PONUKA VZDELÁVANIA ŠKOLIACEHO STREDISKA CONSULTING & CONTROL
OF WELDING
Dovoľte mi predložiť Vám ponuku vzdelávacích aktivít školiaceho strediska CONSULTING &
CONTROL OF WELDING v oblasti nedeštruktívneho testovania materiálov na prvý polrok 2015 :
- skúšanie ultrazvukom UT, meranie hrúbok ultrazvukom UTT,
- radiografická kontrola RT, hodnotenie rádiogramov zvarových spojov
- skúšanie magnetickými metódami MT ,
- skúšanie vizuálnymi metódami VT,
- skúšanie kapilárnymi metódami PT
- vírivé prúdy ET
metóda
Prístrojové vybavenie používané na kurze počet
cena
Termín podľa dohody
hodín
UT 1+2 EPOCH, Panametrics, Omniscan, mierky 120
1100€ bez DPH 09.03. – 27.03.2015
K1, K2, sada mierok s bočným valcovým hod
08.06. - 26.06.2015
vývrtom . Možnosť využívania laboratória
v miete školenia v rátane prístrojového
vybavenia.
RT 1+2 RTG lampy, prenosné žiariče na báze
120
1100 € bez DPH 13.04. – 30.04.2015
Ir192, Se75, Yb169, Katalóg ASME pre
hod
určovanie chýb odliatkov, denzitometer,
negatoskopy, drôtikové mierky. Možnosť
využívania laboratória v miete školenia
v rátane prístrojového vybavenia.
RT-FAS denzitometer, negatoskopy
56 hod 329 € bez DPH
15.06. – 19.06.2015
UTT
Panametrics
24 hod 219 € bez DPH
dohodou
MT1+2 Tide jarmo, elektrody, UV lampa, UV
40 hod 300 € bez DPH
12.01. - 16.01.2015
meter, Lux meter, sady sprejov farebné aj
02.02 - .06.02.2015
florescenčné
02.03. – 06.03.2015
20.04. – 24.04.2015
25.05. – 29.05.2015
22.06. – 26.06.2015
PT1+2
sady sprejov farebné, duálne aj
40 hod 300€ bez DPH
19.01. – 23.01.2015
florescenčné, UV lampa, UV meter, Lux
09.02. – 13.02.2015
meter,
16.03. – 20.03.2015
11.05. – 15.05.2015
01.06. – 05.06.2015
VT1+2
Sady mierok na priamu VT kontrolu,
40 hod 300 € bez DPH
27.04. – 04.05.2015
videoendoskop
VT ThP Sady mierok na priamu VT kontrolu,
40 hod 300 € bez DPH
26.01. – 30.01.2015
videoendoskop
ET
88 hod 999 € bez DPH
dohodou
KT
Ukážky koróznych skúšok pod napätím, 40 hod 369 € bez DPH
23.02. – 27.02.2015
anódová katódová ochrana, nátery
MT3,
32 hod 550 € bez DPH
dohodou
PT3,
24 hod
za metódu
VT3
24 hod
Rozsah školenia je stanovený v zmysle STN EN ISO 9712. Ponúkame certifikáciu cez certifikačné
orgány PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. a Výskumný ústav zváračský Primyslený inštitút SR. V prípade, že
si objednáte školenie a certifikáciu pre viac ľudí Vám ponúkame zaujímavé zľavy. Cenovú ponuku na
mieru vypracujeme po prvom kontakte a vyšpecifikovaní Vašich požiadaviek. V prípade, že Vám
CONSULTING & CONTROL
OF WELDING, s.r.o.
IČO:36403296
IČ DPH :SK2020099763
tel:00421-41-500 66 97
fax: 00421-41-500 66 99
Dlhá 88,010 09 Žilina
VÚB a.s.
e-mail: [email protected]
Slovensko
č.u.: 1595441458/0200
www.c-cw.sk
Spoločnosť je zapísaná v obch.registri
Okresného súdu Žilina odd.Sro vložka 13358/L
nevyhovuje ani jeden z uvedených termínov ponúkame individuálne termíny. Zároveň Vám zašleme
osnovu kurzu. Poplatok je stanovený ako cena dohodou v súlade so Zákonom č. 18/96 Z.z., nie je v
ňom zahrnutá cena skúšok a certifikácie. V prípade väčšieho počtu účastníkov
(4 a viac )
zorganizujeme kurz aj priamo vo Vašej firme. Garantujeme lektorov certifikovaných v II a III. stupni s
dlhoročnými skúsenosťami v oblasti NDT v rôznych priemyselných odvetviach. Zároveň ponúkame
vypracovanie postupov v oblasti NDT.
Kontakt: p. Darina Bačíková)., [email protected], tel. + 421 918 322 050
CONSULTING & CONTROL OF WELDING, Dlhá 88, 010 09 Žilina
CONSULTING & CONTROL
OF WELDING, s.r.o.
IČO:36403296
IČ DPH :SK2020099763
tel:00421-41-500 66 97
fax: 00421-41-500 66 99
Dlhá 88,010 09 Žilina
VÚB a.s.
e-mail: [email protected]
Slovensko
č.u.: 1595441458/0200
www.c-cw.sk
Spoločnosť je zapísaná v obch.registri
Okresného súdu Žilina odd.Sro vložka 13358/L
Ponuka zváračskej školy č. 246
Ponúkame Vám školenia a skúšky zváračov v zmysle noriem STN 05 0705, STN EN
287-1,2 a školenie a preskúšanie zváračov z bezpečnostných ustanovení , platné pre rok
2015. Dĺžka a cena kurzu závisí od typu kurzu, dĺžky preškolenia a počtu účastníkov. Cenovú
ponuku vypracujeme na mieru po vyšpecifikovaní Vašich požiadaviek..
Z-E 1
Z-E 3
Z-M 1
Z-M 3
Z-M 7
Z-T 1
Z-T 3
Z-T 6
Z-T 7
Z-G 1
D-G 2
D-G 5
D-E 2
D-M 1
kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou
nelegované a nízkolegované ocele
kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou
vysokolegované austenitické ocele
kurz zvárania v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
nelegované a nízkolegované ocele
kurz zvárania v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
vysokolegované austenitické ocele
kurz zvárania v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou hliník
a jeho zliatiny
kurz zvárania v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
nelegované a nízkolegované ocele
kurz zvárania v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
vysokolegované austenitické ocele
kurz zvárania v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou medi
a jej zliatin
kurz zvárania v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
hliníka a jeho zliatin
kurz zvárania plameňom nelegované a nízkolegované ocele
zaškolenie na rezanie a drážkovanie kyslíkom
zaškolenie na nahrievanie kovov plameňom
zaškolenie na rezanie a drážkovanie elektrickým oblúkom
zaškolenie na stehovanie v ochrannej atmosfére taviacou sa
elektródou
360 € bez DPH
489 € bez DPH
360 € bez DPH
489 € bez DPH
489 € bez DPH
489 € bez DPH
480 € bez DPH
480 € bez DPH
380 € bez DPH
360 € bez DPH
90 € bez DPH
90€ bez DPH
90€ bez DPH
90 € bez DPH
2. Preškolenie z bezpečnostných ustanovení (potrebné na predĺženie platnosti
základných kurzov) 13 € na metódu a 25 € pri preškolení z bezpečnostných predpisov
súčasne, zváranie plameňom a zváranie elektrickým oblúkom.
3. Úradné skúšky zváračov podľa STN EN 287-1
Cena závisí od metódy a zručnosti uchádzača.
CONSULTING & CONTROL
OF WELDING, s.r.o.
IČO:36403296
IČ DPH :SK2020099763
tel:00421-41-500 66 97
fax: 00421-41-500 66 99
Dlhá 88,010 09 Žilina
VÚB a.s.
e-mail: [email protected]
Slovensko
č.u.: 1595441458/0200
www.c-cw.sk
Spoločnosť je zapísaná v obch.registri
Okresného súdu Žilina odd.Sro vložka 13358/L
Dohodou
111
elektrickým oblúkom obalenou elektródou
114
elektrickým oblúkom trubičkovou elektródou
135
elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou
136
elektrickým oblúkom trubičkovou elektródou
141
elektrickým oblúkom netaviacou sa elektródou
311
plameňom
Certifikácia zváračov s úradnými skúškami v zmysle Smernice PED 97/23/ES – tlakové
zariadenia 20 €bez DPH
4. Periodické skúšky zváračov
150 € bez DPH
5. Operátor tavného zvárania a zoraďovač odporového zvárania pre vysoko
mechanizované a automatizované zváranie kovových materiálov v zmysle STN
EN ISO 14732:22014-02 /050708/
Poplatok za zaškolenie v rozsahu jedného dňa
170,-€
Záverečná skúška a jej vyhodnotenie
50,-€
Certifikát podľa STN EN ISO 14732:2014-02 /050708/
35,-€
6. Spájkovanie STN EN 13 133 cena kurzu 219 € bez DPH
7. Rozšírenie rozsahu platnosti certifikátu 239 € na osobu a metódu, cena je
vrátane školenia skúšok a certifikácie.
Kontakt:
p.Darina Bačíková., [email protected], tel. +421 918 322 050
CONSULTING & CONTROL OF WELDING, Dlhá 88, 010 09 Žilina
CONSULTING & CONTROL
OF WELDING, s.r.o.
IČO:36403296
IČ DPH :SK2020099763
tel:00421-41-500 66 97
fax: 00421-41-500 66 99
Dlhá 88,010 09 Žilina
VÚB a.s.
e-mail: [email protected]
Slovensko
č.u.: 1595441458/0200
www.c-cw.sk
Spoločnosť je zapísaná v obch.registri
Okresného súdu Žilina odd.Sro vložka 13358/L
Download

Termíny kurzov a školení 2015 - Consulting & Control of Welding, sro