. Gyepes Angelika
Mgr. Budinszky Hajnalka
Brathová Judita
Brathová Kristína
Sándorová Veronika
Ing. Balková Marieta
Ekonomické oddelenie:
- do 30.06.
- od 01.06.
3.6 Pedagogická komisia FSŠ
PaedDr. Baráth Ladislav, PhD.
PaedDr. Bárcziová Ţofia, PhD.
PaedDr. Pataiová Helena
RNDr. Szekeres Ladislav
PaedDr. Šenkár Patrik, PhD.
Predseda:
Členovia:
3.7 Disciplinárna komisia FSŠ
PaedDr. Baráth Ladislav, PhD.
PaedDr. Nagyová Lehocká Zuzana, PhD.
PaedDr. Pataiová Helena
Bc. Elek Erika, 1. roč. mag. št. MJDE
Bc. Lendvorská Kristína, 1. roč. mag. št. HUM
Ruţíková Eva, 1. roč. mag. št. SAK
Predseda:
Členovia:
3.8 Edičná komisia FSŠ
Mgr. Vančová Ildikó, PhD.
RNDr. Balla Štefan, PhD.
Mgr. Budinszky Hajnalka
Mgr. Hegedűs Orsolya
PhDr. Németh Štefan, CSc.
doc. PhDr. Sándorová Anna, PhD.
PaedDr. Šenkár Patrik, PhD.
Predseda:
Členovia:
3.9 Pracoviská FSŠ
Katedra areálových kultúr
Katedra elementaristiky
Katedra maďarského jazyka a literatúry
Ústav národných a národnostných kultúr
Ústav prírodných a informatických vied
KAK
KEL
KMJL
UNNK
UPIV
www.kak.fss.ukf.sk
www.kel.fss.ukf.sk
www.kmjl.fss.ukf.sk
www.unnk.fss.ukf.sk
www.upiv.fss.ukf.sk
3.10 Informačné zdroje
http://www.fss.ukf.sk/
http://edu.ukf.sk/
http://www.projekty.ukf.sk/
https://ais2.ukf.sk/
http://kis.ukf.sk/
https://doc.ukf.sk/
9
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
4 SPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FSŠ
Akademický senát FSŠ svojou činnosťou zodpovedá akademickej obci, je preto jeho
povinnosťou informovať akademickú obec o svojej činnosti. AS FSŠ v kalendárnom roku
2010 zasadal štyrikrát (18. 03.; 13. 05.; 30. 06.; 23.09. 2010).
Na prvom zasadnutí si senátori vypočuli Výročnú správu o činnosti FSŠ za rok 2009.
Dekan informoval členov AS FSŠ o výsledkoch komplexnej akreditácie, na základe ktorej
FSŠ obhájila všetky doteraz vyučované študijné programy. Paleta študijných programov bola
rozšírená s novým doktorandským študijným programom s názvom Teória vyučovania
maďarského jazyka a literatúry.
Vedeckovýskumná a ďalšia tvorivá činnosť pracovníkov sa realizovala predovšetkým
prostredníctvom riešení medzinárodných a domácich výskumných, kultúrno-edukačných
a iných projektov. Výstupom výskumnej a pedagogickej práce sú publikácie pracovníkov
FSŠ.
Správu o hospodárení FSŠ za rok 2009 vypracovala tajomníčka FSŠ. Výročnú správu
o činnosti FSŠ vrátane Správu o hospodárení FSŠ AS FSŠ jednomyseľne schválil.
Na tomto zasadnutí bol schválený Rozpis dotácie účelových prostriedkov FSŠ na rok
2010 a odzneli základné informácie o plánoch na nové študijné programy.
Na konci zasadnutia dekan informoval senátorov o pláne osláv 50. výročia prípravy
učiteľov v maďarskom jazyku.
Ťaţiskom druhého zasadnutia senátu bolo schválenie rozpočtu FSŠ na kalendárny rok
2010. Dotácia pre FSŠ UKF bola rozpočtovým opatrením rektora UKF pridelená a rozpísaná
na kategórie a účelové dotácie.
Rozpočet FSŠ na kalendárny rok 2010 bol schválený. V ďalšej časti zasadnutia
odzneli informácie o prijímacích pohovoroch. Dekan FSŠ poďakoval všetkým za účasť
a súčinnosť na oslavách 50. výročia prípravy maďarských pedagógov na UKF v Nitre.
Negatívne hodnotil však účasť študentov a zamestnancov na slávnostnom zasadnutí, ktoré sa
uskutočnilo v Aule magna.
Na treťom zasadnutí AS FSŠ na návrh dekana udelil súhlas na Systematizované miesta
pre akademický rok 2010/2011 s platnosťou od 01. 10. 2010. Dekan vysvetlil prítomným
senátorom, ţe postupne sa rušia miesta odborného asistenta bez titulu PhD.
Odzneli aj informácie o plánovanom novom študijnom programe Bohemistika.
Absolventi tohto programu by mohli nájsť uplatnenie v prekladateľstve a tlmočníctve,
v oblasti cestovného ruchu, v štátnej a verejnej správe, v hospodárskej a podnikateľskej sfére,
v medzinárodných spoločnostiach a v mimovládnych organizáciách.
Na štvrtom zasadnutí AS FSŠ schválil Dlhodobý zámer rozvoja FSŠ na obdobie od
2010 do 2017. V oblasti vzdelávania je hlavným cieľom zachovať súčasný stav vzdelávania
pedagógov pre školy s vyučovacím jazykom maďarským a rozšíriť ponuku nových študijných
programov na FSŠ. V oblasti vedy prvoradým cieľom je zvýšiť výkon fakulty minimálne na
úroveň univerzitnej vedecko-výskumnej kapacity. V oblasti medzinárodných vzťahov je
strategickým cieľom dostať fakultu do medzinárodného povedomia. Na jej dosiahnutie je
potrebné zvýšiť počet zahraničných študentov na fakulte a zvýšiť počet učiteľských
a študentských mobilít. V oblasti marketingu je veľmi potrebné zlepšiť marketing fakulty.
Na tomto zasadnutí boli vypísané doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS FSŠ.
Záverom by som chcel poďakovať všetkým členom AS FSŠ za vykonanú prácu
v kalendárnom roku 2010. Zároveň ďakujem celej akademickej obci FSŠ, ţe pracovali
a študovali na tejto fakulte v prospech jej rastu a rozvoja.
Vypracoval: RNDr. Balla Štefan, PhD.
predseda AS FSŠ
10
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
5 PRACOVISKÁ FSŠ
Vyučovací proces na FSŠ UKF v Nitre bol v roku 2010 zabezpečovaný pracovníkmi
troch katedier (KAK, KEL, KMJL) a dvoch ústavov (UNNK, UPIV).
5.1 Katedra areálových kultúr - KAK
5.1.1 Charakteristika
Katedra areálových kultúr FSŠ vznikla ako pracovisko na zabezpečovanie
neučiteľského vzdelávania rozdelením Ústavu národných a národnostných kultúr. Od prvého
septembra 2006 uţ ako samostatná vedeckovýskumná a vzdelávacia ustanovizeň realizuje
jedno zo základných poslaní fakulty:
 výskum stredoeurópskeho kultúrneho areálu, ďalej kultúry národnostných menšín
na Slovensku,
 vzdelávanie odborníkov predovšetkým na pôsobenie v národnostne zmiešaných
oblastiach.
Katedra upriamuje svoju vedecko-výskumnú činnosť na základ, na fundament
existencie národných spoločenstiev, na faktor kultúry v procesoch ich pretrvávania a rozvoja
sociálneho bytia, ako aj špecifickú problematiku národnostných kultúr v stredoeurópskom
regióne. V súvislosti s takouto vedecko-výskumnou orientáciou pracoviska je moţné hovoriť
o východiskovom postavení v rámci Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF, a to i vzhľadom
nato, ţe uvedené oblasti výskumu vychádzajú z areálového prístupu ku kultúre, ktorého
podstatou je prispieť k vytvoreniu celostného obrazu o stredoeurópskom regióne. Tomuto
zámeru podriaďuje pracovisko svoju publikačnú činnosť, organizovanie vlastných seminárov
i konferencií, ale aj účasť na podujatiach pripravovaných partnerskými organizáciami.
Výsledky svojho výskumu pracovníci implementujú aj do pedagogickej činnosti.
To, ţe Katedra areálových kultúr má ambície neustále zlepšovať svoju vedeckovýskumnú činnosť, dokumentujú aj vedecko-metodologické semináre organizované
pracoviskom, v rámci ktorých jednotliví pracovníci prezentujú istú tému zo svojho výskumu,
ale aj pozvania na domáce a zahraničné konferencie.
Okrem toho sa katedra ako jediná na Slovensku systematicky a koncepčne venuje
problematike slovenskej národnostnej literatúry, vznikajúcej za hranicami Slovenska
(predovšetkým na juhovýchode Európy: v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku) ale aj inde na
svete (západná Európa, zámorie).
Ako vyplýva uţ aj z názvu katedry, ponúka študentom moţnosť osvojenia si teórie
areálových kultúr, čiţe skúmanie a poznávanie prejavov literárnej a umeleckej tvorby ako aj
ďalších reálií kultúrnych aktivít v kontextoch literárnych, lingvistických, psychologických,
sociologických, všeobecne umenovedných, politologických na komparatívnych základoch.
Dôleţité miesto v činnosti katedry má skúmanie teoretických otázok národnostných
(menšinových) kultúr predovšetkým v stredoeurópskom regióne.
Vedúci katedry:
prof. PhDr. Ţilka Tibor, DrSc.
Zástupca vedúceho:
doc. PaedDr. Andruška Peter, PhD.
prof. PhDr. Zelenka Miloš, DrSc.
Sekretariát:
Laurová Veronika
Bc. Kubaľaková Marta
Bc. Zorvanová Ţaneta
Tajomník:
Mgr. Janiec-Nyitrai Agnieszka, PhD.
– do 31. 01.
– od 01.02. do 11. 10.
– od 11. 10.
11
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
5.1.2 Zamestnanci
Profesori:
prof. PhDr. Zelenka Miloš, DrSc.
prof. PhDr. Ţilka Tibor, DrSc.
Docenti:
doc. PaedDr. Andruška Peter, PhD.
Odborní asistenti:
Mgr. Horník Ladislav
Mgr. Janiec-Nyitrai Agnieszka, PhD.
PaedDr. Šenkár Patrik, PhD.
PhDr. Vargová Zuzana, PhD.
Ing. Ţitný Rastislav, PhD.
Asistenti:
PaedDr. Hrbáček Magdaléna
Interní doktorandi:
Mgr. Dobsonyová Alţbeta
Mgr. Korczyk-Chovanec Alicja
Mgr. Nagyová Ildikó
Mgr. Poórová Marianna
Mgr. Trstianska Veronika
PaedDr. Vízkeleti Ladislav
Externí spolupracovníci:
– do 30. 04
– od 01. 09.
– od 1. 09.
– od 1. 09.
Ing. Dóczy Jaroslav
doc. PaedDr. Halász Ivan, PhD.
prof. PhDr. Kornélia Horváth, PhD.
Ing. Ivanková Anita, PhD.
doc. PhDr. Gy. Kiss Csaba, Csc.
PaedDr. Lehoťáková Eva, PhD.
PhDr. Petőcz Kálmán
prof. PhDr. Pospíšil Ivo, DrSc.
Jednotliví zamestnanci zabezpečovali výučbu nasledovných študijných disciplín:
 doc. PaedDr. Peter Andruška, PhD.: Slovenská národnostná literatúra zo zahraničia,
Slovenská literatúra a kultúra v maďarskom kontexte, Národnostné zloţenie Slovenska,
Dimenzie národnostného bytia a kultúry, Národné a národnostné kultúry v strednej Európe,
Dejiny literárnej a umeleckej kritiky, Vybrané kapitoly z umeleckej kritiky, Maďarské
národnostné diaspóry v strednej Európe;
 Ing. Jaroslav Dóczy: Kultúrne inštitúcie;
 Mgr. Alţbeta Dobsonyová: Staršia maďarská literatúra, Osobitosti maďarskej kultúry,
Dejiny maďarskej literatúry 19. storočia;
 doc. PaedDr. Ivan Halász, PhD.: Osobitosti stredoeurópskeho politického myslenia;
 Mgr. Ladislav Horník: Všeobecné dejiny Slovenska, Historický a kultúrny zemepis
Maďarska, Národné mytológie a symboly, Slovenské kulturologické koncepcie, Dejiny
tlačiarní na Slovensku, Mytológie stredoeurópskych národov, dejiny kultúry strednej
Európy;
 PaedDr. Magdaléna Hrbáček: Morfológia, Syntax, Lexikológia, Sociolingvistika, Dejiny
maďarskej kultúry, Úvod do maďarských dejín kultúry a reálií, Aplikovaný výskum,
Súčasné kulturologické koncepcie, Teória a metodika elementárnej gramotnosti, Metódy
vedeckého výskumu, Regionálna kultúra a osvetová práca;
 Mgr. Alicja Korczyk-Chovanec: Regionálna kultúra a osvetová práca, Úvod do
polonistiky, Poľský jazyk 1, Ochotnícke a profesionálne divadlo;
12
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
 Ing. Anita Ivanková, PhD.: Manaţment kultúry, Manaţment kultúrnych inštitúcií a
kultúrna politika, Aplikovaný manaţment, Ekonomika kultúry, Základy marketingu;
 PaedDr. Eva Lehoťáková, PhD.: Dejiny výtvarného umenia, Súčasné výtvarné umenie;
Súčasné slovesné umenie, Kultúra mimoeurópskych národov;
 Mgr. Ildikó Nagyová: Maďarský národopis, Slovenský a maďarský literárny
romantizmus;
 Mgr. Agnieszka Janiec – Nyitrai, PhD.: Základy slavistiky, Úvod do bohemistiky,
Polonistika v strednej Európe, Dejiny kniţnej kultúry, Česká kultúra na Slovensku,
Masová kultúra, Hungarologicko-slavistické kontexty;
 PhDr. Kálmán Petőcz: Menšiny a národnostná politika 1;
 Mgr. Marianna Poórová: Dejiny maďarskej literatúry a kultúry 20. storočia, Maďarská
poézia a próza 20. storočia, Dejiny svetovej literatúry, Súčasná svetová literatúra, Súčasná
maďarská literatúra;
 prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.: Teória kultúrnych areálov, Kultúrne osobitosti krajín
strednej Európy, Kultúra ostatných slovanských národov;
 PaedDr. Patrik Šenkár, PhD.: Slovenská jazyková kultúra, Konverzácia a rétorika,
Rétorika, Kultúrny zemepis a cestovný ruch, Globalizačné trendy v súčasnej kultúre,
Medzinárodné vzťahy, Menšinová politika na Slovensku a v Maďarsku, Súčasná slovenská
literatúra, Interpretácia umeleckého textu;
 PhDr. Zuzana Vargová, PhD.: Dejiny slovenskej literatúry, Úvod do kulturológie,
Systematická kulturológia, Kultúrna antropológia, Súčasné antropologické koncepcie;
 prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc: Medziliterárne spoločenstvá, Súčasná svetová
literatúra, Literárna komparatistika, Teória literárnej komparatistiky;
 prof. PhDr. Tibor Ţilka, DrSc.: Semiotika kultúry, Súčasné vedecké a beletristické
ţánre, Semiotika literatúry, Teória literatúry.
Vypracovali: PhDr. Zuzana Vargová, PhD.
prof. PhDr. Tibor Ţilka, DrSc.
13
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
5.2 Katedra elementaristiky - KEL
5.2.1 Charakteristika
Katedra elementaristiky vyvíja svoju činnosť od samotného vzniku fakulty a vo svojej
práci nadväzuje na bohaté, vyše štyridsaťpäťročné skúsenosti v oblasti národnostného
vzdelávania na našej univerzite. Je garantom študijného odboru „Predškolská a elementárna
pedagogika“ a zameriava sa na výchovu a vzdelávanie budúcich učiteľov pre materské školy
a základné školy s vyučovacím jazykom maďarským. Disciplíny všeobecného pedagogicko psychologického základu a výchovného charakteru zabezpečujú erudovaní pedagógovia, ktorí
majú bohaté skúsenosti v oblasti vzdelávania národnostných menšín. Absolventi tohto odboru
nachádzajú uplatnenie v materských školách, na prvom stupni základných škôl, školských
kluboch a aj v iných výchovno-vzdelávacích a voľnočasových inštitúciách.
Výskumná činnosť, ktorú katedra preukazuje v problematike študijného odboru je
prioritne zameraná na oblasť didaktických problematík vo výchovných a v pedagogických
disciplínach. O dobrej úrovni výskumnej činnosti pracoviska svedčí skutočnosť, ţe členovia
katedry sú koordinátormi i riešiteľmi medzinárodných a domácich výskumných
a vzdelávacích projektov v oblasti pedagogických, športových a umeleckých vied. Dosiahnuté
výsledky výskumov vyuţívajú na skvalitnenie svojho vzdelávacieho pôsobenia, čím
zabezpečujú inováciu obsahového a organizačného profilu študijných disciplín. Katedra
venuje osobitnú pozornosť príprave študentov na ŠVOČ z oblasti výchovných a estetickoumeleckých disciplín, na rôzne športové, umelecké a výtvarné podujatia v rámci súťaţí
a tvorivých dielní.
Publikačné výstupy má naše pracovisko tieţ na národnej aj medzinárodnej úrovni.
V oblasti didaktiky hudobnej výchovy, telesnej výchovy, technickej výchovy boli vydané
vysokoškolské skriptá a učebnice pre ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským.
Dominantnou zloţkou umeleckého ţivota Katedry elementaristiky je Maďarský
spevácky zbor pri FSŠ, ktorí získal viacero vysokých štátnych a medzinárodných
vyznamenaní a je viacnásobným drţiteľom titulu „Vynikajúci koncertný spevácky zbor“.
Spevácky zbor sa pravidelne zúčastňuje domácich i medzinárodných festivalových a
kvalifikačných súťaţí. Na samostatných a spoločných výstavách, sympóziách, workshopoch
je prezentovaná výtvarná umelecká činnosť pedagógov a študentov katedry. Ich výtvarné
diela vychádzajú kaţdoročne aj v kniţných publikáciách, zborníkoch katalógoch
i v umeleckých časopisoch.
Katedra venuje osobitnú pozornosť aj skvalitňovaniu pedagogickej praxe na
národnostných školách, ako súčasť prípravy budúcich pedagógov.
Vedúci katedry:
PaedDr. Viczayová Ildikó, PhD.
Sekretariát:
Beneová Regína
5.2.2 Zamestnanci
14
Profesori:
prof. Kárpáti Andrea, DrSc.
Odborní asistenti:
PaedDr. Baráth Ladislav, PhD.
Mgr. Czafrangóová Sylvia, DLA.
PaedDr. Pataiová Helena
PaedDr. Viczayová Ildikó, PhD.
Asistenti:
Mgr. Hegedűs Orsolya
Mgr. Art. Józsa Mónika
Mgr. Orsovicsová Yvette
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
Jednotliví zamestnanci zabezpečovali výučbu nasledovných študijných disciplín:
 PaedDr. Ladislav Baráth, PhD.: História telesnej kultúry, Kondičná a základná
gymnastika, Športová gymnastika I.-IV., Filozofia a etika športu, Základy gymnastickej
pohybovej činnosti, Rozvoj motoriky v predškolskom veku, Pohybové hry, Kompenzačné
a relaxačné cvičenia, Didaktika telesnej výchovy, Metodika telesnej výchovy, Rozvoj
základných pohybových lokomócií, Pohybové činnosti v letnej prírode, Pohybové činnosti
v zimnej prírode
 Mgr. Sylvia Czafrangóová, DLA.: Úvod do výtvarnej kultúry, Výtvarné vnímanie
a vyjadrovanie I.-II., Nové výtvarné médiá, Priestorová tvorba, Didaktika výtvarnej
výchovy, Výtvarné projekty, Arteterapia
 Mgr. Orsolya Hegedűs: Úvod do štúdia anglického jazyka, Praktické cvičenia
z anglického jazyka, Anglický jazyk I.,II.,III.,IV.
 Mgr. Art. Mónika Józsa: Intonácia a rytmus, Hlasová výchova, Fyziológia a hygiena
hlasu, Ľudová pieseň, Harmónia a polyfónia, Základy dirigovania, Sluchová analýza,
Vedenie detského spev. zboru, Spevácky zbor , Hudobná tvorba pre deti
 prof. Andrea Kárpáti, DrSc.: Teoretické východiská pedagogiky, Komplexná dramaticko
– umelecká výchova, Metodika rozvoja tvorivosti, Multikultúrna výchova
 Mgr. Yvette Orsovicsová: Teoreticko-metodické základy hudobnej výchovy, Teória
a metodika elementárnej intonačnej a rytmickej výchovy, Ľudová pieseň, Hra na klavíri,
Didaktika hudobnej edukácie, Praktikum hudobných činností, Hudobná tvorba pre deti
 PaedDr. Helena Pataiová: Všeobecná pedagogika, Teórie predškolskej výchovy
a vzdelávania, Pedagogická a sociálna komunikácia, Dejiny pedagogiky a školských
inštitúcií, Historicko-filozofické východiská edukácie, Multikultúrna výchova,
Pedagogická prax
 PaedDr. Ildikó Viczayová, PhD.: Rozvoj základných plaveckých zručností, Pohybové
hry, Pohybové a netradičné hry, Hry v prírode, Zdravotná telesná výchova, Rozvoj
základných pohybových lokomócií, Pohybové činnosti v letnej prírode, Pohybové činnosti
v zimnej prírode
Vypracovala: PaedDr. Ildikó Viczayová, PhD.
Maďarský spevácky zbor pri FSŠ
15
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
5.3 Katedra maďarského jazyka a literatúry - KMJL
5.3.1 Charakteristika
Katedra maďarského jazyka a literatúry zabezpečuje prípravu budúcich učiteľov
maďarského jazyka a literatúry, predškolskej a elementárnej pedagogiky, tlmočníkov
a prekladateľov zameraných na maďarský jazyk a kultúru.
V uplynulom kalendárnom roku sa rozšírila vzdelávacia činnosť KMJL na ďalšie
študijné programy. Popri akreditácií Učiteľstva akademických predmetov Maďarský jazyk
a literatúra v kombinácii (1. a 2. stupeň), Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Maďarský jazyk
a kultúra (1. a 2. stupeň) katedra si získala právo na prípravu doktorandov v odbore Teória
vyučovania maďarského jazyka a literatúry. Okrem uvedených študijných programov sme
získali akreditáciu na dva ďalšie neučiteľské študijné programy, a to na odbor Maďarskoslovenský bilingválny mediátor a na Ugrofínske štúdiá. Výučba obidvoch študijných odborov
sa bude realizovať od akademického roka 2011/2012 na bakalárskom stupni.
Vo vedeckom výskume katedra sa v rámci jazykovedy zaoberá otázkami
dialektológie, socio- a psycholingvistiky, onomastiky a translatológie a v rámci literárnej
vedy teóriou literárnych a populárnych ţánrov, umeleckým prekladom, katolíckou literatúrou
medzi dvomi svetovými vojnami a súčasnou maďarskou literatúrou. Svoje vedeckovýskumné
výsledky katedra prezentuje na rôznych vedeckých podujatiach a prostredníctvom vedeckých
publikácií. Popritom formou súťaţí aj študenti môţu preukázať svoje vedecké znalosti a iné
odborné schopnosti.
Vedúci katedry:
Sekretariát:
doc. PhDr. Sándorová Anna, PhD.
Mgr. Nagyová Denisa
5.3.2 Zamestnanci
16
Profesori:
prof. PhDr. Nagy Gábor, DrSc.
Docenti:
doc. PaedDr. Benyovszky Kristián, PhD.
doc. PhDr. István Kozmács, PhD.
doc. PhDr. Katalin Sipőcz, PhD.
doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD.
doc. Mgr. Anikó Polgár, PhD.
(MD)
doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD.
Odborní asistenti:
PaedDr. Bárcziová Ţofia, PhD.
PaedDr. Bauko Ján, PhD.
PaedDr. Menyhárt József, PhD.
PaedDr. Presinszky Károly, PhD.
Mgr. Tóth Anikó, PhD.
Mgr. Vančová Ildikó, PhD.
Výskumný pracovník:
PhDr. Szabómihály Gizella
Interní doktorandi:
Mgr. Brutovszká Gabriela
PaedDr. Hoboth Katalin
Mgr. Petres Gabriela
- do 31. 08.
- od 01. 09.
- od 01. 10.
- od 07. 10.
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
Jednotliví zamestnanci zabezpečovali výučbu nasledovných študijných disciplín:
 PaedDr. Ţofia Bárcziová, PhD.: Romantika a realizmus v maďarskej literatúre;
Maďarská literatúra menšinových komunít; Literatúra pre deti a mládeţ; Dejiny maďarskej
literatúry a kultúry 19. storočia; Detská literatúra; Realizmus a postromantika v maďarskej
literatúre; Maďarská literatúra 19. storočia; Dejiny maďarskej literatúry menšinových
komunít; Textový seminár z maďarskej literatúry na Slovensku; Literatúra a iné umenia.
 PaedDr. Ján Bauko, PhD.: Úvod do štúdia jazyka – Fonetika, fonológia; Lexikálna
sémantika; Morfológia (slovné druhy); Onomastika a preklad; Lexikológia, morfológia
maďarského jazyka; Onomastika.
 doc. PaedDr. Kristián Benyovszky, PhD.: Kapitoly zo svetovej literatúry I.; Kapitoly zo
svetovej literatúry II.; Úvod do literárnej vedy; Historická poetika; Metodológia
interpretácie literárneho textu; Ţánre populárnej literatúry; Štylistika umeleckého prekladu;
Literatúra a iné umenia; Aktuálne otázky lingvistiky a literárnej vedy.
 doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD.: Maďarská literatúra od začiatkov po renesanciu; Úvod do
dejín maďarskej literatúry.
 doc. PhDr. István Kozmács, PhD.: Prehľad vývinu maďarského jazyka; Textológia;
Sémantika; Fínsky jazyk II.; Kultúra ugrofínskych národov.
 PaedDr. József Menyhárt, PhD.: Úvod do štúdia jazyka – Fonetika, fonológia;
Ortografia; maďarského jazyka; Štylistika; Regionálne a kontaktové varianty maďarského
jazyka; Sémantika textológia maďarského jazyka; Štylistika maďarského jazyka; Jazykové
kontakty; Kontrastívna jazykoveda a maďarsko-slovenský bilingvizmus.
 prof. PhDr. Gábor Nagy, DrSc.: Sémantika; Textológia; Aktuálne otázky lingvistiky
a literárnej vedy.
 doc. Mgr. Anikó Polgár, PhD.: Maďarská literatúra od začiatkov po renesanciu; Úvod do
dejín maďarskej literatúry; Literatúra baroka; Prekladateľské koncepcie; Teória
umeleckého prekladu; Textový seminár, poézia a preklad v staršej maďarskej literatúre;
Latinský jazyk; Textový seminár.
 PaedDr. Károly Presinszky, PhD.: Syntax I.; Syntax II.; Úvod do štúdia jazyka –
Fonetika, fonológia; Syntax maďarského jazyka; Ortografia maďarského jazyka; Jazyková
kultúra; Jazyková kultúra maďarského jazyka; Komplexný jazykový rozbor.
 doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD.: Dialektológia a sociolingvsitika; Rétorika; Rétorika
maďarského jazyka; Latinský jazyk I.; Latinský jazyk III.; Kontrastívna jazykoveda
a maďarsko-slovenský bilingvizmus; Typológia jazyka a preklad; Komunikácia a rétorika.
 doc. PhDr. Katalin Sipőcz, PhD.: Lexikálna sémantika; Vývin maďarského jazyka;
Historické jazykové pamiatky.
 PhDr. Gizella Szabómihály: Dvojjazyčná úradná korešpondencia; Prekladový seminár;
Prekladateľské koncepcie; Základy prekladu I.; Základy prekladu II.; Kontrastívne
skúmanie maďarských a slovenských frazém; Textológia; Tlmočenie I.; Tlmočenie II.;
Preklad; Štylistika a architektonika textu; Komplexný jazykový rozbor.
 Mgr. Anikó Tóth, PhD.: Maďarská literatúra 20. storočia; Metodika vyučovania
maďarskej literatúry; Úvod do štúdia literatúry; Súčasná maďarská literatúra; Kapitoly zo
súčasnej maďarskej literatúry; Teória vyučovania maďarskej literatúry; Analýza
literárneho textu I.; Interpretácia literárnych diel; Dramatizácia a dramatické hry;
Literatúra a iné umenia; Prvá generácia Nyugatu; Umelecký prednes literárnych diel.
17
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
 Mgr. Ildikó Vančová, PhD.: Dialektológia a sociolingvistika; Metodika vyučovania
maďarského jazyka a slohu; Sociolingvistika; Psycholingvistika; Teória vyučovania
maďarského jazyka a slohu; Lexikológia maďarského jazyka.
 Mgr. Gabriela Brutovszká: Textový seminár zo staršej maďarskej literatúry; Literatúra
a iné umenia
 PaedDr. Katalin Hoboth: Dialektológia a sociolingvistika; Komunikácia a rétorika.
 Mgr. Gabriela Petres: Literatúra a iné umenia; Maďarská detská literatúra; Maďarská
literatúra pre deti a mládeţ; Feminizmus v literatúre.
Vypracovala: doc. PhDr. Anna Sándorová, PhD.
18
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
5.4 Ústav národných a národnostných kultúr - UNNK
5.4.1 Charakteristika
Výskumná činnosť ústavu je zameraná na štyri hlavné oblasti:
1. filozofia a dejiny filozofie
2. Sociológia
3. teória literatúry a dejiny literatúry
4. porovnávacie výskumy z oblasti filozofie, literatúry a kulturológie
Pracovníci ústavu sa v rámci horeuvedených oblastí zameriavajú najmä na dejiny
cirkví a školstva, rôzne aspekty kultúrnej identity, identitu inteligencie, kultúrnu spotrebu,
komparáciu kognitívnych vied a tradičných filozofických teórií, tému lásky v literatúre a vo
filozofii a iné. Majú bohatú publikačnú činnosť, píšu učebnice, vykonávajú redakčné
a pedagogické aktivity. Aktívne sa podieľajú na projektoch domácich a zahraničných
vedeckých pracovísk.
Riaditeľ ústavu:
prof. PhDr. Mészáros Ondrej, PhD.
Sekretariát:
Mgr. Budinszky Hajnalka
5.4.2 Zamestnanci
Profesori:
prof. PhDr. Mészáros Ondrej, PhD.
prof. Pusztay János, CSc.
Odborní asistenti:
PhDr. Mészárosová Zuzana, PhD.
PhDr. Németh Štefan, CSc.
Jednotliví zamestnanci zabezpečovali výučbu nasledovných študijných disciplín:
 prof. PhDr. Mészáros Ondrej, PhD.: Dejiny svetovej literatúry, Dejiny ideí a filozofie
v Uhorsku a Maďarsku.
 PhDr. Mészárosová Zuzana, PhD.: Základy sociológie, Sociológia kultúry, Sociológia
súčasného spôsobu ţivota, Spoločenské systémy, Sociológia 1, 2.
 PhDr. Németh Štefan, CSc.: Logika, Dejiny filozofie v strednej Európe, Dejiny filozofie,
Dejiny filozofie v Uhorsku, Moderné sociálne teórie.
 prof. Pusztay János, CSc.: Prehľad vývinu maďarského jazyka, Jazykový obraz strednej
Európy, Ugrofínske národy ako menšiny, Jazykoveda 20. storočia, Úvod do štúdia
pobaltsko-fínskych jazykov a kultúr, Etniká a národnostná politika v Rusku, Všeobecná
jazykoveda.
Vypracoval: prof. PhDr. Mészáros Ondrej, PhD.
19
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
5.5 Ústav prírodných a informatických vied - UPIV
5.5.1 Charakteristika
Ústav prírodných a informatických vied v prvom rade sa zaoberá s výchovou učiteľov
biológie, matematiky a informatiky pre školy s vyučovacím jazykom maďarským. Aktívne sa
podieľa aj na vyučovaní iných prírodovedných predmetov a zabezpečuje výučbu informatiky,
ako predmetu všeobecného základu, v maďarskom jazyku pre všetkých poslucháčov FSŠ.
Podieľa sa na tvorbe kurzov kontinuálneho a ďalšieho vzdelávania s moţnosťou získavania
kreditov a vytvára priestor pre aktívnu spoluprácu so širokou verejnosťou. Výskum ústavu je
orientovaný na didaktiku biológie a matematiky, ale pracovníci sa zaoberajú aj so
systematickou inováciou edukačného procesu a zavádzaním informačno-komunikačných
technológií (e-learning, e-learning management) do vyučovacieho procesu.
Riaditeľ:
RNDr. Balla Štefan, PhD.
Zástupca riaditeľa:
RNDr. Szekeres Ladislav
Sekretariát:
Beneová Regína
5.5.2 Zamestnanci
Profesori:
prof. RNDr. László Béla, CSc.
Odborní asistenti:
RNDr. Balla Štefan, PhD.
RNDr. Juríková Tünde, PhD.
RNDr. Komzsík Attila, PhD.
PaedDr. Nagyová Lehocká Zuzana, PhD.
Ing. Pšenáková Ildikó, PhD.
RNDr. Szekeres Ladislav, PhD.
Ing. Ţitný Rastislav, PhD.
Vedecko-výskumný pracovník: Mgr. Szabó Tibor
Poznámka: RNDr. Ladislav Szekeres 8. septembra obhájil v študijnom
odbore Všeobecná biológia dizertačnú prácu s názvom:
„Hodnotenie entomocenóz pestricovitých (Diptera: Syrphidae)
v oblasti jadrových elektrární na Slovensku a vplyv rôznych
faktorov na vývin larvy druhu Episyrphus balteatus (De Geer,
1776)“.
Jednotliví zamestnanci zabezpečovali výučbu nasledovných študijných disciplín:
 RNDr. Štefan Balla, PhD.: Mikroskopická anatómia ţivočíchov, Fyziológia ţivočíchov
a človeka, Biológia človeka, Biológia dieťaťa, Didaktika biológie 2, Výchova
k manţelstvu a rodičovstvu, Zahraničná didakticko-antropologická exkurzia, Antropológia
 RNDr. Tünde Juríková, PhD.: Morfológia rastlín, Fyziológia a systém niţších rastlín,
Fyziológia a systém vyšších rastlín, Liečivé rastliny, Botanika a fyziológia rastlín, Základy
pestovania rastlín, Záhradníctvo, Úţitkové rastliny a výţiva ľudí
 RNDr. Attila Komzsík, PhD.: Matematická analýza 1, 2, 3, Didaktika matematiky 1, 2, 3;
Seminár z didaktiky matematiky
 prof. RNDr. Béla László, CSc.: Algebra 1, 2, 3; Teória čísel 1, 2; Rozvoj matematických
predstáv o číslach, Základy elementárnej geometrie, Geometrické aktivity, Základy
matematickej logiky a teórie mnoţín
20
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
 PaedDr. Zuzana Nagyová Lehocká, PhD.: Všeobecná psychológia, Ontogenetická
psychológia, Sociálna psychológia, Pedagogická psychológia, Didaktika matematiky I, II,
Heuristika riešenia matematických úloh, Psychodidaktika, Psychológia práce, Násilie
v edukačných prostrediach a jeho prevencia, Poruchy psychického vývinu, Rozvoj
matematických predstáv, Aritmetika
 Ing. Ildikó Pšenáková, PhD.: Praktická informatika, Informatika pre translatológov 1, 2,
Práca s informačnými a komunikačnými technológiami, Informatika 1, 2,
 Mgr. Tibor Szabó: Matematická analýza 4, 5, Základy matematiky 2, Programovanie pre
matematikov 2, Seminár z programovania pre matematikov 2, Prirodzené čísla, Základy
informatiky 1, 2,
 RNDr. Ladislav Szekeres, PhD.: Organológia ţivočíchov, Zoológia bezchordátov,
Zoológia chordátov, Ekológia, Teriológia, Didaktika biológie 1, Pedagogická prax,
Terénne práce zo zoológie, Zahraničná didakticko-zoologická exkurzia, Zahraničná
exkurzia z didaktiky biológie 2
 Ing. Rastislav Ţitný, PhD.: Informatika pre začiatočníkov, Informatika pre pokročilých,
Projektový manaţment
Vypracoval: RNDr. Balla Štefan, PhD.
21
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
6 ŠTÚDIUM NA FSŠ
6.1 Charakteristika štúdia na FSŠ v roku 2010
Štúdium na FSŠ v roku 2010 (letný semester akad. roku 2009/2010 a zimný semester
2010/2011) sa realizovalo podľa schválených harmonogramov výučby a študijného poriadku
UKF v Nitre. Vzdelávanie na fakulte je zaloţené na kreditovom systéme ECTS. Tento systém
umoţňuje študentom vysoký stupeň mobility medzi fakultami, univerzitami nielen na
Slovensku, ale aj v zahraničí.
Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre sa postupne transformuje na modernú
fakultu, ktorá vychádza z potrieb súčasnosti a tak postupne transformuje svoj profil aj
prostredníctvom realizácie svojich študijných programov. V roku 2010 sa podarilo úspešne
akreditovať dva neučiteľské študijné programy bakalárskeho stupňa: Maďarsko-slovenský
bilingválny mediátor a Ugrofínske štúdiá, ktoré by od septembra 2011 mali obohatiť ponuku
štúdia na našej fakulte.
Aj v roku 2010 fakulta naďalej realizovala prípravu pedagógov podľa platných
predpisov v študijných odboroch predškolská a elementárna pedagogika s vyuč. jaz. maď.,
učiteľstva pre primárne vzdelávanie pre školy s vyučovacím jazykom maďarským a učiteľstva
akademických predmetov pre základné a stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským.
Okrem toho fakulta zabezpečuje aj vzdelávanie a výchovu odborníkov v jednoodborových
študijných odboroch ako kulturológia a neslovanské jazyky a literatúry.
FSŠ zabezpečuje vyučovanie pre svojich študentov v akreditovaných učiteľských aj
neučiteľských študijných programov podľa vysokoškolského zákona v troch na seba
nadväzujúcich stupňoch: v bakalárskom, magisterskom a v doktorandskom stupni.
V hodnotenom období sa všetky ročníky riadili jednotným študijným poriadkom a boli
hodnotené jednotným spôsobom v zmysle zásad Zákona o vysokých školách 131/2002,
Vyhlášky o kreditovom systéme štúdia 614/2002 a princípov ECTS.
6.2 Študijné programy
Rok 2010 na FSŠ UKF v Nitre sa niesol v konsolidačnom duchu, keď po úspešnej
komplexnej akreditácii sme sa mohli plne venovať vzdelávacím aktivitám a rozvíjaniu
ďalších inovatívnych nápadov. V roku 2010 na bakalárskom stupni štúdia boli realizované
nasledovné študijné programy:
 Učiteľstvo akademických predmetov: Maďarský jazyk a literatúra v kombinácii
s predmetom: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk a literatúra, nemecký jazyk
a literatúra, ruský jazyk a literatúra, história, telesná výchova, hudobná výchova,
výtvarná výchova, biológia, matematika, informatika, pedagogika, psychológia
 Predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským
 Hungarológia
 Stredoeurópska areálová kultúra
 Prekladateľstvo a tlmočníctvo: maďarský jazyk a kultúra + slovenský jazyk a kultúra
Magisterský stupeň univerzitného vzdelávania sa uskutočňoval v študijnom programe:
 Učiteľstvo akademických predmetov: Maďarský jazyk a literatúra v kombinácii
s predmetom: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk a literatúra, nemecký jazyk
a literatúra, história, výchova k občianstvu, náboţenská výchova, telesná výchova,
hudobná výchova, výtvarná výchova, biológia, matematika, geografia.
 Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie pre školy s vyučovacím jazykom maďarským
 Hungarológia
 Stredoeurópska areálová kultúra
22
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
Doktorandský stupeň univerzitného vzdelávania na FSŠ sa uskutočňoval v študijnom
programe:
 Hungarológia
 Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry
6.3 Prehľad o počte študentov podľa ročníkov a foriem štúdia
Počet študentov v akademickom roku 2008/2009
Ročník
1.
Stupeň štúdia
Forma štúdia
Denná
165
Bakalársky
Externá
41
Denná
107
Magisterský
Externá
43
Denná
2
Ostatné formy
Externá
1
359
SPOLU
2.
3.
151
78
7
8
175
76
11
255
2
253
Počet študentov v akademickom roku 2009/2010
Ročník
1.
2.
Stupeň štúdia
Forma štúdia
Denná
193
136
Bakalársky
Externá
41
34
Denná
126
106
Magisterský
Externá
49
41
Denná
Ostatné formy
Externá
409
317
SPOLU
Počet študentov v akademickom roku 2010/2011
Ročník
1.
2.
Stupeň štúdia
Forma štúdia
Denná
147
161
Bakalársky
Externá
30
30
Denná
Magisterský
Externá
Denná
5
2
Doktorandsky
Externá
4
Denná
Ostatné formy
Externá
186
193
SPOLU
4.
5.
86
26
112
Spolu
491
195
200
77
2
14
979
3.
4.
5.
Spolu
154
65
-
-
483
140
232
90
219
3.
4.
5.
146
38
112
50
123
49
2
4
186
166
172
945
Spolu
454
98
235
99
9
8
903
Rozširujúce štúdium
Fakulta stredoeurópskych štúdií realizovala rozširujúce štúdium v rozsahu 6 semestrov
určené pre absolventov študijného odboru učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov, ktorí
chcú získať kodifikáciu na vyučovanie ďalšieho všeobecnovzdelávacieho predmetu.
Ročník
Počet študentov
1.
-
2.
-
3.
1
Spolu
1
23
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
6.4 Prijímacie pokračovanie na FSŠ v akademickom roku 2010/2011
Prijímacie skúšky na fakulte sa uskutočňujú s podporou Akademického informačného
systému podľa zásad vychádzajúcich predovšetkým z § 55-58 Zákona o vysokých školách
131/20202 Z. z.. Prijímacie pokračovanie sa na fakulte riadilo organizačným zabezpečením
prijímacieho konania schváleného kolégiom dekana. Pred prijímacími skúškami boli prijaté
nasledovné opatrenia:
- fakulta sa kaţdoročne zúčastňuje veľtrhu pomaturitného vzdelávania Akadémia
v Bratislave;
- boli pripravené informačné materiály o moţnostiach štúdia, materiály boli zaslané na
stredné školy a gymnáziá;
- štúdium bolo propagované členmi jednotlivých katedier fakulty (návšteva jednotlivých
škôl), prostredníctvom médií (rozhlas, denná tlač, internet, Facebook, Twitter);
- boli prijaté podmienky prijatia na štúdium;
- poţadované vedomosti na prijímacích skúškach boli totoţné s rozsahom učiva na
stredných školách;
- na základe výsledkov zo strednej školy boli niektorým uchádzačom odpustené
prijímacie skúšky;
- pri splnení základných podmienok prijatia podľa § 56 ods. 1 Zákona o vysokých
školách č. 131/2002 boli u uchádzačov zohľadnené výsledky na strednej škole;
- prijímacie skúšky boli objektívne a zavedením čiarových kódov anonymné;
- výsledky prijímacích skúšok boli zverejnené cez informačný systém UKF na základe
pridelených identifikačných kódov.
6.4.1 Podmienky prijatia na štúdium
Od uchádzačov o štúdium na fakulte sa poţadovalo stredoškolské vzdelanie ukončené
maturitnou skúškou a úspešné vykonanie prijímacích skúšok. Výsledky dosiahnuté počas
stredoškolského štúdia sú jedným z významných kritérií pri posudzovaní uchádzača
o štúdium.
Uchádzač o štúdium na prijímacom konaní mohol získať 100 bodov, z toho:
 50 bodov za prijímaciu skúšku
 20 bodov za prospech na strednej škole (koncoročné vysvedčenie za 2. a 3. ročník)
 20 bodov za maturitu
 10 bodov za aktivity na strednej škole.
Počty prijatých na denné a externé štúdium pre akademický rok 2010/2011
1. stupeň vysokoškolského štúdia – Bc.
Forma štúdia
Prihlásení
Denná
Externá
259
51
Zúčastnení/
prijatí bez PS
259/200
51/51
Prijatí
Zapísaní
233
51
Prijatí
v odvol. konaní
14
-
247
51
151
30
133
56
-
133
56
112
50
3
4
2
-
5
4
5
4
Prijatí
2. stupeň vysokoškolského štúdia – Mgr.
Denná
Externá
133
56
133/133
56/56
3. stupeň vysokoškolského štúdia – PhD.
Denná
Externá
24
11
4
11
4
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
Porovnanie počtu prijatých uchádzačov pre akademické roky 2004/2005 –2010/2011
Akademický rok
Prihlásení
Prijatí
Zapísaní
2004/2005
564
382
289
2005/2006
551
504
317
2006/2007
491
491
251
2007/2008
476
458
234
Bc.
Mgr.
Bc.
Mgr.
Bc.
Mgr.
2008/2009
370
172
358
160
206
150
Bc.
Mgr.
Bc.
Mgr.
Bc.
Mgr.
2009/2010
361
213
346
213
229
177
2010/2011
Bc.
Mgr.
Bc.
Mgr.
Bc.
Mgr.
310
189
298
189
181
162
6.4.2 Imatrikulácie študentov v akademickom roku 2009/2010
Imatrikulácia študentov je súčasťou študijných povinností daných študijným
poriadkom UKF v Nitre. Kaţdý zúčastnený študent dostal imatrikulačný list, ktorí sa
nezúčastnili, boli upozornení listom o povinnosti imatrikuláciu absolvovať.
Počet zúčastnených
Počet nezúčastnených
Spolu
129
16
145
6.5 Štátne skúšky a obhajoby záverečných prác
Štátne skúšky
Príprava štátnych skúšok, zloţenie komisií a časový harmonogram ich priebehu sa
riadili podľa schválených materiálov.
Bakalárske skúšky – Bc.
UAP - MJ v aprobácii + PEP
Zúčastnili sa
UAP
PEP
denné
externé
denné
externé
51
6
8
7
Vyhoveli
UAP
PEP
denné
externé
denné
externé
49
6
8
7
Jednoodborové štúdium
Zúčastnili sa
denné
12
HUM
externé
-
SEAK
denné
externé
56
45
Vyhoveli
denné
12
HUM
externé
-
SEAK
denné
externé
56
45
25
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
Magisterské skúšky – Mgr.
UAP + Primárne vzdelávanie
Zúčastnili sa
UAP
denné
externé
45
-
Vyhoveli
Primárne vzdelávanie
denné
5
externé
2
UAP
denné
externé
45
-
Primárne vzdelávanie
denné
5
externé
2
Jednoodborové štúdium
Zúčastnili sa
HUM
SEAK
denné
externé
denné
externé
18
12
37
25
Vyhoveli
HUM
SEAK
denné
externé
denné
externé
16
12
37
25
6.6 Rigorózne pokračovanie
V súlade so Zákonom č. 131/2002 Zb. o vysokých školách boli na Fakulte
stredoeurópskych štúdií prijaté Zásady konania rigoróznych skúšok a obhajoby rigoróznych
prác na FSŠ UKF v Nitre, podľa ktorých sa realizovali rigorózne skúšky.
Rigorózne pokračovanie úspešne absolvovali štyria v odbore predškolská
a elementárna pedagogika, dvanásti z učiteľstva akademických predmetov a jeden z odboru
kulturológie.
Absolventi rigoróznych skúšok v akad. r. 2009/2010
PaedDr.
14
PhDr.
1
RNDr.
-
Spolu
15
6.7 Pedagogická prax
FSŠ UKF v Nitre zabezpečuje pedagogickú prax pre svojich študentov od
akademického roka 2004/2005. Pedagogickú prax organizuje a koordinuje Katedra
elementaristiky FSŠ UKF v Nitre v úzkej spolupráci aj s inými fakultami UKF a najmä
s Oddelením pedagogickej praxe pri Katedre pedagogiky.
V akademickom roku 2009/2010 a 2010/2011 (letný, zimný semester) študenti FSŠ
absolvovali pedagogickú prax na základných a stredných školách s vyučovacím jazykom
maďarským.
Na fakulte prebieha pedagogická prax na základe vypracovanej publikácie „Metodické
pokyny a hodnotenie študenta učiteľstva akademických predmetov“. Táto dvojjazyčná
publikácia bola vydaná v roku 2006 pre študentov učiteľstva akademických predmetov. Od
akademického roka 2007/2008 je sprístupnená aj webová stránka o pedagogickej praxi.
Pedagogická prax sa realizuje blokovou, priebeţnou a súvislou formou. Jej obsah je
v súlade so študijným programom. Pri realizácii pedagogickej praxe je dôleţité preverovanie
písomnej dokumentácie spolu so cvičnými učiteľmi a riaditeľmi cvičných škôl. Táto
spolupráca je na dobrej úrovni. Na jednotlivých katedrách FSŠ sú určení metodici
pedagogickej praxe, ktorí v úzkej spolupráci s PaedDr. Helenou Pataiovou, ktorá na FSŠ
koordinuje túto činnosť, a spolu so cvičnými školami zabezpečujú kvalitné výstupy našich
študentov. Fakulta má dostatok cvičných škôl, s ktorými sa v tomto roku podpísala aj
konkrétna zmluva o spolupráci a stanovili sa aj presné podmienky realizácie praxe a spôsob
financovania pedagogickej praxe.
26
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
Prehľad o absolventoch v akademickom roku 2009/2010
Študijný odbor/ program
Denné
Učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ s vyuč. jaz. maď.- Mgr. štúdium
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyuč. jaz. maď.- Mgr. štúdium
5
Učiteľstvo akademických predmetov - Mgr. štúdium
45
anglický jazyk a literatúra – hudobná výchova
1
maďarský jazyk a literatúra – biológia
17
maďarský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra
7
maďarský jazyk a literatúra – história
5
maďarský jazyk a literatúra – geografia
2
maďarský jazyk a literatúra – hudobná výchova
5
maďarský jazyk a literatúra – matematika
3
maďarský jazyk a literatúra – výchova k občianstvu
1
maďarský jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra
2
maďarský jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra
2
Študijný odbor/ program
Denné
Učiteľstvo akademických predmetov - Bc. štúdium
49
maďarský jazyk a literatúra a biológia
10
maďarský jazyk a literatúra a história
8
maďarský jazyk a literatúra a matematika
2
maďarský jazyk a literatúra a informatika
1
maďarský jazyk a literatúra a anglický jazyk a literatúra
14
maďarský jazyk a literatúra a nemecký jazyk a literatúra
1
maďarský jazyk a literatúra a ruský jazyk a literatúra
1
maďarský jazyk a literatúra a slovenský jazyk a literatúra
3
maďarský jazyk a literatúra a telesná výchova
2
maďarský jazyk a literatúra a výtvarná výchova
2
maďarský jazyk a literatúra a hudobné umenie
1
maďarský jazyk a literatúra a pedagogiky
1
maďarský jazyk a literatúra a psychológia
3
Predškolská a elementárna pedagogika s vyuč. jaz. maď.-Bc. štúdium
8
Jednoodborové - Bc. štúdium
68
Neslovanské jazyky a literatúry - Hungarológia
12
Kulturológia - Stredoeurópska areálová kultúra
56
Jednoodborové - Mgr. štúdium
53
Neslovanské jazyky a literatúry - Hungarológia
16
Kulturológia - Stredoeurópska areálová kultúra
37
Spolu:
228
Externé
2
Externé
6
1
2
2
1
7
45
45
37
12
25
97
Vypracoval: PaedDr. Ladislav Baráth, PhD.
27
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
7 VEDECKO - VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ NA FSŠ V ROKU 2010
Vedecko-výskumná činnosť na Fakulte stredoeurópskych štúdií patrí k prioritným
oblastiam práce a jej kvalita sa z roka na rok zvyšuje. Rok 2010 bol významným rokom vo
všetkých oblastiach činnosti fakulty, nakoľko na fakulte sme oslávili 50 rokov vzdelávania
pedagógov v maďarskom jazyku na UKF. V rámci osláv bola najvýznamnejšou vedeckou
udalosťou medzinárodná vedecká konferencia s názvom „Veda pre vzdelanie – vzdelanie pre
vedu“, ktorá pojednávala o vzájomnom vzťahu vedy a vzdelania v oblasti humanitných
a prírodných vied. Konferencia mala veľmi dobrý ohlas na domácej, ale aj na medzinárodnej
úrovni.
Jedinečnou udalosťou roka bola záverečná konferencia medzinárodného projektu
Leonardo da Vinci s názvom: „Communicating Science in Education“, na ktorej sa zúčastnili
účastníci z Veľkej Británie, Nemecka, Maďarska a Slovenska.
Za veľký úspech povaţujeme aj dosiahnuté mnoţstvo zverejnených publikácií
pracovníkov fakulty, medzi ktorými sú aj karentované publikácie, monografie a mnoho
hodnotných vedeckých a umeleckých článkov.
Výskumná činnosť vytvára základ rozvoja obsahu predmetov bakalárskeho,
magisterského a doktorandského štúdia, preto boli v roku 2010 v rámci vedeckovýskumnej
a ďalšej tvorivej činnosti povaţované za prioritné, nasledovné oblasti výskumu:
 výskum literárnej a jazykovednej tradície a jazykového úzu maďarskej menšiny na
Slovensku
 literárna a jazykovedná translatológia
- translatológia v maďarsko-slovenskom bilingválnom prostredí
- maďarská literatúra v európskych koordinátach a preklad maďarských literárnych diel
 výskum v odborovej didaktike a v teórii vyučovania akademických, umeleckých
a výchovných predmetov
 výskum piaristickej tradície
 problematika strednej Európy v oblasti multikultúrnej spoločnosti tohto regiónu, v centre
ktorej stoja tieto okruhy:
 koncepcie a východiská chápania pojmu stredná Európa
 idea stredoeurópskej identity a jej podmienenosť rozvojom národných
spoločenstiev,
 osobitosti vymedzenia národnej a kultúrnej identity, teórie formovania národných
identít v 19. a 20. storočí
 pojmy periférie, regionálnej kultúry a medziliterárnych spoločenstiev,
 otázka medzikultúrnych väzieb a medziliterárnych spoločenstiev,
 kultúrne tradície a osobitosti krajín V4, problematika národnostných kultúr
a slovanské kultúry v strednej Európe
 problematika kultúrnej komunikácie v stredoeurópskom regióne, zdroje vzájomných
vzťahov a súvislosti, moţnosti rozvoja ďalšej spolupráce,
 problematika humoru a jeho miesta v umení z historického, sémantického, kultúrneho
a lingvistického
 problematika vedeckej komunikácie a mediálnej výchovy.
Táto rôznorodosť oblastí výskumu na fakulte je podmienená charakterom
pedagogickej činnosti, ktorá je postavená jednak na báze prípravy pedagógov pre školy
s vyučovacím jazykom maďarským a jednak na príprave odborníkov v oblasti
nepedagogických disciplín.
Vedecko-výskumná a ďalšia tvorivá činnosť pracovníkov sa realizuje predovšetkým
prostredníctvom riešenia medzinárodných a domácich výskumných, kultúrno-edukačných
28
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
a iných projektov, ktoré zároveň predstavujú zdroj finančných prostriedkov potrebných nielen
na uskutočňovanie samotnej výskumnej činnosti, ale aj na zabezpečenie materiálnotechnického vybavenia laboratórií a učební.
Dôleţitým výstupom výskumnej a pedagogickej práce sú publikácie, ktoré
charakterizuje rôznorodosť vyplývajúca s oblastí výskumu, viacjazyčnosť, ale hlavne
bilingválnosť vyplývajúca zo zamerania a štruktúry fakulty.
Výskumná činnosť fakulty bola aj počas uplynulého roka zameraná na zavádzanie
nových výskumných oblastí a pedagogických disciplín, a na skvalitnenie vedecko-výskumnej
a pedagogickej činnosti.
Naďalej platí aj snaha, ţe Fakulta stredoeurópskych štúdií nemôţe, a ani nechce
vyvlastniť celé vysokoškolské vzdelávanie v maďarskom jazyku na Slovensku, ale určite
v ňom chce zohrávať rozhodujúcu rolu.
7.1 Prehľad projektovej činnosti v hodnotenom období
Na evidenciu projektov riešených na fakultách slúţi informačná databáza UKF
www.projekty.ukf.sk sústreďujúca základné informácie o projektoch, riešiteľoch a ich
finančnom zabezpečení.
Typ
Prehľad výskumných a kultúrno-edukačných projektov riešených fakultou FSŠ UKF
zahraničné
dotácia zo ŠR MŠ SR
dotácia zo ŠR iné kapitoly ŠR
Druh
výskumný
VEGA
KEGA
Projekty ministerstiev
okrem MŠ SR
domáce projekty
- ostatné
Iné domáce kultúrne
a vzdelávacie projekty
zahraničné ostatné
Zahraničné kultúrne
a vzdelávacie projekty
Grant
Maďarská akadémia vied
Vedecká a edukačná grantová agentúra
Kultúrna a edukačná grantová agentúra
Počet
1
4
1
Grantový systém MK SR
9
Univerzitná grantová agentúra
Celoškolská grantová agentúra
Grant pre podporu kultúrnych a
športových aktivít študentov
Szülőföld Alap
Leonardo da Vinci
COMENIUS
Úrad predsedu vlády MR
Spolu
4
3
2
1
1
1
1
28
V porovnaní s narastajúcim trendom predchádzajúcich rokov, tento rok počet
riešených projektov pracovníkmi fakulty zostal nezmenený, ako to názorne zobrazuje
nasledujúci graf.
Počet projektov
23
28
28
2009
2010
17
2007
2008
29
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
Zoznam projektov
Zahraničné výskumné:
MAV - 09 - 0020:
Výskum kultúrneho dedičstva maďarskej menšiny na Slovensku
Zodpovedný riešiteľ:
Ildikó Vančová
Doba riešenia:
6/2009 - 6/2010
Pridelené finančné prostriedky:
1 609 €
Vedecká a edukačná grantová agentúra:
VEGA - 1/0863/08: Preklad v kontexte maďarsko-slovenského
Slovensku
Zodpovedný riešiteľ:
Ildikó Vančová
Doba riešenia:
1/2008 - 12/2010
Pridelené finančné prostriedky:
3 193 €
bilingvizmu
na
VEGA - 1/0057/10: Humor v irónii, irónia v humore
Zodpovedný riešiteľ:
Tibor Ţilka
Doba riešenia:
1/2010 - 12/2011
Pridelené finančné prostriedky:
5 557 €
VEGA - 1/0844/08: Piaristická a neotomistická tradícia (kultúrnodejinná a dejinnofilozofická analýza)
Zodpovedný riešiteľ:
Ţofia Bárcziová
Doba riešenia:
1/2008 - 12/2010
Pridelené finančné prostriedky:
1 534 €
VEGA - 1/07/33/08: Politika, etnopolitika a identita
Zodpovedný riešiteľ:
Štefan Németh
Doba riešenia:
1/2008 - 12/2010
Pridelené finančné prostriedky:
737 €
Kultúrna a edukačná grantová agentúra:
KEGA - 3/7001/09: Zvyšovanie kľúčových matematických kompetencií - alternatívne
učebné programy z matematiky pre základné školy v zmysle cieľov
nového štátneho vzdelávacieho programu a v zmysle zvyšovania
matematickej gramotnosti podľa dopadov PISA
Zodpovedný riešiteľ:
Béla László
Doba riešenia:
1/2009 - 12/2011
Pridelené finančné prostriedky:
20 307 €
Grantový systém MK SR:
MK-1045/2010/6.1.9: Kultúrna identita VŠ študentov
národnosti FSŠ
Zodpovedný riešiteľ:
Zuzana Mészárosová
Doba riešenia:
1/2010 - 12/2010
Pridelené finančné prostriedky:
4 000 €
MK-1044/2010/6.1.9: Čítanie - ustupujúci fenomén?
Zodpovedný riešiteľ:
Zuzana Mészárosová
Doba riešenia:
1/2010 - 12/2010
Pridelené finančné prostriedky:
4 000 €
30
slovenskej
a
maďarskej
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
MK-1047/2010/6.1.6: II. Kultúrno-spoločenský tábor nitrianskych študentov
Zodpovedný riešiteľ:
Zuzana Mészárosová
Doba riešenia:
1/2010 - 12/2010
Pridelené finančné prostriedky:
3 000 €
MK-1051/2010/6.2.5: Partitúra
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Pridelené finančné prostriedky:
Kristián Benyovszky
1/2010 - 12/2010
6 000 €
1RNGV4TBAG:
Vianočný koncert na UKF a v podzoborských obciach
Zodpovedný riešiteľ:
Mónika Józsa
Doba riešenia:
10/2010 - 12/2010
Pridelené finančné prostriedky:
2 500 €
Q8HS9IPFTM:
Umelecká tvorivá dielňa mladých dirigentov – záverečný koncert
Zodpovedný riešiteľ:
Mónika Józsa
Doba riešenia:
7/2010 - 7/2010
Pridelené finančné prostriedky:
2 300 €
10-0026:
50 rokov prípravy maďarských pedagógov v Nitre- kultúrny festival
Zodpovedný riešiteľ:
Attila Komzsík
Doba riešenia:
3/2010 - 4/2010
Pridelené finančné prostriedky:
2 500 €
RFT4W1JKRD:
Ročná výstava študentov FSŠ k 50. výročiu zaloţenia UKF v Nitre
Zodpovedný riešiteľ:
Sylvia Czafrangóová
Doba riešenia:
4/2010 - 12/2010
Pridelené finančné prostriedky:
2 850 €
M-09-105/0001-00: Podiel maďarských vedcov na Slovensku vo vede a výskume
Zodpovedný riešiteľ:
Ján Bauko
Doba riešenia:
1/2010 - 12/2010
Pridelené finančné prostriedky:
1 200 €
Univerzitná grantová agentúra:
UGA - VIII/6/2008: Vedomostná
chorobách
Zodpovedný riešiteľ:
Doba riešenia:
Pridelené finančné prostriedky:
úroveň dospievajúcej mládeţe o sexuálne prenosných
Štefan Balla
1/2008 - 12/2010
756 €
UGA - IX/ 1/ 2009: Začiatky ţenského umenia v Maďarsku
Zodpovedný riešiteľ:
Sylvia Czafrangóová
Doba riešenia:
1/2009 - 1/2011
Pridelené finančné prostriedky:
500 €
UGA - IX/1/2010: Výskum autobiografie a jej didakticko-metodické aspekty v literárnej
vede
Koordinátor z UKF:
Anna Sándorová
Doba riešenia:
1/2010 - 12/2010
Pridelené finančné prostriedky:
520 €
UGA - IX/2/2010: Analýza maďarského nárečového materiálu zo Ţitného ostrova
Zodpovedný riešiteľ:
József Menyhárt
Doba riešenia:
1/2010 - 12/2012
Pridelené finančné prostriedky:
700 €
31
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
Celoškolská grantová agentúra:
CGA - VIII/2/2008: Moţnosti začlenenia multikultúrnej výchovy do vzdelávania študentov UKF
Zodpovedný riešiteľ:
Helena Pataiová
Doba riešenia:
1/2008 - 1/2010
Pridelené finančné prostriedky:
750 €
CGA - VIII/3/2008: Sledovanie hladiny vybraných iónov (Cd, Pb a Cu) u zástupcov
čeľade pestricovitých (Diptera, Syrphidae) v lokalitách ovocných
sadov v Kolíňanoch, Ostraticiach a Nitre.
Zodpovedný riešiteľ:
Ladislav Szekeres
Doba riešenia:
1/2008 - 12/2010
Pridelené finančné prostriedky:
500 €
CGA - VIII/1/2008: Osobnosť Zoltána Fábryho v kontexte slovensko-maďarského
dialógu
Zodpovedný riešiteľ:
Patrik Šenkár
Doba riešenia:
1/2008 - 12/2010
Pridelené finančné prostriedky:
100 €
Grant pre podporu kultúrnych a športových aktivít študentov:
K11:
Tvorivá dielňa UKF FSŠ
Zodpovedný riešiteľ:
Sylvia Czafrangóová
Doba riešenia:
1/2010 - 12/2010
Pridelené finančné prostriedky:
250 €
K 25:
Výchovné koncerty a sústredenie speváckeho zboru
Zodpovedný riešiteľ:
Mónika Józsa
Doba riešenia:
10/2010 - 10/2010
Pridelené finančné prostriedky:
550 €
Zahraničné kultúrne a vzdelávacie projekty:
Nové perspektívy vysokoškolského vzdelávania v jazyku maďarskom
v Nitre
Zodpovedný riešiteľ:
Attila Komzsík
Doba riešenia:
11/2009 - 5/2010
Pridelené finančné prostriedky:
44 095 €
SK006451-006:
IX-30/143/1/2010: Vysokoškolské vzdelávanie v maďarskom jazyku na UKF
Zodpovedný riešiteľ:
Attila Komzsík
Doba riešenia:
10/2010 - 5/2011
Pridelené finančné prostriedky:
35 927 €
134312-LLP-1-2007-1-DE-CO: Developing Quality in Mathematics Education II
Zodpovedný riešiteľ:
Attila Komzsík
Doba riešenia:
10/2007 - 9/2010
Pridelené finančné prostriedky:
4 486 €
LLP-LdV-TOI-2008-HU-012: Communicating Science – Courses and Manuals for
Teachers and Trainers
Zodpovedný riešiteľ:
Ildikó Pšenáková
Doba riešenia:
10/2008 - 9/2010
Pridelené finančné prostriedky:
11 802 €
32
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
7.2 Publikačná činnosť FSŠ
Prehľad publikačnej činnosti FSŠ za rok 2010
Skupina A1 - Kniţné publikácie charakteru vedeckej monografie
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Skupina A2 - Ostatné kniţné publikácie
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
BAA Odborné kniţné práce vydané v zahr. vydavateľstvách
BAB Odborné kniţné práce vydané v domácich vydavateľstvách
BCB Učebnice pre základné a stredné školy
Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy,
FAI
slovníky, zborníky...)
Skupina B -Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch
a autorské osvedčenia, patenty a objavy
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Skupina C - Ostatné recenzované publikácie
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných
vydavateľstvách
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFF Abstrakty pozvaných referátov z domácich konferencií
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch
BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch
BEC Odborné práce v recenzovaných zahr. zborníkoch (konfer. aj nekonfer.)
BED Odborné práce v recenzovaných dom.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.)
BFB Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
CDE Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch
CDF Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch
Skupina D - Ostatné
AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch
AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch
BEF Odborné práce v nerecenzovaných dom.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.)
CED Umelecké práce a preklady v zborníkoch a skup. kat. vydaných v dom.vyd.
DAI Dizertačné a habilitačné práce
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch
GHG Práce zverejnené na internete
GII
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemoţno zaradiť do ţiadnej z
predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov spolu:
3
1
2
4
1
22
1
5
5
19
23
31
60
15
47
1
6
9
12
19
8
1
1
5
6
2
2
1
6
1
14
2
1
17
353
33
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
Celkovo pracovníci fakulty publikovali 353 rôznych typov publikácií v jazyku
slovenskom, maďarskom, anglickom, nemeckom, českom, ruskom a poľskom. Tieto údaje
opätovne potvrdzujú viacjazyčný charakter fakulty. Potešiteľné je, ţe publikačná činnosť
fakulty sa neustále zvyšuje, ako je to viditeľné z nasledovného grafu, a v roku 2010 sa
v porovnaní s predchádzajúcim rokom počet publikácií fakulty zvýšil o 35,7 %.
Počet publikácií FSŠ za rok
353
400
350
300
250
200
150
100
50
0
260
160
152
2007
2008
2009
2010
Pri hodnotení kvality publikačnej činnosti je dôleţitým faktom aj počet ohlasov na
publikácie pracovníkov fakulty.
Ohlasy na publikačnú činnosť
Citácie vo WOK
Iné citácie
Spolu
4
31
35
7.3 Vedecké, odborné, umelecké podujatia
V roku 2010 fakulta organizovala, resp. spoluorganizovala celkovo 51 vedeckých,
odborných a umeleckých podujatí, z toho 11 podujatí s medzinárodnou účasťou. Prehľad
o počte realizovaných podujatí je uvedený v nasledovnej tabuľke.
Prehľad o počte realizovaných podujatí fakultou v roku 2010
Druh podujatia
Semináre
Konferencie
domáce
medzinárodné
1
3
spolu domáce medzinárodné spolu
4
12
Tak ako aj v ostatných vedeckovýskumných oblastiach, aj v publikačnej
činnosti sme zaznamenali nárast oproti
predchádzajúcim rokom, čo svedčí o tom,
ţe
Fakulta
stredoeurópskych
štúdií
zdokonaľuje a rozvíja svoju činnosť vo
všetkých
oblastiach
vysokoškolskej
výskumnej práce.
34
8
20
Výstavy,
Propagačné festivaly,
Spolu
podujatia koncerty,
súťaţe
1
26
51
Počet podujatí
51
34
20
23
2007
2008
2009
2010
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
Vedecké, odborné a umelecké podujatia FSŠ v roku 2010
Medzinárodné konferencie:
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
„Veda pre vzdelanie – vzdelanie pre vedu” - Medzinárodná konferencia na počesť 50-ročného vzdelávania maďarských pedagógov v Nitre
28. – 30. 04. 2010
Učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Katedry a ústavy FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Communicating Science in Education
10.-11. 09. 2010
Kongresové centrum - Zlatý kľúčik, Nitra
Ústav prírodných a informatických vied, FSŠ UKF
Katedra elementaristiky, FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Piaristická a neotomistická tradícia
13. 10. 2010
Učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Katedra maďarského jazyka a literatúry FSŠ UKF
Domáce konferencie:
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Stredná Európa ako osobitý región. Vytváranie stredoeurópskej
kultúrnej identity
16. 02. 2010
J-11 UKF Nitra
Katedra areálových kultúr FSŠ UKF
Medzinárodné semináre:
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Stratégie areálových štúdií a aktuálne okruhy výskumu
26. 01. 2010
Univerzitná kniţnica UKF Nitra
Katedra areálových kultúr FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Niektoré problémy ekonomického zaostávania východnej Európy
25. 03. 2010
D-2 UKF Nitra
Katedra areálových kultúr FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Genológia a jej vyuţitie v praxi. Literárnovedné smery v 20. storočí
12. 05. 2010
Univerzitná kniţnica UKF Nitra
Katedra areálových kultúr FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Beseda so spisovateľom Gergelyom Péterfym
11. 11. 2010
Učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Katedra maďarského jazyka a literatúry FSŠ UKF,
Mládeţnícky klub Gy. Juhásza
Názov podujatia:
„Zachariáš Mošovský a čítania veľkňazov 16. storočia“.
Prednáška Dr. Istvána Monoka (Univerzita v Szegede)
23. 11. 2010
Učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Katedra maďarského jazyka a literatúry FSŠ UKF
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
35
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
„Aki Kaurismäki“ - Dr. Tuoma Lahdelma (Univerzita Jyväskylä)
o fínskom reţisérovi
24. 11. 2010
Učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Katedra maďarského jazyka a literatúry FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
„Márait finnre fordítani“ - Dr. Tuoma Lahdelma
25. 11. 2010
Učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Katedra maďarského jazyka a literatúry FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Prezentácia 2. čísla časopisu Revue svetovej literatúry
06. 12. 2010
Učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Katedra maďarského jazyka a literatúry FSŠ UKF,
Kultúrny inštitút MR, Ústav svetovej literatúry SAV
Domáce semináre:
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Postmoderná narácia a mystifikácia dejín českom slovenskom
kontexte
02. 03. 2010
J-11 UKF Nitra
Katedra areálových kultúr FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Román a jeho filmová podoba
23. 03. 2010
Spoločenská sála ŠD UKF Nitra
Katedra areálových kultúr FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
2. Pracovný seminár k projektu KEGA 3/7001/09
25. 03. 2010
prednášková sála D2, PF UKF Nitra
Ústav prírodných a informatických vied FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Slovensko-slovanské kultúrne kontakty
20. 04. 2010
J-11 UKF Nitra
Katedra areálových kultúr FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
3. Pracovný seminár k projektu KEGA 3/7001/09
07. 10. 2010
učebňa č. 106, PF UKF Nitra
Ústav prírodných a informatických vied FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Región a regionalizmus v slovenskom a maďarskom kontexte
26. 10. 2010
Spoločenská sála ŠD UKF Nitra
Katedra areálových kultúr FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Legenda o Lietajúcom Cypriánovi
04. 11 2010
D-2 UKF Nitra
Katedra areálových kultúr FSŠ UKF
36
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Inakosť a menšina v kultúrnom kontexte strednej Európy
09. 11. 2010
Spoločenská sála ŠD UKF Nitra
Katedra areálových kultúr FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Literárne dielo - text - fotografia
23. 11. 2010
J-11 UKF Nitra
Katedra areálových kultúr FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Prezentácia kníh Kristiána Benyovszkého s názvom „Fosztogatás“
a „Szövegek szeszélye”
29. 11. 2010
Učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Katedra maďarského jazyka a literatúry FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Redigovanie literárnovedného časopisu Opus
29. 11. 2010
Učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Katedra maďarského jazyka a literatúry FSŠ
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Interpretačné moţnosti divadelnej hry
14. 12. 2010
J-11 UKF Nitra
Katedra areálových kultúr FSŠ UKF
Propagačné podujatia:
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Deň otvorených dverí KMJL FSŠ UKF
18. 02. 2010
učebňa č. 106, PF UKF Nitra
Katedry a ústavy FSŠ UKF
Výstavy, festivaly, koncerty, súťaže, kurzy, letné školy:
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Fakultné kolo súťaţe F. Kazinczyho - Správna výslovnosť maďarskej
reči
09. 03. 2010
Učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Katedra maďarského jazyka a literatúry FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Fakultné kolo súťaţe v prednese poézie a prózy M. Tompu
11. 03. 2010
Učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Katedra maďarského jazyka a literatúry FSŠ UKF
Názov podujatia:
Kultúrne podujatie vyučujúcich a študentov FSŠ UKF z príleţitosti
výročia maďarskej revolúcie v rokoch 1848–49
16. 03. 2010
Učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Katedra maďarského jazyka a literatúry, FSŠ UKF
Katedra elementaristiky, FSŠ UKF
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Katedrové kolo súťaţe ŠVOUČ zo študijného odboru kulturológia
08. 04. 2010
J-11 UKF Nitra
Katedra areálových kultúr FSŠ UKF
37
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Názov podujatia:
Výstava z výtvarných prác študentov FSŠ k oslavám 50. výročiu
vzdelávania maďarských pedagógov v Nitre
15. 04. 2010
Galéria Universum UKF
Katedra elementaristiky, FSŠ UKF
Tvorivá dielňa k 50. výročiu vzdelávania maďarských pedagógov v
Nitre
15. – 17. 04. 2010
PF, UKF v Nitre
Katedra elementaristiky, FSŠ UKF
Fakultné kolo súťaţe ŠVOUČ z odboru Maďarský
a literatúra
21. 04. 2010
Učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Katedra maďarského jazyka a literatúry FSŠ UKF
jazyk
Výstava z výtvarných prác študentov FSŠ k 50. výročiu zaloţenia
UKF v Nitre
28. – 30. 04. 2010
Učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Katedry a ústavy FSŠ UKF
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Vystúpenie Maďarského Speváckeho zboru pri UKF na spomienkovej slávnosti organizovanej na počesť 50. výročia zaloţenia UKF
v Nitre
30. 04. 2010
Aula UKF Nitra
Katedra elementaristiky, FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Terénne práce zo zoológie
07. 05. 2010
Bojnice, Zoologická záhrada
Ústav prírodných a informatických vied FŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Antropologicko-didaktická exkurzia
10. 05. 2010
Oswiečim, PL
Ústav prírodných a informatických vied FŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Umelecká tvorivá dielňa mladých dirigentov
05. – 11. 07. 2010
Diakovce
Katedra elementaristiky, FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Záverečný koncert hudobnej umeleckej dielne zborového
dirigovania v Komárne
09. 07. 2010
Komárno
Katedra elementaristiky, FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Salón Múzea
06. 10. 2010
učebňa č. 107, PF UKF Nitra
Ústav prírodných a informatických vied FSŠ UKF
38
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Výchovný koncert na Gymnáziu Z. Kodálya v Galante
08. 10. 2010
Divadelná sála MSKS v Galante
Katedra elementaristiky, FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Výchovný koncert na ZŠ Z. Kodálya v Galante
08. 10. 2010
Divadelná sála MSKS v Galante
Katedra elementaristiky, FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
IV. Celoslovenské kolo ŠVOUČ z odboru Maďarský jazyk a literatúra
15. 10. 2010
Univerzita J. Selyeho Komárno
Katedra maďarského jazyka a literatúry FSŠ UKF,
Univerzita J. Selyeho, Diákhálózat
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Fakultné kolo súťaţe rétoriky L. Kossutha
20. 10. 2010
Učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Katedra maďarského jazyka a literatúry FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Exkurzia v Slovenskej televízii a v Televízi JOJ,
22. 10. 2010
Bratislava
Ústav národných a národnostných kultúr, FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
XII. Festival speváckych zborov – „Zbory mestu“
19. - 21.11.2010
Evanjelický kostol v Nitre
Katedra elementaristiky, FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Návšteva divadla: „Bosé nohy v parku“
24. 11. 2010
Mestské divadlo POH, Bratislava
Ústav národných a národnostných kultúr, FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Návšteva divadla: „Goldbergove variácie“
01. 12. 2010
Mestské divadlo POH, Bratislava
Ústav národných a národnostných kultúr, FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Vianočné kultúrne podujatie študentov FSŠ UKF
07. 12. 2010
Učebné priestory FSŠ UKF Nitra
Katedra maďarského jazyka a literatúry, FSŠ UKF
Katedra elementaristiky, FSŠ UKF
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Vianočný koncert Maďarského speváckeho zboru pri UKF v Nitre
07. 12. 2010
PF, UKF v Nitre
Katedra elementaristiky, FSŠ UKF
Názov podujatia:
Vianočný koncert Maďarského speváckeho zboru pri UKF v Nitre
v obci Klasov
09. 12. 2010
Rímsko-katolícky kostol v Klasove
Katedra elementaristiky, FSŠ UKF
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
39
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
Názov podujatia:
Termín konania:
Miesto konania:
Organizátor:
Vianočný koncert Maďarského Speváckeho zboru pri UKF v Nitre
v obci Veľký Kýr
12. 12. 2010
Rímsko-katolícky kostol vo Veľkom Kýre
Katedra elementaristiky, FSŠ UKF
7.4 Vedecko-výskumná, odborná a umelecká činnosť študentov
Na fakulte povaţujeme za veľmi dôleţité systematické vedenie študentov
k vedeckovýskumnej práci. Kvalita vedeckovýskumnej práce študentov, ale predovšetkým
doktorandov je jedným z kritérií hodnotenia výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti,
podľa ktorého sa rozhoduje o návrhu na začlenenie vysokých škôl do kategórií.
Pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia sú uţ tradične organizované súťaţe
študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti (ŠVOUČ). Najúspešnejší študenti súťaţe
sú uprednostňovaní pri prijímacom konaní na doktorandské štúdium.
Doktorandi majú moţnosť zúčastniť sa vedeckých konferencií a môţu sa uchádzať
o finančnú podporu svojej výskumnej činnosti formou podávania ţiadostí o projekty v rámci
Univerzitnej grantovej agentúry
7.4.1 Projektová činnosť doktorandov
Účasť doktorandov na riešení projektov v roku 2010
Typ projektu
medzinárodné
VEGA
KEGA
APVV
UGA
iné
Forma štúdia
Denná (9)*
1
Externá (12)*
1
1
1
Počet zúčastnených doktorandov na projektoch
Spolu
1
3
* celkový počet doktorandov
Z predchádzajúcej tabuľky je evidentné, ţe zapojenie doktorandov do projektovej
činnosti je veľmi slabé a tento stav je nutné čo najskôr zlepšiť.
7.4.2 Publikačné výstupy doktorandov
Publikačné výstupy doktorandov v roku 2010
Kategória publikácie
WOK časopis
domáci časopis mimo WOK
zahraničný časopis mimo WOK
učebnica, učebný text, skriptá
zborník z medzinárodnej konferencie
zborník z domácej konferencie
iné
Počet publikácií spolu
Celkom
40
Forma štúdia
Denná (9)*
Externá (12)*
1
0
8
1
0
1
0
0
3
1
8
5
10
3
30
11
41
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
7.4.3 Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť
Fakulta kaţdoročne organizuje súťaţ študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej
činnosti, kde sú predloţené práce hodnotené oponentmi a obhajoby prác sa konajú pred
odbornými komisiami. V roku 2010 sa zúčastnilo súťaţe celkovo 40 študentov 1. a 2. stupňa
vysokoškolského štúdia. Okrem súťaţí sa študenti prezentujú prostredníctvom výstav
výtvarných prác a hudobných podujatí.
7.5 Vedecká spolupráca
Fakulta stredoeurópskych štúdií spolupracuje v rámci svojej výskumnej činnosti
s významnými vedeckými a pedagogickými inštitúciami doma aj v zahraničí, umeleckými
inštitúciami, organizáciami štátnej správy a samosprávy, súkromným sektorom a pod.
7.5.1 Zoznam vedeckých, umeleckých a iných inštitúcií spolupracujúcich s FSŠ UKF
Vysoké školy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
BISLA (Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií), Bratislava - spolupráca
v oblasti vedecko-výskumnej činnosti (VEGA)
ELTE Budapešť (Maďarsko)
– oblasť spolupráce didaktika matematiky, fyziológia
puberty, vedecko-výskumná spolupráca v oblasti geolingvistiky,
Jihočeská univerzita v Českých Budějoviciach (Česko) – spolupráca v oblasti vedeckovýskumnej činnosti pracoviska, rozvoj mobilít študentov a pedagógov,
Karlova Univerzita, Praha (Česko) – študijno-prednáškový výmenný pobyt učiteľov
a vzájomná účasť na vedeckých podujatiach,
Katolícka univerzita P. Pázmánya v Budapešti (Maďarsko) – spolupráca v oblasti
vedecko-výskumnej činnosti, študijno-prednáškový výmenný pobyt učiteľov a vzájomná
účasť na vedeckých podujatiach,
Kecskeméti Főiskola, Tanítóképzői Főiskolai Kar (Maďarsko) – vzájomná účasť na
vedeckých podujatiach
Masarykova univerzita v Brne (Česko) – spolupráca v oblasti vedecko-výskumnej
činnosti,
Nyugat-Magyarországi Egyetem, Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar, Győr
(Maďarsko) – vzájomná účasť na vedeckých podujatiach
Oddelek za slavistito FF, Ljubljana-Dobrunje (Slovinsko) – spolupráca v oblasti vedeckovýskumnej činnosti pracoviska,
Oddelek za slavistito FF, Ljubljana-Dobrunje (Slovinsko) Prešove – spolupráca v oblasti
vedecko-výskumnej činnosti
Pécsi Tudományegyetem - Univerzita v Pécsi (Maďarsko) - rozvoj mobilít študentov
a pedagógov, spolupráca vo vypracovaní nového študijného programu,
Prešovská univerzita v Prešove – spolupráca v oblasti vedecko-výskumnej činnosti,
Szegedi Tudományegyetem - Univerzita v Segedíne (Maďarsko) – spolupráca v oblasti
vedecko-výskumnej činnosti pracoviska, rozvoj mobilít študentov a pedagógov,
Szent István Egyetem Gödöllő (Maďarsko) – spolupráca v oblasti vedecko-výskumnej
činnosti - zoológia, fyziológia
University of Bielsko-Biała, Bielsko (Poľsko) - spolupráca v oblasti vedecko-výskumnej
činnosti pracoviska, rozvoj mobilít študentov a pedagógov,
Univerzita A. Mickiewicza v Poznani (Poľsko) - spolupráca v oblasti vedecko-výskumnej
činnosti
Univerzita Babes-Bolyai Cluj (Rumunsko) – vzájomná účasť na vedeckých podujatiach
Univerzita J. Selyeho – oblasť spolupráce genetika, antropológia, teória čísel
41
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
19. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – spolupráca v oblasti vedecko-výskumnej
činnosti,
20. Univerzita Palackého v Olomouci (Česko) – spolupráca v oblasti vedecko-výskumnej
činnosti
21. Univerzita v Groningene (Holandsko) – vzájomná účasť na vedeckých podujatiach
22. Univerzita v Helsinkách (Fínsko) – študijno-prednáškový výmenný pobyt učiteľov
a študijný pobyt študentov (Erasmus)
23. Univerzita v Jyväskylä (Fínsko) – študijno-prednáškový výmenný pobyt učiteľov
24. Univerzita v Maribori (Slovinsko) – vzájomná účasť na vedeckých podujatiach
25. Univerzita v Miskolci (Maďarsko) – vzájomná účasť na vedeckých podujatiach
26. Vitéz János Katolikus Tanítóképző Főiskola, Esztergom (Maďarsko) – vzájomná účasť
na vedeckých podujatiach
27. Wydzial Polonistyki Uniwersytet Warszawski (Poľsko) - spolupráca v oblasti vedeckovýskumnej činnosti pracoviska,
Ústavy SAV, rezortné ústavy
Česká akadémia vied Praha - spolupráca v oblasti vedecko-výskumnej činnosti,
Maďarská akadémia vied (MAV), Budapešť:
- Filozofický ústav MAV – výskum piaristickej tradície, dejiny filozofie,
Maďarský jazykovedný ústav MAV – vzájomná účasť na vedeckých
podujatiach, účasť v medzinárodných projektoch
Maďarský literárnovedný ústav MAV – vzájomná účasť na vedeckých
podujatiach, účasť v medzinárodných projektoch, spoločné vydanie publikácií
3. Maďarská akadémia vied (MAV), Debrecen – vzájomná výmena publikácií, vzájomná
účasť na vedeckých podujatiach
4. Maďarská jazykovedná spoločnosť, Budapešť – členstvo
5. Magyar Természettudományi Múzeum – informatika, zoológia
6. Magyar Tudományosság Külföldön – účasť na konferenciách
7. Magyarságtudományi Társaság (Medzinárodná filologická spoločnosť), Budapešť –
účasť na konferenciách
8. Medzinárodný zväz maďarských profesorov – spolupráca v organizovaní odborných
a vedeckých konferencií
9. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Bratislava – spolupráca na
výskumnom projekte a na monitorovaní úrovne vzdelávania
10. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava – písanie a lektorovanie učebníc
1.
2.
Organizácie štátnej správy a samosprávy
1.
Veľvyslanectvo Poľskej republiky na Slovensku, Bratislava - spolupráca v oblasti
pedagogickej i vedecko-výskumnej činnosti
Umelecké inštitúcie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zväz maďarských spisovateľov (MR) – členstvo
Zväz maďarských spisovateľov na Slovensku – členstvo
Csemadok Galéria – spolupráca v organizovaní umeleckých podujatí a výstav
Muravidék Baráti Kör Kultúrális Egyesület – spolupráca v organizovaní umeleckých
podujatí, výstav a vernisáţí,
K.ART.E Spolok Komárňanských Výtvarníkov – organizovanie výstav a vernisáţí,
Spoločnosť Atelier – spolupráca v organizovaní umeleckých podujatí, výstav a vernisáţí
Štátne podniky, súkromný sektor
FÓRUM Inštitút Šamorín – spolupráca na projektoch VEGA
42
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
7.5.2 Členstvá pracovníkov v národných a medzinárodných vedeckých organizáciách,
výboroch, redakčných radách
Pracovníci fakulty úspešne zastupujú našu univerzitu a fakultu vo národných
a medzinárodných vedeckých organizáciách, výboroch a redakčných radách.
RNDr. Balla Štefan, PhD.
Slovenská antropologická spoločnosť
EAA (European anthoropological association)
Občianske zdruţenie Ányosa Jedlika
PaedDr. Baráth Ladislav, PhD.
Magyar Sporttudományi Társaság (Hungarian Society of Sport Science)
Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport
Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság (Stredoeurópska rekreačná spoločnosť)
Verejný zbor Maďarskej akadémie vied (MTA)
Komisia pre financovanie kultúrnych a športových aktivít študentov UKF v Nitre“.
Pedagogická spoločnosť „Katedra“
Redakčná rada časopisu Pedagogickej fakulty Univerzity v Kaposvári: „Képzés és
Gyakorlat“
Redakčná rada časopisu „Športový edukátor“
Výchovný lektor Slovenskej olympijskej akadémie
PaedDr. Bauko Ján, PhD.
Gramma Nyelvi Iroda (Jazyková kancelária Gramma)
Magyar Nyelvtudományi Társaság (Maďarská jazykovedná spoločnosť)
Verejný zbor Maďarskej akadémie vied (MTA)
PaedDr. Bárcziová Ţófia, PhD.
Sambucus Irodalomtudományi Társaság (Literárnovedné zdruţenie Sambucus)
Szlovákiai magyar írók társasága (Spolok maďarských spisovateľov na Slovensku)
Verejný zbor Maďarskej akadémie vied (MTA)
doc. PaedDr. Benyovszky Krisztián, PhD
Sambucus Irodalomtudományi Társaság (Literárnovedné zdruţenie Sambucus) - predseda
József Attila Kör (Krúţok Attilu Józsefa)
Verejný zbor Maďarskej akadémie vied (MTA)
Mgr. Czafrangóová Sylvia, DLA.
K.ART.E - Spolok komárňanských výtvarníkov
Zväz maďarských fotoumelcov
Zdruţenie výtvarných umelcov Západného Slovenska
Muravidéki Baráti Kör Kultúrális Egyesület
Zdruţenie výtvarných umelcov západného Slovenska
Mgr. Hegedűs Orsolya
KultúrKorzó
RNDr. Juríková Tünde, PhD.
Občianske zdruţenie Ányosa Jedlika
prof. Kárpáti Andrea, DrSc.
EDEN – European Distance Education Network, Executive Board member
EARLI - European Association of Reseach on Learning and Instruction
IFIP - International Federation for Information Processing
OECD Education Division, „Promoting Equity Through ICT in Education” Research
Group
WCGT - World Council of Gifted and Talented
International Society for Education Through Art (INSEA)
43
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
TEMPUS/LEONARDO Project, International Evaluation Team for ICT in Vocational
Education
EU – Future Objectives – ICT in Education
European Council for High Ability (ECHA)
Magyar UNESCO Bizottság
Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság
Magyar Rajzpedagógusok Országos Egyesülete (MROE)
“Magyar Tankönyvért” Alapítvány
Magyar Tehetséggondozó Társaság
Redakčná rada Education, Communication, Information (Vydáva: Routledge Publishing
House, London - New York)
Redakčná rada „Magyar Pedagógia“
Journal of Art and Design Education (Vydáva: Blackwell Publishers, London)
Journal of Aesthetic Education (Vydáva: University of Illinois, USA
doc. Kozmács István, PhD.
Magyar Nyelvtudományi Társaság, (Maďarská jazykovedná spoločnosť)
Magyar-Finn Kulturális Egyesület, (Maďarsko-fínska kultúrna spoločnosť)
Finn Irodalmi Társaság (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura) (Fínska literárna spoločnosť)
Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Tagozata (Maďarská sekcia svetového
kongresu ugrofínskych národov)
Magyar Pedagógiai Társaság (Maďarská pedagogická spoločnosť)
Országos Kredittanács (Celoštátna kreditná rada)
Finnugor Társaság (Suomalais-ugrilamem Seura) (Ugrofínska spoločnosť, Fínsko)
RNDr. Komzsík Attila, PhD.
Jednota slovenských matematikov a fyzikov
Spoločnosť Farkasa Kempelena
Verejný zbor Maďarskej akadémie vied (MTA)
Občianske zdruţenie Ányosa Jedlika
Mgr. Janiec – Nyitrai Agnieszka, PhD.
Spoločnosť bratří Čapků
Prof. RNDr. László Béla, CSc.
Jednota slovenských matematikov a fyzikov
Spoločnosť Katedra
Medzinárodný zväz maďarských profesorov
Verejný zbor Maďarskej akadémie vied (MTA)
Občianske zdruţenie Ányosa Jedlika
PaedDr. Menyhárt József, PhD.
Gramma Nyelvi Iroda (Jazyková kancelária Gramma)
Mercurius Társadalomtudományi Társaság (Spoločensko-vedná spoločnosť Mercurius)
Verejný zbor Maďarskej akadémie vied (MTA)
prof. PhDr. Mészáros Ondrej, PhD.
Slovenské filozofické zdruţenie
Maďarská filozofická spoločnosť
Prezídium Medzinárodnej hungarologickej spoločnosti
Verejný zbor Maďarskej akadémie vied
Prezídium Spoločnosti pre zahraničnú maďarskú vedu
Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku
Redakčná rada časopisov Filozofia a Fórum
Nadácia Kalligram - predseda
Verejný zbor Maďarskej akadémie vied (MTA)
44
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
PhDr. Mészárosová Zuzana, PhD.
Slovenský syndikát novinárov
Slovenská sociologická spoločnosť
Redakčná rada spoločenskovedného časopisu Fórum Társadalomtudományi Szemle
Grantová komisia Ministerstva kultúry SR pre podporu kultúry národnostných menšín
PaedDr. Nagyová Lehocká Zuzana, PhD.
Zdruţenie Farkasa Kempelena
prof. Akademik Nagy Tolcsvai Gábor, CSc.
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (Medzinárodná maďarská filologická
spoločnosť)
Magyar Nyelvtudományi Társaság (Medzinárodná maďarská jazykovedná spoločnosť)
Société Finno-Ougrienne
Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Bizottsága (Jazykovedný výbor MAV-u)
Magyar Tudományos Akadémia Magyar Nyelvi Bizottsága (Výbor maďarského jazyka
MAV),
MAB Bölcsészettudományi szakbizottsága (Odborná komisia humanitných vied
Maďarskej akreditačnej komisie)
PhDr. Németh Štefan, PhD.
Nadácia Kalligram
doc. Mgr. Polgár Anikó, PhD.
Szlovákiai Magyar Írók Társasága (Spolok maďarských spisovateľov na Slovensku)
Szlovákiai Klasszika-filológusok Egyesülete (Slovenská jednota klasických filológov)
Sambucus Irodalomtudományi Társaság (Literárnovedná spoločnosť Sambucus)
Kalevala Baráti Kör (Spoločnosť Kalevala)
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (International Association for Hungarian
Studies)
Verejný zbor Maďarskej akadémie vied (MTA)
PaedDr. Presinszky Károly, PhD.
Gramma Nyelvi Iroda (Jazyková kancelária Gramma)
Verejný zbor Maďarskej akadémie vied (MTA)
Ing. Pšenáková Ildikó, PhD.
Vedecká spoločnosť počítačových odborníkov Jánosa Neumana (Maďarsko)
Členka verejného zboru Maďarskej akadémie vied (MTA)
Jednota slovenských matematikov a fyzikov
Akadémia vzdelávania SR
Občianske zdruţenie Ányosa Jedlika
prof. Pusztay János, CSc.
Societas Uralo-Altaica, Göttingen
Castrén-Seura, Helsinki
Ugrofínska spoločnosť, Helsinki
Maďarská jazykovedná spoločnosť,, Budapest
Szombathelyi Tudományos Társaság
Maďarská akadémia vied (MTA)- Vas Megyei Tudományos Testülete
doc. PhDr. Sándorová Anna, PhD.
Magyar Nyelvtudományi Társaság (Maďarská jazykovedná spoločnosť)
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (Medzinárodná maďarská filologická
spoločnosť)
Verejný zbor Maďarskej akadémie vied (MTA)
Mercurius Társadalomtudományi Társaság (Spoločensko-vedná spoločnosť Mercurius)
45
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
doc. Sipőcz Katalin, PhD.
Magyar Nyelvtudományi Társaság (Medzinárodná maďarská jazykovedná spoločnosť)
Reguly Társaság (Spoločnosť Reguly)
MTA Uralisztikai Bizottság
Finnugor Kongresszusok Magyar Nemzeti Bizottsága
Finnugor Kongresszusok Nemzetközi Bizottsága
Nyelvtudományi Közlemények – členka redakčnej rady
Mgr. Szabó Tibor
Jednota slovenských matematikov a fyzikov
Občianske zdruţenie Ányosa Jedlika
RNDr. Szekeres Ladislav, PhD.
SES (Slovenská entomologická spoločnosť)
Občianske zdruţenie Ányosa Jedlika
Mgr. Tóth Anikó, PhD.
Szlovákiai Magyar Írók Társasága (Spolok maďarských spisovateľov na Slovensku)
Verejný zbor Maďarskej akadémie vied (MTA)
Mgr. Vančová Ildikó, PhD.
Gramma Nyelvi Iroda (Jazyková kancelária Gramma)
Mercurius Társadalomtudományi Társaság (Spoločensko-vedná spoločnosť Mercurius)
Verejný zbor Maďarskej akadémie vied (MTA)
Komisia MTA - Maďarská veda v zahraničí
PaedDr. Viczayová Ildikó
Magyar Sporttudományi Társaság (Hungarian Society of Sport Science)
Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport
Pedagogická spoločnosť „Katedra“ - Dunajská Streda
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku
Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság / Stredoeurópska rekreačná spoločnosť
Verejný zbor Maďarskej akadémie vied (MTA)
prof. PhDr. Zelenka Miloš, DrSc.
Spoločnosť Dionýza Ďurišina pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave
Komisia pre dejiny slavistiky pri Medzinárodnom komitétu slavistov
Komisia pre porovnávacie dejiny slovanských literatúr pri Medzinárodnom komitétu
slavistov
Spoločnosť Aloise Jiráska - predseda
Literárněvědná společnost pri AV ČR - člen výboru
Slavistická společnost Franka Wollmana - podpredseda
Česká asociace slavistů - podpredseda
Odborová rada 9 – Humanitní a filologické vědy Grantové agentury AV ČR v Praze
Vedecká spoločnosť Ars Comparationis
Redakčná rada časopisu Opera Slavica vydávaného Filozofickou fakultou Masarykovy
univerzity v Brně
Redakčná rada časopisu Slovak review vydávaného Ústavom svetovej literatúry SAV
v Bratislave
Redakčná rada časopisu Kultúra a spoločnosť vydávaného Fakultou stredoeurópskych
štúdii Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
prof. PhDr. Ţilka Tibor, DrSc.
Maďarská semiotická spoločnosť - čestný člen
Klub nezávislých spisovateľov pri Asociácii spisovateľov Slovenska
Komisia pre slovanskú poetiku pri Medzinárodnom komitéte slavistov - predseda
Exekutívny komitét IASS-AIS vo Viedni
46
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
7.6 Habilitačné konania, vymenúvacie konania za profesora a udelenie
vedeckej hodnosti „DrSc.“
Udelenie vedeckej hodnosti akademik:
Prof. PhDr. Gábor Nagy, DrSc.,
Pracovisko:
Katedra maďarského jazyka a literatúry FSŠ UKF v Nitre
Odbor:
Maďarská jazykoveda
Udelil:
Maďarská akadémia vied, Budapešť
Dátum konania:
11. 11. 2010
7.7 Ocenenia za vedeckovýskumnú, publikačnú a ďalšiu tvorivú činnosť
Cena rektora za publikačné aktivity vo vydavateľstve UKF a v domácich vydavateľstvách a periodikách
Kategória „Monografické diela pracovníkov univerzity"
Ţofia Bárcziová: Mennynek és földnek: irodalmi tanulmányok és esszék
Kategória „Vysokoškolské učebnice, učebnice, učebné texty"
Ľudmila Illášová, Tünde Juríková: Ţivice
Kategória „Zborníky z vedeckých a odborných podujatí"
Kristián Benyovszky: Partitúra – Irodalomtudományi folyóirat
Ocenenia pracovníkov UKF inými inštitúciami
prof. PhDr. Ondrej Mészáros, PhD.
 Cena Ányosa Jedlika za výsledky v oblasti spoločenských vied - Kuratórium Ceny
Ányosa Jedlika
doc. Mgr. Anikó Polgár, PhD.
 Posonium Irodalmi Díj (Literárna cena Posonium) - Vydavateľstvo Madách
 Madách Imre Díj (Cena Imre Madácha) - Literárny fond
 Forbáth Imre Díj (Cena Imre Forbáth) - Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska
PhDr. Gizella Szabómihály
 Arany János Díj (Cena János Arany) - Maďarská akadémia vied
Mgr. Ildikó Vančová, PhD.
 Arany János Díj (Cena János Arany) - Maďarská akadémia vied
Vypracovala: Ing. Pšenáková Ildikó, PhD.
47
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
8 PREHĽAD EDIČNEJ ČINNOSTI FAKULTY ZA ROK 2010
Edičná činnosť fakulty v roku 2010 bola mimoriadne úspešná. V rámci edičnej
činnosti boli vydané diela zamestnancov fakulty, a to vedecké monografie, vysokoškolská
učebnica, skriptá, učebné texty literárnovedné a odborné periodikum, zborníky, a iné
publikácie (abstrakty, výročná správa, sprievodca štúdiom a katalógy), spolu 27 titulov.
Monografia Anikó Polgárovej Ovidius Redivivis bola vydaná v spoločnej edícii
s vydavateľstvom Kalligram.
Edičnú činnosť fakulty riadi edičná rada, ktorá postupuje podľa smernice č. 1/2007
o zásadách edičnej činnosti na UKF v Nitre a podľa smernice o zásadách edičnej činnosti
fakulty. Edičná činnosť sa uskutočňuje na základe edičného plánu fakulty.
Typ publikácie
Monografie
Skriptá a učebné texty
Periodiká
Zborníky
Iné
Spolu:
Počet
3
1
3
12
8
27
Prehľad publikácií vydaných v edícii FSŠ v roku 2010
Autor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Andruška Peter
Andruška Peter a kol
Andruška Peter a kol.
Andruška Peter a kol.
Baráth Ladislav
Baráth Ladislav – Viczay Ildikó
7. Baráth Ladislav – Viczay Ildikó
8. Baráth Ladislav – Viczay Ildikó
9. Bárczi Zsófia – N. Tóth Anikó
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Bárczi Zsófia a kol.
Bauko János
Benyovszky Krisztián a kol
Benyovszky Krisztián a kol.
Benyovszky Krisztián a kol.
Czafrangóová Sylvia
16. Czafrangóová Sylvia
Czafrangóová Sylvia
Czafrangóová Sylvia
Czafrangóová Sylvia
Janiec-Nyitrai Agnieszka Šenkár Patrik
21. Kozmács István – Vančo Ildikó
17.
18.
19.
20.
22. Kozmács István – Vančo Ildikó
48
Názov publikácie
Maďarská literatúra na Slovensku (monografia)
Kultúra a súčasnosť 9 (zborník)
Tradícia a súčasnosť (zborník)
Kultúra a súčasnosť 8 (zborník)
Sprievodca štúdiom 2010/2011
Neveléstudományi szekció. zborník konf. Veda pre
vzdelanie – vzdelanie pre vedu - pedag. sekcia (zborník)
Természettudományi szekció es idegennyelvi szekció –
zborník konf. Veda pre vzdelanie – vzdelanie pre vedu
Inovácia a tradícia vo vedách o výchove II. (zborník)
Írásnak Mestersége (zborník konf. Veda pre vzdelanie –
vzdelanie pre vedu)
Piaristická a neotomistická tradícia II. (zborník)
Bilingvizmus és fordítás (zborník)
Partitúra 2010/1
Partitúra 2010/2
Partitúra 2010/3
Katalóg prác bývalých študentov UKF na počesť 50ročného vzdel. maď. pg. v Nitre
Katalóg prác bývalých študentov UKF na počesť 50ročného vzdel. maď. pg. v Nitre – DVD
Katalóg Czafrangó Sylvia
Katalóg Czafrangó Sylvia – DVD
Výstava zo študentských prác FSŠ UKF v Nitre - katalóg
Minoritné kultúry, kultúra minorít zborník konf. Veda
pre vzdelanie – vzdelanie pre vedu
Közös jövőnk a nyelv II. Nyelvtudomány és pedagógia
(zborník konf. Veda pre vzdelanie – vzdelanie pre vedu)
Abstrakty konferencie
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
Autor
23. Kozmács István – Vančo Ildikó
24.
25.
26.
27.
Polgár Anikó
Pšenáková Ildikó
Pšenáková Ildikó
Tolcsvai Nagy Gábor
Názov publikácie
Közös jövőnk a nyelv I. Nyelvtudomány és pedagógia
(zborník konf. Veda pre vzdelanie – vzdelanie pre vedu)
Ovidius redivivus (monografia)
Výročná správa FSŠ 2009
Kapitoly z mediálnej výchovy (Učebný text)
Kognitív szemantika (monografia)
Vypracovala: Mgr. Vančová Ildikó, PhD.
49
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
9 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
Medzinárodná spolupráca Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF sa uskutočňuje hlavne
formou inštitucionálnej spolupráce na základe zmlúv so zahraničnými partnermi, formou
vedeckej spolupráce vedecko-pedagogických pracovníkov na základe individuálnych stykov
a formou organizovania medzinárodných podujatí.
Oblasti spolupráce so zahraničnými partnermi:
- riešenie vedecko-výskumných projektov,
- riešenie medzinárodných programov,
- organizovanie medzinárodných seminárov a konferencií,
- účasť študentov a učiteľov na prezentačných, odborno-vzdelávacích a vedeckých
podujatiach v zahraničí,
- prijímanie zahraničných účastníkov na domácich odborných podujatiach,
- pobyty študentov a učiteľov na zahraničných vysokých školách,
- pobyty zahraničných študentov a učiteľov na FSŠ UKF.
9.1 Vyslanie a prijatie študentov na mobilitu Erasmus v roku 2010
Dominantnou zloţkou medzinárodnej činnosti fakulty sú výmenní pobyty študentov
a pedagógov v rámci programu Erasmus. V roku 2010 sa na základe Erasmus zmlúv
pracovísk FSŠ sa zahraničného štúdia zúčastnili piati študenti. Na fakulte sme na stáţi
privítali štyroch študentov z Maďarska a jednu doktorandku z Ukrajiny.
Študijno-prednáškové pobyty pedagógov FSŠ UKF v Nitre sa uskutočnili na základe
bilaterálnych dohôd UKF.
Pobyty študentov FSŠ UKF v Nitre v zahraničí v roku 2010
Meno uchádzača
Názov univerzity
Farkas Attila
Pázmány Péter Catholic University, Maďarsko
Szabó Réka
Pázmány Péter Catholic University, Maďarsko
Elek Erika
Eötvös Loránd University, Budapest
Manová Andrea
Univerzita Karlova v Prahe
Černota Juraj
Univerzita Karlova v Prahe
Pobyty zahraničných študentov na FSŠ UKF v Nitre v roku 2010
Meno
Univerzita
Kőrösi Alexandra
Szegedi Tudományegyetem, Maďarsko
Csernai Csilla Eszter
Szegedi Tudományegyetem, Maďarsko
Kurucz Erika
Szegedi Tudományegyetem, Maďarsko
Farkas Mariann
Szegedi Tudományegyetem, Maďarsko
Ferents Viktoriya
Univerzita v Pécsi, Maďarsko
Pobyt od - do
01.02. - 30.06.
01.02. - 30.06.
01.02. - 30.06.
01.02. - 30.06.
01.01. – 31.07.
9.1.1 Študijné pobyty pedagógov cez Erasmus
Meno
Baráth Ladislav
Janiec-Nyitrai Agnieszka
Pšenáková Ildikó
Tóth Anikó
Viczayová Ildikó
Ţitný Rastislav
50
Dátum
13.09. - 17.09.
12.04. - 16.04.
27.09. - 01.10.
10.09. - 15.09.
04.10. - 08.10.
20.09. - 26.09.
Miesto
Szeged
České Budějovice
Szeged
Helsinki
Budapešť
Praha
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
9.2 Zahraniční študenti prijatí na ucelené štúdium
Domáca
krajina
Meno
Bába Ivan
Lakner Zoltán
Balla András Gergely
Prijímacia
katedra
Odbor štúdia
Stupeň
štúdia
KAK
neslovanské jazyky a literatúry
(Hungarológia)
3.
(PhD.)
KMJL
Prekladateľstvo a tlmočníctvo Maďarský jazyk a kultúra
1.
(Bc.)
Maďarsko
Egri Attiláné Katalin
9.3 Bilaterálne dohody o spolupráci
V roku 2010 vstúpila Dohoda o spolupráci medzi Jazykovedným ústavom Maďarskej
Akadémie Vied do tretieho, a Dohoda o spolupráci medzi Literárnovedným ústavom
Maďarskej Akadémie Vied do štvrtého roku svojej existencie. Počas tohto roku sme
pokračovali v aktívnej spolupráci so spomínanými inštitúciami a editovali sme spoločné
zborníky.
V rámci bilaterálnych dohôd sa uskutočnili nasledovné výmenné pobyty:
Meno
Bauko Ján
Janiec Nyitrai Agnieszka
Lehocká Zuzana
Vargová Zuzana
Dátum
01.03. - 05.03.
06.12. - 08.12.
27.09. - 01.10.
06.12. - 08.12.
Miesto
Szeged
Brno
Szeged
Brno
9.4 Pôsobenie lektora na FSŠ UKF v Nitre
Hosťujúci lektor:
doc. Kozmács István, PhD. (Maďarsko)
doc. Sipőcz Katalin, PhD. (Maďarsko)
- Katedra maďarského jazyka a literatúry,
- január – júl
- Katedra maďarského jazyka a literatúry,
- august - december
9.5 Cesty do zahraničia a prijatie zahraničných pracovníkov
V roku 2010 sa na FSŠ uskutočnilo 164 zahraničných sluţobných ciest, čo je o 60 %
viac ako v roku 2009. Najviac ciest bolo do Maďarskej republiky a do Českej republiky, ale
pedagógovia reprezentovali fakultu aj v Rumunsku, Poľsku, v Nemecku, vo Fínsku, vo
Veľkej Británii, vo Švajčiarsku a v Ukrajinskej Republike. Prehľad štátov, ciest
a vycestovaných pedagógov sú uvedené v nasledovných tabuľkách.
Zahraničné sluţobné cesty, ako aj návštevy zahraničných hostí, ktorí boli na
pracoviskách FSŠ prijatí, boli zamerané na:
o účasť na konferenciách a iných vedeckých podujatiach,
o výmenné pobyty v rámci bilaterálnych dohôd,
o pobyty v rámci medzinárodných projektov,
o prípravné návštevy k medzinárodnej spolupráci,
o prednášky pre študentov FSŠ.
51
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
Účasť pracovníkov FSŠ na zahraničných cestách v roku 2010
Meno
Andruška Peter
Balla Štefan
Baráth Ladislav
Bárcziová Ţofia
Bauko Ján
Benyovszky Kristián
Budinszky Hajnalka
Czafrangóová Sylvia
Miesto
Nadlak
Oswiečim
Budapešť
Szeged
Budapešť
Pécs
Ostrihom
Veszprém
Budapešť
Pécs
Budapešť
Szeged
Eger
Eger
Budapešť
Győr
Eger
Pécs
Tallin
Budapešť
Dobsonyová Alţbeta
Hegedüs Orsolya
Janiec Nyitrai Agnieszka
Komzsík Attila
52
Pécs
Győr
Krakow
Dortmund
Budapešť
Londýn
Olomouc
České Budějovice
Praha
Olomouc
Brno
Brno
Budapešť
Eger
Budapešť
Budapešť
Budapešť
Dátum
18.03.-20.03.
10.05.
16.09.
13.09.-17.09.
07.10.
28.10.-30.10.
24.11.
24.09.-25.09.
27.10.-29.10.
18.11.
22.11.
01.03.-05.03.
08.04.-10.04.
01.10.-03.10.
07.10.
14.10.-15.10.
01.10.-03.10.
18.11.
10.10.-17.10.
18. 06.
20.06.-25.06.
28.06.-01.07.
07.07.-09.07.
13.07.-17.07.
27.07.-31.07.
02.08.-05.08.
06.08.-07.08.
26.10.-27.10.
02.11.-03.11.
09.11.-10.11.
16.11.-17.11.
23.11.-24.11.
30.11.-01.12.
13.09.-14.09.
15.10.
24.05.-28.05.
06.06.-11.06.
12.10.
17.10.-20.10.
15.03.-18.03.
12.04.-16.04.
28.06.-02.07.
19.10.-21.10.
06.12.-08.12.
13.12.-14.12.
25.01.
06.02.-07.02.
24.02.
22.03.
06.04.-07.04.
Účel cesty
Medzinárodný seminár
Antropologicko-didaktická exkurzia
Návšteva Széchényiho kniţnice
Erasmus - študijný pobyt
Pracovné stretnutie na ELTE
Aktívna účasť na konferencii
Účasť na konferencii
Aktívna účasť na konferencii
Študijný pobyt
Účasť na habilitačnom konaní
Účasť na vedeckej prednáške
Prednáškový pobyt
Účasť na ortoepickej súťaţi
Aktívna účasť na medzinárodnej konferencii
Aktívna účasť na medzinárodnej konferencii
Aktívna účasť na medzinárodnej konferencii
Aktívna účasť na medzinárodnej konferencii
Účasť na habilitačnom konaní
Účasť na konferencii
Štúdium v kniţnici MKE
Štúdium k múzeu
Výskum v Národnej galérii
Výskum v historickej galérii
Štúdium v kniţnici Széchényiho
Štúdium v kniţnici Széchényiho
Štúdium v kniţnici Szabó Ervina
Štúdium v kniţnici Széchényiho
Návšteva kniţnice Kresz Mária
Účasť na medzinárodnej konferencii
Účasť na mezidnárodnej konferencii
Účasť na konferencii
Účasť na workshope
Účasť na pracovnom stretnutí
Účasť na workshope
Účasť na konferencii
Erasmus - študijný pobyt
Účasť na medzinárodnej konferencii
Účasť na tematologickom kolokviu
Študijno-prednáškový pobyt
Účasť na konferencii
Účasť na pracovnom stretnutí
Účasť na konferencii
Stretnutie s predsedom MR
Účasť na konferencii
Príprava 50. výročia - DUNA TV
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
Dátum
15.04.
12.05.
25.05.-26.05.
09. 06.
Budapešť
16.06.-17.06.
29.06.
13.07.-14.07.
Padova
13.09.-18.09.
Budapešť
08.03.
Pécs
29.07.-30.07.
Budapešť
30.09.-01.10.
Pécs
11.10.-13.10.
Szekszárd
3.11.-04.11.
Budapešť
21.10.
Tatabánya
19.11.
Szombathely
17.11.
Szeged
26.11.
Budapešť
22.11.
Budapešť
20.12.
László Béla
14.05.
09.10.
Budapešť
11.12.
Menyhárt József
Szombathely, Körmend
07.05.
Budapešť
02.09.-04.09.
Berehovo
16.09.-18.09.
Budapešť
22.11.
Mészáros Ondrej
Budapešť
14.09.-15.09.
Mészárosová Zuzana
Budapešť
18.03.-19.03.
Nagyová Ildikó
Győr
15.10.
Nagyová Lehocká Zuzana Budapešť
25.01.
Budapešť
22.03.
Debrecen
06.05.-09.05.
Padova
13.09.-18.09.
Szeged
27.09.-01.10.
Németh Štefan
Liberec
22.10.
Orsovicsová Yvette
22,24,29.09.
01,06,08.10.
Budapešť
13,20,27.10.
03,10,24.11.
01,08,15.12.
Pataiová Helena
Baja
20.10.-22.10.
Szeged
18.10.-19.10.
Petres Gabriella
Budapešť
08.09.-10.09.
Kaposvár
07.10.-09.10.
Kaposvár
07.10.-09.10.
Győr
14.10.-15.10.
Poórová Mariana
Győr
15.10.
Presinszky Károly
Szombathely, Körmend
07.05.
Budapešť
02.09.-04.09.
Berehovo
16.09.-18.09.
Budapešť
22.11.
Meno
Komzsík Attila
Miesto
Účel cesty
Príprava 50. výročia - DUNA TV
Účasť na pracovnom stretnutí
Účasť na pracovnom stretnutí
Odovzdanie vyúčtovania projektu
Účasť na pracovnom stretnutí
Rokovanie na ministerstve
Rokovanie na ministerstve
Comenius projekt meeting
Účasť na rokovaní
Účasť na konferencii
Účasť na pracovnom stretnutí
Pracovné rokovanie
Účasť na konferencii
Účasť na pracovnom stretnutí
Účasť na výstave
Účasť na pracovnom stretnutí
Účasť na konferencii
Účasť na prednáške
Odovzdanie vyúčtovania projektu
Rokovanie na ŠPÚ - MR
Účasť na medzinárodnom zdruţení
Účasť na konferencii
Rokovanie o vedecko-výskumnej spolupráci
Študijný pobyt
Aktívna účasť na medzinárodnej konferencii
Účasť na vedeckej prednáške
Návšteva kniţnice OSZK
Účasť na konferencii
Účasť na medzinárodnej konferencii
Účasť na pracovnom stretnutí
Účasť na pracovnom stretnutí
Účasť na konferencii
Comenius projekt meeting
Študijno-prednáškový pobyt
Účasť na konferencii
Doktorandské štúdium
Účasť na konferencii
Účasť na konferencii
Študijný pobyt
Aktívna účasť na konferencii
Aktívna účasť na konferencii
Aktívna účasť na konferencii
Účasť na medzinárodnej konferencii
Rokovanie o vedecko-výskumnej spolupráci
Študijný pobyt
Aktívna účasť na medzinárodnej konferencii
Účasť na vedeckej prednáške
53
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
Meno
Pšenáková Ildikó
Sándorová Anna
Szabó Tibor
Szabómihály Gizella
Szekeres Ladislav
Tóth Anikó
Vančová Ildikó
Vargová Zuzana
Viczayová Ildikó
54
Miesto
Debrecen
Krakow
Budapešť
Dortmund
Budapešť
Szeged
Budapešť
Londýn
Füzesgyarmat
Budapešť
Szombathely, Körmend
Budapešť
Budapešť
Pécs
Budapešť
Füzesgyarmat
Gyula
Luxembursko
Zürich
Budapešť
Ada
Budapešť
Oswiečim
Helsinki
Helsinki
Budapešť
Veszprém
Debrecín
Budapešť
Budapešť
Budapešť
Pécs
Budapešť
Zürich
Budapešť
Debrecín
Budapešť
Budapešť
Kecskemét
Pécs
Veszprém
Brno
Olomouc
Brno
Brno
Olomouc
Brno
Brno
Szeged
Budapešť
Pécs
Praha
Ostrihom
Dátum
06.05.-09.05.
24.05.-28.05.
21.04.
06.06.-11.06.
07.07.
27.09.-01.10.
18.11.
17.10.-20.10.
25.11.-27.11.
01.12.
07.05.
07.10.-08.10.
27.10.-29.10.
18.11.
22.11.
25.11.-27.11.
25. 02.
22.04.-24.04.
16.09.-19.09.
01.10.
08.10.-09.10.
22.11.
10.05.
19.04.-23.04.
10.09.-15.09.
05.11.-06.11.
17.02.
05.02.-07.02.
22.03.
20.04.
25.05.
29.07.-31.07.
24.08.-25.08.
16.09.-19.09.
13.09.
27.09.-01.10.
12.10.
21.10.
04.11.-05.11.
18.11.
01.12.
25.02.
15.03.-18.03.
26.04.
19.05.
19.10.-21.10.
06.12.-08.12.
13.12.-14.12.
07.04.-08.04.
04.10.-08.10.
28.10.-30.10.
11.11.-12.11.
24.11.
Účel cesty
Aktívna účasť na konferencii
Aktívna účasť na konferencii
Účasť na rokovaní
Účasť na workshope
Kontrolný deň v rámci projektu Leonardo
Erasmus - študijný pobyt
Aktívna účasť na konferencii
Účasť na workshope
Aktívna účasť na konferencii
Vyúčtovanie projektu Leonardo
Rokovanie o vedecko-výskumnej spolupráci
Aktívna účasť na konferencii
Študijný pobyt
Účasť na habilitačnom konaní
Účasť na vedeckej prednáške
Aktívna účasť na konferencii
Člen komisie
Účasť na konferencii
Aktívna účasť na konferencii
Účasť na konferencii
Aktívna účasť na konferencii
Účasť na vedeckej prednáške
Antropologicko-didaktická exkurzia
Erasmus - študijný pobyt
Erasmus - študijný pobyt
Účasť na rétorickej súťaţi
Člen komisie
Debrecínske univerzitné dni
Účasť na konferencii
Účasť na zasadnutí
Účasť na konferencii
Účasť na konferencii
Účasť na konferencii
Aktívna účasť na konferencii
Účasť na konferencii
Študijný pobyt
Účasť na zasadnutí výboru
Účasť na rokovaní
Účasť na konferencii
Účasť na habilitačnom konaní
Účasť na obhajobe dizertačnej práce
Zasadnutie VR FF MU
Účasť na konferencii
Účasť na medzinárodnej konferencii
Účasť na medzinárodnej konferencii
Účasť na tematologickom kolokviu
Študijno-prednáškový pobyt
Účasť na konferencii
Rokovanie - Zasadnutie rady
Erasmus - študijný pobyt
Aktívna účasť na konferencii
Návšteva VŠ KTVŠ
Účasť na konferencii
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
Meno
Ţilka Tibor
Ţitný Rastislav
Miesto
Brno
Brno
Ostrihom
Paríţ
Praha
Dátum
25.02.
26.03.-27.03.
06.04.-08.04.
30.09.-03.10.
20.09.-26.09.
Účel cesty
Zasadnutie VR FF MU
Účasť na konferencii
Účasť na medzinárodnej konferencii
Účasť na medzinárodnej konferencii
Erasmus mobilita
Zoznam zahraničných hostí na FSŠ UKF v Nitre v roku 2010
Meno
Antalné dr. Szabó Ágnes
Bakuła Bogusław
Štát
Maďarsko
Poľsko
Bartha Elek
Bátyi Szilvia
Békési Imre
Bence Erika
Bene Annamária
Berehovoi Anikó
Bertalan Péter
Bie-Kerékjártó Ágnes
Brandt Györgyi
Csernicskó István
Czékus Anita
Djolić Slobodanka
Maďarsko
Maďarsko
Maďarsko
Srbsko
Srbsko
Ukrajina
Maďarsko
Holandsko
Maďarsko
Ukrajina
Maďarsko
Srbsko
Dóró Arpád
Fekete Sándor
Feketéné Pál Enikő
Fónagy Zoltán
Forintos Éva
Gaál Zsuzsanna
Gazdag Vilmos
Gogolak Hrubecz Edit
Gróf Annamária
Háy János
Hegedűs Rita
Heller Ágnes
Horváth Július
Jagicza Anett Anna
Jankova Veneta
János-Szatmári Szabolcs
Juhász Valéria
Károly Márton
Kolláth Anna
Laczkó Mária
Lajos Göncz
Márku Anita
Merényi Annamária
Miklós Kontra
Maďarsko
Maďarsko
Maďarsko
Maďarsko
Maďarsko
Maďarsko
Ukrajina
Rumunsko
Slovinsko
Maďarsko
Nemecko
Maďarsko
Maďarsko
Maďarsko
Maďarsko
Maďarsko
Maďarsko
Maďarsko
Slovinsko
Maďarsko
Srbsko
Ukrajina
Slovinsko
Maďarsko
Minya Károly
Molnár Anita
Molnár Imre
Monok István
Nagy János
Pallay Jozef
Maďarsko
Ukrajina
Maďarsko
Maďarsko
Maďarsko
Slovinsko
Pracovisko
Univerzita ELTE, Budapešť
Pracownia Komparatystyki Literackiej Instytut
Filologii Polskiej im. A. Mickiewicza
Univerzita v Debrecíne
Univerzita Pannon, Veszprém
Univerzita v Szegede
Univerzita Újvidék
Univerzita Újvidék
Vysoká škola II. Rákóczi Ferenc, Berehovo
Univerzita v Kaposvári
University of Groningen
Technická a ekonomická univerzita, Budapešť
Vysoká škola II. Rákóczi Ferenc, Berehovo
Univerzita v Pécsi
University of Art Belgrade & University of Novi
Pazar
Vysoká škola Kecskemét
Univerzita v Miskolci
Univerzita v Miskolci
Univerzita ELTE, Budapest
Univerzita Pannon, Veszprém
Univerzita v Szegede
Vysoká škola II. Rákóczi Ferenc, Berehovo
Univerzita v Marosvásárhelyi
Univerzita v Maribori
Magyar Írószövetség
Humboldt Universität zu Berlin
Maďarská akadémia vied
CEU Budapest
Univerzita v Szegede
Debrecínska univerzita
Katolícka univerzita
Univerzita v Szegede
Univerzita v Pécsi
Univerzita v Maribori
Univerzita v Kaposvári
Univerzita Novy Sad
Vysoká škola II. Rákóczi Ferenc, Berehovo
Univerzita v Maribori
Jazykovedný ústav vied Maďarskej akadémie
vied
Vysoká škola v Nyíregyházi
Vysoká škola II. Rákóczi Ferenc, Berehovo
Ministerstvo zahraničných vecí MR
Univerzita v Szegede
Univerzita v Szegede
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Filozofickej fakulty Univerzity v Ľubľane
Dátum
29.04.-01.05.
29.11.-01.12.
29.04.
29.04.
29.04.
29.04.
29.04.
29.04.
29.04.
29.04.
29.04.
29.04.-01.05.
29. 04. 2010
28.-30.04.
28.-30.04.
29.04.
29.04.
16.03.
29.04.
29.04.
29.04.
29.04.
29.04.
06.12.
29.04.
29.11.-30.04.
25.03.
29.04.
28.-30.04.
29.04.
29.04.
29.04.
29.04.
29.04.
01.01.-31.01.
29.04.
29.04.
29.11.-30.04.
29.04.
29.04.
15.10.
23.11.-25.11.
29.04.
28.-30.04.
55
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
Meno
Pavera Libor
Štát
Poľsko
Péterfy Gergely
Pethő Ildikó
Pethő József
Piotr Kowalczyk
Pletl Rita
Pospíšil Ivo
Séra Magdolna
Simig László
Simigné dr. Fenyő Sarolta
Sipos Anna Magdolna
Sipos Lászlóné
Szabó Veronika
Szakács István
Szeverényi Sándor
Tarnóczy Mariann
Tuomo Lahdelma
Tuska Tünde
Maďarsko
Maďarsko
Maďarsko
Poľsko
Rumunsko
Česko
Ukrajina
Maďarsko
Maďarsko
Maďarsko
Maďarsko
Maďarsko
Maďarsko
Maďarsko
Maďarsko
Fínsko
Maďarsko
Wacławek, Maria
Zsélyi Ferenc
Poľsko
Srbsko
Pracovisko
Akademia-techniczno-humanistyczna w Bielsku
Bialej
Univerzita v Miskolci
Univerzita v Kaposvári
Vysoká škola v Nyíregyházi
Krakow / Katedra Filologii Wegierskiej UJ
Univerzita v Marosvásárhelyi
Masarykova univerzita
Vysoká škola II. Rákóczi Ferenc, Berehovo
Univerzita Szent István, Budapešť
Univerzita v Miskolci
Univerzita v Pécsi
Univerzita Szent István, Szarvas
Univerzita v Pécsi
Vysoká škola Dunaújvárosi
Univerzita v Szegede
MTA
Univerzita Jyväskylä
Szegedi Tudományegyetem Magyarországi
Szlovákok Kutatóintézete
Uniwersytet Śląski w Katowicach
University of Novi Pazar
Dátum
12.05.
11.11.
29.04.
29.04.
29.11.-01.12.
29.04.
január - jún
29.04.
29.04.
29.04.
29.04.
29.04.
29.04.
29.04.
29.04.
29.11.-30.04.
24.11.-26.11.
28.-30.04.
28.-30.04.
29.04.
9.6 Členstvo fakulty v medzinárodných organizáciách
Fakulta je členom medzinárodnej organizácie:
International Association for Hungarian Studies
Vypracovala: Mgr. Vančová Ildikó, PhD.
56
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
10 HOSPODÁRENIE
10.1 Príjmy fakulty z dotácie a z mimodotačných zdrojov
FSŠ hospodárila v roku 2010 s prostriedkami, pridelenými fakulte v súlade s rozpisom
dotačných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, schváleným v AS UKF. Ďalšími zdrojmi
finančných prostriedkov, ktoré fakulta nadobudla, boli prostriedky z úspešných domácich
a zahraničných projektov.
Príjmy sme nadobudli aj v kategórii vlastné zdroje v súlade s internými smernicami
UKF o školnom a poplatkoch, spojených so štúdiom a tieţ aj z darov, poukázaných fakulte
s účelom pouţitia na jej rozvoj.
Viaczdrojové financovanie fakulty bolo zabezpečené získaním príjmov
z nasledovných zdrojov a v nasledovných objemoch:
Tabuľka č. 10.1: Sumár príjmov FSŠ
Zdroj
Dotácia z MŠ SR
Dotácia na projekty z MK SR
Príjmy z ostatných domácich projektov
Príjmy zo zahraničných projektov
Príjmy FSŠ na beţný účet – vlastné zdroje
SPOLU
Finančné prostriedky
635 211
27 150
4 000
97 919
114 982
879 262
%
72,2
3,1
0,5
11,1
13,1
100,0
Graf č. 10.1: Príjmy fakulty celkom v €
Príjmy fakulty celkom v eurách
3%
1%
11%
13%
72%
Dotácia z MŠ SR
Dotácia na projekty z MK SR
Príjmy z ostatných domácich projektov
Príjmy zo zahraničných projektov
Príjmy FSŠ na beţný účet
Graf č. 10.1 ukazuje, ţe podiel dotácie zo štátneho rozpočtu na celkových príjmoch
fakulty je dominantný. Dotácia bola fakulte pridelená na základe metodiky, ktorá zohľadňuje
výkonové ukazovatele v oblasti vzdelávania, vedy, publikačnej, umeleckej a inej tvorivej
činnosti. Výkon fakulty v oblasti vzdelávania sa pohybuje od zaloţenia fakulty na úrovni 7%
celouniverzitného výkonu, čo zodpovedá vedeckovýskumnej kapacite fakulty. V oblasti vedy
sme menej úspešní. Náš podiel na vedeckovýskumnej činnosti celej univerzity bol v roku
2009 len na úrovni 4,65%. Je ale potešujúce, ţe v rokoch 2007 aţ 2009 sa tento ukazovateľ
kaţdoročne takmer zdvojnásobil. V roku 2010 sa tento ukazovateľ rátal podľa inej metodiky,
a tak náš podiel na celouniverzitnom výkone bol 5,46%. V rámci dotácie z MŠ SR nám boli
pridelené aj financie na riešenie projektov z agentúr VEGA, aj KEGA.
Samozrejme pre bezproblémové fungovanie fakulty je nevyhnutné, aby sme mali
príjmy aj z iných zdrojov. V roku 2010 sme príjmy nadobudli hlavne v kategórii vlastné
zdroje, čo vyplynulo priamo zo zmeny legislatívy (platí sa školné za externé štúdium a tieţ za
nadštandardnú dĺţku štúdia) a tieţ príjmy zo zahraničných projektov.
57
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
Aktivity našich spolupracovníkov v oblasti kultúry boli financované z projektov
Ministerstva kultúry SR.
Vývoj získaných finančných prostriedkov na riešenie projektov z jednotlivých
grantových agentúr nám ukazuje nasledovný graf.
Graf. č. 10.2: Vývoj objemu finančných prostriedkov pridelených na úspešné projekty, riešené
na FSŠ
Vývoj objemu finančných prostriedkov na projekty v €
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
2007
VEGA+KEGA
10 456
MK SR
18 257
Zahraničné
0
2008
19 252
22 240
154 518
2009
25 757
24 400
160 489
2010
25 583
27 150
97 919
Graf ukazuje výšku získaných finančných prostriedkov z grantov a projektov za
ostatné štyri roky. Je vidno tendenciu získaných finančných prostriedkov, ktorú hodnotíme
pozitívne.
10.2 Vyhodnotenie čerpania finančných prostriedkov
V priebehu roka mala fakulta celkové výdavky vo výške 878 224 €. Metodikou
rozpisu dotácie, ktorá sa na UKF pouţíva pri rozdeľovaní štátnej dotácie jednotlivým
organizačným subjektom, mala fakulta pridelené dotačné prostriedky, z ktorých sme vyčerpali
616 834 €, čo predstavuje 70 % z celkových nákladov, potrebných na vykrytie prevádzky
fakulty za rok 2010. Pedagógovia fakulty svojimi úspešnými domácimi aj zahraničnými
projektmi zadováţili fakulte 195 232 € t. j. 22 % z celkových výdavkov fakulty.
Z prostriedkov beţného účtu sme hradili 66 158 € t. j. 8 % potrebných výdavkov.
Tabuľka č. 10.2: Zdroje vyčerpaných finančných prostriedkov fakulty v roku 2010
Zdroj
Dotácia z MŠ SR
Domáce projekty, KEGA,VEGA,MKSR
Zahraničné projekty
Beţný účet FSŠ
Štipendiá
SPOLU
58
Finančné prostriedky v €
547 565
58 844
136 388
66 158
69 269
878 224
%
62
7
15
8
8
100
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
Graf č. 10.3: Podiel jednotlivých zdrojov financovania nákladov FSŠ v roku 2010
Zdroje financovania
8%
8%
15%
62%
7%
Dotácia z MŠ SR
Zahraničné projekty
Štipendiá
Domáce projekty, KEGA,VEGA,MKSR
Beţný účet FSŠ
Vo všetkých kategóriách sme čerpali okrem dotácie aj prostriedky z úspešných
domácich aj zahraničných projektov a tieţ aj prostriedky z beţného účtu fakulty.
Z prostriedkov beţného účtu boli okrem určeného účelu hradené aj ďalšie výdavky,
ktoré nebolo moţné financovať z dotácie, vrátane spoluúčasti fakulty na riešení projektov
a dofinancovania nákupu kapitálových aktív. V štruktúre nákladov najväčší podiel, aţ 66 %
tvorili náklady na mzdy.
Tabuľka č. 10.3: Čerpanie finančných prostriedkov podľa kategórií
Kategória
Finančné prostriedky v €
610 - mzdy
574 555
620 - odvody
34 006
630 - tovary a sluţby
183 706
640 - transfery
75 450
700 - kapitálové náklady
10 507
SPOLU
878 224
%
66
4
20
9
1
100
Na fakulte sme v kategórii 640 – transfery v roku 2010 vyplatili štipendiá pre našich
študentov vo výške 33 023 €, z toho 30 345 €, na prospechové štipendiá a 2 678 € na
mimoriadne štipendiá.
Graf č.10.4: Čerpanie finančných prostriedkov FSŠ podľa kategórií v roku 2010
Čerpanie finančných prostriedkov podľa kategórií
610 - mzdy
620 - odvody
630- tovary a služby
640 - transfery
700- kapitálové náklady
1%
9%
20%
4%
66%
59
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
Celkovo bolo na FSŠ v kategórii mzdy v roku 2010 vyplatených 574 555 €. Vývoj
objemu vyplatených miezd od roku 2007 dokumentuje graf č. 10.5.
Na FSŠ počas roka 2010 pracovalo celkom 51 zamestnancov a ich priemerný zárobok
bol 929 €.
Graf č. 10.5: Vývoj objemu vyplatených miezd zamestnancom FSŠ v €
Vývoj objemu vyplatených miezd na FSŠ v €
580 000
560 000
540 000
520 000
500 000
480 000
460 000
mzdy
r.2007
r.2008
r.2009
r.2010
504 182
515 734
525 159
574 555
V rámci rozvoja ľudských zdrojov evidujeme aj v roku 2010 pozitívny trend vo
zvyšovaní kvalifikačnej štruktúry zamestnancov fakulty. Pozitívny vývoj (tab. č. 10.4, graf č.
10.6) koeficientu kvalifikačnej štruktúry fakulty znamená pre fakultu lepšie ukazovatele
v rozpočtových tabuľkách, ale aj pomeru študentov na tvorivého pracovníka s PhD.
Tabuľka č. 10.4: Kvalifikačná štruktúra zamestnancov FSŠ a kvalifikačný koeficient pedagogických zamestnancov FSŠ
Prof. Doc.
2006
2007
2008
2009
2010
5
5
6
7
8
7
5
3
3
4
Odborný
asistent
20
13
17
20
22
Asistent
13
17
14
10
6
Vedecký
pracovník
4
2
2
2
2
THP
12
11
10
10
10
Spolu
FSŠ
61
53
52
52
51
Kvalifikačný
koeficient
1,2716
1,2991
1,3322
1,3902
1,4489
Graf č. 10.6: Vývoj kvalifikačného koeficientu pedagógov FSŠ
Kvalifikačný koeficient pedagógov FSŠ
1,5
1,45
1,4
1,35
1,3
1,25
1,2
1,15
Kvalifikačný
koeficient FSŠ
2006
2007
2008
2009
2010
1,2716
1,2991
1,3322
1,3902
1,4489
Vypracovala: Ing. Polláková Jozefína
60
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
PRÍLOHY
61
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
Príloha č. 1
Zoznam absolventov FSŠ v roku 2010
Predškolská elementárna pedagogika – Bc. štúdium
1.
2.
3.
4.
5.
Priezvisko meno
Černíková Katarína
Fábiánová Silvia
Farkasová Alica
Hoferiková Gabriela
Jančárová Zuzana
6.
7.
8.
9.
10.
Priezvisko meno
Lengyelová Réka
Lukácsová Lýdia
Molnárová Silvia
Nagyová Réka
Pazárová Viktória
11.
12.
13.
14.
15.
Priezvisko meno
Pupavová Agnesa
Szabadová Veronika
Szabóová Mária
Tatyiová Adriana
Víghová Melinda
UAP - Maďarský jazyk a literatúra v kombinácii – Bc. štúdium
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Priezvisko meno
Bartalosová Enikő
Juhászová Enikő
Oroszlányová Andrea
Pákozdi Anita
Potocká Mária
Takácsová Anikó
Kovácsová Mária
Lelkesová Anikó
Milianova Ţaneta
Pólyiová Izabella
Masaryková Viktória
Forróová Anita
Grófová Ramona
Murová Anikó
Tóthová Tímea
Barciová Eva
Bogdányová Aneta
Fehérová Lucia
Katonová Hajnalka
Némethová Kristína
Pethoová Erika
Vörösová Melinda
Zima Kinga
Patasiová Andrea
Farkasová Marta
Kovács Štefan
Bedécs Tímea
Illés Alexander
Kosár Ádám
Odbor
MJAJ
MJAJ
MJAJ
MJAJ
MJAJ
MJAJ
MJAJ
MJAJ
MJAJ
MJAJ
MJAJ
MJAJ
MJAJ
MJAJ
MJAJ
MJBI
MJBI
MJBI
MJBI
MJBI
MJBI
MJBI
MJBI
MJBI
MJHI
MJHI
MJHI
MJHI
MJHI
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
Priezvisko meno
Nagy Gábor
Plánková Gabriela
Szekeresová Laura
Baláţová Martina
Danková Alica
Tóthová Katarína
Ballová Viktória
Vargová Henrieta
Bajcsi Ján
Bajzáková Monika
Ferencziová Monika
Brutovská Gabriela
Májovská Renáta
Kantnerová Eva
Kolesárová Izabela
Kelemen Andráš
Both Klaudia
Fogasová Katarín
Sajková Zuzana
Brázován Zuzana
Gurabi Gergely
Harišová Hajnalka
Kantár Balázs
Kulcsár Barbara
Tóthová Eva
Singlárová Iveta
Kollerová Kinga
Bozóová Henrieta
Bolcsóová Andrea
Odbor
MJHI
MJHI
MJHI
MJHU
MJHU
MJHU
MJHU
MJHU
MJIN
MJMA
MJMA
MJNJ
MJPG
MJPS
MJPS
MJPS
MJRJ
MJSJ
MJSJ
MJSJ
MJTV
MJTV
MJVU
MJVU
XMJAJ
XMJBI
XMJIN
XMJIN
XMJSJ
HUM – Bc. štúdium
1.
2.
3.
4.
62
Priezvisko meno
Bartošová Kristína
Brathová Judita
Glofák Peter
Hornyáková Judita
5.
6.
7.
8.
Priezvisko meno
Kováčová Adriana
Krivánska Adriana
Kupková Miriama
Molnár Štefan
9.
10.
11.
12.
Priezvisko meno
Mrva Ladislav
Nagyová Erika
Píriová Henrieta
Šándorová Veronika
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
SEAK – Bc. štúdium
Priezvisko meno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Priezvisko meno
Ballová Lucia
Bednárová Karolína
Benďák Jozef
Berková Barbora
Bieliková Lenka
Bláhová Lucia
Boldišová Renáta
Borovičková Tatiana
Budošová Jana
Compeľ Ján
Dindová Ľuboslava
Drienovská Helena
Dubecká Kateřina
Ďurovská Helena
Faško Richard
Fáziková Monika
Gábrišová Lucia
Grobarčík Andrej
Gunišová Eliška
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Priezvisko meno
Hanajíková Katarína
Hazuchová Anna
Hlinková Zuzana
Holanová Martina
Hrašková Ivana
Izakovičová Pavla
Jánošíková Miroslava
Jurigová Denisa
Jursová Veronika
Kamenická Martina
Kamenický Richard
Korenyiová Mariana
Koyš Daniel
Kukanová Silvia
Kutková Eva
Kuzmová Andrea
Matušová Kristína
Mičianová Simona
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
Michaleová Michaela
Nagyová Jana
Nezbedová Viera
Ondrjech Lukáš
Pachová Katarína
Pavkovová Jana
Pletková Janka
Poláková Martina
Protuš Ivan
Ridzoňová Simona
Sedláková Anna
Semelbauerová Anna
Skupeňová Veronika
Sopková Lucia
Studená Vladimíra
Sýkorová Miroslava
Šimonová Adriana
Švošová Miroslava
Vargová Romana
UAP - Maďarský jazyk a literatúra v kombinácii – Mgr. štúdium
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Priezvisko meno
Bc. Bábicsová Andrea
Bc. Juhászová Zuzana
Bc. Maksiová Tunde
Bc. Pekárovics Marianna
Bc. Szabóová Andrea
Bc. Trniková Rita
Bc. Zagyiová Renáta
Bc. Bognárová Ibolya
Bc. Borková Adriana
Bc. Brutovská Gabriela
Bc. Csákiová Renáta
Bc. Görögová Andrea
Bc. Gyökeresová Andrea
Bc. Hriczová Agnesa
Bc. Kluková Ildikó
Bc. Krajcsovicsová Petra
Bc. Matušová Oľga
Bc. Nagyová Erika
Bc. Nagyová Nikoleta
Bc. Nyersová Denisa
Odbor
MJAJ
MJAJ
MJAJ
MJAJ
MJAJ
MJAJ
MJBI
MJBI
MJBI
MJBI
MJBI
MJBI
MJBI
MJBI
MJBI
MJBI
MJBI
MJBI
MJBI
MJBI
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Priezvisko meno
Bc. Oros Éva
Bc. Pálová Anikó
Bc. Tataiová Anett
Bc. Battová Monika
Bc. Derencsényiová Eva
Bc. Nagyová Edina
Bc. Borošová Kristína
Bc. Lőrincz Roland
Bc. Sztasková Monika
Bc. Vargová Erika
Bc. Trencsík Marián
Bc. Fözöová Andrea
Bc. Fülöpová Veronika
Bc. Szabó Norbert
Bc. Németová Henrieta
Bc. Szalai Ágnes
Bc. Bálintová Katarína
Bc. Rusnák Atila
Bc. Mácsadiová Agneša
Odbor
MJBI
MJBI
MJBI
MJBI
MJGE
MJGE
MJHI
MJHI
MJHI
MJHI
MJHI
MJMA
MJMA
MJMA
MJNJ
MJNJ
MJSJ
MJSJ
MJVO
HUM – Mgr. štúdium
Priezvisko meno
1.
2.
3.
4.
5.
Bc. Anda Judit
Bc. Antalová Eva
Bc. Csehová Noémi
Bc. Cziborová Vivien
Bc. Czifrová Katarína
Priezvisko meno
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Bc. Dirbák Erik
Bc. Jalšovská Andrea
Bc. Juhászová Diana
Bc. Lénárthová Rita
Bc. Lendvorská Kristína
Bc. Ligártová Nikoleta
Priezvisko meno
12.
13.
14.
15.
16.
Bc. Lozsi Horesnyi Kata lin
Bc. Páková Andrea
Bc. Surányiová Petra
Bc. Szlamová Angelika
Bc. Šípošová Csilla
63
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
SEAK – Mgr. štúdium
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Priezvisko meno
Bc. Baginová Miroslava
Bc. Birošík Lukáš
Bc. Bobová Tatiana
Bc. Brezovská Monika
Bc. Bučková Marianna
Bc. Caňová Radoslava
Bc. Cigániková Kristína
Bc. Czaniková Melinda
Bc. Čiţmárová Lucia
Bc. Čutková Lenka
Bc. Delinčáková Petra
Bc. Domin Miroslav
Bc. Fehérová Monika
Bc. Feješová Erika
Bc. Gálová Mariana
Bc. Gombárová Jaroslava
Bc. Hricová Ľudmila
Bc. Hrúziková Andrea
Bc. Hrúziková Eva
Bc. Ivaničková Hana
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Priezvisko meno
Bc. Jakešová Zdenka
Bc. Juríček Peter
Bc. Kerdíková Miriam
Bc. Klenková Dana
Bc. Kozár Róbert
Bc. Kozárová Svetlana
Bc. Krajčovičová Kristína
Bc. Krč Miroslav
Bc. Labaiová Lívia
Bc. Lidayová Zuzana
Bc. Liptaiová Zlatica
Bc. Matajsová Viera
Bc. Matiesková Zuzana
Bc. Maťová Boţena
Bc. Michálková Lenka
Bc. Miklová Daniela
Bc. Molnárová Zuzana
Bc. Moravcová Eva
Bc. Mravíková Eva
Bc. Nechajová Lucia
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
Priezvisko meno
Bc. Osúchová Miroslava
Bc. Pavlovičová Petra
Bc. Petkovská Lada
Bc. Pindesová Mária
Bc. Puchoňová Darina
Bc. Rácová Dagmar
Bc. Remenár Michal
Bc. Ruzsíková Eva
Bc. Rybářová Veronika
Bc. Sedláčková Petra
Bc. Schulzová Silvia
Bc. Šaláteková Helena
Bc. Šrámeková Daniela
Bc. Tábiová Helena
Bc. Tonková Jana
Bc. Trstianska Veronika
Bc. Vargová Lenka
Bc. Váţanová Simona
Bc. Wurst Viktor
Bc. Ţitňanská Veronika
Primárne vzdelávanie – Mgr. štúdium
Priezvisko meno
1. Bc. Ambrúsová Monika
2. Bc. Farkasová Anikó
64
Priezvisko meno
3. Bc. Horváthová Anita
4. Bc. Koleszárová Judita
5. Bc. Lieskovská Rita
Priezvisko meno
6. Bc. Vargová Katarína
7. Bc. Vinczeová Anita
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF 2010
Názov:
Výročná správa Fakulty stredoeurópskych štúdií
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za rok 2010
Zostavovateľ:
Recenzent:
Grafická úprava:
Ing. Ildikó Pšenáková, PhD.
RNDr. Attila Komzsík, PhD.
Ing. Ildikó Pšenáková, PhD.
Formát:
Rozsah:
Náklad:
A5
65 strán
120 ks
© Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre
ISBN: 978-80-8094-887-0
EAN: 9788080948870
65
Download

Otvoriť vo formáte PDF - Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF Nitra